Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
เอกสารเสริ ม
VÄLKOMMEN!
ท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับฟั งก์ชนั่ การท�ำงานส�ำหรับที่นงั่ ด้ านหลังในรถ Volvo XC90 Excellence Lounge ของท่านได้ ที่นี่ ข้ อมูลส�ำหรับเจ้ าของรถที่มีรายละเอียดมากขึ ้น
จะมีอยูภ่ ายในรถ, ในแอพ หรื อบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่จดั พิมพ์ ประเภทของตัวเลือก/อุปกรณ์เสริ มซึง่ เป็ นที่ทราบแล้ วทังหมดจะมี
้
เครื่ องหมายดอกจัน: * ก�ำกับอยู่
จอแสดงผลส่วนกลางของรถ
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถจะมีอยูบ่ นจอแสดงผลส่วนกลาง โดยสามารถเข้ าใช้ งานได้ ผา่ นทาง
มุมมองระดับบนสุด
แอพส�ำหรับอุปกรณ์แบบพกพา
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถมีให้ บริ การในรูปแบบของแอพ (Volvo Manual) ส�ำหรับโทรศัพท์
แบบสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต แอพนี ้ยังมีวิดีโอสอนการใช้ งานส�ำหรับฟั งก์ชนั่ ที่เลือกไว้ บาง
ฟั งก์ชนั่ อีกด้ วย
ไซต์การสนับสนุนของวอลโว่
ไซต์การสนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com) จะมีคมู่ ือและภาพยนตร์
ค�ำแนะน�ำ รวมไปถึงข้ อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือส�ำหรับรถวอลโว่และการเป็ น
เจ้ าของรถวอลโว่ของท่านอีกด้ วย
ข้ อมูลแบบพิมพ์
ภายในลิ ้นชักเก็บของหน้ ารถจะมีเอกสารเสริ มของคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ ซึง่ มีข้อมูลเกี่ยว
กับฟิ วส์และข้ อมูลจ�ำเพาะต่างๆ รวมไปถึงการสรุปข้ อมูลที่ส�ำคัญและมีประโยชน์ตา่ งๆ
ด้ วย ท่านสามารถสัง่ ซื ้อคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถฉบับพิมพ์และเอกสารเสริ มที่เกี่ยวข้ องได้
จอแสดงการควบคุมในที่นงั่ ด้ านหลัง
จอแสดงการควบคุมจะอยูใ่ นคอนโซลที่โพรงเพลากลางระหว่างที่นงั่ ด้ านหลัง ซึง่ ท่าน
สามารถควบคุมฟั งก์ชนั่ การท�ำงานของที่นงั่ ได้ จากที่นี่ อาทิ อุน่ หรื อแช่เย็นเครื่ องดื่ม
รวมทังฟั
้ งก์ชนั่ ต่างๆ ใน Lounge Console
การยกหน้ าจอขึน้
– กดที่ด้านบนของหน้ าจอ หน้ าจอจะยกขึ ้นและเริ่ มต้ นขึ ้นโดยอัตโนมัติ
ไฟหน้ าจอจะหรี่ ลงหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึง่ แตะหน้ าจอเพื่อให้ ไฟหน้ าจอสว่าง
ขึ ้นอีกครัง้
การลดระดับหน้ าจอ
การลดระดับหน้ าจอลงจะท�ำในแบบแมนนวล:
– กดที่ด้านบนสุดของหน้ าจอจนกว่าหน้ าจอจะร่นกลับเข้ าไปในคอนโซลที่โพรงเพลา
กลางจนสุด หน้ าจอจะปิ ดท�ำงานเมื่อลดระดับหน้ าจอลง
การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม
จอแสดงการควบคุมเป็ นหน้ าจอแบบสัมผัสซึง่ ประกอบด้ วยมุมมองต่างๆ แตะที่ปมใน
ุ่
หน้ าจอเพื่อสัง่ งานหรื อเปลี่ยนการตังค่
้ าส�ำหรับฟั งก์ชนั่
ปุ่ มในมุมมองหน้ าหลัก
ปุ่ มส�ำหรับการท�ำความร้ อนที่นงั่ ด้ านซ้ ายและด้ านขวาตามล�ำดับ
การท�ำความเย็น/การอุน่ ที่วางแก้ ว
ปุ่ มส�ำหรับการระบายอากาศที่นงั่ ด้ านซ้ ายและด้ านขวาตามล�ำดับ
การปรับ Lounge Console จากที่นงั่ ด้ านหลัง
การกลับไปยังมุมมองหน้ าหลักจากมุมมองอื่น
จอแสดงการควบคุมจะกลับไปยังมุมมองหน้ าหลักโดยอัตโนมัตหิ ลังจากเวลาผ่านไป
ระยะหนึง่
การปรับที่นงั่ ด้ านหลัง
ที่นงั่ ด้ านหลังของรถสามารถปรับได้ โดยใช้ ปมควบคุ
ุ่
มบนด้ านข้ างที่นงั่
ปรับความเอียงของพนักพิงโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้ านหน้ า/ด้ านหลัง
ยก/ลดระดับที่นงั่ โดยการปรับส่วนด้ านหลังของตัวควบคุมขึ ้น/ลง เลื่อนที่นงั่ ไปด้ าน
หน้ า/ด้ านหลังโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้ านหน้ า/ด้ านหลัง
ยก/ลดระดับขอบด้ านหน้ าของเบาะรองนัง่ โดยการปรับส่วนด้ านหน้ าของตัวควบคุม
ขึ ้น/ลง
การตังค่
้ าส�ำหรับการนวด, ส่วนรองรับด้ านข้ าง, ส่วนรองรับบริ เวณเอว และส่วนขยาย
ของเบาะรองนัง่ จะเชื่อมโยงเข้ ากับตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่
สามารถเลื่อนได้ ครัง้ ละทิศทางเดียว (ไปข้ างหน้ า/ถอยหลัง/ขึ ้น/ลง) เท่านัน้ การปรับที่
นัง่ สามารถท�ำได้ ในขณะที่รถก�ำลังเคลื่อนที่ และเมื่อมีการปลดล็อคประตูโดยที่รถไม่
เคลื่อนที่ นอกจากนี ้ ยังสามารถท�ำการปรับภายในช่วงเวลาหนึง่ หลังจากปิ ดการท�ำงาน
ของรถแล้ วได้ อีกด้ วย
ที่นงั่ มีระบบป้องกันการท�ำงานหนักเกินไป ซึง่ จะตัดการท�ำงานหากมีวตั ถุใดๆ มา
กีดขวางการเลื่อนที่นงั่ ถ้ าเกิดกรณีเช่นนี ้ขึ ้น ให้ น�ำวัตถุนนออก
ั้
แล้ วสัง่ งาน ที่นงั่ อีกครัง้
ในการปรับต�ำแหน่งส�ำหรับการนอน/ต�ำแหน่งเพื่อความสะดวกสบาย ขันแรกจะต้
้
อง
เลื่อนที่นงั่ ไปด้ านหน้ าเล็กน้ อยก่อน
การปรับการตังค่
้ าส�ำหรับที่นงั่
ในการปรับส่วนรองรับบริ เวณบันเอว,
้
ส่วนรองรับด้ านข้ างในพนักพิง, การตังค่
้ าความ
ยาวของเบาะรองนัง่ และการนวด ให้ ใช้ ปมควบคุ
ุ่
มแบบมัลติฟังก์ชนั่ บนด้ านข้ างของที่
นัง่ การตังค่
้ าที่ท�ำโดยตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่ จะแสดงขึ ้นบนจอแสดงการควบคุม
ในแต่ละครัง้ จอแสดงจะแสดงเฉพาะการตังค่
้ าส�ำหรับที่นงั่ หนึง่ ที่นงั่ เท่านัน้
1. ยกจอแสดงการควบคุมขึ ้น
2. สัง่ งานการปรับที่นงั่ โดยการหมุนหรื อกดตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่ ในทิศทางใด
ทิศทางหนึง่ มุมมองการปรับที่นงั่ จะเปิ ดขึ ้นบนจอแสดงการควบคุม
3. เลือกฟั งก์ชนั่ ที่ต้องการบนจอแสดงการควบคุมโดยการแตะบนหน้ าจอ หรื อโดยการ
หมุนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่ ขึ ้น/ลง
4. เปลี่ยนการตังค่
้ าโดยการดันตัวควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ
การนวด
แตะที่ปมหน้
ุ่ าจอหรื อเลือกฟั งก์ชนั่ โดยใช้ ปมควบคุ
ุ่
มแบบมัลติฟังก์ชนั่ ­ใน
การสัง่ งานฟั งก์ชนั่ การนวด เมื่อดับเครื่ องยนต์จะไม่สามารถใช้ ฟังก์ชนั่
การนวดได้
การนวดจะมีตวั เลือกการตังค่
้ าดังต่อไปนี ้:
เปิ ด/ปิ ด: เลือกระหว่าง 'เปิ ด' หรื อ 'ปิ ด' เพื่อสัง่ งาน/ยกเลิกการท�ำงาน
ของฟั งก์ชนั่ การนวด
โปรแกรม 1-5: โปรแกรมการนวดที่ตงค่
ั ้ าไว้ ลว่ งหน้ ามีห้าโปรแกรม
เลือกระหว่าง 1 (เป็ นคลื่น), 2 (ค่อยๆ เพิ่มขึ ้น), 3 (ขันสู
้ ง), 4 (เอว) และ
5 (ไหล่)
ความหนักเบา: เลือกระหว่าง เบา ปกติ หรื อหนัก
ความเร็ว: เลือกระหว่าง ช้ า, ปกติ หรื อเร็ว
ส่ วนรองรั บด้ านข้ าง
แตะปุ่ มบนหน้ าจอหรื อเลือกฟั งก์ชนั่ โดยใช้ ตวั ควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่
ในการสัง่ งานการปรับส่วนรองรับด้ านข้ างในพนักพิง
• กดส่วนด้ านหน้ าของปุ่ มที่นงั่ บนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่ เพื่อเพิ่ม
การรองรับด้ านข้ าง
• กดส่วนด้ านหลังของปุ่ มที่นงั่ เพื่อลดการรองรับด้ านข้ าง
ส่ วนรองรั บช่ วงเอว
แตะปุ่ มบนหน้ าจอหรื อเลือกฟั งก์ชนั่ โดยใช้ ตวั ควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่
ในการสัง่ งานส่วนรองรับบริ เวณเอว
• กดปุ่ มที่นงั่ บนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่ ขึ ้น/ลง เพื่อเลื่อนส่วน
รองรับบริ เวณเอวขึ ้น/ลง
• กดส่วนด้ านหน้ าของปุ่ มที่นงั่ เพื่อเพิ่มการรองรับบริ เวณเอว
• กดส่วนด้ านหลังของปุ่ มที่นงั่ เพื่อลดการรองรับบริ เวณเอว
การยืดเบาะรองนั่ง
แตะปุ่ มบนหน้ าจอหรื อเลือกฟั งก์ชนั่ โดยใช้ ตวั ควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่
เพื่อปรับความยาวของเบาะรองนัง่
• กดส่วนด้ านหน้ าของปุ่ มที่นงั่ บนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชนั่ เพื่อยืด
เบาะรองนัง่ ออก
• กดส่วนด้ านหลังของปุ่ มที่นงั่ เพื่อร่นเบาะรองนัง่ เข้ า
LOUNGE CONSOLE
Lounge Console ประกอบด้ วยหน้ าจอ 12.9 นิ ้ว โดยมีที่วางเท้ าและพื ้นที่เก็บของรวม
อยูใ่ นตัว Lounge Console สามารถปรับเดินหน้ า/ถอยหลังได้ ผา่ นทางจอแสดงการ
ควบคุมในที่นงั่ ด้ านหลัง
ในจอแสดงการควบคุม ให้ แตะบนปุ่ มเพื่อเข้ าไปยังมุมมองที่ซงึ่ สามารถ
ท�ำการปรับ Lounge Console ได้
แตะบนปุ่ มเพื่อยืดหน้ าจอออกในโหมดอ่านหนังสือหรื อร่นหน้ าจอกลับ
ในโหมดอ่านหนังสือ สามารถปรับมุมหน้ าจอได้ ในแบบแมนนวล ในการ
หยุดการยืดออก/การร่นกลับ ให้ แตะบนปุ่ มส�ำหรับการยืดออก/การร่น
กลับ โปรดระวังการถูกหนีบในระหว่างการปรับ
คอนโซลสามารถปรับเดินหน้ า/ถอยหลังได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
โปรดระวังการถูกหนีบในระหว่างการปรับ
แตะบนปุ่ มเพื่อร่นหน้ าจอกลับ (หากมีการยืดออก) และปรับคอนโซลไป
ด้ านหน้ าสุด ในการหยุด ให้ แตะบนปุ่ มอีกครัง้
ที่วางเท้ าสามารถปรับได้ สามต�ำแหน่ง รวมทังปิ
้ ดที่วางเท้ า ที่วางเท้ าสามารถเปิ ดออก
ได้ โดยใช้ ปมในขอบด้
ุ่
านล่างของ Lounge Console จากนันปรั
้ บต�ำแหน่งในแบบ
แมนนวล ปรับที่วางเท้ าไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ ในการลดระดับเพื่อปิ ด ให้ ยกที่วางเท้ า
ขึ ้นไปยังต�ำแหน่งบนสุดก่อน จากนันลดระดั
้
บลงจนสุด
แตะบนปุ่ มเพื่อสัง่ งานและปรับฟั งก์ชนั่ การท�ำความร้ อนที่ฝังไว้ ภายในที่
วางเท้ า
การล็อคฝาปิ ดพืน้ ที่เก็บของ
ในต�ำแหน่งปิ ด ฝาครอบส�ำหรับพื ้นที่เก็บของในคอนโซลสามารถล็อคได้ โดยใช้ การ์ ด
ล็อคที่เกี่ยวข้ อง ในการล็อค/ปลดล็อค ให้ ถือการ์ ดไว้ ด้านหน้ าตัวอ่านกุญแจทางด้ าน
ขวามือของคอนโซลที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปกุญแจก�ำกับอยู่ โดยท่านจะได้ ยินเสียงคลิกใน
ระหว่างการล็อค/ปลดล็อค ส่วนแกนของการ์ ดล็อคต้ องหันไปทางสัญลักษณ์รูปกุญแจ
ในการสลับระหว่างโหมดล็อคและปลดล็อค ให้ เลื่อนการ์ ดล็อคออกจากตัวอ่านกุญแจ
สองสามวินาที จากนันแตะการ์
้
ดอีกครัง้
แอพส�ำหรั บ Lounge Console
แอพ Excellence Lounge สามารถดูได้ ในหน้ าจอ Lounge Console โดยจะมีข้อมูล
ช่วยเหลือท่านในการตรวจสอบความเป็ นไปได้ ตา่ งๆ ในรถยนต์ ข้ อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ
ฟั งก์ชนั่ Excellence Lounge และช่วยในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรื อ Bluetooth
เบาะนัง่ ที่มีการท�ำความร้ อน/การระบายอากาศ
ระบบสามารถท�ำความร้ อนที่นงั่ เพื่อเพิ่มความสบายเมื่ออากาศหนาวเย็นได้ การ
ควบคุมชุดท�ำความร้ อนที่นงั่ ท�ำได้ จากจอแสดงการควบคุม
– แตะปุ่ มส�ำหรับที่นงั่ ด้ านซ้ ายหรื อด้ านขวาซ� ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่าง
ระดับต่างๆ สี่ระดับ: ปิ ด, สูง, ปานกลาง และต�่ำ ปุ่ มจะแสดงระดับที่
ตังไว้
้
ระบบสามารถระบายอากาศที่นงั่ ได้ เช่น เพื่อก�ำจัดความชื ้นออกจากผ้ าหุ้มเบาะ
เป็ นต้ น
– แตะปุ่ มส�ำหรับที่นงั่ ด้ านซ้ ายหรื อด้ านขวาซ� ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่าง
ต�ำแหน่งต่างๆ สามต�ำแหน่ง: สูง, ปานกลาง และต�่ำ ปุ่ มจะแสดง
ต�ำแหน่งที่ตงไว้
ั้
ที่วางแท็บเล็ต*
ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นงั่ ด้ านหน้ าจะมีที่วาง iPad ซึง่ สามารถวางแท็บเล็ต
ส่วนใหญ่ได้ พอดี
วางแท็บเล็ตลงในที่วาง:
1. กดแท็บลงด้ านล่างแล้ วพับไปทางด้ านหน้ าเข้ าหาพนักพิงศีรษะเพื่อเปิ ดฝาปิ ด
2. เลื่อนแท็บเล็ตเข้ าไปในที่วางแล้ วปิ ดฝาปิ ด
ถอดที่วางออกจากตัวยึด:
1. กดปุ่ มที่ด้านล่างของส่วนที่ยดึ ตายตัว ในพนักพิงศีรษะ
2. ดึงที่วางไปด้ านหลัง/ขึ ้นด้ านบน
จุดยึดส�ำหรับที่นงั่ ส�ำหรับเด็ก
รถของท่านมีจดุ ยึดส�ำหรับที่นงั่ เด็กติดตังอยู
้ ใ่ นที่นงั่ ด้ านหลัง
จุดยึดด้ านบนจะใช้ ส�ำหรับเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันไปข้ างหน้ าเป็ นหลัก
1. เลื่อนที่นงั่ ไปทางด้ านหน้ าแล้ วพับพนักพิงไปทางด้ านหน้ าเพื่อเข้ าถึงจุดยึด
2. ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการยึดของบริ ษัทผู้ผลิตเสมอเพื่อให้ การประกอบเป็ นไป
อย่างถูกต้ อง
การกางโต๊ ะ
ใต้ ที่วางแขนจะมีโต๊ ะอยูส่ องตัวซึง่ สามารถกางออกมาเหนือที่นงั่ ด้ านหลังได้
1. เปิ ดฝาปิ ดที่วางแขนออกจนสุด
2. ยกโต๊ ะออกมาจากที่วางแขนโดยใช้ แถบหนัง แล้ วหมุนโต๊ ะออกไปที่ต�ำแหน่งสุดตาม
แนวตัง้
3. พับด้ านบนสุดของโต๊ ะลงขวางที่นงั่ และเลื่อนไปด้ านข้ าง
ย้ อนกลับขันตอนเพื
้
่อพับโต๊ ะกลับเข้ าที่
กล่องแช่เย็น
ที่ด้านหลังของที่วางแขนในที่นงั่ ด้ านหลังจะมีกล่องแช่เย็นซึง่ สามารถเก็บขวดสองขวด
พร้ อมกับมีพื ้นที่ส�ำหรับเก็บแก้ วเจียระไนรวมอยูด่ ้ วย
• กดปุ่ มที่อยูเ่ หนือฝาปิ ดเพื่อเปิ ดกล่อง
• ที่ด้านในของกล่องจะมีตวั ควบคุมส�ำหรับการตังอุ
้ ณหภูมิ
ฟั งก์ชนั่ การท�ำความเย็นจะท�ำงานเมื่อรถก�ำลังท�ำงานอยู่ หรื อเมื่อสวิตช์กญ
ุ แจของรถ
อยูท่ ี่ต�ำแหน่ง II
เครื่ องดื่มร้อนและเครื่ องดื่มเย็น
ที่ด้านหน้ าของที่วางแขนจะมีที่วางแก้ วอยูส่ องชุด รวมถึงที่วางแก้ วแบบมีการท�ำความ
ร้อน/ความเย็นส�ำหรับขวดหรื อแก้ วชา/กาแฟ
– กดบนฝาปิ ดเพื่อเปิ ดที่วางแก้ ว การควบคุมการท�ำความร้อน/ความเย็นสามารถ
ท�ำได้ จากจอแสดงการควบคุม ไฟ LED สีฟ้าระบุวา่ การท�ำความเย็นก�ำลังท�ำงาน
อยู่ ไฟ LED สีแดงระบุวา่ การท�ำความร้อนก�ำลังท�ำงานอยู่
การท�ำความร้อนและการท�ำความเย็นสามารถสัง่ งานได้ ในขณะที่รถก�ำลังเคลื่อนที่หรื อ
อยูใ่ นต�ำแหน่งสวิตช์กญ
ุ แจ II
– แตะปุ่ มบนจอแสดงการควบคุมซ� ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างต�ำแหน่งสาม
ต�ำแหน่ง: ปิ ด, การท�ำความเย็น และการท�ำความร้อน ปุ่ มจะแสดง
ต�ำแหน่งที่ตงไว้
ั้
ช่องเสียบ USB และปลัก๊ ไฟ
ช่ องเสียบ USB: ใต้ ที่วางแขนในที่นงั่ ด้ านหลังจะมีชอ่ งเสียบ USB อยูส่ องช่อง ช่อง
เสียบเหล่านี ้สามารถใช้ ในการชาร์ จโทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ตได้
ที่ตวั ยึดหน้ าจอ* ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นงั่ ด้ านหน้ าก็มีชอ่ งเสียบ USB สอง
ช่องด้ วยเช่นกัน ช่องเสียบเหล่านี ้สามารถใช้ ในการชาร์ จโทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ตได้
12 โวลต์ : ปลัก๊ ไฟนี ้สามารถใช้ ได้ กบั อุปกรณ์เสริ มต่างๆ ที่ใช้ ไฟ 12 โวลต์ เช่น เครื่ อง
เล่นเพลงหรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ก�ำลังไฟสูงสุด 120 วัตต์) เป็ นต้ น
ท่านไม่สามารถเล่นสื่อข้ อมูลในระบบเครื่ องเสียงของรถโดยผ่านทางช่องเสียบ USB ได้
ระบบไฟฟ้าของระบบจะต้ องอยูท่ ี่ต�ำแหน่งสวิตช์กญ
ุ แจ I เป็ นอย่างน้ อย ช่องเสียบ
USB และปลัก๊ ไฟจึงจะสามารถจ่ายก�ำลังไฟฟ้าได้
ปลั๊กไฟ: ใต้ ที่วางแขนในที่นงั่ ด้ านหลังจะมีปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์หนึง่ ชุด และปลัก๊ ไฟ
230 โวลต์หนึง่ ชุด
230 โวลต์ : ปลัก๊ ไฟนี ้สามารถใช้ ได้ กบั อุปกรณ์เสริ มต่างๆ ที่ใช้ ไฟ 230 โวลต์ เช่น
เครื่ องชาร์ จหรื อคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป (เอาต์พตุ ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 วัตต์) เป็ นต้ น
– เสียบปลัก๊ ต่อของอุปกรณ์เสริ ม ถอดสายของอุปกรณ์เสริ มโดยการปลดปลัก๊ ต่อออก
– ดึงที่จดุ บุหรี่ ออกจากปลัก๊ ไฟแล้ วเสียบปลัก๊ ต่อของอุปกรณ์เสริ มเข้ าไป ถอดปลัก๊ ต่อ
ของอุปกรณ์เสริ มออกแล้ วเสียบที่จดุ บุหรี่ กลับเข้ าที่เมื่อไม่ได้ ใช้ ปลัก๊ ไฟแล้ ว
ช่องใส่สมั ภาระต่างๆ
ที่นงั่ คนขับจะมีหน้ าจอส่วนตัว* ติดตังอยู
้ ่ พร้ อมที่แขวนเสื ้อ หรื อที่วางแท็บเล็ตติดตังอยู
้ ่
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ระดับอุปกรณ์ที่เลือก
ที่บริ เวณใต้ ที่วางแขนระหว่างที่นงั่ จะมีที่เก็บของอยูห่ นึง่ ช่อง
ที่เขี่ยบุหรี่ จะอยูท่ ี่ประตูรถ
พนักพิงที่นงั่ ด้ านคนขับจะมีกระเป๋ าใส่ของ
ในประตูรถจะมีชอ่ งเก็บของอยูจ่ �ำนวนหนึง่
ที่ด้านข้ างของคอนโซลที่โพรงเพลากลางจะมีกระเป๋ าใส่ของ
ในส่วนด้ านหน้ าของเบาะรองนัง่ จะมีกระเป๋ าใส่ของเล็กๆ
มือจับในห้ องเก็บสัมภาระ
รถของท่านมีมือจับแบบมีไฟแสงสว่างในตัวติดตังอยู
้ ท่ ี่ด้านในของประตูท้าย มือจับนี ้ใช้
ในการเปิ ดประตูท้ายจากภายในรถในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
– ดึงมือจับลงด้ านล่างเพื่อเปิ ดประตูท้าย
หลังจากการใช้ งาน จะต้ องดันมือจับกลับเข้ าสูต่ �ำแหน่งเดิมในแบบแมนนวล
ข้ อความพิเศษ
ในวันที่อากาศร้ อน อุณหภูมิภายในรถอาจสูงขึ ้นอย่าง
หมายเหตุ
รวดเร็ ว และการติดอยูภ่ ายในรถที่มีอณ
ุ หภูมิสงู อาจท�ำให้ ได้
กล่ องแช่ เย็น
รั
บ
บาดเจ็
บ
ร้
า
ยแรงหรื
อ
เสี
ย
ชี
ว
ต
ิ
ได้
โดยเฉพาะอย่
า
งยิ
่
ง
เด็
ก
คูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถและคูม่ ืออื่นๆ จะมีค�ำแนะน�ำด้ าน
กล่องแช่เย็นจ�ำเป็ นต้ องสามารถหมุนเวียนอากาศได้ ดี เพื่อ
เล็กจะบอบบางมาก
ความปลอดภัยและค�ำเตือน, ข้ อมูลส�ำคัญ และข้ อความ
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้ วยเหตุผลนี ้ ท่านควร
หมายเหตุทงหมดซึ
ั้
ง่ ท่านจะต้ องอ่าน บางฟั งก์ชนั่ อาจใช้ ได้
เว้ นช่องว่างที่บริ เวณช่องอากาศเข้ าของกล่องแช่เย็นในห้ อง
กับบางประเทศเท่านัน้
เก็บสัมภาระเป็ นระยะอย่างน้ อย 5 ซม.
ข้ อส�ำคัญ
ท่านอาจจ�ำเป็ นต้ องท�ำการปรับการตังอุ
้ ณหภูมิโดยขึ ้นอยู่
การไปยังส่ วนต่ างๆ ในจอแสดงการควบคุม
ห้ ามใช้ วตั ถุที่แหลมคมบนหน้ าจอ เนื่องจากอาจท�ำให้ หน้ า กับอุณหภูมิอากาศภายนอก ขอแนะน�ำให้ ใช้ ต�ำแหน่งสูงสุด
สัญญาณเตือน
เพื่อลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ ว
จอเป็ นรอยได้
ช่ องใส่ สัมภาระต่ างๆ
เนื่องจากอุณหภูมิที่ด้านล่างของตู้เย็นจะมีคา่ เป็ นลบเพื่อให้
ที่น่ ังด้ านหลังแบบมีการระบายอากาศ
เก็บสิง่ ของที่เคลื่อนไปมาได้ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้ อง
ถ่ายรูป รี โมตคอนโทรลส�ำหรับอุปกรณ์เสริ มต่างๆ เป็ นต้ น ถ้ าอุณหภูมิของห้ องโดยสารต�่ำเกินไป การระบายอากาศที่ สามารถท�ำความเย็นได้ เร็ วขึ ้น ท่านอาจจ�ำเป็ นต้ องเช็ดหยด
น� ้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกเป็ นครัง้ คราว ท่านจ�ำเป็ น
ไว้ ในช่องเก็บของด้ านหน้ าหรื อช่องเก็บของอื่นๆ มิฉะนัน้
นัง่ จะไม่สามารถเริ่ มท�ำงานได้ การท�ำเช่นนี ้ก็เพื่อหลีกเลี่ยง
ต้ องถอดที่วางขวดแบบใสออก เพื่อที่จะสามารถเช็ดให้ แห้ ง/
สิง่ ของเหล่านันอาจท�
้
ำให้ ผ้ โู ดยสารภายในรถบาดเจ็บได้ ใน ไม่ให้ ผ้ ทู ี่นงั่ อยูบ่ นที่นงั่ รู้สกึ เย็นเกินไป
ท�ำความสะอาดได้ อย่างหมดจด
กรณีที่มีการเบรกกะทันหันหรื อประสบอุบตั เิ หตุ
ที่วางแท็บเล็ต*
หน้ าจอส่ วนตัว*
เครื่ องดื่มร้ อนและเครื่ องดื่มเย็น
แท็บเล็ตควรมีพลาสติกป้องกันบนหน้ าจอเมื่อติดตังเข้
้ ากับ
ที่แขวนเสื ้อบนหน้ าจอส่วนตัวบนที่นงั่ ด้ านคนขับสามารถรับ
เก็บขวด, ขวดเก็บความร้ อน/ความเย็น และแก้ วไว้ ในที่วาง ที่วาง ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันเศษกระจกแตกในกรณีที่เกิดการชน
น� ้ำหนักได้ สงู สุด 1.2 กก.
หรื อในกล่องแช่เย็นในขณะขับขี่
ฟิ วส์
ที่น่ ังด้ านหลังแบบมีการระบายอากาศ
Lounge Console
เปลี่ยนฟิ วส์ที่ขาดโดยใช้ ฟิวส์ที่มีรหัสสีเหมือนเดิมและพิกดั
บุคคลที่ร่างกายไวต่อลมโกรกควรใช้ การระบายอากาศเบาะ
ในระหว่างที่ท�ำการยืดและร่น Lounge Console โปรดระวัง กระแสไฟฟ้าเท่าเดิมเสมอ ห้ ามติดตังฟิ
้ วส์ที่มีคา่ สูงกว่าที่
นัง่ อย่างระมัดระวัง ส�ำหรับการใช้ งานเป็ นเวลานาน ขอ
การถูกหนีบ โปรดดูสติก๊ เกอร์ ที่ตดิ อยูบ่ นที่บงั แดดด้ านผู้
ระบุไว้ ในตารางในคูม่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถ
แนะน�ำให้ ใช้ ระดับต�่ำ
โดยสาร
ถ้ าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ท�ำงาน อาจเป็ นไปได้
Lounge Console
เบาะนั่งด้ านหลังแบบท�ำความร้ อน
ว่าฟิ วส์ขาดเนื่องจากการโอเวอร์ โหลดชัว่ คราว ส�ำหรับข้ อมูล
ผู้โดยสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะการรับรู้การเพิ่มขึ ้นของ เกี่ยวกับฟิ วส์ โปรดูคมู่ ือส�ำหรับเจ้ าของรถฉบับปกติของรถ Lounge Console อาจไม่สามารถใช้ งานได้ เมื่ออุณหภูมิ
ห้ องโดยสารต�่ำ
อุณหภูมิบกพร่องหรื อผู้โดยสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
งานตัวควบคุม ห้ ามใช้ งานเบาะนัง่ แบบท�ำความร้ อน ทังนี
้ ้ เอาต์ พุตก�ำลังไฟฟ้า
หน้ าจอใน Lounge Console อาจไม่สามารถใช้ งานได้ เมื่อ
ปลัก๊ ไฟ 12 โวลต์มีเอาต์พตุ ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด 120 วัตต์ และ อุณหภูมิห้องโดยสารสูง ยืดหน้ าจอออกและท�ำความเย็น
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้ อน
ปลัก๊ ไฟ 230 โวลต์มีเอาต์พตุ ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 วัตต์
โดยใช้ การระบายอากาศระหว่างประตูด้านหน้ าและด้ าน
จุดยึดส�ำหรั บที่น่ ังส�ำหรั บเด็ก
หลัง
ต้ องร้ อยสายรัดด้ านบนของที่นงั่ ส�ำหรับเด็กผ่านช่องระหว่าง Lounge Console
ก้ านเหล็กของพนักพิงศีรษะก่อนที่จะปรับความตึงที่จดุ ยึด ห้ ามทิ ้งน� ้ำหนักลงที่ด้านบนสุดของ Lounge Console
เสมอ ถ้ าไม่สามารถท�ำเช่นนี ้ได้ ให้ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของ ตัวอย่างเช่น การคุกเข่าลงบนคอนโซลในขณะดูดฝุ่ น
ท�ำความสะอาดรถ รวมทังห้
้ ามวางวัตถุสงิ่ ของใดๆ บน
บริ ษัทผู้ผลิต
Lounge Console โปรดดูสติก๊ เกอร์ ที่ตดิ อยูบ่ นที่บงั แดด
มือจับในห้ องเก็บสัมภาระ
ด้ านผู้โดยสาร
ต้ องแน่ใจว่าท่านได้ ลอ็ คประตูและประตูท้าย และเก็บ
กุญแจไว้ ในที่ที่เด็กเอื ้อมไม่ถงึ แล้ ว เด็กที่ไม่มีผ้ ดู แู ลอาจล็อค
ตัวเองติดอยูใ่ นรถและเสี่ยงต่อการได้ รับอันตรายได้
TP 26862 (Thai) AT 1817, MY19 Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising