Volvo | XC90 Twin Engine | Quick Guide | Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Šajā Quick Guide rokasgrāmatā ir aprakstītas vairākas Volvo automašīnas funkcijas. Plašāka īpašnieka informācija ir pieejama automašīnā, lietotnē un tīmeklī.
Automašīnas
centrālais
displejs
Īpašnieka rokasgrāmatu var skatīt automašīnas vidējā
displejā, un tai var piekļūt augšējā skatā.
Mobilā lietotne
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā viedtālruņu un
planšetdatoru lietotne (Volvo Manual). Lietotne ietver arī
noteiktu funkciju video pamācības.
Volvo atbalsta
vietne
Volvo atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas
rokasgrāmatas un instrukciju videoklipi, kā arī papildu
informācija un palīdzība attiecībā uz jūsu Volvo un tā
izmantošanu.
Rokasgrāmatā Quick Guide papildaprīkojums ir apzīmēts ar zvaigznīti (*).
Drukātā
informācija
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas
pielikums, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un
specifikācijām, kā arī svarīgas un praktiskas informācijas
kopsavilkums. Drukāto īpašnieka rokasgrāmatu un tās
pielikumu var pasūtīt.
01. DARBA SĀKŠANA
Šeit ir sniegta informācija, kas ļaus uzzināt par dažām no Volvo pamatfunkcijām. Varat lasīt par tālvadības atslēgu, automašīnas trim displejiem, dzinēja iedarbināšanu, kā arī izslēgšanu u.c. Šeit ir ietverta arī informācija par sēdekļu un klimata kontroles
sistēmas vadību un regulēšanu.
02. AR HIBRĪDA AKUMULATORU SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA
Šeit ir sniegta informācija par hibrīda akumulatora uzlādes sākšanu un beigšanu.
03. BRAUKŠANA UN VADĪTĀJA ATBALSTS
Šeit ir sniegta informācija par braukšanas režīmiem un dažādām vadītāja atbalsta funkcijām, piemēram, kruīzkontroli, Park
Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* un City Safety.
04. INSTRUMENTI UN VADĪBAS SLĒDŽI
Šeit ir sniegta informācija par lukturu un stiklu tīrītāju vadību, kā arī vadītāja infocentra un balss vadības izmantošanu.
05. SAVIENOJUMS, IZKLAIDE UN ATBALSTS
Atrodoties savā Volvo, varat pievienoties ārpasaulei un piekļūt informācijai, izklaidei un atbalstam. Šajā sadaļā ir ietverta informācija par tālruņa pievienošanu Volvo, interneta pieslēguma izveidi un lietotņu izmantošanu.
06. SPECIĀLIE TEKSTI
Teksti Brīdinājums, Svarīgi un Piezīme, kas ir jāizlasa.
01
TĀLVADĪBAS ATSLĒGAS TAUSTIŅI
Nospiežot vienreiz, tiek aizslēgtas durvis un aizmugures
durvis, kā arī aktivizēta signalizācija1. Nospiežot un turot,
vienlaikus aizver panorāmas jumtu* un visus sānu logus.
Nospiežot vienreiz, atslēdz pasažieru salona durvis un
bagāžas nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju.
Nospiežot un turot, vienlaikus atver visus sānu logus.
Nospiežot vienreiz, atslēdz bagāžas nodalījuma durvis un
deaktivizē signalizāciju tikai tām. Nospiežot un turot, atver
vai aizver elektriski vadāmās* bagāžas nodalījuma durvis.
1
Papildaprīkojums noteiktos tirgos.
Trauksmes funkciju lieto ārkārtas situācijā, lai pievērstu
uzmanību. Vienu reizi nospiežot un turot vismaz 3 sekundes
vai arī 3 sekunžu laikā nospiežot divreiz, tiek aktivizēti pagrieziena rādītāji un skaņas signāls. Šī funkcija tiek
automātiski deaktivizēta pēc aptuveni 3 minūtēm vai, pēc
funkcijas aktivizēšanas vismaz 5 sekundes turot nospiestu
to pašu taustiņu.
BEZATSLĒGAS AIZSLĒGŠANAS/ATSLĒGŠANAS
FUNKCIJAS LIETOŠANA*
Lai aizslēgtu vai atslēgtu automašīnu, tālvadības atslēgai ir jāatrodas, piemēram, jūsu kabatā. Tālvadības atslēgai jāatrodas aptuveni
1,5 metru rādiusā ap automašīnas sāniem vai aptuveni 1 metra
rādiusā ap aizmugures durvīm (skatiet attēlu).
Automašīnas atslēgšana un signalizācijas izslēgšana
1. Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju rokturi vai nospiediet
gumijas spiedplāksni, kas atrodas zem aizmugures durvju roktura.
Atslēgšana ir pabeigta, kad divreiz iemirgojas automašīnas avārijas gaismas signāls un nodziest vējstiklā esošais aizslēgšanas
indikators.
2. Atveriet durvis vai aizmugures durvis.
Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana
1. Aizveriet visas pasažieru salona durvis. Aizmugures durvis var
atvērt aizslēgšanas laikā ar sānu durvju rokturiem.
2. Pieskarieties atzīmētajai virsmai virzienā uz aizmuguri vai ārējo
durvju roktura ārpusei, vai pirms aizmugures durvju aizvēršanas
nospiediet to apakšmalā esošo aizslēgšanas pogu. Aizslēgšana
ir pabeigta, kad vienreiz iemirgojas automašīnas avārijas gaismas
signāls un sāk mirgot vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators.
01
01
ELEKTRISKI REGULĒJAMA* PRIEKŠĒJĀ
SĒDEKĻA IESTATĪŠANA
Noregulējiet atzveltnes slīpumu, nospiežot vadības slēdzi uz priekšu/
atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekli, nospriežot vadības slēdža aizmugurējo
daļu uz augšu/uz leju. Pārvietojiet sēdekli uz priekšu/atpakaļ, nospiežot vadības slēdzi uz priekšu/atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekļa priekšējo malu, nospriežot vadības slēdža
priekšējo daļu uz augšu/uz leju.
Mainiet gurnu atbalstu, nospiežot taustiņu uz augšu/uz leju/uz
priekšu/atpakaļ.
Masāžas*, sānu atbalsta*, gurnu atbalsta* un sēdekļa apakšdaļas izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības
slēdzi*.
1. Aktivizējiet sēdekļa iestatījumus, pagriežot vadības slēdzi uz
augšu/uz leju. Vidējā displejā tiek atvērts sēdekļa iestatījumu
skats.
2. Vidējā displejā atlasiet vajadzīgo funkciju, pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi uz augšu/uz leju.
3. Mainiet iestatījumu, nospiežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi uz
augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.
Noteiktus iestatījumus var atlasīt arī tieši vidējā displejā, tam
pieskaroties.
PRIEKŠĒJĀ SĒDEKĻA ATMIŅAS FUNKCIJAS* LIETOŠANA
Atmiņas funkcijas vadības tastatūra atrodas uz vienām vai abām
priekšējām durvīm.
Saglabājiet iestatījumu
1. Iestatiet sēdekli, sānu spoguļus un vējstikla displeju* vajadzīgajā
pozīcijā.
2. Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet taustiņu M un atlaidiet.
Taustiņā iedegas indikators.
3. Trīs sekunžu laikā nospiediet atmiņas taustiņu 1, 2 vai 3. Kad
noregulētā pozīcija ir saglabāta atlasītajā atmiņas taustiņā, atskan
skaņas signāls un nodziest taustiņa M gaismas indikators.
Saglabāta iestatījuma izmantošana
Kad durvis ir atvērtas: Nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem un
atlaidiet.
Kad durvis ir aizvērtas: turiet nospiestu vienu no atmiņas taustiņiem, līdz tiek sasniegta saglabātā pozīcija.
01
01
AIZMUGURĒJO SĒDEKĻU GALVAS BALSTU NOLOCĪŠANA
Nolaišanas laikā nodrošiniet, lai atzveltnes ar galvas balstiem
nesaskartos ar priekšā esošo sēdekļu atzveltnēm. Lai varētu nolaist
atzveltnes, vispirms var būt jānoregulē priekšējie un aizmugurējie
sēdekļi.
Otrās sēdekļu rindas vidējā sēdvieta
1. Nolokiet galvas balstu manuāli, nospiežot pogu, kas atrodas starp
atzveltni un galvas balstu. Vienlaikus spiediet galvas balstu uz leju.
2. Velciet vidējās sēdvietas jostu uz augšu/uz priekšu, vienlaikus
nolokot.
Otrās sēdekļu rindas ārējās sēdvietas
–– Pavelciet uz augšu ārējo sēdvietu sānos esošo rokturi, vienlaikus
nolokot. Galvas balsts tiek automātiski nolocīts.
Trešā sēdekļu rinda
–– Pavelciet atzveltnes augšpusē esošo rokturi uz augšu/uz priekšu.
Nolokiet atzveltni uz priekšu. Galvas balsts tiek automātiski
nolocīts.
Josta/rokturis jāpavelk uz augšu, vienlaikus paceļot otro sēdekļu
rindu. Celiet atzveltnes, līdz fiksators nofiksējas. Galvas balstus var
izvilkt manuāli.
IEKĀPŠANA TREŠAJĀ SĒDEKĻU RINDĀ/
IZKĀPŠANA NO TĀS
1. Otrās sēdekļu rindas ārējām sēdvietām pavelciet uz atzveltnes
esošo rokturi uz augšu/uz priekšu.
2. Nolokiet atzveltni uz priekšu un bīdiet visu sēdekli uz priekšu.
Paceliet sēdekli vertikālā stāvoklī, vispirms bīdot sēdekli atpakaļ un
pēc tam paceļot atzveltni, līdz tā nofiksējas.
STŪRES REGULĒŠANA
Stūrei var noregulēt gan augstumu, gan dziļumu.
1. Pārvietojiet zem stūres esošo sviru uz leju, lai atbrīvotu stūri.
2. Noregulējiet stūri vajadzīgajā pozīcijā.
3. Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri vietā.
01
01
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA UN IZSLĒGŠANA
Iedarbināšanas laikā tālvadības atslēga netiek lietota fiziski, jo automašīna standarta versijā ir aprīkota ar bezatslēgas iedarbināšanas
atbalstu (Pasīvā iedarbināšana (Passive Start)). Veicot bezatslēgas
iedarbināšanu, glabājiet atslēgu pasažieru salona priekšdaļā. Ja
automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas
funkciju (Pasīvā iekāpšana* (Passive Entry)), atslēgai pietiek atrasties
jebkurā vietā automašīnā, lai dzinēju varētu iedarbināt.
Iedarbināšana
1. Pārliecinieties, ka ir ieslēgta pārnesumu pārslēga pozīcija P vai N.
2. Nospiediet bremžu pedāli.
3. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā START un atlaidiet. Aizdedzes
slēdzis automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Pārnesumu pārslēga pozīcijas pārslēgšana
–– Pārnesumus var pārslēgt, pārvietojot ar atsperi nospriegoto
pārnesumu pārslēgu uz priekšu vai atpakaļ vajadzīgajā pārnesumā. Ieslēgtā pozīcija tiks attēlota vadītāja displejā.
Stāvēšanas pozīciju var ieslēgt ar pogu P, kas atrodas blakus pārnesumu pārslēgam. Pārslēdziet no pozīcijas P pozīcijā R vai D, divreiz
nospiežot pārnesumu pārslēgu uz priekšu vai atpakaļ.
Bremžu pozīcijā B (kuru var ieslēgt jebkurā laikā, kad automašīna atrodas kustībā) dzinējs bremzē automašīnu un uzlādē hibrīda
akumulatoru, kad tiek atlaists gāzes pedālis.
Izslēgšana
–– Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā STOP un atlaidiet. Aizdedzes
slēdzis automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
STĀVBREMZES LIETOŠANA
Stāvbremzes aktivizēšana
–– Pavelciet tuneļkonsolē esošo stāvbremzes sviru uz
augšu. Kad stāvbremze ir aktivizēta, vadītāja displejā
izgaismojas simbols. Pārliecinieties, ka automašīna stāv
uz vietas.
Manuāla deaktivizēšana
1. Nospiediet bremžu pedāli.
2. Spiediet stāvbremzes vadības slēdzi uz leju.
Izslēdzas automātiski
1. Piesprādzējiet drošības jostu un iedarbiniet dzinēju.
2. Pārslēdziet pārnesumu pārslēgu pozīcijā D vai R un
nospiediet akseleratora pedāli.
Izmantojot funkciju "Automātiska bremzēšana stāvot" (Auto
Hold), bremžu pedāli var atlaist, saglabājot bremzēšanas
spēku, piemēram, kamēr automašīna ir apturēta pie luksofora. Kad atkal tiek nospiests akseleratora pedālis, bremzes
tiek atlaistas.
–– Nospiediet tuneļkonsolē esošo taustiņu, lai aktivizētu/
deaktivizētu šo funkciju.
Automātiskā automašīnas mazgāšana
Pirms dzinēja izslēgšanas: Deaktivizējiet funkciju Auto Hold un
"Stāvbremzes automātiska ieslēgšana" (vidējā displeja augšējā
skatā atlasiet Iestatījumi > My Car > Elektriskā stāvbremze >
Automātiski aktivizēt stāvbremzi). Pēc tam ieslēdziet pārnesuma
pozīciju N.
Lai izslēgtu, turiet iedarbināšanas slēdzi pagrieztu pozīcijā STOP
vismaz 4 sekundes.
01
01
AUTOMAŠĪNAS TRĪS DISPLEJI
Vadītāja displejs
Centrālais displejs
Vējstikla displejs*
Vadītāja displejā ir redzama informācija par
automašīnu un braukšanu. Tajā atrodas
mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru
un brīdinājuma simboli. Pa kreisi atrodas
spidometrs, brauciena odometrs u.c. Vidū
var attēlot pulksteni, multivides atskaņotāju, navigācijas karti* u.c. Pa labi ir atrodas
tahometrs, ir redzams atlasītais piedziņas
režīms un lietotņu izvēlne, ko var aktivizēt ar
stūres labās puses vadības tastatūru. Var
atlasīt dažādus motīvus, lai mainītu vadītāja
displeja izskatu.
Lielāko daļu automašīnas pamatfunkciju
vada centrālajā displejā. Piemēram, šeit
vada klimata kontroles sistēmu, multivides
sistēmu un sistēmas atjauninājumus.
Vējstikla displejs papildina automašīnas
vadītāja displeju un projicē informāciju uz
vējstikla. Šī informācija ietver, piemēram,
ceļazīmju informāciju, informāciju par ātrumu
un navigāciju*, kā arī ienākošos tālruņa
zvanus. Vējstikla displeja opcijas, spilgtumu
un augstuma pozīciju var regulēt vidējā
displejā. Vējstikla displeju var aktivizēt vidējā
displejā.
01
NAVIGĀCIJA CENTRĀLAJĀ DISPLEJĀ
Funkciju skats
Sākuma skats
Lietotņu skats
Lai piekļūtu šim skatam, velciet no kreisās
puses uz labo2 pāri ekrānam. Šeit var
aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas
funkcijas, piemēram, Vējstikla displejs.
Tās var aktivizēt/deaktivizēt, tām vienreiz
pieskaroties. Dažas funkcijas tiek atvērtas
atsevišķā logā.
Ieslēdzot ekrānu, tiek attēlots sākuma
skats, no kura var piekļūt apakšskatiem
Navigācija, Multivide, Tālrunis un papildu
apakšskatam.
Pārvelciet no labās puses uz kreiso2 pāri
ekrānam, lai atvērtu skatu ar dažādām automašīnas lietotnēm, piemēram, FM radio un
CD*. Lai atvērtu lietotni, pieskarieties tai.
Lietotņu/funkciju skatā atlasītā lietotne/
funkcija tiek palaista attiecīgajā sākuma
skata apakšskatā. Piemēram, FM radio tiek
palaists apakšskatā Multivide.
Lai atgrieztos sākuma skatā, nospiediet
fizisko sākuma taustiņu, kas atrodas zem
ekrāna.
Izvēļņu struktūrā var atgriezties, nospiežot
fizisko sākuma taustiņu, kas atrodas zem
ekrāna.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām
ar stūri labajā pusē — velciet pretējā virzienā.
2
Lai izvērstu apakšskatu, pieskarieties tam.
Izvērstā režīmā apakšskatos ir redzama
plašāka informācija par funkciju/lietotni.
01
Statusa josla
Automašīnas notikumi tiek rādīti ekrāna augšdaļā esošajā statusa
joslā. Pa kreisi ir redzama informācija par tīklu/savienojumu; labajā
pusē atrodas ar multividi saistīta informācija, laiks un fona aktivitātes
indikators.
Augšējais skats
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā atrodas cilne, kas ļauj
atvērt augšējo skatu. Atveriet to, pieskaroties cilnei vai velkot pāri
ekrānam no augšas līdz apakšai. Augšējā skatā var piekļūt opcijām
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgrāmata un saglabātajiem automašīnas paziņojumiem.
Klimata rinda
Klimata rinda vienmēr ir redzama ekrāna apakšdaļā. Tajā var tieši
mainīt bieži lietotus klimata iestatījumus, piemēram, temperatūru,
sēdekļu apsildes un ventilatora līmeni. Pieskarieties
ekrāna
apakšdaļā, lai atvērtu klimata skatu ar citām iestatījumu opcijām.
AUTOMAŠĪNAS KLIMATA KONTROLE
Pasažieru salona priekšējās un aizmugures zonas klimata kontroles funkcijas var vadīt vidējā displejā, ar viduskonsoles fiziskajiem
taustiņiem un ar tuneļkonsoles aizmugurē esošajiem klimata vadības
slēdžiem. Dažas klimata funkcijas var vadīt arī ar balss vadību.
Noteikta informācija par klimatu vienmēr ir redzama ekrāna apakšdaļā klimata rindā. Dažus iestatījumus var veikt tieši klimata rindā.
Šo taustiņu lieto, lai atvērtu klimata skatu ekrāna
apakšdaļas centrā. Taustiņā redzamajā attēlā ir norādīti
aktivizētie klimata iestatījumi. Atveriet klimata skatu,
nospiežot pogu. Tiek parādīts attēlā redzamais skats.
Klimata skatā pieskarieties AUTO, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas, gaisa kondicionētāja un gaisa
sadales automātisku regulēšanu.
Temperatūras vadība pasažiera un vadītāja pusē.
Pieskarieties kreisās vai labās puses temperatūras
ikonai un atlasiet vajadzīgo temperatūru. Vadības ierīces
vienmēr tiek attēlotas ekrāna apakšdaļā, un temperatūru
var regulēt pat tad, kad klimata skats nav atvērts.
Lai sinhronizētu visu zonu temperatūru ar vadītāja puses
temperatūru, pieskarieties vadītāja puses temperatūras
ikonai un Sinhronizēt temperatūru.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsildes* un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces. Pieskarieties
sēdekļa vai stūres ikonai kreisajā vai labajā pusē, lai
attēlotu sēdekļu vai stūres vadības ierīces. Vairākkārt
pieskarieties attiecīgajai ikonai, lai atlasītu vajadzīgo
pozīciju.
01
01
SAGATAVOŠANAS DARBU IZMANTOŠANA
Sagatavošanas darbus var iestatīt mobilajā lietotnē Volvo On Call un
automašīnas vidējā displejā.
Veicot sagatavošanas darbus, pasažieru salons pirms braukšanas
tiek atdzesēts vai uzsildīts līdz komfortablai temperatūrai, tādējādi
arī samazinot nolietojumu un enerģijas patēriņu braukšanas laikā.
Iespējams veikt tiešo iedarbināšanu vai iestatīt sagatavošanas darbu
taimeri.
Dažādos gadījumos šī funkcija izmanto vairākas sistēmas. Aukstā
laikā stāvapsilde apsilda pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai. Karstā laikā ventilācija vai gaisa kondicionētājs atdzesē
pasažieru salonu. Var aktivizēt arī stūres, sēdekļu, vējstikla, aizmugurējā loga un sānu spoguļu elektrisko apsildi.
Tiešās iedarbināšanas sagatavošanas darbi:
1. Vidējā displejā atveriet klimata skatu, ekrāna apakšdaļā
pieskaroties
.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Atlasiet, vai sagatavošanas darbu laikā ir jāaktivizē sēdekļu un
stūres elektriskā apsilde, atzīmējot attiecīgo izvēles rūtiņu.
4. Pieskarieties Sagatavošanas darbi. Sagatavošanas darbi tiek
sākti, un poga izgaismojas.
Sagatavošanas darbu laika iestatīšana:
–– Atlasiet Stāvēšanas klimats > Pievienot taimeri un iestatiet
vajadzīgo datumu/dienu.
Lai sagatavošanas darbi varētu funkcionēt pilnībā, automašīnai jābūt
pievienotai elektrības kontaktligzdai (attiecas uz automašīnām ar
elektrisko sildītāju). Dažos tirgos tiek izmantots ar degvielu darbināms papildu sildītājs vai elektriskais sildītājs. Autorizētam Volvo
izplatītājam ir informācija par to, kādus sildītājus izmanto kuros
tirgos.
LABĀKA GAISA KVALITĀTE PASAŽIERU SALONĀ,
PATEICOTIES IAQS*
Gaisa kvalitātes sistēma IAQS ir daļa no Tīrās zonas salona
pakotnes (Clean Zone Interior Package)*, un tā ir pilnīgi automātiska sistēma, kas attīra pasažieru salona gaisu no piesārņotājiem,
piemēram, daļiņām, ogļūdeņražiem, slāpekļa oksīdiem un zemes
līmeņa ozona.
1. Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties sadaļai Iestatījumi.
2. Pieskarieties Klimats.
3. Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu
gaisa kvalitātes sensoru.
CENTRĀLĀ DISPLEJA TĪRĪŠANA
Atverot vadītāja durvis, tiek automātiski ieslēgts centrālais displejs.
Izslēdziet ekrānu pirms tīrīšanas.
1. Nospiediet un turiet sākuma taustiņu.
2. Noslaukiet ekrānu ar komplektā iekļauto mikrošķiedras drānu vai
līdzvērtīgas kvalitātes mikrošķiedras drānu. Tīriet, veicot nelielas
apļveida kustības. Vajadzības gadījumā viegli samitriniet tīrīšanas
drānu ar tīru ūdeni.
3. Aktivizējiet ekrānu, īsi nospiežot sākuma taustiņu.
Kad dzinējs ir izslēgts un tiek atvērtas vadītāja durvis, vidējais
displejs tiek izslēgts automātiski.
01
01
ELEKTRISKI VADĀMO* BAGĀŽAS NODALĪJUMA
DURVJU ATVĒRŠANA UN AIZVĒRŠANA
Atvēršanas iespējas
• Nospiediet un viegli pavelciet aizmugures durvju rokturi uz augšu.
• Nospiediet un turiet tālvadības atslēgas taustiņu
aizmugures durvju atvēršana.
, līdz sākas
• Nospiediet un turiet instrumentu paneļa taustiņu
stūrei), līdz aizmugures durvis sāk atvērties.
(blakus
• Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu kustību* triecienstieņa
virzienā zem tā kreisās malas3 un pēc tam atkāpieties vienu
soli atpakaļ (skatiet attēlu). Triecienstienim nedrīkst pieskarties.
Tālvadības atslēgai jāatrodas darbības rādiusā. Aktivizējot atvēršanu, atskan skaņas signāls.
Aizvēršanas iespējas
• Aizmugures durvju apakšējā mala: Nospiediet taustiņu
, lai automātiski aizvērtu aizmugures durvis, tās neaizslēdzot.
Nospiediet taustiņu
*, lai automātiski aizvērtu un aizslēgtu
gan aizmugures durvis, gan durvis.
• Nospiediet un turiet tālvadības atslēgas taustiņu
.
• Nospiediet un turiet instrumentu panelī esošo taustiņu
.
• Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu kustību* triecienstieņa
virzienā zem tā kreisās malas3 un pēc tam atkāpieties vienu soli
atpakaļ. Triecienstienim nedrīkst pieskarties. Tālvadības atslēgai
jāatrodas darbības rādiusā. Aktivizējot aizvēršanu, atskan skaņas
signāls.
Ja automašīna ir aprīkota ar slīdplāksni/izkliedētāju*, veiciet spērienam līdzīgo kustību
automašīnas aizmugurē, kreisās puses virzienā.
3
UZLĀDES KABEĻA GLABĀŠANA
Uzlādes kabelis un tā vadības bloks atrodas zem bagāžas
nodalījuma lūkas.
02
UZLĀDES KONTAKTLIGZDAS LŪKAS
ATVĒRŠANA UN AIZVĒRŠANA
1. Iespiediet uz iekšu lūkas aizmugurējo daļu un atlaidiet.
2. Atveriet lūku.
3. Pavelciet malā uzlādes kontaktligzdas pārsegu un nostipriniet to
turētājā, kas atrodas lūkas iekšpusē. Pārliecinieties, ka pārsega
gumijas siksna ir nolocīta uz leju, lai pārsegs nenokristu no
turētāja.
Aizveriet uzlādes kontaktligzdas lūku apgrieztā secībā.
UZLĀDES KABEĻA VADĪBAS BLOKS
uzlādes kabeli un tā vadības bloku lieto, lai uzlādētu automašīnas
hibrīda akumulatoru. Volvo iesaka lietot tādu uzlādes kabeli, kas
atbalsta temperatūras uzraudzību.
02
Uzlādes strāvas indikators. Izgaismotais simbols rāda atlasīto uzlādes strāvu. Dažādos tirgos maksimālā uzlādes strāva
var atšķirties.
Izgaismotais simbols rāda, ka uzlādes kabelis ir pievienots
230 V maiņstrāvas kontaktligzdai (kontaktligzdas spriegums
dažādos tirgos var atšķirties).
Taustiņš uzlādes strāvas palielināšanai.
Taustiņš uzlādes strāvas samazināšanai.
Izgaismotais simbols norāda, ka uzlādes kabelis ir pievienots automašīnai.
A
A
A
A
02
UZLĀDES SĀKŠANA
Hibrīda akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no izmantotās uzlādes
strāvas. Veicot automašīnas hibrīda akumulatora uzlādi, vadības
bloka dažādie indikatori rāda uzlādes statusu tās laikā un pēc tās
pabeigšanas.
Hibrīda akumulatora uzlādes laikā notiek arī automašīnas startera
akumulatora uzlāde.
1. Pievienojiet uzlādes kabeli 230V maiņstrāvas kontaktligzdai.
Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāju.
2. Vadības blokā iestatiet pareizu uzlādes strāvu (izmantotajai
230 V maiņstrāvas kontaktligzdai).
3. Noņemiet uzlādes roktura aizsargvāku un pēc tam pievienojiet
rokturi automašīnai. Uzlieciet uzlādes kontaktligzdas vāku stiprinājuma ierīcei, kas atrodas blakus lūkai, un uzlieciet uzlādes roktura
aizsargvāku uzlādes kontaktligzdas vākam. Uzlādes kabelis tiek
automātiski nofiksēts uzlādes kontaktligzdā, un uzlāde tiek sākta
5 sekunžu laikā.
Uzlāde braukšanas laikā
Hibrīda akumulators tiek uzlādēts, viegli bremzējot ar bremžu pedāli.
Hibrīda akumulators tiek uzlādēts arī, bremzējot ar dzinēju, kad ir
ieslēgts pārnesums B. Kad notiek šāda hibrīda akumulatora uzlāde,
vadītāja displejā ir redzams attiecīgs rādījums.
UZLĀDES STATUSA PĀRBAUDE
Izmantojot vadības bloku:
• Automašīnas simbols izgaismojas ar zaļu pastāvīgu gaismu, un
uzlādes strāvas indikators nodziest: Gaidstāve. Automašīnas
elektronika vēl nav aktivizējusi uzlādi.
02
A
A
A
A
• Automašīnas simbols un uzlādes indikators izgaismojas ar zaļu
pastāvīgu gaismu: notiek uzlāde.
• Automašīnas simbols mirgo zaļā krāsā, un uzlādes indikators
nodziest: uzlāde nav iespējama. Pārbaudiet visus savienojumus
vai izmantojiet citu 230 V maiņstrāvas kontaktligzdu un atsāciet
uzlādi.
• Automašīnas simbols izgaismojas ar sarkanu pastāvīgu gaismu:
uzlāde nav iespējama. Atiestatiet zemesslēguma pārtraucēju,
atvienojot uzlādes kabeli no 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas.
Atsāciet uzlādi.
• Mājas simbols un uzlādes indikators mirgo sarkanā krāsā: uzlāde
nav iespējama. Atsāciet uzlādi. Ja problēma neizzūd, sazinieties
ar kvalificētu speciālistu.
Izmantojot uzlādes kontaktligzdas lampiņas:
• Baltā krāsā: Gaismas diodes apgaismojums.
• Dzeltenā krāsā: gaidīšanas režīms.
UZLĀDES BEIGŠANA
1. Atslēdziet automašīnu ar tālvadības atslēgas
atslēgšanas taustiņu
— uzlāde tiek pabeigta, un uzlādes
kabelis tiek atbrīvots/atbloķēts.
• Īsi mirgo zaļā krāsā: notiek uzlāde akumulatoram ar zemu
enerģijas līmeni.
2. Atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas. Ķīnai — iespiediet uz
iekšu uzlādes roktura fiksatoru un pēc tam atvienojiet uzlādes
kabeli no automašīnas.
• Ilgi mirgo zaļā krāsā: notiek uzlāde akumulatoram ar augstu
enerģijas līmeni.
3. Uzlieciet atpakaļ uzlādes kontaktligzdas aizsargvāku un aizveriet
lūku.
• Zaļa pastāvīga gaisma: uzlāde ir pabeigta. Pēc brīža nodziest.
4. Atvienojiet uzlādes kabeli no 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas.
• Sarkana pastāvīga gaisma: Radusies kļūme.
5. Nolieciet uzlādes kabeli atpakaļ vietā zem bagāžas nodalījuma
lūkas.
Uzlādes statusu arī var attēlot vadītāja displejā.
AR HIBRĪDA AKUMULATORU SAISTĪTĀ
INFORMĀCIJA VADĪTĀJA DISPLEJĀ
Vadītāja displejā tiek attēloti vairāki simboli un kustīgi attēli atkarībā
no atlasītā braukšanas režīma (attēlā ir redzama informācija, ko
nevar attēlot vadītāja displejā vienlaicīgi).
02
Vadītāja pieprasītā jauda braukšanas režīmā HYBRID
Tievā bultiņa vadītāja displejā norāda vadītāja pieprasīto dzinēja
jaudu. Jo augstāks skalas rādījums, jo lielāku jaudu vadītājs ir
pieprasījis pašreizējā pārnesumā.
Attēlā redzamā bultiņas pozīcija norāda jaudas patēriņu. Ja bultiņu
būtu atradusies oranžajā zonā, enerģiju būtu ražojis hibrīda akumulators. Tā notiek, viegli bremzējot vai bremzējot ar dzinēju, kad ir
ieslēgts pārnesums B.
Simboli vadītāja displejā
Norāda pieejamo elektrodzinēja strāvas līmeni. Pildīts
simbols nozīmē to, ka automašīnu darbina elektrodzinējs.
Norāda līmeni, kuru sasniedzot, tiek iedarbināts iekšdedzes dzinējs. Pildīts simbols nozīmē to, ka automašīna tiek
darbināta ar benzīnu.
Norāda, ka notiek akumulatora uzlāde, piemēram, bremzējot ar dzinēju.
Indikators rāda pašreizējo elektrodzinējam pieejamo akumulatora enerģijas daudzumu. Enerģiju izmanto elektrodzinēju,
kā arī automašīnas dzesēšanai vai apsildei.
Rāda, ka ir aktivizēts braukšanas režīms SAVE un akumulatora enerģija tiek taupīta vēlākai lietošanai.
Uzlādes statuss vadītāja displejā
Notiek uzlāde — tiek attēlots teksts Pilnīgi uzlādēts
pie: [Laiks] kopā ar kustīgu attēlu ar zilu pulsējošu
gaismu no uzlādes kabeļa.
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts — tiek attēlots teksts
Uzlāde pabeigta.
Uzlādes kļūda — tiek attēlots teksts Uzlādes kļūda.
Pārbaudiet uzlādes kabeļa savienojumu ar automašīnu
un 230 V maiņstrāvas kontaktligzdu.
BRAUKŠANAS REŽĪMA ATLASĪŠANA
Atlasiet pašreizējiem braukšanas apstākļiem vispiemērotāko
braukšanas režīmu. Ne visus braukšanas režīmus var atlasīt visās
situācijās.
1. Nospiediet tuneļkonsolē esošo braukšanas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE — vidējā displejā tiek atvērta uznirstošā izvēlne.
2. Ritiniet braukšanas režīma vadības slēdzi uz augšu/uz leju, līdz
vidējā displejā tiek iezīmēts vajadzīgais braukšanas režīms.
3. Nospiediet vadības slēdzi vai pieskarieties tieši vidējā displejā, lai
apstiprinātu izvēli.
03
Atlasāmie braukšanas režīmi
HYBRID – braukšanas režīms, kas tiek ieslēgts pēc automašīnas
iedarbināšanas. Elektrodzinējs un ar degvielu darbināmais dzinējs
tiek izmantoti atsevišķi vai kopā.
PURE – izmanto elektrodzinēju un pēc iespējas zemāku enerģijas patēriņu. Šis braukšanas režīms maksimāli palielina ar hibrīda
akumulatoru veicamo attālumu.
SAVE – taupa akumulatora enerģijas līmeni vēlākai lietošanai.
OFF ROAD – maksimāli palielina automašīnas vilkmi, braucot pa
apgrūtinātas braukšanas teritorijām un sliktas kvalitātes ceļiem.
AWD – uzlabo automašīnas saķeri ar ceļu un vilkmi, izmantojot
pilnpiedziņu.
POWER – pielāgo automašīnu sportiskākai un dinamiskākai
braukšanai.
INDIVIDUAL – ļauj pielāgot braukšanas režīmu Hybrid, Pure vai
Power savām vajadzībām. Šis braukšanas režīms ir pieejams, ja tas
ir vispirms aktivizēts vidējā displeja augšējā skata cilnē Iestatījumi.
Atlasiet My Car > Individuāls braukšanas režīms.
BRAUKŠANAS ATBALSTS STŪRES TASTATŪRĀ
Ātruma ierobežotāja*, kruīzkontroles un Pilot Assist* funkcijas var
atlasīt vadītāja displejā, izmantojot kreisās puses tastatūras bultiņas
un
. Balts simbols norāda, ka funkcija ir aktīva. Pelēkā krāsa
norāda, ka funkcija ir apturēta vai atrodas gaidīšanas režīmā.
Simboli vadītāja displejā
Ātruma ierobežotājs: palīdz nepārsniegt atlasīto maksimālo ātrumu.
Kruīzkontrole: Palīdz uzturēt vienmērīgu ātrumu.
Adaptīvā kruīzkontrole: Palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu
un iepriekš iestatīto laika intervālu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
Pilot Assist: ja ātrums ir 50 km/h (30 mph) vai mazāks,
palīdz noturēt automašīnu starp joslu sānu marķējumiem un
saglabāt iepriekš iestatītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Simboli stūres tastatūrā
Nospiediet, lai sāktu vai apturētu atlasīto funkciju. Saglabā
palaistā ātruma ierobežotāja/kruīzkontroles/adaptīvās
kruīzkontroles pašreizējo ātrumu.
Palielina saglabāto ātrumu. Īsi nospiežot, ātrums pieaug par
5 km/h (5 mph). Turot nospiestu, ātrums pakāpeniski pieaug
par 1 km/h (1 mph). Vienreiz nospiežot, arī noregulē iestatīto
ātruma ierobežotāja/kruīzkontroles/adaptīvās kruīzkontroles
ātrumu.
Samazina saglabāto ātrumu. Īsi nospiežot, ātrums
samazinās par 5 km/h (5 mph). Turot nospiestu, ātrums
pakāpeniski samazinās par 1 km/h (1 mph).
03
Adaptīvā kruīzkontrole un Pilot Assist: samazina attālumu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvā kruīzkontrole un Pilot Assist: palielina attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
BRAUKŠANAS ATBALSTS VIDĒJĀ DISPLEJĀ
City Safety4
City Safety brīdina vadītāju par šķēršļiem, izmantojot
vizuālus brīdinājumus un skaņas signālus. Ja vadītājs
savlaicīgi nereaģē, automašīna tiek bremzēta automātiski. Sistēma City Safety var, piemēram, novērst sadursmi
un palīdzēt vadītājam, ja pastāv risks sadurties ar transportlīdzekli vai notriekt gājēju vai riteņbraucēju.
Iedarbinot dzinēju, sistēma City Safety tiek aktivizēta
automātiski.
Park Assist Pilot (PAP)*
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma palīdz novietot automašīnu stāvvietā vai izbraukt no tās, vispirms nosakot
pieejamās stāvvietas izmērus un pēc tam pagriežot
stūri un vadot automašīnu. Vadītāja uzdevums ir vērot
apkārtni, ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas,
pārslēgt pārnesumus, kontrolēt ātrumu un bremzēt/
apturēt automašīnu.
03
Novietošana stāvvietā ar PAP
1. Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Iebraukšana
stāvvietā. Lai novietotu automašīnu paralēli ietvei,
braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h
(20 mph), bet, lai novietotu to perpendikulāri ietvei —
20 km/h (12 mph) .
2. Apturiet automašīnu, ja vidējā displejā redzamais
attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta piemērota
stāvvieta. Tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Uznirstošajā logā atlasiet Novietoš. stāvvietā vai
Perpendikulārā novietošana stāvvietā un ieslēdziet
atpakaļgaitas pārnesumu.
4. Ievērojiet vidējā displejā sniegtās instrukcijas. Esiet
gatavs apturēt automašīnu, kad attēli un teksts iesaka
to darīt.
4
Nav pieejams visos tirgos.
Izbraukšana no stāvvietas ar PAP
Šo funkciju var izmantot tikai, novietojot automašīnu
paralēli ietvei.
1. Funkciju skatā nospiediet taustiņu Izbraukšana no
stāvvietas.
2. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.
Blind Spot Information (BLIS)*
Sistēma BLIS informē par automašīnām, kas atrodas
aklajā zonā, un automašīnām, kas strauji tuvojas pa
blakus esošo kreiso un labo joslu.
–– Funkciju skatā pieskarieties taustiņam BLIS, lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Novietošanas palīgsistēmas kamera*
Stāvvietā novietošanas kamera palīdz pamanīt šķēršļus
automašīnas tuvumā, vidējā displejā attēlojot kameras
attēlus un diagrammas. Kameras skatus un kontrollīnijas var atlasīt vidējā displejā. Kameru var ieslēgt
automātiski, ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu. Tā
iestatījumus var veikt vidējā displeja augšējā skata sadaļā
Iestatījumi. Atlasiet My Car > Stāvvietā nov. palīgs. >
Atpakaļskata kameras aktiviz. atpakaļgaitā.
Stāvvietā novietošanas kameru var ieslēgt arī manuāli:
–– Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Kamera, lai
aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Ja automašīnas trajektorija drīz šķērsos sānu līniju,
joslas saglabāšanas palīgfunkcija (Lane Keeping Aid,
LKA) aktīvi stūrē automašīnu atpakaļ joslā, pievadot
stūrei nelielu griezes momentu. Ja automašīna tuvojas
sānu līnijai vai šķērso to, vadītājs tiek brīdināts ar skaņas
signālu vai stūres vibrāciju.
–– Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Lane Keeping
Aid, lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Vidējā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi var
iestatīt, kā LKA brīdināt vadītāju situācijās, kad automašīna izbrauc no savas joslas. Atlasiet My Car > IntelliSafe
> Lane Keeping Aid.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA brīdina par transportlīdzekļiem, kas šķērso ceļu
aizmugurē, un tiek aktivizēta, ja tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums vai automašīna ripo atpakaļ. Iedarbinot
dzinēju, CTA tiek aktivizēta automātiski.
–– Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Cross Traffic
Alert, lai deaktivizētu/vēlreiz aktivizētu šo funkciju.
03
VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJU UN LIETUS SENSORA
LIETOŠANA
Vējstikla tīrītājus un lietus sensoru var vadīt ar labās puses svirslēdzi.
Pārslēdziet slēdža sviru uz leju, lai tīrītāji veiktu vienu kustību.
Pārslēdziet slēdža sviru pozīcijā 0, lai izslēgtu vējstikla
tīrītājus.
Pārvietojiet sviru pozīcijā INT (intervāls), lai iestatītu ātrumu.
Noregulējiet ātrumu ar sviras īkšķratu.
Pārslēdziet slēdža sviru uz augšu, lai tīrītāji darbotos
parastajā ātrumā.
Pārslēdziet slēdža sviru tālāk uz augšu, lai tīrītāji darbotos
ātri.
04
Nospiediet lietus sensora taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu lietus sensoru. Lietus sensors automātiski iedarbina
vējstikla tīrītājus, balstoties uz to, cik liels ūdens daudzums
tiek konstatēts uz vējstikla. Pagrieziet slēdža sviras ritenīti uz
augšu/uz leju, lai panāktu lielāku/mazāku jutīgumu.
Pārvietojiet sviru uz stūres pusi, lai ieslēgtu vējstikla un
priekšējo lukturu mazgātājus.
Pārvietojiet sviru uz instrumentu paneļa pusi, lai ieslēgtu
aizmugurējā loga mazgāšanu un tīrīšanu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam regulāras
tīrīšanas režīmu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam nepārtrauktas tīrīšanas režīmu.
LUKTURU SLĒDŽA REŽĪMS AUTO
Kreisās slēdža sviras režīms AUTO nodrošina šādus iestatījumus:
• Dienas gaitas lukturi5 un gabarītlukturi dienasgaismā. Tuvās
gaismas lukturi un gabarītlukturi vājā dienasgaismā vai tumsā.
• Aktivizēta tuneļu uztveršana.
• Opcija izmantot tālo gaismu mirkšķināšanas funkciju un aktivizēt
tālās gaismas, kad ir ieslēgtas tuvās gaismas.
• Iespēja aktivizēt tālās gaismas automātiski. Aktivizējiet/deaktivizējiet, pagriežot svirslēdža īkšķratu pozīcijā
un atlaižot. Tālās
gaismas var ieslēgt manuāli, pārvietojot svirslēdzi uz instrumentu
paneļa pusi. Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ uz stūres
pusi.
PASAŽIERA GAISA SPILVENA* AKTIVIZĒŠANA/
DEAKTIVIZĒŠANA
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena slēdzis atrodas instrumentu
paneļa galā, blakussēdētāja pusē, un tam var piekļūt, kad durvis ir
atvērtas.
1. Izvelciet slēdzi uz āru un pagrieziet stāvoklī ON/OFF, lai aktivizētu/
deaktivizētu gaisa spilvenu.
2. Apstipriniet vadītāja displejā redzamo paziņojumu par
aktivizēšanu/deaktivizēšanu, nospiežot stūres labās puses
vadības tastatūras taustiņu
. Teksta ziņojums un brīdinājuma
simbols jumta konsolē norāda, ka priekšējā pasažiera sēdekļa
gaisa spilvens ir aktivizēts/deaktivizēts.
5
Attiecas tikai uz dažiem tirgiem.
04
VADĪTĀJA INFOCENTRA VADĪŠANA
Borta datorā tiek reģistrēts un aprēķināts, piemēram, nobraukums,
degvielas patēriņš un vidējais ātrums. Varat atlasīt, kāda informācija
no borta datora tiks rādīta vadītāja displejā.
Ar atlikušo degvielas daudzumu nobraucamais attālums
Vadītāja infocentrs izskaitļo attālumu, ko var nobraukt ar tvertnē atlikušo degvielas daudzumu. Lai vadītāja displejā attēlotu Ar atl. degv.
daudz. nobrauc. attālums, izmantojiet stūres labās puses vadības
tastatūras taustiņus:
1. Nospiediet
.
2. Dodieties uz vadītāja infocentra izvēlni, izmantojot
vai
3. Kad vadītāja infocentra izvēlne ir atzīmēta, ritiniet uz leju
atl. degv. daudz. nobrauc. attālums.
.
līdz Ar
4. Atlasiet Ar atl. degv. daudz. nobrauc. attālums:, nospiežot
PĀRVIETOŠANĀS PA VADĪTĀJA DISPLEJU
04
Vadītāja displejā var pārvietoties, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru u.c. Varat izvēlēties, kas tiek rādīts vadītāja displejā.
Tiek atvērta/aizvērta vadītāja displeja lietotņu izvēlne.
Šeit var vadīt vadītāja infocentru, multivides atskaņotāju,
tālruni un navigāciju.
Ritiniet starp dažādām pieejamajām lietotnēm, nospiežot
kreisās vai labās puses bultiņu.
Atlasiet opciju, noņemiet tās atlasi vai apstipriniet to,
piemēram, atlasiet vadītāja infocentra izvēlni vai izdzēsiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties uz
augšu vai uz leju.
.
Ja vadītāja displejā ir attēlots "----", garantētais atlikušais attālums ir
beidzies. Uzpildiet degvielu pēc iespējas ātrāk.
Ar atlikušo akumulatora enerģijas daudzumu nobraucamais
attālums
Mērierīce rāda aptuveno attālumu, ko var nobraukt ar atlikušo
hibrīda akumulatora enerģijas daudzumu. Mērierīce tiek attēlota
tāpat, kā Ar atl. degv. daudz. nobrauc. attālums. Ja vadītāja
displejā ir attēlots "----", garantētais atlikušais attālums ir beidzies.
Brauciena odometra atiestatīšana
Manuālo brauciena odometru (TM) var atiestatīt manuāli, turot
nospiestu kreisās puses svirslēdža taustiņu RESET. Automātiskais
brauciena odometrs (TA) tiek atiestatīts automātiski., ja automašīna
nav izmantota 4 stundas.
BALSS ATPAZĪŠANAS SISTĒMAS LIETOŠANA
Noteiktām multivides atskaņotāja, Volvo navigācijas sistēmas* un
klimata kontroles sistēmas funkcijām, kā arī Bluetooth pievienota
tālruņa funkcijām var izmantot balss vadību. Balss vadība notiek,
lietotājam izrunājot tiešas komandas vai risinot dialogu ar sistēmu.
–– Nospiediet stūres labās puses vadības tastatūras
taustiņu, lai aktivizētu balss vadību un sāktu dialogu ar
balss komandu.
Balss vadības komandu piemēri:
–– Nospiediet
dialogs.
. Sakiet: "Navigation" — tiks sākts navigācijas
–– Nospiediet
. Sakiet: "Raise temperature" — iestatītā temperatūra tiek palielināta par vienu soli.
–– Nospiediet
. Sakiet: "Play Robyn" — tiek atskaņota atlasītā
izpildītāja mūzika.
Komandas, kas vienmēr ir pieejamas:
• "Repeat" – atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss instrukciju.
• "Cancel" (Atcelt) — atceļ dialogu. Dialogu var atcelt, arī turot
nospiestu
.
• "Help” (Palīdzība) — sāk palīdzības dialogu.
Atcerieties runāt pēc signāla normālā balsī un normālā ātrumā.
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild. Novērsiet fona troksni pasažieru
salonā, aizverot durvis, logus un panorāmas jumtu*.
Plašāku informāciju par balss vadību un vēl citus balss komandu
piemērus skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
04
CIMDU NODALĪJUMA IZMANTOŠANA
04
Cimdu nodalījuma atvēršana
–– Lai atvērtu cimdu nodalījumu, pieskarieties taustiņam
zem vidējā displeja.
Cimdu nodalījuma aizslēgšana/atslēgšana
Izmantojot privāto aizslēgšanu blakus cimdu nodalījumam, tiek
aizslēgtas arī aizmugures durvis. Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt
divos veidos, izmantojot centrālo displeju:
1. alternatīva: funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Privātā aizslēgšana, lai aktivizētu/deaktivizētu privāto
aizslēgšanu.
2. alternatīva: Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi > My Car >
Aizslēgšana. Atlasiet Privātā aizslēgšana.
Tiek parādīts aktivizēšanas/deaktivizēšanas uznirstošais logs.
Ikreiz izmantojot aizslēgšanu, tiek atlasīts četrciparu kods. Pirmajā
funkcijas lietošanas reizē ir jāizvēlas papildu drošības kods. Šo kodu
izmanto, lai vajadzības gadījumā atiestatītu vienreizējās lietošanas kodu. Abos gadījumos ievadiet atlasīto kodu un pieskarieties
Apstiprināt.
TĀLRUŅA PIEVIENOŠANA AUTOMAŠĪNAI
Pievienojiet automašīnai Bluetooth aktivizētu tālruni, lai varētu veikt
zvanus no automašīnas, sūtīt/saņemt īsziņas, straumēt multividi un
izveidot automašīnā interneta savienojumu. Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces — tādā gadījumā viena no tām var tikai
straumēt multividi. Nākamreiz izmantojot automašīnu, automātiski
tiek pievienoti divi pēdējie pievienotie tālruņi.
Tālruņa meklēšana no automašīnas
1. Iestatiet tālruni kā atrodamu/redzamu, izmantojot Bluetooth.
2. Aktivizējiet interneta kopīgošanu (pārnēsājams/personīgais piekļuves punkts), izmantojot Bluetooth tālrunī.
3. Vidējā displejā atveriet apakšskatu Tālrunis. Pieskarieties
Pievienot tālruni. Ja tālrunis jau ir pievienots, pieskarieties
Mainīt un pēc tam uznirstošajā logā — Pievienot tālruni.
4. Lai izveidotu savienojumu, atlasiet tālruni.
5. Pārbaudiet, vai automašīnā redzamais skaitliskais kods atbilst
tālrunī norādītajam. Ja tā ir, atlasiet apstiprināt abās vietās.
6. Atlasiet tālrunī, lai apstiprinātu vai noraidītu tālruņa kontaktinformācijas un paziņojumu opcijas. Ņemiet vērā, ka dažiem tālruņiem
jāaktivizē paziņojumu funkcija6.
Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no automašīnas.
05
6
Informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi ar automašīnu, skatiet vietnē support.volvocars.com.
TĀLRUŅA ZVANU VEIKŠANA, SAŅEMŠANA UN BEIGŠANA
Zvana saņemšana/noraidīšana
Automašīnā var veikt un saņemt zvanus, izmantojot Bluetooth
pievienotu tālruni.
Saņemšana: nospiediet stūres labās puses tastatūras taustiņu
vai vidējā displejā pieskarieties Atbildēt.
Zvanu veikšana vidējā displejā
Noraidīt: Atlasiet Noraidīt:, nospiežot
, un apstipriniet, nospiežot
. Varat arī nospiest vidējā displeja lauku Noraidīt.
1. Sākuma skatā atveriet apakšskatu Tālrunis.
05
2. Atlasiet, lai zvanītu no zvanu žurnāla, kontaktu saraksta vai
ievadītu numuru, izmantojot vadības tastatūru.
Zvana beigšana
3. Atkarībā no tā, kura opcija tika atlasīta 2. solī, nospiediet Zvanīt
vai
.
, lai apstiprinātu atlasi Beigt zvanu, vai vidējā
–– Nospiediet
displejā nospiediet Beigt zvanu.
Zvanīšana, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru
1. Nospiediet
un dodieties uz Tālrunis, nospiežot
2. Ritiniet zvanu sarakstā ar
un atlasiet ar
Zvanīšana kontaktiem ar balss vadību
–– Nospiediet
un sakiet: "Call [contact]".
.
vai
.
SAVIENOJUMA IZVEIDE AR INTERNETU
Izmantojot Bluetooth
Izveidojiet interneta savienojumu tāpat, kā pievienojāt tālruni
automašīnai.
Izmantojot Wi-Fi
1. Tālrunī aktivizējiet datu saiti.
2. Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties sadaļai Iestatījumi.
3. Pieskarieties Sakari > Wi-Fi un aktivizējiet, atzīmējot Wi-Fi lauku.
4. Atlasiet vajadzīgo tīklu un ievadiet tā paroli.
5. Ja iepriekš ir izmantots cits savienojuma avots — apstipriniet
savienojuma maiņas opciju.
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti, tiklīdz ir pārtrūkuši
sakari ar automašīnu. Tādēļ, nākamreiz izmantojot tālruni, piesaiste
jāaktivizē atkārtoti.
Izmantojot USB savienojumu
1. Ar kabeli pievienojiet tālruni automašīnas USB savienojumam, kas
atrodas tuneļa konsoles glabāšanas nodalījumā.
2. Tālrunī aktivizējiet USB datu saiti.
3. Ja iepriekš ir izmantots cits savienojuma avots — apstipriniet
savienojuma maiņas opciju.
Izmantojot automašīnas modemu*7
1. Ievietojiet personīgo SIM karti tai paredzētajā turētājā bagāžas
nodalījumā (skatiet attēlu).
2. Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Pieskarieties Sakari > Automašīnas modema Internets.
4. Aktivizējiet, atzīmējot izvēles rūtiņu Automašīnas modema
Internets.
5. Ja iepriekš ir izmantots cits savienojuma avots — apstipriniet
savienojuma maiņas opciju.
6. Ievadiet SIM kartes PIN kodu.
Tikai automašīnām ar Volvo On Call*. Ja tiek izveidots savienojums ar internetu, izmantojot
automašīnas modemu, tad Volvo On Call pakalpojumi izmanto šo savienojumu.
7
05
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi piekļuves punktu
Ja automašīnā ir izveidots interneta savienojums, to var kopīgot
(Wi-Fi piekļuves punkts), lai arī citas ierīces varētu izmantot interneta
savienojumu8.
1. Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Pieskarieties Sakari > Autom. Wi-Fi piekļ. punkts.
3. Atlasiet Tīkla nosaukums, lai veiktu piesaisti.
4. Atlasiet Parole, kas pēc tam jāievada pievienotajās ierīcēs.
5. Atlasiet vienumu Frekvenču josla, kuru piekļuves punkts
izmantos datu sūtīšanai9.
6. Aktivizējiet, atzīmējot izvēles rūtiņu Autom. Wi-Fi piekļ. punkts.
7. Ja Wi-Fi ir jau iepriekš izmantots kā savienojuma avots,
apstipriniet izvēli, lai mainītu savienojumu.
Kad tiek kopīgots automašīnas interneta savienojums, statusa
joslā ir redzama ikona
. Pieskarieties Pievienotās ierīces zem
Autom. Wi-Fi piekļ. punkts, lai skatītu pievienoto ierīču sarakstu.
05
8
9
Nav spēkā Wi-Fi savienojuma laikā. Tīkla operatoram (SIM kartei) jāatbalsta piesaistes izveide.
Nav pieejams visos tirgos.
APPLE CARPLAY* VIDĒJĀ DISPLEJĀ
Funkcija Apple CarPlay ļauj izmantot noteiktas iPhone lietotnes
automašīnā, lai, piemēram, atskaņotu mūziku vai klausītos aplādes.
Vadība notiek automašīnas vidējā displejā vai ar Siri.
Apple CarPlay palaišana
Lai varētu lietot Apple CarPlay, tālrunī jābūt aktivizētai balss vadībai
ar Siri.
1. Pievienojiet iPhone tuneļkonsolē esošajai USB
pieslēgvietai. Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju
un pēc tam pieskarieties OK.
2. Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
Pievienojot iPhone pirmo reizi, piekrītiet noteikumiem
un nosacījumiem.
3. Tiek atvērta Apple CarPlay apakšskats un attēlotas
saderīgās lietotnes.
Apple CarPlay automātiska palaišana
Ja ir iestatīta automātiskā palaišana, tad, pievienojot iPhone,
Apple CarPlay tiek atvērts automātiski. Augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi un atlasiet Sakari > Apple CarPlay.
Ja automašīna rūpnīcā nav aprīkota ar funkciju Apple CarPlay, to
var instalēt vēlāk — sazinieties ar Volvo izplatītāju. Informāciju par
atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņiem skatiet Apple
tīmekļa vietnē www.apple.com/ios/carplay/.
05
ĀRĒJAS AUDIO IERĪCES PIEVIENOŠANA UN TĀS
MULTIVIDES ATSKAŅOŠANA
Multivides atskaņotājs var atskaņot AUX/USB ieejām ārēji pievienotu
ierīču audio vai straumēt to bezvadu režīmā, izmantojot Bluetooth.
Multivides atskaņošana no Bluetooth pievienotas ierīces
1. Pievienojiet ierīci automašīnai tāpat, kā pievienojāt
tālruni automašīnai.
2. Sāciet atskaņošanu pievienotajā ierīcē.
3. Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth
— tiek sākta atskaņošana.
Multivides atskaņošana no USB atmiņas ierīces
1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci tuneļonsoles ligzdai.
2. Lietotņu skatā palaidiet lietotni USB un atlasiet, ko
atskaņot — tiek sākta atskaņošana.
Multivides atskaņošana no Mp3 atskaņotāja vai iPod
1. Pievienojiet ierīci tuneļkonsoles AUX vai USB ligzdai.
2. Sāciet atskaņošanu ierīcē.
05
3. Atkarībā no savienojuma metodes atveriet lietotni
iPod, AUX vai USB. Lai atskaņotu iPod, atlasiet
lietotni iPod neatkarīgi no savienojuma metodes —
tiek sākta atskaņošana.
VADĪBAS IZMANTOŠANA KARTĒ AR SENSUS
NAVIGATION*
Vidējā displeja sākuma skatā nospiediet apakšskatu Navigācija.
Galamērķa adreses ievadīšana:
— Iest. gal. Kartes attēls mainās, lai meklētu
1. Nospiediet
meklēšanas laukā ievadīto adresi.
2. Pieskarieties laukiem un aizpildiet Valsts/Štats/Province/Adrese
u.c., izmantojot vidējā displeja vadības tastatūru.
Galamērķu iestatīšana, nospiežot kartē:
1. Maksimāli palieliniet karti, nospiežot
.
2. Kartē atrodiet vajadzīgo galamērķi, nospiediet un turiet. Tiek
izveidota ikona un parādīta izvēlne.
3. Atlasiet Doties šeit, lai sāktu vadību.
Galamērķa dzēšana:
1. Pieskarieties galamērķa ikonai.
2. Pieskarieties Dzēst.
Galamērķa atrašanās vietas mainīšana:
1. Iezīmējiet galamērķa ikonu, īsi pieskaroties.
2. Pieskarieties ikonai un turiet, velciet uz vajadzīgo atrašanās vietu
un atlaidiet.
05
LIETOTNES VIDĒJĀ DISPLEJĀ
Lietotņu skatā ir pieejamas lejupielādētās lietotnes, kā arī iebūvēto
funkciju lietotnes, piemēram, FM radio.
Dažas lietotnes var lietot tikai tad, ja automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Lietotņu kārtošana
1. Pieskarieties lietotnei un turiet to nospiestu. Lietotne maina izmēru
un kļūst mazliet caurspīdīga.
2. Velciet lietotni uz brīvu vietu skatā un atlaidiet.
05
LIETOTŅU, KARŠU UN SISTĒMU PĀRVALDĪBA
UN ATJAUNINĀŠANA
–– Lai atjauninātu vairākas automašīnas sistēmas,
lietotņu skatā pieskarieties Attālās atjaunināšanas
pakalpojums. Lai varētu veikt attālo atjaunināšanu,
automašīnā jābūt izveidotam interneta
savienojumam. Pieskaroties Attālās atjaunināšanas
pakalpojumam, sākuma skata apakšējā apakšskatā
tiek atvērta lejupielādes lietotne.
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana
Lejupielāde: Pieskarieties Pārlūkot un atlasiet vajadzīgo lietotni.
Pieskarieties Instalēt, lai lejupielādētu lietotni.
Atjaunināt: Pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu visas
lietotnes. Atlasiet Lietojumprogr. atjauninājumi, lai atjauninātu atsevišķas lietotnes. Atlasiet vajadzīgo lietotni un pieskarieties
Instalēt.
Atinstalēt: Pieskarieties Lietojumprogr. atjauninājumi un atlasiet
vajadzīgo lietotni. Pieskarieties Atinstalēt, lai atinstalētu lietotni.
Kartes datu atjaunināšana
–– Pieskarieties Kartes, lai skatītu pieejamo atjauninājumu sarakstu.
Iezīmējiet pašreizējo reģionu. Pieskarieties lejupvērstajai bultiņai,
lai saņemtu informāciju par pašreizējo kartes datu versiju, vai
pieskarieties Instalēt, lai uzzinātu, vai ir pieejama jaunāka versija.
Sistēmas programmatūras meklēšana un atjaunināšana
–– Pieskarieties Sistēmas atjauninājumi, lai skatītu pieejamos
atjauninājumus. Pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu visu
programmatūru, vai Instalēt, lai instalētu atsevišķas programmatūras programmas.
05
VOLVO ON CALL*
05
Izmantojot mobilo lietotni Volvo On Call10, pirms braukšanas var veikt
automašīnas sagatavošanas darbus. Sagatavošanas darbus var
palaist arī vidējā displeja klimata skatā. Šo lietotni var izmanto arī,
lai, piemēram, aizslēgtu/atslēgtu automašīnu, skatītu automašīnas
stāvvietas atrašanās vietu, reģistrētu braucienus reģistrā, saņemtu
brīdinājumus par zādzību un skatītu degvielas patēriņu. Mobilo lietotni var lejupielādēt, piemēram, vietnē App Store, Windows Phone
Store vai Google Play.
Volvo On Call pakalpojumi arī paredz palīdzību uz ceļa un palīdzību
ārkārtas situācijās:
–– Nospiediet taustiņu ON CALL vai SOS automašīnas jumta
konsolē. Pēc tam tiks izveidots savienojums ar apmācītiem Volvo
On Call apkalpošanas centra operatoriem.
10
Lai varētu izmantot mobilo lietotni, nepieciešams personīgais Volvo ID.
Apkalpošanas centrs arī var palīdzēt izsekot automašīnu zādzības
gadījumā.
Pieejamie pakalpojumi ir atkarīgi no automašīnas konfigurācijas un
tirgus. Lai saņemtu informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem,
sazinieties ar Volvo izplatītāju vai apmeklējiet support.volvocars.com.
AUDIO SKAĻUMA REGULĒŠANA
Automašīnas audio skaļumu var noregulēt, pagriežot skaļuma regulēšanas slēdzi zem vidējā displeja vai pieskaroties stūres labās puses
vadības tastatūras taustiņam
un
.
Dažādu automašīnas sistēmu audio skaļuma regulēšana
1. Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties sadaļai Iestatījumi >
Skaņa > Sistēmas skaļuma līmeņi.
2. Noregulējiet, piemēram, tastatūras vai ekrāna pieskārienu
skaļumu/izslēdziet to skaņu, velkot slīdni Pieskaršanās tastatūrai vai Pieskaršanās ekrānam.
VIDĒJĀ DISPLEJA IZSKATA MAIŅA
1. Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi > My Car > Displeji >
Motīvi.
2. Atlasiet vidējā displeja motīvu, piemēram, Minimalistic.
Papildus šiem motīviem var izvēlēties tumšu vai gaišu ekrāna fonu.
Izvēloties Normal, ekrāna fons ir tumšs, bet teksts — gaišs. Šī
alternatīva ir visu motīvu noklusējuma iestatījums.
Izvēloties Gaiša, ekrāna fons ir gaišs, bet teksts — tumšs. Šī alternatīva var noderēt, piemēram, spēcīgā dienas gaismā.
Šīs opcijas ir vienmēr pieejamas lietotājam, un tās neietekmē apkārtējais apgaismojums.
05
APKOPES UN REMONTA PIETEIKŠANAS
PAKALPOJUMS
Pārvaldiet apkopes, remonta un rezervācijas informāciju tieši no
tiešsaistē esošas automašīnas.
Lai nosūtītu rezervācijas pieprasījumu11:
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš. statuss.
2. Pieskarieties Rezervācijas > Pieprasīt rezervāciju.
3. Pārliecinieties, ka ir ievadīts pareizs Volvo ID.
4. Ievadiet servisa informāciju laukā Informācija
servisam. Tā vietā varat arī pieskarties taustiņam
un ierunāt servisam paredzēto informāciju.
5. Pieskarieties Sūtīt rezervācijas pieprasījumu.
Nosūtot rezervācijas pieprasījumu no automašīnas uz
servisu, tiek nosūtīti arī transportlīdzekļa dati. Šī informācija atvieglo servisa darbiniekiem plānošanu.
6. Apmeklējuma piedāvājums tiek nosūtīts uz e-pastu
dažu dienu laikā. Dažos tirgos piedāvājums tiek nosūtīts arī uz automašīnu.
05
Vispirms jāizveido Volvo ID. Apkopes un remonta pieteikšana attiecas uz noteiktiem tirgiem. Lai
varētu nosūtīt rezervācijas pieprasījumu, jādarbojas automašīnas dzinējam.
11
AUX UN USB IEEJU UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDU ATRAŠANĀS VIETAS
AUX un USB ligzda
AUX un USB ieejas atrodas zem elkoņbalsta tuneļa konsolē.
Elektrības kontaktligzdas
Automašīna ir aprīkota ar trim 12 V elektrības kontaktligzdām:
• Tuneļkonsoles glabāšanas nodalījumā.
• Tuneļkonsoles aizmugurējā daļā.
• Bagāžas nodalījumā*.
Lai visas kontaktligzdas darbotos, automašīnas elektrosistēmai jābūt
ieslēgtai vismaz aizdedzes pozīcijā I.
05
SPECIĀLIE TEKSTI
Īpašnieka rokasgrāmatā un citās rokasgrāmatās
ir drošības norādījumi un visi brīdinājumi, svarīga
informācija un piezīmes, kas jāizlasa. Dažas funkcijas ir pieejamas tikai noteiktos tirgos.
BRĪDINĀJUMS
Aizmugurējo sēdekļu galvas balstu nolocīšana
Pēc atzveltņu nolaišanas un pacelšanas pārliecinieties, ka tās ir stingri nofiksētas. Pēc atzveltņu
pacelšanas pārliecinieties, ka galvas balsti ir stingri
nofiksēti. Ja trešajā sēdekļu rindā sēž pasažieri,
otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas balstiem vienmēr jābūt paceltiem.
06
Elektriski vadāmo* bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana
Atvēršanas/aizvēršanas laikā atcerieties par
iespiešanas risku. Pārbaudiet, vai neviens
neatrodas bagāžas nodalījuma durvju tuvumā,
jo saspiešanas traumām var būt smagas sekas.
Vienmēr darbiniet aizmugures durvis uzmanīgi.
Uzlādes kabeļa glabāšana
Ja uzlādes kabelis ir bojāts, to nedrīkst lietot —
pastāv elektrošoka un nopietnu traumu gūšanas
risks. Bojātu vai nefunkcionējošu uzlādes kabeli
drīkst labot tikai servisa speciālisti — ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
Uzlādes sākšana
• Hibrīda akumulatoru drīkst uzlādēt tikai, izmantojot maksimālo atļauto uzlādes strāvu vai zemāku
saskaņā ar spēkā esošajām vietējām un valsts
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
nozīmes rekomendācijām attiecībā uz hibrīda
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet tālvadīakumulatoru uzlādi, kas veikta, izmantojot
bas atslēgu sev līdzi un pārliecinieties, ka automa230 V maiņstrāvas ligzdas/spraudņus.
šīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0. • Hibrīda akumulatoru drīkst uzlādēt tikai, izmantojot apstiprinātas, iezemētas
Stāvbremzes lietošana
230 V maiņstrāvas ligzdas vai uzlādes staciju ar
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā, noteikti
nenofiksētu Volvo uzlādes kabeli (3. režīms).
izmantojiet stāvbremzi — manuālas pārnesum• Vadības bloka zemesslēguma pārtraucējs
kārbas atstāšana pārnesumā vai automātiskas
pasargā automašīnu, bet joprojām var pastāvēt
pārnesumkārbas atstāšana pozīcijā P ne vienmēr
230 V maiņstrāvas barošanas ķēdes pārslodzes
nodrošina, ka automašīna nesāks ripot.
risks.
Automašīnas klimata kontrole
• Neizmantojiet ligzdas ar redzamu nolietojumu vai
Apsildāmā sēdeklī* nedrīkst sēdēt persona, kurai
bojājumiem, jo tās var izraisīt aizdegšanos un/vai
maņu zaudēšanas dēļ ir grūti noteikt temperatūras
radīt traumas.
izmaiņas vai kurai jebkādu iemeslu dēļ ir grūti lietot • Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāju.
sēdekļa apsildes vadības slēdžus. Pretējā gadījuCity Safety
mā šāda persona var gūt apdegumus.
City Safety ir palīglīdzeklis, un tas nedarbojas
Sagatavošanas darbu izmantošana
visās braukšanas un satiksmes situācijās, kā arī
Neizmantojiet sagatavošanas darbus (attiecas tikai visos laikapstākļos un jebkuros ceļa apstākļos. Šī
uz papildu sildītāju, ko darbina degviela):
funkcija nevar uztvert visus gājējus/velosipēdistus
visās situācijās. Brīdinājumi tiek aktivizēti tikai tad,
• Nevēdināmās iekštelpās. Ja sildītājs sāk darboja pastāv augsts sadursmes risks. Tiklīdz braukties, rodas izplūdes gāzes.
šanas ātrums pārsniedz 80 km/h (50 mph), tiek
• Vietās, kur tuvumā atrodas degoši vai viegli
deaktivizēti brīdinājumi un bremžu sistēmas iejaukuzliesmojoši materiāli. Var aizdegties degviela,
šanās gājēju un velosipēdistu uztveršanas gadīgāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
jumā. Sistēmas City Safety bremzēšanas funkcija
• Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes gāzu līnija
var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs labās
ātrumu. Lai nodrošinātu maksimālu bremzēšanas
puses riteņa korpusā var aizsprostot sildītāja
efektivitāti, vadītājam ir vienmēr jānospiež bremžu
ventilācijas atveri.
pedālis — pat ja automašīna bremzē automātiski.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var palaist,
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par pareizas distances
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau laicīgi.
un ātruma ievērošanu.
Park Assist Pilot (PAP)*
Automašīnas novietošanas palīgsistēma
nedarbojas visās situācijās, bet ir paredzēta kā palīglīdzeklis. Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība
par drošu automašīnas vadīšanu, kā arī apkārtnes
aplūkošanu un citu tuvojošos vai aizbraucošo
satiksmes dalībnieku pamanīšanu, novietojot
automašīnu stāvvietā.
Novietošanas palīgsistēmas kamera*
Novietošanas sistēmas kamera ir palīglīdzeklis
un nevar aizstāt vadītāja pienākumus. Kamerai
ir aklās zonas, kurās šķēršļus nevar noteikt.
Pievērsiet uzmanību cilvēkiem un dzīvniekiem
automašīnas tuvumā.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Lane Keeping Aid ir tikai vadītāja palīgsistēma, un
tā netiek aktivizēta visās braukšanas situācijās,
kā arī laika vai ceļa apstākļos. Vadītājs vienmēr
ir atbildīgs par automašīnas drošu vadīšanu, kā
arī spēkā esošo likumu un satiksmes noteikumu
ievērošanu.
Blind Spot Information (BLIS)* un Cross
Traffic Alert (CTA)*
BLIS un CTA papildina (nevis aizstāj) drošu braukšanas stilu, kā arī atpakaļskata un sānu spoguļu
lietošanu. Šīs sistēmas nevar aizstāt autovadītāja
uzmanību un atbildību. Autovadītājs vienmēr ir
atbildīgs par drošu joslu maiņu un braukšanu
atpakaļgaitā. BLIS nedarbojas asos līkumos un
atpakaļgaitas manevru laikā.
Pasažiera gaisa spilvena* aktivizēšana/
deaktivizēšana
Ja automašīna nav aprīkota ar pasažiera gaisa
spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi,
gaisa spilvens vienmēr ir aktivizēts. Nekādā
gadījumā nesēdiniet bērnu priekšējā pasažiera
sēdvietā uz sēdekļa paliktņa, bērna sēdeklī vai uz
aizmuguri vērstā bērna sēdeklī, kad ir aktivizēts
gaisa spilvens. Kad ir aktivizēts gaisa spilvens,
blakussēdētāja sēdvietā nedrīkst sēdēt personas,
kas ir īsākas par 140 cm. Kad gaisa spilvens ir
deaktivizēts, blakussēdētāja sēdvietā nedrīkst
sēdēt personas, kas ir garākas par 140 cm.
Neļaujiet nevienam sēdēt priekšējā pasažiera
sēdvietā, ja paziņojums jumta konsolē norāda,
ka gaisa spilvens ir deaktivizēts un ja gaisa
spilvenu sistēmas brīdinājuma simbols tiek rādīts
arī vadītāja displejā. Tas norāda, ka ir radusies
nopietna darbības kļūme. Apmeklējiet autoservisu,
tiklīdz tas ir iespējams. Volvo iesaka sazināties ar
autorizētu Volvo servisu.
Balss vadības sistēmas lietošana
Autovadītājs vienmēr ir pilnībā atbildīgs par drošu
automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Norāžu lietošana kartē*
Veltiet visu uzmanību ceļam un koncentrējieties
tikai uz autovadīšanu. Ievērojiet spēkā esošos ceļu
satiksmes noteikumus un izvērtējiet satiksmes
situāciju. Tā kā ceļu stāvokli var ietekmēt laika
apstākļi un gadalaiks, daži ieteikumi var būt mazāk
uzticami.
Volvo On Call*
Ja automašīna aprīkota ar Volvo On Call, sistēma
darbojas tikai vietās, kur ir pieejams VOC partneru
mobilā tīkla pārklājums, un tirgos, kur ir pieejams
šis pakalpojums. Līdzīgi kā mobilajiem tālruņiem,
atmosfēras traucējumi vai vājš raidītāja pārklājums
var izraisīt savienojuma pārtraukumus, piemēram,
mazapdzīvotās vietās. Skatiet VOC pakalpojumu
tekstus Brīdinājums, Svarīgi un Piezīme īpašnieka
rokasgrāmatā, kā arī VOC abonementa līgumā.
SVARĪGI
Aizmugurējo sēdekļu galvas balstu
nolocīšana
Atzveltnes nolocīšanas laikā uz aizmugurējiem
sēdekļiem nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti.
Arī drošības jostas nedrīkst būt piesprādzētas.
Lai varētu nolaist otrās sēdekļu rindas vidējo
sēdvietu, vispirms jānolaiž iebūvētais paliktnis*. Lai
varētu nolaist otrās sēdekļu rindas vidējo sēdvietu,
jāpaceļ tās elkoņbalsts*.
Automašīnas trīs displeji
Vējstikla displeja bloks*, no kura tiek projicēta
informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai
nesabojātu displeja bloka aizsargstiklu, neglabājiet
uz tā nekādus priekšmetus un gādājiet, lai neviens
priekšmets nevarētu uz tā uzkrist.
Automašīnas klimata kontrole
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja pasažieru
salonā ir pārāk zema temperatūra. Tā notiek, lai
sēdeklī sēdošajai personai nekļūtu pārāk auksti.
Centrālā displeja tīrīšana
Mikrošķiedras drāna, ko lieto vidējā displeja
tīrīšanai, nedrīkst būt smilšaina u.tml. Pretējā
gadījumā varat ekrānu saskrāpēt. Tīrot vidējo
displeju, pieskarieties ekrānam viegli. Spiežot
stipri, var sabojāt ekrānu. Neizsmidziniet nekādus
šķidrumus vai kodīgas ķimikālijas tieši uz centrālā
displeja. Nelietojiet logu tīrīšanas līdzekļus, citus
tīrīšanas līdzekļus, aerosolus, šķīdinātājus, spirtu,
amonjaku vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvu audumu, papīra dvieļus vai salvetes, jo ar tām var saskrāpēt
centrālo displeju.
Uzlādes kabeļa glabāšana
Strāvas sadalītājus, pārsprieguma aizsardzības blokus un līdzīgas ierīces nedrīkst lietot
kopā ar uzlādes kabeli, pretējā gadījumā var
rasties aizdegšanās, elektrošoka u.c. risks.
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu un uzlādes
kabeli drīkst savienot ar adapteri tikai tādā
gadījumā, ja adapteris ir apstiprināts saskaņā
ar IEC 61851 un IEC 62196. Ķīnas tirgū
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu un uzlādes
kabeli nedrīkst savienot ar adapteri.
Uzlādes kabeļa vadības bloks
Vadības bloku nedrīkst pārpludināt ar ūdeni vai
iemērkt tajā. Nepakļaujiet vadības bloku un tā
spraudni tiešas saules gaismas iedarbībai. Pretējā
gadījumā spraudņa pārkaršanas aizsardzība var
samazināties vai pārtraukt hibrīda akumulatora
uzlādi. Pārliecinieties, ka 230 V maiņstrāvas
kontaktligzdai ir elektromobiļiem pietiekama
strāvas padeve. Neskaidrību gadījumā kontaktligzda jāpārbauda kvalificētam profesionālim. Ja
ligzdas strāvas stiprums nav zināms, izmantojiet
viszemāko vadības bloka līmeni.
Uzlādes sākšana
Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli,
ja pastāv zibens draudi. Lai novērstu krāsojuma
bojājumus, ko var izraisīt, piemēram, spēcīgs
vējš, novietojiet uzlādes roktura aizsargvāku tā, lai
tas nesaskartos ar automašīnu. Nekādā gadījumā
neatvienojiet uzlādes kabeli no 230 V maiņstrāvas
kontaktligzdas uzlādes laikā — pastāv
230 V maiņstrāvas kontaktligzdas bojājumu risks.
Vienmēr vispirms apturiet uzlādi un tikai pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli — vispirms no uzlādes
kontaktligzdas un pēc tam no 230 V maiņstrāvas
kontaktligzdas.
Braukšanas režīma atlasīšana
Braukšanas režīmu Off Road nedrīkst izmantot,
ja ir pievienota piekabe bez piekabes savienotāja.
Pretējā gadījumā pastāv risks sabojāt gaisa
silfonus.
AUX un USB ieeju un elektrības
kontaktligzdu atrašanās vietas
Maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A
(120 W), ja vienlaikus tiek izmantota viena tuneļkonsoles 12 V kontaktligzda. Ja vienlaikus tiek
izmantotas abas tuneļkonsoles kontaktligzdas,
tad šis skaitlis katrai kontaktligzdai ir 7,5 A
(90 W). 12 V kontaktligzdai, kas atrodas bagāžas
nodalījumā, maks. jaudas noņemšanas vērtība ir
10 A (120 W).
PIEZĪME
Bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas
funkcijas lietošana*
Elektromagnētiskie lauki un ekranēšana var
izraisīt tā;vadības atslēgas darbības traucējumus.
Neglabājiet tālvadības atslēgu blakus metāla
priekšmetiem vai elektroierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem
vai lādētājiem — ieteicamajam attālumam jābūt
vismaz 10-15 cm.
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir
daļa no Volvo efektīvās emisijas sistēmas.
Navigācija centrālajā displejā
Augšējais skats nav pieejams startēšanas/izslēgšanas laikā, kā arī paziņojuma rādīšanas laikā.
Tas nav pieejams arī tad, ja klimata kontroles logs
tiek skatīts pilnekrāna režīmā.
Automašīnas trīs displeji
Aktivizējot turpgaitas sadursmes brīdinājumu*,
vējstikla displejā redzamā informācija tiek aizstāta
ar turpgaitas sadursmes brīdinājuma* diagrammu. Šī diagramma izgaismojas pat tad, ja vējstikla
displejs ir izslēgts. Vadītāja spēju vējstikla displejā
saskatīt informāciju negatīvi ietekmē: polarizējošo
saulesbriļļu lietošana; braukšanas pozīcija, kurā
vadītājs nesēž sēdekļa centrā; priekšmeti, kas
atrodas uz displeja bloka aizsargstikla un nelabvēlīgi gaismas apstākļi. Lietojot vējstikla displeju,
noteikti vizuāli defekti var izraisīt galvassāpes un
stresa sajūtas.
Automašīnas klimata kontrole
Apsildi/dzesēšanu nevar paātrināt, atlasot
augstāku/zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
Sagatavošanas darbu izmantošana
Sagatavošanas darbi ir pieejami tikai gadījumā, ja
automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai
(attiecas uz elektrisko sildītāju). Ja uzlādes stacija
nav aktīva vienmēr, piemēram, taimera izmantošanas dēļ, sagatavošanas darbi var nefunkcionēt.
Ja automašīna nav pievienota elektrības kontaktligzdai, karstā laikā pasažieru salonu vienalga
var īsu brīdi atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas
darbus tieši. Pasažieru salona sagatavošanas
darbu laikā automašīna darbojas, lai sasniegtu
komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles
sistēmā iestatīto temperatūru. Pasažieru salona
sagatavošanas darbu laikā automašīnas durvīm
un logiem jābūt aizvērtiem.
Centrālā displeja tīrīšana
Ekrānu nevar izslēgt, kamēr ekrānā tiek rādīta
uzvedne ar aicinājumu veikt kādu darbību.
Elektriski vadāmo* bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana
Ja sistēma ilgstoši darbojusies bez pārtraukuma,
tā tiek izslēgta, lai novērstu pārslodzi. To var atkal
izmantot pēc aptuveni 2 minūtēm. Ja aizmugurējo buferi sedz bieza ledus, sniega, netīrumu u.tml.
kārta, pastāv risks, ka sistēmas funkcionalitāte
būs ierobežota vai ka tā nedarbosies. Tādēļ
gādājiet par tā tīrību.
Uzlādes kabeļa vadības bloks
Uzlādes kabeļa atmiņā paliek pēdējais uzlādes
strāvas iestatījums. Tādēļ ir svarīgi noregulēt
iestatījumu, ja nākamajā uzlādes reizē lietojat citu
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu.
Uzlādes sākšana
Izmantojiet Volvo ieteikto uzlādes kabeli saskaņā
ar GB/T 20234.1-2011 un GB/T 20234.2-2011
(Ķīna), kā arī IEC 62196 un IEC 61851 (citi tirgi),
kas atbalsta temperatūras uzraudzību.
Uzlādes beigšana
Vienmēr atslēdziet automašīnu, lai pārtrauktu
uzlādi, pirms tiek atvienots savienojums ar
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu. Ņemiet vērā,
ka uzlādes kabelis jāatvieno no automašīnas
uzlādes kontaktligzdas un tikai pēc tam — no
230 V maiņstrāvas kontaktligzdas. Tas ļauj
novērst gan sistēmas bojājumus, gan nejaušu
uzlādes pārtraukšanu.
Braukšanas režīma atlasīšana
Braukšanas režīms Off road nav paredzēts lietošanai uz sabiedriskas nozīmes ceļiem.
Novietošanas palīgsistēmas kamera*
Lai kamera darbotos optimāli, gādājiet, lai uz tās
objektīva nebūtu netīrumu, ledus un sniega. Tas ir
sevišķi svarīgi vājas gaismas apstākļos.
Vadītāja infocentra vadīšana
Mainot braukšanas stilu, var rasties noteiktas
nobīdes no aprēķinātās vērtības.
Cimdu nodalījuma izmantošana
Drošības kodu var izmantot, lai atiestatītu privātās
aizslēgšanas funkciju, ja kāds ir mēģinājis deaktivizēt privāto aizslēgšanu ar nepareizu kodu.
Tālruņa pievienošana automašīnai
Atjauninot tālruņa operētājsistēmu, izveidotais pāris var nedarboties. Šajā gadījumā dzēsiet tālruni
no automašīnas un izveidojiet pāri no jauna.
Savienojuma izveide ar internetu
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (veidojas
datplūsma), un par to var būt jāmaksā. Par datu
viesabonēšanas aktivizēšanu var būt jāmaksā
papildus. Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram. Par Wi-Fi karstvietas aktivizēšanu mobilo sakaru tīkla operators
var piemērot papildu maksu. Informāciju par
datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Ja veicat lejupielādi, izmantojot mobilo
tālruni, pievērsiet uzmanību datu lejupielādes
izmaksām.
Apple CarPlay* vidējā displejā
Volvo nepārbauda lietotnes Apple CarPlay
saturu. Ja tālrunis vai multivides atskaņotājs tiek
pievienots automašīnai, izmantojot Bluetooth,
tas nebūs pieejams laikā, kamēr Apple CarPlay
darbojas Bluetooth deaktivizēšanas dēļ. Lai
pievienotu automašīnu, izmantojiet Wi-Fi vai
automašīnas iebūvēto modemu*.
Lietotņu, karšu un sistēmu pārvaldība un
atjaunināšana
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus,
kas pārraida datus, piemēram, interneta radio. Ja
ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša,
lejupielādi var pārtraukt. Pēc izvēles varat arī
izslēgt vai pārtraukt citus pakalpojumus.
06
TP 20469 (Latvian) AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising