Volvo | V40 Cross Country | Īpašnieka rokasgrāmata | Volvo V40 Cross Country 2013 Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo V40 Cross Country 2013 Īpašnieka rokasgrāmata
V40 CROSS
COUNTRY
Īpašnieka Rokasgrāmata
L:7:9>I>DC
GODĀTAIS VOLVO ĪPAŠNIEK!
1"-%*&4 Ļ,"Ļ*;7ð-ð+Ă5*&4Ļ70-70
.ùTĻDFSBN ĻLBĻCSBVLtBOBĻBSĻ7PMWPĻTBHâEâTĻ+VNT
QSJFLVĻEBVE[VTĻHBEVTĻ"VUPNBtăOBĻJSĻJ[TUSâEâUB
+ÜTVĻVOĻ+ÜTVĻQBTBxJFSVĻESPtăCBJĻVOĻLPNGPSUBN
7PMWPĻJSĻWJFOBĻOPĻESPtâLBKâNĻBVUPNBtăOâN
QBTBVMùĻ+ÜTVĻ7PMWPĻJSĻJ[TUSâEâUBĻUâ ĻMBJĻBUCJMTUV
WJTâNĻFTPtBKâNĻESPtăCBTĻVOĻWJEFTĻBJ[TBSE[ăCBT
QSBTăCâN
-BJĻ+ÜTĻWBSùUVĻOPĻBVUPNBtăOBTĻHÜUĻWùMĻWBJSâL
QSJFLB ĻNùTĻJFTBLâNĻ+VNTĻJFQB[ăUJFTĻBSĻBQSăLP
KVNV ĻJOTUSVLDJKâNĻVOĻBQLPQFTĻJOGPSNâDJKV ĻLBT
TOJFHUBĻtBKâĻăQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUâ
5CVWTCTęFĦVęLU
+GXCFU
&TQÝĦDC
4WBSăHBĻJOGPSNâDJKB 7PMWPĻVOĻWJEF %SPtăCBTĻKPTUBTĻ
%SPtăCBTĻTQJMWFOJ
%SPtăCBTĻTQJMWFOBĻBLUJWùtBOBEFBLUJWù
tBOB 4âOVĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJĻ 4*14 Ļ
4âOVĻMPHVĻESPtăCBTĻBJ[LBSTĻ *$ Ļ
8)*14Ļ
,BEĻTJTUùNBĻOPTUSâEâĻ
4BGFUZĻNPEF
1BTBxJFSBĻESPtăCBTĻTQJMWFOTĻ 1FEFTUSJBO
"JSCBH #ùSOVĻESPtăCB
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
00 01 02
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBBUTMùHBTĻTMù
E[PtâĻEBĮB
#BUFSJKBTĻOPNBJĪB ĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHB1$$ ,FZMFTT "J[TMùHtBOBBUTMùHtBOB
#ùSOVĻESPtăCBTĻTMùExJ
4JHOBMJ[âDJKB 5CVWTCTęFĦVęLU
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
8CFĦVęLCCVDCNUVU
*OTUSVNFOUVĻQBOFMJTĻVOĻWBEăCBTĻTWJSBT 7PMWPĻ4FOTVTĻ "UTMùHBTĻQP[ăDJKBT 4ùEFLĮJ 4UÜSF "QHBJTNPKVNT 7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻVOĻWùKTUJLMBĻNB[HâtBOB -PHJĻVOĻBUQBLBĮTLBUBĻVOĻTâOVĻTQPHVĮJ ,PNQBTT "MLPNFUST %[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOB %[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBĻqĻQBSBMùMBJTĻBLV
NVMBUPST 1âSOFTVNLâSCBT &DPĻ(VJEFĻVOĻ1PXFS 4UBSU4UPQĻ 1JMOQJFE[JĪBĻĻ"8% ,âKBTĻCSFN[F )%$Ļ)JMMĻ%FTDFOUĻ$POUSPM 4UâWCSFN[F %JOBNJTLâĻTUBCJMJUâUFTĻVOĻWJMDùKTQùLB
LPOUSPMFTĻTJTUùNB
$FĮB[ăNKVĻJOGPSNâDJKBĻĻ34* ĂUSVNBĻJFSPCFxPUâKT ,SVă[LPOUSPMF "EBQUăWâĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBT
TJTUùNB %JTUBODFTĻCSăEJOâKVNT $JUZĻ4BGFUZs
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUP
NâUJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBS
E[ăCV %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ%"$ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ+PTMBTĻTBHMBCâtB
OBTĻQBMăHGVOLDJKB 1BSLĻ"TTJTU 4UâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻLBNFSB "LUăWâĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJT
UùNBĻĻ1"1 #-*4ĻVOĻ$5" -QOHQTVUWPDTCWMÝCPCU
RTKGMU
03 04 05
*[WùMOFTĻVOĻ[JĪPKVNJ
*[WùMOFTĻBWPUTĻ.:Ļ$"3
,MJNBUBĻLPOUSPMF
%[JOùKBĻVOĻTBMPOBĻTJMEăUâKT 1BQJMEVĻTJMEăUâKT 7BEăUâKBĻJOGPDFOUST
#SBVLtBOBTĻăQBtăCVĻQJFMâHPtBOB
,PNGPSUTĻQBTBxJFSVĻTBMPOâ
)PNF-JOLŸĻ Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
5CVWTCTęFĦVęLU
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGU
UKUVġOC
%GīQLWOCNCKMę
4KVGĮKWPTKGRCU
06 07 08
7JTQâSăHBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻJOGPSNâDJKBTĻVO
J[LMBJEFTĻTJTUùNV
3BEJP
.FEJKVĻBUTLBĪPUâKT
ĂSùKBJTĻTLBĪBTĻBWPUT ĻLBTĻQJFWJFOPUT
"6964# ĻJFFKBJ
.FEJKJĻ#MVFUPPUIŸ Ļ #MVFUPPUIŸĻCSăWSPLVĻTJTUùNB #BMTTĻBUQB[ătBOB ĻNPCJMBJTĻUâMSVOJT
57 5âMWBEăCBTĻQVMUT Ļ
3FLPNFOEâDJKBTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ
%FHWJFMBTĻV[QJMEF
%FHWJFMB
#BHâxBTĻJFLSBVtBOB
#BHâxBTĻOPEBMăKVNT
#SBVLtBOBĻBSĻQJFLBCJ
7JMLtBOBĻVOĻUFIOJTLâĻQBMăE[ăCB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
7JTQâSăHJĻ
3JUFĪVĻNBJĪBĻ
3JFQVĻTQJFEJFOTĻ
#SăEJOâKVNBĻUSăTTUÜSJTĻVOĻQJSNâTĻQBMăE[ă
CBTĻBQUJFDJĪB 1âSEVSUBTĻSJFQBTĻBWâSJKBTĻSFNPOUTĻ 5.,
Ļ 5CVWTCTęFĦVęLU
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
%[JOùKBĻOPEBMăKVNT
-VLUVSJ
-PHVĻUăSăUâKBĻTMPUJĪBTĻVOĻNB[HâtBOBTĻtĸă
EVNT
"LVNVMBUPST
%SPtJOâUâKJ
"VUPNBtăOBTĻBQSÜQF
5JQBĻBQ[ăNùKVNT
*[NùSJĻVOĻTWBST
%[JOùKBĻTQFDJGJLâDJKBT
%[JOùKBĻFĮĮB
fĸJESVNJĻVOĻTNùSWJFMBT
%FHWJFMB
3JUFĪJĻVOĻSJFQBT ĻJ[NùSJĻVOĻTQJFEJFOTĻ
&MFLUSPTJTUùNB
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQT
-JDFODFT
%JTQMFKBĻTJNCPMJ
#NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
09 10 11
"MGBCùUJTLBJTĻSâEăUâKT +GXCFU
5XCTĦICKPHQTOęEKLC
ÿRCÝPKGMCTQMCUITęOCVCUNCUĦÝCPC
+GXCFU
-BCTĻWFJET ĻLâĻJFQB[ăUĻTBWVĻKBVOPĻBVUPNBtăOV
JSĻJ[MBTăUĻăQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUV ĻJEFâMâĻHBEă
KVNâĻĻQJSNTĻQJSNâĻCSBVDJFOBĻ5BTĻĮBVTĻKVNT
JFQB[ăUJFTĻBSĻKBVOBKâNĻGVOLDJKâN ĻJ[QSBTU ĻLâ
WJTMBCâLĻSăLPUJFTĻBSĻBVUPNBtăOVĻEBxâEâT
TJUVâDJKâT ĻVOĻWJTMBCâLBKâĻWFJEâĻJ[NBOUPUĻWJTBT
BVUPNBtăOBTĻJFTQùKBTĻ-ÜE[V ĻQJFWùSTJFU
V[NBOăCVĻSPLBTHSâNBUâĻFTPtBKJFNĻOPSâEăKV
NJFNĻQBSĻESPtăCV
4QFDJGJLâDJKBT ĻEJ[BJOTĻVOĻBUUùMJĻtBKâĻSPLBTHSâ
NBUâĻOBWĻTBJTUPtJĻ1BUVSBNĻUJFTăCBTĻWFJLU
J[NBJĪBTĻCF[ĻJFQSJFLtùKBĻCSăEJOâKVNB
‚Ļ7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPO
2CRKNFCRTĦMQLWOU
7JTBĻWFJEBĻQBQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNJĻJSĻBU[ă
NùUJĻBSĻ[WBJH[OăUJ 1BQJMEJOPUĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻTUBOEBSUBĻBQSăLP
KVNV ĻtBKâĻSPLBTHSâNBUâĻBQSBLTUăUTĻBSăĻQBQJME
BQSăLPKVNTĻ SÜQOăDâĻV[TUâEăUTĻBQSăLPKVNT ĻVO
EBxâEJĻQJFEFSVNJĻ QBQJMEVĻV[MBCPKVNVĻLPN
QMFLUJ įQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUâĻBQSBLTUăUBJTĻBQSăLP
KVNTĻOBWĻQJFFKBNTĻWJTPTĻBVUPNPCJĮPTĻĻUP
BQSăLPKVNTĻBUtĸJSBTĻBULBSăCâĻOPĻQJFMâHPtBOBT
EBxâEVĻWBMTUVĻUJSHVĻWBKBE[ăCâN ĻLâĻBSăĻOBDJP
OâMBKJFNĻWBJĻWJFUùKJFNĻMJLVNJFNĻVOĻOPUFJLV
NJFN
+BĻSPEBTĻOFTLBJESăCBTĻQBSĻTUBOEBSUBĻWBJ
QBQJMEVĻBQSăLPKVNV ĻTB[JOJFUJFTĻBSĻ7PMWPĻJ[QMB
UăUâKV
ÿRCÝKGVGMUVK
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻQBTUâWĻJFWBJOPKVNVĻSJTLT ĻUJFLĻQBSâEăUJ
CSăEJOâKVNVĻQB[JĪPKVNJ
58#4ÿ)+
1B[JĪPKVNJĻ4WBSăHJĻQBSâEâT ĻKBĻQBTUâW
CPKâKVNVĻSJTLT
<KĮQLWOWVGMUVK
"VUPNBtăOâĻJSĻEJTQMFKJ ĻLVSPTĻSFE[BNJĻUFLTUB
[JĪPKVNJĻfJFĻUFLTUBĻ[JĪPKVNJĻăQBtOJFLBĻSPLBT
HSâNBUâĻJSĻJ[DFMUJĻBSĻNB[MJFUĻMJFMâLBTĻESVLBT
UFLTUVĻQFMùLâĻLSâTâĻfâEJĻQJFNùSJĻJSĻJ[WùMĪVĻVO
[JĪPKVNVĻUFLTUJĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻ QJFN
#WFKQUGVVKPIU 7\NĦOGU
"VUPNPCJMJNĻJSĻEBxâEBĻWFJEBĻV[MăNFT ĻLBTĻJS
QBSFE[ùUBT ĻMBJĻWJFOLâStJĻVOĻTLBJESJĻQB[JĪPUV
TWBSăHVĻJOGPSNâDJKVĻ6[MăNFTĻBVUPNPCJMăĻBUCJMTU
UVSQNâLâTĻCSăEJOâKVNBJOGPSNâDJKBTĻTWBSă
HVNBĻQBLâQùNĻQùDĻOP[ăNFTĻMFKVQFKPtâ
TFDăCâ
$TĦFKPęLWOURCTKGURġLCOęOVTCWOęO
2+'<ÿ/'
5FLTUTĻ*&7ð30+*&5ĻTOJFE[ĻJFUFJLVNVĻWBJ
QBEPNVT ĻLBTĻBUWJFHMP ĻQJFNùSBN ĻGVOLDJKV
J[NBOUPtBOV
2CTKPFG
įQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUâĻMBQQVtVĻBQBLtâĻBUSP
EBTĻ[FNTWăUSBTĻQJF[ăNFTĻfăĻJOGPSNâDJKBĻQBQJM
EJOBĻUFLTUV ĻBSĻLVSVĻUPĻTBJTUBĻOVNVSTĻ+BĻ[FN
TWăUSBTĻQJF[ăNFTĻBUUJFDBTĻV[ĻUFLTUVĻUBCVMâ ĻUBE
BUTBVDFJĻTLBJUĮVĻWJFUâĻJ[NBOUPUJĻCVSUJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
G031590
+GXCFU
5XCTĦICKPHQTOęEKLC
.FMOJĻ*40ĻTJNCPMJĻV[ĻE[FMUFOBĻCSăEJOâKVNV
MBVLB ĻCBMUTĻUFLTUTBUUùMTĻV[ĻNFMOBĻ[JĪPKVNB
MBVLBĻ*[NBOUP ĻMBJĻJOGPSNùUVĻQBSĻCăTUBNăCV
LBTĻCSăEJOâKVNBĻOFJFWùSPtBOBTĻHBEăKVNâĻWBS
J[SBJTăUĻJFWBJOPKVNVTĻWBJĻOâWJ
+BĻQBLâQFOJTLâNĻJOTUSVLDJKâNĻJSĻWBJSâLBT
JMVTUSâDJKBT ĻLBUSTĻJOTUSVLDJKBTĻTPMJTĻJS
OVNVSùUTĻUâQBUĻLâĻBUCJMTUPtâĻJMVTUSâDJKB
+PHQTOCVKQP
#MBLVTĻBUUùMVĻTùSJKâNĻJSĻOVNVSùUJĻTBSBLTUJ
BSĻCVSUJFN ĻLVSĻJOTUSVLDJKVĻLâSUăCBĻOBW
CÜUJTLB
ÿRCÝWOCDQLęLWOCTKUMU
#VMUJĪBTĻJSĻOVNVSùUBTĻVOĻOFOVNVSùUBT ĻVO
UJFLĻMJFUPUBTĻLVTUăCBTĻBQ[ăNùtBOBJ
G031593
#VMUJĪBTĻBSĻCVSUJFNĻJ[NBOUP ĻMBJĻOPSâEăUV
LVTUăCVĻHBEăKVNPT ĻLBEĻBQHSJF[UBKBJĻTFDă
CBJĻOBWĻOP[ăNFT
G031592
#BMUJĻ*40ĻTJNCPMJĻVOĻCBMUTĻUFLTUTBUUùMTĻV[
NFMOBĻ[JĪPKVNBĻMBVLB
#BMUJĻ*40ĻTJNCPMJĻVOĻCBMUTĻUFLTUTBUUùMTĻV[
NFMOBĻWBJĻ[JMBĻCSăEJOâKVNBĻMBVLBĻVOĻ[JĪPKVNB
MBVLBĻ*[NBOUP ĻMBJĻJOGPSNùUVĻQBSĻCăTUBNăCV
LBTĻCSăEJOâKVNBĻOFJFWùSPtBOBTĻHBEăKVNâĻWBS
J[SBJTăUĻăQBtVNBĻCPKâKVNVT
2+'<ÿ/'
įQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUBTĻBUUùMPTĻSFE[BNâT
V[MăNFTĻOFĻWJFONùSĻQSFDă[JĻBUCJMTUĻBVUPNB
tăOâĻFTPtBKâNĻ"UUùMVĻNùSĸJTĻJSĻQBSâEăU
V[MăNKVĻBQUVWFOPĻJ[TLBUVĻVOĻBUSBtBOâT
WJFUVĻBVUPNBtăOâĻ*OGPSNâDJKB ĻLBTĻBUUJFDBT
UJFtJĻV[ĻKÜTVĻBVUPNBtăOV ĻJSĻTOJFHUBĻKÜTV
BVUPNBtăOBTĻBUUJFDăHBKâTĻV[MăNùT
2TQEGFĹTWUCTCMUVK
1SPDFEÜSBT ĻLVSâTĻEBSCăCBTĻKâWFJDĻOPUFJLUâ
TFDăCâ ĻăQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUâĻJSĻOVNVSùUBT
+BĻQBLâQFOJTLâNĻJOTUSVLDJKâNĻOBWĻJMVTUSâDJKV
JOTUSVLDJKVĻTPĮJĻJSĻOVNVSùUJĻBSĻQBSBTUJFNĻDJQB
SJFN
#VTCÝCPęUXKGVWUCTCMUVK
4BSLBOPTĻBQĮVTĻBSĻDJQBSJFNĻJ[NBUPĻQâS
TLBUBĻBUUùMPT ĻOPSâEPUĻWBJSâLBTĻEFUBĮBT
$JQBSTĻJSĻBSăĻBUSBtBOâTĻWJFUBTĻTBSBLTUâ
LBTĻEPUTĻTBJTUăCâĻBSĻJMVTUSâDJKV ĻLVSâ
QBTLBJESPUBĻBUUJFDăHâĻQP[ăDJKB
&CTDĦDCUUQīWUCTCMUVK
%BSCăCBTĻTPĮVĻTBSBLTUVTĻJ[NBOUP ĻKBĻăQBtOJFLB
SPLBTHSâNBUâĻEPUBĻOVNVSùUBĻTFDăCB
1JFNùST
p %[FTùtBOBTĻtĸJESVNT
p %[JOùKBĻFĮĮB
+GXCFU
5XCTĦICKPHQTOęEKLC
6WTRKPęLWOUUGMQU
``fJTĻTJNCPMTĻBUSPEBTĻWJTUâMâLĻMFKâĻQBĻMBCJ
LBEĻTBEBĮBĻUVSQJOâTĻOâLBNBKâĻEVCVMUMBQBT
J[LMâKVNâ
&CVWKGTCMUVĦÝCPC
+ÜTVĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻWBJSâLJFN
EBUPSJFN ĻLVSVĻV[EFWVNTĻJSĻOFQâSUSBVLUJĻQâS
CBVEăUĻVOĻV[SBVE[ăUĻBVUPNBtăOBTĻEBSCăCVĻVO
GVOLDJPOBMJUâUJĻ%BxJĻOPĻEBUPSJFNĻWBSĻJFSBLTUăU
JOGPSNâDJKVĻQBSBTUBTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ ĻKBĻUJF
LPOTUBUùĻLĮÜNJĻ5VSLMâUĻJOGPSNâDJKBĻUJFLĻJFSBL
TUăUBĻTBEVSTNFTĻWBJĻOFHBEăKVNBĻMBJLâĻ%BĮBĻOP
JFSBLTUăUâTĻJOGPSNâDJKBTĻJSĻOFQJFDJFtBNB ĻMBJ
UFIOJĸJĻWBSùUVĻEJBHOPTUJDùUĻVOĻOPWùSTUĻBVUP
NBtăOBTĻQSPCMùNBTĻUFIOJTLâTĻBQLPQFTĻVO
V[UVSùtBOBTĻMBJLâĻVOĻMBJĻ7PMWPĻWBSùUVĻJ[QJMEăU
KVSJEJTLâTĻQSBTăCBTĻVOĻDJUVTĻOPUFJLVNVTĻ5VS
LMâUĻ7PMWPĻJ[NBOUPĻtPĻJOGPSNâDJKVĻQùUăKVNPT
MBJĻOFQâSUSBVLUJĻV[MBCPUVĻLWBMJUâUJĻVOĻESPtăCV
KPĻUâĻWBSĻQBMăE[ùUĻMBCâLĻJ[QSBTUĻGBLUPSVT ĻLBT
J[SBJTBĻOFHBEăKVNVTĻVOĻUSBVNBTĻfăĻJOGPSNâ
DJKBĻJFUWFSĻEBUVTĻQBSĻEBxâEVĻBVUPNBtăOBTĻTJT
UùNVĻVOĻNPEVĮVĻTUBUVTVĻVOĻGVOLDJPOBMJUâUJ
DJUBĻTUBSQâĻTBJTUăCâĻBSĻE[JOùKV ĻESPTFMJ ĻTUÜSFT
VOĻCSFNxVĻTJTUùNâNĻfăĻJOGPSNâDJKBĻWBSĻJFU
WFSUĻEBUVTĻQBSĻWFJEV ĻLâEâĻWBEăUâKTĻWBEBĻBVUP
NBtăOV ĻQJFNùSBN ĻBVUPNBtăOBTĻâUSVNV
CSFNxVĻVOĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâĮBĻMJFUPtBOV ĻTUÜ
SFTĻLVTUăCVĻVOĻUP ĻWBJĻWBEăUâKTĻVOĻQBTBxJFSJĻJS
CJKVtJĻQJFTQSâE[ùKVtJFTĻfFJUĻV[TLBJUăUPĻJFNF
TMVĻEùĮĻtăĻJOGPSNâDJKBĻWBSĻUJLUĻTBHMBCâUBĻBVUP
NBtăOBTĻEBUPSPTĻOPUFJLUVĻMBJLBĻQFSJPEV ĻLâĻBSă
QùDĻTBEVSTNFTĻWBJĻOFHBEăKVNBĻ7PMWPĻWBS
TBHMBCâUĻtPĻJOGPSNâDJKVĻUJLĻJMHJ ĻLBNùSĻUâĻWBS
QBMăE[ùUĻWùMĻWBJSâLĻV[MBCPUĻESPtăCVĻVOĻLWBMJUâUJ
VOĻLBNùSĻJSĻTQùLâĻKVSJEJTLâTĻQSBTăCBTĻVOĻDJUJ
OPUFJLVNJ ĻLBTĻ7PMWPĻJSĻKâJFWùSP
7PMWPĻOFJ[QBVEăTĻJFQSJFLtĻBQSBLTUăUPĻJOGPSNâ
DJKVĻUSFtBKâNĻQVTùNĻCF[ĻBVUPNBtăOBTĻăQBt
OJFLBĻQJFLSJtBOBTĻ5BÀVĻWBMTUVĻOPSNBUăWJFĻBLUJ
VOĻOPUFJLVNJĻWBSĻV[MJLUĻQBSĻQJFOâLVNVĻ7PMWP
BULMâUĻtPĻJOGPSNâDJKVĻWBSBTĻJFTUâEùN ĻQJFNù
SBN ĻQPMJDJKBJ ĻWBJĻDJUâN ĻLVSâNĻWBSĻCÜUĻMJLVNâ
OPUFJLUBĻQJFLĮVWFĻtâEJFNĻEBUJFN
-BJĻWBSùUVĻJ[MBTăUĻVOĻJ[QSBTUĻBVUPNBtăOBT
EBUPSVĻJFSBLTUăUPĻJOGPSNâDJKV ĻJSĻOFQJFDJFtBNT
ăQBtTĻUFIOJTLBJTĻBQSăLPKVNT ĻLVStĻJSĻ7PMWPĻVO
UPĻBVUPTFSWJTVĻSăDăCâ ĻLVSJĻOPTMùHVtJĻMăHVNVĻBS
7PMWPĻ7PMWPĻJSĻBUCJMEăHTĻQBSĻUP ĻMBJĻJOGPSNâDJKB
LBTĻOPEPUBĻ7PMWPĻUFIOJTLâTĻBQLPQFTĻVOĻV[UV
SùtBOBTĻMBJLâ ĻUJLUVĻTBHMBCâUBĻVOĻBQTUSâEâUB
ESPtJĻVOĻSăLPtBOâTĻBSĻUPĻBUCJMTUVĻTQùLâĻFTPtB
KâNĻKVSJEJTLBKâNĻQSBTăCâNĻ-BJĻTBĪFNUVĻQMB
tâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTB[JOJFUJFTĻBSĻ7PMWPĻJ[QMBUă
UâKV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#MUGUWęTKWPRCRKNFWCRTĦMQLWOU
/FQBSFJ[BĻQBQJMEVĻJFSăÀVĻTBWJFOPtBOBĻVO
V[TUâEătBOBĻWBSĻOFHBUăWJĻJFUFLNùUĻNBtăOBT
FMFLUSPTJTUùNVĻ%BxJĻQJFEFSVNJĻEBSCPKBTĻUJLBJ
UBE ĻKBĻBVUPNPCJĮBĻEBUPSTJTUùNâĻJSĻJOTUBMùUB
BUUJFDăHBĻQSPHSBNNBUÜSBĻ5âEùĮĻQJSNTĻUâEV
QJFEFSVNVĻV[TUâEătBOBT ĻLBTĻUJFLĻQJFWJFOPUJ
FMFLUSPTJTUùNBJĻWBJĻWBSĻUPĻJFUFLNùU Ļ7PMWP
JFTBLBĻWJFONùSĻTB[JOâUJFTĻBSĻQJMOWBSPUVĻ7PMWP
TFSWJTV
ÿRCÝPKGMCOCKĮCCWVQOQDKīKGOCT
8QNXQ1P%CNN
7PMWPĻ0OĻ$BMMĻJSĻQBQJMEVĻGVOLDJKB ĻLBTĻJFUWFS
ESPtăCBTĻVOĻLPNGPSUBĻQBLBMQPKVNVTĻ+BĻBVUP
NBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻ7PMWPĻ0OĻ$BMMĻVOĻNBJOâT
ăQBtOJFLT ĻJSĻĮPUJĻTWBSăHJĻQâSUSBVLUĻtPTĻQBLBMQP
KVNVT ĻMBJĻJFQSJFLtùKBJTĻăQBtOJFLTĻOFWBSùUV
UJFNĻQJFLĮÜUĻįQBtVNUJFTăCVĻNBJĪBTĻHBEăKVNâ
TB[JOJFUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻJ[QMBUăUâKV
+PHQTOęEKLCKPVGTPGVę
1MBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻKÜTVĻBVUPNPCJMJĻJS
WJFUOùĻXXXWPMWPDBSTDPN
-BJĻOPMBTăUVĻ23ĻLPEV ĻJSĻOFQJFDJFtBNTĻ23
LPEVĻMBTăUâKT ĻLVStĻWBJSâLJFNĻNPCJMBKJFNĻUâMSV
ĪJFNĻJSĻQJFFKBNTĻLâĻQBQJMEVĻQSPHSBNNBĻ23
LPEVĻMBTăUâKVĻWBSĻMFKVQJFMâEùUĻWFJLBMâĻ"QQ
4UPSFĻWBJĻ(PPHMFĻ1MBZ
+GXCFU
5XCTĦICKPHQTOęEKLC
34MQFU
+GXCFU
8QNXQWPXKFG
G000000
8QNXQ%CTUCRMęTVġLęUXKFGUCK\UCTF\ĦDCUHKNQ\QHKLC
4BVE[ăHBĻBUUJFLTNFĻQSFUĻWJEJĻJSĻWJFOBĻOPĻ7PMWP
$BSĻ$PSQPSBUJPOĻQBNBUWùSUăCâN ĻLBTĻJFUFLNù
WJTBTĻEBSCăCBTĻ.ùTĻUJDBN ĻLBĻBSăĻNÜTVĻLMJFO
UJFNĻUâQBUĻSÜQĻWJEF
+ÜTVĻ7PMWPĻBUCJMTUĻTUJOHSJFNĻTUBSQUBVUJTLJFN
WJEFTĻTUBOEBSUJFN ĻVOĻUBTĻBSăĻJSĻSBxPUTĻWJFOâĻOP
UăSâLBKâNĻVOĻSFTVSTVTĻWJTQJMOăHâLĻJ[NBOUPKPtâ
LBKâNĻSÜQOăDâNĻQBTBVMùĻ7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSB
UJPOĻJSĻQJFtĸJSUTĻ*40ĻTFSUJGJLâUT ĻLBTĻJFUWFSĻWJEFT
TUBOEBSUVĻ*40Ļ ĻLBNĻQBLĮBVUBTĻWJTBT
SÜQOăDBTĻVOĻWBJSâLBTĻNÜTVĻTUSVLUÜSWJFOăCBT
.ùTĻV[TUâEâNĻQSBTăCBTĻBSăĻQBSUOFSJFN ĻMBJĻUJF
TJTUFNâUJTLJĻTUSâEâUVĻWJEFTĻKBVUâKVNVĻKPNâ
&GIXKGNCURCVġTKĮÝ
7PMWPĻBVUPNBtăOâN ĻTBMăE[JOPUĻBSĻDJUâNĻBVUP
NBtăOâNĻBUUJFDăHBKâTĻNBtăOVĻLMBTùT ĻJSĻLPOLV
SùUTQùKăHTĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪtĻ;FNâLTĻEFHWJF
MBTĻQBUùSJĪtĻQBSBTUJĻSBEBĻ[FNâLVĻTJMUVNOăDBT
FGFLUVĻJ[SBJTPtâTĻHâ[FTĻĻPHMFLĮBĻEJPLTăEBĻ
FNJTJKV
7BEăUâKTĻWBSĻJFUFLNùUĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪVĻ1MB
tâLVĻJOGPSNâDJKVĻMBTJFUĻOPEBĮâĻ+GVGMOGU
UCOC\KPęÝCPCW\XKFK
'HGMVĦXCK\OGÝWKGTQDGäQÝCPC
+ÜTVĻ7PMWPĻJSĻJ[HBUBWPUT ĻJFWùSPKPUĻ$MFBO
JOTJEFĻBOEĻPVUĻ UăSăCBĻJFLtQVTùĻVOĻâSQVTù Ļq
LPODFQDJKV ĻLBTĻJFUWFSĻUăSVĻJFLtùKPĻWJEJĻVOĻĮPUJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
FGFLUăWVĻFNJTJKBTĻLPOUSPMJĻ%BVE[PTĻHBEăKVNPT
J[NFtVĻEBVE[VNTĻJSĻJFWùSPKBNJĻ[FNâLTĻQBS
BUUJFDăHPĻTUBOEBSUVĻQSBTăCâN
6ĦTUICKUUCWVQOCÝĦPCUUCNQPę
1BTBxJFSVĻTBMPOBĻHBJTBĻGJMUSTĻOFĮBVKĻQBĻHBJTB
JFQMÜEFTĻLBOâMJFNĻTBMPOâĻJFQMÜTUĻQVUFLĮJFNĻVO
[JFEQVUFLtĪJFN
,PNQMJDùUBĻHBJTBĻBUUăSătBOBTĻTJTUùNBĻ*"24
*OUFSJPSĻ"JSĻ2VBMJUZĻ4ZTUFNĻĻTBMPOBĻHBJTB
LWBMJUâUFTĻTJTUùNB ĻOPESPtJOB ĻLBĻTBMPOâĻJFOâ
LPtBJTĻHBJTTĻJSĻUăSâLTĻOFLâĻâSQVTùĻFTPtBJT
4JTUùNVĻWFJEPĻFMFLUSPOJTLBJTĻTFOTPSTĻVO
PHMFTĻGJMUSTĻ/PUJFLĻQBTUâWăHBĻJFQMÜTUPtâĻHBJTB
+GXCFU
8QNXQWPXKFG
V[SBVE[ăCB ĻVO ĻKBĻEBxVĻOFWFTFMăHPĻHâ[V ĻUâEV
LâĻPHMFLĮBĻNPOPLTăET ĻMăNFOJTĻQJFBVH ĻHBJTB
JFQMÜEFTĻBUWFSFĻUJFLĻBJ[WùSUBĻfâEBĻTJUVâDJKB
WBSĻSBTUJFT ĻQJFNùSBN ĻTBTUSùHVNPT ĻSJOEâT
VOĻUVOFĮPT
4MâQFLĮBĻPLTăEV Ļ[FNFTĻMăNFĪBĻP[POBĻVOĻPHĮ
ÜEFĪSBxVĻJFLĮÜtBOVĻTBMPOâĻOPWùStĻPHMFTĻGJMUST
5CNQPU
7PMWPĻBVUPNBtăOVĻJOUFSKFSTĻJSĻWFJEPUTĻUâ ĻMBJ
CÜUVĻQBUăLBNTĻVOĻùSUT ĻBSăĻDJMWùLJFN ĻLBNĻJS
LPOUBLUBMFSīJKBTĻWBJĻBTUNBĻ4FWJtĸBĻV[NBOăCB
JSĻQJFWùSTUBĻJ[WùMPUJFTĻBQLâSUùKBJĻWJEFJĻESBVE[ă
HVTĻNBUFSJâMVT
8QNXQTGOQPVFCTDPĦECUWPCRMęTVġLę
XKFG
3FHVMâSBĻBQLPQFĻOPESPtJOBĻQSJFLtOPUFJLVNVT
JMHBNĻBVUPNPCJĮBĻLBMQPtBOBTĻMBJLBNĻVO
[FNBNĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪBNĻfâEJĻKÜTĻWFJDJOâU
UăSâLBTĻWJEFTĻOPESPtJOâtBOVĻ+BĻ7PMWP
SFNPOUEBSCOăDBJĻUJFLĻV[UJDùUTĻWFJLUĻSFNPOUV
VOĻBQLPQJĻKÜTVĻBVUPNPCJMJN ĻUBTĻLĮÜTUĻQBS
NÜTVĻTJTUùNBTĻEBĮVĻ7PMWPĻJ[WJS[BĻTLBJESBT
QSBTăCBTĻBUUJFDăCâĻV[ĻWFJEV ĻLâEâĻNÜTVĻEBSC
OăDBTĻOPWùStĻQJFTâSĪPKVNBĻOPLĮÜtBOVĻBQLâS
UùKâĻWJEùĻ.ÜTVĻSFNPOUEBSCOăDVĻBQLBMQPKPtB
KBNĻQFSTPOâMBNĻJSĻQJFUJFLBNBTĻ[JOâtBOBTĻVO
BQSăLPKVNT ĻMBJĻHBSBOUùUVĻBQLâSUùKBJĻWJEFJ
OFLBJUăHVĻEBSCăCV
5COC\KPKGVKGVGMOKW\CRMęTVġLQXKFK
+ÜTĻWBSBUĻWJFOLâStJĻQBMăE[ùUĻTBNB[JOâUĻJFUFLNJ
V[ĻWJEJĻĻMÜL ĻEBxJĻQBEPNJ
p /FĮBVKJFUĻE[JOùKBNĻEBSCPUJFTĻUVLtHBJUâĻ
J[TMùE[JFUĻE[JOùKV ĻJMHâLVĻMBJLVĻTUâWPU
*FWùSPKJFUĻWJFUùKPTĻOPUFJLVNVT
p #SBVDJFUĻFLPOPNJTLJĻĻEPNâKJFUĻV[
QSJFLtV
p 7FJDJFUĻBQLPQFTĻVOĻV[UVSJFUĻBVUPNPCJMJ
LâSUăCâ ĻJFWùSPKPUĻįQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUâ
TOJFHUPTĻOPSâEăKVNVT ĻVOĻJFWùSPKJFUĻ"QLP
QFTĻVOĻHBSBOUJKBTĻHSâNBUJĪâĻJFUFJLUPT
JOUFSWâMVT
p +BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻE[JOùKBĻCMPLB
TJMEăUâKV ĻJ[NBOUPKJFUĻUP ĻQJSNTĻJFEBSCJOâU
BVLTUVĻE[JOùKVĻĻUBTĻV[MBCPĻJFEBSCJOâtB
OBTĻTQùKVĻVOĻTBNB[JOBĻOPEJMVNVĻBVLTUâ
MBJLâ ĻLâĻBSăĻE[JOùKTĻâUSâLĻTBTOJFE[ĻOPS
NâMVĻEBSCBĻUFNQFSBUÜSV ĻUâEùKâEJĻTBNB[J
OPUĻQBUùSJĪVĻVOĻJ[NFtVĻEBVE[VNV
p #SBVLtBOBĻMJFMâĻâUSVNâĻJFWùSPKBNJĻQBMJF
*FWùSPKPUĻtPĻQBEPNV ĻWBSBUĻJFUBVQăUĻOBVEV
QMBOùUBTĻSFTVSTVTĻVOĻQBHBSJOâUĻBVUPNPCJĮB
LBMQPtBOBTĻJMHVNVĻ-BJĻTBĪFNUVĻQMBtâLV
JOGPSNâDJKVĻVOĻQBQJMEVĻQBEPNVT ĻTLBUJFUĻ
VOĻĻMQQ
1VTTGK\ġLCRęTUVTęFG
7JFOTĻOPĻQBTâLVNJFN ĻLPĻ7PMWPĻWFJDĻWJEFT
MBCâ ĻQBSFE[ĻBVUPNPCJĮBĻPUSSFJ[ùKVĻQâSTUSâEJ
WJEFJĻESBVE[ăHâĻWFJEâĻ1âSTUSâEâUĻJFTQùKBNT
HBOESă[ĻWJTVĻBVUPNPCJMJĻ5âEùĮĻQùEùKBNĻBVUP
NPCJĮBĻăQBtOJFLBNĻWBKBE[ùUVĻTB[JOâUJFTĻBS
J[QMBUăUâKV ĻMBJĻTBĪFNUVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻTFSUJGJ
DùUVBQTUJQSJOâUVĻQâSTUSâEFTĻWJFUV
ÿRCÝPKGMCTQMCUITęOCVCWPXKFG
.FxVĻV[SBVE[ăCBTĻQBEPNFTĻ 'PSFTUĻ4UF
XBSETIJQĻ$PVODJMĻĻ'4$ ŸĻTJNCPMTĻOPSâEB ĻLB
tBKâĻQVMJLâDJKâĻJ[NBOUPUBJTĻQBQăSTĻJFHÜUTĻOP
'4$ŸĻTFSUJGJDùUBTĻLPLTOFTĻWBJĻDJUJFNĻLPOUSPMù
UJFNĻBWPUJFN
MJOBĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪV ĻKPĻQJFBVHĻWùKB
QSFUFTUăCBĻĻEJWLâStPKPUJFTĻâUSVNBN ĻWùKB
QSFUFTUăCBĻQJFBVHĻĻSFJ[FT
p 7JEFJĻCăTUBNVTĻBULSJUVNVT ĻQJFNùSBN
BLVNVMBUPSVTĻVOĻFĮĮBTĻWJFONùSĻMJLWJEùKJFU
OFLBJUùKPUĻWJEFJĻ+BĻOF[JOâU ĻLâĻKâBUCSăWPKBT
OPĻtâEBĻUJQBĻBULSJUVNJFN ĻTB[JOJFUJFTĻBS
TFSWJTVĻĻJFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFS
WJTV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
%SPtăCBTĻKPTUBTĻ
%SPtăCBTĻTQJMWFOJ
%SPtăCBTĻTQJMWFOBĻBLUJWùtBOBEFBLUJWùtBOB 4âOVĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJĻ 4*14 Ļ
4âOVĻMPHVĻESPtăCBTĻBJ[LBSTĻ *$ Ļ
8)*14Ļ
,BEĻTJTUùNBĻOPTUSâEâĻ
4BGFUZĻNPEF
1BTBxJFSBĻESPtăCBTĻTQJMWFOTĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH #ùSOVĻESPtăCB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
%30fį#"
&TQÝĦDC
&TQÝĦDCULQUVCU
8KURęTĦICKPHQTOęEKLC
2CTGK\KRKGURTđF\ĘVCFTQÞĝDCULQUVC
+BĻOFUJFLĻMJFUPUBTĻESPtăCBTĻKPTUBT ĻBTBTĻCSFN
[ùtBOBTĻMBJLâĻQBTUâWĻSJTLTĻHÜUĻTNBHBTĻUSBV
NBTĻ1âSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻWJTJĻQBTBxJFSJĻJSĻV[MJ
LVtJĻESPtăCBTĻKPTUBT
"J[NVHVSùKâĻTùEFLĮBĻWJEùKâTĻTùEWJFUBTĻGJLTB
UPSTĻEFSĻUJLBJĻUBNĻQBSFE[ùUBKBJĻESPtăCBTĻKPTUBT
TQSâE[FJ
*SĻTWBSăHJĻMBJĻESPtăCBTĻKPTUBĻBUSBTUPTĻBQĻĸFS
NFOJĻUâĻMBJĻOPESPtJOâUVĻNBLTJNâMVĻBJ[TBS
E[ăCVĻ/FBUHâ[JFUĻBU[WFMUOJĻQâSâLĻUâMVĻBUQBLBĮ
%SPtăCBTĻKPTUBĻJSĻLPOTUSVùUBĻUâ ĻMBJĻQBTBSHâUV
QBTBxJFSJĻOPSNâMâĻTùEùtBOBTĻTUâWPLMă
&TQÝĦDCULQUVCUCVDTĦXQÝCPC
/PTQJFEJFUĻTBSLBOPĻQPHVĻESPtăCBTĻKPTUBTĻGJL
TBUPSâĻVOĻĮBVKJFUĻKPTUBJĻJFUăUJFTĻ+BĻKPTUBĻOFJFUJ
OBTĻQJMOăCâ ĻJFWBEJFUĻUPĻBSĻSPLVĻV[UătBOBT
NFIâOJTNâ ĻMBJĻUâĻCSăWJĻOFLBSâUPT
&TQÝĦDCULQUVCUW\NKMÝCPC
*[WFMDJFUĻKPTUVĻMùOâNĻVOĻOPGJLTùKJFUĻUP ĻJFTQJF
xPUĻNFUâMBĻNùMăUJĻESPtăCBTĻKPTUBTĻGJLTBUPSâ
4LBĮtĻLMJLtĸJTĻOPSâEB ĻLBĻKPTUBĻJSĻOPGJLTùUB
&TQÞĝDCULQUVCUCWIUVWOCTGIWNĘÞCPC0QURKGFKGV
VCWUVKĺWWPXKT\KGVLQUVWXGTVKMđNK0QXKGVQLKGVLQUVW
RĘEKGURĘLCUCWIUVđMVđNCKLQUVCPGUMCTVWMCMNW
0GRCTGK\KRKGURTđF\ĘVCFTQÞĝDCULQUVC,QUVCK
LđDĨVPQUVKGRVCKRđTRNGEW
,QUVCPQDNQĨġLCUWPVQPCXKGURġLCOU
K\XKNMV
p KBĻUPĻWFMLĻMBVLâĻQâSâLĻTUSBVKJ
p CSFN[ùtBOBTĻVOĻQBâUSJOâtBOâTĻMBJLâ
p KBĻBVUPNBtăOBĻTUSBVKJĻTBTWFSBT
&TQÝĦDC
&TQÝĦDCULQUVCU
8KGPOġTCVEGTKGVKGU
p OFMJFUPKJFUĻTBTQSBVEFTĻWBJĻKFCLPĻDJUV ĻLBT
WBSĻUSBVDùUĻKPTUBTĻQBSFJ[VĻOPTUJFQtBOPT
p QâSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻKPTUBĻOBWĻTBHSJF[VTJFT
WBJĻBJ[ĸùSVTJFTĻBJ[ĻLBVUĻLâ
p LMùQKBĻKPTUBJĻKâCÜUĻV[MJLUBJĻ[FNVĻ Uâ
OFESăLTUĻTUJFQUJFTĻQâSĻWùEFSV
p OPTUJFQJFUĻKPTUBTĻHVSOVĻEBĮVĻQâSĻLMùQJ
QBWFMLPUĻEJBHPOâMPĻQMFDVĻKPTUVĻV[ĻBVHtV
QMFDBĻWJS[JFOâ
$4ÿ&+0ó,7/5
%SPtăCBTĻKPTUBTĻVOĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJ
WJFOTĻPUSVĻQBQJMEJOBĻ+BĻESPtăCBTĻKPTUB
OFUJFLĻMJFUPUBĻWBJĻUJFLĻMJFUPUBĻOFQBSFJ[J ĻWBS
TBNB[JOâUJFTĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOB
TOJFHUâĻBJ[TBSE[ăCBĻTBEVSTNFTĻHBEăKVNâ
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFQâSWFJEPKJFUĻVOĻOFSF
NPOUùKJFUĻESPtăCBTĻKPTUBTĻTBWJFNĻTQùLJFN
7PMWPĻJFTBLBĻKVNTĻTB[JOâUJFTĻBSĻ7PMWPĻQJMO
WBSPUVĻTFSWJTV
+BĻESPtăCBTĻKPTUBĻJSĻCJKVTJĻQBLĮBVUBĻMJFMBJ
TMPE[FJ ĻQJFNùSBN ĻTBEVSTNù ĻJSĻKâOPNBJOB
WJTBĻESPtăCBTĻKPTUBĻ%BxBTĻOPĻESPtăCBTĻKPT
UBTĻBJ[TBSHâKPtBKâNĻăQBtăCâNĻWBSĻCÜU
[VEVtBTĻQBU ĻKBĻOFtĸJFU ĻLBĻUâĻJSĻCPKâUB
%SPtăCBTĻKPTUBĻKâOPNBJOBĻBSăĻHBEăKVNâ ĻKBĻJS
SFE[BNBTĻOPEJMVNBĻWBJĻCPKâKVNVĻQùEBT
+BVOBKBJĻESPtăCBTĻKPTUBJĻKâCÜUĻTBĪFNUBN
UJQBĻBQTUJQSJOâKVNBN ĻVOĻUBJĻKâCÜUĻQBSFE[ù
UBJĻV[TUâEătBOBJĻUBKâĻQBtâĻWJFUâ ĻLVSĻBUSBEâT
JFQSJFLtùKâĻESPtăCBTĻKPTUB
&TQÝĦDCULQUVCUWPITĹVPKGEĦDC
(SÜUOJFDăCBTĻMBJLâĻWJFONùSĻKâJ[NBOUPĻESPtăCBT
KPTUBĻ5BÀVĻJSĻĮPUJĻTWBSăHJĻUPĻBQMJLUĻQBSFJ[JĻ%JB
HPOâMBKBJĻEBĮBJĻKâHVMTUBTĻQâSĻQMFDV ĻUBEĻTUBSQ
LSÜUăNĻVOĻV[ĻWùEFSBĻTâOVĻEBĮBT
+PTUBTĻLMùQKBĻEBĮBJĻKâHVĮĻQMBLBOJTLJĻV[ĻBVHt
TUJMCJFN ĻQùDĻJFTQùKBTĻ[FNâLĻ[FNĻWùEFSBĻq
/FESăLTUĻUBJĻĮBVUĻTMăEùUĻBVHtVQĻ/PTUJFQJFU
KPTUVĻTUJOHSJĻVOĻSBVHJFUJFT ĻMBJĻUâĻQJFHVMùUV
BVHVNBNĻQùDĻJFTQùKBTĻDJFtâLĻ5VSLMâUĻQâS
CBVEJFU ĻWBJĻESPtăCBTĻKPTUBĻOBWĻTBHSJF[VTJFT
(SÜUOJFDăCBJĻBUUăTUPUJFT ĻBVUPWBEăUâKâNĻHSÜU
OJFDùNĻKâOPSFHVMùĻTùEFLMJTĻVOĻTUÜSFĻUâ ĻMBJ
WBSùUVĻWJFHMJĻWBEăUĻBVUPNPCJMJĻ UĻJ ĻùSUJĻMJFUPU
QFEâĮVTĻVOĻTUÜSJ Ļ5âEùĮĻWBKBE[ùUVĻDFOTUJFT
OPWJFUPUĻTùEFLMJĻUâ ĻMBJĻQBOâLUVĻJFTQùKBNJĻMJFMV
BUTUBUVNVĻTUBSQĻWùEFSVĻVOĻTUÜSJ
&TQÝĦDCULQUVWCVIęFKPęVęLU
$4ÿ&+0ó,7/5
G020998
,BUSBĻESPtăCBTĻKPTUBĻJSĻQBSFE[ùUBĻUJLBJĻWJF
OBJĻQFSTPOBJ
&TQÝĦDC
&TQÝĦDCULQUVCU
+BĻQBTBxJFSJĻOBWĻQJFTQSâE[ùKVtJFTĻBSĻESPtăCBT
KPTUV ĻUJFNĻUJLTĻBUHâEJOâUTĻQJFTQSâE[ùUJFT
J[NBOUPKPUĻTLBĪBTĻVOĻWJ[VâMVĻBUHâEJOâKVNV
4LBĪBTĻBUHâEJOâKVNTĻBULBSăHTĻOPĻâUSVNBĻVO
EBxPTĻHBEăKVNPTĻBSăĻOPĻMBJLBĻ7J[VâMBJTĻBUHâ
EJOâKVNTĻJSĻKVNUBĻLPOTPMùĻVOĻLPNCJOùUBKâ
LPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
#ùSOVĻTùEFLĮJĻOBWĻBQHâEâUJĻBSĻESPtăCBTĻKPTUV
BUHâEJOâUâKV
#K\OWIWTġLCKUUġFGMNKU
%SPtăCBTĻKPTUVĻBUHâEJOâUâKBNĻBJ[NVHVSùKâ
TùEFLMăĻJSĻEJWBTĻBQBLtGVOLDJKBT
p 5BTĻTOJFE[ĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻUP ĻLVSBTĻESPtă
CBTĻKPTUBTĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLMăĻUJFL
J[NBOUPUBTĻ+BĻESPtăCBTĻKPTUBTĻJSĻQJFTQSâ
E[ùUBTĻWBJĻJSĻBUWùSUBTĻLâEBTĻOPĻBJ[NVHV
SùKâNĻEVSWăN ĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻQBSâ
EâTĻ[JĪPKVNTĻ1B[JĪPKVNTĻUJFLĻBVUPNâ
UJTLJĻBQTUJQSJOâUTĻQùDĻBQUVWFOJĻĻTFLVOxV
CSBVLtBOBTĻWBJĻQùDĻQBHSJF[JFOVĻSâEăUâKV
TWJSBTĻUBVTUJĪBĻ1-ĻOPTQJFtBOBTĻ+BĻWBEă
UâKTĻWBJĻLâETĻOPĻQBTBxJFSJFNĻOBWĻQJFTQSâ
E[ùKJFT ĻUBEĻQB[JĪPKVNVĻWBSĻBQTUJQSJOâU
UJLBJĻNBOVâMJ ĻOPTQJFxPUĻQBHSJF[JFOVĻSâEă
UâKVĻTWJSBTĻUBVTUJĪVĻ1-
p #SăEJOB ĻKBĻCSBVLtBOBTĻMBJLâĻUJFLĻBUTQSâ
E[ùUBĻLâEBĻBJ[NVHVSFTĻESPtăCBTĻKPTUB
fJTĻCSăEJOâKVNTĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNBĻWFJEâ
JOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâ ĻVOĻUPĻQBWBEBĻTLB
ĪBTĻWBJĻWJ[VâMTĻTJHOâMTĻ#SăEJOâKVNTĻUJFL
QâSUSBVLUT ĻLBEĻOPĻKBVOBĻQJFTQSâE[ùĻESP
tăCBTĻKPTUV ĻWBJĻBSăĻUPĻWBSĻBQTUJQSJOâU
NBOVâMJ ĻOPTQJFxPUĻ1-ĻUBVTUJĪV
*OGPSNâDJKBTĻEJTQMFKT ĻTLBUăUĻMQQĻĻSâEB
LVSBTĻESPtăCBTĻKPTUBTĻJSĻQJFTQSâE[ùUBTĻfă
JOGPSNâDJKBĻJSĻQJFFKBNBĻWJFONùS
&TQÝĦDCULQUVCUPQURTKGIQVęLU
%SPtăCBTĻKPTUBTĻWBEăUâKBĻQVTù ĻQBTBxJFSBĻQVTù
VOĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLĮBĻâSùKâTĻTùEWJFUâTĻJS
BQSăLPUBTĻBSĻESPtăCBTĻKPTUVĻTQSJFHPUâKJFN
.FIâOJTNTĻESPtăCBTĻKPTUVĻTQSJFHPUâKâĻTBWFML
DJFtâLĻESPtăCBTĻKPTUVĻQJFUJFLBNJĻTQùDăHBT
TBEVSTNFTĻHBEăKVNâĻ%SPtăCBTĻKPTUBĻUBE
OPESPtJOBĻEBVE[ĻFGFLUăWâLVĻCSBVDùKVĻOPUVSù
tBOVĻTBWâTĻWJFUâT
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFJFWJFUPKJFUĻCMBLVTTùEù
UâKBĻESPtăCBTĻKPTUBTĻQMâLTOFTĻNùMăUJĻWBEă
UâKBĻQVTFTĻTQSâE[ùĻ7JFONùSĻJFWJFUPKJFU
ESPtăCBTĻKPTUBTĻQMâLTOFTĻNùMăUJĻQBSFJ[âT
QVTFTĻTQSâE[ùĻ/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFCPKâ
KJFUĻESPtăCBTĻKPTUBTĻVOĻOFJFWJFUPKJFUĻTQSâ
E[ùTĻTWFtĸFSNFĪVTĻ1SFUùKâĻHBEăKVNâ
TBEVSTNFTĻMBJLâĻESPtăCBTĻKPTUBTĻVOĻTQSâ
E[FTĻWBSĻOFEBSCPUJFTĻLâĻQBSFE[ùUTĻ1BTUâW
OPQJFUOVĻTBWBJOPKVNVĻSJTLT
&TQÝĦDC
&TQÝĦDCUURKNXGPK
#PCNQICKUMQODKPĘVCKUKPUVTWOGPVWRCPGNKU
BUTMùHBĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ++ ĻVOĻLBUSâĻBJ[EFE[FT
JFTMùHtBOBTĻSFJ[ùĻUJFLĻWFJLUBĻUSBVDùKVNNFLMù
tBOBĻ4JNCPMTĻOPE[JFTUĻQùD
BQNĻĻTFLVOEùN ĻKBĻWJFOĻESPtăCBTĻTQJMWFOV
TJTUùNBĻOBWĻCPKâUB
#SăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻJSĻBUUùMPUT ĻKBĻUSBVDùKVN
NFLMùtBOBTĻHBJUâĻJSĻLPOTUBUùUBĻLĮÜNFĻWBJĻKBĻJS
BLUJWJ[ùUBĻTJTUùNBĻ+BĻOFQJFDJFtBNT ĻCSăEJOâ
KVNBĻTJNCPMTĻJSĻBUUùMPUTĻLPQâĻBSĻQB[JĪPKVNV
JOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻ+BĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMT
OFEBSCPKBT ĻJ[HBJTNPKBTĻCSăEJOâKVNBĻUSăTTUÜSJT
VOĻEJTQMFKâĻQBSâEâTĻ545FTQÝURKNXGPU
,ęXGKECRMQRGĻWBJĻ545FTQÝURKNXGPU
,ęXGKECRMQRGPGMCXĻ7PMWPĻJFTBLBĻOFLB
WùKPUJFTĻTB[JOâUJFTĻBSĻ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
&TQÝĦDCUURKNXGPWUKUVġOC
G018665
$TĦFKPęLWOCUKODQNUMQODKPġVCLę
KPUVTWOGPVWRCPGNĦ
&TQÞĝDCUURKNXGPWUKUVĘOCUUMCVUPQCWIÞCU
CWVQOQDKNKUCTUVĨTKMTGKUCLđRWUĘ
$4ÿ&+0ó,7/5
&KIKVđNCKUMQODKPĘVCKUKPUVTWOGPVWRCPGNKU
#SăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻLPNCJOùUBKâĻJOTUSVNFOUV
QBOFMăĻUJFLĻJFTMùHUT ĻLBEĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
G018666
+BĻESPtăCBTĻTQJMWFOVĻTJTUùNBTĻCSăEJOâKVNB
TJNCPMTĻQBMJFLĻJ[HBJTNPUTĻWBJĻJ[HBJTNPKBT
CSBVLtBOBTĻMBJLâ ĻUBTĻOP[ăNù ĻLBĻESPtăCBT
TQJMWFOVĻTJTUùNBĻOBWĻQJMOăCâĻGVOLDJPOù
KPtBĻfJTĻTJNCPMTĻOPSâEBĻV[ĻLĮÜNJĻESPtăCBT
HBJTBĻTQJMWFOVĻTJTUùNâ ĻESPtăCBTĻKPTUV
TQSJFHPUâKBĻTJTUùNâ Ļ4*14 Ļ*$ĻTJTUùNâĻWBJ
V[ĻLâEVĻDJUVĻTJTUùNBTĻLĮÜNJĻ7PMWPĻJFTBLB
OFLBWùKPUJFTĻTB[JOâUJFTĻBSĻ7PMWPĻQJMOWBSPUV
TFSWJTV
&TQÞĝDCUURKNXGPWUKUVĘOCUUMCVUPQCWIÞCU
CWVQOQDKNKUCTUVĨTKNCDCLđRWUĘ
&TQÝĦDC
&TQÝĦDCUURKNXGPK
4JTUùNVĻWFJEPĻESPtăCBTĻTQJMWFOJĻVOĻTFOTPSJ
1JFUJFLBNJĻTUJQSBTĻTBEVSTNFTĻUSJFDJFOTĻJFEBS
CJOBĻTFOTPSVT ĻVOĻESPtăCBTĻTQJMWFOTĻ J ĻUJFL
QJFQÜTUTĻ J ĻVOĻTBLBSTUĻ%SPtăCBTĻTQJMWFOT
BNPSUJ[ùĻWBEăUâKBĻWBJĻQBTBxJFSBĻTâLPUOùKP
TBEVSTNFTĻUSJFDJFOVĻ,BEĻESPtăCBTĻTQJMWFOJ
TBEVSTNùĻUJFLĻTBTQJFTUJ ĻUJFĻTBQMPLĻ,BEĻUBT
OPUJFL ĻTBMPOâĻJ[QMBUâTĻEÜNJĻ5BTĻJSĻQJMOăHJĻOPS
NâMJĻ7JTTĻQSPDFTT ĻJFTLBJUPUĻESPtăCBTĻTQJMWFOB
QJFQJMEătBOVĻVOĻTBQMBLtBOV ĻOPSJTJOâTĻTFLVO
EFTĻEFTNJUEBĮâT
&TQÝĦDCUURKNXGPKXCFĦVęLCRWUġ
fJNĻBVUPNPCJMJNĻJSĻEJWJĻESPtăCBTĻTQJMWFOJ ĻLBT
QBQJMEJOBĻBJ[TBSE[ăCV ĻLVSVĻOPESPtJOBĻESPtă
CBTĻKPTUBĻWBEăUâKBĻQVTùĻ7JFOTĻOPĻESPtăCBT
HBJTBĻTQJMWFOJFNĻTBMPDăUâĻWFJEâĻBUSPEBTĻTUÜSFT
SBUâĻ TLBUJFUĻBUUùMVĻĻMQQ ĻVOĻV[ĻTUÜSFTĻJS
SFE[BNBĻV[MăNFĻ#+4$#)
$4ÿ&+0ó,7/5
%SPtăCBTĻKPTUBTĻVOĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJ
WJFOTĻPUSVĻQBQJMEJOBĻ+BĻESPtăCBTĻKPTUB
OFUJFLĻMJFUPUBĻWBJĻUJFLĻMJFUPUBĻOFQBSFJ[J ĻWBS
TBNB[JOâUJFTĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOV
TOJFHUâĻBJ[TBSE[ăCBĻTBEVSTNFTĻHBEăKVNâ
2CUCäKGTCFTQÝĦDCUURKNXGPU
$4ÿ&+0ó,7/5
7PMWPĻJFTBLBĻTB[JOâUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWP
TFSWJTV ĻMBJĻWFJLUVĻSFNPOUVĻ/FQJMOăHTĻESPtă
CBTĻHBJTBĻTQJMWFOVĻTJTUùNBTĻSFNPOUTĻWBS
J[SBJTăUĻEBSCăCBTĻLĮÜNFTĻVOĻOPQJFUOVT
TBWBJOPKVNVT
2+'<ÿ/'
%FUFLUPSJĻSFBīùĻBUtĸJSăHJĻBULBSăCâĻOPĻTBEVS
TNFTĻWFJEBĻVOĻUâ ĻWBJĻJSĻQJFTQSâE[ùUBTĻESP
tăCBTĻKPTUBTĻ"UUJFDBTĻV[ĻWJTâNĻESPtăCBT
KPTUVĻQP[ăDJKâN ĻJ[ĪFNPUĻBJ[NVHVSùKP
WJEùKPĻTùEFLMJ
5âEùĮĻJSĻJFTQùKBNT ĻLBĻTBEVSTNùĻJ[QMFtBT
UJLBJĻWJFOTĻ WBJĻOFWJFOT ĻOPĻESPtăCBTĻHBJTB
TQJMWFOJFNĻ%FUFLUPSJĻOPTBLBĻTBEVSTNFT
TQùLVĻV[ĻBVUPNBtăOVĻVOĻBUUJFDăHJĻQJFMâHP
KBT ĻJ[QMFtPUĻWJFOVĻWBJĻWBJSâLVTĻESPtăCBT
HBJTBĻTQJMWFOVT
%GĹICNWFTQÞĝDCUICKUCURKNXGPKXCFĝVđLCRWUĘ
CWVQOCÞĝPCCTUVĨTKMTGKUCLđRWUĘ
0USTĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOTĻ DFĮHBMVĻMăNFOă
BUSPEBTĻJOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻWBEăUâKBĻQVTFT
BQBLtùKâĻEBĮâĻĻV[ĻtăĻQBOFĮBĻBUSPEBTĻV[MăNF
#+4$#)
2TKGMÞĘLđRCUCåKGTCFTQÞĝDCUURKNXGPCCVTCÞCPđU
XKGVCCWVQOQDKNĝCTUVĨTKMTGKUCLđRWUĘ
&TQÝĦDC
&TQÝĦDCUURKNXGPK
$4ÿ&+0ó,7/5
%SPtăCBTĻKPTUBTĻVOĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJ
WJFOTĻPUSVĻQBQJMEJOBĻ+BĻESPtăCBTĻKPTUB
OFUJFLĻMJFUPUBĻWBJĻUJFLĻMJFUPUBĻOFQBSFJ[J ĻWBS
TBNB[JOâUJFTĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOB
TOJFHUâĻBJ[TBSE[ăCBĻTBEVSTNFTĻHBEăKVNâ
-BJĻTBNB[JOâUVĻTBWBJOPKVNVĻHÜtBOBTĻSJTLV
HBEăKVNâ ĻKBĻJ[QMFtBTĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJM
WFOJ ĻQBTBxJFSJFNĻKâTùxĻWFSUJLâMJ ĻBUCBMTUPU
BCBTĻLâKBTĻQSFUĻHSăEV ĻCFUĻNVHVSBTĻĻQSFU
BU[WFMUOJĻ%SPtăCBTĻKPTUBTĻJSĻKâQJFTQSâE[ù
2TKGMÞĘLđRCUCåKGTCFTQÞĝDCUURKNXGPCCVTCÞCPđU
XKGVCCWVQOQDKNĝCTUVĨTKNCDCLđRWUĘ
fJNĻBVUPNPCJMJNĻJSĻESPtăCBTĻTQJMWFOT ĻLBT
QBQJMEJOBĻBJ[TBSE[ăCV ĻLVSVĻOPESPtJOBĻESPtă
CBTĻKPTUBĻCMBLVTTùEùUâKBĻQVTùĻ5BTĻJSĻV[TUâ
EăUTĻWJFUâĻWJSTĻDJNEVĻOPEBMăKVNBĻ6[ĻUâĻQâS
TFHBĻQBOFĮBĻJSĻNBSĸùKVNTĻ#+4$#)
$4ÿ&+0ó,7/5
/FOPWJFUPKJFUĻOFLâEVTĻQSJFLtNFUVTĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFĮBĻQSJFLtQVTùĻWBJĻWJSTĻUâĻWJFUâ
LVSĻBUSPEBTĻQBTBxJFSBĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJM
WFOT
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻCùSOVĻOFMJFDJFUĻCùSOV
TùEFLMăUăĻWBJĻV[ĻTùEFLĮBĻQBMJLUĪBĻQSJFLtùKâ
TùEFLMă ĻKBĻJSĻBLUJWùUTĻESPtăCBTĻTQJMWFOT
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFĮBVKJFUĻCùSOBNĻTUâWùU
WBJĻTùEùUĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻTùEFLĮB
QSJFLtâ
#ùSOJ ĻLBTĻăTâLJĻQBSĻĻDN ĻOFLâEâĻHBEă
KVNâĻOFESăLTUĻTùEùUĻCMBLVTTùEùUâKB
TùEFLMă ĻKBĻJSĻBLUJWùUTĻESPtăCBTĻTQJMWFOT
*FQSJFLtNJOùUPĻOPSâEăKVNVĻOFJFWùSPtBOB
WBSĻBQESBVEùUĻE[ăWăCV
&TQÝĦDC
&TQÝĦDCUURKNXGPCCMVKXġÝCPCFGCMVKXġÝCPC #VUNġICUUNġF\KUK\UN2#%15
8KURęTĦICKPHQTOęEKLC
1SJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻTùEFLĮBĻESPtăCBTĻTQJMWFOV
WBSĻEFBLUJWùU ĻKBĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻTMù
E[JĻ1"$04Ļ 1BTTFOHFSĻ"JSCBHĻ$VUĻ0GG
4XJUDI Ļ*OGPSNâDJKVĻQBSĻBLUJWùtBOVEFBLUJWù
tBOVĻTLBUJFUĻTBEBĮâĻ"LUJWùtBOBEFBLUJWù
tBOB
#VUNġICUUNġF\KUK\UNUNġF\KU
1SJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻESPtăCBTĻTQJMWFOBĻJ[TMùH
tBOBTĻTMùE[JTĻ 1"$04 ĻBUSPEBTĻJOTUSVNFOUV
QBOFĮBĻHBMâĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻQVTù ĻVOĻUBT
JSĻQJFFKBNT ĻLBEĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻEVSWJTĻJS
BUWùSUBTĻ TLBUJFUĻUVSQNâLPĻOPEBĮVĻ"LUJWù
tBOBEFBLUJWùtBOB 1âSCBVEJFU ĻWBJĻTMùE[JTĻJSĻWBKBE[ăHBKâĻQP[ăDJKâ
7PMWPĻJFTBLBĻQP[ăDJKBTĻNBJOătBOBJĻMJFUPUĻUâMWB
EăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
*OGPSNâDJKBĻQBSĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV ĻTLBUăU
MQQĻ
$4ÿ&+0ó,7/5
*FQSJFLtNJOùUPĻOPSâEăKVNVĻOFJFWùSPtBOB
WBSĻBQESBVEùUĻBVUPNBtăOBTĻQBTBxJFSVĻE[ă
WăCV
$4ÿ&+0ó,7/5
#MVKXġÝCPCFGCMVKXġÝCPC
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻQSJFLtùKâ
QBTBxJFSBĻESPtăCBTĻTQJMWFOV ĻCFUĻUBNĻOBW
TMùExBĻ1"$04Ļ 1BTTFOHFSĻ"JSCBHĻ$VUĻ0GG
4XJUDIĻĻ1BTBxJFSBĻESPtăCBTĻTQJMWFOB
J[TMùHtBOBTĻTMùE[JT ĻUBEĻESPtăCBTĻTQJMWFOT
WJFONùSĻJSĻBLUJWùUT
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFTùEJOJFUĻCùSOVĻUâEâ
CùSOVĻTùEFLMăĻWBJĻV[ĻUâEBĻTùEFLĮBĻQBMJLUĪB
LVStĻQJFTUJQSJOâUTĻQSJFLtùKâĻTùEFLMă ĻKB
QSJFLtùKBJTĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOTĻJSĻBLUJ
WùUTĻVOĻKVNUBĻLPOTPMùĻEFHĻTJNCPMTĻ
/FJFWùSPKPUĻtPĻQBEPNV ĻWBSBUĻBQESBVEùU
CùSOBĻE[ăWăCV
$4ÿ&+0ó,7/5
/FĮBVKJFUĻOFWJFOBNĻTùEùUĻQSJFLtùKâĻQBTB
xJFSBĻTùEFLMă ĻKBĻKVNUBĻLPOTPMùĻ TLBUăU
MQQĻ ĻJSĻSFE[BNTĻ[JĪPKVNT ĻLBĻESPtăCBT
TQJMWFOTĻJSĻEFBLUJWJ[ùUT ĻVOĻKBĻESPtăCBTĻTQJM
WFOVĻTJTUùNBTĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻJS
SFE[BNTĻBSăĻLPNCJOùUBKâĻJOTUSVNFOUV
QBOFMăĻ5BTĻOPSâEB ĻLBĻTJTUùNâĻJSĻOPQJFUOB
LĮÜNFĻ#SBVDJFUĻV[ĻTFSWJTVĻQùDĻJFTQùKBT
ESă[âLĻ7PMWPĻJFTBLBĻKVNTĻTB[JOâUJFTĻBS
7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
&TQÞĝDCUURKNXGPCW\NĝOGUWPUNĘFåCCVTCÞCPđU
XKGVC
%SPtăCBTĻTQJMWFOTĻJSĻBLUJWùUTĻ+BĻTMùE[JT
BUSPEBTĻtBKâĻQP[ăDJKâ ĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSB
TùEFLMăĻWBSĻTùEùUĻQFSTPOBT ĻLBTĻJSĻHBSâLBT
QBSĻĻDN ĻCFUĻOFLâEâĻHBEăKVNâĻCùSOJ
CùSOVĻTùEFLMăUăĻWBJĻV[ĻTùEFLĮBĻQBMJLUĪB
%SPtăCBTĻTQJMWFOTĻJSĻEFBLUJWùUTĻ+BĻTMùE[JT
BUSPEBTĻtBKâĻQP[ăDJKâ ĻCMBLVTTùEùUâKB
TùEFLMăĻCùSOJĻWBSĻTùEùUĻCùSOVĻTùEFLMăUăĻWBJ
V[ĻTùEFLĮBĻQBMJLUĪB ĻCFUĻOFLâEâĻHBEăKVNâ
OFWBSĻTùEùUĻDJMWùLJ ĻLVSJĻJSĻHBSâLJĻQBS
ĻDN
&TQÝĦDC
&TQÝĦDCUURKNXGPCCMVKXġÝCPCFGCMVKXġÝCPC
$4ÿ&+0ó,7/5
#MVKXK\ġVUFTQÝĦDCUURKNXGPU
&GCMVKXK\ġVUFTQÝĦDCUURKNXGPU
+PFKMCVQTUMCURCTđFCMCDNCMWUUĘFĘVđLCFTQÞĝ
DCUURKNXGPUKTCMVKXĘVU
+PFKMCVQTUMCUPQTđFCMCDNCMWUUĘFĘVđLCFTQÞĝ
DCUURKNXGPUKTFGCMVKXĘVU
5FLTUBĻ[JĪPKVNTĻVOĻCSăEJOâKVNTĻTJNCPMT
KVNUBĻLPOTPMùĻOPSâEB ĻLBĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSB
TùEFLĮBĻESPtăCBTĻTQJMWFOTĻJSĻBLUJWùUTĻ TLBUJFU
JFQSJFLtùKPĻBUUùMV 5FLTUBĻ[JĪPKVNTĻVOĻTJNCPMTĻKVNUBĻLPOTPMù
OPSâEB ĻLBĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻTùEFLĮBĻESPtă
CBTĻTQJMWFOTĻJSĻEFBLUJWùUTĻ TLBUJFUĻJFQSJFLtùKP
BUUùMV #MVKXġVUFTQÝĦDCUURKNXGPUĻ QBTBxJFSB
TùEFLMJT /FLâEâĻHBEăKVNâĻCùSOVĻOFMJFDJFUĻCùSOV
TùEFLMăUăĻWBJĻV[ĻTùEFLĮBĻQBMJLUĪBĻQSJFLtùKâ
QBTBxJFSBĻTùEFLMă ĻKBĻJSĻBLUJWùUTĻESPtăCBT
TQJMWFOTĻ5BTĻBUUJFDBTĻV[ĻWJTâNĻQFSTPOâN
LVSVĻBVHVNTĻOFQâSTOJFE[ĻĻDN
&GCMVKXġVUFTQÝĦDCUURKNXGPUĻ QBTBxJFSB
TùEFLMJT 1FSTPOBT ĻLBTĻHBSâLBTĻQBSĻĻDN
OFLâEâĻHBEăKVNâĻOFESăLTUĻTùEùUĻQSJFLtùKâ
QBTBxJFSBĻTùEFLMă ĻKBĻESPtăCBTĻTQJMWFOTĻJS
EFBLUJWùUT
*FQSJFLtNJOùUPĻOPSâEăKVNVĻOFJFWùSPtBOB
WBSĻBQESBVEùUĻE[ăWăCV
2+'<ÿ/'
1BHSJFxPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻQP[ăDJKâ
++ ĻLPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUV
QBOFMăĻBQUVWFOJĻĻTFLVOEFTĻUJFLĻSâEăUTĻESP
tăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOBĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMT
TLBUăUĻMQQĻ 1ùDĻUBNĻJ[HBJTNPKBTĻJOEJLBUPSTĻKVNUBĻLPO
TPMù ĻOPSâEPUĻCMBLVTTùEùUâKBĻTùEFLĮBĻESP
tăCBTĻTQJMWFOBĻQBSFJ[PĻTUBUVTVĻ1MBtâLB
JOGPSNâDJKBĻQBSĻEBxâEâNĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHBTĻQP[ăDJKâN ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
&TQÝĦDC
5ęPWFTQÝĦDCUICKUCURKNXGPK 5+25 5ęPWFTQÝĦDCUURKNXGPU
#VTCÝCPęUXKGVC
QJFQÜtBTĻTUBSQĻCSBVDùKVĻVOĻEVSWKVĻQBOFMJ
UâEùKâEJĻBNPSUJ[ùKPUĻTâLPUOùKPĻUSJFDJFOVĻ,BE
ESPtăCBTĻTQJMWFOJĻTBEVSTNùĻUJFLĻTBTQJFTUJ ĻUJF
TBQMPLĻ4âOVĻESPtăCBTĻTQJMWFOTĻQBSBTUJĻUJFL
QJFQÜTUTĻUSJFDJFOBĻQVTù
$ġTPWUġFGMNĦÝKWPUęPWFTQÝĦDCUICKUC
URKNXGPK
4âOVĻESPtăCBTĻTQJMWFOJĻOFNB[JOBĻBVUPNPCJĮB
BJ[TBSE[ăCVĻCùSOJFN ĻLVSJĻTùxĻCùSOVĻTùEFLMăUă
WBJĻV[ĻTùEFLĮBĻQBMJLUĪB
$4ÿ&+0ó,7/5
4âOVĻUSJFDJFOBĻTBEVSTNFTĻHBEăKVNâĻMJFMBĻEBĮB
TBEVSTNFTĻTQùLBĻUJFLĻOPWBEăUBĻBSĻ4*14Ļ TâOV
USJFDJFOVĻBJ[TBSE[ăCBTĻTJTUùNB ĻV[ĻTJKâN ĻTUBU
ĪJFN ĻHSăEV ĻKVNUVĻVOĻDJUâNĻBVUPNPCJĮBĻWJST
CÜWFTĻEBĮâNĻ4âOVĻESPtăCBTĻTQJMWFOJĻQJFĻWBEă
UâKBĻVOĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻTùEFLĮJFNĻBJ[
TBSHâĻLSÜtLVSWKBĻVOĻHVSOVĻSBKPOV ĻVOĻUJFĻJS
TWBSăHBĻ4*14ĻTBTUâWEBĮB
4*14ĻESPtăCBTĻTQJMWFOVĻTJTUùNBĻTBTUâWĻOP
EJWJFNĻHBMWFOBKJFNĻLPNQPOFOUJFN ĻTâOVĻESP
tăCBTĻTQJMWFOJFNĻVOĻTFOTPSJFNĻ4âOVĻHBJTB
TQJMWFOJĻJSĻOPWJFUPUJĻQSJFLtùKPĻTùEFLĮVĻBU[WFMU
OùT
8CFĝVđLCUĘFGMNKUUVĨTGMTGKUCLđRWUĘ
$NCMWUUĘFĘVđLCUĘFGMNKUUVĨTGMTGKUCLđRWUĘ
4*14ĻTQJMWFOVĻTJTUùNVĻWFJEPĻTâOVĻESPtăCBT
TQJMWFOJĻVOĻTFOTPSJĻ1JFUJFLBNJĻTQùDăHB
TBEVSTNFĻJFEBSCJOBĻTFOTPSVT ĻVOĻTâOVĻESPtă
CBTĻTQJMWFOJĻUJFLĻQJFQÜTUJĻ%SPtăCBTĻTQJMWFOT
p
7PMWPĻJFTBLBĻtPĻOPNBJĪVĻV[UJDùUĻUJLBJ
BVUPSJ[ùUBĻ7PMWPĻTFSWJTBĻEBSCJOJFLJFN
/FQJMOăHTĻ4*14ĻTQJMWFOVĻTJTUùNBT
SFNPOUTĻWBSĻJ[SBJTăUĻEBSCăCBTĻLĮÜNFT
VOĻOPQJFUOVTĻTBWBJOPKVNVT
p
/FOPWJFUPKJFUĻOFLâEVTĻQSJFLtNFUVT
WJFUâĻTUBSQĻTùEFLĮBĻâSNBMVĻVOĻEVSWKV
QBOFMJ ĻKPĻtăĻWJFUBĻJSĻOFQJFDJFtBNB ĻMBJ
WBSùUVĻJ[QMFTUJFTĻTâOVĻESPtăCBTĻHBJTB
TQJMWFOT
p
7PMWPĻJFTBLBĻMJFUPUĻUJLBJĻ7PMWPĻBQTUJQSJ
OâUVTĻTùEFLĮVĻQâSWBMLVTĻ$JUJĻTùEFLĮV
QâSWBMLJĻWBSĻUSBVDùUĻTâOVĻESPtăCBT
HBJTBĻTQJMWFOVĻEBSCăCV
p
4âOVĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJĻQBQJMEJOB
ESPtăCBTĻKPTUVĻTOJFHUPĻBJ[TBSE[ăCV
7JFONùSĻQJFTQSâE[ùKJFUĻESPtăCBTĻKPTUV
&TQÝĦDC
5ęPWNQIWFTQÝĦDCUCK\MCTU +%
ÿRCÝĦDCU
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLBEĻOFQBLBSJOJFUĻWBJĻOFQJFTUJQSJOJFU
TNBHVTĻQSJFLtNFUVTĻQJFĻHSJFTUVĻSPLUVSJFN
ĂĸJTĻJSĻQBSFE[ùUTĻUJLBJĻWJFHMVĻBQīùSCV
HBCBMVĻ OFWJTĻDJFUVĻQSJFLtNFUV ĻQJFNùSBN
MJFUVTTBSHV ĻQBLBSJOâtBOBJ
/FLPĻOFQJFTLSÜWùKJFUĻWBJĻOFV[TUâEJFUĻQJF
BVUPNPCJĮBĻHSJFTUJFN ĻEVSWKVĻTUBUĪJFNĻWBJ
TâOVĻQBOFĮJFNĻ5BTĻWBSĻNB[JOâUĻQBSFE[ùUP
BJ[TBSE[ăCVĻ7PMWPĻJFTBLBĻWJFONùSĻJ[NBOUPU
UJLBJĻ7PMWPĻPSJīJOâMâTĻSF[FSWFTĻEBĮBT ĻLBTĻJS
BQTUJQSJOâUBTĻJ[WJFUPKVNBNĻtBKâTĻ[POâT
4âOVĻMPHVĻESPtăCBTĻ QJFQÜtBNJF ĻBJ[LBSJĻ *$ ĻJS
4*14ĻTJTUùNBTĻEBĮBĻ5JFĻJSĻV[TUâEăUJĻBVUPNBtă
OBTĻHSJFTUVĻBQtVWVNBĻBCâTĻQVTùTĻVOĻBJ[
TBSHâĻâSùKPTĻTùEFLĮPTĻTùEPtâTĻQFSTPOBTĻ1JF
UJFLBNJĻTQùDăHBĻTBEVSTNFĻJFEBSCJOBĻTFOTPSVT
VOĻESPtăCBTĻBJ[LBSJĻUJFLĻQJFQÜTUJĻ%SPtăCBTĻBJ[
TBSHTĻTBEVSTNFTĻMBJLâĻQBMăE[ĻQBTBSHâUĻWBEă
UâKBĻVOĻQSJFLtùKâĻTùEFLĮBĻQBTBxJFSBĻHBMWVĻOP
USJFDJFOBĻQSFUĻTBMPOBĻJFLtQVTJ
$4ÿ&+0ó,7/5
/FOPWJFUPKJFUĻLSBWVĻBVHTUâLĻQBSĻĻNN
[FNĻEVSWKVĻMPHVĻBVHtùKâTĻNBMBTĻ1SFUùKâ
HBEăKVNâĻHSJFTUVĻBQEBSùĻFTPtPĻBJ[LBSWFJEB
ESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOVĻTOJFHUâĻBJ[TBS
E[ăCBĻWBSĻQBTMJLUJOâUJFT
$4ÿ&+0ó,7/5
"J[LBSWFJEBĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJĻQBQJM
EJOBĻESPtăCBTĻKPTUVĻTOJFHUPĻBJ[TBSE[ăCV
7JFONùSĻQJFTQSâE[ùKJFUĻESPtăCBTĻKPTUV
&TQÝĦDC
9*+25
#K\UCTF\ĦDCRTGVMCMNCUMTKGOGīW
KGXCKPQLWOKGOp9*+25
,BLMBĻTLSJFNFĮVĻBJ[TBSE[ăCBTĻTJTUùNV
8)*14 ĻWFJEPĻFOFSīJKVĻBCTPSCùKPtBTĻBU[WFMU
OFTĻVOĻTQFDJâMJĻLPOTUSVùUJĻQSJFLtùKPĻTùEFLĮV
HBMWBTĻCBMTUJĻ4JTUùNVĻBLUJWJ[ùĻTBEVSTNFĻOP
BJ[NVHVSFT ĻJFUFLNFĻJSĻTBEVSTNFTĻMFĪĸJNĻVO
âUSVNBN ĻLâĻBSăĻTBEVSTNùĻJFTBJTUăUâĻUSBOT
QPSUBĻMăE[FLĮBĻUFIOJTLBKJFNĻQBSBNFUSJFN
$4ÿ&+0ó,7/5
8)*14ĻTJTUùNBĻQBQJMEJOBĻESPtăCBTĻKPTUV
TOJFHUPĻBJ[TBSE[ăCVĻ7JFONùSĻQJFTQSâE[ù
KJFUĻESPtăCBTĻKPTUV
9*+25UKUVġOCWPDġTPWUġFGMNĦÝK
UġFGMīCRCNKMVĮK
8)*14ĻTJTUùNBĻOFNB[JOBĻBVUPNPCJĮBĻBJ[TBS
E[ăCVĻCùSOJFN ĻLVSJĻTùxĻCùSOVĻTùEFLMăUăĻWBJĻV[
TùEFLĮBĻQBMJLUĪB
2CTGK\CUġFġÝCPCURQ\ĦEKLC
.BLTJNâMBTĻBJ[TBSE[ăCBTĻOPMÜLâĻWBEăUâKBNĻVO
CMBLVTTùEùUâKBNĻKâTùxĻTùEFLĮBĻWJEÜĻVOĻUâ ĻMBJ
TUBSQĻHBMWVĻVOĻHBMWBTĻCBMTUVĻCÜUVĻQùDĻJFTQù
KBTĻNB[âLTĻBUUâMVNT
0GVTCWEġLKGV9*+25UKUVġOCK
5ġFGMīCĦRCÝĦDCU
"LUJWJ[ùKPUJFTĻ8)*14ĻTJTUùNBJ ĻQSJFLtùKP
TùEFLĮVĻBU[WFMUOFTĻBULSăUĻBUQBLBĮ ĻNBJOPUĻWBEă
UâKBĻVOĻQSJFLtùKPĻQBTBxJFSVĻTUâWPLMJĻ5BT
TBNB[JOBĻSJTLVĻHÜUĻLBLMBĻVOĻTQSBOEBTĻJFWBJ
OPKVNVT
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFQâSWFJEPKJFUĻVOĻOFMB
CPKJFUĻTùEFLMJĻWBJĻ8)*14ĻTJTUùNVĻTBWJFN
TQùLJFNĻ7PMWPĻJFTBLBĻKVNTĻTB[JOâUJFTĻBS
7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
0GCVUVđLKGVPGMđFWURTKGMÞOGVWUW\ITĝFCUCK\
XCFĝVđLCUĘFGMĹCDNCMWUUĘFĘVđLCUĘFGMĹCRTGVĘLđ
ICFĝLWOđXCTVKMVMCXĘVC9*+25UKUVĘOCUFCT
DĝDC
&TQÝĦDC
9*+25
$4ÿ&+0ó,7/5
/FJFTQJFEJFUĻDJFUVTĻQSJFLtNFUVTĻTUBSQĻBJ[
NVHVSùKâĻTùEFLĮBĻQPMTUFSùKVNVĻVOĻQSJFL
tùKPĻTùEFLĮVĻBU[WFMUOùNĻ1âSMJFDJOJFUJFT ĻLB
OBWĻUSBVDùUBĻ8)*14ĻTJTUùNBTĻEBSCăCB
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻTùEFLMJTĻJSĻCJKJTĻQBLĮBVUTĻâSLâSUăHJĻMJFMBN
USJFDJFOBN ĻQJFNùSBN ĻBJ[NVHVSFTĻTBEVS
TNFJ Ļ8)*14ĻTJTUùNBĻJSĻKâQâSCBVEBĻ7PMWP
JFTBLBĻUPĻQâSCBVEăUĻBVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻTFS
WJTâ
1BUĻKBĻtĸJFU ĻLBĻTùEFLĮJĻOBWĻCPKâUJ Ļ&)*14
TJTUùNBTĻBJ[TBSHTQùKBĻWBSĻCÜUĻEBĮùKJ
[VEVTJ
7PMWPĻJFTBLBĻTB[JOâUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWP
TFSWJTV ĻMBJĻQâSCBVEăUVĻTJTUùNVĻQBUĻQùD
OFMJFMâNĻBJ[NVHVSFTĻTBEVSTNùN
0GPQXKGVQLKGVRTKGMÞOGVWUCK\OWIWTĘLđUĘFGMNĝ
RTGVĘLđICFĝLWOđXCTVKMVMCXĘVC9*+25UKUVĘOCU
FCTDĝDC
$4ÿ&+0ó,7/5
/PMPLPUĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOFT
BUUJFDăHJFĻQSJFLtùKJFĻTùEFLĮJĻKâQBCăEBĻV[
QSJFLtV ĻMBJĻUJFĻOFTBTLBSUPTĻBSĻOPMPDăUBKâN
BU[WFMUOùN
&TQÝĦDC
-CFUKUVġOCPQUVTęFę
-CFUKUVġOCPQUVTęFę
5KUVġOC
+GFCTDKPęVC
%SPtăCBTĻKPTUBT
TQSJFHPUâKT ĻQSJFL
tùKBJTĻTùEFLMJT
'SPOUâMBTĻTBEVSTNFT
VOWBJĻTBEVSTNFTĻBS
USJFDJFOVĻOPĻTâOJFN
VOWBJĻBJ[NVHVSùKâT
TBEVSTNFTĻVOWBJ
BQHâtBOâTĻHBEăKVNâ
%SPtăCBTĻKPTUBT
TQSJFHPUâKT ĻBJ[
NVHVSùKBJT
TùEFLMJT"
'SPOUâMBTĻTBEVSTNFT
VOWBJĻTâOVĻUSJFDJFOB
VOWBJĻBQHâtBOâT
HBEăKVNâ
%SPtăCBTĻTQJMWFOJ
'SPOUâMâĻTBEVSTNù#
4UÜSFTĻESPtăCBT
HBJTBĻTQJMWFOT
DFĮHBMVĻESPtăCBT
HBJTBĻTQJMWFOT
QBTBxJFSBĻESPtă
CBTĻHBJTBĻTQJM
WFOT
4âOVĻESPtăCBT
TQJMWFOJĻ 4*14
5KUVġOC
"
#
+GFCTDKPęVC
4âOVĻMPHVĻESPtă
CBTĻBJ[TBSHTĻ *$
4âOVĻUSJFDJFOBĻVOWBJ
BQHâtBOâTĻVOWBJ
EBxVĻGSPOUâMP
TBEVSTNKVĻHBEăKVNâ#
,BLMBĻTLSJFNFĮV
BJ[TBSE[ăCB
8)*14
4BEVSTNùĻOPĻBJ[NV
HVSFT
"J[NVHVSùKâĻTùEFLĮBĻWJEùKâĻTùEWJFUBĻOBWĻBQSăLPUBĻBSĻESPtă
CBTĻKPTUVĻTQSJFHPUâKV
"VUPNPCJĮBĻWJSTCÜWF ĻBSăĻOFOPTUSâEâKPUĻESPtăCBTĻTQJMWF
OJFN ĻTBEVSTNùĻWBSĻUJLUĻJFWùSPKBNJĻEFGPSNùUBĻ"VUPNPCJĮB
ESPtăCBTĻTJTUùNVĻEBSCăCVĻJFUFLNùĻWBJSâLJĻBQTUâLĮJ ĻQJFNù
SBN ĻPCKFLUB ĻBSĻLVSVĻOPUJLVTJĻTBEVSTNF ĻDJFUăCBĻVOĻNBTB
BVUPNPCJĮBĻâUSVNT ĻUSJFDJFOBĻMFĪĸJTĻVD
+BĻESPtăCBTĻTQJMWFOJĻJSĻQJFQÜTUJ ĻJFWùSPKJFU
tâEVTĻJFUFJLVNVT
p "VUPNPCJĮBĻFWBLVùtBOBĻ7PMWPĻJFTBLBĻUP
OPHâEâUĻ7PMWPĻQJMOWBSPUâĻTFSWJTâĻ/FCSBV
DJFU ĻKBĻESPtăCBTĻTQJMWFOJĻJSĻBUWùSVtJFT
p "VUPNPCJĮBĻESPtăCBTĻTJTUùNVĻLPNQP
/FHBEăKVNâĻBSĻUSJF
DJFOVĻOPĻTâOJFN#
OFOUVĻNBJĪBTĻWFJLtBOVĻ7PMWPĻJFTBLBĻV[UJ
DùUĻ7PMWPĻQJMOWBSPUBNĻTFSWJTBN
p /PUFJLUJĻTB[JOJFUJFTĻBSĻâSTUV
2+'<ÿ/'
%SPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOBĻVOĻKPTUBTĻTQSJFHP
UâKBĻTJTUùNBTĻUJFLĻBLUJWùUBTĻUJLBJĻWJFOVĻSFJ[J
TBEVSTNFTĻMBJLâ
$4ÿ&+0ó,7/5
%SPtăCBTĻTQJMWFOVĻTJTUùNBTĻWBEăCBTĻNPEV
MJTĻBUSPEBTĻWJEVTLPOTPMùĻ+BĻWJEVTLPOTPMù
JSĻJFLĮVWJTĻÜEFOTĻWBJĻDJUTĻtĸJESVNT ĻBUWJFOP
KJFUĻBLVNVMBUPSBĻLBCFĮVTĻ/FNùīJOJFU
JFEBSCJOâUĻBVUPNPCJMJ ĻKPĻWBSĻOPTUSâEâUĻESP
tăCBTĻTQJMWFOJĻ"VUPNPCJĮBĻFWBLVâDJKB
7PMWPĻJFTBLBĻOPHâEâUĻBVUPNPCJMJĻV[Ļ7PMWP
QJMOWBSPUVĻTFSWJTV
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFCSBVDJFU ĻKBĻESPtăCBT
HBJTBĻTQJMWFOJĻJSĻJ[QMFUVtJFTĻ5JFĻWBSĻBQHSÜUJ
OâUĻTUÜSùtBOVĻ7BSĻUJLUĻCPKâUBTĻBSăĻDJUBTĻESP
tăCBTĻTJTUùNBTĻ*MHTUPtBĻBUSBtBOâTĻEÜNPT
VOĻQVUFLĮPT ĻLBTĻSBEVtJFTĻESPtăCBTĻHBJTB
TQJMWFOVĻJ[QMFtBOâTĻMBJLâ ĻWBSĻJ[SBJTăUĻâEBT
VOĻBDVĻLBJSJOâKVNVTBWBJOPKVNVTĻ+B
SPEBTĻLBJSJOâKVNT ĻJ[TLBMPKJFUĻBDJTĻBSĻBVL
TUVĻÜEFOJĻĂUSâĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOV
J[QMFtBOâTĻVOĻUPĻBVEVNTĻWBSĻJ[SBJTăUĻCFS[J
VOĻâEBTĻBQEFHVNVT
&TQÝĦDC
5CHGV[OQFG
$TCWMÝCPCRġEUCFWTUOGU
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻJFLĮVWJTĻTBEVSTNù ĻJOGPSNâ
DJKBTĻEJTQMFKâĻWBSĻQBSâEăUJFTĻUFLTUTĻ&TQÝĦDCU
TGä5MTQMCUITĻ5BTĻOP[ăNù ĻLBĻJSĻTBNB[J
OâKVTJFTĻBVUPNBtăOBTĻGVOLDJPOBMJUâUFĻ%SPtă
CBTĻSFxăNTĻJSĻBJ[TBSE[ăCBTĻTUâWPLMJT ĻLBE
TBEVSTNFTĻHBEăKVNâĻWBSĻCÜUĻCPKâUBTĻTWBSăHBT
BVUPNBtăOBTĻGVOLDJKBT ĻQJFNùSBN ĻEFHWJFMBT
QBEFWFTĻTJTUùNB ĻLâEBTĻESPtăCBTĻTJTUùNBT
TFOTPSJĻWBJĻCSFNxVĻTJTUùNB
/ġĥKPKGVKGFCTDKPęVCWVQOCÝĦPW
#PCNQIđMQODKPĘVđKPUVTWOGPVWRCPGĹCDTĝFKPđ
LWOCUKODQNU
1JSNLâSU ĻQâSCBVEJFU ĻWBJĻOPĻBVUPNBtăOBT
OFJ[UFLĻEFHWJFMBĻ/FESăLTUĻCÜUĻKÜUBNBĻEFHWJF
MBTĻTNBLB
+BĻWJTTĻtĸJFUĻLâSUăCâĻVOĻFTBUĻQâSCBVEăKJT ĻWBJ
OFOPQMÜTUĻEFHWJFMB ĻWBSBUĻNùīJOâUĻJFEBSCJOâU
BVUPNBtăOV
*[ĪFNJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻVOĻBUWFSJFU
WBEăUâKBĻEVSWJTĻ+BĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻQBSĻUP
LBĻBJ[EFE[FĻJSĻJFTMùHUB ĻOPTQJFEJFUĻJFEBSCJOâ
tBOBTĻQPHVĻ1ùDĻUBNĻBJ[WFSJFUĻEVSWJTĻVOĻWùM
SFJ[ĻJFWJFUPKJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻ"VUP
NPCJĮBĻFMFLUSPOJTLâĻTJTUùNBĻUBHBEĻNùīJOâT
BUHSJF[UJFTĻOPSNâMâĻSFxăNâĻ1ùDĻUBNĻNùīJOJFU
JFEBSCJOâUĻBVUPNBtăOV
&KIKVđNđMQODKPĘVđKPUVTWOGPVWRCPGĹCDTĝFKPđ
LWOCUKODQNU
#WVQOCÝĦPCURęTXKGVQÝCPC
+BĻ0QTOCNOQFGĻUJFLĻSâEăUTĻQùDĻ&TQÝĦDCU
TGä5MTQMCUITĻBUJFTUBUătBOBT ĻBSĻBVUPNP
CJMJĻV[NBOăHJĻESăLTUĻJ[CSBVLUĻâSâĻOPĻCăTUBNâT
[POBTĻ/FQâSWJFUPKJFUĻBVUPNBtăOVĻUâMâLĻOFLâ
OFQJFDJFtBNT
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLBEĻOFNùīJOJFUĻTBSFNPOUùUĻTBWVĻBVUP
NPCJMJĻWBJĻBUJFTUBUăUĻFMFLUSPOJLVĻQBUT ĻKB
BVUPNPCJMJTĻJSĻCJKJTĻESPtăCBTĻSFxăNâĻ5BTĻWBS
J[SBJTăUĻJFWBJOPKVNVTĻWBJĻOFBUCJMTUPtVĻBVUP
NPCJĮBĻTJTUùNVĻEBSCăCVĻ"VUPNPCJĮBĻQâS
CBVEJĻVOĻBUKBVOPtBOVĻOPSNâMâĻTUBUVTâĻQùD
UBN ĻLBEĻUJDJTĻQBSâEăUTĻ&TQÝĦDCUTGä5M
TQMCUIT Ļ7PMWPĻJFTBLBĻV[UJDùUĻ7PMWPĻQJMO
WBSPUBNĻTFSWJTBN
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻVOĻOFLâEPTĻBQTUâLĮPT
OFNùīJOJFUĻJFEBSCJOâUĻBVUPNPCJMJĻBULâSUPUJ
KBĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻ&TQÝĦDCUTGä5M
TQMCUITĻVOĻJSĻKÜUBNBĻEFHWJFMBTĻTNBLB
/FLBWùKPUJFTĻJ[LâQJFUĻOPĻBVUPNPCJĮB
+BĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻ[JĪPKVNTĻ&TQÝĦDCU
TGä5MTQMCUIT ĻUBEĻBSĻBVUPNPCJMJĻOFESăLTU
CSBVLUĻWBJĻUPĻWJMLU ĻUâĻWJFUâĻKâJ[NBOUPĻUFIOJTLâT
QBMăE[ăCBTĻEJFOFTUBĻQBLBMQPKVNTĻ1BUĻUBE ĻKB
NBtăOBĻtĸJFUĻCSBVDBNB ĻTMùQUTĻEFGFLUTĻCSBV
DPUĻWBSĻQBEBSăUĻUPĻOFWBEâNV
&TQÝĦDC
5CHGV[OQFG
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻBVUPNBtăOBJĻJSĻJFTMùHUTĻESPtăCBTĻSFxăNT
UPĻOFESăLTUĻWJMLUĻ"VUPNBtăOBĻKâUSBOTQPSUù
OPĻWJFUBT ĻLVSĻUâĻBUSPEBTĻ7PMWPĻJFTBLB
USBOTQPSUùUĻBVUPNBtăOVĻV[Ļ7PMWPĻQJMOWBSPUV
TFSWJTV
&TQÝĦDC
2CUCäKGTCFTQÝĦDCUURKNXGPU 2GFGUVTKCP#KTDCI
ÿRCÝĦDCU
$4ÿ&+0ó,7/5
/FV[TUâEJFUĻQJFEFSVNVTĻVOĻOFNBJOJFU
OFLPĻQSJFLtQVTùĻ/FQBSFJ[BĻJFKBVLtBOâT
QSJFLtQVTùĻWBSĻJ[SBJTăUĻOFQBSFJ[VĻTJTUùNBT
EBSCăCV ĻLâĻBSăĻOPQJFUOVTĻTBWBJOPKVNVTĻVO
BVUPNBtăOBTĻCPKâKVNVT
7PMWPĻJFTBLBĻMJFUPUĻPSJīJOâMâTĻUăSăUâKVĻTWJSBT
VOĻUJLBJĻPSJīJOâMâTĻUPĻEFUBĮBT
$4ÿ&+0ó,7/5
%SPtăCBTĻTQJMWFOTĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH ĻBUSPEBT
[FNĻE[JOùKBĻQâSTFHBĻOFUâMVĻOPĻWùKTUJLMBĻ+B
OPUJFLĻGSPOUâMBĻTBEVSTNFĻBSĻHâKùKV ĻQSJFLtùKâ
USJFDJFOTUJFĪBĻTFOTPSJĻSFBīùĻVOĻWBKBE[ăCBT
HBEăKVNâĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOTĻJ[QMFtBT
CBMTUPUJFTĻV[ĻUSJFDJFOBĻTQùLVĻ4FOTPSJĻUJFL
BLUJWJ[ùUJ ĻKBĻCSBVLtBOBTĻâUSVNTĻTBTOJFE[
BQUVWFOJĻĻLNIĻVOĻBQLâSUùKâĻUFNQFSB
UÜSBĻJSĻOPĻĻMăE[Ļ ˆ$
+BĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOTĻJSĻBLUJWJ[ùUT
1FEFTUSJBOĻ"JSCBH
p E[JOùKBĻQâSTFHBĻBJ[NVHVSùKâĻEBĮBĻUJFL
QBDFMUBĻVOĻOPGJLTùUBĻtBKâĻQP[ăDJKâ
p
p CSFNxVĻTJTUùNBĻUJFLĻTBHBUBWPUBĻBWâSJKBT
UJFLĻBLUJWJ[ùUJĻBWâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMJ
CSFN[ùtBOBJ
/FV[TUâEJFUĻQJFEFSVNVTĻVOĻOFNBJOJFU
OFLPĻQSJFLtQVTù ĻKBĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUB
BSĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOVĻ 1FEFTUSJBO
"JSCBH Ļ/FQBSFJ[BĻJFKBVLtBOâTĻQSJFLtQVTù
WBSĻJ[SBJTăUĻOFQBSFJ[VĻTJTUùNBTĻEBSCăCV ĻLâ
BSăĻOPQJFUOVTĻTBWBJOPKVNVTĻVOĻBVUPNBtă
OBTĻCPKâKVNVT
TBEBĮâĻ%SPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOBĻTBMPDă
tBOBĻ 1FEFTUSJBOĻ"JSCBH 7ùSTJFUJFTĻUVWâLBKâĻBVUPTFSWJTâ
$4ÿ&+0ó,7/5
7PMWPĻJFTBLBĻQùDĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOB
BLUJWJ[ùtBOâTĻTB[JOâUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUV
7PMWPĻTFSWJTVĻQùDĻJFTQùKBTĻâUSâL
&TQÝĦDCUICKUCURKNXGPCUCNQEĦÝCPC
2GFGUVTKCP#KTDCI
7PMWPĻJFTBLBĻMJFUPUĻPSJīJOâMâTĻUăSăUâKVĻTWJSBT
VOĻUJLBJĻPSJīJOâMâTĻUPĻEFUBĮBT
4ĦEĦDCRġECMVKXK\ġÝCPęU
+BĻUJFLĻBLUJWJ[ùUTĻLâETĻOPĻQâSùKJFNĻQBTBxJFSV
TBMPOBĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJFN ĻESPtăCBT
SFxăNTĻQBMJFLĻJFTMùHUT ĻTLBUăUĻMQQĻ
+BĻJSĻBLUJWJ[ùKJFTĻUJLBJĻHâKùKVĻESPtăCBTĻHBJTB
TQJMWFOT
1âSWJFUPKJFUĻBVUPNBtăOVĻESPtâĻWJFUâĻQùD
JFTQùKBTĻUVWâL
4BMPLJFUĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOVĻBUCJMTUPtJ
JOTUSVLDJKâN ĻLBTĻTOJFHUBTĻOâLBNBKâ
%SPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOTĻ 1FEFTUSJBO
"JSCBH
%SPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOBĻLPSQVTT
-JQMFOUF ĻQBTBxJFSBĻQVTù
-JQMFOUF ĻWBEăUâKBĻQVTù
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
&TQÝĦDC
2CUCäKGTCFTQÝĦDCUURKNXGPU 2GFGUVTKCP#KTDCI %SPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOTĻWBSĻCÜUĻTJMUT ĻVOĻUBT
WBSĻEÜNPUĻ5BTĻJSĻOPSNâMJĻ4BMPLJFUĻESPtăCBT
HBJTBĻTQJMWFOVĻtâEJ
"USPEJFUĻWBEăUâKBĻQVTFTĻ ĻMJQMFOUJ
7BEăUâKBĻQVTùĻTBĪFNJFUĻESPtăCBTĻHBJTB
TQJMWFOBĻBVEVNVĻHBSFOJTLJĻ1ùDĻUBNĻTBMP
LJFUĻTBĪFNUPĻBVEVNVĻV[ĻDFOUSBĻQVTJĻ"S
MJQMFOUJĻ EJWQVTùKP ĻBQĪFNJFUĻQùDĻJFTQùKBT
WBJSâLĻBVEVNBĻVOĻOPTUJQSJOJFU
*FTQJFEJFUĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOBĻTBMP
DăUPĻEBĮV
ESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOBĻLPSQVTâĻ "ULâSUPKJFUĻĻTPMJĻQBTBxJFSBĻQVTFTĻESP
tăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOBNĻ*FTQùKBNT ĻtBKâ
QVTùĻTBĪFNUPĻBVEVNVĻOâLTJFTĻTBMPDăU
EJWSFJ[ ĻMBJĻUBNĻWBSùUVĻBQMJLUĻMJQMFOUJ
%SPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOBĻLPSQVTBĻQâSTFHV
WBSĻBUWùSUĻUJLBJĻOFEBVE[Ļ5BTĻJSĻOPSNâMJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
$ġTPCOLęUġäġTVKWPFTQÝK
7PMWPĻJFTBLBĻQâSWBEâUĻCùSOVTĻV[ĻBJ[NVHVSJ
WùSTUâĻCùSOVĻTùEFLMăUăĻQùDĻJFTQùKBTĻJMHâL ĻWJT
NB[ĻMăE[ĻĻHBEVĻWFDVNBN ĻVOĻQùDĻUBN
J[NBOUPUĻV[ĻQSJFLtVĻWùSTUVĻTùEFLĮBĻQBMJLUOJ
CùSOVĻTùEFLMăUJĻMăE[ĻĻHBEVĻWFDVNBN
#ùSOBĻOPWJFUPKVNVĻBVUPNPCJMăĻVOĻBQSăLPKVNB
J[WùMJĻOPTBLBĻCùSOBĻTWBSTĻVOĻHBSVNT ĻQMBtâLB
JOGPSNâDJKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻSPEBTĻKBVUâKVNJĻQBSĻCùSOVĻESPtăCBTĻBQSă
LPKVNBĻV[TUâEătBOV ĻTB[JOJFUJFTĻBSĻSBxP
UâKV ĻMBJĻTBĪFNUVĻTLBJESâLVTĻOPSâEăKVNVT
$ġTPWUġFGMNĦÝK
$ġTPWUġFGMNĦÝWPQXKGVQLWOU
+ÜTĻESăLTUBUĻOPWJFUPU
%BxâEVĻWBMTUVĻOPUFJLVNJĻQBSĻCùSOVĻJ[WJFUP
KVNVĻBVUPNBtăOâTĻBUtĸJSBTĻ1âSCBVEJFU
LVSJĻOPUFJLVNJĻJSĻTQùLâĻKÜTVĻWBMTUă
7PMWPĻJSĻLPOLSùUJĻKÜTVĻBVUPNPCJMJNĻQBSFE[ùUT
CùSOVĻESPtăCBTĻBQSăLPKVNTĻ CùSOVĻTùEFLMătJ
TùEFLĮBĻQBMJLUĪJĻVOĻTUJQSJOâtBOBTĻJFSăDFT Ļ-JF
UPKPUĻ7PMWPĻCùSOVĻESPtăCBTĻBQSăLPKVNV ĻCùS
OBNĻUJFLĻOPESPtJOâUJĻPQUJNâMJĻBQTUâLĮJĻESPtBJ
CSBVLtBOBJĻBVUPNPCJMăĻ5VSLMâUĻCùSOVĻESPtăCBT
BQSăLPKVNTĻJSĻQJFNùSPUTĻVOĻWJFOLâStJĻMJFUP
KBNT
/FQJFTUJQSJOJFUĻCùSOVĻTùEFLĮBĻTJLTOBT
TùEFLĮBĻIPSJ[POUâMBKBNĻSFHVMùtBOBTĻTUJF
OJN ĻBUTQFSùNĻWBJĻTMJFEùNĻVOĻCBMTUJFN ĻLBT
BUSPEBTĻ[FNĻTùEFLĮBĻ"TBTĻNBMBTĻWBS
TBCPKâUĻTJLTOBT
-BJĻQBSFJ[JĻV[TUâEăUVĻCùSOBĻTùEFLMăUJ ĻJ[MBTJFU
V[TUâEătBOBTĻJOTUSVLDJKV
2+'<ÿ/'
p CùSOVĻTùEFLMăUJTùEFLĮBĻQBMJLUOJĻQBTBxJFSB
TùEFLMă ĻKBĻQBTBxJFSBĻESPtăCBTĻTQJMWFOT
OBWĻBLUJWùUT
G020739
7JTVĻWFDVNVĻVOĻBVHVNVĻCùSOJFNĻBVUPNBtăOâ
WJFONùSĻKâCÜUĻQBSFJ[JĻOPTùEJOâUJFNĻ/FLâEâ
HBEăKVNâĻOFĮBVKJFUĻCùSOBNĻTùEùUĻLMùQăĻQBTB
xJFSJN
$ĘTPWUĘFGMNĝÞKWPFTQÞĝDCUURKNXGPKPCXUCXKGVQ
LCOK
2+'<ÿ/'
-JFUPKPUĻCùSOVĻESPtăCBTĻBQSăLPKVNV ĻJSĻTWB
SăHJĻJ[MBTăUĻLPNQMFLUâĻJFLĮBVUâTĻV[TUâEătB
OBTĻJOTUSVLDJKBT
p WJFOTĻWBJĻWBJSâLJĻCùSOVĻTùEFLMătJTùEFLĮB
QBMJLUĪJĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLMă
+BĻCMBLVTTùEùUâKBĻESPtăCBTĻTQJMWFOTĻJSĻBLUJ
WùUT ĻWJFONùSĻOPWJFUPKJFUĻCùSOVĻTùEFLMăUJ
TùEFLĮBĻQBMJLUOJĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLMăĻ+BĻCùSOT
TùxĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻTùEFLMă ĻWJĪtĻWBSĻHÜU
TNBHVTĻTBWBJOPKVNVT ĻESPtăCBTĻTQJMWFOBN
J[QMFtPUJFT
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBLUJWùUVEFBLUJWùUVĻESPtăCBTĻTQJMWFOVĻTLBUăUĻMQQĻ
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLBEĻOFOPWJFUPKJFUĻCùSOVĻTùEFLMăUăĻWBJĻV[
TùEFLĮBĻQBMJLUĪBĻQSJFLtùKâĻTùEFLMă ĻKBĻJS
BLUJWùUTĻESPtăCBTĻTQJMWFOTĻ 434 #ùSOJ ĻLBTĻăTâLJĻQBSĻĻDN ĻOFLâEâĻHBEă
KVNâĻOFESăLTUĻTùEùUĻCMBLVTTùEùUâKB
TùEFLMă ĻKBĻJSĻBLUJWùUTĻESPtăCBTĻTQJMWFOT
434 *FQSJFLtNJOùUPĻOPSâEăKVNVĻOFJFWùSPtBOB
WBSĻBQESBVEùUĻE[ăWăCV
$4ÿ&+0ó,7/5
/FESăLTUĻMJFUPUĻTùEFLĮBĻQBMJLUĪVTCùSOV
TùEFLĮVTĻBSĻUùSBVEBĻTUJQSJOâKVNJFNĻWBJ
DJUJFNĻQJFEFSVNJFN ĻLBTĻWBSĻBUCBMTUăUJFT
QSFUĻESPtăCBTĻKPTUBTĻTQSâE[FTĻBUWùStBOBT
QPHV ĻQSFUùKâĻHBEăKVNâĻESPtăCBTĻKPTUBT
TQSâE[FĻWBSĻOFKBVtJĻBUTQSâE[ùUJFT
/FĮBVKJFUĻCùSOVĻTùEFLĮBĻBVHtEBĮBJĻBUCBMTUă
UJFTĻQSFUĻWùKTUJLMV
&TQÝĦDCUURKNXGPCW\NĦOG
7\NĝOGMĹĨUVTGF\COCMCFKTCVXĘTVCURCUCåKGTC
FWTXKUUMCVKGVCVVĘNWNRR
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
+GVGKECOKGDġTPWUġFGMNĦÝK
/CUC
2TKGMÝġLCKUUġFGMNKU CTFGCMVKXġVWFTQÝĦ
DCUURKNXGPW
ĻHSVQB
/CNġLCKUCK\OWIWTġLCKUUġFGMNKU
7PMWPĻNB[VĮVĻTùEFLMăUJTĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻĻV[ĻBJ[NV
HVSJĻWùSTUTĻCùSOVĻTùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT ĻJ[NBOUPKPU
*40'*9ĻTUJQSJOâKVNBĻTJTUùNV
NBLTĻĻLH
ĻHSVQB
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
NBLTĻĻLH
-
ĻHSVQB
7PMWPĻNB[VĮVĻTùEFLMăUJTĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻqĻV[ĻBJ[
NVHVSJĻWùSTUTĻCùSOVĻTùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT
J[NBOUPKPUĻBVUPNPCJĮBĻESPtăCBTĻKPTUV
7PMWPĻNB[VĮVĻTùEFLMăUJTĻ 7PMWPĻ*OGBOUĻ4FBU ĻqĻV[ĻBJ[NV
HVSJĻWùSTUTĻCùSOVĻTùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT ĻJ[NBOUPKPU
BVUPNPCJĮBĻESPtăCBTĻKPTUV
ĻHSVQB
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
NBLTĻĻLH
6
6
NBLTĻĻLH
8KFġLCKUCK\
OWIWTġLCKU
UġFGMNKU
7PMWPĻNB[VĮV
TùEFLMăUJTĻ 7PMWP
*OGBOUĻ4FBU ĻqĻV[
BJ[NVHVSJĻWùSTUT
CùSOVĻTùEFLMăUJT
QJFTUJQSJOâNT
J[NBOUPKPUĻBVUP
NPCJĮBĻESPtăCBT
KPTUV
"QTUJQSJOâUBJT
UJQTĻ&
6
*[NBOUPKPUĻDJUVTĻCùSOVĻTùEFLMătVT ĻKÜTVĻBVUPNPCJMJNĻJSĻKâCÜUĻJFLĮBVUBNĻUPĻSBxPUâKBĻQJFWJFOPUBKâĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVĻTBSBLTUâĻWBJĻUBNĻKâCÜUĻBQTUJQSJOâUBNĻLâĻVOJWFSTâMBNĻTùEFLMăUJNĻBUCJMTUPtJĻ&$&Ļ3
MJLVNBĻQSBTăCâN
``
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
/CUC
2TKGMÝġLCKUUġFGMNKU CTFGCMVKXġVWFTQÝĦ
DCUURKNXGPW
/CNġLCKUCK\OWIWTġLCKUUġFGMNKU
ĻHSVQB
6OJWFSTâMJĻBQTUJQSJOâUJĻCùSOVĻTùEFLĮJ"
6OJWFSTâMJĻBQTUJQSJOâUJĻCùSOVĻTùEFLMătJ
NBLTĻĻLH
6
6
6[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUTHSP[âNTĻ7PMWPĻCùSOVĻTùEFLMă
UJTĻ 7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻV[ĻBJ[NVHVSJ
WùSTUTĻCùSOVĻTùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT ĻJ[NBOUPKPU
BVUPNPCJĮBĻESPtăCBTĻKPTUVĻVOĻTJLTOBT
6[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUTHSP[âNTĻ7PMWPĻCùSOVĻTùEFLMăUJT
7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻV[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUT
CùSOVĻTùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT ĻJ[NBOUPKPUĻBVUPNPCJĮB
ESPtăCBTĻKPTUVĻVOĻTJLTOBT
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
-
-
ĻHSVQB
6OJWFSTâMJĻBQTUJQSJOâUJĻCùSOVĻTùEFLMătJ"
6OJWFSTâMJĻBQTUJQSJOâUJĻCùSOVĻTùEFLMătJ
qĻLH
6
6
ĻHSVQB
6[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUTHSP[âNTĻ7PMWPĻCùSOVĻTùEFLMă
UJTĻ 7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻV[ĻBJ[NVHVSJ
WùSTUTĻCùSOVĻTùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT ĻJ[NBOUPKPU
BVUPNPCJĮBĻESPtăCBTĻKPTUVĻVOĻTJLTOBT
6[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUTHSP[âNTĻ7PMWPĻCùSOVĻTùEFLMăUJT
7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻV[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUT
CùSOVĻTùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT ĻJ[NBOUPKPUĻBVUPNPCJĮB
ESPtăCBTĻKPTUVĻVOĻTJLTOBT
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
-
-
ĻHSVQB
NBLTĻĻLH
ĻHSVQB
qĻLH
ĻLH
8KFġLCKUCK\
OWIWTġLCKU
UġFGMNKU
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
/CUC
2TKGMÝġLCKUUġFGMNKU CTFGCMVKXġVWFTQÝĦ
DCUURKNXGPW
/CNġLCKUCK\OWIWTġLCKUUġFGMNKU
ĻHSVQB
6[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUTHSP[âNTĻ7PMWPĻCùSOVĻTùEFLMă
UJTĻ 7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻV[ĻQSJFLtV
WùSTUTĻCùSOVĻTùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT ĻJ[NBOUPKPU
BVUPNPCJĮBĻESPtăCBTĻKPTUV
6[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUTHSP[âNTĻ7PMWPĻCùSOVĻTùEFLMăUJT
7PMWPĻ$POWFSUJCMFĻ$IJMEĻ4FBU ĻĻV[ĻQSJFLtVĻWùSTUTĻCùSOV
TùEFLMăUJT ĻQJFTUJQSJOâNT ĻJ[NBOUPKPUĻBVUPNPCJĮBĻESPtă
CBTĻKPTUV
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
6
6
7PMWPĻTùEFLĮBĻQBMJLUOJTĻBSĻBU[WFMUOJĻ 7PMWPĻ#PPTUFS
4FBUĻXJUIĻCBDLSFTU 7PMWPĻTùEFLĮBĻQBMJLUOJTĻBSĻBU[WFMUOJĻ 7PMWPĻ#PPTUFSĻ4FBU
XJUIĻCBDLSFTU "QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
6'
6'
4ùEFLĮBĻQBMJLUOJTĻBSĻBU[WFMUOJĻVOĻCF[ĻUâTĻ #PPTUFS
$VTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTU 4ùEFLĮBĻQBMJLUOJTĻBSĻBU[WFMUOJĻVOĻCF[ĻUâTĻ #PPTUFS
$VTIJPOĻXJUIĻBOEĻXJUIPVUĻCBDLSFTU "QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQTĻ&Ļ
6'
6'
ĻLH
(SVQBĻ
qĻLH
(SVQBĻ
qĻLH
8KFġLCKUCK\
OWIWTġLCKU
UġFGMNKU
-ĻQJFNùSPUTĻTQFDJGJTLJFNĻCùSOVĻTùEFLMătJFNĻfJFĻCùSOVĻTùEFLMătJĻWBSĻCÜUĻQBSFE[ùUJĻMJFUPtBOBJĻăQBtâĻBVUPNPCJĮBĻNPEFMă ĻJFSPCFxPUâTĻWBJĻEBĮùKJĻJFSP
CFxPUâTĻLBUFHPSJKâT
6ĻQJFNùSPUTĻVOJWFSTâMJĻBQTUJQSJOâUJFNĻCùSOVĻTùEFLMătJFNĻtBKâĻTWBSBĻLBUFHPSJKâ
6'ĻQJFNùSPUTĻV[ĻQSJFLtVĻWùSTUJFN ĻVOJWFSTâMJĻBQTUJQSJOâUJFNĻCùSOVĻTùEFLMătJFNĻtBKâĻTWBSBĻLBUFHPSJKâ
#ĻJFCÜWùUJĻCùSOVĻTùEFLMătJ ĻLBTĻBQTUJQSJOâUJĻMJFUPtBOBJĻtBKâĻTWBSBĻLBUFHPSJKâ
"
5JLBJĻCùSOVĻTùEFLĮJFNĻBSĻTLBUVĻV[ĻBJ[NVHVSJĻ/PWJFUPKJFUĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOJĻWFSUJLâMâĻQP[ăDJKâ
``
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDCUUNġFäKCK\OWIWTġLęU
FWTXKU
&MFLUSJTLPĻMPHVĻQBDùMâKVĻEBSCJOâtBOBTĻTMùExVT
VOĻBJ[NVHVSùKPĻEVSWKVĻBUWùStBOBTĻSPLUVSVT
WBSĻCMPĸùUĻBUWùStBOBJĻOPĻJFLtQVTFTĻ1MBtâLB
JOGPSNâDJKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
+51(+:UVKRTKPęLWOWUKUVġOCDġTPW
UġFGMNĦÝKGO
1JFWJFOPKPUĻCùSOVĻTùEFLMăUJĻ*40'*9ĻTUJQSJOâ
KVNBĻQVOLUJFN ĻWJFONùSĻJFWùSPKJFUĻSBxPUâKB
TOJFHUâTĻV[TUâEătBOBTĻJOTUSVLDJKBT
+\OġTWMNCUGU
#ùSOVĻTùEFLMătJĻJSĻEBxâEVĻJ[NùSVĻqĻBVUPNPCJĮJ
JSĻEBxâEVĻJ[NùSVĻ5BTĻOP[ăNù ĻLBĻOFĻWJTJ
CùSOVĻTùEFLMătJĻJSĻQJFNùSPUJĻWJTJFNĻTùEFLĮJFN
WJTPTĻBVUPNPCJĮVĻNPEFĮPT
5âQùD ĻMBJĻQBMăE[ùUVĻMJFUPUâKJFNĻJ[WùMùUJFT
QBSFJ[PĻCùSOVĻTùEFLMăUJ ĻJSĻJFWJFTUBĻJ[NùSVĻLMB
TJGJLâDJKBĻUJFNĻCùSOVĻTùEFLMătJFN ĻLVSJFN
J[NBOUPUBĻ*40'*9ĻTUJQSJOâKVNVĻTJTUùNBĻ TLBUăU
UBCVMVĻUVSQNâL +\OġTC
MNCUG
#RTCMUVU
"
1JMOTĻJ[NùST ĻV[ĻQSJFLtV
WùSTUTĻCùSOBĻTùEFLMJT
#
4BNB[JOâUTĻJ[NùSTĻ BMUFSO ĻV[ĻQSJFLtVĻWùSTUT
CùSOBĻTùEFLMJT
.POUâxBTĻQVOLUJĻ*40'*9ĻTUJQSJOâKVNJFNĻCùSOV
TùEFLMătJFNĻBUSPEBTĻQJFĻBJ[NVHVSùKPĻâSùKP
TùEFLĮVĻBU[WFMUOFTĻBQBLtùKâTĻEBĮBT
#
.POUâxBTĻQVOLUVĻBUSBtBOâTĻWJFUBTĻJSĻOPSâEăUBT
BSĻTJNCPMJFNĻBU[WFMUĪVĻQPMTUFSùKVNâĻ TLBUJFU
JFQSJFLtùKPĻBUUùMV 4BNB[JOâUTĻJ[NùSTĻ BMUFSO ĻV[ĻQSJFLtVĻWùSTUT
CùSOVĻTùEFLMăUJT
$
1JMOTĻJ[NùST ĻV[ĻBJ[NVHVSJ
WùSTUTĻCùSOBĻTùEFLMJT
+\OġTC
MNCUG
#RTCMUVU
%
4BNB[JOâUTĻJ[NùST ĻV[ĻBJ[NV
HVSJĻWùSTUTĻCùSOBĻTùEFLMJT
&
6[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUTĻ[ăEBJĪB
TùEFLMăUJT
'
fĸùSTFOJTLTĻ[ăEBJĪBĻTùEFLMă
UJT ĻLSFJTâĻQVTF
(
fĸùSTFOJTLTĻ[ăEBJĪBĻTùEFLMă
UJT ĻMBCâĻQVTF
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFOPWJFUPKJFUĻCùSOV
QSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻTùEFLMă ĻKBĻBVUPNBtăOB
JSĻBQSăLPUBĻBSĻBLUJWùUVĻESPtăCBTĻHBJTBĻTQJM
WFOV
2+'<ÿ/'
+BĻ*40'*9ĻCùSOVĻTùEFLMJNĻOBWĻJ[NùSVĻLMB
TJGJLâDJKBT ĻBVUPNBtăOBTĻNPEFMJNĻKâCÜU
OPSâEăUBNĻCùSOVĻTùEFLĮBĻSBxPUâKBĻJ[TUSâEâ
UBKâĻBVUPNBtăOVĻTBSBLTUâ
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
2+'<ÿ/'
-BJĻTBĪFNUVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻUP ĻLVSVTĻ*40
'*9ĻCùSOVĻTùEFLĮVTĻ7PMWPĻJFTBLBĻJ[NBOUPU
TB[JOJFUJFTĻBSĻQJMOWBSPUVĻ7PMWPĻQâSTUâWJ
+51(+:DġTPWUġFGMNĦÝWVKRK
$ġTPWUġFGMNĦÝCXGKFU
;ăEBJĪBĻTùEFLMăUJTĻtĸùSTFOJTLT
;ăEBJĪBĻTùEFLMăUJT ĻV[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUT
/CUC
NBLTĻĻLH
NBLTĻĻLH
+\OġTCMNCUG
2CUCäKGTWUġFGMīK+51(+:DġTPWUġFGMNĦÝW
W\UVęFĦÝCPCK
2TKGMÝġLCKUUġFGMNKU
/CNġLCKUCK\OWIWTġLCKU
UġFGMNKU
'
9
9
(
9
9
&
9
%FS
*-
;ăEBJĪBĻTùEFLMăUJT ĻV[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUT
NBLTĻĻLH
&
9
%FS
*-
%
9
%FS
*-
$
9
%FS
*-
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
$ġTPWUġFGMNĦÝCXGKFU
#ùSOVĻTùEFLMăUJT ĻV[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUT
/CUC
qĻLH
+\OġTCMNCUG
2CUCäKGTWUġFGMīK+51(+:DġTPWUġFGMNĦÝW
W\UVęFĦÝCPCK
2TKGMÝġLCKUUġFGMNKU
/CNġLCKUCK\OWIWTġLCKU
UġFGMNKU
9
%FS
%
*$
9
%FS
*-
6[ĻQSJFLtVĻWùSTUTĻCùSOVĻTùEFLMăUJT
qĻLH
#
9
%FS"
*6'
#
9
%FS"
*6'
"
9
%FS"
*6'
9Ļ*40'*9ĻQP[ăDJKBĻOBWĻQJFNùSPUBĻ*40'*9ĻCùSOVĻTùEFLMătJFNĻtBKâĻTWBSBĻVOWBJĻJ[NùSBĻLBUFHPSJKâ
*-ĻQJFNùSPUTĻTQFDJGJTLJFNĻ*40'*9ĻCùSOVĻTùEFLMătJFNĻfJFĻCùSOVĻTùEFLMătJĻWBSĻCÜUĻQBSFE[ùUJĻMJFUPtBOBJĻăQBtâĻBVUPNPCJĮBĻNPEFMă ĻJFSPCFxPUâTĻWBJ
EBĮùKJĻJFSPCFxPUâTĻLBUFHPSJKâT
*6'ĻQJFNùSPUTĻV[ĻQSJFLtVĻWùSTUJFNĻ*40'*9ĻCùSOVĻTùEFLMătJFN ĻLBTĻJSĻVOJWFSTâMJĻBQTUJQSJOâUJĻMJFUPtBOBJĻtBKâĻTWBSBĻLBUFHPSJKâ
"
fBJĻHSVQBJĻ7PMWPĻJFTBLBĻV[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUVTĻCùSOVĻTùEFLMătVT
&TQÝĦDC
$ġTPWFTQÝĦDC
#WIÝġLKGOQPVęäCURWPMVKDġTPW
UġFGMNĦÝKGO
2+'<ÿ/'
"VUPNBtăOâN ĻLBTĻBQSăLPUBTĻBSĻLSBWBTĻQâS
TFHVĻWJSTĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNB ĻUBTĻKâOP
ĪFN ĻMBJĻTUJQSJOâKVNBĻQVOLUJFNĻWBSùUVĻQJFT
UJQSJOâUĻCùSOVĻTùEFLĮVT
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻUP ĻLâĻCùSOVĻTùEFLMăUJT
KâQJFWFMLĻQJFĻBVHtùKJFNĻNPOUâxBTĻQVOLUJFN
TLBUJFUĻTùEFLMătBĻJ[HBUBWPUâKBĻJOTUSVLDJKâT
$4ÿ&+0ó,7/5
fJNĻBVUPNPCJMJNĻJSĻBVHtùKJFĻTUJQSJOâKVNV
QVOLUJĻEBxJFNĻV[ĻQSJFLtVĻWùSTUJFNĻCùSOV
TùEFLMătJFNĻfJFĻTUJQSJOâKVNVĻQVOLUJĻBUSPEBT
TùEFLĮVĻBJ[NVHVSù
1JSNTĻOPTQSJFHPUĻCùSOVĻTùEFLMătBĻTJLTOBT
TUJQSJOâtBOBTĻWJFUâ ĻUâTĻWJFONùSĻKâJ[WFML
DBVSJĻHBMWBTĻCBMTUBĻLâKVĻBUWùSVNBN
"VHtùKJFĻTUJQSJOâKVNBĻQVOLUJĻHBMWFOPLâSUĻJS
QBSFE[ùUJĻJ[NBOUPtBOBJĻV[ĻQSJFLtVĻWùSTUJFN
CùSOVĻTùEFLMătJFNĻ7PMWPĻJFTBLBĻNB[JFNĻCùS
OJFNĻJ[NBOUPUĻV[ĻBJ[NVHVSJĻWùSTUVTĻCùSOV
TùEFLMătVTĻJFTQùKBNJĻJMHJ
2+'<ÿ/'
/PMPLJFUĻHBMWBTĻCBMTUVT ĻMBJĻBUWJFHMPUVĻtâEB
WFJEBĻCùSOVĻTùEFLMătBĻV[TUâEătBOVĻBVUP
NBtăOâT ĻLVSVĻâSNBMVĻTùEFLĮJFNĻJFTQùKBNT
OPMPDăUĻHBMWBTĻCBMTUVT
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBBUTMùHBTĻTMùE[PtâĻEBĮB
#BUFSJKBTĻOPNBJĪB ĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHB1$$ ,FZMFTT "J[TMùHtBOBBUTMùHtBOB
#ùSOVĻESPtăCBTĻTMùExJ
4JHOBMJ[âDJKB Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
"54-ð("4Ļ6/Ļ4*(/"-*;Ă$*+"
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICCVUNġICUUNġF\QÝęFCīC
8KURęTĦIK
"VUPNPCJĮBĻLPNQMFLUâDJKâĻJFUJMQTUĻĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHBTĻWBJĻEJWBTĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMù
HBTĻBSĻLFZMFTTĻGVOLDJKVĻ5âTĻJ[NBOUPĻBVUPNP
CJĮBĻJFEBSCJOâtBOBJ ĻLâĻBSăĻBJ[TMùHtBOBJĻVO
BUTMùHtBOBJ
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHâĻBUSPEBTĻOPĻNFUâMB
J[HBUBWPUBĻOPĪFNBNBĻBUTMùHBTĻTMùE[PtâĻEBĮB
3FE[BNâĻEBĮBĻJSĻQJFFKBNBĻEJWPTĻWBSJBOUPT ĻMBJ
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻWBSùUVĻBUtĸJSU
7BSĻQBTÜUăUĻQBQJMEVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻ
WJFOBNĻBVUPNPCJMJNĻWBSĻJFQSPHSBNNùUĻVOĻMJF
UPUĻMăE[ĻĻBUTMùHâN
*SĻÀFUSJĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻWBSJBOUJ
p
p
p
p
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHB
ĻTUBOEBSUB
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻBSĻ,FZMFTTĻTUBSU
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻBSĻ,FZMFTTĻESJWF
1$$ĻBSĻ,FZMFTTĻESJWFĻ
*OGPSNâDJKVĻQBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻGVO
LDJKBTĻUBVTUJĪJFNĻTLBUăUĻMQQĻ
TBEBĮBĻJSĻWFMUăUBĻWJTJFNĻWBSJBOUJFNĻQJFFKBNP
GVOLDJKVĻBQSBLTUBN
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻBVUPNBtăOâĻBUSPEBTĻCùSOJ
"UDFSJFUJFTĻJ[TMùHUĻFMFLUSJTLPĻMPHVĻQBDùMâKV
TUSâWBTĻQBEFWJ ĻJ[ĪFNPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHV ĻLBEĻJ[LâQKBUĻOPĻBVUPNBtăOBT
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICUPQ\CWFġÝCPC
+BĻFTBUĻQB[BVEùKJTĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV
UBEĻKBVOVĻWBSBUĻQBTÜUăUĻTFSWJTâ ĻJFUFJDBNT
7PMWPĻQJMOWBSPUâĻTFSWJTâĻ"UMJLVtâTĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHBTĻJSĻKâOPHâEâĻTFSWJTâĻ1B[BVEù
UBTĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻLPETĻJSĻKâJ[E[ùt
OPĻTJTUùNBTĻQSFUBJ[E[ătBOBTĻBJ[TBSE[ăCBT
OPMÜLâ
1BtSFJ[ùKPĻBVUPNPCJMJNĻSFīJTUSùUPĻBUTMùHV
TLBJUVĻWBSĻQâSCBVEăUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4
[FNĻ+PHQTOCVKQP 0WODGTQHMG[UĻ1BS
J[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
1$$ĻVOĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJĻBSĻLFZMFTT
GVOLDJKVĻJSĻQMBtâLBĻGVOLDJPOBMJUâUFĻOFLâĻTUBO
EBSUBĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJĻ1âSùKâĻtă
ĻUBVTUJĪVĻBUTMùHB
ĻUBVTUJĪVĻBUTMùHB
5JLBJĻLPQâĻBSĻFMFLUSJTLJĻWBEâNVĻWBEăUâKBĻTùEFLMJĻVOĻFMFLUSJTLJĻWBEâNJFNĻTQPHVĮJFN
5JLBJĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻFMFLUSJTLJĻQJFMJFDBNJFNĻTâOVĻTQPHVĮJFN
#VUNġICUCVOKĮCUęPWURQIWīK
XCFĦVęLCUġFGMNKUWPUVĹTġÝCPCUURġMU
*FTUBUăKVNJĻBVUPNâUJTLJĻUJFLĻTBWJFOPUJĻBSĻKFC
LVSVĻBUCJMTUPtVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻTLB
UJFUĻ ĻĻVOĻĻMQQ
'VOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUĻĻEFBLUJWùUĻJ[WùMĪVĻTJT
UùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
%CTMG[OGOQT[
1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
1BSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHâNĻBSĻLFZMFTTĻGVO
LDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
#K\UNġIÝCPCUCVUNġIÝCPCUKPFKMCVQTU
"J[TMùE[PUĻWBJĻBUTMùE[PUĻNBtăOVĻBSĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHV ĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKJĻOPNJSHP
BQTUJQSJOPU ĻLBĻBJ[TMùHtBOBTBUTMùHtBOBTĻEBS
CăCBĻCJKVTJĻWFJLTNăHB
p "J[TMùHtBOBĻĻWJFOTĻ[JCTOJTĻVOĻEVSWKVĻTQP
HVĮJĻUJFLĻQJFMJFLUJ
p "UTMùHtBOBĻĻEJWJĻ[JCtĪJ ĻVOĻEVSWKVĻTQP
HVĮJĻUJFLĻBUMJFLUJĻBUQBLBĮ
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICCVUNġICUUNġF\QÝęFCīC
2+'<ÿ/'
#K\UNġIÝCPCUKPFKMCVQTU
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻQBTUâWĻSJTLTĻJFTMùHUĻUâMWB
EăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBVUPNPCJMă
"J[TMùE[PUĻBQTUJQSJOâtBOBĻOPUJFLĻUJLBJĻHBEă
KVNâ ĻKBĻJSĻBJ[TMùHUBTĻWJTBTĻTMùE[FOFTĻVOĻBJ[
WùSUBTĻWJTBTĻEVSWJTĻ"QTUJQSJOâtBOBĻOPUJFL
LBEĻJSĻBJ[WùSUBTĻQùEùKâTĻEVSWJT
2C\KĮQLWOU
+GXCWVQO
CVUN
,ĮÜNFĻOPMBTPUĻUâMWBEă
CBTĻQVMUTĻBUTMùHBT
JOGPSNâDJKVĻJFEBSCJOâ
tBOBTĻMBJLâĻĻJ[ĪFNJFU
BUTMùHVĻOPĻBJ[EFE[FT
TMùExB ĻWùMSFJ[ĻJFWJFUP
KJFUĻVOĻNùīJOJFUĻJFEBSCJ
OâUĻWùMSFJ[
#WVQOCVUN
PCXCVTCUVC
,ĮÜNFĻOPMBTPUĻ1$$
JFSăDJĻJFEBSCJOâtBOBT
MBJLâĻĻNùīJOJFUĻJFEBSCJ
OâUĻWùMSFJ[
(WPMEKLCUK\XġNG
"VUPNPCJĮBĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻWBSĻJFTUBUăUĻEBxâ
EBTĻJFTQùKBT ĻLâĻOPSâEăUĻBJ[TMùHtBOVBUTMùH
tBOVĻBSĻHBJTNV ĻTLBUăUĻMQQĻ
*[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4ĻNFLMùKJFUĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU .KIJVUGVVKPIUĻVOĻJ[WùMJF
UJFTĻ&QQTNQEMEQPHKTOCVKQPNKIJVĻVOWBJ
7PNQEMEQPHKTOCVKQPNKIJV
6đRCVKNCORKĺCMCUUKIPCNK\đEKLCUKPFKMCVQTCO
UMCVĝVNRR
1JFĻWùKTUJLMBĻNJSHPKPtBĻMBNQJĪBĻOPSâEB ĻLB
BVUPNPCJMJTĻJSĻBJ[TMùHUT
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[
BVUPNPCJĮJFNĻBS
,FZMFTTĻGVO
LDJKV
2+'<ÿ/'
fJTĻJOEJLBUPSTĻJSĻBSăĻUJFNĻBVUPNPCJĮJFN ĻLBT
OBWĻBQSăLPUJĻBSĻTJHOBMJ[âDJKV
+OQDKNCK\GTU
,BUSBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUJKĻJSĻTBWTĻVOJLâMTĻLPET
"VUPNBtăOVĻWBSĻJFEBSCJOâUĻUJLBJĻBSĻQBSFJ[PĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBSĻQBSFJ[PĻLPEV
5VSQNâLĻOPSâEăUJFĻLĮÜEVĻ[JĪPKVNJĻLPNCJOùUâ
LPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻJOGPSNâDJKBT
EJTQMFKâĻBUUJFDBTĻV[ĻFMFLUSPOJTLPĻJNPCJMBJ[FSV
6GJPKUMKGRCTC
OGVTK
+OQDKNCK\GTU
/ġĥKPKGV
KGFCTDXġNTGK\
+BĻLĮÜNFĻOFJ[[ÜE
*FWJFUPKJFUĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHVĻBJ[EFE[FT
TMùE[ăĻVOĻNùīJOJFU
JFEBSCJOâUĻWùMSFJ[
,ĮÜNFĻJNPCJMBJ[FSBĻTJT
UùNâĻJFEBSCJOâtBOBT
CSăEăĻ+BĻLĮÜNFĻOFJ[[ÜE
4B[JOJFUJFTĻBSĻTFSWJTVĻ
JFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUV
7PMWPĻTFSWJTV
"VUPNPCJĮBĻJFEBSCJOâtBOB ĻTLBUăUĻMQQĻ
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICCVUNġICUUNġF\QÝęFCīC
(WPMEKLCU
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻ WJTNB[ĻĻTFLVOEFT ĻMBJ
WJFOMBJLVTĻBUWùSUVĻWJTVTĻMPHVT
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻNBJOăUĻUâ ĻMBJ ĻWJFOVĻSFJ[J
OPTQJFxPUĻUBVTUJĪVĻOFUJLUVĻWJFOMBJDăHJĻBUTMùHUBT
WJTBTĻEVSWJT ĻCFUĻHBOĻUJLBJĻWBEăUâKBĻEVSWJT ĻVO
ĻTFLVOxVĻMBJLâĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪVĻWùMSFJ[Ļ
UJLUVĻBUTMùHUBTĻQâSùKâTĻEVSWJT
VCWUVKĺWVđNXCFĝDCURWNVUCVUNĘIC
ĻĻ"J[TMùHtBOB
6đNXCFĝDCURWNVUCVUNĘICCT2%% 2GTUQPCN%CT
%QOOWPKECVQT
ĻĻ*OGPSNBUJPO
ĻĻ"UTMùHtBOB
(WPMEKLWRQICU
ĻĻ1JFUVWPtBOâTĻBQHBJTNPKVNT
Ļ#K\UNġIÝCPCĻqĻBLUJWùKPUĻTJHOBMJ[âDJKV ĻBJ[
TMùE[ĻEVSWJTĻVOĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJT
ĻĻ"J[NVHVSùKâTĻEVSWJT
ĻĻ5SBVLTNFTĻGVOLDJKB
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻ WJTNB[ĻĻTFLVOEFT ĻMBJ
WJFOMBJLVTĻBJ[WùSUVĻWJTVTĻMPHVT
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻMPHJĻUJFLĻBJ[WùSUJ ĻJ[NBOUPKPUĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHV ĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻOFWJFOT
OFJFTQJFEăTĻSPLBT
Ļ#VUNġIÝCPCĻqĻEFBLUJWùKPUĻTJHOBMJ[âDJKV
BUTMùE[ĻEVSWJTĻVOĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻNBJOăUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâ ĻJ[NBO
UPKPUĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
.QEMUGVVKPIU &QQTUWPNQEMĻBSĻBCâN
BMUFSOBUăWâNĻĻ#NNFQQTUĻVOĻ&TKXGTFQQT
VJGPCNNĻ1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
Ļ2KGVWXQÝCPęUCRICKUOQLWOCKNIWOUĻq
UJFLĻJ[NBOUPUT ĻMBJĻOPĻBUUâMVNBĻJFTMùHUVĻBVUP
NPCJĮBĻBQHBJTNPKVNVĻ1MBtâLBĻJOGPSNâDJKB
TLBUăUĻMQQĻ
Ļ#K\OWIWTGUFWTXKUĻqĻBUTMùE[ĻUJLBJĻBJ[NV
HVSFTĻEVSWJTĻVOĻEFBLUJWùĻTJHOBMJ[âDJKVĻUJLBJ
BJ[NVHVSFTĻEVSWăNĻ1MBtâLBĻJOGPSNâDJKB ĻTLB
UăUĻMQQĻ
Ļ6TCWMUOGUHWPMEKLCĻqĻMJFUP ĻMBJĻâSLâSUBT
TJUVâDJKâĻQJFTBJTUăUVĻV[NBOăCV
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻUBVTUJĪVĻWJTNB[ĻĻTFLVO
EFTĻWBJĻBSăĻOPTQJFEJFUĻUPĻEJWSFJ[ĻĻTFLVOxV
MBJLâ ĻMBJĻJFTMùHUVĻWJS[JFOBĻSâEăUâKVTĻVOĻTJHOâM
UBVSJ
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICCVUNġICUUNġF\QÝęFCīC
'VOLDJKV ĻKBĻUâĻCJKVTJĻBLUăWBĻWJTNB[ĻĻTFLVO
EFT ĻJFTQùKBNTĻJ[TMùHUĻBSĻUPĻQBtVĻUBVTUJĪV
1SFUùKâĻHBEăKVNâĻGVOLDJKBĻBVUPNâUJTLJĻJ[TMù
E[BTĻQùDĻĻNJOÜUùNĻVOĻĻTFLVOEùN
7PKMęNCU2%%HWPMEKLCU
2+'<ÿ/'
Ļ+B ĻEBxâEâTĻWJFUâTĻBULâSUPUJĻOPTQJFxPU
JOGPSNâDJKBTĻUBVTUJĪVĻ BSăĻQùDĻĻTFLVOEùN
VOĻQùDĻUBN ĻLBEĻJSĻCJKVTJĻJ[HBJTNPUBĻ1$$
JFSăDF ĻOFWJFOBĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻOFJFEF
HBT ĻTB[JOJFUJFTĻBSĻSFNPOUEBSCOăDBTĻTQF
DJâMJTUJFNĻĻJFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFS
WJTV
&KCRC\QPU
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻGVOLDJKBTĻEBSCPKBT
BQNùSBNĻĻNĻSâEJVTâĻBQĻBVUPNPCJMJ
+BĻBVUPNPCJMJTĻOFSFBīùĻV[ĻUBVTUJĪBĻOPTQJF
tBOV ĻQJFFKJFUĻUVWâLĻVOĻNùīJOJFUĻWùMSFJ[
*OEJLBUPSVĻMBNQJĪBTĻQBSâEBĻJOGPSNâDJKVĻBUCJM
TUPtJĻtJNĻBUUùMBN
2+'<ÿ/'
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻGVOLDJKBTĻWBS
USBVDùUĻBQLâSUĻFTPtJFĻSBEJPĻWJĮĪJ ĻùLBT
UPQPHSâGJTLBJTĻOPWJFUPKVNTĻVDĻ"VUPNPCJMJ
WJFONùSĻWBSĻBJ[TMùHUBUTMùHUĻBSĻBUTMùHBT
TMùE[PtPĻEBĮV ĻTLBUăUĻMQQĻ
6đNXCFĝDCURWNVUCVUNĘICCT2%% 2GTUQPCN%CT
%QOOWPKECVQT
*OGPSNâDJKBTĻTQJFEQPHB
*OEJLBUPSBĻMBNQJĪBT
*OGPSNâDJKBTĻUBVTUJĪBĻJ[NBOUPtBOBĻBLUJWùĻQJF
LĮVWJĻOPUFJLUBJĻBVUPNPCJĮBĻJOGPSNâDJKBJ ĻWùSPKPU
JOEJLBUPSVĻMBNQJĪBT
+PHQTOęEKLCUURKGFRQICUK\OCPVQÝCPC
p
/PTQJFEJFUĻJOGPSNâDJKBTĻUBVTUJĪVĻ
7JTBTĻJOEJLBUPSVĻMBNQJĪBTĻNJSHPĻBQN
ĻTFLVOEFTĻVOĻHBJTNBĻUJFLĻWùSTUBĻV[
1$$ĻJFSăDJĻ5BTĻOPSâEB ĻLBĻBVUPNPCJĮB
JOGPSNâDJKBĻJSĻOPMBTăUB
;BĮBĻOFQâSUSBVLUBĻHBJTNBĻqĻBVUPNPCJMJTĻJS
BJ[TMùHUT
%[FMUFOBĻOFQâSUSBVLUBĻHBJTNBĻqĻBVUPNP
CJMJTĻJSĻBUTMùHUT
+BĻtBKâĻMBJLâĻUJFLĻOPTQJFTUTĻLâETĻDJUT
UBVTUJĪt ĻOPMBTătBOBĻUJFLĻQâSUSBVLUB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICCVUNġICUUNġF\QÝęFCīC
4BSLBOB ĻOFQâSUSBVLUJĻJ[HBJTNPUBĻMBNQJĪB
ĻTJHOBMJ[âDJKBĻJSĻCJKVTJĻJFEBSCJOâUBĻLPQt
BVUPNPCJĮBĻBJ[TMùHtBOBT
"CâTĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪâTĻQâSNBJĪVTĻNJS
HPKPtBĻTBSLBOBĻHBJTNBĻĻTJHOBMJ[âDJKBĻJS
CJKVTJĻJFEBSCJOâUBĻNB[âLĻOFLâĻQJSNTĻ
NJOÜUùN
2%%KGTĦEGUFCTDĦDCUTęFKWUU
1$$ĻJFSăDFTĻEBSCăCBTĻSâEJVTTĻBJ[TMùHtBOBJ
BUTMùHtBOBJĻVOĻBJ[NVHVSFTĻEVSWKVĻEBSCJOâtB
OBJĻJSĻBQNùSBNĻĻNĻOPĻBVUPNPCJĮB ĻQâSùKâN
GVOLDJKâNĻĻMăE[ĻBQNùSBNĻĻN
+BĻBVUPNPCJMJTĻOFSFBīùĻV[ĻUBVTUJĪBĻOPTQJF
tBOV ĻQJFFKJFUĻUVWâLĻVOĻNùīJOJFUĻWùMSFJ[
2+'<ÿ/'
*OGPSNâDJKBTĻUBVTUJĪBĻGVOLDJKVĻWBSĻUSBVDùU
BQLâSUĻFTPtJFĻSBEJPĻWJĮĪJ ĻùLBT ĻUPQPHSâGJ
TLBJTĻOPWJFUPKVNTĻVD
óTRWU2%%KGTĦEGUFCTDĦDCUFKCRC\QPC
+BĻ1$$ĻJSĻQâSâLĻUâMVĻOPĻBVUPNBtăOBT ĻMBJĻOPMB
TăUVĻJOGPSNâDJKV ĻUJFLĻQBSâEăUTĻTUâWPLMJT ĻLâEâ
BVUPNBtăOBĻQùEùKPĻSFJ[JĻBUTUâUB ĻOFQBSâEPU
HBJTNBTĻLVTUăCVĻBQĻ1$$
+BĻBVUPNPCJMJNĻUJFLĻJ[NBOUPUBTĻWBJSâLBTĻ1$$
JFSăDFT ĻUJLBJĻQùEùKâĻBJ[TMùHtBOBJBUTMùHtBOBJ
J[NBOUPUâĻ1$$ĻJFSăDFĻSâEBĻQBSFJ[VĻTUBUVTV
2+'<ÿ/'
Ļ+B ĻEBxâEâTĻWJFUâTĻBULâSUPUJĻOPTQJFxPU
JOGPSNâDJKBTĻUBVTUJĪVĻ BSăĻQùDĻĻTFLVOEùN
VOĻQùDĻUBN ĻLBEĻJSĻCJKVTJĻJ[HBJTNPUBĻ1$$
JFSăDF ĻOFWJFOBĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻOFJFEF
HBT ĻTB[JOJFUJFTĻBSĻSFNPOUEBSCOăDBTĻTQF
DJâMJTUJFNĻĻJFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFS
WJTV
0QĮGOCOCCVUNġICUUNġF\QÝęFCīC
p WBSĻNBOVâMJĻCMPĸùUĻQSJFLtùKâTĻMBCâTĻQVTFT
EVSWJTĻVOĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJT ĻQJFN ĻKB
QB[VEVTJĻTUSâWBTĻQBEFWF ĻTLBUăUĻMQQĻ
p $JNEVĻOPEBMăKVNBĻBJ[TMùHTĻ ĻUJFLĻBUWùSUT
TLBUăUĻMQQĻ
p WBSĻBLUJWùUĻĻEFBLUJWùUĻESPtăCBTĻTQJMWFOV
QSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻTùEFLMJNĻ 1"$04
TLBUăUĻMQQĻ
#VUNġICUUNġF\QÝęUFCīCUPQĮGOÝCPC
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJĻJSĻOPĪFNBNBĻNFUâMB
TMùE[PtâĻEBĮB ĻBSĻLVSVĻWBSĻBLUJWùUĻEBxBTĻGVO
LDJKBTĻVOĻWFJLUĻEBxBTĻEBSCăCBT
"UTMùHBTĻTMùE[PtâTĻEBĮBTĻVOJLâMPĻLPEV
BQTUJQSJOBĻ7PMWPĻQJMOWBSPUJĻTFSWJTJ ĻLVSPTĻJFUFJ
DBNTĻWùSTUJFTĻBSă ĻQBTÜUPUĻKBVOBTĻBUTMùHBT
TMùE[PtâTĻEBĮBT
#VUNġICUUNġF\QÝęUFCīCUHWPMEKLCU
*[NBOUPKPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻOPĪF
NBNPĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
p WBSĻNBOVâMJĻBUWùSUĻQSJFLtùKâTĻLSFJTâT
QVTFTĻEVSWJT ĻKBĻDFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBT
GVOLDJKVĻOFWBSĻBLUJWùUĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHV ĻTLBUăUĻMQQĻ
p WBSĻBLUJWùUĻĻEFBLUJWùUĻBJ[NVHVSùKPĻEVSWKV
NFIâOJTLPTĻTMùExVTĻCùSOVĻESPtăCBJ ĻTLBUăU
MQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#ăEJFUĻBUTQFSFTĻOPTQSJFHPUPĻBUUVSJĻV[
TâOJFN
7JFOMBJLVTĻWFMDJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
UBJTOJĻBUQBLBĮ
#VUNġICUUNġF\QÝęUFCīCURKGXKGPQÝCPC
6[NBOăHJĻJFWJFUPKJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
BUQBLBĮĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHâ
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICCVUNġICUUNġF\QÝęFCīC
5VSJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBSĻtBVSP
HBMVĻWùSTUVĻV[ĻMFKVĻVOĻJFTMJEJOJFUĻBUTMùHBT
TMùE[PtPĻEBĮVĻUBJĻQBSFE[ùUBKâĻBUWFSù
7JFHMJĻQJFTQJFEJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
,BEĻBUTMùHBTĻTMùE[PtâĻEBĮBĻOPGJLTùKBT
TBWâĻTUâWPLMă ĻJSĻKâCÜUĻE[JSEBNBNĻLMJLt
ĸJN
&WTXLWCVUNġIÝCPCCTCVUNġICU
UNġF\QÝQFCīW
+BĻDFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBTĻGVOLDJKVĻOFWBSĻBLUJ
WùUĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻQJFN ĻKBĻJ[Mâ
EùKVtâTĻCBUFSJKBT ĻUBEĻQSJFLtùKâTĻLSFJTâT
QVTFTĻEVSWJTĻWBSĻBUWùSUĻtâEJ
"UTMùE[JFUĻQSJFLtùKâTĻLSFJTâTĻQVTFTĻEVS
WJT ĻJFWJFUPKPUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
EVSWKVĻSPLUVSBĻTMùE[FOFTĻDJMJOESâ
"UUùMVĻVOĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻTLBUăU
MQQĻ
2+'<ÿ/'
,BEĻEVSWJTĻUJFLĻBUTMùHUBTĻVOĻBUWùSUBT
J[NBOUPKPUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV ĻUJFL
JFEBSCJOâUBĻTJHOBMJ[âDJKB
%FBLUJWùKJFUĻTJHOBMJ[âDJKV ĻJFWJFUPKPUĻUâMWB
EăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ă
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻ,FZMFTTĻWBEă
CBTĻTJTUùNV ĻTLBUăUĻMQQĻ
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
$CVGTKLCUPQOCKĮCVęNXCFĦDCURWNVUCVUNġIC2%% $CVGTKLCUPQOCKĮC
$CVGTKLCUPQOCKĮC
6[NBOăHJĻBQTLBUJFU ĻLâĻCBUFSJKBCBUFSJKBTĻJS
OPGJLTùUBTĻLPSQVTBĻJFLtQVTùĻBUCJMTUPtJĻUP
ĻVOĻ p ĻQVTùN
#BUFSJKBTĻKâOPNBJOB ĻKB
p J[HBJTNPKBTĻJOGPSNâDJKBTĻTJNCPMTĻVOĻEJT
QMFKâĻSFE[BNTĻ.QYDCVVGT[KPTGOQVG
EQPVTQN2NGCUGEJCPIGDCVVGTKGU
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICCTDCVGTKLW
6[NBOăHJĻJ[ĪFNJFUĻCBUFSJKV
VOWBJ
6[TUâEJFUĻKBVOPĻCBUFSJKVĻBSĻ
p TMùExJĻBULâSUPUJĻOFSFBīùĻV[ĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHBTĻTJHOâMJFNĻĻNFUSVĻSâEJVTâ
BQĻBVUPNPCJMJ
#VXġTÝCPC
Ļ#ăEJFUĻBUTQFSFTĻOPTQSJFHPUPĻBUUVSJĻV[
TâOJFN
Ļ7JFOMBJLVTĻWFMDJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtP
EBĮVĻUBJTOJĻBUQBLBĮ
Ļ*FWJFUPKJFUĻĻNNĻTLSÜWHSJF[JĻBUWFSùĻBJ[
BUTQFSPUâĻBJ[TMùHBĻVOĻWJFHMJĻJ[ĪFNJFUĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV
2+'<ÿ/'
1BHSJF[JFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻUâ ĻMBJ
UBVTUJĪJĻBUSBTUPTĻBVHtQVTùĻĻUBTĻOFĮBVT
CBUFSJKâNĻQùDĻBUWùStBOBTĻJ[LSJTU
58#4ÿ)+
/FQJFTLBSJFUJFTĻBSĻQJSLUJFNĻKBVOJFNĻBLV
NVMBUPSJFNĻVOĻUPĻTBTLBSFTĻWJSTNâN ĻQSF
UùKâĻHBEăKVNâĻUPĻGVOLDJPOùtBOBĻQBTMJLUJOâ
TJFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
ĻQVTJĻV[ĻMFKV
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICWP2%% CT
DCVGTKLęO
6[NBOăHJĻJ[ĪFNJFUĻCBUFSJKBT
/PĻTâLVNBĻV[TUâEJFUĻWJFOVĻKBVOPĻCBUFSJKV
BSĻ ĻQVTJĻV[ĻBVHtV
/PWJFUPKJFUĻTUBSQâĻCBMUPĻQMBTUNBTBT
JFMJLUOJĻVOĻQùDĻUBNĻV[TUâEJFUĻPUSVĻKBVOP
CBUFSJKVĻBSĻ ĻQVTJĻV[ĻMFKV
$CVGTKLCUVKRU
*[NBOUPKJFUĻCBUFSJKBTĻBSĻBQ[ăNùKVNVĻ$3
Ļ7
/QPVęäC
4BTQJFEJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻLPQâ
5VSJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBSĻtBVSP
HBMVĻWùSTUVĻV[ĻMFKVĻVOĻJFTMJEJOJFUĻBUTMùHBT
TMùE[PtPĻEBĮVĻUBJĻQBSFE[ùUBKâĻBUWFSù
7JFHMJĻQJFTQJFEJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
,BEĻBUTMùHBTĻTMùE[PtâĻEBĮBĻOPGJLTùKBT
TBWâĻTUâWPLMă ĻJSĻKâCÜUĻE[JSEBNBNĻLMJLt
ĸJN
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
$CVGTKLCUPQOCKĮCVęNXCFĦDCURWNVUCVUNġIC2%%
58#4ÿ)+
/PUFJLUJĻBUCSăWPKJFUJFTĻOPĻJ[MJFUPUBKJFNĻBLV
NVMBUPSJFNĻWJEFJĻESBVE[ăHâĻWFJEâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
-G[NGUU $G\CVUNġICUUNġF\GPGWPCK\FGF\GU
UKUVġOC
8KURęTĦIK
"CBTĻBVUPNPCJĮBĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻJS
BQSăLPUBTĻBSĻ,FZMFTTĻGVOLDJKVĻ7BSĻQBTÜUăUĻWùM
DJUBTĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBT ĻTLBUăUĻMQQĻ
"VUPNPCJĮBĻFMFLUSPTJTUùNBJĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHVĻWBSĻJFTUBUăUĻĻEBxâEVTĻMăNFĪVTĻ BUTMù
HBTĻQP[ăDJKBT ĻĻ Ļ+ĻVOĻ++ ĻTLBUăUĻMQQĻ
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICUFCTDĦDCU
TęFKWUU
5VSQNâLĻJSĻBQSBLTUăUBTĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMù
HBTĻBSĻ,FZMFTTĻESJWFĻVOĻ,FZMFTTĻTUBSUĻGVOLDJKV
"VUPNPCJĮVTĻBSĻ,FZMFTTĻTUBSUĻGVOLDJKVĻWBS
JFEBSCJOâU ĻOFJFWJFUPKPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHVĻBJ[EFE[FTĻTMùE[FOùĻ"VUPNPCJĮVTĻBS
,FZMFTTĻESJWFĻWBSĻBJ[TMùHUĻVOĻBUTMùHU ĻOFOP
TQJFxPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻUBVTUJĪV ĻLâ
BSăĻJFEBSCJOâU ĻOFJFWJFUPKPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHVĻBJ[EFE[FTĻTMùE[FOùĻ4JTUùNBĻBUWJFHMP
VOĻQBEBSBĻùSUâLVĻBVUPNPCJĮBĻBUWùStBOV ĻKB
KVNT ĻQJFNùSBN ĻBCBTĻSPLBTĻJSĻBJ[ĪFNUBT
-BJĻBUWùSUVĻLâEBTĻTâOVĻWBJĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJT
OFOPTQJFxPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻUBVT
UJĪV ĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJĻKâBUSPEBT
BQNùSBNĻ ĻNĻBUUâMVNâĻOPĻBVUPNPCJĮB
EVSWKVĻSPLUVSBĻWBJĻBJ[NVHVSFTĻEVSWăNĻ5BT
OP[ăNù ĻLBĻUBN ĻLVStĻWùMBTĻBUTMùHUĻWBJĻBJ[TMùHU
LâEBTĻEVSWJT ĻJSĻKâCÜUĻLMâUĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHBJĻ/BWĻJFTQùKBNTĻBJ[TMùHUĻWBJĻBUTMùHU
EVSWJT ĻKBĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻBUSPEBT
BVUPNPCJĮBĻPUSâĻQVTù
4BSLBOJFĻBQĮJĻUVSQNâLBKâĻBUUùMâĻOPSâEBĻTJTUù
NBTĻBOUFOVĻV[UWFStBOBTĻ[POV
+BĻWJTBTĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻJSĻJ[ĪFNUBT
OPĻBVUPNPCJĮB ĻLBEĻE[JOùKTĻEBSCPKBT ĻWBJĻJS
J[WùMùUBĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKBĻ+ĻWBJĻ++Ļ TLBUăU
MQQĻ ĻVOĻJSĻBUWùSUBTĻVOĻQùDĻUBNĻBJ[WùSUBT
LâEBTĻOPĻEVSWăN ĻUBEĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâ
UJFLĻQBSâEăUTĻCSăEJOâKVNBĻQB[JĪPKVNTĻVOĻWJFO
MBJLVTĻLâĻBUHâEJOâKVNTĻBUTLBOĻTLBĪBTĻTJHOâMT
/FBUUJFDBTĻV[ĻBVUPNBtăOâNĻBSĻCF[BUTMùHBTĻJFEBSCJOâtBOV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,BEĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻBULBMĻBUSPEBT
BVUPNPCJMă ĻCSăEJOâKVNBĻQB[JĪPKVNTĻJ[[ÜEĻVO
TLBĪBTĻTJHOâMTĻBQLMVTU ĻKBĻSPEBTĻLâEBĻOPĻtăN
TJUVâDJKâN
p EVSWJTĻUJLVtBTĻBUWùSUBTĻVOĻBJ[WùSUBT
p UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻUJFLĻJFWJFUPUBĻBJ[
EFE[FTĻTMùE[ă
p 5BVTUJĪtĻ1-ĻV[ĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKVĻTWJ
SBT
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICUCT
DG\CVUNġICUHWPMEKLWFTQÝC
K\OCPVQÝCPC
+BĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻBSĻLFZMFTTĻGVOLDJKV
JSĻBUTUâUBĻBVUPNPCJMă ĻUâĻV[ĻMBJLVĻUJFLĻEFBLUJ
WùUB ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻUJFLĻBJ[TMùHUTĻ5BT
OPWùStĻJFTQùKVĻOFTBOLDJPOùUJĻJFLĮÜUĻBVUPNB
tăOâ
5PNùS ĻKBĻLâETĻV[MBVxĻBVUPNPCJMJĻVOĻBUSPEĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻUBTĻUJFLĻOPĻKBVOBĻBLUJ
WùUTĻ5âQùDĻJSĻTWBSăHJĻBSĻWJTâNĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHâNĻBQJFUJFTĻĮPUJĻV[NBOăHJ
58#4ÿ)+
,BEĻEVSWJTĻUJFLĻBUTMùHUBTĻVOĻBUWùSUBT
J[NBOUPKPUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV ĻUJFL
JFEBSCJOâUBĻTJHOBMJ[âDJKB
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
-G[NGUU
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICUFCTDĦDCU
VTCWEġLWOK
#K\UNġIÝCPC
2+'<ÿ/'
"VUPNBtăOâNĻBSĻBVUPNâUJTLPĻQâSOFTVN
LâSCVĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻKâJFTMùE[Ļ2
QP[ăDJKâ ĻQSFUùKâĻHBEăKVNâĻBVUPNBtăOV
OFWBSùTĻBUTMùHUĻVOĻTJHOBMJ[âDJKVĻOFWBSùT
JFEBSCJOâU
&MFLUSPNBHOùUJTLJFĻMBVLJĻVOĻFLSBOùtBOBĻWBS
USBVDùUĻ,FZMFTTĻGVOLDJKBTĻEBSCăCBJ
2+'<ÿ/'
/FOPWJFUPKJFUJMHTUPtJĻOFHMBCâKJFUĻUâMWBEă
CBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBSĻLFZMFTTĻGVOLDJKVĻCMB
LVTĻNPCJMBKBNĻUâMSVOJNĻWBJĻNFUâMBĻQSJFLt
NFUJFNĻfJTĻBUUâMVNTĻOFESăLTUĻCÜUĻNB[âLT
QBSĻĻDN
+BĻUSBVDùKVNJĻUPNùSĻQBSâEâT ĻJ[NBOUPKJFUĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻVOĻBUTMùHBTĻTMùE[PtP
EBĮVĻLâĻQBSBTUVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻTLB
UăUĻMQQĻ
#VUNġIÝCPC
#WVQOQDKĹKGOCT-G[NGUUFTKXGUKUVĘOWW\FWTXLW
đTĘLđTQMVWTCKTUMđTKGPLWVĝIC\QPCWPDNCMWUCK\
OWIWTGUFWTXLWIWOKLCUURKGFKGPCRNđMUPGKCVTQ
FCUIWOKLCURQIC
"J[TMùE[JFUĻEVSWJTĻVOĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJT ĻTBU
WFSPUĻLâEVĻOPĻEVSWKVĻSPLUVSJFNĻWBJĻOPTQJFxPU
NB[âLPĻOPĻBJ[NVHVSFTĻEVSWKVĻHVNJKBTĻQPHâN
ĻWùKTUJLMâĻFTPtBJTĻBJ[TMùHtBOBTĻJOEJLBUPSTĻTâL
NJSHPU ĻOPSâEPU ĻLBĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBJ[TMùHUT
TLBUăUĻMQQĻ
"UTMùHtBOVĻBSĻ,FZMFTTESJWFĻWFJD ĻBSĻSPLVĻTBU
WFSPUĻEVSWKVĻSPLUVSJĻWBJĻBLUJWùKPUĻBJ[NVHVSFT
EVSWKVĻHVNJKBTĻTQJFEJFOBĻQMâLTOJĻ5BHBEĻEVS
WJTĻWBJĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻWBSĻBUWùSUĻLâ
QBSBTUJ
2+'<ÿ/'
%VSWKVĻSPLUVSJĻQBSBTUJĻLPOTUBUù ĻLBEĻSPLB
TBUWFSĻSPLUVSJ ĻCFU ĻKBĻSPLâTĻJSĻCJF[JĻDJNEJ
WBJĻSPLBTĻLVTUăCBĻJSĻĮPUJĻâUSB ĻJFTQùKBNT ĻCÜT
KâNùīJOBĻWùMSFJ[ĻWBJĻKâOPWFMLĻDJNEJ
-BJĻBJ[TMùHUVĻBVUPNPCJMJ ĻWJTQJSNTĻKâBJ[WFS
WJTBTĻEVSWJTĻVOĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻĻQSFUùKâ
HBEăKVNâĻBVUPNPCJMJTĻOFUJLTĻBJ[TMùHUT
/FBUUJFDBTĻV[ĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHâNĻBSĻLFZMFTTĻTUBSU
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
-G[NGUU #VUNġIÝCPCCTCVUNġICUUNġF\QÝQFCīW
*FTQJFxPUĻTMùE[PtPĻEBĮVĻUJFtJĻBUWFSù
HSJF[FTĻNPNFOUTĻBVUPNâUJTLJĻBUCSăWP
QMBTUNBTBTĻQâSTFHV
1ùDĻUBNĻJFWJFUPKJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
TMùE[FOFTĻDJMJOESâĻVOĻBUTMùE[JFUĻEVSWJT
1ùDĻBUTMùHtBOBTĻV[MJFDJFUĻQMBTUNBTBTĻQâS
TFHVĻWJFUâ
2+'<ÿ/'
#VXGTGCVUNĘICUUNĘF\QÞCLCKFCĹCKNCKPQĺGOVW
RđTUGIW
+BĻDFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBTĻGVOLDJKVĻOFWBSĻBLUJ
WùUĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻQJFN ĻKBĻJ[Mâ
EùKVtâTĻCBUFSJKBT ĻUBEĻQSJFLtùKâTĻLSFJTâT
QVTFTĻEVSWJTĻWBSĻBUWùSUĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHBTĻOPĪFNBNPĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
TLBUăUĻMQQĻ -BJĻQJFLĮÜUVĻTMùE[FOFTĻDJMJOESBN ĻKâOPĪFN
EVSWKVĻSPLUVSBĻQMBTUNBTBTĻQâSTFHTĻĻUPĻWBS
J[EBSăUĻBSăĻBSĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
*FWJFUPKJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮVĻBQNù
SBNĻĻDNĻE[JĮVNâĻUJFtJĻBUWFSùĻ[FNĻEVSWKV
SPLUVSBĻĻQâSTFHBĻĻOFNùīJOJFUĻBUWùSUĻBS
TQùLV
,BEĻQSJFLtùKâTĻLSFJTâTĻQVTFTĻEVSWJTĻUJFL
BUTMùHUBTĻVOĻBUWùSUBT ĻJ[NBOUPKPUĻBUTMùHBT
TMùE[PtPĻEBĮV ĻUJFLĻJFEBSCJOâUBĻTJHOBMJ[â
DJKBĻ5âĻUJFLĻJ[TMùHUB ĻJFWJFUPKPUĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHVĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ă ĻTLBUăU
MQQĻ
#VUNġICUCVOKĮCXCFĦVęLCUġFGMNKU
UęPWURQIWīKWPUVĹTġÝCPCUURġMU
#VOKĮCUHWPMEKLCVęNXCFĦDCURWNVU
CVUNġICKCTMG[NGUUHWPMEKLW
+BĻQJFĻBVUPNPCJĮBĻQJFOâLĻWBJSâLJĻDJMWùLJ
LVSJFNĻLBUSBNĻJSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHB ĻUBE
TùEFLĮVĻVOĻTQPHVĮVĻJFTUBUăKVNJĻUJFLĻQJFMâHPUJ
UBN ĻLVStĻBUWFSĻWBEăUâKBĻEVSWJT
+BĻWBEăUâKBĻEVSWJTĻJSĻBUWùSVTJĻQFSTPOBĻ"ĻBSĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻ" ĻCFUĻBSĻBVUPNPCJMJ
5JLBJĻLPQâĻBSĻFMFLUSJTLJĻWBEâNVĻWBEăUâKBĻTùEFLMJĻVOĻFMFLUSJTLJĻWBEâNJFNĻTQPHVĮJFN
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
CSBVLTĻQFSTPOBĻ#ĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV
# ĻJFTUBUăKVNVTĻWBSĻNBJOăUĻtâEJ
p 4UâWPUĻQJFĻWBEăUâKBĻEVSWăNĻWBJĻTùxPUĻQJF
TUÜSFT ĻQFSTPOBĻ#ĻOPTQJFxĻTBWBTĻUâMWBEă
CBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻBUTMùHtBOBTĻUBVTUJĪV
TLBUăUĻMQQĻ
p *[WùMJFUJFTĻWJFOVĻOPĻUSJNĻJFTQùKBNâN
TùEFLĮBĻQP[ăDJKBTĻJFTUBUătBOBTĻBUNJĪBT
TUâWPLĮJFNĻBSĻTùEFLĮBĻUBVTUJĪVĻ ĻTLBUăU
MQQĻ
p /PSFHVMùKJFUĻTùEFLMJĻVOĻTQPHVĮVTĻNBOVâMJ
TLBUăUĻMQQĻĻVOĻ
p /PSFHVMùKJFUĻTUÜSùtBOBTĻTQùLVĻJ[WùĮĪVĻTJT
UùNâĻ/;%#4ĻTLBUJFUĻTLBUăUĻMQQĻ
$NQĨġÝCPCUW\UVęFĦLWOK
7BSĻQJFMâHPUĻ,FZMFTTESJWFĻGVOLDJKV ĻJ[WùĮĪV
TJTUùNâĻ/;%#4ĻOPSâEPU ĻLVSBTĻEVSWJTĻKâBU
TMùE[ ĻJ[NBOUPKPUĻ%CTUGVVKPIU .QEM
UGVVKPIU -G[NGUUGPVT[ĻĻtFJUĻJ[WùMJFUJFTĻ#NN
FQQTUWPNQEM Ļ#P[FQQT Ļ&QQTUQPUCOG
UKFGĻWBJĻ$QVJHTQPVFQQTU
1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
-G[NGUU
#PVGPCUPQXKGVQLWOU
$4ÿ&+0ó,7/5
$JMWùLJ ĻLVSJFNĻJSĻJFWJFUPUTĻFMFLUSPLBSEJPTUJ
NVMBUPST ĻOFESăLTUĻBUSBTUJFTĻUVWâLĻQBSĻ
DNĻOPĻ,FZMFTTĻTJTUùNBTĻBOUFOâNĻ5âEù
KâEJĻUJLTĻOPWùSTUJĻFMFLUSPLBSEJPTUJNVMBUPSB
VOĻ,FZMFTTĻTJTUùNBTĻUSBVDùKVNJ
,FZMFTTĻTJTUùNâĻJFUJMQTUĻWBJSâLBTĻJOUFHSùUBT
BOUFOBT ĻLBTĻOPWJFUPUBTĻEBxâEâTĻBVUPNPCJĮB
WJFUâT
"J[NVHVSùKBJTĻCVGFSJT ĻWJEÜ
%VSWKVĻSPLUVSJT ĻLSFJTâTĻQVTFTĻBJ[NVHVSù
KBJT
#BHâxBTĻOPEBMăKVNT ĻWJEÜĻVOĻWJTUâMâLĻ[FN
HSăEBT
%VSWKVĻSPLUVSJT ĻMBCâTĻQVTFTĻBJ[NVHVSù
KBJT
7JEVTLPOTPMF Ļ[FNĻBJ[NVHVSùKâTĻEBĮBT
7JEVTLPOTPMF Ļ[FNĻQSJFLtùKâTĻEBĮBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
#K\UNġIÝCPCCVUNġIÝCPC
0QęTRWUGU
"SĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBUTMùE[BJ[TMùE[
WJTBTĻEVSWJT ĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻVOĻEFHWJFMBT
UWFSUOFTĻBJ[WJSUOJĻ7BSĻJ[WùMùUJFTĻDJUVĻBUTMùHtB
OBTĻTFDăCV4LBUJFUĻOPEBĮVĻ"UTMùHtBOBĻBSĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻĻMQQ
-BJĻWBSùUVĻBLUJWùUĻBJ[TMùHtBOBTĻGVOLDJKV ĻWBEă
UâKBĻEVSWăNĻKâCÜUĻBJ[WùSUâNĻĻKBĻJSĻBUWùSUBT
LâEBTĻOPĻEVSWăNĻWBJĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻ ĻUBE
UâTĻUJFLĻBJ[TMùHUBTĻVOĻTJHOBMJ[âDJKBĻUJFLĻBLUJ
WùUBĻUJLBJĻUBE ĻLBEĻUBTĻJSĻBJ[WùSUTĻ7JTBTĻEVSWJT
VOĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻKâBJ[WFS ĻJ[NBOUPKPU
CF[BUTMùHBT ĻTJTUùNV
2+'<ÿ/'
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻQBTUâWĻSJTLTĻJFTMùHUĻUâMWB
EăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBVUPNPCJMă
+BĻOBWĻJFTQùKBNTĻBJ[TMùHUĻĻBUTMùHUĻBSĻUâMWBEă
CBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻCBUFSJKBĻWBSĻCÜUĻJ[MâEùKVTJFT
ĻBJ[TMùE[JFUĻWBJĻBUTMùE[JFUĻQSJFLtùKâTĻLSFJTâT
QVTFTĻEVSWJTĻBSĻOPĪFNBNPĻBUTMùHBTĻTMùE[PtP
EBĮV ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
"UDFSJFUJFT ĻLBĻTJHOBMJ[âDJKBĻJFTMùE[BT ĻKB
EVSWJTĻUJFLĻBUWùSUBTĻQùDĻUBN ĻLBEĻUâT
BUTMùHUBTĻBSĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV ĻVO
J[TMùE[BT ĻLBEĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻUJFL
JFWJFUPUBĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ă
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBJ[TMùHUTĻOPĻâSQVTFTĻBS
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻQBTUâWĻSJTLTĻUJLU
JFTMùHUBNĻBVUPNPCJMă ĻKPĻOFWJFOVĻOPĻEVSWăN
OFWBSùTĻBUWùSUĻOPĻTBMPOB ĻJ[NBOUPKPUĻEVSWKV
WBEăCBTĻTMùExVTĻ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLB
UăUĻMQQĻ Ļ7JTQâSùKBĻCMPĸùtBOB
#VMęTVQVCCWVQOęVKUMęCK\UNġIÝCPC
+BĻOFWJFOBTĻEVSWJTĻWBJĻBSăĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJT
OFUJFLĻBUWùSUBTĻĻNJOÜtVĻMBJLâĻQùDĻBUTMùHtB
OBT ĻUâTĻWJTBTĻUJFLĻBULBMĻBVUPNâUJTLJĻBJ[TMùH
UBTĻfăĻGVOLDJKBĻTBNB[JOBĻSJTLV ĻLBĻBVUPNPCJMJT
OFKBVtJĻWBSĻUJLUĻBUTUâUTĻOFBJ[TMùHUTĻ "VUPNPCJ
ĮJFNĻBSĻTJHOBMJ[âDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
/CPWęNCCK\UNġIÝCPC
%BxâTĻTJUVâDJKâTĻBVUPNPCJMJTĻJSĻKâBJ[TMùE[
NBOVâMJ ĻQJFN ĻKBĻQB[ÜEĻTUSâWBTĻQBEFWF
1SJFLtùKâTĻLSFJTâTĻQVTFTĻEVSWJTĻWBSĻBJ[TMùHU
J[NBOUPKPUĻTMùE[FOFTĻDJMJOESVĻVOĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHBTĻOPĪFNBNPĻTMùE[PtPĻEBĮV ĻTLB
UăUĻMQQĻ
$JUâNĻEVSWăNĻOBWĻTMùE[FĪVĻDJMJOESVĻĻUâĻWJFUâ
LBUSVĻEVSWKVĻNBMâĻBUSPEBTĻBJ[TMùHT ĻLBTĻKâOP
TQJFx ĻJ[NBOUPKPUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV ĻUBE
EVSWJTĻUJLTĻNFIâOJTLJĻBJ[TMùHUBTCMPĸùUBT ĻMBJ
OFĮBVUVĻUâTĻBUWùSUĻOPĻâSQVTFTĻ%VSWJTĻKPQSPKâN
WBSùTĻBUWùSUĻOPĻJFLtQVTFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
/CPWđNCFWTXLWCK\UNĘIÞCPC0GLCWEKGVCTUNĘ
FåKGODĘTPWFTQÞĝDCKUMCVĝVNRR
p
*[ĪFNJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮVĻOPĻUâMWB
EăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBT ĻTLBUăUĻMQQĻĻ*FWJF
UPKJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮVĻBJ[TMùHB
BUWFSùĻVOĻJFTQJFEJFUĻBUTMùHVĻV[ĻJFLtV ĻMăE[
UâĻTBTOJFE[ĻBQBLtEBĮV ĻBQUVWFOJĻĻNN
%VSWJTĻWBSĻBUWùSUĻHBOĻOPĻâSQVTFT ĻHBO
JFLtQVTFT
%VSWJTĻUJFLĻCMPĸùUBT ĻMBJĻUâTĻOFWBSùUV
BUWùSUĻOPĻâSQVTFTĻ-BJĻWùMSFJ[ĻOPSFHVMùUVĻ"
QP[ăDJKV ĻKâBUWFSĻJFLtùKBJTĻEVSWKVĻSPLUVSJT
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
#K\UNġIÝCPCCVUNġIÝCPC
%VSWJTĻWBSĻBUTMùHUĻBSăĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMù
HBTĻBUTMùHtBOBTĻQPHVĻWBJĻBSĻWBEăUâKBĻEVSWKV
DFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBTĻQPHV
p /PTQJFEJFUĻDFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBTĻUBVT
0QKGMÝRWUGU
UJĪVĻ
%GPVTęNęCK\UNġIÝCPC
%VSWKVĻBJ[TMùHBĻBUJFTUBUătBOBĻBJ[TMùE[
UJLBJĻBUUJFDăHâTĻEVSWJT ĻOFWJTĻWJTBTĻEVS
WJTĻWJFOMBJDăHJ
p
.BOVâMJĻBJ[TMùHUBTĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJT
BSĻBLUJWùUVĻNBOVâMPĻCùSOVĻESPtăCBT
TMùE[JĻOFWBSĻBUWùSUĻOFĻOPĻâSQVTFT ĻOF
OPĻJFLtQVTFT ĻTLBUăUĻMQQĻĻfâEJ
BJ[TMùHUBTĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJTĻWBS
BUTMùHUĻUJLBJĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV
WBJĻDFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBTĻUBVTUJĪV
p 1BWFMDJFUĻEVSWKVĻSPLUVSJĻVOĻBUWFSJFUĻEVSWJT
2+'<ÿ/'
p
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻ WJTNB[ĻĻTFLVOEFT ĻMBJ
WJFOMBJLVTĻBUWùSUVĻBSăĻWJTVTĻTâOVĻMPHVT ĻEVSWJTĻUJLTĻWJFOMBJLVTĻBUTMùHUBTĻVOĻBUWùS
UBT
#K\UNġIÝCPC
p -BJĻWBSùUVĻBLUJWùUĻDFOUSâMPĻBJ[TMùHtBOV ĻJS
KâBJ[WFSĻBCBTĻQSJFLtùKâTĻEVSWJTĻ/PTQJF
EJFUĻDFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBTĻUBVTUJĪVĻ
Ļ
WJTBTĻEVSWJTĻUJFLĻBJ[TMùHUBTĻ+BĻLâEBTĻOP
BJ[NVHVSùKâNĻEVSWăNĻJSĻBUWùSUBT ĻUâTĻBJ[
WFSPU ĻEVSWJTĻBJ[TMùHTJFT
%GPVTđNđCK\UNĘIÞCPC
7JTBTĻEVSWJTĻVOĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻWBSĻBJ[TMùHU
VOĻBUTMùHUĻWJFOMBJLVT ĻJ[NBOUPKPUĻDFOUSâMPĻBJ[
TMùHtBOBTĻUBVTUJĪVĻWBEăUâKBĻEVSWăT
p -BJĻBJ[TMùHUV ĻOPTQJFEJFUĻUBVTUJĪBĻWJFOV
QVTJĻ
ĻĻPUSVĻQVTJĻ
ĻMBJĻBUTMùHUV
#K\UNġIÝCPCURQICUNCORKĮC
+BĻJSĻJFEFHUBĻMBNQJĪBĻWBEăUâKBĻEVSWKVĻDFOUSâMâT
BUTMùHBTĻUBVTUJĪâ ĻUBTĻOP[ăNù ĻLBĻWJTBTĻEVSWJT
JSĻBJ[TMùHUBT
#VUNġIÝCPC
%VSWJTĻWBSĻBUTMùHUĻOPĻJFLtQVTFTĻEJWPTĻEBxâ
EPTĻWFJEPT
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻ WJTNB[ĻĻTFLVOEFT ĻMBJ
WJFOMBJLVTĻBJ[WùSUVĻBSăĻWJTVTĻTâOVĻMPHVT
8KURęTġLCCVXġTÝCPC
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻDFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBT
UBVTUJĪVĻ
Ļ WJTNB[ĻĻTFLVOEFT ĻMBJĻWJFOMBJ
LVTĻBUWùSUVĻBSăĻWJTVTĻMPHVTĻĻQJFNùSBN ĻMBJĻâUSJ
J[WùEJOâUVĻTBMPOVĻLBSTUâĻMBJLâ
#WVQOęVKUMęCK\UNġIÝCPC
%VSWJTĻVOĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJTĻUJFLĻBVUPNâ
UJTLJĻBJ[TMùHUBT ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻTâLĻCSBVLU
'VOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUĻĻEFBLUJWùUĻJ[WùMĪVĻTJT
UùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
.QEMUGVVKPIU #WVQOCVKEFQQT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
#K\UNġIÝCPCCVUNġIÝCPC
NQEMKPIĻ1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
5NġF\GPGUEKNKPFTUEKOFWPQFCNĦLWOU
p -BJĻBUTMùHUV ĻWFJDJFUĻUPĻQSFUùKâĻTFDăCâ
#K\OWIWTġLęUFWTXKU
58#4ÿ)+
p
-BJĻBUCSăWPUVĻOPEBMăKVNBĻGJLTBUPSV ĻJS
OFQJFDJFtBNTĻNJOJNâMTĻTQùLTĻĻWJFO
LâStJĻWJFHMJĻOPTQJFEJFUĻV[ĻHVNJKBT
QBOFĮB
p
"UWFSPUĻOPEBMăKVNV ĻOFDFMJFUĻV[ĻBVHtV
HVNJKBTĻQBOFMJĻĻMBJĻQBDFMUV ĻJ[NBOUPKJFU
SPLUVSJĻ-JFUPKPUĻQâSâLĻEBVE[ĻTQùLB
WBSBUĻTBCPKâUĻHVNJKBTĻQBOFMăĻFTPtPT
FMFLUSJTLPTĻTBWJFOPKVNVT
/CPWęNCCVXġTÝCPC
#VUNġIÝCPCCTVęNXCFĦDCURWNVUCVUNġIW
$JNEVĻOPEBMăKVNVĻWBSĻBJ[TMùHUĻĻBUTMùHUĻUJLBJ
J[NBOUPKPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻTMùE[PtP
EBĮVĻ*OGPSNâDJKBĻQBSĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
TLBUăUĻMQQĻ
$JNEVĻOPEBMăKVNBĻBJ[TMùHtBOB
*FWJFUPKJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮVĻDJNEV
OPEBMăKVNBĻTMùE[FOFTĻDJMJOESâ
1BHSJF[JFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮVĻQBS
ĻHSâEJFNĻQVMLTUFĪSâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS
[JFOâĻ"J[TMùHUâĻQP[ăDJKâĻBUTMùHBTĻDBVSVNT
BUSPEBTĻIPSJ[POUâMJ
)WOKLCURNđMUPGCTGNGMVTKUMQMQPVCMVW
"J[NVHVSFTĻEVSWJTĻBJ[WùSUBTĻOPUVSĻFMFLUSJTLT
GJLTBUPSTĻ-BJĻBUWùSUV
7JFHMJĻOPTQJFEJFUĻQMBUâLPĻOPĻBCâNĻHVNJ
KBTĻTQJFEJFOBĻQMâLTOùNĻ[FNĻâSùKâĻSPLUVSB
MBJĻBUCSăWPUVĻGJLTBUPSV
1BDFMJFUĻâSùKPĻSPLUVSJ ĻMBJĻQJMOăCâĻBUWùSUV
BJ[NVHVSFTĻEVSWJT
*[ĪFNJFUĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
"J[NVHVSùKPĻEVSWKVĻTJHOBMJ[âDJKVĻWBSĻEFBLUJWùU
ĻVOĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJTĻWBSĻBUTMùHUĻBUTF
WJtĸJ ĻJ[NBOUPKPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBT
UBVTUJĪV
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
#K\UNġIÝCPCCVUNġIÝCPC
*OTUSVNFOUVĻQBOFMăĻFTPtBJTĻBJ[TMùHtBOBTĻJOEJ
LBUPSTĻQâSUSBVDĻNJSHPU ĻOPSâEPU ĻLBĻOFĻWJTBT
EVSWJTĻJSĻBJ[TMùHUBTĻVOĻLBĻTJHOBMJ[âDJKBT ĻMăNF
OJT ĻLâĻBSăĻLVTUăCBTĻTFOTPSJĻVOĻBJ[NVHVSFT
EVSWKVĻBUWùStBOBTĻTFOTPSJĻJSĻBUWJFOPUJ
p
%VSWJTĻQBMJFLĻBJ[TMùHUBT ĻVOĻTJHOBMJ[âDJKB
QBMJFLĻBLUJWJ[ùUâĻTUâWPLMă
"SĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJT
WBSĻBUWùSUĻEJWPTĻEBxâEPTĻWFJEPT
0QURKGFKGVXKGPWTGK\KĻĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNB
QâSTFHTĻUJFLĻBUTMùHUT ĻUBÀVĻKPQSPKâNĻJSĻBJ[WùSUT
ĻWJFHMJĻOPTQJFEJFUĻV[ĻHVNJKBTĻTQJFEJFOBĻQMâLT
OFT ĻLBTĻBUSPEBTĻ[FNĻâSùKâĻSPLUVSB ĻVOĻQBDF
MJFUĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻQâSTFHVĻ+BĻBJ[NVHV
SFTĻEVSWJTĻOFUJFLĻBUWùSUBTĻĻNJOÜtVĻMBJLâ ĻUâT
BULBMĻBJ[TMùE[BTĻVOĻOPĻKBVOBĻUJFLĻBLUJWùUBĻTJH
OBMJ[âDJKB
4MùE[FOFĻUJFLĻBUCSăWPUB ĻVOĻBJ[NVHVSFT
EVSWJTĻBUWFSBTĻQBSĻEBxJFNĻDFOUJNF
USJFN
2+'<ÿ/'
p
+BĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻWâLTBJ[NVHV
SFTĻEVSWJTĻUJFLĻBUTMùHUBT ĻĻSFJ[FT
OPTQJFxPUĻUBVTUJĪVĻWBJĻOPĻBVUPNBtăOBT
TBMPOB ĻBVUPNâUJTLâĻBJ[TMùHtBOBĻOFOP
UJFL ĻKPĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻWâLT
BJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻJSĻBUWùSUBTĻĻUâT
KâBJ[WFSĻNBOVâMJ
1ùDĻUBN ĻLBEĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNB
WâLTBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻJSĻBJ[WùSUBT
UâTĻUJFLĻBUTMùHUBT ĻCFUĻTJHOBMJ[âDJKB
OFUJFLĻBLUJWùUBĻĻBJ[TMùE[JFUĻEVSWJTĻWùM
SFJ[ĻVOĻBLUJWùKJFUĻTJHOBMJ[âDJKVĻBSĻUâMWB
EăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻ
ĻUBVTUJĪV
#WVQOQDKīCCVXġTÝCPCPQKGMÝRWUGU
0QURKGFKGVFKXCUTGK\GUĻĻCBHâxBTĻOPEBMă
KVNBĻQâSTFHTĻUJFLĻBUTMùHUTĻVOĻGJLTBUPSTĻBUWJF
OPKBT ĻĮBVKPUĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻQâSTFHBN
BUWùSUJFTĻBQNùSBNĻWJFOVĻDFOUJNFUSVĻĻQBDFMJFU
âSùKPĻSPLUVSJ ĻMBJĻBUWùSUVĻ5BÀVĻMJFUVT ĻBVL
TUVNT ĻTBMTĻWBJĻTOJFHTĻWBSĻUSBVDùUĻBJ[NVHVSFT
EVSWăNĻBUCSăWPUJFTĻOPĻGJLTBUPSB
#K\UNġIÝCPCCTVęNXCFĦDCURWNVUCVUNġIW
p
-BJĻBJ[TMùHUV ĻOPTQJFEJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHBTĻBJ[TMùHtBOBTĻUBVTUJĪV Ļ
ĻTLB
UăUĻMQQĻ
*OTUSVNFOUVĻQBOFMăĻFTPtBJTĻBJ[TMùHtB
OBTĻJOEJLBUPSTĻTâLĻNJSHPU ĻOPSâEPU ĻLB
BVUPNPCJMJTĻJSĻBJ[TMùHUTĻVOĻTJHOBMJ[â
DJKB ĻBLUJWùUB
&GIXKGNCUVXGTVPGUCK\XKTVPKU
%FHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJĻWBSĻBUTMùHUĻBSĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻ
ĻUBVTUJĪVĻ%FHWJF
MBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJTĻQBMJFLĻBUTMùHUTĻUJLĻJMHJ
LBNùSĻBVUPNPCJMJTĻUJFLĻBJ[TMùHUTĻBSĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHBTĻ
ĻUBVTUJĪVĻ+BĻBVUPNPCJMJT
UJFLĻBJ[TMùHUTĻCSBVDJFOBĻMBJLâĻWBJĻJ[NBOUPKPU
TBMPOBĻUBVTUJĪVT ĻEFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJT
QBMJFLĻBUTMùHUT
%FHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUĪBĻBJ[TMùHtBOB
OPUJFLĻBUCJMTUPtJĻLFZMFTTESJWFĻVOĻDFOUSâMâT
BJ[TMùHtBOBTĻTJTUùNBTĻBJ[TMùHtBOBJĻWBJĻBUTMùH
tBOBJĻ%FHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUĪBĻBJ[TMùH
tBOBĻWJFONùSĻOPUJFLĻBSĻĻNJOÜtVĻBJ[LBWJ
-BJĻBUWùSUVĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJT
p
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪVĻBQHBJTNPKVNBĻQBOFMă
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
#K\UNġIÝCPCCVUNġIÝCPC
8KURęTġLCDNQĨġÝCPC
2CICKFWFGCMVKXġÝCPC
7JTQâSùKâTĻCMPĸùtBOBTĻGVOLDJKBĻQBSFE[ĻWJTV
EVSWKVĻSPLUVSVĻNFIâOJTLVĻCMPĸùtBOV ĻLBT
OFĮBVKĻEVSWJTĻBUWùSUĻOPĻBVUPNPCJĮBĻTBMPOB
7JTQâSùKPĻCMPĸùtBOVĻBLUJWùĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHV ĻVOĻUâĻUJFLĻJFTUBUăUBĻBSĻBQNùSBN
ĻTFLVOxVĻOPCăEJĻQùDĻEVSWKVĻBJ[TMùHtBOBT
*[WùMJFUJFTĻ#EVKXCVGQPEG
,POUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻUJFL
SâEăUTĻ[JĪPKVNTĻ5NġFäKWP
UKIPCNK\ęEKLC5COC\CK\UCTF\ ĻVO
WJTQâSùKâTĻCMPĸùtBOBTĻGVOLDJKBĻUJFL
J[TMùHUB ĻBJ[TMùE[PUĻBVUPNPCJMJ
WBJ
p
2+'<ÿ/'
+BĻBJ[LBWFTĻMBJLâĻUJFLĻBUWùSUBTĻEVSWJT ĻUBE
TFDăCBĻUFLĻQâSUSBVLUBĻVOĻTJHOBMJ[âDJKBĻ
EFBLUJWùUB
#MVĝXđUK\XĘNPGUKGURĘLCUKTPQTđFĝVCUCTMTWUVKĺW
7JTQâSùKâĻCMPĸùtBOBTĻTUâWPLMăĻBVUPNPCJMJĻWBS
BUTMùHUĻUJLBJĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV
1SJFLtùKâTĻLSFJTâTĻQVTFTĻEVSWJTĻWBSĻBUTMùHUĻBSă
BSĻOPĪFNBNPĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
$4ÿ&+0ó,7/5
-BJĻOPWùSTUVĻJFTQùKVĻLâEVĻJFTMùHUĻBVUPNP
CJMă ĻOFĮBVKJFUĻOFWJFOBNĻUBKâĻBUSBTUJFT ĻKBĻOBW
J[TMùHUBĻWJTQâSùKâTĻCMPĸùtBOBTĻGVOLDJKB
/;%#4
1-/'07
5BVTUJĪtĻ670'
':+6
+BĻLâETĻQBMJFLĻBVUPNPCJMă ĻCFUĻEVSWJTĻOFQJF
DJFtBNTĻBJ[TMùHUĻOPĻâSQVTFT ĻWJTQâSùKâTĻCMP
ĸùtBOBTĻGVOLDJKVĻWBSĻăTMBJDăHJĻJ[TMùHUĻ5PĻEBSB
tâEJ
1JFLĮÜTUJFUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBJĻ/;%#4Ļ[FN
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU 4GFWEGF
)WCTFĻ QMBtâLVĻBQSBLTUVĻQBSĻJ[WùMĪVĻTJT
UùNV ĻTLBUăUĻMQQĻ 5JLBJĻLPQâĻBSĻTJHOBMJ[âDJKV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
*[WùMJFUJFTĻ#UMYJGPGZKVKPI
*LSFJ[ĻJ[TMùE[PUĻE[JOùKV ĻWJEVTLPOTPMFT
EJTQMFKBĻFLSâOâĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNT
#EVKXCVG4GFWEGF)WCTFWPVKN
GPIKPGJCUUVCTVGFCICKP! ĻLBNĻTFLP
J[WùMFTĻJFTQùKBTĻ%QPHKTOYKVJ1-ĻVO
%CPEGNYKVJ':+6
,CXKURęTġLęUDNQĨġÝCPCUHWPMEKLWKTLęK\
UNġF\
p
/PTQJFEJFUĻ1-/'07ĻVOĻBJ[TMùE[JFU
BVUPNPCJMJĻ ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻWJFOMBJDăHJ
UJFLĻBUTMùHUJĻTJHOBMJ[âDJKBTĻMăNFĪBĻVOĻLVTUă
CBTĻTFOTPSJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
/âLBNBKâĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBTĻSFJ[ù
TJTUùNBĻUJFLĻBUJFTUBUăUBĻV[ĻOVMMJĻVOĻLPO
USPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻEJTQMFKâ
QBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻ5NġFäKWP
UKIPCNK\ęEKLC2KNPCCK\UCTF\ ĻLBT
OP[ăNù ĻLBĻWJTQâSùKâTĻCMPĸùtBOBT
GVOLDJKB ĻLâĻBSăĻTJHOBMJ[âDJKBTĻLVTUăCBT
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
#K\UNġIÝCPCCVUNġIÝCPC
VOĻTBTWùStBOâTĻEFUFLUPSJ ĻUJFLĻBLUJWùUJ
OPĻKBVOB
,CCK\UNġIÝCPCUUKUVġOWPGFTĦMUVOCKPĦV
p
/PTQJFEJFUĻ':+6ĻVOĻBJ[TMùE[JFUĻBVUPNP
CJMJ
2+'<ÿ/'
p
"UDFSJFUJFT ĻLBĻTJHOBMJ[âDJKBĻUJFL
JFTMùHUB ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻUJFLĻBJ[TMùHUT
p
+BĻLâEBTĻEVSWJTĻUJFLĻBUWùSUBTĻOPĻJFLt
QVTFT ĻUBEĻUJFLĻJFEBSCJOâUBĻTJHOBMJ[â
DJKB
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
$ġTPWFTQÝĦDCUUNġFäK
/CPWęNCCK\OWIWTġLQFWTXLW
DNQĨġÝCPC
%VSWJTĻUJFLĻCMPĸùUBT ĻMBJĻUâTĻOFWBSùUV
BUWùSUĻOPĻJFLtQVTFT
4MùExJĻCùSOVĻESPtăCBJĻOFĮBVKĻCùSOJFNĻOPĻJFLt
QVTFTĻBUWùSUĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJT
%VSWJTĻWBSĻBUWùSUĻHBOĻOPĻâSQVTFT ĻHBO
JFLtQVTFT
#TUNĘFåKGODĘTPWFTQÞĝDCK0GLCWEKGVCTOCPWđ
NCLKGOFWTXLWUNĘFåKGOUMCVĝVNRR
2+'<ÿ/'
-BJĻBLUJWùUVĻTMùExVTĻCùSOVĻESPtăCBJ
p
%VSWKVĻTMùE[JTĻCMPĸùĻUJLBJĻBUUJFDăHâT
EVSWJT ĻOFWJTĻBCBTĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJT
WJFOMBJDăHJ
*FEBSCJOJFUĻE[JOùKVĻWBJĻQBHSJF[JFUĻBUTMùHV
QP[ăDJKâ ĻLBTĻQâSTOJFE[Ļ
p
"VUPNPCJĮJFN ĻLBTĻBQSăLPUJĻBSĻFMFLUSJ
TLPĻCùSOVĻESPtăCBTĻTMùE[J ĻOBW
NBOVâMBĻCùSOVĻESPtăCBTĻTMùExB
'NGMVTKUMęDNQĨġÝCPCCK\OWIWTġLęO
FWTXĦO WPGNGMVTKUMCLKGONQIW
RCEġNęLKGO
,BEĻFMFLUSJTLBJTĻCùSOVĻESPtăCBTĻTMùE[JTĻJSĻBLUJ
WùUT ĻUBEĻBJ[NVHVSùKPT
p MPHVTĻWBSĻBUWùSUĻUJLBJĻBSĻTMùExJFNĻWBEăUâKB
p EVSWJTĻOFWBSĻBUWùSUĻOPĻJFLtQVTFT
*[TMùE[PUĻE[JOùKV ĻQBtSFJ[ùKBJTĻJFTUBUăKVNT
TBHMBCâKBTĻĻKBĻTMùExJĻCùSOVĻESPtăCBJĻUJFLĻBLUJ
WùUJ ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUT ĻtăĻGVOLDJKBĻUJLT
JFTMùHUBĻBSă ĻOâLBNSFJ[ĻJFEBSCJOPUĻE[JOùKV
-BJĻBLUJWùUVĻĻEFBLUJWùUVĻTMùExVTĻCùSOVĻESPtă
CBJ
1BHSJF[JFUĻTMùE[J ĻJ[NBOUPKPUĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHBTĻOPĪFNBNPĻTMùE[PtPĻEBĮVĻ
TLBUăUĻMQQĻ
8CFĝVđLCFWTXLWXCFĝDCURCPGNKU
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪVĻWBEăUâKBĻEVSWKVĻQBOFMă
*OGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNT
#K\OUNġFäKDġTPWFTQÝĦDCKCMVKXġVK
VOĻUBVTUJĪBĻMBNQJĪBĻJ[HBJTNPKBTĻĻTMù
E[FOFTĻJSĻBLUJWùUBT
EVSWKVĻQBOFMă
#ùSOVĻESPtăCBTĻGJLTBUPSJĻBUSPEBTĻBJ[NVHVSFT
EVSWKVĻUâMâLBKâĻNBMâ ĻVOĻUJFNĻWBSĻQJFLĮÜUĻUJLBJ
UBE ĻKBĻEVSWJTĻJSĻBUWùSUBT
p
4MùExVTĻCùSOVĻESPtăCBJĻWBJĻBLUJWùUĻĻEFBLUJWùU
WJTâTĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâT ĻLBTĻQâSTOJFE[ĻĻ
TLBUăUĻMQQĻĻ"LUJWùtBOVĻĻEFBLUJWùtBOVĻWBS
WFJLUĻMăE[ĻĻNJOÜUùNĻQùDĻE[JOùKBĻJ[TMùHtBOBT
KBĻOBWĻBUWùSUBTĻOFWJFOBTĻOPĻEVSWăN
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
5KIPCNK\ęEKLC
8KURęTĦIK
"LUJWùUBĻTJHOBMJ[âDJKBĻBUTLBO ĻKB
p UJFLĻBUWùSUBTĻEVSWJT ĻE[JOùKBĻQâSTFHTĻWBJ
BJ[NVHVSùKâTĻEVSWJT
p TBMPOâĻLPOTUBUùUBĻLVTUăCBĻ KBĻTBMPOTĻJS
BQSăLPUTĻBSĻLVTUăCVĻEFUFLUPSV
p BVUPNPCJMJTĻUJFLĻQBDFMUTĻWBJĻWJMLUTĻQSPKâN
KBĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻTBTWùStBOâT
EFUFLUPSV
p UJFLĻBUWJFOPUTĻBLVNVMBUPSBĻLBCFMJT
p TJSùOBĻUJFLĻBUTMùHUB
+BĻTJHOBMJ[âDJKBTĻTJTUùNâĻJSĻLĮÜNF ĻJOGPSNâDJ
KBTĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻ[JĪPKVNTĻfBKâĻHBEă
KVNâĻTB[JOJFUJFTĻBSĻTFSWJTV ĻJFUFJDBNTĻ7PMWP
QJMOWBSPUVĻTFSWJTV
5KIPCNK\ęEKLCUKPFKMCVQTU
2+'<ÿ/'
+BĻTBMPOâĻUJFLĻLPOTUBUùUBĻLVTUăCB ĻUBKâ
TLBJUâĻHBJTBĻQMÜTNBT ĻUBEĻLVTUăCBTĻTFOTPSJ
JFEBSCJOBĻTJHOBMJ[âDJKVĻ5âEùĮ ĻKBĻBVUPNB
tăOBĻJSĻBUTUâUBĻBSĻBUWùSUVĻMPHVĻWBJĻQBTBxJFSV
TBMPOâĻUJFLĻJ[NBOUPUTĻWFOUJMBUPST ĻJFTMùE[BT
TJHOBMJ[âDJKB
-BJĻUâĻOFOPUJLUVĻ*[LâQKPUĻOPĻBVUPNBtăOBT
WJFONùSĻBJ[WFSJFUĻMPHVĻ+BĻKâJ[NBOUPĻBVUP
NPCJĮBĻJFCÜWùUBJTĻTBMPOBĻTJMEăUâKTĻ WBJĻQâS
OùTâKBNBJTĻFMFLUSJTLBJTĻTJMEăUâKT ĻQBHSJF[JFU
WFOUJMBUPSVTĻUâ ĻMBJĻHBJTBĻQMÜTNBĻOFCÜUV
WùSTUBĻV[ĻBVHtVĻ7BSĻBSăĻJ[NBOUPUĻTBNB[J
OâUVĻTJHOBMJ[âDJKBTĻMăNFOJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
/FNùīJOJFUĻTBWJFNĻTQùLJFNĻTBMBCPUĻWBJ
NBJOăUĻTJHOBMJ[âDJKBTĻTJTUùNBTĻLPNQPOFO
UVTĻ+FCLVStĻtâETĻNùīJOâKVNTĻWBSĻJFUFL
NùUĻBQESPtJOâtBOBTĻOPTBDăKVNVT
6đRCVKNCORKĺCMCUCK\UNĘIÞCPCUKPFKMCVQTCO
UMCVĝVNRR
4BSLBOBĻHBJTNBĻEJPEFĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUV
QBOFMăĻOPSâEBĻTJHOBMJ[âDJKBTĻTJTUùNBTĻTUBUVTV
p (BJTNBTĻEJPEFĻOFEFHĻqĻTJHOBMJ[âDJKBĻOBW
JFTMùHUB
p (BJTNBTĻEJPEFĻNJSHPĻWJFOVĻSFJ[JĻTFLVOEù
qĻTJHOBMJ[âDJKBĻJSĻJFTMùHUB
p (BJTNBTĻEJPEFĻâUSJĻNJSHPĻQùDĻTJHOBMJ[âDJ
KBTĻJ[TMùHtBOBTĻ VO ĻMăE[ĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHBĻUJFLĻJFWJFUPUBĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ăĻVO
BUTMùHBĻJSĻQP[ăDJKâĻ+ ĻqĻTJHOBMJ[âDJKBĻJS
OPTUSâEâKVTJ
5KIPCNK\ęEKLCUCMVKXK\ġÝCPC
p
1JFTQJFEJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻBJ[
TMùHtBOBTĻTQJFEQPHV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
5KIPCNK\ęEKLC &GCMVKXġLKGVUKIPCNK\ęEKLW
p
1JFTQJFEJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBT
BUTMùHtBOBTĻTQJFEQPHV
+GUNġIWÝęUUKIPCNK\ęEKLCUK\UNġIÝCPC
p
/PTQJFEJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBT
BUTMùHtBOBTĻUBVTUJĪVĻWBJĻJFWJFUPKJFUĻBJ[EF
E[FTĻTMùE[ăĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV
J[MâEùKVTJFT ĻUBEĻBVUPNPCJMJĻWBSĻBUTMùHU ĻBUWJF
OPUĻTJHOBMJ[âDJKVĻVOĻJFEBSCJOâUĻE[JOùKVĻtâEJ
"UWFSJFUĻLSFJTâTĻQVTFTĻEVSWJTĻBSĻOPĪF
NBNPĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮVĻĻTLBUăU
MQQĻ
4JHOBMJ[âDJKBĻUJFLĻBLUJWùUB ĻQBHSJF[JFOB
SâEăUâKJĻNJSHP ĻVOĻBUTLBOĻTJSùOB
%KVCUUKIPCNK\ęEKLCUHWPMEKLCU
#WVQOęVKUMęUKIPCNK\ęEKLCUCVMęTVQVC
KGUNġIÝCPC
#WVQOęVKUMęUKIPCNK\ęEKLCUKGUNġIÝCPęU
%BxâTĻWBMTUăTĻTJHOBMJ[âDJKBĻUJFLĻBULBMĻJFTMùHUB
QùDĻLâEBĻCSăxB ĻKBĻWBEăUâKBĻEVSWJTĻJSĻBUWùSUBT
VOĻBJ[WùSUBT ĻCFUĻBVUPNPCJMJTĻOBWĻWùMSFJ[ĻBJ[
TMùHUT
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICPGFCTDQLCU
+BĻTJHOBMJ[âDJKVĻOFWBSĻJ[TMùHUĻBSĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHV ĻQJFN ĻKBĻBUTMùHBTĻCBUFSJKBĻJS
p 1BHSJF[JFOVĻSâEăUâKJĻNJSHPĻĻNJOÜUFTĻWBJ
LBNùSĻTJHOBMJ[âDJKBĻUJFLĻJ[TMùHUB
5COC\KPęVUUKIPCNK\ęEKLCUNĦOGPKU
-BJĻOFKBVtJĻOFJFTMùHUVĻTJHOBMJ[âDJKV ĻQJFN ĻKB
BJ[TMùHUâĻBVUPNPCJMăĻJSĻBUTUâUTĻTVOTĻWBJĻBVUP
NPCJMJTĻUJFLĻUSBOTQPSUùUTĻBSĻWJMDJFOVĻWBJĻQSâNJ
ăTMBJDăHJĻJ[TMùE[JFUĻLVTUăCBTĻVOĻTBTWùStBOâT
EFUFLUPSVT
1SPDFEÜSBĻJSĻUâEBĻQBUJ ĻLâĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùKPU
WJTQâSùKâTĻCMPĸùtBOBTĻGVOLDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
făĻGVOLDJKBĻOPWùStĻJFTQùKVĻOFKBVtJĻQBNFTU
BVUPNBtăOVĻBSĻOFBLUJWJ[ùUVĻTJHOBMJ[âDJKV
+BĻBVUPNPCJMJĻBUTMùE[ĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHVĻ VOĻTJHOBMJ[âDJKBĻJSĻJ[TMùHUB ĻCFUĻOFWJF
OBTĻTâOVĻEVSWJTĻWBJĻBJ[NVHVSùKâTĻEVSWJT
OFUJFLĻBUWùSUBTĻĻNJOÜtVĻMBJLâ ĻTJHOBMJ[âDJKB
BVUPNâUJTLJĻUJFLĻJFTMùHUBĻOPĻKBVOBĻ7JFOMBJLVT
BVUPNPCJMJTĻUJFLĻBJ[TMùHUTĻOPĻKBVOB
QBUJĻBSĻTBWVĻBLVNVMBUPSV ĻVOĻUâĻEBSCPKBT
OFBULBSăHJĻOPĻBVUPNPCJĮBĻBLVNVMBUPSB
*FWJFUPKJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBJ[EF
E[FTĻTMùE[ă
4JHOBMJ[âDJKBĻJSĻEFBLUJWùUB
5KIPCNK\ęEKLCUVTCWMUOGUUKIPęNK
,BEĻJSĻJ[SBJTăUBĻTJHOBMJ[âDJKBTĻUSBVLTNF
p 4JSùOBĻTLBOĻĻTFLVOEFTĻWBJĻLBNùSĻTJH
OBMJ[âDJKBĻUJFLĻJ[TMùHUBĻ4JSùOBĻJSĻBQHâEâUB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#VUNġICUWPUKIPCNK\ęEKLC
*OTUSVNFOUVĻQBOFMJTĻVOĻWBEăCBTĻTWJSBT 7PMWPĻ4FOTVTĻ "UTMùHBTĻQP[ăDJKBT 4ùEFLĮJ 4UÜSF "QHBJTNPKVNT 7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻVOĻWùKTUJLMBĻNB[HâtBOB -PHJĻVOĻBUQBLBĮTLBUBĻVOĻTâOVĻTQPHVĮJ ,PNQBTT "MLPNFUST %[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOB %[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBĻqĻQBSBMùMBJTĻBLVNVMBUPST 1âSOFTVNLâSCBT &DPĻ(VJEFĻVOĻ1PXFS 4UBSU4UPQĻ 1JMOQJFE[JĪBĻĻ"8% ,âKBTĻCSFN[F )%$Ļ)JMMĻ%FTDFOUĻ$POUSPM 4UâWCSFN[F )PNF-JOLŸĻ Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+ą46Ļ#3"6,f"/"4Ļ7*%&
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
+PUVTWOGPVWRCPGīCRęTUMCVU
5VĨTGMTGKUCLđRWUĘ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
(WPMEKLC
.CRRWUG
(WPMEKLC
.CRRWUG
*[WùMOFTĻVOĻ[JĪPKVNJ ĻWJS
[JFOVĻSâEăUâKJ ĻUâMâTUVWâT
HBJTNBT ĻWBEăUâKBĻJOGP
DFOUST
Ļ
"WâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMT
Ļ
,SVă[LPOUSPMF
Ļ
*OGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFT
TJTUùNBTĻVOĻJ[WùMĪV
WBEăCB
4LBĪBTĻTJHOâMT ĻESPtă
CBTĻHBJTBĻTQJMWFOJ
Ļ
,MJNBUBĻLPOUSPMFTĻWBEă
CBTĻQBOFMJT
,PNCJOùUBJTĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFMJT
Ļ
1âSOFTVNVĻQâSTMùHT
4UâWCSFN[F
*[WùMOFT ĻBVEJPĻVOĻUâM
SVĪBĻWBEăCBTĻJFLâSUB
Ļ
7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻVOĻWùK
TUJLMBĻNB[HâtBOB
Ļ
5BVTUJĪtĻ45"354501
&/(*/&
4UÜSFTĻQJFMâHPtBOB
%[JOùKBĻQâSTFHBĻBUWùSùKT
"J[EFE[FTĻTMùE[JT
Ļ
*OGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFT
TJTUùNBTĻVOĻJ[WùMĪVĻEJT
QMFKT
Ļ
-VLUVSVĻTMùE[JT ĻBJ[NV
HVSFTĻEVSWKVĻBUWùStBOBT
TMùE[JT
4ùEFLĮVĻSFHVMùtBOB
%VSWKVĻSPLUVSJT
q
7BEăCBTĻQBOFMJT
Ļ
Ļ
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
5VĨTGNCDCLđRWUĘ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
(WPMEKLC
.CRRWUG
(WPMEKLC
.CRRWUG
7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻVOĻWùK
TUJLMBĻNB[HâtBOB
Ļ
Ļ
*[WùMOFT ĻBVEJPĻVOĻUâM
SVĪBĻWBEăCBTĻJFLâSUB
Ļ
*OGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFT
TJTUùNBTĻVOĻJ[WùMĪV
WBEăCB
,MJNBUBĻLPOUSPMFTĻWBEă
CBTĻQBOFMJT
4LBĪBTĻTJHOâMT ĻESPtă
CBTĻHBJTBĻTQJMWFOJ
Ļ
1âSOFTVNVĻQâSTMùHT
,PNCJOùUBJTĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFMJT
Ļ
4UâWCSFN[F
,SVă[LPOUSPMF
Ļ
Ļ
5BVTUJĪtĻ45"354501
&/(*/&
*[WùMOFTĻVOĻ[JĪPKVNJ ĻWJS
[JFOVĻSâEăUâKJ ĻUâMâTUVWâT
HBJTNBT ĻWBEăUâKBĻJOGP
DFOUST
4UÜSFTĻQJFMâHPtBOB
"J[EFE[FTĻTMùE[JT
%[JOùKBĻQâSTFHBĻBUWùSùKT
*OGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFT
TJTUùNBTĻVOĻJ[WùMĪVĻEJT
QMFKT
Ļ
-VLUVSVĻTMùE[JTĻVOĻBJ[
NVHVSFTĻEVSWKVĻBUWùStB
OBTĻTMùE[JT
Ļ
%VSWKVĻSPLUVSJT
q
4ùEFLĮVĻSFHVMùtBOB
7BEăCBTĻQBOFMJT
Ļ
Ļ
"WâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMT
+PHQTOęEKLCUFKURNGLK
+PHQTOđEKLCUFKURNGLUCPCNQICKUKPUVTWOGPVW
RCPGNKU
+PHQTOđEKLCUFKURNGLKFKIKVđNCKUKPUVTWOGPVWRCPG
NKU
,PNCJOùUâĻJOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻJOGPSNâDJKBT
EJTQMFKTĻSâEBĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻWBJSâLâNĻBVUP
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
NPCJĮBĻGVOLDJKâN ĻQJFNùSBN ĻLSVă[BĻLPOUSPMJ
VOĻWBEăUâKBĻJOGPDFOUSV ĻLâĻBSăĻQB[JĪPKVNVT
*OGPSNâDJKBĻUJFLĻQBSâEăUBĻBSĻUFLTUVĻVOĻTJNCP
MJFN
;FNĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻQBSâEăUBKâNĻGVOLDJ
KâNĻEPUJĻQMBtâLJĻBQSBLTUJ
5MCNCUWPKPFKMCVQTKCPCNQICKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU
MQQĻ ĻVOĻ%FHWJFMBTĻV[QJMEătBOB ĻMQQĻ
&DPĻ.FUFS
4QJEPNFUST
5BIPNFUSTĻ.ùSăUâKTĻSâEBĻE[JOùKBĻBQHSJF
[JFOVTĻUÜLTUPtPTĻBQHSNJOĻ SQN 1âSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBTĻJOEJLBUPSTĻ
QâSOFTVNVĻQP[ăDJKBTĻJOEJLBUPSTĻ4LBUJFU
BSăĻĻMQQ
5MCNCUWPKPFKMCVQTKFKIKVęNCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU
%JHJUâMBKBNĻLPNCJOùUBKBNĻJOTUSVNFOUVĻQBOF
MJNĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻEBxâEVTĻNPUăWVTĻ*FTQùKBNJF
NPUăWJĻJSĻ&MFHBODF Ļ&DPĻVOĻ1FSGPSNBODF
%FHWJFMBTĻEBVE[VNBĻSâEăUâKTĻ,BEĻJOEJLB
UPSTĻTBTOJFE[ĻCBMUPĻBU[ăNJ ĻJFEFHBTĻ[FNB
EFHWJFMBTĻMăNFĪBĻE[FMUFOBJTĻJOEJLBUPSB
TJNCPMTĻ4LBUJFUĻBSăĻ7BEăUâKBĻJOGPDFOUST
-BJĻNBJOăUVĻNPUăWV ĻOPTQJFEJFUĻLSFJTâTĻTWJSBT
UBVTUJĪVĻ1-ĻVOĻQùDĻUBNĻBUMBTJFUĻJ[WùMOFT
PQDJKVĻ6ġOCU ĻQBHSJFxPUĻTWJSBTĻHSFE[FOV
"QTUJQSJOJFUĻTBWVĻJ[WùMJ ĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV
1-Ļ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùMOùN ĻTLBUăU
MQQĻ
,BEĻEJTQMFKBĻQB[JĪPKVNTĻ"UUâMVNTĻMăE[ĻUVLtBJĻEFHWĻUWFSUOFJĻSâEBĻ ĻtăĻBU[ăNFĻLĮÜTUĻTBSLBOB
.BOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB
"VUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
,BEĻEJTQMFKBĻQB[JĪPKVNTĻ"UUâMVNTĻMăE[ĻUVLtBJĻEFHWĻUWFSUOFJĻSâEBĻ ĻtăĻBU[ăNFĻLĮÜTUĻTBSLBOB
/ĘTKPUVTWOGPVKWPKPFKMCVQTK'NGICPEG
%FHWJFMBTĻEBVE[VNBĻSâEăUâKTĻ,BEĻJOEJLB
UPSTĻTBTOJFE[ĻCBMUPĻBU[ăNJ ĻJFEFHBTĻ[FNB
EFHWJFMBTĻMăNFĪBĻE[FMUFOBJTĻJOEJLBUPSB
TJNCPMTĻ4LBUJFUĻBSăĻ7BEăUâKBĻJOGPDFOUST
MQQĻ ĻVOĻ%FHWJFMBTĻV[QJMEătBOB ĻMQQ
%[JOùKBĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻUFNQFSBUÜ
SBTĻSâEăUâKT
4QJEPNFUST
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
5BIPNFUSTĻ.ùSăUâKTĻSâEBĻE[JOùKBĻBQHSJF
[JFOVTĻUÜLTUPtPTĻBQHSNJOĻ SQN 5BIPNFUSTĻ.ùSăUâKTĻSâEBĻE[JOùKBĻBQHSJF
[JFOVTĻUÜLTUPtPTĻBQHSNJOĻ SQN 5BIPNFUSTĻ.ùSăUâKTĻSâEBĻE[JOùKBĻBQHSJF
[JFOVTĻUÜLTUPtPTĻBQHSNJOĻ SQN 1âSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBTĻJOEJLBUPSTĻ
QâSOFTVNVĻQP[ăDJKBTĻJOEJLBUPSTĻ4LBUJFU
BSăĻĻMQQ
1âSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBTĻJOEJLBUPSTĻ
QâSOFTVNVĻQP[ăDJKBTĻJOEJLBUPSTĻ4LBUJFU
BSăĻĻMQQ
1PXFSĻ.FUFSĻ4LBUJFUĻBSăĻĻMQQ
/ĘTKPUVTWOGPVKWPKPFKMCVQTK'EQ
/ĘTKPUVTWOGPVKWPKPFKMCVQTK2GTHQTOCPEG
%FHWJFMBTĻSâEăUâKTĻ,BEĻJOEJLBUPSTĻTBT
OJFE[ĻCBMUPĻBU[ăNJ ĻJFEFHBTĻ[FNBĻEFHWJF
MBTĻMăNFĪBĻE[FMUFOBJTĻJOEJLBUPSBĻTJNCPMT
4LBUJFUĻBSăĻ7BEăUâKBĻJOGPDFOUST ĻMQQĻ
VOĻ%FHWJFMBTĻV[QJMEătBOB ĻMQQĻ
%FHWJFMBTĻSâEăUâKTĻ,BEĻJOEJLBUPSTĻTBT
OJFE[ĻCBMUPĻBU[ăNJ ĻJFEFHBTĻ[FNBĻEFHWJF
MBTĻMăNFĪBĻE[FMUFOBJTĻJOEJLBUPSBĻTJNCPMT
4LBUJFUĻBSăĻ7BEăUâKBĻJOGPDFOUST ĻMQQĻ
VOĻ%FHWJFMBTĻV[QJMEătBOB ĻMQQĻ
&DPĻ(VJEFĻ4LBUJFUĻBSăĻĻMQQ
%[JOùKBĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻUFNQFSBUÜ
SBTĻSâEăUâKT
4QJEPNFUST
1âSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBTĻJOEJLBUPSTĻ
QâSOFTVNVĻQP[ăDJKBTĻJOEJLBUPSTĻ4LBUJFU
BSăĻĻMQQ
4QJEPNFUST
.BOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB
"VUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
,BEĻEJTQMFKBĻQB[JĪPKVNTĻ"UUâMVNTĻMăE[ĻUVLtBJĻEFHWĻUWFSUOFJĻSâEBĻ ĻtăĻBU[ăNFĻLĮÜTUĻTBSLBOB
``
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
+PFKMCVQTCWPDTĦFKPęLWOCUKODQNK
OPE[JFTUĻTFLVOxVĻMBJLâ ĻJ[ĪFNPUĻTJNCPMV
LBTĻOPSâEBĻV[ĻLĮÜNùNĻBVUPNPCJĮBĻJ[QMÜEFT
TJTUùNâ ĻVOĻ[FNBĻFĮĮBTĻTQJFEJFOBĻTJNCPMV
+PFKMCVQTWUKODQNK
5KODQNU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
"#-ĻTJTUùNBTĻCPKâKVNT
&NJTJKBTĻTJTUùNB
+PFKMCVQTKWPDTĝFKPđLWOCUKODQNKCPCNQICKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU
*OEJLBUPSVĻTJNCPMJ
*OEJLBUPSBĻVOĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMJ
CSăEJOâKVNBĻTJNCPMJ
+PFKMCVQTKWPDTĝFKPđLWOCUKODQNKFKIKVđNCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU
*OEJLBUPSVĻTJNCPMJ
*OEJLBUPSBĻVOĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMJ
(WPMEKQPCNKVęVGURęTDCWFG
+BĻE[JOùKVĻOFJ[EPEBTĻJFEBSCJOâU ĻWBJĻKBĻGVOL
DJPOBMJUâUFTĻQâSCBVEFĻUJFLĻWFJLUB ĻLBEĻBUTMùHB
BUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ++ ĻUBEĻWJTJĻTJNCPMJ
"J[NVHVSùKBJTĻNJHMBTĻMVLUVSJT
JFTMùHUT
4UBCJMJUâUFTĻTJTUùNB
CSăEJOâKVNBĻTJNCPMJ
7JTJĻJOEJLBUPSVĻVOĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMJĻJ[HBJT
NPKBT ĻLBEĻBUTMùHBĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ++ĻWBJĻLBE
UJFLĻJFEBSCJOâUTĻE[JOùKTĻ1ùDĻE[JOùKBĻQBMBJtB
OBTĻWJTJFNĻTJNCPMJFNĻKâJ[E[JFTU ĻJ[ĪFNPU
TUâWCSFN[FTĻTJNCPMV ĻLBTĻJ[E[JFTUĻUJLBJĻUBE
LBEĻTUâWCSFN[FĻUJFLĻBUCSăWPUB
"#4ĻTJTUùNBTĻCPKâKVNT
4UBCJMJUâUFTĻTJTUùNB ĻTQPSUB
SFxăNT
%[JOùKBĻJFQSJFLtùKâTĻV[TJMEătB
OBTĻJFLâSUBĻ Eă[FĮE[JOùKJFN
;FNTĻEFHWJFMBTĻMăNFOJTĻUWFSUOù
*OGPSNâDJKB ĻOPMBTăUĻUFLTUVĻEJT
QMFKâ
%BxJFNĻE[JOùKBĻNPEFĮJFNĻOBWĻJ[NBOUPUTĻ[FNBĻFĮĮBTĻTQJFEJFOBĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻ#SăEJOâtBOBĻOPUJFL ĻJ[NBOUPKPUĻEJTQMFKBĻUFLTUVĻ*OGPSNâDJKVĻQBSĻFĮĮBTĻMăNFĪBĻQâSCBVEJĻTLBUăUĻMQQĻ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
5KODQNU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
5âMâTĻHBJTNBTĻJFTM
,SFJTâĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKJ
-BCâĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKJ
4UBSU4UPQ ĻE[JOùKTĻJSĻBVUPNâ
UJTLJĻBQUVSùUT ĻTLBUăUĻMQQĻ
#$.UKUVġOCUDQLęLWOU
4JNCPMTĻJ[HBJTNPKBTĻ"#-ĻGVOLDJKBTĻ BLUăWJF
QBHSJF[JFOBĻMVLUVSJ ĻCPKâKVNBĻHBEăKVNâ
'OKUKLCUUKUVġOC
+BĻTJNCPMTĻJ[HBJTNPKBT ĻUBTĻWBSĻOPSâEăU ĻLB
SBEVTJFTĻLĮÜNFĻBVUPNPCJĮBĻFNJTJKBTĻTJTUùNâ
#SBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV ĻMBJĻWFJLUVĻQâSCBVEJĻ7PMWP
JFTBLBĻWùSTUJFTĻQùDĻQBMăE[ăCBTĻ7PMWPĻQJMOWB
SPUâĻTFSWJTâ
#$5UKUVġOCUDQLęLWOU
+BĻtJTĻTJNCPMTĻJFEFHBT ĻTJTUùNBĻOFEBSCPKBT
"VUPNBtăOBTĻQBSBTUâĻCSFNxVĻTJTUùNBĻUVSQJOB
EBSCPUJFT ĻCFUĻCF[Ļ"#4ĻGVOLDJKBT
"QUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻESPtâĻWJFUâĻVOĻJ[TMù
E[JFUĻE[JOùKV
*FEBSCJOJFUĻE[JOùKVĻOPĻKBVOB
+BĻTJNCPMTĻQBMJFLĻJ[HBJTNPUT ĻCSBVDJFUĻV[
TFSWJTV ĻMBJĻQâSCBVEăUVĻ"#4ĻTJTUùNV
7PMWPĻJFTBLBĻWùSTUJFTĻ7PMWPĻQJMOWBSPUâ
TFSWJTâ
#K\OWIWTġLCKUOKINCUNWMVWTKUKGUNġIVU
fJTĻTJNCPMTĻJFEFHBT ĻLBEĻJSĻJFTMùHUTĻBVUPNBtă
OBTĻBJ[NVHVSùKBJTĻNJHMBTĻMVLUVSJTĻ"J[NVHVSù
KBJTĻNJHMBTĻMVLUVSJTĻTBTUâWĻOPĻEJWâNĻTQVM
E[ùN
5VCDKNKVęVGUUKUVġOC
+BĻTJNCPMTĻNJSHP ĻUBTĻOPSâEBĻV[ĻUP ĻLBĻTUBCJMJ
UâUFTĻTJTUùNBĻQBtMBJLĻEBSCPKBTĻ+BĻtJTĻTJNCPMT
EFHĻQBTUâWăHJ ĻTJTUùNâĻJSĻLĮÜNF
5VCDKNKVęVGUUKUVġOCURQTVCTGäĦOU
5RQTVĻSFxăNTĻOPESPtJOBĻBLUăWâLBTĻCSBVLtBOBT
CBVEăKVNVĻfăĻTJTUùNBĻLPOTUBUù ĻWBJĻBLTFMFSB
UPSBĻQFEâĮBĻVOĻTUÜSFTĻLVTUăCBTĻVOĻQBHSJF[JFOV
WFJLtBOBĻOPUJFLĻBLUăWâLĻOFLâĻQBSBTUJ ĻVOĻBUĮBVK
WFJLUĻLPOUSPMùUVĻBJ[NVHVSùKâTĻEBĮBTĻCVLTù
tBOVĻMăE[ĻOPUFJLUBNĻCSăEJN ĻQJSNTĻUâĻJFKBVDBT
VOĻTUBCJMJ[ùĻBVUPNPCJMJ
&\KPġLCKGRTKGMÝġLęUW\UKNFĦÝCPCU
KGMęTVC FĦ\GīF\KPġLKGO
fJTĻTJNCPMTĻJFEFHBTĻE[JOùKBĻJFQSJFLtùKâTĻV[TJM
EătBOBTĻMBJLâĻ1âSTWBSâĻQSJFLtTJMEătBOBĻOPUJFL
[FNBTĻUFNQFSBUÜSBTĻEùĮ
+PHQTOęEKLCPQNCUĦVVGMUVWFKURNGLę
+BĻLâEBĻOPĻBVUPNBtăOBTĻTJTUùNâNĻOFEBSCP
KBT ĻLâĻQBSFE[ùUT ĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻQBSâ
EâTĻtJTĻJOGPSNâDJKBTĻTJNCPMTĻVOĻUFLTUTĻ;JĪP
KVNBĻUFLTUVĻOPE[ùtĻBSĻUBVTUJĪVĻ1- ĻTLBUăU
MQQĻ ĻWBJĻBSăĻUBTĻBVUPNâUJTLJĻJ[[ÜEĻQùD
LâEBĻMBJLBĻ MBJLTĻBULBSăHTĻOPĻUâ ĻV[ĻLVSVĻGVO
LDJKVĻUBTĻOPSâEB Ļ*OGPSNâDJKBTĻTJNCPMTĻWBS
J[HBJTNPUJFTĻBSăĻTBJTUăCâĻBSĻDJUJFNĻTJNCPMJFN
2+'<ÿ/'
,BEĻUJFLĻQBSâEăUTĻBQLPQFTĻQB[JĪPKVNT
TJNCPMVĻVOĻQB[JĪPKVNVĻWBSĻOPUăSăU ĻOPTQJF
xPUĻ1-ĻUBVTUJĪVĻ1SFUùKâĻHBEăKVNâĻUJFĻQùD
MBJLBĻJ[[VEăTĻBVUPNâUJTLJ
6ęNęUICKUOCUKGUN
fJTĻTJNCPMTĻJFEFHBT ĻLBEĻJSĻJFTMùHUBTĻUâMâT
HBJTNBTĻVOĻLBEĻUâMâTĻHBJTNBTĻ[JCTOă
.CDęUMTGKUęURWUGUXKT\KGPCTęFĦVęLK
"CJĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKVĻTJNCPMJĻNJSHP ĻLBE
UJFLĻJ[NBOUPUTĻBWâSJKBTĻHBJTNVĻTJHOâMT
5VCTV5VQR
fJTĻTJNCPMTĻEFH ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBVUPNâ
UJTLJĻJ[TMùE[JFT
<GOUFGIXKGNCUNĦOGPKUVXGTVPġ
,BEĻTJNCPMTĻJ[HBJTNPKBT ĻEFHWJFMBTĻMăNFOJT
UWFSUOùĻJSĻ[FNT ĻV[QJMEJFUĻJFTQùKBNJĻESă[
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
DTĦFKPęLWOCUKODQNK
5KODQNU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
;FNTĻFĮĮBTĻTQJFEJFOT"
4UâWCSFN[FĻOPWJMLUB
4UâWCSFN[FĻJFTMùHUB ĻBMUFSOB
UăWTĻTJNCPMT
%SPtăCBTĻTQJMWFOJĻqĻ434
%SPtăCBTĻKPTUVĻBUHâEJOâUâKT
ĶFOFSBUPSTĻOFMâEù
#PKâKVNTĻCSFNxVĻTJTUùNâ
#SăEJOâKVNT
"
%BxJFNĻE[JOùKBĻWBSJBOUJFNĻOBWĻJ[NBOUPUTĻ[FNBĻFĮĮBTĻTQJF
EJFOBĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻ#SăEJOâtBOBĻOPUJFL ĻJ[NBOUPKPU
EJTQMFKBĻUFLTUV ĻTLBUăUĻĻVOĻ
<GOUGīīCUURKGFKGPU
+BĻtJTĻTJNCPMTĻJFEFHBTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ ĻE[J
OùKBĻFĮĮBTĻTQJFEJFOTĻJSĻQâSâLĻ[FNTĻ/FLBWùKP
UJFTĻBQTUâEJOJFUĻE[JOùKVĻVOĻQâSCBVEJFUĻFĮĮBT
MăNFOJĻE[JOùKâ ĻOFQJFDJFtBNăCBTĻHBEăKVNâ
QBQJMEJOJFUĻFĮĮVĻ+BĻTJNCPMTĻJ[HBJTNPKBT ĻCFU
FĮĮBTĻMăNFOJTĻJSĻOPSNâMT ĻTB[JOJFUJFTĻBSĻTFSWJTV
7PMWPĻJFTBLBĻWùSTUJFTĻQùDĻQBMăE[ăCBTĻ7PMWP
QJMOWBSPUâĻTFSWJTâ
5VęXDTGO\GPQXKNMVC
fJTĻTJNCPMTĻJFEFHBTĻBSĻQBTUâWăHVĻHBJTNV ĻKB
OPWJMLUBĻTUâWCSFN[FĻ4JNCPMTĻEFHĻUJLĻJMHJ
LBNùSĻUâĻJSĻJFTMùHUBĻ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKBĻTLB
UJFUĻTLBUăUĻMQQĻĻMQQ
&TQÝĦDCUURKNXGPKp545
+BĻtJTĻTJNCPMTĻOFOPE[JFTUĻWBJĻJ[HBJTNPKBT
CSBVDPU ĻUBTĻOP[ăNù ĻLBĻESPtăCBTĻKPTUBTĻTQSâ
E[ù Ļ434 Ļ4*14ĻWBJĻ*$ĻTJTUùNâĻOPUFJLUT
EFGFLUTĻ/FLBWùKPUJFTĻCSBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV ĻMBJ
WFJLUVĻTJTUùNVĻQâSCBVEJĻ7PMWPĻJFTBLBĻWùSTUJFT
QùDĻQBMăE[ăCBTĻ7PMWPĻQJMOWBSPUâĻTFSWJTâ
&TQÝĦDCULQUVWCVIęFKPęVęLU
fJTĻTJNCPMTĻNJSHP ĻKBĻLâETĻOPĻQSJFLtùKPT
TùEFLĮPTĻTùEPtBKJFNĻOBWĻV[MJDJTĻTBWVĻESPtă
CBTĻKPTUVĻWBJĻKBĻLâETĻOPĻBJ[NVHVSùKPTĻTùEFL
ĮPTĻTùEPtBKJFNĻJSĻOPĪùNJTĻESPtăCBTĻKPTUV
þGPGTCVQTUPGNęFġ
fJTĻTJNCPMTĻJFEFHBTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ ĻKBĻFMFL
USJTLBKâĻTJTUùNâĻBUHBEăKJFTĻCPKâKVNTĻ%PEJF
UJFTĻV[ĻTFSWJTVĻ7PMWPĻJFTBLBĻWùSTUJFTĻQùDĻQBMă
E[ăCBTĻ7PMWPĻQJMOWBSPUâĻTFSWJTâ
$QLęLWOUDTGOäWUKUVġOę
+BĻtăTĻTJNCPMTĻEFH ĻCSFNxVĻtĸJESVNBĻMăNFOJT
WBSĻCÜUĻQâSâLĻ[FNTĻ"QTUâEJOJFUĻBVUPNPCJMJ
ESPtâĻWJFUâĻVOĻQâSCBVEJFUĻMăNFOJĻCSFNxVĻtĸJE
SVNBĻUWFSUOù ĻTLBUăUĻMQQĻ
+BĻCSFNxVĻVOĻ"#4ĻTJNCPMJĻJFEFHBTĻWJFOMBJDăHJ
JFTQùKBNT ĻLBĻLĮÜNFĻJSĻCSFNxVĻTQùLBĻTBEBMă
KVNBĻTJTUùNâ
"QUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻESPtâĻWJFUâĻVOĻJ[TMù
E[JFUĻE[JOùKV
*FEBSCJOJFUĻE[JOùKVĻOPĻKBVOB
p +BĻBCJĻTJNCPMJĻOPE[JFTU ĻUVSQJOJFU
CSBVLU
p +BĻTJNCPMJĻOFOPE[JFTU ĻQâSCBVEJFU
MăNFOJĻCSFNxVĻtĸJESVNBĻUWFSUOù ĻTLBUăU
MQQĻĻ+BĻtĸJESVNBĻMăNFOJTĻJSĻOPS
NâMT ĻCFUĻTJNCPMJĻKPQSPKâNĻJ[HBJTNP
KBT ĻBSĻBVUPNPCJMJĻQJFTBSE[ăHJĻESăLTU
CSBVLUĻMăE[ĻTFSWJTBN ĻMBJĻWFJLUVĻCSFNxV
TJTUùNBTĻQâSCBVEJĻ7PMWPĻJFTBLBĻWùS
TUJFTĻQùDĻQBMăE[ăCBTĻ7PMWPĻQJMOWBSPUâ
TFSWJTâ
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻCSFNxVĻtĸJESVNBĻMăNFOJTĻJSĻ[FNĻCSFNxV
tĸJESVNBĻUWFSUOFTĻ/+0ĻMăNFĪB ĻBQUVSJFU
BVUPNBtăOVĻVOĻV[QJMEJFUĻCSFNxVĻtĸJESVNV
4FSWJTâĻKâOPTBLBĻCSFNxVĻtĸJESVNB
[VEVNBĻJFNFTMTĻ7PMWPĻJFTBLBĻTB[JOâUJFTĻBS
BVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFSWJTV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻWJFOMBJLVTĻJSĻJ[HBJTNPUTĻTJNCPMTĻ#3",&
VOĻ"#4 ĻQBTUâWĻSJTLT ĻLBĻTQùDăHBTĻCSFN[ù
tBOBTĻMBJLâĻWBSĻJ[TMăEùUĻBVUPNBtăOBTĻBJ[NV
HVSF
$TĦFKPęLWOU
4BSLBOBJTĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻJFEFHBT ĻKBĻJS
LPOTUBUùUTĻCPKâKVNT ĻLBTĻWBSĻJFUFLNùUĻESPtăCV
VOWBJĻBVUPNBtăOBTĻWBEâNăCVĻ7JFOMBJLVT
JOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻSFE[BNTĻQBTLBJESPKPtBJT
UFLTUTĻ4JNCPMTĻJSĻSFE[BNT ĻMăE[ĻLĮÜNFĻUJFL
OPWùSTUB ĻUBÀVĻUFLTUBĻ[JĪPKVNVĻWBSĻJ[E[ùTU
J[NBOUPKPUĻUBVTUJĪVĻ1- ĻTLBUăUĻTLBUăUĻMQQĻ
#SăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻWBSĻJ[HBJTNPUJFTĻBSăĻLPQâ
BSĻDJUJFNĻTJNCPMJFN
J[HBJTNPKBTĻJOGPSNâDJKBTĻWBJĻCSăEJOâKVNBĻTJN
CPMTĻVOĻQBSâEâTĻTLBJESPKVNBĻUFLTUTĻ5JLMăE[
JFTQùKBNT ĻBQTUâEJOJFUĻBVUPNPCJMJĻESPtâĻWJFUâ
VOĻBJ[WFSJFUĻEVSWJT ĻE[JOùKBĻQâSTFHVĻWBJ
CBHâxOJFLBĻWâLVĻBULBSăCâĻOPĻUâ ĻLBTĻJSĻJ[SâEă
KJFTĻBUWùSUT
+BĻBVUPNPCJMJTĻCSBVDĻBSĻâUSVNV ĻLBT
NB[âLTĻQBSĻBQNĻĻLNI ĻJ[HBJTNPKBT
JOGPSNâDJKBTĻTJNCPMT
+BĻBVUPNPCJMJTĻCSBVDĻBSĻâUSVNV ĻLBT
MJFMâLTĻQBSĻBQNĻĻLNI ĻJ[HBJTNPKBT
CSăEJOâKVNBĻTJNCPMT
$TCWEKGPCQFQOGVTU
#SBVDJFOBĻPEPNFUSBĻEJTQMFKT
"CVTĻCSBVDJFOBĻPEPNFUSVTĻ6ĻVOĻ6ĻMJFUPĻăTV
BUUâMVNVĻOPUFJLtBOBJĻ"UUâMVNTĻUJFLĻQBSâEăUT
EJTQMFKâ
1BHSJF[JFUĻLSFJTâĻTWJSTMùExBĻăLtĸSBUV ĻMBJĻQBSâ
EăUVĻWBKBE[ăHPĻPEPNFUSV
5VSPUĻOPTQJFTUVĻLSFJTâĻTWJSTMùExBĻUBVTUJĪV
4'5'6ĻJMHâLĻQBSĻĻTFLVOEJ ĻUJFLĻBUJFTUBUăUT
QBtSFJ[ĻSFE[BNBJTĻCSBVDJFOBĻPEPNFUST
/PTQJFxPUĻJMHâLĻ ĻTFLVOEFT ĻUJFLĻBUJFTUBUăUT
CPSUBĻEBUPSTĻ KBĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻEJHJ
UâMVĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMJ Ļ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKB
TLBUJFUĻTLBUăUĻMQQĻĻMQQ
%BSCăCB
"QTUâKJFUJFTĻESPtâĻWJFUâĻ/FUVSQJOJFUĻWBEăU
BVUPNBtăOV
*[MBTJFUĻ[JĪPKVNVĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâ
3ăLPKJFUJFTĻTBTLBĪâĻBSĻEJTQMFKâĻSFE[BNP
[JĪPKVNVĻ/PE[ùTJFUĻ[JĪPKVNVĻBSĻUBVTUJĪV
1-
#VIęFKPęLWOUpFWTXKUPCXCK\XġTVCU
+BĻLâEBTĻTâOVĻEVSWJT ĻE[JOùKBĻQâSTFHTĻWBJ
BJ[NVHVSùKâTĻEVSWJTĻOBWĻBJ[WùSUBTĻQBSFJ[J
LPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
$TCWEKGPCQFQOGVTU
5JLBJĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻTJHOBMJ[âDJKV %BxâEJFNĻWBSJBOUJFNĻEJTQMFKBĻJ[TLBUTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
+PUVTWOGPVWRCPGNKUWPXCFĦDCUUXKTCU
2WNMUVGPKU
2WNMUVGPKUFKIKVđNCKUKPUVTWOGPVWRCPGNKU
%JTQMFKTĻMBJLBĻSâEătBOBJ
2WNMUVGĮCKGUVCVĦÝCPC
1VMLTUFOJĻWBSĻJFTUBUăUĻJ[WùĮĪVĻHSVQâĻ/;%#4
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻTLBUăUĻMQQĻ
+BĻJSĻV[TUâEăUTĻBOBMPHBJTĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMJT
ĻMBJLTĻUJFLĻSâEăUTĻJOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻWJEÜ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
8QNXQ5GPUWU
8KURęTĦIK
QFSTPOBMJ[ùU ĻJ[NBOUPKPUĻOFQâSQSPUBNVĻMJFUP
UâKBĻJOUFSGFJTVĻ*FTUBUăKVNVTĻWBSĻWFJLUĻBVUPNP
CJĮBĻJFTUBUăKVNVĻJ[WùMOù ĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJ
EFTĻTJTUùNâ ĻLMJNBUBĻLPOUSPMFTĻSFxăNPTĻVD
"SĻWJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪJFNĻVOĻWBEăCBTĻTMù
ExJFNĻWBJĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV ĻWBSĻBLUJWùU
WBJĻEFBLUJWùUĻGVOLDJKBTĻVOĻWFJLUĻWBJSâLVTĻEBxâ
EVTĻJFTUBUăKVNVT
8KFWUMQPUQNGUXCFĝDCURCPGNKU
/BWJHâDJKB ĻĻ0#8 ĻTLBUJFUĻBUTFWJtĸPĻăQBt
OJFLBĻSPLBTHSâNBUVĻ $FĮVĻVOĻTBUJLTNFT
JOGPSNâDJKBTĻTJTUùNBĻĻ35* *OGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNBĻ 4#&+1
/'&+# Ļ6'. ĻTLBUăUĻMQQĻ
"VUPNPCJĮBĻV[TUâEăKVNJĻĻ/;%#4 ĻTLBUăU
MQQĻ
,MJNBUBĻLPOUSPMF ĻTLBUăUĻMQQĻ
/PTQJFxPUĻ/;%#4 ĻQBSâEâTĻWJTJĻBSĻCSBVL
tBOVĻVOĻBVUPNPCJĮBĻWBEăCVĻTBJTUăUJFĻJFTUBUă
KVNJ ĻQJFNùSBN ĻQJMTùUBTĻESPtăCBTĻGVOLDJKB
TMùE[FOFTĻVOĻTJHOBMJ[âDJKB ĻQVMLTUFĪBĻV[TUâEă
tBOBĻVD
/PTQJFxPUĻBUUJFDăHPĻGVOLDJKVĻ4#&+1 Ļ/'&+#
6'. Ļ0#8 ĻVOĻ%#/ ĻWBSĻBLUJWùUĻDJUVTĻBWP
UVT ĻTJTUùNBTĻVOĻGVOLDJKBT ĻQJFNùSBN Ļ".
'. Ļ$% Ļ%7% Ļ57 Ļ#MVFUPPUI ĻOBWJHâDJKV
VOĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJTUùNBT
LBNFSV 1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻWJTâNĻGVOLDJKâN
TJTUùNâNĻTLBUJFUĻăQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUBT
BUUJFDăHBKâĻOPEBĮâ
4UâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJTUùNBT
LBNFSBĻ%#/ ĻTLBUăUĻMQQĻ
7PMWPĻ4FOTVTĻJSĻBVUPNPCJĮBĻWBEăCBTĻTJTUùNBĻ
KÜTVĻQFSTPOăHâTĻ7PMWPĻQJFSFE[FTĻDFOUSTĻ7PMWP
4FOTVTĻBQWJFOPĻVOĻWJEVTLPOTPMFTĻ57ĻFLSâOâ
QJFEâWâĻEBVE[ĻGVOLDJKVĻWBJSâLâTĻBVUPNPCJĮB
TJTUùNâTĻ"SĻ7PMWPĻ4FOTVTĻBVUPNPCJMJĻWBS
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#VUNġICURQ\ĦEKLCU
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICUKGNKMÝCPCWP
K\ĮGOÝCPC
58#4ÿ)+
"J[EFE[FTĻTMùE[ăĻFTPtJĻTWFtĸFSNFĪJĻWBS
QBTMJLUJOâUĻUâĻEBSCăCVĻWBJĻTBCPKâUĻTMùE[J
/FNùīJOJFUĻJFTQJFTUĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHV ĻKBĻUâĻJSĻOFQBSFJ[JĻQBHSJF[UBĻĻTBUWF
SJFUĻUPĻHBMV ĻLVSâĻBUSPEBTĻOPĪFNBNâĻBUTMù
HBTĻTMùE[PtâĻEBĮB ĻTLBUăUĻMQQĻ
.ĦOG
PKU
UBJĻJ[CăEăUJFTĻVOĻJ[ĪFNJFUĻUPĻOPĻBJ[EFE[FT
TMùExB
#K\FGF\GUUNĘF\KUCTK\XĘTUVWKGXKGVQVWVđNXCFĝDCU
RWNVUCVUNĘIW
*FSPCFxPUVĻMBJLBĻQPTNVĻWBSĻMJFUPU
BVEJPTJTUùNVĻĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
"VUPNBtăOâNĻBSĻCF[BUTMùHBT ĻGVOLDJKV
BUTMùHBĻOBWĻKâJFWJFUPĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ă ĻCFU
UPĻWBSĻOPHMBCâU ĻQJFNùSBN ĻLBCBUâĻ-BJ
TBĪFNUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻtPĻGVO
LDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
+GXKGVQLKGVCVUNġIW
5BCVMâĻSFE[BNBTĻLBUSâĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâ
MăNFOăĻQJFFKBNâTĻGVOLDJKBT
4BUWFSJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBSĻUâT
TMùE[PtPĻEBĮVĻVOĻJFWJFUPKJFUĻBUTMùHVĻBJ[EF
E[FTĻTMùE[ă
1ùDĻUBNĻJFTQJFEJFUĻBUTMùHVĻMăE[ĻHBMBN
+
7BSĻMJFUPUĻTUJLMBĻKVNUBĻTBVMKVNV
FMFLUSJTLPTĻMPHVĻQBDùMâKVT ĻĻ7
LPOUBLUMJH[EVĻQBTBxJFSVĻTBMPOâ
35* ĻUâMSVOJ ĻWFOUJMBUPSVĻVOĻWùK
TUJLMBĻUăSăUâKVT
++
*FEFHBTĻQSJFLtùKJFĻMVLUVSJ
&CäęFWNĦOGĮWHWPMEKLCU
-BJĻJFTQùKPUVĻJFSPCFxPUBĻGVOLDJKVĻTLBJUB
J[NBOUPtBOV ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUT ĻBVUPNP
CJĮBĻFMFLUSPTJTUùNBJĻWBSĻJFTUBUăUĻĻEBxâEVT
MăNFĪVTĻ BUTMùHBTĻQP[ăDJKBT ĻJ[NBOUPKPUĻUâMWB
EăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻĻ Ļ+ĻVOĻ++Ļ7JTâĻăQBtOJFLB
SPLBTHSâNBUâĻtJFĻMăNFĪJĻJSĻBQ[ăNùUJĻLâĻBUTMù
HBTĻQP[ăDJKBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
5JFLĻBQHBJTNPUTĻPEPNFUST ĻQVML
TUFOJTĻVOĻUFNQFSBUÜSBTĻSâEăUâKT
7BSĻSFHVMùUĻFMFLUSJTLJĻWBEâNPT
TùEFLĮVT
#VUNġICUK\ĮGOÝCPC
p 4BUWFSJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻĮBVKJFU
(WPMEKLCU
#SăEJOâKVNBĻVOĻJOEJLBUPSVĻMBNQJ
ĪBTĻJFEFHBTĻV[ĻQJFDâNĻTFLVO
EùN
5JFLĻBLUJWùUBTĻWBJSâLBTĻDJUBTĻTJT
UùNBTĻ5BÀVĻTùEFLĮJĻVOĻBJ[NVHV
SFTĻTUJLMBĻBQTJMEJĻWBSĻJFTMùHUĻUJLBJ
QùDĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBT
ÀĦCVUNġICURQ\ĦEKLCRCVġTġ
FCWF\UVCTVGTCCMWOWNCVQTC
UVTęXCUVęFġīVQPGXCLCF\ġVW
K\OCPVQV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#VUNġICURQ\ĦEKLCU
#VUNġICURQ\ĦEKLCUNĦOGĮCK\XġNG
#VUNġICURQ\ĦEKLC
p "UTMùE[JFUĻBVUPNPCJMJĻĻUBTĻOP[ăNù ĻLB
BVUPNPCJĮBĻFMFLUSPTJTUùNBĻBUSPEBTĻMăNFOă
#VUNġICURQ\ĦEKLC+
p ,BEĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻJSĻMăE[ĻHBMBN
JFWJFUPUBĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ă
56#465612'0)+0'
ĻăTJĻOPTQJFEJFU
2+'<ÿ/'
#WFKQUKUVġOC
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBVEJPTJTUùNBTĻGVOLDJKâN ĻLBT
QJFFKBNBT ĻLBEĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻJS
J[ĪFNUBĻĻTLBUăUĻMQQĻ
&\KPġLCKGFCTDKPęÝCPCWPK\UNġIÝCPC
*OGPSNâDJKVĻQBSĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOVJ[TMùH
tBOVĻĻTLBUăUĻMQQĻ
8KNMÝCPC
4WBSăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHVĻWJMLtBOBTĻMBJLâĻĻTLBUăUĻMQQĻ
-BJĻTBTOJFHUVĻMăNFOJĻ+ĻWBJĻ++ĻPGKGFCTDKPQV
E[JOùKV ĻPGPQURKGFKGVĻCSFNxVTBKÜHB
QFEâMJ ĻLBEĻHBUBWPKBUJFTĻJFTMùHUĻtăTĻBUTMùHBT
QP[ăDJKBT
#VUNġICURQ\ĦEKLC++
p ,BEĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻJSĻMăE[ĻHBMBN
JFWJFUPUBĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ă ĻUVSJFUĻJMHâL
OPTQJFTUVĻ56#465612'0)+0'
#VRCMCīCVUNġICURQ\ĦEKLę
p -BJĻWùMSFJ[ĻOPSFHVMùUVĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKVĻ
OPĻQP[ăDJKBTĻ++ĻVOĻ+ ĻăTJĻOPTQJFEJFUĻ56#46
5612'0)+0'
/BWĻOFQJFDJFtBNTĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻCF[BUTMùHBT ĻGVOLDJKV
"QUVWFOJĻĻTFLVOEFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5ġFGMīK
2TKGMÝġLKGUġFGMīK
$4ÿ&+0ó,7/5
/PSFHVMùKJFUĻWBEăUâKBĻTùEFLMJ ĻQJSNTĻTâLU
CSBVLtBOVĻĻOFLâEâĻHBEăKVNâĻOFEBSJFUĻUP
CSBVLtBOBTĻMBJLâĻ1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻTùEFL
MJTĻJSĻOPGJLTùUT ĻMBJĻOFTBWBJOPUPTĻTUSBVKBT
CSFN[ùtBOBTĻWBJĻOFHBEăKVNBĻMBJLâ
-BJĻOPSFHVMùUVĻBVHTUVNV ĻKâOPTQJFxĻUBVTUJĪt
TLBUJFUĻBUUùMV ĻWJFOMBJLVTĻWJS[PUĻHBMWBTĻCBMTUV
V[ĻBVHtVĻWBJĻV[ĻMFKV
(BMWBTĻCBMTUVĻWBSĻOPSFHVMùUĻUSăTĻEBxâEâTĻQP[ă
DJKâT
2TKGMÝġLęUġFGMīCCV\XGNVPGUPQNCKÝCPC
2TKGMÝġLQUġFGMīWICNXCUDCNUVW
TGIWNġÝCPC
-BJĻOPSFHVMùUVĻHVSOVĻBUCBMTUV ĻQBHSJF[JFU
SJQTMùE[J
6[ĻQSJFLtVBUQBLBĮĻQBDFMJFUĻSPLUVSJ ĻMBJ
OPSFHVMùUVĻBUUâMVNVĻMăE[ĻTUÜSFJĻVOĻQFEâ
ĮJFNĻ1âSCBVEJFU ĻWBJĻTùEFLMJTĻOPGJLTùKBT
QùDĻTUâWPLĮBĻJ[NBJOătBOBT
-BJĻQBDFMUVOPMBJTUVĻTùEFLĮBĻQSJFLtùKP
NBMV ĻTÜLOùKJFUĻV[ĻBVHtVV[ĻMFKV
"U[WFMUOFTĻTMăQVNBĻSFHVMùtBOB ĻQBHSJF[JFU
SJUFOăUJ
1BDFMJFUOPMBJEJFUĻTùEFLMJ ĻTÜLOùKPUĻV[
BVHtVV[ĻMFKV
2TKGMÞĘLQUĘFGMĹWICNXCUDCNUVWCWIUVWOWXCT
TGIWNĘV
1JFMâHPKJFUĻHBMWBTĻCBMTUVĻQBTBxJFSBĻBVHVNBN
MBJ ĻKBĻWJFOĻJFTQùKBNT ĻCÜUVĻOPTFHUBĻWJTBĻHBM
WBTĻBJ[NVHVSF
7BEăCBTĻQBOFMJTĻFMFLUSJTLJĻWBEâNBNĻTùEF
LMJN "UUJFDBTĻBSăĻV[ĻFMFLUSJTLJĻSFHVMùKBNVĻTùEFLMJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
1BTBxJFSBĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOJĻWBSĻOPMPDăUĻV[
QSJFLtV ĻMBJĻBVUPNPCJMăĻWBSùUVĻJFWJFUPUĻHBSVT
QSJFLtNFUVT
1âSWJFUPKJFUĻTùEFLMJĻV[ĻQSJFLtVĻVOĻV[ĻMFKV
DJLĻWJFOĻUâMVĻJFTQùKBNT
/PSFHVMùKJFUĻBU[WFMUOJĻWFSUJLâMJ
1BDFMJFUĻGJLTBUPSVTĻOPĻBU[WFMUOFTĻBJ[NV
HVSFTĻVOĻTBMPLJFUĻUPĻV[ĻQSJFLtV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5ġFGMīK
1BWFMDJFUĻTùEFLMJĻV[ĻQSJFLtVĻUâ ĻMBJĻHBMWBT
CBMTUTĻGJLTùUPTĻ[FNĻDJNEVĻOPEBMăKVNB
'NGMVTKUMKTGIWNġLCOUUġFGMNKU
1BDFMtBOBĻOPUJFLĻQSFUùKâĻTFDăCâ
$4ÿ&+0ó,7/5
/FMJFUPKJFUĻWJFUVĻBJ[ĻQSJFLtùKâĻTùEFLĮBĻWBJ
BJ[NVHVSFTĻTùEFLĮBĻWJEùKPĻTùEWJFUV ĻKB
QSJFLtùKâĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOFĻJSĻOPMBJTUB
5CICVCXQÝCPC
4ùEFLĮVTĻWBSĻSFHVMùUĻLâEVĻMBJLVĻQùDĻEVSWKV
BUTMùHtBOBTĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻOFJF
WJFUPKPUĻBUTMùHVĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ăĻ4ùEFLĮV
SFHVMùtBOBĻQBSBTUJĻUJFLĻWFJLUB ĻLBEĻBUTMùHBĻJS
QP[ăDJKâĻ+ ĻVOĻSFHVMùtBOVĻWBSĻWFJLUĻWJFONùS
LBNùSĻEBSCPKBTĻE[JOùKT
5ġFGMNKUCTCVOKĮCUHWPMEKLW
$4ÿ&+0ó,7/5
4BUWFSJFUĻBU[WFMUOJĻVOĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻQùD
QBDFMtBOBTĻUâĻJSĻLâSUăHJĻOPGJLTùUB ĻMBJĻOFTB
WBJOPUPTĻTUSBVKBTĻCSFN[ùtBOBTĻWBJĻOFHBEă
KVNBĻMBJLâ
4ùEFLĮBĻTQJMWFOBĻQSJFLtùKâTĻEBĮBTĻQBDFM
tBOBOPMBJtBOB
4ùEFLĮBĻQBWJS[ătBOBĻV[ĻQSJFLtVBUQBLBĮ
LâĻBSăĻQBDFMtBOBOPMBJtBOB
"U[WFMUOFTĻTMăQVNT
&MFLUSJTLJĻSFHVMùKBNJFĻQSJFLtùKJFĻTùEFLĮJĻJSĻBJ[
TBSHâUJĻQSFUĻQâSTMPE[J ĻLBTĻWBSĻSBTUJFT ĻKBĻLâET
QSJFLtNFUTĻCMPĸùĻTùEFLĮVĻQâSWJFUPtBOPTĻ+B
UâĻOPUJFL ĻJFTUBUJFUĻBUTMùHVĻQP[ăDJKâĻ+ĻWBJĻĻVO
QBHBJEJFUĻăTVĻCSăEJĻQJSNTĻBULâSUPUBTĻTùEFLĮB
SFHVMùtBOBT
7JFOMBJLVTĻWBSĻWFJLUĻUJLBJĻWJFOVĻLVTUăCVĻ V[
QSJFLtVBUQBLBĮV[ĻBVHtVV[ĻMFKV +GUVCVĦLWOWUCINCDęÝCPC
"UNJĪBTĻQPHB
"UNJĪBTĻQPHB
"UNJĪBTĻQPHB
1PHBĻJFTUBUăKVNVĻTBHMBCâtBOBJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5ġFGMīK
/PSFHVMùKJFUĻTùEFLMJĻVOĻTâOVĻTQPHVĮVT
5VSJFUĻQPHVĻOPTQJFTUV ĻMBJĻTBHMBCâUVĻJFTUB
UăKVNVT ĻOPTQJFxPUĻWJFOVĻOPĻBUNJĪBT
QPHâN
5CINCDęVQKGUVCVĦLWOWK\OCPVQÝCPC
5VSJFUĻOPTQJFTUVĻLâEVĻOPĻBUNJĪBTĻUBVTUJĪJFN
MăE[ĻTùEFLMJTĻVOĻTâOVĻTQPHVĮJĻBQTUâKBTĻ+BĻKÜT
BUCSăWPKBUĻTQJFEQPHV ĻTùEFLĮBĻQâSWJFUPtBOâT
BQTUâTJFT
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICUCVOKĮCU
HWPMEKLC VOĻTâOVĻTQPHVĮVĻJFTUBUăKVNVTĻ3ăLPKJFUJFT
tâEJ
p /PSFHVMùKJFUĻTùEFLMJĻWùMBNBKâĻQP[ăDJKâ
p "J[TMùE[JFUĻBVUPNBtăOV ĻOPTQJFxPUĻUâTĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻBJ[TMùHtBOBTĻUBVT
UJĪV ĻLVSVĻQBSBTUJĻMJFUPKBUĻ4ùEFLĮBĻVOĻTâOV
TQPHVĮVĻQP[ăDJKBTĻUJLTĻTBHMBCâUBTĻUâMWBEă
CBTĻQVMUTĻBUNJĪâ
p "UTMùE[JFUĻBVUPNBtăOVĻ OPTQJFxPUĻVęU
RCÝCUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻBUTMùHtB
OBTĻUBVTUJĪV ĻVOĻBUWFSJFUĻWBEăUâKBĻEVSWJT
7BEăUâKBĻTùEFLMJTĻVOĻTâOVĻTQPHVĮJĻBVUP
NâUJTLJĻJFĪFNĻQP[ăDJKBT ĻLBTĻTBHMBCâUBT
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻBUNJĪâĻ KB
TùEFLMJTĻJSĻQâSWJFUPUTĻLPQtĻBVUPNBtăOBT
BJ[TMùHtBOBT "ULâSUPUBĻBUKBVOPtBOB ĻMBJĻTBTOJFHUVĻBUTMùHBT
BUNJĪâĻTBHMBCâUPĻTùEFLĮBĻQP[ăDJKV ĻUJFLĻWFJLUB
OPTQJFxPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻBUTMùHtB
OBTĻUBVTUJĪVĻ5BEĻWBEăUâKBĻEVSWăNĻJSĻKâCÜU
BUWùSUâN
$4ÿ&+0ó,7/5
*FTQJFtBOBTĻSJTLTĻ/PESPtJOJFU ĻMBJĻCùSOJ
OFSPUBĮâUPTĻBSĻWBEăCBTĻTMùExJFNĻ1âSMJFDJ
OJFUJFT ĻLBĻSFHVMùtBOBTĻMBJLâĻOFLBTĻOFBUSP
EBTĻQSJFLtâĻTùEFLĮJFN ĻBJ[ĻWBJĻ[FNĻUJFN
/PESPtJOJFU ĻMBJĻOFWJFOTĻOPĻBJ[NVHVSùKâ
TùEFLĮBĻQBTBxJFSJFNĻOFUJLUVĻJFTQJFTUT
#RUKNFęOKGUġFGMīK
1BSĻBQTJMEâNBKJFNĻTùEFLĮJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
"UTMùHBTĻBUNJĪVĻWBSĻBLUJWùUĻĻEFBLUJWùUĻJ[WùMĪV
TJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU %CTMG[OGOQT[Ļ1BSĻJ[WùMĪVĻTJT
UùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
óTMęTVCUCRUVęFKPęÝCPC
7JTBTĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻWBSĻMJFUPU
EBxâEJĻWBEăUâKJ ĻMBJĻTBHMBCâUVĻWBEăUâKBĻTùEFLĮB
+BĻTùEFLMJTĻOFKBVtJĻTâLĻLVTUăCV ĻOPTQJFEJFU
LâEVĻOPĻTùEFLĮVĻWBJĻBUNJĪBTĻJFTUBUăKVNVĻUBV
TUJĪJFN ĻMBJĻUPĻBQTUâEJOâUV
1BSĻBUNJĪBTĻGVOLDJKVĻ,FZMFTTĻWBEăCBJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻBVUPNBtăOâN ĻLBTĻBQSăLPUBTĻBSĻFMFLUSJTLJĻWBEâNJFNĻTùEFLĮJFNĻBSĻBUNJĪBTĻGVOLDJKVĻVOĻJFWFMLBNJFNĻFMFLUSJTLJĻWBEâNJFNĻTâOVĻTQPHVĮJFN
fJTĻJFTUBUăKVNTĻOFJFUFLNùĻJFTUBUăKVNVT ĻLBTĻTBHMBCâUJĻFMFLUSJTLJĻWBEâNâĻTùEFLĮBĻBUNJĪâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5ġFGMīK
#K\OWIWTGUUġFGMīK
)CNXCUDCNUVUXKFġLCKUCK\OWIWTġLCKU
UġFGMNKU
/CNġLQICNXCUDCNUVWPQNCKÝCPCCT
TQMęOCK\OWIWTġLCKUUġFGMNKU
#K\OWIWTGUUġFGMīCCV\XGNVPGU
PQNCKÝCPCW\NGLW
58#4ÿ)+
+BĻHBUBWPKBUJFTĻOPMJFLUĻBU[WFMUOJ ĻBJ[NVHV
SùKâĻTùEFLĮBĻHMâxVĻUVSùUâKBNĻKâCÜUĻBJ[WùS
UBNĻVOĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLMăĻOFESăLTUĻBUSB
TUJFTĻOFLâEJĻQSJFLtNFUVĻ"SăĻESPtăCBTĻKPT
UBTĻOFESăLTUĻCÜUĻQJFTQSâE[ùUBTĻ1SFUùKâ
HBEăKVNâĻQBTUâWĻSJTLTĻTBCPKâUĻBJ[NVHVSFT
TùEFLĮBĻQPMTUFSùKVNV
%JWEBĮăHPĻBU[WFMUOJĻWBSĻOPMJFLUĻWBJSâLPTĻWFJEPT
1JFMâHPKJFUĻHBMWBTĻCBMTUVĻQBTBxJFSBĻBVHVNBN
MBJ ĻKBĻWJFOĻJFTQùKBNT ĻCÜUVĻOPTFHUBĻWJTBĻHBM
WBTĻBJ[NVHVSFĻ/FQJFDJFtBNăCBTĻHBEăKVNâ
QâSCăEJFUĻUPĻV[ĻBVHtV
-BJĻHBMWBTĻCBMTUVĻWùMSFJ[ĻOPMBJTUV ĻKâOPTQJFx
UBVTUJĪtĻ TLBUJFUĻBUUùMV ĻWJFOMBJLVTĻV[NBOăHJ
TQJFxPUĻHBMWBTĻCBMTUVĻV[ĻMFKV
1BWFMDJFUĻGJLTùtBOBTĻSPLUVSJĻUVWâLĻHBMWBTĻCBM
TUBN ĻMBJĻOPMPDăUVĻHBMWBTĻCBMTUVĻV[ĻQSJFLtV
(BMWBTĻCBMTUTĻKâQâSWJFUPĻBUQBLBĮĻNBOVâMJ
$4ÿ&+0ó,7/5
1ùDĻHBMWBTĻCBMTUBĻBUMJFLtBOBTĻUBTĻKâOPGJLTù
WJFUâ
2+'<ÿ/'
-BJĻBJ[NVHVSùKPĻTùEFLĮVĻBU[WFMUOFTĻWBSùUV
OPMPDăUĻMăE[ĻHBMBNĻV[ĻQSJFLtV ĻQSJFLtùKJF
TùEFLĮJĻWBSĻCÜUĻKâQBWJS[BĻV[ĻQSJFLtVĻVOWBJ
UPĻBU[WFMUOFTĻKâQBDFĮĻV[ĻBVHtV
p "CBTĻEBĮBTĻWBSĻOPMJFLUĻBUTFWJtĸJ
p +BĻOFQJFDJFtBNTĻOPMJFLUĻWJTVĻBU[WFMUOJ ĻUBE
WJTBTĻEBĮBTĻKâOPMJFDĻBUTFWJtĸJ
(BMWBTĻCBMTUVĻWBSĻOPSFHVMùUĻQJFDâTĻEBxâEâT
QP[ăDJKâT
2+'<ÿ/'
/FTùEJFUĻWJEùKâĻTùEWJFUâ ĻKBĻHBMWBTĻCBMTUTĻJS
QJMOăHJĻOPMBJTUTĻV[ĻMFKV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5ġFGMīK
2+'<ÿ/'
+BĻBU[WFMUOFTĻJSĻOPMBJTUBT ĻHBMWBTĻCBMTUJ
OFEBVE[ĻKâQBCăEBĻV[ĻQSJFLtV ĻMBJĻUJFĻOFTB
TLBSUPTĻBSĻTùEFLĮVĻQPMTUFSùKVNV
1BDFMtBOBĻOPUJFLĻQSFUùKâĻTFDăCâ
2+'<ÿ/'
,BEĻBU[WFMUOFĻJSĻQBDFMUB ĻTBSLBOBKBNĻJOEJ
LBUPSBNĻWBKBE[ùUVĻJ[[VTUĻ+BĻUBTĻKPQSPKâN
JSĻSFE[BNT ĻBU[WFMUOFĻOBWĻOPGJLTùKVTJFT
WJFUâ
$4ÿ&+0ó,7/5
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻQùDĻBUMJFLtBOBTĻBJ[NV
HVSùKâĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOFĻVOĻHBMWBTĻCBMTUJ
VOĻLâSUăHJĻOPGJLTùUJ
+BĻMBCâTĻQVTFTĻEBĮBĻUJFLĻOPMBJTUBĻ[FNâLĻ
BUCSăWPKJFUĻVOĻOPSFHVMùKJFUĻWJEùKâTĻTùEWJF
UBTĻHBMWBTĻCBMTUVĻV[ĻMFKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
/PMBJxPUĻ[FNâLĻBU[WFMUOFT ĻâSùKJFĻHBMWBT
CBMTUJĻUJFLĻOPMBJTUJĻ[FNâLĻBVUPNâUJTLJ
1BWFMDJFUĻV[ĻBVHtVĻBU[WFMUOFTĻGJLTâDJKBT
ĻWJFOMBJLVTĻMPLPUĻBU[WFMUOJĻV[
SPLUVSJĻ
QSJFLtVĻ4BSLBOTĻJOEJLBUPSTĻGJLTBUPSâĻ
OPSâEB ĻLBĻBU[WFMUOFĻWBJSTĻOBWĻOPTUJQSJ
OâUB
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5VĹTG
4GIWNġÝCPC
$4ÿ&+0ó,7/5
5MCĮCUUKIPęNU
1JSNTĻCSBVLtBOBTĻTâLtBOBTĻOPSFHVMùKJFU
VOĻOPGJLTùKJFUĻTUÜSJ
*[NBOUPKPUĻOPĻâUSVNBĻBULBSăHPĻTUÜSFTĻQBTUJQSJ
OâUâKV ĻWBSĻSFHVMùUĻTUÜSùtBOBTĻTQùLBĻMăNFOJ
TLBUăUĻMQQĻ
6CUVCVĹTCU
5VĨTGURKGNđIQÞCPC
5MCĺCUUKIPđNU
4WJSBĻĻTUÜSFTĻBUCSăWPtBOB
-BJĻQBEPUVĻTLBĪBTĻTJHOâMV ĻQJFTQJFEJFUĻTUÜSFT
DFOUSâ
*FTQùKBNâTĻTUÜSFTĻQP[ăDJKBT
*SĻJFTQùKBNTĻQJFMâHPUĻHBOĻTUÜSFTĻBVHTUVNV
HBOĻBSăĻBUUâMVNVĻMăE[ĻTUÜSFJ
1BCăEJFUĻTWJSVĻV[ĻQSJFLtV ĻMBJĻBUCSăWPUV
TUÜSJ
/PSFHVMùKJFUĻTUÜSJĻTUâWPLMă ĻLBTĻKVNTĻWJTMB
CâLĻQJFNùSPUT
1BWFMDJFUĻTWJSVĻBUQBLBĮ ĻMBJĻOPGJLTùUVĻTUÜSJ
WJFUâĻ+BĻTWJSVĻOFWBSĻQBLVTUJOâU ĻTQJFxPU
TWJSVĻBUQBLBĮ ĻWJFOMBJDăHJĻOFEBVE[ĻV[TQJF
EJFUĻBSăĻTUÜSFJ
5VĨTGUTCVđGUQÞđUVCUVCVĨTCU
,SVă[BĻLPOUSPMF ĻTLBUăUĻMQQĻ
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF ĻTLBUăUĻMQQĻ
"VEJPTJTUùNBTĻVOĻUâMSVĪBĻWBEăCB ĻTLBUăU
MQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
)CKUOWUNġFäK
%JTQMFKBĻBQHBJTNPKVNTĻUVNTâĻUJFLĻBVUPNâ
UJTLJĻTBNB[JOâUT ĻVOĻUâĻKVUăCVĻWBSĻJFTUBUăUĻBS
ăLtĸSBUV
*OTUSVNFOUVĻBQHBJTNPKVNBĻJOUFOTJUâUJĻOPSF
HVMùĻBSĻăLtĸSBUV
2TKGMÝġLQNWMVWTWUVCTCCWIUVWOC
TGIWNġÝCPC
.BtăOBTĻOPTMPHPKVNTĻNBJOBĻTUBSNFtVĻTUBSB
WFSUJLâMPĻWJS[JFOV ĻSBEPUĻJFTQùKVĻBQxJMCJOâUĻQSF
UJNCSBVDùKVTĻ/PĻUâĻWBSĻJ[WBJSăUJFT ĻOPSFHVMùKPU
TUBSBĻBVHTUVNVĻ1B[FNJOJFUĻTUBSV ĻKBĻBVUPNB
tăOBĻJSĻTNBHJĻQJFLSBVUB
2đTUMCVUICKUOWUNĘFåK
įLtĸSBUTĻEJTQMFKBĻVOĻQBOFĮBĻBQHBJTNPKVNB
VOĻBQLâSUùKâĻBQHBJTNPKVNBĻSFHVMùtBOBJ
"J[NVHVSùKBJTĻNJHMBTĻMVLUVSJT
(BJTNVĻTMùExJ
"UTUâKJFUĻE[JOùKVĻEBSCPKBNJFTĻWBJĻJFTMù
E[JFUĻBVUPNPCJĮBĻFMFLUSPTJTUùNVĻBUTMùHBT
QP[ăDJKâĻ+
5JLBJĻWBEăUâKT
1BSJUJOJFUĻăLtĸSBUVĻV[ĻBVHtVĻWBJĻV[ĻMFKV ĻMBJ
TUBSVĻQBDFMUVĻV[ĻBVHtVĻWBJĻOPMBJTUVĻV[
MFKV
7JTJĻTùEFLĮJĻBJ[ĪFNUJ
įLtĸSBUTĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻTUBSBĻBVHTUVNB
SFHVMùtBOBJ
+PUVTWOGPVWCRICKUOQLWOU
"ULBSăCâĻOPĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKBTĻUJFLĻJFTMùHUT
BUtĸJSăHTĻEJTQMFKBĻVOĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUV
BQHBJTNPKVNT ĻTLBUăUĻMQQĻ
þMÞķTCVCRQ\ĝEKLCUFCåđFđOUNQF\ĘO
/BWĻQJFFKBNTĻBVUPNPCJĮJFN ĻLBTĻJSĻBQSăLPUJĻBSĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
7BEăUâKTĻVOĻQBTBxJFSJTĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSB
TùEFLMă
7JTJĻTùEFLĮJĻJSĻBJ[ĪFNUJ ĻNBLTJNâMJĻOPTMP
HPUTĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNT
7BEăUâKTĻVOĻNBLTJNâMJĻOPTMPHPUTĻCBHâxBT
OPEBMăKVNT
"VUPNPCJĮJFNĻBSĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUV
SJFN ĻJSĻBVUPNâUJTLâĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻTUBSB
BVHTUVNBĻSFHVMùtBOBTĻGVOLDJKB ĻVOĻUâEùĮĻUJF
OBWĻBQSăLPUJĻBSĻăLtĸSBUV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
6ęNęUVWXęUICKUOCU
5VęXQM
NKU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
%JFOBTĻHBJTNBTĻMVLUVSJĻCSBVL
tBOBJĻEJFOOBLUTĻHBJtBKâĻMBJLâ
"VUPNâUJTLBĻUVWPĻHBJTNV
JFTMùHtBOBĻTMJLUBĻBQHBJTNP
KVNBĻBQTUâLĮPTĻVOĻHBEăKVNPT
LBEĻJSĻJFTMùHUJĻWùKTUJLMBĻUăSăUâKJ
WBJĻBJ[NVHVSùKJFĻNJHMBTĻMVLUVSJ
2TKGMÞĘLQNWMVWTWXCFĝDCWPUXKTUNĘF\KU
5âMPĻHBJTNVĻ[JCTOătBOBTĻQP[ăDJKB
5âMPĻHBJTNVĻQP[ăDJKB
5VęXQM
NKU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
7JFHMJĻQâSWJFUPKJFUĻTWJSTMùE[JĻWJS[JFOâĻQSFUĻTUÜSJ
UâMPĻHBJTNVĻ[JCTOătBOBTĻQP[ăDJKâĻ5JLMăE[ĻTWJS
TMùE[JTĻUJLTĻBUMBJTUT ĻJFEFHTJFTĻUâMâTĻHBJTNBT
&KGPCUICKUOCUNWMVWTKFKGPPCMVU
ICKÝCLęNCKMę&4.
4MJLUBĻBQHBJTNPKVNBĻBQTUâLĮPT
5VOFĮVĻV[UWFStBOBT ĻGVOLDJKB
BLUJWJ[ùĻUVWâTĻHBJTNBT
7BSĻMJFUPUĻGVOLDJKVĻ5âMâTĻHBJT
NBTĻBSĻBVUPNâUJTLVĻJFTMùHtB
OPT fBKâĻQP[ăDJKâĻUâMâTĻHBJTNBT
JFNJSHPKBT
5VWâTĻHBJTNBT
%JFOBTĻHBJTNBTĻMVLUVSJ
7BSĻJFTMùHUĻUâMâTĻHBJTNBT
fBKâĻQP[ăDJKâĻUâMâTĻHBJTNBT
JFNJSHPKBT
fBKâĻQP[ăDJKâĻUâMâTĻHBJTNBT
JFNJSHPKBT
%JFOBTĻHBJTNBTĻMVLUVSJĻCSBVL
tBOBTĻMBJLâĻ"VUPNâUJTLBĻTUâW
HBJTNBTĻMVLUVSVĻJFTMùHtBOB
LBEĻBVUPNBtăOBĻJSĻOPWJFUPUB
TUâWùtBOBJ
6ęNQICKUOW\KDUPĦÝCPC
7PMWPĻJFTBLBĻJ[NBOUPUĻ
ĻSFxăNV ĻKBĻTBUJL
TNFTĻTJUVâDJKBĻWBJĻMBJLBĻBQTUâLĮJĻOBWĻOFQJFNù
SPUJĻGVOLDJKBJĻ5âMâTĻHBJTNBTĻBSĻBVUPNâUJTLP
JFTMùHtBOPT .WMVWTWUNĘF\KURQ\ĝEKLđ#761
,BEĻMVLUVSVĻTMùE[JTĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ
%BZUJNFĻ3VOOJOHĻ-JHIUTĻ %3- ĻEJFOBTĻMBJLâ
JFTMùE[BTĻBVUPNâUJTLJĻ5PĻSFHVMùĻHBJTNBT
TFOTPST ĻLBTĻQâSTMùE[BTĻOPĻEJFOBTĻHBJTNBT
MVLUVSJFNĻV[ĻUVWBKâNĻHBJTNâNĻLSùTMâĻWBJĻUBE
LBEĻEJFOBTĻHBJTNBĻLĮÜTUĻQâSâLĻWâKBĻ5VWâT
HBJTNBTĻUJFLĻJFTMùHUBTĻBSăĻUBE ĻKBĻUJFLĻBLUJWùUJ
WùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻWBJĻBJ[NVHVSùKJFĻNJHMBTĻMVLUVSJ
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
2+'<ÿ/'
-BJĻQBOâLUVĻNJOJNâMVĻFOFSīJKBTĻQBUùSJĪV
BJ[NVHVSùKJFĻMVLUVSJĻUJFLĻJ[TMùHUJĻBSăĻUBE ĻLBE
UVWâTĻHBJTNBTĻBVUPNâUJTLJĻJFTMùE[BTĻEJF
OBTĻHBJTNBTĻSFxăNâ
$4ÿ&+0ó,7/5
făĻTJTUùNBĻQBMăE[ĻUBVQăUĻFOFSīJKVĻĻUâĻOFTQùK
WJTâTĻTJUVâDJKâT ĻQJFNùSBN ĻNJHMâĻVOĻMJFUÜ
OPUFJLU ĻLBEĻEJFOBTĻHBJTNBĻJSĻQâSâLĻWâKBĻWBJ
QJFUJFLPtJĻTQùDăHB
7BEăUâKBNĻWJFONùSĻKâOPESPtJOB ĻMBJĻBVUP
NPCJMJTĻUJLUVĻWBEăUTĻBSĻQBSFJ[JĻOPSFHVMùUJFN
MVLUVSJFNĻVOĻJFWùSPKPUĻWJTVTĻTQùLâĻFTPtPT
TBUJLTNFTĻOPUFJLVNVT
6WXęUICKUOCU
1P[ăDJKâĻ
ĻUVWâTĻHBJTNBTĻJFTMùE[BTĻBVUP
NâUJTLJĻLSùTMâĻWBJĻUBE ĻLBEĻEJFOBTĻHBJTNB
LĮÜTUĻQâSâLĻWâKBĻ5VWâTĻHBJTNBTĻJFTMùE[BT
BVUPNâUJTLJĻBSăĻUBE ĻKBĻJSĻJFTMùHUJĻWùKTUJLMBĻUăSăUâKJ
WBJĻBJ[NVHVSùKJFĻNJHMBTĻMVLUVSJ
ĻUVWâTĻHBJTNBTĻWJFONùSĻUJFL
1P[ăDJKâĻ
BLUJWùUBT ĻLBEĻEBSCPKBTĻE[JOùKTĻWBJĻBUTMùHB
BUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ++
6ęNęUICKUOCU
5âMâTĻHBJTNBTĻWBSĻBLUJWJ[ùU ĻKBĻQSJFLtùKPĻMVL
ĻWBJ
UVSVĻWBEăCBTĻTMùE[JTĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ
Ļ-BJĻBLUJWùUVEFBLUJWùUVĻUâMâTĻHBJTNBT
QâSWJFUPKJFUĻTWJSTMùE[JĻWJS[JFOâĻQSFUĻTUÜSJĻMăE[
HBMùKBJĻQP[ăDJKBJĻVOĻBUMBJEJFUĻ5âMâTĻHBJTNBTĻWBS
J[TMùHUĻBSă ĻWJFHMJĻQBWFMLPUĻTWJSTMùE[JĻV[ĻTUÜSFT
QVTJ
TFLVOEFTĻVOĻCSBVLtBOBTĻâUSVNBNĻKâCÜUĻ
LNIĻWBJĻWBJSâL
+BĻUâMâTĻHBJTNBTĻJSĻBLUJWùUBT ĻLPNCJOùUBKâ
LPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻJ[HBJTNPKBT
TJNCPMTĻ
6ęNęUICKUOCUCTCWVQOęVKUMW
KGUNġIÝCPQU#*$
5âMâTĻHBJTNBTĻBSĻBVUPNâUJTLVĻJFTMùHtBOPT
"DUJWFĻ)JHIĻ#FBNĻĻ")# ĻJSĻGVOLDJKB ĻLBT
J[NBOUPĻWùKTUJLMBĻBVHtQVTùĻFTPtPĻLBNFSBT
TFOTPSV ĻMBJĻV[UWFSUVĻQSFUăĻCSBVDPtPĻUSBOTQPSU
MăE[FLĮVĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻHBJTNBTĻWBJĻQSJFLtâ
FTPtPĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVĻBJ[NVHVSùKPĻMVLUVSV
HBJTNBT ĻVOĻQùDĻUBNĻQâSTMùE[ĻUâMâTĻHBJTNBT
V[ĻUVWBKâNĻHBJTNâNĻ"QUVWFOJĻTFLVOEJĻQùD
UBN ĻLBEĻLBNFSBTĻTFOTPSTĻWBJSTĻOFV[UWFS
tâEVĻHBJTNV ĻUJFLĻWùMSFJ[ĻJFTMùHUBTĻUâMâTĻHBJT
NBT
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWùU ĻKBĻQSJFLtùKPĻMVLUVSV
Ļ-BJĻOPUJLUV
TMùE[JTĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ
BLUJWùtBOB ĻE[JOùKBNĻKâEBSCPKBTĻWJTNB[Ļ
+BĻJSĻBLUJWJ[ùUJĻUVWâTĻHBJTNBTĻMVLUVSJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
.WMVWTWUNĘF\KURQ\ĝEKLđ#761
-BJĻBLUJWJ[ùUVEFBLUJWJ[ùUVĻ")# ĻQâSWJFUPKJFU
LSFJTPĻTWJSTMùE[JĻWJS[JFOâĻQSFUĻTUÜSJĻMăE[ĻHBMùKBJ
QP[ăDJKBJĻVOĻBUMBJEJFUĻ%FBLUJWùKPU ĻLBEĻJS
JFTMùHUBTĻUâMâTĻHBJTNBT ĻOP[ăNù ĻLBĻV[SFJ[ĻUJFL
JFTMùHUBTĻUVWâTĻHBJTNBT
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
2+'<ÿ/'
$4ÿ&+0ó,7/5
/PESPtJOJFU ĻMBJĻWùKTUJLMBĻWJSTNBĻQSJFLtâ
LBNFSBTĻTFOTPSBNĻCÜUVĻCSăWBĻOPĻMFEVT
TOJFHB ĻBJ[TWăEVNBĻVOĻOFUăSVNJFN
/FQJFMăNùKJFUĻVOĻOFQJFTUJQSJOJFUĻOFLPĻQJF
WùKTUJLMBĻQSJFLtâĻLBNFSBTĻTFOTPSBN ĻQSF
UùKâĻHBEăKVNâĻWBSĻTBNB[JOâUJFTĻLâEBTĻTJT
UùNBTĻFGFLUJWJUâUFĻWBJĻUJLUĻQâSUSBVLUBĻWJFOBT
WBJĻWBJSâLVĻOPĻLBNFSBTĻBULBSăHVĻTJTUùNV
EBSCăCB
2TKGMÞĘLQNWMVWTWXCFĝDCWPUXKTUNĘF\KU
#WVQOCÝĦPęOCTCPCNQIQMQODKPġVQ
KPUVTWOGPVWRCPGNK
,BEĻJSĻBLUJWJ[ùUTĻ")# ĻJOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻEJT
Ļ+BĻUâMâT
QMFKâĻJ[HBJTNPKBTĻTJNCPMTĻ
HBJTNBTĻJSĻBLUJWJ[ùUBT ĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
J[HBJTNPKBTĻBSăĻTJNCPMTĻ
#WVQOCÝĦPęOCTFKIKVęNQMQODKPġVQKPUVTW
OGPVWRCPGNK
,BEĻJSĻBLUJWJ[ùUTĻ")# ĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
Ļ,BEĻJSĻJFTMùHUBT
J[HBJTNPKBTĻTJNCPMTĻ
UâMâTĻHBJTNBT ĻTJNCPMTĻJ[HBJTNPKBTĻ[JMâĻLSâTâ
")#ĻJSĻPQUJNâMBTĻHBJTNBTĻJ[NBOUPtBOBT
QBMăHMăE[FLMJTĻQJFNùSPUPTĻBQTUâLĮPT
7BEăUâKTĻJSĻWJFONùSĻBUCJMEăHTĻQBSĻNBOVâMP
QâSTMùHtBOPTĻTUBSQĻUâMBKâNĻVOĻUVWBKâN
HBJTNâN ĻLBEĻUPĻQSBTBĻTBUJLTNFTĻTJUVâDJ
KBTĻWBJĻMBJLBĻBQTUâLĮJ
+BĻLPNCJOùUBKâĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻUJFLĻQBSâ
EăUTĻQB[JĪPKVNTĻ#MVVęNęICKUOCÿUNCKEĦIK
PCXRKGGLCOC+GUNġF\KGVOCPWęNK ĻTUBSQ
UâMBKâNĻVOĻUVWBKâNĻHBJTNâNĻJSĻKâQâSTMùE[BT
NBOVâMJĻ5BÀVĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻWBEăCBTĻTMù
E[JNĻWJFOBMHBĻKâBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ
Ļ5BT
QBUTĻBUUJFDBTĻV[ĻTJUVâDJKV ĻKBĻQBSâEâTĻQB[JĪP
KVNTĻ8ġLUVKMNCUGPUQTKDNQĨ5MTQMCUIT
VOĻTJNCPMTĻ
Ļ,BEĻQBSâEâTĻtJFĻQB[JĪP
KVNJ ĻTJNCPMTĻ
ĻOPE[JFTU
")#ĻWBSĻCÜUĻăTMBJDăHJĻOFQJFFKBNT ĻQJFNùSBN
TJUVâDJKâ ĻLBEĻJSĻCJF[BĻNJHMBĻWBJĻTQùDăHTĻMJFUVT
,BEĻ")#ĻBULBMĻJSĻQJFFKBNTĻWBJĻWùKTUJLMBĻTFOTPSJ
WBJSTĻOBWĻBJ[TFHUJ ĻQB[JĪPKVNTĻOPE[JFTUĻVO
J[HBJTNPKBTĻTJNCPMTĻ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
58#4ÿ)+
4JUVâDJKBT ĻLVSâTĻWBSĻCÜUĻOFQJFDJFtBNB
NBOVâMBĻQâSTMùHtBOâTĻTUBSQĻUâMBKâNĻVO
UVWBKâNĻHBJTNâN
p
p
p
p
p
TQùDăHâĻMJFUÜĻWBJĻCJF[âĻNJHMâ
MJFUÜ ĻLBEĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻBQĻOVMMJ
TOJFHQVUFĪPTĻWBJĻTMBQKESBĪĸă
NùOFTHBJTNâ
CSBVDPUĻTMJLUJĻBQHBJTNPUâTĻBQE[ăWPUâT
WJFUâT
p
KBĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKBNĻUSBOTQPSUMă
E[FLMJNĻJSĻWâKtĻBQHBJTNPKVNT
p
p
KBĻV[ĻDFĮBĻWBJĻCMBLVTĻUBNĻBUSPEBTĻHâKùKJ
6WPGīCW\VXGTÝCPC
"VUPNBtăOâT ĻLBTĻBQSăLPUBTĻBSĻMJFUVTĻTFO
TPSV ĻMJFUVTĻTFOTPSTĻV[UWFSĻHBJTNBTĻBQTUâLĮV
J[NBJĪBT ĻLBTĻSPEBT ĻBVUPNBtăOBJĻJFCSBVDPU
UVOFMăĻ5âEâĻHBEăKVNâĻMVLUVSJĻUJFLĻQâSTMùHUJĻOP
EJFOBTĻHBJTNBTĻV[ĻUVWBKâNĻHBJTNâNĻ"QUV
WFOJĻĻTFLVOEFTĻQùDĻJ[CSBVLtBOBTĻOPĻUVOFĮB
UJFLĻBUQBLBĮĻJFTMùHUJĻEJFOBTĻHBJTNBTĻMVLUVSJĻ+B
BVUPNBtăOBĻtBKâĻMBJLBĻQPTNâĻJFCSBVDĻDJUâ
UVOFMă ĻUVWâTĻHBJTNBTĻQBMJFLĻJFTMùHUBTĻ5BT
OPWùStĻBVUPNBtăOBTĻBQHBJTNPKVNBĻSFHVMâSV
NBJĪVĻ*FWùSPKJFUĻ-BJĻEBSCPUPTĻUVOFĮVĻV[UWFS
tBOBTĻGVOLDJKB ĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻWBEăCBTĻTMù
E[JNĻKâBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ
KBĻDFĮBĻUVWVNâĻBUSPEBTĻJ[UFJLUJĻBUTUBSP
KPtJĻQSJFLtNFUJ ĻQJFNùSBN ĻDFĮB[ăNFT
p
KBĻQSFUăĻCSBVDPtPĻUSBOTQPSUMăE[FLĮV
BQHBJTNPKVNVĻBJ[TFE[ ĻQJFNùSBN ĻBJ[
TBSHTUJFOJT
p
KBĻQBĻTBWJFOPKPtJFNĻDFĮJFNĻQâSWJFUPKBT
USBOTQPSUMăE[FLĮJ
p
p
V[ĻLBMOBĻLSBVKBTĻWBJĻJFQMBLBT
BTPTĻMăLVNPT
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻLBNFSBTĻTFOTPSB
JFSPCFxPKVNJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#MVĦXKGMUGPQPCRTKGMÝġLKGNWMVWTK#$.
2TKGMÞĘLQNWMVWTWICKUOCUUVCTWVTCLGMVQTKLCMCFÞĝ
HWPMEKLCKTCVVKGEĝIKK\UNĘIVC RCMTGKUK WPKGUNĘIVC
RCNCDK +BĻBVUPNPCJMJNĻJSĻV[TUâEăUJĻBLUăWJFĻLTFOPOB
QSJFLtùKJFĻMVLUVSJĻ "DUJWFĻ#FOEJOHĻ-JHIUTĻ
"#- ĻHBJTNBTĻTUBSTĻOPĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN
TFLPĻTUÜSFTĻLVTUăCBJ ĻMBJĻOPESPtJOâUVĻNBLTJ
NâMVĻBQHBJTNPKVNVĻMăLVNPTĻVOĻLSVTUPKVNPT
UâEùKâEJĻTOJFE[PUĻQBBVHTUJOâUVĻESPtăCV
*FEBSCJOPUĻBVUPNPCJMJ ĻtăĻGVOLDJKBĻUJFLĻBLUJWùUB
BVUPNâUJTLJĻ KBĻUâĻOBWĻEFBLUJWùUBĻJ[WùĮĪVĻTJT
UùNâĻ/;%#4 Ļ'VOLDJKBTĻUSBVDùKVNVĻHBEă
KVNâĻLPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUV
ĻVOĻWJFOMBJ
QBOFMăĻJ[HBJTNPKBTĻTJNCPMTĻ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
LVTĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻTLBJ
ESPKPtTĻUFLTUTĻVOĻQBQJMEVĻJ[HBJTNPUTĻTJNCPMT
5KODQNU
&KURNGLU
6GJPKUMKG
RCTCOGVTK
2TKGMÝ
NWMVWTW
MīĹOG
,ęXGKE
CRMQRG
4JTUùNBĻJSĻBUWJF
OPUBĻ+BĻ[JĪP
KVNTĻOFJ[[ÜE
BQNFLMùKJFUĻTFS
WJTVĻ7PMWP
JFTBLBĻTB[JOâUJFT
BSĻ7PMWPĻQJMOWB
SPUVĻTFSWJTV
'VOLDJKBĻJSĻBLUăWBĻUJLBJĻLSùTMâĻWBJĻUVNTâĻVO
UJLBJ ĻBVUPNPCJMJNĻQâSWJFUPKPUJFT
'VOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUEFBLUJWùUĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNâ
/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
.KIJVUGVVKPIU #EVKXG$GPFKPI.KIJVUĻ1BS
J[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
)CDCTĦVNWMVWTKUVęXICKUOCU
$TGOäWUKIPęNU
#SFNxVĻTJHOâMTĻBVUPNâUJTLJĻJFEFHBTĻCSFN[ù
tBOBTĻMBJLâĻ*OGPSNâDJKBĻQBSĻBWâSJKBTĻCSFNxV
TJHOâMJFNĻVOĻBVUPNâUJTLPĻBWâSJKBTĻHBJTNBT
TJHOâMV ĻTLBUăUĻMQQĻ
#K\OWIWTġLCKUOKINCUNWMVWTKU
2TKGMÞĘLQNWMVWTWUNĘF\KUUVđXQMNĝMCUKGUNĘF\
ICDCTĝVNWMVWTWUUVđXICKUOCU
1BHSJF[JFUĻMVLUVSVĻTMùE[JĻHBCBSăUMVLUVSVTUâW
HBJTNVĻQP[ăDJKâĻ WJFOMBJLVTĻJFEFHTJFTĻBSă
OVNVSBĻ[ăNFTĻBQHBJTNPKVNT +BĻâSâĻJSĻUVNtTĻVOĻUJFLĻBUWùSUBTĻBJ[NVHVSùKâT
EVSWJT ĻJFEFHBTĻBJ[NVHVSùKJFĻHBCBSăUMVLUVSJ
CSăEJOPUĻBJ[NVHVSùĻFTPtPĻUSBOTQPSUMăE[FLĮV
WBEăUâKVTĻ5BTĻOPUJFLĻOFBULBSăHJĻOPĻQSJFLtùKP
MVLUVSVĻTMùExBĻQP[ăDJKBTĻVOĻBVUPNPCJĮBĻFMFL
USPTJTUùNBTĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKBT
5RKGFRQICCK\OWIWTĘLđOKINCUNWMVWTCKGUNĘIÞC
PCK
"J[NVHVSFTĻNJHMBTĻMVLUVSJTĻTBTUâWĻOPĻEJWJFN
BJ[NVHVSFTĻMVLUVSJFN ĻVOĻUPĻWBSĻJFTMùHU ĻKBĻJS
JFTMùHUBĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKBĻ++ĻWBJĻEBSCPKBTĻE[J
OùKTĻVOĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻWBEăCBTĻTMùE[JTĻBUSP
ĻWBJĻ
EBTĻQP[ăDJKâĻ
/PTQJFEJFUĻ*FTMJ[TMĻUBVTUJĪVĻ,BEĻBJ[NVHVSù
KBJTĻNJHMBTĻMVLUVSJTĻJSĻJFTMùHUT ĻLPNCJOùUBKâ
1JFHâEâKPUĻOPĻSÜQOăDBTĻJSĻBLUJWùUT
``
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
LPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻJ[HBJTNPKBTĻBJ[
NVHVSùKâĻNJHMBTĻMVLUVSBĻJOEJLBUPSBĻTJNCPMT
ĻVOĻMBNQJĪBĻUBVTUJĪâ
"J[NVHVSFTĻNJHMBTĻMVLUVSJTĻJ[TMùE[BTĻBVUPNâ
UJTLJ ĻLBEĻUJFLĻJ[TMùHUTĻE[JOùKTĻWBJĻQSJFLtùKP
MVLUVSVĻWBEăCBTĻTMùE[JTĻQBHSJF[UTĻQP[ăDJKâ
ĻWBJĻ
2+'<ÿ/'
%BxâEâTĻWBMTUăTĻOPUFJLVNJĻQBSĻBJ[NVHVSùKP
NJHMBTĻMVLUVSVĻJ[NBOUPtBOVĻBUtĸJSBT
#XęTKLCUICKUOCUUKIPęNU
SâEăUâKJĻLPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUV
QBOFMă
"WâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMTĻUJFLĻBLUJWJ[ùUTĻBVUP
NâUJTLJ ĻKBĻBVUPNBtăOBĻCSFN[ùĻUJLĻTUSBVKJ ĻLB
âSLâSUBTĻCSFNxVĻTJHOâMJĻJFTMùE[BTĻâUSVNâ ĻLBT
NB[âLTĻQBSĻĻLNIĻ"WâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMT
QBMJFLĻJFTMùHUT ĻLBEĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQUVSùUB ĻVO
UJFLĻJ[TMùHUTĻBVUPNâUJTLJ ĻBUTâLPUĻCSBVLtBOV
WBJĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪVĻ1MBtâLBĻJOGPSNâDJKB
QBSĻBWâSJKBTĻCSFNxVĻTJHOâMJFNĻVOĻBWâSJKBT
HBJTNBTĻTJHOâMV ĻTLBUăUĻMQQĻ
8KT\KGPWTęFĦVęLKOKTIQLQÝKICKUOCU
UKIPęNK
ÿUNCKEĦIUOKTIQLQÝUUKIPęNU
1âSWJFUPKJFUĻTWJSTMùE[JĻV[ĻBVHtVĻWBJĻV[ĻMFKV
MăE[ĻQJSNBKBJĻQP[ăDJKBJĻVOĻBUMBJEJFUĻ1BHSJF
[JFOBĻSâEăUâKJĻOPNJSHPĻUSăTĻSFJ[FTĻ'VOLDJKV
WBSĻBLUJWùUEFBLUJWùUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâ
/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CT
UGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU 6TKRNG
KPFKECVQTĻ1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV
TLBUăUĻMQQĻ
2CUVęXĦIUOKTIQLQÝUUKIPęNU
1âSWJFUPKJFUĻTWJSTMùE[JĻV[ĻBVHtVĻWBJĻV[ĻMFKV
MăE[ĻâSùKBJĻQP[ăDJKBJ
4WJSTMùE[JTĻQBMJFLĻTBWâĻTUâWPLMă ĻQâSTMùHtBOB
BUQBLBĮĻOPUJFLĻNBOVâMJĻWBJĻBVUPNâUJTLJ
QBHSJFxPUĻTUÜSJ
2CITKG\KGPCTęFĦVęLWUKODQNK
1BSĻQBHSJF[JFOVĻSâEăUâKVĻEBSCăCBTĻJOEJLBUPSV
TJNCPMJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
#XđTKLCUICKUOCUUKIPđNWVCWUVKĺÞ
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪV ĻMBJĻBLUJWùUVĻNJSHPKPtP
BWâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMVĻ,BEĻUJFLĻJ[NBOUPUJ
BWâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMJ ĻNJSHPĻBCVĻWJS[JFOV
8KT\KGPWTđFĝVđLKOKTIQLQÞKICKUOCUUKIPđNK
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
5CNQPCCRICKUOQLWOU
2TKGMÝġLęUNCUęONCORCU
-BTâNMBNQBTĻJFTMùE[ĻVOĻJ[TMùE[ ĻăTJĻOPTQJFxPU
BUUJFDăHPĻUBVTUJĪVĻKVNUBĻLPOTPMù
4QJMHUVNVĻSFHVMù ĻUVSPUĻJFTQJFTUVĻUBVTUJĪV
#K\OWIWTġLęUNCUęONCORCU
%CTUGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU +PVGTKQT
NKIJV (NQQTNKIJVUĻ"UMBTJFUĻOPĻ1HH Ļ.QYĻVO
*KIJĻ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNV
/;%#4 ĻTLBUăUĻMQQĻ
2TKGMÝġLQFWTXLWINCDęÝCPCUPQFCNĦLWOW
CRICKUOQLWOU
1SJFLtùKPĻEVSWKVĻHMBCâtBOBTĻOPEBMăKVNV
BQHBJTNPKVNTĻJFEFHBT ĻUJLMăE[ĻTâLĻEBSCPUJFT
E[JOùKT
%KOFWPQFCNĦLWOCCRICKUOQLWOU
$JNEVĻOPEBMăKVNBĻBQHBJTNPKVNTĻJFTMùE[BT
VOĻJ[TMùE[BT ĻLBEĻOPEBMăKVNBĻWâLTĻBUUJFDăHJ
UJFLĻBUWùSUTĻWBJĻBJ[WùSUT
2TKGMÞĘLQNCUđONCORWWPUCNQPCCRICKUOQLWOC
UNĘFåKLWOVCMQPUQNĘ
-BTâNMBNQB ĻLSFJTâĻQVTF
1BTBxJFSVĻTBMPOBĻBQHBJTNPKVNTĻ HSăEBT
MBNQBT ĻVOĻHSJFTUVĻMBNQBT ĻĻJFTMùHtBOB
J[TMùHtBOB
1BTBxJFSVĻTBMPOBĻBQHBJTNPKVNBĻBVUPNâ
UJTLâTĻEBSCăCBTĻGVOLDJKB
-BTâNMBNQB ĻMBCâĻQVTF
7JTVĻTBMPOBĻBQHBJTNPKVNVĻWBSĻJFTMùHUĻVO
J[TMùHUĻNBOVâMJĻĻNJOÜtVĻMBJLâĻQùD
p
E[JOùKBĻJ[TMùHtBOBTĻVOĻBVUPNPCJĮBĻFMFL
USPTJTUùNBTĻJFTMùHtBOBTĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâ
p BVUPNPCJĮBĻBUTMùHtBOBT ĻKBĻE[JOùKTĻOBW
JFEBSCJOâUT
2CUCäKGTCURQIWNKU
#K\OWIWTĘLđUNCUđONCORCU
-BNQBTĻJFTMùE[ĻVOĻJ[TMùE[ ĻăTJĻOPTQJFxPUĻBUUJF
DăHPĻUBVTUJĪV
4QJMHUVNVĻSFHVMù ĻUVSPUĻJFTQJFTUVĻUBVTUJĪV
)TĦFCUCRICKUOQLWOUMęUCNQPC
NWMVWTKU
-BJĻCSBVLtBOBTĻMBJLâĻTBMPOâĻCÜUVĻHBJtâLT ĻHSă
EBTĻBQHBJTNPKVNVĻWBSĻBLUJWJ[ùUĻBSĻNB[âLV
TQJMHUVNBĻMăNFOJ
(SăEBTĻMBNQVĻEFHtBOBTĻJOUFOTJUâUJĻWBSĻNBJOăU
J[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU
1BTBxJFSBĻTQPHVĮBĻBQHBJTNPKVNT ĻTLBUăU
MQQĻ ĻJFTMùE[BTĻVOĻJ[TMùE[BT ĻBUUJFDăHJ
BUWFSPUĻWBJĻBJ[WFSPUĻQâSTFHV
#RICKUOQLWOUDCIęäCUPQFCNĦLWOU
"QHBJTNPKVNTĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâĻJFTMùE[BT
VOĻJ[TMùE[BTĻBUUJFDăHJ ĻLBEĻUJFLĻBUWùSUBTĻWBJ
BJ[WùSUBTĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJT
2CUCäKGTWUCNQPCCRICKUOQLWOC
CWVQOęVKUMęUFCTDĦDCUHWPMEKLC
"VUPNâUJTLâTĻEBSCăCBTĻGVOLDJKBĻUJFLĻBLUJWJ
[ùUB ĻUJLMăE[ĻJFEFHBTĻ#761ĻUBVTUJĪtĻJFCÜWùUâ
MBNQJĪB
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
1ùDĻUBNĻQBTBxJFSVĻTBMPOBĻBQHBJTNPKVNTĻUJFL
JFTMùHUTĻVOĻJ[TMùHUT ĻLâĻBQSBLTUăUTĻUVSQNâL
4BMPOBĻBQHBJTNPKVNTĻUJFLĻJFTMùHUTĻVOĻEFH
ĻTFLVOEFT ĻKB
p BVUPNPCJMJTĻUJFLĻBUTMùHUTĻBSĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHVĻWBJĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV
TLBUJFUĻĻWBJĻ
+BĻLâEBTĻOPĻEVSWăNĻJSĻBUWùSUBT ĻUBTĻQBMJFL
JFEFHUTĻEJWBTĻNJOÜUFT
"QHBJTNPKVNBĻLSâTVĻWBSĻJFTUBUăUĻ/;%#4
J[WùMĪVĻTJTUùNâĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
.KIJVUGVVKPIU +PVGTKQTNKIJV #ODKGPV
NKIJVEQNQWTUĻ"UMBTPUĻ6GORGTCVWTG ĻLSâTB
NBJOâTĻOPĻTJMUJĻCBMUBTĻV[ĻBVLTUJĻCBMUVĻBULBSăCâ
OPĻUFNQFSBUÜSBTĻBVUPNBtăOâĻ7BSBUĻBSăĻJ[WùMù
UJFTĻLâEVĻOPĻEBxâEBKâNĻLSâTVĻUùNâNĻ1JFFKB
NâTĻLSâTVĻUùNBTĻJSĻ(TQUV[9JKVG Ļ6QUECPC
9JKVG Ļ'ODGT)QNF Ļ4GF5WPUGV
4CKPHQTGUV Ļ)NCEKGT$NWGĻVOĻ8KQNGV2WTRNG
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNV
/;%#4 ĻTLBUăUĻMQQĻ
+BĻLâETĻBQHBJTNPKVNTĻUJFLĻJFTMùHUTĻNBOVâMJ
VOĻBVUPNPCJMJTĻUJFLĻBJ[TMùHUT ĻBQHBJTNPKVNT
J[TMùHTJFTĻBVUPNâUJTLJĻQùDĻEJWâNĻNJOÜUùN
/ęLęUPQMīĹÝCPCUCRICKUOQLWOC
FGIÝCPCUKNIWOU
p E[JOùKBĻJ[TMùHtBOBTĻVOĻBVUPNPCJĮBĻFMFL
USPTJTUùNBTĻJFTMùHtBOBTĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâ
4BMPOBĻBQHBJTNPKVNTĻJ[TMùE[BT ĻLBE
p JFEBSCJOBĻE[JOùKV
p BVUPNPCJMJTĻJSĻBJ[TMùHUT
1BTBxJFSVĻTBMPOBĻBQHBJTNPKVNTĻJFTMùE[BTĻWBJ
J[TMùE[BTĻUBE ĻLBEĻBUUJFDăHJĻUJFLĻBUWùSUBTĻWBJ
BJ[WùSUBTĻTâOVĻEVSWJT
0QUMCĮCUCRICKUOQLWOU
+BĻQBSBTUBJTĻTBMPOBĻBQHBJTNPKVNTĻJSĻJ[TMùHUT
VOĻE[JOùKTĻEBSCPKBT ĻJFEFHBTĻQSJFLtùKâTĻVO
BJ[NVHVSùKâTĻKVNUBĻLPOTPMFTĻHBJTNBTĻEJPEF
OPESPtJOPUĻOFMJFMVĻBQHBJTNPKVNVĻVOĻQBQJMEJ
OPUĻOPTLBĪVĻCSBVLtBOBTĻMBJLâĻfJTĻBQHBJTNP
KVNTĻBSăĻBUWJFHMPĻHMBCâtBOBTĻOPEBMăKVNPT
FTPtPĻQSJFLtNFUVĻTBTLBUătBOVĻVDĻEJFOOBLUT
UVNtBKâĻMBJLâĻ"QHBJTNPKVNBĻJOUFOTJUâUJĻWBS
NBJOăUĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU +PVGTKQT
NKIJV #ODKGPVNKIJVĻ"UMBTJFUĻOPĻ1HH Ļ.QY
VOĻ*KIJĻ*[TMùE[PUĻE[JOùKV ĻtJTĻBQHBJTNPKVNT
OPE[JFTU
%BĮBĻâSùKâĻBQHBJTNPKVNBĻWBSĻQBMJLUĻJFTMùHUB
VOĻLBMQPUĻQBSĻBQHBJTNPKVNVĻESPtBJĻOPLĮÜtB
OBJĻNâKâTĻQùDĻUBN ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBJ[
TMùHUT
*[ĪFNJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻOPĻBJ[
EFE[FTĻTMùExB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
1âSWJFUPKJFUĻLSFJTâTĻQVTFTĻTWJSTMùE[JĻTUÜSFT
WJS[JFOâĻMăE[ĻHBMBĻQP[ăDJKBJĻVOĻBUMBJEJFUĻUP
'VOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUĻUâQBUĻLâĻUâMPĻHBJTNV
[JCTOătBOV ĻTLBUăUĻMQQĻ
*[LâQJFUĻOPĻNBtăOBTĻVOĻBJ[TMùE[JFUĻEVSWJT
,BEĻtăĻGVOLDJKBĻUJFLĻBLUJWJ[ùUB ĻJFEFHBTĻUVWâT
HBJTNBT ĻTUâWHBJTNBT ĻTâOVĻTQPHVĮVĻMBNQJ
ĪBT ĻOVNVSBĻ[ăNFTĻBQHBJTNPKVNT ĻTBMPOB
HSJFTUVĻMBNQBTĻVOĻHSăEBTĻMBNQBT
.âKVQDFĮBĻBQHBJTNPKVNBĻEFHtBOBTĻJMHVNV
WBSĻJFTUBUăUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FN
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU .KIJVUGVVKPIU
*QOGUCHGNKIJVFWTCVKQPĻ1BSĻJ[WùMĪVĻTJT
UùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
#RRTQCEJNKIJVFWTCVKQP
5VWPtBOâTĻBQHBJTNPKVNVĻJFTMùE[ĻBSĻUâMWBEă
CBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻTLBUăUĻMQQĻ ĻVOĻUP
J[NBOUP ĻMBJĻOPĻBUUâMVNBĻJFTMùHUVĻBVUPNPCJĮB
BQHBJTNPKVNV
,BEĻtăĻGVOLDJKBĻUJFLĻBLUJWJ[ùUBĻBSĻUâMWBEăCBT
QVMUJ ĻJFEFHBTĻUVWâTĻHBJTNBT ĻTUâWHBJTNBT
TâOVĻTQPHVĮVĻMBNQJĪBT ĻOVNVSBĻ[ăNFT
BQHBJTNPKVNT ĻTBMPOBĻHSJFTUVĻMBNQBTĻVOĻHSă
EBTĻMBNQBT
1JFUVWPtBOâTĻBQHBJTNPKVNBĻEFHtBOBT
JMHVNVĻWBSĻJFTUBUăUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4
[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU .KIJV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
2TKGMÝġLQNWMVWTWCK\MNęÝCPC
UGVVKPIU #RRTQCEJNKIJVFWTCVKQPĻ1BS
J[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
/PLPQùKJFUĻtBCMPOVTĻ"ĻVOĻ#ĻBVUPNBtăOâN
BSĻTUÜSJĻLSFJTBKâĻQVTùĻWBJĻtBCMPOVTĻ$ĻVOĻ%
BVUPNBtăOâNĻBSĻTUÜSJĻMBCBKâĻQVTùĻTLBUăU
MQQĻĻfBCMPOBĻNùSPHTĻJSĻĻ*[NBO
UPKJFU ĻQJFNùSBN ĻGPUPLPQùUâKBĻQBMJFMJOâtB
OBTĻGVOLDJKV ĻMBJĻOPLPQùUVĻtBCMPOVT
ĻĻQBMJFMJOâKVNâ
2TKGMÝġLQNWMVWTWICKUOCUUVCTC
HQTOCUTGIWNġÝCPC
G021152
p "ĻĻ-)%Ļ LSFJTâTĻQVTFTĻTBUJLTNF ĻMBCâ
G021151
2TKGMÞĘLQNWMVWTWICKUOCUUVCTCHQTOCNCDđU
RWUGUUCVKMUOG
2TKGMÞĘLQNWMVWTWICKUOCUUVCTCHQTOCMTGKUđU
RWUGUUCVKMUOG
1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻHBJTNBTĻTUBSBĻGPSNBĻKâOPSF
HVMùĻUâ ĻMBJĻOFBQxJMCJOâUVĻQSFUJNCSBVDPtPT ĻVO
UPĻWBSĻJFTUBUăUĻBUCJMTUPtJĻMBCâTĻWBJĻLSFJTâT
QVTFTĻTBUJLTNFTĻLVTUăCBJ
#MVĦXKGMUGPQPCRTKGMÝġLKGNWMVWTK
(BJTNBTĻTUBSBĻGPSNBĻOBWĻKâSFHVMùĻ1SJFLtùKP
MVLUVSVĻHBJTNBTĻTUBSBĻGPSNBĻJSĻLPOTUSVùUBĻUâ
MBJĻOFBQxJMCJOâUVĻQSFUăĻCSBVDPtPĻUSBOTQPSUMă
E[FLĮVĻWBEăUâKVT
*CNQIġPCNWMVWTK
1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻHBJTNBTĻTUBSBĻGPSNBTĻSFHV
MùtBOVĻWFJD ĻBJ[LMâKPUĻMVLUVSVĻMùDBTĻ1SJFLtùKP
MVLUVSVĻHBJTNBTĻTUBSBĻGPSNBĻWBSĻQBTMJLUJOâUJFT
QVTFĻ LSFJTâTĻQVTFTĻTBUJLTNF ĻMBCâT
QVTFTĻJ[LMJFEùUâKJ
p #ĻĻ-)%Ļ LSFJTâTĻQVTFTĻTBUJLTNF
LSFJTâĻQVTFĻ LSFJTâTĻQVTFTĻTBUJLTNF
LSFJTâTĻQVTFTĻJ[LMJFEùUâKJ
p $ĻĻ3)%Ļ MBCâTĻQVTFTĻTBUJLTNF ĻMBCâ
QVTFĻ MBCâTĻQVTFTĻTBUJLTNF ĻMBCâT
QVTFTĻJ[LMJFEùUâKJ
p %ĻĻ3)%Ļ MBCâTĻQVTFTĻTBUJLTNF
LSFJTâĻQVTFĻ MBCâTĻQVTFTĻTBUJLTNF
LSFJTâTĻQVTFTĻJ[LMJFEùUâKJ
1âSOFTJFUĻQBSBVHVĻV[ĻQBtMăNùKPtVĻÜEFOT
ESPtVĻNBUFSJâMVĻVOĻJ[HSJF[JFUĻUP
4âDJFUĻOPĻLPOTUSVLDJKBTĻMăOJKâNĻV[ĻQSJFL
tùKPĻMVLUVSVĻJ[LMJFEùUâKJFNĻTLĻQVOLUPUâT
MăOJKBTĻĻMQQĻ4LBUPUJFTĻBUUùMâ ĻOPWJFUP
KJFUĻQBtMăNùKPtPTĻtBCMPOVTĻQJFĻLPOTUSVLDJ
KBTĻMăOJKâN
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
ÀCDNQPWEGPVTġÝCPC
#WIÞĘLđTKPFCCWVQOCÞĝPđOCTUVĨTKMTGKUCLđRWUĘÞCDNQPK#WP$#RCMÞĘLđTKPFCCWVQOCÞĝPđOCTUVĨTKNCDCLđRWUĘÞCDNQPK%WP&
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#RICKUOQLWOU
ÀCDNQPKJCNQIġPCRTKGMÝġLKGONWMVWTKGO
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
8ġLUVKMNCVĦTĦVęLKWPXġLUVKMNCOC\IęÝCPC
8ġLUVKMNCVĦTĦVęLK
5ăSăUâKJĻEBSCPKBTĻQBSBTUâĻâUSVNâ
+BĻJSĻBLUJWJ[ùUTĻMJFUVTĻTFOTPST ĻLPNCJOùUâ
JOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻMJF
5ăSăUâKJĻEBSCPKBTĻQBâUSJOâUJ
UVTĻTFOTPSBĻTJNCPMTĻ
JFEFHUBĻMBNQJĪB
0GRęTVTCWMVęVĦTĦÝCPC
ĻVOĻUBVTUJĪâĻJS
#MVKXK\ġÝCPCWPLWVĦDCUKGUVCVĦÝCPC
58#4ÿ)+
1JSNTĻJFTMùHUĻTUJLMVĻUăSăUâKVTĻ[JFNâ ĻQâSMJFDJ
OJFUJFT ĻLBĻUăSăUâKVĻTMPUJĪBTĻOBWĻQJFTBMVtBT
VOĻOPUăSJFUĻOPĻWùKTUJLMBĻTOJFHVĻVOĻMFEV
8ĘLUVKMNCVĝTĝVđLKWPXĘLUVKMNCCRUMCNQVđLK
-JFUVTĻTFOTPST ĻJFTMùHUTJ[TMùHUT
įLtĸSBUBĻKVUăCBGSFLWFODF
8ġLUVKMNCVĦTĦVęLKK\UNġIVK
1âSWJFUPKJFUĻTWJSTMùE[JĻQP[ăDJKâĻ ĻMBJ
J[TMùHUVĻWùKTUJLMBĻUăSăUâKVT
8KGPUXġ\KGPU
1BDFMJFUĻTWJSTMùE[JĻVOĻBUMBJEJFU ĻMBJ
UJLUVĻJ[QJMEăUTĻWJFOTĻWù[JFOT
4GIWNęTęVĦTĦÝCPC
*FTUBUJFUĻWù[JFOVĻTLBJUVĻMBJLBĻWJFOăCâ
BSĻăLtĸSBUV ĻLBEĻJ[WùMùUBĻSFHVMâSâĻUăSă
tBOB
58#4ÿ)+
,BEĻTUJLMVĻUăSăUâKJĻUăSBĻWùKTUJLMV ĻJ[TNJE[JOJFU
MJFMVĻEBVE[VNVĻTUJLMVĻTLBMPtBOBTĻtĸJE
SVNBĻ,BEĻWùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻEBSCPKBT ĻWùKTUJL
MBNĻKâCÜUĻTMBQKBN
6ĦTĦVęLWUNQVKĮWCRMQRGURQ\ĦEKLC
*OGPSNâDJKVĻQBSĻWùKTUJLMBUăSăUâKVĻTMPUJĪVĻUăSătBOV
VOĻUăSăUâKVĻTMPUJĪVĻOPNBJĪVĻTLBUJFUĻTLBUăU
MQQĻĻVOĻĻMQQ
.KGVWUUGPUQTU
-JFUVTĻTFOTPSTĻBULBSăCâĻOPĻMJFUVTĻEBVE[VNB
LBTĻUJFLĻOPUFJLUTĻV[ĻWùKTUJLMB ĻBVUPNâUJTLJĻBLUJ
WJ[ùĻWùKTUJLMBĻUăSăUâKVTĻ-JFUVTĻTFOTPSBĻKVUăCVĻWBS
OPSFHVMùUĻBSĻăLtĸSBUV
"LUJWùKPUĻMJFUVTĻTFOTPSV ĻBVUPNPCJMJNĻKâCSBVD
WBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJĻKâCÜUĻQP[ăDJKâĻ+
WBJĻ++ĻUBKâĻMBJLâ ĻLBEĻWùKTJLMBĻUăSăUâKVĻTWJSTMùE[JN
KâCÜUĻQP[ăDJKâĻĻWBJĻWJFOBĻWù[JFOBĻQP[ăDJKâ
"LUJWùKJFUĻMJFUVTĻTFOTPSV ĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV
Ļ7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJFNĻKâWFJDĻWJFOTĻWù[JFOT
1JFTQJFEJFUĻTWJSTMùE[JĻV[ĻBVHtV ĻVOĻTUJLMBĻUăSă
UâKJĻWFJLTĻWJFOVĻQBQJMEVĻWù[JFOV
1BHSJF[JFUĻăLtĸSBUVĻV[ĻBVHtV ĻMBJĻQBBVHTUJOâUV
KVUăCV ĻWBJĻV[ĻMFKV ĻMBJĻQB[FNJOâUVĻKVUăCV
1BQJMEVĻWù[JFOTĻUJFLĻJ[EBSăUT ĻKBĻăLtĸSBUTĻUJFL
QBHSJF[UTĻV[ĻBVHtV
&GCMVKXK\ġV
%FBLUJWùKJFUĻMJFUVTĻTFOTPSV ĻOPTQJFxPUĻQPHV
ĻWBJĻQâSTMùE[PUĻTWJSTMùE[JĻV[ĻMFKV ĻV[ĻDJUV
WùKTUJLMBĻUăSăUâKBĻQSPHSBNNV
-JFUVTĻTFOTPSTĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻEFBLUJWùUT
LBEĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻUJFLĻJ[ĪFNUBĻOP
BJ[EFE[FTĻTMùExB ĻWBJĻQJFDBTĻNJOÜUFTĻQùDĻE[J
OùKBĻJ[TMùHtBOBT
5ăSăUâKVĻTMPUJĪVĻOPNBJĪBĻTLBUăUĻMQQĻ ĻBQLPQFTĻQP[ăDJKB ĻUăSăUâKVĻTMPUJĪBĻTLBUăUĻMQQĻĻVOĻTLBMPtBOBTĻtĸJESVNBĻV[QJMEF ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
8ġLUVKMNCVĦTĦVęLKWPXġLUVKMNCOC\IęÝCPC
58#4ÿ)+
"VUPNâUJTLBKâĻBVUPNB[HâUBWâĻWùKTUJLMBĻUăSă
UâKJĻWBSĻTâLUĻEBSCPUJFTĻVOĻUJLUĻTBCPKâUJ
*[TMùE[JFUĻMJFUVTĻTFOTPSV ĻLBNùSĻBVUPNB
tăOBĻBUSPEBTĻLVTUăCâĻWBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHBĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ+ĻWBJĻ++Ļ/PE[JFTU
LPNCJOùUâĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFĮB
TJNCPMTĻVOĻUBVTUJĪâĻJFCÜWùUâĻMBNQJĪB
2TKGMÝġLQNWMVWTWUMCNQÝCPCWP
XġLUVKMNCUMCNQÝCPC
1ùDĻTWJSBTĻBUCSăWPtBOBTĻWùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻWFJLT
WùMĻWBJSâLVTĻWù[JFOVTĻVOĻQSJFLtùKJFĻMVLUVSJĻUJLT
BQTLBMPUJ
#K\OWIWTġLęUVKMNCVĦTĦÝCPCWP
UMCNQÝCPC
2TKGMÝġLQNWMVWTWCWIUVURKGFKGPC
OC\IęÝCPC
1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻBVHTUTQJFEJFOBĻNB[HâtBOB
QBUùSùĻMJFMVĻEBVE[VNVĻNB[HâtBOBTĻtĸJESVNB
fĸJESVNBĻUBVQătBOBTĻOPMÜLâĻQSJFLtùKJFĻMVLUVSJ
UJFLĻTLBMPUJĻBVUPNâUJTLJĻJLĻQùDĻQJFDJFNĻWùK
TUJLMBĻTLBMPtBOBTĻDJLMJFN
5COC\KPęVCCRUMCNQÝCPC
+BĻNB[HâtBOBTĻtĸJESVNBĻUWFSUOùĻJSĻBUMJDJTĻUJLBJ
ĻMJUSTĻtĸJESVNBĻVOĻLPNCJOùUâĻJOTUSVNFOUV
QBOFĮBĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻQB[JĪPKVNTĻQBS
NB[HâtBOBTĻtĸJESVNBĻV[QJMEătBOV ĻUJFLĻQâS
USBVLUBĻNB[HâtBOBTĻtĸJESVNBĻQBEFWFĻQSJFL
tùKJFNĻMVLUVSJFNĻ5âĻOPUJFLĻUâEùĮ ĻLBĻWùKTUJLMB
NB[HâtBOBJĻVOĻSFE[BNăCBJĻDBVSĻUPĻJSĻQJFtĸJSUB
MJFMâLBĻQSJPSJUâUF
"J[NVHVSùKâĻMPHBĻUăSăUâKTĻqĻUăSătBOBĻQâS
USBVLUBKâĻSFxăNâ
"J[NVHVSùKâĻMPHBĻUăSăUâKTĻqĻOFQâSUSBVLUT
SFxăNT
/PTQJFEJFUĻTWJSTMùE[JĻV[ĻQSJFLtVĻ TLBUJFUĻCVM
UJĪVĻJFQSJFLtùKâĻBUUùMâ ĻMBJĻTâLUVĻBJ[NVHVSùKâ
MPHBĻTLBMPtBOVĻVOĻUăSătBOV
#RUMCNQÞCPCUHWPMEKLC
8ġLUVKMNCUMCNQÝCPC
-BJĻJFEBSCJOâUVĻWùKTUJLMBĻVOĻQSJFLtùKPĻMVLUVSV
NB[HâUâKVT ĻQâSWJFUPKJFUĻTWJSTMùE[JĻV[ĻQSJFLtV
TUÜSFTĻWJS[JFOâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
8ġLUVKMNCVĦTĦVęLKWPXġLUVKMNCOC\IęÝCPC
2+'<ÿ/'
"J[NVHVSùKâĻTUJLMBĻUăSăUâKTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻQâS
LBStBOBTĻBJ[TBSE[ăCBTĻTJTUùNV ĻLBTĻJ[TMùE[
E[JOùKV ĻKBĻUBTĻQâSLBSTUĻ"J[NVHVSùKâĻTUJLMB
UăSăUâKTĻBUTâLĻEBSCPUJFTĻQùDĻBUE[JtBOBT
QFSJPEBĻ ĻTFLVOEFTĻWBJĻJMHâL ĻBULBSăCâĻOP
E[JOùKBĻLBSTUVNBĻQBLâQFTĻVOĻâSBĻUFNQFSB
UÜSBT 6ĦTĦVęLCpFCTDĦDCCVRCMCīICKVę
"UQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNBĻJFTMùHtBOB ĻLBNùS
WùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻJSĻJFTMùHUJ ĻJFTMùE[ĻBJ[NVHVSùKâ
MPHBĻUăSătBOVĻBSĻQâSUSBVLVNJFNĻfăĻGVOLDJKB
UJFLĻBQUVSùUB ĻLBEĻUJFLĻJ[TMùHUTĻBUQBLBĮHBJUBT
QâSOFTVNT
+BĻBJ[NVHVSùKâĻMPHBĻUăSăUâKTĻKBVĻJSĻJFTMùHUT
OFQâSUSBVLUâĻSFxăNâ ĻOFLâEBTĻJ[NBJĪBTĻOFOP
UJFL
2+'<ÿ/'
"VUPNBtăOâNĻBSĻMJFUVTĻTFOTPSVĻCSBVDPU
BUQBLBĮHBJUâ ĻUJFLĻJFTMùHUTĻBJ[NVHVSFTĻUăSă
UâKT ĻKBĻTFOTPSTĻJSĻBLUJWùUTĻVOĻMăTUĻMJFUVT
fPĻGVOLDJKVĻ UăSătBOBĻBSĻQâSUSBVLVNJFN ĻCSBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâ ĻWBSĻEFBLUJWùUĻ"QNFLMùKJFUĻTFSWJTVĻ7PMWPĻJFTBLBĻTB[JOâUJFTĻBSĻ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
.QIKWPCVRCMCīUMCVCWPUęPWURQIWīK
8KURęTĦIK
5KNVWOWCVUVCTQLQÝUXġLUVKMNU
&CWF\UNęĮCKPCKU VTKRNGMUC UVKMNU
OùUT
4UJLMTĻJSĻSÜEăUT ĻVOĻUBTĻOPESPtJOB
MBCâLVĻBJ[TBSE[ăCVĻQSFUĻJFMBVtBOPT
LâĻBSăĻMBCâLVĻTLBĪBTĻJ[PMâDJKVĻQBTB
xJFSVĻOPEBMăKVNâĻ7ùKTUJLMTĻJSĻMBNJ
-BJĻFMFLUSPOJTLBJTĻBQSăLPKVNTĻGVOLDJPOùUV
PQUJNâMJ ĻUBNĻKâCÜUĻOPWJFUPUBNĻV[ĻWùKTUJLMB
EBĮBTĻCF[ĻBUTUBSPKPtâTĻQMùWFTĻ TLBUJFUĻJF[ă
NùUPĻ[POVĻBVHTUâLĻFTPtBKâĻBUUùMâ 'NGMVTKUMKGNQIWRCEġNęLK
ēFGPKWPPGVĦTWOWUCVITĹFQÝU
RęTMNęLWOU
-PHJĻJSĻBQTUSâEâUJĻBSĻQâSLMâKVNV ĻLBT
V[MBCPĻSFE[BNăCVĻTMJLUPTĻMBJLB
BQTUâLĮPTĻ"QLPQF ĻTLBUăUĻMQQĻ
<QPCUMWTđU+4RNĘXGPCXK\OCPVQVC
58#4ÿ)+
/FJ[NBOUPKJFUĻNFUâMBĻMFEVTĻTLSâQJ ĻMBJĻOP
TUJLMJFNĻOPUăSăUVĻMFEVĻ/PUăSJFUĻMFEVĻOP
EVSWKVĻTQPHVĮJFN ĻJFTMùE[PUĻBQTJMEJ ĻTLBUăU
MQQĻ
+\OġTK
"
ĻNN
#
ĻNN
$
ĻNN
7ùKTUJLMTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻTJMUVNVĻBUTUBSPKPtV
QMùWJĻ *3 ĻLBTĻTBMPOâĻTBNB[JOBĻTBVMFTĻSBEJâDJ
KBTĻTJMUVNV
8CFĝDCURCPGNKUXCFĝVđLCFWTXĝU
#ùSOVĻFMFLUSJTLJFĻESPtăCBTĻTMùExJ ĻVOĻBJ[
NVHVSùKPĻFMFLUSJTLPĻMPHVĻQBDùMâKVĻUBVT
UJĪVĻEFBLUJWùtBOB ĻTLBUăUĻMQQĻ
"J[NVHVSFTĻMPHVĻTMùExJ
1SJFLtùKPĻMPHVĻTMùExJ
&MFLUSPOJTLâĻBQSăLPKVNB ĻQJFNùSBN ĻSFUSBOTMB
UPSBĻOPWJFUPtBOBĻBJ[ĻTUJLMBĻWJSTNBTĻBSĻTJMUVNV
BUTUBSPKPtPĻQMùWJĻWBSĻJFUFLNùUĻUâĻGVOLDJPOù
tBOVĻVOĻWFJLUTQùKV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
.QIKWPCVRCMCīUMCVCWPUęPWURQIWīK
$4ÿ&+0ó,7/5
'MURNWCVęEKLC
"J[WFSPUĻMPHVTĻBSĻWBEăUâKBĻEVSWKVĻTMùExJFN
QâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻOFWJFOTĻOPĻBJ[NVHVSùKâ
TùEFLĮBĻQBTBxJFSJFNĻOFUJLTĻJFTQJFTUT
$4ÿ&+0ó,7/5
"J[WFSPUĻMPHVT ĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻCùSOJĻVO
DJUJĻQBTBxJFSJĻOFUJLTĻJFTQJFTUJĻQBU ĻKBĻMJFUPKBU
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV
2+'<ÿ/'
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻBVUPNBtăOâĻBUSPEBTĻCùSOJ ĻBUDFSJFUJFT
WJFONùSĻJ[TMùHUĻFMFLUSJTLPĻMPHVĻQBDùMâKV
TUSâWBTĻQBEFWJ ĻJFTMùE[PUĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKV
ĻVO ĻJ[LâQKPUĻOPĻBVUPNBtăOBT ĻĪFNJFUĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻTFWĻMăE[JĻ*OGPSNâDJKV
QBSĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâN ĻTLBUăUĻMQQĻ
'NGMVTKUMQNQIWRCEĘNđLWFCTDĝDC
&LTQMVBUâDJKB ĻOFJ[NBOUPKPUĻBVUPNâUJTLP
EBSCăCBTĻSFxăNV
&LTQMVBUâDJKB ĻJ[NBOUPKPUĻBVUPNâUJTLP
EBSCăCBTĻSFxăNV
7JTVTĻFMFLUSJTLPTĻMPHVĻQBDùMâKVTĻWBSĻEBSCJOâU
J[NBOUPKPUĻWBEăUâKBĻEVSWKVĻWBEăCBTĻQBOFMJĻĻBS
DJUVĻEVSWKVĻWBEăCBTĻQBOFĮJFNĻWBSĻEBSCJOâU
BUUJFDăHPĻFMFLUSJTLPĻMPHVĻQBDùMâKVĻ7JFOMBJLVT
WBSĻEBSCJOâUĻUJLBJĻWJFOVĻWBEăCBTĻQBOFMJ
-BJĻWBSùUVĻMJFUPUĻFMFLUSJTLPTĻMPHVĻQBDùMâKVT
BUTMùHBTĻQP[ăDJKBJĻKâCÜUĻWJTNB[Ļ+ĻĻTLBUăU
MQQĻĻ&MFLUSJTLPĻMPHVĻQBDùMâKVTĻWBSĻSFHVMùU
EBxBTĻNJOÜUFTĻQùDĻE[JOùKBĻJ[TMùHtBOBTĻVO
QùDĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻJ[ĪFNtBOBT
UBÀVĻOFĻQùDĻUBN ĻLBEĻJSĻBUWùSUBTĻLâEBTĻOP
EVSWăN
-PHVĻBJ[WùStBOBĻUJFLĻBQUVSùUBĻVOĻMPHTĻUJFL
BUWùSUT ĻKBĻLBVUĻLBTĻUSBVDùĻUPĻLVTUăCVĻ+BĻMPHB
BJ[WùStBOBĻUJFLĻBQUVSùUB ĻQJFNùSBN ĻMFEVTĻEùĮ
BJ[TBSE[ăCVĻQSFUĻJFTQJFtBOVĻWBSĻJHOPSùUĻ+B
BJ[WùStBOBĻUJFLĻQâSUSBVLUBĻEJWBTĻSFJ[FTĻQùD
LâSUBT ĻJFTMùE[BTĻBJ[TBSE[ăCBĻQSFUĻJFTQJFtBOV
VOĻBVUPNâUJTLâĻGVOLDJKBĻUJFLĻV[ĻCSăEJĻEFBLUJ
WùUBĻ5BHBEĻMPHVĻWBSĻBJ[WùSU ĻOFQâSUSBVLUJ
UVSPUĻUBVTUJĪVĻV[ĻBVHtV ĻMăE[ĻMPHTĻJSĻBJ[WùSUT
7JFOTĻOPĻWFJEJFN ĻLâĻTBNB[JOâUĻQVMTùKPtP
WùKBĻUSPLTOJ ĻLBTĻSPEBT ĻLBEĻBJ[NVHVSFT
MPHJĻJSĻBUWùSUJ ĻJSĻOFEBVE[ĻQBWùSUĻBSăĻQSJFLt
ùKPTĻMPHVT
'MURNWCVęEKLCPGK\OCPVQLQV
CWVQOęVKUMQFCTDĦDCUTGäĦOW
7JFHMJĻQBCăEJFUĻWJFOVĻOPĻTMùExJFNĻV[ĻBVHtVV[
MFKVĻ&MFLUSJTLJFĻMPHVĻQBDùMâKJĻEBSCPTJFTĻV[
BVHtVV[ĻMFKVĻUJLĻJMHJ ĻDJLĻTMùE[JTĻUJLTĻUVSùUT
BUUJFDăHBKâĻQP[ăDJKâ
'MURNWCVęEKLCK\OCPVQLQVCWVQOęVKUMQ
FCTDĦDCUTGäĦOW
1âSWJFUPKJFUĻLâEVĻWBEăCVĻV[ĻBVHtVV[ĻMFKVĻMăE[
HBMùKBNĻTUâWPLMJNĻVOĻBUCSăWPKJFUĻUPĻ-PHTĻQâS
WJFUPKBTĻBVUPNâUJTLJĻMăE[ĻUâĻHBMùKBNĻTUâWPLMJN
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
.QIKWPCVRCMCīUMCVCWPUęPWURQIWīK
&CTDKPęÝCPCCTVęNXCFĦDCURWNVUCVUNġIW
WPEGPVTęNQCVUNġIW
5ęPWURQIWīK
,BEĻBVUPNBtăOBĻJSĻBJ[TMùHUBĻBSĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHV ĻTQPHVĮBĻTUâWPLĮJĻUJFLĻTBHMBCâUJ
BUTMùHBTĻBUNJĪâĻ,BEĻBVUPNBtăOBĻUJFLĻBUTMùHUB
BSĻUPĻQBtVĻUâMWBEăCBTĻQVMUJĻVOĻWBEăUâKBĻEVSWJT
UJFLĻBUWùSUBT ĻTQPHVĮJĻVOĻWBEăUâKBĻTùEFLMJT
JFĪFNĻTBHMBCâUPTĻTUâWPLĮVT
-BJĻOPĻBUUâMVNBĻEBSCJOâUVĻFMFLUSJTLPTĻMPHV
QBDùMâKVTĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻOPĻâSQV
TFTĻWBJĻBSĻDFOUSâMPĻBUTMùHVĻOPĻJFLtQVTFT ĻTLB
UJFUĻVOĻĻMQQ
#VMęTVQVCKGUVCVĦÝCPC
įTJĻBUCSăWPKJFUĻTQJFEQPHV
7ùMSFJ[ĻV[ĻWJFOVĻTFLVOEJĻQBDFMJFUĻTQJFEQP
HBTĻQSJFLtùKPĻEBĮV
$4ÿ&+0ó,7/5
-BJĻEBSCPUPTĻBJ[TBSE[ăCBĻQSFUĻJFTQJFtBOV
KâWFJDĻBUJFTUBUătBOB
5đPWURQIWĹWUNĘFåK
4GIWNġÝCPC
/PTQJFEJFUĻ.ĻLSFJTâTĻQVTFTĻTâOVĻTQPHVĮB
UBVTUJĪVĻWBJĻ4ĻMBCâTĻQVTFTĻTâOVĻTQPHVĮB
UBVTUJĪVĻ*FEFHBTĻHBJTNBĻTQJFEQPHâ
/PSFHVMùKJFUĻTQPHVMJĻBSĻWBEăCBTĻTWJSVĻDFO
USâ
7ùMSFJ[ĻOPTQJFEJFUĻ.ĻWBJĻ4ĻUBVTUJĪVĻ(BJT
NBJĻKâOPE[JFTU
$4ÿ&+0ó,7/5
7BEăUâKBĻQVTùĻBUSPEBTĻQMBUMFĪĸBĻUJQBĻTQP
HVMJT ĻLBTĻOPESPtJOBĻPQUJNâMVĻSFE[BNăCV
7BSĻtĸJTU ĻLBĻQSJFLtNFUJĻBUSPEBTĻUâMâL ĻOFLâ
UJFĻJSĻQBUJFTăCâ
'VOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUEFBLUJWùUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâ
/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
%CTMG[OGOQT[ 2GTUQPCNUGVVKPIUKP
MG[OGOQT[Ļ1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV
TLBUăUĻMQQĻ
+BĻCBUFSJKBĻUJFLĻBUWJFOPUB ĻUBEĻBVUPNâUJTLâT
BUWùStBOBTĻGVOLDJKBĻKâJFTUBUBĻOPĻKBVOB ĻMBJĻUâ
WBSùUVĻEBSCPUJFTĻQBSFJ[J
6[NBOăHJĻQBDFMJFUĻTQJFEQPHBTĻQSJFLtùKP
EBĮV ĻMBJĻQBDFMUVĻMPHVĻMăE[ĻUâĻHBMùKBNĻTUâW
PLMJN ĻVOĻOPUVSJFUĻUPĻtâEâĻTUâWPLMăĻWJFOV
TFLVOEJ
5VęXQMīCUCINCDęÝCPC
5ęPWURQIWīWPQNQEĦÝCPCUNĦRK
PQXKGVQLQVCWVQOCÝĦPWUVęXXKGVę
4âOVĻTQPHVMJĻWBSĻOPMPDăUĻV[ĻMFKV ĻMBJĻWBEăUâKT
WBSùUVĻSFE[ùUĻDFĮBĻBQNBMJ ĻQJFNùSBN ĻOPWJFUP
KPUĻBVUPNPCJMJĻTUâWùtBOBJ
p
*FTMùE[JFUĻBUQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNVĻVO
OPTQJFEJFUĻ.ĻWBJĻ4ĻUBVTUJĪV
,BEĻUJFLĻJ[TMùHUTĻBUQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNT
TQPHVMJTĻBVUPNâUJTLJĻBUHSJFxBTĻTâLPUOùKâ
QP[ăDJKâĻQùDĻBQUVWFOJĻĻTFLVOEùNĻWBJĻâUSâL
OPTQJFxPUĻBUUJFDăHJĻBQ[ăNùUPĻUBVTUJĪVĻ.ĻWBJĻ4
#WVQOęVKUMCUęPWURQIWīCPQNQEĦÝCPC
UNĦRKPQXKGVQLQVCWVQOCÝĦPWUVęXXKGVę
*FTMùE[PUĻBUQBLBĮHBJUV ĻTâOVĻTQPHVMJTĻUJFL
BVUPNâUJTLJĻOPMPDăUTĻV[ĻMFKV ĻMBJĻWBEăUâKTĻWBSùUV
5JLBJĻLPNCJOâDJKâĻBSĻFMFLUSJTLJĻSFHVMùKBNPĻTùEFLĮVĻBUNJĪBTĻGVOLDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
.QIKWPCVRCMCīUMCVCWPUęPWURQIWīK
SFE[ùUĻDFĮBĻBQNBMJ ĻQJFNùSBN ĻOPWJFUPKPU
BVUPNPCJMJĻTUâWùtBOBJĻ*[TMùE[PUĻBUQBLBĮHBJUV
TQPHVMJTĻQùDĻCSăxBĻBVUPNâUJTLJĻBUHSJFxBT
TâLPUOùKâĻQP[ăDJKâ
+BĻOFQJFDJFtBNT ĻBULâSUPKJFUĻJFQSJFLtùKâT
EBSCăCBT
'VOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUEFBLUJWùUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâ
/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
5KFGOKTTQTUGVVKPIU 6KNVNGHVOKTTQTĻWBJ
6KNVTKIJVOKTTQTĻ1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBT
BQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
+GXGNMCOKGGNGMVTKUMKXCFęOKGUęPW
URQIWīK
#WVQOęVKUMęRKGNQEĦÝCPCCWVQOQDKNK
CK\UNġF\QV
,BEĻBVUPNBtăOBĻUJFLĻBJ[TMùHUBBUTMùHUBĻBSĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻTâOVĻTQPHVĮJĻUJFLĻBVUP
NâUJTLJĻQJFMPDăUJBUMPDăUJ
'VOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUEFBLUJWùUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâ
/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
5KFGOKTTQTUGVVKPIU (QNFOKTTQTUĻ1BS
J[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
#VKGUVCVĦÝCPCPGKVTęNęRQ\ĦEKLę
4QPHVĮJ ĻLVSJĻâSùKBTĻJFEBSCăCBTĻEùĮĻJSĻJ[SFHVMùUJ
JSĻKâOPSFHVMùĻBUQBLBĮĻOFJUSâMâĻQP[ăDJKâĻBSĻFMFL
USPQJFWBEV ĻMBJĻUPĻQJFMPDătBOBTBUMPDătBOBT
GVOLDJKBĻEBSCPUPTĻQBSFJ[J
5BHBEĻTQPHVĮJĻJSĻBUJFTUBUăUJĻOFJUSâMâĻTUâWPLMă
4QPHVĮVTĻJFTQùKBNTĻJFWJMLU ĻLBEĻOPWJFUPKBU
BVUPNBtăOVĻTUâWùtBOBJĻWBJĻCSBVDBUĻtBVSâT
WJFUâT
/PTQJFEJFUĻ.ĻVOĻ4ĻUBVTUJĪVTĻWJFOMBJDăHJ
KâCÜUĻJFTMùHUBJĻWJTNB[ĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKBJ
+
"UMBJEJFUĻUPTĻQùDĻBQNùSBNĻĻTFLVOEFT
4QPHVĮJĻBVUPNâUJTLJĻBQTUâKBTĻQJMOăCâ
JFWJMLUâĻTUâWPLMă
8ĘLUVKMNC CK\OWIWTĘLđUVKMNCWPUđPWURQIWĹW
CRUKNFG
"UMPLJFUĻTQPHVĮVT ĻWJFOMBJLVTĻOPTQJFxPUĻ.ĻVOĻ4
UBVTUJĪVTĻ4QPHVĮJĻBVUPNâUJTLJĻBQTUâKBTĻQJM
OăCâĻJ[CăEăUâĻTUâWPLMă
*[NBOUPKJFUĻBQTJMEJ ĻMBJĻâUSJĻMJLWJEùUVĻBJ[TWăEVNV
VOĻBQMFEPKVNVĻV[ĻWùKTUJLMB ĻBJ[NVHVSùKâĻMPHB
VOĻTâOVĻTQPHVĮJFN
/ęLCUICKUOCUWPVWXQÝCPęU
CRICKUOQLWOU
7JFOVĻSFJ[JĻOPTQJFxPUĻQPHV ĻUJFLĻTâLUBĻBQTJMEF
(BJTNBĻTQJFEQPHâĻOPSâEB ĻLBĻGVOLDJKBĻJS
BLUăWBĻ*[TMùE[JFUĻBQTJMEJ ĻUJLMăE[ĻBQMFEPKVNTĻ
BJ[TWăEVNTĻJSĻJ[[VEJT ĻMBJĻOFWBKBE[ăHJĻOFOPTMP
HPUVĻBLVNVMBUPSVĻ1ùDĻOPUFJLUBĻMBJLBĻBQTJMEF
UJFLĻJ[TMùHUBĻBVUPNâUJTLJ
+BĻJ[WùMùUTĻUVWPtBOâTĻBQHBJTNPKVNTĻWBJ
ESPtBĻNâKVQDFĮBĻBQHBJTNPKVNT ĻJFEFHBTĻMVL
UVSJĻTâOVĻTQPHVĮPT ĻTLBUăUĻMQQĻ
*FWFMDJFUĻTQPHVĮVTĻBSĻ.ĻVOĻ4ĻUBVTUJĪJFN
*[CăEJFUĻTQPHVĮVTĻV[ĻâSV ĻWùMSFJ[ĻJ[NBOUP
KPUĻ.ĻVOĻ4ĻUBVTUJĪVT
#RUKNFęOUXġLUVKMNU CK\OWIWTġLCKU
UVKMNUWPUęPWURQIWīK
5JLBJĻLPNCJOâDJKâĻBSĻFMFLUSJTLJĻSFHVMùKBNPĻTùEFLĮVĻBUNJĪBTĻGVOLDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4LBUJFUĻTBEBĮVĻ"QTJMEâNTĻWùKTUJLMTĻVOĻNBLT
BULBVTùUâKTĻĻMQQ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
.QIKWPCVRCMCīUMCVCWPUęPWURQIWīK
4âOVĻTQPHVĮJĻVOĻBJ[NVHVSùKBJTĻTUJLMTĻUJFL
BVUPNâUJTLJĻBQTJMEăUTBULBVTùUT ĻKBĻBVUPNB
tăOBĻUJFLĻJFEBSCJOâUB ĻâSBĻUFNQFSBUÜSBJ
OFQâSTOJFE[PUĻ Ļˆ$Ļ"VUPNâUJTLPĻBULBVTù
tBOVĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4
[FNĻ5GVVKPIU %NKOCVGUGVVKPIU
#WVQOCVKETGCTFGHTQUVGTĻ*[WùMJFUJFTĻ1PĻWBJ
1HHĻ1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
"LUJWùKPUĻBQTJMEâNPĻWùKTUJLMV ĻLPNQBTTĻUJFL
EFBLUJWùUTĻ%FBLUJWùKPUĻBQTJMEâNPĻWùKTUJLMV
LPNQBTTĻUJFLĻWùMSFJ[ĻBLUJWùUT
5CNQPCCVRCMCīUMCVCURQIWNKU
/CPWęNęCRVWOÝQÝCPC
4QJMHUBĻHBJTNBĻOPĻBJ[NVHVSFTĻWBSĻBUTQăEùU
BUQBLBĮTLBUBĻTQPHVMăĻVOĻBQxJMCJOâUĻWBEăUâKV
*[NBOUPKJFUĻBQUVNtPtBOV ĻBLUJWùKPUĻUPĻBS
BQUVNtPtBOBTĻTMùE[J ĻLBEĻCSBVLtBOVĻUSBVDù
HBJTNBT ĻLBTĻTQăEĻOPĻBJ[NVHVSFT
*[NBOUPKJFUĻBQUVNtPtBOBTĻGVOLDJKV ĻQâS
WJFUPKPUĻTMùE[JĻTBMPOBĻWJS[JFOâ
"UJFTUBUJFUĻQBSBTUâĻQP[ăDJKâ ĻQâSWJFUPKPU
TMùE[JĻWùKTUJLMBĻWJS[JFOâ
#WVQOęVKUMęCRVWOÝQÝCPC
"UQBLBĮTLBUBĻTQPHVMJTĻBVUPNâUJTLJĻBQUVNtP
TQJMHUVĻHBJTNVĻOPĻBJ[NVHVSFTĻ4MùE[JTĻOBW
QJFFKBNTĻTQPHVĮPTĻBSĻBVUPNâUJTLPĻBQUVNtP
tBOV
,PNQBTV ĻWBSĻQBTÜUăUĻUJLBJĻBUQBLBĮTLBUBĻTQP
HVĮJFNĻBSĻBVUPNâUJTLVĻBQUVNtPtBOV ĻTLBUăU
MQQĻ
"VUPNâUJTLBĻBUWùStBOBĻMăE[ĻHBMBĻQP[ăDJKBJ
.BOVâMBĻBUWùStBOBĻMăE[ĻUBVTUJĪBĻBUMBJtBOBJ
.BOVâMBĻBJ[WùStBOBĻMăE[ĻUBVTUJĪBĻBUMBJtB
OBJ
"VUPNâUJTLBĻBJ[WùStBOBĻMăE[ĻHBMBĻQP[ăDJKBJ
5VKMNCLWOVU
4UJLMBĻKVNUTĻJSĻOFLVTUăHT ĻCFUĻBJ[MBJEOJĻWBSĻEBS
CJOâUĻBSĻTMùE[JĻKVNUBĻLPOTPMù ĻLBEĻBUTMùHB
BUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ+ĻWBJĻ++Ļ*OGPSNâDJKBĻQBSĻBUTMù
HBTĻQP[ăDJKâNĻĻTLBUăUĻMQQĻ
"QUVNtPtBOBTĻWBEăCB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
-QORCUU 'MURNWCVęEKLC
"LUJWùKPUĻBQTJMEâNPĻWùKTUJLMV ĻLPNQBTTĻUJFL
EFBLUJWùUTĻ%FBLUJWùKPUĻBQTJMEâNPĻWùKTUJLMV
LPNQBTTĻUJFLĻWùMSFJ[ĻBLUJWùUT
-CNKDTġÝCPC
#VRCMCĹUMCVCURQIWNKUCTMQORCUW
"VHtùKBJTĻMBCBJTĻBUQBLBĮTLBUBĻTQPHVĮBĻTUÜSJT
WJFOMBJDăHJĻJSĻBSăĻJOUFHSùUBJTĻEJTQMFKT ĻLBT
QBSâEBĻLPNQBTBĻWJS[JFOV ĻLâEâĻWùSTUBĻBVUP
NBtăOBTĻQSJFLtQVTFĻ"SĻBOHĮVĻWBMPEBTĻTBăTJ
OâKVNJFNĻUJFLĻQBSâEăUJĻBTUPĪJĻEBxâEJĻWJS[JFOJ
0Ļ [JFNFĮJ Ļ0'Ļ [JFNFĮBVTUSVNJ Ļ'Ļ BVTUSVNJ
5'Ļ EJFOWJEBVTUSVNJ Ļ5Ļ EJFOWJEJ Ļ59Ļ EJFOWJ
ESJFUVNJ Ļ9Ļ SJFUVNJ ĻVOĻ09Ļ [JFNFĮSJFUVNJ ,PNQBTTĻUJFLĻBLUJWùUTĻBVUPNâUJTLJ ĻLBEĻBVUP
NPCJMJTĻUJFLĻJFEBSCJOâUTĻWBJĻBUTMùHBĻBUSPEBT
QP[ăDJKâĻ++ ĻTLBUăUĻMQQĻĻ-BJĻEFBLUJWùUVBLUJ
WùUVĻLPNQBTV ĻOPTQJFEJFUĻQPHVĻTQPHVĮBĻBJ[
NVHVSù ĻJ[NBOUPKPU ĻQJFNùSBN ĻQBQăSB
TBTQSBVEJ
"QUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻQMBtâĻOPĻUùSBVEBĻLPO
TUSVLDJKâNĻVOĻBVHTUTQSJFHVNBĻMăOJKâN
CSăWâĻUFSJUPSJKâ
*FEBSCJOJFUĻBVUPNBtăOV
2+'<ÿ/'
-BJĻOPESPtJOâUVĻWJTMBCâLPĻLBMJCSùtBOV
J[TMùE[JFUĻWJTVĻFMFLUSJTLPĻBQSăLPKVNVĻ LMJ
NBUBĻLPOUSPMFTĻTJTUùNB ĻTUJLMVĻUăSăUâKJĻVD
VOĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻWJTBTĻEVSWJTĻJSĻBJ[WùS
UBT
5VSJFUĻOPTQJFTUVĻQPHVĻV[ĻBUQBLBĮTLBUB
TQPHVĮBĻBJ[NVHVSFTĻBQUVWFOJĻĻTFLVOEFT
J[NBOUPKPU ĻQJFNùSBN ĻQBQăSBĻTBTQSBVEJ
MăE[ĻQBSâEâTĻSBLTU[ăNFĻ%
G030295
;FNFTMPEFĻJSĻTBEBMăUBĻĻNBHOùUJTLBKâT
[POâTĻ,PNQBTTĻUJFLĻJFTUBUăUTĻīFPHSâGJTLBKBJ
[POBJ ĻLVSBJĻUJFLĻQJFHâEâUBĻBVUPNPCJMJTĻ,PN
QBTBNĻKâCÜUĻLBMJCSùUBN ĻKBĻBVUPNPCJMJTĻQâS
WJFUPKBTĻQâSJĻWBJSâLâNĻNBHOùUJTLâNĻ[POâN
3ăLPKJFUJFTĻtâEJ
/CIPĘVKUMđU\QPCU
5VSJFUĻOPTQJFTUVĻQPHVĻV[ĻBUQBLBĮTLBUB
TQPHVĮBĻBJ[NVHVSFTĻBQUVWFOJĻĻTFLVOEFT
5JFLĻQBSâEăUTĻQBtSFJ[ùKâTĻNBHOùUJTLâT
[POBTĻOVNVST
/PTQJFEJFUĻtPĻQPHVĻBULâSUPUJ ĻMăE[ĻUJFL
QBSâEăUBĻOFQJFDJFtBNâĻNBHOùUJTLâĻ[POB
p Ļ4LBUJFUĻNBHOùUJTLPĻ[POVĻLBSUJ
LPNQBTBN
6[HBJEJFU ĻMăE[ĻUJFLĻBUKBVOPUBĻJOGPSNâDJKB
EJTQMFKBĻFLSâOâ ĻSâEPUĻSBLTU[ăNJĻ%
#SBVDJFUĻMùOâNĻQBĻBQMJĻBSĻâUSVNV ĻOFĻMJF
MâLVĻQBSĻĻLNI ĻMăE[ĻEJTQMFKBĻFLSâOâĻJS
SFE[BNTĻLPNQBTBĻWJS[JFOT ĻOPSâEPU ĻLB
LBMJCSùtBOBĻJSĻQBCFJHUBĻ1ùDĻUBNĻCSBVDJFU
WùMĻĻBQĮVTĻQSFDă[BJĻLBMJCSùtBOBJ
+BĻOFQJFDJFtBNT ĻBULâSUPKJFUĻJFQSJFLtùKâT
EBSCăCBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#NMQOGVTU
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTCNMQOGVTW
(WPMEKLCU
&CTDĦDC
"MLPNFUSBĻV[EFWVNTĻJSĻOPWùSTUĻBVUPNBtăOBT
WBEătBOVĻSFJCVNâĻ-BJĻJFEBSCJOâUVĻE[JOùKV
WBEăUâKBNĻKâWFJDĻFMQUFTUT ĻLBTĻBQMJFDJOB ĻLB
WJĪtĻOBWĻBMLPIPMBĻSFJCVNâĻ"MLPNFUSBĻLBMJCSù
tBOBĻOPUJFLĻBUCJMTUPtJĻOPUFJLUBKBNĻQSPNJĮV
EBVE[VNBN ĻLBTĻJSĻTQùLâĻLBUSâĻOPĻUJSHJFN
#MWOWNCVQTU
"MLPNFUSBĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻ ĻOPSâEBĻBLV
NVMBUPSBĻTUBUVTV
$4ÿ&+0ó,7/5
"MLPNFUSTĻJSĻUJLBJĻQBMăHMăE[FLMJTĻVOĻOFBUCSăWP
WBEăUâKVĻOPĻBUCJMEăCBTĻ7BEăUâKBĻQJFOâLVNT
JSĻWJFONùSĻCÜUĻOFE[ùSVtBNĻVOĻWBEăUĻBVUP
NPCJMJĻESPtJ
&MQUFTUBĻJFSăDFTĻV[HBMJT
+PFKMCVQTC
NCORKĮC #MWOWNCVQTCUVCVWUU
;BĮtĻNJSHPKPtT
/PUJFLĻV[MâEF
;BĮt
1JMOăHJĻV[MâEùUT
%[FMUFOT
%BĮùKJĻV[MâEùUT
4BSLBOT
*[MâEùKJFTĻĻJFWJFUPKJFU
MâEùUâKVĻUVSùUâKâĻWBJĻQJF
WJFOPKJFUĻDJNEVĻOPEBMă
KVNâĻFTPtPĻTUSâWBTĻQBEF
WFTĻWBEV
4MùE[JT
*OGPSNâDJKBTĻOPTÜUătBOBTĻUBVTUJĪt
"LVNVMBUPSBĻTUBUVTBĻMBNQJĪB
&MQUFTUBĻSF[VMUâUBĻMBNQJĪB
-BNQJĪBĻOPSâEBĻHBUBWăCVĻFMQUFTUBĻWFJLtB
OBJ
2+'<ÿ/'
/PHMBCâKJFUĻBMLPNFUSVĻUVSùUâKâĻ5âEùKâEJ
JFCÜWùUBJTĻBLVNVMBUPSTĻWJFONùSĻCÜTĻQJMOăHJ
V[MâEùUT ĻVOĻBMLPNFUSTĻUJLTĻBVUPNâUJTLJ
BLUJWùUT ĻBUWFSPUĻBVUPNPCJĮBĻEVSWJT
5PĻTBVDĻBSăĻQBSĻ"MDPHVBSE
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#NMQOGVTU )NCDęÝCPC
,BEĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻ ĻJ[HBJTNPKBT
[BĮâĻLSâTâ ĻBMLPNFUSTĻJSĻHBUBWTĻMJFUPtBOBJ
'NRVGUVCTG\WNVęVK
*[ĪFNJFUĻBMLPNFUSVĻOPĻUVSùUâKBĻ+B ĻBUTMù
E[PUĻBVUPNPCJMJ ĻBMLPNFUSTĻBUSPEBTĻâSQVT
Uâ ĻBMLPNFUSTĻWJTQJSNTĻKâBLUJWù ĻOPTQJFxPU
TMùE[JĻ "UMJFDJFUĻV[HBMJĻ ĻE[JĮJĻJFWFMDJFUĻFMQVĻVO
WJFONùSăHJĻJ[QÜUJFU ĻMăE[ĻQùD
BQNùSBNĻĻTFLVOEùNĻBUTLBOĻLMJLtĸJT
3F[VMUâUâĻQBSâEăTJFTĻWJFOTĻOPĻWBSJBOUJFN
LBTĻSFE[BNJĻUâMâLĻFTPtBKâĻUBCVMâĻ'NRVGUVC
TG\WNVęVK
4QMCUKGTĝEGUINCDđÞCPCWPW\NđFGUUVCEKLC
p 3PLBTĻBMLPNFUSBĻJFSăDJĻWBSĻBUCSăWPU ĻWJFHMJ
JFTQJFxPUĻUPĻUVSùUâKâĻVOĻBUMBJxPUĻĻUâĻJ[OâL
MBVLâ ĻVOĻQùDĻUBNĻUPĻWBSĻJ[ĪFNUĻOPĻUVSù
UâKB
p /PWJFUPKJFUĻSPLBTĻJFSăDJĻBUQBLBĮĻUVSùUâKâ
JFTQJFxPUĻUP ĻMăE[ĻUâĻOPGJLTùKBT
p
(MBCâKJFUĻSPLBTĻJFSăDJĻUVSùUâKâĻĻUBTĻTOJFE[
WJTMBCâLPĻBJ[TBSE[ăCVĻVOĻOPESPtJOBĻCBUF
SJKVĻQJMOăHVĻV[MâEJ
+BĻOBWĻSFE[BNTĻOFLâETĻ[JĪPKVNT ĻUBE
JFTQùKBNT ĻBVUPNPCJĮBĻQâSOFTVNLâSCBT
EBSCăCâĻSBEVTJFTĻLĮÜNFĻĻUâEâĻHBEăKVNâ
OPTQJFEJFUĻQPHVĻ ĻMBJĻNBOVâMJĻQâSSBJEăUV
SF[VMUâUVĻV[ĻBVUPNPCJMJ
/PMJFDJFUĻV[ĻMFKVĻV[HBMJĻVOĻOPWJFUPKJFUĻBMLP
NFUSVĻBUQBLBĮĻUVSùUâKâ
1ùDĻBQTUJQSJOPtBĻFMQUFTUBĻJFEBSCJOJFUĻE[J
OùKVĻĻNJOÜtVĻMBJLâĻĻQSFUùKâĻHBEăKVNâĻUBT
CÜTĻKâBULâSUP
2KTOUF\KPġLCKGFCTDKPęÝCPCU
"MLPNFUSTĻUJFLĻBLUJWùUTĻBVUPNâUJTLJĻVOĻJS
HBUBWTĻMJFUPtBOBJ ĻUJLMăE[ĻBVUPNPCJMJTĻUJFL
BUWùSUT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
"
+PFKMCVQTC
NCORKĮC FKURNGLC
VGMUVU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
;BĮBĻMBNQJĪBĻ
#NEQIWCTF
#RUVKRTVGUVU
*FEBSCJOJFUĻE[JOùKVĻ
BMLPIPMBĻTBUVSTĻOBW
LPOTUBUùUT
%[FMUFOBĻMBN
QJĪBĻ Ļ#NEQ
IWCTF#RUVKRT
VGUVU
%[JOùKVĻWBSĻJFEBSCJOâUĻ
LPOTUBUùUBJTĻBMLPIPMB
TBUVSTĻQâSTOJFE[
ĻQSPNJMJ ĻCFUĻJS
[FNâLTĻQBSĻTQùLâ
FTPtPĻQJFĮBVKBNPĻQSP
NJĮVĻEBVE[VNV"
4BSLBOBĻMBN
QJĪBĻ Ļ0GCR
UVKRTVGUVU
)CKFKGVOKP
%[JOùKVĻOFWBSĻJFEBSCJOâU
ĻLPOTUBUùUBJTĻBMLPIPMB
TBUVSTĻQâSTOJFE[ĻTQùLâ
FTPtPĻQJFĮBVKBNPĻQSP
NJĮVĻEBVE[VNV"
%BxâEâTĻWBMTUăTĻJFSPCFxPKVNJĻBUtĸJSBT ĻUâEùĮĻV[[JOJFU ĻLâEJ
JFSPCFxPKVNJĻJSĻTQùLâĻKÜTVĻWBMTUăĻ4LBUJFUĻBSăĻOPEBĮVĻ7JTQâ
SăHBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻBMLPNFUSVĻĻMQQ
2+'<ÿ/'
1ùDĻCSBVLtBOBTĻE[JOùKVĻWBSĻJFEBSCJOâUĻWùM
SFJ[ĻĻNJOÜtVĻMBJLâ ĻOFWFJDPUĻKBVOVĻFMQ
UFTUV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#NMQOGVTU
,ęRCVWTRTęVę
2KTOUGNRVGUVCXGKMÝCPCU
-BJĻOPESPtJOâUVĻQBSFJ[VĻJFSăDFTĻEBSCăCVĻVO
QùDĻJFTQùKBTĻQSFDă[âLVĻNùSăKVNBĻSF[VMUâUV
p /FùEJFUĻVOĻOFE[FSJFUĻBQUVWFOJĻĻNJOÜUFT
QJSNTĻFMQUFTUBĻWFJLtBOBT
p 1âSNùSăHJĻOFBQTLBMPKJFUĻQSJFLtùKPĻMPHVĻ
NB[HâtBOBTĻtĸJESVNâĻFTPtBJTĻBMLPIPMT
WBSĻJ[SBJTăUĻOFQBSFJ[VĻNùSăKVNBĻSF[VMUâUV
8CFĦVęLWOCKĮC
-BJĻWBEăUâKVĻNBJĪBTĻHBEăKVNâĻWFJLUVĻKBVOV
FMQUFTUV ĻWJFOMBJDăHJĻUVSJFUĻOPTQJFTUVĻTMùE[JĻ VOĻOPTÜUătBOBTĻQPHVĻ ĻBQUVWFOJĻĻTFLVOEFT
"VUPNPCJMJTĻJFTMùE[ĻBJ[UVSùtBOBTĻSFxăNVĻVO
MBJĻJFEBSCJOâUVĻE[JOùKV ĻKâWFJDĻKBVOTĻBQTUJQSJ
OPtTĻFMQUFTUT
-CNKDTġÝCPCWPCRMQRG
"MLPNFUSTĻKâQâSCBVEBĻVOĻKâLBMJCSùĻTFSWJTâĻJL
QùDĻĻNùOFtJFN
ĻEJFOBTĻQJSNTĻQBSFE[ùUâTĻLBMJCSùtBOBTĻEJT
QMFKâĻQBSâEâTĻ#NEQIWCTF,ÉXGKEMCNKDTĻ+B
tPĻĻEJFOVĻMBJLâĻLBMJCSùtBOBĻOFUJLTĻWFJLUB
E[JOùKVĻOFWBSùTĻJFEBSCJOâUĻLâĻQBSBTUJĻĻCÜT
QJFFKBNBĻUJLBJĻJFEBSCJOâtBOBĻBSĻBQJFtBOBT
GVOLDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻĻOPEBĮVĻĂSLâSUBT
TJUVâDJKBT
;JĪPKVNVĻWBSĻOPE[ùTU ĻWJFOSFJ[ĻOPTQJFxPU
OPTÜUătBOBTĻQPHVĻ Ļ1SFUùKâĻHBEăKVNâĻUBT
OPE[JFTUĻQBUTĻQùDĻBQUVWFOJĻĻNJOÜUùN ĻCFU
QùDĻUBNĻQBSâEâTĻJLSFJ[ ĻLBEĻUJFLĻJFEBSCJOâUT
E[JOùKTĻĻQB[JĪPKVNVĻQBWJTBNĻOPE[ùTUĻWBS
UJLBJ ĻWFJDPUĻBULâSUPUVĻLBMJCSùtBOVĻTFSWJTâ
#WMUVUXCKMCTUVUNCKMU
+PĻBVLTUâLTĻMBJLT ĻKPĻJMHâLTĻMBJLTĻOFQJFDJF
tBNT ĻQJSNTĻBMLPNFUSTĻJSĻHBUBWTĻMJFUPtBOBJ
6GORGTCVĹTC
%
/CMUKOęNCKU
W\UKNÝCPCUNCKMU
UGMWPFGU
ĻMăE[Ļ ĻMăE[Ļ ĻMăE[Ļ
+BĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻ[FNâLBĻQBSĻĻĘ$ĻWBJĻBVH
TUâLBĻQBSĻ ĻĘ$ ĻBMLPNFUSBNĻOFQJFDJFtBNB
QBQJMEVĻTUSâWBTĻQBEFWFĻ%JTQMFKâĻJSĻSFE[BNT
+GX#NEQIWCTFUVTÉXCUXCFWĻ5âEâĻHBEă
KVNâĻQJFWJFOPKJFUĻDJNEVĻOPEBMăKVNâĻFTPtP
TUSâWBTĻQBEFWFTĻWBEVĻVOĻHBJEJFU ĻMăE[ĻJOEJLB
UPSBĻMBNQJĪBĻ ĻJ[HBJTNPKBTĻ[BĮâĻLSâTâ
ĚPUJĻBVLTUâĻMBJLâĻV[TJMtBOBTĻMBJLVĻWBSĻTBNB[J
OâU ĻJFOFTPUĻBMLPNFUSVĻJFLtUFMQâT
óTMęTVCUUKVWęEKLCU
+BĻSPEBTĻâSLâSUBTĻTJUVâDJKBTĻWBJĻBMLPNFUST
OFEBSCPKBT ĻBMLPNFUSBĻMJFUPtBOVĻJSĻJFTQùKBNT
BQJFU ĻMBJĻWBSùUVĻJFEBSCJOâUĻBVUPNPCJMJ
2+'<ÿ/'
7JTJĻBQCSBVLtBOBTĻBLUJWùtBOBTĻHBEăKVNJ
UJFLĻSFīJTUSùUJĻVOĻTBHMBCâUJĻBUNJĪâ ĻTLBUăU
MQQĻĻTBEBĮâĻ%BUVĻJFSBLTUătBOB
1ùDĻBQJFtBOBTĻGVOLDJKBTĻBLUJWùtBOBTĻEJTQMFKâ
WJTVĻCSBVLtBOBTĻMBJLVĻJSĻSFE[BNTĻ#NEQIWCTF
#RKGÝCPCCMVKX ĻVOĻUPĻWBSĻBUJFTUBUăUĻUJLBJĻTFS
WJTâ
"QJFtBOBTĻGVOLDJKVĻWBSĻQâSCBVEăU ĻOFSFīJTUSù
KPUĻLĮÜNFTĻ[JĪPKVNVĻĻUâEâĻHBEăKVNâĻWFJDJFU
WJTBTĻEBSCăCBT ĻOFJFEBSCJOPUĻBVUPNPCJMJĻ"J[
TMùE[PUĻBVUPNPCJMJ ĻLĮÜNFTĻ[JĪPKVNTĻJ[[ÜE
*OTUBMùKPUĻBMLPNFUSV ĻQBSĻBQJFtBOBTĻPQDJKVĻUJFL
J[WùMùUBĻBQJFtBOBTĻWBJĻâSLâSUBTĻGVOLDJKBĻfP
JFTUBUăKVNVĻWBSĻWùMâLĻNBJOăUĻTFSWJTâ
#RKGÝCPCUHWPMEKLCUCMVKXġÝCPC
p 7JFOMBJDăHJĻOPTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻOPTQJFTUV
LSFJTPĻTWJSTMùExBĻ1-UBVTUJĪVĻVOĻBWâSJKBT
HBJTNBTĻTJHOâMBĻQPHV
BQUVWFOJĻĻTFLVOEFTĻĻEJTQMFKâĻWJTQJSNT
QBSâEâTĻ#RKGÝCPCCMVKX)CKFKGVOKP
*FUFJDBNTĻJ[WùMùUJFTĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFSWJTV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
#NMQOGVTU ĻVOĻWùMâLĻ#NEQIWCTF#RKGÝCPCCMVKXĻ
QùDĻUBNĻE[JOùKVĻWBSĻJFEBSCJOâU
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUĻWBJSâLBTĻSFJ[FTĻ#SBVL
tBOBTĻMBJLâĻSFE[BNPĻ[JĪPKVNVĻWBSĻOPE[ùTU
UJLBJĻTFSWJTâ
óTMęTVCUHWPMEKLCUCMVKXġÝCPC
p 7JFOMBJDăHJĻOPTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻOPTQJFTUV
LSFJTPĻTWJSTMùExBĻ1-UBVTUJĪVĻVOĻBWâSJKBT
HBJTNBTĻTJHOâMBĻQPHV
BQUVWFOJĻĻTFLVOEFTĻĻEJTQMFKâĻQBSâEâT
#NEQIWCTF#RKGÝCPCCMVKXĻVOĻE[JOùKV
WBSĻJFEBSCJOâU
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻJ[NBOUPUĻWJFOSFJ[ĻĻQùDĻUBN
TFSWJTâĻKâWFJDĻBUJFTUBUătBOB
5KODQNKWPFKURNGLC\KĮQLWOK
1BQJMEVTĻJFQSJFLtĻBQSBLTUăUBKJFNĻ[JĪPKVNJFN
LPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻWBS
QBSâEăUJFTĻBSăĻtâEJĻ[JĪPKVNJ
&KURNGLC
VGMUVU
0Q\ĦOGFCTDĦDC
&KURNGLC
VGMUVU
0Q\ĦOGFCTDĦDC
#NEQIWCTF
4GUVCTVU
KGURÐL
%[JOùKTĻJSĻCJKJTĻJ[TMùHUT
NB[âLĻQBSĻĻNJOÜUùNĻ
E[JOùKVĻWBSĻJFEBSCJOâU
OFWFJDPUĻKBVOVĻUFTUV
#NEQIWCTF
2ĹVKGVURÐEÔ
IÉM
(BJTTĻJ[QÜTUTĻQâSâLĻWâKJĻ
QÜUJFUĻTQùDăHâL
#NEQIWCTF
,ÉXGKE
CRMQRG
4B[JOJFUJFTĻBSĻTFSWJTV
#NEQIWCTF
ICKFKGV
W\UKNUV
6[TJMtBOBĻOBWĻQBCFJHUBĻ
HBJEJFU ĻMăE[ĻQBSâEâT
UFLTUTĻ#NEQIWCTFRĹVKGV
UGM
#NEQIWCTF
0CXUKIPÉNC
1âSOFTVNLâSCBTĻLĮÜNFĻ
OPTÜUJFUĻNBOVâMJ ĻOPTQJF
xPUĻQPHVĻ ĻWBJĻWFJDJFU
KBVOVĻFMQUFTUV
#NEQIWCTF
0GFGTÔIU
VGUVU
5FTUBĻLĮÜNFĻĻWFJDJFU
KBVOVĻFMQUFTUV
#NEQIWCTF
2ĹVKGVKNIÉM
(BJTTĻJ[QÜTUTĻQâSâLĻăTV
CSăEJĻĻJ[QÜUJFUĻUPĻJMHâL
#NEQIWCTF
2ĹVKGVXKG
INÉM
(BJTTĻJ[QÜTUTĻQâSâLĻTQù
DăHJĻĻQÜUJFUĻWâKâL
*FUFJDBNTĻJ[WùMùUJFTĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFSWJTV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
&\KPġLCKGFCTDKPęÝCPC
$GP\ĦPCWPFĦ\GīF\KPġLK
5VSJFUĻTBKÜHBĻQFEâMJĻMăE[ĻHBMBN
OPTQJFTUVĻ "VUPNPCJĮJFNĻBSĻBVUPNâUJTLP
QâSOFTVNLâSCVĻOPTQJFEJFUĻCSFNxV
QFEâMJ
/PTQJFEJFUĻ56#465612'0)+0'ĻUBVT
UJĪVĻVOĻUBEĻBUMBJEJFU
4UBSUFSBĻNPUPSTĻEBSCPKBT ĻLBNùSĻTâLĻEBSCP
UJFTĻE[JOùKTĻWBJĻJFTMùE[BTĻQâSLBStBOBTĻBJ[TBS
E[ăCB
58#4ÿ)+
#K\FGF\GUUNĘF\KUCTK\XĘTUVWKGXKGVQVWVđNXCFĝDCU
RWNVUCVUNĘIWWPRQIC56#465612'0)+0'
58#4ÿ)+
/FNùīJOJFUĻJFTQJFTUĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHV ĻKBĻUâĻJSĻOFQBSFJ[JĻQBHSJF[UBĻĻTBUWF
SJFUĻUPĻHBMV ĻLVSâĻBUSPEBTĻOPĪFNBNâĻBUTMù
HBTĻTMùE[PtâĻEBĮB ĻTLBUăUĻMQQĻ
*FWJFUPKJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBJ[EF
E[FTĻTMùE[ăĻVOĻJFTQJFEJFUĻMăE[ĻHBMBN
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻHBEăKVNâ ĻKBĻBVUPNBtăOB
JSĻBQSăLPUBĻBSĻBMLPNFUSV ĻUBE ĻMBJĻWBSùUV
JFEBSCJOâUĻE[JOùKV ĻWJTQJSNTĻKâWFJDĻFMQ
UFTUT ĻTLBUăUĻMQQĻ
+BĻE[JOùKVĻOFJ[EPEBTĻJFEBSCJOâUĻBS
ĻNùīJOâKVNJFN ĻOPHBJEJFUĻĻNJOÜUFT
QJSNTĻNùīJOâUĻWùMSFJ[ĻĚBVKPUĻBLVNVMBUP
SBNĻBUQÜTUJFT ĻJFEBSCJOâtBOBTĻKBVEBĻQJF
BVH
$4ÿ&+0ó,7/5
*[LâQKPUĻOPĻBVUPNBtăOBT ĻWJFONùSĻJ[ĪFNJFU
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻOPĻBJ[EFE[FTĻTMù
ExBĻVOĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻJSĻJFTMùHUBĻBUTMù
HBTĻQP[ăDJKBĻĻĻăQBtJ ĻKBĻBVUPNBtăOâĻBUSP
EBTĻCùSOJĻ*OGPSNâDJKVĻQBSĻEBSCăCBTĻQSJO
DJQV ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
/PUFJLUBĻUJQBĻE[JOùKJFNĻBVLTUâTĻJFEBSCJOâ
tBOBTĻMBJLâĻUVLtHBJUBTĻâUSVNTĻWBSĻCÜUĻJFWù
SPKBNJĻMJFMâLTĻOFLâĻQBSBTUJĻ5âĻOPUJFLĻUâEùĮ
MBJĻFNJTJKVĻTJTUùNBĻWBSùUVĻQùDĻJFTQùKBT
âUSâLĻTBTOJFHUĻOPSNâMVĻEBSCBĻUFNQFSBUÜSV
UâEùKâEJĻTBNB[JOPUĻJ[QMÜEFTĻFNJTJKVĻEBV
E[VNVĻVOĻBJ[TBSHâKPUĻWJEJ
$G\CVUNġICUXCFĦDC
-BJĻQBMBJTUVĻCFO[ăOBĻVOĻEă[FĮE[JOùKVT ĻJ[QJMEJFU
TPĮVTĻqĻ1MBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻCF[BUTMù
HBTĻWBEăCV ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
-BJĻBVUPNPCJMJĻWBSùUVĻJFEBSCJOâU ĻQBTBxJFSV
TBMPOâĻWBJĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâĻKâBUSPEBT
WJFOBJĻOPĻBVUPNPCJĮBĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHâNĻBSĻCF[BUTMùHBTĻWBEăCBT ĻGVOLDJKV
$4ÿ&+0ó,7/5
0GMęFęICFĦLWOęĻOFJ[ĪFNJFUĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHVĻOPĻBVUPNBtăOBTĻCSBVLtBOBT
WBJĻWJMLtBOBTĻMBJLâ
+\UNġF\KGVF\KPġLW
-BJĻJ[TMùHUVĻE[JOùKV
+BĻBVUPNPCJMJTĻJ[LVTUBT ĻUBEĻQJFUJFLĻOPTQJFTUĻUBVTUJĪVĻ56#465612'0)+0' ĻMBJĻJFEBSCJOâUVĻBVUPNPCJMJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
&\KPġLCKGFCTDKPęÝCPC
p /PTQJFEJFUĻ56#465612'0)+0'ĻĻE[J
OùKTĻQâSUSBVDĻEBSCPUJFT
p +BĻBVUPNBtăOBJĻJSĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVN
LâSCBĻVOĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻOFBUSPEBT
QP[ăDJKâĻ2ĻWBJĻKBĻBVUPNBtăOBĻQâSWJFUPKBT
EJWBTĻSFJ[FTĻOPTQJFEJFUĻWBJĻUVSJFU
OPTQJFTUVĻQPHVĻ56#465612'0)+0'
MăE[ĻE[JOùKTĻJ[TMùE[BT
5VĹTGUDNQĨġVęLU
4UÜSFTĻTMùE[FOFJĻGJLTùKPUJFTĻWBJĻBUCMPĸùKPUJFT
WBSĻCÜUĻE[JSEBNTĻNFIâOJTLTĻUSPLTOJT
p +BĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻBUSPEBTĻBJ[EF
E[FTĻTMùExBĻQP[ăDJKâĻVOĻUJFLĻOPTQJFTUB
QPHBĻ56#465612'0)+0' ĻTUÜSFTĻGJL
TBUPSTĻUJFLĻBUCMPĸùUT
p 4UÜSFTĻTMùE[FOFĻOPCMPĸùKBT ĻKBĻWBEăUâKB
EVSWJTĻUJFLĻBUWùSUBTĻQùDĻUBN ĻLBEĻE[JOùKT
JSĻJ[TMùHUT
#VUNġICURQ\ĦEKLCU
*OGPSNâDJKBĻQBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBT
EBxâEBKâNĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâNĻTLBUăUĻMQQĻ
"VUPNBtăOâNĻBSĻCF[BUTMùHBTĻQJFE[JĪVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJĻJSĻKâBUSPEBTĻTBMPOâ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
&\KPġLCKGFCTDKPęÝCPCpRCTCNġNCKUCMWOWNCVQTU
+GFCTDKPęÝCPCURCNĦF\ĦDC
1JFWJFOPKJFUĻWJFOVĻTBSLBOâĻWBEBĻTQBJMJ
QBSBMùMâĻBLVNVMBUPSBĻQP[JUăWBKBNĻUFSNJOâ
MJNĻ 58#4ÿ)+
6[NBOăHJĻQJFWJFOPKJFUĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtB
OBTĻLBCFMJ ĻMBJĻJ[WBJSăUPTĻOPĻăTTBWJFOPKV
NJFN ĻLPĻWBSĻSBEăUĻDJUBTĻE[JOùKBĻOPEBMăKVNâ
FTPtâTĻEFUBĮBT
"UWFSJFUĻLMJQtVTĻBVUPNPCJĮBĻBLVNVMBUPSB
QSJFLtùKâĻQâSTFHâĻVOĻOPĪFNJFUĻQâSTFHV Ļ
+BĻBLVNVMBUPSTĻJSĻJ[MâEùKJFT ĻBVUPNPCJMJĻWBS
JFEBSCJOâU ĻJ[NBOUPKPUĻTUSâWVĻOPĻDJUBĻBLVNVMB
UPSB
-BJĻJ[WBJSăUPTĻOPĻăTTBWJFOPKVNJFNĻWBJĻDJUJFN
CPKâKVNJFN ĻJFEBSCJOPUĻBVUPNBtăOVĻBSĻTBWJF
OPUâKWBEVĻQBMăE[ăCV ĻJFUFJDBNTĻSăLPUJFTĻtâEJ
*FWJFUPKJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBUTMù
HBTĻQP[ăDJKâĻ ĻTLBUăUĻMQQĻ
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻQBSBMùMâĻBLVNVMBUPSB
TQSJFHVNTĻJSĻĻ7
+BĻQBSBMùMBJTĻBLVNVMBUPSTĻJSĻV[TUâEăUTĻDJUâ
BVUPNPCJMă ĻJ[TMùE[JFUĻQBSBMùMâĻBVUPNPCJĮB
E[JOùKVĻVOĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻBCJĻBVUPNP
CJĮJĻOFTBTLBSBT
1JFWJFOPKJFUĻPUSVĻTBSLBOâĻWBEBĻTQBJMJĻBVUP
NPCJĮBĻQP[JUăWBKBNĻUFSNJOâMJNĻ 1JFWJFOPKJFUĻWJFOVĻNFMOâĻWBEBĻTQBJMJĻQBSB
MùMâĻBLVNVMBUPSBĻOFHBUăWBKBNĻUFSNJOâMJN
1JFWJFOPKJFUĻPUSVĻTQBJMJĻ[FNùKVNBĻQVO
LUBN ĻQJFNùSBN ĻMBCâTĻQVTFTĻE[JOùKB
TUJQSJOâKVNBĻBVHtEBĮBJ ĻâSùKâTĻTLSÜWFT
HBMWJĪBJĻ 1âSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻâSùKâĻTBWJFOPKVNBĻWBEB
TQBJMFTĻJSĻESPtJĻOPTUJQSJOâUBT ĻMBJĻJFEBSCJ
OâtBOBTĻMBJLâĻOFCÜUVĻE[JSLTUFĮV
*FEBSCJOJFUĻQBSBMùMâĻBVUPNPCJĮBĻE[JOùKVĻVO
ĚBVKJFUĻUBNĻEBxBTĻNJOÜUFTĻEBSCPUJFTĻBS
BQHSJF[JFOJFN ĻLBTĻJSĻOFEBVE[ĻMJFMâLJĻQBS
UVLtHBJUBTĻBQNùSBNĻĻBQHSNJO
*FEBSCJOJFUĻUâĻBVUPNPCJĮBĻE[JOùKV ĻLVSB
BLVNVMBUPSTĻJSĻJ[MâEùKJFT
58#4ÿ)+
.ùīJOPUĻJFEBSCJOâUĻBVUPNBtăOV ĻOFJ[NBO
UPKJFUĻTBWJFOPKVNVT ĻKPĻQBTUâWĻE[JSLTUFĮPtB
OBTĻSJTLT
/PĪFNJFUĻWBEVTĻBQHSJF[UâĻTFDăCâĻĻWJT
QJSNTĻNFMOP ĻQùDĻUBNĻTBSLBOP
/PESPtJOJFUĻUP ĻMBJĻOFWJFOBĻNFMOâĻWBEB
TQBJMFĻOFTLBSUVĻBLVNVMBUPSBĻQP[JUăWP
UFSNJOâMJĻWBJĻTBSLBOâĻWBEBĻUFSNJOâMJ
$4ÿ&+0ó,7/5
p
"LVNVMBUPSTĻWBSĻSBEăUĻĮPUJĻTQSâE[JFO
CăTUBNVĻHâ[JĻ/FQBSFJ[JĻQJFWJFOPKPU
BLVNVMBUPSBĻTBWJFOPUâKWBEV ĻWBS
SBTUJFTĻE[JSLTUFMFT ĻLBTĻTBWVLâSUĻWBS
J[SBJTăUĻBLVNVMBUPSBĻFLTQMP[JKV
p
"LVNVMBUPSTĻTBUVSĻTùSTLâCJ ĻLBTĻWBS
J[SBJTăUĻOPQJFUOVTĻBQEFHVNVT
p
+BĻTùSTLâCFĻJFLĮÜTUĻBDăT ĻOPOâLĻV[
âEBTĻWBJĻBQīùSCB ĻTLBMPKJFUĻTLBSUPĻWJFUV
BSĻMJFMVĻÜEFOTĻEBVE[VNVĻ+BĻTùSTLâCF
JFLĮÜTUĻBDăT ĻOFLBWùKPUJFTĻWùSTJFUJFTĻQJF
âSTUB
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻBVUPNPCJĮBĻBLVNVMB
UPSVĻTLBUJFUĻTLBUăUĻMQQĻ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
2ęTPGUWOMęTDCU
8KURęTĦIK
/CPWęNęRęTPGUWOMęTDC
*5#
)4"Ļ )JMMĻ4UBSUĻ"TTJTU ĻGVOLDJKBĻJSĻQJFFKBNB
BVUPNPCJĮJFNĻHBOĻBSĻNBOVâMP ĻHBOĻBVUPNâ
UJTLPĻQâSOFTVNLâSCV
58#4ÿ)+
1âSOFTVNLâSCBTĻEBSCBĻUFNQFSBUÜSBĻUJFL
QâSCBVEăUB ĻMBJĻOPWùSTUVĻKFCLâEVĻQJFE[JĪBT
TJTUùNBTĻLPNQPOFOUVĻCPKâKVNVTĻ+BĻSPEBT
QâSLBStBOBTĻSJTLT ĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
J[HBJTNPKBTĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻVOĻQBSâ
EâTĻUFLTUBĻQB[JĪPKVNTĻ5âEâĻHBEăKVNâ
JFWùSPKJFUĻTOJFHUPTĻOPSâEăKVNVT
"UQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNBĻCMPĸùUâKTĻOPWùSt
OFKBVtVĻBUQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNBĻJFTMùHtBOBT
JFTQùKVĻQBSBTUBTĻCSBVLtBOBTĻUVSQHBJUâĻMBJLâ
p *FWùSPKJFUĻV[ĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTWJSBT
SFE[BNPĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBTĻTIùNV
ĻTâDJFUĻQâSTMùHtBOVĻOPĻOFJUSâMâTĻQP[ăDJKBT
0ĻVOĻQùDĻUBNĻKGURKGFKGVW\KGMÝWĻQâSOF
TVNVĻQâSTMùHTWJSV ĻMBJĻUPĻWBSùUVĻQâSWJFUPU
QP[ăDJKâĻ4
făĻGVOLDJKBĻOP[ăNù ĻLBĻCSFNxVĻTJTUùNBT
QFEâĮBĻTQJFEJFOTĻTBHMBCâKBTĻWBJSâLBTĻTFLVO
EFT ĻLBNùSĻLâKBĻUJFLĻQâSWJFUPUBĻOPĻCSFNxV
QFEâĮBĻV[ĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ ĻQJSNTĻV[TâLU
CSBVLtBOVĻWBJĻCSBVLUĻBUQBLBĮHBJUâĻBVHtVQ
LBMOâ
įTMBJDăHBJTĻCSFN[ùtBOBTĻFGFLUTĻJ[[ÜEĻQùD
EBxâNĻTFLVOEùNĻWBJĻUBE ĻLBEĻUJFLĻOPTQJFTUT
Hâ[FTĻQFEâMJT
#VRCMCīICKVCURęTPGUWOCDNQĨġVęLU
p *FTMùE[JFUĻBUQBLBĮHBJUVĻUJLBJĻUBE ĻKBĻBVUP
NPCJMJTĻJSĻQJMOăHJĻBQTUâKJFT
2đTPGUWOWRđTUNĘIÞCPCUUJĘOC
"QMÜLPKJFUĻGBLUJTLPĻQâSOFTVNVĻTIùNV ĻLBT
BUUùMPUBĻV[ĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTWJSBT
p 1JFĻLBUSBTĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBT
OPTQJFEJFUĻTBKÜHBĻQFEâMJĻMăE[ĻHBMBN
p 1âSOFTVNVĻNBJĪBTĻTUBSQMBJLPTĻOPĪFNJFU
LâKVĻOPĻTBKÜHBĻQFEâĮB
$4ÿ&+0ó,7/5
/PWJFUPKPUĻBVUPNBtăOVĻTUâWùtBOBJĻTMăQVNâ
WJFONùSĻJFTMùE[JFUĻTUâWCSFN[JĻĻQâSOFTVNB
JFTMùHtBOBĻOBWĻQJFUJFLPtB ĻMBJĻBVUPNBtăOV
OPUVSùUVĻV[ĻWJFUBTĻWJTâTĻTJUVâDJKâT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
2ęTPGUWOWKPFKMCVQTU
4WBSăHTĻOPTBDăKVNTĻTBJTUăCâĻBSĻWJEFJĻESBV
E[ăHVĻCSBVLtBOVĻJSĻQBSFJ[âĻQâSOFTVNBĻJ[WùMù
tBOâTĻVOĻTBWMBJDăHBĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHtBOB
%BxPTĻWBSJBOUPTĻLâĻQBMăHMăE[FLMJTĻJSĻQJFFKBNT
JOEJLBUPSTĻ(4*ĻrĻ (FBSĻ4IJGUĻ*OEJDBUPS ĻrĻLBT
JOGPSNùĻWBEăUâKV ĻLBEĻWBSĻBLUJWJ[ùUĻOâLBNP
BVHTUâLPĻWBJĻ[FNâLPĻQâSOFTVNV ĻMBJĻQBOâLUV
QùDĻJFTQùKBTĻ[FNâLVĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪV
5BÀV ĻĪFNPUĻWùSâĻUâEVTĻSBLTUVSMJFMVNVTĻLâ
WFJLUTQùKVĻVOĻEBSCăCVĻCF[ĻWJCSâDJKâN ĻWBSĻCÜU
JFUFJDBNTĻQâSTMùHUĻQâSOFTVNVT ĻLBEĻE[JOùKB
âUSVNTĻJSĻMJFMâLTĻ$JQBSTĻSâNăUJĻOPSâEBĻQBtSFJ
[ùKPĻQâSOFTVNV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
2ęTPGUWOMęTDCU
#WVQOęVKUMęRęTPGUWOMęTDC
)GCTVTQPKE
TMùHVĻJ[TMùHUVĻOPĻ2ĻQP[ăDJKBT ĻKâCÜUĻOPTQJFT
UBNĻCSFNxVĻQFEâMJN
,BEĻQâSTMùHTĻJSĻQP[ăDJKâĻ2 ĻQâSOFTVNLâSCB
UJFLĻNFIâOJTLJĻCMPĸùUBĻ1JFTBSE[ăCBTĻOPMÜLâ
JFTMùE[JFUĻBSăĻTUâWCSFN[J ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
-BJĻWBSùUVĻBJ[TMùHUĻBVUPNBtăOVĻVOĻJFTMùHU
TJHOBMJ[âDJKV ĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHBNĻKâBUSP
EBTĻ2ĻQP[ăDJKâ
+PUVTWOGPVWRCPGNKU&KIKVCNCTRđTPGUWOWKPFK
MCVQTW
1âSOFTVNVĻJOEJLBUPST
NBOVâMBKâNĻQâSOFTVNLâS
CâNĻ7JFOMBJDăHJĻUJFLĻJ[HBJ
TNPUTĻUJLBJĻWJFOTĻSâEăUâKTĻ
UBTĻJ[HBJTNPKBTĻDFOUSâĻUJLBJ
QBSBTUBTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ
1âSTMùE[PUĻBVHTUâLV[FNâLVĻQâSOFTVNV ĻLâ
JFUFJLUT ĻBVHtùKBJTĻQâSOFTVNTĻBUUùMâĻJ[HBJTNP
KBTĻTBSLBOâĻLSâTâĻQJFĻBU[ăNFTĻ ĻCFUĻBQBLt
ùKBJTĻĻQJFĻBU[ăNFTĻ
*OTUSVNFOUVĻQBOFMăĻ"OBMP
HVFĻQâSOFTVNVĻQP[ăDJKBTĻVO
JOEJLBUPSBĻCVMUJĪBTĻJSĻSFE[B
NBTĻLPNCJOùUâĻJOTUSVNFOUV
QBOFĮBĻDFOUSâ
58#4ÿ)+
&#WVQOđVKUMQRđTPGUWOWRQ\ĝEKLCU p
/CPWđNQRđTPGUWOWRQ\ĝEKLCU
2ęTPGUWOWRQ\ĦEKLCU
"VUPNâUJTLPĻQâSOFTVNV
QP[ăDJKBTĻJSĻOPSâEăUBTĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFĮBĻMBCBKâĻQVTù
7JFOMBJLVTĻJ[HBJTNPKBTĻUJLBJ
WJFOTĻSâEăUâKTĻĻUBT ĻLVSt
OPSâEBĻQBtSFJ[ùKPĻQâSOF
TVNVĻQâSTMùHBĻQP[ăDJKV
4JNCPMTĻ5Ļ03"/jĂĻLSâTâĻBQ[ăNùĻBLUJWJ[ùUV
4QPSUBĻSFxăNV
2p5VęXġÝCPCURQ\ĦEKLC
*FEBSCJOPUĻE[JOùKVĻWBJĻBVUPNPCJMJNĻBUSPEPUJFT
TUâWWJFUâ ĻJ[WùMJFUJFTĻ2Ļ-BJĻQâSOFTVNVĻQâS
*FTMùE[PUĻ2ĻQP[ăDJKV ĻBVUPNBtăOBJĻKâCÜUĻQJM
OăHJĻBQUVSùUBJ
$4ÿ&+0ó,7/5
/PWJFUPKPUĻBVUPNBtăOVĻTUâWùtBOBJĻTMăQVNâ
WJFONùSĻJFTMùE[JFUĻTUâWCSFN[JĻĻBVUPNâUJ
TLâTĻQâSOFTVNLâSCBTĻ2ĻQP[ăDJKBTĻJFTMùH
tBOBĻOBWĻQJFUJFLPtB ĻMBJĻBVUPNBtăOVĻOPUV
SùUVĻV[ĻWJFUBTĻWJTâTĻTJUVâDJKâT
4p#VRCMCīICKVC
"VUPNPCJMJNĻKâTUâWĻV[ĻWJFUBT ĻLBEĻUJFLĻJ[WùMùUB
4ĻQP[ăDJKB
0p0GKVTęNU
/BWĻJFTMùHUTĻOFWJFOTĻOPĻQâSOFTVNJFN ĻVOĻE[J
OùKVĻWBSĻJFEBSCJOâUĻ*[NBOUPKJFUĻTUâWCSFN[J ĻKB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
2ęTPGUWOMęTDCU
BVUPNPCJMJTĻTUâWĻV[ĻWJFUBT ĻQâSOFTVNVĻQâSTMù
HBNĻBUSPEPUJFTĻQP[ăDJKâĻ0
&p2KGF\KĮC
&ĻJSĻQBSBTUâĻCSBVLtBOBTĻQP[ăDJKBĻ1âSTMùHtB
OâTĻV[ĻBVHtVĻVOĻMFKVĻOPUJFLĻBVUPNâUJTLJĻBULB
SăCâĻOPĻQBâUSJOâKVNBĻVOĻâUSVNBĻMăNFĪBĻ"VUP
NPCJMJNĻKâTUâWĻV[ĻWJFUBT ĻLBEĻQâSOFTVNVĻQâS
TMùHTĻUJFLĻQâSWJFUPUTĻV[ĻQP[ăDJKVĻ&ĻOPĻQP[ăDJKBT
4
)GCTVTQPKEpOCPWęNQRęTPGUWOW
RQ\ĦEKLCU *[NBOUPKPUĻ(FBSUSPOJDĻBVUPNâUJTLPĻQâSOF
TVNLâSCV ĻWBEăUâKTĻWBSĻNBJOăUĻQâSOFTVNVTĻBSă
NBOVâMJĻ"VUPNPCJMJTĻCSFN[ùĻBSĻE[JOùKV ĻLBE
BLTFMFSBUPSBĻQFEâMJTĻJSĻBUMBJTUT
.BOVâMâTĻQâSOFTVNVĻQP[ăDJKBTĻWBSĻJFTMùHU
QâSWJFUPKPUĻTWJSVĻV[ĻTâOJFNĻOPĻQP[ăDJKBTĻ&ĻMăE[
HBMùKBJĻQP[ăDJKBJĻQJFĻ Ļ*OGPSNâDJKBTĻEJT
QMFKBĻTJNCPMTĻ ĻNBJOBĻLSâTVĻOPĻ#"-5"4
V[ĻPSBOxV ĻVOĻTLBJUĮJĻĻĻJSĻSFE[BNJĻMBVLâ ĻLBT
BUCJMTUĻUJLLPĻJFTMùHUBKBNĻQâSOFTVNBN
p 1âSWJFUPKJFUĻTWJSVĻV[ĻQSJFLtVĻ Ļ QMVT ĻMBJ
JFTMùHUVĻBVHTUâLVĻQâSOFTVNV ĻVOĻBUMBJEJFU
TWJSV ĻMBJĻUâĻBUHSJF[UPTĻTâLVNBĻQP[ăDJKâ
TUBSQĻ ĻVOĻp
WBJ
p 7FMDJFUĻTWJSVĻBUQBLBĮĻV[ĻpĻ NăOVT ĻMBJ
JFTMùHUVĻ[FNâLVĻQâSOFTVNV ĻVOĻBUMBJEJFU
UP
.BOVâMPĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBTĻSFxăNV
ĻWBSĻJFTUBUăUĻKFCLVSâĻCSăEăĻCSBVLtBOBT
MBJLâ
(FBSUSPOJDĻBVUPNâUJTLJĻQâSTMùE[ĻQâSOFTVNVT
V[ĻMFKV ĻKBĻWBEăUâKTĻĮBVKĻâUSVNBNĻTBNB[JOâUJFT
[FNĻJFTMùHUBKBNĻQâSOFTVNBNĻBUCJMTUPtâ
MăNFĪB ĻMBJĻOFQJFĮBVUVĻSBVTUătBOPTĻVOĻBQTUâtB
OPT
-BJĻWùMSFJ[ĻOPSFHVMùUVĻBVUPNâUJTLPĻCSBVLtB
OBTĻSFxăNV
p 1âSWJFUPKJFUĻTWJSVĻV[ĻTâOJFNĻMăE[ĻHBMùKBJ
QP[ăDJKBJĻ&
2+'<ÿ/'
+BĻQâSOFTVNLâSCBJĻJSĻTQPSUBĻQSPHSBNNB
QâSOFTVNLâSCBĻLĮÜTĻQBSĻNBOVâMPĻUJLBJĻQùD
UBN ĻLBEĻTWJSBĻUJLTĻQâSWJFUPUBĻV[ĻQSJFLtVĻWBJ
BUQBLBĮĻ ĻQP[ăDJKâĻ*OGPSNâDJKBTĻEJTQMFKB
SâEăKVNJĻNBJOăTJFTĻOPĻ5 ĻMBJĻQBSâEăUV ĻLâET
QâSOFTVNTĻqĻJSĻJFTMùHUT
)GCTVTQPKEURQTVCTGäĦOU 5
4QPSUBĻSFxăNTĻOPESPtJOBĻTQPSUJTLâLVTĻSBL
TUVSMJFMVNVTĻVOĻĮBVKĻTBTOJFHUĻMJFMâLVTĻE[JOùKB
BQHSJF[JFOVTĻBSĻLBUSVĻQâSOFTVNVĻ7JFOMBJLVT
UBTĻâUSâLĻSFBīùĻV[ĻQBâUSJOâKVNVĻ"LUăWJĻCSBV
DPU ĻQSJFLtSPLBĻUJFLĻEPUBĻ[FNâLBNĻQâSOFTV
NBN ĻLBTĻJ[SBJTBĻWùMâLVĻQâSTMùHtBOVĻV[ĻBVH
TUâLVĻQâSOFTVNV
4QPSUBĻSFxăNVĻWBSĻJFTUBUăU ĻQâSWJFUPKPUĻTWJSVĻV[
TâOJFNĻOPĻQP[ăDJKBTĻ&ĻMăE[ĻHBMùKBJĻQP[ăDJKBJĻQJF
Ļ*OGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻSâEăKVNTĻNBJOâT
OPĻ&ĻV[Ļ5
4QPSUBĻSFxăNVĻWBSĻJFTMùHUĻKFCLVSâĻMBJLâĻBVUP
NPCJĮBĻLVTUăCBTĻMBJLâ
)GCTVTQPKE\KGOCUTGäĦOU
7BSĻCÜUĻWJFHMâLĻV[TâLUĻCSBVLtBOVĻV[ĻTMJEFOB
DFĮB ĻNBOVâMJĻJFTMùE[PUĻĻQâSOFTVNV
/PTQJFEJFUĻCSFNxVĻQFEâMJĻVOĻQâSWJFUPKJFU
QâSOFTVNVĻQâSTMùHTWJSVĻOPĻQP[ăDJKBTĻ&
MăE[ĻHBMùKBJĻQP[ăDJKBJĻQJFĻ ĻĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFMăĻSâEăKVNTĻNBJOâTĻOPĻ&ĻV[
DJQBSVĻ
3JUJOJFUĻV[ĻBVHtVĻMăE[ĻĻQâSOFTVNBN ĻEJW
SFJ[ĻTQJFxPUĻTWJSVĻV[ĻQSJFLtVĻV[Ļ Ļ QMVTB
QVTJĻĻEJTQMFKâĻSâEăKVNTĻNBJOâTĻOPĻĻV[Ļ
"UMBJEJFUĻCSFN[FTĻVOĻV[NBOăHJĻTQJFEJFU
BLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ
1âSOFTVNLâSCBTĻ[JFNBTĻSFxăNTĻOP[ăNùĻUP
LBĻBVUPNPCJMJĻJ[LVTUJOBĻBSĻNB[âLJFNĻE[JOùKB
BQHSJF[JFOJFNĻVOĻTBNB[JOâUVĻE[JOùKBĻKBVEV
E[FOPtBKJFNĻSJUFĪJFN
-KEMFQYP
,BEĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJTĻUJFLĻQJMOăCâ
OPTQJFTUTĻMăE[ĻHSăEBJĻ HBSâNĻQP[ăDJKBJ ĻLVSB
QBSBTUJĻBUUJFDJOâNBĻV[ĻQJMOVĻQBâUSJOâKVNV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
2ęTPGUWOMęTDCU
UÜEBĮĻUJFLĻJFTMùHUTĻ[FNâLTĻQâSOFTVNTĻ5P
EùWùĻQBSĻLJDLEPXOĻGVOLDJKV
1âSWJFUPKPUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻDJUâĻTUâWPLMă
UVSJFUĻLâKVĻV[ĻCSFN[FTĻQFEâĮB
/GJęPKUMCKURęTPGUWOWRęTUNġIC
DNQĨġVęLU
'NGMVTKUMCKURęTPGUWOWDNQĨġVęLUp
RęTUNġICDNQĨġVęLUUVęXġÝCPCURQ\ĦEKLę
2
+BĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJTĻUJFLĻBUMBJTUTĻOPĻLJDL
EPXOĻQP[ăDJKBT ĻQâSOFTVNLâSCBĻBVUPNâUJTLJ
QâSTMùE[BTĻV[ĻBVHtV
-BJĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻWBSùUVĻQâSTMùHUĻOP
QP[ăDJKBTĻ2ĻDJUâTĻQP[ăDJKâT ĻKâCÜUĻOPTQJFTUBN
CSFNxVĻQFEâMJNĻVOĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJ
KâCÜUĻQBHSJF[UBJĻQP[ăDJKâĻ++ ĻTLBUăUĻMQQĻ
,JDLEPXOĻGVOLDJKVĻJ[NBOUP ĻLBEĻJSĻOFQJFDJF
tBNTĻTUSBVKtĻQBâUSJOâKVNT ĻQJFNùSBN ĻBQE[F
OPU
&TQÝĦDCUHWPMEKLC
(FBSUSPOJDĻOFQJFĮBVKĻQâSTMùHtBOPTĻV[ĻMFKVĻKFC
LJDLEPXOĻGVOLDJKV ĻLâĻSF[VMUâUâĻE[JOùKB
âUSVNTĻLĮÜUVĻUJLĻMJFMT ĻLBĻTQùUVĻCPKâUĻE[JOùKV
/FLBTĻOFOPUJFL ĻKBĻWBEăUâKTĻKPQSPKâNĻNùīJOB
tâEJĻQâSTMùHUĻ[FNâLVĻQâSOFTVNVĻQJFĻBVH
TUJFNĻE[JOùKBĻBQHSJF[JFOJFNĻqĻQBMJFLĻJFTMùHUT
TâLPUOùKBJTĻQâSOFTVNT
+BĻJSĻBLUJWùUBĻLJDLEPXOĻGVOLDJKB ĻBVUPNBtăOB
WBSĻQâSTMùHUĻWJFOVĻWBJĻWBJSâLVTĻQâSOFTVNVT
WJFOMBJDăHJĻBULBSăCâĻOPĻE[JOùKBĻBQHSJF[JFOJFN
"VUPNBtăOBĻQâSTMùE[BTĻQâSOFTVNVĻV[ĻBVHtV
LBEĻE[JOùKTĻTBTOJFE[ĻNBLTJNâMPĻâUSVNV ĻMBJ
OFQJFĮBVUVĻCPKâKVNVĻSBEătBOVĻE[JOùKâ
2ęTUNġICDNQĨġVęLUpPGKVTęNęRQ\ĦEKLC 0
G021351
-BJĻOFQJFĮBVUVĻQJFĮBVKBNPĻE[JOùKBĻBQHSJF[JFOV
TLBJUBĻQâSTOJFHtBOV ĻQâSOFTVNLâSCBTĻLPOUSP
MFTĻQSPHSBNNBJĻJSĻBJ[TBSE[ăCBTĻCMPĸùUâKTĻQâS
OFTVNVĻQâSTMùHtBOBJĻV[ĻMFKV ĻLBTĻOFQJFĮBVK
LJDLEPXOĻGVOLDJKV
1âSOFTVNVĻQâSTMùHVĻCSăWJĻWBSĻQâSTMùHUĻV[
QSJFLtVĻVOĻBUQBLBĮĻTUBSQĻ0ĻVOĻ&Ļ$JUBTĻQP[ăDJ
KBTĻJSĻCMPĸùUBTĻBSĻGJLTBUPSV ĻLPĻWBSĻBUCSăWPU
OPTQJFxPUĻCMPĸùUâKBĻQPHVĻV[ĻQâSOFTVNVĻQâS
TMùHB
+BĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻJSĻ0ĻQP[ăDJKâĻVOĻBVUP
NPCJMJTĻJSĻTUâWùKJTĻWJTNB[ĻĻTFLVOEFTĻ OFBULB
SăHJĻOPĻUâ ĻWBJĻE[JOùKTĻEBSCPKBT ĻQâSOFTVNV
QâSTMùHTĻJSĻCMPĸùUT
-BJĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻWBSùUVĻQâSTMùHUĻOP
QP[ăDJKBTĻ0ĻDJUâTĻQP[ăDJKâT ĻKâCÜUĻOPTQJFTUBN
CSFNxVĻQFEâMJNĻVOĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJ
KâBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ++ ĻTLBUăUĻMQQĻ
,BEĻCMPĸùUâKQPHBĻJSĻOPTQJFTUB ĻTWJSVĻWBSĻQâS
WJFUPUĻV[ĻQSJFLtVĻWBJĻBUQBLBĮĻQP[ăDJKâTĻ2 Ļ4 Ļ0
VOĻ&
#WVQOęVKUMCKURęTPGUWOWRęTUNġIC
DNQĨġVęLU
"VUPNâUJTLBKBJĻQâSOFTVNLâSCBJĻJSĻTQFDJâMBT
ESPtăCBTĻTJTUùNBT
5VęXġÝCPCURQ\ĦEKLC 2
4UâWPtBĻBVUPNBtăOBĻBSĻJFTMùHUVĻE[JOùKV
``
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
2ęTPGUWOMęTDCU
&GCMVKXġLKGVCWVQOęVKUMQRęTPGUWOW
RęTUNġICDNQĨġVęLW
#WVQOęVKUMęRęTPGUWOMęTDC
2QYGTUJKHV
2QYGTUJKHVXCK)GCTVTQPKE!
+BĻOFFTBUĻQâSMJFDJOâUT ĻWBJĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSă
LPUBĻBSĻ1PXFSTIJGUĻQâSOFTVNLâSCV ĻWBSBUĻUP
OPTLBJESPU ĻBQMÜLPKPUĻBQ[ăNùKVNVĻQâSOFTVN
LâSCBTĻV[MăNùĻ[FNĻE[JOùKBĻQâSTFHBĻrĻTLBUăU
MQQĻĻ"Q[ăNùKVNTĻo.14oĻOP[ăNù ĻLB
BVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻ1PXFSTIJGUĻQâSOF
TVNLâSCVĻ1SFUùKâĻHBEăKVNâĻUâĻJSĻBQSăLPUBĻBS
(FBSUSPOJDĻBVUPNâUJTLPĻQâSOFTVNLâSCV
,ęRCVWTRTęVę
+BĻBVUPNBtăOBĻOBWĻCSBVLtBOBTĻLâSUăCâ ĻQJF
NùSBN ĻKBĻBLVNVMBUPSTĻJ[MâEùKJFT ĻUBEĻQâSOF
TVNVĻQâSTMùHTĻKâJ[TMùE[ĻOPĻ2ĻQP[ăDJKBT ĻMBJ
BVUPNBtăOVĻWBSùUVĻQâSWJFUPU
1BDFMJFUĻOPEBMăKVNâĻBJ[ĻDFOUSBĻLPOTPMFT
FTPtPĻHVNJKBTĻQBLMâKJĪV
/PTQJFEJFUĻVOĻBUMBJEJFUĻLPOTPMFTĻE[FMUFOP
UBVTUJĪV
1âSWJFUPKJFUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻOPĻQP[ă
DJKBTĻ2
/PWJFUPKJFUĻHVNJKBTĻQBLMâKJĪVĻBUQBLBĮ
WJFUâ
&#WVQOđVKUMQRđTPGUWOWRQ\ĝEKLCU p
/CPWđNQRđTPGUWOWRQ\ĝEKLCU
1PXFSTIJGUĻJSĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
LBNĻQBSBTUâTĻBVUPNâUJTLâTĻQâSOFTVNLâSCBT
WJFUâĻJSĻEJWLâStâĻNFIâOJTLâĻTBKÜHBĻEJTLJ
"VUPNâUJTLBKBJĻQâSOFTVNLâSCBJĻUâĻWJFUâĻJS
IJESBVMJTLTĻHSJF[FTĻNPNFOUBĻQâSWFJEPUâKT
LBTĻWBEBĻKBVEVĻOPĻE[JOùKBĻV[ĻQâSOFTVNLâSCV
1PXFSTIJGUĻQâSOFTVNLâSCBĻEBSCPKBTĻUâQBUĻVO
UBJĻJSĻUâEJĻQBtJĻWBEăCBTĻFMFNFOUJĻVOĻGVOLDJKBT
LâĻ(FBSUSPOJDĻBVUPNâUJTLBKBJĻQâSOFTVNLâSCBJ
LBTĻBQSBLTUăUBĻJFQSJFLtùKâĻTBEBĮâ
1âSOFTVNLâSCBTĻEJWLâStBKBNĻTBKÜHBNĻJSĻQâS
TMPE[FTĻBJ[TBSHGVOLDJKB ĻLBTĻUJFLĻBLUJWùUBĻQâS
LBStBOBTĻHBEăKVNâ ĻQJFNùSBN ĻKBĻBVUPNPCJMJT
TMăQâĻWJFUâĻUJFLĻJMHTUPtJĻUVSùUTĻV[ĻWJFUBT
OPTQJFxPUĻHâ[FTĻQFEâMJ
1âSLBSTVTJĻQâSOFTVNLâSCBĻJ[SBJTBĻBVUPNPCJĮB
LSBUătBOPTĻVOĻWJCSùtBOV ĻLâĻSF[VMUâUâĻJ[HBJT
NPKBTĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻVOĻJOGPSNâDJKBT
EJTQMFKâĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻ1âSOFTVNLâSCB
WBSĻQâSLBSTUĻBSă ĻMùOâNĻCSBVDPUĻBVUPNBtăOV
SJOEâĻ ĻLNIĻWBJĻMùOâL ĻBVHtVQĻLBMOâĻWBJĻBS
QJFTUJQSJOâUVĻQJFLBCJĻ1âSOFTVNLâSCB
BUE[JFTU ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻTUâWĻV[ĻWJFUBT ĻJS
OPTQJFTUTĻCSFNxVĻQFEâMJTĻVOĻE[JOùKTĻEBSCPKBT
CSăWHBJUâ
1âSLBStBOV ĻLPĻJ[SBJTBĻMùOBĻCSBVLtBOBĻBVUP
NPCJĮVĻSJOEâ ĻWBSĻOPWùSTU ĻCSBVDPUĻQBLâQFOJ
TLJ
7JFOăHBJTĻJ[ĪùNVNTĻJSĻTBEBĮâĻ(FBSUSPOJDĻrĻ[JFNBTĻSFxăNTĻ1PXFSTIJGUĻTOJFE[ĻJFTQùKVĻTâLUĻHBJUVĻQBĻTMJEFOVĻCSBVLUVWJ ĻKBĻJSĻNBOVâMJĻBLUJWJ[ùUTĻĻQâSOFTVNTĻrĻOFWJTĻĻQâSOFTVNT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
2ęTPGUWOMęTDCU
p "QUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻVO ĻUVSPUĻOPTQJFTUV
CSFNxVĻQFEâMJ ĻOPHBJEJFU ĻLBNùSĻMăE[
QSJFLtâĻFTPtBKBNĻBVUPNPCJMJNĻJSĻQJFUJF
LBNTĻBUUâMVNT ĻUBEĻOPCSBVDJFUĻOFMJFMV
BUUâMVNVĻVOĻWùMSFJ[ĻOPHBJEJFU ĻWJFOMBJLVT
UVSPUĻOPTQJFTUVĻCSFNxVĻQFEâMJ
58#4ÿ)+
/PTQJFEJFUĻCSFNxVĻQFEâMJ ĻMBJĻBVUPNPCJMJT
OFSJQPUV ĻKBĻBUSPEBUJFTĻTMăQâĻWJFUâĻĻOFNùīJ
OJFUĻUPĻEBSăU ĻOPTQJFxPUĻHâ[FTĻQFEâMJĻ1SF
UùKâĻHBEăKVNâĻQâSOFTVNLâSCBĻWBSĻQâSLBSTU
4WBSăHBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻ1PXFSTIJGUĻQâSOFTVN
LâSCVĻVOĻWJMLtBOVĻĻTLBUăUĻMQQĻ
6GMUVC\KĮQLWOUWPFCTDĦDC
%BxâTĻTJUVâDJKâTĻEJTQMFKâĻWBSĻQBSâEăUJFTĻ[JĪP
KVNTĻWJFMBJLVTĻBSĻTJNCPMBĻJ[HBJTNPtBOV
5KODQNU
"
&KURNGLU
$TCWMÝCPCUTCMUVWTNKGNWOK
4ĦEĦDC
2ÉTPGURÉTMCTU
DTGO\NCKCRV
7JFONùSăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻHSÜUă
CBTĻQJFĻE[JOùKBĻQBTUâWăHJFNĻBQHSJF
[JFOJFN
1âSOFTVNLâSCBĻJSĻQâSLBSTùUBĻ/PUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻV[ĻWJFUBTĻBS
EBSCBĻCSFN[ùN"
2ÉTPGURÉTMCTÝ#RV
FTQÝÉXKGVÉ
#ÜUJTLBĻSBVTUătBOâTĻBVUPNPCJĮBĻHBJUâ
1âSOFTVNLâSCBĻJSĻQâSLBSTùUBĻ/FLBWùKPUJFTĻESPtâĻWFJEâĻOPWJF
UPKJFUĻBVUPNPCJMJĻTUâWWJFUâ"
2ÉTPGUF\GUÐLCUFCT
DKPKGVF\KP
/BWĻQJFE[JĪBT ĻKPĻQâSLBSTVTJĻQâSOF
TVNLâSCB
1âSOFTVNLâSCBĻJSĻQâSLBSTùUBĻ-BJĻQBâUSJOâUVĻE[FTùtBOVĻ%BSCJ
OJFUĻE[JOùKVĻBSĻUVLtHBJUBTĻBQHSJF[JFOJFNĻBSĻQâSOFTVNVĻTWJSV
QP[ăDJKâĻ0ĻWBJĻ2 ĻMăE[ĻtJTĻ[JĪPKVNTĻJ[[ÜE
-BJĻE[FTùtBOBĻOPSJUùUVĻWJTâUSâL ĻEBSCJOJFUĻE[JOùKVĻBSĻUVLtHBJUBTĻBQHSJF[JFOJFNĻBSĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHBĻTWJSVĻQP[ăDJKâĻ0ĻWBJĻ2 ĻMăE[ĻtJTĻ[JĪPKVNTĻJ[[ÜE
5BCVMâĻJSĻQBSâEăUJĻUSăTĻTPĮJĻBSĻQBMJFMJOâUVĻOPQJFU
OăCBTĻQBLâQJĻHBEăKVNBN ĻKBĻQâSOFTVNLâSCB
LĮÜTUĻQâSâLĻLBSTUBĻ1BSBMùMJĻUFLTUBĻJ[WBEFJĻEJT
QMFKâĻBSăĻWBEăUâKBNĻUJFLĻQB[JĪPUT ĻLBĻBVUPNP
CJĮBĻFMFLUSPOJTLâTĻTIùNBTĻV[ĻMBJLVĻNBJOB
CSBVLtBOBTĻSBLTUVSMJFMVNVTĻ"UCJMTUPtâĻHBEă
KVNâĻJ[QJMEJFUĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻSFE[BNâT
JOTUSVLDJKBT
2+'<ÿ/'
5BCVMâĻTOJFHUJFĻQJFNùSJĻOFOP[ăNù ĻLBĻBVUP
NBtăOBTĻEBSCăCâĻJSĻSBEVTJFTĻQSPCMùNB ĻCFU
HBOĻOPSâEB ĻLBĻJSĻBLUJWùUBĻESPtăCBTĻGVOL
DJKB ĻMBJĻOPWùSTUVĻBVUPNBtăOBTĻLPNQPOFOUV
CPKâKVNVT
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻLPQâĻBSĻUFLTUV
2ÉTPGURÉTMCTÝ#RVFTQÝÉXKGVÉĻUJFL
JHOPSùUT ĻQâSOFTVNLâSCBĻWBSĻUJLĻĮPUJ
TBLBSTU ĻLBĻăTMBJDăHJĻUJFLĻQâSUSBVLUBĻKBVEBT
QBEFWFĻOPĻE[JOùKBĻV[ĻQâSOFTVNLâSCV ĻMBJ
``
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
2ęTPGUWOMęTDCU
OPWùSTUVĻLĮÜNKVĻSBtBOPTĻTBKÜHBĻEBSCăCâĻ
UâEâĻHBEăKVNâĻJ[[ÜEĻBVUPNPCJĮBĻWJMLNFĻVO
UBTĻQBMJFLĻOFLVTUăHJĻTUâWPU ĻMăE[ĻQâSOFTVN
LâSCBTĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻQJFUJFLPtJĻBUE[JTVTJ
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJFTQùKBNBKJFNĻEJT
QMFKBĻ[JĪPKVNJFNĻVOĻBUUJFDăHBKJFNĻSJTJOâKVNV
JFUFJLVNJFNĻQBSĻBVUPNâUJTLPĻUSBOTNJTJKVĻTLB
UJFUĻTLBUăUĻMQQĻ
5FLTUTĻEJTQMFKâĻUJFLĻE[ùTUTĻBVUPNâUJTLJĻQùD
UBN ĻLBEĻJSĻWFJLUBĻEBSCăCB ĻWBJĻQùDĻJOEJLBUPSB
TWJSBTĻUBVTUJĪBĻ1-ĻOPTQJFtBOBT
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
'EQ)WKFGWP2QYGT
8KURęTĦIK
făTĻNùSJFSăDFTĻQBMăE[ĻWBEăUĻBVUPNPCJMJ ĻWJFOMBJ
LVTĻOPESPtJOPUĻWJTMBCâLPĻJFTQùKBNPĻFLPOP
NJKV
-BJĻQBSâEăUVĻWBJĻBJ[WùSUVĻtPĻGVOLDJKVĻEJTQMFKV
TLBUăUĻMQQĻ
"VUPNBtăOBTĻTBHMBCâĻBSăĻTUBUJTUJLVĻQBSĻWFJLUB
KJFNĻCSBVDJFOJFN ĻLVSVĻWBSĻTLBUăUĻCMPLTIùNBT
WFJEâ ĻTLBUăUĻMQQĻ
'EQ)WKFG
făĻNùSJFSăDFĻTOJFE[ĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻUP ĻDJL
FLPOPNJTLJĻUJFLĻWBEăUTĻBVUPNPCJMJT
1BtSFJ[ùKâĻWùSUăCB
,CWFC
7JEùKâĻWùSUăCB
făĻNùSJFSăDFĻSâEB ĻDJLĻEBVE[ĻKBVEBTĻUJFLĻĪFNUT
OPĻE[JOùKBĻVOĻDJLĻEBVE[ĻKBVEBTĻJSĻQJFFKBNT
2CÝTGK\ġLęXġTVĦDC
1BtSFJ[ùKâĻWùSUăCBĻUJFLĻSâEăUBĻtFJUĻĻKPĻBVHTUâLT
TLBMBTĻSF[VMUâUT ĻKPĻMBCâL
1BtSFJ[ùKâĻWùSUăCBĻUJFLĻBQSùĸJOâUB ĻCBMTUPUJFT
V[ĻâUSVNV ĻE[JOùKBĻâUSVNV ĻJ[NBOUPUPĻE[JOùKB
KBVEV ĻLâĻBSăĻLâKBTĻCSFN[FTĻJ[NBOUPtBOV
*FUFJDBNTĻJ[NBOUPUĻPQUJNâMPĻCSBVLtBOBT
âUSVNVĻ ĻLNI ĻVOĻ[FNVTĻE[JOùKB
BQHSJF[JFOVTĻĂUSVNBĻQBMJFMJOâtBOBTĻVOĻTBNB
[JOâtBOBTĻMBJLâĻSâEăUâKJĻOPLSăUBT
ĚPUJĻ[FNBTĻQBtSFJ[ùKâTĻWùSUăCBTĻJ[HBJTNPĻTLB
MBTĻTBSLBOPĻ[POVĻ BSĻăTVĻMBJLBĻBJ[LBWJ ĻLBT
OP[ăNùĻWâKVTĻEFHWJFMBTĻFLPOPNJKBTĻSâEăUâKVT
UâEùĮĻOPĻtâEâNĻTJUVâDJKâNĻJSĻKâJ[WBJSâT
8KFġLęXġTVĦDC
7JEùKâĻWùSUăCBĻUJFLĻMùOâNĻQBSâEăUBĻQùDĻQBtSFJ
[ùKâTĻWùSUăCBT ĻVOĻUâĻSâEB ĻLâĻBVUPNPCJMJTĻJS
WBEăUTĻQùEùKâĻMBJLâĻ+PĻBVHTUâLĻTLBMâĻBUSPEBT
SâEăUâKJ ĻKPĻMBCâLBĻBVUPNPCJĮBĻFLPOPNJKBĻJS
TBTOJFHUB
1JFFKBNâĻE[JOùKBĻKBVEB
*[NBOUPUâĻE[JOùKBĻKBVEB
2KGGLCOęLCWFC
.B[âLBJTĻBVHtùKBJTĻSâEăUâKTĻSâEBĻQJFFKBNP
E[JOùKBĻKBVEVĻ+PĻBVHTUâLTĻJSĻTLBMBTĻSF[VMUâUT
KPĻWBJSâLĻKBVEBTĻJSĻQJFFKBNTĻQBtSFJ[ùKâĻQâSOF
TVNâ
+\OCPVQVęLCWFC
-JFMâLBJTĻBQBLtùKBJTĻSâEăUâKTĻSâEBĻJ[NBOUPUP
E[JOùKBĻKBVEV ĻĻ+PĻBVHTUâLTĻJSĻTLBMBTĻSF[VM
UâUT ĻKPĻWBJSâLĻKBVEBTĻUJFLĻĪFNUTĻOPĻE[JOùKB
+BVEBĻJSĻBULBSăHBĻOPĻE[JOùKBĻâUSVNB
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
'EQ)WKFGWP2QYGT -JFMBĻTQSBVHBĻTUBSQĻBCJFNĻSâEăUâKJFNĻOPSâEB
V[ĻMJFMVĻKBVEBTĻSF[FSWJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5VCTV5VQR
-NWUęMWPVĦTęM
4BVE[ăHBĻBUUJFLTNFĻQSFUĻWJEJĻJSĻWJFOBĻOPĻ7PMWP
$BSĻ$PSQPSBUJPOĻQBNBUWùSUăCâN ĻVOĻUâ
JFUFLNùĻWJTBTĻNÜTVĻEBSCăCBTĻ0SJFOUùKPUJFTĻV[
tPĻNùSĸJ ĻJSĻJFHÜUBTĻWBJSâLBTĻFOFSīJKBTĻUBVQă
tBOBTĻGVOLDJKBT ĻOPĻLVSâNĻWJFOBĻJSĻ4UBSU4UPQ
VOĻLVSVĻWJTVĻLPQăHBJTĻNùSĸJTĻJSĻTBNB[JOâU
EFHWJFMBTĻQBUùSJĪV ĻLBT ĻTBWVLâSU ĻQBMăE[
TBNB[JOâUĻJ[NFtVĻEBVE[VNVĻBUNPTGùSâ
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT5VCTV5VQR
4UBSU4UPQĻGVOLDJKBĻĮBVKĻWBEăUâKBNĻWBEăUĻBVUP
NBtăOVĻWJEFJĻESBVE[ăHâLâĻWFJEâ ĻOPUFJLUâT
TJUVâDJKâTĻĮBVKPUĻE[JOùKBNĻBVUPNâUJTLJĻJ[TMùH
UJFT
%BxBTĻE[JOùKBĻVOĻQâSOFTVNLâSCBTĻLPNCJOâ
DJKBTĻJSĻBQSăLPUBTĻBSĻJFEBSCJOâtBOBTĻVOĻJ[TMùH
tBOBTĻGVOLDJKV ĻLBTĻJFTMùE[BT ĻQJFNùSBN
TBUJLTNFTĻTBTUSùHVNPTĻWBJĻQJFĻMVLTPGPSJFNĻ
E[JOùKTĻUJFLĻăTMBJDăHJĻJ[TMùHUTĻVOĻBVUPNâUJTLJ
BUTâLĻEBSCPUJFT ĻLBEĻCSBVDJFOVĻWBSĻUVSQJOâU
-BJĻE[JOùKTĻJ[TMùHUPTĻBVUPNâUJTLJ ĻBVUPNBtăOBJ
KâCÜUĻQJMOăHJĻBQUVSùUBJ
/CPWęNęXCKCWVQOęVKUMę
0QUCEĦLWOK
.
(WPMEKLCUWPFCTDĦDC
/PTQJFEJFUĻTBKÜHBĻQFEâMJ ĻJFTMù
E[JFUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTWJSVĻOFJ
USâMâĻQP[ăDJKâĻVOĻBUMBJEJFUĻTBKÜHB
QFEâMJĻĻE[JOùKTĻJ[TMùHTJFT
"QUVSJFUĻBVUPNBtăOV ĻOPTQJFxPU
CSFNxVĻQFEâMJ ĻVOĻBUTUâKJFUĻLâKVĻV[
QFEâĮBĻĻE[JOùKTĻJ[TMùHTJFTĻBVUPNâ
UJTLJ
"
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻNBOVâMBKâNĻVOĻBVUPNâUJTLB
KâNĻQâSOFTVNLâSCâNĻ4UBSU4UPQĻGVOLDJKBĻEBS
CPKBTĻBUtĸJSăHJ
4UBSU4UPQ*FEBSCJOPUĻE[JOùKV
BSĻBUTMùHV ĻGVOLDJKBĻJFTMùE[BT
BVUPNâUJTLJĻ-BJĻJOGPSNùUV
WBEăUâKVĻQBSĻtPĻGVOLDJKV
JOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻăTJĻJFEF
HBTĻtJTĻTJNCPMT ĻEJTQMFKâĻJS
SFE[BNTĻUFLTUTĻ&\KPġLCO
#WVQ5VCTVTGäĻVOĻJFEFHBT
JFTMùHtBOBTJ[TMùHtBOBTĻUBVTUJĪBĻ[BĮâĻMBN
QJĪB
&\KPĘLUKTK\UNĘIVUMĹĨUVMNWUđMUWPVĝTđMU
&\KPġLCCWVQOęVKUMCK\UNġIÝCPęU
7JTBTĻQBSBTUâTĻBVUPNBtăOBTĻTJTUùNBT ĻQJFNù
SBN ĻBQHBJTNPKVNT ĻSBEJPĻVDĻEBSCPKBTĻLâ
QBSBTUJĻQBUĻUBE ĻKBĻE[JOùKTĻJSĻBVUPNâUJTLJĻJ[TMù
E[JFT ĻJ[ĪFNPUĻEBxBTĻJFSăDFT ĻLVSVĻGVOLDJPOù
tBOBĻWBSĻăTMBJDăHJĻQBTMJLUJOâUJFT ĻQJFNùSBN ĻLMJ
NBUBĻLPOUSPMFTĻTJTUùNBTĻWFOUJMBUPSBĻâUSVNT
WBJĻâSLâSUăHJĻMJFMTĻBVEJPTJTUùNBTĻTLBĮVNT
"
/#
#
.ĻĻNBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB Ļ"ĻĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVN
LâSCB
*OGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻJFEFHBT
#76156#46ĻTJNCPMT ĻBQTUJQSJOPU
VOĻBUHâEJOPU ĻLBĻE[JOùKTĻJSĻBVUPNâ
UJTLJĻJ[TMùE[JFT
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5VCTV5VQR &\KPġLCCWVQOęVKUMCKGUNġIÝCPęU
0QUCEĦLWOK
/
##
+BĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTWJSBĻJSĻOFJ
USâMâĻQP[ăDJKâ
.
/PTQJFEJFUĻTBKÜHBĻQFEâMJĻWBJ
BLTFMFSBUPSBĻQFEâMJĻĻE[JOùKT
TâLTĻEBSCPUJFT
"LUJWJ[ùKJFUĻQJFNùSPUVĻQâSOF
TVNVĻVOĻCSBVDJFU
făĻPQDJKBĻJSĻQJFFKBNBĻBSăĻMFKVQFKPtâT
OPHâ[ùT
.
"UMBJEJFUĻCSFNxVĻQFEâMJĻVOĻĮBVKJFU
BVUPNBtăOBJĻV[TâLUĻLVTUăCVĻĻE[JOùKT
TâLĻEBSCPUJFTĻBVUPNâUJTLJ ĻUJLMăE[
CSBVLtBOBTĻâUSVNTĻQâSTOJFE[ĻQBSB
TUPĻJFtBOBTĻâUSVNV
4BNB[JOJFUĻTQJFEJFOVĻV[ĻCSFNxV
QFEâMJĻĻE[JOùKTĻTâLĻEBSCPUJFTĻBVUP
NâUJTLJ ĻVOĻCSBVDJFOTĻWBSĻUVSQJOâ
UJFT
"
"
.ĻĻNBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB Ļ"ĻĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVN
LâSCB
$TCWMÝCPCUMCNPęRCNĦIUKUVġOC*5#
-BJĻE[JOùKVĻJFEBSCJOâUVĻBVUPNâUJTLJ ĻCSFNxV
QFEâMJĻWBSĻBUMBTăU ĻBSăĻBUSPEPUJFTĻLBMOBĻLâQVNâ
Ļ)4"ĻGVOLDJKBĻOFĮBVKĻBVUPNBtăOBJĻSJQPUĻBUQB
LBĮ
)4"Ļ )JMMĻ4UBSUĻ"TTJTU ĻOP[ăNù ĻLBĻCSFNxVĻTJT
UùNBTĻTQJFEJFOTĻJSĻQJFFKBNTĻWùMĻCSăEJĻCSFNxV
QFEâĮBĻBUMBJtBOBTĻVOĻQâSWJFUPtBOBTĻV[ĻBLTFMF
SBUPSBĻQFEâMJ ĻMBJĻV[TâLUVĻCSBVLtBOVĻQùDĻUBN
LBEĻE[JOùKTĻJSĻBVUPNâUJTLJĻJ[TMùE[JFTĻįTMBJDă
HBJTĻCSFN[ùtBOBTĻFGFLUTĻJ[[ÜEĻQùDĻEBxâN
TFLVOEùNĻWBJĻUBE ĻLBEĻUJFLĻOPTQJFTUTĻHâ[FT
QFEâMJT
1MBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻ)4"ĻJSĻTOJFHUBĻ
MQQ
5VCTV5VQRHWPMEKLCUFGCMVKXġÝCPC
/PUFJLUâTĻTJUVâDJKâTĻJFUFJ
DBNTĻăTMBJDăHJĻJ[TMùHUĻBVUPNâ
UJTLPĻ4UBSU4UPQĻGVOLDJKVĻĻUP
WBSĻJ[EBSăU ĻWJFOSFJ[ĻOPTQJFxPU
tPĻUBVTUJĪVĻ UBVTUJĪâĻJFCÜWùUâ
MBNQJĪBĻOPE[JFTU +BĻGVOLDJKBĻ4UBSU4UPQĻJSĻEFBLUJWJ[ùUB ĻJOGPSNâ
DJKBTĻEJTQMFKBĻTJNCPMTĻUJFLĻJ[TMùHUTĻVOĻWBJSâLBT
TFLVOEFTĻJSĻSFE[BNTĻ[JĪPKVNTĻ'EQ&4+8G
+<5. ĻUVSLMâUĻUBVTUJĪBĻMBNQJĪBĻWJFOMBJLVTĻUJFL
J[TMùHUB
4UBSU4UPQĻGVOLDJKBĻQBMJFLĻEF[BLUJWùUBĻUJLĻJMHJ
MăE[ĻUJFLĻWùMSFJ[ĻJFTMùHUB ĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV
WBJĻE[JOùKTĻUJFLĻJFEBSCJOâUTĻBSĻBUTMùHV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+GTQDGäQLWOK
&\KPġLUPGK\UNġF\CUCWVQOęVKUMK
1BUĻKBĻ4UBSU4UPQĻGVOLDJKBĻJSĻBLUJWùUB ĻE[JOùKT
OFJ[TMùE[BTĻBVUPNâUJTLJ ĻKB
0QUCEĦLWOK
/##
BVUPNPCJMJTĻOBWĻTBTOJFE[JT
BQUVWFOJĻĻLNIĻ ĻâUSBĻJFtBOBT
HBJUB ĻâUSVNVĻQùDĻJFEBSCJOâtBOBT
BSĻBUTMùHVĻWBJĻQùEùKâTĻBVUPNâUJ
TLâTĻJ[TMùHtBOâT
.Ļ Ļ"
WBEăUâKTĻJSĻBUTQSâE[ùKJTĻESPtăCBT
KPTUV
.Ļ Ļ"
BLVNVMBUPSBĻKBVEBĻJSĻ[FNâLBĻQBS
NJOJNâMPĻBUĮBVUPĻMăNFOJ
.Ļ Ļ"
E[JOùKTĻOBWĻQBSBTUâĻEBSCBĻUFNQF
SBUÜSâ
.Ļ Ļ"
âSBĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻ[FNĻOVMMFTĻWBJ
WJSTĻBQUVWFOJĻĻˆ$
.Ļ Ļ"
QBTBxJFSVĻTBMPOBĻLMJNBUTĻBUtĸJSBT
OPĻJFQSJFLtĻJFTUBUăUBKâNĻWùSUăCâN#
ĻUPĻOPSâEBĻWFOUJMBUPSBĻEBSCPtB
OâTĻMJFMâĻâUSVNâ
.Ļ Ļ"
JSĻJFTMùHUTĻBUQBLBĮHBJUBTĻQâSOF
TVNT
.Ļ Ļ"
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5VCTV5VQR
0QUCEĦLWOK
/##
0QUCEĦLWOK
TUBSUFSBĻBLVNVMBUPSBĻUFNQFSBUÜSB
JSĻ[FNâLBĻQBSĻTBTBMtBOBTĻQVOLUV
WBJĻQâSâLĻBVHTUB
.Ļ Ļ"
WBEăUâKBĻEVSWJTĻJSĻBUWùSUBT ĻLBE
QâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻBUSPEBTĻ&
QP[ăDJKâ
"
WBEăUâKTĻQBHSJFxĻTUÜSJĻMJFMâĻBNQMJ
UÜEâ
.Ļ Ļ"
"
J[QMÜEFTĻTJTUùNBTĻEBĮJĪVĻGJMUSTĻJS
QJMOTĻĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUâ
4UBSU4UPQĻGVOLDJKBĻBUTâLĻEBSCP
UJFT ĻUJLMăE[ĻJSĻWFJLUTĻBVUPNâUJTLBJT
UăSătBOBTĻDJLMTĻ TLBUăUĻMQQĻ .Ļ Ļ"
QâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻUJFLĻQâSTMùHUT
OPĻ&ĻQP[ăDJKBTĻ5ĻQP[ăDJKâ$ĻWBJ
DFĮtĻJSĻĮPUJĻTUâWT
.Ļ Ļ"
BVUPNPCJĮBĻFMFLUSPTJTUùNBJĻJSĻFMFL
USJTLJĻQJFWJFOPUBĻQJFLBCF
.Ļ Ļ"
BUNPTGùSBTĻHBJTBĻTQJFEJFOTĻJS
NB[âLTĻQBSĻTQJFEJFOV ĻLâET
TBTUPQBNTĻĻNFUSVTĻWJST
KÜSBTĻMăNFĪBĻĻQBtSFJ[ùKBJTĻHBJTB
TQJFEJFOTĻNBJOâTĻBULBSăCâĻOPĻMBJLB
BQTUâLĮJFN
.Ļ Ļ"
JSĻBLUJWùUBĻBEBQUăWâTĻLSVă[BĻLPOUSP
MFTĻSJOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNB
"
"
#
$
/##
.ĻĻNBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB Ļ"ĻĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVN
LâSCB
"VUPNPCJĮJĻBSĻ&$$
4QPSUBĻSFxăNT
&\KPġLUKGUNġF\CUCWVQOęVKUMK
%BxPTĻHBEăKVNPTĻBVUPNâUJTLJĻJ[TMùE[JFTĻE[J
OùKTĻWBSĻWùMSFJ[ĻJFTMùHUJFT ĻMBJĻHBOĻWBEăUâKTĻOBW
EPNâKJTĻCSBVDJFOVĻUVSQJOâUĻ5VSQNâLBKPT
HBEăKVNPTĻE[JOùKTĻTâLĻEBSCPUJFTĻBVUPNâUJTLJ
KBĻWBEăUâKTĻOBWĻOPTQJFEJTĻTBKÜHBĻQFEâMJ
NBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB ĻWBJĻOPĪFNĻLâKVĻOP
CSFNxVĻQFEâĮBĻ BVUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB 0QUCEĦLWOK
/##
6[ĻMPHBĻWFJEPKBTĻBJ[TWăEVNT
.Ļ Ļ"
1BTBxJFSVĻTBMPOBĻLMJNBUTĻOFBUCJMTU
JFQSJFLtĻJFTUBUăUBKâNĻWùSUăCâN#
.Ļ Ļ"
ĂSBĻHBJTBĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻ[FNĻOVM
MFTĻWBJĻWJSTĻBQUVWFOJĻĻˆ$
.Ļ Ļ"
"
0QUCEĦLWOK
/##
įTMBJDăHJĻJSĻBVHTUTĻTUSâWBTĻQBUùSJĪt
WBJĻBLVNVMBUPSBĻKBVEBĻTBNB[JOâT
MăE[Ļ[FNâLBKBNĻBUĮBVUBKBNĻMăNF
OJN
.Ļ Ļ"
#SFNxVĻQFEâMJTĻUJFLĻOPTQJFTUTĻWBJ
SâLBTĻSFJ[FT
.Ļ Ļ"
"VUPNBtăOBĻTâLĻSJQPU ĻQâSTOJFE[PU
OPSNâMVĻJFtBOBTĻâUSVNV
.
7BEăUâKBĻESPtăCBTĻKPTUBTĻTQSâE[FĻJS
BUWùSUB ĻLBEĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHT
BUSPEBTĻ&ĻWBJĻ0ĻQP[ăDJKâ
"
4UÜSFTĻLVTUăCBT
"
1âSOFTVNVĻQâSTMùHTĻUJFLĻQâSWJF
UPUTĻOPĻ&ĻQP[ăDJKBTĻ ĻWBJĻ4
QP[ăDJKâ
"
7BEăUâKBĻEVSWJTĻJSĻBUWùSUBT ĻLBE
QâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻBUSPEBTĻ&
QP[ăDJKâ
"
.ĻĻNBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB Ļ"ĻĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVN
LâSCB
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5VCTV5VQR $4ÿ&+0ó,7/5
/FBUWFSJFUĻE[JOùKBĻQâSTFHV ĻKBĻE[JOùKTĻJS
J[TMùE[JFTĻBVUPNâUJTLJĻĻUBTĻWBSĻOFHBJEăUJ
TâLUĻEBSCPUJFTĻBVUPNâUJTLJĻ1JSNTĻBUWùSU
E[JOùKBĻQâSTFHV ĻWJTQJSNTĻJ[TMùE[JFUĻE[JOùKV
LâĻQBSBTUJ ĻOPTQJFxPUĻQPHVĻ56#465612
'0)+0'
&\KPġLUPGKGUNġF\CUCWVQOęVKUMK
5âMâLĻNJOùUBKPTĻHBEăKVNPTĻE[JOùKTĻOFJFTMù
E[BTĻBVUPNâUJTLJĻQùDĻBVUPNâUJTLBTĻJ[TMùHtB
OâT
"
0QUCEĦLWOK
/
##
*SĻJFTMùHUTĻQâSOFTVNT ĻOFOPTQJFxPU
TBKÜHBĻQFEâMJĻĻEJTQMFKBĻ[JĪPKVNT
OPSâEB ĻLBĻKâJFTMùE[ĻOFJUSâMBJTĻQâS
OFTVNT ĻMBJĻE[JOùKTĻWBSùUVĻJFTMùHUJFT
BVUPNâUJTLJ
.
7BEăUâKTĻOBWĻQJFTQSâE[ùKJFT ĻQâSOF
TVNVĻQâSTMùHTĻBUSPEBTĻ2ĻQP[ăDJKâ
VOĻWBEăUâKBĻEVSWJTĻJSĻBUWùSUBTĻĻE[J
OùKTĻKâJFEBSCJOBĻLâĻQBSBTUJ
"
.ĻĻNBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB Ļ"ĻĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVN
LâSCB
0GLCWÝCF\KPġLCK\UNġIÝCPęU
CWVQOQDKīKGOCTOCPWęNQ
RęTPGUWOMęTDW
+BĻJFEBSCJOâtBOBĻOFJ[EPEBTĻVOĻE[JOùKTĻJ[TMù
E[BT ĻSăLPKJFUJFTĻtâEJ
7ùMSFJ[ĻOPTQJFEJFUĻTBKÜHBĻQFEâMJ ĻVOĻE[J
OùKTĻTâLTĻEBSCPUJFTĻBVUPNâUJTLJ
%BxâTĻTJUVâDJKâTĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTWJSBJ
KâCÜUĻJFTMùHUBJĻOFJUSâMBKâĻQP[ăDJKâĻ5âEPT
HBEăKVNPTĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻUFLTUT
2WVIGCTKPPGWVTCN
2NCÝęMCKPHQTOęEKLCWPKGUVCVĦLWOK
"VUPNBtăOBTĻ/;%#4ĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNBT
TBEBĮâĻ&4+8GĻJSĻTOJFHUBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻ7PMWP
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4UBSU4UPQĻTJTUùNV ĻLâĻBSăĻJFUFJLVNJĻQBS
CSBVLtBOBTĻNFUPEùN ĻLBTĻĮBVKĻUBVQăUĻFOFSīJKV
TLBUăUĻMQQĻ
6GMUVC\KĮQLWOU
/PUFJLUâTĻTJUVâDJKâTĻ4UBSU4UPQĻGVOL
DJKBĻWBSĻQBSâEăUĻUFLTUBĻ[JĪPKVNVT
JOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻVOĻWBSĻJFEFH
UJFTĻtăĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻ%BxPTĻOPĻ[JĪPKV
NJFNĻJSĻJFUFJLUBĻUVSQNâLâĻSăDăCB ĻLBTĻKâWFJD
5BCVMâĻUâMâLĻJSĻQBSâEăUJĻEBxJĻQJFNùSJ
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5VCTV5VQR
5KODQNU
2C\KĮQLWOU
+PHQTOęEKLCTĦEĦDC
/##
&\KPġLCO#WVQ5VCTVTGä
*[HBJTNPKBTĻEBxBTĻTFLVOEFTĻQùDĻUBN ĻLBEĻJSĻBLUJWJ[ùUTĻ4UBSU4UPQ
.Ļ Ļ"
'EQ&4+8G+<5.
*[HBJTNPKBTĻEBxBTĻĻTFLVOEFTĻQùDĻUBN ĻLBEĻJSĻJ[TMùHUTĻ4UBSU4UPQ
.Ļ Ļ"
#WVQOKGFCTDK\UN,ęXGKE
CRMQRG
4JTUùNBĻ4UBSU4UPQĻOFEBSCPKBTĻ4B[JOJFUJFTĻBSĻTFSWJTVĻĻJFUFJDBNTĻBSĻ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFS
WJTV
.Ļ Ļ"
'PIKPGOCPCIGOGPV
U[UVGO
5JFLĻWFJLUBĻBVUPNâUJTLâĻGVOLDJKVĻQâSCBVEF
.Ļ Ļ"
&\KPġLCO#WVQ5VCTVTGä
%[JOùKTĻJSĻHBUBWTĻBVUPNâUJTLJĻJFTMùHUJFTĻĻHBJEB ĻMăE[ĻUJLTĻOPTQJFTUTĻCSFNxVĻWBJĻTBKÜHBĻQFEâ
MJT
.
0QURUVCTVCRQIW
%[JOùKTĻOFJFTMùE[BTĻBVUPNâUJTLJĻĻJFEBSCJOJFUĻUPĻLâĻQBSBTUJ ĻOPTQJFxPUĻQPHVĻ56#465612
'0)+0'
.
0QURUCLĹIWNCKKGFCTD
%[JOùKTĻJSĻHBUBWTĻBVUPNâUJTLJĻJFTMùHUJFTĻĻHBJEB ĻMăE[ĻUJLTĻOPTQJFTUTĻTBKÜHBĻQFEâMJT
.
0QURDTGO\GUNCKKGFCTD
%[JOùKTĻJSĻHBUBWTĻBVUPNâUJTLJĻJFTMùHUJFTĻĻHBJEB ĻMăE[ĻUJLTĻOPTQJFTUTĻCSFNxVĻQFEâMJT
.
0QURDTGO\GUWPUCLĹIW
NCKKGF
%[JOùKTĻJSĻHBUBWTĻBVUPNâUJTLJĻJFTMùHUJFTĻĻHBJEB ĻMăE[ĻUJLTĻOPTQJFTUTĻCSFNxVĻWBJĻTBKÜHBĻQFEâ
MJT
.
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5VCTV5VQR 5KODQNU
"
2C\KĮQLWOU
+PHQTOęEKLCTĦEĦDC
+GUNPGKVTRęTPNCKKGFCT
DKPęVW
1âSOFTVNTĻJSĻJFTMùHUT ĻOFOPTQJFxPUĻTBKÜHBĻQFEâMJĻĻJ[TMùE[JFUĻQâSOFTVNVĻVOĻJFTMùE[JFUĻQâS
OFTVNVĻQâSTMùHTWJSVĻOFJUSâMâĻQP[ăDJKâ
.
&\KPġLCO#WVQ5VCTVTGä
%[JOùKTĻJSĻHBUBWTĻBVUPNâUJTLJĻJFTMùHUJFTĻĻHBJEB ĻMăE[ĻUJLTĻBUMBJTUTĻCSFNxVĻQFEâMJT
"
+GUN2XCK0NCKKGFCTDK
PÉVW
4UBSU4UPQĻGVOLDJKBĻJSĻEFBLUJWùUBĻĻQâSWJFUPKJFUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻ0ĻWBJĻ2ĻQP[ăDJKâĻVOĻJFEBS
CJOJFUĻE[JOùKVĻLâĻQBSBTUJ ĻOPTQJFxPUĻ56#465612'0)+0'ĻQPHV
"
0QURUVCTVCRQIW
%[JOùKTĻOFJFTMùE[BTĻBVUPNâUJTLJĻĻJFEBSCJOJFUĻUPĻLâĻQBSBTUJ ĻOPTQJFxPUĻQPHVĻ56#465612
'0)+0'ĻVOĻJFTMùE[PUĻ2ĻWBJĻ0ĻQâSOFTVNV
"
.ĻĻNBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB Ļ"ĻĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
+BĻQùDĻEBSCăCBTĻCFJHâNĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜE
KâTB[JOâTĻBSĻSFNPOUEBSCOăDVĻ*FTBLâNĻTB[JOâ
UJFTĻBSĻ7PMWPĻSFNPOUEBSCOăDV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
/##
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
2KNPRKGF\KĮC#9&
2KNPRKGF\KĮCRCUVęXĦIKKTCMVKXġVC
2KNPRKGF\KĺCURTKPEKRU
1JMOQJFE[JĪBĻ "8%ĻqĻ"MMĻ8IFFMĻ%SJWF ĻOP[ăNù
UP ĻLBĻBVUPNPCJMJNĻWJTJĻÀFUSJĻSJUFĪJĻWJFOMBJLVTĻJS
E[FOPtJF
+BVEBĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻTBEBMăUBĻTUBSQĻQSJFLtù
KJFNĻVOĻBJ[NVHVSùKJFNĻSJUFĪJFNĻ4BKÜHBĻTJT
UùNBĻBSĻFMFLUSPOJTLPĻWBEăCVĻOPWJS[BĻWBJSâL
KBVEBTĻV[ĻUJFNĻSJUFĪJFN ĻLBNĻJSĻMBCâLBĻTBĸFSF
BSĻDFĮBĻWJSTNVĻBUUJFDăHBKâĻCSăEăĻ5BTĻOPESPtJOB
WJTMBCâLPĻWJMLNJĻVOĻOPWùStĻSJUFĪVĻJ[TMăEùtBOV
1BSBTUPTĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮPTĻMJFMâLâĻKBVEBT
EBĮBĻUJFLĻOPWBEăUBĻV[ĻQSJFLtùKJFNĻSJUFĪJFN
1JMOQJFE[JĪBĻV[MBCPĻCSBVLtBOBTĻESPtăCVĻMJF
UVT ĻTOJFHBĻVOĻMFEVTĻBQTUâLĮPT
fJTĻBUUùMTĻJSĻTIFNBUJTLTĻrĻJ[LâSUPKVNTĻWBSĻBUtĸJSUJFTĻBULBSăCâĻOPĻWBMTUTĻVOĻBVUPNBtăOBTĻNPEFĮB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
-ęLCUDTGO\G
8KURęTĦIK
"VUPNBtăOBJĻJSĻEJWJĻCSFNxVĻLPOUÜSJĻ+BĻWJFOT
CSFNxVĻLPOUÜSTĻJSĻCPKâUT ĻUBEĻCSFN[FTĻEBSCP
KBTĻQJFĻ[FNâLBĻQFEâĮBĻMăNFĪBĻVOĻJSĻWBKBE[ăHT
TQùDăHâLTĻTQJFEJFOTĻV[ĻQFEâMJ ĻMBJĻSBEăUVĻOPS
NâMVĻCSFN[ùtBOBTĻFGFLUV
7BEăUâKBĻTQJFEJFOVĻV[ĻCSFNxVĻQFEâMJĻQBTUJQ
SJOBĻCSFNxVĻQBTUJQSJOâUâKT
$4ÿ&+0ó,7/5
#SFNxVĻQBTUJQSJOâUâKTĻEBSCPKBTĻUJLBJĻUBE ĻKB
E[JOùKTĻJSĻJFTMùHUT
+BĻCSFN[FTĻMJFUPĻUBE ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUT
QFEâMJTĻtĸJFUĻDJFUT ĻVOĻJSĻWBKBE[ăHTĻMJFMâLT
TQùLT ĻMBJĻOPCSFN[ùUVĻBVUPNBtăOV
#SBVDPUĻĮPUJĻLBMOBJOâĻBQWJEÜĻWBJĻBSĻTNBHV
LSBWV ĻCSFN[FTĻWBSĻBUTMPHPU ĻJ[NBOUPKPU
CSFN[ùtBOVĻBSĻE[JOùKVĻ#SBVDPUĻMFKVQĻOP
LBMOB ĻCSFN[ùtBOBJĻBSĻE[JOùKVĻJ[NBOUPKJFUĻUP
QBtVĻQâSOFTVNV ĻLâEVĻKÜTĻJ[NBOUPUV ĻCSBVDPU
LBMOâ
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻTNBHVĻLSBWVĻQâSWB
EâtBOVĻBSĻBVUPNPCJMJĻTLBUăUĻMQQĻ
$TGOäWRTGVDNQĨġÝCPCUUKUVġOC
"VUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻ"#4Ļ "OUJMPDL
#SBLJOHĻ4ZTUFN ĻLBTĻOFĮBVKĻSJUFĪJFNĻOPCMPĸù
UJFTĻCSFN[ùtBOBTĻMBJLâĻ5BTĻOP[ăNù ĻLBĻTBHMB
CâKBTĻWBEâNăCBĻVOĻJSĻWJFHMâLĻNBOFWSùU ĻMBJ
QJFNùSBN ĻJ[WBJSăUPTĻOPĻCSJFTNâNĻ1ùD
CSFNxVĻQFEâĮBĻQJFTQJFtBOBTĻUBKâĻWBSĻCÜUĻTBKÜ
UBNBTĻWJCSâDJKBTĻfâEBĻQBSâEăCBĻJSĻOPSNâMB
ĂUSBĻ"#4ĻTJTUùNBTĻQâSCBVEFĻUJFLĻWFJLUBĻBVUP
NâUJTLJĻQùDĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBT ĻLBEĻWBEă
UâKTĻBUMBJxĻCSFNxVĻQFEâMJĻ1BQJMEVĻBVUPNâUJ
TLâTĻQâSCBVEFTĻ"#4ĻTJTUùNBJĻWBSĻWFJLU ĻLBE
BVUPNPCJMJTĻTBTOJFE[ĻâUSVNVĻĻLNIĻ1âS
CBVEFĻJSĻKÜUBNB ĻLâĻCSFNxVĻQFEâĮBĻQVMTù
tBOB
#XęTKLCUDTGOäWUKIPęNKWP
CWVQOęVKUMCKUCXęTKLCUICKUOCUUKIPęNU
"WâSJKBTĻCSFNxVĻTJHOâMJĻUJFLĻJFTMùHUJ ĻMBJĻCSăEJ
OâUVĻBJ[NVHVSùĻFTPtPTĻBVUPNPCJĮVTĻQBS
TUSBVKVĻCSFN[ùtBOVĻfăĻGVOLDJKBĻOP[ăNù ĻLB
CSFNxVĻMVLUVSJĻNJSHP ĻOFWJTĻWJFONùSăHJĻJ[HBJT
NPKBTĻLâĻQBSBTUBTĻCSFN[ùtBOBTĻMBJLâ
"WâSJKBTĻCSFNxVĻTJHOâMJĻUJFLĻBLUJWùUJ ĻLBE
âUSVNTĻQâSTOJFE[ĻĻLNI ĻKBĻ"#4ĻTJTUùNB
EBSCPKBTĻVOWBJĻOPUJFLĻBTBĻCSFN[ùtBOBĻ,BE
BVUPNBtăOBTĻâUSVNTĻJSĻTBNB[JOâKJFTĻ[FN
ĻLNI ĻCSFNxVĻTJHOâMTĻQâSTUâKĻNJSHPUĻVOĻJS
QBTUâWăHJĻJFEFHUTĻLâĻQBSBTUJĻrĻWJFOMBJDăHJĻUJFL
BLUJWJ[ùUTĻBWâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMT ĻLBTĻNJSHP
MăE[ĻWBEăUâKTĻQBMJFMJOBĻâUSVNVĻMăE[ĻWJTNB[
ĻLNIĻWBJĻUPĻJ[TMùE[ĻBSĻTJHOâMBĻUBVTUJĪV
TLBUăUĻMQQĻ
$TGOäWFKUMWPQVĦTĦÝCPC
/FUăSVNJĻVOĻÜEFOTĻV[ĻCSFNxVĻEJTLJFNĻWBS
J[QBVTUJFTĻLâĻBJ[UVSFĻQùDĻCSFNxVĻQFEâĮBĻQJF
TQJFtBOBTĻfPĻBJ[UVSJĻWBSĻTBNB[JOâU ĻOPUăSPU
CSFNxVĻV[MJLBT
.BOVâMâĻUăSătBOBĻJSĻJFUFJDBNBĻV[ĻNJUSâNĻDFĮB
WJSTNâN ĻWùMBNTĻQJSNTĻQBSFE[ùUBTĻJMHMBJDăHBT
TUâWùtBOBTĻVOĻQùDĻBVUPNBtăOBTĻNB[HâtBOBT
5PĻJ[EBSB ĻV[NBOăHJĻVOĻăTMBJDăHJĻBULâSUPUJĻCSFN
[ùKPU ĻBVUPNBtăOBJĻBUSPEPUJFTĻDFĮâ
óTMęTVCUDTGO\ġÝCPCUUKUVġOC
ĂSLâSUBTĻCSFN[ùtBOBTĻTJTUùNBĻ&#"
&NFSHFODZĻ#SBLFĻ"TTJTU ĻQBMăE[ĻQBMJFMJOâU
CSFN[ùtBOBTĻTQùLVĻVOĻMăE[ĻBSĻUPĻTBNB[JOâU
CSFN[ùtBOBTĻDFĮVĻ&#"ĻTJTUùNBĻOPTBLBĻWBEă
UâKBĻCSFN[ùtBOBTĻTUJMVĻVOĻQùDĻWBKBE[ăCBT
QBMJFMJOBĻCSFN[ùtBOBTĻTQùLVĻ#SFN[ùtBOBT
TQùLTĻWBSĻQBMJFMJOâUJFTĻMăE[ĻUâEBNĻMăNFOJN
LBEĻUJFLĻJFEBSCJOâUBĻ"#4ĻTJTUùNBĻ&#"ĻTJTUù
NBTĻEBSCăCBĻUJFLĻQâSUSBVLUB ĻLBEĻTBNB[JOB
TQJFEJFOVĻV[ĻCSFNxVĻQFEâMJ
2+'<ÿ/'
,BEĻ&#"ĻJSĻBLUJWùUB ĻCSFNxVĻQFEâMJĻWBS
OPTQJFTUĻOFEBVE[ĻUâMâLĻOFLâĻQBSBTUJ
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻCSFNxVĻQFEâMJ
OPTQJFTUVĻUJLĻJMHJ ĻDJLĻOFQJFDJFtBNTĻ"UMBJ
xPUĻCSFNxVĻQFEâMJ ĻCSFN[ùtBOBĻUJFLĻQâS
USBVLUB
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
-ęLCUDTGO\G
#RMQRG
-BJĻBVUPNBtăOBĻCÜUVĻESPtBĻVOĻV[UJDBNB ĻJFWù
SPKJFUĻ7PMWPĻBQLPQFTĻJOUFSWâMVT ĻLâĻOPSâEăUT
BQLPQFTĻVOĻHBSBOUJKBTĻHSâNBUJĪâ ĻTLBUăU
MQQĻ
58#4ÿ)+
3FHVMâSJĻKâQâSCBVEBĻCSFNxVĻTJTUùNBT
LPNQPOFOUVĻOPEJMVNT
4B[JOJFUJFTĻBSĻBVUPTFSWJTV ĻMBJĻTBĪFNUV
JOGPSNâDJKVĻQBSĻtPĻQSPDFEÜSVĻWBJĻV[UJDJFUĻtă
QâSCBVEFTĻWFJLtBOVĻTFSWJTBĻEBSCJOJFLJFNĻ
JFUFJDBNTĻJ[WùMùUJFTĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFS
WJTV
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻWJFOMBJDăHJĻEFHĻHBOĻ
ĻHBOĻ
JFTQùKBNT ĻCSFNxVĻTJTUùNâĻJSĻSBEVTJFT
LĮÜNF
+BĻtBKâĻCSăEăĻCSFNxVĻtĸJESVNBĻMăNFOJT
UWFSUOùĻJSĻOPSNâMT ĻV[NBOăHJĻCSBVDJFUĻMăE[
UVWâLBKBNĻTFSWJTBNĻVOĻUVSĻWFJDJFUĻCSFNxV
TJTUùNBTĻQâSCBVEJĻĻJFUFJDBNTĻJ[NBOUPU
BVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFSWJTV
+BĻCSFNxVĻtĸJESVNBĻMăNFOJTĻJSĻ[FNĻCSFNxV
tĸJESVNBĻUWFSUOFTĻ/+0ĻMăNFĪB ĻBQUVSJFU
BVUPNBtăOVĻVOĻV[QJMEJFUĻCSFNxVĻtĸJESVNV
+âOPTBLBĻCSFNxVĻtĸJESVNBĻ[VEVNB
JFNFTMT
5KODQNKMQODKPġVCLę
MQPVTQNOġTKPUVTWOGPVWRCPGNĦ
5KODQNU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
%FHĻQBTUâWăHJĻqĻ1âSCBVEJFU
CSFNxVĻtĸJESVNBĻMăNFOJĻ+B
MăNFOJTĻJSĻ[FNT ĻQJFMFKJFU
CSFNxVĻtĸJESVNVĻVOĻOPTLBJE
SPKJFUĻCSFNxVĻtĸJESVNB
[VEVNBĻJFNFTMV
1BTUâWăHJĻJFEFHUTĻĻTFLVOEFT
QùDĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBTĻr
BVUPNâUJTLBĻGVOLDJKVĻQâS
CBVEF
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
*&%*KNN&GUEGPV%QPVTQN
8KURęTĦIK
)%$ĻWBSĻTBMăE[JOâUĻBSĻBVUPNâUJTLVĻE[JOùKB
CSFN[JĻ,BE ĻCSBVDPUĻV[ĻMFKVĻQBĻOPHâ[J ĻBUMBJx
BLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ ĻBVUPNPCJMJĻQBSBTUJ
CSFN[ùĻE[JOùKT ĻUJFLEBNJFTĻTBTOJFHUĻ[FNVT
CSăWHBJUBTĻBQHSJF[JFOVT ĻLBTĻJSĻUâĻTBVDBNâ
CSFN[ùtBOBĻBSĻE[JOùKVĻ#FUĻKPĻTUâWâLBĻOPHâ[F
VOĻKPĻWBJSâLĻBVUPNPCJMJTĻOPTMPHPUT ĻKPĻâUSâL
UBTĻSJQPĻQBSĻTQăUJĻCSFN[ùtBOBJĻBSĻE[JOùKV
5âEâĻHBEăKVNâ ĻMBJĻTBNB[JOâUVĻâUSVNV ĻWBEă
UâKBNĻKâMJFUPĻLâKBTĻCSFN[FT
făĻGVOLDJKBĻĮBVKĻQBMJFMJOâUTBNB[JOâUĻâUSVNVĻV[
MFKVĻTUâWâTĻOPHâ[ùT ĻUVSPUĻLâKVĻUJLBJĻV[ĻBLTFMF
SBUPSBĻQFEâĮBĻVOĻOFJ[NBOUPKPUĻCSFNxVĻQFEâMJ
"LTFMFSBUPSBĻQFEâĮBĻKVUăHVNTĻTBNB[JOâTĻVO
LĮÜTUĻQSFDă[âLT ĻQJMOăCâĻOPTQJFxPUĻQFEâMJ ĻLBT
JSĻJFSPCFxPUTĻE[JOùKBĻBQHSJF[JFOVĻSFHVMùtBOBJ
OPUFJLUâĻEJBQB[POâĻ#SFNxVĻTJTUùNBĻQBUJĻWFJD
CSFN[ùtBOV ĻOPESPtJOPUĻOFMJFMVĻVOĻWJFONùSăHV
BVUPNPCJĮBĻâUSVNV ĻUâEùKâEJĻĮBVKPUĻWBEăUâKBN
QJMOăCâĻQJFWùSTUJFTĻTUÜSùtBOBJ
)%$ĻJSĻăQBtJĻOPEFSăHBĻTUâWâTĻOPHâ[ùTĻBSĻOFMă
E[FOVĻDFĮBĻWJSTNVĻVOĻTMJEFOJFNĻQPTNJFN
1JFNùSBN ĻOPHâEâKPUĻMBJWVĻQJFLBCùĻOPĻSBN
QBT
$4ÿ&+0ó,7/5
)%$ĻOFEBSCPKBTĻWJTâTĻTJUVâDJKâT ĻUBÀVĻUBJĻJS
UJLBJĻQBMăHMăE[FLĮBĻGVOLDJKB
7BEăUâKTĻWJFONùSĻJSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNBtăOBTĻWBEătBOV
(WPMEKLC
2+'<ÿ/'
"VUPNBtăOâNĻBSĻBVUPNâUJTLPĻQâSOFTVN
LâSCVĻ)%$ĻOFWBSĻJFTMùHUĻ&ĻQP[ăDJKâ
&CTDĦDC
)%$ĻĮBVKĻBVUPNPCJMJNĻCSBVLUĻV[ĻMFKVĻOFĻâUSâL
QBSĻĻLNIĻUVSQHBJUâ ĻJ[NBOUPKPUĻCSFN[ù
tBOVĻBSĻE[JOùKV ĻVOĻBSĻĻLNIĻBUQBLBĮHBJUâ
5PNùSĻBSĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJĻWBSĻJ[WùMùUJFT
KFCLVSVĻâUSVNVĻtăĻQâSOFTVNBĻâUSVNVĻEJBQB
[POâĻ"UMBJxPUĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ ĻBVUPNPCJMJT
UJFLĻâUSJĻOPCSFN[ùUTĻMăE[ĻBUUJFDăHJĻĻWBJ
ĻLNI ĻOFBULBSăHJĻOPĻOPHâ[FTĻTUâWVNB ĻOFJ[
NBOUPKPUĻCSFNxVĻQFEâMJ
)%$ĻJFTMùE[ĻVOĻJ[TMùE[ĻBSĻTMùE[JĻWJEVTLPO
TPMùĻ,BEĻGVOLDJKBĻJSĻJFTMùHUB ĻJ[HBJTNPKBT
QPHBTĻJOEJLBUPSMBNQJĪBĻ,BEĻ)%$ĻEBSCPKBT
ĻVOĻEJTQMFKâĻQBSâ
J[HBJTNPKBTĻTJNCPMTĻ
EâTĻ0QDTPQMCNPCXCFÔDC+'5.
făĻGVOLDJKBĻEBSCPKBTĻUJLBJĻUBE ĻKBĻJFTMùHUTĻQJS
NBJTĻWBJĻBUQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNTĻ"VUPNâ
UJTLBKBJĻQâSOFTVNLâSCBJĻKâJ[WùMBTĻQâSOFTVNB
QP[ăDJKBĻ ĻLBTĻLPQâĻBSĻTJNCPMVĻĻSFE[BNB
WBEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻEJTQMFKâ ĻTLBUăUĻMQQĻ
,BEĻEBSCPKBTĻtăĻGVOLDJKB ĻBVUPNâUJTLJĻJFEFHBT
CSFNxVĻTJHOâMMVLUVSJĻ7BEăUâKTĻKFCLVSâĻMBJLâ
WBSĻCSFN[ùUĻWBJĻBQUVSùUĻBVUPNPCJMJĻBSĻCSFNxV
QFEâMJ
)%$ĻJSĻEFBLUJWùUB
p BSĻJFTMùHtBOBTJ[TMùHtBOBTĻUBVTUJĪVĻWJEVT
LPOTPMù
p KBĻNBOVâMBKBJĻQâSOFTVNLâSCBJĻJ[WùMùUT
QâSOFTVNT ĻLBTĻBVHTUâLTĻOFLâĻ
p KBĻBVUPNâUJTLBKBJĻQâSOFTVNLâSCBJĻJ[WùMùUT
QâSOFTVNT ĻLBTĻBVHTUâLTĻOFLâĻ ĻWBJĻQâS
WJFUPKPUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻQP[ăDJKâĻ&
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
*&%*KNN&GUEGPV%QPVTQN
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻJ[TMùHUĻKFCLVSâĻCSăEăĻ+BĻUBT
OPUJFLĻTUâWâĻOPHâ[ù ĻUBEĻCSFN[ùtBOBTĻFGFLUT
OFQB[ÜEĻV[SFJ[ ĻCFUĻHBOĻMùOJ ĻQBLâQFOJTLJ
2+'<ÿ/'
,BEĻ)%$ĻJSĻBLUJWùUB ĻWBSĻCÜUĻOPCăEFĻTUBSQ
BLTFMFSBUPSBĻQFEâĮBĻOPTQJFtBOVĻVOĻE[JOùKB
SFBLDJKV
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
5VęXDTGO\G
8KURęTĦIK
$4ÿ&+0ó,7/5
/PWJFUPKPUĻBVPUNBtăOVĻTUâWùtBOBJĻTMăQVNâ
WJFONùSĻJFTMùE[JFUĻTUâWCSFN[JĻĻQâSOFTVNB
WBJĻ2ĻQP[ăDJKBTĻ BVUPNBtăOâNĻBSĻBVUPNâ
UJTLPĻQâSOFTVNLâSCV ĻJFTMùHtBOBĻOBWĻQJF
UJFLPtB ĻMBJĻBVUPNBtăOVĻOPUVSùUVĻV[ĻWJFUBT
WJTâTĻTJUVâDJKâT
*OTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻCSăEJOâKVNTĻTJN
CPMTĻJFEFHBT
2+'<ÿ/'
ĻĻLPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSV
NFOUVĻQBOFMăĻFTPtBJTĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMT
JFEFHBTĻOFBULBSăHJĻOPĻUâ ĻWBJĻTUâWCSFN[FĻJS
OPWJMLUBĻWJFHMJĻWBJĻTUJOHSJ
"UCSăWPKJFUĻLâKBTĻCSFN[JĻVOĻQâSMJFDJOJFUJFT
LBĻBVUPNBtăOBĻOFQâSWJFUPKBT
+BĻBVUPNPCJMJTĻJ[LVTUBT ĻTUâWCSFN[FĻJS
KâOPWFMLĻWJTNB[ĻOFEBVE[ĻTUJOHSâL
p /PWJFUPKPUĻUSBOTQPSUMăE[FLMJĻTUâWùtBOBJ
WJFONùSĻJFTMùE[JFUĻQJSNPĻQâSOFTVNV
NBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB ĻWBJĻJFTUBUJFU
QâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻQP[ăDJKâĻ2Ļ BVUPNâ
UJTLâĻQâSOFTVNLâSCB #WVQOCÝĦPCUPQXKGVQÝCPCUVęXġÝCPCKW\
RCMCNPC
+PUVTWOGPVWRCPGĹCDTĝFKPđLWOCUKODQNU
+BĻBVUPNBtăOBĻJSĻOPWJFUPUBĻBSĻTLBUVĻLBMOâ
4WJSBĻBUSPEBTĻTUBSQĻQSJFLtùKJFNĻTùEFLĮJFN
p 1BHSJF[JFUĻSJUFĪVTĻRTQOĻOPĻJFUWFT
5VęXDTGO\GUKGUNġIÝCPC
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻOPWJFUPUTĻBSĻTLBUVĻMFKâĻOP
LBMOB
4UJOHSJĻOPTQJFEJFUĻLâKBTĻCSFN[J
4UJOHSJĻOPWFMDJFUĻTWJSV
p 1BHSJF[JFUĻSJUFĪVTĻW\ĻJFUWFTĻQVTJ
5VęXDTGO\GUK\UNġIÝCPC
4UJOHSJĻOPTQJFEJFUĻLâKBTĻCSFN[J
.B[MJFUĻQBWFMDJFUĻV[ĻBVHtVĻTWJSV ĻOPTQJF
EJFUĻQPHV ĻBUCSăWPKJFUĻTWJSVĻVOĻBUMBJEJFU
QPHV
*OTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻCSăEJOâKVNTĻTJN
CPMTĻOPE[JFTU
+BĻWBEăUâKTĻBJ[NJSTUĻBUCSăWPUĻTUâWCSFN[J ĻJFEF
HBTĻCSăEJOâKVNBĻMBNQJĪB ĻBUTLBOĻTQBMHB
TLBĪBĻVOĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻUJFLĻQBSâEăUT
QB[JĪPKVNT ĻCSăEJOPUĻQBSĻUPĻWBEăUâKV ĻUJLMăE[
CSBVLtBOBTĻâUSVNTĻQâSTOJFE[ĻĻLNI
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
*QOG.KPMŸ
8KURęTĦIK
$4ÿ&+0ó,7/5
p
)PNF-JOLŸĻJSĻBUQBLBĮTLBUBĻTQPHVMăĻJFCÜWùUB
QSPHSBNNùKBNBĻUâMWBEăCBTĻQVMUT ĻBSĻLVSVĻOP
BUUâMVNBĻWBSĻWBEăUĻMăE[ĻUSJNĻEBxâEâNĻJFSăDùN
QJFN ĻHBSâxBTĻWâSUVĻBUWùStBOBTĻNFIâOJTNV
TJHOBMJ[âDJKBTĻTJTUùNV ĻâSùKPĻVOĻJFLtùKP
BQHBJTNPKVNVĻVUU ĻUâEùKâEJĻBJ[WJFUPKPUĻtP
JFSăÀVĻUâMWBEăCBTĻQVMUJTĻ1BQJMEVTĻUSJNĻJFQSP
HSBNNùKBNJFNĻUBVTUJĪJFN ĻQBOFMăĻBUSPEBTĻBSă
JOEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻ)PNF-JOLŸĻOFWBSĻBLUJWJ
[ùU ĻKBĻBVUPNBtăOBĻJSĻBJ[TMùHUBĻOPĻâSQVTFTĻ-BJ
JFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻ)PNF-JOLŸ
BQNFLMùKJFUĻXXXIPNFMJOLDPNĻWBJĻ[WBOJFU
ĻĻĻĻĻ WBJĻV[ĻNBLTBTĻUâMSVĪB
OVNVSVĻ ĻĻĻ +BĻHBSâxBTĻEVSWKVĻWBJĻWâSUVĻWBEăCBJ
J[NBOUPKBUĻ)PNF-JOLŸ ĻOPESPtJOJFU ĻMBJ
EVSWKVĻWBJĻWâSUVĻLVTUăCBTĻMBJLâĻOFWJFOT
OFBUSBTUPTĻEVSWKVĻWBJĻWâSUVĻUVWVNâ
p
*FQSPHSBNNùKPUĻHBSâxBTĻEVSWKVĻBUWùS
tBOBTĻNFIâOJTNV ĻBVUPNBtăOBĻKâBUTUâK
âSQVTĻHBSâxBT
p
/FMJFUPKJFUĻ)PNF-JOLŸĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ
HBSâxBTĻEVSWăN ĻLBTĻOBWĻBQSăLPUBTĻBS
ESPtăCBTĻBUEVSJĻWBJĻBUQBLBĮLVTUăCBT
GVOLDJKV
4BHMBCâKJFUĻPSJīJOâMâTĻUâMWBEăCBTĻQVMUJTĻWùMâLBJ
JFQSPHSBNNùtBOBJĻ QJFNùSBN ĻKBĻOPNBJOâU
BVUPNBtăOVĻWBJĻMJFUPtBOBJĻDJUâĻBVUPNBtăOâ 1âSEPEPUĻBVUPNBtăOV ĻJFUFJDBNTĻJ[E[ùTUĻUBV
TUJĪJFNĻJFQSPHSBNNùUâTĻGVOLDJKBTĻ4LBUJFU
OPEBĮVĻ)PNF-JOL†ĻUBVTUJĪVĻBUJFTUBUătBOB
ĻMQQ
*QOG.KPMŸRTQITCOOġÝCPC
2+'<ÿ/'
%BxâNĻBVUPNBtăOâNĻBJ[EFE[FĻKâJFTMùE[
WBJĻKâQBHSJFxĻQJFEFSVNVĻQP[ăDJKâ ĻMBJ
WBSùUVĻJFQSPHSBNNùUĻWBJĻJ[NBOUPU
)PNF-JOLŸĻ+BĻJFTQùKBNT ĻJFWJFUPKJFUĻUâMWB
EăCBTĻQVMUăĻKBVOBTĻCBUFSJKBT ĻOPNBJOPUĻUâT
QSFUĻ)PNF-JOLŸ ĻMBJĻOPESPtJOâUVĻâUSâLV
QSPHSBNNùtBOVĻVOĻV[MBCPUVĻSBEJPĻTJHOâMV
QâSSBJEJĻ1JSNTĻQSPHSBNNùtBOBTĻKâBUJFT
UBUBĻ)PNF-JOLŸĻUBVTUJĪJĻ,BEĻUBTĻJSĻJ[EBSăUT
)PNF-JOLŸĻUJFLĻJFTUBUăUTĻNâDătBOâT
SFxăNâĻVOĻJSĻHBUBWTĻJFQSPHSBNNùtBOBJ
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻOPTQJFTUVĻWBKBE[ăHP
)PNF-JOLŸĻUBVTUJĪV ĻMăE[ĻJOEJLBUPSBĻMBN
QJĪBĻTâLĻNJSHPUĻE[FMUFOâĻLSâTâĻ5BT
OPSâEB ĻLBĻUBVTUJĪtĻJSĻHBUBWTĻQSPHSBNNù
tBOBJ
1BWùSTJFUĻPSJīJOâMPĻUâMWBEăCBTĻQVMUJĻQSFU
)PNF-JOLŸĻQSPHSBNNùKBNPĻUBVTUJĪVĻVO
UVSJFUĻUPĻĻDNĻBUUâMVNâĻOPĻtăĻUBVTUJĪB
/FBJ[LMâKJFUĻ)PNF-JOLŸĻJOEJLBUPSBĻMBN
QJĪV
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻOPTQJFTUVĻPSJīJOâMâT
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻUBVTUJĪVĻ/FBUMBJEJFUĻUBVT
UJĪV ĻLBNùSĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBTĻLSâTBĻOBW
NBJOăKVTJFTĻOPĻE[FMUFOBTĻV[ĻTBSLBOVĻWBJ
)PNF-JOLĻVOĻ)PNF-JOLĻNâKBTĻTJNCPMTĻJSĻSFīJTUSùUBTĻ+PIOTPOĻ$POUSPMT Ļ*ODĻQSFÀVĻ[ăNFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
*QOG.KPMŸ [BĮVĻ+BĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻJ[HBJTNPKBT
TBSLBOâĻLSâTâ ĻNùīJOJFUĻWùMSFJ[ĻJFQSP
HSBNNùUĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ ĻUVSPUĻPSJīJOâMP
UâMWBEăCBTĻQVMUJĻDJUâĻBUUâMVNâĻOP
)PNF-JOLŸĻUBVTUJĪBĻ;BĮBĻJOEJLBUPSBĻMBN
QJĪBĻOPSâEB ĻLBĻQSPHSBNNùtBOBĻJSĻCJKVTJ
WFJLTNăHB
0QURKGFKGV*QOG.KPMŸRTQITCOOġ
LCOQVCWUVKĮWVWTKGVVQPQURKGUVW
UGMWPFGUWPRġEVCOCVNCKFKGVĻ7BKB
E[ăCBTĻHBEăKVNâĻBULâSUPKJFU ĻMăE[ĻHBSâxBT
WâSUJĻUJFLĻBLUJWJ[ùUJĻ+BĻEVSWJTĻOFUJFLĻBLUJWJ
[ùUBT ĻOPTQJFEJFUĻ)PNF-JOLŸĻQSPHSBNNù
KBNPĻUBVTUJĪV ĻUVSJFUĻUPĻOPTQJFTUVĻVOĻQâS
CBVEJFUĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪV
0GRęTVTCWMVC\CīCICKUOCĻ*OEJLBUPSB
MBNQJĪBĻEFHĻOFQâSUSBVLUJ ĻLBEĻtJTĻUBVT
UJĪtĻUJFLĻUVSùUTĻOPTQJFTUTĻUBTĻOPSâEB
LBĻRTQITCOOġÝCPCKTRCDGKIVC
(BSâxBTĻEVSWăN ĻWâSUJFNĻVOĻUNMĻUBHBE
KâCÜUĻBLUJWùUJFN ĻLBEĻJSĻOPTQJFTUTĻQSP
HSBNNùUBJTĻ)PNF-JOLŸĻUBVTUJĪt
/KTIQLQÝC\CīCICKUOCĻ*OEJLBUPSB
MBNQJĪBĻNJSHP ĻLBNùSĻUBVTUJĪtĻUJFL
UVSùUTĻOPTQJFTUTĻ5âEâĻHBEăKVNâĻUVSQJ
OJFU ĻWFJDPUĻĻQSPHSBNNùtBOBTĻEBS
CăCV ĻMBJĻQBCFJHUVĻJFSăDFTĻQSPHSBNNù
tBOVĻBSĻOFQâSUSBVLUJĻNBJOăHPĻLPEV
QBSBTUJĻHBSâxBTĻWâSUVĻBUWùStBOBT
NFIâOJTNBN /PWJFUPKJFUĻQSPHSBNNùtBOBTĻUBVTUJĪV
QJFNùSBN ĻV[ĻHBSâxBTĻEVSWKVĻV[UWùSùKB
LBTĻQBSBTUJĻBUSPEBTĻOFUâMVĻOPĻV[UWùSùKB
BOUFOBTĻLSPOtUFJOB
/PTQJFEJFUĻVOĻBUMBJEJFUĻV[UWùSùKBĻQSP
HSBNNùtBOBTĻUBVTUJĪVĻ5BVTUJĪtĻNJSHP
BQNùSBNĻĻTFLVOEFT ĻVOĻOâLBNâĻEBS
CăCBĻJSĻKâWFJDĻtăĻQFSJPEBĻMBJLâ
,BNùSĻJFSăDFTĻQSPHSBNNùtBOBTĻUBVT
UJĪtĻNJSHP ĻOPTQJFEJFUĻ)PNF-JOLŸĻQSP
HSBNNùKBNPĻUBVTUJĪV ĻUVSJFUĻUPĻOPTQJFTUV
BQNùSBNĻĻTFLVOEFTĻVOĻQùDĻUBNĻBUMBJ
EJFUĻ"ULâSUPKJFUĻtPĻOPTQJFtBOBTUVSùtB
OBTBUCSăWPtBOBTĻTFDăCVĻMăE[ĻĻSFJ[ùN ĻMBJ
QBCFJHUVĻQSPHSBNNùtBOV
'MURNWCVęEKLC
,BEĻ)PNF-JOLŸĻJSĻQJMOăCâĻTBQSPHSBNNùUT ĻUP
WBSĻJ[NBOUPUĻBUTFWJtĸVĻPSJīJOâMPĻUâMWBEăCBT
QVMtVĻWJFUâ
/PTQJFEJFUĻQSPHSBNNùKBNPĻUBVTUJĪVĻVO
UVSJFUĻUPĻOPTQJFTUV ĻMăE[ĻHBSâxBTĻWâSUJ ĻTJHOBMJ
[âDJKBTĻTJTUùNBĻVDĻUJFLĻBLUJWJ[ùUJĻ UBTĻWBSĻBJ[
ĪFNUĻWBJSâLBTĻTFLVOEFT Ļ1SPUBNT ĻWBKBE[ă
5BVTUJĪBĻBQ[ăNùKVNTĻVOĻLSâTBĻBUtĸJSBTĻBULBSăCâĻOPĻSBxPUâKB
*OEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻUVSQJOBĻJ[HBJTNPUJFT ĻLBNùSĻUBVTUJĪtĻJSĻOPTQJFTUT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
CBTĻHBEăKVNâĻPSJīJOâMâTĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻUBV
TUJĪVTĻKPQSPKâNĻWBSĻMJFUPUĻQBSBMùMJĻ)PNF-JOLŸ
2+'<ÿ/'
+BĻBJ[EFE[FĻJSĻJ[TMùHUB Ļ)PNF-JOLŸĻEBSCP
KBTĻĻNJOÜUFTĻQùDĻWBEăUâKBĻEVSWKVĻBUWùStB
OBT
+BĻQSPHSBNNùtBOBTĻQSPCMùNBTĻOFJ[[ÜE
TB[JOJFUJFTĻBSĻ)PNF-JOLŸĻWJFUOù
XXXIPNFMJOLDPNĻWBJĻ[WBOJFU
ĻĻĻĻĻ WBJĻV[ĻNBLTBTĻUâMSVĪB
OVNVSVĻ ĻĻĻ *QOG.KPMŸVCWUVKĮWCVKGUVCVĦÝCPC
*FTQùKBNTĻBUJFTUBUăUĻUJLBJĻWJTVTĻ)PNF-JOLŸ
UBVTUJĪVTĻWJFOMBJDăHJ ĻOFWJTĻLBUSVĻUBVTUJĪVĻBUTF
WJtĸJĻ5BÀVĻBUTFWJtĸVTĻUBVTUJĪVTĻWBSĻBULâSUPUJ
JFQSPHSBNNùUĻTLBUJFUĻUVSQNâLPĻOPEBĮV
"UTFWJtĸVĻUBVTUJĪVĻQSPHSBNNùtBOB
/PTQJFEJFUĻVOĻUVSJFUĻOPTQJFTUVTĻBCVTĻâSù
KPTĻ)PNF-JOLŸĻUBVTUJĪVTĻ/FBUMBJEJFUĻUPT
LBNùSĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBTĻLSâTBĻOBWĻNBJ
OăKVTJFTĻOPĻE[FMUFOBTĻV[ĻTBSLBOVĻWBJĻ[BĮV
"UCSăWPKJFUĻUBVTUJĪVT
5BHBEĻ)PNF-JOLŸĻJSĻJFTUBUăUTĻUâĻEùWù
UBJTĻNâDătBOâTĻSFxăNT ĻVOĻUBTĻJS
,ĹUWDTCWMÝCPCUXKFG
*QOG.KPMŸ
HBUBWTĻQSPHSBNNùtBOBJĻTLBUJFU
OPEBĮVĻ)PNF-JOL†ĻQSPHSBNNùtBOB
ĻMQQ
#VUGXKÝĨWVCWUVKĮWRTQITCOOġÝCPC
-BJĻQâSQSPHSBNNùUVĻBUTFWJtĸVĻ)PNF-JOLŸ
UBVTUJĪV ĻSăLPKJFUJFTĻtâEJ
/PTQJFEJFUĻWBKBE[ăHPĻUBVTUJĪVĻVOĻPGCVNCK
FKGV
,BEĻ)PNF-JOLŸĻJOEJLBUPSBĻMBNQJĪBĻTâL
NJSHPUĻE[FMUFOâĻLSâTâĻ QùDĻBQUVWFOJĻ
TFLVOEùN ĻBUMBJEJFUĻUBVTUJĪVĻVOĻTâDJFUĻBS
ĻTPMJ ĻLBTĻBQSBLTUăUTĻTBEBĮâĻ)PNF-JOL†
QSPHSBNNùtBOBĻĻMQQ
-BJĻJFHÜUVĻJOGPSNâDJKVĻWBJĻJ[UFJLUVĻLPNFOUâSVT
QBSĻ)PNF-JOLŸ ĻBQNFLMùKJFU
XXXIPNFMJOLDPNĻWBJĻ[WBOJFU
ĻĻĻĻĻ WBJĻV[ĻNBLTBTĻUâMSVĪB
OVNVSVĻ ĻĻĻ Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
G000000
%JOBNJTLâĻTUBCJMJUâUFTĻVOĻWJMDùKTQùLBĻLPOUSPMFTĻTJTUùNB
$FĮB[ăNKVĻJOGPSNâDJKBĻĻ34* ĂUSVNBĻJFSPCFxPUâKT ,SVă[LPOUSPMF "EBQUăWâĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻTJTUùNB %JTUBODFTĻCSăEJOâKVNT $JUZĻ4BGFUZs
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNB
BSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCV %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ%"$ %SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻĻ+PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKB 1BSLĻ"TTJTU 4UâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻLBNFSB "LUăWâĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻĻ1"1 #-*4ĻVOĻ$5" 7"%į5Ă+"Ļ"5#"-454
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&KPCOKUMęUVCDKNKVęVGUWPXKNEġLURġMCMQPVTQNGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT&56%
4UBCJMJUâUFTĻVOĻWJMLNFTĻTJTUùNB Ļ%45$
%ZOBNJDĻ4UBCJMJUZĻĻ5SBDUJPOĻ$POUSPM ĻQBMăE[
WBEăUâKBNĻJ[WBJSăUJFTĻOPĻSJUFĪVĻJ[TMăEùtBOBTĻVO
V[MBCPĻBVUPNPCJĮBĻWJMLNJ
4JTUùNBTĻBLUJWJ[ùtBOBĻCSFN[ùtBOBTĻMBJLâĻJS
TBKÜUBNBĻLâĻQVMTùKPtBĻTLBĪBĻ"VUPNPCJMJĻQBâ
USJOâUĻWBSĻMùOâL ĻOFLâĻTBHBJEâNTĻQùDĻHâ[FT
QFEâĮBĻOPTQJFtBOBT
$4ÿ&+0ó,7/5
4UBCJMJUâUFTĻVOĻWJMLNFTĻLPOUSPMFTĻTJTUùNBĻJS
QBMăHGVOLDJKBĻĻUâĻOFWBSĻOFWBJOPKBNJĻEBSCP
UJFTĻWJTâTĻTJUVâDJKâTĻVOĻWJTPTĻDFĮBĻBQTUâL
ĮPT
7BEăUâKTĻWJFONùSĻJSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNBtăOBTĻWBEătBOVĻVOĻTQùLâĻFTPtP
DFĮVĻTBUJLTNFTĻOPUFJLVNVĻJFWùSPtBOV
#MVĦXęPQXKT\ĦÝCPęUPQEGīCMQPVTQNG
'VOLDJKBĻJFSPCFxPĻLBUSBĻBUTFWJtĸâĻSJUFĪB
CSBVLtBOBTĻVOĻCSFN[ùtBOBTĻTQùLV ĻMBJĻTUBCJ
MJ[ùUVĻBVUPNBtăOV
5RQNġÝCPCUMQPVTQNG
făĻGVOLDJKBĻTBNB[JOBĻE[JOùKBĻKBVEV ĻKBĻE[FOP
tJFĻSJUFĪJĻJ[TMăEĻV[ĻWJSTNBT ĻMBJĻTBHMBCâUVĻTUBCJ
MJUâUJĻVOĻWJMLNJ
5CUMCTGUMQPVTQNGUUKUVġOC
'VOLDJKBĻEBSCPKBTĻQJFĻOFMJFMBĻâUSVNBĻVOĻQâS
OFTĻTQùLVĻOPĻTQPMùKPtâĻE[FOPtâĻSJUFĪBĻV[
OFTQPMùKPtP
&\KPġLCFCTDĦDCUMQPVTQNG'&%
&%$Ļ &OHJOFĻ%SBHĻ$POUSPM ĻOPWùStĻOFQBSF
E[ùUVĻSJUFĪVĻCMPĸùtBOPT ĻQJFNùSBN ĻQùD
[FNâLBĻQâSOFTVNBĻJFTMùHtBOBTĻWBJĻCSFN[ù
tBOBTĻBSĻE[JOùKV ĻCSBVDPUĻBSĻ[FNVĻQâSOFTVNV
QBĻTMJEFOJFNĻDFĮJFN
/FKBVtBĻSJUFĪVĻCMPĸùtBOâTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ
WBSĻDJUBĻTUBSQâĻOFHBUăWJĻJFUFLNùUĻWBEăUâKB
TQùKVĻTUÜSùUĻBVUPNPCJMJ
%QTPGT6TCEVKQP%QPVTQNp%6%
$5$ĻLPNQFOTùĻOFQJFUJFLBNVĻTUÜSFTĻHSJFtB
OBTĻTQùKVĻVOĻMăLVNPTĻĮBVKĻWFJLUĻMJFMâLVĻQBâUSJ
OâKVNVĻOFLâĻQBSBTUJ ĻOPWùStPUĻJFLtùKPĻSJUFĪV
J[TMăEùtBOV ĻQJFN ĻV[ĻDFĮJFN ĻLBTĻQJFLĮBVKBT
BVUPTUSâEùN ĻMBJĻâUSJĻJFLĮBVUPTĻLPQùKâĻTBUJL
TNFTĻQMÜTNâ
&TKXGT5VGGTKPI4GEQOOGPFCVKQP
+GVGKMWOKUVĹTġÝCPCK&54
%43Ļ %SJWFSĻ4UFFSJOHĻ3FDPNNFOEBUJPO
QBMăE[ĻWBEăUâKBNĻWBEăUĻBVUPNBtăOVĻQBSFJ[BKâ
WJS[JFOâĻQB[FNJOâUBTĻWJMLNFTĻWBJĻ"#4ĻTJTUù
NBTĻJFTMùHtBOâTĻHBEăKVNâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
%43ĻGVOLDJKBTĻHBMWFOâĻGVOLDJKBĻJSĻQBMăE[ùU
WBEăUâKBNĻTUÜSùUĻQBSFJ[BKâĻWJS[JFOâ ĻKBĻBVUPNB
tăOBĻJ[TMăE
%43ĻJFTMùE[BT ĻQJFNùSPKPUĻTUÜSFJĻOFMJFMVĻHSJF
[FTĻNPNFOUVĻUBKâĻWJS[JFOâ ĻLVSâĻBVUPNBtăOBJ
KâHSJFxBT ĻMBJĻTBHMBCâUVQBOâLUVĻNBLTJNâMP
JFTQùKBNPĻWJMLNJĻVOĻTUBCJMJ[ùUVĻBVUPNBtăOV
2KGMCDGUUVCDKNKVęVGURCNĦIUKUVġOC 65#
făĻGVOLDJKBĻQBSFE[ùUBĻBVUPNPCJĮBĻVOĻQJFLBCFT
TUBCJMJ[ùtBOBJ ĻKBĻTâLBTĻTâOOPWJS[F ĻTLBUăU
MQQĻ
2+'<ÿ/'
+BĻWBEăUâKTĻJ[WùMBTĻ5RQTVĻSFxăNV ĻGVOLDJKB
UJFLĻEFBLUJWùUB
&CTDĦDC
.ĦOGĮCK\XġNG5RQTVTGäĦOU
%45$ĻTJTUùNBĻWJFONùSĻJSĻBLUJWùUBĻĻUPĻOFWBS
EFBLUJWùU
5BÀVĻWBEăUâKTĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻ5RQTVĻSFxăNV ĻLBT
TOJFE[ĻBLUăWâLBTĻCSBVLtBOBTĻJ[KÜUBTĻ5RQTV
SFxăNâĻTJTUùNBĻOPTBLB ĻWBJĻBLTFMFSBUPSB
QFEâĮB ĻTUÜSFTĻLVTUăCBTĻVOĻCSBVLtBOBĻMăLVNPT
JSĻBLUăWâLBĻOFLâĻQBSBTUJ ĻVOĻQùDĻUBNĻBUĮBVK
WFJLUĻLPOUSPMùUVĻSJUFĪVĻJ[TMăEùtBOV ĻOPUFJLUâ
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&KPCOKUMęUVCDKNKVęVGUWPXKNEġLURġMCMQPVTQNGUUKUVġOC
BVHTUVNâĻQBDFĮPUJFTĻBJ[NVHVSFTĻEBĮBJ ĻVO
QùDĻUBNĻJFKBVDBTĻVOĻTUBCJMJ[ùĻBVUPNPCJMJ
-BJĻJ[WùMùUPTĻ5RQTVĻSFxăNV ĻSăLPKJFUJFTĻtâEJ
+BĻWBEăUâKTĻBQUVSĻLPOUSPMùUPĻJ[TMăEùtBOV ĻBUMBJ
xPUĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ ĻUBEĻ%45$ĻTJTUùNB
JFKBVDBTĻVOĻTUBCJMJ[ùĻBVUPNPCJMJ
5RQTVĻSFxăNâĻNBLTJNâMâĻWJMLNFĻUJFL
TBTOJFHUB ĻKBĻBVUPNPCJMJTĻJSĻJFTUJE[JTĻWBJĻCSBV
DBUĻQBĻOFTUBCJMVĻWJSTNV ĻQJFN ĻTNJMUăNĻWBJ
E[JĮVĻTOJFHV
/PTQJFEJFUĻWJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVĻ/;
%#4ĻVOĻEJTQMFKBĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻBUSPEJFU
/[8 &56%Ļ *OGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùMĪV
TJTUùNV ĻTLBUăUĻMQQĻ /PUăSJFUĻJ[WùMFTĻSÜUJĪVĻVOĻJ[FKJFUĻOPĻJ[WùMĪV
TJTUùNBT ĻOPTQJFxPUĻ':+6
5BHBEĻTJTUùNBĻBUCBMTUBĻTQPSUJTLâLV
CSBVLtBOBTĻTUJMV
5RQTVĻSFxăNTĻJSĻBLUăWT ĻLBNùSĻWBEăUâKTĻBUDFĮĻUâ
J[WùMJĻWBJĻLBNùSĻE[JOùKTĻUJFLĻJ[TMùHUTĻĻOâLBN
SFJ[ĻJFEBSCJOPUĻE[JOùKV Ļ%45$ĻTJTUùNBĻBULBM
CÜTĻOPSFHVMùUBĻQBSBTUBKâĻSFxăNâ
5KODQNKWP\KĮQLWOKFKURNGLę
5KODQNU#
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&56%·UNCKE+<5.
%45$ĻTJTUùNBĻV[ĻMBJLVĻOFEBSCPKBTĻCSFNxVĻEJTLVĻQâSNùSăHBTĻTBLBStBOBTĻEùĮĻfăĻGVOLDJKBĻUJLTĻBVUPNâ
UJTLJĻWùMSFJ[ĻJFTMùHUB ĻUJLMăE[ĻCSFN[FTĻCÜTĻBUE[JTVtBT
&56%,ÉXGKECRMQRG
%45$ĻTJTUùNBĻJSĻEFBLUJWùUB
p "QUVSJFUĻBVUPNBtăOVĻESPtâĻWJFUâ ĻJ[TMùE[JFUĻE[JOùKVĻVOĻWùMSFJ[ĻJFEBSCJOJFU
p +BĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜE ĻCSBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV ĻJFUFJDBNTĻV[Ļ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
/GUUCIG
4QJEPNFUSBĻEJTQMFKâĻJSĻSFE[BNTĻ[JĪPKVNTĻĻJ[MBTJFUĻUP
/FQâSUSBVLUJĻEFH
ĻTFLVOEFT
*FEBSCJOPUĻE[JOùKV ĻUJFLĻWFJLUBĻTJTUùNBTĻQâSCBVEF
VO
``
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&KPCOKUMęUVCDKNKVęVGUWPXKNEġLURġMCMQPVTQNGUUKUVġOC
5KODQNU#
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
.JSHP
%45$ĻTJTUùNBĻUJFLĻBLUJWùUB
*SĻBLUJWùUTĻ5RQTVĻSFxăNT
"
4JNCPMJĻJSĻTIFNBUJTLJ
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%GīC\ĦOLWKPHQTOęEKLC45+
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT45+
$4ÿ&+0ó,7/5
34*ĻOFEBSCPKBTĻWJTâTĻTJUVâDJKâT ĻUBÀVĻUBNĻJS
UJLBJĻQBMăHMăE[FLĮBĻGVOLDJKB
7BEăUâKTĻWJFONùSĻJSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNBtăOBTĻWBEătBOVĻVOĻTQùLâĻFTPtP
DFĮVĻTBUJLTNFTĻOPUFJLVNVĻJFWùSPtBOV
+GTQDGäQLWOCXCKCWVQOCĥKUVTęNGU
DGKICU
&CTDĦDC
*OTUSVNFOUVĻQBOFMăĻBQUVWFOJĻĻTFLVOEFTĻJS
BUUùMPUBĻBUCJMTUPtBĻDFĮB[ăNF ĻKBĻ34*ĻOPTBLB
[ăNJ ĻLBTĻJSĻTBJTUăUBĻBSĻâUSVNBĻJFSPCFxPKVNB
CFJHâNĻrĻWBJĻLâĻDJUâEJĻJSĻTBJTUăUBĻBSĻâUSVNV
QJFNùSBN ĻBVUPNBīJTUSâMFTĻCFJHBT
0QNCUđOQđVTWOCKGTQDGåQLWOC\ĝOLWRKGOĘTK
fâEVĻ[ăNKVĻQJFNùSJ
$FĮB[ăNKVĻJOGPSNâDJKBTĻGVOLDJKBĻ 34*ĻqĻ3PBE
4JHOĻ*OGPSNBUJPO ĻQBMăE[ĻWBEăUâKBNĻBUDFSùUJFT
LâEâNĻDFĮB[ăNùNĻBVUPNPCJMJTĻJSĻQBCSBVDJT
HBSâN ĻDJUBĻTUBSQâĻTOJFE[PUĻJOGPSNâDJKVĻQBS
QBtSFJ[ùKPĻâUSVNV ĻBVUPNBīJTUSâMFTĻWBJĻDFĮB
TâLVNVCFJHâNĻVOĻBQE[ătBOBTĻBJ[MJFHVNJFN
+BĻBVUPNPCJMJTĻQBCSBVDĻHBSâNĻHBOĻ[ăNFJĻQBS
BVUPUSBOTQPSUBNĻQBSFE[ùUVĻBVUPNBīJTUSâMJ
DFĮV ĻHBOĻ[ăNFJ ĻLBTĻOPSâEBĻNBLTJNâMP
BUĮBVUPĻCSBVLtBOBTĻâUSVNV Ļ34*ĻQBSâEBĻNBL
TJNâMâĻBUĮBVUâĻCSBVLtBOBTĻâUSVNBĻ[ăNFTĻTJN
CPMV
/PUFJLUâTĻTJUVâDJKâTĻLPQâĻBS
QBtSFJ[ùKâĻâUSVNBĻJFSPCFxP
KVNBĻTJNCPMVĻWBSĻUJLUĻQBSâ
EăUBĻBSăĻBQE[ătBOBTĻBJ[MJF
HVNBĻ[ăNF
7JTVĻJFSPCFxPKVNVĻCFJHBT
4GĜKUVTĘVđđVTWOCKPHQTOđEKLC
+BĻ34*ĻJSĻSFīJTUSùKVTJĻâUSVNBĻJFSPCFxPKVNB
DFĮB[ăNJĻ ĻUBEĻtăĻ[ăNFĻUJFLĻQBSâEăUBĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFMăĻLâĻTJNCPMT
"VUPNBīJTUSâMFTĻCFJHBT
*OTUSVNFOUVĻQBOFMăĻSFE[BNâTĻDFĮB[ăNFTĻJSĻBULBSăHBTĻOPĻWBMTUTĻrĻSPLBTHSâNBUBTĻJMVTUSâDJKâTĻJSĻSFE[BNJĻUJLBJĻEBxJĻQJFNùSJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%GīC\ĦOLWKPHQTOęEKLC45+ 1ùDĻUBNĻ[ăNKVĻJOGPSNâDJKBĻUJFLĻQBTMùQUB ĻMăE[
UJFLĻOPUFJLUBĻOâLBNâĻBSĻâUSVNVĻTBJTUăUâĻ[ăNF
2CRKNFW\ĦOGU
ĂUSVNBĻJFSPCFxPKVNT ĻLBTĻJS
TQùLâ ĻOPCSBVDPUĻOPĻâUSHBJ
UBTĻDFĮB ĻUJFLĻOPSâEăUT ĻJ[NBO
UPKPUĻQBQJMEVĻ[ăNJĻBSĻCVMUJĪV
ĂUSVNBĻJFSPCFxPKVNBĻ[ăNFT
LBTĻJSĻTBJTUăUBTĻBSĻtâEBĻWFJEB
QBQJMEVĻ[ăNùN ĻUJFLĻSâEăUBTĻUJLBJĻHBEăKVNâ ĻKB
WBEăUâKTĻJSĻJFTMùE[JTĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKV
%BxJĻâUSVNBĻJFSPCFxPKVNJĻJS
TQùLâĻUJLBJĻQùDĻOPUFJLUBĻBUUâ
MVNBĻWBJĻOPUFJLUâĻEJFOOBLUT
MBJLâĻ7BEăUâKTĻUJFLĻJOGPSNùUT
QBSĻtâEVĻJOGPSNâDJKV Ļ[FN
âUSVNBĻJFSPCFxPKVNBĻTJN
CPMBĻBUUùMPKPUĻUVLtVĻSâNJ
2CRKNFW\ĝOLWRKGOĘTK
%BxSFJ[ĻWJFOBNĻVOĻUBNĻQBtBNĻDFĮBNĻJS
OPUFJLUJĻBUtĸJSăHJĻâUSVNBĻJFSPCFxPKVNJĻĻUâEâ
HBEăKVNâĻQBQJMEVĻ[ăNFĻOPSâEBĻBQTUâLĮVT
LâEPTĻJSĻTQùLâĻBUtĸJSăHJFĻCSBVLtBOBTĻâUSVNJ
,POLSùUBJTĻDFĮBĻQPTNTĻWBS ĻQJFNùSBN ĻCÜU
ăQBtJĻCăTUBNTĻTBUJLTNFJĻMJFUÜĻVOWBJĻNJHMâ
2CRKNFWKPHQTOęEKLCUTęFĦÝCPC
5VLtTĻSâNăUJTĻ[FNĻâUSVNB
TJNCPMBĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
OP[ăNù ĻLBĻ34*ĻJSĻOPUFJLVTJ
QBQJMEVĻ[ăNJĻBSĻQBQJMEJOGPS
NâDJKVĻQBSĻQBtSFJ[ùKPĻâUSVNB
JFSPCFxPKVNV
1BQJMEVĻ[ăNFĻBSĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻMJFUVĻUJFL
SâEăUBĻUJLBJĻHBEăKVNâ ĻKBĻUJFLĻMJFUPUJĻWùKTUJLMBĻUăSă
UâKJ
*OTUSVNFOUVĻQBOFMăĻSFE[BNâTĻDFĮB[ăNFTĻJSĻBULBSăHBTĻOPĻWBMTUTĻrĻSPLBTHSâNBUBTĻJMVTUSâDJKâTĻJSĻSFE[BNJĻUJLBJĻEBxJĻQJFNùSJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+\XġNPGU/;%#4KGUVCVĦLWOK
34*ĻPQDJKBTĻJSĻQJFFKBNBTĻ/;%#4ĻJ[WùMĪVĻTJT
UùNâ ĻTLBUăUĻMQQĻ
%GīC\ĦOLWKPHQTOęEKLCKGUNġIVCK\UNġIVC
*OTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻâUSVNBĻJFSPCFxPKVNBĻTJN
CPMVĻSâEăKVNVTĻWBSĻEFBLUJWùUĻ-BJĻEFBLUJWùUV
34*ĻGVOLDJKV
p /PUăSJFUĻPQDJKBTĻ4QCF5KIP+PHQTOCVKQP
3PBEĻ4JHOĻ*OGPSNBUJPOĻ0O ĻJ[WùMJĻJ[WùMOù
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU 4QCF5KIP
+PHQTOCVKQPĻVOĻEPEJFUJFTĻBUQBLBĮ ĻOPTQJF
xPUĻ':+6
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%GīC\ĦOLWKPHQTOęEKLC45+
$TĦFKPęLWOURCTęVTWOCRęTUPKGIÝCPW
+GTQDGäQLWOK
34*ĻGVOLDJKBTĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻEBSCăCBĻJS
JFSPCFxPUBĻUâQBUĻLâĻDJMWùLBĻBDTĻEBSCăCBĻ1MB
tâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻUPĻJSĻTOJFHUBĻĻMQQ
34*ĻGVOLDJKBĻOFSFīJTUSùĻ[ăNFT ĻLBTĻOFUJFtJ
TOJFE[ĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻTQùLâĻFTPtVĻâUSVNB
JFSPCFxPKVNV ĻQJFNùSBN ĻQJMTùUVSBKPOV
OPTBVLVNBĻ[ăNFT
făTĻGVOLDJKBTĻEBSCăCVĻWBSĻQâSUSBVLU
7BEăUâKTĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻTBĪFNUĻCSăEJOâKVNVĻ
LBEĻTQùLâĻFTPtBJTĻâUSVNBĻJFSPCFxPKVNTĻUJFL
QâSTOJFHUTĻQBSĻĻLNIĻWBJĻWBJSâLĻfJTĻCSăEJOâ
KVNTĻUJFLĻTOJFHUT ĻâUSVNBĻQâSTOJFHtBOBTĻMBJLâ
ăTMBJDăHJĻNJSHPKPUĻTJNCPMBN ĻLBTĻOPSâEBĻTQùLâ
FTPtPĻNBLTJNâMPĻâUSVNV
p
p
p
p
p
J[CBMùKVtBTĻ[ăNFT
$FĮBĻMăLVNPTĻJ[WJFUPUBTĻ[ăNFT
1BHSJF[UBTĻWBJĻCPKâUBTĻ[ăNFT
1BTMùQUBTĻWBJĻTMJLUJĻJ[WJFUPUBTĻ[ăNFT
"SĻTBMOV ĻTOJFHVĻVOWBJĻEVCĮJFNĻQJMOăHJĻWBJ
EBĮùKJĻOPLMâUBTĻ[ăNFT
-BJĻBLUJWùUVĻâUSVNBĻQâSTOJFHtBOBTĻCSăEJOâ
KVNV
p /PUăSJFUĻPQDJKBTĻ5RGGFCNGTVĻ 4QFFEĻ"MFSU
J[WùMJĻJ[WùMOùĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
5RGGFCNGTVĻVOĻEPEJFUJFTĻBUQBLBĮ ĻOPTQJF
xPUĻ':+6
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
óVTWOCKGTQDGäQVęLU 8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTęVTWOC
KGTQDGäQVęLW
4QFFEĻ-JNJUFS ĻWBSĻV[UWFSUĻLâĻLSVă[BĻLPOUSPMJ
LBTĻEBSCPKBTĻQSFUùKJĻĻWBEăUâKTĻSFHVMùĻâUSVNV
BSĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ ĻCFUĻâUSVNBĻJFSPCFxP
UâKTĻOFĮBVKĻWJĪBNĻQâSTOJFHUĻJFQSJFLtĻJ[WùMùUVĻ
JFTUBUăUVĻâUSVNV
&CTDĦDC
"UMBTăUBJTĻâUSVNT
ĂUSVNBĻJFSPCFxPUâKTĻBLUJWJ[ùUT
+GUNġF\KGVWPCMVKXġLKGV
,BEĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKTĻJSĻBLUJWJ[ùUT ĻUâĻTJN
CPMTĻ ĻUJFLĻQBSâEăUTĻLPQâĻBSĻBU[ăNJĻ ĻLBT
EJTQMFKâĻBUSPEBTĻCMBLVTĻJFTUBUăUBKBNĻNBLTJNâ
MBKBNĻâUSVNBN
"VHTUâLâĻJFTQùKBNâĻâUSVNBĻJ[WùMJĻVOĻTBHMBCâ
tBOVĻBUNJĪâĻWBSĻWFJLUĻHBOĻCSBVDJFOBĻMBJLâ
HBOĻUBE ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻTUâWĻV[ĻWJFUBT
3JUJOJFUĻBSĻ ĻUBVTUJĪV ĻLBNùSĻJOTUSVNFOUV
QBOFMăĻCMBLVTĻWùMBNBKBNĻNBLTJNâMBKBN
âUSVNBNĻUJFLĻQBSâEăUBĻBU[ăNFĻ 5BHBEĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKTĻJSĻBLUJWùUT
VOĻJ[WùMùUBJTĻNBLTĻâUSVNTĻJSĻTBHMBCâUT
BUNJĪâ
óVTWOCOCKPĦÝCPC
-BJĻNBJOăUVĻTBHMBCâUPĻâUSVNV
p 7FJDJFUĻSFHVMùtBOV ĻăTJĻOPTQJFxPUĻ ĻWBJ
ĻĻJLSFJ[ĻOPTQJFxPU ĻâUSVNTĻNBJOâTĻQBS
ĻĻLNIĻ1ùEùKBJTĻJFTUBUăKVNTĻUJFL
TBHMBCâUTĻBUNJĪâ
$TCWMÝCPCUNCKMę
/PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ
ĻMBJ
JFTMùHUVĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKV
*OTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻEJTQMFKâĻJ[HBJTNP
KBTĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKBĻTJNCPMTĻ 5VĨTGUXCFĝDCUVCUVCVĨTCWPKPUVTWOGPVWRCPGNKU
&KIKVCNXCK#PCNQIWG ĂUSVNBĻJFSPCFxPUâKTĻĻJFTMùHUTĻĻJ[TMùHUT
(BJEătBOBTĻSFxăNTĻUJFLĻQâSUSBVLUT ĻVO
BUKBVOPKBTĻBUNJĪâĻTBHMBCâUBJTĻâUSVNT
(BJEătBOBTĻSFxăNT
"LUJWùKJFUĻVOĻOPSFHVMùKJFUĻNBLTĻâUSVNV
+BĻBVUPNPCJMJTĻCSBVDĻBSĻWùMBNPĻWJTBVH
TUâLPĻJFTQùKBNPĻâUSVNVĻ/PTQJFEJFUĻTUÜ
ĻLBNùS
SFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ ĻWBJĻ
JOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻCMBLVTĻWùMBNBKBN
NBLTJNâMBJTĻâUSVNBNĻUJFLĻQBSâEăUB
BU[ăNFĻ 5BHBEĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKTĻJSĻBLUJWùUT
VOĻJ[WùMùUBJTĻNBLTĻâUSVNTĻJSĻTBHMBCâUT
BUNJĪâ
#WVQOQDKNKOUVęXQV
/PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ
JFTMùHUVĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
ĻMBJ
-BJĻOPSFHVMùUVĻ ĻĻLNI
p 5VSJFUĻOPTQJFTUVĻUBVTUJĪVĻVOĻBUMBJEJFU ĻLBE
JOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻCMBLVTĻWùMBNBKBN
NBLTJNâMBKBNĻâUSVNBNĻUJFLĻQBSâEăUB
BU[ăNFĻ ÿUNCKEĦICFGCMVKXġÝCPCICKFĦÝCPCU
TGäĦOU
-BJĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUVĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKVĻVO
JFTUBUăUVĻUBNĻHBJEătBOBTĻSFxăNV
p
/PTQJFEJFUĻ
%JTQMFKBĻBU[ăNFĻ ĻLSâTBĻNBJOâTĻOP
;"Ě"4ĻV[Ļ#"-56Ļ %JHJUBM ĻWBJĻOPĻ#"-
5"4ĻV[Ļ;"Ě6Ļ "OBMPHVF ĻVOĻWBEăUâKT
WBSĻăTMBJDăHJĻQâSTOJFHUĻJFTUBUăUPĻNBLTJ
NâMPĻâUSVNV
8CFĦVęLCCVDCNUVU
óVTWOCKGTQDGäQVęLU
ĂUSVNBĻJFSPCFxPUâKVĻWBSĻWùMSFJ[ĻBLUJWJ
[ùU ĻWJFOVĻSFJ[JĻOPTQJFxPUĻ ĻĻUâEâ
HBEăKVNâĻEJTQMFKBĻBU[ăNFĻ ĻNBJOB
LSâTVĻOPĻ#"-5"4ĻV[Ļ;"Ě6Ļ %JHJUBM ĻWBJ
OPĻ1&-ð,"4ĻV[Ļ#"-56Ļ "OBMPHVF ĻVO
BVUPNBtăOBTĻNBLTĻâUSVNTĻJSĻBULBM
JFSPCFxPUT
ÿUNCKEĦICFGCMVKXġÝCPCCTCMUGNGTCVQTC
RGFęNK
ĂUSVNBĻJFSPCFxPUâKBNĻWBSĻJFTUBUăUĻHBJEătBOBT
SFxăNVĻBSă ĻOPTQJFxPUĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ
QJFN ĻKBĻLâEâĻTJUVâDJKâĻTUSBVKJĻKâQBMJFMJOB
âUSVNT
p
-ăE[ĻHBMBNĻOPTQJFEJFUĻBLTFMFSBUPSB
QFEâMJ
%JTQMFKâĻJSĻSFE[BNTĻTBHMBCâUBJTĻNBLTJ
NâMBJTĻâUSVNTĻBSĻJFLSâTPUVĻBU[ăNJĻ VOĻWBEăUâKTĻWBSĻăTMBJDăHJĻQâSTOJFHUĻJFTUB
UăUPĻNBLTJNâMPĻâUSVNVĻĻEJTQMFKB
BU[ăNFĻ ĻtBKâĻMBJLâĻNBJOBĻLSâTVĻOP
;"Ě"4ĻV[Ļ#"-56Ļ %JHJUBM ĻWBJĻOPĻ#"-
5"4ĻV[Ļ;"Ě6Ļ "OBMPHVF "UMBJxPUĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ ĻâUSVNB
JFSPCFxPUâKTĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻWùMSFJ[
BLUJWJ[ùUT ĻVOĻBVUPNBtăOBTĻâUSVNT
TBNB[JOâTĻ[FNĻJ[WùMùUâĻĻBUNJĪâĻTBHMB
CâUâĻNBLTJNâMâĻâUSVNBĻSPCFxBTĻĻEJT
QMFKBĻBU[ăNFĻ ĻNBJOBĻLSâTVĻOPĻ#"-54
V[Ļ;"Ě6Ļ %JHJUBM ĻWBJĻOPĻ1&-ð,"4ĻV[
#"-56Ļ "OBMPHVF ĻVOĻBVUPNBtăOBT
NBLTJNâMBJTĻâUSVNTĻBULBMĻJSĻJFSPCFxPUT
5MCĮCUUKIPęNULCKTRęTUPKGIVUęVTWOU
5BHBEĻWBEăUâKTĻWBSĻMJFUPUĻBLTFMFSBUPSB
QFEâMJ ĻMBJĻJ[WùMùUPTĻâUSVNVĻCF[ĻJFSPCF
xPKVNB
#SBVDPUĻQBĻTUâWJFNĻDFĮJFN ĻFGFLUTĻCSFN[ùtB
OBJĻBSĻE[JOùKVĻWBSĻCÜUĻOFBEFLWâUTĻVOĻJ[WùMùUBJT
NBLTJNâMBJTĻâUSVNTĻWBSĻUJLUĻQâSTOJFHUTĻ7BEă
UâKVĻQBSĻUPĻCSăEJOBĻTLBĪBTĻTJHOâMT
4JHOâMTĻTLBO ĻLBNùSĻWBEăUâKTĻTBNB[JOB
âUSVNVĻ[FNĻJ[WùMùUâĻNBLTJNâMâĻâUSVNBĻSPCF
xBT
2+'<ÿ/'
+BĻâUSVNTĻJSĻCJKJTĻQâSTOJFHUTĻQBSĻWJTNB[
ĻLNI ĻTJHOâMTĻJFTMùE[BTĻUJLBJĻQùD
ĻTFLVOEùNĻBSĻOPUFJLVNV ĻLBĻQùEùKâT
QVTNJOÜUFTĻMBJLâĻOBWĻOPTQJFTUTĻOFĻUBVTUJĪt
ĻOFĻ &GCMVKXK\ġV
-BJĻEFBLUJWùUVĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKV
p
/PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ
%JTQMFKâĻJ[[ÜEĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKBĻTJN
CPMTĻVOĻJFTUBUăUâĻâUSVNBĻBU[ăNFĻ 5âEùKâEJĻJFTUBUăUBJTĻVOĻTBHMBCâUBJT
âUSVNTĻUJFLĻJ[E[ùTUTĻOPĻBUNJĪBTĻVOĻUP
WBJSTĻOFWBSùTĻBUKBVOPU ĻOPTQJFxPUĻ
UBVTUJĪV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
-TWĦ\MQPVTQNG 8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT%%
&CTDĦDC
,SVă[BĻLPOUSPMFĻ $$ĻqĻ$SVJTFĻ$POUSPM ĻQBMăE[
WBEăUâKBNĻV[UVSùUĻOFNBJOăHVĻâUSVNV ĻĮBVKPU
SFMBLTùUJĻWFJLUĻHBSVTĻCSBVDJFOVTĻQBĻâUSHBJUBT
DFĮJFNĻVOĻUBJTOJFNĻHBMWFOBKJFNĻDFĮJFNĻBS
WJFONùSăHVĻTBUJLTNFTĻQMÜTNV
$4ÿ&+0ó,7/5
7BEăUâKBNĻJSĻWJFONùSĻKâJFWùSPĻTBUJLTNFT
OPUFJLVNJĻVOĻKâJFKBVDBT ĻKBĻLSVă[BĻLPOUSPMF
OFV[UVSĻQJFNùSPUVĻâUSVNVĻVOWBJĻQJFNù
SPUVĻBUUâMVNV
7BEăUâKTĻWJFONùSĻJSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNBtăOBTĻWBEătBOV
5VĨTGUXCFĝDCUVCWUVKĺKWPFKURNGLUCWVQOQDKĹKGO
DG\đVTWOCKGTQDGåQVđLC
5VĨTGUXCFĝDCUVCWUVKĺKWPFKURNGLUCWVQOQDKĹKGO
CTđVTWOCKGTQDGåQVđLW
,SVă[BĻLPOUSPMFĻĻJFTMùHUBĻĻJ[TMùHUB
(BJEătBOBTĻSFxăNTĻUJFLĻQâSUSBVLUT ĻVO
BUKBVOPKBTĻBUNJĪâĻTBHMBCâUBJTĻâUSVNT
(BJEătBOBTĻSFxăNT
"LUJWùKJFUĻVOĻOPSFHVMùKJFUĻâUSVNV
*[WùMJFUJFTĻâUSVNVĻ 1&-ð,4ĻĻHBJEătBOBT
SFxăNT ,SVă[BĻLPOUSPMFĻBLUJWùUBĻĻ#"-54ĻTJNCPMT
1&-ð,4ĻĻHBJEătBOBTĻSFxăNT #MVKXK\ġÝCPCWPęVTWOCKGUVCVĦÝCPC
-BJĻJFTQùKPUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJ
p /PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ
7PMWPĻJ[QMBUăUâKBNĻJSĻBLUVâMBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻBQSăLPKVNV ĻLBTĻJFUJMQTUĻLBUSBTĻWBMTUTĻUJSHVNĻQBSFE[ùUBKâĻTQFDJGJLâDJKâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
-TWĦ\MQPVTQNG
%JTQMFKâĻSFE[BNBJTĻTJNCPMTĻ ĻNBJOB
LSâTVĻOPĻ1&-Ă,"4ĻV[Ļ#"-56ĻVOĻOPSâEB
LBĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻBUSPEBTĻHBJEătBOBT
SFxăNâ
-BJĻBLUJWùUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJ
p ,BEĻJSĻTBTOJFHUTĻWBKBE[ăHBJTĻâUSVNT
OPTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ
,SVă[BĻLPOUSPMJĻOFWBSĻJFTQùKPU ĻKBĻCSBVLtB
OBTĻâUSVNTĻJSĻ[FNâLTĻQBSĻĻLNI
óVTWOCOCKPĦÝCPC
-BJĻNBJOăUVĻTBHMBCâUPĻâUSVNV
p 7FJDJFUĻSFHVMùtBOV ĻăTJĻOPTQJFxPUĻ ĻWBJ
ĻĻJLSFJ[ĻOPTQJFxPU ĻâUSVNTĻNBJOâTĻQBS
ĻĻLNIĻ1ùEùKBJTĻJFTUBUăKVNTĻUJFL
TBHMBCâUTĻBUNJĪâ
-BJĻOPSFHVMùUVĻ ĻĻLNI
p 5VSJFUĻUBVTUJĪVĻOPTQJFTUVĻVOĻBUMBJEJFUĻUP
LBEĻJSĻTBTOJFHUTĻWBKBE[ăHBJTĻâUSVNT
ÿUNCKEĦICFGCMVKXġÝCPCICKFĦÝCPCU
TGäĦOU
-BJĻăTMBJDăHJĻJ[TMùHUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻVOĻJFTUBUăUV
UBJĻHBJEătBOBTĻSFxăNV
p /PTQJFEJFUĻ QBSĻĻNJOÜUJ
p QâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻUJFLĻQâSWJFUPUTĻOFJU
SâMBKâĻQP[ăDJKâĻ BVUPNâUJTLâĻQâSOFTVN
LâSCB
JFTUBUăUPĻâUSVNVĻJMHâLĻQBSĻĻNJOÜUJ
5VSPUĻKFCLVSVĻOPĻLSVă[BĻLPOUSPMFTĻUBVTUJ
ĪJFNĻOPTQJFTUVĻWBJSâLBTĻNJOÜUFT ĻUâĻUJFL
CMPĸùUBĻVOĻEFBLUJWJ[ùUBĻ-BJĻWBSùUVĻWùMSFJ[
JFTMùHUĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻBVUPNBtăOBĻJSĻKâBQ
UVS ĻE[JOùKTĻKâJ[TMùE[ĻVOĻWùMSFJ[ĻKâJFTMùE[
1BtSFJ[ùKBJTĻâUSVNTĻUJFLĻTBHMBCâUTĻBUNJĪâ
VOĻQJFĻJ[WùMùUâĻâUSVNTĻUJFLĻQBSâEăUT
QVOLUTĻ p TBKÜHBĻQFEâMJTĻUJFLĻUVSùUTĻOPTQJFTUTĻJMHâL
p WBEăUâKTĻTBHMBCâĻâUSVNV ĻLBTĻJSĻMJFMâLTĻQBS
2+'<ÿ/'
ĻWBJ
2+'<ÿ/'
įTMBJDăHTĻâUSVNBĻQBMJFMJOâKVNTĻBSĻBLTFMFSBUPSB
QFEâMJ ĻQJFN ĻBQE[ătBOBTĻMBJLâ ĻOFJFUFLNù
LSVă[BĻLPOUSPMFTĻJFTUBUăKVNVĻĻBUMBJxPUĻBLTFMF
SBUPSBĻQFEâMJ ĻBVUPNPCJMJTĻBUKBVOPĻJFTUBUăUP
âUSVNV
%JTQMFKâĻSFE[BNBJTĻQVOLUTĻ ĻVOĻTJNCPMT
ĻNBJOBĻLSâTVĻOPĻ#"-5"4ĻV[Ļ1&-ð,6
#WVQOęVKUMUICKFĦÝCPCUTGäĦOU
,SVă[BĻLPOUSPMFĻUJFLĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUBĻVOĻUBJ
UJFLĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT ĻKB
p SJUFĪJĻ[BVEùKVtJĻTBĸFSJ
p UJFLĻOPTQJFTUTĻCSFNxVĻQFEâMJT
p âUSVNTĻTBNB[JOâTĻ[FNĻBQNùSBNĻĻLNI
5âEâĻHBEăKVNâĻWBEăUâKBNĻQBtBNĻKâSFHVMù
BVUPNPCJĮBĻâUSVNT
#VLCWPKPęVKGUVCVĦVQęVTWOW
-BJĻWùMSFJ[ĻBLUJWùUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻLBEĻJS
JFTMùHUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT
p /PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ %JTQMFKâĻSFE[BNBJTĻQVOLUTĻ ĻVOĻTJNCPMT
ĻNBJOBĻLSâTVĻOPĻ1&-ð,"4ĻV[Ļ#"-56
VOĻUJFLĻJFTUBUăUTĻQùEùKBJTĻBUNJĪâĻTBHMBCâ
UBJTĻâUSVNT
2+'<ÿ/'
ĂUSVNTĻWBSĻQJFBVHUĻQBSĻOPUFJLUVĻWùSUăCV
UJLBJĻQùDĻUBN ĻLBEĻâUSVNTĻJSĻBUKBVOPUT ĻBUMB
TPUĻ &GCMVKXK\ġV
,SVă[BĻLPOUSPMJĻWBSĻJ[TMùHU ĻOPTQJFxPUĻTUÜSFT
WBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ ĻWBJĻJ[TMùE[PUĻE[JOùKVĻ
JFTUBUăUBJTĻâUSVNTĻUJFLĻJ[E[ùTUTĻOPĻBUNJĪBTĻVO
%FBLUJWùKPUĻUPĻVOĻJ[WùMPUJFTĻBVHTUâLVĻWBJĻ[FNâLVĻQâSOFTVNV ĻOFUJFLĻJFTMùHUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
-TWĦ\MQPVTQNG UPĻWBJSTĻOFWBSùTĻBUKBVOPU ĻOPTQJFxPUĻ
UJĪV
ĻUBVT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT##%
CFCRVĦXęMTWĦ\CMQPVTQNG
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻ "$$ĻqĻ"EBQUJWF
$SVJTFĻ$POUSPM ĻQBMăE[ĻWBEăUâKBNĻTBHMBCâU
ESPtVĻBUUâMVNVĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKBN
USBOTQPSUMăE[FLMJNĻ"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF
ĮBVKĻSFMBLTùUJĻWFJLUĻHBSVTĻCSBVDJFOVTĻQBĻâUSHBJ
UBTĻDFĮJFNĻVOĻUBJTOJFNĻHBMWFOBKJFNĻDFĮJFNĻBS
WJFONùSăHVĻTBUJLTNFTĻQMÜTNV
7BEăUâKTĻJFTUBUBĻWùMBNPĻâUSVNVĻVOĻMBJLBĻJOUFS
WâMVĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKBNĻUSBOTQPSUMăE[FL
MJNĻ+BĻSBEBSBĻEFUFLUPSTĻV[UWFSĻQSJFLtâĻMùOJ
CSBVDPtVĻUSBOTQPSUMăE[FLMJ ĻâUSVNTĻUJFLĻBVUP
NâUJTLJĻQJFMâHPUTĻtăĻUSBOTQPSUMăE[FLĮBĻâUSV
NBNĻ,BEĻDFĮtĻBULBMĻJSĻCSăWT ĻBVUPNPCJMJT
BUKBVOPĻJ[WùMùUPĻâUSVNV
+BĻBEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻUJFLĻJ[TMùHUBĻWBJĻUBJ
UJFLĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNTĻVOĻBVUPNPCJMJT
QJFCSBVDĻQâSâLĻUVWVĻQSJFLtâĻFTPtBKBNĻUSBOT
QPSUMăE[FLMJN ĻUBEĻEJTUBODFTĻCSăEJOâKVNBĻGVOL
DJKBĻ TLBUăUĻMQQĻ ĻCSăEJOBĻWBEăUâKVĻQBSĻUP ĻLB
TUBSQĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJFNĻJSĻOFMJFMTĻBUUâMVNT
$4ÿ&+0ó,7/5
(WPMEKLC
7BEăUâKBNĻJSĻWJFONùSĻKâJFWùSPĻTBUJLTNFT
OPUFJLVNJĻVOĻKâJFKBVDBT ĻKBĻBEBQUăWâĻLSVă[B
LPOUSPMFĻOFV[UVSĻQJFNùSPUVĻâUSVNVĻWBJĻQJF
NùSPUVĻBUUâMVNV
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻOFTQùKĻUJLUĻHBMâĻBS
WJTâNĻTBUJLTNFTĻTJUVâDJKâN ĻWJTJFNĻMBJLB
BQTUâLĮJFNĻVOĻDFĮBĻTUâWPLĮJFN
-BJĻJFHÜUVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻBEBQUăWâTĻLSVă[B
LPOUSPMFTĻJFSPCFxPKVNJFN ĻJ[MBTJFUĻWJTVĻtP
OPEBĮVĻ1JSNTĻTâLUĻMJFUPUĻBEBQUăWPĻLSVă[B
LPOUSPMJ ĻWBEăUâKBNĻKâJFQB[ăTUBTĻBSĻtPĻJOGPS
NâDJKV
7BEăUâKBNĻWJFONùSĻKâV[ĪFNBTĻBUCJMEăCBĻQBS
QBSFJ[BĻBUUâMVNBĻVOĻâUSVNBĻV[UVSùtBOVĻQBU
UBE ĻKBĻUJFLĻMJFUPUBĻBEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF
(WPMEKLWRđTUMCVU
#SăEJOâKVNBĻMBNQJĪBĻĻWBEăUâKBNĻKâCSFN[ù
QBtBN
4UÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSB
58#4ÿ)+
"EBQUăWâTĻLSVă[BĻLPOUSPMFTĻTJTUùNBTĻLPN
QPOFOUVĻBQLPQJĻESăLTUĻWFJLUĻUJLBJĻTFSWJTâĻ
JFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻTFSWJTâ
3BEJPMPLâDJKBTĻTFOTPST
"EBQUăWPĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻTJT
UùNVĻWFJEPĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻTJT
UùNBĻVOĻTBTLBĪPUBĻBUTUBSQKVĻTJTUùNB
#WVQOęVKUMęRęTPGUWOMęTDC
"VUPNBtăOâNĻBSĻBVUPNâUJTLPĻQâSOFTVNLâSCV
JSĻQBQMBtJOâUBĻGVOLDJPOBMJUâUFĻBSĻBEBQUăWâT
LSVă[BĻLPOUSPMFTĻSJOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJT
UùNV ĻTLBUăUĻMQQĻ
*&7ð30+*&5ĻBUUùMTĻJSĻTIFNBUJTLT ĻVOĻEBxâEJFNĻBVUPNPCJĮVĻNPEFĮJFNĻEFUBĮBTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC $4ÿ&+0ó,7/5
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻOBWĻTBEVSTNFT
OPWùStBOBTĻTJTUùNBĻ+BĻTJTUùNBĻOFV[UWFS
QSJFLtâĻCSBVDPtVĻUSBOTQPSUMăE[FLMJ ĻWBEăUâ
KBNĻJSĻKâJFKBVDBT
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻOFCSFN[ù ĻKBĻUâ
V[UWFSĻDJMWùLVTĻWBJĻE[ăWOJFLVT ĻLâĻBSă
NB[VTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT ĻQJFNùSBN ĻWFMP
TJQùEVTĻVOĻNPUPDJLMVTĻ5âQBUĻUâ
OFCSFN[ù ĻKBĻUJFLĻV[UWFSUJĻQSFUăĻCSBVDPtJ
MùOJĻWBJĻTUâWPtJĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJĻVOĻQSJFL
tNFUJ
/FJ[NBOUPKJFUĻBEBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻQJF
NùSBN ĻQJMTùUBTĻTBUJLTNù ĻJOUFOTăWâ
TBUJLTNù ĻDFĮVĻLSVTUPKVNPT ĻV[ĻTMJEFOJFN
WBJĻBQQMÜEVtJFNĻDFĮJFN ĻtĮÜEPOă ĻTUJQSâ
MJFUÜTOJFHâ ĻTMJLUBTĻSFE[BNăCBTĻBQTUâLĮPT
V[ĻMăLVNPUJFNĻWBJĻTMJEFOJFNĻDFĮJFN
"UUâMVNVĻMăE[ĻQSJFLtùKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN
HBMWFOPLâSUĻNùSBĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPST
,SVă[BĻLPOUSPMFĻSFHVMùĻâUSVNVĻBSĻBVUPNPCJĮB
HBJUBTĻQBâUSJOâtBOVĻVOĻCSFN[ùtBOVĻ*SĻOPS
NâMJ ĻKBĻCSFN[FTĻJ[EPEĻLMVTVĻTLBĪV ĻLBEĻUâT
J[NBOUPĻBEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF
$4ÿ&+0ó,7/5
,SVă[BĻLPOUSPMFJĻCSFN[ùKPU ĻCSFNxVĻQFEâMJT
UJFLĻQâSWJFUPUTĻ/FUVSJFUĻLâKVĻ[FNĻCSFNxV
QFEâĮB ĻQSFUùKâĻHBEăKVNâĻUâĻWBSĻUJLU
JFTQJFTUB
"EBQUăWâTĻLSVă[BĻLPOUSPMFTĻNùSĸJTĻJSĻCSBVLUĻBJ[
QSJFLtâĻFTPtâĻUSBOTQPSUMăE[FLĮBĻQBĻUPĻQBtV
KPTMV ĻJFWùSPKPUĻWBEăUâKBĻJFTUBUăUPĻMBJLBĻJOUFS
WâMVĻ+BĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSTĻQSJFLtâĻBVUP
NPCJMJNĻOFV[UWFSĻOFWJFOVĻDJUVĻUSBOTQPSUMă
E[FLMJ ĻUBEĻBVUPNPCJMJTĻTBHMBCâĻLSVă[BĻLPOUSP
MFJĻJFTUBUăUPĻâUSVNVĻ5âĻOPUJFLĻBSăĻUBE ĻKB
QSJFLtâĻFTPtâĻUSBOTQPSUMăE[FLĮBĻâUSVNTĻQâS
TOJFE[ĻLSVă[BĻLPOUSPMFJĻJFTUBUăUPĻâUSVNV
"EBQUăWâTĻLSVă[BĻLPOUSPMFTĻNùSĸJTĻJSĻV[UVSùU
WJFONùSăHVĻâUSVNVĻ4JUVâDJKâT ĻLBEĻOFQJFDJF
tBNTĻTUSBVKJĻCSFN[ùU ĻUBTĻWBEăUâKBNĻKâEBSB
QBtBNĻ5BTĻOPUJFLĻUâEPTĻHBEăKVNPT ĻLBEĻJS
MJFMBTĻâUSVNBĻBUtĸJSăCBTĻWBJĻBSăĻQSJFLtùKBJT
USBOTQPSUMăE[FLMJTĻTUSBVKJĻCSFN[ùĻ3BEBSBĻTFO
TPSBĻEBSCăCBTĻJFSPCFxPKVNVĻEùĮĻCSFN[ùtBOB
WBSĻOPUJLUĻOFHBJEăUJĻWBJĻOFOPUJLUĻOFNB[ ĻTLBUăU
MQQĻ
[JFOVĻTLBJUTĻLĮÜTUĻQâSâLĻNB[T ĻLSVă[BĻLPOUSPMFJ
UJFLĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT ĻLVSâĻWBJST
OFOPUJFLĻBVUPNâUJTLBĻCSFN[ùtBOBĻĻUâEâ
HBEăKVNâĻWBEăUâKBNĻJSĻKâQâSĪFNĻWBEăCB ĻMBJ
TBHMBCâUVĻESPtVĻBUUâMVNVĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBVDP
tBKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN
$TĦFKPęLWOCNCORKĮCXCFĦVęLCO
LęDTGO\ġRCÝCO
"EBQUăWâTĻLSVă[BĻLPOUSPMFTĻCSFN[ùtBOBT
TQùKBĻJSĻFLWJWBMFOUBĻWBJSâLĻOFLâĻĻOPĻBVUP
NPCJĮBĻCSFN[ùtBOBTĻTQùKBT
+BĻBVUPNBtăOBĻKâCSFN[ùĻTQùDăHâL ĻOFLâĻUP
TQùKĻLSVă[BĻLPOUSPMF ĻVOĻWBEăUâKTĻOFCSFN[ù
UBEĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻJ[NBOUPĻTBEVSTNFTĻCSăEJ
OâKVNBĻTJTUùNBTĻCSăEJOâKVNBĻMBNQJĪVĻVOĻTLB
ĪBTĻTJHOâMVĻ TLBUJFUĻBUUùMVĻĻMQQ ĻMBJĻCSăEJ
OâUVĻWBEăUâKV ĻLBĻOFQJFDJFtBNBĻUÜMăUùKBĻJFKBVL
tBOâT
"EBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻWBSĻBLUJWùU ĻMBJĻBVUP
NPCJMJTĻTFLPUVĻDJUBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJNĻBS
âUSVNVĻOPĻĻLNIĻMăE[ĻĻLNIĻ+BĻâUSVNT
TBNB[JOâTĻ[FNĻĻLNIĻWBJĻE[JOùKBĻBQHSJF
3JOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻ BVUPNBtăOâNĻBSĻBVUPNâUJTLPĻQâSOFTVNLâSCV ĻEBSCPKBTĻCSBVDPUĻBSĻâUSVNVĻĻLNI ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
2+'<ÿ/'
4QùDăHâĻTBVMFTĻHBJTNâĻWBJĻMJFUPKPUĻTBVMFT
CSJMMFTĻCSăEJOâKVNBĻMBNQJĪBTĻTBTLBUătBOB
WBSĻCÜUĻBQHSÜUJOâUB
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC
$4ÿ&+0ó,7/5
#4ęVTWOCKGTQDGäQVęLW
$'<ęVTWOCKGTQDGäQVęLC
,SVă[BĻLPOUSPMFĻCSăEJOBĻUJLBJĻQBSĻUSBOTQPSUMă
E[FLĮJFN ĻLVSVTĻJSĻV[UWùSJTĻSBEJPMPLâDJKBT
TFOTPSTĻ5âEùĮĻCSăEJOâKVNTĻWBSĻOFUJLU
TOJFHUTĻWBJĻWBSĻUJLUĻTOJFHUTĻBSĻOPLBWùtBOPT
/FHBJEJFUĻCSăEJOâKVNV ĻMBJĻCSFN[ùUV ĻLBE
UBTĻJSĻOFQJFDJFtBNT
5VęXKEGīKWPXCKUOCICDCIęäC
1BUVSJFUĻQSâUâ ĻLBĻBEBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻHBM
WFOPLâSUĻJSĻQBSFE[ùUTĻJ[NBOUPUĻCSBVLtBOBJĻQB
MăE[FOJFNĻDFĮJFNĻ#SBVDPUĻQBĻTUâWJFNĻMFKVQF
KPtJFNĻDFĮJFN ĻBSĻTNBHVĻCBHâxVĻWBJĻQJFLBCJ
LSVă[BĻLPOUSPMFJĻWBSĻTBHâEâUĻHSÜUăCBTĻTBHMBCâU
QBSFJ[VĻBUUâMVNVĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKBN
USBOTQPSUMăE[FLMJNĻĻUâEâĻHBEăKVNâĻCSBVDJFU
ăQBtJĻQJFTBSE[ăHJĻVOĻFTJFUĻHBUBWTĻCSFN[ùU
&CTDĦDC
4UÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSBTĻEJ[BJOTĻBUtĸJSBT
BULBSăCâĻOPĻUâ ĻWBJĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBS
âUSVNBĻJFSPCFxPUâKV
,SVă[BĻLPOUSPMFĻĻJFTMùHUBĻĻJ[TMùHUB
(BJEătBOBTĻSFxăNTĻUJFLĻQâSUSBVLUT ĻVO
BUKBVOPKBTĻBUNJĪâĻTBHMBCâUBJTĻâUSVNT
(BJEătBOBTĻSFxăNT
-BJLBĻJOUFSWâMTĻĻQBMJFMJOâUĻĻTBNB[JOâU
"LUJWùKJFUĻVOĻOPSFHVMùKJFUĻâUSVNV
;BĮtĻNBSĸùKVNTĻQJFĻTBHMBCâUâĻâUSVNB
#"-54ĻĻHBJEătBOBTĻSFxăNT -BJLBĻBUUâMVNT
"$$ĻJSĻBLUăWB ĻLBEĻTJNCPMTĻJSĻ;"ĚĂĻLSâTâ
#"-54ĻĻHBJEătBOBTĻSFxăNT (BJEătBOBTĻSFxăNTĻUJFLĻQâSUSBVLUT ĻVO
BUKBVOPKBTĻBUNJĪâĻTBHMBCâUBJTĻâUSVNT
,SVă[BĻLPOUSPMFĻĻJFTMùHUBĻĻJ[TMùHUBĻWBJ
HBJEătBOBTĻSFxăNT
-BJLBĻJOUFSWâMTĻĻQBMJFMJOâUĻĻTBNB[JOâU
"LUJWùKJFUĻVOĻOPSFHVMùKJFUĻâUSVNV
/FUJFLĻJ[NBOUPUT
;BĮtĻNBSĸùKVNTĻQJFĻTBHMBCâUâĻâUSVNB
#"-54ĻĻHBJEătBOBTĻSFxăNT -BJLBĻBUUâMVNT
"$$ĻJSĻBLUăWB ĻLBEĻTJNCPMTĻJSĻ;"ĚĂĻLSâTâ
#"-54ĻĻHBJEătBOBTĻSFxăNT 7PMWPĻJ[QMBUăUâKBNĻJSĻBLUVâMBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻBQSăLPKVNV ĻLBTĻJFUJMQTUĻLBUSBTĻWBMTUTĻUJSHVNĻQBSFE[ùUBKâĻTQFDJGJLâDJKâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC 7JFOMBJLVTĻUJFLĻOPSâEăUT
âUSVNBĻEJBQB[POT
#MVKXK\ġÝCPCWPęVTWOCKGUVCVĦÝCPC
-BJĻJFTQùKPUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJ
p /PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪV Ļ
EJTQMFKâĻ ĻUJFLĻQBSâEăUTĻMăE[ăHTĻTJNCPMT
#"-5ĂĻLSâTâ ĻLBTĻOPSâEB ĻLBĻLSVă[BĻLPO
USPMFĻBUSPEBTĻHBJEătBOBTĻSFxăNâ
-BJĻBLUJWùUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJ
p ,BEĻJSĻTBTOJFHUTĻWBKBE[ăHBJTĻâUSVNT
OPTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ
ĻWBJ
1BtSFJ[ùKBJTĻâUSVNTĻUJFLĻTBHMBCâUTĻBUNJĪâ
EJTQMFKâĻBQUVWFOJĻTFLVOEJĻBQĻJ[WùMùUP
âUSVNVĻJSĻSFE[BNTĻQBMJFMJOâNBJTĻTUJLMT
VOĻNBSĸùKVNTĻ ĻNBJOBĻLSâTVĻ#"-5"4ĻV[
1&-ð,6
,BEĻtJTĻEJTQMFKBĻTJNCPMTĻNBJOB
LSâTVĻOPĻ#"-5"4ĻV[Ļ1&-ð,6
LSVă[BĻLPOUSPMFĻJSĻJFTMùHUBĻVOĻBVUP
NPCJMJTĻTBHMBCâĻBUNJĪâĻTBHMBCâUPĻâUSVNV
,SVă[BĻLPOUSPMFĻLPOUSPMù
CVVęNWOWĻMăE[ĻQSJFLtâĻFTPtB
KBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJNĻUJLBJ
HBEăKVNâ ĻKBĻEJTQMFKâĻJS
SFE[BNTĻDJUBĻUSBOTQPSUMă
E[FLĮBĻBUUùMT
pĻMJFMâLBJTĻâUSVNTĻBSĻ;"Ě6
NBSĸùKVNVĻ ĻJSĻJFQSJFLt
JFQSPHSBNNùUBJTĻâUSVNT
pĻNB[âLBJTĻâUSVNTĻJSĻQSJFLtâ
CSBVDPtâĻUSBOTQPSUMăE[FLĮBĻâUSVNT
óVTWOCOCKPĦÝCPC
-BJĻNBJOăUVĻTBHMBCâUPĻâUSVNV
p 7FJDJFUĻSFHVMùtBOV ĻăTJĻOPTQJFxPUĻ ĻWBJ
ĻĻJLSFJ[ĻOPTQJFxPU ĻâUSVNTĻNBJOâTĻQBS
ĻĻLNIĻ1ùEùKBJTĻJFTUBUăKVNTĻUJFL
TBHMBCâUTĻBUNJĪâ
+BĻâUSVNTĻUJFLĻQBMJFMJOâUT ĻQJSNTĻUBVTUJĪB
ĻOPTQJFtBOBTĻOPTQJFxPUĻBLTFMFSB
UPSBĻQFEâMJ ĻUBEĻLSVă[BĻLPOUSPMFTĻBUNJĪâ
UJFLĻTBHMBCâUTĻBVUPNBtăOBTĻâUSVNT ĻBS
LâEVĻBVUPNBtăOBĻQâSWJFUPKVTJFTĻUBVTUJĪB
OPTQJFtBOBTĻMBJLâ
-BJĻOPSFHVMùUVĻ ĻĻLNI
p 5VSJFUĻUBVTUJĪVĻOPTQJFTUVĻVOĻBUMBJEJFUĻUP
LBEĻJSĻTBTOJFHUTĻWBKBE[ăHBJTĻâUSVNT
2+'<ÿ/'
5VSPUĻKFCLVSVĻOPĻLSVă[BĻLPOUSPMFTĻUBVTUJ
ĪJFNĻOPTQJFTUVĻWBJSâLBTĻNJOÜUFT ĻUâĻUJFL
CMPĸùUBĻVOĻEFBLUJWJ[ùUBĻ-BJĻWBSùUVĻWùMSFJ[
JFTMùHUĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻBVUPNBtăOBĻJSĻKâBQ
UVS ĻE[JOùKTĻKâJ[TMùE[ĻVOĻWùMSFJ[ĻKâJFTMùE[
%BxâTĻTJUVâDJKâTĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻOFWBS
JFTMùHUĻ5âEâĻHBEăKVNâĻEJTQMFKâĻQBSâEâT
-TWÔ\CMQPVTQNG0CXRKGGLCOC ĻTLBUăU
MQQĻ
+GUVCVĦVNCKMCKPVGTXęNW
7BSĻJ[WùMùUJFTĻEBxâEVTĻMBJLB
JOUFSWâMVTĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBV
DPtBKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN
LBTĻUJFLĻEJTQMFKâĻBUUùMPUJĻLâ
ĻIPSJ[POUâMBTĻMăOJKBTĻĻKP
WBJSâLĻMăOJKV ĻKPĻJMHâLTĻMBJLB
JOUFSWâMTĻ7JFOBĻMăOJKBĻBUCJMTU
BQNùSBNĻĻTFLVOEFJĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBVDPtB
KBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN ĻĻMăOJKBTĻĻBQNùSBN
ĻTFLVOEùN
-BJĻJFTUBUăUVNBJOăUVĻMBJLBĻBUUâMVNV
p 1BHSJF[JFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪBĻăLtĸSBUV
WBJĻJ[NBOUPKJFUĻUBVTUJĪVTĻ ĻBVUPNP
CJĮJFNĻCF[ĻâUSVNBĻJFSPCFxPUâKB /FMJFMâĻâUSVNâ ĻLBEĻBUUâMVNJĻJSĻNB[J ĻBEBQUăWâ
QBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻTJTUùNB
OFEBVE[ĻQBMJFMJOBĻMBJLBĻJOUFSWâMV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC
"EBQUăWâĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻTJT
UùNBĻOPUFJLUâTĻTJUVâDJKâTĻQJFĮBVKĻJFWùSPKBNV
MBJLBĻJOUFSWâMBĻNBJĪV ĻMBJĻBVUPNPCJMJTĻWBSùUV
TFLPUĻQSJFLtùKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJNĻWJFONù
SăHJĻVOĻWJFHMJ
ÙFNJFUĻWùSâU ĻLBĻOFQBSFE[ùUVĻTBUJLTNFTĻQSP
CMùNVĻHBEăKVNâĻăTTĻMBJLBĻJOUFSWâMTĻWBEăUâKBN
OPESPtJOBĻăTVĻSFBīùtBOBTĻVOĻSăLPtBOâTĻMBJLV
5BTĻQBUTĻTJNCPMTĻUJFLĻQBSâEăUTĻBSăĻUBE ĻLBEĻJS
BLUJWùUTĻEJTUBODFTĻCSăEJOâKVNT ĻTLBUăU
MQQĻ
2+'<ÿ/'
-JFUPKJFUĻUJLBJĻUâEVTĻMBJLBĻJOUFSWâMVT ĻLâEJĻJS
BUĮBVUJĻWJFUùKPTĻTBUJLTNFTĻOPUFJLVNPT
+BĻtĸJFU ĻLBĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻQùDĻBLUJWùtB
OBTĻOFSFBīù ĻJFTQùKBNT ĻUBTĻJSĻUâEùĮ ĻLB
MBJLBĻBUUâMVNTĻMăE[ĻQSJFLtâĻFTPtBKBNĻUSBOT
QPSUMăE[FLMJNĻOFĮBVKĻQBMJFMJOâUĻâUSVNV
+PĻMJFMâLTĻâUSVNT ĻKPĻMJFMâLTĻBQSùĸJOâUBJT
BUUâMVNTĻNFUSPTĻOPUFJLUâĻMBJLBĻJOUFSWâMâ
ÿUNCKEĦICFGCMVKXġÝCPCICKFĦÝCPCU
TGäĦOU
-BJĻăTMBJDăHJĻJ[TMùHUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻVOĻJFTUBUăUV
UBJĻHBJEătBOBTĻSFxăNV
p /PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ
fJTĻEJTQMFKBĻTJNCPMTĻVOĻBUNJĪâĻTBHMB
CâUBJTĻâUSVNBĻNBSĸùKVNTĻNBJOB
LSâTVĻOPĻ;"Ě"4ĻV[Ļ#"-56
8CFĦDCUVCUVCVĹTCDG\ęVTWOC
KGTQDGäQVęLC
-BJĻăTMBJDăHJĻJ[TMùHUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻVOĻJFTUBUăUV
UBJĻHBJEătBOBTĻSFxăNV
p /PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ )CKFĦÝCPCUTGäĦOCKGUVCVĦÝCPCXCFĦVęLC
KGLCWMÝCPęUFġī
,SVă[BĻLPOUSPMFĻUJFLĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUB ĻVOĻUBJ
BVUPNâUJTLJĻUJFLĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT
KB
p UJFLĻOPTQJFTUTĻCSFNxVĻQFEâMJT
p TBKÜHBĻQFEâMJTĻUJFLĻUVSùUTĻOPTQJFTUTĻJMHâL
QBSĻĻNJOÜUJ
p QâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻJSĻQâSWJFUPUTĻ0ĻQP[ă
DJKâĻ BVUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
p WBEăUâKTĻTBHMBCâĻâUSVNV ĻLBTĻJSĻMJFMâLTĻQBS
JFTUBUăUPĻâUSVNVĻJMHâLĻQBSĻĻNJOÜUJ
5âEâĻHBEăKVNâĻWBEăUâKBNĻQBtBNĻKâSFHVMù
BVUPNPCJĮBĻâUSVNT
įTMBJDăHTĻâUSVNBĻQBMJFMJOâKVNTĻBSĻBLTFMFSBUPSB
QFEâMJ ĻQJFN ĻBQE[ătBOBTĻMBJLâ ĻOFJFUFLNù
LSVă[BĻLPOUSPMFTĻJFTUBUăKVNVĻĻBUMBJxPUĻBLTFMF
SBUPSBĻQFEâMJ ĻBVUPNPCJMJTĻBUKBVOPĻQùEùKP
BUNJĪâĻTBHMBCâUPĻâUSVNV
#WVQOęVKUMUICKFĦÝCPCUTGäĦOU
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻJSĻBULBSăHBĻOPĻDJUâN
TJTUùNâN ĻQJFNùSBNĻ%45$Ļ TLBUăUĻMQQĻ +BĻLâEBĻOPĻtăNĻTJTUùNâNĻQâSUSBVDĻEBSCăCV
BEBQUăWâĻQBTUâWăHBTĻUFNQFSBUÜSBTĻV[UVSùtB
OBTĻTJTUùNBĻBVUPNâUJTLJĻUJFLĻEFBLUJWùUB
"VUPNâUJTLâTĻEFBLUJWùtBOBTĻHBEăKVNâĻTLBOùT
TJHOâMTĻVOĻEJTQMFKâĻQBSâEăTJFTĻ[JĪPKVNT
-TWÔ\CMQPVTQNG#VEGNVCĻ5âEâĻHBEăKVNâ
WBEăUâKBNĻJSĻKâJFKBVDBTĻVOĻKâQJFMâHPĻâUSVNTĻVO
BUUâMVNTĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKBNĻUSBOTQPSUMă
E[FLMJN
"VUPNâUJTLâĻEFBLUJWùtBOBĻWBSĻOPUJLUĻtâEV
JFNFTMVĻEùĮ
p
p
p
p
p
p
p
WBEăUâKTĻBUWFSĻEVSWJT
WBEăUâKTĻBUTQSâE[ùĻESPtăCBTĻKPTUV
E[JOùKBĻâUSVNTĻJSĻQâSâLĻ[FNTBVHTUT
âUSVNTĻTBNB[JOâTĻ[FNĻĻLNI
SJUFĪJĻ[BVEùKVtJĻTBĸFSJ
CSFNxVĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻQâSâLĻBVHTUB
SBEBSBĻTFOTPSTĻJSĻBJ[TFHUT ĻQJFNùSBN ĻBS
TMBQKVĻTOJFHVĻWBJĻTQùDăHBTĻMJFUVTHâ[FTĻEùĮ
CMPĸùUJĻSBEBSBĻWJĮĪJ %FBLUJWùKPUĻUPĻVOĻJ[WùMPUJFTĻBVHTUâLVĻWBJĻ[FNâLVĻQâSOFTVNV ĻOFUJFLĻJFTMùHUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT
/FBUUJFDBTĻV[ĻBVUPNBtăOâNĻBSĻSJOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNVĻĻUâTĻTBNB[JOBĻâUSVNV ĻMăE[ĻQJMOăHJĻBQTUâKBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC #VLCWPKPęVKGUVCVĦVQęVTWOW
,SVă[BĻLPOUSPMJĻHBJEătBOBTĻSFxăNâĻWBSĻWùMSFJ[
BLUJWùU ĻWJFOVĻSFJ[JĻOPTQJFxPUĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBVTUJĪVĻ ĻĻUâEâĻHBEăKVNâĻUJFLĻJFTUBUăUT
QùEùKBJTĻBUNJĪâĻTBHMBCâUBJTĻâUSVNT
2+'<ÿ/'
ĂUSVNTĻWBSĻQJFBVHUĻQBSĻOPUFJLUVĻWùSUăCV
UJLBJĻQùDĻUBN ĻLBEĻâUSVNTĻJSĻBUKBVOPUT ĻBUMB
TPUĻ %KVCVTCPURQTVNĦF\GMīCCRF\ĦÝCPC
+BĻBVUPNPCJMJTĻTFLPĻDJUBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN
VOĻWBEăUâKTĻBSĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKVĻTJHOBMJ[ù
QBSĻUSBVDùUVĻBQE[ătBOV ĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻQBMăE[
ăTMBJDăHJĻQBMJFMJOâUĻCSBVLtBOBTĻâUSVNV ĻUVWPKP
UJFTĻQSJFLtâĻFTPtBKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN
făĻGVOLDJKBĻJSĻBLUăWB ĻKBĻâUSVNT
QâSTOJFE[ĻĻLNI
$4ÿ&+0ó,7/5
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻtăĻGVOLDJKBĻWBSĻJFTMùHUJFTĻOF
UJLBJĻBQE[ătBOBTĻMBJLâ ĻCFUĻBSăĻDJUâTĻTJUVâDJ
KâT ĻQJFNùSBN ĻKBĻJSĻJFTMùHUTĻQBHSJF[JFOB
SâEăUâKT ĻMBJĻTJHOBMJ[ùUVĻQBSĻKPTMBTĻNBJĪVĻWBJ
J[CSBVLtBOVĻV[ĻDJUBĻDFĮBĻĻUâEâĻHBEăKVNâ
BVUPNBtăOBĻăTVĻCSăEJĻQBMJFMJOBĻâUSVNV
&GCMVKXK\ġV
$4ÿ&+0ó,7/5
6CUVCVĹTCCTęVTWOCKGTQDGäQVęLW
"EBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻWBSĻEFBLUJWùU ĻĦUK
OPTQJFxPUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ Ļ*FTUBUă
UBJTĻâUSVNTĻUJFLĻJ[E[ùTUT ĻVOĻUPĻWBJSTĻOFWBSùT
BUKBVOPU ĻOPTQJFxPUĻ ĻUBVTUJĪV
8CFĦDCUVCUVCVĹTCDG\ęVTWOC
KGTQDGäQVęLC
ÿUKĻOPTQJFxPUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ
LSVă[BĻLPOUSPMFJĻUJFLĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBT
SFxăNTĻ7ùMSFJ[ĻăTJĻOPTQJFxPU ĻLSVă[BĻLPOUSPMF
UJFLĻEFBLUJWJ[ùUBĻ*FTUBUăUBJTĻâUSVNTĻUJFL
J[E[ùTUT ĻVOĻUPĻWBJSTĻOFWBSùTĻBUKBVOPU ĻOPTQJF
xPUĻ ĻUBVTUJĪV
2ęTUNġIÝCPęUPQ#%%W\%%
1âSTMùE[PUJFTĻOPĻTJTUùNBTĻ"$$ĻV[Ļ$$
BVUPNBtăOBĻWBJSTĻOFCSFN[ùĻBVUPNâUJTLJĻ
UâĻWJFOLâStJĻV[UVSĻJFTUBUăUPĻâUSVNV
2ęTUNġIÝCPęUPQ%%W\#%%
%FBLUJWJ[ùKJFUĻ$$ ĻĻSFJ[FTĻOPTQJFxPUĻ
ĻLâ
BQSBLTUăUTĻTBEBĮâĻ*[TMùHtBOBĻĻUBTUBUÜSBĻCF[
âUSVNBĻJFSPCFxPUâKBĻ/âLBNSFJ[ĻJFTMùE[PU
TJTUùNV Ļ"$$ĻUJLTĻBLUJWJ[ùUT
4KPFęUVęXġÝCPCURCNĦIUKUVġOC
"VUPNPCJĮJFNĻBSĻBVUPNâUJTLPĻQâSOFTVNLâSCV
BEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻJSĻQBQJMEJOâUBĻBSĻSJOEâ
TUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNBTĻGVOLDJKVĻ UPĻEùWùĻBSă
QBSĻ2VFVFĻ"TTJTU /PTQJFxPUĻUBVTUJĪV ĻWBSĻEFBLUJWùUĻLSVă[BĻLPO
USPMFTĻBEBQUăWPĻFMFNFOUVĻ BUUâMVNBĻTJTUùNV Ļ
UâEâĻHBEăKVNâĻBVUPNPCJMJTĻUJLBJĻTBHMBCâĻJFTUB
UăUPĻâUSVNV
3JOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNBJĻJSĻtâEBTĻGVO
LDJKBT
p 6WTQVPQURKGUVWĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪV
p .ùSĸBĻNBJĪB
p "VUPNâUJTLâĻCSFN[ùtBOBĻUJFLĻQâSUSBVLUB
ĻEJTQMFKBĻTJNCPMTĻNBJOâTĻOPĻ
ĻV[Ļ
5BTĻBLUJWùĻTUBOEBSUBĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻ$$
$SVJTFĻ$POUSPM ĻTLBUăUĻMQQĻ
p 1BQMBtJOâUTĻâUSVNBĻEJBQB[POTĻĻBSăĻ[FN
ĻLNIĻVOĻTUâWPUĻV[ĻWJFUBT
KBĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQTUâKJFT
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻWJT[FNâLBJTĻLSVă[BĻLPOUSPMFJ
JFQSPHSBNNùKBNBJTĻâUSVNTĻJSĻĻLNIĻ-BJ
HBOĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻTQùKĻTFLPUĻDJUBNĻUSBOT
,SFJTâĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKBĻQBNJSLtĸJOâtBOBĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻTUÜSJĻLSFJTBKâĻQVTùĻWBJĻMBCâĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKBĻQBNJSLtĸJOâtBOBĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻTUÜSJĻMBCBKâĻQVTù
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC
QPSUMăE[FLMJN ĻMăE[ĻUBTĻBQTUâKBT Ļ[FNâLV
âUSVNVĻPGXCTĻJ[WùMùUJFT
SFJ[ĻKâBLUJWùĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻLâEâĻOPĻtJFNĻWFJ
EJFN
.KGNęMUęVTWOCFKCRC\QPU
p /PTQJFEJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻ 2+'<ÿ/'
-BJĻWBSùUVĻJFTMùHUĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻWBEăUâKB
EVSWăNĻKâCÜUĻBJ[WùSUâNĻVOĻWBEăUâKBĻESPtă
CBTĻKPTUBJĻĻQJFTQSâE[ùUBJ
"VUPNPCJĮJFNĻBSĻBVUPNâUJTLPĻQâSOFTVN
LâSCV ĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻWBSĻTFLPUĻDJUBNĻUSBOT
QPSUMăE[FLMJNĻâUSVNBĻEJBQB[POâĻĻLNI
2+'<ÿ/'
-BJĻBLUJWùUVĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻKBĻBVUPNPCJĮB
âUSVNTĻJSĻNB[âLTĻQBSĻĻLNI ĻBVUPNPCJĮB
QSJFLtâĻQJFĪFNBNâĻBUUâMVNâĻKâBUSPEBT
DJUBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN
7BJSâLBTĻSFJ[FTĻWFJDPUĻăTMBJDăHVĻBQTUâtBOPT
QJFNùSBN ĻMùOBTĻTBUJLTNFTĻWBJĻMVLTPGPSBĻTJH
OâMVĻEùĮ ĻCSBVLtBOBĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻBUTâLUB
KBĻBQTUâtBOâTĻJMHVNTĻOFQâSTOJFE[
BQNùSBNĻĻTFLVOEFTĻ+BĻOFQJFDJFtBNTĻJMHâLT
MBJLT ĻQJSNTĻQSJFLtâĻFTPtBJTĻUSBOTQPSUMăE[FLMJT
BUTâLĻLVTUăCV ĻUBEĻLSVă[BĻLPOUSPMFJĻUJFLĻJFTUB
UăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNTĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ù
tBOBTĻGVOLDJKVĻ5âEâĻHBEăKVNâĻWBEăUâKBNĻWùM
/ġTĨCOCKĮC
WBJ
p /PTQJFEJFUĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ
,SVă[BĻLPOUSPMFĻBUTâLTĻTFLPUĻQSJFLtâ
CSBVDPtBKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN
2+'<ÿ/'
3JOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻWBSĻQBMăE[ùU
OPUVSùUĻBVUPNBtăOVĻOFLVTUăHJĻNBLTJNâMJ
ĻNJOÜUFTĻĻQùDĻUBNĻCSFN[FTĻUJFLĻBUCSăWP
UBT
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻTLBUJFUĻUVSQNâLĻTBEBĮâ
"VUPNâUJTLâTĻCSFN[ùtBOBTĻQâSUSBVLtBOB
TUâWPtBJĻBVUPNBtăOBJ
,CRTKGMÞđGUQÞCKUOĘTķCVTCPURQTVNĝF\GMNKU
RĘMÞĺKXGKERCITKG\KGPWKGURĘLCOUMCRTKGMÞđ
CVTQFCUUVđXQÞKVTCPURQTVNĝF\GMĹK
+BĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻTFLPĻDJUBNĻUSBOTQPSUMăE[FL
MJNĻBSĻâUSVNV ĻLBTĻOC\ęMUĻQBSĻĻLNIĻVO
NBJOBĻNùSĸJĻOPĻLVTUăHBĻV[ĻTUâWPtVĻUSBOTQPSU
MăE[FLMJ ĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻTâLTĻCSFN[ùU ĻMBJ
WFJLUVĻBQTUâtBOPT
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻTFLPĻDJUBNĻUSBOTQPSUMă
E[FLMJNĻBSĻâUSVNV ĻLBTĻRęTUPKGF\ĻĻLNI
VOĻNùSĸJTĻUJFLĻNBJOăUTĻOPĻCSBVDPtBĻUSBOT
QPSUMăE[FLĮBĻV[ĻTUâWPtV ĻLSVă[BĻLPOUSPMF
JHOPSùĻTUâWPtPĻUSBOTQPSUMăE[FLMJ ĻUâĻWJFUâ
J[WùMPUJFTĻTBHMBCâUPĻâUSVNV
p
7BEăUâKBNĻJSĻQBtBNĻKâJFKBVDBTĻVO
KâCSFN[ù
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC #WVQOęVKUMUICKFĦÝCPCUTGäĦOUCT
OġTĨCOCKĮW
p KBĻâUSVNTĻJSĻNB[âLTĻQBSĻĻLNIĻVOĻLSVă[B
3JOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻWBSĻQBMăE[ùU
OPUVSùUĻBVUPNBtăOVĻOFLVTUăHJĻNBLTJNâMJ
ĻNJOÜUFTĻĻQùDĻUBNĻCSFN[FTĻUJFLĻBUCSăWP
UBT
p KBĻâUSVNTĻJSĻNB[âLTĻQBSĻĻLNIĻVOĻQSJFLtâ
4LBĪBTĻTJHOâMTĻ ExJOLTUùtBOB ĻVOĻUFL
TUBĻQB[JĪPKVNT
,SVă[BĻLPOUSPMFĻUJFLĻEFBLUJWùUBĻVOĻUBJĻUJFL
JFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT
LPOUSPMFĻOFWBSĻJ[tĸJSU ĻWBJĻNùSĸJTĻJSĻTUâ
WPtTĻUSBOTQPSUMăE[FLMJTĻWBJĻDJUTĻQSJFLtNFUT
QJFN ĻHVĮPtBJTĻQPMJDJTUT
58#4ÿ)+
FTPtBJTĻUSBOTQPSUMăE[FLMJTĻOPHSJFxBT ĻUâEù
KâEJĻLSVă[BĻLPOUSPMFJĻWBJSTĻOBWĻLBNĻTFLPU
#WVQOęVKUMęUDTGO\ġÝCPCU
RęTVTCWMÝCPCMCFCWVQOQDKNKUUVęXW\
XKGVCU
3JOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻBQUVSĻBVUPNâ
UJTLPĻCSFN[ùtBOV ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻTUâWĻV[
WJFUBT ĻtâEâTĻTJUVâDJKâT
p WBEăUâKTĻBUWFSĻEVSWJT
p WBEăUâKTĻBUTQSâE[ùĻESPtăCBTĻKPTUV
5BTĻOP[ăNù ĻLBĻCSFN[FTĻUJFLĻBUCSăWPUBTĻVO
BVUPNPCJMJTĻTâLTĻSJQPUĻĻUâEùĮĻWBEăUâKBNĻKâJF
KBVDBTĻVOĻQBtBNĻKâCSFN[ù ĻMBJĻOPUVSùUVĻBVUP
NPCJMJĻV[ĻWJFUBT
7BEăUâKBĻV[NBOăCBĻUBNĻUJFLĻQJFWùSTUBĻWBJSâ
LBTĻSFJ[FTĻBSĻQJFBVHPtVĻJOUFOTJUâUJ
4âLĻNJSHPUĻBSăĻWùKTUJLMâĻFTPtâĻCSăEJOâ
KVNBĻMBNQJĪB
/PUJFLĻBTBĻCSFN[ùtBOB
3JOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻBUCSăWPĻLâKBT
CSFN[JĻVOĻUJFLĻJFTUBUăUBĻHBJEătBOBTĻSFxăNâĻBSă
tâEâTĻTJUVâDJKâT
p WBEăUâKTĻOPWJFUPĻLâKVĻV[ĻCSFNxVĻQFEâĮB
p QâSOFTVNVĻQâSTMùHTĻUJFLĻQâSWJFUPUTĻ2 Ļ0
WBJĻ4ĻQP[ăDJKâ
p WBEăUâKTĻJFTUBUBĻLSVă[BĻLPOUSPMFJĻHBJEătBOBT
SFxăNV
p UJFLĻJFTMùHUBĻTUâWCSFN[F
4CFKQNQMęEKLCUUGPUQTUWPVę
KGTQDGäQLWOK
5VSQNâLĻNJOùUâTĻGVOLDJKBTĻJ[NBOUPĻOFĻUJLBJ
BEBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻCFUĻBSăĻSBEJPMPLâDJKBT
TFOTPSV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
p 4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUP
NâUJTLPĻCSFN[ùtBOV ĻTLBUăUĻMQQĻ
p %JTUBODFTĻCSăEJOâKVNT ĻTLBUăUĻMQQĻ
3BEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSBĻGVOLDJKBĻJSĻV[UWFSUĻUBKâ
QBtâĻWJS[JFOâĻVOĻUBKâĻQBtâĻKPTMâĻCSBVDPtVT
BVUPNPCJĮVTĻWBJĻMJFMâLVTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT
3BEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSBĻNPEJGJDùtBOBĻWBSĻUP
QBEBSăUĻQBSĻOFJ[NBOUPKBNV
58#4ÿ)+
+BĻJSĻSFE[BNJĻBVUPNBtăOBTĻQSJFLtùKâĻSFxīB
CPKâKVNJĻWBJĻKBĻKVNTĻJSĻSBEVtâTĻBJ[EPNBT
LBĻSBEBSBĻTFOTPSTĻWBSùUVĻCÜUĻCPKâUT
p
4B[JOJFUJFTĻBSĻTFSWJTVĻĻJFUFJDBNTĻBS
7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
făĻGVOLDJKBĻWBSĻQJMOăHJĻWBJĻEBĮùKJĻOFEBSCPUJFT
rĻWBJĻEBSCPUJFTĻOFQBSFJ[JĻr ĻKBĻSFxīJT
SBEBSBĻTFOTPSTĻWBJĻUâĻLSPOtUFJOTĻJSĻCPKâUT
WBJĻOBWĻTUJOHSJĻOPTUJQSJOâUT
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC
$4ÿ&+0ó,7/5
$4ÿ&+0ó,7/5
2+'<ÿ/'
7BEăUâKBNĻJSĻWJFONùSĻKâJFWùSPĻTBUJLTNFT
OPUFJLVNJĻVOĻKâJFKBVDBT ĻKBĻBEBQUăWâĻLSVă[B
LPOUSPMFĻOFV[UVSĻQJFNùSPUVĻâUSVNVĻWBJĻQJF
NùSPUVĻBUUâMVNV
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻOBWĻTBEVSTNFT
OPWùStBOBTĻTJTUùNBĻ+BĻTJTUùNBĻOFV[UWFS
QSJFLtâĻCSBVDPtVĻUSBOTQPSUMăE[FLMJ ĻWBEăUâ
KBNĻJSĻKâJFKBVDBT
/PESPtJOJFU ĻMBJĻWJFUBĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFO
TPSBĻQSJFLtQVTùĻCÜUVĻUăSBĻĻTLBUJFUĻTBEBĮV
"QLPQFĻ
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻOFTQùKĻUJLUĻHBMâĻBS
WJTâNĻTBUJLTNFTĻTJUVâDJKâN ĻWJTJFNĻMBJLB
BQTUâLĮJFNĻVOĻDFĮBĻTUâWPLĮJFN
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻOFCSFN[ù ĻKBĻUâ
V[UWFSĻDJMWùLVTĻWBJĻE[ăWOJFLVT ĻLâĻBSă
NB[VTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT ĻQJFNùSBN ĻWFMP
TJQùEVTĻVOĻNPUPDJLMVTĻ5âQBUĻUâ
OFCSFN[ù ĻKBĻUJFLĻV[UWFSUJĻQSFUăĻCSBVDPtJ
MùOJĻWBJĻTUâWPtJĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJĻVOĻQSJFL
tNFUJ
p QSJFLtâĻFTPtPĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVĻâUSVNT
-BJĻJFHÜUVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻBEBQUăWâTĻLSVă[B
LPOUSPMFTĻJFSPCFxPKVNJFN ĻJ[MBTJFUĻWJTVĻtP
OPEBĮVĻ1JSNTĻTâLUĻMJFUPUĻBEBQUăWPĻLSVă[B
LPOUSPMJ ĻWBEăUâKBNĻKâJFQB[ăTUBTĻBSĻtPĻJOGPS
NâDJKV
7BEăUâKBNĻWJFONùSĻKâV[ĪFNBTĻBUCJMEăCBĻQBS
QBSFJ[BĻBUUâMVNBĻVOĻâUSVNBĻV[UVSùtBOVĻQBU
UBE ĻKBĻUJFLĻMJFUPUBĻBEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF
$4ÿ&+0ó,7/5
1BQJMEVĻBQSăLPKVNVĻWBJĻDJUVTĻQSJFLtNFUVT
QJFNùSBN ĻQBQJMEVĻMVLUVSVT ĻOFESăLTU
V[TUâEăUĻQSJFLtâĻSFTUùN
/FJ[NBOUPKJFUĻBEBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻQJF
NùSBN ĻQJMTùUBTĻTBUJLTNù ĻJOUFOTăWâ
TBUJLTNù ĻDFĮVĻLSVTUPKVNPT ĻV[ĻTMJEFOJFN
WBJĻBQQMÜEVtJFNĻDFĮJFN ĻtĮÜEPOă ĻTUJQSâ
MJFUÜTOJFHâ ĻTMJLUBTĻSFE[BNăCBTĻBQTUâLĮPT
V[ĻMăLVNPUJFNĻWBJĻTMJEFOJFNĻDFĮJFN
JFWùSPKBNJĻBUtĸJSBTĻOPĻKÜTVĻCSBVLtBOBT
âUSVNB
2KGOġTKUKVWęEKLęOMWTęUMTWĦ\C
MQPVTQNGPGFCTDQLCUQRVKOęNK
3BEBSBĻTFOTPSBĻSFE[FTĻMBVLTĻJSĻJFSPCFxPUT
%BxâTĻTJUVâDJKâTĻDJUTĻUSBOTQPSUMăE[FLMJTĻWBS
OFUJLUĻV[UWFSUTĻWBJĻV[UWFStBOBĻWBSĻOPUJLUĻWùMâL
OFLâĻHBJEăUT
3BEBSBĻTFOTPSBĻTQùKBĻV[UWFSUĻQSJFLtâĻFTPtPT
USBOTQPSUMăE[FLĮVTĻUJFLĻCÜUJTLJĻQBWâKJOâUB
tâEPTĻBQTUâLĮPT
p KBĻSBEBSBĻTFOTPSTĻUJFLĻCMPĸùUTĻVOĻOFWBS
V[UWFSUĻDJUVTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT ĻQJFNù
SBN ĻTQùDăHâĻMJFUÜĻWBJĻTMBQKESBĪĸă ĻWBJ
SBEBSBĻTFOTPSBĻQSJFLtâĻJSĻTBLSâKVtJFTĻDJUJ
QSJFLtNFUJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC %BxSFJ[ĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSTĻBSĻOPLBWù
tBOPTĻOPTBLBĻUJFtâĻUVWVNâĻFTPtVTĻUSBOT
QPSUMăE[FLĮVT ĻQJFNùSBN ĻUSBOTQPSUMăE[FLMJ
LBTĻJFCSBVDĻTUBSQĻKÜTVĻWBEăUPĻBVUPNPCJMJ
VOĻQSJFLtâĻFTPtBKJFNĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJFN
/FV[UWFSUJĻWBSĻQBMJLUĻNB[JĻUSBOTQPSUMă
E[FLĮJ ĻUâEJĻLâĻNPUPDJLMJĻWBJĻUSBOTQPSUMă
E[FLĮJ ĻLBTĻOFCSBVDĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFO
TPSBĻBTTĻMăOJKBTĻDFOUSâ
5VSLMâUĻUBTĻOP[ăNù ĻLBĻOFEBSCPKBTĻOFĻBEBQUăWâ
QBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻTJTUùNB ĻEJT
UBODFTĻCSăEJOâKVNT ĻOFĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâ
KVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOV
5âMâLĻFTPtBKâĻUBCVMâĻJSĻOPSâEăUJĻJFTQùKBNJF
[JĪPKVNBĻQBSâEătBOBTĻDùMPĪJ ĻLâĻBSăĻWFJDBNâT
EBSCăCBT
-ăLVNPTĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSTĻWBS
V[UWFSUĻDJUVĻUSBOTQPSUMăE[FLMJĻWBJĻQB[BVEùU
V[UWFSUBĻUSBOTQPSUăE[FLĮBĻTJHOâMV
6TCWEġLWOOGMNġÝCPCWPXGKECOęU
FCTDĦDCU
+BĻEJTQMFKâĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻ4CFCTU
DNQMÐVU5MTQMCUITÉOCVW ĻUBTĻOP[ăNù ĻLB
SBEBSBĻTFOTPSBĻTJHOâMJĻJSĻCMPĸùUVĻVOĻUSBOTQPSU
MăE[FLĮVTĻBVUPNPCJĮBĻQSJFLtâĻOFWBSĻV[UWFSU
#%%TGF\COĝDCUNCWMU
%ġNQPKU
4ĦEĦDC
3BEBSBĻWJSTNBĻSFxīăĻJSĻOFUăSBĻWBJĻQâSTFHUBĻBSĻMFEVĻWBJĻTOJFHV
5ăSJFUĻOPĻSBEBSBĻWJSTNBTĻSFxīăĻOFUăSVNVT ĻMFEVĻVOĻTOJFHV
4QùDăHTĻMJFUVTĻWBJĻTOJFHTĻCMPĸùĻSBEBSBĻTJHOâMVT
/FEBSCPKBTĻ%BxLâSUĻSBEBSTĻOFEBSCPKBTĻTQùDăHBĻMJFUVTĻWBJĻJOUFOTăWBTĻTOJHtBOBT
MBJLâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC
%ġNQPKU
4ĦEĦDC
ąEFOTĻVOĻTOJFHTĻV[ĻDFĮBĻWJSTNBTĻUJFLĻNFTUTĻV[ĻBVHtV ĻUâEùKâEJ
CMPĸùKPUĻSBEBSBĻTJHOâMVT
/FEBSCPKBTĻ%BxLâSUĻSBEBSTĻOFEBSCPKBT ĻCSBVDPUĻQBĻĮPUJĻTMBQKâNĻWBJĻTOJFHBJ
OâNĻDFĮVĻWJSTNâN
3BEBSBĻWJSTNBĻJSĻOPUăSăUB ĻUBÀVĻ[JĪPKVNTĻOFQB[ÜE
6[HBJEJFUĻ,BNùSĻSBEBSTĻV[UWFS ĻLBĻUBTĻWBJSTĻOBWĻCMPĸùUT ĻWBSĻQBJFUĻEBxBT
NJOÜUFT
5KODQNKWP\KĮQLWOKFKURNGLę
5KO
DQNU#
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
4JNCPMTĻJSĻ#"-5ĂĻLSâTâ
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻBUSPEBTĻHBJEătBOBTĻSFxăNâ
4JNCPMTĻJSĻ;"ĚĂĻLSâTâ
"VUPNPCJMJTĻTBHMBCâĻBUNJĪâĻTBHMBCâUPĻâUSVNV
4UBOEBSUBĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻUJFLĻJ[WùMùUBĻNBOVâMJ
&56%0QTONCKKGUNMTWĦ\W
"EBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻOFWBSĻBLUJWùU ĻLBNùSĻOBWĻOPSFHVMùUBĻOPSNâMBĻ&56%ĻQP[ăDJKBĻĻTLBUăU
MQQĻ
-TWÔ\CMQPVTQNG#VEGNVC
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻJSĻEFBLUJWùUBĻĻWBEăUâKBNĻJSĻKâSFHVMùĻâUSVNTĻQBtBN
-TWÔ\CMQPVTQNG0CXRKG
GLCOC
"EBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻOFWBSĻBLUJWùU
5BTĻWBSĻOPUJLUĻtâEVĻJFNFTMVĻEùĮ
p CSFNxVĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻQâSâLĻBVHTUB
p SBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSVĻJSĻCMPĸùKJT ĻQJFNùSBN ĻTMBQKtĻTOJFHTĻWBJĻMJFUVT
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#FCRVĦXęRCUVęXĦICęVTWOCW\VWTġÝCPCUUKUVġOC 5KO
DQNU#
2C\KĮQLWOU
4CFCTUDNQMÐVU5MTQMCU
ITÉOCVW
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻăTMBJDăHJĻJ[TMùHUB
p 3BEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSTĻJSĻCMPĸùUT ĻVOĻUBTĻOFWBSĻV[UWFSUĻDJUVTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT ĻQJFN ĻLBE
TQùDăHTĻMJFUVTĻWBJĻtĸăEPOJTĻJSĻBJ[TFE[JTĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSV
5BHBEĻWBEăUâKTĻWBSĻJFTMùHUĻQBSBTUPĻLSVă[BĻLPOUSPMJĻ $$ ĻTLBUăUĻMQQĻĻĻEJTQMFKBĻUFLTUBĻQB[JĪPKVNJ
JOGPSNùĻQBSĻQJFNùSPUâNĻBMUFSOBUăWâN
1BSĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFNĻMBTJFU ĻTLBUăUĻMQQĻ
-TWÔ\CMQPVT,ÉXGKECRMQRG
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻJSĻJ[TMùHUB
p 4B[JOJFUJFTĻBSĻTFSWJTVĻĻJFUFJDBNTĻBSĻ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
0QUR$TGO\GU.CKUVęXġVWĻ
TLBĪBTĻTJHOâMTĻ ĻCSăEJOâKVNB
MBNQJĪBĻWùKTUJLMâĻ ĻCSFNxV
OPWJMLtBOB
"VUPNPCJMJTĻTUâWĻV[ĻWJFUBT ĻVOĻBEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻBUMBJEăTĻLâKBTĻCSFN[J ĻUâEùĮĻBVUPNPCJMJT
ESă[ĻWBSĻTâLUĻSJQPU
p 7BEăUâKBNĻJSĻKâCSFN[ùĻQBtBNĻ;JĪPKVNTĻOFJ[[ÜEĻVOĻTLBĪBTĻTJHOâMTĻTLBO ĻMăE[ĻWBEăUâKTĻOPTQJFx
CSFNxVĻWBJĻBLTFMFSBUPSBĻQFEâMJ
5JLBJĻBSĻSJOEâĻTUâWùtBOBT
QBMăHTJTUùNV
<GOMOJ6KMCKUGMQ
5JLBJĻBSĻSJOEâĻTUâWùtBOBT
QBMăHTJTUùNV
"
5JFLĻQBSâEăUT ĻKBĻNùīJOâUĻBLUJWùUĻBEBQUăWPĻLSVă[BĻLPOUSPMJ ĻCSBVDPUĻBSĻâUSVNV ĻLBTĻJSĻNB[âLTĻQBS
ĻLNI ĻCFUĻQSJFLtâĻBLUJWùtBOBTĻ[POâĻ BQNùSBNĻĻNFUSJ ĻOFBUSPEBTĻOFWJFOTĻUSBOTQPSUMăE[FLMJT
4JNCPMJĻJSĻTIFNBUJTLJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&KUVCPEGUDTĦFKPęLWOU
8KURęTĦIK
%JTUBODFTĻCSăEJOâKVNTĻ %JTUBODFĻ"MFSU ĻJSĻGVOL
DJKB ĻLBTĻJOGPSNùĻWBEăUâKVĻQBSĻMBJLBĻJOUFSWâMV
MăE[ĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKJFNĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJFN
%JTUBODFTĻCSăEJOâKVNTĻJSĻBLUăWTĻUBE ĻKBĻâUSVNT
QâSTOJFE[ĻĻLNI ĻVOĻSFBīùĻUJLBJĻV[ĻQSJFLtâ
CSBVDPtBKJFNĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJFN ĻLBTĻEPEBT
UBKâĻQBtBĻWJS[JFOâĻ%JTUBODFTĻJOGPSNâDJKB
OFUJFLĻTOJFHUBĻQBSĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJFN ĻLBT
UVWPKBT ĻCSBVDĻMùOJĻWBJĻTUâWĻV[ĻWJFUBT
2+'<ÿ/'
-BJLâ ĻLBNùSĻJSĻBLUJWùUBĻBEBQUăWâĻLSVă[B
LPOUSPMF ĻEJTUBODFTĻCSăEJOâKVNBĻGVOLDJKBĻJS
J[TMùHUB
$4ÿ&+0ó,7/5
%JTUBODFTĻCSăEJOâKVNBĻGVOLDJKBĻSFBīùĻUJLBJ
UBE ĻKBĻBUUâMVNTĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKBN
USBOTQPSUMăE[FLMJNĻJSĻNB[âLT ĻOFLâĻJFTUBUăUâ
WùSUăCBĻĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNTĻOFUJFLĻJFUFL
NùUT
/PTQJFEJFUĻQPHVĻWJEVTLPOTPMù ĻMBJĻJFTMùHUVĻWBJ
J[TMùHUVĻGVOLDJKVĻ'VOLDJKBĻJSĻJFTMùHUB ĻKBĻUBVT
UJĪâĻEFHĻWJFOBĻMBNQJĪB
%BxâNĻJ[WùMùUâĻBQSăLPKVNBĻLPNCJOâDJKâN
WJEVTLPOTPMùĻOBWĻCSăWBTĻWJFUBT ĻMBJĻUVSĻJ[WJF
UPUVĻUBVTUJĪV ĻUâEùĮĻtPĻGVOLDJKVĻWBSĻSFHVMùU
BVUPNPCJĮBĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FN
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU &KUVCPEG#NGTV
*[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUTĻĻTLBUăUĻMQQĻ
+GUVCVĦVNCKMCKPVGTXęNW
&CTDĦDC
1TCPåCDTĝFKPđLWOCNCORKĺC
0SBOxâĻCSăEJOâKVNBĻMBNQJĪBĻWùKTUJLMâĻJ[HBJT
NPKBTĻBSĻQBTUâWăHVĻHBJTNV ĻKBĻBUUâMVNTĻMăE[
QSJFLtâĻCSBVDPtBKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJNĻJS
NB[âLTĻQBSĻJFTUBUăUPĻMBJLBĻJOUFSWâMV
8CFĝDCUUNĘFåKWPFKURNGLUNCKMCKPVGTXđNCO
-BJLBĻJOUFSWâMTĻĻQBMJFMJOâUĻĻTBNB[JOâU
-BJLBĻJOUFSWâMTĻĻJFTMùHUTĻ SFHVMùtBOBT
MBJLâ *&7ð30+*&5ĻBUUùMTĻJSĻTIFNBUJTLT ĻVOĻEBxâEJFNĻBVUPNBtăOVĻNPEFĮJFNĻEFUBĮBTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&KUVCPEGUDTĦFKPęLWOU 7BSĻJ[WùMùUJFTĻEBxâEVTĻMBJLB
JOUFSWâMVTĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBV
DPtBKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN
LBTĻUJFLĻEJTQMFKâĻBUUùMPUJĻLâ
ĻIPSJ[POUâMBTĻMăOJKBTĻĻKP
WBJSâLĻMăOJKV ĻKPĻJMHâLTĻMBJLB
JOUFSWâMTĻ7JFOBĻMăOJKBĻBUCJMTU
BQNùSBNĻĻTFLVOEFJĻMăE[ĻQSJFLtâĻCSBVDPtB
KBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJN ĻĻMăOJKBTĻĻBQNùSBN
ĻTFLVOEùN
+GTQDGäQLWOK
'VOLDJKBĻJ[NBOUPĻUPĻQBtVĻSBEBSBĻTFOTPSV ĻLP
BEBQUăWâĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻTJT
UùNBĻVOĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻ1MB
tâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻSBEBSBĻTFOTPSVĻVOĻUâ
JFSPCFxPKVNJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
5BTĻQBUTĻTJNCPMTĻUJFLĻQBSâEăUTĻBSă ĻLBEĻJSĻBLUJ
WùUBĻBEBQUăWâĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBT
TJTUùNB
2+'<ÿ/'
+PĻMJFMâLTĻâUSVNT ĻKPĻMJFMâLTĻBQSùĸJOâUBJT
BUUâMVNTĻNFUSPTĻOPUFJLUâĻMBJLBĻJOUFSWâMâ
*FTUBUăUPĻMBJLBĻJOUFSWâMVĻJ[NBOUPĻBSăĻBEBQUăWâ
LSVă[BĻLPOUSPMFTĻGVOLDJKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
-JFUPKJFUĻUJLBJĻUâEVĻMBJLBĻJOUFSWâMV ĻLâETĻJS
BUĮBVUTĻWJFUùKPTĻTBUJLTNFTĻOPUFJLVNPT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
2+'<ÿ/'
4QùDăHBTĻTBVMFTĻHBJTNBT ĻBUTQăEVNVĻWBJ
LSBTVĻHBJTNBTĻJOUFOTJUâUFTĻJ[NBJĪV ĻLâĻBSă
TBVMFTCSJĮĮVĻWBMLâtBOBTĻEùĮĻWBSBUĻOFSFE[ùU
LBĻWùKTUJLMâĻJSĻJ[HBJTNPKVTJFTĻCSăEJOâKVNB
MBNQJĪB
4MJLUJĻMBJLBĻBQTUâLĮJĻWBJĻMăLVNPUJĻDFĮJĻWBS
JFUFLNùUĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSBĻTQùKV
V[UWFSUĻQSJFLtâĻFTPtPTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT
"SăĻDJUVĻUSBOTQPSUMăE[FLĮV ĻQJFNùSBN ĻNPUP
DJLMV ĻJ[NùSTĻWBSĻJFUFLNùUĻV[UWFStBOBT
TQùKVĻ5BTĻWBSĻOP[ăNùU ĻLBĻCSăEJOâKVNB
MBNQJĪBĻJ[HBJTNPKBTĻUBE ĻLBEĻMăE[ĻtĸùSTMJN
JSĻQBMJDJTĻNB[âLTĻBUUâMVNT ĻOFLâĻJFTUBUăUT
WBJĻLBĻCSăEJOâKVNTĻăTMBJDăHJĻOFUJFLĻEPUT
"SăĻUBE ĻKBĻâUSVNTĻJSĻâSLâSUăHJĻMJFMT ĻMBNQJĪB
WBSĻJFEFHUJFTĻUBE ĻLBEĻMăE[ĻtĸùSTMJNĻJSĻQBMJ
DJTĻNB[âLTĻBUUâMVNT ĻOFLâĻJFTUBUăUT ĻKPĻTFO
TPSBĻEBSCăCBTĻEJBQB[POTĻJSĻJFSPCFxPUT
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&KUVCPEGUDTĦFKPęLWOU
5KODQNKWP\KĮQLWOKFKURNGLę
5KODQNU#
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
4CFCTUDNQMÐVU5M
TQMCUITÉOCVW
%JTUBODFTĻCSăEJOâKVNTĻJSĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUT
3BEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSTĻJSĻCMPĸùUT ĻVOĻUBTĻOFWBSĻV[UWFSUĻDJUVTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT ĻQJFN ĻLBEĻTQùDăHTĻMJFUVTĻWBJ
tĸăEPOJTĻJSĻBJ[TFE[JTĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSV
1BSĻSBEBSBĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFNĻMBTJFU ĻTLBUăUĻMQQĻ
5CFWTUOGUDTÔF
,ÉXGKECRMQRG
%JTUBODFTĻCSăEJOâKVNTĻVOĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKVĻJSĻQJMOăCâ
WBJĻEBĮùKJĻEFBLUJWùUB
+BĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜE ĻCSBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV ĻJFUFJDBNTĻV[Ļ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
"
4JNCPMJĻJSĻTIFNBUJTLJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%KV[5CHGV[™
8KURęTĦIK
$JUZĻ4BGFUZsĻJSĻGVOLDJKB ĻLBTĻQBMăE[ĻWBEăUâKBN
J[WBJSăUJFTĻOPĻTBEVSTNFT ĻCSBVDPUĻSJOEâ ĻLBE
J[NBJĪBTĻTBUJLTNFTĻLVTUăCâĻQSJFLtâĻBQWJFOP
KVNâĻBSĻV[NBOăCBTĻBUTMâCVNBĻCSăEJĻWBSĻJ[SBJTăU
OFHBEăKVNV
'VOLDJKBĻJSĻBLUăWBĻâUSVNâĻMăE[ĻLNIĻVO
OFOPWùStBNBTĻTBEVSTNFTĻSJTLBĻHBEăKVNâĻBS
QSJFLtâĻCSBVDPtPĻBVUPNPCJMJĻUâ ĻBVUPNâUJTLJ
CSFN[ùKPU ĻQBMăE[ĻWBEăUâKBN ĻKBĻWBEăUâKTĻOBW
MBJLVTĻOPSFBīùKJT ĻCSFN[ùKPUĻVOWBJĻQBHSJFxPU
TUÜSJ ĻMBJĻJ[WBJSăUPTĻOPĻTBEVSTNFT
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSăĻBSĻTBEVSTNKVĻCSă
EJOâtBOBTĻGVOLDJKVĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ù
tBOV ĻtăTĻBCBTĻTJTUùNBTĻWJFOBĻPUSVĻQBQJMEJOB
7BJSâLĻJOGPSNâDJKBTĻQBSĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâ
KVNBĻTJTUùNVĻBSĻBVUPNâUJTLVĻCSFN[ùtBOV
TLBUăUĻMQQĻ
58#4ÿ)+
$JUZĻ4BGFUZsĻLPNQPOFOUVĻBQLPQJĻVO
OPNBJĪVĻESăLTUĻWFJLUĻUJLBJĻTFSWJTâĻĻJFUFJ
DBNTĻBVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻTFSWJTâ
4JTUùNBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻUJFLĻBLUJWùUBĻTJUVâDJKâT
LBEĻWBEăUâKBNĻCJKBĻKâTâLĻCSFN[ùUĻBHSâL ĻUâQùD
UâĻOFWBSĻQBMăE[ùUĻWBEăUâKBNĻWJTâTĻTJUVâDJKâT
$JUZĻ4BGFUZsĻJSĻQBSFE[ùUTĻBLUJWùUĻJFTQùKBNJ
WùMV ĻMBJĻOPWùSTUVĻOFWBKBE[ăHVĻJFKBVLtBOPT
4JTUùNVĻ$JUZĻ4BGFUZsĻOFESăLTUĻJ[NBOUPUĻQBS
BUUBJTOPKVNVĻWBEăUâKBN ĻMBJĻNBJOăUVĻWJĪB
CSBVLtBOBTĻTUJMVĻ+BĻWBEăUâKTĻQBĮBVKBTĻWJFOăHJ
V[ĻTJTUùNVĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻMBJĻCSFN[ùUV ĻBHSâL
WBJĻWùMâLĻOPUJLTĻTBEVSTNF
7BEăUâKTĻWBJĻQBTBxJFSJĻQBSBTUJĻJFWùSPĻTJTUùNV
$JUZĻ4BGFUZsĻUJLBJĻUBE ĻKBĻSPEBTĻTJUVâDJKB ĻLBE
BVUPNPCJMJTĻJSĻĮPUJĻUVWVĻUBN ĻMBJĻOPLĮÜUV
TBEVSTNù
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
$4ÿ&+0ó,7/5
$JUZĻ4BGFUZsĻOFUJFLĻJFTMùHUBĻWJTâTĻCSBVL
tBOBTĻVOĻTBUJLTNFTĻTJUVâDJKâTĻWBJĻKFCLâEPT
MBJLBĻVOĻDFĮBĻBQTUâLĮPT
$JUZĻ4BGFUZsĻOFSFBīùĻV[ĻDJUâĻWJS[JFOâ
CSBVDPtJFNĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJFN ĻNB[JFN
USBOTQPSUMăE[FLĮJFN ĻNPUPDJLMJFNĻVOĻWFMPTJ
QùEJFN ĻLâĻBSăĻDJMWùLJFNĻVOĻE[ăWOJFLJFN
$JUZĻ4BGFUZsĻWBSĻOPWùSTUĻTBEVSTNJ ĻKB
âUSVNBĻBUtĸJSăCBĻJSĻNB[âLBĻQBSĻĻLNIĻĻKB
BUtĸJSăCBĻJSĻMJFMâLB ĻWBSĻTBNB[JOâUĻUJLBJ
TBEVSTNFTĻâUSVNVĻ-BJĻOPESPtJOâUVĻQJMOăHV
CSFNxVĻGVOLDJKV ĻBVUPWBEăUâKBNĻKâOPTQJFx
CSFNxVĻQFEâMJT
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFHBJEJFU ĻLBNùSĻJFTMùH
TJFTĻ$JUZĻ4BGFUZsĻ7BEăUâKTĻJSĻWJFONùSĻBUCJM
EăHTĻQBSĻQJFNùSPUBĻBUUâMVNBĻVOĻâUSVNB
V[UVSùtBOV
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%KV[5CHGV[™
(WPMEKLC
+BĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVĻâUSVNVĻTUBSQăCBĻJSĻMJFMâLB
QBSĻĻLNI ĻTJTUùNBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻWJFOBĻQBUJ
TBEVSTNJĻOPWùSTUĻOFWBSĻ-BJĻJFHÜUVĻQJMOV
CSFN[ùtBOBTĻTQùLV ĻWBEăUâKBNĻKâOPTQJFx
CSFNxVĻQFEâMJTĻ5BTĻWBSĻĮBVUĻOPWùSTUĻTBEVSTNJ
QBUĻQJFĻâUSVNVĻTUBSQăCBTĻWJSTĻĻLNI
,BEĻTJTUùNBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻJFEBSCPKBTĻVOĻWFJD
CSFN[ùtBOV ĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFĮB
EJTQMFKâĻJSĻSFE[BNTĻ[JĪPKVNT ĻLBTĻOPSâEB ĻLB
GVOLDJKBĻJSCJKBĻBLUăWB
2+'<ÿ/'
.đ\GTCKGTĝEGUTCKFĝVđLCWPW\VXĘTĘLCNQF\KĺÞ
4JTUùNBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻLPOUSPMùĻTBUJLTNJĻBVUP
NPCJĮBĻQSJFLtQVTùĻBSĻMâ[FSBĻTFOTPSV ĻLBTĻJS
JFTUJQSJOâUTĻWùKTUJLMBĻBVHtQVTùĻ+BĻQBTUâW
TBEVSTNFTĻESBVEJ Ļ$JUZĻ4BGFUZsĻBVUPNâUJTLJ
CSFN[ùĻBVUPNPCJMJ ĻLPĻWBSĻTBKVTUĻLâĻTUSBVKV
CSFN[ùtBOBTĻLVTUăCV
+BĻâUSVNVĻTUBSQăCBĻBUUJFDăCâĻQSFUĻUSBOTQPSUMă
E[FLMJĻQSJFLtQVTùĻJSĻĻLNI ĻTJTUùNBĻ$JUZ
4BGFUZsĻQBSBTUJĻWBSĻOPWùSTUĻTBEVSTNJ
$JUZĻ4BGFUZsĻBLUJWùĻăTV ĻTUSBVKVĻCSFN[ùtBOV
VOĻOPSNâMPTĻBQTUâLĮPTĻBQUVSĻBVUPNPCJMJ
OFEBVE[ĻBJ[ĻQSJFLtâĻFTPtâĻUSBOTQPSUMăE[FLĮB
7BJSVNBNĻWBEăUâKVĻUBTĻOFJFUJMQTUĻOPSNâMâ
CSBVLtBOBTĻTUJMâĻVOĻWBSĻUSBVDùU
,BEĻ$JUZĻ4BGFUZsĻCSFN[ù ĻJFEFHBTĻCSFNxV
TJHOâMMVLUVSJ
&CTDĦDC
2+'<ÿ/'
'VOLDJKBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻWJFONùSĻUJFLĻBLUJ
WùUBĻQùDĻUBN ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻJFEBSCJOâUT
QBHSJFxPUĻBUTMùHVĻQP[ăDJKâĻ+ĻVOĻ++Ļ TLBUăU
MQQĻĻQBSĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâN MBQâNĻWBSĻTMăEùUĻQBĻE[JOùKBĻQâSTFHVĻVOWBJ
WùKTUJLMV
1ùDĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBTĻ$JUZĻ4BGFUZsĻWBS
EFBLUJWùUĻtâEJ
p *[NBOUPKPUĻ/;%#4ĻWJEVTLPOTPMFTĻEJT
QMFKâĻBSĻUâĻJ[WùMĪVĻTJTUùNV ĻBUSPEJFU
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU &TKXGT
UWRRQTVU[UVGOU %KV[5CHGV[Ļ*[WùMJF
UJFTĻ1HHĻJFTQùKVĻ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBS
J[WùMĪVĻTJTUùNVĻ/;%#4 ĻTLBUăUĻMQQĻ
făĻGVOLDJKBĻUPNùSĻUJLTĻBLUJWùUBĻOâLBNBKâ
SFJ[ù ĻLBEĻUJLTĻJFEBSCJOâUTĻE[JOùKT ĻOFBULB
SăHJĻOPĻUâ ĻWBJĻtăĻTJTUùNBĻCJKVTJĻJFTMùHUBĻWBJ
J[TMùHUB ĻJ[TMùE[PUĻE[JOùKV
$4ÿ&+0ó,7/5
-â[FSBĻTFOTPSTĻJ[TUBSPĻMâ[FSBĻHBJTNVĻQBU
KBĻ$JUZĻ4BGFUZĻJSĻEFBLUJWùUBĻNBOVâMJ
-BJĻBULBMĻBLUJWùUVĻTJTUùNVĻ$JUZĻ4BGFUZs
p *[QJMEJFUĻUPĻQBtVĻQSPDFEÜSVĻLâĻJ[TMùE[PU
CFUĻJ[WùMJFUJFTĻ1PĻPQDJKV
+GUNġIÝCPCWPK\UNġIÝCPC
%BxâTĻTJUVâDJKâTĻWBSĻCÜUĻJFUFJDBNTĻJ[TMùHUĻTJT
UùNVĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻQJFNùSBN ĻKBĻLPLVĻ[BSJĻBS
*&7ð30+*&5ĻBUUùMTĻJSĻTIFNBUJTLT ĻVOĻEBxâEJFNĻBVUPNBtăOVĻNPEFĮJFNĻEFUBĮBTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%KV[5CHGV[™
+GTQDGäQLWOK
4JTUùNBTĻ$JUZĻ4BGFUZsĻTFOTPSTĻJSĻQBSFE[ùUT
MBJĻV[UWFSUVĻBVUPNPCJMJĻVOĻDJUVTĻMJFMVTĻUSBOT
QPSUMăE[FLĮVTĻBVUPNPCJĮBĻQSJFLtâĻHBOĻEJFOBT
HBOĻOBLUTĻMBJLâ
4FOTPSBNĻUPNùSĻJSĻ[JOâNJĻEBSCăCBTĻJFSPCFxP
KVNJ ĻVOĻUBTĻTMJLUâLĻEBSCPKBTĻWBJĻOFNB[ĻOFEBS
CPKBT ĻQJFNùSBN ĻTUJQSâĻTOJFHQVUFOăĻWBJĻMJFUÜ
CJF[âĻNJHMâ ĻQVUFLĮVĻWùUSâĻWBJĻtĸăEPOă
.JUSVNT ĻEVCĮJ ĻTOJFHTĻWBJĻMFEVTĻV[ĻWùKTUJLMB
WBSĻUSBVDùUĻUâĻEBSCăCV
%BSCăCVĻJFSPCFxPĻBSăĻQJFLâSUJĻQSJFLtNFUJ ĻQJF
NùSBN ĻLBSPE[JĪtĻQJFĻQBHBSJOâUBTĻLSBWBTĻV[
KVNUB ĻWBJĻBSăĻUâEJĻQJFEFSVNJĻLâĻQBQJMEVĻMVLUVSJ
VOĻUSJFDJFOTUJFĪJ ĻLBTĻJSĻBVHTUâLJĻQBSĻE[JOùKB
QâSTFHV
$JUZĻ4BGFUZsĻTJTUùNBTĻTFOTPSBĻMâ[FSBĻHBJTNB
OPTBLB ĻLâĻUJFLĻBUTUBSPUBĻHBJTNBĻ4FOTPST
OFWBSĻV[UWFSUĻPCKFLUVTĻBSĻ[FNVĻBUTUBSPtBOBT
TQùKVĻ5SBOTQPSUMăE[FLĮVĻBJ[NVHVSùKâĻEBĮB
QBSBTUJĻQJFUJFLBNJĻBUTUBSPĻHBJTNV ĻKPĻUVSĻBUSP
EBTĻOVNVSBĻ[ăNFĻVOĻBJ[NVHVSùKPĻMVLUVSV
BUTUBSPUâKJ
6[ĻTMJEFOâNĻDFĮBĻWJSTNâNĻCSFN[ùtBOBTĻDFĮt
QBMJFMJOâT ĻVOĻUBTĻWBSĻTBNB[JOâUĻ$JUZĻ4BGFUZs
TQùKVĻOPWùSTUĻTBEVSTNJĻfâEâTĻTJUVâDJKâTĻ"#4
VOĻ%45$ĻTJTUùNBTĻOPESPtJOâTĻMBCâLPĻJFTQù
KBNPĻCSFN[ùtBOBTĻTQùLVĻBSĻQBTUâWăHVĻTUBCJMJ
UâUJ
#SBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâ Ļ$JUZĻ4BGFUZsĻUJFLĻăTMBJ
DăHJĻEFBLUJWùUB
$JUZĻ4BGFUZsĻOFUJFLĻBLUJWùUBĻNB[âĻâUSVNâĻ
[FNĻĻLNI ĻVOĻUâQùDĻTJTUùNBĻOFJFKBVDBT
TJUVâDJKâT ĻLBEĻUVWPtBOâTĻQSJFLtâĻFTPtBN
USBOTQPSUMăE[FLMJNĻOPUJFLĻĮPUJĻMùOJ ĻQJFN
OPWJFUPKPUĻTUâWùtBOBJ
7BEăUâKBĻLPNBOEâNĻWJFONùSĻUJFLĻEPUBĻQSJFLt
SPLB ĻVOĻUâEùĮĻ$JUZĻ4BGFUZsĻOFJFKBVDBTĻTJUVâ
DJKâT ĻLBEĻWBEăUâKTĻBQ[JOâUJĻTUÜSùĻWBJĻQBMJFMJOB
âUSVNVĻQBUĻUBE ĻKBĻTBEVSTNFĻOBWĻOPWùStBNB
,BEĻ$JUZĻ4BGFUZsĻJSĻOPWùSTVTJĻTBEVSTNJĻBS
TUBDJPOâSVĻPCKFLUV ĻBVUPNPCJMJTĻQBMJFLĻOFLV
TUăHTĻNBLTJNâMJĻ ĻTFLVOEFTĻ+BĻBVUPNPCJMJT
UJFLĻCSFN[ùUTĻQSJFLtâĻCSBVDPtâĻUSBOTQPSUMă
E[FLĮBĻEùĮ ĻâUSVNTĻUJFLĻTBNB[JOâUTĻMăE[ĻUâEBN
QBtBNĻMăNFOJNĻLâĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKBN
USBOTQPSUMăE[FLMJN
"VUPNPCJĮJFNĻBSĻNBOVâMPĻQâSOFTVNLâSCV
E[JOùKTĻJ[TMùE[BT ĻLBEĻTJTUùNBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻJS
BQUVSùKVTJĻBVUPNPCJMJ ĻKBĻWJFOĻWBEăUâKTĻQJSNT
UBNĻOFQBTQùKĻOPTQJFTUĻTBKÜHBĻQFEâMJ
2+'<ÿ/'
p
/PESPtJOJFU ĻMBJĻWùKTUJLMBĻWJSTNBĻQSJFLtâ
Mâ[FSBĻTFOTPSBNĻCÜUVĻCSăWBĻOPĻMFEVT
TOJFHBĻVOĻOFUăSVNJFNĻ TLBUăUĻBUUùMâ
Mâ[FSBĻTFOTPSBĻBUSBtBOâTĻWJFUVĻ
MQQ p
/FQJFTUJQSJOJFUĻVOĻOFV[TUâEJFUĻOFLâEVT
QSJFLtNFUVTĻV[ĻWùKTUJLMBĻQSJFLtâĻMâ[FSB
TFOTPSBN
p
/PUăSJFUĻOPĻE[JOùKBĻQâSTFHBĻMFEVĻVO
TOJFHVĻĻUâĻBVHTUVNTĻOFESăLTUĻQâST
OJFHUĻĻDN
6TCWEġLWOOGMNġÝCPCWPXGKECOęU
FCTDĦDCU
+BĻJOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻEJTQMFKâĻJSĻBUUùMPUTĻQB[J
ĪPKVNTĻ8ġLUVKMNCUGPUQTKDNQĨ5M
TQMCUIT ĻUBTĻOPSâEB ĻLBĻMâ[FSBĻTFOTPSTĻJS
CMPĸùUTĻVOĻOFWBSĻBULMâUĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT
BVUPNPCJĮBĻQSJFLtQVTùĻ5BTĻOP[ăNù ĻLBĻTJT
UùNBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻOFEBSCPKBT
5PNùSĻQB[JĪPKVNTĻ8ġLUVKMNCUGPUQTKDNQĨ
5MTQMCUITĻOFUJFLĻSâEăUTĻWJTâTĻTJUVâDJKâT
LVSâTĻJSĻCMPĸùUTĻTFOTPSTĻ"VUPWBEăUâKBNĻUâQùD
JSĻKâHâEâĻQBSĻWùKTUJLMBĻUăSăCVĻVOĻSFHVMâSJĻKâUăSB
[POBĻMâ[FSBĻTFOTPSBĻQSJFLtQVTù
5BCVMâĻJSĻOPSâEăUJĻJFTQùKBNJFĻ[JĪPKVNBĻQBSâEă
tBOBTĻDùMPĪJ ĻLâĻBSăĻJFUFJLVNJĻWFJDBNâNĻEBS
CăCâN
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%KV[5CHGV[™
%ġNQPKU
4ĦEĦDC
7ùKTUJLMBĻWJSTNB
Mâ[FSBĻTFOTPSB
QSJFLtQVTùĻJSĻOFUăSB
WBJĻBJ[TFHUBĻBSĻMFEV
WBJĻTOJFHV
/PUăSJFUĻOFUăSVNVT
MFEVĻVOĻTOJFHVĻOP
WùKTUJLMBĻWJSTNBT
TFOTPSBĻQSJFLtâ
-â[FSBĻTFOTPSB
SFE[FTMBVLTĻJSĻCMP
ĸùUT
/PĪFNJFUĻCMPĸù
KPtPĻQSJFLtNFUV
58#4ÿ)+
+BĻWùKTUJLMâĻLâEBĻMâ[FSBĻJFSăDFTĻMPE[JĪB
QSJFLtâĻJSĻQMBJTBT ĻTLSâQùKVNJĻWBJĻBLNFĪV
J[SBJTăUJĻCPKâKVNJ ĻLBTĻBQUWFS
BQUVWFOJĻ ĻYĻ ĻNNĻ WBJĻWBJSâL ĻKâWùStBT
TFSWJTâ ĻMBJĻTBSFNPOUùUVĻWBJĻOPNBJOăUVĻWùK
TUJLMVĻ TLBUăUĻBUUùMâĻMâ[FSBĻTFOTPSBĻBUSBtB
OâTĻWJFUVĻĻMQQ Ļ*FUFJDBNTĻWùSTUJFT
BVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻTFSWJTâ
+BĻOFUJFLĻWFJLUBĻBUCJMTUPtBĻSăDăCB ĻWBS
TBNB[JOâUJFTĻ$JUZĻ4BGFUZsĻWFJLUTQùKB
.ę\GTCUGPUQTU
$JUZĻ4BGFUZsĻGVOLDJKBĻJFUWFSĻTFOTPSV ĻLBT
J[TUBSPĻMâ[FSBĻHBJTNVĻ+BĻSBEVTJFTĻLĮÜNFĻWBJ
Mâ[FSBĻTFOTPSBNĻKâWFJDĻBQLPQF ĻTB[JOJFUJFTĻBS
LWBMJGJDùUVĻTFSWJTVĻĻJFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUV
7PMWPĻTFSWJTVĻ%BSCPKPUJFTĻBSĻMâ[FSBĻTFOTPSV
PCMJHâUJĻKâJ[QJMEBĻOPSâEăUâTĻJOTUSVLDJKBT
"CBTĻUVSQNâLĻSFE[BNâTĻV[MăNFTĻJSĻQJFMăNùUBT
UJFtJĻMâ[FSBĻTFOTPSBĻJFLâSUBJ
-BJĻOFQJFĮBVUVĻ$JUZĻ4BGFUZsĻTJTUùNBTĻEBS
CăCBTĻQBTMJLUJOâtBOPT ĻKâĪFNĻWùSâĻBSăĻtâEJ
BQTWùSVNJ
p
1JSNTĻWùKTUJLMBĻOPNBJĪBTĻTB[JOJFUJFTĻBS
BVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFSWJTV ĻMBJĻQâSMJFDJOâ
UPT ĻLBĻJSĻQBTÜUăUTĻQBSFJ[TĻWùKTUJLMT ĻLVSt
EFSùTĻKÜTVĻBVUPNBtăOBJĻ-JFUPKPUĻOFQJF
NùSPUVĻWùKTUJLMV Ļ$JUZĻ4BGFUZĻGVOLDJKB
WBSĻOFEBSCPUJFTĻWBJĻEBSCPUJFTĻOFQB
SFJ[J
p
.BJOPUĻWùKTUJLMV ĻKâV[TUâEBĻUâEBĻQBtB
UJQBĻWBJĻ7PMWPĻBQTUJQSJOâUJĻWùKTUJLMBĻUăSă
UâKJ
"UUùMâĻSFE[BNâĻBVHtùKâĻV[MăNFĻOPSâEBĻMâ[FSB
TUBSBĻLMBTJGJLâDJKV
p -â[FSBĻSBEJâDJKBĻĻOFTLBUJFUJFTĻMâ[FSBĻTUBSâ
BSĻPQUJTLBKJFNĻJOTUSVNFOUJFNĻĻ.ĻLMBTFT
Mâ[FSBĻJ[TUSâEâKVNT
"UUùMâĻSFE[BNâĻBQBLtùKâĻV[MăNFĻOPSâEBĻMâ[FSB
TUBSBĻGJ[JTLPTĻEBUVT
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%KV[5CHGV[™
p *&$ĻĻ Ļ"Ļ"UCJMTUĻ'%"
"47Ļ1âSUJLBTĻBENJOJTUSâDJKB ĻMâ[FSBĻJ[TUSâ
EâKVNVĻEJ[BJOBĻTUBOEBSUJFN ĻJ[ĪFNPU
OPCăEFTĻTBTLBĪâĻBSĻĻHBEBĻĻKÜMJKB
1B[JĪPKVNVĻQBSĻMâ[FSJFNĻOSĻ
/FJFWùSPKPUĻLâEVĻOPĻtJFNĻOPTBDăKVNJFN
QBTUâWĻBDVĻTBWBJOPtBOBTĻSJTLT
p
.ę\GTCUGPUQTCUVCTQLWOCFCVK
5âMâLĻFTPtBKâĻUBCVMâĻJSĻOPSâEăUJĻMâ[FSBĻTFOTPSB
GJ[JTLJFĻEBUJ
.BLTJNâMâĻJNQVMTVĻFOFSīJKB
Ļ¦+
.BLTJNâMâĻWJEùKâĻJ[FKBTĻKBVEB
ĻN8
*NQVMTBĻJMHVNT
/PWJS[FĻ IPSJ[POUâMâĻYĻWFSUJLâMâ
-â[FSBĻEFUBĮVĻQâSCBVEJ ĻSFNPOUùtBOV
OPĪFNtBOV ĻSFHVMùtBOVĻVOWBJ
OPNBJĪVĻESăLTUĻWFJLUĻUJLBJĻLWBMJGJDùUBT
SFNPOUEBSCOăDBTĻQFSTPOâMTĻĻNùT
JFTBLâNĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFSWJTV
p
-BJĻOFQBLĮBVUVĻTFWJĻLBJUăHBJĻSBEJâDJKBJ
OFWFJDJFUĻOFLâEVTĻSFHVMùtBOBTĻWBJ
BQLPQFTĻEBSCVT ĻJ[ĪFNPUĻtFJUĻBQSBLTUă
UPT
p
p
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFTLBUJFUJFTĻMâ[FSB
TFOTPSâĻ LVStĻSBJEBĻOFSFE[BNVĻMâ[FSB
SBEJâDJKV ĻKBĻBUUâMVNTĻJSĻĻNNĻWBJ
NB[âLT ĻBSĻQBMJFMJOPtPĻPQUJLV ĻQJFNù
SBN ĻMVQV ĻNJLSPTLPQV ĻMùDVĻWBJĻMăE[ă
HJFNĻPQUJTLJFNĻJOTUSVNFOUJFN
p
ĻOT
ˆĻ¯Ļˆ
CJMTUĻMâ[FSBĻLMBTFJĻ# ĻLâĻOPUFJLUTĻTUBO
EBSUâĻ*&$ĻĻ-â[FSBĻLMBTFĻ#
OBWĻESPtBĻBDăNĻVOĻUâEùĮĻJFUWFSĻTBWBJ
OPKVNVĻHÜtBOBTĻSJTLV
$4ÿ&+0ó,7/5
3FNPOUEBSCVĻWFJDùKBNĻJSĻKâJFWùSPĻăQBtJ
J[TUSâEâUBĻSFNPOUEBSCOăDVĻMâ[FSBĻTFO
TPSBĻJOGPSNâDJKB
/FOPĪFNJFUĻMâ[FSBĻTFOTPSVĻ UBJĻTLBJUâ
MùDBT Ļ/PĪFNUTĻMâ[FSBĻTFOTPSBĻOFBU
p
1JSNTĻOPĪFNUĻWùKTUJLMV ĻMâ[FSBĻTFOTPSB
TBWJFOPUâKBNĻKâCÜUĻBUWJFOPUBN
p
-â[FSBĻTFOTPSTĻKâV[TUâEBĻV[ĻWùKTUJLMB
QJSNTĻUJFLĻQJFWJFOPUTĻTFOTPSBĻTBWJFOP
UâKT
p
,BEĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻBUSPEBT
QP[ăDJKâĻ++ĻVOĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUTĻ TLBUăU
MQQĻĻQBSĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâN ĻMâ[FSB
TFOTPSTĻSBJEBĻMâ[FSBĻHBJTNV
5KODQNKWP\KĮQLWOKFKURNGLę
,PQâĻBSĻBVUPNâUJTLVĻCSFN[ùtBOVĻBSĻTJTUùNV
$JUZĻ4BGFUZs ĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
WBSĻJ[HBJTNPUJFTĻWJFOTĻWBJĻWBJSâLJĻTJNCPMJĻVO
EJTQMFKBĻFLSâOâĻWBSĻQBSâEăUJFTĻQB[JĪPKVNT
5FLTUBĻ[JĪPKVNTĻWBSĻUJLUĻBQTUJQSJOâUT ĻăTJ
OPTQJFxPUĻUBVTUJĪVĻ1-ĻV[ĻWJS[JFOVĻSâEăUâKB
TWJSTMùExB
8CFĦVęLCCVDCNUVU
%KV[5CHGV[™
5KODQNU#
2C\KĮQLWOU
0Q\ĦOGFCTDĦDC
%KV[5CHGV[CWVQODTGO\
4JTUùNBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻWFJDĻCSFN[ùtBOVĻWBJĻJSĻBVUPNâUJTLJĻCSFN[ùKVTJ
8ġLUVKMNCUGPUQTKDNQĨ5MTQMCUIT
-â[FSBĻTFOTPSTĻQBHBJEâNĻOFEBSCPKBT ĻKPĻUPĻLBVUĻLBTĻJSĻCMPĸùKJT
p /PĪFNJFUĻQSJFLtNFUV ĻLBTĻCMPĸùĻTFOTPSV ĻVOWBJĻOPUăSJFUĻWùKTUJLMVĻTFOTPSBĻQSJFLtQVTù
1BSĻMâ[FSBĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFNĻMBTJFU ĻTLBUăUĻMQQĻ
%KV[5CHGV[,ęXGKECRMQRG
4JTUùNBĻ$JUZĻ4BGFUZsĻOFEBSCPKBT
p +BĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜE ĻCSBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV ĻJFUFJDBNTĻV[Ļ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
"
4JNCPMJĻJSĻTIFNBUJTLJ
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOCUKUVġOCCTCWVQOęVKUMQDTGO\ġÝCPWWPIęLġLWCK\UCTF\ĦDW 8KURęTĦIK
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâ
UJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCVĻJS
QBSFE[ùUB ĻMBJĻQBMăE[ùUVĻWBEăUâKBNĻHBEăKVNâ
LBEĻQBTUâWĻSJTLTĻTBEVSTNFJĻBSĻHâKùKVĻWBJĻBVUP
NPCJĮBĻQSJFLtâĻFTPtVĻUSBOTQPSUMăE[FLMJ ĻLBT
TUâWĻV[ĻWJFUBTĻWBJĻCSBVDĻUBKâĻQBtâĻWJS[JFOâ
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâ
UJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCVĻUJFL
BLUJWùUBĻTJUVâDJKâT ĻLBEĻWBEăUâKBNĻCJKBĻKâTâL
CSFN[ùUĻBHSâL ĻUâQùDĻUâĻOFWBSĻQBMăE[ùUĻWBEăUâ
KBNĻWJTâTĻTJUVâDJKâT
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNVĻBSĻBVUPNâ
UJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCVĻJS
QBSFE[ùUTĻBLUJWùUĻJFTQùKBNJĻWùMV ĻMBJĻOPWùSTUV
OFWBKBE[ăHVĻJFKBVLtBOPT
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâ
UJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCVĻWBS
OPWùSTUĻTBEVSTNJĻWBJĻTBNB[JOâUĻTBEVSTNFT
âUSVNV
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNVĻBSĻBVUPNâ
UJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCV
OFESăLTUĻJ[NBOUPUĻQBSĻBUUBJTOPKVNVĻWBEăUâKBN
MBJĻNBJOăUVĻWJĪBĻCSBVLtBOBTĻTUJMVĻ+BĻWBEăUâKT
QBĮBVKBTĻWJFOăHJĻV[ĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNB
TJTUùNBĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOBTĻGVO
LDJKV ĻMBJĻCSFN[ùUV ĻBHSâLĻWBJĻWùMâLĻOPUJLT
TBEVSTNF
(WPMEKLC
&KXKUKUVġOCUNĦOGĮK
"ULBSăCâĻBVUPNBtăOBTĻBQSăLPKVNBĻ4BEVS
TNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBJĻBSĻBVUPNâUJTLP
CSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCVĻWBSĻCÜT
EJWJĻWBSJBOUJĻNĦOGPKUĻVOĻNĦOGPKU
NĦOGPKU
7BEăUâKTĻUJFLĻUJLBJĻCSăEJOâUTĻQBSĻtĸùStĮJFN ĻLBT
JSĻSBEVtJFT ĻJ[NBOUPKPUĻWJ[VâMVTĻVOĻTLBĪBTĻTJH
OâMVTĻĻOFOPUJFLĻBVUPNâUJTLâĻCSFN[ùtBOB ĻUâ
WJFUâĻWBEăUâKBNĻJSĻKâCSFN[ùĻQBtBN
NĦOGPKU
7BEăUâKTĻUJFLĻUJLBJĻCSăEJOâUTĻQBSĻtĸùStĮJFN ĻLBT
JSĻSBEVtJFT ĻJ[NBOUPKPUĻWJ[VâMVTĻVOĻTLBĪBTĻTJH
OâMVTĻĻKBĻWBEăUâKTĻQBUTĻMBJDăHJĻOFSFBīù ĻBVUP
NPCJMJTĻUJFLĻCSFN[ùUTĻBVUPNâUJTLJ
58#4ÿ)+
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNâĻBSĻBVUP
NâUJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCV
JFUWFSUPĻLPNQPOFOUVĻBQLPQJĻESăLTUĻWFJLU
UJLBJĻTFSWJTâĻĻJFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUâĻ7PMWP
TFSWJTâ
*&7ð30+*&5ĻBUUùMTĻJSĻTIFNBUJTLT ĻVOĻEBxâEJFNĻBVUPNBtăOVĻNPEFĮJFNĻEFUBĮBTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
5JLBJĻĻTJTUùNBTĻMăNFOJN
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
(WPMEKLWRđTUMCVU
4LBĪBTĻVOĻWJ[VâMTĻCSăEJOâKVNBĻTJHOâMT
TBEVSTNFTĻSJTLBĻHBEăKVNâ
3BEJPMPLâDJKBTĻTFOTPST
,BNFSBTĻTFOTPST
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâ
UJTLPĻCSFN[ùtBOVĻWFJDĻUSăTĻEBSCăCBTĻtâEâ
TFDăCâ
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOU
$TGOäWCVDCNUVUKUVġOC
#WVQOęVKUMęDTGO\ġÝCPC
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOCUKUVġOCCTCWVQOęVKUMQDTGO\ġÝCPWWPIęLġLWCK\UCTF\ĦDW
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻVOĻ$JUZ
4BGFUZsĻQBQJMEJOBĻWJFOTĻPUSVĻ1MBtâLVĻJOGPS
NâDJKVĻQBSĻ$JUZĻ4BGFUZs ĻTLBUăUĻMQQĻ
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOU
7JTQJSNTĻWBEăUâKTĻUJFLĻCSăEJOâUTĻQBSĻESBVEPtV
TBEVSTNJ
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻV[UWFSĻBVUP
NPCJĮBĻQSJFLtâĻFTPtVTĻHâKùKVT ĻUSBOTQPSUMă
E[FLĮVT ĻLBTĻTUâWĻV[ĻWJFUBT ĻLâĻBSăĻUPT ĻLBT
CSBVDĻUBKâĻQBtâĻtâĻWJS[JFOâ
+BĻQBTUâWĻTBEVSTNFTĻSJTLTĻBSĻHâKùKVĻWBJĻUSBOT
QPSUMăE[FLMJ ĻWBEăUâKBĻV[NBOăCBĻUJFLĻQJFWùSTUB
BSĻNJSHPKPtVĻTBSLBOVĻCSăEJOâKVNBĻTJHOâMV
BUUùMTĻOSĻ<>ĻĻMQQ ĻVOĻTLBĪBTĻTJHOâMV
$TGOäWCVDCNUVUKUVġOC
+BĻQùDĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻBLUJWùtBOBT
TBEVSTNFTĻSJTLTĻJSĻWùMĻWBJSâLĻQBMJFMJOâKJFT ĻUJFL
BLUJWùUBĻCSFNxVĻBUCBMTUTJTUùNB
5BTĻOP[ăNù ĻLBĻCSFNxVĻTJTUùNBĻUJFLĻTBHBUB
WPUBĻâUSBJĻCSFN[ùtBOBJ ĻWJFHMJĻOPTQJFxPU
CSFNxVĻQFEâMJ ĻQBSĻLPĻMJFDJOBĻOFMJFMJĻBVUPNP
CJĮBĻHSÜEJFOJ
+BĻCSFNxVĻQFEâMJTĻUJFLĻOPTQJFTUTĻQJFUJFLPtJ
âUSJ ĻUBEĻUJFLĻJ[NBOUPUBĻQJMOăHBĻCSFNxVĻGVOL
DJKB
#SFNxVĻBUCBMTUTĻBSăĻQBQJMEJOBĻWBEăUâKBĻWFJLUV
CSFN[ùtBOV ĻKBĻTJTUùNBĻV[TLBUB ĻLBĻCSFN[ù
tBOBĻOBWĻQJFUJFLPtB ĻMBJĻTQùUVĻJ[WBJSăUJFTĻOP
TBEVSTNFT
#WVQOęVKUMęDTGO\ġÝCPC
"VUPNâUJTLâĻCSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKBĻUJFLĻBLUJ
WùUBĻQùEùKâ
+BĻtâEâĻTJUVâDJKâĻWBEăUâKTĻWùMĻOBWĻTâDJTĻWFJLU
EBSCăCBT ĻLBTĻĮBVUVĻJ[WBJSăUJFTĻOPĻTBEVSTNFT
VOĻTBEVSTNFTĻSJTLTĻJSĻOFOPWùStBNT ĻUJFL
J[NBOUPUBĻBVUPNâUJTLâTĻCSFN[ùtBOBTĻGVOL
DJKBĻOFBULBSăHJĻOPĻUâ ĻWBJĻWBEăUâKTĻCSFN[ù
5âEâĻHBEăKVNâĻCSFN[ùtBOBĻOPUJFLĻBSĻJFSPCF
xPUVĻCSFN[ùtBOBTĻTQùLV ĻMBJĻTBNB[JOâUV
TBEVSTNFTĻâUSVNVĻWBJĻBSĻUâEVĻCSFN[ùtBOBT
TQùLV ĻLBTĻJSĻQJFUJFLPtT ĻMBJĻJ[WBJSăUPTĻOP
TBEVSTNFT
$4ÿ&+0ó,7/5
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻOFUJFL
JFTMùHUBĻWJTâTĻCSBVLtBOBTĻVOĻTBUJLTNFT
TJUVâDJKâTĻWBJĻKFCLâEPTĻMBJLBĻVOĻDFĮB
BQTUâLĮPTĻ4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNB
OFSFBīùĻV[ĻBVUPNPCJĮJFN ĻLBTĻCSBVDĻQSF
UùKâĻWJS[JFOâ ĻVOĻV[ĻE[ăWOJFLJFN
#SăEJOâKVNTĻUJFLĻBLUJWùUTĻUJLBJĻUBE ĻKB
QBTUâWĻOPQJFUOTĻTBEVSTNFTĻSJTLTĻfBKâ
OPEBĮâĻ'VOLDJKBTĻVOĻOPEBĮâĻ*FSPCFxP
KVNJĻJSĻTOJFHUBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻJFSPCFxPKV
NJFN ĻLBTĻWBEăUâKBNĻKâBQ[JOâTĻQJSNTĻMJFUPU
TBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNVĻBSĻBVUP
NâUJTLâTĻCSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKV
#SăEJOâKVNJĻVOĻCSFNxVĻJFEBSCJOâtBOBĻHBEă
KVNPT ĻLBEĻUJFLĻV[UWFSUTĻHâKùKT ĻJ[TMùE[BT
KBĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNTĻQâSTOJFE[ĻĻLNI
#SăEJOâKVNJĻVOĻCSFNxVĻJFEBSCJOâtBOBĻHBEă
KVNPT ĻLBEĻUJFLĻV[UWFSUTĻHâKùKT ĻOFEBSCPKBT
UVNTâĻVOĻUVOFĮPTĻĻQBUĻUBE ĻKBĻEFHĻJFMV
BQHBJTNPKVNT
"VUPNâUJTLâTĻCSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKBĻWBS
OPWùSTUĻTBEVSTNJĻWBJĻTBNB[JOâUĻTBEVSTNFT
âUSVNVĻ-BJĻOPESPtJOâUVĻPQUJNâMVĻCSFNxV
WFJLUTQùKV ĻWBEăUâKBNĻWJFONùSĻKâOPTQJFx
CSFNxVĻQFEâMJTĻĻQBUĻUBE ĻKBĻBVUPNPCJMJT
CSFN[ùĻBVUPNâUJTLJ
5JLBJĻĻTJTUùNBTĻMăNFOJN
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOCUKUVġOCCTCWVQOęVKUMQDTGO\ġÝCPWWPIęLġLWCK\UCTF\ĦDW /FLâEâĻHBEăKVNâĻOFHBJEJFU ĻMăE[ĻQBSâEăTJFT
TBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNTĻ7BEăUâKTĻWJFONùSĻJS
BUCJMEăHTĻQBSĻQBSFJ[âĻBUUâMVNBĻVOĻâUSVNB
TBHMBCâtBOVĻĻQBUĻUBE ĻKBĻUJFLĻJ[NBOUPUB
TBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUP
NâUJTLâTĻCSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKV
p -BJĻHâKùKVĻWBSùUVĻV[UWFSU ĻWJĪBNĻKâCÜU
&CTDĦDC
p 4JTUùNBĻOFWBSĻV[UWFSUĻHâKùKV ĻLBTĻOFTĻMJF
*FTUBUăKVNVTĻWBSĻWFJLU ĻJ[NBOUPKPUĻ/;%#4
WJEVTLPOTPMFTĻEJTQMFKâĻVOĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâ
*OGPSNâDJKBĻQBSĻUP ĻLâĻJ[NBOUPKBNBĻJ[WùMĪV
TJTUùNB ĻTLBUăUĻMQQĻ
SFE[BNBNĻWJTâĻBVHVNâĻVOĻKâCÜUĻWJTNB[
ĻDNĻHBSBN
MVTĻQSJFLtNFUVT
p ,BNFSBTĻTFOTPSBĻTQùKBĻSFE[ùUĻHâKùKVT
LSùTMâĻVOĻSăUBVTNâĻJSĻJFSPCFxPUBĻĻMăE[ăHJ
LâĻDJMWùLBĻBDJK
)ęLġLWW\VXGTÝCPC
p ,BNFSBTĻTFOTPSBĻTQùKBĻV[UWFSUĻHâKùKVT
UJFLĻEFBLUJWùUB ĻCSBVDPUĻUVNTâĻWBJĻDBVSJ
UVOFĮJFNĻQBUĻUBE ĻKBĻJSĻJFTMùHUTĻJFMVĻBQHBJT
NPKVNT
$4ÿ&+0ó,7/5
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUP
NâUJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCV
JSĻQBMăHMăE[FLMJT
2KGOĘTKVCOMQUKUVĘOCW\UMCVCRCTIđLĘLKGOCT
UMCKFTđOķGTOGĺCMQPVĨTđO
-BJĻTJTUùNBĻEBSCPUPTĻPQUJNâMJ ĻGVOLDJKBJ ĻLBT
V[UWFSĻHâKùKVT ĻJSĻKâTBĪFNĻQùDĻJFTQùKBTĻTLBJ
ESâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻĸFSNFĪBĻLPOUÜSâNĻĻUBJ
KâTQùKĻJEFOUJGJDùUĻHBMWB ĻSPLBT ĻQMFDJ ĻLâKBT
ĸFSNFĪBĻBVHtEBĮBĻVOĻBQBLtEBĮB ĻLâĻBSăĻKâTQùK
BUQB[ăUĻOPSNâMBTĻDJMWùLBĻLVTUăCBTĻQB[ăNFT
făĻGVOLDJKBĻOFWBSĻV[UWFSUĻWJTVTĻHâKùKVTĻWJTâT
TJUVâDJKâT ĻLâĻBSă ĻQJFNùSBN ĻEBĮùKJĻBJ[TFH
UVTĻHâKùKVT ĻDJMWùLVTĻĸFSNFĪBĻBQSJTFT
OPTFE[PtâĻBQīùSCâĻWBJĻHâKùKVT ĻLBTĻJSĻăTâLJ
QBSĻĻDN
p
7BEăUâKTĻJSĻWJFONùSĻBUCJMEăHTĻQBSĻUP ĻMBJ
BVUPNPCJMJTĻUJLUVĻWBEăUTĻQJFOâDăHJĻVO
JFWùSPKPUĻESPtVĻBUUâMVNV ĻLBTĻJ[WùMùUT
ĪFNPUĻWùSâĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNV
+BĻMJFMBTĻĸFSNFĪBĻEBĮBTĻLBNFSBJĻQBMJFL
BQTMùQUBT ĻUBEĻTJTUùNBĻOFWBSĻV[UWFSUĻHâKùKV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
$TĦFKPęLWOCUKIPęNWKGUNġIÝCPCWP
K\UNġIÝCPC
7BSBUĻBUMBTăU ĻWBJĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUù
NBTĻTLBĪBTĻVOĻWJ[VâMBKJFNĻCSăEJOâKVNBĻTJHOâ
MJFNĻJSĻKâCÜUĻJFTMùHUJFNĻWBJĻJ[TMùHUJFN
*FEBSCJOPUĻE[JOùKV ĻBVUPNâUJTLJĻUJFLĻOPSFHVMùUT
V[TUâEăKVNT ĻLBTĻCJKBĻJ[WùMùUTĻE[JOùKBĻJ[TMùH
tBOBTĻCSăEă
2+'<ÿ/'
#SFNxVĻBUCBMTUBĻTJTUùNBĻVOĻBVUPNâUJTLâT
CSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKBĻJSĻWJFONùSĻJFTMùHUBTĻ
UâTĻOFWBSĻJ[TMùHU
)CKUOCUWPUMCĮCUUKIPęNK
-BJĻEFBLUJWJ[ùUVĻHBJTNBTĻVOĻTLBĪBTĻTJHOâMVT
p "USPEJFUĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU
&TKXGTUWRRQTVU[UVGOU %QNNKUKQP
9CTPKPIĻrĻBUMBTJFU ĻMBJĻOPĪFNUVĻSÜUJĪBJ
BU[ăNJ
#SăEJOâKVNBĻMBNQJĪBĻ OSĻ<>ĻBUUùMâĻĻMQQ
UJFLĻQâSCBVEăUBĻLBUSâĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBT
SFJ[ù ĻăTJĻJ[HBJTNPKPUĻCSăEJOâKVNBĻMBNQJĪBT
BUTFWJtĸPTĻHBJTNBTĻQVOLUVT ĻKBĻJSĻBLUJWJ[ùUJ
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOCUKUVġOCCTCWVQOęVKUMQDTGO\ġÝCPWWPIęLġLWCK\UCTF\ĦDW
TBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBTĻHBJTNBTĻVO
TLBĪBTĻCSăEJOâKVNJ
5MCĮCUUKIPęNU
#SăEJOâKVNBĻTJHOâMVĻWBSĻBLUJWùUEFBLUJWùU
BUTFWJtĸJ
p *[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ[FNĻ5GVVKPIU
%CT
UGVVKPIU &TKXGTUWRRQTVU[UVGOU
%QNNKUKQP9CTPKPI 9CTPKPIUQWPF
BUMBTJFUĻ1PĻWBJĻ1HH
$TĦFKPęLWOCCVVęNWOCKGUVCVĦÝCPC
#SăEJOâKVNBĻBUUâMVNTĻOPTBLBĻBUUâMVNV ĻLâEâ
UJFLĻBLUJWùUJĻWJ[VâMJFĻVOĻTLBĪBTĻCSăEJOâKVNJ
p *[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU &TKXGTUWRRQTV
U[UVGOU %QNNKUKQP9CTPKPI
9CTPKPIFKUVCPEGĻBUMBTJFUĻ.QPI ĻWBJ
0QTOCN5JQTV
#SăEJOâKVNBĻBUUâMVNTĻOPTBLBĻTJTUùNBTĻKVUăCV
#SăEJOâKVNBĻBUUâMVNTĻ.QPIĻOPESPtJOBĻBHSâLV
CSăEJOâtBOVĻ7JTQJSNTĻQâSCBVEJFUĻBSĻJFTUBUă
KVNVĻ.QPIĻVO ĻKBĻtJTĻJFTUBUăKVNTĻBLUJWùĻQâSâL
EBVE[ĻCSăEJOâKVNV ĻLBTĻOPUFJLUâTĻTJUVâDJKâT
WBSĻUSBVDùU ĻUBEĻNBJOJFUĻCSăEJOâKVNBĻBUUâMVNV
V[Ļ0QTOCN
2+'<ÿ/'
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻUJFLĻMJFUPUBĻBEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF ĻUâ
J[NBOUPĻCSăEJOâKVNBĻMBNQJĪVĻVOĻTLBĪBT
TJHOâMVĻQBUĻUBE ĻKBĻJSĻJ[TMùHUBĻTBEVSTNFT
CSăEJOâKVNBĻTJTUùNB
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻCSăEJOB
WBEăUâKV ĻKBĻSPEBTĻTBEVSTNFTĻSJTLT ĻUBÀVĻtă
GVOLDJKBĻOFWBSĻTBNB[JOâUĻWBEăUâKBĻSFBLDJKBT
MBJLV
-BJĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻEBSCP
UPT ĻWJFONùSĻCSBVDJFUĻBSĻJFTUBUăUVĻEJTUBODFT
CSăEJOâKVNBĻJOUFSWâMVĻ ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
1BUĻKBĻCSăEJOâKVNBĻBUUâMVNTĻJSĻJFTUBUăUTĻV[
.QPI ĻEBxâTĻTJUVâDJKâTĻCSăEJOâKVNJĻWBSĻUJLU
TBĪFNUJĻBSĻOPLBWùtBOPT ĻQJFNùSBN ĻKB
BVUPNPCJĮVĻâUSVNJĻJSĻĮPUJĻBUtĸJSăHJĻWBJ
QSJFLtâĻFTPtJFĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJĻTUSBVKJ
CSFN[ù
/FWJFOBĻBVUPNâUJTLâĻTJTUùNBĻOFWBSĻHBSBO
UùUĻĻĻQBSFJ[VĻEBSCăCVĻWJTâTĻTJUVâDJKâT
5âEùĮĻOFLâEâĻHBEăKVNâĻOFQâSCBVEJFU
TBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNVĻBSĻBVUP
NâUJTLPĻCSFN[ùtBOV ĻCSBVDPUĻWJSTÜĻDJMWù
LJFNĻWBJĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJFNĻĻWBSBUĻJ[SBJTăU
OPQJFUOVTĻCPKâKVNVTĻVOĻTBWBJOPKVNVT ĻLâ
BSăĻBQESBVEùUĻLâEBĻE[ăWăCV
+GUVCVĦLWOWRęTDCWFG
7BKBE[ăHPTĻJFTUBUăKVNVTĻWBSĻSFHVMùUĻWJEVTLPO
TPMFTĻEJTQMFKâĻ.FLMùKJFUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;
%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU &TKXGT
UWRRQTVU[UVGOU %QNNKUKQP9CTPKPI ĻTLB
UăUĻMQQĻ
#SăEJOâKVNBĻBUUâMVNVĻ5JQTVĻJ[NBOUPKJFUĻUJLBJ
J[ĪùNVNBĻHBEăKVNPT ĻQJFNùSBN ĻCSBVDPU
EJOBNJTLJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOCUKUVġOCCTCWVQOęVKUMQDTGO\ġÝCPWWPIęLġLWCK\UCTF\ĦDW #RMQRG
+GTQDGäQLWOK
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâ
UJTLPĻCSFN[ùtBOVĻVOĻHâKùKVĻBJ[TBSE[ăCVĻEBS
CPKBTĻOPĻBQUVWFOJĻĻLNIĻMJFMBĻâUSVNB
7J[VâMPĻCSăEJOâKVNBĻTJHOâMVĻ BUUùMTĻOSĻ<>Ļ
MQQ ĻWBSĻCÜUĻHSÜUJĻQBNBOăUĻTQùDăHBTĻTBVMFT
HBJTNBTĻVOĻBUTQăEVNBĻHBEăKVNâ ĻKBĻUJFL
J[NBOUPUBTĻTBVMFTCSJMMFT ĻLâĻBSăĻKBĻWBEăUâKT
OFTLBUâTĻUBJTOJĻV[ĻQSJFLtVĻ5âEùĮĻWJFONùS
KâCÜUĻBLUJWùUBNĻCSăEJOâKVNBĻTLBĪBTĻTJHOâMBN
-COGTCWPTCFKQNQMđEKLCUUGPUQTU
-BJĻTFOTPSJĻEBSCPUPTĻQBSFJ[J ĻV[ĻUJFNĻOFESăLTU
BUSBTUJFTĻOFUăSVNJ ĻMFEVTĻVOĻTOJFHT ĻVOĻUJF
SFHVMâSJĻKâNB[HâĻBSĻÜEFOJĻVOĻBVUPtBNQÜOV
2+'<ÿ/'
+BĻTFOTPSVTĻLMâKĻOFUăSVNJ ĻMFEVTĻWBJĻTOJFHT
UPĻGVOLDJPOBMJUâUFĻTBNB[JOâTĻVOĻNùSăKVNV
WFJLtBOBĻWBSĻOFCÜUĻJFTQùKBNB
6[ĻTMJEFOâNĻDFĮBĻWJSTNâNĻCSFN[ùtBOBTĻBUUâ
MVNTĻQBMJFMJOâT ĻVOĻUBTĻWBSĻTBNB[JOâUĻTQùKV
OPWùSTUĻTBEVSTNJĻfâEâTĻTJUVâDJKâTĻ"#4ĻVO
%45$ĻTJTUùNBTĻOPESPtJOâTĻMBCâLPĻJFTQùKBNP
CSFN[ùtBOBTĻTQùLVĻBSĻQBTUâWăHVĻTUBCJMJUâUJ
2+'<ÿ/'
+BĻQBTBxJFSVĻTBMPOâĻJSĻBVHTUBĻUFNQFSBUÜSB
LPĻJ[SBJTăKVTJ ĻQJFNùSBN ĻTQùDăHBĻTBVMFT
HBJTNB ĻWJ[VâMâĻCSăEJOâKVNBĻTJHOâMVĻWBS
ăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUĻ+BĻUâĻOPUJFL ĻUBEĻCSăEJOâ
KVNBĻTLBĪBTĻTJHOâMTĻUJFLĻBLUJWùUTĻQBUĻUBE
KBĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻUBTĻJSĻEFBLUJWùUT
p
#SăEJOâKVNJĻWBSĻOFQBSâEăUJFT ĻKBĻBUUâ
MVNTĻMăE[ĻQSJFLtâĻFTPtBKBNĻUSBOTQPSUMă
E[FLMJNĻJSĻOFMJFMTĻWBJĻTUÜSFTĻVOĻQFEâĮB
LVTUăCBTĻBNQMJUÜEBĻJSĻMJFMB ĻQJFNùSBN
CSBVDPUĻĮPUJĻTQPSUJTLJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
$4ÿ&+0ó,7/5
#SăEJOâKVNVĻTOJFHtBOBĻVOĻCSFNxVĻJFEBSCJ
OâtBOBĻWBSĻOPUJLUĻWùMâLĻWBJĻOFOPUJLUĻWJTQâS
KBĻTJUVâDJKBĻV[ĻDFĮBĻWBJĻLâEBĻâSùKBĻJFUFLNF
OP[ăNùĻUP ĻLBĻSBEJPMPLâDJKBTĻWBJĻLBNFSBT
TFOTPSTĻOFTQùKĻQBSFJ[JĻV[UWFSUĻQSJFLtâ
FTPtVĻHâKùKVĻWBJĻUSBOTQPSUMăE[FLMJ
4FOTPSVĻTJTUùNBJĻJSĻJFSPCFxPUBĻHâKùKV
V[UWFStBOBTĻTQùKB ĻUâEùĮĻTJTUùNBĻTOJFE[
CSăEJOâKVNVTĻVOĻJFEBSCJOBĻCSFN[FT ĻKB
BVUPNPCJMJTĻCSBVDĻBSĻâUSVNVĻMăE[ĻĻLNI
"VUPNPCJĮJFN ĻLBTĻTUâWĻV[ĻWJFUBTĻWBJĻCSBVD
MùOJ ĻCSăEJOâKVNJĻUJFLĻTOJFHUJĻVOĻCSFN[FT
JFEBSCJOâUBT ĻKBĻBVUPNPCJMJTĻCSBVDĻBS
âUSVNVĻMăE[ĻĻLNI
#SăEJOâKVNVTĻV[ĻWJFUBTĻTUâWPtJFNĻWBJĻMùOJ
CSBVDPtJFNĻBVUPNPCJĮJFNĻWBSĻJ[TMùHUĻUVN
TBTĻWBJĻTMJLUBTĻSFE[BNăCBTĻEùĮ
#SăEJOâKVNJĻVOĻCSFNxVĻJFEBSCJOâtBOBĻHBEă
KVNPT ĻLBEĻUJFLĻV[UWFSUTĻHâKùKT ĻJ[TMùE[BT
KBĻBVUPNBtăOBTĻâUSVNTĻQâSTOJFE[ĻĻLNI
#SăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻQBSĻTBEVSTNùNĻJ[NBOUP
UPĻQBtVĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSV ĻLVSVĻJ[NBOUP
BEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMFĻ1MBtâLBĻJOGPSNâDJKB
QBSĻSBEBSBĻTFOTPSVĻVOĻUâĻJFSPCFxPKVNJFN
TLBUăUĻMQQĻ
+BĻtĸJFU ĻLBĻCSăEJOâKVNJĻUJFLĻBLUJWùUJĻQâSâL
CJFxJĻWBJĻUJFĻUSBVDù ĻCSăEJOâKVNBĻBUUâMVNVĻWBS
TBNB[JOâUĻ5âEâĻHBEăKVNâĻTJTUùNBĻTOJFHTĻCSă
EJOâKVNVTĻWùMâL ĻUâEùKâEJĻTBNB[JOPUĻLPQùKP
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOCUKUVġOCCTCWVQOęVKUMQDTGO\ġÝCPWWPIęLġLWCK\UCTF\ĦDW
CSăEJOâKVNVĻTLBJUVĻTLBUJFUĻTBEBĮVĻ#SăEJOâ
KVNBĻBUUâMVNBĻJFTUBUătBOBĻĻMQQ
*FTMùE[PUĻBUQBLBĮHBJUV ĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâ
KVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOVĻUJFL
ăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUB
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNTĻBSĻBVUPNâUJTLâT
CSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKVĻOFUJFLĻBLUJWùUTĻNB[â
âUSVNâĻĻ[FNĻĻLNI ĻVOĻUâEùĮĻTJTUùNBĻOFJF
KBVDBTĻTJUVâDJKâT ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻUVWPKBT
QSJFLtâĻCSBVDPtBKBNĻUSBOTQPSUMăE[FLMJNĻĮPUJ
MùOJ ĻQJFN ĻOPWJFUPKPUĻBVUPĻTUâWùtBOBJ
4JUVâDJKâT ĻLBEĻWBEăUâKTĻSăLPKBTĻBLUăWJĻVOĻBQ[J
OâUJ ĻTBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNTĻWBSĻUJLUĻOFEBVE[
BUMJLUT ĻMBJĻMăE[ĻNJOJNVNBNĻTBNB[JOâUVĻOFWB
KBE[ăHVĻCSăEJOâKVNVĻTLBJUV
+BĻBVUPNâUJTLâTĻCSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKBĻJS
OPWùSTVTJĻTBEVSTNJĻBSĻTUBDJPOâSVĻPCKFLUV
BVUPNPCJMJTĻQBMJFLĻOFLVTUăHTĻNBLTJNâMJ
ĻTFLVOEFTĻ+BĻBVUPNPCJMJTĻUJFLĻCSFN[ùUT
QSJFLtâĻCSBVDPtâĻUSBOTQPSUMăE[FLĮBĻEùĮ
âUSVNTĻUJFLĻTBNB[JOâUTĻMăE[ĻUâEBNĻQBtBN
MăNFOJNĻLâĻQSJFLtâĻCSBVDPtBKBNĻUSBOTQPSUMă
E[FLMJN
"VUPNPCJMJNĻBSĻNBOVâMPĻQâSOFTVNLâSCVĻE[J
OùKTĻJ[TMùE[BT ĻLBEĻBVUPNâUJTLâTĻCSFN[ùtB
OBTĻGVOLDJKBĻJSĻBQUVSùKVTJĻBVUPNPCJMJ ĻKBĻWJFO
WBEăUâKTĻQJSNTĻUBNĻOFQBTQùKĻOPTQJFTUĻTBKÜHB
QFEâMJ
-COGTCUUGPUQTCKGTQDGäQLWOK
,BNFSBTĻTFOTPSVĻJ[NBOUPĻBSăĻTBEVSTNFTĻCSă
EJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ù
tBOV ĻJFTMùE[PUĻtâEBTĻGVOLDJKBT
p "VUPNâUJTLâĻUâMPUVWPĻHBJTNVĻTUBSB
BQUVNtPtBOBĻĻTLBUăUĻMQQĻ
p $FĮB[ăNKVĻJOGPSNâDJKBĻĻTLBUăUĻMQQĻ
p %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻqĻTLBUăUĻMQQĻ
p Ļ+PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻTLBUăU
MQQĻ
2+'<ÿ/'
/PESPtJOJFU ĻMBJĻWùKTUJLMBĻWJSTNBĻQSJFLtâ
LBNFSBTĻTFOTPSBNĻCÜUVĻCSăWBĻOPĻMFEVT
TOJFHB ĻBJ[TWăEVNBĻVOĻOFUăSVNJFN
/FQJFMăNùKJFUĻVOĻOFQJFTUJQSJOJFUĻOFLPĻQJF
WùKTUJLMBĻQSJFLtâĻLBNFSBTĻTFOTPSBN ĻQSF
UùKâĻHBEăKVNâĻWBSĻTBNB[JOâUJFTĻLâEBTĻTJT
UùNBTĻFGFLUJWJUâUFĻWBJĻUJLUĻQâSUSBVLUBĻWJFOBT
WBJĻWBJSâLVĻOPĻLBNFSBTĻBULBSăHVĻTJTUùNV
EBSCăCB
,BNFSBTĻTFOTPSJFNĻJSĻJFSPCFxPKVNJĻMăE[ăHJĻLâ
DJMWùLBĻBDJK ĻUĻJĻUJFĻSFE[ĻTMJLUâL ĻQJFNùSBN
UVNTâ ĻJOUFOTăWBTĻTOJHtBOBT ĻMJFUVTĻWBJĻCJF[BT
NJHMBTĻHBEăKVNâĻfâEPTĻBQTUâLĮPTĻOPĻLBNF
SBTĻBULBSăHPĻTJTUùNVĻEBSCăCBĻWBSĻJFWùSPKBNJ
QBTMJLUJOâUJFTĻWBJĻUâTĻWBSĻăTMBJDăHJĻOFEBSCPUJFT
WJTQâS
4QJMHUBTĻQSFUJNCSBVDPtâĻUSBOTQPSUMăE[FLĮB
HBJTNBT ĻCSBVLUVWFTĻBUTQăEVNT ĻBQTOJHVTJ
BQMFEPKVTJ ĻOFUăSBĻCSBVLUVWFĻWBJĻOFTLBJEST
KPTMVĻNBSĸùKVNTĻBSăĻWBSĻJFWùSPKBNJĻQBTMJLUJOâU
LBNFSBTĻTFOTPSBĻEBSCăCV ĻKBĻUâĻUJFLĻJ[NBO
UPUB ĻMBJĻTLFOùUĻCSBVLUVWJĻVOĻV[UWFSUVĻDJUVT
USBOTQPSUMăE[FLĮVT
,BNFSBTĻTFOTPSBĻSFE[BNăCBTĻMBVLTĻJSĻJFSPCF
xPUT ĻUâEùĮĻUBTĻEBxâTĻTJUVâDJKâTĻOFTQùKĻV[UWFSU
HâKùKVTĻVOĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVTĻWBJĻBSăĻUJFĻUJFL
V[UWFSUJĻWùMâLĻOFLâĻQSPHOP[ùUT
+BĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻĮPUJĻBVHTUB ĻLBNFSBĻăTMBJDăHJ
UJFLĻJ[TMùHUBĻBQNĻV[ĻĻNJOÜUùNĻQùDĻE[JOùKB
JFEBSCJOâtBOBT ĻMBJĻOPWùSTUVĻLBNFSBTĻGVOLDJKV
USBVDùKVNVT
6TCWEġLWOOGMNġÝCPCWPXGKECOęU
FCTDĦDCU
+BĻEJTQMFKâĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻ8ÐLUVKMNC
UGPUQTKDNQMÐVK ĻUBTĻOP[ăNù ĻLBĻLBNFSBT
TFOTPSTĻJSĻCMPĸùUTĻVOĻOFWBSĻV[UWFSUĻHâKùKVT
USBOTQPSUMăE[FLĮVTĻWBJĻDFĮBĻNBSĸùKVNVT
QSJFLtâĻBVUPNPCJMJN
5âQBUĻBSăĻUBTĻOP[ăNù ĻLBĻHBOĻTBEVSTNFTĻCSăEJ
OâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOV
HBOĻBVUPNâUJTLâĻUâMPUVWPĻHBJTNVĻBQUVNtP
tBOB ĻDFĮB[ăNKVĻJOGPSNâDJKBTĻGVOLDJKB ĻQBMăH
GVOLDJKBĻ%SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻVOĻ-BOFĻ,FFQJOH
"JEĻOFEBSCPTJFTĻQJMOăHJĻQBSFJ[J
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOCUKUVġOCCTCWVQOęVKUMQDTGO\ġÝCPWWPIęLġLWCK\UCTF\ĦDW 5âMâLĻFTPtBKâĻUBCVMâĻJSĻOPSâEăUJĻJFTQùKBNJF
[JĪPKVNBĻQBSâEătBOBTĻDùMPĪJ ĻLâĻBSăĻWFJDBNâT
EBSCăCBT
%ġNQPKU
4ĦEĦDC
7ùKTUJLMBĻWJSTNB
LBNFSBTĻQSJFLtâĻJS
OFUăSBĻWBJĻBJ[TFHUB
BSĻMFEVĻWBJĻTOJFHV
5ăSJFUĻOFUăSVNVT
MFEVĻVOĻTOJFHVĻOP
WùKTUJLMBĻWJSTNBT
LBNFSBTĻQSJFLtâ
#JF[BĻNJHMB ĻTQù
DăHTĻMJFUVTĻWBJĻJOUFO
TăWBĻTOJHtBOB
OP[ăNù ĻLBĻLBNFSB
OFGVOLDJPOùĻQJFUJF
LBNJĻMBCJ
/FEBSCPKBTĻ(BEăKV
NPT ĻLBEĻLBNFSB
OFEBSCPKBTĻTQùDăHB
MJFUVTĻWBJĻTOJHtBOBT
MBJLâ
%ġNQPKU
4ĦEĦDC
7ùKTUJLMBĻWJSTNB
LBNFSBTĻQSJFLtâĻJS
OPUăSăUB ĻUBÀVĻ[JĪP
KVNTĻOFQB[ÜE
6[HBJEJFUĻ,BNùS
LBNFSBĻJ[NùSB
SFE[BNăCV ĻWBSĻQBJFU
WBJSâLBTĻNJOÜUFT
1BSâEăKVtJFTĻOFUă
SVNJĻTUBSQĻWùKTUJLMB
JFLtQVTJĻVOĻLBNFSV
-BJĻOPUăSăUVĻWùKTUJLMB
JFLtQVTJĻLBNFSBT
QSJFLtâ ĻCSBVDJFUĻV[
TFSWJTV ĻJFUFJDBNT
V[Ļ7PMWPĻQJMOWBSPUV
TFSWJTV
5KODQNKWP\KĮQLWOKFKURNGLę
5KODQNU#
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
5CFWTUOGUDTÔF
+<5.
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻJSĻJ[TMùHUB
3FE[BNT ĻLBEĻUJFLĻJFEBSCJOâUTĻE[JOùKT
1B[JĪPKVNTĻUJFLĻOPE[ùTUTĻQùDĻBQUVWFOJĻĻTFLVOEùNĻWBJĻQùDĻUBN ĻLBEĻWJFOVĻSFJ[JĻJSĻOPTQJFTUTĻ1-ĻUBVTUJĪt
5CFWTUOGUDTÔF
0CXRKGGLCOU
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNVĻOFWBSĻBLUJWùU
3FE[BNT ĻLBEĻWBEăUâKTĻNùīJOBĻBLUJWùUĻGVOLDJKV
1B[JĪPKVNTĻUJFLĻOPE[ùTUTĻQùDĻBQUVWFOJĻĻTFLVOEùNĻWBJĻQùDĻUBN ĻLBEĻWJFOVĻSFJ[JĻJSĻOPTQJFTUTĻ1-ĻUBVTUJĪt
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5CFWTUOGUDTĦFKPęLWOCUKUVġOCCTCWVQOęVKUMQDTGO\ġÝCPWWPIęLġLWCK\UCTF\ĦDW
5KODQNU#
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#WVQODTGO\DKLC
CMVKXÐVC
"VUPNâUJTLâĻCSFN[ùtBOBĻCJKBĻBLUăWB
8ġLUVKMNCUGPUQTK
DNQĨ5MTQMCUIT
,BNFSBTĻTFOTPSTĻJSĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUT
;JĪPKVNVĻWBSĻOPE[ùTU ĻWJFOVĻSFJ[JĻOPTQJFxPUĻ1-ĻUBVTUJĪV
1BSâEâT ĻQJFNùSBN ĻKBĻV[ĻWùKTUJLMBĻJSĻTOJFHT ĻMFEVTĻWBJĻOFUăSVNJ
p /PUăSJFUĻWùKTUJLMBĻWJSTNVĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻQSJFLtâ
*[MBTJFUĻQBSĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
4CFCTUDNQMÐVU5M
TQMCUITÉOCVW
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKVĻJSĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUB
3BEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSTĻJSĻCMPĸùUT ĻVOĻUBTĻOFWBSĻV[UWFSUĻDJUVTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVT ĻQJFN ĻLBEĻTQùDăHTĻMJFUVTĻWBJ
tĸăEPOJTĻJSĻBJ[TFE[JTĻSBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPSV
1BSĻSBEBSBĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFNĻMBTJFU ĻTLBUăUĻMQQĻ
5CFWTUOGUDTÔF
,ÉXGKECRMQRG
"
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOBTĻGVOLDJKVĻJSĻQJMOăCâĻWBJĻEBĮùKJĻEFBLUJWùUB
p +BĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜE ĻCSBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV ĻJFUFJDBNTĻV[Ļ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
4JNCPMJĻJSĻTIFNBUJTLJĻrĻUJFĻWBSĻBUtĸJSUJFTĻBULBSăCâĻOPĻWBMTUTĻVOĻBVUPNBtăOBTĻNPEFĮB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&TKXGT#NGTV5[UVGO 8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT&TKXGT#NGTV
5[UVGO
8CFĦVęLCRCNĦINĦF\GMīWUVCVWUU
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻJSĻQBSFE[ùUB ĻMBJĻQBMăE[ùUV
WBEăUâKJFN ĻLVSJFNĻQBTMJLUJOâTĻWBEătBOBTĻTQù
KBTĻWBJĻLVSJĻOFKBVtJĻJSĻQâSLâQVtJĻCSBVLtBOBT
KPTMV ĻQBĻLVSVĻUJFĻQJSNTĻUBNĻCSBVDB
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻTBTUâWĻOPĻEJWâNĻBUtĸJSă
HâNĻGVOLDJKâN ĻLVSBTĻWBSĻJFTMùHUĻHBOĻSFJ[ù
HBOĻBUTFWJtĸJ
p %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPMĻqĻ%"$ ĻTLBUăU
MQQĻ
p +PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻĻ-,"
TLBUăUĻMQQĻ
*FTMùHUâĻGVOLDJKBĻUJFLĻJFTUBUăUBĻHBUBWăCBT
SFxăNâĻVOĻOFUJFLĻBLUJWùUBĻBVUPNâUJTLJ ĻMăE[
âUSVNTĻQâSTOJFE[ĻĻLNI
1BtSFJ[ùKPĻWJTVĻWBEăUâKBĻQBMăHMăE[FLĮVĻTUBUVTV
WBSĻBQMÜLPUĻJ[WùMOùĻ/;%#4 ĻTLBUăUĻMQQĻ
'VOLDJKBĻUJFLĻEFBLUJWùUBĻBULBM ĻLBEĻâUSVNT
TBNB[JOâTĻ[FNĻĻLNI
'VOLDJKBTĻJ[NBOUPĻLBNFSV ĻLVSBTĻEBSCăCBĻJS
BULBSăHBĻOPĻCSBVDBNâTĻKPTMBTĻTâOVĻNBSĸù
KVNBĻLBUSâĻNBMâ
$4ÿ&+0ó,7/5
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFNĻOFEBSCPKBTĻWJTâTĻTJUVâ
DJKâT ĻUBÀVĻUBJĻJSĻUJLBJĻQBMăHMăE[FLĮBĻGVOLDJKB
7BEăUâKTĻWJFONùSĻJSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNBtăOBTĻWBEătBOV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#%
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT&#%
QBSFE[ùUBĻJ[NBOUPtBOBJ ĻCSBVDPUĻQBĻNBīJT
USâMBKJFNĻDFĮJFNĻ'VOLDJKBĻOBWĻQBSFE[ùUBĻQJM
TùUBTĻTBUJLTNFJ
&CTDĦDC
%BxLâSUĻCSBVLtBOBTĻTQùKBTĻOBWĻJFUFLNùUBT
OFTLBUPUJFTĻV[ĻUP ĻLBĻWBEăUâKTĻJSĻOPHVSJTĻfâEâ
HBEăKVNâĻWBEăUâKTĻOFUJFLĻCSăEJOâUTĻ5âEùĮĻOFBU
LBSăHJĻOPĻUâ ĻWBJĻ%"$ĻCSăEJOBĻWBJĻOF ĻWJFONùSĻJS
TWBSăHJĻBQTUâUJFTĻVOĻQBĪFNUĻQâSUSBVLVNV ĻKB
NBOâNBTĻKFCLâEBTĻWBEăUâKBĻOPHVSVNBĻQB[ă
NFT
2+'<ÿ/'
%"$Ļ %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM ĻGVOLDJKBĻJSĻQBSF
E[ùUB ĻMBJĻQJFTBJTUăUVĻWBEăUâKBĻV[NBOăCV ĻLBE
WJĪtWJĪBĻTâLĻCSBVLUĻOFWJFONùSăHâL ĻQJFNù
SBN ĻKBĻWJĪtWJĪBĻLĮÜTUĻJ[LMBJEăHTĻWBJĻNJFHBJOT
,BNFSBĻV[UWFSĻNBMVĻNBSĸùKVNVT ĻLBTĻV[LSâ
TPUVĻV[ĻCSBVLUVWFT ĻVOĻTBMăE[JOBĻDFĮBĻEBĮVĻBS
WBEăUâKBĻTUÜSùtBOBTĻLVTUăCâNĻ7BEăUâKTĻUJFL
CSăEJOâUT ĻKBĻUSBOTQPSUMăE[FLMJTĻWJFONùSăHJ
OFTFLPĻCSBVLUVWFTĻNBSĸùKVNBN
2+'<ÿ/'
,BNFSBTĻTFOTPSBNĻJSĻOPUFJLUJĻJFSPCFxPKVNJ
ĻTLBUăUĻMQQĻ
%"$ĻV[EFWVNTĻJSĻV[UWFSUĻMùOVĻCSBVLtBOBT
TQùKVĻQBTMJLUJOâtBOPT ĻVOĻUâĻHBMWFOPLâSUĻJS
fPĻGVOLDJKVĻOFESăLTUĻMJFUPU ĻMBJĻQBJME[JOâUV
CSBVLtBOBTĻMBJLVĻ7JFONùSĻJFQMâOPKJFUĻSFHV
MâSVTĻQâSUSBVLVNVTĻVOĻLâSUăHJĻBUQÜUJFUJFT
+GTQDGäQLWOU
%BxLâSUĻTJTUùNBĻWBSĻCSăEJOâU ĻOFSBVHPUJFTĻV[
UP ĻLBĻCSBVLtBOBTĻTQùKBTĻOBWĻQBTMJLUJOâKVtâT
QJFNùSBN
p TQùDăHBĻTâOVĻWùKBĻHBEăKVNâ
p OFMăE[FOBTĻDFĮBĻWJSTNBTĻHBEăKVNâ
7FJLUJĻJFTUBUăKVNJĻWJEVTLPOTPMFTĻEJTQMFKB
FLSâOâĻVOĻUâĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ*OGPSNâDJKBĻQBS
UP ĻLâĻJ[NBOUPKBNBĻJ[WùMĪVĻTJTUùNB ĻTLBUăU
MQQĻ
+GUNġIVU+\UNġIVU
-BJĻJFTUBUăUVĻ%SJWFSĻ"MFSUĻHBJEătBOBTĻSFxăNâ
p *[WùMOùĻ/;%#4ĻNFLMùKJFUĻ%CTUGVVKPIU
&TKXGTUWRRQTVU[UVGOU &TKXGT
#NGTVĻVOĻBU[ăNùKJFUĻJ[WùMFTĻSÜUJĪVĻĻ/BW
BU[ăNùUBĻJ[WùMFTĻSÜUJĪBĻ'VOLDJKBĻJS
J[TMùHUB
(WPMEKLC
%SJWFSĻ"MFSUĻUJFLĻBLUJWùUB ĻLBEĻâUSVNTĻQâS
TOJFE[ĻĻLNIĻVOĻQBMJFLĻBLUăWBĻUJLĻJMHJ ĻLBNùS
âUSVNTĻJSĻMJFMâLTĻQBSĻĻLNI
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#% +BĻBVUPNPCJMJTĻUJFLĻWBEăUTĻOFQBSBTUâ
WFJEâ ĻBUTLBOĻTLBĪBTĻTJHOâMTĻVOĻUJFL
QBSâEăUTĻUFLTUBĻQB[JĪPKVNTĻ&TKXGT
#NGTV.CKMUCVRĹVCK ĻCSăEJOPUĻWBEă
UâKVĻĻWJFOMBJLVTĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻJ[HBJTNP
KBTĻTBJTUăUBJTĻTJNCPMTĻ#SăEJOâKVNTĻUJFLĻBULâS
UPUTĻQùDĻMBJLB ĻKBĻCSBVLtBOBTĻTQùKBTĻOFV[MB
CPKBT
#SăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻWBSĻOPE[JTU
p /PTQJFEJFUĻLSFJTâTĻQVTFTĻTWJSTMùExBĻUBVT
UJĪVĻ1-
$4ÿ&+0ó,7/5
4LBĪBTĻTJHOâMTĻKâV[UWFSĻĮPUJĻOPQJFUOJ ĻKP
NJFHBJOTĻtPGFSJTĻCJFxJĻWJFOĻQBUTĻOFBQ[JOâT
TBWVĻTUâWPLMJ
+BĻBUTLBOĻTLBĪBTĻTJHOâMTĻWBJĻKÜUBUJFTĻOPHV
SJT ĻBQUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻESPtâĻWFJEâĻQùD
JFTQùKBTĻESă[âLĻVOĻBUQÜUJFUJFT
1ùUăKVNJĻMJFDJOB ĻLBĻCSBVLUĻOPHVSVtBNĻJS
UJLQBUĻCăTUBNJ ĻDJLĻCSBVLUĻSFJCVNâ
5KODQNKWPRC\KĮQLWOK
+PUVTWOGPVWRCPGNKU
5KODQNU#
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&TKXGT#NGTV.CKMUCVRĹVCK
5SBOTQPSUMăE[FLMJTĻJSĻWBEăUTĻOFWJFONùSăHJĻĻWBEăUâKTĻUJFLĻCSăEJOâUT ĻJ[NBOUPKPUĻTLBĪBTĻTJHOâMVĻVO
UFLTUV
8ġLUVKMNCUGPUQTKDNQĨ5M
TQMCUIT
,BNFSBTĻTFOTPSTĻJSĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUT
1BSâEâT ĻQJFNùSBN ĻKBĻV[ĻWùKTUJLMBĻJSĻTOJFHT ĻMFEVTĻWBJĻOFUăSVNJ
p /PUăSJFUĻWùKTUJLMBĻWJSTNVĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻQSJFLtâ
*[MBTJFUĻQBSĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
&TKXGT#NGTVUKUV,ęXGKE
CRMQRG
"
4JTUùNBĻJSĻEFBLUJWùUB
p +BĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜE ĻCSBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV ĻJFUFJDBNTĻV[Ļ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
4JNCPMJĻJSĻTIFNBUJTLJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&TKXGT#NGTV5[UVGO&#%
&KURNGLU
5KO
DQNU
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&TKXGT#NGTV+<5.
'VOLDJKBĻJSĻJ[TMùHUB
&TKXGT#NGTVĻ#XCKNCDNG
'VOLDJKBĻJSĻBLUJWùUB
&TKXGT#NGTV)CKFĦÝMOJ
'VOLDJKBJĻJSĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT ĻKPĻâUSVNTĻJSĻNB[âLTĻQBSĻĻLNI
&TKXGT#NGTV0CXRKGGLCOU
#SBVLUVWFJĻOBWĻTLBJESJĻTBSFE[BNJĻTâOVĻNBSĸùKVNJĻWBJĻLBNFSBTĻTFOTPSTĻJSĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUTĻ*[MBTJFU
QBSĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&TKXGT#NGTV5[UVGO,QUNCUUCINCDęÝCPCURCNĦIHWPMEKLC 8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTLQUNCU
UCINCDęÝCPCURCNĦIHWPMEKLW
$4ÿ&+0ó,7/5
-,"ĻJSĻUJLBJĻWBEăUâKBĻQBMăHMăE[FLMJT ĻVOĻUâ
OFJFTMùE[BTĻWJTâTĻCSBVLtBOBTĻTJUVâDJKâTĻWBJ
KFCLâEPTĻMBJLBĻVOĻDFĮBĻBQTUâLĮPT
7BEăUâKTĻWJFONùSĻJSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNBtăOBTĻWBEătBOVĻVOĻTQùLâĻFTPtP
MJLVNVĻVOĻDFĮVĻTBUJLTNFTĻOPUFJLVNVĻJFWù
SPtBOV
(WPMEKLC
+PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻ -BOF
,FFQJOHĻ"JE ĻJSĻQBSFE[ùUBĻJ[NBOUPtBOBJĻV[
âUSHBJUBTĻDFĮJFNĻVOĻMăE[ăHJFNĻTWBSăHBTĻOP[ă
NFTĻDFĮJFN ĻMBJĻTBNB[JOâUVĻSJTLV ĻLBĻBVUPNB
tăOBĻOPUFJLUâTĻTJUVâDJKâTĻOFKBVtJĻJ[CSBVDĻOP
TBWBTĻKPTMBT
+PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻUJFLĻBLUJWJ
[ùUB ĻLBEĻCSBVLtBOBTĻâUSVNTĻTBTOJFE[
ĻLNIĻV[ĻDFĮJFNĻBSĻTLBJESJĻSFE[BNâN
TâOVĻMăOJKâNĻfăĻGVOLDJKBĻUJFLĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWJ
[ùUBĻV[ĻtBVSJFNĻDFĮJFN ĻKBĻBUUâMVNTĻTUBSQ
TâOVĻMăOJKâNĻJSĻNB[âLTĻQBSĻ ĻNFUSJFN
,BNFSBĻOPMBTBĻDFĮBKPTMBTĻTâOVĻMăOJKBTĻ+B
BVUPNBtăOBĻHBUBWPKBTĻtĸùSTPUĻTâOVĻMăOJKV
KPTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻBLUăWJĻWBEB
BVUPNBtăOVĻBUQBLBĮĻTBWâĻKPTMâ ĻQJFNùSPKPU
TUÜSFJĻOFMJFMVĻHSJF[FTĻNPNFOUV
+BĻBVUPNBtăOBĻTBTOJFE[ĻTâOVĻMăOJKVĻWBJĻtĸùSTP
UP ĻKPTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻCSăEJOB
WBEăUâKV ĻSBEPUĻTUÜSùĻQVMTùKPtBTĻWJCSâDJKBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+GUNġIVU+\UNġIVU
/PTQJFEJFUĻQPHVĻWJEVTLPOTPMù ĻMBJĻBLUJWùUVĻWBJ
EFBLUJWùUVĻGVOLDJKVĻ'VOLDJKBĻJSĻJFTMùHUB ĻKB
UBVTUJĪâĻEFHĻWJFOBĻMBNQJĪB
%BxâNĻJ[WùMùUâĻBQSăLPKVNBĻLPNCJOâDJKâN
WJEVTLPOTPMùĻOBWĻCSăWBTĻWJFUBT ĻMBJĻUVSĻJ[WJF
UPUVĻJFTMùHtBOBTJ[TMùHtBOBTĻUBVTUJĪV ĻUâEùĮ
tPĻGVOLDJKVĻWBSĻSFHVMùUĻBVUPNPCJĮBĻJ[WùĮĪVĻTJT
UùNâĻ/;%#4Ļ3ăLPKJFUJFTĻtâEJ
p ;FNĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU .CPG
-GGRKPI#KFĻBUMBTJFUĻ1PĻWBJĻ1HH
*[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUTĻĻTLBUăUĻMQQĻ
5VSLMâUĻJ[WùMOùĻ/;%#4ĻWBSĻWFJLUĻtâEBTĻBUMB
TFT
p #SăEJOâKVNTĻBSĻTUÜSFTĻWJCSùtBOV
8KDTCVKQPQPN[ĻĻ1PĻWBJĻ1HH
p "LUăWâĻTUÜSùtBOBĻ5VGGTKPICUUKUVQPN[Ļq
1PĻWBJĻ1HH
p (BOĻCSăEJOâKVNTĻBSĻTUÜSFTĻWJCSùtBOV ĻHBO
BLUăWâĻTUÜSùtBOBĻ(WNNHWPEVKQPĻĻ1PĻWBJ
1HH
#MVĦXęUVĹTġÝCPC
+PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻDFOtBT
OPUVSùUĻBVUPNBtăOVĻTUBSQĻKPTMVĻTBEBMPtBKJFN
DFĮBĻNBSĸùKVNJFN
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&TKXGT#NGTV5[UVGO,QUNCUUCINCDęÝCPCURCNĦIHWPMEKLC
$TĦFKPęLWOUCTUVĹTGUXKDTġÝCPW
&KPCOKUMCRCITKG\KGPWXGKMÝCPC
.-#KGLCWECUWPXCFCCWVQOQDKNKRTQO
+BĻBVUPNBtăOBĻUVWPKBTĻKPTMBTĻLSFJTâTĻWBJĻMBCâT
QVTFTĻMăOJKâN ĻCFUĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKTĻOBW
JFTMùHUT ĻBVUPNBtăOBĻUJFLĻWBEăUBĻBUQBLBĮĻV[
TBWVĻKPTMV
.-#UVĨTĘWPDTĝFKPCCTRWNUĘLQÞđOUVĨTGUXKDTđ
EKLđO
+BĻBVUPNBtăOBĻtĸùSTPĻTâOVĻMăOJKV ĻKPTMBT
TBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻCSăEJOBĻWBEăUâKV
SBEPUĻTUÜSùĻQVMTùKPtBTĻWJCSâDJKBTĻ5BTĻOPUJFL
OFBULBSăHJĻOPĻUâ ĻWBJĻBVUPNBtăOBĻUJFLĻBLUăWJ
WBEăUBĻBUQBLBĮ ĻQJFNùSPKPUĻOFMJFMVĻTUÜSFTĻHSJF
[FTĻNPNFOUV
.-#PGKGUNĘF\CUCUQUKGMÞOCNCUNĝMWOQU
%BxPTĻHBEăKVNPTĻKPTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăH
GVOLDJKBĻĮBVKĻBVUPNBtăOBJĻtĸùSTPUĻTâOVĻMăOJKBT
OFJFTMùE[PUĻBLUăWPĻTUÜSùtBOVĻWBJĻCSăEJOâKVNV
BSĻQVMTùKPtâNĻTUÜSFTĻWJCSâDJKâNĻ7JFOTĻOP
tâEVĻTJUVâDJKVĻQJFNùSJFNĻJSĻCMBLVTĻFTPtâT
KPTMBTĻJ[NBOUPtBOBĻEJOBNJTLBJĻQBHSJF[JFOB
WFJLtBOBJĻHBEăKVNPT ĻLBEĻSFE[BNăCBTĻMBVLâ
OFBUSPEBTĻDJUJĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJ
fĸùSTPKPUĻTâOVĻMăOJKV ĻBUUùMâĻJSĻSFE[BNBTĻĻQVMTùKPtBTĻWJCSâDJKBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&TKXGT#NGTV5[UVGO,QUNCUUCINCDęÝCPCURCNĦIHWPMEKLC &CTDĦDC
2+'<ÿ/'
fPĻGVOLDJKVĻEBxâEâTĻTJUVâDJKâTĻQBQJMEJOBĻTLBJ
ESJĻHSBGJTLJĻBUUùMJĻ5âMâLĻJSĻTOJFHUJĻEBxJĻQJFNùSJ
/PUFJLUâTĻTJUVâDJKâT ĻLVSâTĻâUSJĻKâSFBīù
-,"ĻWBSĻOFTQùUĻQBMăE[ùUĻWBEăUâKBNĻLâ
OâLBTĻĻUâEâĻHBEăKVNâĻJFUFJDBNTĻUPĻJ[TMùHU
2+'<ÿ/'
fâEVĻTJUVâDJKVĻQJFNùSJĻJS
,BNùSĻJSĻJFTMùHUTĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKT Ļ-,"
UJFLĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWJ[ùUB
.-#KGUNĘF\CUNCDCLđRWUĘ
+PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻJFKBVDBTĻVO
TUÜSùĻQSPNĻOPĻNBMùKâTĻMăOJKBTĻĻV[ĻUPĻOPSâEB
p
4"3,"/"ĻMăOJKBĻBUUJFDăHBKâĻNBMâ
+GTQDGäQLWOK
p +PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBTĻLBNF
.-#TGF\UGMQLQÞđUUđPWNĝPKLCU
+BĻKPTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻJSĻBLUJWJ
[ùUBĻVOĻV[UWFSSFE[ĻTâOVĻMăOJKBT ĻUBEĻ-,"
TJNCPMTĻUJFLĻQBSâEăUTĻLPQâĻBSĻ#"-5Ă.ĻMăOJKâN
SBTĻTFOTPSBĻEBSCăCBĻJSĻJFSPCFxPUBĻMăE[ăHJ
LâĻDJMWùLBĻBDTĻEBSCăCBĻ1MBtâLVĻJOGPSNâ
DJKVĻTLBUăUĻMQQĻ
p 1&-ð,"ĻTâOVĻMăOJKBĻĻKPTMBTĻTBHMBCâtBOBT
QBMăHGVOLDJKBĻOFV[UWFSĻMăOJKVĻtBKâĻBVUPNB
tăOBTĻQVTù
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
p
p
p
p
p
DFĮVĻSFNPOUT
TJUVâDJKBĻV[ĻDFĮJFNĻ[JFNâ
TMJLUBTĻLWBMJUâUFTĻDFĮBĻTFHVNT
ĮPUJĻTQPSUJTLTĻCSBVLtBOBTĻTUJMT
TMJLUJĻMBJLBQTUâLĮJĻBSĻTBNB[JOâUBĻSFE[B
NăCV
4QMCUW\UVĹTGU
-BJĻKPTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻWBSùUV
EBSCPUJFT ĻWBEăUâKBĻSPLâNĻKâBUSPEBTĻV[ĻTUÜSFT
-,"ĻUPĻOFQâSUSBVLUJĻV[SBVHBĻ+BĻTJTUùNB
V[UWFS ĻLBĻSPLBTĻOFBUSPEBTĻV[ĻTUÜSFT ĻUJFL
QBSâEăUTĻUFLTUBĻQB[JĪPKVNT ĻBJDJOPUĻWBEăUâKV
BLUăWJĻTUÜSùUĻBVUPNBtăOV
+BĻWBEăUâKTĻOFJFWùSPĻQSBTăCVĻTâLUĻTUÜSùU ĻKPTMBT
TBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBĻJFTMùE[ĻHBJEătBOBT
SFxăNV ĻLVSVĻV[UVSĻUJLĻJMHJ ĻMăE[ĻWBEăUâKTĻBUTâL
TUÜSùUĻBVUPNBtăOV
5KODQNKWPRC\KĮQLWOK
4JUVâDJKâT ĻLBEĻ-,"ĻGVOLDJKBĻOFEBSCPKBTĻWBJĻUBJ
JSĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT ĻJOTUSVNFOUV
QBOFMăĻWBSĻUJLĻQBSâEăUTĻQB[JĪPKVNT ĻCFUĻEJT
8CFĦVęLCCVDCNUVU
&TKXGT#NGTV5[UVGO,QUNCUUCINCDęÝCPCURCNĦIHWPMEKLC
QMFKâĻWBJĻ57ĻFLSâOâĻĻQBTLBJESPKVNTĻ+BĻUâ
OPUJFL ĻJFWùSPKJFUĻTOJFHUPTĻJFUFJLVNVT
5KODQNU#
1B[JĪPKVNVĻQJFNùSJ
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
.CPG-GGRKPI#KFĻ7PCXCKNCDNG
CVVJKUURGGF
+PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKBJĻJSĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNT ĻKPĻâUSVNTĻJSĻNB[âLTĻQBS
ĻLNI
.CPG-GGRKPI#KFĻ7PCXCKNCDNG
HQTEWTTGPVOCTMKPIU
+PTMBJĻOBWĻTLBJESJĻTBSFE[BNBTĻTâOVĻMăOJKBTĻWBJĻLBNFSBTĻTFOTPSTĻJSĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWJ[ùUTĻ*[MBTJFU
QBSĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
.CPG-GGRKPI#KFĻ#XCKNCDNG
'VOLDJKBĻTLFOùĻKPTMBTĻTâOVĻMăOJKBT
8ġLUVKMNCUGPUQTKDNQĨ5MTQM
CUIT
,BNFSBTĻTFOTPSTĻJSĻăTMBJDăHJĻEFBLUJWùUT
1BSâEâT ĻQJFNùSBN ĻKBĻV[ĻWùKTUJLMBĻJSĻTOJFHT ĻMFEVTĻWBJĻOFUăSVNJ
p /PUăSJFUĻWùKTUJLMBĻWJSTNVĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻQSJFLtâ
*[MBTJFUĻQBSĻLBNFSBTĻTFOTPSBĻJFSPCFxPKVNJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
"
.CPG-GGRKPI#KF,ęXGKE
CRMQRG
4JTUùNBĻJSĻEFBLUJWùUB
.CPG-GGRKPI#KF2ęTVTCWMVC
-,"ĻJSĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBTĻSFxăNTĻ-,"ĻTJNCPMBĻMăOJKBTĻOPSâEB ĻLBEĻGVOLDJKBĻBULBMĻJSĻBLUJWJ[ùUB
p +BĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜE ĻCSBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV ĻJFUFJDBNTĻV[Ļ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV
5BCVMâĻSFE[BNJFĻTJNCPMJĻJSĻTIFNBUJTLJĻ%JTQMFKBĻTJNCPMVĻJ[TLBUTĻWBSĻOFEBVE[ĻBUtĸJSUJFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
2CTM#UUKUV 8KURęTĦIK
$4ÿ&+0ó,7/5
"VUPNBtăOBTĻOPWJFUPtBOBTĻTFOTPSTĻUJFL
J[NBOUPUT ĻMBJĻQBMăE[ùUVĻNBtăOVĻOPWJFUPUĻTUâW
WJFUâĻ4LBĪBTĻTJHOâMT ĻLâĻBSăĻTJNCPMJĻWJEVTLPO
TPMFTĻEJTQMFKâĻOPSâEBĻBUUâMVNVĻMăE[ĻV[UWFSUB
KBNĻtĸùSTMJN
p
"VUPĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻOFNB
[JOBĻWBEăUâKBĻBUCJMEăCVĻBVUPĻOPWJFUPtB
OBTĻMBJLâ
p
"VUPNBtăOBTĻOPWJFUPtBOBTĻTFOTPSBĻTLBĪBT
MăNFOJĻWBSĻOPSFHVMùUĻBLVTUJTLâĻTJHOâMBĻMBJLâ
J[NBOUPKPUĻWJEVTLPOTPMFTĻ81.ĻTMùE[JĻWBJ
BVUPNBtăOBTĻJ[WùMĪVĻTJTUùNVĻ/;%#4ĻĻTLBUăU
MQQĻ
4FOTPSJFNĻJSĻBLMâTĻ[POBT ĻLVSâĻUJF
OFV[UWFSĻtĸùStĮVT
p
6[NBOJFUJFT ĻQJFNùSBN ĻOPĻBVUPNBtă
OBTĻUVWVNâĻFTPtJFNĻDJMWùLJFNĻWBJ
E[ăWOJFLJFN
4UâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻTJTUùNBĻJSĻQJFFKBNB
EJWPTĻWBSJBOUPT
(WPMEKLC
p 5JLBJĻBJ[NVHVSùKâ
p 1SJFLtùKâĻVOĻBJ[NVHVSùKâ
&KURNGLCGMTđPCUMCVURCTđFCÞķĘTUNKRTKGMÞRWUĘ
RCMTGKUKWPCK\OWIWTĘRCNCDK
7JEVTLPOTPMFTĻEJTQMFKTĻQBSâEBĻQâSTLBUVĻQBS
BVUPNPCJĮBĻVOĻV[UWFSUâĻtĸùStĮBĻBUUJFDăCV
2+'<ÿ/'
*F[ăNùUJFĻMBVLJĻQBSâEB ĻLVSt J ĻOPĻÀFUSJFN
TFOTPSJFNĻV[UWùSJT VtJ ĻtĸùSTMJĻ+PĻUVWâL
BVUPNPCJĮBĻTJNCPMBNĻJSĻJ[WùMùUBJTĻTFLUPST ĻKP
ăTâLTĻBUUâMVNTĻTUBSQĻBVUPNPCJMJĻVOĻV[UWFSUP
tĸùSTMJ
,BEĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBĻJSĻLPOGJHVSùUBĻBS
BVUPNBtăOBTĻFMFLUSPTJTUùNV ĻWJMLtBOBT
JFLâSUBTĻJ[WJS[ăKVNTĻUJFLĻĪFNUTĻWùSâ ĻGVOLDJ
KBJĻBQSùĸJOPUĻTUâWWJFUBTĻJ[NùSVT
#WVQOCÞĝPCUPQXKGVQÞCPCUWP%6#UGPUQTW
KGUNĘIÞCPCK\UNĘIÞCPC
*FEBSCJOPUĻE[JOùKV ĻTJTUùNBĻUJFLĻBLUJWùUBĻBVUP
NâUJTLJĻĻJFEFHBTĻTMùExBĻJFTMùHtBOBTJ[TMùH
tBOBTĻMBNQJĪBĻ+BĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻTJT
UùNVĻJ[TMùE[ĻBSĻUBVTUJĪV ĻMBNQJĪBĻOPE[JFTU
4âOVĻCSăEJOâKVNT ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PĻăTâLTĻBUUâMVNTĻMăE[ĻtĸùSTMJNĻBVUPNPCJĮB
QSJFLtâĻWBJĻBJ[NVHVSù ĻKPĻQBMJFMJOâTĻTJHOâMB
CJFxVNTĻ$JUBTĻBVEJPTJTUùNBTĻTLBĪBTĻUJFL
BQLMVTJOâUBTĻBVUPNâUJTLJ
8CFĦVęLCCVDCNUVU
2CTM#UUKUV
+BĻBUUâMVNTĻOFQâSTOJFE[ĻĻDN ĻTLBĪBTĻTJH
OâMTĻJSĻWJFONùSăHTĻVOĻBLUăWBJTĻTFOTPSBĻMBVLT
LBTĻBUSPEBTĻWJTUVWâLĻBVUPNPCJMJN ĻJSĻBJ[QJMEăUT
+BĻV[UWFSUBJTĻtĸùSTMJTĻJSĻOFNBJOăHBTĻTLBĪBT
BUUâMVNâĻHBOĻBVUPNPCJĮBĻQSJFLtâ ĻHBOĻBJ[NV
HVSù ĻUBEĻTLBĪBĻTLBOùTĻQâSNBJĪVTĻOPĻTLBĮSV
ĪJFN
#K\OWIWTġLęUVęXXKGVęPQXKGVQÝCPCU
UKUVġOC
58#4ÿ)+
/PUFJLUJĻQSJFLtNFUJ ĻQJFNùSBN ĻĸùEFT ĻUJFWJ
TQăEăHJĻDFĮVĻTUBCJĪJĻWBJĻ[FNBTĻCBSKFSBTĻWBS
BUSBTUJFTĻTJHOâMBĻùOâĻVOĻUâEâĻHBEăKVNâ
TFOTPSJĻUPTĻOFV[UWFSĻĻQVMTùKPtBJTĻTJHOâMT
WBSĻOFHBJEăUJĻQâSUSÜLUĻUâĻWJFUâ ĻMBJĻTâLUVĻTLB
OùUĻOFQâSUSBVLUTĻTJHOâMT
p
5âEâĻHBEăKVNâĻFTJFUĻăQBtJĻQJFTBSE[ăHT
VOĻNBOFWSùKJFUQâSWJFUPKJFUĻBVUPNPCJMJ
ăQBtJĻMùOJĻWBJĻQâSUSBVDJFUĻQBtSFJ[ùKP
BVUPNPCJĮBĻOPWJFUPtBOVĻTUâWWJFUâĻĻWBS
SBTUJFTĻBVHTUTĻSJTLTĻTBCPKâUĻDJUVTĻUSBOT
QPSUMăE[FLĮVTĻWBJĻDJUVTĻQSJFLtNFUVT ĻKP
TFOTPSJĻOFTQùKĻEBSCPUJFTĻPQUJNâMJ
2+'<ÿ/'
#SBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâĻBS ĻQJFNùSBN ĻWJMLtB
OBTĻJFSăDFJĻQJFTUJQSJOâUVĻQJFLBCJĻWBJĻWFMPTJ
QùEVĻUVSùUâKVĻ CF[Ļ7PMWPĻPSJīJOâMâĻQJFLBCFT
LBCFĮB ĻJFTQùKBNT ĻOâLTJFTĻNBOVâMJĻEFBL
UJWJ[ùUĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJTUùNV
MBJĻTFOTPSJĻOFSFBīùUVĻV[ĻQJFLBCJĻWBJĻWFMPTJ
QùEVĻUVSùUâKV
2TKGMÝġLęUVęXXKGVęPQXKGVQÝCPCU
UKUVġOC
6[UWFStBOBTĻ[POBĻBVUPNPCJĮBĻBJ[NVHVSùĻJS
BQNùSBNĻ ĻNFUSJĻ4LBĪBTĻTJHOâMT ĻLBTĻCSă
EJOBĻQBSĻtĸùStĮJFNĻBVUPNPCJĮBĻBJ[NVHVSù
BUTLBOĻOPĻWJFOBĻBJ[NVHVSùKâĻTLBĮSVĪB
"J[NVHVSùKâĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻTJTUùNB
UJFLĻBLUJWùUB ĻJFTMùE[PUĻBUQBLBĮHBJUBTĻQâSOF
TVNV
#SBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâ ĻTJTUùNBĻUJFLĻBVUPNâ
UJTLJĻEFBLUJWJ[ùUB ĻKBĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBJĻJSĻQJF
TUJQSJOâUB ĻQJFNùSBN ĻQJFLBCFĻWBJĻWFMPTJQùEV
QâSWBEâtBOBTĻTUBUăWT ĻMBJĻTFOTPSJĻV[ĻUJFN
OFSFBīùUV
6[UWFStBOBTĻ[POBĻBVUPNPCJĮBĻQSJFLtQVTùĻJS
BQNùSBNĻ ĻNFUSJĻ4LBĪBTĻTJHOâMT ĻLBTĻCSă
EJOBĻQBSĻtĸùStĮJFNĻBVUPNPCJĮBĻQSJFLtQVTù
BUTLBOĻOPĻWJFOBĻQSJFLtùKâĻTLBĮSVĪB
1SJFLtùKâĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJTUùNB
JSĻBLUăWB ĻCSBVDPUĻBSĻâUSVNV ĻLBTĻOFQâSTOJFE[
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
2CTM#UUKUV BQUVWFOJĻĻLNIĻ5BVTUJĪâĻFTPtâĻMBNQJĪB
J[HBJTNPKBT ĻOPSâEPU ĻLBĻTJTUùNBĻJSĻBLUăWB
,BEĻâUSVNTĻJSĻNB[âLTĻQBSĻĻLNI ĻTJTUùNB
UJFLĻBLUJWùUBĻOPĻKBVOB
5GPUQTWVĦTĦÝCPC
58#4ÿ)+
+BĻJSĻV[TUâEăUJĻQBQJMEVĻMVLUVSJĻ"UDFSJFUJFT
LBĻUJFĻOFESăLTUĻBJ[LMâUĻTFOTPSVT ĻQSFUùKâ
HBEăKVNâĻQBQJMEVĻMVLUVSJĻWBSĻUJLUĻV[UWFSUJĻLâ
tĸùStĮJ
$QLęLWOCKPFKMCVQTU
+BĻJOGPSNâDJKBTĻTJNCPMTĻJ[HBJTNPKBT
BSĻOFNBJOăHVĻTQJMHUVNVĻVOĻJOGPSNâ
DJKBTĻEJTQMFKâĻSFE[BNTĻ0QXKGVQÝ
UKUV,ÉXGKECRMQRG ĻUBEĻTUâWWJFUâĻOPWJFUP
tBOBTĻTFOTPSTĻJSĻEFBLUJWùUT
5GPUQTWCVTCÞCPđUXKGVCRTKGMÞRWUG
58#4ÿ)+
/PUFJLUPTĻBQTUâLĮPTĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtB
OBTĻTFOTPSJĻWBSĻTOJFHUĻWJMUVTĻCSăEJOâKVNB
TJHOâMVT ĻLPĻJ[SBJTBĻâSùKJĻTLBĪBTĻBWPUJ ĻLBT
J[NBOUPĻUâEBTĻQBtBTĻVMUSBTLBĪBTĻGSFLWFO
DFT ĻLâEâTĻEBSCPKBTĻtăĻTJTUùNB
fâEVĻBWPUVĻQJFNùSJĻJSĻTJHOâMUBVSFT ĻTMBQKBT
SJFQBTĻV[ĻBTGBMUB ĻQOFJNBUJTLâTĻCSFN[FT
NPUPDJLMVĻJ[QMÜEFTĻHâ[VĻSBEăUJFĻUSPLtĪJĻVD
2+'<ÿ/'
+BĻTFOTPSVTĻLMâKĻOFUăSVNJ ĻMFEVTĻWBJĻTOJFHT
UPĻGVOLDJPOBMJUâUFĻTBNB[JOâTĻVOĻNùSăKVNV
WFJLtBOBĻWBSĻOFCÜUĻJFTQùKBNB
5GPUQTWCVTCÞCPđUXKGVCCK\OWIWTG
-BJĻTFOTPSJĻQJFOâDăHJĻGVOLDJPOùUV ĻUJFĻSFHVMâSJ
KâUăSBĻ5ăSJFUĻUPTĻBSĻÜEFOJĻVOĻBVUPtBNQÜOV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5VęXXKGVęPQXKGVQÝCPCUMCOGTC
8KURęTĦIK
(WPMEKLCUWPFCTDĦDC
"VUPNPCJĮBĻOPWJFUPtBOBTĻLBNFSBĻJSĻQBMăHTJT
UùNB ĻLBTĻUJFLĻBLUJWùUB ĻJFTMùE[PUĻBUQBLBĮHBJUV
WBSĻNBJOăUĻJFTUBUăKVNVĻJ[WùMOù ĻTLBUăU
MQQĻ *FTMùE[PUĻBUQBLBĮHBJUV ĻHSBGJTLJĻUJFLĻBUUùMPUBT
EJWBTĻOFQâSUSBVLUBTĻMăOJKBT ĻLBTĻJMVTUSùĻWJFUV
LVSĻBUSPEBTĻBVUPNPCJĮBĻBJ[NVHVSùKJFĻSJUFĪJ
BUUJFDăCâĻQSFUĻQBtSFJ[ùKPĻTUÜSFTĻMFĪĸJĻ5BT
BUWJFHMPĻBVUPĻOPWJFUPtBOVĻVOĻCSBVLtBOVĻBUQB
LBĮHBJUâĻtBVSâTĻWJFUâT ĻLâĻBSăĻQJFLBCFTĻWJML
tBOVĻ"VUPNPCJĮBĻBQUVWFOJFĻâSùKJFĻJ[NùSJĻUJFL
BQ[ăNùUJĻBSĻEJWâNĻQâSUSBVLUâNĻMăOJKâNĻfăT
QBMăHMăOJKBTĻWBSĻJ[TMùHUĻJFTUBUăKVNVĻJ[WùMOù
,BNFSBTĻBUUùMTĻJSĻSFE[BNTĻWJEVTLPOTPMFT
FLSâOâ
2+'<ÿ/'
,BEĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBĻJSĻLPOGJHVSùUBĻBS
BVUPNBtăOBTĻFMFLUSPTJTUùNV ĻWJMLtBOBT
JFLâSUBTĻJ[WJS[ăKVNTĻUJFLĻĪFNUTĻWùSâ ĻGVOLDJ
KBJĻBQSùĸJOPUĻTUâWWJFUBTĻJ[NùSVT
p
%#/VCWUVKĺCCVTCÞCPđUXKGVC
$4ÿ&+0ó,7/5
,BNFSBĻQBSâEBĻUP ĻLBTĻBUSPEBTĻBJ[ĻBVUPNP
CJĮB ĻLâĻBSăĻUP ĻLBTĻQBSâEâTĻOPĻTâOJFN
"VUPNBtăOBTĻOPWJFUPtBOBTĻLBNFSBĻJS
QBMăHMăE[FLMJT ĻVOĻUâĻOFLâEâĻHBEăKVNâ
OFWBSĻBJ[TUâUĻWBEăUâKBĻBUCJMEăCV ĻCSBV
DPUĻBUQBLBĮHBJUâ
,BNFSBĻQBSâEBĻQMBUVĻ[POVĻBJ[ĻBVUPNPCJĮB ĻLâ
BSăĻEBĮVĻCVGFSBĻVOĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBT ĻKBĻUâEB
V[TUâEăUB
p
4FOTPSJFNĻJSĻBLMâTĻ[POBT ĻLVSâTĻUJF
OFV[UWFSĻtĸùStĮVT
p
6[NBOJFUJFTĻOPĻBVUPNBtăOBTĻUVWVNâ
FTPtJFNĻDJMWùLJFNĻWBJĻE[ăWOJFLJFN
+BĻJSĻBLUăWTĻDJUTĻTLBUT ĻBVUPNPCJĮBĻOPWJFUPtB
OBTĻLBNFSBJĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻEPUBĻQSJFLtSPLB
VOĻUâTĻBUUùMTĻQBSâEâTĻFLSâOâ
&LSâOâĻSFE[BNJFĻPCKFLUJĻWBSĻtĸJTUĻOFEBVE[
TBTWùSVtJFT ĻUBTĻJSĻOPSNâMJ
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSăĻBSĻBVUPNPCJĮB
OPWJFUPtBOBTĻTFOTPSJFN ĻUPĻJOGPSNâDJKBĻUJFL
HSBGJTLJĻBUUùMPUBĻLâĻJFLSâTPUBTĻ[POBT ĻOPSâEPU
BUUâMVNVĻMăE[ĻV[UWFSUBKJFNĻtĸùStĮJFN ĻTLBUăU
MQQĻ
,BNFSBĻJSĻBLUăWBĻBQNùSBNĻĻTFLVOEFTĻQùD
BUQBLBĮHBJUBTĻJ[TMùHtBOBTĻWBJĻMăE[ĻCSăEJN ĻLBE
BVUPNBtăOBTĻâUSVNTĻQâSTOJFE[ĻĻLNI
CSBVDPUĻV[ĻQSJFLtV ĻWBJĻLNI ĻCSBVDPUĻBUQB
LBĮHBJUâ
2+'<ÿ/'
%JTQMFKBĻFLSâOâĻSFE[BNJFĻPCKFLUJĻWBSĻtĸJTU
UVWâLJĻBVUPNBtăOBJ ĻOFLâĻBQMÜLPKPUĻUPT
FLSâOâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5VęXXKGVęPQXKGVQÝCPCUMCOGTC -QPVTQNGUNĦPKLCU
-COGTCUCVTCÞCPđUXKGVCDNCMWUCVXĘTÞCPCUTQMVW
TKO
#RICKUOQLWOCCRUVęMīK
,BNFSBTĻBUUùMTĻUJFLĻSFHVMùUTĻBVUPNâUJTLJ
ĪFNPUĻWùSâĻâSBĻBQHBJTNPKVNBĻBQTUâLĮVTĻfă
JFNFTMBĻEùĮĻOFEBVE[ĻWBSĻNBJOăUJFTĻBUUùMB
TQJMHUVNTĻVOĻLWBMJUâUFĻ7âKBĻBQHBJTNPKVNB
BQTUâLĮPTĻBUUùMBĻLWBMJUâUFĻWBSĻOFEBVE[ĻQBTMJL
UJOâUJFT
2KGOĘTKVCOMđXCFĝVđLCOVKGMCVVĘNQVCUMQPVTQNGU
NĝPKLCU
-ăOJKBTĻV[ĻFLSâOBĻUJFLĻQSPKJDùUBT ĻJUĻLâĻUâTĻCÜUV
[FNFTĻMăNFOăĻBVUPNPCJĮBĻBJ[NVHVSù ĻVOĻUâTĻJS
UJFtJĻTBJTUăUBTĻBSĻTUÜSFTĻLVTUăCâN ĻLBTĻQBSâEB
WBEăUâKBNĻDFĮV ĻLâEVĻWFJLTĻBVUPNPCJMJTĻUBE ĻKB
UBTĻWFJDĻQBHSJF[JFOV
2+'<ÿ/'
6[UVSJFUĻLBNFSBTĻMùDBTĻUăSBTĻOPĻOFUăSV
NJFN ĻTOJFHBĻVOĻMFEVT ĻMBJĻOPESPtJOâUVĻUP
PQUJNâMVĻEBSCăCVĻ5BTĻJSĻTFWJtĸJĻTWBSăHJ
TMJLUâĻBQHBJTNPKVNâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
2+'<ÿ/'
p
#SBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâĻBSĻQJFLBCJ ĻLBT
BVUPNPCJMJNĻOBWĻQJFWJFOPUBĻFMFLUSPOJ
TLJ ĻEJTQMFKâĻSFE[BNâTĻMăOJKBTĻSâEB
CWVQOQDKīC ĻOFWJTĻQJFLBCFTĻNBStSVUV
p
&LSâOTĻMăOJKBTĻOFSâEB ĻKBĻQJFLBCFĻJS
FMFLUSPOJTLJĻQJFWJFOPUBĻBVUPNPCJĮB
FMFLUSPTJTUùNBJ
p
"VUPNPCJĮBĻOPWJFUPtBOBTĻLBNFSBĻUJFL
BVUPNâUJTLJĻEFBLUJWùUB ĻKB ĻCSBVDPUĻBS
QJFLBCJ ĻJ[NBOUPKBUĻPSJīJOâMPĻ7PMWPĻQJF
LBCFTĻWBEV
58#4ÿ)+
"UDFSJFUJFT ĻLBĻEJTQMFKâĻJSĻSFE[BNBĻUJLBJ
WJFUBĻBJ[ĻBVUPNBtăOBT ĻUâEùĮ ĻQBHSJFxPU
TUÜSJĻCSBVLtBOBJĻBUQBLBĮHBJUâ ĻQJFWùSTJFU
V[NBOăCVĻBVUPNBtăOBTĻTâOJFNĻVOĻQSJFLt
QVTFJ
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5VęXXKGVęPQXKGVQÝCPCUMCOGTC
4QDGäNĦPKLCU
#WVQOQDKīKCTCVRCMCīICKVCUUGPUQTKGO
-TęUCMTęUQ
LWOU
#VVęNWOU
OGVTQU
0SBOxT
q 4BSLBOT
q +GUVCVĦLWOK
,BEĻJSĻSFE[BNTĻLBNFSBTĻTLBUT ĻOPTQJFEJFU
1-/'07Ļ7FJDJFUĻWBKBE[ăHPTĻJFTUBUăKVNVT
&CäęFK
p /PLMVTùKVNBĻJFTUBUăKVNTĻOPTBLB ĻLB
5KUVĘOCUFCåđFđUNĝPKLCU
3PCFxMăOJKB ĻCSăWâĻBUQBLBĮHBJUBTĻ[POB
3JUFĪVĻTMJFEFT
1âSUSBVLUâĻMăOJKBĻ ĻBQ[ăNùĻ[POVĻMăE[
BQNùSBNĻ ĻNĻOPĻCVGFSBĻBJ[NVHVSFTĻ5âĻBSă
JSĻQJFMBJEFĻUâEâNĻWJTWBJSâLĻJ[WJS[ăUâLBKâNĻBVUP
NPCJĮBĻEBĮâNĻLâĻTâOVĻTQPHVĮJFNĻVOĻCVGFSV
TUÜSJFNĻĻBSăĻWFJDPUĻQBHSJFtBOPT
1MBUâTĻSJUFĪVĻTMJFEFTĻ ĻTUBSQĻTâOVĻMăOJKâN
OPSâEB ĻLVSĻBUSBEăTJFTĻBVUPNPCJĮBĻSJUFĪJ ĻVO
tBKâĻDFĮâĻWBSĻQâSTOJFHUĻBQNùSBNĻ ĻNĻOP
CVGFSBĻBJ[NVHVSFTĻMăE[ĻtĸùSTMJN
+GMTđUQVđU\QPCU ZXKGPCMCVTCOUGPUQTCO
PQTđFCCVVđNWOW
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSăĻBSĻBVUPNPCJĮB
OPWJFUPtBOBTĻTFOTPSJFNĻ TLBUăUĻMQQĻ
BUUâMVNBĻSâEăKVNJĻCÜTĻEBVE[ĻQSFDă[âLJ ĻVO
JFLSâTPUâTĻ[POBTĻQBSâEăT ĻLVSt J ĻOPĻĻTFOTP
SJFNĻJSĻSFīJTUSùKJT VtJ ĻtĸùSTMJ
;POVĻLSâTBTĻNBJOâT ĻTBNB[JOPUJFTĻBUUâMVNBN
MăE[ĻtĸùSTMJNĻĻOPĻHBJtJĻE[FMUFOBTĻMăE[ĻE[FMUF
OBJ ĻPSBOxBJĻVOĻTBSLBOBJ
-TęUCMTęUQ
LWOU
#VVęNWOU
OGVTQU
(BJtJĻE[FMUFOB
q %[FMUFOT
q LBNFSBĻUJFLĻBLUJWùUB ĻJFTMùE[PUĻBUQBLB
ĮHBJUV
p 7JFOVĻSFJ[JĻOPTQJFxPUĻ%#/ ĻLBNFSBĻUJFL
BLUJWùUBĻQBUĻUBE ĻKBĻOBWĻJFTMùHUBĻBUQBLBĮ
HBJUB
p 1âSTMùE[JFUJFTĻTUBSQĻOPSNâMVĻVOĻQJFUVWJ
OâUVĻBUUùMV ĻQBHSJFxPUĻ670'ĻWBJĻOPTQJFxPU
%#/
2KGMCDGUęĨKU
,BNFSBĻWBSĻCÜUĻOPEFSăHBĻBSă ĻWFMLPUĻBJ[ĻBVUP
NPCJĮBĻQJFLBCJĻ%JTQMFKâĻWBSĻBUUùMPUĻQBMăHMăOJKV
LBTĻOPSâEBĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBTĻQSPHOP[ùUP
DFĮVĻV[ĻQJFLBCFTĻQVTJĻĻUâQBUĻLâĻSJUFĪVĻTMJF
EùN
p -BJĻWBSùUVĻQSFDă[JĻWFJLUĻNBOFWSùtBOV ĻWJML
tBOBTĻJFLâSUVĻWBSĻQJFUVWJOâU ĻWJFOVĻSFJ[J
OPTQJFxPUĻ%#/Ļ/PTQJFxPUĻWùMSFJ[ ĻWBS
BUKBVOPUĻOPSNâMPĻTLBUV
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
5VęXXKGVęPQXKGVQÝCPCUMCOGTC 7JMLtBOBTĻJFLâSUBTĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBT
QBMăHTJTUùNBTĻLPOUSPMFTĻMăOJKBTĻWBSĻBLUJWùU
J[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4 ĻLVSĻJFTQùKBNTĻJ[Wù
MùUJFTĻTUBSQĻSJUFĪVĻTMJFxVĻWBJĻWJMLtBOBTĻJFLâS
UBTĻMăOJKVĻSâEătBOVĻĻBCBTĻPQDJKBTĻOFWBSĻSâEăU
WJFOMBJDăHJ
+GTQDGäQLWOK
2+'<ÿ/'
"VUPNBtăOBTĻBJ[NVHVSùĻV[TUâEăUJĻWFMPTJ
QùEVĻUVSùUâKJĻWBJĻQBQJMEVĻBQSăLPKVNTĻWBS
BJ[LMâUĻLBNFSBTĻSFE[BNăCBTĻMBVLV
1JFWùSTJFUĻV[NBOăCVĻUBN ĻLBĻQBUĻHBEăKVNâ ĻKB
UJLBJĻtĸJFU ĻLBĻJSĻBJ[tĸùSTPUBĻOFMJFMBĻBUUùMBĻEBĮB
OPĻTLBUBĻWBSĻCÜUĻQBTMùQUTĻSFMBUăWJĻMJFMTĻTFLUPST
fĸùStĮJĻUâQùDĻWBSĻUJLUĻOFBULMâUJ ĻLBNùSĻUJFĻOBW
QJFUJFLBNJĻUVWVĻBVUPNPCJMJN
,ęRCVWTRTęVę
p 6[UVSJFUĻLBNFSBTĻPCKFLUăWVĻCSăWVĻOPĻOFUă
SVOJFN ĻMFEVTĻVOĻTOJFHB
p 3FHVMâSJĻUăSJFUĻLBNFSBTĻPCKFLUăWVĻBSĻSFN
EFOVĻÜEFOJĻVOĻBVUPtBNQÜOVĻĻV[NBOJF
UJFT ĻMBJĻOFTBTLSâQùUVĻPCKFLUăWV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#MVĦXęUVęXXKGVęPQXKGVQÝCPCURCNĦIUKUVġOC2#2
8KURęTĦIK
$4ÿ&+0ó,7/5
1"1ĻOFEBSCPKBTĻWJTâTĻTJUVâDJKâT ĻUBÀVĻUBN
JSĻUJLBJĻQBMăHMăE[FLĮBĻGVOLDJKB
7BEăUâKTĻJSĻWJFONùSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNBtăOBTĻWBEătBOVĻVOĻV[NBOăCBTĻQJF
WùStBOVĻBQLâSUOFJĻVOĻDJUJFNĻDFĮVĻMJFUPUâ
KJFN ĻLBTĻUVWPKBTĻWBJĻCSBVDĻHBSâNĻBVUPNB
tăOBTĻOPWJFUPtBOBTĻMBJLâ
(WPMEKLC
+GUNĘIÞCPCUK\UNĘIÞCPCUVCWUVKĺÞCVTQFCUXKFWU
MQPUQNĘ
"LUăWâĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJTUùNB
1"1ĻqĻ1BSLĻ"TTJTUĻ1JMPU ĻQBMăE[ĻWBEăUâKBN
OPWJFUPUĻBVUPNPCJMJ ĻWJTQJSNTĻQâSMJFDJOPUJFT
WBJĻWJFUBĻJSĻQJFUJFLPtJĻMJFMB ĻVOĻQùDĻUBNĻQBHSJF
xPUĻTUÜSJĻVOĻJFCSBVDPUĻBVUPNPCJMJĻtBKâĻWJFUâ
,PNCJOùUBKâĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻSFE[BNJF
TJNCPMJ ĻHSBGJTLJFĻBUUùMJĻVOĻUFLTUTĻOPSâEB ĻLBE
KâWFJDĻEBxâEBTĻEBSCăCBT
2+'<ÿ/'
,BEĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBĻJSĻLPOGJHVSùUBĻBS
BVUPNBtăOBTĻFMFLUSPTJTUùNV ĻWJMLtBOBT
JFLâSUBTĻJ[WJS[ăKVNTĻUJFLĻĪFNUTĻWùSâ ĻGVOLDJ
KBJĻBQSùĸJOPUĻTUâWWJFUBTĻJ[NùSVT
2#2FCTDĝDCURTKPEKRU
2+'<ÿ/'
1"1ĻGVOLDJKBĻOPTBLBĻBUUâMVNVĻVOĻQBHSJFx
TUÜSJĻrĻWBEăUâKBĻV[EFWVNTĻJSĻJFWùSPUĻEJT
QMFKâĻSFE[BNPTĻOPSâEăKVNVTĻVOĻJ[WùMùUJFT
QâSOFTVNVĻ CSBVLtBOBJĻV[ĻQSJFLtVBUQB
LBĮHBJUâ ĻLPOUSPMùUĻâUSVNV ĻCSFN[ùUĻVO
BQUVSùUĻBVUPNBtăOV
1"1ĻWBSĻBLUJWùU ĻKBĻQùDĻE[JOùKBĻJFTMùHtBOBTĻJS
JFWùSPUJĻtâEJĻLSJUùSJKJ
p 'VOLDJKBTĻ%45$ĻVOĻ"#4ĻOFESăLTUĻUSBVDùU
1"1ĻGVOLDJKBĻOPWJFUPĻBVUPNPCJMJĻTUâWWJFUâ
WFJDPUĻtâEBTĻEBSCăCBT
'VOLDJKBĻNFLMùĻTUâWWJFUVĻVOĻOPTBLBĻUâT
J[NùSVTĻ "ĻVOĻ# Ļ.ùSăKVNVĻWFJLtBOBT
MBJLâĻâUSVNTĻOFESăLTUĻQâSTOJFHUĻĻLNI
#SBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâ ĻBVUPNPCJMJTĻUJFL
OPWJFUPUTĻTUâWWJFUâĻ $ĻVOĻ% "VUPNPCJMJTĻUJFLĻOPWJFUPUTĻTUâWWJFUâĻUBJTOJ
CSBVDPUĻBUQBLBĮĻVOĻV[ĻQSJFLtVĻ &ĻVOĻ' LBNùSĻJSĻBLUJWùUBĻ1"1ĻGVOLDJKBĻĻUâTĻWBS
JFTMùHUJFT ĻKBĻBUSPEBUJFTĻV[ĻTUâWBTĻWBJĻTMJ
EFOBTĻWJSTNBT ĻQJFNùSBNĻQMBtâLVĻJOGPS
NâDJKVĻTLBUJFUĻĻVOĻĻMQQ
p "VUPNPCJMJNĻOFESăLTUĻQJFWJFOPUĻQJFLBCJ
p #SBVLtBOBTĻâUSVNBNĻKâCÜUĻNB[âLBNĻQBS
ĻLNI
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#MVĦXęUVęXXKGVęPQXKGVQÝCPCURCNĦIUKUVġOC2#2 &CTDĦDC
Ļ"LUJWJ[ùKJFUĻ1"1 ĻOPTQJFxPU
tPĻUBVTUJĪV ĻVOĻOFCSBVDJFU
âUSâLĻQBSĻĻLNI
7BEăUâKBNĻUJFLĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻTOJFHUJĻWJFO
LâStJ ĻTLBJESJĻOPSâEăKVNJĻĻHBOĻHSBGJTLVĻBUUùMV
HBOĻUFLTUBĻWFJEâ
+GDTCWMÝCPCUVęXXKGVęCVRCMCīICKVę
2+'<ÿ/'
"UDFSJFUJFT ĻLB ĻQBHSJFxPUĻTUÜSJĻTUâWWJFUâ
OPWJFUPtBOBTĻNBOFWSVĻWFJLtBOBTĻMBJLâ
EBxBTĻTUÜSFTĻQP[ăDJKBTĻWBSĻBJ[TFHUĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFMăĻSFE[BNâTĻJOTUSVLDJKBT
*LĻQBĻMBJLBNĻBQMÜLPKJFUĻJOTUSVNFOUVĻQBOFĮB
EJTQMFKVĻVOĻFTJFUĻHBUBWTĻBQUVSùUĻBVUPNP
CJMJ ĻLBEĻHSBGJTLJFĻBUUùMJĻVOĻUFLTUBĻQB[JĪP
KVNJĻMJLTĻUPĻEBSăU
/ġTĦLWOWOGMNġÝCPCWPRęTDCWFG
"QUVSJFUĻBVUPNPCJMJ ĻLBEĻHSBGJTLJFĻBUUùMJĻVO
UFLTUBĻQB[JĪPKVNJĻMJFLĻUPĻEBSăU
2+'<ÿ/'
1"1ĻNFLMùĻTUâWWJFUV ĻQBSâEBĻJOTUSVLDJKBT
VOĻOPWJFUPĻBVUPNBtăOVĻTUâWWJFUâĻQBTBxJFSB
QVTùĻ7BKBE[ăCBTĻHBEăKVNâĻBVUPNBtăOVĻWBS
OPWJFUPUĻTUâWWJFUâĻWBEăUâKBĻQVTFTĻJFMBT
NBMâ
p
*FTMùE[JFUĻWBEăUâKBĻQVTFTĻQBHSJF[JFOB
SâEăUâKVĻĻUâEâĻHBEăKVNâĻBVUPNBtăOB
UJLTĻOPWJFUPUBĻTUâWWJFUâĻWBEăUâKBĻQVTFT
JFMBTĻNBMâ
1"1ĻGVOLDJKBĻNFLMùĻTUâWWJFUVĻVOĻQâSCBVEB
WBJĻUâĻJSĻQJFUJFLBNJĻMJFMBĻ3ăLPKJFUJFTĻtâEJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#SBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâ Ļ1"1ĻJFHSJFxĻBVUPNPCJMJ
TUâWWJFUâĻ3ăLPKJFUJFTĻtâEJ
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻWJFUBĻBJ[ĻBVUPNPCJĮBĻJS
CSăWB ĻVOĻQùDĻUBNĻJFTMùE[JFUĻBUQBLBĮHBJUBT
QâSOFTVNV
#SBVDJFUĻBUQBLBĮHBJUâĻMùOâNĻVOĻV[NBOăHJ
OFQJFTLBSPUJFTĻTUÜSFJĻVOĻOFĻâUSâĻQBS
BQUVWFOJĻĻLNI
*LĻQBĻMBJLBNĻBQMÜLPKJFUĻJOTUSVNFOUVĻQBOFĮB
EJTQMFKVĻVOĻFTJFUĻHBUBWTĻBQUVSùUĻBVUPNP
CJMJ ĻLBEĻHSBGJTLJFĻBUUùMJĻVOĻUFLTUBĻQB[JĪP
KVNJĻMJLTĻUPĻEBSăU
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#MVĦXęUVęXXKGVęPQXKGVQÝCPCURCNĦIUKUVġOC2#2
2+'<ÿ/'
p
,BEĻJSĻBLUJWJ[ùUBĻ1"1ĻGVOLDJKB ĻOFUVSJFU
SPLBTĻV[ĻTUÜSFT
p
/PESPtJOJFU ĻMBJĻTUÜSFTĻLVTUăCâNĻOFLBT
OFUSBVDùUVĻVOĻUPĻWBSùUVĻCSăWJĻQBHSJF[U
p
-BJĻOPESPtJOâUVĻPQUJNâMVTĻSF[VMUâUVT
OPHBJEJFU ĻMăE[ĻTUÜSFĻJSĻQBHSJF[UB ĻVO
UJLBJĻUBEĻTâDJFUĻCSBVLUĻBUQBLBĮV[
QSJFLtV
#WVQOQDKīCK\VCKUPQÝCPC
QBHSJF[UB ĻVOĻQùDĻUBNĻMùOâNĻCSBVDJFUĻV[
QSJFLtV
"QUVSJFUĻBVUPNPCJMJ ĻLBEĻHSBGJTLJFĻBUUùMJĻVO
UFLTUBĻQB[JĪPKVNJĻMJFLĻUPĻEBSăU
*FTMùE[JFUĻBUQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNVĻVO
MùOâNĻCSBVDJFUĻBUQBLBĮHBJUâ ĻMăE[ĻHSBGJTLJF
BUUùMJĻVOĻUFLTUBĻQB[JĪPKVNJĻMJFLĻBQTUâUJFT
,BEĻOPWJFUPtBOBĻTUâWWJFUâĻJSĻQBCFJHUB Ļtă
GVOLDJKBĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻEFBLUJWùUBĻVOĻHSBGJ
TLJFĻBUUùMJĻVOĻUFLTUBĻQB[JĪPKVNJĻSâEB ĻLB
OPWJFUPtBOBĻTUâWWJFUâĻJSĻQBCFJHUBĻ*FTQùKBNT
WBEăUâKBNĻOâLTJFTĻQJFMBCPUĻBVUPNBtăOBT
OPWJFUPKVNVĻ5JLBJĻWBEăUâKTĻWBSĻOPUFJLU ĻWBJ
BVUPNBtăOBĻJSĻQBSFJ[JĻOPWJFUPUBĻTUâWWJFUâ
58#4ÿ)+
#SăEJOâKVNBĻBUUâMVNTĻJSĻăTâLT ĻKBĻTFOTPSVT
J[NBOUPĻBLUăWâĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBT
QBMăHTJTUùNB ĻOFWJTĻQBSBTUâĻTUâWWJFUâ
OPWJFUPtBOBTĻQBMăHTJTUùNB
p KBĻJSĻBUWùSUBTĻQBTBxJFSBĻEVSWJTĻ UBÀVĻWBEă
UâKBĻEVSWJTĻESăLTUĻCÜUĻBUWùSUBT 5FLTUBĻQB[JĪPKVNTĻOPSâEB ĻLBĻ1"1ĻEBSCăCBĻJS
J[CFJHUB
2+'<ÿ/'
+BĻTFOTPSVTĻLMâKĻOFUăSVNJ ĻMFEVTĻWBJĻTOJFHT
UPĻGVOLDJPOBMJUâUFĻTBNB[JOâTĻVOĻNùSăKVNV
WFJLtBOBĻWBSĻOFCÜUĻJFTQùKBNB
58#4ÿ)+
/PUFJLUPTĻBQTUâLĮPTĻ1"1ĻOFWBSĻBUSBTUĻTUâW
WJFUVĻĻWJFOTĻOPĻJFNFTMJFNĻWBSĻCÜUĻGBLUT ĻLB
TFOTPSVĻEBSCăCVĻUSBVDùĻâSùKJĻTLBĪBTĻBWPUJ
LBTĻSBJEBĻUâTĻQBtBTĻGSFLWFODFT ĻLVSâTĻEBS
CPKBTĻtăĻTJTUùNB
fâEVĻBWPUVĻQJFNùSJĻJSĻTJHOâMUBVSFT ĻTMBQKBT
SJFQBTĻV[ĻBTGBMUB ĻQOFJNBUJTLâTĻCSFN[FT
NPUPDJLMVĻJ[QMÜEFTĻHâ[VĻSBEăUJFĻUSPLtĪJĻVD
,ęRCVWTRTęVę
+GTQDGäQLWOK
1"1ĻEBSCăCBĻUJFLĻJ[CFJHUB
,BEĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBUQBLBĮHBJUâĻJFCSBVDJT
TUâWWJFUâ ĻUBTĻKâOPWJFUPĻUBJTOJĻVOĻKâBQUVS
p KBĻCSBVLtBOBTĻâUSVNTĻJSĻQâSâLĻMJFMTĻrĻMJF
7JTQJSNTĻJFTMùE[JFUĻQJSNPĻQâSOFTVNVĻWBJ
QP[ăDJKVĻ& ĻOPHBJEJFU ĻMăE[ĻTUÜSFĻUJFL
p KBĻWBEăUâKTĻQJFTLBSBTĻTUÜSFJ
p KBĻUJFLĻJFTQùKPUBĻ"#4ĻWBJĻ%45$ĻGVOLDJKB
MâLTĻQBSĻĻLNI
QJFNùSBN ĻKBĻSJUFĪJĻ[BVEùĻTBĸFSJĻV[ĻTMJ
EFOBĻDFĮB
7BEăUâKBNĻKâQBUVSĻQSâUâ ĻLBĻTUâWWJFUâĻOPWJFUP
tBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻJSĻUJLBJĻQBMăHMăE[FLMJT ĻOFWJT
OFLĮÜEăHB ĻQJMOăCâĻBVUPNâUJTLBĻGVOLDJKBĻ5âEùĮ
WBEăUâKBNĻKâCÜUĻHBUBWBNĻJFKBVLUJFTĻ/PWJFUPKPU
BVUPNBtăOVĻTUâWWJFUâ ĻKâQBUVSĻQSâUâĻBSăĻDJUJ
GBLUPSJ ĻQJFNùSBN
p 1"1ĻTâLĻEBSCăCV ĻĪFNPUĻWùSâĻTUâWWJFUâ
OPWJFUPUâTĻBVUPNBtăOBTĻQBtSFJ[ùKPĻBUSB
tBOâTĻWJFUV ĻrĻKBĻUâĻJSĻOPWJFUPUBĻOFQBSFJ[J
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
#MVĦXęUVęXXKGVęPQXKGVQÝCPCURCNĦIUKUVġOC2#2 JFTQùKBNT ĻBVUPNBtăOBTĻSJFQBTĻVOĻEJTLJ
UJLTĻTBCPKâUJ ĻBUEVSPUJFTĻQSFUĻJFUWFTĻNBMV
p 1"1ĻJSĻQBSFE[ùUBĻOPWJFUPtBOBJĻTUâWWJFUâ
V[ĻUBJTOâNĻJFMâN ĻOFWJTĻBTPTĻMăLVNPTĻWBJ
QBHSJF[JFOPTĻ5âEùĮĻHâEâKJFU ĻMBJĻBVUPNB
tăOBĻCÜUVĻOPWJFUPUBĻQBSBMùMJĻTUâWWJFUBJ ĻLBE
1"1ĻNùSBĻWJFUV
p /FĻWJFONùSĻWBSĻBUSBTUĻTUâWWJFUVĻtBVSâT
JFMâT ĻKPĻOFQJFUJFLĻWJFUBTĻNBOFWSùtBOBJ
fâEâTĻTJUVâDJKâT ĻKBĻHBUBWPKBUJFTĻOPWJFUPU
BVUPNBtăOVĻTUâWWJFUâ ĻJFUFJDBNTĻCSBVLU
QùDĻJFTQùKBTĻUVWâLĻJFMBTĻNBMBJ
p 1BUVSJFUĻQSâUâ ĻLB ĻOPWJFUPKPUĻBVUPNBtăOV
TUâWùtBOBJ ĻUâTĻQSJFLtQVTFĻWBSĻJ[WJS[ăUJFT
V[ĻâSVĻQSFUĻQSFUùKâĻWJS[JFOâĻCSBVDPtBKJFN
USBOTQPSUMăE[FLĮJFN
p /FMJFUPKJFUĻ1"1 ĻLBĻJSĻV[TUâEăUBTĻTOJFHB
ĸùEFTĻWBJĻSF[FSWFTĻSJUFOJT
p /FMJFUPKJFUĻ1"1 ĻKBĻLâETĻOPĻBVUPNBtăOâ
FTPtBKJFNĻQSJFLtNFUJFNĻJSĻJ[WJS[ăKJFTĻV[
âSV
58#4ÿ)+
1"1ĻTJTUùNBTĻQBSBNFUSJĻWBSĻCÜUĻKâBUKBV
OJOB ĻKBĻUJFLĻV[TUâEăUJĻDJUVĻBQTUJQSJOâUV
J[NùSVĻSJUFĪVĻEJTLJĻVOĻKBĻNBJOâTĻSJFQV
BQLâSUNùSTĻ4B[JOJFUJFTĻBSĻBVUPTFSWJTVĻr
JFUFJDBNTĻTB[JOâUJFTĻBSĻ7PMWPĻQJMOWBSPUV
TFSWJTV
-BJĻGVOLDJKBĻ1"1ĻEBSCPUPTĻQBSFJ[J ĻUâTĻTFOTPSJ
SFHVMâSJĻKâNB[HâĻBSĻÜEFOJĻVOĻBVUPtBNQÜOVĻr
UJFĻJSĻUJFĻQBtJĻTFOTPSJ ĻLVSVTĻJ[NBOUPĻBVUPNBtă
OBTĻOPWJFUPtBOBTĻTFOTPST ĻTLBUăUĻMQQĻ
5KODQNKWPRC\KĮQLWOK
*OTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻEJTQMFKâĻWBSĻUJLUĻBUUùMPUBT
EBxâEBTĻTJNCPMVĻVOĻUFLTUBĻLPNCJOâDJKBTĻBS
EBxâEVĻTBUVSVĻrĻEBxSFJ[ĻLPQâĻBSĻTLBJESJFN
QBEPNJFNĻQBSĻBUUJFDăHPĻSăDăCV
+BĻQB[JĪPKVNâĻJSĻUFJLUT ĻLBĻ1"1ĻJSĻEFBLUJWùUB
JFUFJDBNTĻTB[JOâUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFS
WJTV
#RMQRG
p 7FJDPUĻBQSùĸJOVTĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBT
NBOFWSBN ĻOFUJFLĻĪFNUJĻWùSâĻPCKFLUJ ĻLBT
BUSPEBTĻBVHTUâLĻQBSĻV[UWFStBOBTĻ[POâN
5BTĻWBSĻJ[SBJTăUĻ1"1ĻJFHSJFtBOPTĻTUâWWJFUâ
QâSâLĻBHSJ
p 7BEăUâKBNĻJSĻKâOPTBLB ĻWBJĻ1"1ĻJ[WùMùUâ
WJFUBĻJSĻQJFNùSPUBĻBVUPNBtăOBTĻOPWJFUPtB
OBJ
p -JFUPKJFUĻBQTUJQSJOâUBTĻSJFQBTĻBSĻQBSFJ[V
HBJTBĻTQJFEJFOVĻSJFQâT ĻKPĻUBTĻJFUFLNù
1"1ĻTQùKVĻOPWJFUPUĻBVUPNBtăOV
p 4QùDăHâĻMJFUÜĻWBJĻTOJFHâĻTJTUùNBĻWBS
OFQBSFJ[JĻOPUFJLUĻTUâWWJFUBTĻJ[NùSVT
2#2UGPUQTKCVTQFCUDWHGTQUŠRTKGMÞđWP
CK\OWIWTĘ
"QTUJQSJOâUBTĻSJFQBTĻJSĻUâEBĻQBtBĻWFJEBĻVOĻSBxPKVNBĻSJFQBT ĻLâEBTĻBVUPNBtăOBJĻCJKBĻV[TUâEăUBTĻCSăEă ĻLBEĻUâĻUJLBĻQJFHâEâUBĻOPĻSÜQOăDBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
$.+5WP%6#
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT$.+5WP%6#
&CTDĦDC
(WPMEKLC
#-*4ĻGVOLDJKBĻ #MJOEĻ4QPUĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN
JSĻQBSFE[ùUBĻCSBVLtBOBJĻCMăWâĻTBUJLTNùĻV[
DFĮJFNĻBSĻWBJSâLâNĻKPTMâNĻLBUSâĻWJS[JFOâĻ#-*4
JSĻWBEăUâKBĻQBMăHMăE[FLMJT ĻLVSBĻNùSĸJTĻJSĻCSăEJOâU
WBEăUâKVĻQBS
#-*4ĻVOĻ$5"ĻUJFLĻBLUJWJ[ùUBT ĻJFTMùE[PUĻE[J
OùKVĻ5PĻBQTUJQSJOBĻEVSWKVĻQBOFĮPTĻFTPtPĻJOEJ
LBUPSBĻMBNQJĪVĻJFNJSHPtBOâTĻWJFOVĻSFJ[J
$.+5CMVKXK\ġÝCPCFGCMVKXK\ġÝCPC
p USBOTQPSUMăE[FLĮJFN ĻLBTĻBUSPEBTĻBVUPNB
tăOBTĻBLMBKâĻ[POâ
p
USBOTQPSUMăE[FLĮJFN ĻLBTĻBVUPNBtăOBJ
TUSBVKJĻUVWPKBTĻOPĻWJTUVWâLBKâNĻLSFJTâTĻVO
MBCâTĻQVTFTĻKPTMâN
#-*4ĻGVOLDJKBĻ$5"Ļ $SPTTĻ5SBGGJDĻ"MFSU ĻJSĻWBEă
UâKBĻQBMăHMăE[FLMJT ĻLVSBĻNùSĸJTĻJSĻCSăEJOâUĻQBS
p tĸùSTPKPtVĻTBUJLTNJĻMBJLâ ĻLBEĻBVUPNBtăOB
CSBVDĻBUQBLBĮHBJUâ
$.+5NCORKĺCUCVTCÞCPđUXKGVC
*OEJLBUPSBĻMBNQB
#-*4ĻTJNCPMT
$4ÿ&+0ó,7/5
#-*4ĻVOĻ45"ĻJSĻQBMăHGVOLDJKBT ĻVOĻUâTĻOFBJ[
TUâKĻESPtVĻCSBVLtBOBTĻTUJMVĻVOĻBUQBLBĮ
TLBUBĻTQPHVĮBĻVOĻTâOVĻTQPHVĮVĻMJFUPtBOV
#-*4ĻVOĻ$5"ĻGVOLDJKBTĻOFLâEâĻHBEăKVNâ
OFWBSĻBJ[TUâUĻWBEăUâKBĻBUCJMEăCVĻVOĻV[NB
OăCV
-BNQJĪBĻJFEFHBTĻUBKâĻBVUPNBtăOBTĻQVTù
LVSâĻTJTUùNBĻJSĻV[UWùSVTJĻUSBOTQPSUMăE[FLMJ
+BĻBVUPNBtăOBĻWJFOMBJLVTĻUJFLĻBQE[ăUBĻOP
BCâNĻQVTùN ĻJFEFHBTĻBCBTĻMBNQJĪBT
7BEăUâKTĻJSĻWJFONùSĻBUCJMEăHTĻQBSĻKPTMV
NBJĪVĻVOĻCSBVLtBOVĻBUQBLBĮHBJUâĻESPtâ
WFJEâ
6CWUVKĺÞCMVKXĘÞCPCKFGCMVKXĘÞCPCK
2+'<ÿ/'
$.+5ĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWJ[ùUEFBLUJWJ[ùU
OPTQJFxPUĻWJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVĻ$.+5
%BxâNĻJ[WùMùUâĻBQSăLPKVNBĻLPNCJOâDJKâN
WJEVTLPOTPMùĻOBWĻCSăWBTĻWJFUBT ĻMBJĻUVSĻJ[WJF
UPUVĻUBVTUJĪV ĻUâEùĮĻtPĻGVOLDJKVĻWBSĻSFHVMùU
BVUPNBtăOBTĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4
p "USPEPUJFTĻ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU
$.+5 ĻBUMBTJFUĻ1PĻWBJĻ1HH
*&7ð30+*&5ĻBUUùMTĻJSĻTIFNBUJTLT ĻVOĻEBxâEJFNĻBVUPNBtăOVĻNPEFĮJFNĻEFUBĮBTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
*OGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNVĻĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
$.+5WP%6# +BĻ#-*4ĻJSĻEFBLUJWJ[ùUBBLUJWJ[ùUB ĻUBVTUJĪâ
JFCÜWùUâĻMBNQJĪBĻOPE[JFTUJ[HBJTNPKBTĻVO
JOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻEJTQMFKâĻUJFLĻBQTUJQSJOâUBT
J[NBJĪBT ĻQBSâEPUĻUFLTUBĻQB[JĪPKVNVĻ1ùD
BLUJWJ[ùtBOBTĻEVSWKVĻQBOFĮBĻJOEJLBUPSBĻMBNQJ
ĪBTĻWJFOVĻSFJ[JĻJFNJSHPKBT
-BJĻOPE[ùTUVĻUFLTUBĻQB[JĪPKVNV
p /PTQJFEJFUĻLSFJTâTĻQVTFTĻTWJSTMùExBĻUBVT
UJĪVĻ1-
WBJ
p /PHBJEJFUĻBQUVWFOVĻĻTFLVOEFTĻĻQB[JĪP
KVNTĻOPE[JFTU
-CF$.+5FCTDQLCU
#-*4ĻGVOLDJKBĻJSĻBLUăWB ĻKBĻâUSVNTĻQâSTOJFE[
BQUVWFOJĻĻLNI
4JTUùNBJĻQBSFE[ùUTĻSFBīùU ĻLBE
p BVUPNBtăOVĻBQE[FOĻDJUJĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJ
p BVUPNBtăOBJĻTUSBVKJĻUVWPKBTĻDJUTĻUSBOTQPSU
MăE[FLMJT
+BĻ#-*4ĻV[UWFSĻUSBOTQPSUMăE[FLMJĻĻ[POâĻWBJ
USBOTQPSUMăE[FLMJ ĻLBTĻTUSBVKJĻUVWPKBTĻĻ[POâ
EVSWKVĻQBOFMăĻJFCÜWùUâĻ#-*4ĻMBNQJĪBĻOFQâS
USBVLUJĻJ[HBJTNPKBTĻ+BĻWBEăUâKTĻJFTMùE[ĻQBHSJF
[JFOBĻSâEăUâKV ĻLBTĻBUSPEBTĻUBKâĻQBtâĻQVTù
LVSâĻCSăEJOâKVNT ĻUBEĻ#-*4ĻMBNQJĪBĻQâSTUâK
OFQâSUSBVLUJĻJ[HBJTNPUJFTĻVOĻTâLĻNJSHPUĻBS
TQJMHUâLVĻHBJTNV
$4ÿ&+0ó,7/5
#-*4ĻOFEBSCPKBTĻBTPTĻMăLVNPT
#-*4ĻOFEBSCPKBT ĻCSBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâ
%6#CMVKXK\ġÝCPCFGCMVKXK\ġÝCPC
"VUPNBtăOâT ĻLBTĻBQSăLPUBTĻBSĻBVUPNBtăOBT
OPWJFUPtBOBTĻTFOTPSVĻ TLBUăUĻMQQĻ Ļ$5"
GVOLDJKVĻWBSĻEFBLUJWJ[ùUBLUJWJ[ùUĻBSĻ1"4ĻUBVT
UJĪV
$.+5RTKPEKRU#MNđU\QPCUNCWMU.CWMU
VTCPURQTVNĝF\GMĹKGOMCUUVTCWLKVWXQLCU
*OGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNVĻĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#WVQOCÞĝPCUPQXKGVQÞCPCUUGPUQTWWP%6#UGP
UQTWKGUNĘIÞCPCK\UNĘIÞCPC
5JLBJĻ$5"ĻWBSĻEFBLUJWJ[ùUĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ/;
%#4ĻtâEJ
p %PEJFUJFTĻV[Ļ5GVVKPIU
%CTUGVVKPIU
$.+5 %TQUU6TCHHKE#NGTVĻVOĻOPUăSJFU
BUMBTJĻĻ$5"ĻGVOLDJKBĻUJLTĻEFBLUJWJ[ùUB
#-*4ĻQBMJFLĻBLUăWB
8CFĦVęLCCVDCNUVU
$.+5WP%6#
-CF%6#FCTDQLCU
OâMTĻJSĻE[JSEBNTĻLSFJTâTĻWBJĻMBCâTĻQVTFT
TLBĮSVOă
p $5"ĻBSăĻCSăEJOB ĻJ[HBJTNPKPUĻ#-*4ĻMBNQJ
ĪBT
p 1BQJMEVĻCSăEJOâKVNTĻUJFLĻTOJFHUT Ļ57
FLSâOBĻ1"4ĻHSBGJLâĻJ[HBJTNPKPUĻJLPOV
$4ÿ&+0ó,7/5
$5"ĻOFEBSCPKBTĻWJTâTĻTJUVâDJKâT ĻUBÀVĻUBJĻJS
UJLBJĻQBMăHMăE[FLĮBĻGVOLDJKB
7BEăUâKTĻWJFONùSĻJSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNBtăOBTĻWBEătBOV
%6#RTKPEKRU
$5"ĻQBQJMEJOBĻ#-*4ĻGVOLDJKV ĻV[UWFSPUĻOP
TâOJFNĻtĸùSTPKPtVTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮVTĻBUQB
LBĮHBJUBTĻMBJLâ ĻQJFNùSBN ĻBUQBLBĮHBJUâ
J[CSBVDJFUĻOPĻTUâWWJFUBT
#-*4ĻVOĻ$5"ĻTFOTPSJĻBUSPEBTĻBJ[NVHVSùKâ
TQâSOBUSJFDJFOTUJFĪBĻJFLtQVTùĻBCâTĻBVUPNB
tăOBTĻQVTùT
p -BJĻOPESPtJOâUVĻPQUJNâMVĻGVOLDJPOBMJUâUJ
WJFUBJĻQSJFLtâĻTFOTPSJFNĻKâCÜUĻUăSBJ
+GTQDGäQLWOK
p 1JFWJFOPKPUĻBVUPNBtăOBTĻFMFLUSPTJTUùNBJ
QJFLBCJ Ļ#-*4ĻVOĻ$5"ĻUJFLĻEFBLUJWJ[ùUBT
p /FUăSVNJ ĻMFEVTĻVOĻTOJFHT ĻLBTĻLMâKĻTFOTP
SVT ĻWBSĻTBNB[JOâUĻGVOLDJPOBMJUâUJĻVO
OFĮBVUĻTOJFHUĻCSăEJOâKVNVTĻ#-*4ĻVOĻ$5"
OFTQùKĻV[UWFSUĻESBVEVT ĻKBĻUJFĻJSĻCMPĸùUJ
p /FQJFTUJQSJOJFUĻOFLâEVTĻQSJFLtNFUVT ĻMăN
#RMQRG
MFOUJĻWBJĻV[MăNFTĻWJFUBJĻBQĻTFOTPSJFN
58#4ÿ)+
#-*4ĻVOĻ$5"ĻGVOLDJKVĻLPNQPOFOUV
SFNPOUVĻESăLTUĻWFJLUĻUJLBJĻBVUPTFSWJTBĻEBS
CJOJFLJĻĻJFUFJDBNTĻJ[WùMùUJFTĻBVUPSJ[ùUV
7PMWPĻTFSWJTV
$5"ĻHBMWFOBJTĻNùSĸJTĻJSĻV[UWFSUĻUSBOTQPSUMă
E[FLĮVTĻ-BCWùMăHPTĻBQTUâLĮPTĻUâĻWBSĻV[UWFSU
BSăĻNB[âLVTĻPCKFLUVT ĻQJFNùSBN ĻWFMPTJQùEJT
UVTĻVOĻHâKùKVT
$5"ĻUJFLĻBLUJWùUBĻUJLBJĻCSBVDPUĻBUQBLBĮHBJUâ
VO ĻJFTMùE[PUĻBUQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNV ĻUâ
JFTMùE[BTĻBVUPNâUJTLJ
p +BĻ$5"ĻV[UWFSĻPCKFLUV ĻLBTĻUVWPKBTĻOP
TâOJFN ĻBUTLBOĻTLBĪBTĻTJHOâMTĻ"ULBSăCâ
OPĻWJS[JFOB ĻOPĻLVSBĻUVWPKBTĻPCKFLUT ĻTJH
$.+5WP%6#UGPUQTWCVTCÞCPđUXKGVC
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
$.+5WP%6# <KĮQLWOKFKURNGLę
4JUVâDJKâT ĻLBEĻ#-*4ĻVOĻ$5"ĻGVOLDJKBTĻOFEBS
CPKBTĻWBJĻUPĻEBSCăCBĻUJFLĻQâSUSBVLUB ĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFMăĻWBSĻUJLUĻQBSâEăUTĻTJNCPMTĻLPQâĻBS
TLBJESPKPtVĻQB[JĪPKVNVĻĻJFWùSPKJFUĻWJTVT
TOJFHUPTĻOPSâEăKVNVT
1B[JĪPKVNVĻQJFNùSJ
2C\KĮQLWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
%6#+\UNġIVC
$5"ĻJSĻEFBLUJWJ[ùUB
NBOVâMJĻ#-*4ĻJSĻBLUăWB
$.+5WP%6#
+<5.2KGXKG
PQVCRKG
MCDG
#-*4ĻVOĻ$5"ĻJSĻăTMBJDăHJ
EFBLUJWJ[ùUBT ĻKPĻBVUPNB
tăOBTĻFMFLUSPTJTUùNBJĻJS
QJFWJFOPUBĻQJFLBCF
$.+5WP%6#
,ęXGKE
CRMQRG
#-*4ĻVOĻ$5"ĻOFEBSCPKBT
p +BĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜE
CSBVDJFUĻV[ĻTFSWJTV
JFUFJDBNTĻV[Ļ7PMWP
QJMOWBSPUVĻTFSWJTV
5FLTUBĻ[JĪPKVNTĻWBSĻUJLUĻBQTUJQSJOâUT ĻăTJ
OPTQJFxPUĻUBVTUJĪVĻ1-ĻV[ĻWJS[JFOVĻSâEăUâKB
TWJSTMùExB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
8CFĦVęLCCVDCNUVU
*[WùMOFTĻVOĻ[JĪPKVNJ
*[WùMOFTĻBWPUTĻ.:Ļ$"3
,MJNBUBĻLPOUSPMF
%[JOùKBĻVOĻTBMPOBĻTJMEăUâKT 1BQJMEVĻTJMEăUâKT 7BEăUâKBĻJOGPDFOUST
#SBVLtBOBTĻăQBtăCVĻQJFMâHPtBOB
,PNGPSUTĻQBTBxJFSVĻTBMPOâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,0.'0354Ļ6/Ļ#3"6,f"/"4Ļ13*&,4
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUWP\KĮQLWOK
-QODKPġVCKUKPUVTWOGPVWRCPGNKU
+\XġNPGURęTUMCVU
%BxâNĻOPĻtăNĻJ[WùMOFTĻGVOLDJKâNĻOFQJFDJF
tBNBĻGVOLDJKVĻVOĻUFIOJTLâĻOPESPtJOâKVNB
V[TUâEătBOBĻBVUPNPCJMă
#PCNQICKUMQODKPġVCKUKPUVTWOGPVW
RCPGNKU
&KIKVęNCKUęVT
5KNFĦVęLU
2CRKNFWUKNF
6%QREKLCU
+PHQTOđEKLCUFKURNGLU CPCNQICKUMQODKPĘVCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU WPK\XĘĹĺWPCXKIđEKLCUUNĘFåK
+PHQTOđEKLCUFKURNGLK FKIKVđNCKUMQODKPĘVCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU WPK\XĘNĺWPCXKIđEKLCUUNĘFåK
1-ĻĻQJFLĮÜTUJFUĻJ[WùMOFJ ĻBQTUJQSJOJFUĻQB[J
ĪPKVNVTĻVOĻJ[WùĮĪVĻBUMBTFT
įLtĸSBUTĻqĻSJUJOJFUĻTUBSQĻJ[WùMĪVĻJFTQùKâN
4'5'6ĻĻBUJFTUBUJFUĻBUMBTăUâĻWBEăUâKBĻJOGP
DFOUSBĻTPĮBĻEBUVTĻVOĻEPEJFUJFTĻBUQBLBĮ
J[WùĮĪVĻTUSVLUÜSâ
,PNCJOùUâĻJOTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻJOGPSNâDJKBT
EJTQMFKâĻQBSâEăUPĻJ[WùMOJĻWBEBĻBSĻLSFJTâTĻQVTFT
TWJSTMùE[JĻ/PSâEăUâTĻJ[WùMOFTĻJSĻBULBSăHBTĻOP
BUTMùHBTĻQP[ăDJKBT ĻTLBUăUĻMQQĻĻ+BĻ[JĪPKVNT
QBSâEâT ĻUBTĻJSĻKâBQTUJQSJOBĻBSĻ1- ĻMBJĻQBSâEăUV
J[WùMOFT
#RMUVCVWUU
'īīCUNĦOGPKU
<KĮQLWOK &KIKVęNCKUMQODKPġVCKUKPUVTWOGPVW
RCPGNKU
+GUVCVĦLWOK
6ġOCU
-QPVTCUVCTGäĦOU-TęUWTGäĦOU
#RMQRGUUVCVWUU
<KĮQLWOK
'īīCUNĦOGPKU
#WVQPQOCKUUKNF
/PUFJLUJFNĻE[JOùKJFN
1B[JĪPKVNVĻTLBJUTĻJSĻOPSâEăUTĻJFLBWâT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUWP\KĮQLWOK
$QTVCFCVCVKGUV
2C\KĮQ
LWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
2C\KĮQ
LWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
2C\KĮQLWOU
#RVFTQÝę
XKGVę"
"QTUâKJFUJFTĻVOĻJ[TMùE[JFU
E[JOùKVĻ/PQJFUOTĻCPKâKVNV
SJTLTĻĻTB[JOJFUJFTĻBS
SFNPOUEBSCOăDV#
.CKMUXGKMV
TGICRMQRK
+\UNF\K
PġLW"
"QTUâKJFUJFTĻVOĻJ[TMùE[JFU
E[JOùKVĻ/PQJFUOTĻCPKâKVNV
SJTLTĻĻTB[JOJFUJFTĻBS
SFNPOUEBSCOăDV#
-BJLTĻWFJLUĻQFSJPEJTLP
BQLPQJĻĻTB[JOJFUJFTĻBS
SFNPOUEBSCOăDV#Ļ-BJLV
OPTBLBĻOPCSBVLUPĻLJMPNF
USVĻTLBJUT ĻLPQtĻQùEùKâT
BQLPQFTĻQBHâKVtBJT
NùOFtVĻTLBJUT ĻE[JOùKBĻLBM
QPtBOBTĻMBJLTĻVOĻFĮĮBTĻLWB
MJUâUF
,ęXGKECRM
PGM"
4B[JOJFUJFTĻBSĻSFNPOUEBSC
OăDV# ĻMBJĻOFLBWùKPUJFT
WFJLUVĻBVUPNPCJMJNĻQâS
CBVEJ
#RMQRGVKGM
MCXġVC
+BĻQFSJPEJTLâTĻBQLPQFT
JOUFSWâMJĻOBWĻJFWùSPUJ
HBSBOUJKBĻV[ĻTBCPKâUBKâN
EFUBĮâNĻOFBUUJFDBTĻĻTB[J
OJFUJFTĻBSĻSFNPOUEBSCOăDV#
+BĻJ[HBJTNPKBTĻCSăEJOâKVNB ĻJOGPSNâDJKBTĻWBJ
JOEJLBUPSBĻTJNCPMT ĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻQBSâ
EâTĻBUUJFDăHBJTĻ[JĪPKVNTĻ,ĮÜEBTĻ[JĪPKVNTĻUJFL
TBHMBCâUTĻBUNJĪBTĻTBSBLTUâ ĻLBNùSĻLĮÜNFĻOBW
OPWùSTUB
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪVĻ1-Ļ TLBUJFUĻBUUùMVĻTBEBĮâ
,PNCJOùUBJTĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMJTĻĻMQQ
MBJĻBQTUJQSJOâUVĻQB[JĪPKVNVĻ3JUJOJFUĻQB[JĪPKV
NVTĻBSĻăLtĸSBUV
2+'<ÿ/'
+BĻWBEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻMJFUPtBOBTĻMBJLâĻUJFL
QBSâEăUTĻCSăEJOâKVNBĻQB[JĪPKVNT ĻUBTĻKâJ[
MBTBĻ OPTQJFEJFUĻ1- ĻMBJĻWBSùUVĻBUTâLU
JFQSJFLtùKPĻEBSCăCV
5GTXKEG
TGSWKTGF"
4B[JOJFUJFTĻBSĻSFNPOUEBSC
OăDV# ĻMBJĻWFJLUVĻBVUPNPCJ
MJNĻQâSCBVEJĻQùDĻJFTQùKBT
âUSâL
5MTQMCU
ITęOCVW"
4LBUăUĻăQBtOJFLBĻSPLBTHSâ
NBUV
2KGUCMKGV
CRMQRK
-BJLTĻQJFUFJLUĻQFSJPEJTLP
BQLPQJĻĻTB[JOJFUJFTĻBS
SFNPOUEBSCOăDV#
2ęTPGUWO
MęTDC
,ęOCKPC
GīīC
4B[JOJFUJFTĻBSĻSFNPOUEBSC
OăDV# ĻMBJĻWFJLUVĻBVUPNPCJ
MJNĻQâSCBVEJĻQùDĻJFTQùKBT
âUSâL
1B[JĪPKVNVĻWBSĻBQTUJQSJOâU ĻJ[NBOUPKPUĻăLtĸSBUVĻWBJĻUBVTUJĪVĻ4'5'6
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUWP\KĮQLWOK
2C\KĮQ
LWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
2C\KĮQ
LWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
2ęTPGUWO
MęTDC
5COC\
XGKMVURġLC
1âSOFTVNLâSCBĻOFWBSĻEBS
CPUJFTĻBSĻQJMOVĻKBVEVĻ#SBV
DJFUĻV[NBOăHJ ĻMăE[Ļ[JĪP
KVNTĻOPE[JFTU$
6GORQTCTKN[
QHH"
'VOLDJKBĻJSĻQBHBJEâN
J[TMùHUBĻVOĻBVUPNâUJTLJĻUJLT
BUJFTUBUăUBĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ
WBJĻQùDĻBULâSUPUBTĻJFEBSCJ
OâtBOBT
<GOU
CMWOW\Nę
FGUNĦOGPKU
'PGTĥVCW
RĦÝTGä
"VEJPĻTJTUùNBĻJSĻJ[TMùHUB
MBJĻUBVQăUVĻFOFSīJKVĻ6[Mâ
EùKJFUĻBLVNVMBUPSV
+BĻQBSâEâTĻBULâSUPUJĻĻTB[J
OJFUJFTĻBSĻSFNPOUEBSCOăDV#
-CTUVCRęT
PGUWOM
5COC\KPKGV
ęVTWOW
-CTUVCRęT
PGUWOM
#RVFTQÝę
XKGVę)CK
FKGVNCK
CVF\KGUV
#SBVDJFUĻWJFONùSăHâLĻWBJ
BQUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻESPtâ
WFJEâĻ*[TMùE[JFUĻQâSOF
TVNLâSCVĻVOĻEBSCJOJFUĻE[J
OùKVĻBSĻUVLtHBJUBTĻBQHSJF
[JFOJFN ĻMăE[Ļ[JĪPKVNT
OPE[JFTU$
,SJUJTLTĻCPKâKVNTĻ/FLBWù
KPUJFTĻBQUVSJFUĻBVUPNPCJMJ
ESPtâĻWFJEâĻVOĻTB[JOJFUJFT
BSĻSFNPOUEBSCOăDV#
"
#
$
;JĪPKVNBĻEBĮB ĻLBTĻJSĻSFE[BNBĻLPQâĻBSĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻQSP
CMùNBTĻBUSBtBOâTĻWJFUV
*FUFJDBNTĻTB[JOâUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFSWJTV
*OGPSNâDJKVĻQBSĻQâSùKJFNĻ[JĪPKVNJFN ĻLBTĻTBJTUăUJĻBSĻBVUP
NâUJTLPĻQâSOFTVNLâSCV ĻTLBUăUĻMQQĻ
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUCXQVU/;%#4
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCT/;%#4
7BJSâLBTĻOPĻBVUPNPCJĮBĻGVOLDJKâN ĻQJF
NùSBN ĻQVMLTUFĪB ĻTâOVĻTQPHVĮVĻVO
TMùE[FĪVĻSFHVMùtBOV ĻWBSĻWBEăUĻtBKâ
J[WùMOFTĻBWPUâ
'MURNWCVęEKLC
8KFWUMQPUQNGUUNġFäK
/BWJHâDJKVĻQBĻJ[WùMOùNĻWBSĻWFJLU ĻJ[NBOUPKPU
WJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVTĻWBJĻTUÜSFTĻMBCâT
QVTFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV
p
p
p
p
p
UJFLĻOPSBJEăUTĻUâMSVĪBĻ[WBOT
UJFLĻBUDFMUBĻQBtSFJ[ùKâĻGVOLDJKB
UJFLĻJ[E[ùTUBTĻJFWBEăUâTĻSBLTU[ăNFT
UJFLĻBUDFMUBĻQùEùKâĻBUMBTF
OPUJFLĻQâSWJFUPtBOâTĻV[ĻBVHtVĻJ[WùĮĪV
TJTUùNâ
įTJĻOPTQJFxPUĻWBJĻUVSPUĻOPTQJFTUVĻJMHâL ĻSF[VM
UâUTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
%BxBTĻOPĻGVOLDJKâNĻJSĻJFLĮBVUBTĻTUBOEBSUB
LPNQMFLUâDJKâ ĻCFUĻDJUBTĻJSĻQJFFKBNBTĻLâ
QBQJMEBQSăLPKVNTĻĻUPĻLMâTUTĻJSĻBULBSăHTĻBSăĻOP
UJSHVT
5VSPUĻOPTQJFTUVĻJMHâL ĻWBSĻQâSWJFUPUJFTĻV[ĻBVH
tùKPĻJ[WùĮĪVĻMăNFOJĻ TâLVNBĻTLBUT ĻOPĻLVSJF
OFTĻWBSĻQJFLĮÜUĻWJTâNĻBVUPNPCJĮBĻGVOLDJKâN
J[WùĮĪVĻBWPUJFNĻTLBUăUĻMQQĻ
8KFWUMQPUQNGUUNĘFåKK\XĘNĺWPCXKIđEKLCK
/PTQJFEJFUĻ/;%#4 ĻMBJĻBUWùSUVĻJ[WùMOFT
[FNĻ/;%#4
/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻJ[WùMùUPTBU[ă
NùUVĻJF[ăNùUPĻJ[WùMOFTĻGVOLDJKVĻWBJĻTBHMB
CâUVĻJ[WùMùUPĻGVOLDJKVĻBUNJĪâ
1BHSJF[JFUĻQPHVĻ670' ĻMBJĻSJUJOâUVĻV[
BVHtVV[ĻMFKVĻDBVSJĻJ[WùMĪVĻPQDJKâN
':+6
':+6HWPMEKLCU
"ULBSăCâĻOPĻGVOLDJKBT ĻLVSâĻBUSPEBTĻLVSTPST
LBEĻUJFLĻOPTQJFTUTĻ':+6 ĻVOĻJ[WùMOFTĻMăNFĪB
LVSâĻUBTĻBUSPEBT ĻWBSĻSBTUJFTĻLâEBĻOPĻtăN
TJUVâDJKâN
``
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUCXQVU/;%#4
5VĹTGUVCUVCVĹTC
5âMâLĻJSĻTOJFHUTĻQJFNùST ĻLâĻQJFLĮÜUĻLâEBJĻOP
GVOLDJKâNĻVOĻOPSFHVMùUĻUP ĻJ[NBOUPKPUĻTUÜSFT
WBEăCBTĻUBTUBUÜSV
/;%#4
*[WùMOFTĻBWPUâĻ/;%#4ĻJSĻQJFFKBNBTĻtâEBT
PQDJKBT
/PTQJFEJFUĻWJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVĻ/;
%#4
"SĻăLtĸSBUVĻ ĻSJUJOJFUĻMăE[ĻWBKBE[ăHBKBJ
J[WùMOFJ ĻQJFNĻ5GVVKPIU ĻVOĻQùDĻUBN
PQURKGFKGVĻăLtĸSBUVĻĻBUWFSBTĻBQBLtJ[
WùMOF
8CFĝDCUVCUVCVĨTCXCTCVÞķKTVKGUCVMCTĝDđPQCWFKQ
UKUVĘOCUNĝOGĺCUMCVĝVNRR
2CITKG\KGVĻăLtĸSBUV ĻMBJĻSJUJOâUVĻV[
BVHtVV[ĻMFKVĻTUBSQĻJ[WùMOFTĻPQDJKâN
0QURKGFKGVĻăLtĸSBUV ĻMBJĻJ[WùMùUPTBU[ăNùUV
JF[ăNùUPĻJ[WùMOFTĻGVOLDJKVĻWBJĻTBHMBCâUV
J[WùMùUPĻGVOLDJKVĻBUNJĪâ
':+6Ļ TLBUJFUĻOPEBĮVĻ*[JFtBOBĻOPĻGVOLDJKB
SFxăNBĻĻMQQ /GMNġÝCPCUEGīK
1BtSFJ[ùKBJTĻJ[WùMOFTĻMăNFOJTĻUJFLĻSâEăUTĻWJEVT
LPOTPMFTĻEJTQMFKBĻBVHtùKâĻMBCBKâĻQVTùĻ.FLMù
KJFUĻDFĮVTĻV[ĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻGVOLDJKâN ĻLâ
UBTĻBQSBLTUăUTĻtBKâĻSPLBTHSâNBUâ
5GVVKPIU %CTUGVVKPIU .QEMUGVVKPIU
&QQTUWPNQEM &TKXGTFQQTVJGPCNN
3JUJOJFUĻMăE[ĻWBKBE[ăHBKBJĻJ[WùMOFJ ĻQJFN
%CTUGVVKPIU ĻVOĻOPTQJFEJFUĻăLtĸSBUVĻ
BUWFSBTĻBQBLtJ[WùMOF
3JUJOJFUĻMăE[Ļ.QEMUGVVKPIUĻVOĻOPTQJFEJFU
ăLtĸSBUVĻĻBUWFSBTĻKBVOBĻBQBLtJ[WùMOF
3JUJOJFUĻMăE[Ļ&QQTUWPNQEMĻVOĻOPTQJFEJFU
ăLtĸSBUVĻĻBUWFSBTĻBQBLtJ[WùMOFĻBSĻGVOLDJ
KâN ĻOPĻLVSâNĻJ[WùMùUJFT
*[WùMJFUJFTĻ#NNFQQTUĻWBJĻ&TKXGTFQQT
VJGPCNNĻPQDJKVĻVOĻOPTQJFEJFUĻăLtĸSBUVĻ
tăTĻPQDJKBTĻUVLtBKâĻSÜUJĪâĻUJFLĻJFWJMLUTĻLSV
TUJĪt
*[FKJFUĻOPĻQSPHSBNNBT ĻQBLâQFOJTLJĻJ[FKPU
OPĻJ[WùMOùN ĻăTJĻOPTQJFxPUĻ':+6Ļ ĻWBJ
UVSPUĻUPĻJMHâLĻOPTQJFTUV
1SPDFEÜSBĻJSĻUâEBĻQBUJĻLâĻJ[NBOUPKPUĻWJEVT
LPOTPMFTĻUBVTUJĪVTĻTLBUăUĻMQQĻĻ1/'07Ļ Ļ':+6 ĻVOĻQPHBĻ670'Ļ Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
p
p
p
p
p
/[8
6TKRUVCVKUVKEUĻ 5SJQĻTUBUJTUJDT
&4+8G
5WRRQTVU[UVGOUĻ 4VQQPSUĻTZTUFNT
5GVVKPIUĻ 4FUUJOHT
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUCXQVU/;%#4
p 5VCTV5VQR
p 'EQFTKXKPIIWKFG
/[8
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻTLBUJFUĻTLBUăUĻMQQĻ
MQQ
K\XġīĮWNĦOGPKU
K\XġīĮWNĦOGPKU
MQQĻ
ĻJ[WùĮĪVĻMăNFOJT
8CFĦVęLCCVDCNUVCUKUVġOC
ĻJ[WùĮĪVĻMăNFOJT
fFJUĻJSĻSFE[BNJĻQJSNJFĻĻJ[WùMĪVĻMăNFĪJĻ[FNĻ/;
%#4 5GVVKPIUĻ%BxâNĻJ[WùMOùNĻJSĻBQBLtJ[
WùMOFTĻĻUâEâĻHBEăKVNâĻUâTĻJSĻQMBtâLĻBQSBLTUă
UBTĻBUUJFDăHBKâTĻOPEBĮâT
/;%#4
"UMBTPU ĻWBJĻBLUJWùU1PĻWBJĻEFBLUJWùU1HHĻGVO
LDJKV ĻQBSâEâTĻLWBESâUT
/[8
$TCWEKGPCUVCVKUVKMC
/;%#4
6TKRUVCVKUVKEU
57ĻFLSâOâĻWùTUVSFĻJSĻBUUùMPUBĻLâĻKPTMVĻEJB
HSBNNBĻBSĻWJEùKPĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪVĻVOĻWJEùKP
âUSVNV ĻTLBUăUĻMQQĻ
&4+8G
/;%#4
&4+8G
1PĻBUMBTăUTĻLWBESâUT
%JTQMFKBĻFLSâOâĻSFE[BNTĻWJTVĻBVUPNBtăOBT
WBEăUâKBĻBUCBMTUBĻTJTUùNVĻTBSBLTUTĻĻtFJUĻUâT
WBSĻBLUJWùUĻWBJĻEFBLUJWùU
1HHĻUVLtTĻLWBESâUT
/;%#4
5WRRQTVU[UVGOU
p "UMBTJFUĻ1P1HH ĻOPTQJFxPUĻ1-ĻVOĻQùDĻUBN
EPEJFUJFTĻâSâĻOPĻJ[WùMOFT ĻOPTQJFxPUĻ':+6
.:Ļ$"3ĻĻ4VQQPSUĻTZTUFNT
%CTUGVVKPIU
%JTQMFKBĻFLSâOâĻSFE[BNTĻBVUPNBtăOBTĻWBEă
UâKBĻBUCBMTUBĻTJTUùNVĻQBtSFJ[ùKâĻTUBUVTBĻLPQ
TBWJMLVNT
%CTMG[OGOQT[
+GUVCVĦÝCPCK\XġNPGU
*[WùĮĪVĻTUSVLUÜSBĻJSĻtâEB
0O
0GG
MQQ
VO
MQQ
fFJUĻJSĻTOJFHUBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻ7PMWPĻ4UBSU
4UPQĻTJTUùNV ĻLâĻBSăĻJFUFJLVNJĻQBSĻCSBVLtBOBT
NFUPEùN ĻLBTĻĮBVKĻUBVQăUĻFOFSīJKV
``
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUCXQVU/;%#4
.QEMUGVVKPIU
"VUPNBUJDĻEPPSĻMPDLJOH
0O
0GG
%PPSTĻVOMPDL
MQQ
MQQ
VO
MQQ
"MMĻEPPST
0GG
5JMUĻMFGUĻNJSSPS
ĻTFD
5JMUĻSJHIUĻNJSSPS
.KIJVUGVVKPIU
ĻTFD
%PPSTĻPOĻTBNF
TJEF
%PPSĻMPDLĻDPOGJSNBUJPO
MJHIU
#PUIĻGSPOUĻEPPST
)PNFĻTBGFĻMJHIUĻEVSBUJPO
ĻTFD
ĻTFD
MQQ
5SJQMFĻJOEJDBUPS
0O
5FNQPSBSZĻ-)ĻUSBGGJD
6OMPDLĻDPOGJSNBUJPOĻMJHIU
0GG
0O
0O
MQQ
VO
MQQ
0GG
0GG
WBJ
5FNQPSBSZĻ3)ĻUSBGGJD
0O
0GG
MQQ
0GG
0GG
0O
MQQ
ĻTFD
0O
"VEJCMFĻDPOGJSNBUJPO
MQQ
VO
MQQ
ĻTFD
MQQ
"NCJFOUĻMJHIU
DPMPVST
"OZĻEPPS
"TLĻXIFOĻFYJUJOH
"QQSPBDIĻMJHIUĻEVSBUJPO
"NCJFOUĻMJHIU
"MMĻEPPST
"DUJWBUFĻPODF
MQQ
'MPPSĻMJHIUT
,FZMFTTĻFOUSZ
4GFWEGF)WCTF
'PMEĻNJSSPST
*OUFSJPSĻMJHIU
%SJWFSĻEPPS ĻUIFO
BMM
5KFGOKTTQTUGVVKPIU
MQQ
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUCXQVU/;%#4
"DUJWFĻCFOEJOHĻMJHIUT
0O
MQQ
0GG
"VYJMJBSZĻMJHIUT
0O
MQQ
-PX
.FEJVN
MQQ
0O
MQQ
.CPG-GGRKPI#KF
0O
0GG
0GG
8BSOJOHĻEJTUBODF
0OĻBUĻTUBSUVQ
-POH
0O
/PSNBM
0GG
4IPSU
0GG
5VGGTKPIYJGGNHQTEG
%QNNKUKQP9CTPKPI
*ODSFBTFEĻTFOTJUJWJUZ
8BSOJOHĻTPVOE
0O
0O
0GG
0GG
"TTJTUBODFĻBMUFSOBUJWFT
7JCSBUJPOĻPOMZ
)JHI
0GG
4GUGVECTUGVVKPIU
7JTâNĻ%CTUGVVKPIUĻJ[WùMOùNĻJS
OPSâEăUJĻTâLPUOùKJFĻSÜQOăDBTĻJFTUBUă
KVNJ
&TKXGTUWRRQTVU[UVGOU
4UFFSJOHĻBTTJTUĻPOMZ
'VMMĻGVODUJPO
5RGGFKPKPHQVCKPOGPVFKURNC[
0O
MQQ
4QCF5KIP+PHQTOCVKQP
0O
MQQ
0GG
5RGGFCNGTV
0O
0GG
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUCXQVU/;%#4
&56%
0O
MQQ
0GG
%KV[5CHGV[
0O
MQQ
0GG
$.+5
0O
MQQ
0GG
0O
0GG
0O
MQQ
0GG
&TKXGT#NGTV
0O
0GG
5[UVGOQRVKQPU
6KOGHQTOCV
ĻI
MQQ
MQQ
5JQYJGNRVGZV
MQQ
%JTQMFKBĻFLSâOBĻQBtSFJ[ùKâĻSâEăKVNB
TLBJESPKPtBJTĻUFLTUTĻJSĻSFE[BNTĻUBE
KBĻJSĻBUMBTăUBĻtâEBĻGVOLDJKB
5ETGGPUCXGT
0O
0GG
1BtSFJ[ùKBJTĻFLSâOBĻTBUVSTĻQBSâEâT
WùMSFJ[ ĻKBĻUJFLĻBLUJWJ[ùUTĻLâETĻOPĻ57
FLSâOBĻUBVTUJĪJFNĻWBJĻWBEăCBTĻTMù
ExJFN
0O
0GG
ĻI
57ĻFLSâOBĻQBtSFJ[ùKBJTĻTBUVST
OPE[JFTUĻQùDĻCF[EBSCăCBTĻQFSJPEB
VOĻUPĻOPNBJOBĻUVLtTĻFLSâOT ĻKB
tâEBĻPQDJKBĻJSĻJ[WùMùUB
%TQUU6TCHHKE#NGTV
&KUVCPEG#NGTV
6KOG
*OTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻQVMLTUFĪBĻMBJLV
WBSĻJFTUBUăUĻtFJU
&KUVCPEGCPFHWGNWPKVU
MQQ
.1(Ļ 6,
.1(Ļ 64
LNM
MLN
6GORGTCVWTGWPKV
$FMTJVT
'BISFOIFJU
.CPIWCIG
5JFLĻJ[WùMùUBĻâSBĻUFNQFSBUÜSBTĻSâEă
KVNVĻNùSWJFOăCBĻVOĻLMJNBUBĻLPOUSP
MFTĻTJTUùNBTĻJFTUBUăKVNJ
5JFLĻJ[WùMùUBĻJ[WùMĪVĻUFLTUVĻWBMPEB
8QNWOGNGXGNU
7PJDFĻPVUQVUĻWPMVNF
'SPOUĻQBSLĻBTTJTUĻWPMVNF
3FBSĻQBSLĻBTTJTUĻWPMVNF
1IPOFĻSJOHJOHĻWPMVNF
MQQ
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUCXQVU/;%#4
4GUGVU[UVGOQRVKQPU
7JTâNĻ5[UVGOQRVKQPUĻJ[WùMOùNĻJS
OPSâEăUJĻTâLPUOùKJFĻSÜQOăDBTĻJFTUBUă
KVNJ
8QKEGUGVVKPIU
5JLBJĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻ7PMWPĻ(14
OBWJHâDJKBTĻTJTUùNVĻ35* ĻĻTLBUJFU
BUTFWJtĸPĻSPLBTHSâNBUV
8QKEGVWVQTKCN
făĻJ[WùMOFTĻPQDJKBĻ Ļ1-ĻTOJFE[
NVUJTLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻTJTUùNBT
EBSCăCV
8QKEGEQOOCPFNKUV
1IPOFĻDPNNBOET
1IPOF
1IPOFĻDBMMĻDPOUBDU
1IPOFĻEJBMĻOVNCFS
/BWJHBUJPOĻDPNNBOET
/BWJHBUJPO
/BWJHBUJPOĻSFQFBU
JOTUSVDUJPO
/BWJHBUJPOĻHPĻUP
BEESFTT
NùSVTĻQBSĻQJFFKBNBKâNĻOBWJHâDJKBT
TJTUùNBTĻCBMTTĻLPNBOEâN
8QKEGWUGTUGVVKPI
%FGBVMUĻTFUUJOH
6TFSĻ
6TFSĻ
*SĻJFTQùKBNTĻJ[WFJEPUĻPUSVĻMJFUPUâKB
QSPGJMVĻĻUBTĻJSĻùSUJ ĻKBĻBVUPNPCJMJ
TJTUùNVĻSFHVMâSJĻJ[NBOUPĻWBJSâL
OFLâĻWJFOBĻQFSTPOBĻ&GHCWNVUGV
VKPIĻBUKBVOPĻSÜQOăDBTĻJFTUBUăKVNVT
8QKEGVTCKPKPI
(FOFSBMĻDPNNBOET
6TFSĻ
)FMQ
6TFSĻ
$BODFM
7PJDFĻUVUPSJBM
*[WùMOFTĻPQDJKBTĻ[FNĻ2JQPGEQO
OCPFUĻTOJFE[ĻWBJSâLVTĻQJFNùSVT
QBSĻQJFFKBNBKâNĻCBMTTĻLPNBOEâN
ĻUJLBJĻUâEâĻHBEăKVNâ ĻKBĻJSĻJOTUBMùUT
NPCJMBJTĻUâMSVOJT ĻLBNĻJFTQùKPUB
#MVFUPPUIŸĻGVOLDJKBĻ-BJĻTBĪFNUV
QMBtâLVĻVOĻEFUBMJ[ùUâLVĻJOGPSNâDJKV
ĻTLBUăUĻMQQĻ
"SĻ8QKEGVTCKPKPIĻCBMTTĻBUQB[ătB
OBTĻTJTUùNBĻNâDâTĻBUQB[ăUĻWBEăUâKB
CBMTJĻVOĻJ[SVOVĻ&LSâOâĻQBSâEâT
WBJSâLBTĻGSâ[FT ĻLBTĻWBEăUâKBNĻTLBĮJ
KâOPMBTBĻ,BEĻTJTUùNBĻJSĻJFQB[JOVTJ
WBEăUâKBĻSVOBTĻWFJEV ĻGSâxVĻSâEătBOB
UJFLĻQâSUSBVLUBĻ1ùDĻUBNĻJ[WùMOù
8QKEGWUGTUGVVKPIĻWBSĻJ[WùMùUJFT
QJFNùSBN Ļ7UGT ĻMBJĻTJTUùNB
LMBVTăUPTĻQBSFJ[BKâĻMJFUPUâKâ
*[WùMOFTĻPQDJKBTĻ[FNĻ0CXKICVKQP
EQOOCPFUĻTOJFE[ĻWBJSâLVTĻQJF
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
+\XġNPGUCXQVU/;%#4
8QKEGQWVRWVXQNWOG
#WVQOCVKEDNQYGTCFLWUVOGPV
&LSâOâĻQBSâEâTĻTLBĮVNBĻSFHVMB
UPSTĻ3ăLPKJFUJFTĻtâEJ
/PSNBM
)JHI
/PSFHVMùKJFUĻTLBĮVNVĻBSĻăLtĸ
SBUV
-PX
4GEKTEWNCVKQPVKOGT
7FJDJFUĻLMBVTătBOâTĻQâSCBVEJ
J[NBOUPKPUĻ1-
0O
*[NBOUPKJFU':+6 ĻMBJĻTBHMBCâUV
JFTUBUăKVNVĻVOĻJ[JFUVĻOPĻJ[WùM
OFT
0GG
#WVQOCVKETGCTFGHTQUVGT
8QKEG21+NKUV
&EJUĻMJTU
%NKOCVGUGVVKPIU
MQQ
&KX:¥81&EQFG
MQQ
$NWGVQQVJUQHVYCTGXGTUKQPKP
ECT
MQQ
5JLBJĻBVUPNBtăOâNĻBSĻ7PMWPĻ(14
OBWJHâDJKBTĻTJTUùNVĻĻTLBUJFUĻBUTF
WJtĸPĻSPLBTHSâNBUV
0GG
7JTâNĻ%NKOCVGUGVVKPIUĻJ[WùMOùN
JSĻOPSâEăUJĻTâLPUOùKJFĻSÜQOăDBT
JFTUBUăKVNJ
(CXQWTKVGU (#8
8QNXQ1P%CNN
"QSBLTUăUTĻBUTFWJtĸâĻSPLBTHSâNBUâ
+PHQTOCVKQP
8+0PWODGT
0GG
4GUGVENKOCVGUGVVKPIU
MQQ
MQQ
/CRCPFUQHVYCTGXGTUKQP
0O
-BJĻTBĪFNUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV
QBSĻJFSăDùNĻVOĻCBMTTĻBUQB[ătBOV
TLBUJFUĻOBWJHâDJKBTĻTJTUùNBTĻăQBt
OJFLBĻSPLBTHSâNBUV
0WODGTQHMG[U
0O
+PVGTKQTCKTSWCNKV[U[UVGO
*FSăÀVĻTLBJUTĻJSĻJFWùSPKBNTĻVOĻBUtĸJ
SBTĻBULBSăCâĻOPĻUJSHVTĻfBKâĻTBSBL
TUâĻWBSĻTBHMBCâUĻNBLTJNâMJĻĻJFNă
ĮPUâTĻJFSăDFT
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
MQQ
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
8KURęTĦIK
-NKOCVCMQPVTQNG
fJTĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻFMFLUSPOJTLPĻLMJ
NBUBĻLPOUSPMJĻ,MJNBULPOUSPMFTĻTJTUùNBĻTJT
UùNBĻE[FTùĻWBJĻTJMEB ĻLâĻBSăĻTBVTJOBĻHBJTV
TBMPOâ
2+'<ÿ/'
(BJTBĻLPOEJDJPOùUâKBĻTJTUùNVĻ "$ ĻWBS
J[TMùHU ĻCFU ĻMBJĻTBMPOâĻOPESPtJOâUVĻWJTMB
CâLPĻJFTQùKBNPĻLMJNBUBĻLPNGPSUVĻVO
OPWùSTUVĻMPHVĻBJ[TWătBOV ĻUBJĻWBKBE[ùUV
WJFONùSĻCÜUĻJFTMùHUBJ
2CÝTGK\ġLęVGORGTCVĹTC
5FNQFSBUÜSB ĻLPĻKÜTĻJ[WùMBUJFT ĻBUCJMTUĻGJ[JTLB
KâNĻTBKÜUâN ĻĪFNPUĻWùSâĻUâEVTĻGBLUPSVTĻLâ
HBJTBĻâUSVNT ĻNJUSVNT ĻTBVMFTĻJFEBSCăCB
TBMPOâĻVOĻBVUPNBtăOBTĻâSQVTù
4JTUùNâĻJFLĮBVUTĻTBVMFTĻTFOTPST ĻLBTĻOPTBLB
OPĻLVSBTĻQVTFTĻTBMPOâĻTQăEĻTBVMFĻ5BT
OP[ăNù ĻLBĻUFNQFSBUÜSBĻTUBSQĻMBCâTĻVOĻLSFJ
TâTĻQVTFTĻWFOUJMâDJKBTĻBUWFSùNĻWBSĻBUtĸJSUJFT
OFTLBUPUJFTĻV[ĻUP ĻLBĻBCâNĻQVTùNĻJFTUBUăUB
WJFOâEBĻUFNQFSBUÜSB
5GPUQTWCVTCÝCPęUXKGVC
p 4BVMFTĻTFOTPSTĻJSĻOPWJFUPUTĻQSJFLtùKâ
QBOFĮBĻBVHtQVTù
p 1BTBxJFSVĻTBMPOBĻUFNQFSBUÜSBTĻTFOTPST
BUSPEBTĻ[FNĻLMJNBUBĻLPOUSPMFTĻQBOFĮB
p ĂSBĻUFNQFSBUÜSBTĻTFOTPSTĻBUSPEBTĻTâOV
TQPHVMă
2+'<ÿ/'
/FBQLMâKJFUĻVOĻOFOPCMPĸùKJFUĻTFOTPSVTĻBS
BQīùSCVĻWBJĻDJUJFNĻQSJFLtNFUJFN
5ęPWNQIK
OùtBOVĻWBSĻăTMBJDăHJĻJ[TMùHUĻ5BEĻăTMBJDăHJĻWBS
QBBVHTUJOâUJFTĻUFNQFSBUÜSBĻTBMPOâ
-QPFGPUġÝCPęU
4JMUPTĻMBJLBĻBQTUâLĮPTĻ[FNĻBVUPNBtăOBTĻOP
LPOEJDJPOùtBOBTĻTJTUùNBTĻWBSĻQJMùUĻLPOEFO
TâUTĻ5BTĻJSĻOPSNâMJ
.GFWUWPUPKGIU
/PUăSJFUĻMFEVĻVOĻTOJFHVĻOPĻLMJNBUBĻLPOUSPMFT
HBJTBĻJFQMÜEFTĻBUWFSFTĻ SFTUFTĻTUBSQĻE[JOùKB
QâSTFHVĻVOĻWùKTUJLMV 2KNPĦICUICKUCRCFGXGUHWPMEKLC
-BJĻOPESPtJOâUV ĻLBĻHBJTBĻLPOEJDJPOùtBOB
EBSCPKBTĻPQUJNâMJ ĻTâOVĻMPHJFNĻKâCÜUĻBJ[WùS
UJFN
făĻGVOLDJKBĻWJFOMBJLVTĻBUWFSBJ[WFSĻWJTVTĻTâOV
MPHVT ĻVOĻUPĻWBSĻJ[NBOUPU ĻQJFNùSBN ĻMBJĻâUSJ
J[WùEJOâUVĻBVUPNPCJMJĻLBSTUâĻMBJLâ ĻTLBUăU
MQQĻ
.QIWCK\UXĦÝCPC
2CUCäKGTWUCNQPCICKUCHKNVTU
/PWùSTJFUĻBJ[TWătBOVĻOPĻMPHVĻJFLtQVTFT ĻWJT
QJSNTĻJ[NBOUPKPUĻBULBVTùtBOBTĻGVOLDJKV
-BJĻTBNB[JOâUVĻMPHVĻBJ[TWătBOBTĻSJTLV ĻV[UVSJFU
MPHVTĻUăSVTĻVOĻUăSJFU ĻJ[NBOUPKPUĻMPHVĻUăSătBOBT
MăE[FLMJ
)CKUCMQPFKEKQPġÝCPCUUKUVġOCU
ĦUNCKEĦICCVUNġIÝCPęU
7JTTĻBVUPNBtăOBTĻQBTBxJFSVĻTBMPOâĻJFOâLP
tBJTĻHBJTTĻUJFLĻBUUăSăUTĻGJMUSâĻ5BTĻQFSJPEJTLJ
KâOPNBJOBĻ*FUFJDBNJFĻNBJĪBTĻJOUFSWâMJĻBUSP
EBNJĻ7PMWPĻBQLPQFTĻQSPHSBNNâĻ+BĻBVUPNP
CJMJTĻUJFLĻFLTQMVBUùUTĻOPQJFUOJĻQJFTâSĪPUâ
BQLâSUùKâĻWJEù ĻWBSĻCÜUĻOFQJFDJFtBNTĻGJMUSV
OPNBJOăUĻEBVE[ĻCJFxâL
,BEĻE[JOùKBNĻJSĻOFQJFDJFtBNBĻQJMOBĻKBVEB
QJFN ĻNBLTJNâMBNĻQBâUSJOâKVNBNĻWBJĻCSBV
DPUĻBVHtVQĻLBMOâĻBSĻQJFLBCJ ĻHBJTBĻLPOEJDJP
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ&$$
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
2+'<ÿ/'
*SĻEBxâEVĻWFJEVĻQBTBxJFSVĻTBMPOBĻGJMUSJĻ1âS
MJFDJOJFUJFT ĻLBĻJSĻV[TUâEăUTĻQBSFJ[BJTĻGJMUST
6ĦTęU\QPCUUCNQPCMQORNGMVU %NGCP
<QPG+PVGTKQT2CEMCIG%<+2
făĻGVOLDJKBĻV[UVSĻQBTBxJFSVĻTBMPOVĻUăSâLVĻOP
BMFSīJKVĻVOĻBTUNVĻJ[SBJTPtâNĻWJFMâNĻ-BJ
TBĪFNUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻ$;*1 ĻTLBUJFU
BVUPNPCJĮBĻJFHâEFTĻLPNQMFLUâDJKâĻJFLĮBVUP
CSPtÜSV
,PNQMFLUâĻJFUWFSUT
p 1BTUJQSJOâUBĻWFOUJMBUPSBĻEBSCăCB ĻLBT
OP[ăNù ĻLBĻWFOUJMBUPSTĻTâLĻEBSCPUJFTĻQùD
BVUPNPCJĮBĻBUWùStBOBTĻBSĻUâMWBEăCBTĻQVMUT
BUTMùHVĻ7FOUJMBUPSTĻQJFQJMEBĻQBTBxJFSV
TBMPOVĻBSĻTWBJHVĻHBJTVĻfăĻGVOLDJKBĻTâL
EBSCPUJFTĻQùDĻWBKBE[ăCBTĻVOĻUJFLĻJ[TMùHUB
BVUPNâUJTLJĻQùDĻLâEBĻMBJLB ĻLBEĻUJFL
BUWùSUBTĻLâEBTĻOPĻTBMPOBĻEVSWăNĻ7FOUJMB
UPSBĻEBSCăCBTĻMBJLTĻUJFLĻQBLâQFOJTLJ
TBNB[JOâUT ĻTBNB[JOPUJFTĻOFQJFDJFtBNă
CBJ ĻMăE[ĻBVUPNPCJMJTĻLĮÜTUĻĻHBEVTĻWFDT
p (BJTBĻLWBMJUâUFTĻTJTUùNBĻĻ*"24ĻJSĻQJMOăCâ
BVUPNBUJ[ùUBĻTJTUùNB ĻLBTĻBUUăSBĻHBJTV
TBMPOâĻOPĻUâEJFNĻQJFNBJTăKVNJFNĻLâĻEBĮJ
ĪBT ĻPHĮÜEFĪSBxJ ĻTMâQFLĮBĻPLTăEJĻVO
[FNFTĻMăNFĪBĻP[POT
2+'<ÿ/'
-BJĻTBHMBCâUVĻ$;*1ĻTUBOEBSUVĻBVUPNBtă
OâNĻBSĻ$;*1ĻVOĻ*"24 ĻGJMUSTĻKâNBJOBĻQùD
ĻĻLNĻWBJĻSFJ[JĻHBEâĻBULBSăCâĻOPĻUâ
LBTĻJFTUâKBTĻQJSNBJTĻ5PNùSĻNBLT
ĻĻLNĻWJSTĻĻHBEJFNĻ"VUPNBtăOâN
CF[Ļ$;*1ĻHBEăKVNPT ĻLBEĻLMJFOUTĻOFWùMBT
TBHMBCâUĻ$;*1ĻTUBOEBSUV Ļ*"24ĻGJMUSTĻKâOP
NBJOBĻQBSBTUâTĻBQLPQFTĻMBJLâ
5CNQPCKGMęTVQLWOęK\OCPVQLKGVVKMCK
RęTDCWFĦVWUOCVGTKęNWU
tBOB ĻTLBUăUĻMQQĻ
p
(BJTBĻLWBMJUâUFTĻTJTUùNBĻ*"24 ĻTLBUăU
MQQĻ
,MJNBUBĻLPOUSPMFTĻTJTUùNBTĻGVOLDJKâNĻWBS
BUJFTUBUăUĻOPLMVTùKVNBĻJFTUBUăKVNVTĻJ[WùMĪV
TJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %NKOCVG
UGVVKPIU 4GUGVENKOCVGUGVVKPIU
)CKUCRNĹUOCUUCFCNĦLWOU
.BUFSJâMJĻJSĻJ[TUSâEâUJ ĻMBJĻTBNB[JOâUVĻQVUFLĮV
EBVE[VNVĻQBTBxJFSVĻTBMPOâ ĻVOĻUJFĻBUWJFHMP
QBTBxJFSVĻTBMPOBĻV[UVSùtBOVĻUăSăCâĻ1BLMâKJ
HBOĻTBMPOâ ĻHBOĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâĻJSĻJ[ĪF
NBNJ ĻUPTĻJSĻWJFHMJĻJ[ĪFNUĻVOĻJ[UăSăUĻ*[NBOUPKJFU
UJLBJĻ7PMWPĻJFUFJLUPTĻUăSătBOBTĻVOĻBVUPLPQtB
OBTĻMăE[FLĮVT ĻTLBUăUĻMQQĻ
+\XġNPGUKGUVCVĦLWOK
*[NBOUPKPUĻWJEVTLPOTPMJ ĻWBSĻBLUJWùUEFBLUJWùU
ÀFUSBTĻLMJNBUBĻLPOUSPMFTĻTJTUùNBTĻGVOLDJKBT
WBJĻNBJOăUĻUPĻOPLMVTùKVNBĻJFTUBUăKVNVTĻ7JTQâ
SăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùMĪVĻOBWJHâDJKV ĻTLBUăU
MQQĻ
*FQMÜTUPtBJTĻHBJTTĻUJFLĻTBEBMăUTĻV[ĻWBJSâLâN
EBxâEâNĻWFOUJMâDJKBTĻBUWFSùNĻTBMPOâ
p 7FOUJMBUPSBĻâUSVNTĻBVUPNâUJTLBKâĻSFxăNâ
(BJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNTĻJSĻQJMOăCâĻBVUPNâ
UJTLTĻ#761ĻSFxăNâ p 3FDJSLVMâDJKBTĻUBJNFSJTĻTBMPOBĻHBJTBĻSFDJS
+BĻOFQJFDJFtBNT ĻUPĻWBSĻSFHVMùUĻNBOVâMJ ĻTLB
UăUĻMQQĻ
TLBUăUĻMQQĻ
LVMâDJKBJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
p "J[NVHVSùKâĻMPHBĻBVUPNâUJTLBĻBULBVTù
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
)CKUCMCPęNKKPUVTWOGPVWRCPGNĦ
"UWùSUBT
"J[WùSUBT
(BJTBĻQMÜTNBĻV[ĻTâOJFN
(BJTBĻQMÜTNBĻV[ĻBVHtVMFKV
7JS[JFUĻLBOâMVTĻV[ĻTâOVĻMPHJFN ĻMBJĻMJLWJEùUV
BJ[TWăEVNV
2+'<ÿ/'
"UDFSJFUJFT ĻLBĻNB[JĻCùSOJĻWBSĻCÜUĻKVUăHJĻQSFU
HBJTBĻQMÜTNVĻVOĻDBVSWùKV
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
'NGMVTQPKUMęMNKOCVCMQPVTQNG'%%
7FOUJMBUPST
#761
&MFLUSJTLJĻBQTJMEâNTĻQSJFLtùKBJTĻTùEFLMJT
LSFJTBKâĻQVTù
"QTJMEâNTĻWùKTUJLMT ĻVOĻNBLTĻBULBVTùUâKB
SFxăNT
(BJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNTĻĻHSăEBTĻWFOUJ
MâDJKB
(BJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNTĻĻJOTUSVNFOUV
QBOFĮBĻHBJTBĻWFOUJMâDJKB
"J[NVHVSùKâĻTUJLMBĻVOĻTâOVĻTQPHVĮVĻBQTJM
EăUâKJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
*FTUBUătBOB ĻUFNQFSBUÜSBTĻSFHVMùtBOBT
LSFJTâMBCâĻQVTF
&MFLUSJTLJĻBQTJMEâNTĻQSJFLtùKBJTĻTùEFLMJT
MBCBKâĻQVTù
5FNQFSBUÜSBTĻLPOUSPMF
(BJTBĻSFDJSLVMâDJKB
#%ĻqĻqĻHBJTBĻLPOEJDJPOùtBOBĻJFTMùHUB
J[TMùHUB
(BJTBĻTBEBMFĻĻWùKTUJLMBĻBULBVTùUâKT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
'NGMVTQPKUMęVGORGTCVĹTCUMQPVTQNG'6%
7FOUJMBUPST
&MFLUSJTLJĻBQTJMEâNTĻQSJFLtùKBJTĻTùEFLMJT
LSFJTBKâĻQVTù
"J[NVHVSùKâĻTUJLMBĻVOĻTâOVĻTQPHVĮVĻBQTJM
EăUâKJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
(BJTBĻSFDJSLVMâDJKB
#%ĻqĻqĻHBJTBĻLPOEJDJPOùtBOBĻJFTMùHUB
J[TMùHUB
&MFLUSJTLJĻBQTJMEâNTĻQSJFLtùKBJTĻTùEFLMJT
MBCBKâĻQVTù
"QTJMEâNTĻWùKTUJLMT ĻVOĻNBLTĻBULBVTùUâKB
SFxăNT
5FNQFSBUÜSBTĻLPOUSPMF
(BJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNTĻĻHSăEBTĻWFOUJ
MâDJKB
(BJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNTĻĻJOTUSVNFOUV
QBOFĮBĻHBJTBĻWFOUJMâDJKB
(BJTBĻTBEBMFĻĻWùKTUJLMBĻBULBVTùUâKT
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
5NġFäWXCFĦDC
#RUKNFęOKGUġFGMīK
2TKGMÝġLKGUġFGMīK
5SăTSFJ[ĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV ĻUJFLĻOPSFHVMùUT
WJT[FNâLBJTĻTJMUVNBĻMăNFOJTĻqĻ57ĻFLSâOâĻJFEF
HBTĻWJFOTĻPSBOxJĻMBVLT
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪVĻÀFUSBTĻSFJ[FT ĻMBJĻJ[TMùHUV
BQTJMEJĻqĻOFEFHĻOFWJFOTĻMBVLT
$4ÿ&+0ó,7/5
"QTJMEâNPTĻTùEFLĮVTĻOFESăLTUĻMJFUPUĻDJMWùLJ
LVSJFNĻJSĻBQHSÜUJOâUBĻTQùKBĻTBKVTUĻUFNQFSB
UÜSBTĻQBBVHTUJOâtBOPTĻTBNB[JOâUBTĻKVUăCBT
EùĮĻWBJĻLVSJFNĻJSĻBQHSÜUJOâUBĻBQTJMEâNP
TùEFLĮVĻWBEăCBTĻTMùExVĻSFHVMùtBOBĻ1SFUùKâ
HBEăKVNâĻWBSĻHÜUĻBQEFHVNVT
#K\OWIWTġLCKUUġFGMNKU
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪVĻUSăTSFJ[ ĻMBJĻJFHÜUVĻWJT[F
NâLPĻTJMUVNBĻMăNFOJĻqĻEFHĻWJFOBĻTJHOâMMBN
QJĪB
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪVĻÀFUSBTĻSFJ[FT ĻMBJĻJ[TMùHUV
GVOLDJKVĻqĻOFEFHĻOFWJFOBĻMBNQJĪB
8GPVKNCVQTU
2+'<ÿ/'
+BĻWFOUJMBUPSTĻJSĻQJMOăHJĻJ[TMùHUT ĻUBEĻHBJTB
LPOEJDJPOùUâKTĻOFEBSCPKBT ĻVOĻUBTĻWBSĻJ[SBJ
TăUĻMPHVĻBJ[TWătBOV
'%%XGPVKNCVQTCUNġF\KU
8KFWUMQPUQNGU68GMTđPđKTCVVĘNQVURCÞTGK\ĘLCKU
UKNVWOCNĝOGPKU
7JFOSFJ[ĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV
UJFLĻOPSFHVMùUTĻWJTBVHTUâLBJT
TJMUVNBĻMăNFOJTĻĻWJEVTLPOTP
MFTĻ57ĻFLSâOâĻJFEFHBTĻUSăT
PSBOxJĻMBVLJĻ TLĻBUUùMV
JFQSJFLt UJFLĻEFBLUJWùUT
%JWSFJ[ĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV ĻUJFLĻOPSFHVMùUT
[FNâLTĻTJMUVNBĻMăNFOJTĻqĻ57ĻFLSâOâĻJFEFHBT
EJWJĻPSBOxJĻMBVLJ
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪVĻWJFOSFJ[ ĻMBJĻJFHÜUVĻBVH
TUâLPĻTJMUVNBĻMăNFOJĻqĻEFHĻUSăTĻTJHOâMMBNQJĪBT
/PTQJFEJFUĻUBVTUJĪVĻEJWSFJ[ ĻMBJĻJFHÜUVĻ[FNâLV
TJMUVNBĻMăNFOJĻqĻEFHĻEJWBTĻTJHOâMMBNQJĪBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
1BHSJF[JFUĻQPHV ĻMBJĻQBMJFMJ
OâUVĻWBJĻTBNB[JOâUVĻWFOUJMB
UPSBĻEBSCăCBTĻâUSVNVĻ#761
+BĻJSĻBUMBTăUTĻ#761ĻSFxăNT
WFOUJMBUPSTĻâUSVNTĻUJFLĻSFHV
MùUTĻBVUPNâUJTLJ ĻVOĻJFQSJFLt
JFTUBUăUBJTĻWFOUJMBUPSBĻâUSVNT
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
'6%XGPVKNCVQTCUNġF\KU
1BHSJF[JFUĻQPHV ĻMBJĻQBMJFMJ
OâUVĻWBJĻTBNB[JOâUVĻWFOUJMB
UPSBĻEBSCăCBTĻâUSVNV
TLĻBUUùMVĻ[FNâL ĻVOĻCVMUJĪBĻLBUSBTĻBUUùMB
EBĮBTĻQSJFLtQVTùĻOPSâEBĻJ[WùMùUPĻHBJTBĻQMÜT
NBTĻTBEBMăKVNVĻ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBS
HBJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNV ĻTLBUăUĻMQQĻ
)CKUCRNĹUOCUUCFCNĦLWOU
JFTUBUăKVNJĻUJFLĻJ[TMùHUJĻ57ĻFLSâOâĻQBSâEâT
#761%.+/#6'
7FOUJMBUPSBĻâUSVNVĻBVUPNâUJTLBKâĻSFxăNâĻWBS
JFTUBUăUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FN
5GVVKPIU %NKOCVGUGVVKPIU #WVQOCVKE
DNQYGTCFLWUVOGPVĻ*[WùMJFUJFTĻ.QY Ļ0QTOCN
WBJĻ*KIJ
p .QYĻĻ"VUPNâUJTLâĻWFOUJMBUPSBĻWBEăCB
1SJPSJUâUFĻJSĻMùOBJĻHBJTBĻQMÜTNBJ
p 0QTOCNĻĻ"VUPNâUJTLâĻWFOUJMBUPSBĻWBEăCB
p *KIJĻĻ"VUPNâUJTLâĻWFOUJMBUPSBĻWBEăCB
1SJPSJUâUFĻJSĻJOUFOTăWâLBJĻHBJTBĻQMÜTNBJ
1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
+\XĘNĘVCKUICKUCRNĨUOCUUCFCNĝLWOUKTCVVĘNQVU
XKFWUMQPUQNGU68GMTđPđ
#761
(BJTBĻTBEBMFĻĻWùKTUJLMBĻBULBVTùUâKT
(BJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNTĻĻJOTUSVNFOUV
QBOFĮBĻHBJTBĻWFOUJMâDJKB
(BJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNTĻĻHSăEBTĻWFOUJ
MâDJKB
"UUùMâĻQBSâEăUBTĻUSăTĻTQJFEQPHBTĻ/PTQJFxPU
QPHBT Ļ57ĻFLSâOâĻJFEFHBTĻBUCJMTUPtBJTĻBUUùMT
'VOLDJKBĻ"VUPĻBVUPNâUJTLJ
SFHVMùĻUFNQFSBUÜSV ĻHBJTB
LPOEJDJPOùtBOV ĻWFOUJMBUPSB
EBSCăCBTĻâUSVNV ĻSFDJSLVMâ
DJKVĻVOĻHBJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMJ
6GORGTCVĹTCUMQPVTQNG
*FEBSCJOPUĻE[JOùKV ĻUJFLĻBUKBVOPUJĻQùEùKJFĻJFTUB
UăKVNJ
2+'<ÿ/'
"QTJMEJĻWBJĻBUE[FTùtBOVĻOFWBSĻQBâUSJOâU
J[WùMPUJFTĻBVHTUâLVĻWBJĻ[FNâLVĻUFNQFSB
UÜSVĻOFLâĻOFQJFDJFtBNT
+BĻKÜTĻJ[WùMBUJFTĻWJFOVĻWBJĻWBJSâLBTĻNBOVâMâT
GVOLDJKBT ĻDJUBTĻGVOLDJKBTĻUVSQJOBĻLPOUSPMùU
BVUPNâUJTLJĻ/PTQJFxPUĻ#761 ĻWJTJĻNBOVâMJF
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ&$$
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
'%%VGORGTCVĹTCUTGIWNġÝCPC
'6%VGORGTCVĹTCUTGIWNġÝCPC
1BTBxJFSVĻTBMPOBĻUFNQFSB
UÜSVĻWBSĻSFHVMùUĻBSĻQPHV
#RUKNFęOUXġLUVKMNU WPOCMU
CVMCWUġVęLCTGäĦOU
#%p)CKUCMQPFKEKQPġÝCPCKGUNġIVC
K\UNġIVC
-CVTCURWUGURCÞTGK\ĘLđVGORGTCVĨTCKTCVVĘNQVC
XKFWUMQPUQNGU68GMTđPđ
5FNQFSBUÜSVĻWBEăUâKBĻVO
QBTBxJFSBĻQVTùĻWBSĻJFTUBUăU
BUTFWJtĸJĻ7BJSâLBTĻSFJ[FT
OPTQJFEJFUĻUBVTUJĪâĻFTPtP
.4 ĻMBJĻBUMBTăUVĻLSFJTâT ĻMBCâT
WBJĻBCVĻQVtVĻJFTUBUăKVNVĻ*FT
UBUJFUĻUFNQFSBUÜSV ĻJ[NBOUP
KPUĻQPHVĻĻBCVĻQVtVĻBUMBTăUâĻUFNQFSBUÜSBĻUJFL
SâEăUBĻWJEVTLPOTPMFTĻEJTQMFKâ
+BĻJFEFHBTĻMBNQJĪBĻ#%
QPHâ ĻHBJTBĻLPOEJDJPOùUâKV
EBSCJOBĻTJTUùNBTĻBVUPNâ
UJTLâĻGVOLDJKBĻfâEâĻWFJEâ
JFOâLPtBJTĻHBJTTĻUJFLĻQùD
WBKBE[ăCBTĻBUE[FTùUTĻVOĻTBV
TJOâUT
+BĻMBNQJĪBĻ#%ĻQPHâĻOBWĻJ[HBJTNPUB ĻHBJTB
LPOEJDJPOùUâKTĻJSĻJ[TMùHUTĻ$JUBTĻGVOLDJKBT
KPQSPKâNĻUJFLĻLPOUSPMùUBTĻBVUPNâUJTLBKâ
SFxăNâĻ*FTMùE[PUĻNBLTĻBULBVTùtBOV ĻBVUP
NâUJTLJĻJFTMùE[BTĻHBJTBĻLPOEJDJPOùUâKT ĻMBJ
NBLTJNâMJĻBJ[WBEăUVĻNJUSVNV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+\XĘNĘVCKUKGUVCVĝLWOUKTCVVĘNQVUXKFWUMQPUQNGU68
GMTđPđ
&MFLUSJTLâĻBQTJMEF
.BLTĻBULBVTùtBOB
-JFUP ĻMBJĻâUSJĻMJLWJEùUVĻBJ[TWă
EVNVĻVOĻMFEVĻOPĻWùKTUJLMBĻVO
TâOVĻMPHJFNĻ,BEĻEBSCPKBTĻtă
GVOLDJKB ĻBULBVTùUâKBĻUBVTUJĪâ
EFHĻMBNQJĪB
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
"VUPNPCJĮJFNĻCF[ĻBQTJMEâNâĻWùKTUJLMB
p 7JFOVĻSFJ[JĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV ĻHBJTTĻTâL
QMÜTUĻV[ĻMPHJFNĻĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUT
TJNCPMTĻ p %JWSFJ[ĻOPTQJFxPU ĻtăĻGVOLDJKBĻUJFLĻJ[TMùHUB
ĻTJNCPMTĻOBWĻSFE[BNT
"VUPNPCJĮJFNĻBSĻBQTJMEâNPĻWùKTUJLMVĻtăĻGVOL
DJKBĻEBSCPKBTĻtâEJ
p 7JFOVĻSFJ[JĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV ĻUJFLĻTâLUB
WùKTUJLMBĻBQTJMEFĻĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUT
TJNCPMTĻ p %JWSFJ[ĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪV ĻUJFLĻTâLUBĻWùK
TUJLMBĻBQTJMEFĻVOĻHBJTTĻQMÜTUĻV[ĻMPHJFNĻ
EJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻTJNCPMTĻ ĻVOĻ p 5SăTĻSFJ[FTĻOPTQJFxPU ĻtăĻGVOLDJKBĻUJFL
J[TMùHUBĻĻTJNCPMTĻOBWĻSFE[BNT
2+'<ÿ/'
,BNùSĻE[JOùKTĻJSĻBVUPNâUJTLJĻBQUVSùUT ĻWùK
TUJLMBĻFMFLUSJTLâĻBQTJMEFĻOBWĻQJFFKBNB ĻTLB
UăUĻMQQĻ
-BJĻOPESPtJOâUVĻNBLTJNâMVĻQBTBxJFSVĻTBMPOB
HBJTBĻTBVTJOâtBOV ĻLBEĻtăĻGVOLDJKBĻJSĻBLUJWùUB
OPUJFLĻBSăĻUVSQNâLĻV[TLBJUăUBJT
p BVUPNâUJTLJĻJFTMùE[BTĻHBJTBĻLPOEJDJPOù
tBOB
p SFDJSLVMâDJKBĻVOĻHBJTBĻLWBMJUâUFTĻTJTUùNB
UJFLĻBVUPNâUJTLJĻJ[TMùHUB
2+'<ÿ/'
+BĻWFOUJMBUPSTĻEBSCPKBTĻBSĻNBLTĻKBVEV
USPLtĪVĻMăNFOJTĻQJFBVH
,BEĻBQTJMEăUâKTĻUJFLĻJ[TMùHUT ĻLMJNBUBĻLPOUSPMF
BVUPNâUJTLJĻBUHSJFxBTĻJFQSJFLtĻV[TUâEăUBKPT
QBSBNFUSPT
)CKUCTGEKTMWNęEKLC
+BĻJSĻJFTMùHUBĻHBJTBĻSFDJSLVMâ
DJKB ĻQPHâĻJFEFHBTĻPSBOxB
MBNQJĪBĻfPĻGVOLDJKVĻJ[WùMBT
UBE ĻKBĻKâOPWùStĻTNBLV ĻJ[QMÜ
EFTĻHâ[VĻVUUĻJFLĮÜtBOB
TBMPOâĻ(BJTTĻTBMPOâĻUJFL
SFDJSLVMùUT ĻUĻJ ĻKBĻtăĻGVOLDJKB
JSĻBLUJWùUB ĻOPĻâSQVTFTĻHBJTTĻOFUJFLĻJFWBEăUT
BVUPNPCJMă
58#4ÿ)+
+BĻHBJTTĻTBMPOâĻDJSLVMùĻQâSâLĻJMHJ ĻQBTUâW
SJTLT ĻLBĻMPHJĻBVUPNPCJĮBĻJFLtQVTùĻWBSĻBJ[
TWăTU
6CKOGTKU
"SĻBLUJWùUVĻUBJNFSBĻGVOLDJKVĻTJTUùNBĻJ[JFTĻOP
NBOVâMJĻBLUJWùUBĻSFDJSLVMâDJKBTĻSFxăNBĻQùD
MBJLB ĻLBTĻBULBSăHTĻOPĻâSùKâTĻUFNQFSBUÜSBT
5BTĻTBNB[JOBĻMFEVT ĻBJ[TWătBOBTĻVOĻTNBLV
WFJEPtBOâTĻJFTQùKVĻ"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFU
GVOLDJKVĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FN
5GVVKPIU %NKOCVGUGVVKPIU
4GEKTEWNCVKQPVKOGTĻ1BSĻJ[WùMĪVĻTJTUùNBT
BQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
*[WùMPUJFTĻNBLTĻBULBVTùUâKBĻKBVEV ĻDJSLVMâ
DJKBĻUJFLĻWJFONùSĻEFBLUJWùUB
)CKUCMXCNKVęVGUUKUVġOC+#35
(BJTBĻLWBMJUâUFTĻTJTUùNBĻBUEBMBĻHâ[FTĻVOĻEBĮJ
ĪBT ĻMBJĻTBNB[JOâUVĻTNBSxVĻVOĻQJFTâSĪPKVNB
MăNFĪVTĻQBTBxJFSVĻTBMPOâĻ+BĻâSBĻHBJTTĻJSĻQJF
TâSĪPUT ĻHBJTBĻJFQMÜEFĻUJFLĻBJ[WùSUB ĻVOĻHBJTT
UJFLĻSFDJSLVMùUT
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻGVOLDJKVĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâ
/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU %NKOCVGUGVVKPIU
+PVGTKQTCKTSWCNKV[U[UVGOĻ1BSĻJ[WùMĪV
TJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
,BEĻJSĻJFTMùHUBĻWùKTUJLMBĻBQTJMEF ĻLPNQBTTĻOFEBSCPKBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
#WVQOQDKīKCT5VCTV5VQR
2+'<ÿ/'
(BJTBĻLWBMJUâUFTĻTFOTPSBNĻWJFONùSĻKâCÜU
JFTQùKPUBN ĻMBJĻOPESPtJOâUVĻQBTBxJFSV
TBMPOâĻWJTMBCâLPĻHBJTBĻLWBMJUâUJ
"VLTUBĻLMJNBUBĻ[POâTĻBVUPNâUJTLâTĻSFDJS
LVMâDJKBTĻGVOLDJKBĻJSĻJFSPCFxPUB ĻMBJĻOPWùSTUV
BJ[TWăEVNBĻWFJEPtBOPT
+BĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùE[JFTĻBVUPNâUJTLJ ĻEBxV
JFSăÀVĻGVOLDJPOBMJUâUF ĻQJFNùSBN ĻLMJNBUBĻLPO
USPMFTĻHBJTBĻLPOEJDJPOùtBOBĻVOĻWFOUJMBUPSB
âUSVNT ĻăTMBJDăHJĻTBNB[JOâTĻ-BJĻJFHÜUVĻQMB
tâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
)CKUCRNĹUOCUUCFCNĦLWOCVCDWNC
)CKUCRNĹUOCU
UCFCNĦLWOU
.KGVQÝCPC
)CKUCRNĹUOCUUCFCNĦ
LWOU
.KGVQÝCPC
-JFMTĻEBVE[VNTĻLBSTUâ
HBJTBĻQMÜTUĻV[ĻMPHJFN
MBJĻâUSJĻMJLWJEùUVĻBJ[TWă
EVNVĻVOĻBQMFEPKVNV
(BJTBĻQMÜTNBĻV[ĻTBMPOB
MFKBTEBĮVĻVOĻMPHJFN
;JOâNBĻHBJTBĻQMÜTNBT
EBĮBĻQMÜTUĻOPĻQSJFLtùKâ
QBOFĮBĻHBJTBĻWFOUJMâDJKBT
BUWFSùN
MBJĻOPESPtJOâUVĻLPNGPS
UBCMVTĻBQTUâLĮVTĻVO
âUSVĻBJ[TWăEVNBĻMJLWJ
EùtBOVĻBVLTUPTĻVO
NJUSPTĻMBJLBĻBQTUâLĮPT
(BJTBĻQMÜTNBĻQSFUĻWùK
TUJLMVĻQBĻBULBVTùUâKB
WFOUJMâDJKBTĻBUWFSJĻVO
QSFUĻTâOVĻMPHJFN
;JOâNBĻHBJTBĻEBĮBĻQMÜTU
OPĻHBJTBĻWFOUJMâDJKBT
BUWFSùN
MBJĻOPWùSTUVĻBJ[TWătBOV
VOĻBJ[TBMtBOVĻBVLTUâĻVO
NJUSâĻLMJNBUâĻ MBJĻUPĻBLUJ
WùUV ĻWFOUJMBUPSBĻEBSCă
CBTĻâUSVNTĻOFESăLTUĻCÜU
QâSâLĻNB[T (BJTBĻQMÜTNBĻV[ĻTBMPOB
MFKBTEBĮVĻVOĻOPĻQSJFLtùKâ
QBOFĮBĻWFOUJMâDJKBTĻBUWF
SùN
TBVMBJOâĻMBJLâĻBSĻWùTV
âSBĻUFNQFSBUÜSV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-NKOCVCMQPVTQNG
)CKUCRNĹUOCU
UCFCNĦLWOU
.KGVQÝCPC
)CKUCRNĹUOCUUCFCNĦ
LWOU
.KGVQÝCPC
(BJTBĻQMÜTNBĻV[ĻMPHJFN
VOĻOPĻQSJFLtùKâĻQBOFĮB
WFOUJMâDJKBTĻBUWFSùN
MBJĻOPESPtJOâUVĻMBCV
LPNGPSUVĻTJMUPT ĻTBVTPT
MBJLBĻBQTUâLĮPT
(BJTBĻQMÜTNBĻV[ĻTBMPOB
MFKBTEBĮVĻ/FMJFMBĻHBJTB
QMÜTNBĻV[ĻWFOUJMâDJKBT
BUWFSùNĻQSJFLtùKâĻQBOFMă
VOĻV[ĻMPHJFN
MBJĻWJS[ăUVĻTJMUVĻWBJĻWùTV
QMÜTNVĻHSăEBJ
(BJTBĻQMÜTNBĻV[ĻTBMPOB
BVHtEBĮVĻOPĻWFOUJMâDJKBT
BUWFSùNĻQSJFLtùKâ
QBOFMă
MBJĻOPESPtJOâUVĻFGFLUăWV
E[FTùtBOVĻTJMUPTĻMBJLB
BQTUâLĮPT
(BJTBĻQMÜTNBĻV[ĻMPHJFN
OPĻWFOUJMâDJKBTĻBUWFSùN
QSJFLtùKâĻQBOFMăĻVOĻV[
TBMPOBĻMFKBTEBĮV
MBJĻOPESPtJOâUVĻWùTâLB
HBJTBĻQMÜTNVĻHSăEBJĻWBJ
TJMUâLBĻHBJTBĻQMÜTNV
TBMPOBĻBVHtEBĮBJ
BVLTUâĻMBJLâĻWBJĻLBSTUâ
VOĻTBVTâĻMBJLâ
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
&\KPġLCWPUCNQPCUKNFĦVęLU 8KURęTĦIK
&GIXKGNCUW\RKNFG
"SĻEFHWJFMVĻEBSCJOâNâĻTUâWBQTJMEFĻQJSNT
CSBVLtBOBTĻTâLtBOBTĻTBHBUBWPĻE[JOùKVĻVO
QBTBxJFSVĻTBMPOV ĻMBJĻTBNB[JOâUVĻOPEJMVNVĻVO
FOFSīJKBTĻQBUùSJĪVĻCSBVLtBOBTĻMBJLâĻ"VUPNB
tăOBTĻJFTJMEătBOBĻBSăĻQBMJFMJOâTĻJFTQùKBNP
CSBVLtBOBTĻBUUâMVNV
4UâWBQTJMEJĻWBSĻJFTMùHUĻUJFtJĻWBJĻBSĻUBJNFSJ
*[NBOUPKPUĻUBJNFSJ ĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻEJWVTĻBUtĸJSă
HVTĻMBJLVTĻfFJUĻMBJLTĻBUUJFDBTĻV[ĻMBJLV ĻLBE
BVUPNPCJMJTĻJSĻV[TJMJTĻVOĻHBUBWăCâĻ"VUPNBtă
OBTĻFMFLUSPOJLBĻQùDĻâSBĻUFNQFSBUÜSBTĻBQSù
ĸJOB ĻLBEĻWBKBE[ùUVĻTâLUĻBQTJMEJ
#TFGIXKGNWFCTDKPęOUUKNFĦVęLU
4UâWBQTJMEJĻOFWBSĻBLUJWJ[ùU ĻKBĻâSùKâĻUFNQFSB
UÜSBĻQâSTOJFE[Ļˆ$Ļ+BĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻqˆ$
WBJĻ[FNâLB ĻTUâWBQTJMEFTĻNBLTJNâMBJTĻEBSCă
CBTĻMBJLTĻJSĻĻNJOÜUFT
$4ÿ&+0ó,7/5
/FMJFUPKJFUĻBSĻEFHWJFMVĻEBSCJOâNPĻTJMEăUâKV
JFLtUFMQâTĻ*[QMÜEFTĻHâ[FTĻOBWĻSFE[BNBT
2+'<ÿ/'
"SĻEFHWJFMVĻEBSCJOâNâĻQBQJMEVĻTJMEăUâKB
EBSCăCBTĻMBJLâĻOPĻBVUPNBtăOBTĻBQBLtEBĮBT
WBSĻQBDFMUJFTĻEÜNJĻqĻUBTĻJSĻOPSNâMJ
#MWOWNCVQTUWPFGIXKGNC
+BĻBLVNVMBUPSTĻJSĻOFQJFUJFLBNJĻV[MâEùUTĻWBJ
EFHWJFMBTĻMăNFOJTĻJSĻQâSâLĻ[FNT ĻTUâWBQTJMEF
UJFLĻBVUPNâUJTLJĻJ[TMùHUBĻVOĻJOGPSNâDJKBTĻEJT
QMFKâĻJSĻBUUùMPUTĻQB[JĪPKVNTĻ"QTUJQSJOJFUĻ[JĪP
KVNV ĻWJFOSFJ[ĻOPTQJFxPUĻJOEJLBUPSBĻTWJSBTĻ1UBVTUJĪV ĻTLBUăUĻMQQĻ
58#4ÿ)+
+BĻBSĻBVUPNBtăOVĻEPEBTĻUJLBJĻăTPTĻQâSCSBV
DJFOPT ĻTJMEăUâKBĻJMHTUPtBĻMJFUPtBOBĻJ[MâEù
BLVNVMBUPSVĻVOĻBQHSÜUJOBĻJFEBSCJOâtBOV
$TĝFKPđLWOCW\NĝOGW\FGIXKGNCUVXGTVPGUCK\
XKTVĺC
$4ÿ&+0ó,7/5
*[MJKVTJĻEFHWJFMBĻWBSĻBJ[EFHUJFTĻ1JSNTĻEFH
WJFMBTĻV[QJMEFTĻTâLtBOBTĻJ[TMùE[JFUĻBSĻEFH
WJFMVĻEBSCJOâNPĻQBQJMEVĻTJMEăUâKV
*OGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻTJM
EăUâKTĻJSĻJ[TMùHUTĻ,BNùSĻUBTĻEBSCPKBT ĻJOGPS
NâDJKBTĻEJTQMFKâĻJSĻSFE[BNTĻBQTJMEFTĻTJN
CPMT
#WVQOCÝĦPCUPQXKGVQÝCPCUVęXġÝCPCKW\
RCMCNPC
+BĻOPWJFUPKBUĻBVUPNBtăOVĻTUâWâĻOPHâ[ù ĻBVUP
NBtăOBTĻQSJFLtQVTFJĻKâCÜUĻWùSTUBJĻV[ĻMFKV ĻMBJ
OPESPtJOâUV ĻLBĻBSĻEFHWJFMVĻEBSCJOâNBKBJĻE[J
OùKBĻBQTJMEFJĻUJFLĻQJFWBEăUBĻEFHWJFMB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-BJĻOPESPtJOâUV ĻLBĻBVUPNBtăOBTĻBLVNVMB
UPSTĻUJFLĻQJFUJFLPtJĻV[MâEùUTĻVOĻWBSùUVĻBJ[
TUâUĻTUâWBQTJMEFTĻSFHVMâSBTĻJ[NBOUPtBOBT
MBJLâĻQBUùSùUPĻFOFSīJKV ĻBVUPNBtăOBJ
KâCSBVDĻUJLQBUĻJMHJ ĻDJLĻJMHJĻUJFLĻEBSCJOâUB
TUâWBQTJMEFĻ,BUSâĻSFJ[ùĻTJMEăUâKVĻWBSĻMJFUPU
OFĻJMHâLĻLâĻĻNJOÜUFT
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
&\KPġLCWPUCNQPCUKNFĦVęLU
&CTDĦDC
"LUJWJ[ùUâĻUBJNFSBĻTJNCPMTĻBOBMPHBKâ
LPNCJOùUBKâĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
"LUJWJ[ùUâĻUBJNFSBĻTJNCPMTĻEJHJUâMBKâ
LPNCJOùUBKâĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
5BCVMâĻJSĻSFE[BNJĻTJNCPMJĻVOĻEJTQMFKBĻUFLTUJ
LBTĻWBSĻQBSâEăUJFT
+PHQTOđEKLCUFKURNGLU CPCNQICKUMQODKPĘVCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU WPK\XĘĹĺWPCXKIđEKLCUUNĘFåK
+PHQTOđEKLCUFKURNGLK FKIKVđNCKUMQODKPĘVCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU WPK\XĘNĺWPCXKIđEKLCUUNĘFåK
1-ĻQPHB
įLtĸSBUT
4'5'6
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKV
VOĻ1-ĻTLBUJFUĻĻMQQĻVOĻĻMQQ
5KODQNKWPFKURNGLC\KĮQLWOK
,BEĻJSĻBLUJWJ[ùUTĻTJMEăUâKT ĻJOGPSNâDJ
KBTĻEJTQMFKâĻJSĻJFEFHUTĻBQTJMEFTĻTJN
CPMT
+BĻJSĻBLUJWJ[ùUTĻLâETĻOPĻUBJNFSJFN ĻJOGPSNâDJ
KBTĻEJTQMFKâĻJSĻJFEFHUTĻBLUJWJ[ùUâĻUBJNFSBĻTJN
CPMTĻVOĻWJFOMBJLVTĻCMBLVTĻTJNCPMBNĻJSĻBUUùMPUT
JFTUBUăUBJTĻMBJLT
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
&\KPġLCWPUCNQPCUKNFĦVęLU 5KO
DQNU
&KU
RNGLU
6GJPKUMKGRCTC
OGVTK
4JMEăUâKTĻJSĻJFTMùHUT
VOĻEBSCPKBT
4JMEăUâKBĻUBJNFSJT
UJFLĻBLUJWùUTĻQùDĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMù
HBTĻJ[ĪFNtBOBTĻOP
BJ[EFE[FTĻTMùExBĻVO
J[LâQtBOBTĻOPĻBVUP
NPCJĮBĻĻE[JOùKTĻVO
TBMPOTĻUJFLĻTJMEăUT
JFTUBUăUBKâĻMBJLâ
#T
FGIX
FCTD
UKNF
K\UN
#MWOW
NCVQTC
VCWRĦÝ
TGä
4JMEăUâKVĻJ[TMùE[B
BVUPNPCJĮBĻFMFLUSP
OJLB ĻMBJĻBUWJFHMPUV
E[JOùKBĻJFEBSCJOâ
tBOV
5KO
DQNU
&KU
RNGLU
6GJPKUMKGRCTC
OGVTK
#T
FGIX
FCTD
UKNF
K\UN
<GOU
FGIX
NĦO
4JMEăUâKVĻOFWBS
JFTMùHU ĻKPĻEFHWJFMBT
MăNFOJTĻJSĻQâSâL
[FNTĻĻUBTĻBUWJFHMP
E[JOùKBĻJFEBSCJOâ
tBOV ĻLâĻBSăĻĮBVK
OPCSBVLU
BQNùSBNĻĻLN
#T
FGIX
FCTD
UKNF
,ęXGKE
CRMQRG
4JMEăUâKTĻOFEBSCPKBT
4B[JOJFUJFTĻBSĻTFS
WJTV ĻMBJĻWFJLUV
SFNPOUVĻ7PMWP
JFTBLBĻTB[JOâUJFTĻBS
7PMWPĻQJMOWBSPUV
TFSWJTV
%JTQMFKBĻUFLTUTĻUJFLĻOPE[ùTUTĻBVUPNâUJTLJĻQùD
CSăxBĻWBJĻQùDĻUBN ĻLBEĻWJFOSFJ[ĻOPTQJFTUTĻJOEJ
LBUPSBĻTWJSBTĻ1-ĻUBVTUJĪt
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6KGÝęKGFCTDKPęÝCPCWPVĹNĦVġLę
K\UNġIÝCPC
1ùDĻTJMEăUâKBĻUJFtâTĻJFEBSCJOâtBOBTĻUBTĻCÜT
JFTMùHUTĻĻNJOÜUFT
4BMPOBĻBQTJMEFĻUJLTĻV[TâLUBĻUJLMăE[ĻE[JOùKB
E[FTùtBOBTĻtĸJESVNTĻTBTOJFHTĻQBSFJ[PĻUFN
QFSBUÜSV
2+'<ÿ/'
"VUPNBtăOVĻWBSĻJFEBSCJOâUĻVOĻCSBVLU
LBNùSĻEBSCPKBTĻTJMEăUâKT
-BJĻQJFLĮÜUVĻJ[WùMOFJ ĻOPTQJFEJFUĻ1-
"SĻăLtĸSBUVĻSJUJOJFUĻMăE[Ļ5KNFĦVęLUĻVOĻBUMBTJFU
BSĻ1-
/âLBNBKâĻJ[WùMOùĻSJUJOJFUĻV[ĻQSJFLtVĻMăE[
6KGÝęKGFCTD#RVWTġV ĻMBJĻBLUJWJ[ùUV
EFBLUJWJ[ùUVĻTJMEăUâKV ĻVOĻBUMBTJFUĻBSĻ1-
*[FKJFUĻOPĻJ[WùMOFT ĻOPTQJFxPUĻ4'5'6
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
&\KPġLCWPUCNQPCUKNFĦVęLU
6CKOGTKU
-BJLT ĻLBEĻBSĻBVUPNPCJMJĻJSĻKâCSBVDĻVOĻLBEĻUBT
KâV[TJMEB ĻUJFLĻOPSâEăUT ĻJ[NBOUPKPUĻUBJNFSJ
6CKOGTCKGUVCVĦÝCPC
-BJĻQJFLĮÜUVĻJ[WùMOFJ ĻOPTQJFEJFUĻ1-
"SĻăLtĸSBUVĻSJUJOJFUĻMăE[Ļ5KNFĦVęLUĻVOĻBUMBTJFU
BSĻ1-
"SĻăLtĸSBUVĻBUMBTJFUĻWJFOVĻOPĻEJWJFNĻUBJNF
SJFNĻVOĻBQTUJQSJOJFUĻBSĻ1-
įTJĻOPTQJFEJFUĻ1- ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻJ[HBJTNPUP
TUVOEVĻJFTUBUătBOBJ
*[WùMJFUJFTĻWBKBE[ăHPĻTUVOEV ĻJ[NBOUPKPU
ăLtĸSBUV
įTJĻOPTQJFEJFUĻ1- ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻJ[HBJTNPUP
NJOÜtVĻJFTUBUătBOBJ
*[WùMJFUJFTĻWBKBE[ăHPĻNJOÜUJ ĻJ[NBOUPKPU
ăLtĸSBUV
/PTQJFEJFUĻ1- ĻMBJĻBQTUJQSJOâUVĻJFTUBUă
KVNV
%PEJFUJFTĻBUQBLBĮĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSâ
OPTQJFxPUĻ4'5'6
"UMBTJFUĻDJUVĻMBJLVĻ UVSQJOJFUĻOPĻĻTPĮB ĻWBJ
J[FKJFUĻOPĻJ[WùMOFT ĻOPTQJFxPUĻ4'5'6
6CKOGTCKGUNġIÝCPC
-BJĻQJFLĮÜUVĻJ[WùMOFJ ĻOPTQJFEJFUĻ1-
"SĻăLtĸSBUVĻSJUJOJFUĻMăE[Ļ5KNFĦVęLUĻVOĻBUMBTJFU
BSĻ1-
"SĻăLtĸSBUVĻBUMBTJFUĻWJFOVĻOPĻEJWJFNĻUBJNF
SJFNĻVOĻBLUJWJ[ùKJFUĻBSĻ1-
*[FKJFUĻOPĻJ[WùMOFT ĻOPTQJFxPUĻ4'5'6
6CKOGTCFGCMVKXK\ġÝCPC
"SĻUBJNFSJĻJFEBSCJOâUVĻTJMEăUâKVĻWBSĻJ[TMùHU
NBOVâMJ ĻQJSNTĻQBHâKJTĻJFTUBUăUBJTĻMBJLTĻ3ăLP
KJFUJFTĻtâEJ
"SĻUBJNFSJĻJFTMùHUVĻTJMEăUâKVĻWBSĻJ[TMùHU ĻJ[QJMEPU
TBEBĮâĻ5JFtâĻJFEBSCJOâtBOBĻVOĻUÜMăUùKâĻJ[TMùH
tBOBĻFTPtâTĻJOTUSVLDJKBTĻTLBUJFUĻĻMQQ
2WNMUVGPKUVCKOGTU
4JMEăUâKBĻMBJLTĻJSĻTBWJFOPUTĻBSĻBVUPNPCJĮBĻQVML
TUFOJ
2+'<ÿ/'
"UJFTUBUPUĻBVUPNBtăOBTĻQVMLTUFOJ ĻWJTBTĻUBJ
NFSBĻJFQSPHSBNNùUâTĻWùSUăCBTĻUJLT
OPE[ùTUBT
-BJĻQJFLĮÜUVĻJ[WùMOFJ ĻOPTQJFEJFUĻ1-
"SĻăLtĸSBUVĻSJUJOJFUĻMăE[Ļ5KNFĦVęLUĻVOĻBUMBTJFU
BSĻ1-
+BĻUBJNFSJTĻJSĻJFTUBUăUT ĻCFUĻOBWĻBLUJWJ
[ùUT ĻCMBLVTĻJFTUBUăUBKBNĻMBJLBNĻJS
SFE[BNBĻQVMLTUFĪBĻJLPOB
"SĻăLtĸSBUVĻBUMBTJFUĻWJFOVĻOPĻEJWJFNĻUBJNF
SJFNĻVOĻBQTUJQSJOJFUĻBSĻ1-
%FBLUJWJ[ùKJFUĻUBJNFSJĻtâEJ
p UVSPUĻOPTQJFTUVĻ1-ĻWBJ
p ăTJĻOPTQJFxPUĻ1- ĻMBJĻUVSQJOâUVĻEBSCV
J[WùMOùĻ1ùDĻUBNĻJ[WùMJFUJFTĻBQUVSùUĻUBJ
NFSJĻVOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-
*[FKJFUĻOPĻJ[WùMOFT ĻOPTQJFxPUĻ4'5'6
7ùMSFJ[ĻOPTQJFEJFUĻ1- ĻMBJĻBLUJWJ[ùUVĻUBJNFSJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
2CRKNFWUKNFĦVęLU 8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTRCRKNFW
UKNFĦVęLW
#TFGIXKGNWFCTDKPęOURCRKNFW
UKNFĦVęLU
"VUPNPCJĮJFNĻBSĻEă[FĮE[JOùKV ĻLBTĻUJFLĻUJSHPUJ
BVLTUBĻLMJNBUBĻ[POâTĻWBSĻCÜUĻOFQJFDJFtBNT
QBQJMEVĻTJMEăUâKT ĻMBJĻTBTOJFHUVĻQBSFJ[VĻE[JOùKB
EBSCăCBTĻUFNQFSBUÜSVĻVOĻOPESPtJOâUVĻQJFUJF
LBNVĻTBMPOBĻBQTJMEJ
,BEĻE[JOùKTĻEBSCPKBT ĻTJMEăUâKTĻJFTMùE[BTĻBVUP
NâUJTLJ ĻKBĻJSĻOFQJFDJFtBNTĻQBQJMEVĻTJMUVNT
fâEPTĻHBEăKVNPTĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBS
p QBQJMEVĻFMFLUSJTLPĻTJMEăUâKVĻWBJĻBS
p EFHWJFMVĻEBSCJOâNVĻQBQJMEVĻTJMEăUâKV
'NGMVTKUMURCRKNFWUKNFĦVęLU
4JMEăUâKVĻOFWBSĻLPOUSPMùUĻNBOVâMJ ĻUBÀVĻUPĻWBS
JFTMùHUĻBVUPNâUJTLJĻQùDĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtB
OBTĻUFNQFSBUÜSâ ĻLBTĻ[FNâLBĻQBSĻĻˆ$ ĻVO
J[TMùHUĻQùDĻUBN ĻLBEĻJSĻTBTOJFHUBĻJFTUBUăUâ
TBMPOBĻUFNQFSBUÜSB
4JMEăUâKTĻJ[TMùE[BTĻBVUPNâUJTLJĻLBEĻJS
TBTOJFHUBĻQBSFJ[âĻUFNQFSBUÜSB ĻWBJĻLBEĻUJFL
J[TMùHUTĻE[JOùKT
2+'<ÿ/'
,BEĻEBSCPKBTĻQBQJMEVĻTJMEăUâKT ĻOPĻBVUPNB
tăOBTĻBQBLtBTĻWBSĻOâLUĻEÜNJĻĻUBTĻJSĻOPS
NâMJ
#WVQOęVKUMUTGäĦOUXCKCVUNġIÝCPC
1BQJMEVĻTJMEăUâKBĻBVUPNâUJTLâTĻJFTMùHtBOâT
GVOLDJKVĻWBKBE[ăCBTĻHBEăKVNâĻWBSĻJ[TMùHU
"VUPSJ[ùUBNĻ7PMWPĻJ[QMBUăUâKBNĻJSĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻīFPHSâGJTLBKâNĻ[POâN ĻV[ĻLVSâNĻBUUJFDBTĻtăĻJOGPSNâDJKB
"VUPNPCJĮJFN ĻLBTĻBQSăLPUJĻBSĻTUâWBQTJMEJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOđEKLCUFKURNGLU CPCNQICKUMQODKPĘVCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU WPK\XĘĹĺWPCXKIđEKLCUUNĘFåK
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
2CRKNFWUKNFĦVęLU
2+'<ÿ/'
*[WùMOFTĻPQDJKBTĻJSĻSFE[BNBTĻUJLBJĻUBE ĻKB
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ+Ļ
UâEùĮĻSFHVMùtBOBĻKâWFJDĻQJSNTĻE[JOùKB
JFEBSCJOâtBOBT
+PHQTOđEKLCUFKURNGLK FKIKVđNCKUMQODKPĘVCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU WPK\XĘNĺWPCXKIđEKLCUUNĘFåK
1-ĻQPHB
įLtĸSBUT
4'5'6ĻQPHB
1JSNTĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBTĻ1BHSJF[JFU
BUTMùHVĻQP[ăDJKâĻ+ ĻTLBUăUĻMQQĻ
-BJĻQJFLĮÜUVĻJ[WùMOFJ ĻOPTQJFEJFUĻ1-
"SĻăLtĸSBUVĻSJUJOJFUĻMăE[Ļ2CRKNFWUKNFĻWBJ
+GUVCVĦLWOKĻVOĻBUMBTJFUĻBSĻ1-
"SĻăLtĸSBUVĻBUMBTJFUĻPQDJKVĻ10ĻWBJĻ1((ĻVO
BQTUJQSJOJFUĻBSĻ1-
*[FKJFUĻOPĻJ[WùMOFT ĻOPTQJFxPUĻ4'5'6
"OBMPHBJTĻLPNCJOùUBJTĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMJT
%JHJUâMBJTĻLPNCJOùUBJTĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMJT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
8CFĦVęLCKPHQEGPVTU
8KURęTĦIK
7BEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻTBUVSTĻVOĻJ[TLBUTĻJSĻQJF
FKBNTĻEJWPTĻWBSJBOUPTĻ"OBMPHĻWBJĻ%JHJUBM
7BEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻJ[WùMOJĻWBSĻTLBUăUĻNBJOăHâ
BQMăĻ7JFOBĻOPĻWBSJBOUBĻ"OBMPHĻPQDJKâNĻJS
UVLtTĻEJTQMFKTĻrĻUBTĻBSăĻJF[ăNùĻBQĮBĻTâLVNV
CFJHBTĻ*[NBOUPKPUĻtPĻPQDJKVĻWBSJBOUâ
%JHJUBM ĻWBEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻEJTQMFKTĻOPE[JFTU
+PUVTWOGPVWRCPGNKU#PCNQI
2+'<ÿ/'
1-ĻrĻBUWFSĻWBEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻJ[WùMOFT
VOĻBLUJWJ[ùĻQBtSFJ[ùKPĻPQDJKV
ÿMÝĨTCVUĻrĻSJUJOBĻDBVSJĻPQDJKâN
4'5'6ĻrĻBUTBVDĻWBJĻQâSJFUĻWJFOVĻTPMJ
BUQBLBĮ
2CRKNFWUKNF
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKB
TLBUJFUĻTLBUăUĻMQQĻ
MQQ
+\XġNPGUQREKLC
+PHQTOCVKQP
&KIKVęNCKUęVT
"UMBTJFUĻLNIĻWBJ
NQI
Ļ.ĦF\VWMÝVX
LNĻMăE[ĻUVLtBJ
UWFSUOFJ
5KNFĦVęLU
"SĻĦMÝĨTCVWĻBUMB
TJFUĻTUVOEVĻWBJ
NJOÜtVĻMPE[JĪVĻVO
BLUJWJ[ùKJFUĻMPE[JĪV
BSĻ1-
Ļ5JNFSĻĻ ĻUBJ
NFSJT ĻrĻBUWFS
MBJLBĻBUMBTătBOBT
J[WùMOJ
+PHQTOđEKLCUFKURNGLU#PCNQIWPXCFĝDC
+PHQTOCVKQP
qĻ#WVQKGU
Ļ%JSFDUĻTUBSU
5JFtâĻJFEBSCJOâ
tBOB
+\XġNPGUQREKLC
+BĻCSăEJOâKVNBĻ[JĪPKVNTĻQBSâEâTĻMBJLâ
LBNùSĻJ[NBOUPKBUĻWBEăUâKBĻJOGPDFOUSV ĻUBE
KâBQTUJQSJOBĻ[JĪPKVNT ĻMBJĻJOGPDFOUSVĻWBSùUV
BULBMĻBLUJWùUĻ"QTUJQSJOJFUĻCSăEJOâKVNBĻQB[J
ĪPKVNV ĻăTJĻOPTQJFxPUĻSâEăUâKVĻTWJSBTĻUBVT
UJĪVĻ1-
Ļ5JNFSĻĻ ĻUBJ
NFSJT ĻrĻBUWFS
MBJLBĻBUMBTătBOBT
J[WùMOJ
"SĻĦMÝĨTCVWĻBUMB
TJFUĻTLBJUMJĻVO
OPTQJFEJFUĻ1- ĻMBJ
UPĻJFQSPHSBN
NùUV
"UMBTJFUĻOâLBNP
MPE[JĪVĻWBJĻQâSF
KJFUĻBUQBLBĮĻBS
4'5'6
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKB
TLBUJFUĻTLBUăUĻMQQĻ
MQQ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
qĻ+\UN
6%QREKLCU
qĻ&GIXRCV
"UMBTJFUĻEJTQMFKâ
SâEâNPĻPQDJKV
p "SĻĦMÝĨTCVWĻSJUJOJFU
PQDJKBTĻVOĻBUMBTJFU
UâTĻBSĻ1-
qĻ8KFęVT
#SBVDJFOBĻPEP
NFUSTĻ6WPMQR
CVV
#SBVDJFOBĻPEP
NFUSTĻ6WPM
CVV
qĻ8CFCVDCNUVU
Ļ/BWĻUFLTUBĻr
DJLMJTLBĻJFTMùH
tBOBJ[TMùHtBOB
#RMQRGUUVCVWUU
3âEBĻNùOFtVĻTLBJUV
VOĻOPCSBVLVNVĻMăE[
OâLBNBKBJĻBQLPQFJ
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
8CFĦVęLCKPHQEGPVTU
+\XġNPGUQREKLC
+PHQTOCVKQP
/QVQTGNNCUNÔO
)CKFKGV#
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKB
TLBUJFUĻTLBUăU
MQQĻĻMQQ
<KĮQLWOK
"
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKB
TLBUJFUĻTLBUăUĻMQQĻ
MQQ
/PUFJLUJFNĻE[JOùKJFN
+PUVTWOGPVWRCPGNKU&KIKVCN
%JTQMFKBĻ%JHJUBMĻWFSTJKâĻWJFOMBJDăHJĻWBSĻQBSâEăU
USăTĻWBEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻGVOLDJKBTĻĻQBĻWJFOBJ
GVOLDJKBJĻLBUSâĻOPĻJFQSJFLtùKâĻBUUùMBĻUSJN
MPHJFN
+\XġNPGU
QREKLC
+PHQTOCVKQP
+GUVCVĦLWOK
5âMâLĻOPSâEăUâTĻLPNCJOâDJKBTĻWBSĻSJUJOâUĻBS
ĦMÝĨTCVW
qĻ2CRKNFWUKNF
*[WùMJFUJFTĻ#WVQKGUĻWBJ
+\UN
p 7JEùKâĻOPCSBVLVNBĻSâEăUâKTĻĻCSBVDJFOB
PEPNFUSTĻ ĻSâEăKVNTĻĻWJEùKBJTĻâUSVNT
p 1BtSFJ[ùKâĻOPCSBVLVNBĻSâEăUâKTĻĻCSBV
DJFOBĻPEPNFUSTĻ ĻSâEăKVNTĻĻBSĻBUMJLVtP
EFHWJFMBTĻEBVE[VNVĻOPCSBVDBNBJTĻBUUâ
MVNT
4'5'6ĻrĻBUTBVDĻWBJĻQâSJFUĻWJFOVĻTPMJ
BUQBLBĮ
5KNFĦVęLU
+PHQTOCVKQP
qĻ6KGÝę
KGFCTD
$QTVCFCV
CVKGUV
"SĻĦMÝĨTCVWĻBUMBTJFUĻWBKB
E[ăHPĻPQDJKVĻVOĻBSĻ1-ĻUP
BLUJWJ[ùKJFU
Ļ5JNFSĻĻ UBJNFSJT Ļr
BUWFSĻMBJLBĻBUMB
TătBOBTĻJ[WùMOJ
"SĻĦMÝĨTCVWĻBUMBTJFU
TLBJUMJĻVOĻOPTQJFEJFU
1- ĻMBJĻUPĻJFQSP
HSBNNùUV
Ļ5JNFSĻĻ UBJNFSJT Ļr
BUWFSĻMBJLBĻBUMB
TătBOBTĻJ[WùMOJ
"UMBTJFUĻOâLBNP
MPE[JĪVĻWBJĻQâSFKJFU
BUQBLBĮĻBSĻ4'5'6
ĻLNI
ÿMÝĨTCVUĻrĻSJUJOBĻDBVSJĻPQDJKâN
*OTUSVNFOUVĻQBOFĮB
J[TLBUBĻQJFMâHPtBOB
+\XġNPGU
QREKLC
ĻMĻLN
1-ĻrĻBUWFSĻWBEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻJ[WùMOFT
VOĻBLUJWJ[ùĻQBtSFJ[ùKPĻPQDJKV
-QPVTCUVC
TGäĦOU-TęUW
TGäĦOU
"SĻĦMÝĨTCVWĻBUMBTJFU
TUVOEVĻWBJĻNJOÜtV
MPE[JĪVĻVOĻBLUJWJ[ù
KJFUĻMPE[JĪVĻBSĻ1-
p /BWĻJOGPSNâDJKBT
+PHQTOđEKLCUFKURNGLU&KIKVCNWPXCFĝDC
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKBĻTLB
UJFUĻTLBUăUĻMQQĻĻMQQ
Ļ3FTFUĻCPUI
"UJFTUBUăUĻBCVT
<KĮQLWOK
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKBĻTLB
UJFUĻTLBUăUĻMQQĻĻMQQ
6ġOCU
fFJUĻWBSĻBUMBTăUĻJOTUSV
NFOUVĻQBOFĮBĻJ[TLBUV
TLBUăUĻMQQĻ
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKBĻTLB
UJFUĻTLBUăUĻMQQĻĻMQQ
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
8CFĦVęLCKPHQEGPVTU
"
+\XġNPGU
QREKLC
+PHQTOCVKQP
#RMQRGUUVC
VWUU
3âEBĻNùOFtVĻTLBJUVĻVO
OPCSBVLVNVĻMăE[ĻOâLB
NBKBJĻBQLPQFJ
/QVQTGNNCU
NÔO)CKFKGV#
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKBĻTLB
UJFUĻTLBUăUĻMQQĻĻMQQ
/PUFJLUJFNĻE[JOùKJFN
(WPMEKLCU
%BxVĻWBEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻGVOLDJKVĻBQSBLTUT
8KFġLCKU
7JEùKBJTĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪtĻUJFLĻBQSùĸJOâUT
LPQtĻQùEùKâTĻBUJFTUBUătBOBTĻSFJ[FT
2+'<ÿ/'
+BĻJSĻMJFUPUTĻBSĻEFHWJFMVĻEBSCJOâNTĻTJMEă
UâKT ĻMBTăKVNâĻWBSĻSBTUJFTĻOFMJFMBĻLĮÜEB
8KFġLCKUęVTWOU
7JEùKBJTĻâUSVNTĻUJFLĻBQSùĸJOâUTĻLPQtĻQùEùKâT
BUJFTUBUătBOBTĻSFJ[FT
2CÝTGK\ġLCKU
%JTQMFKBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻQBtSFJ[ùKPĻEFHWJFMBT
QBUùSJĪVĻUJFLĻBLUVBMJ[ùUBĻBQUVWFOJĻSFJ[J
TFLVOEùĻ#SBVDPUĻOFMJFMâĻâUSVNâ ĻQBUùSJĪtĻUJFL
BUUùMPUTĻMBJLBĻWJFOăCâ ĻCFUĻMJFMâLâĻâUSVNâĻUBT
UJFLĻSâEăUTĻBUUJFDăCâĻQSFUĻOPCSBVLVNV
%JTQMFKBĻSâEăKVNBNĻWBSĻBUMBTăUĻEBxâEBTĻNùS
WJFOăCBTĻ LNKÜE[FT ĻĻTLBUJFUĻOâLBNPĻTBEBĮV
.ùSWJFOăCBTĻNBJĪB
-OCTCVNKMWÝQFGIXKGNCUFCWF\WOW
"QSùĸJOPTĻUJFLĻJ[NBOUPUTĻWJEùKBJTĻEFHWJFMBT
QBUùSJĪtĻQùEùKPTĻĻLNĻVOĻBUMJLVtBJTĻCSBVLtB
OBJĻJ[NBOUPKBNBJTĻEFHWJFMBTĻEBVE[VNTĻ%JT
QMFKâĻSFE[BNTĻBQUVWFOBJTĻBUUâMVNT ĻLPĻJFTQù
KBNTĻOPCSBVLUĻBSĻUWFSUOùĻBUMJLVtPĻEFHWJFMBT
EBVE[VNV
&LPOPNJTLBNĻCSBVLtBOBTĻTUJMBNĻHBMWFOJF
SF[VMUâUJĻJSĻMJFMPTĻCSBVLtBOBTĻBUUâMVNPTĻ1MB
tâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻUP ĻLâĻWBSBUĻJFUFLNùU
EFHWJFMBTĻQBUùSJĪV ĻTLBUăUĻMQQĻ
,BEĻEJTQMFKâĻUJFLĻSâEăUTĻMONÔF\VWMÝCK
VX ĻOFUJFLĻTBHMBCâUTĻHBSBOUùUBJTĻQBUùSJĪB
EJBQB[POTĻfBKâĻHBEăKVNâĻQùDĻJFTQùKBTĻESă[âL
V[QJMEJFUĻEFHWJFMV
5JLBJĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMJNĻ%JHJUBM
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
2+'<ÿ/'
+BĻFTBUĻNBJOăKJTĻCSBVLtBOBTĻTUJMV ĻMBTăKVNPT
WBSĻSBTUJFTĻOFMJFMBĻLĮÜEB
&KIKVęNUęVTWOCTęFĦLWOU
ĂUSVNTĻUJFLĻSâEăUTĻHBMWFOBKBNĻJOTUSVNFOUV
QBOFMJNĻQSFUùKâĻNùSWJFOăCâĻ LNIĻrĻNQI Ļ+B
TQJEPNFUSTĻJSĻLBMJCSùUTĻKÜE[ùT ĻUBEĻEJTQMFKT
UJFLĻQâSTMùHUTĻV[ĻLNI
#VKGUVCVĦÝCPCCT#PCNQI
*[WùMJFUJFTĻMOJXKFÉVTWOUĻWBJĻN
MOXKFÐLCKU
įTJĻOPTQJFxPUĻ BQUVWFOJĻĻTFLVOEJ ĻUBVTUJĪV
4'5'6 ĻUJFLĻBUJFTUBUăUBĻBUMBTăUâĻGVOLDJKB
#VKGUVCVĦÝCPCCT&KIKVCN
*[WùMĪVĻTJTUùNâĻBUSPEJFUĻ3FTFUĻ "UJFTUBUăU ĻVO
BUMBTJFUĻtPĻPQDJKV
0QDJKVĻ3FTFUĻWBSĻBLUJWJ[ùU ĻBSăĻJMHJĻ ĻTFLVO
EFT ĻOPTQJFxPUĻUBVTUJĪVĻ4'5'6Ļ5JFLĻBUJFTUB
UăUTĻBSăĻQBSâEăUBJTĻCSBVDJFOBĻPEPNFUSTĻ 5ĻWBJ
5 /ġTXKGPĦDCUOCKĮC
-BJĻNBJOăUVĻBUUâMVNBĻVOĻâUSVNBĻNùSWJFOăCBT
LNKÜE[FT ĻEPEJFUJFTĻV[Ļ/;%#4
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
8CFĦVęLCKPHQEGPVTU
5GVVKPIU 5[UVGOQRVKQPU &KUVCPEG
CPFHWGNWPKVU ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
7PMWPĻ(14ĻOBWJHBUPSBĻ35*ĻNBJOâTĻOFĻUJLBJ
WBEăUâKBĻJOGPDFOUSBĻJOGPSNâDJKB ĻCFUĻBSăĻtăT
NùSWJFOăCBT
$TCWEKGPCUVCVKUVKMC
,BUSBĻKPTMBĻTJNCPMJ[ùĻĻLNĻWBJĻĻLN
OPCSBVLUPĻBUUâMVNVĻBULBSăCâĻOPĻBUMBTăUâ
NùSPHBĻrĻMBCâĻHBMùKâĻKPTMBĻBUUùMPĻQBtSFJ[ùKâ
LJMPNFUSBĻWBJĻĻLNĻWùSUăCBT
1PHVĻ670'ĻWBSĻJ[NBOUPU ĻMBJĻNBJOăUVĻLBUSBT
KPTMBTĻNùSPHVĻTUBSQĻĻLNĻVOĻĻLNĻrĻOPWJF
UPKPUĻLVSTPSVĻWJTUâMâLĻMBCBKâĻQVTù ĻWBSĻNBJOăU
BUSBtBOâTĻWJFUVĻTUBSQĻBVHtQVTJĻVOĻBQBLtQVTJ
BULBSăCâĻOPĻJ[WùMùUâĻNùSPHB
KâJ[E[ùtĻNBOVâMJ ĻWJTQJSNTĻJ[NBOUPKPUĻPQDJKV
5VCTVPGYVTKR
4LBUJFUĻBSăĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻ&DPĻ(VJEFĻ
MQQ
'MURNWCVęEKLC
"VUPNBtăOâĻUJFLĻTBHMBCâUBĻJOGPSNâDJKBĻQBS
QBCFJHUBKJFNĻCSBVDJFOJFN ĻUPTUBSQĻWJEùKPĻEFH
WJFMBTĻQBUùSJĪVĻVOĻWJEùKPĻâUSVNV ĻLPĻWBSĻTLBUăU
57ĻFLSâOâĻLâĻKPTMVĻEJBHSBNNV
*FTUBUăKVNVĻWBSĻEFGJOùUĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNâĻ/;
%#4
(WPMEKLC
p 5VCTVPGYVTKRĻĻ'06'4ĻMJFUP ĻMBJĻJ[E[ùTUV
/;%#4
/[8
6TKRUVCVKUVKEU
WJTVĻJFQSJFLtùKPĻTUBUJTUJLVĻ*[FKJFUĻOPĻJ[WùM
OFT ĻBUMBTPUĻ':+6
p 4GUGVHQTGXGT[FTKXKPIE[ENGĻ'06'4Ļ
BU[ăNùKJFUĻJ[WùMFTĻSÜUJĪV ĻBUMBTPUĻ':+6ĻVO
J[FKJFUĻOPĻJ[WùMOFT ĻBUMBTPU
+BĻJSĻBU[ăNùUBĻPQDJKBĻ4GUGVHQTGXGT[
FTKXKPIE[ENG ĻWJTBĻTUBUJTUJLBĻUJFLĻBVUPNâUJTLJ
J[E[ùTUB ĻLBEĻCSBVDJFOTĻJSĻCFJE[JFTĻVOĻBVUP
NPCJMJTĻJSĻCJKJTĻBQUVSùUTĻĻTUVOEBTĻ/âLBNSFJ[
JFEBSCJOPUĻE[JOùKV ĻCSBVDJFOBĻTUBUJTUJLBĻUJFL
TâLUBĻOPĻKBVOB
$TCWEKGPCUVCVKUVKMC
+BĻKBVOTĻCSBVLtBOBTĻDJLMTĻTâLBT ĻQJSNTĻJS
QBHâKVtBTĻĻTUVOEBT ĻQBtSFJ[ùKBJTĻQFSJPETĻJS
fJTĻBUUùMTĻJSĻTIFNBUJTLTĻrĻJ[LâSUPKVNTĻWBSĻBUtĸJSUJFTĻBULBSăCâĻOPĻBUKBVOJOâUâTĻQSPHSBNNBUÜSBTĻWFSTJKBTĻVOĻBVUPNBtăOBTĻNPEFĮB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
$TCWMÝCPCUĦRCÝĦDWRKGNęIQÝCPC
0QęVTWOCCVMCTĦIUUVĹTGU
RCUVKRTKPęVęLU
4UÜSùtBOBTĻTQùLTĻQBMJFMJOâTĻMăE[ĻBSĻBVUPNP
CJĮBĻâUSVNV ĻWBEăUâKBNĻQJFtĸJSPUĻV[MBCPUV
BVUPNPCJĮBĻKVUăCVĻ4UÜSùtBOBĻJSĻTUJOHSâLBĻVO
SFBLDJKBĻTUSBVKâLBĻV[ĻâUSHBJUBTĻDFĮJFNĻ4UÜSù
tBOBĻJSĻWJFHMBĻVOĻOFQSBTBĻQBQJMEVĻQJFQÜMJ
NB[âĻâUSVNâĻOPWJFUPKPUĻBVUPNPCJMJĻTUâWùtB
OBJ
7BEăUâKTĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻOPĻUSJNĻEBxâEJFNĻTUÜSù
tBOBTĻTQùLBĻMăNFĪJFNĻBULBSăCâĻOPĻSFBLDJKBT
V[ĻDFĮBĻWBJĻTUÜSFTĻKVUăCBTĻ*[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;
%#4ĻEPEJFUJFTĻV[Ļ5GVVKPIU %CTUGVVKPIU
5VGGTKPIYJGGNHQTEGĻVOĻJ[WùMJFUJFTĻ.QY
/GFKWOĻWBJĻ*KIJ
"QSBLTUVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNV ĻTLBUăUĻMQQĻ
fBJĻJ[WùMOFJĻOFWBSĻQJFLĮÜU ĻLBNùSĻBVUPNPCJMJT
CSBVD
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-QOHQTVURCUCäKGTWUCNQPę
)NCDęÝCPCUPQFCNĦLWOK
``
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-QOHQTVURCUCäKGTWUCNQPę
(MBCâtBOBTĻOPEBMăKVNTĻEVSWKVĻQBOFMă
(MBCâtBOBTĻOPEBMăKVNT ĻWBEăUâKBĻQVTF
FLVĻQJFTQSBVEF
6[HMBCâtBOBTĻOPEBMăKVNT
$JNEVĻOPEBMăKVNT
)NCDęÝCPCUPQFCNĦLWOUXCFĦVęLCRWUG
6WPGīMQPUQNG
$4ÿ&+0ó,7/5
/FHMBCâKJFUĻOPEBMăKVNâĻBTVTĻQSJFLtNFUVT
WBJĻQSJFLtNFUVT ĻLVSVĻWBSĻJ[WJS[ăUĻV[ĻâSV
ÇCMGVGUVWTġVęLU
ĻĻQSJFLtùKâĻTùEFLĮB
(MBCâtBOBTĻLBCBUB
TùEWJSTNVĻQSJFLtEBĮâ
jBLFUFTĻUVSùUâKTĻJSĻQBSFE[ùUTĻUJLBJĻWJFHMBN
BQīùSCBN
(MBCâtBOBTĻOPEBMăKVNT ĻHMâxVĻUVSùUâKT
jBLFUFTĻUVSùUâKT
(MâxVĻUVSùUâKT ĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLMă
(MBCâtBOBTĻLBCBUB
(MBCâtBOBTĻOPEBMăKVNT ĻBJ[NVHVSùKBJT
TùEFLMJT
$4ÿ&+0ó,7/5
(MBCâKJFUĻOFOPTUJQSJOâUVTĻQSJFLtNFUVT ĻQJF
NùSBN ĻNPCJMPTĻUâMSVĪVT ĻLBNFSBT ĻQJFEF
SVNVĻUâMWBEăCBTĻQVMUJTĻVDĻDJNEVĻOPEBMă
KVNâĻWBJĻDJUPTĻOPEBMăKVNPTĻ1SFUùKâĻHBEă
KVNâĻTUSBVKBTĻCSFN[ùtBOBTĻWBJĻTBEVSTNFT
MBJLâĻUJFĻWBSĻLâEVĻTBWBJOPU
"SĻMFEVTĻTLSâQKBĻUVSùUâKVĻWBEăUâKBĻQVTù
/FBUUJFDBTĻV[ĻBVEVNBĻQPMTUFSùKVNV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
(MBCâtBOBTĻOPEBMăKVNTĻ QJFN ĻLPNQBLU
EJTLJFN ĻVOĻ64# "69ĻJFWBEFĻ[FNĻFMLPĪ
CBMTUB
*FUWFSĻHMâxVĻUVSùUâKVĻWBEăUâKBNĻVOĻQBTB
xJFSJNĻ +BĻQBTÜUăUTĻQFMOVĻUSBVLTĻVOĻDJHB
SFtVĻQJFTNùĸùUâKT ĻUBEĻĻ7ĻLPOUBLUMJH[Eâ
QSJFLtùKJFNĻTùEFLĮJFNĻJSĻDJHBSFtVĻQJFTNù
ĸùUâKT ĻTLBUăUĻMQQĻ ĻVOĻHMâxVĻUVSùUâKâĻJS
J[ĪFNBNTĻQFMOVĻUSBVLT
'NMQĮDCNUVU
,BEĻFMLPĪCBMTUTĻJSĻBJ[WùSUT ĻUPĻWBSĻSFHVMùUĻ
HBSFOJTLJ
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-QOHQTVURCUCäKGTWUCNQPę
%KICTGÝWRKGUOġĨġVęLUWPRGNPWVTCWMU
1FMOVĻUSBVLTĻUVOFĮLPOTPMùĻUJFLĻOPĪFNUT
QBDFĮPUĻQBMJLUOJĻUBJTOJĻV[ĻBVHtV
$JHBSFtVĻQJFTNùĸùUâKVĻBLUJWJ[ù ĻQJFTQJFxPU
TQJFEQPHVĻ,BEĻDJHBSFtVĻQJFTNùĸùUâKTĻJS
V[LBSTJT ĻTQJFEQPHBĻBSĻQMBVLtĸJĻJ[MFDĻMBVLâ
*[WFMDJFUĻDJHBSFtVĻQJFTNùĸùUâKVĻVOĻQJFĻTBLBS
TùUâTĻTQJSâMFTĻBJ[EFE[JOJFUĻDJHBSFUJ
%KOFWPQFCNĦLWOU
2CUCäKGTCURQIWNKU
&\GUġÝCPC
$JNEVĻOPEBMăKVNVĻWBSĻJ[NBOUPUĻBSăĻLâĻBUE[F
TùUVĻ[POV
4âDJFUĻE[FTùtBOV ĻQâSWJFUPKPUĻTMùE[JĻMăE[
HBMBNĻWJS[JFOâĻV[ĻQBTBxJFSVĻTBMPOBĻQVTJ
*[TMùE[JFUĻE[FTùtBOV ĻQâSWJFUPKPUĻTMùE[J
MăE[ĻHBMBNĻV[ĻQSJFLtV
%[FTùtBOBĻJSĻJFTMùHUB ĻLBEĻJSĻBLUJWJ[ùUBĻLMJNBUB
LPOUSPMFTĻTJTUùNB ĻUJ ĻLBEĻBUTMùHBĻBUSPEBT
QP[ăDJKâĻ++ĻWBJĻE[JOùKTĻEBSCPKBT
+GMNęVKGRCMNęLKĮK
7PMWPĻQJFHâEâĻTQFDJâMJĻJ[HBUBWPUVTĻJFLMâKBNPT
QBLMâKVT
2CUCåKGTCURQIWNKUCTCRICKUOQLWOW
(BJTNBĻJFTMùE[BTĻBVUPNâUJTLJ ĻLBEĻUJFL
QBDFMUTĻQâSTFHT
$4ÿ&+0ó,7/5
1JSNTĻV[TâLUĻCSBVLtBOV ĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLB
WBEăUâKBĻQVTùĻJFLMâUBJTĻQBLMâKJĪtĻJSĻTUJOHSJ
OPGJLTùUTĻVOĻOPTUJQSJOâUTĻQJFĻUBQâN ĻMBJĻUBT
OFWBSùUVĻQBTMăEùUĻ[FNĻQFEâĮJFNĻWBJĻOPOâLU
CMBLVTĻUJFN
fFJUĻWBSĻV[HMBCâU ĻQJFNùSBN ĻăQBtOJFLBĻSPLBT
HSâNBUVĻVOĻLBSUFTĻ7âDJĪBĻJFLtQVTùĻJSĻBSăĻUVSù
UâKJĻQJMETQBMWâNĻ$JNEVĻOPEBMăKVNVĻWBSĻBJ[
TMùHU ĻBSĻBUTMùHBTĻTMùE[PtPĻEBĮV ĻTLBUJFUĻĻVO
ĻMQQ
*SĻTQùLâĻUJLBJĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻ&$$
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
-QOHQTVURCUCäKGTWUCNQPę
8NKI\FC
2+'<ÿ/'
,MJNBUBĻLPOUSPMFĻWBSĻBLUJWùUĻQBQJMEBQSăLP
KVNVĻVOĻQJFEFSVNVT ĻQJFNùSBN Ļ57ĻFLSâ
OVT ĻNÜ[JLBTĻBUTLBĪPUâKVTĻVOĻNPCJMPTĻUâM
SVĪVT ĻLBTĻJSĻQJFWJFOPUJĻLâEBJĻOPĻQBTBxJFSV
TBMPOBĻ7ĻFMFLUSăCBTĻLPOUBLUMJH[EâN ĻQBU
UâEâĻHBEăKVNâ ĻKBĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHB
JSĻJ[ĪFNUBĻWBJĻBVUPNPCJMJTĻBJ[TMùHUT ĻQJFNù
SBN ĻKBĻJFQSJFLtĻOPUFJLUâĻMBJLâĻJSĻBLUJWùUB
TUâWBQTJMEF
8NKI\FCVWPGĹMQPUQNĘRTKGMÞĘLCKUUĘFGMNKU
&MFLUSăCBTĻLPOUBLUMJH[EBTĻWBSĻJ[NBOUPUĻEBxâ
EJFNĻQJFEFSVNJFN ĻLBTĻQBSFE[ùUJĻMJFUPtBOBJ
Ļ7ĻTQSJFHVNBĻLPOUBLUMJH[EâT ĻQJFNùSBN Ļ57
FLSâOJFN ĻNÜ[JLBTĻBUTLBĪPUâKJFNĻVOĻNPCJMB
KJFNĻUâMSVĪJFNĻ-BJĻLPOUBLUMJH[EâTĻCÜUVĻTUSâ
WBTĻQBEFWF ĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJĻJSĻKâCÜU
QBHSJF[UBJĻWJTNB[ĻQP[ăDJKâĻ+ ĻTLBUăUĻMQQĻ
$4ÿ&+0ó,7/5
,BEĻLPOUBLUMJH[EBĻOFUJFLĻMJFUPUB ĻWJFONùS
BUTUâKJFUĻLPOUBLUTQSBVEOJĻLPOUBLUMJH[Eâ
5âEùĮĻBUWJFOPKJFUĻQBQJMEBQSăLPKVNVĻWBJĻQJF
EFSVNVTĻOPĻFMFLUSăCBTĻLPOUBLUMJH[EâN ĻKB
UPTĻOFMJFUPKBU ĻQSFUùKâĻHBEăKVNâĻBLVNVMB
UPSTĻWBSĻJ[MâEùUJFT ĻKBĻUJFĻUJLTĻJFTMùHUJ
58#4ÿ)+
,BUSBTĻLPOUBLUMJH[EBTĻNBLTĻKBVEBT
OPĪFNtBOBĻJSĻĻ"Ļ Ļ8 2+'<ÿ/'
7PMWPĻJSĻQâSCBVEăKJTĻVOĻBQTUJQSJOâKJT
QBHBJEVĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNVĻSFNPOUB
LPNQMFLUBĻLPNQSFTPSVĻ*OGPSNâDJKVĻQBS
7PMWPĻJFUFJLUPĻQBHBJEVĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNV
SFNPOUBĻLPNQMFLUVĻ 5., ĻTLBUăUĻMQQĻ
'NGMVTĦDCUMQPVCMVNKI\FCDCIęäCU
PQFCNĦLWOę
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-QOHQTVUWPDTCWMÝCPCURTKGMU
7JTQâSăHBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNV
3BEJP
.FEJKVĻBUTLBĪPUâKT
ĂSùKBJTĻTLBĪBTĻBWPUT ĻLBTĻQJFWJFOPUTĻ"6964# ĻJFFKBJ
.FEJKJĻ#MVFUPPUIŸ Ļ #MVFUPPUIŸĻCSăWSPLVĻTJTUùNB #BMTTĻBUQB[ătBOB ĻNPCJMBJTĻUâMSVOJT
57 5âMWBEăCBTĻQVMUT Ļ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
*/'03.Ă$*+"4Ļ6/Ļ*;,-"*%&4Ļ4*45ð."
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
8KURęTĦIK
*OGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNBĻJFUWFSĻSBEJP
NFEJKVĻBUTLBĪPUâKV Ļ57 ĻVOĻJFTQùKVĻTB[JOâUJFT
J[NBOUPKPUĻNPCJMPĻUâMSVOJ Ļ*OGPSNâDJKBĻUJFL
SâEăUBĻĻWBJĻĻDPMMV ĻFLSâOâĻWJEVTLPOTPMFT
BVHtùKâĻEBĮâĻ'VOLDJKBTĻWBSĻWBEăUĻBSĻTUÜSFT
UBVTUJĪJFN ĻWJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪJFN ĻLBT
BUSPEBTĻ[FNĻFLSâOB ĻWBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ +B ĻJ[TMùE[PUĻE[JOùKV ĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFT
TJTUùNBĻJSĻBLUăWB ĻUBE ĻOâLBNSFJ[ĻJFWJFUPKPU
BUTMùHVĻQP[ăDJKâĻ+ĻWBJĻBVHTUâLâ ĻUâĻUJFLĻBVUP
NâUJTLJĻJFTMùHUBĻVOĻUVSQJOBĻBUTLBĪPUĻUPĻQBtV
TLBĪBTĻBWPUVĻ QJFN ĻSBEJP ĻLBTĻTLBOùKB
QJSNTĻE[JOùKBĻJ[TMùHtBOBTĻ BVUPNPCJĮJFNĻBS
CF[BUTMùHBTĻWBEăCBTĻTJTUùNâN ĻKâCÜUĻBJ[WùS
UâNĻWBEăUâKBĻEVSWăN +BĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻOBWĻJFWJFUPUBĻBJ[
EFE[ù ĻUBE ĻOPTQJFxPUĻJFEBSCJOâtBOBTĻĻJ[TMùH
tBOBTĻUBVTUJĪV ĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJT
UùNVĻWJFOâĻSFJ[ùĻWBSĻMJFUPUĻĻNJOÜUFT
"VUPNPCJĮBĻJFEBSCJOâtBOBTĻMBJLâĻJOGPSNâDJKBT
VOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNBĻăTMBJDăHJĻUJFLĻJ[TMùHUB ĻVO
QùDĻE[JOùKBĻJFEBSCJOâtBOBTĻUVSQJOBĻEBSCPUJFT
2+'<ÿ/'
+BĻJ[NBOUPKBUĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJT
UùNV ĻLBNùSĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUT ĻJ[ĪFNJFU
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻOPĻBJ[EFE[FTĻTMù
ExBĻ5BTĻOFQJFDJFtBNT ĻMBJĻOFWBKBE[ăHJ
OFJ[MâEùUVĻBLVNVMBUPSV
&QND[2TQ.QIKE
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
4LBĪBTĻJ[TUSâEFTĻVOĻOPSFHVMùtBOBTĻQSPDFTâĻJS
J[NBOUPUBĻ"VEZTTFZĻ.VMU&2ĻTJTUùNB ĻMBJ
OPESPtJOâUVĻQBTBVMFTĻLMBTFTĻTLBĪBTĻCBVEă
KVNV
2ęTUMCVU
*[HBUBWPUTĻTBTLBĪâĻBSĻ%PMCZĻ-BCPSBUPSJFT
MJDFODJĻ%PMCZ Ļ1SPĻ-PHJDĻVOĻEVCVMUâĻ%ĻTJN
CPMTĻJSĻ%PMCZĻ-BCPSBUPSJFTĻQSFÀVĻ[ăNFT
#WF[UUG[/WNV'3
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
"69Ļ BUUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻWFSTJKVĻ1FSGPS
NBODF ĻrĻVOĻ64#Ļ OFBUUJFDBTĻV[ĻWFSTJKV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
1FSGPSNBODF ĻrĻâSùKVĻBVEJPĻBWPUVĻ QJF
NùSBN ĻJ1PEŸ ĻJFFKBT
4UÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSBĻ BS CF[ĻăLt
ĸSBUB 57ĻFLSâOTĻ57ĻFLSâOBNĻJSĻQJFFKBNJĻEJWJ
J[NùSJĻĻVOĻĻDPMMBTĻ3PLBTHSâNBUâĻJS
BUUùMPUTĻĻDPMMVĻ57ĻFLSâOT
7JEVTLPOTPMFTĻWBEăCBTĻQBOFMJT
5KUVġOCUFCTDKPęÝCPC
Ļ4KVKPęÝCPCRęTVĦÝCPCOGMNġÝCPCrĻĦUK
PQURKGäQV ĻSJUJOBĻEJTLBĻDFMJĪVT ĻJFTUBUăUâT
SBEJPĻTUBDJKBTĻ OFBUUJFDBTĻV[Ļ%"# ĻWBJĻOPEBĮBT
BUUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ%7%ĻEJTLJFN Ļ6WTQV
PQURKGUVWKNIęM ĻâUSJĻQâSUJOĻEJTLBĻJFSBLTUVTĻWBJ
NFLMùĻOâLBNPĻQJFFKBNPĻSBEJPTUBDJKV
Ļ5170&ĻĻOPTQJFEJFU ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻBVEJP
JFTUBUăKVNJFNĻ [FNâT ĻBVHTUâTĻGSFLWFODFT
TLBĪBTĻVD Ļ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻTLBUJFU ĻTLB
UăUĻMQQĻ
Ļ81.ĻĻQBMJFMJOBĻWBJĻTBNB[JOBĻTLBĮVNV
Ļ Ļ101((/76'ĻĻÿUKPQURKGäQVĻUBVT
UJĪV ĻTJTUùNBĻTâLĻEBSCPUJFT ĻCFU ĻVWTQVVQ
PQURKGUVWKNIęMĻ LBNùSĻFLSâOTĻOPE[JFTU ĻTJT
UùNBĻJ[TMùE[BTĻÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻWJTBĻ4FOTVT
TJTUùNBĻ BSăĻOBWJHâDJKBĻ ĻVOĻUâMSVĪBĻGVOLDJKBT
TâLCFJE[ĻEBSCPUJFTĻWJFOMBJDăHJĻįTJĻOPTQJFEJFU
MBJĻJ[TMùHUVĻTLBĪVĻ .65& ĻWBJĻJFTMùHUVĻTLBĪV
KBĻUâĻJSĻCJKVTJĻJ[TMùHUB
Ļ%JTLVĻJFWJFUPtBOBTĻVOĻJ[CăEătBOBTĻBUWFSF
Ļ%JTLBĻJ[CăEătBOB
Ļ)CNXGPKGCXQVKĻĻOPTQJFEJFU ĻMBJĻBUMBTăUV
HBMWFOPĻBWPUVĻ QJFNùSBN Ļ4#&+1 Ļ/'&+# 5JFLĻQBSâEăUTĻQùEùKBJTĻBLUăWBJTĻBWPUTĻ QJFNù
SBN Ļ(/ Ļ/PTQJFxPUĻHBMWFOâĻBWPUBĻUBVTUJĪV
LBNùSĻJSĻJFTMùHUTĻ4#&+1ĻWBJĻ/'&+#ĻSFxăNT
UJFLĻBUMBTăUTĻKBVOTĻBWPUBĻTLBUTĻ+BĻJSĻBUWùSUT
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
6'. ĻWBJĻ0#8 ĻVOĻUJFLĻOPTQJFTUTĻHBMWFOâ
BWPUBĻUBVTUJĪt ĻQBSâEâTĻTBătĪVĻJ[WùMOFĻBSĻCJFxJ
MJFUPUBKâNĻJ[WùMOFTĻPQDJKâN
Ļ1-/'07ĻĻOPTQJFEJFUĻTUÜSFTĻăLtĸSBUVĻWBJ
WJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪV ĻMBJĻBQTUJQSJOâUVĻJ[WùM
OFTĻBUMBTJĻ+BĻ1-/'07ĻUJFLĻOPTQJFTUT
LBNùSĻJSĻBUWùSUTĻQBSBTUBJTĻTLBUT ĻUJFLĻBUWùSUT
BUMBTăUâĻBWPUBĻTLBUTĻ QJFNùSBN Ļ4#&+1ĻWBJ
/'&+# Ļ+BĻJSĻQJFFKBNBTĻBQBLtJ[WùMOFT
FLSâOBĻMBCBKâĻQVTùĻJSĻSFE[BNBĻCVMUJĪB
Ļ670'ĻĻQBHSJF[JFUĻTUÜSFTĻăLtĸSBUVĻWBJ
WJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪV ĻMBJĻSJUJOâUVĻDBVSĻJFSBL
TUJFNNBQùN ĻSBEJPTUBDJKâNĻVOĻ57 ĻTUBDJKâN
VOĻUâMSVĪBĻLPOUBLUJFN ĻWBJĻQâSWJFUPUPTĻTUBSQ
57ĻFLSâOBĻJ[WùMùN
Ļ*FTUBUăKVNVĻUBVTUJĪJ ĻDJQBSVĻVOĻCVSUV
JFWBEF
Ļ(#8ĻqĻTBăTOFĻV[ĻJFNăĮPUPĻJFTUBUăKVNV
5BVTUJĪVĻWBSĻJFQSPHSBNNùUĻCJFxJĻJ[NBOUPUâN
GVOLDJKâNĻ". Ļ'.ĻVDĻEJBQB[POâĻ1MBtâLV
JOGPSNâDJKVĻTLBUJFU ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ/76'Ļ BVUPNBtăOâTĻCF[ĻOBWJHâDJKBT Ļr
OPTQJFEJFU ĻMBJĻEFBLUJWJ[ùUVĻSBEJPNVMUJWJEFT
BVEJPĻTJHOâMVĻWBJĻBUTâLUVĻBVEJPĻTJHOâMBĻBUTLB
ĪPtBOV ĻKBĻUBTĻCJKJTĻJ[TMùHUT
Ļ8QKEGTGEQIPKVKQPĻ BVUPNBtăOâTĻBSĻOBWJ
HâDJKV ĻrĻOPTQJFEJFU ĻMBJĻBLUJWJ[ùUVĻCBMTTĻBUQB
[ătBOVĻ NPCJMBKBNĻUâMSVOJNĻBSĻ#MVFUPPUIŸ
TBWJFOPKVNVĻVOĻOBWJHâDJKBTĻTJTUùNBJ Ļ':+6ĻĻĦUKPQURKGäQVĻWBSĻQâSWJFUPUJFTĻV[
BVHtVĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNâ ĻQâSUSBVLUĻQBtSFJ[ùKP
GVOLDJKV ĻQâSUSBVLUOPSBJEăUĻUâMSVĪBĻ[WBOVTĻWBJ
J[E[ùTUĻJFWBEăUâTĻSBLTU[ăNFTĻ+NIKPQURKGäQV
UJFLĻBLUJWJ[ùUTĻQBSBTUBJTĻTLBUTĻWBJĻBSă ĻKBĻFTBU
QBSBTUBKâĻTLBUâ ĻBVHTUâLBJTĻJ[WùMĪVĻMăNFOJT
HBMWFOPĻBWPUVĻTLBUT ĻLVSĻWBSBUĻTBTOJFHUĻUPT
QBtVTĻHBMWFOPĻBWPUVĻUBVTUJĪVT ĻLBTĻBUSPEBT
WJEVTLPOTPMùĻ Ļ+0(1ĻĻKBĻJSĻQJFFKBNTĻWBJSâLĻJOGPSNâDJKBT
OFLâĻWBSĻQBSâEăUĻFLSâOâ ĻOPTQJFEJFUĻUBVTUJĪV
+0(1 ĻMBJĻSFE[ùUVĻBUMJLVtPĻJOGPSNâDJKV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
+\XġNPGU
2KGOĘTđKTTGF\COCPCXKIđEKLCW\FCåđFđOHWPMEKLđOFKUMCCVUMCĺQÞCPCUNCKMđ )CNXGPđCXQVCVCWUVKĺÞ RCTCUVCKUUMCVU ĝUKPđLWOKMQPWCXQVWK\XĘNPG
đVTđK\XĘNPG CXQVWK\XĘNPG
``
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
"UMBTJFUĻHBMWFOPĻBWPUV ĻOPTQJFxPUĻHBMWFOâ
BWPUBĻUBVTUJĪVĻ Ļ 4#&+1/'&+#6'. Ļ-BJ
QâSWJFUPUPTĻQBĻBWPUBĻJ[WùMOùN ĻJ[NBOUPKJFU
WBEăCBTĻUBVTUJĪVTĻ670'1-/'07 ':+6ĻWBJ
HBMWFOâĻBWPUBĻUBVTUJĪVĻ Ļ#XQVWK\XġNPGĻĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKBJĻ WBS
QJFLĮÜU ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07 (#8UCINCDęVKGUVCVĦLWOW
2+'<ÿ/'
+BĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBTUBUÜSVĻBSĻăLtĸSBUV ĻUPTĻWBSĻJ[NBOUPU
WJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVĻWJFUâĻ 670'1-
/'07':+6 ĻTLBUăUĻMQQĻ
"UMBTJFUĻHBMWFOPĻBWPUVĻ QJFNùSBN
4#&+1 Ļ/'&+# *[WùMJFUJFTĻWJĮĪVĻHBSVNVĻWBJĻTLBĪBTĻBWPUV
#/ Ļ&KUEĻVD *[TLBUTĻJSĻBULBSăHTĻOPĻBWPUB ĻBVUPNBtăOBTĻBQSă
LPKVNB ĻJFTUBUăKVNJFNĻVD
Ļ2CTCUVCKUUMCVUĻĻQBSBTUBJTĻBWPUBĻSFxăNT
ĻÿUKPęLWOKMQPWCXQVWK\XġNPGĻSâEBĻHBM
WFOPĻBWPUV ĻQJFNùSBN Ļ6'.ĻVOĻ/'&+#ĻCJFxJ
J[NBOUPUâTĻJ[WùĮĪVĻPQDJKBTĻ WBSĻQJFLĮÜU
OPTQJFxPUĻBLUăWâĻBWPUBĻHBMWFOâĻBWPUBĻUBVTUJĪV
ĻóVTęK\XġNPGĻĻâUSBJTĻSFxăNT ĻLBEĻUJFL
QBHSJF[UTĻUBVTUJĪtĻ670' ĻQJFNùSBN ĻNBJOPU
EJTLBĻJFSBLTUVT ĻSBEJPTUBDJKBTĻVD
"69
57
-BJĻTBHMBCâUVĻGVOLDJKVĻ(#8ĻUBVTUJĪâ
68GMTęPCK\XġNPGUWPUMCVK
J1PE
#MVFUPPUI
7BSĻJ[WùMùUJFTĻVOĻTBHMBCâUĻBSăĻ/;%#4 Ļ%#/
VOĻ0#8 ĻJFNăĮPUPTĻJFTUBUăKVNVTĻ*FNăĮPUPT
JFTUBUăKVNVTĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻVOĻTBHMBCâUĻBSăĻ[FN
/;%#4Ļ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùMĪVĻTJT
UùNVĻ/;%#4 ĻTLBUăUĻMQQĻ
1BSĻ*[WùMOFTĻQâSTLBUTĻTLBUJFUĻĻMQQ
Ļ)CNXGPęCXQVCVCWUVKĮÝĻĻOPTQJFEJFU ĻMBJ
JFTMùHUVĻHBMWFOâĻBWPUBĻTLBUVĻWBJĻBLUăWBKâ
BWPUâĻBUWùSUVĻăTJOâKVNJLPOVBWPUVĻJ[WùMOJ
p
p
p
p
/PTQJFxPUĻ(#8ĻUBVTUJĪV ĻWBSĻTBHMBCâUĻCJFxJ
J[NBOUPUâTĻGVOLDJKBT ĻMBJĻGVOLDJKBTĻWBSùUV
QBMBJTU ĻWJFOLâStJĻOPTQJFxPUĻ(#8Ļ,BUSBJĻGVOL
DJKBJĻWBSBUĻJ[WùMùUJFTĻJFNăĮPUPĻJFTUBUăKVNV
QJFN Ļ'SWCNK\GT ĻtâEJ
4#&+1ĻSFxăNâ
p ".
p '.'.
p %"# %"#
/'&+#ĻSFxăNâ
p %*4$
p 64#
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
5VSJFUĻOPTQJFTUVĻ(#8ĻUBVTUJĪV ĻMăE[ĻQBSâ
EâTĻJFNăĮPUPĻJFTUBUăKVNVĻJ[WùMOF
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻJ[WùMùUPTĻLâEVĻOP
TBSBLTUBĻPQDJKâN ĻVOĻOPTQJFEJFUĻ1-
/'07 ĻMBJĻTBHMBCâUV
,BEĻCÜTĻBLUăWTĻHBMWFOBJTĻTLBĪBTĻBWPUT
QJFN Ļ4#&+1 Ļ/'&+# ĻWBSùTJFUĻQJF
LĮÜUĻTBHMBCâUBKBJĻGVOLDJKBJ ĻăTJĻOPTQJFxPU
(#8
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
8KURęTĦIKCWFKQKGUVCVĦLWOK
/PTQJFEJFUĻ5170& ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻBVEJPĻJFTUBUă
KVNVĻJ[WùMOFJĻ $CUU Ļ6TGDNG ĻVD Ļ3JUJOJFUĻV[
QSJFLtVĻBSĻ5170&ĻWBJĻ1-/'07 ĻMăE[ĻTBT
OJFE[BUĻWBKBE[ăHPĻJFTUBUăKVNVĻ QJFN Ļ6TGDNG /PSFHVMùKJFUĻJFTUBUăKVNV ĻQBHSJFxPUĻ670' ĻVO
TBHMBCâKJFUĻJFTUBUăKVNV ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
5VSQJOJFUĻTQJFTUĻ5170&ĻWBJĻ1-/'07 ĻMBJ
QJFLĮÜUVĻDJUâNĻPQDJKâN
p 5WTTQWPFĻĻWBSĻJFTUBUăUĻJFTMùHUâĻĻJ[TMùHUâ
QP[ăDJKâĻ+BĻJSĻJ[WùMùUBĻQP[ăDJKBĻ*FTMùHUT
UBEĻTJTUùNBĻJ[WùMBTĻJFTUBUăKVNVĻPQUJNâMBJ
TLBĪBTĻBUWFJEFJĻ1ùDĻUBNĻQBSBTUJĻ57
Ļ+BĻJFSBL
FLSâOâĻQBSâEâTĻ%1-**ĻVOĻ
TUPUĻJSĻJ[NBOUPUBĻ%PMCZĻ%JHJUBMĻUFIOPMPīJKB
UBEĻBUTLBĪPtBOBĻOPUJFL ĻLBEĻJ[WùMùUTĻtJT
JFTUBUăKVNTĻ1ùDĻUBNĻ57ĻFLSâOâĻQBSâEâT
Ļ+BĻJSĻJ[WùMùUBĻQP[ăDJKBĻ*[TMùHUT
UBEĻJSĻQJFFKBNTĻĻLBOâMVĻTUFSFP
p $CUUĻĻ#BTBĻMăNFOJT
p 6TGDNGĻĻ"VHTUPĻUPĪVĻMăNFOJT
p (CFGTĻqĻ-ăE[TWBSTĻTUBSQĻQSJFLtùKJFNĻVO
BJ[NVHVSùKJFNĻTLBĮSVĪJFN
p $CNCPEGĻqĻ-ăE[TWBSTĻTUBSQĻMBCâTĻVOĻLSFJ
TâTĻQVTFTĻTLBĮSVĪJFN
p 5WDYQQHGT ĻqĻCBTBĻTLBĮSVĪBĻMăNFOJT
p &2.++EGPVTGNGXGNEJCPPGNEGPVTG
NGXGNĻĻWJEùKâĻTLBĮSVĪBĻTLBĮVNT
p &2.++UWTTQWPFNGXGN ĻĻqĻUFMQJTLâTĻTLB
ĪBTĻMăNFOJT
2CRKNFWCWFKQKGUVCVĦLWOK
5MCĮCUDCWFĦLWOU
4LBĪBTĻCBVEăKVNVĻWBSĻPQUJNJ[ùUĻWBEăUâKB
TùEFLMJN ĻBCJFNĻQSJFLtùKJFNĻTùEFLĮJFNĻWBJ
BJ[NVHVSùKBNĻTùEFLMJNĻ+BĻQBTBxJFSJĻTùxĻHBO
QSJFLtùKâ ĻHBOĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLMă ĻUBEĻJFUFJ
DBNTĻPQUJNJ[ùUĻTLBĪVĻBCJFNĻQSJFLtùKJFN
TùEFLĮJFNĻ0QDJKBTĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻJ[WùMOù
#WFKQUGVVKPIU 5QWPFUVCIG
4LBĮVNBĻMăNFOJĻEBxâEVĻHBSVNVĻWJĮĪJFNĻWBS
SFHVMùUĻBUTFWJtĸJ
'MXCNCK\GTU
7JTQâSăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV
TLBUăUĻMQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăU
MQQĻ
/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻ#WFKQ
UGVVKPIU ĻVOĻJ[WùMJFUJFTĻ'SWCNK\GT
#WFKQUKUVġOCUUMCīWOCWPCWVQOęVKUMę
UMCīWOCMQPVTQNG
*[WùMJFUJFTĻWJĮĪVĻHBSVNV ĻQBHSJFxPUĻ670'
VOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
/PSFHVMùKJFUĻTLBĪBTĻJFTUBUăKVNVT ĻQBHSJF
xPUĻ670' ĻVOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-
/'07Ļ5âQBUĻUVSQJOJFUĻBSĻDJUJFNĻWJĮĪV
HBSVNJFN ĻLVSVTĻWùMBUJFTĻNBJOăU
,BEĻTLBĪBTĻJFTUBUăKVNJĻJSĻWFJLUJ ĻOPTQJFEJFU
':+6 ĻMBJĻBQTUJQSJOâUVĻVOĻBUHSJF[UPTĻQBSB
TUBKâĻTLBUâ
7JTQâSăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV
TLBUăUĻMQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăU
MQQĻ
"VEJPTJTUùNBĻLPNQFOTùĻUSBVDùKPtPTĻUSPLt
ĪVTĻTBMPOâ ĻQBMJFMJOPUĻTLBĮVNVĻBULBSăCâĻOP
BVUPNPCJĮBĻâUSVNBĻ7BSĻJFTUBUăUĻ[FNV ĻWJEùKV
WBJĻBVHTUVĻLPNQFOTùtBOBTĻMăNFOJĻWBJĻUP
J[TMùHUĻ*[WùMJFUJFTĻMăNFOJ ĻJ[NBOUPKPUĻ#WFKQ
UGVVKPIU 8QNWOGEQORGPUCVKQP
7JTQâSăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV
TLBUăUĻMQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăU
MQQĻ
óTġLęCWFKQCXQVCUMCĮCUUMCīWOU
+BĻ"69ĻJFFKBJĻJSĻQJFWJFOPUTĻâSùKTĻTLBĪBTĻBWPUT
QJFN Ļ.1ĻBUTLBĪPUâKTĻWBJĻJ1PEŸ ĻUBEĻQJF
5JLBJĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
5JLBJĻUBE ĻKBĻJSĻBLUJWùUBĻGVOLDJKBĻ4VSSPVOE
*[ĪFNPUĻ1FSGPSNBODF
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
WJFOPUâĻTLBĪBTĻBWPUBĻTLBĮVNTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
OPĻTJTUùNBTĻJFLtùKâĻTLBĮVNBĻ QJFN ĻSBEJP /PWùSTJFUĻUP ĻSFHVMùKPUĻJFFKBTĻTLBĮVNV
/PTQJFEJFUĻ/'&+#ĻUBVTUJĪV ĻQBHSJF[JFU
670'ĻMăE[Ļ#7:ĻVOĻOPHBJEJFUĻEBxBT
TFLVOEFTĻWBJĻOPTQJFEJFUĻ1-/'07
/PTQJFEJFUĻ1-/'07ĻVOĻQùDĻUBN
QBHSJF[JFUĻ670'ĻQP[ăDJKâĻ#7:KPRWV
XQNWOGĻ"QTUJQSJOJFUĻBSĻ1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻOPSFHVMùUVĻTLBĮVNV
"69ĻJFFKBJ
2+'<ÿ/'
+BĻâSùKâĻTLBĪBTĻBWPUBĻTLBĮVNTĻJSĻQâSâLĻMJFMT
WBJĻNB[T ĻUBEĻTLBĪBTĻLWBMJUâUFĻWBSĻQBTMJLUJ
OâUJFTĻ4LBĪBTĻLWBMJUâUFĻWBSĻQBTMJLUJOâUJFT
BSăĻUBE ĻKBĻBUTLBĪPUâKTĻUJFLĻV[MâEùUTĻMBJLâ
LBNùSĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNB
BUSPEBTĻ"69ĻSFxăNâĻ5âEâĻHBEăKVNâĻOFV[
MâEùKJFUĻBUTLBĪPUâKV ĻJ[NBOUPKPUĻĻ7ĻLPO
UBLUMJH[EV
1RVKOęNCUMCĮCUTGRTQFWMEKLC
"VEJPTJTUùNBĻJSĻJFQSJFLtĻLBMJCSùUBĻUâ ĻMBJ
OPESPtJOâUVĻPQUJNâMVĻTLBĪBTĻBUWFJEJ ĻJ[NBO
UPKPUĻTJHOâMBĻDJQBSVĻBQTUSâEJ
fBKâĻLBMJCSâDJKâĻĪFNUJĻWùSâĻTLBĮSVĪJ ĻQBTUJQSJ
OâUâKJ ĻTBMPOBĻBLVTUJLB ĻLMBVTăUâKBĻBUSBtBOâT
WJFUBĻVUUĻLBUSBJĻBVUPNPCJĮBĻNPEFĮBĻVOĻBVEJP
TJTUùNBTĻLPNCJOâDJKBJ
&RVBMJ[FS
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ%
*SĻBSăĻEJOBNJTLâĻLBMJCSâDJKB ĻLBTĻĪFNĻWùSâĻTLB
ĮVNBĻSFHVMùtBOBTĻUBVTUJĪBĻQP[ăDJKV ĻSBEJP
V[UWFStBOBTĻMăNFOJĻVOĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNV
4MùExJ ĻQBSĻLVSJFNĻTLBJESPUTĻtBKâTĻMJFUPtBOBT
JOTUSVLDJKâT ĻQJFN Ļ$CUU Ļ6TGDNGĻVO
'SWCNK\GT ĻJSĻQBSFE[ùUJĻUJLBJ ĻMBJĻMJFUPUâKTĻWBSùUV
QJFMâHPUĻTLBĪVĻTBWBJĻQFSTPOăHBKBJĻHBVNFJ
7PMVNFĻDPNQFOTBUJPO
3FTFUĻBMMĻBVEJPĻTFUUJOHT
"
#
+\XġNPGURęTUMCVU
(BMWFOBKPTĻBWPUPTĻ4#&+1/'&+#ĻVOĻ6'.ĻJS
tâEBTĻJ[WùMOFTĻ*OGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùMĪVĻOBWJ
HâDJKVĻTLBUăUĻMQQĻ
+\XġNPGU4#&+1
#/ICNXGPęK\XġNPG
5JQYRTGUGVU
MQQĻ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ"
5ECP
MQQ
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
4PVOEĻTUBHF
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ$
MQQ
MQQ
$
%
MQQ
MQQ
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
"VEJPĻJFTUBUăKVNVĻJ[WùMOFTĻPQDJKBTĻJSĻUâEBTĻQBtBT ĻLâĻWJTJFN
TLBĪBTĻBWPUJFN
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
/FBUUJFDBTĻV[Ļ1FGPSNBODF
(/(/ICNXGPęK\XġNPG
62
MQQ
5JQYTCFKQVGZV
MQQ
5JQYRTGUGVU
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ"
5ECP
MQQ
0GYUUGVVKPIU
MQQ
#FXCPEGFUGVVKPIU
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
3&(
"MUFSOBUJWFĻGSFRVFODZ
&0/
4FUĻ51ĻGBWPVSJUF
15:ĻTFUUJOHT
3FTFUĻBMMĻ'.ĻTFUUJOHT
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
MQQ
#
5JQYRTGUGVU
MQQ
+\XġNPGU/'&+#
%&CWFKQICNXGPęK\XġNPGĻ &KUEOGPW
4CPFQO
MQQ
MQQ
5ECP
MQQ
5ECP
MQQ
MQQ
#FXCPEGFUGVVKPIU
MQQ
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
MQQ
%"#ĻMJOLJOH
MQQ
%"#ĻCBOE
MQQ
4VCĻDIBOOFMT
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
26;HKNVGTKPI
MQQ
MQQ
MQQ
3FTFUĻBMMĻ%"#ĻTFUUJOHT
)CNXGPęK\XġNPG&#$ &#$
'PUGODNGNGCTP
MQQ
4IPXĻ15:ĻUFYU
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
5VSOĻPGGĻ15:ĻGJMUFSJOH
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ"
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
"
5JQYTCFKQVGZV
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
"
#
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ"
"
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
%&&8&#FCVWICNXGPęK\XġNPG
&KUEOGPW
2NC[
MQQ
2CWUG
5VQR
MQQ
4CPFQO
MQQ
4GRGCVHQNFGT
MQQ
%JCPIGUWDVKVNGU
MQQ
%JCPIGCWFKQ
VTCEM
MQQ
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
5ECP
MQQ
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
#
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
"
#
&8&#XKFGQICNXGPęK\XġNPGĻ &KUEOGPW
&8&FKUEOGPW
5GNGEV75$FGXKEG
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
%JCPIGUWDVKVNGU
MQQ
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
%JCPIGCWFKQVTCEM
MQQ
5ECP
MQQ
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
MQQ
5VQR
MQQ
5WDVKVNGU
MQQ
#WFKQVTCEMU
MQQ
#FXCPEGFUGVVKPIU
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
K2QFICNXGPęK\XġNPG#
MQQ
2NC[2CWUG%QPVKPWG
"OHMF
MQQ
#WFKQUGVVKPIU
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
"
4GRGCVHQNFGT
%JW9†Ļ70%ĻDPEF
4CPFQO
MQQ
5ECP
MQQ
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
"
#
/FBUUJFDBTĻV[Ļ1FGPSNBODF
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
"
#
/FBUUJFDBTĻV[Ļ1FGPSNBODF
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
)CNXGPęK\XġNPG/GFKC$NWG
VQQVJ#
4CPFQO
MQQ
%JCPIGFGXKEG
MQQ
MQQ
4GOQXG$NWGVQQVJ
FGXKEG
MQQ
5VQR
MQQ
5ECP
MQQ
4CPFQO
MQQ
75$ICNXGPęK\XġNPG#
2NC[
2CWUG
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
$NWGVQQVJUQHVYCTG
XGTUKQPKPECT
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
"
#
MQQ
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ"
"
/FBUUJFDBTĻV[Ļ1FGPSNBODF
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
#7:KPRWVXQNWOG
MQQ
-BJĻQJFLĮÜUVĻV[OJSTUPtBKBJĻJ[WùMOFJ ĻOPTQJF
EJFUĻ1-/'07 ĻLBEĻUJFLĻSâEăUBĻWJEFPĻWBJ
57 ĻBUTLBĪPtBOB
#WFKQUGVVKPIU
MQQ
+OCIGUGVVKPIU
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ"
#XQVCK\XġNPG
MQQ
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ#
5GNGEVEQWPVT[
MQQ
4GQTICPKUGRTGUGVU
MQQ
#WVQUVQTG
MQQ
MQQ
4LBUJFUĻQBSJOEJĻ$
&8&FKUE612OGPW%
"
#
$
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOCU#ICNXGPę
K\XġNPGĻ 2JQPGOGPW
"MMĻDBMMT
.JTTFEĻDBMMT
"OTXFSFEĻDBMMT
%JBMMFEĻDBMMT
$BMMĻEVSBUJPO
&8&FKUEOGPW
68ICNXGPęK\XġNPG
+\XġNPGU6'.
#NNECNNU
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBQBLtJ[WùMOùNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ".ĻHBMWFOâ
J[WùMOF
7\PKTUVQÝęK\XġNPG#XKFGQWP68
#7:ICNXGPęK\XġNPG
"
5ECP
MQQ
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻWJEFPĻBUTLBĪPtBOVĻWBJĻ57ĻSâEătBOV
"WPUBĻJ[WùMOFTĻV[OJSTUPtBKâĻJ[WùMOùĻSFE[BNâĻJOGPSNâDJKBĻJS
BULBSăHBĻOPĻUâ ĻLBTĻUJFLĻBUTLBĪPUTĻWBJĻSâEăUTĻĻUBTĻWBSĻCÜU
QJFNùSBN Ļ$%%7%ĻEBUBĻNFOVĻWBJĻ64#ĻNFOV
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ%7%ĻWJEFPĻEJTLJFN
2JQPGDQQM
4FBSDI
/FXĻDPOUBDU
4QFFEĻEJBMT
3FDFJWFĻW$BSE
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTKPHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOW
.FNPSZĻTUBUVT
$MFBSĻQIPOFĻCPPL
MQQ
MQQ
4GOQXG$NWGVQQVJFGXKEG
MQQ
2JQPGUGVVKPIU
4PVOETĻBOEĻWPMVNF
%PXOMPBEĻQIPOF
CPPL
#MVFUPPUIĻTPGUXBSF
WFSTJPOĻJOĻDBS
MQQ
MQQ
MQQ
MQQ
%CNNQRVKQPU
"VUPĻBOTXFS
&KUEQPPGEVRJQPG
MQQ
%JCPIGRJQPG
%JTDPWFSBCMF
7PJDFNBJMĻOVNCFS
MQQ
"
/FBUUJFDBTĻV[Ļ1FGPSNBODF
MQQ
MQQ
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
4CFKQ
8KURęTĦIK
#WVQOęVKUMCPQTGIWNġÝCPCW\UVCEKLW
2+'<ÿ/'
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBTUBUÜSV ĻVOWBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ ĻUBEĻCJFxJ
WJFOĻUPTĻWBSĻJ[NBOUPUĻDFOUSâMâTĻLPOTPMFT
UBVTUJĪVĻWJFUâĻ-BJĻBQMÜLPUVĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBVTUJĪVĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻĻ-BJĻBQMÜ
LPUVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
8KFWUMQPUQNGTCFKQHWPMEKLWXCFĝDC
4#&+1ĻUBVTUJĪt ĻBSĻLPĻJ[WùMBTĻWJĮĪV
HBSVNVĻ ". Ļ'. Ļ'. Ļ%"# Ļ%"# *FQSJFLtĻTBHMBCâUBTĻTUBDJKBTĻ "QTUJQSJOJFUĻTBWVĻJ[WùMJĻWBJĻEPEJFUJFTĻV[
SBEJPĻJ[WùMOJ ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
*[WùMJFUJFTĻWBKBE[ăHPĻGSFLWFODJSBEJPTUBDJKV
WBJĻQâSWJFUPKJFUJFTĻQBĻSBEJPĻJ[WùMOJ ĻQBHSJF
xPUĻ670'
-BJĻOPSFHVMùUVĻOâLBNPJFQSJFLtùKPĻQJF
FKBNPĻSBEJPTUBDJKV ĻUVSJFUĻOPTQJFTUVĻUBVT
UJĪVĻ-BJĻOPSFHVMùUVĻBUNJĪâĻTBHMBCâUV
SBEJPTUBDJKV ĻăTJĻOPTQJFEJFUĻUBVTUJĪV
/PTQJFEJFUĻ4#&+1 ĻQBHSJF[JFUĻ670' ĻMăE[
QBSâEâTĻWBKBE[ăHBJTĻWJĮĪBĻHBSVNTĻ #/
(/ĻVD ĻVOĻOPTQJFEJFUĻ1-/'07
5VSJFUĻOPTQJFTUVĻ
ĻĻ
ĻUBVTUJĪVĻV[
WJEVTLPOTPMFTĻ WBJĻTUÜSFTĻUBTUBUÜSBT 3BEJPĻNFLMùĻOâLBNPJFQSJFLtùKPĻQJF
FKBNPĻSBEJPTUBDJKV
+\XġNPGU
4CFKQUVCEKLWUCTCMUVU
4#&+1ĻJ[WùMOFTĻWBSĻWBEăU ĻJ[NBOUPKPUĻWJEV
TLPOTPMJĻVOĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV Ļ7JTQâ
SăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV ĻTLBUăU
MQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăUĻMQQĻ
3BEJPĻBVUPNâUJTLJĻTBTUâEBĻTBSBLTUVĻBSĻQBtSFJ[
V[UWFSBNBKâNĻ'.ĻSBEJPTUBDJKâN ĻLVSVĻTJHOâMT
JSĻWJTTQùDăHâLBJTĻ5BTĻĮBVKĻBUSBTUĻSBEJPTUBDJKV
KBĻCSBVDBUĻTWFtâĻWJFUâĻVOĻOF[JOâUĻSBEJPTUBDJKBT
VOĻUPĻGSFLWFODFT
4CFKQ#/(/
-BJĻEPUPTĻV[ĻTBSBLTUVĻVOĻJ[WùMùUPTĻSBEJPTUB
DJKV
/GMNġÝCPC
*[WùMJFUJFTĻWBKBE[ăHPĻWJĮĪVĻHBSVNVĻ (/
WBJĻ(/ 2+'<ÿ/'
6[UWFStBOBĻJSĻBULBSăHBĻHBOĻOPĻTJHOâMBĻTUJ
QSVNB ĻHBOĻLWBMJUâUFTĻ5SBOTMâDJKVĻWBSĻUSBV
DùUĻWBJSâLJĻGBLUPSJ ĻQJFNùSBN ĻBVHTUBTĻùLBT
WBJĻUâMVĻFTPtTĻSBJEăUâKTĻ"SăĻQâSLMâKVNB
MăNFOJTĻWBSĻBUtĸJSUJFTĻBULBSăCâĻOPĻWJFUBT ĻLVS
BUSPEBUJFT
1BHSJF[JFUĻ670'ĻQBSĻWJFOVĻTPMJĻLâEâĻOP
WJS[JFOJFNĻ5JFLĻQBSâEăUTĻTBSBLTUTĻBS
WJTâNĻtBKâĻWJFUâĻV[UWFSBNBKâNĻSBEJPTUBDJ
KâNĻ1BtSFJ[ĻOPSFHVMùUâĻSBEJPTUBDJKB
TBSBLTUâĻJSĻOPSâEăUBĻBSĻMJFMâLJFNĻCVSUJFN
7ùMSFJ[ĻQBHSJF[JFUĻ670'ĻBCPTĻWJS[JFOPT
MBJĻOPĻTBSBLTUBĻJ[WùMùUPTĻSBEJPTUBDJKV
/FBUUJFDBTĻV[Ļ1FGPSNBODF
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
4CFKQ
"QTUJQSJOJFUĻTBWVĻJ[WùMJ ĻOPTQJFxPUĻ1-
/'07
2+'<ÿ/'
p
p
5JFLĻSâEăUTĻUJLBJĻUPCSăEĻV[UWFSUPĻSBEJP
TUBDJKVĻGSFLWFOÀVĻTBSBLTUT ĻPGXKUĻWJTV
J[WùMùUâĻWJĮĪVĻHBSVNBĻSBEJPĻGSFLWFOÀV
QJMOăHTĻTBSBLTUT
+BĻQBtSFJ[ĻV[UWFSUâTĻSBEJPTUBDJKBTĻTJH
OâMTĻJSĻWâKt ĻSBEJPĻWBSĻOFBLUVBMJ[ùU
SBEJPTUBDJKVĻTBSBLTUVĻ+BĻUâĻOPUJFL
ĻUBVTUJĪVĻ LBNùSĻEJT
OPTQJFEJFUĻ
QMFKBĻFLSâOâĻJSĻSFE[BNTĻSBEJPTUBDJKV
TBSBLTUT ĻMBJĻQâSJFUVĻV[ĻNBOVâMP
NFLMùtBOVĻVOĻJ[WùMùUPTĻGSFLWFODJĻ+B
SBEJPTUBDJKVĻTBSBLTUTĻWBJSTĻOFUJFL
SâEăUT ĻQBHSJF[JFUĻ670'ĻQBSĻWJFOVĻTPMJ
LâEâĻOPĻWJS[JFOJFN ĻMBJĻWùMSFJ[ĻQBSâEăUV
ĻMBJĻQâS
TBSBLTUV ĻVOĻOPTQJFEJFUĻ
TMùHUV
/CPWęNęOGMNġÝCPC
3ÜQOăDBTĻOPLMVTùKVNBĻJFTUBUăKVNTĻOPTBLB ĻLB
QBHSJFxPUĻ670'Ļ TLBUJFUĻOPEBĮVĻ3BEJPTUBDJKV
TBSBLTUTĻĻMQQ ĻSBEJPĻQBSâEBĻLPOLSùUâ
WJFUâĻV[UWFSBNPĻSBEJPTUBDJKVĻTBSBLTUVĻBSĻWJT
TQùDăHâLPĻTJHOâMVĻ,BEĻQBSâEâTĻSBEJPTUBDJKV
ĻUBVTUJĪVĻWJEVTLPO
TBSBLTUT ĻOPTQJFEJFUĻ
TPMù ĻMBJĻQâSJFUVĻV[ĻNBOVâMPĻNFLMùtBOVĻ5âEù
KâEJĻWBSùTJFUĻJ[WùMùUJFTĻGSFLWFODJĻOPĻTBSBLTUB
LVSâĻJFLĮBVUBTĻWJTBTĻQJFFKBNâTĻJ[WùMùUâĻWJĮĪV
HBSVNBĻSBEJPĻGSFLWFODFTĻ$JUJFNĻWâSEJFN
TBLPU ĻQBSĻWJFOVĻTPMJĻQBHSJFxPUĻ670'ĻNBOVâ
MâTĻNFLMùtBOBTĻMBJLâ ĻGSFLWFODFĻNBJOâTĻOP
QJFN Ļ ĻV[Ļ Ļ.)[ĻVUNM
-BJĻNBOVâMJĻJ[WùMùUPTĻSBEJPTUBDJKV
/PTQJFEJFUĻ4#&+1ĻQPHV ĻQBHSJF[JFU
670' ĻMăE[ĻEJTQMFKâĻJSĻSFE[BNBĻWBKBE[ăHâ
GSFLWFODFĻ #/ Ļ(/ĻVD ĻVOĻOPTQJFEJFU
1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻJ[WùMùUPTĻGSFLWFODJ
2+'<ÿ/'
3ÜQOăDBTĻJFTUBUăKVNTĻQBSFE[ ĻLBĻSBEJP
BVUPNâUJTLJĻNFLMùĻSBEJPTUBDJKBT ĻLBTĻJSĻQJF
FKBNBTĻWJFUâ ĻQBĻLVSVĻCSBVDBUĻ TLBUJFU
JFQSJFLtùKPĻOPEBĮVĻ3BEJPTUBDJKV
TBSBLTUT 5BÀV ĻKBĻFTBUĻQâSHâKJTĻV[ĻNBOVâMPĻNFLMù
tBOVĻ OPTQJFxPUĻDFOUSâMâTĻLPOTPMFTĻ
UBVTUJĪV ĻLBNùSĻUJFLĻSâEăUTĻSBEJPTUBDJKV
TBSBLTUT ĻUBE ĻOâLBNSFJ[ĻJFTMùE[PUĻSBEJP
KPQSPKâNĻCÜTĻOPSFHVMùUBĻNBOVâMâTĻNFLMù
tBOBTĻGVOLDJKBĻ-BJĻQâSJFUVĻBUQBLBĮĻV[
3BEJPTUBDJKVĻTBSBLTUBĻGVOLDJKV ĻQBHSJF[JFU
670'ĻQBSĻWJFOVĻTPMJĻ MBJĻQBSâEăUVĻQJMOăHV
SBEJPTUBDJKVĻTBSBLTUV ĻVOĻOPTQJFEJFUĻ
UBVTUJĪV
MBJLâ
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLB ĻOPTQJFxPUĻ
LBNùSĻSBEJPTUBDJKVĻTBSBLTUTĻOBWĻSFE[BNT
UJFLĻBLUJWùUBĻ+0(1ĻGVOLDJKBĻ-BJĻTBĪFNUV
QMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻtPĻGVOLDJKV ĻTLBUăU
MQQĻ
1ùDĻEBxâNĻTFLVOEùNĻTBSBLTUTĻJ[[ÜEĻOPĻ57
FLSâOB
2TGUGV
+BĻSBEJPTUBDJKBĻWBJSTĻOFUJFLĻSâEăUB ĻQBHSJF[JFU
670'ĻQBSĻWJFOVĻTPMJĻLâEâĻOPĻWJS[JFOJFNĻVO
ĻWJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪV ĻMBJ
OPTQJFEJFUĻ
QâSJFUVĻV[ĻNBOVâMPĻNFLMùtBOVĻ WBJĻOPĻNBOVâ
MâTĻSFHVMùtBOBTĻBUHSJF[UPTĻQJFĻGVOLDJKBT
3BEJPTUBDJKVĻTBSBLTUT *FQSJFLtĻJFTUBUăUâTĻWùSUăCBTĻUJFLĻJ[WùMùUBT
J[NBOUPKPUĻJFQSJFLtĻJFTUBUăUPĻWùSUăCVĻTQJFEQP
HBT
,BUSBNĻWJĮĪVĻHBSVNBNĻWBSĻWFJLUĻĻJFTUBUăKV
NVTĻ #/ Ļ(/ĻVD +PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
4CFKQ
/PSFHVMùKJFUĻSBEJPTUBDJKVĻ TLBUJFUĻ.FLMù
tBOBĻĻMQQ %BxBTĻTFLVOEFTĻUVSJFUĻOPTQJFTUVĻLâEVĻOP
JFTUBUăKVNVĻUBVTUJĪJFNĻfBKâĻMBJLâĻJ[[ÜE
TLBĪBĻVOĻBUKBVOPKBT ĻLBEĻSBEJPTUBDJKBĻJS
TBHMBCâUBĻ5BHBEĻWBSĻMJFUPUĻJFTUBUăKVNV
UBVTUJĪV
57ĻFLSâOâĻWBSĻBQMÜLPUĻJFQSJFLtĻJ[WùMùUV
LBOâMVĻTBSBLTUVĻfPĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUEFBL
UJWùUĻ'.".ĻSFxăNâĻ[FNĻ(/OGPW 5JQY
RTGUGVUĻWBJĻ#/OGPW 5JQYRTGUGVU
4&5HWPMEKLCU
3%4Ļ SBEJPĻEBUVĻTJTUùNB ĻTBWJFOPĻ'.ĻSBJEăUâ
KVTĻLPQùKâĻUăLMâĻ'.ĻSBJEăUâKTĻtâEâĻUăLMâĻTÜUB
JOGPSNâDJKV ĻLBTĻ3%4ĻSBEJPĻQJFtĸJSĻtâEBTĻGVO
LDJKBT
p "VUPNâUJTLJĻQâSTMùE[BTĻV[ĻTQùDăHâLVĻSBJ
EăUâKV ĻKBĻBUUJFDăHBKâĻUFSJUPSJKâĻQBTMJLUJOâT
V[UWFStBOBTĻBQTUâLĮJ
p .FLMùĻQSPHSBNNBTĻWFJEV ĻQJFNùSBN
TBUJLTNFTĻJOGPSNâDJKVĻWBJĻ[JĪBT
p 4BĪFNĻUFLTUBĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻQBtSFJ[ùKP
SBEJPĻQSPHSBNNV
2+'<ÿ/'
%BxBTĻSBEJPTUBDJKBTĻOFJ[NBOUPĻ3%4ĻWBJ
J[NBOUPĻUPĻUJLBJĻEBĮùKJ
+BĻWùMBNBJTĻQSPHSBNNBTĻWFJETĻJSĻBUSBTUT
SBEJPĻWBSĻQâSTMùHUĻTUBDJKBT ĻQâSUSBVDPUĻQBtSFJ[
TLBOPtPĻBVEJPĻBWPUVĻ1JFNùSBN ĻKBĻUJFL
J[NBOUPUTĻ$%ĻBUTLBĪPUâKT ĻUBTĻUJFLĻQâSTMùHUT
QBV[FTĻSFxăNâĻ1âSUSBVLUâĻQâSSBJEFĻUJFLĻBUTLB
ĪPUBĻJFQSJFLtĻJFTUBUăUBKâĻTLBĮVNâ ĻTLBUăU
MQQĻĻ3BEJPĻQâSTMùE[BTĻV[ĻJFQSJFLtùKP
TLBĪBTĻBWPUVĻVOĻTLBĮVNV ĻLBEĻJFTUBUăUBJTĻQSP
HSBNNBTĻWFJETĻWBJSĻOFUJFLĻQâSSBJEăUT
1SPHSBNNùKBNâTĻGVOLDJKBTĻUSBVLTNF
#.#4/ ĻTBUJLTNFTĻJOGPSNâDJKBĻ 62 Ļ[JĪBT
0'95 ĻVOĻQSPHSBNNVĻWFJEJĻ 26; ĻQâSUSBVD
DJUBĻDJUVĻQSJPSJUâtVĻTFDăCâ ĻUVSLMâUĻUSBVLTNFJĻJS
BVHTUâLâĻQSJPSJUâUFĻVOĻQSPHSBNNVĻUJQJFNĻ
[FNâLâĻ-BJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBS
QâSUSBVLtBOBTĻQSPHSBNNùtBOVĻ '10Ļ&KUVCPV
VOĻ'10Ļ.QECN ĻTLBUJFUĻOPEBĮVĻ&OIBODFE
0UIFSĻ/FUXPSLTĻ V[MBCPUJĻDJUJĻUăLMJ ĻqĻ&0/
UâMâLĻ/PTQJFEJFUĻ':+6 ĻMBJĻBUHSJF[UPTĻQJFĻQâS
USBVLUâĻTLBĪBTĻBWPUBĻ/PTQJFEJFUĻ1-/'07
MBJĻOPE[ùTUVĻ[JĪPKVNV
5KIPCNK\ęEKLC
4JHOBMJ[âDJKVĻOFWBSĻăTMBJDăHJĻQâSUSBVLUĻWBJ
J[TMùHUĻ;JĪPKVNTĻ#.#4/ĻQBSâEâTĻ57
FLSâOâ ĻLBEĻUJFLĻQâSSBJEăUTĻUSBVLTNFTĻ[JĪP
KVNT
5CVKMUOGUKPHQTOęEKLCp62
făTĻGVOLDJKBTĻĮBVKĻTBUJLTNFTĻJOGPSNâDJKVĻOPTÜ
UăUĻJFTUBUăUâTĻTUBDJKBTĻ3%4ĻUăLMâ ĻMBJĻQâSUSBVLUV
UPĻ62ĻTJNCPMTĻOPSâEB ĻLBĻGVOLDJKBĻJSĻBLUăWB
+BĻSBEJPTUBDJKBĻTQùKĻQâSSBJEăUĻTBUJLTNFTĻJOGPS
NâDJKV ĻUPĻOPSâEBĻ62 ĻLBTĻTQPxJĻJ[HBJTNPKBT
57ĻFLSâOâĻ1SFUùKâĻHBEăKVNâĻ62ĻJSĻQFMùLâ
LSâTâ
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻ'.ĻSFxăNâĻ[FNĻ(/
OGPW 62
'PJCPEGF1VJGT0GVYQTMU W\NCDQVKEKVK
VĦMNK p'10
făĻGVOLDJKBĻJSĻOPEFSăHBĻVSCBOJ[ùUâĻWJEùĻBS
EBVE[âNĻWJFUùKâNĻSBEJPTUBDJKâNĻ5âĻOPWùSUù
BUUâMVNVĻTUBSQĻBVUPNBtăOVĻVOĻSBEJPTUBDJKV ĻMBJ
OPUFJLUV ĻLBEĻQSPHSBNNBTĻGVOLDJKâNĻKâQâS
USBVDĻQBtSFJ[ùKBJTĻTLBĪBTĻBWPUT
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻ'.ĻSFxăNâ ĻBUMBTPU
LâEVĻOPĻPQDJKâNĻ[FNĻ(/OGPW
#FXCPEGFUGVVKPIU '10
făĻGVOLDJKBĻUJFLĻJ[NBOUPUB ĻMBJĻCSăEJOâUVĻQBS
OPQJFUOJFNĻOFHBEăKVNJFNĻWBJĻLBUBTUSPGâN
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
4CFKQ
p .QECNĻqĻQâSUSBVDĻUJLBJĻUBE ĻKBĻSBEJPTUBDJKBT
SBJEăUâKTĻBUSPEBTĻUVWV
p &KUVCPVĻqĻQâSUSBVDĻHBEăKVNâ ĻKBĻTUBDJKBT
SBJEăUâKTĻBUSPEBTĻUâMV ĻLâĻBSă ĻKBĻJSĻEBVE[
USBVDùKVNV
62PQK\XġNġVęUXCKXKUęOTCFKQUVCEKLęO
-BJĻQâSSBJEăUVĻTBUJLTNFTĻJOGPSNâDJKV ĻSBEJPĻWBS
QâSUSBVLUĻJ[WùMùUâTĻSBEJPTUBDJKBTĻWBJĻWJTV
SBEJPTUBDJKVĻBUTLBĪPtBOVĻUJLBJĻ3%4ĻUăLMâ
p
'.ĻSFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ(/OGPW
#FXCPEGFUGVVKPIU 5GV62HCXQWTKVG
MBJĻWFJLUVĻJ[NBJĪBT
<KĮCU
făTĻGVOLDJKBTĻĮBVKĻ[JĪVĻQâSSBJEFTĻOPTÜUăUĻJFTUB
UăUâTĻTUBDJKBTĻ3%4ĻUăLMâ ĻMBJĻQâSUSBVLUVĻUP
0'95ĻTJNCPMTĻOPSâEB ĻLBĻGVOLDJKBĻJSĻBLUăWB
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻ'.ĻSFxăNâĻ[FNĻ(/
OGPW 0GYUUGVVKPIU 0GYU
+\XġNġVęUTCFKQUVCEKLCUXCKXKUW
TCFKQUVCEKLWRęTTCKFĦVęU\KĮCU
-BJĻQâSSBJEăUVĻ[JĪBT ĻSBEJPĻWBSĻQâSUSBVLUĻJ[WùMù
UâTĻSBEJPTUBDJKBTĻWBJĻWJTVĻSBEJPTUBDJKVĻBUTLBĪP
tBOVĻUJLBJĻ3%4ĻUăLMâ
3ÜQOăDBTĻJFTUBUăKVNJ
p
'.ĻSFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ(/OGPW
0GYUUGVVKPIU 5GVPGYUHCXQWTKVG ĻMBJ
WFJLUVĻJ[NBJĪBT
2TQITCOOWXGKFKp26;
15:ĻWBSĻBUJFTUBUăUĻVOĻOPĪFNUĻ[FNĻ(/OGPW
#FXCPEGFUGVVKPIU 26;UGVVKPIU
5GNGEV26; %NGCTCNN
2TQITCOOCUXGKFCOGMNġÝCPC
15:ĻGVOLDJKVĻWBSĻJ[NBOUPU ĻMBJĻJ[WùMùUPTĻWJFOV
WBJĻWBJSâLVTĻQSPHSBNNBTĻWFJEVT ĻQJFNùSBN
QPQNÜ[JLVĻVOĻOPQJFUOPĻLMBTJTLPĻNÜ[JLVĻ15:
TJNCPMTĻOPSâEB ĻLBĻtăĻGVOLDJKBĻJSĻBLUăWBĻfă
GVOLDJKBĻĮBVKĻQBSâEăUJFTĻJ[WùMùUBTĻTUBDJKBTĻ3%4
UăLMâĻOPSBJEăUBKBNĻQSPHSBNNBTĻWFJEBN
făĻGVOLDJKBĻJ[WùMùUPĻQSPHSBNNBTĻWFJEVĻNFLMù
WJTâĻWJĮĪVĻHBSVNBĻEJBQB[POâ
"LUJWùKJFUĻ'.ĻSFxăNâ ĻWJTQJSNTĻJ[WùMPUJFT
QSPHSBNNBTĻWFJEVTĻ[FNĻ(/OGPW
#FXCPEGFUGVVKPIU 26;UGVVKPIU
5GNGEV26;
&KJFUĻV[Ļ(/OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
26;UGVVKPIU 5GGM26;
1ùDĻUBNĻKâBLUJWùĻ15:ĻGVOLDJKBĻ[FNĻ(/
OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU 26;
UGVVKPIU 4GEGKXGVTCHHKEDWNNGVKPU
HTQOQVJGTPGVYQTMU
+BĻ15:ĻJSĻBLUJWùUT Ļ57ĻFLSâOâĻQBSâEâTĻJOEJLB
UPST
15:ĻGVOLDJKVĻWBSĻEFBLUJWùUĻ'.ĻSFxăNâĻ[FNĻ(/
OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU 26;UGVVKPIU
4GEGKXGVTCHHKEDWNNGVKPUHTQOQVJGT
PGVYQTMUĻ*[WùMùUJFĻQSPHSBNNBTĻWFJEJĻ 15:
OFUJFLĻBUJFTUBUăUJ
'.ĻSFxăNâĻJ[WùMJFUJFTĻWJFOVĻWBJĻWBJSâLVT
15:Ļ[FNĻ(/OGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU 26;UGVVKPIU 5GNGEV26;
-BJĻCFJHUVĻNFLMùtBOV ĻOPTQJFEJFUĻ':+6
p
ĻWBJĻ
ĻMBJĻUVSQJOâUV
/PTQJFEJFUĻ
NFLMùUĻDJUVĻJ[WùMùUâĻQSPHSBNNBTĻWFJEB
SBJEăKVNV
2TQITCOOCUXGKFCTęFĦLWOU
*[WùMùUâTĻTUBDJKBTĻQSPHSBNNBTĻWFJETĻSFE[BNT
57ĻFLSâOâ
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻ'.ĻSFxăNâĻ[FNĻ(/
OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU 26;
UGVVKPIU 5JQY26;VGZV
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
4CFKQ
4CFKQVGMUVU
%BxBTĻ3%4ĻTUBDJKBTĻQâSSBJEBĻJOGPSNâDJKVĻQBS
QSPHSBNNBTĻTBUVSV ĻNâLTMJOJFLJFNĻVUUĻfP
JOGPSNâDJKVĻWBSĻQBSâEăUĻ57ĻFLSâOâ
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻ'.ĻSFxăNâĻ[FNĻ(/
OGPW 5JQYTCFKQVGZV
#WVQOęVKUMęHTGMXGPEGUCVLCWPKPęÝCPC
p#(
făĻGVOLDJKBĻJ[WùMBTĻJFTUBUăUâTĻSBEJPTUBDJKBTĻSBJ
EăUâKVĻBSĻWJTTQùDăHâLPĻTJHOâMVĻ-BJĻBUSBTUVĻSBJ
EăUâKVĻBSĻWJTTQùDăHâLPĻTJHOâMV ĻGVOLDJKBĻWBS
J[ĪùNVNBĻHBEăKVNPTĻNFLMùUĻWJTâĻ'.ĻEJBQB
[POâ
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻ'.ĻSFxăNâĻ[FNĻ(/
OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
#NVGTPCVKXGHTGSWGPE[
4GĥKQPęNęUTCFKQRTQITCOOCUp4')
făĻGVOLDJKBĻMJFLĻSBEJPĻUVSQJOâUĻV[UWFSUĻSFīJPOâMP
SBJEăUâKV ĻQBUĻKBĻUâĻTJHOâMBĻTUJQSVNTĻJSĻNB[T
4JNCPMTĻ4')ĻOPSâEB ĻLBĻGVOLDJKBĻJSĻBLUăWB
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻ'.ĻSFxăNâĻ[FNĻ(/
OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU 4')
4&5HWPMEKLWCVKGUVCVĦÝCPC
7JTVTĻSBEJPĻJFTUBUăKVNVTĻWBSĻBUJFTUBUăUĻV[
TâLPUOùKJFNĻSÜQOăDBTĻJFTUBUăKVNJFN
p
"UJFTUBUătBOBĻ'.ĻSFxăNâĻUJFLĻWFJLUBĻ(/
OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU 4GUGVCNN
(/UGVVKPIU
5MCīWOCTGIWNġÝCPCRTQITCOOWXGKFK
1âSUSBVDPtJFĻQSPHSBNNVĻWFJEJ ĻQJFNùSBN
0'95ĻWBJĻ62 ĻJSĻE[JSEBNJĻUBKâĻTLBĮVNâ ĻLâET
V[TUâEăUTĻLBUSBNĻBUCJMTUPtBKBNĻQSPHSBNNBT
WFJEBNĻ+BĻTLBĮVNBĻMăNFOJTĻJSĻOPSFHVMùUTĻQSP
HSBNNBTĻQâSUSBVLVNBĻMBJLâ ĻKBVOBJTĻMăNFOJT
UJLTĻTBHMBCâUT ĻMăE[LPĻUJLTĻQâSUSBVLUBĻKBVOâ
QSPHSBNNB
5MGPġLKGVXKīĮCICTWOW
făĻGVOLDJKBĻBVUPNâUJTLJĻNFLMùĻQJFFKBNPT
LBOâMVTĻVOĻĪFNĻWùSâĻWJTVTĻQSPHSBNNBTĻUJQB
GJMUSVTĻ,BEĻSBEJPTUBDJKBĻJSĻBUSBTUB ĻUâĻTLBO
BQNĻBQNĻĻTFLVOEFT ĻQJSNTĻTLFOùtBOB
UJFLĻBUTâLUBĻ-BJLâ ĻLBNùSĻUJFLĻBUTLBĪPUB
SBEJPTUBDJKB ĻUPĻWBSĻTBHMBCâUĻBUNJĪâĻLâĻQBSBTUJ
TLBUJFUĻOPEBĮVĻ1SFTFUĻĻMQQ
p
-BJĻTâLUVĻTLFOùtBOV Ļ'.".ĻSFxăNâ
EPEJFUJFTĻV[ĻSFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ(/
OGPW 5ECPĻWBJĻ#/OGPW 5ECP
2+'<ÿ/'
4LFOùtBOBĻBQTUâKBT ĻKBĻUJFLĻTBHMBCâUB
SBEJPTUBDJKB
4CFKQUKUVġOC&#$
8KURęTĦIK
%"#Ļ EJHJUâMâĻTLBĪBTĻQâSSBJEF ĻJSĻSBEJPĻEJHJUâMâ
TLBĪBTĻQâSSBJEătBOBTĻTJTUùNBĻfăĻTJTUùNB
BUCBMTUBĻ%"# Ļ%"# ĻVOĻ%.#
2+'<ÿ/'
%"#ĻQâSLMâKVNTĻOBWĻQJFFKBNTĻWJTVSĻ+BĻOBW
QâSLMâKVNB ĻEJTQMFKBĻFLSâOâĻQBSâEâTĻ[JĪP
KVNTĻ0QTGEGRVKQP
2CMCNRQLWOKWPTCFKQUVCEKLWITWRC
p 5GTXKEGĻĻLBOâMT ĻSBEJPLBOâMTĻ TJTUùNB
BUCBMTUBĻUJLBJĻBVEJPĻQBLBMQPKVNVT p 'PUGODNGĻĻWJFOBTĻGSFLWFODFTĻSBEJPLB
OâMVĻHSVQB
-CPęNWITWRWUCINCDęÝCPC 'PUGODNG
NGCTP
+BĻUSBOTQPSUMăE[FLMJTĻJFCSBVDĻDJUâĻBQSBJEFT
[POâ ĻJFTQùKBNT ĻCÜTĻKâWFJDĻ[POâĻFTPtP
LBOâMVĻHSVQVĻQSPHSBNNùtBOB
1SPHSBNNùKPUĻLBOâMVĻHSVQBT ĻUJFLĻJ[WFJEPUT
BUKBVOJOâUTĻTBSBLTUTĻBSĻWJTâNĻQJFFKBNâN
LBOâMVĻHSVQâNĻ4BSBLTUTĻOFUJFLĻBUKBVOJOâUT
BVUPNâUJTLJ
5JLBJĻBVUPNBtăOâN ĻLBTĻBQSăLPUBTĻBSĻĻDPMMVĻFLSâOV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
4CFKQ
1SPHSBNNùtBOBĻUJFLĻWFJLUBĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâ
%"#ĻSFxăNâĻ[FNĻ&#$OGPW 'PUGODNG
NGCTPĻ1SPHSBNNùtBOVĻWBSĻWFJLUĻBSăĻtâEJ
1BHSJF[JFUĻ670'ĻQBSĻWJFOVĻTPMJĻLâEâĻOP
WJS[JFOJFN
1JFFKBNPĻLBOâMVĻHSVQVĻTBSBLTUâĻQBSâ
EâTĻ'PUGODNGNGCTP
-BJLâ ĻLBNùSĻUJFLĻBUTLBĪPUBĻSBEJPTUBDJKB ĻUâ
UJFLĻTBHMBCâUBĻBUNJĪâĻLâĻQBSBTUJĻ1MBtâLV
JOGPSNâDJKVĻQBSĻJFTUBUăKVNJFNĻTLBUJFUĻOPEBĮâ
*FTUBUăKVNJĻUâMâL
p
2+'<ÿ/'
/PTQJFEJFUĻ1-/'07
5JFLĻTâLUBĻKBVOBĻQSPHSBNNùtBOB
4LFOùtBOBĻBQTUâKBT ĻKBĻUJFLĻTBHMBCâUB
SBEJPTUBDJKB
1SPHSBNNùtBOVĻWBSĻBUDFMU ĻOPTQJFxPUĻ':+6
0CXKIęEKLCRCMCPęNWITWRWUCTCMUVW
QDLGMVWITWRW
-BJĻQâSWJFUPUPTĻQBĻLBOâMVĻHSVQVĻTBSBLTUVĻVO
UBNĻQJFLĮÜUV ĻQBHSJF[JFUĻ670'Ļ&OTFNCMFĻHSV
QBTĻOPTBVLVNTĻJSĻSFE[BNTĻ57ĻFLSâOBĻBVHt
EBĮâĻ1âSTMùE[PUĻV[ĻKBVOPĻ&OTFNCMFĻHSVQV
OPTBVLVNTĻNBJOâTĻV[ĻKBVOP
p 5GTXKEGĻĻSâEBĻLBOâMVTĻOFBULBSăHJĻOP
LBOâMVĻHSVQBT ĻLVSBJĻUJFĻQJFEFSĻ4BSBLTUV
WBSĻGJMUSùUĻBSă ĻJ[NBOUPKPUĻQSPHSBNNBT
WFJEBĻJ[WùMJĻ 26;HKNVGTKPI ĻTLBUJFUĻUâMâL
5MGPġÝCPC
făĻGVOLDJKBĻBVUPNâUJTLJĻNFLMùĻTQùDăHâLâT
SBEJPTUBDJKBTĻtBKPTĻWJĮĪVĻHBSVNPTĻ,BEĻSBEJP
TUBDJKBĻJSĻBUSBTUB ĻUâĻTLBOĻBQNĻBQNĻ
TFLVOEFT ĻQJSNTĻTLFOùtBOBĻUJFLĻBUTâLUB
%"#ĻSFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ&#$OGPW
5ECP ĻMBJĻTâLUVĻTLFOùtBOV
4LFOùtBOVĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻBSăĻ%"#15:ĻSFxăNâ
5âEâĻHBEăKVNâĻUJFLĻBUTLBĪPUBTĻUJLBJĻJFQSJFLt
JFTUBUăUâĻWFJEBĻQSPHSBNNBT
2TQITCOOCUXGKFU 26;
*[NBOUPKPUĻQSPHSBNNBTĻWFJEBĻGVOLDJKV ĻWBS
J[WùMùUJFTĻEBxâEVĻWFJEVĻSBEJPQSPHSBNNBTĻ*S
WBJSâLJĻBUtĸJSăHJĻQSPHSBNNVĻWFJEJ ĻLBTĻJFUWFS
BSăĻBUtĸJSăHBTĻQSPHSBNNVĻLBUFHPSJKBTĻ1ùD
QSPHSBNNBTĻWFJEBĻJ[WùMFTĻQâSWJFUPtBOâT
OPUJFLĻUJLBJĻQBĻUJFNĻLBOâMJFN ĻLBTĻQâSSBJEBĻtP
UJQV
1SPHSBNNBTĻWFJEVĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻ%"#ĻSFxăNâ
[FNĻ&#$OGPW 26;HKNVGTKPIĻ*[FKJFUĻOPĻtă
SFxăNBĻtâEJ
p
/PTQJFEJFUĻ':+6
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
+BĻ15:ĻJSĻBLUJWùUT Ļ57ĻFLSâOâĻQBSâEâT
JOEJLBUPST
"UTFWJtĸPTĻHBEăKVNPTĻ%"#ĻSBEJPĻJ[JFTĻOPĻ15:
SFxăNB ĻLBEĻUJFLĻJ[WFJEPUTĻ%"#ĻĻ%"#ĻTBWJF
OPKVNTĻ TLBUăUĻUVSQNâL 2TGUGV
,BUSBNĻWJĮĪVĻHBSVNBNĻWBSĻTBHMBCâUĻĻSBEJP
TUBDJKVĻJFTUBUăKVNVTĻ%"#ĻJSĻĻJFTUBUăKVNVĻBUNJ
ĪBTĻ&#$ĻVOĻ&#$Ļ"UNJĪBTĻJFTUBUăKVNV
TBHMBCâtBOBĻOPUJFL ĻUVSPUĻOPTQJFTUVĻJ[WùMùUP
BUNJĪBTĻUBVTUJĪVĻ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻTLBUăU
MQQĻĻ*FQSJFLtĻJFTUBUăUâTĻWùSUăCBTĻUJFLĻJ[Wù
MùUBT ĻJ[NBOUPKPUĻJFQSJFLtĻJFTUBUăUPĻWùSUăCV
TQJFEQPHBT
*FQSJFLtùKBJTĻJFTUBUăKVNTĻTBUVSĻWJFOVĻLBOâMV
CFUĻOFĻBQBLtLBOâMVĻ+BĻUJFLĻBUTLBĪPUTĻBQBLt
LBOâMTĻVOĻTBHMBCâUTĻJFQSJFLtùKBJTĻJFTUBUăKVNT
UBEĻTJTUùNBĻSFīJTUSùĻUJLBJĻHBMWFOPĻLBOâMVĻ5BT
JSĻUâEùĮ ĻLBĻBQBLtLBOâMJĻJSĻăTMBJDăHJĻ/âLBNBKâ
NùīJOâKVNâĻJ[HÜUĻJFQSJFLtùKPĻJFTUBUăKVNV ĻUJLT
BUTLBĪPUTĻLBOâMT ĻLBTĻTBUVSùKBĻBQBLtLBOâMV
*FQSJFLtùKBJTĻJFTUBUăKVNTĻOBWĻBULBSăHTĻOP
LBOâMVĻTBSBLTUB
57ĻFLSâOâĻWBSĻBQMÜLPUĻJFQSJFLtĻJ[WùMùUV
LBOâMVĻTBSBLTUVĻfPĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUEFBL
UJWùUĻ%"#ĻSFxăNâĻ[FNĻ&#$OGPW 5JQY
RTGUGVU
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
4CFKQ
2+'<ÿ/'
4LBĪVĻTJTUùNBTĻ%"#ĻTJTUùNBĻOFBUCBMTUB
WJTBTĻ%"#ĻTUBOEBSUBĻGVOLDJKBT
4CFKQVGMUVU
%BxBTĻSBEJPTUBDJKBTĻQâSSBJEBĻJOGPSNâDJKVĻQBS
QSPHSBNNBTĻTBUVSV ĻJ[QJMEăUâKJFNĻVDĻfăĻJOGPS
NâDJKBĻQBSâEâTĻ57ĻFLSâOâ
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻEFBLUJWùUBLUJWùUĻ%"#ĻSFxăNâ
[FNĻ&#$OGPW 5JQYTCFKQVGZV
2+'<ÿ/'
7JFOMBJLVTĻWBSĻBLUJWùUĻUJLBJĻWJFOVĻOPĻtăN
GVOLDJKâNĻĻ5JQYTCFKQVGZVĻWBJĻ5JQY
RTGUGVUĻ+BĻLâEBĻOPĻUâNĻUJFLĻBLUJWùUB
MBJLâ ĻLBEĻKBVĻJSĻJFTMùHUBĻPUSBĻGVOLDJKB ĻUBE
JFQSJFLtĻBLUJWùUâĻGVOLDJKBĻUJFLĻBVUPNâUJTLJ
J[TMùHUBĻ"CBTĻGVOLDJKBTĻWBSĻEFBLUJWùU
QBtSFJ[ùKâĻLBOâMBĻJ[TMùHtBOVĻVOĻQâSFKVĻV[
KBVOPĻLBOâMVĻWBSĻCÜUĻăTMBJDăHTĻLMVTVNT
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUEFBLUJWùUĻ%"#ĻSFxăNâ
[FNĻ&#$OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
&#$NKPMKPI
8KīĮWICTWOU
%"#ĻWBSĻQâSSBJEăUĻEJWPTĻWJĮĪVĻHBSVNPT
p $CPF+++ĻĻQâSLMâKVNTĻJSĻQJFFKBNTĻHBOESă[
WJTVS
p .$CPFĻĻQâSLMâKVNTĻJSĻQJFFKBNTĻUJLBJ
EBxâTĻUFSJUPSJKâT
*[WùMPUJFT ĻQJFNùSBN ĻUJLBJĻ$CPF+++ ĻLBOâMV
QSPHSBNNùtBOBĻOPUJFLĻâUSâLĻOFLâ ĻKBĻJSĻJ[Wù
MùUTĻHBOĻ$CPF+++ ĻHBOĻ.$CPFĻ7JTBTĻHSVQBT
WBSĻOFBUSBTUĻ7JĮĪVĻHBSVNBĻJ[WùMFĻOFJFUFLNù
TBHMBCâUâTĻBUNJĪBT
2CRKNFWKGUVCVĦLWOK
7JĮĪVĻHBSVNVTĻWBSĻEFBLUJWùUBLUJWùUĻ%"#
SFxăNâĻ[FNĻ&#$OGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU &#$DCPF
&#$&#$UCXKGPQLWOU
#RCMÝMCPęNU
%"#ĻĻ%"#ĻTBWJFOPKVNTĻOP[ăNù ĻLBĻ%"#
SBEJPĻWBSĻQâSJFUĻOPĻWJFOBĻLBOâMBĻBSĻTMJLUVĻTJH
OâMVĻWBJĻCF[ĻTJHOâMBĻV[ĻDJUâĻLBOâMVĻHSVQâ
FTPtVĻUPĻQBtVĻLBOâMVĻBSĻMBCâLVĻTJHOâMVĻ.BJ
OPUĻLBOâMBĻHSVQV ĻWBSĻCÜUĻBJ[LBWFĻ-BJLâĻTUBSQ
4FLVOEâSJFĻLPNQPOFOUJĻQBSBTUJĻUJFLĻEùWùUJĻQBS
BQBLtLBOâMJFNĻ5JFĻJSĻăTMBJDăHJĻVOĻWBSĻJFUWFSU
QJFN ĻHBMWFOâTĻQSPHSBNNBTĻUVMLPKVNVTĻDJUâT
WBMPEâT
+BĻUJFLĻQâSSBJEăUTĻWJFOTĻWBJĻWBJSâLJĻBQBLtLBOâMJ
UBEĻ57ĻFLSâOâĻQBĻLSFJTJĻOPĻLBOâMBĻOPTBVLVNB
UJFLĻQBSâEăUTĻTJNCPMTĻ Ļ"QBLtLBOâMTĻUJFL
QBSâEăUTĻBSĻTJNCPMVĻ ĻLBTĻ57ĻFLSâOâĻQBSâEâT
QBĻLSFJTJĻOPĻLBOâMBĻOPTBVLVNB
/PTQJFEJFUĻ
ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻBQBLtLBOâMJFN
"QBLtLBOâMJFNĻWBSĻQJFLĮÜUĻUJLBJĻJ[WùMùUBKâĻHBM
WFOBKâĻLBOâMâ ĻOFWJTĻLâEâĻDJUâĻLBOâMâ ĻOFJ[Wù
MPUJFTĻUP
"QBLtLBOâMVĻSâEătBOVĻWBSĻEFBLUJWùUBLUJWùU
%"#ĻSFxăNâĻ[FNĻ&#$OGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU 5WDEJCPPGNU
2TQITCOOCUXGKFCVGMUVU
%BxBTĻSBEJPTUBDJKBTĻQâSSBEBĻJOGPSNâDJKVĻQBS
QSPHSBNNBTĻWFJEVĻVOĻLBUFHPSJKVĻ*OGPSNâDJKV
QBSĻ1SPHSBNNVĻWFJEJĻqĻ15:ĻTLBUJFUĻĻMQQ
făĻJOGPSNâDJKBĻQBSâEâTĻ57ĻFLSâOâ
fPĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUEFBLUJWùUĻ%"#ĻSFxăNâ
[FNĻ&#$OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
5JQY26;VGZV
&#$KGUVCVĦLWOWCVKGUVCVĦÝCPC
7JTVTĻ%"#ĻJFTUBUăKVNVTĻWBSĻBUJFTUBUăUĻV[ĻTâLPU
OùKJFNĻSÜQOăDBTĻJFTUBUăKVNJFN
p
"UJFTUBUătBOVĻ%"#ĻSFxăNâĻWBSĻWFJLUĻ[FN
&#$OGPW #FXCPEGFUGVVKPIU
4GUGVCNN&#$UGVVKPIU
/FĻWJTâTĻ[POâTWBMTUăTĻJ[NBOUPĻBCVTĻWJĮĪVĻHBSVNVT
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
/GFKLWCVUMCĮQVęLU
8KURęTĦIK
5BVTUJĪtĻ/'&+#ĻBLUJWJ[ùĻQùEùKPĻBLUăWP
NFEJKVĻBWPUVĻ+BĻNFEJKVĻBWPUTĻKBVĻJS
BUWùSUTĻVOĻUJFLĻOPTQJFTUTĻUBVTUJĪtĻ/'&+#
QBSâEâTĻTBătĪVĻJ[WùMOFĻBSĻCJFxJĻMJFUPUBKâN
J[WùMOFTĻPQDJKâN
.VMUJWJEFTĻBUTLBĪPUâKâĻWBSĻBUTLBĪPUĻBVEJPĻVO
WJEFPĻTJHOâMVĻOPĻ$%%7% ĻEJTLJFNĻVOĻâSùKJ
QJFWJFOPUJFNĻBVEJPĻBWPUJFN ĻJ[NBOUPKPU
"6964# ĻJFFKV ĻWBJĻTUSBVNùUĻBVEJPĻGBJMVTĻOP
âSùKâNĻJFSăDùN ĻJ[NBOUPKPUĻCF[WBEVĻTBWJFOP
KVNVĻ#MVFUPPUIŸĻ/PUFJLUJĻNVMUJWJEFTĻBUTLBĪP
UâKJĻJSĻBQSăLPUJĻBSĻUFMFWă[JKBTĻV[UWùSùKV ĻVOĻWBS
TB[JOâUJFTĻBSĻNPCJMPĻUâMSVOJĻ TLĻĻMQQ
J[NBOUPKPUĻ#MVFUPPUIŸ
$JQBSVĻVOĻCVSUVĻJFWBEF
"QTUJQSJOJFUĻTBWVĻJ[WùMJĻWBJĻEPEJFUJFTĻV[
J[WùMùUâĻEBUVĻOFTùKBĻBWPUBĻJ[WùMOJ ĻOPTQJF
xPUĻ1-/'07
*[WùMJFUJFTĻEJTLBĻJFSBLTUVTNBQFTĻWBJĻQâS
WJFUPKJFUJFTĻTUBSQĻJ[WùMOFTĻPQDJKâN ĻQBHSJF
xPUĻ670'
%&&8&HWPMEKLCU
5JOJFUĻV[ĻQSJFLtVBUQBLBĮĻVOĻNBJOJFUĻEJTLB
JFSBLTUVĻWBJĻOPEBĮV
.FEJKVĻBUTLBĪPUâKTĻBUCBMTUBĻVOĻWBSĻBUTLBĪPU
tâEVĻUJQVĻEJTLVĻVOĻGBJMVT
p *FQSJFLtĻJFSBLTUăUVTĻLPNQBLUEJTLVTĻ $%
"VEJP p
8KFWUMQPUQNGUXCFĝDCURCPGNKU
%JTLVĻJFWJFUPtBOBTĻVOĻJ[CăEătBOBTĻBUWFSF
%JTLBĻJ[CăEătBOB
*FSBLTUăUVTĻLPNQBLUEJTLVTĻBSĻBVEJPĻVOĻ
WBJĻWJEFPĻGBJMJFN
p *FQSJFLtĻJFSBLTUăUVTĻ%7%ĻWJEFPĻEJTLV
p *FSBLTUăUVTĻ%7%ĻEJTLVTĻBSĻBVEJPĻVOĻĻWBJ
WJEFPĻGBJMJFN
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻBUCBMTUăUBKJFNĻGPSNâ
UJFN ĻTLBUăUĻMQQĻ
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ%7%ĻEJTLJFN
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
2+'<ÿ/'
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBTUBUÜSV ĻVOWBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ ĻUBEĻCJFxJ
WJFOĻUPTĻWBSĻJ[NBOUPUĻDFOUSâMâTĻLPOTPMFT
UBVTUJĪVĻWJFUâĻ-BJĻBQMÜLPUVĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBVTUJĪVĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻĻ-BJĻBQMÜ
LPUVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
+\XġNPGU
/'&+#ĻJ[WùMOFTĻWBSĻWBEăU ĻJ[NBOUPKPUĻWJEV
TLPOTPMJĻVOĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV Ļ7JTQâ
SăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV ĻTLBUăU
MQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăUĻMQQĻ
&KUMCCVUMCĮQÝCPCUUęMÝCPC
/PTQJFEJFUĻ/'&+#ĻQPHV ĻQBHSJF[JFUĻ670'
MăE[ĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻ&KUE ĻVOĻOPTQJFEJFU
1-/'07Ļ+BĻNFEJKVĻBUTLBĪPUâKâĻBUSPEBT
EJTLT ĻUBEĻBVUPNâUJTLJĻUJFLĻTâLUBĻUâĻBUTLBĪP
tBOBĻ1SFUùKâĻHBEăKVNâĻ57ĻFLSâOâĻQBSâEâT
+PUGTVFKUEĻ1ùDĻUBNĻJFWJFUPKJFUĻEJTLVĻBS
BQSBLTUăUPĻQVTJĻBVHtVQĻ%JTLBĻBUTLBĪPtBOB
TâLBTĻBVUPNâUJTLJ
+BĻBUTLBĪPUâKâĻUJFLĻJFWJFUPUTĻEJTLTĻBSĻBVEJPĻ
WJEFPĻGBJMJFN ĻUBEĻJSĻKâJFMâEùĻEJTLBĻNBQFT
TUSVLUÜSBĻ"ULBSăCâĻOPĻEJTLBĻLWBMJUâUFTĻVO
JOGPSNâDJKBTĻEBVE[VNB ĻJFTQùKBNT ĻQBJFT
OFMJFMTĻCSăEJT ĻQJSNTĻTâLTJFTĻBUTLBĪPtBOB
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
/GFKLWCVUMCĮQVęLU
&KUMCK\ĮGOÝCPC
%JTLTĻQBMJFLĻJ[CăEăUTĻBQNùSBNĻĻTFLVOEFT
QùDĻUBNĻUBTĻESPtăCBTĻBQTWùSVNVĻEùĮĻUJFLĻJFCă
EăUTĻBUQBLBĮĻBUTLBĪPUâKâ
2CW\G
+BĻTLBĮVNTĻUJFLĻQJMOăHJĻTBNB[JOâUTĻWBJĻUJFL
OPTQJFTUTĻUBVTUJĪtĻ.65&Ļ ,MVTJOâU ĻNFEJKV
BUTLBĪPUâKBĻEBSCăCBĻUJFLĻBQUVSùUBĻ+BĻTLBĮVNT
UJFLĻQBMJFMJOâUTĻWBJĻWùMSFJ[ĻUJFLĻOPTQJFTUTĻUBVT
UJĪtĻ.65&Ļ ,MVTJOâU ĻNFEJKVĻBUTLBĪPUâKTĻTâL
EBSCPUJFTĻ1BV[JĻWBSĻJFTMùHUĻBSă ĻJ[WùĮĪVĻTJT
UùNâĻOPTQJFxPUĻ1-/'07ĻVOĻBUMBTPUĻ2NC[
2CWUG
#VUMCĮQÝCPCWPPCXKIęEKLC
%&CWFKQFKUMK
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻEJTLBĻBUTLBĪP
tBOBTĻTBSBLTUBNĻVOĻQâSWJFUPUPTĻQBĻTBSBLTUV
/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻBQTUJQSJOâUVĻEJTLB
JFSBLTUBĻJ[WùMJĻVOĻTâLUVĻBUTLBĪPtBOVĻ/PTQJF
EJFUĻ':+6 ĻMBJĻBUDFMUVĻVOĻJ[JFUVĻOPĻBUTLBĪPtB
OBTĻTBSBLTUBĻ5VSPUĻOPTQJFTUVĻ':+6 ĻWBS
EPUJFTĻV[ĻBUTLBĪPtBOBTĻTBSBLTUBĻTâLVNB
MăNFOJ
%JTLBĻJFSBLTUVTĻWBSĻNBJOăUĻBSă ĻOPTQJFxPU
ĻĻ
ĻWBJĻWBEăCBT
WJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVĻ
UBVTUJĪVĻV[ĻTUÜSFT +GTCMUVĦVCFKUMCCWFKQXKFGQHCKNK
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻEJTLBĻBUTLBĪP
tBOBTĻTBSBLTUBNĻĻNBQFTĻTUSVLUÜSBJĻVOĻQâS
WJFUPUPTĻQBĻTBSBLTUVĻĻTUSVLUÜSVĻ/PTQJFEJFU
1-/'07 ĻMBJĻBQTUJQSJOâUVĻBQBLtNBQFTĻJ[WùMJ
WBJĻTâLUVĻBUTLBĪPUĻJ[WùMùUPĻBVEJPĻĻWJEFPĻGBJMV
/PTQJFEJFUĻ':+6 ĻMBJĻQâSUSBVLUVĻVOĻJ[JFUVĻOP
BUTLBĪPtBOBTĻTBSBLTUBĻWBJĻEPUPTĻV[ĻBVHtV
BUQBLBĮ ĻNBQFTĻTUSVLUÜSâĻ5VSPUĻOPTQJFTUV
':+6 ĻWBSĻEPUJFTĻV[ĻBUTLBĪPtBOBTĻTBSBLTUB
TâLVNBĻMăNFOJ
"VEJPWJEFPĻGBJMVTĻWBSĻNBJOăUĻBSă ĻOPTQJFxPU
WJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVĻ
ĻĻ
ĻWBJĻWBEăCBT
UBVTUJĪVĻV[ĻTUÜSFT "VEJPĻGBJMJĻJSĻBQ[ăNùUJĻBSĻTJNCPMVĻ
ĻWJEFP
GBJMJĻĻBSĻTJNCPMVĻ
ĻVOĻNBQFTĻĻBSĻTJN
CPMVĻ
,BEĻJSĻQBCFJHUBĻGBJMBĻBUTLBĪPtBOB ĻUVSQJOâT
DJUVĻtBKâĻNBQùĻFTPtPĻGBJMVĻ UâĻQBtBĻUJQB
BUTLBĪPtBOBĻ.BQFTĻNBJĪBĻOPUJFLĻBVUPNâ
UJTLJ ĻLBEĻWJTJĻtBKâĻNBQùĻFTPtJFĻGBJMJĻJSĻBUTLB
ĪPUJĻ4JTUùNBĻBVUPNâUJTLJĻOPTBLBĻJFTUBUăKVNV
VOĻUPĻNBJOB ĻKBĻNFEJKVĻBUTLBĪPUâKâĻJSĻJFWJFUPUT
EJTLT ĻLBTĻTBUVSĻUJLBJĻBVEJPĻGBJMVTĻWBJĻUJLBJ
WJEFPĻGBJMVT ĻVOĻQùDĻUBNĻTâLĻUPTĻBUTLBĪPU
5BÀVĻTJTUùNBĻOFNBJOBĻJFTUBUăKVNV ĻKBĻNFEJKV
BUTLBĪPUâKâĻJSĻJFWJFUPUTĻEJTLT ĻLBTĻTBUVSĻHBO
BVEJP ĻHBOĻWJEFPĻGBJMVTĻ5âĻWJFUâĻBUTLBĪPUâKT
UVSQJOBĻBUTLBĪPUĻJFQSJFLtĻJ[WùMùUPĻGBJMVĻUJQV
2+'<ÿ/'
7JEFPĻGJMNBĻUJFLĻSâEăUBĻUJLBJ ĻLBNùSĻBVUPNP
CJMJTĻTUâWĻ5JLMăE[ĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNTĻQâS
TOJFE[ĻBQNùSBNĻĻLNI ĻBUUùMTĻJ[[ÜEĻVO
EJTQMFKBĻFLSâOâĻQBSâEâTĻ0QXKUWCNOGFKC
CXCKNCDNGYJKNGFTKXKPI ĻUBÀVĻTLBĪV
KPQSPKâNĻWBSĻE[JSEùUĻ"UUùMTĻUJFLĻBULBM
SâEăUT ĻUJLMăE[ĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNTĻTBNB[J
OâTĻMăE[ĻBQNùSBNĻĻLNI
2+'<ÿ/'
"UTLBĪPUâKTĻWBSĻOFBUTLBĪPUĻEBxVTĻBVEJP
GBJMVT ĻLVSVTĻJFSBLTUVĻLPNQâOJKBTĻJSĻBJ[TBS
HâKVtBTĻQSFUĻLPQùtBOV ĻWBJĻQSJWâUJĻQâSSBL
TUăUPTĻBVEJPĻGBJMVT
&8&XKFGQFKUMK
*OGPSNâDJKVĻQBSĻ%7%ĻWJEFPĻEJTLVĻBUTLBĪP
tBOV ĻTLBUăUĻMQQĻ
2CVĦÝCPCW\RTKGMÝWCVRCMCī
5VSJFUĻOPTQJFTUVTĻUBVTUJĪVTĻ
ĻĻ
ĻMBJĻUăUV
V[ĻQSJFLtVBUUăUVĻBUQBLBĮĻ"VEJPĻGBJMJĻUJFLĻUăUJĻV[
QSJFLtVBUQBLBĮĻWJFOâĻâUSVNâ ĻCFUĻWJEFPĻGBJMVT
/FBUUJFDBTĻV[Ļ$%Ļ"VEJP
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
+BĻJSĻBLUJWùUTĻ3FQFBUĻGPMEFS ĻUBEĻUBTĻOFOPUJFL
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
/GFKLWCVUMCĮQVęLU
WBSĻUăUĻV[ĻQSJFLtVBUQBLBĮĻEBxâEPTĻâUSVNPT
ĻĻ
ĻMBJ
"ULâSUPUJĻOPTQJFEJFUĻUBVTUJĪVTĻ
QBMJFMJOâUVĻâUSVNVĻWJEFPĻGBJMVĻUătBOBJĻV[
QSJFLtVBUUătBOBJĻBUQBLBĮĻ"UMBJEJFUĻUBVTUJĪV ĻMBJ
BUTâLUVĻTLBUătBOPTĻQBSBTUBKâĻâUSVNâ
5MGPġLKGV
făĻGVOLDJKBĻBUTLBĪPĻLBUSBĻEJTLBĻJFSBLTUBBVEJP
GBJMBĻQJSNâTĻEFTNJUĻTFLVOEFTĻ-BJĻTLFOùUV
/PTQJFEJFUĻ1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ5ECP
5JFĻBUTLBĪPUBTĻLBUSBĻEJTLBĻJFSBLTUBĻWBJ
BVEJPĻGBJMBĻQJSNâTĻĻTFLVOEFT
4LFOùtBOVĻWBSĻBUDFMU ĻOPTQJFxPUĻ':+6
"UTLBĪPUBJTĻEJTLBĻJFSBLTUTĻWBJĻBVEJPĻGBJMT
UVSQJOâTĻTLBOùU
0GLCWÝCK\XġNG
făĻGVOLDJKBĻJFSBLTUVTĻBUTLBĪPĻOFKBVtâĻTFDăCâ
-BJĻLMBVTăUPTĻJFSBLTUVTĻOFKBVtJĻJ[WùMùUâĻTFDăCâ
%JTLBĻJFSBLTUVTBVEJPĻGBJMVTĻWBSĻNBJOăU
OPTQJFxPUĻWJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVĻ
ĻĻ
WBJĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻV[ĻTUÜSFT #VMęTVQÝCPCUOCRG
făĻGVOLDJKBĻĮBVKĻWBJSâLLâSUĻBUTLBĪPUĻNBQùĻFTP
tPTĻGBJMVTĻ,BEĻJSĻBUTLBĪPUTĻQùEùKBJTĻGBJMT
BULBMĻTâLBTĻQJSNâĻGBJMBĻBUTLBĪPtBOB
/PTQJFEJFUĻ1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ4GRGCVHQNFGT
-BJĻBLUJWùUVEFBLUJWùUVĻtPĻGVOLDJKV
OPTQJFEJFUĻ1-/'07
2+'<ÿ/'
7JEFPĻGJMNBĻUJFLĻSâEăUBĻUJLBJ ĻLBNùSĻBVUPNP
CJMJTĻTUâWĻ5JLMăE[ĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNTĻQâS
TOJFE[ĻBQNùSBNĻĻLNI ĻBUUùMTĻJ[[ÜEĻVO
EJTQMFKBĻFLSâOâĻQBSâEâTĻ0QXKUWCNOGFKC
CXCKNCDNGYJKNGFTKXKPI ĻUBÀVĻTLBĪV
KPQSPKâNĻWBSĻE[JSEùUĻ"UUùMTĻUJFLĻBULBM
SâEăUT ĻUJLMăE[ĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNTĻTBNB[J
OâTĻMăE[ĻBQNùSBNĻĻLNI
2ęTXKGVQÝCPęURC&8&XKFGQFKUMC
K\XġNPK
&8&XKFGQFKUMWCVUMCĮQÝCPC
#VUMCĮQÝCPC
"UTLBĪPKPUĻ%7%ĻWJEFPĻEJTLV ĻEJTQMFKâĻWBS
QBSâEăUJFTĻEJTLBĻJ[WùMOFĻ%JTLBĻJ[WùMOFĻĮBVK
QJFLĮÜUĻQBQJMEVĻGVOLDJKâNĻVOĻJFTUBUăKVNJFN
QJFNùSBN ĻTVCUJUSV ĻWBMPEBTĻVOĻBJOBTĻJ[WùMFJ
/PTQJFEJFUĻ1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ4CPFQO
-BJĻBLUJWùUVEFBLUJWùUVĻtPĻGVOLDJKV
OPTQJFEJFUĻ1-/'07
/FBUUJFDBTĻV[Ļ%7%ĻWJEFPĻEJTLJFN
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻBVEJPĻĻWJEFPĻGBJMJFN ĻLBTĻJFSBLTUăUJĻEJTLPTĻWBJĻ64#Ļ[JCBUNJĪâ
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
1âSWJFUPtBOâTĻQBĻ%7%ĻWJEFPĻEJTLBĻJ[WùMOJ
OPUJFL ĻJ[NBOUPKPUĻWJEVTLPOTPMFTĻDJQBSVĻUBV
TUJĪVT ĻLâĻSFE[BNTĻBUUùMâĻJFQSJFLt
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
/GFKLWCVUMCĮQVęLU
5CFCīCUXCKPQUCWMWOCOCKĮC
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻTBEBĮVĻTBSBL
TUBNĻVOĻQâSWJFUPUPTĻQBĻUâNĻ KBĻUPCSăEĻUJFL
BUTLBĪPUBĻGJMNB ĻUâĻUJFLĻQBV[ùUB Ļ/PTQJFEJFU
1-/'07 ĻMBJĻJ[WùMùUPTĻTBEBĮVĻVOĻEPUPT
BUQBLBĮĻV[ĻTâLVNVĻ KBĻJFQSJFLtĻUJLBĻBUTLBĪPUB
GJMNB ĻUâTĻBUTLBĪPtBOBĻUVSQJOâT Ļ/PTQJFEJFU
':+6 ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻOPTBVLVNVĻTBSBLTUBN
/PTBVLVNVTĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻOPTBVLVNVĻTBSBL
TUâ ĻQBHSJFxPUĻ670'ĻVOĻBQTUJQSJOPUĻJ[WùMJĻBS
1-/'07Ļ5âEùKâEJĻBSăĻOPLĮÜTJFUĻBUQBLBĮ
TBEBĮVĻTBSBLTUâĻ/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJ
BLUJWùUVĻJ[WùMJĻVOĻBUHSJF[UPTĻTâLVNBĻQP[ăDJKâ
/PTQJFEJFUĻ':+6 ĻMBJĻBUDFMUVĻJ[WùMJĻVOĻEPUPT
BUQBLBĮĻV[ĻTâLVNVĻ OFWFJDPUĻOFLâEVĻJ[WùMJ 4BEBĮVĻWBSĻNBJOăUĻBSă ĻOPTQJFxPUĻWJEVTLPOTP
ĻĻ
ĻWBJĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVĻV[
MFTĻUBVTUJĪVĻ
TUÜSFT 2CRKNFWKGUVCVĦLWOK
.GĮĨKU
+BĻ%7%ĻWJEFPĻEJTLTĻBUCBMTUBĻtâEVĻGVOLDJKV
UBEĻUPĻWBSĻJ[NBOUPU ĻMBJĻJ[WùMùUPTĻLBNFSBT
MFĪĸJ ĻOPĻLVSBĻTLBUăUĻLPOLSùUVĻBJOVĻ%JTLV
SFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ&KUEOGPW #FXCPEGF
UGVVKPIU #PING
&KX:Ÿ8KFGQ1P&GOCPF
.FEJKVĻBUTLBĪPUâKVĻWBSĻSFīJTUSùU ĻMBJĻBUTLBĪPUV
%JW9Ļ70%ĻUJQBĻGBJMVTĻOPĻJFSBLTUăUJFNĻEJTLJFN
WBJĻ64#Ļ[JCBUNJĪBTĻ3FīJTUSâDJKBTĻLPEVĻWBS
BUSBTUĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ5GVVKPIU
+PHQTOCVKQP &KX:¥81&EQFGĻ7JTQâSăHB
JOGPSNâDJKBĻQBSĻJ[WùMOùN ĻTLBUJFUĻ[FN
/;%#4 ĻTLBUăUĻMQQĻ
5CXKGVQLCOKGHCKNWHQTOęVK
.FEJKVĻBUTLBĪPUâKTĻWBSĻBUTLBĪPUĻEBxâEVTĻGBJMV
UJQVT ĻVOĻUBTĻJSĻTBEFSăHTĻBSĻUâMâLĻUBCVMâĻOPSâEă
UBKJFNĻGPSNâUJFN
2+'<ÿ/'
%JWLâStâĻGPSNâUBĻBCQVTùKJFĻEJTLJĻ %7%
1MVT Ļ$%%7%ĻGPSNâUT ĻJSĻCJF[âLJ ĻOFLâ
QBSBTUJFĻ$%ĻEJTLJ ĻUâEùĮĻUPĻBUTLBĪPtBOV
OFWBSĻHBSBOUùU ĻVOĻWBSĻSBTUJFTĻEBSCăCBT
LĮÜNF
-BJĻTBĪFNUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻBQNFLMùKJFU
XXXEJWYDPNWPE
#VVġNCKGUVCVĦLWOK
+BĻ$%ĻJFUWFSĻHBOĻ.1 ĻHBOĻ$%%"ĻJFSBL
TUVT ĻWJTJĻ.1ĻGBJMJĻUJFLĻJHOPSùUJ
/PTQJFEJFUĻ1-/'07ĻVOĻJ[WùMJFUJFT
+OCIGUGVVKPIU ĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPU
1-/'07
"VEJPĻGPSNâUT"
$%ĻBVEJP ĻNQ ĻXNB
"VEJPĻGPSNâUT#
$%ĻBVEJP ĻNQ ĻXNB
BBD ĻNB
7JEFPĻGPSNâUT$
$%ĻWJEFP Ļ%7%ĻWJEFP
EJWY ĻBWJ ĻBTG
4QJMHUVNBĻVOĻLPOUSBTUBĻJFTUBUăKVNVTĻWBSĻOPSF
HVMùU ĻLBEĻBVUPNPCJMJTĻTUâW
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[ĻOPSFHVMùtBOBTĻPQDJ
KBJĻVOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
/PSFHVMùKJFUĻJFTUBUăKVNV ĻQBHSJFxPUĻ670'
VOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
-BJĻBUHSJF[UPTĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUâ ĻOPTQJFEJFU
1-/'07ĻWBJĻ':+6
"
#
$
"UUJFDBTĻV[Ļ1FSGPSNBODF
/FBUUJFDBTĻV[Ļ1FGPSNBODF
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
"UUùMVĻJFTUBUăKVNVTĻWBSĻBUJFTUBUăUĻV[ĻSÜQOăDBT
JFTUBUăKVNJFN ĻJ[WùMPUJFTĻ4GUGVPQDJKV
"UUJFDBTĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
óTġLCKUUMCĮCUCXQVUMCURKGXKGPQVU#7:75$ KGGLCK
8KURęTĦIK
2+'<ÿ/'
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBTUBUÜSV ĻVOWBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ ĻUBEĻCJFxJ
WJFOĻUPTĻWBSĻJ[NBOUPUĻDFOUSâMâTĻLPOTPMFT
UBVTUJĪVĻWJFUâĻ-BJĻBQMÜLPUVĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBVTUJĪVĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻĻ-BJĻBQMÜ
LPUVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
óTĘLWUMCĺCUCXQVWRKGXKGPQÞCPCUXKGVCU
ĂSùKVĻTLBĪBTĻBWPUV ĻQJFN ĻJ1PEŸĻWBJĻ.1
BUTLBĪPUâKV ĻWBSĻQJFWJFOPUĻBVEJPTJTUùNBJ
J[NBOUPKPUĻKFCLVSVĻWJEVTLPOTPMFTĻQJFTMùH
WJFUVĻ"SĻ64#ĻQJFTMùHWJFUBJĻQJFWJFOPUVĻTLBĪBT
BWPUVĻWBSĻQùDĻUBNĻSăLPUJFT ĻJ[NBOUPKPUĻBVUP
NPCJĮBĻTLBĪBTĻWBEăCBTĻTMùExVTĻ*FSăDJ ĻLBT
QJFWJFOPUBĻ"69ĻJFFKBJ ĻOFWBSĻWBEăU ĻJ[NBOUPKPU
BVUPNPCJĮBĻWBEăCBTĻTMùExVT
5VOFĮLPOTPMFTĻMBCâTĻQVTFTĻBJ[NVHVSùKâĻNBMâ
BUSPEBTĻQBE[JĮJOâKVNT ĻLVSâĻWBSĻJFWJFUPUĻLBCF
ĮVT ĻMBJĻMÜLVĻWBSùUVĻBJ[WùSU ĻUPTĻOFJFTQJFxPU
J1PEŸĻWBJĻ.1ĻBUTLBĪPUâKTĻBSĻBULâSUPUJĻV[MâEù
KBNâNĻCBUFSJKâNĻUJFLĻV[MâEùUTĻ KBĻBJ[EFE[FĻJS
JFTMùHUBĻWBJĻE[JOùKTĻEBSCPKBT ĻUâEâĻHBEăKVNâ
KBĻtăĻJFSăDFĻJSĻQJFWJFOPUBĻ64#ĻQJFTMùHWJFUBJ
-BJĻQJFWJFOPUVĻTLBĪBTĻBWPUV
/PTQJFEJFUĻ/'&+# ĻQBHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[
WBKBE[ăHBKBNĻTLBĪBTĻBWPUBNĻ75$ ĻK2QF
WBJĻ#7:ĻVOĻOPTQJFEJFUĻ1-/'07
*[WùMPUJFTĻ64# Ļ57ĻFLSâOâĻJSĻSFE[BNT
%QPPGEV75$
1JFWJFOPKJFUĻTLBĪBTĻBWPUVĻLâEBJĻOPĻQJF
TMùHWJFUâNĻWJEVTLPOTPMFTĻHMBCâtBOBT
OPEBMăKVNâĻ TLBUJFUĻJFQSJFLtùKPĻBUUùMV 57ĻFLSâOâĻQBSâEâTĻUFLTUTĻ4GCFKPI75$
LBNùSĻTJTUùNBĻJFMâEùĻGBJMVTĻOPĻBUNJĪBTĻWJEFT
"ULBSăCâĻOPĻGBJMBĻTUSVLUÜSBTĻVOĻGBJMVĻTLBJUB
JFMâEFĻWBSĻJFJMHU
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻNFEJKVĻBWPUJFN ĻLBTĻQJFWJFOPUJ ĻJ[NBOUPKPUĻ64#ĻTBWJFOPKVNV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
2+'<ÿ/'
4JTUùNBĻBUCBMTUBĻMJFMâLPĻEBĮVĻJ1PEŸ
NPEFĮV ĻLBTĻJ[HBUBWPUJĻĻHBEâĻWBJ
WùMâL
2+'<ÿ/'
-BJĻOPWùSTUVĻ64#ĻTBWJFOPKVNBĻCPKâKVNVT
UBTĻUJFLĻJ[TMùHUT ĻKBĻ64#ĻTBWJFOPKVNâ
OPUJFLĻăTTMùHVNTĻWBJĻKBĻQJFWJFOPUâĻ64#
JFSăDFĻQBUùSùĻQâSâLĻEBVE[ĻKBVEBTĻ UâĻWBS
OPUJLU ĻKBĻQJFWJFOPUâĻJFSăDFĻOFBUCJMTUĻ64#
TUBOEBSUBN Ļ/âLBNSFJ[ĻJFTMùE[PUĻBJ[EFE[J
64#ĻTBWJFOPKVNTĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻWùMSFJ[
BLUJWùUT ĻKBĻTJTUùNâĻOBWĻSBEVTJFTĻLĮÜNF
+\XġNPGU
/'&+#ĻJ[WùMOFTĻWBSĻWBEăU ĻJ[NBOUPKPUĻWJEV
TLPOTPMJĻVOĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV Ļ7JTQâ
SăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV ĻTLBUăU
MQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăUĻMQQĻ
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
óTġLCKUUMCĮCUCXQVUMCURKGXKGPQVU#7:75$ KGGLCK
#VUMCĮQÝCPCWPPCXKIęEKLC
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻBUTLBĪPtBOBT
TBSBLTUBNĻĻNBQFTĻTUSVLUÜSBJĻVOĻQâSWJFUPUPT
QBĻTBSBLTUVĻĻTUSVLUÜSVĻ/PTQJFEJFUĻ1-
/'07 ĻMBJĻBQTUJQSJOâUVĻBQBLtNBQFTĻJ[WùMJĻWBJ
TâLUVĻBUTLBĪPUĻJ[WùMùUPĻBVEJPĻĻWJEFPĻGBJMV
/PTQJFEJFUĻ':+6 ĻMBJĻQâSUSBVLUVĻVOĻJ[JFUVĻOP
BUTLBĪPtBOBTĻTBSBLTUBĻWBJĻEPUPTĻV[ĻBVHtV
BUQBLBĮ ĻNBQFTĻTUSVLUÜSâĻ5VSPUĻOPTQJFTUV
':+6 ĻWBSĻEPUJFTĻV[ĻBUTLBĪPtBOBTĻTBSBLTUB
TâLVNBĻMăNFOJ
WJEFPĻGBJMVT ĻVOĻQùDĻUBNĻTâLĻUPTĻBUTLBĪPU
5BÀVĻTJTUùNBĻOFNBJOBĻJFTUBUăKVNV ĻKBĻ64#
QJFTMùHWJFUBJĻJSĻQJFWJFOPUBĻJFSăDF ĻLBTĻTBUVSĻHBO
BVEJP ĻHBOĻWJEFPĻGBJMVTĻ5âĻWJFUâĻBUTLBĪPUâKT
UVSQJOBĻBUTLBĪPUĻJFQSJFLtĻJ[WùMùUPĻGBJMVĻUJQV
2CVĦÝCPCW\RTKGMÝWCVRCMCī
4LBUăUĻĻMBQQVTJ
5MGPġÝCPC
4LBUăUĻĻMBQQVTJ
"VEJPWJEFPĻGBJMVTĻWBSĻNBJOăUĻBSă ĻOPTQJFxPU
ĻĻ
ĻWBJĻWBEăCBT
WJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪVĻ
UBVTUJĪVĻV[ĻTUÜSFT 0GLCWÝCK\XġNG
"VEJPĻGBJMJĻJSĻBQ[ăNùUJĻBSĻTJNCPMVĻ
ĻWJEFP
GBJMJĻĻBSĻTJNCPMVĻ
ĻVOĻNBQFTĻĻBSĻTJN
CPMVĻ
7JEVTLPOTPMFTĻWBEăCBTĻQBOFĮBĻUBTUBUÜSVĻWBS
MJFUPU ĻMBJĻQBtSFJ[ùKâĻNBQùĻBUSBTUVĻGBJMBĻOPTBV
LVNV
,BEĻJSĻQBCFJHUBĻGBJMBĻBUTLBĪPtBOB ĻUVSQJOâT
DJUVĻtBKâĻNBQùĻFTPtPĻGBJMVĻ UâĻQBtBĻUJQB
BUTLBĪPtBOBĻ.BQFTĻNBJĪBĻOPUJFLĻBVUPNâ
UJTLJ ĻLBEĻWJTJĻtBKâĻNBQùĻFTPtJFĻGBJMJĻJSĻBUTLB
ĪPUJĻ4JTUùNBĻBVUPNâUJTLJĻOPTBLBĻJFTUBUăKVNV
VOĻUPĻNBJOB ĻKBĻ64#ĻQJFTMùHWJFUBJĻJSĻQJFWJFOPUB
JFSăDF ĻLBTĻTBUVSĻUJLBJĻBVEJPĻGBJMVTĻWBJĻUJLBJ
4LBUăUĻĻMBQQVTJ
/GMNġÝCPCUHWPMEKLC
.FLMùtBOBTĻGVOLDJKBJĻWBSĻQJFLĮÜU ĻWBJĻOV
QBHSJFxPUĻ670'Ļ MBJĻQJFLĮÜUVĻNBQFTĻTUSVLUÜ
SBJ ĻWBJĻOPTQJFxPUĻCVSUVĻUBVTUJĪVTĻ.FLMùtB
OBTĻKPTMâĻJFWBEPUĻCVSUVĻWBJĻSBLTU[ăNJ ĻKÜTĻUVWP
KBUJFTĻNFLMùtBOBTĻNùSĸJN
#VMęTVQÝCPCUOCRG
4LBUăUĻĻMBQQVTJ
2CW\G
+BĻTLBĮVNTĻUJFLĻQJMOăHJĻTBNB[JOâUTĻWBJĻUJFL
OPTQJFTUTĻUBVTUJĪtĻ.65&Ļ ,MVTJOâU ĻNFEJKV
BUTLBĪPUâKBĻEBSCăCBĻUJFLĻBQUVSùUBĻ+BĻTLBĮVNT
UJFLĻQBMJFMJOâUTĻWBJĻWùMSFJ[ĻUJFLĻOPTQJFTUTĻUBVT
UJĪtĻ.65&Ļ ,MVTJOâU ĻNFEJKVĻBUTLBĪPUâKTĻTâL
EBSCPUJFTĻ1BV[JĻWBSĻJFTMùHUĻBSă ĻJ[WùĮĪVĻTJT
UùNâĻOPTQJFxPUĻ1-/'07ĻVOĻBUMBTPUĻ2NC[
2CWUG
5MCĮCUCXQVK
75$CVOKĮC
-BJĻBUWJFHMPUVĻ64#ĻBUNJĪBTĻLBSUFTĻJ[NBOUP
tBOV ĻTBHMBCâKJFUĻUBKâĻUJLBJĻNÜ[JLBTĻGBJMVTĻ4JT
UùNBJĻWBKBHĻEBVE[ĻWBJSâLĻMBJLB ĻMBJĻJFMâEùUV
BUNJĪBTĻWJEJ ĻLVSĻJSĻJOGPSNâDJKB ĻLBTĻBUtĸJSBT
OPĻTBEFSăHJFNĻNÜ[JLBTĻGBJMJFN
4âDJFUĻGBJMBĻBUTLBĪPtBOV ĻOPTQJFxPUĻ1-
/'07
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ64#ĻVOĻJ1PEŸ
"UUJFDBTĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
+BĻJSĻBLUJWùUTĻ3FQFBUĻGPMEFS ĻUBEĻUBTĻOFOPUJFL
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ64#
/FBUUJFDBTĻV[ĻJ1PEŸ
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
óTġLCKUUMCĮCUCXQVUMCURKGXKGPQVU#7:75$ KGGLCK
2+'<ÿ/'
4JTUùNBĻBUCBMTUBĻNPCJMPTĻUâMSVĪVT ĻLBTĻJS
TBWJFUPKBNJĻBSĻ64#ĻĻVOĻ'"5ĻGBJMVĻTJT
UùNVĻVOĻTQùKĻV[UVSùUĻĻNBQFTĻBSĻNBL
TJNâMJĻĻBQBLtNBQùNGBJMJFNĻLBUSâĻOP
NBQùNĻ"VHtùKBJTĻMăNFOJT ĻLBTĻTQùKĻV[UVSùU
MăE[ĻĻBQBLtNBQùNGBJMJFN ĻJSĻJ[Īù
NVNT
K2QFŸ
J1PEŸĻUJFLĻV[MâEùUTĻVOĻCBSPUTĻBSĻTUSâWV
J[NBOUPKPUĻ64#ĻTBWJFOPKVNV ĻLPĻOPESPtJOB
BUTLBĪPUâKBĻTBWJFOPKVNBĻLBCFMJT
2+'<ÿ/'
4JTUùNBĻBUCBMTUBĻUJLBJĻJ1PEŸĻBVEJPĻGBJMV
BUTLBĪPtBOV
2+'<ÿ/'
2+'<ÿ/'
-JFUPKPUĻHBSâLBĻNPEFĮBĻ64#Ļ[JCBUNJĪV
JFUFJDBNTĻJ[NBOUPUĻ64#ĻBEBQUFSBĻLBCFMJ
5BTĻJSĻUâQùD ĻMBJĻOPWùSTUVĻ64#ĻJFFKBTĻVO
QJFWJFOPUâTĻ64#Ļ[JCBUNJĪBTĻNFIâOJTLV
OPMJFUPtBOPT
+BĻJ1PEŸĻUJFLĻJ[NBOUPUTĻLâĻTLBĪBTĻBWPUT
BVUPNPCJĮBĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJT
UùNBĻJ[NBOUPĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻLBTĻJS
MăE[ăHBĻQBtBĻJ1PEŸĻBUTLBĪPUâKBĻJ[WùĮĪV
TUSVLUÜSBJ
75$EGPVTOG\INU
64#ĻQJFTMùHWJFUBJĻWBSĻQJFWJFOPUĻ64#ĻDFOUS
NF[HMV ĻLBTĻĮBVKĻWJFOMBJLVTĻQJFWJFOPUĻWBJSâLBT
64#ĻJFSăDFTĻ64#ĻJFSăDFTĻWBSĻJ[WùMùUJFTĻ75$
SFxăNâĻJ[WùMOùĻ75$OGPW 5GNGEV75$
FGXKEG
5CXKGVQLCOUCTHCKNWHQTOęVKGO
K\OCPVQLQV75$UCXKGPQLWOW
5âMâLĻFTPtBKâĻUBCVMâĻJSĻOPSâEăUJĻBVEJPĻVOĻWJEFP
GBJMJ ĻLVSVĻBUTLBĪPtBOVĻTJTUùNBĻBUCBMTUB
J[NBOUPKPUĻ64#ĻTBWJFOPKVNV
/2CVUMCĮQVęLU
%BVE[JFNĻ.1ĻBUTLBĪPUâKJFNĻJSĻQBtJFNĻTBWBT
EBUĪVĻTJTUùNBT ĻLVSBTĻBVEJPTJTUùNBĻOFBUCBM
TUBĻ-BJĻTJTUùNâĻWBSùUVĻJ[NBOUPUĻ.1ĻBUTLB
ĪPUâKV ĻUBTĻKâJFTUBUBĻSFxăNâĻ75$4GOQXCDNG
FGXKEG/CUU5VQTCIG&GXKEG
"
"VEJPĻGPSNâUT
NQ ĻXNB ĻBBD ĻNB
7JEFPĻGPSNâUT"
EJWY ĻBWJ ĻBTG
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVN
4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
/GFKLK$NWGVQQVJŸ 8KURęTĦIK
"VUPNPCJĮBĻNFEJKVĻBUTLBĪPUâKTĻJSĻBQSăLPUTĻBS
#MVFUPPUIŸĻVOĻWBSĻCF[WBEVĻSFxăNâĻBUTLBĪPU
BVEJPĻGBJMVT ĻLBTĻTBHMBCâUJĻâSùKâTĻJFSăDùTĻBS
#MVFUPPUIŸĻGVOLDJKV ĻQJFNùSBN ĻNPCJMBKPTĻUâM
SVĪPTĻVOĻ1%"Ļ/BWJHâDJKVĻVOĻTLBĪBTĻSFHVMù
tBOVĻWBSĻWFJLUĻBSĻWJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪJFNĻWBJ
TUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV Ļ%BxBTĻâSùKâTĻJFSăDFT
ĮBVKĻNBJOăUĻJFSBLTUVTĻQBtâĻJFSăDù
-BJĻBUTLBĪPUVĻBVEJP ĻBVUPNPCJĮBĻNFEJKV
BUTLBĪPUâKBNĻWJTQJSNTĻKâJFTUBUBĻ$NWGVQQVJ
SFxăNT
,BEĻBVUPNBtăOBJĻJSĻQJFWJFOPUTĻNPCJMBJTĻUâMSV
OJT ĻWBSĻBUUâMJOâUJĻWBEăUĻWBJSâLBTĻNPCJMâĻUâMSVĪB
GVOLDJKBT ĻTLBUăUĻMQQĻĻ1âSTMùE[JFUĻHBMWF
OPTĻBWPUVTĻ6'.ĻVOĻ/'&+# ĻMBJĻMJFUPUVĻLBUSB
BWPUBĻGVOLDJKBT
2ęTUMCVU
2+'<ÿ/'
#MVFUPPUIŸĻNFEJKVĻBUTLBĪPUâKBNĻKâBUCBMTUB
BVEJPWJEFPĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻQSPGJMT
"73$1 ĻVOĻV[MBCPUBJTĻBVEJPĻLMBTJGJDùtB
OBTĻQSPGJMTĻ "%1 Ļ"UTLBĪPUâKBNĻKâJ[NBOUP
"73$1ĻWFSTJKBĻ Ļ"%1ĻĻ1SFUùKâĻHBEă
KVNâĻEBxBTĻOPĻGVOLDJKâNĻWBSĻOFEBSCPUJFT
/FĻWJTJĻUJSHÜĻQJFFKBNJFĻâSùKJFĻNFEJKVĻBUTLB
ĪPUâKJĻJSĻQJMOăCâĻTBWJFUPKBNJĻBSĻBVUPNPCJĮB
NFEJKVĻBUTLBĪPUâKBĻ#MVFUPPUIŸĻGVOLDJKV
7PMWPĻJFTBLBĻTB[JOâUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWP
J[QMBUăUâKVĻWBJĻBQNFLMùU
XXXWPMWPDBSTDPN ĻMBJĻTBĪFNUVĻJOGPSNâ
DJKVĻQBSĻTBWJFUPKBNBKJFNĻUâMSVĪJFN
81.ĻqĻTLBĮVNT
2+'<ÿ/'
"VUPNPCJĮBĻNFEJKVĻBUTLBĪPUâKTĻWBSĻBUTLB
ĪPUĻBVEJPĻGBJMVTĻUJLBJ ĻJ[NBOUPKPUĻ#MVFUPPUIŸ
GVOLDJKV
+\XġNPGU
8KFWUMQPUQNGUXCFĝDCURCPGNKU
/'&+#ĻJ[WùMOFTĻWBSĻWBEăU ĻJ[NBOUPKPUĻWJEV
TLPOTPMJĻVOĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV Ļ7JTQâ
SăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV ĻTLBUăU
MQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăUĻMQQĻ
5BVTUJĪtĻ/'&+#"VUPNâUJTLJĻUJFLĻBLUJWJ
[ùUTĻQùEùKBJTĻBLUăWBJTĻBWPUTĻ QJFNùSBN
J1PEŸ Ļ+BĻBWPUTĻJSĻBLUJWJ[ùUTĻVOĻUJFL
OPTQJFTUTĻ/'&+# ĻQBSâEâTĻTBătĪVĻJ[WùMOF
BSĻCJFxJĻMJFUPUBKâNĻJ[WùMOFTĻPQDJKâN
"QTUJQSJOJFUĻTBWVĻJ[WùMJĻWBJĻEPEJFUJFTĻV[
J[WùMOJ ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
1âSWJFUPKJFUJFTĻQBĻJ[WùMOJ ĻQBHSJFxPUĻ670'
':+6ĻĻEPUJFTĻV[ĻBVHtVĻJ[WùMĪVĻTUSVLUÜSâ
BQUVSùUĻQBtSFJ[ùKPĻGVOLDJKV
-BJĻSJUJOâUVĻQBĻBVEJPĻGBJMJFN ĻUBVTUJĪt
LęPQURKGäĦUWDTĦFKĻ-BJĻUăUVĻBVEJPĻGBJMVT
"UUJFDBTĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
/GFKLK$NWGVQQVJŸ V[ĻQSJFLtVĻVOĻBUQBLBĮ ĻUBVTUJĪtĻKâUVS
OPTQJFTUTĻKNIęM
2+'<ÿ/'
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBTUBUÜSV ĻVOWBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ ĻUBEĻCJFxJ
WJFOĻUPTĻWBSĻJ[NBOUPUĻDFOUSâMâTĻLPOTPMFT
UBVTUJĪVĻWJFUâĻ-BJĻBQMÜLPUVĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBVTUJĪVĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻĻ-BJĻBQMÜ
LPUVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
&CTDCUęMÝCPC
óTġLCU$NWGVQQVJŸKGTĦEGURKGXKGPQÝCPC
7BSĻSFīJTUSùUĻNBLTJNâMJĻĻâSùKâTĻJFSăDFT
4BWJFOPKVNTĻUJFLĻJ[WFJEPUTĻUâQBUĻLâĻUâMSVOJN
TLBUJFUĻĂSùKBTĻ#MVFUPPUI†ĻJFSăDFTĻQJFWJFOP
tBOBĻĻMQQ
#WVQOęVKUMCRKGXKGPQÝCPC
+BĻ#MVFUPPUIŸĻGVOLDJKBĻJSĻBLUJWùUBĻVOĻQùEùKâ
QJFWJFOPUâĻâSùKâĻJFSăDFĻJSĻTBTOJFE[BNB ĻUBEĻUâ
UJFLĻQJFWJFOPUBĻBVUPNâUJTLJĻ,BEĻJOGPSNâDJKBT
VOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNBĻNFLMùĻQùEùKPĻQJFWJFOPUP
JFSăDJ ĻEJTQMFKâĻ57ĻFLSâOâĻUâTĻOPTBVLVNTĻ-BJ
QJFWJFOPUVĻDJUVĻJFSăDJ ĻOPTQJFEJFUĻ':+6Ļ1JFWJF
OPKJFUĻKBVOVĻâSùKPĻJFSăDJ ĻTLBUJFUĻĂSùKâTĻJFSăDFT
OPNBJĪBĻUâMâL
óTġLęUKGTĦEGUPQOCKĮC
+BĻBVUPNPCJMăĻJSĻWBJSâLBTĻJFSăDFT ĻWBSBUĻOPNBJ
OăUĻQJFWJFOPUPĻJFSăDJĻQSFUĻDJUVĻ5BÀVĻJFSăDFĻWJT
QJSNTĻKâTBWJFOPĻQâSă ĻTLBUJFUĻĂSùKBTĻ#MVF
UPPUI†ĻJFSăDFTĻQJFWJFOPtBOBĻJFQSJFLtĻ-BJ
NBJOăUVĻQSFUĻDJUVĻJFSăDJ
/PTQJFEJFUĻ/'&+# ĻQBHSJF[JFUĻ670' ĻMăE[
EJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻ$NWGVQQVJ ĻVO
OPTQJFEJFUĻ1-/'07
1âSCBVEJFU ĻWBJĻâSùKâĻJFSăDFĻJSĻBUSPEBNBĻ
SFE[BNB ĻJ[NBOUPKPUĻ#MVFUPPUIŸ ĻTLBUJFU
âSùKâTĻJFSăDFTĻMJFUPtBOBTĻJOTUSVLDJKV
/PTQJFEJFUĻ1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ%JCPIGFGXKEGĻVO
BQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
1ùDĻCSăxBĻ57ĻFLSâOâĻQBSâEăTJFTĻâSùKâT
JFSăDFTĻOPTBVLVNTĻ+BĻQâSăĻJSĻTBWJFOP
UBTĻWBJSâLBTĻJFSăDFT ĻBSăĻUâTĻUJLTĻQBSâEă
UBT
*[WùMJFUJFTĻJFSăDJ ĻLVSVĻWùMBUJFTĻQJFWJFOPU
QBHSJFxPUĻ670'ĻVOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPU
1-/'07
/PUJFLĻâSùKâTĻJFSăDFTĻQJFWJFOPtBOB
.BJOJFUĻBVEJPĻGBJMV ĻWJEVTLPOTPMùĻOPTQJFxPU
ĻĻ
ĻWBJĻJ[NBOUPKPUĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVTĻV[
TUÜSFT Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+GTĦEGUCVXKGPQÝCPC
+BĻâSùKâĻJFSăDFĻUJFLĻQâSWJFUPUBĻâSQVTĻJOGPSNâDJ
KBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNBTĻEBSCăCBTĻMBVLB ĻUâ
UJFLĻBVUPNâUJTLJĻBUWJFOPUBĻ1MBtâLBĻJOGPSNâ
DJKBĻQBSĻQJFWJFOPtBOV ĻTLBUăUĻMQQĻ
2KGXKGPQVęUKGTĦEGUCVXKGPQÝCPC
/PTQJFEJFUĻ#MVFUPPUIĻSFxăNV ĻJ[NBOUPKPU
1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ4GOQXG$NWGVQQVJ
FGXKEGĻVOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-
/'07
*[WùMJFUJFTĻJFSăDJ ĻLVSVĻWùMBUJFTĻBUWJFOPU
QBHSJFxPUĻ670'ĻVOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPU
1-/'07
57ĻFLSâOâĻQBSâEâTĻWBJDâKVNT ĻWBJĻWùMB
UJFTĻBUWJFOPUĻJFSăDJ
/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻBQTUJQSJOâUVĻUP
"SĻ':+6ĻUPĻBUDFĮ
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
/GFKLK$NWGVQQVJŸ )CFĦLWOCTCMUVWTC
făĻGVOLDJKBĻBUTLBĪPĻâSùKâTĻJFSăDFTĻBVEJPĻGBJMVT
OFKBVtJĻJ[WùMùUâĻTFDăCâĻ"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFU
OFKBVtBTĻJ[WùMFTĻGVOLDJKVĻ#MVFUPPUIĻSFxăNâ
[FNĻ$NWGVQQVJOGPW 4CPFQO
.BJOJFUĻBVEJPĻGBJMV ĻWJEVTLPOTPMùĻOPTQJFxPU
ĻĻ
ĻWBJĻJ[NBOUPKPUĻWBEăCBTĻUBVTUJĪVTĻV[
TUÜSFT #WFKQHCKNWUMGPġÝCPCęTġLęKGTĦEġ
făĻGVOLDJKBĻBUTLBĪPĻLBUSBĻBVEJPĻGBJMBĻQJSNâT
EFTNJUĻTFLVOEFTĻ"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻtP
GVOLDJKVĻ#MVFUPPUIĻSFxăNâĻ[FNĻ$NWGVQQVJ
OGPW 5ECP
"UDFMJFUĻTLFOùtBOV ĻOPTQJFxPUĻ':+6
8GTUKLCUKPHQTOęEKLCRCT$NWGVQQVJŸ
"VUPNPCJĮBĻQBtSFJ[ùKPĻ#MVFUPPUIŸĻWFSTJKVĻWBS
BQMÜLPUĻ#MVFUPPUIĻSFxăNâĻ[FNĻ$NWGVQQVJ
OGPW $NWGVQQVJUQHVYCTGXGTUKQPKPECT
/FBUCBMTUBĻWJTJĻNPCJMJFĻUâMSVĪJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC 8KURęTĦIK
2ęTUMCVU
6ęNTWĮCHWPMEKLCURęTUMCVURCTXCFĦDW
5KUVĘOCURđTUMCVU
8KFWUMQPUQNGUXCFĝDCURCPGNKU
"SĻ#MVFUPPUIŸĻBQSăLPUBNĻNPCJMBKBNĻUâMSVOJN
WBSĻWFJLUĻCF[WBEVĻQJFTMùHVNVĻJOGPSNâDJKBTĻVO
J[LMBJEFTĻTJTUùNBJĻ5BEĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJ
EFTĻTJTUùNBĻEBSCPKBTĻCSăWSPLVĻSFxăNâĻBSĻGVO
LDJKVĻOPĻBUUâMVNBĻLPOUSPMùUĻWJSLOJĻNPCJMâĻUâM
SVĪBĻGVOLDJKVĻ*[NBOUPUBJTĻNJLSPGPOTĻBUSPEBT
QJFĻWBEăUâKBĻTBVMFTTBSHBĻ Ļ.PCJMPĻUâMSVOJĻWBS
EBSCJOâUĻBSĻUâĻLMBWJBUÜSV ĻOFBULBSăHJĻOPĻUâ ĻWBJ
UâMSVOJTĻJSĻQJFWJFOPUTĻWBJĻOF
2+'<ÿ/'
5JLBJĻEBĮBĻNPCJMPĻUâMSVĪVĻJSĻQJMOăCâĻTBEFSăHB
BSĻCSăWSPLVĻGVOLDJKVĻ7PMWPĻJFTBLBĻWùSTUJFT
QJFĻ7PMWPĻQJMOWBSPUBĻJ[QMBUăUâKBĻWBJĻBQNFLMùU
XXXWPMWPDBSTDPN ĻMBJĻTBĪFNUVĻJOGPSNâ
DJKVĻQBSĻTBEFSăHJFNĻUâMSVĪJFN
+BĻBVUPNBtăOBJĻJSĻQJFWJFOPUTĻNPCJMBJTĻUâMSVOJT
OPĻUâMSVĪBĻWBSĻTUSBVNùUĻBVEJPĻGBJMVT ĻTLBUăU
MQQĻĻ1âSTMùE[JFUĻHBMWFOPTĻBWPUVTĻ6'.ĻVO
/'&+# ĻMBJĻMJFUPUVĻLBUSBĻBWPUBĻGVOLDJKBT
.PCJMBJTĻUâMSVOJT
$JQBSVĻVOĻCVSUVĻUBVTUJĪJ
.JLSPGPOT
/PTQJFxPUĻUBVTUJĪVĻ6'. ĻUJFLĻBLUJWJ[ùUT
NFLMùUTĻQùEùKBJTĻQJFWJFOPUBJTĻUâMSVOJTĻ+B
UâMSVOJTĻJSĻKBVĻQJFWJFOPUTĻVOĻ6'.ĻJS
OPTQJFTUT ĻQBSâEâTĻTBătĪVĻJ[WùMOFĻBSĻCJFxJ
MJFUPUBKâNĻUâMSVĪBĻJ[WùMOFTĻPQDJKâN
4UÜSFTĻUBTUBUÜSB
7JEVTLPOTPMFTĻWBEăCBTĻQBOFMJT
+\XġNPGU
6'.ĻJ[WùMOFTĻWBSĻWBEăU ĻJ[NBOUPKPUĻWJEVTLPO
TPMJĻVOĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV Ļ7JTQâSăHV
JOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV ĻTLBUăU
MQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăUĻMQQĻ
"UUJFDBTĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODF Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
"LDFQUùKJFUĻJFOâLPtPTĻ[WBOVT ĻBQTUJQSJOJFU
TBWVĻJ[WùMJĻWBJĻEPEJFUJFTĻV[ĻUâMSVĪBĻJ[WùMOJ
OPTQJFxPUĻ1-/'07
670'ĻĻQBSBTUBKâĻTLBUâĻQBHSJF[UĻQBĻMBCJ
MBJĻQJFLĮÜUVĻUâMSVĪVĻHSâNBUBJ ĻVOĻQBĻLSFJTJ
MBJĻQJFLĮÜUVĻWJTJFNĻ[WBOVĻSFīJTUSBĻ[WBOJFN
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC
5PĻMJFUPĻBSă ĻMBJĻQâSWJFUPUPTĻTUBSQĻ57
FLSâOâĻSFE[BNBKâNĻPQDJKâN
':+6ĻĻBUDFĮOPSBJEBĻUâMSVĪBĻ[WBOVT
J[E[ùtĻJFWBEăUâTĻSBLTU[ăNFT ĻĮBVKĻEPUJFTĻV[
BVHtVĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻVOĻBUDFĮĻQBtSFJ[ùKP
GVOLDJKV
2+'<ÿ/'
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBTUBUÜSV ĻVOWBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ ĻUBEĻCJFxJ
WJFOĻUPTĻWBSĻJ[NBOUPUĻDFOUSâMâTĻLPOTPMFT
UBVTUJĪVĻWJFUâĻ-BJĻBQMÜLPUVĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBVTUJĪVĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻĻ-BJĻBQMÜ
LPUVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
#VEGTKGVKGU
#MVKXK\ġÝCPC
įTJĻOPTQJFxPUĻ6'. ĻUJFLĻBLUJWJ[ùUTNFLMùUT
QùEùKBJTĻQJFWJFOPUBJTĻUâMSVOJTĻ+BĻUâMSVOJTĻJSĻKBV
QJFWJFOPUTĻVOĻ6'.ĻJSĻOPTQJFTUT ĻQBSâEâT
TBătĪVĻJ[WùMOFĻBSĻCJFxJĻMJFUPUBKâNĻUâMSVĪBĻJ[WùM
ĻOPSâEB ĻLBĻUâMSV
OFTĻPQDJKâNĻ4JNCPMTĻ
OJTĻJSĻQJFWJFOPUT
óTġLCU$NWGVQQVJŸKGTĦEGURKGXKGPQÝCPC
7BSĻSFīJTUSùUĻNBLTJNâMJĻĻâSùKâTĻJFSăDFT
,BUSBTĻJFSăDFTĻSFīJTUSâDJKBĻKâWFJDĻUJLBJĻWJFOV
SFJ[JĻ1ùDĻSFīJTUSâDJKBTĻJFSăDFĻWBJSTĻOBWĻKâBLUJ
WJ[ùĻLâĻSFE[BNBNFLMùKBNB
2+'<ÿ/'
+BĻJSĻBUKBVOJOâUBĻUâMSVĪBĻPQFSùUâKTJTUùNB
JFTQùKBNT ĻUâMSVĪBĻSFīJTUSâDJKBĻUJFLĻQâS
USBVLUBĻfBKâĻHBEăKVNâĻBUWJFOPKJFUĻUâMSVOJ
TLBUăUĻMQQĻ ĻVOĻQùDĻUBNĻQJFWJFOPKJFUĻUP
BUQBLBĮĻ TLBUăUĻMQQĻ 7JFOMBJLVTĻWBSĻQJFWJFOPUĻEJWBTĻ#MVFUPPUIŸĻJFSă
DFTĻ7JFOTĻOPĻUJFNĻWBSĻCÜUĻUâMSVOJTĻVOĻPUSTĻ
NFEJKVĻJFSăDF ĻTUBSQĻLVSJFNĻJFTQùKBNTĻQâSTMùH
UJFT ĻTLBUăUĻMQQĻĻWBJĻTLBUăUĻMQQĻĻ5âMSVOJ
WBSĻMJFUPUĻBSă ĻLBNùSĻTUSBVNùKBUĻBVEJPĻGBJMVTĻOP
QJFWJFOPUBTĻJFSăDFT
ĂSùKPĻJFSăDJĻWBSĻQJFTMùHUĻEBxâEPTĻWFJEPTĻBULB
SăCâĻOPĻUâ ĻWBJĻUâĻJFQSJFLtĻKBVĻJSĻCJKVTJĻQJFTMùHUB
5VSQNâLĻFTPtâTĻTBWJFOPKVNBĻJFTQùKBTĻJS
BQSBLTUăUBT ĻQJFĪFNPU ĻLBĻtăĻJSĻQJSNâĻSFJ[F ĻLBE
JFSăDFJĻUJLTĻWFJLUTĻTBWJFOPKVNT ĻVOĻLBĻOBWĻQJF
WJFOPUBĻOFWJFOBĻDJUBĻJFSăDF
*FSăDFTĻWBSĻQJFWJFOPUĻEJWPTĻWFJEPTĻĻWBJĻOV
NFLMùKPUĻâSùKVĻJFSăDJĻOPĻBVUPNBtăOBT ĻWBJ
NFLMùKPUĻBVUPNBtăOVĻOPĻâSùKBTĻJFSăDFTĻ+B
LâEBĻOPĻPQDJKâNĻOFEBSCPKBT ĻNùīJOJFUĻPUSV
6đNTWĺCRCTCUVđUMCVCRKGOĘTU
+BĻWùMĻOFBUSPEBUJFTĻQBSBTUBKâĻTLBUâ ĻWJEVTLPO
TPMùĻOPTQJFEJFUĻ6'.
CNVGTPCVĦXCĻĻâSùKBTĻJFSăDFTĻNFLMùtBOB
J[NBOUPKPUĻBVUPNBtăOBTĻJ[WùĮĪVĻTJTUùNV
1BEBSJFUĻNPCJMPĻUâMSVOJĻNFLMùKBNV
SFE[BNV ĻJ[NBOUPKPUĻ#MVFUPPUIŸ ĻTLBUJFU
âSùKâTĻJFSăDFTĻSPLBTHSâNBUVĻWBJ
XXXWPMWPDBSTDPN
/PTQJFEJFUĻ1-/'07ĻVOĻJFWùSPKJFUĻ57
FLSâOâĻTOJFHUâTĻJOTUSVLDJKBT
5BHBEĻâSùKâĻJFSăDFĻJSĻQJFWJFOPUBĻBVUP
NBtăOBJ ĻVOĻUPĻWBSĻWBEăUĻOPĻBVUPNBtă
OBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC +BĻTBWJFOPKVNTĻOBWĻJ[EFWJFT ĻEJWSFJ[ĻOPTQJF
EJFUĻ':+6ĻVOĻQJFWJFOPKJFUĻJFSăDJ ĻLâĻBQSBLTUăUT
ĻBMUFSOBUăWâ
CNVGTPCVĦXCĻĻBUSPEJFUĻBVUPNBtăOVĻBSĻâSùKâT
JFSăDFTĻ#MVFUPPUIŸĻGVOLDJKV
1BEBSJFUĻBVUPNBtăOVĻNFLMùKBNV
SFE[BNV ĻJ[NBOUPKPUĻ#MVFUPPUIŸĻ1BHSJF
[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ2JQPGUGVVKPIU ĻBQTUJQSJ
OJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07 ĻBUMBTJFU
&KUEQXGTCDNGĻVOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPU
1-/'07
ĂSùKâTĻJFSăDFTĻFLSâOâĻBUMBTJFUĻ/[8QNXQ
%CTĻVOĻJFWùSPKJFUĻTOJFHUPTĻOPSâEăKVNVT
*FWBEJFUĻâSùKâĻJFSăDùĻ1*/ĻLPEVĻVOĻQùDĻUBN
J[WùMJFUJFTĻWFJLUĻTBWJFOPKVNV
/PTQJFEJFUĻ1-/'07ĻVOĻJFWBEJFUĻUPĻQBtV
1*/ĻLPEV ĻJ[NBOUPKPUĻWJEVTLPOTPMFTĻBVUP
NBtăOBTĻUBTUBUÜSV
,BEĻâSùKâĻJFSăDFĻJSĻQJFWJFOPUB ĻBVUPNBtăOBTĻ57
FLSâOâĻQBSâEâTĻUâTĻ#MVFUPPUIŸĻOPTBVLVNT
VOĻtPĻJFSăDJĻWBSĻWBEăUĻOPĻBVUPNBtăOBT
#WVQOęVKUMCRKGXKGPQÝCPC
+BĻCSăWSPLVĻGVOLDJKBĻJSĻBLUJWJ[ùUBĻVOĻQùEùKBJT
QJFWJFOPUBJTĻNPCJMBJTĻUâMSVOJTĻJSĻTBTOJFE[BNT
UBTĻUJFLĻQJFWJFOPUTĻBVUPNâUJTLJĻ+BĻQùEùKBJT
QJFWJFOPUBJTĻNPCJMBJTĻUâMSVOJTĻOBWĻQJFFKBNT
TJTUùNBĻNùīJOBĻQJFWJFOPUĻNPCJMPĻUâMSVOJ ĻLBT
CJKJTĻTBWJFOPUTĻQâSăĻJFQSJFLtĻ,BEĻBVEJPTJT
UùNBĻNFLMùĻQùEùKPĻQJFWJFOPUPĻUâMSVOJ Ļ57
FLSâOâĻQBSâEâTĻUâĻOPTBVLVNT
/CPWęNCRKGXKGPQÝCPC
+BĻWùMBUJFTĻNBJOăUĻQJFWJFOPUPĻNPCJMPĻUâMSVOJ
UâMSVĪBĻSFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ2JQPGOGPW
%JCPIGRJQPG
óTġLęUKGTĦEGUPQOCKĮC
+BĻBVUPNPCJMăĻJSĻWBJSâLBTĻJFSăDFT ĻWBSBUĻOPNBJ
OăUĻQJFWJFOPUPĻJFSăDJĻQSFUĻDJUVĻ5BÀVĻJFSăDFĻJSĻWJT
QJSNTĻKâSFīJTUSùĻBVUPNBtăOâ ĻTLBUJFUĻĂSùKBT
#MVFUPPUI†ĻJFSăDFTĻQJFWJFOPtBOBĻ-BJĻNBJOăUV
QSFUĻDJUVĻJFSăDJ
1âSCBVEJFU ĻWBJĻâSùKâĻJFSăDFĻJSĻBUSPEBNBĻ
SFE[BNB ĻJ[NBOUPKPUĻ#MVFUPPUIŸ ĻTLBUJFU
âSùKâTĻJFSăDFTĻMJFUPtBOBTĻJOTUSVLDJKV
/PTQJFEJFUĻ6'.ĻVOĻQùDĻUBNĻBUMBTJFU
%JCPIGRJQPG
"VUPNBtăOBĻNFLMùĻJFQSJFLtĻQJFWJFOPUâT
JFSăDFTĻ6[UWFSUâTĻâSùKâTĻJFSăDFTĻ57
FLSâOâĻUJFLĻQBSâEăUBTĻBSĻBUUJFDăHBKJFN
UPĻ#MVFUPPUIŸĻOPTBVLVNJFN
*[WùMJFUJFTĻJFSăDJ ĻLVSVĻWùMBUJFTĻQJFWJFOPU
QBHSJFxPUĻ670'ĻVOĻBQTUJQSJOJFU ĻOPTQJFxPU
1-/'07
/PUJFLĻâSùKâTĻJFSăDFTĻQJFWJFOPtBOB
5JLBJĻCF[BUTMùHBTĻWBEăCB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
.CK\XCPĦVW
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻ57ĻFLSâOBĻBVHtEBĮâ
ĻTJNCPMTĻVOĻCSăWSPLVĻTJTUù
QBSâEâTĻ
NBTĻGVOLDJKBJĻJSĻJFTUBUăUTĻUâMSVĪBĻSFxăNT
4BTUâEJFUĻWBKBE[ăHPĻOVNVSVĻWBJĻâUSP
OVNVSV ĻTLBUăUĻMQQĻĻ7BSBUĻBSăĻQBSB
TUBKâĻTLBUâĻQBHSJF[UĻ670'ĻQBĻMBCJ ĻMBJĻQJF
LĮÜUVĻUâMSVĪVĻHSâNBUBJ ĻWBJĻQBĻLSFJTJ ĻMBJ
QJFLĮÜUVĻWJTJFNĻ[WBOVĻSFīJTUSBĻ[WBOJFN
*OGPSNâDJKVĻQBSĻUâMSVĪBĻHSâNBUV ĻTLBUăU
MQQĻ
/PTQJFEJFUĻ1-/'07
;WBOVĻQâSUSBVDĻBSĻ':+6
/QDKNęVęNTWĮCCVXKGPQÝCPC
"VUPNâUJTLBĻBUWJFOPtBOBĻOPUJFLĻUBE ĻKBĻNPCJ
MBJTĻUâMSVOJTĻJ[JFUĻâSQVTĻBVEJPTJTUùNBTĻTOJF
E[BNăCBTĻEJBQB[POBĻ4BWJFOPKVNVĻBSĻNPCJMP
UâMSVOJĻWBSĻNBOVâMJĻQâSUSBVLUĻUâMSVĪBĻSFxăNâ
[FNĻ2JQPGOGPW &KUEQPPGEVRJQPG
1MBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻQJFWJFOPtBOV ĻTLBUăU
MQQĻ
#SăWSPLVĻGVOLDJKBĻUJFLĻEFBLUJWJ[ùUB ĻJ[TMùE[PU
E[JOùKVĻVOĻBUWFSPUĻEVSWJT
,BEĻNPCJMBJTĻUâMSVOJTĻUJFLĻBUWJFOPUT ĻOPUJFLPtV
TBSVOVĻWBSĻUVSQJOâU ĻJ[NBOUPKPUĻUâMSVOăĻJFCÜ
WùUPĻNJLSPGPOVĻVOĻTLBĮSVOJ
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC
2+'<ÿ/'
1BUĻUBE ĻKBĻNPCJMBJTĻUâMSVOJTĻJSĻCJKJTĻNBOVâMJ
BUWJFOPUT ĻEBxJĻNPCJMJFĻUâMSVĪJĻWBSĻUJLUĻBVUP
NâUJTLJĻTBWJFOPUJĻQâSăĻBSĻQùEùKPĻQJFWJFOPUP
CSăWSPLVĻJFSăDJ ĻQJFNùSBN ĻKBĻUJFLĻTâLUB
KBVOBĻUâMSVĪBĻTBSVOB
+GTĦEGUCVXKGPQÝCPC
1JFWJFOPUBJĻJFSăDFJĻWBSĻBUDFMUĻSFīJTUSâDJKVĻVOĻUP
OPĪFNUĻ5PĻWBSĻWFJLUĻUâMSVĪBĻSFxăNâĻ[FN
2JQPGOGPW 4GOQXG$NWGVQQVJFGXKEG
<XCPĦÝCPCWP\XCPWUCĮGOÝCPC
+GPęMQÝKG\XCPK
p
/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻBUCJMEùUVĻV[
[WBOVĻQBUĻUBE ĻKBĻBVEJPTJTUùNBĻBUSPEBT
QJFNùSBN Ļ4#&+1ĻWBJĻ/'&+#ĻSFxăNâ
/PSBJEJFUĻWBJĻQâSUSBVDJFU ĻOPTQJFxPUĻ':+6
#WVQOęVKUMęCVDKNFġÝCPC
"VUPNâUJTLâTĻBUCJMEFTĻGVOLDJKBĻOP[ăNùĻUP ĻLB
[WBOJĻUJFLĻQJFĪFNUJĻBVUPNâUJTLJ
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻUâMSVĪBĻSFxăNâĻ[FN
2JQPGOGPW %CNNQRVKQPU #WVQ
CPUYGT
+\UCWMVK\XġNPK
/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻOPUJFLPtâTĻTBSVOBT
MBJLâĻQJFLĮÜUVĻtâEâNĻGVOLDJKâN
p /WVGĻĻBVEJPTJTUùNBTĻNJLSPGPOTĻJS
J[TMùHUT
p /QDKNGRJQPGĻĻ[WBOTĻUJFLĻQâSDFMUTĻOP
CSăWSPLVĻTJTUùNBTĻV[ĻNPCJMPĻUâMSVOJ
%BxJFNĻNPCJMBKJFNĻUâMSVĪJFNĻTBWJFOPKVNT
UJFLĻQâSUSBVLUTĻ5BTĻJSĻOPSNâMJĻ#SăWSPLV
TJTUùNBĻWBJDâT ĻWBJĻWùMBUJFTĻBUKBVOPU
TBWJFOPKVNV
p &KCNPWODGTĻĻJFTQùKBĻQJF[WBOăUĻUSFtBKBJ
QVTFJ ĻJ[NBOUPKPUĻDJQBSVĻUBVTUJĪVTĻ QBtSFJ
[ùKBNĻ[WBOBNĻUJFLĻJFTUBUăUTĻHBJEătBOBT
SFxăNT <XCPWUCTCMUVK
;WBOVĻTBSBLTUJĻUJFLĻOPLPQùUJĻCSăWSPLVĻGVOLDJKâ
LBUSâĻKBVOBTĻQJFWJFOPtBOâTĻSFJ[ùĻVOĻUBEĻUJFL
BUKBVOPUJĻTBWJFOPKVNBĻMBJLâĻ1BSBTUBKâĻTLBUâ
QBHSJF[JFUĻ670'ĻQBĻLSFJTJ ĻMBJĻBQMÜLPUVĻ[WBOV
SFīJTUSVĻ#NNECNNU
5âMSVĪBĻSFxăNâĻWBSĻBQMÜLPUĻWJTVTĻ[WBOVĻTBSBL
TUVTĻ[FNĻ2JQPGOGPW #NNECNNU
p
p
p
p
p
#NNECNNU
/KUUGFECNNU
#PUYGTGFECNNU
&KCNNGFECNNU
%CNNFWTCVKQP
2+'<ÿ/'
%BxJĻNPCJMJFĻUâMSVĪJĻSâEBĻQùEùKPĻ[WBOăUP
OVNVSVĻTBSBLTUVĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
$CNUURCUVMCUVG
1BSBTUBKâĻTLBUâĻWBSĻJFQSPHSBNNùUĻCBMTTĻQBTU
LBTUFTĻâUSPĻOVNVSV ĻMBJĻWùMâLĻUBNĻQJFLĮÜUV
UVSPUĻOPTQJFTUVĻ
#BMTTĻQBTULBTUFTĻOVNVSVĻWBSĻNBJOăUĻUâMSVĪB
SFxăNâĻ[FNĻ2JQPGOGPW %CNNQRVKQPU
8QKEGOCKNPWODGT %JCPIGPWODGTĻ+B
OFWJFOTĻOVNVSTĻOBWĻTBHMBCâUT ĻUBEĻtPĻJ[WùMOJ
JFTQùKBNTĻBUSBTU ĻWJFOSFJ[ĻJMHâLĻOPTQJFxPUĻ
#WFKQKGUVCVĦLWOK
<XCPCUMCīWOU
5âMSVĪBĻ[WBOVĻTLBĮVNVĻWBSĻNBJOăUĻUJLBJĻ[WBOB
MBJLâĻ*[NBOUPKJFUĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV ĻWBJ
QBHSJF[JFUĻ81.ĻTMùE[J
#WFKQUKUVġOCUUMCīWOU
+BĻWJFOĻQBtMBJLĻOFOPUJFLĻUFMFGPOBĻTBSVOB
BVEJPTJTUùNBTĻTLBĮVNVĻWBSĻSFHVMùUĻLâĻQBSBTUJ
QBHSJFxPUĻ81.
+BĻJFOâLPtBĻ[WBOBĻMBJLâĻJSĻJFTMùHUTĻTLBĪBT
BWPUT ĻUBTĻWBSĻUJLUĻBVUPNâUJTLJĻBQLMVTJOâUT
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻUâMSVĪBĻSFxăNâĻ[FN
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC 2JQPGOGPW
CPFXQNWOG
2JQPGUGVVKPIU 5QWPFU
/WVGTCFKQOGFKC
<XCPCUMCīWOU
5âMSVĪBĻSFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ2JQPGOGPW
2JQPGUGVVKPIU 5QWPFUCPFXQNWOG
4KPIXQNWOGĻVOĻOPSFHVMùKJFU ĻQBHSJFxPUĻ81.
/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻE[JSEùUVĻBVEJPĻTLB
ĮVNVĻ/PTQJFEJFUĻ':+6 ĻMBJĻTBHMBCâUV
<XCPCUKIPęNK
#SăWSPLVĻGVOLDJKBJĻJSĻJOUFHSùUJĻ[WBOBĻTJHOâMJ ĻLP
WBSĻJ[WùMùUJFTĻUâMSVĪBĻSFxăNâĻ[FNĻ2JQPG
OGPW 2JQPGUGVVKPIU 5QWPFUCPF
XQNWOG 4KPIUKIPCNU 4KPIUKIPCNĻVD
2+'<ÿ/'
%BxJFNĻNPCJMBKJFNĻUâMSVĪJFNĻOFUJFL
J[TMùHUTĻQJFWJFOPUâĻUâMSVĪBĻ[WBOBĻTJHOâMT ĻKB
UJFLĻMJFUPUTĻLâETĻOPĻCSăWSPLVĻTJTUùNBTĻJFCÜ
WùUBKJFNĻTJHOâMJFN
-BJĻJ[WùMùUPTĻQJFWJFOPUâĻUâMSVĪBĻ[WBOBĻTJH
OâMV ĻUâMSVĪBĻSFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ2JQPG
OGPW 2JQPGUGVVKPIU 5QWPFUCPF
XQNWOG 4KPIUKIPCNU /QDKNGRJQPG
TKPIUKIPCN
2JQPGDQQM
*SĻEJWBTĻUâMSVĪVĻHSâNBUBTĻ5âTĻUJFLĻBVUPNPCJMă
BQWJFOPUBTĻWJFOâĻVOĻQBSâEăUBTĻLâĻWJFOBĻUâM
SVĪVĻHSâNBUB
p "VUPNPCJMJTĻMFKVQJFMâEùĻNPCJMâĻUâMSVĪB
HSâNBUVĻVOĻQBSâEBĻtPĻUâMSVĪBĻHSâNBUV
UJLBJĻUBE ĻKBĻJSĻQJFWJFOPUTĻUBTĻNPCJMBJTĻUâM
SVOJT ĻOPĻLVSBĻtăĻHSâNBUBĻJSĻMFKVQJFMâEùUB
p "VUPNPCJMJNĻJSĻBSăĻJFCÜWùUBĻUâMSVĪVĻHSâ
NBUBĻ5BKâĻJSĻJFUWFSUJĻWJTJĻLPOUBLUJ ĻLBTĻJS
TBHMBCâUJĻBVUPNPCJMăĻOFBULBSăHJĻOPĻUâ ĻLVSt
UâMSVOJTĻCJKJTĻQJFWJFOPUT ĻUPTĻTBHMBCâKPU
fJFĻLPOUBLUJĻJSĻSFE[BNJĻWJTJFNĻMJFUPUâKJFN
OFBULBSăHJĻOPĻBVUPNPCJMJNĻQJFWJFOPUâ
NPCJMâĻUâMSVĪBĻ+BĻLPOUBLUTĻJSĻTBHMBCâUT
BVUPNPCJMă ĻUBEĻUâMSVĪVĻHSâNBUâĻQJSNT
LPOUBLUBĻJSĻSFE[BNTĻTJNCPMTĻ
2+'<ÿ/'
/PĻBVUPNPCJĮBĻWFJDPUĻJ[NBJĪBTĻNPCJMâĻUâM
SVĪBĻUFMFGPOBĻHSâNBUBTĻJFSBLTUâ ĻUJLTĻJ[WFJ
EPUTĻKBVOTĻJFSBLTUTĻBVUPNPCJĮBĻUâMSVĪBĻHSâ
NBUâ ĻUJ ĻJ[NBJĪBTĻOFUJLTĻTBHMBCâUBTĻUâM
SVOăĻ/PĻBVUPNPCJĮBĻJ[TLBUăTJFT ĻLBĻJFSBLTUJ
JSĻEVCMùKVtJFT ĻCFUĻUJFNĻJSĻBUtĸJSăHBTĻJLPOBT
ÙFNJFUĻWùSâĻBSăĻUP ĻLB ĻTBHMBCâKPUĻăTDFĮB
OVNVSVĻWBJĻNBJOPUĻLPOUBLUBĻJOGPSNâDJKV
BVUPNPCJĮBĻUâMSVĪBĻHSâNBUâĻUJLTĻJ[WFJEPUT
KBVOTĻJFSBLTUT
/FBUCBMTUBĻWJTJĻNPCJMJFĻUâMSVĪJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
-BJĻMJFUPUVĻUâMSVĪBĻSFxăNV Ļ57ĻFLSâOBĻBVHtEBĮâ
ĻTJNCPMBNĻVOĻCSăWSPLVĻTJTUù
KâQBSâEâTĻ
NBTĻGVOLDJKBJĻKâCÜUĻJFTUBUăUBNĻUâMSVĪBĻSFxă
NBN
"VEJPTJTUùNBĻTBHMBCâĻLBUSBĻQâSăĻTBWJFOPUâ
NPCJMâĻUâMSVĪBĻUFMFGPOBĻHSâNBUBTĻLPQJKVĻ5âM
SVĪBĻHSâNBUVĻWBSĻBVUPNâUJTLJĻOPLPQùUĻBVEJ
PTJTUùNâĻLBUSBĻTBWJFOPKVNBĻMBJLâ
p
"LUJWùKJFUEFBLUJWùKJFUĻtPĻGVOLDJKVĻUâMSVĪB
SFxăNâĻ[FNĻ2JQPGOGPW 2JQPG
UGVVKPIU &QYPNQCFRJQPGDQQM
+BĻUâMSVĪBĻHSâNBUâĻJSĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻJ[TBVDB
NBKJFNĻBCPOFOUJFN ĻUBEĻUâĻQBSâEâTĻ57
FLSâOâ
óVTęMQPVCMVWOGMNġÝCPC
1BSBTUBKâĻTLBUâĻQBHSJF[JFUĻ670'ĻQBĻMBCJ ĻMBJ
BQMÜLPUVĻLPOUBLUVĻTBSBLTUVĻ1BHSJF[JFUĻ670'
MBJĻJ[WùMùUPTĻVOĻ1-/'07 ĻMBJĻ[WBOăUV
;FNĻLPOUBLUBĻWâSEBĻJSĻOPSâEăUTĻQùDĻOPLMVTù
KVNBĻJ[WùMùUTĻUâMSVĪBĻOVNVSTĻ+BĻQBĻMBCJĻOP
LPOUBLUBĻQBSâEâTĻTJNCPMTĻ! ĻUBTĻOP[ăNù ĻLB
tJNĻLPOUBLUBNĻJSĻTBHMBCâUJĻWBJSâLJĻUâMSVĪB
OVNVSJĻ/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻQBSâEăUV
OVNVSVTĻ.BJOăUĻOVNVSVĻVOĻTBTUâEăUĻDJUV
OFWJTĻQùDĻOPLMVTùKVNBĻJ[WùMùUPĻOVNVSVĻWBS
QBHSJFxPUĻ670'Ļ/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJ
J[TBVLUV
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC
,POUBLUVĻTBSBLTUâĻWBSĻNFLMùU ĻJ[NBOUPKPU
WJEVTLPOTPMFTĻUBTUBUÜSV ĻMBJĻBU[ăNùUVĻLPOUBLUB
WâSEBĻTâLVNVĻ JOGPSNâDJKVĻQBSĻUBVTUJĪVĻGVOL
DJKâNĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ7JEVTLPOTPMFTĻSBLTU
[ăNKVĻUBTUBUÜSB ,POUBLUVĻTBSBLTUBNĻWBSĻQJFLĮÜUĻBSăĻOPĻQBSBTUâ
TLBUB ĻOPTQJFxPUĻVOĻUVSPUĻOPTQJFTUVĻWJEVTLPO
TPMFTĻUBTUBUÜSBTĻCVSUVĻUBVTUJĪV ĻBSĻLVSVĻTâLBT
NFLMùUâĻLPOUBLUBĻWâSETĻ1JFNùSBN ĻUVSPU
OPTQJFTUVĻCVSUVĻ ĻWBSBUĻV[SFJ[ĻQJFLĮÜUĻUBJ
TBSBLTUBĻEBĮBJ ĻLVSâĻBUSPEBTĻLPOUBLUJ ĻLVSV
WâSEJĻTâLBTĻBSĻCVSUVĻ/
8KFWUMQPUQNGUTCMUV\ĦOLWVCUVCVĹTC
6CWUVKĮÝ
(WPMEKLC
6CWUVKĮÝ
(WPMEKLC
-QPVCMVWOGMNġÝCPC
1Ļ2Ļ3Ļ4Ļ·Ļ
5Ļ6Ļ7Ļ´ĻøĻ
8Ļ9Ļ:Ļ;Ļ
1âSTMùHtBOBĻOPĻMJFMBKJFNĻV[
NB[BKJFNĻCVSUJFN
ĻĻQĻX
Ļ
-QPVCMVWUXCTOGMNĘVK\OCPVQLQVVGMUVCTKVGPVKĺW
3BLTU[ăNKVĻTBSBLTUT
"UTUBSQFĻĻ ĻĻ Ļ!ĻĻĻĻ Ļ Ļ
*FWBEătBOBTĻSFxăNBĻNBJĪBĻ TLBUJFUĻUBCVMV
UâMâL
"Ļ#Ļ$ĻèĻœĻĐĻĴĻŸĻ
1IPOFĻCPPL
%Ļ&Ļ'ĻĜĻ¡Ļ
(Ļ)Ļ*ĻĢĻ
-BJĻNFLMùUVĻWBJĻSFEJīùUVĻLPOUBLUV ĻUâMSVĪB
SFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ2JQPGOGPW 2JQPG
DQQM 5GCTEJ
+Ļ,Ļ-Ļ
.Ļ/Ļ0Ļ®ĻĦĻĤĻćĻ
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC 2+'<ÿ/'
)JHIĻ1FSGPSNBODFĻTJTUùNBJĻOBWĻUFLTUB
SJUFOUJĪB ĻUâEùĮĻ670'ĻOFWBSĻJ[NBOUPU ĻMBJ
JFWBEăUVĻSBLTU[ăNFTĻUPĻWBSĻEBSăUĻUJLBJĻBS
DJQBSVĻVOĻCVSUVĻUBVTUJĪJFNĻDFOUSâMâTĻLPO
TPMFTĻWBEăCBTĻQBOFMă
#$%
1âSTMùE[JFUJFTĻTUBSQĻCVSUVĻVO
DJQBSVĻSFxăNV ĻOPTQJFxPUĻ1-
/'07
/QTG
.BJOJFUĻV[ĻTQFDJâMBKâNĻSBLTU[ă
NùN ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
ĚBVKĻEPUJFTĻV[ĻUâMSVĪBĻHSâNBUV
Ļ1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻJ[WùMù
UPTĻLPOUBLUV ĻVOĻOPTQJFEJFU
1-/'07 ĻMBJĻBQMÜLPUVĻTBHMB
CâUPTĻOVNVSVTĻVOĻDJUVĻJOGPS
NâDJKV
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[ĻWBKBE[ăHBKBNĻCVS
UBN ĻOPTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻBQTUJQSJ
OâUVĻ7BSĻJ[NBOUPUĻBSăĻWJEVTLPOTPMFTĻWBEă
CBTĻQBOFĮBĻDJQBSVĻVOĻCVSUVĻUBVTUJĪVT
5VSQJOJFUĻBSĻOâLBNPĻCVSUVĻVUUĻ.FLMùtB
OBTĻSF[VMUâUTĻQBSâEâTĻUâMSVĪBĻHSâNBUâĻ -BJĻNBJOăUVĻJFWBEătBOBTĻSFxăNVĻV[ĻDJQB
SJFNĻWBJĻTQFDJâMBKâNĻSBLTU[ăNùNĻWBJ
EPUPTĻV[ĻUâMSVĪBĻHSâNBUV ĻQBHSJF[JFU
670'ĻMăE[ĻLâEBJĻOPĻPQDJKâNĻ TLBUJFUĻTLBJ
ESPKVNVĻUBCVMâĻUâMâL ĻJFWBEătBOBTĻSFxăNB
NBJOătBOBTĻTBSBLTUâĻ ĻVOĻOPTQJFEJFU
1-/'07
įTTĻQJFTQJFEJFOTĻV[Ļ':+6Ļ *;*&5 ĻJ[E[ùTăTĻJFWB
EăUPĻTJNCPMVĻ*MHâLĻQJFTQJFxPUĻ':+6ĻJ[E[ùTăT
JFWBEăUPTĻTJNCPMVT
/PTQJFxPUĻDJQBSVĻUBVTUJĪVĻWJEVTLPOTPMùĻMBJLâ
LBEĻUJFLĻSâEăUTĻUFLTUBĻSJUFOUJĪtĻ TLBUJFUĻBUUùMV
JFQSJFLt Ļ57ĻFLSâOâĻQBSâEâTĻKBVOTĻSBLTU[ăNKV
TBSBLTUTĻ Ļ5VSQJOJFUĻBULâSUPUJĻOPTQJFTU
DJQBSVĻUBVTUJĪV ĻMăE[ĻJSĻTBTOJFHUTĻWBKBE[ăHBJT
CVSUT ĻVOĻQùDĻUBNĻBUMBJEJFUĻUPĻ5VSQJOJFUĻBS
OâLBNPĻCVSUVĻVUUĻ+BĻUBVTUJĪtĻJSĻOPTQJFTUT
JFWBEJĻWBSĻBQTUJQSJOâU ĻOPTQJFxPUĻDJUVĻUBVTUJĪV
-BJĻJFWBEăUVĻOVNVSV ĻUVSJFUĻOPTQJFTUVĻBUUJFDăHâ
DJQBSBĻUBVTUJĪV
,CWPUMQPVCMVU
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
$WTVWKGXCFĝÞCPCLCWPCOMQPVCMVCO
*FWBEătBOBTĻSFxăNBĻNBJĪBĻ TLBUJFUĻUBCVMV
UâMâL
*FWBEătBOBTĻMBVLT
+BVOVTĻLPOUBLUVTĻWBSĻQJFWJFOPUĻUâMSVĪBĻSFxăNâ
[FNĻ2JQPGOGPW 2JQPGDQQM 0GY
EQPVCEV
2+'<ÿ/'
)JHIĻ1FSGPSNBODFĻTJTUùNBJĻOBWĻUFLTUB
SJUFOUJĪB ĻUâEùĮĻ670'ĻOFWBSĻJ[NBOUPU ĻMBJ
JFWBEăUVĻSBLTU[ăNFTĻUPĻWBSĻEBSăUĻUJLBJĻBS
DJQBSVĻVOĻCVSUVĻUBVTUJĪJFNĻDFOUSâMâTĻLPO
TPMFTĻWBEăCBTĻQBOFMă
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC
+BĻJSĻJ[WùMùUBĻ0COGĻSJOEB ĻOPTQJFEJFUĻ1-
/'07 ĻMBJĻTBTOJFHUVĻJFWBEătBOBTĻSFxăNV
BUUùMTĻJFQSJFLt 1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[ĻWBKBE[ăHBKBNĻCVS
UBN ĻOPTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻBQTUJQSJ
OâUVĻ7BSĻJ[NBOUPUĻBSăĻWJEVTLPOTPMFTĻWBEă
CBTĻQBOFĮBĻDJQBSVĻVOĻCVSUVĻUBVTUJĪVT
#$
%
1âSTMùE[JFUJFTĻTUBSQĻCVSUVĻVO
DJQBSVĻSFxăNV ĻOPTQJFxPUĻ1-
/'07
/QTG
.BJOJFUĻV[ĻTQFDJâMBKâNĻSBLTU[ă
NùN ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
1-
4BHMBCâKJFUĻVOĻEPEJFUJFTĻBUQB
LBĮĻV[Ļ#FFEQPVCEV ĻOPTQJFxPU
1-/'07
5VSQJOJFUĻBSĻOâLBNPĻCVSUVĻVUUĻ*FWBEăUBJT
WâSETĻJSĻSFE[BNTĻ57ĻFLSâOBĻJFWBEătBOBT
MBVLâĻ -BJĻNBJOăUVĻJFWBEătBOBTĻSFxăNVĻV[ĻDJQB
SJFNĻWBJĻTQFDJâMBKâNĻSBLTU[ăNùN ĻQâSJFUV
OPĻMJFMBKJFNĻCVSUJFNĻV[ĻNB[BKJFNĻVOĻPUSâEJ
VD ĻQBHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[ĻLâEBJĻOPĻPQDJ
KâNĻ TLBUJFUĻTLBJESPKVNVĻUBCVMâĻUâMâL
TBSBLTUâĻ ĻVOĻQùDĻUBNĻOPTQJFEJFUĻ1-
/'07
,BEĻWâSETĻJSĻQJMOăCâĻJFWBEăUT Ļ57ĻFLSâOBĻ TBSBLTUâĻJ[WùMJFUJFTĻ1-ĻVOĻOPTQJFEJFUĻ1-
/'07Ļ5VSQJOJFUĻJFWBEăUĻUâMSVĪBĻOVNVSV
UâQBU ĻLâĻBQSBLTUăUTĻJFQSJFLt
,BEĻUâMSVĪBĻOVNVSTĻJSĻJFWBEăUT ĻOPTQJFEJFU
1-/'07ĻVOĻJ[WùMJFUJFTĻUâMSVĪBĻOVNVSBĻUJQV
/QDKNGRJQPG Ļ*QOG Ļ9QTMĻWBJĻ)GPGTCN /PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻMBJĻBQTUJQSJOâUV
,BEĻWJTBĻJOGPSNâDJKBĻJSĻJFWBEăUB ĻOPTQJFEJFU
5CXGEQPVCEV ĻMBJĻTBHMBCâUVĻLPOUBLUV
1âSTMùE[JFUJFTĻTUBSQĻMJFMBKJFNĻVO
NB[BKJFNĻCVSUJFN ĻOPTQJFxPU
1-/'07
/PTQJFEJFUĻ1-/'07 ĻVOĻLVS
TPSTĻQâSWJFUPTJFTĻV[ĻJFWBEătB
OBTĻMBVLVĻ Ļ57ĻFLSâOBĻBVHt
EBĮâĻ5BHBEĻLVSTPSVĻWBSĻQâSWJF
UPUĻBSĻ670'ĻMăE[ĻWBKBE[ăHBKBJ
WJFUBJ ĻQJFN ĻMBJĻJFWBEăUVĻKBVOVT
CVSUVTĻWBJĻJ[E[ùTUV ĻOPTQJFxPU
':+6Ļ-BJĻWBSùUVĻJFWBEăUĻKBVOVT
CVSUVT ĻWJTQJSNTĻKâEPEBTĻBUQB
LBĮĻV[ĻJFWBEătBOBTĻSFxăNV
OPTQJFxPUĻ1-/'07
óVTKGPWOWTK
ĂUSPTĻOVNVSVTĻWBSĻQJFWJFOPUĻUâMSVĪBĻSFxăNâ
[FNĻ2JQPGOGPW 2JQPGDQQM 5RGGF
FKCN
;WBOătBOVĻBSĻâUSBKJFNĻOVNVSJFNĻWBSĻWFJLUĻUâM
SVĪBĻSFxăNâ ĻJ[NBOUPKPUĻWJEVTLPOTPMFTĻUBTUB
UÜSBTĻDJQBSVĻUBVTUJĪVT ĻOPTQJFxPUĻLâEVĻOP
DJQBSVĻUBVTUJĪJFNĻVOĻQùDĻUBNĻOPTQJFxPUĻ1-
/'07Ļ+BĻâUSâĻOVNVSBĻBUNJĪâĻOBWĻTBHMBCâUT
OFWJFOTĻLPOUBLUT ĻUBEĻQBSâEâTĻPQDJKB ĻLBTĻĮBVK
TBHMBCâUĻLPOUBLUVĻJ[WùMùUâĻâUSâĻOVNVSB
BUNJĪâ
8K\ĦVMCTVGUUCĮGOÝCPC
7J[ăULBSUJĻWBSĻTBĪFNUĻBVUPNPCJĮBĻUâMSVĪBĻHSâ
NBUâĻOPĻDJUJFNĻNPCJMBKJFNĻUâMSVĪJFNĻ UJFN
LBTĻOBWĻQBtSFJ[ĻQJFWJFOPUJĻBVUPNPCJMJN Ļ-BJ
UPĻBUĮBVUV ĻBVUPNPCJMJNĻKâJFTUBUBĻ#MVFUPPUIŸ
SFE[BNăCBTĻSFxăNTĻfPĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWùUĻUâM
SVĪBĻSFxăNâĻ[FNĻ2JQPGOGPW 2JQPG
DQQM 4GEGKXGX%CTF
#VOKĮCUUVęXQMNKU
"VUPNPCJĮBĻUâMSVĪBĻHSâNBUBTĻVOĻQJFWJFOPUâ
NPCJMâĻUâMSVĪBĻUFMFGPOBĻHSâNBUBTĻBUNJĪBTĻTUB
UVTVĻWBSĻBQMÜLPUĻUâMSVĪBĻSFxăNâĻ[FNĻ2JQPG
OGPW 2JQPGDQQM /GOQT[UVCVWU
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[Ļ)JHIĻ1FSGPSNBODFĻ.VMUJNFEJBĻVOĻ1SFNJVNĻ4PVOEĻ.VMUJNFEJB
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$NWGVQQVJŸDTĦXTQMWUKUVġOC 6ęNTWĮCITęOCVCUF\ġÝCPC
"VUPNPCJĮBĻUâMSVĪBĻHSâNBUVĻWBSĻJ[E[ùTUĻUâM
SVĪBĻSFxăNâĻ[FNĻ2JQPGOGPW 2JQPG
DQQM %NGCTRJQPGDQQM
2+'<ÿ/'
*[E[ùtPUĻBVUPNPCJĮBĻUâMSVĪBĻHSâNBUV ĻUJFL
J[E[ùTUJĻUJLBJĻBVUPNPCJĮBĻUâMSVĪBĻHSâNBUâ
FTPtJFĻLPOUBLUJĻ.PCJMâĻUâMSVĪBĻLPOUBLUJ
OFUJFLĻJ[E[ùTUJ
8GTUKLCUKPHQTOęEKLCRCT$NWGVQQVJŸ
"VUPNPCJĮBĻQBtSFJ[ùKPĻ#MVFUPPUIŸĻWFSTJKVĻWBS
BQMÜLPUĻUâMSVĪBĻSFxăNâĻ[FNĻ2JQPGOGPW
2JQPGUGVVKPIU $NWGVQQVJUQHVYCTG
XGTUKQPKPECT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$CNUUCVRC\ĦÝCPC OQDKNCKUVęNTWPKU
8KURęTĦIK
*OGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNBTĻCBMTTĻBUQB
[ătBOBTĻGVOLDJKBĻĮBVKĻWBEăUâKBNĻBSĻCBMTJĻBLUJ
WùUĻOPUFJLUBTĻGVOLDJKBTĻ#MVFUPPUIŸĻQJFWJFOPUâ
UâMSVOăĻWBJĻ7PMWPĻOBWJHâDJKBTĻTJTUùNâĻĻ35*
3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN 2+'<ÿ/'
p
p
fBKâĻOPEBĮâĻJSĻTOJFHUBĻJOGPSNâDJKBĻQBS
UP ĻLâĻMJFUPUĻCBMTTĻWBEăCV ĻMBJĻSăLPUPTĻBS
OQDKNQVęNTWPKMCURKGXKGPQVU
K\OCPVQLQV$NWGVQQVJŸĻTBWJFOPKVNV
-BJĻTBĪFNUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBS
UP ĻLâĻMJFUPUĻNPCJMPĻUâMSVOJ ĻLBTĻQJFWJF
OPUT ĻJ[NBOUPKPUĻ#MVFUPPUIŸĻTBWJFOP
KVNVĻBSĻBVUPNPCJĮBĻJOGPSNâDJKBTĻVO
J[LMBJEFTĻTJTUùNVĻTLBUăUĻMQQĻ
$4ÿ&+0ó,7/5
8CNQFC
7BEăUâKTĻJSĻWJFONùSĻBUCJMEăHTĻQBSĻESPtV
BVUPNPCJĮBĻWBEătBOVĻVOĻWJTVĻTQùLâĻFTPtP
DFĮVĻTBUJLTNFTĻOPUFJLVNVĻJFWùSPtBOV
#BMTTĻBUQB[ătBOBTĻTJTUùNBĻĮBVKĻWBEăUâKBNĻBS
CBMTJĻBLUJWùUĻOPUFJLUBTĻ#MVFUPPUIŸĻQJFWJFOPUB
NPCJMâĻUâMSVĪBĻVOĻ7PMWPĻOBWJHâDJKBTĻTJTUùNBT
35*Ļ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN
GVOLDJKBT ĻWJFOMBJLVTĻUVSPUĻSPLBTĻV[ĻTUÜSFT
*FWBEătBOBTĻEBUJĻJSĻWFJEPUJĻEJBMPHBĻGPSNâĻBSĻMJF
UPUâKBĻJ[SVOâUâNĻLPNBOEâNĻVOĻTJTUùNBTĻJ[SV
OâUâNĻBUCJMEùNĻ#BMTTĻBUQB[ătBOBTĻTJTUùNB
J[NBOUPĻUPĻQBtVĻNJLSPGPOV ĻLVSVĻ#MVFUPPUIŸ
CSăWSPLVĻTJTUùNBĻ TLBUJFUĻBUUùMVĻĻMQQ ĻVO
CBMTTĻBUQB[ătBOBTĻTJTUùNBTĻBUCJMEFTĻJSĻE[JSEB
NBTĻOPĻBVUPNPCJĮBĻTLBĮSVĪJFN
7PMWPĻOBWJHâDJKBTĻTJTUùNBJĻ35*Ļ 3PBE
BOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN ĻJSĻBUTF
WJtĸBĻMJFUPUâKBĻSPLBTHSâNBUB ĻLBTĻTBUVS
QMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻCBMTTĻWBEăCV
VOĻCBMTTĻLPNBOEâN ĻBSĻLVSâNĻWBS
WBEăUĻtPĻTJTUùNV
8CNQFWUCTCMUVU
#BMTTĻBUQB[ătBOBTĻGVOLDJKBĻOBWĻQJFFKBNBĻWJTâT
WBMPEâTĻ7BMPEBT ĻLVSâTĻJSĻQJFFKBNBĻCBMTT
BUQB[ătBOBTĻGVOLDJKB ĻWBMPEVĻTBSBLTUâĻJSĻBQ[ă
NùUBTĻBSĻJLPOVĻĻ Ļ7BMPEBTĻNBJĪVĻWBSĻWFJLU
J[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4 ĻTLBUăUĻMQQĻ
#BMTTĻLPNBOEVĻMJFUPtBOBĻJSĻùSUBĻVOĻQBMăE[
WBEăUâKBNĻOFOPWùSTUĻV[NBOăCV ĻUâĻWJFUâĻLPO
DFOUSùKPUJFTĻCSBVLtBOBJĻVOĻTJUVâDJKBJĻV[ĻDFĮB
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻUSBOTQPSUMăE[FLĮJFN ĻLBTĻBQSăLPUJĻBSĻ7PMWPĻOBWJHâDJKBTĻTJTUùNVĻ35*Ļ 3PBEĻBOEĻ5SBGGJDĻ*OGPSNBUJPOĻ4ZTUFN Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$CNUUCVRC\ĦÝCPC OQDKNCKUVęNTWPKU
#VEGTKGVKGU
-JFUPKPUĻCBMTTĻBUQB[ătBOBTĻTJTUùNV ĻQBUVSJFU
QSâUâ
p -BJĻTOJFHUVĻLPNBOEVĻĻSVOâKJFUĻQùDĻTJH
OâMBĻOPSNâMâĻCBMTă ĻOPSNâMâĻâUSVNâ
p /FSVOâKJFU ĻLBNùSĻTJTUùNBĻBUCJMEĻ tBKâ
MBJLâĻTJTUùNBĻOFTBQSPUĻLPNBOEBT p "VUPNPCJĮBĻEVSWăNĻVOĻMPHJFNĻKâCÜUĻBJ[
WùSUJFN
p $FOUJFUJFTĻOFQJFĮBVUĻGPOBĻUSPLTOJĻTBMPOâ
2+'<ÿ/'
5VĨTGUVCUVCVĨTC
#BMTTĻBUQB[ătBOBTĻUBVTUJĪt
.CKKGUNġIVWUKUVġOW
-BJĻWBSùUVĻJ[NBOUPUĻCBMTTĻLPNBOEBTĻNPCJMB
KBNĻUâMSVOJN ĻUBNĻJSĻKâCÜUĻTBWJFOPUBNĻQâSăĻVO
QJFTMùHUBN ĻJ[NBOUPKPUĻ#MVFUPPUIŸĻCSăWSPLV
TJTUùNVĻ+BĻUJFLĻTOJFHUBĻUâMSVĪBĻLPNBOEB ĻCFU
OFWJFOTĻNPCJMBJTĻUâMSVOJTĻOBWĻTBWJFOPUTĻQâSă
TJTUùNBĻQBSĻUPĻJOGPSNùĻ*OGPSNâDJKVĻQBSĻNPCJMâ
UâMSVĪBĻTBWJFOPtBOVĻQâSăĻVOĻQJFTMùHtBOV ĻTLB
UăUĻMQQĻ
+BĻWBEăUâKTĻOF[JOB ĻLVSVĻLPNBOEVĻMJFUPU
WJĪtĻWBSĻTBDăUĻ)FMQĻ 1BMăE[ăCB ĻVOĻTJT
UùNBĻSFBīùT ĻQJFEâWâKPUĻEBxBTĻLPNBOEBT
LPĻWBSĻMJFUPUĻQBtSFJ[ùKâĻTJUVâDJKâ
#BMTTĻLPNBOEBTĻWBSĻEFBLUJWùU
p
p
p
p
TBLPUĻ$BODFMĻ "UDFMU OFSVOâKPU
UVSPUĻOPTQJFTUVĻCBMTTĻBUQB[ătBOBT
UBVTUJĪVĻV[ĻTUÜSFT
/PTQJFEJFUĻ':+6ĻWBJĻLâEVĻDJUVĻHBMWFOâ
TLBĪBTĻBWPUBĻUBVTUJĪVĻ QJFNùSBN
/'&+# p /PTQJFEJFUĻCBMTTĻBUQB[ătBOBTĻUBVTUJĪVĻ MBJĻBLUJWùUVĻTJTUùNVĻVOĻTâLUVĻEJBMPHV
J[NBOUPKPUĻCBMTTĻLPNBOEBTĻ4JTUùNB
QBSâEăTĻCJFxJĻMJFUPUâTĻLPNBOEBTĻWJEVT
LPOTPMFTĻ57ĻFLSâOâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
$CNUUCVRC\ĦÝCPCURCNĦF\ĦDCUHWPMEKLCU
p +PUVTWMEKLCUĻ'VOLDJKB ĻLBTĻQBMăE[ĻJFQB[ă
UJFTĻBSĻTJTUùNVĻVOĻLPNBOEVĻTOJFHtBOBT
QSPDFEÜSV
p $CNUUVTGPKĮÝĻ'VOLDJKB ĻLBTĻĮBVKĻCBMTT
BUQB[ătBOBTĻTJTUùNBJĻJFQB[ăUĻKÜTVĻCBMTJĻVO
BLDFOUVĻfăĻGVOLDJKBĻĮBVKĻWFJLUĻCBMTTĻUSF
OJĪVĻEJWJFNĻMJFUPUâKBĻQSPGJMJFN
1BMăE[ăCBTĻGVOLDJKâNĻWBSĻQJFLĮÜU ĻOPTQJFxPU
/;%#4ĻUBVTUJĪVĻWJEVTLPOTPMFTĻWBEăCBT
QBOFMăĻVOĻQùDĻUBNĻQBHSJFxPUĻ670'ĻMăE[ĻWBKB
E[ăHBKBJĻJ[WùMOFTĻPQDJKBJ
+PUVTWMEKLCU
*OTUSVLDJKBTĻWBSĻQBMBJTUĻEJWPTĻWFJEPT
2+'<ÿ/'
fPĻOPSâEăKVNVĻVOĻCBMTTĻUSFOJĪVĻWBSĻWFJLU
UJLBJĻUBE ĻKBĻBVUPNPCJMJTĻJSĻOPWJFUPUTĻTUâWù
tBOBJ
p /PTQJFEJFUĻCBMTTĻBUQB[ătBOBTĻUBVTUJĪVĻVO
TBLJFUĻ7PJDFĻJOTUSVDUJPOTĻ CBMTTĻ*OTUSVL
DJKBT p "LUJWùKJFUĻJOTUSVLDJKBTĻJ[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;
%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU 8QKEGUGVVKPIU
8QKEGVWVQTKCNĻ*[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV
TLBUăUĻMQQĻ
*OTUSVLDJKBTĻJSĻTBEBMăUBTĻĻOPEBSCăCâT ĻLBT
LPQâĻBJ[ĪFNĻBQNùSBNĻĻNJOÜUFTĻ4JTUùNB
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$CNUUCVRC\ĦÝCPC OQDKNCKUVęNTWPKU
TâLĻBSĻQJSNPĻOPEBSCăCVĻ-BJĻJ[MBJTUVĻOPEBSCăCV
VOĻQâSJFUVĻQJFĻOâLBNâT ĻOPTQJFEJFUĻCBMTT
BUQB[ătBOBTĻUBVTUJĪVĻVOĻTBLJFUĻ/FYUĻ /âLB
NBJT Ļ6[ĻJFQSJFLtùKPĻOPEBSCăCVĻWBSĻEPUJFT
TBLPUĻ1SFWJPVTĻ *FQSJFLtùKBJT *[JFUĻOPĻJOTUSVLDJKVĻSFxăNBĻWBS ĻUVSPUĻOPTQJFTUV
CBMTTĻBUQB[ătBOBTĻUBVTUJĪV
$CNUUVTGPKĮÝ
4JTUùNBĻQBSâEBĻMăE[ĻQJFDQBETNJUĻGSâ[ùN ĻLP
WBSĻJ[SVOâUĻ#BMTTĻUSFOJĪVĻWBSĻQBMBJTUĻJ[WùMĪV
TJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU 8QKEG
UGVVKPIU 8QKEGVTCKPKPIĻ*[WùMJFUJFTĻTUBSQ
7UGTĻVOĻ7UGTĻ*[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV
TLBUăUĻMQQĻ
$CNUUMQOCPFWNKGVQÝCPC
7BEăUâKTĻTâLĻEJBMPHVĻBSĻCBMTTĻLPNBOEâN
OPTQJFxPUĻCBMTTĻBUQB[ătBOBTĻUBVTUJĪVĻ TLBUJFU
BUUùMVĻĻMQQ ,BEĻEJBMPHTĻJSĻTâLUT Ļ57ĻFLSâOâĻQBSâEâTĻCJFxJ
J[NBOUPUâTĻLPNBOEBTĻ1FMùLâĻLSâTâĻJF[ăNù
UBJTĻUFLTUTĻWBJĻUFLTUTĻJFLBWâTĻOBWĻJFLĮBVUT
CBMTTĻLPNBOEâT
,BEĻWBEăUâKTĻJSĻJFQB[JOJFTĻBSĻTJTUùNV ĻWBSĻQBâ
USJOâUĻLPNBOEVĻEJBMPHBĻUFNQVĻVOĻJ[MBJTUĻTJTUù
NBTĻMÜHVNVT ĻăTJĻOPTQJFxPUĻCBMTTĻBUQB[ătBOBT
UBVTUJĪV
1IPOFĻĻDBMMĻOVNCFSĻ 5âMSVOJTĻĻTBTUâEăU
OVNVSV
1IPOFĻDBMMĻOVNCFSĻ 5âMSVOJTĻĻTBTUâEăU
OVNVSV
WBJ
UùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU 8QKEG
UGVVKPIU 8QKEGQWVRWVXQNWOGĻ*[WùMĪV
TJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
.KGVQVęLUUęMFKCNQIWUCMQV
WBJ
2CRKNFWKGUVCVĦLWOKK\XġNĮWUKUVġOę/;
%#4
p $CNUUUMCīWOUĻĻWBSĻNBJOăUĻJ[WùMĪVĻTJT
5âMâLĻJSĻTOJFHUTĻQJFNùSTĻEJBMPHBNĻBSĻCBMTT
LPNBOEâNĻ4JTUùNBTĻBUCJMEFĻNBJOâTĻBULBSăCâ
OPĻTJUVâDJKBT
,PNBOEVĻ1IPOFĻDBMMĻDPOUBDUĻ 5âMSVOJTĻ
[WBOăUĻLPOUBLUBN ĻWBSĻJ[SVOâUĻLâ ĻQJFN p 1IPOFĻĻ$BMMĻDPOUBDUĻĻTBLJFUĻ1IPOF
MJFUPUâKVĻQSPGJMVTĻĻtPĻGVOLDJKVĻWBSĻBLUJWùU
J[WùMĪVĻTJTUùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU
8QKEGUGVVKPIU 8QKEGWUGTUGVVKPI
*[WùMJFUJFTĻTUBSQĻ7UGTĻVOĻ7UGT
*[WùMĪVĻTJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
4JTUùNBĻTBQSPUĻDJQBSVTĻOPĻĻ OVMMFT ĻMăE[Ļ
EFWJĪJ ĻfPTĻDJQBSVTĻWBSĻOPTBVLUĻBUTFWJtĸJ ĻQB
HSVQâNĻWBJĻWJTVĻOVNVSVĻV[SFJ[Ļ4JTUùNB
OFTBQSPUĻTLBJUĮVT ĻLBTĻJSĻMJFMâLJĻQBSĻĻ EFWJĪJ
QJFNùSBN ĻĻ EFTNJU ĻWBJĻĻ WJFOQBETNJU -QOCPFCUXCTUPKGIVFCäęFQUXGKFQU
,BEĻCBMTTĻUSFOJĪtĻJSĻQBCFJHUT ĻBUDFSJFUJFTĻJFT
UBUăUĻTBWVĻMJFUPUâKBĻQSPGJMVĻ[FNĻ8QKEGWUGT
UGVVKPI
p .KGVQVęLCKGUVCVĦLWOKĻĻWBSĻJFTUBUăUĻEJWVT
0WOWTCUCUVęFĦÝCPC
OPHBJEJFU ĻMăE[ĻTJTUùNBĻBUCJME ĻVOĻQùDĻUBN
UVSQJOJFU ĻTBLPUĻ$BMMĻDPOUBDU
p 1IPOFĻDBMMĻDPOUBDUĻĻTBLJFUĻWJTV
LPNBOEVĻV[SFJ[
óVTęUMQOCPFCU
5âMSVĪBĻâUSâTĻLPNBOEBTĻWBSĻBUSBTUĻJ[WùMĪVĻTJT
UùNâĻ/;%#4Ļ[FNĻ5GVVKPIU 8QKEG
UGVVKPIU 8QKEGEQOOCPFNKUV 2JQPG
EQOOCPFUĻVOĻ)GPGTCNEQOOCPFUĻ*[WùMĪV
TJTUùNBTĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻ
5KUVġOCUCVDKNFG
/VNVST
.KGVQVęLCTĦEĦDC
4âDJFUĻOPTBVLUĻUâMSVĪBĻOVNVSBĻDJQBSVTĻ Lâ
BUTFWJtĸBTĻWJFOăCBT ĻUJ ĻTFtJBTUPĪJTFQUJĪJ
VD Ļ+BĻOPTBVDBUĻWBJSâLVTĻDJQBSVTĻVOĻJFUVSBU
QBV[J ĻTJTUùNBĻUPTĻBULâSUPTĻVOĻQùDĻUBNĻTBDăT
$POUJOVFĻ 5VSQJOJFU 5VSQJOJFUĻOPTBVLUĻDJQBSVTĻ,BEĻFTBUĻOPTBVDJT
OVNVSV ĻCFJE[JFUĻLPNBOEV ĻTBLPUĻ$BMM
;WBOăU p /VNVSVĻWBSĻBSăĻNBJOăU ĻJ[SVOâKPUĻLPNBO
EBTĻ$PSSFDUĻ *[MBCPU ĻLBTĻJ[E[ùtĻQùEùKP
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
$CNUUCVRC\ĦÝCPC OQDKNCKUVęNTWPKU
OPTBVLUPĻDJQBSVĻHSVQVĻWBJĻ%FMFUF
%[ùTU ĻLBTĻJ[E[ùtĻWJTVTĻOPTBVLUPTĻDJQB
SVT
UâTĻSJOEâTĻVOĻTJTUùNBĻMÜHTĻJ[WùMùUJFTĻSJO
EBTĻOVNVSV
p +BĻTBSBLTUâĻJSĻWBJSâLĻSJOEV ĻOFLâĻJFTQù
KBNTĻWJFOMBJLVTĻQBSâEăU ĻTBLPUĻ%PXO
6[ĻMFKV ĻWBSBUĻSJUJOâUĻV[ĻMFKVĻTBSBLTUâĻ VO
TBLPUĻ6QĻ 6[ĻBVHtV ĻWBSBUĻSJUJOâUĻV[
BVHtVĻTBSBLTUâ <XCPĦÝCPCPQ\XCPWTGĥKUVTC
5âMâLĻNJOùUBJTĻEJBMPHTĻĮBVKĻWFJLUĻUâMSVĪBĻ[WBOV
OPĻLâEBĻKÜTVĻNPCJMâĻUâMSVĪBĻ[WBOVĻSFīJTUSJFN
.KGVQVęLUUęMFKCNQIWUCMQV
1IPOFĻĻDBMMĻGSPNĻUIFĻDBMMĻSFHJTUFSĻ 5âMSVOJTĻ
[WBOăUĻOPĻ[WBOVĻSFīJTUSB
1IPOFĻDBMMĻGSPNĻUIFĻDBMMĻSFHJTUFSĻ 5âMSVOJTĻ
[WBOăUĻOPĻ[WBOVĻSFīJTUSB
5âMâLĻNJOùUBJTĻEJBMPHTĻĮBVKĻ[WBOăUĻCBMTTĻQBTU
LBTUFJ ĻMBJĻQâSCBVEăUV ĻWBJĻFTBUĻTBĪùNJTĻLâEV
[JĪPKVNVĻ+ÜTVĻCBMTTĻQBTULBTUFTĻOVNVSBN
KâCÜUĻSFīJTUSùUBNĻ#MVFUPPUIŸĻGVOLDJKâ ĻTLBUăU
MQQĻ
5VSQJOJFU ĻBUCJMEPUĻV[ĻTJTUùNBTĻMÜHVNJFN
.KGVQVęLUUęMFKCNQIWUCMQV
WBJ
<XCPĦÝCPCMQPVCMVCO
5âMâLĻNJOùUBJTĻEJBMPHTĻĮBVKĻ[WBOăUĻNPCJMBKâĻUâM
SVOăĻJFQSJFLtĻTBHMBCâUJFNĻLPOUBLUJFN
<XCPĦÝCPCDCNUURCUVMCUVGK
.KGVQVęLUUęMFKCNQIWUCMQV
1IPOFĻĻDBMMĻDPOUBDUĻ 5âMSVOJTĻĻ[WBOăUĻLPOUBL
UBN
1IPOFĻĻDBMMĻWPJDFĻNBJMCPYĻ 5âMSVOJTĻĻ[WBOăU
CBMTTĻQBTULBTUFJ
WBJ
1IPOFĻDBMMĻWPJDFĻNBJMCPYĻ 5âMSVOJTĻĻ[WBOăU
CBMTTĻQBTULBTUFJ
5VSQJOJFU ĻBUCJMEPUĻV[ĻTJTUùNBTĻMÜHVNJFN
WBJ
1IPOFĻDBMMĻDPOUBDUĻ 5âMSVOJTĻĻ[WBOăUĻLPOUBL
UBN
5VSQJOJFU ĻBUCJMEPUĻV[ĻTJTUùNBTĻMÜHVNJFN
;WBOPUĻLPOUBLUBN ĻĪFNJFUĻWùSâ
p +BĻJSĻTBHMBCâUJĻWBJSâLJĻLPOUBLUJĻBSĻMăE[ăHJFN
WâSEJFN ĻUJFĻQBSâEăTJFTĻEJTQMFKâĻOVNVSù
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
68
8KURęTĦIK
2+'<ÿ/'
făĻTJTUùNBĻBUCBMTUBĻ57ĻQâSSBJEFTĻUJLBJĻUBKâT
WBMTUăT ĻLBTĻSBJEBĻTJHOâMVTĻNQFHĻGPSNâUâ
VOĻ%7#5ĻTUBOEBSUâĻ4JTUùNBĻOFBUCBMTUB
57ĻQâSSBJEFTĻNQFHĻGPSNâUâĻWBJĻBOBMPHâT
QâSSBJEFT
1âSWJFUPKJFUJFTĻQBĻLBOâMVĻTBSBLTUJFN
QBHSJFxPUĻ670'
+\XġNPGU
/'&+#ĻJ[WùMOFTĻWBSĻWBEăU ĻJ[NBOUPKPUĻWJEV
TLPOTPMJĻVOĻTUÜSFTĻWBEăCBTĻUBTUBUÜSV Ļ7JTQâ
SăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻJ[WùĮĪVĻOBWJHâDJKV ĻTLBUăU
MQQĻĻVOĻJ[WùĮĪVĻTUSVLUÜSV ĻTLBUăUĻMQQĻ
':+6ĻĻEPUJFTĻV[ĻBVHtVĻJ[WùMĪVĻTUSVLUÜSâ
BQUVSùUĻQBtSFJ[ùKPĻGVOLDJKV
/âLBNPĻQJFFKBNVĻLBOâMVĻWBSĻQBSâEăU
OPTQJFxPUĻ
ĻĻ
2ęTUMCVU
2+'<ÿ/'
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBTUBUÜSV ĻVOWBJĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ ĻUBEĻCJFxJ
WJFOĻUPTĻWBSĻJ[NBOUPUĻDFOUSâMâTĻLPOTPMFT
UBVTUJĪVĻWJFUâĻ-BJĻBQMÜLPUVĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBVTUJĪVĻBQSBLTUV ĻTLBUăUĻMQQĻĻ-BJĻBQMÜ
LPUVĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBQSBLTUV ĻTLBUăU
MQQĻ
2+'<ÿ/'
57ĻBUUùMTĻUJFLĻSâEăUTĻUJLBJ ĻLBNùSĻBVUPNPCJ
MJTĻTUâWĻ5JLMăE[ĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNTĻQâS
TOJFE[ĻBQNùSBNĻĻLNI ĻBUUùMTĻJ[[ÜEĻVO
EJTQMFKBĻFLSâOâĻQBSâEâTĻ0QXKUWCNOGFKC
CXCKNCDNGYJKNGFTKXKPI ĻUBÀVĻTLBĪV
KPQSPKâNĻWBSĻE[JSEùUĻ"QUVSPUĻBVUPNPCJMJ
BUUùMTĻBULBMĻQBSâEâT
2+'<ÿ/'
6[UWFStBOBĻJSĻBULBSăHBĻHBOĻOPĻTJHOâMBĻTUJ
QSVNB ĻHBOĻLWBMJUâUFTĻ5SBOTMâDJKVĻWBSĻUSBV
DùUĻWBJSâLJĻGBLUPSJ ĻQJFNùSBN ĻBVHTUBTĻùLBT
WBJĻUâMVĻFTPtTĻ57ĻSBJEăUâKTĻ"SăĻQâSLMâKVNB
MăNFOJTĻWBSĻBUtĸJSUJFTĻBULBSăCâĻOPĻWJFUBT ĻLVS
BUSPEBUJFT
58#4ÿ)+
-BJĻMJFUPUVĻtPĻQSPEVLUV ĻEBxâTĻWBMTUăTĻJS
OFQJFDJFtBNBĻ57ĻMJDFODF
68UMCVĦÝCPęU
p
8KFWUMQPUQNGUXCFĝDCURCPGNKU
"UNJĪâĻTBHMBCâUâTĻSBEJPTUBDJKBT ĻDJQBSV
JFWBEF
UBVTUJĪtĻ/'&+#Ļ5JFLĻBLUJWJ[ùUTĻQùEùKBJT
BLUăWBJTĻBWPUTĻ QJFNùSBN ĻJ1PEŸĻWBJĻ57 +BĻBWPUTĻJSĻBLUJWJ[ùUTĻVOĻUJFLĻOPTQJFTUT
/'&+# ĻQBSâEâTĻTBătĪVĻJ[WùMOFĻBSĻCJFxJ
MJFUPUBKâNĻJ[WùMOFTĻPQDJKâN
"QTUJQSJOJFUĻTBWVĻJ[WùMJĻWBJĻEPEJFUJFTĻV[
J[WùMOJ ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
/PTQJFEJFUĻ/'&+# ĻQBHSJF[JFUĻ670' ĻMăE[
EJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUTĻ68 ĻVOĻOPTQJFEJFU
1-/'07
4âLBTĻNFLMùtBOBĻVOĻQùDĻCSăxBĻQBSâEâT
QùEùKBJTĻTLBUăUBJTĻLBOâMT
-CPęNWOCKĮC
,BOâMVTĻWBSĻNBJOăUĻtâEJ
p 1BHSJF[JFUĻ670' ĻVOĻUJLTĻQBSâEăUTĻWJTV
tBKâĻWJFUâĻQJFFKBNPĻLBOâMVĻTBSBLTUTĻ+B
LâETĻOPĻtJFNĻLBOâMJFNĻKBVĻJSĻTBHMBCâUT
BUNJĪâ ĻUBEĻUâĻJFTUBUăKVNBĻOVNVSTĻQBSâ
EâTĻLBOâMBĻOPTBVLVNBĻMBCBKâĻQVTùĻ5VS
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
68 QJOJFUĻHSJF[UĻ670' ĻMBJĻJ[WùMùUPTĻWBKBE[ăHP
LBOâMV ĻVOĻOPTQJFEJFUĻ1-/'07
p /PTQJFxPUĻJFTUBUăKVNVĻUBVTUJĪVTĻ p įTJĻOPTQJFxPUĻ ĻĻ ĻUBVTUJĪVT ĻQBSâ
EâTĻOâLBNBJTĻtBKâĻWJFUâĻQJFFKBNBJT
LBOâMT
2+'<ÿ/'
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻQâSWJFUPKJFTĻWJFOBTĻWBMTUT
SPCFxâT ĻQJFNùSBN ĻOPĻWJFOBTĻQJMTùUBTĻV[
DJUV ĻJFTQùKBNT ĻLBĻTBHMBCâUJFĻJFTUBUăKVNJ
tBKâĻWJFUâĻOFCÜTĻQJFFKBNJ ĻKPĻCÜTĻNBJOăKJFT
GSFLWFOÀVĻEJBQB[POTĻ5âEâĻHBEăKVNâĻWFJ
DJFUĻKBVOVĻNFLMùtBOVĻVOĻTBHMBCâKJFUĻKBVOV
TBHMBCâUPĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUV4LBUJFUĻGVO
LDJKVĻ1JFFKBNPĻ57ĻLBOâMVĻTBHMBCâtBOB
BUNJĪâĻĻMQQ
2+'<ÿ/'
+BĻJFTUBUăUPTĻLBOâMVTĻOFWBSĻV[UWFSU ĻJFTQù
KBNT ĻBVUPNPCJMJTĻBUSPEBTĻDJUâĻWJFUâ ĻOFWJT
UBKâ ĻLVSĻUJLBĻWFJLUBĻ57ĻLBOâMVĻTLFOùtBOB
QJFNùSBN ĻFTBUĻOPĻ7âDJKBTĻEFWJFTĻV[Ļ'SBO
DJKVĻ5âEâĻHBEăKVNâ ĻJFTQùKBNT ĻCÜTĻWùMSFJ[
KâJ[WùMBTĻWBMTUTĻVOĻKâWFJDĻKBVOBĻNFLMùtBOB
68MCPęNWOGMNġÝCPCCVOKĮę
UCINCDęVQKGUVCVĦLWOWUCTCMUVU
/PTQJFEJFUĻ57ĻSFxăNV ĻJ[NBOUPKPUĻ1-
/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ68OGPWĻVO
OPTQJFEJFUĻ1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ5GNGEVEQWPVT[ĻVO
OPTQJFEJFUĻ1-/'07
+BĻJFQSJFLtĻJSĻJ[WùMùUBĻWJFOBĻWBJĻWBJSâLBT
WBMTUJT ĻUBEĻUâTĻQBSâEâTĻTBSBLTUâ
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ1VJGTEQWPVTKGUĻWBJ
LâEBJĻOPĻJFQSJFLtĻJ[WùMùUBKâNĻWBMTUăN
/PTQJFEJFUĻ1-/'07
1BSâEâTĻQJFFKBNPĻWBMTUVĻTBSBLTUT
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMBJĻTBTOJFHUVĻWBKBE[ăHP
WBMTUJĻ QJFN Ļ;WJFESJKV ĻVOĻOPTQJFEJFUĻ1-
/'07
4âLBTĻBVUPNâUJTLBĻQJFFKBNPĻ57ĻLBOâMV
NFLMùtBOB ĻLBTĻBJ[ĪFNTĻLâEVĻCSăEJ
fBKâĻMBJLâĻQBSâEâTĻLBUSBĻBUSBTUâĻVO
JFTUBUăKVNJFNĻQJFWJFOPUâĻLBOâMB
OVNVSTĻ,BEĻTLFOùtBOBĻJSĻQBCFJHUB
QBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻVOĻBUUùMTĻ5BHBEĻJS
J[WFJEPUTĻVOĻQJFFKBNTĻBUNJĪâĻTBHMB
CâUPĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUTĻ NBLTĻ -BJĻNBJOăUVĻLBOâMV ĻTLBUăUĻMQQĻ
4LFOùtBOVĻVOĻJFTUBUăKVNVĻTBHMBCâtBOVĻWBS
BUDFMU ĻOPTQJFxPUĻ':+6
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
%JCPPGNOCPCIGOGPV
4BHMBCâUPĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUVĻWBSĻSFEJīùU
7BSBUĻNBJOăUĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUâĻSFE[BNP
LBOâMVĻTFDăCVĻ57ĻLBOâMBNĻWBSĻCÜUĻWBJSâLĻQBS
WJFOVĻWJFUVĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUâĻ57ĻLBOâMV
BUSBtBOâTĻWJFUBTĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUâĻWBSĻBSă
NBJOăUJFT
-BJĻNBJOăUVĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUBĻTFDăCV Ļ57
SFxăNâĻEPEJFUJFTĻV[Ļ68OGPW 4GQTICPKUG
RTGUGVU
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMăE[ĻTBTOJFE[BUĻLBOâMV
LVSVĻWùMBUJFTĻQâSWJFUPUĻTBSBLTUâ ĻVOĻBQTUJ
QSJOJFU ĻOPTQJFxPUĻ1-/'07
*[WùMùUBJTĻLBOâMTĻUJFLĻJF[ăNùUT
1BHSJF[JFUĻ670' ĻMăE[ĻTBTOJFE[BUĻWùMBNP
BUSBtBOâTĻWJFUVĻTBSBLTUâ ĻVOĻBQTUJQSJOJFU
OPTQJFxPUĻ1-/'07
,BOâMJĻTBNBJOâTĻWJFUâNĻTBWâĻTUBSQâ
"J[ĻBUNJĪâĻTBHMBCâUBKJFNĻJFTUBUăKVNVĻLBOâMJFN
NBLTĻ ĻOâLĻWJTJĻQâSùKJFĻtBKâĻWJFUâĻQJFFKBNJF
LBOâMJĻ,BOâMVĻWBSĻQâSWJFUPUĻV[ĻBVHtVĻJFTUBUă
KVNVĻTBSBLTUâ
2KGGLCOQ68MCPęNWUCINCDęÝCPC
CVOKĮę
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻQâSWJFUPKJFTĻWBMTUTĻSPCFxâT
QJFNùSBN ĻOPĻWJFOBTĻQJMTùUBTĻV[ĻDJUV ĻJFTQù
KBNT ĻLBĻTBHMBCâUJFĻJFTUBUăKVNJĻtBKâĻWJFUâ
OFCÜTĻQJFFKBNJ ĻKPĻCÜTĻNBJOăKJFTĻGSFLWFOÀV
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
68
EJBQB[POTĻ5âEâĻHBEăKVNâĻWFJDJFUĻTLFOùtBOV
WùMSFJ[ĻVOĻTBHMBCâKJFUĻKBVOVĻJFTUBUăKVNV
TBSBLTUV
/PTQJFEJFUĻ57ĻSFxăNV ĻJ[NBOUPKPUĻ1-
/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ68OGPWĻVO
OPTQJFEJFUĻ1-/'07
1BHSJF[JFUĻ670'ĻMăE[Ļ#WVQUVQTGĻVO
OPTQJFEJFUĻ1-/'07
4âLBTĻBVUPNâUJTLBĻQJFFKBNPĻ57ĻLBOâMV
NFLMùtBOB ĻLBTĻBJ[ĪFNTĻLâEVĻCSăEJ
fBKâĻMBJLâĻQBSâEâTĻLBUSBĻBUSBTUâĻVO
JFTUBUăKVNJFNĻQJFWJFOPUâĻLBOâMB
OVNVSTĻ,BEĻTLFOùtBOBĻJSĻQBCFJHUB
QBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻVOĻBUUùMTĻ5BHBEĻJS
J[WFJEPUTĻVOĻQJFFKBNTĻBUNJĪâĻTBHMB
CâUPĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUTĻ NBLTĻ -BJĻNBJOăUVĻLBOâMV ĻTLBUăUĻMQQĻ
68MCPęNWUMGPġÝCPC
făĻGVOLDJKBĻBVUPNâUJTLJĻTLFOùĻGSFLWFOÀVĻEJB
QB[POV ĻMBJĻBUSBTUVĻWJTVTĻLPOLSùUBKâĻWJFUâĻQJF
FKBNPTĻLBOâMVTĻ,BEĻLBOâMTĻJSĻBUSBTUT ĻUBTĻUJFL
SâEăUTĻBQNùSBNĻĻTFLVOEFT ĻQJSNTĻTLFOù
tBOBĻUJFLĻBUTâLUBĻ4LFOùtBOVĻWBSĻBQUVSùU
OPTQJFxPUĻ':+6Ļ1ùDĻUBNĻTJTUùNBĻUVSQJOBĻSâEăU
UJLLPĻTLBUăUPĻLBOâMVĻ4LFOùtBOBĻOFJFUFLNù
JFTUBUăKVNVĻTBSBLTUV
"LUJWùKJFUĻTLFOùtBOVĻ57ĻSFxăNâĻ[FNĻ68OGPW
5ECP
6GNGVGMUVU
#VVġNCKGUVCVĦLWOK
*FTQùKBNTĻMBTăUĻUFMFUFLTUVĻ3ăLPKJFUJFTĻtâEJ
7BSĻOPSFHVMùUĻTQJMHUVNBĻVOĻLPOUSBTUBĻJFTUBUă
KVNVTĻ1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻTLBUJFU ĻTLBUăU
MQQĻ
/PTQJFEJFUĻ
ĻUBVTUJĪVĻUâMWBEăCBTĻQVMUă
-BJĻJ[WùMùUPTĻMBQQVTJ ĻBSĻDJQBSVĻUBVTUJĪJFN
ĻJFWBEJFUĻMBQQVTFTĻOVNVSVĻ ĻDJQBSJ -BQQVTFĻQBSâEâTĻBVUPNâUJTLJ
*FWBEJFUĻKBVOVĻMBQQVTFTĻOVNVSVĻWBJĻOPTQJF
ĻMBJ
EJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻUBVTUJĪVTĻ ĻĻ
EPUPTĻV[ĻOâLBNPĻMBQQVTJ
"UHSJF[JFUJFTĻQJFĻ57ĻFLSâOB ĻOPTQJFxPUĻUâMWBEă
ĻUBVTUJĪV
CBTĻQVMUTĻ':+6ĻWBJĻ
"SĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻLSâTBJOBKJFNĻUBVTUJĪJFN
WBSĻWBEăUĻUFMFUFLTUV
+PHQTOęEKLCRCTRCÝTGK\ġLQ
RTQITCOOW
/PTQJFEJFUĻ+0(1ĻUBVTUJĪV ĻMBJĻTBĪFNUVĻJOGPS
NâDJKVĻQBSĻQBtSFJ[ùKPĻQSPHSBNNV ĻOâLBNP
QSPHSBNNVĻVOĻUâTĻTâLVNBĻMBJLVĻ7ùMSFJ[
OPTQJFxPUĻ+0(1ĻUBVTUJĪV ĻEBxSFJ[ĻWBSĻTBĪFNU
QBQJMEVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻQBtSFJ[ùKPĻQSP
HSBNNV ĻQJFNùSBN ĻTâLVNBĻVOĻCFJHVĻMBJLV
LâĻBSăĻăTVĻQBtSFJ[ùKâTĻQSPHSBNNBTĻBQSBLTUV
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻ+0(1ĻUBVTUJĪV ĻTLBUăU
MQQĻ
7\VXGTGKT\WFWUK
+BĻQB[ÜEĻQBtSFJ[ùKâĻ57ĻLBOâMBĻV[UWFStBOB
BUUùMTĻTBTUJOHTUĻ%Să[ĻQùDĻUBNĻQBSâEâTĻ[JĪP
KVNT ĻJOGPSNùKPU ĻLBĻJSĻ[VEVTJĻQBtSFJ[ĻJ[WùMùUâ
57ĻLBOâMBĻV[UWFSF ĻVOĻUJFLĻWFJLUBĻDJUBĻLBOâMB
NFLMùtBOBĻ5JLMăE[ĻV[UWFSFĻBUKBVOPKBT ĻtJTĻ57
LBOâMTĻOFLBWùKPUJFTĻTâLĻSâEăUĻ,BOâMVĻWBSĻNBJ
OăUĻKFCLVSâĻMBJLâ ĻLBNùSĻJSĻSFE[BNTĻ[JĪPKVNT
+BĻJSĻSFE[BNTĻ[JĪPKVNTĻ4GEGRVKQPNQUV
UGCTEJKPI ĻUBTĻOPSâEB ĻLBĻTJTUùNBĻJSĻLPOTUB
UùKVTJ ĻLBĻOFUJFLĻOPESPtJOâUBĻWJTVĻ57ĻLBOâMV
V[UWFSFĻ7JFOĻOPĻJFTQùKBNBKJFNĻJFNFTMJFNĻJS
SPCFxBTĻtĸùSTPtBOBĻVOĻOFQBSFJ[BTĻWBMTUTĻJFT
UBUătBOBĻTJTUùNâĻ5âEâĻHBEăKVNâĻV[TUâEJFU
QBSFJ[VĻWBMTUJĻBUCJMTUPtJĻ57ĻLBOâMVĻNFLMù
tBOBĻĻBUNJĪâĻTBHMBCâUPĻJFTUBUăKVNVĻTBSBLTUT
TLBUăUĻMQQĻ
-BJĻBUHSJF[UPTĻQJFĻ57ĻBUUùMB ĻOPHBJEJFUĻEBxBT
TFLVOEFTĻWBJĻOPTQJFEJFUĻ':+6
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
6ęNXCFĦDCURWNVU 8KURęTĦIK
5âMWBEăCBTĻQVMUJĻWBSĻMJFUPUĻWJTâNĻJOGPSNâDJKBT
VOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNBTĻGVOLDJKâNĻ5âMWBEăCBT
QVMUTĻUBVTUJĪJFNĻJSĻUâEBTĻQBtBTĻGVOLDJKBT ĻLâ
WJEVTLPOTPMFTĻUBVTUJĪJFNĻWBJĻTUÜSFTĻWBEăCBT
UBTUBUÜSBJ -JFUPKPUĻUâMWBEăCBTĻQVMUJ ĻWJTQJSNTĻOPTQJFEJFU
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻUBVTUJĪVĻ
ĻQP[ăDJKâĻ(Ļ1ùD
UBNĻQBWùSTJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUJĻQSFUĻ*3ĻV[UWù
SùKV ĻLBTĻBUSPEBTĻQBĻMBCJĻOPĻWJEVTLPOTPMFT
UBVTUJĪBĻ+0(1Ļ TLBUăUĻMQQĻ $4ÿ&+0ó,7/5
(MBCâKJFUĻOFOPTUJQSJOâUVTĻQSJFLtNFUVT ĻQJF
NùSBN ĻNPCJMPTĻUâMSVĪVT ĻLBNFSBT ĻQJFEF
SVNVĻUâMWBEăCBTĻQVMUJTĻVDĻDJNEVĻOPEBMă
KVNâĻWBJĻDJUPTĻOPEBMăKVNPTĻ1SFUùKâĻHBEă
KVNâĻTUSBVKBTĻCSFN[ùtBOBTĻWBJĻTBEVSTNFT
MBJLâĻUJFĻWBSĻLâEVĻTBWBJOPU
2+'<ÿ/'
/FQBLĮBVKJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUJĻUJFtBJĻTBVMFT
HBJTNBJĻ QJFNùSBN ĻV[ĻLPOUSPMNùSJOTUSV
NFOUVĻQBOFĮB ĻQSFUùKâĻHBEăKVNâĻCBUFSJKV
EBSCăCâĻWBSĻSBTUJFTĻLĮÜNFT
(WPMEKLCU
6CWUVKĮÝ
(WPMEKLC
(ĻĻQSJFLtùKPĻ57ĻFLSâOV
.BJOăUĻV[ĻOBWJHâDJKV
.BJOăUĻV[ĻSBEJPĻ #/ Ļ(/ĻVD
.BJOăUĻV[ĻNFEJKVĻTLBĪBTĻBWPUV
&KUE Ļ68 ĻVD
.BJOăUĻV[Ļ#MVFUPPUIŸĻCSăWSPLV
TJTUùNV
3JUJOâUUăUĻBUQBLBĮ ĻNBJOăU
TLBĪVĻJFSBLTUVE[JFTNV
"UTLBĪPUĻĻQBV[ùU
"QUVSùU
3JUJOâUUăUĻV[ĻQSJFLtV ĻNBJOăU
TLBĪVĻJFSBLTUVE[JFTNV
*[WùMOF
%PUJFTĻV[ĻJFQSJFLtùKP ĻBUDFMU
GVOLDJKV ĻJ[E[ùTUĻJFWBEăUâT
SBLTU[ăNFT
"UCJMTUĻ670'ĻUBVTUJĪBNĻWJEVTLPOTPMù
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
+PHQTOęEKLCUWPK\MNCKFGUUKUVġOC
6ęNXCFĦDCURWNVU
6CWUVKĮÝ
(WPMEKLC
(WPMEKLC
1âSWJFUPUJFTĻV[ĻBVHtVV[ĻMFKV
4VCUJUSJ ĻUFLTUBĻWBMPEBTĻJ[WùMF
1âSWJFUPUJFTĻQBĻMBCJQBĻLSFJTJ
5FMFUFLTUT ĻJFTMùHUTĻĻJ[TMùHUT
"QTUJQSJOâUĻJ[WùMJĻWBJĻEPUJFTĻV[
J[WùMĪVĻTJTUùNV ĻMBJĻJ[WùMùUPT
TLBĪBTĻBWPUV
4LBĮVNT ĻTBNB[JOâU
4LBĮVNT ĻQBMJFMJOâU
6CWUVKĮÝ
/PTQJFEJFUĻV[ĻMFKVĻCBUFSJKVĻOPEBMăKVNB
WâDJĪBĻBUEVSJĻVOĻCăEJFUĻWâDJĪVĻJOGSBTBSLB
OâTĻMùDBTĻWJS[JFOâ
*[ĪFNJFUĻOPMJFUPUâTĻCBUFSJKBT ĻQBHSJF[JFU
KBVOâTĻCBUFSJKBTĻBUCJMTUPtJĻTJNCPMJFNĻCBUF
SJKBTĻOPEBMăKVNâĻVOĻJFWJFUPKJFUĻUâT
6[MJFDJFUĻWâDJĪVĻBUQBLBĮ
6ęNXCFĦDCURWNVUDCVGTKLCUPQOCKĮC
2+'<ÿ/'
1BSBTUJĻCBUFSJKBTĻEBSCNÜxTĻJMHTUĻĻHBEVT
VOĻJSĻBULBSăHTĻOPĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻMJFUPtBOBT
CJFxVNB
"UNJĪâĻTBHMBCâUJFĻLBOâMJ
DJQBSVĻVOĻCVSUVĻJFWBEF
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻEBSCPKBTĻBSĻÀFUSâNĻ""-3
UJQBĻCBUFSJKâN
*FNăĮPUPĻJFTUBUăKVNVĻTBăTOFT
5âMâĻDFĮPKVNâĻĪFNJFUĻMăE[JĻSF[FSWFTĻCBUFSJKBT
2+'<ÿ/'
/PUFJLUJĻBUCSăWPKJFUJFTĻOPĻJ[MJFUPUBKâNĻCBUF
SJKâNĻWJEFJĻESBVE[ăHâĻWFJEâ
*OGPSNâDJKBĻQBSĻQBtSFJ[ùKP
QSPHSBNNV ĻE[JFTNVĻVDĻ5JFL
MJFUPUTĻUBE ĻKBĻJSĻQJFFKBNB
QBQJMEVĻJOGPSNâDJKB ĻLPĻWBS
QBSâEăUĻ57ĻFLSâOâ
4LBĪBTĻDFMJĪBĻWBMPEBTĻJ[WùMF
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
3FLPNFOEâDJKBTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ
%FHWJFMBTĻV[QJMEF
%FHWJFMB
#BHâxBTĻJFLSBVtBOB
#BHâxBTĻOPEBMăKVNT
#SBVLtBOBĻBSĻQJFLBCJ
7JMLtBOBĻVOĻUFIOJTLâĻQBMăE[ăCB
$&Ě0+6."Ļ-"*,Ă
%GīQLWOCNCKMę
4GMQOGPFęEKLCUDTCWMÝCPCUNCKMę
8KURęTĦIK
'MQPQOKUMCDTCWMÝCPC
&LPOPNJTLBĻCSBVLtBOBĻOP[ăNùĻCSBVLUĻWJFO
NùSăHJ ĻWJFOMBJLVTĻEPNâKPUĻV[ĻQSJFLtVĻVOĻQJF
MâHPKPUĻCSBVLtBOBTĻTUJMVĻVOĻâUSVNVĻFTPtBKJFN
CSBVLtBOBTĻBQTUâLĮJFN
p *[WùMJFUJFTĻWJTBVHTUâLPĻJFTQùKBNPĻQâSOF
TVNV ĻQJFMâHPKPUJFTĻQBtSFJ[ùKJFNĻTBUJL
TNFTĻBQTUâLĮJFNĻVOĻTJUVâDJKBJĻV[ĻDFĮBĻ
[FNâLTĻE[JOùKBĻBQHSJF[JFOVĻTLBJUTĻOPESP
tJOBĻ[FNâLVĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪV
p *[WBJSJFUJFTĻOPĻCSBVLtBOBTĻBSĻBUWùSUJFN
MPHJFN
p *[WBJSJFUJFTĻOPĻQùLtĪBTĻVOĻOFWBKBE[ăHBT
âUSVNBĻQBMJFMJOâtBOBTĻVOĻTQùKBTĻCSFN[ù
tBOBT
p *[ĪFNJFUĻOPĻBVUPNPCJĮBĻOFWBKBE[ăHBTĻMJF
UBTĻĻKPĻMJFMâLTĻTWBST ĻKPĻMJFMâLTĻEFHWJFMBT
QBUùSJĪt
p #SFN[ùKJFUĻBSĻE[JOùKV ĻMBJĻTBNB[JOâUV
âUSVNV ĻKBĻUBTĻOFSBEBĻESBVEVTĻDJUJFNĻDFĮV
TBUJLTNFTĻEBMăCOJFLJFN
p +VNUBĻCBHâxBĻVOĻTMùQKVĻOPEBMăKVNTĻQBMJF
MJOBĻHBJTBĻQSFUFTUăCV ĻLBTĻQBMJFMJOBĻEFHWJF
MBTĻQBUùSJĪVĻĻOPĪFNJFUĻKVNUBĻCBHâxOJFLV
LBEĻUPĻOFMJFUPKBU
p /FEBSCJOJFUĻE[JOùKVĻCSăWHBJUBTĻâUSVNâ ĻMăE[
JSĻTBTOJFHUBĻEBSCBĻUFNQFSBUÜSB ĻCFUĻQùD
JFTQùKBTĻESă[âLĻTâDJFUĻCSBVLUĻBSĻOFMJFMV
CBHâxVĻĻBVLTUTĻE[JOùKTĻQBUùSùĻWBJSâL
EFHWJFMBT ĻOFLâĻV[TJMJT
p "VUPNBtăOBTĻBSĻNBOVâMPĻQâSOFTVNLâSCV
JFEBSCJOBĻĻQâSOFTVNâĻV[ĻMăE[FOBTĻWJS
TNBTĻQBSBTUPTĻBQTUâLĮPT
-BJĻTBĪFNUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻVOĻWBJSâL
QBEPNV ĻTLBUJFUĻĻVOĻĻMQQ
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFJ[TMùE[JFUĻE[JOùKV
LBNùSĻBVUPNPCJMJTĻBUSPEBTĻLVTUăCâ ĻQJFNù
SBN ĻCSBVDPUĻMFKâĻOPĻLBMOBĻ1SFUùKâĻHBEă
KVNâĻUJLTĻEFBLUJWùUBTĻTWBSăHBTĻTJTUùNBT
QJFNùSBN ĻTUÜSFTĻQBTUJQSJOâUâKTĻVOĻCSFNxV
QBTUJQSJOâUâKT
GVOLDJKBĻąEFOTĻVOĻEVCĮJĻWBS ĻQJFNùSBN
TBTMBQJOâUĻCSFNxVĻV[MJLBT ĻVOĻUBTĻWBSĻJ[SBJTăU
OPWùMPUVĻCSFNxVĻEBSCăCV
p 1ùDĻCSBVLtBOBTĻQBĻÜEFOJĻVOĻEVCĮJFN
OPUăSJFUĻE[JOùKBĻCMPLBĻTJMEăUâKBĻVOĻQJFLBCFT
TBLBCFTĻFMFLUSJTLPTĻLPOUBLUVT
p /FĮBVKJFUĻBVUPNPCJMJNĻJMHTUPtJĻBUSBTUJFT
ÜEFOă ĻLBTĻTOJFE[BTĻQâSJĻTMJFLtĪJFNĻ5BT
WBSĻSBEăUĻFMFLUSJTLVTĻCPKâKVNVT
58#4ÿ)+
+BĻHBJTBĻGJMUSâĻJFLĮÜTUĻÜEFOT ĻE[JOùKTĻWBS
TBCPKâUJFT
ēFGPUÝĨġTUQÝCPC
+BĻE[JĮVNTĻQâSTOJFE[ĻĻDN ĻÜEFOTĻWBS
JFLĮÜUĻQâSOFTVNLâSCâĻ5BTĻTBNB[JOBĻFĮĮV
JFFĮĮPtBOBTĻTQùKVĻVOĻTBNB[JOBĻtPĻTJTUùNV
LBMQPtBOBTĻJMHVNV
"SĻBVUPNPCJMJĻWBSĻCSBVLUĻQBĻÜEFOJĻNBLT
ĻDNĻE[JĮVNâ ĻOFQâSTOJFE[PUĻâUSVNV
ĻLNIĻ#SBVDPUĻQBĻQMÜTUPtVĻÜEFOJ ĻKâJFWùSP
ăQBtBĻQJFTBSE[ăCB
+BĻE[JOùKTĻÜEFOăĻOPTMâQTU ĻOFNùīJOJFUĻUP
WùMSFJ[ĻJFEBSCJOâUĻĻJ[WFMDJFUĻBVUPNBtăOV
MBVLâĻOPĻÜEFOTĻVOĻOPHâEâKJFUĻTFSWJTâĻ
JFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻTFSWJTâĻ%[JOùKB
TBMÜtBOBTĻSJTLT
"SĻBVUPNPCJMJĻWBSĻCSBVLUĻQBĻÜEFOJĻNBLT
ĻDNĻE[JĮVNâ ĻOFQâSTOJFE[PUĻâUSVNV
ĻLNIĻ#SBVDPUĻQBĻQMÜTUPtVĻÜEFOJ ĻKâJFWùSP
ăQBtBĻQJFTBSE[ăCB
ąEFOTĻtĸùSTPtBOBTĻMBJLâĻTBHMBCâKJFUĻOFMJFMV
âUSVNVĻVOĻOFBQUVSJFUĻBVUPNBtăOVĻ,BEĻÜEFOT
JSĻtĸùSTPUT ĻWJFHMJĻOPTQJFEJFUĻCSFNxVĻQFEâMJĻVO
QâSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻJSĻTBTOJFHUBĻQJMOBĻCSFNxV
+BĻE[JĮVNTĻQâSTOJFE[ĻĻDN ĻÜEFOTĻWBS
JFLĮÜUĻQâSOFTVNLâSCâĻ5BTĻTBNB[JOBĻFĮĮV
JFFĮĮPtBOBTĻTQùKVĻVOĻTBNB[JOBĻtPĻTJTUùNV
LBMQPtBOBTĻJMHVNV
%GīQLWOCNCKMę
4GMQOGPFęEKLCUDTCWMÝCPCUNCKMę
&\KPġLURęTPGUWOMęTDCWPF\GUġÝCPCU
UKUVġOC
įQBtPTĻBQTUâLĮPT ĻQJFNùSBN ĻCSBVDPUĻQBĻLBM
OBJOVĻBQWJEVĻWBJĻâSLâSUùKâĻLBSTUVNâ ĻQBTUâW
E[JOùKBĻVOĻQJFE[JĪBTĻTJTUùNBTĻQâSLBStBOBT
SJTLT ĻJUĻăQBtJ ĻKBĻQâSWBEâKBUĻTNBHVĻCBHâxV
*OGPSNâDJKVĻQBSĻQâSLBStBOVĻMBJLâ ĻLBNùSĻWFMLBU
QJFLBCJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
p /PĪFNJFUĻQBQJMEVĻMBNQBTĻOPĻSBEJBUPSB
SFTUătVĻQSJFLtQVTFT ĻKBĻCSBVDBUĻĮPUJĻLBS
TUPTĻMBJLBĻBQTUâLĮPT
p +BĻE[JOùKBĻE[FTùtBOBTĻTJTUùNBTĻUFNQFSB
UÜSBĻJSĻQâSâLĻBVHTUB ĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
JFEFHBTĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻVOĻQBSâEâT
UFLTUBĻ[JĪPKVNTĻ#WIF\KPVGOR#RV
FTQÝÉXKGVÉĻĻBQUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻESPtâ
WFJEâĻVOĻĮBVKJFUĻE[JOùKBNĻWBJSâLBTĻNJOÜUFT
EBSCPUJFTĻCSăWHBJUâ ĻLBNùSĻUBTĻBUE[JFTU
p +BĻQBSâEâTĻUFLTUBĻ[JĪPKVNTĻ#WIF\KP
p
VGOR+\UNF\KPÐLWĻWBJĻ&\GUÝMNÔO
\GOUK\UNF\ ĻUBEĻQùDĻBVUPNPCJĮBĻBQUV
SùtBOBTĻJSĻKâJ[TMùE[ĻE[JOùKT
1âSLBStBOBTĻHBEăKVNâĻUJFLĻBLUJWùUBĻJFCÜ
WùUâĻBJ[TBSE[ăCBTĻGVOLDJKB ĻLBTĻDJUBĻTUBSQâ
J[HBJTNPĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻFTPtPĻCSăEJ
OâKVNBĻTJNCPMVĻVOĻQBSâEBĻUFLTUBĻ[JĪP
KVNVĻ2ÉTPGUMCTUVC5COC\ÉVTWOWĻWBJ
2ÉTPGUMCTUVC#RVFTQÝÉXKGVÉĻ*FWùSP
KJFUĻTOJFHUPTĻOPSâEăKVNVT ĻTBNB[JOJFU
âUSVNVĻVOĻBQUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻESPtâ
WFJEâ ĻEBxBTĻNJOÜUFTĻĮBVKPUĻE[JOùKBNĻEBS
CPUJFTĻCSăWHBJUâ ĻLBNùSĻQâSOFTVNLâSCB
BUE[JFTU
p +BĻBVUPNPCJMJTĻQâSLBSTU ĻV[ĻMBJLVĻWBS
J[TMùHUĻHBJTBĻLPOEJDJPOùtBOBTĻTJTUùNV
p 1ùDĻTNBHBĻCSBVDJFOBĻUÜMăUĻOFJ[TMùE[JFU
E[JOùKV
2+'<ÿ/'
*SĻOPSNâMJ ĻKBĻE[JOùKBĻE[FTùtBOBTĻWFOUJMB
UPSTĻEBSCPKBTĻWùMĻLâEVĻCSăEJĻQùDĻE[JOùKB
J[TMùHtBOBT
#VXġTVCUCK\OWIWTġLęUFWTXKU
$4ÿ&+0ó,7/5
CSăxPT ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUTĻfPĻGVOLDJKVĻQJF
NùSJĻJS
p
p
p
p
QSJFLtùKâĻMPHBĻUăSăUâKJ
BVEJPĻTJTUùNBĻ EBSCJOâUBĻMJFMâĻTLBĮVNâ +BĻBLVNVMBUPSTĻJSĻHBOESă[ĻJ[MâEùKJFT ĻJOGPSNâ
DJKBTĻEJTQMFKâĻQBSâEâTĻUFLTUTĻ#MWOK\NÉF
,CWFVCWRTGäĻ5âEâĻHBEăKVNâĻFOFSīJKBT
UBVQătBOBTĻGVOLDJKBĻJ[TMùE[ĻOPUFJLUBTĻGVOLDJKBT
WBJĻTBNB[JOBĻBLVNVMBUPSBĻOPTMPHPKVNV ĻQJF
NùSBN ĻTBNB[JOPUĻWFOUJMBUPSBĻHSJFtBOâT
âUSVNVĻVOĻĻWBJĻJ[TMùE[PUĻBVEJPTJTUùNV
p
/FCSBVDJFUĻBSĻBUWùSUâNĻBJ[NVHVSFTĻEVS
WăNĻ*OEăHâTĻJ[QMÜEFTĻHâ[FTĻWBSĻJFLĮÜUĻBVUP
NBtăOâĻDBVSĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNV
0GRęTUNQIQLKGVCMWOWNCVQTW
WFOUJMBUPST
QSJFLtùKJFĻMVLUVSJ
+BĻUâĻOPUJFL ĻV[MâEùKJFUĻBLVNVMBUPSV
JFEBSCJOPUĻE[JOùKVĻVOĻĮBVKPUĻUBNĻEBSCPUJFT
WJTNB[ĻĻNJOÜUFTĻĻBLVNVMBUPSBĻMâEù
tBOBĻJSĻFGFLUăWâLBĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ ĻOFWJT
EBSCJOPUĻE[JOùKVĻCSăWHBJUâ ĻLBNùSĻBVUPNP
CJMJTĻTUâW
"VUPNPCJĮBĻFMFLUSJTLâTĻGVOLDJKBTĻEBxâEJ
OPTMPHPĻBLVNVMBUPSVĻ*[WBJSJFUJFTĻJ[NBOUPU
TMùExBĻQP[ăDJKVĻ++ ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUTĻ5â
WJFUâĻJ[NBOUPKJFUĻ+ĻGVOLDJKV ĻLBTĻQBUùSùĻNB[âL
KBVEBT
2KTOUVęNCDTCWEKGPC
*[WBJSJFUJFTĻBSăĻOPĻBUtĸJSăHâNĻQBQJMEJFSăDùN
LBTĻOPTMPHPĻFMFLUSJTLPĻTJTUùNVĻ/FJ[NBOUPKJFU
MJFMVĻFOFSīJKBTĻEBVE[VNVĻUùSùKPtBTĻGVOLDJKBT
p
p 1âSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻE[JOùKTĻEBSCPKBTĻLâ
QBSBTUJĻVOĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪtĻJSĻOPSNâMT
p 1âSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻOBWĻOFLâEVĻOPQMÜxV
EFHWJFMB ĻFĮĮBĻWBJĻDJUJĻtĸJESVNJ 1âSCBVEJFUĻWJTBTĻMBNQBTĻVOĻSJFQVĻQSPUFL
UPSVĻE[JĮVNV
p "UTFWJtĸâTĻWBMTUăTĻBVUPNBtăOâĻKâBUSPEBT
CSăEJOâKVNBĻUSJKTUÜSJN
%GīQLWOCNCKMę
4GMQOGPFęEKLCUDTCWMÝCPCUNCKMę
$TCWMÝCPC\KGOę
1JSNTĻBVLTUâĻHBEBMBJLBĻJFTUâtBOâTĻQâSCBV
EJFU
p %[JOùKBĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNBNĻKâTBUVS
WJTNB[ĻĻĻHMJLPMBĻfJTĻNBJTăKVNT
QBTBSHâĻE[JOùKVĻQSFUĻFSP[JKVĻMăE[
BQNùSBNĻqĻˆ$Ļ-BJĻTBTOJFHUVĻPQUJNâMV
QSFUTBTBMtBOBTĻBJ[TBSE[ăCV ĻOFESăLTUĻNBJ
TăUĻEBxâEVĻWFJEVĻHMJLPMVT
p -BJĻJ[WBJSăUPTĻOPĻLPOEFOTâDJKBT ĻEFHWJFMBT
UWFSUOFĻKâUVSĻQJFQJMEăUB
p 4WBSăHTĻQBSBNFUSTĻJSĻE[JOùKBĻFĮĮBTĻWJTLP[J
UâUFĻ&ĮĮBTĻBSĻ[FNâLVĻWJTLP[JUâUJĻ tĸJESâLBT
FĮĮBT ĻBUWJFHMPĻE[JOùKBĻQBMBJtBOVĻBVLTUâ
MBJLâĻVOĻBSăĻQB[FNJOBĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪV
LBNùSĻE[JOùKTĻJSĻBVLTUTĻ1MBtâLBĻJOGPSNâ
DJKBĻQBSĻQJFNùSPUBKâNĻFĮĮâN ĻTLBUăU
MQQĻ
58#4ÿ)+
"QHSÜUJOâUBTĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮPTĻWBJ
LBSTUâĻMBJLâĻOFESăLTUĻMJFUPUĻ[FNBTĻWJTLP[JUâ
UFTĻFĮĮV
p +âQâSCBVEBĻBLVNVMBUPSBĻTUâWPLMJTĻVO
V[MâEFTĻQBLâQFĻ"VLTUâĻMBJLâĻQJFBVHĻQSB
TăCBTĻQSFUĻBLVNVMBUPSV ĻCFUĻUâĻLBQBDJUâUF
BVLTUâĻMBJLâĻTBNB[JOâT
p *[NBOUPKJFUĻNB[HâtBOBTĻtĸăEVNV ĻMBJ
J[WBJSăUPTĻOPĻMFEVTĻWFJEPtBOâTĻNB[HâtB
OBTĻtĸăEVNBĻUWFSUOù
-BJĻOPESPtJOâUVĻPQUJNâMVĻTBĸFSJĻBSĻDFĮV Ļ7PMWP
JFTBLBĻJ[NBOUPUĻ[JFNBTĻSJFQBTĻV[ĻWJTJFNĻSJUF
ĪJFN ĻKBĻQBTUâWĻJFTQùKB ĻLBĻV[ĻDFĮBĻCÜTĻTOJFHT
WBJĻMFEVT
2+'<ÿ/'
%BxâTĻWBMTUăTĻ[JFNBTĻSJFQVĻMJFUPtBOBĻJS
OPUFJLUBĻBSĻMJLVNVĻ%BxâTĻWBMTUăTĻSBExPUV
SJFQVĻMJFUPtBOBĻJSĻBJ[MJFHUBĻBSĻMJLVNV
5NKFGPKDTCWMÝCPCUCRUVęMīK
*[NùīJOJFUĻCSBVLtBOVĻQBĻTMJEFOâNĻWJSTNâN
LPOUSPMùKBNPTĻBQTUâLĮPT ĻMBJĻV[[JOâUV ĻLâ
NBtăOBĻSFBīù
%GīQLWOCNCKMę
&GIXKGNCUW\RKNFG
&GIXKGNCUW\RKNFG
&GIXKGNCUVXGTVPGUCK\XKTVĮCCVXġTÝCPC
CK\XġTÝCPC
&GIXKGNCUVXGTVPGUCK\XKTVĮCOCPWęNę
CVXġTÝCPC
p *FWJFUPKJFUĻTÜLĪBĻTQSBVTMVĻEFHWJFMBTĻUWFSU
"UWFSJFUĻEFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJ ĻWJFHMJ
JFTQJFxPUĻMÜLBTĻBJ[NVHVSùKPĻEBĮV
*[ĪFNJFUĻâSâĻBJ[WJSUOJ
1ùDĻEFHWJFMBTĻV[QJMEFTĻBJ[WFSJFUĻBJ[WJSUOJ
*OGPSNâDJKVĻQBSĻEFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUĪB
BJ[TMùHtBOVBUTMùHtBOVĻTLBUăUĻMQQĻĻ%FHWJF
MBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUĪBĻBJ[TMùHtBOBĻOPUJFLĻBUCJM
TUPtJĻLFZMFTTESJWFĻVOĻDFOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBT
TJTUùNBTĻBJ[TMùHtBOBJĻWBJĻBUTMùHtBOBJĻ%FHWJF
MBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUĪBĻBJ[TMùHtBOBĻWJFONùS
OPUJFLĻBSĻĻNJOÜtVĻBJ[LBWJ
+BĻEFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJĻOFWBSĻBUWùSUĻOP
âSQVTFT ĻUPĻWBSĻBUWùSUĻNBOVâMJ
"UWFSJFUOPĪFNJFUĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNB
TâOVĻMÜLVĻ UBKâĻQBtâĻQVTù ĻLVSĻJSĻEFHWJFMBT
UWFSUOFTĻBJ[WJSUOJT 6[NBOăHJĻQBWFMDJFUĻUPĻUBJTOJĻBUQBLBĮ
5BHBEĻBJ[WJSUOJĻWBSĻBUWùSUĻOPĻâSQVTFT
58#4ÿ)+
7JFHMJĻQBWFMDJFUĻWBEVĻĻMBJĻBUCSăWPUVĻMÜLBT
GJLTBUPSV ĻOFQJFDJFtBNTĻNJOJNâMTĻTQùLT
OFTĻBUWùSVNâĻ6[NBOăHJĻJFWJFUPKJFUĻTQSBV
TMVĻRCTGK\KĻQJFMJFtBOBTĻDBVSVMùĻ1JFMJFtB
OBTĻDBVSVMFĻTBTUâWĻOPĻEJWJFNĻBUWFSBNJFN
QâSTFHJFNĻ1JSNTĻV[QJMEFTĻTâLtBOBT
V[HBMJTĻKâBJ[CăEBĻHBSâNĻBCJFNĻtJFNĻQâS
TFHJFN
p /FQâSQJMEJFUĻUWFSUOJ ĻCFUĻHBOĻQJFQJMEJFUĻUP
MăE[ĻTÜLĪBĻTQSBVTMBĻQBUJĻOâLĻâSâ
2+'<ÿ/'
,BSTUâĻMBJLâĻOPĻEFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻWBSĻJ[UF
DùUĻMJFLâĻEFHWJFMB
2KGRKNFĦÝCPCCTFGIXKGNW
%FHWJFMBTĻUWFSUOFĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻEFHWJFMBT
V[QJMEFTĻTJTUùNBĻCF[ĻWâLB
%GīQLWOCNCKMę
&GIXKGNCUW\RKNFG
2+'<ÿ/'
%FHWJFMBTĻJ[MJFtBOVĻWBSĻOPWùSTU ĻOPHBJEPU
BQUVWFOJĻĻTFLVOEFTĻQùDĻEFHWJFMBT
V[QJMEFT ĻVOĻUJLBJĻUBEĻV[NBOăHJĻJ[ĪFNPU
V[HBMJ
7\RKNFGPQFGIXKGNCUMCPPCU
6[QJMEPUĻOPĻEFHWJFMBTĻLBOOBT ĻJ[NBOUPKJFUĻQJM
UVWJ ĻLBTĻBUSPEBTĻLSBWBTĻOPEBMăKVNâĻ[FNĻHSă
EBTĻMÜLBTĻ6[NBOăHJĻJFWJFUPKJFUĻQJMUVWJĻRCTGK\K
QJFMJFtBOBTĻDBVSVMùĻ1JFMJFtBOBTĻDBVSVMF
TBTUâWĻOPĻEJWJFNĻBUWFSBNJFNĻQâSTFHJFN
1JSNTĻV[QJMEFTĻTâLtBOBTĻQJMUVWFĻKâBJ[CăEB
HBSâNĻBCJFNĻtJFNĻQâSTFHJFN
%GīQLWOCNCKMę
&GIXKGNC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTFGIXKGNW
/FESăLTUĻJ[NBOUPUĻ[FNâLBTĻLWBMJUâUFTĻEFH
WJFMVĻQBSĻ7PMWPĻJFUFJLUP ĻKPĻUBTĻWBSĻOFHBUăWJ
JFUFLNùUĻE[JOùKBĻKBVEVĻVOĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪV
$4ÿ&+0ó,7/5
$FOUJFUJFTĻOFJFFMQPUĻEFHWJFMBTĻHBSBJĪVTĻVO
SBVHJFUJFT ĻMBJĻUâĻOFJFLĮÜUVĻBDăT
+BĻEFHWJFMBĻJFLĮÜTUĻBDăT ĻJ[ĪFNJFUĻLPOUBLU
MùDBT ĻKBĻUâTĻOùTâKBU ĻTLBMPKJFUĻBDJTĻBSĻMJFMV
ÜEFOTĻEBVE[VNVĻWJTNB[ĻĻNJOÜUFTĻVO
WùSTJFUJFTĻQJFĻâSTUB
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFOPSJKJFUĻEFHWJFMVĻ%FH
WJFMB ĻQJFNùSBN ĻCFO[ăOTĻVOĻEă[FĮEFHWJFMB
JSĻĮPUJĻUPLTJTLJĻVOĻOPSătBOBTĻHBEăKVNâĻWBS
J[SBJTăUĻOFBUHSJF[FOJTLVTĻTBWBJOPKVNVTĻWBJ
OâWJĻ+BĻFTBUĻOPSJKJTĻEFHWJFMV ĻOFLBWùKPUJFT
WùSTJFUJFTĻQJFĻâSTUB
$4ÿ&+0ó,7/5
;FNùĻJ[MJKVTJĻEFHWJFMBĻWBSĻBJ[EFHUJFT
1JSNTĻEFHWJFMBTĻV[QJMEFTĻJ[TMùE[JFUĻBSĻEFH
WJFMVĻEBSCJOâNPĻTJMEăUâKV
6[QJMEPUĻEFHWJFMV ĻOFLâEâĻHBEăKVNâĻOFHMB
CâKJFUĻQJFĻTFWJTĻJFTMùHUVĻNPCJMPĻUâMSVOJ
;WBOBĻTJHOâMTĻWBSĻJ[SBJTăUĻE[JSLTUFĮVĻSBtB
OPTĻVOĻBJ[EFE[JOâUĻCFO[ăOBĻEÜNVT ĻJ[SBJTPU
VHVOTHSùLVĻVOĻTBWBJOPKVNVT
58#4ÿ)+
4BKBVDPUĻEBxâEVĻUJQVĻEFHWJFMVĻWBJĻMJFUPKPU
OFJFUFJLUVĻEFHWJFMV Ļ7PMWPĻHBSBOUJKBTĻVOĻWJTJ
QBQJMEVĻBQLPQFTĻMăHVNJ ĻLBTĻJSĻTQùLâ
WJTJFNĻE[JOùKJFN Ļ[BVEùĻTQùLV
2+'<ÿ/'
ĂSLâSUBTĻMBJLBĻBQTUâLĮJ ĻCSBVLtBOBĻBSĻQJF
WJFOPUVĻQJFLBCJĻWBJĻMJFMâĻBVHTUVNâ ĻLâĻBSă
EFHWJFMBTĻLBUFHPSJKBĻJSĻUJFĻGBLUPSJ ĻLBTĻWBS
JFUFLNùUĻBVUPNBtăOBTĻWFJLUTQùKV
-CVCNK\CVQTK
WBEBĻJFTNJE[JĻ(BJTBĻVOĻEFHWJFMBTĻBUUJFDăCBT
UJFLĻOFQâSUSBVLUJĻQJFMâHPUBTĻfăĻSFHVMùtBOB
SBEBĻFGFLUăWBJĻTBEFHtBOBJĻPQUJNâMVTĻBQTUâLĮVT
VOĻLPQâĻBSĻUSJKVĻQBLâQKVĻLBUBMJ[BUPSVĻTBNB[JOB
LBJUăHâTĻWJFMBTĻJ[QMÜEFTĻHâ[ùTĻ PHĮÜEFOSBxVT
PHMFLĮBĻNPOPPLTăEVĻVOĻTMâQFLĮBĻPLTăEVT $GP\ĦPF\KPġLU
#FO[ăOBNĻKâBUCJMTUĻTUBOEBSUBNĻ&/ĻĻ-JF
MâLPĻEBĮVĻE[JOùKVĻWBSĻEBSCJOâUĻBSĻCFO[ăOB
PLUâOTLBJUMJĻĻVOĻĻ30/ĻĻ30/ĻKâMJFUP
UJLBJĻJ[ĪùNVNBĻHBEăKVNPT
p 1BSBTUBJĻCSBVLtBOBJĻWBSĻJ[NBOUPUĻĻ30/
NBSLBTĻCFO[ăOV
,BUBMJ[BUPSJĻJSĻQBSFE[ùUJĻJ[QMÜEFTĻHâ[VĻBUUăSătB
OBJĻ5JFĻBUSPEBTĻUVWVĻE[JOùKBN ĻMBJĻâUSJ
TBTOJFHUVĻEBSCăCBTĻUFNQFSBUÜSV
p .BLTJNâMBJĻFGFLUJWJUâUFJĻVOĻNJOJNâMBN
,BUBMJ[BUPSVTĻWFJEPĻNPOPMăUTĻ LFSBNJLBTĻWBJ
NFUâMB ĻCMPLTĻBSĻLBOâMJFNĻ,BOâMVĻTJFOJĪBTĻJS
QâSLMâUBTĻBSĻQMâOVĻQMBUăOBSPEJKBQBMMâEJKBĻLâS
UJĪVĻfJFĻNFUâMJĻEBSCPKBTĻLâĻLBUBMJ[BUPSJ ĻUJ ĻUJF
QJFEBMâTĻĸăNJTLâTĻSFBLDJKBTĻQBâUSJOâtBOâ
QBtJFNĻOFOPâSEPUJFT
+BĻâSWJEFTĻUFNQFSBUÜSBĻQâSTOJFE[Ļ Ļˆ$
JFUFJDBNTĻJ[NBOUPUĻEFHWJFMVĻBSĻJFTQùKBNJĻBVH
TUâLPĻJFUFJLUPĻPLUâOTLBJUMJ ĻMBJĻOPESPtJOâUV
NBLTJNâMVĻBVUPNPCJĮBĻWFJLUTQùKVĻVOĻEFHWJF
MBTĻFLPOPNJKV
EFHWJFMBTĻQBUùSJĪBNĻJFUFJDBNTĻĻ30/
NBSLBTĻCFO[ăOT
.CODFC\QPFG6/UMęDGMīCUGPUQTU
58#4ÿ)+
-BNCEBĻ[POEFĻJSĻJ[QMÜEFTĻHâ[VĻTBNB[JOâtB
OBJĻVOĻEFHWJFMBTĻFLPOPNJKBTĻV[MBCPtBOBJ
QBSFE[ùUBĻWBEăCBTĻTJTUùNBTĻTBTUâWEBĮB
p
4LâCFLĮBĻTFOTPSTĻQâSSBVHBĻTLâCFLĮBĻTBUVSV
E[JOùKBĻJ[QMÜEFTĻHâ[ùTĻfăTĻWùSUăCBTĻUJFLĻJFWB
EăUBTĻFMFLUSPOJTLBKâĻTJTUùNâ ĻLBTĻOFQâSUSBVLUJ
-JFUPKJFUĻUJLBJĻCF[TWJOBĻCFO[ăOV ĻMBJ
OFQJFĮBVUVĻLBUBMăUJTLâĻOFJUSBMJ[BUPSB
CPKâKVNVT
p
/FMJFUPKJFUĻQJFEFWBT ĻLVSBTĻOBWĻJFUFJDJT
7PMWP
%GīQLWOCNCKMę
&GIXKGNC
&Ħ\GīF\KPġLU
*[NBOUPKJFUĻUJLBJĻMBCJĻQB[ăTUBNVĻSBxPUâKVĻQJF
EâWâUPĻEă[FĮEFHWJFMVĻ/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFJ[
NBOUPKJFUĻBQtBVCâNBTĻLWBMJUâUFTĻEă[FĮEFH
WJFMVĻ%ă[FĮEFHWJFMBJĻKâBUCJMTUĻTUBOEBSUBN
&/ĻĻWBJĻ+*4Ļ,Ļ%ă[FĮE[JOùKJĻJSĻKVUăHJĻQSFU
EFHWJFMBTĻQJFTâSĪPKVNV ĻQJFNùSBN ĻQSFUĻQâS
NùSăHJĻBVHTUVĻTùSBĻEBĮJĪVĻTBUVSV
;FNâĻUFNQFSBUÜSâĻ Ļˆ$ĻMăE[ĻĻˆ$ ĻEă[FĮ
EFHWJFMâĻWBSĻWFJEPUJFTĻQBSBGăOBĻOPHVMTOFT ĻLBT
SBEBĻBJ[EFE[FTĻQSPCMùNBTĻ-JFMâLâTĻGJSNBT
QJFEâWâĻăQBtVĻEă[FĮEFHWJFMV ĻLBTĻQBSFE[ùUB
J[NBOUPtBOBJĻUFNQFSBUÜSâ ĻLBTĻUVWBĻTBTBMtB
OBTĻQVOLUBNĻfăĻEFHWJFMBĻBVLTUVNâĻJSĻNB[âL
WJTLP[BĻVOĻTBNB[JOBĻQBSBGăOBĻOPTùEVNVĻWFJ
EPtBOâTĻJFTQùKVĻEFHWJFMBTĻTJTUùNâ
,POEFOTâUBĻWFJEPtBOâTĻJFTQùKBĻEFHWJFMBT
UWFSUOùĻTBNB[JOâT ĻKBĻUWFSUOFĻUJFLĻUVSùUBĻQJF
QJMEăUBĻ6[QJMEPUĻEFHWJFMV ĻOPESPtJOJFU ĻMBJĻMBV
LVNTĻBQĻJFQJMEătBOBTĻWJFUVĻCÜUVĻUăSTĻ4FLPKJFU
MBJĻEFHWJFMBĻOFOPOâLUVĻV[ĻLSâTPKVNBĻ+BĻUBTĻJS
OPUJDJT ĻOPNB[HâKJFUĻEFHWJFMVĻBSĻtĸăEJOâUâKVĻVO
ÜEFOJ
58#4ÿ)+
-JFUPKJFUĻUJLBJĻ&JSPQBTĻEă[FĮEFHWJFMBTĻTUBO
EBSUBNĻBUCJMTUPtVĻEFHWJFMV
4ùSBĻTBUVSTĻOFESăLTUĻQâSTOJFHUĻĻQQN
58#4ÿ)+
%ă[FĮEFHWJFMBTĻUJQBĻEFHWJFMB ĻLVSVĻOFESăLTU
MJFUPU
p
p
p
p
ăQBtBTĻQJFEFWBT
LVīVĻEă[FĮEFHWJFMB
tĸJESBJTĻLVSJOâNBJT
'".&Ļ 'BUUZĻ"DJEĻ.FUIZMĻ&TUFS ĻVO
BVHVĻFĮĮB
fJFĻEă[FĮEFHWJFMBTĻWFJEJĻOFBUCJMTUĻ7PMWP
JFUFJLVNVĻQSBTăCâNĻVOĻQBMJFMJOBĻOPEJMVNV
VOĻE[JOùKBĻCPKâKVNVT ĻV[ĻLPĻOFBUUJFDBT
7PMWPĻHBSBOUJKB
6WMÝCFGIXKGNCUVXGTVPG
MBJĻWFJLUVĻQâSCBVEJĻ1BWFJDJFUĻUPĻQJSNTĻE[JOùKB
JFEBSCJOâtBOBT ĻLBEĻUWFSUOùĻJSĻJFQJMEăUBĻEFH
WJFMB
*FWJFUPKJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBJ[EF
E[FTĻTMùE[ăĻVOĻJFCăEJFUĻMăE[ĻHBMBNĻ TLBUăU
MQQĻ /PTQJFEJFUĻ56#46ĻQPHV ĻPGPQURKGäQV
CSFNxVĻVOWBJĻTBKÜHBĻQFEâMJ
1BHBJEJFUĻBQNĻĻNJOÜUJ
-BJĻJFEBSCJOâUVĻE[JOùKVĻ/PTQJFEJFU
CSFNxVĻVOWBJĻTBKÜHBĻQFEâMJĻVOĻQùDĻUBN
OPTQJFEJFUĻ56#46ĻQPHVĻWùMSFJ[
2+'<ÿ/'
1JSNTĻJFQJMEăUĻEFHWJFMV ĻKBĻUâĻCFJHVTJFT
p
"QUVSJFUĻBVUPNPCJMJĻV[ĻQùDĻJFTQùKBT
QMBLBOâLBTMăE[FOâLBTĻWJSTNBTĻĻKB
BVUPNPCJMJTĻTBTWFSBT ĻEFHWJFMBT
QBEFWùĻWBSĻSBTUJFTĻHBJTBĻLBCBUBT
%FHWJFMBTĻTJTUùNBTĻLPOTUSVLDJKBĻBVUPNPCJMJN
BSĻEă[FĮE[JOùKVĻJSĻJ[HBUBWPUBĻUâ ĻLBĻHBEăKVNâ ĻKB
BVUPNPCJMJNĻJ[CFJE[BTĻEFHWJFMB ĻUWFSUOJĻWBS
OâLUJFTĻJ[WùEJOâUĻTFSWJTâ ĻMBJĻE[JOùKVĻWBSùUV
JFEBSCJOâUĻQùDĻEFHWJFMBTĻJFQJMEătBOBT
-QPFGPUęVCPQXCFĦÝCPCPQFGIXKGNCU
HKNVTC
+BĻE[JOùKTĻJ[TMùE[BTĻEFHWJFMBTĻUSÜLVNBĻEùĮ
EFHWJFMBTĻTJTUùNBJĻOFQJFDJFtBNTĻLâETĻCSăEJT
%FHWJFMBTĻGJMUSTĻKâJ[UVLtPĻQùDĻBQLPQFTĻVO
HBSBOUJKBTĻHSâNBUJĪâĻOPSâEăUBKJFNĻMBJLBĻJOUFS
%ă[FĮEFHWJFMBĻWBSĻTBUVSùUĻOPUFJLUVĻEBVE[VNVĻ'".& ĻUBÀVĻOFESăLTUĻUPĻQJFWJFOPUĻWùMĻWBJSâL
%FHWJFMBTĻGJMUSTĻBUEBMBĻLPOEFOTâUVĻOPĻEFHWJF
MBTĻ,POEFOTùtBOâTĻWBSĻJ[SBJTăUĻNPUPSBĻEBSCă
CBTĻUSBVDùKVNVT
%GīQLWOCNCKMę
&GIXKGNC
WâMJFN ĻLâĻBSăĻUBE ĻKBĻ+VNTĻSPEBTĻBJ[EPNBT
LBĻNBtăOBĻV[QJMEăUBĻBSĻQJFTâSĪPUVĻEFHWJFMV
58#4ÿ)+
/PUFJLUBTĻăQBtBTĻQJFEFWBTĻOPWùStĻÜEFOT
BUEBMătBOVĻEFHWJFMBTĻGJMUSâ
&Ħ\GīF\KPġLCFCīKĮWHKNVTU &2(
%ă[FĮE[JOùKJĻJSĻBQHâEâUJĻBSĻEBĮJĪVĻGJMUSV ĻLBT
OPESPtJOBĻEBVE[ĻFGFLUăWâLVĻFNJTJKBTĻLPOUSPMJ
/PSNâMBTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâĻEBĮJĪBTĻOPĻJ[QMÜ
EFTĻHâ[ùNĻUJFLĻTBWâLUBTĻGJMUSâĻ-BJĻTBEFE[J
OâUVĻEBĮJĪBTĻVOĻJ[UVLtPUVĻGJMUSV ĻUJFLĻV[TâLUBĻUâ
TBVDBNâĻSFīFOFSâDJKBĻ5BNĻOFQJFDJFtBNT
MBJĻE[JOùKTĻTBTOJFHUVĻOPSNâMVĻEBSCăCBTĻUFNQF
SBUÜSV
'JMUSBĻSFīFOFSâDJKBĻOPUJFLĻBVUPNâUJTLJĻVO
QBSBTUJĻBJ[ĪFNĻĻNJOÜUFTĻ+BĻWJEùKBJT
âUSVNTĻJSĻ[FNT ĻSFīFOFSâDJKBĻWBSĻCÜUĻOFEBVE[
JMHâLBĻ3FīFOFSâDJKBTĻMBJLâĻWBSĻOFEBVE[ĻQBMJF
MJOâUJFTĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪt
4GĥGPGTęEKLCCWMUVQUNCKMCCRUVęMīQU
+BĻBVUPNBtăOBĻCJFxJĻBVLTUPTĻMBJLBĻBQTUâLĮPT
OPCSBVDĻOFMJFMVTĻBUUâMVNVT ĻE[JOùKTĻOFTQùK
TBTOJFHUĻOPSNâMVĻEBSCăCBTĻUFNQFSBUÜSVĻ5BT
OP[ăNù ĻLBĻEă[FĮE[JOùKBĻEBĮJĪVĻGJMUSBĻSFīFOFSâ
DJKBĻOFWBSĻOPUJLUĻVOĻGJMUSTĻOFUJFLĻJ[UVLtPUT
,BEĻGJMUSTĻJSĻLĮVWJTĻQBSĻBQNĻĻQJMOTĻBSĻEBĮJ
ĪâN ĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻJ[HBJTNP
KBTĻCSăEJOâKVNBĻUSăTTUÜSJTĻVOĻLPOUSPMNùSJOTUSV
NFOUVĻQBOFĮBĻEJTQMFKâĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻ&CN
HKNRKNPU5MTQMCUITÉOCVW
6[TâDJFUĻGJMUSBĻSFīFOFSùtBOV ĻCSBVDPUĻBSĻBVUP
NBtăOV ĻLBNùSĻE[JOùKTĻTBTOJFE[ĻOPSNâMPĻEBS
CăCBTĻUFNQFSBUÜSVĻ7JTJFUFJDBNâLĻUPĻJ[EBSăUĻV[
tPTFKBTĻWBJĻBVUPNBīJTUSâMFTĻ"SĻBVUPNPCJMJ
KâCSBVDĻWùMĻĻNJOÜUFT
2+'<ÿ/'
3FīFOFSâDJKBTĻMBJLâĻJSĻJFTQùKBNJĻtâEJ
BQTUâLĮJ
p
ăTMBJDăHT ĻOFMJFMTĻE[JOùKBĻKBVEBTĻTBNB[J
OâKVNT
p
p
ăTMBJDăHTĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪBĻQJFBVHVNT
EFHVNBĻTNBLB
&GIXKGNCURCVġTKĮÝWPQINGMīC
FKQMUĦFCGOKUKLC
%FHWJFMBTĻQBUùSJĪBĻEBUJĻWBSĻNBJOăUJFT ĻKBĻBVUP
NPCJMăĻV[TUâEăUTĻQBQJMEVĻBQSăLPKVNT ĻLBT
JFUFLNùĻBVUPNPCJĮBĻTWBSVĻ*OGPSNâDJKVĻQBS
NBTVĻTLBUJFUĻĻMQQĻVOĻUBCVMâĻĻMQQ
%FHWJFMBTĻQBUùSJĪVĻWBSĻJFUFLNùUĻCSBVLtBOBT
TUJMTĻVOĻDJUJĻOFUFIOJTLJĻGBLUPSJ
1BUùSJĪtĻJSĻMJFMâLTĻVOĻKBVEBĻ[FNâLB ĻJ[NBOUP
KPUĻEFHWJFMV ĻLVSBTĻPLUâOTLBJUMJTĻJSĻ[FNâLTĻQBS
Ļ30/
2+'<ÿ/'
ĂSLâSUBTĻMBJLBĻBQTUâLĮJ ĻCSBVLtBOBĻBSĻQJF
WJFOPUVĻQJFLBCJĻWBJĻMJFMâĻBVHTUVNâ ĻLâĻBSă
EFHWJFMBTĻLBUFHPSJKBĻJSĻUJFĻGBLUPSJ ĻLBTĻWBS
JFUFLNùUĻBVUPNPCJĮBĻWFJLUTQùKV
,BEĻSFīFOFSâDJKBĻJSĻQBCFJHUB ĻCSăEJOâKVNB
UFLTUTĻBVUPNâUJTLJĻOPE[JFTU
"VLTUâĻMBJLâĻJ[NBOUPKJFUĻTUâWBQTJMEJ ĻMBJĻE[J
OùKTĻâUSâLĻTBTOJFHUVĻOPSNâMVĻEBSCBĻUFNQFSB
UÜSV
58#4ÿ)+
+BĻGJMUSTĻJSĻQJMOTĻBSĻEBĮJĪâN ĻE[JOùKBĻJFEBSCJ
OâtBOBĻWBSĻCÜUĻBQHSÜUJOâUBĻVOĻGJMUSTĻOFEBS
CPKBTĻ*FTQùKBNT ĻGJMUSTĻCÜTĻKâNBJOB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
%GīQLWOCNCKMę
$CIęäCUKGMTCWÝCPC
8KURęTĦICKPHQTOęEKLCRCTDCIęäCU
KGXKGVQÝCPW
%FSăHâTĻLSBWBTĻTWBSTĻJSĻBULBSăHTĻOPĻBVUPNP
CJĮBĻNBTBTĻ1BTBxJFSVĻVOĻWJTBĻBQSăLPKVNB
LPQùKBJTĻTWBSTĻQBSĻBUCJMTUPtVĻWùSUăCVĻTBNB[JOB
BVUPNPCJĮBĻEFSăHâTĻLSBWBTĻTWBSVĻ1MBtâLB
JOGPSNâDJKBĻQBSĻNBTV ĻTLBUăUĻMQQĻ
MQQĻ
"J[NVHVSFTĻEVSWJTĻWBSĻBUWùSUĻBS
UBVTUJĪVĻBQHBJTNPKVNBĻQBOFMăĻWBJ
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHV ĻTLBUăU
p /PTFE[JFUĻBTVTĻHBMVTĻBSĻLBVUĻLPĻNăLTUV
MBJĻJ[WBJSăUPTĻOPĻQPMTUFSùKVNBĻTBCPKâtBOBT
p /PTUJQSJOJFUĻWJTBTĻLSBWBTĻBSĻLSBWBTĻGJLTù
tBOBTĻDJMQVĻQBMăE[ăCV ĻUâTĻQJFTUJQSJOPUĻBS
TBJUùNĻWBJĻUăLMV
$4ÿ&+0ó,7/5
#SBVDPUĻBSĻĻLNIĻâUSVNV ĻOFOPTUJQSJOâUT
QSJFLtNFUT ĻLBTĻTWFSĻĻLH ĻWBSĻUSJFLUJFTĻBS
TQùLV ĻLBTĻMăE[WùSUăHTĻĻLHĻTNBHB
QSJFLtNFUBĻTQùLBN
$4ÿ&+0ó,7/5
"VUPNBtăOBTĻWBEâNăCBĻNBJOâTĻBULBSăCâĻOP
CBHâxBTĻTWBSBĻVOĻJ[WJFUPKVNB
,ęRCVWTRTęVęKGXKGVQLQVCWVQOQDKNĦ
DCIęäW
p /PWJFUPKJFUĻCBHâxV ĻUPĻTUJOHSJĻBUTQJFxPU
QSFUĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOJ
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLB ĻHBEăKVNâ ĻKBĻLâEBĻOPĻBJ[NV
HVSùKâĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOùNĻJSĻOPMPDăUB ĻOFLâEJ
QSJFLtNFUJĻOFESăLTUĻUSBVDùUĻQSJFLtùKPĻTùEFLĮV
8)*14ĻTJTUùNBTĻEBSCăCV TLBUăUĻMQQĻ
p /PWJFUPKJFUĻCBHâxVĻDFOUSâ
p 4NBHJĻQSJFLtNFUJĻKâOPWJFUPĻQùDĻJFTQùKBT
[FNâLĻ/FOPWJFUPKJFUĻTNBHBTĻLSBWBTĻV[
OPMBJTUâNĻBU[WFMUOùN
$4ÿ&+0ó,7/5
7JFONùSĻOPTUJQSJOJFUĻCBHâxVĻ1SFUùKâĻHBEă
KVNâĻTUSBVKBTĻCSFN[ùtBOBĻMBJLâĻCBHâxBĻWBS
QâSWJFUPUJFT ĻLâEVĻTBWBJOPKPU
"QLMâKJFUĻBTâTĻNBMBTĻVOĻTUÜSVTĻBSĻLBVUĻLP
NăLTUV
*FLSBVKPUJ[LSBVKPUĻHBSVTĻQSJFLtNFUVT
J[TMùE[JFUĻE[JOùKVĻVOĻJFTMùE[JFUĻTUâWCSFN[J
1SFUùKâĻHBEăKVNâĻWBSBUĻBSĻCBHâxVĻOFKBVtJ
BJ[TLBSUĻâUSVNQâSTMùHBĻTWJSV ĻQâSCăEPUĻUP
CSBVLtBOBTĻQP[ăDJKâ ĻVOĻBVUPNPCJMJTĻWBS
TâLUĻCSBVLU
$4ÿ&+0ó,7/5
"J[TBSE[ăCV ĻLPĻTOJFE[ĻKVNUBĻBQtVWVNâ
JFCÜWùUBJTĻESPtăCBTĻTQJMWFOT ĻWBSĻEBĮùKJĻWBJ
QJMOăHJĻTBNB[JOâUĻBVHTUVĻOPWJFUPUBĻCBHâxB
p
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFOPWJFUPKJFUĻCBHâxV
WJSTĻTùEFLĮVĻBU[WFMUOùN
(TQPVUGCV
4FWJtĸJĻHBSâNĻLSBWâNĻJFTQùKBNTĻOPMPDăUĻBSă
QBTBxJFSVĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
$CIęäCW\LWOVC
,WOVCÝĨġTUUVKGĮWK\OCPVQÝCPC
-BJĻJ[WBJSăUPTĻOPĻBVUPNBtăOBTĻTBCPKâtBOBTĻVO
CSBVLtBOBTĻMBJLâĻOPESPtJOâUVĻNBLTJNâMPĻESP
tăCV Ļ7PMWPĻJFTBLBĻJ[NBOUPUĻTBWVTĻJ[TUSâEâUPT
KVNUBĻtĸùSTTUJFĪVT
3ÜQăHJĻJFWùSPKJFUĻOPĻQJFHâEâUâKBĻTBĪFNUâT
NPOUâxBTĻJOTUSVLDJKBTĻOPSâEăKVNVT
%GīQLWOCNCKMę
$CIęäCUKGMTCWÝCPC
p +VNUBĻCBHâxOJFLJĻJSĻOPUFJLUJĻKâV[TUâEBĻV[
BMVNăOJKBĻTMJFEFT
p 1FSJPEJTLJĻQâSCBVEJFU ĻWBJĻKVNUBĻtĸùST
TUJFĪJĻVOĻLSBWBĻJSĻQJFOâDăHJĻOPTUJQSJOâUB
%SPtJĻQJFTUJQSJOJFUĻLSBWVĻBSĻTUJQSJOâKVNB
TBJUùN
p
,SBWVĻJ[MăE[JOJFUĻWJFONùSăHJĻWJSTĻKVNUB
tĸùSTTUJFĪJFNĻ4NBHâLPTĻQSJFLtNFUVT
OPWJFUPKJFUĻBQBLtâ
#K\OWIWTGUUġFGMīCCV\XGNVPGU
PQNCKÝCPCW\NGLW
-BJĻBUWJFHMPUVĻJFLSBVtBOVĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâ
BVUPNPCJĮBĻBJ[NVHVSùKPĻTùEFLĮVĻBU[WFMUOFT
WBSĻOPMPDăU ĻTLBUăUĻMQQĻ
-TCXCUHKMUġÝCPCUEKNRCU
$4ÿ&+0ó,7/5
$JFUJ ĻBTJĻVOWBJĻTNBHJĻQSJFLtNFUJ ĻLBTĻWBS
J[WJS[ăUJFTĻV[ĻâSV ĻWBSĻBTBTĻCSFN[ùtBOBT
HBEăKVNâĻJ[SBJTăUĻTBWBJOPKVNVT
7JFONùSĻOPTUJQSJOJFUĻMJFMVTĻVOĻTNBHVT
QSJFLtNFUVTĻBSĻESPtăCBTĻKPTUVĻWBJĻCBHâxBT
OPTUJQSJOâtBOBTĻTJLTOâN
p 1JFBVHPUĻLSBWBTĻJ[NùSJFN ĻQJFBVHĻBSăĻQMB
5QOWVWTġVęLU
p #SBVDJFUĻV[NBOăHJĻ*[WBJSJFUJFTĻOPĻTUSBVKB
4PNVĻUVSùUâKJĻOPUVSĻWFEBNâTĻTPNBTĻWJFUâĻVO
OFĮBVKĻUâNĻBQHâ[UJFTĻVOĻTBUVSBNĻJ[CJSUĻQBĻWJTV
CBHâxBTĻOPEBMăKVNVĻ5VSùUâKBĻNBLTĻJFUJMQăCB
JSĻĻLH
UăCB ĻLBTĻQBLĮBVUBĻWùKBĻTQJFEJFOBN ĻVO
UâEùKâEJĻQBMJFMJOâTĻBSăĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪt
QBâUSJOâKVNB ĻTUSBVKBTĻCSFN[ùtBOBTĻVO
BTBTĻMăLVNVĻJ[CSBVLtBOBT
$4ÿ&+0ó,7/5
"VUPNPCJĮBĻHSBWJUâUFTĻDFOUSTĻVOĻCSBVLtB
OBTĻăQBtăCBTĻNBJOâTĻBULBSăCâĻOPĻKVNUBĻTMP
E[FTĻ-BJĻTBĪFNUVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻNBLTJ
NâMPĻBUĮBVUPĻKVNUBĻCBHâxBTĻTWBSV ĻJFTLBJ
UPUĻKVNUBĻtĸùSTTUJFĪVTĻVOĻKVNUBĻCBHâxBT
LBTUJ ĻKBĻUâĻUJFLĻJ[NBOUPUB ĻTLBUăUĻMQQĻ
-BJĻBSĻTJLTOâNĻOPTUJQSJOâUVĻQSJFLtNFUVT
CBHâxBTĻOPEBMăKVNâ ĻUJFLĻJ[NBOUPUBTĻLSBWBT
GJLTùtBOBTĻDJMQBT
5QOWVWTĘVđLU
%GīQLWOCNCKMę
$CIęäCUKGMTCWÝCPC
8MQPVCMVNKI\FC
5CNQMęOUUQOCUVWTġVęLU
5CNQMđOUUQOCUVWTĘVđLU
(SăEâĻFTPtPĻTBMPLâNPĻTPNBTĻUVSùUâKVĻWBS
BUWùSUĻUSăTĻQP[ăDJKâTĻ5BNĻWBSĻJFTUBUăUĻEJWBT
SFHVMùtBOBTĻQP[ăDJKBTĻVOĻWJFOVĻBQLPQFTĻQP[ă
DJKV ĻLVSâĻUBTĻUJFLĻQJMOăHJĻBUMPDăUTĻ*SĻQJFFKBNJĻBSă
EJWJĻHSăEBTĻLPNCJOâDJKBTĻWBSJBOUJĻĻWJFOTĻBS
SFHVMùtBOBTĻQP[ăDJKâNĻUWFSUOùĻ[FNĻHSăEBTĻVO
PUSTĻĻBSĻSFHVMùtBOBTĻQP[ăDJKâNĻQMBTUNBTBT
TMJFEùTĻ1BDùMVNTĻUVSQNâLĻOPSâEBĻSFHVMùtB
OBTĻQP[ăDJKVĻUWFSUOùĻ[FNĻHSăEBT
1BDFMJFUĻBVHtùKâTĻHSăEBTĻSPLUVSJ ĻVOĻBUMP
LJFUĻHSăEV
1BCăEJFUĻHSăEVĻV[ĻQSJFLtVĻQJFNùSPUâĻQP[ă
DJKâĻVOĻJFWJFUPKJFUĻUPĻSFHVMùtBOBTĻHSPQù
"QLPQFTĻQP[ăDJKâĻHSăEBĻUJFLĻQâSWJFUPUBĻMăE[
HBMBNĻV[ĻQSJFLtVĻBJ[NVHVSùKâĻTùEFLĮB
BU[WFMUOFTĻWJS[JFOâĻVOĻJFWJFUPUBĻDFOUSâ
FTPtBKâĻQMBTUNBTBTĻCBMTUFOă
$FOUSâMâĻUVSùUâKBĻNBLTĻOPTMPE[FĻJSĻĻLH ĻCFU
âSùKâĻUVSùUâKBĻNBLTĻOPTMPE[FĻĻĻLH
/PMBJEJFUĻWâDJĪV ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻFMFLUSăCBTĻLPO
UBLUMJH[EBJ
p ,POUBLUMJH[EâĻJSĻTQSJFHVNTĻBSăĻUBE ĻKBĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBĻOBWĻJFWJFUPUBĻBJ[EF
E[FTĻTMùE[ă
58#4ÿ)+
.BLTĻKBVEBTĻOPĪFNtBOBĻJSĻĻ"Ļ Ļ8 2+'<ÿ/'
"UDFSJFUJFT ĻLB ĻMJFUPKPUĻFMFLUSăCBTĻLPOUBLU
MJH[EVĻMBJLâ ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUT ĻBVUP
NPCJĮBĻBLVNVMBUPSTĻWBSĻJ[MâEùUJFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
%GīQLWOCNCKMę
$CIęäCUKGMTCWÝCPC
2+'<ÿ/'
7PMWPĻJSĻQâSCBVEăKJTĻVOĻBQTUJQSJOâKJT
QBHBJEVĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNVĻSFNPOUB
LPNQMFLUBĻLPNQSFTPSVĻ*OGPSNâDJKVĻQBS
7PMWPĻJFUFJLUPĻQBHBJEVĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNV
SFNPOUBĻLPNQMFLUVĻ 5., ĻTLBUăUĻMQQĻ
%GīQLWOCNCKMę
$CIęäCUPQFCNĦLWOU
-TCXCUVĦMNU
2KGUVKRTKPęÝCPC
2+'<ÿ/'
7JTWJFOLâStâLBJTĻESPtăCBTĻUăLMBĻV[TUâEătB
OBTĻWFJETĻJSĻJ[NBOUPKPUĻLâEBTĻOPĻBJ[NVHV
SFTĻEVSWăN
$4ÿ&+0ó,7/5
+âQâSMJFDJOâT ĻLBĻESPtăCBTĻUăLMBĻBVHtùKJF
TUJQSJOâKVNBĻQVOLUJĻJSĻQBSFJ[JĻV[TUâEăUJĻVO
TJLTOBTĻQBSFJ[JĻOPTUJQSJOâUBTĻ/FESăLTUĻMJF
UPUĻCPKâUVTĻUăLMVT
-TCXCUVĝMNWW\UVđFCĕGVTQUUVKRTKPđLWOWRWPMVQU
,SBWBTĻUăLMTĻOFĮBVKĻCBHâxBJĻTUSBVKBTĻCSFN[ù
tBOBTĻHBEăKVNâĻJFUSJFLUJFTĻTBMPOâĻ%SPtăCBT
BQTWùSVNVĻEùĮĻLSBWBTĻUăLMBNĻWJFONùSĻKâCÜU
QBSFJ[JĻV[TUâEăUâNĻVOĻOPTUJQSJOâUâNĻ5ăLMTĻJS
J[HBUBWPUTĻOPĻJ[UVSăHBĻOFJMPOBĻBVEVNBĻVO
OPTUJQSJOâUTĻBJ[ĻQSJFLtùKPĻTùEFLĮVĻBU[WFMUOùN
$4ÿ&+0ó,7/5
,âSUăHJĻKâOPTUJQSJOBĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâ
FTPtâĻCBHâxBĻVOĻQBSFJ[JĻKâV[TUâEBĻESPtă
CBTĻUăLMT
"UMPLJFUĻLSBWBTĻUăLMVĻVOĻSBVHJFUJFT ĻMBJ
TBEBMăUBJTĻBVHtùKBJTĻTUJFOJTĻCÜUVĻGJLTùUT
J[TUJFQUâĻQP[ăDJKâ
*FâĸùKJFUĻWJFOVĻTUJFĪBĻHBMVĻQSJFLtùKâĻKVNUB
TUJQSJOâKVNâ ĻOPTUJQSJOâtBOBTĻBUTBJtVĻTMù
ExJFNĻBUSPEPUJFTĻWùSTUJFNĻQSFUĻTFWJ
*FâĸùKJFUĻPUSVĻTUJFĪBĻHBMVĻKVNUBĻTUJQSJOâ
KVNâĻQSFUùKâĻQVTùĻĻUFMFTLPQJTLJFĻBS
BUTQFSJĻOPTQSJFHPUJFĻGJLTâDJKBTĻâĸJĻBUWJFHMP
DFOUSùtBOVĻ3BVHJFUJFT ĻMBJĻQJFTQJFTUVĻQSFU
TUJFĪBĻGJLTâDJKBTĻâĸJFNĻLBUSBJĻBUUJFDăHBKBJ
KVNUBĻTUJQSJOâKVNBĻQSJFLtQVTFTĻQP[ăDJKBJ
*FâĸùKJFUĻLSBWBTĻUăLMBĻOPTUJQSJOâtBOBT
BUTBJUFTĻDJMQJĪBTĻTùEFLĮBĻSFHVMùtBOBTĻTMJF
EătVĻBJ[NVHVSùĻĻUPĻJSĻWJFHMâLĻJ[EBSăU ĻKB
BU[WFMUOFTĻJSĻJ[UBJTOPUBTĻVOĻTùEFLĮJĻQBCăEăUJ
NB[MJFUĻV[ĻQSJFLtV
3BVHJFUJFT ĻMBJĻOFQJFTQJFTUVĻQâSâLĻTUJQSJ
TùEFLMJĻWBJĻUâĻBU[WFMUOJĻQSFUĻUăLMV ĻCăEPU
TùEFLMJĻBUQBLBĮ ĻCFUĻHBOĻUJLBJĻOPSFHVMùKJFU
TùEFLMJĻWBJĻBU[WFMUOJĻUâ ĻMBJĻTLBSUVĻUăLMV
58#4ÿ)+
4QùDăHJĻJFTUVNKPUĻTùEFLMJBU[WFMUOJĻBUQBLBĮ
ESPtăCBTĻUăLMâ ĻWBSĻTBCPKâUĻUăLMVĻVOWBJĻUâ
KVNUBĻTUJQSJOâKVNVT
/PTQSJFHPKJFUĻLSBWBTĻUăLMVĻBSĻBUTBJUùN
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
%GīQLWOCNCKMę
$CIęäCUPQFCNĦLWOU
0QĮGOÝCPCWPW\INCDęÝCPC
4BMPDăUVĻLSBWBTĻUăLMVĻWBSĻHMBCâUĻUBNĻQBSFE[ù
UBKâĻTPNâĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâ
$FQVSVĻQMBVLUVĻWBSĻOPĪFNU ĻMBJĻQBQMBtJOâUV
CBHâxBTĻWJFUV
%GRWTWRNCWMVCPQĮGOÝCPC
/PĪFNJFUĻBCâTĻQVTùTĻFTPtâTĻDFQVSV
QMBVLUBĻDFMtBOBTĻDJMQBT
"UâĸùKJFUĻDFQVSVĻQMBVLUBĻQSJFLtùKPĻNBMV
VOĻOPĪFNJFUĻUP
-TCXCUVĝMNWXCTXKGINKPQĺGOVWPUCNQEĝV
"UCSăWPKJFUĻUăLMBĻOPTQSJFHPKVNV ĻOPTQJFxPU
QPHVĻV[ĻBUTBJUFTĻTMùExBĻVOĻQBWFMLPUĻV[
âSVĻEBĮVĻBUTBJUFT
%GRWTWRNCWMVU
*FTQJFEJFUĻJFLtâĻBJ[LSJUOJĻVOĻBUWJFOPKJFU
BCVTĻBUTBJtVĻâĸVT
"UâĸùKJFUĻTUJFOJĻOPĻKVNUBĻTUJQSJOâKVNB
QBWFMLPUĻUPĻBUQBLBĮĻBJ[ĻKVNUBĻTUJQSJOâKVNB
HBMùKâTĻQP[ăDJKBTĻ/PTQJFEJFUĻTUJFOJĻKFC
LVSâĻWJS[JFOâ ĻMBJĻâĸJTĻOPGJLTùUPTĻTUJFOăĻVO
WJFOMBJLVTĻBUCSăWPUVĻPUSâĻQVTùĻFTPtPĻâĸJ
7JTCFJE[PUĻJ[ĪFNJFUĻBUMJLVtPĻKVNUBĻTUJQSJ
OâKVNBĻâĸJĻOPĻKVNUBĻTUJQSJOâKVNB
4BEBMJFUĻTUJFOJĻWJEÜ ĻTBMPLJFUĻUPĻVOĻTBSJUJ
OJFUĻUăLMV
*FWJFUPKJFUĻUăLMVĻHMBCâtBOBTĻTPNâ
%GīQLWOCNCKMę
$TCWMÝCPCCTRKGMCDK
8KURęTĦIK
p #SBVDPUĻQBĻHBSâNĻVOĻTUâWâNĻOPHâ[ùN
%FSăHâTĻLSBWBTĻTWBSTĻJSĻBULBSăHTĻOPĻBVUPNP
CJĮBĻNBTBTĻ1BTBxJFSVĻVOĻWJTVĻQJFEFSVNV ĻQJF
NùSBN ĻTBLBCFTĻJFSăDFTĻLPQùKBJTĻTWBSTĻQBS
BUCJMTUPtVĻWùSUăCVĻTBNB[JOBĻBVUPNPCJĮBĻEFSă
HâTĻLSBWBTĻTWBSVĻ1MBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBS
NBTV ĻTLBUăUĻMQQĻ
p %SPtăCBTĻBQTWùSVNVĻEùĮĻOFESăLTUĻQâST
p ,BEĻWBEâUĻBVUPNBtăOVĻBSĻQJFLBCJĻQBĻHBSV
p "VUPNBtăOBTĻQJFLBCFTĻâĸBĻUJQBNĻKâCÜU
p *[WBJSJFUJFTĻOPĻCSBVLtBOBTĻBSĻQJFLBCJĻQB
p +BĻQJFLBCFTĻâĸJTĻJSĻNPEJGJDùUT ĻTB[JOJFUJFT
BSĻQJMOWBSPUPĻ7PMWPĻQâSTUâWJ ĻMBJĻUJLUV
WFJLUBĻBVUPNBtăOBTĻQâSCBVEF ĻWBJĻBVUP
NBtăOBĻJSĻQJMOăCâĻBQHâEâUBĻQJFLBCFTĻWJML
tBOBJ
p *[WJFUPKJFUĻLSBWVĻQJFLBCùĻUâ ĻMBJĻTWBSTĻV[
QJFLBCFTĻâĸJĻBUCJMTUVĻNBLTJNâMBKBNĻQJF
ĮBVKBNBKBNĻTQJFEJFOBNĻV[ĻTBLBCFTĻMPEJ
p "VUPNBtăOBJĻBSĻQJMOVĻLSBWVĻQBMJFMJOJFU
HBJTBĻTQJFEJFOVĻSJFQâTĻMăE[ĻJFUFJLUBKBN
3JFQVĻTQJFEJFOBĻV[MăNFTĻBUSBtBOâTĻWJFUB
TLBUăUĻMQQĻ
p #SBVDPUĻBSĻQJFLBCJ ĻE[JOùKTĻUJFLĻOPTMPHPUT
WBJSâLĻOFLâĻQBSBTUJ
p /FWFMDJFUĻTNBHVĻQJFLBCJ ĻLBNùSĻBVUPNB
tăOBĻJSĻQJMOăHJĻKBVOBĻ1BHBJEJFU ĻMăE[ĻBSĻUP
CÜTĻOPCSBVLUJĻWJTNB[ĻĻLN
OJFHUĻNBLTJNâMPĻBUĮBVUPĻâUSVNVĻBVUPNP
CJMJNĻBSĻQJFLBCJĻ*FWùSPKJFUĻTQùLâĻFTPtPT
OPUFJLVNVTĻQBSĻBUĮBVUPĻâUSVNVĻVOĻTWBSB
JFSPCFxPKVNJFN
+BĻQJFLBCFTĻâĸJTĻJSĻV[TUâEăUTĻ7PMWPĻSÜQOăDâ
BVUPNBtăOBĻUJFLĻQJFHâEâUBĻBSĻWJTVĻQJFLBCFT
WJMLtBOBJĻOFQJFDJFtBNPĻBQSăLPKVNV
BQTUJQSJOâUBN
CSFN[FTĻUJFLĻOPTMPHPUBTĻEBVE[ĻWBJSâL
OFLâĻQBSBTUJĻ1âSTMùE[JFUĻ[FNâLVĻQâSOF
TVNVĻVOĻQJFMâHPKJFUĻBVUPNBtăOBTĻâUSVNV
TUâWVĻLâQVNV ĻCSBVDJFUĻOFMJFMâĻâUSVNâ
OPHâ[ùN ĻLBTĻTUâWâLBTĻQBSĻĻ
2KGMCDGUVTQUG
+BĻBVUPNBtăOBTĻQJFLBCFTĻâĸJNĻJSĻĻFMFLUSJT
LJFĻLPOUBLUJ ĻCFUĻQJFLBCFJĻĻ ĻOFQJFDJFtBNT
BEBQUFSJTĻ-JFUPKJFUĻ7PMWPĻBQTUJQSJOâUVĻBEBQ
UFSBĻLBCFMJĻ1âSCBVEJFU ĻWBJĻLBCFMJTĻOFWFMLBT
QBĻ[FNJ
2KGMCDGUXKT\KGPWTęFĦVęLKWPDTGOäW
NWMVWTK
+BĻLâEJĻOPĻQJFLBCFTĻWJS[JFOVĻSâEăUâKVĻMVLUV
SJFNĻJSĻCPKâUJ ĻLPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSV
NFOUVĻQBOFMăĻWJS[JFOBĻSâEăUâKVĻTJNCPMTĻNJSHP
âUSâLĻOFLâĻQBSBTUJĻVOĻEJTQMFKâĻUJFLĻQBSâEăUT
UFLTUTĻ5RWNF\GUMNĹOGRKGMRCITUKI
+BĻLâETĻOPĻQJFLBCFTĻCSFNxVĻMVLUVSJFNĻJS
CPKâUT ĻUJFLĻQBSâEăUTĻUFLTUTĻ5RWNF\MNĹOG
RKGMDTGONWM
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
.ĦOGĮCMQPVTQNG
"J[NVHVSùKJFĻBNPSUJ[BUPSJĻV[UVSĻOFNBJOăHV
BVHTUVNVĻOFBULBSăHJĻOPĻBVUPNPCJĮBĻOPTMP
E[FTĻ OFQâSTOJFE[PUĻNBLTJNâMJĻQJFĮBVKBNP
NBTV Ļ,BEĻBVUPNPCJMJTĻTUâWĻV[ĻWJFUBT ĻUâĻBJ[
NVHVSFĻOFEBVE[ĻOPMBJxBTĻUBTĻJSĻOPSNâMJ
2KGMCDGUUXCTU
*OGPSNâDJKBĻQBSĻ7PMWPĻBUĮBVUPĻQJFLBCFTĻTWBSV
TLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
/PSâEăUBJTĻNBLTJNâMBJTĻQJFĮBVKBNBJTĻQJFLB
CFTĻTWBSTĻJSĻTWBST ĻLPĻBUĮBVKĻ7PMWPĻ.BLTJ
NâMBJTĻQJFĮBVKBNBJTĻCSBVLtBOBTĻâUSVNT
BVUPNBtăOBJĻBSĻQJFTUJQSJOâUVĻQJFLBCJĻJSĻ
LNIĻ"UUJFDăHâTĻWBMTUTĻTBUJLTNFTĻOPUFJLV
NPTĻWBSĻCÜUĻQBSFE[ùUJĻDJUJĻQJFLBCFTĻTWBSB
VOĻâUSVNBĻJFSPCFxPKVNJĻ7JMLtBOBTĻJFLâSUB
WBSĻCÜUĻBQTUJQSJOâUBĻMJFMâLBNĻWJMLtBOBTĻTWB
SBN ĻOFLâĻBVUPNBtăOBĻGBLUJTLJĻWBSĻWJMLU
$4ÿ&+0ó,7/5
*FWùSPKJFUĻJFUFJLVNVTĻQBSĻQJFLBCFTĻTWBSV
1SFUùKâĻHBEăKVNâĻQùLtĪBTĻLVTUăCBTĻWBJ
CSFN[ùtBOBTĻHBEăKVNâĻBVUPNBtăOBTĻVO
QJFLBCFTĻWBEâNăCBĻWBSĻCÜUĻBQHSÜUJOâUB
%GīQLWOCNCKMę
$TCWMÝCPCCTRKGMCDK
/CPWęNęRęTPGUWOMęTDC
2ęTMCTÝCPC
#SBVDPUĻBSĻQJFLBCJĻLBMOBJOâĻBQWJEÜĻVOĻLBSTUâ
LMJNBUâ ĻQBTUâWĻQâSLBStBOBTĻSJTLT
p %BSCJOPUĻE[JOùKV ĻOFĮBVKJFUĻUâĻBQHSJF[JF
OJFNĻQâSTOJFHUĻĻBQHSNJO
Eă[FĮE[JOùKJFNĻĻBQHSNJO ĻQSFUùKâ
HBEăKVNâĻFĮĮBTĻUFNQFSBUÜSBĻWBSĻLĮÜUĻQâSâL
BVHTUB
&Ħ\GīF\KPġLUEKN
p +BĻSPEBTĻQâSLBStBOBTĻSJTLT ĻJFUFJDBNBJT
E[JOùKBĻâUSVNT ĻMBJĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNT
TQùUVĻPQUJNâMJĻDJSLVMùU ĻJSĻ
BQHSJF[JFOJĻNJOÜUù
#WVQOęVKUMęRęTPGUWOMęTDC
2ęTMCTÝCPC
#SBVDPUĻBSĻQJFLBCJĻLBMOBJOâĻBQWJEÜĻVOĻLBSTUâ
LMJNBUâ ĻQBTUâWĻQâSLBStBOBTĻSJTLT
p "VUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCBĻJ[WùMBTĻTMP
E[FJĻVOĻE[JOùKBĻâUSVNBĻBUCJMTUPtVĻQâSOF
TVNV
p 1âSLBStBOBTĻHBEăKVNâĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMă
J[HBJTNPKBTĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻLPQâĻBS
UFLTUBĻ[JĪPKVNVĻĻJFWùSPKJFUĻTOJFHUPTĻOPSâ
EăKVNVT
5VęXCUPQIę\GU
p /FJ[WùMJFUJFTĻBVUPNâUJTLBKBJĻQâSOFTVN
LâSCBJĻBVHTUâLVĻQâSOFTVNVĻQBSĻUP ĻBS
LâEVĻUâĻTQùKĻUJLUĻHBMâĻĻOFĻWJFONùSĻJFUFJ
DBNTĻCSBVLUĻBSĻBVHTUVĻQâSOFTVNVĻQJF
[FNJFNĻE[JOùKBĻBQHSJF[JFOJFN
58#4ÿ)+
4LBUJFUĻBSăĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻMùOVĻCSBVLtBOV
BSĻQJFLBCJĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻ1PXFSTIJGU
BVUPNâUJTLPĻQâSOFTVNLâSCVĻĻMQQ
#WVQOCÝĦPCUPQXKGVQÝCPCUVęXġÝCPCKW\
RCMCNPC
1âSWJFUPKJFUĻQâSOFTVNBĻQâSTMùHVĻCSBVLtB
OBTĻQP[ăDJKâĻ&
"UCSăWPKJFUĻTUâWCSFN[J
"UMBJEJFUĻCSFNxVĻQFEâMJĻVOĻTâDJFUĻCSBVL
tBOV
2KGMCDGUęĨKU
+BĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻOPĪFNBNVĻWJML
tBOBTĻJFLâSUV ĻSÜQăHJĻKâJFWùSPĻCSăWâTĻEBĮBT
V[TUâEătBOBTĻOPSâEăKVNJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
$4ÿ&+0ó,7/5
/PTQJFEJFUĻCSFNxVĻQFEâMJ
+BĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻ7PMWPĻOPĪF
NBNPĻWJMLtBOBTĻJFSăDJ
*FEBSCJOJFUĻTUâWCSFN[J
p
1âSTMùE[JFUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻQP[ăDJKâ
2
3ÜQăHJĻJFWùSPKJFUĻV[TUâEătBOBTĻJOTUSVL
DJKBT
p
1JSNTĻV[TâLUĻCSBVLtBOV ĻOPĪFNBNâ
EBĮBĻKâBJ[TMùE[ĻBSĻBUTMùHV
p
1âSCBVEJFU ĻWBJĻJOEJLBUPSBĻMPE[JĪt
J[HBJTNPKBTĻ[BĮâĻLSâTâ
"UMBJEJFUĻCSFNxVĻQFEâMJ
p 1âSWJFUPKJFUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻTUâWùtB
OBTĻTUâWPLMăĻ2 ĻKBĻOPWJFUPKBUĻTUâWùtBOBJ
BVUPNPCJMJĻBSĻBVUPNâUJTLPĻQâSOFTVN
LâSCVĻVOĻUBNĻQJFâĸùUVĻQJFLBCJĻ7JFONùS
J[NBOUPKJFUĻTUâWCSFN[J
p /PWJFUPKPUĻBVUPNBtăOVĻBSĻQJFLBCJĻTUâWâ
5XCTĦICURęTDCWFGU
p 7JMLtBOBTĻJFLâSUBTĻMPEFĻSFHVMâSJĻKâUăSBĻVO
KâJF[JFxĻBSĻTNùSWJFMV
OPHâ[ù ĻQBMJFDJFUĻ[FNĻSJUFĪJFNĻĸăĮVT
#WVQOCÝĦPCUKGFCTDKPęÝCPCW\RCMCNPC
/PTQJFEJFUĻCSFNxVĻQFEâMJ
%GīQLWOCNCKMę
$TCWMÝCPCCTRKGMCDK
$4ÿ&+0ó,7/5
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
/PĪFNBNâTĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBTĻLVTUăHâT
EFUBĮBTĻOFESăLTUĻJF[JFTUĻBSĻTNùSWJFMVFĮĮPU
5âĻWBSĻTBNB[JOâUĻESPtăCV
2+'<ÿ/'
0QĮGOCOęUXKNMÝCPCUKGMęTVCU
INCDęÝCPC
G021485
-JFUPKPUĻWJSBTĻBSĻWJCSâDJKVĻLMVTJOâUâKV ĻWJML
tBOBTĻJFSăDJĻOFESăLTUĻJFFĮĮPU
+\OġTKUVKRTKPęLWOCXKGVCU OO
0QĺGOCOđUXKNMÞCPCUKGMđTVCUINCDđÞCPCUXKGVC
58#4ÿ)+
1ùDĻOPĪFNBNâTĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBTĻMJFUPtB
OBTĻOPĪFNJFUĻUPĻVOĻOPWJFUPKJFUĻUBJĻQBSFE[ù
UBKâĻWJFUâĻBVUPNBtăOâ
"
#
$
%
&
'
(
4âOVĻHBSFOTJKB
)
-PEFTĻDFOUST
%GīQLWOCNCKMę
$TCWMÝCPCCTRKGMCDK
$
%
&
'
(
4âOVĻHBSFOTJKB
)
-PEFTĻDFOUST
0QĮGOCOęUXKNMÝCPCUKGMęTVCU
W\UVęFĦÝCPC
G021489
#
*FWJFUPKJFUĻTBLBCFTĻMPEFTĻEBĮV ĻMăE[ĻE[JSEBU
LMJLtĸJ
1âSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻNFIâOJTNTĻJSĻOFOPCMP
ĸùUâĻTUâWPLMă ĻQBHSJFxPUĻBUTMùHVĻQVMLTUFĪB
SâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOâ
G021490
G021487
"
/PĪFNJFUĻBJ[TBSHWâLV ĻWJTQJSNTĻOPTQJF
xPUĻTQSÜEVĻ ĻVOĻQùDĻUBNĻQBWFMLPUĻWâLV
UBJTOJĻBUQBLBĮĻ *OEJLBUPSBĻMPHBNĻKâCÜUĻ[BĮBN
G021488
+\OġTKUVKRTKPęLWOCXKGVCU OO
*OEJLBUPSBĻMPHBNĻKâCÜUĻTBSLBOBN
``
%GīQLWOCNCKMę
$TCWMÝCPCCTRKGMCDK
$4ÿ&+0ó,7/5
G000000
+BĻTBLBCFTĻMPEFĻOBWĻQBSFJ[JĻQJFTUJQSJOâUB
UâĻKâOPĪFNĻVOĻWùMSFJ[ĻKâQJFTUJQSJOBĻTBTLBĪâ
BSĻJFQSJFLtĻOPSâEăUBKâNĻJOTUSVLDJKâN
58#4ÿ)+
*FFĮĮPKJFUĻUJLBJĻWJMLtBOBTĻJFLâSUBTĻMPEJ ĻBUTUâ
KPUĻQâSùKâTĻWJMLtBOBTĻJFSăDFTĻEFUBĮBTĻUăSBT
VOĻTBVTBT
*FWJFUPKJFUĻBUTMùHVĻVOĻQBHSJF[JFUĻUPĻQVML
TUFĪBĻSâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOâĻMăE[ĻBUCMP
ĸùUBNĻTUâWPLMJN
G021494
G021495
1BHSJF[JFUĻBUTMùHVĻQSFUùKJĻQVMLTUFĪBĻSâEă
UâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOBNĻCMPĸùUâĻTUâWPLMă
*[ĪFNJFUĻBUTMùHVĻOPĻTMùE[FOFT
0QĮGOCOęUXKNMÝCPCUKGMęTVCU
FGOQPVęäC
1âSCBVEJFU ĻWBJĻTBLBCFTĻMPEFTĻEBĮBĻJS
ESPtB ĻQBWFMLPUĻUPĻBVHtVQ ĻMFKVQĻVOĻBUQB
LBĮ
%SPtăCBTĻLBCFMJT
$4ÿ&+0ó,7/5
/PUFJLUJĻOPTUJQSJOJFUĻQJFLBCFTĻESPtăCBT
LBCFMJĻUBNĻQBSFE[ùUBKâĻLSPOtUFJOâ
*FTUVNJFUĻV[ĻJFLtVĻCMPĸùKPtPĻSJQVĻ ĻVO
QBHSJF[JFUĻUPĻQSFUùKJĻQVMLTUFĪSâEăUâKVĻLVTUă
ĻMăE[ĻBUTLBOĻLMJLtĸJT
CBTĻWJS[JFOBNĻ
%GīQLWOCNCKMę
$TCWMÝCPCCTRKGMCDK
2KGMCDGUUVCDKNKVęVGURCNĦIUKUVġOC
65#
OFQBSFJ[âĻCSBVLtBOBTĻKPTMâĻWBJĻOPCSBVLUĻOP
CSBVLUVWFT
54"ĻTJTUùNBĻ 5SBJMFSĻ4UBCJMJUZĻ"TTJTU ĻQBSF
E[ùUBĻBVUPNPCJĮBĻLPQâĻBSĻQJFLBCJĻTUBCJMJ[ùtB
OBJ ĻKBĻTâLBTĻTâOOPWJS[F
54"ĻTJTUùNBĻQBTUâWăHJĻLPOUSPMùĻBVUPNPCJĮB
LVTUăCBT ĻJUĻăQBtJĻTâOJTLâTĻLVTUăCBTĻ+BĻUJFL
LPOTUBUùUBĻTâOOPWJS[F ĻQSJFLtùKJFĻSJUFĪJĻUJFL
CSFN[ùUJĻBUTFWJtĸJĻ5BTĻJSĻQBSFE[ùUT ĻMBJĻTUBCJMJ
[ùUVĻBVUPNPCJĮBQJFLBCFTĻTBWJFOPKVNVĻ"SĻUP
CJFxJĻQJFUJFL ĻMBJĻQBMăE[ùUVĻBVUPWBEăUâKBNĻBUHÜU
BVUPNPCJĮBĻWBEăCV
'VOLDJKBĻ54"ĻJSĻEBĮBĻOPĻ&56%ĻTJTUùNBT
%ZOBNJDĻ4UBCJMJUZĻBOEĻ5SBDUJPOĻ$POUSPM ĻTLB
UăUĻMQQĻ
1BHSJF[JFUĻCMPĸùKPtPĻSJUFOJĻMăE[ĻHBMBN
LBNùSĻUBTĻOPOâLĻMăE[ĻBUEVSFJĻ5VSJFUĻUP
tBKâĻTUâWPLMă ĻWJFOMBJLVTĻWFMLPUĻTBLBCFT
MPEHBMWVĻBUQBLBĮĻVOĻV[ĻBVHtV
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻOPHMBCâKBUĻOPĪFNBNPĻWJMLtBOBTĻJFSăDJ
BVUPNBtăOâ ĻESPtJĻOPTUJQSJOJFUĻUP ĻTLBUăU
MQQĻ
(WPMEKLC
4âOOPWJS[FĻWBSĻSBTUJFTĻKFCLVSBNĻBVUPNPCJĮB
QJFLBCFTĻTBWJFOPKVNBNĻ1BSBTUJĻTâOOPWJS[F
OPUJFL ĻCSBVDPUĻBSĻMJFMVĻâUSVNVĻ5PNùSĻQBTUâW
SJTLT ĻLBĻUâĻWBSĻSBTUJFT ĻCSBVDPUĻBSĻOFMJFMV
âUSVNVĻ ĻLNI ĻKBĻQJFLBCFĻJSĻQâSTMPHPUB
WBJĻLSBWBĻOBWĻQBSFJ[JĻTBEBMăUB ĻQJFN ĻUâĻOPWJF
UPUBĻQâSâLĻUâMVĻV[ĻBJ[NVHVSJ
-BJĻOPUJLUVĻTâOOPWJS[F ĻKâCÜUĻJFNFTMBN ĻLBTĻUP
JFSPTJOB ĻQJFN
p "VUPNPCJMJTĻBSĻQJFLBCJĻUJFLĻQBLĮBVUTĻQùLt
ĪBNĻVOĻTQùDăHBNĻTâOVĻWùKBN
p "VUPNPCJMJTĻBSĻQJFLBCJĻV[CSBVDĻV[ĻOFMă
E[FOBTĻDFĮBĻWJSTNBTĻWBJĻJFCSBVDĻHSBNCâ
p 4âOOPWJS[JĻJ[SBJTPtBTĻTUÜSFTĻLVTUăCBT
&CTDĦDC
1BTUVNJFUĻBJ[TBSHBQWBMLV ĻMăE[ĻUBTĻDJFtJ
TBTMùE[BT
+BĻJSĻTâLVTJFTĻTâOOPWJS[F ĻWBSĻCÜUĻHSÜUJĻWBJĻQBU
OFJFTQùKBNJĻUPĻBQUVSùUĻ5BTĻQBEBSBĻBVUPNP
CJĮBQJFLBCFTĻTBWJFOPKVNVĻHSÜUJĻWBEâNV ĻVO
QBTUâWĻSJTLT ĻLBĻWBSBU ĻQJFNùSBN ĻOPLĮÜU
+BĻTâOOPWJS[FĻOFUJFLĻOPWùSTUBĻQJSNBKâĻSFJ[ù
LBEĻBLUJWùKBTĻ54"ĻTJTUùNB ĻBVUPNPCJĮBQJFLB
CFTĻTBWJFOPKVNTĻUJFLĻCSFN[ùUTĻBSĻWJTJFNĻSJUF
ĪJFNĻVOĻE[JOùKBĻKBVEBĻUJFLĻTBNB[JOâUBĻ,BE
TâOOPWJS[FĻUJFLĻQBLâQFOJTLJĻTBNB[JOâUBĻVO
BVUPNPCJĮBQJFLBCFTĻTBWJFOPKVNTĻBULBMĻJSĻTUB
CJMT Ļ54"ĻTJTUùNBĻQâSUSBVDĻSFHVMùtBOVĻVO
BVUPWBEăUâKTĻBULBMĻQJMOăCâĻLPOUSPMùĻBVUPNPCJMJ
&CäęFK
4JTUùNBĻ54"ĻWBSĻJFEBSCPUJFTĻâUSVNVĻJOUFSWâMâ
OPĻĻMăE[ĻĻLNI
2+'<ÿ/'
+BĻWBEăUâKTĻBUMBTBĻ54"ĻSFxăNV ĻGVOLDJKB
5RQTVĻUJFLĻJ[TMùHUB ĻTLBUăUĻMQQĻ
4JTUùNBĻ54"ĻWBSĻOFJFEBSCPUJFT ĻKBĻBVUPWBEă
UâKTĻJ[NBOUPĻTQùDăHBTĻTUÜSFTĻLVTUăCBT ĻMBJ
NùīJOâUVĻJ[MăE[JOâUĻTâOOPWJS[J ĻKPĻUâEâĻTJUVâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
%GīQLWOCNCKMę
$TCWMÝCPCCTRKGMCDK
DJKâĻTJTUùNBĻ54"ĻOFWBSĻOPUFJLU ĻWBJĻMăLVNP
tBOVĻJ[SBJTBĻQJFLBCFĻWBJĻBVUPWBEăUâKT
4JNCPMTĻ&56%ĻLPNCJOùUBKâĻLPOUSPM
NùSJOTUSVNFOUVĻQBOFMăĻNJSHP ĻLBEĻTJT
UùNBĻ54"ĻEBSCPKBT
%GīQLWOCNCKMę
8KNMÝCPCWPVGJPKUMęRCNĦF\ĦDC
8KNMÝCPC
$4ÿ&+0ó,7/5
1JSNTĻBVUPNBtăOBTĻWJMLtBOBTĻOPTLBJESPKJFU
BUĮBVUPĻWJMLtBOBTĻNBLTJNâMPĻâUSVNV
"UCMPĸùKJFUĻTUÜSFTĻGJLTBUPSV ĻJFWJFUPKPUĻUâM
WBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ăĻVO
UVSPUĻOPTQJFTUVĻ56#465612'0)+0'
UBVTUJĪVĻĻUJFLĻBLUJWùUBĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKBĻ++
1MBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻBUTMùHBTĻQP[ăDJ
KâNĻTLBUăUĻMQQĻ
#SFNxVĻQBTUJQSJOâUâKTĻVOĻTUÜSFTĻQBTUJQSJOâ
UâKTĻOFEBSCPKBT ĻKBĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUTĻ
CSFNxVĻQFEâMJTĻJSĻKâOPTQJFx
BQUVWFOJĻĻSFJ[FTĻTQùDăHâLĻVOĻTUÜSùtBOBĻJS
EBVE[ĻBQHSÜUJOâUâLBĻOFLâĻQBSBTUJ
/CPWęNęRęTPGUWOMęTDC
1JSNTĻWJMLtBOBT
,BNùSĻBVUPNPCJMJTĻUJFLĻWJMLUT ĻUâMWBEăCBT
QVMUTĻBUTMùHBJĻKâBUSPEBTĻBJ[EFE[FTĻTMùE[ă
p
+BĻWFMLPtBJTĻUSBOTQPSUMăE[FLMJTĻTBNB[JOB
âUSVNV ĻOPESPtJOJFU ĻMBJĻWJMLtBOBTĻUSPTF
CÜUVĻOPTUJFQUB ĻUVSPUĻLâKVĻWJFHMJĻQJFTQJFTUV
V[ĻCSFNxVĻQFEâĮBĻVOĻUâEùKâEJĻOPWùStPU
TUSBVKBTĻLVTUăCBT
#WVQOęVKUMęRęTPGUWOMęTDC)GCTVTQPKE
58#4ÿ)+
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻBVUPNPCJMJTĻWJFONùSĻKâWFML
Uâ ĻMBJĻSJUFĪJĻHSJF[UPTĻV[ĻQSJFLtV
&TJFUĻHBUBWTĻCSFN[ùU ĻMBJĻBQUVSùUV
p
$4ÿ&+0ó,7/5
p
1JSNTĻWJMLtBOBTĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻTUÜ
SFTĻGJLTBUPSTĻJSĻBUCMPĸùUT
p
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBJĻKâBUSPEBT
QP[ăDJKâĻ++ĻĻQP[ăDJKâĻ+ĻWJTJĻESPtăCBTĻTQJM
WFOJĻJSĻEFBLUJWùUJ
p
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFJ[ĪFNJFUĻUâMWBEă
CBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻOPĻBJ[EFE[FTĻTMùExB
WJMLtBOBTĻMBJLâ
1âSWJFUPKJFUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻOFJUSâMâ
QP[ăDJKâĻVOĻBUCSăWPKJFUĻTUâWCSFN[J
.PEFĮVTĻBSĻ1PXFSTIJGUĻBVUPNâUJTLPĻQâSOF
TVNLâSCVĻOFESăLTUĻWJMLU ĻKP ĻMBJĻQâSOFTVNLâSCB
UJLUVĻQJFOâDăHJĻJFFĮĮPUB ĻJSĻKâEBSCPKBTĻBVUPNBtă
OBTĻE[JOùKBNĻ+BĻWJMLtBOBĻUPNùSĻJSĻOFQJFDJF
tBNB ĻKâJ[WùMBTĻQùDĻJFTQùKBTĻăTâLTĻNBStSVUT
VOĻUBTĻKâWFJDĻĮPUJĻNB[âĻâUSVNâ
+BĻOFFTBUĻQâSMJFDJOâUT ĻWBJĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSă
LPUBĻBSĻ1PXFSTIJGUĻQâSOFTVNLâSCV ĻWBSBUĻUP
OPTLBJESPU ĻBQMÜLPKPUĻBQ[ăNùKVNVĻV[ĻQâSOF
TVNLâSCBTĻV[MăNFT ĻLBTĻBUSPEBTĻ[FNĻE[JOùKB
QâSTFHBĻĻTLBUăUĻMQQĻĻ"Q[ăNù
KVNTĻo.14oĻOP[ăNù ĻLBĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSă
LPUBĻBSĻ1PXFSTIJGUĻqĻQâSOFTVNLâSCVĻ1SFUùKâ
HBEăKVNâĻUâĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻ(FBSUSPOJDĻBVUPNâ
UJTLPĻQâSOFTVNLâSCV
/FWFMDJFUĻBVUPNBtăOBTĻBSĻBVUPNâUJTLP
QâSOFTVNLâSCVĻBSĻâUSVNV ĻLBTĻQâS
TOJFE[ĻĻLNIĻWBJĻUâMâLĻQBSĻĻLN
*FWùSPKJFUĻWJFUùKPTĻTBUJLTNFTĻOPUFJLV
NPTĻBUĮBVUPTĻâUSVNBĻJFSPCFxPKVNVT
1JSNTĻWJMLtBOBT
p
#WVQOęVKUMęRęTPGUWOMęTDC
2QYGTUJKHV
1âSWJFUPKJFUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻQP[ăDJKâ
0ĻVOĻBUCSăWPKJFUĻTUâWCSFN[J
%GīQLWOCNCKMę
8KNMÝCPCWPVGJPKUMęRCNĦF\ĦDC
58#4ÿ)+
/FWFMDJFUĻBVUPNPCJMJ
p
p
5BÀVĻBVUPNPCJMJĻWBSĻWJMLUĻăTVĻBUUâMVNV
OFMJFMâĻâUSVNâ ĻMBJĻUPĻQâSWJFUPUVĻOPĻCăT
UBNBTĻQP[ăDJKBTĻĻOFĻUâMâLĻQBSĻĻLN
VOĻOFĻâUSâLĻQBSĻĻLNIĻÙFNJFUĻWùSâ
LBĻBVUPNPCJMJTĻWJFONùSĻKâWFMLĻUâ ĻMBJ
SJUFĪJĻHSJF[UPTĻV[ĻQSJFLtV
+BĻBVUPNPCJMJTĻKâQâSWJFUPĻUâMâLĻQBS
ĻLN ĻUBTĻKâUSBOTQPSUù ĻQBDFĮPUĻWFMLP
tPTĻSJUFĪVTĻWJSTĻ[FNFTĻĻJFUFJDBNT
J[NBOUPUĻQSPGFTJPOâMBĻBVUPFWBLVBUPSB
QBMăE[ăCV
1JSNTĻWJMLtBOBT
p
1âSWJFUPKJFUĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHVĻQP[ăDJKâ
0ĻVOĻBUCSăWPKJFUĻTUâWCSFN[J
+GFCTDKPęÝCPCURCNĦF\ĦDC
/FNùīJOJFUĻJFEBSCJOâUĻE[JOùKV ĻJFWFMLPUĻBVUP
NPCJMJĻ+BĻBLVNVMBUPSTĻJSĻJ[MâEùKJFTĻVOĻE[JOùKV
OFWBSĻJFEBSCJOâU ĻJ[NBOUPKJFUĻQBSBMùMPĻBLVNV
MBUPSV ĻTLBUăUĻMQQĻ
58#4ÿ)+
.ùīJOPUĻJFEBSCJOâUĻBVUPNBtăOVĻUPĻWFMLPU
WBSBUĻOPEBSăUĻCPKâKVNVTĻLBUBMăUJTLBKBNĻOFJ
USBMJ[BUPSBN
8KNMÝCPCUEKNRC
*[ĪFNJFUĻWJMLtBOBTĻDJMQV ĻLBTĻJSĻOPWJFUPUB
[FNĻHSăEBTĻMÜLBTĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâ
7JMLtBOBTĻDJMQBĻJSĻJFTLSÜWùUBĻWăUĪPUâĻMJH[EâĻBJ[
WâLBĻCVGFSBĻMBCâTĻQVTFTĻQSJFLtQVTùĻWBJĻBJ[
NVHVSù
8KNMÝCPCUEKNRCURKGUVKRTKPęÝCPC
2+'<ÿ/'
-BJĻQJFLĮÜUVĻWJMLtBOBTĻDJMQBJSJUFĪBUTMùHBJ
LBTĻBUSPEBTĻQVUVĻCMPLâ
p
XGTUKLCĻQBDFMJFUĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNB
MBCPtBOBTĻLPNQMFLUBĻLPNQSFTPSVĻ QVOLUT ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻSJUFĪBUTMùHBJĻ*[ĪF
NJFUĻMBVLâĻIFSNFUJ[ùKPtâĻMăE[FLĮBĻQVEFMJ
ĻQVOLUT ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻWJMLtBOBTĻDJMQBJ
p
XGTUKLCĻQBDFMJFUĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNB
MBCPtBOBTĻLPNQMFLUBĻLPNQSFTPSVĻ QVOLUT ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻWJMLtBOBTĻDJMQBJ
3JUFĪBUTMùHBĻBUSPEBTĻ[FNĻEPNLSBUB
7JMLtBOBTĻDJMQBTĻTUJQSJOâKVNBĻQVOLUB
WâDJĪVĻBUWFSĻtâEJ
p 7âDJĪBNĻWJFOâĻTâOâĻWBJĻTUÜSăĻBUSPEBT
NBSĸùKVNTĻ"SĻQJSLTUVĻOPTQJFEJFUĻNBS
ĸùKVNVĻVOĻWJFOMBJLVTĻJ[TQJFEJFUĻQSFUùKP
TâOVTUÜSJĻĻWâLTĻHSJFxBTĻBQĻTBWVĻBTJ
VOĻUPĻWBSĻUâEùKâEJĻJ[ĪFNU
7JMLtBOBTĻDJMQBTĻTUJQSJOâKVNBĻWJFUBT
WâLBNĻJSĻQJFFKBNJĻEJWJĻWFJEJ ĻLPĻWBSĻBUWùSU
tâEJ
p "UWFSJFUĻBJ[NVHVSFTĻCVGFSBĻWâDJĪVĻBS
QBE[JĮJOâKVNV ĻUBKâĻJFWJFUPKPUĻNPOùUV
WBJĻMăE[ăHVĻQSJFLtNFUVĻVOĻV[NBOăHJ
%GīQLWOCNCKMę
8KNMÝCPCWPVGJPKUMęRCNĦF\ĦDC
QBHSJFxPUĻV[ĻâSVĻ1ùDĻUBNĻJ[HSJF[JFU
WâLVĻMăE[ĻHBMBNĻV[ĻâSVĻVOĻJ[ĪFNJFU
p 1SJFLtùKâĻCVGFSBĻWâDJĪBNĻBSĻQBE[JĮJOâ
KVNVĻWJFOâĻTâOâĻWBJĻTUÜSăĻBUSPEBTĻNBS
ĸùKVNTĻ"SĻQJSLTUVĻOPTQJFEJFUĻNBSĸù
KVNVĻVOĻWJFOMBJLVTĻJ[TQJFEJFUĻQSFUùKP
TâOVTUÜSJĻĻWâLTĻHSJFxBTĻBQĻTBWVĻBTJ
VOĻUPĻWBSĻUâEùKâEJĻJ[ĪFNU
*FTLSÜWùKJFUĻWJMLtBOBTĻDJMQVĻMăE[ĻHBMBN
4UJOHSJĻQJFHSJF[JFUĻWJMLtBOBTĻDJMQV ĻJ[NBO
UPKPU ĻQJFNùSBN ĻV[HSJFxĪVĻBUTMùHV
7JMLtBOBTĻDJMQBĻQùDĻMJFUPtBOBTĻJSĻKâBU
TLSÜWùĻ/PWJFUPKJFUĻWJMLtBOBTĻDJMQVĻBUQBLBĮ
UBJĻQBSFE[ùUBKâĻWJFUâ
#FJHâTĻV[MJFDJFUĻWâLVĻBUQBLBĮĻWJFUâĻV[
CVGFSB
58#4ÿ)+
7JMLtBOBTĻDJMQBĻJSĻQBSFE[ùUBĻUJLBJĻWJMLtBOBJ
QBĻDFĮV ĻPGXKUĻJFTUJHVtBĻBVUPNPCJĮBĻBUCSă
WPtBOBJĻWBJĻJ[WJMLtBOBJĻOPĻHSâWKBĻ*[TBVDJFU
FWBLVâDJKBTĻEJFOFTUV ĻMBJĻUBTĻ+VNTĻQBMă
E[ùUV
2+'<ÿ/'
%BxJFNĻBVUPNPCJĮJFN ĻLBNĻQJFTUJQSJOâUT
KÜHTUJFOJT ĻWJMLtBOBTĻDJMQVĻOFWBSĻQJFTUJQSJOâU
BJ[NVHVSùKBNĻLSPOtUFJOBNĻ7JMLtBOBJĻQBSF
E[ùUâĻWJSWFĻKâQJFTUJQSJOBĻKÜHTUJFOJN
făĻJFNFTMBĻEùĮĻJFUFJDBNTĻHMBCâUĻOPĪFNBNP
KÜHTUJFĪBĻMPEJĻBVUPNPCJMă
'XCMWęEKLC
*[TBVDJFUĻFWBLVâDJKBTĻEJFOFTUV ĻMBJĻUBTĻ+VNT
QBMăE[ùUV
58#4ÿ)+
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻBVUPNPCJMJTĻWJFONùS
KâUSBOTQPSUùĻUâ ĻMBJĻSJUFĪJĻHSJF[UPTĻV[
QSJFLtV
p
7JTVĻSJUFĪVĻQJFE[JĪBTĻBVUPNPCJMJĻ "8%
BSĻQBDFMUVĻQSJFLtùKPĻCBMTUJFLâSUV
OFESăLTUĻWJMLUĻBSĻâUSVNV ĻLBTĻQâSTOJFE[
ĻLNIĻ5PĻOFESăLTUĻWJMLUĻUâMâLĻQBS
ĻLN
7JTQâSăHJĻ
3JUFĪVĻNBJĪBĻ
3JFQVĻTQJFEJFOTĻ
#SăEJOâKVNBĻUSăTTUÜSJTĻVOĻQJSNâTĻQBMăE[ăCBTĻBQUJFDJĪB 1âSEVSUBTĻSJFQBTĻBWâSJKBTĻSFNPOUTĻ 5., Ļ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
3*5&Ù*Ļ6/Ļ3*&1"4
4KVGĮKWPTKGRCU
8KURęTĦIK
$TCWMÝCPCUTCMUVWTKG\ĦOGU
3JFQBTĻCÜUJTLJĻJFUFLNùĻBVUPNBtăOBTĻCSBVLtB
OBTĻăQBtăCBTĻ3JFQBTĻWFJEBN ĻJ[NùSJFN ĻTQJF
EJFOBNĻSJFQâĻVOĻSJFQBTĻâUSVNBĻKBVEBJĻJSĻMJFMB
OP[ăNFĻBVUPNBtăOBTĻWFJLUTQùKâ
3JFQBTĻBSĻMJFMâLVĻQSPUFLUPSVĻE[JĮVNVĻWJFONùS
KâV[TUâEBĻBVUPNPCJĮBĻBJ[NVHVSùĻ MBJĻTBNB[J
OâUVĻTMăEùtBOBTĻSJTLV ,CWPCUTKGRCU
2+'<ÿ/'
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻBCJĻSJUFĪVĻQâSJĻJSĻWJFOâEB
UJQBĻVOĻJ[NùSB ĻLâĻBSăĻLBĻUJFNĻJSĻWJFOTĻSBxP
UâKT
)TKGÝCPęUXKT\KGPU
*FWùSPKJFUĻJFUFJLUPĻTQJFEJFOVĻSJFQâT ĻLâETĻOPSâ
EăUTĻSJFQVĻTQJFEJFOBĻUBCVMâ ĻTLBUăUĻMQQĻ
4KGRWCRMQRG
G021778
4KGRCUXGEWOU
$WNVKĺCPQTđFCTKVGĺCITKGÞCPđUXKT\KGPW
6[ĻUâEBĻQSPUFLUPSVĻNPEFĮBĻSJFQâN ĻLBTĻQBSF
E[ùUBTĻSPUùtBOBJĻUJLBJĻWJFOâĻWJS[JFOâ ĻSPUâDJKBT
WJS[JFOTĻJSĻOPSâEăUTĻBSĻCVMUJĪVĻ3JFQBJĻWJTâĻUâT
FLTQMVBUâDJKBTĻMBJLâĻWJFONùSĻKâSPUùĻWJFOâĻVO
UBKâĻQBtâĻWJS[JFOâĻ3JFQBTĻWBSĻNBJOăUĻUJLBJ
QSJFLtùKâĻVOĻBJ[NVHVSùKâĻTUâWPLMă ĻVOĻUâT
OFLBEĻOFESăLTUĻNBJOăUĻOPĻMBCâTĻQVTFTĻV[
LSFJTPĻVOĻPUSâEJĻ+BĻSJFQBTĻJSĻQJFTUJQSJOâUBT
OFQBSFJ[J ĻUJFLĻOFMBCWùMăHJĻJFUFLNùUBTĻBVUPNB
tăOBTĻCSFN[ùtBOBTĻăQBtăCBTĻVOĻCSBVLtBOBT
KBVEBĻMJFUVTĻVOĻtĸăEPĪBĻBQTUâLĮPT
7JTBTĻSJFQBT ĻLBTĻWFDâLBTĻQBSĻĻHBEJFN
KâQâSCBVEBĻFLTQFSUBNĻQBUĻUBE ĻKBĻUâTĻJ[TLBUâT
OFCPKâUBTĻ3JFQBTĻOPWFDPĻVOĻTBEBMâT ĻQBUĻKB
UâTĻOFNB[ĻWBJĻUJLQBUĻLâĻOFNB[ĻOBWĻMJFUPUBT
5PĻEBSCăCVĻJFUFLNùĻSJFQBTĻNBUFSJâMBĻTBCSVL
tBOBĻ5BTĻBUUJFDBTĻV[ĻWJTâNĻSJFQâN ĻLBTĻUJFL
OPHMBCâUBTĻWùMâLBJĻMJFUPtBOBJĻ%BxBTĻâSùKâT
QB[ăNFT ĻLBTĻOPSâEBĻV[ĻSJFQBTĻOFEFSăHVNV ĻJS
QMBJTBTĻVOĻLSâTBTĻ[VEVNT
3JFQBTĻâUSJĻCPKâKBTĻ1ùDĻEBxJFNĻHBEJFNĻUâT
LĮÜTUĻDJFUâLBT ĻWJFOMBJLVTĻQBLâQFOJTLJĻQBTMJLUJ
OPUJFTĻUPĻTBĸFSFTĻTQùKBJĻVOĻăQBtăCâNĻ5âEùĮ
NBJOPUĻSJFQBT ĻDFOUJFUJFTĻJFHâEâUJFTĻJFTQùKBNJ
KBVOBTĻ5BTĻKPĻăQBtJĻBUUJFDBTĻV[Ļ[JFNBTĻSJF
QâNĻ1ùEùKJFĻÀFUSJĻDJQBSJĻTFDăCâĻOP[ăNùĻJ[HB
UBWPtBOBTĻOFEùĮVĻVOĻHBEVĻfJTĻJSĻSJFQBT
%05ĻNBSĸùKVNTĻ %FQBSUNFOUĻPGĻ5SBOTQPSUB
UJPOĻĻ5SBOTQPSUBĻEFQBSUBNFOUT ĻLBTĻJSĻOPSâ
EăUTĻBSĻÀFUSJFNĻDJQBSJFN ĻQJFNùSBN Ļ
"UUùMâĻSFE[BNâĻSJFQBĻUJLBĻJ[HBUBWPUBĻ
HBEBĻĻOFEùĮâ
8CUCTCUWP\KGOCUTKGRCU
.BJOPUĻWBTBSBTĻVOĻ[JFNBTĻSJFQBT ĻUâTĻJS
KâNBSĸù ĻMBJĻ[JOâUV ĻLVSâĻBVUPNPCJĮBĻQVTùĻUâT
CJKBĻV[TUâEăUBT ĻQJFNùSBN Ļ-ĻLSFJTBKBJĻVOĻ.
MBCBKBJĻQVTFJ
4KVGĮKWPTKGRCU
8KURęTĦIK
1BSFJ[TĻTQJFEJFOTĻSJFQâTĻSBEBĻWJFONùSăHâLV
OPEJMVNV ĻTLBUăUĻMQQĻĻ#SBVLtBOBTĻTUJMT
TQJFEJFOTĻSJFQâT ĻLMJNBUTĻVOĻDFĮBĻTUâWPLMJT
OPTBLBĻUP ĻDJLĻâUSJĻSJFQBTĻOPWFDPĻVOĻOPEJMTU
-BJĻOPWùSTUVĻQSPUFLUPSVĻE[JĮVNBĻBUtĸJSăCBTĻVO
OPEJMVNBĻQB[ăNKVĻQBTUJQSJOâtBOPT ĻQSJFLtùKJF
VOĻBJ[NVHVSùKJFĻSJUFĪJĻJSĻTBWTUBSQùKJĻKâNBJOB
1JFNùSPUTĻOPCSBVLVNTĻQJSNBKBJĻNBJĪBJĻJS
BQNĻBQNùSBNĻĻLNĻVOĻQùDĻUBNĻJLĻQùD
ĻĻLNĻJOUFSWâMJFNĻ7PMWPĻJFTBLBĻTB[JOâ
UJFTĻBSĻ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV ĻKBĻOFFTBUĻQâS
MJFDJOâUTĻQBSĻQSPUFLUPSBĻE[JĮVNVĻ+BĻSJFQâNĻJS
QBNBOâNBTĻJFWùSPKBNBTĻOPEJMVNBĻBUtĸJSăCBT
ĻNNĻQSPUFLUPSBĻE[JĮVNBĻBUtĸJSăCB ĻSJFQBT
BSĻWJTNB[âLPĻOPEJMVNVĻWJFONùSĻKâQJFTUJQSJOB
BVUPNPCJĮBĻBJ[NVHVSùĻ/FQJFUJFLBNVĻTUÜSFT
WBEăCVĻQBSBTUJĻJSĻWJFOLâStâĻJ[MBCPUĻOFLâĻQâS
NùSăHVĻTUÜSFTĻWBEăCV ĻVOĻUâĻJ[SBJTBĻBVUPNPCJĮB
CSBVLtBOVĻV[ĻQSJFLtVĻQBĻUBJTOVĻMăOJKV ĻOFWJT
BJ[NVHVSFTĻJ[TMăEùtBOVĻV[ĻWJFOVĻQVTJ ĻLBT
J[SBJTBĻQJMOăHVĻBVUPNPCJĮBĻWBEâNăCBT
[VEVNVĻ5âEùĮĻJSĻTWBSăHJ ĻMBJĻBJ[NVHVSùKJFĻSJUFĪJ
OFLâEâĻHBEăKVNâĻOF[BVEùUVĻTBĸFSJ ĻQJSNTĻUâ
OPUJFLĻBSĻQSJFLtùKJFNĻSJUFĪJFN
3JUFĪVTĻJSĻKâHMBCâĻHVĮVTĻWBJĻJFLâSUâĻTUâWPLMă
OFWJTĻOPWJFUPUVTĻTUâWVT
&KUMWCROCNGUWPTKVGĮWUMTĹXGU
$4ÿ&+0ó,7/5
#PKâUBĻSJFQBĻWBSĻJ[SBJTăUĻBVUPNBtăOBTĻLPO
USPMFTĻ[VEVNV
4KGRCUCTRTQVGMVQTCPQFKNWOC
KPFKMCVQTKGO
7FSTJKBTĻ-PXĻSJUFĪBĻTLSÜWF
7FSTJKBTĻ)JHIĻSJUFĪBĻTLSÜWF
G021829
0QFKNWOUWPCRMQRG
2TQVGMVQTWPQFKNWOCKPFKMCVQTK
1SPUFLUPSBĻOPEJMVNBĻJOEJLBUPSJĻJSĻtBVSBTĻCF[
QSPUFLUPSBĻMFOUFT ĻLBTĻTUJFQKBTĻQâSJĻQSPUFLUPSV
QMBUVNBNĻ6[ĻSJFQBTĻTâONBMBTĻJSĻV[SBLTUT
69+Ļ 5SFBEĻ8FBSĻ*OEJDBUPS Ļ,BEĻSJFQBTĻQSP
UFLUPSBĻE[JĮVNTĻJSĻ[FNĻ ĻNN ĻSJFQBTĻQSPUFL
UPSBĻE[JĮVNTĻJSĻWJFOâĻBVHTUVNâĻBSĻSJFQBTĻOPEJ
MVNBĻJOEJLBUPSJFNĻ1ùDĻJFTQùKBTĻBQNBJOJFU
QSFUĻKBVOâNĻSJFQâNĻ"UDFSJFUJFT ĻLBĻSJFQâNĻBS
TFLMJFNĻQSPUFLUPSJFNĻJSĻĮPUJĻWâKBĻTBĸFSFĻMJFUVT
VOĻTOJFHBĻMBJLâ
3JUFĪBĻTLSÜWKVĻOPGJLTùtBOB
2KGXKNMÝCPCUITKG\GUOQOGPVU
p VKRCTKVGĮCUMTĹXG VġTCWFCFKUMK Ļ
/N
p VKRCTKVGĮCUMTĹXG CNWOĦPKLCFKUMK Ļ/N
p VKRCUMTĹXLWW\OCXC VġTCWFCCNWOĦ
PKLCFKUMK ĻĻ/N
*[NBOUPKJFUĻUJLBJĻUâEVTĻSJUFĪVĻEJTLVT ĻLVSVTĻJS
QâSCBVEăKJTĻVOĻBQTUJQSJOâKJTĻ7PMWPĻVOĻLVSJĻJS
7PMWPĻPSJīJOâMJFĻQJFEFSVNJĻ1âSCBVEJFUĻHSJF[FT
NPNFOUVĻBSĻV[HSJFxĪVĻBUTMùHV ĻLBTĻQBSâEB
HSJF[FTĻNPNFOUV
4KVGĮKWPTKGRCU
8KURęTĦIK
4KVGĮCUMTĹXLWPQHKMUġÝCPC
3JUFĪVĻTLSÜWKVĻV[NBWBT ĻWBSĻJ[NBOUPUĻHBO
BMVNăOJKB ĻHBOĻUùSBVEBĻEJTLVĻBQNBMùNĻ;FN
CBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEBTĻJSĻWJFUBĻSJUFĪV
TLSÜWKVĻV[NBWâN
<KGOCUTKGRCU
7PMWPĻJFTBLBĻOPUFJLUVĻJ[NùSVĻ[JFNBTĻSJFQBT
3JFQVĻJ[NùSJĻJSĻBULBSăHJĻOPĻE[JOùKBĻNPEFĮB
#SBVDPUĻBSĻ[JFNBTĻSJFQâN ĻQBSFJ[âĻUJQBĻSJFQBT
KâV[MJFLĻWJTJFNĻÀFUSJFNĻSJUFĪJFN
2+'<ÿ/'
7PMWPĻJFTBLBĻLPOTVMUùUJFTĻBSĻ7PMWPĻJ[QMBUă
UâKVĻQBSĻWJTQJFNùSPUâLBKâNĻSJUFĪVĻBQMPDùN
VOĻSJFQVĻUJQJFN
4CFäQVCUTKGRCU
3BExPUâTĻ[JFNBTĻSJFQBTĻJSĻV[NBOăHJĻKâJFCSBVD
ĻLN ĻMBJĻSBE[FTĻQBSFJ[JĻJFHVMTUĻSJFQâ
5BTĻQJFtĸJSĻSJFQBJĻVOĻJUĻăQBtJĻSBE[ùNĻJMHâLV
FLTQMVBUâDJKBTĻMBJLV
2+'<ÿ/'
-JLVNJĻQBSĻSBExPUVĻSJFQVĻMJFUPtBOVĻEBxâEâT
WBMTUăTĻBUtĸJSBT
2TQVGMVQTWF\KīWOU
BUUJFDăCâĻV[ĻSJFQâNĻOFLâĻWBTBSBTĻBQTUâLĮJĻfă
JFNFTMBĻEùĮĻ7PMWPĻOFJFTBLBĻCSBVLUĻBSĻ[JFNBT
SJFQâN ĻLVSVĻQSPUFLUPSVĻE[JĮVNTĻJSĻNB[âLTĻQBS
ÀFUSJFNĻNJMJNFUSJFN
5PKGICĨġäWK\OCPVQÝCPC
4OJFHBĻĸùEFTĻWBSĻJ[NBOUPUĻUJLBJĻV[ĻQSJFLtù
KJFNĻSJUFĪJFNĻ UBTĻBUUJFDBTĻBSăĻV[ĻQJMOQJFE[JĪBT
BVUPNBtăOâN "SĻTOJFHBĻĸùEùNĻOFLBEĻOFCSBVDJFUĻâUSâLĻQBS
ĻLNIĻ*[WBJSJFUJFTĻOPĻCSBVLtBOBTĻQBĻLBJMV
[FNJ ĻKPĻUBTĻWFJDJOBĻLâĻTOJFHBĻĸùxV ĻUâĻSJFQV
OPEJMVNV
4KVGĮW FKUMW K\OġTK
3JUFĪJFNĻ EJTLJFN ĻJSĻJ[NùSVĻBQ[ăNùKVNJ ĻQJF
NùSBN Ļ+YY
%JTLBĻQMBUVNTĻDPMMâT
+
%JTLBĻV[NBMBTĻQSPGJMT
3JUFĪBĻEJTLBĻEJBNFUSTĻDPMMâT
"UUâMVNTĻNNĻ BUUâMVNTĻOPĻSJUFĪB
WJEVTĻMăE[ĻSJUFĪBĻTBTLBSFTĻWJSTNBJĻQSFU
SVNCV
$4ÿ&+0ó,7/5
*[NBOUPKJFUĻ7PMWPĻPSJīJOâMâTĻTOJFHBĻĸùEFT
WBJĻMăE[WùSUăHBTĻĸùEFT ĻLBTĻQBSFE[ùUBTĻLPO
LSùUBKBNĻBVUPNPCJĮBĻNPEFMJN ĻLâĻBSăĻSJFQV
VOĻBQMPÀVĻJ[NùSJFNĻfBVCVĻHBEăKVNâ
7PMWPĻJFTBLBĻLPOTVMUùUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUB
7PMWPĻTFSWJTBĻEBSCJOJFLJFNĻ/FQBSFJ[JĻJ[Wù
MùUBTĻTOJFHBĻĸùEFTĻWBSĻSBEăUĻOPQJFUOVT
BVUPNBtăOBTĻCPKâKVNVTĻVOĻJ[SBJTăUĻOFHBEă
KVNV
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
"VUPNPCJMJNĻJSĻWJTBĻUSBOTQPSUMăE[FLĮBĻBQTUJQSJ
OâKVNTĻ5BTĻOP[ăNù ĻLBĻJSĻBQTUJQSJOâUBT
OPUFJLUBTĻSJUFĪVĻVOĻSJFQVĻLPNCJOâDJKBTĻ*OGPS
$FĮBĻBQTUâLĮJĻBSĻMFEV ĻtĸăEPOJĻVOĻ[FNVĻUFNQF
SBUÜSVĻJ[WJS[BĻJFWùSPKBNJĻBVHTUâLBTĻQSBTăCBT
NâDJKVĻQBSĻBUĮBVUBKâNĻLPNCJOâDJKâN ĻTLBUăU
MQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4KGRCUK\OġTK
*[NùSJĻOPSâEăUJĻV[ĻWJTVĻBVUPNBtăOVĻSJFQâN
"Q[ăNùKVNTĻQJFNùSTĻ3Ļ8
3JFQBTĻQMBUVNTĻ NN
3JFQBTĻtĸùSTHSJF[VNBĻTJFOJĪBTĻBVH
TUVNBĻVOĻQMBUVNBĻBUUJFDăCBĻ 3
3BEJâMâTĻLâSUBT
3JUFĪBĻEJTLBĻEJBNFUSTĻDPMMâTĻ 4KVGĮKWPTKGRCU
8KURęTĦIK
.BLTJNâMâTĻBUĮBVUâTĻSJFQVĻTMPE[FT
LPEJ ĻSJFQVĻTMPE[FTĻJOEFLTTĻ -*
8
.BLTJNâMâĻQJFĮBVKBNâĻâUSVNB
JOEFLTT ĻâUSVNBĻJOEFLTTĻ 44 Ļ fBKâ
HBEăKVNâĻĻLNI 5NQF\GUKPFGMUU
,BUSBJĻSJFQBJĻJSĻOPUFJLUBĻTMPE[FTĻOFtBOBTĻKBVEB
KFCĻTMPE[FTĻJOEFLTTĻ -* Ļ"VUPNPCJĮBĻNBTB
OPTBLBĻSJFQVĻTMPE[FTĻJOEFLTVĻ.JOJNâMBJT
BUĮBVUBJTĻJOEFLTTĻJSĻOPSâEăUTĻUâMâLĻUBCVMâ ĻTLB
UăUĻMQQĻ
óVTWOCITWRCU
,BUSBĻSJFQBĻWBSĻJ[UVSùUĻCSBVLtBOVĻBSĻOPUFJLUV
NBLTJNâMPĻâUSVNV ĻâUSVNBĻJOEFLTTĻ âUSVNB
TJNCPMTĻ44 3JFQVĻâUSVNBĻJOEFLTBNĻKâBUCJMTUĻWJTNB[ĻBVUP
NPCJĮBĻNBLTJNâMBKBNĻâUSVNBNĻ.JOJNâMBJT
BUĮBVUBJTĻâUSVNBĻJOEFLTTĻJSĻOPSâEăUTĻUBCVMâ
TLBUăUĻMQQĻ
7JFOăHBJTĻtPĻOPTBDăKVNVĻJ[ĪùNVNTĻJSĻ[JFNBT
SJFQBTĻ HBOĻBSĻNFUâMBĻLOJFEùN ĻHBOĻCF[ĻUâN
LBNĻWBSĻJ[NBOUPUĻ[FNâLVĻâUSVNBĻJOEFLTVĻ+B
JSĻJ[WùMùUBTĻtâEBTĻSJFQBT ĻUBEĻBSĻBVUPNPCJMJ
OFESăLTUĻCSBVLUĻâUSâL ĻLâĻOPSâEăUTĻSJFQBT
âUSVNBĻJOEFLTBĻBQ[ăNùKVNPTĻ QJFNùSBN ĻBSĻ2
LMBTFTĻSJFQâNĻOFESăLTUĻCSBVLUĻâUSâLĻQBS
LNI 5P ĻDJLĻâUSJĻESăLTUĻCSBVLUĻBSĻBVUPNBtăOV
OPTBLBĻTBUJLTNFTĻOPUFJLVNJ ĻOFWJTĻSJFQV
âUSVNBĻHSVQB
2+'<ÿ/'
.BLTJNâMBJTĻBUĮBVUBJTĻâUSVNTĻJSĻOPSâEăUT
UBCVMâ
2
ĻLNIĻ MJFUPĻUJLBJĻV[Ļ[JFNBTĻSJFQâN
5
ĻLNI
)
ĻLNI
7
ĻLNI
8
ĻLNI
:
ĻLNI
$4ÿ&+0ó,7/5
"VUPNPCJMJNĻKâQJFTUJQSJOBĻSJFQBTĻBSĻUâEV
QBtVĻWBJĻBVHTUâLVĻTMPE[FTĻJOEFLTVĻ -* ĻVO
âUSVNBĻJOEFLTVĻ 44 ĻLâĻOPSâEăUTĻ-JFUPKPU
SJFQVĻBSĻQâSâLĻ[FNVĻTMPE[FTĻWBJĻâUSVNB
JOEFLTV ĻUâĻWBSĻQâSLBSTU
4KVGĮKWPTKGRCU
4KVGĮWOCKĮC
4G\GTXGUTKVGPKU
3F[FSWFTĻSJUFOJTĻ QBHBJEV ĻJSĻQBSFE[ùUTĻUJLBJ
ăTMBJDăHBJĻMJFUPtBOBJĻVOĻKâOPNBJOBĻQSFUĻQBSBTUV
SJUFOJ ĻDJLĻWJFOĻESă[ĻJFTQùKBNTĻ"VUPNBtăOBT
EBSCăCVĻJFUFLNùĻSF[FSWFTĻSJUFĪBĻJ[NBOUPtBOB
3F[FSWFTĻSJUFOJTĻJSĻNB[âLTĻQBSĻQBSBTUPĻSJUFOJ
5BTĻJFUFLNùĻBVUPNPCJĮBĻLMăSFOTVĻ&TJFUĻQJFTBS
E[ăHT ĻCSBVDPUĻHBSĻBVHTUâNĻBQNBMùN ĻVO
OFNB[HâKJFUĻBVUPNPCJMJĻBVUPNâUJTLBKâĻBVUP
NB[HâUBWâĻ+BĻSF[FSWFTĻSJUFOJTĻJSĻV[TUâEăUTĻV[
QSJFLtùKâTĻBTT ĻWJFOMBJLVTĻOFWBSĻMJFUPUĻTOJFHB
ĸùEFTĻ"VUPNPCJĮJFNĻBSĻÀFUSVĻSJUFĪVĻQJFE[JĪV
WBSĻBUWJFOPUĻBJ[NVHVSùKâTĻBTTĻQJFE[JĪV
3F[FSWFTĻSJUFOJĻOFESăLTUĻSFNPOUùUĻ1BSFJ[BJT
TQJFEJFOTĻSF[FSWFTĻSJUFĪBĻSJFQâĻJSĻOPSâEăUT
SJFQVĻTQJFEJFOVĻUBCVMâ ĻTLBUăUĻMQQĻ
58#4ÿ)+
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFCSBVDJFUĻâUSâLĻQBS
ĻLNI ĻKBĻBVUPNBtăOBJĻJSĻV[TUâEăUT
SF[FSWFTĻSJUFOJT
p
"SĻBVUPNBtăOVĻOFLâEâĻHBEăKVNâ
OFESăLTUĻCSBVLU ĻKBĻJSĻV[TUâEăUJĻWBJSâL
QBSĻWJFOVĻQBHBJEVĻSF[FSWFTĻSJUFOJ
4BUWFSJFUĻSF[FSWFTĻSJUFĪBĻWJTUâMâLPĻHBMVĻVO
QBDFMJFUĻ7JFHMJĻQBCăEJFUĻSF[FSWFTĻSJUFOJĻV[
QSJFLtVĻVOĻJ[DFMJFUĻUPĻOPĻCBHâxBTĻOPEBMă
KVNB
*[ĪFNJFUĻOPĻQVUVĻCMPLBĻV[HSJFxĪVĻBUTMùHV
EPNLSBUVĻVOĻWJMLtBOBTĻDJMQV
2+'<ÿ/'
4G\GTXGUTKVGĮCK\ĮGOÝCPC
3F[FSWFTĻSJUFOJT ĻEPNLSBUT ĻVOĻV[HSJFxĪV
BUTMùHB ĻBUSPEBTĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâĻ[FNĻHSă
EBT
-BJĻWBSùUVĻQJFLĮÜUĻWJMLtBOBTĻDJMQBJ ĻKâJ[DFĮ
EPNLSBUT
&QOMTCVU
1BDFMJFUĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEBTĻBJ[
NVHVSùKPĻNBMVĻ NPEFĮJFNĻBSĻTBWJFOPUP
CBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEVĻTBUWFSJFUĻCBHâ
xBTĻOPEBMăKVNBĻSPLUVSJ ĻQBDFMJFUĻVOĻQBWFM
DJFUĻHSăEBTĻBJ[NVHVSùKPĻEBĮVĻV[ĻQSJFLtV 0SJīJOâMPĻEPNLSBUVĻESăLTUĻJ[NBOUPUĻUJLBJĻSF[FS
WFTĻSJUFĪBĻNBJĪBJĻ%PNLSBUBĻWăUOFĻKâJ[NBOUP
UJLBJĻMBCJĻJFFĮĮPUB
*[ĪFNJFUĻMBVLâĻHMBCâtBOBTĻOPEBMăKVNV
QBQJMEBQSăLPKVNT ĻĻUJLBJĻNPEFĮJFNĻBS
TBWJFOPUPĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEV
6[TUâEJFUĻBWâSJKBTĻUSăTTUÜSJ ĻTLBUăUĻMQQĻĻKB
SJUFOJTĻKâOPNBJOBĻWJFUâ ĻLVSĻJSĻJOUFOTăWB
TBUJLTNFĻ"VUPNPCJMJNĻVOĻEPNLSBUBN ĻJSĻKâBU
SPEBTĻV[ĻTUJOHSBTĻIPSJ[POUâMBTĻWJSTNBT
*[ĪFNJFUĻMBVLâĻBQBLtùKPĻHSăEVĻ UJLBJ
NPEFĮJFNĻBSĻTBWJFOPUPĻCBHâxBTĻOPEBMă
KVNBĻHSăEV p
"UTLSÜWùKJFUĻTUJQSJOâKVNBĻTLSÜWJĻVOĻJ[ĪF
NJFUĻMBVLâĻQVUVĻCMPLV ĻLVSâĻBUSPEBTĻEPN
LSBUTĻVOĻJOTUSVNFOUJ
+BĻBVUPNPCJMJTĻJSĻBQSăLPUTĻBSĻSF[FSWFTĻSJUFĪBĻSFNPOUBĻLPNQMFLUV ĻTLBUJFUĻJOGPSNâDJKVĻĻMQQ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
0QĮGOÝCPC
4KVGĮKWPTKGRCU
4KVGĮWOCKĮC
*FEBSCJOJFUĻTUâWCSFN[JĻVOĻJFTMùE[JFUĻBUQB
LBĮHBJUVĻWBJĻ2ĻQP[ăDJKV ĻKBĻBVUPNPCJMJNĻJS
BVUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
VOĻJ[WFMDJFUĻâSâĻ3JUFĪVĻV[MJLBTĻWBSĻJ[WJMLU
BSăĻBSĻSPLV
$4ÿ&+0ó,7/5
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻEPNLSBUTĻOBWĻCPKâUTĻVO
LBĻWăUOFTĻJSĻSÜQăHJĻJFFĮĮPUBTĻVOĻUăSBT
2+'<ÿ/'
7PMWPĻJFTBLBĻMJFUPUĻUJLBJĻLPOLSùUBKBNĻBVUP
NPCJĮBĻNPEFMJNĻQBSFE[ùUPĻEPNLSBUV Ļ6[
EPNLSBUBĻV[MăNFTĻJSĻOPSâEăUTĻNPEFMJT ĻLBN
UBTĻJSĻQBSFE[ùUT
6[ĻV[MăNFTĻJSĻOPSâEăUBĻBSăĻEPNLSBUBĻNBLTJ
NâMâĻDFMUTQùKB ĻĪFNPUĻWùSâĻOPSâEăUPĻNJOJ
NâMPĻDFMtBOBTĻBVHTUVNV
*[ĪFNJFUĻSF[FSWFTĻSJUFOJĻVOĻJOTUSVNFOUVT
TLBUJFUĻBQSBLTUVĻĻMQQ Ļ5VSĻBUSPEBT
BSăĻJFQBLPKVNTĻBSĻDJNEJFNĻVOĻTPNVĻQâS
EVSUBKBNĻSJUFOJN
/PWJFUPKJFUĻCSFN[FTĻLMVÀVTĻUPĻSJUFĪV
QSJFLtâĻVOĻBJ[NVHVSù ĻLVSJĻQBMJLTĻV[
[FNFTĻ*[NBOUPKJFU ĻQJFNùSBN ĻTNBHVT
LPLBĻLMVÀVTĻWBJĻMJFMVTĻBLNFĪVT
"VUPNPCJĮJFNĻBSĻUùSBVEBĻEJTLJFNĻJSĻOPĪF
NBNBTĻEFLPSBUăWâTĻV[MJLBTĻ"J[âĸùKJFU
WJTVTĻQJMOJ[NùSBĻSJUFĪVĻV[MJLBTĻBSĻJ[WJMDùKV
7\ITKGåĺWCVUNĘICWPXKNMÞCPCUEKNRC
1JFTLSÜWùKJFUĻWJMLtBOBTĻDJMQVĻQJFĻV[HSJFxĪV
BUTMùHBT ĻMăE[ĻGJLTùtBOBTĻQP[ăDJKBJ ĻLâ
QBSâEăUTĻBUUùMâĻUVSQNâL
58#4ÿ)+
7JMLtBOBTĻDJMQBĻKâJFTLSÜWùĻWJTâTĻSJUFĪB
V[HSJFxĪVĻBUTMùHBTĻWăUOùT
"UCSăWPKJFUĻSJUFĪBĻV[HSJFxĪVT ĻBSĻV[HSJFxĪV
BUTMùHVĻQBHSJFxPUĻUPTĻQBSĻØĻQBHSJF[JFOV
QSFUùKJĻQVMLTUFĪSâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JF
OBN
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFOPWJFUPKJFUĻOFLPĻTUBSQ
[FNJĻVOĻEPNLSBUVĻWBJĻTUBSQĻEPNLSBUVĻVO
BVUPNPCJĮBĻQBDFMtBOBTĻQVOLUV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4KVGĮKWPTKGRCU
4KVGĮWOCKĮC
,BUSâĻBVUPNBtăOBTĻQVTùĻBUSPEBTĻEJWBT
EPNLSBUBĻQJFMJLtBOBTĻWJFUBT
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFMJFOJFUĻ[FNĻBVUPNBtă
OBT ĻLBEĻUâĻJSĻQBDFMUBĻBSĻEPNLSBUV
/PMBJEJFUĻBVUPNBtăOVĻMFKâĻUâ ĻMBJĻSJUFĪJ
OFWBSùUVĻCSăWJĻHSJF[UJFT
1JSNTĻQBDFMUĻBVUPNBtăOVĻBSĻEPNLSBUV ĻOP
UâTĻKâJ[LâQKĻQBTBxJFSJFN
/PWJFUPKJFUĻBVUPNBtăOVĻUâ ĻMBJĻTUBSQĻQBTB
xJFSJFNĻVOĻDFĮVĻBUSBTUPTĻBVUPNBtăOBĻWBJ
JEFâMâĻHBEăKVNâĻBWâSJKBTĻOPSPCFxPKVNT
2+'<ÿ/'
58#4ÿ)+
7JSTNBJĻ[FNĻEPNLSBUBĻKâCÜUĻDJFUBJ ĻHMVEBJ
VOĻMăE[FOBJ
4BMJFDJFUĻEPNLSBUVĻUâ ĻMBJĻLPSQVTBĻBUMPLT
BUSBTUPTĻEPNLSBUBĻHBMWBTĻHSPQù
1BDFMJFUĻBVUPNBtăOVĻUâ ĻMBJĻSJUFOJTĻUJLUV
BUCSăWPUTĻ*[ĪFNJFUĻSJUFĪBĻTLSÜWFTĻVO
OPDFMJFUĻSJUFOJ
1BSBTUBJTĻBVUPNBtăOBTĻEPNLSBUTĻJSĻQBSF
E[ùUTĻUJLBJĻOFSFHVMâSBJĻVOĻăTMBJDăHBJĻMJFUPtB
OBJ ĻQJFNùSBN ĻNBJOPUĻSJUFOJĻBSĻDBVSEVSUV
SJFQV ĻOPNBJOPUĻWBTBSBTĻSJFQBTĻQSFUĻ[JFNBT
SJFQâNĻVDĻ"VUPNBtăOVĻESăLTUĻQBDFMUĻUJLBJ
BSĻLPOLSùUBKBNĻNPEFMJNĻQBSFE[ùUPĻEPN
LSBUVĻ+BĻHBUBWPKBUJFTĻBVUPNBtăOVĻQBDFMUĻBS
EPNLSBUVĻCJFxâLĻWBJĻJMHâLVĻMBJLV ĻOFLâ
OFQJFDJFtBNTĻSJUFĪBĻOPNBJĪBJ ĻJFUFJDBNT
J[NBOUPUĻBVUPTFSWJTBĻEPNLSBUVĻ5âEâĻHBEă
KVNâĻJFWùSPKJFUĻLPOLSùUâĻBQSăLPKVNBĻLPN
QMFLUâĻJFLĮBVUâTĻMJFUPtBOBTĻJOTUSVLDJKBT
7\UVęFĦÝCPC
/PUăSJFUĻSJUFĪBĻVOĻSVNCBTĻTBTLBSFTĻWJS
TNBT
6[MJFDJFUĻSJUFOJĻ3ÜQăHJĻQJFWFMDJFUĻSJUFĪB
TLSÜWFT
1JFWFMDJFUĻSJUFĪBĻTLSÜWFTĻLSVTUWFJEăHJĻ*S
TWBSăHJ ĻMBJĻSJUFĪBĻTLSÜWFTĻUJLUVĻQJFWJMLUBT
QBSFJ[JĻ TLBUăUĻMQQĻQBSĻQJFWJMLtBOBT
HSJF[FTĻNPNFOUJFN Ļ1âSCBVEJFUĻHSJF[FT
NPNFOUVĻBSĻV[HSJFxĪVĻBUTMùHV ĻLBT
QBSâEBĻHSJF[FTĻNPNFOUV
4KVGĮKWPTKGRCU
4KVGĮWOCKĮC
4G\GTXGUTKVGĮC WPFQOMTCVC
KGXKGVQÝCPCCVRCMCīDCIęäCUPQFCNĦLWOę
p ,POUBLUMJH[EBTĻV[HSJFxĪVĻBUTMùHBĻ WJST
EPNLSBUB
+BĻFTBUĻJ[NBOUPKJTĻSF[FSWFTĻSJUFOJ ĻQâS
EVSUPĻSJUFOJĻWBSĻJFWJFUPUĻQMBTUNBTBTĻTPNâ
LBTĻBUSPEBTĻJFQBLPKVNâĻLPQâĻBSĻDJNEJFN
*FWJFUPKJFUĻQVUVĻCMPLVĻBUQBLBĮĻCBHâxBT
OPEBMăKVNâĻVOĻQJFWFMDJFUĻNPOUâxBTĻTLSÜWJ
MăE[ĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEBJ
+BĻSF[FSWFTĻSJUFOJTĻPCXĻJ[NBOUPUT ĻJFWJFUP
KJFUĻQVUVĻCMPLVĻSF[FSWFTĻSJUFOă ĻOPWJFUPKJFU
SF[FSWFTĻSJUFOJĻBUQBLBĮĻCBHâxBTĻOPEBMă
KVNâĻVOĻQJFWFMDJFUĻNPOUâxBTĻTLSÜWJĻMăE[
CBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEBJ
6[MJFDJFUĻBUQBLBĮĻQJMOâTĻSJUFĪVĻV[MJLBT
2+'<ÿ/'
3JUFĪBĻEFLPSBUăWâĻQâSTFHBĻWFOUJĮBĻJ[WBET
V[TUâEătBOBTĻMBJLâĻKâOPWJFUPĻWJSTĻSJUFĪBĻTUă
QBTĻWFOUJĮB
*OTUSVNFOUJĻVOĻEPNLSBUT ĻQùDĻMJFUPtBOBTĻJS
KâOPMJFLĻBUQBLBĮĻWJFUâĻQVUVĻCMPLâ
"UTLSÜWùKJFUĻWJMLtBOBTĻDJMQVĻOPĻSJUFĪB
TLSÜWKVĻV[HSJFxĪVĻBUTMùHBT
/PWJFUPKJFUĻWJTVTĻJ[NBOUPUPTĻJOTUSVNFOUVT
BUQBLBĮĻUJFNĻQBSFE[ùUBKPTĻQVUVĻCMPLB
OPEBMăKVNPTĻtâEâĻTFDăCâ
/PWJFUPKJFUĻBUQBLBĮĻOPĪFNBNPĻWJMLtBOBT
JFLâSUV
58#4ÿ)+
,BEĻJOTUSVNFOUJĻVOĻEPNLSBUT ĻOFUJFLĻMJFUPUJ
UJFĻKâOPWJFUPĻUJFNĻQBSFE[ùUBKâĻWJFUâĻBVUP
NPCJĮBĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNâ
p WJMLtBOBTĻDJMQBQJMUVWFTFtTUÜSBĻV[HSJF
xĪVĻBUTMùHBSJUFĪVĻTLSÜWKVĻGJLTùtBOBT
LPOUBLUMJH[EBSJUFĪVĻEJTLVĻJOTUSVNFOUT
p %PNLSBUTĻ KâQBDFĮĻQBSFJ[âĻBVHTUVNâ
MBJĻUBTĻJFHVMUVĻQVUVĻCMPLBĻOPEBMăKVNâ
SPLUVSJNĻKâBUSPEBTĻWJSTĻQùEBTĻVOĻJFWJF
UPUBNĻQVUVĻCMPLBĻQBE[JĮJOâKVNâ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4KVGĮKWPTKGRCU
4KGRWURKGFKGPU
5RKGFKGPUTKGRęU
&GIXKGNCUGMQPQOKLC'%1URKGFKGPU
#SBVDPUĻBSĻâUSVNVĻ[FNĻĻLNI ĻMBJĻQBOâLUV
PQUJNâMVĻEFHWJFMBTĻFLPOPNJKV ĻSJFQâTĻJFUFJ
DBNTĻOPESPtJOâUĻ&$0ĻTQJFEJFOVĻ LBTĻQBSF
E[ùUTĻHBOĻQJMOBJ ĻHBOĻWJFHMBJĻTMPE[FJĻĻTLBUăU
MQQĻ 4KGRWURKGFKGPCRęTDCWFG
G021830
4QJFEJFOTĻSJFQâTĻKâQâSCBVEBĻLBUSVĻNùOFTJ
3JFQVĻTQJFEJFOVĻV[MăNFĻV[ĻWBEăUâKBĻQVTFT
EVSWKVĻTUBUĪBĻ TUBSQĻSâNJĻVOĻBJ[NVHVSùKâN
EVSWăN ĻOPSâEB ĻLâEBNĻKâCÜUĻSJFQVĻTQJFEJF
OBNĻQJFĻEBxâEJFNĻOPTMPHPKVNBĻVOĻâUSVNB
OPTBDăKVNJFNĻ5BTĻJSĻOPSâEăUTĻBSăĻSJFQVĻTQJF
EJFOBĻUBCVMâ ĻTLBUăUĻMQQĻ
p 4QJFEJFOTĻSJFQâTĻBVUPNPCJMJNĻJFUFJLUBKJFN
SJFQVĻJ[NùSJFN
p &$0ĻTQJFEJFOT
2+'<ÿ/'
5FNQFSBUÜSBTĻJ[NBJĪBTĻNBJOB
HBJTBĻTQJFEJFOVĻSJFQâT
&$0ĻTQJFEJFOBĻSF[VMUâUâĻTBNB[JOâTĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪt
1âSCBVEJFUĻTQJFEJFOVĻSJFQâT ĻQâSCBVEPU
BVLTUBTĻSJFQBTĻ"VLTUBTĻSJFQBTĻOP[ăNùĻSJF
QBT ĻLVSâNĻJSĻUâEBĻQBUĻUFNQFSBUÜSB ĻLâEBĻJS
BQLâSUùKâĻWJEùĻ1ùDĻEBxVĻLJMPNFUSVĻOPCSBVL
tBOBTĻSJFQBTĻTBTJMTU ĻVOĻTQJFEJFOTĻQBMJFMJOâT
/FQBSFJ[TĻTQJFEJFOTĻSJFQâTĻQBMJFMJOBĻEFHWJFMBT
QBUùSJĪV ĻTBNB[JOBĻSJFQVĻLBMQPtBOBTĻMBJLVĻVO
QBTMJLUJOBĻBVUPNPCJĮBĻWBEâNăCVĻ#SBVDPUĻBS
SJFQâN ĻLVSâTĻTQJFEJFOTĻJSĻQâSâLĻ[FNT ĻSJFQBT
WBSĻQâSLBSTUĻVOĻUJLUĻCPKâUBTĻ4QJFEJFOTĻSJFQâT
JFUFLNùĻCSBVLtBOBTĻLPNGPSUV ĻCSBVLtBOBT
USPLTOJĻVOĻWBEâNăCBTĻSâEăUâKVT
2+'<ÿ/'
"SĻMBJLVĻHBJTBĻTQJFEJFOTĻSJFQâTĻTBNB[JOâTĻ
UBTĻJSĻOPSNâMJĻ(BJTBĻTQJFEJFOTĻSJFQâTĻNBJ
OâTĻBSăĻBULBSăCâĻOPĻBQLâSUùKâTĻUFNQFSBUÜ
SBT
4KVGĮKWPTKGRCU
$TĦFKPęLWOCVTĦUUVĹTKUWPRKTOęURCNĦF\ĦDCUCRVKGEKĮC
$TĦFKPęLWOCVTKLUVĹTKU
1BDFMJFUĻHSăEBTĻMÜLVĻ NPEFĮJFNĻBSĻTBWJF
OPUPĻHSăEVĻQBCăEJFUĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNB
HSăEBTĻBJ[NVHVSùKPĻEBĮVĻV[ĻQSJFLtVĻVO
QùDĻUBNĻQBDFMJFUĻBQBLtùKPĻHSăEV ĻVOĻJ[ĪF
NJFUĻCSăEJOâKVNBĻUSJKTUÜSJ
1BĪFNJFUĻBWâSJKBTĻUSăTTUÜSJĻOPĻLPSQVTB
TBMPLJFUĻVOĻTBNPOUùKJFUĻEJWBTĻCSăWâT
NBMBT
4BMPLJFUĻBWâSJKBTĻUSăTTUÜSBĻBUCBMTUBĻLâKBT
*FWùSPKJFUĻBWâSJKBTĻUSăTTUÜSBĻMJFUPtBOBTĻOPUFJLV
NVTĻ/PWJFUPKJFUĻBWâSJKBTĻUSăTTUÜSJ ĻJFWùSPKPU
TBUJLTNFTĻOPUFJLVNVĻQSBTăCBT
1âSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻBWâSJKBTĻUSJKTUÜSJTĻVOĻUâ
TPNBĻQùDĻMJFUPtBOBTĻJSĻLâSUăHJĻOPTUJQSJOâUJ
SF[FSWFTĻSJUFĪBĻQBE[JĮJOâKVNâ
2KTOęURCNĦF\ĦDCUCRVKGEKĮC
#BHâxBTĻOPEBMăKVNBĻLSFJTBKâĻQVTùĻBUSPEBT
LBTUF ĻLVSâĻJSĻBQSăLPKVNTĻQJSNâTĻQBMăE[ăCBT
TOJFHtBOBJ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4KVGĮKWPTKGRCU
2ęTFWTVCUTKGRCUCXęTKLCUTGOQPVU 6/- 8KURęTĦIK
BSăĻQâSCBVEăUVĻTQJFEJFOVĻSJFQâTĻVOĻUPĻOPSFHV
MùUVĻ5BTĻTBTUâWĻOPĻLPNQSFTPSBĻVOĻQVEFMFTĻBS
CMăWùKPtVĻtĸJESVNVĻ,PNQMFLUTĻEBSCPKBTĻLâ
QBHBJEVĻSFNPOUBĻMăE[FLMJTĻ#MăWùKPtâĻtĸJESVNB
QVEFMFĻKâOPNBJOBĻQJSNTĻEFSăHVNBĻUFSNJĪB
CFJHâNĻVOĻQùDĻMJFUPtBOBT
#MăWùKPtBJTĻtĸJESVNTĻFGFLUăWJĻIFSNFUJ[ùĻSJFQBT
LVSBTĻQâSEVSUBTĻQSPUFLUPSâ
2+'<ÿ/'
XGTUKLC
"WâSJKBTĻDBVSEÜSVNVĻSFNPOUBĻLPNQMFLUTĻJS
QBSFE[ùUTĻUJLBJĻSJFQBTĻQSPUFLUPSBĻDBVSEÜ
SVNBĻTBMBCPtBOBJ
3JFQVĻSFNPOUBĻLPNQMFLUBNĻJSĻJFSPCFxPUBT
JFTQùKBTĻTBMâQăUĻSJFQBT ĻKBĻQMăTVNTĻBUSPEBTĻSJF
QBTĻTJFOJĪâĻ/FSFNPOUùKJFUĻSJFQBTĻBSĻBWâSJKBT
DBVSEÜSVNVĻSFNPOUBĻLPNQMFLUV ĻKBĻSJFQâNĻJS
MJFMâLJĻtĸùMVNJ ĻQMăTVNJĻWBJĻUBNMăE[ăHJĻCPKâKVNJ
1JFWJFOPKJFUĻLPNQSFTPSVĻWJFOBJĻOPĻBVUPNPCJĮB
Ļ7ĻLPOUBLUMJH[EâNĻTLBUJFUĻĻVOĻĻMQQ
*[WùMJFUJFTĻLPOUBLUMJH[EV ĻLBTĻJSĻWJTUVWâLâĻQâS
EVSUBKBJĻSJFQBJ
2+'<ÿ/'
XGTUKLC
1âSEVSUBTĻSJFQBTĻBWâSJKBTĻSFNPOUVĻ 5.,
5FNQPSBSZĻ.PCJMJUZĻ,JUĻĻ1BHBJEVĻCSBVLtBOBT
LPNQMFLUT ĻWFJD ĻMBJĻTBMBCPUVĻDBVSPĻWJFUV ĻLâ
7PMWPĻJSĻQâSCBVEăKJTĻVOĻBQTUJQSJOâKJT
QBHBJEVĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNVĻSFNPOUB
LPNQMFLUBĻLPNQSFTPSV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
#XęTKLCUECWTFĹTWOWTGOQPVC
MQORNGMVCWPDTĦFKPęLWOCVTKLUVĹTC
CVTCÝCPęUXKGVC
+BĻSJFQBĻUJFLĻSFNPOUùUBĻWJFUâ ĻLVSĻOPUJFL
TBUJLTNF ĻV[TUâEJFUĻBWâSJKBTĻUSăTTUÜSJĻ#SăEJOâ
KVNBĻUSJKTUÜSJTĻVOĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNV
SFNPOUBĻLPNQMFLUTĻBUSPEBTĻ[FNĻHSăEBTĻCBHâ
xBTĻOPEBMăKVNâ
1BDFMJFUĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEBTĻBJ[
NVHVSùKPĻNBMVĻ NPEFĮJFNĻBSĻTBWJFOPUP
CBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEVĻTBUWFSJFUĻCBHâ
xBTĻOPEBMăKVNBĻSPLUVSJ ĻQBDFMJFUĻVOĻQBWFM
DJFUĻHSăEBTĻBJ[NVHVSùKPĻEBĮVĻV[ĻQSJFLtV *[ĪFNJFUĻMBVLâĻHMBCâtBOBTĻOPEBMăKVNV
QBQJMEBQSăLPKVNT ĻĻUJLBJĻNPEFĮJFNĻBS
TBWJFOPUPĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻHSăEV
*[ĪFNJFUĻMBVLâĻBQBLtùKPĻHSăEVĻ UJLBJ
NPEFĮJFNĻBSĻTBWJFOPUPĻCBHâxBTĻOPEBMă
KVNBĻHSăEV "UâĸùKJFUĻLSFJTBKâĻQVTùĻWJSTĻ5.,ĻLPNQSF
TPSBĻNF[HMBĻFTPtâTĻTJLTOBTĻFMBTUăHPĻEBĮV
1BDFMJFUĻ5.1ĻLPNQSFTPSBĻNF[HMVĻUBJTOJ
V[ĻBVHtV
-BJĻQJFLĮÜUVĻIFSNFUJ[ùKPtâĻMăE[FLĮBĻQVEF
MFJ ĻUâĻKâQBTUVNKĻQBĻLSFJTJ ĻMăE[ĻUPĻWBS
J[ĪFNUĻOPĻQVUVĻCMPLB
4KVGĮKWPTKGRCU
2ęTFWTVCUTKGRCUCXęTKLCUTGOQPVU 6/2+'<ÿ/'
2ęTUMCVU
5CFWTVWTKGRWNęRĦÝCPC
-BJĻQJFLĮÜUVĻWJMLtBOBTĻDJMQBJSJUFĪBUTMùHBJ
LBTĻBUSPEBTĻQVUVĻCMPLâ
XGTUKLCĻQBDFMJFUĻBWâSJKBTĻDBVSEÜ
SVNBĻMBCPtBOBTĻLPNQMFLUBĻLPNQSF
TPSVĻ ĻQVOLUT ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻSJUFĪBUTMù
HBJĻ*[ĪFNJFUĻMBVLâĻIFSNFUJ[ùKPtâĻMăE[
FLĮBĻQVEFMJĻ ĻQVOLUT ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻWJML
tBOBTĻDJMQBJ
p
XGTUKLCĻQBDFMJFUĻBWâSJKBTĻDBVSEÜ
SVNBĻMBCPtBOBTĻLPNQMFLUBĻLPNQSF
TPSVĻ ĻQVOLUT ĻMBJĻQJFLĮÜUVĻWJMLtBOBT
DJMQBJĻ3JUFĪBUTMùHBĻBUSPEBTĻ[FNĻEPN
LSBUB
1ùDĻMJFUPtBOBTĻBJ[âĸùKJFUĻTJLTOVĻBUQBLBĮĻBJ[
LSFJTâTĻQVTFT
XGTUKLCĻTJLTOBĻKâQBWFMLĻBJ[ĻQVUVĻCMPLB
OFWJTĻWJSTQVTù XGTUKLCĻTJLTOBJĻKâBUSPEBTĻBU[BSPKVNâĻQVUV
CMPLBĻBJ[NVHVSù
$4ÿ&+0ó,7/5
1ùDĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNVĻSFNPOUBĻLPN
QMFLUBĻMJFUPtBOBTĻOFESăLTUĻCSBVLUĻâUSâLĻQBS
ĻLNIĻ7PMWPĻJFTBLBĻQâSCBVEăUĻTBMBCPUP
SJFQVĻBVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻTFSWJTâĻ NBLTJNâMBJT
CSBVLtBOBTĻBUUâMVNTĻJSĻĻLNI Ļ4FSWJTB
QFSTPOâMTĻWBSĻOPUFJLU ĻWBJĻSJFQVĻWBSĻTBMBCPU
WBJĻUPĻOâLTJFTĻOPNBJOăU
6[MăNF ĻNBLTJNâMJĻQJFĮBVKBNBJTĻâUSVNT
4MùE[JT
,BCFMJT
1VEFĮVĻUVSùUâKTĻ PSBOxBJTĻWâDJĪt
G014338
p
"J[TBSHâKPtTĻWâLT
4QJFEJFOVĻQB[FNJOPtTĻWâSTUT
(BJTBĻtĮÜUFOF
1VEFMFĻBSĻCMăWùKPtVĻtĸJESVNV
.BOPNFUST
+PHQTOđEKLWRCTFCĹWFCTDĝDWUMCVĝVKGRTKGMÞĘLđ
CVVĘNđ
"UWFSJFUĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNVĻSFNPOUB
LPNQMFLUBĻWâLV
*[ĪFNJFUĻNBLTJNâMJĻQJFĮBVKBNâĻâUSVNB
V[MăNJĻVOĻQJFTUJQSJOJFUĻUPĻQJFĻTUÜSFT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4KVGĮKWPTKGRCU
2ęTFWTVCUTKGRCUCXęTKLCUTGOQPVU 6/- $4ÿ&+0ó,7/5
)FSNFUJ[ùKPtBJTĻtĸJESVNTĻWBSĻJ[SBJTăUĻâEBT
LBJSJOâKVNVĻ+BĻtĸJESVNTĻOPOâLĻV[ĻâEBT
OPTLBMPKJFUĻUPĻBSĻ[JFQùNĻVOĻÜEFOJ
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻTMùE[JTĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâ
ĻVOĻOPWJFUPKJFUĻLBCFMJĻVOĻHBJTBĻtĮÜUFOJ
2+'<ÿ/'
1JSNTĻMJFUPtBOBTĻOFTBMBV[JFUĻQVEFMFT
QMPNCVĻ1MPNCBĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻTBMBV[UB
JFTLSÜWùKPUĻQVEFMJ
"UTLSÜWùKJFUĻPSBOxPĻWâDJĪVĻVOĻBUTLSÜWùKJFU
QVEFMFTĻBJ[Câ[OJ
*FTLSÜWùKJFUĻQVEFMJĻUâTĻUVSùUâKâ
$4ÿ&+0ó,7/5
/FBUTLSÜWùKJFUĻQVEFMJĻĻUâĻJSĻBQSăLPUBĻBS
SF[FSWFTĻBJ[UVSJ ĻLBTĻOPWùStĻOPQMÜEJ
"UTLSÜWùKJFUĻWFOUJĮBĻQSFUQVUFLĮVĻWâDJĪVĻVO
JFTLSÜWùKJFUĻHBJTBĻtĮÜUFOFTĻWFOUJĮBĻTBWJF
OPKVNVĻMăE[ĻHBMBNĻSJFQBTĻHBJTBĻWFOUJĮB
WăUOù
*FWJFUPKJFUĻLBCFMJĻĻ7ĻLPOUBLUMJH[EâĻVO
JFEBSCJOJFUĻBVUPNPCJMJ
$4ÿ&+0ó,7/5
,BEĻE[JOùKTĻJSĻJFTMùHUT ĻOFBUTUâKJFUĻCùSOVT
BVUPNBtăOâĻCF[ĻV[SBVE[ăCBT
1âSTMùE[JFUĻTMùE[JĻQP[ăDJKâĻ+
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLBEĻOFTUâWJFUĻCMBLVTĻSJFQBJ ĻLBEĻEBSCP
KBTĻLPNQSFTPSTĻ+BĻSPEBTĻQMBJTBTĻWBJĻEFGPS
NâDJKB ĻLPNQSFTPSTĻOFLBWùKPUJFTĻJSĻKâJ[
TMùE[Ļ#SBVDJFOVĻOFESăLTUĻUVSQJOâUĻ*FUFJ
DBNTĻTB[JOâUJFTĻBSĻTQFDJBMJ[ùUVĻSJFQVĻDFO
USV
2+'<ÿ/'
,BEĻLPNQSFTPSTĻTâLĻEBSCPUJFT ĻTQJFEJFOT
WBSĻQJFBVHUĻMăE[ĻĻCâSJFN ĻUBÀVĻQùDĻBQUV
WFOJĻĻTFLVOEùNĻUBTĻOPLSăUBT
*FTÜLOùKJFUĻHBJTVĻSJFQâĻĻNJOÜUFT
58#4ÿ)+
1âSLBStBOBTĻSJTLTĻ,PNQSFTPSTĻOFESăLTU
EBSCPUJFTĻJMHâLĻQBSĻĻNJOÜUùN
*[TMùE[JFUĻLPNQSFTPSVĻVOĻQâSCBVEJFU
TQJFEJFOVĻNBOPNFUSâĻ.JOJNâMBJTĻTQJF
EJFOTĻJSĻ ĻCâSJ ĻCFUĻNBLTJNâMBJTĻĻ Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
CâSJĻ +BĻTQJFEJFOTĻJSĻQâSâLĻBVHTUT ĻBUCSă
WPKJFUĻHBJTV ĻJ[NBOUPKPUĻTQJFEJFOBĻWâSTUV
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻTQJFEJFOTĻJSĻ[FNĻ ĻCâSJFN ĻUBEĻDBV
SVNTĻSJFQâĻJSĻQâSâLĻMJFMTĻ#SBVDJFOV
OFESăLTUĻUVSQJOâUĻ*FUFJDBNTĻTB[JOâUJFTĻBS
TQFDJBMJ[ùUVĻSJFQVĻDFOUSV
*[TMùE[JFUĻLPNQSFTPSVĻVOĻJ[ĪFNJFUĻLBCFMJ
OPĻĻ7ĻLPOUBLUMJH[EBT
"UWJFOPKJFUĻtĮÜUFOJĻOPĻSJFQBTĻWFOUJĮBĻVO
V[TLSÜWùKJFUĻWFOUJĮBĻWâDJĪV
*FTQùKBNJĻESă[ĻOPCSBVDJFUĻBQNùSBNĻĻLN
OFĻâUSâLĻQBSĻĻLNI ĻMBJĻCMăWùKPtBJTĻtĸJE
SVNTĻWBSùUVĻIFSNFUJ[ùUĻSJFQV
8GKMVQTGOQPVFCTDWWPURKGFKGPC
CVMęTVQVCRęTDCWFG
/PĻKBVOBĻQJFWJFOPKJFUĻBQSăLPKVNV
.BOPNFUSâĻOPMBTJFUĻTQJFEJFOVĻSJFQâ
p +BĻUBTĻJSĻ[FNâLTĻQBSĻ ĻCâSJFN ĻSJFQB
JSĻOFQJFUJFLPtJĻQJFTÜLOùUBĻ#SBVDJFOV
OFWBKBE[ùUVĻUVSQJOâUĻ4B[JOJFUJFTĻBS
SJFQVĻSFNPOUBĻEBSCOăDV
p +BĻTQJFEJFOTĻSJFQâĻJSĻMJFMâLTĻQBSĻ CâSJFN ĻSJFQBĻKâQJFTÜLOùĻMăE[ĻSJFQV
TQJFEJFOBĻUBCVMâĻOPSâEăUBKBNĻTQJFEJF
4KVGĮKWPTKGRCU
2ęTFWTVCUTKGRCUCXęTKLCUTGOQPVU 6/OBN ĻTLBUăUĻMQQĻĻ ĻCâSTĻL1B +BĻTQJFEJFOTĻSJFQâĻJSĻQâSâLĻBVHTUT
J[MBJEJFUĻHBJTV ĻJ[NBOUPKPUĻTQJFEJFOB
QB[FNJOâtBOBTĻWâSTUV
$4ÿ&+0ó,7/5
/FBUTLSÜWùKJFUĻQVEFMJĻĻUâĻJSĻBQSăLPUBĻBS
SF[FSWFTĻBJ[UVSJ ĻLBTĻOPWùStĻOPQMÜEJ
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻLPNQSFTPSTĻJSĻJ[TMùHUT
"UWJFOPKJFUĻHBJTBĻtĮÜUFOJĻVOĻLBCFMJĻ6[TUâ
EJFUĻQSFUQVUFLĮVĻV[HBMJĻBUQBLBĮĻWJFUâ
4BMPLJFUĻDBVSVMJĻLBTUùĻVOĻBUTUâKJFUĻQVEFMJ
LVSĻUâĻBUSPEBTĻ/PWJFUPKJFUĻ5.1ĻCBHâxBT
OPEBMăKVNâ
2+'<ÿ/'
1ùDĻJ[NBOUPtBOBTĻIFSNFUJ[ùKPtâĻtĸJESVNB
QVEFMFĻVOĻtĮÜUFOFĻJSĻKâOPNBJOBĻ7PMWP
JFTBLBĻtPĻOPNBJĪVĻV[UJDùUĻBVUPSJ[ùUBĻ7PMWP
TFSWJTBĻEBSCJOJFLJFN
$4ÿ&+0ó,7/5
3FHVMâSJĻQâSCBVEJFUĻSJFQBT
7PMWPĻJFTBLBĻCSBVLUĻMăE[ĻUVWâLBKBNĻ7PMWPĻQJMO
WBSPUBNĻTFSWJTBN ĻMBJĻOPNBJOăUVTBSFNPOUùUV
CPKâUPĻSJFQVĻ%BSJFUĻ[JOâNVĻTFSWJTBN ĻLBĻSJFQB
TBUVSĻCMăWùKPtPĻtĸJESVNV
$4ÿ&+0ó,7/5
1ùDĻBWâSJKBTĻDBVSEÜSVNVĻSFNPOUBĻLPN
QMFLUBĻMJFUPtBOBTĻOFESăLTUĻCSBVLUĻâUSâLĻQBS
ĻLNIĻ7PMWPĻJFTBLBĻQâSCBVEăUĻTBMBCPUP
SJFQVĻBVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻTFSWJTâĻ NBLTJNâMBJT
CSBVLtBOBTĻBUUâMVNTĻJSĻĻLNI Ļ4FSWJTB
QFSTPOâMTĻWBSĻOPUFJLU ĻWBJĻSJFQVĻWBSĻTBMBCPU
WBJĻUPĻOâLTJFTĻOPNBJOăU
$4ÿ&+0ó,7/5
,BEĻE[JOùKTĻJSĻJFTMùHUT ĻOFBUTUâKJFUĻCùSOVT
BVUPNBtăOâĻCF[ĻV[SBVE[ăCBT
1JFWJFOPKJFUĻLBCFMJĻQJFĻWJFOBTĻOPĻBVUPNP
CJĮBĻĻ7ĻLPOUBLUMJH[EâNĻVOĻJFEBSCJOJFU
BVUPNPCJMJ
*FEBSCJOJFUĻLPNQSFTPSV ĻQâSTMùE[PUĻTMùE[J
QP[ăDJKâĻ+
58#4ÿ)+
4KGRWRKGUĹMPġÝCPC
"VUPNPCJĮBĻPSJīJOâMâTĻSJFQBTĻWBSĻQJFTÜLOùUĻBS
LPNQSFTPSV
,PNQSFTPSTĻJSĻKâJ[TMùE[Ļ1âSMJFDJOJFUJFT ĻLB
TMùE[JTĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻĻVOĻOPWJFUPKJFU
LBCFMJĻVOĻHBJTBĻtĮÜUFOJ
"UTLSÜWùKJFUĻWFOUJĮBĻQSFUQVUFLĮVĻV[HBMJĻVO
JFTLSÜWùKJFUĻHBJTBĻtĮÜUFOFTĻWFOUJĮBĻTBWJF
OPKVNVĻMăE[ĻHBMBNĻSJFQBTĻHBJTBĻWFOUJĮB
WăUOù
$4ÿ&+0ó,7/5
1âSLBStBOBTĻSJTLTĻ,PNQSFTPSTĻOFESăLTU
EBSCPUJFTĻJMHâLĻQBSĻĻNJOÜUùN
4ÜLOùKJFUĻSJFQVĻMăE[ĻTQJFEJFOBN ĻLâETĻJS
OPSâEăUTĻSJFQVĻTQJFEJFOBĻUBCVMâ ĻTLBUăU
MQQĻĻ +BĻTQJFEJFOTĻJSĻQâSâLĻBVHTUT
BUCSăWPKJFUĻHBJTV ĻJ[NBOUPKPUĻTQJFEJFOB
WâSTUV
*[TMùE[JFUĻLPNQSFTPSVĻ"UWJFOPKJFUĻHBJTB
tĮÜUFOJĻVOĻLBCFMJ
6[TUâEJFUĻQSFUQVUFLĮVĻV[HBMJĻBUQBLBĮĻWJFUâ
"VUPNBtăOBTĻJ[QMÜEFTĻHâ[VĻJFFMQPtBOBĻWBS
BQESBVEùUĻE[ăWăCVĻ/FLâEâĻHBEăKVNâ
OFĮBVKJFUĻE[JOùKBNĻEBSCPUJFTĻTMùHUâTĻUFMQâT
WBJĻUFMQâTĻCF[ĻQJFUJFLBNBTĻWFOUJMâDJKBT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4KVGĮKWPTKGRCU
2ęTFWTVCUTKGRCUCXęTKLCUTGOQPVU 6/- -QORQPGPVWKGXKGVQÝCPCCVRCMCīRWVW
DNQMCPQFCNĦLWOQU
.ĦOġLQÝęÝĨKFTWOCVXGTVPGUOCKĮC
/PNBJOJFUĻCMăWùKPtâĻtĸJESVNBĻQVEFMJ ĻLBEĻUâT
EFSăHVNBĻUFSNJĪtĻJSĻCFJE[JFTĻ"SĻWFDPĻQVEFMJ
BQFKJFUJFT ĻLâĻBSĻBQLâSUùKBJĻWJEFJĻCăTUBNJFN
BULSJUVNJFN
$4ÿ&+0ó,7/5
1VEFMFĻTBUVSĻĻFUBOPMVĻVOĻEBCăHPĻHVNJ
KBTĻQJFOTVMV
#ăTUBNBĻOPSătBOBTĻHBEăKVNâĻ4BTLBSPUJFT
BSĻâEV ĻWBSĻJ[SBJTăUĻBMFSīJTLVĻSFBLDJKV
XGTUKLC
XGTUKLC
/FQJFĮBVKJFUĻOPOâLtBOVĻV[ĻâEBTĻVOĻBDăT
,PNQPOFOUJĻKâJFWJFUPĻQVUVĻCMPLBĻOPEBMăKVNPT
tâEâĻTFDăCâ
(MBCâKJFUĻCùSOJFNĻOFQJFFKBNâĻWJFUâ
,PNQPOFOUJĻKâJFWJFUPĻQVUVĻCMPLBĻOPEBMăKVNPT
tâEâĻTFDăCâ
,POUBLUMJH[EBTĻV[HSJFxĪVĻBUTMùHB
7JMLtBOBTĻDJMQBLPOUBLUMJH[EBTĻV[HSJFxĪV
BUTMùHB
1VEFMF
1VEFMFĻ JFTQJFTUBĻTâOPT
5.,ĻLPNQMFLUT
7JMLtBOBTĻDJMQB
5.,ĻLPNQMFLUT
%PNLSBUT
1JMUVWF
%PNLSBUT
4FtTUÜSBĻV[HSJFxĪVĻBUTMùHB
7JMLtBOBTĻJFLâSUB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4KVGĮKWPTKGRCU
%[JOùKBĻOPEBMăKVNT
-VLUVSJ
-PHVĻUăSăUâKBĻTMPUJĪBTĻVOĻNB[HâtBOBTĻtĸăEVNT
"LVNVMBUPST
%SPtJOâUâKJ
"VUPNBtăOBTĻBQSÜQF
5&)/*4,ĂĻ"1,01&Ļ6/Ļ4&37*44
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&\KPġLCPQFCNĦLWOU
8KURęTĦIK
8QNXQCRMQRGURTQITCOOC
-BJĻV[UVSùUVĻBVUPNBtăOVĻQùDĻJFTQùKBTĻESPtV
JFWùSPKJFUĻ7PMWPĻBQLPQFTĻQSPHSBNNV ĻLâ
OPSâEăUTĻBQLPQFTĻVOĻHBSBOUJKBTĻHSâNBUJĪâ
7PMWPĻJFTBLBĻUFIOJTLâTĻBQLPQFTĻVOĻTFSWJTB
EBSCVTĻV[UJDùUĻ7PMWPĻQJMOWBSPUBNĻTFSWJTBN
7PMWPĻSFNPOUEBSCOăDâTĻJSĻBUCJMTUPtTĻQFSTP
OâMT ĻTQFDJâMJFĻEBSCBĻSăLJĻVOĻBQLPQFTĻMJUFSB
UÜSB ĻLBTĻHBSBOUùĻWJTBVHTUâLPĻBQLPQFTĻLWBMJ
UâUJ
58#4ÿ)+
$4ÿ&+0ó,7/5
"UDFSJFUJFT ĻLBĻSBEJBUPSBĻWFOUJMBUPSTĻ BUSP
EBTĻE[JOùKBĻOPEBMăKVNBĻQSJFLtQVTù ĻBJ[
SBEJBUPSB ĻWBSĻTâLUĻEBSCPUJFTĻBVUPNâUJTLJ
QùDĻUBN ĻLBEĻE[JOùKTĻLâEVĻMBJLVĻJSĻCJKJT
J[TMùHUT
7JFONùSĻV[UJDJFUĻE[JOùKBĻUăSătBOVĻBVUPTFS
WJTBĻEBSCJOJFLJFNĻ+BĻE[JOùKTĻJSĻLBSTUT
QBTUâWĻBJ[EFHtBOâTĻESBVEJ
&\KPġLCRęTUGICCVXġTÝCPCWP
CK\XġTÝCPC
-BJĻCÜUVĻTQùLâĻ7PMWPĻHBSBOUJKB ĻQâSCBVEJFU
VOĻJFWùSPKJFUĻ"QLPQFTĻVOĻHBSBOUJKBTĻHSâNB
UJĪâĻTOJFHUPTĻOPSâEăKVNVT
"J[WFSPUĻE[JOùKBĻQâSTFHV ĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLB
UBTĻLâSUăHJĻOPGJLTùKBT
3FHVMâSJĻQâSCBVEJFUĻtăTĻFĮĮBTĻVOĻtĸJESVNVT
QJFNùSBN ĻV[QJMEPUĻEFHWJFMV
1BCăEJFUĻTQSÜEVĻQBĻLSFJTJĻVOĻBUWFSJFUĻE[J
OùKBĻQâSTFHVĻ 4QSÜEBĻâĸJTĻBUSPEBTĻTUBSQ
QSJFLtùKPĻMVLUVSJĻVOĻSFxīJ ĻTLBUăUĻBUUùMV
$4ÿ&+0ó,7/5
4GIWNęTKRęTDCWFKGV
p %[FTùtBOBTĻtĸJESVNT
p %[JOùKBĻFĮĮB
p .B[HâtBOBTĻtĸăEVNT
1BHSJF[JFUĻSPLUVSJĻQVMLTUFĪSâEăUâKVĻLVTUă
CBTĻWJS[JFOâĻQBSĻBQNùSBNĻĻHSâEJFN
+ÜTĻE[JSEùTJFU ĻLBEĻBJ[TMùHTĻBUCSăWPTJFT
&\KPĘLCRđTUGICCVXĘTÞCPCUTQMVWTKUXKGPOĘTCVTQ
FCUMTGKUCLđRWUĘ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&\KPġLCPQFCNĦLWOU
&\KPġLCPQFCNĦLWOURęTUMCVU
3FMFKVĻVOĻESPtJOâUâKVĻCMPLT
&\KPġLCGīīCUNĦOGĮCRęTDCWFG
(BJTBĻGJMUST
$4ÿ&+0ó,7/5
"J[EFE[FTĻTJTUùNBJĻJSĻĮPUJĻBVHTUTĻTQSJFHVNT
VOĻKBVEBTĻJ[WBEFĻ"J[EFE[FTĻTJTUùNBT
TQSJFHVNTĻJSĻĮPUJĻCăTUBNTĻ7FJDPUĻEBSCVT
E[JOùKBĻOPEBMăKVNâ ĻBVUPNBtăOBTĻFMFLUSP
TJTUùNBJĻWJFONùSĻKâBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ ĻTLB
UăUĻMQQĻ
&\KPĘLCPQFCNĝLWOCK\UMCVUXCTDĨVCVÞķKTĝIUCVMC
TĝDđPQF\KPĘLCXCTKCPVC
/FQJFTLBSJFUJFTĻBJ[EFE[FTĻTWFDFJĻWBJ
JOEVLDJKBTĻTQPMFJ ĻLBNùSĻBVUPNBtăOBTĻFMFL
USPTJTUùNBĻBUSPEBTĻQP[ăDJKâĻ++ĻWBJĻLBNùS
E[JOùKTĻJSĻLBSTUT
%[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻJ[QMFtBOâTĻUWFSUOF
"QTLBMPtBOBTĻtĸăEVNBĻJFQJMEătBOB
7PMWPĻJFTBLBĻ$BTUSPMĻFĮĮVĻJ[TUSâEâKVNVT
#SBVDPUĻOFMBCWùMăHPTĻBQTUâLĮPT ĻTLBUăU
MQQĻ
3BEJBUPST
%[JOùKBĻFĮĮBTĻNùSTUJFOJT
%[JOùKBĻFĮĮBĻJFQJMEătBOB
#SFNxVĻVOĻTBKÜHBĻtĸJESVNBĻUWFSUOFĻ BUSP
EBTĻWBEăUâKBĻQVTù
"LVNVMBUPST
%[JOùKJĻBSĻFMFLUSPOJTLPĻFĮĮBTĻMăNFĪBĻTFOTPSVĻOBWĻBQSăLPUJĻBSĻNùSTUJFOJĻ ĻDJMĻEă[FĮE[JOùKJ 6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&\KPġLCPQFCNĦLWOU
58#4ÿ)+
-BJĻWBSùUVĻJFWùSPUĻE[JOùKBĻBQLPQFTĻJOUFSWâ
MVT ĻWJTJĻE[JOùKJĻSÜQOăDâĻJSĻQJFQJMEăUJĻBSĻăQBtJ
QJFMâHPUVĻTJOUùUJTLVĻE[JOùKBĻFĮĮVĻ&ĮĮBĻJS
J[WùMùUBĻĮPUJĻSÜQăHJ ĻĪFNPUĻWùSâĻBQLPQFT
JOUFSWâMVT ĻJFEBSCJOâtBOBTĻăQBtăCBT ĻEFH
WJFMBTĻQBUùSJĪVĻVOĻJFUFLNJĻV[ĻWJEJ
-BJĻTQùLâĻCÜUVĻJFUFJDBNJFĻBQLPQFTĻJOUFS
WâMJ ĻKâMJFUPĻBQTUJQSJOâUBĻE[JOùKBĻFĮĮBĻ(BO
FĮĮBTĻV[QJMEFJ ĻHBOĻOPNBJĪBJĻJ[NBOUPKJFU
UJLBJĻJFUFJLUPĻFĮĮBTĻLBUFHPSJKV ĻQSFUùKâĻHBEă
KVNâĻWBSBUĻJFUFLNùUĻFLTQMVBUâDJKBTĻJMHVNV
JFEBSCJOâtBOBTĻăQBtăCBT ĻEFHWJFMBTĻQBUù
SJĪVĻVOĻJFUFLNJĻV[ĻWJEJ
7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPOĻOFV[ĪFNBTĻOFLâEV
BUCJMEăCVĻBVUPNPCJĮBĻHBSBOUJKBTĻMBJLâ ĻKBĻOBW
MJFUPUBĻOPSâEăUâTĻLBUFHPSJKBTĻVOĻWJTLP[JUâUFT
E[JOùKBĻFĮĮB
ĮJFNĻJSĻBCJĻWBSJBOUJĻ-BJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâ
DJKV ĻTB[JOJFUJFTĻBSĻ7PMWPĻJ[QMBUăUâKV
.BJOJFUĻE[JOùKBĻFĮĮVĻVOĻFĮĮBTĻGJMUSVĻTBTLBĪâĻBS
HSâNBUJĪâĻ"QLPQFĻVOĻHBSBOUJKBĻOPSâEăUBKJFN
JOUFSWâMJFN
%SăLTUĻJ[NBOUPUĻBSăĻBVHTUâLBTĻLMBTFTĻFĮĮV
OFLâĻOPUFJLUTĻ+BĻJ[NBOUPKBUĻBVUPNBtăOV
BQHSÜUJOâUBTĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮPT Ļ7PMWP
JFTBLBĻMJFUPUĻBVHTUâLBTĻLBUFHPSJKBTĻFĮĮV ĻTLBUăU
MQQĻ
&ĮĮBTĻMăNFĪBĻQâSCBVEFĻKBVOBJĻBVUPNBtăOBJĻJS
ăQBtJĻTWBSăHBĻQJSNTĻQJSNâTĻMBJLBĻHSBGJLâĻQBSF
E[ùUâTĻFĮĮBTĻNBJĪBT
7PMWPĻJFTBLBĻQâSCBVEăUĻFĮĮBTĻMăNFOJĻJLĻQùD
ĻĻLNĻ7JTQSFDă[âLĻNùSăKVNVTĻWBSĻWFJLU
BVLTUBNĻE[JOùKBNĻQJSNTĻUâĻJFEBSCJOâtBOBT
.ùSăKVNTĻCÜTĻOFQBSFJ[T ĻKBĻUPĻWFJLTĻV[SFJ[ĻQùD
E[JOùKBĻJ[TMùHtBOBTĻ.ùSTUJFOJTĻOPSâEăT ĻLB
MăNFOJTĻJSĻQâSâLĻ[FNT ĻKPĻFĮĮBĻWùMĻOBWĻQBHVWVTJ
BJ[UFDùUĻBUQBLBĮĻV[ĻLBSUFSJ
1BSĻUJMQVNJFN TLBUăUĻMQQĻĻVOĻUVSQNâL
&\KPġLUCTGīīCUOġTUVKGPK
7PMWPĻJ[NBOUPĻEBxâEBTĻCSăEJOâtBOBTĻTJTUù
NBT ĻLBTĻ[JĪPĻQBSĻ[FNVBVHTUVĻFĮĮBTĻMăNFOJ
WBJĻ[FNVBVHTUVĻFĮĮBTĻTQJFEJFOVĻ%BxJFN
WBSJBOUJFNĻJSĻFĮĮBTĻTQJFEJFOBĻTFOTPSTĻVOĻUâEâ
HBEăKVNâĻUJFLĻJ[NBOUPUBĻFĮĮBTĻTQJFEJFOBĻMBN
QJĪBĻ$JUJFNĻWBSJBOUJFNĻJSĻFĮĮBTĻMăNFĪBĻTFO
TPST ĻVOĻUBEĻWBEăUâKTĻUJFLĻJOGPSNùUTĻBSĻCSăEJOâ
KVNBĻTJNCPMVĻLPOUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻQBOFĮB
DFOUSâĻLâĻBSăĻBSĻUFLTUVĻEJTQMFKâĻ%BxJFNĻNPEF
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻCFO[ăOBĻE[JOùKJFNĻVOĻĻDJMĻEă[FĮE[JOùKJFN
G021737
7PMWPĻJFTBLBĻFĮĮBTĻNBJĪVĻWFJLUĻBVUPSJ[ùUâ
7PMWPĻTFSWJTâ
'ĹĹCUNĝOGPKOLđDĨVUVCTR/+0WP/#:CV\ĝOĘO
/ĘTUVKGPKUWPW\RKNFGUECWTWNĝVG
/ġTĦLWOWXGKMÝCPCWPW\RKNFĦÝCPC
XCLCF\ĦDCUICFĦLWOę
/PESPtJOJFU ĻMBJĻBVUPNPCJMJTĻCÜUVĻOPWJF
UPUTĻMăE[FOJĻ1ùDĻE[JOùKBĻJ[TMùHtBOBTĻJS
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&\KPġLCPQFCNĦLWOU
TWBSăHJĻOPHBJEăUĻĻNJOÜUFT ĻMBJĻĮBVUVĻFĮĮBJ
TBUFDùUĻBUQBLBĮĻLBSUFSă
&\KPġLUCTGNGMVTQPKUMWGīīCUNĦOGĮC
UGPUQTW
*[WFMDJFUĻNùSTUJFOJĻVOĻOPTMBVLJFUĻUăSV
7ùMSFJ[ĻJFWJFUPKJFUĻNùSTUJFOJ
*[WFMDJFUĻUPĻVOĻQâSCBVEJFUĻMăNFOJ
+BĻMăNFOJTĻJSĻUVWVĻ/+0ĻBU[ăNFJ ĻKâJFQJMEB
ĻMJUSJĻ+BĻMăNFOJTĻJSĻJFWùSPKBNJĻOPLSJUJFT
[FNĻtăTĻBU[ăNFT ĻJSĻOFQJFDJFtBNTĻMJFMâLT
EBVE[VNTĻFĮĮBT
7BKBE[ăCBTĻHBEăKVNâĻWùMSFJ[ĻQâSCBVEJFU
MăNFOJĻQùDĻUBN ĻLBEĻFTBUĻOPCSBVDJTĻOFMJFMV
BUUâMVNVĻ1ùDĻUBNĻBULâSUPKJFUĻĻĻĻEBS
CăCV
$4ÿ&+0ó,7/5
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFJFQJMEJFUĻUâ ĻLBĻUJFL
QâSTOJFHUBĻBU[ăNFĻ/#:Ļ-ăNFOJTĻOFLâEâ
HBEăKVNâĻOFESăLTUĻBUSBTUJFTĻWJSTĻ/#:ĻWBJ
[FNĻ/+0 ĻQSFUùKâĻHBEăKVNâĻWBSĻSBTUJFTĻE[J
OùKBĻCPKâKVNJ
$4ÿ&+0ó,7/5
/FJ[MFKJFUĻFĮĮVĻV[ĻLBSTUBKâNĻJ[QMÜEFTĻDBVSV
MùNĻĻQBTUâWĻBJ[EFHtBOâTĻSJTLT
2KGNKGÞCPCUECWTWNG
+VNTĻOBWĻKâWFJDĻOFLâEBTĻBSĻE[JOùKBĻFĮĮVĻTBJTUă
UBTĻEBSCăCBT ĻQJSNTĻEJTQMFKâĻOBWĻQBSâEăKJFT
[JĪPKVNTĻ4LBUJFUĻBUUùMVĻUâMâL
&KURNGLC\KĺQLWOUWPFKCITCOOC-TGKUđURWUGU
FKURNGLđKTTGF\COU&KIKVCNMQODKPĘVCKUKPUVTW
OGPVWRCPGNKUDGVNCDđURWUGUFKURNGLđ#PCNQI
MQODKPĘVCKUKPUVTWOGPVWRCPGNKU
1B[JĪPKVNT
%[JOùKBĻFĮĮBTĻMăNFOJT
/PUFJLUâNĻBVUPNBtăOâNĻFĮĮBTĻMăNFOJĻWBSĻQâS
CBVEăU ĻJ[NBOUPKPUĻFMFLUSPOJTLPĻFĮĮBTĻMăNFĪB
TFOTPSVĻBSĻăLtĸSBUV ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻJ[TMùHUT
TLBUăUĻMQQĻ
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻ,ęXGKEGīīCU
CRMQRG ĻCSBVDJFUĻV[ĻSFNPOUEBSCOăDV
*FTQùKBNT ĻFĮĮBTĻMăNFOJTĻJSĻQâSâLĻBVHTUT
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻĻDJMĻEă[FĮE[JOùKJFN
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&\KPġLCPQFCNĦLWOU
58#4ÿ)+
+BĻQBSâEâTĻ[JĪPKVNTĻ<GOUGīīCUNĦOGPKU
+GRKNFKGVNKVTWU ĻJFQJMEJFUĻUJLBJĻ ĻMJUSVT
2+'<ÿ/'
1BHSJF[JFUĻăLtĸSBUVĻV[ĻLSFJTâTĻQVTFTĻTWJS
TMùExBĻQP[ăDJKâĻ/QVQTGNNCUNÔO
)CKFKGV
1BSâEâTĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻE[JOùKBĻFĮĮBT
MăNFOJ
&\GUġÝCPCUÝĨKFTWOU
.ĦOGĮCRęTDCWFGWPRCRKNFKPęÝCPC
4JTUùNBĻOPTBLBĻFĮĮBTĻMăNFOJĻUJLBJĻCSBVLtB
OBTĻMBJLâĻ4JTUùNBĻOFWBSĻV[SFJ[ĻOPUFJLU
J[NBJĪBT ĻLBTĻSPEBTĻFĮĮVĻJFQJMEPUĻWBJĻJ[MFKPU
-BJĻFĮĮBTĻMăNFĪBĻSâEăKVNTĻCÜUVĻQBSFJ[T
BVUPNPCJMJNĻKâOPCSBVDĻBQNùSBNĻĻLNI
$4ÿ&+0ó,7/5
/FJFQJMEJFUĻWBJSâLĻFĮĮBT ĻKBĻJFQJMEFTĻMăNFOJT
ĻWBJĻ ĻJSĻUâET ĻLâĻSFE[BNTĻBUUùMâĻ-ăNF
OJTĻOFLâEâĻHBEăKVNâĻOFESăLTUĻBUSBTUJFTĻWJST
/#:ĻWBJĻ[FNĻ/+0 ĻQSFUùKâĻHBEăKVNâĻWBS
SBTUJFTĻE[JOùKBĻCPKâKVNJ
$4ÿ&+0ó,7/5
/FJ[MFKJFUĻFĮĮVĻV[ĻLBSTUBKâNĻJ[QMÜEFTĻDBVSV
MùNĻĻQBTUâWĻBJ[EFHtBOâTĻSJTLT
%KRCTKCR\ĝOĘW\RKNFGUNĝOGPK0GKGRKNFKGVXCK
TđMGĹĹCULCVKGMTđFĝVUW\RKNFGUNĝOGPKU XCK +GVGKECOCKUW\RKNFGUNĝOGPKUKT&KURNGLCRC\KĺQ
LWOUWPFKCITCOOC-TGKUđURWUGUFKURNGLđKT
TGF\COU&KIKVCNMQODKPĘVCKUKPUVTWOGPVWRCPGNKU
DGVNCDđURWUGUFKURNGLđ#PCNQIMQODKPĘVCKU
KPUVTWOGPVWRCPGNKU
'īīCUNĦOGĮCOġTĦÝCPC
+BĻKâQâSCBVEBĻFĮĮBTĻMăNFOJT ĻUBTĻJSĻKâEBSB ĻWFJ
DPUĻEBSCăCBTĻUâMâLĻBQSBLTUăUBKâĻTFDăCâ
"LUJWùKJFUĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKVĻ++ ĻTLBUăU
MQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
,BEĻWFJDBUĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻQBQJMEJOâ
tBOV ĻJFWùSPKJFUĻOPSâEăKVNVTĻV[ĻJFQBLPKVNBĻ*S
TWBSăHJ ĻMBJĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻVOĻÜEFOT
NBJTăKVNTĻJSĻQBSFJ[âTĻBUUJFDăCâTĻVOĻBUCJMTU
MBJLBĻBQTUâLĮJFNĻ/FLBEĻOFQBQJMEJOJFUĻUJLBJĻBS
ÜEFOJĻ4BTBMtBOBTĻSJTLTĻQBMJFMJOâT ĻKBĻE[FTùtB
OBTĻtĸJESVNBĻLPODFOUSâUBĻEBVE[VNTĻJSĻQâSâL
MJFMTĻWBJĻQâSâLĻNB[T
$4ÿ&+0ó,7/5
%[FTùtBOBTĻtĸJESVNTĻWBSĻCÜUĻĮPUJĻLBSTUT
+BĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻMăNFOJTĻJSĻKâQBQJM
EJOB ĻLBEĻE[JOùKTĻJSĻEBSCBĻUFNQFSBUÜSâ
BUTLSÜWùKJFUĻJ[QMFtBOâTĻUWFSUOFTĻWâDJĪV
MùOâN ĻMBJĻBUCSăWPUVĻMJFLPĻTQJFEJFOV
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&\KPġLCPQFCNĦLWOU
*OGPSNâDJKVĻQBSĻUJMQVNJFNĻVOĻTUBOEBSUVT ĻLBT
BUUJFDBTĻV[ĻÜEFOTĻLWBMJUâUJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
4GIWNęTKRęTDCWFKGVF\GUġÝCPCU
ÝĨKFTWOW
%[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻMăNFOJNĻKâCÜUĻTUBSQ
BU[ăNùNĻ/+0ĻVOĻ/#:ĻV[ĻJ[QMFtBOâTĻUWFSUOFT
+BĻTJTUùNBĻOBWĻQJFUJFLBNJĻQJFQJMEăUB ĻWBS
SBTUJFTĻBVHTUBĻUFNQFSBUÜSB ĻLBTĻSBEBĻE[JOùKB
CPKâKVNBĻSJTLV
58#4ÿ)+
$TGOäWWPUCLĹICÝĨKFTWOU
p
"VHTUTĻIMPSB ĻIMPSăEBĻVOĻDJUVĻTâĮV
TBUVSTĻWBSĻJ[SBJTăUĻE[FTùtBOBTĻTJTUùNBT
LPSP[JKV
.ĦOGĮCRęTDCWFĦÝCPC
p
7JFONùSĻMJFUPKJFUĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNV
LBTĻTBUVSĻQSFULPSP[JKBTĻMăE[FLMJ ĻLâĻUP
JFTBLBĻ7PMWP
p
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻE[FTùtBOBTĻtĸJE
SVNBĻNBJTăKVNTĻTBTUâWĻOPĻĻÜEFOT
VOĻĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNB
p
4BKBVDJFUĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNVĻBS
BQTUJQSJOâUBTĻLWBMJUâUFTĻLSâOBĻÜEFOJĻ+B
tBVCâUJFTĻQBSĻÜEFOTĻLWBMJUâUJ ĻJ[NBOUP
KJFUĻKBVĻTBKBVLUVĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNV
BUCJMTUPtJĻ7PMWPĻJFUFJLVNJFN
p
.BJOPUĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNVĻWBJĻE[F
TùtBOBTĻTJTUùNBTĻTBTUâWEBĮBT ĻJ[TLB
MPKJFUĻE[FTùtBOBTĻTJTUùNVĻBSĻBQTUJQSJ
OâUBTĻLWBMJUâUFTĻLSâOBĻÜEFOJĻWBJĻKBV
TBKBVLUVĻE[FTùtBOBTĻtĸJESVNV
p
%[JOùKVĻESăLTUĻEBSCJOâUĻUJLBJĻUBE ĻKBĻE[F
TùtBOBTĻTJTUùNBĻJSĻQBSFJ[JĻV[QJMEăUB
1SFUùKâĻHBEăKVNâĻQâSâLĻBVHTUBĻUFNQF
SBUÜSBĻWBSĻJ[SBJTăUĻDJMJOESBĻHBMWBTĻCPKâ
KVNVĻ QMBJTV ĻSJTLV
#SFNxVĻVOĻTBKÜHBĻtĸJESVNBNĻJSĻLPQùKB
UWFSUOFĻ-ăNFOJNĻKâCÜUĻTUBSQĻ/+0ĻVOĻ/#:
BU[ăNùN ĻLBTĻSFE[BNBTĻUWFSUOFTĻJFLtQVTù
3FHVMâSJĻQâSCBVEJFUĻMăNFOJ
/PNBJOJFUĻCSFNxVĻtĸJESVNVĻJLĻQùDĻEJWJFN
HBEJFNĻWBJĻLBUSâĻPUSBKâĻLâSUùKâTĻBQLPQFT
SFJ[ù
*OGPSNâDJKBĻQBSĻUJMQVNJFNĻVOĻJFUFJDBNPĻtĸJE
SVNBĻLBUFHPSJKV ĻTLBUăUĻMQQĻĻfĸJESVNT
LBUSVĻHBEVĻKâNBJOBĻUâEJFNĻBVUPNPCJĮJFN ĻLBT
CSBVDĻBQTUâLĮPT ĻLVSPTĻOFQJFDJFtBNBĻTUSBVKB
VOĻCJFxBĻCSFN[ùtBOB ĻCSBVDPUĻLBMOPTĻWBJĻUSP
QJTLâĻLMJNBUâĻBSĻBVHTUVĻNJUSVNBĻMăNFOJ
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻCSFNxVĻtĸJESVNBĻMăNFOJTĻJSĻ[FNĻCSFNxV
tĸJESVNBĻUWFSUOFTĻ/+0ĻMăNFĪB ĻBQUVSJFU
BVUPNBtăOVĻVOĻV[QJMEJFUĻCSFNxVĻtĸJESVNV
7PMWPĻJFTBLBĻV[UJDùUĻCSFNxVĻtĸJESVNB
[VEVNBĻDùMPĪBĻOPTLBJESPtBOVĻBVUPSJ[ùUBN
7PMWPĻTFSWJTBN
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&\KPġLCPQFCNĦLWOU
+GRKNFĦÝCPC
)CKUCMQPFKEKQPġÝCPCUUKUVġOC
-īĹOLWPQXġTÝCPCWPTGOQPVU
(BJTBĻLPOEJDJPOùUâKBĻTJTUùNBĻTBUVSĻGMVPSFTDù
KPtVTĻJ[TFLPtBOBTĻMăE[FLĮVTĻ.FLMùKPUĻOPQMÜ
EFT ĻJ[NBOUPKJFUĻVMUSBWJPMFUPĻHBJTNV
7PMWPĻJFTBLBĻTB[JOâUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWP
TFSWJTV
$4ÿ&+0ó,7/5
$TGOåWÞķKFTWOCVXGTVPGUCVTCÞCPđUXKGVC
fĸJESVNBĻUWFSUOFĻJSĻBJ[TBSHâUBĻ[FNĻQâSWBMLB
E[JOùKBĻOPEBMăKVNâĻWJSTĻBVLTUâTĻEBĮBTĻ7JT
QJSNTĻKâOPĪFNĻBQBĮBJTĻQâSTFHT ĻVOĻUJLBJĻUBE
WBSĻQJFLĮÜUĻUWFSUOFTĻWâLBN
1BHSJF[JFUĻVOĻBUWFSJFUĻWâLV ĻLBTĻBUSPEBT
V[ĻQâSTFHB
"UTLSÜWùKJFUĻUWFSUOFTĻWâDJĪVĻVOĻV[QJMEJFU
tĸJESVNVĻ-ăNFOJNĻKâCÜUĻTUBSQĻ/+0ĻVO
/#:ĻBU[ăNùN ĻLBTĻBUSPEBTĻUWFSUOFTĻJFLt
QVTù
58#4ÿ)+
/FBJ[NJSTUJFUĻV[MJLUĻBUQBLBĮĻWâDJĪV
(BJTBĻLPOEJDJPOùUâKBĻTJTUùNBĻTBUVSĻIFSNF
UJ[ùUVĻE[FTùUâKVĻ3BĻfăTĻTJTUùNBT
BQLPQJĻVOĻSFNPOUVĻESăLTUĻWFJLUĻUJLBJĻBVUPSJ
[ùUâĻTFSWJTâ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.WMVWTK
8KURęTĦIK
7JTBTĻTQVME[FTĻJSĻOPSâEăUBT ĻTLBUăUĻMQQĻ
fBKâĻTBSBLTUâĻV[TLBJUăUBTĻTQFDJâMPĻTQVMExVĻVO
DJUVĻHBJTNBTĻBWPUV ĻLVSVĻNBJĪVĻJFTQùKBNT
WFJLUĻUJLBJĻTFSWJTâ ĻBUSBtBOâTĻWJFUBT
p "LUăWJFĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFĻMVLUVSJĻĻ"#LTFOPOBĻMVLUVSJ
p 4âOVĻQBHSJF[JFOBĻSâEăUâKJ ĻTâOVĻTQPHVĮJ
p 1JFUVWPtBOâTĻBQHBJTNPKVNTĻTâOVĻTQPHV
ĮPT
p (BCBSăUMVLUVSJ ĻBJ[NVHVSù
p 4âOVĻHBCBSăUMVLUVSJĻBJ[NVHVSù
p #SFNxVĻTJHOâMMVLUVSJTĻWJSTĻBJ[NVHVSùKâ
TUJLMB
p 4BMPOBĻVOĻCBHâxBTĻOPEBMăKVNBĻBQHBJTNP
KVNT
p $JNEVĻOPEBMăKVNBĻBQHBJTNPKVNT
p (BJTNBTĻEJPxVĻMVLUVSJ ĻWJTQâSùKJF
$4ÿ&+0ó,7/5
"VUPNBtăOâNĻBSĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFNĻMVL
UVSJFNĻLTFOPOBĻMVLUVSVĻNBJĪBĻKâWFJDĻTFS
WJTâ ĻJFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻTFSWJTâĻ"S
LTFOPOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFNĻKâSăLPKBT
âSLâSUăHJĻQJFTBSE[ăHJ ĻKPĻUJFĻJSĻBQSăLPUJĻBS
BVHTUBĻTQSJFHVNBĻJFSăDJ
$4ÿ&+0ó,7/5
2TKGMÝġLQURWNFäWCVTCÝCPęUXKGVC
"VUPNBtăOBTĻFMFLUSPTJTUùNBJĻKâBUSPEBT
BUTMùHBTĻQP[ăDJKâĻ ĻTLBUăUĻMQQĻ
58#4ÿ)+
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFQJFTLBSJFUJFTĻTQVMExV
TUJLMBNĻBSĻQJSLTUJFNĻ1JSLTUVĻBUTUâUJFĻUBVLBJ
OJFĻOPTQJFEVNJĻLBSTUVNâĻJ[HBSP ĻQâSLMâKPU
BUTUBSPUâKVĻVOĻJ[SBJTPUĻCPKâKVNV
2+'<ÿ/'
+BĻLĮÜEBTĻ[JĪPKVNTĻOFJ[[ÜEĻQùDĻCPKâUâT
TQVME[FTĻNBJĪBT ĻJFTBLâNĻBQNFLMùUĻ7PMWP
QJMOWBSPUVĻTFSWJTV
(BCBSăUMVLUVSJTUâWHBJTNBTĻ HBJTNBTĻEJP
EFTĻLTFOPOBĻQSJFLtùKPTĻMVLUVSPT
5âMâTĻHBJTNBTĻTQVME[FTĻLTFOPOBĻQSJFLt
ùKPTĻMVLUVSPTQBQJMEVĻUâMâTĻHBJTNBTĻTQVM
E[FTĻLTFOPOBĻQSJFLtùKPTĻMVLUVSPT
5VWâTĻHBJTNBTĻTQVME[FTĻLTFOPOBĻQSJFLt
ùKPTĻMVLUVSPTLTFOPOBĻTQVME[FTĻLTFOPOB
QSJFLtùKPTĻMVLUVSPT
*OEJLBUPST
4âOVĻHBCBSăUMVLUVSJ
%JFOBTĻHBJUBTĻMVLUVSJĻ HBJTNBTĻEJPEFT ĻWBJ
TQVME[FTĻBULBSăCâĻOPĻWBSJBOUB
/PUFJLUJFNĻWBSJBOUJFN
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.WMVWTK
2TKGMÝġLKGNWMVWTK
7JTBTĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻTQVME[FTĻKâNBJOBĻDBVS
E[JOùKBĻOPEBMăKVNV ĻBUCSăWPKPUĻVOĻOPĪFNPU
WJTVĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJ
(BCBSăUMVLUVSJTUâWHBJTNBTĻ HBJTNBTĻEJP
EFTĻLTFOPOBĻQSJFLtùKPTĻMVLUVSPT
5âMâTĻHBJTNBTĻTQVME[FTĻLTFOPOBĻQSJFLt
ùKPTĻMVLUVSPTQBQJMEVĻUâMâTĻHBJTNBTĻTQVM
E[FTĻLTFOPOBĻQSJFLtùKPTĻMVLUVSPT
5VWâTĻHBJTNBTĻTQVME[FTĻLTFOPOBĻQSJFLt
ùKPTĻMVLUVSPTLTFOPOBĻTQVME[FTĻLTFOPOB
QSJFLtùKPTĻMVLUVSPT
*[ĪFNJFUĻJOTUSVNFOUVĻ 5PSYĻ ĻLBTĻBUSPEBT
CBHâxBTĻOPEBMăKVNâĻ[FNĻHSăEBTĻMÜLBT
*OEJLBUPST
Ļ"UTLSÜWùKJFUĻTLSÜWJ ĻJ[NBOUPKPUĻJOTUSV
NFOUVĻ 5PSYĻ 1BHSJF[JFUĻGJLTBUPSVĻQSFUùKJĻQVMLTUFĪSâ
EăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOBN
*[WFMDJFUĻMBVLâĻGJLTBUPSV
4âOVĻHBCBSăUMVLUVSJ
%JFOBTĻHBJUBTĻMVLUVSJĻ HBJTNBTĻEJPEFT ĻWBJ
TQVME[FTĻBULBSăCâĻOPĻWBSJBOUB
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
Ļ"UCSăWPKJFUĻQSJFLtùKâĻMVLUVSBĻLPSQVTV
QâSNBJĪVTĻTBTWFSPUĻUPĻVOĻWFMLPUĻV[ĻâSV
58#4ÿ)+
6[NBOJFUJFT ĻJ[ĪFNPUĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJ ĻMBJ
OFTBCPKâUVĻLâEVĻOPĻEFUBĮâN
*[DFMJFUĻE[JOùKBĻQâSTFHBĻBUEVSJ
Ļ/PTQJFEJFUĻSPLUVSJ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.WMVWTK
Ļ"UWJFOPKJFUĻTBWJFOPUâKV
6ęNQVWXQICKUOWNWMVWTK
6WXęUICKUOCU
"UWJFOPKJFUĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJ ĻTLBUăU
MQQĻ
/PMJFDJFUĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJĻV[ĻNăLTUBTĻWJS
TNBT ĻMBJĻOFTBTLSâQùUVĻMùDV
58#4ÿ)+
/FWFMDJFUĻFMFLUSăCBTĻWBEV ĻCFUĻHBOĻUJLBJ
TBWJFOPUâKV
/PNBJOJFUĻBUUJFDăHPĻTQVME[J ĻLâĻOPSâEăUT
1JSNTĻJFTMùHUĻMVLUVSVTĻWBJĻNBJOăUĻBUTMùHBT
QP[ăDJKV ĻKâV[TUâEBĻVOĻQBSFJ[JĻKâQJFWJFOPĻQSJFL
tùKBJTĻMVLUVSJT
4BTQJFEJFUĻâĸVTĻLPQâ
*[TQJFEJFUĻWâLV
/PNBJOJFUĻBUUJFDăHPĻTQVME[J ĻLâĻOPSâEăUT
/PĪFNJFUĻWâLV ĻTLBUăUĻMQQĻ
1BCăEJFUĻTQVME[FTĻMJH[EVĻV[ĻBVHtV ĻMăE[
UâĻBUCSăWPKBT
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
"VUPNPCJĮJĻBSĻIBMPHùOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.WMVWTK
6ęNęUICKUOCU
2CRKNFWVęNQICKUOWUVCTU
"UWJFOPKJFUĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJ ĻTLBUăU
MQQĻ
"UWJFOPKJFUĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJ ĻTLBUăU
MQQĻ
/PĪFNJFUĻWâLV ĻTLBUăUĻMQQĻ
/PĪFNJFUĻWâLV ĻTLBUăUĻMQQĻ
1BHSJF[JFUĻTQVME[FTĻMJH[EVĻQSFUùKJĻQVML
TUFĪSâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOBN
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
1BCăEJFUĻTQVME[FTĻMJH[EVĻV[ĻBVHtV ĻMăE[
UâĻJSĻBUWJFOPUB
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
"VUPNPCJĮJĻBSĻIBMPHùOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN
"VUPNPCJĮJĻBSĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
2CITKG\KGPCTęFĦVęLKOKTIQLQÝKICKUOCU
UKIPęNKRTKGMÝRWUġ
"UWJFOPKJFUĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJ ĻTLBUăU
MQQĻ
/PĪFNJFUĻWâLV
*FTQJFEJFUĻSPLUVSJĻV[ĻJFLtV
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.WMVWTK
)CDCTĦVNWMVWTKUVęXICKUOCU
5ęPWICDCTĦVNWMVWTK
&KGPCUICKUOCUNWMVWTK
"UWJFOPKJFUĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJ ĻTLBUăU
MQQĻ
"UWJFOPKJFUĻQSJFLtùKPĻMVLUVSJ ĻTLBUăU
MQQĻ
/PĪFNJFUĻWâLV
1BWFMDJFUĻV[ĻMFKVĻTQVME[FTĻMJH[EV
1BHSJF[JFUĻTQVME[FTĻMJH[EVĻQSFUùKJĻQVML
TUFĪSâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOBN
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
/PĪFNJFUĻWâLV
1BHSJF[JFUĻTQVME[FTĻMJH[EVĻQSFUùKJĻQVML
TUFĪSâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOBN
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
/FBUUJFDBTĻV[ĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN ĻKPĻUJFĻJSĻBQSăLPUJĻBSĻ-&%ĻMBNQâN
"UUJFDBTĻUJLBJĻV[ĻEJFOBTĻHBJUBTĻMVLUVSJFNĻBSĻTQVME[ùN
``
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.WMVWTK
#K\OWIWTGUURWNFäWCVTCÝCPęUXKGVC
/PĪFNJFUĻWâLV
1BHSJF[JFUĻTQVME[FTĻMJH[EVĻQSFUùKJĻQVML
TUFĪSâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOBN
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
#SFNxVĻTJHOâMMVLUVSJTĻ HBJTNBTĻEJPxV
(BCBSăUMVLUVSJĻ HBJTNBTĻEJPEFT
#SFNxVĻTJHOâMT
4âOVĻHBCBSăUMVLUVSJĻ HBJTNBTĻEJPEFT
1BHSJF[JFOBĻSâEăUâKJ
"UQBLBĮHBJUBTĻMVLUVSJT
"J[NVHVSùKBJTĻNJHMBTĻMVLUVSJT
.CORCUMQTRWUUCK\OWIWTġLCKU
*OEJLBUPSVT ĻCSFNxVĻTJHOâMMVLUVSVTĻVOĻBJ[NV
HVSFTĻMVLUVSVTĻWBSĻOPNBJOăUĻOPĻCBHâxBTĻOPEB
MăKVNBĻJFLtQVTFT
*[ĪFNJFUĻQPMTUFSùKVNâĻ ĻFTPtPĻMÜLV ĻLBT
BUSPEBTĻUBKâĻQBtâĻQVTù ĻLVSâĻCPKâUâĻTQVM
E[F
/PTQJFEJFUĻSPLUVSJĻV[ĻTâOJFN
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
*[ĪFNJFUĻJ[EFHVtPĻTQVME[J ĻTQJFxPUĻUPĻV[
JFLtVĻVOĻHSJFxPUĻQSFUùKJĻQVMLTUFĪSâEăUâKV
WJS[JFOBN
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.WMVWTK
#K\OWIWTġLCKUOKINCUNWMVWTKU
1BHSJF[JFUĻTQVME[FTĻUVSùUâKVĻQSFUùKJ
QVMLTUFĪSâEăUâKVĻLVTUăCBTĻWJS[JFOBN
*[WFMDJFUĻMBVLâĻTQVME[FTĻMJH[EV
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
2CUCäKGTCURQIWīCCRICKUOQLWOU
5SJKTUÜSăĻJFWJFUPKJFUĻ BQUVWFOJĻĻNNĻHBSV
USVMV ĻOB[JNĻMăE[ăHVĻQSJFLtNFUV ĻQJFNù
SBN ĻHBMEBĻOB[J
6[NBOăHJĻBUEBMJFU ĻMăE[ĻBVTUJĪBĻBUCSăWP
KBT
58#4ÿ)+
6[NBOJFUJFT ĻMBJĻOFTBCPKâUVĻLâEVĻOPĻEFUB
ĮâN
*FWJFUPKJFUĻTLSÜWHSJF[JĻ[FNĻBQBLtùKâTĻMBN
QBTĻMùDBTĻVOĻV[NBOăHJĻQBDFMJFUĻV[ĻBVHtV
NBMâĻFTPtPĻJ[DJMOăUJ
6[NBOăHJĻBUEBMJFUĻVOĻJ[ĪFNJFUĻMBNQBT
MùDV
*[NBOUPKPUĻLOBJCMFTĻBSĻQBHBSJOâUVĻQSJFLt
EBĮV ĻJ[WFMDJFUĻTQVME[JĻMBVLâĻV[ĻWJFOJFN
TâOJFNĻ/FTQJFEJFUĻLOBJCMFTĻQâSâLĻTQù
DăHJĻ1SFUùKâĻHBEăKVNâĻTUJLMTĻWBSĻTBQMăTU
/PNBJOJFUĻTQVME[JĻVOĻJFWJFUPKJFUĻWJTBT
EFUBĮBTĻBUQBLBĮĻBQHSJF[UâĻTFDăCâ
6GJPKUMKGRCTCOGVTKURWNF\GU
#RICKUOQLWOU
=9?#
8GKFU
5VWâTĻHBJTNBT#
)Ļ--
5âMâTĻHBJTNBT#
)
1BQJMEVĻUâMPĻHBJTNV
TUBST$
)Ļ--
1SJFLtùKJFĻQBHSJF
[JFOBĻSâEăUâKJ
):8
1SJFLtùKJFĻHBCBSăU
MVLUVSJ#
88Ļ--
1SJFLtùKJFĻTâOV
HBCBSăUMVLUVSJ
8:8Ļ--
%JFOBTĻHBJTNBTĻMVL
UVSJ%
188
4âOVĻQBHSJF[JFOB
SâEăUâKJ ĻTâOVĻTQP
HVĮJ%
8:8Ļ--
"J[NVHVSùKJFĻWJS
[JFOVĻSâEăUâKJ
1:8Ļ--
#SFNxVĻTJHOâMT
18Ļ--
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.WMVWTK
#RICKUOQLWOU
"
#
$
%
=9?#
8GKFU
"UQBLBĮHBJUBTĻMVLUV
SJT
18Ļ--
"J[NVHVSùKBJT
NJHMBTĻMVLUVSJT
)8Ļ--
4BVMFTTBSHBĻTQP
HVĮBĻBQHBJTNPKVNT
5ĻMJH[EB
8Y E
7BUJ
"VUPNPCJĮJĻBSĻIBMPHùOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN
"VUPNPCJĮJĻBSĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN
/PUFJLUJFNĻWBSJBOUJFN
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.QIWVĦTĦVęLCUNQVKĮCUWPOC\IęÝCPCUÝĨĦFWOU
.QIWVĦTĦVęLCUNQVKĮCU
#RMQRGUUVęXQMNKU
NPCJĮBĻFMFLUSPTJTUùNVĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâĻ+
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻBUTMùHBTĻQP[ăDJ
KâN ĻTLBUăUĻMQQĻ
.QIWVĦTĦVęLCUNQVKĮWOCKĮC
7ùMSFJ[ĻăTJĻOPTQJFEJFUĻ56#465612
'0)+0'ĻQPHV ĻMBJĻJFTUBUăUVĻBVUPNPCJĮB
FMFLUSPTJTUùNVĻBUTMùHBTĻQP[ăDJKâĻ
ĻTFLVOxVĻMBJLâĻQâSWJFUPKJFUĻMBCâTĻQVTFT
TWJSTMùE[JĻV[ĻBVHtVĻVOĻUVSJFUĻtBKâĻQP[ăDJKâ
BQUVWFOJĻĻTFLVOEJ
-PHVĻUăSăUâKVĻTMPUJĪBTĻQâSWJFUPKBTĻQP[ă
DJKâĻUBJTOJĻV[ĻBVHtV
6ĝTĝVđLWUNQVKĺCUCRMQRGURQ\ĝEKLđ
-BJĻWFJLUVĻOPNBJĪV ĻOPUăSăUVĻWBJĻQBDFMUVĻMPHV
UăSăUâKVĻTMPUJĪBTĻ QJFNùSBN ĻMBJĻOPTLSâQùUVĻMFEV
OPĻWùKTUJLMB ĻUâNĻKâBUSPEBTĻBQLPQFTĻQP[ăDJKâ
58#4ÿ)+
1JSNTĻOPWJFUPUĻUăSăUâKVĻTMPUJĪBTĻBQLPQFT
QP[ăDJKâ ĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻUâTĻOBWĻQJFTBMV
tBTĻQJFĻTUJLMB
įTJĻOPTQJFxPUĻ56#465612'0)+0'ĻQPHV ĻMBJ
JFTUBUăUVĻBVUPNPCJĮBĻFMFLUSPTJTUùNVĻBUTMùHBT
QP[ăDJKâĻ+Ļ WBJĻJFEBSCJOPUĻBVUPNPCJMJ ĻUăSăUâKV
TMPUJĪBTĻBUHSJFxBTĻTâLVNBĻQP[ăDJKâ
58#4ÿ)+
+BĻUăSăUâKVĻTMPUJĪBTĻJSĻBQLPQFTĻQP[ăDJKâ
BUMJFLUBTĻOPĻWùKTUJLMB ĻUâTĻKâQJFMJFDĻBUQBLBĮ
QJFĻWùKTUJLMB ĻVOĻUJLBJĻUBEĻTMPUJĪBTĻWBSùT
BUHSJF[UJFTĻTâLVNBĻQP[ăDJKâĻ5BTĻĮBVT
OPWùSTUĻE[JOùKBĻQâSTFHBĻLSâTBTĻOPTLSâQù
tBOV
*FWJFUPKJFUĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHVĻBJ[EF
E[FTĻTMùE[ăĻVOĻăTJĻOPTQJFEJFUĻ56#46
5612'0)+0'ĻQPHV ĻMBJĻJFTUBUăUVĻBVUP
/BWĻOFQJFDJFtBNTĻBVUPNPCJĮJFNĻBSĻ,FZMFTTĻGVOLDJKV
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.QIWVĦTĦVęLCUNQVKĮCUWPOC\IęÝCPCUÝĨĦFWOU
,BEĻUăSăUâKBĻTWJSBĻBUSPEBTĻBQLPQFTĻQP[ă
DJKâ ĻBUMPLJFUĻUPĻV[ĻBVHtVĻ1JFTQJFEJFU
TQJFEQPHV ĻLBTĻBUSPEBTĻV[ĻMPHVĻUăSăUâKB
TMPUJĪBTĻQBNBUOFTĻVOĻQBWFMDJFUĻUPĻâSâ
QBSBMùMJĻMPHVĻUăSăUâKBĻTWJSBJ
2+'<ÿ/'
5ăSăUâKVĻTMPUJĪVĻHBSVNTĻBUtĸJSBTĻ7BEăUâKB
QVTFTĻTMPUJĪBĻJSĻHBSâLBĻQBSĻQBTBxJFSB
QVTFTĻTMPUJĪV
*FCăEJFUĻJFLtâĻKBVOPĻMPHVĻUăSăUâKBĻTMPUJĪV
LBNùSĻTBE[JSEBNTĻLMJLtĸJT
.QIWVĦTĦVęLCUNQVKĮWOCKĮC
CK\OWIWTġLCKUNQIU
$4ÿ&+0ó,7/5
1âSMJFDJOJFUJFT ĻWBJĻMPHVĻUăSăUâKBĻTMPUJĪBĻJS
QBSFJ[JĻV[TUâEăUB
/PMPLJFUĻUăSăUâKBĻTWJSVĻBUQBLBĮĻQJFĻWùKTUJLMB
įTJĻOPTQJFxPUĻ56#465612'0)+0'ĻQPHV ĻMBJ
JFTUBUăUVĻBVUPNPCJĮBĻFMFLUSPTJTUùNVĻBUTMùHBT
QP[ăDJKâĻ+Ļ WBJĻJFEBSCJOPUĻBVUPNPCJMJ ĻUăSăUâKV
TMPUJĪBTĻOPĻBQLPQFTĻQP[ăDJKBTĻBUHSJFxBT
TâLVNBĻQP[ăDJKâ
+BĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻESPtăCBTĻHBJTB
TQJMWFOVĻ1FEFTUSJBOĻ"JSCBH Ļ7PMWPĻJFTBLB
MJFUPUĻPSJīJOâMâTĻUăSăUâKVĻTWJSBTĻVOĻUJLBJĻPSJīJ
OâMâTĻUPĻEFUBĮBT
$4ÿ&+0ó,7/5
+BĻBVUPNBtăOBĻJSĻBQSăLPUBĻBSĻESPtăCBTĻHBJTB
TQJMWFOVĻ1FEFTUSJBOĻ"JSCBH Ļ7PMWPĻJFTBLB
MJFUPUĻPSJīJOâMâTĻUăSăUâKVĻTWJSBTĻVOĻUJLBJĻPSJīJ
OâMâTĻUPĻEFUBĮBT
1BDFMJFUĻUăSăUâKBĻTWJSV
4BUWFSJFUĻTMPUJĪBTĻJFLtQVTJĻ QJFĻCVMUJĪBT 1BHSJF[JFUĻQSFUùKJĻQVMLTUFĪSâEăUâKVĻWJS[JF
OBN ĻMBJĻJ[NBOUPUVĻTMPUJĪBTĻHBMùKPĻQP[ăDJKV
LâĻTWJSVĻQSFUĻUăSăUâKBĻLâUV ĻUâEùKâEJĻWJFHMâL
OPĪFNPUĻTMPUJĪV
*FTQJFEJFUĻKBVOPĻTMPUJĪVĻWJFUâĻ1âSCBVEJFU
WBJĻTMPUJĪBĻJSĻTUJOHSJĻJFTUJQSJOâUB
G021763
/PMBJEJFUĻUăSăUâKBĻTWJSV
6ĦTĦÝCPC
*OGPSNâDJKBĻQBSĻMPHVĻUăSăUâKVĻTMPUJĪVĻVOĻWùKTUJLMB
UăSătBOV ĻTLBUăUĻMQQĻĻVOĻV[ĻQSJFLtV
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
.QIWVĦTĦVęLCUNQVKĮCUWPOC\IęÝCPCUÝĨĦFWOU
58#4ÿ)+
5ăSJFUĻTMPUJĪBTĻSFHVMâSJĻ/FWFJDPUĻUăSăUâKVĻTMP
UJĪVĻBQLPQJ ĻTBNB[JOâTĻUPĻLBMQPtBOBT
JMHVNT
#RUMCNQÝCPCUÝĨĦFWOCKGRKNFĦÝCPC
7ùKTUJLMBĻVOĻMVLUVSVĻBQTLBMPUâKJĻJ[NBOUPĻWJFOV
tĸJESVNBĻUWFSUOJ
58#4ÿ)+
;JFNâĻMJFUPKJFUĻNB[HâtBOBTĻtĸJESVNVĻBS
QSFUTBTBMtBOBTĻQJFEFWV ĻMBJĻOPWùSTUVĻTBTBM
tBOVĻTÜLOă ĻUWFSUOùĻVOĻtĮÜUFOùT
5JMQVNJ ĻTLBUăUĻMQQĻ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#MWOWNCVQTU
&CTDĦDC
"LVNVMBUPSBĻLBMQPtBOBTĻMBJLVĻVOĻEBSCăCV
JFUFLNù ĻQJFNùSBN ĻJFEBSCJOâtBOBTĻSFJxV
TLBJUT ĻJ[MâEùtBOâT ĻCSBVLtBOBTĻTUJMT ĻCSBVL
tBOBTĻBQTUâLĮJ ĻLMJNBUBĻBQTUâLĮJĻVUU
p /FLâEâĻHBEăKVNâĻOFBUWJFOPKJFUĻBLVNVMB
UPSV ĻLBNùSĻEBSCPKBTĻE[JOùKT
p 1âSCBVEJFU ĻWBJĻBLVNVMBUPSBĻLBCFĮJĻJS
QBSFJ[JĻQJFWJFOPUJĻVOĻQBSFJ[JĻQJFWJMLUJ
$4ÿ&+0ó,7/5
p
"LVNVMBUPSTĻWBSĻSBEăUĻĮPUJĻTQSâE[JFO
CăTUBNVĻHâ[JĻ/FQBSFJ[JĻQJFWJFOPKPU
BLVNVMBUPSBĻTBWJFOPUâKWBEV ĻWBS
SBTUJFTĻE[JSLTUFMFT ĻLBTĻTBWVLâSUĻWBS
J[SBJTăUĻBLVNVMBUPSBĻFLTQMP[JKV
p
"LVNVMBUPSTĻTBUVSĻTùSTLâCJ ĻLBTĻWBS
J[SBJTăUĻOPQJFUOVTĻBQEFHVNVT
p
+BĻTùSTLâCFĻJFLĮÜTUĻBDăT ĻOPOâLĻV[
âEBTĻWBJĻBQīùSCB ĻTLBMPKJFUĻTLBSUPĻWJFUV
BSĻMJFMVĻÜEFOTĻEBVE[VNVĻ+BĻTùSTLâCF
JFLĮÜTUĻBDăT ĻOFLBWùKPUJFTĻWùSTJFUJFTĻQJF
âSTUB
2+'<ÿ/'
"LVNVMBUPSBĻBULâSUPUBĻJ[MâEùtBOâTĻTBăTJOB
UâĻLBMQPtBOBTĻJMHVNV
"LVNVMBUPSBĻLBMQPtBOBTĻJMHVNVĻJFUFLNù
WBJSâLJĻGBLUPSJ ĻUPTUBSQĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮJ
VOĻLMJNBUTĻ"LVNVMBUPSBĻJFEBSCJOâtBOBT
KBVEBĻBSĻMBJLVĻQBLâQFOJTLJĻTBNB[JOâT
UâEùĮ ĻKBĻBVUPNBtăOBĻJMHTUPtJĻOBWĻMJFUPUBĻWBJ
BSĻUPĻOPCSBVLUJĻUJLBJĻăTJĻBUUâMVNJ ĻBLVNVMB
UPSTĻJSĻKâV[MâEùĻĂSLâSUăHJĻMJFMâĻBVLTUVNâ
JFEBSCJOâtBOBTĻKBVEBĻJSĻJFSPCFxPUB
-BJĻV[UVSùUVĻBLVNVMBUPSVĻMBCâĻTUâWPLMă
JFUFJDBNTĻOFEùĮâĻCSBVLUĻWJTNB[ĻĻNJOÜUFT
WBJĻQJFWJFOPUĻBLVNVMBUPSVĻMâEùUâKBNĻBS
BVUPNâUJTLPĻJNQVMTWFJEBĻV[MâEJ
1JMOăHJĻV[MâEùUBNĻBLVNVMBUPSBNĻJSĻNBLTJ
NâMTĻLBMQPtBOBTĻJMHVNT
58#4ÿ)+
"LVNVMBUPSBĻV[MâEFJĻOFLâEâĻHBEăKVNâ
OFESăLTUĻMJFUPUĻâUSâTĻV[MâEFTĻJFSăDJ
58#4ÿ)+
/FJFWùSPKPUĻUâMâLĻTOJFHUPTĻOPSâEăKVNVT
QùDĻâSùKâĻBLVNVMBUPSBĻWBJĻBLVNVMBUPSB
MâEùUâKBĻQJFTMùHtBOBTĻăTMBJDăHJĻWBSĻUJLU
EFBLUJWùUBĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJTUù
NBTĻFOFSīJKBTĻUBVQătBOBTĻGVOLDJKBĻVOWBJ
ăTMBJDăHJĻWBSĻOFCÜUĻQJFFKBNTĻJOGPSNâDJKBT
EJTQMFKâĻFTPtBJTĻ[JĪPKVNTĻQBSĻHBMWFOâĻBLV
NVMBUPSBĻV[MâEFTĻMăNFOJ
p
"VUPNBtăOBTĻHBMWFOâĻBLVNVMBUPSB
OFHBUăWPĻTQBJMJĻPGMęFęICFĦLWOę
OFESăLTUĻQJFWJFOPUĻâSùKBNĻBLVNVMBUP
SBNĻWBJĻBLVNVMBUPSBĻMâEùUâKBNĻĻQBS
[FNùKVNBĻQVOLUVĻESăLTUĻJ[NBOUPUĻUJLBJ
CWVQOCÝĦPCUÝCUKLW
"QSBLTUVĻQBSĻLBCFĮVĻJ[WBETQBJĮVĻQJFWJFOP
tBOVĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ1BMăE[ăCBĻJFEBSCJOPU
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#MWOWNCVQTU
5KODQNKW\CMWOWNCVQTC
*[WBJSJFUJFTĻOPĻE[JSLTUF
MùNĻVOĻBULMâUBTĻMJFTNBT
BLVNVMBUPSBĻUVWVNâ
-JFUPKJFUĻBJ[TBSHCSJMMFT
4QSâE[JFOCăTUBNT
1MBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻEPUB
ăQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUâ
+âOPEPEĻBULâSUPUBJĻQâS
TUSâEFJ
(MBCâKJFUĻBLVNVMBUPSV
CùSOJFNĻOFQJFFKBNâ
WJFUâ
"LVNVMBUPSTĻTBUVS
LPEăHVĻTLâCJ
2+'<ÿ/'
)CNXGPęCMWOWNCVQTCPQOCKĮC
7PMWPĻJFTBLBĻV[UJDùUĻBLVNVMBUPSBĻOPNBJĪV
BVUPSJ[ùUBNĻTFSWJTBNĻĻJFUFJDBNTĻBVUPSJ[ùUBN
7PMWPĻTFSWJTBNĻ-BJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâ
DJKVĻQBSĻBVUPNPCJĮBĻHBMWFOPĻBLVNVMBUPSVĻ
TLBUăUĻMQQĻ
5VCTV5VQR
"VUPNPCJĮJĻBSĻ4UBSU4UPQĻGVOLDJKVĻJSĻBQSăLPUJĻBS
EJWJFNĻĻ7ĻBLVNVMBUPSJFNĻĻWJFOVĻăQBtJĻKBV
EăHVĻBLVNVMBUPSVĻJFEBSCJOâtBOBJĻVOĻWJFOV
HBJETUâWFTĻBLVNVMBUPSV ĻLBTĻQBMăE[ĻWFJLU
4UBSU4UPQĻGVOLDJKBTĻOPESPtJOâUPĻJFEBSCJOâ
tBOV
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻ4UBSU4UPQĻĻTLBUăU
MQQĻ
-BJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻBVUPNPCJĮB
HBMWFOPĻBLVNVMBUPSVĻĻTLBUăUĻMQQĻĻVOĻ
MQQ
/PMJFUPUTĻBLVNVMBUPSTĻKâJ[NBOUPĻBULâSUPUJ
WJEFJĻESBVE[ăHâĻWFJEâ ĻKPĻUBTĻTBUVSĻTWJOV
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#MWOWNCVQTU
#MW
OWNC
VQTU
#VDCNUVU
Ļ#
#
Ļ$
$
¯¯#
¯¯#
įTMBJDăHJĻTBNB[JOâUBĻ4UBSU4UPQĻGVOLDJKB ĻLP
J[SBJTBĻMJFMTĻTUSâWBTĻQBUùSJĪt ĻOP[ăNù
¯¯$
¯¯$
p %[JOùKTĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻJFEBSCJOâUT
#
#
$
$
"VLTUâT
JFEBSCJ
OâtBOBT
LBQBDJ
UâUF"
$$"Ļ "
*[NùST%
HYQYB
NN
+BVEB
"I
"
#
$
%
2+'<ÿ/'
+GFCTDKPę
ÝCPC
4BTLBĪâĻBSĻ&/ĻTUBOEBSUV
.BOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB
"VUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
-JFMâLBJTĻJFTQùKBNBJTĻJ[NùST
p
+PĻBVHTUâLTĻBVUPNPCJĮBĻTUSâWBTĻQBUù
SJĪtĻ QBQJMEVĻE[FTùtBOBTJMEătBOBĻVD
KPĻWBJSâLĻBLVNVMBUPSTĻKâV[MâEùĻĻMJFMâLT
EFHWJFMBTĻQBUùSJĪt
p
,BEĻBLVNVMBUPSBĻKBVEBĻOPLSăUBTĻ[FN
[FNâLâĻQJFĮBVKBNâĻMăNFĪB ĻUBEĻGVOL
DJKBĻ4UBSU4UPQĻUJFLĻJ[TMùHUB
WBEăUâKBNĻOFOPTQJFxPUĻTBKÜHBĻQFEâMJ
NBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB p %[JOùKTĻUJFLĻBVUPNâUJTLJĻJFEBSCJOâUT ĻWBEă
UâKBNĻOFOPĪFNPUĻLâKVĻOPĻCSFNxVĻQFEâĮB
BVUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB 58#4ÿ)+
/PNBJOPUĻBLVNVMBUPSVTĻBVUPNBtăOâNĻBS
4UBSU4UPQĻGVOLDJKV ĻKâV[TUâEBĻ"(.ĻUJQB
BLVNVMBUPSJ
"CTPSCFEĻ(MBTTĻ.BU
"VUPNâUJTLâĻJFEBSCJOâtBOBĻWBSĻOPUJLUĻUJLBJĻUâEâĻHBEăKVNâ ĻKBĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHTWJSBĻBUSPEBTĻOFJUSâMâĻQP[ăDJKâ
"LVNVMBUPSTĻJFEBSCJOâtBOBJĻJSĻEFUBMJ[ùUJĻBQSBLTUăUTĻĻMQQ
#MWOWNCVQTWCVTCÝCPęUXKGVCU
5VCTVGTCCMWOWNCVQTU)CKFUVđXGUCMWOWNC
VQTU
"UCBMTUBĻBLVNVMBUPSBNĻQBSBTUJĻOBWĻWBKBE[ăHB
CJFxâLBĻBQLPQFĻOFLâĻQBSBTUBNĻBLVNVMBUP
SBN ĻLPĻJ[NBOUPĻJFEBSCJOâtBOBJĻ+BĻSPEBTĻKBV
UâKVNJĻWBJĻQSPCMùNBT ĻKâTB[JOâTĻBSĻTFSWJTVĻ
JFUFJDBNTĻTB[JOâUJFTĻBSĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻTFS
WJTV
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#MWOWNCVQTU
58#4ÿ)+
+BĻOFUJFLĻJFWùSPUJĻUâMâLĻNJOùUJFĻOPSâEăKVNJ
UBEĻJFEBSCJOâtBOBTJ[TMùHtBOBTĻGVOLDJKB
WBSĻăTMBJDăHJĻCFJHUĻEBSCPUJFTĻQùDĻâSùKâĻBLV
NVMBUPSBĻWBJĻBLVNVMBUPSBĻMâEùUâKBĻQJFWJF
OPtBOBT
p
"VUPNBtăOBTĻHBMWFOâĻBLVNVMBUPSB
OFHBUăWPĻTQBJMJĻPGMęFęICFĦLWOę
OFESăLTUĻQJFWJFOPUĻâSùKBNĻBLVNVMBUP
SBNĻWBJĻBLVNVMBUPSBĻMâEùUâKBNĻĻQBS
[FNùKVNBĻQVOLUVĻESăLTUĻJ[NBOUPUĻUJLBJ
CWVQOCÝĦPCUÝCUKLW
"QSBLTUVĻQBSĻLBCFĮVĻJ[WBETQBJĮVĻQJFWJFOP
tBOVĻTLBUJFUĻOPEBĮâĻ1BMăE[ăCBĻJFEBSCJOPU
2+'<ÿ/'
+BĻBLVNVMBUPSTĻJSĻUJLĻĮPUJĻJ[MâEùKJFT ĻLBĻWJTT
JSĻNFMOTĻVOĻBVUPNPCJMJNĻOBWĻWJTVĻQBSBTUP
FMFLUSJTLPĻGVOLDJKV ĻVOĻtâEâĻTJUVâDJKâĻE[J
OùKTĻUJFLĻJFEBSCJOâUT ĻJ[NBOUPKPUĻâSùKPĻBLV
NVMBUPSVĻWBJĻBLVNVMBUPSBĻMâEùUâKV ĻUBE
JFTMùE[BTĻGVOLDJKBĻ4UBSU4UPQĻ%[JOùKTĻWBSùT
BVUPNâUJTLJĻJ[TMùHUJFT ĻCFUĻBVUPNâUJTLâT
J[TMùHtBOâTĻHBEăKVNâĻGVOLDJKBĻ4UBSU4UPQ
WBSĻOFTQùUĻBVUPNâUJTLJĻJFEBSCJOâUĻE[JOùKV
OFQJFUJFLPtBTĻBLVNVMBUPSBĻKBVEBTĻEùĮ
-BJĻOPESPtJOâUV ĻLBĻQùDĻBVUPNâUJTLBT
J[TMùHtBOâTĻE[JOùKTĻWBSùUVĻBVUPNâUJTLJ
JFTMùHUJFT ĻBLVNVMBUPSTĻJSĻKâV[MâEùĻ+BĻâSB
UFNQFSBUÜSBĻJSĻ Ļˆ$ ĻBLVNVMBUPSTĻJS
KâMâEùĻWJTNB[ĻĻTUVOEVĻ+BĻUFNQFSBUÜSBĻJS
[FNâLB ĻMâEùtBOBTĻMBJLVĻJFUFJDBNTĻQBHBSJ
OâUĻMăE[ĻĻTUVOEâNĻ"LVNVMBUPSVĻJFUFJ
DBNTĻMâEùU ĻJ[NBOUPKPUĻâSùKPĻBLVNVMBUPSB
MâEùUâKV
+BĻUBTĻOBWĻJFTQùKBNT ĻUBEĻJFUFJDBNTĻăTMBJ
DăHJĻEFBLUJWùUĻGVOLDJKVĻ4UBSU4UPQ ĻMăE[ĻBLV
NVMBUPSTĻUJLTĻQJFOâDăHJĻV[MâEùUT
1MBtâLVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻBLVNVMBUPSBĻMâEù
tBOVĻTLBUJFUĻOPEBĮBTĻ5FIOJTLâĻBQLPQF
SFNPOUTĻTBEBĮâĻ"LVNVMBUPST
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
8KURęTĦIK
&TQÝKPęVęLWDNQMWCVTCÝCPęUXKGVC
7JTBTĻFMFLUSJTLâTĻGVOLDJKBTĻVOĻEBĮBTĻJSĻBJ[TBS
HâUBTĻBSĻWBJSâLJFNĻESPtJOâUâKJFN ĻMBJĻQBTBS
HâUVĻBVUPNPCJĮBĻFMFLUSPTJTUùNVĻOPĻăTTMùHVNV
WBJĻQâSTMPE[FTĻSBEăUJFNĻCPKâKVNJFN
+BĻLâEBĻFMFLUSJTLâĻEBĮBĻWBJĻGVOLDJKBĻOFEBSCP
KBT ĻUBTĻWBSĻCÜUĻUâQùD ĻLBĻtăTĻEBĮBTĻESPtJOâUâKT
JSĻUJDJTĻăTMBJDăHJĻQâSTMPHPUTĻVOĻJSĻQâSEFE[JTĻ+B
UBTĻQBUTĻESPtJOâUâKTĻQâSEFHĻBULâSUPUJ ĻCPKâ
KVNTĻJSĻFMFLUSJTLBKâĻJFSăDùĻ7PMWPĻJFTBLBĻBQNF
LMùUĻ7PMWPĻQJMOWBSPUVĻTFSWJTV ĻMBJĻWFJLUVĻQâS
CBVEJ
&TQÝKPęVęLWOCKĮC
4LBUJFUĻESPtJOâUâKVĻTIùNV ĻMBJĻBUSBTUV
BUUJFDăHPĻESPtJOâUâKV
*[ĪFNJFUĻESPtJOâUâKVĻVOĻBQTLBUJFUĻUPĻOP
TâOJFN ĻMBJĻSFE[ùUV ĻWBJĻMJFLUBJTĻWBETĻJS
QâSEFE[JT
+BĻUâĻJSĻOPUJDJT ĻOPNBJOJFUĻUPĻBSĻKBVOV
UâEBTĻQBtBTĻLSâTBTĻVOĻTUSâWBTĻTUJQSVNB
ESPtJOâUâKV
$4ÿ&+0ó,7/5
/PNBJOPUĻESPtJOâUâKV ĻOFLâEâĻHBEăKVNâ
OFJ[NBOUPKJFUĻTWFtĸFSNFOJĻWBJĻESPtJOâUâKV
LVSBĻTUSâWBTĻTUJQSVNTĻBNQùSPTĻQâSTOJFE[
OPSâEăUPĻ5BTĻWBSĻJ[SBJTăUĻJFWùSPKBNVTĻFMFL
USPTJTUùNBTĻCPKâKVNVTĻVO ĻJFTQùKBNT
J[SBJTăUĻVHVOTHSùLV
%SPtJOâUâKVĻCMPLVĻBUSBtBOâTĻWJFUBĻBVUPNPCJMă
BSĻTUÜSJĻLSFJTBKâĻQVTùĻ"VUPNPCJMăĻBSĻTUÜSJ
MBCBKâĻQVTùĻ[FNĻDJNEVĻOPEBMăKVNBĻFTPtBJT
ESPtJOâUâKVĻCMPLTĻBUSPEBTĻQSFUùKâĻQVTù
%[JOùKBĻOPEBMăKVNT
;FNĻDJNEVĻOPEBMăKVNB
;FNĻQSJFLtùKâĻMBCâTĻQVTFTĻTùEFLĮB
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
&\KPġLCPQFCNĦLWOU
7âDJĪBĻJFLtQVTùĻJSĻQJODFUF ĻLBTĻBUWJFHMPĻESPtJ
OâUâKVĻJ[ĪFNtBOVĻVOĻQJFTUJQSJOâtBOV
2ęTUGIWPQĮGOÝCPC
%SPtJOâUâKVĻCMPLâĻJSĻWJFUBĻWBJSâLJFNĻSF[FSWFT
ESPtJOâUâKJFN
&TQÝKPęVęLWOCKĮC
%SPtJOâUâKJFNĻWBSĻQJFLĮÜU ĻOPĪFNPUĻQâSTFHV
LBTĻV[TUâEăUTĻV[ĻTUBSUFSBĻBLVNVMBUPSB ĻVO
FMFLUSPTJTUùNBTĻTBEBMFTĻCMPLBĻQâSTFHV
"UMPLJFUĻGJLTBUPSVT ĻLBTĻBUSPEBTĻQâS
TFHBĻBCâTĻQVTùTĻV[ĻTUBSUFSBĻBLVNVMBUPSB
$FMJFUĻQâSTFHVĻUBJTOJĻV[ĻBVHtV
"UMPLJFUĻGJLTBUPSV ĻLBTĻBUSPEBTĻFMFLUSP
TJTUùNBTĻTBEBMFTĻCMPLBĻTâOPT
1BHSJF[JFUĻQâSTFHVĻV[ĻBVHtV ĻMăE[ĻUJFL
BUCMPĸùUJĻGJLTùKPtJFĻJ[DJĮĪJĻ ``
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
(WPMEKLC
#
(WPMEKLC
#
7FOUJMBUPST
4UBSNFtVĻWBEăCBTĻTMùE[JT ĻQSJFL
tùKPĻMVLUVSVĻWBEăCB
*FLtùKBJTĻSFMFKBĻUJOVNT
Ļ7ĻLPOUBLUMJH[EB ĻQSJFLtùKâ
UVOFĮLPOTPMF
1âSOFTVNLâSCBTĻWBEăCBTĻNPEV
MJT
4PMFOPăEBĻQâSTMùE[ùKBĻ"$
%SPtJOâUâKVĻĻHBMWFOBJTĻESP
tJOâUâKT
4UBSUFSBĻNPUPSBĻFOFSīJKBTĻQâS
WFJEPUâKBĻTPMFOPăETĻ OFWJTĻ4UBSU
4UPQ
2ęTUGIWW\UVęFĦÝCPC
%FUBĮBTĻJFWJFUPKJFUĻBUQBLBĮĻQSFUùKâĻTFDăCâ
&MFLUSJTLJĻWBEâNBJTĻWùKTUJLMT
MBCâĻQVTF
5VęXQMīK
-PLJFUĻQâSTFHVĻQSFUĻE[JOùKV ĻMBJĻQJFLĮÜUV
ESPtJOâUâKJFN
7âDJĪBĻJFLtQVTùĻFTPtBKâĻV[MăNùĻJSĻOPSâEăUBT
ESPtJOâUâKVĻBUSBtBOâTĻWJFUBT
p %SPtJOâUâKJĻĻJSĻ+$"4&ĻUJQBĻESPtJOâ
UâKJ ĻVOĻUPTĻESăLTUĻNBJOăUĻUJLBJĻTFSWJTâ
p %SPtJOâUâKJĻĻVOĻĻJSĻ.JOJĻ'VTF
UJQBĻESPtJOâUâKJ
&MFLUSJTLJĻWBEâNBJTĻWùKTUJLMT
LSFJTâĻQVTF
Ļ7ĻLPOUBLUMJH[EB ĻBJ[NVHVSFT
UVOFĮLPOTPMF
4UâWBQTJMEF
,MJNBUBĻTFOTPST ĻHBJTBĻJFQMÜEFT
BUWFSVĻESPTFMFTĻNPUPSJ
7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJ
%[JOùKBĻWBEăCBTĻNPEVMJTĻ ĻDJM
&MFLUSJTLJĻWBEâNTĻTùEFLMJT ĻMBCâ
QVTF
(WPMEKLC
#
"#4ĻQVNQJT
$FOUSâMBJTĻFMFLUSPOJTLBJTĻNPEV
MJT ĻBUTBVDFTĻTQSJFHVNT ĻHBJE
TUâWFTĻBLVNVMBUPSTĻ 4UBSU4UPQ
"#4ĻWFOUJĮJ
4LBĪBTĻTJHOâMT
1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻBQTLBMPtBOB
#SFNxVĻTJHOâMT
*FUFJDBNTĻJ[NBOUPUĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻSFNPOUEBSCOăDV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
(WPMEKLC
#
(WPMEKLC
#
(WPMEKLC
#
%[FTùtBOBTĻWFOUJMBUPSBĻSFMFKB
TQPMFĻ ĻDJM ĻĻDJMĻEă[FĮE[JOùKT
MBNCEBĻ[POEFTĻ ĻDJMĻCFO[ăOB
E[JOùKT ĻHBJTBĻQMÜTNBTĻNBTBT
TFOTPSTĻ Eă[FĮE[JOùKT ĻQâSQMÜEFT
WâSTUT Ļ&(3ĻE[FTùtBOBĻ Eă[FĮE[J
OùKT ĻEFHWJFMBTĻQMÜTNBTĻSFHVMù
UâKWâSTUTĻ ĻDJMĻEă[FĮE[JOùKT
EFHWJFMBTĻTQJFEJFOBĻSFHVMùUâK
WâSTUTĻ ĻDJMĻEă[FĮE[JOùKT
%[JOùKBĻWBEăCBTĻNPEVMJTĻ ĻDJM
%[JOùKBĻWBEăCBTĻJFSăDFĻ ĻDJM
ESPTFMFTĻJFSăDFĻ ĻDJMĻCFO[ăOB
E[JOùKT
"#4
%[JOùKBĻWBEăCBTĻNPEVMJT ĻQâSOF
TVNLâSCBTĻWBEăCBTĻNPEVMJT
ESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJ
%[FTùtBOBTĻWFOUJMBUPSBĻSFMFKB
TQPMFĻ ĻDJMĻCFO[ăOBĻE[JOùKT
MBNCEBĻ[POEFTĻ ĻDJMĻCFO[ăOB
E[JOùKT
&ĮĮBTĻTÜLOJT ĻBVUPNâUJTLâĻQâSOF
TVNLâSCBĻ ĻDJMĻ4UBSU4UPQ HBJTBĻQMÜTNBTĻNBTBTĻTFOTPST
CFO[ăOBĻE[JOùKT Ļ&7"1ĻWâSTUT
ĻDJMĻCFO[ăOBĻE[JOùKT ĻWâSTUJĻ DJMĻCFO[ăOBĻE[JOùKT ĻTPMFOPăEJĻ DJMĻCFO[ăOBĻE[JOùKT ĻLBSUFSBĻWFO
UJMâDJKBTĻTJMEăUâKTĻ ĻDJMĻCFO[ăOB
E[JOùKT ĻUVSCPQÜUFTĻTFSWPNP
UPSTĻ ĻDJMĻEă[FĮE[JOùKT ĻEFHWJF
MBTĻQMÜTNBTĻSFHVMùUâKWâSTUTĻ DJMĻEă[FĮE[JOùKT ĻWJS[VĮVĻE[FTù
tBOBTĻTPMFOPăETĻ ĻDJMĻEă[FĮE[J
OùKT ĻUVSCPQÜUFTĻWBEăCBTĻWâSTUT
ĻDJMĻEă[FĮE[JOùKT ĻFĮĮBTĻMăNFĪB
TFOTPSTĻ ĻDJMĻEă[FĮE[JOùKT
7JFHMBĻBVHTUVNBĻWBEăCBTĻJFSăDF
&MFLUSJTLTĻWBEăCBTĻTFSWPNPUPST
7âSTUJĻ ĻDJMĻCFO[ăOBĻE[JOùKT TPMFOPăEJĻ ĻDJMĻCFO[ăOBĻE[JOùKT JOxFLUPSJĻ ĻDJMĻCFO[ăOBĻE[JOùKT MBNCEBĻ[POEFĻ Eă[FĮE[JOùKT LBSUFSBĻWFOUJMâDJKBTĻTJMEăUâKTĻ ĻDJM
Eă[FĮE[JOùKT
$FOUSâMBJTĻFMFLUSPOJTLBJTĻNPEV
MJT
"J[EFE[FTĻTQPMFTĻ CFO[ăOBĻE[J
OùKT
%ă[FĮEFHWJFMBTĻGJMUSBĻTJMEăUâKT
LWùMTWFÀVĻWBEăCBTĻCMPLTĻ ĻDJM
Eă[FĮE[JOùKT
%[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻTÜLOJT
4UBSU4UPQ
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNB
"LTFMFSBUPSBĻQFEâĮBĻTFOTPST
6[MâEFTĻTUBDJKB ĻHBJETUâWFT
CBUFSJKB
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
(WPMEKLC
#
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
<GOEKOFWPQFCNĦLWOC
&\KPġLCPQFCNĦLWOCFTQÝKPęVęLWDNQMC
WâDJĪBĻJFLtQVTùĻJSĻQJODFUF ĻLBTĻBUWJFHMPĻESPtJ
OâUâKVĻJ[ĪFNtBOVĻVOĻQJFTUJQSJOâtBOV
&\KPġLCPQFCNĦLWOCFTQÝKPęVęLWDNQMęĻJS
WJFUBĻWBJSâLJFNĻSF[FSWFTĻESPtJOâUâKJFN
&TQÝKPęVęLWOCKĮC
%SPtJOâUâKJFNĻWBSĻQJFLĮÜU ĻOPĪFNPUĻESPtJOâ
UâKVĻCMPLBĻBJ[TBSHWâDJĪV
8ęEKĮCPQĮGOÝCPC
4BUWFSJFUĻQBE[JĮJOâKVNVĻVOĻWFMDJFU ĻMăE[
WâDJĪBĻBQBLtEBĮBTĻGJLTBUPSJĻBUCSăWPKBTĻOP
ESPtJOâUâKVĻCMPLB
/PĪFNJFUĻWâLV
2+'<ÿ/'
-BJĻBUCSăWPUVĻWâLBĻBVHtùKâĻNBMâĻFTPtPTĻGJL
TBUPSVTĻOPĻFMFLUSPTBEBMFTĻTLBQKB ĻJSĻOFQJF
DJFtBNTĻSFMBUăWJĻMJFMTĻTQùLT
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
8ęEKĮCW\NKMÝCPCCVRCMCī
(WPMEKLC
#
(WPMEKLC
#
%FHWJFMBTĻTÜLOJT
4UÜSFTĻTMùE[FOF
,PNCJOùUBJTĻLPOUSPMNùSJOTUSV
NFOUVĻQBOFMJT
$FOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBTĻTJTUùNB
EFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJT#
,MJNBUBĻQBOFMJT
4UÜSFTĻSBUBĻNPEVMJT
/PWJFUPKJFUĻBQBLtùKâTĻBVTUJĪBTĻWJFUâ
"QHSJF[JFUĻWâLVĻPUSâEJ ĻMăE[ĻBVHtùKâT
BVTUJĪBTĻOPGJLTùKBT
2+'<ÿ/'
1âSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻBVHtùKJFĻGJLTBUPSJĻLâSUăHJ
JFHVMUTĻFMFLUSPTBEBMFTĻTLBQKBĻQBE[JĮJOâKV
NPT
5VęXQMīK
"J[NVHVSùKâĻTUJLMBĻUăSăUâKT
4BMPOBĻBQHBJTNPKVNT ĻKVNUB
LPOTPMFĻQSJFLtùKâNĻMBTătBOBT
MBNQâNĻVOĻQBTBxJFSVĻTBMPOB
BQHBJTNPKVNT
4BMPOBĻBQHBJTNPKVNT ĻFMFLUSJTLJ
EBSCJOâNJFĻTùEFLĮJ
4BVMKVNT ĻTUJLMBĻKVNUT
-JFUVTĻTFOTPST ĻBQUVNtPtBOB
BUQBLBĮTLBUBĻTQPHVMJT ĻNJUSVNB
TFOTPST
4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJT
UùNB
7âDJĪBĻJFLtQVTùĻFTPtBKâĻV[MăNùĻJSĻOPSâEăUBT
ESPtJOâUâKVĻBUSBtBOâTĻWJFUBT
"UTMùHtBOB ĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻ"
%SPtJOâUâKJĻJSĻ.JOJĻ'VTFĻUJQBĻESPtJOâUâKJ
ĻSF[FSWFTĻESPtJOâUâKBĻBUSBtB
OâTĻWJFUBT ĻQBTUâWăHTĻTQSJFHVNT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
4JHOBMJ[âDJKBTĻTJSùOB ĻEBUVĻTBJ
UFTĻTBWJFOPUâKTĻ0#%**
5âMâTĻHBJTNBT
"UQBLBĮHBJUBTĻMVLUVSJT
7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJ$ ĻBJ[NVHVSFT
TUJLMBĻUăSăUâKT$
*NPCJMBJ[FST
ĻSF[FSWFTĻESPtJOâUâKBĻBUSBtB
OâTĻWJFUBT ĻQBTUâWăHTĻTQSJFHVNT
ĻSF[FSWFTĻESPtJOâUâKBĻBUSBtB
OâTĻWJFUBT ĻQBTUâWăHTĻTQSJFHVNT
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
(WPMEKLC
#
,VTUăCBTĻTFOTPSBĻTJHOBMJ[âDJKB
UâMWBEăCBTĻV[UWùSùKT
7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJ% ĻBJ[NVHVSFT
TUJLMBĻUăSăUâKT%
$FOUSâMâTĻBJ[TMùHtBOBTĻTJTUùNB
EFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJT&
"UTMùHtBOB ĻBJ[NVHVSFTĻEVSWJTĻ'
&MFLUSJTLTĻQBQJMEVĻTJMEăUâKT ĻBJ[
NVHVSùKPĻTùEFLĮVĻBQTJMEFT
UBVTUJĪt
%SPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJ ĻHâKùKV
ESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOT
%SPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOJ ĻHâKùKV
ESPtăCBTĻHBJTBĻTQJMWFOT
ĻSF[FSWFTĻESPtJOâUâKBĻBUSBtB
OâTĻWJFUBT ĻQBTUâWăHTĻTQSJFHVNT
"
#
$
%
&
'
4LBUJFUĻBSăĻĻESPtJOâUâKV
4LBUJFUĻBSăĻĻESPtJOâUâKV
4LBUJFUĻBSăĻĻESPtJOâUâKV
4LBUJFUĻBSăĻĻESPtJOâUâKV
4LBUJFUĻBSăĻĻESPtJOâUâKV
4LBUJFUĻBSăĻĻESPtJOâUâKV
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
<GORTKGMÝġLęNCDęURWUGUUġFGMīC
&\KPġLCPQFCNĦLWOCFTQÝKPęVęLWDNQMC
WâDJĪBĻJFLtQVTùĻJSĻQJODFUF ĻLBTĻBUWJFHMPĻESPtJ
OâUâKVĻJ[ĪFNtBOVĻVOĻQJFTUJQSJOâtBOV
p %SPtJOâUâKJĻĻJSĻ+$"4&ĻUJQBĻESPtJOâ
(WPMEKLC
#
p %SPtJOâUâKJĻĻVOĻĻJSĻ.JOJĻ'VTF
7BEăCBTĻQBOFMJT ĻQSJFLtùKâTĻLSFJ
TâTĻQVTFTĻEVSWJT
&\KPġLCPQFCNĦLWOCFTQÝKPęVęLWDNQMęĻJS
WJFUBĻWBJSâLJFNĻSF[FSWFTĻESPtJOâUâKJFN
7BEăCBTĻQBOFMJT ĻQSJFLtùKâT
MBCâTĻQVTFTĻEVSWJT
7BEăCBTĻQBOFMJT ĻBJ[NVHVSùKâT
LSFJTâTĻQVTFTĻEVSWJT
7BEăCBTĻQBOFMJT ĻBJ[NVHVSùKâT
MBCâTĻQVTFTĻEVSWJT
5VęXQMīK
7âDJĪBĻJFLtQVTùĻFTPtBKâĻV[MăNùĻJSĻOPSâEăUBT
ESPtJOâUâKVĻBUSBtBOâTĻWJFUBT
UâKJ ĻVOĻUPTĻESăLTUĻNBJOăUĻUJLBJĻSFNPOUEBSC
OăDâ
UJQBĻESPtJOâUâKJ
(WPMEKLC
#
,FZMFTT
%VSWKVĻSPLUVSJTĻ ,FZMFTT
*FUFJDBNTĻJ[NBOUPUĻBVUPSJ[ùUVĻ7PMWPĻSFNPOUEBSCOăDV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
&TQÝKPęVęLK
(WPMEKLC
#
(WPMEKLC
#
(WPMEKLC
#
1JFLBCFTĻLPOUBLUMJH[EBĻ
%SPtJOâUâKVĻĻHBMWFOBJTĻESP
tJOâUâKTĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJ
EFTĻTJTUùNB
&MFLUSJTLJĻWBEâNTĻTùEFLMJT
LSFJTâĻQVTF
"VEJPĻWBEăCBTĻJFSăDFĻ TLBĪBT
QBTUJQSJOâUâKT
4ùEFLĮVĻBQTJMEF ĻBJ[NVHVSù
MBCBKâĻQVTù
1JFLBCFTĻLPOUBLUMJH[EBĻ
4ùEFLĮVĻBQTJMEF ĻBJ[NVHVSù
LSFJTBKâĻQVTù
"J[NVHVSFTĻMPHBĻBULBVTùUâKT
5FMFNâUJLB Ļ#MVFUPPUI
"VEJP ĻJOGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFT
TJTUùNBTĻWBEăCBTĻJFSăDF
#-*4
%JHJUâMBJTĻSBEJP Ļ57
"VUPNPCJĮBĻOPWJFUPtBOBTĻQBMăH
GVOLDJKB
Ļ7ĻLPOUBLUMJH[EB ĻCBHâxBT
OPEBMăKVNT
"VUPNPCJĮBĻOPWJFUPtBOBT
LBNFSB
4ùEFLĮBĻBQTJMEFĻ WBEăUâKBĻQVTF
4ùEFLĮBĻBQTJMEFĻ CMBLVTTùEùUâKB
QVTF
1JMOQJFE[JĪBTĻWBEăCBTĻNPEVMJT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#WVQOCÝĦPCUCRTĹRG
#WVQOCÝĦPCUOC\IęÝCPC
/PNB[HâKJFUĻBVUPNBtăOV ĻUJLMăE[ĻUâĻLĮÜTU
OFUăSBĻ.B[HâKJFUĻNBtăOVĻBVUPNB[HâUBWâĻBS
OPUFLÜEFĪVĻTFQBSBUPSVĻ-JFUPKJFUĻBVUPĻtBN
QÜOV
p 1VUOVĻJ[LâSOăKVNVTĻOPĻLSâTPKVNBĻOPUăSJFU
QùDĻJFTQùKBTĻâUSâLĻ1VUOVĻJ[LâSOăKVNJ
TBUVSĻĸJNJLâMJKBT ĻLBTĻJFUFLNùĻLSâTPKVNV
VOĻĮPUJĻâUSJĻUPĻJ[CBMJOBĻfâEJĻSBEVtPTĻJ[CB
MùKVtPTĻUSBJQVTĻWBSĻMJLWJEùUĻUJLBJĻTQFDJâMJTUT
BVUPSJ[ùUâĻ7PMWPĻSFNPOUEBSCOăDâ
p 4LBMPKJFUĻBVUPNBtăOBTĻBQBLtV
p /PTLBMPKJFUĻWJTVĻBVUPNPCJMJ ĻMăE[ĻJ[tĸăEVtJF
OFUăSVNJĻJSĻOPNB[HâUJ ĻMBJĻTBNB[JOâUVĻSJTLV
TBTLSâQùUĻBVUPNPCJMJĻNB[HâtBOBTĻMBJLâ
/FWùSTJFUĻBVHTUTQJFEJFOBĻTUSÜLMVĻUJFtJĻQSFU
TMùE[FOùN
p +BĻOFQJFDJFtBNT ĻNB[HâKJFUĻĮPUJĻOFUăSBT
WJSTNBTĻBSĻBVLTUVĻBUUBVLPKPtVĻMăE[FLMJ
ÙFNJFUĻWùSâ ĻLBĻtBKâĻHBEăKVNâĻWJSTNBT
OFESăLTUĻCÜUĻTBLBSTVtBTĻTBVMù
p .B[HâtBOBJĻMJFUPKJFUĻTÜLMJ ĻBVUPĻtBNQÜOV
VOĻMJFMVĻEBVE[VNVĻSFNEFOBĻÜEFOT
p -PHVĻUăSăUâKVĻTMPUJĪBTĻOPUăSJFUĻBSĻSFNEFOV
[JFQKÜEFOJĻWBJĻBVUPĻtBNQÜOV
p /PTVTJOJFUĻBVUPNBtăOVĻBSĻUăSV ĻTBVTV
[BNtâEVĻWBJĻÜEFOTĻTLSâQJĻ/FĮBVKPU
ÜEFOTĻQJMJFOJFNĻOPxÜUĻTQùDăHâĻTBVMFT
HBJTNâ ĻTBNB[JOâTĻSJTLTĻÜEFOTĻJ[xÜtBOBT
QSPDFTâĻWFJEPUJFTĻUSBJQJFN ĻLVSVTĻWùMâL
WBSĻOâLUJFTĻOPUăSăU
$4ÿ&+0ó,7/5
7JFONùSĻV[UJDJFUĻE[JOùKBĻUăSătBOVĻBVUPTFS
WJTBĻEBSCJOJFLJFNĻ+BĻE[JOùKTĻJSĻLBSTUT
QBTUâWĻBJ[EFHtBOâTĻESBVEJ
58#4ÿ)+
/FUăSJĻQSJFLtùKJFĻMVLUVSJĻEBSCPKBTĻTMJLUâL
5ăSJFUĻUPTĻSFHVMâSJ ĻQJFNùSBN ĻV[QJMEPUĻEFH
WJFMV
/FMJFUPKJFUĻLPEăHVTĻNB[HâtBOBTĻMăE[FLĮVTĻ
UâĻWJFUâĻJ[NBOUPKJFUĻÜEFOJĻVOĻOFTLSâQùKPtV
TÜLMJ
2+'<ÿ/'
6[ĻâSùKâĻBQHBJTNPKVNBĻMVLUVSJFN ĻQJFNù
SBN ĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN ĻNJHMBTĻMVLUV
SJFNĻVOĻBJ[NVHVSFTĻMVLUVSJFNĻMùDBTĻJFLt
JFOùĻWBSĻSBTUJFTĻăTMBJDăHTĻLPOEFOTâUTĻ5BTĻJS
OPSNâMJĻĻWJTJĻâSùKâĻBQHBJTNPKVNBĻMVLUVSJĻJS
J[HBUBWPUJĻUâ ĻMBJĻUBTĻOFSBEăUVĻQSPCMùNBT
1BSBTUJĻLPOEFOTâUTĻJ[[ÜEĻOPĻMVLUVSBĻLPS
QVTB ĻLBEĻMVLUVSJTĻJSĻLâEVĻMBJLVĻCJKJT
JFTMùHUT
.QIWVĦTĦVęLWUNQVKĮWVĦTĦÝCPC
"TGBMUT ĻQVUFLĮJĻVOĻTâMTĻOPTùxBTĻV[ĻMPHVĻUăSăUâKV
TMPUJĪâN ĻUâQBUĻLâĻJOTFLUJ ĻMFEVTĻVUUĻV[ĻWùK
TUJLMB ĻTBăTJOPUĻMPHVĻUăSăUâKVĻTMPUJĪVĻEBSCB
NÜxV
-BJĻOPUăSăUV
p
/PWJFUPKJFUĻTUJLMBĻUăSăUâKVĻTMPUJĪBTĻBQLPQFT
QP[ăDJKâ ĻTLBUăUĻMQQĻ
2+'<ÿ/'
3FHVMâSJĻOPNB[HâKJFUĻTUJLMVĻUăSăUâKVTĻVOĻWùK
TUJLMVĻBSĻSFNEFOVĻ[JFQKVĻtĸăEVNVĻWBJĻBVUP
NPCJĮVĻtBNQÜOV
/FJ[NBOUPKJFUĻTQùDăHVTĻtĸăEJOâUâKVT
#WVQOęVKUMęCWVQOC\IęVCXC
.B[HâtBOBĻBVUPNâUJTLBKâĻBVUPNB[HâUBWâĻJS
WJFOLâStTĻVOĻâUSTĻBVUPNPCJĮBĻNB[HâtBOBT
WFJET ĻCFUĻBSĻUPĻOFWBSĻBJ[TOJFHUĻWJTBTĻWJFUBT
0QUJNâMPĻSF[VMUâUVĻTBTOJFHtBOBJĻJFTBLâNB
BVUPNPCJĮBĻNB[HâtBOBĻBSĻSPLâN
2+'<ÿ/'
%BxVĻQJSNPĻNùOFtVĻMBJLâĻBVUPNBtăOV
ESăLTUĻNB[HâUĻUJLBJĻBSĻSPLâNĻ5BTĻKâJFWùSP
UâEùĮ ĻLBĻKBVOBĻLSâTBĻJSĻKVUăHâLB
/C\IęÝCPCCTCWIUVURKGFKGPCUVTĹMNW
*[NBOUPKPUĻNB[HâtBOVĻBSĻBVHTUTQJFEJFOB
TUSÜLMV ĻWFJDJFUĻTMBVDătBOBTĻLVTUăCBTĻVOĻSBV
HJFUJFT ĻMBJĻTQSBVTMBĻBUPNPCJĮBĻWJSTNBJĻOFBU
SBTUPTĻUVWâLĻQBSĻĻDNĻ tJTĻBUUâMVNTĻBUUJFDBT
V[ĻWJTâNĻâSùKâNĻEBĮâN Ļ/FWùSTJFUĻBVHTUTQJF
EJFOBĻTUSÜLMVĻUJFtJĻQSFUĻTMùE[FOùN
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#WVQOCÝĦPCUCRTĹRG
$TGOäWRęTDCWFG
$4ÿ&+0ó,7/5
1ùDĻBVUPNBtăOBTĻNB[HâtBOBTĻWJFONùS
QâSCBVEJFUĻCSFN[FT ĻMBJĻOPESPtJOâUV ĻLB
NJUSVNTĻVOĻLPSP[JKBĻOFTLBSĻCSFNxVĻV[MJLBT
VOĻOFTBNB[JOBĻCSFNxVĻWFJLUTQùKV
7JFHMJĻQJFTQJFEJFUĻCSFN[FTĻQFEâMJĻUBHBEĻVO
BULâSUPKJFUĻtPĻEBSCăCVĻQùDĻMJFMVĻBUUâMVNV
OPCSBVLtBOBTĻMJFUÜĻWBJĻTMBQKâĻTOJFHâĻ#FS[FT
J[SBJTăUBJTĻTJMUVNTĻJ[SBJTăTĻCSFNxVĻV[MJLVĻTBTJM
tBOVĻVOĻJ[xÜtBOVĻ5PĻQBtVĻJ[EBSJFUĻQùDĻNBtă
OBTĻJFEBSCJOâtBOBTĻĮPUJĻNJUSâĻVOĻBVLTUâĻMBJLâ
óTġLęURNCUVOCUCUIWOKLCUWP
FGMQTCVĦXęUFCīCU
1JFĻ7PMWPĻJ[QMBUăUâKJFNĻJFHâEâKBNTĻăQBtTĻUăSătB
OBTĻMăE[FLMJT ĻLBTĻJFUFJDBNTĻLSâTBJOPĻQMBTUNB
TBTĻEBĮV ĻHVNJKBTĻVOĻEFLPSBUăWPĻFMFNFOUVĻUăSă
tBOBJ ĻQJFNùSBN ĻTQăEăHVĻEFLPSBUăWPĻMùKVNV
UăSătBOBJĻVOĻLPQtBOBJĻ*[NBOUPKPUĻtâEVĻUăSătB
OBTĻMăE[FLMJ ĻSÜQăHJĻKâJ[NBOUPĻOPSâEăKVNJ
58#4ÿ)+
/FV[LMâKJFUĻWBTLVĻV[ĻQMBTUNBTBTĻVOĻHVNJ
KBTĻEFUBĮâNĻVOĻOFQVMùKJFUĻUâT
-JFUPKPUĻBUUBVLPtBOBTĻMăE[FLMJĻV[ĻQMBTUNB
TBTĻVOĻHVNJKBTĻEFUBĮâN ĻWBKBE[ăCBTĻHBEă
KVNâĻWFJDJFUĻCFStBOVĻQBWJTBNĻWJFHMJ
*[NBOUPKJFUĻNăLTUVĻNB[HâtBOBTĻTÜLMJ
1VMùKPUĻTQăEăHBTĻBQEBSFTĻJFUWBSMăTUFT ĻWBSBU
OPCFS[UĻWBJĻTBCPKâUĻTQăEăHPĻWJSTNBTĻLâS
UJĪV
/FESăLTUĻJ[NBOUPUĻQVMùtBOBTĻMăE[FLMJ ĻLBT
TBUVSĻBCSB[ăWBTĻEBĮJĪBT
&KUMWCROCNGU
*[NBOUPKJFUĻUJLBJĻ7PMWPĻJFUFJLUPTĻBQEBSFTĻUăSătB
OBTĻMăE[FLĮVT
4UJQSJĻEJTLVĻBQNBĮVĻUăSătBOBTĻMăE[FLĮJĻWBSĻTBCP
KâUĻWJSTNVĻVOĻSBEăUĻUSBJQVTĻV[ĻBMVNăOJKBĻEJTLV
BQNBMùN ĻLBTĻQâSLMâUBTĻBSĻISPNV
1JSNTĻQVMùtBOBTĻWBJĻWBTLPtBOBTĻV[TâLtBOBT
LâSUăHJĻOPNB[HâKJFUĻVOĻOPxâWùKJFUĻBVUPNBtăOV
"TGBMUBĻVOĻEBSWBTĻUSBJQVTĻOPUăSJFUĻBSĻEBSWBT
USBJQVĻUăSăUâKVĻWBJĻMBLCFO[ăOVĻ(SÜUâLĻOPUăSâNVT
USBJQVTĻWBSĻOPUăSăUĻBSĻBVUPNBtăOBTĻLSâTPKVNBN
TQFDJâMJĻSBxPUVĻTNBMLVĻQVMùtBOBTĻQBTUV
7JTQJSNTĻOPQVMùKJFUĻBSĻQVMùtBOBTĻMăE[FLMJĻVO
UBEĻJFWBTLPKJFUĻBSĻtĸJESVĻWBJĻDJFUVĻWBTLV
3ÜQăHJĻJ[MBTJFUĻMJFUPtBOBTĻJOTUSVLDJKVĻV[ĻJFTBJ
ĪPKVNBĻ%BVE[JĻMăE[FLĮJĻTBUVSĻHBOĻQVMùtBOBT
MăE[FLMJ ĻHBOĻWBTLV
58#4ÿ)+
%SăLTUĻMJFUPUĻUJLBJĻ7PMWPĻJFUFJLUJĻLSâTBT
BQTUSâEFTĻMăE[FLMJĻ$JUBĻWFJEBĻBQTUSâEF
QJFNùSBN ĻQSFULPSP[JKBTĻBJ[TBSE[ăCB ĻIFS
NùUJTLVĻMăE[FLĮVĻMJFUPtBOB ĻBJ[TBSE[ăCB
TQPESJOâtBOBĻVOĻMăE[ăHBTĻEBSCăCBTĻWBS
CPKâUĻLSâTPKVNVĻ7PMWPĻHBSBOUJKBĻOFBUUJFDBT
V[ĻtâEBTĻBQTUSâEFTĻJ[SBJTăUJFNĻLSâTPKVNB
CPKâKVNJFN
2WNġÝCPCWPXCUMQÝCPC
/PQVMùKJFUĻVOĻJFWBTLPKJFUĻNBtăOV ĻKBĻLSâTBĻJS
LĮVWVTJĻNBUùUBĻVOĻKBĻWùMBUJFTĻLSâTVĻQBQJMEVT
BJ[TBSHâU
"VUPNBtăOBJĻQVMùtBOBĻOBWĻOFQJFDJFtBNB
LBNùSĻUâĻOBWĻWJTNB[ĻWJFOVĻHBEVĻWFDBĻ5PNùS
tBKâĻMBJLâĻBVUPNBtăOVĻWBSĻJFWBTLPUĻ/FWFJDJFU
BVUPNBtăOBTĻWBTLPtBOVĻVOĻQVMùtBOVĻUJFtV
TBVMFTĻTUBSVĻJFEBSCăCâ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#WVQOCÝĦPCUCRTĹRG
ēFGPKCVITĹFQÝURęTMNęLWOU
/FLBEĻOFJ[NBOUPKJFUĻBVUPWBTLV
BUUBVLPUâKVTĻWBJĻMăE[ăHVTĻQSPEVLUVT
KPĻUBTĻWBSĻQBTMJLUJOâUĻÜEFOJĻVOĻOFUăSV
NVTĻBUHSÜEPtâTĻWJSTNBTĻăQBtăCBT
-BJĻJ[WBJSăUPTĻOPĻTUJLMBĻWJSTNVĻCPKâKVNJFN ĻUăSPU
MFEVĻqĻJ[NBOUPKJFUĻUJLBJĻQMBTUNBTBTĻTLSâQKVT
/FUăSVNJĻVOĻDFĮBĻLBJTătBOâĻJ[NBOUPUâĻTâMTĻWBS
J[TBVLUĻLPSP[JKV ĻUâQùDĻJSĻTWBSăHJĻBVUPNBtăOV
UVSùUĻUăSVĻ"VUPNBtăOBTĻQSFULPSP[JKBTĻBQTUSâEF
SFHVMâSJĻKâQâSCBVEBĻVOĻOFQJFDJFtBNăCBTĻHBEă
KVNâĻKâWFJDĻOFMJFMTĻSFNPOUT
5BTĻJSĻEBCJTLTĻÜEFOJĻBUHSÜEPtâĻQâSLMâKVNB
OPEJMVNT
5CNQPCVĦTĦÝCPC
6[NBOJFUJFT ĻMBJĻUăSPUĻOFTBCPKâUVĻTUJLMVĻWJSTNV
"QTUSâEFĻBSĻăQBtVĻQâSLMâKVNBĻMăE[FLMJĻJSĻQJF
FKBNBĻQJFĻ7PMWPĻJ[QMBUăUâKJFNĻVOĻUâĻJFUFJDBNB
MBJĻV[UVSùUVĻÜEFOJĻBUHSÜEPtâTĻăQBtăCBTĻ5PĻWBS
QJSNPĻSFJ[JĻJ[NBOUPUĻQùDĻUSJNĻHBEJFNĻVOĻQùD
UBNĻJLĻHBEV
2TGVMQTQ\KLCUCK\UCTF\ĦDCUpRęTDCWFG
WPCRMQRG
"VUPNBtăOBJĻSÜQOăDâĻJSĻWFJLUBĻQBNBUăHBĻVOĻQJM
OăHBĻQSFULPSP[JKBTĻBJ[TBSE[ăCBĻ7JSTCÜWFT
EBĮBTĻJ[HBUBWPUBTĻOPĻHBMWBOJ[ùUBĻMPLtĪV
NFUâMBĻ"VUPNBtăOBTĻBQBLtVĻBJ[TBSHâĻOFEJMTU
PtTĻQSFULPSP[JKBTĻTMâOJTĻ#BMTUJ ĻTâOVĻEVSWJT
JFLtùKJFĻQBE[JĮJOâKVNJĻVOĻOPTMùHUâTĻWJFUBTĻJS
OPLMâUBTĻBSĻ[FNBTĻWJTLP[JUâUFTĻQSFULPSP[JKBT
MăE[FLMJ
/PSNâMPTĻBQTUâLĮPTĻQSFULPSP[JKBTĻBJ[TBSE[ăCB
OBWĻKâBUKBVOPĻBQNùSBNĻĻHBEVTĻ1ùDĻtă
QFSJPEBĻUâĻKâBUKBVOPĻBSĻUSJKVĻHBEVĻJOUFSWâMV
7PMWPĻJFTBLBĻWùSTUJFTĻQùDĻQBMăE[ăCBTĻ7PMWP
QJMOWBSPUâĻTFSWJTâ ĻKBĻBVUPNPCJMJNĻOFQJFDJF
tBNTĻWFJLUĻUVSQNâLVĻBQTUSâEJ
*[NBOUPKJFUĻUJLBJĻ7PMWPĻJFUFJLUPTĻUăSătBOBT
MăE[FLĮVTĻVOĻBVUPĻBQLPQFTĻJ[TUSâEâKVNVT
5ăSJFUĻSFHVMâSJĻVOĻJFWùSPKJFUĻJOTUSVLDJKBT ĻLBT
QJFWJFOPUBTĻBVUPĻBQLPQFTĻQSPEVLUJFN
1JSNTĻMJFUPUĻUăSătBOBTĻMăE[FLĮVT ĻTWBSăHJĻTBMPOV
J[TÜLUĻBSĻQVUFLĮTÜDùKV
2CMNęLKWPDCIęäCUPQFCNĦLWOU
*[ĪFNJFUĻJFLMâUPTĻQBLMâKVT ĻMBJĻUPTĻWBSùUVĻJ[UăSăU
BUTFWJtĸJĻ*[NBOUPKJFUĻQVUFLĮVĻUăSăUâKV ĻMBJĻBJ[
WâLUVĻQVUFLĮVTĻVOĻOFUăSVNVT
7JTJĻJFLMâUJFĻQBLMâKJĪJĻJSĻOPTUJQSJOâUJĻBSĻUBQâN
p
4BUWFSJFUĻJFLMâUPĻQBLMâKJĪVĻBJ[ĻUBQâNĻVO
DFMJFUĻUBJTOJĻV[ĻBVHtV
/PTUJQSJOJFUĻQBLMâKJĪVĻWJFUâ ĻJFTQJFxPUĻLBUSV
UBQV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
$4ÿ&+0ó,7/5
1JSNTĻV[TâLUĻCSBVLtBOV ĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLB
WBEăUâKBĻQVTùĻJFLMâUBJTĻQBLMâKJĪtĻJSĻTUJOHSJ
OPGJLTùUTĻVOĻOPTUJQSJOâUTĻQJFĻUBQâN ĻMBJĻUBT
OFWBSùUVĻQBTMăEùUĻ[FNĻQFEâĮJFNĻWBJĻOPOâLU
CMBLVTĻUJFN
-BJĻJ[UăSăUVĻUSBJQVT ĻLBTĻQBMJLVtJĻQùDĻUăSătBOBTĻBS
QVUFLĮTÜDùKV ĻMJFUPKJFUĻăQBtVĻBVEVNVĻUăSătBOBT
MăE[FLMJĻ(SăEBTĻQBLMâKJĪJĻKâUăSBĻBSĻ7PMWPĻJ[QMBUă
UâKBĻJFUFJLUBKJFNĻUăSătBOBTĻMăE[FLĮJFN
6TCKRWVĦTĦÝCPCPQCWFWOCRQNUVGTġLWOC
WPLWOVCRQNUVGTġLWOC
5ăSPUĻBVEVNBĻQPMTUFSùKVNV ĻJFUFJDBNTĻăQBtT
UăSătBOBTĻMăE[FLMJT ĻLBTĻOPQùSLBNTĻQJFĻQJMOWB
SPUJFNĻ7PMWPĻJ[QMBUăUâKJFNĻ$JUJĻMăE[FLĮJĻWBS
QBTMJLUJOâUĻQPMTUFSùKVNBĻVHVOTESPtăCBTĻăQBtă
CBT
58#4ÿ)+
"TJĻQSJFLtNFUJĻVOĻMJQMFOUFĻWBSĻTBCPKâU
BVEVNBĻQPMTUFSùKVNV
6TCKRWCRUVTęFGW\ęFCUVCRUġLWOC
7PMWPĻâEBTĻBQEBSFĻOFTBUVSĻISPNV ĻVOĻUâĻJS
BQTUSâEâUBĻUâ ĻMBJĻTBHMBCâUVĻTBWVĻTâLPUOùKP
J[TLBUV
ĂEBTĻUBQTùKVNTĻBSĻMBJLVĻOPWFDPĻVOĻJFHÜTU
TLBJTUVĻBQTÜCùKVNVĻĂEBĻJSĻBUUăSăUBĻVOĻBQTUSâ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#WVQOCÝĦPCUCRTĹRG
EâUBĻUâ ĻLBĻUâĻTBHMBCâĻTBWBTĻEBCJTLâTĻăQBtă
CBTĻ5BJĻJSĻV[LMâUTĻBJ[TBSHâKPtTĻQâSLMâKVNT
CFUĻJSĻOFQJFDJFtBNBĻSFHVMâSBĻUăSătBOB ĻMBJ
TBHMBCâUVĻHBOĻSBLTUVSăHâTĻăQBtăCBT ĻHBO
J[TLBUVĻ7PMWPĻQJFEâWâĻQJMOăHVĻMăE[FLMJĻâEBT
QPMTUFSùKVNBĻUăSătBOBJĻVOĻBQTUSâEFJ ĻLBT ĻMJFUP
KPUĻUPĻTBTLBĪâĻBSĻOPSâEăKVNJFN ĻTBHMBCâĻâEBT
BJ[TBSHQâSLMâKVNVĻ1ùDĻLâEBĻMBJLBĻMJFUPtBOBT
UJLĻVOĻUâĻQBSâEăTJFTĻâEBTĻEBCăHBJTĻJ[TLBUT ĻLBT
[JOâNâĻNùSâĻJSĻBULBSăHTĻOPĻâEBTĻWJSTNBTĻGBL
UÜSBTĻ5BTĻJSĻEBCăHTĻâEBTĻOPCSJFtBOBTĻQSP
DFTT ĻLBTĻQBSâEBĻUP ĻLBĻtăĻJSĻEBCăHBĻâEB
-BJĻTBTOJFHUVĻWJTMBCâLPĻSF[VMUâUV Ļ7PMWP
JFTBLBĻWJFOVĻMăE[ĻÀFUSBTĻSFJ[FTĻHBEâĻ WBJĻWBJ
SâL ĻKBĻOFQJFDJFtBNT ĻWFJLUĻUăSătBOVĻVOĻV[LMâU
BJ[TBSHLSùNVĻ7PMWPĻâEBTĻLPQtBOBTĻLPN
QMFLUVĻWBSĻJFHâEâUJFTĻQJFĻ7PMWPĻJ[QMBUăUâKB
58#4ÿ)+
p
3FJ[ùNĻLSâTBJOTĻBQīùSCTĻ QJFNùSBN
ExJOTJĻVOĻ[BNtBĻBQīùSCT ĻWBSĻJFLSâTPU
QPMTUFSùKVNV
p
/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFJ[NBOUPKJFUĻTQùDă
HVTĻtĸăEJOâUâKVTĻfâEJĻJ[TUSâEâKVNJĻWBS
TBCPKâUĻBVEVNB ĻWJOJMBĻVOĻâEBTĻQPTM
TUFSùKVNV
óFCUVCRUġLWOCOC\IęÝCPCU
KPUVTWMEKLCU
p *[NBOUPKJFUĻEBCăHâTĻFĮĮBTĻ-BJĻTBTOJFHUV
WJTMBCâLPTĻSF[VMUâUVT ĻJFUFJDBNTĻMJFUPU
7PMWPĻâEBTĻLPQtBOBTĻMăE[FLĮVT
6[MFKJFUĻâEBTĻUăSăUâKVĻTBNJUSJOâUBNĻTÜLMJN
VOĻQBNBUăHJĻJ[TQJFEJFUĻQVUBT
,CW\UVĹTGUKTVTCKRK
"SĻTBVE[ăHâNĻBQĮWFJEBĻLVTUăCâNĻOPUăSJFU
OFUăSVNVT
ITWRC UJOUF ĻWăOT ĻLBGJKB ĻQJFOT ĻTWJFESJĻVO
BTJOJT
6[LMâKJFUĻSÜQăHJĻBSĻTÜLMJĻV[ĻUSBJQJFNĻĚBVKJFU
TÜLMJNĻV[TÜLUĻUSBJQVĻ/FCFS[ùKJFU
p
/PTMBVLJFUĻBSĻNăLTUVĻQBQăSVĻWBJĻBVEVNV
VOĻĮBVKJFUĻâEBJĻQJMOăCâĻOPxÜU
óFCURQNUVGTġLWOWCK\UCTIęLQÝę
CRUVTęFG
6[MFKJFUĻOFMJFMVĻEBVE[VNVĻBJ[TBSHLSùNB
V[ĻTBMPDăUBĻBVEVNBĻVOĻJFCFS[ùKJFUĻQMâOV
LâSUVĻLSùNBĻâEâĻBSĻTBVE[ăHâNĻBQĮWFJEB
LVTUăCâN
1JSNTĻMJFUPtBOBTĻĮBVKJFUĻâEBJĻOPxÜU
ĻNJOÜUFT
-ăE[ĻBSĻUPĻUJFLĻV[MBCPUBĻâEBTĻBJ[TBSE[ăCBĻQSFU
USBJQJFNĻVOĻVMUSBWJPMFUPĻTUBSPKVNV
óFCUUVĹTGUVĦTĦÝCPCUKPUVTWMEKLCU
p /PNB[HâKJFUĻOFUăSVNVTĻVOĻQVUFLĮVTĻBS
NăLTUV ĻTBNJUSJOâUVĻTÜLMJĻVOĻOFJUSâMâNĻ[JF
QùN
p ĂEBJĻJSĻKâFMQPĻ/FLâEâĻHBEăKVNâĻOFBQLMâ
KJFUĻâEBTĻTUÜSJĻBSĻBJ[TBSHâKPtVĻQMBTUNBTV
*[NBOUPKJFUĻNăLTUVĻESâOVĻWBJĻTÜLMJĻ*[HBUB
WPKJFUĻĻBNPOKBLBĻtĸăEVNVĻ "TJOTĻUSBJ
QJFNĻMJFUPKJFUĻĻEMĻÜEFOTĻVOĻĻHĻTâMTĻtĸă
EVNV
ITWRC UBVLJ ĻFĮĮBT ĻNùSDFTĻVOĻtPLPMâEF
5âEBĻQBUJĻQSPDFEÜSBĻLâĻĻHSVQBJ
1VMùKJFUĻBSĻBCTPSCùKPtVĻQBQăSVĻWBJĻESâOV
ITWRCĻ TBVTJĻOFUăSVNJ ĻQVUFLĮJ
/PUăSJFUĻOFUăSVNVTĻBSĻNăLTUVĻTVLV
5âEBĻQBUJĻQSPDFEÜSBĻLâĻĻHSVQBJ
6TCKRWVĦTĦÝCPCPQUCNQPCRNCUVOCUCU
OGVęNCWPMQMCFCīęO
*FLtùKPĻEBĮVĻVOĻWJSTNVĻUăSătBOBJĻJFTBLBĻMJFUPU
OFEBVE[ĻBSĻÜEFOJĻTBNJUSJOâUVĻTNBMLtĸJFESV
WBJĻNJLSPtĸJFESVĻESâOV ĻLPĻWBSĻJFHâEâUJFTĻQJF
7PMWPĻQâSTUâWKJFN
/FTLSâQùKJFUĻVOĻOFCFS[JFUĻUSBJQVTĻ/FLBE
OFJ[NBOUPKJFUĻTQùDăHVTĻUSBJQVĻUăSăUâKVTĻ4QFDJ
âMTĻUăSătBOBTĻMăE[FLMJT ĻLBTĻOFQJFDJFtBNT
OPQJFUOBJĻUăSătBOBJ ĻJFHâEâKBNTĻQJFĻ7PMWP
J[QMBUăUâKJFN
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#WVQOCÝĦPCUCRTĹRG
&TQÝĦDCULQUVWVĦTĦÝCPC
*[NBOUPKJFUĻÜEFOJĻVOĻTJOUùUJTLPĻNB[HâtBOBT
MăE[FLMJĻįQBtJĻBVEVNBĻUăSătBOBTĻMăE[FLĮJĻQJF
FKBNJĻQJFĻ7PMWPĻJ[QMBUăUâKBĻ1JSNTĻESPtăCBTĻKPT
UBTĻJFUătBOâTĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLBĻUâĻJSĻTBVTB
-TęUCUMQFU
0GNKGNWMTęUQLWOCDQLęLWOWRKGOġTCO
CMOGĮWK\TCKUĦVWDQLęLWOWWP
UMTęRġLWOWPQXġTÝCPC
,SâTBĻJSĻCÜUJTLBĻEBĮBĻBVUPNBtăOBTĻOPESPtJOâ
KVNâĻQSFUĻLPSP[JKV ĻVOĻUâEùĮĻUPĻWBKBE[ùUVĻSFHV
MâSJĻQâSCBVEăUĻ-BJĻOPWùSTUVĻSÜTBTĻSBtBOPT
CPKâUBJTĻLSâTPKVNTĻOFLBWùKPUJFTĻKâTBMBCP
1BSBTUâLJFĻLSâTPKVNBĻCPKâKVNJĻJSĻBLNFĪV
J[SBJTăUJĻCPKâKVNJ ĻTLSâQùKVNJĻVOĻUSBJQJ ĻQJFNù
SBN ĻV[ĻTQâSOVĻNBMâN ĻEVSWăNĻVOĻUSJFDJFO
TUJFĪB
/CVGTKęNK
"VUPNPCJĮBĻLSâTBTĻLPET
*SĻTWBSăHJ ĻMBJĻUJLUVĻJ[NBOUPUBĻQBSFJ[BĻLSâTBĻ1BS
QSPEVLUBĻV[MăNFTĻBUSBtBOâTĻWJFUV ĻTLBUăU
MQQĻ
p HSVOUTĻLSâTBĻĻăQBtBĻMJQăHBĻHSVOUTĻLSâTB
J[TNJE[JOâNBĻBFSPTPMBĻWFJEâ ĻLPĻWBSĻMJF
UPU ĻQJFNùSBN ĻUSJFDJFOTUJFĪJFNĻBSĻQMBTU
NBTBTĻQâSLMâKVNV
p QBNBUBĻQâSLMâKVNTĻVOĻDBVSTQăEăHBJTĻQâS
LMâKVNTĻĻQJFFKBNTĻLâĻJ[TNJE[JOâNTĻBFSP
TPMTĻWBJĻEFGFLUVTĻNBTLùKPtBJTĻ[ăNVMJT
OÜKJĪB
p BJ[TFE[PtâĻMFOUF
p TNBMLTĻTNJMtQBQăST
G021832
0GNKGNWMTęUQLWOCDQLęLWOW
RKGNCDQÝCPC
BSĻQMBTUNBTBTĻQâSLMâKVNV
*FWùSPKJFUĻEFGFLUVTĻNBTLùKPtâĻ[ăNVĮBOÜKJĪBTĻLPNQMFLUâĻJFLĮBVUPTĻMJFUPtBOBTĻOPSâEăKVNVT
1JSNTĻEBSCBĻTâLtBOBTĻBVUPNPCJMJNĻKâCÜU
UăSBNĻVOĻTBVTBN ĻVOĻUFNQFSBUÜSBJĻKâCÜUĻWJST
Ļˆ$
6[MăNùKJFUĻMăNMFOUFTĻHBCBMVĻV[ĻCPKâKVNB
WJFUBTĻ5BEĻOPĪFNJFUĻMăNMFOUJ ĻMBJĻOPUăSăUV
WJTBTĻNB[âLâTĻLSâTBTĻEBĮJĪBT
+BĻCPKâKVNTĻJSĻTLâSJTĻNFUâMV ĻKâMJFUPĻHSVOUT
LSâTBĻ+BĻCPKâUBĻQMBTUNBTBTĻWJSTNB
MBCâLVĻSF[VMUâUVĻTBTOJFHtBOBJĻKâMJFUPĻMJQăHâ
HSVOUTĻLSâTBĻĻJFTNJE[JOJFUĻBFSPTPMBĻWâLâ
VOĻV[LMâKJFUĻBSĻPUVĻQMâOâĻLâSUâ
6GJPKUMęCRMQRGWPUGTXKUU
#WVQOCÝĦPCUCRTĹRG
1JSNTĻLSâTPtBOBTĻWBKBE[ăCBTĻHBEăKVNâ
TLBSUPĻWJFUVĻWBSĻNBJHJĻJ[QVMùUĻBSĻTNBMLQV
MùtBOBTĻMăE[FLMJĻ QJFNùSBN ĻKBĻNBMBTĻOBW
MăE[FOBT Ļ7JSTNBĻJSĻSÜQăHJĻKâOPNB[HâĻVO
UBJĻKâĮBVKĻOPxÜU
,âSUăHJĻJ[NBJTJFUĻHSVOUTĻLSâTVĻVOĻV[LMâKJFU
UP ĻJ[NBOUPKPUĻTNBMLVĻPUJĪV ĻTùSLPDJĪVĻWBJ
MăE[ăHVĻQSJFLtNFUVĻ,BEĻHSVOUTĻLSâTBĻJS
OPxVWVTJ ĻLâĻQBtVĻQùEùKPĻV[LMâKJFU
QBNBUBĻQâSLMâKVNVĻVOĻDBVSTQăEăHPĻQâS
LMâKVNV
"SĻTLSâQùKVNJFNĻSăLPKJFUJFTĻUâQBU ĻLâ
BQSBLTUăUTĻJFQSJFLt ĻCFUĻWJSTNVĻBQĻCPKâUP
WJFUVĻOPTFE[JFUĻBSĻMăNMFOUJ ĻMBJĻBJ[TBSHâUV
OFTLBSUPĻLSâTPKVNV
2+'<ÿ/'
+BĻBLNFOTĻtĸFNCBĻOBWĻJ[VSCVTJFTĻQâSâL
E[JĮJĻVOĻJSĻQBMJDJTĻOFTBCPKâUTĻLSâTBTĻTMâOJT
JFLMâKJFUĻQBNBUBĻQâSLMâKVNVĻVOĻDBVSTQăEăHP
QâSLMâKVNVĻV[SFJ[ĻQùDĻWJSTNBTĻOPUăSătBOBT
5JQBĻBQ[ăNùKVNT
*[NùSJĻVOĻTWBST
%[JOùKBĻTQFDJGJLâDJKBT
%[JOùKBĻFĮĮB
fĸJESVNJĻVOĻTNùSWJFMBT
%FHWJFMB
3JUFĪJĻVOĻSJFQBT ĻJ[NùSJĻVOĻTQJFEJFOTĻ
&MFLUSPTJTUùNB
"QTUJQSJOâUBJTĻUJQT
-JDFODFT
%JTQMFKBĻTJNCPMJ
5&)/*4,*&Ļ1"3".&53*
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
6KRCCR\ĦOġLWOU
7\NĦOLWCVTCÝCPęUXKGVCU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
6KRCCR\ĦOġLWOU
;JOPUĻBVUPNBtăOBTĻUJQBĻBQ[ăNùKVNV ĻUSBOT
QPSUMăE[FLĮBĻJEFOUJGJLâDJKBTĻVOĻE[JOùKBĻOVNV
SVT ĻăQBtOJFLBNĻCÜTĻWJFHMâLĻTB[JOâUJFTĻBSĻQJMO
WBSPUBKJFNĻ7PMWPĻQâSTUâWKJFNĻHBEăKVNPT ĻLBE
CÜTĻOFQJFDJFtBNTĻQBTÜUăUĻSF[FSWFTĻEBĮBTĻVO
QJFEFSVNVT
5JQBĻBQ[ăNùKVNT ĻBVUPNPCJĮBĻJEFOUJGJLâDJ
KBTĻOVNVST ĻNBLTJNâMBJTĻQJFĮBVKBNBJT
TWBST ĻLSâTBTĻVOĻQPMTUFSùKVNBĻLPEJĻVO
UJQBĻBQTUJQSJOâKVNBĻOVNVSTĻ6[MăNFĻJS
SFE[BNB ĻKBĻJSĻBUWùSUBTĻMBCâTĻQVTFTĻBJ[
NVHVSùKâTĻEVSWJT
2+'<ÿ/'
įQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUBTĻBUUùMPTĻSFE[BNâT
V[MăNFTĻOFĻWJFONùSĻQSFDă[JĻBUCJMTUĻBVUPNB
tăOâĻFTPtBKâNĻ"UUùMVĻNùSĸJTĻJSĻQBSâEăU
V[MăNKVĻBQUVWFOPĻJ[TLBUVĻVOĻBUSBtBOâT
WJFUVĻBVUPNBtăOâĻ*OGPSNâDJKB ĻLBTĻBUUJFDBT
UJFtJĻV[ĻKÜTVĻBVUPNBtăOV ĻJSĻTOJFHUBĻKÜTV
BVUPNBtăOBTĻBUUJFDăHBKâTĻV[MăNùT
"$ĻTJTUùNBTĻV[MăNF
4UâWBQTJMEFTĻV[MăNF
%[JOùKBĻLPETĻVOĻTùSJKBTĻOVNVST
.PUPSFĮĮBTĻV[MăNF
1âSOFTVNLâSCBTĻUJQBĻBQ[ăNùKVNTĻVOĻTùSJ
KBTĻOVNVST
ĻNBOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB
ĻBVUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
"VUPNBtăOBTĻJEFOUJGJLâDJKBTĻOVNVSTĻ 7*/
USBOTQPSUMăE[FLĮBĻJEFOUJGJLâDJKBTĻOVNVST
1MBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻQBSĻBVUPNPCJMJĻJSĻTOJFHUB
SFīJTUSâDJKBTĻEPLVNFOUPT
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
+\OġTKWPUXCTU
+\OġTK
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
+\OġTKWPUXCTU
"
#
$
+\OġTK
OO
(BSFOCâ[F
(BSVNT
,SBWBTĻOPEBMăKVNBĻHBSVNT
HSăEBTĻMăNFOJT ĻTBMPDăUTĻTùEFL
MJT
%
,SBWBTĻOPEBMăKVNBĻHBSVNT
HSăEBTĻMăNFOJT
&
"VHTUVNT
'
,SBWBTĻBVHTUVNT
(
+\OġTK
OO
1SJFLtùKâĻtĸùSTCâ[F
"
#
+\OġTK
OO
,
1MBUVNTĻBSĻTâOVĻTQPHVĮJFN
-
1MBUVNTĻBSĻQJFMJFLUJFNĻTâOV
TQPHVĮJFN
$
)
"J[NVHVSùKâĻtĸùSTCâ[F
#
"
#
$
/PWJS[FĻ ĻNN
/PWJS[FĻĻNN
/PWJS[FĻĻNN
+\OġTK
OO
"
(BSFOCâ[F
#
(BSVNT
$
"
*
,SBWBTĻQMBUVNT ĻHSăEBTĻMăNF
OJT
+
1MBUVNT
``
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
+\OġTKWPUXCTU
+\OġTK
$
,SBWBTĻOPEBMăKVNBĻHBSVNT
HSăEBTĻMăNFOJT ĻTBMPDăUTĻTùEFL
MJT
%
,SBWBTĻOPEBMăKVNBĻHBSVNT
HSăEBTĻMăNFOJT
&
"VHTUVNT
'
,SBWBTĻBVHTUVNT
(
1SJFLtùKâĻtĸùSTCâ[F
OO
"
#
)
"J[NVHVSùKâĻtĸùSTCâ[F
"
#
"
#
*
,SBWBTĻQMBUVNT ĻHSăEBTĻMăNF
OJT
+
1MBUVNT
,
1MBUVNTĻBSĻTâOVĻTQPHVĮJFN
-
1MBUVNTĻBSĻQJFMJFLUJFNĻTâOV
TQPHVĮJFN
/PWJS[FĻĻNN
/PWJS[FĻ ĻNN
5XCTU
1BtNBTâĻJFLĮBVUTĻWBEăUâKT ĻQBSĻĻĻV[QJMEăUB
EFHWJFMBTĻUWFSUOFĻVOĻWJTJĻtĸJESVNJ
1BTBxJFSVĻVOĻQJFEFSVNVĻTWBST ĻLâĻBSăĻTMPE[F
V[ĻQJFLBCFTĻâĸBĻMPEJĻ BSĻQJFWJFOPUVĻQJFLBCJ
TLBUJFUĻUBCVMVĻĻMQQ ĻJFUFLNùĻOFUPĻNBTV
CFUĻOBWĻJFLĮBVUTĻQBtNBTâ
$4ÿ&+0ó,7/5
"VUPNBtăOBTĻWBEâNăCBTĻSBLTUVSMJFMVNJ
NBJOâTĻBULBSăCâĻOPĻOPTMPE[FTĻVOĻLSBWBT
J[WJFUPKVNT
.BLTĻQJFĮBVKBNâĻLSBWBĻĻUSBOTQPSUMăE[FLĮB
QJMOBĻNBTBĻĻQBtNBTB
2+'<ÿ/'
%PLVNFOUùUâĻQBtNBTBĻBUUJFDBTĻV[ĻTUBO
EBSUBĻWFSTJKBTĻBVUPNBtăOâNĻĻUJ ĻBVUPNB
tăOâNĻCF[ĻQBQJMEVĻBQSăLPKVNBĻWBJĻQJFEFSV
NJFNĻ5BTĻOP[ăNù ĻLBĻLBUSTĻQJFWJFOPUBJT
QBQJMEVĻBQSăLPKVNTĻBUUJFDăHJĻTBNB[JOB
LSBWOFTăCVĻQBSĻLPOLSùUâĻBQSăLPKVNBĻTWBSB
WùSUăCV
,SBWOFTăCVĻTBNB[JOPtâĻQBQJMEVĻBQSăLP
KVNBĻQJFNùSJĻJSĻ,JOFUJD.PNFOUVN
4VNNVNĻBQSăLPKVNBĻMăNFĪJ ĻLâĻBSăĻDJUT
BQSăLPKVNT ĻQJFNùSBN ĻWJMLtBOBTĻJFSăDF
KVNUBĻtĸùSTTUJFĪJ ĻKVNUBĻCBHâxBTĻLBTUF
BVEJPTJTUùNB ĻQBQJMEVĻMVLUVSJ Ļ(14 ĻBSĻEFH
WJFMVĻEBSCJOâNTĻTJMEăUâKT ĻESPtăCBTĻSFxīJT
QBLMâKJ ĻCBHâxBTĻQâSTFHT ĻFMFLUSJTLJĻWBEâNJ
TùEFLĮJĻVD
"VUPNBtăOBTĻTWùStBOBĻQBMăE[ĻOPUFJLUĻKÜTV
BVUPNBtăOBTĻQBtNBTV
+PHQTOđEKLCRCTW\NĝOLWPQXKGVQLWOWUMCVĝV
NRR
.BLTĻUSBOTQPSUMăE[FLĮBĻQJMOBĻNBTB
.BLTĻCSBVLtBOBTĻTWBSTĻ BVUPNPCJMJT
QJFLBCF
.BLTĻQSJFLtùKâTĻBTTĻOPTMPHPKVNT
.BLTĻBJ[NVHVSùKâTĻBTTĻOPTMPHPKVNT
"QSăLPKVNBĻMăNFOJT
.BLTĻTMPE[FĻ4LBUăUĻSFīJTUSâDJKBTĻEPLVNFOUV
.BLTĻTMPE[FĻV[ĻKVNUBĻĻLH
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
+\OġTKWPUXCTU
8KNMÝCPCULCWFCWPUNQF\GW\RKGMCDGUęĨK
"
&\KPġLU
&\KPġLCMQFU#
2ęTPGUWOMęTDC
/CMUOCUCRKGMCDGKCTDTGO\ġO MI
/CMUUCMCDGUNQFGUUNQF\G MI
5
#5
.BOVâMâ Ļ#
5
#5
.BOVâMâ Ļ#
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ.14
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
%
%5
.BOVâMâ Ļ#
%
%5
.BOVâMâ Ļ.
%
%5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
%
%5
.BOVâMâ Ļ.
%
%5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
/CMUOCUCRKGMCDGKCTDTGO\ġO MI
/CMUUCMCDGUNQFGUUNQF\G MI
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[JOùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
&\KPġLU
&\KPġLCMQFU#
2ęTPGUWOMęTDC
5
#5
.BOVâMâ Ļ#
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ.14
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
``
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
+\OġTKWPUXCTU
"
&\KPġLU
&\KPġLCMQFU#
2ęTPGUWOMęTDC
/CMUOCUCRKGMCDGKCTDTGO\ġO MI
/CMUUCMCDGUNQFGUUNQF\G MI
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5Ļ"8%
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5Ļ"8%
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
%
%5
.BOVâMâ Ļ#
%
%5
.BOVâMâ Ļ.
%
%5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
%
%5
.BOVâMâ Ļ.
%
%5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
/CMUOCUCRKGMCDGKDG\DTGO\ġO
MI
/CMUUCMCDGUNQFGUUNQF\G MI
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[JOùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
/CMUOCUCRKGMCDGKDG\DTGO\ġO MI
&\KPġLU
&\KPġLCMQFU#
2ęTPGUWOMęTDC
5
#5
.BOVâMâ Ļ#
5
#5
.BOVâMâ Ļ#
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ.14
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
+\OġTKWPUXCTU
&\KPġLU
"
&\KPġLCMQFU#
2ęTPGUWOMęTDC
/CMUOCUCRKGMCDGKDG\DTGO\ġO
MI
/CMUUCMCDGUNQFGUUNQF\G MI
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
%
%5
.BOVâMâ Ļ#
%
%5
.BOVâMâ Ļ.
%
%5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
%
%5
.BOVâMâ Ļ.
%
%5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
/CMUOCUCRKGMCDGKDG\DTGO\ġO
MI
/CMUUCMCDGUNQFGUUNQF\G MI
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[JOùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
/CMUOCUCRKGMCDGKDG\DTGO\ġO MI
&\KPġLU
&\KPġLCMQFU#
2ęTPGUWOMęTDC
5
#5
.BOVâMâ Ļ#
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ.14
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5Ļ"8%
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
5Ļ"8%
#5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
``
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
+\OġTKWPUXCTU
&\KPġLU
&\KPġLCMQFU#
2ęTPGUWOMęTDC
/CMUOCUCRKGMCDGKDG\DTGO\ġO
MI
/CMUUCMCDGUNQFGUUNQF\G MI
%
%5
.BOVâMâ Ļ#
%
%5
.BOVâMâ Ļ.
%
%5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
%
%5
.BOVâMâ Ļ.
%
%5
"VUPNâUJTLâ Ļ5'4%
"
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[JOùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&\KPġLCURGEKHKMęEKLCU
&\KPġLCURGEKHKMęEKLCU
2+'<ÿ/'
/FĻWJTJĻE[JOùKJĻJSĻQJFFKBNJĻWJTVĻWBMTUVĻUJSHPT
"
&\K
PġLU
&\KPġLC
MQFU#
,CWFC
M9
CRIT
OKP
,CWFC
JRTRO
)TKG\GU
OQOGPVU 0O
CRITOKP
%KNKPFTW
UMCKVU
%KNKPFTC
FKCOGVTU
OO
8KT\WīC
IęLKGPU
OO
&\KPġLC
VKNRWOU
NKVTK
-QORTG
UKLCU
RCMęRG
5
#5
q
5
#5
q
5
#5
q
5
#5
q
5
#5
q
%
%5
%
%5
%
%5
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[JOùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&\KPġLCURGEKHKMęEKLCU
"
&\K
PġLU
&\KPġLC
MQFU#
,CWFC
M9
CRIT
OKP
,CWFC
JRTRO
)TKG\GU
OQOGPVU 0O
CRITOKP
%KNKPFTW
UMCKVU
%KNKPFTC
FKCOGVTU
OO
8KT\WīC
IęLKGPU
OO
&\KPġLC
VKNRWOU
NKVTK
-QORTG
UKLCU
RCMęRG
5
#5
q
5
#5
q
5
#5
q
5
#5
q
%
%5
%
%5
%
%5
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[JOùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&\KPġLCGīīC
0GNCDXġNĦIKDTCWMÝCPCUCRUVęMīK
/FMBCWùMăHJĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮJĻWBSĻSBEăU
OFOPSNâMJĻBVHTUVĻFĮĮBTĻUFNQFSBUÜSVĻWBJĻFĮĮBT
QBUùSJĪVĻ5âMâLĻJSĻTOJFHUJĻEBxJĻOFMBCWùMăHV
CSBVLtBOBTĻBQTUâLĮVĻQJFNùSJ
(BSPTĻCSBVDJFOPTĻQâSCBVEJFUĻFĮĮBTĻMăNFOJĻCJF
xâL
p
p
p
p
BSĻBVUPGVSHPOVĻWBJĻQJFLBCJ
LBMOBJOâĻBQWJEÜ
MJFMâĻâUSVNâ
KBĻHBJTBĻUFNQFSBUÜSBĻJSĻ[FNâLBĻQBSĻĻˆ$
WBJĻBVHTUâLBĻQBSĻ Ļˆ$
*FQSJFLtĻNJOùUBJTĻBUUJFDBTĻBSăĻV[ĻăTVĻBUUâMVNV
WFJLtBOVĻ[FNâĻUFNQFSBUÜSâ
/FMBCWùMăHPTĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮPTĻJ[WùMJFUJFT
TJOUùUJTLPĻFĮĮVĻ5âĻOPESPtJOBĻE[JOùKBNĻQBQJMEV
BJ[TBSE[ăCV
7PMWPĻJFTBLBĻ$BTUSPMĻFĮĮVĻJ[TUSâEâKVNVT
58#4ÿ)+
-BJĻWBSùUVĻJFWùSPUĻE[JOùKBĻBQLPQFTĻJOUFSWâ
MVT ĻWJTJĻE[JOùKJĻSÜQOăDâĻJSĻQJFQJMEăUJĻBSĻăQBtJ
QJFMâHPUVĻTJOUùUJTLVĻE[JOùKBĻFĮĮVĻ&ĮĮBĻJS
J[WùMùUBĻĮPUJĻSÜQăHJ ĻĪFNPUĻWùSâĻBQLPQFT
JOUFSWâMVT ĻJFEBSCJOâtBOBTĻăQBtăCBT ĻEFH
WJFMBTĻQBUùSJĪVĻVOĻJFUFLNJĻV[ĻWJEJ
-BJĻTQùLâĻCÜUVĻJFUFJDBNJFĻBQLPQFTĻJOUFS
WâMJ ĻKâMJFUPĻBQTUJQSJOâUBĻE[JOùKBĻFĮĮBĻ(BO
FĮĮBTĻV[QJMEFJ ĻHBOĻOPNBJĪBJĻJ[NBOUPKJFU
UJLBJĻJFUFJLUPĻFĮĮBTĻLBUFHPSJKV ĻQSFUùKâĻHBEă
KVNâĻWBSBUĻJFUFLNùUĻFLTQMVBUâDJKBTĻJMHVNV
JFEBSCJOâtBOBTĻăQBtăCBT ĻEFHWJFMBTĻQBUù
SJĪVĻVOĻJFUFLNJĻV[ĻWJEJ
7PMWPĻ$BSĻ$PSQPSBUJPOĻOFV[ĪFNBTĻOFLâEV
BUCJMEăCVĻBVUPNPCJĮBĻHBSBOUJKBTĻMBJLâ ĻKBĻOBW
MJFUPUBĻOPSâEăUâTĻLBUFHPSJKBTĻVOĻWJTLP[JUâUFT
E[JOùKBĻFĮĮB
7PMWPĻJFTBLBĻFĮĮBTĻNBJĪVĻWFJLUĻBVUPSJ[ùUâ
7PMWPĻTFSWJTâ
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&\KPġLCGīīC
&\KPġLCGīīCUMCVGIQTKLC
&\KPġLU
&\KPġLCMQFU#
+GVGKECOęGīīCUMCVGIQTKLC
6KNRWOUKGUMGīīCUHKNVTW
NKVTK
5
#5
4FSUJGJDùUBĻVOĻSÜQOăDâĻJFQJMEăUBĻFĮĮBĻ'īīCUMCVGIQTKLC955/%#
BQUVWFOJĻ BQLPQFTĻJFTQùKBT
5
#5
'īīCUMCVGIQTKLC#%'##$
BQUVWFOJĻ 8KUMQ\KVęVG5#'9p
'īīCUMCVGIQTKLC#%'##$
%
%5
8KUMQ\KVęVG5#'9p
BQUVWFOJĻ #SBVDPUĻBQHSÜUJOâUBTĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮPT ĻJ[NBOUPKJFUĻ"$&"Ļ"#Ļ4"&Ļ8
"
%
%5
'īīCUMCVGIQTKLC#%'##$
BQUVWFOJĻ %
%5
8KUMQ\KVęVG5#'9p
BQUVWFOJĻ 5
#5
'īīCUMCVGIQTKLC#%'##$
BQUVWFOJĻ 5
#5
8KUMQ\KVęVG5#'9p
BQUVWFOJĻ 5
#5
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[JOùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
BQUVWFOJĻ 6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&\KPġLCGīīC
&\KPġLU
&\KPġLCMQFU#
+GVGKECOęGīīCUMCVGIQTKLC
6KNRWOUKGUMGīīCUHKNVTW
NKVTK
4FSUJGJDùUBĻVOĻSÜQOăDâĻJFQJMEăUBĻFĮĮBĻ'īīCUMCVGIQTKLC955/%#
5
#5
BQLPQFTĻJFTQùKBT
'īīCUMCVGIQTKLC#%'##$
BQUVWFOJĻ 8KUMQ\KVęVG5#'9p
'īīCUMCVGIQTKLC#%'##$
%
%5
8KUMQ\KVęVG5#'9p
BQUVWFOJĻ #SBVDPUĻBQHSÜUJOâUBTĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮPT ĻJ[NBOUPKJFUĻ"$&"Ļ"#Ļ4"&Ļ8
"
%
%5
'īīCUMCVGIQTKLC#%'##$
BQUVWFOJĻ %
%5
8KUMQ\KVęVG5#'9p
BQUVWFOJĻ 5
#5
'īīCUMCVGIQTKLC#%'##$
BQUVWFOJĻ 5
#5
8KUMQ\KVęVG5#'9p
BQUVWFOJĻ 5
#5
BQUVWFOJĻ %[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[JOùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
*OGPSNâDJKBĻQBSĻE[JOùKBĻFĮĮBTĻJFQJMEătBOV ĻTLBUăU
MQQĻ
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
ÀĨKFTWOKWPUOġTXKGNCU
&\GUġÝCPCUÝĨKFTWOU
&\KPġLU#
#5
5MCīWOU
5
#5
%
%5
%
%5
%
%5
"
&\KPġLU#
NKVTK
NKVTK
5
5MCīWOU
&\KPġLU#
0QTęFĦVęMXCNKVęVGĻ7PMWPĻJFUFJLUBJTĻE[FTùtB
OBTĻtĸJESVNTĻTBKBVLUTĻBSĻĻÜEFOT ĻTLBUJFU
JFQBLPKVNV
5
#5
5
#5
5
#5
NKVTK
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[J
OùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
5MCīWOU
&\KPġLU#
NKVTK
5
#5
%
%5
"
%
%5
%
%5
5
#5
5
#5
5
#5
6KNRWOU NKVTK
#
.
ąEFOTĻLWBMJUâUFJĻKâBUCJMTUĻ45%ĻĻTUBOEBSUBN
0QTęFĦVCKUVTCPUOKUKLCUÝĨKFTWOU
#05Ļ.
%[JOùKBĻLPET ĻEBĮBTĻVOĻTùSJKBTĻOVNVSTĻJSĻOPSâEăUTĻV[ĻE[J
OùKB ĻTLBUăUĻMQQĻ
%KVKÝĨKFTWOKWPUOġTXKGNCU
/CPWęNęRęTPGUWOMęTDC
5MCīWOU
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
ÀĨKFTWOKWPUOġTXKGNCU
#WVQOęVKUMęRęTPGUWOMęTDC
6KNRWOU NKVTK
0QTęFĦVCKUVTCPUOKUKLCUÝĨKFTWOU
5'4%
"8
.14
#05Ļ
2+'<ÿ/'
1BSBTUPTĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮPTĻQâSOFTVN
LâSCBTĻFĮĮBĻOBWĻKâNBJOBĻWJTBĻFLTQMVBUâDJKBT
QFSJPEBĻMBJLâĻ5BÀVĻUBTĻWBSĻCÜUĻOFQJFDJF
tBNTĻBQHSÜUJOâUBTĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮPT
TLBUăUĻMQQĻ
ÀĨKFTWOU
5KUVġOC
#SFNxVĻtĸJESVNT
#SFNxVĻTJTUùNB
%05Ļ
.B[HâtBOBTĻtĸăEVNT
"VUPNPCJĮJĻBSĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻTLBMPtBOBT
GVOLDJKV
"VUPNPCJĮJĻCF[ĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻTLBMPtB
OBTĻGVOLDJKBT
7PMWPĻJFUFJLUBJTĻNB[HâtBOBTĻtĸJESVNTĻĻBSĻQSFUTBTBMtB
OBTĻBJ[TBSE[ăCVĻBVLTUâĻMBJLâĻVOĻMBJLâ ĻLBEĻBQLâSUùKâĻUFN
QFSBUÜSBĻJSĻ[FNĻÜEFOTĻTBTBMtBOBTĻQVOLUB
%FHWJFMB
ĻDJMJOESVĻCFO[ăOBĻE[JOùKT
6KNRWOU NKVTK
0QTęFĦVęMXCNKVęVG
BQUVWFOJĻ
#FO[ăOTĻTLBUăUĻMQQĻ
ĻDJMJOESVĻEă[FĮE[JOùKT
BQUVWFOJĻ
%ă[FMJTĻTLBUăUĻMQQĻ
ĻDJMJOESVĻEă[FĮE[JOùKT
BQUVWFOJĻ
ĻDJMJOESVĻCFO[ăOBĻE[JOùKT
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
ÀĨKFTWOKWPUOġTXKGNCU
ÀĨKFTWOU
5KUVġOC
,PNQSFTPSBĻFĮĮB
(BJTBĻLPOEJDJPOùtBOB
%[FTùtBOBTĻtĸJESVNT
(BJTBĻLPOEJDJPOùtBOB
ĻLH
ÀĨKFTWOU
5KUVġOC
#SFNxVĻtĸJESVNT
#SFNxVĻTJTUùNB
%05Ļ
.B[HâtBOBTĻtĸăEVNT
"VUPNPCJĮJĻBSĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻTLBMPtBOBT
GVOLDJKV
"VUPNPCJĮJĻCF[ĻQSJFLtùKPĻMVLUVSVĻTLBMPtBOBT
GVOLDJKBT
7PMWPĻJFUFJLUBJTĻNB[HâtBOBTĻtĸJESVNTĻĻBSĻQSFUTBTBM
tBOBTĻBJ[TBSE[ăCVĻBVLTUâĻMBJLâĻVOĻMBJLâ ĻLBEĻBQLâSUùKâ
UFNQFSBUÜSBĻJSĻ[FNĻÜEFOTĻTBTBMtBOBTĻQVOLUB
%FHWJFMB
ĻDJMJOESVĻCFO[ăOBĻE[JOùKT
6KNRWOU NKVTK
6KNRWOU NKVTK
BQUVWFOJĻ
0QTęFĦVęMXCNKVęVG
1"(ĻFĮĮB
3B
0QTęFĦVęMXCNKVęVG
#FO[ăOTĻTLBUăUĻMQQĻ
ĻDJMJOESVĻCFO[ăOBĻE[JOùKTĻ QSJFLtQJFE[JĪB
ĻDJMJOESVĻCFO[ăOBĻE[JOùKTĻ QJMOQJFE[JĪB
BQUVWFOJĻ
ĻDJMJOESVĻEă[FĮE[JOùKT
BQUVWFOJĻ
ĻDJMJOESVĻEă[FĮE[JOùKT
BQUVWFOJĻ
,PNQSFTPSBĻFĮĮB
(BJTBĻLPOEJDJPOùtBOB
%[FTùtBOBTĻtĸJESVNT
(BJTBĻLPOEJDJPOùtBOB
ĻLH
%ă[FMJTĻTLBUăUĻMQQĻ
1"(ĻFĮĮB
3B
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
ÀĨKFTWOKWPUOġTXKGNCU
$4ÿ&+0ó,7/5
(BJTBĻLPOEJDJPOùUâKBĻTJTUùNBĻTBUVSĻIFSNF
UJ[ùUVĻE[FTùUâKVĻ3BĻfăTĻTJTUùNBT
BQLPQJĻVOĻSFNPOUVĻESăLTUĻWFJLUĻUJLBJĻBVUPSJ
[ùUâĻTFSWJTâ
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&GIXKGNC
%1GOKUKLCWPFGIXKGNCURCVġTKĮÝ
5Ļ #5
5Ļ #5
5Ļ #5
5Ļ #5
5Ļ #5
5Ļ #5
%"Ļ %5
%#Ļ %5
%Ļ %5
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&GIXKGNC
"
#
%Ļ %5
%Ļ %5
%Ļ %5
ĻHLNĻ$0ĻWFSTJKB ĻNBLTĻSJFQVĻQMBUVNTĻ
ĻHLNĻ$0ĻWFSTJKB
5Ļ #5
5Ļ #5
5Ļ #5
5Ļ"8%Ļ #5
``
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&GIXKGNC
5Ļ #5
5Ļ"8%Ļ #5
%Ļ %5
%Ļ %5
%Ļ %5
%Ļ %5
%Ļ %5
5MCKFTQLWOU
#SBVLtBOBĻQBĻQJMTùUV
HSBNJLN
#SBVLtBOBĻâSQVTĻQJMTùUBT
MJUSJĻLN
,PNCJOùUâĻCSBVLtBOB
2+'<ÿ/'
+BĻUSÜLTUĻEBUJĻQBSĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪVĻVO
FNJTJKV ĻUBEĻUJFĻUJFLĻQJFWJFOPUJĻLPNQMFLUâDJ
KBJ
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&GIXKGNC
&GIXKGNCURCVġTKĮÝWPQINGMīCFKQMUĦFC
GOKUKLC
-JFMBTĻOPCăEFTĻOPĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪBĻSâEăUâ
KJFNĻWBSĻSBTUJFT ĻTBMăE[JOPUĻBSĻ&4ĻCSBVLtBOBT
DJLMJFN ĻLBTĻUJFLĻJ[NBOUPUJĻBVUPNPCJĮBĻTFSUJGJ
LâDJKBJĻVOĻV[ĻLVSJFNĻUJFLĻCBMTUăUJĻUBCVMâĻOPSâEă
UJFĻQBUùSJĪBĻSâEăUâKJ
*FQSJFLtĻUBCVMâĻOPSâEăUBJTĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪt
VOĻFNJTJKBTĻWùSUăCBTĻJSĻCBMTUăUBTĻV[ĻTQFDJGJ
TLJFNĻ&4ĻDJLMJFN ĻLBTĻBUUJFDBTĻV[ĻBVUPNPCJ
ĮJFNĻBSĻQBNBUBĻWFSTJKBTĻQBtNBTVĻVOĻCF[
QBQJMEVĻBQSăLPKVNBĻ"VUPNPCJĮBĻNBTBĻWBS
QJFBVHUĻBULBSăCâĻOPĻBQSăLPKVNBĻ5âĻLPQâĻBS
CBHâxBTĻTWBSVĻQBMJFMJOBĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪVĻVO
PHĮTLâCâTĻHâ[FTĻFNJTJKBT
2CVWTKGVRTęVę
*SĻWBJSâLJĻJFNFTMJ ĻLâEùĮĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪtĻWBS
CÜUĻMJFMâLTĻQBSĻUBCVMâĻOPSâEăUPĻ1JFNùSJ
p #SBVDJFUĻBSĻQBSFJ[VĻHBJTBĻTQJFEJFOVĻSJFQâT
p 7BEăUâKBĻCSBVLtBOBTĻTUJMT
p +BĻLMJFOUTĻJSĻOPSâEăKJTĻSJUFĪVĻJ[NùSV ĻLBT
QâSTOJFE[ĻBUUJFDăHâĻNPEFĮBĻTUBOEBSUBĻWFS
TJKâĻV[TUâEăUPT ĻQJFBVHĻQSFUFTUăCB
p -JFMTĻâUSVNTĻSBEBĻQBMJFMJOâUVĻWùKBĻQSFUFT
UăCV
p %FHWJFMBTĻLWBMJUâUF ĻDFĮBĻVOĻTBUJLTNFT
BQTUâLĮJ ĻMBJLBĻBQTUâLĮJĻVOĻBVUPNPCJĮBĻTUâ
WPLMJT
"QWJFOPKPUĻJFQSJFLtĻNJOùUPTĻQBEPNVT ĻWBSBU
JFWùSPKBNJĻTBNB[JOâUĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪVĻ-BJ
TBĪFNUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻMÜE[V ĻTLBUJFU
OPUFJLVNVT ĻLBTĻNJOùUJ
1BEPNJ ĻLPĻWBEăUâKTĻWBSĻJ[NBOUPU ĻMBJĻTBNB[J
OâUVĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪV
p #SBVDJFUĻWJFONùSăHJ ĻOFWBKBE[ăHJĻOFQBMJFMJ
OJFUĻâUSVNVĻVOĻOFCSFN[ùKJFUĻTUSBVKJ
VOĻQâSCBVEJFUĻUPĻSFHVMâSJĻĻMBJĻTBTOJFHUV
WJTMBCâLPTĻSF[VMUâUVT ĻJ[WùMJFUJFTĻ&$0
TQJFEJFOVĻSJFQâT ĻTLBUJFUĻSJFQVĻTQJFEJFOB
UBCVMVĻĻMQQ
p 3JFQVĻJ[WùMFĻWBSĻJFUFLNùUĻEFHWJFMBTĻQBUù
SJĪVĻĻLPOTVMUùKJFUJFTĻBSĻJ[QMBUăUâKVĻQBSĻQJF
NùSPUâNĻSJFQâN
4LBUJFUĻQBQJMEVĻJOGPSNâDJKVĻVOĻWBJSâLĻQBEPNV
ĻVOĻĻMQQ
-BJĻTBĪFNUVĻWJTQâSăHVĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻEFH
WJFMV ĻTLBUJFUĻĻMQQ
0GJDJâMJFĻEFHWJFMBTĻQBUùSJĪBĻSâEăUâKJĻQBNBUPKBTĻV[ĻEJWJFNĻTUBOEBSUBĻCSBVLtBOBTĻDJLMJFNĻMBCPSBUPSJKBTĻWJEùĻ &4ĻCSBVLtBOBTĻDJLMJ ĻTBTLBĪâĻBSĻ&4ĻEJSFLUăWVĻ&&$Ļ &VSPĻ Ļ&6Ļ3FHVMBUJPOĻOP
ĻĻ &VSPĻ ĻVOĻ6/Ļ&$&Ļ3FHVMBUJPOĻOPĻĻfăTĻSFHVMBTĻJFUWFSĻJOGPSNâDJKVĻQBSĻCSBVLtBOBTĻDJLMJFNĻQJMTùUâĻVOĻQBĻHBMWFOBKJFNĻDFĮJFNĻĻ#SBVLtBOBĻQJMTùUâĻrĻNùSăKVNJĻUJFLĻTâLUJ
JFEBSCJOPUĻBVLTUVĻE[JOùKVĻ#SBVLtBOBĻUJFLĻTJNVMùUBĻĻ#SBVLtBOBĻQBĻHBMWFOBKJFNĻDFĮJFNĻrĻBVUPNPCJĮBĻâUSVNTĻUJFLĻQBMJFMJOâUTĻVOĻTBNB[JOâUTĻBNQMJUÜEâĻqĻLNIĻ#SBVLtBOBĻUJFLĻTJNVMùUBĻ
"VUPNBtăOBTĻBSĻNBOVâMPĻQâSOFTVNLâSCVĻUJFLĻJFEBSCJOâUBTĻĻQâSOFTVNâĻ5BCVMâĻOPSâEăUâĻLPNCJOùUâĻCSBVLtBOBTĻWùSUăCBĻJSĻJFHÜUB ĻBQWJFOPKPUĻCSBVLtBOVĻQBĻQJMTùUVĻVOĻHBMWFOBKJFNĻDFĮJFNĻTBTLBĪâ
BSĻMJLVNâĻOPUFJLUBKâNĻQSBTăCâNĻ$0ĻFNJTJKBĻrĻUJFLĻTBWâLUBTĻJ[QMÜEFTĻHâ[FT ĻMBJĻBQSùĸJOâUVĻPHĮTLâCâTĻHâ[FTĻFNJTJKVĻBCVĻCSBVLtBOBTĻDJLMVĻMBJLâĻ1ùDĻUBNĻUâĻUJFLĻBOBMJ[ùUBĻVOĻJ[UFJLUBĻLâĻ$0
FNJTJKBTĻWùSUăCB
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
4KVGĮKWPTKGRCUK\OġTKWPURKGFKGPU
#RUVKRTKPęVKGURKGFKGPKTKGRęU
&\KPġLU
4KGRWK\OġTU
óVTWOU
MOJ
Ļ3
5Ļ #5
Ļ3
5Ļ #5
Ļ3
%Ļ %5
Ļ3
5NQF\GRGTUQPCU
/CMUUNQF\G
'%1URKGFKGPU#
2TKGMÝġLCKU
#K\OWIWTġLCKU
2TKGMÝġLCKU
#K\OWIWTġLCKU
M2C $
M2C
M2C
M2C
2TKGMÝġLCKUCK\OWIW
TġLCKU
Ļ
Ļ
Ļ
M2C
Ļ3
5Ļ #5
Ļ3
5Ļ #5
Ļ3
5Ļ #5
Ļ3
%Ļ %5
%Ļ %5
Ļ3
1BHBJEVĻSF[FSWFTĻSJUFOJT
"
#
NBLTĻ
&LPOPNJTLBĻCSBVLtBOB
%BxâTĻWBMTUăTĻMJFUPĻOFĻUJLBJĻ4*ĻNùSWJFOăCVĻQBTLâMT ĻCFUĻBSăĻCâSTĻĻCâSTĻĻĻL1B
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
4KVGĮKWPTKGRCUK\OġTKWPURKGFKGPU
&\KPġLU
4KGRWK\OġTU
óVTWOU
MOJ
Ļ3
7JTJ
5NQF\GRGTUQPCU
/CMUUNQF\G
'%1URKGFKGPU#
2TKGMÝġLCKU
#K\OWIWTġLCKU
2TKGMÝġLCKU
#K\OWIWTġLCKU
2TKGMÝġLCKUCK\OWIWTġLCKU
M2C $
M2C
M2C
M2C
M2C
Ļ
Ļ3
Ļ3
Ļ3
1BHBJEVĻSF[FSWFTĻSJUFOJT
"
#
NBLTĻ
&LPOPNJTLBĻCSBVLtBOB
%BxâTĻWBMTUăTĻMJFUPĻOFĻUJLBJĻ4*ĻNùSWJFOăCVĻQBTLâMT ĻCFUĻBSăĻCâSTĻĻCâSTĻĻĻL1B
2+'<ÿ/'
%BxJĻE[JOùKJ ĻSJFQBTĻWBJĻUPĻLPNCJOâDJKBTĻWBS
OFCÜUĻQJFFKBNBTĻWJTVĻWBMTUVĻUJSHPT
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
'NGMVTQUKUVġOC
'NGMVTQUKUVġOC
"VUPNPCJMJNĻJSĻNBJĪTUSâWBTĻīFOFSBUPSTĻBS
TQSJFHVNBĻSFHVMùtBOBTĻGVOLDJKVĻ&MFLUSPTJTUù
NBJĻJSĻWJFOTĻQPMT ĻVOĻUâĻJ[NBOUPĻtBTJKVĻVOĻE[J
OùKBĻLPSQVTVĻQBSĻTUSâWBTĻWBEăUâKV
"LVNVMBUPSBĻLBQBDJUâUFĻJSĻBULBSăHBĻOPĻBVUP
NPCJĮBĻBQSăLPKVNBĻMăNFĪB
58#4ÿ)+
/PNBJOPUĻBLVNVMBUPSV ĻQâSMJFDJOJFUJFT ĻLB
KBVOBKBNĻBLVNVMBUPSBNĻJSĻUâEBĻQBUJ
BVLTUâTĻJFEBSCJOâtBOBTĻVOĻSF[FSWFTĻLBQB
DJUâUFĻLâĻJFQSJFLtùKBNĻ TLBUJFUĻV[MăNJĻV[
BLVNVMBUPSB #MWOWNCVQTU
&\KPġLU
"
5RTKGIWOU 8
#WMUVCF\KPġLCKGFCTDKPęÝCPCULCWFC
4G\GTXGUKGVKNRĦDC
%%#UVTęXCCWMUVCF\KPġLCKGFCTDKPęÝCPCK #
OKPĹVGU
#FO[ăOBĻE[JOùKT
q
q
%ă[FMJT
q
q
#FO[ăOBEă[FĮE[JOùKTĻBSĻ4UBSU4UPQĻGVOLDJKV
"
"VUPNBtăOâNĻBSĻ4UBSU4UPQĻGVOLDJKVĻKâMJFUPĻBLVNVMBUPSBĻUJQTĻ"(.Ļ "CTPSCFEĻ(MBTTĻ.BU Ļ
2+'<ÿ/'
p
"LVNVMBUPSBĻUWFSUOFTĻJ[NùSBNĻKâBUCJMTU
PSJīJOâMâĻBLVNVMBUPSBĻJ[NùSJFN
p
"LVNVMBUPSBĻBVHTUVNTĻWBSĻBUtĸJSUJFT
BULBSăCâĻOPĻJ[NùSJFN
5VCTV5VQR
*OGPSNâDJKVĻQBSĻBLVNVMBUPSJFNĻBVUPNBtăOâT
BSĻ4UBSU4UPQ ĻTLBUăUĻMQQĻ
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
6ęNXCFĦDCURWNVUCVUNġICUUKUVġOC
8CNUVU
#K\UNġIÝCPCUUKUVġOCUVCPFCTVC
ijăOB
8CNUVU
4CFCTCUKUVġOC
8CNUVU
4JOHB
QÜSB
&4 ĻijăOB
)POLPOHB
*%"Ļ4JOHBQÜSBTĻ*OGPSNâDJKBTĻVO
LPNVOJLâDJKVĻBUUăTUăCBTĻJFTUâEF
#SB[ăMJKB
$G\CVUNġICUCK\UNġIÝCPCUUKUVġOC
DG\CVUNġICUXCFĦDC
8CNUVU
&4
,PSFKB
&JSPQB
Ļ%FMQIJĻ&MFDUSPOJDTĻ
4BGFUZĻBSĻtPĻQB[JĪP ĻLB
-$53ĻVOĻ-$53
BUCJMTUĻEJSFLUăWBTĻ&,
CÜUJTLBKâNĻQSBTăCâNĻVOĻDJUJFN
QJFNùSPKBNJFNĻOPUFJLVNJFN
+BĻOFQJFDJFtBNT ĻtPĻBUCJMTUăCBT
EFLMBSâDJKVĻWBSĻTBĪFNUĻOP
%FMQIJĻ&MFDUSPOJDTĻĻ4BGFUZĻ
0OFĻ$PSQPSBUFĻ$FOUFSĻ
,PLPNP Ļ*OEJBOBĻ
"47
``
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
$NWGVQQVJŸ
2C\KĮQLWOURCTCVDKNUVĦDW &GENCTCVKQPQH%QPHQTOKV[
8CNUVU
&4ĻWBMTUJT
&LTQPSUùKPtâĻWBMTUTĻ+BQâOB
3BxPUâKTĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDTĻ*OD
"QSăLPKVNBĻUJQTĻ$NWGVQQVJŸĻJFSăDF
-BJĻTBĪFNUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻBQNFLMùKJFUĻIUUQFDFVSPQBFVFOUFSQSJTFSUUFGBRIUNĻJOGPSNJOH
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
8CNUVU
FIJKBT
3FQVCMJLB
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻUÅNUPĻQSPIMBtVKF ĻxFĻUFOUPĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKFĻWFĻTIPEÄĻTFĻ[¹LMBEOÅNJĻQPxBEBWLZĻBĻEBMtÅNJĻQÐÅTMVtOÕNJ
VTUBOPWFOÅNJĻTNÄSOJDFĻ&4
%âOJKB
6OEFSUFHOFEFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻFSLMåSFSĻIFSWFE ĻBUĻGĆMHFOEFĻVETUZSĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻPWFSIPMEFSĻEFĻWåTFOUMJHFĻLSBWĻPH
ĆWSJHFĻSFMFWBOUFĻLSBWĻJĻEJSFLUJWĻ&'
7âDJKB
)JFSNJUĻFSLM¼SUĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻEBTTĻTJDIĻEBTĻ(FS¼UĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJOĻ´CFSFJOTUJNNVOHĻNJUĻEFOĻHSVOEMFHFOEFO
"OGPSEFSVOHFOĻVOEĻEFOĻÔCSJHFOĻFJOTDIM¼HJHFOĻ#FTUJNNVOHFOĻEFSĻ3JDIUMJOJFĻ&(ĻCFGJOEFU
``
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
8CNUVU
*HBVOJKB
,¼FTPMFWBHBĻLJOOJUBCĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻTFBENFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻWBTUBWVTUĻEJSFLUJJWJĻ&´ĻQĹIJOĹVFUFMFĻKB
OJNFUBUVEĻEJSFLUJJWJTUĻUVMFOFWBUFMFĻUFJTUFMFĻBTKBLPIBTUFMFĻT¼UFUFMF
-JFMCSJUâOJKB
)FSFCZ Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻEFDMBSFTĻUIBUĻUIJTĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJTĻJOĻDPNQMJBODFĻXJUIĻUIFĻFTTFOUJBMĻSFRVJSFNFOUTĻBOEĻPUIFS
SFMFWBOUĻQSPWJTJPOTĻPGĻ%JSFDUJWFĻ&$
4QâOJKB
1PSĻNFEJPĻEFĻMBĻQSFTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFDMBSBĻRVFĻFMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻDVNQMFĻDPOĻMPTĻSFRVJTJUPTĻFTFODJBMFTĻZ
DVBMFTRVJFSBĻPUSBTĻEJTQPTJDJPOFTĻBQMJDBCMFTĻPĻFYJHJCMFTĻEFĻMBĻ%JSFDUJWBĻ$&
(SJFĸJKB
ƯƪĻƷƬƴĻƥƨƶƵƸƦƨĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻơƬƣŀƴƪƭĻƵƷƭĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻƦƸƯƯƵƶưŀƴƪƷƨƭĻƥƶƵƦĻƷƭƦĻƵƸƦƭŀơƪƭƦ
ƨƥƨƭƷƬƦƪƭƦĻƮƨƭĻƷƭƦĻƣƵƭƥƪƦĻƦƹƪƷƭƮƪƦĻơƭƨƷƨƤƪƭƦĻƷƬƦĻƵơƬƠƭƨƦĻƪƮ
'SBODJKB
1BSĻMBĻQSÁTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEÁDMBSFĻRVFĻMBQQBSFJMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFTUĻDPOGPSNFĻBVYĻFYJHFODFTĻFTTFOUJFMMFTĻFUĻBVY
BVUSFTĻEJTQPTJUJPOTĻQFSUJOFOUFTĻEFĻMBĻEJSFDUJWFĻ$&
*UâMJKB
$POĻMBĻQSFTFOUFĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEJDIJBSBĻDIFĻRVFTUPĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻġĻDPOGPSNFĻBJĻSFRVJTJUJĻFTTFO[JBMJĻFEĻBMMFĻBMUSF
EJTQPTJ[JPOJĻQFSUJOFOUJĻTUBCJMJUFĻEBMMBĻEJSFUUJWBĻ$&
-BUWJKB
"SĻtPĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFLMBSù ĻLBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻBUCJMTUĻ%JSFLUăWBTĻ&,ĻCÜUJTLBKâNĻQSBTăCâNĻVOĻDJUJFNĻBSĻUP
TBJTUăUBKJFNĻOPUFJLVNJFN
-JFUVWB
fJVPĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFLMBSVPKB ĻLBEĻtJTĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻBUJUJOLBĻFTNJOJVTĻSFJLBMBWJNVTĻJSĻLJUBTĻ&#Ļ%JSFLUZWPT
OVPTUBUBT
/ăEFSMBOEF
)JFSCJKĻWFSLMBBSUĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEBUĻIFUĻUPFTUFMĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻJOĻPWFSFFOTUFNNJOHĻJTĻNFUĻEFĻFTTFOUJÃMFĻFJTFOĻFOĻEF
BOEFSFĻSFMFWBOUFĻCFQBMJOHFOĻWBOĻSJDIUMJKOĻ&(
.BMUB
)BXOIFLL Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD ĻKJEEJLKBSBĻMJĻEBOĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKJLLPOGPSNBĻNBMĘUJĒJKJFUĻFTTFO[KBMJĻVĻNBĻQSPWWFEJNFOUJ
PĘSBKOĻSFMFWBOUJĻMJĻIFNNĻGJE%JSSFUUJWBĻ&$
6OHâSJKB
"MVMÅSPUU Ļ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻOZJMBULP[PN ĻIPHZĻBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻNFHGFMFMĻBĻWPOBULP[ËĻBMBQWFUĹĻLÎWFUFMNÁOZFLOFLĻÁTĻB[
&$ĻJS¹OZFMWĻFHZÁCĻFMĹÅS¹TBJOBL
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
8CNUVU
1PMJKB
/JOJFKT[ZNĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻPvXJBED[B Ļ—FĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻKFTUĻ[HPEOZĻ[Ļ[BTBEOJD[ZNJĻXZNPHBNJĻPSB[ĻQP[PTUB‹ZNJ
TUPTPXOZNJĻQPTUBOPXJFOJBNJĻ%ZSFLUZXZĻ&$
1PSUVHâMF
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻEFDMBSBĻRVFĻFTUFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFTU¹ĻDPOGPSNFĻDPNĻPTĻSFRVJTJUPTĻFTTFODJBJTĻFĻPVUSBTĻEJTQPTJ¿ĹFTĻEB
%JSFDUJWBĻ$&
4MPWùOJKB
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻJ[KBWMKB ĻEBĻKFĻUBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻWĻTLMBEVĻ[ĻCJTUWFOJNJĻ[BIUFWBNJĻJOĻPTUBMJNJĻSFMFWBOUOJNJĻEPMPÀJMJĻEJSFL
UJWFĻ&4
4MPWâLJKB
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻUÕNUPĻWZIMBTVKF ĻxFĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻTQ½ÊBĻ[¹LMBEOÁĻQPxJBEBWLZĻBĻWtFULZĻQSÅTMVtOÁĻVTUBOPWFOJBĻ4NFS
OJDFĻ&4
4PNJKB
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻWBLVVUUBBĻU¼UFOĻFUU¼Ļ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻUZZQQJOFOĻMBJUFĻPOĻEJSFLUJJWJOĻ&:ĻPMFFMMJTUFOĻWBBUJNVTUFOĻKB
TJU¼ĻLPTLFWJFOĻEJSFLUJJWJOĻNVJEFOĻFIUPKFOĻNVLBJOFO
;WJFESJKB
)¼SNFEĻJOUZHBSĻ"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻBUUĻEFOOBĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻTUòSĻ*ĻÎWFSFOTTU¼NNFMTFĻNFEĻEFĻW¼TFOUMJHBĻFHFOTLBQTLSBW
PDIĻÎWSJHBĻSFMFWBOUBĻCFTU¼NNFMTFSĻTPNĻGSBNHòSĻBWĻEJSFLUJWĻ&(
įTMBOEF
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻIFSFCZĻDFSUJGJFTĻUIBUĻUIJTĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻDPOGPSNTĻUPĻUIFĻFTTFOUJBMĻDIBSBDUFSJTUJDĻSFRVJSFNFOUTĻBOE
PUIFSĻSFMFWBOUĻSFHVMBUJPOTĻPGĻEJSFDUJWFĻ&$
/PSWùīJKB
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*ODĻFSLMåSFSĻIFSWFEĻBUĻVUTUZSFUĻ$NWGVQQVJŸĻ.PEVMFĻFSĻJĻTBNTWBSĻNFEĻEFĻHSVOOMFHHFOEFĻLSBWĻPHĻĆWSJHF
SFMFWBOUFĻLSBWĻJĻEJSFLUJWĻ&'
``
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
8CNUVU
ijăOB
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖İP:៪İG%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖İG%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
p
p
p
p
p
İG%PN+] 0+]
İG%PN+] *+]
İG%P0+] *+]
İG%P0+] *+]
İG%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ
㒻㓁Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
8CNUVU
5BJWâOB
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζ
ছႈ‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհ
եឫΖ
``
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
8CNUVU
%JFOWJELP
SFKB
⭧㟓#⭠‿
7PMWPĻ$BSĻ,PSFB
㐔㷡㣄G䂈☐aGrjjTjttTuY\TphtYXsZSGrjjTjttTuY\TphtYXsYGˆ•‹GrjjTjttTuY\TphtYXsX
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
"MQJOFĻ&MFDUSPOJDT Ļ*OD
.BEFĻJOĻ+BQBO
ါཨ#⭠‿
7PMWPĻ$BSĻ,PSFB
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
IUUQXXXWPMWPDBSTDPNLS
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#RUVKRTKPęVCKUVKRU
8CNUVU
"QWJFOPUJF
"SâCVĻ&NJ
SâUJ
%JFOWJEâ
GSJLB
+BNBJLB
"QTUJQSJOâUTĻMJFUPtBOBJĻ+BNBJLâĻ4."Ļ&*Ļ*".
5BJ[FNF
5IJTĻUFMFDPNNVOJDBUJPOĻFRVJQNFOUĻDPOGPSNTĻUPĻ/5$ĻUFDIOJDBMĻSFRVJSFNFOU
0NâOB
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
.KEGPEGU
5GPUWUUQHVYCTG
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻTPVSDFTĻGSPN
DMJCĻBOEĻ1SFYĻ&NCFEEFEĻ3FBMUJNFĻ04Ļ
4PVSDFĻ $PQZSJHIUĻ D Ļ Ļ Ļ
Ļ ĻBOEĻ2VFSDVTĻ3PCVTUBĻ $PQZSJHIU
D Ļ Ļ Ļ5IFĻ3FHFOUTĻPGĻUIFĻ6OJWFSTJUZ
PGĻ$BMJGPSOJBĻ"MMĻPSĻTPNFĻQPSUJPOTĻBSFĻEFSJWFE
GSPNĻNBUFSJBMĻMJDFOTFEĻUPĻUIFĻ6OJWFSTJUZĻPG
$BMJGPSOJBĻCZĻ"NFSJDBOĻ5FMFQIPOFĻBOE
5FMFHSBQIĻ$PĻPSĻ6OJYĻ4ZTUFNĻ-BCPSBUPSJFT
*ODĻBOEĻBSFĻSFQSPEVDFEĻIFSFJOĻXJUIĻUIF
QFSNJTTJPOĻPGĻ6/*9Ļ4ZTUFNĻ-BCPSBUPSJFT Ļ*OD
3FEJTUSJCVUJPOĻBOEĻVTFĻJOĻTPVSDFĻBOEĻCJOBSZ
GPSNT ĻXJUIĻPSĻXJUIPVUĻNPEJGJDBUJPO ĻBSF
QFSNJUUFEĻQSPWJEFEĻUIBUĻUIFĻGPMMPXJOH
DPOEJUJPOTĻBSFĻNFUĻ3FEJTUSJCVUJPOTĻPGĻTPVSDF
DPEFĻNVTUĻSFUBJOĻUIFĻBCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDF
UIJTĻMJTUĻPGĻDPOEJUJPOTĻBOEĻUIFĻGPMMPXJOH
EJTDMBJNFSĻ3FEJTUSJCVUJPOTĻJOĻCJOBSZĻGPSN
NVTUĻSFQSPEVDFĻUIFĻBCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDF
UIJTĻMJTUĻPGĻDPOEJUJPOTĻBOEĻUIFĻGPMMPXJOH
EJTDMBJNFSĻJOĻUIFĻEPDVNFOUBUJPOĻBOEPSĻPUIFS
NBUFSJBMTĻQSPWJEFEĻXJUIĻUIFĻEJTUSJCVUJPO
/FJUIFSĻUIFĻOBNFĻPGĻUIFĻ03("/*;"5*0/
OPSĻUIFĻOBNFTĻPGĻJUTĻDPOUSJCVUPSTĻNBZĻCF
VTFEĻUPĻFOEPSTFĻPSĻQSPNPUFĻQSPEVDUTĻEFSJWFE
GSPNĻUIJTĻTPGUXBSFĻXJUIPVUĻTQFDJGJDĻQSJPS
XSJUUFOĻQFSNJTTJPOĻ5)*4Ļ40'58"3&Ļ*4
1307*%&%Ļ#:Ļ5)&Ļ$01:3*()5Ļ)0-%&34
"/%Ļ$0/53*#65034Ļ"4Ļ*4Ļ"/%Ļ"/:
&913&44Ļ03Ļ*.1-*&%Ļ8"33"/5*&4
*/$-6%*/( Ļ#65Ļ/05Ļ-*.*5&%Ļ50 Ļ5)&
*.1-*&%Ļ8"33"/5*&4Ļ0'
.&3$)"/5"#*-*5:Ļ"/%Ļ'*5/&44Ļ'03Ļ"
1"35*$6-"3Ļ163104&Ļ"3&Ļ%*4$-"*.&%
*/Ļ/0Ļ&7&/5Ļ4)"--Ļ5)&Ļ$01:3*()5
08/&3Ļ03Ļ$0/53*#65034Ļ#&Ļ-*"#-&
'03Ļ"/:Ļ%*3&$5 Ļ*/%*3&$5 Ļ*/$*%&/5"41&$*"- Ļ&9&.1-"3: Ļ03
$0/4&26&/5*"-Ļ%"."(&4Ļ */$-6%*/(
#65Ļ/05Ļ-*.*5&%Ļ50 Ļ130$63&.&/5Ļ0'
46#45*565&Ļ(00%4Ļ03Ļ4&37*$&4Ļ-044
0'Ļ64& Ļ%"5" Ļ03Ļ130'*54Ļ03Ļ#64*/&44
*/5&33615*0/ Ļ)08&7&3Ļ$"64&%Ļ"/%
0/Ļ"/:Ļ5)&03:Ļ0'Ļ-*"#*-*5: Ļ8)&5)&3
*/Ļ$0/53"$5 Ļ453*$5Ļ-*"#*-*5: Ļ03Ļ5035
*/$-6%*/(Ļ/&(-*(&/$&Ļ03Ļ05)&38*4&
"3*4*/(Ļ*/Ļ"/:Ļ8":Ļ065Ļ0'Ļ5)&Ļ64&Ļ0'
5)*4Ļ40'58"3& Ļ&7&/Ļ*'Ļ"%7*4&%Ļ0'Ļ5)&
1044*#*-*5:Ļ0'Ļ46$)Ļ%"."(&
5IJTĻTPGUXBSFĻJTĻCBTFEĻJOĻQBSUĻPOĻUIFĻXPSLĻPG
UIFĻ*OEFQFOEFOUĻ+1&(Ļ(SPVQ
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻTPVSDFTĻGSPN
MJCUFTTĻ5IFĻ0SJHJOBMĻ$PEFĻJTĻ0QFO(4BNQMFĻ*NQMFNFOUBUJPO Ļ7FSTJPOĻ
SFMFBTFEĻ+BOVBSZĻ Ļ ĻEFWFMPQFEĻCZ
4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*ODĻ5IFĻ0SJHJOBMĻ$PEFĻJT
$PQZSJHIUĻ D ĻĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT
*ODĻ$PQZSJHIUĻJOĻBOZĻQPSUJPOTĻDSFBUFEĻCZĻUIJSE
QBSUJFTĻJTĻBTĻJOEJDBUFEĻFMTFXIFSFĻIFSFJOĻ"MM
3JHIUTĻ3FTFSWFEĻ$PQZSJHIUĻ $ Ļ<>
4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*ODĻ"MMĻ3JHIUTĻ3FTFSWFE
1FSNJTTJPOĻJTĻIFSFCZĻHSBOUFE ĻGSFFĻPGĻDIBSHF
UPĻBOZĻQFSTPOĻPCUBJOJOHĻBĻDPQZĻPGĻUIJT
TPGUXBSFĻBOEĻBTTPDJBUFEĻEPDVNFOUBUJPOĻGJMFT
UIFĻ4PGUXBSF ĻUPĻEFBMĻJOĻUIFĻ4PGUXBSF
XJUIPVUĻSFTUSJDUJPO ĻJODMVEJOHĻXJUIPVUĻMJNJUBUJPO
UIFĻSJHIUTĻUPĻVTF ĻDPQZ ĻNPEJGZ ĻNFSHF
QVCMJTI ĻEJTUSJCVUF ĻTVCMJDFOTF ĻBOEPSĻTFMM
DPQJFTĻPGĻUIFĻ4PGUXBSF ĻBOEĻUPĻQFSNJUĻQFSTPOT
UPĻXIPNĻUIFĻ4PGUXBSFĻJTĻGVSOJTIFEĻUPĻEPĻTP
TVCKFDUĻUPĻUIFĻGPMMPXJOHĻDPOEJUJPOTĻ5IF
BCPWFĻDPQZSJHIUĻOPUJDFĻJODMVEJOHĻUIFĻEBUFTĻPG
GJSTUĻQVCMJDBUJPOĻBOEĻFJUIFSĻUIJTĻQFSNJTTJPO
OPUJDFĻPSĻBĻSFGFSFODFĻUPĻIUUQPTTTHJDPN
QSPKFDUT'SFF#ĻTIBMMĻCFĻJODMVEFEĻJOĻBMMĻDPQJFT
PSĻTVCTUBOUJBMĻQPSUJPOTĻPGĻUIFĻ4PGUXBSFĻ5)&
40'58"3&Ļ*4Ļ1307*%&%Ļ"4Ļ*4
8*5)065Ļ8"33"/5:Ļ0'Ļ"/:Ļ,*/%
&913&44Ļ03Ļ*.1-*&% Ļ*/$-6%*/(Ļ#65
/05Ļ-*.*5&%Ļ50Ļ5)&Ļ8"33"/5*&4Ļ0'
.&3$)"/5"#*-*5: Ļ'*5/&44Ļ'03Ļ"
1"35*$6-"3Ļ163104&Ļ"/%
/0/*/'3*/(&.&/5Ļ*/Ļ/0Ļ&7&/5Ļ4)"-4*-*$0/Ļ(3"1)*$4 Ļ*/$Ļ#&Ļ-*"#-&Ļ'03
"/:Ļ$-"*. Ļ%"."(&4Ļ03Ļ05)&3
-*"#*-*5: Ļ8)&5)&3Ļ*/Ļ"/Ļ"$5*0/Ļ0'
$0/53"$5 Ļ5035Ļ03Ļ05)&38*4&
"3*4*/(Ļ'30. Ļ065Ļ0'Ļ03Ļ*/
$0//&$5*0/Ļ8*5)Ļ5)&Ļ40'58"3&Ļ03
5)&Ļ64&Ļ03Ļ05)&3Ļ%&"-*/(4Ļ*/Ļ5)&
40'58"3&Ļ&YDFQUĻBTĻDPOUBJOFEĻJOĻUIJT
OPUJDF ĻUIFĻOBNFĻPGĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*OD
TIBMMĻOPUĻCFĻVTFEĻJOĻBEWFSUJTJOHĻPSĻPUIFSXJTF
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
.KEGPEGU
UPĻQSPNPUFĻUIFĻTBMF ĻVTFĻPSĻPUIFSĻEFBMJOHTĻJO
UIJTĻ4PGUXBSFĻXJUIPVUĻQSJPSĻXSJUUFO
BVUIPSJ[BUJPOĻGSPNĻ4JMJDPOĻ(SBQIJDT Ļ*OD
5IJTĻTPGUXBSFĻJTĻCBTFEĻJOĻQBSUTĻPOĻUIFĻXPSLĻPG
UIFĻ'SFF5ZQFĻ5FBN
5IJTĻTPGUXBSFĻVTFTĻQBSUTĻPGĻ44-FBZĻ-JCSBSZ
$PQZSJHIUĻ $ ĻĻ&SJDĻ:PVOH
FBZ!DSZQUTPGUDPN Ļ"MMĻSJHIUTĻSFTFSWFE
%QODKPGF+PUVTWOGPV2CPGN5QHVYCTG
$PNCJOFEĻ*OTUSVNFOUĻ1BOFMĻ4PGUXBSF
1PSUJPOTĻPGĻUIJTĻTPGUXBSFĻBSFĻDPQZSJHIUĻš
Ļ5IFĻ'SFF5ZQF1SPKFDU
XXXGSFFUZQFPSH Ļ"MMĻSJHIUTĻSFTFSWFE
&KX:Ÿ
VTFEĻVOEFSĻMJDFOTFĻ"#065Ļ%*79Ļ7*%&0
%JW9ŸĻJTĻBĻEJHJUBMĻWJEFPĻGPSNBUĻDSFBUFEĻCZ
%JW9 Ļ*ODĻ5IJTĻJTĻBOĻPGGJDJBMĻ%JW9Ļ$FSUJGJFE
EFWJDFĻUIBUĻQMBZTĻ%JW9ĻWJEFPĻ7JTJU
YYYFKXZEQOĻGPSĻNPSFĻJOGPSNBUJPOĻBOE
TPGUXBSFĻUPPMTĻUPĻDPOWFSUĻZPVSĻGJMFTĻJOUPĻ%JW9
WJEFP
"#065Ļ%*79Ļ7*%&00/%&."/%Ļ5IJTĻ%JW9
$FSUJGJFEŸĻEFWJDFĻNVTUĻCFĻSFHJTUFSFEĻJOĻPSEFS
UPĻQMBZĻ%JW9Ļ7JEFPPO%FNBOEĻ 70%
DPOUFOUĻ5PĻHFOFSBUFĻUIFĻSFHJTUSBUJPOĻDPEF
MPDBUFĻUIFĻ%JW9Ļ70%ĻTFDUJPOĻJOĻUIFĻEFWJDF
TFUVQĻNFOVĻ(PĻUPĻJVVRXQFFKXZEQOĻXJUI
UIJTĻDPEFĻUPĻDPNQMFUFĻUIFĻSFHJTUSBUJPO
QSPDFTTĻBOEĻMFBSOĻNPSFĻBCPVUĻ%JW9Ļ70%
$PWFSFEĻCZĻPOFĻPSĻNPSFĻPGĻUIFĻGPMMPXJOHĻ64
1BUFOUTĻ Ļ Ļ %JW9Ļ$FSUJGJFEŸĻUPĻQMBZĻ%JW9ŸĻWJEFPĻ%JW9Ÿ
%JW9Ļ$FSUJGJFEŸĻBOEĻBTTPDJBUFEĻMPHPTĻBSF
SFHJTUFSFEĻUSBEFNBSLTĻPGĻ%JW9 Ļ*ODĻBOEĻBSF
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&KURNGLCUKODQNK
8KURęTĦIK
"VUPNPCJĮBĻEJTQMFKâĻSFE[BNJĻEBxâEJĻTJNCPMJ
4JNCPMVTĻJFEBMBĻCSăEJOâKVNB ĻJOEJLBUPSVĻVO
JOGPSNâDJKBTĻTJNCPMPTĻ5âMâLĻJSĻQBSâEăUJĻWJTCJF
xâLĻTBTUPQBNJFĻTJNCPMJĻVOĻUPĻOP[ăNF ĻLâĻBSă
BUTBVDFĻV[ĻSPLBTHSâNBUBTĻWJFUV ĻLVSâĻTOJFHUB
QMBtâLBĻJOGPSNâDJKBĻ-BJĻTBĪFNUVĻQMBtâLV
JOGPSNâDJKVĻQBSĻTJNCPMJFNĻVOĻUFLTUBĻ[JĪPKV
NJFN ĻTLBUJFUĻĻVOĻĻĻMQQ
&KURNGLCUKODQNK
$TĦFKPęLWOCUKODQNKMQODKPġVCLę
KPUVTWOGPVWRCPGNĦ
5KODQNU
+PFKMCVQTWUKODQNKMQODKPġVCLę
KPUVTWOGPVWRCPGNĦ
5KODQNU
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
,ĮÜNFĻ"#-ĻTJT
UùNâ
Ļ
&NJTJKBTĻTJTUùNB
,ĮÜNFĻ"#4ĻTJTUùNâ
Ļ
%FHĻBJ[NVHVSùKBJT
NJHMBTĻMVLUVSJT
Ļ
4UBCJMJUâUFTĻTJT
UùNB Ļ%45$ ĻQJFLB
CFTĻTUBCJMJUâUFT
QBMăHTJTUùNB
Ļ
4UBCJMJUâUFTĻTJT
UùNB ĻTQPSUBĻSFxăNT
Ļ
%[JOùKBĻQSJFLtTJMEă
UâKTĻ Eă[FMJN
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
;FNTĻFĮĮBTĻTQJF
EJFOT
ĻĻTBSLBOBJTĻCSăEJOâKVNBĻTJNCPMTĻJ[HBJT
NPKBT ĻKBĻJSĻLPOTUBUùUBĻLĮÜNF ĻLBTĻWBSĻJFUFL
NùUĻESPtăCVĻVOWBJĻBVUPNBtăOBTĻWBEâNăCV
7JFOMBJLVTĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâĻQBSâEâTĻTLBJ
ESPKVNT
*FTMùHUBĻTUâW
CSFN[F
Ļ
*FTMùHUBĻTUâW
CSFN[F ĻBMUFSOB
UăWTĻTJNCPMT
ĻĻJOGPSNâDJKBTĻTJNCPMTĻJ[HBJTNPKBT
LPQâĻBSĻUFLTUVĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâ ĻKBĻLâEâ
OPĻBVUPNBtăOBTĻTJTUùNâNĻSBEVTJFTĻOPCăEF
%[FMUFOâĻTJNCPMBĻJOGPSNâDJKBĻWBSĻJFEFHUJFT
LPQâĻBSĻDJUJFNĻTJNCPMJFN
%SPtăCBTĻTQJMWFOJĻ
434
Ļ
%SPtăCBTĻKPTUBT
BUHâEJOâUâKT
Ļ
.BJĪTUSâWBTĻīFOF
SBUPSTĻOFUJFLĻV[Mâ
EùUT
,ĮÜNFĻCSFNxVĻTJT
UùNâ
Ļ
%FHWJFMBTĻUWFSUOù
[FNTĻMăNFOJT
Ļ
#SăEJOâKVNT ĻESPtă
CBTĻSFxăNT
Ļ
Ļ
*OGPSNâDJKB ĻJ[MBTJFU
EJTQMFKBĻ[JĪPKVNV
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&KURNGLCUKODQNK
5KODQNU
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
*FTMùHUBTĻUâMâT
HBJTNBT
Ļ
,SFJTâTĻQVTFTĻWJS
[JFOVĻSâEăUâKJ
-BCâTĻQVTFTĻWJS
[JFOVĻSâEăUâKJ
*FEBSCJOâtBOBT
J[TMùHtBOBTĻGVOL
DJKB ĻE[JOùKTĻJS
BVUPNâUJTLJĻJ[TMù
E[JFT
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
5KODQNU
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
"EBQUăWâĻLSVă[B
LPOUSPMF
4UBSU4UPQ
"EBQUăWâĻLSVă[B
LPOUSPMF Ļ%JTUBODFT
CSăEJOâKVNT
,BNFSBTĻTFOTPST
Mâ[FSBĻTFOTPSTĻ
Ļ
"EBQUăWâĻLSVă[B
LPOUSPMF
"EBQUăWâĻLSVă[B
LPOUSPMF
,SVă[BĻLPOUSPMF
ĂUSVNBĻJFSPCFxPUâKT
#SăEJOâKVNTĻQBS
BUUâMVNV Ļ %JTUBODF
"MFSU Ļ$JUZ
4BGFUZ5. ĻTBEVS
TNFTĻCSăEJOâKVNB
TJTUùNB ĻBVUPNâUJ
TLâTĻCSFN[ùtBOBT
TJTUùNB
3BEBSBĻTFOTPST
%[JOùKBĻVOĻTBMPOB
TJMEăUâKT
4UBSU4UPQ
"LUJWJ[ùUTĻUBJNFSJT
4UBSU4UPQ
"LUJWJ[ùUTĻUBJNFSJT
+PHQTOęEKLCUUKODQNKMQODKPġVCLę
KPUVTWOGPVWRCPGNĦ
5KODQNU
5KODQNU
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
5âMâTĻHBJTNBTĻBS
BVUPNâUJTLâT
BQUVNtPtBOBTĻGVO
LDJKVĻĻ")#
,BNFSBTĻTFOTPST
"EBQUăWâĻLSVă[B
LPOUSPMF
``
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
&KURNGLCUKODQNK
5KODQNU
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
"#-ĻTJTUùNB
"VUPNâUJTLâTĻQâS
OFTVNVĻQP[ăDJKBT
*[MâEùKJFTĻBLVNVMB
UPST
3FīJTUSùUâĻâUSVNB
JOGPSNâDJKB
4UâWWJFUâĻOPWJFUP
tBOBTĻQBMăHTJTUùNB
Ļ1"1
&ĮĮBTĻMăNFĪBĻNùSă
KVNT
-JFUVTĻTFOTPST
+PTMBTĻTBHMBCâtB
OBTĻQBMăHGVOLDJKB
%SJWFSĻ"MFSUĻTJT
UùNB ĻKPTMBTĻTBHMB
CâtBOBTĻQBMăHGVOL
DJKB
%SJWFSĻ"MFSUĻTJT
UùNB Ļ-BJLTĻBUQÜUBJ
1âSOFTVNVĻJOEJLB
UPST ĻNBOVâMâĻQâS
OFTVNLâSCB
5KODQNU
,WOVCMQPUQNGUFKURNGLCKPHQTOęEKLCU
UKODQNK
5KODQNU
0Q\ĦOG
.CR
RWUG
%SPtăCBTĻKPTUBT
BUHâEJOâUâKT
%SPtăCBTĻTQJMWFOT
CMBLVTTùEùUâKB
TùEFLMJT ĻBLUJWùUT
%SPtăCBTĻTQJMWFOT
CMBLVTTùEùUâKB
TùEFLMJT ĻEFBLUJWùUT
Ļ1BQJMEBQSăLPKVNTQJFEFSVNTĻMBJĻJFHÜUVĻQMBtâLVĻJOGPSNâDJKV ĻTLBUăUĻOPEBĮVĻ*FWBET
6GJPKUMKGRCTCOGVTK
#NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
Ā
ĂEBTĻQPMTUFSùKVNT ĻNB[HâtBOBTĻJOTUSVL
DJKBT ĂSùKJFĻJ[NùSJ ĂUSVNBĻJFSPCFxPUâKT A
"$$ĻqĻBEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF "EBQUăWâĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBT
TJTUùNB SBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPST USBVDùKVNNFLMùtBOB "J[EFE[FTĻBUTMùHBT "J[NVHVSùKBJTĻMPHT ĻBULBVTùtBOB "J[NVHVSùKâTĻEVSWJT
BJ[TMùHtBOBBUTMùHtBOB "J[NVHVSùKâĻTùEFLĮBĻBU[WFMUOF ĻOPMBJtBOB "J[NVHVSùKâTĻTQVME[FT
OPWJFUPKVNT "J[TMùHtBOBBUTMùHtBOB
BJ[NVHVSùKâTĻEVSWJT JFLtQVTF "J[TMùHtBOBTĻBQTUJQSJOâKVNTĻ "J[TWătBOB LPOEFOTâUBĻWFJEPtBOâTĻQSJFLtùKPTĻMVL
UVSPT MJLWJEùtBOBĻBSĻWFOUJMâDJKBTĻBUWFSùN UBJNFSBĻGVOLDJKB V[NBOăCVĻQJFWùStPUĻMPHJFN "LMâĻWJFUBĻ #-*4 "LNFĪVĻtĸFNCBTĻVOĻTLSBNCBT "LUăWâĻKPTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHGVOLDJKB "LUăWâTĻMăLVNVĻHBJTNBTĻ "#- "LUăWJFĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFĻMVLUVSJ "LVNVMBUPST Ļ
BQLPQF CSăEJOâKVNBĻTJNCPMT JFEBSCJOâtBOBTĻQBMăE[ăCB TJNCPMJĻV[ĻBLVNVMBUPSB UâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHB1$$ "MFSīJKVĻVOĻBTUNVĻJ[SBJTPtBTĻWJFMBT "MLPNFUST "QHBJTNPKVNT BJ[NVHVSùKBJTĻNJHMBTĻMVLUVSJT BLUăWJFĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFĻMVLUVSJ BQQSPBDIĻMJHIU ĻEVSBUJPOĻ UVWPtBOâT
BQHBJTNPKVNT Ļ
BVUPNâUJTLBJTĻBQHBJTNPKVNT ĻTBMPOT EJFOBTĻHBJTNBTĻMVLUVSJ EJTQMFKBĻBQHBJTNPKVNT HBCBSăUMVLUVSJTUâWHBJTNBT JOTUSVNFOUVĻBQHBJTNPKVNT NâKBTĻHBJTNBT QSJFLtùKPĻMVLUVSVĻSFHVMùtBOB TBMPOâ TQVME[FT ĻUFIOJTLJFĻQBSBNFUSJ UâMâTUVWâTĻHBJTNBT UVOFĮVĻOPUFJLtBOBTĻGVOLDJKB WBEăCBT "QHBJTNPKVNT ĻTQVMExVĻNBJĪB
BJ[NVHVSùKJFĻNJHMBTĻMVLUVSJ
BJ[NVHVSFTĻTQVME[FTĻMJH[EB ĻCSFNxV
TJHOâMMVLUVSJĻVOĻBUQBLBĮHBJUBTĻMVLUVSJ
EJFOBTĻHBJTNBTĻMVLUVSJ
HBCBSăUMVLUVSJTUâWHBJTNBT
QBHSJF[JFOBĻSâEăUâKJ ĻQSJFLtùKJF
TâOVĻHBCBSăUMVLUVSJ ĻQSJFLtùKJF
UâMâTĻHBJTNBTĻ BVUPNBtăOâNĻBSĻBLUăWB
KJFNĻLTFOPOBĻQSJFLtùKJFNĻMVLUVSJFN UâMâTĻHBJTNBTĻ BVUPNBtăOâNĻBSĻIBMP
HùOBĻMVLUVSJFN UVWâTĻHBJTNBTĻ BVUPNBtăOâNĻBSĻIBMP
HùOBĻMVLUVSJFN "QHBJTNPKVNT ĻTQVMExVĻOPNBJĪB BLTFTVâSVĻTQPHVMăUJT #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
"QLPQF
QSFULPSP[JKBTĻBJ[TBSE[ăCB LPNQBTT TBMPOT "QLPQFTĻQP[ăDJKB "UTMùHB "QLPQFTĻQSPHSBNNB "UTMùHBTĻQP[ăDJKBT "QQSPBDIĻMJHIU ĻEVSBUJPOĻ 5VWPtBOâT
BQHBJTNPKVNT Ļ
"UTMùHBTĻTMùE[PtâĻEBĮB "QSăLPKVNTĻWJMLtBOBJĻUBVWâ UFIOJTLJFĻQBSBNFUSJ "QTJMEF
BJ[NVHVSùKBJTĻMPHT
BUQBLBĮTLBUBĻVOĻTâOVĻTQPHVĮJ
TùEFLĮJ
"QTLBMPtBOBTĻtĸJESVNT ĻJFQJMEătBOB "QTLBMPUâKJ
BQTLBMPtBOBTĻTĸJESVNT ĻJFQJMEătBOB "QTUJQSJOâUBĻUJQBĻUâMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBT
TJTUùNB "ULâSUPUBĻBVUPNâUJTLâĻBJ[TMùHtBOB "ULBVTùUâKT "UNJĪBTĻGVOLDJKBĻTùEFLĮPT "UQBLBĮHBJUBTĻQâSOFTVNBĻCMPĸùUâKT "UQBLBĮTLBUBĻVOĻTâOVĻTQPHVĮJ
BQTJMEF EVSWJT FMFLUSJTLJĻJFWFMLBNJF "UTMùHtBOB
OPĻâSQVTFT OPĻJFLtQVTFT "VUPNâUJTLâĻQâSOFTVNLâSCB
NBOVâMâTĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBT
QP[ăDJKBTĻ (FBSUSPOJD QJFLBCF
WJMLtBOBĻUBVWâĻVOĻFWBLVâDJKB
"VUPNPCJĮBĻLPQtBOB ĻâEBTĻQPMTUFSùKVNT "VUPNPCJĮBĻQPMTUFSùKVNT "U[WFMUOF QSJFLtùKBJTĻTùEFLMJT ĻOPMBJtBOB "69ĻJFFKB Ļ
"VEJP
JFTUBUăKVNJ UFMQJTLB UFMQJTLâĻTLBĪBĻ "WâSJKBTĻBQSăLPKVNT
CSăEJOâKVNBĻUSJKTUÜSJT "VEJPĻTJTUùNB GVOLDJKBT QâSTLBUT "WâSJKB ĻTLBUJFUĻ4BEVSTNF "WâSJKBTĻHBJTNBTĻTJHOâMT "WâSJKBTĻQâSEÜSVNBĻSFNPOUT "8% Ļ1JMOQJFE[JĪB "VEJPĻTLBĮVNTĻ âUSVNBUSPLtĪBĻLPNQFOTâDJKB B
"VHTUBĻE[JOùKBĻUFNQFSBUÜSB #BHâxBTĻJFLSBVtBOB
CBHâxBTĻOPEBMăKVNT CBHâxBĻV[ĻKVNUB "650
LMJNBUBĻLPOUSPMFTĻJFTUBUăKVNJ "VUPNPCJĮBĻNB[HâtBOB "VUPNBtăOBTĻBQSÜQF "VUPNâUJTLâĻBJ[TMùHtBOB "VUPNâUJTLâĻBVUPNB[HâUBWB #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
NPOUâxBTĻQVOLUJ WJTQâSùKTĻQâSTLBUT CBHâxBTĻOPEBMăKVNT
,SBWBTĻUăLMT 4ăLMJFUVĻQMBVLUT #BHâxBTĻOPEBMăKVNT
"QHBJTNPKVNT CBHâxBTĻJFLSBVtBOB NPOUâxBTĻQVOLUJ #BHâxBTĻOPTUJQSJOâtBOBĻ #BHâxBTĻJFLSBV
tBOB #BMTTĻWBEăCB ĻNPCJMBJTĻUâMSVOJT #BUFSJKBĻ
UâMWBEăCBTĻQVMUTĻ #FO[ăOBĻLBUFHPSJKB #ùSOJ
BUSBtBOâTĻWJFUBĻBVUPNPCJMă
CùSOVĻESPtăCBTĻTMùExJ
CùSOVĻTùEFLMătJĻVOĻTâOVĻESPtăCBTĻHBJTB
TQJMWFOJ
ESPtăCB
#ùSOVĻESPtăCBTĻTMùExJ #ùSOVĻTùEFLMătJ BVHtùKJFĻNPOUâxBTĻQVOLUJĻCùSOV
TùEFLMătJFN JFUFJDBNJF *40'*9ĻTUJQSJOâKVNVĻTJTUùNBĻCùSOV
TùEFLMătJFN J[NùSVĻLMBTFTĻCùSOVĻTùEFLMătJFNĻBS
*40'*9ĻTUJQSJOâKVNVĻTJTUùNV #F[BUTMùHBTĻE[JOùKBĻQBMBJtBOBĻ CF[BUTMù
HBTĻQJFE[JĪB Ļ
#F[BUTMùHBTĻWBEăCB Ļ
#-*4 #-*4ĻLĮÜEVĻ[JĪPKVNJ #-*4Ļ[JĪPKVNJ #MVFUPPUIŸĻ
CSăWSPLVĻTJTUùNBĻ
NFEJKJĻ
NJLSPGPOTĻJ[TMùHUTĻ
QâSSBJEăUĻ[WBOVĻV[ĻNPCJMPĻUâMSVOJĻ
TUSBVNùKPtâĻTLBĪBĻ
#SBVDJFOBĻPEPNFUST #SBVDJFOBĻTUBUJTUJLB #SBVLtBOB
BSĻBUWùSUâNĻBJ[NVHVSùKâNĻEVSWăN
BSĻQJFLBCJ
E[FTùtBOBTĻTJTUùNB
#SBVLtBOBĻBSĻQJFLBCJ
TMPE[FĻV[ĻQJFLBCFTĻâĸJ WJMLtBOBTĻTQùLT #SBVLtBOBĻÜEFOă #SBVLtBOBĻ[JFNâ #SFN[FT âSLâSUBTĻCSFN[ùtBOBTĻTJHOâMT âSLâSUBTĻCSFN[ùtBOBTĻTJTUùNB Ļ&#"Ļ CSFNxVĻQSFUCMPĸùtBOBTĻTJTUùNB
"#4 CSFNxVĻTJHOâMT CSFNxVĻTJTUùNB CSFNxVĻtĸJESVNBĻJFQJMEătBOB SPLBTCSFN[F TJNCPMJĻLPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSV
NFOUVĻQBOFMă #SFN[ùtBOBĻBSĻE[JOùKV ĻBVUPNâUJTLB #SFNxVĻTJHOâMT #SFNxVĻVOĻTBKÜHBĻtĸJESVNT #SăEJOâKVNBĻMBNQJĪ
TUBCJMJUâUFTĻVOĻTBTLBSFTĻLPOUSPMFTĻTJT
UùNB #SăEJOâKVNBĻMBNQJĪB
BEBQUăWâĻQBTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtB
OBTĻTJTUùNB TBEVSTNKVĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNB #SăEJOâKVNBĻMBNQJĪBT
CPKâKVNTĻCSFNxVĻTJTUùNâ CSăEJOâKVNT #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
ESPtăCBTĻKPTUVĻBUHâEJOâUâKT
ESPtăCBTĻTQJMWFOJĻ 434 īFOFSBUPSTĻOFMâEù
TUâWCSFN[FĻOPWJMLUB
[FNTĻFĮĮBTĻTQJFEJFOT
#SăEJOâKVNBĻTJNCPMJ #SăEJOâKVNBĻTJNCPMT ĻESPtăCBTĻTQJMWFOV
TJTUùNB #SăEJOâKVNBĻTLBĪBTĻTJHOâMT
TBEVSTNKVĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNB #SăEJOâKVNBĻUSJKTUÜSJT C
D
%SJWFSĻ"MFSUĻ4ZTUFN %"#Ļ3BEJP %SPtăCBTĻKPTUB
BJ[NVHVSùKBJTĻTùEFLMJT ESPtăCBTĻKPTUBTĻOPTQSJFHPUâKT %BVE[TMâĪBJOBJTĻ USJQMFLTB ĻTUJLMT %FHWJFMB
EFHWJFMBTĻFLPOPNJKB
EFHWJFMBTĻGJMUST
EFHWJFMBTĻQBUùSJĪt
%FHWJFMBTĻV[QJMEF Ļ
EFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJT EFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJT ĻBJ[TMùH
tBOB EFHWJFMBTĻUWFSUOFTĻBJ[WJSUOJT ĻNBOVâMJ
BUWFSBNT EFHWJFMBTĻV[QJMEF %SPtăCBTĻKPTUBT %SPtăCBTĻKPTUVĻBUHâEJOâUâKT %SPtăCBTĻSFxăNT %SPtăCBTĻTQJMWFOT
BLUJWùtBOBEFBLUJWùtBOB Ļ1"$04 BUTMùHBĻQBHSJF[UBĻJ[TMùHUâĻQP[ăDJKâ WBEăUâKBĻVOĻQSJFLtùKâĻQBTBxJFSBĻQVTù %30fį#"4Ļ41*-7&/4Ļ %SPtăCBTĻTQJMWFOVĻTJTUùNBĻ %SPtJOâUâKJ
ESPtJOâUâKVĻNBJĪB
E[JOùKBĻOPEBMăKVNT
WJTQâSùKTĻQâSTLBUT
[FNĻDJNEVĻOPEBMăKVNB
[FNĻQSJFLtùKâĻMBCâTĻQVTFTĻTùEFLĮB
$%Ļ %JFOBTĻHBJTNBTĻMVLUVSJ $FĮB[ăNKVĻJOGPSNâDJKB $JHBSFtVĻQJFTNùĸùUâKBĻMJH[EB %JTLVĻBQNBMFT
UăSătBOB $JNEVĻOPEBMăKVNT BJ[TMùHtBOB %JTQMFKBĻBQHBJTNPKVNT %JTUBODFTĻCSăEJOâKVNBĻLĮÜEVĻ[JĪPKVNJ $JUZĻ4BGFUZs %JTUBODFTĻCSăEJOâKVNT $0ĻJ[NFtJĻ %ă[FMJT %45$ ĻTLBUăUĻBSăĻ4UBCJMJUâUFTĻLPOUSPMFTĻTJT
UùNB $;*1Ļ UăSâTĻ[POBTĻTBMPOBĻLPNQMFLUT %ă[FĮBĻEBĮJĪVĻGJMUST %7%Ļ %PMCZĻ4VSSPVOEĻ1SPĻ-PHJDĻ** %[FTùtBOBTĻTJTUùNB %SPtJOâUâKVĻCMPLT %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
%[FTùtBOBTĻtĸJESVNBĻMăNFĪBĻQâSCBVEF
VOĻQBQJMEJOâtBOB E
G
%[FTùUâKT &$$ ĻFMFLUSPOJTLâĻLMJNBUBĻLPOUSPMF (BCBSăUMVLUVSJTUâWHBJTNBT %[JOùKBĻCMPLBĻTJMEăUâKT
BSĻEFHWJFMVĻEBSCJOâNT &DP(VJEF &$0ĻTQJFEJFOT (BJTBĻLPOEJDJPOùtBOB WJTQâSùKTĻQâSTLBUT %[JOùKBĻEBSCăCBTĻLPOUSPMFĻ &$0USZDL (BJTBĻLPOEJDJPOùtBOB Ļ"$ %[JOùKBĻFĮĮB Ļ
FĮĮBTĻLBUFHPSJKB GJMUST OFMBCWùMăHJĻCSBVLtBOBTĻBQTUâLĮJ SBLTUVSPKVNT &LPOPNJTLBĻCSBVLtBOB (BJTBĻLPOEJDJPOùUâKBĻTJTUùNB
SFNPOUT %[JOùKBĻFĮĮBTĻMăNFĪBĻQâSCBVEF &MFLUSJTLPĻMPHVĻQBDùMâKVĻBUJFTUBUătBOB %[JOùKBĻOPEBMăKVNT
E[FTùtBOBTĻtĸJESVNT FĮĮB QâSTLBUT &MFLUSPLPOUBLUMJH[EB
CBHâxBTĻOPEBMăKVNT QSJFLtùKBJTĻTùEFLMJT %[JOùKBĻQâSTFHT ĻBUWùStBOB &5$ ĻFMFLUSPOJTLâĻUFNQFSBUÜSBTĻLPOUSPMFĻ %[JOùKBĻUFIOJTLJFĻEBUJ &WBLVâDJKB %[JOùKT
JFEBSCJOâtBOB QâSLBSTùtBOB &MFLUSăCBTĻLPOUBLUMJH[EB &MFLUSJTLJFĻMPHVĻQBDùMâKJ &MFLUSJTLJĻSFHVMùKBNTĻTùEFLMJT &ĮĮB ĻTLBUJFUĻBSăĻ%[JOùKBĻFĮĮB (BJTBĻLWBMJUâUFTĻTJTUùNBĻ*"24Ļ (BJTBĻQMÜTNBTĻTBEBMăKVNT Ļ
(BJTBĻSFDJSLVMâDJKB (BJTNVĻTMùExJ (âKùKVĻBJ[TBSE[ăCB HBMWBTĻCBMTUT
QSJFLtùKBJTĻTùEFLMJT (BMWBTĻCBMTUT
OPMBJtBOB WJEùKBJTĻTùEFLMJT ĻBJ[NVHVSùKBJT (FBSUSPOJD F
(MBCâtBOBTĻOPEBMăKVNJĻTBMPOâ '4$ ĻWJEFTĻNBSĸùKVNT (Mâ[FT
MBNJOùUBJTSÜEăUBJT (4*ĻĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHBĻQBMăHTJTUùNB #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
H
QâSTLBUTĻ TLBĪBTĻBWPUBĻUBVTUJĪJĻ )%$ *OTUSVNFOUVĻQBOFMJTĻVOĻWBEăCBTĻTWJSBT )PNF-JOLŸĻ *OTUSVNFOUVĻQBOFĮBĻQâSTLBUT
TUÜSFĻLSFJTBKâĻQVTù TUÜSFĻMBCBKâĻQVTù I
J1PEŸ ĻQJFTMùHtBOB K
,BCBUBTĻGPSNâUBĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBT
QBMăHTJTUùNBĻĻ1"1 ,âKBTĻCSFN[F ,BLMBĻTLSJFNFĮVĻUSBVNBT Ļ8)*14 *"24ĻqĻ*OUFSJPSĻ"JSĻ2VBMJUZĻ4ZTUFNĻ HBJTB
LWBMJUâUFTĻTJTUùNB *[TMăEùtBOBTĻLPOUSPMFĻ ,BNFSBTĻTFOTPSB
USBVDùKVNNFLMùtBOB Ļ
*[WùMOFTGVOLDJKBT ,BNFSBTĻTFOTPST Ļ
*$ĻqĻ*OGMBUBCMFĻ$VSUBJOĻ ESPtăCBTĻBJ[LBSJ *[WùMOFTĻVOĻ[JĪPKVNJ *FEBSCJOâtBOBTĻQBMăE[ăCB *[WùMĪVĻTJTUùNBĻ.:Ļ$"3 ,BUBMăUJTLBJTĻQâSWFJEPUâKT
FWBLVâDJKB *FLMâUJFĻQBLMâKJĪJ *FTUBUăUĻMBJLBĻJOUFSWâMV *FUFJDBNJFĻCùSOVĻTùEFLMătJ ĻUBCVMB *FWFMLBNJFĻFMFLUSJTLJĻWBEâNJFĻTâOVĻTQP
HVĮJ Ī
įQBtOJFLBĻSPLBTHSâNBUB ĻWJEFTĻNBSĸù
KVNT *NPCJMBJ[FST *OEJLBUPSBĻMBNQJĪBT Ļ1$$ *OGPSNâDJKBTĻEJTQMFKJ J
*OGPSNâDJKBTĻUBVTUJĪt Ļ1$$ +BVEB *OGPSNâDJKBTĻVOĻJ[LMBJEFTĻTJTUùNBĻ CBMTTĻWBEăCB J[WùMOFTĻ +PTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHTJTUùNBĻĻ-," +VNUBĻCBHâxB ĻNBLTĻTWBSTĻ ,BUBMJ[BUPST ,MJNBUBĻLPOUSPMF TFOTPSJ WJTQâSùKTĻQâSTLBUT ,ĮÜEVĻ[JĪPKVNJ
%SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM TLBUJFUĻ;JĪPKVNJĻVOĻTJNCPMJ ,ĮÜNKVĻOPWùStBOB
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF ,ĮÜNKVĻQB[JĪPKVNJ
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF -," ,PNCJOùUBJTĻJOTUSVNFOUVĻQBOFMJT Ļ
,PNGPSUTĻQBTBxJFSVĻTBMPOâ #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
,PNQBTTĻ LBMJCSùtBOB OPNBJĪB ĻBJ[NVHVSùKBJTĻMPHT UăSătBOB .:Ļ$"3 ,POEFOTâUBĻWFJEPtBOâTĻQSJFLtùKPTĻMVLUV
SPT -VLUVSJ ĻTLBUJFUĻ"QHBJTNPKVNT ,POUSPMNùSJOTUSVNFOUVĻBQHBJTNPKVNT
TLBUJFUĻ"QHBJTNPKVNT ,SâTBTĻLPET ĻLSâTB ,SâTBTĻLPET ĻLSâTPKVNT ,SâTPKVNT
CPKâKVNJĻVOĻQJFMBCPtBOB LSâTBTĻLPET ,SVă[BĻLPOUSPMF ,WùQVĻGJMUST ,WùQVĻGJMUSTĻJSĻQJMOT M
.âKBTĻHBJTNBT .BLTĻKVNUBĻCBHâxBTĻTWBSTĻ .BOVâMâĻQâSOFTVNLâSCB (4*ĻĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHBĻQBMăHTJT
UùNB WJMLtBOBĻUBVWâĻVOĻFWBLVâDJKB .BOVâMâTĻQâSOFTVNVĻQâSTMùHtBOBTĻQP[ă
DJKBTĻ (FBSUSPOJD .FEJKJ
L
-â[FSBĻTFOTPST -JFUVTĻTFOTPST -,"ĻĻKPTMBTĻTBHMBCâtBOBTĻQBMăHTJTUùNB -PHJĻVOĻBUQBLBĮTLBUBĻVOĻTâOVĻTQPHVĮJ -PHVĻUăSăUâKBĻTMPUJĪBT BQLPQFTĻTUâWPLMJT ESPtJOâUâKVĻNBJĪB Ļ#MVFUPPUIŸĻ
.PCJMBJTĻUâMSVOJT
CBMTTĻWBEăCB
CSăWSPLVĻBQSăLPKVNT
QJFWJFOPUT
SFīJTUSùKJFUĻUâMSVOJ
N
/PCSBVDJFOBĻLPOUSPMF /PTLBĪBTĻBQHBJTNPKVNT O
0HMFLĮBĻEJPLTăEBĻFNJTJKB NFEJKVĻBUTLBĪPUâKTĻ .ùSJFSăDFT
EFHWJFMBTĻEBVE[VNBĻSâEăUâKT TQJEPNFUST UBIPNFUST 1"$04 .ùSTUJFOJT ĻFMFLUSPOJTLBJT 1"$04 ĻTMùE[JT .JHMBTĻMVLUVSJ
BJ[NVHVSùKJF 1BHSJF[JFOBĻSâEăUâKJ .JLSPGPOT P
1BOFĮBĻBQHBJTNPKVNT #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
1"1ĻĻBLUăWâĻTUâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBT
QBMăHTJTUùNB 1BQJMEVĻTJMEăUâKT 1BQJMEVĻTJMEăUâKTĻ Eă[FĮE[JOùKT 1âSLBSTùtBOB 1âSOFTVNLâSCB BVUPNâUJTLâ NBOVâMB 1âSOFTVNQâSTMùHBĻCMPĸùUâKB
BUWJFOPtBOB 1âSOFTVNVĻQâSTMùHBĻCMPĸùUâKT 1âSOFTVNVĻQâSTMùHBĻCMPĸùUâKT ĻNFIâOJ
TLBĻJ[TMùHtBOB 1âSWJFUPtBOâTĻQBĻJ[WùMOJ Ļ*OGPSNâDJKBTĻVO
J[LMBJEFTĻTJTUùNBĻ 1BTBxJFSBĻTQPHVMJT Ļ
1BTBxJFSVĻTBMPOBĻBQHBJTNPKVNT
BVUPNâUJTLT 1$$ĻqĻ1FSTPOBMĻ$BSĻ$PNNVOJDBUPSĻ BVUP
NPCJĮBĻQFSTPOJTLâĻTBLBSJFSăDF
EJBQB[POT Ļ
GVOLDJKBT 1JFLBCF CSBVLtBOBĻBSĻQJFLBCJ USPTF 1JFLBCFT
TâOOPWJS[F 1JFLBCFTĻTUBCJMJUâUFTĻQBMăHTJTUùNB 1JFLBCFTĻTUBCJMJUâUFTĻQBMăHTJTUùNBĻ 5SBJMFS
TUBCJMJUZĻBTTJTU Ļ 1JFLBCFTĻTUBCJMJUâUFTĻQBMăHTJTUùNBĻ 54"Ļ
USBJMFSĻTUBCJMJUZĻBTTJTU Ļ Ļ
1JMOăHâĻBUWùStBOB 1JMOăHBTĻHBJTBĻQBEFWFTĻGVOLDJKB Ļ
1JMOQJFE[JĪB Ļ"8% 1JMOQJFE[JĪBĻ "8% 1BTBxJFSVĻTBMPOBĻHBJTBĻGJMUST 1JSNâTĻQBMăE[ăCBTĻBQSăLPKVNT 1BTUâWăHBĻâUSVNBĻV[UVSùtBOBTĻTJTUùNB 1JSNâTĻQBMăE[ăCBTĻBQUJFDJĪBĻ 1BtNBTB 1PXFSTIJGU Ļ
1B[JĪPKVNJĻVOĻTJNCPMJ
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF -," 1SFULPSP[JKBTĻBJ[TBSE[ăCB 1SJFLtùKBJTĻTùEFLMJT
HBMWBTĻCBMTUT 1SJFLtùKâTĻTQVME[FT
BUSBtBOâTĻWJFUB 1SJFLtùKJFĻMVLUVSJ 1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻBVHTUTQJFEJFOBĻNB[Hâ
tBOB 1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻHBJTNBTĻTUBSBĻGPSNB
SFHVMùtBOB 1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻNPEFĮBĻQJFMâHPtBOB IBMPHùOBĻQSJFLtùKJFĻMVLUVSJ 1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻTUBSBĻBVHTUVNBĻSFHVMù
tBOB 1SJFLtùKPĻMVLUVSVĻTUBSBĻSFHVMùtBOBĻ
"LUăWJFĻQBHSJF[JFOBĻMVLUVSJĻ 1VMùtBOB 1VMLTUFOJT ĻJFTUBUăKVNJ R
3BEJPĻ ".'.Ļ %"#Ļ 3BEJPMPLâDJKBTĻTFOTPST JFSPCFxPKVNJ 3FHVMâSâĻUăSătBOB #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
3FLPNFOEâDJKBTĻCSBVLtBOBTĻMBJLâ S
3FMFKVESPtJOâUâKVĻCMPLT ĻTLBUJFUĻTBEBĮV
%SPtJOâUâKJ 4BEVSTNF 3FUSBOTMBUPST 4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBSĻBVUP
NâUJTLPĻCSFN[ùtBOV 4FOTVT 4BEVSTNFTĻCSăEJOâKVNT Ļ
4JHOBMJ[âDJKB
BLUJWùtBOB
EFBLUJWJ[ùU
JFTMùHVtâTĻTJHOBMJ[âDJKBTĻJ[TMùHtBOB
TBNB[JOâUTĻTJHOBMJ[âDJKBTĻMăNFOJT
TJHOBMJ[âDJKBTĻJOEJLBUPST
TJHOBMJ[âDJKBTĻQâSCBVEF
TJHOBMJ[âDJKBTĻUSBVLTNFTĻTJHOâMJ
3F[FSWFTĻSJUFOJT 3JFQBT
BQLPQF âUSVNBĻHSVQBT CSBVLtBOBTĻăQBtăCBT DBVSEÜSVNVĻSFNPOUT HSJFtBOâTĻWJS[JFOT QSPUFLUPSBĻOPEJMVNBĻJOEJLBUPSJ TQJFEJFOT Ļ
UFIOJTLJFĻQBSBNFUSJ Ļ
[JFNBTĻSJFQBT 3JOEâĻTUâWĻQBMăHTJTU 3JOEâĻTUâWùtBOBTĻQBMăHTJTUùNB 3JUFĪJ
EJTLVĻBQNBMFT
ESPtJOâUâKVĻNBJĪB
SF[FSWFTĻSJUFOJT
TOJFHBĻĸùEFT
V[TUâEătBOB
3JUFĪJĻVOĻSJFQBT 3PLBTCSFN[F 4BEVSTNKVĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNB
SBEJPMPLâDJKBTĻTFOTPST Ļ Ļ
4BLBCFTĻJFSăDF ĻTLBUăUĻ"QSăLPKVNTĻWJMLtB
OBJĻUBVWâ 4BMPOBĻBQHBJTNPKVNT ĻTLBUăUĻ"QHBJTNP
KVNT 4BMPOBĻBUQBLBĮTLBUBĻTQPHVMJT BVUPNâUJTLâĻBQUVNtPtBOB 4BMPOBĻTJMEăUâKT
BSĻEFHWJFMVĻEBSCJOâNT 4BMPOT 4âOVĻESPtăCBTĻTQJMWFOJ 4âOVĻMPHVĻESPtăCBTĻ QJFQÜtBNJF ĻBJ[LBSJ 4âOVĻTQPHVĮJ 4âOVĻTQPHVĮVĻBUJFTUBUătBOB 4ùEFLMJT ĻTLBUJFUĻ4ùEFLĮJ 4ùEFLĮJ BJ[NVHVSùKâTĻBU[WFMUOFTĻOPMBJtBOB BQTJMEF FMFLUSJTLJĻSFHVMùKBNJĻTùEFLĮJ HBMWBTĻCBMTUJ ĻBJ[NVHVSùKJF QSJFLtùKâTĻBU[WFMUOFTĻOPMBJtBOB 4JHOâMBĻJFWBEF ĻâSùKâ Ļ
4JHOâMT 4ăLMJFUVĻQMBVLUT 4JMUVNVĻBUTUBSPKPtTĻWùKTUJLMT 4JNCPMJ CSăEJOâKVNBĻTJNCPMJ JOEJLBUPSVĻTJNCPMJ 4JNCPMJĻVOĻQB[JĪPKVNJ
"EBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF -," #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
4JNCPMJĻVOĻ[JĪPKVNJ
EJTUBODFTĻCSăEJOâKVNT %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM TBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBS
BVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOV Ļ
4*14ĻTQJMWFOJ 4LBMPUâKJ
BJ[NVHVSùKBJTĻMPHT WùKTUJLMT 4UBCJMJUâUFTĻVOĻTBTLBSFTĻLPOUSPMFTĻTJT
UùNB 4UBSU4UPQ 4UâWBQTJMEF
BLVNVMBUPSTĻVOĻEFHWJFMB
BVUPNBtăOBTĻOPWJFUPtBOBĻTUâWùtBOBJ
V[ĻQBLBMOB
MBJLBĻJFTUBUătBOB
4VSSPVOE Ļ
4WBST
QBtNBTB Š
fĸJESVNJ ĻUJMQVNJ 4UâWCSFN[F fĸJESVNJĻVOĻFĮĮBT 4LBĪBTĻTJHOâMT 4UâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻLBNFSB 4LBĪBTĻTLBĮVNT
UâMSVOJT UâMSVOJTNVMUJWJEFTĻBUTLBĪPUâKT [WBOBĻTJHOâMT ĻUâMSVOJT 4UâWWJFUâĻOPWJFUPtBOBTĻTJTUùNB BVUPNPCJĮBĻOPWJFUPtBOBTĻTFOTPSJ T
4UJLMBĻKVNUBĻSVMMPĻBJ[TFHT 5BJNFSJT 4UJLMBĻKVNUT ĻSVMMPĻBJ[TFHT 5âMâTUVWâTĻHBJTNBT ĻTLBUăUĻ"QHBJTNP
KVNT 4MùExJ
BJ[TMùHtBOB BUTMùHtBOB BVUPNâUJTLâĻBJ[TMùHtBOB 4NùSWJFMBT 4NùSWJFMBT ĻUJMQVNJ 4PNBTĻUVSùUâKTĻ 4QPMùtBOBTĻLPOUSPMF 4QPMùtBOBTĻLPOUSPMFTĻGVOLDJKB 4QVME[FT ĻTLBUJFUĻ"QHBJTNPKVNT 4UBCJMJUâUFTĻTJTUùNB 4UÜSF TUÜSFTĻQJFMâHPtBOB UBTUBUÜSB Ļ Ļ Ļ
UBTUBUÜSB ĻBEBQUăWâĻLSVă[BĻLPOUSPMF 4UÜSFTĻCMPĸùUâKT 4UÜSFTĻQJFMâHPtBOB 4UÜSFTĻSBUâĻFTPtâĻUBTUBUÜSB Ļ Ļ Ļ
4UÜSùtBOBJĻQJFMJLUBJTĻTQùLT ĻâUSVNBULB
SăHT 4UÜSùtBOBJĻQJFMJLUâĻTQùLBĻMăNFOJT ĻTLBUJFU
4UÜSùtBOBJĻQJFMJLUBJTĻTQùLT 5âMâTĻHBJTNBT ĻBVUPNâUJTLBĻBLUJWJ[ùtBOB 5âMSVOJT
CBMTTĻWBEăCB
CSăWSPLVĻBQSăLPKVNT
JFOâLPtJFĻ[WBOJ
QIPOFĻCPPL
QJFWJFOPUT
SFīJTUSùKJFUĻUâMSVOJ
UâMSVĪBĻHSâNBUB ĻăTDFĮJ
[WBOBĻTBĪFNtBOB
[WBOătBOB
#NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻ CBUFSJKVĻOPNBJĪBĻ 5SBOTNJTJKB 5SBOTQPSUMăE[FLĮBĻQJMOBĻNBTB WBEăCBTĻTMùExJĻ
DFOUSâMâĻLPOTPMFĻ 5âMWBEăCBTĻQVMUT Ļ)PNF-JOLŸĻ
JFQSPHSBNNùKBNBĻ 5SBVLTNFTĻGVOLDJKB 7BEăCBTĻTMùExJ ĻHBJTNBT 5VOFĮVĻOPUFJLtBOBTĻGVOLDJKB 7BEăUâKBĻJOGPDFOUST 57 7BTLPtBOB 5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHB
CBUFSJKBTĻOPNBJĪB
EJBQB[POT
GVOLDJKBT
OPĪFNBNBĻBUTMùHBTĻTMùE[PtâĻEBĮB
5âMWBEăCBTĻQVMUTĻBUTMùHBTĻTJTUùNB ĻBQTUJ
QSJOâUBĻUJQB 5FNQFSBUÜSB
QBtSFJ[ùKâĻUFNQFSBUÜSB 7ùKTUJLMBĻTLBMPtBOB Ū
ąEFOJĻBUHSÜEPtBTĻWJSTNBT ĻUăSătBOB ąEFOJĻVOĻOFUăSVNVTĻBUHSÜEPtTĻQâSLMâ
KVNT 5JQBĻBQ[ăNùKVNT U
5ăSâTĻ[POBTĻTBMPOBĻLPNQMFLUTĻ $MFBO
;POFĻ*OUFSJPSĻ1BDLBHF Ļ$;*1 64# ĻTBWJFOPKVNT 5PQPtâTĻNâUFT ĻESPtăCBTĻKPTUB 5SBJQJ 7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJĻVOĻWùKTUJLMBĻNB[HâtBOB 7ùKTUJLMT
"QTJMEF Ļ
7FOUJMâDJKB 7FOUJMâDJKBTĻBUWFSFT 5FNQFSBUÜSBTĻLPOUSPMF 5ăSătBOB
BVUPNâUJTLâĻBVUPNB[HâUBWB
BVUPNPCJĮBĻNB[HâtBOB
EJTLVĻBQNBMFT
ESPtăCBTĻKPTUBT
QPMTUFSùKVNT
7ùKTUJLMBĻUăSăUâKJ MJFUVTĻTFOTPST 6[MăNFT 7FOUJMBUPST 7JCSâDJKBTĻTMâQùUâKT 7JEFTĻNBSĸùKVNT Ļ'4$ ĻăQBtOJFLBĻSPLBT
HSâNBUB 7JEVTLPOTPMF V
7BEăCBT
WJEVTLPOTPMF 7BEăCBTĻTJNCPMJ 7JMLNFTĻLPOUSPMFĻQBHSJF[JFOPTĻ 7JMLtBOB WJMLtBOBTĻDJMQB 7JMLtBOBTĻDJMQB #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
7JMLtBOBTĻJFSăDFĻ
OPĪFNBNB ĻOPĪFNtBOBĻ OPĪFNBNB ĻQJFTUJQSJOâtBOBĻ 7JMLtBOBTĻTQùLT 7JS[JFOVĻSâEăUâKJ WJTQâSùKBĻCMPĸùtBOB
EFBLUJWùtBOB ăTMBJDăHBĻEFBLUJWâDJKB 7JTQâSùKBĻCMPĸùtBOB ;JĪPKVNJĻVOĻTJNCPMJ
EJTUBODFTĻCSăEJOâKVNT %SJWFSĻ"MFSUĻ$POUSPM TBEVSTNFTĻCSăEJOâKVNBĻTJTUùNBĻBS
BVUPNâUJTLPĻCSFN[ùtBOV Ļ
;WBOJ
EBSCăCB JFOâLPtJF ;WBOătBOB 7PMWPĻ4FOTVT W
8)*14
CùSOVĻTùEFLMăUJTTùEFLĮBĻQBMJLUOJT LBLMBĻTLSJFNFĮVĻUSBVNBT Z
;FNTĻFĮĮBTĻMăNFOJT ;JFNBTĻSJFQBT ;JĪPKVNJĻJOGPSNâDJKBTĻEJTQMFKâ ;JĪPKVNJĻLPNCJOùUBKâĻLPOUSPMNùSJOTUSV
NFOUVĻQBOFMă #NHCDġVKUMCKUTęFĦVęLU
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 -BUWJBO "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU‚7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising