Volvo V60 2015 Early Quick Guide

Volvo V60 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
ยินดีต้อนรับสูร่ ถวอลโว่คนั ใหม่ของท่าน!
โฟลเดอร์ นี ้จะมีตวั เลือกของฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ ในรถของท่าน คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถและคูม่ ืออื่นๆ จะมีค�ำแนะน�ำด้ าน
ความปลอดภัยและค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุทงหมด
ั้
สัญลักษณ์ตอ่ ไปนี ้หมายความว่า:
มีการแสดงชิ ้นส่วนต่างๆ ในรูปแสดงภาพรวม
ค�ำแนะน�ำแบบทีละขันตอน
้
การอ่านคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก
ค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุที่จ�ำเป็ นต้ องอ่านจะรวมอยูใ่ นหน้ าสุดท้ าย
ออปชัน่ ต่างๆ จะมีเครื่ องหมายดอกจัน (*) ก�ำกับอยู่
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถมีอยูใ่ นรูปแบบของสิง่ พิมพ์และแบบดิจิตอลในหน้ าจอของรถ, บนเว็บ และในรูปแบบแอพฯ ส�ำหรับ
อุปกรณ์แบบพกพา แอพฯ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาจะมีคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถทังฉบั
้ บ รวมถึงภาพยนตร์ เกี่ยวกับค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ และเส้ นทางการค้ นหาหลายเส้ นทางพร้ อมข้ อความและรูปภาพ แอพฯ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดลง
ในอุปกรณ์แบบพกพาได้ จาก App Store หรื อ Google play
นอกจากนัน้ โปรดเรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านที่ www.volvocars.com
01 การสตาร์ ตและการขับขี่
04 ฟั งก์ ชันการท�ำงานในรถของท่ าน
กุญแจรี โมทคอนโทรล
ระบบล็อคแบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ*
การสตาร์ ตและดับเครื่ องยนต์
เบรกจอด
ที่ปัดน� ้ำฝน
ตัวควบคุมระบบสภาพอากาศ
ตัวควบคุมไฟหน้ า
แผงหน้ าปั ดแบบรวม
ระบบข้ อมูลบันเทิง
โทรศัพท์*
อินเตอร์ เน็ต*
อุปกรณ์เครื่ องเสียงภายนอก
ปุ่ มที่คอนโซลกลาง
การตังค่
้ าในระบบเมนู
ศูนย์บริ การ/การจองเวลาเข้ ารับบริ การ*
ECO*
02 ระบบช่ วยเหลือคนขับในรถของท่ าน
ระบบช่วยน�ำทางขณะจอด*
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ*
ฟั งก์ชนั่ Start/Stop*
ระบบป้องกันคนเดินถนน*
03 สภาพแวดล้ อมในการขับขี่ของท่ าน
การปรับที่นงั่
การปรับพวงมาลัย
05 เคล็ดลับ
การเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง
การดูแลรักษารถ
ที่เก็บของ
ช่องเสียบ AUX/USB* และปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์
กุญแจรี โมทคอนโทรลท�ำงานอย่ างไร
01
ปลดล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วปิ ดใช้ งานสัญญาณเตือน
การท�ำงานนี ้สามารถตังค่
้ าได้ ใน MY CAR
ล็อกประตูและประตูท้าย และเปิ ดสัญญาณเตือน
ไฟส่องสว่างน�ำทางเข้ ารถ
ปลดล็อคและปิ ดระบบสัญญาณเตือนส�ำหรับประตูท้าย
เท่านัน้
ข้ อมูล*
ระบบฉุกเฉิน
กุญแจรี โมทคอนโทรลสามารถบันทึกการตังค่
้ าต่างๆ รวมถึง
กระจกมองข้ างและที่นงั่ คนขับแบบปรับด้ วยไฟฟ้า* ได้ ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
ระบบล็อคแบบไม่ ใช้ กุญแจ* ท�ำงานอย่ างไร
01
ท่านสามารถเก็บกุญแจรี โมทคอนโทรลไว้ ในกระเป๋ าเสื ้อของท่าน
ตลอดเวลาได้
ล็อคและเปิ ดระบบสัญญาณเตือน
–– แตะที่สว่ นท้ ายของมือจับประตูภายนอกรถ หรื อกดเบาๆ ที่ปมุ่
ยางที่มีขนาดเล็กกว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ ม) บนประตูท้าย
ปลดล็อคและหยุดการท�ำงานสัญญาณเตือน
–– จับมือจับประตูและเปิ ดประตูตามปกติ หรื อกดเบาๆ ที่ปมยาง
ุ่
ที่มีขนาดใหญ่กว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ ม) บนประตูท้าย
วิธีการสตาร์ ทหรื อดับเครื่ องยนต์
01
การสตาร์ ทเครื่ องยนต์
เสียบกุญแจรี โมทคอนโทรลเข้ าไปในสวิตช์กญ
ุ แจ (ยกเว้ นรถ
ที่มีระบบการขับขี่แบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ*)
เหยียบแป้นคลัตช์หรื อแป้นเบรก
กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็ นเวลาสันๆ
้
การดับเครื่ องยนต์
กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็ นเวลาสันๆ
้
ดึงกุญแจรี โมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กญ
ุ แจ
วิธีการใช้เบรกจอดรถ
01
การใช้ งาน
–– กดตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE – สัญลักษณ์จะ
เริ่ มกะพริ บ เมื่อติดสว่างค้ างไว้ หมายความว่าได้ ท�ำการใส่
เบรกจอดรถแล้ ว
การปลด
เหยียบแป้นเบรก
ดึงตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE
การปลดอัตโนมัติ
–– ขับรถ (ส�ำหรับรถที่ใช้ กระปุกเกียร์ อตั โนมัติ จะต้ องคาดเข็มขัด
นิรภัย)
วิธีการสั่งงานที่ปัดน�ำ้ ฝนกระจกหน้ า และเซ็นเซอร์
ตรวจจับปริมาณน�ำ้ ฝน*
01
เลื่อนคันควบคุมลงด้ านล่างเพื่อเริ่ มการท�ำงานของที่ปัดน� ้ำฝน
กระจกหน้ า และเลื่อนขึ ้นด้ านบนเพื่อสัง่ การปั ดครัง้ เดียว
เปิ ด/ปิ ดเซ็นเซอร์ ตรวจจับน� ้ำฝน
ควบคุมความไวของเซ็นเซอร์ หรื อการหน่วงเป็ นจังหวะ
ที่ปัดน� ้ำฝน, กระจกประตูหลัง - เป็ นจังหวะ/ความเร็วปกติ
ในการยกใบปั ดน� ้ำฝนขึ ้น ใบปั ดน� ้ำฝนจะต้ องอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ส�ำหรับการบริ การ - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการใช้ ระบบช่ วยน�ำทางขณะจอด PAP*
02
PAP จะตรวจสอบเพื่อหาช่องจอดรถที่วา่ ง และบังคับรถเข้ าไปใน
ช่องจอดรถนัน้ หน้ าที่ของท่านก็คือการเลือกเกียร์ , ควบคุม
ความเร็ ว และเบรก/หยุดรถ
สัง่ งาน PAP ด้ วยการกดปุ่ มหนึง่ ครัง้ ห้ ามขับขี่ด้วยความเร็ว
สูงกว่า 30 กม./ชม.
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำที่แสดงขึ ้นในแผงหน้ าปั ดแบบรวม
เตรี ยมพร้ อมส�ำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟิ กและข้ อความ
แจ้ งให้ ท�ำการหยุดรถ
หน้ าที่ของระบบช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ LKA* คือ
อะไร
02
ถ้ ารถก�ำลังจะเคลื่อนที่ผา่ นเส้ นด้ านข้ างของช่องทางเดินรถ LKA
จะควบคุมรถให้ เคลื่อนที่กลับเข้ าไปในช่องทางเดินรถ โดยการจ่าย
แรงหมุนเล็กน้ อยไปยังพวงมาลัย ถ้ ารถเคลื่อนที่ผา่ นเส้ นด้ านข้ าง
ของช่องทางเดินรถ LKA จะเตือนท่านโดยพวงมาลัยจะสัน่ เป็ น
จังหวะ
–– สัง่ งาน LKA ด้ วยการกดปุ่ มหนึง่ ครัง้
วิธีการใช้ ฟังก์ ช่ ัน Start/Stop*
02
ชุดเกียร์ ธรรมดา
ดับเครื่ องยนต์: ปลดคลัตช์ เลื่อนคันเกียร์ ไปที่ต�ำแหน่งเกียร์ วา่ ง
และปล่อยแป้นคลัตช์
สตาร์ ตเครื่ องยนต์: เหยียบแป้นคลัตช์
ชุดเกียร์ อตั โนมัติ
ดับเครื่ องยนต์: หยุดรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้น
เบรกค้ างไว้
สตาร์ ทเครื่ องยนต์: ปล่อยเบรกเท้ า
ปุ่ มที่มีไฟสว่างแสดงว่าเปิ ดใช้ การท�ำงานดังกล่าวอยู่
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
02
รถคันนี ้มีระบบเตือนการชนพร้ อมเบรกอัตโนมัติ และระบบตรวจ
จับนักปั่ นจักรยานและคนเดินถนน ซึง่ จะท�ำการเตือน ท�ำการเบรก
และ/หรื อท�ำการหยุดรถเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการชน
รถยนต์คนั อื่น นักปั่ นจักรยาน และคนเดินถนน
ฟั งก์ชนั่ นี ้เป็ นเพียงแค่การให้ ความช่วยเหลือเท่านัน้ และอาจไม่
สามารถท�ำงานได้ ในบางสถานการณ์ เช่น ระบบจะไม่สามารถ
มองเห็นคนขับจักรยานจากด้ านข้ าง และไม่สามารถมองเห็นคน
เดินถนนที่มีความสูงน้ อยกว่า 80 ซม. หรื อบุคคลที่ถกู บังอยูบ่ าง
ส่วนได้
การเข้ าใจการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ นี ้เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญ
อย่างมาก - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
03
ยก/ลดระดับส่วนด้ านหน้ าของเบาะรองนัง่
ยก/ลดระดับที่นงั่
เลื่อนที่นงั่ ไปข้ างหน้ า/ไปข้ างหลัง
เอียงพนักพิงหลัง
การปรับส่วนรองรับบริ เวณบันเอว*
้
การบันทึกการตังค่
้ าส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า*
ปุ่ มหน่วยความจ�ำส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า*
บันทึกการตัง้ ค่ า:
กดปุ่ มส�ำหรับการบันทึกการตังค่
้ าค้ างไว้ พร้ อมกับกดปุ่ มหน่วย
ความจ�ำปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ในเวลาเดียวกัน กดปุ่ มค้ างไว้ จนกว่าจะ
ได้ ยินเสียงสัญญาณ และมีข้อความแสดงขึ ้นในแผงหน้ าปั ดแบบ
รวม การด�ำเนินการนี ้เป็ นการบันทึกต�ำแหน่งของที่นงั่ รวมถึง
ต�ำแหน่งของกระจกมองข้ างด้ วย ต�ำแหน่งของส่วนรองรับบริ เวณ
บันเอวจะไม่
้
ถกู บันทึกไว้
นอกจากนัน้ ยังสามารถบันทึกต�ำแหน่งของกระจกมองข้ าง
และการตังค่
้ าหน่วยความจ�ำ (ยกเว้ นส�ำหรับส่วนรองรับ
บริ เวณบันเอว)
้
ส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้าไว้ ใน
กุญแจรี โมทคอนโทรล* ได้ อีกด้ วย– ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการปรั บพวงมาลัย
ปลดตัวล็อก
ปรับพวงมาลัยไปด้ านหน้ า/ด้ านหลัง และขึ ้น/ลง
สัง่ งานตัวล็อค
03
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ
04
หมุนเพื่อปรับอุณหภูมิทางด้ านซ้ ายและด้ านขวาของห้ อง
โดยสาร หน้ าจอจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไว้
กด AUTO ส�ำหรับการควบคุมอัตโนมัตขิ องทิศทางลมและ
ฟั งก์ชนั่ การท�ำงานอื่นๆ หน้ าจอจะแสดง AUTO CLIMATE
วิธีการไล่ ฝ้าบนกระจกหน้ า
04
กดเพื่อสัง่ งานการท�ำความร้ อนกระจกหน้ าด้ วยไฟฟ้า* สัญลักษณ์ (1) ในหน้ าจอจะติดสว่างขึ ้น
การกดอีกครัง้ จะเป็ นการสัง่ งานการไหลของอากาศค่าสูงสุด
ไปยังกระจกหน้ าและกระจกประตู - สัญลักษณ์ (1) และ (2)
จะติดสว่างขึ ้น
การกดอีกครัง้ จะเป็ นการปิ ดการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ ทังสอง
้
ไม่มีสญ
ั ลักษณ์ใดๆ ติดสว่างขึ ้น
ไม่มีการท�ำความร้ อนแบบไฟฟ้า: กดเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการจ่าย
อากาศ
โหมดอัตโนมัตขิ องระบบควบคุมไฟหน้ าท�ำงาน
อย่ างไร
04
โหมด AUTO จะมีออปชัน่ ต่อไปนี ้
• ไฟส�ำหรับการขับขี่จะสลับการท�ำงานระหว่างไฟขณะขับขี่ใน
เวลากลางวันกับไฟต�่ำโดยอัตโนมัติ
• สามารถสัง่ งานไฟสูงได้ เมื่อเปิ ดไฟต�่ำไว้
• ไฟสูงแบบแอ็คทีฟ (AHB)* ซึง่ จะปรับหรี่ ไฟและเปิ ดใช้ งานไฟสูง
โดยอัตโนมัติ หรื อสามารถท�ำการปรับรูปแบบล�ำแสงของไฟสูง
ตามสภาพการจราจรได้
• เปิ ดใช้ งานการตรวจจับอุโมงค์* ไว้
คอมพิวเตอร์ คำ� นวณการเดินทางท�ำงานอย่ างไร
04
จะเปิ ดเมนูของคอมพิวเตอร์ การเดินทาง, สัง่ งานตัวเลือก
ที่เลือกไว้ และปิ ดข้ อความ
ปุ่ มหมุนจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การ
เดินทาง
RESET รี เซ็ตข้ อมูลในขันตอนของคอมพิ
้
วเตอร์ การเดินทางที่
เลือกไว้ และย้ อนกลับภายในโครงสร้ างเมนู
OK
วิธีการรี เซ็ตมาตรวัดระยะทาง
04
หมุนปุ่ มหมุนที่คนั สวิตช์ด้านซ้ ายเพื่อแสดงมาตรวัดระยะทาง
T1 หรื อ T2
กดปุ่ ม RESET ค้ างไว้ เพื่อรี เซ็ตมาตรวัดระยะทางที่แสดงขึ ้น
วิธีการเปลี่ยนรู ปแบบของการแสดงผลของรถยนต์ *
04
เมื่อใช้ แผงหน้ าปั ดแบบรวมแบบดิจิตอล* ท่านสามารถเลือกธีม
ต่างๆ ได้ เช่น Performance หรื อ Eco
เมื่อต้ องการเปลี่ยนธีม:
กดปุ่ ม OK ที่ก้านสวิตช์ด้านซ้ ายหลังสตาร์ ทเครื่ องยนต์
หมุนปุ่ มหมุนที่คนั สวิตช์เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู Themes (ธีม)
แล้ วกด OK
หมุนปุ่ มหมุนเพื่อเลือกธีมใดธีมหนึง่ และกด OK เพื่อยืนยัน
ธีมนี ้จะถูกบันทึกไว้ ในกุญแจรี โมทคอนโทรล* - ดูคมู่ ือ
ส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการเปิ ดและปิ ดระบบข้ อมูลบันเทิง
04
การกดเป็ นเวลาสันๆ
้ หนึง่ ครัง้ เป็ นการเปิ ดใช้ งานระบบ
การกดค้ างไว้ (จนกระทัง่ หน้ าจอปิ ดท�ำงาน) จะเป็ นการปิ ด
ใช้ งาน
เมื่อต้ องการปิ ดเสียง: กดเป็ นเวลาสันๆ
้ การกดซ� ้ำครัง้ ถัดไปจะ
เป็ นการเปิ ดเสียงอีกครัง้
โปรดพึงระลึกไว้ เสมอว่า ระบบ Sensus ทังระบบ
้
(รวมถึงระบบ
น�ำทาง* และฟั งก์ชนั่ โทรศัพท์*) จะเปิ ด/ปิ ดพร้ อมกัน
วิธีการไปยังส่ วนต่ างๆ ในระบบข้ อมูลบันเทิง
04
กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* หรื อ * เพื่อ
เลือกแหล่งข้ อมูลหลัก มุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลที่ใช้
งานล่าสุดจะแสดงขึ ้นในต�ำแหน่งนี ้
กด OK/MENU หรื อปุ่ มหมุน* ที่พวงมาลัย เพื่อเข้ าใช้ งานเมนู
หลักของแหล่งข้ อมูลที่เลือก
หมุน TUNE หรื อปุ่ มหมุนเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู
กด OK/MENU หรื อปุ่ มหมุนที่พวงมาลัยเพื่อท�ำการเลือกใน
เมนู
้ เพื่อย้ อนกลับภายในระบบเมนู,
กด EXIT เป็ นเวลาสันๆ
ยกเลิกการท�ำงาน หรื อลบอักขระที่ป้อน
กด EXIT ค้ างไว้ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ หรื อจากมุมมอง
ปกติไปยังมุมมองแหล่งข้ อมูลหลัก
เคล็ดลับ:
ในการเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังเมนูทางลัด ให้ กดปุ่ มแหล่ง
ข้ อมูลหลักหนึง่ ครัง้ กดซ� ้ำอีกครัง้ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งานระบบ - ดูคมู่ ือ
ส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ อโทรศัพท์ Bluetooth® *
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลโทรศัพท์ ให้ กด
OK/MENU
เลือก Set the car in visible mode (ตังค่
้ ารถให้ อยูใ่ นโหมด
มองเห็นได้ ) แล้ วยืนยันด้ วย OK/MENU
สัง่ งาน Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ค้ นหาและเชื่อมต่อรถ
เข้ ากับโทรศัพท์
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในโทรศัพท์และหน้ าจอ
โทรศัพท์ถกู เชื่อมต่อแล้ ว และสามารถควบคุมการท�ำงานได้
จากรถ
ถ้ าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็ นผลส�ำเร็จ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
04
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ ากับรถ (ดู "วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์
Bluetooth® ") แล้ วสัง่ งานการใช้ การเชื่อมต่อข้ อมูลร่วมกัน
ในโทรศัพท์
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด
OK/MENU, เลือก Settings (การตังค่
้ า) > Internet settings
(การตังค่
้ าอินเตอร์ เน็ต) > Connect via (เชื่อมต่อผ่าน) เลือก
ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ ระหว่าง Car modem (โมเด็มของ
รถ), Wi-Fi หรื อ Bluetooth
จากนี ้ไป รถจะเชื่อมต่อเข้ ากับการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตที่
เลือกไว้ โดยอัตโนมัติ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
Volvo ID* ให้ บริการใดแก่ ฉันบ้ าง
04
Volvo ID คือ ID ส่วนตัวของท่านที่ลงทะเบียนไว้ กบั รถ ซึง่ ท�ำให้
ท่านสามารถเข้ าใช้ งานบริ การต่างๆ เช่น เว็บ My Volvo และท�ำให้
สามารถส่งที่อยูจ่ ากบริ การแผนที่บนอินเตอร์ เน็ตไปยังรถยนต์
โดยตรงได้
ลงทะเบียนหรื อจัดการ Volvo ID ของท่านดังต่อไปนี ้:
กดปุ่ มเชื่อมต่อ
เลือก Apps > Settings และปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
เมื่อรถเชื่อมต่ อกับอินเตอร์ เน็ต* แล้ ว จะสามารถใช้
แอพฯ ได้ อย่ างไร
04
เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต ท่านสามารถใช้ งานแอพฯ ส�ำหรับ
บริ การเพลง, วิทยุผา่ นเว็บ, บริ การน�ำทาง และบราวเซอร์ เว็บแบบ
พื ้นฐานได้
กดปุ่ มเชื่อมต่อ
เลือก Apps และกด OK/MENU เพื่อแสดงโปรแกรมประยุกต์
ที่มีอยู่
เลือกแอพฯ และยืนยันด้ วย OK/MENU
แอพบางแอพจ�ำเป็ นต้ องล็อกอินเข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ จาก
ผู้ให้ บริ การแอพแยกต่างหาก ใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ที่มีอยูห่ รื อลงทะเบียนอีก
ครัง้ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
วิธีการโทรออก*
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลโทรศัพท์ ให้ ป้อนหมายเลข
ที่ต้องการ หรื อหมุนปุ่ มหมุนที่พวงมาลัยลงด้ านล่างเพื่อเข้ าไป
ที่สมุดโทรศัพท์ หรื อหมุนปุ่ มหมุนขึ ้นด้ านบนเพื่อเข้ าไปที่
บันทึกประวัตกิ ารโทร
กดปุ่ มหมุนเพื่อโทรออก
ยกเลิกการโทรโดยการกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการโทรออกโดยใช้ โทรศัพท์วิธีอื่นๆ – ดูคมู่ ือ
ส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการรั บสาย*
–– กดปุ่ มหมุนเพื่อรับสายเรี ยกเข้ า
ปฏิเสธสาย/ยกเลิกการโทรโดยการกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการรับสายโทรศัพท์วิธีอื่นๆ – ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
04
วิธีการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ เครื่ องเสียงภายนอก
04
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ ากับช่องอินพุต AUX หรื อ
ช่องเสียบ USB* ในช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลสื่อ ให้ กด MEDIA ใน
คอนโซลกลาง
หมุน TUNE ไปที่แหล่งข้ อมูลเสียงที่ต้องการ แล้ วกด
OK/MENU
ส�ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการตัง้ จุดหมายปลายทางของ GPS*
04
กด NAV เพื่อเริ่ มใช้ งานระบบน�ำทาง ซึง่ จะแสดงแผนที่ขึ ้น
กด NAV ซ� ้ำอีกครัง้ แล้ วเลือก Enter address (ป้อนที่อยู)่
โดยใช้ OK/MENU
ป้อนเกณฑ์การค้ นหาโดยใช้ ปมหมุ
ุ่ น หรื อแผงแป้นตัวเลขที่
คอนโซลกลาง
จากนันเลื
้ อก Set single destination (ตังจุ
้ ดหมายปลายทาง
จุดเดียว) หรื อ Add as waypoint (เพิ่มเป็ นจุดผ่าน) แล้ วกด
OK/MENU
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างของแต่ละตลาดในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับระบบน�ำทาง* - ดูเอกสารเพิ่มเติมแยกต่างหาก
การตัง้ ค่ าใดบ้ างที่สามารถท�ำได้ ในระบบเมนู
04
MY CAR จะมีฟังก์ชนั่ การท�ำงานต่างๆ ของรถ เช่น การตังนาฬ
้ ิกา
กระจกมองข้ าง ใช้ ส�ำหรับการท�ำงานเหล่านี ้ โปรดดูในหัวข้ อ "วิธี
การไปยังส่วนต่างๆ ในระบบข้ อมูลบันเทิง" ก่อนหน้ านี ้
วิธีการตัง้ นาฬิกา
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด
OK/MENU
เลือก Settings (การตังค่
้ า) > System settings (การตังค่
้ า
้
ระบบ) > Time settings (การตังเวลา)
หมุน TUNE ไปที่ Automatic time (เวลาโดยอัตโนมัต)ิ และ
กด OK/MENU เพื่อสัง่ งานการตังค่
้ าเวลาโดยอัตโนมัติ
ต้ องแน่ใจว่า ท่านได้ เลือกต�ำแหน่งปั จจุบนั แล้ ว เพื่อให้ สามารถตัง้
เวลาในรถได้ อย่างถูกต้ อง
วิธีการโทรไปยังศูนย์ บริการหรื อจองเวลาเข้ ารั บ
บริการ*
04
–– ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU
แล้ วเลือก Service and repair (การบริ การและการซ่อม)
ภายใน Service and repair (การบริ การและการซ่อม) จะเป็ น
ข้ อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริ การที่ทา่ นเลือก ซึง่ ท่านได้ ลงทะเบียนไว้ ใน
เว็บพอร์ ทลั My Volvo ใน My workshop (ศูนย์บริ การของฉัน) จะ
มีตวั เลือกส�ำหรับการโทรและส่งค�ำขอจองเวลาเข้ ารับบริ การไปยัง
ศูนย์บริ การ (มีอยูใ่ นเว็บ My Volvo ด้ วยเช่นกัน) นอกจากนี ้ ยังมี
ตัวเลือกส�ำหรับการอัพเดตข้ อมูลของศูนย์บริ การ และการตังศู
้ นย์
บริ การให้ เป็ นจุดหมายปลายทางอีกด้ วย
มีในบางตลาดเท่านัน้
ECO* มีหน้ าที่ทำ� อะไร
04
เมื่อกด ECO จะเป็ นการสัง่ งานโปรแกรมการขับขี่ที่ประหยัดน� ้ำมัน
เชื ้อเพลิงได้ ดีที่สดุ โดยจะมีการด�ำเนินการต่างๆ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่อไปนี ้ด้ วย:
• Start/Stop – สามารถดับเครื่ องยนต์โดยอัตโนมัตกิ ่อนที่รถจะ
หยุดสนิทได้
• Eco Coast – ไม่มีการเบรกโดยเครื่ องยนต์ และรถจะวิ่งด้ วย
ความเฉื่อย
• การยกเลิกการท�ำงานหรื อการลดระดับการท�ำงานของ
ฟั งก์ชนั่ การควบคุมสภาพอากาศบางอย่าง
วิธีการเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
05
–– กดปุ่ มที่แผงควบคุมไฟส่องสว่างเพื่อเปิ ดฝาปิ ดที่เติมน� ้ำมันเชื ้อ
เพลิง - ฝาปิ ดจะเปิ ดออกเมื่อปล่อยปุ่ ม
ลูกศรที่สญ
ั ลักษณ์ในแผงหน้ าปั ดแบบรวมจะแสดงถึงฝาถังน� ้ำมัน
เชื ้อเพลิงว่าอยูท่ ี่ด้านใดของรถยนต์
วิธีการล้ างรถอย่ างถูกต้ อง
05
การล้ างด้ วยมือเสี่ยงต่อการท�ำให้ สีรถเสียหายน้ อยกว่าเครื่ องล้ าง
รถอัตโนมัติ นอกจากนี ้ งานสียงั มีความไวมากกว่าเดิมเมื่อยังใหม่
อยู่ ด้ วยเหตุนี ้ จึงแนะน�ำให้ ทา่ นล้ างรถด้ วยมือในระหว่างเดือน
แรกๆ
ใช้ น� ้ำสะอาดและฟองน� ้ำ โปรดจ�ำไว้ วา่ สิง่ สกปรกและก้ อนกรวด
สามารถท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วนบนสีรถ
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนังจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษเพื่อให้ คง
ความสวยงามเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ ด้ วยเหตุนี ้ วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง
ควรได้ รับการเคลือบด้ วยชุด Volvo Leather Care ปี ละ 1-4 ครัง้
ชุด Volvo Leather Care มีให้ บริ การที่ตวั แทนจ�ำหน่ายวอลโว่
05
มีท่ เี ก็บของอยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใดบ้ าง
05
บางส่วนของที่เก็บของภายในรถจะแสดงไว้ ในที่นี ้
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถจะแสดงต�ำแหน่งของที่เก็บของ
เพิ่มเติม
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ี
ต�ำแหน่ งใด
05
เพื่อให้ สามารถใช้ งานปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ในห้ องโดยสารได้ กุญแจ
รี โมทคอนโทรลจะต้ องอยูใ่ นต�ำแหน่ง I
ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์* ในห้ องเก็บสัมภาระจะพร้ อมท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
การใช้ อินเตอร์ เน็ตเกี่ยวข้ องกับการส่งผ่านข้ อมูล (การรับ/ส่งข้ อมูล) ซึง่ ส่งผลให้ มีการคิดค่าใช้ จา่ ยโดยผู้ให้ บริ การระบบเครื อข่าย
ของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้ บริ การระบบเครื อข่ายของท่านเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการรับ/ส่งข้ อมูลนี ้ ในการเชื่อมต่อผ่านโมเด็มของรถ
ให้ ใส่ซมิ การ์ ดส่วนตัวของท่านลงในช่องเสียบที่อยูใ่ นลิ ้นชักเก็บของ แล้ วเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อผ่าน Car modem (โมเด็มของ
รถ) ใน MY CAR ในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต ให้ ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ ด เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนรหัส PIN ทุกครัง้ ที่สตาร์ ต
รถ ท่านสามารถปิ ดใช้ งานตัวล็อครหัส PIN ส�ำหรับตัวเลือก Car modem (โมเด็มของรถ) ได้ โดยการยกเลิกการเลือก Lock SIM
card (ล็อคซิมการ์ ด)
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
เสื ้อผ้ าสีบางชนิด (เช่น ยีนส์และผ้ าหนังกลับ) อาจท�ำให้ สีของวัสดุห้ มุ เปลี่ยนไปได้ ห้ ามใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดเข้ มข้ น เนื่องจาก
อาจท�ำให้ วสั ดุห้ มุ เสียหายได้
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด
ปลัก๊ แต่ละตัวสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ สงู สุด 10 แอมแปร์ (120 วัตต์)
เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านที่ www.volvocars.com
TP 17721 (Thai) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
ระบบล็อคแบบไม่ ใช้ กุญแจ* ท�ำงานอย่ างไร
การสวมถุงมืออาจท�ำให้ ฟังก์ชนั่ การท�ำงานโดยไม่ใช้ กญ
ุ แจที่มือจับประตูไม่สามารถท�ำงานได้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแผงกัน้
อาจรบกวนการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ การท�ำงานแบบไม่ใช้ กญ
ุ แจได้ ห้ ามวาง/เก็บกุญแจรี โมทคอนโทรลไว้ ใกล้ กบั โทรศัพท์มือถือหรื อ
วัตถุที่เป็ นโลหะ
วิธีการสตาร์ ทหรื อดับเครื่ องยนต์
หลังการสตาร์ ตเย็น ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่วา่ อุณหภูมิภายนอกจะเป็ นเท่าใด นี่เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบลดมลพิษในไอเสียที่มี
ประสิทธิภาพของวอลโว่ ในระหว่างการสตาร์ ตขณะเครื่ องเย็น เครื่ องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลาการสตาร์ ตเนื่องจาก
การอุน่ เครื่ องยนต์
วิธีการใช้ ระบบช่ วยน�ำทางขณะจอด PAP*
PAP อาจไม่สามารถท�ำงานได้ ในบางสถานการณ์ ระบบนี ้ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นระบบช่วยเท่านัน้ คนขับจะเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่รับ
ผิดชอบในการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยเสมอ รวมถึงการสังเกตสภาวะแวดล้ อม และผู้ใช้ รถใช้ ถนนรายอื่นๆ ที่เคลื่อนที่เข้ ามาหา
หรื อเคลื่อนที่ผา่ นในขณะท�ำการจอด
หน้ าที่ของระบบช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ LKA* คืออะไร
LKA เป็ นเครื่ องมือช่วยส�ำหรับคนขับ และอาจไม่สามารถท�ำงานได้ ในสถานการณ์ขบั ขี่บางสถานการณ์ รวมถึงการจราจร, สภาพ
อากาศ และสภาพถนนบางอย่าง คนขับมีหน้ าที่รับผิดชอบในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎจราจร
ที่บงั คับใช้ อยูเ่ สมอ
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
ฟั งก์ชนั่ นี ้อาจไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้ ในบางสถานการณ์ และจะมองไม่เห็นวัตถุบางอย่าง เช่น คนเดินถนนที่อยูใ่ นที่
มืด, ผู้คนที่สวมเสื ้อผ้ าซึง่ ปิ ดบังโครงร่างของร่างกาย หรื อคนเดินถนนที่มีความสูงต�่ำกว่า 80 ซม. เป็ นต้ น ฟั งก์ชนั่ นี ้อาจไม่สามารถ
ตรวจจับนักปั่ นจักรยานในทุกสถานการณ์ได้ และจะมองไม่เห็นนักปั่ นจักรยาน เช่น นักปั่ นจักรยานที่ถกู บังบางส่วน นักปั่ น
จักรยานที่สวมเสื ้อผ้ าปิ ดซ่อนร่างกายจนมิด หรื อนักปั่ นจักรยานที่อยูด่ ้ านข้ างของรถยนต์ ความรับผิดชอบในการขับรถในลักษณะ
ที่ถกู ต้ องและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามความเร็ วรถถือเป็ นหน้ าที่ของคนขับเสมอ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
ปรับต�ำแหน่งของที่นงั่ คนขับอย่างถูกต้ องก่ อนออกรถ ห้ ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ที่นงั่ ล็อคเข้ า
ต�ำแหน่งแล้ ว เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บขึ ้นในกรณีที่เบรกอย่างกระทันหันหรื อเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุขึ ้น
วิธีการปรั บพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัย (หลังจากที่ปรับที่นงั่ แล้ ว) ก่ อน ออกรถ ห้ ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement