Volvo S80 2016 Late Quick Guide

Volvo S80 2016 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO"!
Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio savininko
vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi informacija bei
pastabos.
Toliau nurodytų ženklų reikšmės:
Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
Laipsniškos instrukcijos.
Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame
puslapyje.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.
Savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti jo skaitmeninę versiją automobilio ekrane, internete
arba atsisiųsti mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio savininko vadovas
kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti
į mobiliuosius įrenginius iš „App Store“ arba „Google Play“.
Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com
01 Variklio užvedimas ir vairavimas
04 Jūsų automobilio funkcijos
Nuotolinio valdymo raktelis
Užrakinimo sistema „Keyless“*
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Stovėjimo stabdys
Valytuvai
Slėgio padangose stebėjimas*
Klimato sistemos valdymo elementai
Priekinių žibintų valdymo elementas
Jungtinis prietaisų skydelis
„Infotainment“ sistema
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
Mygtukai centriniame valdymo pulte
Meniu sistemos nustatymai
Autoservisas / techninės priežiūros rezervavimas*
ECO*
02 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos
Funkcija „Start/Stop“*
Pėsčiųjų apsauga*
05 Patarimai
03 Jūsų vairavimo aplinka
Sėdynės reguliavimas
Vairo reguliavimas
Galinės sėdynės sulankstymas
Degalų pildymas
Automobilio priežiūra
Vietos daiktams laikyti
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai
Kaip veikia nuotolinio valdymo raktelis?
01
Atrakina dureles ir bagažinę bei išjungia signalizaciją.
Funkciją galima nustatyti sistemoje MY CAR.
Užrakina dureles ir bagažinę, įjungia signalizaciją.
Privažiavimo apšvietimas.
Kartą paspaudus, atrakinamas bagažinės dangtis,
du kartus – jis šiek tiek praveriamas.
Informacija*.
Panikos funkcija.
Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių ir
elektra valdomos vairuotojo sėdynės padėtis* – žr.
automobilio savininko vadovą.
Ką rodo nuotolinio valdymo raktelio
indikacinės lemputės*?
01
Žalia lemputė: automobilis užrakintas.
Geltona lemputė: automobilis atrakintas.
Raudona šviečianti lemputė: po automobilio paskutinio užrakinimo signalizacija buvo suveikusi.
Raudona lemputė, pakaitomis mirksinti abiejose
kontrolinėse lemputėse: signalizacija suveikė mažiau
nei prieš 5 minutes.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
01
Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz.,
kišenėje.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
–– Atspauskite juodą mygtuką ant rankenos galinės
dalies.
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai jas atidarykite
arba švelniai spustelėkite bagažinės dangčio guma
dengtą paspaudimo plokštelę.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
01
Užvedimas
Įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
jungiklį (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Nuspauskite sankabos arba stabdžių pedalą.
Paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
Išjungimas
Paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
spynelės (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu?
01
Suaktyvinimas
–– Paspauskite valdymo elementą PUSH LOCK/PULL
RELEASE – ženklas pradeda mirksėti. Kai jis ima
šviesti nepertraukiamai, stabdys būna įjungtas.
Išjungti
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Patraukite valdymo elementą PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Kaip išjungti automatiškai
–– Pajudėkite iš vietos (vairuojant automobilį su
automatine pavarų dėže, turi būti užsegtas saugos
diržas).
Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus
01
jutiklį*?
Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą
vieną kartą.
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su pertrūkiais
delsą.
Kad pakeltumėte valytuvų šluoteles, jos turi būti
nustatytos į techninės priežiūros padėtį – žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip sukalibruoti slėgio padangose stebėjimo
01
sistemą (TM)*?
Pakeitus padangas arba slėgį padangose, būtina visada
atlikti kalibravimo procedūrą. Jei įsijungia lemputė
, vadinasi, sistemą reikia sukalibruoti. Atlikite šiuos
veiksmus:
Kai išjungtas uždegimas, pripūskite visas padangas pagal slėgio padangose lipduką, pateiktą ant
vairuotojo pusės durelių statramsčio.
Užveskite automobilio variklį. Įprastame MY CAR
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite Tyre pressure (Slėgis padangose) >
Calibrate tyre pressure (Sukalibruoti slėgį padangose) ir paspauskite OK/MENU.
Vairuojant automobilį atliekamas perkalibravimo procesas.
Kaip naudotis funkcija „Start/Stop“*?
02
Mechaninė pavarų dėžė
Variklio užgesinimas: nuspauskite sankabos pedalą,
įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos pedalą.
Variklio užvedimas: nuspauskite sankabos pedalą.
Automatinė pavarų dėžė
Variklio išjungimas: sustabdykite automobilį stabdžių
pedalu ir laikykite jį nuspaudę.
Variklio užvedimas: atleiskite nuspaustą stabdžių pedalą.
Jei šviečia mygtuko lemputė, tai reiškia, kad funkcija yra
aktyvi.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
02
Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniu
stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti,
stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant kitoms
transporto priemonėms, dviratininkams ir pėstiesiems.
Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali
nesuveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki
80 cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.
Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
03
RPakelkite/nuleiskite sėdynės sėdimosios dalies priekį.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
Pakreipkite atlošą.
Juosmens atramos* reguliavimas.
Elektra valdomos sėdynės nuostatų įrašymas*.
Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.
Nuostatos įrašymas:
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad įrašytumėte
nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų.
Laikykite mygtukus nuspaustus, kol pasigirs signalas
ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas.
Taip bus įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis.
Juosmens atramos padėtis neįrašoma.
Šoninių veidrodėlių padėtis ir elektra valdomos
sėdynės atminties nuostatas (tik ne juosmens
atramos) galima įrašyti ir į nuotolinio valdymo
raktelį* – žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti vairą?
Atleiskite vairo užraktą.
Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
Užfiksuokite vairą.
03
Kaip nulenkti galinių sėdynių atlošus?
03
Dviejų dalių atlošą galima nulenkti visą arba atskiromis
dalimis.
Patraukite rankeną (-as).
Nulenkite atlošą pirmyn. Jei ketinate nulenkti plačiąją atlošo sekciją, iki galo nuleiskite centrinę galvos
atramą.
Galvos atramų nuleidimas – žr. savininko vadovą.
Kaip reguliuoti temperatūrą?
04
Pasukite, kad individualiai reguliuotumėte temperatūrą salono kairėje ir dešinėje pusėse. Ekrane
pateikiama pasirinkta temperatūra.
Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti kitas
funkcijas, paspauskite AUTO. Ekrane pasirodo
užrašas AUTO CLIMATE.
Patarimas: režimas AUTO rekomenduojamas
optimaliam klimato komfortui pasiekti. Kai reguliuojamos
ventiliatoriaus apsukos ir oro paskirstymas, režimas
AUTO būna išaktyvintas.
Kaip atitirpinti priekinį stiklą?
04
Spustelėkite, kad suaktyvintumėte priekinio
stiklo šildymo elektra funkciją*: ekrane pasirodo
ženklas (1).
Kitu paspaudimu papildomai suaktyvinamas
maksimalus oro srautas į priekinį stiklą ir šoninius
langus: ima šviesti ženklai (1) ir (2).
Kitu paspaudimu abi funkcijos išjungiamos ir nebešviečia joks ženklas.
Be šildymo elektra funkcijos: spustelėkite, kad suaktyvintumėte/išaktyvintumėte oro srautą.
Kaip veikia priekinių žibintų valdymo
automatinis režimas?
04
Režimu AUTO pateikiamos tokios parinktys:
• Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia
automatiškai.
• Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant artimosioms
šviesoms.
• Galima naudoti aktyviųjų tolimųjų šviesų (AHB)*
funkciją – ji automatiškai pritemdo arba suaktyvina
tolimąsias šviesas.
• Suaktyvinama tunelio aptikimo* funkcija.
Kaip valdomas kelionės kompiuteris?
04
Mygtuku OK atveriamas kelionės kompiuterio
meniu, suaktyvinama nurodyta parinktis ir išjungiami
pranešimai.
Reguliavimo ratuku slenkama per kompiuterio
parinktis.
Mygtuku RESET iš naujo nustatomi duomenys
pasirinktame kelionės kompiuterio etape ir grįžtama
meniu struktūra atgal.
Kaip atstatyti ridos skaitiklį?
04
Norėdami pamatyti ridos skaitiklį T1 arba T2,
pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Norėdami nustatyti ridos skaitiklį iš naujo, nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką RESET.
Kaip įjungti ir išjungti sistemą „Infotainment“? 04
Trumpai paspaudus sistema suaktyvinama.
Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas) sistema
išaktyvinama.
Kaip išjungti garsą: paspauskite trumpai. Paspaudus dar
kartą, garsas vėl suaktyvinamas.
Atminkite, jog visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją*
ir telefono funkcijas*) įjungiama / išjungiama vienu metu.
Kaip naršyti sistemoje „Infotainment“?
04
Paspauskite RADIO, „MEDIA“, MY CAR, NAV*,
TEL* arba *, kad pasirinktumėte pagrindinį
šaltinį. Šioje vietoje pateikiamas įprastas paskutinio
aktyvaus šaltinio rodinys.
Norėdami pasiekti pasirinkto šaltinio pagrindinį
meniu, paspauskite OK/MENU arba ant vairo
įrengtą reguliavimo ratuką*.
Pasukite TUNE arba reguliavimo ratuką, kad naršytumėte meniu.
Paspauskite OK/MENU arba reguliavimo ratuką,
kad pasirinktumėte meniu punktą.
paspauskite EXIT, kad grįžtumėte meniu atgal,
atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte įvestus
ženklus.
Norėdami grįžti į įprastą rodinį arba pereiti iš įprasto
rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį, nuspauskite ir
ilgai palaikykite EXIT.
Patarimai:
Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu,
vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką.
Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar
kartą.
Papildomos informacijos apie sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®*?
04
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Make car discoverable (Padaryti
automobilį aptinkamu)“ ir patvirtinkite spausdami
OK/MENU.
Suaktyvinkite „Bluetooth“® mobiliajame telefone.
Suraskite ir prijunkite automobilį prie telefono.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas mobiliajame
telefone ir ekrane.
Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš
automobilio.
Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr. automobilio
savininko vadovą.
Kaip prisijungti prie interneto*?
04
Prijunkite mobilųjį telefoną per „Bluetooth“® arba
telefone suaktyvinkite belaidžio modemo funkciją,
kad suformuotumėte „Wi-Fi“ ryšį. Kad suformuotumėte automobilinio modemo ryšį, įdėkite SIM
kortelę į daiktadėžėje esantį skaitytuvą.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite „Settings (Nuostatos) >
Internet settings (Interneto nuostatos) > Connect
through (Jungtis per)“. Nurodykite prisijungimo
parinktį.
„Wi-Fi“: prisijunkite prie tinklo ir įveskite jo
slaptažodį. Automobilinis modemas: įveskite
SIM kortelės PIN kodą.
Papildomos informacijos apie prisijungimą rasite
automobilio savininko vadove.
Kokias paslaugas gausiu turėdamas „Volvo
ID“*?
04
„Volvo ID“ – tai jūsų automobilyje užregistruotas
asmeninis jūsų ID, leidžiantis pasiekti įvairias paslaugas,
pvz., „My Volvo“ žiniatinklį ir galimybes siųsti adresą iš
žemėlapio tarnybos internete tiesiai į automobilį.
Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Pasirinkite „Apps (Programėlės) > Settings (Nuostatos)“ ir laikykitės ekraninių instrukcijų.
Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite
automobilio savininko vadove.
Kaip naudotis programėlėmis automobiliui
prisijungus prie interneto*?
04
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima
naudotis muzikos paslaugų, internetinio radijo,
navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis
interneto naršyklėmis.
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Kad būtų pateiktos pasiekiamos programėlės,
pasirinkite Apps (Programėlės) ir paspauskite OK/
MENU.
Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku OK/
MENU.
Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis,
reikia prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia
programėlės / paslaugos teikėjas. Pasinaudokite esama
paskyra arba užsiregistruokite iš naujo. Vykdykite
ekranines instrukcijas.
Kaip skambinti telefonu*?
04
Telefono šaltinio įprastame rodinyje įveskite reikiamą
numerį arba pasukite ant vairo esantį reguliavimo
ratuką žemyn, siekdami atverti telefonų knygelę arba
aukštyn, kad atvertumėte skambučių registrą.
Norėdami surinkti numerį, paspauskite reguliavimo
ratuką.
Pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus paskambinti
telefonu rasite automobilio savininko vadove.
Kaip atsiliepti telefonu*?
04
–– Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsilieptumėte į
skambučius.
Skambutis atmetamas arba pokalbis nutraukiamas
paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus atsiliepti į
skambutį rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?
04
Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX arba USB* įvadų,
esančių centrinio valdymo pulto daiktų dėkle.
Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys,
paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką
MEDIA.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą
garso šaltinį ir paspauskite OK/MENU.
Informacijos apie kitus išorinio įrenginio prijungimo
būdus rasite automobilio savininko vadove.
Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?
04
Norėdami įjungti naršymo sistemą, paspauskite
mygtuką NAV – parodomas žemėlapis.
Dar kartą paspauskite mygtuką NAV ir su OK/MENU
pasirinkite „Set address (Įvesti adresą)“.
Ženklų ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių
klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
Tada pasirinkite „Set single destination (Nustatyti
vieną kelionės tikslą)“ arba „Add as waypoint
(Įtraukti kaip tarpinį punktą)“ ir paspauskite OK/
MENU.
Papildomos informacijos ir navigacijos rinkos skirtumų
rasite atskirame priede.
Kokius nustatymus galima keisti per meniu
sistemą?
04
Naudojantis meniu sistema MY CAR, valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių
veidrodėlių ir užraktų nuostatos.
Žr. ankstesnį skirsnį „Kaip naršyti sistemą „Infotainment“?“,
kur aprašoma, kuriuos mygtukus naudoti.
Kaip nustatyti laikrodį?
04
Įprastame šaltinio MY CAR rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Settings (Nuostatos) > System
options (Sistemos parinktys) > Time settings
(Laiko nuostatos)“.
Norėdami suaktyvinti automatinio laiko nustatymo
funkciją, pasukite TUNE į parinktį „Auto Time
(Automatinis laikas)“ ir paspauskite mygtuką OK/
MENU.
Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje, įsitikinkite,
jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.
Kaip paskambinti į savo autoservisą arba
rezervuoti techninės priežiūros darbus*?
04
–– Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite „Service & repair
(Techninė priežiūra ir remontas)“.
Skiltyje „Service & repair (Techninė priežiūra ir
remontas)“ pateikiama informacijos apie jūsų pasirinktą
autoservisą, kurį užregistravote „My Volvo“ interneto
portale. Skiltyje „Dealer information (Informacija apie
atstovą)“ pateikiama parinktis, leidžianti paskambinti ir
nusiųsti autoservisui rezervavimo užklausą (ši funkcija
pasiekiama ir „My Volvo“ interneto svetainėje). Taip
pat rasite ir parinktį, leidžiančią atnaujinti autoserviso
informaciją bei nustatyti autoservisą kelionės tikslu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Ką atlieka ECO*?
04
Paspaudus ECO, suaktyvinama optimali ekonomiška
vairavimo programa, įskaitant (be kita ko) toliau
nurodytus pakeitimus:
• „Start/Stop“ – variklis gali būti automatiškai
išjungiamas automobiliui nesustojus.
• „Eco Coast“ – stabdymo varikliu funkcija išjungiama ir
automobilis lėtėja natūraliai.
• Išaktyvinamos arba apribojamos kai kurios klimato
kontrolės funkcijos.
Kaip įsipilti degalų?
05
–– Norėdami atidaryti degalų bako atlanką, paspauskite
mygtuką žibintų skydelyje. Mygtuką atleidus,
atlankas bus atidarytas.
Ženklo rodykle jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma,
kurioje automobilio pusėje yra degalų dangtelis.
Kaip plauti automobilį?
05
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį
plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo
automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau. Todėl
pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo mėnesiais
patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite,
kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia reguliariai
prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius apmušalus
reikia apdoroti su „Volvo Leather Care“ komplekto
priemonėmis 1–4 kartus per metus. „Volvo Leather
Care“ komplektą įsigysite iš „Volvo“ atstovo.
05
Kur yra vietų daiktams laikyti?
05
Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos
daiktams laikyti.
Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų
laikymo vietos.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 05
Kad veiktų salono 12 V maitinimo lizdai, nuotolinio
valdymo raktelis turi būti padėtyje I. Bagažinėje esantis
12 V maitinimo lizdas* veikia visada.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti Keyless funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia
mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios
emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų pėsčiųjų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų
dviratininkų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių iš šono
dviratininkų. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį prieš pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar sėdynė
užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija.
Kaip sureguliuoti vairą?
Sureguliavę sėdynę, prieš važiuodami nustatykite vairo padėtį. Niekada nereguliuokite vairo padėties vairuodami.
Kaip nulenkti galinių sėdynių atlošus?
Pakėlus atlošus, juos reikia tinkamai užfiksuoti, kad išvengtumėte susižalojimų, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti arba kiltų avarija.
Nulenkiant atlošą, ant galinės sėdynės neturi būti jokių daiktų. Tokiu atveju neturi būti užsegtas joks saugos diržas, nes kitaip kyla
pavojus sugadinti galinės sėdynės apmušalus. Kai atlošai nulenkti, reikia pastumti galvos atramas šiek tiek pirmyn, kad neįstrigtų į
sėdynės pasostę.
Kaip prisijungti prie interneto*?
Naudojant internetą, perduodami duomenys (duomenų tinklo apkrova), už tai mokama jūsų tinklo operatoriui. Pasitarkite su juo dėl
duomenų perdavimo tarifų. Prisijungimas naudojant automobilinį modemą: kad kaskart užvedant variklį nereikėtų įvesti PIN kodo, jo
užrakinimo funkciją galima išjungti. Tai atliekama per punktą „Car modem (Automobilinis modemas)“, nuimant varnelę nuo „Lock
SIM card (Užrakinti SIM kortelę)“.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?
Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu
metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V maitinimo lizdo,
įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).
Daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite apsilankę www.volvocars.com.
TP 19185 (Lithuanian) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie gali
apgadinti apmušalus.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement