Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2017 Sensus Navigation

Volvo S90 2017 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Tikslas/galutinis tikslas
Tarpinis kelionės tikslas
Orientavimo taškas
Automobilis planiniame maršrute
Kelių eismo informacija
Sumažinti (išskleistą rodinį) arba maksimaliai padidinti (viso ekrano
režimą) žemėlapio rodinį
Apskaičiuoti aplinkkelį
Pakartoti esamą balso nuorodą
Balso nuoroda laikinai įj./išj.
Atšaukia orientavimą
Tikslų/tarpinių tikslų apibrėžimas
Lankytina vieta („Point of Interest“ – POI)
Tekstas ir ženklai žemėlapyje
Žemėlapis nustatomas iš naujo automobiliui sekti
Automobilio buvimo vieta
Žemėlapio rodinys keičiamas tarp 2D ir 3D
Žemėlapio mastelis
Kompasas ir keitimas tarp šiaurės viršuje ir važiavimo krypties viršuje
Planinio maršruto nuorodų taškų sąrašas
Planinis maršrutas ir alternatyvus maršrutas
Kelionės tikslas ir atvykimo laikas / likusi trukmė iki atvykimo arba dabartinė buvimo vieta ir atstumas iki kelionės tikslo
Planinio maršruto lankytinų vietų („Point of Interest“ – POI) sąrašas ir
kelių eismo informacija
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation – tai palydovu grįsta eismo informacija ir maršruto
nukreipimo sistema.
Mes nuolat dirbame, siekdami tobulinti savo gaminius. Atliekant modifikacijas, gali taip nutikti, kad šiame papildinyje pateikta informacija, apra-
šai ir iliustracijos skiriasi nuo automobilio įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
TURINYS
ĮVADAS
2
BALSO ATPAŽINIMAS
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Trumpasis žemėlapio navigacijos vadovas
6
Balso atpažinimas
14
Paprasta navigacija į kelionės tikslą
6
Balso atpažinimo naudojimas
14
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdymo elementai
7
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
15
Bendrieji veiksmai navigacijos žemėlapyje metu
8
Balso atpažinimo nuostatos
16
Bendroji informacija apie kelionės
tikslo įvedimą
20
Nurodykite kelionės tikslą – tiesiogiai
žemėlapyje
20
Nustatykite tikslą laisva teksto paieška
21
Tikslo nurodymas su paskutiniais/
parankiniais/biblioteka
22
Nurodykite kelionės tikslą lankytina
vieta („Point of Interest“ – POI)
24
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
25
Įrašykite tikslą su „Send to Car“
26
KELIONĖS MARŠRUTAS IR
KELIAS
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
Planinis ir alternatyvus maršrutas
30
Orientavimo punktai maršrute
31
NUSTATYMAI
Kelių eismo informacija
36
Tikralaikė kelių eismo informacija (RTTI),
37
Žemėlapio rodinio aktyvinimas /
deaktyvinimas vairuotojo ekrane
40
Sensus Navigation nuostatos
40
41
Maršruto nuostatos
43
Lankytinos vietos („Point of Interest“
– POI) maršrute
31
Žemėlapio nuostatos
Eismo sutrikimai maršrute
32
Eismo informacijos nuostatos
44
Informacijos kortelės žemėlapyje
32
45
Pasirinkti aplinkkelį
33
Tikralaikės kelių eismo informacijos
(RTTI) aktyvinimas / deaktyvinimas
Orientavimo nuostatos
46
Žemėlapio informacija
46
3
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS
INFORMACIJA
4
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Abėcėlinė rodyklė
Žemėlapio duomenų naujinimas su
MapCare
48
Žemėlapio duomenų naujinimas iš
prie interneto prijungto automobilio
49
Žemėlapio duomenų naujinimas per
asmeninį kompiuterį ir USB
50
Sensus Navigation gedimų nustatymas
52
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis
54
Žemėlapio navigacijos autorių teisės
56
57
ĮVADAS
ĮVADAS
Trumpasis žemėlapio navigacijos
vadovas
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
Atidarius vairuotojo dureles, automobilio elektroninė sistema suaktyvinama automatiškai.
•
Navigacijos aktyvinimas
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos
gali būti mažiau taikomos.
Navigacijos deaktyvinimas
Navigacijos sistemos negalima išjungti, bet ji
visada veikia foniniu režimu – ji išjungiama tik kai
vairuotojas išlipa iš automobilio ir jį užrakina.
PASTABA
Pradžios mygtukas
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam
varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus įtampai,
sistema automatiškai išjungiama.
Navigacijos meniu eilutė
Jei navigacijos sistema nerodo žemėlapio centriniame ekrane, palieskite viršutinę meniu eilutę
Navigacija (2).
Jei centriniame ekrane nerodoma meniu eilutė
Navigacija, paspauskite Pradžios mygtuką (1) ir
tada palieskite meniu eilutę Navigacija (2).
Tada parodomas esamos geografinės zonos
žemėlapis, kur automobilis vaizduojamas mėlyno
trikampio ženklu.
6
Susijusi informacija
•
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdymo elementai (p. 7)
•
Paprasta navigacija į kelionės tikslą (p. 6)
Paprasta navigacija į kelionės tikslą
Orientavimo į pageidaujamą tikslą nustatymas
neskaitant viso automobilio savininko vadovo.
Tikslo pasirinkimas žemėlapyje
1.
Palieskite antrinį rodinį Navigacija.
2.
Palieskite, kad maksimaliai padidintumėte
žemėlapio vaizdą.
3.
Suraskite pageidaujamą vietą žemėlapyje.
4.
Palieskite ir palaikykite tą vietą.
> Sukuriama piktograma ir parodomas
meniu.
5.
Spauskite Eiti čia.
> Pradedama orientuoti.
ĮVADAS
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir
valdymo elementai
Vairuotojo ekranas
Sensus Navigation rodoma ir valdoma keliais
skirtingais būdais, pvz., per vairuotojo ekraną,
projekcinį rodinį ir balso komandomis.
Centrinis ekranas
Žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane.
Važiuojant vairuotojas orientuojamas balso nuorodomis ir instrukcijomis vairuotojo ekrane. Žemėlapio rodinį vairuotojo ekrane galima aktyvinti be
nustatyto kelionės tikslo.
Visas navigacijos sistemos valdymo operacijas
galima atlikti centriniame ekrane, pvz., keisti
žemėlapio nuostatas ir nustatyti kelionės tikslus.
Jei žemėlapio vaizdas centriniame ekrane nerodomas, palieskite pradžios rodinio viršutinio
meniu eilutę Navigacija.
Dešinioji vairo klaviatūra ir vairuotojo
ekranas
Meniu atvėrimas / užvėrimas. Meniu užveriamas automatiškai, po tam tikro neveiklos laikotarpio arba naudojantis atitinkamomis
parinktimis.
Meniu naršymas.
Meniu parinkčių naršymas.
Patvirtinkite arba pažymėkite parinktį.
Dešiniosios vairo klaviatūros mygtukus galima
naudoti valdyti kai kurias žemėlapio navigacijos
funkcijas, pvz., Vykti namo ir Atšaukti
orientavimą. Jei vairuotojo ekrane rodoma
žinutė, pirmiausia ją reikia patvirtinti, kad būtų
pateiktas meniu.
}}
7
ĮVADAS
||
Projekcinis rodinys*
Žemėlapio navigacija ant priekinio stiklo
Vairuotojui taip pat gali būti teikiamos nuorodos ir
informacija navigacijos sistemos projekciniame
rodinyje, priekinio stiklo apačioje.
Navigacijos informacijos rodymą galima išjungti,
be to, galima keisti informacinio lauko vietą.
Balso atpažinimas
Balso komandomis galima papildomai valdyti
daug įvairių funkcijų.
Susijusi informacija
•
Nustatykite tikslą laisva teksto paieška
(p. 21)
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 15)
•
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 14)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 14)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 16)
Žemėlapio rodinio aktyvinimas / deaktyvinimas vairuotojo ekrane (p. 40)
Bendrieji veiksmai navigacijos
žemėlapyje metu
Toliau aprašomi kai kurie bendrieji žemėlapio
navigacijos naudojimo veiksmai.
•
•
•
Kur aš?
•
•
•
•
•
2D arba 3D rodinys
Raskite automobilio ženklą žemėlapyje
Važiavimo kryptis arba šiaurė į viršų žemėlapyje
Priartinimas
Slinkti
Antraščių rodinio nustatymas
Grįžkite iš meniu
Kur aš?
Kokia automobilio geografinė padėtis dabar?
•
Paspauskite automobilio ženklą (mėlyną trikampį) žemėlapyje – informacija rodoma tiesiai žemėlapyje.
Paspauskite mygtuką ant vairo,
palaukite signalo ir tada ištarkite, pvz., „Drive Pradžia“.
8
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Raskite automobilio ženklą žemėlapyje
Važiavimo kryptis arba šiaurė į viršų
žemėlapyje
Spauskite „kryžiukų“ ženklą.
Priartinus, atitolinus ir perslinkus į kitą žemėlapio
vietą, kartais gali būti sunku surasti jūsų automobilio buvimo vietą žemėlapyje. Štai paprasčiausias
būdas ją surasti:
Paspauskite kompasą, kad perjungtumėte automobilio
ženklo judėjimą žemėlapyje.
•
•
Žemėlapis visada rodomas šiaurei esant
centrinio ekrano viršuje – automobilio ženklas
žemėlapyje juda savo tikrąja kompaso kryptimi. Jei automobilio ženklas juda į kairę
žemėlapyje, automobilis važiuoja į vakarus.
•
Automobilio ženklas centriniame ekrane
visada rodo į viršų – žemėlapis sukasi aplink
automobilio ženklą pagal tai, kaip suka automobilis. Kompaso ženklas rodo, kuria kryptimi
žemėlapyje yra šiaurė (N), o jo centre nurodyta automobilio judėjimo kryptis (šiuo atveju
tai yra NE šiaurės rytai).
Paspauskite „kryžiukų“ ženklą – atstatoma
pradinė žemėlapio būsena ir žemėlapis juda
paskui automobilio ženklą.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš dviejų automobilio judėjimo žemėlapyje būdų:
Kompaso ženklai
kompaso kryptis
N
(North): Šiaurė
NE
(NorthEast): Šiaurės rytai
E
(East): Rytai
SE
(SouthEast): Pietryčiai
S
(South): Pietūs
SW
(SouthWest): Pietvakariai
W
(West): Vakarai
NW
(NorthWest): Šiaurės vakarai
2D arba 3D rodinys
Paspauskite 2D/3D, kad persijungtumėte tarp 2D ir 3D
rodinio.
}}
9
ĮVADAS
||
Vieną kartą palieskite centrinį
ekraną dviem išskėstais pirštais.
3D rodinyje automobilio važiavimo kryptis – visada
į centrinio ekrano viršų, o vingiuojant keliui žemėlapis sukasi pagal tai, kaip suka automobilis.
Antraščių rodinio nustatymas
Kompaso ženklas rodo, kuria kryptimi yra šiaurė
(N) žemėlapyje, o centriniame ekrane kompasas
rodo automobilio judėjimo į priekį kryptį.
3D rodinyje žemėlapio mastelis nerodomas.
arba
Palieskite centrinį ekraną dviem
išskėstais pirštais ir suglauskite
juos.
2D rodinys aprašytas ankstesniame skyrelyje
„Važiavimo kryptis arba šiaurė į viršų žemėlapyje“
Priartinimas
Priartinti
Padidinkite žemėlapį taip:
Dukart bakstelėkite centrinį
ekraną vienu pirštu.
Slinkti
Uždėkite pirštą ant žemėlapio,
perbraukite norima kryptimi ir
atleiskite.
Slinkties funkcija galima tik
esant didžiausio, o ne mažiausio žemėlapio režimui.
arba
Palieskite centrinį ekraną dviem
suglaustais pirštais ir tada juos
išskėskite.
Atitolinti
Sumažinkite žemėlapį taip:
10
Paspauskite čia žemėlapio antraštei pakeisti.
Pasirinkite vieną iš šių žemėlapio „antraštės“
rodinių:
•
Kaip nurodyti tikslą (Destination) ir atvykimo
laiką (ETA) arba likusį laiką iki atvykimo
(RTA). Norint pasirinkti ETA arba RTA, reikia
žr. skiltį „Maršruto nuostatos“.
arba
•
Kaip apibrėžti esamą buvimo vietą (Position)
ir atstumą iki tikslo (Dist)
Antraštę galima keisti tik esant didžiausio, o ne
mažiausio žemėlapio režimui.
ĮVADAS
Kaip grįžti į žemėlapio rodinį
Pradžios mygtukas
Navigacijos meniu eilutė
Jei vairuotojas yra „toli“ kitoje sistemos vietoje ir
nori greitai grįžti į žemėlapio rodinį, galima taikyti
šį būdą:
1.
Centriniame ekrane paspauskite „Pradžios“
mygtuką (1).
2.
Jei centriniame ekrane matomas pradžios, o
ne žemėlapio rodinys, paspauskite viršutinio
meniu eilutę Navigacija (2)/>
Susijusi informacija
•
Žemėlapio rodinio aktyvinimas / deaktyvinimas vairuotojo ekrane (p. 40)
•
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 40)
Maršruto nuostatos (p. 43)
11
BALSO ATPAŽINIMAS
BALSO ATPAŽINIMAS
Balso atpažinimas1
Balso atpažinimo sistema leidžia vairuotojui naudoti balso atpažinimą tam tikroms medijos leistuvo, per „Bluetooth“ prijungto telefono, klimato
kontrolės sistemos ir „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijoms valdyti.
Komandas balsu duoti patogu, vairuotojui nereikia
blaškytis ir galima susikoncentruoti į vairavimą bei
kelio ir eismo sąlygas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą
ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
reaguoja atsakydama. Balso atpažinimo sistema
naudoja tą patį mikrofoną kaip ir „Bluetooth“
laisvų rankų sistema. Balso atpažinimo sistemos
atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius. Kai kuriais atvejais tekstinis pranešimas
taip pat rodomas vairuotojo ekrane. Funkcijos valdomos naudojantis dešiniąja vairo klaviatūra.
Nuostatos keičiamos per centrinį ekraną.
Kaip atnaujinti sistemą
Balso atpažinimo sistema nuolat tobulinama. Kad
sistema veiktų optimaliai, atsisiųskite naujinius. Žr.
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
Balso atpažinimo naudojimas (p. 14)
Balso atpažinimo naudojimas2
Pagrindinės balso atpažinimo kontrolės naudojimo instrukcijos.
Sistemai suaktyvinti ir dialogui
naudojant balso komandas inicijuoti paspauskite ant vairo
įrengtą balso atpažinimo mygtuką
.
Ryšio metu atminkite:
•
Komandą reikia tarti po garsinio signalo, normaliu garsumu ir greičiu.
•
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo
metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
•
Foninio triukšmo salone išvengsite uždarę
dureles, langus ir stoglangį.
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 15)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 16)
Balso atpažinimo funkciją galima išaktyvinti taip:
•
•
Valdymo balsu sistemos mikrofonas
Balso atpažinimo sistema veikia dialogo forma:
naudotojas balsu duoda komandas, o sistema
1
14
ištarus „Cancel“.
ilgai spaudžiant balso atpažinimo mygtuką
.
ant vairo
Norėdami paspartinti ryšį ir praleisti sistemos
užuominas, sistemai kalbant paspauskite balso
atpažinimo mygtuką ant vairo
ir ištarkite kitą
komandą.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
BALSO ATPAŽINIMAS
Balso atpažinimo kontrolės pavyzdys
Paspauskite
, ištarkite „Call [Forename]
[Surname] [number category]“ – paskambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui, jei
jis turi daugiau nei vieną telefono numerį (pvz.,
namų, mobilųjį, darbo), pvz.:
Spustelėkite
Mobilusis“.
, ištarkite „Call Robin Smith
Komandos / frazės
Visada galima naudoti šias komandas:
•
•
•
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
„Cancel“ – baikite dialogą.
•
Dažnius galima ištarti taip: „ninety eight
point eight“ (98,8), „hundred and four point
two“ arba „hundred four point two“ (104,2).
Susijusi informacija
•
•
Balso atpažinimas (p. 14)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 16)
Balso atpažinimas ir navigacija
žemėlapyje3
Ištarkite komandą navigacijos sistemos valdymo
balsu funkcijai, pvz., nustatykite kelionės tikslą
arba pristabdykite orientavimą.
Palieskite
Skaičiai
Skaičių komandos sakomos skirtingai. Tai priklauso nuo valdomos funkcijos:
•
Telefono numerius ir pašto kodus reikia
tarti po vieną skaitmenį, pvz., „zero three one
two two four four three“ (03122443).
•
Namo numerius galima nurodyti individualiai arba grupėmis, pvz., „two two“ arba
Taikoma kai kurioms rinkoms.
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Navigacija“ – pradedamas navigacijos dialogas ir pateikiami komandų pavyzdžiai.
•
„Take me home“ – orientuojama į vietą
Pradžia.
•
„Go to [City]“ – kelionės tikslu nurodomas
miestas. Pvz., „Vykti į Vilnių“.
•
„Go to [Address]“ – kelionės tikslu nurodomas adresas. Adrese turi būti miestas, gatvės
pavadinimas ir namo numeris. Pvz., „Vykti į
Sausio 13-osios 10“.
•
„Add intersection“ – pradedamas dialogas,
kuriame reikia nurodyti dvi gatves. Tada
dviejų gatvių sankryža tampa kelionės tikslu.
•
„Go to [Post code]“ – kelionės tikslu nurodomas pašto kodas. Pvz., „Vykti į 1 2 3 4 5“.
•
„Go to [adresatas]“ – kelionės tikslu nurodomas telefonų knygelės adresas. Pavyzdys:
„Važiuoti pas Vardenę Pavardenę“.
•
„Search [POI category]“ – ieškoma gretimų lankytinų vietų (POI) tam tikroje kategorijoje (pvz., restorane).4 Norėdami surikiuoti
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas. Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis
komandomis, pvz., pateikdama užklausą.
Konkrečių funkcijų komandos aprašomos atitinkamuose skirsniuose, pvz., „Telefono valdymas
naudojantis balso atpažinimo funkcija“.
2
„twenty two“ (22). Anglų ir olandų kalba
galima nurodyti kelias grupes iš eilės, pvz.,
„twenty-two twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus skaitmenis, pvz., „double zero“ (00). Skaitmenis
galima nurodyti intervale nuo 0 iki 2 300.
}}
15
BALSO ATPAŽINIMAS
||
sąrašą maršrute, pasirodžius rezultatų sąrašui
ištarkite „Along the route“.
•
•
„Search [LV pavadinimas]“. Pavyzdys: „Ieškoti Vingio parko“.
•
„Change country/Change state5, 6“ –
pakeičiama navigacijos paieškos teritorija.
•
„Show favourites“ – vairuotojo ekrane parodomos parankinės vietos.
•
„Clear itinerary“ – iš planinio maršruto ištrinami visi įrašyti tarpiniai punktai ir galutinis
kelionės tikslas.
•
„Repeat voice guidance“ – pakartoja
paskutinį ištartą nurodymą balsu.
•
„Turn off voice guidance“ – išjungia orientavimo balsu funkciją.
•
„Turn on voice guidance“ – įjungia išjungtą
orientavimo balsu funkciją.
3
4
5
6
7
16
„Search [POI category] iš [City]“ – mieste
ieškoma tam tikros kategorijos lankytinų vietų
(POI). Rezultatai rikiuojami pagal miesto
centro tašką. Pavyzdys: „Ieškoti restorano Vilniuje“.
Susijusi informacija
•
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdymo elementai (p. 7)
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 14)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 14)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 16)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Naudotojas gali paskambinti į lankytiną vietą (LV) arba nurodyti ją kelionės tikslu.
Europos šalyse vietoj termino „State“ (valstija) naudojamas terminas „Country“ (šalis).
Brazilijoje ir Indijoje paieškos zona keičiama centriniame ekrane.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Balso atpažinimo nuostatos7
Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos nuostatos.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
pasirinkite nuostatas.
Valdymas balsu ir
• Kartojimo režimas
• Lytis
• Kalbėjimo greitis
Garso nustatymai
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Garsas Sistemos
garsumai Valdymas balsu ir pasirinkite
nuostatas.
BALSO ATPAŽINIMAS
Kalbos keitimas
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąraše
.
pažymėtos piktograma
Kalbos keitimas taip pat turi įtakos meniu, pranešimams ir žinyno tekstams.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
kalbą.
Kalba ir pasirinkite
Susijusi informacija
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 14)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 14)
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 15)
17
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Bendroji informacija apie kelionės
tikslo įvedimą
Kelionės tikslas gali būti įvedamas skirtingais
būdais.
•
•
Nurodykite kelionės tikslą –
tiesiogiai žemėlapyje
Nurodykite kelionės tikslą – tiesiogiai žemėlapyje (p. 20)
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra žymėjimas pirštu žemėlapyje.
Daugeliu atveju yra paprasčiausia perslinkti į
pageidaujamą vietą ir bakstelėti ją pirštu.
Kelionės tikslui įvesti pasiekiami šie metodai:
•
•
•
Paspauskite žemėlapį
Nustatykite tikslą laisva teksto paieška
(p. 21)
•
Tikslo nurodymas su paskutiniais/parankiniais/biblioteka (p. 22)
•
•
Paskutinis pasirinktas tikslas
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(„Point of Interest“ – POI) (p. 24)
•
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 25)
•
•
•
Laisva teksto paieška ir žemėlapio koordinatės
Parankinės pažymėtos buvimo vietos iš
bibliotekos
Bibliotekoje įrašytos vietos
Lankytina vieta („Point of Interest“ – POI)
Adresas
Pasirinkite vieną iš parinkčių per nuorodas su
antrašte „Galutinis tikslas ir tarpiniai tikslai“ bei
laikykitės instrukcijų.
Galutinis tikslas ir tarpiniai tikslai
Pirma apibrėžta buvimo vieta bus galutinis maršruto tikslas.
Kitos buvimo vietos bus maršruto tarpiniai tikslai.
Maršrutą su galutiniu tikslu ir tarpiniais tikslais
vėliau galima lengvai redaguoti – žr. skirsnį
„Redaguoti planinį maršrutą“ skyriuje „ Planinis ir
alternatyvus maršrutas“.
20
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
Susijusi informacija
Pirmiausia patikrinkite, kad būtų
didžiausio žemėlapio režimas:
Jei tas mygtukas matomas
ekrane, paspauskite jį, kad nustatytumėte didžiausio žemėlapio rodinį.
Po to atlikite šiuos veiksmus:
1.
Slinkite žemėlapį, kol pamatysite pageidaujamą vietą.
2.
Palaikykite nuspaudę tą vietą – sukuriama
piktograma ir atsiveria meniu.
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
3. Pasirinkite Eiti čia – pradedamas orientavimas.
Pašalinkite piktogramą.
Kaip ištrinti piktogramą iš vietos:
•
Pasirinkite Naikinti
Sureguliuokite piktogramos padėtį
Kaip suderinti piktogramos vietą:
1.
Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite
ją į pageidaujamą vietą ir atleiskite.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
Nustatykite tikslą laisva teksto
paieška
Kelionės tikslą galima nustatyti skirtingais būdais,
pvz., atliekant laisvojo teksto paiešką, galima
naudoti telefono numerius, pašto kodus, gatvių ir
miestų pavadinimus, koordinates ir lankytinas vietas („Point of Interest“ – POI).
Daugeliui ženklų įvesti ir kelionės tikslų paieškai
atlikti galima panaudoti ekraninę klaviatūrą. Aprašymo ieškokite skirsnyje „Klaviatūros naudojimas
centriniame ekrane“.
1.
Palieskite Nust.kel.tksl. (ekrano apačioje).
> Žemėlapio vaizdas pakinta į paiešką pagal
adresą
2.
Spauskite
.
3.
Įveskite paieškos frazes.
> Paieškos rezultatai pradedami rodyti
vedant ženklus.
}}
21
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
||
4.
Jei paieška pateikia pageidaujamą rezultatą, palieskite jį, kad parodytumėte informacijos kortelę ir pasirinktumėte naudoti.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
Jei paieškoje per daug rezultatų, palieskite
Filtruoti paiešką ir pasirinkite vietą, aplink
kurią norite ieškoti, tada pasirinkite galimybę
tęsti, kad pasinaudotumėte paieškos rezultatu:
•
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdymo elementai (p. 7)
•
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 32)
•
•
•
•
Norėdami pamatyti šiuos sąrašus:
1. Ekrano apačioje palieskite
Nust.kel.tksl.: žemėlapio vaizdas pasikeičia į paiešką naudojant adresą.
Aplink kel. tikslą
Maršrute
Aplink tašką žemėlapyje
Įrašykite, pavyzdžiui, „N 58.1234 E 12.5678“
ir bakstelėkite Ieškoti.
Kompaso taškus N, E, S ir W galima įvesti skirtingais būdais, pvz.:
N 58,1234 E 12,5678 (su tarpais)
N58,1234 E12,5678 (be tarpų)
58,1234N 12,5678E (su kompaso rodykle
po koordinatės)
58,1234-12,5678 (su brūkšneliu be kompaso
rodyklės)
Jei norite, vietoj taško [.] galite naudoti kablelį [,].
22
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra pasirinkti iš sąrašo.
Aplink automobilį
Koordinatės
Kelionės tikslą taip pat galima nurodyti pagal
žemėlapio koordinates.
•
Tikslo nurodymas su paskutiniais/
parankiniais/biblioteka
2. Tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų sąrašų
(ekrano viršuje):
• Paskutiniai
• Parankiniai
• Biblioteka
Pažymėjus vieną alternatyvą sąraše, ji pridedama
kaip tikslas, naudojant Pradėti orientuoti arba
Įtr. tarp. punkt. mygtuką.
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Paskutiniai
Parankiniai
Biblioteka
Čia išvardytos naujausios paieškos. Slinkite ir
pasirinkite.
Čia išvardytos parankinės pažymėtos vietos iš
Biblioteka. Slinkite ir pasirinkite.
Tai taip pat pateikiama kaip meniu parinktis vairuotojo ekrane ir pasirenkama naudojant dešiniąją vairo klaviatūrą. Žr. skirsnį „Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdymo elementai“.
Iš Parankiniai pašalinta vieta išlieka Biblioteka,
tačiau būna pažymėta „užgesusia“ žvaigždute.
Norėdami ją grąžinti į Parankiniai, eikite į
Biblioteka ir vėl pažymėkite šios vietos žvaigždutę.
Čia surenkamos įrašytos buvimo vietos ir planiniai
maršrutai. Naujausi įrašai pateikiami pačiame
sąrašo viršuje.
Sąrašą galima redaguoti naudojant Redaguoti.
Dažnai naudojamą tikslą galima suprogramuoti ir
naudoti su Nustatyti namų adresą. Suprogramuotas Pradžia kelionės tikslas taip pat pateikiamas kaip meniu parinktis vairuotojo ekrane ir
pasirenkamas naudojant dešiniąją vairo klaviatūrą.
Žr. skyrelį „Rodiniai ir valdymo elementai“.
Sąrašą galima redaguoti naudojant Redaguoti.
Norėdami pasirinkti arba panaikinti vietą kaip
parankinę, palieskite jos „žvaigždutę“. Vieta su
pažymėta arba „užpildyta“ žvaigždute taip pat
pateikiama ties „Parankiniai“.
Iš Biblioteka pašalinta vieta taip pašalinama iš
Parankiniai.
Biblioteką galima rikiuoti įvairiais būdais:
• Įtraukta – rikiuojama chronologine tvarka.
• Pavad. – rikiuojama pagal abėcėlę.
• Atstumas – rikiuojama pagal atstumą nuo
dabartinės buvimo vietos.
• Priimti – išfiltruojamos vietos, išsiųstos į
automobilį naudojantis funkcija „Send to Car“.
}}
23
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
||
Naujos neskaitytos vietos žymimos MĖLYNA
žyma. Perskaičius vietas, žymos dingsta. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Tikslo
įrašymas su Send to car“.
Nurodykite kelionės tikslą lankytina
vieta („Point of Interest“ – POI)
Kelionės tikslą galima nurodyti skirtingais būdais,
vienas jų – nurodyti POI.
Naudojantis funkcija Redaguoti, galima panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.
Susijusi informacija
•
•
•
Įrašykite tikslą su „Send to Car“ (p. 26)
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdymo elementai (p. 7)
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
1.
Ekrano apačioje palieskite Nust.kel.tksl.:
žemėlapio vaizdas pasikeičia į paiešką naudojant adresą paieškos lauke.
2.
Spauskite LV.
3.
Palieskite pageidaujamą filtrą:
•
•
•
•
•
24
Šalia transporto priemonės
Šalia kelionės tikslo
Šalia tarpinių kelionės tikslų
Maršrute
Aplink tašką žemėlapyje
4.
Suraskite ir pasirinkite pageidaujamą POI.
5.
Pasirinkite Pradėti orientuoti arba Įtr. tarp.
punkt..
POI pavyzdžiai
Daugelis POI (pvz., restoranai) turi antrinių kategorijų (pvz., greito maisto).
Skyrelyje „Žemėlapio nuostatos“ galima pasirinkti,
kurios POI turi būti rodomos žemėlapyje. Čia
išvardytos visos POI, esančios šiame regione. Ši
nuostata neturi įtakos POI kaip kelionės tikslo
paieškai – net neįtrauktos POI rodomos kaip
alternatyvūs kelionės tikslai.
Kai kurios POI žemėlapyje pirmą kartą parodomos, kai nustatomas mastelis 1 km (1 mi).
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
PASTABA
•
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
•
Atnaujinus žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti esami.
Visus atitinkamoje žemėlapio sistemoje
naudojamus ženklus galima rasti meniu
sistemoje.
Kaip nustatyti tikslą naudojant
adresą
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra nustatyti adresą.
Ekrano apačioje palieskite
Nust.kel.tksl.: žemėlapio vaizdas pasikeičia į paiešką naudojant adresą paieškos lauke.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 41)
Reikia užpildyti visus laukus. Jei pageidaujama
keliauti, pvz., į miestą, pakanka įvesti šalį ir miestą.
Tada orientuojama į miesto centrą.
Pasirinkite vieną iš galimų teksto lauko variantų ir
rašykite tekstą naudodami centrinio ekrano klaviatūrą:
•
•
•
•
•
Šalis/Valstija/Sritis
Miestas/Teritorija/Pašt.kod.
Adresas
Numeris
Sankryža
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
•
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 32)
Paieškos lauko, kuris gali skirtis atsižvelgiant į rinką ar
regioną, pavyzdys.
Atkreipkite dėmesį, kad čia aprašytos paieškos
parinktys būna ne visose rinkose ar regionuose –
ekrane rodomos tik konkrečioje paieškos teritorijoje galimos paieškos parinktys.
25
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Įrašykite tikslą su „Send to Car“
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra naudoti Send to Car funkciją („siųsti į automobilį“).
Vietos siuntimas į automobilį
Send to Car („siųsti į automobilį“) funkcija leidžia
pridėti tikslą arba buvimo vietą prie automobilio
navigacijos sistemos per kompiuterį.
Funkcija „Send to Car“ galima naudotis ir iš Volvo
On Call programėlės. „Volvo On Call“ padės prireikus į automobilį nusiųsti kelionės tikslą / vietą
iš „Volvo On Call“ aptarnavimo centro.
3.
Atkreipkite dėmesį, kad čia pavaizduota procedūra yra tik vienas pavyzdys iš vieno ar kelių
žemėlapio paslaugos teikėjų.
1.
Kompiuteriu prisijunkite prie here.com.
> Atveriama žemėlapio tarnyba.
2.
Suraskite norimą vietą.
4.
26
5.
Šoniniame meniu spustelėkite Siųsti į automobilį.
6.
Pasirinkite automobilį ir įveskite automobilio
VIN numerį arba el. pašto adresą, kuris užregistruotas jūsų „Volvo ID“. Tada spustelėkite
Siųsti.
7.
Spustelėkite Atlikta.
> Vieta nusiunčiama į automobilį.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite vietą ir
tada spustelėkite adresą.
> Atveriamas šoninis meniu / informacijos
kortelė.
Šoniniame meniu spustelėkite Bendrinti.
Daugiau informacijos apie kitus teikėjus ir Send
to Car funkciją rasite „Volvo Cars“ priežiūros puslapyje (support.volvocars.com).
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Kaip automobilyje priimti ir panaudoti
vietą
Kad automobilis galėtų priimti duomenis, jį reikia
prijungti prie interneto: žr. aprašymą automobilio
savininko vadovo skirsnyje „Automobilio prijungimas“. Jei vieta į automobilį išsiunčiama naudojant
„Volvo On Call“, tuomet jai siųsti naudojamas
automobilio įtaisytasis modemas, t. y. nereikia atskiro interneto ryšio.
1.
Automobiliui priėmus vietą, centriniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Palieskite
pranešimą / ženklą.
> Atveriama informacijos kortelė.
2.
Pasirinkite pageidaujamą vietos naudojimo
būdą.
Kaip panaudoti įrašytą vietą
Gautos vietos įrašomos į navigacijos sistemos
biblioteką ir jas galima panaudoti vėliau, žr. „Kaip
nustatyti kelionės tikslą naudojant paskutinius /
parankinius / bibliotekos įrašus“.
Susijusi informacija
•
Tikslo nurodymas su paskutiniais/parankiniais/biblioteka (p. 22)
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
27
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
Planinis ir alternatyvus maršrutas
2.
2.
Spauskite Alternat. maršrutai.
3.
Pasirinkite alternatyvų maršrutą:
Veikiant orientavimo funkcijai, galite pasižiūrėti
planinį maršrutą arba patikrinti, ar yra alternatyvių
maršrutų.
Kaip pamatyti maršrutą
Palieskite ženklą, kad atvertumėte planinį
maršrutą.
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą
• Eco
• Greitas
• Vaizd
4.
Palieskite žemėlapį.
> Žemėlapyje parodomas atnaujintas maršrutas ir orientavimas tęsiamas.
Susijusi informacija
1.
Kai aktyvi orientavimo funkcija, palieskite
Išskleisti, kad maksimaliai padidintumėte
žemėlapio vaizdą ir pasiektumėte planinį
maršrutą.
1.
Parodykite planinį maršrutą.
2.
Palieskite šiukšliadėžės piktogramą, kad
panaikintumėte planinio maršruto tarpinį
kelionės tikslą arba palieskite Valyti maršr.,
kad panaikintumėte visą planinį maršrutą.
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
Kol veikia orientavimo funkcija, galite ieškoti alternatyvių maršrutų.
1.
30
Parodykite planinį maršrutą.
•
•
•
•
Orientavimo punktai maršrute (p. 31)
Pasirinkti aplinkkelį (p. 33)
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 32)
Maršruto nuostatos (p. 43)
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
Orientavimo punktai maršrute
Būsimų orientavimo punktų maršrute sąrašas
padeda vairuotojui laiku suplanuoti/„pamatyti“
būsimus manevrus.
Orientavimo punktai maršrute
orientavimo rodinį, kai žemėlapis seka paskui
automobilį.
Lankytinos vietos („Point of Interest“
– POI) maršrute
Susijusi informacija
Gali būti pateikiamas lankytinų vietų (POI) maršrute sąrašas.
•
•
•
•
Pasirinkti aplinkkelį (p. 33)
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 32)
Maršruto nuostatos (p. 43)
1.
Spauskite Priešais.
2.
Sąrašą galima išskleisti paspaudus rodyklę
arba sumažinti paspaudus rodyklę
„žemyn“
„aukštyn“
.
Spauskite LV.
> Lankytinos vietos (LV) maršrute rodomos
atsižvelgiant į atstumą.
3.
Kitas orientavimo punktas visada pateikiamas
sąrašo viršuje.
Kai vienoje vietoje yra kelios LV, jos rodomos
kaip grupė. Palieskite grupę, kad pateiktumėte LV sąrašą.
4.
Pasirinkite LV.
5.
Pasirinkite vieną iš informacijos kortelių
parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
Orientavimo punktų planiniame maršrute sąrašas
rodomas žemėlapyje, kai aktyvinamas planinis
maršrutas.
Palietus vieną iš sąrašo orientavimo punktų,
žemėlapis slenka pirmyn iki susijusios buvimo vietos. Dar kartą bakstelėjus žemėlapio „kryžiukų“
ženklą (po 2D/3D mygtuku), grįžtama į žemėlapio
Susijusi informacija
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(„Point of Interest“ – POI) (p. 24)
31
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
Eismo sutrikimai maršrute
Informacijos kortelės žemėlapyje
Gali būti rodomas eismo sutrikimų maršrute
sąrašas.
Kiekviena žemėlapyje pateikiama piktograma,
pvz., kelionės tikslo, tarpinio tikslo ar parankinio,
turi informacijos kortelę, kuri atveriama tą piktogramą paliečiant.
Per piktogramos Informacinė kortelė vairuotojas gali peržvelgti dabartinę konkrečios piktogramos informaciją.
Informacijos kortelės duomenys ir galimos parinktys kinta atsižvelgiant į piktogramos tipą.
1.
Spauskite Priešais.
2.
Spauskite Eismas. Mygtukas „Eismas“ būna
pilkas, jei maršrute nėra jokių eismo įvykių.
> Eismo įvykiai maršrute rodomi atsižvelgiant į atstumą.
3.
Jei reikia papildomos informacijos apie eismo
kliūtis, palieskite eilutę ir bus atverta informacijos kortelė. Pasirinkite vieną iš informacijos
kortelių parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
4.
Palieskite Vengti, jei norite išvengti eismo
kliūčių.
> Maršrutas perskaičiuojamas ir imama orientuoti alternatyviu maršrutu.
Susijusi informacija
•
•
32
Kelių eismo informacija (p. 36)
Eismo informacijos nuostatos (p. 44)
Lankytinos vietos („Point of Interest “ – POI) informacijos
kortelės pavyzdys.
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
Šiame pavyzdyje su pažymėta lankytina vieta
(„Point of Interest “ – POI) vairuotojas be viso kito
gali pasirinkti:
• Pradėti orientuoti – buvimo vieta įrašoma
kaip tikslas
• Įtr.kaip naują tarp. punktą – buvimo vieta
Pasirinkti aplinkkelį
Jei vairuotojas nori išvengti artimiausios maršruto
atkarpos, pvz., dėl to, kad kelias uždarytas,
galima pasirinkti Aplink. funkciją.
Aplinkkelis
įrašoma kaip tarpinis tikslas
• Įrašyti – buvimo vieta įrašoma į biblioteką,
daugiau informacijos rasite skyrelyje „Nurodyti tikslą su paskutiniais/parankiniais/biblioteka“.
Parodomas aplinkkelis ir jo informacija.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
2.
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
Orientavimo punktai maršrute (p. 31)
Pasirinkti aplinkkelį (p. 33)
Maršruto nuostatos (p. 43)
Tikslo nurodymas su paskutiniais/parankiniais/biblioteka (p. 22)
1.
Paspauskite Aplink. mygtuką – žemėlapyje
parodomas alternatyvus maršrutas su informacija, kiek jis ilgesnis ar trumpesnis, ir
numatomas kelionės laikas.
Jei pasiūlymas priimtas: Paspauskite ženklą
su aplinkkelio informacija. Maršrutas priimamas ir tuo atveju, jei imate važiuoti siūlomu
keliu.
Jei pasiūlymas ne priimtas: Paspauskite
mygtuką Atšaukti. Orientavimas tęsis dabartiniame maršrute.
Paprastai siūlomas tik trumpas aplinkkelis,
kuris greitai susijungia su pradinio maršruto
keliu.
}}
33
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
||
Aplinkkelis suaktyvintas.
Priėmus pasiūlymą, orientavimas tęsiamas, tik
dabar su pasirinktuoju aplinkkeliu maršrute.
Funkcijos Aplink. alternatyva ir nukrypimas nuo
planinio maršruto – sistema atnaujina maršrutą
automatiškai ir tęsiamas orientavimas į kelionės
tikslą tinkamiausiu keliu.
Kitas alternatyvaus maršruto pasirinkimo būdas
pateiktas skyriuje „Planinis ir alternatyvus maršrutas“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
34
Maršruto nuostatos (p. 43)
Pasirinkti aplinkkelį (p. 33)
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 32)
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
Kelių eismo informacija
Navigacijos sistema nuolat gauna siunčiamą
informaciją apie eismo srautą ir įvykius.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Skiltyje „Eismo nuostatos“ aprašytos adaptacijos,
kurias galima padaryti siekiant žemėlapyje parodyti su eismu susijusią informaciją.
Jei sutrikimai rimtesni, jų mastas taip pat rodomas RAUDONA linija palei kelio kraštą. pvz., kelių
remonto atveju. Ši linija kartu rodo, kuria važiavimo kryptimi yra šis sutrikimas – jei jis yra abiem
kryptim, kelio atkarpa žymima linija abiejuose
kraštuose.
Informacija apie kelių eismo kliūtis
– Palieskite kelių eismo kliūčių ženklą.
> Pateikiama informacinė kortelė. Šioje
informacijoje gali būti aprašyta, pavyzdžiui,
sutrikimo vieta su gatvės pavadinimu ar
kelio numeriu ir sutrikimo pobūdis, mastas
ar trukmė.
Kelių eismo sutrikimų vengimas
Jei sutrikimas yra maršrute, galima pasirinkti
Vengti. Šiuo atveju sistema apskaičiuoja alternatyvų maršrutą.
Aprašymą rasite skirsnyje „Kelių eismo kliūtys
maršrute“.
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)1
Naudojantis prie interneto prijungtu automobiliu,
internetu galima gauti tikralaikę kelių eismo informaciją, naudojantis sistema RTTI.
Kelių eismo informacijos pavyzdys
Tokie eismo sutrikimai, kaip spūstys ir lėtas eismas, kelių remontas, eismo įvykiai ir pan., rodomi
įvairiais ženklais žemėlapyje.
1 Taikoma
36
kai kurioms rinkoms.
Susijusi informacija
•
•
Eismo informacijos nuostatos (p. 44)
Tikralaikė kelių eismo informacija (RTTI),
(p. 37)
•
Eismo sutrikimai maršrute (p. 32)
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
Tikralaikė kelių eismo informacija
(RTTI)2, 3
Naudojantis prie interneto prijungtu automobiliu,
internetu galima gauti tikralaikę kelių eismo informaciją, naudojantis sistema RTTI.
menų. Automobiliui pateikus užklausą eismo
srauto informacijai gauti, tuo pat metu pateikiami
anoniminiai duomenys apie eismo srautą automobilio buvimo vietoje, o tai prisideda prie paslaugos
teikimo kokybės gerinimo. Anoniminiai duomenys
siunčiami tik aktyvinus RTTI.
Dabartinės eismo sąlygos rodomos plentuose,
pagrindiniuose keliuose ir užmiesčio keliuose bei
tam tikruose tarpmiestiniuose keliuose.
Žemėlapyje rodomos kelių eismo informacijos
kiekis priklauso nuo atstumo iki automobilio. Ji
pateikiama tik kai atstumas siekia apie 120 km
nuo automobilio buvimo vietos.
Tekstas ir ženklai žemėlapyje rodomi įprastai.
Eismo srauto indikacija nurodo, kaip greitai eismas juda keliu lyginant su kelio maksimalaus
greičio apribojimu. Eismo srautas žemėlapyje indikuojamas abiejose kelio pusėse, po vieną spalvotą liniją eismo krypčiai:
•
•
Eismo informacija apie įvykius ir srautą nuolat
gaunama iš mobiliųjų programėlių, viešosios valdžios institucijų ir transporto priemonių GPS duo2
3
•
•
•
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Susijusi informacija
•
Tikralaikės kelių eismo informacijos (RTTI)
aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 45)
•
•
•
Kelių eismo informacija (p. 36)
Eismo informacijos nuostatos (p. 44)
Eismo sutrikimai maršrute (p. 32)
Žalia – jokių sutrikimų.
Geltona – rodomas eismo įvykio mastas,
neperteikiant faktinio srauto, pvz., kelio darbai.
Oranžinė – lėtas eismas.
Raudona – eismo spūstis / eismo įvykis.
Juoda – kelias uždarytas.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
37
NUSTATYMAI
NUSTATYMAI
Žemėlapio rodinio aktyvinimas /
deaktyvinimas vairuotojo ekrane
Nustačius kelionės tikslą, žemėlapis automatiškai
parodomas vairuotojo ekrane. Žemėlapio rodinį
galima pasirinkti ir kaip aktyvų, be nustatyto kelionės tikslo.
Susijusi informacija
•
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 40)
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdymo elementai (p. 7)
Sensus Navigation nuostatos
Keliomis nuostatomis naudotojas gali pasirinkti,
kaip turi būti rodomi maršrutas ir informacija.
Navigaciją žemėlapyje galima rodyti įvairiais
būdais – naudotojas turi galimybę pasirinkti nuostatas, leidžiančias matyti individualų žemėlapio
rodinį.
Šioms nuostatoms pasiekti atlikite tokius veiksmus:
1.
Nuvilkite viršutinį rodinį žemyn iš ekrano viršutinės dalies.
2.
Tada pasirinkite tokį paieškos kelią:
Nuostatos
Vairuotojo ekranas1.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite My Car Ekranai
ekrano foninė būsena.
3.
Palieskite akutę Rodyti navigaciją, kad
aktyvintumėte žemėlapio rodinį vairuotojo
ekrane, net jei nėra aktyvinto planinio maršruto.
1
40
Vairuot.
Žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane.
Navigacija
NUSTATYMAI
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
Žemėlapio nuostatos
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Žemėlapis – valdykite žemėlapio turinį ir
Čia pasirenkamos nuostatos, norint apibrėžti,
kaip žemėlapis turi būti rodomas ekrane.
•
•
•
•
•
išvaizdą.
• Maršrutas – valdykite maršruto skaičiavimą
ir rodymą.
• Eismas – valdykite informaciją apie eismo
sutrikimus.
Buvimo vietos formatas
Žemėlapio dizainas
LV
Parankiniai
Greičio kameros2
Buvimo vietos formatas
• Orientavimas – valdykite orientavimo procesą.
• Sistema – informacija apie programinės
įrangos ir žemėlapių naujinimą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Žemėlapio nuostatos (p. 41)
Žemėlapio rodinio aktyvinimas / deaktyvinimas vairuotojo ekrane (p. 40)
Maršruto nuostatos (p. 43)
Eismo informacijos nuostatos (p. 44)
Orientavimo nuostatos (p. 46)
Norint pasirinkti, ar esama buvimo vieta turi būti
įvardyta / rodoma su adresu ar koordinatėmis,
naudojama funkcija Buvimo vietos formatas:
Žemėlapio informacija (p. 46)
Nuostatos
2
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Navigacija
Žemėlapis
• Adresas
• Koordinatės ir aukštis
}}
41
NUSTATYMAI
||
Žemėlapio dizainas
Lankytina vieta („Point of Interest“ – POI)
Norint pasirinkti, kaip turi būti vaizduojamos
žemėlapio spalvos, naudojama funkcija
Žemėlapio dizainas:
Čia pasirinkite, kurios POI turi būti rodomos
žemėlapyje. Kiekvienoje kategorijoje yra dvi
parinktys – arba pasirinkite, kad vienoje kategorijoje būtų rodomos visos POI, pvz., „Transporto
paslaugos“.
• Diena – šviesios spalvos.
• Naktis – tamsios spalvos, kad netrukdytų
Antrinės POI kategorijos
•
Pasirinkite, kurias POI kategorijas rodyti
žemėlapyje, ir išeikite iš meniu paspausdami
Atgal arba Užverti.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta („Point of
Interest“ – POI)“.
matyti nakties metu.
• Automatinis – sistema persijungia į Diena
ir Naktis pagal salono apšvietimą.
Pagrindinės POI kategorijos
42
arba atverkite kategoriją su „>“ ženklu ir pasirinkite, kurias antrines kategorijas rodyti ar nerodyti.
NUSTATYMAI
Parankiniai
Greičio kameros3
Maršruto nuostatos
Čia pasirenkamos nuostatos, norint apibrėžti,
kaip turi būti apskaičiuojamas maršrutas.
Meniu kelias:
Nuostatos
Navigacija
Maršrutas
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti
Parankiniai:
Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti
Greičio kameros:
•
•
Taip / Ne
Plačiau apie tai žr. skirsnyje „Nurodyti tikslą naudojant paskutinius / parankinius / biblioteką“.
Susijusi informacija
•
•
•
3 Ši
funkcija yra ne visose rinkose.
Taip / Ne
Sensus Navigation nuostatos (p. 40)
Tikslo nurodymas su paskutiniais/parankiniais/biblioteka (p. 22)
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(„Point of Interest“ – POI) (p. 24)
•
•
•
•
•
Maršruto įsiminimas
Eismo retrospektyvos schema
Numatytasis maršruto tipas
Vengti
Atvykimo laiko formatas
Maršruto mokymasis
Pasirinkite, ar leisti rinkti duomenis siekiant optimizuoti maršruto skaičiavimą:
•
Taip / Ne
Kelių eismo tendencijų retrospektyva
Pasirinkite, ar kelių eismo retrospektyva bus naudojama maršrutui skaičiuoti:
•
Taip / Ne
}}
43
NUSTATYMAI
||
Standartiniai maršrutų tipai
Pasirinkite standartinį pageidaujamą maršruto
tipą:
Pažymėkite vieną ar kelias parinktis, ko turi būti
automatiškai vengiama (jei įmanoma) skaičiuojant
maršrutą:
• Greitas
• Eco
• Vaizd – kiek įmanoma, vengiama automa-
•
•
•
•
•
•
•
gistralių, tad kelionė gali trukti ilgai.
Netgi galima pasirinkti alternatyvius maršrutus
dabartinės kelionės metu – žr. skyrelį „Planinis ir
alternatyvus maršrutas“.
Vengimas
Eismo informacijos nuostatos
Čia galima pasirinkti nuostatas, kaip žemėlapyje
turėtų būti rodoma su eismu susijusi informacija.
Tunelis
Valstybės siena4
Miesto centro mokamoji zona
Autotraukinys
Keltas
Plentas
Mokami keliai
Laiko formatas
Pasirinkite, kaip turi būti pateiktas atvykimo laikas:
• ETA5 – numatomas atvykimo į kelionės tikslą
laikas
• RTA6 – iki atvykimo likęs laikas
Parodyti laikai taikomi tikslo laiko zonai.
Susijusi informacija
•
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 40)
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
1.
4
5
6
44
Ne visoms rinkoms arba regionams.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
NUSTATYMAI
2.
Palieskite Navigacija
kite nuostatas:
Eismas ir pasirin-
• Eismo įvykiai – kas turi būti rodoma žemėlapyje ir naudojama maršrutui apskaičiuoti.
Nėra
Pagr.
Visi
• Laisvas eismas – pažymėkite langelį, kad
•
Tikralaikė kelių eismo informacija (RTTI),
(p. 37)
Tikralaikės kelių eismo informacijos
(RTTI)8 aktyvinimas /
deaktyvinimas9
Naudojantis prie interneto prijungtu automobiliu,
internetu galima gauti tikralaikę kelių eismo informaciją, naudojantis sistema RTTI.
Norint naudotis RTTI, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
įvertinama skaičiuojant maršrutą.
2.
Palieskite Navigacija
Niekada
3.
Pažymėkite langelį Naudoti internetinę
eismo informaciją, kad pakeistumėte
įprastą kelių eismo informaciją į RTTI.
parodytumėte žemėlapyje.
• Vengti eismo įvykių – maršrute. Parinktis
Klausti – visi pasiūlymai dėl maršruto keitimo
duodami kelionės metu.
Visada
• Kai yra interneto ryšys, naudoti RTTI –
pažymėkite langelį, kad naudotumėte tikralaikę kelių eismo informaciją internetu. 7
• Eismo informacijos teikėjas – čia rodoma,
kuris šaltinis naudojamas kelių eismo informacijai.
Susijusi informacija
•
•
•
7
8
Eismas.
Išjungus automobilio interneto ryšį, kai RTTI aktyvinta, automatiškai aktyvinama įprasta kelių eismo
informacija. RTTI vėl aktyvinama tada, kai įjungiamas interneto ryšys.
Susijusi informacija
•
Tikralaikė kelių eismo informacija (RTTI),
(p. 37)
•
Kelių eismo informacija (p. 36)
Sensus Navigation nuostatos (p. 40)
Eismo sutrikimai maršrute (p. 32)
Kelių eismo informacija (p. 36)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
45
NUSTATYMAI
Orientavimo nuostatos
Čia pasirenkamos nuostatos, kaip turi būti orientuojama.
Navigacija per geležinkelio pervažas
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Orientavimo balsu lygis
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Navigacija
2.
Palieskite Navigacija
3.
3.
Palieskite reikiamą instrukciją balsu:
Pažymėkite Rekomendacijos dėl
geležinkelio pervažos, kad aktyvintumėte
ekraną žemėlapyje.
Orientavimas.
• Nėra – nėra automatinių balso nuorodų,
bet galima vieną kartą rankiniu būdu
paprašyti esamos balso nuorodos.
Palieskite Navigacija
• Vidutinis – iki 3 pranešimų vienam orien-
3.
Pažymėkite Sujungiami orientavimo
taškai, kad aktyvintumėte ekraną žemėlapyje.
• Pilnas – iki 4 pranešimų vienam orienta-
Įspėjimai apie posūkius
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
vimo punktui, pateikiant visą turimą informaciją.
Lankytinos vietos („Point of Interest “ – POI)
maršrute
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Navigacija
3.
Pažymėkite LV pagal maršrutą, kad aktyvintumėte ekraną žemėlapyje.
9
Navigacija per kelių susijungimo vietas
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
tavimo punktui, pateikiant ribotą informaciją.
Real Time Traffic Information
Orientavimas.
Žemėlapio informacija
Čia rodoma informacija apie programinės įrangos ir žemėlapio duomenų naujinimą.
Orientavimas.
• Žemas – tik vienas pranešimas vienam
orientavimo punktui.
46
Šis sąrašas parenkamas automatiškai, važiuojant
automagistrale.
Orientavimas.
2.
Palieskite Navigacija
3.
Pažymėkite Įspėjimas apie vingį, kad aktyvintumėte ekraną žemėlapyje.
Orientavimas.
Susijusi informacija
•
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 40)
Lankytinos vietos („Point of Interest“ – POI)
maršrute (p. 31)
Meniu kelias:
Nuostatos
Navigacija
Sistema
Žemėlapio informacija
Žemėlapio regiono nuostatų ir naujinių nuoroda.
• Žemėlapio informacija – tvarkykite žemėlapius, naujinius ir pasirinkite parankinį regioną.
Susijusi informacija
•
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 40)
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 48)
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Žemėlapio duomenų naujinimas su
MapCare
MapCare – tai žemėlapių naujinimo paslauga,
skirta „Volvo“ automobiliams su „Sensus Navigation“. Žemėlapio duomenis galima atnaujinti
internetu.
Bendroji informacija apie naujinimą
Naujinti galima tiesiogiai į automobilį, naudojant
mobilųjį telefoną arba kompiuterį su USB atmintuku.
Automobilio žemėlapis padalintas į keletą iš
anksto apibrėžtų regionų. Naujinant žemėlapio
duomenis, nebūtina naujinti visų regionų – vairuotojas gali pasirinkti naujinti vieną ar keletą konkrečių regionų.
Vieną ar kelis regionus galima atnaujinti naudojant automobilio interneto ryšį. Jei reikia naujinti
daug regionų arba visą žemėlapį, bendras žemėlapio duomenų kiekis gali būti toks didelis, kad
būtų daug lengviau tai atlikti per kompiuterį su
USB atmintuku.
PASTABA
Jeigu kelionės maršrutas tęsiasi per kelis
regionus, visų jų versijos numeriai turi būti
tokie patys. Kitaip gali nutikti, kad į apskaičiuotą maršrutą bus įtraukta netikėta kelio
atkarpa.
Žemėlapio struktūros naujinimas
Kartais reikia keisti žemėlapio struktūrą – taip
būna, jei reikia pridėti regioną arba jei didelį
regioną reikia padalinti į mažesnius regionus.
Šiuo atveju visi bandymai naujinti atskirus regionus įprasta tvarka nepavyks ir atsiradęs pranešimas nurodys priežastį.
Vietoj to reikia per USB atmintuką iš naujo įdiegti
visą žemėlapį. Daugiau informacijos rasite „Volvo
Cars“ techninės pagalbos puslapyje
(support.volvocars.com) arba susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Navigacijos sistemos programinės
įrangos naujinimas
Be žemėlapio duomenų kartais reikia naujinti
pačią navigacijos sistemos programinę įrangą,
kuri nuolat tobulinama. Gali susidaryti situacija kai
esama navigacijos sistemos programinė įranga
negalės palaikyti paskutinių žemėlapio duomenų
naujinių. Šiuo atveju rodomas pranešimas, informuojantis apie tai, kad reikia naujinti navigacijos
sistemos programinę įrangą. Tai gali atlikti „Volvo“
atstovas.
Daugiau informacijos galima rasti skyriaus „Sistemos nuostatos“ skyrelyje „Programinės įrangos
versija“.
Naujinimas naudojantis prie interneto
prijungtu automobiliu arba USB ryšiu
Apie tai, kaip naujinami žemėlapiai, žr. skyreliuose
„Žemėlapio duomenų naujinimas iš prie interneto
48
prijungto automobilio“ ir „Žemėlapio duomenų
naujinimas per asmeninį kompiuterį ir USB“.
Dažnai užduodami klausimai
Klausimas
Atsakymas
Ar galima
pakeisti
žemėlapio
duomenų
platformą,
pvz., iš
Europos į
Šiaurės
Amerikos?
Taip, bet su keliomis išimtimis.
Dėl naujausios informacijos
susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Kiek ilgai
trunka
žemėlapių
naujinio
atsisiuntimas?
Tai priklauso nuo žemėlapio failo
dydžio ir interneto spartos. Informacija apie naujinio dydį (MB)
rodoma ekrane.
Kokio
dydžio
būna naujinys?
Tai priklauso nuo rinkos. Išsami
informacija pateikiama su kiekvienos rinkos žemėlapiu – žr.
Volvo Cars priežiūros puslapį
(support.volvocars.com).
Joks naujinimas
neveikia –
ką man
daryti?
Pabandykite apsilankyti Volvo
Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com) arba
kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį
atstovą.
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Susijusi informacija
•
Žemėlapio duomenų naujinimas iš prie interneto prijungto automobilio (p. 49)
•
Žemėlapio duomenų naujinimas per asmeninį
kompiuterį ir USB (p. 50)
•
Sensus Navigation gedimų nustatymas
(p. 52)
•
•
Žemėlapio navigacijos autorių teisės (p. 56)
•
Žemėlapio informacija (p. 46)
Žemėlapio duomenų naujinimas iš
prie interneto prijungto automobilio
Prijungus automobilį prie interneto, galima atnaujinti žemėlapio duomenis.
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis
(p. 54)
Automobilis turi būti prijungtas prie interneto, žr.
aprašą automobilio savininko vadovo skirsnyje
„Automobilio prijungimas“.
1.
Programų rodinyje palieskite Atsisiuntimo
centras.
> Programėlė paleidžiama ir šalia
Žemėlapiai parodomas skaičius (kiek
žemėlapio naujinių yra išleista konkrečiam
namų regionui). Šis skaičius rodomas, kol
galiausiai atliekama kita naujinių paieška
arba kol naujiniai įdiegiami.
2.
Spauskite Žemėlapiai.
Nuotolinio naujinimo principas
}}
49
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
||
tikrinti, ar yra naujinių, žr. skirsnį „Sistemos
naujinimas“.
Žemėlapio duomenų naujinimas per
asmeninį kompiuterį ir USB
1.
Žemėlapio duomenų atsisiuntimas iš interneto į
USB atmintinę ir iš pastarosios į automobilį.
Automatinio žemėlapio duomenų naujinimo
funkciją galima pasirinkti tik namų regione.
Jei namų regionas dar nepasirinktas,
paspauskite rodyklę ŽEMYN, kad išskleistumėte regioną.
> Pateikiama išsami žemėlapio informacija.
2.
Spauskite Nust.namų reg..
3.
Padėkite varnelę ties punktu Autom. nauj.:.
> Prijungus automobilį prie interneto, žemėlapio naujinys automatiškai atsisiunčiamas
(jei yra).
Paruošimas
Susijusi informacija
3.
Paspauskite Diegti + Patvirtinti.
> Pradedama diegti pasirinktą žemėlapį /
žemėlapio naujinį.
Daugiau informacijos rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com)
arba gausite susisiekę su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Automatinis žemėlapio duomenų naujinimas
Automatinio naujinimo funkciją galima pasirinkti
tik aktyvinus funkciją Leisti foniniu režimu
50
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 48)
•
Žemėlapio duomenų naujinimas per asmeninį
kompiuterį ir USB (p. 50)
Naujinimo proceso diagrama naudojant kompiuterį ir
USB atmintuką.
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Žemėlapio duomenų atsisiuntimas
internetu į USB atmintuką
USB atmintis
Norint valdyti naujinį USB atmintuku, reikia laikytis šių reikalavimų:
Parametras
Reikalavimai
USB standartas
(1.0/2.0/3.0):
Bent 2.0
Failų sistema
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Talpa
(8/16/32/64
GB):
Žemėlapio failų dydis susijęs su konkrečiomis šalimis
– apie failų dydį atitinkamoje
šalyje žr. skyrelyje „Išsami
informacija“ Volvo Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com).
Pasiruoškite USB atmintinę ir pasižymėtą žemėlapio informaciją.
2.
Palieskite rodyklę, kad išskleistumėte
regioną.
> Pateikiama išsami žemėlapio informacija.
Dabartinės žemėlapio versijos parodymas
1.
Kompiuteriu su interneto ryšiu prisijunkite
prie Volvo Cars techninės pagalbos svetainės
(support.volvocars.com).
2.
Pasirinkite žemėlapių skiltį, automobilio
modelį ir modelio metus.
3.
Spustelėkite regioną, kurį norite atnaujinti.
> Pateikiamas žemėlapio vaizdas su informacija apie naujausius to regiono žemėlapio duomenis.
4.
Patikrinkite, ar žemėlapio versija naujesnė nei
esanti automobilyje.
5.
Prijunkite USB atmintuką prie kompiuterio ir į
jį atsisiųskite naujinį.
Laikas, per kurį atsisiunčiami duomenys, skiriasi
priklausomai nuo failo dydžio ir interneto spartos.
Žemėlapio duomenų persiuntimas iš
USB į automobilį
1.
Programų rodinyje palieskite Atsisiuntimo
centras.
3.
Pasižymėkite žemėlapio informaciją.
Persiuntimas gali trukti iki 40 minučių, atsižvelgiant į žemėlapio duomenų kiekį. Naujinama vairuojant. Jei diegimo procesas neužbaigiamas iki
automobilio išjungimo, jis tęsiamas pradėjus kitą
kelionę.
}}
51
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
||
Naujinimas
1. Aktyvinkite navigacijos sistemą.
2.
3.
Prijunkite USB atmintuką prie automobilio
USB prievado. Jei yra du USB prievadai, kitas
turi būti nenaudojamas.
Navigacijos sistema automatiškai aptinka,
kad yra naujinys, ir visos žemėlapio duomenų
bazės naujinimo metu ekrane parodo, kiek
procentų liko.
> Norint atnaujinti atskirą žemėlapio
regioną, procesas pradedamas automatiškai.
Norint paleisti visos žemėlapio duomenų
bazės atnaujinimo procesą, reikia paliesti
Patvirtinti arba Atšaukti, kad diegimas
būtų atšauktas.
4.
5.
52
Pertrūkiai
Jei naujinimas pertraukiamas, centriniame ekrane
visada rodomas aiškinamasis pranešimas.
Kas nutinka, jei...
Atsakymas
...vykstant naujinimui, informacijos
ir pramogų sistema išjungiama?
Naujinimas pristabdomas
ir, sistemą vėl suaktyvinus,
pvz., užvedus variklį, automatiškai tęsiamas nuo tos
vietos, kur sustojo.
...USB atmintukas
ištraukiamas naujinimui dar nesibaigus?
Naujinimas pristabdomas
ir, USB atmintuką vėl prijungus prie automobilio
automatiškai tęsiamas
nuo tos vietos, kur sustojo.
Palieskite Patvirtinti – pradedama naujinti
visą žemėlapio duomenų bazę ir informacija
apie šio proceso eigą parodoma centriniame
ekrane.
Daugiau informacijos rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com)
arba gausite susisiekę su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Ekrane parodoma, kada baigiamas persiuntimo procesas: tada reikia ištraukti USB
atmintuką.
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 48)
•
Žemėlapio duomenų naujinimas iš prie interneto prijungto automobilio (p. 49)
6.
Paleiskite informacijos ir pramogų sistemą iš
naujo.
7.
Patikrinkite, ar į automobilį perkelti reikiami
žemėlapio duomenys – pakartokite veiksmus,
aprašytus ankstesniame skyrelyje „Dabartinės žemėlapio versijos parodymas“.
Susijusi informacija
Sensus Navigation gedimų
nustatymas
Toliau pateikiami atvejų, kuriuos galima laikyti
navigacijos sistemos gedimais, pavyzdžiai.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo apie 20 metrų tikslumu.
Klaidos tikimybė būna didesnė, jeigu važiuojama
keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui, vingiuotais
keliais arba kelių lygių keliais ir jeigu nuvažiavus
didelį atstumą nebuvo daryta jokių staigių
posūkių.
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t. taip
pat kliudo priimti palydovo signalus, vadinasi,
automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma su
tam tikra paklaida.
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
Apskaičiuojant maršrutą, atsižvelgiama į keletą
veiksnių, kad teoriškai būtų nustatytas geriausias
sprendimas. Šie veiksniai yra maršruto ilgis, kelio
plotis ir klasė, eismo intensyvumas ir greičio apribojimai. Tačiau patyręs, vietovę žinantis vairuotojas tikriausiai gali pasirinkti geresnį maršrutą.
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Pavyzdžiui, sistema gali parinkti
mokamus kelius arba keltus, kurių
vairuotojas nori išvengti.
Dėl techninių priežasčių sistema, skaičiuodama
ilgą maršrutą, gali įtraukti tik didesnės reikšmės
kelius.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į
maršrutą ir naudojami tik tuo atveju, jeigu nėra
jokios kitos priimtinos galimybės.
Po transportavimo, automobilio buvimo
vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu arba
traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti
palydovo signalus, tada automobilio buvimo vieta
teisingai nustatoma ne greičiau nei per
5 minutes.
Pakeitus padangas, automobilio
ženklas ekrane elgiasi nelogiškai.
Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka
tikrosios padėties
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio duomenų bazė ne visada, ne visais atvejais gali būti
išsami.
Dėl to žemėlapio duomenys nuolat tobulinami ir
atnaujinami – laikas nuo laiko patikrinkite, ar yra
naujinių.
Automobilio simbolis ekrane pasislenka
į priekį ar sukasi
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų
padėtį ir automobilio važiavimą, kad būtų galima
pradėti važiuoti.
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada pradedama važiuoti.
lapio duomenų naujinimas iš prie interneto
prijungto automobilio“.
•
Patikrinkite automobilyje esančio žemėlapio
versiją ir palyginkite ją su „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetaine: žr. skirsnį „Žemėlapio
duomenų naujinimas per kompiuterį ir USB“.
Susijusi informacija
•
Trumpasis žemėlapio navigacijos vadovas
(p. 6)
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 48)
•
Žemėlapio duomenų naujinimas iš prie interneto prijungto automobilio (p. 49)
•
Žemėlapio duomenų naujinimas per asmeninį
kompiuterį ir USB (p. 50)
Žemėlapio informacija neatnaujinta
Nustatant automobilio buvimo vietą ir jo važiavimo
kryptį, naudojamas ne tik palydovinis imtuvas, bet
taip pat automobilio greičio jutiklis ir giroskopas.
Sumontavus atsarginį ratą arba vasarines padangas pakeitus žieminėmis sistema turi „atpažinti“
naujų ratų dydį.
Ar įdiegta paskutinė žemėlapio
informacija?
Kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama
kurį laiką automobiliu pavažinėti keliais, kuriuose
stiprus palydovo signalas (geras matomumas).
•
Žr. atsakymą kitame skyrelyje.
Žemėlapio duomenys nuolat naujinami ir tobulinami. Patikrinkite, ar tai paskutinė žemėlapio versija ir ar yra naujinių:
Patikrinkite naudodamiesi prie interneto prijungto automobilio funkcija: žr. skirsnį „Žemė-
53
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Žemėlapio navigacijos licencijos
sutartis
Licencija1 – tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ
SUTARTIS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĘ SUTARTĮ PRIEŠ
NAUDODAMI „HERE“ DUOMENŲ BAZĘ.
PASTABA VARTOTOJUI
TAI YRA LICENCINĖ, O NE PARDAVIMO
SUTARTIS, SUDARYTA TARP JŪSŲ IR „HERE
EUROPE B.V.“ („HERE“) DĖL JŪSŲ
„HERE“ NAVIGACINIO ŽEMĖLAPIO DUOMENŲ
BAZĖS KOPIJOS, ĮSKAITANT PRIDEDAMĄ
KOMPIUTERINĘ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ,
LAIKMENAS IR KOMPANIJOS
„HERE“ PATEIKTĄ AIŠKINAMĄJĄ
SPAUSDINTINĘ DOKUMENTACIJĄ (KARTU
VADINAMĄ DUOMENŲ BAZE). NAUDODAMI
ŠIĄ DUOMENŲ BAZĘ, JŪS PRIIMATE IR
SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĖS SUTARTIES (TOLIAU
– SUTARTIES) SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS
SUTARTIES SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
NEDELSDAMI GRĄŽINKITE DUOMENŲ BAZĘ
SU VISAIS KITAIS PRIDEDAMAIS ELEMENTAIS
SAVO PARDAVĖJUI IR SUSIGRĄŽINKITE
PINIGUS.
1
54
EULA = End User License Agreement
NUOSAVYBĖS TEISĖ
Duomenų bazė ir autoriaus teisės bei intelektinė
nuosavybė ar su jomis susijusios teisės yra
kompanijos „HERE“ ir jos licencijų teikėjų
nuosavybė. Laikmena, kurioje buvo įrašyta
duomenų bazė, lieka „HERE“ ir jos tiekėjų
nuosavybė, kol jūs nesumokate visos mokėtinos
sumos „HERE“ ir / arba jos tiekėjams pagal šią
sutartį ar panašius susitarimus, kurių pagrindu
jums buvo pateikta duomenų bazė.
paremti nacionaliniai įstatymai, jūs suteiksite
„HERE“ motyvuotą laiką pateikti minėtą
informaciją apie planuojamus terminus, įskaitant
sąnaudas, kurias turės nustatyti „HERE“.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
„HERE“ suteikia jums neišskirtinę licenciją
naudoti duomenų bazę savo asmeniniams
tikslams arba, jei tai įmanoma, naudoti vidinėms
verslo operacijoms. Ši licencija nesuteikia teisės
teikti sublicencijas.
LICENCIJOS PERDAVIMAS
Duomenų bazės negalite perduoti trečiosioms
šalims, išskyrus tada, kai ji yra įdiegta sistemoje,
kuriai ji buvo sukurta ir kurios jokios duomenų
bazės kopijos jūs nepasiliekate, ir jeigu asmuo,
kuriam ją perduodate, sutinka su visomis šios
sutarties sąlygomis ir nuostatomis bei tai raštu
patvirtina kompanijai „HERE“. Kelių diskų rinkiniai
gali būti perduodami ar parduodami tik neišardyti,
t. y. tokie, kokius pateikė „HERE“, o ne atskiromis
dalimis.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Duomenų bazė yra apribota naudoti tik su
konkrečia sistema, kuriai ji buvo sukurta. Išimtis –
galiojančiuose teisės aktuose atskirai įvardyti
atvejai (pvz., nacionaliniai įstatymai, paremti
Europos Sąjungos direktyva (91/250) ir
Duomenų bazių direktyva (96/9)), kai jums
draudžiama išgauti arba pakartotinai panaudoti
esmines duomenų bazės turinio dalis bei atkurti,
kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, versti, išardyti,
išskaidyti, perprogramuoti bet kurią duomenų
bazės dalį. Jei norite gauti informacijos apie
suderinamumą, kaip tai įvardyta Europos
programinės sąjungos direktyvoje, kuria yra
Duomenų bazę apima pateikta informacija,
perduota „HERE“ naudotis trečiųjų šalių pagal
licenciją, ir šiai informacijai taikomos tiekėjo
sąlygos bei autorių teisės, nurodytos šiuo adresu:
here.com/supplierterms
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
RIBOTA GARANTIJA
„HERE“ garantuoja, kad su toliau išvardytais
įspėjimais per 12 mėnesių po jūsų duomenų
bazės kopijos įsigijimo ji veiks iš esmės pagal
„HERE“ tikslumo ir išbaigtumo taisykles,
galiojančias įsigijus duomenų bazę. Šias taisykles
prireikus galima gauti iš „HERE“. Jei duomenų
bazė neveikia pagal šios ribotos garantijos
nuostatas, „HERE“ imsis motyvuotų priemonių
suremontuoti arba pakeisti jūsų duomenų bazės,
kuri neatitinka šių nuostatų, kopiją. Jei ir dedant
tokias pastangas duomenų bazė nepradeda veikti
pagal čia išdėstytų garantijų nuostatus, jūs galite
pasirinkti arba atgauti pinigus, sumokėtus už
duomenų bazę, arba nutraukti šią sutartį. Tai yra
visa „HERE“ atsakomybė ir jūsų vienintelis
galimas veiksmas „HERE“ atžvilgiu. Vienintelė
šiame skyriuje nurodyta išimtis – „HERE“ neteikia
jokių garantijų ar pareiškimų dėl duomenų bazės
naudojimo rezultatų, jų tikslumo, teisingumo,
patikimumo ar kitais atžvilgiais.
„HERE“ negarantuoja, kad duomenų bazė yra ir
bus be klaidų. „HERE“, jūsų tiekėjas ar bet kuris
kitas asmuo neišduos jokios kitos žodinės ar
rašytinės informacijos ar patarimo kaip garantijos,
kuri padidintų čia pateiktos ribotos garantijos
aprėptį. Šioje sutartyje nustatyta ribota garantija
neapriboja ir neturi poveikio jūsų kitoms
statutinėms teisėms, kurias galite turėti pagal
teisėtą garantiją dėl paslėptų defektų.
Jei duomenų bazę gavote ne tiesiogiai iš „HERE“,
galite turėti statutinių teisių asmens, iš kurio
įsigijote duomenų bazę, atžvilgiu šalia teisių,
suteikiamų „HERE“ pagal šią sutartį, remiantis
jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančiais teisiniais
aktais. Pirmiau pateikta „HERE“ garantija niekaip
nepaveiks tokių statutinių teisių ir jas galėsite
ginti šalia garantinių teisių, suteiktų jums šia
sutartimi.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Duomenų bazės kaina neapima jokių vertinimų už
galimą pasekminių, netiesioginių ar neribotų
tiesioginių žalos, kuri gali būti patirta dėl
duomenų bazės naudojimo, padarinių rizikos
prisiėmimą. Atitinkamai, „HERE“ jokiu atveju
nebus atsakinga už bet kokius pasekminius ar
netiesioginius nuostolius, be apribojimų įskaitant
prarastas pajamas, duomenis ar naudojimą,
patirtą jūsų ar trečiosios šalies, ir kylantį iš jūsų
duomenų bazės naudojimo, nepriklausomai nuo
to, ar remiamasi sutartimi, pateikta pretenzija ar
garantija, net jeigu „HERE“ ir buvo informuota
apie tokios žalos galimybę. Bet kuriuo atveju
„HERE“ atsakomybė už tiesioginius nuostolius yra
apribota iki jūsų duomenų bazės kopijos kainos.
RIBOTA GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS
APRIBOJIMAS, NUSTATYTAS ŠIOJE
SUTARTYJE, NIEKAIP NEVEIKIA IR
NESUVARŽO JŪSŲ STATUTINIŲ TEISIŲ, JEI
DUOMENŲ BAZĘ ĮSIGIJOTE KOKIU NORS
KITOKIU BŪDU, O NE VYKDYDAMI VEIKLĄ.
ĮSPĖJIMAI
Duomenų bazėje gali būti netiksli ar ne visa
informacija dėl einančio laiko, besikeičiančių
aplinkybių, naudojamų informacijos šaltinių ir
išsamių geografinių duomenų rinkimo pobūdžio,
dėl ko gali būti gaunami neteisingi rezultatai.
Duomenų bazė, šalia viso kito, neapima arba
neatspindi kelionės laiko informacijos, taip pat
informacijos apie kaimynystės saugumą, teisines
institucijas, avarines tarnybas, statybos darbus,
kelių arba juostų uždarymą, kelių šlaitus ar
nuolydžius, tiltų aukščius, leistinus svorius arba
kitus apribojimus, kelio sąlygas, specialiuosius
įvykius, priklausomai nuo jūsų turimos navigacijos
sistemos tipo.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI
Šiai sutarčiai galios vietos, kurioje gyvenate tą
dieną, kai įsigyjate duomenų bazę, įstatymai. Jei
tokiu momentu gyvenate už Europos Sąjungos
ribų ir ne Šveicarijoje, galios Europos Sąjungos ar
Šveicarijos, kur įsigijote savo duomenų bazę,
įstatymai. Visais kitais atvejais arba jei vietos,
kurioje įsigijote duomenų bazę, nustatyti
negalima, galios Nyderlandų įstatymai.
Nesutarimus, kylančius ar susijusius su šia
sutartimi, be „HERE“ teisės pretenzijas nagrinėti
jūsų tuometinėje gyvenamojoje vietoje apribojimo,
spręs tos šalies, kurioje gyvenote tuo metu, kai
įsigijote duomenų bazę, atsakingas teismas.
Susijusi informacija
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 48)
•
Žemėlapio navigacijos autorių teisės (p. 56)
55
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Žemėlapio navigacijos autorių
teisės
Informacijos apie autoriaus teises (© Copyright)
rasite skyriuje „Žemėlapio navigacijos licencijos
sutartis“
Susijusi informacija
56
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 48)
•
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis
(p. 54)
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Kelių eismo informacija
transliuoti
A
Aplinkkelis
Automobilio gabenimas
Autorių teisės
33
53
54, 56
44
36
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)
Klausimai ir atsakymai
S
Sistemos aktyvinimas
37, 45
Siųsti į automobilį
6
26
52
Ž
B
Balso atpažinimas
Nuostatos
L
14, 15
16
Žemėlapio duomenų naujinimas
24
Žemėlapio parinktys
41
Lankytinos vietos (POI) maršruto kelyje
31
Žemėlapio rodinys
41
Licencinė sutartis
54
Ženklai
objektai
24
E
Eismo triktys maršruto kelyje
32
I
Informacijos kortelė
48, 49, 50
Lankytinos vietos (POI)
N
Nuostatos
Žemėlapio parinktys
41
Nustatyti kelionės tikslą
20, 21, 22, 24, 25
32
O
K
Kelionės maršrutas ir alternatyvūs keliai
30
Kelionės maršruto nukreipimo punktai
31
Kelionės tikslas
20, 24
Objektai
Ženklai
24
Orientavimas
trumpasis vadovas
6
Orientavimo parinktys
40, 43, 46
57
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
58
TP 22778 (Lithuanian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising