Volvo V60 2016 Late Quick Guide

Volvo V60 2016 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
ยินดีต้อนรับสูร่ ถวอลโว่คนั ใหม่ของท่าน!
โฟลเดอร์ นี ้จะมีตวั เลือกของฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ ในรถของท่าน คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถและคูม่ ืออื่นๆ จะมีค�ำแนะน�ำด้ าน
ความปลอดภัยและค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุทงหมด
ั้
สัญลักษณ์ตอ่ ไปนี ้หมายความว่า:
มีการแสดงชิ ้นส่วนต่างๆ ในรูปแสดงภาพรวม
ค�ำแนะน�ำแบบทีละขันตอน
้
การอ่านคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก
ค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุที่จ�ำเป็ นต้ องอ่านจะรวมอยูใ่ นหน้ าสุดท้ าย
ออปชัน่ ต่างๆ จะมีเครื่ องหมายดอกจัน (*) ก�ำกับอยู่
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถมีอยูใ่ นรูปแบบของคูม่ ือฉบับพิมพ์ และในแบบดิจิตอลในหน้ าจอภายในรถ บนเว็บ และในรูปแบบของแอพฯ ส�ำหรับ
อุปกรณ์แบบพกพา แอพฯ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาจะมีคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถทังฉบั
้ บ รวมถึงภาพยนตร์ เกี่ยวกับค�ำแนะน�ำต่างๆ และ
เส้ นทางการค้ นหาหลายเส้ นทางพร้ อมข้ อความและรูปภาพ แอพฯ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์แบบพกพา
ได้ จาก App Store หรื อ Google play
นอกจากนัน้ เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านได้ ที่ www.volvocars.com
01 การสตาร์ ตและการขับขี่
04 ฟั งก์ ช่ ันการท�ำงานในรถของท่ าน
กุญแจรี โมทคอนโทรล
ระบบล็อคแบบ Keyless*
การสตาร์ ตและดับเครื่ องยนต์
เบรกจอด
ที่ปัดน� ้ำฝน
การตรวจสอบความดันลมยาง*
ตัวควบคุมระบบสภาพอากาศ
ตัวควบคุมไฟหน้ า
แผงหน้ าปั ดแบบรวม
ระบบ Infotainment
โทรศัพท์*
อินเตอร์ เน็ต*
อุปกรณ์เครื่ องเสียงภายนอก
ปุ่ มที่คอนโซลกลาง
การตังค่
้ าในระบบเมนู
ศูนย์บริ การ/การจองเวลาเข้ ารับบริ การ*
ECO*
02 ระบบช่ วยเหลือคนขับในรถของท่ าน
ระบบช่วยน�ำทางขณะจอด*
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ*
ฟั งก์ชนั่ Start/Stop*
ระบบป้องกันคนเดินถนน*
03 สภาพแวดล้ อมในการขับขี่ของท่ าน
การปรับที่นงั่
การปรับพวงมาลัย
05 เคล็ดลับ
การเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง
การดูแลรักษารถ
ที่เก็บของ
ช่องเสียบ AUX/USB* และปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์
กุญแจรีโมทคอนโทรลทำ�งานอย่างไร
01
ปลดล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วปิ ดใช้ งานสัญญาณเตือน
การท�ำงานนี ้สามารถตังค่
้ าได้ ใน MY CAR
ล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วเปิ ดใช้ งานสัญญาณเตือน
ไฟส่องสว่างน�ำทางเข้ ารถ
ปลดล็อคและปิ ดระบบสัญญาณเตือนส�ำหรับประตูท้ายเท่านัน้
ข้ อมูล*
ระบบฉุกเฉิน
กุญแจรี โมทคอนโทรลสามารถบันทึกการตังค่
้ าต่างๆ รวมถึงกระจก
มองข้ างและที่นงั่ คนขับแบบปรับด้ วยไฟฟ้า* ได้ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
ระบบล็อคแบบ Keyless* ทำ�งานอย่างไร
01
ท่านสามารถเก็บกุญแจรี โมทคอนโทรลไว้ ในกระเป๋ าเสื ้อของท่าน
ตลอดเวลาได้
ล็อคและเปิ ดระบบสัญญาณเตือน
–– แตะที่สว่ นท้ ายของมือจับประตูภายนอกรถ หรื อกดเบาๆ ที่ปมยางที
ุ่
่มี
ขนาดเล็กกว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ ม) บนประตูท้าย
ปลดล็อคและหยุดการท�ำงานสัญญาณเตือน
–– จับมือจับประตูและเปิ ดประตูตามปกติ หรื อกดเบาๆ ที่ปมยางที
ุ่
่มี
ขนาดใหญ่กว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ ม) บนประตูท้าย
วิธีการสตาร์ ตหรื อดับเครื่ องยนต์
01
การสตาร์ ตเครื่ องยนต์
เสียบกุญแจรี โมทคอนโทรลเข้ าไปในสวิตช์กญ
ุ แจ (ยกเว้ นรถที่มี
ระบบการขับขี่แบบ Keyless*)
เหยียบแป้นคลัตช์หรื อแป้นเบรก
กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็ นเวลาสันๆ
้
การดับเครื่ องยนต์
กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็ นเวลาสันๆ
้
ดึงกุญแจรี โมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กญ
ุ แจ (ยกเว้ นรถที่มีระบบ
การขับขี่แบบ Keyless*)
วิธีการใช้เบรกจอดรถ
01
สั่งงาน
–– กดตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE – สัญลักษณ์จะเริ่ ม
กะพริ บ เมื่อติดสว่างค้ างไว้ หมายความว่าได้ ท�ำการใส่เบรกจอดรถ
แล้ ว
การปลด
เหยียบแป้นเบรก
ดึงตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE
การปลดอัตโนมัติ
–– ขับรถ (ส�ำหรับรถที่ใช้ กระปุกเกียร์ อตั โนมัติ จะต้ องคาดเข็มขัดนิรภัย)
วิธีการสั่งงานที่ปัดน�ำ้ ฝนกระจกหน้ าและเซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ปริมาณน�ำ้ ฝน*
01
เลื่อนคันควบคุมลงด้ านล่างเพื่อเริ่ มการท�ำงานของที่ปัดน� ้ำฝนกระจกหน้ า
และเลื่อนขึ ้นด้ านบนเพื่อสัง่ การปั ดครัง้ เดียว
เปิ ด/ปิ ดเซ็นเซอร์ ตรวจจับน� ้ำฝน
ควบคุมความไวของเซ็นเซอร์ หรื อการหน่วงเป็ นจังหวะ
ที่ปัดน� ้ำฝน, กระจกประตูหลัง - เป็ นจังหวะ/ความเร็ วปกติ
ในการยกใบปั ดน� ้ำฝนขึ ้น ใบปั ดน� ้ำฝนจะต้ องอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ส�ำหรับการบริ การ - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
ฉันสามารถปรั บเทียบระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TM)* 01
ได้ อย่ างไร
หลังจากการเปลี่ยนยางหรื อการปรับความดันลมยาง จ�ำเป็ นต้ องท�ำการ
ปรับเทียบเสมอ ในกรณีที่ไฟติดสว่างขึ ้น ระบบจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการ
ปรับเทียบ ด�ำเนินการดังต่อไปนี ้:
ในขณะที่สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ี่ต�ำแหน่ง OFF เติมลมยางให้ ได้ ระดับ
ตามที่ระบุไว้ ในป้านความดันลมยางที่เสาประตูด้านคนขับ
สตาร์ ทรถ จากนัน้ ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้
กด OK/MENU (ตกลง/เมนู)
เลือก Tyre pressure > Calibrate tyre pressure (ความดันลมยาง
> ปรับเทียบความดันลมยาง) แล้ วกด OK/MENU (ตกลง/เมนู)
การปรับเทียบใหม่จะด�ำเนินการในขณะที่ก�ำลังขับขี่รถอยู่
วิธีการใช้ระบบช่วยขณะจอด PAP*
02
PAP จะตรวจสอบเพื่อหาช่องจอดรถที่วา่ ง และบังคับรถเข้ าไปในช่อง
จอดรถนัน้ หน้ าที่ของท่านก็คือการเลือกเกียร์ , ควบคุมความเร็ ว และ
เบรก/หยุดรถ
สัง่ งาน PAP ด้ วยการกดปุ่ มหนึง่ ครัง้ ห้ ามขับขี่ด้วยความเร็ วสูงกว่า
30 กม./ชม.
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำที่แสดงขึ ้นในแผงหน้ าปั ดแบบรวม
เตรี ยมพร้ อมส�ำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟิ กและข้ อความแจ้ งให้
ท�ำการหยุดรถ
หน้ าที่ของระบบช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ LKA* คืออะไร
02
ถ้ ารถก�ำลังจะเคลื่อนที่ผา่ นเส้ นด้ านข้ างของช่องทางเดินรถ LKA จะ
ควบคุมรถให้ เคลื่อนที่กลับเข้ าไปในช่องทางเดินรถ โดยการจ่ายแรงหมุน
เล็กน้ อยไปยังพวงมาลัย ถ้ ารถเคลื่อนที่ผา่ นเส้ นด้ านข้ างของช่องทาง
เดินรถ LKA จะเตือนท่านโดยพวงมาลัยจะสัน่ เป็ นจังหวะ
–– สัง่ งาน LKA ด้ วยการกดปุ่ มหนึง่ ครัง้
วิธีการใช้ ฟังก์ ช่ ัน Start/Stop *
ชุดเกียร์ ธรรมดา
ดับเครื่ องยนต์: ปลดคลัตช์ เลื่อนคันเกียร์ ไปที่ต�ำแหน่งเกียร์ วา่ ง และ
ปล่อยแป้นคลัตช์
สตาร์ ตเครื่ องยนต์: เหยียบแป้นคลัตช์
ชุดเกียร์ อัตโนมัติ
ดับเครื่ องยนต์: หยุดรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้นเบรก
ค้ างไว้
สตาร์ ทเครื่ องยนต์: ปล่อยเบรกเท้ า
ปุ่ มที่มีไฟสว่างแสดงว่าฟั งก์ชนั่ นันท�
้ ำงานอยู่
02
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
02
รถคันนี ้มีระบบเตือนการชนพร้ อมเบรกอัตโนมัติ และระบบตรวจจับ
นักปั่ นจักรยานและคนเดินถนน ซึง่ จะท�ำการเตือน ท�ำการเบรก และ/หรื อ
ท�ำการหยุดรถเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คนั อื่น
นักปั่ นจักรยาน และคนเดินถนน
ฟั งก์ชนั่ นี ้เป็ นเพียงแค่การให้ ความช่วยเหลือเท่านัน้ และอาจไม่สามารถ
ท�ำงานได้ ในบางสถานการณ์ เช่น ระบบจะไม่สามารถมองเห็นคนขับ
จักรยานจากด้ านข้ าง และไม่สามารถมองเห็นคนเดินถนนที่มีความสูง
น้ อยกว่า 80 ซม. หรื อบุคคลที่ถกู บังอยูบ่ างส่วนได้
การเข้ าใจการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ นี ้เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญอย่างมาก – ดู
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
03
ยก/ลดระดับส่วนด้ านหน้ าของเบาะรองนัง่
ยก/ลดระดับที่นงั่
เลื่อนที่นงั่ ไปข้ างหน้ า/ไปข้ างหลัง
เอียงพนักพิงหลัง
การปรับส่วนรองรับบริ เวณบันเอว*
้
การบันทึกการตังค่
้ าส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า*
ปุ่ มหน่วยความจ�ำส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า*
บันทึกการตัง้ ค่ า:
กดปุ่ มส�ำหรับการบันทึกการตังค่
้ าค้ างไว้ พร้ อมกับกดปุ่ มหน่วยความ
จ�ำปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ในเวลาเดียวกัน กดปุ่ มค้ างไว้ จนกว่าจะได้ ยินเสียง
สัญญาณ และมีข้อความแสดงขึ ้นในแผงหน้ าปั ดแบบรวม การด�ำเนิน
การนี ้เป็ นการบันทึกต�ำแหน่งของที่นงั่ รวมถึงต�ำแหน่งของกระจกมองข้ าง
ด้ วย ต�ำแหน่งของส่วนรองรับบริ เวณบันเอวจะไม่
้
ถกู บันทึกไว้
นอกจากนัน้ ยังสามารถบันทึกต�ำแหน่งของกระจกมองข้ าง
และการตังค่
้ าหน่วยความจ�ำ (ยกเว้ นส�ำหรับส่วนรองรับบริ เวณ
บันเอว)
้
ส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้าไว้ ในกุญแจ
รี โมทคอนโทรล* ได้ อีกด้ วย – ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการปรับพวงมาลัย
03
ปลดล็อคพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัยไปด้ านหน้ า/ด้ านหลัง และขึ ้น/ลง
ล็อคพวงมาลัย
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ
04
หมุนเพื่อปรับอุณหภูมิทางด้ านซ้ ายและด้ านขวาของห้ องโดยสาร
หน้ าจอจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไว้
กด AUTO ส�ำหรับการควบคุมอัตโนมัติของทิศทางลมและ
ฟั งก์ชนั่ การท�ำงานอื่นๆ หน้ าจอจะแสดง AUTO CLIMATE
ค�ำแนะน�ำ: ขอแนะน�ำให้ ใช้ โหมด AUTO เพื่อให้ ได้ การปรับอากาศที่
ดีที่สดุ เมื่อความเร็ วพัดลมและการควบคุมทิศทางลมได้ รับการควบคุม
โหมด AUTO จะยกเลิกการท�ำงาน
วิธีการไล่ ฝ้าบนกระจกหน้ า
04
กดเพื่อสัง่ งานการท�ำความร้ อนกระจกหน้ าด้ วยไฟฟ้า* - สัญลักษณ์
(1) ในหน้ าจอจะติดสว่างขึ ้น
การกดอีกครัง้ จะเป็ นการสัง่ งานการไหลของอากาศค่าสูงสุดไปยัง
กระจกหน้ าและกระจกประตู - สัญลักษณ์ (1) และ (2) จะติดสว่าง
ขึ ้น
การกดอีกครัง้ จะเป็ นการปิ ดการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ ทังสองฟั
้
งก์ชนั่ ไม่มีสญ
ั ลักษณ์ใดๆ ติดสว่างขึ ้น
ไม่มีการท�ำความร้ อนแบบไฟฟ้า: กดเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการจ่ายอากาศ
โหมดอัตโนมัติของระบบควบคุมไฟหน้าทำ�งานอย่างไร
04
โหมด AUTO จะมีออปชัน่ ต่อไปนี ้
• ไฟส�ำหรับการขับขี่จะสลับการท�ำงานระหว่างไฟขณะขับขี่ในเวลา
กลางวันกับไฟต�่ำโดยอัตโนมัติ
• สามารถสัง่ งานไฟสูงได้ เมื่อเปิ ดไฟต�่ำไว้
• ไฟสูงแบบแอ็คทีฟ (AHB)* - ซึง่ จะปรับหรี่ ไฟและเปิ ดใช้ งานไฟสูงโดย
อัตโนมัติ หรื อสามารถท�ำการปรับรูปแบบล�ำแสงของไฟสูงตามสภาพ
การจราจรได้ - สามารถใช้ ได้
• เปิ ดใช้ งานการตรวจจับอุโมงค์* ไว้
คอมพิวเตอร์คำ�นวณการเดินทางทำ�งานอย่างไร
04
OK จะเปิ ดเมนูของคอมพิวเตอร์ การเดินทาง สัง่ งานตัวเลือกที่เลือก
ไว้ และปิ ดข้ อความ
ปุ่ มหมุนจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
การเดินทาง
RESET จะรี เซ็ตข้ อมูลในขันตอนของคอมพิ
้
วเตอร์ การเดินทางที่
เลือกไว้ และย้ อนกลับภายในโครงสร้ างเมนู
วิธีการรีเซ็ตมาตรวัดระยะทาง
04
หมุนปุ่ มหมุนที่ก้านสวิตช์ด้านซ้ ายเพื่อแสดงมาตรวัดระยะทาง T1
หรื อ T2
กดปุ่ ม RESET ค้ างไว้ เพื่อรี เซ็ตมาตรวัดระยะทางที่แสดงขึ ้น
วิธีการเปิ ดและปิ ดระบบ Infotainment
04
การกดเป็ นเวลาสันๆ
้ หนึง่ ครัง้ จะเป็ นการเปิ ดใช้ งานระบบ
การกดค้ างไว้ (จนกระทัง่ หน้ าจอปิ ดท�ำงาน) จะเป็ นการปิ ดใช้ งาน
เมื่อต้ องการปิ ดเสียง: กดเป็ นเวลาสันๆ
้ การกดซ� ้ำครัง้ ถัดไปจะเป็ นการ
เปิ ดเสียงอีกครัง้
โปรดพึงระลึกไว้ เสมอว่า ระบบ Sensus ทังระบบ
้
(รวมถึงระบบน�ำทาง*
และฟั งก์ชนั่ โทรศัพท์*) จะเปิ ด/ปิ ดพร้ อมกัน
วิธีการไปยังส่ วนต่ างๆ ในระบบ Infotainment
04
กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* หรื อ * เพื่อเลือก
แหล่งข้ อมูลหลัก มุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลที่ใช้ งานล่าสุดจะ
แสดงขึ ้นในต�ำแหน่งนี ้
กด OK/MENU หรื อปุ่ มหมุน* ที่พวงมาลัยเพื่อเข้ าใช้ งานเมนูหลัก
ของแหล่งข้ อมูลที่เลือก
หมุน TUNE หรื อปุ่ มหมุนเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู
กด OK/MENU หรื อปุ่ มหมุนที่พวงมาลัยเพื่อท�ำการเลือกในเมนู
กด EXIT เป็ นเวลาสันๆ
้ เพื่อย้ อนกลับภายในระบบเมนู ยกเลิก
การท�ำงาน หรื อลบอักขระที่ป้อน
กด EXIT ค้ างไว้ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ หรื อเพื่อเปลี่ยนจากมุม
มองปกติไปยังมุมมองแหล่งข้ อมูลหลัก
เคล็ดลับ:
ในการเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังเมนูทางลัด ให้ กดปุ่ มแหล่งข้ อมูล
หลักหนึง่ ครัง้ กดซ� ้ำอีกครัง้ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งานระบบ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ อโทรศัพท์ Bluetooth® *
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลโทรศัพท์ ให้ กด OK/MENU
เลือก Make car discoverable (ตังค่
้ ารถให้ อยูใ่ นโหมดมองเห็นได้ )
แล้ วยืนยันด้ วย OK/MENU
สัง่ งาน Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ค้ นหาและเชื่อมต่อรถเข้ ากับ
โทรศัพท์
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในโทรศัพท์มือถือและในหน้ าจอ
โทรศัพท์ถกู เชื่อมต่อแล้ ว และสามารถควบคุมการท�ำงานได้ จากรถ
ถ้ าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็ นผลส�ำเร็ จ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
04
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Bluetooth® หรื อสัง่ งานการจ�ำกัด
ขอบเขตในโทรศัพท์ส�ำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
โมเด็มในรถ ให้ ใส่ซมิ การ์ ดลงในตัวอ่านในกล่องเก็บของ
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU
จากนันเลื
้ อก Settings > Internet settings > Connect via เลือก
ตัวเลือกการเชื่อมต่อ
Wi-Fi: เชื่อมต่อเข้ ากับเครื อข่ายและป้อนรหัสผ่าน โมเด็มของรถ:
ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ ด
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
Volvo ID* ให้ บริการใดแก่ ฉันบ้ าง
04
Volvo ID คือ ID ส่วนตัวของท่านที่จะลงทะเบียนไว้ กบั รถ ซึง่ ท�ำให้ ทา่ น
สามารถเข้ าใช้ งานบริ การต่างๆ เช่น เว็บ My Volvo และท�ำให้ สามารถส่ง
ที่อยูจ่ ากบริ การแผนที่บนอินเทอร์ เน็ตไปยังรถโดยตรงได้
ลงทะเบียนหรื อจัดการ Volvo ID ของท่านดังต่อไปนี ้:
กดปุ่ มเชื่อมต่อ
เลือก Apps > Settings และปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
เมื่อรถเชื่อมต่ อกับอินเตอร์ เน็ต* แล้ ว จะสามารถใช้ แอพฯ
ได้ อย่ างไร
04
เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต ท่านสามารถใช้ งานแอพฯ ส�ำหรับบริ การ
เพลง, วิทยุผา่ นเว็บ, บริ การน�ำทาง และบราวเซอร์ เว็บแบบพื ้นฐานได้
กดปุ่ มเชื่อมต่อ
เลือก Apps และกด OK/MENU เพื่อแสดงแอพฯ ที่มีอยู่
เลือกแอพฯ และยืนยันด้ วย OK/MENU
แอพบางแอพจ�ำเป็ นต้ องล็อกอินเข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ จากผู้ให้
บริ การแอพแยกต่างหาก ใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ที่มีอยูห่ รื อลงทะเบียนอีกครัง้
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
วิธีการโทรออก*
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลโทรศัพท์ ให้ ป้อนหมายเลขที่
ต้ องการ หรื อหมุนปุ่ มหมุนที่พวงมาลัยลงด้ านล่างเพื่อเข้ าไปที่สมุด
โทรศัพท์ หรื อหมุนปุ่ มหมุนขึ ้นด้ านบนเพื่อเข้ าไปที่บนั ทึกประวัติ
การโทร
กดปุ่ มหมุนเพื่อโทรออก
ยกเลิกการโทร โดยกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการโทรออกโดยใช้ โทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการรั บสาย*
–– กดปุ่ มหมุนเพื่อรับสายเรี ยกเข้ า
ยกเลิก/หยุดการโทร โดยกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการรับสายโทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
04
วิธีการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ เครื่ องเสียงภายนอก
04
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ ากับช่องอินพุต AUX หรื อช่องเสียบ
USB* ในช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลสื่อ ให้ กด MEDIA ในคอนโซล
กลาง
หมุน TUNE ไปที่แหล่งข้ อมูลเสียงที่ต้องการ แล้ วกด OK/MENU
ส�ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการตัง้ จุดหมายปลายทางของ GPS*
04
กด NAV เพื่อเริ่ มใช้ งานระบบน�ำทาง* ซึง่ จะแสดงแผนที่ขึ ้น
กด NAV ซ� ้ำอีกครัง้ แล้ วเลือก Enter address (ป้อนที่อยู)่ โดยใช้
OK/MENU
ใส่ข้อมูลเกณฑ์การค้ นหาโดยใช้ ปมหมุ
ุ่ น หรื อแผงตัวเลขที่คอนโซล
กลาง
จากนันเลื
้ อก Set single destination (ตังจุ
้ ดหมายปลายทางจุด
เดียว) หรื อ Add as intermediate destination (เพิ่มเป็ นจุดหมาย
ปลายทางส�ำหรับผ่าน) แล้ วกด OK/MENU
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างของแต่ละตลาดในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับระบบน�ำทาง - ดูเอกสารเพิ่มเติมแยกต่างหาก
การตัง้ ค่ าใดบ้ างที่สามารถท�ำได้ ในระบบเมนู
MY CAR จะมีฟังก์ชนั่ การท�ำงานต่างๆ ของรถ เช่น การตังนาฬ
้ ิกา
กระจกมองข้ าง และตัวล็อค
ส�ำหรับปุ่ มที่ใช้ ส�ำหรับการท�ำงานเหล่านี ้ โปรดดูในหัวข้ อ "วิธีการไปยัง
ส่วนต่างๆ ในระบบ Infotainment" ก่อนหน้ านี ้
04
วิธีการตัง้ นาฬิกา
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU
เลือก Settings (การตัง้ ค่ า) > System options (ตัวเลือกระบบ)
> Time settings (การตัง้ เวลา)
หมุน TUNE ไปที่ Auto time (เวลาโดยอัตโนมัติ) และกด OK/
MENU เพื่อสัง่ งานการตังค่
้ าเวลาโดยอัตโนมัติ
ต้ องแน่ใจว่า ท่านได้ เลือกต�ำแหน่งปั จจุบนั แล้ ว เพื่อให้ สามารถตังเวลา
้
ในรถได้ อย่างถูกต้ อง
วิธีการโทรไปยังศูนย์ บริการหรื อจองเวลาเข้ ารั บบริการ*
04
–– ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU แล้ ว
เลือก Service and repair (การบริ การและการซ่อม)
ภายใน Service and repair (การบริ การและการซ่อม) จะเป็ นข้ อมูล
เกี่ยวกับศูนย์บริ การที่ทา่ นเลือก ซึง่ ท่านได้ ลงทะเบียนไว้ ในเว็บพอร์ ทลั
My Volvo ใน Dealer information (ข้ อมูลของตัวแทนจ�ำหน่าย) จะมีตวั
เลือกส�ำหรับการโทรและส่งค�ำขอจองเวลาเข้ ารับบริ การไปยังศูนย์บริ การ
(มีอยูใ่ นเว็บ My Volvo ด้ วยเช่นกัน) นอกจากนี ้ ยังมีตวั เลือกส�ำหรับการ
อัพเดตข้ อมูลของศูนย์บริ การ และการตังศู
้ นย์บริ การให้ เป็ นจุดหมาย
ปลายทางอีกด้ วย
มีในบางตลาดเท่านัน้
ECO* มีหน้ าที่ทำ� อะไร
04
การกด ECO หนึง่ ครัง้ จะเป็ นการสัง่ งานโปรแกรมการขับขี่แบบประหยัด
น� ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยจะมีการด�ำเนินการต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่อไปนี ้ด้ วย
• Start/Stop – สามารถดับเครื่ องยนต์โดยอัตโนมัตกิ ่อนที่รถจะหยุด
สนิทได้
• Eco Coast – ไม่มีการเบรกโดยเครื่ องยนต์ และรถจะวิ่งด้ วย
ความเฉื่อย
• การยกเลิกการท�ำงานหรื อการลดระดับการท�ำงานของฟั งก์ชนั่
การควบคุมสภาพอากาศบางอย่าง
วิธีการเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
05
–– กดปุ่ มที่แผงควบคุมไฟส่องสว่างเพื่อเปิ ดฝาปิ ดที่เติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง ฝาปิ ดจะเปิ ดออกเมื่อปล่อยปุ่ ม
ลูกศรที่สญ
ั ลักษณ์ในแผงหน้ าปั ดแบบรวมจะแสดงถึงฝาถังน� ้ำมันเชื ้อ
เพลิงว่าอยูท่ ี่ด้านใดของรถยนต์
วิธีการล้ างรถอย่ างถูกต้ อง
05
การล้ างด้ วยมือเสี่ยงต่อการท�ำให้ สีรถเสียหายน้ อยกว่าเครื่ องล้ างรถ
อัตโนมัติ นอกจากนี ้งานสียงั มีความไวมากกว่าเดิมเมื่อยังใหม่อยู่
ด้ วยเหตุนี ้ จึงแนะน�ำให้ ทา่ นล้ างรถด้ วยมือในระหว่างเดือนแรกๆ
ใช้ น� ้ำสะอาดและฟองน� ้ำ โปรดจ�ำไว้ วา่ สิง่ สกปรกและก้ อนกรวดสามารถ
ท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วนบนสีรถ
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
05
วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนังจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษเพื่อให้ คงความ
สวยงามเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ ด้ วยเหตุนี ้ วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนังควรได้ รับการ
เคลือบด้ วยชุด Volvo Leather Care ปี ละ 1-4 ครัง้ ชุด Volvo Leather
Care มีให้ บริ การที่ตวั แทนจ�ำหน่ายวอลโว่
มีท่ เี ก็บของอยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใดบ้ าง
05
บางส่วนของที่เก็บของภายในรถจะแสดงไว้ ในที่นี ้
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถจะแสดงต�ำแหน่งของที่เก็บของเพิ่มเติม
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด 05
กุญแจรี โมทคอนโทรลจะต้ องอยูใ่ นต�ำแหน่ง I ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ในห้ อง
โดยสารจึงจะสามารถท�ำงานได้ ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์* ในห้ องเก็บสัมภาระ
จะพร้ อมท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา
ระบบล็อคแบบ Keyless* ท�ำงานอย่ างไร
การสวมถุงมืออาจท�ำให้ ฟังก์ชนั่ การท�ำงานแบบ Keyless ที่มือจับประตูไม่สามารถท�ำงานได้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแผงกันอาจรบกวนการท�
้
ำงานของ
ฟั งก์ชนั่ การท�ำงานแบบ Keylessได้ ห้ ามวาง/เก็บกุญแจรี โมทคอนโทรลไว้ ใกล้ กบั โทรศัพท์มือถือหรื อวัตถุที่เป็ นโลหะ
วิธีการสตาร์ ทหรื อดับเครื่ องยนต์
หลังการสตาร์ ตเย็น ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่วา่ อุณหภูมิภายนอกจะเป็ นเท่าใด นี่เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบลดมลพิษในไอเสียที่มีประสิทธิภาพของวอลโว่
ในระหว่างการสตาร์ ตขณะเครื่ องเย็น เครื่ องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลาการสตาร์ ตเนื่องจากการอุน่ เครื่ องยนต์
วิธีการใช้ ระบบช่ วยน�ำทางขณะจอด PAP*
PAP อาจไม่สามารถท�ำงานได้ ในบางสถานการณ์ ระบบนี ้ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นระบบช่วยเท่านัน้ คนขับจะเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์
อย่างปลอดภัยเสมอ รวมถึงการสังเกตสภาวะแวดล้ อม และผู้ใช้ รถใช้ ถนนรายอื่นๆ ที่เคลื่อนที่เข้ ามาหา หรื อเคลื่อนที่ผา่ นในขณะท�ำการจอด
หน้ าที่ของระบบช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ LKA* คืออะไร
LKA เป็ นเครื่ องมือช่วยส�ำหรับคนขับ และอาจไม่สามารถท�ำงานได้ ในสถานการณ์ขบั ขี่บางสถานการณ์ รวมถึงการจราจร, สภาพอากาศ และสภาพถนนบางอย่าง
คนขับมีหน้ าที่รับผิดชอบในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎจราจรที่บงั คับใช้ อยูเ่ สมอ
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
ฟั งก์ชนั่ นี ้อาจไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้ ในบางสถานการณ์ และจะมองไม่เห็นวัตถุบางอย่าง เช่น คนเดินถนนที่อยูใ่ นที่มืด, ผู้คนที่สวมเสื ้อผ้ าซึง่ ปิ ดบัง
โครงร่างของร่างกาย หรื อคนเดินถนนที่มีความสูงต�่ำกว่า 80 ซม. เป็ นต้ น ฟั งก์ชนั่ นี ้อาจไม่สามารถตรวจจับนักปั่ นจักรยานในทุกสถานการณ์ได้ และจะมอง
ไม่เห็นนักปั่ นจักรยาน เช่น นักปั่ นจักรยานที่ถกู บังบางส่วน นักปั่ นจักรยานที่สวมเสื ้อผ้ าปิ ดซ่อนร่างกายจนมิด หรื อนักปั่ นจักรยานที่อยูด่ ้ านข้ างของรถยนต์
ความรับผิดชอบในการขับรถในลักษณะที่ถกู ต้ องและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามความเร็ วรถถือเป็ นหน้ าที่ของคนขับเสมอ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
ปรับต�ำแหน่งของที่นงั่ คนขับอย่างถูกต้ อง ก่ อนออกรถ ห้ ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ที่นงั่ ล็อคเข้ าต�ำแหน่งแล้ ว เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการ
บาดเจ็บขึ ้นในกรณีที่เบรกอย่างกระทันหันหรื อเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุขึ ้น
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
การใช้ อินเตอร์ เน็ตเกี่ยวข้ องกับการส่งผ่านข้ อมูล (การรับ/ส่งข้ อมูล) ซึง่ ส่งผลให้ มีการคิดค่าใช้ จา่ ยโดยผู้ให้ บริ การระบบเครื อข่ายของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้ บริ การ
ระบบเครื อข่ายของท่านเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการรับ/ส่งข้ อมูลนี ้ เชื่อมต่อผ่านทางโมเด็มของรถ: เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนรหัส PIN ทุกครัง้ ที่สตาร์ ตรถ ท่านสามารถ
ปิ ดใช้ งานตัวล็อครหัส PIN ส�ำหรับตัวเลือก Car modem (โมเด็มของรถ) ได้ โดยการยกเลิกการเลือก Lock SIM card (ล็อคซิมการ์ ด)
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
เสื ้อผ้ าสีบางชนิด (เช่น ยีนส์และผ้ าหนังกลับ) อาจท�ำให้ สีของวัสดุห้ มุ เปลี่ยนไปได้ ห้ ามใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดเข้ มข้ น เนื่องจากอาจท�ำให้ วสั ดุห้ มุ เสียหายได้
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด
ถ้ าท่านใช้ ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลบริ เวณโพรงเพลากลางเพียงหนึง่ ชุด กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ คือ 10 แอมป์ (120 วัตต์) ถ้ าใช้ ปลัก๊ ไฟที่คอนโซล
บริ เวณโพรงเพลากลางทังสองชุ
้
ดพร้ อมกัน กระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่ายได้ คือ 7.5 แอมป์ (90 วัตต์) ต่อปลัก๊ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ ส�ำหรับปลัก๊ ไฟ
12 โวลต์ที่บริ เวณห้ องเก็บสัมภาระคือ 10 แอมป์ (120 วัตต์)
เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านที่ www.volvocars.com
TP 19107 (Thai) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
วิธีการปรั บพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัย (หลังจากที่ปรับที่นงั่ แล้ ว) ก่ อนออกรถ - ห้ ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement