Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Galamērķis/pēdējais galamērķis
Starpmērķis
Vadības punkts
Automašīna (zilais trīsstūris) plānotajā maršrutā
Satiksmes traucējums ar informāciju
Kartes skata minimizēšana (paplašinātais skats) vai maksimizēšana (pilnekrāns)
Izskaitļot apkārtceļu
Pašreizējās balss vadības atkārtošana
Balss vadība īslaicīgi ieslēgta/izslēgta
Ieslēgt vadības pauzi/atsākt vadību
Galamērķu/starpmērķu norādīšana
Objekts (restorāns)
Kartes teksts un simboli
Automašīnas pašreizējā atrašanās vieta + punkts, kuru nospiest, lai
atvērtu maršrutu
Kartes mērogs
Saraksts ar maršruta vadības punktiem
Braukšanas attālums līdz galamērķim/ierašanās laiks galamērķī +
punkts, kuru nospiest, lai pārslēgtu virsrakstus
Punkts, kuru nospiest, lai atvērtu maršruta objektu sarakstu un satiksmes
informāciju
Nospiešanas punkts, kas ļauj atiestatīt karti, lai tā sekotu automašīnai
(zilais trīsstūris)
Punkts, kuru nospiest, lai pārslēgtu starp 2D/3D
Kompass + punkts, kur nospiest, lai pavērstu ziemeļus/braukšanas virzienu uz augšu
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation ir satelīta raidīta satiksmes informācija un maršruta
vadības sistēma.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka pielikumā iekļautā informācija, apraksti un attēli
var atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt
izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS
2
BALSS ATPAZĪŠANA
Kartes navigācijas ātrā darba sākšanas rokasgrāmata
6
Vienkārša vadība uz galamērķi
6
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
7
Kartes navigācijas laikā bieži veiktās
darbības
9
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Balss atpazīšana
14
Balss atpazīšanas lietošana
14
Balss atpazīšana un kartes navigācija
15
Balss atpazīšanas iestatījumi
16
Vispārīga informācija par galamērķa
ievadīšanu
20
Galamērķa norādīšana tieši kartē
20
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā
teksta meklēšanu
21
Galamērķa norādīšana, izmantojot
Jaunākais/Izlase/Bibliotēka
23
Galamērķa norādīšana ar POI
25
Galamērķa norādīšana ar adresi
26
Galamērķa saglabāšana "Send to Car"
26
BRAUCIENA PLĀNS UN
MARŠRUTS
SATIKSMES INFORMĀCIJA
SETTINGS
Satiksmes informācija
38
Kartes navigācija vadītāja displejā
42
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)
39
Sensus Navigation iestatījumi
42
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
30
Vadības punkti brauciena plānā
31
Kartes iestatījumi
43
Objekti maršrutā
32
Maršruta iestatījumi
46
Satiksmes traucējumi maršrutā
33
Satiksmes iestatījumi
48
Informācijas kartītes kartē
33
Vadības iestatījumi
49
Apkārtceļa atlasīšana
34
Sistēmas iestatījumi
49
3
KARTE UN SISTĒMAS
INFORMĀCIJA
4
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Alfabētiskais rādītājs
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
52
Kartes datu atjaunināšana, izmantojot attālo atjaunināšanu
53
Kartes datu atjaunināšana, izmantojot personālo datoru un USB ierīci
54
Sensus Navigation kļūmju izsekošana
56
Kartes navigācijas licences līgums
58
Kartes navigācijas autortiesības
60
61
IEVADS
IEVADS
Kartes navigācijas ātrā darba
sākšanas rokasgrāmata
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
Atverot vadītāja durvis, automašīnas elektrosistēma tiek aktivizēta automātiski.
Navigācija ieslēgta/izslēgta
Ieslēgta
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un
koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Vienkārša vadība uz galamērķi
Vadības iestatīšana uz vajadzīgo galamērķi,
pirms tam neizlasot visu īpašnieka rokasgrāmatu.
Galamērķa atlasīšana kartē
Solis
Displeja
ekrāns/
izvēlne
Darbība
1
Ja displeja
ekrānā nav
redzams
kartes
attēls, rīkojieties šādi:
Nospiediet zem displeja
ekrāna esošo taisnstūra
taustiņu, lai atvērtu
sākuma skatu.
2
Tiek parādīts sākuma
skats.
Displeja ekrāna izvēlnes
augšējā rindā nospiediet Navigācija.
3
Tiek parādīta karte.
Izslēgta
Navigācijas sistēmu nevar izslēgt — tā vienmēr
darbojas fonā un tiek izslēgta tikai tad, kad vadītājs aizslēdz automašīnu un izkāpj no tās.
PIEZĪME
Navigācijas sistēma darbojas arī tad, ja dzinējs
ir izslēgts. Sistēma izslēdzas, kad akumulatora
uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.
Sākuma taustiņš
Izvēlnes rinda "Navigācija"
Ja navigācijas sistēma neattēlo karti vidējā displejā, pašā augšējā izvēlnes rindā pieskarieties
Navigācija (2).
Ja vidējā displejā nav redzama izvēlnes rinda
Navigācija, pieskarieties sākuma taustiņam (1)
un pēc tam — izvēlnes rindai Navigācija (2).
Pēc tam tiek parādīta pašreizējās teritorijas karte,
kurā automašīna ir apzīmēta ar zilu trīsstūri.
6
Saistītā informācija
•
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
•
Vienkārša vadība uz galamērķi (6 lpp.)
Ja šis taustiņš ir
redzams ekrānā,
nospiediet to, lai maksimizētu kartes skatu.
IEVADS
Solis
4
Displeja
ekrāns/
izvēlne
Darbība
Tiek parādīta karte.
Ritiniet līdz vajadzīgajai
atrašanās vietai kartē
un turiet nospiestu atrašanās vietu.
5
Ekrānā tiek
parādīts
lauks ar
tekstu Sākt
navigāciju.
Nospiediet Sākt navigāciju.
6
Tiek parādīta karte ar
iezīmētu
maršrutu.
Tiek sākta vadība —
ievērojiet vadītāja displejā redzamās instrukcijas.
Kartes navigācijas rādījumi un
vadības ierīces
Vadītāja displejs
Volvo Sensus Navigation var attēlot un darbināt
vairākos atšķirīgos veidos, piemēram, vadītāja
displejā, augšējā displejā un ar balss komandām.
Vidējā displeja ekrāns
Karte tiek attēlota tikai 12 collu vadītāja displejā.
Braukšanas laikā vadītāju vada balss vadība un
instrukcijas, kas redzamas vadītāja displejā.
Stūres labās puses vadības tastatūra
un vadītāja displejs
Vidējā displeja ekrānu lieto, lai veiktu iestatījumus,
kā arī atlasītu un meklētu galamērķus.
Ar stūres labās puses vadības tastatūras taustiņiem var pārvaldīt dažas kartes navigācijas funkcijas, piemēram, Aizvest mājās.
Ja vidējā displejā nav redzams kartes attēls:
•
Sākuma skata augšējā izvēlnes rindā nospiediet Navigācija.
}}
7
IEVADS
||
3.
Apstipriniet vai iezīmējiet opciju ar (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažām atlasēm
izvēlne tiek aizvērta.
HUD – Head-up-display*
Balss atpazīšana ir plaši aprakstīta sadaļā "Balss
atpazīšana", "Balss atpazīšanas lietošana", "Balss
atpazīšana un kartes navigācija" un "Balss atpazīšanas iestatījumi".
Saistītā informācija
•
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (21 lpp.)
•
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(15 lpp.)
•
•
•
Atvērt/aizvērt
Balss atpazīšana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (16 lpp.)
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstiprināt
Izvēlnes atvēršana/aizvēršana
– Nospiediet vadības elementu Atvērt/aizvērt
(1).
> Tiek atvērta/aizvērta izvēlne ar alternatīvām — pēc neaktivitātes perioda vai
noteiktām atlasēm izvēlne tiek aizvērta
automātiski.
Pārvietošanās pa izvēlni un atlasīšana tajā
1. Pārlūkojiet izvēlni ar taustiņiem pa labi/pa
kreisi (2).
2.
8
Kartes navigācija vējstiklā.
Navigācijas sistēmas vadību un informāciju vadītājs var skatīt arī vējstikla apakšdaļā.
Informācijas lauka atrašanās vietu var pielāgot.
HUD ir plaši aprakstīts sadaļā "Head-up-display".
Balss atpazīšana
Vairākas funkcijas var veikt ar balss komandām.
Nospiediet taustiņu uz stūres,
sagaidiet signālu un pēc tam
sakiet, piemēram: "Drive
Sākums" (Braukt mājās).
Pārlūkojiet opcijas ar taustiņiem uz augšu/uz
leju (3).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Kartes navigācijas laikā bieži veiktās
darbības
Automašīnas simbola atrašana kartē
Braukšanas virziens vai ziemeļi kartes
augšā
Dažas kartes navigācijas laikā bieži veiktās darbības ir aprakstītas turpmāk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kur es atrodos?
Automašīnas simbola atrašana kartē
Braukšanas virziens vai ziemeļi kartes augšā
2D vai 3D rādījums
Tuvināšana
Ritināšana
Augšējā displeja pārslēgšana
Atgriešanās no izvēlnes
"Nepareiza" skatu valoda
Kur es atrodos?
Kāda ir automašīnas pašreizējā ģeometriskā atrašanās vieta?
•
Nospiediet automašīnas simbolu kartē (zilais
trīsstūris) — informācija tiek attēlota tieši
kartē.
Nospiediet krustiņa simbolu.
Pēc tuvināšanas un tālināšanas, kā arī ritināšanas
kartē reizēm ir grūti atkal atrast automašīnas atrašanās vietu kartē. Visvienkāršāk to var izdarīt šādi:
•
Nospiediet krustiņa simbolu — karte tiek
atiestatīta un pēc tam seko automašīnas simbolam.
Nospiediet kompasu, lai mainītu automašīnas simbola
kustību kartē.
Vadītājs var izvēlēties vienu no diviem veidiem, kā
attēlot automašīnas kustību kartē:
•
Vidējā displeja augšdaļā vienmēr ir redzami
kartes ziemeļi — automašīnas simbols pārvietojas vai "brauc" kartē faktiskajā kompasa
virzienā. Ja automašīnas simbols kartē pārvietojas pa kreisi, automašīna brauc uz rietumiem.
•
Automašīnas simbols vidējā displejā ir vērsts
uz/brauc uz augšu — karte griežas zem
automašīnas simbola atbilstoši automašīnas
veiktajiem pagriezieniem. Kompasa simbols
kartē rāda uz ziemeļiem (N), un kompasa
centrs rāda automašīnas kustības virzienu
(šajā gadījumā NE = ziemeļaustrumi).
}}
9
IEVADS
||
Kompasa simboli
kompasa virziens;
N
(North): ziemeļi
NE
(NorthEast): ziemeļaustrumi
E
(East): austrumi
SE
(SouthEast): dienvidaustrumi
S
(South): dienvidi
SW
(SouthWest): dienvidrietumi
W
(West): rietumi
NW
(NorthWest): ziemeļrietumi
3D rādījumā automašīnas virziens vienmēr ir
vērsts uz vidējā displeja augšdaļu — karte griežas
ap automašīnas simbolu atbilstoši automašīnas
veiktajiem pagriezieniem.
Kompasa simbols kartē rāda uz ziemeļiem (N), un
kompasa centrs rāda virzienu, kurā ir vērsta automašīnas priekšpuse.
Pieskarieties vidējam displejam
ar diviem izvērstiem pirkstiem
un savelciet tos kopā.
2D rādījums ir aprakstīts iepriekšējā sadaļā
"Braukšanas virziens vai ziemeļi kartes augšā"
Tuvināšana
Tuvināšana
Karti var palielināt šādi:
Ar pirkstu divreiz ātri pieskarieties vidējam displejam.
Ritināšana
Novietojiet vienu pirkstu uz kartes, velciet vēlamajā virzienā un
atlaidiet.
Ritināšanas funkcija ir pieejama
tikai tad, ja kartei ir ieslēgts
maksimāla rādījuma režīms (bet
ne samazināta rādījuma režīms).
vai
Pieskarieties vidējam displejam
ar diviem kopā saliktiem pirkstiem un tos izvērsiet.
10
vai
Kartes mērogs netiek attēlots 3D režīmā.
2D vai 3D rādījums
Nospiediet 2D/3D, lai pārslēgtu starp 2D un 3D rādījumu.
Vienreiz pieskarieties vidējam
displejam ar diviem izvērstiem
pirkstiem.
Tālināšana
Karti var samazināt šādi:
IEVADS
Augšējā displeja pārslēgšana
Kartes skata atkārtota ieslēgšana
tīti ar instrukciju tekstu, uzreiz aiz saistītā teksta/
frāzes faktiskajā īpašnieka rokasgrāmatas valodā
iekavās ir sniegts attēla nosaukums angliski.
Piemērs
Nospiediet šeit, lai mainītu kartes virsrakstu.
Sākuma taustiņš
Izvēlieties, kuru no šiem rādījumiem rādīt kā kartes virsrakstu.
Izvēlnes rinda "Navigācija"
•
Galamērķa (Destination) un ierašanās laika
(ETA) vai līdz nonākšanai galamērķī atlikušā
laika (1 RTA1) rādījums
Ja atrodaties "dziļi" sistēmā un vēlaties ātri
atgriezties kartes skatā, var izmantot šo metodi:
1.
vidējā displejā nospiediet sākuma taustiņu
(1).
Pašreizējās atrašanās vietas (Position) un
attāluma līdz galamērķim rādījums (Dist).
2.
Ja vidējā displejā ir redzams sākuma skats,
nevis kartes skats, nospiediet augšējo izvēlnes rindu Navigācija (2).
vai
•
Virsrakstu var mainīt tikai tad, ja kartei ir ieslēgts
maksimāla rādījuma režīms (bet ne samazināta
rādījuma režīms).
"Nepareiza" skatu valoda
Attēli un instrukcijas ir vienādi vairumā tirgu un
valodu, tādēļ to teksts ir angļu valodā.
Lai lietotājam būtu vieglāk saprast attēlus un to
izvēļņu opcijas ar meklēšanas ceļiem, kas ir sais-
1
ETA – Estimated Time of Arrival vai RTA – Remaining Time to Arrival var atlasīt sadaļā "Maršruta iestatījumi".
Izvēlnes ceļš:
Iestatījumi
Navigācija
Satiksme
(Settings > Navigation > Traffic)
Virsraksts: Satiksmes notikumi (Traffic events)
Alternatīva:
• Nevienu (None)
• Nozīmīgos (Major)
• Visi (All)
}}
11
IEVADS
||
12
Saistītā informācija
•
•
Kartes navigācija vadītāja displejā (42 lpp.)
Sensus Navigation iestatījumi (42 lpp.)
BALSS ATPAZĪŠANA
BALSS ATPAZĪŠANA
Balss atpazīšana
Balss atpazīšanas sistēma ļauj vadītājam izmantot balss atpazīšanu, lai vadītu noteiktas multivides atskaņotāja funkcijas, Bluetooth pievienotu
tālruni, klimata kontroles sistēmu un Volvo navigācijas sistēmu*.
Balss komandu lietošana ir ērta un palīdz vadītājam nenovērst uzmanību, tā vietā koncentrējoties
uz braukšanu un situāciju uz ceļa.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
izmanto to pašu mikrofonu, kuru lieto Bluetooth
brīvroku sistēma, un balss atpazīšanas sistēmas
atbildes tiek atskaņotas caur automašīnas skaļruņiem. Dažos gadījumos vadītāja displejā tiek attēlots arī teksta paziņojums. Funkcijas var vadīt ar
stūres labās puses tastatūru. Iestatījumus var
veikt vidējā displejā.
Balss atpazīšanas lietošana
balss atpazīšanas vadības pamata instrukcijas.
Nospiediet balss atpazīšanas
uz stūres, lai aktitaustiņu
vizētu sistēmu un sāktu dialogu,
izmantojot balss komandas.
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti uzlabota. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lejupielādējiet atjauninājumus — skatiet
support.volvocars.com.
Sarunas laikā paturiet prātā:
•
Lai sniegtu komandu - runājiet pēc signāla
normālā balsī, normālā ātrumā.
Saistītā informācija
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā laikā
sistēma nesaprot komandas).
•
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un aizmugures durvis.
•
•
•
Balss atpazīšanas lietošana (14 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(15 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (16 lpp.)
Balss atpazīšanu var deaktivizēt šādi:
•
•
sakot: "Cancel";
turot nospiestu balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas vaicājumus, sistēmas runas laikā nospiediet balss atpazīšanas stūres taustiņu
un izrunājiet nākamo
komandu.
Balss atpazīšanas vadības piemērs
Balss atpazīšanas vadība notiek dialoga formā ar
lietotāja izrunātām komandām un sistēmas izrunātām atbildēm. Balss atpazīšanas sistēma
14
Pieskarieties
, sakiet: “Call [Forename]
[Surname] [number category]" — zvana tālruņu katalogā atlasītajam kontaktam, ja šim kon-
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
BALSS ATPAZĪŠANA
taktam ir vairāki tālruņa numuri (piemēram, mājas,
mobilā tālruņa, darba), piemēram:
Nospiediet
Mobile".
•
, sakiet: "Call Robin Smith
Komandas/frāzes
Vienmēr var izmantot šīs komandas:
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
•
"Cancel" — pārtraukt dialogu
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, pieprasījumu vai piemēru.
Specifisku funkciju komandas ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās, piemēram, sadaļā "Tālruņa balss
atpazīšanas vadība".
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
•
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, nulle, trīs,
viens, divi, divi, četri, četri, trīs (03122443).
•
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai grupās, piemēram, divi, divi vai divdesmit divi
(22). Angļu un holandiešu valodā secīgi var
nosaukt vairākas grupas, piemēram, divdesmit divi, divdesmit divi (22 22). Angļu valodā
var nosaukt divus vai trīs vienādus ciparus,
piemēram, divas nulles (00). Ciparus un
skaitļus var nosaukt amplitūdā no 0-2300.
Frekvences var izrunāt kā deviņdesmit
astoņi komats astoņi (98,8), simts un četri
komats divi vai simtu četri komats divi
(104,2).
Saistītā informācija
•
•
Balss atpazīšana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (16 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes
navigācija
Izmantojot balss atpazīšanas vadību, vairākas
navigācijas sistēmas funkcijas var aktivizēt ar
izrunātām komandām.
Balss atpazīšana ir plaši aprakstīta sadaļā "Balss
atpazīšana", "Balss atpazīšanas lietošana" un
"Balss atpazīšanas iestatījumi".
Balss komandas
Tālāk ir sniegti daži balss komandu piemēri, kas
attiecas uz kartes navigāciju.
Nospiediet stūres taustiņu
vienu no šīm komandām:
un izrunājiet
•
“Navigācija” — sāk navigācijas dialogu un
rāda komandu piemērus.
•
"Take me home" — tiek sniegta vadība uz
Sākums atrašanās vietu.
•
“Go to [City]” — norāda pilsētu kā galamērķi. Piemēram, "Drive to Coventry" (Braukt
uz Koventri).
•
"Go to [Address]" — norāda adresi kā
galamērķi. Adresei jāietver pilsēta un iela.
Piemēram, "Drive to 5 King Street, Coventry".
(Braukt uz King ielu 5, Konventri.)
•
"Set [intersection]" — norāda krustojumu
kā galamērķi. Krustojuma meklēšana notiek
norādītajā meklēšanas zonā.
}}
15
BALSS ATPAZĪŠANA
||
•
•
Saistītā informācija
“Go to [contact]” — norāda tālruņu katalogā saglabātu adresi kā galamērķi. Piemēram, "Drive to Robin Smith" (Braukt pie
Robina Smita).
•
•
•
•
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
Balss atpazīšana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (16 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi
Balss atpazīšanas sistēmai var veikt vairākus
iestatījumus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
Balss vadība un
•
"Search [POI category]" — meklē
objektu1 kategoriju (piemēram, restorāni), kas
vienmēr tiek sašķiroti "ap automašīnu". Lai
šķirotu sarakstu maršrutā, sakiet: "Along the
route", kad tiek parādīts rezultātu saraksts.
•
"Set [country]/[state]2, 3" — maina navigācijas meklēšanas zonu.
•
"Show favourites" — rāda izlases atrašanās vietas vadītāja displejā.
•
"Clear itinerary" — nodzēš visus saglabātos
brauciena plāna starpmērķus un galamērķi.
•
"Repeat voice guidance" — atkārto
pēdējo izrunāto norādi.
•
"Pause guidance" — ieslēdz pauzi vadībai
kartē.
Valodas maiņa
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar
.
ikonu -
•
"Resume guidance" — pēc pauzes atsāk
apturēto vadību kartē.
Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu
un palīdzības tekstus.
•
"Turn off voice guidance" — izslēdz balss
vadību.
•
1
2
3
16
“Go to [Post code]” — norāda pasta
indeksu kā galamērķi. Piemēram, "Drive to
LE5 4PQ" (Braukt uz LE5 4PQ).
"Turn on voice guidance" — sāk izslēgto
balss vadību.
Lietotājs var zvanīt uz objektu vai norādīt to kā galamērķi.
Eiropā administratīvā dalījuma apzīmēšanai lieto vārdu "Country", nevis "State".
Brazīlijā un Indijā meklēšanas zonu var mainīt vidējā displejā.
• Atkārtošanas režīms
• Dzimums
• Runas ātrums
Audio iestatījumi
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība un atlasiet iestatījumus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
valodu.
Valoda un atlasiet
BALSS ATPAZĪŠANA
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (14 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(15 lpp.)
17
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Vispārīga informācija par galamērķa
ievadīšanu
Galamērķi var ievadīt dažādos veidos.
Galamērķus var ievadīt, izmantojot šādas metodes:
•
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
•
•
Galamērķa norādīšana tieši kartē (20 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (23 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (21 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — atzīmēšana ar pirkstu kartē ir viens no tiem.
Bieži vien visvienkāršāk ir ritināt līdz vajadzīgajai
atrašanās vietai un pieskarties tai ar pirkstu.
•
•
Nospiediet karti
•
•
Jaunākais atlasītais galamērķis
•
•
•
Bibliotēkā saglabātās atrašanās vietas
Pēc tam rīkojieties šādi:
POI1
1.
Ritiniet karti, līdz tiek parādīta vajadzīgā atrašanās vieta.
2.
Nospiediet atrašanās vietu un turiet — tiks
izveidota ikona un atvērta izvēlne.
Brīva teksta meklēšana un kartes koordinātas
Iecienītākās bibliotēkā esošās atzīmētās atrašanās vietas
Adrese
Atlasiet vienu no alternatīvām, izmantojot sadaļā
"Galamērķis un starpmērķi" sniegtās norādes, un
ievērojiet instrukcijas.
Galamērķis un starpmērķi
Pirmā noteiktā atrašanās vieta būs brauciena
plāna galamērķis.
Turpmākās atrašanās vietas būs brauciena plāna
starpmērķi.
Pēc tam brauciena plānu ar tā galamērķi un
starpmērķiem var vienkārši rediģēt — skatiet
sadaļas "Brauciena plāns un alternatīvs maršruts"
apakšsadaļu "Brauciena plāna rediģēšana".
1
20
Saistītā informācija
POI: Point of interest var pat dēvēt par iestādi vai atrakciju
•
•
Vispirms pārliecinieties, ka
karte ir atvērta maksimālā skata
režīmā: Ja šis taustiņš ir
redzams ekrānā, nospiediet to,
lai maksimizētu kartes skatu.
Galamērķa norādīšana ar POI (25 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (26 lpp.)
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
3. Atlasiet Doties šeit (Go here) — tiek sākta
vadība.
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā
teksta meklēšanu
Izdzēsiet ikonu.
Lai izdzēstu ikonu no atrašanās vietas:
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — brīvā
teksta meklēšana ir viens no tiem.
•
Brīva teksta meklēšana
Atlasiet Dzēst (Delete)
Ikonas atrašanās vietas noregulēšana
Lai noregulētu ikonas atrašanās vietu:
1.
Atzīmējiet ikonu, īsi pieskaroties.
2.
Pieskarieties ikonai, turot to velciet uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
Lielāko daļu elementu, piemēram, tālruņa numuru,
pasta indeksu, ielas, pilsētas, koordinātas un
objektus, var meklēt, izmantojot brīvo tekstu.
Ekrāna "tastatūru" var izmantot, lai ierakstītu lielāko daļu rakstzīmju un meklētu galamērķus.
Lai parādītu tastatūru:
1. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Iest. gal. (Set dest.) —
kartes attēls mainās uz meklēšanu, izmantojot adresi.
2. Pēc tam ekrāna augšdaļā
pieskarieties šim simbolam —
tiek atvērta brīvā teksta meklēšana ar tastatūru, meklēšanas
lauks un filtrs.
2
Skatiet informāciju sadaļā "Informācijas kartīte kartē".
1.
Ievadiet meklējamos vārdus — iespējamo
galamērķu opciju ieteikumi tiek rādīti, sašķirojot tos pēc attāluma no kartē redzamā
automašīnas simbola.
2.
Sarakstā atlasiet/atzīmējiet piemērotu ieteikumu — tiek parādīts ieteikuma
Informācijas karte2.
3.
Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas un aktivizējiet vadību uz galamērķi.
}}
21
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
||
Tastatūra
Tastatūras funkciju taustiņi.
Filtrs — ierobežo/filtrē rezultātu sarakstus.
Paslēpiet tastatūru, lai parādītu lielāku/
garāku rezultātu sarakstu — nospiediet teksta laukā, lai atkal parādītu tastatūru.
Pārslēdz LIELOS un mazos burtus.
Pārslēdz starp rakstzīmēm un cipariem/
speciālajām rakstzīmēm
Tukšums (atstarpe)
Marķiera kreisajā pusē esošā teksta dzēšana
Bloknots — ar pirkstu "uzrakstiet" vajadzīgo
rakstzīmi ekrāna "bloknotā"
Tastatūra un citas funkcijas ir detalizēti aprakstītas sadaļā "Vidējā displeja tastatūras izmantošana".
22
Filtrs
Vairāki filtri palīdz saīsināt rezultātu sarakstu.
Rezultātu sarakstu filtrs
Filtru pieejamība dažādos gadījumos var atšķirties
— ir pieejami šādi filtri:
• Maršrutā (Along route) — rezultātu sarakstā
tiek parādīti tikai rezultāti maršrutā.
• Tikai ielas (Streets) — rezultātu sarakstā
tiek parādītas tikai ielas/ceļi.
• Pilsētas (Only cities) — rezultātu sarakstā
tiek parādītas tikai pilsētas.
Objektu filtri
Displeja apakšsadaļā tiek parādītas pašreizējā
atrašanās vietā pieejamo objektu kategorijas.
Objekti, kas izfiltrēti no atzīmētās kategorijas
(2)
Objektu kategorijas (objektu kategorijai var
pat būt apakškategorijas).
Tiek parādīti tikai atzīmētās objektu kategorijas
objekti, un ar objektiem var kombinēt tikai filtru
"Maršrutā" (Along route).
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Koordinātas
Galamērķi var norādīt arī ar kartes koordinātām.
Galamērķa norādīšana, izmantojot
Jaunākais/Izlase/Bibliotēka
•
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — atlasīšana sarakstā ir viens no tiem.
Ierakstiet, piemēram, “N 58.1234 E
12.5678”, un pieskarieties Meklēt (Search).
Kompasa punktus N, E, S un W var ievadīt dažādos veidos, piemēram, šādi:
N 58,1234 E 12,5678 (ar atstarpēm)
N58,1234 E12,5678 (bez atstarpēm)
58,1234N 12,5678E (ar kompasa bultiņu aiz
koordinātām)
58,1234-12,5678 (ar defisi bez kompasa bultiņas)
Ja vēlaties, varat lietot komatu [,] punkta [.] vietā.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
•
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
•
Informācijas kartītes kartē (33 lpp.)
Last
Lai parādītu šos sarakstus:
1. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Iest. gal. (Set dest.) —
kartes attēls mainās uz meklēšanu, izmantojot adresi.
2. Pēc tam ekrāna augšdaļā atlasiet vienu no
šiem sarakstiem:
• Nesenas (Recent)
• Izlases (Favourites)
• Bibliotēka (Library)
Pēc tam, kad sarakstā ir atzīmēta viena alternatīva, tā tiek pievienota kā galamērķis, izmantojot
vai nu taustiņu Sākt navigāciju (Start
navigation), vai Piev. kā ceļa punktu (Add as
waypoint).
Šeit ir redzami pēdējie meklēšanas rezultāti. Ritiniet un atlasiet.
Tas ir pieejams arī kā izvēlnes opcija vadītāja displejā, un to var atlasīt, izmantojot stūres labās
puses vadības tastatūras. Skatiet "Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces".
}}
23
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
||
Izlases
Bibliotēka
Saņemts (Received). Jaunās atrašanās vietas,
kas nav izlasītas, ir apzīmētas ar ZILU marķieri.
Pēc atrašanās vietu izlasīšanas marķieri tiek
izdzēsti. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Saglabāt galamērķi, izmantojot Send to car".
Var rediģēt katra saraksta atrašanās vietu nosaukumu, atrašanās vietu, interneta adresi un tālruņa
numuru (maks. trīs tālruņa numuri katrai atrašanās vietai), izmantojot Rediģēt (Edit list).
Saistītā informācija
Šeit ir redzamas atzīmētās iecienītās Bibliotēka
atrašanās vietas. Ritiniet un atlasiet.
No Izlases izdzēsta atrašanās vieta paliek
Bibliotēka, bet tai tiek pievienota "izdzisusi"
zvaigznīte. Lai to atjaunotu Izlases, dodieties uz
Bibliotēka un atkal atzīmējiet atrašanās vietas
zvaigznīti.
Bieži izmantotu galamērķi var ieprogrammēt un
lietot ar Iestatīt mājas adresi (Set home
address) Ieprogrammēts Sākums galamērķis ir
pieejams arī kā izvēlnes opcija vadītāja displejā,
un to var atlasīt, izmantojot stūres labās puses
vadības tastatūru. Skatiet sadaļu "Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces".
Sarakstu var rediģēt, izmantojot Rediģēt (Edit
list).
24
Šeit ir apkopotas saglabātās atrašanās vietas un
maršruti. Pēdējās saglabātās vietas un plāni tiek
parādīti saraksta augšgalā.
Nospiediet atrašanās vietas "zvaigznīti", lai to
atlasītu/noņemtu kā izlasi. Atrašanās vieta ar atzīmētu/"pildītu" zvaigznīti tiek attēlota zem
"Izlases".
No Bibliotēka izdzēsta atrašanās vieta tiek
izdzēsta arī Izlases.
Bibliotēku var šķirot vairākos veidos:
•
•
•
•
Pievienots (Added)
Nosaukums (Name)
Attālums (Distance)
Saņemts (Received) — šis ir filtrs
Atrašanās vietas, kas nosūtītas uz automašīnu,
izmantojot "Send to Car", var filtrēt, izmantojot
•
Galamērķa saglabāšana "Send to Car"
(26 lpp.)
•
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Galamērķa norādīšana ar POI
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — POI3
norādīšana ir viens no tiem.
1. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Iest. gal. (Set dest.) —
kartes attēls mainās uz meklēšanu, meklēšanas laukā ierakstot adresi.
2. Pēc tam ekrāna augšdaļā
atlasiet POI (POI).
Sadaļā "Kartes iestatījumi" var atlasīt, kurus POI
attēlot kartē. Šeit ir attēloti visi pašreizējā reģionā
pieejamie POI. Šis iestatījums neietekmē POI kā
galamērķa meklēšanu — pat izslēgtie POI tiek
rādīti kā alternatīvi galamērķi.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
•
Kartes iestatījumi (43 lpp.)
Noteikti POI tiek attēloti kartē tikai tad, ja mērogs
ir 1 km (1 mi).
PIEZĪME
•
Objekta simbols un objektu skaits dažādos tirgos atšķiras.
•
Atjauninot kartes datus, var parādīties
jauni simboli un citi − izzust. Izvēļņu sistēmā var pārlūkot visus pašreizējās karšu
sistēmas objektu simbolus.
Filtrs
Izveidojot brauciena plānu un atlasot objektu
kategoriju, tiek piedāvāts filtrs, kas saīsina rezultātu sarakstu, iekļaujot tikai maršrutā esošos
objektus. Pēc tam var šķirot sarakstu.
• Maršrutā (Along route) — rezultātu sarakstā
Objektu piemēri
tiek parādīti tikai rezultāti maršrutā.
Vairākiem POI (piemēram, restorāniem), ir apakškategorijas (piemēram, ķīniešu restorāni).
Ja filtrs ir aktivizēts, sarakstu var saīsināt pēc
Nosaukums (Name) vai Attālums (Distance).
POI ieteikumi tiek rādīti, sašķirojot tos pēc attāluma no kartē redzamā automašīnas simbola.
POI ieteikumi tiek rādīti, sašķirojot tos pēc attāluma no kartē redzamā automašīnas simbola.
3
POI = Point of interest — to var dēvēt arī par "objektu" vai "iestādi".
25
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Galamērķa norādīšana ar adresi
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — adreses norādīšana ir viens no tiem.
Ekrāna apakšdaļā pieskarieties
Iest. gal. (Set dest.) — kartes
attēls mainās uz meklēšanu,
meklēšanas laukā ierakstot
adresi.
Atlasiet vienu no pieejamajām teksta lauka opcijām un rakstiet, izmantojot vidējā displeja tastatūru:
•
•
•
•
•
Valsts (Country)/Štats/Province
Pilsēta (City)/Teritorija/Pasta ind.
Adrese (Address)
Numurs (Number)
Krustoj. (Junction)
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
•
Informācijas kartītes kartē (33 lpp.)
Galamērķa saglabāšana "Send to
Car"
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — funkcijas Send to Car (Send to Car) izmantošana ir
viens no tiem.
Send to Car (Send to Car) ir funkcija, kas ļauj pievienot galamērķi vai atrašanās vietu automašīnas
navigācijas sistēmai, izmantojot datoru.
Funkciju Send to Car var palaist arī, izmantojot
mobilo tālruni un Volvo pakalpojumu VOC (Volvo
On Call). VOC var izmantot pat gadījumos, kad
galamērķis/atrašanās vieta jānosūta uz automašīnu no VOC centra.
Meklēšanas lauka piemērs — tie var atšķirties atkarībā
no tirgus/reģiona.
Ņemiet vērā, ka šeit aprakstītās meklēšanas alternatīvas nav pieejamas visos tirgos/reģionos —
ekrānā ir redzamas tikai pašreizējā meklēšanas
zonā pieejamās meklēšanas opcijas.
26
Atzīmējiet vajadzīgo atrašanās vietu un atlasiet "Send
this location to car".
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Ņemiet vērā, ka šeit parādītā procedūra ir tikai
viens no vairāku karšu pakalpojumu piegādātāju
piemēriem.
Plašāku informāciju par citiem piegādātājiem un
funkciju Send to Car skatiet Volvo Cars atbalsta
vietnē (support.volvocars.com).
Saistītā informācija
Ierakstiet VIN nr. vai Volvo ID un atlasiet "Send".
1.
Izveidojiet interneta savienojumu (here.com)
— tiek atvērts kartes pakalpojums
2.
Izveidojiet interneta savienojumu — tiek
atvērts kartes pakalpojums
3.
Atzīmējiet vajadzīgo atrašanās vietu
4.
Atlasiet "Send this location to car"
5.
Ierakstiet automašīnas VIN nr. vai Volvo ID
6.
Atlasiet "Send" — atrašanās vieta tiek nosūtīta uz automašīnas bibliotēkas sarakstu un
tur apzīmēta ar zilu marķieri.
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (23 lpp.)
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
Pēc tam vidējā displejā tiek izgaismots simbols,
kas brīdina vadītāju par to, ka uz automašīnu ir
nosūtīts galamērķis vai atrašanās vieta. Nospiediet simbolu — informācijas kartiņā tiks parādīta
informācija par saturu un pieejamajām alternatīvām.
27
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
Brauciena plāns un alternatīvs
maršruts
vai
•
Kamēr vadība ir aktīva, varat skatīt brauciena
plānu vai pārliecināties, vai ir pieejami alternatīvi
maršruti.
Atlasiet Not. maršr. (Clear itinerary) un pārbaudiet atlasi, lai izdzēstu visu brauciena
plānu.
Alternatīva maršruta attēlošana
Brauciena plāna attēlošana
Kamēr vadība ir aktīva, jebkurā laikā varat pārliecināties, vai ir pieejami alternatīvi maršruti. Rīkojieties šādi:
Lai skatītu/parādītu brauciena plānu:
•
atlasiet vienu no maršruta rindām un rīkojieties saskaņā ar instrukcijām.
Brauciena plāna dzēšana
Var izdzēst visu brauciena plānu vai atsevišķus
starpmērķus:
•
Nospiediet Atrašanās vieta: (Position:) vai
Galamērķis: (Destination:) — tiek parādīts
pašreizējais brauciena plāns.
1.
Rediģēt maršrutu
Brauciena plānu var pielāgot:
•
30
Brauciena plānā atlasiet atsevišķu starpmērķi
un ievērojiet instrukcijas.
Nospiediet Atrašanās
vieta: (Position:) vai Galamērķis:
(Destination:) — tiek parādīts pašreizējais
brauciena plāns.
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
4.
Pēc tam pieskarieties kartei — kartē tiek
parādīts atjaunināts maršruts, un vadība tiek
atsākta.
Skatiet arī sadaļas "Maršruta iestatījumi" apakšsadaļu "Alternatīvi maršruti".
Vadības punkti brauciena plānā
Brauciena plāna vadības punktu saraksts palīdz
vadītājam savlaicīgi plānot/"redzēt" nākamos
manevrus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
2.
Vadības punkti brauciena plānā (31 lpp.)
Apkārtceļa atlasīšana (34 lpp.)
Informācijas kartītes kartē (33 lpp.)
Maršruta iestatījumi (46 lpp.)
Pieskarieties Citi
maršruti (Summary) — tiek parādīti visi atlikušajai brauciena daļai pieejamie alternatīvie
maršruti.
Brauciena plāna vadības punkti.
Aktivizējot brauciena plānu, kartē tiek parādīts tā
vadības punktu saraksts.
Sarakstu var izvērst, nospiežot lejupvērsto bultiņu
, vai minimizēt, nospiežot augšupvērsto bultiņu
.
Nākamais vadības punkts vienmēr atrodas saraksta augšgalā.
3.
Pēc tam atlasiet vienu no alternatīvām:
• Eko (Eco)
• Ātrs (Fast)
• Ainava (Scenic)
Pieskaroties kādam no saraksta vadības punktiem, karte tiek ritināta uz priekšu līdz saistītajai
atrašanās vietai. Pēc tam pieskaroties kartes
"krustiņa" simbolam (zem taustiņa 2D/3D), kartei
tiek atiestatīts vadības skats, kurā karte seko
automašīnai.
}}
31
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Apkārtceļa atlasīšana (34 lpp.)
Objekti maršrutā
Var parādīt sarakstu ar objektiem maršrutā.
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
Tiek parādīts saraksts ar pašreizējām objektu
kategorijām, kas atrodas, piemēram, pie krustojuma vai apkopes zonā.
1.
Atlasiet vajadzīgo kategoriju. Tiks atvērts
jauns saraksts — reizēm ar apakškategorijām.
2.
Turpiniet "tuvināt", līdz var atlasīt vienu
objektu.
3.
Atzīmējiet objektu kartē — tiks parādīta tā
informācijas kartīte.
4.
Atlasiet vienu no informācijas kartītes alternatīvām un ievērojiet instrukcijas.
Informācijas kartītes kartē (33 lpp.)
Maršruta iestatījumi (46 lpp.)
1. Nospiediet "Ahead" (Uz priekšu) (Ahead).
Tiek attēlots noteikts skaits alternatīvu, balstoties
uz to attālumu no kartē esošā automašīnas simbola — saraksta augšgalā esošais objekts atrodas vistuvāk.
Saistītā informācija
•
2. Pēc tam nospiediet šeit, lai saņemtu informāciju par
objektiem maršrutā.
32
Galamērķa norādīšana ar POI (25 lpp.)
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
Satiksmes traucējumi maršrutā
Var parādīt sarakstu ar satiksmes traucējumiem
un objektiem maršrutā.
Lai skatītu informāciju par konkrētu satiksmes
traucējumu:
•
Atlasiet sarakstā — tiek sniegta informācija
par traucējumu.
Informācijas kartītes kartē
Katrai kartes ikonai, piemēram, galamērķu, starpmērķu vai izlases ikonai, ir informācijas kartīte,
kuru var atvērt, noklikšķinot uz ikonas.
Atlasot Izvairīties (Avoid), tiek sniegta vadība pa
alternatīvu maršrutu.
Izmantojot ikonas Informācijas karte, vadītājs
var skatīt tās pašreizējo informāciju.
Saistītā informācija
Informācijas kartītē ietvertā informācija un iespējamās opcijas atšķiras atkarībā no ikonas tipa.
•
•
Satiksmes informācija (38 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (48 lpp.)
1. Nospiediet "Ahead" (Uz priekšu) (Ahead).
Objekta informācijas kartītes piemērs.
Šajā piemērā ar atzīmētu objektu vadītājs var cita
starpā atlasīt:
• Sākt navigāciju Go here — atrašanās vieta
tiek saglabāta kā galamērķis
• Piev. kā ceļa punktu (Add as waypoint) —
2. Pēc tam nospiediet Traffic, lai saņemtu informāciju par
satiksmes traucējumiem maršrutā.
atrašanās vieta tiek saglabāta kā starpmērķis
• Saglabāt (Save) — atrašanās vieta tiek
saglabāta bibliotēkā. Plašāku informāciju
}}
33
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
||
skatiet sadaļā "Galamērķa norādīšana ar
Jaunākie/Izlase/Bibliotēka".
Saistītā informācija
•
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
•
•
•
•
Vadības punkti brauciena plānā (31 lpp.)
Apkārtceļa atlasīšana
Ja vadītājs vēlas apbraukt nākamo maršruta segmentu, piemēram, tādēļ, ka ceļš ir slēgts, var
atlasīt funkciju Apvedceļš.
Apkārtceļš
Apkārtceļa atlasīšana (34 lpp.)
Maršruta iestatījumi (46 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (23 lpp.)
Tiek parādīts apkārtceļš un tā informācija.
2.
Taustiņš "Apkārtceļš" (Detour).
1.
Ja ieteikums tiek pieņemts: nospiediet zīmi ar
apkārtceļa informāciju.
Ja ieteikums netiek pieņemts: Nospiediet
taustiņu X (Cancel). Tiks atsākta pašreizējā
maršruta vadība.
Nospiediet taustiņu Apvedceļš (Detour) —
ekrānā tiek parādīts alternatīvs maršruts, kā
arī informācija par tā attāluma atšķirību attiecībā uz pašreizējo maršrutu un tā veikšanai
nepieciešamais laiks.
Parasti tiek ieteikts tikai īsāks apkārtceļš, kas
atkal ātri savienojas ar brauciena plāna
sākotnējo maršrutu.
Apkārtceļš tiek aktivizēts.
34
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
3.
Pēc ieteikuma pieņemšanas tiek atsākta
vadība — tagad apkārtceļš ir atlasīts kā
maršruts.
Alternatīva funkcijai Apvedceļš (Detour) ir izvēlēties citu ceļu un novirzīties no brauciena plāna
maršruta — tādā gadījumā sistēma automātiski
atjaunina maršrutu un turpina vadību uz galamērķi
pa vispiemērotāko maršrutu.
Vēl viens veids, kā atlasīt alternatīvu maršrutu, ir
aprakstīts sadaļā "Brauciena plāns un alternatīvs
maršruts".
Saistītā informācija
•
•
•
Apkārtceļa atlasīšana (34 lpp.)
•
Informācijas kartītes kartē (33 lpp.)
Maršruta iestatījumi (46 lpp.)
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
35
SATIKSMES INFORMĀCIJA
SATIKSMES INFORMĀCIJA
Satiksmes informācija
Navigācijas sistēma nepārtraukti saņem pārraidīto informāciju par satiksmes plūsmu un notikumiem.
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Sadaļā "Satiksmes iestatījumi" vadītājs var veikt
dažādus iestatījumus.
Tieši kartē
Satiksmes traucējumi, piemēram, blīva un lēna
satiksme, ceļu remonts, negadījumi u.c. tiek attēloti kartē ar dažādiem simboliem.
Ja traucējumu apmērs ir lielāks, piemēram, ceļa
remonta gadījumā, gar ceļa malu tiek attēlota
SARKANA līnija. Vienlaikus šī līnija norāda braukšanas virzienu, uz kuru attiecas šis traucējums. Ja
traucējums attiecas uz abiem virzieniem, attiecīgais ceļa posms tiek apzīmēts ar līniju abās ceļa
pusēs.
•
Nospiediet satiksmes traucējumu simbolu —
tiek attēlota informācijas kartīte.
Informācija var aprakstīt, piemēram, traucējuma
atrašanās vietu ar ielas nosaukumu vai ceļa
numuru, kā arī traucējuma veidu, apmēru vai
ilgumu.
Ja traucējums atrodas maršrutā, var atlasīt opciju
Izvairīties. Pēc tam sistēma izskaitļo alternatīvu
maršrutu.
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)1
Ja automašīnā ir izveidots interneta savienojums,
var saņemt reāllaika satiksmes informāciju,
izmantojot RTTI2.
Saistītā informācija
•
•
Satiksmes informācijas piemērs
1 Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
2 RTTI = Real Time Traffic Information
38
(Reāllaika satiksmes informācija)
Satiksmes iestatījumi (48 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)
(39 lpp.)
•
Satiksmes traucējumi maršrutā (33 lpp.)
SATIKSMES INFORMĀCIJA
Reāllaika satiksmes informācija
(RTTI)4
Ja automašīnā ir izveidots interneta savienojums,
var saņemt reāllaika satiksmes informāciju,
izmantojot RTTI.5
Ja automašīna pieprasa satiksmes plūsmas informāciju, vienlaikus tiek sniegti anonīmi dati par
satiksmes plūsmu automašīnas atrašanās vietā,
tādējādi papildinot pakalpojuma funkciju. Anonīmie dati tiek sūtīti tikai gadījumā, ja ir aktivizēta
RTTI.
Tiek attēloti pašreizējie automaģistrāļu, lielas
nozīmes ceļu un ārpilsētu ceļu, kā arī noteiktu pilsētas ceļu satiksmes apstākļi.
Kartē attēlotās satiksmes informācijas apjoms ir
atkarīgs no attāluma no automašīnas, un tas tā
tiek attēlota tikai aptuveni 100 km rādiusā ap
automašīnas atrašanās vietu.
Teksts un simboli tiek attēloti kartē kā parasti, un
satiksmes plūsma rāda satiksmes kustības
ātrumu uz ceļa salīdzinājumā ar atļauto braukšanas ātrumu uz attiecīgā ceļa. Kartē tiek attēlota
satiksmes plūsma abās ceļa pusēs, katru raukšanas virzienu apzīmējot ar vienu krāsainu līniju:
•
•
•
Zaļa — nav pārrāvumu
Dzeltena — lēna satiksme
Sarkana — satiksmes sastrēgums/negadījums
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Aktivēšana/deaktivēšana
Lai varētu lietot RTTI, automašīnā jābūt izveidotam interneta savienojumam.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Navigācija Satiksme un
atlasiet tiešsaistes satiksmes informācijas
iestatījumu:
•
Atzīmējot lauku, RTTI tiek aktivizēta un aizstāj parasto satiksmes informāciju.
•
Noņemot lauka atzīmi, RTTI tiek deaktivizēta, un tiek aktivizēta parastā satiksmes
informācija.
Ja automašīnas interneta savienojums tiek deaktivizēts laikā, kad ir aktivizēta RTTI, automātiski
tiek aktivizēta parastā satiksmes informācija.
Izveidojot interneta savienojumu atkārtoti, RTTI
tiek aktivizēta vēlreiz.
No mobilajām lietotnēm, varas iestādēm un transportlīdzekļu GPS datiem tiek nepārtraukti izgūta
satiksmes informācija par notikumiem un plūsmu.
4
5
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
RTTI = Real Time Traffic Information (Reāllaika satiksmes informācija)
}}
39
SATIKSMES INFORMĀCIJA
||
40
Saistītā informācija
•
•
•
Satiksmes informācija (38 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (48 lpp.)
Satiksmes traucējumi maršrutā (33 lpp.)
SETTINGS
SETTINGS
Kartes navigācija vadītāja displejā
Sensus Navigation iestatījumi
Aktivizēts brauciena plāns tiek automātiski attēlots vadītāja displejā.
Lietotājs var izvēlēties, kā attēlot maršruta un citu
informāciju, veicot dažus iestatījumus.
Kartes navigāciju var attēlot dažādos veidos —
lietotājs var atlasīt iestatījumus, lai personalizētu
kartes rādījumu.
Lai piekļūtu šiem iestatījumiem, rīkojieties šādi:
Šeit var aktivizēt/deaktivizēt kartes attēlošanu vadītāja
displejā.
Izvēlnes ceļš:
Vadītāja displejs1.
Vadītājs var izvēlēties attēlot navigācijas informāciju vadītāja displejā pat, ja nav aktivizēts neviens
brauciena plāns. Ja brauciena plāns ir aktivizēts,
karte tiek automātiski attēlota vadītāja displejā.
Iestatījumi My Car
displeja fona statuss
opcijas
Displeji Vadītāja
Vadītāja displeja
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
•
Atzīmējiet opciju Rādīt navigāciju (Show
navigation even if no route is set).
Saistītā informācija
•
•
1
42
Karte tiek attēlota tikai 12 collu vadītāja displejā.
Sensus Navigation iestatījumi (42 lpp.)
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
1.
No ekrāna augšdaļas velciet uz leju augšējo
skatu.
2.
Tur atlasiet šādu meklēšanas ceļu:
Iestatījumi
Navigācija
Maršruts
SETTINGS
Var veikt šādus iestatījumus:
Kartes iestatījumi
Var veikt šādus iestatījumus:
• Karte (Map) — pārvaldīt kartes saturu un
Šeit var atlasīt iestatījumus kartes attēlošanai
ekrānā.
•
•
•
•
•
izskatu.
• Maršruts (Route) — pārvaldīt maršruta
izskaitļošanu un attēlošanu.
•
Satiksme (Traffic) — pārvaldīt informāciju
par satiksmes traucējumiem.
Atrašanās vietas formāts (Position format)
Kartes dizains (Map design)
POI (POI)
Izlases (Favorites)
Fotoradari2 (Speed cameras)
• Vadība (Guidance) — pārvaldīt vadību.
• Sistēma (System) — informācija par programmatūras un karšu atjauninājumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Kartes iestatījumi (43 lpp.)
Kartes navigācija vadītāja displejā (42 lpp.)
Maršruta iestatījumi (46 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (48 lpp.)
Vadības iestatījumi (49 lpp.)
Sistēmas iestatījumi (49 lpp.)
Iestatījumi
Navigācija
Karte
(Settings > Navigation > Map)
2
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
}}
43
SETTINGS
||
Attēlā tālāk ir parādītas abas alternatīvas.
Atrašanās vietas formāts
Atrašanās vietas formāts
Atrašanās vietas formāts izmanto, lai izvēlētos,
vai piešķirt pašreizējai atrašanās vietai nosaukumu/rādīt tās adresi vai koordinātas.
• Adrese (Address)
• Koordin., augstums (Coordinates and
altitude)
Attēlā tālāk ir parādītas abas alternatīvas.
Atrašanās vietas formāts izmanto, lai izvēlētos,
vai piešķirt pašreizējai atrašanās vietai nosaukumu/rādīt tās adresi vai koordinātas.
• Adrese
• Koordin., augstums
44
SETTINGS
Kartes dizains
objekts;
Kartes dizains izmanto, lai izvēlētos, kā attēlot
kartes krāsas.
Šeit atlasiet, kurus objektus attēlot kartē. Katrai
kategorijai ir divas alternatīvas — varat atlasīt
rādīt visus kādas kategorijas objektus, piemēram,
"Transporta pakalpojumi".
• Diena (Day) — spilgtas krāsas.
• Nakts (Night) — tumšas krāsas, kas
netraucē redzamību naktī.
• Automātiski (Automatic) — sistēma pār-
Vai arī varat atvērt kategoriju ar simbolu ">" un
pēc tam atlasīt, kuras apakškategorijas rādīt vai
nerādīt.
Objektu apakškategorijas.
•
Atzīmējiet, kuras objektu kategorijas attēlot
kartē, nospiežot Atpakaļ (Back) vai Aizvērt
(Close).
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Galamērķa
norādīšana ar objektu".
slēdz Diena un Nakts atbilstoši pasažieru
salona apgaismojumam.
Galvenās objektu kategorijas.
}}
45
SETTINGS
||
Izlases
Fotoradari3
Maršruta iestatījumi
Šeit var atlasīt maršruta izskaitļošanas iestatījumus.
Izvēlieties, vai rādīt kartē Izlases:
Izvēlieties, vai rādīt kartē Fotoradari:
•
•
jā/nē
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Galamērķa
norādīšana ar Jaunākie/Izlase/Bibliotēka".
jā/nē
Saistītā informācija
•
•
•
Sensus Navigation iestatījumi (42 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (23 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar POI (25 lpp.)
Izvēlnes ceļš:
Iestatījumi
Navigācija
Maršruts
(Settings > Navigation > Route)
3 Šī
46
funkcija nav pieejama visos tirgos.
SETTINGS
Var veikt šādus iestatījumus:
• Maršruta iepazīšana (Route learning)
• Alternatīvi maršruti (Alternative routes)
• Noklusējuma maršruta tips (Default route
type)
• Izvairīties (Avoid))
• Ierašanās laika formāts (Arrival time
format)
Maršruta izzināšana
Atlasiet, vai atļaut datu apkopojumam optimizēt
maršruta izskaitļošanu:
•
Standarta maršrutu tipi
Atlasiet vēlamā maršruta standarta tipu:
• Maksas sastrēgumu zona (Congestion
•
• Eko (Eco)
• Ainava (Scenic)
•
•
•
•
Ātrs (Fast)
Var pat atlasīt alternatīvus maršrutus pašreizējam
braucienam — skatiet sadaļu "Brauciena plāns
un alternatīvs maršruts".
Izvairīšanās
charging zone)
Autovilciens (Car train)
Prāmis (Ferry)
Šoseja (Highway)
Maksas ceļi (Toll roads)
Laika formāts
Atlasiet, kā norādīt ierašanās laiku:
• ETA5 — prognozētais galamērķa sasniegšanas laiks
• RTA6 — laiks līdz ierašanās brīdim
jā/nē
Attēlotajiem laikiem ir spēkā galamērķa laika
zona.
Alternatīvi maršruti
Saistītā informācija
•
•
Sensus Navigation iestatījumi (42 lpp.)
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
Iezīmējiet vienu vai vairākas opcijas, no kurām
automātiski izvairīties, izskaitļojot maršrutu:
Atlasiet, vai pirms vadības sākšanas rādīt 3 alternatīvus maršrutus:
•
4
5
6
• Tunelis (Tunnel)
• Valsts robeža4 (Country border)
jā/nē
Ne visiem tirgiem/reģioniem.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
SETTINGS
Satiksmes iestatījumi
Šeit var atlasīt, kā kartē attēlot ar satiksmi saistītu
informāciju.
Satiksmes notikumi
Izlemiet, kurus satiksmes notikumus attēlot kartē
un lietot maršruta izskaitļošanai. Atlasiet vienu no
šīm opcijām:
• Nevienu (None)
• Nozīmīgos (Major)
• Visi (All)
Satiksmes plūsma
Izlemiet, vai attēlot satiksmes plūsmu kartē ar
zaļām līnijām. Atlasiet:
•
jā/nē
Oranžās un sarkanās līnijas tiek rādītas atbilstoši
pašreizējai satiksmes situācijai, un tās nevar nerādīt.
Izvēlnes ceļš:
Iestatījumi
Navigācija
Satiksme
(Settings > Navigation > Traffic)
Var veikt šādus iestatījumus:
• Satiksmes notikumi (Traffic events)
• Brīva satiksmes plūsma (Traffic flow)
• Izvairīties no satiksmes notikumiem
(Avoid traffic events)
• Datplūsmas pakalp. sniedzējs: %s
(Traffic provider:)
48
Izvairīšanās no satiksmes negadījumiem
Izlemiet, vai sistēmai automātiski izvairīties no
satiksmes negadījumiem maršrutā. Atlasiet vienu
no šīm opcijām:
• Nekad (Never)
• Vaicāt (Ask)
• Vienmēr (Always)
Izskaitļojot maršrutu, sistēma ņem vērā vadītāja
izvēli. Izvēles, kas vadītājam "jāapstiprina", ir radušās brauciena laikā.
Satiksmes informācijas pakalpojuma
sniedzējs:
Šeit tiek attēloti satiksmes informācijai izmantotie
avoti.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sensus Navigation iestatījumi (42 lpp.)
Satiksmes traucējumi maršrutā (33 lpp.)
Satiksmes informācija (38 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)
(39 lpp.)
SETTINGS
Vadības iestatījumi
Šeit var atlasīt vadības attēlošanas iestatījumus.
Balss vadības līmenis
Nosakiet balss vadības informācijas apjomu —
atlasiet vienu no šīm opcijām:
Sistēmas iestatījumi
Šeit ir redzama informācija par programmatūras
un kartes datu atjaunināšanu.
• Nevienu (None) — nav automātiskās balss
vadības, bet vienreiz var manuāli pieprasīt
pašreizējo balss vadību.
• Zems (Low) — tikai viens paziņojums par
katru vadības punktu.
• Vidēji (Moderate) — līdz 3 paziņojumiem par
katru vadības punktu (ierobežots informācijas
daudzums).
• Pilns (Full) — līdz 4 paziņojumiem par katru
vadības punktu (visa pieejamā informācija).
Objekti maršrutā
Izvēlieties, vai rādīt kartē POI maršrutā:
Izvēlnes ceļš:
Iestatījumi
Navigācija
Vadība
(Settings > Navigation > Guidance)
Var veikt šādus iestatījumus:
• Balss vadība (Guidance level)
• POI maršrutā (POI along route)
•
jā/nē
Braucot pa automaģistrāli, saraksts tiek atlasīts
automātiski. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Objekti maršrutā".
Saistītā informācija
•
•
Izvēlnes ceļš:
Iestatījumi
Navigācija
Sistēma
(Settings > Navigation > System)
Sensus Navigation iestatījumi (42 lpp.)
Programmatūras versija
Informācija par navigācijas sistēmu pamata karti.
Objekti maršrutā (32 lpp.)
• Pamatkartes versija (Base Map Version)
— piemēram, 00.20.00.18
Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Kartes datu
atjaunināšana ar MapCare" apakšsadaļā "Navigācijas sistēmas programmatūras atjaunināšana".
}}
49
SETTINGS
||
Kartes informācija
Informācija par navigācijas sistēmas kartes
datiem un īsinājumikonām uz atjauninājumiem.
• Kartes informācija (Map information) —
karšu un atjauninājumu pārvaldība un sava
iecienītā reģiona atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
50
Sensus Navigation iestatījumi (42 lpp.)
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(52 lpp.)
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Kartes datu atjaunināšana ar
MapCare
Volvo Sensus Navigation īpašnieks var atjaunināt
navigācijas sistēmas kartes datus, izmantojot
internetu.
Vispārīga informācija par atjaunināšanu
Attālo atjaunināšanu var veikt tieši automašīnā,
izmantojot mobilā tālruņa savienojumu vai datoru
ar USB ar atmiņas ierīci.
Automašīnas karte ir iedalīta vairākos iepriekš
noteiktos reģionos. Atjauninot kartes datus, ir
svarīgi atjaunināt visus reģionus — vadītājs var
izvēlēties atjaunināt tikai vienu vai vairākus
noteiktus reģionus.
Izmantojot automašīnas interneta savienojumu,
var atjaunināt vienu vai vairākus reģionus. Ja jāatjaunina liels skaits reģionu — vai visa karte —
viss kartes datu apjoms var būt tik liels, ka atjaunināšanu ir vienkāršāk veikt datorā, izmantojot
USB atmiņas ierīci.
PIEZĪME
Ja brauciena plāns aptver vairākus reģionus,
tiem visiem jābūt vienādam versijas numuram.
Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka maršruta
izskaitļošana var nenotikt, kā plānots.
Kartes struktūras atjaunināšana
Reizēm kartes struktūra jāmaina — tā notiek, ja
jāpievieno reģions vai liels reģions jāsadala mazākos reģionos. Ja tā notiek, mēģinājums atjaunināt
atsevišķus reģionus, izmantojot parasto procedūru, neizdosies, un paziņojumā tiks parādīts
iemesls.
Tā vietā visa karte atkārtoti jāinstalē, izmantojot
USB atmiņas ierīci. Plašāku informāciju skatiet
Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com) vai sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
Navigācijas sistēmas programmatūras
atjaunināšana
Regulāri jāatjaunina ne tikai kartes dati, bet arī
pašas navigācija sistēmas programmatūra, kas
tiek nepārtraukti uzlabota. Pretējā gadījumā var
rasties situācija, kad navigācijas sistēmas pašreizējā programmatūra neatbalsta jaunākos kartes
datu atjauninājumus. Tādā gadījumā tiek parādīts
paziņojums, informējot, ka jāatjaunina navigācijas
sistēmas programmatūra. To var izdarīt pie Volvo
izplatītāja.
Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Sistēmas
iestatījumi" apakšsadaļā "Programmatūras versija".
Atjaunināšana no attāluma vai ar USB
ierīci
Informāciju par karšu atjaunināšanu skatiet
sadaļā "Kartes datu attālā atjaunināšana" un
52
"Kartes datu atjaunināšana, izmantojot personālo
datoru un USB ierīci".
Bieži uzdotie jautājumi
Jautājums
Atbilde
Vai var mainīt kartes
datu platformu, piemēram, no
Eiropas uz
Ziemeļameriku?
Jā, ar dažiem izņēmumiem. Lai
saņemtu visjaunāko informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Cik ilgs
laiks ir
nepieciešams kartes
atjauninājumu lejupielādei?
Tas ir atkarīgs no kartes faila(u) izmēra un interneta savienojuma frekvenču joslas platuma.
Ekrānā tiek attēlota informācija
par atjauninājuma izmēru (MB).
Cik liels ir
atjauninājums?
Tas ir atkarīgs no tirgus. Plašāka informācija ir sniegta katra
tirgus kartē — skatiet Volvo
Cars atbalsta vietni
(support.volvocars.com).
Atjaunināšana neizdodas — kā
rīkoties?
Apmeklējiet Volvo Cars atbalsta
vietni (support.volvocars.com)
vai sazinieties ar Volvo izplatītāju.
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Saistītā informācija
•
Kartes datu atjaunināšana, izmantojot attālo
atjaunināšanu (53 lpp.)
•
Kartes datu atjaunināšana, izmantojot personālo datoru un USB ierīci (54 lpp.)
•
Sensus Navigation kļūmju izsekošana
(56 lpp.)
•
•
•
Kartes datu atjaunināšana,
izmantojot attālo atjaunināšanu
Kartes datu lejupielāde internetā
Lejupielādes var pārvaldīt,
izmantojot vidējā displeja lietotņu skatā esošo Attālās
atjaunināšanas
pakalpojums.
Pirms veikt attālo atjaunināšanu, izmantojot
mobilā tālruņa savienojumu, jāpievērš uzmanība
dažiem nosacījumiem.
Sagatavošana
Kartes navigācijas autortiesības (60 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Attālās
atjaunināšanas pakalpojums.
> Tiek palaista lejupielādes lietotne, un taustiņa Kartes ikona rāda pieejamo atjauninājumu skaitu.
2.
Lai parādītu pieejamo atjauninājumu
sarakstu, nospiediet taustiņu Kartes.
3.
Atzīmējiet attiecīgo reģionu — lai saņemtu
informāciju par kartes datu pašreizējo versiju
nospiediet UZ LEJU vērsto bultiņu vai
nospiediet Instalēt (Install), lai skatītu, vai ir
pieejama jaunāka versija.
Kartes navigācijas licences līgums (58 lpp.)
Sistēmas iestatījumi (49 lpp.)
Attālās atjaunināšanas princips.
Savienojums
Automašīnā ir izveidots interneta savienojums,
izmantojot Bluetooth, Wi-Fi, USB ligzdai pievienotu kabeli vai automašīnā iebūvēto modemu.
Savienojuma statuss ir norādīts ar simbolu vidējā
displeja statusa laukā.
Plašāku informāciju skatiet Volvo Cars atbalsta
vietnē (support.volvocars.com) vai sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Skatiet informāciju/aprakstu īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Interneta izveide automašīnā" un
"Automašīna ar interneta savienojumu".
}}
53
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
||
Mājas reģions
Vadītājs var izvēlēties parādīt mājas reģionu un to
automātiski atjaunināt. Rīkojieties šādi:
Kartes datu atjaunināšana,
izmantojot personālo datoru un
USB ierīci
1.
Pirms veikt atjaunināšanu, izmantojot USB atmiņas ierīci, jāpievērš uzmanība dažiem nosacījumiem.
2.
3.
Iezīmējiet attiecīgo reģionu — nospiediet
LEJUPVĒRSTO bultiņu, lai izvērstu reģionu.
Nospiediet taustiņu Iestatīt kā mājas reģ..
Ja jāveic automātiska atjaunināšana, nospiediet taustiņu Autom. atjaunin.:.
Sagatavošana
Automātisko atjaunināšanu var atlasīt tikai gadījumā, ja ir aktivizēta funkcija "Programmatūras
atjauninājumu meklēšana fonā", skatiet sadaļu
"Sistēmas atjauninājumi".
Saistītā informācija
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(52 lpp.)
Atjaunināšanas procesa diagramma datorā un USB
ierīcē.
USB atmiņa
Lai USB atmiņas ierīce varētu veikt atjaunināšanu, jāievēro šādas prasības:
54
Parametrs
Prasības
USB standarts
(1.0/2.0/3.0):
Vismaz 2.0
Failu sistēma
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Ietilpība
(8/16/32/64
GB):
Karšu failu izmērs ir atkarīgs
no tirgus — informāciju par
failu izmēru skatiet katra tirgus sadaļā "Detalizēta
informācija" Volvo Cars
atbalsta vietnē
(support.volvocars.com)
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Pašreizējā kartes versija
Kartes datu reģionu piemēri — nospiediet bultiņu, lai
saņemtu plašāku informāciju.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Attālās
atjaunināšanas pakalpojums.
> Tiek palaista lejupielādes lietotne, un taustiņa Kartes ikona rāda pieejamo atjauninājumu skaitu.
2.
Lai parādītu pieejamo atjauninājumu
sarakstu, nospiediet taustiņu Kartes.
3.
Atzīmējiet attiecīgo reģionu — lai saņemtu
informāciju par kartes datu pašreizējo versiju
nospiediet UZ LEJU vērsto bultiņu vai
nospiediet Instalēt (Install), lai skatītu, vai ir
pieejama jaunāka versija.
Kartes datu lejupielāde no interneta
USB atmiņas ierīcē
Datorā ar interneta savienojumu atveriet Volvo
Cars atbalsta vietni (support.volvocars.com) un
ievērojiet datora ekrānā sniegtās instrukcijas.
Reģiona piemērs — vienreiz nospiežot "Set as home
region" (Set as home region), tas tiek iestatīts par māju
reģionu.
Pirms sākt kartes lejupielādi, uzziniet, kura kartes
versija ir ielādēta automašīnā. To var izdarīt šādi:
1.
Nospiediet atjaunināmā reģiona opciju
"Detalizēta informācija".
2.
Tiek parādīts kartes attēls ar informāciju par
visjaunākajiem šī reģiona kartes datiem —
pārliecinieties, ka tie ir jaunāki par automašīnā pieejamo versiju.
3.
Pievienojiet USB atmiņas ierīci datoram un
lejupielādējiet atjauninājumu USB atmiņas
ierīcē.
Datu lejupielādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs
no karšu failu izmēra un savienojuma frekvenču
joslas platuma.
Kartes datu pārsūtīšana no USB ierīces
uz automašīnu
Vispārējs pārskats
Atkarībā no karšu failu izmēra, pārraidīšana var
aizņemt 30-60 minūtes, un, lai tā notiktu, jābūt
aktivizētai navigācijas sistēmai/sistēmai Infotainment.
Jāpievieno akumulatora lādētājs, lai atjaunināšanas laikā neizlādētu startera akumulatoru. Atjaunināšanu var veikt arī braukšanas laikā.
Visas karšu datubāzes atjaunināšanas laikā nav
pieejamas vai ir pieejamas tikai daļēji šādas sistēmas Infotainment funkcijas.
•
•
•
Navigācija
Balss komandas
Cietajā diskā saglabātā informācija/multivide
}}
55
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
||
Atjaunināšana
1. Aktivizējiet navigācijas sistēmu saskaņā ar
sadaļu "Pašreizējā kartes versija" iepriekš.
2.
Pievienojiet USB atmiņas ierīci automašīnas
USB ligzdai.
3.
Navigācijas sistēma automātiski nosaka, ka ir
pieejams atjauninājums, un atjaunināšanas
laikā ekrānā rāda atlikušā procesa vērtību
procentos.
Lai sāktu atjaunināšanu, pieskarieties
Apstiprināt. Lai atceltu, pieskarieties Atcelt.
4.
Pieskarieties Apstiprināt - tiek sākta atjaunināšana, un vidējā displejā tiek attēlota
informācija par procesa progresu.
5.
Ekrānā ir redzams, kad pārsūtīšana ir
pabeigta - izņemiet USB atmiņas ierīci.
6.
Pārliecinieties, ka uz automašīnu ir pārsūtīti
pareizi kartes dati, atkārtojot soļus, kas
aprakstīti iepriekšējā sadaļā "Pašreizējā kartes versija".
Procesa pārtraukšana
Kas notiek, ja...
Atbilde
...sistēma Infotainment tiek
izslēgta atjaunināšanas laikā?
Process tiek pauzēts un
automātiski atsākas no
vietas, kur tika apturēts,
kad sistēma tiek atkal
ieslēgta, piemēram, iedarbinot dzinēju.
...USB ierīce tiek
izņemta, pirms
atjaunināšana ir
pabeigta?
Process tiek pauzēts un
automātiski atsākas no
vietas, kur tika apturēts,
kad USB ierīce tiek atkal
pievienota.
Ja atjaunināšanas laikā process tiek pārtraukts,
vidējā displejā vienmēr tiek attēlots paskaidrojošs
teksta paziņojums.
Plašāku informāciju skatiet Volvo Cars atbalsta
vietnē (support.volvocars.com) vai sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
56
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(52 lpp.)
Sensus Navigation kļūmju
izsekošana
Tālāk ir sniegti navigācijas sistēmas kļūmju piemēri.
Automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Navigācijas sistēma rāda automašīnas atrašanās
vietu ar aptuveni 20 metru precizitāti.
Kļūdas iespējamība ir lielāka, braucot pa ceļu,
kurš atrodas paralēli citam ceļam, pa līkumotu
ceļu, vairāklīmeņu ceļu vai pēc ilgstošas braukšanas, kuras laikā nav veikti nepārprotami pagriezieni.
Arī augsti kalni, ēkas, tuneļi, gaisa tilti, gaisa pārejas/pazemes pārejas negatīvi ietekmē satelīta
signālu uztveršanu — tas savukārt nozīmē, ka var
samazināties automašīnas atrašanās vietas
izskaitļošanas precizitāte.
Sistēma ne vienmēr izskaitļo visātrāko/
visīsāko maršrutu.
Izskaitļojot maršrutu, tiek ņemti vērā vairāki faktori, lai noteiktu teorētiski vislabāko risinājumu.
Tie ietver maršruta garumu, ceļa platumu, ceļa
klasifikāciju, satiksmes intensitāti un ātruma ierobežojumus. Taču pieredzējis vadītājs, kurš pārzina
teritoriju, iespējams, var izvēlēties labāku maršrutu.
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Sistēma var izmantot, piemēram,
maksas ceļus vai prāmjus, bet vadītājs
ir izvēlējies to neizmantot.
Tehnisku iemeslu dēļ, aprēķinot garu maršrutu,
sistēma var izmantot tikai lielākos ceļus.
Ja esat izvēlējies izvairīties no maksas ceļiem un
automaģistrālēm, sistēma no tiem pēc iespējas
izvairās, izmantojot tos tikai gadījumā, ja nav pieejama neviena cita saprātīga alternatīva.
Pēc transportēšanas automašīnas
atrašanās vieta kartē nav pareiza
Ja automašīna ir transportēta, piemēram, ar prāmi
vai vilcienu, vai veidā, kas traucē satelīta signāla
uztveršanu, var paiet līdz 5 minūtēm, kamēr automašīnas atrašanās vieta tiek izskaitļota pareizi.
Pēc riepas maiņas displeja ekrānā
redzamais automašīnas simbols
uzvedas neizskaidrojami.
Pašreizējo automašīnas atrašanās vietu un braukšanas virzienu izskaitļošanā tiek izmantots ne tikai
satelīta uztvērējs, bet arī automašīnas ātruma
sensors un žiroskopa palīgsistēma. Pēc rezerves
riteņa uzstādīšanas vai vasaras riepu nomaiņas
pret ziemas riepām sistēmā ir "jāiepazīst" jauno
riteņu izmērs.
Lai sistēma darbotos optimāli, ieteicams kādu
brīdi braukt pa ceļiem, uz kuriem ir spēcīgs satelīta signāls (laba redzamība).
Kartes attēls neatbilst reālajai situācijai.
Tādi faktori kā nepārtraukta ceļu tīkla paplašināšana un pārbūve, jaunu ceļu satiksmes noteikumu
ieviešana u.c. nozīmē, ka karšu datubāze ne vienmēr ir pilnīga.
Tādēļ kartes dati tiek nepārtraukti uzlaboti un
atjaunināti — regulāri pārbaudiet, vai nav pieejami
atjauninājumi.
Ekrānā redzamais automašīnas simbols
lēkā vai griežas
Plašāku informāciju par karšu atjaunināšanu skatiet arī Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com). Vai sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
Saistītā informācija
•
Kartes navigācijas ātrā darba sākšanas rokasgrāmata (6 lpp.)
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(52 lpp.)
Pirms uzsākt braukšanu, sistēmai var būt nepieciešamas dažas sekundes laika, lai noteiktu automašīnas atrašanās vietu un kustību.
Izslēdziet sistēmu un dzinēju. Iedarbiniet vēlreiz,
taču, pirms uzsākt braukšanu, kādu brīdi ļaujiet
automašīnai nekustīgi stāvēt uz vietas.
Kartes informācija nav atjaunināta
Skatiet atbildi zem nākamā virsraksta.
Kā vadītājs var vienkārši uzzināt, kura
kartes versija tiek izmantota?
1.
Ievelciet skatā vidējā displeja lietotņu skatu.
2.
Atlasiet lietotni Attālās atjaunināšanas
pakalpojums.
Informācija par pašreizējo versiju ir pieejama.
Sadaļā "Kartes datu atjaunināšana — MapCare"
ir sniegta plašāka informācija par kartes versiju
un tās ģeogrāfisko teritoriju.
57
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Kartes navigācijas licences līgums
Licence1 ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda cita
pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un
nosacījumiem.
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO GALALIETOTĀJA
LICENCES LĪGUMU PIRMS IZMANTOJAT HERE
DATUBĀZI.
INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
ŠIS IR LICENCES LĪGUMS – UN NEVIS
PĀRDOŠANAS VIENOŠANĀS – STARP JUMS
UN HERE B.V. PAR JŪSU HERE EUROPE B.V.
(”HERE”) NAVIGĀCIJAS KARŠU DATUBĀZES
KOPIJU, TAI SKAITĀ SAISTĪTO
DATORPROGRAMMATŪRU, DATU NESĒJUS
UN HERE PUBLICĒTU IESPIESTU
SKAIDROJOŠO DOKUMENTĀCIJU (KOPĪGI
„DATUBĀZI”). IZMANTOJOT ŠO DATUBĀZI, JŪS
PIEŅEMAT UN PIEKRĪTAT VISIEM ŠAJĀ
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMĀ
(„LĪGUMĀ”) MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM UN
NOSACĪJUMIEM. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠAJĀ
LĪGUMĀ MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM,
NEKAVĒJOTIES NOGĀDĀJIET DATUBĀZI AR
VISIEM PIEVIENOTAJIEM PRIEKŠMETIEM
ATPAKAĻ SAVAM PIEGĀDĀTĀJAM, LAI
SAŅEMTU NAUDU ATPAKAĻ.
1
58
EULA = End User License Agreement
ĪPAŠUMTIESĪBAS
Datubāze un autortiesības, kā arī intelektuālā
īpašuma vai tamlīdzīgas tiesības, atrodas HERE
un tās licenču devēju īpašumā. Datubāzi saturošā
datu nesēja īpašumtiesības patur HERE un/vai
jūsu piegādātājs līdz brīdim, kad būsiet pilnībā
samaksājis jebkādas HERE un/vai jūsu
piegādātāja noteiktas naudas summas atbilstoši
šim vai līdzīgiem līgumiem, kuru ietvaros jums tiek
izsniegta datubāze.
LICENCES PIEŠĶIRŠANA
HERE piešķir jums bezizņēmuma licenci
datubāzes izmantošanai personīgiem mērķiem
vai, ja piemērojams, izmantošanai jūsu
uzņēmējdarbības iekšējiem nolūkiem. Šī licence
neietver tiesības piešķirt apakšlicences.
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
Datubāzes izmantošana aprobežojas ar konkrēto
sistēmu, kurai tā tika izveidota. Izņemot ciktāl to
izteikti pieļauj obligāti likumi (piem., nacionālie
likumi, kas balstīti uz Eiropas programmatūras
direktīvu (91/250) un datubāžu direktīvu (96/9)),
jūs nedrīkstat izņemt vai izmantot būtiskas
datubāzes satura daļas, kā arī reproducēt, kopēt,
izmainīt, pielāgot, tulkot, disasemblēt, dekompilēt
vai analizēt jebkuru datubāzes daļu. Ja jūs
vēlaties iegūt savietojamības informāciju, kā
noteikts Eiropas programmatūras direktīvā (vai uz
tās balstītajos nacionālajos likumos), jūs dosiet
HERE saprātīgu iespēju sniegt minēto
informāciju uz saprātīgiem noteikumiem, ieskaitot
izmaksas, kurus noteiks HERE.
Datubāzē iekļauta informācija, ko HERE sniedz
saskaņā ar trešo pušu licenci, un uz to attiecas
piegādātāja noteikumi un autortiesību atrunas,
kas norādītas šajā URL:
here.com/supplierterms
LICENCES TĀLĀKNODOŠANA
Jūs nedrīkstat nodot datubāzi trešajām personām,
izņemot, kad tā ir instalēta sistēmā, kurai tika
izveidota, vai kad jūs savā īpašumā nepaturat
datubāzes kopiju, un ar noteikumu, ka saņēmējs
piekrīt visiem šī līguma noteikumiem un
nosacījumiem un rakstiski apliecina to HERE.
Disku komplektus var nodot tālāk vai pārdot tikai
kā veselu komplektu, kādu piedāvā HERE, nevis
pa daļām.
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
IEROBEŽOTA GARANTIJA
HERE garantē, ka, ievērojot visus zemāk minētos
brīdinājumus, 12 mēnešu laikā no jūsu datubāzes
kopijas saņemšanas datubāze darbosies būtībā
saskaņā ar HERE pareizības un pilnīguma
kritērijiem, kuri pastāvēja datubāzes saņemšanas
datumā. Šie kritēriji ir pieejami no HERE pēc jūsu
pieprasījuma. Ja datubāzes darbība neatbilst šai
ierobežotajai garantijai, HERE attiecīgi rīkosies, lai
savestu kārtībā vai aizstātu jūsu neatbilstošo
datubāzes kopiju. Ja šo centienu rezultātā
datubāze joprojām nedarbosies saskaņā ar šeit
noteiktajām garantijām, jūs varēsiet izvēlēties
starp pamatota atmaksājuma saņemšanu no
samaksātās cenas par datubāzi vai šī līguma
anulēšanu. Šīs būs HERE pilnas saistības un jūsu
vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret
HERE. Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti
šajā sadaļā, HERE negarantē un nesniedz
nekādus priekšstatus par datubāzes izmantoto
rezultātu izmantošanas korektumu, pareizību,
uzticamību vai tamlīdzīgi. HERE nesniedz
garantiju par kļūdu neesamību vai to nerašanos
datubāzē. Nekāda mutiska vai rakstiska
informācija vai ieteikumi no HERE, jūsu
piegādātāja vai jebkuras citas personas neradīs
garantiju vai jebkādā veidā nepaplašinās augstāk
minētās ierobežotās garantijas apjomu. Šajā
līgumā noteiktā ierobežotā garantija neietekmē
un nekaitē jūsu likumīgajām tiesībām, kas jums
var būt piešķirtas ar likuma noteikto garantiju pret
slēptiem defektiem.
Ja jūs nesaņēmāt datubāzi tieši no HERE, jums
var būt likumīgas tiesības pret personu, no kuras
saņēmāt datubāzi, kā arī HERE šeit piešķirtās
tiesības saskaņā ar jūsu jurisdikcijas likumdošanu.
Augstāk minētā HERE garantija neietekmēs jūsu
likumīgās tiesības un jūs varat izmantot šādas
tiesības un šeit piešķirtās garantijas tiesības.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
Datubāzes cenā nav iekļauti nekādi apsvērumi
par iespējamu risku attiecībā uz izrietošiem,
netiešiem vai neierobežotiem tiešiem bojājumiem,
kas var rasties sakarā ar jūsu datubāzes
izmantošanu. Attiecīgi nekādā gadījumā HERE
neuzņemsies atbildīgu par jebkādiem izrietošiem
vai netiešiem bojājumiem, tai skaitā bez
ierobežojuma ienākumu, datu vai izmantošanas
zaudējumiem, kas radīti jums vai trešajai personai
jūsu datubāzes izmantošanas rezultātā, neatkarīgi
no tā, vai rīcības pamatā ir līgums, zaudējumi vai
garantija, pat tad, ja HERE tika informēta par
šādu bojājumu iespējamību. Jebkurā gadījumā
HERE atbildība par tiešiem bojājumiem
aprobežojas ar jūsu datubāzes kopijas cenu.
ŠAJĀ LĪGUMĀ NOTEIKTĀ IEROBEŽOTĀ
GARANTIJA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
NEIETEKMĒ UN NEKAITĒ JŪSU LIKUMĪGAJĀM
TIESĪBĀM, KAD ESAT SAŅĒMIS DATUBĀZI
CITĀDI, NEVIS DARĪJUMU REZULTĀTĀ.
BRĪDINĀJUMI
Datubāze var saturēt nepareizu vai nepilnīgu
informāciju laika paiešanas, mainīgu apstākļu,
izmantoto avotu un vispusīgu ģeogrāfisko datu
vākšanas specifikas dēļ, un jebkurš no šiem
faktoriem var ietekmēt rezultātu pareizību.
Datubāze neiekļauj un neataino informāciju, tai
skaitā, par ceļojuma laiku un var neietvert
apkārtnes drošību, likuma piemērošanu, ārkārtas
palīdzību, būvdarbiem, slēgtiem ceļiem vai joslām,
ceļu nogāzēm vai kvalitāti, tiltu augstumu, svaru
vai citiem ierobežojumiem, ceļu apstākļiem,
īpašiem notikumiem atkarībā no navigācijas
sistēmas zīmola, kas jums pieder.
PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA
Šo līgumu pārvaldīs tās jurisdikcijas likumdošana,
kurā jūs atrodaties datubāzes saņemšanas
datumā. Tajā gadījumā, kad jūs atrodaties ārpus
Eiropas Savienības vai Šveices, tiks piemērota tās
Eiropas Savienības vai Šveices jurisdikcijas
likumdošana, kurā jūs saņēmāt datubāzi. Visos
pārējos gadījumos vai, ja jurisdikciju, kurā
saņēmāt datubāzi, nav iespējams definēt, tiks
piemērota Nīderlandes likumdošana. Datubāzes
saņemšanas laikā jūsu uzturēšanās vietā
kompetentās tiesas uzņemsies jurisdikciju par
jebkādiem strīdiem, kas radušies šī līguma
ietvaros vai saistībā ar to, bez aizspriedumiem
pret HERE tiesībām iesniegt prasības jūsu tajā
laikā pašreizējā uzturēšanās vietā.
Saistītā informācija
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(52 lpp.)
•
Kartes navigācijas autortiesības (60 lpp.)
59
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Kartes navigācijas autortiesības
Informāciju par autortiesībām (© Copyright) skatiet sadaļā "Kartes navigācijas licences līgums".
Saistītā informācija
60
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(52 lpp.)
•
Kartes navigācijas licences līgums (58 lpp.)
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
A
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
J
Apkārtceļš
34
Automašīnas transports
S
Jautājumi un atbildes
56
57
Autortiesības
58, 60
K
Kartes datu atjaunināšana
B
Balss atpazīšana
Iestatījumi
14, 15
16
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
52, 53, 54
Kartes opcijas
43
Kartes skats
43
30
G
Galamērķis
58
25
Iestatījumi
Kartes opcijas
43
Iestatīt galamērķi
20, 21, 23, 25, 26
Informācijas karte
33
33
Send to Car
26
Simboli
iestādes
25
Sistēmas aktivizēšana
6
Vadība
ātrā darba sākšanas rokasgrāmata
Vadības punkti brauciena plānā
O
Iestādes
Simboli
Satiksmes traucējums maršrutā
Vadības opcijas
20, 25
I
48
38
V
L
Licences līgums
Satiksmes informācija
pārraidīt
Objekti (POI)
25
Objekti maršrutā
32
6
42, 46, 49
31
R
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)
39
61
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
62
TP 20513 (Latvian), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement