Volvo S60 2018 Quick Guide

Volvo S60 2018 Quick Guide
QUICK GUIDE
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO"!
Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio savininko
vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi informacija bei
pastabos.
Toliau nurodytų ženklų reikšmės:
Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
Laipsniškos instrukcijos.
Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame
puslapyje.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.
Savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti jo skaitmeninę versiją automobilio ekrane, internete
arba atsisiųsti mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio savininko vadovas
kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Programėlę galima atsisiųsti į
mobiliuosius įrenginius iš „App Store“ arba „Google Play“.
Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com.
01 Variklio užvedimas ir vairavimas
04 Jūsų automobilio funkcijos
Nuotolinio valdymo raktelis
Užrakinimo sistema „Keyless“*
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Stovėjimo stabdys
Valytuvai
Slėgio padangose stebėjimas*
Klimato sistemos valdymo elementai
Priekinių žibintų valdymo elementas
Jungtinis prietaisų skydelis
„Infotainment“ sistema
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
Mygtukai centriniame valdymo pulte
Meniu sistemos nustatymai
Autoservisas / techninės priežiūros rezervavimas*
ECO*
02 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos
Automobilio statymo pagalba*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Funkcija „Start/Stop“*
Pėsčiųjų apsauga*
03 Jūsų vairavimo aplinka
Sėdynės reguliavimas
Vairo reguliavimas
05 Patarimai
Degalų pildymas
Automobilio priežiūra
Vietos daiktams laikyti
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai
Kaip veikia nuotolinio valdymo raktelis?
01
Atrakina dureles ir bagažinę bei išjungia signalizaciją.
Funkciją galima nustatyti sistemoje MY CAR.
Užrakina dureles ir bagažinę, įjungia signalizaciją.
Privažiavimo apšvietimas.
Kartą paspaudus, atrakinamas bagažinės dangtis,
du kartus – jis šiek tiek praveriamas.
Informacija*.
Panikos funkcija.
Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias
nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių
ir elektra valdomos vairuotojo sėdynės padėtis* –
žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
01
Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz.,
kišenėje.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
–– Palieskite bet kurių durelių rankenos galinę dalį arba
švelniai spustelėkite mažesnįjį iš bagažinės dangčio
dviejų guma dengtų mygtukų.
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai atidarykite
dureles arba švelniai spustelėkite didesnįjį iš dviejų
bagažinės dangčio guma dengtų mygtukų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
01
Užvedimas
Įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
jungiklį (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Jei pavarų dėžė mechaninė, nuspauskite sankabos
pedalą. Jei pavarų dėžė automatinė, nuspauskite
stabdžių pedalą.
Spustelėkite START/STOP ENGINE mygtuką.
Išjungimas
Spustelėkite START/STOP ENGINE mygtuką.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš
uždegimo spynelės (netaikoma funkcijai
„Keyless drive“*).
Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu?
01
Suaktyvinimas
–– Paspauskite valdymo elementą
PUSH LOCK/PULL RELEASE – ženklas pradeda
mirksėti. Kai jis ima šviesti nepertraukiamai, stabdys
būna įjungtas.
Išjungti
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Patraukite valdymo elementą
PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Kaip išjungti automatiškai
–– Pajudėkite iš vietos (vairuojant automobilį su
automatine pavarų dėže, turi būti užsegtas saugos
diržas).
Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus
01
jutiklį*?
Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą
vieną kartą.
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su pertrūkiais
delsą.
Kad pakeltumėte valytuvų šluoteles, jos turi būti
nustatytos į techninės priežiūros padėtį – žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip sukalibruoti slėgio padangose stebėjimo
01
sistemą (TM)*?
Pakeitus padangas arba slėgį padangose, būtina visada
atlikti kalibravimo procedūrą. Įsijungus lemputei ,
reikia patikrinti slėgį padangose ir sukalibruoti sistemą.
Atlikite šiuos veiksmus:
Kai išjungtas uždegimas, pripūskite visas padangas
pagal slėgio padangose lipduką, pateiktą ant
vairuotojo pusės durelių statramsčio.
Užveskite automobilį. Įprastame šaltinio MY CAR
rodinyje paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite „Tyre monitor (Slėgio padangose
stebėjimas) > Calibrate tyre pressure
(Sukalibruoti slėgį padangose)“ ir paspauskite OK/
MENU.
Vairuojant automobilį atliekamas
perkalibravimo procesas.
Kaip naudotis automobilio statymo pagalba
PAP*?
02
PAP patikrina, ar yra vietos ir nuvairuoja automobilį.
Jums reikia stebėti zoną aplink automobilį, jungti
pavaras, kontroliuoti greitį ir stabdyti / sustoti.
Suaktyvinkite PAP vienu mygtuko paspaudimu.
Nevažiuokite didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.)
greičiu.
Vykdykite jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas instrukcijas.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai grafine
iliustracija ir tekstu bus nurodyta tai padaryti.
Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos
funkcija LKA*?
02
Jei automobilis ima kirsti šoninę liniją, LKA aktyviai
nuvairuoja jį atgal į eismo juostą, švelniai pasukdama
vairą. Jei automobilis kerta šoninę liniją, LKA įspėja jus
apie tai pulsuojančia vairo vibracija.
–– Suaktyvinkite LKA vienu mygtuko paspaudimu.
Kaip naudotis funkcija „Start/Stop“*?
02
Mechaninė pavarų dėžė
Išjunkite variklį: nuspauskite sankabos pedalą, įjunkite
neutralią pavarą ir atleiskite sankabos pedalą.
Variklio užvedimas: nuspauskite sankabos pedalą.
Automatinė pavarų dėžė
Išjunkite variklį: Sustabdykite automobilį stabdžių pedalu
ir laikykite jį nuspaudę.
Variklio užvedimas: Atleiskite stabdžių pedalą.
Jei šviečia mygtuko lemputė, tai reiškia, kad funkcija yra
aktyvi.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
02
Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniu
stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti,
stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant kitoms
transporto priemonėms, dviratininkams ir pėstiesiems.
Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali
nesuveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki
80 cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.
Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Pakelkite/nuleiskite sėdynės sėdimosios dalies
priekį.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
Pakreipkite atlošą.
Juosmens atramos* reguliavimas.
Elektra valdomos sėdynės nuostatų įrašymas*.
Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.
Nuostatos įrašymas:
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad įrašytumėte
nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų.
Laikykite mygtukus nuspaustus, kol pasigirs signalas
ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas.
Taip bus įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis.
Juosmens atramos padėtis neįrašoma.
Šoninių veidrodėlių padėtis ir elektra valdomos
sėdynės atminties nuostatas (tik ne juosmens
atramos) galima įrašyti ir į nuotolinio valdymo
raktelį* – žr. automobilio savininko vadovą.
03
Kaip sureguliuoti vairą?
03
Atleiskite vairo užraktą.
Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
Užfiksuokite vairą.
Kaip reguliuoti temperatūrą?
04
Pasukite, kad individualiai reguliuotumėte
temperatūrą salono kairėje ir dešinėje pusėse.
Ekrane pateikiama pasirinkta temperatūra.
Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti kitas
funkcijas, paspauskite AUTO. Ekrane pasirodo
užrašas AUTO CLIMATE.
Patarimas: režimas AUTO rekomenduojamas
optimaliam klimato komfortui pasiekti. Kai reguliuojamos
ventiliatoriaus apsukos ir oro paskirstymas, režimas
AUTO būna išaktyvintas.
Kaip atitirpinti priekinį stiklą?
Spustelėkite, kad suaktyvintumėte priekinio stiklo
šildymo elektra funkciją*: ekrane pasirodo
ženklas (1).
Kitu paspaudimu papildomai suaktyvinamas
maksimalus oro srautas į priekinį stiklą ir šoninius
langus: ima šviesti ženklai (1) ir (2).
Kitu paspaudimu abi funkcijos išjungiamos ir
nebešviečia joks ženklas.
Be šildymo elektra funkcijos: Paspauskite, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro srautą.
04
Kaip veikia priekinių žibintų valdymo
automatinis režimas?
04
AUTO režime pateikiamos tokios parinktys:
• Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia
automatiškai.
• Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant artimosioms
šviesoms.
• Galima naudoti aktyviųjų tolimųjų šviesų (AHB)*
funkciją – ji automatiškai pritemdo arba suaktyvina
tolimąsias šviesas arba tolimųjų šviesų schemą
pritaiko pagal eismo sąlygas.
• Suaktyvinama tunelio aptikimo* funkcija.
Kaip valdomas kelionės kompiuteris?
04
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu,
patvirtinami pranešimai arba meniu išrankos.
Reguliavimo ratuku naršomos meniu arba kelionės
kompiuterio parinktys.
Mygtuku RESET iš naujo nustatomi duomenys
pasirinktame kelionės kompiuterio etape arba
grįžtama meniu struktūra atgal.
Kaip atstatyti ridos skaitiklį?
04
Pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką, kad
pamatytumėte ridos skaitiklį T1 arba T2.
Nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką RESET, kad
nustatytumėte ridos skaitiklį iš naujo.
Kaip įjungti ir išjungti sistemą „Infotainment“? 04
Trumpai paspaudus sistema suaktyvinama.
Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas) sistema
išaktyvinama.
Kaip išjungti garsą: Paspauskite trumpai. Pakartotiniu
paspaudimu vėl aktyvinama.
Atminkite, kad visa „Sensus“ sistema (įskaitant
navigaciją* ir telefono funkcijas*) įjungiama / išjungiama
vienu metu.
Kaip naršyti sistemoje „Infotainment“?
04
Paspauskite RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*,
TEL* arba *, norėdami pasirinkti pagrindinį
šaltinį. Šiuo režimu pateikiamas įprastas paskutinio
aktyvaus šaltinio rodinys.
Paspauskite OK/MENU arba ant vairo įrengtą
reguliavimo ratuką*, jei norite pasiekti pasirinkto
šaltinio pagrindinį meniu.
Pasukite TUNE arba reguliavimo ratuką, kad
naršytumėte meniu.
Paspauskite OK/MENU arba reguliavimo ratuką,
kad pasirinktumėte meniu punktą.
Spustelėkite EXIT, kad grįžtumėte meniu atgal,
atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte įvestus
ženklus.
Norėdami grįžti į normalų rodinį arba pereiti iš
normalaus rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį,
nuspauskite ir ilgai palaikykite EXIT.
Patarimai:
Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu,
vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką.
Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar
kartą.
Papildomos informacijos apie sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti telefoną* su „Bluetooth“®?
04
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite Make car discoverable (Nustatyti
automobilį veikti matomu režimu) ir patvirtinkite
spausdami OK/MENU.
Suaktyvinkite „Bluetooth“® mobiliajame telefone.
Suraskite ir prijunkite automobilį prie telefono.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas mobiliajame
telefone ir ekrane.
Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš
automobilio.
Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr. automobilio
savininko vadovą.
Kaip prisijungti prie interneto*?
04
Prijunkite mobilųjį telefoną per „Bluetooth“®
arba telefone suaktyvinkite belaidžio modemo
funkciją, kad suformuotumėte „Wi-Fi“ ryšį. Kad
suformuotumėte automobilinio modemo ryšį, įdėkite
SIM kortelę į daiktadėžėje esantį skaitytuvą.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite „Settings (Nuostatos) >
Internet settings (Interneto nuostatos) > Connect
through (Jungtis per)“. Nurodykite prisijungimo
parinktį.
„Wi-Fi“: prisijunkite prie tinklo ir įveskite jo
slaptažodį. Automobilinis modemas: įveskite
SIM kortelės PIN kodą.
Papildomos informacijos apie prisijungimą rasite
automobilio savininko vadove.
Kokias paslaugas gausiu turėdamas
„Volvo ID“*?
04
„Volvo ID“ – tai automobilyje užregistruotas jūsų
asmeninis ID, leidžiantis pasiekti įvairias paslaugas, pvz.,
asmeninį prisijungimą prie volvocars.com ir galimybę
siųsti adresą iš žemėlapio tarnybos internete tiesiai į
automobilį.
Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:
Dukart paspauskite prisijungimo mygtuką .
Pasirinkite „Apps (Programos) > Settings
(Nuostatos)“ ir laikykitės ekraninių instrukcijų.
Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite
automobilio savininko vadove.
Kaip naudotis programėlėmis automobiliui
prisijungus prie interneto*?
04
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima
naudotis muzikos paslaugų, internetinio radijo,
navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis
interneto naršyklėmis.
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Siekdami pamatyti galimas programas, pasirinkite
Apps (Programos) ir paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku OK/
MENU.
Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis,
reikia prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia
programėlės / paslaugos teikėjas. Pasinaudokite esama
paskyra arba užsiregistruokite iš naujo. Vykdykite
ekranines instrukcijas.
Kaip skambinti telefonu*?
04
Telefono šaltinio įprastame rodinyje įveskite reikiamą
numerį arba pasukite ant vairo esantį reguliavimo
ratuką žemyn, siekdami atverti telefonų knygelę arba
aukštyn, kad atvertumėte skambučių registrą.
Norėdami surinkti numerį, paspauskite reguliavimo
ratuką.
Pokalbis nutraukiamas, paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus paskambinti
telefonu rasite automobilio savininko vadove.
Kaip atsiliepti telefonu*?
04
–– Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsilieptumėte į
skambučius.
Skambutis atmetamas / pokalbis nutraukiamas
paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus atsiliepti į
skambutį rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?
04
Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX arba USB* įvadų,
esančių centrinio valdymo pulto daiktų dėkle.
Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys,
paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką
MEDIA.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą
garso šaltinį, ir paspauskite OK/MENU.
Informacijos apie kitus išorinio įrenginio prijungimo
būdus rasite automobilio savininko vadove.
Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?
04
Paspauskite mygtuką NAV, kad įsijungtų naršymo
sistema* – parodomas žemėlapis.
Dar kartą paspauskite mygtuką NAV ir pasirinkite
„Set address“ su OK/MENU.
Ženklų ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių
klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
Tada pasirinkite „Set single destination (Nustatyti
vieną kelionės tikslą)“ arba „Add as waypoint
(Įtraukti kaip tarpinį punktą)“ ir paspauskite OK/
MENU.
Papildomos informacijos ir navigacijos rinkos skirtumų
rasite atskirame automobilio savininko vadove.
Kokius nustatymus galima keisti per meniu
sistemą?
Naudojantis meniu sistema MY CAR, valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių
veidrodėlių ir užraktų nuostatos.
Žr. ankstesnį skirsnį „Kaip naršyti sistemą
„Infotainment“?“, kur aprašoma, kuriuos mygtukus
naudoti.
04
Kaip nustatyti laikrodį?
04
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Settings > System options > Time
settings“.
Pasukite TUNE iki padėties „Auto time
(Automatinis laikas)“ ir paspauskite OK/MENU, jei
norite aktyvinti automatinio laiko nustatymo funkciją.
Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje, įsitikinkite,
jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.
Kaip paskambinti į savo autoservisą arba
rezervuoti techninės priežiūros darbus*?
04
–– Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite „Service & repair (Priežiūra
ir remontas)“.
Srityje „Service & repair (Priežiūra ir remontas)“
rasite informacijos apie savo pasirinktą autoservisą,
kurį užregistravote per volvocars.com. Srityje „Dealer
information“ yra galimybė paskabinti ir išsiųsti
priėmimo užsakymą autoservisui. Ten taip pat rasite
parinktį atnaujinti autoserviso informaciją ir nustatyti
autoservisą kelionės tikslu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Ką atlieka ECO*?
Paspaudus ECO, suaktyvinama optimali ekonomiška
vairavimo programa, įskaitant (be kita ko) toliau
nurodytus pakeitimus:
• „Start/Stop“ – variklis gali būti automatiškai
išjungiamas automobiliui nesustojus.
• „Eco Coast“ – stabdymo varikliu funkcija išjungiama
ir automobilis lėtėja natūraliai. Funkcija taikoma
automobiliams su automatine pavarų dėže.
• Išaktyvinamos arba apribojamos kai kurios klimato
kontrolės funkcijos.
04
Kaip įsipilti degalų?
05
–– Norėdami atidaryti degalų bako atlanką, paspauskite
mygtuką žibintų skydelyje. Mygtuką atleidus,
atlankas bus atidarytas.
Ženklo rodykle jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma,
kurioje automobilio pusėje yra degalų dangtelis.
Kaip plauti automobilį?
05
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį
plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo
automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau. Todėl
pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo mėnesiais
patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite,
kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
05
Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia reguliariai
prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius apmušalus
reikia apdoroti su „Volvo Leather Care“ komplekto
priemonėmis 1–4 kartus per metus. Šviesios odos
apmušalus naudinga kas savaitę nušluostyti sudrėkinta
šluoste. „Volvo Leather Care“ komplektą įsigysite iš
„Volvo“ atstovo.
Kur yra vietų daiktams laikyti?
05
Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos
daiktams laikyti.
Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų
laikymo vietos.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 05
Kad veiktų salone įrengti 12 V maitinimo lizdai, nuotolinio
valdymo raktelis turi būti bent padėtyje I. Bagažinės
skyriaus 12 V maitinimo lizdas* yra maitinamas nuolat.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
Mūvint pirštines, Keyless durelių rankenų funkcija gali ir nesuveikti. Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti Keyless
funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios
emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti.
Kaip naudotis automobilio statymo pagalba (PAP)*?
PAP atskirais atvejais gali neveikti. Ši sistema suprojektuota kaip pagalbinė. Vairuotojui visada tenka visa atsakomybė užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai ir apžvelgti aplinką bei statant automobilį stebėti, ar neartėja bei nevažiuoja pro šalį kiti eismo
dalyviai.
Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos funkcija LKA*?
LKA – tik pagalbinė vairuotojo funkcija. Esant tam tikroms vairavimo, eismo, oro ir kelio sąlygoms ji gali neveikti. Vairuotojas visada
atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų pėsčiųjų, kūno kontūrus
dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų
dviratininkų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių iš šono
dviratininkų. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį prieš pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar sėdynė
užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija.
Kaip sureguliuoti vairą?
Sureguliuokite vairą (prieš tai sureguliavę sėdynę) prieš važiuodami. Niekada to nedarykite vairuodami.
Kaip prisijungti prie interneto*?
Naudojantis internetu, perduodama daug duomenų, už kuriuos gali būti paskaičiuotas mokestis. Suaktyvinus duomenų tarptinklinį
ryšį, gali būti papildomų mokesčių. Dėl duomenų perdavimo sąnaudų susisiekite su savo tinklo operatoriumi. Prisijungimas naudojant
automobilinį modemą: kad kaskart užvedant variklį nereikėtų įvesti PIN kodo, jo užrakinimo funkciją galima išjungti. Tai atliekama per
punktą „Car modem“, nuimant varnelę nuo „Lock SIM card“. Jungimasis per „Wi-Fi“: Atminkite: nutraukus ryšį su automobiliu, kai
kurie telefonai išjungia modemo funkciją. Tokiu atveju, kitą kartą naudojantis, telefone reikia pakartotinai aktyvinti modemo funkciją.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie gali
apgadinti apmušalus.
Daugiau informacijos apie savo automobilį rasite www.volvocars.com.
TP 24276 (Lithuanian) AT 1717, MY18. Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?
Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu
metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V maitinimo lizdo,
įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement