Volvo XC90 2020 Late คู่มือสำหรับเจ้าของรถ

Volvo XC90 2020 Late คู่มือสำหรับเจ้าของรถ
XC90
คู  ม ื อ สำ ห ร ั บเ จ า ข อง ร ถ
9ă/.200(1
73
Á¦µ®ª´Šªnµšnµœ‹³Å—o¦´‡ªµ¤¡°Ä‹Äœ„µ¦ ´¦™ª°¨Ãªn˜¨°—¦³¥³Áª¨µ®¨µ¥že¦™
ŗo¦´„µ¦°°„Ä®o¤¸‡ªµ¤ž¨°—£´¥Â¨³‡ªµ¤­µ¥Â„nšnµœÂ¨³Ÿ¼o¦nª¤Á—·œšµŠ
°Ššnµœª°¨Ãªn¤»nŠ¤´Éœš¸É‹³°°„¦™¥œ˜rš¸Éž¨°—£´¥š¸É­»—Ĝè„œ°„‹µ„œ¸¦Ê ™
ª°¨Ãªn °Ššnµœ¥´ŠÅ—o¦´„µ¦°°„¤µÁ¡ºÉ°Ä®o˜¦Š˜µ¤¦³Á¸¥ o°´Š‡´—oµœ‡ªµ¤
ž¨°—£´¥Â¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœž{‹‹»´œš»„ž¦³„µ¦
Á¡ºÉ°Á¡·É¤‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œÄœ„µ¦ ´ ¸É¦™ª°¨Ãªn °ŠšnµœÁ¦µ °Âœ³œ¶Ä®ošnµœ°nµœ
‡¶Âœ³œ¶Â¨³ o°¤¼¨„µ¦¶¦»Š¦´„¬µÄœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Œ´œ¸Ê‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™¥´Š¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ¦¼žÂ °ŠÂ°¡­¶®¦´°»ž„¦–r¡„¡µ 9ROYR
0DQXDO ¨³œÅŽ˜r„µ¦­œ´­œ»œ °Š9ROYR&DUV VXSSRUWYROYRFDUVFRP
°¸„—oª¥
Á¦µÅ—ož¨»„­¶œ¹„Ä®oš»„‡œ‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Á­¤°Á¤ºÉ°œ´ÉŠÄœ¦™¥œ˜rª°¨Ãªn®¦º°¦™
¥œ˜r°ºÉœÇÞ¦—°¥nµ ´¦™Á¤ºÉ°šnµœ—ºÉ¤Â°¨„°±°¨r®¦º°Äo¥µ®¦º°¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Å¤n
Á¡¸¥Š¡°š¸É‹³ ´¦™Äœ¨´„¬–³°ºÉœ
­µ¦´
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
°o ¤¼¨Á‹oµ °Š¦™
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Ş¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ°»ž„¦–r¡„¡µ
Ŏ˜r„µ¦­œ´­œ»œ °Š9ROYR&DUV
„µ¦°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
9ROYR,'
„µ¦­¦oµŠÂ¨³„µ¦¨Šš³Á¸¥œ9ROYR,'
'ULYH(‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ„´„µ¦ ´ ¸É
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r­³°µ—
,QWHOOL6DIH¦³nª¥Á®¨º°‡œ ´Â¨³
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
6HQVXV‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ÁºÉ°¤˜n°
¨³‡ªµ¤´œÁš·ŠÂ°°œÅ¨œr
°´¡Á—˜Ž°¢˜rª¦r
„µ¦´œš¹„ o°¤¼¨
o°„¶®œ—¨³ÁŠºÉ°œÅ ­¶®¦´„µ¦Ä®o¦·„µ¦
œÃ¥µ¥‡ªµ¤Áž}œ­nªœ˜´ª °Š¨¼„‡oµ
o°¤¼¨­¶‡´Á„¸É¥ª„´°»ž„¦–rÁ­¦·¤Â¨³
°»ž„¦–rÁ¡·É¤Á˜·¤
„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ­¦·¤
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°»ž„¦–rÁ oµ„´Ž°‡Á„Ș„µ¦
˜¦ª‹®µ o°„¡¦n°Š °Š¦™
„µ¦Â­—Š®¤µ¥Á¨ ˜´ª™´Š¦™
„µ¦¦„ªœ­¤µ›· °Š‡œ ´
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
‡ªµ¤ž¨°—£´¥¦³®ªnµŠ„µ¦˜´ÊŠ‡¦¦£r
:KLSODVK3URWHFWLRQ6\VWHP
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
„µ¦‡µ—¨³„µ¦ž¨—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
»——¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥„¨´
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Â
Å¢¢jµ
˜´ªÁ˜º°œž¦³˜¼Â¨³Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥‡œ ´
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ™»Š¨¤
œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦*
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠ
¤nµœ¨¤œ·¦£´¥
6DIHW\PRGH
„µ¦­˜µ¦r˜Â¨³„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥¦™®¨´Š‹µ„
°¥¼nĜ‡ªµ¤ž¨°—£´¥
¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
‹»—¥¹——oµœœ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
‹»—¥¹——oµœ¨nµŠ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
‹»—¥¹—L6L]H,62),;­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„
„µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠÁ—È„
‹»—¥¹—š¸Éœ´ÉŠÁ—È„
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÉčoÁ Ȥ
´—œ·¦£´¥ °Š¦™
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ª*
„µ¦¡´Áµ³¦°Šš¸Éœ´ÉŠÄœš¸œÉ ´ÉŠÁ—ȄÄœ˜´ª ¹Êœ*
„µ¦¡´Áµ³¦°Šš¸Éœ´ÉŠ¨ŠÄœš¸Éœ´ÉŠÁ—ȄÄœ˜´ª*
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³˜´ª‡ª‡»¤š¸É°¥¼nĄ¨o‡œ ´
Ĝ¦™¡ªŠ¤µ¨´¥Žoµ¥
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³˜´ª‡ª‡»¤š¸É°¥¼nĄ¨o‡œ ´
Ĝ¦™¡ªŠ¤µ¨´¥ ªµ
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
Á„‹ª´—¦³—´œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‡¶œª–„µ¦Á—·œšµŠ
„µ¦Â­—Š o°¤¼¨„µ¦Á—·œšµŠœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
„µ¦Â­—Š­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠœ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠ
ª´œš¸É¨³Áª¨µ
Á„‹ª´—°»–®£¼¤·£µ¥œ°„
­´¨´„¬–r˜´ªÂ­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
­´¨´„¬–rÁ˜º°œÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
o°˜„¨Š„µ¦°œ»µ˜Äo­·š›·­¶®¦´‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
o°‡ªµ¤‹³Â­—Šœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´Â¨³‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Á¤œ¼Â°¡œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
„µ¦‹´—„µ¦Á¤œ¼Â°¡Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´
„µ¦š¶Šµœ„´ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„‹µ„‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦‹´—„µ¦‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦Ážd—¨³žd—čoŠµœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ¤»¤¤°Š °Š‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦‹´—„µ¦¤»¤¤°Š¥n°¥œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœœ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
„µ¦Á¨ºÉ°œÂ°¡Â¨³ž»i¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
­´¨´„¬–rĜ™­™µœ³ °Š‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °ŠÂžjœ¡·¤¡rœ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
žj°œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦®¦º°‡¶¨ŠÄœ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÄœÂÂ¤œœª¨
„µ¦Áž¨¸É¥œ¨´„¬–³„µ¦Â­—ŠŸ¨ °Š‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦žd—Á­¸¥ŠÂ¨³„µ¦Áž¨¸É¥œ¦³—´Á­¸¥Š °Š
¦³œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦Áž¨¸É¥œ®œnª¥ °Š¦³
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °Š¦³
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Ážd—„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µÄœ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜ o°¤¼¨Ÿ¼očo­¶®¦´„µ¦Áž¨¸É¥œÁ‹oµ °Š
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
˜µ¦µŠÂ­—Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
ަިr °Š‡œ ´
„µ¦Á¨º°„ަިr °Š‡œ ´
„µ¦Áž¨¸É¥œºÉ°Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´
„µ¦žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r‡œ ´
ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Á oµ„´Ãž¦
Å¢¨r °Š‡œ ´
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦š¶Šµœ„´ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„‹µ„‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœKHDGXS
GLVSOD\*
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´+HDGXSGLVSOD\*
„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
„µ¦Äo„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
„µ¦‡ª‡»¤Ãš¦«´¡šr—oª¥¦³‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
¦³­´ÉŠŠµœ—oª¥Á­¸¥Š °Šª·š¥»Â¨³­ºÉ°
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
Ţ­Š­ªnµŠ
­ª·˜rÅ¢
„µ¦ž¦´Å¢š¶Å—o×¥ŸnµœšµŠ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
„µ¦ž¦´¦³—´„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµ
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠ
Å¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œ
Å¢˜É¶
„µ¦ÄoÅ¢­¼Š
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢
„µ¦ÄoÅ¢Á¨¸Ê¥ª
Å¢ –³Á oµÃ‡oŠÂÂ°‡š¸¢*
Å¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµÅ¢ –³Á oµÃ‡oŠ*
Å¢˜´—®¤°„—oµœ®¨´Š
Å¢Á¦„
Å¢Á¦„Œ»„ÁŒ·œ
Å¢„³¡¦·Œ»„ÁŒ·œ
„µ¦ÄoÅ¢­n°ŠšµŠ®¨´Š—´Á‡¦ºÉ°Š
Å¢­n°Š­ªnµŠœ¶šµŠÁ oµ¦™
Å¢£µ¥Äœ¦™
„µ¦ž¦´Å¢£µ¥Äœ¦™
„¦³‹„ž¦³˜¼„¦³‹„¨³„¦³‹„ÁŠµ
„¦³‹„ž¦³˜¼ÂŸnœ„¦³‹„¨³„¦³‹„ÁŠµ
¦³žj°Š„´œ„µ¦®œ¸­¶®¦´„¦³‹„ž¦³˜¼
¨³¤nµœ´ŠÂ——
´Êœ˜°œ„µ¦¦¸ÁŽÈ˜¦³žj°Š„´œ„µ¦®œ¸
„¦³‹„Å¢¢jµ
„µ¦ÄoŠµœ„¦³‹„Å¢¢jµ
„µ¦Äo¤nµœ´ŠÂ——*
„¦³‹„¤°Š®¨´Š
„µ¦ž¦´‡ªµ¤­ªnµŠ °Š„¦³‹„¤°Š®¨´Š
„µ¦ž¦´Á°¸¥Š„¦³‹„¤°Š oµŠ
®¨´Š‡µ¡µÃœ¦µ¤µ*
„µ¦Äo®¨´Š‡µ¡µÃœ¦µ¤µ*
„µ¦žd—¤nµœ´ŠÂ—— °Š®¨´Š‡µ¡µÃœ¦µ¤µ
*×¥°´˜Ãœ¤´˜·
ĝž{—œÊ¶ œÂ¨³œÊ¶¨oµŠ„¦³‹„
„µ¦ÄoŠµœš¸Éž{—œÊ¶ œ„¦³‹„®œoµ
„µ¦ÄoÁŽÈœÁŽ°¦rª´—ž¦·¤µ–œÊ¶ œ
„µ¦Äo¢{Š„r´œ®œnª¥‡ªµ¤‹¶ °ŠÁŽÈœÁŽ°¦r
ª´—ž¦·¤µ–œÊ¶ œ
„µ¦Äo¦³¨oµŠ„¦³‹„®œoµÂ¨³Å¢®œoµ
š¸œÉ ´ÉŠÂ¨³¡ªŠ¤µ¨´¥
„µ¦ÄoŠµœš¸Éž{—œÊ¶ œÂ¨³¦³¨oµŠ„¦³‹„®¨´Š „µ¦Äo„µ¦ž{—œÊ¶ œ„¦³‹„®¨´Š°´˜Ãœ¤´˜·
Á¤ºÉ°™°¥¦™
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂÂ¤œœª¨
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂž¦´—oª¥¦³Å¢¢jµ*
„µ¦ž¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂž¦´—oª¥¦³
Å¢¢jµ*
„µ¦´œš¹„˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ„¦³‹„¤°Š
oµŠÂ¨³‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ*
„µ¦Äo˜¶Â®œnŠš¸É´œš¹„Ūo °Šš¸Éœ´ÉŠ„¦³‹„
¤°Š oµŠÂ¨³‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ*
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ„µ¦œª—Äœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ*
„µ¦ž¦´„µ¦˜´ÊŠ‡nµ„µ¦œª—*Ĝš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
„µ¦ž¦´*‡ªµ¤¥µª °ŠÁµ³¦°Šœ´ÉŠÄœš¸Éœ´ÉŠ
—oµœ®œoµ
„µ¦ž¦´­nªœ¦°Š¦´—oµœ oµŠ*Ĝš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
„µ¦ž¦´­nªœ¦°Š¦´¦·Áª–Á°ª*Ĝš¸Éœ´ÉŠ
—oµœ®œoµ
„µ¦ž¦´š¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦‹µ„š¸Éœ´ÉŠ‡œ ´*
„µ¦¨—¦³—´¡œ´„¡·Š®¨´ŠÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
„µ¦ž¦´¡œ´„¡·Š«¸¦¬³ °Šš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
„µ¦ž¦´š¸Éœ´ÉŠ˜µ¤Âœª¥µªÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š*
„µ¦ž¦´‡ªµ¤Á°¸¥Š °Š¡œ´„¡·Š®¨´Š °Šš¸É
œ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
„µ¦Á oµÂ¨³„µ¦°°„­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
„µ¦¨—¦³—´¡œ´„¡·Š®¨´ŠÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
˜´ª‡ª‡»¤š¸É¡ªŠ¤µ¨´¥Â¨³Â˜¦
¨È°‡¡ªŠ¤µ¨´¥
„µ¦ž¦´¡ªŠ¤µ¨´¥
»—‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«
­£µ¡°µ„µ«
Μ °Š­£µ¡°µ„µ«
¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«ÁŽÈœÁŽ°¦r
°»–®£¼¤·š¸É¦¼o­¹„
„µ¦‡ª‡»¤¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«
—oª¥¦³‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
‡»–£µ¡°µ„µ«
&OHDQ=RQH*
&OHDQ=RQH,QWHULRU3DFNDJH*
,QWHULRU$LU4XDOLW\6\VWHP*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœÁŽÈœÁŽ°¦r
‡»–£µ¡°µ„µ«*
˜´ª„¦°Š®o°ŠÃ—¥­µ¦
„µ¦„¦³‹µ¥°µ„µ«
„µ¦Áž¨¸É¥œ„µ¦„¦³‹µ¥°µ„µ«
„µ¦Ážd—„µ¦žd—¨³„µ¦ž¦´š·«šµŠ °Š
n°Š‹nµ¥°µ„µ«
˜µ¦µŠ˜´ªÁ¨º°„„µ¦„¦³‹µ¥°µ„µ«
˜´ª‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ»—š¶
‡ªµ¤¦o°œš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦Á¦·É¤
š¶ŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜· °Š»—š¶‡ªµ¤¦o°œš¸É
œ´ÉŠ—oµœ®œoµ*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ»—š¶
‡ªµ¤¦o°œš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®¨´Š*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ»—¦³µ¥
°µ„µ«š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ»—š¶
‡ªµ¤¦o°œ¡ªŠ¤µ¨´¥*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦Á¦·É¤
š¶ŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜· °Š»—š¶‡ªµ¤¦o°œ
¡ªŠ¤µ¨´¥*
„µ¦Ážd—čoŠµœ¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«
°´˜Ãœ¤´˜·
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦
®¤»œÁª¸¥œ°µ„µ«
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
Áª¨µ­¶®¦´„µ¦®¤»œÁª¸¥œ°µ„µ«
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ»—Ũn jµ
¦³—´­¼Š­»—
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ»—š¶
‡ªµ¤¦o°œ„¦³‹„®œoµ*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦Á¦·É¤
š¶ŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜· °Š»—š¶‡ªµ¤¦o°œ
„¦³‹„®œoµ*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ»—š¶
‡ªµ¤¦o°œ„¦³‹„®¨´ŠÂ¨³„¦³‹„¤°Š oµŠ
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦
š¶ŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜· °Šš¸Éš¶‡ªµ¤¦o°œ
„¦³‹„¤°Š oµŠÂ¨³„¦³‹„—oµœ®¨´Š
„µ¦ž¦´¦³—´ °Š¡´—¨¤­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
„µ¦ž¦´¦³—´ °Š¡´—¨¤­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®¨´Š*
„µ¦ž¦´°»–®£¼¤· °Šš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
„µ¦ž¦´°»–®£¼¤· °Šš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®¨´Š*
„µ¦ž¦´°»–®£¼¤·Ä®oÁšnµ„´œ
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ¦³
ž¦´°µ„µ«
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ¦³
‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦Á¦·É¤
š¶ŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜· °Š¦³‡ª‡»¤
­£µ¡°µ„µ«­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
­£µ¡°µ„µ« –³‹°—*
„µ¦ž¦´­£µ¡°µ„µ«„n°œ¨nªŠ®œoµ*
Á¦·É¤˜oœÂ¨³žd—„µ¦ž¦´­£µ¡°µ„µ«¨nªŠ®œoµ*
„µ¦˜´ÊŠÁŠºÉ°œÅ „µ¦˜´ÊŠ‡nµÁª¨µ*
„µ¦Á¡·É¤Â¨³„µ¦Â„oÅ „µ¦˜´ÊŠ‡nµÁª¨µ
­¶®¦´ÁŠºÉ°œÅ *
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
Áª¨µ­¶®¦´ÁŠºÉ°œÅ *
„µ¦¨„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁª¨µ­¶®¦´„µ¦ž¦´
­£µ¡¨nªŠ®œoµ*
¦³¦´„¬µ­£µ¡°µ„µ«Ä®o°¥¼nĜ¦³—´š¸É
­µ¥Á¤ºÉ°‹°—¦™*
„µ¦Á¦·É¤š¶ŠµœÂ¨³„µ¦žd—­ª·˜r¦³
¦´„¬µ­£µ¡°µ„µ«Ä®o°¥¼nĜ¦³—´š¸É­µ¥
Á¤ºÉ°‹°—¦™*
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´¦³
‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ« –³‹°—*
»—š¶‡ªµ¤¦o°œ*
»—š¶‡ªµ¤¦o°œ –³‹°—*
»—š¶‡ªµ¤¦o°œÁ­¦·¤*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦Á¦·É¤
š¶ŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜· °ŠÁ‡¦ºÉ°Šš¶‡ªµ¤
¦o°œÁ­¦·¤*
„»Â‹¨È°‡Â¨³­´µ–Á˜º°œ
„µ¦¥ºœ¥´œ„µ¦¨È°‡
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ„µ¦Â­—Š„µ¦¨È°‡
„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨
„µ¦¨È°‡Â¨³„µ¦ž¨—¨È°‡—oª¥„»Â‹¦¸Ã¤˜
‡°œÃš¦¨
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦ž¨—¨È°‡‹µ„£µ¥Äœ
¨³š¸É‡ª‡»¤‹µ„¦³¥³Å„¨
„µ¦ž¨—¨È°‡ž¦³˜¼šoµ¥—oª¥„»Â‹¦¸Ã¤˜
‡°œÃš¦¨
¦³¥³„µ¦š¶Šµœ °Š„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨
„µ¦Áž¨¸É¥œÂ˜Á˜°¦¸ÉĜ„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨
„µ¦­´ÉŠŽºÊ°„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Á¡·É¤Á˜·¤
5HG.H\„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Â
‹¶„´—„µ¦š¶Šµœ*
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´5HG.H\*
Á ¸Ê¥ª„»Â‹Â™°—Å—o
„µ¦¨È°‡Â¨³„µ¦ž¨—¨È°‡—oª¥Á ¸Ê¥ª„»Â‹
š¸ÉŽn°œ°¥¼nĜ˜´ª„»Â‹
»—žj°Š„´œ„µ¦­˜µ¦r˜
„µ¦¦´¦°Šž¦³Á£š­¶®¦´¦³„»Â‹
¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨
„µ¦š¶ŠµœÂÅ¤nčo„»Â‹Â¨³¡ºÊœŸ·ªš¸ÉŪ
˜n°„µ¦­´¤Ÿ´­*
„µ¦¨È°‡Â¨³„µ¦ž¨—¨È°‡ÂÅ¤nčo„»Â‹*
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦Á oµ¦™ÂÅ¤nčo„»Â‹*
„µ¦ž¨—¨È°‡ž¦³˜¼šoµ¥ÂÅ¤nčo„»Â‹*
˜¶Â®œnŠ °ŠÁ­µ°µ„µ«­¶®¦´¦³„µ¦
­˜µ¦r˜Â¨³„µ¦¨È°‡
„µ¦¨È°‡Â¨³„µ¦ž¨—¨È°‡‹µ„£µ¥Äœ¦™
„µ¦ž¨—¨È°‡ž¦³˜¼šoµ¥‹µ„£µ¥Äœ¦™
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ¨È°‡
œ·¦£´¥­¶®¦´Á—È„
„µ¦¨È°‡°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ° ´¦™
„µ¦Ážd—¨³„µ¦žd—ž¦³˜¼šoµ¥ÂÅ¢¢jµ*
„µ¦˜´ÊŠÃž¦Â„¦¤„µ¦Ážd—ž¦³˜¼šoµ¥Â
š¶Šµœ—oª¥¦³Å¢¢jµ°°„¤µ„­»—*
„µ¦­´ÉŠŠµœž¦³˜¼šoµ¥Ã—¥„µ¦Á‡¨ºÉ°œÁšoµ*
„µ¦¨È°‡­nªœ˜´ª
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦¨È°‡
­nªœ˜´ª
­´µ–Á˜º°œ*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ­´µ–
Á˜º°œ*
„µ¦¨—¦³—´„µ¦š¶Šµœ °Š­´µ–Á˜º°œ*
»—¨È°‡˜µ¥˜´ª*
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š„µ¦¨È°‡˜µ¥
Áž}œ„µ¦´Éª‡¦µª*
„µ¦nª¥Á®¨º°‡œ ´
¦³nª¥Á®¨º°‡œ ´
¦Š´Š‡´Á¨¸Ê¥ª˜µ¤‡ªµ¤Á¦Èª
¦³‡ª‡»¤Á­™¸¥¦£µ¡Â°·Á¨È„š¦°œ·„­r
¦³‡ª‡»¤Á­™¸¥¦£µ¡Â
°·Á¨È„š¦°œ·„­rĜ­ž°¦r˜
„µ¦­´ÉŠŠµœ®¦º°¥„Á¨·„„µ¦š¶ŠµœÃ®¤—
­ž°¦r˜­¶®¦´¦³‡ª‡»¤„µ¦š¦Š˜´ª
°·Á¨È„š¦°œ·„­r
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´¦³
‡ª‡»¤Á­™¸¥¦£µ¡Â°·Á¨È„š¦°œ·„­r
&LW\6DIHW\൅
¢{Š„r´œ¥n°¥­¶®¦´&LW\6DIHW\
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦³¥³®nµŠ„µ¦Á˜º°œ­¶®¦´&LW\
6DIHW\
„µ¦˜¦ª‹‹´­·ÉŠ„¸— ªµŠ—oª¥&LW\6DIHW\
&LW\6DIHW\Ĝ„µ¦‹¦µ‹¦˜´—Ÿnµœ
o°‹¶„´—­¶®¦´&LW\6DIHW\Ĝ¦³
Á˜º°œ –³™°¥¦™°°„‹µ„š¸É‹°—¦™
&LW\6DIHW\„µ¦nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÁ¡ºÉ°®¨
®¨¸„¦™‡´œ°ºÉœ®¦º°­·ÉŠ„¸— ªµŠ
o°‹¶„´— °Š¦³nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ª&LW\
6DIHW\Á¤ºÉ°š¶„µ¦®¨®¨¸„­·ÉŠ„¸— ªµŠ
„µ¦Á¦„°´˜Ãœ¤´˜·Äœ„¦–¸š¸É¤¸„µ¦®´„Á¨¸Ê¥ª
Á¡ºÉ°®¨®¨¸„­·ÉŠ„¸— ªµŠÃ—¥&LW\6DIHW\
„µ¦Á¦„&LW\6DIHW\­¶®¦´¦™š¸Éª·ÉŠ­ªœ¤µ
o°‹¶„´— °Š&LW\6DIHW\
o°‡ªµ¤ °Š&LW\6DIHW\
o°¤¼¨žjµ¥‹¦µ‹¦œ™œœ*
„µ¦­´ÉŠŠµœ®¦º°¥„Á¨·„¦³ o°¤¼¨žjµ¥™œœ*
„µ¦Â­—ŠŸ¨­¶®¦´¦³ o°¤¼¨žjµ¥
™œœ*
o°¤¼¨žjµ¥‹¦µ‹¦œ™œœÂ¨³6HQVXV
1DYLJDWLRQ*
„µ¦Á˜º°œ­¶®¦´ ¸—‹¶„´—‡ªµ¤Á¦ÈªÂ¨³
„¨o°Š˜¦ª‹‹´‡ªµ¤Á¦Èª‹µ„¦³ o°¤¼¨
žjµ¥™œœ*
„µ¦­´ÉŠŠµœÂ¨³„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š
„µ¦Á˜º°œ‹µ„¦³ o°¤¼¨žjµ¥™œœ*
o°‹¶„´— °Š o°¤¼¨žjµ¥‹¦µ‹¦œ™œœ*
˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª
„µ¦Á¨º°„¨³„µ¦­´ÉŠŠµœ˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ´Éª‡¦µª °Š˜´ª‹¶„´—
‡ªµ¤Á¦Èª
°o ‹¶„´—­¶®¦´˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª
˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦ÈªÂ°´˜Ãœ¤´˜·
„µ¦­´ÉŠŠµœ®¦º°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ˜´ª‹¶„´—
‡ªµ¤Á¦ÈªÂ°´˜Ãœ¤´˜·
„µ¦Áž¨¸É¥œ‡nµ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œ­¶®¦´
˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜·
o°‹¶„´— °Š˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜·
¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
„µ¦Á¨º°„¨³„µ¦­´ÉŠŠµœ¦³‡ª‡»¤
‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ¦³‡ª‡»¤
‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
­Â˜œ—rµ¥­¶®¦´¦³‡ª‡»¤
‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦ž¦´
‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜·*
ž»i¤‡ª‡»¤ °Š¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
¡¦o°¤„µ¦ž¦´°´˜Ãœ¤´˜·*
„µ¦Â­—ŠŸ¨­¶®¦´¦³‡ª‡»¤
‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦ž¦´°´˜Ãœ¤´˜·*
„µ¦Á¨º°„¨³„µ¦­´ÉŠŠµœ¦³‡ª‡»¤
‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦ž¦´‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜*·
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ¦³‡ª‡»¤
‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦ž¦´‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜*·
­Â˜œ—rµ¥­¶®¦´¦³‡ª‡»¤
‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦ž¦´‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜*·
o°‹¶„´— °Š¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
¡¦o°¤„µ¦ž¦´‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜·*
Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠ¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
„´¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦
ž¦´‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜·*Ĝ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´¦³
‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦ž¦´
‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜·*
3LORW$VVLVW*
ž»i¤‡ª‡»¤­¶®¦´3LORW$VVLVW*
„µ¦Â­—ŠŸ¨­¶®¦´3LORW$VVLVW*
„µ¦Á¨º°„¨³„µ¦­´ÉŠŠµœ3LORW$VVLVW*
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ3LORW$VVLVW*
­Â˜œ—rµ¥­¶®¦´3LORW$VVLVW*
„µ¦žd—čoŠµœ¦³nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ª
´Éª‡¦µªÃ—¥3LORW$VVLVW*
o°‹¶„´— °Š3LORW$VVLVW*
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´3LORW$VVLVW*
„µ¦nª¥Á®¨º° –³Á oµÃ‡oŠ*
„µ¦­´ÉŠŠµœ®¦º°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ„µ¦nª¥
Á®¨º° –³Á oµÃ‡oŠ*
o°‹¶„´—­¶®¦´„µ¦nª¥Á®¨º° –³Á oµÃ‡oŠ*
¦³nª¥ –³ÂŽŠ*
„µ¦Äo¦³nª¥ –³ÂŽŠ
­´µ–Á˜º°œ‹µ„¦³nª¥Á®¨º°‡œ ´
Ĝ„¦–¸š¸É¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦œ
„µ¦Áž¨¸É¥œÁžjµ®¤µ¥—oª¥¦³nª¥Á®¨º°‡œ ´
˜´ÊŠ‡nµ‡ªµ¤Á¦Èªš¸É´œš¹„Ūo­¶®¦´¦³nª¥
Á®¨º°‡œ ´
˜´ÊŠ‡nµnªŠÁª¨µ‹œ™¹Š¦™‡´œ®œoµ
 ´ ¸ÉÁ¤ºÉ°Äo¦³¥³®nµŠ˜µ¤nªŠÁª¨µ™¹Š
¦™‡´œ°ºÉœ
„µ¦Á¦„°´˜Ãœ¤´˜·Ã—¥¤¸¦³nª¥Á®¨º°‡œ ´
¦³nª¥¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
„µ¦­´ÉŠŠµœ®¦º°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ¦³
nª¥¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
„µ¦Á¨º°„˜´ªÁ¨º°„„µ¦Ä®o‡ªµ¤nª¥Á®¨º°
­¶®¦´¦³nª¥¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
°o ‹¶„´— °Š¦³nª¥¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´¦³nª¥
¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
„µ¦Â­—ŠŸ¨­¶®¦´¦³nª¥¦´„¬µ
n°ŠšµŠÁ—·œ¦™
„µ¦nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÁ¤ºÉ°Á­¸É¥Š˜n°„µ¦œ
„µ¦­´ÉŠŠµœ®¦º°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ„µ¦nª¥
´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÄœ„¦–¸š¸ÉÁ­¸É¥Š˜n°„µ¦Á„·—„µ¦œ
„µ¦nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÁ¤ºÉ°¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°
„µ¦°°„œ°„n°ŠšµŠÁ—·œ¦™
„µ¦nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÁ¤ºÉ°¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°
„µ¦œ—oµœ®œoµ
„µ¦nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÄœ„¦–¸š¸É¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š
˜n°„µ¦œ—oµœ®¨´Š*
o°‹¶„´—­¶®¦´¢{Š„rœ´ „µ¦nª¥´Š‡´
Á¨¸Ê¥ªÄœ„¦–¸š¸É¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦œ
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´„µ¦nª¥
´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÄœ„¦–¸š¸É¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦œ
5HDU&ROOLVLRQ:DUQLQJ*
o°‹¶„´— °Š5HDU&ROOLVLRQ:DUQLQJ*
%/,6*
„µ¦­´ÉŠŠµœÂ¨³„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ%/,6
o°‹¶„´— °Š%/,6
o°‡ªµ¤ °Š%/,6
'ULYHU$OHUW&RQWURO
„µ¦­´ÉŠŠµœÂ¨³„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ
'ULYHU$OHUW&RQWURO
Á¨º°„„µ¦Âœ³œ¶Á­oœšµŠÅž¥´Š­™µœš¸É®¥»—
¡´„Äœ„¦–¸š¸É¤¸„µ¦Á˜º°œ‹µ„'ULYHU$OHUW
&RQWURO
o°‹¶„´— °Š'ULYHU$OHUW&RQWURO
¦³Á˜º°œ¦³¥³®nµŠ*
„µ¦­´ÉŠŠµœ®¦º°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ„µ¦Á˜º°œ
¦³¥³®nµŠ
o°‹¶„´— °Š„µ¦Á˜º°œ¦³¥³®nµŠ
&URVV7UDIILF$OHUW*
„µ¦­´ÉŠŠµœÂ¨³„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ
&URVV7UDIILF$OHUW*
o°‹¶„´— °Š&URVV7UDIILF$OHUW*
o°‡ªµ¤­¶®¦´&URVV7UDIILF$OHUW*
¦³nª¥‹°—*
¦³nª¥œ¶šµŠ –³‹°——oµœ®œoµ—oµœ
®¨´ŠÂ¨³˜µ¤—oµœ oµŠ*
„µ¦­´ÉŠŠµœ®¦º°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ¦³
nª¥‹°—¦™*
o°‹¶„´— °Š¦³nª¥‹°—
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´¦³nª¥
‹°—¦™
„¨o°Šnª¥‹°—¦™*
˜¶Â®œnŠ °Š„¨o°Šnª¥‹°—¨³¦·Áª–
˜¦ª‹‹´*
œªÁ­oœ¦³nª¥ –³‹°—­¶®¦´„¨o°Š
nª¥‹°—*
¦·Áª–„µ¦š¶Šµœ °ŠÁŽÈœÁŽ°¦r­¶®¦´
¦³nª¥‹°—
­´ÉŠŠµœ„¨o°Šnª¥‹°—
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´„¨o°Šnª¥‹°—
¦³nª¥œ¶šµŠ –³‹°—*
¦¼žÂ °Š„µ¦‹°—š¸É¤¸¦³nª¥œ¶šµŠ
–³‹°—*
„µ¦Äo¦³nª¥œ¶šµŠ –³‹°—*
„µ¦°°„‹µ„n°Š‹°—¦™Âœª œµœ—oª¥
¦³nª¥œ¶šµŠ –³‹°—*
o°‹¶„´— °Š¦³nª¥œ¶šµŠ –³‹°—*
°o ‡ªµ¤ °Š¦³nª¥œ¶šµŠ –³‹°—*
»—Á¦—µ¦r
„µ¦¦´¦°Šœ·—­¶®¦´°»ž„¦–rÁ¦—µ¦r
»—„¨o°Š
o°‹¶„´—­¶®¦´»—„¨o°ŠÂ¨³Á¦—µ¦r
‡¶Âœ³œ¶Äœ„µ¦—¼Â¨¦´„¬µ»—„¨o°ŠÂ¨³Á¦—µ¦r
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´»—„¨o°Š
¨³Á¦—µ¦r
„µ¦­˜µ¦r˜Â¨³„µ¦ ´ ¸É
„µ¦­˜µ¦r˜¦™
„µ¦Áž¨¸É¥œ˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹ °Š¦™Åž
š¸É˜¶Â®œnŠ2))
˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹
„µ¦Á¨º°„„µ¦‹»—¦³Á·—
¦³¨È°‡˜µ¤¦³—´Â°¨„°±°¨r*
„µ¦µ¥¡µ­¦³¨È°‡˜µ¤¦³—´Â°¨„°±°¨r*
„n°œ­˜µ¦r˜Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜rš¸É¤¸¦³¨È°‡˜µ¤
¦³—´Â°¨„°±°¨r*
„µ¦š¶Šµœ °ŠÁ¦„
Á¦„Ášoµ
„µ¦Á¡·É¤Â¦ŠÁ¦„
„µ¦Á¦„œ™œœš¸É¨ºÉœ
„µ¦Á¦„œ™œœš¸É楄¦ª—
„µ¦¶¦»Š¦´„¬µ¦³Á¦„
Á¦„‹°—
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœÁ¦„‹°—¦™
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ„µ¦Ážd—čoŠµœÁ¦„‹°—¦™°´˜Ãœ¤´˜·
„µ¦‹°—¦™œÁœ·œ
Ĝ„¦–¸š¸É¤¸‡ªµ¤Ÿ·—ž„˜· °ŠÁ¦„‹°—¦™
„µ¦Á¦„°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°‹°—°¥¼n„´š¸É
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœÁ¦„
°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°¦™‹°—°¥¼n„´š¸É
„µ¦nª¥Á®¨º°Á¤ºÉ°°°„˜´ªœÁœ·œÁ µ
¦³„µ¦Á¦„×¥°´˜Ãœ¤´˜·®¨´Š‹µ„„µ¦œ
„µ¦Á¦„¡¦o°¤„µ¦­¦oµŠ„¦³Â­Å¢¢jµ
­¶®¦´„µ¦µ¦r‹*
„¦³ž»„Á„¸¥¦r
Á„¸¥¦r°´˜Ãœ¤´˜·
„µ¦Áž¨¸É¥œÁ„¸¥¦r—oª¥¦³Á„¸¥¦r°´˜Ãœ¤´˜·
„µ¦Áž¨¸É¥œÁ„¸¥¦r—oª¥ÂžjœÁž¨¸É¥œÁ„¸¥¦rš¸É
¡ªŠ¤µ¨´¥*
ž»i¤ž¨—¨È°‡‡´œÁ„¸¥¦r
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Šž»i¤¨È°‡‡´œÁ„¸¥¦r
°´˜Ãœ¤´˜·
¢{Š„r´œ‡·„—µªœr
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´¦³Á„¸¥¦r
°´˜Ãœ¤´˜·
˜´ªÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÁ„¸¥¦r
¦³ ´Á‡¨ºÉ°œš»„¨o°*
„µ¦ ´ ¸É*
„µ¦Áž¨¸É¥œÃ®¤—„µ¦ ´ ¸É*
´Á‡¨ºÉ°œ(FR
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœÃ®¤—„µ¦
´ ¸É(FR—oª¥ž»i¤¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
¢{Š„r´œ6WDUW6WRS
„µ¦ ´ ¸É—oª¥¢{Š„r´œ6WDUW6WRS
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ¢{Š„r´œ6WDUW6WRS
ÁŠºÉ°œÅ ­¶®¦´¢{Š„r´œ6WDUW6WRS
„µ¦‡ª‡»¤¦³—´*¨³Ão„°´¡
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦‡ª‡»¤¦³—´*
„µ¦‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª˜É¶*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ„µ¦ ´ ¸É
—oª¥‡ªµ¤Á¦Èª˜É¶*ץčož»i¤¢{Š„r´œ
¦³‡ª‡»¤ –³ ´¨ŠšµŠ¨µ—´œ*
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ¦³
‡ª‡»¤„µ¦ ´ –³¨ŠÁœ·œ*—oª¥ž»i¤
¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
„µ¦ ´ ¸Éž¦³®¥´—œÊ¶¤´œ
„µ¦Á˜¦¸¥¤„µ¦­¶®¦´„µ¦Á—·œšµŠÅ„¨
„µ¦ ´ ¸ÉĜ§—¼®œµª
„µ¦ ´¨»¥œÊ¶
„µ¦Ážd—¨³„µ¦žd— µžd—š¸ÉÁ˜·¤œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
„µ¦Á˜·¤œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
„µ¦š¶Šµœ„´œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
ÁœŽ·œ
˜´ª„¦°Š°œ»£µ‡­¶®¦´Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜rÁœŽ·œ
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r—¸ÁŽ¨
™´Šš¸ÉªnµŠÁž¨nµÂ¨³Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r—¸ÁŽ¨
˜´ª„¦°Š°œ»£µ‡­¶®¦´Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r—¸ÁŽ¨
„µ¦‡ª‡»¤„µ¦ž¨n°¥¤¨¡·¬—oª¥$G%OXHŸ
„µ¦š¶Šµœ„´$G%OXHŸ
„µ¦˜¦ª‹­°Â¨³„µ¦Á˜·¤$G%OXHŸ
­´¨´„¬–r¨³ o°‡ªµ¤­¶®¦´$G%OXHŸ
­£µ¡‡ªµ¤¦o°œ­¼ŠÁ„·œÄœÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜r¨³
¦³ ´Á‡¨ºÉ°œ
„µ¦Ã°Áª°¦r °ŠÂ˜Á˜°¦¸É­˜µ¦r˜
„µ¦Äo„µ¦¡nªŠ­˜µ¦r˜„´Â˜Á˜°¦¸É°¸„»—®œ¹ÉŠ
‡µœ¨µ„¡nªŠ*
o°¤¼¨‹¶Á¡µ³­¶®¦´‡µœ¨µ„¡nªŠ*
˜´ª¥¹—­¶®¦´¨µ„¦™¡nªŠš¸É­µ¤µ¦™¥º—¦nœÅ—o*
„µ¦ ´ ¸É –³¤¸¦™¡nªŠ
Á­¸¥Š­ºÉ°Â¨³°·œÁ˜°¦rÁœÈ˜
¦³nª¥‡ª‡»¤Á­™¸¥¦£µ¡ °Š¦™¡nªŠ*
„µ¦˜¦ª‹­°Å¢ °Š¦™¡nªŠ
¦ȇªµŠ‹´„¦¥µœÂ¥¹—œ‡µœ¨µ„¡nªŠ*
„µ¦¡nªŠ¨µ„
„µ¦˜·—˜´ÊŠÂ¨³„µ¦™°—®¼¨µ„
„µ¦„¼o¦™
+RPH/LQNŸ*
„µ¦˜´ÊŠÃž¦Â„¦¤+RPH/LQNŸ*
„µ¦Äo+RPH/LQNŸ*
„µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š­¶®¦´+RPH/LQNŸ*
Á Ȥš·«*
„µ¦­´ÉŠŠµœÂ¨³„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š
Á Ȥš·«*
„µ¦ž¦´Áš¸¥Á Ȥš·«*
Á­¸¥Š­ºÉ°Â¨³°·œÁš°¦rÁœÈ˜
„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁ‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥Š
ž¦³­„µ¦–rĜ„µ¦¦´¢{Š*
°¡
„µ¦—µªœr°¡
„µ¦°´¡Á—˜Â°¡
„µ¦¨Â°¡
ª·š¥»
Á¦·É¤„µ¦š¶Šµœ °Šª·š¥»
„µ¦Áž¨¸É¥œnªŠ‡ªµ¤™¸ªÉ ·š¥»Â¨³­™µœ¸ª·š¥»
„µ¦‡oœ®µ­™µœ¸ª·š¥»
´œš¹„n°Šª·š¥»¨ŠÄœÂ°¡¦µ¥„µ¦ª·š¥»Ãž¦—
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´ª·š¥»
ª·š¥»5'6
ª·š¥»Â—·‹·˜°¨*
ÁºÉ°¤Ã¥Š¦³®ªnµŠ)0„´ª·š¥»—·‹·š´¨*
Á‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ­ºÉ°
„µ¦Á¨nœ­ºÉ° o°¤¼¨
„µ¦‡ª‡»¤Â¨³„µ¦Áž¨¸É¥œ­ºÉ° o°¤¼¨
„µ¦‡oœ®µ­ºÉ° o°¤¼¨
*UDFHQRWHŸ
Á‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœŽ¸—¸*
ª·—¸Ã°
„µ¦Á¨nœª·—¸Ã°
„µ¦Á¨nœ'LY;Ÿ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´ª·—¸Ã°
­ºÉ° o°¤¼¨Ÿnµœ%OXHWRRWKŸ
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°»ž„¦–rŸnµœ%OXHWRRWKŸ
­ºÉ° o°¤¼¨Ÿnµœn°ŠÁ­¸¥86%
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°»ž„¦–rŸnµœn°ŠÁ­¸¥86%
o°¤¼¨‹¶Á¡µ³šµŠÁš‡œ·‡­¶®¦´°»ž„¦–r86%
¦¼žÂ­ºÉ°Á oµ„´œÅ—o
$SSOHŸ&DU3OD\Ÿ*
„µ¦Äo$SSOHŸ&DU3OD\Ÿ*
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´$SSOHŸ&DU3OD\Ÿ*
Á‡¨È—¨´­¶®¦´„µ¦Äo$SSOHŸ&DU3OD\Ÿ*
$QGURLG$XWR*
„µ¦Äo$QGURLG$XWR*
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´$QGURLG$XWR*
Á‡¨È—¨´­¶®¦´„µ¦Äo$QGURLG$XWR*
Ú¦«´¡šr
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°Ãš¦«´¡šrÁ oµ„´¦™Ÿnµœ
%OXHWRRWKÁž}œ‡¦´ÊŠÂ¦„
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°Ãš¦«´¡šrÁ oµ„´¦™Ÿnµœ
%OXHWRRWK×¥°´˜Ãœ¤´˜·
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°Ãš¦«´¡šrÁ oµ„´¦™Ÿnµœ
%OXHWRRWKĜÂ¤œœª¨
„µ¦ž¨—„µ¦ÁºÉ°¤˜n° °ŠÃš¦«´¡šrš¸ÉÁºÉ°¤
˜n°Ÿnµœ¨¼š¼›
Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠÃš¦«´¡šrš¸ÉÁºÉ°¤˜n°Ÿnµœ
%OXHWRRWK
„µ¦¨°»ž„¦–rš¸ÉÁºÉ°¤˜n°„´%OXHWRRWK
„µ¦‹´—„µ¦­µ¥­œšœµ
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´ o°‡ªµ¤
„µ¦‹´—„µ¦­¤»—Ú¦«´¡šr
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´Ãš¦«´¡šr
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´°»ž„¦–r¨¼š¼›
¦™š¸É¤¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜*
ÁºÉ°¤˜n°¦™„´°·œÁš°¦rÁœÈ˜ŸnµœÃš¦«´¡šrš¸É
Ážd—čoŠµœ%OXHWRRWK¨oª
ÁºÉ°¤˜n°¦™„´°·œÁš°¦rÁœÈ˜Ÿnµœ :L)L
°ŠÃš¦«´¡šr
ÁºÉ°¤˜n°¦™Á oµ„´°·œÁš°¦rÁœÈ˜ŸnµœÃ¤Á—Ȥ
°Š¦™ Ž·¤„µ¦r—
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´Ã¤Á—Ȥ °Š¦™*
„µ¦ÂnŠž{œ„µ¦Á oµ™¹Š°·œÁš°¦rÁœÈ˜‹µ„¦™
Ÿnµœ±°˜­ž°˜:L)L
Ťn¤¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜®¦º°„µ¦ÁºÉ°¤
˜n°Å¤n—¸
¨Á‡¦º° nµ¥:L)L
Áš‡ÃœÃ¨¥¸Â¨³„µ¦¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥
°Š:L)L
o°„¶®œ—¨³ÁŠºÉ°œÅ ­¶®¦´Ÿ¼očo¨³„µ¦
nŠž{œ o°¤¼¨
„µ¦Ážd—¨³žd—čoŠµœ„µ¦ÂnŠž{œ o°¤¼¨
„µ¦ÂnŠž{œ o°¤¼¨­¶®¦´„µ¦Ä®o¦·„µ¦
¡ºÊœš¸É‹´—Á„ȝœ±µ¦r——·­„r
o°˜„¨Š„µ¦°œ»µ˜­¶®¦´„µ¦Äo¦³
Á‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥ŠÂ¨³­ºÉ° o°¤¼¨
¨o°Â¨³¥µŠ
¥µŠ¦™¥œ˜r
„µ¦°°„ œµ— °Š¥µŠ
„µ¦°°„ œµ— °Š„¦³š³¨o°
š·«šµŠ„µ¦®¤»œ °Š¨o°
˜´ªÂ­—Š„µ¦­¹„ °Š—°„¥µŠœ¥µŠ
„µ¦˜¦ª‹­°‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ
„µ¦ž¦´‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ
‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠš¸Éœ³œ¶
¦³˜¦ª‹­°‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ*
„µ¦´œš¹„‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ‡nµÄ®¤n¨ŠÄœ
¦³˜¦ª‹­°‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ*
—¼­™µœ³ °Š‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠœ‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ*
„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦Äœ„¦–¸š¸É¤¸‡¶Á˜º°œ‡ªµ¤
—´œ¨¤¥µŠ˜É¶
o°‡ªµ¤­¶®¦´„µ¦˜¦ª‹­°‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ*
„µ¦Áž¨¸É¥œ¨o°
»—Á‡¦ºÉ°Š¤º°
¤n¦Š*
ݨšr¨o°
¨o°°³Å®¨n*
„µ¦š¶Šµœ„´¨o°°³Å®¨n*
¥µŠ­¶®¦´§—¼®œµª
În¡´œ¨o°­¶®¦´¡ºÊœ®·¤³
»—Žn°¤¦°¥¦´ÉªŒ»„ÁŒ·œ
„µ¦Äo»—Žn°¤¥µŠ¦´Éª
Á˜·¤¨¤¥µŠÃ—¥ÄoÁ‡¦ºÉ°Š°´—°µ„µ«‹µ„»—
Žn°¤¥µŠ¦´Éª
„µ¦¦¦š»„­´¤£µ¦³®o°ŠÁ„ȝ­´¤£µ¦³
¨³®o°ŠÃ—¥­µ¦
£µ¥Äœ®o°ŠÃ—¥­µ¦
n°ŠÄ­n­´¤£µ¦³Äœ‡°œÃŽ¨
n°Š‹nµ¥Å¢
„µ¦Äon°ŠÁ­¸¥Å¢
„µ¦Äo¨·Êœ´„Á„ȝ °Š®œoµ¦™
š¸É´ŠÂ——
®o°ŠÁ„ȝ­´¤£µ¦³
o°Âœ³œ¶­¶®¦´„µ¦¦¦š»„­´¤£µ¦³
­´¤£µ¦³œ®¨´Š‡µÂ¨³„µ¦¦¦š»„œ¦µŠ
¦°Š¦´­´¤£µ¦³
˜³ °Â ªœ™»Š
¦¼¥¹—­´¤£µ¦³
„µ¦˜·—˜´ÊŠÂ¨³„µ¦™°—ŸŠžd—®o°ŠÁ„ȝ
­´¤£µ¦³*
„µ¦ÄoŠµœÂŸŠžd—®o°ŠÁ„ȝ­´¤£µ¦³*
„µ¦˜·—˜´ÊŠÂ¨³„µ¦™°—˜³Â„¦Šœ·¦£´¥*
„µ¦˜·—˜´ÊŠÂ¨³„µ¦™°—˜µ nµ¥œ·¦£´¥*
»—ž“¤¡¥µµ¨*
žjµ¥Á˜º°œ¦¼ž­µ¤Á®¨¸É¥¤
„µ¦¦·„µ¦Â¨³„µ¦Žn°¤¶¦»Š
ަ„¦¤„µ¦Ä®o¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªn
„µ¦­nŠŸnµœ o°¤¼¨¦³®ªnµŠ¦™„´«¼œ¥r¦·„µ¦
Ÿnµœ:L)L
«¼œ¥r„µ¦—µªœr
„µ¦‹´—„µ¦„µ¦°´¡Á—˜¦³Ÿnµœ«¼œ¥r
¦·„µ¦—µªœr
­™µœ³ °Š¦™¥œ˜r
„µ¦‹°ŠÁª¨µÁ oµ¦´¦·„µ¦Â¨³„µ¦Žn°¤
„µ¦­nŠ o°¤¼¨ °Š¦™Åž¥´Š«¼œ¥r¦·„µ¦
¥„¦™ ¹Êœ
„µ¦¦·„µ¦¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«
+HDGXSGLVSOD\Á¤ºÉ°Áž¨¸É¥œ„¦³‹„®œoµ*
„µ¦Ážd—¨³„µ¦žd— µ„¦³Ãž¦Š®œoµ
£µ¡¦ª¤ °Š®o°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
œÊ¶¤´œÁ‡¦ºÉ°Š
„µ¦˜¦ª‹­°Â¨³„µ¦Á˜·¤œÊ¶¤´œÁ‡¦ºÉ°Š
„µ¦Á˜·¤œÊ¶®¨n°Á¥Èœ
˜Á˜°¦¸É
˜Á˜°¦¸É­¶¦°Š
­´¨´„¬–rœÂ˜Á˜°¦¸É
„µ¦¦¸ÅŽÁ‡·¨Â˜Á˜°¦¸É
¢dª­r¨³»—Å¢¢jµ­nªœ„¨µŠ
„µ¦Áž¨¸É¥œ¢dª­r
¢dª­rĜ®o°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
¢dª­rĘo¨·Êœ´„Á„ȝ °Š
¢dª­rĜ®o°ŠÁ„ȝ­´¤£µ¦³
„µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢
„µ¦™°— µ‡¦°¡¨µ­˜·„­¶®¦´„µ¦
Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢
ž¨— µ‡¦°¦¼žªŠ¦¸ °ŠÅ¢®œoµ°°„
˜¶Â®œnŠ °ŠÅ¢£µ¥œ°„¦™
„µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢˜É¶
„µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢­¼Š
„µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢ °ŠÅ¢Á˜º°œ—oµœ®œoµ
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠ
„µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢Á¨¸Ê¥ª—oµœ®œoµ
o°¤¼¨‹¶Á¡µ³ °Š®¨°—Å¢
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—­nªœž¦³„°£µ¥Äœ
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—+HDGXSGLVSOD\*
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—Áµ³œ´ÉŠŸoµÂ¨³ÂŸŠ®¨´Š‡µ
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—Ÿnœ¥µŠ¦°Š¡ºÊœÂ¨³
Ÿnœž¼¡ºÊœ
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—Áµ³®œ´Š*
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—¡ªŠ¤µ¨´¥®œ´Š
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—·Êœ­nªœ¡¨µ­˜·„
讳¨³Å¤o£µ¥Äœ¦™
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—£µ¥œ°„¦™
„µ¦ ´—­¸Â¨³„µ¦Á‡¨º°ÁŠµ
„µ¦¨oµŠ—oª¥¤º°
Á‡¦ºÉ°Š¨oµŠ¦™°´˜Ãœ¤´˜·
„µ¦¨oµŠ—oª¥œÊ¶‡ªµ¤—´œ­¼Š
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—ĝž{—œÊ¶ œ
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—­nªœž¦³„°¡¨µ­˜·„
¥µŠÂ¨³·Êœ˜„˜nŠ£µ¥œ°„
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ— °„¦³š³¨o°
„µ¦žj°Š„´œ­œ·¤
Šµœ­¸ °Š¦™¥œ˜r
„µ¦Žn°¤ÂŽ¤Šµœ­¸š¸ÉÁ­¸¥®µ¥Á¨È„œo°¥
¦®´­­¸
„µ¦Áž¨¸É¥œÄž{—œÊ¶ œ„¦³‹„®¨´Š
„µ¦Áž¨¸É¥œÄž{—œÊ¶ œ„¦³‹„®œoµ
˜´ÊŠ‡nµÄž{—œÊ¶ œÅªoš¸É˜¶Â®œnŠ¦·„µ¦
š¸ÉÁ˜·¤œÊ¶¨oµŠ„¦³‹„
—´œ¸
¦µ¥¨³Á°¸¥—šµŠÁš‡œ·‡
ºÉ°Â
œµ—
œÊ¶®œ´„
‡ªµ¤­µ¤µ¦™ °Š„µ¦¨µ„¡nªŠÂ¨³„µ¦¦´
œÊ¶®œ´„ °Š®´ªÁ„¸É¥ª­¶®¦´¨µ„
¦µ¥¨³Á°¸¥—šµŠÁš‡œ·‡ °ŠÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
œÊ¶¤´œÁ‡¦ºÉ°Šy o°¤¼¨‹¶Á¡µ³
­£µ¡„µ¦ ´ ¸Éš¸É­nŠŸ¨Á­¸¥˜n°œÊ¶¤´œÁ‡¦ºÉ°Š
œÊ¶®¨n°Á¥Èœy o°¤¼¨‹¶Á¡µ³
œÊ¶¤´œÁ„¸¥¦ry o°¤¼¨‹¶Á¡µ³
œÊ¶¤´œÁ¦„y o°¤¼¨‹¶Á¡µ³
™´ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Šž¦·¤µ˜¦
‡ªµ¤‹» °Š™´Š$G%OXHŸ
¦³ž¦´°µ„µ«y o°¤¼¨‹¶Á¡µ³
‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÂ¨³„µ¦
ž¨n°¥&2
¦Š—´œ¥µŠ¦™¥œ˜rš¸É°œ»µ˜Åªo
—´œ¸
o ° ¤¼ ¨ ­¶®¦´  Á‹o µ °Š¦™
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
o°¤¼¨Á‹oµ °Š¦™
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ¦¼žÂ
Ÿ¨·˜£´–”r®¨µ¥¦¼žÂš´ÊŠÄœÂ—·‹·š´¨Â¨³Â
¡·¤¡r‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™‹³¤¸°¥¼nœ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ °Š¦™Äœ¦¼žÂ °ŠÂ°¡­¶®¦´
°»ž„¦–r¡„¡µÂ¨³œÅŽ˜r„µ¦­œ´­œ»œ °Š
9ROYR&DUVĜ¨·Êœ´„Á„ȝ °Š®œoµ¦™‹³¤¸4XLFN
*XLGH¨³Á°„­µ¦ o°¤¼¨Á­¦·¤­¶®¦´‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™Ž¹ÉŠ¤¸ o°¤¼¨‹¶Á¡µ³Â¨³ o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´
¢dª­r¦ª¤™¹Š o°¤¼¨°ºÉœÇ°¸„¤µ„¤µ¥šnµœ­µ¤µ¦™
­´ÉŠŽºÊ°‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â¡·¤¡rŗo
Ĝ˜¨µ—š¸ÉŤn¤¸‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ °Š¦™
œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÄ®o¨µ„¤»¤
¤°Š¦³—´œ­»—¨Š¤µÂ¨oªÂ˜³š¸É
2ZQHU VPDQXDOš¸Éœ¸É‹³¤¸˜´ªÁ¨º°„
­¶®¦´„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇ—oª¥
£µ¡Ã—¥Äo¦¼ž£µ¡£µ¥œ°„¨³
£µ¥Äœ °Š¦™ o°¤¼¨œ¸ÊÁž}œ o°¤¼¨š¸É­µ¤µ¦™‡oœ®µÅ—o¨³
¥´ŠÂnŠ°°„Áž}œ®¤ª—˜nµŠÇ°¸„—oª¥
°¡­¶®¦´°»ž„¦–r¡„¡µ
‡oœ®µ9ROYR0DQXDOĜ$SS
6WRUH®¦º°*RRJOH3OD\¨oª—µªœr
°¡¨ŠÄœ­¤µ¦ršÃ¢œ®¦º°ÂšÈ
Á¨È˜ °Ššnµœ‹µ„œ´ÊœÄ®oÁ¨º°„¦™Äœ
°¡‹³¤¸ª·—¸Ã°­°œ„µ¦ÄoŠµœÂ¨³
˜´ªÁ¨º°„­¶®¦´„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇ—oª¥£µ¡Ã—¥Äo
¦¼ž£µ¡£µ¥œ°„¨³£µ¥Äœ °Š¦™šnµœ­µ¤µ¦™‡oœ®µ
ÁœºÊ°®µÅ—o¨³­nªœ˜nµŠÇŗo¦´„µ¦°°„¤µÁ¡ºÉ°Ä®očo
Šµœ¦³œ¶šµŠÅ—o°¥nµŠŠnµ¥—µ¥
°Š¦™œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ‡¼n¤º°Â¡·¤¡rŒ´­¤¼¦–r‹³‹´—¤µÄ®o¡¦o°¤„´¦™
Ŏ˜r„µ¦­œ´­œ»œ °Š9ROYR&DUV
Şš¸ÉKWWSVZZZYROYRFDUVFRP
LQWOVXSSRUW¨³Á¨º°„ž¦³Áš« °Š
šnµœšnµœ­µ¤µ¦™‡oœ®µ‡¼n¤º°
­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™š´ÊŠÄœ¦¼žÂ
°°œÅ¨œr¨³Äœ¦¼žÂ3')ŗoš¸Éœ¸É
œÅŽ˜r„µ¦­œ´­œ»œ °Š9ROYR&DUV‹³¤¸ª·—¸Ã°­°œ
„µ¦ÄoŠµœ¦ª¤™¹Š o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Â¨³‡ªµ¤nª¥Á®¨º°
˜nµŠÇš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´„µ¦Áž}œÁ‹oµ °Š¦™ °Ššnµœ®œoµœ¸Ê
­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—oĜÁ„º°š»„˜¨µ—
o°¤¼¨Â¡·¤¡r
Ĝ¨·Êœ´„Á„ȝ °Š®œoµ¦™‹³¤¸Á°„­µ¦
o°¤¼¨Á­¦·¤­¶®¦´‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™Ž¹ÉŠ¤¸ o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´¢dª­r
¨³ o°¤¼¨‹¶Á¡µ³¦ª¤™¹Š„µ¦­¦»ž
o°¤¼¨š¸É­¶‡´Â¨³¤¸ž¦³Ã¥œr˜nµŠÇ
œ°„‹µ„œ¸Ê¥´Š¤¸4XLFN*XLGHĜ¦¼žÂ °Š­·ÉŠ¡·¤¡r°¸„
—oª¥Ž¹ÉŠ‹³nª¥šnµœÄœ„µ¦Á¦·É¤˜oœÄoŠµœ¢{Š„r´œ„µ¦
š¶Šµœ£µ¥Äœ¦™š¸Éčon°¥š¸É­»—
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
£µ¥Äœ¦™¥´Š°µ‹¤¸ o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Á¡·É¤Á˜·¤Äœ¦¼ž
 °Š­·ÉŠ¡·¤¡r°¸„—oª¥Ã—¥ ¹Êœ°¥¼n„´¦³—´ °Š°»ž„¦–r
š¸ÉÁ¨º°„čo˜¨µ—¨³°ºÉœÇ
®¤µ¥Á®˜»
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ°µ‹
®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ o°¤¼¨µŠ°¥nµŠ °ŠÁ‹oµ °Š¦™‹³Å¤n
Áž}œÅž˜µ¤„‘®¤µ¥Â¨³ o°„¶®œ—šo°Š™·Éœ®¦º°Â®nŠ
µ˜·°¥nµ­¨´Äo£µ¬µš¸ÉÁ oµÄ‹Å—o¥µ„ÁœºÉ°Š‹µ„šnµœ
°µ‹Å¤n­µ¤µ¦™®µª·›¸„µ¦„¨´Åž¥´ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ®œoµ
‹°Å—o
šnµœ­µ¤µ¦™­´ÉŠŽºÊ°‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Œ´¡·¤¡r¨³
Á°„­µ¦ o°¤¼¨Á­¦·¤š¸ÉÁ„¸É¥ª o°ŠÅ—oÞ¦—˜·—˜n°˜´ªÂšœ
‹¶®œnµ¥ª°¨ÃªnÁ¡ºÉ°­´ÉŠŽºÊ°
­¶‡´
‡œ ´¤¸®œoµš¸É¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦ ´ ¸É°¥nµŠž¨°—£´¥
¦ª¤š´ÊŠ˜o°Šž’·´˜·˜µ¤„‘®¤µ¥Â¨³ o°´Š‡´˜nµŠÇ
°¥¼nÁ­¤°­·ÉŠš¸É­¶‡´°¸„°¥nµŠ®œ¹ÉŠ„ȇº°¦™¥œ˜r‹³
˜o°ŠÅ—o¦´„µ¦—¼Â¨Â¨³¶¦»Š¦´„¬µ˜µ¤‡¶Âœ³œ¶ °Š
ª°¨Ãªnš¸É¦³»ÅªoĜ o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™°¥¼nÁ­¤°
™oµ o°¤¼¨œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ„´ o°¤¼¨Äœ
Á°„­µ¦Â¡·¤¡r˜„˜nµŠ„´œÄ®ož’·´˜·˜µ¤Á°„­µ¦
¡·¤¡rÁ­¤°
­¶®¦´˜¨µ—­nªœÄ®n
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ°»ž„¦–r¡„¡µ
œ
಴
Ŏ˜r„µ¦­œ´­œ»œ °Š9ROYR&DUV œ
಴
„µ¦°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™ œ
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Áª°¦r´ÉœÂ—·‹·š´¨¤¸°¥¼nœ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ °Š¦™
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â—·‹·š´¨­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o‹µ„
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—¨³ÄœµŠ„¦–¸‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š
¦™ÂÁœºÊ°®µ„È­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o‹µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ
­»——oª¥Ánœ„´œ
®¤µ¥Á®˜»
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â—·‹·˜°¨‹³Å¤n­µ¤µ¦™Äo
ŠµœÅ—oĜ –³š¸É„¶¨´Š ´ ¸É°¥¼n
``
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
__
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™ÂÁœºÊ°®µ
­¶®¦´Â°¡µŠÂ°¡Äœ¦™Ášnµœ´Êœ˜´ª°¥nµŠÁnœ­¶®¦´
°¡ °Š¦·¬´š£µ¥œ°„š¸É—µªœr¤µÂ¨oª‹³Å¤n
­µ¤µ¦™Á oµ™¹Šš‡ªµ¤ÁŒ¡µ³ °ŠÂ°¡Å—o
಴
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—¡¦o°¤—oª¥ž»i¤­¶®¦´‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š
¦™
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—¡¦o°¤ž»i¤­¶®¦´‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
˜µ¤ÁœºÊ°®µ
Ĝ„µ¦Ážd—‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Ä®o¨µ„¤»¤¤°Š¦³—´
œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ¨Š¤µÂ¨oªÂ˜³š¸É
2ZQHU VPDQXDO
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™˜µ¤ÁœºÊ°®µÁž}œšµŠ¨´—Åž¥´Š
š‡ªµ¤Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™š¸°É ›·µ¥¢{Š„r´œš¸É
š¶Šµœ°¥¼nš¸É­—Š°¥¼nœ®œoµ‹°Á¤ºÉ°¤¸‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™˜µ¤ÁœºÊ°®µš¸É­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o„È‹³Â­—Š ¹Êœ
šµŠ—oµœ ªµ °Š2ZQHU VPDQXDOĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ
­»—
°o ¤¼¨Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o×¥˜¦Š
ŸnµœÃ±¤Á¡‹‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™®¦º°Á¤œ¼—oµœœ °Š
ñ¤Á¡‹
„µ¦Â˜³œ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™˜µ¤ÁœºÊ°®µ‹³Áž}œ„µ¦
Ážd—š‡ªµ¤Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´
ÁœºÊ°®µš¸É­—Š°¥¼nœ®œoµ‹°ÁnœÂ˜³š¸É1DYLJDWLRQ
0DQXDOš‡ªµ¤š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´„µ¦œ¶šµŠ‹³Ážd— ¹Êœ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
Ş¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ¤»¤¤°Š °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
಴
„µ¦—µªœr°¡ œ
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
Ş¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
šnµœ­µ¤µ¦™Á oµÄoŠµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
—·‹·š´¨Å—o‹µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—Äœ‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ£µ¥Äœ¦™šnµœ­µ¤µ¦™‡oœ®µÁœºÊ°®µ
ŗo¨³­nªœ˜nµŠÇŗo¦´„µ¦°°„¤µÁ¡ºÉ°Ä®očo
Šµœ¦³œ¶šµŠÅ—o°¥nµŠŠnµ¥—µ¥
‹µ„ñ¤Á¡‹ °Š‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â¨³‹µ„Á¤œ¼—oµœ
œ
„µ¦Ážd—Á¤œ¼—´Š„¨nµªÄœÁ¤œ¼—oµœœ
– „— Ĝ¦µ¥„µ¦—oµœœÄœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š
¦™
! Á¤œ¼š¸É¤¸˜´ªÁ¨º°„˜nµŠÇ­¶®¦´„µ¦‡oœ®µ o°¤¼¨™¼„
Ážd—°°„
ñ¤Á¡‹
˜³š¸É­´¨´„¬–rÁ¡ºÉ°„¨´Åž¥´Š®œoµ
Á¦·É¤˜oœÄœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
&DWHJRULHV
š‡ªµ¤Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
ŗo¦´„µ¦‹´—Ä®o°¥¼nĜ®¤ª—®¨´„¨³
®¤ª—¥n°¥˜nµŠÇš‡ªµ¤Á—¸¥ª„´œ
°µ‹°¥¼nĜ®¤ª—š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š®¨µ¥
®¤ª—Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™‡oœ®µÅ—oŠnµ¥
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o‹µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ
­»—
– Ĝ„µ¦Ážd—‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Ä®o¨µ„¤»¤¤°Š
¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ¨Š¤µÂ¨oª
˜³š¸É2ZQHU VPDQXDO
‹³¤¸˜´ªÁ¨º°„˜nµŠÇ­¶®¦´„µ¦‡oœ®µ o°¤¼¨Äœ‡¼n¤º°
­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™°°ž´ÉœÁ­¦·¤˜nµŠÇ­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o
˜³š¸É®¤ª—®¨´„
! ¦µ¥„µ¦ °Š®¤ª—¥n°¥
‹³Â­—Š ¹Êœ
¨³š‡ªµ¤
˜³š¸Éš‡ªµ¤Á¡ºÉ°Ážd—š‡ªµ¤œ´ÊœÇ
Ĝ„µ¦¥o°œ„¨´Ä®o„—¨¼„«¦¥o°œ„¨´
®´ª o°­¶‡´
„—­´¨´„¬–rÁ¡ºÉ°Á oµÅž¥´Š®œoµš¸É¤¸
¨·Š‡r­¶®¦´„µ¦Á¨º°„š‡ªµ¤š¸É°µ‹
Áž}œž¦³Ã¥œrÁ¡ºÉ°Á¦¸¥œ¦¼oÁ„¸É¥ª„´
¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœš¸ÄÉ on°¥ °Š¦™
œ°„‹µ„œ¸Ê¥´Š­µ¤µ¦™Á oµÄoŠµœ
š‡ªµ¤˜nµŠÇŗo×¥ŸnµœšµŠ®¤ª—Å—o°¸„—oª¥Â˜nÁ¦µ
ŗoœ¶š‡ªµ¤¤µÁ„ȝŪoš¸Éœ¸ÉÁ¡ºÉ°Äo­µ¤µ¦™Á oµÄoŠµœÅ—o
°¥nµŠ¦ª—Á¦ÈªÂ˜³š¸Éš‡ªµ¤Á¡ºÉ°°nµœš‡ªµ¤œ´ÊœÇš´ÊŠ
š‡ªµ¤
¹Êœ
„—ž»i¤&DWHJRULHV
! ®¤ª—®¨´„‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ¦µ¥„µ¦
``
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
__
±°˜­ž°˜­¶®¦´£µ¥œ°„¦™Â¨³£µ¥Äœ¦™
£µ¡¦ª¤£µ¥œ°„¨³£µ¥Äœ °Š¦™
­nªœš¸É˜„˜nµŠ„´œ‹³™¼„„¶®œ—Ūo
—oª¥±°˜­ž°˜Ž¹ÉŠ‹³œ¶Åž­¼n
š‡ªµ¤š¸ÉÁ„¸É¥ª„´­nªœœ´ÊœÇ °Š¦™
¦µ¥„µ¦Ãž¦—
o°¤¼¨
„—­´¨´„¬–rœ¸ÊÁ¡ºÉ°Á oµÅž¥´Š
š‡ªµ¤š¸É´œš¹„ŪoĜ¦µ¥„µ¦Ãž¦—
˜³š¸Éš‡ªµ¤Á¡ºÉ°°nµœš‡ªµ¤
œ´ÊœÇš´ÊŠš‡ªµ¤
„µ¦´œš¹„š‡ªµ¤Áž}œ¦µ¥„µ¦Ãž¦—®¦º°„µ¦¨
š‡ªµ¤°°„‹µ„¦µ¥„µ¦Ãž¦—
´œš¹„š‡ªµ¤Áž}œ¦µ¥„µ¦Ãž¦—×¥„µ¦„— š¸É—oµœ
œ ªµÁ¤ºÉ°Ážd—š‡ªµ¤°¥¼nÁ¤ºÉ°´œš¹„š‡ªµ¤Áž}œ¦µ¥
„µ¦Ãž¦—¨oªÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥¦¼ž—µª‹³¤¸­¸Á˜·¤°¥¼n£µ¥Äœ
„—([WHULRU £µ¥œ°„¦™ ®¦º°,QWHULRU £µ¥Äœ
¦™
! ¦¼ž£µ¡£µ¥œ°„¦™®¦º°£µ¥Äœ¦™‹³Â­—Š ¹Êœ
¡¦o°¤—oª¥±°˜­ž°˜š¸É˜¶Â®œnŠ˜nµŠÇ±°˜­ž°˜
‹³œ¶Åž¥´Šš‡ªµ¤˜nµŠÇÁ„¸É¥ª„´·Êœ­ªnœš¸É
Á„¸É¥ª o°Š °Š¦™ž{—œ·Êª˜µ¤Âœªœ°œÁ®œº°®œoµ
‹°Á¡ºÉ°Á¦¸¥„—¼¦¼ž£µ¡˜nµŠÇ
˜³š¸É±°˜­ž°˜
! ºÉ° °Šš‡ªµ¤Á„¸É¥ª„´¦·Áª–œ´ÊœÇ‹³Â­—Š
¹Êœ
˜³š¸ÉºÉ°Á¡ºÉ°Ážd—š‡ªµ¤
Ĝ„µ¦¥o°œ„¨´Ä®o„—¨¼„«¦¥o°œ„¨´
Ĝ„µ¦¨š‡ªµ¤°°„‹µ„¦µ¥„µ¦Ãž¦—Ä®o„—
Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥¦¼ž—µªÄœš‡ªµ¤Äœž{‹‹»´œ°¸„‡¦´ÊŠ
ª·—¸Ã°
„—­´¨´„¬–rœ¸ÊÁ¡ºÉ°Á¦¸¥„—¼ª·—¸Ã°‡¶
œ³œ¶Ã—¥¥n°­¶®¦´¢{Š„r´œ˜nµŠÇ
Ĝ¦™¥œ˜r
˜³š¸É­´¨´„¬–rÁ¡ºÉ°¦´ o°¤¼¨Á„¸É¥ª
„´Áª°¦r´Éœ °Š‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š
¦™š¸É°¥¼nĜ¦™¦ª¤™¹Š o°¤¼¨š¸ÉÁž}œž¦³
Ã¥œr°ºÉœÇ
„µ¦Äo¢{Š„r´œ„µ¦‡oœ®µÄœÁ¤œ¼—oµœœ
˜³š¸É ĜÁ¤œ¼¦³—´œ­»— °Š‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™Âžjœ¡·¤¡r‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ­nªœ—oµœ¨nµŠ
°Š®œoµ‹°
¡·¤¡r‡¶‡oœ®µÁnœÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
! š‡ªµ¤Â¨³®¤ª—š¸Éœ³œ¶‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ –³
š¸Éžj°œ˜´ª°´„¬¦
˜³š¸Éš‡ªµ¤®¦º°®¤ª—Á¡ºÉ°Á oµÅžš¸Éš‡ªµ¤®¦º°
®¤ª—œ´ÊœÇ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™ œ
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ°»ž„¦–r¡„¡µ
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™¥´Š¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ¦¼žÂ °Š
°¡­¶®¦´°»ž„¦–r¡„¡µ°¸„—oª¥Ã—¥¤¸°¥¼n
š´ÊŠÄœ$SS6WRUH¨³*RRJOH3OD\°¡Å—o¦´„µ¦
ž¦´­¶®¦´Ãš¦«´¡šr­¤µ¦ršÃ¢œÂ¨³ÂšÈÁ¨È˜
šnµœ­µ¤µ¦™—µªœr‡¼n¤º°
­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ¦¼žÂÂ°¡
­¶®¦´°»ž„¦–r¡„¡µÅ—o‹µ„
$SS6WRUH®¦º°*RRJOH3OD\¦®´­
45š¸ÉÄ®oŪoĜš¸Éœ¸Ê‹³œ¶šnµœÅž¥´Š
°¡Ã—¥˜¦Š®¦º°šnµœ­µ¤µ¦™‡oœ®µ9ROYRPDQXDO
‡¼n¤º° °Šª°¨Ãªn Ĝ$SS6WRUH®¦º°*RRJOH3OD\„Åȗo
Ánœ„´œ
°¡‹³¤¸ª·—¸Ã°¡¦o°¤—oª¥¦¼ž£µ¡£µ¥œ°„¦™Â¨³£µ¥Äœ
¦™Ã—¥·Êœ­nªœ˜nµŠÇ‹³Å—o¦´„µ¦ÁœoœÅªo—oª¥±°˜­ž°˜
Ž¹ÉŠœ¶Åž¥´Šš‡ªµ¤š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´œ¦·Áª–œ´ÊœÇšnµœ
­µ¤µ¦™‡oœ®µÁœºÊ°®µÅ—o¨³­nªœ˜nµŠÇŗo¦´„µ¦°°„
¤µÁ¡ºÉ°Ä®očoŠµœ¦³œ¶šµŠÅ—o°¥nµŠŠnµ¥—µ¥
°¡­¶®¦´°»ž„¦–r¡„¡µ‹³¤¸°¥¼šn ´ÊŠÄœ$SS6WRUH¨³
*RRJOH3OD\
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™ œ
­¶®¦´°»ž„¦–r¡„¡µµŠ¦»nœ
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
Ŏ˜r„µ¦­œ´­œ»œ °Š9ROYR&DUV
o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´¦™ °Ššnµœ‹³¤¸°¥¼nĜ
ÁªÈÅŽ˜r °Š9ROYR&DUV¨³ÁªÈÅŽ˜r„µ¦­œ´­œ»œ
„µ¦­œ´­œ»œœ°·œÁš°¦rÁœÈ˜
Şš¸ÉKWWSVZZZYROYRFDUVFRPLQWOVXSSRUWÁ¡ºÉ°
Á¥¸É¥¤¤®œoµœ¸ÊŎ˜r„µ¦­œ´­œ»œ¤¸Ä®o¦·„µ¦ÄœÁ„º°š»„
˜¨µ—
×¥‹³¤¸„µ¦­œ´­œ»œ­¶®¦´¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ˜nµŠÇ
Ánœ¦·„µ¦Â¨³¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœŸnµœÁªÈ9ROYR2Q
&DOO*¦³œ¶šµŠ*¨³Â°¡˜nµŠÇª·—¸Ã°Â¨³‡¶
œ³œ¶Âš¸¨³ ´Êœ˜°œ‹³°›·µ¥ ´Êœ˜°œ„µ¦š¶Šµœ
˜nµŠÇÁnœª·›¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°¦™Á oµ„´°·œÁš°¦rÁœÈ˜Ã—¥Ÿnµœ
šµŠÃš¦«´¡šr¤º°™º°Áž}œ˜oœ
°o ¤¼¨š¸É­µ¤µ¦™—µªœrŗo
Ÿœš¸É
­¶®¦´¦™¥œ˜rš¸É˜·—˜´ÊŠ6HQVXV1DYLJDWLRQ‹³¤¸
°»ž„¦–r°¶œª¥‡ªµ¤­³—ª„Äœ„µ¦—µªœrŸœš¸É
‹µ„®œoµ„µ¦­œ´­œ»œ
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ¦¼žÂ3')
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™‹³¤¸Ä®o—µªœrĜ¦¼žÂ3')
Þ¦—Á¨º°„¦»nœ¦™Â¨³¦»nœžeÁ¡ºÉ°—µªœr‡¼n¤º°˜µ¤˜o°Š
„µ¦
„µ¦˜·—˜n°
Ŏ˜r„µ¦­œ´­œ»œ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥—„µ¦˜·—˜n°„´ iµ¥
­œ´­œ»œÂ¨³˜´ªÂšœ‹¶®œnµ¥ °Šª°¨Ãªnš¸ÉĄ¨oš¸É­»—
¨È°„°·œÁ oµ­¼nÁªÈÅŽ˜r9ROYR&DUV
­¦oµŠ9ROYR,'­nªœ˜´ª °ŠšnµœÂ¨oª¨È°„°·œÁ oµ­¼n
ZZZYROYRFDUVFRPÁ¤ºÉ°šnµœ¨È°„°·œÂ¨oªšnµœ‹³
­µ¤µ¦™¦´£µ¡¦ª¤Á„¸É¥ª„´„µ¦¦·„µ¦ o°˜„¨ŠÂ¨³
„µ¦¦´ž¦³„´œÅ—o¨³ o°¤¼¨°ºÉœÇ°¸„¤µ„¤µ¥š¸Éœ¸É¥´Š¤¸
o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´°»ž„¦–rÁ­¦·¤Â¨³Ž°¢˜rª¦r˜nµŠÇš¸ÅÉ —o¦´
„µ¦ž¦´­¶®¦´¦»nœ¦™ °Ššnµœ°¸„—oª¥
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ 9ROYR,' œ
„µ¦°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
Þ¦—°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™„n°œš¸Éšnµœ‹³ ´
¦™ °ŠšnµœÄœ‡¦´ÊŠÂ¦„Á¡ºÉ°nª¥Ä®ošnµœÁ oµÄ‹„´¦™
Ä®¤n °Ššnµœ
„µ¦°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™‹³nª¥Ä®ošnµœ¤¸‡ªµ¤‡»oœ
Á‡¥„´¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœÄ®¤nǚ¦µ™¹Š‡¶Âœ³œ¶Á„¸É¥ª
„´ª·›¸„µ¦Äo¦™Äœ­™µœ„µ¦–r˜nµŠÇ¨³­µ¤µ¦™Á¦¸¥œ¦¼o
ª·›¸„µ¦Äo‡»–¨´„¬–³¡·Á«¬š´ÊŠ®¤— °Š¦™Å—o„¦»–µÄ®o
‡ªµ¤­œÄ‹Áž}œ¡·Á«¬Á„¸É¥ª„´‡¶Âœ³œ¶—oµœ‡ªµ¤
ž¨°—£´¥š¸É°¥¼nĜ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Á¨n¤œ¸Ê
‹»—¤»nŠ®¤µ¥ °Š‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Œ´œ¸Ê„ÈÁ¡ºÉ°
°›·µ¥¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ°°ž´ÉœÂ¨³°»ž„¦–rÁ­¦·¤
š´ÊŠ®¤—š¸ÉÁž}œÅžÅ—oš¸É¦ª¤°¥¼nĜ¦™ª°¨ÃªnץŤnŗo¤¸‹»—
¤»nŠ®¤µ¥Äœ„µ¦nŠ¸Ê®¦º°¦´ž¦³„´œªnµ‡»–­¤´˜·¢{Š„r´œ
„µ¦š¶ŠµœÂ¨³°°ž´Éœ¡·Á«¬Á®¨nµœ¸šÊ ´ÊŠ®¤—‹³¤¸°¥¼nĜ
¦™š»„‡´œ‡¶«´¡šrµŠ‡¶°µ‹Å¤n˜¦Š„´‡¶«´¡šrš¸ÉčoĜ
Á°„­µ¦„µ¦ µ¥„µ¦˜¨µ—¨³Ã‰¬–µ
Á¦µš¶„µ¦¡´•œµ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š°¥¼n˜¨°—Áª¨µÁ¡ºÉ°
ž¦´ž¦»ŠŸ¨·˜£´–”r °ŠÁ¦µÄ®o—¸ ¹Êœ„µ¦—´—ž¨Š˜nµŠÇ
°µ‹š¶Ä®o o°¤¼¨‡¶°›·µ¥Â¨³£µ¡ž¦³„°˜nµŠÇĜ
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â˜„˜nµŠÅž‹µ„°»ž„¦–r‹¦·Š
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
£µ¥Äœ¦™¦·¬´š °­Šªœ­·š›·ÄÍ œ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ—¥Å¤n
˜o°ŠÂ‹oŠÄ®oš¦µ¨nªŠ®œoµ
®oµ¤œ¶‡¼n¤º°Œ´œ¸Ê°°„‹µ„¦™ÁœºÉ°Š‹µ„™oµÁ„·—ž{®µ
¹Êœ°µ‹š¶Ä®oŤn¤¸ o°¤¼¨š¸É‹¶Áž}œÁ„¸É¥ª„´˜¶Â®œnŠÂ¨³ª·›¸
„µ¦‡oœ®µ‡ªµ¤nª¥Á®¨º°°¥nµŠ¤º°°µ¸¡Å—o
©9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ
°»ž„¦–r°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
œ°„Á®œº°‹µ„°»ž„¦–r¤µ˜¦“µœÂ¨oª‡¼n¤º°Á‹oµ °Š¦™Á¨n¤
œ¸Ê¥´ŠÅ—o°›·µ¥Á„¸É¥ª„´°»ž„¦–r°°ž´Éœ¡·Á«¬ °»ž„¦–rš¸É
˜·—˜´ÊŠ¤µ‹µ„把µœ ¨³°»ž„¦–rÁ­¦·¤ °»ž„¦–rÁ­¦·¤š¸É
˜·—˜´ÊŠÁ¡·É¤ µŠ°¥nµŠ°¸„—oª¥
Á¤ºÉ°Å—o¦´„µ¦˜¸¡·¤¡rÁŸ¥Â¡¦n°°ž´Éœ°»ž„¦–rÁ­¦·¤
š´ÊŠ®¤—‹³¤¸Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥—°„‹´œ*„¶„´°¥¼n
°»ž„¦–rš¸É°›·µ¥Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Å¤nŗo¤¸°¥¼nĜ
¦™š»„‡´œ¦™µŠ‡´œ‹³¤¸°»ž„¦–rš¸É˜„˜nµŠ°°„Ş×¥
¹Êœ°¥¼n„´„µ¦ž¦´Ä®o­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ °ŠÂ˜n
¨³˜¨µ—®¦º°„‘®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥ o°´Š‡´ °Ššo°Š™·Éœ
®¦º°ž¦³Áš«
o°‡ªµ¤‹¶Á¡µ³
‡¶Á˜º°œ­¶®¦´„µ¦µ—Á‹È­nªœ»‡‡¨
‡¶Á˜º°œ
°o ‡ªµ¤v‡¶Á˜º°œw‹³ž¦µ„’ ¹ÊœÁ¤ºÉ°Á­¸É¥Š˜n°„µ¦
µ—Á‹È
­¶‡´
°o ‡ªµ¤­¶‡´‹³ž¦µ„’ ¹ÊœÁ¤ºÉ°Á­¸É¥Š˜n°„µ¦
¶¦»—Á­¸¥®µ¥
®¤µ¥Á®˜»
°o ‡ªµ¤v®¤µ¥Á®˜»w‹³Ä®o o°Âœ³œ¶®¦º°Á‡¨È—š¸É
Áž}œž¦³Ã¥œr˜n°Ÿ¼očoÁnœ°»ž„¦–r¨³¢{Š„r´Éœ˜nµŠÇ
Ÿnœžjµ¥
¦™¤¸ÂŸnœžjµ¥œ·—˜nµŠÇ„´œŽ¹ÉŠÅ—o¦´„µ¦°°„¤µÄ®o
Ä®o o°¤¼¨­¶‡´Äœ¦¼žÂš¸É´—Á‹œÂŸnœžjµ¥Äœ¦™¤¸
¦³—´‡ªµ¤­¶‡´ °Š‡¶Á˜º°œ o°¤¼¨š¸É¨—¨Š—´Šœ¸Ê
­´¨´„¬–r,62­¸—¶œ¡ºÊœš¸É­´¨´„¬–r­¸Á®¨º°Š
o°‡ªµ¤£µ¡­¸ µªœ¡ºÊœš¸É o°‡ªµ¤­¸—¶ÄoÁ¡ºÉ°Â­—Š
ªnµ°µ‹Á„·—°´œ˜¦µ¥®µ„Ťnž’·´˜·˜µ¤š¸Éŗo¦´Â‹oŠÁ˜º°œ
°µ‹­nŠŸ¨Ä®oÁ„·—„µ¦µ—Á‹È°¥nµŠ¦»œÂ¦Š®¦º°°µ‹™¹ŠÂ„n
¸ª·˜
Þ¦—˜·—˜n°˜´ªÂšœ‹¶®œnµ¥ °Šª°¨ÃªnĜ„¦–¸š¸ÉŤn
œnċÁ„¸É¥ª„´¤µ˜¦“µœ®¦º°°»ž„¦–r¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
__
‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥˜n°š¦´¡¥r­·œ
­´¨´„¬–r,62­¸ µªÂ¨³ o°‡ªµ¤£µ¡­¸ µªœ¡ºÊœš¸É
o°‡ªµ¤­¸—¶
®¤µ¥Á®˜»
¦¼ž¨°„š¸É­—ŠÅªoĜ‡¼n¤º°Á‹oµ °Š¦™°µ‹Â˜„˜nµŠ‹µ„
¦¼ž¨°„š¸É˜·—°¥¼nœ¦™¥œ˜r¦¼ž¨°„Á®¨nµœ¸Ê‹³ÄoÁ¡ºÉ°
­—Š¨´„¬–³Â¨³˜¶Â®œnŠœ¦™¥œ˜r×¥‡¦nµªÇ
Ášnµœ´Êœ o°¤¼¨š¸Éčo­¶®¦´¦™¥œ˜r °Ššnµœ‹³¤¸°¥¼nĜ
¦¼ž¨°„š¸É˜·—Ūoœ¦™¥œ˜r °Ššnµœ
­´¨´„¬–r,62­¸ µªÂ¨³ o°‡ªµ¤£µ¡­¸ µªœ¡ºÊœš¸É
‡¶Á˜º°œÂ¨³¡ºÊœš¸É o°‡ªµ¤­¸—¶®¦º°­¸œÊ¶ÁŠ·œÄoÁ¡ºÉ°Â­—Š
ªnµ°µ‹Á„·—°´œ˜¦µ¥®µ„Ťnž’·´˜·˜µ¤š¸Éŗo¦´Â‹oŠÁ˜º°œ
°µ‹­nŠŸ¨Ä®oš¦´¡¥r­·œÁ­¸¥®µ¥
o°¤¼¨
£µ¡ž¦³„°Â¨³‡¨·žª·—¸Ã°
µŠ‡¦´ÊŠ£µ¡ž¦³„°Â¨³‡¨·žª·—¸Ã°š¸ÉčoĜ‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™‹³Áž}œ£µ¡‡¦nµªÇÁšnµœ´ÊœÂ¨³¤¸Ä®oÁ¡ºÉ°Â­—Š
£µ¡¦ª¤®¦º°˜´ª°¥nµŠ °Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœµŠ°¥nµŠ
Ášnµœ´ÊœŽ¹ÉŠ£µ¡ž¦³„°Â¨³‡¨·žª·—¸Ã°°µ‹Â˜„˜nµŠ‹µ„
¨´„¬–³š¸Éž¦µ„’Äœ¦™Ã—¥ ¹Êœ°¥¼„n ´¦³—´°»ž„¦–rš¸É˜·—
˜´ÊŠÄœ¦™Â¨³˜¨µ—
಴
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ°»ž„¦–r¡„¡µ
œ
಴
Ŏ˜r„µ¦­œ´­œ»œ °Š9ROYR&DUV œ
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Œ´¡·¤¡r‹³Äo„¦³—µ¬‹µ„
žiµÅ¤oš¸Éŗo¦´„µ¦‡ª‡»¤
­´¨´„¬–r)RUHVW6WHZDUGVKLS&RXQFLO )6& ŸÁž}œ
„µ¦Â­—ŠªnµÁ¥ºÉ°„¦³—µ¬š¸ÉčoĜ„µ¦Ÿ¨·˜‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™Œ´¡·¤¡r¤µ‹µ„žiµÅ¤oš¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°Š‹µ„
)6&Ÿ®¦º°Â®¨nŠš¦´¡¥µ„¦‡ª‡»¤Â®¨nŠ°ºÉœ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ 'ULYH(‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ„´„µ¦ ´ Â¸É 
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r­³°µ— œ
¦™ ª°¨ ên °Ššn µ œ
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
9ROYR,'
®¤µ¥Á®˜»
9ROYR,'Áž}œ,'­nªœ˜´ªš¸Éš¶Ä®o­µ¤µ¦™Á oµÄoŠµœ
¦·„µ¦˜nµŠÇ‹¶œªœ¤µ„Å—oץčoºÉ°Ÿ¼očo¨³¦®´­
ŸnµœÁ¡¸¥Š»—Á—¸¥ª
™oµ¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œºÉ°Ÿ¼očo¦®´­Ÿnµœ­¶®¦´„µ¦¦·„µ¦
ė¦·„µ¦®œ¹ÉŠ Ánœ9ROYR2Q&DOO „È‹³Áž}œ„µ¦
Áž¨¸É¥œºÉ°Ÿ¼očo¨³¦®´­Ÿnµœ­¶®¦´¦·„µ¦°ºÉœÇ—oª¥
®¤µ¥Á®˜»
¦·„µ¦š¸É¤¸Ä®o°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž˜µ¤Áª¨µÂ¨³
¹Êœ°¥¼n„´¦³—´ °Š°»ž„¦–r¨³˜¨µ—
˜´ª°¥nµŠ °Š¦·„µ¦
಴
°¡9ROYR2Q&DOO*˜¦ª‹­°¦™—oª¥Ãš¦«´¡šr
°Ššnµœ˜´ª°¥nµŠÁnœšnµœ­µ¤µ¦™˜¦ª‹­°¦³—´
œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÂ­—Šž{€¤œÊ¶¤´œš¸°É ¥¼nĄ¨oš¸É­»—¨³
¨È°‡¦™‹µ„¦³¥³Å„¨Å—o
಴
6HQGWR&DUy­nŠš¸É°¥¼n‹µ„¦·„µ¦ÂŸœš¸É œÁªÈÅž
¥´Š¦™Ã—¥˜¦Š
಴
%RRN6HUYLFHDQG5HSDLU ‹°ŠÁª¨µÁ oµ¦´¦·„µ¦
¨³„µ¦Žn°¤ ¨Šš³Á¸¥œ«¼œ¥r¦·„µ¦˜´ªÂšœ
‹¶®œnµ¥š¸ÉYROYRFDUVFRP¨³‹°ŠÁª¨µÁ oµ¦´
¦·„µ¦Ã—¥˜¦Š‹µ„¦™Å—o
9ROYR,'­µ¤µ¦™­¦oµŠÅ—o‹µ„¦™YROYRFDUVFRP®¦º°
‹µ„°¡9ROYR2Q&DOO
Á¤ºÉ°¨Šš³Á¸¥œ9ROYR,'Ĝ¦™¦·„µ¦®¨µ¥¦·„µ¦‹³
¡¦o°¤ÄoŠµœšnµœ­µ¤µ¦™Äo9ROYR,'®¨µ¥»—Äœ¦™
‡´œÁ—¸¥ª„´œÅ—o¨³­µ¤µ¦™Äo9ROYR,'Á—¸¥ª„´œÁºÉ°¤
˜n°„´¦™®¨µ¥‡´œÅ—oÁnœÁ—¸¥ª„´œ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦­¦oµŠÂ¨³„µ¦¨Šš³Á¸¥œ9ROYR,' œ
಴
„µ¦‹°ŠÁª¨µÁ oµ¦´¦·„µ¦Â¨³„µ¦Žn°¤ œ
„µ¦­¦oµŠÂ¨³„µ¦¨Šš³Á¸¥œ9ROYR,'
„µ¦­¦oµŠ9ROYR,'­µ¤µ¦™š¶Å—o®¨µ¥ª·›¸—oª¥„´œ
™oµ9ROYR,'™¼„­¦oµŠ ¹Êœš¸ÉYROYRFDUVFRP®¦º°Ã—¥
čo°¡9ROYR2Q&DOOšnµœ‹³˜o°Š¨Šš³Á¸¥œ
9ROYR,'œ´ÊœÁ oµ„´¦™Á¡ºÉ°Ážd—čoŠµœ¦·„µ¦˜nµŠÇ
°Š9ROYR,'
­¦oµŠ9ROYR,'—oª¥Â°¡9ROYR,'
—µªœr°¡9ROYR,'‹µ„'RZQORDG&HQWUH
Ĝ¤»¤¤°ŠÂ°¡ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Á¦·É¤„µ¦š¶Šµœ °ŠÂ°¡Â¨³¨Šš³Á¸¥œš¸É°¥¼n°¸Á¤¨
­nªœ˜´ª
ž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶š¸É‹³™¼„­nŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Åž¥´Šš¸É
°¥¼n°¸Á¤¨š¸É¦³»Åªo
! Ĝ˜°œœ¸Ê9ROYR,'ŗo™¼„­¦oµŠ ¹ÊœÂ¨³¨Š
š³Á¸¥œÁ oµ„´¦™Ã—¥°´˜Ãœ¤´˜·šnµœ­µ¤µ¦™Äo
¦·„µ¦9ROYR,'ŗo¨oª
™oµšnµœ¤¸9ROYR2Q&DOO*
­¶®¦´µŠ˜¨µ—Ášnµœ´Êœ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
­¦oµŠ9ROYR,'œÁªÈÅŽ˜r9ROYR&DUV
Şš¸ÉZZZYROYRFDUVFRP¨oª¨È°„°·œÃ—¥ÄoÅ°
‡°œš¸É—oµœœ ªµÁ¨º°„ ­¦oµŠ9ROYR,'
žj°œš¸É°¥¼°n ¸Á¤¨­nªœ˜´ª
ž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶š¸É‹³™¼„­nŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Åž¥´Šš¸É
°¥¼°n ¸Á¤¨š¸¦É ³»Åªo
! 9ROYR,'ŗo™¼„­¦oµŠ ¹ÊœÂ¨oª°nµœ—oµœ¨nµŠœ¸ÊÁ¡ºÉ°
Á¦¸¥œ¦¼ªo ·›¸„µ¦¨Šš³Á¸¥œ,'Á oµ„´¦™
­¦oµŠ9ROYR,'—oª¥Â°¡9ROYR2Q&DOO
—µªœrÁª°¦r´Éœ¨nµ­»— °ŠÂ°¡9ROYR2Q&DOO
¨ŠÄœÃš¦«´¡šr
Á¨º°„­¦oµŠ9ROYR,'
®œoµÁªÈ­¶®¦´„µ¦­¦oµŠ9ROYR,'‹³Ážd— ¹Êœ„¦°„
o°¤¼¨¨ŠÄœn°Š o°¤¼¨š¸É¦o°Š °
š¶Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥š¸Én°ŠÁ¡ºÉ°¥°¤¦´ o°„¶®œ—¨³
ÁŠºÉ°œÅ
°o ‡ªµ¤°¸Á¤¨‹³™¼„­nŠÅž¥´Šš¸É°¥¼nš¸ÉšnµœÄ®oŪo‡¨·„š¸É
¨·Š„rĜ o°‡ªµ¤°¸Á¤¨rÁ¡ºÉ°­´ÉŠŠµœ9ROYR,'
! Ĝ –³œ¸Ê 9ROYR,'¡¦o°¤ÄoŠµœÂ¨oª
„µ¦¨Šš³Á¸¥œ9ROYR,' °ŠšnµœÁ oµ„´¦™
™oµšnµœ­¦oµŠ9ROYR,' °ŠšnµœÃ—¥ÄoÁªÈ®¦º°Â°¡
9ROYR2Q&DOOšnµœ­µ¤µ¦™¨Šš³Á¸¥œ,'œ´ÊœÁ oµ„´¦™
°ŠšnµœÅ—o—´Š˜n°Åžœ¸Ê
™oµ¥´ŠÅ¤nŗo—µªœrĮo—µªœr°¡9ROYR,'
‹µ„'RZQORDG&HQWUHĜ¤»¤¤°ŠÂ°¡ °Š‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
®¤µ¥Á®˜»
ž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶š¸É­nŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Åž¥´Šš¸É°¥¼n°¸
Á¤¨š¸ÉÁºÉ°¤Ã¥Š„´9ROYR,' °Ššnµœ
! Ĝ˜°œœ¸Ê9ROYR,' °ŠšnµœÅ—o¨Šš³Á¸¥œÁ oµ
„´¦™Â¨oªšnµœ­µ¤µ¦™Äo¦·„µ¦9ROYR,'ŗo
¨oª
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ 9ROYR,' œ
಴
„µ¦—µªœr°¡ œ
಴
„µ¦‹´—„µ¦„µ¦°´¡Á—˜¦³Ÿnµœ«¼œ¥r¦·„µ¦
—µªœr œ
಴
¦™š¸É¤¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜* œ
Ĝ„µ¦—µªœr°¡‹³˜o°ŠÁºÉ°¤˜n°¦™Á oµ„´
°·œÁš°¦rÁœÈ˜
Á¦·É¤„µ¦š¶Šµœ °ŠÂ°¡Â¨³žj°œ9ROYR,'š¸É°¥¼°n ¸
Á¤¨ °Ššnµœ
„—ž»i¤Á¡ºÉ°­¦oµŠ9ROYR,' °Ššnµœ
¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ˜¨µ—š¸É„¶®œ—
¦™š¸É¤¸9ROYR2Q&DOO*
šnµœ­µ¤µ¦™—µªœrŗoÁnœ‹µ„$SSOH$SS6WRUH®¦º°*RRJOH3OD\Áž}œ˜oœ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
'ULYH(‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ„´„µ¦ ´ ¸É
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r­³°µ—
9ROYR&DU&RUSRUDWLRQŗo¡´•œµŸ¨·˜£´–”r¨³
Ψ¼´Éœš¸Éž¨°—£´¥Â¨³¤¸ž¦³­·š›·£µ¡­¼Š ¹Êœ°¥nµŠ
˜n°ÁœºÉ°ŠÁ¡ºÉ°¨—Ÿ¨Á­¸¥˜n°­·ÉŠÂª—¨o°¤
„µ¦¦´„¬µ­·ÉŠÂª—¨o°¤Áž}œ‡»–‡nµ®¨´„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ °Š
9ROYR&DUV¨³¤¸°·š›·¡¨˜n°„µ¦ž’·´˜·Šµœš»„°¥nµŠ
°Š¦·¬´šŠµœ—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤‹³¥¹—˜µ¤ªŠ‹¦°µ¥»Äo
Šµœ °Š¦™š´ÊŠªŠ‹¦Â¨³¡·‹µ¦–µ™¹ŠŸ¨„¦³šš¸É¤¸˜n°­·ÉŠ
ª—¨o°¤˜´ÊŠÂ˜n„µ¦°°„Åž‹œ™¹Š„µ¦„¶‹´—š·ÊŠÂ¨³
„µ¦œ¶„¨´¤µÄoÄ®¤n®¨´„„µ¦¡ºÊœ“µœ °Š9ROYR&DUV
„ȇº°Ÿ¨·˜£´–”rš¸É¡´•œµ ¹ÊœÄ®¤nš»„Ÿ¨·˜£´–”r‹³˜o°Š¤¸
Ÿ¨„¦³š˜n°­·ÉŠÂª—¨o°¤œo°¥„ªnµŸ¨·˜£´–”rš¸Éœ¶
Ÿ¨·˜£´–”rÄ®¤nœ´Êœ¤µÄošœ
Šµœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤ °Šª°¨Ãªnŗo­nŠŸ¨Ä®o
Á„·—„µ¦¡´•œµ¦³­nŠ„¶¨´Šš¸É¤ž¸ ¦³­·š›·£µ¡¤µ„ ¹Êœ
¨³„n°Ä®oÁ„·—¤¨¡·¬œo°¥¨Š'ULYH(œ°„‹µ„œ¸Ê­·ÉŠ
ª—¨o°¤­nªœ»‡‡¨„Ȥ¸‡ªµ¤­¶‡´„´ª°¨Ãªn—oª¥Ánœ
„´œ˜´ª°¥nµŠÁnœ°µ„µ«£µ¥Äœ­¶®¦´ª°¨Ãªn¨oª®¤µ¥
™¹Š°µ„µ«š¸É­³°µ—„ªnµ°µ„µ«£µ¥œ°„Ž¹ÉŠ˜o°Š °
°‡»–¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«
¦™ª°¨Ãªn °ŠšnµœÁž}œÅž˜µ¤¤µ˜¦“µœ—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤
­µ„¨š¸ÉÁ o¤Šª—®œnª¥„µ¦Ÿ¨·˜š»„®œnª¥ °Šª°¨Ãªn‹³
˜o°ŠÅ—o¦´Ä¦´¦°Š,62Ž¹ÉŠÁž}œ„µ¦­œ´­œ»œ
œªšµŠ °Š¦³Äœ—oµœž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤ °Š„µ¦
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
ž’·´˜·„µ¦Ž¹ÉŠ­nŠŸ¨Ä®o¤¸„µ¦¡´•œµÄœ—oµœ„µ¦¨—Ÿ¨„¦³
š˜n°­·ÉŠÂª—¨o°¤°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š„µ¦Å—o¦´Ä¦´¦°Š,62
¥´Š®¤µ¥™¹Š„µ¦Áž}œÅž˜µ¤„‘®¤µ¥Â¨³ o°„¶®œ——oµœ
­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸É¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo°¸„—oª¥ª°¨Ãªn¥´Š„¶®œ—Ä®o‡¼n
‡oµ °Š¦·¬´š‹³˜o°Š—¶Áœ·œ„µ¦˜µ¤ o°„¶®œ—Á®¨nµœ¸Ê°¸„
—oª¥
„µ¦­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
ÁœºÉ°Š‹µ„Ÿ¨„¦³š­nªœÄ®n °Š¦™š¸É¤¸˜n°­·ÉŠÂª—¨o°¤
Á„·— ¹Êœ‹µ„„µ¦ÄoŠµœ¦™Šµœ—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤ °Š9ROYR
&DUV‹¹Š¤»nŠÁœoœÅžš¸É„µ¦¨—‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°
Á¡¨·Š„µ¦¨—„µ¦ž¨n°¥‡µ¦r°œÅ—°°„ÅŽ—r¨³„µ¦
ž¨n°¥¤¨¡·¬šµŠ°µ„µ«°ºÉœÇ¦™ª°¨Ãªn¤¸‡ªµ¤Å—oÁž¦¸¥
‡¼n nŠ ´œÄœ—oµœ„µ¦­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœÂ˜n¨³
¦³—´´Êœ °Š˜œÃ—¥š´ÉªÅž„µ¦­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
š¸É˜É¶¨Š‹³­nŠŸ¨Ä®o„µ¦ž¨n°¥Â„p­Á¦º°œ„¦³‹„„¨nµª‡º°
„p­‡µ¦r°œÅ—°°„ÅŽ—r¨—¨Š—oª¥
„µ¦­nŠÁ­¦·¤­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸—É ¸ ¹Êœ
¦™š¸Éž¦³®¥´—¡¨´ŠŠµœ‹³nª¥¨—Ÿ¨„¦³š—oµœ­·ÉŠ
ª—¨o°¤¨ŠÂ¨³¥´Š¤¸­nªœnª¥¨—‡nµÄo‹nµ¥ °ŠÁ‹oµ °Š¦™
¨Š—oª¥Ánœ„´œÄœ“µœ³ °Š‡œ ´„µ¦¨—„µ¦­·ÊœÁž¨º°Š
œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠŽ¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š„µ¦ž¦³®¥´—ÁŠ·œÂ¨³„µ¦­nŠ
Á­¦·¤­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸É—¸ ¹Êœ­µ¤µ¦™š¶Å—o°¥nµŠŠnµ¥—µ¥
—oµœ¨nµŠœ¸Ê‡º°‡¶Âœ³œ¶š¸Éšnµœ­µ¤µ¦™œ¶Åžž’·´˜·Å—o
­·ÊœÁž¨º°ŠÄ®oœo°¥¨ŠÂ¨³¥´Šnª¥¨—„µ¦ž¨n°¥
¤¨¡·¬°¸„—oª¥
಴
ªµŠÂŸœ­¶®¦´‡ªµ¤Á¦ÈªÁŒ¨¸É¥š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡
‡ªµ¤Á¦Èªš¸É­¼Š„ªnµž¦³¤µ–„¤¤ ž¦³¤µ–
Ť¨r˜n°´ÉªÃ¤Š ¨³˜É¶„ªnµ„¤¤
ž¦³¤µ–Ť¨r˜n°´ÉªÃ¤Š ‹³š¶Ä®o­·ÊœÁž¨º°Š
¡¨´ŠŠµœ¤µ„ ¹Êœ
œ°„‹µ„œ´Êœ°¥nµ¨º¤š¸É‹³„¶‹´—­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°´œ˜¦µ¥˜n°­·ÉŠ
ª—¨o°¤ÁnœÂ˜Á˜°¦¸É¨³œÊ¶¤´œ®¨n°¨ºÉœ—oª¥ª·›¸š¸ÉÁž}œ
¤·˜¦„´­·ÉŠÂª—¨o°¤Á­¤°Ãž¦—ž¦¹„¬µ«¼œ¥r¦·„µ¦®µ„
šnµœÅ¤n¤´ÉœÄ‹ªnµ‡ª¦‹³„¶‹´— ¥³ž¦³Á£šœ¸Ê°¥nµŠÅ¦ °
œ³œ¶Ä®očo«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨ÃªnšÅ¸É —o¦´„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ
಴
ž’·´˜·˜µ¤¦°Áª¨µ„µ¦Á oµ¦´¦·„µ¦Â¨³„µ¦Žn°¤
¶¦»Š¦™š¸Éœ³œ¶ÅªoĜ­¤»—‡¼n¤º°„µ¦Á oµ¦´¦·„µ¦
¨³„µ¦¦´ž¦³„´œ
಴
®¨¸„Á¨¸É¥Š„µ¦ž¨n°¥Ä®oÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜rÁ—·œÁµ—´
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜rÁ¤ºÉ°¦™‹°—°¥¼n„´š¸ÉÁž}œÁª¨µœµœž’·´˜·
˜µ¤„‘ o°´Š‡´ °ŠÂ˜n¨³ž¦³Áš«
಴
ªµŠÂŸœ„µ¦Á—·œšµŠ„µ¦®¥»—¦™Ã—¥Å¤n‹¶Áž}œ
n°¥‡¦´ÊŠÂ¨³„µ¦Äo‡ªµ¤Á¦Èªš¸ÉŤn­¤É¶Á­¤°‹³š¶
Ä®o‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š­¼Š ¹Êœ
¦³„¦°ŠÅ°Á­¸¥š¸¤É ¸ž¦³­·š›·£µ¡
¦™ª°¨Ãªn °ŠšnµœŸ¨·˜ ¹Êœ˜µ¤Âœª‡·—­³°µ——oµœÄœ
¨³—oµœœ°„Ž¹ÉŠÁž}œÂœª‡·—š¸É‡¦°‡¨»¤™¹Š­£µ¡
ª—¨o°¤£µ¥Äœ °Š®o°ŠÃ—¥­µ¦š¸É­³°µ—®¤—‹—¨³
¦³„¦°ŠÅ°Á­¸¥š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡­¼ŠÄœ®¨µ¥
­™µœ„µ¦–r„µ¦ž¨n°¥­µ¦¤¨¡·¬ÄœÅ°Á­¸¥‹³˜É¶„ªnµ
¤µ˜¦“µœš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š°¥nµŠ¤µ„
಴
čo„µ¦ž¦´­£µ¡¨nªŠ®œoµ*„n°œš¸É‹³­˜µ¦r˜
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜rĜ –³Á¥Èœ°»ž„¦–rœ¸Ê‹³nª¥Ä®o
ž¦³­·š›·£µ¡ °Š„µ¦­˜µ¦r˜—¸ ¹ÊœÂ¨³¨—„µ¦­¹„
®¦°Äœ­£µ¡°µ„µ«š¸É®œµªÁ¥ÈœÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜r‹³ ¹Êœ
™¹Š°»–®£¼¤·š¶Šµœž„˜·Å—oÁ¦Èª ¹ÊœŽ¹ÉŠnª¥¨—‡ªµ¤
°µ„µ«š¸É­³°µ—Äœ®o°ŠÃ—¥­µ¦
˜´ª„¦°Š°µ„µ«nª¥žj°Š„´œÅ¤nÄ®o »iœÂ¨³¨³°°ŠÁ„­¦Á oµ
Ş£µ¥Äœ®o°ŠÃ—¥­µ¦ŸnµœšµŠn°Š°µ„µ«Á oµ
¦³‡»–£µ¡°µ„µ«£µ¥Äœ¦™ ,$46 *š¶Ä®o¤´ÉœÄ‹Å—o
ªnµ°µ„µ«š¸ÉÁ oµ¤µ£µ¥Äœ¦™‹³­³°µ—„ªnµ°µ„µ«Äœ„µ¦
‹¦µ‹¦£µ¥œ°„
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
__ ¦³œ¸Ê‹³š¶‡ªµ¤­³°µ—°µ„µ«Äœ®o°ŠÃ—¥­µ¦Å¤nÄ®o¤¸
­·ÉŠžœÁžg°œÁnœ »iœ¨³°°ŠÅ±Ã—¦‡µ¦r°œÅœ˜¦´­°°„
Ŏ˜r¨³Ã°ÃŽœ¦³—´¡ºÊœ®µ„°µ„µ«£µ¥œ°„¤¸„µ¦žœ
Ážg°œn°Š°µ„µ«Á oµ‹³žd—¨³°µ„µ«£µ¥Äœ®o°Š
×¥­µ¦‹³™¼„®¤»œÁª¸¥œ„¦–¸—´Š„¨nµª°µ‹Á„·— ¹ÊœÄœ„µ¦
‹¦µ‹¦š¸É®œµÂœnœ„µ¦‹¦µ‹¦˜·— ´—¨³Äœ°»Ã¤Š‡r
Áž}œ˜oœ
,$46Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ °Š&OHDQ=RQH,QWHULRU3DFNDJH
¡ȇÁ„‹Á ˜°µ„µ«š¸É­³°µ—£µ¥Äœ¦™®¦º°&=,3 *Ž¹ÉŠ
¤¸¢{Š„r´œš¸°É œ»µ˜Ä®o¡´—¨¤Á¦·É¤š¶ŠµœÁ¤ºÉ°ž¨—¨È°‡¦™
ץčo„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨
£µ¥Äœ
ª´­—»š¸Éčo£µ¥Äœ¦™ª°¨Ãªn‹³Å—o¦´„µ¦¡·‹µ¦–µÁ¨º°„­¦¦
¤µ°¥nµŠ¦°‡°Â¨³Å—oŸnµœ„µ¦š—­°Á¡ºÉ°‡ªµ¤
­ª¥Šµ¤Â¨³‡ªµ¤­³—ª„­µ¥°¥nµŠÁ˜È¤š¸É¦µ¥¨³Á°¸¥—
µŠ°¥nµŠÁž}œŠµœš¸É—oª¥¤º°Ánœ˜³Á ȝ °Š¡ªŠ¤µ¨´¥Ž¹ÉŠ
ŗo¦´„µ¦Á¥È—oª¥¤º°£µ¥Äœ¦™Å—o¦´„µ¦˜¦ª‹­°Á¡ºÉ°
ŤnÄ®o­nŠ„¨·ÉœÅ¤n¡¹Šž¦³­Š‡r®¦º°„¨·Éœ­µ¦Á‡¤¸°°„¤µÁnœ
Á¤ºÉ°°¥¼n„¨µŠÂ——‹´—®¦º°Äœ­£µ¡°»–®£¼¤·­¼ŠÁž}œ˜oœ
«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªn¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤
„µ¦¶¦»Š¦´„¬µ¦™Áž}œž¦³‹¶‹³­¦oµŠ­£µ¡¦™ °Ššnµœš¸É
¤¸°µ¥»„µ¦ÄoŠµœœµœÂ¨³¤¸„µ¦­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°
Á¡¨·Š˜É¶—oª¥ª·›œ¸ ¸Ê¥´Š™º°ªnµšnµœ¤¸­nªœnª¥­nŠÁ­¦·¤Ä®o­·ÉŠ
ª—¨o°¤­³°µ— ¹Êœ°¸„—oª¥Á¤ºÉ°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnŗo
¦´‡ªµ¤ÅªoªµŠÄ‹Ä®oš¶„µ¦¦·„µ¦Â¨³¶¦»Š¦´„¬µ¦™ °Š
šnµœ«¼œ¥r¦·„µ¦œ´Êœ‹³Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠÄœ¦³ °Šª°¨Ãªn
ª°¨Ãªn˜´ÊŠ o°„¶®œ—š¸É´—Á‹œÄœª·›¸„µ¦°°„«¼œ¥r
¦·„µ¦Á¡ºÉ°žj°Š„´œ„µ¦®„¨³„µ¦™nµ¥Áš­¼n­·ÉŠÂª—¨o°¤
»‡¨µ„¦Äœ«¼œ¥r¦·„µ¦ °ŠÁ¦µ¤¸‡ªµ¤¦¼o¨³Á‡¦ºÉ°Š¤º°
˜nµŠÇš¸É‹¶Áž}œÁ¡ºÉ°Áž}œ®¨´„ž¦³„´œÄœ„µ¦¦´„¬µ­·ÉŠ
ª—¨o°¤Å—oÁž}œ°¥nµŠ—¸
಴
Á¦·É¤˜oœÂ¨³žd—„µ¦ž¦´­£µ¡°µ„µ«¨nªŠ®œoµ*
œ
಴
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤ œ
಴
‡»–£µ¡°µ„µ« œ
„µ¦¦¸ÅŽÁ‡·¨
ÁœºÉ°Š‹µ„ª°¨Ãªnš¶Šµœ‹µ„¤»¤¤°Š °ŠªŠ‹¦°µ¥»ÄoŠµœ
­·ÉŠš¸É­¶‡´„ȇº°¦™‹³™¼„œ¶„¨´¤µÄoÄ®¤nĜ¦¼žÂš¸É
Áž}œ¤·˜¦˜n°­·ÉŠÂª—¨o°¤­nªœž¦³„°Á„º°š´ÊŠ®¤— °Š
¦™­µ¤µ¦™œ¶„¨´¤µÄoÄ®¤nŗoÁ¦µ °Ä®o»‡‡¨š¸ÉÁž}œ
Á‹oµ °Š¦™Äœž{‹‹»´œ˜·—˜n°˜´ªÂšœ‹¶®œnµ¥Á¡ºÉ° ° o°¤¼¨
°oµŠ°·ŠÁ„¸É¥ª„´­™µœž¦³„°„µ¦¦¸ÅŽÁ‡·¨š¸Éŗo¦´„µ¦
¦´¦°Š°œ»µ˜
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÂ¨³„µ¦ž¨n°¥&2
œ
಴
„µ¦ ´ ¸Éž¦³®¥´—œÊ¶¤´œ œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
,QWHOOL6DIH¦³nª¥Á®¨º°‡œ ´Â¨³‡ªµ¤
ž¨°—£´¥
,QWHOOL6DIHÁž}œÂœª‡·—Á¡ºÉ°‡ªµ¤ž¨°—£´¥ °Š¦™
°Š9ROYR&DUV,QWHOOL6DIHž¦³„°—oª¥¦³
‹¶œªœ®œ¹ÉŠš¸É¤¸‹»—¤»nŠ®¤µ¥Á¡ºÉ°š¶Ä®o„µ¦Á—·œšµŠ
°Š¦™ž¨°—£´¥¤µ„¥·ÉŠ ¹Êœžj°Š„´œ„µ¦µ—Á‹È
¨³Á¡ºÉ°ž„žj°ŠŸ¼o×¥­µ¦Â¨³Ÿ¼očo¦™Äo™œœ¦µ¥°ºÉœ
‡¶Á˜º°œ
¢{Š„r´ÉœÁž}œÁ¡¸¥Š¦³nª¥Á­¦·¤„µ¦š¶ŠµœÁšnµœ´Êœ
Ťn­µ¤µ¦™‹´—„µ¦­™µœ„µ¦–rš´ÊŠ®¤—Äœš»„­£µ¡Å—o
‡œ ´‹³˜o°Š¤¸­˜·°¥¼n˜¨°—Áª¨µÁ¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµ
­µ¤µ¦™ ´¦™Å—o°¥nµŠž¨°—£´¥¦ª¤š´ÊŠ˜o°Šž’·´˜·
˜µ¤„‘®¤µ¥Â¨³ o°´Š‡´—oµœ„µ¦‹¦µ‹¦
¦³­œ´­œ»œ
—oª¥‹»—¤»nŠ®¤µ¥Á¡ºÉ°nª¥‡œ ´Ä®o ´¦™Å—o°¥nµŠ
ž¨°—£´¥¤µ„¥·ÉŠ ¹Êœ,QWHOOL6DIHž¦³„°—oª¥¢{Š„r´œ
˜nµŠÇ—´Š˜n°Åžœ¸Ê
¦³µŠ¦³‹³Å—o¦´„µ¦˜·—˜´ÊŠÁž}œ°»ž„¦–r¤µ˜¦“µœÄœ
$OO:KHHO'ULYH*
¦³ ´Á‡¨ºÉ°œš»„¨o°
಴
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢
಴
಴
„µ¦˜¦ª‹‹´°»Ã¤Š‡r
಴
3LORW$VVLVW
಴
&URVV7UDIILF$OHUW*
಴
%OLQG6SRW,QIRUPDWLRQ*
„µ¦žj°Š„´œ
—oª¥‹»—¤»nŠ®¤µ¥Á¡ºÉ°nª¥Ä®o‡œ ´­µ¤µ¦™®¨¸„Á¨¸É¥Š
°»´˜·Á®˜»Å—o,QWHOOL6DIHž¦³„°—oª¥¢{Š„r´œ˜nµŠÇ—´Š˜n°
Şœ¸Ê
಴
¦³nª¥‹°—*
಴
&LW\6DIHW\
಴
¦³nª¥œ¶šµŠ –³‹°—*
಴
¦³Á˜º°œ¦³¥³®nµŠ*
಴
„¨o°Šnª¥‹°—¦™*
಴
¦³nª¥¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
಴
&ROOLVLRQ$YRLG$VVLVWDQFH
಴
o°¤¼¨žjµ¥‹¦µ‹¦œ™œœ*
಴
¦³‡ª‡»¤Á­™¸¥¦£µ¡Â°·Á¨È„š¦°œ·„­r
಴
5ROO6WDELOLW\&RQWURO
಴
˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª*
಴
¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
಴
¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦ž¦´‡ªµ¤Á¦Èª
°´˜Ãœ¤´˜·*
಴
5HDU&ROOLVLRQ:DUQLQJ
಴
'ULYHU$OHUW&RQWURO
„µ¦žj°Š„´œ
—oª¥‹»—¤»nŠ®¤µ¥Á¡ºÉ°žj°Š„´œ‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦‹µ„
°»´˜·Á®˜»ÄœµŠ­™µœ„µ¦–r,QWHOOL6DIHž¦³„°—oª¥
¢{Š„r´œ˜nµŠÇ¦nª¤„´œ—´Š˜n°Åžœ¸Ê
಴
:KLSODVK3URWHFWLRQ6\VWHP
಴
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥¡¦o°¤˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
಴
™»Š¨¤œ·¦£´¥
–³š¸¦É ³°ºÉœ‹³Áž}œ°»ž„¦–r¡·Á«¬Ž¹ÉŠ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž˜µ¤˜¨µ—¦»nœže¨³¦»nœ¦™
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
®¤µ¥Á®˜»
__
Þ¦—°nµœ®´ª o°¥n°¥ °ŠÂ˜n¨³¦³Á¡ºÉ°š¶‡ªµ¤
Á oµÄ‹Á„¸É¥ª„´¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœÂ¨³Á¦¸¥œ¦¼o„µ¦
Á˜º°œš¸É­¶‡´˜nµŠÇ°¥nµŠ¨³Á°¸¥—
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢ œ
಴
‡ªµ¤ž¨°—£´¥ œ
಴
¦³nª¥Á®¨º°‡œ ´ œ
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
6HQVXV‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ÁºÉ°¤˜n°Â¨³
‡ªµ¤´œÁš·ŠÂ°°œÅ¨œr
6HQVXVš¶Ä®o­µ¤µ¦™Äo°¡˜nµŠÇ¨³š¶Ä®o¦™
°ŠšnµœÁž}œ±°˜­ž°˜:L)Lŗo
œ¸É‡º°6HQVXV
6HQVXVœ¶Á­œ°°·œÁ˜°¦rÁ¢­š¸ÉµŒ¨µ—¨³„µ¦ÁºÉ°¤
˜n°°°œÅ¨œr„´Ã¨„—·‹·š´¨Ã‡¦Š­¦oµŠ¦³œ¶šµŠš¸Éčo
ŠµœŠnµ¥š¶Ä®o­µ¤µ¦™¦´„µ¦­œ´­œ»œš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š o°¤¼¨
¨³‡ªµ¤´œÁš·ŠÁ¤ºÉ°˜o°Š„µ¦Å—oץŤn¦„ªœ‡œ ´
o°¤¼¨Á¤ºÉ°˜o°Š„µ¦˜¶Â®œnŠš¸É˜o°Š„µ¦
„µ¦Â­—ŠŸ¨š¸É˜„˜nµŠ„´œÄœ¦™‹³Ä®o o°¤¼¨ÄœnªŠÁª¨µš¸É
Á®¤µ³­¤ o°¤¼¨‹³Â­—ŠÄœ˜¶Â®œnŠš¸É˜„˜nµŠ„´œ˜µ¤
¨¶—´‡ªµ¤­¶‡´ °Š‡œ ´
6HQVXV‹³‡¦°‡¨»¤„µ¦ÄoŠµœš´ÊŠ®¤—Äœ¦™š¸É
Á„¸É¥ª o°Š„´‡ªµ¤´œÁš·Š„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°°œÅ¨œr„µ¦
œ¶šµŠ*¨³°·œÁ˜°¦rÁ¢­­¶®¦´Ÿ¼očo¦³®ªnµŠ‡œ ´„´
¦™6HQVXVš¶Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™˜·—˜n°­ºÉ°­µ¦„´¦™Â¨³
脣µ¥œ°„Å—o
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
__
œ·—š¸É˜„˜nµŠ„´œ °Š o°¤¼¨‹³Â­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨š¸É˜„˜nµŠ„´œ˜µ¤¨¶—´‡ªµ¤­¶‡´ °Š o°¤¼¨
+HDGXSGLVSOD\*
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ‹³Â­—Š o°¤¼¨š¸ÉÁ¨º°„ŪoŽ¹ÉŠ
‡œ ´‡ª¦—¶Áœ·œ„µ¦Ã—¥Á¦Èªš¸É­»—Ášnµš¸É‹³­µ¤µ¦™š¶Å—o
°o ¤¼¨¨´„¬–³œ¸ÊÁnœ‡¶Á˜º°œ„µ¦‹¦µ‹¦ o°¤¼¨
‡ªµ¤Á¦ÈªÂ¨³ o°¤¼¨¦³œ¶šµŠ*Áž}œ˜oœ o°¤¼¨žjµ¥
‹¦µ‹¦œ™œœÂ¨³­µ¥Á¦¸¥„Á oµ¥´ŠÂ­—Š ¹Êœœ‹°Â­—Š
Ÿ¨œ„¦³‹„®œoµ°¸„—oª¥„µ¦ÄoŠµœ®œoµ‹°œ¸Êš¶Å—o×¥
čožjœ„—šµŠ—oµœ ªµ °Š¡ªŠ¤µ¨´¥Â¨³Ã—¥ŸnµœšµŠ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œµ—œ·Êª*
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ®¨´„‹¶œªœ¤µ„ °Š¦™­µ¤µ¦™
‡ª‡»¤Å—o‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠŽ¹ÉŠÁž}œ®œoµ‹°Â
­´¤Ÿ´­š¸É˜°­œ°Š˜n°„µ¦Â˜³®œoµ‹°—´Šœ´Êœ‹¶œªœ °Š
ž»i¤„—¨³˜´ª‡ª‡»¤Äœ¦™‹¹Š¤¸°¥¼nÁž}œ‹¶œªœœo°¥š¸É­»—
šnµœ­µ¤µ¦™ÄoŠµœ®œoµ‹°Å—o¤ošnµœ‹³Ä­n™»Š¤º°°¥¼n
„Șµ¤
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œµ—œ·Êª
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³Â­—Š o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´
‡ªµ¤Á¦ÈªÂ¨³ o°¤¼¨°¥nµŠÁnœ­µ¥Á¦¸¥„Á oµ®¦º°Âš¦È„
Á¡¨Šš¸É„¶¨´ŠÁ¨nœ°¥¼nÁž}œ˜oœ„µ¦ÄoŠµœ‹°Â­—ŠŸ¨š¶Å—o
ץčožjœ„—­°Š»—œ¡ªŠ¤µ¨´¥
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
಴
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
¦™š¸É¤¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜* œ
಴
„µ¦ÂnŠž{œ„µ¦Á oµ™¹Š°·œÁš°¦rÁœÈ˜‹µ„¦™Ÿnµœ
±°˜­ž°˜:L)L œ
šnµœ­µ¤µ¦™‡ª‡»¤¦³˜nµŠÇÁnœ¦³‡ª‡»¤
­£µ¡°µ„µ«¦³‡ªµ¤´œÁš·ŠÂ¨³˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠ*
Áž}œ˜oœÅ—o‹µ„š¸Éœ¸É o°¤¼¨š¸É­—Šœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ­µ¤µ¦™—¶Áœ·œ„µ¦Ã—¥‡œ ´®¦º°Ÿ¼o°ºÉœš¸Éœ´ÉŠ°¥¼n
£µ¥Äœ¦™„ÈŗoÁ¤ºÉ°¤¸Ã°„µ­
¦³¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
‡œ ´­µ¤µ¦™Äo¦³¦´¦¼o‡¶­´ÉŠ
Á­¸¥ŠÅ—oץŤn‹¶Áž}œ˜o°Š¥„¤º°°°„
‹µ„¡ªŠ¤µ¨´¥¦³­µ¤µ¦™Á oµÄ‹
‡¶¡¼—š¸ÉÁž¨nŠ°°„¤µ˜µ¤›¦¦¤µ˜·
ŗočo¦³¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥ŠÄœ„µ¦­´ÉŠ
Šµœ˜nµŠÇÁnœÁ¨nœÁ¡¨ŠÃš¦®µÄ‡¦µŠ‡œÁ¡·É¤
°»–®£¼¤·®¦º°°nµœ°°„Á­¸¥Š o°‡ªµ¤Áž}œ˜oœ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ* œ
಴
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
°´¡Á—˜Ž°¢˜rª¦r
Á¡ºÉ°Ä®ošnµœÄœ“µœ³ °Š¨¼„‡oµ °Šª°¨Ãªnŗo¦´
ž¦³­„µ¦–rčoŠµœš¸É—¸š¸É­»—‹µ„¦™ °Ššnµœª°¨Ãªn
‹¹Š—¶Áœ·œ„µ¦¡´•œµ¦³£µ¥Äœ¦™Â¨³¦·„µ¦
˜nµŠÇš¸Éœ¶Á­œ°Ä®o„nšnµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š
Á¤ºÉ°šnµœœ¶¦™Á oµ¦´¦·„µ¦š¸É˜´ªÂšœ‹¶®œnµ¥ª°¨Ãªnš¸Éŗo
¦´°œ»µ˜šnµœ­µ¤µ¦™°´¡Á—˜Ž°¢˜rª¦rĜ¦™ª°¨Ãªn
°ŠšnµœÄ®oÁž}œÁª°¦r´Éœ¨nµ­»—Å—o„µ¦°´¡Á—˜Ž°¢˜rª¦r¦»nœ
¨nµ­»—‹³nª¥Ä®ošnµœÅ—o¦´ž¦³Ã¥œr‹µ„„µ¦¡´•œµ
ž¦´ž¦»Šš¸É¤¸°¥¼n¦ª¤™¹Š„µ¦¡´•œµž¦´ž¦»Š‹µ„„µ¦
°´¡Á—˜Ž°¢˜rª¦r¦»nœ„n°œ®œoµ—oª¥
­¶®¦´ o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´„µ¦°´¡Á—˜š¸ÉÁŸ¥Â¡¦n¨³
‡¶˜°­¶®¦´‡¶™µ¤š¸É¡n°¥Ãž¦—Åžš¸ÉKWWSV
ZZZYROYRFDUVFRPLQWOVXSSRUW
®¤µ¥Á®˜»
¨´„¬–³„µ¦š¶Šµœ®¨´Š‹µ„„µ¦°´¡Á—˜°µ‹Â˜„˜nµŠ
„´œ°°„Ş×¥ ¹Êœ°¥¼n„´˜¨µ—¦»nœ¦™¦»nœže¨³
°°ž´Éœ¡·Á«¬
9HKLFOH&RQQHFWLYLW\0RGXOH
಴
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
6HQVXV‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ÁºÉ°¤˜n°Â¨³‡ªµ¤
´œÁš·ŠÂ°°œÅ¨œr œ
„µ¦‹´—„µ¦„µ¦°´¡Á—˜¦³Ÿnµœ«¼œ¥r¦·„µ¦
—µªœr œ
„µ¦´œš¹„ o°¤¼¨
o°¤¼¨µŠ°¥nµŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦ÄoŠµœ¦™„µ¦š¶Šµœ
¨³Á®˜»„µ¦–rš¸ÉÁ„·— ¹Êœ‹³´œš¹„ŪoĜ¦™Ž¹ÉŠÁž}œ
­nªœ®œ¹ÉŠ °Š¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥Â¨³„µ¦¦´
ž¦³„´œ‡»–£µ¡ °Šª°¨Ãªn
¦™¥œ˜rš¸É˜·—˜´ÊŠ9&0+LJK‹³­µ¤µ¦™¦ª¦ª¤ o°¤¼¨
Á„¸É¥ª„´¢{Š„r´œ‡ªµ¤ž¨°—£´¥˜nµŠÇ °Š¦™¥œ˜rŗoÁnœ
Á—¸¥ª„´¢{Š„r´œ°ºÉœÇ °Š¦™ o°¤¼¨‹³Å—o¦´„µ¦´œš¹„Ūo
Á¡ºÉ°¡´•œµŸ¨·˜£´–”r˜·—˜µ¤‡»–£µ¡Â¨³Šµœ—oµœ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥¦ª¤™¹ŠÁ¡ºÉ°ž¦´ž¦»ŠÂ¨³˜¦ª‹˜·—˜µ¤
‡»–£µ¡ °Š¦™¥œ˜r¨³¢{Š„r´œ—oµœ‡ªµ¤ž¨°—£´¥
˜nµŠÇ °Š¦™œ°„‹µ„œ¸Ê‹»—ž¦³­Š‡r °Š„µ¦¦ª¦ª¤
o°¤¼¨¥´ŠÁ¡ºÉ°‹´—„µ¦„´„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦¦´ž¦³„´œ °Š
9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ¦ª¤Åž™¹ŠÁ¡ºÉ°ž’·´˜·˜µ¤ o°
„¶®œ—šµŠ„‘®¤µ¥š¸ÁÉ „¸É¥ª o°Š„´ o°¤¼¨„µ¦ž¨n°¥
¤¨¡·¬ °ŠÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
®¤µ¥Á®˜»
Á¤ºÉ°¦nª¤„´„µ¦¦ª¦ª¤ o°¤¼¨Â¨oªª°¨Ãªn°µ‹ÄoŸœ
o°¤¼¨ °Š¦™¥œ˜r˜´ÊŠÂ˜n œµ—Á¨È„¤µ„‹œ™¹Š0%
Á—º°œ
¦™‡´œœ¸Ê¤¸(YHQW'DWD5HFRUGHU ('5 ˜·—˜´ÊŠ°¥¼n ‹»—
ž¦³­Š‡r®¨´„‡º°Á¡ºÉ°¨Šš³Á¸¥œÂ¨³Á„ȝ´œš¹„ o°¤¼¨š¸É
Á„¸É¥ª o°Š„´°»´˜·Á®˜‹µ„„µ¦‹¦µ‹¦®¦º°­™µœ„µ¦–r
‡¨oµ¥„µ¦œÁnœÁ¤ºÉ°™»Š¨¤œ·¦£´¥¡°Š˜´ª®¦º°Á¤ºÉ°¦™
„¦³Âš„„´­·ÉŠ„¸— ªµŠœšo°Š™œœ o°¤¼¨‹³´œš¹„Ūo
Á¡ºÉ°Á¡·É¤‡ªµ¤Á oµÄ‹ªnµ¦³¦™¥œ˜rš¶Šµœ°¥nµŠÅ¦Äœ
­™µœ„µ¦–rÁnœœ¸Ê ('5ŗo¦´„µ¦°°„¤µÄ®o´œš¹„
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª„´Å—œµ¤·„¦™¥œ˜r¨³¦³‡ªµ¤
ž¨°—£´¥ÄœÁª¨µ­´ÊœÇ×¥ž„˜·ª·œµš¸®¦º°œo°¥„ªnµ
œ´Êœ
('5Ĝ¦™‡´œœ¸Êŗo¦´„µ¦°°„¤µÄ®o´œš¹„ o°¤¼¨š¸É
Á„¸É¥ª o°Š˜n°Åžœ¸ÊĜ„¦–¸š¸ÉÁ„·—°»´˜·Á®˜»‹µ„„µ¦‹¦µ‹¦
®¦º°Äœ­™µœ„µ¦–rš¸É‡¨oµ¥„µ¦œ
಴
¦³˜nµŠÇĜ¦™¥œ˜rš¶Šµœ°¥nµŠÅ¦
಴
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥—oµœ‡œ ´Â¨³—oµœŸ¼o×¥­µ¦‡µ—Ūo
˜¹ŠÅªo®¦º°Å¤n
಴
„µ¦Äo‡´œÁ¦nŠ®¦º°ÂžjœÁ¦„ °Š‡œ ´
಴
‡ªµ¤Á¦ÈªÄœ„µ¦Á—·œšµŠ °Š¦™¥œ˜r
°o ¤¼¨‹³nª¥Ä®oÁ¦µÁ oµÄ‹™¹Š­£µª³Âª—¨o°¤š¸É°»´˜·Á®˜»
šµŠ„µ¦‹¦µ‹¦„µ¦µ—Á‹È®¦º°‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥Á„·— ¹Êœ
('5‹³´œš¹„ o°¤¼¨ÁŒ¡µ³Á¤ºÉ°Á„·—„µ¦œ¦oµ¥Â¦Š('5
‹³Å¤n´œš¹„ o°¤¼¨Ä—ÇĜ­£µ¡„µ¦ ´ ¸Éž„˜·Äœ
¨´„¬–³Á—¸¥ª„´œ¦³‹³Å¤n¨Šš³Á¸¥œªnµÄ‡¦Áž}œ‡œ
´¦™®¦º°˜¶Â®œnŠšµŠ£¼¤·«µ­˜¦r °Š°»´˜·Á®˜»®¦º°
­™µœ„µ¦–rš¸ÉĄ¨oÁ‡¸¥Š„´°»´˜·Á®˜»°¥nµŠÅ¦„Șµ¤„¨»n¤
»‡‡¨°ºÉœÁnœ˜¶¦ª‹°µ‹Äo o°¤¼¨š¸É ´œš¹„Ūo¦nª¤„´
o°¤¼¨š¸É¸Ê˜´ª»‡‡¨Å—oš¸ÉÁ„ȝŪo˜µ¤„’Á„–”r®¨´Š°»´˜·Á®˜»
‹µ„„µ¦‹¦µ‹¦°»ž„¦–r¡·Á«¬Â¨³„µ¦Á oµ™¹Š¦™¥œ˜r®¦º°
('5‹¶Áž}œ˜o°Š¤¸Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®r o°¤¼¨š¸É¨Š
š³Á¸¥œÅªoŗo
œ°„‹µ„('5¦™Å—o˜·—˜´ÊŠ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‹¶œªœ®œ¹ÉŠš¸É°°„
¤µÁ¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™˜¦ª‹­°Â¨³˜¦ª‹—¼„µ¦š¶Šµœ
°Š¦™¥œ˜rŗo°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š°»ž„¦–rÁ®¨nµœ¸­Ê µ¤µ¦™
´œš¹„ o°¤¼¨Äœ¦³®ªnµŠ­£µ¡„µ¦ ´ ¸Éž„˜·Â˜n‹³´œš¹„
o°„¡¦n°Šš¸É­nŠŸ¨„¦³š˜n°„µ¦ÄoŠµœ¦™Â¨³„µ¦
š¶ŠµœÃ—¥ÁŒ¡µ³®¦º°Äœ„¦–¸š¸É¤¸„µ¦„¦³˜»oœ„µ¦š¶Šµœ
°Š¢{Š„r´œ„µ¦­œ´­œ»œ‡œ ´ °Š¦™ Ánœ&LW\6DIHW\
¨³¢{Š„r´œ„µ¦Á¦„°´˜Ãœ¤´˜·Áž}œ˜oœ
°o ¤¼¨š¸ÉÁ„ȝ´œš¹„ŪoµŠ°¥nµŠ‹¶Áž}œ˜o°Š¤¸Á¡ºÉ°Ä®onµŠ
Žn°¤¶¦»ŠÂ¨³¦·„µ¦­µ¤µ¦™ª·œ·‹Œ´¥Â¨³Â„oÅ o°
„¡¦n°Šš¸ÉÁ„·— ¹ÊœÄœ¦™¥œ˜rŗo o°¤¼¨š¸É¨Šš³Á¸¥œÅªo„È
‹¶Áž}œ˜o°Š¤¸—oª¥Á¡ºÉ°Ä®oª°¨Ãªn­µ¤µ¦™ž‘·´˜·Å—o˜µ¤ o°
´Š‡´šµŠ„‘®¤µ¥š¸É´´˜˜· µ¤„‘®¤µ¥Â¨³Ã—¥
®œnª¥ŠµœšµŠ¦´“µ¨ o°¤¼¨š¸É¨Šš³Á¸¥œÅªoĜ¦™¥œ˜r‹³
™¼„Á„ȝ´œš¹„ŪoĜ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r °Š¦™‹œ„¦³š´ÉŠ¦™Å—o¦´
„µ¦¦·„µ¦®¦º°Žn°¤¶¦»Š
œ°„Á®œº°‹µ„š¸É„¨nµª¤µ oµŠ˜oœ o°¤¼¨˜nµŠÇš¸¨É Š
š³Á¸¥œÅªo­µ¤µ¦™Äo×¥¦ª¤Á¡ºÉ°„µ¦‡oœ‡ªoµª·‹´¥Â¨³
„µ¦¡´•œµŸ¨·˜£´–”r×¥¤¸‹»—¤»nŠ®¤µ¥Á¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥Â¨³‡»–£µ¡ °Š¦™ª°¨Ãªn°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š
ª°¨Ãªn‹³Å¤nÁžd—ÁŸ¥ o°¤¼¨—´Šš¸É„¨nµª¤µ„n°œ®œoµœ¸Ê„n
»‡‡¨š¸É­µ¤Ã—¥š¸ÉŤnŗo¦´„µ¦¥·œ¥°¤‹µ„Á‹oµ °Š¦™
Á¡ºÉ°ž‘·´˜·˜µ¤ o°´Š‡´˜µ¤„‘®¤µ¥Â¨³„‘ o°´Š‡´
®nŠµ˜·ª°¨Ãªn°µ‹™¼„´Š‡´Ä®oÁžd—ÁŸ¥ o°¤¼¨¨´„¬–³œ¸Ê
Ä®o„n˜¶¦ª‹®¦º°®œnª¥Šµœ°ºÉœÇš¸É°µ‹¥ºœ¥´œ­·š›·˜µ¤
„‘®¤µ¥Äœ„µ¦Á oµ™¹Š o°¤¼¨—´Š„¨nµªÁ‡¦ºÉ°Š¤º°šµŠ
Áš‡œ·‡¡·Á«¬Ž¹ÉŠª°¨Ãªn¨³«¼œ¥r¦·„µ¦š¸É¤¸ o°˜„¨Š„´
ª°¨Ãªn­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o‹¶Áž}œ˜o°Š¤¸Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™
°nµœÂ¨³ª·Á‡¦µ³®r o°¤¼¨š¸É´œš¹„Ūoš´ÊŠœ¸Êª°¨ÃªnÁž}œŸ¼o¦´
Ÿ·—°Äœ„µ¦‹´—Á„ȝ¨³ÄoŠµœ o°¤¼¨Äœ¨´„¬–³š¸É
``
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
ž¨°—£´¥Ž¹ÉŠ o°¤¼¨™¼„­nŠŸnµœÅž¥´Šª°¨ÃªnĜ¦³®ªnµŠ„µ¦
Žn°¤ÂŽ¤Â¨³„µ¦Žn°¤¶¦»Š„µ¦‹´—„µ¦ o°¤¼¨˜o°ŠÁž}œÅž
˜µ¤ o°„¶®œ—šµŠ„‘®¤µ¥š¸ÉÁ„¸É¥ª o°ŠÃž¦—˜·—˜n°
˜´ªÂšœ‹¶®œnµ¥ °Šª°¨ÃªnÁ¡ºÉ° ° o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤
o°„¶®œ—¨³ÁŠºÉ°œÅ ­¶®¦´„µ¦Ä®o¦·„µ¦
œÃ¥µ¥‡ªµ¤Áž}œ­nªœ˜´ª °Š¨¼„‡oµ
9ROYR¤¸„µ¦¦·„µ¦š¸Énª¥Á¡·É¤¦³—´‡ªµ¤ž¨°—£´¥
°Š¦™¦ª¤š´ÊŠ‡ªµ¤­³—ª„­µ¥
¦·„µ¦Á®¨nµœ¸Ê¦ª¤™¹Šš»„°¥nµŠ˜´ÊŠÂ˜n„µ¦Ä®o‡ªµ¤nª¥
Á®¨º°Äœ„¦–¸Œ»„ÁŒ·œÅž‹œ™¹Š„µ¦œ¶šµŠÂ¨³„µ¦¦·„µ¦
„µ¦¶¦»Š¦´„¬µ˜nµŠÇ
ª°¨ÃªnÄ®o‡ªµ¤Á‡µ¦¡Â¨³‹³nª¥ž„žj°Š o°¤¼¨­nªœ
»‡‡¨ °Šš»„‡œš¸ÁÉ oµÁ¥¸É¥¤¤ÁªÈÅŽ˜r °ŠÁ¦µ
œÃ¥µ¥œ¸ÊÁ„¸É¥ª o°Š„´„µ¦‹´—„µ¦ o°¤¼¨­nªœ˜´ª °Š
¨¼„‡oµ‹»—ž¦³­Š‡r„ÈÁ¡ºÉ°Ä®o¨¼„‡oµž{‹‹»´œ¨¼„‡oµÁ„nµÂ¨³
Ÿ¼oš¸É¤¸Ã°„µ­Áž}œ¨¼„‡oµ¤¸‡ªµ¤Á oµÄ‹Ã—¥š´ÉªÅžÁ„¸É¥ª„´
„n°œÄo¦·„µ¦­·ÉŠ­¶‡´‡º°šnµœ˜o°Š°nµœ o°„¶®œ—
o°¤¼¨­œ´­œ»œÁ„¸É¥ª„´ o°„¶®œ—¨³ÁŠºÉ°œÅ ­¶®¦´
¦·„µ¦š¸ÉZZZYROYRFDUVFRP
಴
­™µœ„µ¦–rš¸É‹³¤¸„µ¦¦ª¦ª¤Â¨³ž¦³¤ª¨Ÿ¨
o°¤¼¨­nªœ˜´ª °Ššnµœ
಴
œ·— °Š o°¤¼¨­nªœ˜´ªš¸ÉÁ¦µ¦ª¦ª¤
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ œÃ¥µ¥‡ªµ¤Áž}œ­nªœ˜´ª °Š¨¼„‡oµ œ
಴
­µÁ®˜»š¸ÉÁ¦µ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨­nªœ˜´ª °Ššnµœ
಴
ª·›š¸ ¸ÉÁ¦µ‹´—„µ¦ o°¤¼¨­nªœ»‡‡¨ °Ššnµœ
­¶®¦´ o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´œÃ¥µ¥šnµœ­µ¤µ¦™
‡oœ®µ o°¤¼¨­œ´­œ»œÅ—oš¸ÉZZZYROYRFDUVFRP
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ o°„¶®œ—¨³ÁŠºÉ°œÅ ­¶®¦´Ÿ¼očo¨³„µ¦ÂnŠž{œ
o°¤¼¨ œ
಴
಴
o°„¶®œ—¨³ÁŠºÉ°œÅ ­¶®¦´„µ¦Ä®o¦·„µ¦ œ
„µ¦´œš¹„ o°¤¼¨ œ
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
o°¤¼¨­¶‡´Á„¸É¥ª„´°»ž„¦–rÁ­¦·¤Â¨³°»ž„¦–r
Á¡·É¤Á˜·¤
‡¶Á˜º°œ
‡œ ´‹³˜o°ŠÁž}œŸ¼o¦´Ÿ·—°ªnµ¤¸„µ¦Äo¦™°¥nµŠ
ž¨°—£´¥¦ª¤š´ÊŠ˜o°Šž’·´˜·˜µ¤„‘®¤µ¥Â¨³„‘
¦³Á¸¥š¸É¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°Â¨³„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ­¦·¤°¥nµŠÅ¤n™¼„
˜o°Š°µ‹­nŠŸ¨Á­¸¥˜n°¦³°·Á¨È„š¦°œ·„­r °Š¦™Å—o
Á¦µ °Âœ³œ¶Áž}œ°¥nµŠ¥·ÉŠªnµÁ‹oµ °Š¦™ª°¨Ãªn‡ª¦˜·—˜´ÊŠ
ÁŒ¡µ³°»ž„¦–rÁ­¦·¤ °ŠÂšo °Šª°¨ÃªnÁšnµœ´ÊœÂ¨³š¶
„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ­¦·¤Á®¨nµœ´ÊœÃ—¥nµŠÁš‡œ·‡ iµ¥
¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸ÉŸnµœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³¤¸‡»–­¤´˜·
Á®¤µ³­¤Ášnµœ´Êœ°»ž„¦–rÁ­¦·¤µŠ°»ž„¦–r‹³­µ¤µ¦™
š¶ŠµœÅ—oÁ¤ºÉ°˜·—˜´ÊŠŽ°¢˜rª¦rš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š¨ŠÄœ¦³
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r¨oªÁšnµœ´Êœ
°»ž„¦–rš¸É°›·µ¥Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Å¤nŗo¤¸°¥¼nĜ
¦™š»„‡´œ¦™µŠ‡´œ‹³¤¸°»ž„¦–rš¸É˜„˜nµŠ°°„Ş×¥
¹Êœ°¥¼n„´„µ¦ž¦´Ä®o­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ °ŠÂ˜n
¨³˜¨µ—®¦º°„‘®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥ o°´Š‡´ °Ššo°Š™·Éœ
®¦º°ž¦³Áš«
°°ž´Éœ¡·Á«¬®¦º°°»ž„¦–rÁ­¦·¤š¸É°›·µ¥ÅªoĜ‡¼n¤º°Œ´œ¸Ê
‹³¤¸Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥—°„‹´œ„¶„´°¥¼nÞ¦—˜·—˜n°˜´ªÂšœ
‹¶®œnµ¥ °Šª°¨ÃªnĜ„¦–¸š¸ÉŤnœnċÁ„¸É¥ª„´¤µ˜¦“µœ
®¦º°°»ž„¦–r¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
œ°„‹µ„œ¸Ê­·ÉŠ­¶‡´‡º°¦™˜o°ŠÅ—o¦´„µ¦¶¦»Š¦´„¬µ
¨³„µ¦¦·„µ¦˜µ¤‡¶Âœ³œ¶ °Šª°¨Ãªn¦ª¤š´ÊŠ
o°¤¼¨­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™¦ª¤š´ÊŠ­¤»—„µ¦¦´ž¦³„´œ
¨³„µ¦¦·„µ¦
®µ„ o°¤¼¨Äœ¦™¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ‹µ„‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™Œ´¡·¤¡rÄ®o¥¹—™º° o°¤¼¨Œ´¡·¤¡rÁž}œ
®¨´„
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ­¦·¤ œ
಴
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°»ž„¦–rÁ oµ„´Ž°‡Á„Ș„µ¦˜¦ª‹®µ o°
„¡¦n°Š °Š¦™ œ
಴
„µ¦°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™ œ
„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ­¦·¤
Á¦µ °Âœ³œ¶Áž}œ°¥nµŠ¥·ÉŠªnµÁ‹oµ °Š¦™ª°¨Ãªn‡ª¦
˜·—˜´ÊŠÁŒ¡µ³°»ž„¦–rÁ­¦·¤ °ŠÂšo °Šª°¨ÃªnÁšnµœ´Êœ
¨³š¶„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ­¦·¤Á®¨nµœ´ÊœÃ—¥nµŠ
Áš‡œ·‡ iµ¥¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸ÉŸnµœ„µ¦ f„°¦¤
¨³¤¸‡»–­¤´˜·Á®¤µ³­¤Ášnµœ´Êœ°»ž„¦–rÁ­¦·¤µŠ
°»ž„¦–r‹³­µ¤µ¦™š¶ŠµœÅ—oÁ¤ºÉ°˜·—˜´ÊŠŽ°¢˜rª¦rš¸É
Á„¸É¥ª o°Š¨ŠÄœ¦³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r¨oªÁšnµœ´Êœ
಴ °»ž„¦–rÁ­¦·¤ °ŠÂšo °Šª°¨ÃªnŗoŸnµœ„µ¦š—­°
Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹Å—oªnµ‹³­µ¤µ¦™š¶Šµœ¦nª¤„´¦³
˜nµŠÇ­¶®¦´ž¦³­·š›·£µ¡‡ªµ¤ž¨°—£´¥Â¨³
„µ¦‡ª‡»¤„µ¦ž¨n°¥¤¨¡·¬ °Š¦™Å—oœ°„‹µ„œ´Êœ
nµŠÁš‡œ·‡ iµ¥¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸ÉŸnµœ„µ¦ f„
°¦¤Â¨³¤¸‡»–­¤´˜·šÁ¸É ®¤µ³­¤‹³š¦µªnµ‹³˜·—
˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ­¦·¤˜nµŠÇœ¦™ª°¨Ãªn °ŠšnµœÅ—o°¥nµŠ
ž¨°—£´¥Å—oš¸É˜¶Â®œnŠÄ—ž¦¹„¬µnµŠÁš‡œ·‡ iµ¥
¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸ÉŸnµœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³¤¸
‡»–­¤´˜·š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á­¤°„n°œš¸É‹³˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–r
Á­¦·¤Ä—ÇĜ¦™ °Ššnµœ
಴
°»ž„¦–rš¸ÉŤnŗo¦´„µ¦¦´¦°Š‹µ„ª°¨Ãªn°µ‹Å¤nŗo¦´
„µ¦š—­°Ã—¥ÁŒ¡µ³­¶®¦´„µ¦ÄoŠµœ„´¦™ °Š
šnµœ
``
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
__ ಴ ¦³š¸ÉÁ„¸É¥ª„´ž¦³­·š›·£µ¡®¦º°‡ªµ¤ž¨°—£´¥
°Š¦™µŠ¦³°µ‹Å—o¦´Ÿ¨Á­¸¥‹µ„µ¦˜·—˜´ÊŠ
°»ž„¦–rÁ­¦·¤š¸ÉŤnŗo¦´„µ¦š—­°Ã—¥ª°¨Ãªn®¦º°
™oµ˜·—˜´ÊŠÃ—¥Ÿ¼oš¸ÉŤn¤¸ž¦³­„µ¦–rĜ„µ¦˜·—˜´ÊŠ
°»ž„¦–rÁ­¦·¤Äœ¦™
಴
಴
‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥š¸ÉÁ„·— ¹ÊœÁœºÉ°Š‹µ„°»ž„¦–rÁ­¦·¤š¸É˜·—
˜´ÊŠÃ—¥Å¤nŗo¦´°œ»µ˜®¦º°˜·—˜´ÊŠ°¥nµŠÅ¤n™¼„˜o°Š
‹³Å¤nŗo¦´„µ¦‡»o¤‡¦°Š£µ¥Ä˜o„µ¦¦´ž¦³„´œ¦™Ä®¤n
o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´„µ¦¦´ž¦³„´œ‹³¤¸°¥¼nĜ­¤»—
„µ¦¦´ž¦³„´œÂ¨³„µ¦¦·„µ¦ª°¨ÃªnŤn °¦´Ÿ·—
°Ä—ǘn°„µ¦Á­¸¥¸ª·˜„µ¦µ—Á‹È®¦º°‡nµÄo
‹nµ¥š¸ÉÁ„·— ¹Êœ°´œÁž}œŸ¨¤µ„‹µ„„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–r
Á­¦·¤š¸ÉŤnčn °ŠÂšo
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°»ž„¦–rÁ oµ„´Ž°‡Á„Ș„µ¦˜¦ª‹
®µ o°„¡¦n°Š °Š¦™
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°Â¨³„µ¦˜·—˜´ÊŠŽ°¢˜rª¦r®¦º°Á‡¦ºÉ°Š
¤º°ª·Á‡¦µ³®r°¥nµŠÅ¤n™¼„˜o°Š°µ‹­nŠŸ¨Á­¸¥„´¦³
°·Á¨È„š¦°œ·„­r °Š¦™
Á¦µ °Âœ³œ¶Áž}œ°¥nµŠ¥·ÉŠªnµÁ‹oµ °Š¦™ª°¨Ãªn‡ª¦˜·—˜´ÊŠ
ÁŒ¡µ³°»ž„¦–rÁ­¦·¤ °ŠÂšo °Šª°¨ÃªnÁšnµœ´ÊœÂ¨³š¶
„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ­¦·¤Á®¨nµœ´ÊœÃ—¥nµŠÁš‡œ·‡ iµ¥
¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸ÉŸnµœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³¤¸‡»–­¤´˜·
Á®¤µ³­¤Ášnµœ´Êœ°»ž„¦–rÁ­¦·¤µŠ°»ž„¦–r‹³­µ¤µ¦™
š¶ŠµœÅ—oÁ¤ºÉ°˜·—˜´ÊŠŽ°¢˜rª¦rš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š¨ŠÄœ¦³
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r¨oªÁšnµœ´Êœ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
o°¤¼¨­¶‡´Á„¸É¥ª„´°»ž„¦–rÁ­¦·¤Â¨³°»ž„¦–rÁ¡·É¤
Á˜·¤ œ
´Êª˜n°­µ¥ o°¤¼¨ 2QERDUG'LDJQRVWLF2%',, ‹³°¥¼nĘo
ŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµš¸É—oµœ‡œ ´
®¤µ¥Á®˜»
¦·¬´š¦™¥œ˜rª°¨ÃªnŤn¦´Ÿ·—°˜n°Ÿ¨­ºÁœºÉ°ŠÄ—Ç
®µ„¤¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°»ž„¦–rš¸ÉŗoŸnµœ„µ¦¦´¦°ŠÄ®očo
Á oµ„´n°ŠÁ­¸¥2QERDUG'LDJQRVWLF 2%',,
ÁŒ¡µ³nµŠÁš‡œ·‡ iµ¥¦·„µ¦ °Šª°¨ÃªnŽ¹ÉŠŸnµœ„µ¦
f„°¦¤Â¨³¤¸‡»–­¤´˜·Á®¤µ³­¤Ášnµœ´Êœš¸É‡ª¦Äo
n°ŠÁ­¸¥œ¸Ê
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
o°¤¼¨­¶‡´Á„¸É¥ª„´°»ž„¦–rÁ­¦·¤Â¨³°»ž„¦–rÁ¡·É¤
Á˜·¤ œ
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
„µ¦Â­—Š®¤µ¥Á¨ ˜´ª™´Š¦™
„µ¦¦„ªœ­¤µ›· °Š‡œ ´
ÁnœÁ¤ºÉ°˜·—˜n°„´˜´ªÂšœ‹¶®œnµ¥ °Šª°¨ÃªnÁ„¸É¥ª
„´„µ¦Áž}œ­¤µ·„9ROYR2Q&DOO °Ššnµœšnµœ
°µ‹‹¶Áž}œ˜o°ŠÄo®¤µ¥Á¨ ˜´ª™´Š¦™ 9,1
˜³š¸É6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
‡œ ´Áž}œŸ¼o¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦Ä—Ç„È
˜µ¤š¸Éš¶Ä®o¤´ÉœÄ‹Å—o™¹Š‡ªµ¤ž¨°—£´¥ °Š˜´ªÁ µ
Á°ŠŸ¼o×¥­µ¦Â¨³Ÿ¼očo¦™Äo™œœ¦µ¥°ºÉœ­nªœ®œ¹ÉŠ
°Š‡ªµ¤¦´Ÿ·—°œ¸Ê„‡È º°„µ¦®¨¸„Á¨¸É¥Š­·ÉŠ¦„ªœ
­¤µ›·Ánœ„µ¦š¶„·‹„¦¦¤š¸ÉŤnÁ„¸É¥ª o°Š„´„µ¦Äo
¦™Äœ¦³®ªnµŠ„µ¦ ´ ¸ÉÁž}œ˜oœ
¦™ª°¨Ãªn‡´œÄ®¤n °Ššnµœ¤¸®¦º°°µ‹¤¸¦³‡ªµ¤´œÁš·Š
®¦º°¦³˜·—˜n°­ºÉ°­µ¦š¸É¤¸ÁœºÊ°®µœnµ­œÄ‹Ã—¥°µ‹¦ª¤
™¹ŠÃš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É¡¦o°¤¦³Â±œ—r¢¦¸¦³œ¶šµŠ
¨³¦³Á‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥ŠŽ¹ÉŠ¤¸¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ˜nµŠÇ
¤µ„¤µ¥šnµœ¥´Š°µ‹¤¸°»ž„¦–r°·Á¨È„š¦°œ·„­r¡„¡µ
°ºÉœÇÁ¡ºÉ°‡ªµ¤­³—ª„­µ¥ °Ššnµœ°¸„—oª¥„µ¦ÄoŠµœ
°»ž„¦–rÁ®¨nµœ¸Ê°¥nµŠ™¼„ª·›¸Â¨³ž¨°—£´¥‹³š¶Ä®oŗo¦´
ž¦³­„µ¦–r„µ¦ ´ ¸Éš¸É—¸ ¹ÊœÂ˜n™oµÄoŠµœ°»ž„¦–rÁ®¨nµœ¸Ê
°¥nµŠÅ¤nÁ®¤µ³­¤„È°µ‹Áž}œ„µ¦¦„ªœ­¤µ›· °Ššnµœ
ŗo
ޘn°š¸É6\VWHP 6\VWHP,QIRUPDWLRQ
9HKLFOH,GHQWLILFDWLRQ1XPEHU
! ®¤µ¥Á¨ ˜´ª™´Š¦™‹³Â­—Š ¹Êœ
ª·›¸°ºÉœÄœ„µ¦‡oœ®µ9,1‡º°
಴
Ĝ®œoµÂ¦„ °Š­¤»—„µ¦¦´ž¦³„´œÂ¨³„µ¦¦·„µ¦
಴
ĜÁ°„­µ¦„µ¦‹—š³Á¸¥œ¦™¥œ˜r
಴
—¼š¸ÉŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµŸnµœ„¦³‹„®œoµ °Š¦™
9,1‹³°¥¼Än œ˜¶Â®œnŠÁ—¸¥ª„´œÄœ¦™š»„¦»nœ
Á¡ºÉ°Â­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹Š‡ªµ¤®nªŠÄ¥ °Šª°¨Ãªn˜n°‡ªµ¤
ž¨°—£´¥ °ŠšnµœÁ¦µÁ­œ°‡¶Á˜º°œÁ„¸É¥ª„´¦³Á®¨nµ
œ¸Ê—´Š˜n°Åžœ¸Ê®oµ¤Äo°»ž„¦–r®¦º°¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœÄœ¦™
9HKLFOH,GHQWLILFDWLRQ1XPEHU
``
¦™ª°¨Ãªn °Ššnµœ
__ Ĝ¨´„¬–³š¸É°µ‹¦„ªœ­¤µ›·„µ¦ ´ ¸É °Ššnµœ„µ¦Á­¸¥
­¤µ›·°µ‹š¶Ä®oÁ„·—°»´˜·Á®˜»¦oµ¥Â¦ŠÅ—oœ°„Á®œº°‹µ„‡¶
Á˜º°œÃ—¥š´ÉªÅžÁ®¨nµœ¸Ê¨oªÁ¦µ °œ¶Á­œ°‡¶Âœ³œ¶˜n°
Şœ¸ÊÁ„¸É¥ª„´¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœÄ®¤nǚ¸É°µ‹¤¸°¥¼nĜ¦™
‡¶Á˜º°œ
಴
಴
®oµ¤ÄoÚ¦«´¡šr¤º°™º°Äœ –³ ´ ¸ÉÁž}œ°´œ µ—
ĜµŠ¡ºÊœš¸É®oµ¤‡œ ´ÄoÚ¦«´¡šr¤º°™º°Äœ
–³š¸É¦™„¶¨´ŠÂ¨nœ
಴
®µ„¦™¤¸¦³œ¶šµŠ˜·—˜´ÊŠÅªošnµœ˜o°Š„¶®œ—
¨³Áž¨¸É¥œ¦µ¥¨³Á°¸¥—„µ¦Á—·œšµŠ –³š¸É¦™
‹°—°¥¼n
಴
®oµ¤˜´ÊŠÃž¦Â„¦¤¦³Á­¸¥ŠÄœ –³š¸É¦™Â¨nœ˜´ÊŠ
ަ„¦¤ª·š¥»Ä®o¤¸‡nµš¸É˜´ÊŠÅªo¨nªŠ®œoµÁ¤ºÉ°¦™‹°—
°¥¼n‹µ„œ´Êœ‹¹ŠÄo‡nµš¸É˜´ÊŠÅªo¨nªŠ®œoµ˜µ¤š¸É
ަ„¦¤ÅªoÁ¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™Äoª·š¥»Å—o°¥nµŠ
¦ª—Á¦ÈªÂ¨³­³—ª„¥·ÉŠ ¹Êœ
಴
°¥nµÄoÁ‡¦ºÉ°ŠÂ¨ÈžšÈ°ž®¦º°‡°¤¡·ªÁ˜°¦r¤º°™º°
Ĝ –³š¸É¦™Â¨nœ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
Á­¸¥Š­ºÉ°Â¨³°·œÁš°¦rÁœÈ˜ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´ ¥
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
¦™¥œ˜r‹³˜·—˜´ÊŠ¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥®¨µ„®¨µ¥
¦³Ž¹ÉŠ‹³š¶Šµœ¡¦o°¤„´œÁ¡ºÉ°žj°Š„´œ‡œ ´Â¨³
Ÿ¼o×¥­µ¦Äœ„¦–¸š¸ÉÁ„·—°»´˜·Á®˜»
¦™¤¸ÁŽÈœÁŽ°¦r‹¶œªœ®œ¹ÉŠ˜·—˜´ÊŠ°¥¼nŽ¹ÉŠ‹³˜°­œ°ŠÄœ
„¦–¸š¸ÉÁ„·—°»´˜·Á®˜»Â¨³­´ÉŠŠµœ¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥
˜nµŠÇÁnœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Â¨³˜´ª—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Ã—¥ ¹Êœ°¥¼n
„´­£µ¡°»´˜·Á®˜»ÁŒ¡µ³Ánœ„µ¦œš¸É¤»¤˜nµŠÇ„´œ„µ¦
¡¨·„‡ªÉ¶®¦º°„µ¦ ´˜„™œœ¦³‹³˜°­œ°ŠÄœ¦¼ž
˜nµŠÇ„´œÁ¡ºÉ°Ä®o„µ¦ž„žj°Šš¸É—¸š¸É­»—
œ°„‹µ„œ¸Ê¥´Š¤¸¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥Â„¨Å„Ánœ
:KLSODVK3URWHFWLRQ6\VWHP°¸„—oª¥¦ª¤š´ÊŠÃ‡¦Š­¦oµŠ
°Š¦™¥´Š™¼„­¦oµŠ ¹ÊœÃ—¥Ä®o­µ¤µ¦™„¦³‹µ¥Â¦Š„µ¦œš¸É
­¼Š¤µ„Åž¥´Š‡µœÁ­µ¡ºÊœ®¨´Š‡µÂ¨³·Êœ­nªœ°ºÉœÇ °Š
˜´ª™´Š°¸„—oª¥
œ·¦£´¥ °Š¦™°µ‹š¶Šµœ®¨´Š„µ¦œ™oµ¢{Š„r´œš¸É
­¶‡´Äœ¦™Å—o¦´‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥
­´¨´„¬–rÁ˜º°œÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
­´¨´„¬–rÁ˜º°œÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°¦³Å¢¢jµ °Š¦™°¥¼nš¸É
˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,,­´¨´„¬–r‹³—´Åž
®¨´Š‹µ„ŸnµœÅžž¦³¤µ–ª·œµš¸™oµ¦³‡ªµ¤
ž¨°—£´¥Å¤n¤¸‡ªµ¤Ÿ·—ž„˜·
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤—´—ž¨Š®¦º°Žn°¤ÂŽ¤¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥˜nµŠ Ç
°Š¦™—oª¥˜´ªšnµœÁ°Š®µ„¦³Ä—¦³®œ¹ÉŠ¤¸ o°
„¡¦n°Š°µ‹š¶Ä®o¤¸„µ¦š¶ŠµœŸ·—ž„˜·Â¨³­nŠŸ¨Ä®o
Á„·—„µ¦µ—Á‹È˜n°»‡‡¨°¥nµŠ¦oµ¥Â¦ŠÅ—oª°¨Ãªn °
œ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´
°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦
‡¶Á˜º°œ
™oµ­´¨´„¬–rÁ˜º°œ¥´Š‡Š˜·—­ªnµŠ°¥¼n®¦º°˜·—­ªnµŠ
¹ÊœÄœ¦³®ªnµŠ„µ¦ ´¦™Â¨³¤¸ o°‡ªµ¤656DLUEDJ
6HUYLFHXUJHQW'ULYHWRZRUNVKRS­—Š ¹ÊœÄœ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Â­—Šªnµ¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥
¦³Ä—¦³®œ¹ÉŠš¶ŠµœÅ¤nÁ˜È¤š¸Éª°¨Ãªn °Âœ³œ¶
Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´°œ»µ˜°¥nµŠ
Áž}œšµŠ„µ¦Ã—¥Á¦Èªš¸É­»—
™oµ­´¨´„¬–rÁ˜º°œÁŒ¡µ³Å¤nš¶Šµœ
­´¨´„¬–rÁ˜º°œš´ÉªÅž‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÂšœ
¨³‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³Â­—Š
°o ‡ªµ¤Á—¸¥ª„´œ ¹Êœ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‡ªµ¤ž¨°—£´¥¦³®ªnµŠ„µ¦˜´ÊŠ‡¦¦£r œ
಴
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
಴
™»Š¨¤œ·¦£´¥ œ
಴
:KLSODVK3URWHFWLRQ6\VWHP œ
಴
6DIHW\PRGH œ
಴
¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
‡ªµ¤ž¨°—£´¥¦³®ªnµŠ„µ¦˜´ÊŠ‡¦¦£r
­·ÉŠš¸É­¶‡´„ȇº°‹³˜o°ŠÄoÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥°¥nµŠ™¼„
˜o°ŠÄœ¦³®ªnµŠ„µ¦˜´ÊŠ‡¦¦£r¨³‡œ ´š¸É˜´ÊŠ‡¦¦£r
‹³˜o°Šž¦´š¸Éœ´ÉŠ°¥nµŠ™¼„˜o°Š
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥nªŠšÂ¥Š‡ª¦‹³¦´—Á®œº°Å®¨n‹µ„œ´ÊœŸnµœ
¦³®ªnµŠ®œoµ°„¨³Åž¥´Š—oµœ oµŠ °Š®œoµšo°Š
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥nªŠ˜´„‡ª¦‹³‡µ—°¥¼n¦µÁ®œº°˜oœ µÂ¨³
°¥¼nĘo®œoµšo°ŠÄ®o¤µ„š¸É­»—Ášnµš¸‹É ³Áž}œÅžÅ—oy®oµ¤Ä®o
Á Ȥ ´—Á¨ºÉ°œ ¹ÊœÅž°¥nµÄ®oÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥®¥n°œÂ¨³—¼Ä®o
œnċªnµÁ Ȥ ´—¦´—Âœ„´¨¶˜´ª¤µ„š¸É­»—œ°„‹µ„œ¸Ê Ä®o
˜¦ª‹­°—oª¥ªnµÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Å¤n·—Š°
˜¶Â®œnŠ„µ¦œ´ÉŠ
ÁœºÉ°Š‹µ„­£µ¡‡¦¦£r‹³Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅžÁ¦ºÉ°¥Ç­˜¦¸¤¸
‡¦¦£rš¸É ´¦™‹³˜o°Šž¦´š¸Éœ´ÉŠÂ¨³¡ªŠ¤µ¨´¥Á¡ºÉ°Ä®o
­µ¤µ¦™‡ª‡»¤¦™Äœ –³ ´ ¸Éŗo°¥nµŠ­³—ª„Ž¹ÉŠ
®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ‹³˜o°Š­µ¤µ¦™´Š‡´¡ªŠ¤µ¨´¥Â¨³Äo
žjœÁ®¥¸¥˜nµŠÇŗo×¥Šnµ¥ Ĝ„¦–¸œ¸Ê­˜¦¸¤¸‡¦¦£r‡ª¦
¡¥µ¥µ¤Á¨ºÉ°œš¸Éœ´ÉŠÁ¡ºÉ°Ä®oŗo¦³¥³®nµŠ¦³®ªnµŠ¡ªŠ¤µ¨´¥
¨³®œoµšo°ŠÄ®o¤µ„š¸É­»—Ášnµš¸‹É ³Áž}œÅžÅ—o
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‡ªµ¤ž¨°—£´¥ œ
಴
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
಴
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂÂ¤œœª¨ œ
಴
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂž¦´—oª¥¦³Å¢¢jµ* œ
:KLSODVK3URWHFWLRQ6\VWHP
:KLSODVK3URWHFWLRQ6\VWHP :+,36 ­µ¤µ¦™
nª¥¨—‡ªµ¤Á­¸É¥Š °Š„µ¦µ—Á‹È °Š„¦³—¼„˜oœ
‡°Â¨³š¸É®¨´Š‹µ„„µ¦­³´— °Š«¸¦¬³Å—o¦³œ¸Ê
ž¦³„°—oª¥Áµ³¦°Šœ´ÉŠÂ¨³¡œ´„¡·ŠÂ—¼—Ž´
¡¨´ŠŠµœ¦ª¤š´ÊŠ¡œ´„¡·Š«¸¦¬³š¸É°°„¤µÁž}œ
¡·Á«¬­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
:+,36‹³š¶ŠµœÄœ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œ‹µ„—oµœ®¨´Š¦™
Ž¹ÉŠ¤»¤Â¨³‡ªµ¤Á¦Èª °Š„µ¦œ¦ª¤™¹Š¨´„¬–³ °Š¦™š¸É
Á oµ¤µœ‹³¤¸Ÿ¨˜n°„µ¦š¶Šµœ °Š¦³œ¸Ê
Á¤ºÉ°:+,36™¼„„¦³˜»oœÄ®oš¶Šµœ¡œ´„¡·Š®¨´Š °Šš¸Éœ´ÉŠ
—oµœ®œoµ‹³Á°œÅž—oµœ®¨´ŠÂ¨³Áµ³œ´ÉŠ‹³¨—˜É¶¨ŠÁ¡ºÉ°
Áž¨¸É¥œ˜¶Â®œnŠ„µ¦œ´ÉŠ °Š‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦œš¸Éœ´ÉŠ
—oµœ®œoµ„µ¦Á‡¨ºÉ°œš¸É °Š¦³‹³nª¥—¼—Ž´Â¦ŠµŠ
°¥nµŠš¸É­µ¤µ¦™Á„·— ¹ÊœÂ¨³š¶Ä®oÁ„·—„µ¦µ—Á‹È °Š
„¦³—¼„˜oœ‡°Â¨³š¸É®¨´Š‹µ„„µ¦­³´— °Š«¸¦¬³Å—o
‡¶Á˜º°œ
:+,36Áž}œ¦³š¸Énª¥Á­¦·¤„µ¦š¶Šµœ °ŠÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥˜o°Š‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Á­¤°
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤—´—ž¨Š®¦º°Žn°¤ÂŽ¤š¸Éœ´ÉŠ®¦º°:+,36—oª¥˜´ª
šnµœÁ°Šª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Š
ª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦
™oµš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÅ—o¦´Â¦ŠÄœ¦³—´­¼Š¤µ„ÁnœÄœ
¦³®ªnµŠš¸ÉÁ„·—„µ¦œ‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œš¸Éœ´ÉŠš´ÊŠ»—Äœ
„¦–¸œ¸Ê‡»–­¤´˜·Äœ„µ¦žj°Š„´œµŠ°¥nµŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ
°µ‹®µ¥Åž™¹ŠÂ¤oªnµš¸Éœ´ÉŠ‹³Å¤n¶¦»—Á­¸¥®µ¥„Șµ¤
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤¡¥µ¥µ¤°´—ª´˜™»š¸É ȊÁ oµÅž¦³®ªnµŠÁµ³¦°Šœ´ÉŠ
°Šš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®¨´Š„´¡œ´„¡·Šš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
®µ„¡œ´„¡·ŠÄœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®¨´Š™¼„ž¦´Ä®o˜É¶¨Š‹³˜o°Š
¥¹—œÊ¶®œ´„¦¦š»„ŪoÁ¡ºÉ°žj°Š„´œÅ¤nÄ®oÁ¨ºÉ°œÅ™¨Åž¥´Š
¡œ´„¡·Š °Šš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÄœ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œ
‡¶Á˜º°œ
®µ„¤¸„µ¦ž¦´¡œ´„¡·ŠÄœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®¨´ŠÄ®o˜É¶¨Š®¦º°
čoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž—oµœ®¨´ŠÄœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ
®¨´Š‹³˜o°ŠÁ¨ºÉ°œš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµš¸É˜¦Š„´œÅž oµŠ®œoµ
Á¡ºÉ°Å¤nÄ®o˜³„´¡œ´„¡·Šš¸Éž¦´Ä®o˜É¶¨Š®¦º°š¸Éœ´ÉŠ
­¶®¦´Á—È„
®oµ¤ªµŠª´˜™»Ä—ÇŪoœ¡ºÊœ—oµœ®¨´Š®¦º°¡ºÊœÄ˜oš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
®¦º°Äœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®¨´Šš¸É°µ‹„¸— ªµŠÅ¤nÄ®o:+,36­µ¤µ¦™
š¶ŠµœÅ—o
‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦œš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ‡ª¦œ´ÉŠ°¥¼n˜¦Š„¨µŠ
°Šš¸Éœ´ÉŠÃ—¥Ä®o¤¸¦³¥³®nµŠ¦³®ªnµŠ«¸¦¬³„´¡œ´„¡·Š
«¸¦¬³Ä®oœo°¥š¸É­»—Ášnµš¸É‹³š¶Å—o
:+,36¨³š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
„µ¦ž„žj°Š °Š¦™­¶®¦´Á—È„š¸Éœ´ÉŠ°¥¼nĜš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
®¦º°œÁµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Å¤n¨—¨ŠÂ˜n°¥nµŠÄ—Á¤ºÉ°Äo
:+,36
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ œ
಴
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂÂ¤œœª¨ œ
಴
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂž¦´—oª¥¦³Å¢¢jµ* œ
಴
5HDU&ROOLVLRQ:DUQLQJ* œ
˜¶Â®œnŠ„µ¦œ´ÉŠ
Á¡ºÉ°Ä®oŗo¦´„µ¦žj°Š„´œš¸É—¸š¸É­»—‹µ„:+,36‡œ ´Â¨³
Ÿ¼o×¥­µ¦‹³˜o°Šœ´ÉŠ°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ„µ¦œ´ÉŠš¸É™¼„˜o°ŠÂ¨³
˜¦ª‹­°Ä®oœnċªnµÅ¤n¤¸­·ÉŠÄ—„¸— ªµŠ„µ¦š¶Šµœ °Š
¦³
ž¦´˜¶Â®œnŠ„µ¦œ´ÉŠœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ°¥nµŠ™¼„˜o°Š„n°œš¸É
‹³Á¦·É¤„µ¦ ´ ¸É
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
‡¶Á˜º°œ
„µ¦Á¦„°¥nµŠ¦»œÂ¦Š°µ‹š¶Ä®oŗo¦´Ÿ¨˜µ¤¤µš¸É
¦oµ¥Â¦ŠÅ—o®µ„ŤnčoÁ Ȥ ´—¦´—œ·¦£´¥
Áž}œ­·ÉŠ­¶‡´š¸É‹³˜o°Š‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Ä®o˜·—Âœnœ„´˜´ª
Á¡ºÉ°Ä®oÁ Ȥ ´—­µ¤µ¦™Ä®o„µ¦ž„žj°Š—¸š¸É­»—®oµ¤Á°¸¥Š
¡œ´„¡·Š®¨´ŠÅž—oµœ®¨´Š¤µ„Á„·œÅžÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Å—o¦´
„µ¦°°„¤µÁ¡ºÉ°Ä®o„µ¦žj°Š„´œÄœ˜¶Â®œnŠ„µ¦œ´ÉŠ
ž„˜·
®oµ¤Â„oÅ ®¦º°Žn°¤ÂŽ¤Á Ȥ ´—œ·¦£´¥—oª¥˜´ªÁ°Šª°¨
ên °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´
°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦
™oµÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Å—o¦´Â¦Š­¼ŠÇÁnœÄœ¦³®ªnµŠš¸ÉÁ„·—
„µ¦œ‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥š´ÊŠ»—Äœ„¦–¸œ¸Ê
‡»–­¤´˜·Äœ„µ¦žj°Š„´œµŠ°¥nµŠ °ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
°µ‹®µ¥Åž™¹ŠÂ¤oªnµÁ Ȥ ´—‹³Å¤n¶¦»—Á­¸¥®µ¥„Șµ¤
™oµ¡¦n°Š¦°¥ °Š„µ¦¶¦»—Á­¸¥®µ¥„È‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œ
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥—oª¥Ánœ„´œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥»—Ä®¤n‹³˜o°Š
Áž}œœ·—š¸Éŗo¦´ „µ¦¦´¦°ŠÂ¨³Å—o¦´„µ¦°°„
­¶®¦´„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸É˜¶Â®œnŠÁ—¸¥ª„´œ„´Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
š¸É‹³Áž¨¸É¥œ
‡¶Á˜º°œ
Þ¦—‹¶ÅªoÁ­¤°ªnµ®oµ¤®œ¸®¦º°Á„¸É¥ªÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
Á oµ„´ °Á„¸É¥ª®¦º°˜´ª¥¹—˜nµŠÇ£µ¥Äœ¦™ÁœºÉ°Š‹µ„
‹³š¶Ä®oŤn­µ¤µ¦™—¹ŠÁ Ȥ ´—Ä®o¦´—ÂœnœÅ—o°¥nµŠ™¼„
˜o°Š
‡¶Á˜º°œ
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥Áž}œ°»ž„¦–rš¸Éš¶Šµœ
¦nª¤„´œ™oµÅ¤n‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥®¦º°ÄoŠµœÅ¤n™¼„˜o°Š
°µ‹š¶Ä®ož¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦žj°Š„´œ°´œ˜¦µ¥‹µ„
™»Š¨¤œ·¦£´¥¨—¨ŠÄœ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œ
¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ¦™¦»nœš¸É¤¸®oµÂ¨³Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ œ
„µ¦‡µ—¨³„µ¦ž¨—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
˜¦ª‹­°Ä®oœnċªnµŸ¼o×¥­µ¦š»„‡œ‡µ—Á Ȥ ´—
œ·¦£´¥Â¨oª„n°œš¸É‹³Á¦·É¤„µ¦ ´ ¸É
„µ¦‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥°°„¤µoµÇ¨³˜¦ª‹­°Ä®oœnċ
ªnµÅ¤n¤¸„µ¦·—Á„¨¸¥ª®¦º°„µ¦¶¦»—Á­¸¥®µ¥Ä—Ç
˜¦ª‹­°Ä®oœnċªnµÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥°¥¼nĜ¦n°Šœ¶Á Ȥ
´—­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ˜¦Š„¨µŠ °Šš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š°¥nµŠ™¼„
˜o°Š
®¤µ¥Á®˜»
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â˜n¨³­µ¥¤¸¦°„¦ŠÁŒºÉ°¥š¸É‹³¨È°‡Äœ
­™µœ„µ¦–r—´Š˜n°Åžœ¸Ê
಴ ®µ„—¹ŠÁ Ȥ ´—Á¦ÈªÁ„·œÅž
಴ Á¤ºÉ°Á¦„®¦º°¤¸„µ¦Á¦nŠ
಴
»——¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥„¨´ œ
಴ ™oµ¦™Á°¸¥Š¤µ„Á„·œÅž
಴
„µ¦‡µ—¨³„µ¦ž¨—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
಴ Á¤ºÉ° ´¦™Á oµšµŠÃ‡oŠ
಴
˜´ªÁ˜º°œž¦³˜¼Â¨³Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ ¨È°‡Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Ã—¥Á­¸¥­¨´„¨È°‡Á µo Ĝ®´ª¨È°‡
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥­¶®¦´Á Ȥ ´—Á­oœœ´ÊœÇ
! Á­¸¥Š‡¨·„—´ŠÇ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµÁ Ȥ —´ œ·¦£´¥
¨È°‡ÂœnœÂ¨oª
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ °Šš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂ¨³š¸Éœ´ÉŠ˜´ªœ°„ °Š
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š‹³­µ¤µ¦™ž¦´‡ªµ¤­¼ŠÅ—o
‡¶Á˜º°œ
Ä®oÁ­¸¥®´ªÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Äœ˜´ª¨È°„—oµœš¸É™¼„˜o°Š
Á­¤°Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³®´ªÁ Ȥ ´—°µ‹Å¤n­µ¤µ¦™
š¶ŠµœÅ—o°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÄœ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œš¶Ä®o
°µ‹Å—o¦´µ—Á‹È­µ®´­
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥‹³˜o°Š¡µ—Ÿnµœ®´ªÅ®¨n Ťn˜É¶¨Š¤µ‹œ°¥¼nœÂ œ
„—˜´ª¥¹—š¸Éœ´ÉŠÂ¨oªÁ¨ºÉ°œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥ ¹Êœ®¦º°¨Š
¥¹—Á Ȥ ´—‡µ—®œoµ˜´„Ä®oœnœš¸É¦·Áª–Á®œº°˜´„×¥
„µ¦—¹ŠÁ Ȥ ´—¡µ—Å®¨n ¹ÊœÅžšµŠ®´ªÅ®¨n
ž¦´Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Ä®o­¼Šš¸É­»—Ášnµš¸É‹³š¶Å—oץŤn¦´—
‡° °Ššnµœ
Á Ȥ ´—‡µ—®œoµ˜´„‹³˜o°Š°¥¼šn ¸É¦³—´˜É¶ Ťn°¥¼nÁ®œº°nªŠšo°Š
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
‡¶Á˜º°œ
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â˜n¨³Á­oœ°°„¤µÄ®očoŠµœ­¶®¦´
®œ¹ÉŠ‡œÁšnµœ´Êœ
®µ„Á Ȥ ´—Ťn™¼„—¹ŠÁ oµ‹œ­»—Ä®očo¤º°žj°œÁ Ȥ ´—
Á oµÅžÁ¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁ Ȥ ´—®o°¥
˜¦ª‹­°Ä®oœnċªnµÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥°¥¼nĜ¦n°Šœ¶Á Ȥ
´—­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ˜¦Š„¨µŠ °Šš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š°¥nµŠ™¼„
˜o°Š
‡¶Á˜º°œ
Þ¦—‹¶ÅªoÁ­¤°ªnµ®oµ¤®œ¸®¦º°Á„¸É¥ªÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
Á oµ„´ °Á„¸É¥ª®¦º°˜´ª¥¹—˜nµŠÇ£µ¥Äœ¦™ÁœºÉ°Š‹µ„
‹³š¶Ä®oŤn­µ¤µ¦™—¹ŠÁ Ȥ ´—Ä®o¦´—ÂœnœÅ—o°¥nµŠ™¼„
˜o°Š
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤š¶Ä®oÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥¶¦»—¨³®oµ¤Á­¸¥­·ÉŠÂž¨„
ž¨°¤Äœ˜´ª¨È°„Á Ȥ ´—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³˜´ª¨È°„®´ª
Á Ȥ ´—°µ‹‹³Å¤nš¶Šµœ°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÄœ„¦–¸š¸É¤¸„µ¦
œš¶Ä®o°µ‹Å—o¦´µ—Á‹È­µ®´­
„µ¦ž¨—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
„—ž»i¤¨È°‡­¸Â—Š¨ŠÄœš¸É¨È°‡Â¨³ž¨n°¥Ä®oÁ Ȥ ´—
™¼„—¹Š„¨´Á oµÅž
¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ¦™¦»nœš¸É¤¸®oµÂ¨³Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
಴
»——¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥„¨´ œ
಴
˜´ªÁ˜º°œž¦³˜¼Â¨³Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
»——¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥„¨´
¦™¤¸˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¤µ˜¦“µœ
¨³ÂÅ¢¢jµ˜·—˜´ÊŠ°¥¼nŽ¹ÉŠ­µ¤µ¦™—¹Š¦´ÊŠÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥Äœ­™µœ„µ¦–r‡´ ´œÂ¨³Äœ –³Á„·—„µ¦œ
ŗo
˜´ª—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¤µ˜¦“µœ
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥š»„Á­oœ‹³¤¸˜´ª—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Â
¤µ˜¦“µœ˜·—˜´ÊŠ°¥¼n
˜´ª—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥‹³—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥„¨´Á¤ºÉ°Á„·—„µ¦œ
š¸É¤¸Â¦Š¤µ„¡°Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™¦´ÊŠ˜´ªŸ¼o×¥­µ¦Å—o°¥nµŠ¤¸
ž¦³­·š›·£µ¡¤µ„ ¹Êœ
˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥ÂÅ¢¢jµ
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ °Š‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦‹³¤¸˜´ª—¹ŠÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥ÂÅ¢¢jµ˜·—˜´ÊŠ°¥¼n
˜´ª—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥‹³š¶Šµœ¦nª¤„´œ„´¦³nª¥Á®¨º°
‡œ ´&LW\6DIHW\¨³5HDU&ROOLVLRQ:DUQLQJ¨³
­µ¤µ¦™­´ÉŠŠµœ¦nª¤„´¦³Á®¨nµœ¸ÊŗoĜ­™µœ„µ¦–r
‡´ ´œÁnœÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦Á¦„°¥nµŠÂ¦Š„µ¦ ´°°„
œ°„™œœ ÁnœÁ¤ºÉ°¦™Å®¨¨ŠÅžÄœ‡¼œÊ¶¨°¥ ¹Êœ‹µ„¡ºÊœ
®¦º°œÁ oµµŠ°¥nµŠÄœš¸É„´Êœ™œœ ¨ºÉœÅ™¨®¦º°Á¤ºÉ°Á­¸É¥Š
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ ˜n°„µ¦Á„·—„µ¦œ¤°Á˜°¦rÅ¢¢jµ °Š˜´ª—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
‹³—¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Ä®o¦´—Âœnœ
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤Â„oÅ ®¦º°Žn°¤ÂŽ¤Á Ȥ ´—œ·¦£´¥—oª¥˜´ªÁ°Šª°¨
ên °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´
°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦
˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥ÂÅ¢¢jµ‹³nª¥Äœ„µ¦
ž¦´Ä®oŸ¼o×¥­µ¦°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠš¸É—¸ ¹ÊœŽ¹ÉŠnª¥¨—‡ªµ¤
Á­¸É¥ŠÄœ„µ¦œ„´­nªœ˜nµŠÇ£µ¥Äœ¦™Â¨³Á¡·É¤
ž¦³­·š›·£µ¡ °Š¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥Ánœ™»Š¨¤œ·¦£´¥
Áž}œ˜oœ
­¶‡´
&LW\6DIHW\൅ œ
಴
5HDU&ROOLVLRQ:DUQLQJ* œ
™oµÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Å—o¦´Â¦Š­¼ŠÇÁnœÄœ¦³®ªnµŠš¸ÉÁ„·—
„µ¦œ‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥š´ÊŠ»—Äœ„¦–¸œ¸Ê
‡»–­¤´˜·Äœ„µ¦žj°Š„´œµŠ°¥nµŠ °ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
°µ‹®µ¥Åž™¹ŠÂ¤oªnµÁ Ȥ ´—‹³Å¤n¶¦»—Á­¸¥®µ¥„Șµ¤
™oµ¡¦n°Š¦°¥ °Š„µ¦¶¦»—Á­¸¥®µ¥„È‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œ
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥—oª¥Ánœ„´œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥»—Ä®¤n‹³˜o°Š
Áž}œœ·—š¸Éŗo¦´ „µ¦¦´¦°ŠÂ¨³Å—o¦´„µ¦°°„
­¶®¦´„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸É˜¶Â®œnŠÁ—¸¥ª„´œ„´Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
š¸É‹³Áž¨¸É¥œ
Á¤ºÉ°­™µœ„µ¦–rš¸É¤¸‡ªµ¤ª·„§˜·­·Êœ­»—¨Š˜´ªž¦´‡ªµ¤
˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Å¢¢jµ‹³„¨´¤µš¶Šµœ
°¸„‡¦´ÊŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Â˜n­µ¤µ¦™Ä®o¤´œ„¨´¤µš¶Šµœ°¸„
‡¦´ÊŠ—oª¥˜´ªÁ°ŠÅ—o—oª¥
™oµ™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦™¼„žd—čoŠµœÅªo˜´ª—¹ŠÁ Ȥ
´—œ·¦£´¥ÂÅ¢¢jµ—oµœŸ¼o×¥­µ¦‹³™¼„žd—čoŠµœ
—oª¥
಴
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
಴
„µ¦‡µ—¨³„µ¦ž¨—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥ÂÅ¢¢jµ
œ
಴
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o
×¥­µ¦* œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Â
Å¢¢jµ
‡¶Á˜º°œ
˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥ÂÅ¢¢jµÅ—o¦´„µ¦°°„
Ä®oš¶„µ¦¦¸ÁŽÈ˜Ã—¥°´˜Ãœ¤´˜·Â˜n™oµÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥¥´ŠÅ¤n¦nœ„¨´„È­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜˜´ªž¦´‡ªµ¤˜¹Š
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ÄœÂÂ¤œœª¨Å—o
®¥»—Äœ˜¶Â®œnŠš¸Éž¨°—£´¥
ž¨—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨oª‡µ—Á ¤È ´—œ·¦£´¥°¸„‡¦´ÊŠ
! Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³˜´ª—¹ŠÁ Ȥ —´ œ·¦£´¥ÂÅ¢¢jµ
‹³™¼„¦¸ÁŽÈ˜
®oµ¤Â„oÅ ®¦º°Žn°¤ÂŽ¤Á Ȥ ´—œ·¦£´¥—oª¥˜´ªÁ°Šª°¨
ên °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´
°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦
¦³‹³Á˜º°œŸ¼o×¥­µ¦š¸ÉŤnŗo‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Ä®o
‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³¥´ŠÁ˜º°œÁ„¸É¥ª„´ž¦³˜¼ µ
„¦³Ãž¦Š®œoµ®¦º° µ„¦³Ãž¦Š®¨´Šš¸ÉÁžd—°¥¼n°¸„—oª¥
™oµÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Å—o¦´Â¦Š­¼ŠÇÁnœÄœ¦³®ªnµŠš¸ÉÁ„·—
„µ¦œ‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥š´ÊŠ»—Äœ„¦–¸œ¸Ê
‡»–­¤´˜·Äœ„µ¦žj°Š„´œµŠ°¥nµŠ °ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
°µ‹®µ¥Åž™¹ŠÂ¤oªnµÁ Ȥ ´—‹³Å¤n¶¦»—Á­¸¥®µ¥„Șµ¤
™oµ¡¦n°Š¦°¥ °Š„µ¦¶¦»—Á­¸¥®µ¥„È‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œ
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥—oª¥Ánœ„´œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥»—Ä®¤n‹³˜o°Š
Áž}œœ·—š¸Éŗo¦´ „µ¦¦´¦°ŠÂ¨³Å—o¦´„µ¦°°„
­¶®¦´„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸É˜¶Â®œnŠÁ—¸¥ª„´œ„´Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
š¸É‹³Áž¨¸É¥œ
£µ¡„¦µ¢d„œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª °o Š
಴ »——¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥„¨´ œ
಴
˜´ªÁ˜º°œž¦³˜¼Â¨³Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
£µ¡„¦µ¢d„Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³¤¸„µ¦Á˜º°œš¸É˜„
˜nµŠ„´œ®¨µ¥Â­¸„µ¦Á˜º°œœž¦³˜¼Â¨³ž¦³˜¼šoµ¥‹³ ¹Êœ°¥¼n
„´‡ªµ¤Á¦Èª¦™
£µ¡„¦µ¢d„œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³Â­—Šªnµ¤¸
„µ¦ÄoŠµœš¸Éœ´ÉŠ°¥¼n×¥š¸ÉŸ¼o×¥­µ¦Å—o‡µ—¨³Å¤nŗo‡µ—
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
£µ¡„¦µ¢d„Á—¸¥ª„´œœ¸Ê¥´ŠÂ­—Š ¹Êœ™oµ µ„¦³Ãž¦Š®œoµ
ž¦³˜¼šoµ¥®¦º°ž¦³˜¼Ä—ÇÁžd—°¥¼n
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ ­µ¤µ¦™¥ºœ¥´œ£µ¡„¦µ¢d„Å—o×¥„µ¦„—ž»i¤2œÂŸŠ
ž»i¤„—œ¡ªŠ¤µ¨´¥—oµœ ªµ
¦³Á˜º°œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
Áµ³œ´ÉŠ—oµœ®œoµ
™oµ‡œ ´®¦º°Ÿ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµÅ¤nŗo‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
˜´ªÁ˜º°œ—oª¥£µ¡Â¨³Á­¸¥ŠÁ˜º°œ‹³Á˜º°œ‡œ ´Â¨³Ÿ¼o
×¥­µ¦œš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÄ®o‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
Áµ³œ´ÉŠ—oµœ®¨´Š
¦³Á˜º°œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥ÄœÁµ³œ´ÉŠ®¨´Š¤¸„µ¦š¶Šµœ¥n°¥
­°Š„µ¦š¶Šµœ
಴
಴
˜´ªÁ˜º°œ—oª¥£µ¡ÄœÂŸŠ‡°œÃŽ¨š¸É®¨´Š‡µ
˜´ªÁ˜º°œ—oª¥£µ¡‹³Â­—Š ¹ÊœÄœÂŸŠ‡°œÃŽ¨š¸É®¨´Š‡µ
¨³Ã—¥Äo­´¨´„¬–rÁ˜º°œÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
Á­¸¥ŠÁ˜º°œ‹³ ¹Êœ°¥¼n„´‡ªµ¤Á¦ÈªÁª¨µ„µ¦ ´ ¸É¨³¦³¥³
šµŠ
­™µœ³Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ °Š‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦‹³Â­—Š ¹Êœ
Ĝ£µ¡„¦µ¢d„ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Á¤ºÉ°¤¸„µ¦
‡µ—®¦º°Å¤nŗo‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
¦³Á˜º°œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Å¤n‡¦°‡¨»¤™¹ŠÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´
Á—È„˜nµŠÇ
Ä®o o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´Á Ȥ ´—œ·¦£´¥š¸ÉčoŠµœ°¥¼nĜÁµ³
œ´ÉŠ®¨´Š£µ¡„¦µ¢d„œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³
­—Š ¹ÊœÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
„µ¦Á˜º°œªnµÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥ °Šš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®¨´Š™¼„ž¨—
°°„Äœ¦³®ªnµŠ„µ¦Á—·œšµŠÃ—¥Äo˜´ªÁ˜º°œ—oª¥£µ¡
¨³Á­¸¥ŠÁ˜º°œ˜´ªÁ˜º°œ‹³®¥»—š¶Šµœš´œš¸š¸É‡µ—
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥°¸„‡¦´ÊŠ
˜´ªÁ˜º°œ­¶®¦´ž¦³˜¼ µ„¦³Ãž¦Š®œoµž¦³˜¼šoµ¥
¨³ µžd—š¸ÉÁ˜·¤œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
™oµ µ„¦³Ãž¦Š®œoµž¦³˜¼šoµ¥ µžd—š¸ÉÁ˜·¤œÊ¶¤´œÁºÊ°
Á¡¨·Š®¦º°ž¦³˜¼Ä—ž¦³˜¼®œ¹ÉŠžd—Ťn­œ·š£µ¡„¦µ¢d„œ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³Â­—Šªnµ­·ÉŠÄ—Ážd—°¥¼n®¥»—¦™
Ĝš¸Éž¨°—£´¥š´œš¸š¸É­µ¤µ¦™š¶Å—o¨oªžd—­nªœš¸ÁÉ ž}œ˜oœ
Á®˜» °Š„µ¦Á˜º°œÄ®o­œ·š
™oµ ´¦™š¸É‡ªµ¤Á¦Èª˜É¶„ªnµž¦³¤µ–„¤
¤ Ť¨r˜n°´ÉªÃ¤Š ­´¨´„¬–r­—Š
o°¤¼¨œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³˜·—
­ªnµŠ ¹Êœ
™oµ ´¦™š¸É‡ªµ¤Á¦Èª­¼Š„ªnµž¦³¤µ–„¤
¤ Ť¨r˜n°´ÉªÃ¤Š ­´¨´„¬–rÁ˜º°œœ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ
಴
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
„µ¦‡µ—¨³„µ¦ž¨—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥
‡¶Á˜º°œ
¦™¤¸™»Š¨¤œ·¦£´¥Â¨³¤nµœœ·¦£´¥„´œ„¦³Âš„­¶®¦´
‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦˜·—˜´ÊŠ°¥¼n
䗼¨‡ª‡»¤ °Š¦³™»Š¨¤œ·¦£´¥¤¸˜¶Â®œnŠ°¥¼nš¸É
‡°œÃŽ¨„¨µŠ®µ„‡°œÃŽ¨„¨µŠÁže¥„œÊ¶®¦º°
°ŠÁ®¨ª°ºÉœÇÄ®o—¹Š­µ¥Á‡Á·¨š¸É˜n°„´Â˜Á˜°¦¸É­
˜µ¦r˜°°„®oµ¤¨°Š­˜µ¦r˜¦™ÁœºÉ°Š‹µ„™»Š¨¤œ·¦£´¥
°µ‹š¶Šµœ„µ¦„¼o¦™ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®ošnµœÄoª·›¸
œ­nŠ¦™Åžš¸É«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨ÃªnšÅ¸É —o¦´„µ¦Â˜nŠ
˜´ÊŠ
®¤µ¥Á®˜»
˜´ª˜¦ª‹‹´‹³˜°­œ°ŠÂ˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥ ¹Êœ
°¥¼n„´¨´„¬–³ °Š„µ¦œ¦ª¤š´ÊŠ ¹Êœ°¥¼n„´ªnµÅ—o‡µ—
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Åªo®¦º°Å¤n®¨´„„µ¦œ¸Ê‹³œ¶ÅžÄo„´Á Ȥ
´—œ·¦£´¥š¸Éš»„˜¶Â®œnŠ
—´Šœ´ÊœÁž}œÅžÅ—oªnµ°µ‹¤¸™»Š¨¤œ·¦£´¥Á¡¸¥Š®œ¹ÉŠ»—
®¦º°°µ‹Å¤n¤¸Á¨¥ š¸É¡°Š˜´ªÁ¤ºÉ°Á„·—„µ¦œ˜´ª˜¦ª‹
‹´‹³˜¦ª‹‹´Â¦Š„µ¦œš¸Éž³š³Á oµ„´¦™Â¨³‹³
ž¦´­£µ¡„µ¦š¶ŠµœÄ®o­°—‡¨o°Š„´œÁ¡ºÉ°Ä®o™»Š¨¤
œ·¦£´¥®œ¹ÉŠ»—¤µ„„ªnµ®œ¹ÉŠ»—¡°Š˜´ª°°„®¦º°Å¤n¤¸
™»Š¨¤œ·¦£´¥»—Ä—¡°Š˜´ª ¹ÊœÁ¨¥
‡¶Á˜º°œ
™»Š¨¤œ·¦£´¥¡°Š˜´ª°°„
™oµ™»Š¨¤œ·¦£´¥»—Ä—»—®œ¹ÉŠ¡°Š˜´ª°°„Á¦µ °Âœ³œ¶—´Š
˜n°Åžœ¸Ê
಴
಴
಴
„µ¦„¼o¦™ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očoª·›¸ œ­nŠ¦™Åžš¸É«¼œ¥r
¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ®oµ¤ ´¦™Ã—¥
š¸É™»Š¨¤œ·¦£´¥˜nµŠÇ¡°Š˜´ª°¥¼n
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očo«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´
„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦Äœ„µ¦Áž¨¸É¥œ­nªœ
ž¦³„°˜nµŠÇĜ¦³œ·¦£´¥ °Š¦™
®oµ¤ ´¦™Ã—¥š¸É™»Š¨¤œ·¦£´¥¡°Š˜´ªÂ¨oª™»Š¨¤œ·¦£´¥
°µ‹š¶Ä®o„µ¦´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÁž}œÅžÃ—¥¥µ„¨¶µ„¦ª¤
š´ÊŠ¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥°ºÉœÇ°µ‹Å—o¦´‡ªµ¤Á­¸¥
®µ¥Å—o‡ª´œÂ¨³ »iœ¨³°°Šš¸ÉÁ„·— ¹Êœ –³š¸É™»Š¨¤
œ·¦£´¥¡°Š˜´ª°µ‹š¶Ä®oÁ„·—„µ¦µ—Á‹È„µ¦¦³‡µ¥
Á‡º°Š˜n°Ÿ·ª®œ´ŠÂ¨³—ªŠ˜µÅ—o®µ„Á„·—„µ¦¦³‡µ¥
Á‡º°ŠÄ®o¨oµŠš¶‡ªµ¤­³°µ——oª¥œÊ¶Á¥Èœ„µ¦¡°Š˜´ªš¸É
¦ª—Á¦ÈªÂ¨³Á­oœÄ¥ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥°µ‹Áž}œ­µÁ®˜»Ä®o
Á„·—Ÿ¨™¨°„¨³Ÿ·ª®œ´ŠÂ­¦o°œÅ—o
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ œ
಴
™»Š¨¤œ·¦£´¥‡œ ´ œ
಴
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦ œ
಴
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠ œ
಴
¤nµœ¨¤œ·¦£´¥ œ
Ş¡Â¡š¥rÁ­¤°
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥‡œ ´
Á¡ºÉ°Áž}œ„µ¦Á­¦·¤„µ¦š¶Šµœ °ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥¦™
‹³¤¸™»Š¨¤œ·¦£´¥š¸É¡ªŠ¤µ¨´¥Â¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥¦·Áª–
Á nµ˜·—˜´ÊŠ°¥¼nš¸É—oµœ‡œ ´
š´ÊŠ®¤—œ¸Ê¦ª¤™¹Š„µ¦¡°Š˜´ªÂ¨³„µ¦¥»˜´ª °Š™»Š¨¤
œ·¦£´¥‹³Á„·— ¹Êœ£µ¥ÄœÁ­¸Ê¥ªª·œµš¸
‡¶Á˜º°œ
˜¶Â®œnŠ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥¦·Áª–Á nµ
™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³™¼„¡´ÅªoĜ­nªœ—oµœ¨nµŠ °ŠÂŸŠ‡°œÃŽ¨
®œoµš¸É—oµœ‡œ ´ÂŸŠ‡¦°‹³¤¸Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥$,5%$*
„¶„´Åªo
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥Áž}œ°»ž„¦–rš¸Éš¶Šµœ
¦nª¤„´œ™oµÅ¤n‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥®¦º°ÄoŠµœÅ¤n™¼„˜o°Š
°µ‹š¶Ä®ož¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦žj°Š„´œ°´œ˜¦µ¥‹µ„
™»Š¨¤œ·¦£´¥¨—¨ŠÄœ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œ
Á¡ºÉ°¨—‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦µ—Á‹ÈÄœ„¦–¸š¸É™»Š¨¤
œ·¦£´¥¡°Š˜´ªŸ¼o×¥­µ¦˜o°Šœ´ÉŠ˜´ª˜¦ŠÃ—¥Ä®oÁšoµªµŠ
œ¡ºÊœÂ¨³®¨´Š¡·Š˜·—„´¡œ´„¡·Š
™»Š¨¤œ·¦£´¥š¸É¡ªŠ¤µ¨´¥Â¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥¦·Áª–Á nµš¸É—oµœ‡œ
´Äœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
Ĝ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œ—oµœ®œoµ™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³nª¥žj°Š„´œ
¦·Áª–«¸¦¬³¨¶‡°Ä®œoµÂ¨³š¦ªŠ°„ °Š‡œ ´
¦ª¤™¹Š¦·Áª–Á nµÂ¨³ µ—oª¥
„µ¦œÄœ¦³—´š¸É¦»œÂ¦Š¡°‹³„¦³˜»oœ„µ¦š¶Šµœ °Š
ÁŽÈœÁŽ°¦r˜nµŠÇ¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³¡°Š˜´ª™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³
¦°Š¦´Ÿ¼o×¥­µ¦‹µ„¦Š„¦³Âš„š¸ÉÁ„·— ¹ÊœÁœºÉ°Š‹µ„„µ¦
œ™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³¥»˜´ªÁ¤ºÉ°™¼„°´—Á¤ºÉ°­·ÉŠœ¸ÊÁ„·— ¹Êœ‡ª´œ
‹³„¦³‹µ¥Á oµÅžÄœ¦™Ž¹ÉŠ™º°Áž}œÁ¦ºÉ°Šž„˜· ´Êœ˜°œ
‡¶Á˜º°œ
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo
¦´°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦Á¡ºÉ° °¦´„µ¦Žn°¤„µ¦
š¶Šµœ„´¦³™»Š¨¤œ·¦£´¥š¸ÅÉ ¤n™¼„˜o°Š°µ‹š¶Ä®o
Á„·—‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ—Äœ„µ¦š¶ŠµœÂ¨³­nŠŸ¨Ä®oÁ„·—
„µ¦µ—Á‹È˜n°¦nµŠ„µ¥Å—o
˜¶Â®œnŠ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥š¸É¡ªŠ¤µ¨´¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥œ¸Ê˜·—˜´ÊŠ°¥¼nĜ˜¦Š„¨µŠ °Š¡ªŠ¤µ¨´¥¡ªŠ
¤µ¨´¥‹³¤¸Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥$,5%$*„¶„´Åªo
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤ªµŠ®¦º°˜·—ª´˜™»Ä—Çš¸É—oµœœ®¦º°—oµœ®œoµ °Š
ŸŠžd—š¸É™»Š¨¤œ·¦£´¥¦·Áª–Á nµ˜·—˜´ÊŠ°¥¼n
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ™»Š¨¤œ·¦£´¥ œ
಴
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦
¦™¥œ˜r‹³¤¸™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦Äœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ
®œoµÁ¡ºÉ°nª¥Á­¦·¤„µ¦š¶Šµœ °ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
š´ÊŠ®¤—œ¸Ê¦ª¤™¹Š„µ¦¡°Š˜´ªÂ¨³„µ¦¥»˜´ª °Š™»Š¨¤
œ·¦£´¥‹³Á„·— ¹Êœ£µ¥ÄœÁ­¸Ê¥ªª·œµš¸
‡¶Á˜º°œ
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥Áž}œ°»ž„¦–rš¸Éš¶Šµœ
¦nª¤„´œ™oµÅ¤n‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥®¦º°ÄoŠµœÅ¤n™¼„˜o°Š
°µ‹š¶Ä®ož¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦žj°Š„´œ°´œ˜¦µ¥‹µ„
™»Š¨¤œ·¦£´¥¨—¨ŠÄœ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œ
Á¡ºÉ°¨—‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦µ—Á‹ÈÄœ„¦–¸š¸É™»Š¨¤
œ·¦£´¥¡°Š˜´ªŸ¼o×¥­µ¦˜o°Šœ´ÉŠ˜´ª˜¦ŠÃ—¥Ä®oÁšoµªµŠ
œ¡ºÊœÂ¨³®¨´Š¡·Š˜·—„´¡œ´„¡·Š
˜¶Â®œnŠ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦
™»Š¨¤œ·¦£´¥œ¸Ê‹³¡´Á„ȝ°¥¼Än œš¸ÁÉ „ȝ¦·Áª–Á®œº°n°ŠÁ„ȝ
°Š®œoµ¦™ÂŸŠ‡¦°‹³¤¸Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥$,5%$*„¶„´
Ūo
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤Ä­nª´˜™»Ä—Çš¸É—oµœ®œoµ®¦º°—oµœœÁ®œº°ÂŸŠ
‡°œÃŽ¨š¸É¤¸™»Š¨¤œ·¦£´¥˜·—˜´ÊŠ°¥¼n
žjµ¥­¶®¦´™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµÄœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
Ĝ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œ—oµœ®œoµ™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³nª¥žj°Š„´œ
¦·Áª–«¸¦¬³¨¶‡°Ä®œoµÂ¨³š¦ªŠ°„ °ŠŸ¼o×¥­µ¦
¦ª¤™¹Š¦·Áª–Á nµÂ¨³ µ—oª¥
„µ¦œÄœ¦³—´š¸É¦»œÂ¦Š¡°‹³„¦³˜»oœ„µ¦š¶Šµœ °Š
ÁŽÈœÁŽ°¦r˜nµŠÇ¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³¡°Š˜´ª™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³
¦°Š¦´Ÿ¼o×¥­µ¦‹µ„¦Š„¦³Âš„š¸ÉÁ„·— ¹ÊœÁœºÉ°Š‹µ„„µ¦
œ™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³¥»˜´ªÁ¤ºÉ°™¼„°´—Á¤ºÉ°­·ÉŠœ¸ÊÁ„·— ¹Êœ‡ª´œ
‹³„¦³‹µ¥Á oµÅžÄœ¦™Ž¹ÉŠ™º°Áž}œÁ¦ºÉ°Šž„˜· ´Êœ˜°œ
‡¶Á˜º°œ
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo
¦´°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦Á¡ºÉ° °¦´„µ¦Žn°¤„µ¦
š¶Šµœ„´¦³™»Š¨¤œ·¦£´¥š¸ÅÉ ¤n™¼„˜o°Š°µ‹š¶Ä®o
Á„·—‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ—Äœ„µ¦š¶ŠµœÂ¨³­nŠŸ¨Ä®oÁ„·—
„µ¦µ—Á‹È˜n°¦nµŠ„µ¥Å—o
¦¼ž¨°„‹³°¥¼nœš¸É´ŠÂ———oµœŸ¼o×¥­µ¦
¦¼ž¨°„Á˜º°œ­¶®¦´™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦‹³°¥¼Än œ
˜¶Â®œnŠ˜µ¤š¸É­—ŠÅªo—oµœœ
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
‡¶Á˜º°œ
__
™oµ¦™Å¤n¤¸­ª·˜rÁžd—čoŠµœ¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ™»Š¨¤
œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦˜·—˜´ÊŠ°¥¼n™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³¡¦o°¤
š¶Šµœ°¥¼n˜¨°—Áª¨µ
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤¥ºœ®¦º°œ´ÉŠš¸É—oµœ®œoµ °Šš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµ
®oµ¤Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Šœš¸É
œ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµ™oµÁžd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo
®oµ¤Å¤nÄ®oŸ¼o×¥­µ¦š¸Éœ´ÉŠ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ š´ÊŠÁ—È„
¨³Ÿ¼oÄ®n œ´ÉŠœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµÁ¤ºÉ°žd—čo
Šµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦Åªo
®µ„Ťnž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶š¸„É ¨nµªÅªo oµŠ˜oœ°µ‹
š¶Ä®oŗo¦´°´œ˜¦µ¥™¹ŠÂ„n¸ª·˜®¦º°Å—o¦´µ—Á‹È¦oµ¥
¦ŠÅ—o
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ™»Š¨¤œ·¦£´¥ œ
಴
™»Š¨¤œ·¦£´¥‡œ ´ œ
಴
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o
×¥­µ¦* œ
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥
—oµœŸ¼o×¥­µ¦*
™oµ¦™˜·—˜´ÊŠ­ª·˜r3DVVHQJHU$LUEDJ&XW2II
6ZLWFK 3$&26 Ūo‹³­µ¤µ¦™žd—„µ¦š¶Šµœ °Š
™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦Å—o
­ª·˜r­¶®¦´™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦ 3$&26 °¥¼nš¸É °
°Š‡°œÃŽ¨®œoµš¸É—oµœŸ¼o×¥­µ¦Â¨³­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o
Á¤ºÉ°Ážd—ž¦³˜¼Ÿ¼o×¥­µ¦
˜¦ª‹­°ªnµ­ª·˜r°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠš¸É˜o°Š„µ¦
21™»Š¨¤œ·¦£´¥Ážd—čoŠµœ°¥¼n¨³Ÿ¼o×¥­µ¦š¸Éœ´ÉŠ
®´œÅž—oµœ®œoµ š´ÊŠÁ—Ȅ¨³Ÿ¼oÄ®n ­µ¤µ¦™œ´ÉŠœ
š¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦Å—o°¥nµŠž¨°—£´¥
2))™»Š¨¤œ·¦£´¥žd—čoŠµœ°¥¼n¨³Á—È„š¸Éœ´ÉŠœš¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž—oµœ®¨´Š­µ¤µ¦™œ´ÉŠœš¸É
œ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦Å—o°¥nµŠž¨°—£´¥
‡¶Á˜º°œ
™oµ¦™Å¤n¤¸­ª·˜rÁžd—čoŠµœ¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ™»Š¨¤
œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦˜·—˜´ÊŠ°¥¼n™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³¡¦o°¤
š¶Šµœ°¥¼n˜¨°—Áª¨µ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
„µ¦Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦
¥ºœ¥´œ o°‡ªµ¤Ã—¥„µ¦„—ž»i¤2š¸Éžjœ„—šµŠ—oµœ
ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Šœš¸É
œ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµÁ¤ºÉ°Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo
Á¤ºÉ°¤¸Ÿ¼o×¥­µ¦š¸Éœ´ÉŠ®´œ®œoµÅžšµŠ—oµœ®œoµ š´ÊŠÁ—È„
¨³Ÿ¼oÄ®n œ´ÉŠ°¥¼nœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµ‹³˜o°Š
Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥­¶®¦´Ÿ¼o×¥­µ¦Á­¤°
—¹Š­ª·˜r°°„ÅžšµŠ—oµœœ°„¨³®¤»œ‹µ„
˜¶Â®œnŠ2))Ş¥´Š˜¶Â®œnŠ21
! ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Â­—Š o°‡ªµ¤
3DVVHQJHUDLUEDJRQ3OHDVHDFNQRZOHGJH
®¤µ¥Á®˜»
®µ„Ťnž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶š¸„É ¨nµªÅªo oµŠ˜oœ°µ‹
š¶Ä®oŗo¦´°´œ˜¦µ¥™¹ŠÂ„n¸ª·˜®¦º°Å—o¦´µ—Á‹È¦oµ¥
¦ŠÅ—o
! °o ‡ªµ¤Â¨³­´¨´„¬–rÁ˜º°œÄœ‡°œÃŽ¨š¸É
®¨´Š‡µ‹³Â­—ŠÄ®oš¦µªnµ™»Š¨¤œ·¦£´¥­¶®¦´š¸É
œ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµÅ—oÁžd—čoŠµœÂ¨oª
®µ„¤¸„µ¦­´ÉŠŠµœ¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ
Ÿ¼o×¥­µ¦Á¤ºÉ°¦™°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,®¦º°
˜É¶„ªnµ o°‡ªµ¤‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´Â¨³Å¢Â­—Š„µ¦š¶ŠµœÄœ‡°œÃŽ¨®¨´Š‡µ‹³
˜·—­ªnµŠÁž}œÁª¨µž¦³¤µ–ª·œµš¸®¨´Š‹µ„š¸É˜´ÊŠ‡nµ
¦³Å¢¢jµ °Š¦™Åž¥´Š˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,,
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ „µ¦žd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o×¥­µ¦
¥ºœ¥´œ o°‡ªµ¤Ã—¥„µ¦„—ž»i¤2š¸Éžjœ„—šµŠ—oµœ
ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥
­¶‡´
™oµ™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦™¼„žd—čoŠµœÅªo˜´ª—¹ŠÁ Ȥ
´—œ·¦£´¥ÂÅ¢¢jµ—oµœŸ¼o×¥­µ¦‹³™¼„žd—čoŠµœ
—oª¥
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª °o Š
಴ »——¹ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥„¨´ œ
—¹Š­ª·˜r°°„ÅžšµŠ—oµœœ°„¨³®¤»œ‹µ„
˜¶Â®œnŠ21Ş¥´Š˜¶Â®œnŠ2))
! ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Â­—Š o°‡ªµ¤
3DVVHQJHUDLUEDJRII3OHDVHDFNQRZOHGJH
®¤µ¥Á®˜»
®µ„¤¸„µ¦­´ÉŠŠµœ¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ
Ÿ¼o×¥­µ¦Á¤ºÉ°¦™°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,®¦º°
˜É¶„ªnµ o°‡ªµ¤‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´Â¨³Å¢Â­—Š„µ¦š¶ŠµœÄœ‡°œÃŽ¨®¨´Š‡µ‹³
˜·—­ªnµŠÁž}œÁª¨µž¦³¤µ–ª·œµš¸®¨´Š‹µ„š¸É˜´ÊŠ‡nµ
¦³Å¢¢jµ °Š¦™Åž¥´Š˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,,
಴
! °o ‡ªµ¤Â¨³­´¨´„¬–rĜ‡°œÃŽ¨š¸É®¨´Š‡µ‹³
­—ŠÄ®oš¦µªnµ™»Š¨¤œ·¦£´¥­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠŸ¼o
×¥­µ¦—oµœ®œoµ™¼„¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤Å¤nÄ®oŸ¼o×¥­µ¦š¸Éœ´ÉŠ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ š´ÊŠÁ—È„
¨³Ÿ¼oÄ®n œ´ÉŠœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦Á¤ºÉ°žd—čoŠµœ™»Š¨¤
œ·¦£´¥Åªo
„µ¦Å¤nž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶ oµŠ˜oœ°µ‹š¶Ä®oŗo¦´
°´œ˜¦µ¥™¹ŠÂ„n¸ª·˜®¦º°Å—o¦´µ—Á‹È¦oµ¥Â¦ŠÅ—o
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠ
Ĝ„¦–¸š¸ÉÁ„·—„µ¦œ™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠš¸É—oµœ‡œ
´Â¨³š¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦‹³š¶ŠµœÁ¡ºÉ°žj°Š„´œ¦·Áª–
®œoµ°„¨³­³Ã¡„
‡¶Á˜º°œ
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo
¦´°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦Á¡ºÉ° °¦´„µ¦Žn°¤„µ¦
š¶Šµœ„´¦³™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠ°¥nµŠÅ¤n™¼„˜o°Š
°µ‹š¶Ä®oÁ„·—„µ¦š¶ŠµœŸ·—¡¨µ—¨³­nŠŸ¨Ä®oÁ„·—
„µ¦µ—Á‹È¦oµ¥Â¦ŠÅ—o
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠÂ¨³š¸œÉ ´ÉŠÁ—È„
„µ¦ž„žj°Š °Š¦™Â„nÁ—È„š¸Éœ´ÉŠ°¥¼nĜÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
®¦º°œÁµ³¦°Šœ´ÉŠÅ¤n¨—¨ŠÂ˜n°¥nµŠÄ—Á¤ºÉ°Äo¦³™»Š
¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
™»Š¨¤œ·¦£´¥ œ
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤ªµŠª´˜™»Ä—ÇŪo¦³®ªnµŠ—oµœœ°„ °Šš¸Éœ´ÉŠ„´
ŸŠž¦³˜¼ÁœºÉ°Š‹µ„¦·Áª–œ¸ÊÁž}œ¦·Áª–„µ¦š¶Šµœ
°Š™»Š¨¤œ·¦£´¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠ˜·—˜´ÊŠ°¥¼Än œÃ‡¦Š¡œ´„¡·Š´Êœœ°„ °Š
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµŽ¹ÉŠ‹³nª¥žj°Š„´œ‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦š¸Éœ´ÉŠ
Ĝš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
Á¤ºÉ°Á„·—„µ¦œ°¥nµŠ¦»œÂ¦Š¡°ÁŽÈœÁŽ°¦r˜nµŠÇ‹³˜°
­œ°ŠÂ¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥ ˜nµŠÇ ‹³¡°Š˜´ª—oª¥Â„p­š¸É¦o°œ
™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³¡°Š˜´ª¦³®ªnµŠŸ¼o×¥­µ¦Â¨³ÂŸŠž¦³˜¼
Á¡ºÉ°¦°Š¦´Â¦Š„¦³Âš„™»Š¨¤œ·¦£´¥‹³¥»˜´ªÁ¤ºÉ°™¼„°´—
×¥ž„˜·Â¨oª™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠ‹³¡°Š˜´ªÁŒ¡µ³—oµœš¸É
Á„·—„µ¦œÁšnµœ´Êœ
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očoÁŒ¡µ³ÂŸnœžd—š¸Éœ´ÉŠ¦™¥œ˜rš¸Éŗo
¦´°œ»µ˜‹µ„ª°¨ÃªnÁšnµœ´ÊœÂŸnœžd—š¸Éœ´ÉŠ°ºÉœÇ°µ‹
„¸— ªµŠ„µ¦š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥Å—o
‡¶Á˜º°œ
™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœ oµŠÁž}œ¦³š¸Énª¥Á­¦·¤„µ¦š¶Šµœ
°ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥˜o°Š‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Á­¤°
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
¤nµœ¨¤œ·¦£´¥
¤nµœœ·¦£´¥„´œ„¦³Âš„,QIODWDEOH&XUWDLQ ,& ‹³
nª¥žj°Š„´œÅ¤nÄ®o«¸¦¬³ °Š‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦
„¦³Âš„„´­nªœ˜nµŠÇ£µ¥Äœ¦™Á¤ºÉ°Á„·—„µ¦œ
‡¶Á˜º°œ
‡¶Á˜º°œ
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo
¦´°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦Á¡ºÉ° °¦´„µ¦Žn°¤®µ„
¦³™»Š¨¤œ·¦£´¥ÂÂ™¤¸ o°„¡¦n°Š°µ‹š¶Ä®o¤¸
„µ¦š¶ŠµœŸ·—ž„˜·Â¨³­nŠŸ¨Ä®oÁ„·—„µ¦µ—Á‹È˜n°
»‡‡¨°¥nµŠ¦oµ¥Â¦ŠÅ—o
Áªoœ¦³¥³Ž¤ œ·Êª ¦³®ªnµŠ­´¤£µ¦³„´„¦³‹„
ž¦³˜¼™oµ¦¦š»„­´¤£µ¦³Äœ¦™‹œ­¼Š„ªnµ °—oµœ
œ °Š„¦³‹„ž¦³˜¼¤·Œ³œ´Êœ¤nµœœ·¦£´¥š¸ÉÁ„ȝ°¥¼nĜ
ŸŠ®¨´Š‡µ°µ‹™¼„„¦³˜»oœ„µ¦š¶ŠµœÅ—o
‡¶Á˜º°œ
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤Â ªœ®¦º°Ÿ¼„ª´˜™»š¸É¤¸œÊ¶®œ´„¤µ„œ¤º°‹´œ
®¨´Š‡µ °Á„¸É¥ªÅ—o¦´„µ¦°°„¤µ­¶®¦´Á­ºÊ°
‡¨»¤š¸É°n°œœ»n¤Ášnµœ´Êœ Ťnčn­¶®¦´ª´˜™»Â ȊÁnœ¦n¤
Áž}œ˜oœ
¤nµœœ·¦£´¥‹³¥¹—˜·—Á oµ„´Âœª °®¨´Š‡µš´ÊŠ­°Š—oµœ
š¶®œoµš¸Énª¥žj°Š„´œ‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦ÂŸŠžd—‹³¤¸
žjµ¥,&$,5%$*˜·—Ūo
Á¤ºÉ°Á„·—„µ¦œš¸É¦»œÂ¦Š¡°ÁŽÈœÁŽ°¦r˜nµŠÇ‹³˜°­œ°Š
¨³¤nµœœ·¦£´¥„´œ„¦³Âš„‹³¡°Š˜´ª
®oµ¤ ´œ­„¦¼®¦º°˜·—˜´ÊŠ­·ÉŠÄ—œÂŸŠ»®¨´Š‡µÁ­µ
ž¦³˜¼®¦º°ÂŸŠ—oµœ oµŠ °Š¦™¥œ˜rÁœºÉ°Š‹µ„°µ‹š¶
Ä®o‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦žj°Š„´œ¨—¨ŠÅ—oª°¨Ãªn °
œ³œ¶Ä®očoÁŒ¡µ³·Êœ­nªœ°³Å®¨n °ŠÂšo °Šª°¨Ãªn
š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°Š­¶®¦´„µ¦˜·—˜´ÊŠÄœ¦·Áª–œ¸Ê
Ášnµœ´Êœ
¤nµœœ·¦£´¥Áž}œ¦³š¸Énª¥Á­¦·¤„µ¦š¶Šµœ °ŠÁ Ȥ
´—œ·¦£´¥˜o°Š‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Á­¤°
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
™»Š¨¤œ·¦£´¥ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
6DIHW\PRGH
‡¶Á˜º°œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥Áž}œ­™µœ³„µ¦žj°Š„´œŽ¹ÉŠ‹³
š¶ŠµœÁ¤ºÉ°„µ¦œ°µ‹š¶Ä®o¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
­¶‡´˜nµŠÇ °Š¦™Ánœšn°­nŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
ÁŽÈœÁŽ°¦r °Š¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥®¦º°¦³Á¦„
ŗo¦´‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥
™oµ¦™Á„·—„µ¦œ°µ‹¤¸ o°‡ªµ¤6DIHW\PRGH6HH
2ZQHU VPDQXDO­—Š ¹ÊœÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
¡¦o°¤­´¨´„¬–rÁ˜º°œ˜¦µÄ—š¸É‹°Â­—ŠŸ¨Å¤n¶¦»—Á­¸¥
®µ¥Â¨³¦³Å¢¢jµ °Š¦™¥´Š‡Šš¶Šµœ°¥¼n o°‡ªµ¤œ¸Ê
®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ¦™¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦š¶Šµœš¸É¨—¨Š
®µ„¦™ °Ššnµœ°¥¼Än œÃ®¤—œ·¦£´¥°¥nµ¡¥µ¥µ¤
Žn°¤ÂŽ¤¦™¥œ˜r®¦º°¦¸ÁŽ˜°»ž„¦–r°·Á¨È„š¦°œ·„­r—oª¥
˜œÁ°ŠÁœºÉ°Š‹µ„°µ‹š¶Ä®oÁ„·—„µ¦µ—Á‹È®¦º°š¶
Ä®o¦™š¶Šµœ„¡¦n°ŠÅ—oª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®ošnµœÄ®o
«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´°œ»µ˜°¥nµŠÁž}œšµŠ
„µ¦Áž}œŸ¼o˜¦ª‹­°Â¨³š¶Ä®o¦™„¨´¤µ°¥¼nĜ­£µ¡
ž„˜·Á¤ºÉ°¤¸ o°‡ªµ¤6DIHW\PRGH6HH2ZQHU V
PDQXDO­—Š ¹Êœ
‡¶Á˜º°œ
®µ„¦™°¥¼nĜœ·¦£´¥®oµ¤¨µ„¦™Áž}œ°´œ µ—‹³
˜o°ŠÄoª·›¸ œ­nŠ¦™Ášnµœ´Êœª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očoª·›¸
œ­nŠ¦™Åžš¸É«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨ÃªnšÅ¸É —o¦´„µ¦Â˜nŠ
˜´ÊŠ
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤¡¥µ¥µ¤­˜µ¦r˜¦™Á¤ºÉ°Å—o„¨·ÉœÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ –³
š¸É o°‡ªµ¤6DIHW\PRGH6HH2ZQHU VPDQXDO
­—Š ¹ÊœÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Ã—¥Á—È— µ—Ťn
ªnµÄœ­™µœ„µ¦–rė„Șµ¤Ä®o°°„‹µ„¦™Äœš´œš¸
™oµ¦™°¥¼nĜ‡ªµ¤ž¨°—£´¥­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜¦³Á¡ºÉ°
­˜µ¦r˜¦™Â¨³Á¨ºÉ°œ¦™Áž}œ¦³¥³šµŠ­´ÊœÇŗo™oµ°¥¼nĜ
­£µ¡„µ¦‹¦µ‹¦š¸ÉÁž}œ°´œ˜¦µ¥Áž}œ˜oœ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‡ªµ¤ž¨°—£´¥ œ
಴
„µ¦­˜µ¦r˜Â¨³„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥¦™®¨´Š‹µ„°¥¼nĜ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥ œ
಴
„µ¦„¼o¦™ œ
„µ¦­˜µ¦r˜Â¨³„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥¦™®¨´Š‹µ„°¥¼n
Ĝ‡ªµ¤ž¨°—£´¥
™oµ¦™°¥¼nĜ‡ªµ¤ž¨°—£´¥­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜
¦³Á¡ºÉ°­˜µ¦r˜¦™Â¨³Á¨ºÉ°œ¦™Áž}œ¦³¥³šµŠ­´ÊœÇ
ŗo™oµ°¥¼Än œ­£µ¡„µ¦‹¦µ‹¦š¸ÉÁž}œ°´œ˜¦µ¥Áž}œ˜oœ
„µ¦­˜µ¦r˜¦™®¨´Š‹µ„°¥¼nĜ‡ªµ¤ž¨°—£´¥
˜¦ª‹­°­£µ¡‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥š´ÉªÅž °Š¦™Â¨³
˜¦ª‹­°ªnµ¤¸„µ¦¦´Éª °ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š®¦º°Å¤n
¨³˜o°ŠÅ¤n¤¸„¨·ÉœœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
™oµ¤¸‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥Á¨È„œo°¥Ášnµœ´ÊœÂ¨³„µ¦˜¦ª‹
­°Å¤n¤¸„µ¦¦´Éª °ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š­µ¤µ¦™š¶„µ¦
­˜µ¦r˜¦™Å—o
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤¡¥µ¥µ¤­˜µ¦r˜¦™Á¤ºÉ°Å—o„¨·ÉœÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ –³
š¸É o°‡ªµ¤6DIHW\PRGH6HH2ZQHU VPDQXDO
­—Š ¹ÊœÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Ã—¥Á—È— µ—Ťn
ªnµÄœ­™µœ„µ¦–rė„Șµ¤Ä®o°°„‹µ„¦™Äœš´œš¸
žd—„µ¦š¶Šµœ °Š¦™
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ ‹µ„œ´ÊœÄ®o¨°Š­˜µ¦r˜¦™
! »—°·Á¨È„š¦°œ·„­r °Š¦™‹³š¶„µ¦˜¦ª‹­°
¦³‹µ„œ´Êœ‹³¡¥µ¥µ¤„¨´Á oµ­¼n­™µœ³ž„˜·
‡¶Á˜º°œ
®µ„¦™°¥¼nĜœ·¦£´¥®oµ¤¨µ„¦™Áž}œ°´œ µ—‹³
˜o°ŠÄoª·›¸ œ­nŠ¦™Ášnµœ´Êœª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očoª·›¸
œ­nŠ¦™Åžš¸É«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨ÃªnšÅ¸É —o¦´„µ¦Â˜nŠ
˜´ÊŠ
­¶‡´
™oµ o°‡ªµ¤6DIHW\PRGH6HH2ZQHU VPDQXDO
¥´Š‡ŠÂ­—Š°¥¼nĜ‹°Â­—ŠŸ¨®oµ¤ ´®¦º°¨µ„¦™Â˜n
Ä®očo¦·„µ¦„¼o¦™ÂšœÂ¤oªnµ¦™‹³—¼Á®¤º°œÄoŠµœÅ—o
‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥š¸ŽÉ n°œ°¥¼n°µ‹š¶Ä®oŤn­µ¤µ¦™
‡ª‡»¤¦™Å—oÁ¤ºÉ°š¶„µ¦ ´Á‡¨ºÉ°œ
„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥¦™®¨´Š‹µ„°¥¼Än œÃ®¤—‡ªµ¤
ž¨°—£´¥
™oµ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Â­—Š o°‡ªµ¤1RUPDO
PRGH7KHFDULVQRZLQQRUPDOPRGH®¨´Š‹µ„
„µ¦¡¥µ¥µ¤­˜µ¦r˜¦™Â­—Šªnµ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ¦™Å—o
—oª¥‡ªµ¤¦³¤´—¦³ª´Š®µ„¦™‹°—°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠš¸É
Áž}œ°´œ˜¦µ¥
®oµ¤Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥¦™ÅžÅ„¨Á„·œ„ªnµš¸É‹¶Áž}œ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
6DIHW\PRGH œ
಴
„µ¦­˜µ¦r˜¦™ œ
಴
„µ¦„¼o¦™ œ
¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„
Á—È„˜o°Šœ´ÉŠÃ—¥¤¸„µ¦¥¹—°¥nµŠÂœnœ®œµ¦³®ªnµŠ„µ¦
Á—·œšµŠÄœ¦™¥œ˜r
ª°¨Ãªn¤¸°»ž„¦–rÁ¡ºÉ°‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„ š¸Éœ´ÉŠ
­¶®¦´Á—Ȅ¨³°»ž„¦–r¥¹— š¸Éŗo¦´„µ¦°°„¤µ
­¶®¦´„µ¦˜·—˜´ÊŠÄœ¦™‡´œœ¸Ê×¥ÁŒ¡µ³„µ¦Äo°»ž„¦–r
‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„ °Šª°¨Ãªn‹³š¶Ä®oÁ—È„
­µ¤µ¦™Á—·œšµŠÅž„´¦™Å—o—oª¥‡ªµ¤ž¨°—£´¥š¸É—¸š¸É­»—
œ°„‹µ„œ¸Ê°»ž„¦–r‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„¥´Š
­µ¤µ¦™˜·—˜´ÊŠÅ—o°¥nµŠÁ®¤µ³­¤Â¨³­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o
Šnµ¥°¸„—oª¥
„µ¦Á¨º°„°»ž„¦–rš¸É‡ª¦Äo‹³¡·‹µ¦–µ‹µ„œÊ¶®œ´„¨³
œµ—˜´ª °ŠÁ—È„
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®oÁ—Ȅčoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž
—oµœ®¨´ŠÄ®oœµœš¸É­»—Ášnµš¸‹É ³Áž}œÅžÅ—o°¥nµŠœo°¥š¸É­»—
‹œ„ªnµ‹³°µ¥»že‹µ„œ´ÊœÄ®očoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ
®´œÅž—oµœ®œoµ‹œ„ªnµÁ—È„‹³¤¸‡ªµ¤­¼ŠÁ„·œŽ¤
¢»˜œ·Êª
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
®¤µ¥Á®˜»
°o „¶®œ—˜µ¤„‘®¤µ¥Á„¸É¥ª„´ž¦³Á£š °Šš¸Éœ´ÉŠ
­¶®¦´Á—È„š¸É˜o°ŠÄo­¶®¦´Á—È„š¸É¤¸°µ¥»Â¨³‡ªµ¤­¼Š
˜nµŠÇ‹³Â˜„˜nµŠ„´œ°°„ŞĜ˜n¨³ž¦³Áš«˜¦ª‹
­° o°„¶®œ—„n°œ„µ¦ÄoŠµœ
®¤µ¥Á®˜»
Á¤ºÉ°Äo°»ž„¦–rÁ¡ºÉ°‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„­·ÉŠ
­¶‡´‡º°‹³˜o°Š°nµœ‡¶Âœ³œ¶„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸ÉÄ®o¤µ
°¥nµŠ¨³Á°¸¥—
®µ„¤¸‡¶™µ¤­Š­´¥Á„¸É¥ª„´„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ¡ºÉ°
‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„„¦»–µ˜·—˜n°Ÿ¼oŸ¨·˜Á¡ºÉ°
°¦´‡¶Âœ³œ¶š¸É™¼„˜o°Š
Á—È„š»„ª´¥Â¨³š»„ œµ—˜o°Š‡µ—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥°¥nµŠ™¼„
˜o°ŠÁ­¤°Á¤ºÉ°œ´ÉŠ°¥¼nĜ¦™®oµ¤Ä®oÁ—È„œ´ÉŠœ˜´„ °ŠŸ¼oÄ®n
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‡ªµ¤ž¨°—£´¥ œ
಴
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ¨È°‡œ·¦£´¥­¶®¦´
Á—È„ œ
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
‡ª¦Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¤ºÉ°¤¸Á—È„Á—·œ
šµŠÅž—oª¥Äœ¦™¥œ˜r
Á—È„‡ª¦œ´ÉŠ°¥nµŠ­µ¥Â¨³ž¨°—£´¥˜¦ª‹­°Ä®oœnċ
ªnµÅ—oªµŠ˜¶Â®œnŠ¥¹—¨³ÄoŠµœš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„°¥nµŠ
™¼„˜o°Š
­¶®¦´„µ¦¥¹—š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÃž¦——¼Äœ‡¶
œ³œ¶„µ¦˜·—˜´ÊŠ
®¤µ¥Á®˜»
Á¤ºÉ°Äo°»ž„¦–rÁ¡ºÉ°‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„­·ÉŠ
­¶‡´‡º°‹³˜o°Š°nµœ‡¶Âœ³œ¶„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸ÉÄ®o¤µ
°¥nµŠ¨³Á°¸¥—
®µ„¤¸‡¶™µ¤­Š­´¥Á„¸É¥ª„´„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ¡ºÉ°
‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„„¦»–µ˜·—˜n°Ÿ¼oŸ¨·˜Á¡ºÉ°
°¦´‡¶Âœ³œ¶š¸É™¼„˜o°Š
®¤µ¥Á®˜»
„µ¦˜·—˜´ÊŠÁž}œÁª¨µœµœÂ¨³„µ¦Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
°µ‹š¶Ä®o˜´ª¥¹— °Š¦™­¹„®¦°Å—oª°¨Ãªn °Âœ³œ¶
Ä®očoŸnœžj°Š„´œ„µ¦Á˜³Á¡ºÉ°žj°Š„´œ˜´ª¥¹— °Š¦™
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„ œ
಴
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ª* œ
಴
‹»—¥¹——oµœœ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
‹»—¥¹——oµœ¨nµŠ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
‹»—¥¹—L6L]H,62),;­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
„µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥—oµœŸ¼o
×¥­µ¦* œ
®¤µ¥Á®˜»
®oµ¤ªµŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—ȄŪoĜ¦™¥œ˜rץŤnŗo¦´—
˜o°Š¦´—š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Ä®ož¨°—£´¥˜µ¤‡¶Âœ³œ¶
Á­¤°Â¤oĜ –³š¸ÉŤnčoŠµœ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
‹»—¥¹——oµœœ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
®¤µ¥Á®˜»
¦™š¸É˜·—˜´ÊŠ‹»—¥¹——oµœœ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„œ
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸­É °Š—oµœœ°„
‹»—¥¹——oµœœ‹³Äo­¶®¦´Áµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž
oµŠ®œoµÁž}œ®¨´„
­¶®¦´¦™¥œ˜rš¸É¤¸­´¤£µ¦³°¥¼nÁ®œº°n°ŠÁ„ȝ­´¤£µ¦³
˜o°Š¥oµ¥­´¤£µ¦³°°„„n°œš¸‹É ³˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
Á oµ„´˜¶Â®œnŠ¥¹—
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
ž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶Äœ„µ¦˜·—˜´ÊŠ °ŠŸ¼oŸ¨·˜Á­¤°Á¤ºÉ°
š¶„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á oµ„´‹»—¥¹——oµœœ
˜¶Â®œnŠ °Š‹»—¥¹—
¦»nœ®„š¸Éœ´ÉŠ˜¶Â®œnŠ °Š‹»—¥¹—‹³¦³»Åªo×¥­´¨´„¬–rš¸É—oµœ
®¨´Š °Š¡œ´„¡·Š
‹»—¥¹—‹³°¥¼nš¸É—oµœ®¨´Š °Šš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š—oµœœ°„
‡¶Á˜º°œ
¦»nœ®oµš¸Éœ´ÉŠÂ¨³Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ˜¶Â®œnŠ °Š‹»—¥¹—‹³¦³»Åªo×¥
­´¨´„¬–rš¸É—oµœ®¨´Š °Š¡œ´„¡·Š
˜o°Š¦o°¥­µ¥¦´——oµœœ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Ÿnµœn°Š
¦³®ªnµŠ„oµœÁ®¨È„ °Š¡œ´„¡·Š«¸¦¬³„n°œš¸É‹³ž¦´
‡ªµ¤˜¹Šš¸É‹»—¥¹—Á­¤°™oµÅ¤n­µ¤µ¦™š¶Å—oÄ®ož’·´˜·
˜µ¤‡¶Âœ³œ¶ °Š¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
®¤µ¥Á®˜»
¡´¡œ´„¡·Š«¸¦¬³Á¡ºÉ°˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠÁ—Ȅœ¸ÊĜ¦™¥œ˜r
š¸É¤¸¡œ´„¡·Š«¸¦¬³Â¡´Å—oš¸Éš¸Éœ´ÉŠ˜´ªœ°„
಴
‹»—¥¹——oµœ¨nµŠ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
‹»—¥¹—L6L]H,62),;­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÉčoÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥ °Š¦™ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
‹»—¥¹——oµœ¨nµŠ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
¦™¥œ˜rš¸É˜·—˜´ÊŠ‹»—¥¹——oµœ¨nµŠ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„œš¸É
œ´ÉŠ—oµœ®œoµ*¨³š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
‹»—¥¹——oµœ¨nµŠÅ—o¦´„µ¦°°„¤µÄ®očo¦nª¤„´Áµ³
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž—oµœ®¨´Š
‹»—¥¹—Äœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ‹³¥¹—˜·—Å—o®µ„¦™¥œ˜r˜·—˜´ÊŠ
­ª·˜r­´ÉŠŠµœ¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦*
Ášnµœ´Êœ
‹»—¥¹—L6L]H,62),;­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„
¦™¥œ˜rš¸É˜·—˜´ÊŠ‹»—¥¹—L6L]H,62),;­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ
Á—È„œš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
L6L]H,62),;Áž}œ¦³˜´ª¥¹—­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
£µ¥Äœ¦™š¸ÉÁž}œÅž˜µ¤¤µ˜¦“µœ¦³—´œµœµµ˜·
ž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶Äœ„µ¦˜·—˜´ÊŠ °ŠŸ¼oŸ¨·˜Á­¤°Á¤ºÉ°
š¶„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á oµ„´‹»—¥¹——oµœ¨nµŠ
ž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶Äœ„µ¦˜·—˜´ÊŠ °ŠŸ¼oŸ¨·˜Á­¤°Á¤ºÉ°
š¶„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á oµ„´‹»—¥¹—L6L]H,62),;
˜¶Â®œnŠ °Š‹»—¥¹—
˜¶Â®œnŠ °Š‹»—¥¹—
˜¶Â®œnŠ °Š‹»—¥¹—Äœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
‹»—¥¹—Äœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š‹³°¥¼nœ­nªœ®¨´Š °Š¦µŠš¸É¡ºÊœ
°Šš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
಴
˜¶Â®œnŠ °Š‹»—¥¹—Äœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
‹»—¥¹—Äœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ‹³°¥¼nš¸É—oµœ oµŠ °Šn°ŠªµŠ µ
°Šš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
ºÉ°Â¨³­´¨´„¬–r°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
‹»—¥¹——oµœœ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
‹»—¥¹—L6L]H,62),;­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÉčoÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥ °Š¦™ œ
˜¶Â®œnŠ °Š‹»—¥¹—‹³¦³»Åªo×¥­´¨´„¬–rœª´­—»®»o¤¡œ´„
¡·Š
‹»—¥¹—­¶®¦´L6L]H,62),;‹³Žn°œ°¥¼n®¨´Š­nªœ¨nµŠ °Š
¡œ´„¡·Š °Šš¸Éœ´ÉŠ˜´ªœ°„ °Šš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
¹Êœ°¥¼n„´˜¨µ—
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ „—Áµ³œ´ÉŠ¨ŠÁ¡ºÉ°Ä®oÁ oµ™¹Š‹»—¥¹—˜nµŠÇ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
‹»—¥¹——oµœœ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
‹»—¥¹——oµœ¨nµŠ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸œÉ ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H
œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
œ
„µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠÁ—È„
­·ÉŠš¸É­¶‡´„ȇº°„µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´
Á—È„Äœ˜¶Â®œnŠš¸É™¼„˜o°Š£µ¥Äœ¦™Ã—¥„µ¦Á¨º°„
˜¶Â®œnŠ‹³ ¹Êœ°¥¼n„´ž{‹‹´¥®¨µ¥°¥nµŠÁnœ
ž¦³Á£š °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¨³Å—o­´ÉŠŠµœ™»Š¨¤
œ·¦£´¥š¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦Åªo®¦º°Å¤nÁž}œ˜oœ
™oµžd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥­¶®¦´Ÿ¼o×¥­µ¦Â¨oª‹¹Š‹³
­µ¤µ¦™˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž—oµœ®¨´ŠÅªoœ
š¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµÅ—o
®¤µ¥Á®˜»
o°„¶®œ—˜nµŠÇÁ„¸É¥ª„´˜¶Â®œnŠ„µ¦œ´ÉŠÄœ¦™¥œ˜r
°ŠÁ—È„°µ‹Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅž˜µ¤ o°„¶®œ— °ŠÂ˜n
¨³ž¦³Áš«˜¦ª‹­° o°„¶®œ—„n°œ„µ¦ÄoŠµœ
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤¥ºœ®¦º°œ´ÉŠš¸É—oµœ®œoµ °Šš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµ
®oµ¤Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Šœš¸É
œ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµ™oµÁžd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œ—oµœ®¨´ŠÂ¨³™»Š¨¤œ·¦£´¥Å¤n­µ¤µ¦™Äo
Šµœ¦nª¤„´œÅ—o
™oµ™»Š¨¤œ·¦£´¥­¶®¦´Ÿ¼o×¥­µ¦Ážd—čoŠµœ°¥¼n‹³˜o°Š˜·—
˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž—oµœ®¨´ŠÅªoœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É
­°Š®¦º°Â™ªš¸É­µ¤*Á­¤°™oµÁ—È„„¶¨´Šœ´ÉŠÄœÁµ³Ÿ¼o
×¥­µ¦—oµœ®œoµÁ—È„°µ‹Å—o¦´µ—Á‹È­µ®´­Å—o™oµ™»Š
¨¤œ·¦£´¥¡°Š˜´ª°°„
®oµ¤Å¤nÄ®oŸ¼o×¥­µ¦š¸Éœ´ÉŠ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ š´ÊŠÁ—È„
¨³Ÿ¼oÄ®n œ´ÉŠœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµÁ¤ºÉ°žd—čo
Šµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦Åªo
®µ„Ťnž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶š¸„É ¨nµªÅªo oµŠ˜oœ°µ‹
š¶Ä®oŗo¦´°´œ˜¦µ¥™¹ŠÂ„n¸ª·˜®¦º°Å—o¦´µ—Á‹È¦oµ¥
¦ŠÅ—o
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
žjµ¥­¶®¦´™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦
‹»—¥¹—š¸Éœ´ÉŠÁ—È„
­·ÉŠš¸É­¶‡´„ȇº°‹³˜o°Š¦³¨¹„™¹Š­·ÉŠ˜nµŠÇ‹¶œªœ
®œ¹ÉŠÁ¤ºÉ°š¶„µ¦¥¹—¨³ÄoŠµœš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ×¥
¹Êœ°¥¼n„´˜¶Â®œnŠ„µ¦ªµŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤ÄoÁµ³Á­¦·¤š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸É¤¸‡µœÁ®¨È„®¦º°š¸É
œ´ÉŠž¦³Á£šš¸É°°„¤µÄ®o­µ¤µ¦™ªµŠœž»i¤ž¨—
®´ªÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥ÁœºÉ°Š‹µ„°µ‹š¶Ä®o®´ªÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
ž¨—°°„Å—oÁ°Š
¦¼ž¨°„‹³°¥¼nœš¸É´ŠÂ———oµœŸ¼o×¥­µ¦
¦¼ž¨°„Á˜º°œ­¶®¦´™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦‹³°¥¼Än œ
˜¶Â®œnŠ˜µ¤š¸É­—ŠÅªo—oµœœ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴
‹»—¥¹—š¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÉčoÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥ °Š¦™ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H
œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
œ
®oµ¤¥¹—­µ¥¦´— °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á oµ„´„oµœž¦´š¸É
œ´ÉŠ˜µ¤Âœªœ°œ®¦º°Äœ­ž¦·Š¦µŠ®¦º°‡µœ—oµœÄ˜o
š¸Éœ´ÉŠ °‡¤˜nµŠÇ°µ‹š¶Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥˜n°
­µ¥¦´—Å—o
®oµ¤Ä®o­nªœœ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ªµŠ·—„´„¦³‹„
®œoµ
®¤µ¥Á®˜»
Á¤ºÉ°Äo°»ž„¦–rÁ¡ºÉ°‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„­·ÉŠ
­¶‡´‡º°‹³˜o°Š°nµœ‡¶Âœ³œ¶„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸ÉÄ®o¤µ
°¥nµŠ¨³Á°¸¥—
®µ„¤¸‡¶™µ¤­Š­´¥Á„¸É¥ª„´„µ¦˜·—˜´ÊŠ°»ž„¦–rÁ¡ºÉ°
‡ªµ¤ž¨°—£´¥­¶®¦´Á—È„„¦»–µ˜·—˜n°Ÿ¼oŸ¨·˜Á¡ºÉ°
°¦´‡¶Âœ³œ¶š¸É™¼„˜o°Š
®¤µ¥Á®˜»
®oµ¤ªµŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—ȄŪoĜ¦™¥œ˜rץŤnŗo¦´—
˜o°Š¦´—š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Ä®ož¨°—£´¥˜µ¤‡¶Âœ³œ¶
Á­¤°Â¤oĜ –³š¸ÉŤnčoŠµœ
®¤µ¥Á®˜»
„µ¦˜·—˜´ÊŠÁž}œÁª¨µœµœÂ¨³„µ¦Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
°µ‹š¶Ä®o˜´ª¥¹— °Š¦™­¹„®¦°Å—oª°¨Ãªn °Âœ³œ¶
Ä®očoŸnœžj°Š„´œ„µ¦Á˜³Á¡ºÉ°žj°Š„´œ˜´ª¥¹— °Š¦™
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ „µ¦˜·—˜´ÊŠÄœš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
಴ Á¤ºÉ°˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š
Ä®o˜¦ª‹­°ªnµÅ—o¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š™»Š¨¤
œ·¦£´¥­¶®¦´Ÿ¼o×¥­µ¦Åªo
಴
಴
಴
಴
Á¤ºÉ°˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ä®o˜¦ª‹­°ªnµÅ—oÁžd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥­¶®¦´Ÿ¼o
×¥­µ¦Åªo
čoÁŒ¡µ³š¸œÉ ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸Éª°¨Ãªnœ³œ¶Ä®očoŗo
¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž®¦º°Â„¹ÉŠ
°Áœ„ž¦³­Š‡r¨³Á¤ºÉ°¤¸¦™ °Ššnµœ¦ª¤°¥¼nĜ¦µ¥
ºÉ°¦™š¸É­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o °Š¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜Ášnµœ´Êœ
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ,62),;­µ¤µ¦™˜·—˜´ÊŠÅ—oÁ¤ºÉ°
¦™¤¸°»ž„¦–rÁ­¦·¤ÂŸŠ‡°œÃŽ¨,62),;˜·—˜´ÊŠ°¥¼n
Ášnµœ´Êœ
™oµš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„¤¸­µ¥¦´——oµœ¨nµŠ˜·—˜´ÊŠ°¥¼nª°¨
ên °Âœ³œ¶Ä®očo‹»—¥¹—¡¦o°¤„´Á®¨nµœ¸Ê
಴
®µ„š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„˜·—˜´ÊŠ°¥¼n„´ µ¦°Š¦´Ä®o¥¹— µ
¦°Š¦´Á oµ„´¡ºÊœÃ—¥˜¦Š®oµ¤¥¹— µ¦°Š¦´Á oµ„´š¸É
¡´„Ášoµ®¦º°ª´˜™»°ºÉœÇ×¥Á—È— µ—
Ťn­µ¤µ¦™š¶Å—oÄ®ož’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶ °Š¦·¬´š
Ÿ¼oŸ¨·˜š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
಴
Ĝ¦™š¸É¤¸š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*‹³˜o°Šž¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
Ä®o°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ™°¥®¨´ŠÅž¤µ„š¸É­»—™oµ‹³Äoš¸Éœ´ÉŠ
­¶®¦´Á—È„œš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸­É µ¤—oª¥„È°µ‹¤¸ o°¥„Áªoœ
ŗoĜš»„„¦–¸Ä®o˜¦ª‹­°ªnµš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„¥´Š‡Š
˜·—˜´ÊŠ°¥¼n°¥nµŠ™¼„˜o°Š˜µ¤‡¶Âœ³œ¶ °Š¦·¬´šŸ¼o
Ÿ¨·˜Á­¤°
಴
™oµš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„¤¸­µ¥¦´——oµœ¨nµŠ˜·—˜´ÊŠ°¥¼n®oµ¤
ž¦´˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠš¸É°¥¼n—oµœ®œoµ®¨´Š‹µ„š¸É˜·—
˜´ÊŠ­µ¥¦´—Äœ‹»—¥¹——oµœ¨nµŠÂ¨oª°¥nµ¨º¤™°—­µ¥¦´—
—oµœ¨nµŠ°°„Á¤ºÉ°Å¤nŗo˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
಴
®µ„š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„˜·—˜´ÊŠ°¥¼n„´ µ¦°Š¦´Ä®o¥¹— µ
¦°Š¦´Á oµ„´¡ºÊœÃ—¥˜¦Š®oµ¤¥¹— µ¦°Š¦´Á oµ„´š¸É
¡´„Ášoµ®¦º°ª´˜™»°ºÉœÇ×¥Á—È— µ—
಴
®oµ¤Äo˜´ªœ¶,62),;Á¤ºÉ°˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
಴ ˜´ªœ¶,62),;­µ¤µ¦™ÄoĜ„µ¦nª¥˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ
­¶®¦´Á—È„Å—o
„µ¦˜·—˜´ÊŠÄœš¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
಴ čoÁŒ¡µ³š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸Éª°¨Ãªnœ³œ¶Ä®očoŗo
¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž®¦º°Â„¹ÉŠ
°Áœ„ž¦³­Š‡r¨³Á¤ºÉ°¤¸¦™ °Ššnµœ¦ª¤°¥¼nĜ¦µ¥
ºÉ°¦™š¸É­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o °Š¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜Ášnµœ´Êœ
಴
®oµ¤˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸É¤¸ µ¦°Š¦´Åªoœš¸Éœ´ÉŠ
˜¦Š„¨µŠ
಴
š¸Éœ´ÉŠ˜´ªœ°„‹³¤¸¦³˜´ª¥¹—,62),;˜·—˜´ÊŠ°¥¼n¨³
ŗo¦´„µ¦¦´¦°Š­¶®¦´L6L]H
಴
š¸Éœ´ÉŠ˜´ªœ°„‹³¤¸‹»—¥¹——oµœœ˜·—˜´ÊŠ°¥¼nª°¨Ãª °
œ³œ¶Ä®o—¹Š­µ¥¦´——oµœœ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
Ÿnµœ¦¼Äœ¡œ´„¡·Š«¸¦¬³„n°œš¸É‹³¦´—Á oµ„´‹»—¥¹—™oµ
°Á ˜ °Š°»ž„¦–r‹³Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥ ¹Êœ°¥¼n„´˜¨µ—
®oµ¤Äo„´š¸Éœ´ÉŠ˜¦Š„¨µŠ ¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ¦™¦»nœš¸É¤¸®oµÂ¨³Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ
¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ¦™¦»nœš¸É¤¸®oµÂ¨³Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ
˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥ ¹Êœ°¥¼n„´˜¨µ—
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
ªnµš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„¥´Š‡Š˜·—˜´ÊŠ°¥¼n°¥nµŠ™¼„˜o°Š˜µ¤
‡¶Âœ³œ¶ °Š¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
®µ„¤¸„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„ÄœÁµ³œ´ÉŠ—oµœ®¨´Šª°¨
ên °Âœ³œ¶ªnµ‹µ„­nªœ—oµœ®œoµ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„
‹œ™¹Š­nªœ—oµœ®¨´Š­»— °ŠÁµ³œ´ÉŠ—oµœ®œoµ‡ª¦¤¸¦³¥³®nµŠ
°¥nµŠœo°¥¤¤ œ·Êª
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÄÉ oÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥ °Š¦™ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H
œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
œ
„µ¦˜·—˜´ÊŠÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
čoÁŒ¡µ³š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸Éª°¨Ãªnœ³œ¶Ä®očoŗo
¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž®¦º°Â„¹ÉŠ
°Áœ„ž¦³­Š‡r¨³Á¤ºÉ°¤¸¦™ °Ššnµœ¦ª¤°¥¼nĜ¦µ¥
ºÉ°¦™š¸É­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o °Š¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜Ášnµœ´Êœ
಴
಴
®oµ¤˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸É¤¸ µ¦°Š¦´Åªoœš¸Éœ´ÉŠ
˜¦Š„¨µŠÂ™ªš¸É­µ¤
಴
™oµ‹¶Áž}œÄ®ož¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°ŠÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Á¡ºÉ°Ä®o¤¸¡ºÊœš¸É°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡°™oµ¤¸„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ
­¶®¦´Á—ȄŪoœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸­É °Š—oª¥Ä®o˜¦ª‹­°
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÉčoÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥ °Š¦™
˜µ¦µŠ‹³Ä®o‡¶Âœ³œ¶Á„¸É¥ª„´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸É
Á®¤µ³­¤­¶®¦´Â˜n¨³˜¶Â®œnŠÂ¨³­¶®¦´ œµ—
°ŠÁ—È„
®¤µ¥Á®˜»
Þ¦—°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ®´ª o°„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š»„‡¦´ÊŠ„n°œš¸É‹³š¶„µ¦˜·—˜´ÊŠÄœ
¦™¥œ˜r
˜µ¦µŠ­¶®¦´;&š¸É¤¸®oµ®¦º°Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ
œÊ¶®œ´„
„¨»n¤
­¼Š­»—„„
„¨»n¤
­¼Š­»—„„
„¨»n¤
„„
„¨»n¤
y„„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„„µ¦
š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ
—oµœ®¨´ŠÁšnµœ´Êœ $
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd—čoŠµœ™»Š
¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´
Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ášnµœ´Êœ $
8%&
;
8%&
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜´ª
œ°„
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜¦Š
„¨µŠ
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
8&
/&
8
;
8&
/&
8
/'
8)%(
8/'
/
8
/'
8)%)
8)/'
%**/)
8)
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
œÊ¶®œ´„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„„µ¦
š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ
—oµœ®¨´ŠÁšnµœ´Êœ $
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd—čoŠµœ™»Š
¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´
Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ášnµœ´Êœ $
;
8)%+
„¨»n¤
y„„
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜´ª
œ°„
8+
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜¦Š
„¨µŠ
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
%**/+
8+
8Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
8)Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµš¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
/Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„µŠ¦»nœš¸œÉ ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á®¨nµœ¸ÊÁ®¤µ³­¶®¦´„µ¦ÄoŠµœ„´¦™µŠ¦»nœ„µ¦ÄoŠµœÂ‹¶„´—®¦º°Â„¹ÉŠ°Áœ„ž¦³­Š‡rÁšnµœ´Êœ
%š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ˜·—˜´ÊŠÄœ˜´ªš¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
;š¸Éœ´ÉŠœ¸ÊŤnÁ®¤µ³­¶®¦´Á—È„Äœ„¨»n¤œ¸Ê
$ ‹³˜o°Š¦nœ­nªœ ¥µ¥Áµ³š¸Éœ´ÉŠÁ oµ„n°œš¸É‹³˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á­¤°
% ž¦´¡œ´„¡·ŠÄ®o°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ˜´ÊŠ˜¦Š¤µ„ ¹Êœ
& ‡¶Âœ³œ¶ °Šª°¨Ãªnš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„ °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
' ‡¶Âœ³œ¶ °Šª°¨Ãªnš¸Éœ´ÉŠÂ„¨´š·«šµŠÅ—o °Šª°¨ÃªnĜ˜¶Â®œnŠ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( š¸Éœ´ÉŠÂ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
( ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š­¶®¦´Á—È„š¸É°¥¼nĜ„¨»n¤œ¸Ê
) ‡¶Âœ³œ¶ °Šª°¨Ãªnš¸Éœ´ÉŠÂ„¨´š·«šµŠÅ—o °Šª°¨ÃªnĜ˜¶Â®œnŠ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( Áµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Â¤¸Â¨³Å¤n¤¸¡œ´„¡·Š „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( Áµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Â¤¸¡œ´„¡·Š °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( š¸Éœ´ÉŠÁ­¦·¤ °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
* ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤ „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
+ ‡¶Âœ³œ¶ °Šª°¨ÃªnÁµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Â¤¸Â¨³Å¤n¤¸¡œ´„¡·Š „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( Áµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Â¤¸¡œ´Š¡·Š
„µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
°Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( š¸Éœ´ÉŠÁ­¦·¤ °Šª°¨Ãªn
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ ˜µ¦µŠ­¶®¦´;&š¸É¤¸®„š¸Éœ´ÉŠ
œÊ¶®œ´„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥
Ūo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š
Ášnµœ´Êœ $
„¨»n¤
­¼Š­»—„„
„¨»n¤
­¼Š­»—„„
„¨»n¤
„„
„¨»n¤
y„„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµÁšnµœ´Êœ $
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤
8%&
;
8&
8
8%&
;
8&
8
/'
8)%(
8/'
8
/'
8)%)
8)/'
8)
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
œÊ¶®œ´„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥
Ūo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š
Ášnµœ´Êœ $
„¨»n¤
y„„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµÁšnµœ´Êœ $
;
8)%*
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤
8*
8*
8Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
8)Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµš¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
/Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„µŠ¦»nœš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á®¨nµœ¸ÊÁ®¤µ³­¶®¦´„µ¦ÄoŠµœ„´¦™µŠ¦»nœ„µ¦ÄoŠµœÂ‹¶„´—®¦º°Â„¹ÉŠ°Áœ„ž¦³­Š‡rÁšnµœ´Êœ
%š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ˜·—˜´ÊŠÄœ˜´ªš¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
;š¸Éœ´ÉŠœ¸ÅÊ ¤nÁ®¤µ³­¶®¦´Á—È„Äœ„¨»n¤œ¸Ê
$ ‹³˜o°Š¦nœ­nªœ ¥µ¥Áµ³š¸Éœ´ÉŠÁ oµ„n°œš¸É‹³˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á­¤°
% ž¦´¡œ´„¡·ŠÄ®o°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ˜´ÊŠ˜¦Š¤µ„ ¹Êœ
& ‡¶Âœ³œ¶ °Šª°¨Ãªnš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„ °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
' ‡¶Âœ³œ¶ °Šª°¨Ãªnš¸Éœ´ÉŠÂ„¨´š·«šµŠÅ—o °Šª°¨ÃªnĜ˜¶Â®œnŠ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( š¸Éœ´ÉŠÂ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
( ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š­¶®¦´Á—È„š¸É°¥¼nĜ„¨»n¤œ¸Ê
) ‡¶Âœ³œ¶ °Šª°¨Ãªnš¸Éœ´ÉŠÂ„¨´š·«šµŠÅ—o °Šª°¨ÃªnĜ˜¶Â®œnŠ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( Áµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Â¤¸Â¨³Å¤n¤¸¡œ´„¡·Š „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( Áµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Â¤¸¡œ´„¡·Š °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( š¸Éœ´ÉŠÁ­¦·¤ °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
°Šª°¨ÃªnÁµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Â¤¸Â¨³Å¤n¤¸¡œ´„¡·Š „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( Áµ³¦°Šœ´ÉŠÁ­¦·¤Â¤¸¡œ´Š¡·Š °Šª°¨Ãªn „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š( š¸Éœ´ÉŠÁ­¦·¤ °Šª°¨Ãªn
„µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
* ‡¶Âœ³œ¶
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
‡¶Á˜º°œ
__
®oµ¤Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Šœš¸É
œ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµ™oµÁžd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥
­¶®¦´Ÿ¼o×¥­µ¦Åªo
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
‹»—¥¹—š¸œÉ ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H
œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
œ
಴
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H
˜µ¦µŠœ¸Ê‹³Ä®o‡¶Âœ³œ¶Á„¸É¥ª„´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L
6L]Hš¸ÉÁ®¤µ³­¤­¶®¦´Â˜n¨³˜¶Â®œnŠÂ¨³­¶®¦´
œµ— °ŠÁ—È„
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„‹³˜o°ŠÅ—o¦´„µ¦¦´¦°Š˜µ¤815HJ
5
®¤µ¥Á®˜»
Þ¦—°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ®´ª o°„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š»„‡¦´ÊŠ„n°œš¸É‹³š¶„µ¦˜·—˜´ÊŠÄœ
¦™¥œ˜r
˜µ¦µŠ­¶®¦´;&š¸É¤¸®oµ®¦º°Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ
ž¦³Á£š °ŠÁµ³œ´ÉŠ
­¶®¦´Á—È„
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„„µ¦ š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd—čoŠµœ
š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo
™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ
­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ
­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ
®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´ŠÁšnµœ´Êœ
—oµœ®œoµÁšnµœ´Êœ
;
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Šš¸Éœ´ÉŠ
˜´ªœ°„
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Šš¸Éœ´ÉŠ
˜¦Š„¨µŠ
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
L8$
;
;
;
L8Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H°Áœ„ž¦³­Š‡rš´ÊŠÂ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµÂ¨³—oµœ®¨´Š
;ŤnÁ®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
$ ª°¨Ãªn
°Âœ³œ¶Ä®oÁ—È„œ´ÉŠÄœš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®¨´ŠÄ®oœµœš¸É­»—Ášnµš¸ÉÁž}œÅžÅ—o°¥nµŠœo°¥‹œ„ªnµ‹³°µ¥»že
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ ˜µ¦µŠ­¶®¦´;&š¸É¤¸®„š¸Éœ´ÉŠ
ž¦³Á£š °ŠÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š™»Š
¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œ
ŞšµŠ—oµœ®¨´ŠÁšnµœ´Êœ
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤
­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ
®œoµÁšnµœ´Êœ
;
L8Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H°Áœ„ž¦³­Š‡rš´ÊŠÂ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµÂ¨³—oµœ®¨´Š
;ŤnÁ®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
$ ª°¨Ãªn
಴
°Âœ³œ¶Ä®oÁ—È„œ´ÉŠÄœš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®¨´ŠÄ®oœµœš¸É­»—Ášnµš¸ÉÁž}œÅžÅ—o°¥nµŠœo°¥‹œ„ªnµ‹³°µ¥»že
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
‹»—¥¹—š¸œÉ ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÉčoÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥ °Š¦™ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
œ
಴
‹»—¥¹—L6L]H,62),;­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
;
L8$
;
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
˜µ¦µŠœ¸Ê‹³Ä®o‡¶Âœ³œ¶Á„¸É¥ª„´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
,62),;š¸ÉÁ®¤µ³­¤­¶®¦´Â˜n¨³˜¶Â®œnŠÂ¨³
­¶®¦´ œµ— °ŠÁ—È„
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„‹³˜o°ŠÅ—o¦´„µ¦¦´¦°Š˜µ¤815HJ
5¨³¦»nœ¦™‹³˜o°Š¦ª¤°¥¼nĜ¦µ¥ºÉ°¦™š¸É­µ¤µ¦™Äo
ŠµœÅ—o °Š¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜
®¤µ¥Á®˜»
Þ¦—°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Äœ®´ª o°„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š»„‡¦´ÊŠ„n°œš¸É‹³š¶„µ¦˜·—˜´ÊŠÄœ
¦™¥œ˜r
˜µ¦µŠ­¶®¦´;&š¸É¤¸®oµ®¦º°Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ
œÊ¶®œ´„
„¨»n¤
­¼Š­»—„„
„¨»n¤
­¼Š­»—„„
ž¦³Á£š œµ—$ ž¦³Á£š °ŠÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´
Á—È„
(
Áµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„
®´œÅž oµŠ®¨´Š
(
Áµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„
®´œÅž oµŠ®¨´Š
&
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ
®¨´Š
'
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ
®¨´Š
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°
¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š
™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ
®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š
Ášnµœ´Êœ %&
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°
Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤
œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ
®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ášnµœ´Êœ %&
š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É
­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜´ª
œ°„
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É
­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜¦Š
„¨µŠ
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É
­µ¤*
,/%';(
;
,/'
;
;
,/%';(
;
,/'
;
;
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ œÊ¶®œ´„
„¨»n¤
„„
ž¦³Á£š œµ—$ ž¦³Á£š °ŠÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´
Á—È„
$
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ
®œoµ
%
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ
®œoµ
%
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ
®œoµ
&
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ
®¨´Š
'
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ
®¨´Š
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°
¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š
™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ
®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š
Ášnµœ´Êœ %&
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°
Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤
œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ
®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ášnµœ´Êœ %&
š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É
­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜´ª
œ°„
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É
­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜¦Š
„¨µŠ
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É
­µ¤*
;
,/%);(
,/),8))
;
;
,/%;(
;
,/*
;
;
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
œÊ¶®œ´„
ž¦³Á£š œµ—$ ž¦³Á£š °ŠÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´
Á—È„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°
¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š
™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ
®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š
Ášnµœ´Êœ %&
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°
Ážd—čoŠµœ™»Š¨¤
œ·¦£´¥Åªo­¶®¦´š¸É
œ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ
®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ášnµœ´Êœ %&
š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É
­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜´ª
œ°„
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É
­°Šš¸Éœ´ÉŠ˜¦Š
„¨µŠ
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É
­µ¤*
,/Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;š¸É„¶®œ—Ūoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á®¨nµœ¸ÅÊ —o¦´„µ¦°°„¤µ­¶®¦´„µ¦ÄoŠµœ„´¦™µŠ¦»nœ„µ¦ÄoŠµœÂ‹¶„´—®¦º°Â„¹ÉŠ°Áœ„ž¦³­Š‡r
Ášnµœ´Êœ
,8)Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®œoµ,62),;š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
;ŤnÁ®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
$ ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸É¤¸¦³˜´ª¥¹—,62),;‹³¤¸‡¨µ­ œµ—Á¡ºÉ°nª¥Ÿ¼očoĜ„µ¦Á¨º°„œ·—š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸É™¼„˜o°Š‡¨µ­ œµ—œ¸Ê­µ¤µ¦™—¼Å—o‹µ„žjµ¥ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
% čoŗo„´„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÂ„¹ÉŠ°Áœ„ž¦³­Š‡r ,/ ™oµ¦™¤¸°»ž„¦–rÁ­¦·¤ÂŸŠ‡°œÃŽ¨,62),;˜·—˜´ÊŠ°¥¼n °Á ˜ °Š°»ž„¦–r‹³Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥
˜¨µ— ×¥š¸Éœ¸É‹³Å¤n¤¸‹»—¥¹——oµœœ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„
& ‹³˜o°Š¦nœ­nªœ ¥µ¥Áµ³š¸Éœ´ÉŠÁ oµ„n°œš¸É‹³˜·—˜´ÊŠš¸œ
É ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á­¤°
' ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Áµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„¥¹——oª¥¦³¥¹—,62),; „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
( ­µ¤µ¦™Äoŗo™oµ¦™Å¤nŗo˜·—˜´ÊŠ˜´ª¥¹—,62),;
) ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š­¶®¦´Á—È„š¸É°¥¼nĜ„¨»n¤œ¸Ê
* ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶%H6DIHL=L.LG;,62IL[ „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
¹Êœ°¥¼n„´
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ ˜µ¦µŠ­¶®¦´;&š¸É¤¸®„š¸Éœ´ÉŠ
œÊ¶®œ´„
ž¦³Á£š œµ—$ ž¦³Á£š °ŠÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
„¨»n¤
­¼Š­»—„„
„¨»n¤
­¼Š­»—„„
(
Áµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„®´œÅž oµŠ
®¨´Š
(
Áµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„®´œÅž oµŠ
®¨´Š
&
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®¨´Š
'
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®¨´Š
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„ š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd— š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤
„µ¦š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥ čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo
Ūo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ášnµœ´Êœ %&
Ášnµœ´Êœ %&
,/%';(
;
,/'
;
,/%';(
;
,/'
;
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
œÊ¶®œ´„
„¨»n¤
„„
ž¦³Á£š œµ—$ ž¦³Á£š °ŠÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
$
š¸œÉ ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®œoµ
%
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®œoµ
%
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®œoµ
&
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®¨´Š
'
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®¨´Š
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„ š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd— š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤
„µ¦š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥ čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo
Ūo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ášnµœ´Êœ %&
Ášnµœ´Êœ %&
;
,/%);(
,/),8))
;
,/%;(
;
,/*
;
``
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
__ œÊ¶®œ´„
ž¦³Á£š œµ—$ ž¦³Á£š °ŠÁµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°¥„Á¨·„ š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ Á¤ºÉ°Ážd— š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š š¸œÉ ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤
„µ¦š¶Šµœ °Š™»Š¨¤œ·¦£´¥ čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥Åªo
Ūo­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š ®´œÅžšµŠ—oµœ®œoµ
Ášnµœ´Êœ %&
Ášnµœ´Êœ %&
,/Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;š¸É„¶®œ—Ūoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á®¨nµœ¸Êŗo¦´„µ¦°°„¤µ­¶®¦´„µ¦ÄoŠµœ„´¦™µŠ¦»nœ„µ¦ÄoŠµœÂ‹¶„´—®¦º°Â„¹ÉŠ°Áœ„ž¦³­Š‡r
Ášnµœ´Êœ
,8)Á®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅž oµŠ®œoµ,62),;š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÄ®očoŗoš´ÉªÅž
;ŤnÁ®¤µ³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;
$ ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸É¤¸¦³˜´ª¥¹—,62),;‹³¤¸‡¨µ­ œµ—Á¡ºÉ°nª¥Ÿ¼očoĜ„µ¦Á¨º°„œ·—š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸É™¼„˜o°Š‡¨µ­ œµ—œ¸Ê­µ¤µ¦™—¼Å—o‹µ„žjµ¥ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
% čoŗo„´„µ¦˜·—˜´ÊŠš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„,62),;š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°ŠÂ„¹ÉŠ°Áœ„ž¦³­Š‡r ,/ ™oµ¦™¤¸°»ž„¦–rÁ­¦·¤ÂŸŠ‡°œÃŽ¨,62),;˜·—˜´ÊŠ°¥¼n °Á ˜ °Š°»ž„¦–r‹³Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥
˜¨µ— ×¥š¸Éœ¸É‹³Å¤n¤¸‹»—¥¹——oµœœ­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„
& ‹³˜o°Š¦nœ­nªœ ¥µ¥Áµ³š¸Éœ´ÉŠÁ oµ„n°œš¸É‹³˜·—˜´ÊŠš¸œ
É ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Á­¤°
' ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Áµ³œ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„šµ¦„¥¹——oª¥¦³¥¹—,62),; „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
( ­µ¤µ¦™Äoŗo™oµ¦™Å¤nŗo˜·—˜´ÊŠ˜´ª¥¹—,62),;
) ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Š­¶®¦´Á—È„š¸É°¥¼nĜ„¨»n¤œ¸Ê
* ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶%H6DIHL=L.LG;,62IL[ „µ¦°œ»¤´˜·ž¦³Á£š(
‡¶Á˜º°œ
®oµ¤Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ®´œÅžšµŠ—oµœ®¨´Šœš¸É
œ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦—oµœ®œoµ™oµÁžd—čoŠµœ™»Š¨¤œ·¦£´¥
­¶®¦´Ÿ¼o×¥­µ¦Åªo
®¤µ¥Á®˜»
™oµš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H,62),;Ťn¤¸„µ¦¦³»
œµ—Ūo‹³˜o°Š¤¸¦»nœ °Š¦™°¥¼nĜ¦µ¥„µ¦ °Š¦™š¸É
­µ¤µ¦™Äoš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„»—œ´ÊœÇŗo
¹Êœ°¥¼n„´
®¤µ¥Á®˜»
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°˜´ªÂšœ‹¶®œnµ¥ª°¨Ãªnš¸É
ŗo¦´°œ»µ˜Á¡ºÉ°¦´‡¶Âœ³œ¶Á„¸É¥ª„´š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´
Á—È„L6L]H,62),;š¸Éª°¨Ãªnœ³œ¶Ä®očo
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
‹»—¥¹—š¸œÉ ´ÉŠÁ—È„ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„š¸ÉčoÁ Ȥ ´—
œ·¦£´¥ °Š¦™ œ
಴
˜µ¦µŠ˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„L6L]H œ
಴
‹»—¥¹—L6L]H,62),;­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÁ—È„ œ
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ª*
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ªœš¸Éœ´ÉŠ˜´ª„¨µŠ °Š
š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š‹³š¶Ä®oÁ—È„Çœ´ÉŠÅ—o°¥nµŠ­µ¥
¨³ž¨°—£´¥
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Å—o¦´„µ¦°°„¤µÁž}œ¡·Á«¬Á¡ºÉ°œ¶
Á­œ°‡ªµ¤ž¨°—£´¥š¸É—¸­¶®¦´Á—Ȅ×¥‹³š¶Šµœ¦nª¤
„´Á Ȥ ´—œ·¦£´¥ °Š¦™
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„Å—o¦´„µ¦¦´¦°Š­¶®¦´Á—È„š¸¤É ¸œÊ¶®œ´„
„„ ž°œ—r ¨³¤¸‡ªµ¤­¼Š°¥nµŠœo°¥
Ž¤ œ·Êª
Þ¦—˜¦ª‹­°„n°œ ´¦™ªnµ
಴
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„¨È°‡Á oµ˜¶Â®œnŠÂ¨oª
಴
™oµÁž}œÅžÅ—oÄ®ož¦´¡œ´„¡·Š«¸¦¬³Ä®o°¥¼nĜ¦³—´
Á—¸¥ª„´‡ªµ¤­¼Š °ŠÁ—È„Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™žj°Š„´œ
—oµœ®¨´Š °Š«¸¦¬³Å—oš´ÊŠ®¤—
಴
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥Âœ˜´ªÁ—ȄץŤn®¥n°œ®¦º°·—Š°
಴
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥‹³˜o°ŠÅ¤n¡µ—Ÿnµœ¦·Áª–¨¶‡° °Š
Á—È„®¦º°¦·Áª–˜É¶„ªnµÅ®¨n
಴
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥nªŠ˜´„‡ª¦‹³‡µ—°¥¼n˜É¶Á®œº°„¦³—¼„
Á·Š„¦µœÁ¡ºÉ°Ä®o„µ¦žj°Š„´œš¸É—¸š¸É­»—
‡¶Á˜º°œ
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶ªnµ®µ„˜o°Š„µ¦Žn°¤ÂŽ¤®¦º°
š—šœš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ª‹³˜o°Š °Ä®o
«¼œ¥r¦·„µ¦ª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´°œ»µ˜Áž}œŸ¼o—¶Áœ·œ„µ¦
Ášnµœ´Êœ®oµ¤—´—ž¨Š®¦º°Á¡·É¤Á˜·¤Ä—ÇÄ®oš¸Éœ´ÉŠ
­¶®¦´Á—È„®µ„š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤°¥¼nĜ˜´ª
˜o°Š¦´œÊ¶®œ´„¦¦š»„¤µ„ÁnœÄœ„¦–¸š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„´„µ¦œ‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œÁµ³œ´ÉŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥Â¨³
¡œ´„¡·Š®¦º°°µ‹˜o°ŠÁž¨¸É¥œš¸Éœ´ÉŠš´ÊŠ»—¤oĜ„¦–¸š¸É
—¼Á®¤º°œªnµš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—ȄŤnŗo¦´‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥
˜n„È°µ‹Å¤n­µ¤µ¦™nª¥žj°Š„´œÅ—oĜ¦³—´Á—·¤
œ°„‹µ„œ¸Ê¥´ŠÄoĜ„¦–¸š¸ÉÁµ³œ´ÉŠ°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠš¸É
ž¦´Åªo˜É¶¦³®ªnµŠ„µ¦œ®¦º°Äœ„¦–¸š¸É‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ
œ°„‹µ„œ¸Ê¥´Š˜o°ŠÁž¨¸É¥œÁµ³œ´ÉŠÄ®¤n®µ„­¹„®¦°
°¥nµŠ®œ´„
‡¶Á˜º°œ
˜¶Â®œnŠš¸É™¼„˜o°ŠÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥‡ª¦¡µ—°¥¼nœÅ®¨n
™oµÅ¤nž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶­¶®¦´š¸œÉ ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
¦ª¤Äœ˜´ªÁ—È„°µ‹Å—o¦´µ—Á‹È¦oµ¥Â¦ŠÅ—oĜ
„¦–¸š¸ÉÁ„·—°»´˜·Á®˜» ¹Êœ
¤¸Ä®o¦·„µ¦Äœ¦™¦»nœš¸É¤¸®oµÂ¨³Á‹È—š¸Éœ´ÉŠ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„ œ
಴ „µ¦¡´Áµ³¦°Šš¸Éœ´ÉŠÄœš¸Éœ´ÉŠÁ—ȄÄœ˜´ª ¹Êœ*
œ
಴
„µ¦¡´Áµ³¦°Šš¸Éœ´ÉŠÄœš¸Éœ´ÉŠÁ—ȄÄœ˜´ª ¹Êœ*
‡ª¦¡´Áµ³š¸Éœ´ÉŠ ¹ÊœÁ­¤°Á¤ºÉ°ÄoŠµœš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´
Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ª
„µ¦¡´Áµ³¦°Šš¸Éœ´ÉŠ¨ŠÄœš¸Éœ´ÉŠÁ—ȄÄœ˜´ª*
œ
—´œÁµ³¦°Šœ´ÉŠÅžšµŠ—oµœ®¨´ŠÁ¡ºÉ°¨È°‡Á oµ˜¶Â®œnŠ
‡¶Á˜º°œ
—¹Š¤º°‹´ÅžšµŠ—oµœ®œoµÂ¨³ ¹Êœ—oµœœÁ¡ºÉ°ž¨—
Áµ³¦°Šœ´ÉŠ
™oµÅ¤nž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶­¶®¦´š¸œÉ ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
¦ª¤Äœ˜´ªÁ—È„°µ‹Å—o¦´µ—Á‹È¦oµ¥Â¦ŠÅ—oĜ
„¦–¸š¸ÉÁ„·—°»´˜·Á®˜» ¹Êœ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ª* œ
಴
„µ¦¡´Áµ³¦°Šš¸Éœ´ÉŠ¨ŠÄœš¸Éœ´ÉŠÁ—ȄÄœ˜´ª*
œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‡ªµ¤ž¨°—£´¥
„µ¦¡´Áµ³¦°Šš¸Éœ´ÉŠ¨ŠÄœš¸Éœ´ÉŠÁ—ȄÄœ˜´ª*
಴
‡ª¦¡´Áµ³¦°Šš¸œÉ ´ÉŠ¨ŠÄœš¸œÉ ´ÉŠ—oµœ®¨´ŠÁ¤ºÉ°Å¤nŗo
čoŠµœš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ª
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
š¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—Ȅ¦ª¤Äœ˜´ª* œ
„µ¦¡´Áµ³¦°Šš¸Éœ´ÉŠÄœš¸Éœ´ÉŠÁ—ȄÄœ˜´ª ¹Êœ*
œ
čo¤º° °Ššnµœ„—¨Šš¸É˜¦Š„¨µŠÁµ³¦°Šœ´ÉŠÁ¡ºÉ°¨È°‡
Áµ³¦°Šœ´ÉŠ
—¹Š¤º°‹´ÅžšµŠ—oµœ®œoµÁ¡ºÉ°ž¨—Áµ³¦°Šœ´ÉŠ
­¶‡´
„n°œš¸É‹³ž¦´¦³—´¨ŠÄ®o˜¦ª‹­°ªnµÅ¤n¤¸ª´˜™»š¸É
Á‡¨ºÉ°œš¸Éŗo°¥nµŠ°·­¦³ Ánœ °ŠÁ¨nœÁ—È„ ˜„‡oµŠ°¥¼n
Ĝn°ŠªnµŠÄ˜oÁµ³œ´ÉŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„
®¤µ¥Á®˜»
„n°œš¸É‹³¨—¦³—´¡œ´„¡·Š—oµœ®¨´Š¨Š‹³˜o°Š¨—
¦³—´Áµ³œ´ÉŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ­¶®¦´Á—È„¨Š„n°œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨ ¨³ „µ¦ ‡ª‡» ¤ —o ª ¥Á­¸ ¥ Š
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³˜´ª‡ª‡»¤š¸É°¥¼nĄ¨o‡œ ´Äœ
¦™¡ªŠ¤µ¨´¥Žoµ¥
š¸Éž{—œÊ¶ œÂ¨³„µ¦¨oµŠ„¦³‹„ÁŽÈœÁŽ°¦rª´—ž¦·¤µ–
œÊ¶ œ*
„µ¦Â­—ŠŸ¨Äœ‡°œÃŽ¨¦·Áª–®¨´Š‡µž»i¤21
&$//*
£µ¡¦ª¤‹³Â­—Š‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³ž»i¤‡ª‡»¤˜nµŠÇ
š¸É°¥¼nĄ¨o‡œ ´
žjœ„—šµŠ—oµœ ªµ °Š¡ªŠ¤µ¨´¥
„µ¦˜´—­Š­³šo°œ °Š„¦³‹„¤°Š®¨´Š—oª¥˜´ªÁ°Š
¡ªŠ¤µ¨´¥Â¨³ÂŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµ
„µ¦ž¦´˜´ÊŠ¡ªŠ¤µ¨´¥
‡°œÃŽ¨„¨µŠ
˜¦
žjœ„—šµŠ—oµœŽoµ¥ °Š¡ªŠ¤µ¨´¥
„µ¦Ážd— µ„¦³Ãž¦Š®œoµ
Å¢‹°Â­—ŠŸ¨„µ¦ž¨—¨È°‡„µ¦Ážd—*„µ¦žd—*
ž¦³˜¼šoµ¥„µ¦ž¦´¦³—´„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµ±µÃ¨Á‹œ
‡°œÃŽ¨š¸É®¨´Š‡µ
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠÅ¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠ
ª´œÅ¢˜É¶Å¢­¼ŠÅ¢Á¨¸Ê¥ªÅ¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµ
Å¢ –³Á oµÃ‡oŠ*Å¢˜´—®¤°„—oµœ®¨´Š„µ¦¦¸ÁŽÈ˜
¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
„µ¦Ážd—Å¢Œ»„ÁŒ·œ„µ¦Å¨n jµ­ºÉ°„¨n°ŠÁ„ȝ °Š
‡´œÁ¨º°„Á„¸¥¦r
ž»i¤­˜µ¦r˜
žjœÁž¨¸É¥œÁ„¸¥¦rš¡¸É ªŠ¤µ¨´¥­¶®¦´„µ¦Áž¨¸É¥œ
Á„¸¥¦rÁ„¸¥¦r›¦¦¤—µÄœ„¦³ž»„Á„¸¥¦r°´˜Ãœ¤´˜·*
˜´ª‡ª‡»¤Ã®¤—„µ¦ ´ ¸É*
Á¦„‹°—
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ*
Å¢°nµœ®œ´Š­º°—oµœ®œoµÂ¨³Å¢­n°Š­ªnµŠ£µ¥Äœ
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
®¨´Š‡µ¡µÃœ¦µ¤µ*
„µ¦Á¦„°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°‹°—°¥¼n„´š¸É
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
ž¦³˜¼‡œ ´
಴
­ª·˜rÅ¢ œ
಴
„µ¦­˜µ¦r˜¦™ œ
಴
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„¦³ž»„Á„¸¥¦r œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³˜´ª‡ª‡»¤š¸É°¥¼nĄ¨o‡œ ´Äœ
¦™¡ªŠ¤µ¨´¥ ªµ
£µ¡¦ª¤‹³Â­—Š‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³ž»i¤‡ª‡»¤˜nµŠÇ
š¸É°¥¼nĄ¨o‡œ ´
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ®œnª¥‡ªµ¤‹¶­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂ
ž¦´—oª¥Å¢¢jµ*„¦³‹„¤°Š oµŠÂ¨³+HDGXS
GLVSOD\*
ÁŽÈœš¦´¨¨È°‡
„¦³‹„Å¢¢jµ„¦³‹„¤°Š oµŠ¨È°‡œ·¦£´¥Å¢¢jµ
­¶®¦´Á—È„*
„µ¦ž¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂÂ¤œœª¨ œ
಴
„µ¦ž¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂž¦´—oª¥¦³Å¢¢jµ*
œ
಴
„µ¦ž¦´¡ªŠ¤µ¨´¥ œ
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ¡ªŠ¤µ¨´¥Â¨³ÂŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµ
Å¢‹°Â­—ŠŸ¨„µ¦ž¨—¨È°‡„µ¦Ážd—*„µ¦žd—*
ž¦³˜¼šoµ¥„µ¦ž¦´¦³—´„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµ±µÃ¨Á‹œ
‡°œÃŽ¨„¨µŠ
„µ¦Ážd— µ„¦³Ãž¦Š®œoµ
˜¦
„µ¦ž¦´˜´ÊŠ¡ªŠ¤µ¨´¥
žjœ„—šµŠ—oµœŽoµ¥ °Š¡ªŠ¤µ¨´¥
‡°œÃŽ¨š¸É®¨´Š‡µ
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠÅ¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠ
ª´œÅ¢˜É¶Å¢­¼ŠÅ¢Á¨¸Ê¥ªÅ¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµ
Å¢ –³Á oµÃ‡oŠ*Å¢˜´—®¤°„—oµœ®¨´Š„µ¦¦¸ÁŽÈ˜
¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦Ážd—Å¢Œ»„ÁŒ·œ„µ¦Å¨n jµ­ºÉ°„¨n°ŠÁ„ȝ °Š
‡´œÁ¨º°„Á„¸¥¦r
ž»i¤­˜µ¦r˜
žjœÁž¨¸É¥œÁ„¸¥¦rš¡¸É ªŠ¤µ¨´¥­¶®¦´„µ¦Áž¨¸É¥œ
Á„¸¥¦rÁ„¸¥¦r›¦¦¤—µÄœ„¦³ž»„Á„¸¥¦r°´˜Ãœ¤´˜·*
˜´ª‡ª‡»¤Ã®¤—„µ¦ ´ ¸É*
Á¦„‹°—
+HDGXSGLVSOD\*
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
Å¢°nµœ®œ´Š­º°—oµœ®œoµÂ¨³Å¢­n°Š­ªnµŠ£µ¥Äœ
š¸Éž{—œÊ¶ œÂ¨³„µ¦¨oµŠ„¦³‹„ÁŽÈœÁŽ°¦rª´—ž¦·¤µ–
œÊ¶ œ*
®¨´Š‡µ¡µÃœ¦µ¤µ*
žjœ„—šµŠ—oµœ ªµ °Š¡ªŠ¤µ¨´¥
„µ¦Á¦„°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°‹°—°¥¼n„´š¸É
„µ¦Â­—ŠŸ¨Äœ‡°œÃŽ¨¦·Áª–®¨´Š‡µž»i¤21
&$//*
„µ¦˜´—­Š­³šo°œ °Š„¦³‹„¤°Š®¨´Š—oª¥˜´ªÁ°Š
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
ž¦³˜¼‡œ ´
಴
­ª·˜rÅ¢ œ
಴
„µ¦­˜µ¦r˜¦™ œ
಴
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„¦³ž»„Á„¸¥¦r œ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ®œnª¥‡ªµ¤‹¶­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂ
ž¦´—oª¥Å¢¢jµ*„¦³‹„¤°Š oµŠÂ¨³+HDGXS
GLVSOD\*
ÁŽÈœš¦´¨¨È°‡
„¦³‹„Å¢¢jµ„¦³‹„¤°Š oµŠ¨È°‡œ·¦£´¥Å¢¢jµ
­¶®¦´Á—È„*
„µ¦ž¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂÂ¤œœª¨ œ
಴
„µ¦ž¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂž¦´—oª¥¦³Å¢¢jµ*
œ
಴
„µ¦ž¦´¡ªŠ¤µ¨´¥ œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³Â­—Š o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´¦™
¨³„µ¦ ´ ¸É
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ž¦³„°—oª¥Á„‹ª´—Ţ­—Š
­´¨´„¬–r­—ŠÂ¨³­´¨´„¬–rÁ˜º°œ o°¤¼¨ °Š‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³ ¹Êœ°¥¼n„´°»ž„¦–r °Š¦™„µ¦
˜´ÊŠ‡nµÂ¨³¢{Š„r´œš¸Éš¶Šµœ°¥¼nĜ –³œ´Êœ
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³š¶Šµœš´œš¸š¸Éž¦³˜¼µœÄ—
µœ®œ¹ÉŠÁžd—°°„œ´Éœ‡º°Á¤ºÉ°­ª·˜r„»Â‹°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³—´Åž´Éª –³™oµÅ¤nŗočo
ŠµœÄœ„µ¦Ážd—čoŠµœ°¸„‡¦´ÊŠÄ®o—¶Áœ·œ„µ¦°¥nµŠÄ—
°¥nµŠ®œ¹ÉŠ—´Š˜n°Åžœ¸Ê
಴
Á®¥¸¥ÂžjœÁ¦„
಴
­´ÉŠŠµœ˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,
಴
Ážd—ž¦³˜¼µœÄ—µœ®œ¹ÉŠ°°„
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´¤¸Ä®oÁ¨º°„čo­°ŠÁª°¦r´Éœœ´Éœ‡º°
 œµ—œ·ÊªÂ¨³ œµ—œ·Êª*
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œµ—œ·Êª
‡¶Á˜º°œ
™oµ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´—´Å¤n˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°
­´ÉŠŠµœ­˜µ¦r˜¦™®¦º°Â­—ŠŸ¨Å¤n™¼„˜o°Šš´ÊŠ‹°®¦º°
µŠ­nªœ®oµ¤¦™ÅžÄoŠµœšnµœ‡ª¦œ¶¦™Á oµÅžš¸É
«¼œ¥r¦·„µ¦Äœš´œš¸ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očo«¼œ¥r
¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ°¥nµŠÁž}œšµŠ
„µ¦
‡¶Á˜º°œ
£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™
˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
Ĝ„¦–¸š¸ÉÁ„·—‡ªµ¤Ÿ·—ž„˜· ¹ÊœÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´ o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´Á¦„™»Š¨¤œ·¦£´¥®¦º°¦³
‡ªµ¤ž¨°—£´¥°ºÉœÇ°µ‹Å¤n­—Š ¹ÊœÄœ„¦–¸œ¸Ê‡œ
´‹³Å¤n­µ¤µ¦™˜¦ª‹­°­™µœ³ °Š¦³˜nµŠÇ
°Š¦™®¦º°¦´‡¶Á˜º°œÂ¨³ o°¤¼¨Äœ –³œ´ÊœÅ—o
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
˜¶Â®œnŠœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
šµŠ—oµœŽoµ¥
š¸É˜¦Š„¨µŠ
šµŠ—oµœ ªµ
Á„‹ª´—¦³—´œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦Èª
Á‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ­ºÉ°
 ´ ¸É
o°¤¼¨žjµ¥‹¦µ‹¦œ™œœ*
˜´ªÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÁ„¸¥¦r
o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸ÂÉ ¨³˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª
¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦Èª¦°Á„‹(&2$
o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´ž¦³˜¼Â¨³Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
Ú¦«´¡šr
o°¤¼¨„µ¦œ¶šµŠ*
œµ¯·„µ
¦³¥³šµŠš¸É­µ¤µ¦™ ´ ¸Éŗo„n°œš¸œÉ ʶ¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š‹³®¤—
­™µœ³ °Š¢{Š„r´œ6WDUW6WRS
Á¤œ¼Â°¡ ­´ÉŠŠµœÃ—¥Äožjœ„—œ¡ªŠ¤µ¨´¥
Á„‹ª´—°»–®£¼¤·£µ¥œ°„
y
‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ –³œ´Êœ
­´¨´„¬–r­—ŠÂ¨³­´¨´„¬–rÁ˜º°œ
y
¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠ%
y
y
¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
y
y
­´¨´„¬–r­—ŠÂ¨³­´¨´„¬–rÁ˜º°œ
y
y
„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
y
y
Á„‹ª´—°»–®£¼¤·Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ šµŠ—oµœŽoµ¥
š¸É˜¦Š„¨µŠ
y
y
y
y
$ ¹Êœ°¥¼n„´Ã®¤—„µ¦ ´
% ¦³¥³Á—·œšµŠ­³­¤
šµŠ—oµœ ªµ
o°‡ªµ¤Â¨³ÄœµŠ„¦–¸‹³¤¸£µ¡„¦µ¢d„—oª¥
Á Ȥš·«$
¸Éš¸ÉÁ¨º°„
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œµ—œ·Êª*
£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™
˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
˜¶Â®œnŠœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
šµŠ—oµœŽoµ¥
š¸É˜¦Š„¨µŠ
šµŠ—oµœ ªµ
¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦Èª
­´¨´„¬–r­—ŠÂ¨³­´¨´„¬–rÁ˜º°œ
¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦Èª¦°Á„‹(&2$
¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
Á„‹ª´—°»–®£¼¤·£µ¥œ°„
˜´ªÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÁ„¸¥¦r
¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠ%
œµ¯·„µ
 ´ ¸É
o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¨³˜´ª‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª
o°‡ªµ¤Â¨³ÄœµŠ„¦–¸‹³¤¸£µ¡„¦µ¢d„—oª¥
Á„‹ª´—¦³—´œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
o°¤¼¨žjµ¥‹¦µ‹¦œ™œœ*
o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´ž¦³˜¼Â¨³Á Ȥ ´—œ·¦£´¥
­™µœ³ °Š¢{Š„r´œ6WDUW6WRS
y
Á‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ­ºÉ°
¦³¥³šµŠš¸É­µ¤µ¦™ ´ ¸Éŗo„n°œš¸ÉœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š‹³®¤—
y
Ÿœš¸É¦³œ¶šµŠ*
‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ –³œ´Êœ
y
Ú¦«´¡šr
Á¤œ¼Â°¡ ­´ÉŠŠµœÃ—¥Äožjœ„—œ¡ªŠ¤µ¨´¥
y
„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
y
y
Á Ȥš·«$
y
$ ¹Êœ°¥¼n„´Ã®¤—„µ¦ ´
% ¦³¥³Á—·œšµŠ­³­¤
¸Éš¸ÉÁ¨º°„
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ­´¨´„¬–rÅ—œµ¤·„
­´¨´„¬–rÅ—œµ¤·„Äœ¦¼žÂ
¡ºÊœ“µœ
—oª¥£µ¡Á‡¨ºÉ°œÅ®ª¦¼ž¦nµŠ¡ºÊœ“µœ°µ‹™¼„ž¦´Áž¨¸É¥œ
Áž}œ£µ¡„¦µ¢d„š¸É­—Š˜¶Â®œnŠ °Šž{®µÅ—o®¦º°Á¡ºÉ°
Ä®o o°¤¼¨š¸É´—Á‹œ¤µ„ ¹Êœ
಴
š¸É˜¦Š„¨µŠ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³¤¸­´¨´„¬–r
Å—œµ¤·„š¸É‹³Áž¨¸É¥œÂž¨Š¨´„¬–³Åž­¶®¦´
o°‡ªµ¤œ·—˜nµŠÇÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥­¸Á®¨º°Š°¶¡´œ®¦º°­¸
—Š¦°Ç­´¨´„¬–r¦³»¦³—´‡ªµ¤¦»œÂ¦Š °Š„µ¦
‡ª‡»¤®¦º° o°‡ªµ¤Á˜º°œ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
­´¨´„¬–rÁ˜º°œÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
಴
­´¨´„¬–r˜´ªÂ­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
಴
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‡¶œª–„µ¦Á—·œšµŠ œ
಴
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
„µ¦‹´—„µ¦Á¤œ¼Â°¡Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
಴
„µ¦ ´ ¸É* œ
˜´ª°¥nµŠ °Š­´¨´„¬–r­—Š
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
šnµœ­µ¤µ¦™˜´ÊŠ‡nµ˜´ªÁ¨º°„„µ¦Â­—ŠŸ¨ °Š‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Å—oŸnµœšµŠÁ¤œ¼Â°¡Äœ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Â¨³ŸnµœšµŠÁ¤œ¼„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
Ĝ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµŸnµœÁ¤œ¼Â°¡ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´
ĜÁ¤œ¼Â°¡šnµœ­µ¤µ¦™Á¨º°„ o°¤¼¨š¸É‹³Â­—Š ¹Êœœ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Å—o‹µ„
಴
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‡¶œª–„µ¦Á—·œšµŠ
಴
Á‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ­ºÉ°
಴
Ú¦«´¡šr
಴
¦³œ¶šµŠ*
'ULYHU'LVSOD\
Á¨º°„­·ÉŠš¸É‹³Â­—ŠÄœ¡ºÊœ®¨´Š
£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™
˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
Á¤œ¼Â°¡­µ¤µ¦™Ážd—°°„¨³‡ª‡»¤Å—oץčoŸŠž»i¤
„——oµœ ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
˜³š¸É0\&DU
'LVSOD\V
'LVSOD\7KHPHV
Á¨º°„›¸¤ ¨´„¬–³š¸Éž¦µ„’ ­¶®¦´‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´
„µ¦˜´ÊŠ‡nµŸnµœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦Á¨º°„œ·— °Š o°¤¼¨
˜³š¸É6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
„—0\&DU 'LVSOD\V
,QIRUPDWLRQ
„µ¦Á¨º°„›¸¤
˜³š¸É6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
಴ 6KRZQRLQIRUPDWLRQLQEDFNJURXQG
಴ 6KRZLQIRUPDWLRQIRUFXUUHQWSOD\LQJPHGLD
಴ 6KRZQDYLJDWLRQHYHQLIQRURXWHLVVHW
಴ *ODVV
಴ 0LQLPDOLVWLF
಴ 3HUIRUPDQFH
಴ &KURPH5LQJV
„µ¦Á¨º°„£µ¬µ
˜³š¸É6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
˜³š¸É6\VWHP 6\VWHP/DQJXDJHVDQG
8QLWV 6\VWHP/DQJXDJHÁ¡ºÉ°Á¨º°„£µ¬µ
! „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š‹³­nŠŸ¨˜n°£µ¬µÄœ‹°Â­—Š
Ÿ¨š»„‹°
´œ·Êª*‹³Â­—ŠÂŸœš¸É¨³‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´œ·Êª‹³Â­—ŠÁŒ¡µ³„µ¦Âœ³œ¶Ášnµœ´Êœ
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ „µ¦˜´ÊŠ‡nµÁ®¨nµœ¸ÊÁž}œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ»‡‡¨Â¨³‹³™¼„
´œš¹„×¥°´˜Ãœ¤´˜·¨ŠÄœÄœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´š¸Éž’·´˜·
®œoµš¸É°¥¼nĜ –³œ´Êœ
಴
Á„‹ª´—¦³—´œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
Á„‹ª´—œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Šœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
­—Š¦³—´œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ™´Š
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
„µ¦‹´—„µ¦Á¤œ¼Â°¡Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™
˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™
˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
Á„‹ª´—œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Šœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œµ—œ·Êª
Μ­¸Á‹ÄœÁ„‹ª´—œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š¦³»™¹Šž¦·¤µ–œÊ¶¤´œ
ÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ™´Š
Á¤ºÉ°¦³—´ÁºÊ°Á¡¨·Š˜É¶­´¨´„¬–r¦¼žž{€¤ÁºÊ°Á¡¨·Š‹³˜·—
­ªnµŠ ¹ÊœÁž}œ­¸Á®¨º°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ‹³Â­—Š
¦³¥³šµŠ„n°œœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š®¤—
Á„‹ª´—œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Šœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œµ—œ·Êª
™ÄœÁ„‹ª´—œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š‹³¦³»ž¦·¤µ– °ŠœÊ¶¤´œ
ÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ™´Š
Á¤ºÉ°¦³—´ÁºÊ°Á¡¨·Š˜É¶­´¨´„¬–r¦¼žž{€¤ÁºÊ°Á¡¨·Š‹³˜·—
­ªnµŠ ¹ÊœÁž}œ­¸Á®¨º°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ‹³Â­—Š
¦³¥³šµŠ„n°œœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š®¤—
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
„µ¦Á˜·¤œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š œ
಴
™´ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Šž¦·¤µ˜¦ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‡¶œª–„µ¦Á—·œšµŠ
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ °Š¦™‹³´œš¹„‡nµ˜nµŠÇ
Ánœ¦³¥³šµŠ‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
¨³‡ªµ¤Á¦ÈªÁŒ¨¸É¥Äœ –³ ´ ¸É
Á¡ºÉ°nª¥Ä®o­µ¤µ¦™ ´ ¸É×¥ž¦³®¥´—œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÅ—o—¸
¥·ÉŠ ¹Êœ‹³¤¸„µ¦´œš¹„ o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´°´˜¦µ­·ÊœÁž¨º°Š
œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ –³œ´ÊœÂ¨³°´˜¦µ­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°
Á¡¨·ŠÁŒ¨¸É¥ o°¤¼¨‹µ„‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ­µ¤µ¦™
­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Å—o
¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ¤¸­°Š»—œ´Éœ‡º°70¨³7$
70­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜Å—oĜÂ¤œœª¨­nªœ7$‹³™¼„¦¸
ÁŽÈ˜Ã—¥°´˜Ãœ¤´˜·™oµÅ¤nŗočoŠµœ¦™Áž}œÁª¨µ°¥nµŠœo°¥­¸É
´ÉªÃ¤Š
¦³‹³˜¦ª‹‹´ o°¤¼¨Á®¨nµœ¸ÊĜ¦³®ªnµŠ ´ ¸É
˜´ª°¥nµŠ °Š o°¤¼¨‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´œ·Êª£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇ
Ášnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
Ĝ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ‹³¤¸¤µ˜¦ª´—˜n°Åžœ¸Ê
˜´ª°¥nµŠ °Š o°¤¼¨‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´œ·Êª*£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇ
Ášnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
಴
¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
಴
¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠ
಴
‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ –³œ´Êœ
಴
¦³¥³šµŠš¸É­µ¤µ¦™ ´ ¸Éŗo„n°œš¸ÉœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š‹³
®¤—
಴
œ´„šn°ŠÁš¸É¥ª¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦ÈªšµŠÁ¨º°„
®œnª¥­¶®¦´¦³¥³šµŠ‡ªµ¤Á¦ÈªÁž}œ˜oœ­µ¤µ¦™
Áž¨¸É¥œŸnµœ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ °Š¦³Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
ŗo
಴
¦³¥³Á—·œšµŠ
಴
Áª¨µ ´ ¸É
಴
‡ªµ¤Á¦ÈªÁŒ¨¸É¥
಴
‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÁŒ¨¸É¥
‡nµÁ®¨nµœ¸ÊÁž}œ‡nµœ´˜´ÊŠÂ˜n„µ¦¦¸ÁŽÈ˜¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
‡¦´ÊŠ¨nµ­»—
¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠ
¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠ‹³´œš¹„¦³¥³Á—·œšµŠš´ÊŠ®¤— °Š¦™
‡nµœ¸ÊŤn­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜Ä®oÁž}œ«¼œ¥rŗo
‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ –³œ´Êœ
Á„‹ª´—œ¸Ê‹³Â­—Š‡nµ‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ
–³œ´Êœ °Š¦™‡nµ‹³Å—o¦´„µ¦°´¡Á—˜š»„Ǫ·œµš¸Ã—¥
ž¦³¤µ–
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ¦³¥³šµŠš¸É­µ¤µ¦™ ´ ¸Éŗo„n°œš¸œÉ ʶ¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
‹³®¤—
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ‹³‡¶œª–¦³¥³
Á—·œšµŠš¸É­µ¤µ¦™ ´ ¸É˜n°ÅžÅ—o—oª¥œÊ¶¤´œ
ÁºÊ°Á¡¨·Šš¸ÉÁ®¨º°°¥¼nĜ™´Š
„µ¦‡¶œª–‹³¥¹—˜µ¤‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
ÁŒ¨¸É¥ÄœnªŠ„¤ Ť¨r ¨nµ­»—¨³ž¦·¤µ–œÊ¶¤´œ
ÁºÊ°Á¡¨·Šš¸É­µ¤µ¦™ÄoĜ„µ¦ ´ ¸Éŗoš¸ÉÁ®¨º°°¥¼n
Á¤ºÉ°Á„‹ª´—­—ŠÂ­—Šªnµ¤¸œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÁ®¨º°°¥¼n
ŤnÁ¡¸¥Š¡°š¸É‹³š¶„µ¦‡¶œª–¦³¥³šµŠš¸ÉÁ®¨º°Å—oÄ®o
Á˜·¤œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÃ—¥Á¦Èªš¸É­»—š¸É‹³­µ¤µ¦™š¶Å—o
®¤µ¥Á®˜»
°µ‹¤¸‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œÅ—oÁ¨È„œo°¥™oµ¨´„¬–³„µ¦
´ ¸ÉÁž¨¸É¥œÅž
×¥š´ÉªÅž„µ¦ ´ ¸Éž¦³®¥´—œÊ¶¤´œ‹³Ä®o¦³¥³šµŠ
„µ¦ ´ ¸Éš¸É¥µª ¹Êœ
š¸É˜„˜nµŠÅž‹µ„®œnª¥š¸É­—ŠÄœ¤µ˜¦ª´— °Š¦™Å—oŠnµ¥
¹Êœ
„µ¦Â­—Š o°¤¼¨„µ¦Á—·œšµŠœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´
‡ªµ¤Á¦ÈªÂ—·‹·š´¨‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ®œnª¥š¸É˜¦Š„´œ oµ¤
„´®œnª¥š¸É­—ŠÄœ¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦ÈªÂ°œµ¨È°„™oµ
¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦Èª¦™Â°œµ¨È°„­—ŠÄœ®œnª¥PSK
¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦ÈªÂ—·‹·š´¨‹³Â­—Š‡ªµ¤Á¦Èªš¸É˜¦Š„´œ
Ĝ®œnª¥NPK¨³„¨´„´œ
‡nµš¸É¤¸„µ¦‡¶œª–¨³´œš¹„Ūo °Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦r
„µ¦Á—·œšµŠ­µ¤µ¦™Â­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
‡nµ˜nµŠÇ‹³™¼„´œš¹„ŪoĜ°¡‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ
šnµœ­µ¤µ¦™Á¨º°„ o°¤¼¨š¸É‹³Â­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´Å—o×¥ŸnµœšµŠÁ¤œ¼Â°¡
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦Â­—Š o°¤¼¨„µ¦Á—·œšµŠœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´ œ
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ œ
಴
„µ¦Â­—Š­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
಴
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ®œnª¥ °Š¦³ œ
œ´„šn°ŠÁš¸É¥ª¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦ÈªšµŠÁ¨º°„
¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦ÈªÂ—·‹·š´¨šµŠÁ¨º°„š¶Ä®o­µ¤µ¦™ ´
¸ÉĜž¦³Áš«š¸ÉÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ ¸—‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª°¥¼nĜ®œnª¥
£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
Ážd—Á¤œ¼Â°¡Â¨³¥´ŠÅž­nªœ˜nµŠÇĜÁ¤œ¼Ã—¥Äožjœ„—šµŠ
—oµœ ªµ °Š¡ªŠ¤µ¨´¥
Á¤œ¼Â°¡
Žoµ¥ ªµ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
¹Êœ¨Š
¥ºœ¥´œ
Á¨ºÉ°œ¨ŠÅž¥´Šž»i¤˜´ªÁ¨º°„Á¡ºÉ°Á¨º°„ o°¤¼¨š¸É‹³Â­—Š
¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
಴ ¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠ
Ážd—Á¤œ¼Â°¡œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Ã—¥„µ¦
„— „µ¦¦¸ÁŽÈ˜¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
¦¸ÁŽÈ˜¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠÃ—¥Äo­ª·˜rš¸É„œ¡ªŠ
¤µ¨´¥—oµœŽoµ¥
಴ ¦³¥³šµŠš¸É­µ¤µ¦™ ´ ¸Éŗo„n°œš¸ÉœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
‹³®¤—
‹³Å¤n­µ¤µ¦™Ážd—Á¤œ¼Â°¡Å—oĜ –³š¸É¤¸ o°‡ªµ¤š¸É
¥´ŠÅ¤nŗo¥ºœ¥´œ„µ¦¦´š¦µÂ­—Š°¥¼nœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´˜o°Šš¶„µ¦¥ºœ¥´œ o°‡ªµ¤Â¦„×¥„—
ž»i¤2 ‹µ„œ´Êœ‹¹Š‹³­µ¤µ¦™Ážd—Á¤œ¼Â°¡Å—o
಴ œ´„šn°ŠÁš¸É¥ª ¤µ˜¦ª´—‡ªµ¤Á¦ÈªšµŠÁ¨º°„
಴ ¦³¥³Á—·œšµŠ­¶®¦´¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ70
7$®¦º°Å¤n¤¸„µ¦Â­—Š¦³¥³Á—·œšµŠ
Ş¥´Š˜´ªÁ¨º°„šµŠ—oµœŽoµ¥Â¨³—oµœ ªµ °ŠÂ°¡
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ—oª¥ ! ™ªÁ¤œ¼­¸É™ªœ­»—‹³Â­—Š‡nµš¸ªÉ ´—Å—o °Š
¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ70™ªÁ¤œ¼­¸É™ª™´—Åž‹³
­—Š‡nµš¸Éª´—Å—o °Š¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ7$
Á¨ºÉ°œ ¹Êœ®¦º°¨ŠÄœ¦µ¥„µ¦Ã—¥Äo ಴ ‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÄœ –³œ´Êœ
‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠÁŒ¨¸É¥­¶®¦´70®¦º°7$ ­¨´
„´œ Ťn­—Š‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
Á¨º°„®¦º°¥„Á¨·„„µ¦Á¨º°„˜´ªÁ¨º°„ץčož»i¤2 „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š‹³¤¸Ÿ¨Äœš´œš¸
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‡¶œª–„µ¦Á—·œšµŠ œ
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ œ
– ¦¸ÁŽÈ˜ o°¤¼¨š´ÊŠ®¤—Äœ¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠ70 œ´Éœ‡º°
¦³¥³šµŠ‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠÁŒ¨¸É¥‡ªµ¤Á¦ÈªÁŒ¨¸É¥
¨³Áª¨µ ´ ¸É —oª¥„µ¦„—ž»i¤5(6(7š¸É‡´œ­ª·˜r
—oµœŽoµ¥‡oµŠÅªo
„µ¦„—ž»i¤5(6(7‹³Áž}œ„µ¦¦¸ÁŽÈ˜¦³¥³šµŠ Ť¨r
Á¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ªÁšnµœ´Êœ
­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜¤µ˜¦ª´—¦³¥³šµŠ7$ŗo×¥°´˜Ãœ¤´˜·„Șn°
Á¤ºÉ°Å¤nŗočoŠµœ¦™Áž}œÁª¨µ­¸É´ÉªÃ¤Š®¦º°®¨µ¥´ÉªÃ¤Š
¤µ„„ªnµœ´ÊœÁšnµœ´Êœ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‡¶œª–„µ¦Á—·œšµŠ œ
„µ¦Â­—Š­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠœ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠ‹µ„‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ
‹³Â­—Š ¹ÊœÄœÂ„¦µ¢d„œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠŽ¹ÉŠÄ®o£µ¡¦ª¤š¸É nª¥Ä®o­µ¤µ¦™ ´ ¸Éŗo°¥nµŠ
ž¦³®¥´—œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š¤µ„ ¹Êœ
Ážd—°¡'ULYHUSHUIRUPDQFHĜ
¤»¤¤°ŠÂ°¡Á¡ºÉ°Â­—Š­™·˜· °Š„µ¦
Á—·œšµŠ
šnŠÂ˜n¨³ÂšnŠÄœÂŸœ£¼¤·‹³Âšœ
¦³¥³Á—·œšµŠ®¦º°„¤
®¦º°°µ‹Á¨º°„Ä®o­—ŠÄœ®œnª¥Å¤¨r„ÈŗoÁnœ„´œÂšnŠÁ®¨nµ
œ¸Ê‹³Å—o¦´„µ¦Á˜·¤­¸£µ¥Äœ‹µ„—oµœ ªµÁ¤ºÉ°„µ¦ ´ ¸É
—¶Áœ·œÅžÂ™š¸É°¥¼n—oµœ ªµ­»—‹³Â­—Š‡nµ­¶®¦´¦³¥³
šµŠÄœž{‹‹»´œ
‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÁŒ¨¸É¥Â¨³Áª¨µ„µ¦ ´ ¸É
¦ª¤‹³‡¶œª–œ´˜´ÊŠÂ˜n„µ¦¦¸ÁŽÈ˜­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠ
‡¦´ÊŠ¨nµ­»—
£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠ‹µ„‡°¤¡·ªÁ˜°¦r„µ¦Á—·œšµŠ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠ œ
಴
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‡¶œª–„µ¦Á—·œšµŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠ
¦¸ÁŽÈ˜®¦º°ž¦´„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´­™·˜· °Š„µ¦Á—·œ
šµŠ
Ážd—°¡'ULYHUSHUIRUPDQFHĜ¤»¤¤°ŠÂ°¡Á¡ºÉ°
­—Š­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦Â­—Š­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
಴
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‡¶œª–„µ¦Á—·œšµŠ œ
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ œ
ª´œš¸É¨³Áª¨µ
œµ¯·„µ‹³¤¸Â­—Š°¥¼nš´ÊŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´Â¨³Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
˜¶Â®œnŠœµ¯·„µ
„—3UHIHUHQFHVÁ¡ºÉ°
಴ Áž¨¸É¥œ°´˜¦µ­nªœ °Š„¦µ¢Á¨º°„‡ªµ¤¨³Á°¸¥—
®¦º°„¤Å¤¨r­¶®¦´„¦µ¢ÂšnŠ
಴ ¦¸ÁŽÈ˜ o°¤¼¨®¨´Š‹µ„„µ¦Á—·œšµŠš»„Áš¸É¥ªš¶Á¤ºÉ°
¦™‹°—°¥¼n„´š¸ÉÁž}œÁª¨µœµœ„ªnµ´ÉªÃ¤Š
಴ ¦¸ÁŽÈ˜ o°¤¼¨ °Š„µ¦Á—·œšµŠÄœž{‹‹»´œ
­™·˜· °Š„µ¦Á—·œšµŠ‡ªµ¤­·ÊœÁž¨º°ŠÁŒ¨¸É¥Â¨³
Áª¨µ„µ¦ ´ ¸Éš´ÊŠ®¤—‹³™¼„¦¸ÁŽÈ˜¡¦o°¤„´œÁ­¤°
®œnª¥­¶®¦´¦³¥³šµŠ‡ªµ¤Á¦ÈªÁž}œ˜oœ­µ¤µ¦™
Áž¨¸É¥œŸnµœ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ °Š¦³Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
ŗo
˜¶Â®œnŠ °Šœµ¯·„µœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œµ—œ·Êª*
¨³ œµ—œ·Êª£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇ
Ášnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
ĜµŠ­™µœ„µ¦–r o°‡ªµ¤Â¨³ o°¤¼¨°µ‹Â­—Š ¹ÊœÃ—¥
´Šœµ¯·„µœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠœµ¯·„µ‹³°¥¼nš¸É—oµœœ ªµ
°Š­nªœÂ­—Š­™µœ³
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ „µ¦˜´ÊŠ‡nµª´œš¸ÂÉ ¨³Áª¨µ
– Á¨º°„6HWWLQJV 6\VWHP 'DWHDQG7LPHĜ
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÁ¡ºÉ°
Áž¨¸É¥œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦¼žÂÁª¨µÂ¨³ª´œš¸É
ž¦´ª´œš¸É¨³Áª¨µÃ—¥„µ¦„—¨¼„«¦¸Ê ¹Êœ®¦º°¨Šœ
®œoµ‹°­´¤Ÿ´­
Áª¨µÂ°´˜Ãœ¤´˜­· ¶®¦´¦™š¸É¤¸ *36
™oµ¦™¤¸¦³œ¶šµŠ˜·—˜´ÊŠ°¥¼n „È‹³­µ¤µ¦™Á¨º°„$XWR
7LPHŗoÁ ˜Áª¨µ‹³Å—o¦´„µ¦ž¦´Ã—¥°´˜Ãœ¤´˜·Ã—¥
°oµŠ°·Š˜µ¤˜¶Â®œnŠ °Š¦™­¶®¦´¦³œ¶šµŠµŠœ·—
‹³˜o°Š˜´ÊŠ˜¶Â®œnŠÄœž{‹‹»´œ ž¦³Áš« —oª¥‹¹Š‹³Å—o¦´
Á ˜Áª¨µš¸É™¼„˜o°Š™oµÅ¤nÁ¨º°„$XWR7LPHŪo‹³­µ¤µ¦™
ž¦´Áª¨µÂ¨³ª´œš¸Éŗoץčo¨¼„«¦¸Ê ¹ÊœÂ¨³¨¼„«¦¸Ê¨Šœ
®œoµ‹°­´¤Ÿ´­
Áª¨µ§—¼¦o°œ
ĜµŠž¦³Áš«‹³­µ¤µ¦™Á¨º°„„µ¦˜´ÊŠ‡nµ$XWR
'D\OLJKW6DYLQJ7LPHÁª¨µ§—¼¦o°œÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Å—o
­¶®¦´ž¦³Áš«°ºÉœÇ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ'D\OLJKW6DYLQJ7LPH
­µ¤µ¦™Á¨º°„Å—o—oª¥˜´ªšnµœÁ°Š
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴ „µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
Á„‹ª´—°»–®£¼¤·£µ¥œ°„
°»–®£¼¤·£µ¥œ°„‹³Â­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´
ÁŽÈœÁŽ°¦r‹³˜¦ª‹‹´°»–®£¼¤·£µ¥œ°„¦™
˜¶Â®œnŠ °ŠÁ„‹ª´—°»–®£¼¤·£µ¥œ°„œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´ œµ—œ·Êª*¨³ œµ—œ·Êª£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š
˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ
„´œ°°„Åž
™oµ¦™‹°—°¥¼n„´š¸É¤µÁž}œ¦³¥³®œ¹ÉŠÁ„‹ª´—°»–®£¼¤·
£µ¥œ°„°µ‹Â­—Š‡nµ°»–®£¼¤·š¸É­¼Š„ªnµ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š
Á¤ºÉ°°»–®£¼¤·£µ¥œ°„°¥¼nĜnªŠï&™¹Š
ï& ¡)™¹Š¡) ­´¨´„¬–rÁ„¨È—
®·¤³‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¡ºÉ°Á˜º°œÄ®oš¦µªnµ
­£µ¡™œœ°µ‹¨ºÉœÅ—o
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
œ°„‹µ„œ¸Ê­´¨´„¬–r¥´ŠÂ­—Š ¹ÊœÁž}œÁª¨µ­´ÊœÇœ‹°
­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ* ™oµ˜·—˜´ÊŠÅªo °¸„—oª¥
Áž¨¸É¥œ®œnª¥ °ŠÁ„‹ª´—°»–®£¼¤·Â¨³°ºÉœÇŸnµœšµŠ„µ¦
˜´ÊŠ‡nµ¦³Äœ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ®œnª¥ °Š¦³ œ
­´¨´„¬–r˜´ªÂ­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´
­´¨´„¬–r­—ŠŸ¨˜nµŠÇčoĜ„µ¦Â‹oŠÄ®o‡œ ´
š¦µÁ„¸É¥ª„´¢{Š„r´œš¸É­´ÉŠŠµœªnµ¦³œ´ÊœÇ„¶¨´Š
š¶Šµœ°¥¼n®¦º°¤¸ o°Ÿ·—¡¨µ—„µ¦š¶Šµœ¨o¤Á®¨ª
Á„·— ¹Êœ
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
o°¤¼¨°nµœ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—Š
Á¤ºÉ°¦³Ä—¦³®œ¹ÉŠ °Š¦™Å¤n
­µ¤µ¦™š¶ŠµœÅ—o°¥nµŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œ
­´¨´„¬–r­—Š o°¤¼¨œ¸Ê‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ
¨³ o°‡ªµ¤‹³Â­—Š ¹Êœœ‹°Â­—Š
Ÿ¨­¶®¦´‡œ ´­´¨´„¬–r­—Š
o°¤¼¨œ¸Ê°µ‹­ªnµŠ ¹Êœ¡¦o°¤„´
­´¨´„¬–r°ºÉœ—oª¥
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
o°„¡¦n°ŠÄœ¦³$%6
®µ„­´¨´„¬–rœ¸Ê­ªnµŠ ¹ÊœÂ­—Šªnµ
¦³Å¤nš¶Šµœ¦³Á¦„ž„˜· °Š¦™
‹³š¶Šµœ˜n°ÅžÂ˜n‹³Å¤n¤¸„µ¦š¶Šµœ
°Š$%6
Á¦„°´˜Ãœ¤´˜·š¶Šµœ
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°¢{Š„r´œœ¸Ê
š¶ŠµœÂ¨³¤¸„µ¦ÄoÁ¦„Ášoµ®¦º°Á¦„
‹°—¦™Á¦„‹³¦´„¬µÄ®o¦™‹°—°¥¼n„´
š¸ÉÁ¤ºÉ°®¥»—¦™
o°„¡¦n°ŠÄœ¦³Á¦„
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠÁ¤ºÉ°¤¸‡ªµ¤Ÿ·—
ž„˜·Á„·— ¹ÊœÄœÁ¦„‹°—¦™
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
¦³‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ
Ţ­—ŠÅ¢Á¨¸Ê¥ªŽoµ¥Â¨³Á¨¸Ê¥ª ªµ
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢žd—š¶Šµœ
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÄœ„¦–¸š¸É
‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ˜É¶Á„·œÅžÄœ„¦–¸š¸É
Á„·—‡ªµ¤Ÿ·—ž„˜· ¹ÊœÄœ¦³˜¦ª‹
­°‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ­´¨´„¬–r‹³
„³¡¦·Áž}œÁª¨µž¦³¤µ–œµš¸‹µ„
œ´Êœ‹³˜·—­ªnµŠ‡Šš¸É‡ªµ¤Ÿ·—ž„˜·š¸É
Áž}œÅžÅ—o‡º°¦³Å¤n­µ¤µ¦™˜¦ª‹‹´
®¦º°š¶„µ¦Á˜º°œ‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ˜É¶Å—o
°¥nµŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œ
­´¨´„¬–r‹³„³¡¦·Á¤ºÉ°ÄoÅ¢Á¨¸Ê¥ª
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠÁž}œ­¸ µªÁ¤ºÉ°
žd—čoŠµœÅ¢­¼ŠÂ°´˜Ãœ¤´˜·
¦³Å°Á­¸¥
™oµ­´¨´„¬–rœ¸Ê˜·—­ªnµŠ ¹Êœ®¨´Š‹µ„
­˜µ¦r˜Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r˜·—¨oª°µ‹ÁœºÉ°Š¤µ
‹µ„ o°„¡¦n°ŠÄœ¦³Å°Á­¸¥ °Š¦™
´¦™Åžš¸É«¼œ¥r¦·„µ¦Á¡ºÉ°Á oµ¦´„µ¦
˜¦ª‹­°ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®ošnµœ
˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´
„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
Å¢­¼ŠÁžd—
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠ
­´¨´„¬–r‹³­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°Ážd—Å¢­¼Š
¨³Á¤ºÉ°„³¡¦·Å¢­¼Š
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°Ážd—Å¢
­—Š˜¶Â®œnŠ
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢š¶Šµœ
‡ªµ¤Ÿ·—ž„˜·Äœ¦³Å¢®œoµ
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ™oµÁ„·—‡ªµ¤
Ÿ·—ž„˜· ¹ÊœÄœ¢{Š„r´œ$%/ Å¢ –³
Á oµÃ‡oŠÂÂ°‡š¸¢ ®¦º°™oµÁ„·—‡ªµ¤
Ÿ·—ž„˜·°ºÉœ°¸„°¥nµŠ®œ¹ÉŠ ¹ÊœÄœ¦³Å¢
®œoµ
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢š¶Šµœ
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠÁž}œ­¸œÊ¶ÁŠ·œÁ¤ºÉ°
Ážd—čoŠµœÅ¢­¼ŠÂ°´˜Ãœ¤´˜·
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠÁž}œ­¸œÊ¶ÁŠ·œÁ¤ºÉ°
Ážd—čoŠµœÅ¢­¼ŠÂ°´˜Ãœ¤´˜·Ážd—Å¢
­—Š˜¶Â®œnŠ
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢žd—š¶Šµœ
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠÁž}œ­¸ µªÁ¤ºÉ°
žd—čoŠµœÅ¢­¼ŠÂ°´˜Ãœ¤´˜·Ážd—Å¢
­—Š˜¶Â®œnŠ
Å¢­¼ŠÁžd—
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°Ážd—Å¢­¼Š
¨³Å¢Â­—Š˜¶Â®œnŠ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
Å¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµš¶Šµœ
¦³‡ª‡»¤Á­™¸¥¦£µ¡
¦³nª¥¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
­´¨´„¬–rœ¸Ê‹³­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°Ážd—Å¢˜´—
®¤°„—oµœ®œoµ
®µ„­´¨´„¬–r„³¡¦·Â­—Šªnµ¦³
‡ª‡»¤Á­™¸¥¦£µ¡š¶Šµœ°¥¼n ®µ„
­´¨´„¬–r­ªnµŠ‡oµŠ°¥¼n­—Šªnµ¤¸ o°
„¡¦n°ŠÄœ¦³
­´¨´„¬–r­¸ µª¦³nª¥¦´„¬µn°Š
šµŠÁ—·œ¦™š¶ŠµœÂ¨³˜¦ª‹¡Á­oœ
nŠn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
Å¢˜´—®¤°„—oµœ®¨´Š™¼„„¦³˜»oœ
­´¨´„¬–rœ¸Ê‹³­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°Ážd—Å¢˜´—
®¤°„—oµœ®¨´Š
ÁŽÈœÁŽ°¦rª´—ž¦·¤µ–œÊ¶ œš¶Šµœ
­´¨´„¬–rœ¸Ê‹³­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°ÁŽÈœÁŽ°¦r
ª´—ž¦·¤µ–œÊ¶ œÁžd—š¶Šµœ
„µ¦ž¦´­£µ¡¨nªŠ®œoµš¶Šµœ
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°»—š¶
‡ªµ¤¦o°œ¦³ž¦´°µ„µ«­¶®¦´
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r¨³®o°ŠÃ—¥­µ¦„¶¨´Šš¶
„µ¦ž¦´­£µ¡ °Š¦™¨nªŠ®œoµ
¦³‡ª‡»¤Á­™¸¥¦£µ¡Ã®¤—
6SRUW
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°Ã®¤—
­ž°¦r˜š¶ŠµœÃ®¤—­ž°¦r˜š¶Ä®o
­µ¤µ¦™ ´¦™Å—o°¥nµŠÂ°‡š¸¢¥·ÉŠ ¹Êœ
¦³‹³˜¦ª‹—¼ªnµÂžjœ‡´œÁ¦nŠ„µ¦
®¤»œ¡ªŠ¤µ¨´¥Â¨³„µ¦Á oµÃ‡oŠ¤¸„µ¦
š¶Šµœ­¼Š„ªnµÄœ„µ¦ ´ ¸Éž„˜·®¦º°Å¤n
¨³Ä®o­nªœ®¨´Š °Š¦™­µ¤µ¦™¨ºÉœÅ™¨
Ĝ¨´„¬–³š¸É‡ª‡»¤Å—oĜ¦³—´®œ¹ÉŠ
‹µ„œ´Êœ¦³‹³Âš¦„ÂŽŠÂ¨³‡ª‡»¤
Á­™¸¥¦£µ¡ °Š¦™
­´¨´„¬–r­¸Ášµ¦³nª¥¦´„¬µn°Š
šµŠÁ—·œ¦™š¶ŠµœÂ˜n˜¦ª‹Å¤n¡Á­oœ
nŠn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
­´¨´„¬–r­¸Á®¨º°Š°¶¡´œ„µ¦Á˜º°œ
„µ¦Á oµÂš¦„„µ¦š¶Šµœ °Š¦³nª¥
¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
¦³nª¥¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™Â¨³
ÁŽÈœÁŽ°¦rª´—ž¦·¤µ–œÊ¶ œ
­´¨´„¬–r­¸ µª¦³nª¥¦´„¬µn°Š
šµŠÁ—·œ¦™š¶ŠµœÂ¨³˜¦ª‹¡Á­oœ
nŠn°ŠšµŠÁ—·œ¦™ÁŽÈœÁŽ°¦rª´—
ž¦·¤µ–œÊ¶ œš¶Šµœ
­´¨´„¬–r­¸Ášµ¦³nª¥¦´„¬µn°Š
šµŠÁ—·œ¦™š¶ŠµœÂ˜n˜¦ª‹Å¤n¡Á­oœ
nŠn°ŠšµŠÁ—·œ¦™ÁŽÈœÁŽ°¦rª´—
ž¦·¤µ–œÊ¶ œš¶Šµœ
$G%OXHV\VWHP —¸ÁŽ¨
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°¦³—´
$G%OXH˜É¶®¦º°Äœ„¦–¸š¸ÉÁ„·—‡ªµ¤Ÿ·—
ž„˜· ¹ÊœÄœ¦³$G%OXH
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
­´¨´„¬–rÁ˜º°œÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
­´¨´„¬–rÁ˜º°œÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
­´¨´„¬–rÁ˜º°œ‹³Â‹oŠÄ®o‡œ ´š¦µÁ„¸É¥ª„´
¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœš¸É­¶‡´š¸É„¶¨´Šš¶Šµœ°¥¼n®¦º°
‹oŠÄ®oš¦µªnµ¤¸ o°Ÿ·—¡¨µ—¦oµ¥Â¦Š®¦º°„µ¦
š¶Šµœ¨o¤Á®¨ªÁ„·— ¹Êœ
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
­´µ–Á˜º°œ
­´¨´„¬–rÁ˜º°œ­¸Â—Š‹³­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°
˜¦ª‹¡ o°„¡¦n°Šš¸É°µ‹­nŠŸ¨˜n°
‡ªµ¤ž¨°—£´¥®¦º°‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ
„µ¦ ´ ¸É¦™ o°‡ªµ¤°›·µ¥‹³Â­—Š
¹ÊœÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ÄœÁª¨µ
Á—¸¥ª„´œ­´¨´„¬–rÁ˜º°œ°µ‹˜·—­ªnµŠ
¹Êœ¡¦o°¤„´­´¨´„¬–r°ºÉœ—oª¥
¦³Á˜º°œÁ Ȥ ´—œ·¦£´¥
™oµŸ¼o×¥­µ¦œš¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÅ¤nŗo‡µ—
Á Ȥ ´—œ·¦£´¥®¦º°™oµŸ¼o×¥­µ¦œš¸Éœ´ÉŠ
—oµœ®¨´Šž¨—Á Ȥ ´—œ·¦£´¥°°„
­´¨´„¬–rœ¸Ê‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ®¦º°„³¡¦·
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
™»Š¨¤œ·¦£´¥
™oµ­´¨´„¬–r˜·—­ªnµŠ‡oµŠ°¥¼n®¦º°˜·—
­ªnµŠ ¹ÊœÄœ –³š¸É„¶¨´Š ´ ¸É°¥¼n
®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ¤¸„µ¦˜¦ª‹¡‡ªµ¤Ÿ·—
ž„˜·Äœ¦³‡ªµ¤ž¨°—£´¥ °Š¦™
¦³Ä—¦³®œ¹ÉŠ°nµœ o°‡ªµ¤œ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ª°¨Ãªn °
œ³œ¶Ä®ošnµœ˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Š
ª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ
o°„¡¦n°ŠÄœ¦³Á¦„
™oµ­´¨´„¬–rœ¸Ê­ªnµŠ ¹ÊœÂ­—Šªnµ¦³—´
œÊ¶¤´œÁ¦„°µ‹˜É¶Á„·œÅžœ¶¦™Á oµ
«¼œ¥r¦·„µ¦š¸Éŗo¦´„µ¦¦´¦°Šš¸É°¥¼nĄ¨o
š¸É­»—Á¡ºÉ°˜¦ª‹ÁÈ‡¦³—´œÊ¶¤´œÁ¦„
¨³š¶„µ¦Â„oÅ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
¤¸„µ¦Ä­nÁ¦„‹°—¦™
°´¨Áš°¦rÁœÁ˜°¦rŤnµ¦r‹
­´¨´„¬–r‹³­ªnµŠ‡oµŠ°¥¼nÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦Äo
Á¦„‹°—
®µ„­´¨´„¬–r„³¡¦·Â­—Šªnµ¤¸ o°
„¡¦n°ŠÁ„·— ¹Êœ°nµœ o°‡ªµ¤œ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
­´¨´„¬–rœ¸Ê‹³­ªnµŠ ¹Êœ¦³®ªnµŠ ´¦™
®µ„¤¸ o°„¡¦n°ŠÁ„·— ¹ÊœÄœ¦³
Å¢¢jµÄ®oŞš¸É«¼œ¥r¦·„µ¦ª°¨Ãªn °
œ³œ¶Ä®ošnµœ˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Š
ª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ
‡ªµ¤—´œœÊ¶¤´œ˜É¶
‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦œ
®µ„­´¨´„¬–rœ¸Ê˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÄœ
¦³®ªnµŠ„µ¦ ´ ¸É­—Šªnµ‡ªµ¤—´œ
œÊ¶¤´œÁ‡¦ºÉ°Š˜É¶Á„·œÅžÄ®o—´
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜rš´œš¸Â¨³˜¦ª‹­°¦³—´
œÊ¶¤´œÁ‡¦ºÉ°ŠÁ˜·¤œÊ¶¤´œ®µ„‹¶Áž}œ
®µ„­´¨´„¬–r­ªnµŠ ¹ÊœÂ˜n¦³—´
œÊ¶¤´œž„˜·Ãž¦—˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®ošnµœ˜·—˜n°«¼œ¥r
¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ
&LW\6DIHW\‹³Á˜º°œ‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦
œ„´¦™¥œ˜r‡´œ°ºÉœ‡œÁ—·œÁšoµœ´„ž{~œ
‹´„¦¥µœ®¦º°­´˜ªr œµ—Ä®n
o°˜„¨Š„µ¦°œ»µ˜Äo­·š›·­¶®¦´‹°Â­—Š
Ÿ¨­¶®¦´‡œ ´
ĝ°œ»µ˜‡º° o°˜„¨Š­¶®¦´­·š›·ÍĜ„µ¦—¶Áœ·œ
„µ¦„·‹„¦¦¤µŠ°¥nµŠ®¦º°„µ¦Äo­·š›·Íš¸Éŗo¦´¤°
‹µ„»‡‡¨°ºÉœ˜µ¤ o°„¶®œ—¨³ÁŠºÉ°œÅ Ĝ o°
˜„¨Š o°‡ªµ¤˜n°Åžœ¸Ê‡º° o°˜„¨Š °Šª°¨Ãªn„´Ÿ¼o
Ÿ¨·˜®¦º°Ÿ¼o¡´•œµÂ¨³‹³Áž}œ£µ¬µ°´Š„§¬
°»–®£¼¤·Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r­¼Š
­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÄœ –³ ´ ¸É
Á¤ºÉ°°»–®£¼¤·Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r­¼ŠÁ„·œÅž
o°‡ªµ¤°›·µ¥‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ÄœÁª¨µÁ—¸¥ª„´œ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ­´¨´„¬–r˜´ªÂ­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
಴
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
%RRVW6RIWZDUH/LFHQVH
3HUPLVVLRQLVKHUHE\JUDQWHGIUHHRIFKDUJHWR
DQ\SHUVRQRURUJDQL]DWLRQREWDLQLQJDFRS\RIWKH
VRIWZDUHDQGDFFRPSDQ\LQJGRFXPHQWDWLRQ
FRYHUHGE\WKLVOLFHQVH WKH6RIWZDUH WRXVH
UHSURGXFHGLVSOD\GLVWULEXWHH[HFXWHDQG
WUDQVPLWWKH6RIWZDUHDQGWRSUHSDUHGHULYDWLYH
ZRUNVRIWKH6RIWZDUHDQGWRSHUPLWWKLUGSDUWLHV
WRZKRPWKH6RIWZDUHLVIXUQLVKHGWRGRVRDOO
VXEMHFWWRWKHIROORZLQJ7KHFRS\ULJKWQRWLFHVLQ
WKH6RIWZDUHDQGWKLVHQWLUHVWDWHPHQWLQFOXGLQJ
WKHDERYHOLFHQVHJUDQWWKLVUHVWULFWLRQDQGWKH
IROORZLQJGLVFODLPHUPXVWEHLQFOXGHGLQDOOFRSLHV
RIWKH6RIWZDUHLQZKROHRULQSDUWDQGDOO
GHULYDWLYHZRUNVRIWKH6RIWZDUHXQOHVVVXFK
FRSLHVRUGHULYDWLYHZRUNVDUHVROHO\LQWKHIRUPRI
PDFKLQHH[HFXWDEOHREMHFWFRGHJHQHUDWHGE\D
VRXUFHODQJXDJHSURFHVVRU
7+(62)7:$5(,63529,'('$6,6:,7+287
:$55$17<2)$1<.,1'(;35(6625
,03/,(',1&/8',1*%87127/,0,7('727+(
:$55$17,(62)0(5&+$17$%,/,7<),71(66
)25$3$57,&8/$5385326(7,7/($1'121
,1)5,1*(0(17,112(9(176+$//7+(
&23<5,*+7+2/'(5625$1<21(
',675,%87,1*7+(62)7:$5(%(/,$%/()25
$1<'$0$*(62527+(5/,$%,/,7<:+(7+(5
,1&2175$&772572527+(5:,6($5,6,1*
)5202872)25,1&211(&7,21:,7+7+(
62)7:$5(257+(86(2527+(5'($/,1*6
,17+(62)7:$5(
%6'FODXVH2ULJLQDORU2OG/LFHQVH
&RS\ULJKW F 7KH
5HJHQWVRIWKH8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD$OOULJKWV
UHVHUYHG
5HGLVWULEXWLRQDQGXVHLQVRXUFHDQGELQDU\IRUPV
ZLWKRUZLWKRXWPRGLILFDWLRQDUHSHUPLWWHG
SURYLGHGWKDWWKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDUHPHW
5HGLVWULEXWLRQVRIVRXUFHFRGHPXVWUHWDLQWKH
DERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRIFRQGLWLRQV
DQGWKHIROORZLQJGLVFODLPHU
5HGLVWULEXWLRQVLQELQDU\IRUPPXVWUHSURGXFH
WKHDERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRI
FRQGLWLRQVDQGWKHIROORZLQJGLVFODLPHULQWKH
GRFXPHQWDWLRQDQGRURWKHUPDWHULDOV
SURYLGHGZLWKWKHGLVWULEXWLRQ
$OODGYHUWLVLQJPDWHULDOVPHQWLRQLQJIHDWXUHV
RUXVHRIWKLVVRIWZDUHPXVWGLVSOD\WKH
IROORZLQJDFNQRZOHGJHPHQW7KLVSURGXFW
LQFOXGHVVRIWZDUHGHYHORSHGE\WKH8QLYHUVLW\
RI&DOLIRUQLD%HUNHOH\DQGLWVFRQWULEXWRUV
1HLWKHUWKHQDPHRIWKH8QLYHUVLW\QRUWKH
QDPHVRILWVFRQWULEXWRUVPD\EHXVHGWR
HQGRUVHRUSURPRWHSURGXFWVGHULYHGIURP
WKLVVRIWZDUHZLWKRXWVSHFLILFSULRUZULWWHQ
SHUPLVVLRQ
7+,662)7:$5(,63529,'('%<7+(5(*(176
$1'&2175,%87256CC$6,6 $1'$1<
(;35(6625,03/,(':$55$17,(6
,1&/8',1*%87127/,0,7('727+(,03/,('
:$55$17,(62)0(5&+$17$%,/,7<$1'
),71(66)25$3$57,&8/$5385326($5(
',6&/$,0(',112(9(176+$//7+(
5(*(17625&2175,%87256%(/,$%/()25
$1<',5(&7,1',5(&7,1&,'(17$/63(&,$/
(;(03/$5<25&216(48(17,$/'$0$*(6
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
,1&/8',1*%87127/,0,7('72
352&85(0(172)68%67,787(*22'625
6(59,&(6/2662)86('$7$25352),76
25%86,1(66,17(55837,21 +2:(9(5
&$86('$1'21$1<7+(25<2)/,$%,/,7<
:+(7+(5,1&2175$&7675,&7/,$%,/,7<25
7257 ,1&/8',1*1(*/,*(1&(25
27+(5:,6( $5,6,1*,1$1<:$<2872)7+(
86(2)7+,662)7:$5((9(1,)$'9,6('2)
7+(3266,%,/,7<2)68&+'$0$*(
%6'FODXVH1HZRU5HYLVHG/LFHQVH
&RS\ULJKW F <DQQ&ROOHW
5HGLVWULEXWLRQDQGXVHLQVRXUFHDQGELQDU\IRUPV
ZLWKRUZLWKRXWPRGLILFDWLRQDUHSHUPLWWHG
SURYLGHGWKDWWKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDUHPHW
5HGLVWULEXWLRQVRIVRXUFHFRGHPXVWUHWDLQWKH
DERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRIFRQGLWLRQV
DQGWKHIROORZLQJGLVFODLPHU
5HGLVWULEXWLRQVLQELQDU\IRUPPXVWUHSURGXFH
WKHDERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRI
FRQGLWLRQVDQGWKHIROORZLQJGLVFODLPHULQWKH
GRFXPHQWDWLRQDQGRURWKHUPDWHULDOV
SURYLGHGZLWKWKHGLVWULEXWLRQ
1HLWKHUWKHQDPHRIWKHRUJDQLVDWLRQQRUWKH
QDPHVRILWVFRQWULEXWRUVPD\EHXVHGWR
HQGRUVHRUSURPRWHSURGXFWVGHULYHIURPWKLV
VRIWZDUHZLWKRXWVSHFLILFSULRUZULWWHQ
SHUPLVVLRQ
$1<7+(25<2)/,$%,/,7<:+(7+(5,1
&2175$&7675,&7/,$%,/,7<257257
,1&/8',1*1(*/,*(1&(2527+(5:,6(
$5,6,1*,1$1<:$<2872)7+(86(2)7+,6
62)7:$5((9(1,)$'9,6('2)7+(
3266,%,/,7<2)68&+'$0$*(
7+,662)7:$5(,63529,'('%<7+(
&23<5,*+7+2/'(56$1'&2175,%87256
$6,6$1'$1<(;35(6625,03/,('
:$55$17,(6,1&/8',1*%87127/,0,7('
727+(,03/,(':$55$17,(62)
0(5&+$17$%,/,7<$1'),71(66)25$
3$57,&8/$5385326($5(',6&/$,0(',1
12(9(176+$//7+(&23<5,*+7+2/'(525
&2175,%87256%(/,$%/()25$1<',5(&7
,1',5(&7,1&,'(17$/63(&,$/(;(03/$5<
25&216(48(17,$/'$0$*(6 ,1&/8',1*
%87127/,0,7('72352&85(0(172)
68%67,787(*22'6256(59,&(6/2662)
86('$7$25352),7625%86,1(66
,17(55837,21 +2:(9(5&$86('$1'21
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
%6'FODXVHv6LPSOLILHGwOLFHQVH
&RS\ULJKW F <($5!2:1(5!$OOULJKWV
UHVHUYHG
5HGLVWULEXWLRQDQGXVHLQVRXUFHDQGELQDU\IRUPV
ZLWKRUZLWKRXWPRGLILFDWLRQDUHSHUPLWWHG
SURYLGHGWKDWWKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDUHPHW
5HGLVWULEXWLRQVRIVRXUFHFRGHPXVWUHWDLQWKH
DERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRIFRQGLWLRQV
DQGWKHIROORZLQJGLVFODLPHU
5HGLVWULEXWLRQVLQELQDU\IRUPPXVWUHSURGXFH
WKHDERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRI
FRQGLWLRQVDQGWKHIROORZLQJGLVFODLPHULQWKH
GRFXPHQWDWLRQDQGRURWKHUPDWHULDOV
SURYLGHGZLWKWKHGLVWULEXWLRQ
7+,662)7:$5(,63529,'('%<7+(
&23<5,*+7+2/'(56$1'&2175,%87256
$6,6$1'$1<(;35(6625,03/,('
:$55$17,(6,1&/8',1*%87127/,0,7('
727+(,03/,(':$55$17,(62)
0(5&+$17$%,/,7<$1'),71(66)25$
3$57,&8/$5385326($5(',6&/$,0(',1
12(9(176+$//7+(&23<5,*+72:1(525
&2175,%87256%(/,$%/()25$1<',5(&7
,1',5(&7,1&,'(17$/63(&,$/(;(03/$5<
25&216(48(17,$/'$0$*(6 ,1&/8',1*
%87127/,0,7('72352&85(0(172)
68%67,787(*22'6256(59,&(6/2662)
86('$7$25352),7625%86,1(66
,17(55837,21 +2:(9(5&$86('$1'21
$1<7+(25<2)/,$%,/,7<:+(7+(5,1
&2175$&7675,&7/,$%,/,7<257257
,1&/8',1*1(*/,*(1&(2527+(5:,6(
$5,6,1*,1$1<:$<2872)7+(86(2)7+,6
62)7:$5((9(1,)$'9,6('2)7+(
3266,%,/,7<2)68&+'$0$*(
7KHYLHZVDQGFRQFOXVLRQVFRQWDLQHGLQWKH
VRIWZDUHDQGGRFXPHQWDWLRQDUHWKRVHRIWKH
DXWKRUVDQGVKRXOGQRWEHLQWHUSUHWHGDV
UHSUHVHQWLQJRIILFLDOSROLFLHVHLWKHUH[SUHVVHGRU
LPSOLHGRIWKH)UHH%6'3URMHFW
)UHH7\SH3URMHFW/LFHQVH
&RS\ULJKWE\'DYLG7XUQHU
5REHUW:LOKHOPDQG:HUQHU/HPEHUJ
,QWURGXFWLRQ7KH)UHH7\SH3URMHFWLV
GLVWULEXWHGLQVHYHUDODUFKLYHSDFNDJHVVRPH
RIWKHPPD\FRQWDLQLQDGGLWLRQWRWKH
)UHH7\SHIRQWHQJLQHYDULRXVWRROVDQG
FRQWULEXWLRQVZKLFKUHO\RQRUUHODWHWRWKH
)UHH7\SH3URMHFW7KLVOLFHQVHDSSOLHVWRDOO
ILOHVIRXQGLQVXFKSDFNDJHVDQGZKLFKGR
QRWIDOOXQGHUWKHLURZQH[SOLFLWOLFHQVH7KH
OLFHQVHDIIHFWVWKXVWKH)UHH7\SHIRQWHQJLQH
WKHWHVWSURJUDPVGRFXPHQWDWLRQDQG
PDNHILOHVDWWKHYHU\OHDVW7KLVOLFHQVHZDV
LQVSLUHGE\WKH%6'$UWLVWLFDQG,-*
,QGHSHQGHQW-3(**URXS OLFHQVHVZKLFKDOO
HQFRXUDJHLQFOXVLRQDQGXVHRIIUHHVRIWZDUH
LQFRPPHUFLDODQGIUHHZDUHSURGXFWVDOLNH$V
DFRQVHTXHQFHLWVPDLQSRLQWVDUHWKDWR:H
GRQ WSURPLVHWKDWWKLVVRIWZDUHZRUNV
+RZHYHUZHDUHEHLQWHUHVWHGLQDQ\NLQGRI
EXJUHSRUWV CDVLV GLVWULEXWLRQ R<RXFDQ
XVHWKLVVRIWZDUHIRUZKDWHYHU\RXZDQWLQ
SDUWVRUIXOOIRUPZLWKRXWKDYLQJWRSD\XV
CUR\DOW\IUHH XVDJH R<RXPD\QRWSUHWHQG
WKDW\RXZURWHWKLVVRIWZDUH,I\RXXVHLWRU
RQO\SDUWVRILWLQDSURJUDP\RXPXVW
DFNQRZOHGJHVRPHZKHUHLQ\RXU
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
GRFXPHQWDWLRQWKDW\RX YHXVHGWKH)UHH7\SH
FRGH CFUHGLWV :HVSHFLILFDOO\SHUPLWDQG
HQFRXUDJHWKHLQFOXVLRQRIWKLVVRIWZDUHZLWK
RUZLWKRXWPRGLILFDWLRQVLQFRPPHUFLDO
SURGXFWVSURYLGHGWKDWDOOZDUUDQW\RUOLDELOLW\
FODLPVDUHDVVXPHGE\WKHSURGXFWYHQGRU
/HJDO7HUPV'HILQLWLRQV7KURXJKRXWWKLV
OLFHQVHWKHWHUPVCSDFNDJH C)UHH7\SH
3URMHFW DQGC)UHH7\SHDUFKLYH UHIHUWRWKH
VHWRIILOHVRULJLQDOO\GLVWULEXWHGE\WKHDXWKRUV
'DYLG7XUQHU5REHUW:LOKHOPDQG:HUQHU
/HPEHUJ DVWKHC)UHH7\SHSURMHFW EHWKH\
QDPHGDVDOSKDEHWDRUILQDOUHOHDVHC<RX
UHIHUVWRWKHOLFHQVHHRUSHUVRQXVLQJWKH
SURMHFWZKHUHCXVLQJ LVDJHQHULFWHUP
LQFOXGLQJFRPSLOLQJWKHSURMHFW VVRXUFHFRGH
DVZHOODVOLQNLQJLWWRIRUPDCSURJUDP RU
CH[HFXWDEOH 7KLVSURJUDPLVUHIHUUHGWRDVCD
SURJUDPXVLQJWKH)UHH7\SHHQJLQH 7KLV
OLFHQVHDSSOLHVWRDOOILOHVGLVWULEXWHGLQWKH
RULJLQDO)UHH7\SHDUFKLYHLQFOXGLQJDOOVRXUFH
FRGHELQDULHVDQGGRFXPHQWDWLRQXQOHVV
RWKHUZLVHVWDWHGLQWKHILOHLQLWVRULJLQDO
XQPRGLILHGIRUPDVGLVWULEXWHGLQWKHRULJLQDO
DUFKLYH,I\RXDUHXQVXUHZKHWKHURUQRWD
SDUWLFXODUILOHLVFRYHUHGE\WKLVOLFHQVH\RX
PXVWFRQWDFWXVWRYHULI\WKLV7KH)UHH7\SH
SURMHFWLVFRS\ULJKW & E\'DYLG
7XUQHU5REHUW:LOKHOPDQG:HUQHU/HPEHUJ
$OOULJKWVUHVHUYHGH[FHSWDVVSHFLILHGEHORZ
1R:DUUDQW\7+()5((7<3($5&+,9(,6
3529,'('C$6,6 :,7+287:$55$17<2)
$1<.,1'(,7+(5(;35(66('25,03/,('
,1&/8',1*%87127/,0,7('72
:$55$17,(62)0(5&+$17$%,/,7<$1'
),71(66)25$3$57,&8/$5385326(,1
12(9(17:,//$1<2)7+($87+25625
&23<5,*+7+2/'(56%(/,$%/()25$1<
'$0$*(6&$86('%<7+(86(257+(
,1$%,/,7<7286(2)7+()5((7<3(
352-(&7$V\RXKDYHQRWVLJQHGWKLV
OLFHQVH\RXDUHQRWUHTXLUHGWRDFFHSWLW
+RZHYHUDVWKH)UHH7\SHSURMHFWLV
FRS\ULJKWHGPDWHULDORQO\WKLVOLFHQVHRU
DQRWKHURQHFRQWUDFWHGZLWKWKHDXWKRUV
JUDQWV\RXWKHULJKWWRXVHGLVWULEXWHDQG
PRGLI\LW7KHUHIRUHE\XVLQJGLVWULEXWLQJRU
PRGLI\LQJWKH)UHH7\SHSURMHFW\RXLQGLFDWH
WKDW\RXXQGHUVWDQGDQGDFFHSWDOOWKHWHUPV
RIWKLVOLFHQVH
5HGLVWULEXWLRQ5HGLVWULEXWLRQDQGXVHLQ
VRXUFHDQGELQDU\IRUPVZLWKRUZLWKRXW
PRGLILFDWLRQDUHSHUPLWWHGSURYLGHGWKDWWKH
IROORZLQJFRQGLWLRQVDUHPHWR5HGLVWULEXWLRQ
RIVRXUFHFRGHPXVWUHWDLQWKLVOLFHQVHILOH
COLFHQFHW[W XQDOWHUHGDQ\DGGLWLRQV
GHOHWLRQVRUFKDQJHVWRWKHRULJLQDOILOHVPXVW
EHFOHDUO\LQGLFDWHGLQDFFRPSDQ\LQJ
GRFXPHQWDWLRQ7KHFRS\ULJKWQRWLFHVRIWKH
XQDOWHUHGRULJLQDOILOHVPXVWEHSUHVHUYHGLQ
DOOFRSLHVRIVRXUFHILOHVR5HGLVWULEXWLRQLQ
ELQDU\IRUPPXVWSURYLGHDGLVFODLPHUWKDW
VWDWHVWKDWWKHVRIWZDUHLVEDVHGLQSDUWRIWKH
ZRUNRIWKH)UHH7\SH7HDPLQWKHGLVWULEXWLRQ
GRFXPHQWDWLRQ:HDOVRHQFRXUDJH\RXWRSXW
DQ85/WRWKH)UHH7\SHZHESDJHLQ\RXU
GRFXPHQWDWLRQWKRXJKWKLVLVQ WPDQGDWRU\
7KHVHFRQGLWLRQVDSSO\WRDQ\VRIWZDUH
GHULYHGIURPRUEDVHGRQWKH)UHH7\SHFRGH ``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
QRWMXVWWKHXQPRGLILHGILOHV,I\RXXVHRXU
ZRUN\RXPXVWDFNQRZOHGJHXV+RZHYHUQR
IHHQHHGEHSDLGWRXV
$GYHUWLVLQJ7KHQDPHVRI)UHH7\SH VDXWKRUV
DQGFRQWULEXWRUVPD\QRWEHXVHGWRHQGRUVH
RUSURPRWHSURGXFWVGHULYHGIURPWKLV
VRIWZDUHZLWKRXWVSHFLILFSULRUZULWWHQ
SHUPLVVLRQ:HVXJJHVWEXWGRQRWUHTXLUH
WKDW\RXXVHRQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJ
SKUDVHVWRUHIHUWRWKLVVRIWZDUHLQ\RXU
GRFXPHQWDWLRQRUDGYHUWLVLQJPDWHULDOV
C)UHH7\SH3URMHFW C)UHH7\SH(QJLQH C)UHH7\SHOLEUDU\ RUC)UHH7\SH'LVWULEXWLRQ &RQWDFWV7KHUHDUHWZRPDLOLQJOLVWVUHODWHGWR
)UHH7\SHRIUHHW\SH#IUHHW\SHRUJ'LVFXVVHV
JHQHUDOXVHDQGDSSOLFDWLRQVRI)UHH7\SHDV
ZHOODVIXWXUHDQGZDQWHGDGGLWLRQVWRWKH
OLEUDU\DQGGLVWULEXWLRQ,I\RXDUHORRNLQJIRU
VXSSRUWVWDUWLQWKLVOLVWLI\RXKDYHQ WIRXQG
DQ\WKLQJWRKHOS\RXLQWKHGRFXPHQWDWLRQR
GHYHO#IUHHW\SHRUJ'LVFXVVHVEXJVDVZHOO
DVHQJLQHLQWHUQDOVGHVLJQLVVXHVVSHFLILF
OLFHQVHVSRUWLQJHWFRKWWS
ZZZIUHHW\SHRUJ+ROGVWKHFXUUHQW)UHH7\SH
ZHESDJHZKLFKZLOODOORZ\RXWRGRZQORDG
RXUODWHVWGHYHORSPHQWYHUVLRQDQGUHDG
RQOLQHGRFXPHQWDWLRQ<RXFDQDOVRFRQWDFW
XVLQGLYLGXDOO\DW'DYLG7XUQHU
GDYLGWXUQHU#IUHHW\SHRUJ!5REHUW:LOKHOP
UREHUWZLOKHOP#IUHHW\SHRUJ!:HUQHU
/HPEHUJZHUQHUOHPEHUJ#IUHHW\SHRUJ!
/LESQJ/LFHQVH
7KLVFRS\RIWKHOLESQJQRWLFHVLVSURYLGHGIRU\RXU
FRQYHQLHQFH,QFDVHRIDQ\GLVFUHSDQF\EHWZHHQ
WKLVFRS\DQGWKHQRWLFHVLQWKHILOHSQJKWKDWLV
LQFOXGHGLQWKHOLESQJGLVWULEXWLRQWKHODWWHUVKDOO
SUHYDLO
&23<5,*+7127,&(',6&/$,0(5DQG
/,&(16(
,I\RXPRGLI\OLESQJ\RXPD\LQVHUWDGGLWLRQDO
QRWLFHVLPPHGLDWHO\IROORZLQJWKLVVHQWHQFH
OLESQJYHUVLRQV-XO\WKURXJK
$SULODUH&RS\ULJKW F *OHQQ
5DQGHUV3HKUVRQDQGDUHGLVWULEXWHGDFFRUGLQJWR
WKHVDPHGLVFODLPHUDQGOLFHQVHDVOLESQJ
ZLWKWKHIROORZLQJLQGLYLGXDOVDGGHGWRWKHOLVWRI
&RQWULEXWLQJ$XWKRUV
6LPRQ3LHUUH&DGLHX[
(ULF65D\PRQG
*LOOHV9ROODQW
DQGZLWKWKHIROORZLQJDGGLWLRQVWRWKHGLVFODLPHU
7KHUHLVQRZDUUDQW\DJDLQVWLQWHUIHUHQFHZLWK\RXU
HQMR\PHQWRIWKHOLEUDU\RUDJDLQVWLQIULQJHPHQW
7KHUHLVQRZDUUDQW\WKDWRXUHIIRUWVRUWKHOLEUDU\
ZLOOIXOILOODQ\RI\RXUSDUWLFXODUSXUSRVHVRUQHHGV
7KLVOLEUDU\LVSURYLGHGZLWKDOOIDXOWVDQGWKH
HQWLUHULVNRIVDWLVIDFWRU\TXDOLW\SHUIRUPDQFH
DFFXUDF\DQGHIIRUWLVZLWKWKHXVHU
OLESQJYHUVLRQV-DQXDU\WKURXJK
0DUFKDUH&RS\ULJKW F *OHQQ5DQGHUV3HKUVRQDQGDUHGLVWULEXWHG
DFFRUGLQJWRWKHVDPHGLVFODLPHUDQGOLFHQVHDV
OLESQJZLWKWKHIROORZLQJLQGLYLGXDOVDGGHGWR
WKHOLVWRI&RQWULEXWLQJ$XWKRUV
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
7RP/DQH
*OHQQ5DQGHUV3HKUVRQ
:LOOHPYDQ6FKDLN
OLESQJYHUVLRQV-XQHWKURXJK
0D\DUH&RS\ULJKW F $QGUHDV
'LOJHU'LVWULEXWHGDFFRUGLQJWRWKHVDPH
GLVFODLPHUDQGOLFHQVHDVOLESQJZLWKWKH
IROORZLQJLQGLYLGXDOVDGGHGWRWKHOLVWRI
&RQWULEXWLQJ$XWKRUV
-RKQ%RZOHU
.HYLQ%UDFH\
6DP%XVKHOO
0DJQXV+ROPJUHQ
*UHJ5RHORIV
7RP7DQQHU
OLESQJYHUVLRQV0D\WKURXJK
-DQXDU\DUH&RS\ULJKW F *X\
(ULF6FKDOQDW*URXS,QF
)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVFRS\ULJKWDQGOLFHQVH
&RQWULEXWLQJ$XWKRUVLVGHILQHGDVWKHIROORZLQJ
VHWRILQGLYLGXDOV
$QGUHDV'LOJHU
'DYH0DUWLQGDOH
*X\(ULF6FKDOQDW
3DXO6FKPLGW
7LP:HJQHU
7KH31*5HIHUHQFH/LEUDU\LVVXSSOLHG$6,6
7KH&RQWULEXWLQJ$XWKRUVDQG*URXS,QF
GLVFODLPDOOZDUUDQWLHVH[SUHVVHGRULPSOLHG
LQFOXGLQJZLWKRXWOLPLWDWLRQWKHZDUUDQWLHVRI
PHUFKDQWDELOLW\DQGRIILWQHVVIRUDQ\SXUSRVH7KH
&RQWULEXWLQJ$XWKRUVDQG*URXS,QFDVVXPH
QROLDELOLW\IRUGLUHFWLQGLUHFWLQFLGHQWDOVSHFLDO
H[HPSODU\RUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHVZKLFKPD\
UHVXOWIURPWKHXVHRIWKH31*5HIHUHQFH/LEUDU\
HYHQLIDGYLVHGRIWKHSRVVLELOLW\RIVXFKGDPDJH
3HUPLVVLRQLVKHUHE\JUDQWHGWRXVHFRS\PRGLI\
DQGGLVWULEXWHWKLVVRXUFHFRGHRUSRUWLRQVKHUHRI
IRUDQ\SXUSRVHZLWKRXWIHHVXEMHFWWRWKH
IROORZLQJUHVWULFWLRQV
7KHRULJLQRIWKLVVRXUFHFRGHPXVWQRWEH
PLVUHSUHVHQWHG
$OWHUHGYHUVLRQVPXVWEHSODLQO\PDUNHGDV
VXFKDQGPXVWQRWEHPLVUHSUHVHQWHGDV
EHLQJWKHRULJLQDOVRXUFH
7KLV&RS\ULJKWQRWLFHPD\QRWEHUHPRYHGRU
DOWHUHGIURPDQ\VRXUFHRUDOWHUHGVRXUFH
GLVWULEXWLRQ
7KH&RQWULEXWLQJ$XWKRUVDQG*URXS,QF
VSHFLILFDOO\SHUPLWZLWKRXWIHHDQGHQFRXUDJHWKH
XVHRIWKLVVRXUFHFRGHDVDFRPSRQHQWWR
VXSSRUWLQJWKH31*ILOHIRUPDWLQFRPPHUFLDO
SURGXFWV,I\RXXVHWKLVVRXUFHFRGHLQDSURGXFW
DFNQRZOHGJPHQWLVQRWUHTXLUHGEXWZRXOGEH
DSSUHFLDWHG
$SQJBJHWBFRS\ULJKWIXQFWLRQLVDYDLODEOHIRU
FRQYHQLHQWXVHLQDERXWER[HVDQGWKHOLNH
SULQWI VSQJBJHWBFRS\ULJKW 18// ``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ $OVRWKH31*ORJR LQ31*IRUPDWRIFRXUVH LV
VXSSOLHGLQWKHILOHVSQJEDUSQJDQGSQJEDUMSJ
[ DQGSQJQRZSQJ [ 7KHDERYHFRS\ULJKWQRWLFHDQGWKLVSHUPLVVLRQ
QRWLFHVKDOOEHLQFOXGHGLQDOOFRSLHVRUVXEVWDQWLDO
SRUWLRQVRIWKH6RIWZDUH
/LESQJLV26,&HUWLILHG2SHQ6RXUFH6RIWZDUH26,
&HUWLILHG2SHQ6RXUFHLVDFHUWLILFDWLRQPDUNRIWKH
2SHQ6RXUFH,QLWLDWLYH
7+(62)7:$5(,63529,'('$6,6:,7+287
:$55$17<2)$1<.,1'(;35(6625
,03/,(',1&/8',1*%87127/,0,7('727+(
:$55$17,(62)0(5&+$17$%,/,7<),71(66
)25$3$57,&8/$5385326($1'
121,1)5,1*(0(17,112(9(176+$//7+(
$87+25625&23<5,*+7+2/'(56%(/,$%/(
)25$1<&/$,0'$0$*(62527+(5
/,$%,/,7<:+(7+(5,1$1$&7,212)
&2175$&772572527+(5:,6($5,6,1*
)5202872)25,1&211(&7,21:,7+7+(
62)7:$5(257+(86(2527+(5'($/,1*6
,17+(62)7:$5(
]OLE/LFHQVH
7KH]OLEOLESQJ/LFHQVH&RS\ULJKW F \HDU!
FRS\ULJKWKROGHUV!
*OHQQ5DQGHUV3HKUVRQUDQGHJ#DOXPUSLHGX
$SULO
0,7/LFHQVH
&RS\ULJKW F \HDU!FRS\ULJKWKROGHUV!
3HUPLVVLRQLVKHUHE\JUDQWHGIUHHRIFKDUJHWR
DQ\SHUVRQREWDLQLQJDFRS\RIWKLVVRIWZDUHDQG
DVVRFLDWHGGRFXPHQWDWLRQILOHV WKH6RIWZDUH WR
GHDOLQWKH6RIWZDUHZLWKRXWUHVWULFWLRQLQFOXGLQJ
ZLWKRXWOLPLWDWLRQWKHULJKWVWRXVHFRS\PRGLI\
PHUJHSXEOLVKGLVWULEXWHVXEOLFHQVHDQGRUVHOO
FRSLHVRIWKH6RIWZDUHDQGWRSHUPLWSHUVRQVWR
ZKRPWKH6RIWZDUHLVIXUQLVKHGWRGRVRVXEMHFWWR
WKHIROORZLQJFRQGLWLRQV
7KLVVRIWZDUHLVSURYLGHG DVLV ZLWKRXWDQ\
H[SUHVVRULPSOLHGZDUUDQW\,QQRHYHQWZLOOWKH
DXWKRUVEHKHOGOLDEOHIRUDQ\GDPDJHVDULVLQJ
IURPWKHXVHRIWKLVVRIWZDUH
3HUPLVVLRQLVJUDQWHGWRDQ\RQHWRXVHWKLV
VRIWZDUHIRUDQ\SXUSRVHLQFOXGLQJFRPPHUFLDO
DSSOLFDWLRQVDQGWRDOWHULWDQGUHGLVWULEXWHLW
IUHHO\VXEMHFWWRWKHIROORZLQJUHVWULFWLRQV
7KHRULJLQRIWKLVVRIWZDUHPXVWQRWEH
PLVUHSUHVHQWHG\RXPXVWQRWFODLPWKDW\RX
ZURWHWKHRULJLQDOVRIWZDUH,I\RXXVHWKLV
VRIWZDUHLQDSURGXFWDQDFNQRZOHGJPHQWLQ
WKHSURGXFWGRFXPHQWDWLRQZRXOGEH
DSSUHFLDWHGEXWLVQRWUHTXLUHG
$OWHUHGVRXUFHYHUVLRQVPXVWEHSODLQO\
PDUNHGDVVXFKDQGPXVWQRWEH
PLVUHSUHVHQWHGDVEHLQJWKHRULJLQDOVRIWZDUH
7KLVQRWLFHPD\QRWEHUHPRYHGRUDOWHUHG
IURPDQ\VRXUFHGLVWULEXWLRQ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
6*,)UHH6RIWZDUH%/LFHQVH9HUVLRQ
6*,)5((62)7:$5(/,&(16(% 9HUVLRQ
6HSW
&RS\ULJKW & >[email protected]
*UDSKLFV,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG3HUPLVVLRQLV
KHUHE\JUDQWHGIUHHRIFKDUJHWRDQ\SHUVRQ
REWDLQLQJDFRS\RIWKLVVRIWZDUHDQGDVVRFLDWHG
GRFXPHQWDWLRQILOHV WKH6RIWZDUH WRGHDOLQWKH
6RIWZDUHZLWKRXWUHVWULFWLRQLQFOXGLQJZLWKRXW
OLPLWDWLRQWKHULJKWVWRXVHFRS\PRGLI\PHUJH
SXEOLVKGLVWULEXWHVXEOLFHQVHDQGRUVHOOFRSLHV
RIWKH6RIWZDUHDQGWRSHUPLWSHUVRQVWRZKRPWKH
6RIWZDUHLVIXUQLVKHGWRGRVRVXEMHFWWRWKH
IROORZLQJFRQGLWLRQV7KHDERYHFRS\ULJKWQRWLFH
LQFOXGLQJWKHGDWHVRIILUVWSXEOLFDWLRQDQGHLWKHU
WKLVSHUPLVVLRQQRWLFHRUDUHIHUHQFHWRKWWS
RVVVJLFRPSURMHFWV)UHH%VKDOOEHLQFOXGHGLQDOO
FRSLHVRUVXEVWDQWLDOSRUWLRQVRIWKH6RIWZDUH
)25$3$57,&8/$5385326($1'
121,1)5,1*(0(17,112(9(176+$//
6,/,&21*5$3+,&6,1&%(/,$%/()25$1<
&/$,0'$0$*(62527+(5/,$%,/,7<
:+(7+(5,1$1$&7,212)&2175$&77257
2527+(5:,6($5,6,1*)5202872)25,1
&211(&7,21:,7+7+(62)7:$5(257+(
86(2527+(5'($/,1*6,17+(62)7:$5(
([FHSWDVFRQWDLQHGLQWKLVQRWLFHWKHQDPHRI
6LOLFRQ*UDSKLFV,QFVKDOOQRWEHXVHGLQ
DGYHUWLVLQJRURWKHUZLVHWRSURPRWHWKHVDOHXVH
RURWKHUGHDOLQJVLQWKLV6RIWZDUHZLWKRXWSULRU
ZULWWHQDXWKRUL]DWLRQIURP6LOLFRQ*UDSKLFV,QF
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
7+(62)7:$5(,63529,'('$6,6:,7+287
:$55$17<2)$1<.,1'(;35(6625
,03/,(',1&/8',1*%87127/,0,7('727+(
:$55$17,(62)0(5&+$17$%,/,7<),71(66
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤‹³Â­—Šœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
¨³‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
o°‡ªµ¤š¸ÂÉ ­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠš¸É¤¸°¥¼Än œ
š‡ªµ¤œ¸Ê‹³Â­—ŠÅªoĜ˜µ¦µŠ—oµœ¨nµŠœ¸Ê
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
%DWWHU\VDYHPRGH
ž¦³®¥´—¡¨´ŠŠµœÂ˜Á˜°¦¸É
9%DWWHU\
˜Á˜°¦¸Éꨘr
9%DWWHU\
˜Á˜°¦¸Éꨘr
PLQXWHV
œµš¸
VHF
ª·œµš¸
VHF
ª·œµš¸
VHF
ª·œµš¸
QGURZFOLPDWH
„µ¦‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
UGURZFOLPDWH
„µ¦‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤
$ERUW
®¥»—
$&
$&
$FFHSW
¥°¤¦´
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
$FWLYDWH81,7
­´ÉŠŠµœ81,7
$FWLYDWHG
š¶ŠµœÂ¨oª
$FWLYH%HQGLQJ/LJKWV
Å¢ –³Á oµÃ‡oŠÂÂ°‡š¸¢
$FWLYH+LJK%HDP
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢
$GDSWLYH&UXLVH&RQWU
¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É¡¦o°¤„µ¦ž¦´‡ªµ¤Á¦Èª°´˜Ãœ¤´˜·
$GGDVZD\SRLQW
˜´ÊŠ‹»—®¤µ¥ž¨µ¥šµŠ¥n°¥¦³®ªnµŠšµŠ
$GGFDOO
Á¡·É¤„µ¦Ãš¦
$GGGHYLFH
Á¡·É¤°»ž„¦–r
$GGSKRQH
Á¡·É¤Ãš¦«´¡šr
$GGWLPHU
­¦oµŠ˜´ª˜´ÊŠÁª¨µÄ®¤n
$GGHG
Á¡·É¤Â¨oª
$GGLWLRQDO+HDWHU
»—š¶‡ªµ¤¦o°œÁ­¦·¤
$GGUHVV
š¸É°¥¼n
$GMXVW3DVVHQJHU6HDW
ž¦´š¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
$GMXVW3DVVHQJHU6HDW)URP'ULYHU3RVLWLRQ
ž¦´š¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦˜µ¤˜¶Â®œnŠ °Š‡œ ´
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
$GYDQFHG
´Êœ­¼Š
$KHDG
oµŠ®œoµ
$LU4XDOLW\6HQVRU
ÁŽÈœÁŽ°¦r‡»–£µ¡°µ„µ«
$ODUP
­´µ–Á˜º°œ
$ODUPV\VWHPIDLOXUH
¦³­´µ–Á˜º°œÁ„·—‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ—
$OHUWQHVV:DUQLQJ
„µ¦Á˜º°œ°µ„µ¦Á®œºÉ°¥¨oµ
$OO
š´ÊŠ®¤—
$OO'RRUV
ž¦³˜¼š»„µœ
$OORZHGVHUYLFHVIRUWKLVGHYLFH
„µ¦¦·„µ¦š¸É°œ»µ˜­¶®¦´°»ž„¦–rœ¸Ê
$ORQJURXWH
ĜÁ­oœšµŠ
$OWHUQDWLYH5RXWHV
Á­oœšµŠÁ¨º°„°ºÉœ
$OZD\V
Á­¤°
$0)0UDGLR
ª·š¥»$0)0
$PELHQW/LJKW,QWHQVLW\
‡ªµ¤Á o¤Â­Š °ŠÅ¢˜„˜nŠ
$PELHQW/LJKW/HYHO
¦³—´Å¢˜„˜nŠ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
$PELHQW/LJKWLQJ
Å¢˜„˜nŠ
$QVZHU
‡¶˜°
$SSOLFDWLRQXSGDWHV
°´¡Á—˜Â°¡¡¨·Á‡´Éœ
$SSO\VWHHULQJ
Á¨¸Ê¥ª¦™
$SSRLQWPHQWV
¦o°Š °
$UULYDO7LPH)RUPDW
¦¼žÂÁª¨µ
$VN
‡¶™µ¤
$VNEHIRUHFRQQHFWLQJ
­°™µ¤„n°œ„µ¦ÁºÉ°¤˜n°
6WHHULQJDLGGXULQJLQFUHDVHGFROOLVLRQULVN
„µ¦nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ªÄœ„¦–¸š¸É¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦œ
5RDG6LJQ$XGLR:DUQLQJ
„µ¦Á˜º°œ­´µ–„µ¦‹¦µ‹¦—oª¥Á­¸¥Š
$XWR
°´˜Ãœ¤´˜·
$XWR$FWLYDWH3DUNLQJ%UDNH
„µ¦­´ÉŠŠµœÁ¦„‹°—×¥°´˜Ãœ¤´˜·
$XWR&DPHUD5HYHUVH$FWLYDWLRQ
„¨o°Šš¶ŠµœÁ¤ºÉ°Á oµÁ„¸¥¦r™°¥®¨´Š
$XWR&ORVH6XQURRI&XUWDLQ
„µ¦žd—¤nµœ´ŠÂ——×¥°´˜Ãœ¤´˜·
5HDUYLHZ0LUURU$XWR'LPPLQJ
„µ¦˜´—­Š­³šo°œ °Š„¦³‹„¤°Š®¨´Š°´˜Ãœ¤´˜·
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
$XWR/RFN'RRUV:KLOH'ULYLQJ
„µ¦¨È°‡ž¦³˜¼°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ° ´ ¸É
$XWR'ULYHU6HDW+HDWLQJ/HYHO
¦³—´Á¦·É¤˜oœ»—š¶‡ªµ¤¦o°œÁµ³œ´ÉŠ‡œ ´
$XWR)URQW'HIURVWHU
„¦³‹„®œoµÂ¤¸»—Ũn jµ°´˜Ãœ¤´˜·
$XWR5HDU'HIURVWHU
„¦³‹„®¨´ŠÂ¤¸»—Ũn jµ°´˜Ãœ¤´˜·
$XWRILOO
„µ¦ž¦´°´˜Ãœ¤´˜·
$XWRKROG
—¹Š¦´ÊŠ°´˜Ãœ¤´˜·
$XWR3DVVHQJHU6HDW+HDWLQJ/HYHO
¦³—´Á¦·É¤˜oœ»—š¶‡ªµ¤¦o°œÁµ³œ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
$XWR5HDU:LSHU
„µ¦ž{—„¦³‹„®¨´Š°´˜Ãœ¤´˜·
$XWR6HJPHQW6ZLWFKLQJ
„µ¦Áž¨¸É¥œ­nªœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·
$XWR6RIWZDUH8SGDWH
˜¦ª‹­°„µ¦°´¡Á—˜Ž°¢˜rª¦r
$XWR6WHHULQJ:KHHO+HDWLQJ/HYHO
¦³—´Á¦·É¤˜oœ­¶®¦´„µ¦š¶‡ªµ¤¦o°œ¡ªŠ¤µ¨´¥°´˜Ãœ¤´˜·
$XWRXSGDWH
„µ¦°´¡Á—˜°´˜Ãœ¤´˜·
&LW\6DIHW\
&LW\6DIHW\
$XWR7LPH
Áª¨µ°´˜Ãœ¤´˜·
$XWRPDWLF7UDLOHU/DPS&KHFN
„µ¦‡ª‡»¤Å¢¦™¡nªŠ°´˜Ãœ¤´˜·
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
$XWRPDWLFDOO\FRQQHFWZKHQ,DUULYH
ÁºÉ°¤˜n°°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°Œ´œ¤µ™¹Š
$YDLODELOLW\&ORVHG
‡ªµ¤¡¦o°¤ÄoŠµœžd—¨oª
$YDLODELOLW\&URZGHG
‡ªµ¤¡¦o°¤ÄoŠµœÁ„º°Á˜È¤
$YDLODELOLW\)UHH
‡ªµ¤¡¦o°¤ÄoŠµœªnµŠ
$YDLODELOLW\)XOO
‡ªµ¤¡¦o°¤ÄoŠµœÁ˜È¤š¸É
$YDLODELOLW\8QNQRZQ
‡ªµ¤¡¦o°¤ÄoŠµœÅ¤nš¦µ
$YRLG
®¨¸„Á¨¸É¥Š
$YRLG7UDIILF(YHQWV
®¨¸„Á¨¸É¥ŠÁ®˜»„µ¦–r„µ¦‹¦µ‹¦
%DFN
„µ¦™°¥®¨´Š
%DODQFH
µ¨µœŽr
%DVH0DS9HUVLRQ
®¤µ¥Á¨ Áª°¦r´Éœ °ŠÂŸœš¸É¡ºÊœ“µœ
%DVV
¡ºÊœ“µœ
%DWWHU\OHYHOVXVWDLQHGIRUODWHUXVH
¦´„¬µ¦³—´Â˜Á˜°¦¸ÉŪočoŠµœÄœ£µ¥®¨´Š
%OLQGVSRWVHQVRU
˜´ª˜¦ª‹‹´‹»—°—
%OLQGVSRWV\VWHPRII
˜´ª˜¦ª‹‹´‹»—°—žd—š¶Šµœ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
%ORFN
®œ¹ÉŠÄœ­¸É
%ORZLQWRDOFRORFN
ÁžiµÁ oµÅžÄœ¦³¨È°‡˜µ¤¦³—´Â°¨„°±°¨r
%RRNWLPHIRUPDLQWHQDQFH
„¶®œ—Áª¨µ­¶®¦´„µ¦Žn°¤¶¦»Š
%RWK
š´ÊŠ­°Š
%UDNH&KDUDFWHULVWLFV
‡»–¨´„¬–³ °Š„µ¦Á¦„
%UDNHSHGDO
žjœÁ¦„
%ULJKW
Å¢­n°Š­ªnµŠ
6262Q&DOOEXWWRQORFN
¨È°‡ž»i¤
%\7HPSHUDWXUH
˜µ¤°»–®£¼¤·
%\&RORXU
˜µ¤­¸
%\SDVVLQVWHDG"
µ¥¡µ­Âšœ®¦º°Å¤n
6WRUH3UHVVXUH
´œš¹„‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ
6WRULQJSUHVVXUHXQVXFFHVVIXO7U\DJDLQ
„µ¦ž¦´Áš¸¥Å¤nÁ­¦È‹­¤¼¦–r¨°Š°¸„‡¦´ÊŠ
&DOO
š¶„µ¦Ãš¦
&DOOWRPDNH$SSRLQWPHQW
Ú¦Á¡ºÉ°‹°ŠÁª¨µ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
&DPHUD
„¨o°Š
&DQFHO
®¥»—
&DQFHOUHDGRXW
¥„Á¨·„„µ¦°nµœ
&DQFHOUHTXHVW
¥„Á¨·„„µ¦¦o°Š °
&DQQRWEHVHOHFWHGEHFDXVHJHDULVLQPDQXDO
Ťn­µ¤µ¦™Á¨º°„Å—oÁœºÉ°Š‹µ„Á„¸¥¦r°¥¼nĜ¤œœª¨
&DQQRWEHVHOHFWHGEHFDXVHVSHHGLVWRRKLJK
Ťn­µ¤µ¦™Á¨º°„Å—oÁœºÉ°Š‹µ„‡ªµ¤Á¦Èª­¼ŠÁ„·œÅž
&DQQRWEHVHOHFWHGGXHWROLPLWDWLRQV
Ťn­µ¤µ¦™Á¨º°„Å—oÁœºÉ°Š‹µ„ o°‹¶„´—
&DQQRWEHVHOHFWHGGXHWRORZEDWWHU\
Ťn­µ¤µ¦™Á¨º°„Å—oÁœºÉ°Š‹µ„¦³—´Â˜Á˜°¦¸É˜É¶
&DQQRWEHVHOHFWHGGXHWRORZWHPSHUDWXUH
Ťn­µ¤µ¦™Á¨º°„Å—oÁœºÉ°Š‹µ„°»–®£¼¤·˜É¶
9HKLFOH,GHQWLILFDWLRQ1XPEHU
®¤µ¥Á¨ ˜´ª™´Š¦™
&DUNH\EDWWHU\ORZ
˜Á˜°¦¸ÉĜ„»Â‹¦™˜É¶
&DUNH\QRWIRXQG
Ťn¡„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨
&DUPHVVDJHVWRUHGLQ&DU6WDWXVDSSOLFDWLRQ
o°‡ªµ¤ °Š¦™™¼„´œš¹„ŪoĜ°¡­™µœ³ °Š¦™¥œ˜r¨oª
&DU0RGHP,QWHUQHW
°·œÁ˜°¦rÁœ˜ŸnµœšµŠÃ¤Á—Ȥ °Š¦™
&DUQRWSRVVLEOHWRVWDUW
Ťn­µ¤µ¦™­˜µ¦r˜¦™Å—o
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
&DUVWDUW
„µ¦­˜µ¦r˜¦™
&DU6WDWXV
­™µœ³ °Š¦™¥œ˜r
&DU7UDLQV
„µ¦ œ­nŠ¦™¥œ˜r—oª¥¦™Å¢
&DU:L)L+RWVSRW
„µ¦Äo:L)L °Š¦™¦nª¤„´œ
&DUG6WDWXV
­™µœ³ °Š„µ¦r—
&KDQJH
Áž¨¸É¥œ
&KDQJHGHYLFH
Áž¨¸É¥œ°»ž„¦–r
&KDQJH3,1
Áž¨¸É¥œ¦®´­3,1
&KDUDFWHULVWLFVFKDQJHG6HUYLFHUHTXLUHG
¨´„¬–³„µ¦š¶ŠµœÁž¨¸É¥œÂž¨ŠÅž‹¶Áž}œ˜o°ŠÁ oµ¦´¦·„µ¦
&KDUJHFDEOH
­µ¥µ¦r‹
&KDUJLQJIDXOWORZEDWWHU\6WRSVDIHO\
‡ªµ¤Ÿ·—ž„˜·Äœ„µ¦µ¦r‹Â˜Á˜°¦¸É˜É¶®¥»—š´œš¸š¸ÉÁž}œÅžÅ—o
&KDUJLQJFRPSOHWH
µ¦r‹Á˜È¤Â¨oª
&KDUJLQJHUURU
‡ªµ¤®¤µ¥
o°„¡¦n°ŠÄœ„µ¦µ¦r‹
&KHFNW\UHV
˜¦ª‹­°¥µŠ
&KHFN&DU6WDWXVDSSLQFHQWHUGLVSOD\
˜¦ª‹­°¥µŠž¦´Áš¸¥®¨´Š‹µ„„µ¦Á˜·¤¨¤¥µŠ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
&LWLHV
Á¤º°Š
&LW\
Á¤º°Š
&OHDULWLQHUDU\
¨„¶®œ—„µ¦Á—·œšµŠ
&OLPDWH
­£µ¡°µ„µ«
&ORVH
žd—
&RPIRUW
‡°¤¢°¦rš
&RPPXQLFDWLRQ
„µ¦˜·—˜n°­ºÉ°­µ¦
&RQFHUWKDOO
®o°ŠÂ­—Š—œ˜¦¸ œµ—Ä®n
&RQILUP
¥ºœ¥´œ
&RQJHVWLRQ&KDUJH=RQHV
¡ºÊœš¸É»¤œ
&RQQHFW
ÁºÉ°¤˜n°
&RQQHFWNH\
ÁºÉ°¤˜n°„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨
&RQQHFWHGGHYLFHV
°»ž„¦–rš¸ÉÁºÉ°¤˜n°°¥¼n
&RRUGLQDWHVDQGDOWLWXGH
¡·„´—¨³¦³—´‡ªµ¤­¼Š
&RUQHULQJ/LJKWV
Å¢ –³Á oµÃ‡oŠ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
&RXQWU\
ž¦³Áš«
&UHDWHQHZ
­¦oµŠÄ®¤n
&UXLVH&RQWURO
¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
&XVKLRQH[WHQVLRQ
„µ¦ ¥µ¥Áµ³œ´ÉŠ
'$%7R'$%+DQGRYHU
ÁºÉ°¤˜n°'$%Á oµ„´'$%
'$%7R)0+DQGRYHU
ÁºÉ°¤˜n°'$%Á oµ„´)0
'DUN
¤º—
'DWDURDPLQJ
„µ¦Ã¦¤¤·ÉŠ o°¤¼¨
'DWDXVDJHV
„µ¦Äo o°¤¼¨V
'DWH
ª´œš¸É
'DWHDQG7LPH
ª´œš¸É¨³Áª¨µ
'D\
ª´œ
'D\V
ª´œ
'HDFWLYDWHG
Ťnš¶Šµœ
'HFOLQH
ž’·Á­›
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
'LVDEOH/HYHOLQJ&RQWURO
„µ¦¥„Á¨·„„µ¦­´ÉŠŠµœ„µ¦‡ª‡»¤¦³—´
&KRRVH'HIDXOW5RXWH7\SH
œ·—Á­oœšµŠ¤µ˜¦“µœ
'HOHWH
¨
'HVWLQDWLRQ
‹»—®¤µ¥ž¨µ¥šµŠ
'HWRXU
šµŠÁ¸É¥Š
'LVDEOH3,1
¥„Á¨·„¦®´­3,1 °Š6,0„µ¦r—
'LVSOD\V
‹°Â­—ŠŸ¨
'LVWDQFH
¦³¥³šµŠ
'RRUVDQGWDLOJDWHORFNZKHQWKHFDUPRYHV
ž¦³˜¼Â¨³ž¦³˜¼šoµ¥™¼„¨È°‡Äœ –³ ´ ¸É
'RZQORDG&HQWUH
«¼œ¥r„µ¦—µªœr
'ULYH3UHIHUHQFHV
„µ¦„¶®œ—¨´„¬–³„µ¦ ´ ¸É
'ULYHU
‡œ ´
'ULYHU'LVSOD\
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
'ULYHU'LVSOD\,QIRUPDWLRQ
'ULYHU'LVSOD\2SWLRQV
o°¤¼¨Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
°°ž´Éœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
'ULYHUIRFXVHG
‡œ ´ÁŒ¡µ³
6LQJOH'RRU
®œ¹ÉŠž¦³˜¼
'ULYHU3HUIRUPDQFH
ž¦³­·š›·£µ¡ °Š‡œ ´
'ULYHU3URILOHV
ަިr °Š‡œ ´
'ULYHUVXSSRUWV\VWHP
¢{Š„r´œnª¥Á®¨º°‡œ ´
'ULYLQJ0RGH(&2
 ´ ¸É(&2
'65&8SOLQN
°´¡¨·Š‡r'65&
'\QDPLF
ŗœµ¤·„
(DUO\
nªŠÁoµ
(DV\(QWU\DQG([LW6XVSHQVLRQ&RQWURO
„µ¦‡ª‡»¤Ão‡°´¡Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™Á oµÂ¨³°°„¦™Å—oŠnµ¥
(DV\(QWU\DQG([LW6HDW&RQWURO
„µ¦‡ª‡»¤Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™Á oµÂ¨³°°„¦™Å—oŠnµ¥
(FR
(&2
(FR
(&2
(&2&OLPDWH
¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«(&2
(GLW
„oÅ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
(GLWOLVW
„oÅ ¦µ¥„µ¦
(GLW3URILOH
„oŠÞ¦Å¢¨r
(OHFWULF
Å¢¢jµ
3DUNLQJ%UDNHDQG6XVSHQVLRQ
Á¦„‹°—¨³¦³„´œ­³Ášº°œ
(QGFDOO
­·Êœ­»—„µ¦Ãš¦
(QJLQHFKDUJHVK\EULGEDWWHU\
Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜rÁœŽ·œµ¦r‹Â˜Á˜°¦¸Éű¦·—
(QJLQHFRRODQW
œÊ¶®¨n°Á¥Èœ
(QJLQHRLOOHYHO
¦³—´œÊ¶¤´œÁ‡¦ºÉ°Š
(QJLQHRLOOHYHOORZ
¦³—´œÊ¶¤´œÁ‡¦ºÉ°Š˜É¶
(QJLQHWHPSHUDWXUH
°»–®£¼¤·Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
(QVHPEOHV
„¨»n¤œ´„¦o°Š
(QWHUSURYLQFH
˜´ÊŠ‹´Š®ª´—
(TXDOLVHU
°¸‡ª°Å¨ÁŽ°¦r
(6&6SRUW0RGH
(6&­ž°¦r˜
([SRUW3URILOHWR86%
Á°È„Žr¡°¦r˜Ãž¦Å¢¨rŞ¥´Š86%
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
([WHULRU6RXQG
®¨nŠÁ­¸¥Š£µ¥œ°„
([WHULRU/LJKWV
Å¢£µ¥œ°„
)DFWRU\UHVHW
¦¸ÁŽÈ˜‡nµ‹µ„把µœ
)DVW
Á¦Èª
)DYRXULWHV
¦µ¥„µ¦Ãž¦—
)HUULHV
Á¦º° oµ¤¢µ„
)0UDGLR
ª·š¥»)0
)05DGLR0DQXDO
ª·š¥»)0Â¤œœª¨
)05DGLR6HWWLQJV
„µ¦˜´ÊŠ‡nµª·š¥»)0
&RUQHULQJ/LJKWV
Å¢ –³Á oµÃ‡oŠ
)ROG+HDGUHVW2Q6HFRQG5RZ6HDWV
¨—¦³—´¡œ´„¡·Š«¸¦¬³­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
)ROG0LUURU:KHQ/RFNHG
„¦³‹„¤°Š oµŠš¸Éž¦´Á°¸¥ŠÂ¨oªÄœ –³¨È°‡
)RUJHW
¨º¤
)UHH)ORZ,QIRUPDWLRQ
6KRZ)UHH)ORZLQJ7UDIILF
‡ªµ¤®¤µ¥
o°¤¼¨­¶®¦´„µ¦Å®¨Â°·­¦³
­—Š„µ¦‹¦µ‹¦š¸É‡¨n°Š˜´ª
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
)UHH]H3URJUDP1DPH
­—ŠºÉ°Ãž¦Â„¦¤„µ¦¦·„µ¦˜¨°—Áª¨µ
)UHTXHQF\EDQG
‡ªµ¤¥µª‡¨ºÉœ
)XHOOLGZLOOEHXQORFNHGZKHQUHDG\
¤¸„µ¦Ážd— µžd—š¸ÉÁ˜·¤œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
)XHOWDQN
™´ŠœÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
)XOO
Á˜È¤š¸É
)XOO\FKDUJHGDW
µ¦r‹Á˜È¤Â¨oª
)XVHIDLOXUH6HUYLFHUHTXLUHG
¢dª­r µ—‹¶Áž}œ˜o°ŠÁ oµ¦´¦·„µ¦
*HDUOHYHU
‡´œÁ„¸¥¦r
*HQGHU
Á¡«
*HQUHV
ž¦³Á£š
)DFWRU\UHVHW
¦¸ÁŽÈ˜‡nµ‹µ„把µœ
*RKHUH
Á¦·É¤ ´‹µ„š¸Éœ¸É
*UDFHQRWH®0XOWLSOH5HVXOWV
*UDFHQRWH® o°¤¼¨š¸É¡®¨µ¥ o°¤¼¨
*UDFHQRWH®2QOLQH6HDUFK
‡oœ®µ*UDFHQRWH®Äœ“µœ o°¤¼¨Â°°œÅ¨œr
*XHVW
Ÿ¼oÁ¥¸É¥¤Á¥º°œ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
*XLGDQFH
š·«šµŠ
*XLGH
‡¶Âœ³œ¶
KDOIDGD\
‡¦¹ÉŠª´œ
+DUVKEHKDYLRXUDWORZVSHHGFDURNWRXVH
„µ¦š¶Šµœ„¦³˜»„š¸É‡ªµ¤Á¦Èª˜É¶Â˜nÁž}œž„˜·Á¤ºÉ° ´˜n°Åž
+HDGXS'LVSOD\
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ
+HDGXS'LVSOD\$GMXVWPHQWV
„µ¦ž¦´‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ
+HDG8S'LVSOD\&DOLEUDWLRQ
„µ¦ž¦´Áš¸¥‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ
+HDG8S'LVSOD\2SWLRQV
˜´ªÁ¨º°„ °Š‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ
+HDGUHVW)ROG
¡œ´„¡·Š«¸¦¬³—oµœ¨nµŠ
+LJK
­¼Š
+LJKWHPSHUDWXUH6WRSVDIHO\
°»–®£¼¤·­¼Š®¥»—°¥nµŠž¨°—£´¥
+LJKWHPSHUDWXUH7XUQRIIHQJLQH
°»–®£¼¤·­¼Š—´Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
+LJKZD\V
šµŠ—nªœ
+LJKZD\)DFLOLWLHV
­·ÉŠ°¶œª¥‡ªµ¤­³—ª„œšµŠ®¨ªŠ
+LVWRU\
ž¦³ª´˜·
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
+RPH
®œoµ®¨´„
+RPH6DIHW\/LJKW7LPH
Áª¨µ­¶®¦´Å¢­n°ŠšµŠ®¨´Š—´Á‡¦ºÉ°Š
+9EDWWHU\
˜Á˜°¦¸Éű¦·—
3URSXOVLRQV\VWHP
¦³Å±¦·—
+\EULGV\VWHPIDLOXUH
‡ªµ¤Ÿ·—ž„˜· °Š¦³Å±¦·—
,PSHULDO
°´Š„§¬
,PSRUW3URILOHIURP86%
°·¤¡°¦r˜Ãž¦Å¢¨r‹µ„86%
,QGLYLGXDO'ULYH0RGH
 ´ ¸ÉÁŒ¡µ³
,QGLYLGXDOVWDJH
­£µ¡Âª—¨o°¤Â˜n¨³Â
,QIRFDUG
„µ¦r— o°¤¼¨
,QVWDOO
˜·—˜´ÊŠ
,QVWDOODOO
˜·—˜´ÊŠš´ÊŠ®¤—
,QWHQVLW\
‡ªµ¤Á o¤
,QWHULRU/LJKWLQJ
Å¢£µ¥Äœ¦™
,QWHULRU0RRG/LJKWLQJ
Å¢­¨´ª
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
,QWHULRU0RRG/LJKW,QWHQVLW\
‡ªµ¤Á o¤ °ŠÅ¢¦¦¥µ„µ«
,QWHUQDWLRQDO%RUGHUV
µ¥Â—œž¦³Áš«
,QWHUQHWFRQQHFWLRQ
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜
*UDSKLF0HVVDJH
o°‡ªµ¤£µ¡„¦µ¢d„
7H[W0HVVDJH
o°‡ªµ¤˜´ª°´„¬¦
-RLQFDOOV
-37UDIILF,QIRUPDWLRQ
‡ªµ¤®¤µ¥
¦ª¤­µ¥„µ¦Ãš¦
o°¤¼¨„µ¦‹¦µ‹¦-3
-XQFWLRQ
šµŠÂ¥„
.HHSFOLPDWHFRPIRUW
„µ¦¦´„¬µ­£µ¡°µ„µ«Ä®o°¥¼nĜ¦³—´š¸É­µ¥
.H\ERDUG/D\RXWV
ŸœŸ´ŠÂžjœ¡·¤¡r
.H\OHVV8QORFN
„µ¦Á oµ¦™ÂÅ¤nčo„»Â‹
.H\SDG7RXFK
Á­¸¥ŠÂžjœ¡·¤¡r
/DQH$VVLVWDQFH
¦³nª¥¦´„¬µn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
/DQH'HSDUWXUH:DUQLQJ)HHGEDFN
œ·— °Š­´µ–Á˜º°œ­¶®¦´/DQH'HSDUWXUH:DUQLQJ
/DQH.HHSLQJ$LG0RGH
/DQH.HHSLQJ$LG
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
/DQH.HHSLQJ$LG:DUQLQJ)HHGEDFN
œ·— °Š­´µ–Á˜º°œ­¶®¦´/DQH.HHSLQJ$LG
6\VWHP/DQJXDJH
£µ¬µ °Š¦³
/DWH
­µ¥
/HIWWXUQLQGLFDWRUPDOIXQFWLRQ
Å¢Á¨¸Ê¥ª—oµœŽoµ¥Å¤nš¶Šµœ
/HYHOORZWXUQRIIHQJLQH
¦³—´˜É¶—´Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
/HYHOORZUHILOO
¦³—´˜É¶Á˜·¤
/HYHOLQJ&RQWURO
„µ¦˜¦ª‹­°¦³—´œÊ¶¤´œ
/LEUDU\
Ũ¦µ¦¸É
/LJKWVDQG/LJKWLQJ
œª¨¶Â­ŠÂ¨³„µ¦­n°Š­ªnµŠ
/LJKW
Å¢­n°Š­ªnµŠ
/LQHV
Á­oœÂnŠn°ŠšµŠÁ—·œ¦™
/RFDO,QWHUUXSWLRQV
„µ¦Á oµÂš¦„Äœ­nªœšo°Š™·Éœ
/RFNLQJ
„µ¦¨È°‡
9LVLEOH/RFNLQJ)HHGEDFN
Á®Èœ„µ¦˜°­œ°Š °Š¦³Á¤ºÉ°¨È°‡
/RZ
˜É¶
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
/RZFKDUJHWHPSRUDULO\UHGXFHGIXQFWLRQDOLW\
¦³—´ž¦³‹»Å¢¢jµ˜É¶¦³—´„µ¦š¶Šµœ¨—¨Š´Éª‡¦µª
)RUIXOOIXQFWLRQDOLW\VWDUWFDU
ž¦³‹»Å¢¢jµ˜É¶‹³­´ÉŠŠµœÃ®¤—ž¦³®¥´—„¶¨´ŠÅ¢¢jµÄœÁ¦ÈªÇœ¸Ê
/XPEDU
­nªœ¦°Š¦´¦·Áª–´ÊœÁ°ª
/XPEDU
­nªœ¦°Š¦´¦·Áª–´ÊœÁ°ª
0DLQFOLPDWH
­£µ¡°µ„µ«®¨´„
0DLQWHQDQFHRYHUGXH
Á„·œ„¶®œ—Áª¨µš¸É‹³˜o°ŠŽn°¤¶¦»Š
0DMRU
®¨´„
0DNHFDUGLVFRYHUDEOH
š¶Ä®o­µ¤µ¦™¤°ŠÁ®Èœ¦™
0DOIXQFWLRQ
¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœÁ„·—‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ—
0DQXDO7UDLOHU/DPS&KHFN
„µ¦‡ª‡»¤Å¢¦™¡nªŠÂÂ¤œœª¨
0DQXDOWXQLQJ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµÂÂ¤œœª¨
0DS
Ÿœš¸É
0DS'LVSOD\)RUPDW
¦¼žÂÂŸœš¸É
0DS,QIRUPDWLRQ
0DSV
‡ªµ¤®¤µ¥
o°¤¼¨ÂŸœš¸É
Ÿœš¸É
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
0DVVDJH
„µ¦œª—
0D[
­¼Š­»—
0D[FDUVSHHGOLPLWHG
¸—‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª­¼Š­»—
0HGLD
­ºÉ° o°¤¼¨
0HVVDJH$XWR5HDG
°nµœ o°‡ªµ¤°´˜Ãœ¤´˜·
0HVVDJHV
o°‡ªµ¤
0HWULF
Á¤˜¦·„
0HGLXP
„¨µŠ
0LUURUVDQG&RQYHQLHQFH
„¦³‹„ÁŠµÂ¨³‡ªµ¤­³—ª„­µ¥
0HGLXP
„¨µŠ
0RUHWKDQRQHNH\LVIRXQGSXWWKHNH\\RXZDQWWRFRQQHFWRQ
EDFNXSUHDGHU
¡„»Â‹¤µ„„ªnµ®œ¹ÉŠ—°„ªµŠ„»Â‹š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦ÁºÉ°¤˜n°œ˜´ª°nµœ­¶¦°Š
+LJKZD\V
šµŠ—nªœ
1DPH
ºÉ°
1DYL9RLFH*XLGDQFH
Á­¸¥Š¦³œ¶šµŠ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
1DYLJDWLRQ6HWWLQJV
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦³œ¶šµŠ
1HWZRUN
Á‡¦º° nµ¥
1HWZRUNQDPH
ºÉ°Á‡¦º° nµ¥
1HZDSSV
°¡Ä®¤n
1HZPHVVDJH
o°‡ªµ¤Ä®¤n
1HZVRIWZDUHXSGDWHVDYDLODEOH6HH'RZQORDG&HQWHU
„µ¦°´¡Á—˜Ž°¢˜rª¦r¡¦o°¤š¶Šµœ
1HYHU
ŤnÁ‡¥
1HYHUFRQQHFWDQGQHYHUDVN
Ťn˜o°ŠÁºÉ°¤˜n°Â¨³Å¤n˜o°Š­°™µ¤
1HZV
nµª
1HZV)ODVK
o°¤¼¨ nµª
1H[W
1H[WLQIR
‡ªµ¤®¤µ¥
™´—Åž
o°¤¼¨™´—Åž
1H[WSDJH
®œoµ™´—Åž
1LJKW
„¨µŠ‡ºœ
1R(7&KLVWRU\DYDLODEOH
Ťn¤¸ž¦³ª´˜·
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
1RYDOXHDYDLODEOH
Ťn¤¸‡nµ
1RQH
Ťn˜o°Š—¶Áœ·œ„µ¦
1RUPDO
ž„˜·
1RUPDOPRGH
ž„˜·
1RWLILFDWLRQLQFHQWUHGLVSOD\
®¤µ¥Á®˜»Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
1RWLILFDWLRQLQGULYHUGLVSOD\
®¤µ¥Á®˜»Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
1XPEHU
®¤µ¥Á¨
2II
žd—š¶Šµœ
2Q
Ážd—š¶Šµœ
2SHQLQJKRXUV
´ÉªÃ¤Šš¶Šµœ
2UGLQDU\5RDG
™œœ›¦¦¤—µ
2ZQHU VPDQXDO
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
3DUDOOHOSDUNLQJ
„µ¦‹°—¦™ÄœÂœª œµœ
3DUN$VVLVW
¦³nª¥‹°—
3DUN$VVLVW6\VWHP
3DUN$VVLVW
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
3DUN,Q
„µ¦ ´Á oµ
3DUN2XW
„µ¦ ´°°„
3DUNLQJEUDNH
Á¦„‹°—
3DUNLQJFOLPDWH
­£µ¡°µ„µ« –³‹°—
3DUWLFXODWHILOWHUIXOO
˜´ª„¦°Š°œ»£µ‡Á˜È¤
3DVVHQJHU
Ÿ¼o×¥­µ¦
3DVVHQJHUDLUEDJRII
™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦žd—š¶Šµœ
3DVVHQJHUDLUEDJRQ
™»Š¨¤œ·¦£´¥Ÿ¼o×¥­µ¦Ážd—š¶Šµœ
3DVVZRUG
¦®´­Ÿnµœ
3HUSHQGLFXODUSDUNLQJ
„µ¦‹°—Ĝœª˜´ÊŠŒµ„
3KRQH
Ú¦«´¡šr
3LFWXUHIRUPDW
¦¼žÂ °Š¦¼ž£µ¡
3OHDVHDFNQRZOHGJH
Þ¦—¥ºœ¥´œ
32,
­™µœš¸Éœnµ­œÄ‹ 32,
32,$ORQJ5RXWH
3RLQW2I,QWHUHVW 32, ĜÁ­oœšµŠ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
3RVLWLRQ)RUPDW
¦¼žÂ °Š˜¶Â®œnŠ
3RVLWLRQ
˜¶Â®œnŠ
3RVWFRGH
¦®´­Åž¦¬–¸¥r
3RZHUWUDLQ&KDUDFWHULVWLFV
‡»–¨´„¬–³ °Š¦³ ´Á‡¨ºÉ°œ
3UHFRQGLWLRQLQJ
„µ¦ž¦´­£µ¡¨nªŠ®œoµ
3UHIHFWXUH
«µ¨µ„¨µŠ‹´Š®ª´—
3UHIHUHQFHV
‡ªµ¤¡¹Š¡°Ä‹
3UHVVEUDNHSHGDOWRDFWLYDWHJHDUOHYHU
Á®¥¸¥Á¦„Á¡ºÉ°­´ÉŠŠµœ‡´œÁ„¸¥¦r
3UHYLRXVLQIR
o°¤¼¨„n°œ®œoµœ¸Ê
3UHYLRXVSDJH
®œoµ„n°œ®œoµ
3UHYLRXVO\SDLUHGGHYLFHV
°»ž„¦–rš¸ÉÁºÉ°¤˜n°Åªo„n°œ®œoµœ¸Ê
$XGLR/DQJXDJH
£µ¬µ °Š¦³Á­¸¥Š
6XEWLWOH/DQJXDJH
£µ¬µ °Š‡¶¦¦¥µ¥
3ULYDF\
Ú¦­nªœ˜´ª
3ULYDWH/RFNLQJ
„µ¦¨È°‡­nªœ˜´ª
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
3URILOH
ަިr
3URILOHFRQQHFWHGWRNH\
ÁºÉ°¤˜n°Ãž¦Å¢¨rÁ oµ„´„»Â‹Â¨oª
3URILOH1DPH
ºÉ°Ãž¦Å¢¨r
3URWHFW3URILOH
„µ¦žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r
3URYLQFH
‹´Š®ª´—
3XEOLF
š´ÉªÅž
5DGLRIDYRXULWHV
¦µ¥„µ¦ª·š¥»Ãž¦—
5DLQ6HQVRU0HPRU\
®œnª¥‡ªµ¤‹¶ÁŽÈœÁŽ°¦rª´—ž¦·¤µ–œÊ¶ œ
5HDGRXW
°nµœ°°„Á­¸¥Š
5HDG\IRUUHIXHOOLQJ
¡¦o°¤­¶®¦´„µ¦Á˜·¤œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š
5HDU
—oµœ®¨´Š
5HDUFKLOGORFN
¨È°‡œ·¦£´¥­¶®¦´Á—È„š¸É—oµœ®¨´Š
5HDUFOLPDWH
„µ¦‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«—oµœ®¨´Š
5HDU6XQ&XUWDLQ
¤nµœ´ŠÂ———oµœ®¨´Š
5HDU9LHZ,QVWHDGRIï
¤»¤¤°Š—oµœ®¨´ŠÂšœ¤»¤¤°Šï
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
5HFHLYHG
ŗo¦´Â¨oª
5HFHQW
¦µ¥„µ¦¨nµ­»—
5HFLUF
®¤»œÁª¸¥œ
5HFLUFXODWLRQ7LPHU
˜´ª˜´ÊŠÁª¨µ„µ¦®¤»œÁª¸¥œ°µ„µ«
5HFRP
œ³œ¶
5HG.H\
„»Â‹­¸Â—Š
5HG.H\V
„»Â‹­¸Â—Š
5HGXFHVSHHGWRORZHUWHPSHUDWXUH
¨—‡ªµ¤Á¦ÈªÁ¡ºÉ°¨—°»–®£¼¤·
5HGXFHG
¨—¨ŠÂ¨oª
5HGXFHGIXQFWLRQDOLW\6HUYLFHUHTXLUHG
‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦š¶Šµœ¨—¨Š‹¶Áž}œ˜o°ŠÁ oµ¦´¦·„µ¦
5HGXFHG*XDUG
¦³­´µ–Á˜º°œš¸É™¼„¨—š°œ
5HGXFHGSHUIRUPDQFH
ž¦³­·š›·£µ¡¨—¨Š
5HJXODUPDLQWHQDQFH
„µ¦¦·„µ¦˜µ¤ž„˜·
5HPRWHDQG,QWHULRU8QORFN
„µ¦ž¨—¨È°‡‹µ„£µ¥ÄœÂ¨³š¸É‡ª‡»¤‹µ„¦³¥³Å„¨
5HMHFW
ž’·Á­›
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
5HPRWHO\LPPRELOLVHG
»—žj°Š„´œ„µ¦­˜µ¦r˜ÂÄo¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨
5HPRYHEHIRUHVWDUW
™°—°°„„n°œ­˜µ¦r˜
5HPRYHGHYLFH
œ¶°»ž„¦–r°°„
5HPRYHGIURPFDU
™°—°°„‹µ„¦™
5HSHDW9RLFH&RPPDQG
šªœ‡¶­´ÉŠÁ­¸¥ŠŽÊ¶
5HSHDWZHHNO\
š¶ŽÊ¶¦µ¥­´ž—µ®r
5HTXHVWDSSRLQW
­¦oµŠ„µ¦¦o°Š °
5HVHW
¦¸ÁŽÈ˜
5HVHWIRUDOOSURILOHV
¦¸ÁŽÈ˜Ãž¦Å¢¨rš´ÊŠ®¤—
5HVHWIRUWKHDFWLYHSURILOH
¦¸ÁŽÈ˜Ãž¦Å¢¨rš¸ÉčoŠµœ°¥¼n
5HVHW3HUVRQDO6HWWLQJV
¦¸ÁŽÈ˜‡ªµ¤¡¹Š¡°Ä‹­nªœ»‡‡¨
5HVW6WRS*XLGDQFH
‡¶Âœ³œ¶Åž¥´Š­™µœš¸®É ¥»—¡´„
5HVWDUW
Á¦·É¤„µ¦š¶ŠµœÄ®¤n
5HTXHVWDSSRLQWPHQW
‹°Š«¼œ¥r¦·„µ¦
3KRQH5LQJWRQH
­´µ–Á­¸¥ŠÁ¦¸¥„Á oµ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
5LJKWWXUQLQGLFDWRUPDOIXQFWLRQ
Å¢Á¨¸Ê¥ª—oµœ ªµÅ¤nš¶Šµœ
5LQJWRQHV
­´µœÁ­¸¥ŠÁ¦¸¥„
6KRZ5RDG6LJQ,QIRUPDWLRQ
­—Š o°¤¼¨žjµ¥‹¦µ‹¦
7UDIILF)ODVK
o°¤¼¨„µ¦‹¦µ‹¦
5RXWHDQG*XLGDQFH
¦³œ¶šµŠÂ¨³Á­oœšµŠ
5RXWH/HDUQLQJ
„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oÁ­oœšµŠ
$XWRPDWLFLQWHUYHQWLRQ
„µ¦Á oµÂš¦„°´˜Ãœ¤´˜·
6DIHW\PRGH
6DIHW\PRGH
6DYH
´œš¹„
6DYHFXUUHQWVHWWLQJVWRWKHSURILOH
´œš¹„„µ¦˜´ÊŠ‡nµž{‹‹»´œ¨ŠÄœÃž¦Å¢¨r °Ššnµœ
6DYHGQHWZRUNV
Á‡¦º° nµ¥š¸É´œš¹„Ūo
6FHQLF
Ÿnµœš·ªš´«œr­ª¥Šµ¤
6FUHHQ7RXFK
Á­¸¥Š­´¤Ÿ´­
6HDUFK
‡oœ®µ
6HDWV
š¸Éœ´ÉŠ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
6HH2ZQHU VPDQXDO
—¼‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
6HOHFW$QQRXQFHPHQWV
Á¨º°„ o°‡ªµ¤
6HOHFWQHWZRUNRSHUDWRU
Á¨º°„Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦
6HQG
­nŠ
6HQGDSSRLQWPHQWUHTXHVW
­nŠ„µ¦¦o°Š °Á¡ºÉ°œ´—®¤µ¥
6HQGFDUGDWD
­nŠ o°¤¼¨¦™
6HQGQHZSURSRVDO
­nŠ„µ¦¦o°Š °Ä®¤n
6HQGUHTXHVWFRGH
­nŠ¦®´­Á¡ºÉ°¦o°Š °
6HQVRUEORFNHGVHH2ZQHU VPDQXDO
˜´ª˜¦ª‹‹´™¼„žd—„´Êœ—¼‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
6HQVRUVEORFNHGFOHDQLQJQHHGHG
˜´ª˜¦ª‹‹´™¼„žd—´Š˜o°Šš¶‡ªµ¤­³°µ—
6HUYLFHUHTXLUHG
‹¶Áž}œ˜o°ŠÁ oµ¦´¦·„µ¦
6HUYLFHXUJHQW'ULYHWRZRUNVKRS
Á oµ¦´¦·„µ¦š´œš¸Ãž¦— ´Åž¥´Š«¼œ¥r¦·„µ¦
6HUYLFHV
„µ¦¦·„µ¦
6HWDVKRPHUHJLRQ
˜´ÊŠÁž}œÁ ˜¡ºÊœš¸É °Šoµœ
6HWGHVW
¦³»‹»—®¤µ¥ž¨µ¥šµŠ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
6HW+RPHDGGUHVV
¦³»š¸É°¥¼n
6HWWLQJV
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
6KRXOGHU
¦·Áª–Å®¨n
&RQJHVWLRQ,QIRUPDWLRQ
o°¤¼¨‡ªµ¤®œµÂœnœ
6KRZ'ULYHU6XSSRUW
­—Š¦³nª¥Á®¨º°‡œ ´
6KRZLQIRUPDWLRQIRUFXUUHQWSOD\LQJPHGLD
­—Š o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´­ºÉ° o°¤¼¨š¸É„¶¨´ŠÁ¨nœ°¥¼nĜ –³œ¸Ê
6KRZ0DS
­—ŠÂŸœš¸É
6KRZQDYLJDWLRQHYHQLIQRURXWHLVVHW
­—Š¦³œ¶šµŠÂ¤oªnµ‹³Å¤nŗo˜´ÊŠ‡nµÁ­oœšµŠ
6KRZ1DYLJDWLRQ
­—Š¦³œ¶šµŠ
6KRZQRLQIRUPDWLRQLQEDFNJURXQG
®oµ¤Â­—Š o°¤¼¨Ä—ÇĜ¡ºÊœ®¨´Š
6KRZRQPDS
­—ŠœÂŸœš¸É
6KRZSDUNLQJDQGVWDWXVRQPDS
­—Š„µ¦‹°—¨³­™µœ³œÂŸœš¸É
6KRZ3KRQH
­—ŠÃš¦«´¡šr
6KRZ3URJUDP5HODWHG,PDJHV
­—Š£µ¡š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´Ãž¦Â„¦¤
6KRZ%URDGFDVW,QIRUPDWLRQ
­—Š o°¤¼¨‹µ„„µ¦°°„°µ„µ«šµŠª·š¥»
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
7UDIILF(YHQWV
Á®˜»„µ¦–r„µ¦‹¦µ‹¦
6KXIIOH
­¨´
6LGHEROVWHUV
­nªœ¦°Š¦´—oµœ oµŠ
6,0FDUG3,1
¦®´­3,1 °Š6,0„µ¦r—
6LPLODU
Á®¤º°œ„´œ
6LQJOH'RRU
®œ¹ÉŠž¦³˜¼
6ORZ
oµ
'RZQORDG&HQWUH
«¼œ¥r„µ¦—µªœr
6RUWRUGHUIRUFRQWDFWV
Á¦¸¥Š¨¶—´Ÿ¼o˜·—˜n°
6RUW6HUYLFHV
Á¦¸¥Š¦µ¥„µ¦n°Š
6RXQG
Á‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥Š
6RXQG([SHULHQFH
¨´„¬–³Á­¸¥Š
6RXQG([SHULHQFH
¨´„¬–³Á­¸¥Š
6SHHFK5DWH
°´˜¦µ„µ¦¡¼—
6SHHG
‡ªµ¤Á¦Èª
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
6SHHGDQG9ROXPH&RPSHQVDWLRQ
„µ¦—Á¥‡ªµ¤Á¦ÈªÂ¨³ž¦·¤µ–
6KRZ6SHHG&DPHUDV
­—Š„¨o°Š˜¦ª‹‹´‡ªµ¤Á¦Èª
6SHHGOLPLWH[FHHGHG
­¼ŠÁ„·œ‡ªµ¤Á¦Èª­¼Š­»—
6SHHG/LPLW:DUQLQJ
„µ¦Á˜º°œ‡ªµ¤Á¦Èª
6SHHGOLPLWDWLRQFDQQRWEHH[FHHGHG
®oµ¤Á„·œ ¸—‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª
6SHHG6LJQ$VVLVW
¦³nª¥‹¶„´—‡ªµ¤Á¦Èª
656DLUEDJ
™»Š¨¤œ·¦£´¥656
$SSO\VWHHULQJ
Á¨¸Ê¥ª¦™
6WDUWQDYLJDWLRQ
Á¦·É¤„µ¦œ¶šµŠ
6WDUW6WRS
6WDUW6WRS
6WDWH
¦´“
6WDWLRQV
­™µœ¸
6WDWXV
­™µœ³
6WDWXV2I3DUNLQJ
­™µœ³„µ¦‹°—¦™
$VVLVW
¦³nª¥´Š‡´Á¨¸Ê¥ª
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
6WHHULQJ)RUFH
¦ŠÄœ„µ¦´Š‡´Á¨¸Ê¥ª
6WRSVDIHO\
®¥»—š´œš¸š¸ÉÁž}œÅžÅ—o
6WRSVDIHO\ZDLWIRUFRROLQJ
®¥»—š´œš¸š¸ÉÁž}œÅžÅ—o¨³ž¨n°¥Ä®o»—Á„¸¥¦rÁ¥Èœ¨Š
6WRUDJH
š¸ÉÁ„ȝ
6WUHHWV
™œœ
6WXGLR
­˜¼—·Ã°
2II
‡¶¦¦¥µ¥
6XEZRRIHU
¨¶Ã¡ŠŽ´ª¼¢Á¢°¦r
6XVSHQVLRQ
¦³„´œ­³Ášº°œ
6XVSHQVLRQ&RQWURO
„µ¦‡ª‡»¤Ão‡°´¡
6ZDSFDOO
­¨´­µ¥
6ZHOO
¡°Š ¹Êœ
6ZLWFKWRPRELOHSKRQH
­¨´Åž¥´ŠÃš¦«´¡šr¤º°™º°
6\QFKURQLVHWHPSHUDWXUH
„µ¦ž¦´°»–®£¼¤·Ä®oÁšnµ„´œ
6\VWHP
¦³
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
6\VWHPFKHFNZDLW
„µ¦˜¦ª‹­°¦³Ãž¦—¦°
6\VWHPRYHUKHDWHG
¦³¦o°œÁ„·œÅž
6\VWHPXSGDWHV
°´¡Á—˜¦³
6\VWHP9HUVLRQ
Áª°¦r´Éœ °Š¦³
6\VWHP9ROXPHV
¦³—´‡ªµ¤—´ŠÁ­¸¥Š °Š¦³
7DNHPHKRPH
„¨´oµœ
7DSWRZULWHLQIRUPDWLRQWRWKHZRUNVKRS
šnµœ­µ¤µ¦™Á ¸¥œ o°¤¼¨­¶®¦´«¼œ¥r¦·„µ¦ °ŠšnµœÅ—oš¸Éœ¸É
7HPSRUDULO\RII
®¥»—š¶Šµœ´Éª‡¦µª
7HPSRUDULO\XQDYDLODEOH
Ťn­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o´Éª‡¦µª
7HPSRUDU\/HIW+DQG7UDIILF
„µ¦‹¦µ‹¦Â ´šµŠ—oµœŽoµ¥´Éª‡¦µª
7HPSRUDU\5LJKW+DQG7UDIILF
„µ¦‹¦µ‹¦Â ´šµŠ—oµœ ªµ´Éª‡¦µª
7HUULWRU\
¡ºÊœš¸É
7H[WPHVVDJHWRQH
­´µ–­¶®¦´ o°‡ªµ¤
7H[W0HVVDJHV
7KHFDULVQRZLQQRUPDOPRGH
o°‡ªµ¤
Ĝ –³œ¸Ê¦™°¥¼nĜž„˜·
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
7KHPH&RORXUV
­¸ °Š›¸¤
'LVSOD\7KHPHV
›¸¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨
$XWR7KLUG5RZ&OLPDWH
Á¦·É¤„µ¦‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤°´˜Ãœ¤´˜·
7KLVIXQFWLRQUHTXLUHVDQLQWHUQHWFRQQHFWLRQDQG\RXUPRELOHSKRQH
VXEVFULSWLRQZLOOEHFKDUJHGIRUGDWDWUDIILF
¢{Š„r´œœ¸Ê˜o°Š¤¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜Â¨³‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦¦´­nŠ o°¤¼¨‹³™¼„Á¦¸¥„Á„ȝ‹µ„„µ¦
­¤´‡¦ÄoŠµœÃš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É °Ššnµœ
([WHULRU0LUURU7LOWDW5HYHUVH
ž¦´Á°¸¥Š„¦³‹„¤°Š oµŠ –³™°¥®¨´Š
7LPHIRUDEUHDNVRRQ"
ŗoÁª¨µ¡´„¨oª®¦º°Å¤n
7LPHIRUPDLQWHQDQFH
Áª¨µ„µ¦¶¦»Š¦´„¬µ˜µ¤ž„˜·
7ROO
„¶®œ—Á°Š
7ROO5RDGV
™œœÁ„ȝ‡nµŸnµœšµŠ
7RQH
ڜÁ­¸¥Š
7RWDOFDSDFLW\/HVVWKDQ
‡ªµ¤‹»š´ÊŠ®¤—œo°¥„ªnµ
7RWDOFDSDFLW\2YHU
‡ªµ¤‹»š´ÊŠ®¤—¤µ„„ªnµ
7RZEDU
7RZQ
‡ªµ¤®¤µ¥
°¡nªŠ¨µ„
Á¤º°Š
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
7UDIILF
‡ªµ¤®¤µ¥
„µ¦‹¦µ‹¦
7UDIILF$QQRXQFHPHQWV
o°‡ªµ¤„µ¦‹¦µ‹¦
7UDIILF$UURZ,FRQ'LVSOD\
o°‡ªµ¤„µ¦‹¦µ‹¦‹µ„„µ¦Á˜º°œšµŠª·š¥»
6KRZDQG+DQGOH7UDIILF(YHQWV
­—ŠÁ®˜»„µ¦–r„µ¦‹¦µ‹¦
7UDIILF3URYLGHUV
Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦ o°¤¼¨‹¦µ‹¦V
7UDLOHUDWWDFKHG
˜n°¦™¡nªŠÂ¨oª
7UDLOHUEUDNHOLJKW
Å¢Á¦„ °Š¦™¡nªŠ
7UDLOHUWXUQLQGLFDWRU
Å¢Á¨¸Ê¥ª °Š¦™¡nªŠ
7UDQVPLVVLRQKRW
„¦³ž»„Á„¸¥¦r¦°o œÁ„·œÅž
7UDQVPLVVLRQZDUP
¦³Á„¸¥¦r¦o°œ
7UDQVSRUW)ODVK
o°¤¼¨„µ¦ œ­nŠ
7UHDG
„µ¦Á¡·É¤
7UHEOH
Á­¸¥ŠÂ®¨¤
7XQQHOV
°»Ã¤Š‡r
7XUQRIIHQJLQH
„µ¦—´Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
‡ªµ¤®¤µ¥
79FKDQQHOV
n°Š­™µœ¸Ãš¦š´«œr
7\UHQHHGVDLUQRZ
Á˜·¤¨¤¥µŠ
7\UH3UHVVXUH8QLWV
®œnª¥‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ
7\UHSUHVVXUHORZ
‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ˜É¶
7\UHSUHVVXUHV\VWHP
¦³‡ªµ¤—´œ¨¤¥µŠ
8QDYDLODEOH
Ťn­µ¤µ¦™Äoŗo
8QDYDLODEOH&KDUJHOHYHOWRRORZ
Ťn¡¦o°¤š¶Šµœ¦³—´ž¦³‹»Å¢¢jµ˜É¶Á„·œÅž
8QDYDLODEOH)XHOOHYHOWRRORZ
Ťn¡¦o°¤š¶Šµœ¦³—´œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š˜É¶Á„·œÅž
8QDYDLODEOH6HUYLFHUHTXLUHG
„µ¦Á oµ¦´¦·„µ¦š¸É˜o°Š„µ¦Å¤n¡¦o°¤š¶Šµœ
8QDYDLODEOHIXHODQGFKDUJHOHYHOWRRORZ
Ťn¡¦o°¤š¶Šµœ¦³—´ž¦³‹»Å¢¢jµÂ¨³œÊ¶¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š˜É¶Á„·œÅž
8QLQVWDOO
™°œ„µ¦˜·—˜´ÊŠ
8QLWVRI0HDVXUHPHQW
®œnª¥„µ¦ª´—
8QORFN$OO'RRUV
ž¨—¨È°‡ž¦³˜¼š»„µœ
86
°Á¤¦·„´œ
9LEUDWLRQ
„µ¦­´Éœ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
9,&6$UFKLYH
9,&6FRQJHVWLRQLQIRUPDWLRQ
‡ªµ¤®¤µ¥
´œš¹„ °Š9,&6
o°¤¼¨‡ªµ¤®œµÂœnœ °Š„µ¦‹¦µ‹¦ °Š9,&6
9,&6'LVSOD\
‹°Â­—ŠŸ¨9,&6
9,&6)0
)0 °Š9,&6
9,&6,QWHUUXSW
„µ¦®¥»—„µ¦š¶Šµœ °Š9,&6
9,&60RWRUZD\
šµŠ®¨ªŠ °Š9,&6
9,&63XEOLF
o°¤¼¨š´ÉªÅž °Š9,&6
9,&67XQLQJ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ9,&6
9,&69RLFH*XLGDQFH
Á­¸¥ŠÂœ³œ¶Á­oœšµŠ °Š9,&6
9LGHR
ª·—¸Ã°
9LHZROGSD\PHQWV
°nµœ„µ¦¶¦³ÁŠ·œ(7&„n°œ®œoµœ¸Ê
9RLFH&RQWURO
„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
9RLFH*XLGDQFH/HYHO
¦³—´Âœ³œ¶Á­oœšµŠ—oª¥Á­¸¥Š
9ROYR6HUYLFH1HWZRUNV
Á‡¦º° nµ¥„µ¦¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªn
:DUQLQJ
­´µ–Á˜º°œ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—Š
__
:DUQLQJ6HUYLFHV
„µ¦Á˜º°œ„µ¦¦·„µ¦
:DVKHUIOXLG
œÊ¶¨oµŠ„¦³‹„
:HOFRPH/LJKW
Å¢­n°Š­ªnµŠœ¶šµŠÁ oµ¦™
:LQGVFUHHQVHQVRU
ÁŽÈœÁŽ°¦r„¦³‹„®œoµ
:LSHU6HUYLFH3RVLWLRQ
˜¶Â®œnŠ¦·„µ¦­¶®¦´š¸Éž{—œÊ¶ œ„¦³‹„®œoµ
:LSHUV
š¸Éž{—œÊ¶ œ„¦³‹„´Š¨¤
:RUNVKRS
«¼œ¥r¦·„µ¦
:RUNVKRSLQIRUPDWLRQ
o°¤¼¨«¼œ¥r¦·„µ¦
:RUNVRQO\DWFHUWDLQVSHHGV
š¶Šµœš¸É‡ªµ¤Á¦Èªš¸É„¶®œ—Ášnµœ´Êœ
=RRP
£µ¡ ¥µ¥
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
‡ªµ¤®¤µ¥
಴
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
Á¤œ¼Â°¡œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
Á¤œ¼Â°¡œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´š¶Ä®o
­µ¤µ¦™Á oµÄoŠµœ¢{Š„r´œš¸Éčon°¥š¸É­»—­¶®¦´Â°
¡µŠÂ°¡Å—o°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª
¢{Š„r´œ °ŠÁ¤œ¼Â°¡
°¡Â˜n¨³Â°¡š¶Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™Á oµÄoŠµœ¢{Š„r´œ„µ¦
š¶Šµœœ·—˜nµŠÇŗo°¡˜n°Åžœ¸Ê¨³¢{Š„r´œš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
°ŠÂ˜n¨³Â°¡­µ¤µ¦™‡ª‡»¤Å—o‹µ„Á¤œ¼Â°¡
£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ
šnµœ­µ¤µ¦™ÄoÁ¤œ¼Â°¡Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
šœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÅ—o¨³­µ¤µ¦™‡ª‡»¤Å—o
ץčož»i¤„——oµœ ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥Á¤œ¼Â°¡š¶Ä®o
­µ¤µ¦™­¨´Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠÂ°¡˜nµŠÇ®¦º°¢{Š„r´œ˜nµŠÇ
£µ¥ÄœÂ°¡Å—oŠnµ¥ ¹ÊœÃ—¥Å¤n‹¶Áž}œ˜o°Š¥„¤º° °Ššnµœ
°°„‹µ„¡ªŠ¤µ¨´¥
°¡²
„µ¦š¶Šµœ˜nµŠÇ
‡°¤¡·ªÁ˜°¦r
‡¶œª–„µ¦Á—·œ
šµŠ
„µ¦Á¨º°„¤µ˜¦ª´—„µ¦Á—·œšµŠ
„µ¦Á¨º°„­·ÉŠš¸É‹³Â­—Š ¹Êœœ‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Áž}œ˜oœ
Á‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ­ºÉ°
„µ¦Á¨º°„®¨nŠ o°¤¼¨š¸ÉčoŠµœ
­¶®¦´Á‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ­ºÉ° o°¤¼¨
Ú¦«´¡šr
„µ¦Ãš¦®µŸ¼o˜·—˜n°‹µ„¦µ¥„µ¦
„µ¦Ãš¦
¦³œ¶šµŠ
‡¶Âœ³œ¶Åž¥´Š‹»—®¤µ¥ž¨µ¥
šµŠÂ¨³°ºÉœÇ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦‹´—„µ¦Á¤œ¼Â°¡Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
„µ¦‹´—„µ¦Á¤œ¼Â°¡Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´
Á¤œ¼Â°¡Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´­µ¤µ¦™Ážd—
čoŠµœÅ—oץčoŸŠž»i¤„—šµŠ—oµœ ªµœ¡ªŠ
¤µ¨´¥
Á¤œ¼Â°¡Â¨³Âžjœ„—šµŠ—oµœ ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥£µ¡ž¦³„°
Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ
Ážd—žd—
Žoµ¥ ªµ
¹Êœ¨Š
¥ºœ¥´œ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ „µ¦Ážd—„µ¦žd—Á¤œ¼Â°¡
– „—š¸ÉÁžd—žd— ! Á¤œ¼Â°¡Ážd—žd—
®¤µ¥Á®˜»
‹³Å¤n­µ¤µ¦™Ážd—Á¤œ¼Â°¡Å—oĜ –³š¸É¤¸ o°‡ªµ¤š¸É
¥´ŠÅ¤nŗo¥ºœ¥´œ„µ¦¦´š¦µÂ­—Š°¥¼nœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´ o°‡ªµ¤˜o°ŠÅ—o¦´„µ¦¥ºœ¥´œ„n°œ‹¹Š
‹³­µ¤µ¦™Ážd—Á¤œ¼Â°¡Å—o
¥ºœ¥´œ®¦º°Áœoœ˜´ªÁ¨º°„Ä—˜´ªÁ¨º°„®œ¹ÉŠ °Š¢{Š„r´œ
×¥„µ¦„—¥ºœ¥´œ ! ¢{Š„r´œ‹³š¶ŠµœÂ¨³­¶®¦´˜´ªÁ¨º°„µŠ˜´ª
Á¨º°„Á¤œ¼Â°¡‹³žd—¨Š
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇ¨³„µ¦Á¨º°„ÄœÁ¤œ¼Â°¡
Ş¥´ŠÂ°¡˜nµŠÇ×¥„µ¦„——oµœŽoµ¥®¦º°—oµœ ªµ
! ¢{Š„r´œ °ŠÂ°¡„n°œ®œoµÂ°¡™´—Åž‹³Â­—Š ¹Êœ
ĜÁ¤œ¼Â°¡
Á¦¸¥„—¼¢{Š„r´œ˜nµŠÇ °ŠÂ°¡š¸ÉÁ¨º°„×¥„µ¦Â˜³ ¹Êœ
®¦º°¨Š ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´­µ¤µ¦™Â­—Š o°‡ªµ¤
˜nµŠÇÁ¡ºÉ°Â‹oŠ®¦º°Á¡ºÉ°nª¥Á®¨º°‡œ ´Äœ
­™µœ„µ¦–r˜nµŠÇŗo
™oµÁžd—Á¤œ¼Â°¡ ¹Êœ°¸„‡¦´ÊŠÁ¤œ¼‹³Ážd— ¹Êœ™´—‹µ„¢{Š„r´œ
°ŠÂ°¡š¸ÉÁ¨º°„¨nµ­»—
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ Á¤œ¼Â°¡œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
Á¤œ¼Â°¡‹³žd—×¥°´˜Ãœ¤´˜·®¨´Š‹µ„š¸ÅÉ ¤n¤¸„µ¦ÄoŠµœ
ėÇÁž}œÁª¨µnªŠ®œ¹ÉŠ®¦º°®¨´Š‹µ„Á¨º°„˜´ªÁ¨º°„µŠ˜´ª
Á¨º°„
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
˜´ª°¥nµŠ °Š o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´œ·Êª£µ¡
ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³
¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
¦¼žÂ °Š o°‡ªµ¤°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„ި³°µ‹
­—Š¦nª¤„´£µ¡„¦µ¢d„­´¨´„¬–r®¦º°ž»i¤­¶®¦´
¥ºœ¥´œ„µ¦¦´š¦µ o°‡ªµ¤®¦º°¥°¤¦´„µ¦¦o°Š °
Áž}œ˜oœ
o°‡ªµ¤„µ¦¦·„µ¦
š¸É­—Š°¥¼n—oµœ¨nµŠœ¸Ê‡º°­nªœ®œ¹ÉŠ °Š o°‡ªµ¤„µ¦¦·„µ¦
š¸É­¶‡´Â¨³‡ªµ¤®¤µ¥ °Š o°‡ªµ¤Á®¨nµœ´Êœ
˜´ª°¥nµŠ °Š o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´£µ¡
ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³
¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Â­—Š o°‡ªµ¤š¸É¤¸¨¶—´‡ªµ¤
­¶‡´­¼Š­¶®¦´‡œ ´
°o ‡ªµ¤Á®¨nµœ¸Ê­µ¤µ¦™Â­—Š ¹ÊœÄœ­nªœ˜nµŠÇ °Š‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Ã—¥ ¹Êœ°¥¼n„´ªnµ¤¸ o°¤¼¨°ºÉœ„¶¨´Š
­—Š°¥¼nĜ –³œ´Êœ®¦º°Å¤n®¨´Š‹µ„ŸnµœÅž¦³¥³®œ¹ÉŠ
®¦º°Á¤ºÉ° o°‡ªµ¤Å—o¦´„µ¦¥ºœ¥´œ„µ¦¦´š¦µ—¶Áœ·œ
„µ¦ ™oµ‹¶Áž}œ ¨oª o°‡ªµ¤œ´Êœ‹³®µ¥Åž‹µ„‹°Â­—Š
Ÿ¨­¶®¦´‡œ ´™oµ o°‡ªµ¤‹¶Áž}œ˜o°Š™¼„´œš¹„Ūo
o°‡ªµ¤‹³™¼„ªµŠÅªoĜ°¡&DU6WDWXVŽ¹ÉŠÁžd— ¹Êœ‹µ„
¤»¤¤°ŠÂ°¡œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
o°‡ªµ¤
6WRSVDIHO\$
7XUQRII
HQJLQH$
‡ªµ¤®¤µ¥
®¥»—¦™Â¨³—´Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r¤¸‡ªµ¤
Á­¸É¥Šš¸É‹³Á„·—‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥°¥nµŠ
¦»œÂ¦ŠÄ®ož¦¹„¬µ«¼œ¥r¦·„µ¦%
®¥»—¦™Â¨³—´Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r¤¸‡ªµ¤
Á­¸É¥Šš¸É‹³Á„·—‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥°¥nµŠ
¦»œÂ¦ŠÄ®ož¦¹„¬µ«¼œ¥r¦·„µ¦%
6HUYLFHXUJHQW Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦%Á¡ºÉ°˜¦ª‹
'ULYHWR
­°¦™Äœš´œš¸
ZRUNVKRS$
6HUYLFH
UHTXLUHG$
Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦%Á¡ºÉ°Á oµ¦´
¦·„µ¦˜¦ª‹­°¦™
o°‡ªµ¤
5HJXODU
PDLQWHQDQFH
%RRNWLPHIRU
PDLQWHQDQFH
5HJXODU
PDLQWHQDQFH
7LPHIRU
PDLQWHQDQFH
5HJXODU
PDLQWHQDQFH
0DLQWHQDQFH
RYHUGXH
7HPSRUDULO\
RII$
‡ªµ¤®¤µ¥
™¹ŠÁª¨µœ´—®¤µ¥Áª¨µ­¶®¦´Á oµ
¦´¦·„µ¦˜µ¤ž„˜·Ãž¦—˜·—˜n°
«¼œ¥r¦·„µ¦%­—Š„n°œ™¹Šª´œš¸É
„¶®œ—Ä®oÁ oµ¦´¦·„µ¦‡¦´ÊŠ˜n°Åž
™¹ŠÁª¨µœ´—®¤µ¥Áª¨µ­¶®¦´Á oµ
¦´¦·„µ¦˜µ¤ž„˜·Ãž¦—˜·—˜n°
«¼œ¥r¦·„µ¦%­—ŠÁ¤ºÉ°™¹Šª´œš¸É
„¶®œ—Ä®oÁ oµ¦´¦·„µ¦‡¦´ÊŠ˜n°Åž
™¹ŠÁª¨µœ´—®¤µ¥Áª¨µ­¶®¦´Á oµ
¦´¦·„µ¦˜µ¤ž„˜·Ãž¦—˜·—˜n°
«¼œ¥r¦·„µ¦%­—ŠÁ¤ºÉ°Á¨¥ª´œš¸É
„¶®œ—Ä®oÁ oµ¦´¦·„µ¦Â¨oª
„µ¦š¶Šµœ®œ¹ÉŠÅ—o™¼„¥„Á¨·„„µ¦
š¶Šµœ´Éª‡¦µªÂ¨³‹³Å—o¦´„µ¦¦¸
ÁŽ˜Ã—¥°´˜Ãœ¤´˜· –³ ´¦™®¦º°
®¨´Š„µ¦­˜µ¦r˜Á‡¦ºÉ°Š°¸„‡¦´ÊŠ
$ ­nªœ
°Š o°‡ªµ¤Â­—Š¡¦o°¤—oª¥ o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´ž{®µš¸É
Á„·— ¹Êœ
% °Âœ³œ¶Ä®o˜·—˜n°«¼œ¥r¦·„µ¦ °Šª°¨Ãªnš¸Éŗo¦´„µ¦Â˜nŠ˜´ÊŠ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
಴
಴
„µ¦š¶Šµœ„´ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´ œ
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
­µ¤µ¦™š¶Å—oץčoŸŠž»i¤„—šµŠ—oµœ ªµœ¡ªŠ
¤µ¨´¥
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
˜´ª°¥nµŠ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Â¨³Âžjœ„—
šµŠ—oµœ ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥£µ¡ž¦³„°Áž}œÁ¡¸¥Š˜´ª°¥nµŠ
‡¦nµªÇÁšnµœ´Êœ·Êœ­nªœÄœ¦™Â˜n¨³¦»nœ°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž
Žoµ¥ ªµ
¥ºœ¥´œ
˜´ª°¥nµŠ °o ‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
šµŠ—oµœ ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥
¤¸‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
¤¸‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´ œµ—œ·Êª
´ œµ—œ·ªÊ
´Â¨³Âžjœ„—
°o ‡ªµ¤µŠ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹³¤¸
ž»i¤®œ¹ÉŠž»i¤®¦º°¤µ„„ªnµÁ¡ºÉ°Äo­¶®¦´„µ¦¥ºœ¥´œ„µ¦¦´
š¦µ o°‡ªµ¤®¦º°¥°¤¦´„µ¦¦o°Š °Áž}œ˜oœ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤Ä®¤n
­¶®¦´ o°‡ªµ¤š¸É¤¸ž»i¤
Ş¥´Šž»i¤˜nµŠÇ×¥„µ¦„——oµœŽoµ¥®¦º°—oµœ ªµ ¥ºœ¥´œ„µ¦Á¨º°„×¥„µ¦„—¥ºœ¥´œ ! o°‡ªµ¤‹³®µ¥Åž‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´
಴
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
„µ¦š¶Šµœ„´ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´
Ťnªnµ o°‡ªµ¤‹³™¼„´œš¹„‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´®¦º°‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ„Șµ¤„µ¦‹´—„µ¦
o°‡ªµ¤‹³š¶œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
­¶®¦´ o°‡ªµ¤š¸ÉŤn¤¸ž»i¤
– žd— o°‡ªµ¤Ã—¥„µ¦„—¥ºœ¥´œ ®¦º°ž¨n°¥Ä®o
o°‡ªµ¤žd—¨ŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°Áª¨µŸnµœÅž¦³¥³
®œ¹ÉŠ
! o°‡ªµ¤‹³®µ¥Åž‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ
´
™oµ o°‡ªµ¤‹¶Áž}œ˜o°Š™¼„´œš¹„Ūo o°‡ªµ¤‹³™¼„ªµŠÅªo
Ĝ°¡&DU6WDWXVŽ¹ÉŠÁžd— ¹Êœ‹µ„¤»¤¤°ŠÂ°¡œ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ o°‡ªµ¤&DUPHVVDJHVWRUHGLQ
&DU6WDWXVDSSOLFDWLRQ‹³Â­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ—oª¥
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
„µ¦š¶Šµœ„´ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´ œ
o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„Ūo­µ¤µ¦™—¼Å—oĜ°¡&DU6WDWXV
°o ‡ªµ¤š¸É­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´Â¨³‹¶Áž}œ˜o°Š´œš¹„
Ūo‹³™¼„ªµŠÅªoĜ°¡&DU6WDWXV
œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ o°‡ªµ¤
&DUPHVVDJHVWRUHGLQ&DU
6WDWXVDSSOLFDWLRQ‹³Â­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ—oª¥
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
„µ¦°nµœ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„Ūo
Ĝ„µ¦°nµœ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„ŪoĜš´œš¸
– „—ž»i¤šµŠ—oµœ ªµ °Š o°‡ªµ¤&DUPHVVDJH
VWRUHGLQ&DU6WDWXVDSSOLFDWLRQœ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
! o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„Ūo‹³Â­—Š ¹ÊœÄœÂ°¡&DU
6WDWXV
Ĝ„µ¦°nµœ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„ŪoĜ£µ¥®¨´Š
Ážd—°¡&DU6WDWXV‹µ„¤»¤¤°ŠÂ°¡œ‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
! °¡‹³Ážd— ¹ÊœÄœ¤»¤¤°Š¥n°¥š¸É—oµœ¨nµŠ °Š¤»¤
¤°Š®œoµ®¨´„
Á¨º°„šȝ0HVVDJHVĜ°¡
! ¦µ¥„µ¦ °Š o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„Ūo‹³Â­—Š ¹Êœ
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„Ūo
Ĝ ¥µ¥°°„ o°‡ªµ¤µŠ o°‡ªµ¤‹³¤¸ž»i¤°¥¼n­°Š
ž»i¤Á¡ºÉ°Äo­¶®¦´„µ¦‹°ŠÁª¨µ„µ¦Á oµ¦´¦·„µ¦®¦º°
°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
Ĝ„µ¦‹°ŠÁª¨µ„µ¦Á oµ¦´¦·„µ¦­¶®¦´ o°‡ªµ¤š¸É
´œš¹„Ūo
– Ĝ ¥µ¥°°„ °Š o°‡ªµ¤Ä®o„—5HTXHVW
DSSRLQW&DOOWRPDNH$SSRLQWPHQWÁ¡ºÉ° °
‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Äœ„µ¦‹°ŠÁª¨µÁ oµ¦´¦·„µ¦
! š¸É¤¸5HTXHVWDSSRLQWšȝ$SSRLQWPHQWV
‹³Ážd— ¹ÊœÄœÂ°¡Â¨³­¦oµŠ‡¶ °„µ¦‹°ŠÁª¨µ
„µ¦Á oµ¦´¦·„µ¦Â¨³ŠµœŽn°¤
š¸É¤¸&DOOWRPDNH$SSRLQWPHQW°¡Ãš¦«´¡šr
‹³Á¦·É¤š¶ŠµœÂ¨³Ãš¦Åž¥´Š«¼œ¥r¦·„µ¦Á¡ºÉ°‹°Š
Áª¨µ„µ¦Á oµ¦´¦·„µ¦Â¨³ŠµœŽn°¤
˜³š¸É o°‡ªµ¤Á¡ºÉ° ¥µ¥°°„¥n°Á¨È„­»—
! o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´ o°‡ªµ¤‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ¦µ¥
„µ¦Â¨³¦¼ž£µ¡šµŠ—oµœŽoµ¥ÄœÂ°¡‹³Â­—Š
o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´ o°‡ªµ¤Äœ¦¼žÂ °Š£µ¡
„¦µ¢d„
œ°„‹µ„œ¸Ê‹³‹¶Áž}œ˜o°Š¨Šš³Á¸¥œ9ROYR,'¨³«¼œ¥r¦·„µ¦š¸ÉÁ¨º°„Ūo—oª¥š´ÊŠœ¸Ê‹³
¹Êœ°¥¼„n ´˜¨µ—
Ĝ„µ¦°nµœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™­¶®¦´ o°‡ªµ¤š¸É
´œš¹„Ūo
– Ĝ ¥µ¥°°„ °Š o°‡ªµ¤Ä®o„—2ZQHU V
PDQXDOÁ¡ºÉ°°nµœÁ„¸É¥ª„´ o°‡ªµ¤Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´
Á‹oµ °Š¦™
! ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™‹³Ážd— ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠÂ¨³Â­—Š o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´
o°‡ªµ¤
o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„ŪoĜ°¡‹³™¼„¨ÅžÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·š„»
‡¦´ÊŠš¸É­˜µ¦r˜Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
಴
಴
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
œ
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
šnµœ­µ¤µ¦™‡ª‡»¤¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ‹¶œªœ¤µ„
°Š¦™Å—o‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠš¸É­—Š°¥¼nĜš¸É
œ¸Ê‡º°‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÂ¨³˜´ªÁ¨º°„˜nµŠÇ °Š‹°
­—ŠŸ¨œ¸Ê
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ¤¸¤»¤¤°Š¡ºÊœ“µœ­µ¤¤»¤¤°Šž{—œ·ÊªÅžšµŠ ªµ®¦º°šµŠŽoµ¥Á¡ºÉ°Á oµÅžš¸É¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ®¦º°¤»¤¤°ŠÂ°¡˜µ¤¨¶—´
¤»¤¤°ŠÄœ¦™¡ªŠ¤µ¨´¥
ªµ‹³°¥¼n„¨´—oµœ„´œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ­µ¤µ¦™Ážd—čoŠµœ
®¦º°žd—čoŠµœ¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ˜nµŠÇ °Š¦™Å—o
×¥„µ¦„—®œ¹ÉŠ‡¦´ÊŠ¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœµŠ°¥nµŠ‹³
Áž}œ¢{Š„r´œÂ„¦³˜»oœ„µ¦š¶ŠµœŽ¹ÉŠ®¤µ¥‡ªµ¤
ªnµ¢{Š„r´œÁ®¨nµœ¸‹Ê ³Ážd—®œoµ˜nµŠ¡¦o°¤—oª¥˜´ªÁ¨º°„
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ ¹Êœ˜´ª°¥nµŠ °Šž{‹‹´¥Á®¨nµœ¸Êž¦³„°
—oª¥&DPHUD„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´‹°Â­—ŠŸ¨œ
„¦³‹„®œoµ*¥´Š­µ¤µ¦™š¶Å—o‹µ„¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ
„µ¦š¶ŠµœÅ—o°¸„—oª¥Â˜n„µ¦ž¦´‹³š¶Ã—¥Äožjœ
„—šµŠ—oµœ ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥
¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„¤»¤¤°ŠÂ¦„š¸É‹³Â­—Š ¹ÊœÁ¤ºÉ°
®œoµ‹°Á¦·É¤š¶Šµœ
¤»¤¤°ŠÂ°¡Â°¡š¸Éŗo—µªœrŪo °¡ °Š
¦·¬´š£µ¥œ°„ ¨³Â°¡­¶®¦´¢{Š„r´Éœš¸É¦ª¤¤µ
„´¦™Ánœ)0UDGLR˜³š¸ÉÅ°‡°œ °ŠÂ°¡Á¡ºÉ°Ážd—
°¡œ´ÊœÇ
™­™µœ³„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦˜nµŠÇĜ¦™‹³Â­—Š
¹Êœš¸É—oµœœ­»— °Š®œoµ‹° o°¤¼¨Á‡¦º° nµ¥Â¨³„µ¦
ÁºÉ°¤˜n°‹³Â­—Š ¹ÊœšµŠ—oµœŽoµ¥ °ŠÂ™ o°¤¼¨
­™µœ³Äœ –³š¸É o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´­ºÉ° o°¤¼¨
œµ¯·„µÂ¨³˜´ªÂ­—Š„·‹„¦¦¤š¸„É ¶¨´Š—¶Áœ·œ„µ¦°¥¼n
Ĝ¡ºÊœ®¨´Š‹³Â­—ŠÄ®oÁ®ÈœšµŠ—oµœ ªµ
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—¨µ„šȝ¨Š—oµœ¨nµŠÁ¡ºÉ°Á oµ
Şš¸É¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—6HWWLQJV2ZQHU V
PDQXDO3URILOH¨³ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„ŪoĜ¦™
­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o‹µ„š¸Éœ¸É ĜµŠ„¦–¸‹³­µ¤µ¦™
Á oµ™¹Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µ Ánœ1DYLJDWLRQ
6HWWLQJV ¨³‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™˜µ¤ÁœºÊ°®µ
Ánœ1DYLJDWLRQ0DQXDO Ĝ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
ŗo°¸„—oª¥
™ o°¤¼¨­£µ¡°µ„µ«Á¡ºÉ°Ážd—¤»¤¤°Š­£µ¡
°µ„µ«¡¦o°¤—oª¥˜´ªÁ¨º°„„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁ¡·É¤Á˜·¤°ºÉœÇ
¹Êœ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦‹´—„µ¦‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ¤»¤¤°Š °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
಴
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
°¡ œ
­ºÉ° o°¤¼¨Â°¡š¸Éčo¨nµ­»—š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´­ºÉ° o°¤¼¨
˜³š¸É¤»¤¤°Š¥n°¥Á¡ºÉ° ¥µ¥°°„
಴
­´¨´„¬–rĜ™­™µœ³ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
Ú¦«´¡šr¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ˜nµŠÇ °ŠÃš¦«´¡šr
­µ¤µ¦™Á oµ™¹ŠÅ—o‹µ„š¸Éœ¸É ˜³š¸É¤»¤¤°Š¥n°¥Á¡ºÉ°
¥µ¥°°„
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
Ážd—„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
Á‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ­ºÉ° œ
಴
Ú¦«´¡šr œ
¦³œ¶šµŠœ¶Åž¥´Š„µ¦œ¶šµŠ—oª¥ÂŸœš¸ÉÁnœ
ץčo6HQVXV1DYLJDWLRQ*˜³š¸É¤»¤¤°Š¥n°¥
Á¡ºÉ° ¥µ¥°°„
¤»¤¤°Š¥n°¥Á­¦·¤Â°¡®¦º°¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ °Š
¦™š¸Éčo¨nµ­»—š¸ÉŤnÁ„¸É¥ª o°Š„´¤»¤¤°Š¥n°¥°ºÉœÇ˜³
š¸É¤»¤¤°Š¥n°¥Á¡ºÉ° ¥µ¥°°„
™ o°¤¼¨­£µ¡°µ„µ« o°¤¼¨Â¨³„µ¦Ã˜o˜°
×¥˜¦ŠÁ¡ºÉ°˜´ÊŠ‡nµ°»–®£¼¤Â· ¨³„µ¦š¶‡ªµ¤¦o°œš¸É
œ´ÉŠÁž}œ˜oœ*˜³š¸É­´¨´„¬–rš¸É°¥¼n˜¦Š„¨µŠ °Š
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ಴ ˜´ª‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ« œ
಴ „µ¦žd—Á­¸¥ŠÂ¨³„µ¦Áž¨¸É¥œ¦³—´Á­¸¥Š °Š¦³œ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ¨´„¬–³„µ¦Â­—ŠŸ¨ °Š‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °Š¦³ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ®œnª¥ °Š¦³ œ
಴
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦‹´—„µ¦‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ‹¶œªœ¤µ„ °Š¦™­µ¤µ¦™
‡ª‡»¤Â¨³ž¦´Å—o‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÁž}œ®œoµ‹°­´¤Ÿ´­š¸É˜°­œ°Š
˜n°„µ¦­´¤Ÿ´­
„µ¦Äo¢{Š„r´œ®œoµ‹°­´¤Ÿ´­œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
®œoµ‹°‹³˜°­œ°ŠÄœ¦¼žÂ˜nµŠÇ„´œÃ—¥ ¹Êœ°¥¼n„´ªnµ
šnµœÅ—oš¶„µ¦„—¨µ„®¦º°ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ‹°„µ¦
´Êœ˜°œ
—¶Áœ·œ„µ¦˜nµŠÇÁnœ„µ¦Á¦¸¥„—¼¤»¤¤°Š˜nµŠÇ„µ¦š¶
Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ª´˜™»Â¨³„µ¦Á¨ºÉ°œÄœ¦µ¥„µ¦­µ¤µ¦™š¶Å—o
×¥„µ¦Â˜³®œoµ‹°Äœ¦¼žÂ˜nµŠÇ
¤nµœÂ­Š°·œ¢¦µÁ¦—Á®œº°¡ºÊœŸ·ª °Š®œoµ‹°š¶Ä®o®œoµ‹°
­µ¤µ¦™˜¦ª‹‹´œ·Êªš¸É°¥¼n—oµœ®œoµ °Š®œoµ‹°Å—o
Áš‡ÃœÃ¨¥¸œ¸Ê‹³š¶Ä®o­µ¤µ¦™Äo®œoµ‹°Å—o¤oªnµ‹³­ª¤
™»Š¤º°°¥¼n„Șµ¤
Ÿ¨¨´¡›r
„—®œ¹ÉŠ‡¦´ÊŠ
Áœoœª´˜™»¥ºœ¥´œ„µ¦Á¨º°„®¦º°­´ÉŠŠµœ¢{Š„r´œÄ—¢{Š„r´œ®œ¹ÉŠ
„—‡oµŠÅªo
®oµ¤Äoª´˜™»š¸É®¨¤‡¤œ®œoµ‹°ÁœºÉ°Š‹µ„°µ‹š¶
Ä®o®œoµ‹°Áž}œ¦°¥Å—o
˜µ¦µŠ—oµœ¨nµŠœ¸Ê‹³Â­—Š ´Êœ˜°œ˜nµŠÇĜ„µ¦ÄoŠµœ
®œoµ‹°
»‡‡¨­°Š‡œ­µ¤µ¦™ÄoŠµœ®œoµ‹°ÄœÁª¨µÁ—¸¥ª„´œÅ—o
ÁnœÁ¡ºÉ°ž¦´­£µ¡°µ„µ«­¶®¦´—oµœ‡œ ´Â¨³—oµœŸ¼o
×¥­µ¦Â¥„„´œÁž}œ˜oœ
„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦
„—­°Š‡¦´ÊŠ˜·—˜n°„´œ°¥nµŠ
¦ª—Á¦Èª
­¶‡´
¥µ¥ª´˜™»Â—·‹·š´¨ÁnœÂŸœš¸É
‹´ª´˜™»­µ¤µ¦™ÄoĜ„µ¦Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥Â°¡®¦º°‹»—œÂŸœš¸Éŗo„—œ·Êª °Ššnµœ‡oµŠÅªoœ®œoµ‹°¡¦o°¤„´¨µ„ª´˜™»Åž¥´Š
˜¶Â®œnŠš¸É˜o°Š„µ¦
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
´Êœ˜°œ
„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦
Ÿ¨¨´¡›r
˜³®œ¹ÉŠ‡¦´ÊŠ—oª¥œ·Êª­°Šœ·Êª
¥n°ª´˜™»Â—·‹·š´¨ÁnœÂŸœš¸É
¨µ„
Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠ¤»¤¤°Š˜nµŠÇÁ¨ºÉ°œ¦µ¥„µ¦ o°‡ªµ¤®¦º°¤»¤¤°Š„—‡oµŠÅªo¨oª¨µ„Á¡ºÉ°Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥Â°¡®¦º°‹»—œÂŸœš¸É
¨µ„˜µ¤Âœªœ°œ®¦º°Âœª˜´ÊŠŸnµœ®œoµ‹°
ž{—œ·Êª¨µ„°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª
Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠ¤»¤¤°Š˜nµŠÇÁ¨ºÉ°œ¦µ¥„µ¦ o°‡ªµ¤®¦º°¤»¤¤°Š¨µ„˜µ¤Âœªœ°œ®¦º°Âœª˜´ÊŠŸnµœ®œoµ‹°
Þ¦—š¦µªnµ„µ¦Â˜³š¸É­nªœ—oµœœ °Š®œoµ‹°°µ‹š¶Ä®o¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—Ážd— ¹Êœ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
´Êœ˜°œ
„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦
Ÿ¨¨´¡›r
¨µ„°°„‹µ„„´œ
¥µ¥
¨µ„Á oµ®µ„´œ
„µ¦„¨´Åž¥´Š¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„‹µ„¤»¤¤°Š°ºÉœ
„—ž»i¤®œoµ®¨´„š¸É°¥¼nĘo‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÁž}œ
Áª¨µ­´ÊœÇ
! ˜¶Â®œnŠ­»—šoµ¥ °Š¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„‹³Â­—Š
¹Êœ
„—Áž}œÁª¨µ­´ÊœÇ°¸„‡¦´ÊŠ
! ¤»¤¤°Š¥n°¥š´ÊŠ®¤— °Š¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„‹³™¼„
˜´ÊŠ„¨´ÅžÁž}œ‡nµÁ¦·É¤˜oœ °Š¤»¤¤°Šœ´ÊœÇ
¥n°
®¤µ¥Á®˜»
Ĝ¤µ˜¦“µœ °Š¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„Ä®o„—ž»i¤
®œoµ®¨´„Áž}œÁª¨µ­´ÊœÇ£µ¡Á‡¨ºÉ°œÅ®ªš¸É°›·µ¥„µ¦
Á oµÄoŠµœ¤»¤¤°Š˜nµŠÇ‹³Â­—Š ¹Êœœ®œoµ‹°
„µ¦Á¨ºÉ°œÄœ¦µ¥„µ¦š‡ªµ¤®¦º°¤»¤¤°Š
Á¤ºÉ°˜´ªÂ­—Š„µ¦Á¨ºÉ°œÂ­—Š ¹ÊœÄœ®œoµ‹°‹³­µ¤µ¦™
Á¨ºÉ°œ ¹Êœ®¦º°¨ŠÄœ¤»¤¤°ŠÅ—ož{—œ·Êª¨Š—oµœ¨nµŠ ¹Êœ—oµœ
œš¸É˜¶Â®œnŠÄ—„ÈŗoĜ¤»¤¤°Š
Á¤ºÉ°­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œÄœ¤»¤¤°ŠÅ—o˜´ªÂ­—Š„µ¦Á¨ºÉ°œ‹³Â­—Š ¹Êœ
œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ „µ¦Äo˜´ª‡ª‡»¤Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
˜´ª‡ª‡»¤°»–®£¼¤·
˜´ª‡ª‡»¤œ¸Êčo­¶®¦´¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ®¨µ¥°¥nµŠ
£µ¥Äœ¦™ÁnœÄoĜ„µ¦ž¦´°»–®£¼¤·—oª¥ª·›¸Ä—ª·›¸®œ¹ÉŠ
˜n°Åžœ¸Ê
಴
¨µ„˜´ª‡ª‡»¤Åžš¸É°»–®£¼¤·š¸É˜o°Š„µ¦
಴
˜³š¸É®¦º°෹Á¡ºÉ°‡n°¥ÇÁ¡·É¤®¦º°¨—°»–®£¼¤·
®¦º°
಴
˜³š¸É°»–®£¼¤·š¸É˜o°Š„µ¦œ˜´ª‡ª‡»¤
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦Ážd—¨³žd—čoŠµœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
„µ¦Á¨ºÉ°œÂ°¡Â¨³ž»i¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Ážd—¨³žd—čoŠµœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
šnµœ­µ¤µ¦™®¦¸ÉÅ¢ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÂ¨³
Ážd—čoŠµœ°¸„‡¦´ÊŠÅ—oץčož»i¤®œoµ®¨´„Ęo®œoµ‹°
„—ž»i¤„—®œoµ®¨´„š¸É°¥¼nĘo®œoµ‹°‡oµŠÅªo
! ®œoµ‹°‹³—´¨Š¥„Áªoœ­nªœ­¶®¦´Â™ o°¤¼¨
­£µ¡°µ„µ«Ž¹ÉŠ¥´Š‡ŠÂ­—Š°¥¼n¢{Š„rœ´ „µ¦
š¶Šµœš´ÊŠ®¤—š¸ÉÁºÉ°¤˜n°°¥¼n„´®œoµ‹°¥´Š‡Š
š¶Šµœ°¥¼n
„µ¦Ážd—®œoµ‹° ¹Êœ°¸„‡¦´ÊŠÂ˜³ž»i¤®œoµ®¨´„Áž}œ
Áª¨µ­´ÊœÇ
! ¤»¤¤°Šš¸É­—Š°¥¼n„n°œš¸É‹³žd—„µ¦š¶Šµœ °Š
®œoµ‹°‹³Â­—Š ¹Êœ°¸„‡¦´ÊŠ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ¨´„¬–³„µ¦Â­—ŠŸ¨ °Š‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ œ
಴
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
®¤µ¥Á®˜»
ž»i¤®œoµ®¨´„­¶®¦´‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
­·ÉŠš¸ÉÁ„·— ¹ÊœÁ¤ºÉ°Äož»i¤®œoµ®¨´„„ȇº°®œoµ‹°‹³®¦¸É¨ŠÂ¨³
‹°­´¤Ÿ´­‹³Å¤n˜°­œ°Š˜n°„µ¦­´¤Ÿ´­°¸„˜n°ÅžÂ™
o°¤¼¨­£µ¡°µ„µ«‹³¥´Š‡ŠÂ­—Š°¥¼n¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
š´ÊŠ®¤—š¸ÉÁºÉ°¤˜n°°¥¼n„´®œoµ‹°Ánœ­£µ¡°µ„µ«
¦³Á‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥Š„µ¦Âœ³œ¶Á­oœšµŠ*¨³Â°¡˜nµŠÇ
‹³¥´Š‡Šš¶Šµœ°¥¼nÁ¤ºÉ°‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ®¦¸É¨Ššnµœ
­µ¤µ¦™š¶‡ªµ¤­³°µ—®œoµ‹°Å—ošnµœ¥´Š­µ¤µ¦™Äo
¢{Š„r´œ„µ¦®¦¸ÉŢĜ„µ¦¨—‡ªµ¤­ªnµŠ °Š®œoµ‹°Å—o°¸„
—oª¥Á¡ºÉ°Å¤nÄ®o¦„ªœÄœ –³ ´ ¸É
Á¤ºÉ°¤¸„µ¦Â‹oŠÄ®oš¶„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦°¥nµŠÄ—°¥nµŠ®œ¹ÉŠ
­—Š ¹Êœœ®œoµ‹°‹³Å¤n­µ¤µ¦™žd—®œoµ‹°Å—o
®¤µ¥Á®˜»
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ‹³®¥»—š¶ŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·
Á¤ºÉ°—´Á‡¦ºÉ°Š¥œ˜r¨³Ážd—ž¦³˜¼‡œ ´
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ¤»¤¤°Š °Š‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ¤¸¤»¤¤°Š¡ºÊœ“µœ°¥¼n®oµ¤»¤
¤°ŠŽ¹ÉŠÅ—o„n¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„¤»¤¤°Š¦³—´œ
­»—¤»¤¤°Š­£µ¡°µ„µ«¤»¤¤°ŠÂ°¡Â¨³¤»¤
¤°Š¢{Š„r´Éœ„µ¦š¶Šµœ®œoµ‹°‹³Á¦·É¤š¶ŠµœÃ—¥
°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°Ážd—ž¦³˜¼‡œ ´
¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„
¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„Áž}œ¤»¤¤°Šš¸É‹³Â­—Š ¹ÊœÁ¤ºÉ°®œoµ‹°
Á¦·É¤š¶ŠµœÃ—¥ž¦³„°—oª¥¤»¤¤°Š¥n°¥­¸É¤»¤¤°Š
1DYLJDWLRQ0HGLD3KRQH¨³¤»¤¤°Š¥n°¥¡·Á«¬
°¡®¦º°¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ °Š¦™š¸ÉÁ¨º°„‹µ„¤»¤¤°Š
°¡®¦º°¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ‹³Á¦·É¤š¶ŠµœÄœ¤»¤
¤°Š¥n°¥š¸É˜¦Š„´œ °Š¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„Ánœ)0UDGLR
Á¦·É¤˜oœÄœ¤»¤¤°Š¥n°¥0HGLD
¤»¤¤°Š¥n°¥Á­¦·¤‹³Â­—ŠÂ°¡®¦º°¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
°Š¦™š¸Éčo¨nµ­»—š¸ÉŤnÁ„¸É¥ª o°Š„´¤»¤¤°Š¥n°¥­µ¤¤»¤
¤°Š oµŠ˜oœ
¤»¤¤°Š¥n°¥‹³Â­—Š o°¤¼¨­´ÊœÇÁ„¸É¥ª„´Â°¡˜nµŠÇ˜n
¨³Â°¡
®¤µ¥Á®˜»
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
Á¤ºÉ°­˜µ¦r˜¦™¥œ˜r¤»¤¤°Š¥n°¥˜nµŠÇ °Š¤»¤¤°Š
®œoµ®¨´„‹³Â­—Š o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´­™µœ³ž{‹‹»´œ °Š
°¡˜nµŠÇ
®¤µ¥Á®˜»
Ĝ¤µ˜¦“µœ °Š¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„Ä®o„—ž»i¤
®œoµ®¨´„Áž}œÁª¨µ­´ÊœÇ£µ¡Á‡¨ºÉ°œÅ®ªš¸É°›·µ¥„µ¦
Á oµÄoŠµœ¤»¤¤°Š˜nµŠÇ‹³Â­—Š ¹Êœœ®œoµ‹°
™­™µœ³
„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦˜nµŠÇĜ¦™‹³Â­—Š ¹Êœš¸É—oµœœ °Š®œoµ
‹° o°¤¼¨Á‡¦º° nµ¥Â¨³„µ¦ÁºÉ°¤˜n°‹³Â­—Š ¹ÊœšµŠ—oµœ
Žoµ¥ °ŠÂ™ o°¤¼¨­™µœ³Äœ –³š¸É o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„´­ºÉ° o°¤¼¨œµ¯·„µÂ¨³˜´ªÂ­—Š™¹Š„·‹„¦¦¤š¸É„¶¨´Š
—¶Áœ·œ„µ¦°¥¼nĜÁºÊ°Š®¨´Š‹³Â­—Š°¥¼nšµŠ—oµœ ªµ
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—š¸É¨µ„¨Š¤µÂ¨oª
š¸É˜¦Š„¨µŠ °ŠÂ™­™µœ³š¸É—oµœœ °Š®œoµ‹°‹³¤¸ÂšÈ
°¥¼n®œ¹ÉŠÂšÈÁžd—¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—×¥„µ¦„—šȝ
®¦º°„µ¦¨µ„ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ‹°‹µ„—oµœœ¨Š—oµœ¨nµŠ
Ĝ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—‹³­µ¤µ¦™Á oµ™¹Š­·ÉŠ˜n°Åžœ¸Êŗo
Á­¤°
಴
6HWWLQJV
಴
2ZQHU VPDQXDO
಴
3URILOH
಴
o°‡ªµ¤š¸É ´œš¹„ŪoĜ¦™
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
Ĝ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—‹³­µ¤µ¦™Á oµ™¹Š­·ÉŠ˜n°Åžœ¸ÊŗoĜ
µŠ„¦–¸
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µ Ánœ1DYLJDWLRQ6HWWLQJV
Áž¨¸É¥œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµÃ—¥˜¦ŠÄœ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—Á¤ºÉ°
°¡ Ánœ¦³œ¶šµŠ š¶Šµœ°¥¼n
಴
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™˜µ¤ÁœºÊ°®µ Ánœ1DYLJDWLRQ
0DQXDO „µ¦Á oµ™¹Šš‡ªµ¤Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š
¦™Â—·‹·š´¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´ÁœºÊ°®µš¸É­—Š°¥¼nœ‹°
­—ŠÃ—¥˜¦ŠÄœ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
°°„‹µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—„—š¸É¦·Áª–£µ¥œ°„¤»¤
¤°Š¦³—´œ­»—œž»i¤®œoµ®¨´„®¦º°š¸É—oµœ¨nµŠ °Š¤»¤
¤°Š¦³—´œ­»—¨oª¨µ„ ¹Êœ—oµœœÄœ˜°œœ¸Ê‹³
­µ¤µ¦™¤°ŠÁ®ÈœÂ¨³ÄoŠµœ¤»¤¤°Šš¸É°¥¼n—oµœ®¨´ŠÅ—o°¸„
‡¦´ÊŠ
¤»¤¤°Š­£µ¡°µ„µ«
™ o°¤¼¨­£µ¡°µ„µ«‹³­µ¤µ¦™¤°ŠÁ®ÈœÅ—o˜¨°—
Áª¨µš¸É—oµœ¨nµŠ °Š®œoµ‹°šnµœ­µ¤µ¦™˜´ÊŠ‡nµ­£µ¡
°µ„µ«š¸Éčon°¥š¸É­»—Ánœ„µ¦˜´ÊŠ°»–®£¼¤·Â¨³„µ¦š¶
‡ªµ¤¦o°œš¸Éœ´ÉŠ*ŗo‹µ„š¸Éœ¸É×¥˜¦Š
„—­´¨´„¬–rš¸É°¥¼n˜¦Š„¨µŠ °ŠÂ™ª­£µ¡
°µ„µ«Á¡ºÉ°Ážd—¤»¤¤°Š­£µ¡°µ„µ«Â¨³Á oµ
čoŠµœ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­£µ¡°µ„µ«˜nµŠÇÁ¡·É¤Á˜·¤
„—­´¨´„¬–rÁ¡ºÉ°žd—¤»¤¤°Š­£µ¡°µ„µ«
¨³„¨´Åž¥´Š¤»¤¤°Š„n°œ®œoµ
¤»¤¤°ŠÂ°¡¡¦o°¤—oª¥Â°¡ °Š¦™
®¤µ¥Á®˜»
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—Ťn­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—oĜ¦³®ªnµŠ
„µ¦Á¦·É¤š¶Šµœžd—¦³®¦º°Á¤ºÉ°¤¸ o°‡ªµ¤Â­—Š°¥¼n
œ®œoµ‹°œ°„‹µ„œ¸Ê¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—oÁ¤ºÉ°
­—Š¤»¤¤°Š­£µ¡°µ„µ«°¸„—oª¥
čo„´¦™¡ªŠ¤µ¨´¥Žoµ¥Ášnµœ´Êœ­¶®¦´¦™¡ªŠ¤µ¨´¥
¤»¤¤°ŠÂ°¡
ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ‹°‹µ„—oµœ ªµÅžšµŠ—oµœŽoµ¥Á¡ºÉ°Á oµ
Şš¸É¤»¤¤°ŠÂ°¡‹µ„¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„°¡š¸Éŗo—µªœr
Ūo °¡ °Š¦·¬´š£µ¥œ°„ ¨³Â°¡­¶®¦´
¢{Š„r´œš¸É¦ª¤¤µ„´¦™Ánœ)0UDGLR‹³°¥¼nš¸Éœ¸É°¡µŠ
°¡‹³¤¸ o°¤¼¨Ã—¥¥n°Â­—Š ¹ÊœÃ—¥˜¦ŠÄœ¤»¤¤°ŠÂ°¡
ªµÄ®ož{—œ·ÊªÄœš·«šµŠ˜¦Š„´œ oµ¤
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
__ Ánœ‹¶œªœ °Š o°‡ªµ¤š¸É¥´ŠÅ¤nŗo°nµœ­¶®¦´
0HVVDJHVÁž}œ˜oœ
˜³š¸É°¡Á¡ºÉ°Ážd—°¡œ´Êœ‹µ„œ´ÊœÂ°¡‹³Ážd— ¹ÊœÄœ¤»¤
¤°Š¥n°¥š¸ÉÁž}œ °ŠÂ°¡œ´ÊœÁnœ0HGLD
š¶Šµœ˜nµŠÇ °Š¦™Ánœ%/,6*/DQH.HHSLQJ$LG*
¨³3DUN$VVLVW*ŗo
œ°„‹µ„œ´Êœšnµœ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ¨Š—oµœ¨nµŠÄœ¤»¤¤°ŠÅ—o
°¸„—oª¥ ¹Êœ°¥¼n„´‹¶œªœ¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœš¸É¤¸°¥¼n Ž¹ÉŠ
š¶Å—o×¥„µ¦ž{—¨µ„œ·Êª‹µ„—oµœ¨nµŠ ¹Êœ—oµœœ
šnµœ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ¨ŠÄœ¤»¤¤°ŠÂ°¡Å—o×¥ ¹Êœ„´‹¶œªœ
°ŠÂ°¡Ž¹ÉŠš¶Å—o×¥„µ¦ž{—¨µ„œ·Êª‹µ„—oµœ¨nµŠ ¹Êœ
—oµœœ
˜n¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ‹³Â˜„˜nµŠ‹µ„¤»¤¤°ŠÂ°
¡Ž¹ÉŠ­µ¤µ¦™Ážd—°¡Å—o×¥„µ¦„—š¸É°¡œ´ÊœÇ„¨nµª‡º°
„µ¦Ážd—čoŠµœ®¦º°žd—čoŠµœ¢{Š„r´œ‹³š¶Ã—¥„µ¦„—ž»i¤
¢{Š„r´œš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š¢{Š„r´œµŠ°¥nµŠ ¢{Š„r´œÂ
„¦³˜»oœ„µ¦š¶Šµœ ‹³Ážd— ¹ÊœÄœ®œoµ˜nµŠÄ®¤nÁ¤ºÉ°„—š¸É
¢{Š„r´œœ´ÊœÇ
„¨´Åžš¸É¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„°¸„‡¦´ÊŠÃ—¥„µ¦ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ
‹°‹µ„—oµœŽoµ¥ÅžšµŠ—oµœ ªµ®¦º°Ã—¥„µ¦„—ž»i¤®œoµ
®¨´„
„¨´Åžš¸É¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„°¸„‡¦´ÊŠÃ—¥„µ¦ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ
‹°‹µ„—oµœ ªµÅžšµŠ—oµœŽoµ¥®¦º°Ã—¥„µ¦„—ž»i¤®œoµ
®¨´„
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ¡¦o°¤—oª¥ž»i¤­¶®¦´¢{Š„r´œ„µ¦
š¶Šµœ˜nµŠÇ °Š¦™
ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ‹°‹µ„—oµœŽoµ¥ÅžšµŠ—oµœ ªµÁ¡ºÉ°Á oµ
Şš¸É¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ‹µ„¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„‹µ„
š¸Éœ¸É šnµœ­µ¤µ¦™Ážd—čoŠµœ®¦º°žd—čoŠµœ¢{Š„r´œ„µ¦
čo„´¦™¡ªŠ¤µ¨´¥Žoµ¥Ášnµœ´Êœ­¶®¦´¦™¡ªŠ¤µ¨´¥
಴
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦‹´—„µ¦¤»¤¤°Š¥n°¥œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
­´¨´„¬–rĜ™­™µœ³ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
ªµÄ®ož{—œ·ÊªÄœš·«šµŠ˜¦Š„´œ oµ¤
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
Ážd—„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
ަިr °Š‡œ ´ œ
಴
˜´ª‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ« œ
಴
°¡ œ
಴
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦‹´—„µ¦¤»¤¤°Š¥n°¥œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„ž¦³„°—oª¥¤»¤¤°Š¥n°¥­¸É¤»¤¤°Š
1DYLJDWLRQ0HGLD3KRQH¨³¤»¤¤°Š¥n°¥¡·Á«¬
¤»¤¤°ŠÁ®¨nµœ¸Ê­µ¤µ¦™ ¥µ¥Å—o
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦ ¥µ¥¤»¤¤°Š¥n°¥‹µ„Á¦·É¤˜oœ
¤µ˜¦“µœÂ¨³Ã®¤— ¥µ¥ °Š¤»¤¤°Š¥n°¥œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ „µ¦ ¥µ¥¤»¤¤°Š¥n°¥
– ­¶®¦´¤»¤¤°Š¥n°¥1DYLJDWLRQ0HGLD¨³
3KRQH„—­nªœÄ—ǝœ¤»¤¤°Š¥n°¥Á¤ºÉ° ¥µ¥¤»¤
¤°Š¥n°¥°°„¤»¤¤°Š¥n°¥Á­¦·¤Äœ¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„
‹³™¼„Á¨ºÉ°œ°°„ÅžÁž}œ„µ¦´Éª‡¦µª¤»¤¤°Š°ºÉœ°¸„
­°Š¤»¤¤°Š‹³™¼„¥n°Á¨È„­»—¨³Â­—ŠÁŒ¡µ³ o°¤¼¨
µŠ°¥nµŠÁšnµœ´ÊœÁ¤ºÉ°Â˜³š¸¤É »¤¤°Š¥n°¥Á­¦·¤¤»¤
¤°Š¥n°¥°¸„¤»¤¤°Š‹³™¼„¥n°Ä®oÁ¨È„­»—¨³‹³
­—Š o°¤¼¨Á¡¸¥ŠµŠ°¥nµŠÁšnµœ´Êœ
„µ¦Ážd—®¦º°„µ¦žd—¤»¤¤°Š¥n°¥ÄœÃ®¤—Á˜È¤®œoµ
‹°
¤»¤¤°Š¥n°¥Á­¦·¤¡·Á«¬Â¨³¤»¤¤°Š¥n°¥­¶®¦´
1DYLJDWLRQ­µ¤µ¦™Ážd—ĜÁ˜È¤®œoµ‹°Å—oŽ¹ÉŠ‹³¤¸
o°¤¼¨Â¨³˜´ªÁ¨º°„„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁ¡·É¤Á˜·¤¤µ„ ¹Êœ„ªnµÁ—·¤
Á¤ºÉ°¤»¤¤°Š¥n°¥¤»¤¤°ŠÄ®¤nÁžd— ¹ÊœÄœÃ®¤—Á˜È¤®œoµ‹°
‹³Å¤n¤¸„µ¦Â­—Š o°¤¼¨‹µ„¤»¤¤°Š¥n°¥°ºÉœÇ
Ĝ ¥µ¥°°„Ážd—°¡Äœ
Á˜È¤®œoµ‹°„—š¸É­´¨´„¬–r
¤»¤¤°Šš¸É ¥µ¥°°„‹³¤¸„µ¦Á oµÄoŠµœ¢{Š„r´œ¡ºÊœ
“µœ˜nµŠÇ °ŠÂ°¡
„µ¦žd—¤»¤¤°Š¥n°¥š¸É ¥µ¥°°„
– ­µ¤µ¦™žd—¤»¤¤°Š¥n°¥Å—oĜ­µ¤ª·›¸
಴ ˜³š¸É­nªœ—oµœœ °Š¤»¤¤°Š¥n°¥š¸É ¥µ¥°°„
„—š¸É­´¨´„¬–rÁ¡ºÉ°„¨´Åžš¸É
¥µ¥°°„®¦º°„—ž»i¤®œoµ®¨´„š¸É
—oµœ¨nµŠ °Š®œoµ‹°
಴ ˜³š¸É¤»¤¤°Š¥n°¥°ºÉœ ¤»¤¤°Š¥n°¥œ´Êœ‹³Ážd— ¹Êœ
Ĝ ¥µ¥°°„
಴ „—ž»i¤„—®œoµ®¨´„š¸É°¥¼nĘo‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Áž}œÁª¨µ­´ÊœÇ
Ťn­µ¤µ¦™Äoŗo„´Â°¡µŠÂ°¡®¦º°¢{Š„r´œ
°Š¦™µŠ¢{Š„r´œš¸ÉÁžd—ŸnµœšµŠ¤»¤¥n°¥Á­¦·¤¡·Á«¬
ž»i¤®œoµ®¨´„­¶®¦´‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
˜´ªÁ¨º°„­¶®¦´„µ¦„¨´Åž¥´Š¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„×¥„µ¦
„—ž»i¤®œoµ®¨´„‹³­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o˜¨°—Áª¨µÄœ„µ¦
„¨´Åž¥´Š¤»¤¤°Š¤µ˜¦“µœ °Š¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„‹µ„
Á˜È¤®œoµ‹°„—ž»i¤®œoµ®¨´„­°Š‡¦´ÊŠ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦‹´—„µ¦‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦Ážd—¨³žd—čoŠµœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ¤»¤¤°Š °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
ž»i¤š´ÊŠ®¤—­¶®¦´¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ °Š¦™‹³°¥¼n
Ĝ¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶ŠµœŽ¹ÉŠÁž}œ¤»¤¤°Š¡ºÊœ
“µœ¤»¤¤°Š®œ¹ÉŠ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÅž¥´Š
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ‹µ„¤»¤¤°Š®œoµ®¨´„×¥
„µ¦ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ‹°‹µ„—oµœŽoµ¥ÅžšµŠ—oµœ ªµ
ž»i¤œ·—˜nµŠÇ
ž»i¤­¶®¦´¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ °Š¦™¤¸­µ¤œ·——¼—oµœ
¨nµŠœ¸Ê
œ·— °Šž»i¤
‡»–­¤´˜·
¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ °Š¦™š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
ž»i¤„µ¦š¶Šµœ
¤¸˜¶Â®œnŠÁžd—žd—
ž»i¤­nªœÄ®nĜ¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
Áž}œž»i¤„µ¦š¶Šµœ
Ĝ –³š¸É¢{Š„r´œ„¶¨´Šš¶Šµœ°¥¼nÅ¢/('šµŠ—oµœŽoµ¥ °ŠÅ°‡°œ °Šž»i¤‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ„—ž»i¤Á¡ºÉ°­´ÉŠŠµœ
¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š¢{Š„r´œ
ž»i¤„¦³˜»oœ„µ¦
š¶Šµœ
ž»i¤‹°—¦™
Ťn¤¸˜¶Â®œnŠÁžd—žd—
಴
&DPHUD
Á¤ºÉ°„—ž»i¤­´ÉŠŠµœ®œoµ˜nµŠ­¶®¦´¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ‹³Ážd— ¹Êœ˜´ª°¥nµŠÁnœ°µ‹Áž}œ®œoµ˜nµŠ­¶®¦´„µ¦
Áž¨¸É¥œ˜¶Â®œnŠš¸Éœ´ÉŠÁž}œ˜oœ
಴
+HDGUHVW)ROG
಴
+HDGXS'LVSOD\$GMXVWPHQWV
¤¸Ã®¤—Ážd—žd—¨³­Â„œ
಴
3DUN,Q
‡¨oµ¥‡¨¹Š„´ž»i¤„µ¦š¶ŠµœÂ˜n‹³¤¸˜¶Â®œnŠ¡·Á«¬°¸„®œ¹ÉŠ˜¶Â®œnŠ­¶®¦´„µ¦­Â„œ®µš¸É‹°—¦™
಴
3DUN2XW
čo„´¦™¡ªŠ¤µ¨´¥Žoµ¥Ášnµœ´Êœ­¶®¦´¦™¡ªŠ¤µ¨´¥ ªµÄ®ož{—œ·ÊªÄœš·«šµŠ˜¦Š„´œ oµ¤
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ˜nµŠÇ °Šž»i¤
¢{Š„r´œ‹³®¥»—š¶ŠµœÁ¤ºÉ°Å¢/('—´¨Š
Á¤ºÉ°Å¢/('œž»i¤ °Š¢{Š„r´œ®¦º°ž»i¤‹°—¦™˜·—­ªnµŠ
Áž}œ­¸Á ¸¥ª®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ¢{Š„r´œœ´ÊœÇ„¶¨´Šš¶Šµœ°¥¼n
Á¤ºÉ°­´ÉŠŠµœ¢{Š„r´œ o°‡ªµ¤Á¡·É¤Á˜·¤¡¦o°¤—oª¥‡¶°›·µ¥
‹³Ážd— ¹Êœ­¶®¦´¢{Š„r´œœ´ÊœÇ o°‡ªµ¤‹³Â­—Š ¹ÊœÁž}œ
Áª¨µž¦³¤µ–­°Š™¹Š­µ¤ª·œµš¸Â¨³‹µ„œ´Êœž»i¤‹³Â­—Š
¹Êœ¡¦o°¤„´Å¢/('‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ
­¶®¦´/DQH.HHSLQJ$LG o°‡ªµ¤:RUNVRQO\DW
FHUWDLQVSHHGV‹³Â­—Š ¹ÊœÁnœÁ¤ºÉ°„—ž»i¤Áž}œ˜oœ
„—ž»i¤®œ¹ÉŠ‡¦´ÊŠ­´ÊœÇÁ¡ºÉ°Ážd—čoŠµœ®¦º°žd—čoŠµœ¢{Š„r´œ
Á¤ºÉ°­µ¤Á®¨¸É¥¤Á˜º°œÂ­—Š ¹Êœš¸É­nªœ—oµœ ªµ °Šž»i¤
®¤µ¥‡ªµ¤ªnµµŠ­·ÉŠµŠ°¥nµŠÅ¤nš¶Šµœ°¥nµŠš¸É‡ª¦‹³
Áž}œ
಴
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦‹´—„µ¦‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ¤»¤¤°Š °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Á¨ºÉ°œÂ°¡Â¨³ž»i¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ‹°Á¡ºÉ°Á¨ºÉ°œ ¹Êœ®¦º°Á¨ºÉ°œ¨ŠÄœ¤»¤¤°Š
šnµœ­µ¤µ¦™Á‡¨ºÉ°œ¥oµ¥Â¨³‹´—¦³Á¸¥Â°¡Â¨³
ž»i¤˜nµŠÇ­¶®¦´¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ °Š¦™Äœ¤»¤
¤°ŠÂ°¡Â¨³¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ ˜µ¤
¨¶—´ ŗo˜µ¤˜o°Š„µ¦
ž{—œ·Êª‹µ„—oµœ ªµÅž—oµœŽoµ¥Á¡ºÉ°Á oµ™¹ŠÂ°¡
„µ¦ÄoŠµœ®¦º°ž{—œ·Êª‹µ„—oµœŽoµ¥Åž—oµœ ªµ
Á¡ºÉ°Á oµ™¹ŠÂ°¡¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
˜³š¸É°¡®¦º°ž»i¤‡oµŠÅªo
! œµ— °ŠÂ°¡®¦º°ž»i¤‹³Áž¨¸É¥œÅžÂ¨³‹³
Þ¦nŠÄ­ ¹ÊœÁ¨È„œo°¥Ž¹ÉŠÂ­—Šªnµ­µ¤µ¦™Á‡¨ºÉ°œ
¥oµ¥Å—o
¨µ„°¡®¦º°ž»i¤Åž¥´Šš¸ÉªnµŠÄœ¤»¤¤°Š
‹¶œªœÂ™ª­¼Š­»—š¸É­µ¤µ¦™Äo­¶®¦´„µ¦ªµŠ˜¶Â®œnŠ
°ŠÂ°¡®¦º°ž»i¤Å—o‡º°Â™ªÄœ„µ¦Á¨ºÉ°œÂ°¡®¦º°ž»i¤
°°„Åžœ°„¤»¤¤°Šš¸É­—Š°¥¼nĜ –³œ´ÊœÄ®o¨µ„°¡
ž»i¤Åžš¸É—oµœ¨nµŠ °Š¤»¤¤°ŠŽ¹ÉŠ‹³¤¸„µ¦Á¡·É¤Â™ªÄ®¤n ¹Êœ
¨³­µ¤µ¦™ªµŠÂ°¡®¦º°ž»i¤Å—o
®¤µ¥Á®˜»
Žn°œÂ°¡š¸ÉšnµœÄoŠµœœo°¥®¦º°Å¤nÁ‡¥ÄoŠµœÁ¨¥
×¥„µ¦¥oµ¥Â°¡Á®¨nµœ´ÊœÅž¥´Š—oµœ¨nµŠœ°„¦·Áª–
®œoµ‹°š¸É¤°ŠÁ®ÈœÅ—o„µ¦š¶Ánœœ¸Ê‹³š¶Ä®ošnµœ
­µ¤µ¦™‡oœ®µÂ°¡š¸ÉšnµœÄon°¥„ªnµÅ—oŠnµ¥ ¹Êœ
®¤µ¥Á®˜»
šnµœÅ¤n­µ¤µ¦™ªµŠž»i¤Â°¡Â¨³¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ
°Š¦™¨ŠÄœn°Šš¸É¤¸­·ÉŠ°ºÉœ°¥¼n¨oªÅ—o
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
°¡ œ
಴
„µ¦‹´—„µ¦‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
šnµœ­µ¤µ¦™ªµŠÂ°¡®¦º°ž»i¤®nµŠ°°„ÅžšµŠ—oµœ¨nµŠŽ¹ÉŠ
Ťn­µ¤µ¦™¤°ŠÁ®ÈœÅ—oĜž„˜· °Š¤»¤¤°ŠÅ—o
čo„´¦™¡ªŠ¤µ¨´¥Žoµ¥Ášnµœ´Êœ­¶®¦´¦™¡ªŠ¤µ¨´¥ ªµÄ®ož{—œ·ÊªÄœš·«šµŠ˜¦Š„´œ oµ¤
­´¨´„¬–rĜ™­™µœ³ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
£µ¡¦ª¤ °Š­´¨´„¬–rš°¸É µ‹Â­—Š ¹ÊœÄœÂ™
­™µœ³ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
™­™µœ³‹³Â­—Š„µ¦š¶Šµœš¸É„¶¨´Š—¶Áœ·œ°¥¼n¨³Äœ
µŠ„¦–¸‹³Â­—Š­™µœ³ °Š„µ¦š¶ŠµœÁ®¨nµœ´Êœ—oª¥
­´¨´„¬–rµŠ˜´ª°µ‹Å¤n­—Š ¹Êœ˜¨°—Áª¨µÁœºÉ°Š‹µ„
¡ºÊœš¸É£µ¥ÄœÂ™­™µœ³¤¸°¥¼n‹¶„´—
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜Â¨oª
„µ¦Äo¦·„µ¦ oµ¤Á‡¦º° nµ¥š¶Šµœ°¥¼n
‡ªµ¤Â¦Š °Š­´µ–Á‡¦º° nµ¥
Ú¦«´¡šr¤º°™º°
¤¸°»ž„¦–r%OXHWRRWKÁºÉ°¤˜n°°¥¼n
%OXHWRRWKš¶Šµœ°¥¼n˜nŤn¤¸„µ¦ÁºÉ°¤
˜n°„´°»ž„¦–rėÇ
o°¤¼¨š¸É­nŠÅž¥´ŠÂ¨³¤µ‹µ„*36
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
­´¨´„¬–r ‡ªµ¤®¤µ¥
ÁºÉ°¤˜n°°¥¼n„´Á‡¦º° nµ¥:L)L
ŗo¦´ o°¤¼¨‹¦µ‹¦
„µ¦ÄoÁ‡¦º° nµ¥¦nª¤„´š¶Šµœ°¥¼n
±°˜­ž°˜:L)L ¦™‹³ÂnŠž{œ„µ¦
ÁºÉ°¤˜n°š¸É¤¸°¥¼n
œµ¯·„µ
äÁ—Ȥ °Š¦™š¶Šµœ°¥¼n
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ¤»¤¤°Š °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
„µ¦Â¦rŸnµœ86%š¶Šµœ°¥¼n
಴
„¶¨´Š—¶Áœ·œ„µ¦°¥¼n
಴
¦™š¸É¤¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜* œ
಴
„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°»ž„¦–rŸnµœn°ŠÁ­¸¥86% œ
಴
Ú¦«´¡šr œ
಴
ª´œš¸ÂÉ ¨³Áª¨µ œ
˜´ª˜´ÊŠÁª¨µ­¶®¦´„µ¦ž¦´­£µ¡¨nªŠ
®œoµš¶Šµœ°¥¼n
„¶¨´ŠÁ¨nœÂ®¨nŠ o°¤¼¨Á­¸¥Š°¥¼n
®¨nŠ o°¤¼¨Á­¸¥Š®¥»—š¶Šµœ
„¶¨´ŠÄo­µ¥­œšœµ°¥¼n
žd—Á­¸¥ŠÂ®¨nŠ o°¤¼¨Á­¸¥Š°¥¼n
ŗo¦´ nµª­µ¦‹µ„n°Š­´µ–ª·š¥»
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠš¶Ä®o­µ¤µ¦™
žj°œ o°¤¼¨Ã—¥Äož»i¤˜nµŠÇŗo¨³¥´Š­µ¤µ¦™Äo
¤º°ªµ—˜´ª°´„¬¦Â¨³°´„ ¦³˜nµŠÇœ®œoµ‹°Å—o
°¸„—oª¥
žjœ¡·¤¡r­µ¤µ¦™ÄoĜ„µ¦žj°œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦Â¨³
˜´ªÁ¨ ÁnœÁ¡ºÉ°Á ¸¥œ o°‡ªµ¤‹µ„¦™žj°œ¦®´­Ÿnµœ
®¦º°‡oœ®µš‡ªµ¤Äœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™Â—·‹·š´¨
Áž}œ˜oœ
žjœ¡·¤¡r‹³Â­—Š ¹ÊœÁ¤ºÉ°­µ¤µ¦™žj°œ o°¤¼¨œ®œoµ‹°
ŗoÁšnµœ´Êœ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__
¦¼ž£µ¡Â­—Š£µ¡¦ª¤ °Šž»i¤˜nµŠÇš¸É°µ‹Â­—Š ¹ÊœœÂžjœ¡·¤¡r¨´„¬–³š¸Éž¦µ„’°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥ ¹Êœ°¥¼n„´„µ¦˜´ÊŠ‡nµ£µ¬µÂ¨³¦·šÄœ –³š¸É„¶¨´ŠÄožjœ¡·¤¡r°¥¼n
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
™ª °Š‡¶®¦º°°´„ ¦³š¸Éœ³œ¶‡¶š¸Éœ³œ¶‹³Å—o
¦´„µ¦ž¦´Áž¨¸É¥œÁ¤ºÉ°žj°œ˜´ª°´„¬¦˜´ªÄ®¤nÁ¦¸¥„—¼
‡¶š¸Éœ³œ¶˜nµŠÇ×¥„µ¦„—¨¼„«¦¸Ê—oµœ ªµÂ¨³
¨¼„«¦¸Ê—oµœŽoµ¥Â˜³š¸É‡¶š¸Éœ³œ¶Á¡ºÉ°Á¨º°„‡¶œ´Êœ
Þ¦—š¦µªnµ¢{Š„r´œœ¸ÊŤnŗo¦´„µ¦­œ´­œ»œÄœ˜´ª
Á¨º°„£µ¬µš´ÊŠ®¤—™oµÅ¤n¤¸‡¶š¸Éœ³œ¶Â™ªœ¸Ê‹³Å¤n
­—Š ¹ÊœœÂžjœ¡·¤¡r
°´„ ¦³š¸É¤¸°¥¼nœÂžjœ¡·¤¡r‹³ ¹Êœ°¥¼n„´£µ¬µš¸ÉÁ¨º°„
Ūo —¼ o° ˜³š¸É°´„ ¦³Á¡ºÉ°žj°œ°´„ ¦³œ´Êœ
ž»i¤‹³š¶ŠµœÄœ¨´„¬–³˜nµŠÇ„´œÃ—¥ ¹Êœ°¥¼n„´
ÁœºÊ°®µš¸É„¶¨´ŠÄožjœ¡·¤¡r°¥¼n×¥°µ‹Áž}œ„µ¦žj°œ
# Á¤ºÉ°žj°œš¸°É ¥¼n°¸Á¤¨ ®¦º°Äœ„µ¦ ¹Êœ¦¦š´—Ä®¤n
­¶®¦´„µ¦žj°œ o°‡ªµ¤˜´ª°´„¬¦
Žn°œÂžjœ¡·¤¡r™oµÅ¤n­µ¤µ¦™š¶Å—ož»i¤‹³Å¤n­—Š
¹Êœ
čoĜ„µ¦Á ¸¥œ—oª¥°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÄ®n„—°¸„‡¦´ÊŠ
Á¡ºÉ°Á ¸¥œ°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÄ®n®œ¹ÉŠ˜´ªÂ¨oª˜n°—oª¥˜´ª
°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÁ¨È„„—°¸„‡¦´ÊŠÁ¡ºÉ°Á ¸¥œ o°‡ªµ¤—oª¥
°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÄ®nš´ÊŠ®¤—„µ¦„—‡¦´ÊŠ™´—Åž‹³
Áž¨¸É¥œÂžjœ¡·¤¡r„¨´ÅžÁž}œ˜´ª°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÁ¨È„
­¶®¦´„¨»n¤£µ¬µÁ°Á¸¥˜·„
Ĝœ¸Ê˜´ª°´„¬¦˜´ªÂ¦„®¨´Š‹µ„‹»—
Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥°´«Á‹¦¸¥r®¦º°Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥‡¶™µ¤‹³
Áž}œ°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÄ®nÁ­¤°˜´ª°´„¬¦˜´ªÂ¦„Äœ
n°Š o°‡ªµ¤‹³Áž}œ°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÄ®n—oª¥Ánœ„´œ
Ĝn°Š o°‡ªµ¤š¸Éčo­¶®¦´ºÉ°®¦º°š¸É°¥¼n‡¶Â˜n¨³‡¶
‹³Á¦·É¤˜oœ—oª¥°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÄ®n×¥°´˜Ãœ¤´˜· Ĝ
n°Š o°‡ªµ¤­¶®¦´¦®´­Ÿnµœš¸É°¥¼nÁªÈ®¦º°š¸É°¥¼n°¸
Á¤¨˜´ª°´„¬¦š´ÊŠ®¤—‹³Áž}œ°´„¬¦˜´ª¡·¤¡rÁ¨È„×¥
°´˜Ãœ¤´˜·¥„ÁªoœÄœ„¦–¸š¸É˜´ÊŠ‡nµÅªoÁž}œ°¥nµŠ°ºÉœÃ—¥
čož»i¤
„µ¦žj°œ˜´ªÁ¨ žjœ¡·¤¡r ‹³Â­—Š ¹ÊœÁž}œ
˜´ªÁ¨ „—
Ž¹ÉŠÂ­—Š ¹ÊœÄœÃ®¤—˜´ªÁ¨
Á¡ºÉ°„¨´ÅžÁž}œÂžjœ¡·¤¡r˜´ª
šœš¸É‹³Áž}œ
Á¡ºÉ°Ážd—žjœ¡·¤¡r­¶®¦´°´„ ¦³
°´„¬¦®¦º°
¡·Á«¬
Áž¨¸É¥œ£µ¬µÄœ„µ¦žj°œ o°‡ªµ¤Ánœ(1°´„ ¦³š¸É
­µ¤µ¦™Äoŗo¨³‡¶š¸Éœ³œ¶ ‹³Â˜„˜nµŠ„´œ
°°„Ş×¥ ¹Êœ°¥¼n„´£µ¬µš¸ÉÁ¨º°„Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™
Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °ŠÂžjœ¡·¤¡rŗo˜o°ŠÁ¡·É¤£µ¬µÄœ„µ¦
˜´ÊŠ‡nµ„n°œ
Áªoœª¦¦‡
¨ o°‡ªµ¤š¸Éžj°œ„µ¦„—Áž}œ¦³¥³Áª¨µ­´ÊœÇ‹³
Áž}œ„µ¦¨°´„ ¦³°°„‡¦´ÊŠ¨³˜´ª„—ž»i¤‡oµŠÅªoÁ¡ºÉ°
¨°´„ ¦³°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª¥·ÉŠ ¹Êœ
Áž¨¸É¥œÃ®¤— °ŠÂžjœ¡·¤¡rÁ¡ºÉ°Á ¸¥œ˜´ª°´„¬¦Â¨³
°´„ ¦³˜nµŠÇ—oª¥¤º°Âšœ
„µ¦„—ž»i¤¥ºœ¥´œš¸É°¥¼Án ®œº°ÂŸŠž»i¤„— Ťnŗo­—ŠÅªoĜ
£µ¡ž¦³„° ‹³Áž}œ„µ¦¥ºœ¥´œ o°‡ªµ¤š¸Éžj°œ
¨´„¬–³ °Šž»i¤‹³Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥ ¹Êœ„´¦·š
¦¼žÂ˜nµŠÇ °Š˜´ª°´„¬¦®¦º°°´„ ¦³
¦¼žÂ˜nµŠÇ °Š˜´ª°´„¬¦®¦º°°´„ ¦³ÁnœĨ®¦º°ħ
­µ¤µ¦™žj°œÅ—o×¥„µ¦„—˜´ª°´„¬¦®¦º°°´„ ¦³œ´Êœ‡oµŠÅªo
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ‹³¤¸„¨n°ŠÂ­—Š ¹ÊœÁ¡ºÉ°Â­—Š¦¼žÂ˜nµŠÇš¸ÉÁž}œÅžÅ—o
°Š˜´ª°´„¬¦®¦º°°´„ ¦³„—¦¼žÂš¸É˜o°Š„µ¦™oµÅ¤nŗo
Á¨º°„¦¼žÂÄ—Ç‹³¤¸„µ¦žj°œ˜´ª°´„¬¦°´„ ¦³Á—·¤
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °ŠÂžjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
಴
žj°œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦®¦º°‡¶¨ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠÄœÂÂ¤œœª¨ œ
಴
„µ¦‹´—„µ¦‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °ŠÂžjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠ£µ¬µ °ŠÂžjœ¡·¤¡r
£µ¬µ˜nµŠÇŗo˜o°Š˜´ÊŠ‡nµ£µ¬µÄœ6HWWLQJV„n°œ
„µ¦Á¡·É¤®¦º°„µ¦¨£µ¬µÄœ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
žjœ¡·¤¡r‹³¤¸„µ¦„¶®œ—Ä®oÁž}œ£µ¬µÁ—¸¥ª„´£µ¬µ
°Š¦³Ã—¥°´˜Ãœ¤´˜·£µ¬µ °ŠÂžjœ¡·¤¡r­µ¤µ¦™
Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ—o—oª¥˜œÁ°ŠÃ—¥Å¤n¤¸Ÿ¨„´£µ¬µ °Š
¦³
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
„—6\VWHP 6\VWHP/DQJXDJHVDQG8QLWV
.H\ERDUG/D\RXWV
Á¨º°„£µ¬µ°¥nµŠœo°¥®œ¹ÉŠ£µ¬µ‹µ„¦µ¥„µ¦
! Ĝ˜°œœ¸Êšnµœ­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠ£µ¬µš¸É
Á¨º°„Ūoŗo×¥˜¦Š‹µ„žjœ¡·¤¡r­¶®¦´„µ¦
žj°œ o°‡ªµ¤
™oµ¥´ŠÅ¤n¤¸„µ¦Á¨º°„£µ¬µÄœ6HWWLQJVžjœ¡·¤¡r‹³‡Š
£µ¬µÁ—·¤ÅªoÄ®oÁž}œ£µ¬µ °Š¦³ °Š¦™¥œ˜r
„µ¦Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠ£µ¬µ˜nµŠÇĜžjœ¡·¤¡r
™oµÅ—oÁ¨º°„£µ¬µ‹¶œªœ®œ¹ÉŠÅªoĜ
6HWWLQJVÄ®očož»i¤ÄœÂžjœ¡·¤¡rĜ
„µ¦Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠ£µ¬µ˜nµŠÇ
಴
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °Š¦³ œ
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
Ĝ„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °ŠÂžjœ¡·¤¡r—oª¥¦µ¥„µ¦
„—ž»i¤‡oµŠÅªo
! ¦µ¥„µ¦‹³Ážd— ¹Êœ
Á¨º°„£µ¬µš¸É˜o°Š„µ¦™oµÅ—oÁ¨º°„£µ¬µÄœ6HWWLQJV
Ūo¤µ„„ªnµ­¸É£µ¬µ‹³­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ£µ¥Äœ¦µ¥„µ¦
‹µ„žjœ¡·¤¡rŗo
! žjœ¡·¤¡r‹³Áž¨¸É¥œÅž¥´Š£µ¬µš¸ÉÁ¨º°„¨³
Á­œ°‡¶š¸Éœ³œ¶Äœ£µ¬µœ´ÊœÇ
Ĝ„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °ŠÂžjœ¡·¤¡rץŤn˜o°ŠÂ­—Š¦µ¥
„µ¦ ¹Êœ
– „—ž»i¤Áž}œÁª¨µ­´ÊœÇ‡¦´ÊŠ
! žjœ¡·¤¡r‹³Å—o¦´„µ¦ž¦´Áž}œ£µ¬µ™´—ŞĜ¦µ¥
„µ¦Ã—¥Å¤n¤¸„µ¦Â­—Š¦µ¥„µ¦ ¹Êœ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
žj°œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦®¦º°‡¶¨ŠÄœ‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠÄœÂÂ¤œœª¨
¨ o°‡ªµ¤š¸Éžj°œ„—Áž}œÁª¨µ­´ÊœÇÁ¡ºÉ°¨°´„ ¦³
˜´ª°´„¬¦š¸¨³˜´ª¦°­´„‡¦¼n®œ¹ÉŠ„n°œš¸É‹³„—°¸„‡¦´ÊŠ
Á¡ºÉ°¨°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦˜´ª™´—Åž
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠš¶Ä®ošnµœ
­µ¤µ¦™žj°œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦Â¨³‡¶˜nµŠÇœ
®œoµ‹°Ã—¥Äo„µ¦ªµ——oª¥¤º°Å—o
„—ž»i¤œÂžjœ¡·¤¡rÁ¡ºÉ°Áž¨¸É¥œ‹µ„
„µ¦¡·¤¡r—oª¥ž»i¤Áž}œ„µ¦žj°œ˜´ª
°´„¬¦Â¨³°´„ ¦³˜nµŠÇ—oª¥¤º°
„¨´Åž¥´ŠÂžjœ¡·¤¡rš¸Éčo„µ¦žj°œ°´„ ¦³Âž„˜·
žd—Ážd—Á­¸¥ŠÁ¤ºÉ°žj°œ
Žn°œÂžjœ¡·¤¡r™oµÅ¤n­µ¤µ¦™š¶Å—ož»i¤‹³Å¤n­—Š
¹Êœ
¡ºÊœš¸É­¶®¦´„µ¦Á ¸¥œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦‡¶µŠ­nªœ
°Š‡¶
n°Š o°‡ªµ¤š¸É o°Á­œ°°´„ ¦³®¦º°‡¶ž¦µ„’ ¹Êœ
Ĝ –³š¸É„¶¨´ŠÁ ¸¥œœ®œoµ‹° °o Á­œ°­¶®¦´°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦‡¶­nªœ °Š‡¶
šnµœ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œÅž˜µ¤¦µ¥„µ¦Å—o
Áªoœª¦¦‡„µ¦Áªoœª¦¦‡­µ¤µ¦™š¶Å—o×¥„µ¦žj°œ
Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ ¸—„¨µŠ Ĝ¡ºÊœš¸­É ¶®¦´„µ¦Á ¸¥œ
˜´ª°´„¬¦—oª¥¤º° Þ¦——¼®´ª o°„µ¦Áªoœª¦¦‡Äœ
n°Š o°‡ªµ¤Â°·­¦³—oª¥„µ¦¦´¦¼o¨µ¥¤º°—oµœ
¨nµŠœ¸Ê
čoŗo„´£µ¬µ °Š¦³µŠ£µ¬µ
Áž¨¸É¥œ£µ¬µÄœ„µ¦žj°œ o°‡ªµ¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Á ¸¥œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦‡¶—oª¥¤º°
Á ¸¥œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦‡¶®¦º°µŠ­nªœ °Š‡¶¨Š
Ĝ¡ºÊœš¸É­¶®¦´„µ¦Á ¸¥œ—oª¥¨µ¥¤º° Á ¸¥œ‡¶
®¦º°µŠ­nªœ °Š‡¶š´Žo°œ„´œ®¦º°Á ¸¥œÁž}œ
¦¦š´—
! °´„ ¦³˜´ª°´„¬¦®¦º°‡¶š¸Éœ³œ¶‹¶œªœ®œ¹ÉŠ
‹³Â­—Š ¹Êœ ˜´ªÁ¨º°„š¸Éœnµ‹³Áž}œ¤µ„š¸É­»—‹³
°¥¼nš¸É˜¶Â®œnŠœ­»— °Š¦µ¥„µ¦
­¶‡´
„µ¦¨„µ¦Áž¨¸É¥œ˜´ª°´„¬¦°´„ ¦³š¸ÁÉ ¸¥œ—oª¥¤º°
– ˜´ªÁ¨º°„­¶®¦´„µ¦¨„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š˜´ª°´„¬¦
°´„ ¦³¤¸®¨µ¥˜´ªÁ¨º°„—oª¥„´œ
಴ „—˜´ª°´„¬¦®¦º°‡¶š¸É˜o°Š„µ¦Äœ¦µ¥„µ¦ ಴ „—ž»i¤¨ o°‡ªµ¤ Á¡ºÉ°¨˜´ª°´„¬¦Â¨³Á¦·É¤
˜oœ°¸„‡¦´ÊŠ
಴ ž{—œ·Êª˜µ¤Âœªœ°œ‹µ„—oµœ ªµÅžšµŠ—oµœŽoµ¥
¨°´„ ¦³š´ÊŠ®¤—š¸Éžj°œÄœn°Š o°‡ªµ¤ ×¥„µ¦ž{—œ·Êª
Ÿnµœ¡ºÊœš¸­É ¶®¦´„µ¦Á ¸¥œ—oª¥¤º° ®oµ¤Äoª´˜™»š¸É®¨¤‡¤œ®œoµ‹°ÁœºÉ°Š‹µ„°µ‹š¶
Ä®o®œoµ‹°Áž}œ¦°¥Å—o
Á®œº°¡ºÊœš¸É­¶®¦´˜´ª°´„¬¦š¸ÉÁ ¸¥œ—oª¥¨µ¥¤º°
¨˜´ª°´„¬¦®¨µ¥˜´ªÃ—¥„µ¦žµ—Åžœ¡ºÊœš¸É
®¨µ¥Ç‡¦´ÊŠ
಴ „µ¦„—;Ĝn°Š o°‡ªµ¤ ‹³Áž}œ„µ¦¨
o°‡ªµ¤š´ÊŠ®¤—š¸Éžj°œ
žj°œ°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦‡¶Ã—¥„µ¦¦°­´„‡¦¼n®œ¹ÉŠ
! °´„ ¦³˜´ª°´„¬¦‡¶š¸É˜¶Â®œnŠœ­»— °Š¦µ¥
„µ¦‹³™¼„žj°œ¨ŠÅžœ°„‹µ„œ´Êœ¥´Š­µ¤µ¦™
Á¨º°„°´„ ¦³˜´ª°ºÉœÃ—¥„µ¦„—°´„ ¦³˜´ª°´„¬¦
®¦º°‡¶š¸É˜o°Š„µ¦Äœ¦µ¥„µ¦Å—o°¸„—oª¥
­¶®¦´Âžjœ¡·¤¡r£µ¬µ°µ¦·„ž{—œ·ÊªÄœš·«šµŠ˜¦Š„´œ oµ¤„µ¦ž{—‹µ„—oµœ ªµÅžšµŠ—oµœŽoµ¥‹³Áž}œ„µ¦Áªoœª¦¦‡
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦ ¹Êœ¦¦š´—Ä®¤nĜn°Š o°‡ªµ¤Â°·­¦³—oª¥
__ „µ¦Á ¸¥œ—oª¥¤º°
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
„µ¦Áž¨¸É¥œ¨´„¬–³„µ¦Â­—ŠŸ¨ °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
¨´„¬–³š¸Éž¦µ„‘ °Š®œoµ‹°Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œÅ—o×¥„µ¦Á¨º°„›¸¤
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
„—0\&DU
¹Êœ¦¦š´—Ä®¤n—oª¥¤º°Ã—¥„µ¦ªµ—°´„ ¦³—oµœœÄœ¡ºÊœš¸É
­¶®¦´„µ¦Á ¸¥œ—oª¥¤º°
„µ¦Áªoœª¦¦‡Äœn°Š o°‡ªµ¤Â°·­¦³—oª¥„µ¦¦´
¦¼o¨µ¥¤º°Á ¸¥œ
Áªoœª¦¦‡Ã—¥„µ¦ªµ—Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ ¸—„¨µŠ‹µ„—oµœŽoµ¥Åž—oµœ
ªµ
­¶®¦´Âžjœ¡·¤¡r£µ¬µ°µ®¦´Ä®oªµ—°´„ ¦³Á—¸¥ª„´œÂ˜nš¶¥o°œ„¨´
­¶®¦´Âžjœ¡·¤¡r°µ¦³·„Ä®oªµ—Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ ¸—„¨µŠ‹µ„—oµœ ªµÅž—oµœŽoµ¥
'LVSOD\V
'LVSOD\7KHPHV
‹µ„œ´ÊœÁ¨º°„›¸¤˜´ª°¥nµŠÁnœ0LQLPDOLVWLF®¦º°
&KURPH5LQJV
Á¡ºÉ°Áž}œ­nªœÁ­¦·¤ °Š¨´„¬–³Á®¨nµœ¸­Ê µ¤µ¦™Á¨º°„
¦³®ªnµŠ1RUPDO¨³%ULJKW—oª¥›¸¤1RUPDO¡ºÊœ®¨´Š
°Š®œoµ‹°‹³Áž}œ­¸—¶Â¨³ o°‡ªµ¤‹³­ªnµŠ˜´ªÁ¨º°„œ¸Ê
‹³Áž}œ‡nµ—¸¢°¨˜r­¶®¦´›¸¤š´ÊŠ®¤—œ°„‹µ„œ¸Ê¥´Š
­µ¤µ¦™Á¨º°„‡ªµ¤­ªnµŠš¸É˜nµŠ„´œÃ—¥„¶®œ—Ä®o¡ºÊœ®¨´Š
Áž}œ­ªnµŠÂ¨³ o°‡ªµ¤Áž}œ­¸—¶˜´ªÁ¨º°„œ¸¤Ê ¸ž¦³Ã¥œr
¤µ„ÁnœÄœÁª¨µ„¨µŠª´œš¸É¤¸Â­ŠÂ——‹´—Áž}œ˜oœ
Ÿ¼očo­µ¤µ¦™Äo˜´ªÁ¨º°„œ¸Êŗo˜¨°—Áª¨µÂ¨³Å¤nŗo¦´Ÿ¨
„ ¦³š‹µ„­ŠÃ—¥¦°
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦Ážd—¨³žd—čoŠµœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
„µ¦žd—Á­¸¥ŠÂ¨³„µ¦Áž¨¸É¥œ¦³—´Á­¸¥Š °Š
¦³œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
šnµœ­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œÂž¨Š®¦º°žd—¦³—´Á­¸¥Š °Š
¦³œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÅ—o
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
„—6RXQG
6\VWHP9ROXPHV
Ĝ7RXFK6RXQGVÄ®o¨µ„˜´ª‡ª‡»¤Á¡ºÉ°Áž¨¸É¥œ
¦³—´Á­¸¥Šžd—Á­¸¥ŠÂ­—Š„µ¦­´¤Ÿ´­®œoµ‹°¨µ„˜´ª
‡ª‡»¤Åž¥´Š¦³—´Á­¸¥Šš¸É˜o°Š„µ¦
„µ¦Áž¨¸É¥œ®œnª¥ °Š¦³
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ®œnª¥­µ¤µ¦™„¶®œ—Å—oĜÁ¤œ¼6HWWLQJV
°Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
ޘn°š¸É6\VWHP 6\VWHP/DQJXDJHVDQG
8QLWV 8QLWVRI0HDVXUHPHQW
Á¨º°„®œnª¥¤µ˜¦“µœ
಴ 0HWULF„·Ã¨Á¤˜¦¨·˜¦Â¨³°Š«µÁŽ¨ÁŽ¸¥­
಴ ,PSHULDOŤ¨r„¨¨°œÂ¨³°Š«µÁŽ¨ÁŽ¸¥­
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ £µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁ‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥Š œ
಴ 86Ť¨r„¨¨°œÂ¨³°Š«µ¢µÁ¦œÅ±˜r
! ®œnª¥Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠÂ¨³‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ‹³
Áž¨¸É¥œÅž
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ £µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °Š¦³ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °Š¦³
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ£µ¬µ‹³™¼„„¶®œ—ŪoĜÁ¤œ¼‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ6HWWLQJV
಴
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ®œnª¥ °Š¦³ œ
®¤µ¥Á®˜»
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ°µ‹
®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ o°¤¼¨µŠ°¥nµŠ °ŠÁ‹oµ °Š¦™‹³Å¤n
Áž}œÅž˜µ¤„‘®¤µ¥Â¨³ o°„¶®œ—šo°Š™·Éœ®¦º°Â®nŠ
µ˜·°¥nµ­¨´Äo£µ¬µš¸ÉÁ oµÄ‹Å—o¥µ„ÁœºÉ°Š‹µ„šnµœ
°µ‹Å¤n­µ¤µ¦™®µª·›¸„µ¦„¨´Åž¥´ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ®œoµ
‹°Å—o
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
šnµœ­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµÂ¨³ o°¤¼¨­¶®¦´
¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ®¨µ¥°¥nµŠ °Š¦™Å—o×¥Ÿnµœ
šµŠ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Ážd—¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—×¥„µ¦„—šȝš¸É°¥¼nœ­»—
®¦º°„µ¦¨µ„ž{—œ·ÊªŸnµœ®œoµ‹°‹µ„—oµœœ¨Š—oµœ
¨nµŠ
„—6HWWLQJVÁ¡ºÉ°Ážd—Á¤œ¼„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
ޘn°š¸É6\VWHP
8QLWV
6\VWHP/DQJXDJHVDQG
Á¨º°„6\VWHP/DQJXDJH
£µ¬µš¸É¦°Š¦´„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š‹³¤¸­´¨´„¬–r
„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š°¥¼n
! £µ¬µÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠÂ¨³‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ‹³
Áž¨¸É¥œÅž
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—¡¦o°¤—oª¥ž»i¤­¶®¦´6HWWLQJV
„—š¸É®¤ª—¨³®¤ª—¥n°¥®¤ª—Ä—®¤ª—®œ¹ÉŠÁ¡ºÉ°
œ¶šµŠÅž¥´Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµš¸É˜o°Š„µ¦
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
Áž¨¸É¥œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°¥nµŠÄ—°¥nµŠ®œ¹ÉŠ®¦º°®¨µ¥°¥nµŠ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµž¦³Á£š˜nµŠÇ­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œÅ—o—oª¥ª·›¸
˜nµŠÇ„´œ
! „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š‹³Å—o¦´„µ¦´œš¹„ŪoĜš´œš¸
Ážd—„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
­µ¤µ¦™Äo„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µ­¶®¦´Â°¡¡ºÊœ
“µœ­nªœÄ®n °Š¦™Á¡ºÉ°Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠÅ—o×¥˜¦Š
Á¤ºÉ°¤¸„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µÄ®o¦·„µ¦
¨µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—¨Š¤µÁ¤ºÉ°Â°¡°¥¼nĜ
¥µ¥Ánœ1DYLJDWLRQ
„—ž»i¤1DYLJDWLRQ6HWWLQJV
! ®œoµ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦³œ¶šµŠÁžd—°¥¼n
Áž¨¸É¥œÂž¨Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤˜o°Š„µ¦Â¨oª¥ºœ¥´œ„µ¦
Á¨º°„
„—&ORVH®¦º°ž»i¤+RPH ®œoµ®¨´„ Ęo‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠÁ¡ºÉ°žd—¤»¤¤°Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
°¡¡ºÊœ“µœ °Š¦™­nªœÄ®n‹³¤¸˜´ªÁ¨º°„„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤
ÁœºÊ°®µœ¸Ê˜nŤnš»„°¡
®¤ª—¥n°¥ÄœÁ¤œ¼„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¡¦o°¤—oª¥„µ¦˜´ÊŠ‡nµœ·—˜nµŠÇ Ĝ
š¸Éœ¸Ê‡º°ž»i¤ÂÁ¨º°„Å—o®¨µ¥¦µ¥„µ¦Â¨³ž»i¤ÂÁ¨º°„°¥nµŠ
ė°¥nµŠ®œ¹ÉŠ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ £µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
˜µ¦µŠÂ­—Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—¡¦o°¤ž»i¤­¶®¦´„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤ÁœºÊ°®µ‡º°šµŠ¨´—Äœ„µ¦Á oµ™¹Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
ÁŒ¡µ³š¸ÉÁ„¸É¥ª„´¢{Š„r´œš¸Éš¶Šµœ°¥¼nŽ¹ÉŠÂ­—Š ¹Êœœ®œoµ
‹°Â°¡š¸É˜·—˜´ÊŠ°¥¼nĜ¦™˜´ÊŠÂ˜nÁ¦·É¤˜oœÁnœ)0UDGLR
¨³86%Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ °Š6HQVXV¨³Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ
°Š¢{Š„r´œš¸É¦ª¤°¥¼nĜ¦™„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´Â°¡˜nµŠÇ
Á®¨nµœ¸Ê­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œÃ—¥Å—o×¥˜¦ŠŸnµœ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜µ¤
ÁœºÊ°®µÄœ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
°¡ °Š¦·¬´š£µ¥œ°„
°¡ °Š¦·¬´š£µ¥œ°„‹³Å¤n¦ª¤°¥¼nĜ¦™˜´ÊŠÂ˜nÁ¦·É¤˜oœ
˜nÁž}œÂ°¡š¸Éšnµœ­µ¤µ¦™—µªœrŗoÁnœ9ROYR,'
Ĝ„¦–¸œ¸Ê„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‹³˜o°Šš¶£µ¥ÄœÂ°¡Á­¤°Å¤n
­µ¤µ¦™š¶Å—o‹µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
಴
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
„µ¦—µªœr°¡ œ
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜ o°¤¼¨Ÿ¼očo­¶®¦´„µ¦Áž¨¸É¥œÁ‹oµ °Š
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Á¤ºÉ°Áž¨¸É¥œÁ‹oµ °Š‡ª¦˜´ÊŠ‡nµ o°¤¼¨ °ŠŸ¼očo¨³
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ °Š¦³Ä®o„¨´ÅžÁž}œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‹µ„
把µœ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜nµŠÇĜ¦™­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜Å—o®¨µ¥¦³—´‡ºœ‡nµ
o°¤¼¨ °ŠŸ¼očo¨³„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦³„¨´ÅžÁž}œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
—´ÊŠÁ—·¤‹µ„把µœÁ¤ºÉ°Áž¨¸É¥œÁ‹oµ °ŠÄœ„¦–¸š¸É¤¸„µ¦
Áž¨¸É¥œÁ‹oµ °Š¦™­·ÉŠš¸É­¶‡´„ȇº°‹³˜o°ŠÁž¨¸É¥œÁ‹oµ °Š
¦·„µ¦9ROYR2Q&DOO*—oª¥
šnµœ­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜‡nµÁ¦·É¤˜oœ­¶®¦´„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
š´ÊŠ®¤—š¸É¦³»ÅªoĜÁ¤œ¼„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠÅ—o
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´ œ
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜¤¸­°Šœ·—
ª·›¸„µ¦Á¦¸¥„‡ºœ‡nµÄœÁ¤œ¼„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¤¸­°Šª·›¸Å—o„n
಴
)DFWRU\UHVHW¨ o°¤¼¨Â¨³Å¢¨rš´ÊŠ®¤—¨³¦¸
ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµš´ÊŠ®¤—„¨´ÅžÁž}œ‡nµÁ¦·É¤˜oœ
಴
5HVHW3HUVRQDO6HWWLQJV¨ o°¤¼¨­nªœ»‡‡¨
¨³¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ»‡‡¨„¨´ÅžÁž}œ‡nµÁ¦·É¤˜oœ
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
ž’·´˜·˜µ¤‡¶Âœ³œ¶Á®¨nµœ¸ÁÊ ¡ºÉ°¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµ °Ššnµœ
®¤µ¥Á®˜»
)DFWRU\UHVHW­µ¤µ¦™š¶Å—oÁ¤ºÉ°¦™‹°—°¥¼n„´š¸É
Ášnµœ´Êœ
˜³š¸É6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
ޘn°š¸É6\VWHP
)DFWRU\UHVHW
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
Á¨º°„œ·—„µ¦¦¸ÁŽÈ˜š¸É˜o°Š„µ¦
! ®œoµ˜nµŠÂŸ»— ¹Êœ‹³Â­—Š ¹Êœ
„—ž»i¤2.Á¡ºÉ°¥ºœ¥´œ„µ¦¦¸ÁŽÈ˜
­¶®¦´5HVHW3HUVRQDO6HWWLQJV‹³˜o°Š¥ºœ¥´œ
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜Ã—¥„µ¦„—5HVHWIRUWKHDFWLYHSURILOH
®¦º°5HVHWIRUDOOSURILOHV
! „µ¦˜´ÊŠ‡nµš¸ÉÁ¨º°„Ūo‹³™¼„¦¸ÁŽÈ˜
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ £µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
˜µ¦µŠÂ­—Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
˜µ¦µŠÂ­—Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Á¤œ¼„µ¦˜´ÊŠ‡nµœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ¤¸®¤ª—®¨´„
¨³®¤ª—¥n°¥‹¶œªœ®œ¹ÉŠŽ¹ÉŠ¤¸„µ¦˜´ÊŠ‡nµÂ¨³
o°¤¼¨­¶®¦´¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ˜nµŠÇ °Š¦™¦ª¤
°¥¼nš¸Éœ´Éœ
®¤ª—®¨´„¤¸Á‹È—ž¦³Á£š0\&DU6RXQG1DYLJDWLRQ
0HGLD&RPPXQLFDWLRQ&OLPDWH¨³6\VWHP
Ĝ¨´„¬–³Á—¸¥ª„´œ®¤ª—˜n¨³®¤ª—‹³¤¸®¤ª—¥n°¥
¨³˜´ªÁ¨º°„„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜nµŠÇ˜µ¦µŠ—oµœ¨nµŠœ¸Ê‹³Â­—Š
®¤ª—¥n°¥¦³—´Â¦„˜´ªÁ¨º°„„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´¢{Š„r´œ
®¦º° °Á ˜„µ¦š¶Šµœ‹³°›·µ¥Åªo×¥¨³Á°¸¥—Äœ­nªœ
š¸ÉÁ„¸É¥ª o°ŠÄœ‡¼n¤º°­¶®¦´Á‹oµ °Š¦™
„µ¦˜´ÊŠ‡nµµŠ°¥nµŠÁž}œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ˜´ªŽ¹ÉŠ®¤µ¥‡ªµ¤
ªnµ­µ¤µ¦™´œš¹„¨ŠÄœ'ULYHU3URILOHVŗo„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
°ºÉœÇ‹³Áž}œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ¦ª¤Ž¹ÉŠ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ‹³Å¤n
ÁºÉ°¤Ã¥Š„´Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Ä—Ç
®¤ª—¥n°¥
'ULYH3UHIHUHQFHV,QGLYLGXDO'ULYH0RGH*
/LJKWVDQG/LJKWLQJ
0LUURUVDQG&RQYHQLHQFH
/RFNLQJ
3DUNLQJ%UDNHDQG6XVSHQVLRQ
:LSHUV
Á‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥Š
®¤ª—¥n°¥
7RQH
%DODQFH
6\VWHP9ROXPHV
0\&DU
®¤ª—¥n°¥
'LVSOD\V
,QWHOOL6DIH
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ¦³œ¶šµŠ
®¤ª—¥n°¥
0DS
5RXWHDQG*XLGDQFH
7UDIILF
­ºÉ° o°¤¼¨
®¤ª—¥n°¥
$0)0UDGLR
'$%*
*UDFHQRWH®
79*
9LGHR
„µ¦˜·—˜n°­ºÉ°­µ¦
®¤ª—¥n°¥
®¤ª—¥n°¥
®¤ª—¥n°¥
$SSOH&DU3OD\*
9RLFH&RQWURO*
%OXHWRRWK'HYLFHV
)DFWRU\UHVHW
:L)L
6\VWHP,QIRUPDWLRQ
&DU:L)L+RWVSRW
&DU0RGHP,QWHUQHW*
9ROYR2Q&DOO*
9ROYR6HUYLFH1HWZRUNV
­£µ¡°µ„µ«
®¤ª—®¨´„&OLPDWH‹³Å¤n¤¸®¤ª—¥n°¥
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
£µ¡¦ª¤ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
¦³
®¤ª—¥n°¥
'ULYHU3URILOH
'DWHDQG7LPH
3KRQH
6\VWHP/DQJXDJHVDQG8QLWV
7H[W0HVVDJHV
3ULYDF\DQG'DWD
$QGURLG$XWR*
.H\ERDUG/D\RXWV
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
ަިr °Š‡œ ´
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‹¶œªœ¤µ„Äœ¦™‹³­µ¤µ¦™ž¦´˜µ¤
‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ °Š‡œ ´Â˜n¨³‡œÂ¨³´œš¹„ŪoĜ
ަިr °Š‡œ ´®œ¹ÉŠÃž¦Å¢¨r®¦º°®¨µ¥Ãž¦Å¢¨r
ŗo
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ»‡‡¨‹³™¼„´œš¹„×¥°´˜Ãœ¤´˜·ÄœÃž¦Å¢¨r
°Š‡œ ´š¸Éš¶Šµœ°¥¼nšnµœ­µ¤µ¦™ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹Â˜n
¨³—°„Á oµ„´Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Ãž¦Å¢¨rėަިr®œ¹ÉŠ
ŗoÁ¤ºÉ°Äo„»Â‹š¸ÉÁºÉ°¤Ã¥ŠÂ¨oª¦™‹³Å—o¦´„µ¦ž¦´
Áž¨¸É¥œ˜µ¤„µ¦˜´ÊŠ‡nµ °ŠÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´š¸ÉÁºÉ°¤Ã¥Š
°¥¼n„´„»Â‹—°„œ´Êœ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµš¸É­µ¤µ¦™´œš¹„¨ŠÄœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´
ŗo‡º°„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄ—oµŠ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµš¸É„¶®œ—Äœ¦™‹³™¼„´œš¹„ŪoĜަިr‡œ ´
Ĝ –³œ´ÊœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·ÁªoœÂ˜nªnµÃž¦Å¢¨r‹³Å—o¦´„µ¦
žj°Š„´œÅªo„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ¦™¥œ˜rš¸É„¶®œ—Ūo°µ‹Áž}œÅ—oš´ÊŠ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ»‡‡¨®¦º°Å¤n„È„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­µ„¨ÁŒ¡µ³„µ¦
˜´ÊŠ‡nµ­nªœ˜´ªÁšnµœ´Êœš¸É‹³™¼„´œš¹„¨ŠÄœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ
´
­nªœ®œ¹ÉŠ °Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµš¸É­µ¤µ¦™´œš¹„¨ŠÄœÃž¦Å¢¨r
°Š‡œ ´Å—oŗo„n®œoµ‹°„¦³‹„¤°Š oµŠš¸Éœ´ÉŠ—oµœ
®œoµ¦³œ¶šµŠ*¦³Á‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥ŠÂ¨³­ºÉ° o°¤¼¨
£µ¬µÂ¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
´œš¹„ŪoĜަިr °Š‡œ ´;„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‡ªµ¤­ªnµŠ
Áž}œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ˜´ª
„µ¦˜´ÊŠ‡nµµŠ°¥nµŠ Ž¹ÉŠÁ¦¸¥„ªnµ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ¦ª¤
­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ—o˜n‹³Å¤n¤¸„µ¦´œš¹„ŪoĜÞ¦
Å¢¨r °Š‡œ ´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ¦ª¤‹³­nŠ
Ÿ¨˜n°Ãž¦Å¢¨rš´ÊŠ®¤—
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ¦ª¤
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ¦ª¤Â¨³¡µ¦µ¤·Á˜°¦r‹³Å¤nÁž¨¸É¥œÂž¨Š
Á¤ºÉ°Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Ãž¦Å¢¨r˜nµŠÇ„µ¦
˜´ÊŠ‡nµÁ®¨nµœ¸Ê‹³¥´Š‡ŠÁ®¤º°œÁ—·¤°¥¼nŤnªnµÃž¦Å¢¨r °Š‡œ
´Ãž¦Å¢¨rė‹³š¶Šµœ°¥¼n„Șµ¤
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦Á¨º°„ަިr °Š‡œ ´ œ
˜´ª°¥nµŠ °Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ¦ª¤Ánœ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ„µ¦‹´—¦¼ž
 °ŠÂžjœ¡·¤¡rÁž}œ˜oœ™oµÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´;Á¡·É¤
£µ¬µÁ¡·É¤Á˜·¤¨ŠÄœÂžjœ¡·¤¡r£µ¬µœ¸Ê‹³¥´Š‡Š¤¸Ä®oÁ¨º°„
čo°¥¼n™¹ŠÂ¤oªnµ‹³Áž¨¸É¥œÅžÄoަިr °Š‡œ ´<„Șµ¤
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ„µ¦‹´—¦¼žÂ °ŠÂžjœ¡·¤¡r‹³Å¤n™¼„´œš¹„¨Š
Ĝަިr °Š‡œ ´Ãž¦Å¢¨rėަިr®œ¹ÉŠ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
Áž}œÂ­nªœ¦ª¤
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ˜´ª
™oµ¤¸„µ¦Äoަިr °Š‡œ ´;Ĝ„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁnœ‡ªµ¤
­ªnµŠ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´<‹³
Ťnŗo¦´Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦˜´ÊŠ‡nµœ¸Ê„µ¦˜´ÊŠ‡nµœ¸ÅÊ —o™¼„
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œºÉ°Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´ œ
಴
ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Á oµ„´Ãž¦Å¢¨r °Š
‡œ ´ œ
಴
„µ¦žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r‡œ ´ œ
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´ œ
಴
˜µ¦µŠÂ­—Š„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Á¨º°„ަިr °Š‡œ ´
Á¤ºÉ°‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÁ¦·É¤š¶ŠµœÂ¨oªÃž¦Å¢¨r
°Š‡œ ´š¸ÉÁ¨º°„Ūo‹³Â­—Š ¹Êœš¸É—oµœœ °Š®œoµ
‹°Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´š¸ÉčoŠµœÁž}œÃž¦Å¢¨r¨nµ­»—
‹³š¶ŠµœÁ¤ºÉ°ž¨—¨È°‡¦™Äœ‡¦´ÊŠ™´—Åžšnµœ
­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œÅžÄoަިr °Š‡œ ´Ãž¦Å¢¨r°ºÉœ
ŗo®¨´Š‹µ„š¸Éž¨—¨È°‡¦™Â¨oª°¥nµŠÅ¦„Șµ¤™oµÅ—o
ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Á oµ„´Ãž¦Å¢¨r °Š
‡œ ´Ãž¦Å¢¨rėަިr®œ¹ÉŠÂ¨oª¦³‹³Á¨º°„
čoަިr °Š‡œ ´Ãž¦Å¢¨rœ´ÊœÁ¤ºÉ°­˜µ¦r˜¦™
„µ¦Áž¨¸É¥œÅžÁž}œÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Ãž¦Å¢¨r°ºÉœ­µ¤µ¦™
š¶Å—o­°Šª·›¸
„—ž»i¤&RQILUP
! ަިr °Š‡œ ´œ´Êœ‹³™¼„Á¨º°„¨³¦³‹³
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Ãž¦
Å¢¨rÄ®¤n
˜´ªÁ¨º°„
¨µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
¨Š¤µ
„—ž»i¤3URILOH
! ¦µ¥„µ¦Á—¸¥ª„´œ„´š¸É­—Š ¹ÊœÄœª·›¸š¸É‹³Â­—Š
¹Êœ
Á¨º°„ަިr °Š‡œ ´˜o°Š„µ¦
! ަިr °Š‡œ ´œ´Êœ‹³™¼„Á¨º°„¨³¦³‹³
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Ãž¦
Å¢¨rÄ®¤n
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ަިr °Š‡œ ´ œ
಴
„µ¦Åž¥´Š­nªœ˜nµŠÇĜ¤»¤¤°Š °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œºÉ°Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´ œ
಴
ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Á oµ„´Ãž¦Å¢¨r °Š
‡œ ´ œ
Á¨º°„ަިr °Š‡œ ´˜o°Š„µ¦
˜´ªÁ¨º°„
„—ž»i¤&RQILUP
˜³š¸ÉºÉ°Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´š¸É­—Š ¹Êœš¸É—oµœœ °Š‹°
! ަިr °Š‡œ ´œ´Êœ‹³™¼„Á¨º°„¨³¦³‹³
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÁ¤ºÉ°‹°Â­—ŠŸ¨Á¦·É¤„µ¦š¶Šµœ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Ãž¦
¨oª
Å¢¨rÄ®¤n
! ¦µ¥„µ¦ °ŠÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´š¸É­µ¤µ¦™Á¨º°„
˜´ªÁ¨º°„
ŗo‹³Â­—Š ¹Êœ
¨µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
Á¨º°„ަިr °Š‡œ ´˜o°Š„µ¦
¨Š¤µ
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
„—6\VWHP 'ULYHU3URILOHV
! ¦µ¥„µ¦ °ŠÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´š¸É­µ¤µ¦™Á¨º°„
ŗo‹³Â­—Š ¹Êœ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Áž¨¸É¥œºÉ°Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´
„µ¦žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r‡œ ´
šnµœ­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œºÉ° °ŠÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Ãž¦
Å¢¨r˜nµŠÇš¸ÉčoĜ¦™Å—o
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
ĜµŠ„¦–¸šnµœ°µ‹Å¤n˜o°Š„µ¦Ä®o´œš¹„„µ¦˜´ÊŠ
‡nµš¸É„¶®œ— °Š¦™¨ŠÄœÃž¦Å¢¨r‡œ ´Äœ –³œ´Êœ
Ĝ„¦–¸œ¸Êšnµœ­µ¤µ¦™žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r‡œ ´ °Š
šnµœÅ—o
„—6\VWHP
'ULYHU3URILOHV
Á¨º°„(GLW3URILOH
! Á¤œ¼‹³Â­—Š ¹Êœš¸ÉŽ¹ÉŠ­µ¤µ¦™Â„oŠÞ¦Å¢¨rŗo
˜³Äœn°Š3URILOH1DPH
! žjœ¡·¤¡r‹³Â­—Š ¹ÊœÂ¨³­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œºÉ°Å—o
˜³š¸É Á¡ºÉ°žd—žjœ¡·¤¡r
´œš¹„„µ¦Áž¨¸É¥œºÉ°Ã—¥„µ¦„—%DFN®¦º°&ORVH
! ºÉ°‹³Áž¨¸É¥œÅžÂ¨oªÄœ˜°œœ¸Ê
®¤µ¥Á®˜»
ºÉ°Ãž¦Å¢¨r‹³˜o°ŠÅ¤nÁ¦·É¤˜oœ—oª¥„µ¦Áªoœª¦¦‡Å¤nÁnœ
œ´ÊœÂ¨oª‹³Å¤n­µ¤µ¦™´œš¹„ºÉ°Ãž¦Å¢¨rŗo
಴
಴
®¤µ¥Á®˜»
„µ¦žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r‡œ ´­µ¤µ¦™š¶Å—oÁ¤ºÉ°¦™‹°—
®¥»—œ·ÉŠÁšnµœ´Êœ
„µ¦žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r‡œ ´
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
„—6\VWHP
'ULYHU3URILOHV
´œš¹„˜´ªÁ¨º°„„µ¦žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r‡œ ´ °Ššnµœ
×¥„—%DFN&ORVH
! Á¤ºÉ°Ãž¦Å¢¨rŗo¦´„µ¦žj°Š„´œÂ¨oª„µ¦˜´ÊŠ‡nµš¸É
„¶®œ—Äœ¦™‹³Å¤n™¼„´œš¹„¨ŠÄœÃž¦Å¢¨r×¥
°´˜Ãœ¤´˜·Â˜nšnµœ‹³˜o°Š´œš¹„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š
—oª¥˜´ªšnµœÁ°Šš¸É 6HWWLQJV 6\VWHP
'ULYHU3URILOHV (GLW3URILOH×¥„—6DYH
FXUUHQWVHWWLQJVWRWKHSURILOH®¦º°ÄœšµŠ°¸„
šµŠ®œ¹ÉŠ‡º°®µ„ަިrŤnŗo¦´„µ¦žj°Š„´œ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜nµŠÇ °Ššnµœ‹³™¼„´œš¹„¨ŠÄœÃž¦
Å¢¨r×¥°´˜Ãœ¤´˜·
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ަިr °Š‡œ ´ œ
Á¨º°„(GLW3URILOH
! Á¤œ¼‹³Â­—Š ¹Êœš¸ÉŽ¹ÉŠ­µ¤µ¦™Â„oŠÞ¦Å¢¨rŗo
Á¨º°„3URWHFW3URILOHÁ¡ºÉ°žj°Š„´œÃž¦Å¢¨r‡œ ´
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦Á¨º°„ަިr °Š‡œ ´ œ
žjœ¡·¤¡rœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Á oµ„´Ãž¦Å¢¨r
°Š‡œ ´
šnµœ­µ¤µ¦™ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹ °ŠšnµœÁ oµ„´Ãž¦
Å¢¨r °Š‡œ ´Å—o‹µ„œ´Êœš»„‡¦´ÊŠš¸É¤¸„µ¦Äo¦™—oª¥
„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨—°„œ´ÊœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´
¦ª¤š´ÊŠ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ˜nµŠÇ‹³™¼„Á¨º°„×¥°´˜Ãœ¤´˜·
Á¤ºÉ°ÄoŠµœ„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Äœ‡¦´ÊŠÂ¦„‹³¥´ŠÅ¤n¤¸
„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹„´Ãž¦Å¢¨r‡œ ´Á¤ºÉ°­˜µ¦r˜¦™
ަިr*XHVW‹³Å—o¦´„µ¦­´ÉŠŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·
šnµœ­µ¤µ¦™Á¨º°„ަިr °Š‡œ ´ÄœÂÂ¤œœª¨
ץŤn˜o°ŠÁºÉ°¤Ã¥Š„´„»Â‹Å—oÁ¤ºÉ°ž¨—¨È°‡¦™Ãž¦
Å¢¨r °Š‡œ ´Ãž¦Å¢¨rš¸Éčo¨nµ­»—‹³š¶ŠµœÁ¤ºÉ°Å—oÁºÉ°¤
Ã¥Š„»Â‹Á oµ„´Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´Åªo¨oª‹³Å¤n‹¶Áž}œ
˜o°ŠÁ¨º°„ަިr °Š‡œ ´ Á¤ºÉ°Äo„»Â‹—°„œ´Êœ
„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨Á oµ„´Ãž¦Å¢¨r
°Š‡œ ´
®¤µ¥Á®˜»
„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨„´Ãž¦Å¢¨r‡œ ´
­µ¤µ¦™š¶Å—oÁ¤ºÉ°¦™‹°—®¥»—œ·ÉŠÁšnµœ´Êœ
ʜ´ ¦„Ä®oÁ¨º°„ަިrš¸É‹³ÁºÉ°¤Ã¥ŠÁ oµ„´„»Â‹™oµ
¥´ŠÅ¤nŗoÁžd—ަިrš¸É‹³ÁºÉ°¤Ã¥ŠÅªoަިrš¸ÉÁžd—Ūo¨oª
‹³­µ¤µ¦™ÁºÉ°¤Ã¥ŠÁ oµ„´„»Â‹Å—oĜš´œš¸
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
„—6\VWHP
'ULYHU3URILOHV
Á¨º°„&RQQHFWNH\Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ŠÃž¦Å¢¨rÁ oµ„´
„»Â‹šnµœÅ¤n­µ¤µ¦™ÁºÉ°¤Ã¥ŠÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´
Á oµ„´„»Â‹—°„°ºÉœÇŗoœ°„Á®œº°‹µ„„»Â‹
—°„š¸É„¶¨´ŠÄo°¥¼nĜ¦™®µ„¤¸„»Â‹®¨µ¥—°„Äœ¦™
o°‡ªµ¤0RUHWKDQRQHNH\LVIRXQGSXWWKH
NH\\RXZDQWWRFRQQHFWRQEDFNXSUHDGHU‹³
­—Š ¹Êœ
Á¨º°„ަިrš¸É˜o°Š„µ¦‹°Â­—ŠŸ¨„¨´Åžš¸É¤»¤
¤°Š®œoµ®¨´„Ťn­µ¤µ¦™ÁºÉ°¤Ã¥ŠÃž¦Å¢¨r*XHVW
Á oµ„´„»Â‹Å—o
¨µ„¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—¨Š¤µ°¸„‡¦´ÊŠÂ¨oªÂ˜³š¸É
6HWWLQJV 6\VWHP 'ULYHU3URILOHV (GLW
3URILOH
˜¶Â®œnŠ °Š˜´ª°nµœ­¶¦°ŠÄœ‡°œÃŽ¨¦·Áª–ᦊÁ¡¨µ„¨µŠ
! Á¤ºÉ° o°‡ªµ¤3URILOHFRQQHFWHGWRNH\­—Š
¹Êœ‹³¤¸„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹„´Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ
´
„—ž»i¤2.
! ŗoÁºÉ°¤Ã¥Š„»Â‹—°„œ¸ÊÁ oµ„´Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ
´Â¨oªÄœ –³œ¸Ê¨³‹³¥´Š‡ŠÁºÉ°¤Ã¥Š°¥¼n
‹œ„ªnµ‹³¥„Á¨º°„„µ¦Á¨º°„Äœn°Š&RQQHFW
NH\
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
ަިr °Š‡œ ´ œ
಴ „µ¦Áž¨¸É¥œºÉ°Ãž¦Å¢¨r °Š‡œ ´ œ
಴ „»Â‹¦¸Ã¤˜‡°œÃš¦¨ œ
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´
„µ¦˜´ÊŠ‡nµš¸Éŗo´œš¹„¨ŠÄœÃž¦Å¢¨r °Š‡œ ´°¥nµŠ
œo°¥®œ¹ÉŠÃž¦Å¢¨r¨oª‹³­µ¤µ¦™¦¸ÁŽÈ˜Å—oÁ¤ºÉ°¦™
‹°—°¥¼n„´š¸É
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ­µ¤µ¦™Â­—Š o°‡ªµ¤˜nµŠÇ
Á¡ºÉ°Â‹oŠ®¦º°Á¡ºÉ°nª¥Á®¨º°‡œ ´Äœ­™µœ„µ¦–r
˜nµŠÇŗo
®¤µ¥Á®˜»
)DFWRU\UHVHW­µ¤µ¦™š¶Å—oÁ¤ºÉ°¦™‹°—°¥¼n„´š¸É
Ášnµœ´Êœ
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
„—6\VWHP )DFWRU\UHVHW
3HUVRQDO6HWWLQJV
5HVHW
Á¨º°„˜´ªÁ¨º°„Ä—˜´ªÁ¨º°„®œ¹ÉŠ‹µ„5HVHWIRUWKH
DFWLYHSURILOH5HVHWIRUDOOSURILOHV®¦º°&DQFHO
˜´ª°¥nµŠ °Š o°‡ªµ¤Äœ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ަިr °Š‡œ ´ œ
‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÂ­—Š o°‡ªµ¤š¸É¤¸¨¶—´‡ªµ¤
­¶‡´˜É¶„ªnµ­¶®¦´‡œ ´
಴
„µ¦¦¸ÁŽÈ˜„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
°o ‡ªµ¤­nªœÄ®n‹³Â­—Š ¹ÊœÁ®œº°Â™­™µœ³ °Š‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ®¨´Š‹µ„ŸnµœÅž¦³¥³®œ¹ÉŠ®¦º°Á¤ºÉ°Å—o
¤¸„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦š¸É‹¶Áž}œš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´ o°‡ªµ¤Â¨oª
o°‡ªµ¤‹³®µ¥Åž‹µ„™­™µœ³™oµ o°‡ªµ¤‹¶Áž}œ
˜o°Š™¼„´œš¹„Ūo o°‡ªµ¤‹³™¼„ªµŠÅªoĜ¤»¤¤°Š¦³—´
œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
``
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ­nªœž¦³„° °Š o°‡ªµ¤°µ‹Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Ş×¥
°µ‹Â­—Š¦nª¤„´£µ¡„¦µ¢d„­´¨´„¬–r®¦º°ž»i¤
­¶®¦´„µ¦­´ÉŠŠµœ¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š¢{Š„r´œš¸ÉÁºÉ°¤
Ã¥Š„´ o°‡ªµ¤œ´ÊœÇ
o°‡ªµ¤ÂŸ»— ¹Êœ
ĜµŠ„¦–¸ o°‡ªµ¤‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ¦¼žÂ °Š®œoµ˜nµŠ
Ÿ»— ¹Êœ o°‡ªµ¤ÂŸ»— ¹Êœœ¸Ê‹³¤¸¨¶—´‡ªµ¤­¶‡´
­¼Š„ªnµ o°‡ªµ¤š¸É­—ŠÄœÂ™­™µœ³Â¨³‹¶Áž}œ˜o°Š
˜o°Š¥ºœ¥´œ„µ¦¦´š¦µ—¶Áœ·œ„µ¦ o°‡ªµ¤‹¹Š‹³®µ¥
Ş
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
಴
„µ¦š¶Šµœ„´ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
­¶®¦´ o°‡ªµ¤š¸ÉŤn¤¸ž»i¤
o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ‹³™¼„‹´—„µ¦Äœ
¤»¤¤°Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
– žd— o°‡ªµ¤Ã—¥„µ¦Â˜³š¸É o°‡ªµ¤®¦º°ž¨n°¥Ä®o
o°‡ªµ¤žd—¨ŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°Áª¨µŸnµœÅž¦³¥³
®œ¹ÉŠ
! o°‡ªµ¤‹³®µ¥Åž‹µ„™­™µœ³
™oµ o°‡ªµ¤‹¶Áž}œ˜o°Š™¼„´œš¹„Ūo o°‡ªµ¤‹³™¼„ªµŠÅªo
Ĝ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
಴
಴
˜´ª°¥nµŠ °Š o°‡ªµ¤Äœ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
°o ‡ªµ¤µŠ o°‡ªµ¤Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ‹³¤¸ž»i¤
°¥¼®n œ¹ÉŠž»i¤ ®¦º°®¨µ¥ž»i¤Äœ o°‡ªµ¤ÂŸ»— ¹Êœ Ánœ
Á¡ºÉ°­´ÉŠŠµœ¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š¢{Š„r´œš¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š„´
o°‡ªµ¤Áž}œ˜oœ
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤Ä®¤n
­¶®¦´ o°‡ªµ¤š¸É¤¸ž»i¤
– „—ž»i¤Á¡ºÉ°š¶„µ¦—¶Áœ·œ„µ¦®¦º°ž¨n°¥Ä®o o°‡ªµ¤
žd—¨ŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·®¨´Š‹µ„ŸnµœÅž¦³¥³®œ¹ÉŠ
! o°‡ªµ¤‹³®µ¥Åž‹µ„™­™µœ³
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
„µ¦š¶Šµœ„´ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ œ
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦š¶Šµœ„´ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨
­nªœ„¨µŠ
Ťnªnµ o°‡ªµ¤‹³™¼„´œš¹„‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´®¦º°‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ„Șµ¤„µ¦‹´—„µ¦
o°‡ªµ¤‹³š¶œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
˜´ª°¥nµŠ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„Ūo¨³˜´ªÁ¨º°„˜nµŠÇš¸É­µ¤µ¦™Á¨º°„
ŗoĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
°o ‡ªµ¤š¸É­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠÂ¨³‹¶Áž}œ
˜o°Š´œš¹„Ūo‹³™¼„ªµŠÅªoĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°
­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
„µ¦°nµœ o°‡ªµ¤š¸É ´œš¹„Ūo
Ážd—¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
! ¦µ¥„µ¦ °Š o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„Ūo‹³Â­—Š ¹Êœ
o°‡ªµ¤š¸É¤¸¨¼„«¦¸Ê—oµœ ªµ‹³­µ¤µ¦™ ¥µ¥
°°„Å—o
಴
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´ œ
˜³š¸É o°‡ªµ¤Á¡ºÉ° ¥µ¥°°„¥n°Á¨È„­»—
! o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´ o°‡ªµ¤‹³Â­—Š ¹ÊœÄœ¦µ¥
„µ¦Â¨³¦¼ž£µ¡šµŠ—oµœŽoµ¥ÄœÂ°¡‹³Â­—Š
o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´ o°‡ªµ¤Äœ¦¼žÂ °Š£µ¡
„¦µ¢d„
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„Ūo
o°‡ªµ¤µŠ o°‡ªµ¤‹³¤¸ž»i¤Ánœ­¶®¦´„µ¦­´ÉŠŠµœ
¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °Š¢{Š„r´œš¸ÉÁºÉ°¤Ã¥Š„´ o°‡ªµ¤
œ´ÊœÇ
– „—ž»i¤Á¡ºÉ°—¶Áœ·œ„µ¦
o°‡ªµ¤š¸É´œš¹„ŪoĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—‹³™¼„¨Åž
×¥°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°·—­ª·˜r„»Â‹Åžš¸É˜¶Â®œnŠ2))
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
„µ¦‹´—„µ¦ o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ*
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ‹³Áž}œ­nªœÁ­¦·¤­¶®¦´‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´Äœ¦™Â¨³‹³Œµ¥ o°¤¼¨‹µ„‹°
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´¨Šœ„¦³‹„®œoµ£µ¡š¸É
Œµ¥Åž‹³¤°ŠÁ®ÈœÅ—o‹µ„˜¶Â®œnŠ‡œ ´Ášnµœ´Êœ
®¤µ¥Á®˜»
‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦¤°ŠÁ®Èœ o°¤¼¨Äœ‹°Â­—ŠŸ¨
œ„¦³‹„®œoµ °Š‡œ ´‹³¨—œo°¥¨ŠÄœ„¦–¸˜n°Åž
œ¸Ê
಴
„µ¦Äoªnœ„´œÂ——Ã¡¨µÅ¦Žr
಴
˜¶Â®œnŠ„µ¦ ´ ¸Éš¸É‡œ ´Å¤nŗoœ´ÉŠ°¥¼nš¸É˜¦Š„¨µŠ
°Šš¸Éœ´ÉŠ
಴
¤¸­·ÉŠ °Š°¥¼nœ„¦³‹„‡¦° °Š»—­—ŠŸ¨
಴
­£µ¡Â­Šš¸ÉŤn—¸
­¶‡´
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ‹³Â­—Š‡¶Á˜º°œÂ¨³ o°¤¼¨š¸É
Á„¸É¥ª o°Š„´‡ªµ¤Á¦Èª¢{Š„r´œ¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª
‡Šš¸É„µ¦œ¶šµŠÂ¨³°ºÉœÇĜ¦·Áª–¡ºÊœš¸É„µ¦¤°ŠÁ®Èœ
°Š‡œ ´œ°„‹µ„œ¸Ê o°¤¼¨žjµ¥‹¦µ‹¦œ™œœÂ¨³­µ¥
Á¦¸¥„Á oµ °ŠÃš¦«´¡šr¥´Š­µ¤µ¦™Â­—Š ¹ÊœœKHDGXS
GLVSOD\ŗo°¸„—oª¥
»—­—ŠŸ¨Ž¹ÉŠÁž}œ˜´ªŒµ¥ o°¤¼¨¨Šœ„¦³‹„®œoµ
˜·—˜´ÊŠ°¥¼nĜŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµÁ¡ºÉ°®¨¸„Á¨¸É¥ŠÅ¤nŗoÁ„·—
‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥ ¹Êœ„´„¦³‹„‡¦°»—­—ŠŸ¨®oµ¤
Á„ȝ­·ÉŠ °ŠÄ—ÇŪoœ„¦³‹„‡¦°Â¨³˜¦ª‹­°Ä®o
œnċªnµÅ¤n¤¸­·ÉŠ °ŠÄ—ǘ„¨ŠÅžš¸É¦·Áª–œ´Êœ
˜´ª°¥nµŠ °Š o°¤¼¨š¸É­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨œ¸Ê
‡ªµ¤Á¦Èª
¦³‡ª‡»¤‡ªµ¤Á¦Èª‡Šš¸É
¦³œ¶šµŠ
žjµ¥‹¦µ‹¦œ™œœ
­´¨´„¬–r‹¶œªœ®œ¹ÉŠš¸É­µ¤µ¦™Â­—Š ¹Êœ´Éª‡¦µªœ‹°
­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµÅ—oÁnœ
™oµ­´¨´„¬–rÁ˜º°œ˜·—­ªnµŠ ¹Êœ°nµœ
o°‡ªµ¤Á˜º°œœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
™oµ­´¨´„¬–r­—Š o°¤¼¨˜·—­ªnµŠ ʜ¹ °nµœ
o°‡ªµ¤œ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœKHDGXS
GLVSOD\*
­´¨´„¬–rÁ„¨È—®·¤³‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÄœ„¦–¸š¸É
¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Šš¸É‹³Á„·—œÊ¶Â Ȋ ¹Êœ
­µ¤µ¦™Ážd—čoŠµœÂ¨³žd—čoŠµœKHDGXSGLVSOD\
ŗoÁ¤ºÉ°­˜µ¦r˜¦™Â¨oª
„—ž»i¤+HDGXS'LVSOD\Ĝ¤»¤
¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠÅ¢Â­—ŠÄœž»i¤‹³˜·—
­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°¢{Š„r´œš¶Šµœ
®¤µ¥Á®˜»
„µ¦¤°ŠÁ®Èœ£µ¡Å—oŤn´—°µ‹š¶Ä®o¤¸°µ„µ¦žª—
«¸¦¬³Â¨³Á„·—‡ªµ¤Á‡¦¸¥— ¹ÊœÄœ¦³®ªnµŠ„µ¦ÄoŠµœ
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµÅ—o
&LW\6DIHW\œ‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ
Ĝ„¦–¸š¸É¤¸„µ¦Á˜º°œ„µ¦œ o°¤¼¨Äœ‹°Â­—ŠŸ¨œ
„¦³‹„®œoµ‹³™¼„šœš¸É—oª¥­´¨´„¬–rÁ˜º°œ­¶®¦´
&LW\6DIHW\£µ¡„¦µ¢d„œ¸Ê‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ™¹ŠÂ¤oªnµ‹³žd—
„µ¦š¶Šµœ °Š‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµÅªo„Șµ¤
­´¨´„¬–rÁ˜º°œ­¶®¦´&LW\6DIHW\‹³„³¡¦·Á¡ºÉ°—¹Š‡ªµ¤
­œÄ‹ °Š‡œ ´Äœ„¦–¸š¸É¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦œ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœKHDGXS
GLVSOD\* œ
಴
„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—+HDGXSGLVSOD\* œ
಴
+HDGXSGLVSOD\Á¤ºÉ°Áž¨¸É¥œ„¦³‹„®œoµ*
œ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´+HDGXSGLVSOD\* œ
಴
‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ* œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´+HDGXSGLVSOD\*
„µ¦ž¦´‡ªµ¤­ªnµŠÂ¨³˜¶Â®œnŠ˜µ¤Âœª˜´ÊŠ
ž¦´„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦Œµ¥ o°¤¼¨ °Š+HDGXS
GLVSOD\¨Šœ„¦³‹„®œoµ
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­µ¤µ¦™š¶Å—oÁ¤ºÉ°­˜µ¦r˜¦™Â¨oªÂ¨³¤¸£µ¡
­—Š ¹Êœœ„¦³‹„®œoµ
„µ¦Á¨º°„˜´ªÁ¨º°„„µ¦Â­—ŠŸ¨
Á¨º°„ªnµ‹³Ä®o¢{Š„r´œÄ—­—ŠÄœ‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„
®œoµ
˜³š¸É6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
„—0\&DU
2SWLRQV
'LVSOD\V
„µ¦Á¨ºÉ°œ˜¶Â®œnŠÄ®o­¼Š ¹Êœ
„µ¦Á¨ºÉ°œ˜¶Â®œnŠÄ®o˜É¶¨Š
¥ºœ¥´œ
„—ž»i¤+HDGXS'LVSOD\$GMXVWPHQWVĜ¤»¤¤°Š
¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœ °Š‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
‡ªµ¤­ªnµŠ °Š£µ¡„¦µ¢d„‹³Å—o¦´„µ¦ž¦´˜µ¤­£µ¡
­Š­ªnµŠÄœ¡ºÊœ®¨´ŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·œ°„‹µ„œ´Êœ‡ªµ¤
­ªnµŠ¥´ŠÅ—o¦´Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦ž¦´‡ªµ¤­ªnµŠ °Š‹°
­—ŠŸ¨°ºÉœÇĜ¦™°¸„—oª¥
ž¦´‡ªµ¤­ªnµŠÂ¨³˜¶Â®œnŠ˜µ¤Âœª˜´ÊŠ °Š£µ¡š¸É
Œµ¥Åžš¸É¦·Áª–„µ¦¤°ŠÁ®Èœ °Š‡œ ´Ã—¥Äož»i¤
„—šµŠ—oµœ ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥
šnµœ­µ¤µ¦™´œš¹„˜¶Â®œnŠ‡ªµ¤­¼Š¨ŠÄœ¢{Š„r´œ®œnª¥
‡ªµ¤‹¶­¶®¦´š¸Éœ´ÉŠ—oµœ®œoµÂž¦´—oª¥¦³Å¢¢jµ*
ŗoץčoŸŠž»i¤„—š¸Éž¦³˜¼‡œ ´
+HDG8S'LVSOD\
Á¨º°„¢{Š„r´œ®œ¹ÉŠ¢{Š„r´œ®¦º°®¨µ¥¢{Š„r´œ
಴ 6KRZ1DYLJDWLRQ
಴ 6KRZ5RDG6LJQ,QIRUPDWLRQ
಴ 6KRZ'ULYHU6XSSRUW
಴ 6KRZ3KRQH
„µ¦˜´ÊŠ‡nµœ¸Ê­µ¤µ¦™´œš¹„ŪoÁž}œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­nªœ˜´ªÄœÃž¦
Å¢¨r °Š‡œ ´Å—o
„µ¦¨—‡ªµ¤­ªnµŠ
„µ¦Á¡·É¤‡ªµ¤­ªnµŠ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
ž¦´Áš¸¥˜¶Â®œnŠÄœÂœªœ°œ
˜¶Â®œnŠÄœÂœªœ°œ °Š‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ°µ‹
‹¶Áž}œ˜o°Šš¶„µ¦ž¦´Áš¸¥®µ„¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œ„¦³‹„
®œoµ®¦º°»—‹°Â­—ŠŸ¨„µ¦ž¦´Áš¸¥®¤µ¥™¹Š„µ¦®¤»œ
£µ¡Œµ¥Åž˜µ¤Á Ȥ®¦º°šªœÁ Ȥœµ¯·„µ
„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Šnª¥Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™‡ª‡»¤
¢{Š„r´œ˜nµŠÇĜ¦™Å—o—oª¥‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š°µš·¦³
­£µ¡°µ„µ«ª·š¥»®¦º°Ãš¦«´¡šrš¸ÉÁºÉ°¤˜n°„´
%OXHWRRWKœ°„‹µ„œ¸ÊĜ¦™š¸É˜·—˜´ÊŠ6HQVXV
1DYLJDWLRQ*šnµœ¥´Š­µ¤µ¦™‡ª‡»¤¦³œ¶šµŠÅ—o
—oª¥„µ¦¦´¦¼oÁ­¸¥ŠÁnœ„´œ
˜³š¸É6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
Á¨º°„0\&DU 'LVSOD\V +HDG8S'LVSOD\
2SWLRQV +HDG8S'LVSOD\&DOLEUDWLRQ
®¤»œšªœÁ Ȥœµ¯·„µ
ž¦´Áš¸¥˜¶Â®œnŠÄœÂœªœ°œ °Š£µ¡Ã—¥Äož»i¤
„——oµœ ªµœ¡ªŠ¤µ¨´¥
®¤»œ˜µ¤Á Ȥœµ¯·„µ
¥ºœ¥´œ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ‹°Â­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ* œ
಴
„µ¦Ážd—čoŠµœÂ¨³„µ¦žd—čoŠµœKHDGXS
GLVSOD\* œ
಴
ަިr °Š‡œ ´ œ
಴
„µ¦´œš¹„˜¶Â®œnŠ °Šš¸Éœ´ÉŠ„¦³‹„¤°Š oµŠÂ¨³‹°
­—ŠŸ¨œ„¦³‹„®œoµ* œ
„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š‡º°°³Å¦
„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥ŠÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°š¸É nª¥Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™
čo‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š˜nµŠÇĜ¦™ °ŠšnµœÅ—o×¥®¨´„„µ¦Â¨oª
„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š‹³š¶ŠµœÂÁ—¸¥ª„´Â°¡¡¨·Á‡
´œž„˜·š¸Éšnµœ˜o°Šžj°œ o°¤¼¨˜µ¤¨¶—´Á¡ºÉ°Ä®o¦³
š¶ŠµœÂ˜nšœš¸É‹³Äožjœ¡·¤¡rĜ„µ¦žj°œ o°¤¼¨„Èčo
‡¶­´ÉŠÁ­¸¥ŠÂšœ—´Šœ´Êœ‹¹ŠÁž}œ‡ªµ¤‡·—š¸—É ¸š¸Éšnµœ‹³Á¦¸¥œ¦¼o
™¹Šª·›¸„µ¦¨¶—´‡¶­´ÉŠÂ¨³‡¶­´ÉŠÂÄ—š¸É‡ª¦¡¼—Á¡ºÉ°Ä®o
ŗoŸ¨¨´¡›r˜µ¤š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦
¦³‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Šnª¥Ä®ošnµœ‡ª‡»¤¢{Š„r´œ °Š
¦³ o°¤¼¨´œÁš·ŠÂ¨³¦³­£µ¡°µ„µ«µŠ¢{Š„r´œ
ŗo—oª¥‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š¦³‹³˜°­œ°Š—oª¥‡¶¡¼—¨³Ã—¥
„µ¦Â­—Š o°¤¼¨Äœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
čo„´µŠ˜¨µ—
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
‡¶Á˜º°œ
__
®¤µ¥Á®˜»
Ÿ¼o ´˜o°Š¦´Ÿ·—°š»„°¥nµŠÄœ –³ ´¦™Á¡ºÉ°Ä®o¤¸
‡ªµ¤ž¨°—£´¥Â¨³ž’·´˜·˜µ¤„‘‹¦µ‹¦°¥¼nÁ­¤°
£µ¬µ °Š¦³Å¤nš»„£µ¬µš¸É­œ´­œ»œ¦³‹—‹¶
‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š£µ¬µš¸É­œ´­œ»œ‹³™¼„š¶Å±Å¨˜r—oª¥
­´¨´„¬–r Ĝ¦µ¥„µ¦£µ¬µ °Š¦³š¸É¤¸°¥¼n
°nµœ o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Äœ®´ª o°„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦³‹—‹¶‡¶
­´ÉŠÁ­¸¥Šªnµ­µ¤µ¦™‡oœ®µ o°¤¼¨œ¸ÅÊ —o‹µ„š¸Éė
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦Äo„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
„µ¦‡ª‡»¤Ãš¦«´¡šr—oª¥¦³‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
œ
಴
¦³­´ÉŠŠµœ—oª¥Á­¸¥Š °Šª·š¥»Â¨³­ºÉ° œ
ŤÇ¦Ã¢œ °Š¦³‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
಴
„µ¦°´¡Á—˜¦³
¦³¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š‹³¤¸„µ¦¡´•œµ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š °
œ³œ¶Ä®ošnµœ˜·—˜´ÊŠÁª°¦r´œÄ®¤n¨nµ­»—Á­¤°
„µ¦‡ª‡»¤¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«—oª¥¦³
‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
—µªœr„µ¦°´¡Á—˜Å—oš¸ÉZZZYROYRFDUVFRPLQWO
VXSSRUW
čo„´µŠ˜¨µ—
„µ¦Äo„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
Á¦·É¤˜oœ„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
Ĝ„µ¦Ä®o‡¶­´ÉŠŸnµœšµŠ¦³
‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Ššnµœ˜o°Š¤¸„µ¦
Øo˜°„´¦³„—ž»i¤œ¡ªŠ
¤µ¨´¥­¶®¦´„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
Á¡ºÉ°Ážd—čoŠµœ¦³Â¨³Á¦·É¤
˜oœ„µ¦˜°Ã˜o—oª¥‡¶­´ÉŠÁ­¸¥ŠÁ¤ºÉ°šnµœ„—ž»i¤Á­¸¥Š·Ë
‹³—´Š ¹ÊœÂ¨³­´¨´„¬–r °Š„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š‹³
­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
Ž¹ÉŠ‹³Â­—Šªnµ¦³Å—oÁ¦·É¤˜oœ¢{Š‡¶­´ÉŠÁ­¸¥ŠÂ¨oªÂ¨³šnµœ
­µ¤µ¦™Á¦·É¤¡¼—‡¶­´ÉŠÅ—oš´œš¸š¸ÉšnµœÁ¦·É¤˜oœ¡¼—¦³‹³
Á˜¦¸¥¤¦´¦¼o¨³Á oµÄ‹Á­¸¥Š °ŠšnµœÃ—¥‹³ÄoÁª¨µ­°Š
­µ¤ª·œµš¸Â¨³Á„·— ¹ÊœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Ž¹ÉŠ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ
šnµœÅ¤n‹¶Áž}œ˜o°ŠÁ¦·É¤ f„„µ¦°°„‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š—oª¥˜´ªšnµœ
Á°ŠÂ˜n°¥nµŠÄ—
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
Þ¦—¦³¨¹„™¹Š­·ÉŠ˜n°Åžœ¸Ê
಴
಴
಴
®¨´Š‹µ„Å—o¥·œÁ­¸¥Š­´µ–Ä®o¡¼—ץčoœÊ¶Á­¸¥Š
˜µ¤ž„˜·—oª¥‡ªµ¤Á¦Èª˜µ¤ž„˜·
®oµ¤¡¼—Äœ –³š¸¦É ³˜°„¨´ ¦³‹³Å¤nÁ oµÄ‹
‡¶­´ÉŠš¸Éšnµœ¡¼—Äœ¦³®ªnµŠœ¸Ê
®¨¸„Á¨¸É¥ŠÅ¤nÄ®o¤¸Á­¸¥Š¦„ªœ£µ¥Äœ®o°ŠÃ—¥­µ¦
×¥„µ¦žd—ž¦³˜¼„¦³‹„¨³®¨´Š‡µ¡µÃœ¦µ¤µ*
®¤µ¥Á®˜»
£µ¬µ °Š¦³Å¤nš»„£µ¬µš¸É­œ´­œ»œ¦³‹—‹¶
‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š£µ¬µš¸É­œ´­œ»œ‹³™¼„š¶Å±Å¨˜r—oª¥
­´¨´„¬–r Ĝ¦µ¥„µ¦£µ¬µ °Š¦³š¸É¤¸°¥¼n
°nµœ o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Äœ®´ª o°„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦³‹—‹¶‡¶
­´ÉŠÁ­¸¥Šªnµ­µ¤µ¦™‡oœ®µ o°¤¼¨œ¸ÅÊ —o‹µ„š¸Éė
×¥š´ÉªÅž¦³‹³š¶ŠµœÃ—¥„µ¦¢{Š‡¶­´ÉŠ¡ºÊœ“µœ˜µ¤
—oª¥‡¶­´ÉŠš¸É¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥—¤µ„ ¹ÊœŽ¹ÉŠ¦³»ªnµšnµœ˜o°Š„µ¦
Ä®o¦³—¶Áœ·œ„µ¦Ä—
„µ¦Áž¨¸É¥œ¦³—´‡ªµ¤—´ŠÁ­¸¥Š °Š¦³Ä®o®¤»œž»i¤ž¦´
Á¤ºÉ°Á­¸¥Š °Š¦³¡¼—°¥¼n×¥­µ¤µ¦™Äož»i¤°ºÉœÅ—oĜ
¦³®ªnµŠ„µ¦Äo„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š°¥nµŠÅ¦„Șµ¤Á­¸¥Š
°ºÉœÇ‹³™¼„žd—Ä®oÁŠ¸¥¨ŠÄœ¦³®ªnµŠ„µ¦Ã˜o˜°„´¦³
Ž¹ÉŠ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµÅ¤n­µ¤µ¦™ÄoŠµœ¢{Š„r´œÄ—Çš¸ÉÁºÉ°¤
Ã¥Š„´¦³Á­¸¥ŠÅ—oץčož»i¤
¥„Á¨·„„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š­µ¤µ¦™š¶Å—o®¨µ¥ª·›¸
಴
˜³š¸É
಴
„—ž»i¤­¶®¦´„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Šœ¡ªŠ¤µ¨´¥
‡oµŠÅªo ‹œ„ªnµšnµœ‹³Å—o¥·œÁ­¸¥Š·Ë—´Š ¹Êœ­°Š
‡¦´ÊŠŽ¹ÉŠÁž}œ„µ¦®¥»—„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥ŠÂ¤oªnµ¦³
‹³„¶¨´Š¡¼—°¥¼n„Șµ¤
­´ÊœÇ¨³¡¼—&DQFHO
œ°„‹µ„œ¸Ê„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š¥´Š­µ¤µ¦™¥„Á¨·„„µ¦
š¶ŠµœÅ—o®µ„šnµœÅ¤n˜°­œ°ŠÄœ¦³®ªnµŠ„µ¦Ã˜o˜°
„´¦³Ã—¥¦³‹³ °‡¶˜°‹µ„šnµœ­µ¤‡¦´ÊŠÂ¨³
®µ„¥´ŠÅ¤n¤¸„µ¦˜°­œ°Š¦³‹³¥„Á¨·„„µ¦‡ª‡»¤
—oª¥Á­¸¥ŠÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·
Ĝ„µ¦Á¡·É¤‡ªµ¤¦ª—Á¦ÈªÄœ„µ¦­ºÉ°­µ¦Â¨³ oµ¤ o°‡ªµ¤
¡¦o°¤š¶Šµœ‹µ„¦³Ä®o„—ž»i¤­¶®¦´„µ¦‡ª‡»¤—oª¥
Á­¸¥Šœ¡ªŠ¤µ¨´¥ Ž¹ÉŠ‹³Áž}œ„µ¦¥„Á¨·„Á­¸¥Š °Š
¦³Â¨³šnµœ­µ¤µ¦™¡¼—‡¶­´ÉŠ˜n°ÅžÅ—oš´œš¸
Þ¦—‹¶Åªoªnµœ¸ÉÁž}œÁ¡¸¥Š„µ¦®¥»—„µ¦Ã˜o˜°Á¤ºÉ°¦³Å¤nŗo¡¼—°¥¼nÁšnµœ´ÊœŽ¹ÉŠš¶Å—o×¥„—
˜´ª°¥nµŠ °Š„µ¦‡ª‡»¤—oª¥„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
„—ž»i¤
¡¼—&DOO>)[email protected] ºÉ°Â¦„ >[email protected] ºÉ°
­„»¨ >QXPEHUFDWHJRU\@ ®¤ª—®¤µ¥Á¨ Ánœ&DOO5RELQ 杷œ 6PLWK ­¤·› 0RELOH
Ú¦«´¡šr¤º°™º°
! ¦³‹³˜n°­µ¥Ÿ¼o˜·—˜n°š¸ÉšnµœÁ¨º°„‹µ„­¤»—
Ú¦«´¡šr™oµŸ¼o˜·—˜n°¤¸®¤µ¥Á¨ Ú¦«´¡šr®¨µ¥
®¤µ¥Á¨ Ánœš¸ÉoµœÃš¦«´¡šr¤º°™º°š¸Éš¶Šµœ
˜o°Š—¼ž¦³Á£šš¸É™¼„˜o°Š
‡¶­´ÉŠª¨¸
‡¶­´ÉŠ˜n°Åžœ¸Ê­µ¤µ¦™ÄoŗoŤnªnµ‹³°¥¼nĜ­™µœ„µ¦–rė
„Șµ¤
಴
5HSHDW¡¼—‡¶Âœ³œ¶¨nµ­»—Äœ„µ¦Ã˜o˜°š¸É
„¶¨´Š—¶Áœ·œ°¥¼nŽÊ¶°¸„‡¦´ÊŠ
಴
&DQFHO®¥»—„µ¦Ã˜o˜°
಴
+HOSÁ¦·É¤„µ¦Ã˜o˜°Á„¸É¥ª„´ª·›¸Äo¦³‹³˜°
—oª¥‡¶­´ÉŠš¸É­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—oĜ­™µœ„µ¦–rĜ
–³œ´Êœ„µ¦Â‹oŠ®¦º°˜´ª°¥nµŠ
‡oµŠÅªo‹œ„ªnµ‹³Å—o¥·œÁ­¸¥Š ·Ë —´Š ¹Êœ­°Š‡¦´ÊŠ
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ‡¶­´ÉŠ­¶®¦´¢{Š„r´œÁŒ¡µ³ÁnœÃš¦«´¡šr¨³ª·š¥»‹³
°›·µ¥ÅªoĜ­nªœÁŒ¡µ³
˜´ªÁ¨
‡¶­´ÉŠ˜´ªÁ¨ ‹³¦³»Â˜„˜nµŠ„´œ ¹Êœ°¥¼n„´¢{Š„r´œš¸É‹³
‡ª‡»¤
಴
಴
šnµœ˜o°Š¡¼—®¤µ¥Á¨ Ú¦«´¡šr¨³¦®´­
ަ¬–¸¥rÂ¥„„´œš¸¨³®¤µ¥Á¨ Ánœ«¼œ¥r­µ¤
®œ¹ÉŠ­°Š­°Š­¸É­¸É­µ¤ šnµœ­µ¤µ¦™¡¼—oµœÁ¨ š¸ÉÂ¥„„´œ®¦º°Áž}œ„¨»n¤Å—o
Ánœ­°Š­°Š®¦º°¥¸É­·­°Š ­¶®¦´£µ¬µ
°´Š„§¬Â¨³£µ¬µ—´˜ršnµœ­µ¤µ¦™­µ¤µ¦™¡¼—
„¨»n¤˜´ªÁ¨ ˜nµŠÇŗoÁž}œ¨¶—´Ánœ¥¸É­·­°Š¥¸É­·
­°Š ­¶®¦´£µ¬µ°´Š„§¬šnµœ­µ¤µ¦™
¡¼—Á¨ ‡¼n®¦º°Á¨ ˜°ŠÅ—oÁnœ'RXEOH=HUR ®¤µ¥Á¨ ­µ¤µ¦™žj°œÅ—oĜnªŠ
šnµœ­µ¤µ¦™¡¼—‡ªµ¤™¸ÉĜÁ„oµ­·Âž—‹»—
ž— ®œ¹ÉŠ¦o°¥Â¨³­¸É‹»—­°Š®¦º°¦o°¥­¸É
‹»—­°Š ŗo
‡ªµ¤Á¦ÈªÂ¨³šªœ‡¶­´ÉŠ
šnµœ­µ¤µ¦™ž¦´¦³—´‡ªµ¤Á¦ÈªÅ—o®µ„Á­¸¥Š¦³¡¼—
Á¦ÈªÁ„·œÅž
಴
šªœ‡¶­´ÉŠ­µ¤µ¦™Ážd—čoŠµœÅ—oÁ¡ºÉ°Ä®o¦³šªœ
‡¶­´ÉŠš¸ÉšnµœÅ—o¡¼—ÅžŽÊ¶°¸„‡¦´ÊŠ
„µ¦Áž¨¸É¥œ¦³—´‡ªµ¤Á¦Èª®¦º°­´ÉŠŠµœ¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ
šªœ‡¶­´ÉŠ
„—6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»—
„—6\VWHP
9RLFH&RQWURO¨oªÁ¨º°„„µ¦˜´ÊŠ‡nµ
಴ 5HSHDW9RLFH&RPPDQG
಴ 6SHHFK5DWH
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
„µ¦‡ª‡»¤Ãš¦«´¡šr—oª¥¦³‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š Ú¦«´¡šr®µŸ¼o˜·—˜n°°nµœ°°„Á­¸¥Š o°‡ªµ¤®¦º°
Á ¸¥œ o°‡ªµ¤­´ÊœÇץčo„µ¦Á ¸¥œ˜µ¤‡¶¡¼——oª¥
„µ¦­´ÉŠŠµœ—oª¥Á­¸¥ŠÅž¥´ŠÃš¦«´¡šrš¸ÉÁºÉ°¤˜n°
%OXHWRRWKŪo
Ĝ„µ¦¦³»Ÿ¼o˜·—˜n°Äœ­¤»—Ú¦«´¡šr‡¶­´ÉŠ­¶®¦´„µ¦¦´¦¼o
‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š‹³˜o°Šž¦³„°—oª¥ o°¤¼¨ °ŠŸ¼o˜·—˜n°š¸Éžj°œ
ŪoĜ­¤»—Ú¦«´¡šr™oµŸ¼o˜·—˜n°¦µ¥®œ¹ÉŠÁnœ5RE\Q
6PLWK 杷œ­¤·› ¤¸®¤µ¥Á¨ Ú¦«´¡šr®¨µ¥
®¤µ¥Á¨ Ĝ„¦–¸œ¸Ê‹³˜o°Š¦³»®¤ª— °Š®¤µ¥Á¨ —oª¥
Ánœ+RPH oµœ ®¦º°0RELOH Ú¦«´¡šr¤º°™º° &DOO5RELQ 杷œ 6PLWK ­¤·› 0RELOH Ú¦«´¡šr
¤º°™º° ಴
„µ¦‡ª‡»¤Ãš¦«´¡šr—oª¥¦³‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
œ
಴
¦³­´ÉŠŠµœ—oª¥Á­¸¥Š °Šª·š¥»Â¨³­ºÉ° œ
಴
„µ¦‡ª‡»¤¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«—oª¥¦³
‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
&DOO>Ÿ¼o˜·—˜n°@Ú¦®µŸ¼o˜·—˜n°š¸ÉÁ¨º°„Ūo‹µ„­¤»—
Ú¦«´¡šr
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
&DOO>®¤µ¥Á¨ Ú¦«´¡š[email protected]®¤»œ®¤µ¥Á¨
Ú¦«´¡šr
಴
5HFHQWFDOOV­—Š¦µ¥„µ¦Ãš¦°°„
„—
¨oª¡¼—‡¶­´ÉŠÄ—‡¶­´ÉŠ®œ¹ÉŠ˜n°Åžœ¸Ê
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
5HDGPHVVDJH°nµœ o°‡ªµ¤Â¨oª™oµ¤¸
o°‡ªµ¤®¨µ¥ o°‡ªµ¤Á¨º°„ o°‡ªµ¤š¸É˜o°Š„µ¦
Ä®o°nµœ°°„Á­¸¥Š
಴
಴ 0HVVDJHWR>Ÿ¼o˜·—˜n°@Ÿ¼očo‹³™¼„¦o°Š °Ä®o¡¼—
o°‡ªµ¤­´ÊœÇ‹µ„œ´Êœ o°‡ªµ¤œ¸Ê‹³™¼„¡¼—°°„Á­¸¥Š
ŽÊ¶Â¨³Ÿ¼očo­µ¤µ¦™Á¨º°„š¸É‹³­nŠ®¦º°Â„oÅ
o°‡ªµ¤Å—o­¶®¦´„µ¦ÄoŠµœ¢{Š„r´œœ¸Ê‹³˜o°ŠÁºÉ°¤
˜n°¦™¥œ˜rÁ oµ„´°·œÁš°¦rÁœÈ˜
®¤µ¥Á®˜»
£µ¬µ °Š¦³Å¤nš»„£µ¬µš¸É­œ´­œ»œ¦³‹—‹¶
‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š£µ¬µš¸É­œ´­œ»œ‹³™¼„š¶Å±Å¨˜r—oª¥
­´¨´„¬–r Ĝ¦µ¥„µ¦£µ¬µ °Š¦³š¸É¤¸°¥¼n
°nµœ o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Äœ®´ª o°„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦³‹—‹¶‡¶
­´ÉŠÁ­¸¥Šªnµ­µ¤µ¦™‡oœ®µ o°¤¼¨œ¸ÅÊ —o‹µ„š¸Éė
಴
಴
„µ¦‡ª‡»¤¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«—oª¥¦³
‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
¦™š¸É¤¸„µ¦ÁºÉ°¤˜n°°·œÁš°¦rÁœÈ˜* œ
¦³­´ÉŠŠµœ—oª¥Á­¸¥Š °Šª·š¥»Â¨³­ºÉ°
‡¶­´ÉŠ­¶®¦´¦³‡ª‡»¤°»ž„¦–rÁ‡¦ºÉ°ŠÁ¨nœ¤¸Á—¸¥
¨³ª·š¥»‹³Â­—Š—oµœ¨nµŠ
˜³š¸É ¨oª¡¼—‡¶­´ÉŠÄ—‡¶­´ÉŠ®œ¹ÉŠ˜n°Åžœ¸Ê
಴
0HGLDÁ¦·É¤„µ¦Ã˜o˜°­¶®¦´­ºÉ° o°¤¼¨Â¨³ª·š¥»
¨³Â­—Š˜´ª°¥nµŠ °Š‡¶­´ÉŠ˜nµŠÇ
಴
3OD\>«·¨ždœ@Á¨nœÁ¡¨Š‹µ„«·¨ždœš¸ÉÁ¨º°„
಴
3OD\>ºÉ°Á¡¨Š@Á¨nœÁ¡¨Šš¸ÉÁ¨º°„Ūo
಴
3OD\>ºÉ°Á¡¨Š@‹µ„>°´¨´Ê¤@Á¨nœÁ¡¨Šš¸ÉÁ¨º°„
‹µ„°´¨´Ê¤š¸ÉÁ¨º°„
಴
3OD\>­™µœ¸ª·š¥»@Á¦·É¤Á¨nœn°Š­´µ–ª·š¥»š¸É
Á¨º°„
಴
7XQHWR>‡ªµ¤™¸É@Á¦·É¤˜oœ‡ªµ¤™¸É‡¨ºÉœª·š¥»š¸É
Á¨º°„Äœn°Š‡ªµ¤™¸Éž{‹‹»´œ™oµÅ¤n¤¸Â®¨nŠ o°¤¼¨ª·š¥»
š¶Šµœ°¥¼n¦³‹³Á¦·É¤ÄonªŠ‡ªµ¤¥µª‡¨ºÉœ)0
×¥°´˜Ãœ¤´˜·
಴
7XQHWR>‡ªµ¤™¸É@>‡ªµ¤¥µª‡¨ºÉœ@Á¦·É¤˜oœ
‡ªµ¤™¸ªÉ ·š¥»š¸ÉÁ¨º°„Ĝ™‡ªµ¤™¸Éš¸ÉÁ¨º°„
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
„µ¦Äo„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
¦³­´ÉŠŠµœ—oª¥Á­¸¥Š °Šª·š¥»Â¨³­ºÉ° œ
čo„´µŠ˜¨µ—
ÁŒ¡µ³Ãš¦«´¡šrµŠ¦»nœÁšnµœ´Êœš¸É­µ¤µ¦™­nŠ o°‡ªµ¤ŸnµœšµŠ¦™¥œ˜rŗo­¶®¦´ o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´Ãš¦«´¡šrš¸É¦°Š¦´Ãž¦——¼š¸ÉZZZYROYRFDUVFRPLQWOVXSSRUW
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
__ ಴ 5DGLRÁ¦·É¤Á¨nœª·š¥»)0
಴ 5DGLR)0Á¦·É¤Á¨nœª·š¥»)0
಴
5DGLR$0Á¦·É¤Á¨nœª·š¥»$0
಴
'$%Á¦·É¤Á¨nœª·š¥»'$%*
಴
&'Á¦·É¤Á¨nœ‹µ„Ž¸—¸*
಴
86%Á¦·É¤Á¨nœ‹µ„86%
಴
L3RGÁ¦·É¤Á¨nœ‹µ„L3RG
಴
%OXHWRRWKÁ¦·É¤Á¨nœ‹µ„®¨nŠ o°¤¼¨­ºÉ°š¸ÉÁºÉ°¤˜n°
Ÿnµœ%OXHWRRWK
಴
6LPLODUPXVLFzÁ¨nœÁ¡¨Šš¸É‡¨oµ¥‡¨¹Š„´Á¡¨Šš¸É
„¶¨´ŠÁ¨nœ°¥¼nĜ˜°œœ¸Ê‹µ„°»ž„¦–r86%
®¤µ¥Á®˜»
£µ¬µ °Š¦³Å¤nš»„£µ¬µš¸É­œ´­œ»œ¦³‹—‹¶
‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š£µ¬µš¸É­œ´­œ»œ‹³™¼„š¶Å±Å¨˜r—oª¥
­´¨´„¬–r Ĝ¦µ¥„µ¦£µ¬µ °Š¦³š¸É¤¸°¥¼n
°nµœ o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Äœ®´ª o°„µ¦˜´ÊŠ‡nµ¦³‹—‹¶‡¶
­´ÉŠÁ­¸¥Šªnµ­µ¤µ¦™‡oœ®µ o°¤¼¨œ¸ÅÊ —o‹µ„š¸Éė
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴ „µ¦Äo„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴ „µ¦‡ª‡»¤Ãš¦«´¡šr—oª¥¦³‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
œ
಴
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´¦³­´ÉŠŠµœ—oª¥Á­¸¥Š‹³™¼„Á¨º°„
š¸Éœ¸É
6HWWLQJV
6\VWHP
9RLFH&RQWURO
šnµœ­µ¤µ¦™š¶„µ¦˜´ÊŠ‡nµÅ—oĜ¦·Áª–Á®¨nµœ¸Ê
„µ¦‡ª‡»¤¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«—oª¥¦³
‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
5HSHDW9RLFH&RPPDQG
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ­¶®¦´„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
*HQGHU
಴
6SHHFK5DWH
„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁ‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥Š
Á¨º°„„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁ‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥ŠÄœ
6HWWLQJV
&RQWURO
6RXQG
6\VWHP9ROXPHV
9RLFH
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ£µ¬µ
„µ¦‹—‹¶Á­¸¥ŠÅ¤nŗo¤¸­¶®¦´š»„£µ¬µ£µ¬µš¸É¤¸„µ¦
‹—‹¶Á­¸¥Š‹³¤¸Å°‡°œ„¶„´ÅªoĜ¦µ¥„µ¦£µ¬µ
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ¥´Š¤¸Ÿ¨˜n°Á¤œ¼ o°‡ªµ¤Â¨³ o°‡ªµ¤
ª·›¸Äo°¸„—oª¥
čo„´µŠ˜¨µ—
‡ªµ¤¡¦o°¤ÄoŠµœ‹³Â˜„˜nµŠ„´œ°°„Åž˜µ¤¦»nœÂ¨³®¦º°˜¨µ—
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
‹°Â­—ŠŸ¨Â¨³„µ¦‡ª‡»¤—oª¥Á­¸¥Š
6HWWLQJV 6\VWHP 6\VWHP/DQJXDJHVDQG
8QLWV 6\VWHP/DQJXDJH
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
„µ¦Äo„µ¦¦´¦¼o‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
„µ¦‡ª‡»¤Ãš¦«´¡šr—oª¥¦³‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š
œ
಴
„µ¦‡ª‡»¤¦³‡ª‡»¤­£µ¡°µ„µ«—oª¥¦³
‹—‹¶‡¶­´ÉŠÁ­¸¥Š œ
಴
¦³­´ÉŠŠµœ—oª¥Á­¸¥Š °Šª·š¥»Â¨³­ºÉ° œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµÁ‡¦ºÉ°ŠÁ­¸¥Š œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ£µ¬µ °Š¦³ œ
čo„´µŠ˜¨µ—
Å¢ ­Š­ªn µ Š
Ţ­Š­ªnµŠ
­ª·˜rÅ¢
˜´ª‡ª‡»¤Å¢Â­Š­ªnµŠ˜nµŠÇ‹³ÄoĜ„µ¦‡ª‡»¤
š´ÊŠÅ¢£µ¥Äœ¦™Â¨³Å¢£µ¥œ°„¦™‡´œ­ª·˜r—oµœ
Žoµ¥ÄoĜ„µ¦­´ÉŠŠµœÂ¨³ž¦´Å¢£µ¥œ°„¦™Äož»i¤
®¤»œœÂŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµž¦´‡ªµ¤­ªnµŠ£µ¥Äœ¦™
„µ¦ž¦´¦³—´„µ¦­n°ŠÅ¢¢jµ¥´Š­µ¤µ¦™š¶Ã—¥Äo
ž»i¤¨o°®¤»œœÂŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµÅ—o°¸„—oª¥
Å¢£µ¥œ°„¦™
˜¶Â®œnŠ ‡ªµ¤®¤µ¥
Å¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œ
Å¢„³¡¦·Å¢®œoµ­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o
Å¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œÂ¨³
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠ
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠÁ¤ºÉ°‹°—¦™$
Å¢„³¡¦·Å¢®œoµ­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o
Å¢˜É¶Â¨³Å¢Â­—Š˜¶Â®œnŠ
Å¢­¼Š‹³­µ¤µ¦™š¶ŠµœÅ—o
Å¢„³¡¦·Å¢®œoµ­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o
˜¶Â®œnŠ ‡ªµ¤®¤µ¥
Å¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œÂ¨³
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠÄœÁª¨µ„¨µŠª´œ
Å¢˜É¶Â¨³Å¢Â­—Š˜¶Â®œnŠÁ¤ºÉ°­£µ¡
­ŠÄœÁª¨µ„¨µŠª´œœo°¥®¦º°Äœ‡ªµ¤¤º—
®¦º°Á¤ºÉ°­´ÉŠŠµœÅ¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµ*
¨³®¦º°Å¢˜´—®¤°„—oµœ®¨´Š
¢{Š„r´œÅ¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢­µ¤µ¦™­´ÉŠ
ŠµœÅ—o
Á¤ºÉ°Ážd—Å¢˜É¶Åªo‹³­µ¤µ¦™­´ÉŠŠµœÅ¢­¼Š
ŗo
Å¢„³¡¦·Å¢®œoµ­µ¤µ¦™ÄoŠµœÅ—o
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢š¶Šµœžd—š¶Šµœ
$ ™oµ¦™‹°—°¥¼n„´š¸É˜nÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜rš¶Šµœ°¥¼n‹³­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ
ªŠÂ®ªœ®¤»œÄœ‡´œ­ª·˜r—oµœŽoµ¥
Á¤ºÉ°¦³Å¢¢jµ °Š¦™°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,,
¢{Š„r´œ˜n°Åžœ¸Ê‹³¡¦o°¤ÄoŠµœ­¶®¦´˜¶Â®œnŠ˜nµŠÇ
°ŠªŠÂ®ªœ®¤»œ
ªŠÂ®ªœ®¤»œ‹µ„˜¶Â®œnŠ°ºÉœÅžš¸É˜¶Â®œnŠ
ÁŒ¡µ³Å¢Â­—Š˜¶Â®œnŠÁ¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ªÅ—o
ª°¨Ãªn °Âœ³œ¶Ä®očo
Á¡ºÉ°Ážd—
Ĝ –³ ´¦™
čoŗo„´¦™¥œ˜rš¸É¤¸®¨°—Å¢±µÃ¨Á‹œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
Ţ­Š­ªnµŠ
ž»i¤®¤»œš¸ÉŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµ
಴
„µ¦ÄoÅ¢Á¨¸Ê¥ª œ
¦³Å¢Â­Š­ªnµŠ °Š¦™‹³Å¤n­µ¤µ¦™¦³»Å—oªnµ
­ŠÂ——°n°œÁ„·œÅž®¦º°­ªnµŠÁ¡¸¥Š¡°ÄœµŠ
­™µœ„µ¦–rÁnœÁ¤ºÉ°¤¸®¤°„®¦º° œ˜„Áž}œ˜oœ
಴
„µ¦ÄoÅ¢­¼Š œ
಴
Å¢˜É¶ œ
಴
Å¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµÅ¢ –³Á oµÃ‡oŠ* œ
‡œ ´Áž}œŸ¼oš¸É¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦ ´¦™Ã—¥Äo¦¼žÂ
„µ¦­n°ŠÅ¢š¸ÉÁ®¤µ³­¤˜µ¤­£µ¡‹¦µ‹¦Â¨³Áž}œÅž
˜µ¤„‘‹¦µ‹¦š¸ÉÁ„¸É¥ª o°ŠÁ­¤°
಴
Å¢˜´—®¤°„—oµœ®¨´Š œ
಴
Å¢ –³Á oµÃ‡oŠÂÂ°‡š¸¢* œ
಴
Å¢Á¦„ œ
಴
Å¢Á¦„Œ»„ÁŒ·œ œ
಴
Å¢„³¡¦·Œ»„ÁŒ·œ œ
‡¶Á˜º°œ
¦™š¸É¤¸Å¢®œoµÂ/('*‹³¤¸„µ¦ž¦´¦³—´„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµ
×¥°´˜Ãœ¤´˜·—´Šœ´Êœ‹¹ŠÅ¤n¤¸ž»i¤®¤»œ­¶®¦´„µ¦ž¦´¦³—´Å¢
®œoµ
ž»i¤®¤»œ­¶®¦´„µ¦ž¦´¦³—´‡ªµ¤­ªnµŠ£µ¥Äœ
ž»i¤®¤»œ­¶®¦´„µ¦ž¦´¦³—´„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµ
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ „µ¦ž¦´Å¢š¶Å—o×¥ŸnµœšµŠ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
಴
Å¢£µ¥Äœ¦™ œ
಴
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠ œ
Å¢/(' /LJKW(PLWWLQJ'LRGH
čoŗo„´¦™¥œ˜rš¸É¤¸®¨°—Å¢±µÃ¨Á‹œ
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
Ţ­Š­ªnµŠ
„µ¦ž¦´Å¢š¶Å—o×¥ŸnµœšµŠ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ
„¨µŠ
¢{Š„r´œÅ¢Â­Š­ªnµŠ®¨µ¥¢{Š„r´œ‹³­µ¤µ¦™ž¦´
¨³­´ÉŠŠµœÅ—o‹µ„‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ°µš·Å¢­¼Š
Â°‡š¸¢Å¢­n°ŠšµŠ®¨´Š—´Á‡¦ºÉ°ŠÂ¨³Å¢œ¶
šµŠÁ oµ¦™
˜³š¸É6HWWLQJVĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ
„—0\&DU
/LJKWVDQG/LJKWLQJ
Á¨º°„([WHULRU/LJKWV®¦º°,QWHULRU/LJKWLQJ¨³
‹µ„œ´ÊœÁ¨º°„¢{Š„r´œš¸‹É ¶Áž}œ˜o°Šž¦´
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
­ª·˜rÅ¢ œ
಴
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢ œ
಴
„µ¦ÄoÅ¢­n°ŠšµŠ®¨´Š—´Á‡¦ºÉ°Š œ
಴
Å¢­n°Š­ªnµŠœ¶šµŠÁ oµ¦™ œ
಴
„µ¦ÄoÅ¢Á¨¸Ê¥ª œ
಴
„µ¦˜´ÊŠ‡nµ°ºÉœÇĜ¤»¤¤°Š¦³—´œ­»— °Š‹°Â­—Š
Ÿ¨­nªœ„¨µŠ œ
಴
¤»¤¤°Š¢{Š„r´œ„µ¦š¶Šµœœ‹°Â­—ŠŸ¨­nªœ„¨µŠ
œ
„µ¦ž¦´¦³—´„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµ
„µ¦ž¦´¦³—´„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµš¶Å—oץčož»i¤¨o°
®¤»œž»i¤®œ¹ÉŠœÂŸŠ‡°œÃŽ¨®œoµ
œÊ¶®œ´„¦¦š»„£µ¥Äœ¦™‹³š¶Ä®o¦³—´˜µ¤Âœª˜´ÊŠ °Š
œª„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµÁž¨¸É¥œÂž¨ŠÅžŽ¹ÉŠ°µ‹š¶Ä®oŸ¼oš¸É ´
¦™­ªœ¤µ˜µ¡¦nµÅ—o®¨¸„Á¨¸É¥Š„¦–¸œ¸Ê×¥„µ¦ž¦´¦³—´
„µ¦­n°ŠÅ¢®œoµ¨—¦³—´‡ªµ¤­¼ŠÅ¢®œoµ®µ„¦™¦¦š»„
­´¤£µ¦³Á˜È¤
Á—·œÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜rŪo®¦º°¦´„¬µÄ®o­ª·˜r„»Â‹°¥¼nš¸É
˜¶Â®œnŠ,
®¤»œž»i¤¨o°®¤»œ ¹Êœ®¦º°¨ŠÁ¡ºÉ°¥„®¦º°¨—¦³—´„µ¦
­n°ŠÅ¢®œoµ
˜¶Â®œnŠš¸É‹³˜o°Š®¤»œž»i¤®¤»œ­¶®¦´„¦–¸‹¶œªœ„µ¦
¦¦š»„œÊ¶®œ´„‹³Â­—Šš¸É—oµœ¨nµŠ
˜´ª°¥nµŠ °Š˜¶Â®œnŠ °Šž»i¤¨o°®¤»œ
ž»i¤®¤»œÄœ˜¶Â®œnŠ
ž»i¤®¤»œÄœ˜¶Â®œnŠ
„¦–¸„µ¦¦¦š»„œÊ¶®œ´„
˜¶Â®œnŠ
°Šž»i¤
¨o°®¤»œ
¤¸ÁŒ¡µ³‡œ ´Á¡¸¥Š‡œÁ—¸¥ª
‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦Äœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
—oµœ®œoµ
‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦Äœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
—oµœ®œoµ
Ÿ¼o×¥­µ¦­µ¤‡œÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
Ţ­Š­ªnµŠ
„¦–¸„µ¦¦¦š»„œÊ¶®œ´„
‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦Äœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
—oµœ®œoµ
˜¶Â®œnŠ
°Šž»i¤
¨o°®¤»œ
„¦–¸„µ¦¦¦š»„œÊ¶®œ´„
‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦Äœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
—oµœ®œoµ
Ÿ¼o×¥­µ¦­µ¤‡œÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
Ÿ¼o×¥­µ¦­°Š‡œÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
œÊ¶®œ´„¦¦š»„„„Äœ®o°ŠÁ„ȝ
­´¤£µ¦³
‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦Äœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
—oµœ®œoµ
‡œ ´Â¨³¦¦š»„œÊ¶®œ´„­¼Š­»—Äœ®o°Š
Á„ȝ­´¤£µ¦³
‡œ ´Â¨³Ÿ¼o×¥­µ¦Äœš¸Éœ´ÉŠŸ¼o×¥­µ¦
—oµœ®œoµ
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠ
Ţ­—Š˜¶®œnŠÄoÁ¡ºÉ°Ä®oŸ¼očo¦™Äo™œœ¦µ¥°ºÉœÇ
­µ¤µ¦™¤°ŠÁ®Èœ¦™ °ŠšnµœÁ¤ºÉ°šnµœ®¥»—¦™®¦º°
‹°—¦™°¥¼nŗo„µ¦Ážd—Ţ­—Š˜¶Â®œnŠš¶Å—oץčo
ªŠÂ®ªœ®¤»œœ‡´œ­ª·˜rš¸É¡ªŠ¤µ¨´¥
Ÿ¼o×¥­µ¦­µ¤‡œÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
Ÿ¼o×¥­µ¦­°Š‡œÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
œÊ¶®œ´„¦¦š»„„„Äœ®o°ŠÁ„ȝ
­´¤£µ¦³
Ÿ¼o×¥­µ¦­µ¤‡œÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­°Š
Ÿ¼o×¥­µ¦­°Š‡œÄœš¸Éœ´ÉŠÂ™ªš¸É­µ¤*
˜¶Â®œnŠ
°Šž»i¤
¨o°®¤»œ
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
­ª·˜rÅ¢ œ
ªŠÂ®ªœ®¤»œœ‡´œ­ª·˜rš¸É¡ªŠ¤µ¨´¥Äœ˜¶Â®œnŠÅ¢Â­—Š
˜¶Â®œnŠ
®¤»œªŠÂ®ªœ®¤»œÅžš¸É˜¶Â®œnŠ
Ţ­—Š
˜¶Â®œnŠ‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ Å¢­n°Šžjµ¥š³Á¸¥œ‹³˜·—­ªnµŠ
¹ÊœÄœ –³Á—¸¥ª„´œ
™oµ¦³Å¢¢jµ °Š¦™°¥¼nš¸É˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,,Å¢
­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œ‹³š¶ŠµœÂšœš¸É‹³Áž}œ
čoŗo„´¦™¥œ˜rš¸É¤¸®¨°—Å¢±µÃ¨Á‹œ
``
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
Ţ­Š­ªnµŠ
__ Ţ­—Š˜¶Â®œnŠ—oµœ®œoµÁ¤ºÉ°ªŠÂ®ªœ®¤»œ°¥¼nĜ
˜¶Â®œnŠœ¸ÊŢ­—Š˜¶Â®œnŠ‹³Ážd—š¶ŠµœÅ¤nªnµ¦³
Å¢¢jµ °Š¦™‹³°¥¼šn ¸É˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹˜¶Â®œnŠÄ—
„Șµ¤
™oµ¦™‹°—°¥¼n„´š¸É˜nÁ‡¦ºÉ°Š¥œ˜rš¶Šµœ°¥¼n‹³­µ¤µ¦™
Á¨ºÉ°œªŠÂ®ªœ®¤»œ‹µ„˜¶Â®œnŠ°ºÉœÅžš¸É˜¶Â®œnŠ­¶®¦´
Ţ­—Š˜¶Â®œnŠ
Á¡ºÉ°Ážd—ÁŒ¡µ³Å¢Â­—Š
˜¶Â®œnŠÁ¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ªÅ—o
Á¤ºÉ° ´ ¸ÉÁž}œÁª¨µœµœ„ªnµª·œµš¸š¸É‡ªµ¤Á¦Èª­¼Š­»—
„¤¤ ž¦³¤µ–Ť¨r˜n°´ÉªÃ¤Š ®¦º°™oµ
‡ªµ¤Á¦ÈªÁ„·œ„¤¤ ž¦³¤µ–Ť¨r˜n°´ÉªÃ¤Š
Å¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œ‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ‡œ ´
Ťn‡ª¦®¤»œÅžš¸É˜¶Â®œnŠ°ºÉœœ°„Á®œº°‹µ„˜¶Â®œnŠ
™oµÁžd—ž¦³˜¼šoµ¥Äœ –³š¸É£µ¥œ°„¤º—Ţ­—Š
˜¶Â®œnŠ—oµœ®¨´Š‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ ™oµÅ¤nŗoÁžd—ŢŪo Á¡ºÉ°
Á˜º°œŸ¼očo¦™Äo™œœš¸É¤µ‹µ„šµŠ—oµœ®¨´Š„µ¦š¶ŠµœÄœ
¨´„¬–³œ¸Ê‹³Á„·— ¹ÊœÃ—¥Å¤n ¹Êœ°¥¼n„´ªnµªŠÂ®ªœ®¤»œ‹³
°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠÄ—®¦º°¦³Å¢¢jµ °Š¦™‹³°¥¼nĜ
˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹˜¶Â®œnŠÄ—„Șµ¤
'D\WLPH5XQQLQJ/LJKWV
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
­ª·˜rÅ¢ œ
಴ ˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹ œ
಴ „µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢ °ŠÅ¢Á˜º°œ—oµœ®œoµÅ¢Â­—Š
˜¶Â®œnŠ œ
Å¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œ
¦™‹³¤¸ÁŽÈœÁŽ°¦rš¸É˜¦ª‹‹´­£µ¡Â­ŠÄœ­£µ¡
ª—¨o°¤Å¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œ‹³˜·—
­ªnµŠ ¹ÊœÁ¤ºÉ°ªŠÂ®ªœ®¤»œœ‡´œ­ª·˜rš¸É¡ªŠ¤µ¨´¥
°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ
®¦º°
¦ª¤š´ÊŠ
Á¤ºÉ°¦³Å¢¢jµ °Š¦™°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹
Å¢®œoµ‹³Áž¨¸É¥œÁž}œÅ¢˜É¶
,,Ĝ˜¶Â®œnŠ
×¥°´˜Ãœ¤´˜·ÄœÁª¨µ„¨µŠª´œš¸É¤¸Â­Šœo°¥®¦º°Äœ
‡ªµ¤¤º—
ªŠÂ®ªœ®¤»œœ‡´œ­ª·˜rĜ˜¶Â®œnŠ$872
™oµªŠÂ®ªœ®¤»œœ‡´œ­ª·˜r°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ
Å¢
­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œ '5/ ‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ
Ţ­Š­ªnµŠ
Á¤ºÉ° ´ ¸É¦™ÄœÁª¨µ„¨µŠª´œ¦™‹³Áž¨¸É¥œ‹µ„„µ¦ÄoÅ¢
­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œÁž}œÅ¢˜É¶Á¤ºÉ°­£µ¡Â­Š
ĜÁª¨µ„¨µŠª´œœo°¥®¦º°Äœ‡ªµ¤¤º—„µ¦Áž¨¸É¥œÅžÄoÅ¢
˜É¶¥´ŠÁ„·— ¹ÊœÁ¤ºÉ°­´ÉŠŠµœÅ¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµ*¨³®¦º°
Å¢˜´—®¤°„—oµœ®¨´Š°¸„—oª¥
‡¶Á˜º°œ
Å¢˜É¶
Ĝ –³ ´ ¸É×¥ªŠÂ®ªœ®¤»œœ‡´œ­ª·˜r°¥¼nĜ
˜¶Â®œnŠ
Å¢˜É¶‹³š¶ŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°
­£µ¡Â­ŠÄœÁª¨µ„¨µŠª´œœo°¥®¦º°Äœš¸É¤º—®¦º°
Á¤ºÉ°¦³Å¢¢jµ °Š¦™°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹
,,
¡¹Š¦³¨¹„ŪoªnµªŠÂ®ªœ®¤»œÄœ‡´œ­ª·˜r—oµœŽoµ¥˜o°Š°¥¼n
Ĝ
Á¡ºÉ°Ä®o„µ¦˜¦ª‹‹´°»Ã¤Š‡rš¶Šµœ
¦³œ¸Êš¶Ä®onª¥ž¦³®¥´—¡¨´ŠŠµœÅ—o¦³‹³Å¤n
­µ¤µ¦™¦¼oŗoÁ°ŠÄœš»„­™µœ„µ¦–rªnµÂ­ŠÂ——œ°„¦™
Ťn¦Š‹oµ®¦º°Å¤n­ªnµŠ¡°ÁnœÄœ­£µª³¤¸®¤°„®¦º°
œ˜„
—´Šœ´Êœ‹¹Š™º°Áž}œ‡ªµ¤¦´Ÿ·—° °Š‡œ ´š¸É‹³ ´
¦™Ã—¥Äo¦¼žÂÅ¢­n°Š­ªnµŠÄ®o™¼„˜o°ŠÁ®¤µ³­¤„´
­£µ¡„µ¦‹¦µ‹¦Â¨³Áž}œÅž˜µ¤„‘‹¦µ‹¦š¸É
Á„¸É¥ª o°Š
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ­ª·˜rÅ¢ œ
Å¢
Á¤ºÉ°ªŠÂ®ªœ®¤»œœ‡´œ­ª·˜r°¥¼nš¸É˜¶Â®œnŠ
˜É¶‹³š¶Šµœ˜¨°—Áª¨µÁ¤ºÉ°¦³Å¢¢jµ °Š¦™°¥¼nĜ
˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹,,
„µ¦˜¦ª‹‹´°»Ã¤Š‡r
¦™‹³˜¦ª‹‹´Á¤ºÉ°„¶¨´Š ´¦™Á oµÅžÄœ°»Ã¤Š‡r¨³‹³
Áž¨¸É¥œ‹µ„Å¢­¶®¦´ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œÁž}œÅ¢˜É¶
಴
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
­ª·˜rÅ¢ œ
಴
˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹ œ
಴
Å¢­¶®¦´„µ¦ ´ ¸ÉĜÁª¨µ„¨µŠª´œ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢˜É¶ œ
ªŠÂ®ªœ®¤»œœ‡´œ­ª·˜rĜ˜¶Â®œnŠ$872
Á¤ºÉ°­ª·˜rªŠÂ®ªœ®¤»œ °Š‡´œ­ª·˜r°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ
Å¢˜É¶‹³š¶Šµœ—oª¥Ã—¥°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°
಴
˜¶Â®œnŠ­ª·˜r„»Â‹ œ
಴
Ážd—Å¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµ*
಴
Å¢˜É¶ œ
಴
Ážd—Å¢˜´—®¤°„—oµœ®¨´Š
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢ °ŠÅ¢Á˜º°œ—oµœ®œoµÅ¢Â­—Š
˜¶Â®œnŠ œ
಴
Ážd—Å¢˜´—®¤°„—oµœ®œoµÂ¨³—oµœ®¨´Š
°°ž´Éœ¡·Á«¬°»ž„¦–rÁ­¦·¤
Ţ­Š­ªnµŠ
„µ¦ÄoÅ¢­¼Š
„µ¦­´ÉŠŠµœÅ¢­¼Š­µ¤µ¦™š¶Å—oץčo‡´œ­ª·˜r—oµœ
Žoµ¥Å¢­¼ŠÁž}œÅ¢š¸É­ªnµŠš¸É­»— °Š¦™Â¨³‡ª¦Äo
Á¤ºÉ° ´ ¸ÉĜš¸É¤º—Á¡ºÉ°Ä®o¤¸š´«œª·­´¥—¸ ¹Êœ˜¦µÄ—š¸É
Ťnš¶Ÿ¼očo¦™Äo™œœ¦µ¥°ºÉœ˜µ¡¦nµ
Å¢­¼Š
šnµœ­µ¤µ¦™Ážd—Å¢­¼ŠÅ—oÁ¤ºÉ°ªŠÂ®ªœ®¤»œ °Š‡´œ
®¦º°
­ª·˜rš¸É¡ªŠ¤µ¨´¥°¥¼nĜ˜¶Â®œnŠ
­´ÉŠŠµœÅ¢­¼ŠÃ—¥„µ¦Á¨ºÉ°œ‡´œ­ª·˜rŞ—oµœ
®œoµ
¥„Á¨·„„µ¦š¶ŠµœÃ—¥„µ¦Á¨ºÉ°œ‡´œ­ª·˜rŞšµŠ—oµœ
®¨´Š
Á¤ºÉ°Ážd—Å¢­¼Š­´¨´„¬–r
­—ŠŸ¨­¶®¦´‡œ ´
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢Áž}œ¢{Š„r´œš¸ÉčoÁŽÈœÁŽ°¦r
„¨o°ŠŽ¹ÉŠ°¥¼nš¸É °—oµœœ °Š„¦³‹„®œoµÄœ„µ¦
˜¦ª‹‹´¨¶Â­ŠÅ¢®œoµ °Š¦™š¸Éª·ÉŠ­ªœ¤µ®¦º°Å¢
šoµ¥ °Š¦™š¸É°¥¼n oµŠ®œoµ‹µ„œ´Êœ‹³Áž¨¸É¥œ„µ¦
š¶Šµœ‹µ„Å¢­¼ŠÁž}œÅ¢˜É¶
‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÄœ‹°
o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª o°Š
಴ ­ª·˜rÅ¢ œ
‡´œ­ª·˜rš¸É¡ªŠ¤µ¨´¥Â¤¸ªŠÂ®ªœ®¤»œ
Å¢„³¡¦·Å¢­¼Š
Á¨ºÉ°œ‡´œ­ª·˜rŞšµŠ—oµœ®¨´ŠÁ¨È„œo°¥Åž¥´Š
˜¶Â®œnŠ„³¡¦·Å¢­¼ŠÅ¢­¼Š‹³­ªnµŠ‹œ„¦³š´ÉŠ
ž¨n°¥„oµœ‡ª‡»¤
Á¤ºÉ°­´ÉŠŠµœÅ¢˜É¶
಴
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢ œ
಴
„µ¦Áž¨¸É¥œ®¨°—Å¢­¼Š œ
­´¨´„¬–r
®¤µ¥™¹ŠÅ¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢
¢{Š„r´œ‹³Á¦·É¤š¶ŠµœÄœ¦³®ªnµŠ„µ¦ ´ ¸ÉĜ‡ªµ¤¤º—š¸É
‡ªµ¤Á¦Èª¦™ž¦³¤µ–„¤¤ ž¦³¤µ–
Ť¨r˜n°´ÉªÃ¤Š ®¦º°­¼Š„ªnµ¢{Š„r´œœ¸Ê¥´Š¡·‹µ¦–µÅ¢
™œœ—oª¥Á¤ºÉ°ÁŽÈœÁŽ°¦r„¨o°ŠÅ¤n¡¦™š¸Éª·ÉŠ­ªœ¤µ®¦º°¦™
š¸É°¥¼n—oµœ®œoµÅ¢­¼Š‹³š¶Šµœ°¸„‡¦´ÊŠ®¨´Š‹µ„Áª¨µŸnµœ
އ¦¼n®œ¹ÉŠ
Ţ­Š­ªnµŠ
„µ¦­´ÉŠŠµœÅ¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢­µ¤µ¦™­´ÉŠŠµœÂ¨³¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ
ŗo×¥„µ¦®¤»œ¨o°œ­ª·˜rÃ¥„—oµœŽoµ¥¤º°Åž¥´Š
˜¶Â®œnŠ
‹µ„œ´ÊœªŠ¨o°‹³„¨´Åž¥´Š˜¶Â®œnŠ
Á¤ºÉ°­´ÉŠŠµœÅ¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢­´¨´„¬–r
‹³˜·—­ªnµŠ ¹ÊœÁž}œ­¸ µª°¥nµŠ‡Šš¸Éœ‹°Â­—ŠŸ¨­¶®¦´
‡œ ´Á¤ºÉ°Å¢­¼Šš¶Šµœ­´¨´„¬–r‹³˜·—­ªnµŠÁž}œ­¸
œÊ¶ÁŠ·œ
™oµ¤¸„µ¦¥„Á¨·„„µ¦š¶Šµœ °ŠÅ¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢Äœ –³
š¸ÉÁžd—Å¢­¼Š°¥¼nÅ¢‹³Áž¨¸É¥œÁž}œÅ¢˜É¶Äœš´œš¸
Å¢­¼ŠÂž¦´Å—oŤn‹¶Áž}œ˜o°ŠÁžd—čoŠµœÄ®¤nš»„‡¦´ÊŠš¸É
­˜µ¦r˜¦™
„µ¦š¶ŠµœÂž¦´°´˜Ãœ¤´˜·
­¶®¦´¦™¥œ˜rš¸É¤¸Å¢®œoµÂ/('*Å¢­¼ŠÂÂ°‡
š¸¢‹³ž¦´„µ¦š¶ŠµœÂ°´˜Ãœ¤´˜·„¦–¸œ¸Ê‹³Â˜„˜nµŠ
‹µ„„µ¦®¦¸Éޝš´ÉªÅžÃ—¥¨¶Â­Š °ŠÅ¢š´ÊŠ—oµœš¸É¦™
ª·ÉŠ­ªœ¤µ®¦º°—oµœ¦™‡´œ®œoµ‹³¥´Š‡ŠÁž}œÅ¢­¼Š°¥¼n˜n
‡ªµ¤­ªnµŠ °ŠÅ¢Äœ­nªœš¸É­n°Š˜¦ŠÅ¢¥´Š¦™°ºÉœœ´Êœ‹³¨—
¨Š
™oµ­´¨´„¬–rœ¸Ê­—Š ¹Êœœ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´¦nª¤„´ o°‡ªµ¤$FWLYH+LJK
%HDP7HPSRUDULO\XQDYDLODEOH
®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ‹³˜o°Šš¶„µ¦Áž¨¸É¥œ¦³®ªnµŠÅ¢­¼Š„´Å¢
˜É¶ÄœÂÂ¤œœª¨­´¨´„¬–r
‹³—´¨ŠÁ¤ºÉ°
o°‡ªµ¤Á®¨nµœ¸Ê­—Š ¹Êœ
„µ¦š¶ŠµœÂž¦´°´˜Ãœ¤´˜·¨—‡ªµ¤­ªnµŠ °ŠÅ¢š¸É­n°Š
×¥˜¦ŠÅž¥´Š¦™š¸Éª·ÉŠ­ªœÁ oµ¤µÄ®o˜É¶¨ŠÂ˜n¥´Š‡ŠÄoÅ¢­¼Šš¸Éš´ÊŠ
­°Š—oµœ °Š¦™
Å¢­¼Š‹³ž¦´®¦¸É¨ŠµŠ­nªœ„¨nµª‡º°Å¢®œoµ‹³­ªnµŠ
„ªnµÅ¢˜É¶Á¨È„œo°¥­´¨´„¬–r
Ĝ‹°Â­—ŠŸ¨
­¶®¦´‡œ ´‹³Áž}œ­¸œÊ¶ÁŠ·œ
¦ª¤™¹ŠÄœ„¦–¸š¸É­´¨´„¬–rœÂ¸Ê ­—Š ¹Êœ¦nª¤„´
o°‡ªµ¤:LQGVFUHHQVHQVRU6HQVRU
EORFNHGVHH2ZQHU VPDQXDO—oª¥
Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸¢°µ‹Å¤n­µ¤µ¦™š¶ŠµœÅ—o´Éª‡¦µªÁnœ
Ĝ­£µ¡š¸É¤¸®¤°„¨Š‹´—®¦º° œ˜„®œ´„Áž}œ˜oœÁ¤ºÉ°Å¢
­¼ŠÂÂ°‡š¸¢­µ¤µ¦™š¶ŠµœÅ—o°¸„‡¦´ÊŠ®¦º°ÁŽÈœÁŽ°¦r
„¦³‹„®œoµÅ¤n¤¸™¼„´Š°¸„˜n°Åž o°‡ªµ¤‹³®µ¥ÅžÂ¨³
­´¨´„¬–r
‹³˜·—­ªnµŠ ¹Êœ
o°‹¶„´—­¶®¦´Å¢­¼ŠÂÂ°‡š¸&ce