Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2016 Late Quick Guide

Volvo XC60 2016 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
ยินดีต้อนรับสู่รถวอลโว่คันใหม่ของท่าน!
โฟลเดอร์ นี ้จะมีตวั เลือกของฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ ในรถของท่าน คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถและคูม่ ืออื่นๆ จะมีค�ำแนะน�ำด้ าน
ความปลอดภัยและค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุทงหมด
ั้
สัญลักษณ์ตอ่ ไปนี ้หมายความว่า:
มีการแสดงชิ ้นส่วนต่างๆ ในรูปแสดงภาพรวม
ค�ำแนะน�ำแบบทีละขันตอน
้
การอ่านคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก
ค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุที่จ�ำเป็ นต้ องอ่านจะรวมอยูใ่ นหน้ าสุดท้ าย
ออปชัน่ ต่างๆ จะมีเครื่ องหมายดอกจัน (*) ก�ำกับอยู่
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถมีอยูใ่ นรูปแบบของคูม่ ือฉบับพิมพ์ และในแบบดิจิตอลในหน้ าจอภายในรถ บนเว็บ และในรูปแบบของแอพฯ ส�ำหรับ
อุปกรณ์แบบพกพา แอพฯ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาจะมีคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถทังฉบั
้ บ รวมถึงภาพยนตร์ เกี่ยวกับค�ำแนะน�ำต่างๆ และ
เส้ นทางการค้ นหาหลายเส้ นทางพร้ อมข้ อความและรูปภาพ แอพฯ ส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์แบบพกพา
ได้ จาก App Store หรื อ Google play
นอกจากนัน้ เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านได้ ที่ www.volvocars.com
01 การสตาร์ ตและการขับขี่
04 ฟั งก์ ช่ ันการท�ำงานในรถของท่ าน
กุญแจรี โมทคอนโทรล
ระบบล็อคแบบ Keyless
การสตาร์ ตและดับเครื่ องยนต์
เบรกจอด
ที่ปัดน� ้ำฝน
การตรวจสอบความดันลมยาง*
ตัวควบคุมระบบสภาพอากาศ
ตัวควบคุมไฟหน้ า
แผงหน้ าปั ดแบบรวม
ระบบ Infotainment
โทรศัพท์*
อินเตอร์ เน็ต*
อุปกรณ์เครื่ องเสียงภายนอก
ปุ่ มที่คอนโซลกลาง
การตังค่
้ าในระบบเมนู
ศูนย์บริ การ/การจองเวลาเข้ ารับบริ การ*
ECO*
02 ระบบช่วยเหลือคนขับในรถของท่าน
ฟั งก์ชนั่ Start/Stop*
ระบบป้องกันคนเดินถนน*
05 เคล็ดลับ
03 สภาพแวดล้ อมในการขับขี่ของท่ าน
การปรับที่นงั่
การปรับพวงมาลัย
ประตูท้ายแบบท�ำงานด้ วยไฟฟ้า*
การเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง
การดูแลรักษารถ
ที่เก็บของ
ช่องเสียบ AUX/USB* และปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์
กุญแจรีโมทคอนโทรลทำ�งานอย่างไร
01
ปลดล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วปิ ดใช้ งานสัญญาณเตือน
การท�ำงานนี ้สามารถตังค่
้ าได้ ใน MY CAR
ล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วเปิ ดใช้ งานสัญญาณเตือน
ไฟส่องสว่างน�ำทางเข้ ารถ
การกดหนึง่ ครัง้ จะเป็ นการปลดล็อคประตูท้ายและการกดหนึง่ ครัง้
ค้ างไว้ จะเป็ นการเปิ ดประตูท้ายแบบไฟฟ้า*
ข้ อมูล*
ระบบฉุกเฉิน
กุญแจรี โมทคอนโทรลสามารถบันทึกการตังค่
้ าต่างๆ รวมถึงกระจก
มองข้ างและที่นงั่ คนขับแบบปรับด้ วยไฟฟ้า* ได้ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
ไฟแสดงกุญแจรี โมทคอนโทรล* แสดงให้ ทราบเกี่ยวกับอะไร 01
ไฟสีเขียวติดสว่างคงที่: ล็อครถแล้ ว
ไฟสีเหลืองติดสว่างคงที่: ปลดล็อครถแล้ ว
ไฟสีแดงติดสว่างคงที่: สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นให้ ท�ำงานนับตังแต่
้
ล็อครถ
ไฟสีแดงกะพริ บสลับกันในไฟแสดงทังสองดวง:
้
สัญญาณเตือนถูก
กระตุ้นให้ ท�ำงานในช่วงเวลาไม่เกิน 5 นาทีที่ผา่ นมา
ระบบล็อคแบบ Keyless* ทำ�งานอย่างไร
ท่านสามารถเก็บกุญแจรี โมทคอนโทรลไว้ ในกระเป๋ าเสื ้อของท่าน
ตลอดเวลาได้
ล็อคและเปิ ดระบบสัญญาณเตือน
–– กดปุ่ มที่สว่ นด้ านหลังของมือจับ
ปลดล็อคและหยุดการท�ำงานสัญญาณเตือน
–– จับมือจับประตูและเปิ ดประตูตามปกติ หรื อกดเบาๆ ที่แผงกดยาง
ของประตูท้าย
01
วิธีการสตาร์ ตหรื อดับเครื่ องยนต์
01
การสตาร์ ตเครื่ องยนต์
เสียบกุญแจรี โมทคอนโทรลเข้ าไปในสวิตช์กญ
ุ แจ (ยกเว้ นรถที่มี
ระบบการขับขี่แบบ Keyless*)
เหยียบแป้นคลัตช์หรื อแป้นเบรก
กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็ นเวลาสันๆ
้
การดับเครื่ องยนต์
กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็ นเวลาสันๆ
้
ดึงกุญแจรี โมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กญ
ุ แจ (ยกเว้ นรถที่
มีระบบการขับขี่แบบ Keyless*)
วิธีการใช้เบรกจอดรถ
01
สั่งงาน
–– กดตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE – สัญลักษณ์จะเริ่ ม
กะพริ บ เมื่อติดสว่างค้ างไว้ หมายความว่าได้ ท�ำการใส่เบรกจอดรถ
แล้ ว
การปลด
เหยียบแป้นเบรก
ดึงตัวควบคุม PUSH LOCK/PULL RELEASE
การปลดอัตโนมัติ
–– ขับรถ (ส�ำหรับรถที่ใช้ กระปุกเกียร์ อตั โนมัติ จะต้ องคาดเข็มขัดนิรภัย)
วิธีการสั่งงานที่ปัดน�ำ้ ฝนกระจกหน้ าและเซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ปริมาณน�ำ้ ฝน*
01
เลื่อนคันควบคุมลงด้ านล่างเพื่อเริ่ มการท�ำงานของที่ปัดน� ้ำฝนกระจกหน้ า
และเลื่อนขึ ้นด้ านบนเพื่อสัง่ การปั ดครัง้ เดียว
เปิ ด/ปิ ดเซ็นเซอร์ ตรวจจับน� ้ำฝน
ควบคุมความไวของเซ็นเซอร์ หรื อการหน่วงเป็ นจังหวะ
ที่ปัดน� ้ำฝน, กระจกประตูหลัง - เป็ นจังหวะ/ความเร็ วปกติ
ในการยกใบปั ดน� ้ำฝนขึ ้น ใบปั ดน� ้ำฝนจะต้ องอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ส�ำหรับการบริ การ - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
ฉันสามารถปรั บเทียบระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TM)* 01
ได้ อย่ างไร
หลังจากการเปลี่ยนยางหรื อการปรับความดันลมยาง จ�ำเป็ นต้ องท�ำการ
ปรับเทียบเสมอ ในกรณีที่ไฟติดสว่างขึ ้น ระบบจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการ
ปรับเทียบ ด�ำเนินการดังต่อไปนี ้:
ในขณะที่สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ี่ต�ำแหน่ง OFF เติมลมยางให้ ได้ ระดับ
ตามที่ระบุไว้ ในป้านความดันลมยางที่เสาประตูด้านคนขับ
สตาร์ ตรถ จากนัน้ ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้
กด OK/MENU (ตกลง/เมนู)
เลือก Tyre pressure > Calibrate tyre pressure (ความดันลมยาง
> ปรับเทียบความดันลมยาง) แล้ วกด OK/MENU (ตกลง/เมนู)
การปรับเทียบใหม่จะด�ำเนินการในขณะที่ก�ำลังขับขี่รถอยู่
วิธีการใช้ ฟังก์ ช่ ัน Start/Stop *
02
ชุดเกียร์ ธรรมดา
ดับเครื่ องยนต์: ปลดคลัตช์ เลื่อนคันเกียร์ ไปที่ต�ำแหน่งเกียร์ วา่ ง และ
ปล่อยแป้นคลัตช์
สตาร์ ตเครื่ องยนต์: เหยียบแป้นคลัตช์
ชุดเกียร์ อัตโนมัติ
ดับเครื่ องยนต์: หยุดรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้นเบรก
ค้ างไว้
สตาร์ ตเครื่ องยนต์: ปล่อยเบรกเท้ า
ปุ่ มที่มีไฟสว่างแสดงว่าฟั งก์ชนั่ นันท�
้ ำงานอยู่
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
02
รถคันนี ้มีระบบเตือนการชนพร้ อมเบรกอัตโนมัติ และระบบตรวจจับ
นักปั่ นจักรยานและคนเดินถนน ซึง่ จะท�ำการเตือน ท�ำการเบรก และ/หรื อ
ท�ำการหยุดรถเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คนั อื่น
นักปั่ นจักรยาน และคนเดินถนน
ฟั งก์ชนั่ นี ้เป็ นเพียงแค่การให้ ความช่วยเหลือเท่านัน้ และอาจไม่สามารถ
ท�ำงานได้ ในบางสถานการณ์ เช่น ระบบจะไม่สามารถมองเห็นคนขับ
จักรยานจากด้ านข้ าง และไม่สามารถมองเห็นคนเดินถนนที่มีความสูง
น้ อยกว่า 80 ซม. หรื อบุคคลที่ถกู บังอยูบ่ างส่วนได้
การเข้ าใจการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ นี ้เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญอย่างมาก – ดู
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
03
ยก/ลดระดับส่วนด้ านหน้ าของเบาะรองนัง่
ยก/ลดระดับที่นงั่
เลื่อนที่นงั่ ไปข้ างหน้ า/ไปข้ างหลัง
เอียงพนักพิงหลัง
การปรับส่วนรองรับบริ เวณบันเอว*
้
การบันทึกการตังค่
้ าส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า*
ปุ่ มหน่วยความจ�ำส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้า*
บันทึกการตัง้ ค่ า:
กดปุ่ มส�ำหรับการบันทึกการตังค่
้ าค้ างไว้ พร้ อมกับกดปุ่ มหน่วยความ
จ�ำปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ในเวลาเดียวกัน กดปุ่ มค้ างไว้ จนกว่าจะได้ ยินเสียง
สัญญาณ และมีข้อความแสดงขึ ้นในแผงหน้ าปั ดแบบรวม การด�ำเนิน
การนี ้เป็ นการบันทึกต�ำแหน่งของที่นงั่ รวมถึงต�ำแหน่งของกระจกมองข้ าง
ด้ วย ต�ำแหน่งของส่วนรองรับบริ เวณบันเอวจะไม่
้
ถกู บันทึกไว้
นอกจากนัน้ ยังสามารถบันทึกต�ำแหน่งของกระจกมองข้ าง
และการตังค่
้ าหน่วยความจ�ำ (ยกเว้ นส�ำหรับส่วนรองรับบริ เวณ
บันเอว)
้
ส�ำหรับที่นงั่ แบบปรับด้ วยระบบไฟฟ้าไว้ ในกุญแจ
รี โมทคอนโทรล* ได้ อีกด้ วย – ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
วิธีการปรั บพวงมาลัย
ปลดล็อคพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัยไปด้ านหน้ า/ด้ านหลัง และขึ ้น/ลง
ล็อคพวงมาลัย
03
วิธีการเปิ ดและปิ ดประตูท้ายแบบไฟฟ้า*
03
การเปิ ด
–– กดเบาๆ ที่แผ่นกดยางที่อยูใ่ ต้ มือจับภายนอกรถ หรื อกดปุ่ มที่แผงไฟ
หรื อปุ่ มรี โมทคอนโทรลค้ างไว้ จนกว่าประตูท้ายจะเริ่ มเปิ ดออก
การปิ ด
–– กดปุ่ ม ซึง่ ประตูท้ายจะปิ ดลงโดยอัตโนมัติ
ประตูท้ายยังสามารถเปิ ด/ปิ ดในแบบแมนนวลได้ อีกด้ วย
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ
04
หมุนเพื่อปรับอุณหภูมิทางด้ านซ้ ายและด้ านขวาของห้ องโดยสาร
หน้ าจอจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไว้
กด AUTO ส�ำหรับการควบคุมอัตโนมัติของทิศทางลมและ
ฟั งก์ชนั่ การท�ำงานอื่นๆ หน้ าจอจะแสดง AUTO CLIMATE
ค�ำแนะน�ำ: ขอแนะน�ำให้ ใช้ โหมด AUTO เพื่อให้ ได้ การปรับอากาศที่
ดีที่สดุ เมื่อความเร็ วพัดลมและการควบคุมทิศทางลมได้ รับการควบคุม
โหมด AUTO จะยกเลิกการท�ำงาน
วิธีการไล่ ฝ้าบนกระจกหน้ า
04
กดเพื่อสัง่ งานการท�ำความร้ อนกระจกหน้ าด้ วยไฟฟ้า* - สัญลักษณ์
(1) ในหน้ าจอจะติดสว่างขึ ้น
การกดอีกครัง้ จะเป็ นการสัง่ งานการไหลของอากาศค่าสูงสุดไปยัง
กระจกหน้ าและกระจกประตู - สัญลักษณ์ (1) และ (2) จะติด
สว่างขึ ้น
การกดอีกครัง้ จะเป็ นการปิ ดการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ ทังสองฟั
้
งก์ชนั่ ไม่มีสญ
ั ลักษณ์ใดๆ ติดสว่างขึ ้น
ไม่มีการท�ำความร้ อนแบบไฟฟ้า: กดเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการจ่ายอากาศ
โหมดอัตโนมัตขิ องระบบควบคุมไฟหน้ าท�ำงานอย่ างไร
04
โหมด AUTO จะมีออปชัน่ ต่อไปนี ้
• ไฟส�ำหรับการขับขี่จะสลับการท�ำงานระหว่างไฟขณะขับขี่ในเวลา
กลางวันกับไฟต�่ำโดยอัตโนมัติ
• สามารถสัง่ งานไฟสูงได้ เมื่อเปิ ดไฟต�่ำไว้
• ไฟสูงแบบแอ็คทีฟ (AHB)* - ซึง่ จะปรับหรี่ ไฟและเปิ ดใช้ งานไฟสูงโดย
อัตโนมัติ หรื อสามารถท�ำการปรับรูปแบบล�ำแสงของไฟสูงตามสภาพ
การจราจรได้ - สามารถใช้ ได้
• เปิ ดใช้ งานการตรวจจับอุโมงค์* ไว้
คอมพิวเตอร์ คำ� นวณการเดินทางท�ำงานอย่ างไร
04
OK จะเปิ ดเมนูของคอมพิวเตอร์ การเดินทาง สัง่ งานตัวเลือกที่เลือก
ไว้ และปิ ดข้ อความ
ปุ่ มหมุนจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
การเดินทาง
RESET จะรี เซ็ตข้ อมูลในขันตอนของคอมพิ
้
วเตอร์ การเดินทางที่
เลือกไว้ และย้ อนกลับภายในโครงสร้ างเมนู
วิธีการรี เซ็ตมาตรวัดระยะทาง
04
หมุนปุ่ มหมุนที่ก้านสวิตช์ด้านซ้ ายเพื่อแสดงมาตรวัดระยะทาง T1
หรื อ T2
กดปุ่ ม RESET ค้ างไว้ เพื่อรี เซ็ตมาตรวัดระยะทางที่แสดงขึ ้น
วิธีการเปิ ดและปิ ดระบบข้ อมูลบันเทิง
04
การกดเป็ นเวลาสันๆ
้ หนึง่ ครัง้ จะเป็ นการเปิ ดใช้ งานระบบ
การกดค้ างไว้ (จนกระทัง่ หน้ าจอปิ ดท�ำงาน) จะเป็ นการปิ ดใช้ งาน
เมื่อต้ องการปิ ดเสียง: กดเป็ นเวลาสันๆ
้ การกดซ� ้ำครัง้ ถัดไปจะเป็ นการ
เปิ ดเสียงอีกครัง้
โปรดพึงระลึกไว้ เสมอว่า ระบบ Sensus ทังระบบ
้
(รวมถึงระบบน�ำทาง*
และฟั งก์ชนั่ โทรศัพท์*) จะเปิ ด/ปิ ดพร้ อมกัน
วิธีการไปยังส่ วนต่ างๆ ในระบบ Infotainment
04
กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* หรื อ * เพื่อเลือก
แหล่งข้ อมูลหลัก มุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลที่ใช้ งานล่าสุดจะ
แสดงขึ ้นในต�ำแหน่งนี ้
กด OK/MENU หรื อปุ่ มหมุน* ที่พวงมาลัยเพื่อเข้ าใช้ งานเมนูหลัก
ของแหล่งข้ อมูลที่เลือก
หมุน TUNE หรื อปุ่ มหมุนเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู
กด OK/MENU หรื อปุ่ มหมุนที่พวงมาลัยเพื่อท�ำการเลือกในเมนู
กด EXIT เป็ นเวลาสันๆ
้ เพื่อย้ อนกลับภายในระบบเมนู ยกเลิกการ
ท�ำงาน หรื อลบอักขระที่ป้อน
กด EXIT ค้ างไว้ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ หรื อเพื่อเปลี่ยนจากมุม
มองปกติไปยังมุมมองแหล่งข้ อมูลหลัก
เคล็ดลับ:
ในการเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังเมนูทางลัด ให้ กดปุ่ มแหล่งข้ อมูล
หลักหนึง่ ครัง้ กดซ� ้ำอีกครัง้ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งานระบบ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ อโทรศัพท์ Bluetooth® *
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลโทรศัพท์ ให้ กด OK/MENU
เลือก Make car discoverable (ตังค่
้ ารถให้ อยูใ่ นโหมดมองเห็นได้ )
แล้ วยืนยันด้ วย OK/MENU
สัง่ งาน Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ค้ นหาและเชื่อมต่อรถเข้ ากับ
โทรศัพท์
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในโทรศัพท์มือถือและในหน้ าจอ
โทรศัพท์ถกู เชื่อมต่อแล้ ว และสามารถควบคุมการท�ำงานได้ จากรถ
ถ้ าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็ นผลส�ำเร็ จ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
04
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Bluetooth® หรื อสัง่ งานการจ�ำกัด
ขอบเขตในโทรศัพท์ส�ำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
โมเด็มในรถ ให้ ใส่ซมิ การ์ ดลงในตัวอ่านในกล่องเก็บของ
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU
จากนันเลื
้ อก Settings > Internet settings > Connect via เลือก
ตัวเลือกการเชื่อมต่อ
Wi-Fi: เชื่อมต่อเข้ ากับเครื อข่ายและป้อนรหัสผ่าน โมเด็มของรถ:
ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ ด
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
Volvo ID* ให้ บริการใดแก่ ฉันบ้ าง
04
Volvo ID คือ ID ส่วนตัวของท่านที่จะลงทะเบียนไว้ กบั รถ ซึง่ ท�ำให้ ทา่ น
สามารถเข้ าใช้ งานบริ การต่างๆ เช่น เว็บ My Volvo และท�ำให้ สามารถส่ง
ที่อยูจ่ ากบริ การแผนที่บนอินเทอร์ เน็ตไปยังรถโดยตรงได้
ลงทะเบียนหรื อจัดการ Volvo ID ของท่านดังต่อไปนี ้:
กดปุ่ มเชื่อมต่อ
เลือก Apps > Settings และปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
เมื่อรถเชื่อมต่ อกับอินเตอร์ เน็ต* แล้ ว จะสามารถใช้ แอพฯ
ได้ อย่ างไร
04
เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต ท่านสามารถใช้ งานแอพฯ ส�ำหรับบริ การ
เพลง, วิทยุผา่ นเว็บ, บริ การน�ำทาง และบราวเซอร์ เว็บแบบพื ้นฐานได้
กดปุ่ มเชื่อมต่อ
เลือก Apps และกด OK/MENU เพื่อแสดงแอพฯ ที่มีอยู่
เลือกแอพฯ และยืนยันด้ วย OK/MENU
แอพบางแอพจ�ำเป็ นต้ องล็อกอินเข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ จากผู้ให้
บริ การแอพแยกต่างหาก ใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ที่มีอยูห่ รื อลงทะเบียนอีกครัง้
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
วิธีการโทรออก*
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลโทรศัพท์ ให้ ป้อนหมายเลขที่
ต้ องการ หรื อหมุนปุ่ มหมุนที่พวงมาลัยลงด้ านล่างเพื่อเข้ าไปที่สมุด
โทรศัพท์ หรื อหมุนปุ่ มหมุนขึ ้นด้ านบนเพื่อเข้ าไปที่บนั ทึกประวัติ
การโทร
กดปุ่ มหมุนเพื่อโทรออก
ยกเลิกการโทร โดยกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการโทรออกโดยใช้ โทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการรั บสาย*
–– กดปุ่ มหมุนเพื่อรับสายเรี ยกเข้ า
ยกเลิก/หยุดการโทร โดยกด EXIT
ส�ำหรับวิธีการรับสายโทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
04
วิธีการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ เครื่ องเสียงภายนอก
04
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ ากับช่องอินพุต AUX หรื อช่องเสียบ
USB* ในช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูลสื่อ ให้ กด MEDIA ในคอนโซล
กลาง
หมุน TUNE ไปที่แหล่งข้ อมูลเสียงที่ต้องการ แล้ วกด OK/MENU
ส�ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ - ดูคมู่ ือส�ำหรับ
เจ้ าของรถ
วิธีการตัง้ จุดหมายปลายทางของ GPS*
04
กด NAV เพื่อเริ่ มใช้ งานระบบน�ำทาง* ซึง่ จะแสดงแผนที่ขึ ้น
กด NAV ซ� ้ำอีกครัง้ แล้ วเลือก Enter address (ป้อนที่อยู)่ โดยใช้
OK/MENU
ใส่ข้อมูลเกณฑ์การค้ นหาโดยใช้ ปมหมุ
ุ่ น หรื อแผงตัวเลขที่คอนโซล
กลาง
จากนันเลื
้ อก Set single destination (ตังจุ
้ ดหมายปลายทางจุด
เดียว) หรื อ Add as intermediate destination (เพิ่มเป็ นจุดหมาย
ปลายทางส�ำหรับผ่าน) แล้ วกด OK/MENU
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างของแต่ละตลาดในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับระบบน�ำทาง - ดูเอกสารเพิ่มเติมแยกต่างหาก
การตัง้ ค่ าใดบ้ างที่สามารถท�ำได้ ในระบบเมนู
MY CAR จะมีฟังก์ชนั่ การท�ำงานต่างๆ ของรถ เช่น การตังนาฬ
้ ิกา
กระจกมองข้ าง และตัวล็อค
ส�ำหรับปุ่ มที่ใช้ ส�ำหรับการท�ำงานเหล่านี ้ โปรดดูในหัวข้ อ "วิธีการไปยัง
ส่วนต่างๆ ในระบบ Infotainment" ก่อนหน้ านี ้
04
วิธีการตัง้ นาฬิกา
04
ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU
เลือก Settings (การตังค่
้ า) > System options (ตัวเลือกระบบ) >
Time settings (การตังเวลา)
้
หมุน TUNE ไปที่ Auto time (เวลาโดยอัตโนมัติ) และกด OK/
MENU เพื่อสัง่ งานการตังค่
้ าเวลาโดยอัตโนมัติ
ต้ องแน่ใจว่า ท่านได้ เลือกต�ำแหน่งปั จจุบนั แล้ ว เพื่อให้ สามารถตังเวลาใน
้
รถได้ อย่างถูกต้ อง
วิธีการโทรไปยังศูนย์ บริการหรื อจองเวลาเข้ ารั บบริการ*
04
–– ในมุมมองปกติส�ำหรับแหล่งข้ อมูล MY CAR ให้ กด OK/MENU แล้ ว
เลือก Service and repair (การบริ การและการซ่อม)
ภายใน Service and repair (การบริ การและการซ่อม) จะเป็ นข้ อมูล
เกี่ยวกับศูนย์บริ การที่ทา่ นเลือก ซึง่ ท่านได้ ลงทะเบียนไว้ ในเว็บพอร์ ทลั
My Volvo ใน Dealer information (ข้ อมูลของตัวแทนจ�ำหน่าย) จะมีตวั
เลือกส�ำหรับการโทรและส่งค�ำขอจองเวลาเข้ ารับบริ การไปยังศูนย์บริ การ
(มีอยูใ่ นเว็บ My Volvo ด้ วยเช่นกัน) นอกจากนี ้ ยังมีตวั เลือกส�ำหรับการ
อัพเดตข้ อมูลของศูนย์บริ การ และการตังศู
้ นย์บริ การให้ เป็ นจุดหมาย
ปลายทางอีกด้ วย
มีในบางตลาดเท่านัน้
ECO* มีหน้ าที่ทำ� อะไร
04
การกด ECO หนึง่ ครัง้ จะเป็ นการสัง่ งานโปรแกรมการขับขี่แบบประหยัด
น� ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยจะมีการด�ำเนินการต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่อไปนี ้ด้ วย
• Start/Stop – สามารถดับเครื่ องยนต์โดยอัตโนมัตกิ ่อนที่รถจะหยุด
สนิทได้
• Eco Coast – ไม่มีการเบรกโดยเครื่ องยนต์ และรถจะวิ่งด้ วย
ความเฉื่อย
• การยกเลิกการท�ำงานหรื อการลดระดับการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ การ
ควบคุมสภาพอากาศบางอย่าง
วิธีการเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
05
–– กดปุ่ มที่แผงควบคุมไฟส่องสว่างเพื่อเปิ ดฝาปิ ดที่เติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง ฝาปิ ดจะเปิ ดออกเมื่อปล่อยปุ่ ม
ลูกศรที่สญ
ั ลักษณ์ในแผงหน้ าปั ดแบบรวมจะแสดงถึงฝาถังน� ้ำมัน
เชื ้อเพลิงว่าอยูท่ ี่ด้านใดของรถยนต์
วิธีการล้ างรถอย่ างถูกต้ อง
05
การล้ างด้ วยมือเสี่ยงต่อการท�ำให้ สีรถเสียหายน้ อยกว่าเครื่ องล้ างรถ
อัตโนมัติ นอกจากนี ้งานสียงั มีความไวมากกว่าเดิมเมื่อยังใหม่อยู่
ด้ วยเหตุนี ้ จึงแนะน�ำให้ ทา่ นล้ างรถด้ วยมือในระหว่างเดือนแรกๆ
ใช้ น� ้ำสะอาดและฟองน� ้ำ โปรดจ�ำไว้ วา่ สิง่ สกปรกและก้ อนกรวดสามารถ
ท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วนบนสีรถ
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
05
วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนังจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษเพื่อให้ คงความ
สวยงามเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ ด้ วยเหตุนี ้ วัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนังควรได้ รับการ
เคลือบด้ วยชุด Volvo Leather Care ปี ละ 1-4 ครัง้ ชุด Volvo Leather
Care มีให้ บริ การที่ตวั แทนจ�ำหน่ายวอลโว่
มีท่ เี ก็บของอยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใดบ้ าง
05
บางส่วนของที่เก็บของภายในรถจะแสดงไว้ ในที่นี ้
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถจะแสดงต�ำแหน่งของที่เก็บของเพิ่มเติม
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด 05
กุญแจรี โมทคอนโทรลจะต้ องอยูใ่ นต�ำแหน่ง I ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ในห้ อง
โดยสารจึงจะสามารถท�ำงานได้ ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์* ในห้ องเก็บสัมภาระ
จะพร้ อมท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา
ระบบล็อคแบบ Keyless* ท�ำงานอย่ างไร
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแผงกันอาจรบกวนการท�
้
ำงานของฟั งก์ชนั่ การท�ำงานแบบ Keylessได้ ห้ ามวาง/เก็บกุญแจรี โมทคอนโทรลไว้ ใกล้ กบั โทรศัพท์มือถือหรื อ
วัตถุที่เป็ นโลหะ
วิธีการสตาร์ ตหรื อดับเครื่ องยนต์
หลังการสตาร์ ตเย็น ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่วา่ อุณหภูมิภายนอกจะเป็ นเท่าใด นี่เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบลดมลพิษในไอเสียที่มีประสิทธิภาพของวอลโว่ ใน
ระหว่างการสตาร์ ตขณะเครื่ องเย็น เครื่ องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลาการสตาร์ ตเนื่องจากการอุน่ เครื่ องยนต์
ระบบป้องกันคนเดินถนนท�ำงานอย่ างไร*
ฟั งก์ชนั่ นี ้อาจไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้ ในบางสถานการณ์ และจะมองไม่เห็นวัตถุบางอย่าง เช่น คนเดินถนนที่อยูใ่ นที่มืด, ผู้คนที่สวมเสื ้อผ้ าซึง่ ปิ ดบัง
โครงร่างของร่างกาย หรื อคนเดินถนนที่มีความสูงต�่ำกว่า 80 ซม. เป็ นต้ น ฟั งก์ชนั่ นี ้อาจไม่สามารถตรวจจับนักปั่ นจักรยานในทุกสถานการณ์ได้ และจะมอง
ไม่เห็นนักปั่ นจักรยาน เช่น นักปั่ นจักรยานที่ถกู บังบางส่วน นักปั่ นจักรยานที่สวมเสื ้อผ้ าปิ ดซ่อนร่างกายจนมิด หรื อนักปั่ นจักรยานที่อยูด่ ้ านข้ างของรถยนต์
ความรับผิดชอบในการขับรถในลักษณะที่ถกู ต้ องและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามความเร็ วรถถือเป็ นหน้ าที่ของคนขับเสมอ
วิธีการปรั บที่น่ ัง
ปรับต�ำแหน่งของที่นงั่ คนขับอย่างถูกต้ อง ก่ อนออกรถ ห้ ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ที่นงั่ ล็อคเข้ าต�ำแหน่งแล้ ว เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
การบาดเจ็บขึ ้นในกรณีที่เบรกอย่างกระทันหันหรื อเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุขึ ้น
วิธีการปรั บพวงมาลัย
ปรับพวงมาลัย (หลังจากที่ปรับที่นงั่ แล้ ว) ก่ อนออกรถ - ห้ ามปรับในขณะที่ก�ำลังขับขี่อยู่
วิธีการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต*
การใช้ อินเตอร์ เน็ตเกี่ยวข้ องกับการส่งผ่านข้ อมูล (การรับ/ส่งข้ อมูล) ซึง่ ส่งผลให้ มีการคิดค่าใช้ จา่ ยโดยผู้ให้ บริ การระบบเครื อข่ายของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้ บริ การ
ระบบเครื อข่ายของท่านเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการรับ/ส่งข้ อมูลนี ้ เชื่อมต่อผ่านทางโมเด็มของรถ: เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนรหัส PIN ทุกครัง้ ที่สตาร์ ตรถ ท่านสามารถ
ปิ ดใช้ งานตัวล็อครหัส PIN ส�ำหรับตัวเลือก Car modem (โมเด็มของรถ) ได้ โดยการยกเลิกการเลือก Lock SIM card (ล็อคซิมการ์ ด)
วิธีการท�ำความสะอาดวัสดุห้ มุ ที่เป็ นหนัง*
เสื ้อผ้ าสีบางชนิด (เช่น ยีนส์และผ้ าหนังกลับ) อาจท�ำให้ สีของวัสดุห้ มุ เปลี่ยนไปได้ ห้ ามใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดเข้ มข้ น เนื่องจากอาจท�ำให้ วสั ดุห้ มุ เสียหายได้
ช่ องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อยู่ท่ ตี ำ� แหน่ งใด
ถ้ าท่านใช้ ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลบริ เวณโพรงเพลากลางเพียงหนึง่ ชุด กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ คือ 10 แอมป์ (120 วัตต์) ถ้ าใช้ ปลัก๊ ไฟที่คอนโซล
บริ เวณโพรงเพลากลางทังสองชุ
้
ดพร้ อมกัน กระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่ายได้ คือ 7.5 แอมป์ (90 วัตต์) ต่อปลัก๊ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ ส�ำหรับปลัก๊ ไฟ
12 โวลต์ที่บริ เวณห้ องเก็บสัมภาระคือ 10 แอมป์ (120 วัตต์)
เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านที่ www.volvocars.com
TP 19137 (Thai) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
วิธีการเปิ ดและปิ ดประตูท้ายแบบไฟฟ้า*
ใช้ ความระมัดระวังเมื่อท�ำการเปิ ดหรื อปิ ดเพื่อไม่ให้ มีการชนหรื อการกระแทกเกิดขึ ้น ก่อนที่เริ่ มการเปิ ด/ปิ ด ให้ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ไม่มีผ้ ใู ดอยูใ่ นบริ เวณใกล้ กบั
ประตูท้าย เนื่องจากการบาดเจ็บเนื่องจากการชนหรื อการกระแทกอาจส่งผลสืบเนื่องที่ร้ายแรงได้ ใช้ งานประตูท้ายอย่างระมัดระวังเสมอ ห้ ามสัง่ งานประตูท้าย
แบบไฟฟ้าเมื่ออยูภ่ ายในอาคารที่มีเพดานต�่ำ ถ้ าระบบท�ำงานต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ระบบจะหยุดท�ำงานเพื่อป้องกันความร้ อนสูงเกิน โดยจะสามารถใช้ งานได้
อีกครัง้ หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 2 นาที
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising