Volvo XC90 2016 Quick Guide

Volvo XC90 2016 Quick Guide
web edition
quick guide
Välkommen!
Quick Guide ฉบับนี ้จะอธิบายฟั งก์ชนั่ การท�ำงานส่วนหนึง่ ในรถวอลโว่ของท่าน ข้ อมูลส�ำหรับเจ้ าของรถอย่างละเอียดจะมีอยูภ่ ายในรถ, ในแอพ และบนเว็บ
จอแสดงผล
ส่วนกลางของรถ
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถจะมีให้ บนจอแสดงผลส่วนกลางของรถ โดยสามารถ
เข้ าใช้ งานได้ โดยผ่านทางมุมมองระดับบนสุด
แอพสำ�หรับ
อุปกรณ์แบบพกพา
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถมีให้ บริ การในรูปแบบของแอพ (Volvo Manual)
ส�ำหรับโทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต แอพนี ้ยังมีวิดีโอสอนการใช้ งาน
ส�ำหรับฟั งก์ชนั่ ที่เลือกไว้ บางฟั งก์ชนั่ อีกด้ วย
หน้าการสนับสนุน
ของวอลโว่
บนหน้ าการสนับสนุนของวอลโว่ (support.volvocars.com) จะมีคมู่ ือและ
ภาพยนตร์ ค�ำแนะน�ำ รวมไปถึงข้ อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือส�ำหรับรถ
วอลโว่และการเป็ นเจ้ าของรถวอลโว่ของท่านอีกด้ วย
ใน Quick Guide ออปชัน่ พิเศษจะมีเครื่ องหมายดอกจัน (*) ก�ำกับอยู่
ข้อมูลแบบพิมพ์
ภายในลิ ้นชักเก็บของหน้ ารถจะมีเอกสารเสริ มของคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ ซึง่ มี
ข้ อมูลเกี่ยวกับฟิ วส์และข้ อมูลจ�ำเพาะต่างๆ รวมไปถึงการสรุปข้ อมูลที่ส�ำคัญ
และมีประโยชน์ตา่ งๆ ด้ วย ท่านสามารถสัง่ ซื ้อคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถฉบับ
พิมพ์และเอกสารเสริ มที่เกี่ยวข้ องได้
01. เริ่ มต้ นใช้ งาน
ที่นี่มีข้อมูลที่จะช่วยท่านในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับฟั งก์ชนั่ การท�ำงานพื ้นฐานบางอย่างในรถวอลโว่ของท่าน ท่านสามารถอ่านข้ อมูลเกี่ยวกับกุญแจรี โมต
คอนโทรล, จอแสดงผลทังสามจอของรถ
้
รวมถึงวิธีการสตาร์ ทและการดับเครื่ องยนต์ นอกจากนี ้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและการปรับที่นงั่ และ
ระบบควบคุมสภาพอากาศอีกด้ วย
02. การขับขี่และการสนับสนุนคนขับ
ส่วนนี ้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการขับขี่, ฟั งก์ชนั่ Start/Stop และฟั งก์ชนั่ การสนับสนุนคนขับต่างๆ ในรถ เช่น ระบบควบคุมความเร็ วคงที่, Park Assist
Pilot (PAP)*, ระบบข้ อมูลจุดบอด (BLIS)* และ City Safety เป็ นต้ น
03. แผงหน้ าปั ดและตัวควบคุม
ส่วนนี ้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการควบคุมไฟส่องสว่างและที่ปัดน� ้ำฝน รวมถึงวิธีใช้ คอมพิวเตอร์ การเดินทางและการควบคุมด้ วยเสียง
04. การเชื่อมต่อ, ความบันเทิง และการสนับสนุน
จากรถวอลโว่ของท่าน ท่านสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและได้ รับการเข้ าถึงข้ อมูล ความบันเทิงและการสนับสนุน ส่วนนี ้ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับ
วิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์กบั รถวอลโว่ของท่าน การเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตและการใช้ งานแอพต่างๆ
05. ข้ อความพิเศษ
ค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และหมายเหตุตา่ งๆ ที่จ�ำเป็ นต้ องอ่าน
01
ปุ่ มของกุญแจรี โมตคอนโทรล
กดหนึง่ ครัง้ จะเป็ นการล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วเปิ ดระบบสัญญาณ
ั้
เตือน1 กดค้ างไว้ จะเป็ นการปิ ดหลังคาพาโนรามา* และกระจกประตูทงหมด
พร้ อมกัน
กดหนึง่ ครัง้ จะเป็ นการปลดล็อคประตูและประตูท้าย แล้ วปิ ดระบบสัญญาณ
เตือน กดค้ างไว้ จะเป็ นการเปิ ดกระจกประตูทงหมดพร้
ั้
อมกัน
กดหนึง่ ครัง้ จะเป็ นการปลดล็อคและปิ ดระบบสัญญาณเตือนส�ำหรับประตู
ท้ ายเท่านัน้ กดค้ างไว้ จะเป็ นการเปิ ดหรื อปิ ดประตูท้ายแบบท�ำงานด้ วย
ระบบไฟฟ้า*
1
ออปชัน่ พิเศษในบางตลาด
ฟั งก์ชนั่ ฉุกเฉินใช้ ในกรณีฉกุ เฉินเพื่อดึงความสนใจ การกดค้ างไว้ เป็ นเวลา
อย่างน้ อย 3 วินาที หนึง่ ครัง้ หรื อกดสองครัง้ ภายใน 3 วินาที เป็ นการสัง่ งาน
ไฟเลี ้ยวและแตร ฟั งก์ชนั่ นี ้จะหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัตหิ ลังจากเวลาผ่านไป
ประมาณ 3 นาที หรื อโดยการกดปุ่ มเดิมซ� ้ำอีกครัง้ หลังจากที่ฟังก์ชนั่ ท�ำงาน
ไปแล้ วเป็ นเวลาอย่างน้ อย 5 วินาที
การใช้ การล็อค/ปลดล็อคแบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ*
เพียงแค่ทา่ นมีกญ
ุ แจรี โมตคอนโทรลอยูใ่ นกระเป๋ าของท่านเท่านัน้ ท่านก็สามารถล็อค
หรื อปลดล็อครถได้ กุญแจรี โมตคอนโทรลจะต้ องอยูภ่ ายในระยะครึ่งวงกลมรัศมีไม่เกิน
1.5 เมตรจากด้ านข้ างทังสองด้
้
านของรถ หรื อประมาณ 1 เมตรจากประตูท้าย (ดูภาพ
ประกอบ)
ปลดล็อคและหยุดการท�ำงานสัญญาณเตือน
1. จับมือจับประตูหรื อกดแผ่นกดยางใต้ มือจับประตูท้าย เพื่อปลดล็อครถ การปลด
ล็อคจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อไฟกะพริ บไฟฉุกเฉินของรถกะพริ บสองครัง้ และไฟแสดง
การล็อคในกระจกหน้ าดับลง
2. เปิ ดประตูหรื อประตูท้าย
ล็อคและเปิ ดระบบสัญญาณเตือน
1. ปิ ดประตูทกุ บาน สามารถเปิ ดประตูท้ายได้ ในระหว่างการล็อคด้ วยมือจับประตู
ด้ านข้ าง
2. แตะที่พื ้นผิวที่ท�ำเครื่ องหมายไว้ ซงึ่ ค่อนไปทางด้ านหลังบนมือจับประตูภายนอก
รถ หรื อกดปุ่ มล็อคบนขอบด้ านล่างของประตูท้ายก่อนที่จะปิ ด การล็อคจะเสร็จ
สมบูรณ์ เมื่อไฟกะพริ บไฟฉุกเฉินของรถกะพริ บหนึง่ ครัง้ และไฟแสดงการล็อคใน
กระจกหน้ าเริ่ มต้ นกะพริ บ
01
01
การปรับที่นงั่ ด้ านหน้ า* แบบท�ำงานด้ วยระบบไฟฟ้า
ปรับความเอียงของพนักพิงโดยการดันตัวควบคุมไปทางด้ านหน้ า/ด้ านหลัง
ยก/ลดระดับที่นงั่ โดยการดันส่วนด้ านหลังของตัวควบคุมขึ ้น/ลง เลื่อนที่นงั่ ไปด้ านหน้ า/
ด้ านหลังโดยการดันตัวควบคุมไปทางด้ านหน้ า/ด้ านหลัง
ยก/ลดระดับขอบด้ านหน้ าของเบาะรองนัง่ โดยการดันส่วนด้ านหน้ าของตัวควบคุม
ขึ ้น/ลง
เปลี่ยนต�ำแหน่งของส่วนรองรับบริ เวณเอวโดยการกดปุ่ มขึ ้น/ลง/ไปด้ านหน้ า/ไป
ด้ านหลัง
การตังค่
้ าส�ำหรับการนวด*, ส่วนรองรับด้ านข้ าง*, ส่วนรองรับบริ เวณเอว* และส่วน
ขยายของเบาะรองนัง่ * จะเชื่อมโยงเข้ ากับตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่ *
1. สัง่ งานการปรับที่นงั่ โดยหมุนตัวควบคุมขึ ้น/ลง มุมมองการปรับที่นงั่ จะเปิ ดขึ ้นใน
จอแสดงผลส่วนกลาง
2. เลือกฟั งก์ชนั่ ที่ต้องการในจอแสดงผลส่วนกลางโดยการหมุนตัวควบคุมแบบ
มัลติฟังก์ชนั่ ขึ ้น/ลง
3. เปลี่ยนการตังค่
้ าโดยการกดปุ่ มของตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่ ขึ ้น/ลง/ไปด้ านหน้ า/
ไปด้ านหลัง
นอกจากนี ้ ยังสามารถเลือกการตังค่
้ าบางอย่างโดยการแตะที่จอแสดงผลส่วนกลาง
โดยตรงได้ อีกด้ วย
การใช้ ฟังก์ชนั่ หน่วยความจ�ำ* ส�ำหรับที่นงั่ ด้ านหน้ า
แป้นกดของฟั งก์ชนั่ หน่วยความจ�ำอยูบ่ นประตูด้านหน้ าด้ านใดด้ านหนึง่ หรื อทัง้
สองด้ าน
บันทึกการตัง้ ค่ า
1. ปรับที่นงั่ , กระจกมองข้ าง และจอแสดงผลบนกระจกหน้ า* ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
2. กดปุ่ ม M และปล่อยเพื่อบันทึกการตังค่
้ า ไฟแสดงภายในปุ่ มจะติดสว่างขึ ้น
3. ภายในสามวินาที ให้ กดปุ่ มหน่วยความจ�ำ 1, 2 หรื อ 3 เมื่อต�ำแหน่งได้ รับการบันทึก
ในปุ่ มหน่วยความจ�ำที่เลือก สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ ้นและไฟแสดงภายในปุ่ ม M
จะดับลง
01
การใช้ การตัง้ ค่ าที่บนั ทึกไว้
เมื่อประตูเปิ ดอยู่: กดปุ่ มหน่วยความจ�ำปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ แล้ วปล่อย
เมื่อประตูปิดอยู่: กดปุ่ มหน่วยความจ�ำปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ค้ างไว้ จนกว่าจะถึงต�ำแหน่งที่
บันทึกไว้
01
พับพนักพิงหลังลงในที่นงั่ ด้ านหลัง
ต้ องแน่ใจว่าพนักพิงพร้ อมพนักพิงศีรษะไม่สมั ผัสกับส่วนด้ านหลังของที่นงั่ ที่อยูด่ ้ าน
หน้ าในขณะลดระดับลง อาจจ�ำเป็ นต้ องปรับที่นงั่ ด้ านหน้ าและด้ านหลังก่อนจึงจะ
สามารถลดระดับพนักพิงลงได้
ที่น่ ังแถวที่สาม*
– ดึงมือจับที่ด้านบนสุดของพนักพิงขึ ้นด้ านบน/ไปด้ านหน้ า พับพนักพิงไปทางด้ าน
หน้ า พนักพิงศีรษะจะลดระดับลงโดยอัตโนมัติ
ที่น่ ังตรงกลางของที่น่ ังแถวที่สอง
1. พับพนักพิงศีรษะลงในแบบแมนนวลโดยการกดปุ่ มที่อยูร่ ะหว่างพนักพิงกับพนักพิง
ศีรษะ ในขณะเดียวกันให้ กดพนักพิงศีรษะลง
2. ดึงเข็มขัดของที่นงั่ ตรงกลางขึ ้น/ไปด้ านหน้ าในขณะที่ท�ำการพับ
ท่านจะต้ องดึงเข็มขัด/มือจับขึ ้นด้ านบนในขณะที่ยกที่นงั่ แถวที่สองขึ ้น ยกพนักพิงขึ ้น
จนกระทัง่ สลักล็อคจับเข้ าต�ำแหน่ง ท่านสามารถยืดพนักพิงศีรษะออกได้ ในแบบ
แมนนวล
ที่น่ ังตัวนอกของที่น่ ังแถวที่สอง
– ดึงมือจับที่ด้านข้ างของที่นงั่ ตัวนอกขึ ้นด้ านบนในขณะที่ท�ำการพับ พนักพิงศีรษะจะ
ลดระดับลงโดยอัตโนมัติ
การเข้ า/ออกจากที่นงั่ แถวที่สาม*
1. ดึงมือจับที่ด้านบนของพนักพิงหลังของที่นงั่ ตัวนอกของที่นงั่ แถวที่สองขึ ้นด้ านบน/
ไปด้ านหน้ า
2. พับพนักพิงไปด้ านหน้ า และเลื่อนที่นงั่ ทังตั
้ วไปทางด้ านหน้ า
ยกที่นงั่ ขึ ้นไปที่ต�ำแหน่งตังฉาก
้
โดยขันแรกให้
้
เลื่อนที่นงั่ กลับ จากนันให้
้ ยกพนักพิงขึ ้น
จนกระทัง่ ล็อคเข้ าต�ำแหน่ง
การปรับพวงมาลัย
พวงมาลัยสามารถปรับได้ ทงในแนวความสู
ั้
งและความลึก
1. ดันคันควบคุมใต้ พวงมาลัยลงด้ านล่างเพื่อปลดล็อคพวงมาลัย
2. ปรับพวงมาลัยไปที่ต�ำแหน่งที่ต้องการ
3. ดึงคันควบคุมกลับเพื่อล็อคพวงมาลัยเข้ าต�ำแหน่ง
01
01
การสตาร์ ตและการดับเครื่ องยนต์
ในระหว่างการสตาร์ ตจะไม่มีการใช้ กญ
ุ แจรี โมตคอนโทรลเสียบในช่องเสียบกุญแจ
เนื่องจากรถรุ่นมาตรฐานจะมีฟังก์ชนั่ การสตาร์ ตแบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ (Passive Start) ติด
ตังอยู
้ ่ ในระหว่างการสตาร์ ตแบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ ให้ เก็บกุญแจไว้ บริ เวณด้ านหน้ าของห้ อง
โดยสาร ด้ วยออปชัน่ การล็อค/การปลดล็อคแบบไม่ใช้ กญ
ุ แจ (Passive Entry*) ในการ
สตาร์ ตเครื่ องยนต์ สามารถวางกุญแจไว้ บริ เวณใดก็ได้ ภายในรถ
การสตาร์ ทเครื่ องยนต์
1. ต้ องแน่ใจว่าได้ เลือกเกียร์ ไว้ ที่ต�ำแหน่ง P หรื อ N
2. เหยียบแป้นเบรก
3. บิดปุ่ มสตาร์ ทไปที่ต�ำแหน่ง START แล้ วปล่อย ปุ่ มสตาร์ ทจะหมุนกลับไปต�ำแหน่ง
เริ่ มต้ นโดยอัตโนมัติ
การดับเครื่ องยนต์
1. เลื่อนคันเกียร์ ไปที่ต�ำแหน่ง P
2. บิดปุ่ มสตาร์ ทไปที่ต�ำแหน่ง STOP แล้ วปล่อย ปุ่ มสตาร์ ทจะหมุนกลับไปต�ำแหน่ง
เริ่ มต้ นโดยอัตโนมัติ
ใช้ เบรกจอด
สั่งงานเบรกจอด
– ดึงปุ่ มควบคุมเบรกจอดรถในคอนโซลบริ เวณโพรงเพลากลางขึ ้นด้ านบน
สัญลักษณ์ในจอแสดงผลส�ำหรับคนขับจะติดสว่างขึ ้น เมื่อเบรกจอดรถ
ได้ รับการสัง่ งาน ตรวจสอบว่ารถจอดนิ่งอยูก่ บั ที่
การปลดในแบบแมนนวล
1. เหยียบแป้นเบรก
2. ดันตัวควบคุมเบรกจอดรถลงด้ านล่าง
การปลดอัตโนมัติ
1. คาดเข็มขัดนิรภัยและสตาร์ ตเครื่ องยนต์
2. เลื่อนคันเกียร์ ไปที่ต�ำแหน่ง D หรื อ R แล้ วเหยียบคันเร่ง
การใช้ ฟังก์ชนั่ "การเบรกอัตโนมัตเิ มื่อจอดอยูก่ บั ที่" (Auto Hold) ท�ำให้
สามารถปล่อยแป้นเบรกได้ ในขณะที่ระบบยังคงจ่ายแรงเบรกอยูเ่ มื่อรถจอด
อยูก่ บั ที่ เช่น เมื่อหยุดรถที่สญ
ั ญาณไฟจราจร เป็ นต้ น เมื่อเหยียบคันเร่ง
อีกครัง้ เบรกจะถูกปลดออก
– กดปุ่ มที่คอนโซลบริ เวณโพรงเพลากลางเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงาน
ของฟั งก์ชนั่
เครื่ องล้ างรถอัตโนมัติ
ก่อนดับเครื่ องยนต์: ยกเลิกการท�ำงาน Auto Hold และ "การใส่เบรกจอดโดยอัตโนมัต"ิ
(เลือกในมุมมองระดับบนสุดของจอแสดงผลส่วนกลาง Settings > My Car >
Electric Parking Brake > Auto Activate Parking Brake) จากนันให้
้ เข้ าเกียร์ ไปที่
ต�ำแหน่ง N
หมุนปุ่ มสตาร์ ตไปที่ต�ำแหน่ง STOP เป็ นเวลาอย่างน้ อย 4 วินาที เพื่อดับเครื่ องยนต์
01
01
รถมีจอแสดงผลสามจอ
จอแสดงผลส�ำหรั บคนขับ
จอแสดงผลส�ำหรับคนขับจะแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับรถและ
การขับขี่ ซึง่ ประกอบด้ วยเกจวัด, ไฟแสดงการท�ำงาน และ
สัญลักษณ์การเตือนและตัวแสดงการท�ำงานต่างๆ จอแสดง
ผลส�ำหรับคนขับมีให้ เลือกใช้ สองเวอร์ ชนั่ นัน่ คือ แบบหน้ าจอ
ขนาด 12 นิ ้ว และแบบหน้ าจอขนาด 8 นิ ้ว ส�ำหรับแบบหน้ า
จอขนาด 12 นิ ้ว: ที่แสดงทางด้ านซ้ าย คือ มาตรวัดความเร็ ว
และมาตรวัดการเดินทาง ที่ตรงกลางคือตัวเลือกส�ำหรับการ
แสดงนาฬิกา, เครื่ องเล่นสื่อข้ อมูล, แผนที่ระบบน�ำทาง* และ
อื่นๆ ส่วนทางด้ านขวาได้ แก่ มาตรวัดความเร็ วรอบ, โหมด
การขับขี่ที่เลือก และเมนูแอพ ซึง่ สามารถสัง่ งานได้ ผา่ นทาง
แป้นกดทางด้ านขวาบนพวงมาลัย ท่านสามารถเลือกธีมต่างๆ
เพื่อเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของจอแสดงผลส�ำหรับคน
ขับได้
จอแสดงผลส่ วนกลาง
ฟั งก์ชนั่ หลักๆ จ�ำนวนมากของรถสามารถควบคุมได้ จาก
จอแสดงผลส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมสภาพ
อากาศ, ระบบสื่อข้ อมูล และการอัพเดตต่างๆ ของระบบ
สามารถควบคุมได้ จากที่นี่
จอแสดงผลบนกระจกหน้ า*
จอแสดงผลบนกระจกหน้ าเป็ นส่วนเสริ มของจอแสดงผล
ส�ำหรับคนขับของรถ และจะฉายข้ อมูลลงบนกระจกหน้ า
ข้ อมูลเหล่านี ้ เช่น ข้ อมูลป้ายจราจร, ข้ อมูลเกี่ยวกับความเร็ว
และระบบน�ำทาง* หรื อสายเรี ยกเข้ า ตัวเลือกการแสดงผล,
ความสว่าง และต�ำแหน่งความสูงของจอแสดงผลบนกระจก
หน้ าสามารถปรับได้ จากจอแสดงผลส่วนกลาง จอแสดงผล
บนกระจกหน้ าจะได้ รับการสัง่ งานจากจอแสดงผลส่วนกลาง
01
การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงผลส่วนกลาง
มุมมองฟั งก์ ช่ ันการท�ำงาน
ปั ดนิ ้วผ่านหน้ าจอจากด้ านซ้ ายไปด้ านขวา2 เพื่อเข้ าไปที่
มุมมองนี ้ จากส่วนนี ้ท่านสามารถสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำ
งานฟั งก์ชนั่ การท�ำงานต่างๆ ของรถได้ เช่น จอแสดง
ผลบนกระจกหน้ า ฟั งก์ชนั่ การท�ำงานต่างๆ สามารถ
สัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานได้ โดยการแตะเพียงครัง้ เดียว
ฟั งก์ชนั่ บางฟั งก์ชนั่ จะเปิ ดขึ ้นในหน้ าจอแยกต่างหาก
ย้ อนกลับในโครงสร้ างเมนูโดยการกดปุ่ มกดหน้ าหลักที่
อยูใ่ ต้ หน้ าจอ
ส�ำหรับรถพวงมาลัยซ้ าย ส�ำหรับรถพวงมาลัยขวา - ปั ดนิ ้วในทิศทาง
ตรงข้ าม
2
มุมมองหน้ าหลัก
เมื่อหน้ าจอเริ่ มท�ำงาน มุมมองหน้ าหลักจะแสดงขึ ้น ซึง่
ท�ำให้ สามารถเข้ าไปที่มมุ มองย่อย การน�ำทาง, สื่อ
ข้ อมูล, โทรศัพท์ และมุมมองย่อยเสริ มอีกหนึง่ มุม
มองได้
แอพ/ฟั งก์ชนั่ การท�ำงานที่เลือกจากมุมมองแอพ/ฟั งก์ชนั่
การท�ำงานจะเริ่ มท�ำงานในมุมมองย่อยที่ตรงกันในมุม
มองหน้ าหลัก เช่น วิทยุ FM จะเริ่ มท�ำงานในมุมมอง
ย่อย สื่อข้ อมูล
แตะบนมุมมองย่อยเพื่อขยาย ในโหมดขยาย มุมมอง
ย่อยจะแสดงข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟั งก์ชนั่ การท�ำงาน/
แอพ
มุมมองแอพพลิเคชั่น
ปั ดนิ ้วผ่านหน้ าจอจากด้ านขวาไปทางด้ านซ้ าย2 เพื่อ
เข้ าไปที่มมุ มองที่มีแอพพลิเคชัน่ /แอพต่างๆ ของรถ เช่น
วิทยุ FM และ ซีด*ี เป็ นต้ น แตะบนแอพเพื่อเปิ ดใช้ งาน
กดปุ่ มกดหน้ าหลักที่อยูใ่ ต้ หน้ าจอเพื่อกลับไปยังมุมมอง
หน้ าหลัก
01
แถบสถานะ
กิจกรรมต่างๆ ในรถจะแสดงขึ ้นในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้ าจอ ที่ด้านซ้ าย คือ
ข้ อมูลเกี่ยวกับเครื อข่าย/การเชื่อมต่อและส่วนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสื่อข้ อมูล, ส�ำหรับ
เวลาและตัวแสดงกิจกรรมในเบื ้องหลังจะแสดงขึ ้นทางด้ านขวา
มุมมองระดับบนสุด
จะมีแท็บเพื่อเข้ าไปยังมุมมองระดับบนสุดอยูต่ รงกลางของแถบสถานะที่ด้านบนสุด
ของหน้ าจอ เปิ ดใช้ งานโดยแตะบนแท็บ หรื อโดยการปั ดนิ ้วผ่านหน้ าจอจากด้ านบนลง
ด้ านล่าง สามารถเข้ าใช้ งาน การตัง้ ค่ า, คู่มือส�ำหรั บเจ้ าของรถ และข้ อความต่างๆ
ของรถที่บนั ทึกไว้ ได้ จากมุมมองระดับบนสุด
แถบข้ อมูลสภาพอากาศ
แถบข้ อมูลสภาพอากาศจะแสดงขึ ้นตลอดเวลาที่ด้านล่างของหน้ าจอ ที่แถบนี ้ ท่าน
สามารถท�ำการตังค่
้ าที่ใช้ งานบ่อยที่สดุ ของระบบสภาพอากาศ เช่น การตังค่
้ าส�ำหรับ
ที่ด้านล่าง
อุณหภูมิ, การท�ำความร้ อนที่นงั่ และระดับพัดลมได้ โดยตรง แตะบน
ของหน้ าจอ เพื่อเปิ ดมุมมองสภาพอากาศซึง่ มีตวั เลือกการตังค่
้ าเพิ่มเติม
การควบคุมสภาพอากาศของรถ
ฟั งก์ชนั่ ควบคุมสภาพอากาศบริ เวณห้ องโดยสารด้ านหน้ าและด้ านหลัง สามารถ
ควบคุมได้ จากจอแสดงผลส่วนกลาง, ปุ่ มกดที่คอนโซลกลาง และตัวควบคุมสภาพ
อากาศ* ที่ด้านหลังของคอนโซลระหว่างที่นงั่ ด้ านหน้ า ฟั งก์ชนั่ สภาพอากาศบาง
ฟั งก์ชนั่ ยังสามารถควบคุมโดยใช้ การควบคุมด้ วยเสียงได้ อีกด้ วย ข้ อมูลบางอย่าง
เกี่ยวกับสภาพอากาศจะแสดงอยูใ่ นแถบข้ อมูลสภาพอากาศที่ด้านล่างของหน้ าจออยู่
ตลอดเวลา การตังค่
้ าบางอย่างสามารถท�ำได้ โดยตรงในแถบข้ อมูลสภาพอากาศ
ปุ่ มที่ใช้ เพื่อเข้ าไปยังมุมมองสภาพอากาศจะแสดงอยูต่ รงกลางที่ด้าน
ล่างของหน้ าจอ กราฟิ กบนปุ่ มจะแสดงการตังค่
้ าสภาพอากาศที่ใช้ งาน
อยู่ เปิ ดมุมมองสภาพอากาศโดยการกดปุ่ ม ซึง่ มุมมองที่แสดงในรูปจะ
แสดงขึ ้น
แตะที่ AUTO (อัตโนมัต)ิ ในมุมมองสภาพอากาศเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการ
ท�ำงานของการหมุนเวียนอากาศภายในรถ, การปรับอากาศ และการ
จ่ายอากาศ
ตัวควบคุมอุณหภูมิส�ำหรับด้ านคนขับและด้ านผู้โดยสาร แตะที่ไอคอน
อุณหภูมิด้านขวาหรื อด้ านซ้ าย และเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ ตัวควบคุม
จะแสดงอยูท่ ี่ด้านล่างของหน้ าจอเสมอ และสามารถปรับได้ แม้ จะไม่ได้
เปิ ดมุมมองสภาพอากาศขึ ้นมาก็ตาม
ในการซิงโครไนซ์อณ
ุ หภูมิของโซนทุกโซนให้ เท่ากับอุณหภูมิที่ด้านคนขับ
- แตะที่ไอคอนอุณหภูมิที่ด้านคนขับ และที่ ซิงโครไนซ์ อุณหภูมิ
ตัวควบคุมชุดท�ำความร้ อน* และชุดระบายอากาศ* ส�ำหรับที่นงั่ ผู้
โดยสารด้ านหน้ าและด้ านคนขับ รวมทังชุ
้ ดท�ำความร้ อนพวงมาลัย*
แตะที่ไอคอนส�ำหรับที่นงั่ หรื อพวงมาลัยที่ด้านขวามือหรื อซ้ ายมือ เพื่อ
เปิ ดการควบคุมที่นงั่ หรื อพวงมาลัย แตะที่ไอคอนที่เกี่ยวข้ องซ� ้ำๆ เพื่อ
เลือกต�ำแหน่งที่ต้องการ
01
01
คุณภาพอากาศในห้ องโดยสารที่ดีขึ ้นด้ วย IAQS*
ระบบคุณภาพอากาศ IAQS* เป็ นส่วนหนึง่ ของ Clean Zone Interior Package
(แพ็คเกจโซนอากาศสะอาดภายในรถ)* ซึง่ เป็ นระบบแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่จะ
ท�ำความสะอาดอากาศในห้ องโดยสารให้ ปราศจากสิง่ ปนเปื อ้ นต่างๆ เช่น เศษอนุภาค,
ไฮโดรคาร์ บอน, ไนตรัสออกไซด์ และโอโซนระดับพื ้น
1. แตะที่ การตัง้ ค่ า ในมุมมองระดับบนสุดบนจอแสดงผลส่วนกลาง
2. แตะที่ สภาพอากาศ
3. เลือก เซ็นเซอร์ คุณภาพอากาศ เพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานของเซ็นเซอร์
คุณภาพอากาศ
การท�ำความสะอาดจอแสดงผลส่วนกลาง
จอแสดงผลส่วนกลางจะเริ่ มท�ำงานโดยอัตโนมัตเิ มื่อเปิ ดประตูคนขับ ปิ ดหน้ าจอเมื่อ
ต้ องการท�ำความสะอาด
1. กดปุ่ มหน้ าหลักค้ างไว้
2. ใช้ ผ้าไมโครไฟเบอร์ ที่จดั ให้ หรื อผ้ าไมโครไฟเบอร์ ที่คณ
ุ ภาพใกล้ เคียงกันในการเช็ด
ท�ำความสะอาดหน้ าจอ เช็ดท�ำความสะอาดโดยการหมุนวนทีละน้ อย ถ้ าจ�ำเป็ น ให้
พรมน� ้ำสะอาดลงบนผ้ าท�ำความสะอาดให้ เปี ยกเล็กน้ อย
3. เปิ ดหน้ าจอโดยการกดปุ่ มหน้ าหลักเป็ นเวลาสันๆ
้
จอแสดงผลส่วนกลางจะปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มื่อดับเครื่ องยนต์และเปิ ดประตูคนขับ
การเปิ ดและการปิ ดประตูท้ายแบบท�ำงานด้ วยระบบไฟฟ้า*
ตัวเลือกส�ำหรั บการเปิ ด
• กดและดึงมือจับประตูท้ายขึ ้นด้ านบนเบาๆ
• กดปุ่ ม บนกุญแจรี โมตคอนโทรลค้ างไว้ จนกระทัง่ ประตูท้ายเริ่ มเปิ ด
บนแผงคอนโซลหน้ า (ที่อยูถ่ ดั จากพวงมาลัย) ค้ างไว้ จนกระทัง่ ประตู
• กดปุ่ ม
ท้ ายเริ่ มเปิ ด
้
• ยื่นเท้ าไปที่ด้านล่างทางซ้ ายของกันชนหลัง3 แล้ วเตะเท้ าไปมาช้ าๆ* จากนันถอย
หลังออกมา (ดูภาพประกอบ) ห้ ามแตะกันชน กุญแจรี โมตคอนโทรลต้ องอยูใ่ นระยะ
การท�ำงาน สัญญาณเสียงจะดังขึ ้น เมื่อประตูท้ายเปิ ดออก
ตัวเลือกส�ำหรั บการปิ ด
เพื่อท�ำการปิ ดโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่ลอ็ คประตู
• ขอบล่างของประตูท้าย: กดปุ่ ม
* เพื่อท�ำการปิ ดโดยอัตโนมัตพิ ร้ อมกับล็อคประตูทงหมดและ
ั้
ท้ าย กดปุ่ ม
ประตูท้าย
• กดปุ่ ม บนกุญแจรี โมตคอนโทรลค้ างไว้
บนแผงคอนโซลหน้ าค้ างไว้
• กดปุ่ ม
• ขยับเท้ าเข้ าและออกช้ าๆ* ที่บริ เวณใต้ สว่ นด้ านซ้ ายของกันชนหลัง3 หนึง่ ครัง้
จากนันถอยหลั
้
งออกมา ห้ ามแตะกันชน กุญแจรี โมตคอนโทรลต้ องอยูใ่ นระยะ
การท�ำงาน สัญญาณเสียงจะดังขึ ้น เมื่อประตูท้ายปิ ดลง
3
ถ้ ารถมีแผ่นกันครูด/หม้ อพัก* ติดตังอยู
้ ่ ให้ ขยับเท้ าเข้ าและออกที่บริ เวณด้ านหลังซ้ ายของรถ
01
การเลือกโหมดการขับขี่*
02
เลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมที่สดุ ส�ำหรับสภาพการขับขี่ในปั จจุบนั โหมดการขับขี่
บางโหมดจะไม่สามารถเลือกได้ ในบางสถานการณ์
1. กดตัวควบคุมโหมดการขับขี่* DRIVE MODE ที่คอนโซลระหว่างที่นงั่ ด้ านหน้ า เมนูแบบผุดขึ ้นจะเปิ ดขึ ้นบนจอแสดงผลส่วนกลาง
2. หมุนตัวควบคุมโหมดการขับขี่ขึ ้น/ลง จนกว่าโหมดการขับขี่ที่ต้องการจะปรากฏ
เด่นชัดขึ ้นในจอแสดงผลส่วนกลาง
3. กดตัวควบคุมหรื อแตะที่จอแสดงผลส่วนกลางโดยตรง เพื่อยืนยันการเลือก
โหมดการขับขี่ท่ สี ามารถเลือกได้
COMFORT – โหมดการขับขี่เมื่อสตาร์ ตเครื่ องยนต์
ECO – ปรับการท�ำงานของรถให้ เป็ นการขับขี่ที่ประหยัดพลังงานมากขึ ้น นอกจากนี ้
โหมดการขับขี่นี ้ยังสามารถเข้ าถึงโดยตรงจากมุมมองฟั งก์ชนั่ การท�ำงานของจอแสดง
ผลส่วนกลางได้ อีกด้ วย
OFF ROAD – ให้ แรงฉุดลากของรถสูงสุดในภูมิประเทศที่ยากล�ำบากและบนถนนที่
ไม่ดี
DYNAMIC – ให้ ความรู้สกึ แบบรถสปอร์ ตเพื่อการขับขี่ที่ฉบั ไวมากขึ ้น
INDIVIDUAL – ปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ Comfort, Eco หรื อ Dynamic เพื่อให้ ได้
ลักษณะการขับขี่ตามความต้ องการของท่าน โหมดการขับขี่จะพร้ อมใช้ งานถ้ าได้ สงั่
งานไว้ ใน Settings ในมุมมองระดับบนสุดบนจอแสดงผลส่วนกลางแล้ ว เลือก My Car
> Individual Drive Mode (โหมดการขับขี่สว่ นบุคคล)
การใช้ ฟังก์ชนั่ Start/Stop
ฟั งก์ชนั่ นี ้จะดับเครื่ องยนต์ชวั่ คราวเมื่อรถจอดอยูก่ บั ที่ และสตาร์ ทเครื่ องยนต์อีกครัง้
โดยอัตโนมัตเิ มื่อเริ่ มการเดินทางต่อไป Start/Stop จะพร้ อมใช้ งานเมื่อเครื่ องยนต์
ท�ำงานอยู่ และสามารถสัง่ งานได้ ถ้าสภาพต่างๆ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
การดับเครื่ องยนต์ อัตโนมัติ
– หยุดรถโดยใช้ แป้นเบรก แล้ ววางเท้ าของท่านไว้ บนแป้นเบรก ในจอแสดงผลส�ำหรับ
จะแสดงขึ ้น และในจอแสดงผลส�ำหรับ
คนขับขนาด 8 นิ ้ว สัญลักษณ์สีเบจ
เมื่อมีการดับ
คนขับขนาด 12 นิ ้ว เข็มของมาตรวัดความเร็วรอบจะชี ้ไปที่
เครื่ องยนต์โดยอัตโนมัติ ในโหมดการขับขี่ Comfort หรื อ Eco เครื่ องยนต์อาจดับลง
โดยอัตโนมัตกิ ่อนที่รถจะจอดสนิท
ตัวเลือกส�ำหรั บการสตาร์ ตเครื่ องยนต์ อัตโนมัติ
– ปล่อยแป้นเบรก เมื่อ Auto Hold ท�ำงานอยู่ ท่านจะต้ องเหยียบคันเร่ง
– เหยียบแป้นเบรกค้ างไว้ และเหยียบคันเร่งในเวลาเดียวกัน
– บนทางลาดลงเขา: ปล่อยแป้นเบรกและปล่อยให้ รถเริ่ มไหล เครื่ องยนต์จะสตาร์ ท
โดยอัตโนมัตหิ ลังจากความเร็วเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
– เมื่อการควบคุมความเร็ วคงที่พร้ อมการปรับความเร็วอัตโนมัต*ิ หรื อ Pilot Assist*
ท�ำงานอยู่ ให้ เหยียบคันเร่ง หรื อกด ที่แป้นกดทางด้ านซ้ ายบนพวงมาลัย
การยกเลิกการท�ำงานของฟั งก์ ช่ ัน
– กดปุ่ ม Start/Stop ในมุมมองฟั งก์ชนั่ การท�ำงานบนจอแสดงผลส่วน
กลาง ฟั งก์ชนั่ จะหยุดท�ำงานจนกว่าจะถูกสัง่ งานอีกครัง้ , จนกว่าจะ
สตาร์ ตรถอีกครัง้ หรื อจนกว่าจะเลือกโหมดการขับขี่ Comfort หรื อ
Eco
02
การสนับสนุนคนขับในแป้นกดบนพวงมาลัย
02
ท่านสามารถเลือกฟั งก์ชนั่ ตัวจ�ำกัดความเร็ ว*, ระบบควบคุมความเร็ วคงที่, ระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่พร้ อมการปรับความเร็ วอัตโนมัติ (Adaptive cruise control)*
และ
และ Pilot Assist* บนจอแสดงผลส�ำหรับคนขับได้ โดยใช้ ปมลู
ุ่ กศร
ทางด้ านซ้ าย สัญลักษณ์สีขาวหมายความว่าฟั งก์ชนั่ ก�ำลังท�ำงานอยู่ สีเทาหมาย
ความว่าฟั งก์ชนั่ หยุดท�ำงานหรื อก�ำลังอยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย
สัญลักษณ์ ในจอแสดงผลส�ำหรั บคนขับ
Speed limiter (ตัวจ�ำกัดความเร็ว): จะช่วยป้องกันไม่ให้ ความเร็วรถสูง
เกินกว่าความเร็ วสูงสุดที่เลือกไว้
Cruise control (การควบคุมความเร็วคงที่): จะช่วยรักษาระดับความเร็ ว
ให้ คงที่
Adaptive cruise control (การควบคุมความเร็วคงที่พร้ อมการปรั บ
ความเร็วอัตโนมัต)ิ : ช่วยรักษาความเร็ วให้ คงที่ พร้ อมกับการรักษาระยะ
ห่างจากรถคันหน้ าตามค่าที่ตงไว้
ั ้ ลว่ งหน้ า
Pilot Assist: ช่วยบังคับรถให้ อยูภ่ ายในเครื่ องหมายแบ่งช่องทางเดินรถที่
ความเร็ วต�่ำกว่า 50 กม./ชม. (30 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง) พร้ อมกับรักษาระยะห่าง
ตามช่วงเวลาจากรถคันหน้ าตามค่าที่ตงไว้
ั ้ ลว่ งหน้ า
สัญลักษณ์ ในแป้นกดบนพวงมาลัย
กดเพื่อเริ่ มหรื อหยุดการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ ที่เลือก บันทึกความเร็ วใน
ปั จจุบนั ส�ำหรับตัวจ�ำกัดความเร็ ว/ระบบควบคุมความเร็ วคงที่/ระบบควบคุม
ความเร็ วคงที่พร้ อมการปรับความเร็ วอัตโนมัติ ที่ได้ เริ่ มการท�ำงานไว้ แล้ ว
เพิ่มความเร็วที่บนั ทึกไว้ กดสันๆ
้ เพื่อเพิ่มความเร็วครัง้ ละ 5 กม./ชม.
(5 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง) กดค้ างไว้ เพื่อเพิ่มความเร็ วอย่างต่อเนื่องเป็ นขันๆ
้ ขันละ
้
1 กม./ชม. (1 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง) การกดหนึง่ ครัง้ ยังเป็ นการกลับไปใช้ ความเร็ ว
ที่ตงไว้
ั ้ ส�ำหรับตัวจ�ำกัดความเร็ ว/ระบบควบคุมความเร็วคงที่/ระบบควบคุม
ความเร็ วคงที่พร้ อมการปรับความเร็ วอัตโนมัตอิ ีกด้ วย
ลดความเร็ วที่บนั ทึกไว้ กดสันๆ
้ เพื่อลดความเร็วครัง้ ละ 5 กม./ชม.
(5 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง) กดค้ างไว้ เพื่อลดความเร็วอย่างต่อเนื่องเป็ นขันๆ
้ ขันละ
้
1 กม./ชม. (1 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง)
ระบบควบคุมความเร็วคงที่พร้ อมการปรับความเร็วอัตโนมัติ และ Pilot
Assist: ลดระยะห่างจากรถคันหน้ า
ระบบควบคุมความเร็วคงที่พร้ อมการปรับความเร็วอัตโนมัติ และ Pilot
Assist: เพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้ า
การสนับสนุนคนขับบนจอแสดงผลส่วนกลาง
City Safety4
City Safety จะเตือนคนขับเกี่ยวกับสิง่ กีดขวางต่างๆ โดยใช้ สญ
ั ญาณ
ไฟและเสียงเตือน รถจะถูกเบรกโดยอัตโนมัตถิ ้ าคนขับไม่ด�ำเนินการใดๆ
ภายในเวลาที่เหมาะสม City Safety สามารถป้องกันการชนและช่วย
เหลือคนขับเมื่อเสี่ยงต่อการชนกับรถยนต์ คนเดินถนนหรื อคนขี่จกั รยาน
เป็ นต้ น
City Safety จะท�ำงานโดยอัตโนมัตเิ มื่อสตาร์ ตเครื่ องยนต์
Park Assist Pilot (PAP)*
Park Assist Pilot จะช่วยในการเข้ าจอดหรื อออกจากช่องจอดรถ โดย
ขันแรกจะตรวจหาช่
้
องจอดรถที่วา่ ง จากนันจะหมุ
้
นพวงมาลัยและ
ควบคุมรถเข้ าไปในช่องจอดนัน้ หน้ าที่ของคนขับ คือ ให้ ความใส่ใจใน
บริ เวณรอบๆ รถ, ปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำในจอแสดงผลส่วนกลาง, เลือก
เกียร์ และควบคุมความเร็ ว รวมทังเบรก/หยุ
้
ด
การเข้ าจอดด้ วย PAP
1. แตะปุ่ ม Park in (เข้ าช่องจอด) ในมุมมองฟั งก์ชนั่ การท�ำงาน ท่าน
ต้ องใช้ ความเร็ วไม่เกิน 30 กม./ชม. (20 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง) ส�ำหรับการ
จอดรถในแนวขนาน หรื อไม่เกิน 20 กม./ชม. (12 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง)
ส�ำหรับการจอดรถในแนวตังฉาก
้
2. หยุดรถเมื่อภาพกราฟิ กและข้ อความบนจอแสดงผลส่วนกลางแจ้ งว่า
พบช่องจอดรถที่เหมาะสมแล้ ว หน้ าต่างแบบผุดขึ ้นจะแสดงขึ ้น
3. ในหน้ าต่างแบบผุดขึ ้น ให้ เลือก Parallel parking หรื อ
Perpendicular parking แล้ วเข้ าเกียร์ ถอยหลัง
4. ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำที่แสดงขึ ้นบนจอแสดงผลส่วนกลาง เตรี ยม
พร้ อมส�ำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟิ กและข้ อความแจ้ งให้ ท�ำการ
หยุดรถ
4
ไม่มีให้ บริ การในบางตลาด
02
การออกจากช่ องจอดรถด้ วย PAP
ฟั งก์ชนั่ นี ้ใช้ ส�ำหรับรถที่จอดในแนวขนานเท่านัน้
1. กดปุ่ ม Park out (ออกจากช่องจอด) ในมุมมองฟั งก์ชนั่ การท�ำงาน
2. ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนจอแสดงผลส่วนกลาง
02
กล้ องระบบช่ วยจอด*
กล้ องระบบช่วยจอดจะช่วยในการตรวจจับสิง่ กีดขวางต่างๆ รอบรถ
โดยจะแสดงภาพจากกล้ องและภาพกราฟิ กในจอแสดงผลส่วนกลาง
การเลือกมุมมองกล้ องและเส้ นช่วยจอดสามารถท�ำได้ บนจอแสดงผล
ส่วนกลาง กล้ องจะเริ่ มท�ำงานโดยอัตโนมัตเิ มื่อเข้ าเกียร์ ถอยหลัง การตัง้
ค่าส�ำหรับกรณีนี ้ท�ำได้ ที่ การตัง้ ค่ า ในมุมมองระดับบนสุดของจอแสดง
ผลส่วนกลาง เลือก My Car > ระบบช่ วยจอด > สั่งงานกล้ องโดย
อัตโนมัตเิ มื่อเข้ าเกียร์ ถอยหลัง
นอกจากนี ้ท่านยังสามารถสัง่ ให้ กล้ องระบบช่วยจอดเริ่ มท�ำงานได้ ด้วย
ตัวท่านเอง:
– แตะที่ปมุ่ กล้ อง ในมุมมองฟั งก์ชนั่ การท�ำงานเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการ
ท�ำงานของฟั งก์ชนั่
การช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ (LKA)*
ถ้ ารถก�ำลังจะเคลื่อนที่ผา่ นเส้ นด้ านข้ างของช่องทางเดินรถ ระบบช่วย
รักษาช่องทางเดินรถ (Lane Keeping Aid, LKA) จะควบคุมรถให้
เคลื่อนที่กลับเข้ าไปในช่องทางเดินรถ โดยการจ่ายแรงหมุนเล็กน้ อย
ไปยังพวงมาลัย เมื่อรถเข้ าใกล้ หรื อข้ ามผ่านเส้ นด้ านข้ างของช่องทาง
เดินรถ ระบบจะเตือนให้ คนขับทราบโดยส่งสัญญาณเสียงเตือนหรื อสัน่
พวงมาลัย
– แตะที่ปมุ่ Lane Keeping Aid ในมุมมองฟั งก์ชนั่ การท�ำงานเพื่อสัง่
งาน/ยกเลิกการท�ำงานของฟั งก์ชนั่
การตังค่
้ าลักษณะการเตือนคนขับของ LKA เมื่อรถออกจากช่องทาง
เดินรถของตนเองสามารถท�ำได้ ที่ Settings ในมุมมองระดับบนสุดของ
จอแสดงผลส่วนกลาง เลือก My Car > IntelliSafe > การช่ วยรั กษา
ช่ องทางเดินรถ
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS จะแจ้ งเกี่ยวกับรถที่อยูใ่ นบริ เวณจุดบอด และรถที่วิ่งเข้ ามาอย่าง
รวดเร็ วในช่องทางเดินรถด้ านซ้ ายและด้ านขวาที่อยูต่ ดิ กับรถ
– แตะที่ปมุ่ BLIS ในมุมมองฟั งก์ชนั่ การท�ำงานเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการ
ท�ำงานของฟั งก์ชนั่
การเตือนการจราจรที่ตดั ผ่ าน (CTA)*
CTA ท�ำหน้ าที่ในการเตือนเกี่ยวกับการจราจรที่ตดั ผ่านด้ านหลังรถ และ
จะท�ำงานเมื่อเข้ าเกียร์ ถอยหลัง หรื อเมื่อรถไหลไปทางด้ านหลัง CTA จะ
ท�ำงานโดยอัตโนมัตเิ มื่อสตาร์ ทเครื่ องยนต์
– แตะที่ปมุ่ Cross Traffic Alert ในมุมมองฟั งก์ชนั่ การท�ำงานเพื่อ
ยกเลิกการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ /เริ่ มการท�ำงานของฟั งก์ชนั่ อีกครัง้
การใช้ ที่ปัดน� ้ำฝนกระจกหน้ าและเซ็นเซอร์ วดั ปริ มาณน� ้ำฝน
การควบคุมที่ปัดน� ้ำฝนกระจกหน้ าและเซ็นเซอร์ วดั ปริ มาณน� ้ำฝนท�ำได้ โดยใช้ คนั สวิตช์
ทางด้ านขวา
เลื่อนคันสวิตช์ลงด้ านล่างเพื่อท�ำการปั ดหนึง่ ครัง้
เลื่อนคันสวิตช์ไปที่ต�ำแหน่ง 0 เพื่อปิ ดที่ปัดน� ้ำฝนกระจกหน้ า
เลื่อนก้ านปรับไปยัง INT (ปั ดแบบเว้ นระยะ) เพื่อตังค่
้ าความเร็ วการปั ด ปรับ
ความเร็ วโดยใช้ ปมหมุ
ุ่ นบนก้ านปรับ
ยกคันสวิตช์ขึ ้นเพื่อให้ ที่ปัดน� ้ำฝนปั ดด้ วยความเร็ วปกติ
ยกคันสวิตช์ขึ ้นมากขึ ้นไปอีกเพื่อให้ ที่ปัดน� ้ำฝนปั ดด้ วยความเร็ วสูง
กดปุ่ มเซ็นเซอร์ วดั ปริ มาณน� ้ำฝน เพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานของเซ็นเซอร์
วัดปริ มาณน� ้ำฝน เซ็นเซอร์ วดั ปริ มาณน� ้ำฝนจะเริ่ มการท�ำงานของที่ปัดน� ้ำฝน
โดยอัตโนมัตโิ ดยอ้ างอิงตามปริ มาณน� ้ำที่ตรวจพบบนกระจกหน้ า หมุนปุ่ ม
หมุนบนคันสวิตช์ขึ ้น/ลงเพื่อเพิ่ม/ลดความไว
เลื่อนคันควบคุมเข้ าหาพวงมาลัยเพื่อเริ่ มการล้ างกระจกหน้ าและไฟหน้ า
เลื่อนคันควบคุมเข้ าหาแผงคอนโซลหน้ าเพื่อเริ่ มการล้ างและการปั ดกระจก
หลัง
กดเพื่อใช้ การปั ดแบบเว้ นระยะส�ำหรับที่ปัดน� ้ำฝนกระจกหลัง
กดเพื่อใช้ การปั ดแบบต่อเนื่องส�ำหรับที่ปัดน� ้ำฝนกระจกหลัง
03
โหมด อัตโนมัติ ของสวิตช์ไฟส่องสว่าง
โหมด AUTO ของคันสวิตช์ด้านซ้ ายใช้ ส�ำหรับฟั งก์ชนั่ ต่างๆ รวมถึงฟั งก์ชนั่ ต่อไปนี ้:
• ไฟส�ำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน5 และไฟแสดงต�ำแหน่งในเวลากลางวัน ไฟต�่ำ
และไฟแสดงต�ำแหน่งในเวลากลางวันที่สภาพแสงน้ อยหรื อในความมืด
• การตรวจจับอุโมงค์ท�ำงานอยู่
• ตัวเลือกส�ำหรับการใช้ การกะพริ บไฟสูงและการสัง่ งานไฟสูงเมื่อเปิ ดไฟต�่ำไว้
• ตัวเลือกส�ำหรับการสัง่ งานไฟสูงอัตโนมัติ สัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานโดยการหมุนปุ่ ม
หมุนบนคันสวิตช์ไปที่ต�ำแหน่ง แล้ วปล่อย ท่านสามารถสัง่ งานไฟสูงได้ ด้วยตัว
ท่านเองโดยดันคันสวิตช์ไปทางแผงคอนโซลหน้ า ยกเลิกการท�ำงานโดยดันคันสวิตช์
กลับเข้ ามายังพวงมาลัย
03
การสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานของถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร*
สวิตช์ส�ำหรับถุงลมนิรภัยผู้โดยสารอยูท่ ี่ขอบที่บริ เวณปลายแผงคอนโซลหน้ าด้ าน
ผู้โดยสาร และสามารถเข้ าถึงได้ เมื่อเปิ ดประตูออก
1. ดึงสวิตช์ออกด้ านนอก แล้ วหมุนไปที่ต�ำแหน่ง ON/OFF เพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการ
ท�ำงานของถุงลมนิรภัย
2. ยืนยันข้ อความเกี่ยวกับการสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานในจอแสดงผลส�ำหรับคน
ที่แป้นกดด้ านขวาของพวงมาลัย ข้ อความและสัญลักษณ์
ขับโดยการกดปุ่ ม
เตือนที่คอนโซลบริ เวณหลังคาจะระบุวา่ ถุงลมนิรภัยส�ำหรับที่นงั่ ผู้โดยสารด้ านหน้ า
ท�ำงาน/หยุดท�ำงาน
5
มีในบางตลาดเท่านัน้
การใช้งานคอมพิวเตอร์การเดินทาง
คอมพิวเตอร์ การเดินทางจะบันทึกและค�ำนวณค่าต่างๆ เช่น ระยะเดินทาง, ความสิ ้น
เปลืองน� ้ำมันเชื ้อเพลิง และความเร็วเฉลี่ย ท่านสามารถเลือกข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์
การเดินทางที่จะแสดงขึ ้นในจอแสดงผลส�ำหรับคนขับได้
การไปยังส่วนต่างๆ บนจอแสดงผลสำ�หรับคนขับ
ท่านสามารถไปยังจอแสดงผลส�ำหรับคนขับได้ โดยใช้ แป้นกดด้ านขวาของพวงมาลัย
ท่านสามารถเลือกได้ วา่ จะให้ คา่ ใดแสดงขึ ้นในจอแสดงผลส�ำหรับคนขับ
เปิ ด/ปิ ดเมนูแอพของจอแสดงผลส�ำหรับคนขับ คอมพิวเตอร์ การเดิน
ทาง, เครื่ องเล่นสื่อข้ อมูล, โทรศัพท์และระบบน�ำทางสามารถควบคุม
ได้ ที่นี่
เรี ยกดูแอพต่างๆ ที่มีอยูโ่ ดยการแตะลูกศรชี ้ด้ านซ้ ายหรื อด้ านขวา
เลือก, ยกเลิกการเลือก หรื อยืนยันตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ เช่น เลือก
เมนูของคอมพิวเตอร์ การเดินทาง หรื อลบข้ อความใดข้ อความหนึง่ บน
จอแสดงผลส�ำหรับคนขับ เป็ นต้ น
เรี ยกดูฟังก์ชนั่ การท�ำงานต่างๆ ส�ำหรับแอพที่เลือกโดยการแตะขึ ้นหรื อ
ลง
ระยะทางก่ อนเชือ้ เพลิงหมด
คอมพิวเตอร์ การเดินทางจะค�ำนวณระยะทางที่เหลืออยู่ ที่สามารถขับขี่ได้ ด้วยน� ้ำมัน
เชื ้อเพลิงที่มีอยูใ่ นถัง ในการแสดง ระยะทางก่ อนเชือ้ เพลิงหมด ที่จอแสดงผลส�ำหรับ
คนขับ ให้ ใช้ ปมบนแป
ุ่
้ นกดด้ านขวาของพวงมาลัย
1. กด
2. ไปที่แอพคอมพิวเตอร์ การเดินทางโดยใช้ หรื อ
3. เมื่อแอพคอมพิวเตอร์ การเดินทางถูกเน้ นไว้ แล้ ว ให้ เลื่อนลงโดยใช้ ไปที่
Distance to empty tank
4. เลือกให้ แสดง Distance to empty tank บนจอแสดงผลส�ำหรับคนขับโดยการแตะ
ที่
ไม่สามารถรับรองระยะทางที่เหลือได้ เมื่อจอแสดงผลส�ำหรับคนขับแสดง "----" เติม
น� ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะสามารถท�ำได้
การรี เซ็ตมาตรวัดการเดินทาง
การรี เซ็ตมาตรวัดการเดินทางแบบแมนนวล (TM) ท�ำได้ โดยการกดปุ่ ม RESET บน
คันสวิตช์ทางด้ านซ้ ายค้ างไว้ มาตรวัดการเดินทางแบบอัตโนมัติ (TA) จะถูกรี เซ็ตโดย
อัตโนมัตเิ มื่อไม่มีการใช้ งานรถเป็ นเวลาอย่างน้ อยสี่ชวั่ โมง
03
การใช้ การรับรู้ค�ำสัง่ เสียง
ท่านสามารถใช้ การควบคุมด้ วยเสียงในการควบคุมฟั งก์ชนั่ การท�ำงานบางอย่าง
ของเครื่ องเล่นสื่อข้ อมูล, ระบบน�ำทางของวอลโว่*, ระบบควบคุมสภาพอากาศ และ
โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้ การควบคุมด้ วยเสียงจะเกิดขึ ้นผ่านทางการสัง่
งานจากผู้ใช้ โดยตรง หรื อเกิดขึ ้นในลักษณะสนทนาโต้ ตอบโดยอาศัยการตอบสนอง
ด้ วยเสียงจากระบบ
03
– กดปุ่ มที่แป้นกดทางด้ านขวาบนพวงมาลัยเพื่อสัง่ งานการควบคุมด้ วยค�ำ
สัง่ เสียง และเริ่ มการโต้ ตอบด้ วยค�ำสัง่ เสียง
ตัวอย่ างของค�ำสั่งส�ำหรั บการควบคุมด้ วยค�ำสั่งเสียง:
– กด พูดว่า "Navigation" การโต้ ตอบเกี่ยวกับการน�ำทางจะเริ่ มขึ ้น
ั ้ จะเพิ่มขึ ้นหนึง่ ขัน้
– กด พูดว่า "Raise temperature" อุณหภูมิที่ตงไว้
– กด พูดว่า "Play Robyn" ระบบจะเล่นเพลงของศิลปิ นที่เลือก
ค�ำสั่งที่สามารถใช้ งานได้ ตลอดเวลา:
• "Repeat" – พูดเสียงแนะน�ำล่าสุดในการโต้ ตอบที่ก�ำลังด�ำเนินอยูซ่ � ้ำอีกครัง้
• "Cancel" - ยกเลิกการสนทนาโต้ ตอบ นอกจากนัน้ ยังสามารถกดที่ ค้ างไว้ เพื่อ
ยกเลิกการสนทนาโต้ ตอบได้ อีกด้ วย
• "Help" - เริ่ มการสนทนาโต้ ตอบเกี่ยวกับวิธีใช้
โปรดจ�ำไว้ เสมอว่า จะต้ องพูดหลังจากได้ ยินเสียงสัญญาณ ด้ วยน� ้ำเสียงปกติและด้ วย
ความเร็ วในการพูดตามปกติ อย่าพูดในระหว่างที่ระบบก�ำลังพูดตอบอยู่ หลีกเลี่ยง
ไม่ให้ มีเสียงรบกวนภายในห้ องโดยสารโดยการปิ ดประตู, กระจกประตู และหลังคา
พาโนรามา*
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมด้ วยเสียงและตัวอย่างค�ำสัง่ เสียงเพิ่มเติม
โปรดดูในคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
03
การใช้ ลิ ้นชักเก็บของหน้ ารถ
การเปิ ดลิน้ ชักเก็บของหน้ ารถ
– กดปุ่ มที่อยูใ่ ต้ จอแสดงผลส่วนกลางเพื่อเปิ ดลิ ้นชักเก็บของหน้ ารถ
การล็อค/ปลดล็อคลิน้ ชักเก็บของหน้ ารถ
นอกจากนี ้การใช้ การล็อคส่วนตัวนอกเหนือจากลิ ้นชักเก็บของหน้ ารถ ยังเป็ นการล็อค
ประตูท้ายด้ วยเช่นกัน การสัง่ งาน/การยกเลิกการท�ำงานสามารถท�ำได้ สองวิธีโดยผ่าน
ทางจอแสดงผลส่วนกลาง:
วิธีท่ ี 1: แตะที่ปมส�
ุ่ ำหรับ การล็อคส่ วนตัว ในมุมมองฟั งก์ชนั่ การ
ท�ำงานเพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานของการล็อคส่วนตัว
วิธีท่ ี 2: แตะที่ การตัง้ ค่ า > My Car > การล็อค ในมุมมองระดับบนสุด เลือก การ
ล็อคส่ วนตัว
หน้ าต่างแบบผุดขึ ้นส�ำหรับการสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานจะแสดงขึ ้น รหัสสี่หลักจะถูก
เลือกขึ ้นมาทุกครัง้ ที่ใช้ การล็อค ท่านจะต้ องเลือกรหัสนิรภัยพิเศษเมื่อใช้ งานเป็ นครัง้
แรก รหัสนี ้ใช้ ในการรี เซ็ตรหัสแบบใช้ ครัง้ เดียวเมื่อจ�ำเป็ น ในทังสองกรณี
้
ให้ ป้อนรหัสที่
เลือกไว้ แล้ วแตะที่ Confirm
การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ ากับรถ
เชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เปิ ดใช้ งาน Bluetooth ไว้ เข้ ากับรถเพื่อให้ สามารถโทรออกจากรถ,
ส่ง/รับข้ อความ, สตรี มสื่อข้ อมูล และเชื่อมต่อรถเข้ ากับอินเทอร์ เน็ตได้ ท่านสามารถ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองอุปกรณ์ในเวลาเดียวกันได้ โดยในกรณีนี ้ อุปกรณ์
ตัวหนึง่ จะสามารถสตรี มสื่อข้ อมูลได้ เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อสอง
เครื่ องล่าสุดจะได้ รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตเิ มื่อใช้ รถอีกครัง้ หนึง่
04
การค้ นหาโทรศัพท์ จากรถ
1. ตังให้
้ โทรศัพท์สามารถค้ นหาได้ /มองเห็นได้ ผ่านทาง Bluetooth
2. สัง่ งานการใช้ อินเทอร์ เน็ตร่วมกัน (ฮอตสปอตแบบพกพา/ฮอตสปอตส่วนตัว) ผ่าน
ทาง Bluetooth ในโทรศัพท์
3. เปิ ดมุมมองย่อย โทรศัพท์ บนจอแสดงผลส่วนกลาง แตะที่ เพิ่มโทรศัพท์ ถ้ าได้
เชื่อมต่อโทรศัพท์ไว้ แล้ ว ให้ แตะที่ เปลี่ยน จากนันแตะ
้
เพิ่มโทรศัพท์ ในกล่อง
แบบผุดขึ ้น
4. เลือกโทรศัพท์ที่จะเชื่อมต่อ
5. ตรวจสอบว่ารหัสหมายเลขที่ก�ำหนดไว้ ในรถตรงกับรหัสหมายเลขที่โทรศัพท์หรื อไม่
ถ้ าตรงกัน ให้ เลือกยอมรับในทังสองที
้
่
6. เลือกยอมรับหรื อปฏิเสธตัวเลือกใดๆ ส�ำหรับผู้ตดิ ต่อทางโทรศัพท์และข้ อความที่ตวั
โทรศัพท์ หมายเหตุ โทรศัพท์บางรุ่นจะต้ องมีการเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั่ ข้ อความ6
จากนัน้ โทรศัพท์จะได้ รับการเชื่อมต่อและสามารถควบคุมการท�ำงานจากรถได้
6
ส�ำหรับข้ อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ กบั รถ โปรดดูที่ support.volvocars.com
การโทรออก, การรับสาย และการวางสาย
ท่านสามารถโทรออกและรับสายจากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ Bluetooth อยูจ่ ากรถได้
การโทรผ่ านทางจอแสดงผลส่ วนกลาง
1. เปิ ดมุมมองย่อยส�ำหรับ โทรศัพท์ ในมุมมองหน้ าหลัก
2. เลือกการโทรจากบันทึกการโทร, รายชื่อผู้ตดิ ต่อ หรื อป้อนหมายเลขโดยใช้ แป้นกด
้
่2
3. กด โทร หรื อ ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือกไว้ ในขันตอนที
การโทรโดยใช้ แป้นกดทางด้ านขวาบนพวงมาลัย
1. กด แล้ วไปที่ โทรศัพท์ โดยการกด หรื อ
2. เลื่อนไปตามรายการการโทรโดยใช้ แล้ วเลือกโดยใช้
การโทรหาผู้ตดิ ต่ อโดยใช้ การควบคุมด้ วยเสียง
– กด แล้ วพูดว่า "Call [ผู้ตดิ ต่ อ]"
การรั บ/ปฏิเสธสาย
รั บสาย: กด บนแป้นกดทางด้ านขวาบนพวงมาลัย หรื อแตะ รั บสาย บนจอแสดง
ผลส่วนกลาง
ปฏิเสธสาย: เลือก ปฏิเสธ โดยการกด แล้ วยืนยันโดยการกด หรื อกด
ปฏิเสธ บนจอแสดงผลส่วนกลาง
การสิน้ สุดการโทร
– กด เพื่อยืนยันการเลือกที่จะ End call หรื อกด End call บนจอแสดงผล
ส่วนกลาง
04
04
การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ผ่ านทาง Bluetooth
เชื่อมต่อเข้ ากับอินเทอร์ เน็ตด้ วยวิธีเดียวกันกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ ากับรถ
ผ่ านทาง Wi-Fi
1. เปิ ดใช้ งานการใช้ เครื อข่ายร่วมกันบนโทรศัพท์
2. แตะที่ การตัง้ ค่ า ในมุมมองระดับบนสุดบนจอแสดงผลส่วนกลาง
3. แตะที่ Communication > Wi-Fi แล้ วสัง่ งานโดยการเลือกกล่องกาเครื่ องหมาย
ส�ำหรับ Wi-Fi
4. เลือกเครื อข่ายที่ต้องการแล้ วป้อนรหัสผ่านของเครื อข่ายนัน้
5. ถ้ าเคยใช้ แหล่งข้ อมูลการเชือ่ มต่ออืน่ มาก่อนหน้ านี ้ ให้ ยนื ยันการเปลีย่ นการเชือ่ มต่อ
โปรดทราบว่า โทรศัพท์บางเครื่ องจะปิ ดการใช้ เครื อข่ายร่วมกันหลังจากที่ตดั การ
เชื่อมต่อออกจากรถแล้ ว ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้ องสัง่ งานการใช้ เครื อข่ายร่วมกันที่โทรศัพท์
อีกครัง้ เมื่อต้ องการใช้ งานในครัง้ ถัดไป
ผ่ านทางการเชื่อมต่ อ USB
1. ใช้ สายเคเบิลในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ ากับช่องเสียบ USB ของรถซึง่ อยูใ่ นช่องเก็บ
ของที่คอนโซลบริ เวณโพรงเพลากลาง
2. เปิ ดใช้ งานการใช้ เครื อข่ายร่วมกันบนโทรศัพท์ผา่ นทาง USB
3. ถ้ าเคยใช้ แหล่งข้ อมูลการเชือ่ มต่ออืน่ มาก่อนหน้ านี ้ ให้ ยนื ยันการเปลีย่ นการเชือ่ มต่อ
ผ่ านทางโมเด็มของรถ*7
1. เสียบซิมการ์ ดส่วนตัวเข้ าไปในช่องเสียบซึง่ อยูใ่ นบริ เวณห้ องเก็บสัมภาระ (ดูภาพ
ประกอบ)
2. แตะที่ การตัง้ ค่ า ในมุมมองระดับบนสุด
3. แตะที่ การติดต่ อสื่อสาร > อินเทอร์ เน็ตผ่ านทางโมเด็มของรถ
4. สัง่ งานโดยการเลือกกล่องกาเครื่ องหมายส�ำหรับ อินเทอร์ เน็ตผ่ านทางโมเด็ม
ของรถ
5. ถ้ าเคยใช้ แหล่งข้ อมูลการเชือ่ มต่ออืน่ มาก่อนหน้ านี ้ ให้ ยนื ยันการเปลีย่ นการเชือ่ มต่อ
6. ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ ด
ส�ำหรับรถที่มี Volvo On Call* เท่านัน้ เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ โมเด็มของรถ บริ การ Volvo On Call จะใช้
การเชื่อมต่อนี ้
7
ใช้ อนิ เทอร์ เน็ตร่ วมกันผ่ านฮอตสปอต Wi-Fi
เมื่อรถเชื่อมต่อเข้ ากับอินเทอร์ เน็ต จะสามารถใช้ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตนี ้ (ฮอตสปอต
Wi-Fi) ร่วมกัน ซึง่ ท�ำให้ อปุ กรณ์อื่นๆ สามารถใช้ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต8 ได้
1. แตะที่ การตัง้ ค่ า ในมุมมองระดับบนสุด
2. แตะที่ การติดต่ อสื่อสาร > ฮอตสปอต Wi-Fi ของรถ
3. เลือก ชื่อเครื อข่ าย ส�ำหรับการใช้ เครื อข่ายร่วมกัน
4. เลือก รหัสผ่ าน ซึง่ จะต้ องป้อนลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
5. เลือก ช่ วงความถี่ ที่ฮอตสปอตใช้ ในการส่งข้ อมูลโดยใช้ 9
6. สัง่ งานโดยการเลือกกล่องกาเครื่ องหมายส�ำหรับ ฮอตสปอต Wi-fi ของรถ
7. ถ้ าใช้ Wi-Fi เป็ นแหล่งการเชื่อมต่อไว้ ก่อนหน้ านี ้ ให้ ยืนยันการเลือกที่จะเปลี่ยนการ
เชื่อมต่อ
เมื่อใช้ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตร่วมกันผ่านรถ จะแสดงขึ ้นในแถบสถานะ แตะที่
อุปกรณ์ ท่ เี ชื่อมต่ ออยู่ ใน ฮอตสปอต Wi-fi ของรถ เพื่อดูรายการอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อแล้ ว
04
8
9
จะไม่มีใช้ งานในระหว่างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผู้ให้ บริ การเครื อข่าย (ซิมการ์ ด) ต้ องรองรับการใช้ เครื อข่ายร่วมกัน
ไม่มีให้ บริ การในบางตลาด
Apple CarPlay* บนจอแสดงผลส่วนกลาง
ฟั งก์ชนั่ Apple CarPlay ท�ำให้ ทา่ นสามารถใช้ แอพที่เลือกไว้ บน iPhone ผ่านรถเพื่อ
ที่จะเล่นเพลง, ฟั งพอดเคสท์ หรื ออื่นๆ ได้ การสัง่ การท�ำงานต่างๆ จะท�ำโดยผ่านทาง
จอแสดงผลส่วนกลางของรถหรื อโดยใช้ Siri
เริ่ม Apple CarPlay
ก่อนที่จะใช้ Apple CarPlay ท่านจะต้ องเปิ ดใช้ งานการควบคุมด้ วยเสียงโดยใช้ Siri ที่
โทรศัพท์เสียก่อน
1. ต่อ iPhone เข้ ากับช่องเสียบ USB ที่คอนโซลระหว่างที่นงั่ ด้ านหน้ า
อ่านข้ อมูลเพิ่มเติมในข้ อความแบบผุดขึ ้นแล้ วแตะที่ OK
2. แตะที่ Apple CarPlay ในมุมมองแอพ ถ้ าเป็ นการเชื่อมต่อ iPhone
เป็ นครัง้ แรก ให้ ยอมรับข้ อตกลงและเงื่อนไข
3. มุมมองย่อยส�ำหรับ Apple CarPlay จะเปิ ดขึ ้น และแอพที่สามารถ
ใช้ งานได้ จะแสดงขึ ้น
04
การเริ่มการท�ำงานของ Apple CarPlay โดยอัตโนมัติ
ถ้ าได้ ตงค่
ั ้ าให้ เริ่ มท�ำงานโดยอัตโนมัตไิ ว้ Apple CarPlay จะเปิ ดขึ ้นโดยอัตโนมัตเิ มื่อ
เชื่อมต่อ iPhone แตะที่ Settings ในมุมมองระดับบนสุดแล้ วเลือก Communication >
Apple CarPlay
ถ้ ารถไม่มีฟังก์ชนั่ Apple CarPlay ติดตังมาตั
้ งแต่
้ เริ่ มต้ น ท่านสามารถอัพเกรดให้ มี
ฟั งก์ชนั่ นี ้ได้ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายวอลโว่ ข้ อมูลเกี่ยวกับแอพที่รองรับและ
โทรศัพท์ที่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ จะมีอยูบ่ นเว็บไซต์ของ Apple โปรดดูที่
www.apple.com/ios/carplay/
การเชื่อมต่อและการเล่นสื่อข้ อมูลจากอุปกรณ์เครื่ องเสียงภายนอก
เครื่ องเล่นสื่อข้ อมูลสามารถเล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยูผ่ า่ นทางช่อง
อินพุต AUX/USB หรื อสตรี มเสียงแบบไร้ สายผ่าน Bluetooth ได้
เล่ นสื่อข้ อมูลจากอุปกรณ์ ท่ เี ชื่อมต่ อผ่ าน Bluetooth
1. เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์เข้ ากับรถด้ วยวิธีเดียวกันกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์
เข้ ากับรถ
2. เริ่ มเล่นในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
3. เปิ ดแอพ Bluetooth ในมุมมองแอพบนจอแสดงผลส่วนกลาง - การ
เล่นจะเริ่ มขึ ้น
การเล่ นสื่อข้ อมูลจากหน่ วยความจ�ำ USB
1. เสียบหน่วยความจ�ำแบบ USB เข้ าที่ชอ่ งเสียบที่คอนโซลระหว่างที่
นัง่ ด้ านหน้ า
2. เริ่ มเล่นแอพ USB ในมุมมองแอพ แล้ วเลือกสิง่ ที่จะเล่น - การเล่นจะ
เริ่ มขึ ้น
การเล่ นสื่อข้ อมูลจากเครื่ องเล่ น MP3 หรื อ iPod
1. ต่ออุปกรณ์เข้ ากับช่องเสียบ AUX หรื อ USB ที่คอนโซลระหว่างที่นงั่
ด้ านหน้ า
2. เริ่ มการเล่นที่อปุ กรณ์
3. เปิ ดแอพ iPod, AUX หรื อ USB โดยขึ ้นอยูก่ บั วิธีการเชื่อมต่อ
ส�ำหรับการเล่น iPod ให้ เลือกแอพ iPod โดยไม่ต้องสนใจวิธีการ
เชื่อมต่อ - การเล่นจะเริ่ มต้ นขึ ้น
04
การใช้ การแนะน�ำเส้ นทางผ่านแผนที่โดยใช้ Sensus Navigation*
กดมุมมองย่อย การน�ำทาง ในมุมมองหน้ าหลักของจอแสดงผลส่วนกลาง
ป้อนจุดหมายปลายทางโดยใช้ ท่ อี ยู่:
1. กด – ตัง้ จุดหมาย รูปภาพแผนที่จะเปลี่ยนไปเป็ นการค้ นหาโดยใช้ ที่อยูพ่ ร้ อม
ด้ วยช่องข้ อมูลการค้ นหาโดยใช้ ที่อยู่
2. แตะที่ชอ่ งข้ อมูลและป้อนข้ อมูล Country/State/Province/Address และอื่นๆ โดย
ใช้ แป้นพิมพ์บนจอแสดงผลส่วนกลาง
การตัง้ ค่ าจุดหมายปลายทางโดยการกดบนแผนที่:
1. ขยายแผนที่ให้ ใหญ่สดุ โดยการกด
2. ค้ นหาจุดหมายปลายทางที่ต้องการบนแผนที่แล้ วกดค้ างไว้ ไอคอนจะถูกสร้ างขึ ้น
และเมนูจะแสดงขึ ้น
3. เลือก Go here เพื่อเริ่ มการแนะน�ำเส้ นทาง
ลบจุดหมายปลายทาง:
1. แตะที่ไอคอนส�ำหรับจุดหมายปลายทาง
2. แตะที่ ลบ
04
เปลี่ยนต�ำแหน่ งจุดหมายปลายทาง:
1. เน้ นไอคอนส�ำหรับจุดหมายปลายทางด้ วยการแตะเป็ นเวลาสันๆ
้
2. แตะไอคอนค้ างไว้ จากนันลากไปยั
้
งต�ำแหน่งที่ต้องการแล้ วยกนิ ้วขึ ้น
แอพพลิเคชัน่ ในจอแสดงผลส่วนกลาง
ในมุมมองแอพพลิเคชัน่ จะมีแอพที่ดาวน์โหลดไว้ และแอพส�ำหรับฟั งก์ชนั่ ที่รวม
อยูใ่ นตัว เช่น วิทยุ FM เป็ นต้ น
แอพบางแอพจะสามารถใช้ งานได้ เมื่อรถเชื่อมต่ออยูก่ บั อินเทอร์ เน็ตเท่านัน้
การจัดระเบียบแอพ
1. แตะที่แอพแล้ วกดค้ างไว้ แอพจะเปลี่ยนขนาดและกลายเป็ นโปร่งใสเล็กน้ อย
2. ลากแอพไปที่ต�ำแหน่งที่วา่ งในมุมมองแล้ วปล่อย
04
การสร้ างและการลงทะเบียน Volvo ID
A Volvo ID เป็ น ID ส่วนตัวที่ท�ำให้ สามารถเข้ าใช้ บริ การแบบออนไลน์ที่มีอยูเ่ ป็ น
จ�ำนวนมาก เช่น ตัวเลือกส�ำหรับการดาวน์โหลดแผนที่* ลงในรถ เป็ นต้ น
ด้ วยแอพส�ำหรับรถ Volvo ID จะสามารถสร้ าง ID และลงทะเบียนเข้ ากับรถได้ พร้ อม
กัน รวมทังยั
้ งสามารถสร้ าง Volvo ID ผ่านทาง My Volvo10 หรื อแอพส�ำหรับอุปกรณ์
้
ยนเข้ ากับรถ
แบบพกพา Volvo On Call (VOC)11 จากนันลงทะเบี
การสร้ างและการลงทะเบียน Volvo ID โดยใช้ แอพส�ำหรั บรถ Volvo ID
1. ดาวน์โหลดแอพ Volvo ID จาก Remote update service (บริ การอัพเดตจากระยะ
ไกล) ในมุมมองแอพของจอแสดงผลส่วนกลาง
2. เริ่ มการท�ำงานของแอพแล้ วป้อนที่อยูอ่ ีเมลของท่าน (หรื อ Volvo ID ของท่าน ถ้ าได้
สร้ างไว้ แล้ วก่อนหน้ านี ้)
3. ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำที่สง่ โดยอัตโนมัตไิ ปยังที่อยูอ่ ีเมลที่ทา่ นระบุไว้
04
การสร้ าง Volvo ID ผ่ านทาง My Volvo หรื อแอพส�ำหรั บอุปกรณ์ แบบพกพา
VOC
1. My Volvo: ไปที่ www.volvocars.com และไปที่ My Volvo
แอพส�ำหรั บอุปกรณ์ แบบพกพา VOC: ดาวน์โหลดแอพส�ำหรับอุปกรณ์แบบ
พกพา VOC เวอร์ ชนั่ ล่าสุดจากโทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟน เช่น ผ่านทาง App Store,
Windows Phone Store หรื อ Google Play
2. ป้อนที่อยูอ่ ีเมลส่วนตัว และปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำที่สง่ โดยอัตโนมัตไิ ปยังที่อยูอ่ ีเมลที่
ท่านระบุไว้
ในตอนนี ้ Volvo ID ได้ ถกู สร้ างขึ ้นแล้ ว ให้ ลงทะเบียน ID นี ้เข้ ากับรถจากแอพ Volvo ID
ในรถ เพื่อเข้ าใช้ งานบริ การต่างๆ ของ Volvo ID
10
11
มีให้ บริ การในบางตลาดเท่านัน้
ส�ำหรับรถที่มี Volvo On Call* เท่านัน้
การจัดการและการอัพเดตแอพ, แผนที่ และระบบ
– แตะที่ Remote Update Service ในมุมมองแอพเพื่ออัพเดตระบบ
ของรถหลายระบบ เพื่อให้ สามารถท�ำการอัพเดตจากระยะไกลได้
รถจะต้ องเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตอยู่ การแตะที่ Remote Update
Service หนึง่ ครัง้ เป็ นการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ในมุมมองย่อย
ระดับต�่ำสุดของมุมมองหน้ าหลัก
การดาวน์ โหลด, การอัพเดต และการถอนการติดตัง้ แอพ
การดาวน์ โหลด: แตะที่ Explore แล้ วเลือกแอพที่ต้องการ แตะที่ Install เพื่อดาวน์
โหลดแอพ
อัพเดต: แตะที่ Install all เพื่ออัพเดตแอพทังหมด
้
เลือก Application updates เพื่อ
อัพเดตแอพแต่ละแอพ เลือกแอพที่ต้องการแล้ วแตะที่ Install
ถอนการติดตัง้ : แตะที่ Application updates แล้ วเลือกแอพที่ต้องการ แตะที่
Uninstall เพื่อถอนการติดตังแอพ
้
การอัพเดตข้ อมูลแผนที่
– แตะที่ Maps เพื่อแสดงรายการของการอัพเดตที่พร้ อมใช้ งาน เน้ นเขตพื ้นที่ใน
ปั จจุบนั แตะที่ลกู ศรชี ้ลงด้ านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ ชนั่ ในปั จจุบนั ของข้ อมูล
แผนที่ หรื อแตะที่ Install เพื่อดูวา่ มีเวอร์ ชนั่ ที่ใหม่กว่าหรื อไม่
การค้ นหาและการอัพเดตซอฟต์ แวร์ ของระบบ
– แตะที่ System updates เพื่อแสดงการอัพเดตที่พร้ อมใช้ งาน แตะที่ Install all เพื่อ
อัพเดตซอฟต์แวร์ ทงหมด
ั้
หรื อแตะที่ Install เพื่อติดตังโปรแกรมซอฟต์
้
แวร์ แต่ละ
โปรแกรม
04
Volvo On Call*
04
แอพส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพา Volvo On Call12 ท�ำให้ ทา่ นสามารถปรับสภาพรถ
ล่วงหน้ าก่อนการขับขี่ได้ นอกจากนี ้ยังสามารถเริ่ มต้ นการปรับสภาพล่วงหน้ าใน
มุมมองสภาพอากาศบนจอแสดงผลส่วนกลางได้ อีกด้ วย รวมทังยั
้ งสามารถใช้ งาน
แอพเพื่อล็อค/ปลดล็อครถ, เรี ยกดูวา่ จอดรถไว้ ที่ใด, บันทึกการเดินทางในบันทึกการ
ขับขี่, รับสัญญาณกันขโมยและเรี ยกดูความสิ ้นเปลืองน� ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ อีกด้ วย โดย
สามารถดาวน์โหลดแอพส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพาได้ จาก App Store, Windows
Phone Store หรื อ Google Play เป็ นต้ น
บริ การ Volvo On Call ยังรวมถึงการเข้ าใช้ งานบริ การให้ ความช่วยเหลือในกรณีรถเสีย
และการให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน:
12
จ�ำเป็ นต้ องใช้ Volvo ID ส่วนตัวในการใช้ แอพส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพา
– กดปุ่ ม ON CALL หรื อ SOS ที่คอนโซลบริ เวณหลังคาของรถ จากนัน้ ระบบจะ
ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ที่ผา่ นการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดีของวอลโว่ที่ศนู ย์บริ การ Volvo
On Call
ศูนย์บริ การยังสามารถช่วยติดตามรถในกรณีที่รถถูกขโมยไปได้ อีกด้ วย
การบริ การที่มีให้ บริ การอาจแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั การก�ำหนดค่าของรถและประเทศ
ส�ำหรับข้ อมูลเกี่ยวกับบริ การต่างๆ ที่มีให้ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของวอลโว่ หรื อ
เยี่ยมชม support.volvocars.com
การปรับระดับเสียงของระบบเครื่ องเสียง
ปรับระดับเสียงของระบบเครื่ องเสียงในรถโดยการหมุนตัวควบคุมระดับเสียงที่อยูใ่ ต้
จอแสดงผลส่วนกลาง หรื อโดยการแตะที่ หรื อ ที่แป้นกดทางด้ านขวาบน
พวงมาลัย
ปรั บระดับเสียงส�ำหรั บระบบต่ างๆ ของรถ
1. แตะที่ การตัง้ ค่ า > เสียง > ปรั บระดับเสียงของระบบ ในมุมมองระดับบนสุด
บนจอแสดงผลส่วนกลาง
2. ปรับระดับเสียง/ปิ ดเสียง เช่น เสียงแป้นกดหรื อเสียงการแตะหน้ าจอ โดยการลาก
ตัวเลื่อนส�ำหรับ Keypad Touch หรื อ Screen Touch
การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของจอแสดงผลส่วนกลาง
1. แตะที่ การตัง้ ค่ า > My Car > จอแสดงผล > ภาพบนพืน้ ผิว ในมุมมองระดับ
บนสุด
2. เลือกธีมส�ำหรับจอแสดงผลส่วนกลาง เช่น Minimalistic
และเมื่อเลือกลักษณะต่างๆ เหล่านี ้ จะยังสามารถเลือกพื ้นหลังของหน้ าจอได้ ระหว่าง
มืดหรื อสว่าง ด้ วย Normal (ปกติ) พื ้นหลังของหน้ าจอจะมืดและข้ อความจะสว่าง วิธีนี ้
จะเป็ นค่ามาตรฐานส�ำหรับภาพบนพื ้นผิว
ด้ วย Light (สว่าง) พื ้นหลังของหน้ าจอจะสว่างและข้ อความจะมืด วิธีนี ้จะใช้ ได้ ดีใน
สภาพที่มีแสงจ้ า
ตัวเลือกเหล่านี ้จะพร้ อมใช้ งานส�ำหรับผู้ใช้ อยูต่ ลอดเวลา และไม่ได้ รับผลกระทบจาก
สภาพแสงโดยรอบ
04
การจองเวลาเข้ารับบริการและการซ่อม
จัดการข้อมูลการบริการ, การซ่อม และการจองเวลาโดยตรงจากรถแบบออนไลน์
ของท่าน
ในการส่งคำ�ขอการนัดหมายเวลา13:
1. เปิ ดแอพ Car Status จากมุมมองแอพ
2. แตะที่ Appointments > Request appoint
3. ต้ องแน่ใจว่าได้ ป้อน Volvo ID ที่ถกู ต้ อง
4. ป้อนข้ อมูลส�ำหรับศูนย์บริ การในช่อง Tap to write information to
แล้ วพูดข้ อมูลส�ำหรับศูนย์บริ การ
the workshop หรื อแตะที่ปมุ่
5. แตะที่ Send appointment request เมื่อส่งค�ำขอเวลานัดหมายจาก
รถไปยังศูนย์บริ การ จะมีการส่งข้ อมูลรถยนต์ไปด้ วย ข้ อมูลนี ้จะช่วย
ให้ ศนู ย์บริ การสามารถวางแผนได้ งา่ ยขึ ้น
6. เวลานัดหมายที่แนะน�ำจะถูกส่งทางอีเมลภายในเวลาสองวัน ส�ำหรับ
ในบางตลาด จะส่งเวลานัดหมายที่แนะน�ำนี ้ไปยังรถด้ วย
04
ท่านจะต้ องสร้ าง Volvo ID ขึ ้นมาก่อน การจองเวลาเข้ ารับบริ การและการซ่อมสามารถใช้ งานได้ ในบางตลาดเท่านัน้
เครื่ องยนต์ของรถจะต้ องท�ำงานอยูจ่ งึ จะสามารถส่งค�ำขอเวลานัดหมายได้
13
ที่อยูท่ ี่นี่คือ ช่องเสียบ AUX และ USB และปลัก๊ ไฟ
ช่ องเสียบ AUX และ USB
ช่องเสียบ AUX และ USB จะอยูใ่ ต้ ที่วางแขนในคอนโซลบริ เวณโพรงเพลากลาง
ระบบไฟฟ้าของรถจะต้ องอยูท่ ี่ต�ำแหน่งสวิตช์กญ
ุ แจ I เป็ นอย่างน้ อย ปลัก๊ ไฟทังหมดถึ
้
ง
จะใช้ งานได้
ปลั๊กไฟ
ภายในรถจะมีปลัก๊ ไฟอยูส่ ี่ชดุ
• ที่ชอ่ งเก็บของที่คอนโซลระหว่างที่นงั่ ด้ านหน้ าจะมีปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์อยูห่ นึง่ ตัว
• ที่ด้านหลังของคอนโซลระหว่างที่นงั่ ด้ านหน้ าก็มีปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์หนึง่ ตัว
และปลัก๊ ไฟ 230 โวลต์ อีกหนึง่ ตัว
• ในบริ เวณห้ องเก็บสัมภาระจะมีปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์* หนึง่ ตัว
04
ข้ อความพิเศษ
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถและคูม่ ืออื่นๆ จะมีค�ำแนะน�ำด้ าน
ความปลอดภัยและค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความ
หมายเหตุทงหมดซึ
ั้
ง่ ท่านจะต้ องอ่าน บางฟั งก์ชนั่ อาจใช้ ได้
กับบางประเทศเท่านัน้
05
ค�ำเตือน
พับพนักพิงหลังลงในที่น่ ังด้ านหลัง
ตรวจสอบว่าพนักพิงหลังล็อคเข้ าที่อย่างแน่นหนาหลังจาก
ปรับลดระดับหรื อปรับยกสูงขึ ้น ตรวจสอบว่าพนักพิงศีรษะ
ล็อคเข้ าที่อย่างแน่นหนาหลังจากปรับยกสูงขึ ้น เมื่อมีผ้ ู
โดยสารนัง่ อยูบ่ นที่นงั่ แถวที่สาม* จะต้ องยกพนักพิงศีรษะ
บนที่นงั่ ตัวนอกของที่นงั่ แถวที่สองขึ ้นเสมอ
การสตาร์ ตและการดับเครื่ องยนต์
น�ำกุญแจรี โมตคอนโทรลออกจากรถไปด้ วยเสมอเมื่อ
ออกจากรถ และต้ องแน่ใจว่าระบบไฟฟ้าของรถอยูท่ ี่
ต�ำแหน่งสวิตช์กญ
ุ แจ 0
การใช้ เบรกจอด
ใช้ เบรกจอดรถเสมอเมื่อจอดรถบนทางลาด การเข้ าเกียร์
หรื อการเลื่อนคันเกียร์ ของเกียร์ อตั โนมัตไิ ปที่ต�ำแหน่ง P
จะไม่เพียงพอส�ำหรับการรักษาให้ รถจอดอยูก่ บั ที่ในบาง
สถานการณ์
การควบคุมสภาพอากาศของรถ
ห้ ามไม่ให้ ผ้ ทู ี่รับรู้ถงึ การเพิ่มอุณหภูมิได้ ช้าเนื่องจากการสูญ
เสียประสาทสัมผัส หรื อผู้ที่ไม่สามารถใช้ งานตัวควบคุมได้ ไม่
ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ใช้ งานชุดท�ำความร้ อนที่นงั่ * มิฉะนัน้
ผู้ใช้ งานเหล่านันอาจได้
้
รับการบาดเจ็บจากความร้ อนได้
การเปิ ดและการปิ ดประตูท้ายแบบท�ำงานด้ วยระบบ
ไฟฟ้า*
ใช้ ความระมัดระวังเมื่อท�ำการเปิ ดหรื อปิ ดเพื่อไม่ให้ มีการชน
หรื อการกระแทกเกิดขึ ้น ตรวจสอบว่าไม่มีผ้ ใู ดอยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้ กบั ประตูท้าย เนื่องจากการบาดเจ็บเนื่องจากการชน
หรื อการกระแทกอาจส่งผลสืบเนื่องที่ร้ายแรงได้ ใช้ งานประตู
ท้ ายอย่างระมัดระวังเสมอ
City Safety
City Safety เป็ นระบบช่วยเหลือ และจะไม่ท�ำงานในทุก
สภาพการขับขี่ ทุกสภาพการจราจร ทุกสภาพอากาศและ
ทุกสภาพถนน ฟั งก์ชนั่ ไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนน/คน
ขี่จกั รยานทุกคนได้ ในทุกสถานการณ์ การเตือนจะท�ำงาน
เฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการชนสูงเท่านัน้
การเตือนและการเข้ าแทรกการท�ำงานด้ วยการเบรกส�ำหรับ
คนเดินถนนและคนขับขี่รถจักรยานจะหยุดการท�ำงานเมื่อ
ความเร็ วรถสูงกว่า 80 กม./ชม. (50 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง) ฟั งก์ชนั่
เบรกอัตโนมัติของ City Safety จะช่วยป้องกันการชนหรื อลด
ความเร็ วในการชนลง เพื่อให้ แน่ใจได้ ถงึ ประสิทธิภาพการ
เบรกอย่างเต็มที่ คนขับควรเหยียบเบรกเสมอ ถึงแม้ วา่ รถจะ
มีการเบรกโดยอัตโนมัตกิ ็ตาม คนขับเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
รักษาระยะห่างและความเร็ วที่ถกู ต้ องอยูเ่ สมอ
Park Assist Pilot (PAP)*
ระบบช่วยน�ำทางขณะจอดอาจไม่สามารถท�ำงานได้ ใน
บางสถานการณ์ ระบบนี ้ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นระบบ
ช่วยเท่านัน้ คนขับจะเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
ขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยเสมอ รวมถึงการสังเกตสภาวะ
แวดล้ อม และผู้ใช้ รถใช้ ถนนรายอื่นๆ ที่เคลื่อนที่เข้ ามาหา
หรื อเคลื่อนที่ผา่ นในขณะท�ำการจอด
กล้ องระบบช่ วยจอด*
กล้ องช่วยจอดเป็ นอุปกรณ์ชว่ ยอย่างหนึง่ และไม่สามารถ
ทดแทนความรับผิดชอบของคนขับได้ กล้ องจะมีจดุ บอด
ซึง่ เป็ นจุดที่ไม่สามารถตรวจจับสิง่ กีดขวางได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังกับผู้คนและสัตว์ที่อยูใ่ กล้ กบั รถอย่างเต็มที่
การช่ วยรั กษาช่ องทางเดินรถ (LKA)*
การช่วยรักษาช่องทางเดินรถเป็ นระบบช่วยเหลือส�ำหรับ
คนขับ และอาจไม่สามารถท�ำงานได้ ในสถานการณ์การขับขี่
บางสถานการณ์ รวมถึงในสภาพจราจร, สภาพอากาศ และ
สภาพถนนบางอย่าง คนขับมีหน้ าที่รับผิดชอบในการขับขี่
อย่างปลอดภัย ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎจราจร
ที่บงั คับใช้ อยูเ่ สมอ
Blind Spot Information (BLIS)* และ Cross Traffic
Alert (CTA)*
BLIS และ CTA เป็ นเพียงระบบช่วยเหลือเท่านัน้ ซึง่ ไม่
สามารถทดแทนลักษณะการขับขี่ที่ปลอดภัย และการใช้
กระจกมองข้ างและกระจกมองหลังได้ ระบบเหล่านี ้จะไม่
สามารถทดแทนความระมัดระวังและความรับผิดชอบของ
คนขับได้ การเปลี่ยนช่องทางเดินรถและการถอยหลังอย่าง
ปลอดภัยเป็ นความรับผิดชอบของคนขับเสมอ BLIS จะไม่
สามารถท�ำงานได้ เมื่ออยูใ่ นทางโค้ งหักศอก และในขณะที่
รถก�ำลังถอยหลัง
การสั่งงาน/ยกเลิกการท�ำงานของถุงลมนิรภัยผู้
โดยสาร*
ถ้ ารถไม่มีสวิตช์สงั่ งาน/ยกเลิกการท�ำงานของถุงลมนิรภัยผู้
โดยสารติดตังอยู
้ ่ ถุงลมนิรภัยจะพร้ อมท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา
ห้ ามไม่ให้ เด็กที่นงั่ อยูบ่ นเบาะรองนัง่ เสริ ม, ในที่นงั่ ส�ำหรับ
เด็ก หรื อในที่นงั่ ส�ำหรับเด็กแบบหันไปทางด้ านหลัง นัง่ บน
ที่นงั่ ผู้โดยสารด้ านหน้ าในขณะที่เปิ ดใช้ งานถุงลมนิรภัยไว้
ห้ ามไม่ให้ ผ้ ทู ี่มีความสูงไม่ถงึ 140 ซม. นัง่ บนที่นงั่ ผู้โดยสาร
ด้ านหน้ าในขณะที่เปิ ดใช้ งานถุงลมนิรภัยไว้ ห้ ามไม่ให้ ผ้ ทู ี่
มีความสูงมากกว่า 140 ซม. นัง่ บนที่นงั่ ผู้โดยสารในขณะที่
ปิ ดใช้ งานถุงลมนิรภัยไว้ ห้ ามไม่ให้ ผ้ ใู ดนัง่ บนที่นงั่ ผู้โดยสาร
ด้ านหน้ า ถ้ าข้ อความในคอนโซลบริ เวณหลังคาระบุวา่ ถุงลม
นิรภัยถูกปิ ดใช้ งานไว้ และถ้ ามีสญ
ั ลักษณ์เตือนส�ำหรับระบบ
ถุงลมนิรภัยแสดงขึ ้นในจอแสดงผลส�ำหรับคนขับ สัญลักษณ์
นี ้ระบุวา่ มีการท�ำงานผิดพลาดที่ร้ายแรงเกิดขึ ้นในระบบ น�ำ
รถเข้ าศูนย์บริ การโดยเร็ วที่สดุ วอลโวขอแนะน�ำให้ ตดิ ต่อ
ศูนย์บริ การของวอลโว่ที่ได้ รับอนุญาตอย่างเป็ นทางการ
การใช้ การควบคุมด้ วยเสียง
คนขับเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการท�ำให้ มนั่ ใจ
ได้ วา่ การขับขี่รถเป็ นไปอย่างปลอดภัย และเป็ นไปตามกฎ
จราจรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อง
การใช้ การแนะน�ำผ่ านแผนที่*
ให้ ความสนใจกับถนนอยูต่ ลอดเวลา และต้ องแน่ใจว่า
ท่านใช้ สมาธิในการขับขี่อย่างเต็มที่ ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
ที่เกี่ยวข้ อง และขับขี่อย่างมีสติอยูเ่ สมอ เนื่องจากสภาพ
อากาศหรื อช่วงเวลาของปี จะส่งผลต่อสภาพถนน ค�ำแนะน�ำ
บางข้ ออาจมีความส�ำคัญน้ อยลง
Volvo On Call*
ส�ำหรับรถที่มี Volvo On Call ระบบจะท�ำงานได้ ในพื ้นที่ที่คู่
ค้ าของ VOC มีขอบเขตมือถือที่ครอบคลุมและในประเทศที่มี
ให้ บริ การเท่านัน้ เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือ การรบกวนจาก
ชันบรรยากาศหรื
้
อเครื อข่ายครอบคลุมตัวส่งสัญญาณอ่อน
เช่น บริ เวณที่มีคนอยูอ่ าศัยบางตา อาจเป็ นสาเหตุให้ การ
เชื่อมต่อล้ มเหลว กรุณาดูที่คมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ ส�ำหรับ
ค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความหมายเหตุของการ
บริ การ VOC รวมทังข้
้ อตกลงเกี่ยวกับการสมัครใช้ งาน VOC
ข้ อส�ำคัญ
พับพนักพิงหลังลงในที่น่ ังด้ านหลัง
จะต้ องไม่มีวตั ถุใดๆ อยูบ่ นที่นงั่ ด้ านหลังในขณะที่พบั พนัก
พิงลง และห้ ามคาดเข็มขัดนิรภัยด้ วยเช่นกัน ต้ องลดระดับ
เบาะรองนัง่ เสริ มแบบติดตังในตั
้ ว* บนที่นงั่ ตรงกลางในที่นงั่
แถวที่สองลงก่อนที่จะลดระดับที่นงั่ ก่อนที่จะลดระดับที่นงั่
ลง จะต้ องยกที่วางแขน* ส�ำหรับที่นงั่ ตรงกลางของที่นงั่ แถว
ที่สองขึ ้นก่อน
รถมีจอแสดงผลสามจอ
ชุดแสดงผลบนกระจกหน้ า* ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ที่ฉายข้ อมูล
ต่างๆ จะอยูภ่ ายในแผงคอนโซลหน้ า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้
เกิดความเสียหายขึ ้นกับกระจกครอบชุดแสดงผล ห้ ามเก็บ
สิง่ ของใดๆ ไว้ บนกระจกครอบ และต้ องแน่ใจว่าจะไม่มีวตั ถุ
ใดๆ ตกลงบนกระจก
การควบคุมสภาพอากาศของรถ
ถ้ าอุณหภูมิของห้ องโดยสารต�่ำเกินไป การระบายอากาศที่
นัง่ จะไม่สามารถเริ่ มท�ำงานได้ การท�ำเช่นนี ้ก็เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ ผ้ ทู ี่นงั่ อยูบ่ นที่นงั่ รู้สกึ เย็นเกินไป
การท�ำความสะอาดจอแสดงผลส่ วนกลาง
เมื่อท�ำความสะอาดจอแสดงผลส่วนกลาง ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าผ้ านุม่ ปราศจากทรายและเศษฝุ่ นอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกัน ซึง่ อาจท�ำให้ หน้ าจอเป็ นรอยได้ เมื่อท�ำความสะอาด
จอแสดงผลส่วนกลาง ให้ กดลงบนหน้ าจอเบาๆ การให้ แรง
กดมากเกินไปอาจท�ำให้ หน้ าจอได้ รับความเสียหายได้ ห้ าม
ฉีดสารเหลวหรื อสารเคมีที่มีฤทธิ์กดั กร่อนลงบนจอแสดงผล
ส่วนกลางโดยตรง ห้ ามใช้ น� ้ำยาล้ างกระจก, น� ้ำยาท�ำความ
สะอาดอื่นๆ, สเปรย์อดั ความดัน, สารละลาย, แอลกอฮอล์,
แอมโมเนีย หรื อน� ้ำยาท�ำความสะอาดที่มีสารขัด ห้ ามใช้
ผ้ าขัด, กระดาษเช็ดหน้ าแบบขนาดใหญ่ หรื อกระดาษ
ช�ำระ เนื่องจากสิง่ เหล่านี ้อาจท�ำให้ จอแสดงผลส่วนกลาง
เป็ นรอยได้
ที่อยู่ท่ นี ่ ีคือ ช่ องเสียบ AUX และ USB และปลั๊กไฟ
ถ้ าท่านใช้ ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลบริ เวณโพรงเพลา
กลางเพียงหนึง่ ชุด กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ คือ
10 แอมป์ (120 วัตต์) ถ้ าใช้ ปลัก๊ ไฟที่คอนโซลบริ เวณโพรง
เพลากลางทังสองชุ
้
ดพร้ อมกัน กระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่าย
ได้ คือ 7.5 แอมป์ (90 วัตต์) ต่อปลัก๊ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่
สามารถจ่ายได้ ส�ำหรับปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์ ที่บริ เวณห้ องเก็บ
สัมภาระคือ 10 แอมป์ (120 วัตต์)
หมายเหตุ
การใช้ การล็อค/ปลดล็อคแบบไม่ ใช้ กุญแจ*
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแผงกันอาจรบกวนการท�
้
ำงาน
ของกุญแจรี โมตคอนโทรลได้ หลีกเลี่ยงการเก็บกุญแจ
รี โมตคอนโทรลไว้ ใกล้ กบั วัตถุที่เป็ นโลหะหรื ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, แล็บท็อป
หรื อเครื่ องชาร์ จ โดยควรมีระยะห่างจากสิง่ เหล่านี ้อย่าง
น้ อย 10-15 ซม.
การสตาร์ ตและการดับเครื่ องยนต์
หลังการสตาร์ ตเย็น ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่วา่ อุณหภูมิ
ภายนอกจะเป็ นเท่าใด นี่เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบลดมลพิษ
ในไอเสียที่มีประสิทธิภาพของวอลโว่ ในระหว่างการสตาร์ ต
ขณะเครื่ องเย็น เครื่ องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลา
การสตาร์ ตเนื่องจากการอุน่ เครื่ องยนต์
รถมีจอแสดงผลสามจอ
เมื่อสัง่ งาน การเตือนการชนด้ านหน้ า* ข้ อมูลในจอแสดง
ผลกระจกหน้ าจะถูกแทนที่ด้วยภาพกราฟิ กส�ำหรับ การ
เตือนการชนด้ านหน้ า* ภาพกราฟิ กนี ้จะติดสว่างขึ ้นแม้ วา่
จะปิ ดจอแสดงผลบนกระจกหน้ าไว้ ก็ตาม คนขับจะมอง
เห็นข้ อมูลในจอแสดงผลบนกระจกหน้ าได้ แย่ลงเมื่อใช้
แว่นกันแดดแบบโพลารอยซ์, เมื่อคนขับไม่ได้ นงั่ อยูท่ ี่ตรง
กลางของที่นงั่ , เมื่อมีสงิ่ ของวางอยูบ่ นกระจกครอบชุด
แสดงผล และเมื่อสภาพแสงสว่างไม่ดี ความผิดปกติของ
การมองเห็นบางอย่างอาจท�ำให้ เกิดอาการปวดศีรษะ และ
เกิดความเครี ยดขึ ้นในระหว่างการใช้ จอแสดงผลบนกระจก
หน้ าได้
การไปยังส่ วนต่ างๆ ในจอแสดงผลส่ วนกลาง
มุมมองระดับบนสุดจะไม่สามารถใช้ งานได้ ในระหว่างการ
เริ่ มระบบ/ปิ ดระบบ หรื อเมื่อมีข้อความแสดงขึ ้นบนหน้ าจอ
นอกจากนี ้ ยังไม่สามารถใช้ งานได้ เมื่อแสดงระบบควบคุม
สภาพอากาศในแบบเต็มหน้ าจออีกด้ วย
การควบคุมสภาพอากาศของรถ
ท่านไม่สามารถเร่งความเร็วในการท�ำความร้ อน/ท�ำความ
เย็นโดยการเลือกอุณหภูมิสงู ขึ ้น/ต�่ำลงกว่าที่จ�ำเป็ นได้
การท�ำความสะอาดจอแสดงผลส่ วนกลาง
ถ้ ามีการแจ้ งให้ ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ แสดงขึ ้นบน
หน้ าจอ ท่านจะไม่สามารถปิ ดหน้ าจอได้
การเปิ ดและการปิ ดประตูท้ายแบบท�ำงานด้ วยระบบ
ไฟฟ้า*
ถ้ าระบบท�ำงานต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ระบบจะหยุดท�ำงาน
เพื่อป้องกันความร้ อนสูงเกิน โดยจะสามารถใช้ งานได้ อีก
ครัง้ หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 2 นาที ถ้ ามีน� ้ำแข็ง,
หิมะ, สิง่ สกปรก หรื อสิง่ อื่นที่คล้ ายคลึงกันเกาะอยูบ่ นกันชน
หลังเป็ นจ�ำนวนมาก อาจท�ำให้ การท�ำงานของระบบลด
ประสิทธิภาพลง หรื อไม่สามารถท�ำงานได้ เลย ด้ วยเหตุนี ้
ท่านจึงจ�ำเป็ นต้ องรักษาให้ สะอาดอยูเ่ สมอ
กล้ องระบบช่ วยจอด*
รักษาให้ เลนส์ของกล้ องสะอาดปราศจากสิง่ สกปรก, น� ้ำแข็ง
และหิมะ เพื่อให้ กล้ องสามารถท�ำงานได้ ดีที่สดุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่ออยูใ่ นบริ เวณที่สภาพแสงไม่ดี
การใช้ งานคอมพิวเตอร์ การเดินทาง
ถ้ าลักษณะการขับขี่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจเกิดความเบี่ยง
เบนของการค�ำนวณระยะทางที่สามารถขับขี่ได้
การใช้ ลนิ ้ ชักเก็บของหน้ ารถ
ท่านจะต้ องเลือกรหัสนิรภัยเมื่อใช้ งานเป็ นครัง้ แรก รหัส
นิรภัยนี ้สามารถน�ำไปใช้ ในการรี เซ็ตฟั งก์ชนั่ นี ้ ถ้ ามีผ้ ู
พยายามยกเลิกการท�ำงานของการล็อคส่วนตัวโดยใช้ รหัสที่
ไม่ถกู ต้ อง เก็บรหัสนิรภัยนี ้ไว้ ในที่ที่ปลอดภัย
การเชื่อมต่ อโทรศัพท์ เข้ ากับรถ
ถ้ ามีการอัพเดตระบบปฏิบตั กิ ารของโทรศัพท์ การจับคูอ่ าจ
สูญหายไปได้ ในกรณีนี ้ ให้ ลบโทรศัพท์ออกจากรถ แล้ ว
ท�ำการจับคูใ่ หม่อีกครัง้
การเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ต
การใช้ อินเทอร์ เน็ตจะมีการส่งผ่านข้ อมูล ซึง่ อาจท�ำให้ มีคา่
ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นได้ การเปิ ดใช้ งานการใช้ บริ การข้ อมูลข้ าม
เครื อข่ายอาจท�ำให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้
บริ การเครื อข่ายของท่านเพื่อสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับค่าใช้
จ่ายส�ำหรับข้ อมูลจราจร การเปิ ดใช้ งานฮอตสปอต Wi-Fi
อาจท�ำให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติมจากผู้ให้ บริ การเครื อข่ายของ
ท่าน กรุณาติดต่อผู้ให้ บริ การเครื อข่ายของท่านเพื่อสอบถาม
ข้ อมูลเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยส�ำหรับข้ อมูลจราจร เมื่อท�ำการ
ดาวน์โหลดโดยใช้ โทรศัพท์มือถือ ให้ ระมัดระวังเป็ นพิเศษ
เกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการดาวน์โหลดข้ อมูล
Apple CarPlay* บนจอแสดงผลส่ วนกลาง
Volvo จะไม่ด�ำเนินการตรวจสอบเนื ้อหาในแอพ Apple
CarPlay ถ้ ามีโทรศัพท์หรื อเครื่ องเล่นสื่อข้ อมูลเชื่อมต่ออยู่
กับรถผ่านทาง Bluetooth อุปกรณ์เหล่านันจะไม่
้
สามารถ
ใช้ งานได้ ในขณะที่ Apple CarPlay ท�ำงานอยูเ่ นื่องจาก
Bluetooth จะถูกยกเลิกการท�ำงาน ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เหล่านันกั
้ บรถ ให้ ใช้ Wi-Fi หรื อโมเด็มแบบติดตังในตั
้ ว
ของรถ*
การจัดการและการอัพเดตแอพ, แผนที่ และระบบ
การดาวน์โหลดข้ อมูลอาจส่งผลกระทบต่อบริ การอื่นๆ ที่มี
การส่งผ่านข้ อมูล เช่น วิทยุผา่ นอินเทอร์ เน็ต ได้ ถ้ าพบว่า
มีผลกระทบต่อบริ การอื่นๆ อย่างมาก ท่านสามารถหยุด
การดาวน์โหลดได้ หรื อปิ ดใช้ งานบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ก็ได้ เช่นกัน
05
TP 20450 (Thai) AT 1546, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement