Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2015 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2015 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Tekstas ir ženklai ekrane
Įvykis kitame orientavimo punkte
Atstumas iki kito orientavimo punkto
Kito kelio / gatvės pavadinimas
Objektas (restoranas)
Galutinis suplanuoto maršruto kelionės tikslas
Tarpinis suplanuoto maršruto kelionės tikslas
Tarpinio / galutinio kelionės tikslo ženklas
Apskaičiuotas atvykimo į galutinį kelionės tikslą laikas
Apskaičiuotas likęs atstumas iki kelionės tikslo
Kompasas
Kelių eismo informacija
Atkarpa, kurios kelių eismo informacija žinoma
Kelio tipas
Spalva / dažai
Automobilio buvimo vietos kelio / gatvės pavadinimas (15)
Suplanuotas maršrutas
Automagistralė
Oranžinis
Automobilio buvimo vieta
Pagrindinis kelias
Tamsiai pilka
Įrašyta vieta
Mažesnis pagrindinis kelias
Pilka
Paprastas kelias
Šviesiai pilka
Vietinis kelias
Balta
Žemėlapio mastelis
SENSUS NAVIGATION
„Volvo“ navigacijos sistema - tai „Volvo“
sukurta kelių eismo informacijos ir navigacijos sistema. Sensus Navigation nukreipia
jus į kelionės tikslą ir pakeliui teikia informaciją.
Sistema pateikia informaciją apie nesklandumus,
kurie gali jums apsunkinti važiavimo sąlygas, pvz.,
avarijos ir kelio remonto darbai, ir siūlo jums kitus
maršrutus.
Numatyta galimybė nustatyti maršrutą, ieškoti išilgai maršruto esančių objektų, įrašyti specialias
vietas į įtaiso atmintį ir t.t. Sensus Navigation
nurodo esamą automobilio padėtį ir užtikrina, kad
nebūtų daromi į maršrutą neįtraukti posūkiai, dėl
kurių nebūtų pasiekiamas kelionės tikslas.
Nesunkiai suprasite, kaip reikia naudotis šia sistema. Išbandykite šią sistemą. Taip pat rekomenduojame, kad susipažintumėte su šiame vadove
pateikta informacija, nes tada ši sistema suteiktų
jums dar daugiau džiaugsmo.
„Volvo“ navigacijos sistema taip pat padeda
sukurti geresnę aplinką, nes ši sistema užtikrina,
kad jūs lengviau pakliūtumėte į numatytą paskirties vietą, ir sutrumpina atstumą, kurį turite nuvažiuoti.
Turinys
01 Užveskite dabar
Sistemos suaktyvinimas............................. 9
Valdymo elementai: trumpasis vadovas..... 9
Navigacija į kelionės tikslą........................ 10
02 Susipažinkite su Sensus
Navigation
Prieš pradėdami........................................ 13
Automobilio savininko vadovas................ 13
03 Valdikliai
Valdymo elementų apžvalga.....................
Valdymo elementai: bendroji dalis............
Valdymo elementai centriniame valdymo
pulte..........................................................
Valdymo elementai ant vairo.....................
Valdymo elementai – nuotolinio valdymo
pultelis.......................................................
01 02 03
2
16
18
18
19
19
Turinys
04 Balso atpažinimas
Bendroji informacija apie valdymą balsu..
Balso komandų įvedimas..........................
Žinyno funkcijos ir balso atpažinimo nuostatos........................................................
Balso atpažinimo kalbų parinktys.............
05 Žiedlapinis ratukas
21
22
Įvedimo ir pasirinkties galimybės.............. 27
06 Žemėlapiai, kompasas ir
balso nuorodos
Žemėlapio vaizdas: keli pavyzdžiai........... 30
Kompasas................................................. 32
Orientavimas balsu................................... 32
04 05 06
22
24
3
Turinys
07 Meniu
Bendroji informacija apie meniu................
Nuorodos..................................................
Pagrindinis meniu.....................................
Slenkamasis meniu...................................
Meniu medis.............................................
08 Kelionės tikslo nurodymas
34
34
35
36
37
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą......................................................
Paieška pagal „Namus“............................
Paieška pagal adresą................................
Paieška POI pagalba.................................
Paieška išsaugotos vietos pagalba...........
Paieška ankstesnių kelionės tikslų
pagalba.....................................................
Paieška interneto pagalba........................
Paieška pagal pašto kodą.........................
Ieškokite pagal geografinę ilgumą ir
(arba) platumą...........................................
Paieška pagal tašką žemėlapyje...............
Paieška pagal kelionės gidą......................
09 Maršruto tvarkaraštis
41
41
42
44
45
Planinis maršrutas: bendroji informacija... 52
Tarpiniai planinio maršruto kelionės tikslai............................................................... 53
07 08 09
4
46
47
47
48
49
50
Turinys
10 Maršrutas
Maršrutas: vengimas.................................
Alternatyvieji maršrutai ir maršruto apžvalga..........................................................
Detali informacija apie maršrutą...............
Likusio maršruto žemėlapis......................
Maršruto įrašymas....................................
11 Nustatymai
55
Maršruto parinktys....................................
Maršruto parinktys: teritorijos vengimas...
Maršruto parinktys: maršruto pritaikymas...........................................................
Žemėlapio pasirinktys...............................
Nurodymų teikimo pasirinktys..................
Sistemos informacija.................................
FAV mygtukas...........................................
Įrašytų vietų importavimas / eksportavimas...........................................................
12 Kelių eismo informacija
60
62
Kelių eismo informacija.............................
Kelių eismo informacija be nurodyto
kelionės tikslo...........................................
Kelių eismo informacija su nurodytu
kelionės tikslu............................................
Eismo problemos mastas.........................
10 11 12
56
57
57
58
64
64
67
71
72
75
75
76
78
73
5
Turinys
13 Ženklai žemėlapyje
14 Dažnai užduodami klausimai
Lankytinos vietos (POI)............................. 81
Dažnai užduodami klausimai.................... 84
15 Žemėlapis ir sistemos
informacija
Žemėlapių turinys......................................
Žemėlapių naujinimas...............................
Licencinė sutartis......................................
Autoriaus teisės........................................
13 14 15
6
87
87
88
88
Turinys
16 Abėcėlinė rodyklė
Abėcėlinė rodyklė...................................... 92
16
7
UŽVESKITE DABAR
01 Užveskite dabar
Sistemos suaktyvinimas
Pirmiausia reikia suaktyvinti automobilio elektros sistemą:
nuotolinio valdymo raktelis galiausiai ištraukiamas iš uždegimo jungiklio.
PASTABA
Įjungimas
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus
įtampai, sistema automatiškai išjungiama.
1. Įstumkite nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį.
2. Jei navigacijos sistema nepasileidžia per
kelias sekundes, reikia paspausti centrinio valdymo pulto mygtuką NAV.
Sistemai gali prireikti kelių sekundžių automobilio buvimo vietai ir judėjimui aptikti. Pagal tai
pateikiamas žemėlapis, apimantis esamą
geografinę teritoriją, kurioje automobilis simbolizuojamas mėlynu trikampiu.
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Susijusi informacija
•
•
•
Navigacija į kelionės tikslą (p. 10)
Valdymo elementai: trumpasis vadovas
(p. 9)
Prieš pradėdami (p. 13)
01
Valdymo elementai: trumpasis
vadovas
„Volvo“ GPS navigatorių galima valdyti keliais
būdais:
•
Vairo dešinėje pusėje įrengta klaviatūra
(p. 19).
•
Centriniame valdymo pulte (p. 18) įrengtais valdymo elementais.
•
•
Nuotolinio valdymo pulteliu (p. 19).
Balso atpažinimo funkcija (p. 21).
Funkcijos aprašymą rasite (p. 18).
Pagrindinės komandos
Vairo klaviatūra yra naudojama toliau minimuose dviejuose pavyzdžiuose. Naudojantis
ja, galima gauti instrukcijas nuvykti iki nurodyto adreso arba lankytinos vietos.
Išjungimas
Navigacijos sistemos negalima išaktyvinti: ji
lieka veikti fone. Sistema neišaktyvinama, kol
}}
9
01 Užveskite dabar
01
||
•
•
•
Per meniu slenkama ir jo punktai parenkami naudojant valdymo ratuką (1).
Išrankos suaktyvinamos trumpai paspaudžiant reguliavimo ratuką (tolesniame
pavyzdyje ši operacija trumpinama taip:
„+ OK“).
Mygtukas EXIT leidžia meniu lygiais grįžti
atgal ir (arba) anuliuoti veiksmus (2).
Centrinio valdymo pulto valdymo
elementai
Jei vietoj vairo klaviatūros naudojama centrinio valdymo pulto klaviatūra, taikoma tokia
informacija:
Vairo klaviatūra
Centrinis valdymo pultas
Pasukite valdymo
ratuką
Pasukite TUNE
Paspauskite valdymo ratuką
Paspauskite OK
Paspauskite EXIT
Paspauskite EXIT
Navigacija į kelionės tikslą
Nustatykite orientavimą pageidaujamu adresu
arba į pageidaujamą lankytiną vietą.
Navigacijos sistema apskaičiuoja maršrutą,
kelionės trukmę ir atstumą iki pasirinkto kelionės tikslo. Sistema pateikia nurodymus ir
instrukcijas, kaip važiuoti per sankryžas ir t. t.
10
Ekranas /
meniu
Veiksmas
4
Address
Pažymėkite
City: ir spauskite OK.
5
Programinis
ratukas (žr.
(p. 27)).
Norėdami pasirinkti ženklą,
pasukite valdymo ratuką ir,
spustelėdami
mygtuką OK,
įveskite jį –
ekrane parodomas parinkčių
sąrašas.
6
Programinis
ratukas
Iš sąrašo pasirinkite atitinkamą rajoną ir
spauskite OK.
7
Ekrane
rodomas
toks pats
vaizdas kaip
(4) su užpildytu City:.
Pažymėkite Set
single destination ir spauskite
OK.
8
Žemėlapis
Sistema pradeda naviguoti.
Laikykitės
instrukcijų.
Jei kelionės metu nukrypstama nuo suplanuoto maršruto, sistema automatiškai apskaičiuoja naują maršrutą.
Adreso paieška
Žingsnis
Ekranas /
meniu
Veiksmas
Jei ekrane
nepateikiamas žemėlapio vaizdas,
atlikite šiuos
veiksmus:
Paspauskite
centrinio valdymo pulto
mygtuką NAV.
2
Žemėlapis
Norėdami
pamatyti
„Shortcuts“
meniu,
paspauskite
NAV.
3
Meniu
Shortcuts
(žr. (p. 34)).
Pažymėkite Set
address ir
spauskite OK.
1
Susijusi informacija
•
•
Žingsnis
Sistemos suaktyvinimas (p. 9)
Navigacija į kelionės tikslą (p. 10)
01 Užveskite dabar
Išsamesnės informacijos, kaip ieškoti kelionės
tikslų su adresais, rasite (p. 42).
POI paieška
Lankytina vieta taip pat vadinama „lankytina
vieta“ ir „objektu“.
Žingsnis
Ekranas /
meniu
Veiksmas
Jei ekrane
nepateikiamas žemėlapio vaizdas,
atlikite šiuos
veiksmus:
Paspauskite
centrinio valdymo pulto
mygtuką NAV.
2
Žemėlapis
Norėdami
pamatyti
„Shortcuts“
meniu,
paspauskite
NAV.
3
Meniu
Shortcuts
(žr.
(p. 34)).
Pažymėkite Set
point of interest ir spauskite
OK.
Point of
interest
(POI)
Pasirinkite, pvz.,
Near the car +
OK.
1
4
Žingsnis
Ekranas /
meniu
Veiksmas
5
Meniu Near
the car ir
Results list.
Pasirinkite, pvz.,
Nearest tourist
attraction +
OK.
6
Results list
Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą punktą
ir spauskite OK.
7
Iškylantis
meniu
Pažymėkite Set
single destination ir spauskite
OK.
8
Žemėlapis
Sistema pradeda naviguoti.
Laikykitės
instrukcijų.
01
Išsamesnės informacijos, kaip ieškoti kelionės
tikslų su POI, rasite (p. 44) ir (p. 81).
Susijusi informacija
•
•
Sistemos suaktyvinimas (p. 9)
Valdymo elementai: trumpasis vadovas
(p. 9)
11
SUSIPAŽINKITE SU SENSUS NAVIGATION
02 Susipažinkite su Sensus Navigation
Prieš pradėdami
Nustatymai
Automobilio savininko vadovas
Svarbi informacija, kurią reikia perskaityti prieš
pradedant naudotis navigacijos sistema.
Sistema būna pateikta su numatytosiomis
nuostatomis, tačiau pasileidžia su paskutinėmis naudotomis nuostatomis.
Vienas iš tinkamiausių būdų susipažinti su
Sensus Navigation – perskaityti šį automobilio
savininko vadovą. Idealiausia tai padaryti prieš
pirmą kartą naudojant sistemą. Taip galima
susipažinti su funkcijomis, sužinoti, kaip sistemą geriausia valdyti įvairiose situacijose ir
kaip galima geriausiai išnaudoti visus pranašumus.
Bendroji informacija
„Volvo“ sistema „Sensus Navigation“ naudoja
koordinačių sistemą WGS84, kuri pateikia
ilgumos ir platumos koordinates.
Navigacijos sistema galima naudotis ir nenurodant kelionės tikslo.
Būtina atminti
Navigacijos sistemoje pateikiama maršruto
informacija, kuri nukreips į iš anksto nustatytą
kelionės tikslą. Tačiau, ne visada visi rekomenduojami nurodymai yra patikimi, kadangi
gali atsirasti situacijų, kurių nevaldo ir neįvertina navigacijos sistema, pavyzdžiui, staigūs
oro pokyčiai.
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Susijusi informacija
•
•
Automobilio savininko vadovas (p. 13)
Sistemos suaktyvinimas (p. 9)
02
1 antraštės lygis
2 antraštės lygis
Šios antraštės turinys priklauso 1 antraštės
lygiui.
Bendroji informacija apie automobilio
savininko vadovą
Naudotojui, kuris pageidauja pradėti iškart,
skirtas trumpasis vadovas (žr. (p. 9)).
Norint geriau suprasti veikimą, parinktis ir
nuostatų iki kelionės tikslo pasirinkimo procesą, rekomenduojame perskaityti vadovą ir
išbandyti sistemą praktiškai.
Meniu parinktys ir (arba) paieškos
kryptys
Visos parinktys, kurias galima pasirinkti
ekrane, šiame vadove yra pažymėtos šiek tiek
didesniu pilkos spalvos tekstu, pvz., Set
destination.
Meniu medžio paieškos keliai nurodomi taip:
Set destination
Address
City:
}}
13
02 Susipažinkite su Sensus Navigation
||
Tekstas anglų kalba
02
Automobilio savininko vadovo iliustracijos
bendrai naudojamos visose rinkose, visų
kalbų leidiniuose, tad tekstas jose pateikiamas daugiausiai anglų kalba.
Siekiant, kad vartotojui būtų lengviau suprasti
vaizdus, meniu parinktis ir paieškos kelius,
susijusius su vadovo tekstu, po išversto iliustracijos teksto / frazės skliausteliuose pateikiamas terminas anglų kalba.
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
PASTABA
PASTABŲ tekstuose pateikiami patarimai
skirti palengvinti, pvz., funkcijų naudojimą.
Išnaša
Automobilio savininko vadove yra informacijos, kuri pateikiama kaip išnaša puslapio apačioje arba susieta tiesiogiai su lentele. Ši
informacija papildo tekstą, o nuoroda į ją
pateikiama išnašos numeriu / raide.
Pasirinktinė įranga
Visų tipų parinktys / priedai yra žymimi
žvaigždute (*).
Set destination
Address
(Set destination > Address)1
Specialaus pobūdžio tekstas
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
1
14
Nėra vadovuose anglų ir kinų k., bet čia parodyta kaip pavyzdys.
Be standartinės įrangos šiame vadove aprašomos ir pasirinktinė (gamykloje sumontuota
įranga) bei tam tikri automobilio priedai (papildomai sumontuota įranga).
Savininko vadove aprašoma įranga nėra montuojama į visus automobilius. Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios
adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų
bei reglamentų.
Jei abejojate, koks priedas yra standartinis, o
koks – papildomas, susisiekite su „Volvo“
atstovu.
Automobilio savininko vadovo
pakeitimai
Vadove aprašyti techniniai duomenys, dizainas ir paveiksliukai nebūtinai turi atitikti jūsų
naudojamą automobilį.
Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus be
išankstinio perspėjimo.
© „Volvo Car Corporation“
Susijusi informacija
•
•
•
Prieš pradėdami (p. 13)
Sistemos suaktyvinimas (p. 9)
Valdymo elementų apžvalga (p. 16)
VALDIKLIAI
03 Valdikliai
Valdymo elementų apžvalga
03
PASTABA: iliustracija yra bendro pobūdžio – detalės gali skirtis, priklausomai nuo automobilio modelio ir rinkos.
GPS antena
Antena yra integruota į stogo anteną.
16
Balso atpažinimas
Kai kurias navigacijos sistemos procedūras
galima valdyti ir balsu. Mikrofonas [2a] yra
įrengtas lubose, o suaktyvinimo mygtukas
[2b] – vairo dešinėje klaviatūroje. Papildomos
informacijos rasite (p. 21).
03 Valdikliai
Pagrindinis blokas
Pagrindinis blokas yra įrengtas už centrinio
valdymo pulto, jis atlieka tokias funkcijas:
•
Skaičiuojama automobilio buvimo vieta
(p. 30)
•
Skaičiuojamas maršrutas į nurodytą kelionės tikslą (p. 41)
•
Kelių eismo informacijos (p. 75) tvarkymas
•
Orientavimas balsu (p. 32)
GPS ir kelių eismo informacijos imtuvas
(TMC1) yra integruotas pagrindiniame bloke.
Vietos nustatymas
Naudodamiesi GPS palydovų sistemos signalais, automobilio greičio jutiklis ir giroskopas
apskaičiuoja automobilio buvimo vietą ir
važiavimo kryptį.
Ši koncepcija suteikia tokį pranašumą, kad
navigacijos sistema registruoja ir nustato
maršruto kryptį net tuo atveju, jeigu laikinai
nutrūksta GPS signalo priėmimas pvz., kai
važiuojama tuneliu.
Kelių eismo informacija
TMC1 – tai standartizuota kelių eismo informacijos kodavimo sistema. Imtuvas savaime
ieško reikiamo dažnio. Signalai priimami FM
antena.
1
PASTABA
Kai kuriose teritorijose / šalyse TMC nepasiekiama. Sistemos dengimo zona nuolat
modifikuojama, todėl kartais gali reikėti
įdiegti naujinį.
Ekranas
Ekrane rodomi žemėlapiai ir pateikiama išsamios informacijos apie maršruto tipą,
atstumą, meniu ir t. t.
Ekrano priežiūra
Ekraną valykite minkšta, pluošto nepaliekančia šluoste, šiek tiek sudrėkinta silpna langų
valymo priemone.
SVARBU
Nedėkite jokių daiktų prieš GPS navigatoriaus ekraną, nes galite šį subraižyti.
Ekrano veikimą gali trikdyti ir mobilieji telefonai.
Centrinio valdymo pulto klaviatūra
Atskiriems meniu punktams slinkti, parinktims
patvirtinti ar per meniu atgal grįžti kaip alternatyvą vairo klaviatūrai galima naudoti centrinio valdymo pulto skaičių klaviatūrą kartu su
mygtukais OK/MENU, TUNE ir EXIT. Papildomos informacijos rasite (p. 18).
Garsumo valdymo elementas ir IR
spindulių imtuvas
Garso sistemos garsumo reguliatoriumi, kol
balsu pateikiamas pranešimas, pasirenkamas
garso lygis (žr. (p. 32)). Garso lygį taip pat
galima pakeisti naudojant meniu sistemą.
Naudodami nukreipkite nuotolinio valdymo
pultelį link centrinio valdymo pulto, nes ten
įrengtas jo IR spindulių imtuvas.
03
Vairo klaviatūra
Klaviatūra yra įrengta vairo dešinėje pusėje.
Naudojant klaviatūrą keičiamos meniu parinktys, patvirtinamos pasirinktys arba užveriami
meniu langai. Papildomos informacijos rasite
(p. 19).
Garsiakalbiai
Navigacijos sistemos garso posistemė naudojasi priekiniais garsiakalbiais.
Susijusi informacija
•
Valdymo elementai: bendroji dalis
(p. 18)
Traffic Message Channel
17
03 Valdikliai
Valdymo elementai: bendroji dalis
Bendroji informacija apie navigacijos sistemos
valdymo elementus.
03
Navigacijos sistema valdoma atitinkamais valdymo elementais, esančiais centriniame valdymo pulte (p. 18), vairo klaviatūroje
(p. 19) arba naudojantis nuotolinio valdymo
pulteliu* (p. 19). Trijų skirtingų valdymo
blokų klaviatūros atlieka tas pačias funkcijas,
tačiau skiriasi jų išvaizda ir veikimo pobūdis.
Priklausomai nuo rinkos, gali papildomai skirtis ir dizainas.
Valdymo elementai centriniame
valdymo pulte
Navigacijos sistemą galima valdyti centriniame
valdymo pulte esančia skaičių klaviatūra.
Balso atpažinimas
Be to, sistemą galima valdyti naudojantis
balso atpažinimo funkcija ir tariant komandas
(žr. (p. 21)).
Susijusi informacija
•
•
Valdymo elementų apžvalga (p. 16)
Valdymo elementai centriniame valdymo
pulte (p. 18)
•
•
Valdymo elementai ant vairo (p. 19)
•
Bendroji informacija apie valdymą balsu
(p. 21)
Valdymo elementai – nuotolinio valdymo
pultelis (p. 19)
PASTABA: iliustracija yra bendro pobūdžio –
detalės gali skirtis, priklausomai nuo automobilio
modelio ir rinkos.
NAV suaktyvina GPS navigatorių ekrane.
Suaktyvinus GPS, atveriamas / užveriamas trumpasis meniu ((p. 34)).
Skaičių klavišais įvedami duomenys
adreso bei pavadinimo paieškai, be to,
jais slenkamas žemėlapis (žr. (p. 27) ir
Slenkamasis meniu (p. 36)).
Vieną kartą spustelėjus mygtuką OK/
MENU, patvirtinama arba suaktyvinama
išranka. Šiame vadove vadinama „OK“
mygtuku arba „+ OK“.
Sukant TUNE, slenkama per skirtingas
meniu parinktis arba padidinamas vaizdas
18
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
(jei rodomas žemėlapis). Šiame vadove
minėtas valdymo elementas vadinamas
„TUNE rankenėle“.
Spustelėjus mygtuką EXIT, grįžtama
meniu atgal arba anuliuojama išranka.
03 Valdikliai
Valdymo elementai ant vairo
Navigacijos sistemą galima valdyti ant vairo
įrengta klaviatūra.
Vairo klaviatūra gaminama kelių skirtingų versijų, priklausomai nuo rinkos ir garso sistemos pasirinkimo.
Valdymo elementai – nuotolinio
valdymo pultelis
mas trumpasis meniu. Papildomos informacijos rasite (p. 34).
Nuotolinio valdymo pultelį galima naudoti
kelioms skirtingoms automobilio funkcijoms
valdyti. Čia aprašoma tik susijusi navigacijos
sistema.
Su EXIT grįžtama atgal per meniu arba
anuliuojama išranka.
•
Naudodami nutaikykite nuotolinio valdymo pultelį į centrinį valdymo pultą.
OK/MENU patvirtina arba suaktyvina
išranką. Šiame vadove vadinama „OK“
mygtuku arba „+ OK“.
Rodykliniai klavišai perkelia meniu
žymiklį.
03
Skaičių klavišai įveda duomenis adreso
bei pavadinimo paieškai ir perslenka
žemėlapį.
PASTABA
Jei nuotolinio valdymo pultelis neveikia,
pirmiausia pabandykite įdėti naujus
AA/LR6 maitinimo elementus.
Vairo dešinioji klaviatūra.
ĮSPĖJIMAS
Pasukite ratuką, kad perslinktumėte skirtingas meniu parinktis arba padidintumėte
vaizdą, kai rodomas žemėlapis.
Laikykite nuotolinio valdymo pultelį ir kitus
panašius daiktus viename iš daiktų laikymo skyrių, nes kitaip staigiai stabdant ar
avarijos atveju tokie objektai gali ką nors
sužaloti ar sugadinti turtą.
Paspauskite valdymo ratuką išrankai
patvirtinti / suaktyvinti.
Su EXIT grįžtama atgal per meniu arba
anuliuojama išranka.
Nuotolinio valdymo pultelio klaviatūra.
NAV suaktyvina GPS navigatorių ekrane.
Suaktyvinus GPS, atveriamas / užveria-
19
BALSO ATPAŽINIMAS
04 Balso atpažinimas
Bendroji informacija apie valdymą
balsu
Valdymas
PASTABA
Valdymas balsu reiškia, kad tam tikros navigacinės sistemos funkcijos gali būti suaktyvinamos balso komandomis.
Abejojant, kurią komandą naudoti, galima
ištarti „Help“: sistema pateiks kelias skirtingas komandas, kurias bus galima naudoti esamoje situacijoje.
Balso komandos (p. 22) suteikia vairuotojui
komfortą bei pagalbą: jis gali nesiblaškyti,
susikoncentruoti į vairavimą ir sutelkti dėmesį
į kelio bei eismo sąlygas.
•
•
Balso komandas galima išjungti:
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Vairo klaviatūra.
Valdymo balsu funkcija
Valdymo balsu funkcija naudoja bendrąjį
„laisvų rankų“ įrangos mikrofoną, vairuotojas
sistemos atsakymus girdi per automobilio
garsiakalbius.
Mikrofonas įrengtas lubose, priešais vairuotoją, kad būtų optimaliai įrašyta vairuotojo
kalba. Vis dėlto gali nutikti trikčių, kadangi
mikrofonas gali įrašyti ir garsius keleivių balsus.
Sistemos suaktyvinimas
•
Spustelėjus vairo mygtuką (1), suaktyvinama balso atpažinimo sistema: po garsinio signalo galima duoto balso komandą.
paspaudžiant „EXIT“
nuspaudžiant ir palaikant ant vairo
įrengtą balso atpažinimo mygtuką
keletą sekundžių.
Susijusi informacija
•
•
Balso komandų įvedimas (p. 22)
•
Balso atpažinimo kalbų parinktys (p. 24)
04
Žinyno funkcijos ir balso atpažinimo nuostatos (p. 22)
Naudodami balso atpažinimo sistemą, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją:
•
Kaip tarti komandas: - Po garsinio signalo
kalbėkite normaliu balso lygiu ir tempu.
•
Automobilio durys, langai ir stoglangis turi
būti uždaryti
•
Venkite pašalinio triukšmo salone.
21
04 Balso atpažinimas
Balso komandų įvedimas
Balso komandomis informaciją į navigacijos
sistemą įvesti paprasta, kadangi ekrane pateikiamas dažniausiai naudojamų komandų sąrašas, kurį galima naudoti esamoje situacijoje.
Užvedimas
•
•
Balso komandą galima įvesti taip:
•
Pasakykite „Navigation“, tada palaukite
atsako ekrane iš sistemos tinkamų alternatyvų forma ir tęskite, pasirinkdami ir
pasakydami, pvz., „Set address“.
arba
•
Pasakykite visą komandą vienu kartu:
- „Navigation Set address“.
Keli paprasti patarimai
22
•
Kaip pateikti komandą: Trumpai spustelkite ant vairo esantį balso valdymo mygtuką, tada įprastai kalbėkite po garsinio
signalo.
•
Kaip atsakyti: Kalbėkite po garsinio signalo, kurio užbaigiamas klausimas.
•
Balso atpažinimo sistema atsakymą
paprašo pateikti keli kartus. Jei vairuotojas neatsako, sesija užbaigiama.
Išbandykite balso atpažinimo funkciją, pasinaudodami pratimų programomis. Parenkite
konkretaus vairuotojo balso profilį, sukurdami
naudotojo profilį.
Išsamus sparčiųjų komandų sąrašas yra
meniu sistemoje MY CAR - MY CAR
Settings
Voice control settings
Command list.
Komandų pateikimas skirtingais būdais
Komandą „Navigation > Set address“,
pavyzdžiui, galima nurodyti taip:
Prireikus pagalbos, dialogo metu po garsinio signalo reikia ištarti „Help“.
Žinyno funkcijos ir balso atpažinimo
nuostatos
PASTABA
1. Nuspauskite ant vairo įrengtą valdymo
balsu mygtuką: ekrane pateikiamas
galimų komandų sąrašas.
04
Dialogą su sistema galima paspartinti:
Trumpai paspaudę ant vairo esantį valdymo balsu mygtuką, pertraukite sistemos pranešimą, palaukite garsinio signalo
ir pradėkite kalbėti.
Garsumas
Kalbant sistemai, centrinio valdymo pulto rankenėle VOL sureguliuokite balso atpažinimo
sistemos garsumą.
Susijusi informacija
•
Žinyno funkcijos ir balso atpažinimo nuostatos (p. 22)
•
Balso atpažinimo kalbų parinktys (p. 24)
MY CAR
settings
Settings
Voice control
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
04 Balso atpažinimas
Valdymo balsu įvadas
MY CAR
settings
Settings Voice control
Introduction to voice control
Komandų sąrašas
MY CAR
settings
Settings Voice control
Command list
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
Užvedus žymeklį ant Introduction to voice
control (Tutorial) ir paspaudus OK (GERAI),
pateikiama informacija apie tai, kaip veikia
balso atpažinimo sistema ir kaip lengvai
išmokti jos funkcijas bei komandų pateikimo
procedūrą.
Užvedus žymeklį ant Command list
(Command list) ir paspaudus OK (GERAI),
parodomos visos balso komandos, kurias sistema gali apdoroti.
Naudotojo profilis
Kuo geriau vairuotojas išmanys balso atpažinimo sistemą, tuo patogiau galės naudotis jos
funkcijomis. Dėl šios priežasties rekomenduojama susipažinti su sistemos praktinėmis programomis.
PASTABA
Pratimų programa pasiekiama tik kai automobilis stovi ir įjungtas stovėjimo stabdys.
MY CAR
settings
Settings Voice control
User setting
04
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
Užvedus žymeklį ant User setting (User
setting) ir paspaudus OK (GERAI), paleidžiama programa, kurioje balso atpažinimo
sistema įsisavina vairuotojo balsą ir kalbos
profilį.
Čia vairuotojas po kiekvieno garsinio signalo
turi pakartoti sistemos perskaitomus žodžius
ir sakinius bei laikytis ekraninių instrukcijų.
Profiliavimui reikia apytiksl. 5 minučių.
Pabaigus profiliuoti, nustatyti galima pažymėjus pageidaujamą parinktį ir paspaudus OK:
• Default (Default) – standartinė nuostata,
jei nebaigti profiliuoti balsas ir kalba.
• Trained user (Trained user) – balso atpažinimo sistema yra pritaikyta konkrečiam
naudotojui, kalbančiam konkrečia kalba.
}}
23
04 Balso atpažinimas
||
PASTABA
Meniu parinktį Default galima pakeisti į
Trained user tik išmokus pamoką apie
User setting.
aprašą ankstesniame skyrelyje „Naudotojo
profilis“.
Sintetinio balso greitis
Taip pat žr. informaciją skirsnyje „Kalbos keitimas“ iš skyriaus Balso atpažinimo kalbos
parinktys (p. 24).
Balso apmokymas
04
MY CAR
settings
Settings Voice control
Read out speed
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
MY CAR
settings
Settings Voice control
Speaker adaptation
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
Užvedus žymeklį ant Speaker adaptation
(Voice training) ir paspaudus OK (GERAI),
paleidžiama programa, kurioje balso atpažinimo sistema išmoksta atpažinti vairuotojo
balsą ir kalbos profilį net geriau, negu buvo
išsaugota profiliuojant balsą ir kalbą; žr.
24
Užvedus žymeklį ant Read out speed (TTS
speed) ir paspaudus OK (GERAI), įgalinama
parinktis, skirta keisti greitį, kuriuo kalba
balso atpažinimo sistema:
• Fast (Fast)
• Medium (Medium)
• Slow (Slow)
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie valdymą balsu
(p. 21)
Balso atpažinimo kalbų parinktys (p. 24)
Balso komandų įvedimas (p. 22)
Balso atpažinimo kalbų parinktys
Balso atpažinimo sistema (p. 21) yra nuolat
tobulinama. Šio automobilio savininko vadovo
leidimo metu šio pagrindinio žemėlapio funkcija buvo pasiekiama tokiomis kalbomis:
•
•
•
•
•
•
•
•
Anglų k. (JK)
Prancūzų k. (Prancūzija)
Olandų k.
Italų k.
Rusų
Ispanų k. (ES)
Švedų k.
Vokiečių k.
PASTABA
Balso atpažinimo sistema kartu su GPS
navigacijos sistema veikia tik su čia nurodytomis kalbomis.
Kalbos keitimas
MY CAR
Settings
Language
Balso atpažinimo sistemoje esančios
kalbos sąraše turi šią piktogramą.
Norėdami pakeisti kalbą, eikite į MY CAR
Settings Language ir pažymėkite reikalingą kalbą bei paspauskite OK ir NAV.
04 Balso atpažinimas
Nuo kalbos priklausomas naudotojo
profilis
PASTABA
Jei kuri nors šalis neįtraukta į kalbų sąrašą,
visada galima pasirinkti vieną iš sąrašo
kalbų ir navigacijai taikyti balso atpažinimo
funkciją ta kalba.
Balso atpažinimo sistema supranta tik tą
kalbą, kuri yra nustatyta punktu MY CAR.
Tarkime, kad balso ir kalbos profilį „Trained
user“ įrašo švediškai kalbantis vairuotojas,
sistemai esant nustatytai švedų kalba. Jei
vairuotojas pakeis automobilio kalbą (per
punktą MY CAR) į anglų, balso atpažinimo
funkcija neveiks.
Taip yra dėl to, jog ilgiau nepasirinktas balso
ir kalbos profilis „Trained user“, kuris
supranta komandas tik švedų kalba, kadangi
balso atpažinimo sistema dabar supranta ir
tikisi anglų kalbos. Vietoj to sistema suaktyvina parinktį „Default“.
Vis dėlto atminkite: pakeitus kalbą į anglų
(pvz., per funkciją MY CAR), į šią kalbą
bus pakeista ne tik balso atpažinimo sistema, bet ir nurodymai balsu, meniu ir
žinyno tekstai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie valdymą balsu
(p. 21)
•
Balso komandų įvedimas (p. 22)
04
Norint, jog balso atpažinimo sistemą suprastų
vairuotojo anglų tarimą, yra vienintelis sprendimas – pakartoti procedūrą, aprašytą dalyje
„Naudotojo profilis“1, bet sistemoje reikia
nustatyti anglų kalbą.
1
Žr. (p. 22).
25
ŽIEDLAPINIS RATUKAS
05 Žiedlapinis ratukas
Įvedimo ir pasirinkties galimybės
Įveskite programiniu ratuku
Įveskite skaičių klavišais
Parinktims įvesti ir nurodyti naudojamas navigacijos sistemos programinis ratukas arba
centrinio valdymo pulto klaviatūra. Pavyzdžiui,
galite įvesti adreso arba objekto informaciją.
Programinis ratukas.
1. Pažymėkite teksto laukelį.
2. Norėdami iškviesti programinį ratuką,
paspauskite OK:
Ekrano vaizdas su teksto lauku arba papildomu
tekstu.
Šioje navigacijos sistemoje yra naudojamas
programinis ratukas, kuris padeda įvesti konkrečią informaciją, pvz., LV tipą, miestą,
regioną / šalį ar adresą.
3. Su valdymo ratukuTUNE rankenėle pasirinkite ženklus ir įveskite juos spustelėdami valdymo ratukąOK.
[2]. Skaičių klaviatūra1.
Kitas būdas ženklams įvesti – naudojantis
centrinio valdymo pulto mygtukais 0–9, * ir #.
Spustelėjus 9, pasirodo juosta su
visais ženklais2, kuriuos galima
įvesti mygtuku, pvz., w, x, y, z ir 9. Greitai kilnojant žymiklį, jis sparčiai cikliškai keliauja
šiais ženklais.
Parinkties suaktyvinimas
•
Valdymo ratuku arba rankenėle TUNE pažymėjus pageidaujamą funkciją / meniu juostą,
reikia paspausti valdymo ratuką/OK ir tada
bus pateikiamas kitas funkcijų / parinkčių
lygis.
Žymikliui atsiradus ties pageidaujamu
ženklu, nebespauskite mygtuko: ženklas
pasirodo įvedimo eilutėje.
•
Pašalinama / keičiama su EXIT.
1
2
PASTABA: iliustracija yra bendro pobūdžio – detalės gali skirtis, priklausomai nuo automobilio modelio ir rinkos.
Atskirais mygtukais įvedami ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos.
05
}}
27
05 Žiedlapinis ratukas
||
Daugiau parinkčių
Parinkčių sąrašas
PASTABA
Išblukusių ženklų negalima pasirinkti kartu
su šiuo metu įvedamais ženklais.
Programinio ratuko vidiniame meniu pateikiama papildomų parinkčių – daugiau ženklų
ir skaitmenų.
05
•
Paspaudus 123/ABC ir OK, programinis
ratukas persijungia tarp skaičių ir ženklų.
Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.
•
Paspaudus MORE (More) ir OK, ant
ratuko parodomi alternatyvūs simboliai.
Paieškoje pateikiamos galimos parinktys
(atsižvelgiant į įvesties informaciją).
•
Paspaudus => ir OK, žymeklis perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano pusėje, kur
galima pasirinkti su OK.
•
Paspaudus Postcode (Postcode) ir OK,
žymiklis perkeliamas į sąrašą ekrano dešinėje pusėje, kuriame galima paspausti
OK ir nurodyti parinktis (žr. (p. 47)).
Skaičius „149“ paieškos ekrano viršutiniame
dešiniajame kampe reiškia, kad sąraše yra
149 galimos parinktys, kurios atitinka įvestas
raides „LON“.
Tuščias sąrašas
Jei pateikiamas tuščias sąrašas ir viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodomi
ženklai „***“, tai reiškia, kad pagal šiuo metu
įvestus ženklus yra daugiau nei 1 000 galimų
parinkčių. Jei rezultatų mažiau, esamos
parinktys parodomos automatiškai.
Kaip sumažinti sąrašo parinkčių skaičių:
•
Į teksto eilutę įveskite daugiau ženklų.
Susijusi informacija
•
28
Valdymo elementai: bendroji dalis (p. 18)
ŽEMĖLAPIAI, KOMPASAS IR BALSO NUORODOS
06 Žemėlapiai, kompasas ir balso nuorodos
Žemėlapio vaizdas: keli pavyzdžiai
06
PASTABA: iliustracijos yra bendro pobūdžio – detalės gali skirtis, atsižvelgiant į programinės įrangos versiją ir rinką.
Čia pateikiami esamosios buvimo vietos
žemėlapio vaizdų pavyzdžiai. Ekrane gali būti
30
rodomas planinis maršrutas, sankryžos žemėlapis arba slinkimo režimas.
Ekrano vaizdas priklauso nuo geografinės
padėties ir pasirinktų nuostatų, pvz., žemėla-
06 Žemėlapiai, kompasas ir balso nuorodos
pio mastelio, pasirinktų rodyti LV parinkčių ir
t. t.
Ekrane galinčio atsirasti teksto ir ženklų
paaiškinimai pateikiami ant priekinio dangtelio.
Nustačius planinį maršrutą, gali būti
parenkami trys alternatyvieji (žr. (p. 60)).
Detalus sankryžos žemėlapis: ekrano kairėje pusėje pateikiamas padidintas kitos
sankryžos vaizdas. Situacija visada papildoma balso pranešimu (žr. (p. 32)).
Venkite konkrečios zonos (žr. (p. 62)).
Slinkimo režimas, žr. (p. 36).
Susijusi informacija
•
•
Kompasas (p. 32)
Orientavimas balsu (p. 32)
06
31
06 Žemėlapiai, kompasas ir balso nuorodos
Kompasas
Orientavimas balsu
Ekrano žemėlapio rodinyje pateikiamas kompasas, nurodantis kryptį, kuria nukreiptas
automobilio priekis.
Įvedus kelionės tikslą (p. 41) ir automobiliui
artėjant prie sankryžos ar išvažiavimo, balsu
pranešama apie atstumą iki kito manevro ir jo
tipą. Tuo pat metu rodomas detalus sankryžos
žemėlapis (p. 30). Pranešimas balsu kartojamas priartėjus arčiau prie sankryžos.
Kompaso adatėlės raudonas
galiukas yra nukreiptas į
šiaurę, baltas – į pietus. Kaip
alternatyvą grafiniam kompasui galima pasirinkti tekstinę
kompaso krypties indikaciją,
žr. (p. 64).
Garsumą galima nustatyti garso sistemos
garsumo mygtuku (sistemai skaitant pranešimą).
Kaip pakartoti pranešimą:
•
Du kartus paspauskite mygtuką OK.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Orientavimas balsu“ (p. 67).
PASTABA
Esamo pokalbio per mobilųjį telefoną, prijungtą „Bluetooth“ ryšiu, metu balso nurodymų neduodama.
06
Kaip naudoti orientavimą balsu kita kalba:
•
Žr. Voice control (p. 24).
Susijusi informacija
•
32
Nurodymų teikimo pasirinktys (p. 67)
MENIU
07 Meniu
Bendroji informacija apie meniu
Navigacijos sistemos meniu sudedamosios
dalys: Nuorodos, Pagrindinis meniu ir Slenkamasis meniu. Susijusios parinktys pateikiamos
atitinkamuose meniu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nuorodos (p. 34)
Pagrindinis meniu (p. 35)
Nuorodos
Navigacijos sistemoje yra meniu su dažniausiai naudojamų funkcijų nuorodomis.
Slenkamasis meniu (p. 36)
Meniu medis (p. 37)
PASTABA
Pilkųjų meniu juostų ir parinkčių ekrane laikinai pasirinkti negalima.
Papildoma informacija
Kaip pereiti iš žemėlapio režimo į
nuorodų meniu
•
Paspauskite mygtuką NAV.
Kaip iš kito meniu pereiti į nuorodų
meniu
•
Du kartus paspauskite mygtuką NAV.
Nuorodos yra tokios:
07
PASTABA: iliustracija yra bendro pobūdžio –
detalės gali skirtis, priklausomai nuo automobilio
modelio ir rinkos.
Kartais pateikiama daugiau informacijos, nei
telpa meniu juostoje. Tokiu atveju teksto
eilutė užbaigiama ženklu „#“.
Kaip peržiūrėti likusią informacijos dalį:
•
34
Paspauskite mygtuką INFO.
• Set address (Set address) – žr. (p. 42).
• Set point of interest (Set Point Of
Interest) – žr. (p. 44).
• Previous destination (Previous
destinations) – žr. (p. 46).
• Itinerary (Itinerary) – žr. (p. 52).
• Traffic information (Traffic information) –
žr. (p. 76).
07 Meniu
• Internet search (Internet navigation) – žr.
Pagrindinis meniu
Atgal į žemėlapį
• Cancel guidance (Cancel guidance) –
Pagrindinis meniu pateikiamas navigacijos sistemos meniu medžio aukščiausiame lygyje.
Yra paprastas būdas, leidžiantis greitai iškviesti į ekraną žemėlapį neatsižvelgiant į tai,
kiek giliai meniu sistemoje (p. 34) šiuo metu
esate:
(p. 47).
nutraukiamas / pristabdomas esamas
planinis maršrutas. Tada meniu juosta
pakeičiama į parinktį Resume guidance.
•
• Turn off voice guidance/Turn on voice
Susijusi informacija
guidance (Turn off voice guidance) –
išaktyvina / peraktyvina orientavimo balsu
funkciją. Kai funkcija išaktyvinta, orientavimo balsu instrukcija duodama kaskart
paspaudžiant pagrindinio meniu viršutiniąją parinktį Repeat voice guidance, žr.
(p. 35).
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie meniu (p. 34)
Paspauskite NAV.
•
Nuorodos (p. 34)
Kaip pereiti iš žemėlapio režimo į
pagrindinį meniu
Pagrindinis meniu (p. 35)
•
Slenkamasis meniu (p. 36)
Kaip iš kito meniu pereiti į pagrindinį
meniu
•
Paspauskite mygtuką OK.
Paspauskite NAV + OK.
Orientavimo balsu kartojimas
Žymiklis punkte Repeat voice guidance
•
(Repeat voice guidance) – paskutinė perskaityta instrukcija kartojama kaskart, kai
paspaudžiamas mygtukas OK (žr. (p. 32)).
07
Arba žemėlapiui esant ekrane:
•
Du kartus paspauskite mygtuką OK.
Orientavimo balsu funkciją galima išaktyvinti
(žr. (p. 34)).
35
07 Meniu
Slenkamasis meniu
Slinkimas
Slinkties režimu kryžiukas per žemėlapio
vaizdą perkeliamas skaičių klavišais, esančiais
centriniame valdymo pulte (p. 18).
kryžiuku1
Slinkimo režimo suaktyvinimas
įprastame žemėlapio režime
•
Paspauskite vieną iš skaičių klavišų 0–9.
Paspauskite vieną iš skaičių klavišų:
1-2-3-4-6-7-8-9 – ties ribomis parodomos rodyklės kartu su skaičiumi, kuris
bus naudojamas perslinkti žemėlapį
pageidaujama kryptimi.
Kaip priartinti
•
Pasukite rankenėlę TUNE.
Skaičių mygtukas „5“
Paspaudus skaičių 5 slinkties
režime, žemėlapis centruojamas
aplink automobilio padėtį.
07
•
Paspauskite EXIT arba NAV.
Kryžiukas
•
Slinkimo režimas su
Išėjimas iš slinkimo režimo
Jei suaktyvintas planinis maršrutas su tarpiniais punktais, kiekvieną kartą paspaudus,
žemėlapis yra centruojamas aplink kiekvieną
atitinkamą tarpinį punktą.
Spustelėkite OK, kad būtų parodytas meniu
to žemėlapio taško, į kurį yra nutaikytas kryžiukas:
• Set single destination (Set single
destination) – pašalinamas bet koks ankstesnis maršruto kelionės tikslas ir žemėlapyje pradedama naviguoti.
• Add as waypoint (Add as waypoint) – į
planinį maršrutą įtraukiama pažymėta
vieta.
• POI information (POI information) –
ekrane parodo arčiausiai kryžiuko esančios LV pavadinimą ir adresą. Papildomos
informacijos apie LV parinktis rasite
(p. 44).
• Traffic information on map (Traffic
information on map) – leidžiama peržiūrėti
1
36
Pasirinkite, ar kryžiuko / žymeklio padėtis bus rodoma su pavadinimu, ar su GPS koordinatėmis, (p. 64).
07 Meniu
kelių eismo pranešimus2 aplink pažymėtą
vietą.
• Information (Information) – pateikiama
turima informacija apie pažymėtą vietą.
• Save (Save)– leidžiama įrašyti pažymėtą
vietą į atmintį.
Meniu medis
2 meniu lygis
City:
––
3 meniu lygis
Pagrindinis meniu (p. 35)
Street:
Number:
Junction:
Bendroji informacija apie meniu (p. 34)
Nuorodos (p. 34)
(p. 42)
Country:
1 meniu lygis
Susijusi informacija
•
•
•
Address
Toliau pateikiama meniu struktūra:
Meniu / funkcijos ir puslapis
Set single destination
Rodomi trys meniu medžio lygiai. 3 lygio
meniu gali turėti papildomų pomeniu, kurie
išsamiau aprašomi konkrečiuose skirsniuose.
Add as waypoint
Information
Save
Repeat voice guidance
(p. 32)
Set destination
(p. 41)
By name
Home
(p. 41)
By category
Point of interest (POI)
(p. 44)
Near the car
Along the route
Near the destination
Around point on map
07
2
Paslauga neteikiama visuose regionuose / rinkose.
}}
37
07 Meniu
||
Stored location
(p. 45)
Postcode
(p. 47)
Set single destination
Country:
Start guidance
Edit
Postcode
Details
Delete
Street:
Photos
Delete all
Number:
Play audio
Junction:
Pause audio
Previous destination
(p. 46)
Set single destination
Itinerary
Latitude and longitude
Delete
Delete all
Clear itinerary
Route
Set single destination
Add as waypoint
Avoid
Information
Select point on map
Set single destination
Add as waypoint
Save
(p. 55)
Reroute
Save
38
Add another waypoint
(p. 48)
Format:
(p. 47)
(p. 52)
Start guidance
Save
Save
(p. 50)
Itinerary
Information
Information
Internet search
Set single destination
Add as waypoint
Add as waypoint
07
Travel guide
Longer
(p. 49)
Shorter
Delete
Alternative routes
to destination
(p. 56)
Route overview
(p. 56)
07 Meniu
Detailed route information
(p. 57)
Route options
(p. 60)
Guidance options
Next
Route type
(p. 64)
Time of arrival format
Previous
Reroute on request
(p. 62)
Zoom in
Route proposals
(p. 64)
Street names in
voice guidance
Zoom out
Use carpool lane
Map of remaining route
(p. 57)
Record route
(p. 58)
Turn-by-turn navigation
Automatic read
out of traffic
Use express lane
Avoid area
Audio fadeout
Avoid motorways
Voice guidance
arba
Avoid toll roads
Stop recording
Avoid tunnels
Use simple
voice guidance
Avoid ferries
Speed camera warning
Avoid car trains
Stored location
notification
Traffic information
(p. 75)
Cancel guidance
(p. 35)
arba
Resume guidance
Settings
Avoid vignette
obligation
Map options
Show full-screen map
Map type
Motorway information
Position information
Compass
POI symbols
Map colours
(p. 67)
Travel POI notification
Guided tour notification
(p. 64)
System information
(p. 71)
FAV key options
(p. 72)
Import/export stored locations
(p. 73)
07
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie meniu (p. 34)
Stored location on map
39
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
08 Kelionės tikslo nurodymas
Bendroji informacija apie kelionės
tikslo įvedimą
Kelionės tikslai gali būti įvedami skirtingais
būdais.
• Stored location (Stored location),
Paieška pagal „Namus“
• Previous destination (Previous
Įveskite kelionės tikslą per paiešką į „Namus“,
kad pradėtumėte grįžimo namo arba į darbą
kelionę.
(p. 45).
destination), (p. 46).
• Internet search (Internet search),
(p. 47).
• Postcode (Postcode), (p. 47).
• Latitude and longitude (Latitude and
Longitude), (p. 48).
• Select point on map (Point on map),
(p. 49).
• Travel guide (Travel guide), (p. 50).
Informacijos apie tai, kaip į sistemos įvairius
teksto laukus įrašyti / įvesti ženklus, rasite ir
skirsnyje apie programinį ratuką (p. 27).
Set destination
Home
(Set destination > Home)
Navigacijos sistemos meniu parinktyje
„Home“ galima įrašyti (p. 45) bet kokią
vietą. Funkcija supaprastina grįžtamąją
kelionę į namus ar darbą po kelionės arba
komandiruotės.
Kelionės tikslui įvesti pasiekiami šie metodai:
• Home (Home), (p. 41).
• Address (Address), (p. 42).
• Point of interest (POI) (Point of interest
– POI), (p. 44).
08
}}
41
08 Kelionės tikslo nurodymas
||
Paieška pagal adresą
Šalis, miestas ir gatvė
Įveskite kelionės tikslą per surastą adresą.
Parinktis, skirta išsaugoti padėtį, pavyzdžiui,
kaip „Home“, rodoma kiekviena kartą, kai
laukiama, jog padėtis bus įrašyta:
•
Pažymėkite Save location as home
(Save as Home) ir paspauskite OK
(GERAI).
Kaip susieti maršrutą su kelionės tikslu
„Home“:
•
Pažymėkite Set destination Home, ir
paspauskite OK (GERAI). Pradedama
naviguoti.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
Kaip surasti kelionės tikslą pagal adresą1:
Set destination
Address
(Set destination > Address)
Norint sudaryti maršrutą su vadovu, pakanka
įvesti tik miestą – vadovas nukreips į miesto
centrą.
PASTABA
Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose
šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis. Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę, kitais – rajoną.
08
1
42
Informacijos apie tai, kaip į teksto laukus įrašyti / įvesti ženklus, rasite Įvedimo ir pasirinkties galimybės (p. 27).
1. Kai ekrane rodomas ankstesnis vaizdas,
reikia paspausti OK, kad būtų suaktyvintas išankstinės nuostatos tekstinis laukas.
Pasirodo programinis ratukas (p. 27).
2. Laukelyje City: (City) programiniu ratuku
arba centrinio valdymo pulto skaičių klaviatūra įveskite miesto pavadinimą (žr.
(p. 18)).
3. Tada rankenėle TUNE pasirinkite Street:
(Street) ir paspauskite OK bei pakartokite
procedūrą.
Galima naudoti tokius paieškos kriterijus:
•
•
•
•
Country: (Country:) – įveskite šalį.
City: (City:) – įveskite rajoną / miestą.
Street: (Street:) – įveskite gatvę.
Number: (Number:) – pasirinkite vieną iš
gatvės namų numerių.
08 Kelionės tikslo nurodymas
• Junction: (Junction:) – pasirinkite kelio-
• Map (Map) – parodo, kur žemėlapyje yra
• Set single destination (Set single
• Call number2 (Call) – jei nurodytas tele-
nės tikslą, remdamiesi dviem susikertančiomis gatvėmis / keliais.
destination) – pašalinamas bet koks ankstesnis maršruto kelionės tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
• Add as waypoint (Add as waypoint) –
pasirinkite ir spauskite OK, kad įtrauktumėte adresą į planinį maršrutą.
taškas, kartais pateikiama papildomos
informacijos.
Vienas kelionės tikslas ir bet kokie tarpiniai
punktai yra išsaugomi planiniame maršrute.
• Set single destination (Set single
destination) – sukuriamas planinis maršrutas. Pašalinamas bet koks ankstesnis
planinis maršrutas.
fono numeris, juo paskambina.
• Online info.3 (Online info.) – papildoma
informacija yra atsisiunčiama iš interneto.
• Add as waypoint (Add as waypoint) –
kelionės tikslas įtraukiamas į planinį maršrutą kaip tarpinis punktas.
Nustatyti vieną kelionės tikslą
• Information – pasirinkite ir spauskite OK,
kad peržiūrėtumėte informaciją apie pasirinktą kelionės tikslą.
• Start guidance (Start Guidance) – pagal
esamą planinį maršrutą suaktyvinama
navigacija.
• Save – adresas įrašomas į atmintį kaip
Papildomos informacijos apie Start
guidance rasite Planinis maršrutas: bendroji
informacija (p. 52)
Papildoma informacija
Susijusi informacija
Stored location arba Home.
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
Pasirinkite adresą / gatvę ir spauskite OK.
Tada galima pasirinkti tokius punktus:
08
2
3
Reikalingas prijungtas mobiliojo ryšio telefonas, žr. Sensus Infotainment priedą.
Reikalingas interneto ryšys, žr. Sensus Infotainment priedą.
43
08 Kelionės tikslo nurodymas
Paieška POI pagalba
Įveskite kelionės tikslą ieškodami POI
parinkčių.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama orientuoti į esamąjį.
• Add as waypoint – pasirinkite ir spaus-
kite OK, kad įtrauktumėte adresą į planinį
maršrutą.
pes Bodega“. Paieška vykdoma visoje esamojo žemėlapio teritorijoje, pavyzdžiui,
EUROPOJE (žr. (p. 87)).
Pagal kategoriją
• Information – pasirinkite ir spauskite OK,
kad peržiūrėtumėte informaciją apie pasirinktą kelionės tikslą.
• Save – adresai išsaugomi atmintyje kaip
Stored location arba Home.
POI4, , taip pat vadinama „lankytina vieta“ ir
„objektu“.
Žemėlapio duomenų bazėje yra daug surandamų POI5 parinkčių, kurias galima nurodyti
kelionės tikslu.
Procedūra analogiška aprašytajai skirsnyje
„Šalis, miestas ir gatvės pavadinimas“, kuris
pateiktas skyriuje Paieška pagal adresą
(p. 42).
Pagal pavadinimą
Visos POI parinkčių paieškos vykdomos naudojantis programiniu ratuku (p. 27) ir per
rezultatų sąrašų parinktis. Pažymėkite reikalingą parinktį rezultatų sąraše ir paspauskite
OK bei užbaikite, pasirinkdami vieną iš
tolesnių parinkčių:
4
5
44
Netoliese automobilio
Meniu parinktis Near the car (Near the car)
nurodo POI parinkčių paiešką aplink automobilio buvimo vietą.
Maršrute
Nurodžius meniu parinktį By name (By name)
ir paspaudus OK, tiesiogiai pereinama prie
programinio ratuko ir POI parinkčių paieškos
pagal jų tikrinį pavadinimą, pavyzdžiui, „Pep-
08
Meniu punktas By category (By category) leidžia ribotą POI parinkčių paiešką – ją pasirinkite, norėdami įvesti jų kategoriją (pvz., bankas / viešbutis / muziejus), tikrinį pavadinimą,
šalį ir (arba) miestą.
Meniu parinktis Along the route (Along the
route) nurodo POI parinkčių paiešką nustatytame planiniame maršrute.
Lankytina vieta.
Informacijos apie tai, kaip nurodyti, kurios POI parinktys turi būti nuolat matomos žemėlapyje, rasite skirsnyje „POI žemėlapyje“ (p. 64).
08 Kelionės tikslo nurodymas
Arti kelionės tikslo
Meniu parinktis Near the destination (Near
the destination) nurodo POI parinkčių paiešką
šalia kelionės tikslo.
Paieška išsaugotos vietos pagalba
Įveskite kelionės tikslą, ieškodami pirmiau
įrašytos vietos.
greitai nustatyti / papildyti planinį maršrutą
(p. 52).
Aplink žemėlapio tašką
Meniu parinktis Around point on map
(Around point on map) nurodo POI parinkčių
paiešką, naudojant slinkties funkcijos kryžiuką
(žr. (p. 36)).
•
Rodomas slinkties žemėlapis – padėkite
kryžiuką pageidaujamoje vietoje ir
paspauskite OK bei ieškokite pageidaujamos POI parinkties.
Srityje „Maršrutai“ ("Routes") būna laikomos,
pvz., įrašytos kelio atkarpos6.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
•
Lankytinos vietos (POI) (p. 81)
Set destination
Stored location
(Set destination > Stored location)
Čia surenkami maršrutai, kelionės tikslai ir
vietos, kurios yra įrašytos meniu parinktyje
„Save“. Naudojant šiuos elementus, galima
6
Žr. (p. 58).
Srityje „Kita“ ("Other") būna laikomos, pvz., įrašytos vietos.
Individualius maršrutus, kelionės tikslus ir vietas, įrašytas į sritį Routes ir Other, galima
suderinti:
08
}}
45
08 Kelionės tikslo nurodymas
||
• Set single destination (Set single
destination)
•
•
•
•
•
Add as waypoint (Add as waypoint)
Information (Information)
Paieška ankstesnių kelionės tikslų
pagalba
Pasirinkite vieną iš pirmiau įrašytų kelionės
tikslų.
Edit (Edit)
Delete (Delete)
Delete all (Delete all)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
Set destination
Previous destination
(Set destination > Previous destination)
Čia kaupiami anksčiau nurodyti kelionės tikslai. Pažymėkite vieną iš jų ir paspauskite OK
(GERAI) bei pasirinkite iš:
• Set single destination (Set single
destination)
08
46
•
•
•
•
•
Add as waypoint (Add as waypoint)
Information (Information)
Save (Save)
Delete (Delete)
Delete all (Delete all).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
08 Kelionės tikslo nurodymas
Paieška interneto pagalba
Paieška pagal pašto kodą
Pasirinkite ieškoti kelionės tikslo internetu.
Įveskite kelionės tikslą ieškodami pašto kodų.
Set destination
Internet search
Set destination
(Set destination > Postcode)
Parinktis įgalina kelionės tikslų paiešką interneto7 pagalba. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
Kaip ieškoti kelionės tikslo pagal pašto kodą:
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
•
Paspaudus ABC/123 ir OK, programinis
ratukas persijungia tarp ženklų ir skaičių.
•
Paspaudus MORE (More) ir OK, ant
ratuko parodomi alternatyvūs simboliai.
•
Paspaudus => ir OK, žymeklis perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano pusėje, kur
galima pasirinkti su OK.
•
Paspaudus City: (City:) ir OK, žymiklis
pakeičia meniu ir įjungia kitos paieškos
srities išranką pašto kodų paieškai vykdyti.
Postcode
(Set destination > Internet search)
Susijusi informacija
2. Rankenėle TUNE pasirinkite ženklus ir
įveskite juos mygtuku OK (arba centrinio
valdymo pulto skaičių mygtukais (p. 27)).
1. Norėdami iškviesti programinį ratuką,
pažymėkite Postcode (Postcode) ir
paspauskite OK.
PASTABA
Pašto kodas atskirose rinkose / teritorijose
gali būti pateikiamas nevienodai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
08
7
Reikalingas interneto ryšys, žr. Sensus Infotainment priedą.
47
08 Kelionės tikslo nurodymas
Ieškokite pagal geografinę ilgumą ir
(arba) platumą
Įveskite kelionės tikslą GPS koordinatėmis:
• DD°MM'SS'' – padėtis su laipsniais,
minutėmis ir sekundėmis.
• Decimal (Decimal) – padėtis su dešimtosiomis dalimis.
Tada tokiu būdu įveskite GPS koordinates:
1. Sukdami rankenėlę TUNE ir spausdami
OK, užveskite žymeklį ant keistino skaitmens / ženklo – pasikeičia ženklo lango
kontrastas, jis tampa „aktyvus“.
2. Norėdami įrašyti / įvesti skaitmenį / simbolį, pasukite TUNE ir užbaikite paspausdami OK – ženklo langas taps „išaktyvintas“.
3. Perkelkite žymeklį į kito keistino ženklo
vietą ir pakartokite 1 ir 2 žingsnius.
4. Kai bus įvestos abi koordinatės, siekdami
išsaugoti padėtį arba ją įtraukti į planinį
maršrutą, pasukite rankenėlę TUNE ir
pažymėkite vieną iš tolesnių parinkčių bei
paspauskite OK:
• Set single destination (Set single
destination) – žemėlapyje įtraukiama
koordinačių padėtis kaip kelionės tikslas.
Set destination
Latitude and longitude
(Set destination > Latitude and Longitude)
08
48
Pirmiausia, pažymėdami Format: (Format:) ir
paspausdami OK, nuspręskite, kurį būdą
naudosite įvesti GSP koordinates. Tada pažymėkite vieną iš tolesnių parinkčių ir paspauskite OK:
• Add as waypoint (Add as waypoint) –
žemėlapyje įtraukiama koordinačių padėtis kaip planinio maršruto tarpinis punktas.
• Information (Information) – parodoma
turima informacija apie padėtį.
• Save – padėtis išsaugoma atmintyje kaip
Stored location arba Home.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
08 Kelionės tikslo nurodymas
Paieška pagal tašką žemėlapyje
Įveskite kelionės tikslą surasdami žemėlapyje
konkretų tašką.
Parodo žemėlapį, kuriame buvimo vieta indikuojama žymikliu.
•
Masteliui pakeisti pasukite TUNE.
1. Kryžiukas perkeliamas centrinio valdymo
pulto skaičių klavišais: su [6 MNO] perkeliama dešinėn, su [8 TUV] – žemyn ir pan.
(žr. (p. 36)).
mame skirsnyje, kuris pateikiamas skyriuje
„Map options“ Žemėlapio pasirinktys
(p. 64).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
2. Suradus pageidaujamą tašką, reikia
spausti OK.
Žymeklio padėtis rodoma su pavadinimu, 8.
Tada pasirinkite iš tolesnių parinkčių ir suaktyvinkite paspausdami OK (GERAI):
Žymeklio padėtis rodoma su GPS koordinatėmis8.
Set destination
Select point on map
(Set destination > Point on map)
8
• Set single destination (Set single
destination)
• Add as waypoint (Add as waypoint)
• Save (Save)
Naudojantis parinktimi Save, kelionės tikslas
žemėlapyje įrašomas kaip ženklas / piktograma (jei parinkta funkcija Stored location
on map). Daugiau informacijos rasite atitinka-
08
Pasirinkite, ar žymiklio vieta bus rodoma su pavadinimu, ar su GPS koordinatėmis: žr. skirsnį „Informacija apie esamą buvimo vietą“, kuris pateiktas skyriuje „Žemėlapio parinktys“ (p. 64).
49
08 Kelionės tikslo nurodymas
Paieška pagal kelionės gidą
guide9“
Paieška per „Travel
reiškia, kad yra
įvairių temų pasiūlymų, iš kurių galima pasirinkti, pvz., restoranų, kelių su puikiu reginiu,
regyklų ir žymių objektų.
Set destination
• Play audio (Play audio)
• Pause audio (Pause audio)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 41)
Travel guide
(Set destination > Travel guide)
„Travel guide“ laikomas USB atmintuke, kurį
reikia prijungti prie automobilio USB jungties10.
Jei meniu parinktis ekrane nematoma, vadinasi, toje teritorijoje, kurioje šiuo metu yra
automobilis, nėra jokių pasiūlymų arba neprijungtas USB įrenginys.
08
• Start guidance (Start guidance)
• Details (Details)
• Photos (Photos)
9
10
50
Kai kuriose teritorijose arba rinkose nepasiekiama.
Informacijos apie tai, kaip prijungti USB atmintuką, žr. automobilio savininko vadove arba Sensus Infotainment priede.
MARŠRUTO TVARKARAŠTIS
09 Maršruto tvarkaraštis
09
Planinis maršrutas: bendroji
informacija
Pradėti orientuoti
Parenkite planinį maršrutą ir pradėkite orientuoti į pageidaujamą kelionės tikslą.
Jei funkcija Route proposals1 turi nustatytą
vertę „3“, vadinasi, rodomi 3 alternatyvūs planiniai maršrutai ir vairuotojas turi pirmiausia
pasirinkti vieną iš jų, tik tada bus pradėta orientuoti (žr. (p. 56)).
Kelionės tikslo įtraukimas
Jei norite suskaidyti kelionę etapais, galite į
planinį maršrutą įtraukti iki 4 „tarpinių sustojimų“ / tarpinių punktų.
Itinerary
Start guidance
(Itinerary > Start guidance)
Itinerary
(Itinerary)
Kai įrašomas kelionės tikslas, sukuriamas planinis maršrutas. Sistema vienu metu apdoroja
vieną planinį maršrutą, kuriame gali būti iki 4
tarpinių punktų.
Užvedus žymiklį ant Start guidance (Start
guidance) ir paspaudus OK, suaktyvinamas
esamas planinis maršrutas ir pradedama orientuoti.
Siūlomi maršrutai
Itinerary
Add another waypoint
(Itinerary > Add another waypoint)
Užvedus žymiklį ant Add another waypoint
(Add another waypoint) ir paspaudus OK,
pateikiamas pagrindinis meniu, kuriame
galima įvesti kelionės tikslą (p. 41).
3 alternatyvūs planiniai maršrutai.
1
52
Žr. (p. 60).
09 Maršruto tvarkaraštis
Tarpiniai planinio maršruto kelionės
tikslai
Planinio maršruto tarpinius kelionės tikslus /
tarpinius sustojimus galima sureguliuoti ir
(arba) pakeisti.
1. Pažymėkite perkeltiną tarpinį punktą ir
paspauskite OK (GERAI) – bus pateiktas
iškylantis meniu
09
2. Pažymėkite Move in list (Move in list) ir
paspauskite OK (GERAI).
3. Pasukite rankenėlę TUNE – tarpinis punktas sąraše perkeliamas aukštyn / žemyn.
4. Užbaikite su OK, kad patvirtintumėte
judesį.
Planinio maršruto panaikinimas
Pasirinkite metodą, kad nustatytumėte / atliktumėte tarpinio kelionės tikslo paiešką iš
meniu Set destination (Set destination) ir
įtrauktumėte iki 4 tarpinių kelionės tikslų.
Pirmas nurodytas / įrašytas kelionės tikslas
tampa galutiniu, likę – tarpiniais.
PASTABA
Paskutinis įtrauktas kelionės tikslas visada
bus 1 tarpinis punktas: ankstesni tarpiniai
punktai padidinami viena pakopa: Taigi,
„senasis“ 1 tarpinis punktas tampa 2 tarpiniu punktu ir t. t.
Užvedus žymeklį ant Clear itinerary (Clear
itinerary) ir paspaudus OK (GERAI), pašalinamas esamas planinis maršrutas, įskaitant
visus tarpinius punktus.
Pažymėkite tarpinį kelionės tikslą ir paspauskite OK, kad atliktumėte toliau nurodytus
veiksmus su kiekvienu atitinkamu tarpiniu
kelionės tikslu:
Susijusi informacija
•
Planinis maršrutas: bendroji informacija
(p. 52)
•
Likusio maršruto žemėlapis (p. 57)
• Information (Information) – pavyzdžiui,
pavadinimas ir adresas.
• Delete (Delete) – pašalinamas tarpinis
punktas.
Po to galima lengvai sureguliuoti abipusę tarpinių kelionės tikslų tvarką (žr. punktą Move
in list (p. 53)).
• Move in list (Move in list) – keičiama pla-
Susijusi informacija
Perkėlimas sąraše
•
Tarpiniai planinio maršruto kelionės tikslai
(p. 53)
ninio maršruto tvarka (žr. kitą dalį).
• Save (Save) – įrašomas tarpinis punktas.
Norėdami pakeisti tarpinių kelionės tikslų
tvarką, darykite taip:
53
MARŠRUTAS
10 Maršrutas
Maršrutas: vengimas
Su šia funkcija vairuotojas gali pasirinkti, jog
bus vengiama kitos artėjančios maršruto
dalies.
Užvedus žymeklį Avoid (Avoid) ir paspaudus
OK (GERAI), atveriamas tolesnis vaizdas su
jau pažymėtu pirmu galimu punktu.
Susijusi informacija
•
Alternatyvieji maršrutai ir maršruto apžvalga (p. 56)
•
•
•
•
Detali informacija apie maršrutą (p. 57)
Likusio maršruto žemėlapis (p. 57)
10
Maršruto įrašymas (p. 58)
Maršruto parinktys: teritorijos vengimas
(p. 62)
Pažymėtas punktas.
Funkcija Avoid ( Avoid) suveikia tik tada, kai
galimos alternatyvios gatvės / keliai. Priešingu
atveju žymėjimas arba jo dalys yra ignoruojamos.
Pažymėkite pageidaujamą veiksmą ir
paspauskite OK (GERAI):
• Reroute (Reroute) – sistema įvertina kitą
maršrutą, kuriame atkreipiamas dėmesys
į vengtiną dalį.
• Longer (Longer) – planinis maršrutas yra
prailginamas vengtinu punktu.
• Shorter (Shorter) – planinis maršrutas yra
sutrumpinamas vengtinu punktu.
• Delete (Delete) – pažymėti punktai pašalinami ir išsaugoma pradinė maršruto versija.
Route
Avoid
Naudojant panašią funkciją (Avoid area),
galima atšaukti visos teritorijos žymėjimą (žr.
(p. 62)).
(Route > Avoid)
55
10 Maršrutas
Alternatyvieji maršrutai ir maršruto
apžvalga
10
Čia aprašoma, kaip galima iš paruoštų alternatyviųjų maršrutų sąrašo pasirinkti alternatyvųjį
maršrutą.
Tolesnė „maršruto apžvalgos“ funkcija parodo
pažymėto tarpinio kelionės tikslo pavadinimą
ir atstumą iki jo.
Alternatyvūs maršrutai
Reikiamo maršruto tipui nustatyti pasinaudokite punktu Route type (Route type), žr.
(p. 60).
Maršruto apžvalga
Route
Route overview
(Route > Route overview)
Užvedus žymeklį ant Route overview ir
paspaudus OK (GERAI), pateikiama informacija apie maršruto tarpinius punktus ir galutinį
kelionės tikslą.
Susijusi informacija
•
Route
Alternative routes to destination
(Route > Alternative routes to destination)
Užvedus žymeklį Alternative routes to
destination ir paspaudus OK (GERAI), įgalinama parinktis, skirta pasirinkti iš anksčiau
sudarytų alternatyvių kelionės tikslui maršrutų. Taip pat žr. Route proposals (p. 60).
56
Maršrutas: vengimas (p. 55)
10 Maršrutas
Detali informacija apie maršrutą
Likusio maršruto žemėlapis
Čia rodomi elementai, pateikiami kiekvienoje
atkarpoje tarp dviejų tarpinių kelionės tikslų,
pvz., išvažiavimai ir sankryžos.
Ši funkcija parodo likusį maršruto atstumą.
10
Detalus maršruto punktas.
Užvedus žymiklį ant Next arba Previous ir
paspaudus OK, parodoma buvimo vieta
žemėlapyje ir visų maršruto antrinių atkarpų
pavadinimai bei atstumai iki jų.
Route
Detailed route information
(Route > Detailed route information)
Kiekvieną atitinkamą antrinę atkarpą tarp
maršruto tarpinių kelionės tikslų sudaro daug
antrinių atkarpų, turinčių skirtingų elementų,
pvz., tiesios atkarpos, išvažiavimai, sankryžos, slidūs keliai ir t. t.
• Next (Next) – slenkama prie kito punkto.
• Previous (Previous) – slenkama prie
ankstesnio punkto.
• Zoom in/Zoom out (Zoom in/Zoom out)
– padidinamas / sumažinamas esamo
punkto žemėlapio vaizdas.
Susijusi informacija
•
Maršrutas: vengimas (p. 55)
Route
Map of remaining route
(Route > Map of remaining route)
Užvedus žymeklį ant Map of remaining
route ir paspaudus OK (GERAI), parodoma
momentinė likusios maršruto dalies iš dabartinės automobilio padėties ekrano kopija.
Kitu atveju veikia taip pat kaip ir Slenkamasis
meniu (p. 36).
}}
57
10 Maršrutas
||
Susijusi informacija
•
Maršrutas: vengimas (p. 55)
Maršruto įrašymas
Užregistruokite ir įrašykite maršrutą į navigacijos sistemos atmintį.
Ženklas „REC“ rodomas ekrane, kol įrašinėjama. Įrašymas nutraukiamas ta pačia meniu
parinktimi – Start/Stop route recording.
10
Užregistruoti maršrutai įrašomi ir juos galima
atverti per meniu Set destination Stored
location Routes (p. 45).
Įrašytus failus galima eksportuoti / persiųsti į
USB atmintuką1, kad vėliau, pvz., nukopijuoti
į kitos transporto priemonės GPS navigatorių.
Papildomos informacijos rasite (p. 73).
Susijusi informacija
Ženklas „REC“ nurodo, jog maršrutas įrašomas.
Route
Record route
(Route > Record route)
1
58
Informacijos apie tai, kaip prijungti USB atmintuką, žr. automobilio savininko vadove arba Sensus Infotainment priede.
•
Maršrutas: vengimas (p. 55)
NUSTATYMAI
11 Nustatymai
Maršruto parinktys
(Settings > Route options > Route type)
Maršruto parinktys (be kita ko) susideda iš
maršruto tipo ir maršruto pasiūlymų skaičiaus.
Čia galima rinktis iš skirtingų maršruto tipų:
Pažymėkite ir suaktyvinkite pageidaujamą
parinktį, paspausdami OK.
• Fast with traffic adaption (Fast with
traffic adaption) – trumpas kelionės laikas
su minimaliomis transporto eilėmis1.
• Fast (Fast) – pirmumas suteikiamas trum-
11
pam kelionės laikui.
• Short (Short) – pirmumas suteikiamas
trumpam maršrutui. Taip pat maršrutą
galima nustatyti, panaudojant mažesnius
kelius.
Settings
• ECO with traffic adaption (ECO with
Route options
traffic adaption) – pirmumas suteikiamas
mažoms kuro sąnaudoms1.
(Settings > Route options)
Settings
request
Route options
(Settings > Route options > Reroute on
request)
Ši funkcija reikalauja, kad maršruto perskaičiavimą dėl eismo informacijos vairuotojas
patvirtintų, paspausdamas mygtuką OK arba
ignoruotų, paspausdamas EXIT.
•
Pažymėtas langelis Reroute on request:
- Vairuotojas turi patvirtinti perskaičiavimą.
•
Tuščias langelis: - Maršrutas perskaičiuojamas automatiškai.
Siūlomi maršrutai
Maršruto perskaičiavimas pateikus
užklausą
Maršruto tipas
Settings Route options
proposals
Settings
1
60
Route options
Reroute on
Route type
Koordinuojama su informacija iš Eismo radijo (p. 75).
Route
11 Nustatymai
(Settings > Route options > Route proposals)
Pasirinkus komandą Start guidance, skirtingai pradedama naviguoti: priklausomai nuo
to, ar vairuotojas pasirinko parinktį „1“, ar
„3“2.
•
Suaktyvinkite pageidaujamą parinktį
paspausdami OK ir išeikite iš meniu
paspausdami EXIT arba NAV.
PASTABA
Pasirinkus „3“, pauzė iki nurodymų pradžios yra truputį ilgesnė, nes sistema pirmiausia turi paskaičiuoti 3 tinkamas alternatyvas.
Naudoti automobilio bendrojo
naudojimo failą3
šio tipo eismo juostos taip pat įtraukiamos į
tinkamo maršruto skaičiavimus.
• Use carpool lane suaktyvinama varnele,
paspaudžiant OK. Iš meniu išeinama
paspaudžiant EXIT arba NAV.
Naudoti „Express“ failą3
11
Variantai "1"
Maršrutas pagrįstas išankstine nuostata
Route type ankstesniame skyrelyje; pradedama naviguoti.
Variantai "3"
Settings
lane
Route options
Use carpool
(Settings > Route options > Use carpool lane)
Vairuotojas privalo pasirinkti iš skirtingų alternatyvių maršrutų – tik tada pradedama naviguoti.
2
3
Kartais privatiems automobiliams leidžiama
važiuoti eismo juostomis, kurios paprastai
būna rezervuotos vietiniams autobusams,
komerciniam transportui ir taksi, jei tokiame
privačiame automobilyje važiuoja vienas arba
daugiau keleivių. Kai ši funkcija suaktyvinta,
Žr. (p. 52).
Ši funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija įtraukta į žemėlapio duomenis.
Settings
lane
Route options
Use express
(Settings > Route options > Use express lane)
Kartais privatiems automobiliams leidžiama
važiuoti eismo juostomis, kurios paprastai
būna rezervuotos vietiniams autobusams,
komerciniam transportui ir taksi, jei toks privatus automobilis yra priskiriamas ekologiškajam transportui ar pan. Kai ši funkcija suaktyvinta, šio tipo eismo juostos taip pat įtraukiamos į tinkamo maršruto skaičiavimus.
}}
61
11 Nustatymai
||
• Use express lane suaktyvinama varnele,
paspaudžiant OK. Iš meniu išeinama
paspaudžiant EXIT arba NAV.
Susijusi informacija
11
•
Maršruto parinktys: teritorijos vengimas
(p. 62)
•
Maršruto parinktys: maršruto pritaikymas
(p. 64)
•
•
•
•
•
Žemėlapio pasirinktys (p. 64)
Maršruto parinktys: teritorijos
vengimas
Sukurkite apribotas teritorijas, kad sistema per
jas nevestų, pvz., tai gali būti tam tikri miestai
ar rajonai.
Nurodymų teikimo pasirinktys (p. 67)
Sistemos informacija (p. 71)
FAV mygtukas (p. 72)
Įrašytų vietų importavimas / eksportavimas (p. 73)
Settings
Route options
Avoid area
(Settings > Route options > Avoid area)
Skaičiuodama maršrutą, funkcija ignoruoja
visą žemėlapio teritoriją. Galima naudoti siekiant išvengti važiavimo per konkrečią teritoriją. Išimtis yra automagistralės, kurios taip
pat naudojamos skaičiavimams „atžymėtoje /
apribotoje“ žemėlapio teritorijoje.
Settings Route options Avoid area
Avoid new area Select area on map
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
Apribotos zonos kūrimas
Vengtina zona yra pažymima tiesiogiai žemėlapyje kvadratine zona / „langeliu“.
62
11 Nustatymai
Susijusi informacija
•
•
Maršruto parinktys (p. 60)
Maršruto parinktys: maršruto pritaikymas
(p. 64)
11
Kaip sukurti ir išsaugoti apribotą zoną:
1. Slinkite žemėlapiu, kol žymeklis atsidurs
pageidaujamoje zonoje.
2. Paspauskite OK (GERAI) – bus sukurtas
raudonas „langelis“.
3. Norėdami sureguliuoti langelio dydį,
sukite rankenėlę TUNE (SUDERINTI).
4. Kai langelis uždengs pageidaujamą zoną,
paspauskite OK (GERAI) – ji yra išsaugoma ir rodoma sąraše.
Apribotos zonos suaktyvinimas
Nenorint, kad maršrutas tiestųsi per išsaugotą
apribotą zoną, ją reikia suaktyvinti. Atlikite
šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite / pažymėkite apribotą teritoriją
ir spauskite OK.
2. Pasirinkite Activate (Activate) ir paspauskite OK: apribota teritorija suaktyvinama ir
sistema per ją neorientuoja.
Apribotos zonos išaktyvinimas
Siekdami, kad suaktyvinta apribota zona vėl
būtų tiesiamas maršrutas, pirmiausia ją išaktyvinkite:
1. Sąraše pažymėkite aktyvintą apribotą
zoną ir paspauskite OK (GERAI).
2. Pasirinkite Deactivate ir paspauskite OK
(GERAI) – apribota zona yra išaktyvinama, o sistema vėl per ją gali tiesti
maršrutą.
Sistemoje galima įrašyti kelias apribotas
zonas, kurias pageidaujant, galima suaktyvinti / išaktyvinti.
Taip pat galima išvengti orientavimo ir užblokuoti konkretaus kelio / gatvės antrinę
atkarpą (žr. (p. 55)).
63
11 Nustatymai
Maršruto parinktys: maršruto
pritaikymas
Yra galimybė nuimti žymas nuo tam tikrų
eismo pasiūlymų, pvz., automagistralių ar
keltų.
• Avoid car trains
• Avoid vignette obligation
Kai pažymėtos reikiamos parinktys:
•
Ką galima nustatyti (pavyzdžiai):
Išeikite iš meniu paspausdami EXIT arba
NAV.
PASTABA
•
11
•
Settings Route options
motorways
Avoid
(Settings > Route options > Avoid motorways)
Kaip išvengti vieno ar kelių ekrane pateiktų
pasiūlymų maršrute: - Pažymėkite pasiūlymą
ir spauskite OK.
Čia pateikiami keli pavyzdžiai4:
•
•
•
•
4
64
Avoid motorways (Avoid motorways)
Avoid toll roads (Avoid toll roads)
Avoid tunnels (Avoid tunnels)
Avoid ferries (Avoid ferries)
Galimos parinktys priklauso nuo rinkos / regiono.
Žemėlapio pasirinktys
Čia galima keisti nuostatas, nurodančias, kaip
žemėlapis turi būti rodomas ekrane.
Jei, darant šias išrankas, yra įvestas
maršrutas, pažymėjus / atžymėjus
parinktį gali būti tam tikra delsa,
kadangi maršrutas turi būti perskaičiuotas.
•
•
•
•
•
•
Viso ekrano žemėlapis
kompaso kryptį;
automagistralės informaciją;
buvimo vietos informaciją;
LV;
žemėlapio spalvas
Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami
keliai, nei automagistralės, tuomet jų
stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie
naudojami tik tada, jei nėra kitos
pagrįstos alternatyvos.
Susijusi informacija
•
•
Maršruto parinktys (p. 60)
Maršruto parinktys: teritorijos vengimas
(p. 62)
Settings
Map options
(Settings > Map options)
11 Nustatymai
Viso ekrano žemėlapis
Žemėlapio režimo kompaso kryptis
su skirtingais objektais, statiniais ir t. t.
įtrauktais į žemėlapio vaizdą.
Informacija apie greitkelį
11
Settings Map options
screen map
Show full-
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
Pažymėjus parinktį ir paspaudus OK (GERAI),
žemėlapis pateikiamas visame ekrane be
kitos su automobiliu susijusios informacijos
apatiniame arba viršutiniame ekrano kampe,
pavyzdžiui, salono temperatūra arba aktyvus
radijos siųstuvas.
Settings
Map options
Map type
(Settings > Map options > Map type)
Čia pasirenkama, kaip žemėlapis rodomas
ekrane. Mygtuku OK (GERAI) suaktyvinkite
pageidaujamą parinktį.
• North up (North up) – ekrane žemėlapio
viršus visada nukreiptas į šiaurę. Automobilio ženklas ekrane juda atitinkama kryptimi.
• Map heading up (Heading up) – automobilio ženklas ekrano centre yra visada
nukreiptas į viršų. Žemėlapio vaizdas
sukasi pagal automobilio ženklą priklausomai nuo kelio vingiavimo.
• 3D map basic (3D map basic) – žemėla-
Settings Map options
information
Motorway
(Settings > Map options > Motorway
information)
Kai automobilis važiuoja automagistrale,
rodomi trys (3) tolesni išvažiavimai į, pvz.,
poilsio zoną arba degalinę. Sąrašas rūšiuojamas taip, jog artimiausi išvažiavimai būtų jo
apačioje.
Užvedus žymeklį ant Motorway information
ir paspaudus OK, langelyje uždedama varnelė
ir funkcija suaktyvinama.
pis pateikiamas įstrižai iš viršaus su automobilio ženklu centre ir judėjimo kryptimi
ekrano viršuje.
• 3D map enhanced (3D map enhanced) –
tokia pati kaip ir ankstesnė parinktis, bet
}}
65
11 Nustatymai
||
Informacija apie esamą buvimo vietą
• Graphic (Graphic) + OK – kompaso
Kompasas
kryptį nurodo ženklas.
• Text (Text) + OK – kompaso kryptį
nurodo raidės N (šiaurė), W (vakarai), S
(pietūs) arba E (rytai).
Galima nustatyti ir žemėlapio vaizdo kompaso
kryptį: ar ekrano viršuje bus šiaurė, ar važiavimo kryptis: žr. ankstesnį skirsnį „Žemėlapio
režimo kompaso kryptis“.
11
POI6 žemėlapyje
Settings Map options
information
Position
(Settings > Map options > Position
information)
Settings
• Current road (Current road) – ekrane
rodoma kelio / gatvės5, kurioje yra automobilis / žymeklis, pavadinimas.
• Lat/Long (Lat/Lon) – ekrane rodomos
vietos, kurioje yra automobilis / žymeklis,
koordinatės5.
• None (None) – ekrane nerodoma informacija apie vietą, kurioje yra automobilis /
žymeklis.
66
Compass
(Settings > Map options > Compass)
Mygtuku OK (GERAI) suaktyvinkite pageidaujamą parinktį.
5
6
Map options
Žr. pavyzdį (p. 49).
POI – Point of interest. Taip pat vadinamas „lankytina vieta“ ir „objektu“.
Pasirinkite, ar kompaso kryptis (kuria nukreiptas automobilio priekis) ekrano žemėlapio vaizde turi būti rodoma
grafiškai, ar raidėmis.
Settings
Map options
POI symbols
(Settings > Map options > POI symbols)
Čia pasirenkama, kokia POI turi būti rodoma
žemėlapyje. Mygtuku OK (GERAI) suaktyvinkite pageidaujamą parinktį.
11 Nustatymai
• Default (Default) – rodoma POI nurodyta
su funkcija Selected (Selected).
• Night (Night) – ekrano spalvos ir kontrastas pritaikomi taip, jog vairuotojas optimaliai matytų naktį.
• Selected (Selected) – ekrane rankenėle
TUNE (SUDERINTI) pasirinkite kiekvieną
reikalingą POI ir paspauskite OK (GERAI).
•
Įrašyta vieta žemėlapyje
Nurodymų teikimo pasirinktys
Čia galima nustatyti, kaip turi būti orientuojama.
Ką galima nustatyti (pavyzdžiai):
•
•
•
None (None) – nerodoma POI.
POI pavyzdžių rasite skirsnyje Lankytinos vietos (LV) (p. 81).
Žemėlapio spalvos
Settings Map options
location on map
Stored
atvykimo laikas / likusi kelionės trukmė;
Balsu pranešami gatvių pavadinimai
orientavimas tiesiogiai jungtiniame prietaisų skydelyje;
•
automatinis kelių eismo informacijos nuskaitymas;
•
•
•
Automatinis garso pritaikymas
11
orientavimas balsu;
įspėjimai apie greičio kameras.
(Settings > Map options > Stored location on
map)
Settings
Map options
Map colours
(Settings > Map options > Map colours)
Mygtuku OK suaktyvinkite pageidaujamą
parinktį.
•
Automatic (Automatic) – šviesos jutiklio
pagalba nustatoma, ar yra diena, ar naktis, ir automatiškai pritaikomas ekranas.
• Day (Day) – ekrano spalvos ir kontrastas
tampa aiškios ir ryškios.
Čia pateikiamas visų įrašytų vietų sąrašas.
•
Žymikliu pažymėkite, kas turi būti rodoma
žemėlapyje ir paspauskite OK. Iš meniu
išeisite spausdami EXIT arba NAV.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nurodymų teikimo pasirinktys (p. 67)
FAV mygtukas (p. 72)
Sistemos informacija (p. 71)
Settings
Guidance options
(Settings > Guidance options)
Įrašytų vietų importavimas / eksportavimas (p. 73)
}}
67
11 Nustatymai
||
Atvykimo arba likęs kelionės laikas
Balsu pranešami gatvių pavadinimai7
„Posūkis po posūkio“ tipo navigacijos
sistema
11
Settings Guidance options
arrival format
Time of
Street
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
Mygtuku OK (GERAI) suaktyvinkite pageidaujamą parinktį.
Užvedus žymeklį ant Street names in voice
guidance (Street names in voice guidance) ir
paspaudus OK (GERAI), pažymima varnele /
suaktyvinama funkcija, kuri reiškia, jog orientuojant balsu, be įprastinės informacijos apie
atstumą ir kryptį, taip pat bus perskaityti
gatvių ir kelių pavadinimai.
• ETA (Estimated Time of Arrival) – parodomas apytikslis atvykimo laikas
• RTA (Remaining Time of Arrival) – paro-
doma likusi kelionės trukmė iki atvykimo.
7
68
Settings Guidance options
names in voice guidance
Galioja tik kai kuriose rinkose ir kai kuriomis kalbomis.
Settings Guidance options
turn navigation
Turn-by-
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
Užvedus žymeklį ant Turn-by-turn
navigation ir paspaudus OK (GERAI), pažymima varnele / suaktyvinama funkcija, kuri
reiškia, jog jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas kitą planinio maršruto manevras
ir atstumas iki jo.
11 Nustatymai
Automatinis informacijos apie eismą
nuskaitymas
•
RAUDONA – informacija nuskaitoma ir
vieta parodoma žemėlapyje, žr. (p. 75)
•
GELTONA – nenuskaitoma, vieta parodoma žemėlapyje.
Orientavimas balsu
Automatinis garso pritaikymas
11
Settings
guidance
Settings Guidance options
Automatic read out of traffic
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
Užvedus žymiklį ant Automatic read out of
traffic ir paspaudus OK, pažymima / suaktyvinama funkcija, kuri reiškia, jog bus nuskaitoma svarbi informacija apie eismo sutrikimus
maršrute.
Šiuo ženklu ekrane nurodoma, jog kelių eismo informacija esamoje signalo priėmimo zonoje yra pasiekiama. Ženklo spalva reiškia
informacijos svarbą:
Settings
fadeout
Guidance options
Audio
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
Užvedus žymeklį ant Audio fadeout ir
paspaudus OK (GERAI), pažymima varnele /
suaktyvinama funkcija, kuri reiškia, jog,
pavyzdžiui, garsas iš radijo nutildomas, kai
orientavimo balsu pagalba nuskaitoma informacija.
Guidance options
Voice
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
Užvedus žymeklį ant Voice guidance ir
paspaudus OK (GERAI), pažymima varnele /
suaktyvinama orientavimo balsu nuskaitymo
funkcija.
PASTABA
Jei ši parinktis neparyškinta, balso nuorodos nepateikiamos. Šiuo atveju pateikiamos tik begarsės vaizdinės nuorodos.
Papildomos informacijos rasite (p. 32).
}}
69
11 Nustatymai
||
Paprastasis orientavimas balsu
Saugos kamera
PASTABA
11
•
Atminkite, kad nurodytas maksimalus
leistinas greitis gali būti pakeistas ir
nesutapti su navigatoriaus duomenų
bazėje pateikiama informacija.
•
Vairuotojas visada atsako už kelių
eismo taisyklių ir maksimalaus leistino
greičio apribojimų laikymąsi.
Įrašytos vietos signalas
Settings Guidance options
simple voice guidance
Use
Settings Guidance options
camera warning
Speed
(Settings > Guidance options > Use Simple
Voice Guidance)
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Paprastai prieš kiekvieną orientavimo punktą
duodamos trys (3) instrukcijos – parengiamoji,
iškart prieš manevrą ir jo atlikimo metu. Kai
suaktyvinama ši funkcija, kiekvienam orientavimo taškui duodama tik viena (1) instrukcija.
Vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu ir
ženklu, kad automobilis artėja prie saugos
kameros.
•
Žymiklis ant Use simple voice guidance
ir OK: laukelyje padedama varnelė ir
suaktyvinama funkcija. Iš meniu išeinama
spaudžiant EXIT arba NAV.
•
Žymiklis ant Speed camera warning ir
OK: laukelyje padedama varnelė ir suaktyvinama funkcija. Iš meniu išeinama
spaudžiant EXIT arba NAV.
PASTABA
Informacijos, kurią galima įtraukti į žemėlapį, tipas nurodytas nacionaliniuose teisės
aktuose. Naujausios informacijos rasite
čia: www.volvocars.com/navi.
70
11 Nustatymai
Settings Guidance options
location notification
Stored
Automobiliui artėjant prie naudotojo įrašytos
vietos, vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu.
1. Žymiklį užvedus ant Stored location
notification ir paspaudus OK, laukelyje
nustatoma varnelė ir atveriamas sąrašas
su visomis naudotojo įrašytomis vietomis.
Ekskursijos su autogidu signalas
Settings Guidance options
tour notification
•
•
PASTABA
Su Travel Guide susijusiomis funkcijomis
galima naudotis tik per prijungtą USB įrenginį, kuriame yra Travel Guide informacija,
žr. (p. 50).
11
PASTABA
Travel
Žymiklis ant Travel POI notification ir
OK: laukelyje padedama varnelė ir suaktyvinama funkcija. Iš meniu išeinama
spaudžiant EXIT arba NAV.
Žymiklis ant Guided tour notification ir
OK: laukelyje padedama varnelė ir suaktyvinama funkcija. Iš meniu išeinama
spaudžiant EXIT arba NAV.
Su Travel Guide susijusiomis funkcijomis
galima naudotis tik per prijungtą USB įrenginį, kuriame yra Travel Guide informacija,
žr. (p. 50).
LV signalas ekskursijos su autogidu
metu
Automobiliui artėjant prie LV, įtraukto į „Kelionės gidą“ (ekskursiją su autogidu), vairuotojas
įspėjamas garsiniu signalu (žr. (p. 50)).
Sistemos informacijoje pateikiama esamoji
navigacijos sistemos būsena.
Automobiliui artėjant prie „Kelionės gido“
(ekskursijos su autogidu), vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu (žr. (p. 50)).
2. Su TUNE pasirinkite vietas, apie kurias
neturėtų būti duodamas perspėjimas ir
atžymėkite / išaktyvinkite su OK. Iš meniu
išeinama paspaudžiant EXIT arba NAV.
Settings Guidance options
POI notification
Guided
Sistemos informacija
Settings
System information
(Settings > System information)
Susijusi informacija
•
Įrašytų vietų importavimas / eksportavimas (p. 73)
•
•
•
FAV mygtukas (p. 72)
Žemėlapio pasirinktys (p. 64)
Sistemos informacija (p. 71)
Užvedus žymiklį ant Settings System
information ir paspaudus OK, navigacijos
sistemoje rodoma maža esamos būsenos ištrauka, pvz., esamas kelių eismo informacijos
}}
71
11 Nustatymai
||
siųstuvas, galiojantys žemėlapio duomenys
bei jo versija.
Susijusi informacija
11
•
•
•
•
FAV mygtukas
Mygtuką FAV galima suprogramuoti įvairioms
funkcijoms atlikti.
• No function (No funktion)
• Repeat voice guidance (Repeat voice
guidance)
• Cancel/Resume guidance (Cancel/
Nurodymų teikimo pasirinktys (p. 67)
Resume guidance )
FAV mygtukas (p. 72)
Žemėlapio pasirinktys (p. 64)
• Show/Hide full-screen map (Show/Hide
Įrašytų vietų importavimas / eksportavimas (p. 73)
• Show/Hide motorway information
full-screen map)
(Show/Hide motorway information)
• Start/Stop route recording (Start/Stop
route recording)
• Voice guidance on/off
Settings
FAV key options
(Settings > FAV key options)
Užvedus žymiklį ant reikiamos parinkties ir
paspaudus OK, suaktyvinama ta funkcija. Iš
meniu išeinama paspaudžiant EXIT arba
NAV.
Susijusi informacija
•
•
•
•
(GERAI):
72
Skaičių klaviatūros FAV mygtuką
galima užprogramuoti viena iš
tolesnių parinkčių ir paspausti OK
Nurodymų teikimo pasirinktys (p. 67)
Įrašytų vietų importavimas / eksportavimas (p. 73)
Žemėlapio pasirinktys (p. 64)
Sistemos informacija (p. 71)
11 Nustatymai
Įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas
Importuokite ir (arba) eksportuokite įrašytus
maršrutus ir vietas.
Navigacijos sistemos įrašyti maršrutai ir kelionės tikslai / vietos (žr. Įrašytos vietos (p. 45))
gali būti kopijuojamos į USB atmintuką8.
Žemėlapių duomenų bazę per USB atmintuką
galima papildyti LV parinktimis iš kitų šaltinių,
jei tik LV failai yra "gpx" formato.
PASTABA
•
Norint į žemėlapio duomenų bazę
įtraukti POIfailus, reikia turėti atitinkamų kompiuterinių žinių!
•
POI failų formatas ir jų atsisiuntimo iš
interneto ypatumai priklauso nuo atitinkamo gamintojo arba platintojo,
todėl nėra standartizuoto POI failų
atsisiuntimo iš interneto proceso ir dėl
šios priežasties savininko vadove
nepateikiamas tikslus laipsniškas aprašymas.
•
Jei turite bet kokių klausimų, susisiekite su „Volvo“ atstovu.
11
Susijusi informacija
Settings
locations
Import/export stored
•
•
•
•
Nurodymų teikimo pasirinktys (p. 67)
FAV mygtukas (p. 72)
Žemėlapio pasirinktys (p. 64)
Sistemos informacija (p. 71)
(Settings > Import/export stored locations)
8
Informacijos apie tai, kaip prijungti USB atmintuką, žr. automobilio savininko vadove arba Sensus Infotainment priede.
73
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
12 Kelių eismo informacija
Kelių eismo informacija
Kelių eismo informacijos atvėrimas
Kelių eismo informacija be nurodyto
kelionės tikslo
Čia pateikti esamosios kelių eismo informacijos rodymo ženklai bei instrukcijos, kaip atverti
ir sužinoti apie kelių eismo informaciją.
Ši funkcija leidžia rodyti eismo problemas
neparinkus kelionės tikslo.
Bendroji informacija
Kelių eismo informacija žemėlapyje
Navigacijos sistema nuolat gauna siunčiamą
kelių eismo informaciją.
Šiuo simboliu nurodoma, jog
kelių eismo informacija yra
galima esamoje signalo priėmimo zonoje. Atsižvelgiant į
informacijos pobūdį, ženklas
gali būti RAUDONAS arba
GELTONAS (p. 67).
Šis ženklas žymi eismo problemos vietą. Papildomos
informacijos rasite skirsnyje
„Traffic on map“ iš skyriaus
„Kelių eismo informacija su
nurodytu kelionės tikslu“
(p. 76).
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo
informacija nepasiekiama.
Traffic information
12
Užvedus žymeklį ant Traffic information
(Traffic information) ir paspaudus OK
(GERAI), pateikiama informacija apie eismo
sutrikimus, tačiau kaip ji parodoma, priklauso
nuo to, ar nurodytas planinis maršrutas, ar ne.
Žemėlapyje atveriama slinkties funkcija.
Susijusi informacija
(Traffic information > Traffic on map)
•
Kelių eismo informacija su nurodytu kelionės tikslu (p. 76)
•
Kelių eismo informacija be nurodyto kelionės tikslo (p. 75)
•
Eismo problemos mastas (p. 78)
Traffic information
Traffic on map
Užvedus žymiklį ant Traffic on map (Traffic
on map) ir paspaudus OK, įjungiama parinktis, leidžianti ieškoti eismo problemų, naudojant slinkties funkciją (žr. aprašą skirsnyje
„Traffic on map“ (p. 76)).
Kelių eismo informacijos perdavimo zonos
yra nuolat plečiamos.
}}
75
12 Kelių eismo informacija
||
Visas eismas
Kelių eismo informacija su nurodytu
kelionės tikslu
Visas eismas
Ši funkcija pateikia eismo problemas (kai įvestas kelionės tikslas). Rodo kelių eismo informaciją (p. 75) žemėlapyje su slinkimo funkcija
(p. 36).
Informacijos apie eismą maršrute
klausymas
Kelių eismo informacija signalo priėmimo zonoje.
12
Traffic information
Užvedus žymiklį ant kelio / gatvės ir paspaudus OK, atveriama ta pati funkcija ir meniu,
kaip ir tolesniame skyriuje „Su nurodytu kelionės tikslu“ ir parodomas skirsnis „Visas eismas“ (žr. (p. 76)).
(Traffic information > All traffic)
Užvedus žymeklį ant All traffic (All traffic) ir
paspaudus OK (GERAI), sąrašu patiekiami
visi kelių eismo pranešimai signalo gavimo
zonoje.
Susijusi informacija
•
Kelių eismo informacija su nurodytu kelionės tikslu (p. 76)
•
•
Kelių eismo informacija (p. 75)
Eismo problemos mastas (p. 78)
All traffic
Traffic information
route
Listen to traffic on
(Traffic information > Listen to traffic on route)
Užvedus žymeklį ant Listen to traffic on
route (Listen to traffic on route) ir paspaudus
OK (GERAI), suaktyvinamas kelių eismo pranešimų planiniame maršrute nuskaitymas.
Kelių eismo informacija signalo priėmimo zonoje.
76
12 Kelių eismo informacija
Kelių eismo informacija pirmiausia grupuojama pagal šalis (pasienio zonose), po to –
kelio numerį ir gatvės pavadinimą.
Užvedus žymiklį ant kelio / gatvės ir paspaudus OK (GERAI), pateikiama konkreti kelių
eismo informacija apie pažymėtą kelią /
gatvę, žr. kitoje iliustracijoje:
Eismo problema žemėlapyje.
Žemėlapio vaizdas centruojamas aplink
eismo problemos vietą.
Kelių eismo informacija žemėlapyje
Norėdami pamatyti informaciją apie konkrečią
eismo problemą, naudokite slinkties funkciją.
1. Slinkite kryžiuku iki eismo įvykio / ženklo,
apie kurį reikia detalios informacijos –
aplink ženklą švies geltonas rėmelis.
12
2. Paspauskite OK – informacija bus pateikiama panašiai kaip tolesnėje iliustracijoje:
Konkreti kelių eismo informacija.
Kelių eismo informacija apie konkretų kelią /
gatvę yra pateikiama sąrašu pagal didžiausio
sutrikimo kriterijų viršuje, pavyzdžiui, visiškas
eismo juostos sustabdymas.
Užvedus žymeklį ant eismo problemos ir
paspaudus OK (GERAI), žemėlapyje parodoma tolesnė informacija, žr. kitą iliustraciją:
Traffic information
Traffic on map
(Traffic information > Traffic on map)
Užvedus žymeklį ant Traffic on map (Traffic
on map) ir paspaudus OK, įgalinama parinktis, leidžianti ieškoti eismo problemų, naudojant slinkties funkciją (p. 36).
Informacija apie eismo problemą susiejama
su kiekvienu atitinkamu ženklu; priklausomai
nuo to, kiek yra galimų detalių, toliau, pavyzdžiui, gali būti rodoma:
}}
77
12 Kelių eismo informacija
||
•
•
•
•
•
gatvės pavadinimas / kelio numeris
Šalis
problemos kilmė
problemos mastas
problemos trukmė.
Jei kryžiuko langelyje yra kelios eismo problemos, tada esančioji arčiausiai kryžiuko centro
pateikiama pirmoji.
12
Tiesioginės sąraše pateiktos eismo problemos, pvz., „105 km one lane closed“, nurodo,
kad informacija yra susijusi su esamuoju planiniu maršrutu.
Eismo problema su jos mastu.
Norėdami grįžti į žemėlapio ekraną,
spauskite EXIT arba NAV.
Tiesioginė sąraše pateikta informacija
Tam tikros eismo problemos nėra susietos tik
su viena vieta, jos gali apimti ir ilgesnę dalį.
Eismo problema žemėlapyje.
Žemėlapio vaizdas centruojamas aplink
eismo problemos vietą.
Susijusi informacija
•
•
•
Traffic information
Traffic on map
(Traffic information > Traffic on map)
78
Ši funkcija pateikia eismo problemos masto
apžvalgą.
Užvedus žymeklį ant eismo problemos ir
paspaudus OK (GERAI), žemėlapyje parodoma tolesnė informacija, žr. kitą iliustraciją:
Iliustracijos, pavyzdžiui, „2/5“ viršutinėje
ekrano dalyje reiškia, jog pateikta informacija
yra antroji iš visų 5 pranešimų, esančių kryžiuke – trumpai spaudinėjant OK, prieinama
prie likusių pranešimų.
•
Eismo problemos mastas
Kelių eismo informacija (p. 75)
Kelių eismo informacija be nurodyto kelionės tikslo (p. 75)
Eismo problemos mastas (p. 78)
Be eismo problemos buvimo vietos ženklo,
esamas atstumas taip pat pažymimas raudonų kryželių eilute „xxxxx“.
•
Žymėjimo ilgis atitinka eismo problemos
mastą (atstumą).
•
Važiavimo kryptis nurodoma pagal pažymėto kelio pusę.
Eismo informacijos dengiamos
teritorijos dydis
Žemėlapio mastelis apibrėžia, kiek daug kelių
eismo informacijos (p. 75) bus vaizduojama:
kuo daugiau žemėlapio rodoma ekrane, tuo
daugiau eismo sutrikimų gali būti pateikiama.
12 Kelių eismo informacija
Susijusi informacija
•
•
•
Kelių eismo informacija (p. 75)
Kelių eismo informacija be nurodyto kelionės tikslo (p. 75)
Kelių eismo informacija su nurodytu kelionės tikslu (p. 76)
12
79
ŽENKLAI ŽEMĖLAPYJE
13 Ženklai žemėlapyje
Lankytinos vietos (POI)
Čia pateikiami atskirų POI parinkčių pavyzdžiai, kurie yra sugrupuoti pagal jų visuomeninę funkciją:
Čia parodyta, kaip pasirinkti lankytinas vietas,
kurios bus rodomos žemėlapyje ir kaip pateikiami atskirų objektų ženklai.
Car dealer/repair
„Lankytina vieta“ taip pat vadinama „objektu“
ir „POI1“.
Petrol station
Žemėlapyje pateikiamos tos POI parinktys, prie
kurių būna varnelės.
•
Settings
Map options
POI symbols
(Settings > Map options > POI symbols)
Pasirinkdami Default (Default), Selected
(Selected) arba None (None), nurodykite,
kurios POI parinktys turi būti rodomos žemėlapyje. Papildomos informacijos rasite skirsnyje „POI žemėlapyje“ (p. 64).
Rankenėle TUNE pasirinkite / pažymėkite
POI: mygtuku OK pažymėkite / nuimkite
varnelę, o užverkite paspausdami EXIT.
Kad žemėlapį nebūtų skaityti per sunku, apribojamas vienu metu ekrane rodomų POI
parinkčių skaičius: priartinus konkrečią teritoriją, galima pamatyti daugiau POI parinkčių.
PASTABA
Car repair
Parking
Tourist attraction
Golf
13
Cinema
Amusement park
•
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
Recreation
•
Atnaujinant žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti
esami. Visus atitinkamos žemėlapio
sistemos ženklus galima rasti meniu
Map options
POI
prie Settings
symbols
Selected.
Restaurant
Bar or cafe
Shopping centre
Hotel
1
Point of interest.
}}
81
13 Ženklai žemėlapyje
||
Railway transport
Railway station
Railway access
Airport
Bus station
Ferry terminal
Government or comunity facility
Government office
Police/emergency
13
Library
Hospital or health care facility
Pharmacy
Cash dispenser
ATM/Bank exchange
Post office
Education facility
Susijusi informacija
•
82
Paieška POI pagalba (p. 44)
DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
14 Dažnai užduodami klausimai
Dažnai užduodami klausimai
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo iki 20 metrų tikslumu.
Klaidos tikimybė būna didesnė, jeigu važiuojama keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui,
vingiuotais keliais arba kelių lygių keliais ir
jeigu nuvažiavus didelį atstumą nebuvo
daryta jokių staigių posūkių.
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t.
taip pat kliudo priimti GPS signalus, vadinasi,
automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma
su tam tikra paklaida.
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
14
Parenkant maršrutą atsižvelgiama į atstumą,
kelio plotį, kelio tipą, dešiniųjų ar kairiųjų
posūkių skaičių, kelio žiedus ir t. t., nes siekiama parengti tinkamiausią teorinį maršrutą.
Maršrutą galima pasirinkti tinkamiau, jeigu
būtų atsižvelgiama į patirtį ir jeigu būtų išmanoma tam tikra zona.
Sistema į maršrutą įtraukia
apmokestinamus kelius,
automagistrales ir keltus net tuo atveju,
jeigu pažymima nuostata, kad jų turėtų
būti vengiama
Pakeitus padangą automobilio simbolis
ekrane ima „šokinėti“
Dėl techninių priežasčių sistema gali įtraukti į
maršrutą, kuris aprėpia didelį atstumą, tik platesnius kelius.
Nustatant automobilio buvimo vietą ir jo
važiavimo kryptį naudojamas ne tik GPS
imtuvas, bet taip pat automobilio greičio juntiklis ir giroskopas. Sumontavus atsarginį ratą
arba vasarines padangas pakeitus žieminėmis
sistema turi „atpažinti“ naujų ratų dydį.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į maršrutą ir naudojami tik tuo atveju,
jeigu nėra jokios kitos priimtinos galimybės.
Norint, kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama važiuojant kelis kartus vairą
pasukti pilnu spinduliu, tai darant tinkamoje
vietoje.
Po transportavimo, automobilio buvimo
vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.
Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka
tikrosios padėties
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu
arba traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti GPS signalus, tada automobilio
buvimo vieta teisingai nustatoma ne greičiau
nei per 5 minutes.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma neteisingai, jeigu atjungiamas
elektros akumuliatorius.
Jeigu buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas GPS antenai, praeina daugiau nei 5
minutės, kol GPS signalai pradedami priimti
teisingai ir kol nustatoma automobilio buvimo
vieta.
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis
naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio
duomenų bazė ne visada gali būti išsami.
Vykdomas nuolatinis žemėlapio duomenų
kūrimas ir atnaujinimas - „Volvo“ įgaliotasis
atstovas gali suteikti daugiau informacijos.
Taip pat žr. www.volvocars.com/navi ir
www.volvocars.com/mapupdate, kur rasite
papildomos informacijos apie žemėlapius ir
pan.
Žemėlapio mastelis retsykiais
pasikeičia
Neturima išsamios žemėlapio informacijos
apie tam tikras zonas. Tada sistema automatiškai keičia didinimo laipsnį.
84
14 Dažnai užduodami klausimai
Automobilio simbolis ekrane pasislenka
į priekį ar sukasi
gautumėte informacijos apie versiją ir dengiamą geografinį regioną, žr. (p. 71).
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų padėtį ir automobilio važiavimą, kad
būtų galima pradėti važiuoti.
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl
paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada
pradedama važiuoti.
Aš važiuosiu į ilgą kelionę, bet nenoriu
nurodyti konkretaus maršruto į miestus,
kuriuos planuoju pravažiuoti - Koks yra
paprasčiausias būdas sukurti kelionės
maršrutą?
Naudojant plonų linijų kryžių paskirties vieta
nurodoma tiesiog žemėlapyje. Sistema
savaime nukreipia jus į galutinės paskirties
vietą net tuo atveju, jeigu važiuojate pro tarpines paskirties vietas.
Mano žemėlapio informacija
neatnaujinama
Susisiekite su artimiausiu „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu, kad būtų atnaujinti žemėlapio duomenys.
14
Taip pat žr. www.volvocars.com/navi arba
www.volvocars.com/mapupdate.
Kaip galima lengvai patikrinti
naudojamą žemėlapio versiją?
Meniu sistemoje suraskite Settings
System information ir paspauskite OK, kad
85
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
15 Žemėlapis ir sistemos informacija
Žemėlapių turinys
Žemėlapių naujinimas
„Volvo“ siūlo įvairių žemėlapių, skirtų konkrečioms pasaulio teritorijoms padengti. Žemėlapį sudaro žemėlapio ir kelių duomenys su
susijusia informacija.
Naujinimo metu į navigacijos sistemą persiunčiama nauja informacija, o pasenusi informacija panaikinama.
Žemėlapiai yra papildomi išsamia informacija
ir nuolat naujinami.
PASTABA
Kai kuriose teritorijose / šalyse žemėlapio
dengimo lygis nesiekia 100 proc.
Sistemos dengimo zona nuolat modifikuojama, todėl kartais gali reikėti įdiegti naujinį.
Žr. www.volvocars.com/navi ir
www.volvocars.com/mapupdate, kur rasite
papildomos informacijos apie žemėlapius ir
kitos informacijos, susijusios su Sensus
Navigation.
Žemėlapių regionai
Automobilio navigacijos sistema priklauso
nuo konkrečios rinkos. Jei jums reikia modifikuoti žemėlapio teritoriją, susisiekite su
„Volvo“ atstovu, kuris pateiks informacijos,
kaip tai padaryti.
1
2
3
Atnaujinti žemėlapio duomenys atsisiunčiami
iš interneto1 į USB atmintuką2. Tada per automobilio USB jungtį atsisiųstas naujinys persiunčiamas į automobilio navigacijos sistemą3.
PASTABA
Prieš pradėdami automobilio žemėlapio
duomenų atnaujinimą:
•
Pirmiausia internete perskaitykite informaciją ir instrukcijas, susijusias su
žemėlapio duomenų atsisiuntimu ir
atnaujinimu.
Jei turite klausimų apie naujinimą, susisiekite
su „Volvo“ atstovu arba žr.
www.volvocars.com/navi ir
www.volvocars.com/mapupdate.
Naujinimas
Norėdami atnaujinti navigacijos sistemą, laikykitės ekraninių instrukcijų. Pasirodys proceso eiga bei apytikslė likusi trukmė.
Žr. informaciją www.volvocars.com/mapupdate
USB atmintuke turi būti bent 20 GB laisvos vietos.
Informacijos apie tai, kaip prijungti USB atmintuką, žr. automobilio savininko vadove arba Sensus Infotainment priede.
PASTABA
Naujinant, nemažai informacijos ir
paslaugų funkcijų yra išjungiamos ar apribojamos.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Užveskite variklį.
2. Prijunkite USB atmintuką su naujiniu prie
automobilio USB jungties ir vykdykite
ekranines instrukcijas.
3. Kai tik ekrane parodomas Map update
finished, vėl galima naudoti visas navigacijos sistemos funkcijas.
PASTABA
Tam tikrais atvejais, atnaujinus žemėlapio
duomenis, gali atsirasti naujų funkcijų,
kurios nėra aprašytos šiame vadove.
Tęskite naujinimą
Jei naujinimas būna nebaigtas išjungiant
variklį, kitą kartą užvedus variklį jis tęsiamas
nuo tos pačios vietos.
Kad vėl paleistumėte pertrauktą naujinimo
procesą, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas:
15
}}
87
15 Žemėlapis ir sistemos informacija
•
•
Jei prie USB jungties prijungiamas USB
atmintukas, naujinimo procesas pratęsiamas automatiškai.
Jei USB atmintukas neprijungtas:
- Užveskite variklį ir tada prijunkite USB
atmintuką prie automobilio USB jungties:
naujinimo procesas bus pratęstas automatiškai.
Licencinė sutartis
Autoriaus teisės
Licencija – tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudoti kito teisę, aprašytą
sutarties sąlygose.
Europe
Toliau pateikiamas „Volvo“ sutarties su gamintoju / programuotoju tekstas.
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Austria
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
15
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
88
15 Žemėlapis ir sistemos informacija
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Great Britain
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
15
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
}}
89
15 Žemėlapis ir sistemos informacija
||
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
15
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
90
Portugal
Ukraine
Source: IgeoE – Portugal.
© EuroGeographics.
Slovenia
United Kingdom
© EuroGeographics.
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
15 Žemėlapis ir sistemos informacija
15
91
16 Abėcėlinė rodyklė
A
F
K
Antena
vieta...................................................... 16
funkcijos
klaviatūra ir nuotolinio valdymo pultelis 19
Keisti kelių eismo informacijos mastą........ 78
Apytikslis atvykimo laikas, atstumo vienetas.............................................................. 68
Atstumo vienetas
ETA....................................................... 68
RTA....................................................... 68
Automobilio gabenimas............................. 84
Automobilio savininko vadovas................. 13
būtina atminti........................................ 13
Autorių teisės............................................. 88
B
Balso atpažinimas...................................... 21
Kalba..................................................... 24
žinyno funkcijos ir nuostatos................ 22
Balso pranešimų garsumo valdymo mygtukas.......................................................... 17
Baterija
nuotolinio valdymo pultelis................... 19
bazinės funkcijos......................................... 9
16
Bazinės nuostatos..................................... 13
G
Gamintojo nustatymai................................ 13
Garsiakalbiai
vieta...................................................... 17
GPS imtuvas.............................................. 17
Greičio kamera.......................................... 70
I
Kelionės tikslas.......................................... 41
ieškoma naudojant geografinę ilgumą /
platumą................................................. 48
paieška internetu.................................. 47
paieška naudojantis pradžios
klavišu............................................. 41, 50
paieška naudojant vietą žemėlapyje..... 49
paieška pagal adresą............................ 42
paieška pagal ankstesnius kelionės
tikslus.................................................... 46
paieška pagal išsaugotą vietą.............. 45
paieška pagal pašto kodą.................... 47
paieška per POI.................................... 44
Kelionės vadovas....................................... 50
Internet search........................................... 47
Kelio taškas............................................... 53
Į
Įrašyti kelionės tikslai................................. 46
Kelių eismo informacija........................ 17, 75
be nurodyto kelionės tikslo................... 75
eismo kliūties mastas........................... 78
su nurodytu kelionės tikslu................... 76
transliuoti.............................................. 75
Įvesti planinį maršrutą................................ 52
Kitas kelionės tikslas planiniame maršrute 56
Klaviatūra
vieta...................................................... 17
Komandos balsu (Valdymas balsu)............ 22
Kompasas.................................................. 32
92
16 Abėcėlinė rodyklė
Komponentų pozicionavimas, apžvalga.... 16
Kryžiukas................................................... 36
L
Lankytinos vietos (POI).............................. 81
Latitude and longitude............................... 48
Licencinė sutartis....................................... 88
M
Maršrutas
alternatyvūs maršrutai ir maršrutų apžvalga.....................................................
detali informacija apie maršrutą...........
likusio maršruto žemėlapis...................
maršruto įrašas.....................................
Vengti....................................................
Nuostatos
FAV mygtukas.......................................
išsaugotų vietų importavimas / eksportavimas............................................
maršruto parinktys................................
maršruto parinktys – pritaikyti maršrutą........................................................
maršruto parinktys – vengtinos vietos..
Orientavimo parinktys...........................
sistemos informacija.............................
Žemėlapio parinktys.............................
P
72
73
60
64
62
67
71
64
Nustatyti kelionės tikslą....................... 41, 50
Pagrindinis blokas
vieta...................................................... 17
Paieška
pašto kodas.......................................... 47
Paleisti vadovą........................................... 52
Papildoma informacija............................... 34
Pašto kodas
paieška................................................. 47
Peržvelgti komponento vietą..................... 16
Planinis maršrutas..................................... 52
tarpiniai planinio maršruto kelio taškai. 53
Pradėti orientuoti....................................... 52
56
57
57
58
55
Maršruto parinktys............................... 64, 67
Mastas
keisti..................................................... 78
Meniu.........................................................
pagrindinis meniu.................................
Slinkti meniu.........................................
tiesioginis funkcijų valdymas................
N
34
35
36
34
O
Objektai
Ženklai.................................................. 81
Orientavimas
trumpasis vadovas............................... 10
Orientavimas balsu.................................... 32
Orientavimo parinktys.................... 60, 62, 64
Previous destination kaip kelionės tikslas. 46
programinis ratukas
įvedimo ir pasirinkties galimybės.......... 27
parinkčių sąrašas.................................. 28
R
Reikalingas atvykimo laikas, atstumo vienetas.......................................................... 68
16
Meniu / funkcijos....................................... 37
93
16 Abėcėlinė rodyklė
S
Saugos vaizdo kamera.............................. 70
Sistemos aktyvinimas.................................. 9
Sistemos nuostatos................................... 13
Valdymo elementai....................................
apžvalga...............................................
centrinė konsolė...................................
nuotolinio valdymo pultelis...................
vairas....................................................
18
16
18
19
19
Skliausteliai su tekstu anglų kalba............. 14
Vengti
greitkeliai............................................... 64
keltai..................................................... 64
mokami keliai........................................ 64
Sklidimas................................................... 78
Vengti kelio atkarpos................................. 55
Sistemos parinktys.................................... 71
Skaityti kelių eismo pranešimą.................. 76
Slinkimas................................................... 36
Susijungimo vieta....................................... 42
T
Tekstas anglų kalba skliausteliuose.......... 14
TMC imtuvas.............................................. 17
Trinti maršrutą............................................ 53
TV ekranas
priežiūra................................................ 17
Ž
Žemėlapiai
naujinimas............................................. 87
turinys................................................... 87
Žemėlapiai, kelių tipai ir kompasas
buvimo vietos žemėlapio vaizdas......... 30
Kompasas............................................. 32
Orientavimas balsu............................... 32
Žemėlapio parinktys.................................. 64
Žemėlapio rodinys............................... 13, 64
V
16
94
Žemėlapio slinkimas.................................. 36
Žemėlapio spalva....................................... 64
Vadove aprašomi paieškos keliai.............. 13
Žemėlapio sritys........................................ 87
Valdymas balsu.......................................... 22
Žemėlapio vaizdas..................................... 30
Ženklai
objektai................................................. 81
TP 17940 (Lithuanian) AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising