Volvo XC60 Twin Engine, undefined Quick start guide

Volvo XC60 Twin Engine, undefined Quick start guide
XC60
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Šajā Quick Guide rokasgrāmatā ir aprakstītas vairākas jūsu Volvo funkcijas. Detalizētāka īpašnieka informācija ir pieejama automašīnā, lietotnē un tīmeklī.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā,
kur tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā lietotne (Volvo Manual) viedtālruņiem un planšetdatoriem. Lietotnē ir pieejamas arī video pamācības noteiktām funkcijām.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība par jūsu Volvo un tā lietošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā
ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un praktiskas informācijas kopsavilkums. Var pasūtīt iespiestu
īpašnieka rokasgrāmatu un tās pielikumu.
SATURS
01. VOLVO AUTOMAŠĪNAS IEPAZĪŠANA
Šajā nodaļā sniegta informācija par dažām Volvo sistēmām un pakalpojumiem, kā arī pārskats par automašīnas salonu, ārpusi un centrālo displeju.
02. UZLĀDE
Šajā nodaļā ir aprakstīts automašīnas uzlādes statuss, uzlādes bloka lietošana un dažādie simboli vadītāja
displejā.
03. SALONS UN SAVIENOJUMI
Šeit varat izlasīt par dažādām pasažieru salonā pieejamām funkcijām piemēram sēdekļu iestatījumiem un
interneta savienojumu.
04. CENTRĀLĀ DISPLEJA SKATI
Šeit varat atrast informāciju par dažādiem centrālā displeja galvenajiem skatiem, kuros varat vadīt dažādas
automašīnas funkcijas.
05. ATJAUTĪGA AUTOVADĪŠANA
Šajā nodaļā aprakstītas vairākas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas un sniegti padomi par ekonomisku
braukšanu.
06. BALSS ATPAZĪŠANA
Šeit varat atrast dažādās komandas/frāzes, kuras varat izmantot ar automašīnas balss vadības sistēmu.
07. ĪPAŠIE TEKSTI
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes, kas ir jāizlasa.
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma/piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
01
01
DARBA SĀKŠANA
Lai savu Volvo automašīnu sāktu lietot vislabākajā iespējamā veidā,
ir vairākas funkcijas, noteikumi un padomi, kurus ir noderīgi zināt.
māciju par vadītāja profiliem skatiet šīs Quick Guide sadaļā Augšējais skats.
Volvo ID
Sagatavošana pirms braukšanas
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi dažādiem pakalpojumiem ar vienu lietotājvārdu un paroli. Daži piemēri ir Volvo On Call*,
karšu pakalpojumi*, personīgs pieteikumvārds vietnē volvocars.com
un iespēja rezervēt apkopi un remontu. Volvo ID varat izveidot
vietnē volvocars.com, lietotnē Volvo On Call vai tieši automašīnā.
Izveidojiet ieradumu sagatavot automašīnu pirms došanās ceļā, lai
automašīnā panāktu komfortablāku pasažieru salona temperatūru.
Centrālā displeja klimata skatā atlasiet cilni Stāvēšanas klimats vai
aktivizējiet šo funkciju lietotnē Volvo On Call. Pilnīga sagatavošana
ir pieejama tikai tad, ja automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai3.
Sensus
Sensus ir automašīnas inteliģentā saskarne, kurā ir pieejami visi
automašīnas risinājumi saistībā ar izklaidi, interneta savienojumu,
navigāciju* un informācijas pakalpojumiem. Tieši Sensus padara
iespējamus sakarus starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Volvo On Call*
Volvo On Call nodrošina tiešu saziņu1 ar automašīnu un papildu
komfortu un palīdzību 24 stundas diennaktī. Volvo On Call lietotne
sniedz iespēju, piemēram, noskaidrot, vai nav jānomaina spuldzes
vai jāpapildina mazgāšanas šķidrums. Varat aizslēgt un atslēgt
automašīnu, pārbaudīt degvielas līmeni un skatīt tuvāko degvielas
uzpildes staciju. Sagatavošanu var pielāgot un sākt, izmantojot
automašīnas klimata kontroles funkciju vai automašīnas attālas
iedarbināšanas2 funkciju. Lai sāktu lietot šīs funkcijas, lejupielādējiet lietotni Volvo On Call.
Volvo On Call ietver arī palīdzību uz ceļa, citus drošības pakalpojumus un ārkārtas palīdzību, izmantojot ON CALL un SOS pogas
automašīnas jumta konsolē.
Vadītāja profili
Daudzus automašīnas iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām vēlmēm un pēc tam saglabāt vienā vai vairākos vadītāja profilos. Katru atslēgu var saistīt ar kādu vadītāja profilu. Plašāku infor-
1
2
3
Gan automašīnā, gan mobilajā ierīcē ir jābūt mobilā tīkla pārklājumam vai citam interneta
savienojumam.
Pieejams noteiktos tirgos un modeļos.
Attiecas uz elektrisko sildītāju.
01
01
PĀRSKATS, EKSTERJERS
Pārbaudiet un saglabājiet jauno spiedienu riepās (ITPMS)*,
izmantojot lietotnes Automaš. statuss sadaļu TPMS centrālā
displeja lietotņu skatā. Zema riepu spiediena gadījumā vadītāja
displejā ir pastāvīgi iedegts simbols . Zema riepu spiediena
gadījumā pārbaudiet un noregulējiet spiedienu visās četrās riepās un nospiediet Saglabāt spiedienu, lai saglabātu jaunu riepu
spiediena vērtību.
Dzinēja eļļas līmeņa pārbaudi veic lietotnē Automaš. statuss.
Šeit varat arī skatīt statusa ziņojumus un rezervēt apkopi un
remontu*.
Hibrīda akumulatora uzlādi veic, izmantojot uzlādes kontaktligzdu. Atveriet lūku, tai viegli uzspiežot. Lai iespējamais brauciena attālums būtu optimāls, sāciet braucienu ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.
Durvju spoguļus var automātiski* pagriezt uz leju, kad tiek
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums. Kad automašīnu aizslēdz/
atslēdz ar tālvadības atslēgu, durvju spoguļus var automātiski
ievilkt/izvirzīt. Šīs funkcijas var aktivizēt centrālā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi My Car Spoguļi un ērtības.
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana* nozīmē: lai aizslēgtu vai
atslēgtu automašīnu, tālvadības atslēgai ir jāatrodas, piemēram,
jūsu kabatā. Tālvadības atslēgai ir jāatrodas aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā no automašīnas.
Satveriet kādu no durvju rokturiem vai nospiediet bagāžas
nodalījuma durvju gumijoto spiediena plāksni, lai atslēgtu automašīnu. Lai aizslēgtu automašīnu, uzmanīgi uzspiediet kādam
no durvju rokturu padziļinājumiem. Centieties vienlaikus nepieskarties abām spiediena virsmām.
Panorāmas jumtā* ir atverams stikla logs ar saulessargu, un to
vada ar vadības slēdzi virs atpakaļskata spoguļa, kad automašīnai ir ieslēgta vismaz aizdedzes pozīcija I. Atveriet ventilācijas
stāvoklī, spiežot vadības slēdzi uz augšu, un aizveriet, velkot
vadības slēdzi uz leju. Lai pilnīgi atvērtu panorāmas jumtu, divreiz pavelciet vadības slēdzi atpakaļ. Aizveriet, divreiz velkot
vadības slēdzi uz leju.
Elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis* var atvērt,
izmantojot funkciju bagāžas nodalījuma durvju vadībai ar kāju*,
veicot lēnu spērienam līdzīgu kustību uz priekšu zem aizmugurējā bufera kreisās daļas. Aizveriet un aizslēdziet bagāžas nodauz to apakšējās malas. Vai
lījuma durvis, izmantojot pogu
arī aizveriet bagāžas nodalījuma durvis ar lēnu spērienam
līdzīgu kustību. Lai bagāžas nodalījuma durvis varētu atslēgt ar
kājas kustību, automašīnai ir jābūt aprīkotai ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas* funkciju. Lai varētu atvērt un aizvērt ar
kājas kustību, tālvadības atslēgai ir jāatrodas aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā aiz automašīnas.
Lai bagāžas nodalījuma durvis neatsistos, piemēram, pret garāžas griestiem, var ieprogrammēt maksimālo atvēršanas augstumu. Iestatiet maksimāla atvēruma stāvokli, atverot bagāžas
nodalījuma durvis un tās apturot vajadzīgajā atvēršanas pozīcijā. Pēc tam nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet
, lai
saglabātu šo pozīciju.
01
01
AIZSLĒGŠANA/ATSLĒGŠANA
Tālvadības pults atslēga
Vienreiz īsi nospiežot, aizslēdz pasažieru salona durvis, bagāžas
nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas un aktivizē
signalizāciju*.
Nospiežot un turot, vienlaikus aizver panorāmas jumtu* un
visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz pasažieru salona durvis un bagāžas nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju*.
Nospiežot un turot, vienlaikus atver visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz bagāžas nodalījuma durvis un
deaktivizē signalizāciju tikai tām.
Nospiežot un turot, tiek atvērtas vai aizvērtas elektriski vadāmās* bagāžas nodalījuma durvis.
Panikas funkcija aktivizē pagrieziena rādītājus un skaņas signālu, lai pievērstu uzmanību, ja tas ir nepieciešams. Lai aktivizētu, nospiediet pogu un turiet vismaz 3 sekundes vai divreiz to
nospiediet 3 sekunžu laikā. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot to pašu pogu, kad tā ir bijusi aktivizēta vismaz 5 sekundes.
Pretējā gadījumā tā tiek automātiski deaktivizēta pēc 3 minūtēm.
Uzlādes lūka
Pirms pievienojat vai atvienojat uzlādes kabeli, pārliecinieties, ka
automašīna ir atslēgta un izslēgta.
1. Iespiediet uz iekšu lūkas aizmugurējo daļu un atlaidiet.
2. Atveriet lūku.
Kad ir sākta uzlāde, kabelis tiek nofiksēts ligzdā. Uzlāde tiek apturēta, ja automašīna tiek atslēgta, bet pēc brīža tiek atkal atsākta, ja
uzlādes kabelis netiek atvienots.
Privātā aizslēgšana
Privātās aizslēgšanas funkcija bloķē bagāžas nodalījuma durvis, kas
var būt noderīgi, piemēram, kad automašīna tiek nogādāta apkopes
veikšanai vai atstāta viesnīcā.
– Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties Privātā
aizslēgšana, lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Tiek rādīts aktivizēšanas/deaktivizēšanas uznirstošais
logs. Katrā bloķēšanas funkcijas lietošanas reizē tiek
atlasīts četrciparu kods. Pirmajā funkcijas lietošanas
reizē ir jāatlasa papildu drošības kods.
Cimdu nodalījumu aizslēdz* manuāli, izmantojot pievienoto atslēgu,
kas atrodas cimdu nodalījumā.
01
01
PĀRSKATS, SALONS
Centrālo displeju izmanto, lai vadītu daudzas automašīnas
pamatfunkcijas, piemēram, multividi, navigāciju*, klimata kontroli, vadītāja atbalsta sistēmas un automašīnā pieejamās lietotnes.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par braucienu,
piemēram, ātrums, dzinēja apgriezieni, navigācija* un aktīvais
vadītāja atbalsts. Varat izvēlēties, kas ir jārāda vadītāja displejā,
izmantojot lietotnes izvēlni, ko atver ar labo tastatūru uz stūres.
Iestatījumus var mainīt, arī izmantojot opciju Iestatījumi My
Car Vadītāja displejs centrālā displeja augšējā skatā.
Vējstikla displejs* papildina automašīnas vadītāja displeju un
projicē informāciju uz vējstikla. To aktivizē centrālā displeja funkciju skatā.
Iedarbināšanas slēdzi izmanto automašīnas iedarbināšanai.
Lai piekļūtu displejiem, neiedarbinot dzinēju, pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet bremžu pedāli un turiet, pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Izslēdziet automašīnu, pagriežot iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Braukšanas režīmus* iestata, izmantojot vadības slēdzi tuneļkonsolē. Iespiediet vadības slēdzi uz iekšu un ritiniet to, lai centrālajā displejā atlasītu Hybrid, Pure, Off Road, Constant AWD,
Power/Polestar Engineered* vai Individual. Apstipriniet,
nospiežot vadības slēdzi. Režīmā Individual varat pielāgot
braukšanas režīmu savām vajadzībām. Individuālo braukšanas
režīmu var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā
Iestatījumi My Car Individuāls braukšanas režīms.
Stāvbremze tiek aktivizēta, kad vadības slēdzi
pavelk uz
augšu; pēc tam vadītāja displejā iedegas simbols. Lai to
manuāli atlaistu, spiediet vadības slēdzi uz leju un vienlaikus
nospiediet bremžu pedāli. Izmantojot funkciju Automātiska
bremzēšana stāvot ( ), bremžu pedāli var atlaist, saglabājot
bremzēšanas spēku, piemēram, kamēr automašīna stāv krustojumā.
Atcerieties, ka pirms automašīnas mazgāšanas automazgātuvē
ir jādeaktivizē gan funkcija Automātiska bremzēšana stāvot,
gan arī funkcija Automātiska stāvbremzes ieslēgšana. Stāvbremzes automātisku ieslēgšanu var deaktivizēt centrālā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi My Car
Stāvbremze un piekare.
Pasažiera drošības gaisa spilvena slēdzis* atrodas instrumentu paneļa galā pasažiera pusē, un tam var piekļūt, kad durvis ir atvērtas. Izvelciet slēdzi uz āru un pagrieziet stāvoklī ON/
OFF, lai aktivizētu/deaktivizētu drošības gaisa spilvena funkciju.
Glabāšanas nodalījumi
Jūsu automašīnā ir daudz dažādu glabāšanas nodalījumu. Zem aizmugurējiem ārējiem sēdekļiem atrodas glabāšanas nodalījumi,
kuros var novietot, piemēram, planšetdatoru.
01
01
CENTRĀLAIS DISPLEJS
Centrālajā displejā varat veikt iestatījumus un vadīt lielāko daļu
funkciju. Centrālajā displejā ir trīs galvenie skati: sākuma skats, funkciju skats un lietotņu skats. Funkciju skatam un lietotņu skatam
varat piekļūt no sākuma skata, velkot pa labi vai pa kreisi. Ir arī augšējais skats, kuram var piekļūt, velkot uz leju displeja augšdaļu.
Lai mainītu centrālā displeja un vadītāja displeja izskatu, atlasiet
motīvu augšējā skata sadaļā Iestatījumi My Car Vadītāja
displejs. Šeit varat arī atlasīt centrālajam displejam tumšu vai gaišu
fonu.
Sākuma skatā no cita skata varat atgriezties, īsi nospiežot fizisko
sākuma pogu zem displeja. Tad tiek rādīts pēdējais sākuma skatā
izmantotais režīms. Vēlreiz īsi nospiežot sākuma pogu, visi sākuma
skata elementi tiek iestatīti standarta režīmā.
Lai tīrītu, centrālo displeju, nobloķējiet skārienjutības funkciju,
nospiežot un turot fizisko sākuma pogu zem displeja. Lai atkal aktivizētu displeju, īsi nospiediet sākuma pogu.
Statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzamas automašīnas aktivitātes.
Pa kreisi ir redzama informācija par tīklu un savienojumu, bet labajā
pusē atrodas ar multividi saistīta informācija, laiks un fona aktivitātes indikators.
Klimata rindā apakšā varat iestatīt temperatūru un sēdekļu komfortu, pieskaroties attiecīgajai ikonai. Klimata skatu var atvērt, klimata rindā pieskaroties vidējai pogai.
02
UZLĀDE
Jūsu Volvo ir aprīkots ar elektromotoru, kas galvenokārt tiek izmantots automašīnas piedziņai nelielā ātrumā, kā arī iekšdedzes dzinēju, ko izmanto automašīnas piedziņai lielākā ātrumā un aktīvākai
braukšanai. Hibrīda akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes
strāvas stipruma, ko ligzda var nodrošināt. Hibrīda akumulatora
uzlāde notiek arī plūstošas bremzēšanas laikā vai bremzējot ar dzinēju, piemēram, braucot no kalna. Visi uzlādes veidi tiek norādīti
vadītāja displejā.
Uzlādes kabeļa glabāšana
Uzlādes kabelis atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas.
Vadības bloks uz uzlādes kabeļa
Komplektā iekļautais uzlādes kabelis ir aprīkots ar vadības bloku,
kas uzrāda uzlādes statusu. Tas atbalsta temperatūras uzraudzību,
un tam ir iebūvēts drošinātājs.
Uzlādes sākšana
Startera akumulatora uzlāde notiek, kad notiek hibrīda akumulatora
uzlāde, un tā uzlāde tiek pārtraukta, kad hibrīda akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
Uzlādes beigšana
1. Atslēdziet automašīnu ar tālvadības atslēgas taustiņu 4.
Uzlāde tiek pabeigta, un uzlādes kabelis tiek atbrīvots/atbloķēts.
2. Atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas.
3. Aizveriet uzlādes lūku.
4. Atvienojiet uzlādes kabeli no kontaktligzdas.
5. Nolieciet uzlādes kabeli atpakaļ vietā zem bagāžas nodalījuma
grīdas lūkas.
Ja uzlādes kabelis netiek atvienots no uzlādes kontaktligzdas pēc
īsa brīža tas atkal tiek automātiski nobloķēts lai maksimāli palielinātu uzlādes līmeni un iespējamo braukšanas attālumu kā arī varētu
pirms izbraukšanas sagatavot automašīnu. Uzlādes kabeli atkal var
atvienot, ja automašīna tiek atslēgta ar tālvadības atslēgu. Automašīnas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu* var atkal aizslēgt un
aizslēgt ar rokturi.
1. Pievienojiet uzlādes kabeli kontaktligzdai. Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāju.
2. Ar vieglu piespiedienu atveriet uzlādes lūku.
3. Noņemiet uzlādes roktura aizsargvāciņu un pēc tam iespiediet
rokturi līdz galam automašīnas kontaktligzdā. Uzlādes kabelis
tiek automātiski nofiksēts uzlādes kontaktligzdā, un uzlāde tiek
sākta 5 sekunžu laikā.
4. Izvietojiet uzlādes roktura aizsargvāciņu tā, lai tas nepieskartos
automašīnai un nevarētu sabojāt krāsojumu.
4
Tas ir jādara, arī ja automašīnas durvis jau ir atslēgtas. Ja automašīna netiek atslēgta, izmantojot atslēgšanas taustiņu, var rasties uzlādes kabeļa vai sistēmas bojājumi.
02
Vadības bloks
•
Abas LED mirgo zilā, dzeltenā un sarkanā krāsā: Pašpārbaude —
uzgaidiet, līdz pašpārbaude ir pabeigta.
•
Viena LED spīd vai mirgo zilā krāsā, kamēr otra LED ir izslēgta:
Gaidstāve.
02
UZLĀDES STATUSS
Automašīnas uzlādes statusu var noskaidrot pie uzlādes ievades
ligzdas, vadības blokā, vadītāja displejā un lietotnē Volvo On Call*.
Uzlādes kontaktligzdas lampiņas
•
Baltā krāsā — LED lampiņa.
•
Dzeltenā krāsā — gaidīšanas režīms, gaida uzlādes sākšanu.
•
Zilā krāsā — taimeris ir iestatīts.
•
Mirgo zaļā krāsā — Notiek uzlāde.
•
Pastāvīgi iedegta zaļā krāsā — uzlāde pabeigta. Pēc kāda laika
nodziest.
•
Pastāvīgi iedegta sarkanā krāsā — ir radusies kļūme.
•
Abas LED mirgo zilā krāsā: Notiek uzlāde.
•
Viena LED spīd vai mirgo dzeltenā krāsā, kamēr otra LED ir
izslēgta: Notiek uzlāde vai uzlāde nav iespējama — temperatūras
uzraudzības kļūda. Atsāciet uzlādi.
•
Viena LED spīd vai mirgo sarkanā krāsā, kamēr otra LED ir
izslēgta: Uzlāde nav iespējama — ir nostrādājis zemējuma slēdzis. Atsāciet uzlādi.
•
Viena LED mirgo sarkanā krāsā, kamēr otra ir iedegta sarkanā
krāsā: Uzlāde nav iespējama — uzlādes kabelis ir pievienots neiezemētai kontaktligzdai. Pievienojiet iezemētai kontaktligzdai.
•
Abas LED mirgo sarkanā krāsā: Uzlāde nav iespējama — iekšēja
kļūda.
Vadītāja displejs
Simbola dažādās krāsas norāda uzlādes statusu.
Zila gaisma — Notiek uzlāde.
Zaļa gaisma — akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
Sarkana gaisma — uzlādes kļūda, pārbaudiet uzlādes
kabeļa savienojumu ar automašīnu un 230 V kontaktligzdu.
HIBRĪDA INFORMĀCIJA VADĪTĀJA DISPLEJĀ
Atkarībā no atlasītā braukšanas režīma vadītāja displejā tiek rādīti
vairāki simboli un animācijas.
02
Elektrības un degvielas patēriņš tiek rādīts skalā pa labi. Patēriņš ir
atkarīgs no braukšanas stila. Kad smalkais baltais rādītājs šķērso
balto bultiņu augšdaļā, automašīna ir pārslēgusies uz iekšdedzes
dzinēju. Kad rādītājs norāda uz oranžo zonu, notiek akumulatora
uzlāde, piemēram, bremzēšanas laikā.
Ar atlikušo akumulatora enerģijas daudzumu nobraucamais
attālums
Indikators rāda aptuveno attālumu līdz tukšam akumulatoram.
Attālumu ietekmē vairāki faktori, piemēram, braukšanas stils,
ātrums un āra temperatūra, un braukšanas laikā tas var mainīties. Parasti paredzamais attālums ir 20–40 km
(12–25 jūdzes). Sākuma vērtība, kas ir redzama, kad automašīna ir pilnīgi uzlādēta, norāda maksimālo skaitli, nevis paredzamo attālumu, kādu var veikt elektropiedziņas režīmā, un
braukšanas laikā tā tiek pielāgota. Ja vadītāja displejā ir attēlots ”---”, garantētais atlikušais attālums ar elektrisko piedziņu
ir beidzies.
Simboli vadītāja displejā
Pilnīgi balts simbols norāda, vai tiek lietots elektromotors vai
dzinējs. Zibens šautriņa norāda elektromotoru, lāse norāde
iekšdedzes dzinēju.
Norāda, ka notiek akumulatora uzlāde, piemēram, bremzējot
ar dzinēju.
Šī skala norāda, cik daudz akumulatora enerģijas ir pieejama
elektromotoram. Enerģija tiek lietota arī klimata kontrolei.
Norāda, ka ir aktivizētas funkcijas Uzlādēt vai Uzturēt. Tos
aktivizē centrālā displeja funkciju skatā. Uzlādēt nozīmē, ka
notiek hibrīda akumulatora uzlāde, kad uzlādes līmenis ir
Fully charged at
14:21
4.5
zems. Uzturēt nozīmē, ka akumulatora uzlādes līmenis tiek
uzturēts turpmākai lietošanai.
Iekšdedzes dzinēja iedarbināšana un apturēšana
Automašīna aprēķina vajadzību lietot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru vai abus vienlaikus. Elektropiedziņas laikā automašīnai dažkārt iekšdedzes dzinējs var būt automātiski jāiedarbina ārēju apstākļu dēļ, piemēram, zemā āra temperatūrā. Iekšdedzes dzinējs tiek
vienmēr iedarbināts, kad hibrīda akumulators sasniedz zemāko
uzlādes līmeni.
1. Aktivizējiet sēdekļa iestatīšanu centrālajā displejā, pagriežot vadības elementu uz augšu/uz leju.
2. Pārslēdziet dažādās funkcijas centrālajā displejā, pagriežot vadības elementu uz augšu/uz leju.
3. Mainiet atlasītās funkcijas iestatījumu, nospiežot vadības elementa augšējo/apakšējo/priekšējo/aizmugurējo daļu.
Pozīciju saglabāšana
1. Iestatiet sēdekli, durvju spoguļus un vējstikla displeju* vajadzīgajā pozīcijā un nospiediet pogu M durvju panelī. Taustiņā iedegas indikators.
03
2. 3 sekunžu laikā nospiediet atmiņas taustiņu 1 vai 2. Atskan skaņas signāls, un gaismas indikators pogā M nodziest.
Lai lietotu saglabātu pozīciju:
Kamēr durvis ir atvērtas — nospiediet un atlaidiet vienu no atmiņas
taustiņiem.
ELEKTRISKI REGULĒJAMI* PRIEKŠĒJIE
SĒDEKĻI
Kamēr durvis ir aizvērtas — nospiediet un turiet vienu no atmiņas
taustiņiem, līdz tiek sasniegta saglabātā pozīcija.
Izmantojiet vadības elementus sēdekļa ārmalā, lai noregulētu,
piemēram, sēdekļa pozīciju un gurnu atbalstu*. Divus sēdekļa formas vadības elementus izmanto sēdekļa pozīcijas regulēšanai.
Trešo, daudzfunkcionālo vadības elementu* izmanto dažādu komforta funkciju, piemēram, masāžas pielāgošanai*.
Sēdekļa formas vadības elementi
Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmu vai pārvietojiet visu sēdekli, izmantojot apakšējo vadības slēdzi. Noregulējiet atzveltnes leņķi, izmantojot aizmugurējo vadības slēdzi.
Daudzfunkcionālais vadības elements5
Masāžas*, sānu atbalsta*, gurnu atbalsta* un sēdekļa sēdvirsmas
izvirzīšanas* iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības elementu.
5
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu*
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
SĒDEKLĪ
Nolokot aizmugurējo sēdekli, pārliecinieties, ka tā atzveltne un galvas balsts nesaskaras ar priekšējā sēdekļa atzveltni. Lai varētu nolocīt atzveltnes, vispirms var būt jānoregulē priekšējie sēdekļi.
Atzveltņu nolocīšana
Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un
bagāžas nodalījuma durvīm ir jābūt atvērtām. Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī neviens nesēž un nav nekādu priekšmetu.
1. Manuāli nolokiet vidējā sēdekļa galvas balstu.
2. Velciet atzveltnes sprūdrata rokturi un vienlaikus lokiet atzveltni
uz priekšu. Kad tiek nolocīta atzveltne, galvas balstu sprūdrata
rokturis tiek automātiski atvilkts uz augšu. Sarkans indikators pie
bloķētāja norāda, ka atzveltne vairs nav bloķēta.
3. Atzveltne tiek atbrīvota un ir manuāli jānoloka uz leju horizontālā
stāvoklī.
Atzveltņu pacelšana
1. Pārvietojiet atzveltni uz augšu/uz aizmuguri, līdz tā tiek nofiksēta
vietā.
2. Manuāli paceliet galvas balstu.
3. Ja nepieciešams, paceliet vidējā sēdekļa galvas balstu.
03
03
STŪRE
Stūres pozīciju var regulēt gan augstumā, gan dziļumā.
Ātruma ierobežotājs palīdz nepārsniegt atlasīto maksimālo
ātrumu.
1. Stumiet/velciet6 sviru zem stūres uz priekšu/atpakaļ.
Kruīza kontrole palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu.
Stūres regulēšana
2. Noregulējiet stūri vajadzīgajā pozīcijā un pārvietojiet sviru atpakaļ
bloķētā pozīcijā.
Kreisā vadības tastatūra
Vadītāja atbalstu atlasa vadītāja displejā, izmantojot bultiņas stūres
kreisajā vadības tastatūrā ( un ). Kad vadītāja atbalsta simbols
ir balts, funkcija ir aktīva. Pelēkā krāsa norāda, ka funkcija ir apturēta vai atrodas gaidīšanas režīmā.
Simboli vadītāja displejā:
Adaptīvā kruīza kontrole* palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu un
iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu starp joslas
atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju,
kā arī uzturēt nemainīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Nospiediet
, lai sāktu vai apturētu atlasīto funkciju.
Īsi nospiežot / , saglabātais ātrums tiek palielināts/samazināts
par 5 km/h (5 mph). Lai ātrumu mainītu plūstoši, nospiediet pogu
un turiet — atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
Ar / samazina/palielina attālumu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, lietojot adaptīvo kruīza kontroli un funkciju Pilot
Assist.
Vienreiz nospiežot
tais ātrums.
līdz tukšai degvielas tvertnei vai līdz tukšam hibrīda akumulatoram.
Lai rādītu dažādas opcijas, izmantojiet stūres labo tastatūru. Ja
vadītāja displejā ir attēlots "----", garantētais atlikušais attālums ir
beidzies.
, tiek arī atjaunots izvēlētās funkcijas saglabā-
Labā vadības tastatūra
03
Navigācijai vadītāja displejā izmantojiet stūres labo tastatūru.
Tiek atvērta/aizvērta vadītāja displeja lietotņu izvēlne. Šeit var
vadīt borta datoru, multivides atskaņotāju, tālruni un navigāciju*.
Ritiniet dažādās lietotnes, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto
bultiņu.
Atlasiet opciju, atceliet tās atlasi vai to apstipriniet, piemēram,
atlasiet borta datora izvēlni vai dzēsiet ziņojumu vadītāja displejā.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties bultiņai uz
augšu vai uz leju.
Lai palielinātu/samazinātu multivides skaļumu, nospiediet
un
. Ja neviena cita funkcija nav aktīva šie taustiņi darbojas kā skaļuma vadības slēdzis.
Balss vadību aktivizē ar pogu , un to var izmantot, piemēram,
multivides, navigācijas un klimata kontroles vadībai ar balsi. Sakiet,
piemēram, "Radio", "Raise temperature" vai "Cancel".
Informāciju par citām balss komandām skatiet šīs Quick Guide
nodaļā Balss vadība.
Borta dators
Borta datorā tiek rādīts, piemēram, nobraukums, degvielas patēriņš
un vidējais ātrums. Varat atlasīt, kāda informācija no borta datora
tiks rādīta vadītāja displejā. Borta dators aprēķina atlikušo attālumu
6
Atkarībā no tirgus.
Pietuvošanās apgaismojums ieslēdz ārējo un iekšējo apgaismojumu, kad atslēdzat automašīnu ar atslēgu, un palīdz tumsā droši
sasniegt automašīnu.
Mājās nokļūšanas apgaismojums iededz daļu ārējo apgaismes
ierīču, kad esat aizslēdzis automašīnu, lai jums tumsā būtu gaisma.
Aktivizējiet šo funkciju, kad esat izslēdzis automašīnu, pārvietojot
kreiso svirslēdzi pret instrumentu paneli un pēc tam atlaižot. Laiku,
cik ilgi mājās nokļūšanas apgaismojumam ir jābūt ieslēgtam, var
iestatīt centrālajā displejā.
Brauciena odometra atiestatīšana
03
Atiestatiet visu manuālā brauciena odometra (TM) informāciju,
nospiežot un turot pogu RESET. Nospiežot īsi, tiek atiestatīts tikai
nobraukums. Automātiskais brauciena odometrs (TA) tiek atiestatīts automātiski., ja automašīna nav izmantota 4 stundas.
KREISAIS SVIRSLĒDZIS
Priekšējo lukturu funkcijas vada, izmantojot kreiso svirslēdzi.
Režīmā AUTO automašīna nosaka, kad ir gaišs/tumšs, un atbilstoši
pielāgo apgaismojumu, piemēram, vakarā vai iebraucot tunelī.
Pagrieziet svirslēdža ritenīti pret , lai ieslēgtu tālās gaismas lukturus, kas tiek automātiski aptumšoti, kad ir konstatēta pretēja virziena satiksmes plūsma. Pārvietojiet svirslēdzi pret stūri, lai manuāli
aktivizētu tālās gaismas lukturus, un pret instrumentu paneli, lai tos
deaktivizētu.
Aktīvie pagriezienu lukturi* ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu maksimālu apgaismojumu līkumos un krustojumos, jo gaismas stars seko
stūres kustībai. Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad tiek
iedarbināta automašīna, un to var deaktivizēt centrālā displeja funkciju skatā, .
LABAIS SVIRSLĒDZIS
Ar labo svirslēdzi vada tīrītāju slotiņas un lietus sensoru.
– Pārslēdziet svirslēdzi uz leju, lai tīrītāji veiktu vienu kustību pa vējstiklu.
– Pakāpeniski pārvietojiet sviru, lai iegūtu periodisku tīrīšanu,
parastu un lielu ātrumu.
– Noregulējiet intervāla ātrumu, izmantojot sviras ripu.
– Pavelciet sviru pret stūri, lai ieslēgtu vējstikla un priekšējo lukturu
apskalotājus, un pastumiet to pret instrumentu paneli, lai ieslēgtu
aizmugurējā loga apskalotājus.
Nospiediet lietus sensora taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu
lietus sensoru. Vējstikla tīrītāju svirslēdzim ir jāatrodas pozīcijā
0 vai viena tīrītāju gājiena pozīcijā. Lietus sensors atkarībā no
lietus daudzuma, kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus. Pagrieziet ritenīti uz augšu/uz leju, lai
panāktu lielāku/mazāku jutīgumu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam regulāras
tīrīšanas režīmu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam nepārtrauktas tīrīšanas režīmu.
Vējstikla tīrītāju apkopes režīmu lietojiet, piemēram, mainot, tīrot vai paceļot tīrītāja slotiņas. Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties pogai Vējstikla tīrītāja apkopes
poz., lai aktivizētu vai deaktivizētu apkopes režīmu.
03
03
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles funkcijas pasažieru salona priekšdaļā un aizmugurē vada centrālajā displejā, ar taustiņiem viduskonsolē un tuneļkonsoles aizmugurē*. Dažas klimata kontroles funkcijas var vadīt arī
ar balsi.
Šo ikonu lieto, lai atvērtu klimata skatu centrālā displeja
apakšdaļas centrā. Kad teksts Clean Zone ir zilā krāsā, tas
nozīmē, ka pasažieru salonā ir sasniegti nosacījumi labai
gaisa kvalitātei.
– Klimata skatā pieskarieties AUTO, lai automātiski vadītu vairākas
klimata funkcijas. Īsi pieskaroties, automātiski tiek vadīta gaisa
recirkulācija, gaisa kondicionēšana un gaisa sadalījums.
Nospiežot un turot, automātiski tiek vadīta gaisa recirkulācija,
gaisa kondicionēšana un gaisa sadalījums, turklāt temperatūra un
ventilatora rotācijas ātrums tiek mainīts uz standarta iestatījumiem: 22°C (72°F) un līmenis 3. Temperatūru un ventilatora
rotācijas ātrumu var mainīt, nedeaktivizējot klimata automātisku
regulēšanu.
– Pieskarieties vienai no ikonām klimata rindā, kas atrodas centrālā
displeja apakšā, lai regulētu temperatūru, sēdekļu apsildi* un ventilatoru rotācijas ātrumu.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats, atzīmējiet atbilstošo opciju un
pēc tam pieskarieties Sagatavošanas darbi.
Sagatavošanas darbu laika iestatīšana
1. Atveriet klimata skatu centrālajā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats
tiet vajadzīgo datumu/dienu.
Pievienot taimeri un iesta-
Lai sagatavošanas darbi varētu funkcionēt pilnībā, automašīnai
jābūt pievienotai elektrības kontaktligzdai (attiecas uz automašīnām ar elektrisko sildītāju). Atkarībā no tirgus tiek izmantots elektriskais sildītājs7 vai ar degvielu darbināms sildītājs.
Gaisa kvalitātes sistēma IAQS*
IAQS ir daļa no komplekta Clean Zone Interior Package*, un tā ir
pilnīgi automātiska sistēma, kas attīra pasažieru salona gaisu no
sārņiem, piemēram, daļiņām, ogļūdeņražiem, slāpekļa oksīdiem un
zemes līmeņa ozona. Šo funkciju var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā Iestatījumi Klimats Gaisa kvalitātes
sensors.
Lai sinhronizētu visu zonu temperatūru ar vadītāja puses temperatūru, pieskarieties vadītāja puses temperatūras ikonai un
Sinhronizēt temperatūru .
Sagatavošana
Sagatavošanas darbus var iestatīt, izmantojot automašīnas centrālo displeju un mobilo ierīču lietotni Volvo On Call*.
Sagatavojot automašīnu, pasažieru salons tiek uzsildīts vai atdzesēts pirms došanās ceļā. Sagatavošanas funkciju var ieslēgt tieši
vai iestatīt tās ieslēgšanas taimeri.
Tiešās iedarbināšanas sagatavošanas darbi
1. Atveriet klimata skatu centrālajā displejā.
7
Autorizētam Volvo izplatītājam ir informācija par to, kādus sildītājus izmanto kuros tirgos.
03
03
SAVIENOJUMI
Varat atskaņot/vadīt multividi, īsziņas un tālruņa zvanus, izmantojot
balss atpazīšanu, kā arī izveidot automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot dažādas ārējas ierīces, piemēram, viedtālruņus. Lai
varētu lietot pievienotās ierīces, automašīnas elektrosistēmai ir
jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
Automašīnas modems8
Vienkāršākais un efektīvākais veids, kā automašīnā izveidot savienojumu ar internetu, ir automašīnas modems. Tam ir visaugstākā
veiktspēja, tas katrā braucienā tiek aktivizēts automātiski, un tā lietošanai nav jāizveido savienojums ar viedtālruni.
1. Ievietojiet personīgo SIM karti turētājā pie grīdas pasažiera pusē.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi
modema Internets.
Sakari
Automašīnas
3. Aktivizējiet, atzīmējot Automašīnas modema Internets izvēles
rūtiņu.
Saistīšana
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, izmantojot
modemu, varat kopīgot tās interneta savienojumu (Wi-Fi tīklāju) ar
citām ierīcēm. Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi un Sakari
Automašīnas Wi-Fi tīklājs.
Bluetooth
Bluetooth ieteicams galvenokārt izmantot, lai automašīnas sistēmā
pārvaldītu tālruņa zvanus, īsziņas un multividi no tālruņa. Izmantojot Bluetooth, varat arī izveidot savienojumu ar internetu. Vienlaikus
var būt pievienotas divas Bluetooth ierīces bet šajā gadījumā multivide tiks straumēta tikai no vienas ierīces. Kad automašīna atkal
tiks lietota, tajā tiks automātiski izveidots savienojums ar diviem
pēdējiem pievienotajiem tālruņiem, ja būs aktīvs tālruņa Bluetooth
savienojums. Sarakstā var saglabāt pat 20 ierīces, lai tām vēlāk
varētu ērti piekļūt.
1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, aktivizējiet tālrunī arī datu saiti.
USB ievades ligzdas (A tips) atrodas uzglabāšanas nodalījumā
elkoņbalstā starp sēdekļiem.
Elektrības kontaktligzdas
Jūsu automašīnā ir pieejamas šādas elektrības kontaktligzdas:
12 V elektrības kontaktligzda.
12 V elektrības kontaktligzda un 230 V elektrības kontaktligzda*. Arī bagāžas nodalījumā ir 12 V elektrības kontaktligzda*.
2. Centrālajā displejā atveriet tālruņa apakšskatu.
3. Pieskarieties Pievienot tālruni vai, ja tālrunis jau ir pievienots,
pieskarieties Mainīt un pēc tam Pievienot tālruni.
4. Atlasiet pievienojamo tālruni un izpildiet centrālajā displejā un tālrunī norādītās darbības. Ņemiet vērā, ka dažos tālruņos ir jāaktivizē ziņojumu funkcija.
03
Wi-Fi
Ja automašīnā izveidosiet savienojumu ar internetu, izmantojot WiFi, varēsiet straumēt tiešsaistes pakalpojumus lielākā ātrumā nekā
ar Bluetooth, piemēram, atskaņot interneta radio un mūziku, izmantojot automašīnas lietotnes, lejupielādēt/atjaunināt programmatūru
utt. Wi-Fi savienojums no viedtālruņa darbojas kā tīklājs automašīnai, kā arī citām automašīnā lietotām ārējām ierīcēm.
1. Tālrunī aktivizējiet datu saiti.
2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Pieskarieties Sakari Wi-Fi un aktivizējiet, atzīmējot Wi-Fi
savienojuma izvēles rūtiņu.
Ņemiet vērā, ka daļā tālruņu datu saite tiek izslēgta, kad ir pārtraukts savienojums ar automašīnu. Tādēļ nākamajā datu saites lietošanas reizē tā vispirms ir jāaktivizē.
USB
Varat izmantot USB, lai pievienotu ārēju ierīci un atskaņotu multivides failus. USB portu izmanto arī funkcijām Apple CarPlay* un
Android Auto*. Ja ir divi USB porti, pievienojiet ierīci portam ar
balto rāmīti. Kamēr ārējā ierīce ir pievienota automašīnai, notiek tās
uzlāde.
8
Tikai automašīnās ar P-SIM*. Automašīnās, kas aprīkotas ar Volvo On Call*, šiem pakalpojumiem tiks izmantots interneta savienojums ar automašīnas modemu.
PIEVIENOTO IERĪČU LIETOŠANA
Varat pievienot ārējas ierīces, piemēram, lai vadītu tālruņa zvanus
un atskaņotu multividi automašīnas audio un multivides sistēmā.
Tālruņa zvanu pārvaldība9
Automašīnā var veikt un saņemt zvanus, izmantojot ar Bluetooth
pievienotu tālruni.
Zvanu veikšana vidējā displejā
03
1. Sākuma skatā atveriet apakšskatu Tālrunis. Atlasiet, lai zvanītu
no zvanu žurnāla, kontaktu saraksta vai ievadītu numuru, izmantojot vadības tastatūru.
2. Nospiediet
.
Zvanīšana, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru
1. Nospiediet
un dodieties uz Tālrunis, nospiežot
2. Ritiniet zvanu sarakstā ar
un atlasiet ar
vai
.
.
Zvanus varat pārvaldīt arī ar balss vadību. Nospiediet stūres labās
tastatūras balss vadības pogu . Informāciju par balss komandām
skatiet šīs Quick Guide sadaļā Balss vadība.
Multivides atskaņošana
Lai atskaņotu audio no ārējas ierīces, jums tā ir jāpievieno automašīnai, izmantojot izvēlēto metodi; dažādus savienojumu veidus skatiet iepriekšējā lapā.
Ar Bluetooth pievienota ierīce
1. Sāciet atskaņošanu pievienotajā ierīcē.
2. Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Bluetooth. Tiek sākta atskaņošana.
Ar USB pievienota ierīce
1. Lietotņu skatā palaidiet lietotni USB.
9
Informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi ar automašīnu, skatiet vietnē www.volvocars.com/
intl/support
2. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot. Tiek sākta atskaņošana.
MP3 atskaņotājs vai pievienota iPod ierīce
1. Sāciet atskaņošanu ierīcē.
2. Atkarībā no savienojuma metodes atveriet lietotni
iPod vai USB. Lai atskaņotu audio no iPod, neatkarīgi
no savienojuma metodes atlasiet lietotni iPod. Tiek
sākta atskaņošana.
Apple® CarPlay®*10 un Android Auto*
Funkcija CarPlay un Android Auto sniedz iespēju automašīnā lietot
noteiktas iOS vai Android ierīces lietotnes, piemēram, lai atskaņotu
mūziku vai klausītos apraides. Tās var vadīt automašīnas centrālajā
displejā vai ierīcē.
Lai lietotu CarPlay, iOS ierīcē ir jābūt aktivizētam asistentam Siri.
Ierīcē ir arī jābūt izveidotam savienojumam ar internetu, izmantojot
Wi-Fi vai mobilo sakaru tīklu. Lai lietotu Android Auto, Android
ierīcē ir jāinstalē lietotne Android Auto. Ierīce ir arī jāpievieno automašīnas USB portam.
1. Pievienojiet ierīci USB portam ar baltu rāmīti.
2. Lai aktivizētu Android Auto, lietotņu skatā pieskarieties Android Auto.
3. Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu savienojumu.
4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
Lai aktivizētu balss vadību ar CarPlay un Android Auto, ilgi nospiestūres labajā tastatūrā. Nospiežot īsi, tās vietā tiek
diet pogu
aktivizēta pašas automašīnas balss vadības sistēma.
Kad tiek lietota sistēma CarPlay, Bluetooth tiek izslēgts. Ja automašīnā ir jāizveido savienojums ar internetu, izmantojiet Wi-Fi vai
automašīnas modemu*.
10
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
03
04
SĀKUMA SKATS
Kad centrālo displeju ieslēdz, tajā ir redzams sākuma skats, un šeit
var piekļūt elementiem Navigācija, Multivide un Tālrunis, kā arī
pēdējai izmantotajai lietotnei vai automašīnas funkcijai.
Pēdējā izmantotā lietotne vai automašīnas funkcija — šeit
varat skatīt pēdējo izmantoto lietotni vai automašīnas funkciju,
kas netiek rādīta nevienā no pārējiem elementiem, piemēram,
Automaš. statuss vai Vadītāja efektivitāte. Varat pieskarties
apakšskatam, lai piekļūtu pēdējai lietotajai funkcijai.
Navigācija — pieskarieties šeit, lai piekļūtu kartes navigācijas
sistēmai ar Sensus Navigation*.
Galamērķa iestatīšana ar brīvu tekstu — izvērsiet rīkjoslu ar
lejupvērsto bultiņu kreisajā pusē un pieskarieties . Kartes
attēls mainās uz brīva teksta meklēšanas lauku. Ievadiet meklējamos vārdus.
Ievadīt galamērķi ar karti — palieliniet karti, nospiežot .
Nospiediet un turiet atrašanās vietā, uz kuru vēlaties doties, un
pēc tam atlasiet Doties šeit.
Galamērķa dzēšana — pieskarieties , lai atvērtu brauciena
plānu. Pieskarieties atkritnei, lai no brauciena plāna dzēstu
starpmērķi, un pieskarieties Not. maršr., lai dzēstu visu brauciena plānu.
04
Kartes atjaunināšana11 — lietotņu skatā pieskarieties
Lejupielādes centrs. Pieejamo kartes atjauninājumu skaits tiek
rādīts pie Kartes. Pieskarieties Kartes Instalēt
Apstiprināt, lai atjauninātu karti vai instalētu atlasīto karti. Ir arī
iespēja lejupielādēt kartes vietnē support.volvocars.com, saglabāt tās USB atmiņā un pēc tam pārsūtīt uz karti.
Multivide — šeit tiek rādīta, piemēram, jūsu mūzika no ārējās
ierīces vai radio stacija, ja lietotņu skatā esat atlasījis FM radio.
Pieskarieties apakšskatam, lai piekļūtu iestatījumiem. Šeit varat
skatīt savu mūzikas bibliotēku, radio stacijas utt.
Tālrunis — šeit var piekļūt tālruņa funkcijai. Lai izvērstu apakšskatu, pieskarieties tam. Šeit varat sastādīt numuru no zvanu
vēstures vai kontaktu saraksta vai manuāli ievadīt numuru,
izmantojot tastatūru. Kad numurs ir atlasīts, pieskarieties .
11
Funkciju pieejamība var atšķirties atkarībā no tirgus.
04
FUNKCIJU SKATS UN LIETOTŅU SKATS
Funkciju skats
Ikonu pārvietošana
Funkciju skatu sasniegsiet, sākuma skatā velkot no kreisās puses
uz labo12. Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas, piemēram, Head-Up displejs*, Novietošanas palīgsistēma
un Lane Keeping Aid. Tās aktivizē/deaktivizē, pieskaroties attiecīgajam simbolam. Dažas funkcijas tiek atvērtas atsevišķā logā.
Lietotnes un automašīnas funkciju pogas lietotņu skatā un funkciju
skatā var pēc nepieciešamības pārvietot.
1. Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.
2. Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu skatā un atlaidiet.
Lietotņu skats
Sākuma skatā velciet no labās puses uz kreiso12, lai piekļūtu lietotņu skatam. Šeit varat skatīt kopā ar automašīnu piegādātās lietotnes, kā arī lietotnes, kuras varat izvēlēties lejupielādēt un instalēt
pats.
Lietotņu un sistēmu pārvaldība un atjaunināšana
Lietotņu skata sadaļā Lejupielādes centrs varat atjaunināt
vairākas automašīnas sistēmas. Lai tas būtu iespējams,
automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.
Sadaļā Lejupielādes centrs varat:
04
Lejupielādēt lietotnes — pieskarieties Jaunas lietotnes un atlasiet
vajadzīgo lietotni. Atlasiet Instalēt, lai lejupielādētu lietotni.
Atjaunināt lietotnes — pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu
visas lietotnes. Vai pieskarieties Lietotņu atjauninājumi, lai rādītu
iespējamo atjauninājumu sarakstu. Atlasiet vajadzīgo lietotni un
pieskarieties Instalēt.
Atinstalēt lietotnes — pieskarieties Lietotņu atjauninājumi un
atlasiet vajadzīgo lietotni. Lai atinstalētu lietotni, pieskarieties
Atinstalēt.
Atjaunināt sistēmas programmatūru — pieskarieties Sistēmas
atjauninājumi, lai skatītu sarakstu ar atjauninājumiem, ko var instalēt automašīnā. - Pieskarieties Instalēt visu saraksta apakšā, lai
atjauninātu visu programmatūru, vai Instalēt, lai atjauninātu atsevišķu programmu. Ja saraksts nav nepieciešams, atlasiet Instalēt
visu pie pogas Sistēmas atjauninājumi.
12
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē — velciet
pretējā virzienā.
04
AUGŠĒJAIS SKATS
Displeja augšdaļā ir cilne, kuru varat vilkt uz leju, lai piekļūtu augšējam skatam. Šeit varat piekļūt opcijām Iestatījumi, Īpašnieka
rokasgr., Profils un automašīnas saglabātajiem ziņojumiem.
Personīgas preferences
Sistēmas skaļums
Ja vēlaties pielāgot sistēmas skaņu skaļumu vai tās izslēgt,
piemēram, ekrāna pieskāriena skaņu, atveriet sadaļu Iestatījumi
Skaņa Sistēmas skaļuma līmeņi.
Sadaļā Iestatījumi varat iestatīt daudzas personīgas preferences,
piemēram, attiecībā uz displejiem, spoguļiem, priekšējo sēdekli,
navigācijas sistēmu*, audio un multivides sistēmu, valodu un balss
vadību.
Vadītāja profili
Ja automašīnu lieto vairāki vadītāji, katram vadītājam var
būt savs personīgais vadītāja profils. Iekāpjot automašīnā,
jums ikreiz ir iespēja atlasīt savu vadītāja profilu, kurā ir
saglabātas jūsu personīgās preferences. Profilu skaits ir
atkarīgs no automašīnai pieejamo atslēgu skaita. Profils Viesis nav
saistīts ar konkrētu atslēgu.
Pēdējais aktīvais vadītāja profils ir profils, kas izmantots atslēgšanai. Lai mainītu vadītāja profilu, augšējā skatā atlasiet Profils.
Vadītāja profilus var saistīt ar automašīnas atslēgām; kad automašīna tiek atslēgta, tā tiek automātiski pielāgota atbilstoši jūsu vēlmēm. Atslēgu var piesaistīt sadaļā Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili. Atlasiet vienu no vadītāja profiliem (profilu Viesis
nevar piesaistīt). Tiek atkal rādīts sākuma skats. Vēlreiz velciet uz
leju augšējo skatu, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības un izvēlētajā profilā atlasiet Rediģēt un pēc tam Pievienojiet atslēgu.
Individuāls piedziņas režīms
Ja vēlaties pielāgot vienu no braukšanas režīmiem Hybrid, Pure vai
Power, aktivizējiet attiecīgo braukšanas režīmu sadaļā Iestatījumi
My Car Individuāls braukšanas režīms.
04
05
VADĪTĀJA ATBALSTS
Jūsu automašīna ir aprīkota ar vairākām funkcijām, kas jums palīdz
braukt droši un kas var novērst negadījumus. Šīs funkcijas varat
aktivizēt centrālā displeja funkciju skatā. Atcerieties, ka vadītāja
atbalsta funkcijas ir tikai palīglīdzekļi un ka jūs kā vadītājs vienmēr
esat atbildīgs par automašīnas vadīšanu drošā veidā. Tālāk ir aprakstītas dažas no tām:
City Safety™
City Safety13 var jums palīdzēt kritiskās situācijās, lai novērstu
sadursmi ar transportlīdzekļiem, lieliem dzīvniekiem, gājējiem vai
riteņbraucējiem vai mazinātu sadursmes spēku. Sadursmes riska
gadījumā tiek aktivizēti vizuāli, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumi, lai jums palīdzētu laicīgi rīkoties. Ja laicīgi nerīkosieties un
sadursme būs gandrīz neizbēgama, automašīnu var automātiski
bremzēt. City Safety stūrēšanas palīdzība var arī pastiprināt jūsu
stūrēšanas darbību izvairīšanās manevra sākumā, ja stūrējat pārāk
maz, lai izvairītos no sadursmes. Sistēma City Safety tiek aktivizēta,
kad tiek iedarbināts dzinējs, un to nevar deaktivizēt.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS var jūs informēt par transportlīdzekļiem aklajā zonā
un transportlīdzekļiem, kas strauji tuvojas blakus joslā.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA ar automātisko bremzēšanu ir vadītāja atbalsta sistēma, kas papildina BLIS un var brīdināt par šķērsvirziena
satiksmi aiz automašīnas. Ja CTA brīdinājums netiek ievērots un sadursme ir neizbēgama, šī funkcija var apturēt
automašīnu. CTA tiek aktivizēta, ja tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums vai automašīna ripo atpakaļ.
Lane Keeping Aid
Joslas ievērošanas palīgfunkcija (Lane Keeping Aid) var
palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no
savas joslas. Vajadzīgo palīdzības veidu atlasa, izmantojot
Iestatījumi My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid
režīms centrālā displeja augšējā skatā.
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā
Funkcija Sadursmes novēršanas palīdzība var jums palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no tās
joslas un/vai nokļūs sadursmē ar citu transportlīdzekli/
šķērsli, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ joslā un/vai veicot apbraukšanas manevru. Šī funkcija sastāv no trim
apakšfunkcijām: stūrēšanas palīdzība, ja ir risks nobraukt
no ceļa; stūrēšanas palīdzība frontālas sadursmes gadījumā; stūrēšanas palīdzība aizmugures sadursmes gadījumā*.
Pilot Assist
Pilot Assist14 ir komforta funkcija, kas var palīdzēt noturēt automašīnu joslā un ievērot iepriekš iestatītu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Funkciju Pilot Assist atlasa un aktivizē,
izmantojot stūres kreiso tastatūru. Lai stūrēšanas palīdzība darbotos, piemēram, vadītājam ir jātur rokas uz stūres un jābūt redzamiem joslu marķējumiem. Kad ir aktīva stūrēšanas palīdzība, vadītāja displejā ir redzams ZAĻAS stūres simbols.
13
14
Nav pieejama visos tirgos.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt vai nu standarta aprīkojumā, vai arī papildaprīkojumā.
05
05
NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
Park Assist Pilot*
Novietošanas palīgsistēmas kamera*
Sistēma Park Assist Pilot var palīdzēt vadītājam manevrēt automašīnu, kad tā tiek novietota stāvvietā. Vadītāja uzdevums ir vērot
apkārtni, ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus, pārslēgt
pārnesumus, kontrolēt ātrumu un būt gatavam bremzēt/apturēt
automašīnu.
Novietošanas palīgsistēmas kamera var palīdzēt, kad manevrējat
šaurās vietās, norādot šķēršļus ar kameras attēliem un grafisku
attēlojumu centrālajā displejā. Kameru skatus un novietošanas palīglīnijas atlasa centrālajā displejā. Ņemiet vērā, ka objekti/šķēršļi var
atrasties tuvāk automašīnai, nekā izskatās ekrānā. Novietošanas
palīgsistēmas kamera tiek aktivizēta automātiski, kad tiek izvēlēts
atpakaļgaitas pārnesums, un to var manuāli ieslēgt centrālajā displejā:
Novietošana ar Park Assist Pilot
Brauciet lēnāk par 30 km/h (20 mph), meklējot paralēlo
stāvvietu, vai 20 km/h (12 mph), meklējot perpendikulāro stāvvietu. Automašīnai ir jāatrodas aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā no stāvvietām, kad funkcija meklē
stāvvietu.
– Pieskarieties funkciju skata taustiņam Kamera, lai
manuāli aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
1. Funkciju skatā vai kameras skatā nospiediet taustiņu
Iebraukšana stāvvietā.
2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, ja vidējā displejā
redzamais attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta
piemērota stāvvieta. Tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai Perpendik.
novietošana un pēc tam atlasiet atpakaļgaitas pārnesumu.
4. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas, izmantojot sistēmu Park
Assist Pilot
Šo funkciju var izmantot tikai, novietojot automašīnu paralēli ietvei.
1. Funkciju skatā vai kameras skatā nospiediet taustiņu
Izbraukšana no stāvvietas.
2. Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai izvēlētos virzienu,
kurā automašīnai ir jāizbrauc no stāvvietas.
3. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.
05
05
TĪRĀKS BRAUKŠANAS BAUDĪJUMS
Plānojot braukšanu un braucot ekonomiski, varat panākt lielāku
elektriskās piedziņas režīmā veicamo attālumu un vienlaikus samazināt savu ietekmi uz vidi. Nosacījumi maksimāla braukšanas attāluma sasniegšanai atšķiras atkarībā no dažādajiem apstākļiem,
kādos ar automašīnu brauc. Dažus faktorus varat ietekmēt, citus
nevarat. Vislielāko braukšanas attālumu var sasniegt ļoti labvēlīgos
apstākļos, kad visiem faktoriem ir pozitīva ietekme.
Plānojiet braukšanu, vienmēr veicot šādas darbības:
•
Pirms došanās ceļā uzlādējiet automašīnu.
•
Sagatavojiet automašīnu pirms braukšanas.
Brauciet ekonomiski, rīkojoties šādi:
•
Aktivizējiet piedziņas režīmu Pure.
•
Pazemina temperatūru pasažieru salonā un samazina ventilatora
darbības ātrumu.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai samazinātu vajadzību bremzēt.
•
Brauciet ar pareizo gaisa spiedienu riepās un regulāri pārbaudiet
tās. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO
riepu spiedienu.
•
Nebrauciet ar atvērtiem logiem.
Faktori, kurus nevarat ietekmēt
•
Satiksmes situācija.
•
Ceļa apstākļi un topogrāfija.
•
Āra temperatūra un pretvējš.
Citus padomus par braukšanas attālumu un ekonomisku braukšanu
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
05
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontaktpersona]17
Balss komandas radio un multividei
BALSS KOMANDAS
Balss vadības sistēma sniedz iespēju lietot balss atpazīšanu15 ar
dažādām iepriekš definētām komandām, lai vadītu noteiktas multivides atskaņotāja, ar Bluetooth pievienota tālruņa, klimata sistēmas
un Volvo navigācijas sistēmas* funkcijas. Balss vadību aktivizē,
nospiežot stūres labās tastatūras balss vadības pogu.
Tālāk norādītās komandas parasti var lietot neatkarīgi no situācijas:
06
•
Repeat: atkārto pēdējo balss norādi pašreizējā dialogā.
•
Help: sāk palīdzības dialogu. Sistēma atbild ar komandām, ko var
lietot pašreizējā situācijā, piemēram, uzvedni.
•
Cancel: atceļ dialogu16.
Balss komandas tālrunim
•
Call [kontaktpersona]
•
Call [telefona numurs]
•
Media
•
Play [izpildītājs]
•
Play [dziesmas nosaukums]
•
Play [dziesmas nosaukums] no [albums]
•
Play [TV kanāla nosaukums]*18
•
Play [radio stacija]
•
Tune to [frekvence]
•
Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Balss komandas klimata kontrolei
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Balss komandas navigācijas sistēmām*
•
Navigācija
•
Take me home
•
Go to [pilsēta]
•
Go to [adrese]
•
Add intersection
•
Go to [pasta indekss]
•
Go to [kontaktpersona]
15
16
•
Search [objekta kategorija]
•
Search [objekta kategorija] [pilsēta]
17
•
Search [objekta nosaukums]
18
•
Change country/Change state19, 20
20
19
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Ņemiet vērā, ka dialogs tiek atcelts, tikai ja sistēma nerunā. Lai to darītu, nospiediet un
turiet balss vadības pogu, līdz atskan divi pīkstieni.
Tikai noteikti tālruņi var sūtīt ziņojumus ar automašīnas starpniecību. Informāciju par saderību skatiet vietnē support.volvocars.com.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Eiropas valstīs štata vietā lieto valsti.
Brazīlijā un Indijā meklēšanas apgabalu maina centrālajā displejā.
06
ĪPAŠIE TEKSTI
vienmēr ir aktivizēts. Priekšējā pasažiera sēdeklī
nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri
vērstu bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošīĪpašnieka un citas rokasgrāmatas satur drošības bas spilvens. Kad priekšējā pasažiera sēdeklī
norādījumus un jebkādus brīdinājumus, svarīgu
pasažieri (bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz
informāciju un piezīmes, kas ir jāizlasa. Dažas
priekšu, vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera
funkcijas ir spēkā tikai noteiktiem tirgiem.
gaisa drošības spilvenam. Nenovietojiet nekādus
priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai
virs tā vietā, kur atrodas pasažiera drošības gaisa
BRĪDINĀJUMS
spilvens.
Izkāpjot no automašīnas, tālvadības atslēga ir
DARBA SĀKŠANA
Volvo On Call — sistēmas pakalpojumi darbojas vienmēr jāņem sev līdzi. Pārliecinieties, ka automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
tikai apgabalos, kuros Volvo On Call partneriem
ir mobilo sakaru tīkla pārklājums, un tirgos, kuros režīmā 0, it sevišķi ja automašīnā ir bērni.
ir pieejams Volvo On Call.
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā, ir
vienmēr jāizmanto stāvbremze. Ieslēgts pārneTāpat kā mobilajiem tālruņiem, arī šai sistēmai
sums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīvar neizdoties izveidot savienojumu atmosfēras
cija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz
traucējumu vai slikta pārklājuma dēļ, piemēram,
vietas visās situācijās.
mazapdzīvotās vietās.
Brīdinājumus, svarīgas norādes un piezīmes par
Volvo On Call pakalpojumiem skatiet līgumā, kas
attiecas uz Volvo On Call abonementu, kā arī
īpašnieka rokasgrāmatā.
Sensus Navigation* — veltiet visu uzmanību
ceļam un koncentrējieties tikai uz autovadīšanu.
Ievērojiet spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus un izvērtējiet satiksmes situāciju. Tā kā ceļu
stāvokli var ietekmēt laika apstākļi un gadalaiks,
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
UZLĀDE
• Hibrīda akumulatoru drīkst uzlādēt tikai ar
maksimālo atļauto uzlādes strāvu vai zemāku,
kuras stiprums ir noteikts spēkā esošajās vietējās un valsts nozīmes rekomendācijās par
hibrīda akumulatoru uzlādi, izmantojot 230 V
kontaktligzdas/spraudņus.
• Hibrīda akumulatora uzlādei drīkst izmantot
tikai apstiprinātu un iezemētu 230 V kontaktligzdu (vai līdzvērtīgu kontaktligzdu ar citu
spriegumu atkarībā no tirgus) vai uzlādes staPĀRSKATS, EKSTERJERS
ciju ar brīvi iekārtu uzlādes kabeli, ko piegādā
Bagāžas nodalījuma durvis — atverot/aizverot
Volvo (3. režīms).
bagāžas nodalījuma durvis, ņemiet vērā iespieša• Vadības bloka zemējuma pārtraucējs aizsargā
nas risku. Pārbaudiet, vai bagāžas nodalījuma
automašīnu, bet joprojām pastāv risks pārslodurvju tuvumā neviena nav, jo iespiešanas traugot 230 V elektrotīklu.
mai var būt smagas sekas. Bagāžas nodalījuma
• Hibrīda akumulatora uzlādi drīkst veikt tikai ar
durvis vienmēr jālieto piesardzīgi.
iezemētu un apstiprinātu 230 V kontaktligzdu.
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana* — pārJa kontaktligzdas vai drošinātāja kontūra strābaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai
vas stiprums nav zināms, lūdziet licencētam
citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti, izmanelektriķim to noskaidrot. Pārsniedzot drošinātojot tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvēršatāja kontūra nominālo strāvas stiprumu, var
nas funkciju* ar durvju rokturi.
izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt drošinātāja
kontūru.
PĀRSKATS, SALONS
Ja automašīna nav aprīkota ar pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas
slēdzi, tad pasažiera drošības gaisa spilvens
07
Uzlādes kabelī ir iebūvēts drošinātājs. Uzlādi
drīkst veikt tikai ar iezemētu un apstiprinātu
kontaktligzdu.
• Ja uzlādes kabeļa tuvumā, kamēr tas ir pievienots, atrodas bērni, viņi ir jāuzrauga.
• Uzlādes kabelī ir augsts spriegums. Saskare ar
augstu spriegumu var izraisīt nāvi vai smagas
traumas.
• Uzlādes kabeli un ar to saistītās daļas nedrīkst
apliet ar ūdeni vai iegremdēt ūdenī.
• Nelietojiet uzlādes vadu, ja tas jebkādā veidā ir
bojāts. Ja uzlādes kabelis ir bojāts vai nedarbojas, to drīkst remontēt tikai autoservisā ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
• Vienmēr izvietojiet uzlādes kabeli tā, lai tam
nevarētu pārbraukt pāri, uzkāpt virsū, aiz tā
aizķerties vai to kādā citā veidā sabojāt vai
izraisīt traumas.
• Pirms uzlādes ierīces tīrīšanas atvienojiet to no
sienas kontaktligzdas.
• Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli
pagarinātājam vai sadalītājam ar vairākām
kontaktligzdām.
• Nelietojiet elektrības kontaktligzdas, kurām ir
acīmredzams nolietojums vai bojājumi, pretējā
gadījumā tās var radīt uguns izraisītus bojājumus un/vai traumas.
Tāpat arī skatiet ražotāja norādījumus par uzlādes kabeļa un tā komponentu lietošanu.
•
ELEKTRISKI REGULĒJAMI PRIEKŠĒJIE
SĒDEKĻI
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to braukšanas
laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir nofiksēts, lai
nesavainotos straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
SĒDEKLĪ
Pārbaudiet, vai atzveltnes pēc pacelšanas vai
nolaišanas ir pareizi nofiksētas un vai galvas balsti pēc pacelšanas ir pareizi nofiksēti.
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Apsildāmos sēdekļus* nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras
paaugstināšanos nejutīguma dēļ vai kuriem ir
apgrūtināta apsildāmo sēdekļu vadības slēdžu
regulēšana. Pretējā gadījumā var gūt apdegumus.
Sagatavošanu var sākt ar taimeri, kas ir iestatīts
sen iepriekš. Neveiciet sagatavošanas darbus
(attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu):
• Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
• Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara
zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
• Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija var
būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs priekšējā
labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja
ventilāciju.
SAVIENOJUMI
• Lietojiet tikai nebojātus piederumus, kas darbojas bez kļūmēm. Piederumiem ir jābūt CE
marķējumam, UL marķējumam vai ekvivalentam drošības marķējumam.
• Piederumiem jābūt paredzētiem darbībai 230
V un 50 Hz tīklā ar kontaktligzdai paredzētajiem savienotājiem.
• Nekādā gadījumā neļaujiet kontaktligzdām,
savienotājiem vai piederumiem saskarties ar
ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nepieskarieties
kontaktligzdai un nelietojiet to, ja izskatās, ka
tā ir bojāta vai ir bijusi saskarē ar ūdeni vai citu
šķidrumu.
• Nepievienojiet kontaktligzdai elektrības sadalītājus, adapterus vai pagarinātājus, jo uz tiem
var neattiekties kontaktligzdas drošības funkcijas.
• Kontaktligzda ir aprīkota ar drošības vāciņu —
pārliecinieties, lai nekas nebūtu izvirzīts no
kontaktligzdas un to nebojātu, tādējādi neļaujot vāciņam nodrošināt aizsardzību. Kad kontaktligzda ir aktīva, neatstājiet bērnus automašīnā bez uzraudzības.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automašīnā pieejamās vadītāja atbalsta sistēmas ir izstrādātas kā palīglīdzeklis vadītājam, bet
tās nevar darboties visās autovadīšanas situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Tās neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus.
Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai
aizsardzības funkcija var samazināt vai pārtraukt
hibrīda akumulatora uzlādi.
Pārbaudiet, vai 230 V kontaktligzdas strāvas
padeve ir pietiekama, lai varētu uzlādēt transportlīdzekļus ar elektrodzinēju — neskaidrību
gadījumā kontaktligzdas pārbaude jāveic kvalificētam speciālistam.
Notīriet uzlādes kabeli ar tīru drāniņu, samitrinot
to ar ūdeni vai maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet
ķimikālijas vai šķīdinātājus. Neiegremdējiet uzlāNOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
des kabeli ūdenī.
Novietošanas palīgsistēma Park Assist Pilot ir
Izmantojiet tikai kopā ar automašīnu saņemto
vadītāja papildu atbalsta sistēma, bet tā nevar
CENTRĀLAIS DISPLEJS
uzlādes kabeli vai Volvo ieteiktu nomaiņas
darboties visās situācijās. Funkcija ir paredzēta,
Tīrot centrālo displeju, izmantojiet mikrošķiedras
tikai lai palīdzētu vadītājam novietot automašīnu drāniņu, uz kuras nav smilšu un tamlīdzīgu mate- kabeli.
• Pārbaudiet kontaktligzdas nominālo jaudu.
paralēlā un perpendikulārā stāvvietā. Vadītājs ir
riālu. Tīrot centrālo displeju, nespiediet displeju
• Ja tiek pārsniegta kopējā jauda, ir jāatvieno
pilnīgi atbildīgs par automašīnas novietošanu
spēcīgi. Spēcīgi spiežot, varat sabojāt displeju.
cits tam pašam drošinātāja kontūram pieviedrošā veidā un bremzēšanu vajadzības gadījumā. Nesmidziniet nekādus šķidrumus vai kodīgas
nots elektroniskais aprīkojums.
Skenēšanas laikā var palikt neievēroti objekti,
ķīmiskas vielas tieši uz vidējā displeja. Nelietojiet
• Nepievienojiet uzlādes kabeli, ja kontaktligzda
kas atrodas dziļi stāvvietā. Vadītājam vienmēr ir
stiklu tīrīšanas līdzekļus, citus tīrīšanas līdzekļus,
ir bojāta.
pienākums novērtēt, vai Park Assist Pilot piedāizsmidzināmus aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu,
vātā stāvvieta ir piemērota automašīnas novieto- amonjaku vai abrazīvas daļiņas saturošus tīrīšaATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
šanai.
nas līdzekļus. Nekādā gadījumā nelietojiet abra- SĒDEKLĪ
Novietošanas palīgkamera ir vadītāja papildu
zīvu drāniņu, papīra dvieļus vai salvetes, jo ar
Ja vēlaties nolocīt sēdekļa atzveltni, uz aizmugupalīdzības funkcija automašīnas novietošanai.
tām var saskrāpēt displeju.
rējā sēdekļa nekas nedrīkst atrasties. Arī drošīFunkcija nekādā gadījumā nevar aizstāt vadītāja
bas jostas nedrīkst būt piesprādzētas.
UZLĀDE
uzmanību un spriestspēju. Kamerām ir aklās
Vidējā sēdekļa elkoņbalstam* ir jābūt ievilktā
Uzlādes kabelis — nekādā gadījumā nepieviezonas, kurās tās neuztver šķēršļus. Sevišķi
pozīcijā.
nojiet uzlādes kabeli, ja pastāv pērkona negaisa
uzmanieties no automašīnas tuvumā esošiem
cilvēkiem vai dzīvniekiem. Ņemiet vērā, ka novie- vai zibens trieciena risks. Nekādā gadījumā neat- LABAIS SVIRSLĒDZIS
vienojiet uzlādes kabeli no 230 V kontaktligzdas,
tošanas manevra laikā automašīnas priekšdaļa
Tīrītāja slotiņa apkopes pozīcijā — pirms tīrīkamēr notiek uzlāde — pastāv risks sabojāt
var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
tāju slotiņu novietošanas apkopes pozīcijā pārlie230
V
kontaktligzdu.
Vienmēr
vispirms
apturiet
plūsmu.
cinieties, ka tās nav piesalušas pie stikla. Ja tīrīuzlādi,
pēc
tam
atvienojiet
uzlādes
kabeli
no
Pirms automašīnas lietošanas ieteicams izlasīt
tāju sviras atrodas apkopes pozīcijā un ir atlocīautomašīnas
uzlādes
kontaktligzdas
un
tikai
tad
visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas par vadītas no vējstikla, tās ir jānoloka atpakaļ uz vēj—
no
230
V
kontaktligzdas.
tāja atbalsta sistēmām automašīnā.
stikla pirms tīrīšanas, apskalošanas vai lietus
Kopā ar uzlādes kabeli nedrīkst lietot sadalītājus, sensora aktivizēšanas, kā arī pirms braukšanas.
BALSS KOMANDAS
pagarinātājus, pārsprieguma aizsardzības kārbas Tas ļaus novērst dzinēja pārsega krāsas noskrāVadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automovai tamlīdzīgas ierīces, jo tās var izraisīt ugunspēšanu.
biļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu satikgrēka, elektrošoka risku utt. Adapteri starp
smes noteikumu ievērošanu.
SAVIENOJUMI
230 V kontaktligzdu un uzlādes kabeli var
izmantot, tikai ja adapteris ir marķēts ar apstipri- Elektrības kontaktligzda — maksimālais strāSVARĪGI
vas patēriņš no 12 V elektrības kontaktligzdas ir
nājuma zīmi saskaņā ar standartiem IEC 61851
120 W (10 A) no katras kontaktligzdas.
un IEC 62196.
PĀRSKATS, SALONS
Maksimālais strāvas patēriņš no 230 V elektrīVadības bloks — nepakļaujiet vadības bloku un
Iedarbināšanas slēdzis — automašīnu nevar
bas kontaktligzdas ir 150 W.
tā kontaktdakšu tiešai saules staru iedarbībai.
iedarbināt, ja tai ir pievienots uzlādes kabelis.
Tādos gadījumos kontaktspraudņa pārkaršanas
automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz
citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā
esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem. Par
automašīnas bremzēšanu un vadīšanu vienmēr ir
atbildīgs vadītājs.
Pirms automašīnas lietošanas ieteicams izlasīt
visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas par vadītāja atbalsta sistēmām automašīnā.
Pirms automašīnas iedarbināšanas noteikti
atvienojiet uzlādes kabeli.
Piedziņas režīmu OFF ROAD nedrīkst lietot,
braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot
piekabes savienotāju. Pretējā gadījumā pastāv
gaisa silfonu sabojāšanas risks.
Vējstikla displeja bloks*, no kura tiek projicēta
informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai
nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet uz tā nekādus priekšmetus un nodrošiniet,
lai uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
PIEZĪME
PĀRSKATS, EKSTERJERS
Bagāžas nodalījuma durvju vadība ar kāju — ja
aizmugures buferi klāj liels daudzums ledus,
sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka funkcija
var darboties nepilnīgi vai nedarboties nemaz.
Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju funkcija ir pieejama divās versijās:
• Atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību
• Tikai atslēgšana ar kājas kustību (lai atvērtu
bagāžas nodalījuma durvis, manuāli paceliet
tās)
Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai ar
kājas kustību ir nepieciešamas elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis*.
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības atslēga
atrodas darbības zonā.
Maksimāla atvēruma ieprogrammēšana — ja
sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai
novērstu pārslodzi. To varēs atkal izmantot pēc
aptuveni 2 minūtēm.
Elektromagnētiskie lauki un ekranēšana var traucēt tālvadības atslēgas darbībai. Neglabājiet
tālvadības atslēgu blakus metāla priekšmetiem
vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem
tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai
lādētājiem — ieteicams ievērot 10–15 cm
(4–6 collu) attālumu.
PĀRSKATS, SALONS
Braukšanas režīms OFF ROAD nav paredzēts
izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas
laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami lielāks
nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju sistēma
varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt normālu darba
temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot vidi.
Vējstikla displejs* — aktivizējot funkciju City
Safety, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta
ar City Safety grafisko attēlu. Šis attēls ir izgaismots pat tad, kad augšējais displejs ir izslēgts.
07
Vadītāja spēju vējstikla displejā saskatīt informāciju var negatīvi ietekmēt, piemēram, polarizējošo saulesbriļļu lietošana; braukšanas pozīcija,
kurā vadītājs nesēž sēdekļa centrā; priekšmeti,
kas atrodas uz displeja bloka aizsargstikla;
nelabvēlīgi gaismas apstākļi. Noteikti vizuālie
defekti augšējā displeja lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un stresa sajūtu.
UZLĀDE
Uzlādes kabelis — Volvo iesaka izmantot uzlādes kabeli, kas atbilst IEC 62196 un IEC 61851,
kā arī atbalsta temperatūras uzraudzību.
STŪRE
Borta dators — aprēķinot nobraukto attālumu, ir
iespējamas novirzes, ja ir mainīta braukšanas
metode.
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
Sagatavošana ir pieejama, tikai ja automašīna ir
pievienota elektrības kontaktligzdai (attiecas uz
elektrisko sildītāju). Sagatavošanas darbu kļūmi
var izraisīt uzlādes stacija, kas nav vienmēr
aktīva (piemēram, tiek izmantots taimeris). Ja
automašīna nav pievienota elektrības kontaktligzdai, pasažieru salonu vienalga var īsu brīdi
atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas darbus tieši.
Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā
automašīnas durvīm un logiem ir jābūt aizvērtiem.
SAVIENOJUMI
Automašīnas modems — ņemiet vērā, ka SIM
kartei, ko izmanto interneta savienojuma izveidei
kā P-SIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā
SIM kartei, ko izmanto tālrunis. Pretējā gadījumā
zvanus nevarēs pareizi savienot ar tālruni. Tādēļ
interneta savienojumam izmantojiet SIM karti,
kurai ir atsevišķs tālruņa numurs, vai tikai datu
pārraidei paredzētu karti, kas neapstrādā tālruņa
zvanus un tādēļ nevar pārtraukt tālruņa funkciju.
Internets — dati tiek pārraidīti (datplūsma),
izmantojot internetu, un par to var būt jāmaksā.
Datu viesabonēšanas un Wi-Fi tīklāju aktivizē-
07
šana var būt saistīta ar papildu izmaksām. Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet
sava tīkla operatoram. Ja lejupielādei izmantojat
tālruni, pievērsiet uzmanību datplūsmas izmaksām.
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu. Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet uzmanību datplūsmas izmaksām.
Atjaunināšana — ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, Bluetooth savienojums var tikt pārtraukts. Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un izveidojiet savienojumu vēlreiz.
PIEVIENOTO IERĪČU LIETOŠANA
Apple CarPlay un Android Auto — Volvo nav
atbildīgs par CarPlay vai Android Auto lietotnes
saturu.
Lai varētu instalēt Android Auto, automašīnai ir
jābūt aprīkotai ar diviem USB portiem (USB
centrmezglu)*. Ja automašīnā ir tikai viens USB
ports, Android Auto nevar lietot.
TP 30485 (Latvian), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement