Volvo S60 2016 Late Quick Guide

Volvo S60 2016 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO"!
Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi informacija bei
pastabos.
Toliau nurodytų ženklų reikšmės:
Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
Laipsniškos instrukcijos.
Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame
puslapyje.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.
Savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti jo skaitmeninę versiją automobilio ekrane, internete
arba atsisiųsti mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio savininko vadovas
kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti
į mobiliuosius įrenginius iš „App Store“ arba „Google Play“.
Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com
01 Variklio užvedimas ir vairavimas
04 Jūsų automobilio funkcijos
Nuotolinio valdymo raktelis
Užrakinimo sistema „Keyless“*
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Stovėjimo stabdys
Valytuvai
Slėgio padangose stebėjimas*
Klimato sistemos valdymo elementai
Priekinių žibintų valdymo elementas
Jungtinis prietaisų skydelis
„Infotainment“ sistema
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
Mygtukai centriniame valdymo pulte
Meniu sistemos nustatymai
Autoservisas / techninės priežiūros rezervavimas*
ECO*
02 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos
Automobilio statymo pagalba*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Funkcija „Start/Stop“*
Pėsčiųjų apsauga*
03 Jūsų vairavimo aplinka
Sėdynės reguliavimas
Vairo reguliavimas
05 Patarimai
Degalų pildymas
Automobilio priežiūra
Vietos daiktams laikyti
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai
Kaip veikia nuotolinio valdymo raktelis?
01
Atrakina dureles ir bagažinę bei išjungia signalizaciją. Funkciją galima nustatyti sistemoje MY CAR.
Užrakina dureles ir bagažinę, įjungia signalizaciją.
Privažiavimo apšvietimas.
Kartą paspaudus, atrakinamas bagažinės dangtis,
du kartus – jis šiek tiek praveriamas.
Informacija*.
Panikos funkcija.
Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių ir
elektra valdomos vairuotojo sėdynės padėtis* – žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
01
Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz.,
kišenėje.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
–– Palieskite bet kurių durelių rankenos galinę dalį
arba švelniai spustelėkite mažesnįjį iš bagažinės
dangčio dviejų guma dengtų mygtukų.
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai atidarykite
dureles arba švelniai spustelėkite didesnįjį iš dviejų
bagažinės dangčio guma dengtų mygtukų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
Užvedimas
Įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
jungiklį (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Nuspauskite sankabos arba stabdžių pedalą.
Paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
Išjungimas
Paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
spynelės (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
01
Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu?
01
Suaktyvinimas
–– Paspauskite valdymo elementą
PUSH LOCK/PULL RELEASE – ženklas pradeda
mirksėti. Kai jis ima šviesti nepertraukiamai,
stabdys būna įjungtas.
Išjungti
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Patraukite valdymo elementą
PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Kaip išjungti automatiškai
–– Pajudėkite iš vietos (vairuojant automobilį su
automatine pavarų dėže, turi būti užsegtas saugos
diržas).
Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus
01
jutiklį*?
Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą
vieną kartą.
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su pertrūkiais delsą.
Kad pakeltumėte valytuvų šluoteles, jos turi būti
nustatytos į techninės priežiūros padėtį – žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip sukalibruoti slėgio padangose stebėjimo
01
sistemą (TM)*?
Pakeitus padangas arba slėgį padangose, būtina visada
atlikti kalibravimo procedūrą. Jei įsijungia lemputė ,
vadinasi, sistemą reikia sukalibruoti. Atlikite šiuos veiksmus:
Kai išjungtas uždegimas, pripūskite visas padangas pagal slėgio padangose lipduką, pateiktą ant
vairuotojo pusės durelių statramsčio.
Užveskite automobilio variklį. Įprastame MY CAR
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite Tyre pressure (Slėgis padangose)
> Calibrate tyre pressure (Sukalibruoti slėgį
padangose) ir paspauskite OK/MENU.
Vairuojant automobilį atliekamas perkalibravimo
procesas.
Kaip naudotis automobilio statymo pagalba
PAP*?
02
PAP patikrina, ar yra vietos ir nuvairuoja automobilį.
Jums tereikia įjungti pavarą, valdyti greitį ir stabdžius.
Suaktyvinkite PAP vienu mygtuko paspaudimu.
Nevažiuokite greičiau nei 30 km/h.
Vykdykite jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas instrukcijas.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
grafine iliustracija ir tekstu bus nurodyta tai
padaryti.
Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos
funkcija LKA*?
02
Jei automobilis ima kirsti šoninę liniją, LKA aktyviai
nuvairuoja jį atgal į eismo juostą, švelniai pasukdama
vairą. Jei automobilis kerta šoninę liniją, LKA įspėja jus
apie tai pulsuojančia vairo vibracija.
–– Suaktyvinkite LKA vienu mygtuko paspaudimu.
Kaip naudotis funkcija „Start/Stop“*?
02
Mechaninė pavarų dėžė
Variklio užgesinimas: nuspauskite sankabos pedalą,
įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos pedalą.
Variklio užvedimas: nuspauskite sankabos pedalą.
Automatinė pavarų dėžė
Variklio išjungimas: sustabdykite automobilį stabdžių
pedalu ir laikykite jį nuspaudę.
Variklio užvedimas: atleiskite nuspaustą stabdžių
pedalą.
Jei šviečia mygtuko lemputė, tai reiškia, kad funkcija yra
aktyvi.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
02
Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniu
stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti,
stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant kitoms
transporto priemonėms, dviratininkams ir pėstiesiems.
Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali
nesuveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki 80
cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.
Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
03
Pakelkite/nuleiskite sėdynės sėdimosios dalies
priekį.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
Pakreipkite atlošą.
Juosmens atramos* reguliavimas.
Elektra valdomos sėdynės nuostatų įrašymas*.
Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.
Nuostatos įrašymas:
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad įrašytumėte nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų. Laikykite
mygtukus nuspaustus, kol pasigirs signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas. Taip bus
įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis. Juosmens
atramos padėtis neįrašoma.
Šoninių veidrodėlių padėtis ir elektra valdomos
sėdynės atminties nuostatas (tik ne juosmens
atramos) galima įrašyti ir į nuotolinio valdymo
raktelį* – žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti vairą?
03
Atleiskite vairo užraktą.
Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
Užfiksuokite vairą.
Kaip reguliuoti temperatūrą?
04
Pasukite, kad individualiai reguliuotumėte temperatūrą salono kairėje ir dešinėje pusėse. Ekrane
pateikiama pasirinkta temperatūra.
Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti
kitas funkcijas, paspauskite AUTO. Ekrane
pasirodo užrašas AUTO CLIMATE.
Patarimas: režimas AUTO rekomenduojamas
optimaliam klimato komfortui pasiekti. Kai reguliuojamos
ventiliatoriaus apsukos ir oro paskirstymas, režimas
AUTO būna išaktyvintas.
Kaip atitirpinti priekinį stiklą?
04
Spustelėkite, kad suaktyvintumėte priekinio stiklo
šildymo elektra funkciją*: ekrane pasirodo ženklas
(1).
Kitu paspaudimu papildomai suaktyvinamas
maksimalus oro srautas į priekinį stiklą ir šoninius
langus: ima šviesti ženklai (1) ir (2).
Kitu paspaudimu abi funkcijos išjungiamos ir
nebešviečia joks ženklas.
Be šildymo elektra funkcijos: spustelėkite, kad suaktyvintumėte/išaktyvintumėte oro srautą.
Kaip veikia priekinių žibintų valdymo
automatinis režimas?
04
Režimu AUTO pateikiamos tokios parinktys:
• Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia
automatiškai.
• Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant artimosioms šviesoms.
• Galima naudoti aktyviųjų tolimųjų šviesų (AHB)*
funkciją – ji automatiškai pritemdo arba suaktyvina
tolimąsias šviesas arba tolimųjų šviesų schemą
pritaiko pagal eismo sąlygas.
• Suaktyvinama tunelio aptikimo* funkcija.
Kaip valdomas kelionės kompiuteris?
04
Mygtuku OK atveriamas kelionės kompiuterio
meniu, suaktyvinama nurodyta parinktis ir išjungiami pranešimai.
Reguliavimo ratuku slenkama per kompiuterio
parinktis.
Mygtuku RESET iš naujo nustatomi duomenys
pasirinktame kelionės kompiuterio etape ir grįžtama meniu struktūra atgal.
Kaip atstatyti ridos skaitiklį?
Norėdami pamatyti ridos skaitiklį T1 arba T2,
pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Norėdami nustatyti ridos skaitiklį iš naujo,
nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką RESET.
04
Kaip įjungti ir išjungti sistemą „Infotainment“? 04
Trumpai paspaudus sistema suaktyvinama.
Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas) sistema
išaktyvinama.
Kaip išjungti garsą: paspauskite trumpai. Paspaudus dar
kartą, garsas vėl suaktyvinamas.
Atminkite, jog visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas*) įjungiama / išjungiama vienu
metu.
Kaip naršyti sistemoje „Infotainment“?
04
Paspauskite RADIO, „MEDIA“, MY CAR, NAV*,
TEL* arba *, kad pasirinktumėte pagrindinį
šaltinį. Šioje vietoje pateikiamas įprastas paskutinio aktyvaus šaltinio rodinys.
Norėdami pasiekti pasirinkto šaltinio pagrindinį
meniu, paspauskite OK/MENU arba ant vairo
įrengtą reguliavimo ratuką*.
Pasukite TUNE arba reguliavimo ratuką, kad
naršytumėte meniu.
Paspauskite OK/MENU arba reguliavimo ratuką,
kad pasirinktumėte meniu punktą.
paspauskite EXIT, kad grįžtumėte meniu atgal,
atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte įvestus
ženklus.
Norėdami grįžti į įprastą rodinį arba pereiti iš įprasto
rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį, nuspauskite ir
ilgai palaikykite EXIT.
Patarimai:
Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu,
vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką.
Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar
kartą.
Papildomos informacijos apie sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®*?
04
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Make car discoverable (Padaryti
automobilį aptinkamu)“ ir patvirtinkite spausdami OK/MENU.
Suaktyvinkite „Bluetooth“® mobiliajame telefone.
Suraskite ir prijunkite automobilį prie telefono.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas mobiliajame
telefone ir ekrane.
Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš
automobilio.
Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr. automobilio
savininko vadovą.
Kaip prisijungti prie interneto*?
04
Prijunkite mobilųjį telefoną per „Bluetooth“® arba
telefone suaktyvinkite belaidžio modemo funkciją,
kad suformuotumėte „Wi-Fi“ ryšį. Kad suformuotumėte automobilinio modemo ryšį, įdėkite SIM
kortelę į daiktadėžėje esantį skaitytuvą.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite „Settings (Nuostatos)
> Internet settings (Interneto nuostatos) >
Connect through (Jungtis per)“. Nurodykite
prisijungimo parinktį.
„Wi-Fi“: prisijunkite prie tinklo ir įveskite jo
slaptažodį. Automobilinis modemas: įveskite
SIM kortelės PIN kodą.
Papildomos informacijos apie prisijungimą rasite
automobilio savininko vadove.
Kokias paslaugas gausiu turėdamas „Volvo
ID“*?
04
„Volvo ID“ – tai jūsų automobilyje užregistruotas
asmeninis jūsų ID, leidžiantis pasiekti įvairias paslaugas,
pvz., „My Volvo“ žiniatinklį ir galimybes siųsti adresą iš
žemėlapio tarnybos internete tiesiai į automobilį.
Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Pasirinkite „Apps (Programėlės) > Settings
(Nuostatos)“ ir laikykitės ekraninių instrukcijų.
Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite
automobilio savininko vadove.
Kaip naudotis programėlėmis automobiliui
prisijungus prie interneto*?
04
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima
naudotis muzikos paslaugų, internetinio radijo, navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis interneto
naršyklėmis.
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Kad būtų pateiktos pasiekiamos programėlės,
pasirinkite Apps (Programėlės) ir paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku
OK/MENU.
Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis, reikia
prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia programėlės
/ paslaugos teikėjas. Pasinaudokite esama paskyra arba
užsiregistruokite iš naujo. Vykdykite ekranines instrukcijas.
Kaip skambinti telefonu*?
04
Telefono šaltinio įprastame rodinyje įveskite
reikiamą numerį arba pasukite ant vairo esantį
reguliavimo ratuką žemyn, siekdami atverti
telefonų knygelę arba aukštyn, kad atvertumėte
skambučių registrą.
Norėdami surinkti numerį, paspauskite reguliavimo ratuką.
Pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus paskambinti
telefonu rasite automobilio savininko vadove.
Kaip atsiliepti telefonu*?
04
–– Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsilieptumėte
į skambučius.
Skambutis atmetamas arba pokalbis nutraukiamas
paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus atsiliepti į
skambutį rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?
04
Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX arba USB*
įvadų, esančių centrinio valdymo pulto daiktų
dėkle.
Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys,
paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką
MEDIA.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą
garso šaltinį ir paspauskite OK/MENU.
Informacijos apie kitus išorinio įrenginio prijungimo
būdus rasite automobilio savininko vadove.
Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?
04
Norėdami įjungti naršymo sistemą, paspauskite
mygtuką NAV – parodomas žemėlapis.
Dar kartą paspauskite mygtuką NAV ir su OK/
MENU pasirinkite „Set address (Įvesti adresą)“.
Ženklų ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių
klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
Tada pasirinkite „Set single destination
(Nustatyti vieną kelionės tikslą)“ arba „Add
as waypoint (Įtraukti kaip tarpinį punktą)“ ir
paspauskite OK/MENU.
Papildomos informacijos ir navigacijos rinkos skirtumų
rasite atskirame priede.
Kokius nustatymus galima keisti per meniu
sistemą?
Naudojantis meniu sistema MY CAR, valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių
veidrodėlių ir užraktų nuostatos.
Žr. ankstesnį skirsnį „Kaip naršyti
sistemą „Infotainment“?“, kur aprašoma, kuriuos
mygtukus naudoti.
04
Kaip nustatyti laikrodį?
04
Įprastame šaltinio MY CAR rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Settings (Nuostatos) > System
options (Sistemos Nuostatos) > Time settings
(Laiko nuostatos)“.
Norėdami suaktyvinti automatinio laiko nustatymo
funkciją, pasukite TUNE į parinktį „ Auto Time
(Automatinis laikas)“ ir paspauskite mygtuką
OK/MENU.
Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje, įsitikinkite,
jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.
Kaip paskambinti į savo autoservisą arba
rezervuoti techninės priežiūros darbus*?
04
–– Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite „Service & repair
(Techninė priežiūra ir remontas)“.
Skiltyje „Service & repair (Techninė priežiūra ir
remontas)“ pateikiama informacijos apie jūsų pasirinktą
autoservisą, kurį užregistravote „My Volvo“ interneto
portale. Skiltyje „Dealer information (Informacija
apie atstovą)“ pateikiama parinktis, leidžianti paskambinti ir nusiųsti autoservisui rezervavimo užklausą (ši
funkcija pasiekiama ir „My Volvo“ interneto svetainėje).
Taip pat rasite ir parinktį, leidžiančią atnaujinti autoserviso informaciją bei nustatyti autoservisą kelionės tikslu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Ką atlieka ECO*?
04
Paspaudus ECO, suaktyvinama optimali ekonomiška
vairavimo programa, įskaitant (be kita ko) toliau nurodytus pakeitimus:
• „Start/Stop“ – variklis gali būti automatiškai išjungiamas automobiliui nesustojus.
• „Eco Coast“ – stabdymo varikliu funkcija išjungiama ir automobilis lėtėja natūraliai.
• Išaktyvinamos arba apribojamos kai kurios klimato
kontrolės funkcijos.
Kaip įsipilti degalų?
05
–– Norėdami atidaryti degalų bako atlanką, paspauskite mygtuką žibintų skydelyje. Mygtuką atleidus,
atlankas bus atidarytas.
Ženklo rodykle jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma,
kurioje automobilio pusėje yra degalų dangtelis.
Kaip plauti automobilį?
05
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį
plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo
automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau. Todėl
pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo mėnesiais
patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite,
kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia reguliariai
prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius apmušalus reikia
apdoroti su „Volvo Leather Care“ komplekto priemonėmis 1–4 kartus per metus. „Volvo Leather Care“
komplektą įsigysite iš „Volvo“ atstovo.
05
Kur yra vietų daiktams laikyti?
05
Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos
daiktams laikyti.
Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų
laikymo vietos.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 05
Kad veiktų salono 12 V maitinimo lizdai, nuotolinio
valdymo raktelis turi būti padėtyje I. Bagažinėje esantis
12 V maitinimo lizdas* veikia visada.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
Mūvint pirštines, Keyless durelių rankenų funkcija gali ir nesuveikti. Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti Keyless
funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios
emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti.
Kaip naudotis automobilio statymo pagalba (PAP)*?
PAP atskirais atvejais gali neveikti. Ši sistema suprojektuota kaip pagalbinė. Vairuotojui visada tenka visa atsakomybė užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai ir apžvelgti aplinką bei statant automobilį stebėti, ar neartėja bei nevažiuoja pro šalį kiti eismo
dalyviai.
Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos funkcija LKA*?
LKA – tik pagalbinė vairuotojo funkcija. Esant tam tikroms vairavimo, eismo, oro ir kelio sąlygoms ji gali neveikti. Vairuotojas visada
atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų pėsčiųjų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų
dviratininkų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių iš šono
dviratininkų. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį prieš pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar sėdynė
užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija.
Kaip sureguliuoti vairą?
Sureguliavę sėdynę, prieš važiuodami nustatykite vairo padėtį. Niekada nereguliuokite vairo padėties vairuodami.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie gali
apgadinti apmušalus.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?
Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu
metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V maitinimo lizdo,
įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).
Daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite apsilankę www.volvocars.com.
TP 19070 (Lithuanian) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Kaip prisijungti prie interneto*?
Naudojant internetą, perduodami duomenys (duomenų tinklo apkrova), už tai mokama jūsų tinklo operatoriui. Pasitarkite su juo dėl
duomenų perdavimo tarifų. Prisijungimas naudojant automobilinį modemą: kad kaskart užvedant variklį nereikėtų įvesti PIN kodo, jo
užrakinimo funkciją galima išjungti. Tai atliekama per punktą „Car modem (Automobilinis modemas)“, nuimant varnelę nuo „Lock
SIM card (Užrakinti SIM kortelę)“.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement