Volvo V60 2018 Quick Guide

Volvo V60 2018 Quick Guide
QUICK GUIDE
ยินดีต้อนรับสู่รถวอลโว่คันใหม่ของท่าน!
โฟลเดอร์นี้จะมีตัวเลือกของฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุดในรถของท่าน คู่มือส�ำหรับเจ้าของรถและคู่มืออื่นๆ จะมีค�ำแนะน�ำด้านความ
ปลอดภัยและค�ำเตือน, ข้อมูลส�ำคัญ และข้อความหมายเหตุทั้งหมด
สัญลักษณ์ต่อไปนี้หมายความว่า:
มีการแสดงชิ้นส่วนต่างๆ ในรูปแสดงภาพรวม
ค�ำแนะน�ำแบบทีละขั้นตอน
การอ่านคู่มือส�ำหรับเจ้าของรถเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
ค�ำเตือน, ข้อมูลส�ำคัญ และข้อความหมายเหตุที่จ�ำเป็นต้องอ่านจะรวมอยู่ในหน้าสุดท้าย
ออปชั่นต่างๆ จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) ก�ำกับอยู่
คู่มือส�ำหรับเจ้าของรถมีอยู่ในรูปแบบของคู่มือฉบับพิมพ์ และในแบบดิจิตอลในหน้าจอภายในรถ บนเว็บ และในรูปแบบของแอพฯ ส�ำหรับ
อุปกรณ์แบบพกพา แอพฯ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาจะมีคู่มือส�ำหรับเจ้าของรถทั้งฉบับ รวมถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับค�ำแนะน�ำต่างๆ และ
เส้นทางการค้นหาหลายเส้นทางพร้อมข้อความและรูปภาพ แอพส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์แบบพกพาได้
จาก App Store หรือ Google play
นอกจากนั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านได้ที่ www.volvocars.com
01 การสตาร์ ทและการขับขี่
04 ฟั งก์ ชันการท�ำงานในรถของท่ าน
กุญแจรีโมทคอนโทรล
ระบบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ*
การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์
เบรกจอด
ที่ปัดน�้ำฝน
การตรวจสอบความดันลมยาง*
ตัวควบคุมระบบสภาพอากาศ
ตัวควบคุมไฟหน้า
แผงหน้าปัดแบบรวม
ระบบข้อมูลบันเทิง
โทรศัพท์*
อินเตอร์เน็ต*
อุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอก
ปุ่มที่คอนโซลกลาง
การตั้งค่าในระบบเมนู
ศูนย์บริการ/การจองเวลาเข้ารับบริการ*
ECO*
02 ระบบช่ วยเหลือคนขับในรถของท่ าน
ระบบช่วยน�ำทางขณะจอด*
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ*
ฟังก์ชัน Start/Stop*
ระบบป้องกันคนเดินถนน*
03 สภาพแวดล้ อมในการขับขี่ของท่ าน
การปรับที่นั่ง
การปรับพวงมาลัย
05 เคล็ดลับ
การเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง
การดูแลรักษารถ
ที่เก็บของ
ช่องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์
กุญแจรี โมทคอนโทรลท�ำงานอย่ างไร
01
ปลดล็อคประตูและประตูท้าย แล้วปิดสัญญาณเตือน การท�ำงานนี้
สามารถตั้งค่าได้ใน MY CAR
ล็อคประตูและประตูท้าย แล้วเปิดใช้งานสัญญาณเตือน
ไฟส่องสว่างน�ำทางเข้ารถ
ปลดล็อคและปิดระบบสัญญาณเตือนส�ำหรับประตูท้ายเท่านั้น
ข้อมูล*
ระบบฉุกเฉิน
กุญแจรีโมทคอนโทรลสามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆ รวมถึง
กระจกมองข้างและที่นั่งคนขับแบบปรับด้วยไฟฟ้า* ได้ - ดูคู่มือ
ส�ำหรับเจ้าของรถ
ระบบล็อคแบบไม่ ใช้ กุญแจ* ท�ำงานอย่ างไร
01
ท่านสามารถเก็บกุญแจรีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋าเสื้อของท่านตลอด
เวลาได้
ล็อคและเปิ ดระบบสัญญาณเตือน
– แตะที่ส่วนท้ายของมือจับประตูภายนอกรถ หรือกดเบาๆ ที่ปุ่มยางที่มี
ขนาดเล็กกว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ม) บนประตูท้าย
ปลดล็อคและหยุดการท�ำงานสัญญาณเตือน
– จับมือจับประตูและเปิดประตูตามปกติ หรือกดเบาๆ ที่ปุ่มยางที่มี
ขนาดใหญ่กว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ม) บนประตูท้าย
วิธีการสตาร์ ทหรื อดับเครื่ องยนต์
การสตาร์ ทเครื่ องยนต์
เสียบกุญแจรีโมทคอนโทรลเข้าไปในสวิตช์กุญแจ (ยกเว้นรถที่มี
ระบบการขับขี่แบบไม่ใช้กุญแจ*)
ส�ำหรับการเปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดา ให้เหยียบแป้นคลัตช์
ส�ำหรับการเปลี่ยนเกียร์แบบอัตโนมัติ ให้เหยียบแป้นเบรก
กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็นเวลาสั้นๆ
การดับเครื่ องยนต์
กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็นเวลาสั้นๆ
ดึงกุญแจรีโมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กุญแจ (ยกเว้นรถที่
มีระบบการขับขี่แบบไม่ใช้กุญแจ*)
01
วิธีการใช้ เบรกจอดรถ
01
สั่งงาน
– กดตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE – สัญลักษณ์จะเริ่ม
กะพริบ เมื่อติดสว่างค้างไว้ หมายความว่าได้ท�ำการใส่เบรกจอดรถ
แล้ว
การปลด
เหยียบแป้นเบรก
ดึงตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE
การปลดอัตโนมัติ
– ขับรถ (ส�ำหรับรถที่ใช้กระปุกเกียร์อัตโนมัติ จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย)
วิธีการสั่งงานที่ปัดน�ำ้ ฝนกระจกหน้ าและเซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ปริมาณน�ำ้ ฝน*
01
เลื่อนคันควบคุมลงด้านล่างเพื่อเริ่มการท�ำงานของที่ปัดน�้ำฝนกระจกหน้า
และเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อสั่งการปัดครั้งเดียว
เปิด/ปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับน�้ำฝน
ควบคุมความไวของเซ็นเซอร์หรือการหน่วงเป็นจังหวะ
ที่ปัดน�้ำฝน, กระจกประตูหลัง - เป็นจังหวะ/ความเร็วปกติ
ในการยกใบปัดน�้ำฝนขึ้น ใบปัดน�้ำฝนจะต้องอยู่ในต�ำแหน่ง
ส�ำหรับการบริการ - ดูคู่มือส�ำหรับเจ้าของรถ
ฉันสามารถปรั บเทียบระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TM)*
01
ได้ อย่ างไร
หลังจากการเปลี่ยนยางหรือการปรับความดันลมยาง จ�ำเป็นต้องท�ำการ
ปรับเทียบเสมอ ในกรณีที่ไฟติดสว่างขึ้น จะจ�ำเป็นต้องตรวจสอบ
ความดันลมยางและท�ำการปรับเทียบระบบ ด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
ในขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง OFF เติมลมยางให้ได้ระดับ
ตามที่ระบุไว้ในป้านความดันลมยางที่เสาประตูด้านคนขับ
สตาร์ทรถ ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด
OK/MENU
เลือก Tyre monitor > Calibrate tyre pressure แล้วกด
OK/MENU
การปรับเทียบใหม่จะด�ำเนินการในขณะที่ก�ำลังขับขี่รถอยู่
วิธีการใช้ ระบบช่ วยขณะจอด PAP*
02
PAP จะตรวจสอบเพื่อหาช่องจอดรถที่ว่าง และบังคับรถเข้าไปในช่อง
จอดรถนั้น หน้าที่ของท่านก็คือ คอยดูรอบๆ ตัวรถ, เปลี่ยนเกียร์, ควบคุม
ความเร็ว และเบรก/หยุดรถ
สั่งงาน PAP ด้วยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง ห้ามขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่า
30 กม./ชม. (20 ไมล์ต่อชั่วโมง)
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่แสดงขึ้นในแผงหน้าปัดแบบรวม
เตรียมพร้อมส�ำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟิกและข้อความแจ้งให้
ท�ำการหยุดรถ
หน้ าที่ของระบบช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ LKA* คืออะไร
02
ถ้ารถก�ำลังจะเคลื่อนที่ผ่านเส้นด้านข้างของช่องทางเดินรถ LKA จะ
ควบคุมรถให้เคลื่อนที่กลับเข้าไปในช่องทางเดินรถ โดยการจ่ายแรงหมุน
เล็กน้อยไปยังพวงมาลัย ถ้ารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นด้านข้างของช่องทาง
เดินรถ LKA จะเตือนท่านโดยพวงมาลัยจะสั่นเป็นจังหวะ
– สั่งงาน LKA ด้วยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง
วิธีการใช้ ฟังก์ ชัน Start/Stop*
ชุดเกียร์ ธรรมดา
ดับเครื่องยนต์: ปลดคลัตช์, เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�ำแหน่งเกียร์ว่าง และ
ปล่อยแป้นคลัตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์: เหยียบแป้นคลัตช์
ชุดเกียร์ อัตโนมัติ
ดับเครื่องยนต์: หยุดรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้นเบรก
ค้างไว้
สตาร์ทเครื่องยนต์: ปล่อยแป้นเบรก
ปุ่มที่มีไฟสว่างแสดงว่าฟังก์ชันนั้นท�ำงานอยู่
02
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
02
รถคันนี้มีระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ และระบบตรวจจับ
นักปั่นจักรยานและคนเดินถนน ซึ่งจะท�ำการเตือน ท�ำการเบรก และ/หรือ
ท�ำการหยุดรถเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันอื่น
นักปั่นจักรยาน และคนเดินถนน
ฟังก์ชันนี้เป็นเพียงแค่การให้ความช่วยเหลือเท่านั้น และอาจไม่สามารถ
ท�ำงานได้ในบางสถานการณ์ เช่น ระบบจะไม่สามารถมองเห็นคนขับ
จักรยานจากด้านข้าง และไม่สามารถมองเห็นคนเดินถนนที่มีความสูง
น้อยกว่า 80 ซม. หรือบุคคลที่ถูกบังอยู่บางส่วนได้
การเข้าใจการท�ำงานของฟังก์ชันนี้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างมาก – ดู
คู่มือส�ำหรับเจ้าของรถ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
03
ยก/ลดระดับส่วนด้านหน้าของเบาะรองนั่ง
ยก/ลดระดับที่นั่ง
เลื่อนที่นั่งไปข้างหน้า/ไปข้างหลัง
เอียงพนักพิงหลัง
การปรับส่วนรองรับบริเวณบั้นเอว*
การบันทึกการตั้งค่าส�ำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*
ปุ่มหน่วยความจ�ำส�ำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*
บันทึกการตัง้ ค่ า:
กดปุ่มส�ำหรับการบันทึกการตั้งค่าค้างไว้พร้อมกับกดปุ่มหน่วยความจ�ำ
ปุ่มใดปุ่มหนึ่งในเวลาเดียวกัน กดปุ่มค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียง
สัญญาณ และมีข้อความแสดงขึ้นในแผงหน้าปัดแบบรวม การด�ำเนินการ
นี้เป็นการบันทึกต�ำแหน่งของที่นั่ง รวมถึงต�ำแหน่งของกระจกมองข้าง
ด้วย ต�ำแหน่งของส่วนรองรับบริเวณบั้นเอวจะไม่ถูกบันทึกไว้
นอกจากนั้น ยังสามารถบันทึกต�ำแหน่งของกระจกมองข้าง และ
การตั้งค่าหน่วยความจ�ำ (ยกเว้นส�ำหรับส่วนรองรับบริเวณ
บั้นเอว) ส�ำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้าไว้ในกุญแจ
รีโมทคอนโทรล* ได้อีกด้วย – ดูคู่มือส�ำหรับเจ้าของรถ
วิธีการปรั บพวงมาลัย
03
ปลดล็อคพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัยไปด้านหน้า/ด้านหลัง และขึ้น/ลง
ล็อคพวงมาลัย
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ
04
หมุนเพื่อปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายและด้านขวาของห้องโดยสาร
หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไว้
กด AUTO ส�ำหรับการควบคุมอัตโนมัติของทิศทางลมและฟังก์ชัน
การท�ำงานอื่นๆ หน้าจอจะแสดง AUTO CLIMATE
เคล็ดลับ: ขอแนะน�ำให้ใช้โหมด AUTO เพื่อให้ได้สภาพอากาศที่สบาย
ที่สุด เมื่อความเร็วพัดลมและการควบคุมทิศทางลมได้รับการควบคุม
โหมด AUTO จะยกเลิกการท�ำงาน
วิธีการไล่ ฝ้าบนกระจกหน้ า
04
กดเพื่อสั่งงานการท�ำความร้อนกระจกหน้าด้วยไฟฟ้า* - สัญลักษณ์
(1) ในหน้าจอจะติดสว่างขึ้น
การกดอีกครั้งจะเป็นการสั่งงานการไหลของอากาศค่าสูงสุดไปยัง
กระจกหน้าและกระจกประตู - สัญลักษณ์ (1) และ (2) จะติดสว่าง
ขึ้น
การกดอีกครั้งจะเป็นการปิดการท�ำงานของฟังก์ชันทั้งสองฟังก์ชัน
- ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ติดสว่างขึ้น
ไม่มีการท�ำความร้อนด้วยไฟฟ้า: กดเพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการท�ำงานการ
ไหลของอากาศ
โหมดอัตโนมัตขิ องระบบควบคุมไฟหน้ าท�ำงานอย่ างไร
04
โหมด AUTO จะมีออปชั่นต่อไปนี้
• ไฟส�ำหรับการขับขี่จะสลับการท�ำงานระหว่างไฟขณะขับขี่ในเวลา
กลางวันกับไฟต�่ำโดยอัตโนมัติ
• สามารถสั่งงานไฟสูงได้เมื่อเปิดไฟต�่ำไว้
• ไฟสูงแบบแอ็คทีฟ (AHB)* - ซึ่งจะปรับหรี่ไฟและเปิดใช้งานไฟสูงโดย
อัตโนมัติ หรือสามารถท�ำการปรับรูปแบบล�ำแสงของไฟสูงตามสภาพ
การจราจรได้ - สามารถใช้ได้
• เปิดใช้งานการตรวจจับอุโมงค์* ไว้
คอมพิวเตอร์ คำ� นวณการเดินทางท�ำงานอย่ างไร
04
OK เปิดเมนูของแผงหน้าปัดแบบรวม, ยืนยันข้อความ หรือการ
เลือกเมนู
ปุ่มล้อหมุนใช้ในการเลื่อนไปมาระหว่างตัวเลือกเมนูหรือตัวเลือก
ของคอมพิวเตอร์การเดินทาง
RESET จะรีเซ็ตข้อมูลในขั้นตอนของคอมพิวเตอร์การเดินทางที่
เลือกไว้ หรือย้อนกลับภายในโครงสร้างเมนู
วิธีการรี เซ็ตมาตรวัดระยะทาง
หมุนปุ่มหมุนที่สวิตช์โยกด้านซ้ายเพื่อแสดงมาตรวัดระยะทาง T1
หรือ T2
กดปุ่ม RESET ค้างไว้ เพื่อรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางที่แสดงอยู่
04
วิธีการเปิ ดและปิ ดระบบข้ อมูลบันเทิง
04
การกดเป็นเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานระบบ
การกดค้างไว้ (จนกระทั่งหน้าจอปิดท�ำงาน) จะเป็นการปิดใช้งาน
ในการปิดระบบเครื่องเสียง: กดเป็นเวลาสั้นๆ - กดครั้งถัดไปจะเป็นการ
สั่งงานอีกครั้ง
โปรดทราบว่า ระบบ Sensus ทั้งระบบ (รวมถึงระบบน�ำทาง* และฟังก์ชัน
โทรศัพท์) จะเปิด/ปิดพร้อมกัน
วิธีการไปยังส่ วนต่ างๆ ในระบบข้ อมูลบันเทิง
04
กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* หรือ * เพื่อเลือก
แหล่งข้อมูลหลัก ในโหมดนี้ มุมมองปกติของแหล่งข้อมูลที่ท�ำงาน
ล่าสุดจะแสดงขึ้น
กด OK/MENU หรือปุ่มหมุน* ที่พวงมาลัยเพื่อเข้าใช้งานเมนูหลัก
ของแหล่งข้อมูลที่เลือก
หมุน TUNE หรือปุ่มหมุนเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู
กด OK/MENU หรือปุ่มหมุนเพื่อท�ำการเลือกในเมนู
กด EXIT เป็นเวลาสั้นๆ เพื่อย้อนกลับภายในระบบเมนู, ยกเลิกการ
ท�ำงาน หรือลบอักขระที่ป้อน
กด EXIT ค้างไว้เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ หรือเพื่อเปลี่ยนจากมุม
มองปกติไปยังมุมมองแหล่งข้อมูลหลัก
เคล็ดลับ:
ในการเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังเมนูทางลัด ให้กดปุ่มแหล่งข้อมูล
หลักหนึ่งครั้ง กดซ�้ำอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ - ดูคู่มือส�ำหรับ
เจ้าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ อโทรศัพท์ Bluetooth®*
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้อมูลโทรศัพท์ ให้กด OK/MENU
เลือก Make car discoverable แล้วยืนยันด้วย OK/MENU
สั่งงาน Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ค้นหาและเชื่อมต่อรถเข้ากับ
โทรศัพท์
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในโทรศัพท์มือถือและในหน้าจอ
โทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อแล้ว และสามารถควบคุมการท�ำงานได้จากรถ
ถ้าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็นผลส�ำเร็จ - ดูคู่มือส�ำหรับ
เจ้าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
04
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Bluetooth® หรือสั่งงานการจ�ำกัด
ขอบเขตในโทรศัพท์ส�ำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
โมเด็มในรถ ให้ใส่ซิมการ์ดลงในตัวอ่านในกล่องเก็บของ
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด OK/MENU
จากนั้นเลือก Settings > Internet settings > Connect through
เลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อ
Wi-Fi: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายและป้อนรหัสผ่าน โมเด็มของรถ:
ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ด
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ - ดูคู่มือส�ำหรับ
เจ้าของรถ
Volvo ID* ให้ บริการใดแก่ ฉันบ้ าง
Volvo ID คือ ID ส่วนตัวของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับรถ ซึ่งท�ำให้ท่าน
สามารถเข้าใช้งานบริการต่างๆ เช่น การล็อกอินแบบส่วนตัวเข้าสู่เว็บ
volvocars.com และท�ำให้สามารถส่งที่อยู่จากบริการแผนที่บน
อินเตอร์เน็ตไปยังรถโดยตรงได้
ลงทะเบียนหรือจัดการ Volvo ID ของท่านดังต่อไปนี้:
กดปุ่มการเชื่อมต่อสองครั้ง
เลือก Apps > Settings แล้วปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID - ดูคู่มือส�ำหรับเจ้าของ
รถ
04
เมื่อรถเชื่อมต่ อกับอินเตอร์ เน็ต* แล้ ว จะสามารถใช้ แอพฯ
ได้ อย่ างไร
04
เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถใช้งานแอพฯ ส�ำหรับบริการ
เพลง, วิทยุผ่านเว็บ, บริการน�ำทาง และบราวเซอร์เว็บแบบพื้นฐานได้
กดปุ่มเชื่อมต่อ
เลือก Apps แล้วกด OK/MENU เพื่อแสดงแอพที่มีอยู่
เลือกแอพแล้วยืนยันด้วย OK/MENU
แอพบางแอพจ�ำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้จากผู้ให้
บริการแอพแยกต่างหาก ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่หรือลงทะเบียนอีกครั้ง
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
วิธีการโทรออก*
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้อมูลโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลขที่
ต้องการ หรือหมุนปุ่มหมุนที่พวงมาลัยลงด้านล่างเพื่อเข้าไปที่สมุด
โทรศัพท์ หรือหมุนปุ่มหมุนขึ้นด้านบนเพื่อเข้าไปที่บันทึกประวัติการ
โทร
กดปุ่มหมุนเพื่อโทรออก
ยกเลิกการโทรโดยการกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการโทรออกโดยใช้โทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคู่มือส�ำหรับ
เจ้าของรถ
วิธีการรั บสาย*
– กดปุ่มหมุนเพื่อรับสายเรียกเข้า
ปฏิเสธ/ยกเลิกการโทร โดยการกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการรับสายโทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคู่มือส�ำหรับเจ้าของรถ
04
วิธีการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ เครื่ องเสียงภายนอก
04
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องอินพุต AUX หรือช่องเสียบ
USB* ในช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้อมูลสื่อ ให้กด MEDIA ในคอนโซล
กลาง
หมุน TUNE ไปที่แหล่งข้อมูลเสียงที่ต้องการ แล้วกด OK/MENU
ส�ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ - ดูคู่มือส�ำหรับเจ้าของ
รถ
วิธีการตัง้ จุดหมายปลายทางของ GPS*
04
กด NAV เพื่อเริ่มใช้งานระบบน�ำทาง* – แผนที่จะแสดงขึ้น
กด NAV ซ�้ำอีกครั้งแล้วเลือก Set address โดยใช้ OK/MENU
ใส่ข้อมูลเกณฑ์การค้นหาโดยใช้ปุ่มหมุน หรือแผงตัวเลขที่คอนโซล
กลาง
จากนั้นเลือก Set single destination หรือ Add as waypoint แล้ว
กด OK/MENU
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างของแต่ละตลาดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบน�ำทาง - โปรดดูในคู่มือส�ำหรับเจ้าของรถ
การตัง้ ค่ าใดบ้ างที่สามารถท�ำได้ ในระบบเมนู
04
ฟังก์ชันการท�ำงานจ�ำนวนมากของรถจะสามารถจัดการได้ใน MY CAR
เช่น การตั้งค่าส�ำหรับนาฬิกา, กระจกมองข้าง และตัวล็อค เป็นต้น
ส�ำหรับปุ่มที่ใช้ส�ำหรับการท�ำงานเหล่านี้ โปรดดูในหัวข้อ "วิธีการไปยัง
ส่วนต่างๆ ในระบบข้อมูลบันเทิง" ก่อนหน้านี้
วิธีการตัง้ นาฬิกา
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด OK/MENU
เลือก Settings > System options > Time settings
หมุน TUNE ไปที่ Auto time แล้วกด OK/MENU เพื่อสั่งงานการตั้ง
ค่าเวลาโดยอัตโนมัติ
ต้องแน่ใจว่า ท่านได้เลือกต�ำแหน่งปัจจุบันแล้ว เพื่อให้สามารถตั้งเวลาใน
รถได้อย่างถูกต้อง
วิธีการโทรไปยังศูนย์ บริการหรื อจองเวลาเข้ ารั บบริการ*
04
– ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด OK/MENU แล้ว
เลือก Service & repair
ในส่วน Service & repair จะมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์บริการที่ท่าน
เลือกไว้ ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ท่านลงทะเบียนไว้ผ่านทาง volvocars.com
ใน My workshop จะมีตัวเลือกส�ำหรับการโทรและส่งค�ำขอการนัดหมาย
ไปยังศูนย์บริการ นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกส�ำหรับการอัพเดตข้อมูลศูนย์
บริการ และการตั้งให้ศูนย์บริการเป็นจุดหมายปลายอีกด้วย
มีในบางตลาดเท่านั้น
ECO* มีหน้ าที่ทำ� อะไร
04
เมื่อกด ECO จะเป็นการสั่งงานโปรแกรมการขับขี่แบบประหยัดน�้ำมัน
เชื้อเพลิง โดยจะมีการด�ำเนินการต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
ด้วย:
• Start/Stop – สามารถดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติก่อนที่รถจะหยุด
สนิทได้
• Eco Coast – ไม่มีการเบรกโดยเครื่องยนต์ และรถจะวิ่งด้วย
ความเฉื่อย ฟังก์ชันการท�ำงานนี้ใช้กับรถที่มีการเปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์
อัตโนมัติ
• การยกเลิกการท�ำงานหรือการลดระดับการท�ำงานของฟังก์ชันการ
ควบคุมสภาพอากาศบางอย่าง
วิธีการเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
05
– กดปุ่มที่แผงควบคุมไฟส่องสว่างเพื่อเปิดฝาปิดที่เติมน�้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝาปิดจะเปิดออกเมื่อปล่อยปุ่ม
ลูกศรที่สัญลักษณ์ในแผงหน้าปัดแบบรวมจะแสดงถึงฝาถังน�้ำมันเชื้อ
เพลิงว่าอยู่ที่ด้านใดของรถยนต์
วิธีการล้ างรถอย่ างถูกต้ อง
05
การล้างด้วยมือเสี่ยงต่อการท�ำให้สีรถเสียหายน้อยกว่าเครื่องล้างรถ
อัตโนมัติ นอกจากนี้งานสียังมีความไวมากกว่าเดิมเมื่อยังใหม่อยู่ ด้วย
เหตุนี้ จึงแนะน�ำให้ท่านล้างรถด้วยมือในระหว่างเดือนแรกๆ
ใช้น�้ำสะอาดและฟองน�้ำ โปรดจ�ำไว้ว่า สิ่งสกปรกและก้อนกรวดสามารถ
ท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนบนสีรถ
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
05
วัสดุหุ้มที่เป็นหนังจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้คงความ
สวยงามเหมือนใหม่อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ วัสดุหุ้มที่เป็นหนังควรได้รับการ
เคลือบด้วยชุด Volvo Leather Care ปีละ 1-4 ครั้ง วัสดุหุ้มที่เป็นหนังสี
อ่อนจะเงางามขึ้นได้โดยการเช็ดด้วยผ้าชุบน�้ำเปียกหมาดๆ ทุกสัปดาห์
ชุด Volvo Leather Care มีให้บริการที่ตัวแทนจ�ำหน่ายวอลโว่
มีท่ เี ก็บของอยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใดบ้ าง
05
บางส่วนของที่เก็บของภายในรถจะแสดงไว้ในที่นี้
คู่มือส�ำหรับเจ้าของรถจะแสดงต�ำแหน่งของที่เก็บของเพิ่มเติม
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด 05
กุญแจรีโมตคอนโทรลต้องอยู่ในต�ำแหน่งกุญแจที่ I เป็นอย่างน้อย เพื่อให้
ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ในห้องโดยสารสามารถท�ำงานได้ ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ใน
ห้องเก็บสัมภาระ* จะมีไฟจ่ายอยู่เสมอ
ระบบล็อคแบบไม่ ใช้ กุญแจ* ท�ำงานอย่ างไร
การสวมถุงมืออาจท�ำให้ฟังก์ชันการท�ำงานโดยไม่ใช้กุญแจที่มือจับประตูไม่สามารถท�ำงานได้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแผงกั้นอาจรบกวนการท�ำงานของฟังก์ชัน
การท�ำงานแบบไม่ใช้กุญแจได้ ห้ามวาง/เก็บกุญแจรีโมทคอนโทรลไว้ใกล้กับโทรศัพท์มือถือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ
วิธีการสตาร์ ทหรื อดับเครื่ องยนต์
หลังการสตาร์ทเย็น ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเป็นเท่าใด นี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบลดมลพิษในไอเสียที่มีประสิทธิภาพของวอลโว่ ใน
ระหว่างการสตาร์ทขณะเครื่องเย็น เครื่องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลาการสตาร์ทเนื่องจากการอุ่นเครื่องยนต์
วิธีการใช้ ระบบช่ วยน�ำทางขณะจอด PAP*
PAP อาจไม่สามารถท�ำงานได้ในบางสถานการณ์ ระบบนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบช่วยเท่านั้น คนขับจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์อย่าง
ปลอดภัยเสมอ รวมถึงการสังเกตสภาวะแวดล้อม และผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ ที่เคลื่อนที่เข้ามาหา หรือเคลื่อนที่ผ่านในขณะท�ำการจอด
หน้ าที่ของระบบช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ LKA* คืออะไร
LKA เป็นเครื่องมือช่วยส�ำหรับคนขับ และอาจไม่สามารถท�ำงานได้ในสถานการณ์ขับขี่บางสถานการณ์ รวมถึงการจราจร, สภาพอากาศ และสภาพถนนบางอย่าง
คนขับมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรที่บังคับใช้อยู่เสมอ
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้ในบางสถานการณ์ และจะมองไม่เห็นวัตถุบางอย่าง เช่น คนเดินถนนที่อยู่ในที่มืด, ผู้คนที่สวมเสื้อผ้าซึ่งปิดบัง
โครงร่างของร่างกาย หรือคนเดินถนนที่มีความสูงต�่ำกว่า 80 ซม. เป็นต้น ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถตรวจจับนักปั่นจักรยานในทุกสถานการณ์ได้ และจะมองไม่เห็น
นักปั่นจักรยาน เช่น นักปั่นจักรยานที่ถูกบังบางส่วน นักปั่นจักรยานที่สวมเสื้อผ้าปิดซ่อนร่างกายจนมิด หรือนักปั่นจักรยานที่อยู่ด้านข้างของรถยนต์ ความ
รับผิดชอบในการขับรถในลักษณะที่ถูกต้องและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามความเร็วรถถือเป็นหน้าที่ของคนขับเสมอ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
ปรับต�ำแหน่งของที่นั่งคนขับอย่างถูกต้อง ก่ อนออกรถ ห้ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่นั่งล็อคเข้าต�ำแหน่งแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
บาดเจ็บขึ้นในกรณีที่เบรกอย่างกระทันหันหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
วิธีการปรั บพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัย (หลังจากที่ปรับที่นั่งแล้ว) ก่ อนออกรถ - ห้ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
การใช้อินเทอร์เน็ตจะมีการส่งผ่านข้อมูล ซึ่งอาจท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ การเปิดใช้งานการใช้บริการข้อมูลข้ามเครือข่ายอาจท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณา
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�ำหรับข้อมูลจราจร เชื่อมต่อผ่านทางโมเด็มของรถ: เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนรหัส PIN ทุก
ครั้งที่สตาร์ทรถ ท่านสามารถปิดใช้งานตัวล็อครหัส PIN ส�ำหรับตัวเลือก Car modem (โมเด็มของรถ) ได้โดยการยกเลิกการเลือก Lock SIM card (ล็อคซิมการ์ด)
การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi: โปรดทราบว่า โทรศัพท์บางเครื่องจะปิดการใช้เครือข่ายร่วมกันหลังจากที่ตัดการเชื่อมต่อออกจากรถแล้ว ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องเปิดใช้
งานการใช้เครือข่ายร่วมกันที่โทรศัพท์อีกครั้งในครั้งถัดไปที่ต้องการใช้งาน
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด
ถ้าท่านใช้ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลบริเวณโพรงเพลากลางเพียงหนึ่งชุด กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้คือ 10 แอมป์ (120 วัตต์) ถ้าใช้ปลั๊กไฟที่คอนโซล
บริเวณโพรงเพลากลางทั้งสองชุดพร้อมกัน กระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่ายได้คือ 7.5 แอมป์ (90 วัตต์) ต่อปลั๊ก กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ส�ำหรับปลั๊กไฟ
12 โวลต์ที่บริเวณห้องเก็บสัมภาระคือ 10 แอมป์ (120 วัตต์)
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านที่ www.volvocars.com
TP 24335 (Thai) AT 1717, MY18. Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
เสื้อผ้าสีบางชนิด (เช่น ยีนส์และผ้าหนังกลับ) อาจท�ำให้สีของวัสดุหุ้มเปลี่ยนไปได้ ห้ามใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดเข้มข้น เนื่องจากอาจท�ำให้วัสดุหุ้มเสียหายได้
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement