Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
„Sensus Navigation“ – tai palydovinė kelių eismo informacijos ir
navigacijos sistema.
Mes nuolat dirbame, siekdami tobulinti savo gaminius. Atliekant
modifikacijas, gali taip nutikti, kad šiame papildinyje pateikta infor-
macija, aprašai ir iliustracijos skiriasi nuo automobilio įrangos. Mes
pasiliekame teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
TURINYS
NAVIGACIJA
Navigacijos sistemos įjungimas ir
išjungimas*
6
Navigacijos sistemos ženklai ir
mygtukai*
7
Informacinė kortelė navigacijos
sistemoje*
8
Navigacijos sistema* centriniame
ekrane
2
8
Maršruto tvarkaraštis
21
Navigacijos licencijos sutartys*
36
Kaip pamatyti maršrutą
21
Navigacijos sistemos autorių teisės*
38
Kaip suredaguoti arba panaikinti
planinį maršrutą
22
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
22
Lankytinų vietų (POI) rodymas
maršrute
22
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute
23
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje
23
Eismo spūsčių rodymas maršrute
24
Navigacijos sistema* vairuotojo
ekrane
10
Navigacijos sistemos įjungimas ir
išjungimas* vairuotojo ekrane
11
Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje*
11
Pasirinkite aplinkkelį navigacijos
sistemoje*
24
Navigacijos sistemos valdymas*
naudojant balso atpažinimą
11
Tikralaikė kelių eismo informacija
25
Komandų sąrašas navigacijos sistemos valdymui balsu*
14
Tikralaikės kelių eismo informacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas
26
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite
kelionės tikslą
15
Navigacijos sistemos nuostatos*
26
Žemėlapio nuostatos
27
28
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
16
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
Nustatykite kelionės tikslą laisva
teksto paieška
17
Eismo informacijos nuostatos
29
Žemėlapių naujinimas
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
29
18
Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką
31
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių /
bibliotekos informacija
19
Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje
33
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“
20
Dažnai užduodami klausimai apie
navigacijos sistemą*
35
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Abėcėlinė rodyklė
39
3
NAVIGACIJA
NAVIGACIJA
Navigacijos sistemos įjungimas ir
išjungimas*
Navigacijos sistema aktyvinama automatiškai, kai atidaromos vairuotojo durelės ir deaktyvinama tik vairuotojui išlipus iš automobilio
ir jį užrakinus.
Navigacijos aktyvinimas
Parodykite žemėlapio vaizdą centriniame
ekrane, pradžios rodinyje paliesdami viršutinį
rodinį (1).
Jeigu centriniame ekrane nėra navigacijos sistemos plytelės, trumpai vieną kartą spustelėkite pradžios mygtuką (2) ir tada bakstelėkite
navigacijos sistemos (1) plytelę.
Navigacijos deaktyvinimas
Navigacijos sistemos negalima išjungti, bet ji
visada veikia foniniu režimu – ji išjungiama tik
kai vairuotojas išlipa iš automobilio ir jį užrakina.
PASTABA
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus
įtampai, sistema automatiškai išjungiama.
Tada parodomas esamos geografinės zonos
žemėlapis, kur automobilis vaizduojamas
mėlyno trikampio ženklu.
Paspauskite šį ženklą, kad
parodytumėte žemėlapio
vaizdą per visą centrinį
ekraną.
Susijusi informacija
•
Navigacijos sistema* centriniame ekrane
(p. 8)
•
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane
(p. 10)
•
Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje* (p. 11)
•
Navigacijos sistemos valdymas* naudojant
balso atpažinimą (p. 11)
•
Navigacijos sistemos ženklai ir mygtukai*
(p. 7)
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
•
Navigacijos sistemos plytelė
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Pradžios mygtukas
6
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Navigacijos sistemos ženklai ir
mygtukai*
Centriniame ekrane rodomame žemėlapyje
pateikiami ženklai ir spalvos, kuriomis perteikiama informacija apie įvairius kelius ir teritoriją aplink automobilį bei maršrutą. Kairiau
pateikiama priemonių juosta su skirtingais
mygtukais, skirtais atskiroms nuostatoms
pasiekti.
atvykimo laikas / likusi kelionės trukmė;
Parodo sąrašą su planinio maršruto orientavimo taškais
Atstumas iki kelionės tikslo
Kelionės tikslų / tarpinių punktų nurodymas
Simboliai ir mygtukai žemėlapyje
Atšaukia orientavimą
Kompasas ir šiaurės arba judėjimo krypties rodymas viršuje
Užvedimas
Parodo planinio maršruto lankytinų vietų
(POI1) sąrašą ir kelių eismo informaciją
Kelionės tikslas / galutinis kelionės tikslas
Kita operacija
Žemėlapio rodinys pakeičiamas tarp 2D ir
3D
Planinis ir alternatyvus maršrutas
Nustatykite žemėlapį iš naujo, kad būtų
sekamas automobilis
Lankytina vieta (POI1)
Kelių eismo informacija
Maksimaliai sumažina (išplėstinis rodinys)
arba maksimaliai padidina žemėlapio
vaizdą (per visą ekraną)
Automobilis planiniame maršrute
Kelionės tikslas / galutinis kelionės tikslas
Susijusi informacija
•
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 8)
•
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje
(p. 23)
•
•
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 25)
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 24)
Maksimaliai sumažina priemonių lauką
Pakartoti esamą balso nuorodą
Maksimaliai sumažina priemonių lauką
Apskaičiuoti aplinkkelį
Balso nuoroda laikinai įj./išj.
1
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
7
NAVIGACIJA
Informacinė kortelė navigacijos
sistemoje*
Visos žemėlapio piktogramos, pvz., kelionės
tikslas, tarpinis punktas ir išsaugoti parankiniai, turi informacijos kortelę, kuri atsiveria
palietus piktogramą.
Paspaudus ant informacinės kortelės, pasirodo
maža kortelė. Paspaudus du kartus, pateikiama didesnė kortelė, kur rasite daugiau
informacijos. Informacijos kortelės turinys ir
parinktys priklauso nuo piktogramos tipo.
•
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 22)
Navigacijos sistema* centriniame
ekrane
Navigacijos sistema rodoma ir valdoma
keliais skirtingais būdais, pvz., per centrinį
ekraną.
Pavyzdžiui, pažymėjęs lankytiną vietą (POI2),
vairuotojas gali pasirinkti:
• Pradėti orientuoti – vieta įrašoma kaip
kelionės tikslas
• Įtr.kaip naują tarp. punktą – vieta
įrašoma kaip tarpinis punktas (rodoma tik
konkrečiame kelionės tiksle)
• Įrašyti – vieta įrašoma į biblioteką
• Šal. iš pln. maršruto – vieta pašalinama
(jei priklauso planiniam maršrutui)
• Gretimos LV – lankytinos vietos pasirodžius automobilio buvimo vietai
Susijusi informacija
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 18)
2 Point
8
Visos navigacijos sistemos nuostatos keičiamos centriniame ekrane. Čia vairuotojas nustato, kaip žemėlapis turi būti rodomas, arba
įveda kelionės tikslą.
of Interest
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Jei žemėlapio vaizdas centriniame ekrane
nerodomas, palieskite (navigacijos sistemos)
viršutinę plytelę.
Kur aš?
Kokia automobilio geografinė padėtis dabar?
•
Paspauskite automobilio ženklą (mėlyną
trikampį) žemėlapyje – informacija
rodoma tiesiai žemėlapyje.
Raskite automobilio ženklą
žemėlapyje
Priartinus, atitolinus ir perslinkus į
kitą žemėlapio vietą, kartais būna
sunku surasti, kur dabar stovi jūsų
automobilis. Paspauskite taikinį, kad
žemėlapis vėl imtų sekti jūsų automobilio
ženklą.
Žemėlapio viršuje – šiaurė arba
važiavimo kryptis
Automobilio judėjimą žemėlapyje
galima indikuoti dviem būdais.
Paspauskite ženklus, kad viršuje
būtų rodoma šiaurė arba judėjimo
kryptis.
Kai viršuje rodoma žemėlapio šiaurė,
automobilio ženklas žemėlapyje juda
dabartine kompaso kryptimi. Jei automobilio
ženklas žemėlapyje juda kairėn, vadinasi, automobilis važiuoja į vakarus.
Kai automobilio ženklas būna nuolat nukreiptas aukštyn, jis lieka fiksuotas, o žemėlapis
sukasi, atsižvelgiant į tai, kaip automobilis
važiuoja. Kompaso ženklas žemėlapyje nukreiptas į šiaurę (N), jo centre nurodyta automobilio judėjimo kryptis:
Kompaso ženklai
kompaso kryptis
N
Šiaurė
NE
Šiaurės rytai
E
Rytai
SE
Pietryčiai
S
Pietūs
SW
Pietvakariai
W
Vakarai
NW
Šiaurės vakarai
2D arba 3D rodinys
Palieskite ženklus, kad perjungtumėte tarp 2D ir 3D rodinio.
Kai įjungtas 3D rodinys, automobilio važiavimo kryptis visada rodoma aukštyn. Žemėlapis sukasi aplink automobilio ženklą, atsižvelgiant į tai, kaip automobilis važiuoja. Kompaso
ženklas rodo, kuria kryptimi yra šiaurė (N)
žemėlapyje, o centriniame ekrane kompasas
rodo automobilio judėjimo į priekį kryptį.
3D režimu žemėlapio mastelis nerodomas.
2D rodinyje žemėlapis rodomas su aukštyn
nukreipta šiaure, o automobilio ženklas juda
žemėlapyje esama kompaso kryptimi.
Priartinti
Padidinkite žemėlapį, dukart greitai paliesdami
centrinį ekraną arba uždėdami ant jo ir išplėsdami du pirštus.
Atitolinti
Atitolinkite žemėlapį, vieną kartą paliesdami
dviem pirštais centrinį ekraną arba suskleisdami du pirštus ant centrinio ekrano.
Slinkti
Uždėkite pirštą ant žemėlapio, perbraukite
norima kryptimi ir atleiskite. Slinkimo funkcija
veikia tik maksimaliai padidinus žemėlapį (ne
sumažinus).
Antraščių rodinio nustatymas
Maksimaliai padidinkite žemėlapį ir paspauskite jo antraštę centrinio ekrano viršuje. Pasirinkite vieną iš šių žemėlapio „antraštės“ rodinių:
}}
9
NAVIGACIJA
||
1.
Kelionės tikslas „Destination“, atvykimo
laikas (ETA) arba likusi kelionės trukmė
(RTA) ir atstumas iki kelionės tikslo
(„Distance“). Norint pasirinkti ETA arba
RTA, reikia žr. skirsnį „Maršruto ir navigacijos nuostatos“.
Navigacijos sistema* vairuotojo
ekrane
Navigacijos sistema rodoma ir valdoma
keliais skirtingais būdais, pvz., per vairuotojo
ekraną.
2. Buvimo vietos adresas („Address“) arba
koordinatės („Coordinates“). Kai rodomos
koordinatės, kartu pateikiamas ir aukštis
virš jūros lygio („Altitude“). Norėdami pasirinkti adresą arba koordinates, žr. skirsnį
„Žemėlapio nuostatos“.
Meniu atvėrimas / užvėrimas. Meniu užveriamas automatiškai, po tam tikro neveiklos laikotarpio arba naudojantis atitinkamomis parinktimis.
Susijusi informacija
10
•
•
Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 26)
•
Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje* (p. 11)
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane
(p. 10)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 27)
Meniu naršymas.
Žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane.
Važiuojant vairuotojas orientuojamas balso
nuorodomis ir instrukcijomis vairuotojo ekrane.
Žemėlapio rodinį vairuotojo ekrane galima
aktyvinti ir be nustatyto kelionės tikslo.
Meniu parinkčių naršymas.
Patvirtinkite arba pažymėkite parinktį.
Susijusi informacija
Dešinioji vairo klaviatūra ir vairuotojo
ekranas
•
Navigacijos sistemos įjungimas ir išjungimas* vairuotojo ekrane (p. 11)
Dešiniosios vairo klaviatūros mygtukus galima
naudoti norint valdyti kai kurias navigacijos
sistemos funkcijas, pvz., Vykti namo ir
Atšaukti orientavimą. Jei vairuotojo ekrane
rodomas pranešimas, pirmiausia jį reikia
patvirtinti arba išjungti, kad būtų pateiktas
meniu.
•
Navigacijos sistema* centriniame ekrane
(p. 8)
•
Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje* (p. 11)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Navigacijos sistemos įjungimas ir
išjungimas* vairuotojo ekrane
Navigacijos sistema*
projekciniame rodinyje*
Navigacijos sistemos valdymas*
naudojant balso atpažinimą
Nustačius kelionės tikslą, navigacijos sistema
automatiškai parodoma vairuotojo ekrane.
Navigacijos sistema gali būti rodoma ir
nenustačius kelionės tikslo.
1. Nuvilkite žemyn centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
Navigacijos sistema rodoma ir valdoma
keliais skirtingais būdais, pvz., per projekcinį
rodinį.
Jeigu jūsų automobilyje įdiegta „Sensus
Navigation“ sistema, kai kurias savo navigacijos sistemos dalis galite valdyti žodinėmis
komandomis.
Navigacijos paleidimas
Čia rasite įvadą, kaip pradėti naudoti valdymą
balsu jūsų automobilio navigacijos sistemai
valdyti.
2. Spauskite Nuostatos.
3. Paspauskite My Car Ekranai
Vairuotojo ekrano informacija.
Navigacijos komandos aktyvinimas
4. Spauskite radijo mygtuką Rodyti
žemėlapį, jei norite matyti navigacijos sistemą vairuotojo ekrane neįvedus kelionės
tikslo.
Susijusi informacija
•
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane
(p. 10)
–
Navigacijos sistema ant priekinio stiklo.
Vairuotojui gali būti teikiamos nuorodos ir
informacija navigacijos sistemos projekciniame rodinyje, priekinio stiklo apačioje.
Galima nustatyti, ar projekciniame rodinyje
bus rodoma navigacijos sistema, ir kurioje vietoje bus pateikiamas informacijos laukas.
Susijusi informacija
•
Navigacijos sistema* centriniame ekrane
(p. 8)
•
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane
(p. 10)
Paspauskite balso atpažinimo mygtuką
ant vairo
.
> Dabar gali duoti komandas, pvz.,
„Navigacija“, kuri pradeda navigacijos
dialogą ir rodo komandų pavyzdžius.
Valdymo balsu naudojimas kelionės
nuorodoms į konkretų adresą gauti
Norėdami gauti nuorodas į konkretų adresą,
naudokite žodinę komandą Go to ir po jos
sakykite adresą. Svarbi adreso pateikimo
tvarka. Norint gauti nuorodas į adresą naudojantis valdymu balsu, adresas privalo būti
pateikiamas šia tvarka: (1) gatvės pavadinimas; (2) numeris gatvėje; (3) miestas. Darykite kaip aprašyta šiame pavyzdyje:
}}
* Parinktis / priedas.
11
NAVIGACIJA
||
1.
Ištarkite komandą Go to.
> Dabar galite pasakyti adresą, į kurį
norite gauti nuorodas.
2. Pasakykite gatvės pavadinimą, pvz.,
„Gedimino prospektas“
3. Pasakykite reikiamą numerį toje gatvėje,
pvz., „Vienas“.
4. Pasakykite miestą, pvz., „Vilnius“
> Šiuo atveju jungtinė komanda bus
tokia: „Go to Gedimino prospektas vienas, Vilnius“. Jeigu šis adresas surandamas sistemoje, per savo navigacijos
sistemą gausite nuorodas, kaip ten
nuvažiuoti.
Valdymo balsu naudojimas kelionės
nuorodoms į konkretų adresą kitoje šalyje
ar kitame regione gauti
Jūsų navigacijos sistema įdiegia rinkinį žemėlapių šalies arba regiono, kurioje automobilis
nustato savo buvimo vietą. Tai reiškia, kad
norint gauti teisingas nuorodas už šalies arba
regiono ribų, pirmiausia turite pasakyti sistemai šalį arba regioną, kurioje yra jūsų norimo
kelionės tikslo adresas. Tai padarykite naudodami komandą Change country arba Change
state. (Change state komanda daugiausia
naudojama JAV. Toliau pateiktame pavyzdyje
naudojama komanda Change country.)
3 Point
12
Of Interest
1.
Ištarkite komandą Change country.
> Dabar galite pasakyti šalį, kuriame yra
adresas, į kurį norite gauti nuorodas,
pvz., „Lietuva“.
2. Dabar pasakykite adresą, į kurį norite gauti
nuorodas. Laikykitės tokios pačios procedūros, kokią naudojote pirmiau aprašytame skirsnyje „Valdymo balsu naudojimas kelionės nuorodoms į konkretų
adresą gauti“.
> Šiame scenarijuje jungtinė komanda
bus padalinta į 2 subkomandas:
1. „Change country, Lietuva"
2. „Go to Gedimino prospektas vienas,
Vilnius“
Jeigu šis adresas surandamas sistemoje, per savo navigacijos sistemą gausite nuorodas į Gedimino prospektą vienas, Vilnius, Lietuva.
PASTABA
Pakeitę šalį, pabandykite ištarti adresą,
kurio nuorodų pageidaujate, kelionės tikslo
šalies kalba. Tai būtina, nes sistemos atpažinimas automatiškai pasikeičia į pasirinktosios šalies kalbą.
Valdymo balsu naudojimas kelionės
nuorodoms gauti į adresą, duotą kaip
vieta Pradžia
Jeigu savo navigacijos sistemoje adresą nurodėte kaip vietą Pradžia, galite panaudoti
žodinę komandą nuorodoms į tą vietą gauti.
–
Ištarkite komandą Take me home.
> Jeigu navigacijos sistemoje įrašyta
namų vietą, dabar gausite nuorodas į tą
vietą.
Valdymo balsu naudojimas kelionės
nuorodoms gauti į tam tikrą vietovę,
parduotuvę arba kokį nors konkretų
objektą nepateikiant tikslaus adreso
Savo navigacijos sistemą galite naudoti nuorodoms į ypatingas vietas arba konkretaus tipo
įstaigas, kad bendrai vadinama vadinama lankytinomis vietomis (POI3). Lankytinos vietos,
pavyzdžiui, yra restoranai, viešbučiai, degalinės, muziejai arba vaizdingos vietos ir žymūs
objektai.
Lankytinai vietai ieškoti naudokite komandą
Search. Galite ieškoti tiek konkrečios lankytinos vietos, tiek ir lankytinų vietų pagal jų kategorijas.
NAVIGACIJA
PASTABA
Svarbu, kurią komandą pasirinksite naudoti, kad gautumėte skirtingų alternatyvų
nuorodas. Atkreipkite dėmesį, kad tuo
atveju, jei pageidaujate nuorodų į lankytiną
vietą, naudokite Search komandą. Tai skiriasi nuo to, kai norite konkretaus adreso
nuorodų. Tuo atveju reikia naudoti Go to
komandą.
Konkrečios vietos arba įstaigos paieška
[POI pavadinimas] čia reiškia konkrečią vietą
arba įstaigą, vadinamąją lankytiną vietą, pvz.,
viešbutį, restoraną, miesto parką ir t.t.
1.
Ištarkite komandą Search.
> Dabar galite pasakyti konkrečią lankytiną vietą, į kurią norite gauti nuorodas.
2. Ištarkite [POI pavadinimas] pavadinimą,
pvz., „Vingio parkas“
> Šiuo atveju jungtinė komanda bus
tokia: „Search Vingio parkas“. Jeigu ši
vieta surandama sistemoje, per savo
navigacijos sistemą gausite nuorodas,
kaip į ją nuvažiuoti.
Lankytinos vietos paieška pagal kategoriją,
pvz., parduotuvės, viešbučiai, muziejai arba
vaizdingos vietos ir žymūs objektai, ar
kitokios vietos
[POI kategorija] čia reiškia konkrečius tipus
vietų arba įstaigų, vadinamų lankytinomis vietomis, pvz., viešbučiai, restoranai, muziejai ir
t.t.
1.
Ištarkite komandą Search.
> Dabar galite nurodyti konkretų tipą lankytinos vietos, į kurią norite gauti nuorodas.
2. Ištarkite [POI kategorija], pvz., „restoranas“
> Šiuo atveju jungtinė komanda bus
tokia: „Search restoranas“. Navigacijos
sistema dabar ieškos šalia ir netoli
automobilio buvimo vietos esančių restoranų, ir pateiks surastųjų sąrašą vairuotojo ekrane. Pasirodžiusiame sąraše
pateikiamos siūlomos vietos, kurias sistema sugeneravo remdamasi jūsų
duota komanda. Kategorijos ir pagal
paiešką artimi rezultatai yra viršuje, o
kuo mažiau aktualiu laikomas siūlymas,
tuo žemiau sąraše jis pateikiamas.
Kadangi šiame pavyzdyje jūs ieškote
kategorijos, gali būti pravartu pasirinkti
jūsų paiešką labiausiai atitinkančią
kategoriją.
3. Sąraše pasirinkite labiausiai jūsų paieškos
tikslą atitinkančią kategoriją, šiuo atveju
„restoranas (-ai)“, pasakydami numerį eilutės, kurioje ši pasirinktis pasirodo vairuotojo ekrane.
> Dabar galite naršyti po rezultatus ir
pasirinkti jums tinkantį variantą.
Valdymo balsu naudojimas kelionės
nuorodų teikimui sustabdyti
Jeigu norite sustabdyti nuorodų teikimą ir
panaikinti visus tarpinius kelionės tikslus bei
galutinį kelionės tikslą, tai galima padaryti
žodine komanda
–
Ištarkite komandą Clear itinerary.
> Navigacijos sistema sustabdo nuorodų
teikimą ir pašalina visus tarpinius ir
galutinį kelionės tikslą kelionės planiniame maršrute.
Kaip pateikti pašto kodą ir namo
numerį
Skaičių komandos sakomos skirtingai. Tai priklauso nuo valdomos funkcijos:
•
Pašto kodus reikia tarti po vieną skaitmenį, pvz., „nulis, trys, vienas, du, du,
keturi, keturi, trys“ (03122443).
•
Namo numerius galima nurodyti individualiai arba grupėmis, pvz., „two two“
arba „twenty two“ (22). Taip pat galima
sakyti juos šimtais, pvz., 19 šimtų 22
(1922). Anglų ir olandų kalba galima nuro-
}}
13
NAVIGACIJA
||
dyti kelias grupes iš eilės, pvz., „twentytwo twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus
skaitmenis, pvz., „double zero“ (00).
Skaitmenis galima nurodyti intervale nuo
0 iki 2 300.
Susijusi informacija
•
Komandų sąrašas navigacijos sistemos
valdymui balsu* (p. 14)
Komandų sąrašas navigacijos
sistemos valdymui balsu*
Balso komandomis galima aktyvinti kelias
navigacijos sistemos funkcijas. Toliau pateikiamas jų sąrašas.
Spauskite
ant vairo esančią dešiniąją klaviatūrą ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Navigacija“ – pradedamas navigacijos
dialogas ir pateikiami komandų pavyzdžiai.
•
„Take me home“ – orientuojama į vietą
Pradžia.
•
„Go to [City]“ – kelionės tikslu nurodomas miestas. Pvz., „Vykti į Vilnių“.
•
„Go to [Address]“ – kelionės tikslu nurodomas adresas. Adrese turi būti nurodytas
miestas ir gatvė. Pvz., „Vykti į Arsenalo g.
5, Vilnius“.
•
„Add intersection“ – pradedamas dialogas, kuriame reikia nurodyti dvi gatves.
Tada dviejų gatvių sankryža tampa kelionės tikslu.
Pavyzdys: „Važiuoti pas Vardenę Pavardenę“.
•
„Search [POI category]“ – ieškoma gretimų lankytinų vietų (POI) tam tikroje kategorijoje (pvz., restoranų)4. Norėdami surikiuoti sąrašą maršrute, pasirodžius rezultatų sąrašui ištarkite „Along the route“.
•
„Search [POI category] iš [City]“ –
mieste ieškoma tam tikros kategorijos lankytinų vietų (POI). Rezultatų sąrašas surikiuojamas pagal miesto centrinį tašką.
Pavyzdys: „ieškoti restorano Vilniuje“.
•
"Search [POI pavadinimas]". Pavyzdys:
„ieškoti Labanoro girios“.
•
„Change country/Change state5,6“ –
pakeičiama navigacijos paieškos teritorija.
•
„Show favourites“ – vairuotojo ekrane
parodomos išsaugotos padėtys.
•
„Clear itinerary“ – iš planinio maršruto
ištrinami visi įrašyti tarpiniai punktai ir
galutinis kelionės tikslas.
•
„Go to [Post code]“ – kelionės tikslu
nurodomas pašto kodas. Pvz., „Vykti į 1 2
3 4 5“.
•
„Repeat voice guidance“ – pakartoja
paskutinį ištartą nurodymą balsu.
•
•
„Go to [adresatas]“ – kelionės tikslu
nurodomas telefonų knygelės adresas.
„Turn off voice guidance“ – išjungia orientavimo balsu funkciją.
•
„Turn on voice guidance“ – įjungia
išjungtą orientavimo balsu funkciją.
4 Naudotojas gali paskambinti į lankytiną vietą (POI) arba nurodyti ją kelionės tikslu.
5 Europos šalyse vietoj termino „State“ (valstija) naudojamas terminas „Country“ (šalis).
6 Brazilijoje ir Indijoje paieškos zona keičiama centriniame ekrane.
14
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Neatsižvelgiant į situaciją, paprastai galima
naudoti šias komandas:
•
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
•
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas.
Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis komandomis, pvz., pateikdama
užklausą.
•
Galima sustabdyti balso atpažinimą kai
sistema tyli ir kai ji kalba.
• „Cancel“ – sustabdo dialogą kai sistema tyli.
•
Ilgai spauskite
, kol pasigirs du
pyptelėjimai – dialogas sustoja net jei
sistema ir kalba.
Adresai
Kai įvedamas adresas, paieškos sritis apibrėžiama kaip paieškos sritis, iš anksto nustatyta
navigacijos sistemoje. Galima perjungti į kitą
paieškos sritį. Jeigu naujoji paieškos sritis naudoja kitokią, negu pasirinktoji sistemos kalba,
sistema automatiškai persijungia į kitokį atpažinimo variklį. Todėl adresą sakykite naujoje
paieškos srityje naudojama kalba.
PASTABA
Atkreipkite dėmesį, kad galima ieškoti tik
tos šalies ar valstybės adresų, kuriai yra
nustatyta navigacijos sistema. Jei norite
ieškoti adresų kitoje šalyje ar valstybėje,
pirma turite pakeisti paieškos sritį.
Susijusi informacija
•
Navigacijos sistemos valdymas* naudojant
balso atpažinimą (p. 11)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite
kelionės tikslą
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra
pirštu pažymėti vietą žemėlapyje.
Daugeliu atveju yra paprasčiausia perslinkti į
pageidaujamą vietą žemėlapyje ir bakstelėti ją
pirštu.
1.
Patikrinkite, ar žemėlapio rodinys pateikiamas maksimaliu režimu.
2. Slinkite žemėlapį, kol pamatysite pageidaujamą vietą.
3. Palaikykite nuspaudę tą vietą – sukuriama
piktograma ir atsiveria meniu.
4. Pasirinkite Eiti čia – pradedama orientuoti.
Pašalinkite piktogramą.
Kaip ištrinti piktogramą iš vietos:
•
Pasirinkite Naikinti
Sureguliuokite piktogramos padėtį
Kaip suderinti piktogramos vietą:
•
Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite ją į pageidaujamą vietą ir atleiskite.
Susijusi informacija
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 16)
}}
* Parinktis / priedas.
15
NAVIGACIJA
•
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 17)
Kaip nustatyti tikslą naudojant
adresą
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 18)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nurodyti įvairiais būdais. Vienas iš jų – pasirinkti adresą.
1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje,
ir paspauskite Nust.tiksl..
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis
funkcija „Send to Car“ (p. 20)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo
teksto paiešką.
2. Spauskite Adresas.
3. Reikia užpildyti visus laukus. Jei pageidaujama keliauti, pvz., į miestą, pakanka įvesti
šalį ir miestą. Tada orientuojama į miesto
centrą.
4. Pasirinkite vieną iš galimų teksto lauko
variantų ir rašykite tekstą naudodami centrinio ekrano klaviatūrą:
•
•
•
•
•
7
16
Šalis/Valstija/Sritis
Automobiliuose su „Volvo On Call“* sistema,
adresus ir kelionės tikslus į automobilio navigacijos sistemą galima siųsti ir per „Volvo On
Call“ programėlę, ir per „Volvo On Call“ aptarnavimo centrą7.
Susijusi informacija
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės
tikslą (p. 15)
•
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 17)
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 18)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis
funkcija „Send to Car“ (p. 20)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
•
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 8)
Miestas/Teritorija/Pašt.kod.
Adresas
Numeris
Sankryža
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Nustatykite kelionės tikslą laisva
teksto paieška
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais, pvz., atliekant
laisvojo teksto paiešką, galima naudoti telefono numerius, pašto kodus, gatvių ir miestų
pavadinimus, koordinates ir lankytinas vietas
(POI8).
Daugumai ženklų įvesti ir kelionės tikslų paieškai atlikti galima panaudoti klaviatūrą centriniame ekrane.
1.
3. Jeigu paieška pateikia pageidaujamą
rezultatą, bakstelėkite jį, kad pasirodytų jo
informacijos kortelė ir pasirinkite toliau
naudoti šitą paieškos rezultatą.
Jei paieška pateikia per daug rezultatų,
bakstelėkite Išplėstinis filtras ir pasirinkite vietą, aplink kurią norite ieškoti, tada
pasirinkite toliau naudoti šitą:
• Aplink automobilį
• Aplink kel. tikslą – rodoma tik įvedus
kelionės tikslą.
Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje,
ir paspauskite Nust.tiksl..
2. Į paieškos laukelį įveskite paieškos frazę
arba pirmiausia susiaurinkite paiešką pasirinkdami filtrą.
> Paieškos rezultatai pradedami rodyti
vedant ženklus.
8 Point
58,1234-12,5678 (su brūkšneliu be kompaso rodyklės)
Jei norite, vietoj taško [.] galite naudoti kablelį
[,].
Susijusi informacija
•
•
• Maršrute – rodoma tik įvedus kelionės
tikslą.
•
Įrašykite, pavyzdžiui, „N 58.1234 E
12.5678“ ir bakstelėkite Ieškoti.
Kompaso taškus N, E, S ir W galima įvesti
skirtingais būdais, pvz.:
N 58,1234 E 12,5678 (su tarpais)
Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės
tikslą (p. 15)
•
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 16)
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 18)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis
funkcija „Send to Car“ (p. 20)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
• Aplink tašką žemėlapyje
Koordinatės
Kelionės tikslą taip pat galima nurodyti pagal
žemėlapio koordinates.
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo
teksto paiešką.
58,1234N 12,5678E (su kompaso rodykle
po koordinatės)
N58,1234 E12,5678 (be tarpų)
of Interest
* Parinktis / priedas.
17
NAVIGACIJA
Nurodykite kelionės tikslą
lankytina vieta
5. Pasirinkite Pradėti orientuoti arba Įtr.
tarpinį punktą.
•
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 17)
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra
parinkti lankytiną vietą (POI9).
1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje,
ir paspauskite Nust.tiksl..
Daugelis POI (pvz., restoranai) turi antrinių
kategorijų (pvz., greito maisto).
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis
funkcija „Send to Car“ (p. 20)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 27)
Žemėlapio nuostatose galima pakeisti, kurios
POI turi būti rodomos žemėlapyje. Ši nuostata
neturi įtakos POI kaip kelionės tikslo paieškai
– net neįtrauktos POI rodomos kaip alternatyvūs kelionės tikslai.
Kai kurios POI žemėlapyje pirmą kartą parodomos, kai nustatomas mastelis 1 km (1 mile).
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo
teksto paiešką.
PASTABA
2. Spauskite LV.
3. Palieskite pageidaujamą filtrą (kai kurios
parinktys rodo tik nustatytą kelionės tikslą
arba tarpinį punktą):
•
•
•
•
•
Šalia transporto priemonės
Šalia kelionės tikslo
18
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
•
Atnaujinus žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti
esami. Visus atitinkamoje žemėlapio
sistemoje naudojamus ženklus galima
rasti meniu sistemoje.
Šalia tarpinių punktų
Maršrute
Aplink tašką žemėlapyje
4. Suraskite ir pasirinkite pageidaujamą lankytiną vietą.
> Rodoma informacijos kortelė.
9 Point
•
Susijusi informacija
•
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės
tikslą (p. 15)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 16)
of Interest
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Kelionės tikslo nurodymas
naudojantis paskutinių /
parankinių / bibliotekos
informacija
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra
pasirinkti iš sąrašo.
1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje,
ir paspauskite Nust.tiksl..
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo
teksto paiešką.
2. Tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
sąrašų (ekrano viršuje):
• Paskutiniai
• Parankiniai
• Biblioteka
Pažymėjus vieną alternatyvą sąraše, ji pridedama kaip kelionės tikslas, naudojant Pradėti
orientuoti arba Įtr. tarpinį punktą mygtuką.
Paskutiniai
Čia išvardytos ankstesnės paieškos. Slinkite ir
pasirinkite.
Taip pat vairuotojo ekrane galima nurodyti
meniu parinktį ir peržiūrėti naudojantis dešiniąja vairo klaviatūra.
Naudojantis funkcija Redaguoti, galima
panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.
Parankiniai
Šiame sąraše surinktos parankinėmis pažymėtos padėtys iš Biblioteka. Slinkite ir pasirinkite.
Iš Parankiniai pašalinta vieta išlieka
Biblioteka, tačiau būna pažymėta „užgesusia“
žvaigždute. Norėdami įtraukti vietą į
Parankiniai, eikite į Biblioteka ir dar kartą
pasirinkite atitinkamos vietos šauktuką.
Dažnai naudojamą kelionės tikslą galima
suprogramuoti ir naudoti su Nustatyti namų
adresą. Įvestas Pradžia kelionės tikslas papildomai pasiekiamas kaip meniu parinktis vairuotojo ekrane, jį galima peržiūrėti dešiniąja
vairo klaviatūra.
Naudojantis funkcija Redaguoti, galima
panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.
Biblioteka
Čia surenkamos įrašytos buvimo vietos ir planiniai maršrutai. Naujausi įrašai pateikiami
pačiame sąrašo viršuje.
Norėdami pasirinkti arba panaikinti vietą kaip
parankinę, palieskite jos „žvaigždutę“. Vieta su
pažymėta arba „užpildyta“ žvaigždute taip pat
pateikiama ties „Parankiniai“.
Panaikinus vietą iš Biblioteka, ji kartu dings iš
Parankiniai.
Biblioteką galima rikiuoti įvairiais būdais:
• Įtraukta – rikiuojama chronologine tvarka.
• Pavad. – rikiuojama pagal abėcėlę.
• Atstumas – rikiuojama pagal atstumą nuo
dabartinės buvimo vietos.
• Priimti – išfiltruojamos vietos, išsiųstos į
automobilį naudojantis funkcija „Send to
Car“. Naujos neskaitytos vietos turi
MĖLYNĄ žymiklį, kuris dingsta, kai vieta
perskaitoma.
Naudojantis funkcija Redaguoti, galima
panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.
Norėdami redaguoti įrašytą padėtį Biblioteka,
pažymėkite šią padėtį sąraše ir pasirinkite
Redaguoti buvimo vietą. Pavyzdžiui, galima
keisti padėties pavadinimą, judinti ją žemėlapyje traukiant ir įmetant bei pridėti telefono
numerį ar el. pašto adresą.
Susijusi informacija
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės
tikslą (p. 15)
•
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 16)
•
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 17)
* Parinktis / priedas.
}}
19
NAVIGACIJA
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 18)
Kelionės tikslo nustatymas
naudojantis funkcija „Send to Car“
2. Pasirinkite pageidaujamą vietos naudojimo būdą.
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis
funkcija „Send to Car“ (p. 20)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra
naudoti funkciją „Send to Car“.
Kaip panaudoti įrašytą vietą
Gautas vietas galima įrašyti į navigacijos sistemos biblioteką ir panaudoti vėliau.
Vietos siuntimas į automobilį
Susijusi informacija
„Send to Car“ – tai funkcija, kuri leidžia įtraukti
kelionės tikslą / vietą į automobilio navigacijos
sistemą, naudojant kompiuterį.
•
•
„Send to Car“ funkciją galima naudoti ir iš
„Volvo On Call“* programėlės.
•
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 16)
„Send to Car“ naudojimui būtina, kad automobilyje būtų priregistruotas „Volvo ID“.
•
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 17)
Žemėlapių paslaugų teikėjo, su kuriuo galima
naudoti „Send to Car“, pavyzdys –
wego.here.com
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 18)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
Kaip automobilyje priimti ir panaudoti
vietą
Kad galėtų priimti duomenis, automobilis turi
būti prijungtas prie interneto. Jei vieta į automobilį išsiunčiama naudojant „Volvo On Call“,
tuomet duomenims priimti naudojamas automobilio įtaisytasis modemas, t. y. nereikia atskiro interneto ryšio.
1.
20
Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės
tikslą (p. 15)
Automobiliui priėmus vietą, centriniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Palieskite
pranešimą / ženklą.
> Atveriama informacijos kortelė.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Maršruto tvarkaraštis
Kaip pamatyti maršrutą
Planiniu maršrutu vadinamas navigacijos sistemos* pasiūlytas maršrutas naudotojui
įvedus kelionės tikslą.
Pirma apibrėžta buvimo vieta bus galutinis
maršruto kelionės tikslas.
Orientuojant keliu, galima navigacijos sistemoje parodyti planinį maršrutą*.
2.
Palieskite Planinis maršrutas simbolį,
kad atvertumėte planinį maršrutą.
Kitos buvimo vietos bus maršruto tarpiniai
punktai.
Susijusi informacija
Po to galima nesunkiai suredaguoti planinį
maršrutą, kelionės tikslą ir tarpinius punktus.
•
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 22)
Susijusi informacija
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
(p. 22)
•
Orientavimo taškų rodymas planiniame
maršrute (p. 23)
•
•
Kaip pamatyti maršrutą (p. 21)
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
(p. 22)
•
Orientavimo taškų rodymas planiniame
maršrute (p. 23)
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 22)
1.
Orientavimo metu žemyn nukreipta
rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką.
* Parinktis / priedas.
21
NAVIGACIJA
Kaip suredaguoti arba panaikinti
planinį maršrutą
Orientavimo metu yra galimybė navigacijos
sistemoje * pašalinti tarpinius punktus arba
visą planinį maršrutą.
1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis
taškais – išskleiskite priemonių lauką.
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
Orientavimo metu navigacijos sistemoje*
galima ieškoti alternatyvių maršrutų.
1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis
taškais – išskleiskite priemonių lauką.
Navigacijos sistemoje* gali būti rodomas lankytinų vietų (POI10) maršrute sąrašas.
2.
2.
1.
Palieskite Planinis maršrutas ženklą, kad
atvertumėte planinį maršrutą.
Palieskite Planinis maršrutas ženklą, kad
atvertumėte planinį maršrutą.
3. Palieskite šiukšliadėžės piktogramą, kad
panaikintumėte planinio maršruto tarpinį
punktą arba palieskite Valyti maršr., kad
panaikintumėte visą planinį maršrutą.
Susijusi informacija
22
Lankytinų vietų (POI) rodymas
maršrute
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
(p. 22)
•
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 22)
•
Orientavimo taškų rodymas planiniame
maršrute (p. 23)
3. Spauskite Alternat. maršrutai.
4. Pasirinkite alternatyvų maršrutą:
• Eco
• Greitas
• Vaizdingas
5. Palieskite žemėlapį.
> Žemėlapyje parodomas atnaujintas
maršrutas ir orientavimas tęsiamas.
Susijusi informacija
•
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 22)
•
•
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 24)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
Spauskite Priešais.
2. Spauskite LV.
> Lankytinos vietos (POI) maršrute rodomos atsižvelgiant į atstumą.
3. Kai vienoje vietoje yra kelios POI, jos rodomos kaip grupė. Palieskite grupę, kad
pateiktumėte POI sąrašą.
4. Pasirinkite POI.
5. Pasirinkite vieną iš informacijos kortelių
parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
Susijusi informacija
•
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 8)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 27)
Pasirinkite aplinkkelį navigacijos sistemoje* (p. 24)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Orientavimo taškų rodymas
planiniame maršrute
Būsimų orientavimo punktų maršrute sąrašas
padeda vairuotojui laiku suplanuoti artėjančius manevrus.
Planinio maršruto posūkių sąrašą navigacijos
sistemoje* galima parodyti taip:
1.
Žemyn nukreipta rodykle, esančia kairiojoje pusėje, išskleiskite priemonių lauką.
2. Išskleiskite priemonių lauką dar labiau,
naudodami tris taškus.
3. Palieskite Posūkis po posūkio ženklą (žr.
iliustraciją).
Vietoj priemonių lauko parodomas planinio
maršruto orientavimo taškų sąrašas (sąrašą
galima slinkti). Paspaudus kairėn nukreiptą
rodyklę, sąrašas maksimaliai sumažinamas.
Kitas orientavimo punktas visada pateikiamas
sąrašo viršuje.
Buvimo vieta žemėlapyje parodoma
paspaudžiant vieną iš sąrašo orientavimo taškų. Dar kartą palietus taikinio ženklą (žr. iliustraciją), grįžtama į
žemėlapio orientavimo rodinį, kai žemėlapis
seka automobilį.
10
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje
Navigacijos sistema* gauna informacijos apie
kelių eismo įvykius bei spūstis ir parodo juos
žemėlapyje.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo
informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos
yra nuolat plečiamos.
Galite nustatyti, kokia su kelių eismu susijusi
informacija turi būti rodoma žemėlapyje.
Eismo sutrikimai, pvz., intensyvus ir lėtai
judantis eismas, kelio darbai ir avarijos, žymimi
skirtingais ženklais (jei žemėlapis pakankamai
priartinamas).
Toliau vaizduojama, kaip rodomi
kelio darbai. Jei sutrikimai rimtesni,
jų mastas taip pat rodomas raudona
linija palei kelio kraštą. Ši linija kartu
rodo, kuria važiavimo kryptimi yra šis sutrikimas – jei jis yra abiem kryptim, kelio atkarpa
žymima linija abiejuose kraštuose.
Informacija apie kelių eismo kliūtis
– Palieskite kelių eismo kliūčių ženklą.
> Pateikiama informacinė kortelė. Šioje
informacijoje gali būti aprašyta, pavyzdžiui, sutrikimo vieta su gatvės pavadinimu ar kelio numeriu ir sutrikimo pobūdis, mastas ar trukmė.
Kelių eismo sutrikimų vengimas
Jei maršrute užregistruojama eismo spūstis,
galima pasirinkti alternatyvą Vengti. Šiuo
atveju sistema apskaičiuoja alternatyvų maršrutą.
Tikralaikė kelių eismo informacija11
Jei automobilis prijungtas prie interneto, su
RTTI12 gali būti gaunama išplėstinė kelių eismo
informacija realiuoju laiku.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
Žemėlapio nuostatos (p. 27)
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 24)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 25)
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 8)
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
23
NAVIGACIJA
Eismo spūsčių rodymas maršrute
Susijusi informacija
Nustačius navigacijos sistemoje kelionės
tikslą, gali būti parengtas maršrute užregistruotų kelių eismo įvykių sąrašas*.
1. Kai rodomas žemėlapis, žemyn nukreipta
rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką, pateikiamą kairiojoje
pusėje.
•
•
•
Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
•
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 25)
2.
Spauskite Priešais.
4. Jei reikia papildomos informacijos apie
eismo kliūtis, palieskite eilutę ir bus
atverta informacijos kortelė. Pasirinkite
vieną iš informacijos kortelių parinkčių ir
vykdykite instrukcijas.
5. Palieskite Vengti, jei norite išvengti eismo
kliūčių.
> Maršrutas perskaičiuojamas ir imama
orientuoti alternatyviu maršrutu.
24
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 8)
Pasirinkite aplinkkelį navigacijos
sistemoje*
Jei vairuotojas nori išvengti artimiausios
maršruto atkarpos, pvz., dėl to, kad kelias
uždarytas, galima pasirinkti aplinkkelį.
1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis
taškais – išskleiskite priemonių lauką,
pateikiamą kairiojoje pusėje.
2.
3. Spauskite Eismas. Mygtukas „Eismas“
būna pilkas, jei maršrute nėra jokių eismo
įvykių.
> Visi eismo įvykiai maršrute rodomi atsižvelgiant į atstumą.
11
12
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje (p. 23)
Paspauskite Aplink. ženklą, kad parodytumėte alternatyvią kelionę su informacija
apie jos ilgiausią / trumpiausią maršrutą ir
apskaičiuotą kelionės trukmę. Paprastai
siūlomas tik trumpas aplinkkelis, kuris
greitai susijungia su pradinio planinio
maršruto keliu.
3. Jei pasiūlymas priimtas: Palieskite ženklą
su aplinkkelio informacija. Maršrutas priimamas net jei važiuojate siūlomu keliu.
Priėmus pasiūlymą, orientavimas tęsiamas, tik dabar su pasirinktuoju aplinkkeliu
maršrute. Jei pasiūlymas nepriimtinas,
toliau važiuokite pradiniu maršrutu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Funkcijos Aplink. alternatyva ir nukrypimas
nuo planinio maršruto – sistema atnaujina
maršrutą automatiškai ir tęsiamas orientavimas į kelionės tikslą tinkamiausiu keliu.
Taip pat, važiuojant toliau, galima parodyti
alternatyvų maršrutą.
Susijusi informacija
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 22)
Tikralaikė kelių eismo informacija13
Kai automobilis yra prijungtas prie interneto,
vairuotojas turi prieigą prie išplėstinės eismo
informacijos (RTTI14) apie eismo spūstis,
uždarytus kelius ir visą kitą, kas gali turėti
įtakos kelionės trukmei.
Jeigu aktyvinta RTTI paslauga, iš interneto bus
nuolatos gaunama informacija apie eismo
įvykius ir eismo eigą. Automobiliui pateikus
užklausą eismo srauto informacijai gauti, tuo
pat metu pateikiami anoniminiai duomenys
apie eismo srautą automobilio buvimo vietoje,
o tai prisideda prie paslaugos teikimo kokybės
gerinimo. Anoniminiai duomenys siunčiami tik
aktyvinus RTTI. Jeigu ši paslauga nėra aktyvinta, jokių duomenų nepateikiama.
Šią paslaugą gali reikėti aktyvinti iš naujo, pvz.,
po tam tikrų programinės įrangos atnaujinimų,
po apsilankymų autoservise arba kuriant naują
vairuotojo profilį.
Dabartinės kelių eismo sąlygos navigacijos sistemoje* rodomos plentuose, pagrindiniuose
keliuose ir užmiesčio keliuose bei tam tikruose
tarpmiestiniuose keliuose.
Tekstas ir ženklai žemėlapyje rodomi įprastai.
Eismo srauto indikacija nurodo, kaip greitai
eismas juda keliu lyginant su kelio maksimalaus greičio apribojimu. Eismo srautas žemėlapyje indikuojamas abiejose kelio pusėse, po
vieną spalvotą liniją eismo krypčiai:
•
•
•
•
Žalia – jokių sutrikimų.
Oranžinė – lėtas eismas.
Raudona – eismo spūstis / eismo įvykis.
Juoda – kelias uždarytas.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo
informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos
yra nuolat plečiamos.
Susijusi informacija
•
Tikralaikės kelių eismo informacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 26)
Žemėlapyje rodomos kelių eismo informacijos
kiekis priklauso nuo atstumo iki automobilio. Ji
pateikiama tik kai atstumas siekia apie 120 km
(75 myl.) nuo automobilio buvimo vietos.
13
14
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
* Parinktis / priedas.
25
NAVIGACIJA
Tikralaikės kelių eismo
informacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas15
Prijungus automobilį prie interneto, vairuotojas gali navigacijos sistemoje* naudotis tikralaike kelių eismo informacija (RTTI16).
RTTI aktyvinama ir deaktyvinama tokiais atvejais:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos.
2. Paspauskite Navigacija
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2. Paspauskite Navigacija Eismas ir
nuimkite varnelę nuo Rodyti laisvą kelių
eismą.
Susijusi informacija
•
•
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 25)
Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
Navigacijos sistemos nuostatos*
Čia parenkamos nuostatos, padedančios apibrėžti, kaip navigacijos sistemoje reikėtų
pateikti maršrutą ir kitą informaciją.
Nuostatos
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Žemėlapis – valdykite žemėlapio turinį ir
išvaizdą.
• Maršrutas ir orientavimas – valdykite
orientavimo, rodymo ir maršruto skaičiavimo procesus.
Eismas.
3. Pasirinkite Tikralaikė kelių eismo
informacija, kad aktyvintumėte (įprasta
kelių eismo informacija pakeičiama RTTI)
arba deaktyvintumėte RTTI.
4. Naudojantis RTTI pirmą kartą, pasirodo
vienas iškylantysis langas su antrašte
Sąlygos ir nuostatai ir vienas su antrašte
Duomenų bendrinimas.
Išjungus automobilio interneto ryšį, kai RTTI
aktyvinta, automatiškai aktyvinama įprasta
kelių eismo informacija. RTTI vėl aktyvinama
tada, kai įjungiamas interneto ryšys.
Navigacija
• Eismas – valdykite informaciją apie eismo
sutrikimus.
Susijusi informacija
•
•
•
Žemėlapio nuostatos (p. 27)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
Kaip išjungti žalią liniją
Kad nebūtų vaizduojamos žalios linijos, rodančios kad eismas vyksta be problemų:
15
16
26
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Žemėlapio nuostatos
Žemėlapio dizainas
Čia parenkamos nuostatos, lemiančios, kaip
turi būti rodomas žemėlapis navigacijos sistemoje*.
Norint pasirinkti, kaip turi būti vaizduojamos
žemėlapio spalvos, naudojama funkcija
Žemėlapio rodymo formatas:
Nuostatos
Navigacija
Žemėlapis
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
•
Buvimo vietos formatas
• Diena – šviesios spalvos.
• Naktis – tamsios spalvos, kad netrukdytų
matyti nakties metu.
• Automatinis – sistema persijungia į
Rodyti greičio kameras
Greičio kameros17
Rodyti parankinius
Rodyti greičio kameras nurodo, ar žemėlapyje bus rodomos greičio kameros.
Buvimo vietos formatas
Norint pasirinkti, ar esama buvimo vieta turi
būti įvardyta / rodoma su adresu ar koordinatėmis, naudojama funkcija Buvimo vietos
formatas:
• Adresas
• Koordinatės ir aukštis
Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 18)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 22)
Diena ir Naktis pagal salono apšvietimą.
Žemėlapio rodymo formatas
Lankytina vieta (POI)
•
•
Parankiniai
Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti
Parankiniai.
Lankytina vieta (POI18)
POI kategorijos, rodytinos žemėlapyje, pateiktos srityje Lankytina vieta (POI). Palieskite
pageidaujamą kategoriją (pvz., „Transportas“),
tada pasirinkite, ar norite rodyti visas, ar tik
konkrečias antrines kategorijas. Meniu užveriamas spaudžiant Atgal arba Užverti.
Susijusi informacija
•
•
17
18
Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 26)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
27
NAVIGACIJA
Maršruto nuostatos ir kelio
navigacija
Čia galima pasirinkti nuostatas siekiant nurodyti, kaip turi būti skaičiuojamas maršrutas ir
navigacijos sistemoje* rodoma kelio navigacija.
Nuostatos Navigacija
orientavimas
Maršrutas ir
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
•
•
2. Palieskite reikiamą instrukciją balsu:
• Nėra (orientavimas balsu automatiškai
nevykdomas, tačiau yra galimybė rankiniu būdu užklausti vienos instrukcijos
balsu)
• Žemas (tik vienas pranešimas vienam
orientavimo punktui)
• Vidutiniškai (iki 3 pranešimų vienam
orientavimo punktui, pateikiant ribotą
informaciją)
Atvykimo laiko formatas
• Pilnas (iki 4 pranešimų vienam orienta-
Orientavimo balsu lygis
vimo punktui, pateikiant visą turimą
informaciją)
Pasirinkti numatytąjį maršruto tipą
Maršruto įsiminimas
Standartiniai maršrutų tipai
Vengimo nuostatos
Pasirinkite standartinį pageidaujamą maršruto
tipą:
Siūlyti degalinę
Laiko formatas
Pasirinkite, kaip turi būti pateiktas atvykimo
laikas:
• ETA19 (apskaičiuotas atvykimo į kelionės
tikslą laikas)
• RTA20 (likusi kelionės trukmė)
• Greitas
• Eco
• Vaizdingas (kiek įmanoma, vengiama
automagistralių, tad kelionė gali trukti
ilgai)
Maršruto mokymasis
Pasirinkite Maršruto įsiminimas, nurodydami, ar leisti rinkti duomenis siekiant optimizuoti maršruto skaičiavimą.
Vengimas
Paspauskite Vengimo nuostatos, kad atvertumėte meniu su įvairiomis parinktimis, kurių
skaičiuojant maršrutą galima automatiškai
išvengti. Pavyzdžiui, pasirinkite tunelius, teritorijas su spūsčių mokesčiu ir keltus.
Degalinių pasiūlymai
Spauskite Siūlyti degalinę, norėdami vairuotojo ekrane įjungti ar išjungti patarimus dėl
artimiausios degalinės esant žemam degalų
lygiui.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 26)
Žemėlapio nuostatos (p. 27)
Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 22)
Taip pat, važiuojant toliau, galima parodyti
alternatyvų maršrutą.
Parodyti laikai taikomi tikslo laiko zonai.
Orientavimo balsu lygis
1.
19
20
28
Spauskite Orientavimo balsu lygis.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Eismo informacijos nuostatos
Rodyti sklandų eismą
Žemėlapių naujinimas
Čia parenkamos nuostatos, lemiančios, kaip
turi būti pateikiama kelių eismo informacija
navigacijos sistemoje*.
Pasirinkite Rodyti laisvą kelių eismą, kad
parodytumėte tai žemėlapyje.
„MapCare“ – tai nemokama žemėlapių naujinimo paslauga, skirta „Volvo“ automobiliams
su „Sensus Navigation“*.
Nuostatos
Navigacija
Eismas
Rodyti ir tvarkyti kelių eismo įvykius
Pasirinkite Tikralaikė kelių eismo
informacija, kad internetu galėtumėte naudoti
tikralaikę kelių eismo informaciją (RTTI).
Vengti eismo įvykių
Susijusi informacija
Rodyti laisvą kelių eismą
•
•
•
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
Išplėstinės kelių eismo informacijos
naudojimas21
Tikralaikė kelių eismo informacija
kelių eismo įvykių rodymas
Pasirinkite, ar eismo įvykiai turi būti rodomi
žemėlapyje ir naudojami maršrutui apskaičiuoti:
• Nėra
• Pagr.
• Visi
Vengri eismo incidentų
Pasirinkite, ar skaičiuojant maršrutą turi būti
vengiama eismo incidentų:
•
Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 26)
Žemėlapio nuostatos (p. 27)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 28)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 25)
Bendroji informacija apie naujinimą
Žemėlapiai gali būti atnaujinami 2-12 kartų per
metus (priklausomai nuo rinkos).
Žemėlapius galima atnaujinti dviem būdais. Tai
padarysite naudodami kompiuterį ir USB
atmintuką arba tiesiogiai iš automobilio22 (jei
šis prijungtas prie interneto).
Automobilio žemėlapis padalintas į keletą iš
anksto apibrėžtų regionų. Naujinant žemėlapio
duomenis, nebūtina naujinti visų regionų – vairuotojas gali pasirinkti naujinti vieną ar keletą
konkrečių regionų.
Prijungus automobilį prie interneto, galima
atnaujinti vieną arba kelis regionus. Jei reikia
naujinti daug regionų arba visą žemėlapį, bendras žemėlapio duomenų kiekis gali būti toks
didelis, kad būtų daug lengviau tai atlikti per
kompiuterį su USB atmintuku.
• Niekada
• Klausti (visi pasiūlymai dėl maršruto keitimo pateikiami kelionės metu)
• Visada
21
22
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma tik kai kurioms šalims.
}}
* Parinktis / priedas.
29
NAVIGACIJA
||
PASTABA
Jeigu kelionės maršrutas tęsiasi per kelis
regionus, visų jų versijos numeriai turi būti
tokie patys. Kitaip gali nutikti, kad į apskaičiuotą maršrutą bus įtraukta netikėta kelio
atkarpa.
Žemėlapio struktūros naujinimas
Kartais reikia keisti žemėlapio struktūrą – taip
būna, jei reikia pridėti regioną arba jei didelį
regioną reikia padalinti į mažesnius regionus.
Šiuo atveju visi bandymai naujinti atskirus
regionus įprasta tvarka nepavyks ir atsiradęs
pranešimas nurodys priežastį.
Vietoj to reikia per USB atmintuką iš naujo
įdiegti visą žemėlapį. Daugiau informacijos
rasite pagalbos informacijoje svetainėje
www.volvocars.com arba susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Navigacijos sistemos programinės
įrangos naujinimas
Be žemėlapio duomenų kartais reikia naujinti
pačią navigacijos sistemos programinę įrangą,
kuri nuolat tobulinama. Tokiu atveju gali susidaryti situacija, kai esamos navigacijos sistemos programinė įranga nedera su paskutiniais
žemėlapio duomenų naujiniais. Tada pateikiamas pranešimas, informuojantis, kad reikia
atnaujinti ir navigacijos sistemos programinę
įrangą. Tai gali atlikti „Volvo“ atstovas. Taip pat
galima paprašyti „Volvo“ įgaliotojo atstovo
30
padėti atnaujini pačius žemėlapius. Tačiau
atminkite, kad nors pats žemėlapio naujinimas
yra nemokamas, už autoserviso laiką, kurio prireikė naujinimui atlikti, gali reikėti sumokėti.
Dažnai užduodami klausimai
Klausimas
Atsakymas
Ar galima
pakeisti
žemėlapio
duomenų
platformą,
pvz., iš
Europos į
Šiaurės
Amerikos?
Taip, bet su keliomis išimtimis. Dėl naujausios informacijos susisiekite su „Volvo“
įgaliotuoju atstovu.
Kiek ilgai
trunka
žemėlapių
naujinio
atsisiuntimas?
Tai priklauso nuo žemėlapio
failo dydžio ir interneto spartos. Informacija apie naujinio
dydį (MB) rodoma ekrane.
Klausimas
Atsakymas
Kokio
dydžio
būna naujinys?
Tai priklauso nuo rinkos.
Išsami informacija pateikiama
kiekvienos rinkos žemėlapiui
– žr. pagalbos informaciją
adresu www.volvocars.com.
Joks naujinimas
neveikia –
ką man
daryti?
Papildomos pagalbos informacijos ieškokite svetainėje
www.volvocars.com arba
kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį
atstovą.
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir
USB atmintuką (p. 31)
•
Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje (p. 33)
•
Dažnai užduodami klausimai apie navigacijos sistemą* (p. 35)
•
•
Navigacijos licencijos sutartys* (p. 36)
Navigacijos sistemos autorių teisės*
(p. 38)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Žemėlapių naujinimas per
kompiuterį ir USB atmintuką
Naujus žemėlapius galima iš kompiuterio,
turinčio interneto ryšį, atsisiųsti į USB atmintuką ir tada persiųsti iš USB atmintuko į automobilio navigacijos sistemą*.
Paruošimas
Parametras
Reikalavimai
USB
standartas:
bent 2.0
Failų sistema:
FAT32, exFAT arba NFTS
3. Bakstelėkite rodyklę, kad išskleistumėte
pasirinktąjį regioną.
> Pateikiama išsami žemėlapio informacija.
iki 128 GB
4. Žr. žemėlapio informaciją, pateikiamą po
žemėlapio vaizdu.
Talpa:
Tai priklauso nuo rinkos. Išsami
informacija pateikiama kiekvienos rinkos žemėlapiui – žr.
pagalbos informaciją adresu
www.volvocars.com.
Dabartinės žemėlapio versijos parodymas
Naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką
USB atmintis
Norint tvarkyti naujinimą naudojant USB
atmintinę, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:
Žemėlapio duomenų atsisiuntimas
internetu į USB atmintuką
Pasiruoškite USB atmintuką ir pasižymėtą
žemėlapio informaciją.
1.
Interneto ryšį turinčiame kompiuteryje
eikite į „Volvo Cars“ pagalbos svetainę
(support.volvocars.com) ir tada, punkte
Atsisiuntimai, pasirinkite žemėlapių atsisiuntimus.
2. Pasirinkite norimų atnaujinti žemėlapių
tipą.
1.
Programėlių rodinyje palieskite
Atsisiuntimo centras.
2. Spauskite Žemėlapiai
> Prieinami žemėlapio regionai parodyti.
3. Spustelėkite regioną, kurį norite atnaujinti.
> Pateikiamas žemėlapio vaizdas su informacija apie naujausius to regiono
žemėlapio duomenis.
4. Patikrinkite, ar žemėlapio versija naujesnė
nei esanti automobilyje.
}}
* Parinktis / priedas.
31
NAVIGACIJA
||
5. Priklausomai nuo jūsų turimos operacinės
sistemos, pasirinkite atsisiuntimo nuorodą
„Windows“ arba „Mac“ sistemai.
6. Pasirinkite „Vykdyti“, kad įdiegtumėte atsisiuntimo programą.
7. Spustelėkite „Naujas atsisiuntimas“, kad
atsisiųstumėte žemėlapį į USB atmintinę
arba kompiuterio standųjį diską.
8. Prieš įdiegdami žemėlapį į savo automobilį
galite pasitikrinti, ar tinkamai atlikta atsisiuntimo / kopijavimo į USB atmintinę
procedūra. Kad tai padarytumėte, pakartokite 1-2 žingsnius ir po to paspauskite
„Patikrinti atsisiuntimą“ atsisiuntimo programoje.
Atsisiuntimo trukmė priklauso nuo žemėlapio
dydžio ir ryšio pralaidos. Patikrinti, ar žemėlapis tinkamai atsisiųstas į USB atmintinę prieš
diegiant jį automobilyje, galima pasirinkus atsisiuntimo tikrinimą atsiuntimo programoje.
Mobilieji ryšiai per mobiliuosius įrenginius arba
kai naudojami abonementai, kuriems gali būti
taikomi mėnesio duomenų limitai, netinka naudoti atsisiuntimui.
Žemėlapio duomenų persiuntimas iš
USB į automobilį
Laikas, per kurį duomenys perkeliami iš USB
atminties į automobilį, skiriasi priklausomai
nuo žemėlapio duomenų kiekio. Atnaujinti
galima važiuojant. Navigacijos sistemą galima
32
naudoti žemėlapio regionui atnaujinti, tačiau
norint atnaujinti visus esamus žemėlapius,
pvz., Europos Sąjungos, tokio atnaujinimo
metu navigacijos sistemos naudoti
neįmanoma. Jei diegimo procesas neužbaigiamas iki automobilio išjungimo, jis tęsiamas
pradėjus kitą kelionę. Naujinimo metu važiuoti
nebūtina, tačiau degimas turi būti įjungtas.
Jeigu naujinimo metu automobiliu nevažiuojama, rekomenduojama prijungti akumuliatoriaus įkroviklį.
Naujinimas
1. Aktyvinkite navigacijos sistemą.
2. Prijunkite USB atmintuką prie automobilio
USB prievado. Jei yra du USB prievadai,
kitas tuo pat metu turi būti nenaudojamas.
3. Navigacijos sistema automatiškai aptinka,
kad yra naujinys, ir visos žemėlapio duomenų bazės naujinimo metu ekrane
parodo, kiek proceso procentų atlikta.
> Norint atnaujinti atskirą žemėlapio
regioną, procesas pradedamas automatiškai.
Norint paleisti visos žemėlapio duomenų bazės atnaujinimo procesą, reikia
paliesti Patvirtinti arba Atšaukti, kad
diegimas būtų atšauktas.
4. Palieskite Patvirtinti – pradedama naujinti visą žemėlapio duomenų bazę ir informacija apie šio proceso eigą parodoma
centriniame ekrane.
5. Centriniame ekrane parodoma, kada baigiamas persiuntimo procesas: tada reikia
ištraukti USB atmintuką.
6. Paleiskite informacijos ir pramogų sistemą
iš naujo.
7. Patikrinkite, ar į automobilį perkelti reikiami žemėlapio duomenys – pakartokite
veiksmus, aprašytus ankstesniame skyrelyje „Dabartinės žemėlapio versijos parodymas“.
PASTABA
Kad būtų galima paleisti įrengtį, turi būti
patenkinti tokie kriterijai:
•
Pasirinkta teritorija turi būti įtraukta į
sistemos žemėlapį. Skandinavijos teritoriją galima atsisiųsti tik jei sistemoje
jau yra Europos žemėlapis. Jeigu atsisiunčiamas visas naujas žemėlapis, jis
įrašomas vietoje ankstesnio žemėlapio.
•
Pasirinktos teritorijos versija turi būti
naujesnė nei esančios automobilyje.
•
Pasirinkta teritorija turi derėti su automobilio programine įranga. Jei naujinys
NAVIGACIJA
nedera, tuomet reikia atsisiųsti naują
programinę įrangą.
•
Pasirinkta teritorija turi derėti su esamu
žemėlapiu. Jei teritorija nedera, tuomet
reikės pakeisti žemėlapį.
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje (p. 33)
•
Žemėlapių naujinimas (p. 29)
Žemėlapių naujinimas prie
interneto prijungtame
kompiuteryje
Prijungus automobilį prie interneto, galima
atnaujinti navigacijos sistemos* žemėlapius23.
Pertrūkiai
Jei naujinimas pertraukiamas, centriniame
ekrane visada rodomas aiškinamasis pranešimas.
Kas nutinka,
jei...
Atsakymas
vykstant naujinimui, informacijos
ir pramogų sistema išjungiama?
Naujinimas pristabdomas ir, sistemą vėl
aktyvinus, pvz., užvedus variklį, automatiškai tęsiamas nuo tos
vietos, kur sustojo.
USB atmintukas
ištraukiamas naujinimui dar nesibaigus?
Naujinimas pristabdomas ir, USB atmintuką
vėl prijungus prie automobilio automatiškai
tęsiamas nuo tos vietos, kur sustojo.
Nuotolinio naujinimo principas
Papildomos informacijos ieškokite pagalbos
informacijoje adresu www.volvocars.com arba
kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
23
}}
Taikoma tik kai kurioms šalims.
* Parinktis / priedas.
33
NAVIGACIJA
||
Automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
2. Spauskite Žemėlapiai.
1.
3. Automatinį žemėlapio duomenų naujinimą
galima pasirinkti tik namų regionui. Jeigu
namų regionas dar nepasirinktas,
paspauskite rodyklę „žemyn“, kad išskleistumėte regioną.
> Pateikiama išsami žemėlapio informacija.
Programėlių rodinyje palieskite
Atsisiuntimo centras.
> Programėlė paleidžiama ir šalia
Žemėlapiai parodomas skaičius (kiek
žemėlapio naujinių yra išleista konkrečiam namų regionui). Šis skaičius rodomas, kol galiausiai atliekama kita naujinių paieška arba kol naujiniai įdiegiami.
2. Spauskite Žemėlapiai.
3. Paspauskite Diegti + Patvirtinti.
> Pradedama diegti pasirinktą žemėlapį /
žemėlapio naujinį.
Papildomos informacijos ieškokite pagalbos
informacijoje adresu www.volvocars.com arba
kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Automatinis žemėlapio duomenų
naujinimas
Automatinį namų regiono naujinimą galima
pasirinkti Atsisiuntimo centre.
1.
34
Programėlių rodinyje palieskite
Atsisiuntimo centras.
4. Spauskite Nust.namų reg..
5. Tada slinkite iki regionų sąrašo viršaus, kur
rasite šiuo metu pasirinktą namų regioną.
6. Spustelėkite rodyklę „žemyn“, kad
išskleistumėte namų regioną.
7. Varnele pažymėkite Autom. nauj.: langelį.
> Kai automobilis yra prijungtas prie
interneto ir atsiranda prieinamas žemėlapio naujinimas, dabar jis bus automatiškai atsisiunčiamas į automobilį.
Kai atšaukiamas vykstantis žemėlapio
atsisiuntimas
Jeigu žemėlapio atsisiuntimas prasidėjo,
tačiau automobilis išjungiamas atsisiuntimui
dar nepasibaigus, šis procesas pristabdomas
ir vėliau automatiškai atnaujinamas vėl užvedus automobilį ir jam prisijungus prie interneto.
Jeigu nebuvo pasirinkta įdiegti arba praleista
vienas ar daugiau naujinių, tuomet naujinimo
failai gali būti per dideli, kad juos būtų galima
atsisiųsti tiesiogiai į automobilį. Tokiu atveju
naujinimo failus galite atsisiųsti į USB įrenginį,
iš kurio vėliau juos galėsite įdiegti į automobilį.
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir
USB atmintuką (p. 31)
•
Žemėlapių naujinimas (p. 29)
NAVIGACIJA
Dažnai užduodami klausimai apie
navigacijos sistemą*
Toliau pateikiami keli dažniausiai užduodami
klausimai apie navigacijos sistemą „Sensus
Navigation“.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo maždaug apie 20 metrų ( 65 pėdų) tikslumu.
Paklaidos tikimybė būna didesnė, jei važiuojama keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui, vingiuotais keliais arba kelių lygių keliais ir jeigu
nuvažiavus didelį atstumą nebuvo daryta jokių
posūkių.
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t.
taip pat kliudo priimti palydovo signalus, vadinasi, automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma su tam tikra paklaida.
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
Apskaičiuojant maršrutą, atsižvelgiama į keletą
veiksnių, kad teoriškai būtų nustatytas geriausias sprendimas. Šie veiksniai yra maršruto
ilgis, kelio plotis ir klasė, eismo intensyvumas
ir greičio apribojimai. Tačiau patyręs, vietovę
žinantis vairuotojas tikriausiai gali pasirinkti
geresnį maršrutą.
Pavyzdžiui, sistema gali parinkti
mokamus kelius arba keltus, kurių
vairuotojas nori išvengti.
Dėl techninių priežasčių sistema, skaičiuodama ilgą maršrutą, gali įtraukti tik didesnės
reikšmės kelius.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į maršrutą ir naudojami tik tuo atveju,
jeigu nėra jokios kitos priimtinos galimybės.
Po transportavimo, automobilio
buvimo vieta žemėlapyje rodoma
neteisingai.
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu arba
traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti palydovo signalus, tada automobilio
buvimo vieta teisingai nustatoma ne greičiau
nei per 5 minutes.
Pakeitus padangas, automobilio
ženklas ekrane elgiasi nelogiškai.
Nustatant automobilio buvimo vietą, greitį ir
važiavimo kryptį, naudojamas ne tik palydovinis imtuvas, bet ir automobilio greičio jutiklis
bei giroskopas. Sumontavus atsarginį ratą
arba vasarines padangas pakeitus žieminėmis
sistema turi „atpažinti“ naujų ratų dydį.
Kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama kurį laiką automobiliu pavažinėti keliais,
kuriuose stiprus palydovo signalas (geras
matomumas).
Žemėlapyje rodomas vaizdas
neatitinka tikrosios padėties
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis
naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio
duomenų bazė ne visada, ne visais atvejais gali
būti išsami.
Dėl to žemėlapio duomenys nuolat tobulinami
ir atnaujinami – laikas nuo laiko patikrinkite, ar
yra naujinių.
Automobilio ženklas ekrane
pasislenka į priekį ar sukasi
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų padėtį ir automobilio važiavimą, kad būtų
galima pradėti važiuoti.
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada pradedama važiuoti.
Žemėlapio informacija neatnaujinta
Žr. atsakymą kitame skyrelyje.
Ar įdiegta paskutinė žemėlapio
informacija?
Žemėlapio duomenys nuolat naujinami ir tobulinami. Naujinant žemėlapį per kompiuterį ir
USB, gali būti parodyta automobilyje esančio
žemėlapio versija. Patikrinkite automobilyje
esančio žemėlapio versiją ir svetainėje
www.volvocars.com pagalbos informacijoje
pažiūrėkite, kokia žemėlapio versija prieinama.
* Parinktis / priedas.
}}
35
NAVIGACIJA
||
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas (p. 29)
Navigacijos licencijos sutartys*
Licencija24
– tai sutartis dėl teisės vykdyti
tam tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito
teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir
sąlygomis.
GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ
SUTARTIS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĘ SUTARTĮ PRIEŠ
NAUDODAMI „HERE“ DUOMENŲ BAZĘ.
PASTABA VARTOTOJUI
TAI YRA LICENCINĖ, O NE PARDAVIMO
SUTARTIS, SUDARYTA TARP JŪSŲ IR
„HERE EUROPE B.V.“ („HERE“) DĖL JŪSŲ
„HERE“ NAVIGACINIO ŽEMĖLAPIO
DUOMENŲ BAZĖS KOPIJOS, ĮSKAITANT
PRIDEDAMĄ KOMPIUTERINĘ
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, LAIKMENAS IR
KOMPANIJOS „HERE“ PATEIKTĄ
AIŠKINAMĄJĄ SPAUSDINTINĘ
DOKUMENTACIJĄ (KARTU VADINAMĄ
DUOMENŲ BAZE). NAUDODAMI ŠIĄ
DUOMENŲ BAZĘ, JŪS PRIIMATE IR
SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĖS SUTARTIES
(TOLIAU – SUTARTIES) SĄLYGOMIS. JEI SU
ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS
NESUTINKATE, NEDELSDAMI GRĄŽINKITE
DUOMENŲ BAZĘ SU VISAIS KITAIS
24
36
PRIDEDAMAIS ELEMENTAIS SAVO
PARDAVĖJUI IR SUSIGRĄŽINKITE PINIGUS.
NUOSAVYBĖS TEISĖ
Duomenų bazė ir autoriaus teisės bei
intelektinė nuosavybė ar su jomis susijusios
teisės yra kompanijos „HERE“ ir jos licencijų
teikėjų nuosavybė. Laikmena, kurioje buvo
įrašyta duomenų bazė, lieka „HERE“ ir jos
tiekėjų nuosavybė, kol jūs nesumokate visos
mokėtinos sumos „HERE“ ir / arba jos
tiekėjams pagal šią sutartį ar panašius
susitarimus, kurių pagrindu jums buvo pateikta
duomenų bazė.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
„HERE“ suteikia jums neišskirtinę licenciją
naudoti duomenų bazę savo asmeniniams
tikslams arba, jei tai įmanoma, naudoti
vidinėms verslo operacijoms. Ši licencija
nesuteikia teisės teikti sublicencijas.
EULA = End User License Agreement
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Duomenų bazė yra apribota naudoti tik su
konkrečia sistema, kuriai ji buvo sukurta.
Išimtis – galiojančiuose teisės aktuose atskirai
įvardyti atvejai (pvz., nacionaliniai įstatymai,
paremti Europos Sąjungos direktyva (91/250)
ir Duomenų bazių direktyva (96/9)), kai jums
draudžiama išgauti arba pakartotinai
panaudoti esmines duomenų bazės turinio
dalis bei atkurti, kopijuoti, modifikuoti,
adaptuoti, versti, išardyti, išskaidyti,
perprogramuoti bet kurią duomenų bazės dalį.
Jei norite gauti informacijos apie
suderinamumą, kaip tai įvardyta Europos
programinės sąjungos direktyvoje, kuria yra
paremti nacionaliniai įstatymai, jūs suteiksite
„HERE“ motyvuotą laiką pateikti minėtą
informaciją apie planuojamus terminus,
įskaitant sąnaudas, kurias turės nustatyti
„HERE“.
Duomenų bazę apima pateikta informacija,
perduota „HERE“ naudotis trečiųjų šalių pagal
licenciją, ir šiai informacijai taikomos tiekėjo
sąlygos bei autorių teisės, nurodytos šiuo
adresu:
here.com/supplierterms
LICENCIJOS PERDAVIMAS
Duomenų bazės negalite perduoti trečiosioms
šalims, išskyrus tada, kai ji yra įdiegta
sistemoje, kuriai ji buvo sukurta ir kurios jokios
duomenų bazės kopijos jūs nepasiliekate, ir
jeigu asmuo, kuriam ją perduodate, sutinka su
visomis šios sutarties sąlygomis ir
nuostatomis bei tai raštu patvirtina kompanijai
„HERE“. Kelių diskų rinkiniai gali būti
perduodami ar parduodami tik neišardyti, t. y.
tokie, kokius pateikė „HERE“, o ne atskiromis
dalimis.
ar patarimo kaip garantijos, kuri padidintų čia
pateiktos ribotos garantijos aprėptį. Šioje
sutartyje nustatyta ribota garantija neapriboja
ir neturi poveikio jūsų kitoms statutinėms
teisėms, kurias galite turėti pagal teisėtą
garantiją dėl paslėptų defektų.
RIBOTA GARANTIJA
„HERE“ garantuoja, kad su toliau išvardytais
įspėjimais per 12 mėnesių po jūsų duomenų
bazės kopijos įsigijimo ji veiks iš esmės pagal
„HERE“ tikslumo ir išbaigtumo taisykles,
galiojančias įsigijus duomenų bazę. Šias
taisykles prireikus galima gauti iš „HERE“. Jei
duomenų bazė neveikia pagal šios ribotos
garantijos nuostatas, „HERE“ imsis motyvuotų
priemonių suremontuoti arba pakeisti jūsų
duomenų bazės, kuri neatitinka šių nuostatų,
kopiją. Jei ir dedant tokias pastangas
duomenų bazė nepradeda veikti pagal čia
išdėstytų garantijų nuostatus, jūs galite
pasirinkti arba atgauti pinigus, sumokėtus už
duomenų bazę, arba nutraukti šią sutartį. Tai
yra visa „HERE“ atsakomybė ir jūsų vienintelis
galimas veiksmas „HERE“ atžvilgiu. Vienintelė
šiame skyriuje nurodyta išimtis –
„HERE“ neteikia jokių garantijų ar pareiškimų
dėl duomenų bazės naudojimo rezultatų, jų
tikslumo, teisingumo, patikimumo ar kitais
atžvilgiais. „HERE“ negarantuoja, kad
duomenų bazė yra ir bus be klaidų. „HERE“,
jūsų tiekėjas ar bet kuris kitas asmuo neišduos
jokios kitos žodinės ar rašytinės informacijos
Jei duomenų bazę gavote ne tiesiogiai iš
„HERE“, galite turėti statutinių teisių asmens,
iš kurio įsigijote duomenų bazę, atžvilgiu šalia
teisių, suteikiamų „HERE“ pagal šią sutartį,
remiantis jūsų gyvenamojoje vietoje
galiojančiais teisiniais aktais. Pirmiau pateikta
„HERE“ garantija niekaip nepaveiks tokių
statutinių teisių ir jas galėsite ginti šalia
garantinių teisių, suteiktų jums šia sutartimi.
}}
37
NAVIGACIJA
||
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Duomenų bazės kaina neapima jokių vertinimų
už galimą pasekminių, netiesioginių ar
neribotų tiesioginių žalos, kuri gali būti patirta
dėl duomenų bazės naudojimo, padarinių
rizikos prisiėmimą. Atitinkamai, „HERE“ jokiu
atveju nebus atsakinga už bet kokius
pasekminius ar netiesioginius nuostolius, be
apribojimų įskaitant prarastas pajamas,
duomenis ar naudojimą, patirtą jūsų ar
trečiosios šalies, ir kylantį iš jūsų duomenų
bazės naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar
remiamasi sutartimi, pateikta pretenzija ar
garantija, net jeigu „HERE“ ir buvo informuota
apie tokios žalos galimybę. Bet kuriuo atveju
„HERE“ atsakomybė už tiesioginius nuostolius
yra apribota iki jūsų duomenų bazės kopijos
kainos.
RIBOTA GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS
APRIBOJIMAS, NUSTATYTAS ŠIOJE
SUTARTYJE, NIEKAIP NEVEIKIA IR
NESUVARŽO JŪSŲ STATUTINIŲ TEISIŲ, JEI
DUOMENŲ BAZĘ ĮSIGIJOTE KOKIU NORS
KITOKIU BŪDU, O NE VYKDYDAMI VEIKLĄ.
ĮSPĖJIMAI
Duomenų bazėje gali būti netiksli ar ne visa
informacija dėl einančio laiko, besikeičiančių
aplinkybių, naudojamų informacijos šaltinių ir
išsamių geografinių duomenų rinkimo
pobūdžio, dėl ko gali būti gaunami neteisingi
rezultatai. Duomenų bazė, šalia viso kito,
neapima arba neatspindi kelionės laiko
38
informacijos, taip pat informacijos apie
kaimynystės saugumą, teisines institucijas,
avarines tarnybas, statybos darbus, kelių arba
juostų uždarymą, kelių šlaitus ar nuolydžius,
tiltų aukščius, leistinus svorius arba kitus
apribojimus, kelio sąlygas, specialiuosius
įvykius, priklausomai nuo jūsų turimos
navigacijos sistemos tipo.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI
Šiai sutarčiai galios vietos, kurioje gyvenate tą
dieną, kai įsigyjate duomenų bazę, įstatymai.
Jei tokiu momentu gyvenate už Europos
Sąjungos ribų ir ne Šveicarijoje, galios Europos
Sąjungos ar Šveicarijos, kur įsigijote savo
duomenų bazę, įstatymai. Visais kitais atvejais
arba jei vietos, kurioje įsigijote duomenų bazę,
nustatyti negalima, galios Nyderlandų
įstatymai. Nesutarimus, kylančius ar susijusius
su šia sutartimi, be „HERE“ teisės pretenzijas
nagrinėti jūsų tuometinėje gyvenamojoje
vietoje apribojimo, spręs tos šalies, kurioje
gyvenote tuo metu, kai įsigijote duomenų
bazę, atsakingas teismas.
Navigacijos sistemos autorių
teisės*
Informacijos apie autorių teises (©) rasite
skirsnyje „Navigacijos sistemos licencinė
sutartis“.
Susijusi informacija
•
•
Žemėlapių naujinimas (p. 29)
Navigacijos licencijos sutartys* (p. 36)
Susijusi informacija
•
•
Žemėlapių naujinimas (p. 29)
Navigacijos sistemos autorių teisės*
(p. 38)
* Parinktis / priedas.
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
L
Alternatyvus maršrutas
Eco, Greitas, Vaizdingas
22
Aplinkkelis
24
Automobilio gabenimas
Autorių teisės
11
Licencinė sutartis
36
N
Sistemos aktyvinimas
Siųsti į automobilį
6
20
V
Nustatyti kelionės tikslą
26
29
28
27
15, 16, 17, 18,
19, 20
O
24
Orientavimo parinktys
Valdymas balsu
Komandos
14
ž
žemėlapio navigacija
centriniame ekrane
projekciniame rodinyje
Vairuotojo ekrane
8
11
10
26, 28
Ž
K
P
Kelionės maršruto nukreipimo punktai
23
Kelių eismo informacija
transliuoti
29
23
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)
25, 26
Klausimai ir atsakymai
18, 22
Nuostatos
Kelių eismo informacija
maršrutas ir orientavimas
Žemėlapio parinktys
E
Eismo spūstys maršrute
Lankytinos vietos
35
36, 38
B
Balso atpažinimas
žemėlapio navigacija
S
Planinis maršrutas
redaguoti ir panaikinti
rodyti
POI
Žemėlapio duomenų naujinimas
21
22
21
29, 31, 33
Žemėlapio parinktys
27
Žemėlapio rodinys
27
18, 22
35
39
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
40
TP 30189 (Lithuanian), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising