Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Tekstas ir ženklai ekrane
Įvykis kitame orientavimo punkte
Atstumas iki kito orientavimo punkto
Kito kelio / gatvės pavadinimas
Objektas / lankytina vieta (LV)
Galutinis suplanuoto maršruto kelionės tikslas
Tarpinis suplanuoto maršruto kelionės tikslas
Tarpinio / galutinio kelionės tikslo ženklas
Apskaičiuotas atvykimo į galutinį kelionės tikslą laikas
Apskaičiuotas likęs atstumas iki kelionės tikslo
Kompasas
Kelių eismo informacija
Atkarpa, kurios kelių eismo informacija žinoma
Kelio tipas
Spalva / dažai
Automobilio buvimo vietos kelio / gatvės pavadinimas (15)
Suplanuotas maršrutas
Automagistralė
Oranžinis
Automobilio buvimo vieta
Pagrindinis kelias
Tamsiai pilka
Įrašyta vieta
Mažesnis pagrindinis kelias
Pilka
Paprastas kelias
Šviesiai pilka
Vietinis kelias
Balta
Žemėlapio mastelis
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation – tai palydovu grįsta
eismo informacija ir maršruto nukreipimo
sistema.
„Sensus Navigation“ orientuoja jus į kelionės
tikslą ir pakeliui suteikia papildomos informacijos.
Ji praneša apie kliūtis, galinčias apsunkinti
kelionę, pvz., eismo įvykius ir kelių remonto darbus, bei pateikia alternatyvius maršrutus.
Galima parengti planinį maršrutą, pakeliui ieškant
lankytinų vietų / LV („Point of interest“), įrašyti jūsų
mėgstamiausias vietas ir kt.
Sensus Navigation rodo tikslią automobilio padėtį
ir visada gali nukreipti į kelionės tikslą, jei pasukote ne ten, kur reikia.
Norint geriausiai suprasti šią sistemą, rekomenduojama susipažinti su šiame automobilio savininko vadove pateikta informacija.
Be to, Sensus Navigation sistema prisideda
kuriant geresnę aplinką palengvindama prieinamumą ir parinkdama geriausią maršrutą pagal vairuotojo nustatymus.
Turinys
01 ĮVADAS
įvadas.......................................................... 5
Sensus Navigation...................................... 6
Navigacija – valdymas................................ 9
Navigacija – ženklų ratukas ir klaviatūra... 11
Navigacija – balso atpažinimas................. 12
02 Nurodykite kelionės tikslą,
planinį ir faktinį maršrutą
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą.....
Navigacija – lankytinų vietų (LV) ženklai....
Navigacija – planinis maršrutas................
Navigacija – maršrutas..............................
Navigacija – maršruto parinktys................
Navigacija – žemėlapio parinktys..............
Navigacija – orientavimo parinktys...........
Navigacija – įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas...........................................
03 Kelių eismo informacija
Navigacija – eismo informacija................. 33
15
19
20
21
23
26
28
01 02 03
2
31
Turinys
04 Žemėlapis ir sistemos
informacija
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija........................................................
Navigacija – meniu apžvalga.....................
Navigacija – trikčių sekimas......................
Navigacija – licencinė sutartis ir autorių
teisės.........................................................
05 Abėcėlinė rodyklė
Abėcėlinė rodyklė...................................... 46
04 05
37
38
41
43
3
ĮVADAS
01 ĮVADAS
įvadas
Šis priedas yra įprasto automobilio savininko
vadovo priedas.
Jei nesate tikri dėl kurių nors automobilio
funkcijų, pirmiausia žiūrėkite savininko
vadovą. Jei pageidaujate atsakymų į papildomus klausimus, rekomenduojama kreiptis į
prekybos atstovą arba „Volvo Car Corporation“ atstovaujantį asmenį.
01
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Šiame priede aprašyti techniniai duomenys,
dizaino ypatybės ir pateiktos iliustracijos nėra
įpareigojančio pobūdžio. Mes pasiliekame
teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© „Volvo Car Corporation“
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
Be standartinės įrangos papildinyje aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga)
ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
Papildinyje aprašoma įranga nėra montuojama į visus automobilius. Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip
mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių
automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas
ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp
skirtingų dalių funkcija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5
01 ĮVADAS
01
Sensus Navigation
Bazinis „Sensus Navigation“ aprašymas ir
apžvalga.
Navigacijos sistema apskaičiuoja maršrutą,
kelionės trukmę ir atstumą iki pasirinkto kelionės tikslo. Sistema pateikia nurodymus ir
instrukcijas, kaip važiuoti per sankryžas ir t. t.
Jei kelionės metu nukrypstama nuo suplanuoto maršruto, sistema automatiškai apskaičiuoja naują maršrutą.
Navigacijos sistema galima naudotis ir nenurodant kelionės tikslo.
Sistema būna pateikta su numatytosiomis
nuostatomis, tačiau pasileidžia su paskutinėmis naudotomis nuostatomis.
„Volvo“ sistema „Sensus Navigation“ naudoja
koordinačių sistemą WGS84, kuri pateikia
ilgumos ir platumos koordinates.
Būtina atminti
Navigacijos sistemoje pateikiama maršruto
informacija, kuri nukreips į iš anksto nustatytą
kelionės tikslą. Tačiau, ne visada visi reko-
menduojami nurodymai yra patikimi, kadangi
gali atsirasti situacijų, kurių nevaldo ir neįvertina navigacijos sistema, pavyzdžiui, staigūs
oro pokyčiai.
Sistemos išdėstymas
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Vairo klaviatūra, skirta meniu, garsumui ir
balso atpažinimo funkcijai valdyti.
Ekrane rodomi žemėlapiai ir pateikiama
išsamios informacijos apie maršruto tipą,
atstumą, meniu ir t. t.
Valdymo skydelis centriniame valdymo
pulte, skirtas navigacijos sistemai suaktyvinti bei meniu ir garsumui valdyti.
USB jungtis.
Balso atpažinimo sistemos mikrofonas.
Navigacijos sistemos reikmėms naudojami
priekiniai garsiakalbiai.
Nuotolinio valdymo elementu* galima valdyti
visas navigacijos sistemos funkcijas. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai atlieka tas
pačias funkcijas kaip ir centrinės konsolės
arba vairo klaviatūros mygtukai.
6
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
01 ĮVADAS
01
Žemėlapio apžvalga
Pateikiami esamosios buvimo vietos žemėlapio vaizdų pavyzdžiai. Planinis maršrutas, sankryžos žemėlapis ir slinkimo režimas – tai keli ekrano rodinių pavyzdžiai. PASTABA: iliustracijos yra scheminio pobūdžio, detalės priklauso nuo programinės įrangos ir rinkos.
}}
7
01 ĮVADAS
||
Ekrano vaizdas priklauso nuo geografinės vietovės ir pasirinktų nuostatų, pvz., žemėlapio
mastelio, pasirinktų rodyti LV parinkčių ir pan.
01
Ekrane galinčio atsirasti teksto ir ženklų
paaiškinimai pateikiami ant priekinio dangtelio.
Nustačius planinį maršrutą, gali būti
parenkami trys alternatyvieji (žr. (p. 23)).
Detalus sankryžos žemėlapis: ekrano kairėje pusėje pateikiamas padidintas kitos
sankryžos vaizdas. Situacija visada papildoma balso pranešimu (žr. (p. 23)).
Venkite konkrečios zonos (žr. (p. 23)).
Slinkimo režimas, žr. (p. 9).
Susijusi informacija
•
•
8
Navigacija – valdymas (p. 9)
Navigacija – balso atpažinimas (p. 12)
01 ĮVADAS
Navigacija – valdymas
Bazinis „Sensus Navigation“ valdymas ir naudojimo pavyzdžiai.
Navigacijos sistemą galima valdyti naudojantis centrinio valdymo pultu, vairo mygtukais,
nuotolinio valdymo pulteliu* ir – iš dalies –
balso atpažinimo sistema. Informacijos apie
bazinį sistemos valdymą rasite automobilio
savininko vadovo skirsnyje „Garsas ir medija
– sistemos valdymas“.
Suaktyvinti Sensus Navigation
–
Centriniame valdymo pulte paspauskite
mygtuką NAV.
> Netrukus parodomas esamos geografinės zonos žemėlapis, kur automobilis
vaizduojamas mėlynu trikampiu.
ĮSPĖJIMAS
Navigacijos sistemos negalima išaktyvinti: ji
lieka veikti fone. Sistema neišaktyvinama, kol
nuotolinio valdymo raktelis galiausiai ištraukiamas iš uždegimo jungiklio.
PASTABA
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus
įtampai, sistema automatiškai išjungiama.
Slinkimo režimu kryžiukas per žemėlapio
vaizdą perkeliamas centrinio valdymo pulto
skaičių klavišais.
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Suaktyvinimas – paspauskite vieną iš
skaičių klavišų 0–9.
–
Išaktyvinimas – paspauskite EXIT arba
NAV.
Slinkti
–
Paspauskite vieną iš skaičių klavišų:
1-2-3-4-6-7-8-9 – ties ribomis parodomos rodyklės kartu su skaičiumi, kuris
bus naudojamas perslinkti žemėlapį
pageidaujama kryptimi.
Priartinimas
–
Pasukite rankenėlę TUNE.
Žemėlapio centravimas
Paspaudus skaičių 5 slinkties
režime, žemėlapis centruojamas
aplink automobilio padėtį.
Jei suaktyvintas planinis maršrutas su tarpiniais punktais, kiekvieną kartą paspaudus,
žemėlapis yra centruojamas aplink kiekvieną
atitinkamą tarpinį punktą.
Sekite toliau.
•
–
Meniu
Be sistemos įprasto šaltinio meniu ir nuorodų
meniu (žr. automobilio savininko vadovo
skirsnį „Meniu“ iš „Garsas ir medija – sistemos valdymas“) siūloma naudotis navigacijos
sistemos slinkimo meniu.
01
Slinkimo režimo suaktyvinimas /
išaktyvinimas
Slinkimo režimas su kryžiuku1.
1
Pasirinkite, ar kryžiuko / žymiklio vieta bus rodoma su pavadinimu, ar su GPS koordinatėmis: žr. (p. 26).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9
01 ĮVADAS
01
||
Slenkamas meniu
2. Pasirinkite funkciją:
• Set single destination – pašalina
visus ankstesnius maršruto kelionės
tikslus ir žemėlapyje pradedama naviguoti.
• Add as waypoint – įtraukia pasirinktą
tašką į planinį maršrutą.
• POI information – ekrane parodo
1. Slinkimo režimu paspauskite OK/MENU.
> Atveriamas meniu to žemėlapio taško,
kuriame tuo metu yra kryžiukas.
arčiausiai kryžiuko esančios LV pavadinimą ir adresą. Papildomos informacijos apie LV parinktis rasite skirsnyje
(p. 15).
• Traffic information on map – leidžia
peržiūrėti eismo pranešimus2 apie
įvykius aplink pasirinktą tašką.
• Information – parodo apie pasirinktą
tašką turimą informaciją.
• Save – leidžiama įrašyti pažymėtą
vietą į atmintį.
Pavyzdys
Orientavimas į pageidaujamą lankytiną vietą
(LV):
1. Jei žemėlapio rodinys nepateikiamas,
paspauskite NAV.
> Pasirodo žemėlapio rodinys.
2. Spauskite NAV.
> Atveriamas nuorodų meniu.
2
10
Paslauga neteikiama visuose regionuose / rinkose.
3. Pažymėkite Set point of interest ir
patvirtinkite su OK/MENU.
4. Pažymėkite, pvz., Near the car ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Pasirodo atitikčių sąrašas.
5. Pažymėkite, pvz., Nearest tourist
attraction ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Pasirodo atitikčių sąrašas.
6. Sąraše pažymėkite pageidaujamą alternatyvą ir patvirtinkite spausdami OK/
MENU.
> Pateikiamas išskleidžiamasis meniu.
7. Pažymėkite Set single destination ir
patvirtinkite su OK/MENU.
> Sistema pradeda naviguoti. Laikykitės
instrukcijų.
Taip pat žr. navigacijos balso atpažinimo sistemos(p. 12) pavyzdžius.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sensus Navigation (p. 6)
Navigacija – ženklų ratukas ir klaviatūra
(p. 11)
Navigacija – trikčių sekimas (p. 41)
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 37)
01 ĮVADAS
Navigacija – ženklų ratukas ir
klaviatūra
Įveskite naudodamiesi ženklų ratuku
Įveskite skaičių klavišais
01
Tekstui įvesti ir parinktims nurodyti naudojamas ženklų ratukas arba centrinio valdymo
pulto klaviatūra. Pavyzdžiui, galite įvesti
adreso arba objekto informaciją.
Ženklų ratukas.
1. Pažymėkite teksto laukelį.
2. Norėdami iškviesti ženklų ratuką,
paspauskite OK/MENU.
Ekrano vaizdas su teksto lauku arba papildomu
tekstu.
3. Rankenėle TUNE pasirinkite ženklus ir
įveskite juos spustelėdami OK/MENU.
Parinkties suaktyvinimas
Rankenėle TUNE pažymėjus pageidaujamą
funkciją / meniu juostą, reikia paspausti OK/
MENU ir tada bus pateiktas kitas funkcijų /
parinkčių lygis.
3
4
PASTABA: iliustracija yra bendro pobūdžio – detalės gali skirtis, priklausomai nuo automobilio modelio ir rinkos.
Atskirais mygtukais įvedami ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos.
Skaičių klaviatūra3.
Kitas būdas ženklams įvesti – naudojantis
centrinio valdymo pulto mygtukais 0–9, * ir #.
Spustelėjus 9, pasirodo juosta su
visais ženklais4, kuriuos galima
įvesti mygtuku, pvz., w, x, y, z ir 9. Greitai
spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas
nuo vieno ženklo prie kito.
•
Žymikliui atsiradus ties pageidaujamu
ženklu, nebespauskite mygtuko: ženklas
pasirodo įvedimo eilutėje.
•
Pašalinama / keičiama su EXIT.
}}
11
01 ĮVADAS
01
||
Daugiau parinkčių
Parinkčių sąrašas
Navigacijos sistemos valdymo balsu pavyzdys.
PASTABA
Išblukusių ženklų negalima pasirinkti kartu
su šiuo metu įvedamais ženklais.
Bazinį balso atpažinimo funkcijos aprašymą
rasite automobilio savininko vadovo skirsnyje
„Garsas ir medija – balso atpažinimas“.
Ženklų ratuko vidiniame meniu pateikiama
papildomų parinkčių – daugiau ženklų ir skaitmenų:
•
Paspaudus 123/ABC ir OK/MENU,
ženklų ratukas persijungia tarp skaičių ir
ženklų.
•
Paspaudus MORE ir OK/MENU, ant
ratuko parodomi alternatyvūs ženklai.
•
Paspaudus => ir OK/MENU, žymeklis
perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano
pusėje, kur galima pasirinkti su OK/
MENU.
• Postcode + OK/MENU – žymiklis perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano pusėje,
kur naudojantis OK/MENU galima pasirinkti elementus, žr. Nurodykite kelionės
tikslą su pašto kodu (p. 15).
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai. Sistemos atsakymas gali skirtis atsižvelgiant į situaciją.
Pradėti orientuoti
Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.
Paieškoje pateikiamos galimos parinktys
(atsižvelgiant į įvesties informaciją).
Toliau pateiktas dialogo langas su balso
komandomis paleidžia orientavimo nurodytu
planiniu maršrutu procedūrą.
Ištarkite: „Start route guidance“.
> Sistema atsako: „Orientavimo
paleidimas“.
Skaičius „149“ paieškos ekrano viršutiniame
dešiniajame kampe reiškia, kad sąraše yra
149 galimos parinktys, kurios atitinka įvestas
raides „LON“.
–
Tuščias sąrašas
Orientavimo funkciją galima sustabdyti toliau
nuodytu dialogu su balso komandomis.
Jei pateikiamas tuščias sąrašas ir viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodomi
ženklai „***“, tai reiškia, kad pagal šiuo metu
įvestus ženklus yra daugiau nei 1 000 galimų
parinkčių. Jei rezultatų mažiau, esamos
parinktys parodomos automatiškai.
Kaip sumažinti sąrašo parinkčių skaičių:
•
Į teksto eilutę įveskite daugiau ženklų.
Susijusi informacija
•
12
Navigacija – balso atpažinimas
Navigacija – valdymas (p. 9)
Orientavimo stabdymas
1. Ištarkite: „Cancel route guidance“.
> Sistema atsako: „Ar tikrai norite
sustabdyti orientavimą?“.
2. Ištarkite: „Taip“.
> Sistema atsako: „Orientavimas
sustabdomas“.
Nurodykite kelionės tikslą per lankytiną
vietą (POI)
Toliau nurodytu dialogu ir balso komandomis
pradedama orientuoti į artimiausią degalinę.
01 ĮVADAS
Šis scenarijus tinka ir kitoms lankytinoms vietoms, pvz., viešbučiams bei restoranams.
01
1. Ištarkite: „Artimiausia degalinė.“.
> Sistema atsako: „Pasirinkite eilutės
numerį arba ištarkite „next page“.“.
2. Ištarkite numerį eilutės, kurioje yra pageidaujama degalinė (pvz., 5 eilutė): „5“.
> Sistema atsako: „Skaičius 5 priimtas.
Ar norite nurodyti kelionės tikslą
tarpiniu punktu?“.
3. Ištarkite: „Taip“.
> Sistema atsako: „Tarpinis punktas
Nr. 5 nurodytas. Ar norite pradėti
orientuoti?“.
4. Ištarkite: „Taip“.
> Maršrutas apskaičiuojamas ir pradedama orientuoti.
Daugiau komandų
Daugiau navigacijos sistemos valdymo balsu
atpažinimo komandų galima rasti įprastame
rodinyje, meniu MY CAR paspaudus
OK/MENU ir tada pasirinkus Settings
Voice control settings Command list
Navigation commands.
Susijusi informacija
•
Navigacija – valdymas (p. 9)
13
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ
MARŠRUTĄ
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Address.
Nurodykite navigacijos sistemai kelionės
tikslą.
Kaskart nurodant kelionės tikslą, galima užregistruoti jį kaip „įrašytą vietą“ arba „namus“ ir
vėliau patogiai susirasti, nurodant kelionės
tikslą kitą kartą. Navigacijos sistema pradeda
orientuoti į kelionės tikslą ir leidžia į planinį
maršrutą įtraukti iki keturių tarpinių punktų.
Jei tarpinių punktų daug, navigacijos sistema
gali papildomai suteikti papildomos informacijos, kuri pasiekiama per meniu punktą
Information.
2. Nurodykite vieną ar kelias iš šių paieškos
parinkčių:
Nurodykite kelionės tikslą – namus
Atminkite: norint pasirinkti kelionės tikslą, jis
turi būti pirmiau įrašytas.
•
•
•
•
•
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
3. Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją:
Kai automobilis prijungtas prie interneto,
galima pasinaudoti programėle „Send to Car“
ir nusiųsti žemėlapio kelionės tikslus iš naršyklės (ir per „Volvo On Call“* mobiliąją programėlę) į navigacijos sistemą, žr. automobilio
savininko vadovą ir support.volvocars.com.
–
Nurodykite kelionės tikslą per adresą
• Call number1 – jei nurodytas telefono
Kad pasiektumėte toliau nurodytus alternatyvius tarpinių punktų ir kelionės tikslų nurodymo būdus, įprastame navigacijos šaltinio
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Set destination.
Norint sudaryti maršrutą su vadovu, pakanka
įvesti tik miestą – vadovas nukreips į miesto
centrą.
• Online info.1 – papildoma informacija
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Home.
> Pradedama orientuoti.
PASTABA
Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose
šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis. Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę, kitais – rajoną.
1
02
• Map – parodo, kur žemėlapyje yra taškas, kartais pateikiama papildomos
informacijos.
numeris, juo paskambina.
atsisiunčiama iš interneto.
4. Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite Save kaip Stored location arba kaip
Home.
Turi būti prijungtas mobiliojo ryšio telefonas, žr. automobilio savininko vadovą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
15
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
||
5. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
02
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą per lankytiną
vietą (POI)
POI (Point of Interest), taip pat vadinama „lankytina vieta“ arba „objektu“.
Žemėlapio duomenų bazėje yra daug surandamų POI2 parinkčių, kurias galima nurodyti
kelionės tikslu.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Point of interest (POI).
2. Lankytinų vietų ieškoma taip:
• By name – tiesiogiai pereinama prie
ženklų ratuko ir POI parinkčių paieškos
pagal jų tikrinį pavadinimą, pvz., „Peppes Bodega“. Paieška vykdoma visoje
esamojo žemėlapio teritorijoje, pvz.,
EUROPOJE, žr. Žemėlapiai – turinys
(p. 37).
• By category – leidžia ribotą POI
parinkčių paiešką – pasirinkite norėdami įvesti jų kategoriją (pvz., bankas /
viešbutis / muziejus), tikrinį pavadinimą, šalį ir (arba) miestą.
• Near the car – nurodo POI parinkčių
paiešką aplink automobilio dabartinę
buvimo vietą.
• Along the route – nurodo POI
parinkčių paiešką nustatytame planiniame maršrute.
• Near the destination – nurodo POI
parinkčių paiešką šalia kelionės tikslo.
• Around point on map – nurodo POI
parinkčių paiešką, naudojant slinkties
funkcijos kryžiuką (žr. (p. 9)).
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
3. Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite Save kaip Stored location arba kaip
Home.
2
16
Jei norite pasirinkti, kurios POI turi būti rodomos žemėlapyje, žr. skirsnį Lankytinos vietos (LV) žemėlapyje (p. 26).
4. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą
naudodamiesi pirmiau įrašyta vieta
Čia kaupiami kelionės tikslai, įrašomi naudojantis meniu parinktimi Save Stored
location.
Atminkite: kelionės tikslas turi būti pirmiau
įrašytas.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Stored location.
2. Atverkite įrašytą kelionės tikslą:
• Routes – pvz., įrašyta kelio atkarpa.
• Other – pvz., įrašytos vietos.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
Čia taip pat galima suredaguoti arba
panaikinti įrašytą kelionės tikslą: pasirinkite Edit, Delete arba Delete all.
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
3. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
Nurodykite kelionės tikslą vykdydami
paiešką internete
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
Reikia interneto ryšio, žr. automobilio savininko vadovą
• Set single destination – pašalinamas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Internet search.
maršrutą adresą.
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą
naudodamiesi ankstesniu kelionės
tikslu
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Previous destination.
2. Pasirinkite sąraše kelionės tikslą.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
Čia taip pat galima panaikinti kelionės
tikslą: pasirinkite Delete arba Delete all.
3. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą per platumą
ir ilgumą
02
2. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
Nurodykite kelionės tikslą per pašto
kodą
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Postcode.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Latitude and longitude.
2. Įveskite pašto kodą ir šalį (jei reikia).
2. Pirmiausia nuspręskite, kurį GPS koordinačių metodą naudosite, pasirinkdami
Format::
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
3. Kad įrašytumėte kelionės tikslą į atmintį,
pasirinkite Save kaip Stored location
arba kaip Home.
4. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
• DD°MM'SS'' – padėtis su laipsniais,
minutėmis ir sekundėmis.
• Decimal – padėtis dešimtosiomis dalimis.
3. Įveskite buvimo vietą.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą informaciją.
4. Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite Save kaip Stored location arba kaip
Home.
}}
17
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
||
5. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
02
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą per tašką
žemėlapyje
3. Kad įrašytumėte adresą į atmintį,
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Save kaip Stored location arba kaip
Home.
> Pasirinkus funkciją Stored location
on map, kelionės tikslas įrašomas kaip
ženklas / piktograma žemėlapyje: žr.
skirsnį Žemėlapio parinktys (p. 26).
4. Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Travel guide.
Jei meniu parinktis ekrane nematoma,
vadinasi, toje teritorijoje, kurioje šiuo metu
yra automobilis, nėra jokių pasiūlymų
arba neprijungtas USB įrenginys.
2. Kelionių gidas parenkamas per vieną iš
šių kategorijų:
•
•
•
•
•
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės naudodamiesi
kelionių gidu
Žymiklio vieta indikuojama GPS koordinatėmis.
Kad būtų rodomas pavadinimas, pasirinkite
Settings
Map options
Position
information.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set
destination Select point on map.
2. Suraskite ir nurodykite pageidaujamą
tašką žemėlapyje, naudodamiesi kryžiuku: žr. skirsnį Meniu(p. 9) .
3
18
Kai kuriose teritorijose arba rinkose nepasiekiama.
Hotels
Tourist routes
Other
3. Jei kelionių gide yra atitinkamos informacijos, galima peržiūrėti išsamią informaciją
ir nuotraukas bei groti garsą. Pasirinkite:
Atlikus paiešką kelionių gide („Travel guide3“),
pateikiama įvairių teminių pasiūlymų, pvz.,
restoranų, kelių su puikiu reginiu, regyklų ir
žymių objektų.
Kelionių gidas laikomas USB atmintuke, kurį
reikia prijungti prie automobilio USB jungties,
esančios tunelinio valdymo pulto galiniame
daiktų dėkle.
Restaurants
Tourist attractions
• Details
• Photos
• Play audio
4. Pasirinkite Start guidance.
Susijusi informacija
•
•
•
Navigacija – ženklų ratukas ir klaviatūra
(p. 11)
Navigacija – valdymas (p. 9)
Navigacija – planinis maršrutas (p. 20)
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
Navigacija – lankytinų vietų (LV)
ženklai
Golf
Police/emergency
Čia rodomi galimų skirtingų lankytinų vietų
(LV) ženklų pavyzdžiai.
Cinema
Library
Amusement park
Hospital or health care
facility
Jei norite nustatyti, kurie LV ženklai turi būti
rodomi žemėlapyje, žr. skirsnį Lankytinos vietos (LV) žemėlapyje (p. 26).
PASTABA
Recreation
Pharmacy
Restaurant
Cash dispenser
•
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
Bar or cafe
•
Atnaujinant žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti
esami. Visus atitinkamos žemėlapio
sistemos ženklus galima rasti meniu
prie Settings
Map options
POI
Selected.
symbols
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
POI ženklų pavyzdžiai, sugrupuoti pagal
bendruomenines funkcijas:
Railway transport
Railway station
Railway access
Parking
Susijusi informacija
•
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą
(p. 15)
•
•
Bus station
•
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 37)
Ferry terminal
•
Navigacija – įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas (p. 31)
Petrol station
Car repair
ATM/Bank exchange
Airport
Car dealer/repair
Government or comunity
facility
02
Navigacija – žemėlapio parinktys (p. 26)
Navigacija – orientavimo parinktys
(p. 28)
Government office
Tourist attraction
19
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
Navigacija – planinis maršrutas
Parenkite planinį maršrutą ir pradėkite orientuoti į pageidaujamą kelionės tikslą.
02
Kai įrašomas kelionės tikslas, sukuriamas planinis maršrutas. Sistema vienu metu apdoroja
vieną planinį maršrutą, kuriame gali būti iki 4
tarpinių punktų.
3. Jei reikia informacijos apie tarpinį punktą,
pažymėkite jį, paspauskite OK/MENU ir
tada pasirinkite Information.
4. Pasirinkite Start guidance.
> Suaktyvinamas dabartinis planinis
maršrutas ir pradedama orientuoti,
nebent būna suaktyvinta funkcija
Maršruto siūlymas(p. 21) .
5. Jei suaktyvinta maršruto siūlymo funkcija,
pasirinkite maršrutą.
> Suaktyvinamas dabartinis maršrutas ir
pradedama orientuoti.
Orientavimo stabdymas
–
Kad būtų galima suaktyvinti planinį maršrutą,
turi būti nurodytas kelionės tikslas.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Itinerary.
2. Jei planiniame maršrute reikia tarpinio
punkto, pasirinkite Add another
waypoint.
Į planinį maršrutą galima įtraukti iki 4 tarpinių punktų. Jų eiliškumą galima keisti:
žr. toliau pateiktą skirsnį „Planinio maršruto derinimas“.
Planinio maršruto derinimas
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite NAV ir pasirinkite Cancel guidance.
> Orientavimas pertraukiamas.
Tęsti orientavimą
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite NAV ir pasirinkite Resume
guidance.
> Orientavimas tęsiamas nuo tos vietos,
kurioje buvo pertrauktas.
1. Pažymėkite tarpinį punktą ir patvirtinkite
su OK/MENU.
2. Pasirinkite, ką derinsite ir atlikite pakeitimus:
• Delete – panaikina tarpinį kelionės
tikslą.
• Move in list – pakeičia planinio maršruto tvarką (žr. kitą skirsnį).
• Save – įrašo tarpinį kelionės tikslą.
Pakeiskite tarpinių punktų eiliškumą
1. Pasirinkite tarpinį punktą, kurį ketinate
perkelti, ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Pateikiamas išskleidžiamasis meniu.
2. Pažymėkite Move in list ir patvirtinkite su
OK/MENU.
3. Pasukite TUNE, kad perkeltumėte tarpinį
punktą sąraše aukštyn / žemyn.
4. Pasiekę pageidaujamą vietą, patvirtinkite
su OK/MENU.
20
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
Planinio maršruto panaikinimas
Navigacija – maršrutas
–
Maršrutą galima peržiūrėti detaliai arba kaip
apžvalgą, taip pat galima pasirinkti alternatyviuosius maršrutus. Galima įrašyti maršrutą,
kad jis pasiliktų sistemos atmintyje.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite NAV ir pasirinkite Itinerary Clear
itinerary.
> Dabartinis planinis maršrutas su visais
tarpiniais punktais panaikinamas.
2. Pasirinkite pageidaujamą veiksmą:
02
Susijusi informacija
•
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą
(p. 15)
•
•
Navigacija – maršrutas (p. 21)
Pažymėtas punktas.
Navigacija – įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas (p. 31)
• Reroute – sistema įvertina kitą maršrutą, kuriame atkreipiamas dėmesys į
vengtiną dalį.
Maršrutas: vengimas
Su šia funkcija vairuotojas gali pasirinkti, jog
bus vengiama kitos artėjančios maršruto
dalies. Funkcija veikia tik tada, kai pasiekiamos alternatyvios gatvės / keliai. Priešingu
atveju žymėjimas arba jo dalys yra ignoruojamos.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Avoid.
• Longer – planinis maršrutas yra prailginamas vengtinu punktu.
•
Shorter – planinis maršrutas yra
sutrumpinamas vengtinu punktu.
• Delete – pažymėti punktai pašalinami
ir išsaugoma pradinė maršruto versija.
Naudojantis funkcija Avoid area, galima
atšaukti visos srities žymėjimą: žr. skirsnį
Maršruto parinktys (p. 23).
Alternatyvūs maršrutai
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Alternative routes to destination.
}}
21
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
||
2. Pasirinkite siūlomą maršrutą arba Route
type:
02
Maršruto apžvalga
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Route overview.
> Pateikiama informacijos apie maršruto
tarpinius punktus ir galutinį kelionės
tikslą.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Detailed route information.
> Pateikiama informacijos apie maršruto
tarpinius punktus ir galutinį kelionės
tikslą.
• ECO with traffic adaption – pirmu-
mas suteikiamas mažoms kuro sąnaudoms4.
• Fast – pirmumas suteikiamas trumpam
kelionės laikui.
• Fast with traffic adaption – trumpas
kelionės laikas su minimaliomis transporto eilėmis4.
• Short – pirmumas suteikiamas trum-
pam maršrutui. Taip pat maršrutą
galima nustatyti, panaudojant mažesnius kelius.
Detalus maršruto punktas.
Detali informacija apie maršrutą
Čia rodomi elementai, pateikiami kiekvienoje
atkarpoje tarp dviejų tarpinių punktų, pvz.,
išvažiavimai ir sankryžos.
2. Priartinkite / atitolinkite žemėlapį ir perslinkite maršrutą:
• Next – slenkama prie kito punkto.
• Previous – slenkama prie ankstesnio
punkto.
• Zoom in/Zoom out – padidinamas /
sumažinamas esamo punkto žemėlapio vaizdas.
Likusio maršruto žemėlapis
Ši funkcija parodo likusį maršruto atstumą.
4
22
Suderinta su informacija iš Eismo radijo.
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Map of remaining route.
> Pateikiamas žemėlapio vaizdas su planinio maršruto likusiu atstumu iki automobilio dabartinės buvimo vietos.
2. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Stop recording.
> Įrašytas maršrutas užfiksuojamas
atmintyje.
Navigacija – maršruto parinktys
Maršruto parinktys (be kita ko) susideda iš
maršruto tipo ir maršruto pasiūlymų skaičiaus.
02
Įrašytus maršrutus galima atverti per meniu
Set destination Stored location
Routes.
Maršruto tipas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options.
Informacijos apie funkcijas ir jų pasiekiamumą
rasite skirsnyje Meniu(p. 9) .
Maršruto įrašymas
Užregistruokite ir įrašykite maršrutą į navigacijos sistemos atmintį.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Record route.
> Pradedama įrašyti. Ženklas „REC“
rodomas ekrane, kol įrašinėjama.
5
Prijungta prie centrinio valdymo pulto galinio daiktų dėklo.
Įrašytus failus galima eksportuoti / persiųsti į
USB atmintuką5 ir, pvz., vėliau nukopijuoti į
kitos transporto priemonės GPS navigatorių.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje
(p. 31).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacija – planinis maršrutas (p. 20)
Navigacija – valdymas (p. 9)
Navigacija – eismo informacija (p. 33)
Navigacija – trikčių sekimas (p. 41)
}}
23
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
||
2. Pasirinkite maršruto tipą:
• Fast with traffic adaption – trumpas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Route proposals.
• Fast – pirmumas suteikiamas trumpam
2.
kelionės laikas su minimaliomis transporto eilėmis6.
02
Siūlomi maršrutai
kelionės laikui.
• Short – pirmumas suteikiamas trum-
pam maršrutui. Taip pat maršrutą
galima nustatyti, panaudojant mažesnius kelius.
mas suteikiamas mažoms kuro sąnaudoms6.
Maršruto perskaičiavimo dėl eismo informacijos parinktis.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Reroute on request.
2. Pasirinkite funkciją:
6
7
24
•
Langelis pažymėtas – maršruto perskaičiavimą reikia patvirtinti paspaudžiant OK/MENU arba ignoruoti
paspaudžiant EXIT.
•
Langelis nepažymėtas – maršrutas
perskaičiuojamas automatiškai.
Kartais privatiems automobiliams leidžiama
važiuoti eismo juostomis, kurios paprastai
būna rezervuotos vietiniams autobusams,
komerciniam transportui ir taksi, jei tokiame
privačiame automobilyje važiuoja vienas arba
daugiau keleivių. Kai ši funkcija suaktyvinta,
šio tipo eismo juostos taip pat įtraukiamos į
tinkamo maršruto skaičiavimus.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Use carpool lane.
• ECO with traffic adaption – pirmuMaršruto perskaičiavimas pateikus
užklausą
Naudoti automobilių bendrinimo eismo
juostą7
Siūlomi maršrutai.
Pasirinkite maršruto siūlymo nuostatą:
• 1 – orientuoti pradedama nedelsiant,
naudojant nurodytą planinį maršrutą.
• 3 – sistema pasiūlo 3 alternatyvius
maršrutus, iš kurių prieš pradedant orientuoti reikia pasirinkti vieną pageidaujamą. Atminkite: prieš pradėdama orientuoti, sistema užtrunka šiek tiek
ilgiau, kadangi ji turi apskaičiuoti 3 tinkamus maršrutus.
Suderinta su informacija iš Eismo radijo.
Ši funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija įtraukta į žemėlapio duomenis.
2. Pasirinkite automobilių bendrinimo eismo
juostos nuostatą:
• Never
• For 2 persons
• Over 2 persons
Naudoti viešojo transporto eismo
juostą7
Kartais privatiems automobiliams leidžiama
važiuoti eismo juostomis, kurios paprastai
būna rezervuotos vietiniams autobusams,
komerciniam transportui ir taksi, jei toks privatus automobilis yra priskiriamas ekologiškajam transportui ar pan. Kai ši funkcija suak-
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
tyvinta, šio tipo eismo juostos taip pat įtraukiamos į tinkamo maršruto skaičiavimus.
2. Pasirinkite, kokių zonų maršrute vengti (jei
zona jau yra sąraše, eikite į kitą veiksmą):
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Use express lane.
• Select area on map – žemėlapyje
Langelis pažymėtas – skaičiuojant
maršrutą, viešojo transporto eismo
juosta naudojama.
•
Langelis nepažymėtas – viešojo transporto eismo juosta nenaudojama.
02
• From stored location – pasirinkite iš
įrašytų vietų.
> Išranka įtraukiama į vengtinų zonų
sąrašą.
3.
1. Įprastame navigacijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Route options Avoid area
Select area on map.
Zonų vengimas7
Plentų žymėjimo atšaukti negalima. Skaičiuojant maršrutą, plentai visada įtraukiami.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Route options Avoid area.
2. Slinkite žemėlapiu, kol žymeklis atsidurs
pageidaujamoje zonoje.
3. Paspauskite OK/MENU.
> Sukuriamas raudonas laukelis.
Pažymėkite sąraše zoną, kurios norite
vengti, paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Activate.
Galima papildomai pasirinkti zonas Edit,
Deactivate ir Delete.
> Skaičiuojant maršrutą, zonos vengiama.
7
Vengtina zona yra tiesiogiai žemėlapyje pažymima stačiakampiu langeliu.
pasirinkite pageidaujamą zoną. Papildomos informacijos rasite toliau
pateiktame skirsnyje „Apribotos zonos
kūrimas“.
2. Pasirinkite viešojo transporto eismo juostos naudojimo nuostatą:
•
Apribotos zonos kūrimas
Ši funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija įtraukta į žemėlapio duomenis.
4. Laukelio dydžiui nustatyti sukite TUNE.
5. Paspauskite OK/MENU, kai laukelis
dengs pageidaujamą zoną.
> Zona įrašoma į vengtinų zonų sąrašą.
Kad zona nebūtų įtraukta skaičiuojant maršrutą, ją reikia suaktyvinti: žr. skirsnį „Zonų
vengimas“ pirmiau.
}}
25
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
||
Tam tikrų eismo sutrikimų vengimas 7
Navigacija – žemėlapio parinktys
–
Čia galima nurodyti nuostatas, kaip reikėtų
rodyti žemėlapį ir ką jame reikėtų rodyti.
Įprastame navigacijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Route options:
02
•
•
•
•
•
•
Avoid motorways
• Map heading up – automobilio ženk-
las ekrano centre yra visada nukreiptas
į viršų. Žemėlapio vaizdas sukasi pagal
automobilio ženklą priklausomai nuo
kelio vingiavimo.
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
• 3D map basic – žemėlapis pateikia-
Avoid vignette obligation
mas įstrižai iš viršaus su automobilio
ženklu centre ir judėjimo kryptimi
ekrano viršuje.
PASTABA
•
Jei, darant šias išrankas, yra įvestas
maršrutas, pažymėjus / atžymėjus
parinktį gali būti tam tikra delsa,
kadangi maršrutas turi būti perskaičiuotas.
Viso ekrano žemėlapis
•
Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami
keliai, nei automagistralės, tuomet jų
stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie
naudojami tik tada, jei nėra kitos
pagrįstos alternatyvos.
2. Pasirinkite žemėlapio dydį:
•
•
•
Navigacija – planinis maršrutas (p. 20)
•
Navigacija – valdymas (p. 9)
7
26
Navigacija – eismo informacija (p. 33)
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą
(p. 15)
• North up – žemėlapio viršus visada
nukreiptas į šiaurę. Automobilio ženklas ekrane juda atitinkama kryptimi.
Avoid toll roads
Susijusi informacija
2. Pasirinkite, kaip žemėlapis turi būti rodomas ekrane:
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Show full-screen map.
•
Langelis pažymėtas – žemėlapis rodomas per visą ekraną.
•
Langelis nepažymėtas – ekrano apačioje rodoma su automobiliu susijusi
informacija, pvz., temperatūra salone ir
atkuriama medija.
Žemėlapio režimo kompaso kryptis
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Map type.
Ši funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija įtraukta į žemėlapio duomenis.
• 3D map enhanced – tokia pati kaip ir
ankstesnė parinktis, bet su skirtingais
objektais, statiniais ir t. t. įtrauktais į
žemėlapio vaizdą.
Informacija apie greitkelį
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Motorway information.
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
2. Pasirinkite funkciją:
•
•
Langelis pažymėtas – kai automobilis
važiuoja plentu, rodomi trys (3) tolesni
išvažiavimai į, pvz., poilsio zoną arba
degalinę. Sąrašas rūšiuojamas taip, jog
artimiausi išvažiavimai būtų jo apačioje.
Kompaso adatėlės raudonas
galiukas yra nukreiptas į
šiaurę, baltas – į pietus. Kaip
alternatyvą grafiniam kompasui galima pasirinkti tekstinę
kompaso krypties indikaciją.
02
Langelis nepažymėtas – funkcija
išjungta.
Informacija apie esamą buvimo vietą
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Position information.
2. Pasirinkite buvimo vietos informaciją:
• Current road – ekrane rodomas kelio /
gatvės, kurioje yra automobilis / žymiklis, pavadinimas.
• Lat/Long – ekrane rodomos vietos,
kurioje yra automobilis / žymiklis, koordinatės.
• None – ekrane nerodoma informacija
apie vietą, kurioje yra automobilis /
žymeklis.
Kompasas
Ekrano žemėlapio rodinyje pateikiamas kompasas, nurodantis kryptį, kuria nukreiptas
automobilio priekis.
Žemėlapyje pateikiamos pažymėtos POI parinktys.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Compass.
2. Pasirinkite, ar kompaso kryptį turi nurodyti kompaso rodyklė, ar raidės:
• Graphic – kompaso kryptį nurodo
kompaso rodyklė.
• Text – kompaso kryptį nurodo raidės
N (šiaurė), W (vakarai), S (pietūs) arba
E (rytai).
Galima nustatyti ir žemėlapio vaizdo kompaso
kryptį: ar ekrano viršuje bus šiaurė, ar važiavimo kryptis: žr. pirmiau pateiktą skirsnį
„Žemėlapio režimo kompaso kryptis“.
Lankytinos vietos (POI) žemėlapyje
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options POI symbols.
2. Pasirinkite, kurie POI ženklai bus rodomi
žemėlapyje.
• Default – rodoma POI , nurodyta su
funkcija Selected.
• Selected – ekrane rankenėle TUNE
(SUDERINTI) pasirinkite kiekvieną reikalingą POI ir paspauskite OK
(GERAI).
• None – nerodoma POI.
Kad žemėlapį nebūtų skaityti per sunku, apribojamas vienu metu ekrane rodomų POI
parinkčių skaičius: priartinus konkrečią teritoriją, galima pamatyti daugiau POI parinkčių.
Žemėlapio spalvos
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Map colours.
}}
27
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
||
2. Pasirinkite žemėlapio spalvų nuostatą:
Navigacija – orientavimo parinktys
Balsu pranešami gatvių pavadinimai8
Čia galima nustatyti, kaip turi būti orientuojama.
• Day – ekrano spalvos ir kontrastas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Street names in
voice guidance.
• Night – ekrano spalvos ir kontrastas
2. Pasirinkite, ką turėtų apimti balsu duodamos instrukcijos:
• Automatic – šviesos jutiklio pagalba
nustatoma, ar yra diena, ar naktis, ir
automatiškai pritaikomas ekranas.
02
tampa aiškios ir ryškios.
pritaikomi taip, jog vairuotojas optimaliai matytų naktį.
Įrašyta vieta žemėlapyje
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options Stored location on
map.
> Pateikiamos visos įrašytos vietos.
Susijusi informacija
•
•
Navigacija – maršruto parinktys (p. 23)
Navigacija – orientavimo parinktys
(p. 28)
•
•
Navigacija – žemėlapio parinktys (p. 26)
•
Navigacija – įrašytų vietų importavimas /
eksportavimas (p. 31)
Navigacija – lankytinų vietų (LV) ženklai
(p. 19)
Settings
Guidance options
•
Langelis pažymėtas – atstumas ir kryptis, gatvių ir kelių pavadinimai.
•
Langelis nepažymėtas – atstumas ar
kryptis.
„Posūkis po posūkio“ tipo navigacijos
sistema
Atvykimo arba likęs kelionės laikas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Time of arrival
format.
2. Nurodykite laiko rodymo parinktį:
• ETA – parodo apytikslį atvykimo laiką
• RTA – parodo trukmę iki atvykimo.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Turn-by-turn
navigation.
8
28
Tik tam tikromis kalbomis.
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
2. Pasirinkite nuostatą rodyti jungtiniame
prietaisų skydelyje:
•
•
Langelis pažymėtas – rodomas kitas
planinio maršruto manevras ir iki jo
likęs atstumas.
Langelis nepažymėtas – rodinio nėra.
Automatinis informacijos apie eismą
nuskaitymas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Automatic read
out of traffic.
2. Nurodykite eismo informacijos skaitymo
nuostatą:
•
•
Langelis pažymėtas – perskaitomi
svarbūs maršrute esantys eismo sutrikimai.
Langelis nepažymėtas – neskaitoma.
Automatinis garso pritaikymas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Audio fadeout.
2. Pasirinkite žemėlapio garso pritaikymą:
•
•
Langelis pažymėtas – orientavimo
balsu sistemai skaitant informaciją,
garso ir medijos sistema, pvz., radijas,
nutildomi.
Langelis nepažymėtas – garsas nepritaikomas.
Orientavimas balsu
Orientavimo metu, kai automobilis artėja prie
sankryžos arba išvažiavimo, balso pranešimas nurodo atstumą ir kito manevro tipą. Tuo
pačiu metu rodomas smulkus sankryžos
žemėlapis. Pranešimas balsu kartojamas priartėjus arčiau prie sankryžos. Kad pakartotumėte pranešimą, du kartus paspauskite mygtuką OK/MENU.
Garsumą galima nustatyti garso sistemos
garsumo mygtuku (sistemai skaitant pranešimą).
PASTABA
Esamo pokalbio per mobilųjį telefoną, prijungtą „Bluetooth“ ryšiu, metu balso nurodymų neduodama.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Voice guidance.
2. Pasirinkite instrukcijų balsu nuostatą:
•
Langelis pažymėtas – perskaitomas
atstumas iki kito manevro ir jo tipas.
•
Langelis nepažymėtas – instrukcijos
balsu neteikiamos.
Paprastasis orientavimas balsu
prieš manevrą ir jo atlikimo metu. Kai suaktyvinama paprastoji instrukcijų balsu funkcija,
kiekvienam orientavimo punktui duodama tik
viena (1) instrukcija.
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Use simple voice
guidance.
02
2. Pasirinkite instrukcijų balsu nuostatą:
•
Langelis pažymėtas – duodama po
vieną (1) instrukciją balsu kiekvienam
orientavimo punktui.
•
Langelis nepažymėtas – instrukcijos
balsu neteikiamos.
Saugos kamera
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Speed camera
warning.
2. Pasirinkite funkciją:
•
Langelis pažymėtas – automobiliui
artėjant prie saugos kameros, duodamas įspėjimas, pasigirsta signalas bei
parodomas ženklas.
•
Langelis nepažymėtas – įspėjimas
neduodamas.
Kai įjungta instrukcijų balsu funkcija, prieš
kiekvieną orientavimo punktą duodamos
trys (3) instrukcijos – parengiamoji, iškart
}}
29
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
||
PASTABA
Informacijos, kurią galima įtraukti į žemėlapį, tipas nurodytas nacionaliniuose teisės
aktuose. Naujausios informacijos rasite
čia: www.volvocars.com/navi.
02
PASTABA
•
Greičio apribojimas9
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Guided tour
notification.
2. Pasirinkite funkciją:
2. Pasirinkite funkciją:
Atminkite, kad nurodytas maksimalus
leistinas greitis gali būti pakeistas ir
nesutapti su navigatoriaus duomenų
bazėje pateikiama informacija.
•
Vairuotojas visada atsako už kelių
eismo taisyklių ir maksimalaus leistino
greičio apribojimų laikymąsi.
Įrašytos vietos signalas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Stored location
notification.
9
10
30
•
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo neduodama.
•
Langelis pažymėtas – jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas galiojantis
greičio apribojimas su kelio ženklu10.
•
Langelis nepažymėtas – pranešimas
jungtiniame prietaisų skydelyje nepateikiamas.
LV signalas ekskursijos su autogidu
metu
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Travel POI
notification.
2. Pasirinkite funkciją:
2. Pasirinkite įrašytas vietas:
Langelis pažymėtas – automobiliui
artėjant prie naudotojo įrašytos vietos,
duodamas garsinis signalas.
Ekskursijos su autogidu signalas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Show speed
limits.
Tik automobiliai su funkcija Road sign information.
Tik kai žemėlapio duomenyse yra pasiekiama greičio informacija.
•
Langelis pažymėtas – automobiliui
artėjant prie LV, įtrauktos į Kelionių
gidą (p. 15), duodamas garsinis signalas.
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo neduodama.
•
Langelis pažymėtas – automobiliui
artėjant prie Kelionių gido (p. 15), duodamas garsinis signalas.
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo neduodama.
Susijusi informacija
•
Navigacija – eismo informacija (p. 33)
02 Nurodykite kelionės tikslą, planinį ir faktinį maršrutą
Navigacija – įrašytų vietų
importavimas / eksportavimas
PASTABA
Importuokite ir (arba) eksportuokite įrašytus
maršrutus bei vietas.
Norint importuoti LV, jų failo formatas turi atitikti .gpx.
•
Norint į žemėlapio duomenų bazę
įtraukti POIfailus, reikia turėti atitinkamų kompiuterinių žinių!
•
POI failų formatas ir jų atsisiuntimo iš
interneto ypatumai priklauso nuo atitinkamo gamintojo arba platintojo,
todėl nėra standartizuoto POI failų
atsisiuntimo iš interneto proceso ir dėl
šios priežasties savininko vadove
nepateikiamas tikslus laipsniškas aprašymas.
•
Jei turite bet kokių klausimų, susisiekite su „Volvo“ atstovu.
1. Prijunkite USB atmintuką prie tunelinio
valdymo pulto daiktų dėklo.
02
Susijusi informacija
2. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Import/export stored locations.
•
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą
(p. 15)
•
•
•
Navigacija – planinis maršrutas (p. 20)
Navigacija – maršrutas (p. 21)
Navigacija – lankytinų vietų (LV) ženklai
(p. 19)
3. Pasirinkite, ką pageidaujate importuoti
arba eksportuoti.
31
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
03 Kelių eismo informacija
Navigacija – eismo informacija
Čia pateikti esamosios kelių eismo informacijos rodymo ženklai bei instrukcijos, kaip atverti
ir sužinoti apie kelių eismo informaciją. Navigacijos sistema nuolat gauna siunčiamą kelių
eismo informaciją.
TMC (Traffic Message Channel) – tai standartizuota eismo informacijos kodavimo sistema.
Imtuvas savaime ieško reikiamo dažnio.
PASTABA
Kai kuriose teritorijose / šalyse TMC nepasiekiama. Sistemos dengimo zona nuolat
modifikuojama, todėl kartais gali reikėti
įdiegti naujinį.
Eismo informacija rodoma skirtingai: tai priklauso nuo to, ar kelionės tikslas nurodytas,
ar ne.
Šis ženklas žymi eismo problemos vietą. Papildomos
informacijos rasite skirsnyje
„Eismo informacija – su
nurodytu kelionės tikslu“ >
„Eismo informacija žemėlapyje“.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo
informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos perdavimo zonos
yra nuolat plečiamos.
Kelių eismo informacija be nurodyto
kelionės tikslo
Ši funkcija leidžia rodyti eismo problemas
neparinkus kelionės tikslo.
Šiuo ženklu ekrane nurodoma, jog kelių eismo informacija esamoje signalo priėmimo zonoje yra pasiekiama. Ženklo spalva reiškia
informacijos svarbą:
•
RAUDONA – informacija perskaitoma ir
vieta parodoma žemėlapyje.
•
GELTONA – nenuskaitoma, vieta parodoma žemėlapyje.
Kelių eismo informacija žemėlapyje
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Traffic on map.
2. Atlikite eismo problemų paiešką naudodami slinkimo funkciją – žr. toliau skirsnyje „Eismo informacija – su nurodytu
kelionės tikslu“ > „Eismo informacija
žemėlapyje“ pateiktą aprašymą.
03
Visas eismas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Traffic on map.
> Pateikiamas sąrašas visų eismo pranešimų iš priėmimo zonos.
2. Pasirinkite, kas turi būti rodoma: žr. aprašymą, pateiktą toliau skirsnyje „Eismo
informacija – su nurodytu kelionės tikslu“
> „Visas eismas“.
Kelių eismo informacija su nurodytu
kelionės tikslu
Ši funkcija pateikia eismo problemas (kai
įvestas kelionės tikslas).
Žemėlapyje atveriama slinkties funkcija.
}}
33
03 Kelių eismo informacija
||
2. Pasirinkite eismo problemą (kelią / gatvę)
ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Išdėstomos eismo problemos: rimčiausias sutrikimas pateikiamas viršuje,
pvz., eismas visiškai nejuda tam tikra
eismo juosta.
03
Informacijos apie eismą maršrute
klausymas
–
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Listen to traffic on route.
3. Pasirinkite eismo problemą ir patvirtinkite
su OK/MENU.
> Pateikiama papildomos informacijos
apie eismo problemą ir jos vieta žemėlapyje. Žemėlapio vaizdas centruojamas aplink eismo problemos vietą.
Visas eismas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information All traffic.
34
3. Patvirtinkite išranką spausdami
OK/MENU
> Pateikiama turima informacija, pvz.:
•
•
•
•
•
gatvės pavadinimas / kelio numeris;
šalis;
problemos pobūdis;
problemos mastas;
problemos trukmė.
Jei kryžiuko langelyje yra kelios eismo
problemos, tada esančioji arčiausiai
kryžiuko centro pateikiama pirmoji.
> Bus perskaityti esami maršruto eismo
pranešimai.
> Pateikiamas sąrašas visų eismo pranešimų iš priėmimo zonos. Kelių eismo
informacija pirmiausia grupuojama
pagal šalis (pasienio zonose), po to –
kelio numerį ir gatvės pavadinimą.
2. Perslinkite žemėlapį, kol kryžiuke atsiras
eismo įvykis / ženklas, kurio išsamią informaciją norite sužinoti.
> Apie ženklą pasirodys geltonas rėmelis.
Eismo problema žemėlapyje.
Kelių eismo informacija žemėlapyje
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Traffic on map.
Iliustracijos, pavyzdžiui, „2/5“ viršutinėje ekrano dalyje reiškia, jog pateikta
informacija yra antroji iš visų 5 pranešimų, esančių kryžiuke – trumpai spaudinėjant OK/MENU, prieinama prie
likusių pranešimų.
03 Kelių eismo informacija
Tiesioginė sąraše pateikta informacija
2. Pasirinkite eismo problemą ir patvirtinkite
su OK/MENU.
> Pateikiama papildomos informacijos
apie eismo problemą ir jos vieta žemėlapyje. Žemėlapio vaizdas centruojamas aplink eismo problemos vietą.
03
Eismo problema su jos mastu.
Eismo informacijos dengiamos
teritorijos dydis
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information Traffic on map.
> Tiesioginės sąraše pateiktos eismo
problemos (dvi ankstesnėje iliustracijoje) nurodo, kad informacija yra susijusi su esamuoju planiniu maršrutu.
Eismo problema žemėlapyje.
Žemėlapio mastelis lemia, kiek eismo informacijos gali būti pateikiama. Kuo didesnė
žemėlapio dalis rodoma ekrane, tuo daugiau
eismo sutrikimų gali būti vaizduojama.
Eismo problemos mastas
Susijusi informacija
Tam tikros eismo problemos nėra susietos tik
su viena vieta, jos gali apimti ir ilgesnę dalį.
•
•
Be eismo problemos buvimo vietos ženklo,
esamas atstumas taip pat pažymimas raudonų kryželių eilute „xxxxx“.
•
•
Žymėjimo ilgis atitinka eismo problemos
mastą (atstumą).
•
Važiavimo kryptis nurodoma pagal pažymėto kelio pusę.
Navigacija – orientavimo parinktys (p. 28)
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą
(p. 15)
Navigacija – planinis maršrutas (p. 20)
35
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
Navigacija – žemėlapio ir sistemos
informacija
„Volvo“ siūlo įvairių žemėlapių, skirtų konkrečioms pasaulio teritorijoms padengti. Žemėlapį sudaro žemėlapio ir kelių duomenys su
susijusia informacija.
Naujinimo metu į navigacijos sistemą persiunčiama nauja informacija, o pasenusi informacija panaikinama.
Sistemos informacija
Žemėlapių turinys
Žemėlapiai yra papildomi išsamia informacija
ir nuolat naujinami.
PASTABA
Kai kuriose teritorijose / šalyse žemėlapio
dengimo lygis nesiekia 100 proc.
Sistemos dengimo zona nuolat modifikuojama, todėl kartais gali reikėti įdiegti naujinį.
Žr. www.volvocars.com/navi ir
www.volvocars.com/mapupdate, kur rasite
papildomos informacijos apie žemėlapius ir
kitos informacijos, susijusios su Sensus
Navigation.
PASTABA
Prieš pradėdami automobilio žemėlapio
duomenų atnaujinimą:
•
Pirmiausia internete perskaitykite informaciją ir instrukcijas, susijusias su
žemėlapio duomenų atsisiuntimu ir
atnaujinimu.
Jei turite klausimų apie naujinimą, susisiekite
su „Volvo“ atstovu arba žr.
www.volvocars.com/navi ir
www.volvocars.com/mapupdate.
04
Žemėlapių regionai
–
Įprastame navigacijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings System information.
> Pateikiama ištrauka iš navigacijos sistemos dabartinės būsenos, pvz.,
dabartinis kelių eismo informacijos
siųstuvas ir operatyviniai žemėlapio
duomenys bei žemėlapio versija.
1
2
Žr. informaciją www.volvocars.com/mapupdate
USB atmintuke turi būti bent 20 GB laisvos vietos.
Automobilio navigacijos sistema priklauso
nuo konkrečios rinkos. Jei jums reikia modifikuoti žemėlapio teritoriją, susisiekite su
„Volvo“ atstovu, kuris pateiks informacijos,
kaip tai padaryti.
Žemėlapių naujinimas
Atnaujinti žemėlapio duomenys internetu1
atsisiunčiami į USB atmintuką2. Tada per
automobilio USB jungtį (ji įrengta tunelinio
valdymo pulto galiniame daiktų dėkle)
atsisiųstas naujinys persiunčiamas į automobilio navigacijos sistemą.
}}
37
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
||
Naujinimas
Norėdami atnaujinti navigacijos sistemą, laikykitės ekraninių instrukcijų. Pasirodys proceso eiga bei apytikslė likusi trukmė.
PASTABA
Naujinant, nemažai informacijos ir
paslaugų funkcijų yra išjungiamos ar apribojamos.
1. Užveskite variklį.
04
2. Prijunkite USB atmintuką su naujiniu prie
automobilio USB jungties ir vykdykite
ekranines instrukcijas.
> ekrane rodoma Map update finished.
Dabar galima vėl naudotis visomis
navigacijos sistemos funkcijomis.
PASTABA
Tam tikrais atvejais, atnaujinus žemėlapio
duomenis, gali atsirasti naujų funkcijų,
kurios nėra aprašytos šiame vadove.
Baigus naujinti, ekrane pasirodo Map update
finished.
Susijusi informacija
Navigacija – meniu apžvalga
Galimų navigacijos sistemos meniu parinkčių
ir nuostatų apžvalga.
•
Navigacija – licencinė sutartis ir autorių
teisės (p. 43)
•
•
Navigacija – trikčių sekimas (p. 41)
Pateikiami trys meniu lygiai. Gali būti papildomų pomeniu, kurie aprašomi jiems skirtame atitinkamame skirsnyje.
Sensus Navigation (p. 6)
–
Meniu sistema atveriama įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspaudžiant
OK/MENU.
Repeat voice guidance
(p. 28)
Set destination
(p. 15)
Home
(p. 15)
Address
Country:
City:
Street:
Number:
Tęskite naujinimą
Jei naujinimo procesas išjungus variklį
nebūna užbaigtas, kitą kartą užvedus variklį
jis pratęsiamas nuo tos pačios vietos jei tik
USB atmintukas vis dar prijungtas. Jei USB
atmintukas neprijungtas, užveskite variklį ir
prijunkite USB atmintuką.
38
Junction:
Set single destination
Add as waypoint
Information
Save
(p. 15)
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
Point of interest (POI)
(p. 15)
Postcode
(p. 15)
Travel guide
By name
Country:
Start guidance
By category
Postcode
Details
Near the car
Street:
Photos
Along the route
Number:
Play audio
Near the destination
Junction:
Pause audio
Around point on map
Set single destination
Stored location
(p. 15)
Set single destination
Delete all
(p. 15)
Clear itinerary
Route
Set single destination
Add as waypoint
Avoid
Select point on map
Save
Delete
Set single destination
Delete all
Add as waypoint
(p. 15)
Save
(p. 21)
Reroute
Save
Information
04
Add another waypoint
(p. 15)
Information
Add as waypoint
(p. 20)
Start guidance
Format:
Set single destination
Internet search
Itinerary
Information
Latitude and longitude
Delete
Previous destination
Itinerary
Add as waypoint
Save
Edit
(p. 15)
Longer
(p. 15)
Shorter
Delete
Alternative routes
to destination
(p. 21)
Route overview
(p. 21)
}}
39
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
||
Detailed route information
04
Route options
(p. 23)
Map options
Next
Route type
Show full-screen map
Previous
Reroute on request
Map type
Zoom in
Route proposals
Motorway information
Zoom out
Use carpool lane
Position information
Use express lane
Compass
Avoid area
POI symbols
Map of remaining route
(p. 21)
Record route
(p. 21)
Avoid motorways
Map colours
arba
Avoid toll roads
Stop recording
Avoid tunnels
Stored location on map
Traffic information
(p. 33)
Cancel guidance
(p. 20)
arba
Resume guidance
Settings
40
(p. 21)
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette
obligation
(p. 26)
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
Guidance options
(p. 28)
FAV key options
Time of arrival format
Street names in
voice guidance
Turn-by-turn
navigation
Automatic read
out of traffic
Import/export stored locations
Audio fadeout
Voice guidance
Susijusi informacija
Use simple
voice guidance
•
•
Speed camera warning
Stored location
notification
Travel POI notification
(p. 31)
Navigacija – trikčių sekimas
Toliau pateikiami pavyzdžiai, kuriuos galima
interpretuoti kaip navigacijos sistemos veikimo triktį.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo iki 20 metrų tikslumu.
Klaidos tikimybė būna didesnė, jeigu važiuojama keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui,
vingiuotais keliais arba kelių lygių keliais ir
jeigu nuvažiavus didelį atstumą nebuvo
daryta jokių staigių posūkių.
04
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t.
taip pat kliudo priimti GPS signalus, vadinasi,
automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma
su tam tikra paklaida.
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
Guided tour
notification
System information
Navigacija – valdymas (p. 9)
Sensus Navigation (p. 6)
Automobilio
savininko
vadove
žr.
skirsnį
„Parankiniai“.
(p. 37)
Parenkant maršrutą atsižvelgiama į atstumą,
kelio plotį, kelio tipą, dešiniųjų ar kairiųjų
posūkių skaičių, kelio žiedus ir t. t., nes siekiama parengti tinkamiausią teorinį maršrutą.
Maršrutą galima pasirinkti tinkamiau, jeigu
būtų atsižvelgiama į patirtį ir jeigu būtų išmanoma tam tikra zona.
}}
41
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
||
Sistema į maršrutą įtraukia
apmokestinamus kelius,
automagistrales ir keltus net tuo atveju,
jeigu pažymima nuostata, kad jų turėtų
būti vengiama
04
Pakeitus padangą automobilio simbolis
ekrane ima „šokinėti“
Automobilio simbolis ekrane pasislenka
į priekį ar sukasi
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų padėtį ir automobilio važiavimą, kad
būtų galima pradėti važiuoti.
Dėl techninių priežasčių sistema gali įtraukti į
maršrutą, kuris aprėpia didelį atstumą, tik platesnius kelius.
Nustatant automobilio buvimo vietą ir jo
važiavimo kryptį naudojamas ne tik GPS
imtuvas, bet taip pat automobilio greičio juntiklis ir giroskopas. Sumontavus atsarginį ratą
arba vasarines padangas pakeitus žieminėmis
sistema turi „atpažinti“ naujų ratų dydį.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į maršrutą ir naudojami tik tuo atveju,
jeigu nėra jokios kitos priimtinos galimybės.
Norint, kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama važiuojant kelis kartus vairą
pasukti pilnu spinduliu, tai darant tinkamoje
vietoje.
Po transportavimo, automobilio buvimo
vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.
Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka
tikrosios padėties
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu
arba traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti GPS signalus, tada automobilio
buvimo vieta teisingai nustatoma ne greičiau
nei per 5 minutes.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma neteisingai, jeigu atjungiamas
elektros akumuliatorius.
Jeigu buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas GPS antenai, praeina daugiau nei 5
minutės, kol GPS signalai pradedami priimti
teisingai ir kol nustatoma automobilio buvimo
vieta.
Aš važiuosiu į ilgą kelionę, bet nenoriu
nurodyti konkretaus maršruto į miestus,
kuriuos planuoju pravažiuoti - Koks yra
paprasčiausias būdas sukurti kelionės
maršrutą?
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis
naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio
duomenų bazė ne visada gali būti išsami.
Naudojant plonų linijų kryžių paskirties vieta
nurodoma tiesiog žemėlapyje. Sistema
savaime nukreipia jus į galutinės paskirties
vietą net tuo atveju, jeigu važiuojate pro tarpines paskirties vietas.
Vykdomas nuolatinis žemėlapio duomenų
kūrimas ir atnaujinimas - „Volvo“ įgaliotasis
atstovas gali suteikti daugiau informacijos.
Mano žemėlapio informacija
neatnaujinama
Taip pat žr. www.volvocars.com/navi ir
www.volvocars.com/mapupdate, kur rasite
papildomos informacijos apie žemėlapius ir
pan.
Žemėlapio mastelis retsykiais
pasikeičia
Neturima išsamios žemėlapio informacijos
apie tam tikras zonas. Tada sistema automatiškai keičia didinimo laipsnį.
42
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl
paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada
pradedama važiuoti.
Susisiekite su artimiausiu „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu, kad būtų atnaujinti žemėlapio duomenys.
Taip pat žr. www.volvocars.com/navi arba
www.volvocars.com/mapupdate.
Kaip galima lengvai patikrinti
naudojamą žemėlapio versiją?
Meniu sistemoje suraskite Settings
System information, kad gautumėte infor-
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
macijos apie versiją ir dengiamą geografinį
regioną, žr. (p. 37).
Navigacija – licencinė sutartis ir
autorių teisės
Croatia
Susijusi informacija
Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju /
programuotoju.
Cyprus
Licencinė sutartis
Estonia
Autoriaus teisės
Finland
•
•
•
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 37)
Navigacija – maršrutas (p. 21)
Navigacija – maršruto parinktys (p. 23)
Europa
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
04
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
}}
43
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
||
Germany
Hungary
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
04
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
44
Ireland
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Latvia
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Moldova
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
04 Žemėlapis ir sistemos informacija
Norway
Sweden
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
04
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Susijusi informacija
•
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 37)
•
Sensus Navigation (p. 6)
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
45
05 Abėcėlinė rodyklė
A
M
S
Automobilio gabenimas............................. 41
Maršrutas
alternatyvūs maršrutai ir maršrutų apžvalga..................................................... 21
Saugos vaizdo kamera.............................. 28
Autorių teisės............................................. 43
B
Balso atpažinimas...................................... 12
Mastas
keisti..................................................... 33
Meniu
meniu apžvalga, navigacija................... 38
Slinkti meniu........................................... 9
G
Greičio kamera.......................................... 28
O
Skliausteliai su tekstu anglų kalba............... 6
T
Tekstas anglų kalba skliausteliuose............ 6
Tęsti orientavimą....................................... 20
Trikčių šalinimas
sensus navigation................................. 41
Trinti maršrutą............................................ 20
Orientavimas balsu.................................... 28
05
K
Orientavimo parinktys................................ 28
Orientavimo stabdymas............................. 20
USB jungtis.................................................. 6
Kelių eismo informacija.............................. 33
Klaviatūra................................................... 11
Kompasas.................................................. 26
P
Paleisti vadovą........................................... 20
L
Lankytinos vietos, taip pat žr. LV............... 19
U
ž
Planinis maršrutas..................................... 20
žemėlapio duomenys................................. 37
POI
nurodykite kelionės tikslą..................... 15
Ženklai.................................................. 19
Ž
Pradėti orientuoti....................................... 20
Žemėlapio parinktys.................................. 26
Žemėlapio sritys........................................ 37
46
05 Abėcėlinė rodyklė
Ženklų ratukas........................................... 11
05
47
05 Abėcėlinė rodyklė
05
48
TP 19280 Lithuanian AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising