Volvo | V40 Cross Country | Quick Guide | Volvo V40 Cross Country 2019 Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2019 Quick Guide
V40
CR OS S COU NTRY
QU I C K GUI D E
ยินดีต้อนรับสูร่ ถวอลโว่คนั ใหม่ของท่าน!
โฟลเดอร์ นี ้จะมีตวั เลือกของฟั งก์ชนั ต่างๆ ที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ ในรถของท่าน คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถและคูม่ ืออื่นๆ จะมีค�ำแนะน�ำด้ านความ
ปลอดภัยและค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุทงหมด
ั้
สัญลักษณ์ตอ่ ไปนี ้หมายความว่า:
มีการแสดงชิ ้นส่วนต่างๆ ในรูปแสดงภาพรวม
ค�ำแนะน�ำแบบทีละขันตอน
้
การอ่านคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก
ค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุที่จ�ำเป็ นต้ องอ่านจะรวมอยูใ่ นหน้ าสุดท้ าย
ออปชัน่ พิเศษ/อุปกรณ์เสริ มทังหมดที
้
่ทราบว่ามีให้ บริ การแล้ ว ณ เวลาที่เผยแพร่ จะมีเครื่ องหมายดอกจัน: * ก�ำกับอยู่
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถมีอยูใ่ นรูปแบบของคูม่ ือฉบับพิมพ์ และในแบบดิจิตอลในหน้ าจอภายในรถ บนเว็บ และในรูปแบบของแอพฯ ส�ำหรับ
อุปกรณ์แบบพกพา แอพฯ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาจะมีคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถทังฉบั
้ บ รวมถึงภาพยนตร์ เกี่ยวกับค�ำแนะน�ำต่างๆ และเส้ น
ทางการค้ นหาหลายเส้ นทางพร้ อมข้ อความและรูปภาพ แอพส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์แบบพกพาได้ จาก
App Store หรื อ Google play
นอกจากนัน้ เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านได้ ที่ www.volvocars.com
01 การสตาร์ ทและการขับขี่
04 ฟั งก์ ชันการท�ำงานในรถของท่ าน
กุญแจรี โมทคอนโทรล
ระบบล็อคแบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ*
การสตาร์ ทและดับเครื่ องยนต์
ที่ปัดน� ้ำฝน
การตรวจสอบความดันลมยาง*
ตัวควบคุมระบบสภาพอากาศ
ตัวควบคุมไฟหน้ า
แผงหน้ าปั ดแบบรวม
ระบบข้ อมูลบันเทิง
โทรศัพท์*
อินเตอร์ เน็ต*
อุปกรณ์เครื่ องเสียงภายนอก
ปุ่ มที่คอนโซลกลาง
การตังค่
้ าในระบบเมนู
ศูนย์บริ การ/การจองเวลาเข้ ารับบริ การ*
ECO*
02 ระบบช่ วยเหลือคนขับในรถของท่ าน
ระบบช่วยน�ำทางขณะจอด*
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ*
ฟั งก์ชนั Start/Stop*
ระบบป้องกันคนเดินถนน*
05 เคล็ดลับ
03 สภาพแวดล้ อมในการขับขี่ของท่ าน
การปรับที่นงั่
การปรับพวงมาลัย
การเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง
การดูแลรักษารถ
ที่เก็บของ
ช่องเสียบ AUX/USB* และปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์
กุญแจรี โมทคอนโทรลท�ำงานอย่ างไร
01
ปลดล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วปิ ดสัญญาณเตือน การท�ำงานนี ้
สามารถตังค่
้ าได้ ใน MY CAR
ล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วเปิ ดใช้ งานสัญญาณเตือน
ไฟส่องสว่างน�ำทางเข้ ารถ
กดหนึง่ ครัง้ จะเป็ นการปลดล็อคประตูท้าย กดสองครัง้ จะเป็ นการ
เปิ ดประตูท้ายออกเล็กน้ อย
ข้ อมูล*
ระบบฉุกเฉิน
กุญแจรี โมทคอนโทรลสามารถบันทึกการตังค่
้ าต่างๆ รวมถึงกระจก
มองข้ างและที่นงั่ คนขับแบบปรับด้ วยไฟฟ้า* ได้ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
ไฟแสดงกุญแจรี โมทคอนโทรล* แสดงให้ ทราบเกี่ยวกับอะไร 01
ไฟสีเขียวติดสว่างคงที่: ล็อครถแล้ ว
ไฟสีเหลืองติดสว่างคงที่: ปลดล็อครถแล้ ว
ไฟสีแดงติดสว่างคงที่: สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นให้ ท�ำงานนับ
ตังแต่
้ ลอ็ ครถ
ไฟสีแดงกะพริ บสลับกันในไฟแสดงทังสองดวง:
้
สัญญาณเตือนถูก
กระตุ้นให้ ท�ำงานในช่วงเวลาไม่เกิน 5 นาทีที่ผา่ นมา
ระบบล็อคแบบไม่ ใช้ กุญแจ* ท�ำงานอย่ างไร
01
ท่านสามารถเก็บกุญแจรี โมทคอนโทรลไว้ ในกระเป๋ าเสื ้อของท่านตลอด
เวลาได้
ล็อคและเปิ ดระบบสัญญาณเตือน
– แตะที่สว่ นท้ ายของมือจับประตูภายนอกรถ หรื อกดเบาๆ ที่ปมยางที
ุ่
่มี
ขนาดเล็กกว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ ม) บนประตูท้าย
ปลดล็อคและหยุดการท�ำงานสัญญาณเตือน
– จับมือจับประตูและเปิ ดประตูตามปกติ หรื อกดเบาๆ ที่ปมยางที
ุ่
่มี
ขนาดใหญ่กว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ ม) บนประตูท้าย
วิธีการสตาร์ ทหรื อดับเครื่ องยนต์
01
การสตาร์ ทเครื่ องยนต์
เสียบกุญแจรี โมทคอนโทรลเข้ าไปในสวิตช์กญ
ุ แจ (ยกเว้ นรถที่มี
ระบบการขับขี่แบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ*)
ส�ำหรับการเปลี่ยนเกียร์ แบบเกียร์ ธรรมดา ให้ เหยียบแป้นคลัตช์
ส�ำหรับการเปลี่ยนเกียร์ แบบอัตโนมัติ ให้ เหยียบแป้นเบรก
กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็ นเวลาสันๆ
้
การดับเครื่ องยนต์
กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็ นเวลาสันๆ
้
ดึงกุญแจรี โมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กญ
ุ แจ (ยกเว้ นรถที่
มีระบบการขับขี่แบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ*)
วิธีการสั่งงานที่ปัดน�ำ้ ฝนกระจกหน้ าและเซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ปริมาณน�ำ้ ฝน*
01
เลื่อนคันควบคุมลงด้ านล่างเพื่อเริ่ มการท�ำงานของที่ปัดน� ้ำฝนกระจกหน้ า
และเลื่อนขึ ้นด้ านบนเพื่อสัง่ การปั ดครัง้ เดียว
เปิ ด/ปิ ดเซ็นเซอร์ ตรวจจับน� ้ำฝน
ควบคุมความไวของเซ็นเซอร์ หรื อการหน่วงเป็ นจังหวะ
ที่ปัดน� ้ำฝน, กระจกประตูหลัง - เป็ นจังหวะ/ความเร็ วปกติ
ในการยกใบปั ดน� ้ำฝนขึ ้น ใบปั ดน� ้ำฝนจะต้ องอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ส�ำหรับการบริ การ - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
ฉันสามารถปรั บเทียบระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TM)* 01
ได้ อย่ างไร
หลังจากการเปลี่ยนยางหรื อการปรับความดันลมยาง จ�ำเป็ นต้ องท�ำการ
ปรับเทียบเสมอ ในกรณีที่ไฟติดสว่างขึ ้น จะจ�ำเป็ นต้ องตรวจสอบ
ความดันลมยางและท�ำการปรับเทียบระบบ ด�ำเนินการดังต่อไปนี ้:
ในขณะที่สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ี่ต�ำแหน่ง OFF เติมลมยางให้ ได้ ระดับ
ตามที่ระบุไว้ ในป้านความดันลมยางที่เสาประตูด้านคนขับ
สตาร์ ทรถ ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/
MENU
เลือก Tyre monitor > Start calibration แล้ วกด OK/MENU
การปรับเทียบใหม่จะด�ำเนินการในขณะที่ก�ำลังขับขี่รถอยู่
วิธีการใช้ ระบบช่ วยขณะจอด PAP*
02
PAP จะตรวจสอบเพื่อหาช่องจอดรถที่วา่ ง และบังคับรถเข้ าไปในช่อง
จอดรถนัน้ หน้ าที่ของท่านก็คือ คอยดูรอบๆ ตัวรถ, เปลี่ยนเกียร์ , ควบคุม
ความเร็ ว และเบรก/หยุดรถ
สัง่ งาน PAP ด้ วยการกดปุ่ มหนึง่ ครัง้ ห้ ามขับขี่ด้วยความเร็ วสูงกว่า
30 กม./ชม. (20 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง)
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำที่แสดงขึ ้นในแผงหน้ าปั ดแบบรวม
เตรี ยมพร้ อมส�ำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟิ กและข้ อความแจ้ งให้
ท�ำการหยุดรถ
หน้ าที่ของระบบช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ LKA* คืออะไร
02
ถ้ ารถก�ำลังจะเคลื่อนที่ผา่ นเส้ นด้ านข้ างของช่องทางเดินรถ LKA จะ
ควบคุมรถให้ เคลื่อนที่กลับเข้ าไปในช่องทางเดินรถ โดยการจ่ายแรงหมุน
เล็กน้ อยไปยังพวงมาลัย ถ้ ารถเคลื่อนที่ผา่ นเส้ นด้ านข้ างของช่องทาง
เดินรถ LKA จะเตือนท่านโดยพวงมาลัยจะสัน่ เป็ นจังหวะ
– สัง่ งาน LKA ด้ วยการกดปุ่ มหนึง่ ครัง้
วิธีการใช้ ฟังก์ ชัน Start/Stop*
ชุดเกียร์ ธรรมดา
ดับเครื่ องยนต์: ปลดคลัตช์ เลื่อนคันเกียร์ ไปที่ต�ำแหน่งเกียร์ วา่ ง และ
ปล่อยแป้นคลัตช์
สตาร์ ตเครื่ องยนต์: เหยียบแป้นคลัตช์
ชุดเกียร์ อัตโนมัติ
ดับเครื่ องยนต์: หยุดรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้นเบรก
ค้ างไว้
สตาร์ ทเครื่ องยนต์: ปล่อยเบรกเท้ า
ปุ่ มที่มีไฟสว่างแสดงว่าฟั งก์ชนั นันท�
้ ำงานอยู่
02
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
02
รถคันนี ้มีระบบเตือนการชนพร้ อมเบรกอัตโนมัติ และระบบตรวจจับ
นักปั่ นจักรยานและคนเดินถนน ซึง่ จะท�ำการเตือน ท�ำการเบรก และ/หรื อ
ท�ำการหยุดรถเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คนั อื่น
นักปั่ นจักรยาน และคนเดินถนน
ฟั งก์ชนั นี ้เป็ นเพียงแค่การให้ ความช่วยเหลือเท่านัน้ และอาจไม่สามารถ
ท�ำงานได้ ในบางสถานการณ์ เช่น ระบบจะไม่สามารถมองเห็นคนขับ
จักรยานจากด้ านข้ าง และไม่สามารถมองเห็นคนเดินถนนที่มีความสูง
น้ อยกว่า 80 ซม. หรื อบุคคลที่ถกู บังอยูบ่ างส่วนได้
การเข้ าใจการท�ำงานของฟั งก์ชนั นี ้เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญอย่างมาก – ดู
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
03
ยก/ลดระดับส่วนด้ านหน้ าของเบาะรองนัง่
ยก/ลดระดับที่นงั่
เลื่อนที่นงั่ ไปข้ างหน้ า/ไปข้ างหลัง
เอียงพนักพิงหลัง
การบันทึกการตังค่
้ าส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า*
ปุ่ มหน่วยความจ�ำส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า*
บันทึกการตัง้ ค่ า:
กดปุ่ มส�ำหรับการบันทึกการตังค่
้ าค้ างไว้ พร้ อมกับกดปุ่ มหน่วยความจ�ำ
ปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ในเวลาเดียวกัน กดปุ่ มค้ างไว้ จนกว่าจะได้ ยินเสียง
สัญญาณ และมีข้อความแสดงขึ ้นในแผงหน้ าปั ดแบบรวม การด�ำเนิน
การนี ้เป็ นการบันทึกต�ำแหน่งของที่นงั่ รวมถึงต�ำแหน่งของกระจกมองข้ าง
ด้ วย
การตังค่
้ าหน่วยความจ�ำส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า
และกระจกมองข้ างยังสามารถบันทึกลงในกุญแจรี โมทคอนโทรล*
ได้ อีกด้ วย – ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการปรั บพวงมาลัย
03
ปลดล็อคพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัยไปด้ านหน้ า/ด้ านหลัง และขึ ้น/ลง
ล็อคพวงมาลัย
วิธีการควบคุมอุณหภูมโิ ดยใช้ ECC*
04
กดเพื่อตังอุ
้ ณหภูมิส�ำหรับแต่ละส่วน กดซ� ้ำหลายๆ ครัง้ เพื่อเลือก
การตังค่
้ าส�ำหรับด้ านซ้ าย, ด้ านขวา หรื อทังสองด้
้
าน ปรับเพื่อตังค่
้ า
อุณหภูมิ หน้ าจอที่คอนโซลกลางจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไว้ ส�ำหรับ
แต่ละด้ าน
กด AUTO ส�ำหรับการควบคุมอัตโนมัติของทิศทางลมและ
ฟั งก์ชนั การท�ำงานอื่นๆ หน้ าจอจะแสดง AUTO CLIMATE
วิธีการไล่ ฝ้าบนกระจกหน้ า
04
กดเพื่อสัง่ งานการท�ำความร้ อนกระจกหน้ าด้ วยไฟฟ้า* - สัญลักษณ์
(1) ในหน้ าจอจะติดสว่างขึ ้น
การกดอีกครัง้ จะเป็ นการสัง่ งานการไหลของอากาศค่าสูงสุดไปยัง
กระจกหน้ าและกระจกประตู - สัญลักษณ์ (1) และ (2) จะติดสว่าง
ขึ ้น
การกดอีกครัง้ จะเป็ นการปิ ดการท�ำงานของฟั งก์ชนั ทังสองฟั
้
งก์ชนั
- ไม่มีสญ
ั ลักษณ์ใดๆ ติดสว่างขึ ้น
ไม่มีการท�ำความร้ อนแบบไฟฟ้า: กดเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการจ่ายอากาศ
โหมดอัตโนมัตขิ องระบบควบคุมไฟหน้ าท�ำงานอย่ างไร
04
โหมด AUTO จะมีออปชัน่ ต่อไปนี ้
• ไฟส�ำหรับการขับขี่จะสลับการท�ำงานระหว่างไฟขณะขับขี่ในเวลา
กลางวันกับไฟต�่ำโดยอัตโนมัติ
• สามารถสัง่ งานไฟสูงได้ เมื่อเปิ ดไฟต�่ำไว้
• ไฟสูงแบบแอคทีฟ (AHB)* (ซึง่ จะปรับหรี่ ไฟและเปิ ดใช้ งานไฟสูงโดย
อัตโนมัต)ิ สามารถใช้ งานได้
• เปิ ดใช้ งานการตรวจจับอุโมงค์* ไว้
คอมพิวเตอร์ คำ� นวณการเดินทางท�ำงานอย่ างไร
04
OK – เปิ ดเมนูของแผงหน้ าปั ดแบบรวม, ยืนยันข้ อความหรื อตัว
เลือกเมนู
ปุ่ มล้ อหมุน – ใช้ ในการเลื่อนไปมาระหว่างตัวเลือกเมนูหรื อตัว
เลือกของคอมพิวเตอร์ การเดินทาง
RESET – รี เซ็ตข้ อมูลในขันตอนของคอมพิ
้
วเตอร์ การเดินทางที่
เลือกไว้ หรื อย้ อนกลับภายในโครงสร้ างเมนู
วิธีการรี เซ็ตมาตรวัดระยะทาง
04
หมุนปุ่ มล้ อหมุนที่สวิตช์โยกด้ านซ้ ายเพื่อแสดงมาตรวัดระยะทางต่อ
เที่ยว T1 and total dist. หรื อ T2 and total dist.
กดปุ่ ม RESET ค้ างไว้ เพื่อรี เซ็ตมาตรวัดระยะทางที่แสดงขึ ้น
วิธีการเปิ ดและปิ ดระบบข้ อมูลบันเทิง
04
การกดเป็ นเวลาสันๆ
้ หนึง่ ครัง้ จะเป็ นการเปิ ดใช้ งานระบบ
การกดค้ างไว้ (จนกระทัง่ หน้ าจอปิ ดท�ำงาน) จะเป็ นการปิ ดใช้ งาน
เมื่อต้ องการปิ ดเสียง: กดเป็ นเวลาสันๆ
้ การกดซ� ้ำครัง้ ถัดไปจะเป็ นการ
เปิ ดเสียงอีกครัง้
โปรดทราบว่า ระบบ Sensus ทังระบบ
้
(รวมถึงระบบน�ำทาง* และฟั งก์ชนั
โทรศัพท์) จะเปิ ด/ปิ ดพร้ อมกัน
วิธีการไปยังส่ วนต่ างๆ ในระบบข้ อมูลบันเทิง
04
กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* หรื อ * เพื่อเลือก
แหล่งข้ อมูลหลัก ในโหมดนี ้ มุมมองปกติของแหล่งข้ อมูลที่ท�ำงาน
ล่าสุดจะแสดงขึ ้น
กด OK/MENU หรื อปุ่ มหมุน* ที่พวงมาลัยเพื่อเข้ าใช้ งานเมนูหลัก
ของแหล่งข้ อมูลที่เลือก
หมุน TUNE หรื อปุ่ มหมุนเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู
กด OK/MENU หรื อปุ่ มหมุนที่พวงมาลัยเพื่อท�ำการเลือกในเมนู
กด EXIT เป็ นเวลาสันๆ
้ เพื่อย้ อนกลับภายในระบบเมนู ยกเลิกการ
ท�ำงาน หรื อลบอักขระที่ป้อน
กด EXIT ค้ างไว้ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ หรื อเพื่อเปลี่ยนจากมุม
มองปกติไปยังมุมมองแหล่งข้ อมูลหลัก
เคล็ดลับ:
ในการเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังเมนูทางลัด ให้ กดปุ่ มแหล่งข้ อมูล
หลักหนึง่ ครัง้ กดซ� ้ำอีกครัง้ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งานระบบ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ อโทรศัพท์ Bluetooth® *
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลโทรศัพท์ ให้ กด OK/MENU
เลือก Make car discoverable แล้ วยืนยันด้ วย OK/MENU
สัง่ งาน Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ค้ นหาและเชื่อมต่อรถเข้ ากับ
โทรศัพท์
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในโทรศัพท์มือถือและในหน้ าจอ
โทรศัพท์ถกู เชื่อมต่อแล้ ว และสามารถควบคุมการท�ำงานได้ จากรถ
ถ้ าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็ นผลส�ำเร็ จ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
04
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Bluetooth® หรื อสัง่ งานการจ�ำกัด
ขอบเขตในโทรศัพท์ส�ำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
โมเด็มในรถ ให้ ใส่ซมิ การ์ ดลงในตัวอ่านในกล่องเก็บของ
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU
จากนันเลื
้ อก Settings > Internet settings > Connect through
เลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อ
Wi-Fi: เชื่อมต่อเข้ ากับเครื อข่ายและป้อนรหัสผ่าน โมเด็มของรถ:
ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ ด
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
Volvo ID* ให้ บริการใดแก่ ฉันบ้ าง
Volvo ID คือ ID ส่วนตัวของท่านที่ลงทะเบียนไว้ กบั รถ ซึง่ ท�ำให้ ทา่ น
สามารถเข้ าใช้ งานบริ การต่างๆ เช่น การล็อกอินแบบส่วนตัวเข้ าสูเ่ ว็บ
volvocars.com และท�ำให้ สามารถส่งที่อยูจ่ ากบริ การแผนที่บน
อินเตอร์ เน็ตไปยังรถโดยตรงได้
ลงทะเบียนหรื อจัดการ Volvo ID ของท่านดังต่อไปนี ้:
กดปุ่ มการเชื่อมต่อสองครัง้
เลือก Apps > Settings แล้ วปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของ
รถ
04
เมื่อรถเชื่อมต่ อกับอินเตอร์ เน็ต* แล้ ว จะสามารถใช้ แอพฯ
ได้ อย่ างไร
04
เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต ท่านสามารถใช้ งานแอพฯ ส�ำหรับบริ การ
เพลง, วิทยุผา่ นเว็บ, บริ การน�ำทาง และบราวเซอร์ เว็บแบบพื ้นฐานได้
กดปุ่ มเชื่อมต่อ
เลือก Apps และกด OK/MENU เพื่อแสดงแอพฯ ที่มีอยู่
เลือกแอพฯ และยืนยันด้ วย OK/MENU
แอพบางแอพจ�ำเป็ นต้ องล็อกอินเข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ จากผู้ให้
บริ การแอพแยกต่างหาก ใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ที่มีอยูห่ รื อลงทะเบียนอีกครัง้
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
วิธีการโทรออก*
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลโทรศัพท์ ให้ ป้อนหมายเลขที่
ต้ องการ หรื อหมุนปุ่ มหมุนที่พวงมาลัยลงด้ านล่างเพื่อเข้ าไปที่สมุด
โทรศัพท์ หรื อหมุนปุ่ มหมุนขึ ้นด้ านบนเพื่อเข้ าไปที่บนั ทึกประวัติ
การโทร
กดปุ่ มหมุนเพื่อโทรออก
ยกเลิกการโทร โดยกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการโทรออกโดยใช้ โทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการรั บสาย*
– กดปุ่ มหมุนเพื่อรับสายเรี ยกเข้ า
ยกเลิก/หยุดการโทร โดยกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการรับสายโทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
04
วิธีการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ เครื่ องเสียงภายนอก
04
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ ากับช่องอินพุต AUX หรื อช่องเสียบ
USB* ในช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลสื่อ ให้ กด MEDIA ในคอนโซล
กลาง
หมุน TUNE ไปที่แหล่งข้ อมูลเสียงที่ต้องการ แล้ วกด OK/MENU
ส�ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของ
รถ
วิธีการตัง้ จุดหมายปลายทางของ GPS*
04
กด NAV เพื่อเริ่ มใช้ งานระบบน�ำทาง* ซึง่ จะแสดงแผนที่ขึ ้น
กด NAV ซ� ้ำอีกครัง้ แล้ วเลือก Set destination > Address โดยใช้
ปุ่ มล้ อหมุน แล้ วกด OK/MENU
ใส่ข้อมูลเกณฑ์การค้ นหาโดยใช้ ปมหมุ
ุ่ น หรื อแผงตัวเลขที่คอนโซล
กลาง
จากนันเลื
้ อก Set single destination หรื อ Add as waypoint แล้ ว
กด OK/MENU
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างของแต่ละตลาดในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับระบบน�ำทาง - โปรดดูในคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
การตัง้ ค่ าใดบ้ างที่สามารถท�ำได้ ในระบบเมนู
MY CAR จะมีฟังก์ชนั การท�ำงานต่างๆ ของรถ เช่น การตังนาฬ
้ ิกา
กระจกมองข้ าง และตัวล็อค
ส�ำหรับปุ่ มที่ใช้ ส�ำหรับการท�ำงานเหล่านี ้ โปรดดูในหัวข้ อ "วิธีการไปยัง
ส่วนต่างๆ ในระบบข้ อมูลบันเทิง" ก่อนหน้ านี ้
04
วิธีการตัง้ นาฬิกา
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU
เลือก Settings > System options > Time settings
หมุน TUNE ไปที่ Auto time แล้ วกด OK/MENU เพื่อสัง่ งานการตัง้
ค่าเวลาโดยอัตโนมัติ
ต้ องแน่ใจว่า ท่านได้ เลือกต�ำแหน่งปั จจุบนั แล้ ว เพื่อให้ สามารถตังเวลาใน
้
รถได้ อย่างถูกต้ อง
วิธีการโทรไปยังศูนย์ บริการหรื อจองเวลาเข้ ารั บบริการ*
04
– ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU แล้ ว
เลือก Service & repair (การบริ การและการซ่อม)
ในส่วน Service & repair จะมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์บริ การที่ทา่ น
เลือกไว้ ซึง่ เป็ นศูนย์บริ การที่ทา่ นลงทะเบียนไว้ ผา่ นทาง volvocars.com
ใน Dealer information จะมีตวั เลือกส�ำหรับการโทรและส่งค�ำขอการนัด
หมายไปยังศูนย์บริ การ นอกจากนี ้ ยังมีตวั เลือกส�ำหรับการอัพเดตข้ อมูล
ศูนย์บริ การ และการตังให้
้ ศนู ย์บริ การเป็ นจุดหมายปลายอีกด้ วย
มีในบางตลาดเท่านัน้
ECO* มีหน้ าที่ทำ� อะไร
04
การกด ECO หนึง่ ครัง้ จะเป็ นการสัง่ งานโปรแกรมการขับขี่แบบประหยัด
น� ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยจะมีการด�ำเนินการต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่อไปนี ้ด้ วย
• Start/Stop – สามารถดับเครื่ องยนต์โดยอัตโนมัตกิ ่อนที่รถจะหยุด
สนิทได้
• Eco Coast – ไม่มีการเบรกโดยเครื่ องยนต์ และรถจะวิ่งด้ วย
ความเฉื่อย ฟั งก์ชนั การท�ำงานนี ้ใช้ กบั รถที่มีการเปลี่ยนเกียร์ แบบเกียร์
อัตโนมัติ
• การยกเลิกการท�ำงานหรื อการลดระดับการท�ำงานของฟั งก์ชนั การ
ควบคุมสภาพอากาศบางอย่าง
วิธีการเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
05
เมื่อปลดล็อกรถยนต์แล้ ว ให้ เปิ ดฝาปิ ดที่เติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยการ
กดเบาๆ ที่สว่ นหลังของฝาปิ ดแล้ วปล่อย
กางฝาปิ ดออก
เสียบหัวเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิงเข้ าไปในช่องเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง
หลังจากการเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง: รอ 5-8 วินาที ก่อนที่จะดึงหัวเติม
ออก
วิธีการล้ างรถอย่ างถูกต้ อง
05
การล้ างด้ วยมือเสี่ยงต่อการท�ำให้ สีรถเสียหายน้ อยกว่าเครื่ องล้ างรถ
อัตโนมัติ นอกจากนี ้งานสียงั มีความไวมากกว่าเดิมเมื่อยังใหม่อยู่ ด้ วย
เหตุนี ้ จึงแนะน�ำให้ ทา่ นล้ างรถด้ วยมือในระหว่างเดือนแรกๆ
ใช้ น� ้ำสะอาดและฟองน� ้ำ โปรดจ�ำไว้ วา่ สิง่ สกปรกและก้ อนกรวดสามารถ
ท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วนบนสีรถ
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
05
วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนังจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษเพื่อให้ คงความ
สวยงามเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ ด้ วยเหตุนี ้ วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนังควรได้ รับการ
เคลือบด้ วยชุด Volvo Leather Care ปี ละ 1-4 ครัง้ วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนังสี
อ่อนจะเงางามขึ ้นได้ โดยการเช็ดด้ วยผ้ าชุบน� ้ำเปี ยกหมาดๆ ทุกสัปดาห์
ชุด Volvo Leather Care มีให้ บริ การที่ตวั แทนจ�ำหน่ายวอลโว่
มีท่ เี ก็บของอยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใดบ้ าง
05
บางส่วนของที่เก็บของภายในรถจะแสดงไว้ ในที่นี ้
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถจะแสดงต�ำแหน่งของที่เก็บของเพิ่มเติม
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด 05
กุญแจรี โมตคอนโทรลต้ องอยูใ่ นต�ำแหน่งกุญแจที่ I เป็ นอย่างน้ อย เพื่อให้
ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ในห้ องโดยสารสามารถท�ำงานได้ ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ใน
ห้ องเก็บสัมภาระ* จะมีไฟจ่ายอยูเ่ สมอ
ระบบล็อคแบบไม่ ใช้ กุญแจ* ท�ำงานอย่ างไร
การสวมถุงมืออาจท�ำให้ ฟังก์ชนั การท�ำงานโดยไม่ใช้ กญ
ุ แจที่มือจับประตูไม่สามารถท�ำงานได้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแผงกันอาจรบกวนการท�
้
ำงานของฟั งก์ชนั
การท�ำงานแบบไม่ใช้ กญ
ุ แจได้ ห้ ามวาง/เก็บกุญแจรี โมทคอนโทรลไว้ ใกล้ กบั โทรศัพท์มือถือหรื อวัตถุที่เป็ นโลหะ
วิธีการสตาร์ ทหรื อดับเครื่ องยนต์
หลังการสตาร์ ตเย็น ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่วา่ อุณหภูมิภายนอกจะเป็ นเท่าใด นี่เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบลดมลพิษในไอเสียที่มีประสิทธิภาพของวอลโว่ ใน
ระหว่างการสตาร์ ทขณะเครื่ องเย็น เครื่ องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลาการสตาร์ ทเนื่องจากการอุน่ เครื่ องยนต์
วิธีการใช้ ระบบช่ วยน�ำทางขณะจอด PAP*
PAP อาจไม่สามารถท�ำงานได้ ในบางสถานการณ์ ระบบนี ้ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นระบบช่วยเท่านัน้ คนขับจะเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์อย่าง
ปลอดภัยเสมอ รวมถึงการสังเกตสภาวะแวดล้ อม และผู้ใช้ รถใช้ ถนนรายอื่นๆ ที่เคลื่อนที่เข้ ามาหา หรื อเคลื่อนที่ผา่ นในขณะท�ำการจอด
หน้ าที่ของระบบช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ LKA* คืออะไร
LKA เป็ นเครื่ องมือช่วยส�ำหรับคนขับ และอาจไม่สามารถท�ำงานได้ ในสถานการณ์ขบั ขี่บางสถานการณ์ รวมถึงการจราจร, สภาพอากาศ และสภาพถนนบางอย่าง
คนขับมีหน้ าที่รับผิดชอบในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎจราจรที่บงั คับใช้ อยูเ่ สมอ
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
ฟั งก์ชนั นี ้อาจไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้ ในบางสถานการณ์ และจะมองไม่เห็นวัตถุบางอย่าง เช่น คนเดินถนนที่อยูใ่ นที่มืด, ผู้คนที่สวมเสื ้อผ้ าซึง่ ปิ ดบัง
โครงร่างของร่างกาย หรื อคนเดินถนนที่มีความสูงต�่ำกว่า 80 ซม. เป็ นต้ น ฟั งก์ชนั นี ้อาจไม่สามารถตรวจจับนักปั่ นจักรยานในทุกสถานการณ์ได้ และจะมองไม่เห็น
นักปั่ นจักรยาน เช่น นักปั่ นจักรยานที่ถกู บังบางส่วน นักปั่ นจักรยานที่สวมเสื ้อผ้ าปิ ดซ่อนร่างกายจนมิด หรื อนักปั่ นจักรยานที่อยูด่ ้ านข้ างของรถยนต์ ความรับผิด
ชอบในการขับรถในลักษณะที่ถกู ต้ องและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามความเร็ วรถถือเป็ นหน้ าที่ของคนขับเสมอ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
ปรับต�ำแหน่งของที่นงั่ คนขับอย่างถูกต้ อง ก่ อนออกรถ ห้ ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ที่นงั่ ล็อคเข้ าต�ำแหน่งแล้ ว เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการ
บาดเจ็บขึ ้นในกรณีที่เบรกอย่างกระทันหันหรื อเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุขึ ้น
วิธีการปรั บพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัย (หลังจากที่ปรับที่นงั่ แล้ ว) ก่ อนออกรถ - ห้ ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
การใช้ อินเทอร์ เน็ตจะมีการส่งผ่านข้ อมูล ซึง่ อาจท�ำให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นได้ การเปิ ดใช้ งานการใช้ บริ การข้ อมูลข้ ามเครื อข่ายอาจท�ำให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม กรุณา
ติดต่อผู้ให้ บริ การเครื อข่ายของท่านเพื่อสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยส�ำหรับข้ อมูลจราจร เชื่อมต่อผ่านทางโมเด็มของรถ: เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนรหัส PIN ทุก
ครัง้ ที่สตาร์ ทรถ ท่านสามารถปิ ดใช้ งานตัวล็อครหัส PIN ส�ำหรับตัวเลือก Car modem (โมเด็มของรถ) ได้ โดยการยกเลิกการเลือก Lock SIM card (ล็อคซิมการ์ ด)
เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi: โปรดทราบว่า โทรศัพท์บางเครื่ องจะปิ ดการใช้ เครื อข่ายร่วมกันหลังจากที่ตดั การเชื่อมต่อออกจากรถแล้ ว ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้ องเปิ ดใช้ งานการ
ใช้ เครื อข่ายร่วมกันที่โทรศัพท์อีกครัง้ ในครัง้ ถัดไปที่ต้องการใช้ งาน
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด
ถ้ าท่านใช้ ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลบริ เวณโพรงเพลากลางเพียงหนึง่ ชุด กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ คือ 10 แอมป์ (120 วัตต์) ถ้ าใช้ ปลัก๊ ไฟที่คอนโซล
บริ เวณโพรงเพลากลางทังสองชุ
้
ดพร้ อมกัน กระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่ายได้ คือ 7.5 แอมป์ (90 วัตต์) ต่อปลัก๊ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ ส�ำหรับปลัก๊ ไฟ
12 โวลต์ที่บริ เวณห้ องเก็บสัมภาระคือ 10 แอมป์ (120 วัตต์)
เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านที่ www.volvocars.com
TP 26600 (Thai) AT 1817, MY19 Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
เสื ้อผ้ าสีบางชนิด (เช่น ยีนส์และผ้ าหนังกลับ) อาจท�ำให้ สีของวัสดุห้ มุ เปลี่ยนไปได้ ห้ ามใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดเข้ มข้ น เนื่องจากอาจท�ำให้ วสั ดุห้ มุ เสียหายได้
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising