Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2020 Late Quick Guide

Volvo S60 2020 Late Quick Guide
S60
Q UI C K G UI D E
VÄLKOMMEN!
Quick Guide ฉบับนี้อธิบายเกี่ยวฟงกชันการทำงานสวนหนึ่งในรถวอลโวของทาน ขอมูลสำหรับเจาของรถที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะมีอยูในรถ, ในแอพ และบนเว็บไซต
จอแสดงผลสวนกลางของรถ
คูมือสำหรับเจาของรถจะมีอยูในจอแสดงผลสวนกลาง ซึ่งทานสามารถเขาถึงไดโดยผานทางมุม
มองระดับบนสุด
แอพสำหรับอุปกรณแบบพกพา
คูมือสำหรับเจาของรถมีใหบริการในรูปของแอพ (Volvo Manual) สำหรับโทรศัพทแบบสมารทโฟน
และแท็บเล็ต ภายในแอพยังมีวิดีโอสอนการใชงานสำหรับฟงกชันการทำงานที่เลือกไวจำนวนหนึ่ง
อีกดวย
ไซตการสนับสนุนของวอลโว
ไซตการสนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com) จะมีคูมือตางๆ และวิดีโอสอนการ
ใชงาน รวมถึงขอมูลเพิ่มเติมและความชวยเหลือตางๆ สำหรับรถวอลโวและการเปนเจาของรถ
วอลโวของทาน
ขอมูลแบบพิมพ
ในลิ้นชักเก็บของหนารถจะมีเอกสารเสริมสำหรับคูมือสำหรับเจาของรถ ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับฟวส
และขอมูลจำเพาะ รวมถึงการสรุปขอมูลสำคัญและมีประโยชนตางๆ ทานสามารถสั่งซื้อคูมือ
สำหรับเจาของรถฉบับพิมพและเอกสารเสริมที่เกี่ยวของได
เนื้อหา
01. รูจักรถวอลโวของทาน
บทนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับระบบและบริการตางๆ ของวอลโว รวมถึงภาพรวมเกี่ยวกับภายในและภายนอกรถ และจอแสดงผลสวนกลาง
02. ภายในรถและจุดตอ
ทานสามารถอานเกี่ยวกับฟงกชันการทำงานตางๆ ในหองโดยสาร เชน การตั้งตำแหนงที่นั่งและการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ไดที่นี่
03. มุมมองตางๆ ของจอแสดงผลสวนกลาง
ทานสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับมุมมองหลักมุมมองตางๆ ของจอแสดงผลสวนกลาง ซึ่งทำใหทานสามารถควบคุมฟงกชันการทำงานของรถ
เปนจำนวนมากไดที่นี่
04. การขับขี่แบบชาญฉลาด
บทนี้จะอธิบายระบบสนับสนุนคนขับหลายอยางของรถ และใหเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการขับขี่ที่ทำใหสามารถประหยัดไดมากขึ้น
05. การจดจำเสียง
ทานสามารถดูคำสั่ง/วลีตางๆ ที่ทานสามารถใชกับระบบรับรูคำสั่งเสียงของรถไดที่นี่
06. ขอความจำเพาะ
ตองอานคำเตือน ขอความสำคัญ และขอสังเกตตางๆ
ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณเสริมทั้งหมดที่ทราบวามีใหบริการแลว ณ เวลาที่เผยแพร จะมีเครื่องหมายดอกจัน : * กำกับอยู
01
01
เริ่มตนใชงาน
เพื่อใหการเริ่มใชงานรถวอลโวของทานเปนไปอยางดีที่สุด การทราบฟงกชันการ
ทำงาน ขอกำหนดและเงื่อนไข และเคล็ดลับตางๆ อาจประโยชนสำหรับทานไดอยาง
มาก
Volvo ID
Volvo ID คือ ID สวนบุคคลที่ทำใหทานสามารถเขาถึงการบริการตางๆ ไดโดยใชชื่อผู
ใชและรหัสผานชุดเดียว ตัวอยางสวนหนึ่งไดแก Volvo On Call*, บริการแผนที่*, การ
ล็อกอินแบบสวนตัวที่ volvocars.com และตัวเลือกในการจองเวลาเขารับบริการและ
การซอม เปนตน ทานสามารถสราง Volvo ID ไดโดยผานทาง volvocars.com, แอพ
Volvo On Call หรือสรางโดยตรงจากภายในรถของทานได
โปรไฟลของคนขับ
คนขับแตละคนสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ มากมายในรถไดตามความตองการ
สวนตัวของเขา และบันทึกลงในโปรไฟลของคนขับโปรไฟลใดโปรไฟลหนึ่งหรือหลาย
โปรไฟลได ทานสามารถเชื่อมโยงกุญแจแตละชุดเขากับโปรไฟลของคนขับได สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟลของคนขับ โปรดดูที่สวน 'มุมมองระดับบนสุด' ใน Quick
Guide
Sensus
Sensus เปนอินเตอรเฟสอัจฉริยะของรถที่ครอบคลุมการใชงานทั้งหมดในรถที่
เกี่ยวของกับความบันเทิง, การเชื่อมตออินเทอรเน็ต, การนำทาง* และบริการขอมูล
Sensus ทำใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางทาน, รถ และโลกภายนอกได
Volvo On Call*
Volvo On Call จะใหการติดตอกับรถโดยตรง1 รวมทั้งใหความสะดวกสบายเพิ่มเติม
และการบริการชวยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งที่แอพ Volvo On Call สามารถทำได อาทิ
ชวยใหทราบวาตองเปลี่ยนหลอดไฟหรือตองเติมน้ำยาทำความสะอาดหรือไม ทาน
สามารถล็อคและปลดล็อครถ, ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และแสดงปมน้ำมันที่อยู
ใกลที่สุดได นอกจากนี้ยังสามารถทำการปรับสภาพลวงหนาผานทางระบบควบคุม
สภาพอากาศของรถ หรือสตารตรถผานทางฟงกชันการสตารตรถแบบรีโมตได2 ดาวน
โหลดแอพ Volvo On Call เพื่อเริ่มใชงาน
นอกจากนี้ Volvo On Call ยังมีการใหความชวยเหลือในกรณีรถเสียและบริการระบบ
นิรภัยอื่นๆ และการบริการชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถใชงานไดผานทางปุม
ON CALL และ SOS ที่คอนโซลหลังคาของรถอีกดวย
1
2
ทั้งรถและอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนทีต่ องมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่หรือการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ครอบคลุม
มีใหบริการในรุนและตลาดที่กำหนด
01
01
ภาพรวม, ภายนอก
ตรวจสอบและบันทึกความดันลมยางคาใหม (ITPMS)* ผานทาง TPMS ใน
แอพ Car Status ในมุมมองแอพของจอแสดงผลสวนกลาง ในกรณีที่ความดันลม
ยางต่ำ สัญลักษณ จะติดสวางคางไวบนจอแสดงผลสำหรับคนขับ ในกรณีที่
ความดันลมยางต่ำ ใหตรวจสอบและปรับความดันลมยางของยางทั้งสี่เสน แลว
กด Store Pressure เพื่อบันทึกความดันลมยางคาใหม
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง จะทำจากแอพ Car Status ที่นี่ ทานยัง
สามารถดูขอความสถานะ และจองเวลาเขารับบริการและการซอม* ไดอีกดวย
กระจกมองหลัง จะปรับเอียงอัตโนมัติ* เมื่อเขาเกียรถอยหลัง เมื่อมีการล็อค/
ปลดล็อครถโดยใชกุญแจรีโมตคอนโทรล กระจกมองหลังจะกางออก/พับเขาโดย
อัตโนมัติ ทานสามารถสั่งงานฟงกชันเหลานีไ้ ดใน Settings My Car
Mirrors and Convenience ในมุมมองดานบนสุดของจอแสดงผลสวนกลาง
การล็อค/ปลดล็อคแบบไมใชกุญแจ* หมายความวา เพียงแคทานมีกุญแจ
รีโมตคอนโทรลอยู เชน ในกระเปาของทาน เปนตน ทานก็สามารถล็อคหรือปลด
ล็อครถได กุญแจรีโมตคอนโทรลตองอยูในระยะประมาณ 1 เมตร (3 ฟุต) จากรถ
จับมือจับประตูหรือกดแผนกดยางบนฝากระโปรงหลังเพื่อปลดล็อครถ ในการล็อค
รถ ใหกดเบาๆ ที่รองบนมือจับประตูดานใดดานหนึ่ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนพื้น
ผิวรับแรงกดทั้งสองสวนในเวลาเดียวกัน
หลังคาพาโนรามา* ประกอบดวยหลังคากระจกแบบเปดออกไดและมานบังแดด
โดยสามารถควบคุมไดโดยใชตัวควบคุมที่อยูเหนือกระจกมองหลัง เมื่อสวิตช
กุญแจของรถอยูในตำแหนง I เปนอยางนอย เปดไปที่ตำแหนงการระบายอากาศ
โดยการดันตัวควบคุมขึ้นดานบน และปดโดยการดึงตัวควบคุมลงดานลาง ในการ
เปดหลังคาพาโนรามาออกจนสุด ใหดึงตัวควบคุมไปทางดานหลัง 2 ครั้ง ปดโดย
การดึงตัวควบคุมลงดานลาง 2 ครั้ง
การเปดฝากระโปรงหลังแบบการสั่งงานดวยเทา* สามารถทำไดโดยการยื่น
เทาไปใตกันชนหลังดานซายและเตะเทาชาๆ รถจะตองมีการล็อค/ปลดล็อคแบบ
ไมใชกุญแจ* ติดตั้งอยู เพื่อใหสามารถเปดฝากระโปรงหลังโดยการเคลื่อนเทาได
กุญแจรีโมตคอนโทรลจะตองอยูภายในระยะ 1 เมตร (3 ฟุต) จากดานหลังรถเมื่อ
เปดดวยการเคลื่อนเทา
01
01
การล็อค/ปลดล็อค
กุญแจรีโมตคอนโทรล
กดเปนเวลาสั้นๆ 1 ครั้งจะเปนการล็อคประตู, ฝากระโปรงหลัง และฝาปดที่เติม
น้ำมันเชื้อเพลิง แลวเปดระบบสัญญาณเตือน*
กดคางไวจะเปนการปดหลังคาพาโนรามา* และกระจกประตูทั้งหมดพรอมกัน
กดเปนเวลาสั้นๆ 1 ครั้งจะเปนการปลดล็อคประตู, ฝากระโปรงหลัง และฝาปดที่
เติมน้ำมันเชื้อเพลิง แลวปดระบบสัญญาณเตือน*
กดคางไวจะเปนการเปดกระจกประตูทั้งหมดพรอมกัน
กดเปนเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งจะเปนการปลดล็อคและปดระบบสัญญาณเตือนสำหรับ
ฝากระโปรงหลังเทานั้น
การกดคางไวจะเปนการเปดฝากระโปรงหลังออกในทางกลไก
ฟงกชัน Panic จะสั่งใหไฟเลี้ยวและแตรทำงานเพื่อดึงความสนใจเมื่อจำเปน กด
ปุมคางไวอยางนอย 3 วินาที หรือกดปุมสองครั้งภายในเวลา 3 วินาทีเพื่อสั่งงาน
การยกเลิกการทำงานของฟงกชันสามารถทำไดโดยใชปุมเดียวกัน หลังจากที่ได
ทำงานไปแลวเปนเวลาอยางนอย 5 วินาที ไมเชนนั้นแลว ฟงกชันจะหยุดทำงาน
หลังจากเวลาผานไป 3 นาที
การล็อคสวนตัว
การล็อคสวนตัวจะล็อคฝากระโปรงหลังและพนักพิงในที่นั่งดานหลัง ซึ่งอาจมีประโยชน
มากในกรณีอยางเชน เมื่อนำรถเขารับบริการหรือที่โรงแรม เปนตน
– ในมุมมองฟงกชันการทำงานของจอแสดงผลสวนกลาง ใหแตะที่
Private Locking เพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของฟงกชัน
หนาตางแบบผุดขึ้นสำหรับการสั่งงาน/การยกเลิกการทำงานจะแสดง
ขึ้น รหัสสี่หลักจะถูกเลือกขึ้นมาทุกครั้งที่ใชการล็อคนี้ ถาเปนการใช
งานครั้งแรก ทานจะตองเลือกรหัสนิรภัยพิเศษหนึ่งชุด
การล็อค* ลิ้นชักเก็บของหนารถจะทำในแบบแมนนวลโดยใชกุญแจที่รวมไว ซึ่งอยู
ภายในลิ้นชักเก็บของหนารถ
01
01
ภาพรวม, ภายใน
จอแสดงผลสวนกลาง ใชในการควบคุมฟงกชันการทำงานหลักของรถหลาย
ฟงกชัน เชน สื่อขอมูล, การนำทาง*, ระบบควบคุมสภาพอากาศ, ระบบสนับสนุน
คนขับ และแอพภายในรถ เปนตน
จอแสดงผลสำหรับคนขับ จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการขับขี่ เชน ความเร็ว,
ความเร็วรอบเครื่องยนต, ระบบนำทาง* และสั่งงานระบบสนับสนุนคนขับ โดย
ทานสามารถเลือกไดวาจะใหสิ่งใดแสดงขึ้นในจอแสดงผลสำหรับคนขับผานทาง
เมนูแอพ ซึ่งสามารถเปดโดยใชแปนกดดานขวาบนพวงมาลัย นอกจากนี้ ยัง
สามารถทำผานทาง Settings My Car Displays ในมุมมองระดับบนสุด
ของจอแสดงผลสวนกลางไดอีกดวย
จอแสดงผลบนกระจกหนา* เปนสวนเสริมของจอแสดงผลสำหรับคนขับของรถ
และจะฉายขอมูลลงบนกระจกหนา โดยสามารถสั่งงานไดผานทางมุมมองฟงกชัน
ของจอแสดงผลสวนกลาง
ปุมสตารท ใชสำหรับการสตารทรถ ในการเขาถึงจอแสดงผลโดยไมตองสตารท
เครื่องยนต ใหบิดปุมสตารทตามเข็มนาฬิกาแลวปลอย ในการสตารทเครื่องยนต
ใหเหยียบแปนเบรกคางไว บิดปุมสตารทตามเข็มนาฬิกาแลวปลอย ปดการทำงาน
ของรถโดยการหมุนปุมสตารตตามเข็มนาฬิกา
โหมดการขับขี*่ ตั้งคาไดโดยใชปุมควบคุมบนคอนโซลระหวางที่นั่งดานหนา รถ
จะเริ่มการทำงานในโหมด Comfort (สะดวกสบาย) เสมอ กดตัวควบคุมแลวหมุน
เพื่อเลือกระหวาง Comfort, Eco, Dynamic/Polestar Engineered* และ
Individual บนจอแสดงผลสวนกลาง ยืนยันโดยการกดปุมควบคุม โหมด
Individual ทำใหทานสามารถปรับโหมดการขับขี่ตามลักษณะการขับขี่ที่ทานตอง
การได โหมดขับขี่เฉพาะสวนสามารถสั่งงานไดใน Settings My Car
Individual Drive Mode ในมุมมองระดับบนสุดของจอแสดงผลสวนกลาง
เบรกจอดรถ จะทำงานเมื่อทานดึงตัวควบคุม ขึ้นดานบน โดยที่ตำแหนงนี้
สัญลักษณบนจอแสดงผลสำหรับคนขับจะติดสวางขึ้น ปลดเบรกจอดรถในแบบ
แมนนวลโดยกดตัวควบคุมและเหยียบแปนเบรกลงพรอมกัน การใชฟงกชัน 'การ
เบรกอัตโนมัติเมื่อจอดอยูกับที่' ( ) ทำใหคนขับสามารถปลอยแปนเบรกไดใน
ขณะที่ระบบยังคงจายแรงเบรกอยูเมื่อรถจอดอยูกับที่ เชน เมื่อหยุดรถที่สัญญาณ
ไฟจราจร เปนตน
โปรดระลึกไวเสมอวาจะตองยกเลิกการทำงานทั้งของ 'การเบรกอัตโนมัติเมื่อจอด
อยูกับที่' และ 'การใสเบรกจอดโดยอัตโนมัติ' เมื่อนำรถเขาเครื่องลางรถอัตโนมัติ
ยกเลิกการทำงานของการเบรกอัตโนมัติเมื่อจอดอยูกับที่ในมุมมองดานบนสุดของ
จอแสดงผลสวนกลางใน Settings My Car Parking Brake and
Suspension
สวิตชสำหรับถุงลมนิรภัยผูโดยสาร* จะอยูที่แผงปดขอบแผงคอนโซลหนาดาน
ผูโดยสาร และสามารถเขาถึงไดเมื่อเปดประตูออก ดึงสวิตชออกดานนอก แลว
หมุนไปที่ตำแหนง ON/OFF เพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของถุงลมนิรภัย
01
01
จอแสดงผลสวนกลาง
ทานสามารถทำการตั้งคาและการควบคุมสวนใหญของฟงกชันการทำงานตางๆ ไดบน
จอแสดงผลสวนกลาง จอแสดงผลสวนกลางมีมุมมองหลัก 3 มุมมอง: มุมมองหนา
หลัก, มุมมองฟงกชันการทำงาน และมุมมองแอพ ทานสามารถเปลี่ยนจากมุมมอง
หนาหลักไปยังมุมมองฟงกชันการทำงานและมุมมองแอพไดโดยการปดนิ้วผานหนาจอ
ไปทางดานขวาหรือดานซาย นอกจากนี้ ยังมีมุมมองระดับบนสุดที่ทานสามารถเขาใช
งานไดโดยการลากลงมาจากสวนบนสุดของจอแสดงผลอีกดวย
เปลี่ยนลักษณะการแสดงผลบนจอแสดงผลสวนกลางและบนจอแสดงผล
สำหรับคนขับ โดยการเลือกธีมใน Settings My Car Displays ในมุมมอง
ระดับบนสุด ทานยังสามารถเลือกพื้นหลังแบบมืดหรือแบบสวางสำหรับจอแสดงผล
สวนกลางไดอีกดวย
กลับจากมุมมองอื่นไปยังมุมมองหนาหลัก โดยการกดปุมกดหนาหลักที่อยูใ ตจอ
แสดงผลเปนเวลาสั้นๆ จากนั้น โหมดสุดทายทีใ่ ชสำหรับมุมมองหนาหลักจะแสดงขึ้น
การกดปุมหนาหลักเปนเวลาสั้นๆ อีกครั้งจะเปนการตั้งหนาตางยอยทั้งหมดของมุม
มองหนาหลักใหอยูในโหมดมาตรฐาน
สำหรับการทำความสะอาดจอแสดงผลสวนกลาง ใหล็อคฟงกชันการสัมผัสโดยการ
กดปุมกดหนาหลักที่อยูใตจอแสดงผลคางไว เปดการทำงานของจอแสดงผลอีกครั้งโดย
การกดปุมหนาหลักเปนเวลาสั้นๆ
แถบสถานะ ที่ดานบนสุดของจอแสดงผลจะแสดงกิจกรรมตางๆ ในรถ ที่แสดงอยูทาง
ดานซายคือขอมูลเกี่ยวกับเครือขายและการเชื่อมตอ พรอมดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับสื่อ
ขอมูล สวนทางดานขวาจะแสดงเวลาและตัวแสดงกิจกรรมในเบื้องหลัง
ในแถบขอมูลสภาพอากาศ ที่ดานลาง ทานสามารถตั้งอุณหภูมิและความสะดวก
สบายของที่นั่งไดโดยการแตะที่ไอคอนที่ตรงกัน เปดมุมมองสภาพอากาศโดยการแตะที่
ปุมตรงกลางในแถบขอมูลสภาพอากาศ
1. สั่งงานการตั้งคาที่นั่งไดในจอแสดงผลสวนกลางโดยการหมุนตัวควบคุมขึ้น/ลง
2. สลับระหวางฟงกชันตางๆ ในจอแสดงผลสวนกลางโดยการหมุนตัวควบคุมขึ้น/ลง
3. เปลี่ยนแปลงการตั้งคาของฟงกชันที่เลือกไวโดยการกดที่สวนดานบน/ดานลาง/ดาน
หนา/ดานหลังของตัวควบคุม
02
การบันทึกตำแหนง
1. ตั้งคาที่นั่ง, กระจกมองขาง และจอแสดงผลบนกระจกหนา* ไปยังตำแหนงทีต่ อง
การ แลวกดปุม M บนแผงควบคุมที่ประตู ไฟแสดงภายในปุมจะติดสวางขึ้น
2. ภายใน 3 วินาที ใหกดปุมหนวยความจำ 1 หรือ 2 เสียงสัญญาณจะดังขึ้น และไฟ
แสดงในปุม M จะดับลง
ที่นั่งดานหนาแบบปรับดวยระบบไฟฟา*
การใชตำแหนงที่บันทึกไวของทาน:
ในขณะที่ประตูเปดอยู - กดปุมหนวยความจำปุมใดปุมหนึ่งเปนเวลาสั้นๆ
ในขณะที่ประตูปดอยู - กดปุมหนวยความจำปุมใดปุมหนึ่งคางไวจนกวาจะถึงตำแหนง
ที่บันทึกไว
ใชตัวควบคุมที่ดานนอกของที่นั่งเพื่อปรับสวนตางๆ เชน ตำแหนงที่นั่งและสวนรองรับ
บริเวณบั้นเอว* ตัวควบคุมสองตัวที่มีลักษณะคลายกับที่นั่งจะใชเพื่อปรับตำแหนงของ
ที่นั่ง สวนที่สาม คือ ตัวควบคุมแบบมัลติฟงกชัน* จะใชเพื่อปรับฟงกชันเพื่อความ
สะดวกสบายตางๆ อาทิ การนวด*
ตัวควบคุมที่มลี ักษณะคลายที่นั่ง
ปรับเบาะรองนั่งหรือเลื่อนที่นั่งทั้งตัวโดยใชตัวควบคุมดานลาง ปรับมุมของพนักพิงโดย
ใชตัวควบคุมดานหลัง
ตัวควบคุมแบบมัลติฟงกชัน3
การตั้งคาสำหรับการนวด*, สวนรองรับดานขาง*, สวนรองรับบริเวณบั้นเอว* และสวน
ขยายของเบาะรองนั่ง* จะเชื่อมโยงเขากับตัวควบคุมแบบมัลติฟงกชัน
3
สำหรับรถที่มีสวนรองรับบริเวณบั้นเอวแบบปรับไดสี่ทิศทาง*
การพับพนักพิงของที่นั่งดานหลัง*
เมื่อพับที่นั่งดานหลังลง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงและพนักพิงศีรษะไมชนกับ
ดานหลังของที่นั่งดานหนา อาจจำเปนตองปรับที่นั่งดานหนากอนจึงจะสามารถลด
ระดับพนักพิงลงได
การพับพนักพิง
เพื่อใหสามารถพับที่นั่งดานหลังได รถจะตองจอดอยูกับที่และประตูทายเปดอยู ตรวจ
สอบใหแนใจวาไมมีผูโดยสารหรือวัตถุใดๆ อยูบนที่นั่งดานหลัง
1. ลดระดับพนักพิงศีรษะของที่นั่งตรงกลางลงในแบบแมนนวล
2. กดปุมใดปุมหนึ่งที่อยูบนชั้นวางของทางดานซายมือของรถ
3. ที่นั่งจะถูกปลดออกจากตัวล็อคแตยังคงอยูในตำแหนงเดิมอยู พนักพิงศีรษะจะลด
ระดับลงโดยอัตโนมัติ
4. พับพนักพิงลงในแนวราบ
การยกพนักพิง
1. เลื่อนพนักพิงขึ้น/ไปดานหลังจนกวาจะล็อคเขาในตำแหนง
2. ยกพนักพิงศีรษะขึ้น
3. ถาจำเปน ใหยกพนักพิงศีรษะของที่นั่งตรงกลางขึ้น
02
02
พวงมาลัย
ตัวจำกัดความเร็ว จะชวยปองกันไมใหความเร็วรถสูงเกินกวาความเร็วสูงสุดที่
เลือกไว
ระบบควบคุมความเร็วคงที่ จะชวยรักษาระดับความเร็วใหคงที่
ระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ* ชวยรักษาความเร็วใหคงที่ พรอมกับการ
รักษาระยะหางจากรถคันหนาตามคาที่ตั้งไวลวงหนา
ระบบชวยเหลือคนขับ ชวยใหคนขับสามารถควบคุมรถใหอยูภายในเสนแบง
ชองทางเดินรถทั้งสองขางไดโดยใชระบบชวยบังคับเลี้ยว รวมทั้งชวยรักษา
ความเร็วใหคงที่ พรอมกับการรักษาระยะหางจากรถคันหนาตามคาที่ตั้งไวลวง
หนา
การปรับพวงมาลัย
ทานสามารถปรับตำแหนงความสูงและความลึกของพวงมาลัยได
1. ดัน/ดึง4 คันควบคุมใตพวงมาลัยไปทางดานหนา/ดานหลัง
2. ปรับพวงมาลัยไปที่ตำแหนงที่ตองการ แลวเลื่อนคันควบคุมกลับไปที่ตำแหนงล็อค
ปุมกดดานซายมือ
ระบบสนับสนุนคนขับสามารถเลือกไดในจอแสดงผลสำหรับคนขับโดยใชลูกศร
และ ในแผงปุมกดดานซายบนพวงมาลัย เมื่อสัญลักษณระบบสนับสนุนคนขับเปน
สีขาว แสดงวาฟงกชันกำลังทำงานอยู สีเทาหมายความวาฟงกชันหยุดทำงานหรือ
กำลังอยูในโหมดสแตนดบาย
สัญลักษณในจอแสดงผลสำหรับคนขับ:
กด
เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานของฟงกชันที่เลือก
การกด / เปนเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งจะเปนการเพิ่ม/ลดความเร็วที่บันทึกไว
5 กม./ชม. (5 ไมลตอชั่วโมง) กดปุมคางไวเพื่อเปลี่ยนอยางตอเนื่อง - ปลอยปุมเมื่อถึง
ความเร็วที่ตองการ
/ จะเพิ่ม/ลดระยะหางจากรถคันหนาเมื่อใชระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับ
อัตโนมัติและ Pilot Assist
กด หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปใชความเร็วที่บันทึกไวสำหรับฟงกชันที่เลือกตอ
ทางที่จะแสดงขึ้นในจอแสดงผลสำหรับคนขับได คอมพิวเตอรการเดินทางจะคำนวณ
ระยะทางที่สามารถขับขี่ไดจนกวาน้ำมันหมด ในการแสดงตัวเลือกตางๆ ใหใชปุมกด
ดานขวามือบนพวงมาลัย เมื่อจอแสดงผลสำหรับคนขับแสดง "----" หมายความวา
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือไมเพียงพอตอการคำนวณระยะทางที่สามารถขับขี่ได เติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงในทันทีที่เปนไปได
ปุมกดดานขวามือ
ใชแปนกดทางดานขวาบนพวงมาลัยในการไปยังสวนตางๆ บนจอแสดงผลสำหรับคน
ขับ
เมนูแอพของจอแสดงผลสำหรับคนขับจะเปด/เปด ทานสามารถควบคุม
คอมพิวเตอรการเดินทาง, เครื่องเลนสื่อขอมูล, โทรศัพท และระบบนำทาง* ได
จากที่นี่
เลื่อนระหวางแอพตางๆ โดยการกดลูกศรดานซายหรือดานขวา
เลือก, ยกเลิกการเลือก หรือยืนยันตัวเลือก เชน เลือกเมนูของคอมพิวเตอรการ
เดินทาง หรือลบขอความบนจอแสดงผลสำหรับคนขับ
เรียกดูฟงกชันตางๆ ของแอพที่เลือกโดยการแตะขึ้นหรือลง
เพิ่ม/ลดระดับเสียงของสื่อขอมูล โดยการกด และ ถาไมมีฟงกชันใดทำงาน
อยู ปุมเหลานี้จะทำงานเปนตัวควบคุมระดับเสียง
การควบคุมดวยเสียง สามารถสั่งใหทำงานไดโดยใชปุม ซึ่งทำใหทานสามารถ
ควบคุมการทำงานตางๆ เชน สื่อขอมูล, ระบบนำทาง และระบบสภาพอากาศ โดยใช
เสียงของทานได เชน พูดวา "Radio", "Raise temperature" หรือ "Cancel"
สำหรับคำสั่งเสียงเพิ่มเติม โปรดดูในบท 'การควบคุมดวยเสียง' ใน Quick Guide
คอมพิวเตอรการเดินทาง
คอมพิวเตอรการเดินทางจะแสดงคาตางๆ เชน ระยะเดินทาง, ความสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิง และความเร็วเฉลี่ย เปนตน ทานสามารถเลือกขอมูลจากคอมพิวเตอรการเดิน
4
ขึ้นอยูกับตลาด
02
ไฟอำนวยความสะดวกในการเขารถ จะสั่งใหไฟภายนอกรถและไฟภายในรถติด
สวางขึ้นเมื่อทานปลดล็อครถดวยกุญแจ และชวยใหทานไปถึงรถของทานไดอยาง
ปลอดภัยในตอนกลางคืน
ไฟสองทางหลังดับเครื่อง เปนสวนหนึ่งของไฟแสงสวางภายนอกซึ่งจะติดสวางขึ้น
หลังจากที่ทานไดล็อครถแลว เพื่อใหแสงสวางกับทานในความมืด หลังจากที่ทานไดดับ
เครื่องยนตแลว ทานสามารถสั่งงานฟงกชันนี้ไดโดยการเลื่อนสวิตชโยกดานซายเขาหา
แผงหนาปด จากนั้นปลอย เวลาที่ไฟสองทางหลังดับเครื่องจะเปดทำงานอยูสามารถ
เลือกไดบนจอแสดงผลสวนกลาง
02
การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง
รีเซ็ตขอมูลทั้งหมดในมาตรวัดระยะทาง (TM) ในแบบแมนนวลโดยการกดปุม RESET
คางไว การกดเปนเวลาสั้นๆ จะเปนการรีเซ็ตเฉพาะระยะเดินทางเทานั้น มาตรวัดการ
เดินทางแบบอัตโนมัติ (TA) จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานรถเปนเวลา
4 ชั่วโมง
สวิตชโยกทางดานซาย
การทำงานของไฟหนา สามารถควบคุมไดโดยใชสวิตชโยกทางดานซาย
ในโหมด AUTO รถจะตรวจจับวาเมื่อใดที่สภาพแวดลอมมืด/สวาง และไฟแสงสวางจะ
ไดรับการปรับอยางสอดคลองกัน เชน เมื่อทานขับรถในเวลาพลบค่ำ หรือเมื่อขับเขาไป
ในอุโมงค เปนตน หมุนปุมหมุนบนกานสวิตชไปที่ สำหรับไฟสูงซึ่งจะทำการหรี่ไฟ
โดยอัตโนมัติสำหรับรถที่ขับสวนทางมา เลื่อนกานสวิตชไปยังพวงมาลัยเพื่อเปดใชงาน
ไฟสูงแบบแมนนวลและเลื่อนไปยังคอนโซลหนาเพื่อปดใชงาน
ไฟขณะเขาโคงแบบแอคทีฟ* ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหความสวางสูงสุดในขณะ
เขาโคงและที่ทางแยก โดยจะปรับการสองไฟตามการเคลื่อนที่ของพวงมาลัย ฟงกชันนี้
จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อสตารทรถ และสามารถยกเลิกการทำงานไดในมุมมอง
ฟงกชันการทำงานของจอแสดงผลสวนกลาง
สวิตชโยกทางดานขวา
สวิตชโยกทางดานขวาทำหนาทีค่ วบคุมใบปดน้ำฝนและเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ำฝน
– เลื่อนสวิตชโยกลงดานลางเพื่อทำการปดกระจกหนาหนึ่งครั้ง
– ดันกานควบคุมขึ้นดานบนตามลำดับเพื่อทำการปดเปนจังหวะ, ปดตามปกติ และ
ปดแบบเร็ว
– ปรับความเร็วของรอบการปดโดยใชปุมลอหมุนของสวิตชโยก
– เลื่อนคันควบคุมเขาหาพวงมาลัยเพื่อเริ่มการลางกระจกหนาและไฟหนา
กดปุมเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของเซ็นเซอรวัด
ปริมาณน้ำฝน คันสวิตชที่ปดน้ำฝนกระจกหนาจะตองอยูในตำแหนง 0 หรือใน
ตำแหนงสำหรับการปดครั้งเดียว เซ็นเซอรวัดปริมาณน้ำฝนจะกระตุนที่ปดน้ำฝน
กระจกบังลมโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยูกับปริมาณน้ำที่เซ็นเซอรตรวจจับไดบน
กระจกบังลม หมุนปุมหมุนขึ้น/ลงเพื่อเพิ่ม/ลดความไว
ใชโหมดการใหบริการสำหรับที่ปดน้ำฝนกระจกหนา เชน เมื่อตองการ
เปลี่ยน, ความสะอาด หรือยกใบปดน้ำฝนขึ้น เปนตน แตะที่ปุม Wiper
Service Position ในมุมมองฟงกชันการทำงานของจอแสดงผลสวนกลาง
เพื่อสั่งงานหรือยกเลิกการทำงานโหมดบริการ
02
02
ระบบควบคุมสภาพอากาศของหองโดยสาร
ฟงกชันการทำงานตางๆ ของระบบควบคุมสภาพอากาศสำหรับหองโดยสารดานหนา
และดานหลังจะถูกควบคุมผานทางจอแสดงผลสวนกลาง และปุมบนคอนโซลกลาง
และที่ดานหลังของคอนโซลระหวางที่นั่งดานหนา* ฟงกชันการควบคุมสภาพอากาศ
บางฟงกชันยังสามารถควบคุมโดยใชการสั่งงานดวยเสียงไดอีกดวย
ไอคอนที่ใชเพื่อเขาไปยังมุมมองสภาพอากาศจะอยูตรงกลางที่ดานลางของจอ
แสดงผลสวนกลาง เมื่อขอความ Clean Zone เปนสีฟา กรณีนี้หมายความ
วาสภาพตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขสำหรับคุณภาพอากาศที่ดีในหองโดยสาร
– แตะที่ AUTO ในมุมมองสภาพอากาศเพื่อทำการควบคุมฟงกชันสภาพอากาศหลาย
ฟงกชัน การกดเปนเวลาสั้นๆ เปนการควบคุมการหมุนเวียนอากาศภายในรถ, ระบบ
ปรับอากาศ และการจายอากาศโดยอัตโนมัติ
การกดคางไวเปนการควบคุมการหมุนเวียนอากาศภายในรถ, ระบบปรับอากาศ
และการจายอากาศโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงการเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วของพัด
ลมไปเปนการตั้งคามาตรฐาน: 22 °C (72 °F) และระดับ 3 (ระดับ 2 ในที่นั่งดาน
หลัง5) ทานสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วของพัดลมไดโดยไมตองยกเลิกการ
ทำงานของสภาพอากาศแบบปรับอัตโนมัติ
– แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งในแถบขอมูลสภาพอากาศทีข่ อบดานลางของจอแสดง
ผลสวนกลางเพื่อปรับอุณหภูมิ, การทำความรอนที่นั่ง* และความเร็วของพัดลม
ในการซิงโครไนซ อุณหภูมิของโซนทุกโซนใหเทากับอุณหภูมทิ ี่ดานคนขับ ใหแตะที่ไอ
คอนอุณหภูมิสำหรับดานคนขับ แลวแตะที่ Synchronise temperature
การเริ่มการปรับสภาพลวงหนาในทันที
1. เปดมุมมองสภาพอากาศในจอแสดงผลสวนกลาง
2. เลือกแท็บ Parking climate แลวแตะที่ Preconditioning
การตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับการปรับสภาพลวงหนา
1. เปดมุมมองสภาพอากาศในจอแสดงผลสวนกลาง
2. เลือกแท็บ Parking climate Add timer แลวตั้งวันที่/วันตามตองการ
ระบบคุณภาพอากาศ IAQS*
IAQS เปนสวนหนึ่งของ Clean Zone Interior Package* ซึ่งเปนระบบแบบอัตโนมัติ
เต็มรูปแบบที่จะทำความสะอาดอากาศในหองโดยสารใหปราศจากสิ่งปนเปอนตางๆ
เชน เศษอนุภาค, ไฮโดรคารบอน, ไนตรัสออกไซด และโอโซนระดับพื้น การสั่งงาน
ฟงกชันนี้ทำไดในมุมมองระดับบนสุดของจอแสดงผลสวนกลางใน Settings
Climate Air Quality Sensor
การปรับสภาพลวงหนา*
การตั้งคาสำหรับการปรับสภาพลวงหนาสามารถทำไดโดยใชจอแสดงผลสวนกลางของ
รถ และแอพ Volvo On Call*
การปรับสภาพอากาศกอนลวงหนาจะใหความรอน* หรือระบายอากาศใหกับหอง
โดยสารกอนทำการขับขี่ ทานสามารถสั่งใหเริ่มทำงานทันที หรือตั้งการปรับสภาพลวง
หนาโดยใชตัวตั้งเวลาก็ได
5
สำหรับรถที่มีระบบสภาพอากาศแบบ 4 โซน*
02
02
จุดตอ
ทานสามารถเลน/ควบคุมสื่อขอมูล, SMS และสายโทรศัพทโดยใชการรับรูคำสั่งเสียง
รวมถึงการเชื่อมตอรถเขากับอินเทอรเน็ตผานอุปกรณภายนอกตางๆ เชน โทรศัพท
แบบสมารทโฟน ได ในการใชงานอุปกรณที่เชื่อมตออยู ระบบไฟฟาของรถจะตองอยู
ในตำแหนงสวิตชกุญแจ I เปนอยางนอย
โมเด็มของรถ6
วิธีการที่งายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเชื่อมตอรถของทานเขากับอินเทอรเน็ต
คือผานทางโมเด็มของรถ วิธนี ี้เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเริ่มทำงานโดย
อัตโนมัติสำหรับการเดินทางแตละครั้ง และไมจำเปนตองใชการเชื่อมตอเขากับ
โทรศัพทแบบสมารทโฟน
1. เสียบซิมการดสวนตัวลงในชองเสียบที่อยูใ กลกับพื้นที่ดานผูโดยสาร
2. กด Settings Communication Car Modem Internet ในมุมมองระดับบนสุด
3. สั่งงานโดยการเลือกกลองกาเครื่องหมายสำหรับ Car modem Internet
การเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต
เมื่อรถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตผานทางโมเด็ม ทานสามารถใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
รวมกัน (ฮอตสปอต Wi-Fi) กับอุปกรณอื่นได แตะที่ Settings ในมุมมองระดับบนสุด
แลวแตะที่ Communication Car Wi-Fi Hotspot
Bluetooth
ใช Bluetooth ในการจัดการสายโทรศัพท, SMS และสื่อขอมูลจากโทรศัพทของทานไป
ยังระบบของรถเปนหลัก ทานยังสามารถเชื่อมตอรถเขากับอินเทอรเน็ตผานทาง
Bluetooth ไดอีกดวย ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth ในเวลาเดียวกันไดสอง
อุปกรณ ในกรณีนี้ อุปกรณหนึ่งจะสามารถสตรีมขอมูลไดเพียงอยางเดียวเทานั้น
โทรศัพทที่เชื่อมตอ 2 เครื่องลาสุดจะไดรับการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อใชรถอีกครั้ง ถา
ทานเปดใชงาน Bluetooth ของโทรศัพทไว ทานสามารถบันทึกอุปกรณลงในรายการได
สูงสุด 20 อุปกรณ เพื่อใหสามารถทำการเชื่อมตอกับอุปกรณเหลานั้นในภายหลังได
งายขึ้น
1. เปดใชงาน Bluetooth บนโทรศัพท ในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ใหสั่งงานการใช
เครือขายรวมกันในโทรศัพทดวย
2. เปดมุมมองยอยสำหรับโทรศัพทบนจอแสดงผลสวนกลาง
3. แตะที่ Add phone หรือถามีโทรศัพทเครื่องหนึ่งเชื่อมตออยูแลว ใหแตะที่ Change
จากนั้นแตะ Add phone
4. เลือกโทรศัพทที่ตองการเชื่อมตอและทำตามขั้นตอนบนจอแสดงผลสวนกลางและ
โทรศัพท หมายเหตุ โทรศัพทบางรุนจะตองมีการเปดใชงานฟงกชันขอความ
USB
ทานสามารถใช USB ในการเชื่อมตออุปกรณภายนอกเพื่อเลนสื่อได นอกจากนีจ้ ะมี
การใชพอรต USB สำหรับ Apple CarPlay* และ Android Auto* ดวย ในกรณีที่มี
พอรต USB สองพอรต ใหเชื่อมตอเขากับพอรตที่มีกรอบสีขาว อุปกรณภายนอกของ
ทานจะไดรับการชารจในขณะที่เชื่อมตออยูกับรถ
อินพุต USB (ประเภท A) จะอยูที่ชองเก็บของในที่วางแขนระหวางที่นั่ง
ปลั๊กไฟ
ในรถของทานจะมีปลั๊กไฟดังตอไปนี:้
ปลั๊กไฟ 12 โวลต
ปลั๊กไฟ12 โวลต และปลั๊กไฟ 230 โวลต* นอกจากนีย้ ังมีปลั๊กไฟ 12 โวลต* ใน
บริเวณหองเก็บสัมภาระอีกดวย
Wi-Fi
เมื่อเชื่อมตอรถยนตเขากับอินเทอรเน็ตโดยใช Wi-Fi ทานสามารถสตรีมการบริการ
ออนไลนไดดวยความเร็วที่สูงกวาการใช Bluetooth อาทิ วิทยุผานอินเทอรเน็ตและ
เพลงผานแอพภายในรถ, ดาวนโหลด/อัพเดทซอฟทแวร เปนตน การเชื่อมตอ Wi-Fi
จากสมารทโฟนจะทำงานเปนฮอตสปอตสำหรับรถยนต เชนเดียวกับ อุปกรณภายนอก
อื่นๆ ภายในรถยนต
1. เปดใชงานการใชเครือขายรวมกันบนโทรศัพท
2. แตะที่ Settings บนมุมมองระดับบนสุดของจอแสดงผลสวนกลาง
3. แตะที่ Communication Wi-Fi แลวสั่งงานโดยการเลือกกลองกาเครื่องหมาย
สำหรับการเชื่อมตอ Wi-Fi
โปรดทราบวา โทรศัพทบางเครื่องจะปดการใชเครือขายรวมกันหลังจากที่ไดตัดการ
เชื่อมตอกับรถแลว ดังนั้น จึงจำเปนตองเปดใชงานการใชเครือขายรวมกันที่โทรศัพทอีก
ครั้งในครั้งถัดไปที่ตองการใชงาน
6
เฉพาะรถที่มี P-SIM* เทานั้น รถที่มี Volvo On Call* ติดตั้งไวจะใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเขากับโมเด็มของรถสำหรับบริการตางๆ
02
การใชอุปกรณทเี่ ชื่อมตออยู
02
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณภายนอกเพื่อดำเนินการตางๆ เชน ใชสายโทรศัพทและ
เลนสื่อขอมูลในระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูลของรถ เปนตน
การจัดการสายโทรศัพท7
ทานสามารถโทรออกและรับสายจากโทรศัพทที่เชื่อมตอผาน Bluetooth ได
การโทรผานทางจอแสดงผลสวนกลาง
1. เปดมุมมองยอย Phone ในมุมมองหนาหลัก เลือกการโทรจากบันทึกการโทร, ราย
ชื่อผูติดตอ หรือปอนหมายเลขโดยใชแปนกด
2. กดปุม
การโทรโดยใชแปนกดทางดานขวาบนพวงมาลัย
1. กด แลวไปที่ Phone โดยการกด หรือ
2. เลื่อนไปตามรายการการโทรโดยใช แลวเลือกโดยใช
ทานยังสามารถจัดการสายโทรศัพทโดยใชการควบคุมดวยเสียงไดอีกดวย กดปุมการ
ควบคุมดวยเสียง ในแผงปุมกดดานขวาบนพวงมาลัย สำหรับคำสั่งเสียง โปรดดูใน
บท 'การควบคุมดวยเสียง' ใน Quick Guide
การเลนสื่อขอมูล
ในการเลนเสียงจากอุปกรณภายนอก ทานจำเปนตองเชื่อมตออุปกรณนั้นเขากับรถโดย
ใชวิธีการที่ทานตองการ สำหรับการเชื่อมตอแบบตางๆ โปรดดูหนากอนหนานี้
อุปกรณที่เชื่อมตอผาน Bluetooth
1. เริ่มเลนในอุปกรณที่เชื่อมตออยู
2. เปดแอพ Bluetooth ในมุมมองแอพบนจอแสดงผลสวนกลาง เริ่มเลน
7
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทที่สามารถใชงานรวมกันไดกับรถ โปรดดูที่ www.volvocars.com/intl/support
อุปกรณที่เชื่อมตอผาน USB
1. เริ่มการทำงานของแอพ USB ในมุมมองแอพ
2. เลือกสิ่งที่ทานตองการเลน เริ่มเลน
เครื่องเลน MP3 หรือ iPod ที่เชื่อมตออยู
1. เริ่มการเลนที่อุปกรณ
2. เปดแอพ iPod หรือ USB โดยขึ้นอยูกับวิธีการเชื่อมตอ ในการเลน
เสียงจาก iPod ใหเลือกแอพ iPod โดยไมตองคำนึงถึงวิธีการเชื่อมตอ
เริ่มเลน
Apple® CarPlay®*8 และ Android Auto*
CarPlay และ Android Auto ทำใหทานสามารถใชแอพบางแอพในอุปกรณที่ใช iOS
หรือ Android ของทานผานทางรถเพื่อดำเนินการตางๆ เชน เลนเพลงหรือฟงพอดเคสท
ได การโตตอบจะทำผานจอแสดงผลสวนกลางของรถหรือโดยใชอุปกรณ
ในการใช CarPlay ทานจะตองเปดใชงาน Siri ในอุปกรณที่ใช iOS ไว นอกจากนี้
อุปกรณยังจำเปนตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน Wi-Fi หรือเครือขายโทรศัพทมือ
ถืออีกดวย ในการใช Android Auto, ตองติดตั้งแอพ Android Auto เขากับอุปกรณ
Android นอกจากนีต้ องเชื่อมตออุปกรณเขากับพอรต USB ของรถดวยเชนกัน
1. เชื่อมตออุปกรณเขากับชองเสียบ USB ที่มีกรอบสีขาว
2. สำหรับ Android Auto ใหแตะที่ Android Auto ในมุมมองแอพเพื่อ
สั่งงาน
3. โปรดอานขอกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นแตะที่ Accept เพื่อเชื่อมตอ
4. แตะที่แอพที่ตองการ
8
Apple และ CarPlay เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc.
เปดใชงานการควบคุมดวยเสียงดวย CarPlay และ Android Auto โดยการกดปุม
ที่แผงปุมกดทางดานขวาบนพวงมาลัยคางไว การกดเปนเวลาสั้นๆ จะเปนการสั่งงาน
ระบบควบคุมดวยเสียงของรถแทน
Bluetooth จะหยุดทำงานเมื่อใช CarPlay หากทานตองการเชื่อมตอรถเขากับ
อินเทอรเน็ต กรุณาใช Wi-Fi หรือโมเด็มของรถ*
02
03
มุมมองหนาหลัก
แอพหรือฟงกชันของรถที่ใชงานลาสุด - ที่นี่ ทานจะเห็นแอพหรือฟงกชันของ
รถที่ใชงานลาสุด ซึ่งไมมีการแสดงอยูในหนาตางยอยอื่น เชน Car status หรือ
Driver performance เปนตน ทานสามารถแตะที่มุมมองยอยเพื่อเขาไปที่ฟงกชัน
ที่ใชงานลาสุดได
เมื่อจอแสดงผลสวนกลางเริ่มทำงาน จอแสดงผลจะแสดงมุมมองหนาหลักและ
หนาตางยอยสำหรับระบบนำทาง, สื่อขอมูลและโทรศัพท รวมทั้งสามารถเขาถึงแอพ
หรือฟงกชันของรถที่ใชงานลาสุดไดจากที่นี่
ระบบนำทาง - แตะที่นี่เพื่อเขาสูระบบนำทาง โดยใช Sensus Navigation*
ตั้งจุดหมายปลายทางดวยขอความแบบอิสระ - ขยายแถบเครื่องมือโดยใชลูก
ศรชี้ลงดานลางทางดานซาย แลวแตะที่ รูปภาพแผนที่จะเปลี่ยนไปเปนการ
คนหาดวยขอความแบบอิสระ ปอนคำคนหา
ปอนจุดหมายปลายทางดวยแผนที่ - ขยายแผนที่ใหใหญที่สุดโดยกด กด
ตำแหนงที่ทานตองการไปคางไว จากนั้นเลือก Go here
ลบจุดหมายปลายทางจุดใดจุดหนึ่ง - แตะที่ เพื่อเปดกำหนดการเดินทาง
แตะที่ถังรีไซเคิลเพื่อลบจุดหมายปลายทางยอยระหวางทางในกำหนดการเดินทาง
หรือแตะที่ Clear itinerary เพื่อลบกำหนดการเดินทางทั้งชุด
การอัพเดตแผนที9่ - แตะที่ Download Centre ในมุมมองแอพ จำนวนของการ
อัพเดตแผนที่ที่มีอยูจะแสดงอยูที่ Maps แตะที่ Maps Install Confirm เพื่อ
ทำการอัพเดตแผนทีห่ รือติดตั้งแผนที่ที่เลือกไว นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกสำหรับการ
ดาวนโหลดแผนที่จาก support.volvocars.com ลงในหนวยความจำแบบ USB
แลวโอนถายขอมูลไปยังรถอีกดวย
03
สื่อขอมูล - ขอมูลที่แสดงที่นี่คือขอมูลอยางเชน เพลงของทานจากอุปกรณ
ภายนอก หรือถาทานเลือก FM radio ไวในมุมมองแอพ เปนตน แตะที่มุมมอง
ยอยเพื่อเขาสูการตั้งคา จากที่นี่ ทานจะเห็นไลบรารีเพลงของทาน, สถานีวิทยุ
และอื่นๆ
โทรศัพท, สามารถเขาถึงฟงกชันโทรศัพทไดที่นี่ แตะที่มุมมองยอยเพื่อขยาย จาก
ที่นี่ ทานสามารถโทรออกจากประวัตกิ ารโทรหรือจากรายชื่อผูติดตอ หรือปอน
ขอมูลในแบบแมนนวลโดยใชแปนกดได เมื่อทานเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง
แลว ใหแตะที่
9
ฟงกชันที่สามารถใชไดอาจแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับตลาด
03
มุมมองฟงกชันการทำงานและมุมมองแอพ
มุมมองฟงกชันการทำงาน
เมื่อทานปดนิ้วจากดานซายไปดานขวา ในมุมมองหนาหลัก ทานจะเขาสูมุมมอง
ฟงกชันการทำงาน จากที่นี่ ทานสามารถสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานฟงกชันการทำงาน
ตางๆ ของรถได เชน Head-up Display* และ Park Assist เปนตน การสั่งงาน/ยกเลิก
การทำงานฟงกชันเหลานี้ทำใหโดยการแตะที่สัญลักษณที่ตรงกัน ฟงกชันบางฟงกชัน
จะเปดขึ้นในหนาจอแยกตางหาก
10
มุมมองแอพ
ปดนิ้วผานหนาจอจากดานขวาไปดานซาย10 ในมุมมองหนาหลักเพื่อเขาไปทีม่ ุมมอง
แอพ ที่นี่ ทานจะเห็นแอพตางๆ ที่จัดมาใหพรอมกับรถ รวมถึงแอพที่ทานสามารถเลือก
ที่จะดาวนโหลดและติดตั้งดวยตัวทานเอง
การจัดการและการอัพเดตแอพและระบบ
ใน Download Centre ทานสามารถอัพเดตระบบตางๆ ของรถไดในมุม
มองแอพ เพื่อใหสามารถดำเนินการนี้ได รถจะตองเชื่อมตออยูก ับ
อินเทอรเน็ต ใน Download Centre ทานสามารถ:
ดาวนโหลดแอพ - แตะที่ New apps และเลือกแอพที่ตองการ เลือก Install เพื่อดาวน
โหลดแอพ
อัพเดตแอพ - แตะที่ Install all เพื่ออัพเดตแอพทั้งหมด หรือแตะที่ Application
updates เพื่อแสดงรายการของการอัพเดตที่สามารถใชงานได เลือกแอพที่ตองการแลว
แตะที่ Install
ถอนการติดตั้งแอพ - แตะที่ Application updates และเลือกแอพที่ตองการ แตะที่
Uninstall เพื่อถอนการติดตั้งแอพ
อัพเดตซอฟตแวรของระบบ - แตะที่ System updates เพื่อแสดงรายการของการ
อัพเดตที่สามารถติดตั้งในรถได - แตะที่ Install all ที่ดานลางของรายการเพื่ออัพเดต
ซอฟตแวรทั้งหมด หรือแตะที่ Install เพื่ออัพเดตโปรแกรมซอฟตแวรแตละโปรแกรม ถา
ไมจำเปนตองใชรายการ ใหเลือก Install all ที่ปุม System updates
การเคลื่อนยายไอคอน
ทานสามารถเคลื่อนยายแอพและปุมสำหรับฟงกชันการทำงานตางๆ ของรถในมุมมอง
แอพและมุมมองฟงกชันการทำงานตามตองการของทานได
1. แตะที่แอพหรือปุมคางไว
2. ลากแอพหรือปุมไปที่ตำแหนงที่วางในมุมมองแลวปลอย
10
สำหรับรถพวงมาลัยซายเทานั้น สวนรถพวงมาลัยขวา ใหปดนิ้วในทิศทางตรงขาม
03
03
มุมมองดานบนสุด
สวนบนของจอแสดงผลจะมีแท็บที่ทานสามารถลากลงมาเพื่อเขาไปที่มุมมองระดับบน
สุดได จากตรงนี้ ทานสามารถเขาถึง Settings, Owner's manual, Profile และ
ขอความที่บันทึกไวของรถได
การตั้งคาสวนบุคคล
ใน Settings ทานสามารถตั้งคาสวนตัวตางๆ ได เชน สำหรับจอแสดงผล, กระจกมอง
ขาง, ที่นั่งดานหนา, ระบบนำทาง*, ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล, ภาษา และการ
ควบคุมดวยเสียง เปนตน
โปรไฟลของคนขับ
ถามีคนขับหลายคนใชรถคันเดียวกัน คนขับแตละคนสามารถมีโปรไฟลคน
ขับสวนตัวได ทุกครั้งที่ทานเขาไปในรถ จะมีตัวเลือกใหทานเลือกโปรไฟล
คนขับของทานซึ่งมีการตั้งคาสวนตัวของทาน บันทึกอยู จำนวนของโปรไฟล
จะขึ้นอยูกับจำนวนของกุญแจที่รถมีอยู โปรไฟล Guest จะไมสามารถเชื่อมโยงเขากับ
กุญแจได
โปรไฟลคนขับที่ใชงานลาสุดคือโปรไฟลที่ใชในการปลดล็อครถ เปลี่ยนโปรไฟลคนขับ
โดยการเลือก Profile ในมุมมองระดับบนสุด
โปรไฟลคนขับสามารถเชื่อมโยงเขากับกุญแจของรถได และเมื่อปลดล็อครถ รถจะปรับ
ใชการตั้งคาสวนตัวของทานโดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงกุญแจใน Settings System
Driver Profiles เลือกโปรไฟลคนขับโปรไฟลใดโปรไฟลหนึ่ง (ไมสามารถเชื่อมโยง
โปรไฟล Guest ได) มุมมองหนาหลักจะแสดงขึ้นอีกครั้ง ลากมุมมองระดับบนสุดลงมา
อีกครั้ง, ทำซ้ำตามที่ระบุไวที่ดานบน แลวเลือก Edit บนโปรไฟลที่เลือกไว จากนั้นเลือก
Connect key
โหมดขับขี่เฉพาะสวน
ถาทานตองการปรับโหมดขับขี่ Comfort, Ecoหรือ Dynamic โหมดใดโหมดหนึ่ง ใหสั่ง
งานโหมดขับขี่ใน Settings My Car Individual Drive Mode
ความดังเสียงของระบบ
ถาทานตองการปรับระดับเสียงหรือปดเสียงของระบบ เชน เสียงการแตะหนาจอ
เปนตน ใหไปที่ Settings Sound System Volumes
03
04
ระบบสนับสนุนคนขับ
รถของทานติดตั้งฟงกชันการทำงานจำนวนหนึ่งไวเพื่อชวยทานในการขับขี่อยาง
ปลอดภัย และสามารถปองกันการเกิดอุบัติเหตุได ทานสามารถสั่งงานฟงกชันการ
ทำงานเหลานี้ไดในมุมมองฟงกชันการทำงานของจอแสดงผลสวนกลาง โปรดทราบวา
ฟงกชันการสนับสนุนคนขับตางๆ เปนเพียงแคตัวชวยเทานั้น และทานในฐานะของคน
ขับ จะเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มที่ตอการขับขี่รถอยางปลอดภัย รายการตัวเลือกจะ
แสดงไวดานลางนี้:
City Safety™
City Safety11 สามารถชวยทานในสถานการณวิกฤตเพื่อปองกันหรือลดอันตรายจาก
การชนกับรถคันอื่น, สัตวขนาดใหญ, คนเดินถนน หรือคนขับขี่รถจักรยานได ในกรณีที่
มีความเสี่ยงตอการชน ระบบจะสงการเตือนแบบมองเห็น, การเตือนดวยเสียง และการ
เตือนดวยการสั่นสะเทือนเปนจังหวะของแปนเบรก เพื่อชวยใหทานดำเนินการอยางทัน
ทวงที ถาทานไมไดดำเนินการใดๆ ภายในเวลาที่เหมาะสม และแทบจะไมสามารถหลีก
เลี่ยงการชนได ระบบจะสามารถเบรกรถโดยอัตโนมัติได การชวยบังคับเลี้ยวของ City
Safety ยังสามารถเสริมการเขาควบคุมพวงมาลัยของทานในชวงเริ่มตนของการหัก
หลบอยางรวดเร็ว ถาทานหักหลบนอยเกินกวาที่จะหลีกเลี่ยงการชนได City Safety จะ
ทำงานเมื่อสตารตเครื่องยนต และไมสามารถยกเลิกการทำงานได
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS สามารถแจงใหทานทราบเกี่ยวกับรถที่อยูในบริเวณจุดบอดของทาน
และรถที่วิ่งเขามาอยางรวดเร็วในชองทางเดินรถที่อยูติดกันได
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA พรอมการเบรกอัตโนมัติ เปนระบบสนับสนุนคนขับที่จะเสริมการ
ทำงานของ BLIS และสามารถเตือนเกี่ยวกับการจราจรที่ตัดผานดานหลังรถ
ได ถาทานไมทันสังเกตเห็นคำเตือนจาก CTA และไมสามารถหลีกเลี่ยงการ
ชนได ฟงกชันจะสามารถหยุดรถได CTA จะทำงานเมื่อเขาเกียรถอยหลัง
หรือถารถไหลไปทางดานหลัง
ระบบชวยรักษาชองทางเดินรถ
ระบบชวยรักษาชองทางเดินรถ (Lane Keeping Aid) สามารถชวยทานใน
การลดความเสี่ยงที่รถจะวิ่งออกนอกชองทางเดินรถของตัวเองโดยไมตั้งใจ
ได ทานสามารถเลือกรูปแบบการชวยเหลือที่ตองการไดทาง Settings
My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid Mode ในมุมมองระดับบน
สุดของจอแสดงผลสวนกลาง
การชวยบังคับเลี้ยวเมื่อเสี่ยงตอการชน
ฟงกชัน Collision avoidance assistance สามารถชวยทานในการลดความ
เสี่ยงที่รถจะออกจากชองทางเดินรถของตัวเองโดยไมตั้งใจ และ/หรือ การชน
เขากับรถคันอื่น/สิ่งกีดขวาง โดยการบังคับรถใหกลับเขาสูชองทางเดินรถ
ของตัวเองหรือเปลี่ยนทิศทางของรถ ฟงกชันนี้ประกอบดวยฟงกชันยอย 3
ฟงกชัน: การชวยบังคับเลี้ยวเมื่อเสี่ยงตอการขับออกนอกถนน; การชวย
บังคับเลี้ยวเมื่อเสี่ยงตอการชนดานหนา; และการชวยบังคับเลี้ยวเมื่อเสี่ยง
ตอการชนดานหลัง*
Pilot Assist
Pilot Assist12 เปนฟงกชันเพื่อความสะดวกสบายอยางหนึ่งที่จะรักษาใหรถอยูภายใน
ชองทางเดินรถของตัวเอง และรักษาระยะหางจากรถคันหนาตามคาที่ตั้งไวลวงหนา
การเลือกและสั่งงาน Pilot Assist ทำไดโดยใชแปนกดทางดานซายบนพวงมาลัย
สำหรับการทำงานของระบบชวยบังคับเลี้ยวก็คือ คนขับจะตองจับพวงมาลัยดวยมือทั้ง
สองขาง และจะตองสามารถมองเห็นเครื่องหมายแบงชองทางเดินรถไดอยางชัดเจน
เปนตน เมื่อระบบชวยบังคับเลี้ยวทำงาน จอแสดงผลสำหรับคนขับจะแสดงสัญลักษณ
รูปพวงมาลัยสีเขียว
11
12
ไมมีใหบริการในบางตลาด
ฟงกชันนี้อาจเปนอุปกรณมาตรฐานหรือออปชั่นพิเศษก็ได โดยขึ้นอยูกับตลาด
04
04
ระบบชวยจอด (PARK ASSIST)
ระบบชวยนำทางขณะจอด (Park Assist Pilot)*
กลองชวยจอด*
ระบบชวยนำทางขณะจอด (Park Assist Pilot) จะชวยคนขับในการหักเลี้ยวรถขณะ
จอด หนาที่ของผูขับขี่ คือ คอยดูบริเวณโดยรอบรถ, ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดง
ผลสวนกลาง, เลือกเกียร และควบคุมความเร็ว รวมทั้งเตรียมพรอมที่จะเบรก/หยุดรถ
การจอดดวยระบบชวยนำทางขณะจอด
ขับรถดวยความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. (20 ไมลตอชั่วโมง) สำหรับการ
จอด ในขณะที่ฟงกชันทำการคนหาชองจอดรถ ระยะหางระหวางรถกับ
ชองจอดรถควรอยูที่ประมาณ 1 เมตร (3 ฟุต)
1. กดปุม Park In ในมุมมองฟงกชันการทำงานหรือมุมมองกลอง
2. เตรียมพรอมสำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟกและขอความบนจอ
แสดงผลสวนกลางแจงวาพบชองจอดรถที่เหมาะสมแลว หนาตาง
แบบผุดขึ้นจะแสดงขึ้น
3. เลือก Parallel parking หรือ Perpendicular parking จากนั้นให
เลือกเกียรถอยหลัง
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลสวนกลาง
ออกจากชองจอดแนวขนานโดยใชระบบชวยนำทางขณะจอด (Park Assist
Pilot)
ฟงกชันนี้ใชสำหรับรถที่จอดในแนวขนานเทานั้น
1. กดปุม Park Out ในมุมมองฟงกชันการทำงานหรือในมุมมองกลอง
2. ใชไฟเลี้ยวในการเลือกทิศทางที่รถจะออกจากชองจอดรถ
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลสวนกลาง
กลองชวยจอดสามารถชวยคนขับเมื่อหักเลี้ยวในบริเวณแคบได โดยการระบุสิ่งกีดขวาง
ดวยภาพจากกลองและภาพกราฟกในจอแสดงผลสวนกลาง การเลือกมุมมองกลอง
และแนวเสนชวยจอดรถสามารถทำไดบนจอแสดงผลสวนกลาง โปรดทราบวาวัตถุ/สิ่ง
กีดขวางอาจอยูใกลรถมากกวาที่มองเห็นบนหนาจอ กลองชวยจอดจะทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อเขาเกียรถอยหลัง หรือในแบบแมนนวลบนจอแสดงผลสวนกลาง
– แตะที่ปุม Camera ในมุมมองฟงกชันการทำงานเพื่อสั่งงาน/ยกเลิก
การทำงานของฟงกชันในแบบแมนนวล
04
04
ความเพลิดเพลินในการขับขี่อยางแทจริง
การวางแผนการขับขี่ของทานและการขับขี่อยางประหยัดพลังงาน จะทำใหทาน
สามารถลดความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ลงได ซึ่งจะทำใหทานลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
ลดคาใชจายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงของทานได ทานสามารถควบคุมปจจัยบางอยาง
ได แตบางอยางก็ไมสามารถควบคุมได ตอไปนี้เปนคำแนะนำบางอยาง
สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับขี่อยางประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โปรดดูในคูมือ
สำหรับเจาของรถ
วางแผนการเดินทางของทานโดยการทำสิ่งตอไปนี้เสมอ:
•
วางแผนการเดินทาง - การหยุดโดยไมจำเปนบอยครั้งและการใชความเร็วไม
สม่ำเสมอ จะทำใหความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น
ขับขี่อยางประหยัดโดยการดำเนินการตอไปนี้:
•
•
•
•
•
สั่งงานโหมดการขับขี่ อีโค (Eco) - ซึ่งจะปรับการทำงานของรถใหเปนการขับขี่ที่
ประหยัดพลังงานมากขึ้น
หลีกเลี่ยงการเดินเบาเครื่องยนต - ดับเครื่องยนตเมื่อจอดอยูกับที่เปนเวลานานๆ
ขับขี่ดวยความเร็วคงที่ และรักษาระยะหางจากรถคันอื่นและวัตถุตางๆ อยาง
เหมาะสม เพื่อลดการเบรกใหนอยที่สุด
ขับขี่โดยใชยางที่มีความดันลมยางถูกตอง และตรวจสอบความดันลมยางเปน
ประจำ เลือกความดันลมยาง ECO เพื่อใหผลลัพธที่ดีที่สุด
หลีกเลี่ยงการขับขี่พรอมกับการเปดกระจกประตู
ปจจัยที่ทานไมสามารถควบคุมได
•
สภาพการจราจร
•
สภาพถนนและภูมิประเทศ
•
อุณหภูมิภายนอกและลมปะทะ
04
คำสั่งเสียงสำหรับโทรศัพท
•
Call [ผูติดตอ]
•
Call [หมายเลขโทรศัพท]
Recent calls
•
•
Read message
•
Message to [ผูติดตอ]15
คำสั่งเสียงสำหรับวิทยุและสื่อขอมูล
คำสั่งเสียง
05
ระบบควบคุมดวยเสียงนำเสนอทางเลือกในการใชการรับรูคำสั่งเสียง13 โดยใชคำสั่งที่
กำหนดลวงหนาที่แตกตางกันในการควบคุมฟงกชันการทำงานบางอยางของเครื่อง
เลนมีเดีย, โทรศัพทที่เชื่อมตอผาน Bluetooth, ระบบควบคุมสภาพอากาศ และระบบ
นำทางของวอลโว* ใหแกทาน การสั่งงานการควบคุมดวยเสียงทำไดโดยการกดปุม
การควบคุมดวยเสียงในแผงปุมกดดานขวาบนพวงมาลัย
โดยทั่วไปแลว จะสามารถใชคำสั่งตอไปนี้ไดในทุกสถานการณ:
• Repeat: ซ้ำคำสั่งเสียงลาสุดในการโตตอบที่ตอเนื่อง
•
•
Help: เริ่มการโตตอบเกี่ยวกับวิธีใช ระบบจะตอบสนองกับคำสั่งที่สามารถใชใน
สถานการณปจจุบัน ความพรอมใชงาน หรือตัวอยาง
Cancel: ยกเลิกการโตตอบ14
•
Media
•
Play [ศิลปน]
•
Play [ชื่อเพลง]
•
Play [ชื่อเพลง] จาก [อัลบั้ม]
•
Play [ชองสถานีโทรทัศน]*16
•
Play [สถานีวิทยุ]
Tune to [ความถี่]
•
•
•
Tune to [ความถี่] [ความยาวคลื่น]
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM17
DAB *
•
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
iPod
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Bluetooth
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Similar music
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
คำสั่งเสียงสำหรับระบบควบคุมสภาพอากาศ
•
Climate
คำสั่งเสียงสำหรับระบบนำทาง*
•
Set temperature to X degrees
•
Navigation
•
Raise temperature/Lower temperature
Sync temperature
•
Take me home
•
Go to [เมือง]
•
Air on feet/Air on body
•
•
Air on feet off/Air on body off
•
Go to [ที่อยู]
Add intersection
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Go to [รหัสไปรษณีย]
•
Raise fan speed/Lower fan speed
Turn on auto
•
Go to [ผูติดตอ]
•
Search [หมวดของ POI]
•
Search [หมวดของ POI] [เมือง]
•
•
•
Air condition on/Air condition off
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Search [ชื่อ POI]
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Change country/Change state18, 19
Show favourites
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Clear itinerary
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Repeat voice guidance
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
05
•
Turn off voice guidance
•
Turn on voice guidance
05
13
14
15
16
17
18
19
ใชกับบางตลาด
โปรดทราบวานี่เปนเพียงการยกเลิกการโตตอบเมื่อระบบไมมีการสนทนาเทานั้น ซึ่งทำไดโดยกดปุมการควบคุมดวยเสียงคางไวจนกวาจะไดยินเสียงบิ๊พดัง
ขึ้นสองครั้ง
เฉพาะโทรศัพทบางรุนเทานั้นที่สามารถสงขอความผานทางรถได สำหรับความสามารถในการใชงานรวมกัน โปรดดูที่ support.volvocars.com
ใชกับบางตลาด
ความพรอมใชงานอาจแตกตางกันออกไปขึ้นอยูก ับรุนและ/หรือตลาด
สำหรับกลุมประเทศยุโรป ใหใช "ประเทศ" แทน "รัฐ"
สำหรับบราซิลและอินเดีย การเปลี่ยนพื้นที่การคนหาทำไดโดยใชจอแสดงผลสวนกลาง
ขอความจำเพาะ
คูมือสำหรับเจาของรถและคูมืออื่นๆ จะมีคำแนะนำดานความปลอดภัยตลอด
จนคำเตือน ขอความสำคัญ และขอสังเกตตางๆ ทั้งหมด ซึ่งจำเปนตองอาน บาง
ฟงกชันมีเฉพาะในบางตลาดเทานั้น
คำเตือน
เริ่มตนใชงาน
Volvo On Call - การบริการของระบบจะทำงานในบริเวณที่คูคาของ Volvo On
Call มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนทีท่ ี่ครอบคลุม และในตลาดที่มี Volvo On Call
ในลักษณะเดียวกันกับโทรศัพทมือถือ สัญญาณรบกวนโดยรอบหรือสัญญาณที่
ไมแรง อาจทำใหไมสามารถเชื่อมตอได อยางเชน ในพื้นที่มีประชากรไมหนาแนน
เปนตน
สำหรับขอความเตือน, ขอความสำคัญ และหมายเหตุสำหรับบริการ Volvo On
Call โปรดดูสัญญาการเปนสมาชิก Volvo On Call รวมถึงคูมือสำหรับเจาของรถ
Sensus Navigation* - ชวยใหทานสามารถใหความสนใจกับถนนไดอยางเต็มที่
และตองแนใจวาทานใชสมาธิอยูกับการขับขีอ่ ยูตลอดเวลา ปฏิบัติตามกฎจราจร
และขับขี่อยางมีสติอยูเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศหรือชวงเวลาของปอาจสงผล
ตอสภาพถนน ความเชื่อถือไดของคำแนะนำบางรายการอาจลดนอยลง
ภาพรวม, ภายนอก
ฝากระโปรงหลัง - โปรดระลึกไวอยูเสมอวาจะมีความเสี่ยงตอการถูกหนีบเมื่อ
เปด/ปดฝากระโปรงหลัง ตรวจสอบวาไมมีผูใดอยูใกลกับฝากระโปรงหลัง
เนื่องจากการหนีบอาจสงผลตอเนื่องที่รายแรงได ใชงานฝากระโปรงหลังอยาง
ระมัดระวังเสมอ
การล็อค/การปลดล็อคแบบไมใชกุญแจ* - ตรวจสอบวาไมมีเด็กหรือผู
โดยสารรายอื่นที่เสี่ยงตอการถูกหนีบเมื่อปดกระจกประตูทั้งหมดโดยใชกุญแจ
รีโมทคอนโทรลหรือการเปดแบบไมใชกุญแจ* ดวยมือจับประตู
ภาพรวม, ภายใน
ถารถไมมีสวิตชสำหรับสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของถุงลมนิรภัยผูโดยสารติดตั้ง
อยู แสดงวาถุงลมนิรภัยผูโดยสารจะพรอมทำงานอยูตลอดเวลา หามใชทนี่ ั่ง
สำหรับเด็กแบบหันไปทางดานหลังบนที่นั่งผูโดยสารดานหนาเมื่อเปดใชงานถุง
ลมนิรภัยไว เมื่อมีผูโดยสารที่นั่งหันหนาไปทางดานหนา (ทั้งเด็กและผูใหญ) นั่ง
อยูบนที่นั่งผูโดยสารดานหนา จะตองเปดใชงานถุงลมนิรภัยสำหรับผูโดยสาร
เสมอ หามใสวัตถุใดๆ ที่ดานหนาหรือดานบนเหนือแผงคอนโซลที่มีถุงลมนิรภัย
ติดตั้งอยู
เมื่อออกจากรถตองนำ กุญแจรีโมตคอนโทรล ติดตัวไปดวยเสมอ รวมทั้งตรวจ
สอบใหแนใจวาระบบไฟฟาของรถอยูในโหมด 0 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีเด็กอยู
ในรถ
ตองใช เบรกจอดรถ ทุกครั้ง เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน การเขาเกียรหรือเขา
เกียรตำแหนง P ในระบบเกียรอัตโนมัติจะไมเพียงพอตอการทำใหรถหยุดนิ่งกับที่
ไมวาในสถานการณใดๆ
ที่นั่งดานหนาแบบปรับดวยระบบไฟฟา
ปรับตำแหนงที่นั่งคนขับกอนออกรถ หามปรับในขณะทีก่ ำลังขับขี่อยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวา ที่นั่งอยูในตำแหนงล็อคแลว เพื่อไมใหเกิดการบาดเจ็บในกรณีที่เบรก
กะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุ
ดวยระยะหางจากรถคันอื่นที่เหมาะสม และเปนไปตามกฎจราจรและขอบังคับที่มี
ผลใชอยูเสมอ คนขับเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการเบรกและการบังคับรถ
กอนที่จะใชรถ ขอแนะนำใหทานอานขอมูลในสวนตางๆ ทุกสวนในคูมือสำหรับ
เจาของรถที่เกี่ยวของกับระบบสนับสนุนคนขับที่มีอยูในรถกอน
การพับพนักพิงของที่นั่งดานหลัง
ตรวจสอบวาพนักพิงล็อคอยางถูกตองหลังจากที่มีการปรับขึ้นหรือปรับเอนลง
รวมทั้งตรวจสอบวาพนักพิงศีรษะล็อคอยางถูกตองหลังจากที่มีการปรับยกขึ้น
ดวยเชนกัน
ระบบชวยจอด (Park Assist)
ระบบชวยนำทางขณะจอด เปนการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับคนขับ แตอาจไม
สามารถรับมือกับสถานการณบางอยางได ระบบนี้มีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือคน
ขับในระหวางการจอดแนวขนานและการจอดเขาซองเทานั้น คนขับเปนผูรับผิด
ชอบอยางเต็มที่ตอการจอดรถอยางปลอดภัย และทำการเบรกเมื่อจำเปน การ
สแกนอาจไมสามารถตรวจจับวัตถุที่วางอยูลึกภายในชองจอดรถได คนขับเปน
ผูรับผิดชอบในการประเมินวาชองจอดรถที่ระบบชวยนำทางขณะจอดเสนอให
เหมาะสมสำหรับการจอดหรือไม
กลองชวยจอด เปนการชวยเหลือเพิ่มเติมสำหรับคนขับในระหวางการจอดรถ
ระบบนี้ไมสามารถทดแทนความระมัดระวังและการตัดสินใจของคนขับได กลองมี
จุดบอดที่อาจตรวจไมพบสิ่งกีดขวาง โปรดใชความระมัดระวังเมื่อมีผูคนหรือสัตว
เลี้ยงอยูในบริเวณใกลกับรถ โปรดระลึกไวเสมอวาดานหนาของรถอาจเคลื่อนที่
เขาหาการจราจรที่วิ่งเขามาในระหวางการเลื่อนรถเขาจอด
กอนที่จะใชรถ ขอแนะนำใหทานอานขอมูลในสวนตางๆ ทุกสวนในคูมือสำหรับ
เจาของรถที่เกี่ยวของกับระบบสนับสนุนคนขับที่มีอยูในรถกอน
ระบบควบคุมสภาพอากาศของหองโดยสาร
หามไมใหผูโดยสารที่ไมมีความรูสึกตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือผูโดยสารที่
มีปญหาในการควบคุมที่นั่งแบบมีการทำความรอน ใชที่นั่งแบบมีการทำความ
รอน* มิฉะนั้นอาจทำใหผูโดยสารเกิดการเจ็บปวดจากความรอนได
การปรับสภาพลวงหนาสามารถเริ่มทำงานโดยผานทางตัวตั้งเวลาที่ตั้งคาไว
ลวงหนาเปนเวลานานแลวได หามใชการปรับสภาพลวงหนาถารถมีชุดทำความ
รอน* ติดตั้งอยู
•
•
•
ในพื้นที่ภายในอาคารที่ไมมีการระบายอากาศ ถาชุดทำความรอนเริ่มทำงาน
จะมีการปลอยแกสไอเสียออกมา
ในที่ซึ่งมีวัสดุทสี่ ามารถระเบิดหรือลุกไหมไดอยูใกลๆ น้ำมันเชื้อเพลิง, แกส,
หญาที่ขึ้นสูง, ฝุนจากการเลื่อย และอื่นๆ อาจลุกไหมได
เมื่อมีความเสี่ยงที่ทอระบายไอเสียของชุดทำความรอนจะถูกปดกั้นไว เชน
หิมะหนาภายในซุมลอหนาดานขวาอาจปดกั้นการระบายอากาศของชุดทำ
ความรอนได
จุดตอ
ใชอุปกรณไฟฟาเสริมที่ไมชำรุดเสียหายและไมมีความผิดปกติใดๆ เทานั้น
อุปกรณไฟฟาเสริมจะตองมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย CE, UL หรือ
เครื่องหมายอื่นที่เทียบเทากัน
• อุปกรณไฟฟาเสริมจะตองมีพิกัดแรงดันไฟฟา 230 โวลต และ 50 Hz โดยมีขั้ว
ตอที่ออกแบบมาสำหรับซอคเก็ตจายไฟโดยเฉพาะ
• หามไมใหซอคเก็ตจายไฟ, ขั้วตอ หรืออุปกรณไฟฟาเสริมสัมผัสกับน้ำหรือสาร
เหลวอื่นๆ หามสัมผัสหรือใชงานซอคเก็ตจายไฟถาพบวามีการชำรุดเสียหาย
หรือซอคเก็ตจายไฟสัมผัสกับน้ำหรือสารเหลวอื่นๆ
• หามตอปลั๊กพวงสาย,อะแดปเตอร หรือสายตอเขากับซอคเก็ตจายไฟ
เนื่องจากอุปกรณเหลานี้อาจทำใหคุณสมบัติดานความปลอดภัยของซอคเก็ต
จายไฟไมสามารถทำงานได
• ซอคเก็ตจายไฟจะมีฝาปดปองกัน เพื่อใหแนใจไดวาไมมีสิ่งใดยื่นเขาไปภายใน
หรือทำใหซอคเก็ตจายไฟไดรับความเสียหาย ซึ่งทำใหฝาปดปองกันไม
สามารถทำงานตามที่ออกแบบไวได หามทิ้งเด็กไวในรถโดยไมมีผูดูแลในขณะ
ที่ซอคเก็ตจายไฟทำงานอยู
•
ระบบสนับสนุนคนขับ
ระบบสนับสนุนคนขับที่มีอยูในรถไดรับการออกแบบมาเพื่อใหความชวยเหลือ
เพิ่มเติมแกคนขับ แตอาจไมสามารถรับมือกับสถานการณทั้งหมดในสภาพการ
จราจร, สภาพอากาศ และสภาพถนนทุกรูปแบบได ระบบเหลานีจ้ ะไมสามารถ
เขามาแทนทีค่ วามระมัดระวังและการตัดสินใจของคนขับไดเลย คนขับเปนผูรับ
ผิดชอบในการทำใหแนใจไดถึงการขับขี่รถอยางปลอดภัย, ที่ความเร็วที่เหมาะสม,
คำสั่งเสียง
ผูขับตองรับผิดชอบทุกอยางในขณะขับรถเพื่อใหมีความปลอดภัยและปฏิบัติตาม
กฎจราจรอยูเสมอ
สำคัญ
ภาพรวม, ภายใน
จอแสดงผลบนกระจกหนา* ซึ่งเปนตัวฉายขอมูลลงบนกระจกหนาจะติดตั้งอยู
ในแผงคอนโซลหนา เพื่อหลีกเลี่ยงไมไดเกิดความเสียหายขึ้นกับกระจกครอบชุด
แสดงผล หามเก็บสิ่งของใดๆ ไวบนกระจกครอบ และตรวจสอบใหแนใจวาไมมี
สิ่งของใดๆ ตกลงไปที่บริเวณนั้น
จอแสดงผลสวนกลาง
เมื่อทำความสะอาดจอแสดงผลสวนกลาง ใหใชผาไมโครไฟเบอรที่ไมมีทราย
หรือสิ่งอื่นที่คลายคลึงกันติดอยู เมื่อทำความสะอาดจอแสดงผลสวนกลาง ให
ออกแรงกดบนจอแสดงผลเพียงเบาๆ เทานั้น การกดอยางแรงอาจทำใหจอแสดง
ผลไดรับความเสียหายได
หามฉีดน้ำยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิก์ ัดกรอนลงบนจอแสดงผลสวนกลาง หามใช
น้ำยาทำความสะอาดกระจก, น้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ, สเปรยอัดความดัน,
สารละลาย, แอลกอฮอล, แอมโมเนีย หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีสวนผสมของ
สารกัดกรอน หามใชผาขัด, กระดาษเช็ดมือ หรือกระดาษชำระ เนื่องจากสิ่งเหลา
นี้อาจทำใหจอแสดงผลเปนรอยได
การพับพนักพิงของที่นั่งดานหลัง
จะตองไมมีวัตถุใดๆ วางอยูบนเบาะนั่งดานหลังในขณะที่กำลังพับพนักพิงหลังลง
และเข็มขัดนิรภัยจะตองไมถูกคาดอยู
ที่วางแขน* บนที่นั่งตัวกลางจะตองอยูในตำแหนงรนเขา
สวิตชโยกทางดานขวา
ใบปดน้ำฝนในตำแหนงสำหรับการใหบริการ - กอนที่จะปรับใบปดน้ำฝนไป
ยังตำแหนงการใหบริการ ตองแนใจวาใบปดน้ำฝนไมเย็นจัดจนแข็งตัว ถาไดพับ
แขนปดน้ำฝนที่อยูในตำแหนงสำหรับการบริการขึ้นจากกระจกหนา จะตองพับ
กลับลงมาที่กระจกหนากอนทีจ่ ะสั่งงานการปด, การลาง หรือสั่งงานเซ็นเซอรวัด
ปริมาณน้ำฝน รวมถึงกอนที่จะขับขี่ดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหสีฝากระโปรงหนา
ถลอก
จุดตอ
ปลั๊กไฟ - การใชกำลังไฟฟาสูงสุดของปลั๊กไฟ 12 โวลตคือ 120 วัตต (10 แอมป)
ตอปลั๊ก
การใชกำลังไฟฟาสูงสุดของปลั๊กไฟ 230 โวลตคือ 150 วัตต
หมายเหตุ
ภาพรวม, ภายนอก
ฝากระโปรงหลังแบบสั่งงานดวยการเคลื่อนเทา - ถามีน้ำแข็ง, หิมะ, สิ่ง
สกปรก หรือสิ่งที่คลายคลึงกันเกาะอยูบนกันชนหลังเปนจำนวนมาก
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบอาจลดลง หรืออาจไมสามารถทำงานไดเลย
ดวยเหตุนี้ ใหตรวจสอบใหแนใจวาสะอาดอยูเสมอ
โปรดทราบวาฟงกชันสำหรับการเปดดวยการเคลื่อนเทา* ของฝากระโปรงหลังจะ
สามารถใชงานไดเมื่อใชรวมกับฟงกชันการล็อค/การปลดล็อค* โดยไมใชกุญแจ
เทานั้น
ใหระมัดระวังเกี่ยวกับความเปนไปไดที่ระบบอาจทำงานเมื่ออยูในเครื่องลางรถ
หรืออุปกรณที่คลายกัน ถาระยะหางจากรถของกุญแจรีโมตอยูภายในชวงทำงาน
สนามแมเหล็กไฟฟาและฉากกั้นอาจรบกวนการทำงานของฟงกชันการทำงาน
ตางๆ ของกุญแจรีโมตคอนโทรลได หลีกเลี่ยงการเก็บกุญแจรีโมตคอนโทรลไว
ใกลกับวัตถุที่เปนโลหะหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ, แท็บเล็ต
คอมพิวเตอรแล็ปท็อป หรือเครื่องชารจ - ควรมีระยะหางจากอุปกรณเหลานี้อยาง
นอย 10-15 ซม. (4-6 นิ้ว)
ภาพรวม, ภายใน
ในระหวางการสตารตขณะเย็น รอบเดินเบาของเครื่องยนตบางประเภทอาจสูง
กวาปกติอยางเห็นไดชัด อันเปนการทำงานเพื่อใหระบบไอเสียถึงอุณหภูมิการ
ทำงานปกติโดยเร็วเทาที่ทำได ซึ่งจะชวยลดการปลอยมลพิษในไอเสียและปองกัน
สภาพแวดลอม
จอแสดงผลบนกระจกหนา* - เมื่อฟงกชัน City Safety ทำงาน ขอมูลบนจอ
แสดงผลบนกระจกหนาจะถูกแทนที่ดวยภาพกราฟกสำหรับ City Safety ภาพ
กราฟกนี้จะติดสวางขึ้นถึงแมวาจะปดการทำงานของจอแสดงผลบนกระจกหนา
ไวก็ตาม
คนขับอาจมองเห็นขอมูลบนจอแสดงผลบนกระจกหนาไดนอยลง
ในกรณีอยางเชน ถาคนขับสวมแวนตาโพลารอยซ, ถาคนขับไมไดนั่งอยูตรงกลาง
ที่นั่งอยางถูกตอง, ถามีวัตถุใดๆ อยูบนกระจกครอบชุดแสดงผล หรือเมื่อสภาพ
แสงไมดี เปนตน การมองเห็นภาพไดไมชัดอาจทำใหมีอาการปวดศีรษะ และเกิด
ความเครียดขึ้นในระหวางการใชงานจอแสดงผลบนกระจกหนาได
06
พวงมาลัย
คอมพิวเตอรการเดินทาง - ถาวิธีการขับขี่เปลี่ยนแปลงไป อาจมีการเบี่ยงเบน
บางอยางเกิดขึ้นไดเมื่อทำการคำนวณระยะทางที่เดินทาง
ระบบควบคุมสภาพอากาศของหองโดยสาร
ไมสามารถเรงการทำความรอนหรือการทำความเย็นไดโดยการเลือกอุณหภูมิให
สูงขึ้นหรือต่ำลงกวาอุณหภูมิที่กำหนดไวจริง
การปรับสภาพลวงหนา - ประตูรถและกระจกประตูควรปดอยูในระหวางการ
ปรับสภาพลวงหนาของหองโดยสาร
จุดตอ
โมเด็มของรถ - โปรดทราบวาซิมการดที่ใชสำหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน
ทาง P-SIM ไมสามารถใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับซิมการดที่ใชสำหรับ
โทรศัพทได มิฉะนั้นจะไมสามารถทำการโทรที่เชื่อมตออยางถูกตองกับโทรศัพท
ได ดังนั้น โปรดใชซิมการดสำหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตซึ่งใชหมายเลข
โทรศัพทแยกกันหรือการดขอมูลที่ไมสามารถใชโทรศัพทได เพื่อใหไมสามารถ
รบกวนการทำงานของฟงกชันโทรศัพทได
อินเทอรเน็ต - ขอมูลจะไดรับการสงผาน (การรับ-สงขอมูล) เมื่อใชอินเทอรเน็ต
ซึ่งอาจทำใหมีคาใชจายเกิดขึ้น การเปดใชงานการโรมมิ่งขอมูลและฮอตสปอต
Wi-Fi อาจทำใหมีคาใชจายเพิ่มเติมได โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของทาน
เกี่ยวกับคาใชจายในการรับ-สงขอมูล เมื่อทำการดาวนโหลดโดยใชโทรศัพท โปรด
ตรวจสอบคาใชจายในการรับสงขอมูลอยางรอบคอบ
การดาวนโหลดขอมูลอาจสงผลตอบริการอื่นๆ ที่มีการสงขอมูล เชน วิทยุผาน
อินเทอรเน็ต เปนตน ถาพบวามีผลกระทบกับบริการอื่นๆ อยางมากจนไมสามารถ
ใชบริการนั้นได ทานสามารถหยุดการดาวนโหลดได หรืออาจจะปดหรือหยุดการ
ทำงานของบริการอื่นๆ ก็ไดเชนกัน เมื่อทำการดาวนโหลดโดยใชโทรศัพท โปรด
ตรวจสอบคาใชจายในการรับสงขอมูลอยางรอบคอบ
การอัพเดต - ถาระบบปฏิบัติการของโทรศัพทไดรับการอัพเดต การเชื่อมตอ
Bluetooth อาจหายไป ในกรณีนี้ ใหลบโทรศัพทออกจากรถแลวทำการเชื่อมตอ
ใหมอีกครั้ง
การใชอุปกรณที่เชื่อมตออยู
Apple CarPlay และ Android Auto - วอลโวจะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาในแอพ
CarPlay หรือ Android Auto
เพื่อใหสามารถติดตั้ง Android Auto ได รถจะตองมีพอรต USB สองพอรต (ฮับ
USB)* ติดตั้งอยู หากรถมีพอรต USB เพียงพอรตเดียว จะไมสามารถใชงาน
Android Auto ได
06
หมายเหตุ
43
TP 31613 (Thai), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising