Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence
XC90
EXCELLENCE
PI E L IKUM S
VÄLKOMMEN!
Šeit varat uzzināt par sava Volvo XC90 Excellence aizmugurējā sēdekļa funkcijām. Detalizētāka informācija ir pieejama automašīnā,
lietotnē un tīmeklī. Visi publicēšanas brīdī zināmie papildaprīkojuma veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā,
kur tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā viedtālruņu un planšetdatoru
lietotne (Volvo Manual). Lietotne ietver arī noteiktu funkciju video
pamācības.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība
attiecībā uz jūsu Volvo un tā izmantošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir
ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas
un praktiskas informācijas kopsavilkums. Varat pasūtīt arī iespiestu
īpašnieka rokasgrāmatu un tās pielikumu.
VADĪBAS DISPLEJS AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Vadības displejs ir uzstādīts tuneļkonsolē starp aizmugurējiem
sēdekļiem, un ar to vada sēdekļu funkcijas, kā arī dzērienu sildīšanu
un dzesēšanu.
Ekrāna pacelšana
–– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Ekrāns tiek automātiski pacelts un
ieslēgts.
Pēc noteikta laika apgaismojums tiek aptumšots. Pieskarieties
ekrānam, lai to atkal aktivizētu.
Ekrāna nolaišana
Ekrānu nolaiž manuāli:
–– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Spiediet, līdz ekrāns ir pilnīgi ievirzīts
tuneļkonsolē. Kad ekrānu nolaiž, tas tiek izslēgts.
NAVIGĀCIJA VADĪBAS DISPLEJĀ
Vadības displejs ir skārienjutīgs ekrāns, kas sastāv no dažādiem
skatiem. Pieskarieties ekrāna pogai, lai aktivizētu kādu funkciju vai
mainītu tās iestatījumus.
Taustiņi sākuma skatā
Kreisā un labā sēdekļa apsilde.
Glāžu turētāja apsilde/dzesēšana.
Kreisā un labā sēdekļa ventilācija.
Priekšējā pasažiera sēdekļa regulēšana, sēžot aizmugurējā sēdeklī.
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
Pēc noteikta laika vadības displejs tiek automātiski pārslēgts uz
sākuma skatu. Regulējot priekšējā pasažiera sēdekli, pieskarieties
krustiņam, lai atgrieztos sākuma skatā.
AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA REGULĒŠANA
Automašīnas aizmugurējos sēdekļus var regulēt, izmantojot vadības
slēdžus sēdekļu sānos.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu, regulējot vadības slēdzi uz
priekšu/atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekli, noregulējot vadības slēdža aizmugurējo
daļu uz augšu/uz leju. Pārvietojiet sēdekli uz priekšu/atpakaļ, regulējot vadības slēdzi uz priekšu/atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekļa sēdvirsmas priekšmalu, noregulējot
vadības slēdža priekšējo daļu uz augšu/uz leju.
Masāžas, sānu atbalsta, gurnu atbalsta un sēdekļa apakšdaļas izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz priekšu/atpakaļ/uz
augšu/uz leju). Sēdekļus var regulēt, kamēr automašīna darbojas, un
noteiktu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad automašīna nedarbojas.
Sēdekļus var regulēt arī kādu laiku pēc automašīnas izslēgšanas.
Sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds priekšmets bloķē sēdekļu kustību. Ja tā notiek, aizvāciet šo priekšmetu un
pārvietojiet sēdekli vēlreiz.
Lai noregulētu miega/komforta pozīciju, vispirms sēdeklis var būt
nedaudz jāpārvieto uz priekšu.
SĒDEKĻA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Lai pielāgotu gurnu atbalsta, atzveltnes sānu atbalsta, sēdekļa
sēdvirsmas garuma un masāžas iestatījumus, izmantojiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi sēdekļa sānos. Ar daudzfunkcionālo vadības
slēdzi veiktie iestatījumi ir redzami vadības displejā. Displejā tiek rādīti
tikai viena sēdekļa iestatījumi.
1. Paceliet vadības displeju.
2. Aktivizējiet sēdekļa regulēšanu, pagriežot vai nospiežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi jebkurā virzienā. Vadības displejā tiek
atvērts sēdekļa iestatījumu skats.
3. Atlasiet vajadzīgo funkciju vadības displejā, pieskaroties displejam
vai pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi uz augšu/uz leju.
4. Mainiet iestatījumu, nospiežot vadības slēdzi vajadzīgajā virzienā.
Masāža
Pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju,
izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi, lai aktivizētu
masāžas funkciju. Masāžas funkciju nevar lietot, kamēr
automašīna ir izslēgta.
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
Iesl./Izsl.: izvēlieties Iesl. vai Izsl., lai aktivizētu/deaktivizētu masāžas funkciju.
Programma 1–5: ir pieejamas piecas iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties 1 (Viļņojoša),
2 (Pieaugoša), 3 (Papildu), 4 (Gurnu) un 5 (Plecu).
Intensitāte: izvēlieties zemu, normālu vai augstu.
Ātrums: izvēlieties lēnu, normālu vai ātru.
Sānu atbalsts
Lai aktivizētu atzveltnes sānu atbalsta regulēšanu,
pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
• Lai palielinātu sānu atbalstu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
• Lai samazinātu sānu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
Gurnu atbalsts
Lai aktivizētu gurnu atbalsta regulēšanu, pieskarieties
ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo
vadības slēdzi.
• Lai pārvietotu gurnu atbalstu uz augšu/uz leju, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņu
uz augšu/uz leju.
• Lai palielinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa priekšdaļu.
• Lai samazinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
Sēdekļa sēdvirsmas izvirzīšana
Lai aktivizētu sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšanu,
pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
• Lai izvirzītu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
• Lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA SĒDEKĻA REGULĒŠANA, SĒŽOT AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Sēžot aizmugurējā sēdeklī, var noregulēt priekšējā pasažiera sēdekļa
garenisko pozīciju un atzveltnes slīpumu. Lai mainītu priekšējā pasažiera sēdekļa iestatījumus, izmantojiet vadības displeju.
1. Pieskarieties ekrāna pogai.
2. Tiek atvērts jauns skats, un var regulēt sēdekļa garenisko pozīciju un atzveltnes slīpumu.
3. Pieskarieties krustiņam, lai atgrieztos sākuma skatā.
Atzveltnes slīpuma regulēšana
• Lai nolocītu atzveltni uz priekšu, pieskarieties augšējai kreisajai
bultiņai.
• Lai atlocītu atzveltni atpakaļ, pieskarieties augšējai labajai bultiņai.
Gareniska regulēšana
• Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu, pieskarieties apakšējai kreisajai
bultiņai.
• Lai pārvietotu sēdekli atpakaļ, pieskarieties apakšējai labajai bultiņai.
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu komfortu aukstā laikā.
Sēdekļu apsildi vada no vadības displeja.
–– Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa
taustiņam, lai pārslēgtu četrus līmeņus: izslēgta,
augsta, vidēja un zema. Taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai izžāvētu mitru apģērbu.
–– Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa
pogai, lai pārslēgtu trīs pozīcijas: augsta, vidēja un
zema. Taustiņš rāda iestatīto pozīciju.
PLANŠETDATORA TURĒTĀJS*
Priekšējā sēdekļa galvas balsta aizmugurē atrodas turētājs, kurā var
ievietot vairumu planšetdatoru.
Ievietojiet planšetdatoru turētājā:
1. Nospiediet mēlīti uz leju un salokiet to uz priekšu pret galvas
balstu, lai atvērtu pārsegu.
2. Iebīdiet planšetdatoru turētājā un aizveriet pārsegu.
Izņemiet turētāju no tā kronšteina:
1. Nospiediet pogu fiksētās daļas apakšpusē galvas balstā.
2. Velciet turētāju atpakaļ/uz augšu.
STIPRINĀJUMA PUNKTI BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM
Automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdeklīšu stiprinājuma punktiem
aizmugurējās rindas sēdekļos.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz
priekšu vērstiem bērnu sēdeklīšiem.
1. Bīdiet sēdekli uz priekšu un nolokiet atzveltni uz priekšu, lai
piekļūtu stiprinājuma punktam.
2. Lai pareizi uzstādītu sēdeklīti, noteikti ievērojiet ražotāja montāžas
norādījumus.
GALDIŅU ATLOCĪŠANA
Zem elkoņbalsta aizmugurējā sēdeklī ir divi galdiņi, ko var atlocīt pāri
aizmugurējiem sēdekļiem.
1. Pilnīgi atveriet elkoņbalsta pārsegu.
2. Izceliet galdiņu no elkoņbalsta, izmantojot ādas mēlīti, un izvelciet
galdiņu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
3. Nolokiet galdiņu pāri sēdeklim un bīdiet to uz sāniem.
Atkārtojiet šīs darbības pretējā secībā, lai atkal salocītu galdiņu.
AUKSTUMKASTE
Aizmugurējā sēdeklī aiz elkoņbalsta atrodas ledusskapis, kurā ir vieta
divām pudelēm un komplektā iekļautajām kristāla glāzēm.
• Lai atvērtu ledusskapi, nospiediet taustiņu virs pārsega.
• Ledusskapī ir vadības slēdzis temperatūras iestatīšanai.
Dzesēšanas funkcija ir aktīva, kad automašīna darbojas vai kad
automašīna ir iestatīta aizdedzes pozīcijā II.
SILTI UN AUKSTI DZĒRIENI
Elkoņbalsta priekšā ir divi krūžu/glāžu turētāji, kā arī sildošs/dzesējošs turētājs, piemēram, tējas pudelei/kafijas krūzei.
–– Nospiediet pārsegu, lai atvērtu turētāju. Sildīšanu vai dzesēšanu
vada no vadības displeja. Zilas gaismas diodes norāda, ka ir
aktīva dzesēšana; sarkanas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva
sildīšana.
Apsildi vai dzesēšanu var aktivizēt, kad automašīna darbojas vai ir
iestatīta aizdedzes pozīcijā II.
–– Vairākkārt pieskarieties pogai vadības displejā, lai
pārslēgtu abas funkcijas: dzesēšana un apsilde.
Taustiņš rāda iestatīto pozīciju.
USB PORTI UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAS
USB porti: divi USB porti atrodas zem elkoņbalsta aizmugurējā
sēdeklī. Divi USB porti ir arī ekrāna kronšteinos*, kas atrodas
priekšējo sēdekļu galvas balstu aizmugurē. Portus var izmantot,
piemēram, lai uzlādētu mobilo tālruni vai planšetdatoru.
Šos USB portus nevar izmantot multivides atskaņošanai automašīnas audiosistēmā.
Elektrības kontaktligzdas: zem aizmugurējā sēdekļa elkoņbalsta
atrodas viena 12 V un viena 230 V kontaktligzda.
230 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem,
kuriem ir nepieciešama 230 V strāva, piemēram, lādētājiem vai
klēpjdatoriem.
–– Pievienojiet piederuma savienotāju. Atvienojiet piederumu, atvienojot savienotāju.
12 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem
ir nepieciešama 12 V strāva, piemēram, mūzikas atskaņotājiem vai
mobilajiem tālruņiem.
–– Izņemiet cigarešu piesmēķētāju no ligzdas un pievienojiet
piederuma savienotāju. Kad kontaktligzda netiek lietota, atvienojiet piederuma savienotāju un ievietojiet atpakaļ cigarešu
piesmēķētāju.
Lai USB portiem un elektriskajām kontaktligzdām tiktu pievadīta
strāva, automašīnas elektrosistēmai ir jāatrodas vismaz aizdedzes
pozīcijā I.
GLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Priekšējo sēdekļu galvas balstu aizmugurē atrodas turētāji
planšetdatoriem*.
Starp sēdekļiem zem elkoņbalsta atrodas glabāšanas nodalījums.
Durvju malās atrodas pelnutrauki.
Durvju malās atrodas glabāšanas nodalījumi.
Priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurē ir glabāšanas kabatas.
Tuneļkonsoles sānos ir glabāšanas kabatas.
Sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā ir neliela kabatiņa.
ROKTURIS BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ
Automašīna ir aprīkota ar tumsā spīdošu rokturi bagāžas nodalījuma
durvju iekšpusē. To var izmantot, lai ārkārtas situācijā atvērtu
bagāžas nodalījuma durvis no iekšpuses.
–– Velciet rokturi uz leju, lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis.
Pēc lietošanas rokturis ir manuāli jāiespiež atpakaļ tā sākotnējā
pozīcijā.
SPECIĀLIE TEKSTI
Īpašnieka rokasgrāmatā un citās rokasgrāmatās
ir drošības norādījumi un visi brīdinājumi, svarīga
informācija un piezīmes, kas jāizlasa. Dažas
funkcijas ir pieejamas tikai noteiktos tirgos.
BRĪDINĀJUMS
Glabāšanas nodalījumi
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai citos
nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu savainot.
Aizmugurējo sēdekļu ventilācija
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja pasažieru
salonā ir pārāk zema temperatūra. Tā notiek, lai
sēdeklī sēdošajai personai nekļūtu pārāk auksti.
Planšetdatora turētājs*
Kad planšetdators ir ievietots turētājā, uz tā virsmas
ir jābūt aizsargplastmasai. Tā ir nepieciešama, lai
izvairītos no stikla lauskām sadursmes gadījumā.
Drošinātāji
Izdedzis drošinātājs ir noteikti jānomaina pret
tādas pašas krāsas un nominālā strāvas stipruma
drošinātāju. Nekādā gadījumā neuzstādiet
drošinātāju ar augstāku vērtību, nekā norādīts
īpašnieka rokasgrāmatas tabulā.
Ja kāds elektriskais komponents nedarbojas,
Silti un auksti dzērieni
iespējams, īslaicīgas pārslodzes dēļ ir izdedzis
Pudeles, termokrūzes, glāzes un krūzes braukša- drošinātājs. Informāciju par drošinātājiem skatiet
nas laikā varat novietot turētājā vai ledusskapī.
automašīnas parastajā īpašnieka rokasgrāmatā.
Aizmugurējo sēdekļu apsilde
Strāvas izvade
Sēdekļu apsildes vadības slēdzi nedrīkst lietot
12 V kontaktligzdas maksimālā strāvas jauda ir
personas, kurām nejutības dēļ ir grūti sajust
120 W, un 230 V kontaktligzdas maksimālā jauda
temperatūras palielinājumu vai citu iemeslu dēļ ir
ir 150 W.
grūti lietot vadības slēdžus. Šis ierobežojums ir
paredzēts, lai nepieļautu apdedzināšanos.
Stiprinājuma punkti bērnu sēdeklīšiem
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo siksnu
stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri galvas
balsta kāju atvērumam. ja tas nav iespējams,
ievērojiet sēdekļa ražotāja ieteikumu.
Rokturis bagāžas nodalījumā
Gādājiet, lai salona un bagāžas nodalījuma
durvis būtu aizslēgtas un bērni nevarētu piekļūt
atslēgām. Bez uzraudzības atstāti bērni var sevi
ieslēgt salonā un gūt traumas.
Karstās dienās temperatūra automašīnā var
strauji pieaugt, un augstas temperatūras
iedarbība var izraisīt smagas traumas un nāvi. Tā
sevišķi apdraud mazus bērnus.
SVARĪGI
Navigācija vadības displejā
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem,
jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Ņemiet vērā
Aukstumkaste
Lai ledusskapis darbotos optimāli, tam ir nepieciešama brīva gaisa cirkulācija. Tādēļ bagāžas
nodalījumā pie ledusskapja gaisa ieplūdes
atveres jāatstāj vismaz 5 cm brīva telpa.
Temperatūras iestatījums var būt jāpielāgo
atkarībā no apkārtējās temperatūras. Straujai
temperatūras pazemināšanai ir ieteicama maksimālā pozīcija.
Tā kā ledusskapja apakšdaļā ir negatīva
temperatūra, kas nepieciešama straujākai
atdzesēšanai, dažkārt var veidoties kondensāts,
kas ir jānoslauka. Optimālai žāvēšanai/tīrīšanai ir
jāizņem caurspīdīgais pudeles turētājs.
Aizmugurējo sēdekļu ventilācija
Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju. Ilgstošai
lietošanai ieteicams zems līmenis.
TP 26881 (Latvian) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising