Volvo V40 2019 Sensus Navigation

Volvo V40 2019 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
Tekstas ir ženklai ekrane
Įvykis kitame orientavimo punkte
Atstumas iki kito orientavimo punkto
Kito kelio / gatvės pavadinimas
Objektas / lankytina vieta (LV)
Galutinis suplanuoto maršruto kelionės tikslas
Tarpinis suplanuoto maršruto kelionės tikslas
Tarpinio / galutinio kelionės tikslo ženklas
Apskaičiuotas atvykimo į galutinį kelionės tikslą laikas
Apskaičiuotas likęs atstumas iki kelionės tikslo
Kompasas
Kelių eismo informacija
Atkarpa, kurios kelių eismo informacija žinoma
Kelio tipas
Spalva / dažai
Automobilio buvimo vietos kelio / gatvės pavadinimas (15)
Suplanuotas maršrutas
Automagistralė
Oranžinis
Pagrindinis kelias
Tamsiai pilka
Įrašyta vieta
Mažesnis pagrindinis kelias
Pilka
Žemėlapio mastelis
Paprastas kelias
Šviesiai pilka
Vietinis kelias
Balta
Automobilio buvimo vieta
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation – tai palydovu grįsta eismo informacija ir
maršruto nukreipimo sistema.
Mes nuolat dirbame, siekdami tobulinti savo gaminius. Atliekant modifikacijas, gali taip nutikti, kad šiame papildinyje pateikta informacija, apra-
šai ir iliustracijos skiriasi nuo automobilio įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
TURINYS
ĮVADAS
6
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ,
PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
įvadas
Navigacija – eismo informacija
34
Sensus Navigation
7
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą
16
36
Navigacija – valdymas
10
Navigacija – lankytinų vietų (LV) ženklai
20
Navigacija – tikralaikė kelių eismo
informacija (RTTI)
Navigacija – ženklų ratukas ir klaviatūra
12
Navigacija – planinis maršrutas
21
13
Navigacija – maršrutas
22
Navigacija – maršruto parinktys
24
Navigacija – žemėlapio parinktys
27
Navigacija – orientavimo parinktys
29
Navigacija – įrašytų vietų importavimas / eksportavimas
32
Navigacija – balso atpažinimas
2
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS
INFORMACIJA
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Abėcėlinė rodyklė
Navigacija – žemėlapio ir sistemos
informacija
40
Navigacija – meniu apžvalga
41
Navigacija – trikčių sekimas
44
Navigacija – licencinė sutartis ir
autorių teisės
46
49
3
ĮVADAS
ĮVADAS
įvadas
Šis priedas yra įprasto automobilio savininko
vadovo priedas.
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Jei nesate tikri dėl kurių nors automobilio funkcijų, pirmiausia žiūrėkite savininko vadovą. Jei
pageidaujate atsakymų į papildomus klausimus,
rekomenduojama kreiptis į prekybos atstovą arba
„Volvo Car Corporation“ atstovaujantį asmenį.
Šiame priede aprašyti techniniai duomenys,
dizaino ypatybės ir pateiktos iliustracijos nėra
įpareigojančio pobūdžio. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© „Volvo Car Corporation“
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
Be standartinės įrangos papildinyje aprašomos
parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir tam
tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
Papildinyje aprašoma įranga nėra montuojama į
visus automobilius. Modelių komplektacija yra
skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos
poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr.
www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir
paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
6
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Sensus Navigation
Bazinis „Sensus Navigation“ aprašymas ir apžvalga.
Navigacijos sistema apskaičiuoja maršrutą, kelionės trukmę ir atstumą iki pasirinkto kelionės
tikslo. Sistema orientuoja ir duoda instrukcijas
sankryžose ir pan. Jei kelionės metu nukrypstama
nuo planinio maršruto, sistema automatiškai
apskaičiuoja naują.
Navigacijos sistema galima naudotis ir nenurodant kelionės tikslo.
Sistema būna pateikta su numatytosiomis nuostatomis, tačiau pasileidžia su paskutinėmis naudotomis nuostatomis.
situacijų, kurių nevaldo ir neįvertina navigacijos
sistema, pavyzdžiui, staigūs oro pokyčiai.
Sistemos išdėstymas
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos
gali būti mažiau taikomos.
Vairo klaviatūra, skirta meniu, garsumui ir
balso atpažinimo funkcijai valdyti.
„Volvo“ sistema „Sensus Navigation“ naudoja
koordinačių sistemą WGS84, kuri pateikia ilgumos ir platumos koordinates.
Ekrane rodomi žemėlapiai ir pateikiama išsamios informacijos apie maršruto tipą,
atstumą, meniu ir t. t.
Būtina atminti
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte,
skirtas navigacijos sistemai suaktyvinti bei
meniu ir garsumui valdyti.
Navigacijos sistemoje pateikiama maršruto informacija, kuri nukreips į iš anksto nustatytą kelionės tikslą. Tačiau, ne visada visi rekomenduojami
nurodymai yra patikimi, kadangi gali atsirasti
USB jungtis.
Balso atpažinimo sistemos mikrofonas.
Navigacijos sistemos reikmėms naudojami priekiniai garsiakalbiai.
Nuotolinio valdymo elementu* galima valdyti visas
navigacijos sistemos funkcijas. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai atlieka tas pačias funkcijas kaip ir centrinės konsolės arba vairo klaviatūros mygtukai.
* Parinktis / priedas.
}}
7
ĮVADAS
||
Žemėlapio apžvalga
Pateikiami esamosios buvimo vietos žemėlapio vaizdų pavyzdžiai. Planinis maršrutas, sankryžos žemėlapis ir slinkimo režimas – tai keli ekrano rodinių pavyzdžiai. PASTABA: iliustracijos
yra scheminio pobūdžio, detalės priklauso nuo programinės įrangos ir rinkos.
8
ĮVADAS
Ekrano vaizdas priklauso nuo geografinės vietovės ir pasirinktų nuostatų, pvz., žemėlapio mastelio, pasirinktų rodyti LV parinkčių ir pan.
Ekrane galinčio atsirasti teksto ir ženklų paaiškinimai pateikiami ant priekinio dangtelio.
Nustačius planinį maršrutą, gali būti parenkami trys alternatyvieji (žr. (p. 24)).
Detalus sankryžos žemėlapis: ekrano kairėje
pusėje pateikiamas padidintas kitos sankryžos vaizdas. Situacija visada papildoma balso
pranešimu (žr. (p. 24)).
Venkite konkrečios zonos (žr. (p. 24)).
Slinkimo režimas, žr. (p. 10).
Susijusi informacija
•
•
Navigacija – valdymas (p. 10)
Navigacija – balso atpažinimas (p. 13)
9
ĮVADAS
Navigacija – valdymas
Bazinis „Sensus Navigation“ valdymas ir naudojimo pavyzdžiai.
Navigacijos sistemą galima valdyti naudojantis
centrinio valdymo pultu, vairo mygtukais, nuotolinio valdymo pulteliu* ir – iš dalies – balso atpažinimo sistema. Informacijos apie bazinį sistemos
valdymą rasite automobilio savininko vadovo
skirsnyje „Garsas ir medija – sistemos valdymas“.
Suaktyvinti Sensus Navigation
Centriniame valdymo pulte paspauskite mygtuką NAV.
> Netrukus parodomas esamos geografinės
zonos žemėlapis, kur automobilis vaizduojamas mėlynu trikampiu.
–
Meniu
Be sistemos įprasto šaltinio meniu ir nuorodų
meniu (žr. automobilio savininko vadovo skirsnį
„Meniu“ iš „Garsas ir medija – sistemos valdymas“) siūloma naudotis navigacijos sistemos slinkimo meniu.
Slinkimo režimu kryžiukas per žemėlapio vaizdą
perkeliamas centrinio valdymo pulto skaičių klavišais.
Slinkimo režimas su kryžiuku1.
Slinkimo režimo suaktyvinimas /
išaktyvinimas
– Suaktyvinimas – paspauskite vieną iš skaičių
klavišų 0–9.
–
Išaktyvinimas – paspauskite EXIT arba NAV.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
Priartinimas
– Pasukite rankenėlę TUNE.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos
gali būti mažiau taikomos.
ĮSPĖJIMAS
10
PASTABA
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam
varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus įtampai,
sistema automatiškai išjungiama.
Slinkti
– Paspauskite vieną iš skaičių klavišų:
1-2-3-4-6-7-8-9 – ties ribomis parodomos
rodyklės kartu su skaičiumi, kuris bus naudojamas perslinkti žemėlapį pageidaujama kryptimi.
Sekite toliau.
1
Navigacijos sistemos negalima išaktyvinti: ji lieka
veikti fone. Sistema neišaktyvinama, kol nuotolinio
valdymo raktelis galiausiai ištraukiamas iš uždegimo jungiklio.
Pasirinkite, ar kryžiuko / žymiklio vieta bus rodoma su pavadinimu, ar su GPS koordinatėmis: žr. (p. 27).
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Žemėlapio centravimas
Paspaudus skaičių 5 slinkties režime,
žemėlapis centruojamas aplink automobilio padėtį.
2.
Pasirinkite funkciją:
3.
Pažymėkite Set point of interest ir patvirtinkite su OK/MENU.
4.
Pažymėkite, pvz., Near the car ir patvirtinkite
su OK/MENU.
> Pasirodo atitikčių sąrašas.
5.
Pažymėkite, pvz., Nearest tourist attraction
ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Pasirodo atitikčių sąrašas.
6.
Sąraše pažymėkite pageidaujamą alternatyvą
ir patvirtinkite spausdami OK/MENU.
> Pateikiamas išskleidžiamasis meniu.
7.
Pažymėkite Set single destination ir patvirtinkite su OK/MENU.
> Sistema pradeda naviguoti. Laikykitės
instrukcijų.
• Set single destination – pašalina visus
ankstesnius maršruto kelionės tikslus ir
žemėlapyje pradedama naviguoti.
Jei suaktyvintas planinis maršrutas su tarpiniais
punktais, kiekvieną kartą paspaudus, žemėlapis
yra centruojamas aplink kiekvieną atitinkamą tarpinį punktą.
• Add as waypoint – įtraukia pasirinktą
tašką į planinį maršrutą.
• POI information – ekrane parodo arčiausiai kryžiuko esančios LV pavadinimą ir
adresą. Papildomos informacijos apie LV
parinktis rasite skirsnyje (p. 16).
Slenkamas meniu
• Traffic information on map – leidžia
peržiūrėti eismo pranešimus2 apie įvykius
aplink pasirinktą tašką.
• Information – parodo apie pasirinktą
tašką turimą informaciją.
• Save – leidžia įrašyti pažymėtą vietą į
atmintį, kad būtų galima nurodyti kelionės
tikslą (p. 16).
1.
2
Slinkimo režimu paspauskite OK/MENU.
> Atveriamas meniu to žemėlapio taško,
kuriame tuo metu yra kryžiukas.
Taip pat žr. navigacijos balso atpažinimo sistemos
(p. 13) pavyzdžius.
Pavyzdys
Susijusi informacija
Orientavimas į pageidaujamą lankytiną vietą (LV):
•
•
1.
Jei žemėlapio rodinys nepateikiamas,
paspauskite NAV.
> Pasirodo žemėlapio rodinys.
2.
Spauskite NAV.
> Atveriamas nuorodų meniu.
•
•
•
Sensus Navigation (p. 7)
Navigacija – ženklų ratukas ir klaviatūra
(p. 12)
Navigacija – meniu apžvalga (p. 41)
Navigacija – trikčių sekimas (p. 44)
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 40)
Paslauga neteikiama visuose regionuose / rinkose.
11
ĮVADAS
Navigacija – ženklų ratukas ir
klaviatūra
Įveskite naudodamiesi ženklų ratuku
Įveskite skaičių klavišais
Tekstui įvesti ir parinktims nurodyti naudojamas
ženklų ratukas arba centrinio valdymo pulto klaviatūra. Pavyzdžiui, galite įvesti adreso arba
objekto informaciją.
Ženklų ratukas.
Ekrano vaizdas su teksto lauku arba papildomu tekstu.
1.
Pažymėkite teksto laukelį.
2.
Norėdami iškviesti ženklų ratuką, paspauskite
OK/MENU.
3.
Rankenėle TUNE pasirinkite ženklus ir įveskite juos spustelėdami OK/MENU.
Parinkties suaktyvinimas
Rankenėle TUNE pažymėjus pageidaujamą funkciją / meniu juostą, reikia paspausti OK/MENU ir
tada bus pateiktas kitas funkcijų / parinkčių lygis.
3
4
12
PASTABA: iliustracija yra bendro pobūdžio – detalės gali skirtis, priklausomai nuo automobilio modelio ir rinkos.
Atskirais mygtukais įvedami ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos.
Skaičių klaviatūra3.
Kitas būdas ženklams įvesti – naudojantis centrinio valdymo pulto mygtukais 0–9, * ir #.
Spustelėjus 9, pasirodo juosta su visais
ženklais4, kuriuos galima įvesti mygtuku, pvz., w, x, y, z ir 9. Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno
ženklo prie kito.
•
Žymikliui atsiradus ties pageidaujamu ženklu,
nebespauskite mygtuko: ženklas pasirodo
įvedimo eilutėje.
•
Pašalinama / keičiama su EXIT.
ĮVADAS
Daugiau parinkčių
Parinkčių sąrašas
Navigacija – balso atpažinimas
Navigacijos sistemos valdymo balsu pavyzdys.
PASTABA
Bazinį balso atpažinimo funkcijos aprašymą rasite
automobilio savininko vadovo skirsnyje „Garsas ir
medija – balso atpažinimas“.
Išblukusių ženklų negalima pasirinkti kartu su
šiuo metu įvedamais ženklais.
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai. Sistemos atsakymas gali skirtis atsižvelgiant į situaciją.
Ženklų ratuko vidiniame meniu pateikiama papildomų parinkčių – daugiau ženklų ir skaitmenų:
•
Paspaudus 123/ABC ir OK/MENU, ženklų
ratukas persijungia tarp skaičių ir ženklų.
•
Paspaudus MORE ir OK/MENU, ant ratuko
parodomi alternatyvūs ženklai.
•
Paspaudus => ir OK/MENU, žymeklis perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano pusėje, kur
galima pasirinkti su OK/MENU.
• Postcode + OK/MENU – žymiklis perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano pusėje, kur
naudojantis OK/MENU galima pasirinkti elementus, žr. Nurodykite kelionės tikslą su
pašto kodu (p. 16).
Pradėti orientuoti
Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.
Paieškoje pateikiamos galimos parinktys (atsižvelgiant į įvesties informaciją).
Skaičius „149“ paieškos ekrano viršutiniame
dešiniajame kampe reiškia, kad sąraše yra 149
galimos parinktys, kurios atitinka įvestas raides
„LON“.
Tuščias sąrašas
Jei pateikiamas tuščias sąrašas ir viršutiniame
dešiniajame ekrano kampe rodomi ženklai „***“,
tai reiškia, kad pagal šiuo metu įvestus ženklus
yra daugiau nei 1 000 galimų parinkčių. Jei rezultatų mažiau, esamos parinktys parodomos automatiškai.
Įveskite daugiau ženklų į teksto eilutę, kad sumažintumėte alternatyvų skaičių sąraše.
Susijusi informacija
•
Navigacija – valdymas (p. 10)
Toliau pateiktas dialogo langas su balso komandomis paleidžia orientavimo nurodytu planiniu
maršrutu procedūrą.
–
Ištarkite: „Start route guidance“.
> Sistema atsako: „Orientavimo
paleidimas“.
Orientavimo stabdymas
Orientavimo funkciją galima sustabdyti toliau nuodytu dialogu su balso komandomis.
1.
Ištarkite: „Cancel route guidance“.
> Sistema atsako: „Ar tikrai norite
sustabdyti orientavimą?“.
2.
Ištarkite: „Taip“.
> Sistema atsako: „Orientavimas
sustabdomas“.
Nurodykite kelionės tikslą per lankytiną
vietą (POI)
Toliau nurodytu dialogu ir balso komandomis pradedama orientuoti į artimiausią degalinę. Šis sce}}
13
ĮVADAS
||
narijus tinka ir kitoms lankytinoms vietoms, pvz.,
viešbučiams bei restoranams.
1.
Ištarkite: „Artimiausia degalinė.“.
> Sistema atsako: „Pasirinkite eilutės
numerį arba ištarkite „next page“.“.
2.
Ištarkite numerį eilutės, kurioje yra pageidaujama degalinė (pvz., 5 eilutė): „5“.
> Sistema atsako: „Skaičius 5 priimtas. Ar
norite nurodyti kelionės tikslą tarpiniu
punktu?“.
3.
Ištarkite: „Taip“.
> Sistema atsako: „Tarpinis punktas Nr. 5
nurodytas. Ar norite pradėti
orientuoti?“.
4.
Ištarkite: „Taip“.
> Maršrutas apskaičiuojamas ir pradedama
orientuoti.
Daugiau komandų
Daugiau navigacijos sistemos valdymo balsu
atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR paspaudus OK/MENU ir
tada pasirinkus Settings Voice control
settings Command list Navigation
commands.
Susijusi informacija
•
14
Navigacija – valdymas (p. 10)
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR
FAKTINĮ MARŠRUTĄ
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
Navigacija – nurodykite kelionės
tikslą
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Address.
2.
Nurodykite vieną ar kelias iš šių paieškos
parinkčių:
Nurodykite navigacijos sistemai kelionės tikslą.
Kaskart nurodant kelionės tikslą, galima užregistruoti jį kaip „įrašytą vietą“ arba „namus“ ir vėliau
patogiai susirasti, nurodant kelionės tikslą kitą
kartą. Navigacijos sistema pradeda orientuoti į
kelionės tikslą ir leidžia į planinį maršrutą įtraukti
iki keturių tarpinių punktų. Jei tarpinių punktų
daug, navigacijos sistema gali papildomai suteikti
papildomos informacijos, kuri pasiekiama per
meniu punktą Information.
Kai automobilis prijungtas prie interneto, galima
pasinaudoti programėle „Send to Car“ ir nusiųsti
žemėlapio kelionės tikslus iš naršyklės (ir per
„Volvo On Call“* programėlę) į navigacijos sistemą (žr. automobilio savininko vadovą ir
support.volvocars.com).
Kad pasiektumėte toliau nurodytus alternatyvius
tarpinių punktų ir kelionės tikslų nurodymo būdus,
įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Set destination.
Nurodykite kelionės tikslą – namus
Atminkite: norint pasirinkti kelionės tikslą, jis turi
būti pirmiau įrašytas.
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės
tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą
informaciją:
• Map – parodo, kur žemėlapyje yra taškas,
kartais pateikiama papildomos informacijos.
Nurodykite kelionės tikslą per adresą
• Call number1 – jei nurodytas telefono
Norint sudaryti maršrutą su vadovu, pakanka
įvesti tik miestą – vadovas nukreips į miesto
centrą.
Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose
šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis.
Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę,
kitais – rajoną.
16
3.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Home.
> Pradedama orientuoti.
–
PASTABA
1
•
•
•
•
•
numeris, juo paskambina.
•
4.
Online info.1 – papildoma informacija
atsisiunčiama iš interneto.
Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite
Save kaip Stored location arba kaip
Home.
Turi būti prijungtas mobiliojo ryšio telefonas, žr. automobilio savininko vadovą.
* Parinktis / priedas.
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
5.
Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
2.
Lankytinų vietų ieškoma taip:
4.
• By name – tiesiogiai pereinama prie
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
ženklų ratuko ir POI parinkčių paieškos
pagal jų tikrinį pavadinimą, pvz., „Peppes
Bodega“. Paieška vykdoma visoje esamojo
žemėlapio teritorijoje, pvz., EUROPOJE, žr.
Žemėlapiai – turinys (p. 40).
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
• By category – leidžia ribotą POI parinkčių
Nurodykite kelionės tikslą per lankytiną
vietą (POI)
paiešką – pasirinkite norėdami įvesti jų
kategoriją (pvz., bankas / viešbutis /
muziejus), tikrinį pavadinimą, šalį ir (arba)
miestą.
POI (Point of Interest), taip pat vadinama „lankytina vieta“ arba „objektu“.
Žemėlapio duomenų bazėje yra daug surandamų
POI2 parinkčių, kurias galima nurodyti kelionės
tikslu.
• Near the car – nurodo POI parinkčių
1.
• Along the route – nurodo POI parinkčių
paiešką aplink automobilio dabartinę
buvimo vietą.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Point of interest (POI).
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą
naudodamiesi ankstesniu kelionės
tikslu
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Previous destination.
2.
Pasirinkite sąraše kelionės tikslą.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės
tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą
informaciją.
paiešką nustatytame planiniame maršrute.
• Near the destination – nurodo POI
parinkčių paiešką šalia kelionės tikslo.
Čia taip pat galima panaikinti kelionės tikslą:
pasirinkite Delete arba Delete all.
• Around point on map – nurodo POI
parinkčių paiešką, naudojant slinkties
funkcijos kryžiuką (žr. (p. 10)).
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės
tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą
informaciją.
3.
2
Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite
Save kaip Stored location arba kaip
Home.
Jei norite pasirinkti, kurios POI turi būti rodomos žemėlapyje, žr. skirsnį Lankytinos vietos (LV) žemėlapyje (p. 27).
Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
3.
Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
}}
17
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
||
Nurodykite kelionės tikslą
naudodamiesi pirmiau įrašyta vieta
Nurodykite kelionės tikslą vykdydami
paiešką internete
Čia kaupiami kelionės tikslai, įrašomi naudojantis
meniu parinktimi Save Stored location.
Reikia interneto ryšio, žr. automobilio savininko
vadovą.
Atminkite: kelionės tikslas turi būti pirmiau įrašytas.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Internet search.
2.
Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
1.
2.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Stored location.
Atverkite įrašytą kelionės tikslą:
• Routes – pvz., įrašyta kelio atkarpa.
• Other – pvz., įrašytos vietos.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės
tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą
informaciją.
Čia taip pat galima suredaguoti arba panaikinti įrašytą kelionės tikslą: pasirinkite Edit,
Delete arba Delete all.
3.
Nurodykite kelionės tikslą per pašto
kodą
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Postcode.
2.
Įveskite pašto kodą ir šalį (jei reikia).
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės
tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą
informaciją.
3.
Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
4.
Kad įrašytumėte kelionės tikslą į atmintį,
pasirinkite Save kaip Stored location arba
kaip Home.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Latitude and longitude.
2.
Pirmiausia nuspręskite, kurį GPS koordinačių
metodą naudosite, pasirinkdami Format::
• DD°MM'SS'' – padėtis su laipsniais,
minutėmis ir sekundėmis.
•
3.
Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
Decimal – padėtis dešimtosiomis dalimis.
Įveskite buvimo vietą.
Jei reikia daugiau informacijos apie kelionės
tikslą, pasirinkite Information ir reikiamą
informaciją.
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
18
Nurodykite kelionės tikslą per platumą
ir ilgumą
4.
Kad įrašytumėte adresą į atmintį, pasirinkite
Save kaip Stored location arba kaip
Home.
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
5.
Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
3.
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
maršrutą adresą.
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Nurodykite kelionės tikslą per tašką
žemėlapyje
4.
Kad įrašytumėte adresą į atmintį, paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Save kaip Stored
location arba kaip Home.
> Pasirinkus funkciją Stored location on
map, kelionės tikslas įrašomas kaip ženklas / piktograma žemėlapyje: žr. skirsnį
Žemėlapio parinktys (p. 27).
1.
Nurodykite tarpinį punktą arba kelionės
tikslą:
2.
Jei meniu parinktis ekrane nematoma, vadinasi, toje teritorijoje, kurioje šiuo metu yra
automobilis, nėra jokių pasiūlymų arba neprijungtas USB įrenginys.
• Add as waypoint – įtraukia į planinį
• Set single destination – pašalinamas
bet koks ankstesnis maršruto kelionės
tikslas ir pradedama naviguoti į esamąjį.
Žymiklio vieta indikuojama GPS koordinatėmis. Kad būtų
rodomas pavadinimas, pasirinkite Settings
options
1.
2.
Map
Position information.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Select point on map.
Suraskite ir nurodykite pageidaujamą tašką
žemėlapyje, naudodamiesi kryžiuku: žr. skirsnį
Meniu (p. 10) .
3.
Atlikus paiešką kelionių gide („Travel guide“),
pateikiama įvairių teminių pasiūlymų, pvz., restoranų, kelių su puikiu reginiu, regyklų ir žymių
objektų.
Kelionių gidas laikomas USB atmintuke, kurį reikia prijungti prie automobilio USB jungties, esančios tunelinio valdymo pulto galiniame daiktų
dėkle.
Kelionių gidas parenkamas per vieną iš šių
kategorijų:
•
•
•
•
•
maršrutą adresą.
Nurodykite kelionės naudodamiesi
kelionių gidu
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Set destination
Travel guide.
Restaurants
Tourist attractions
Hotels
Tourist routes
Other
Jei kelionių gide yra atitinkamos informacijos,
galima peržiūrėti išsamią informaciją ir nuotraukas bei groti garsą. Pasirinkite:
• Details
• Photos
• Play audio
4.
Pasirinkite Start guidance.
Susijusi informacija
•
Navigacija – ženklų ratukas ir klaviatūra
(p. 12)
•
•
Navigacija – valdymas (p. 10)
Navigacija – planinis maršrutas (p. 21)
19
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
Navigacija – lankytinų vietų (LV)
ženklai
Tourist attraction
Government or comunity
facility
Čia rodomi galimų skirtingų lankytinų vietų (LV)
ženklų pavyzdžiai.
Golf
Government office
Cinema
Police/emergency
Amusement park
Library
Recreation
Hospital or health care
facility
Jei norite nustatyti, kurie LV ženklai turi būti
rodomi žemėlapyje, žr. skirsnį Lankytinos vietos
(LV) žemėlapyje (p. 27).
PASTABA
•
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
Restaurant
•
Atnaujinant žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti esami.
Visus atitinkamos žemėlapio sistemos
ženklus galima rasti meniu prie Settings
Map options POI symbols
Selected.
Bar or cafe
POI ženklų pavyzdžiai, sugrupuoti pagal bendruomenines funkcijas:
Car dealer/repair
20
Cash dispenser
Shopping centre
ATM/Bank exchange
Hotel
Post office
Railway transport
Education facility
Railway station
Railway access
Airport
Petrol station
Bus station
Car repair
Ferry terminal
Parking
Pharmacy
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą (p. 16)
Navigacija – žemėlapio parinktys (p. 27)
Navigacija – orientavimo parinktys (p. 29)
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 40)
Navigacija – įrašytų vietų importavimas / eksportavimas (p. 32)
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
Navigacija – planinis maršrutas
3.
Jei reikia informacijos apie tarpinį punktą,
pažymėkite jį, paspauskite OK/MENU ir tada
pasirinkite Information.
4.
Pasirinkite Start guidance.
> Suaktyvinamas dabartinis planinis maršrutas ir pradedama orientuoti, nebent būna
suaktyvinta funkcija Maršruto siūlymas(p. 22) .
5.
Jei suaktyvinta maršruto siūlymo funkcija,
pasirinkite maršrutą.
> Suaktyvinamas dabartinis maršrutas ir pradedama orientuoti.
Parenkite planinį maršrutą ir pradėkite orientuoti į
pageidaujamą kelionės tikslą.
Kai įrašomas kelionės tikslas, sukuriamas planinis
maršrutas. Sistema vienu metu apdoroja vieną
planinį maršrutą, kuriame gali būti iki 4 tarpinių
punktų.
Orientavimo stabdymas
– Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
NAV ir pasirinkite Cancel guidance.
> Orientavimas pertraukiamas.
Kad būtų galima suaktyvinti planinį maršrutą, turi
būti nurodytas kelionės tikslas.
Tęsti orientavimą
– Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
NAV ir pasirinkite Resume guidance.
> Orientavimas tęsiamas nuo tos vietos,
kurioje buvo pertrauktas.
Planinio maršruto derinimas
1.
Pažymėkite tarpinį punktą ir patvirtinkite su
OK/MENU.
2.
Pasirinkite, ką derinsite ir atlikite pakeitimus:
• Delete – panaikina tarpinį kelionės tikslą.
• Move in list – pakeičia planinio maršruto
tvarką (žr. kitą skirsnį).
• Save – įrašo tarpinį kelionės tikslą.
Pakeiskite tarpinių punktų eiliškumą
1. Pasirinkite tarpinį punktą, kurį ketinate perkelti, ir patvirtinkite su OK/MENU.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Itinerary.
2.
Jei planiniame maršrute reikia tarpinio
punkto, pasirinkite Add another waypoint.
2.
Pažymėkite Move in list ir patvirtinkite su
OK/MENU.
Į planinį maršrutą galima įtraukti iki 4 tarpinių
punktų. Jų eiliškumą galima keisti: žr. toliau
pateiktą skirsnį „Planinio maršruto derinimas“.
3.
Pasukite TUNE, kad perkeltumėte tarpinį
punktą sąraše aukštyn / žemyn. Pasiekę
pageidaujamą vietą, patvirtinkite su OK/
MENU.
}}
21
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
||
Planinio maršruto panaikinimas
– Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
NAV ir pasirinkite Itinerary Clear
itinerary.
> Dabartinis planinis maršrutas su visais tarpiniais punktais panaikinamas.
Navigacija – maršrutas
2.
Pasirinkite pageidaujamą veiksmą:
Maršrutą galima peržiūrėti detaliai arba kaip apžvalgą, taip pat galima pasirinkti alternatyviuosius
maršrutus. Galima įrašyti maršrutą, kad jis pasiliktų sistemos atmintyje.
Susijusi informacija
•
•
•
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą (p. 16)
Navigacija – maršrutas (p. 22)
Navigacija – įrašytų vietų importavimas / eksportavimas (p. 32)
Pažymėtas punktas.
• Reroute – sistema įvertina kitą maršrutą,
kuriame atkreipiamas dėmesys į vengtiną
dalį.
• Longer – planinis maršrutas yra prailgina-
Maršrutas: vengimas
mas vengtinu punktu.
Su šia funkcija vairuotojas gali pasirinkti, jog bus
vengiama kitos artėjančios maršruto dalies. Funkcija veikia tik tada, kai pasiekiamos alternatyvios
gatvės / keliai. Priešingu atveju žymėjimas arba jo
dalys yra ignoruojamos.
1.
22
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Avoid.
• Shorter – planinis maršrutas yra sutrumpinamas vengtinu punktu.
• Delete – pažymėti punktai pašalinami ir
išsaugoma pradinė maršruto versija.
Alternatyvūs maršrutai
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route
Alternative routes to destination.
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
2.
Pasirinkite siūlomą maršrutą arba Route
type:
Maršruto apžvalga
–
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Detailed
route information.
> Pateikiama informacijos apie maršruto tarpinius punktus ir galutinį kelionės tikslą.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Route
overview.
> Pateikiama informacijos apie maršruto tarpinius punktus ir galutinį kelionės tikslą.
• ECO with traffic adaption – pirmumas
suteikiamas mažoms kuro sąnaudoms3.
• Fast – pirmumas suteikiamas trumpam
kelionės laikui.
• Fast with traffic adaption – trumpas
kelionės laikas su minimaliomis transporto
eilėmis3.
• Short – pirmumas suteikiamas trumpam
maršrutui. Taip pat maršrutą galima nustatyti, panaudojant mažesnius kelius.
Detalus maršruto punktas.
Detali informacija apie maršrutą
Čia rodomi elementai, pateikiami kiekvienoje
atkarpoje tarp dviejų tarpinių punktų, pvz., išvažiavimai ir sankryžos.
2.
Priartinkite / atitolinkite žemėlapį ir perslinkite maršrutą:
• Next – slenkama prie kito punkto.
• Previous – slenkama prie ankstesnio
punkto.
• Zoom in/Zoom out – padidinamas /
sumažinamas esamo punkto žemėlapio
vaizdas.
Likusio maršruto žemėlapis
Ši funkcija parodo likusį maršruto atstumą.
3
Suderinta su informacija iš Eismo radijo.
}}
23
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
||
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Map of
remaining route.
> Pateikiamas žemėlapio vaizdas su planinio
maršruto likusiu atstumu iki automobilio
dabartinės buvimo vietos.
–
2.
Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Stop
recording.
> Įrašytas maršrutas užfiksuojamas atmintyje.
Navigacija – maršruto parinktys
Maršruto parinktys (be kita ko) susideda iš maršruto tipo ir maršruto pasiūlymų skaičiaus.
Įrašytus maršrutus galima atverti per meniu Set
destination Stored location Routes.
Maršruto tipas
1.
Informacijos apie funkcijas ir jų pasiekiamumą
rasite skirsnyje Meniu (p. 10) .
Maršruto įrašymas
Užregistruokite ir įrašykite maršrutą į navigacijos
sistemos atmintį.
1.
4
24
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Record
route.
> Pradedama įrašyti. Ženklas „REC“ rodomas ekrane, kol įrašinėjama.
Prijungta prie centrinio valdymo pulto galinio daiktų dėklo.
Įrašytus failus galima eksportuoti / persiųsti į
USB atmintuką4 ir, pvz., vėliau nukopijuoti į kitos
transporto priemonės GPS navigatorių. Papildomos informacijos rasite skirsnyje (p. 32).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacija – planinis maršrutas (p. 21)
Navigacija – valdymas (p. 10)
Navigacija – eismo informacija (p. 34)
Navigacija – trikčių sekimas (p. 44)
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options.
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
2.
Pasirinkite maršruto tipą:
Siūlomi maršrutai
• Fast with traffic adaption – trumpas
1.
kelionės laikas su minimaliomis transporto
eilėmis5.
• Fast – pirmumas suteikiamas trumpam
kelionės laikui.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options Route proposals.
2.
• Short – pirmumas suteikiamas trumpam
maršrutui. Taip pat maršrutą galima nustatyti, panaudojant mažesnius kelius.
• ECO with traffic adaption – pirmumas
Naudoti automobilių bendrinimo eismo
juostą6
Kartais privatiems automobiliams leidžiama
važiuoti eismo juostomis, kurios paprastai būna
rezervuotos vietiniams autobusams, komerciniam
transportui ir taksi, jei tokiame privačiame automobilyje važiuoja vienas arba daugiau keleivių. Kai
ši funkcija suaktyvinta, šio tipo eismo juostos taip
pat įtraukiamos į tinkamo maršruto skaičiavimus.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options Use carpool lane.
2.
Pasirinkite automobilių bendrinimo eismo
juostos nuostatą:
suteikiamas mažoms kuro sąnaudoms5.
Maršruto perskaičiavimas pateikus
užklausą
Maršruto perskaičiavimo dėl eismo informacijos
parinktis.
1.
2.
Siūlomi maršrutai.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options Reroute on request.
Pasirinkite maršruto siūlymo nuostatą:
Pasirinkite funkciją:
• 3 – sistema pasiūlo 3 alternatyvius marš-
•
Langelis pažymėtas – maršruto perskaičiavimą reikia patvirtinti paspaudžiant OK/
MENU arba ignoruoti paspaudžiant EXIT.
•
Langelis nepažymėtas – maršrutas perskaičiuojamas automatiškai.
5 Suderinta su informacija iš Eismo radijo.
6 Ši funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija
įtraukta į žemėlapio duomenis.
• 1 – orientuoti pradedama nedelsiant, naudojant nurodytą planinį maršrutą.
rutus, iš kurių prieš pradedant orientuoti
reikia pasirinkti vieną pageidaujamą.
Atminkite: prieš pradėdama orientuoti, sistema užtrunka šiek tiek ilgiau, kadangi ji
turi apskaičiuoti 3 tinkamus maršrutus.
• Never
• For 2 persons
• Over 2 persons
Naudoti viešojo transporto eismo
juostą6
Kartais privatiems automobiliams leidžiama
važiuoti eismo juostomis, kurios paprastai būna
rezervuotos vietiniams autobusams, komerciniam
transportui ir taksi, jei toks privatus automobilis
yra priskiriamas ekologiškajam transportui ar pan.
Kai ši funkcija suaktyvinta, šio tipo eismo juostos
}}
25
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
||
taip pat įtraukiamos į tinkamo maršruto skaičiavimus.
1.
2.
2.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options Use express lane.
• Select area on map – žemėlapyje pasi-
•
Langelis pažymėtas – skaičiuojant maršrutą, viešojo transporto eismo juosta naudojama.
Apribotos zonos kūrimas
Vengtina zona yra tiesiogiai žemėlapyje pažymima
stačiakampiu langeliu.
rinkite pageidaujamą zoną. Papildomos
informacijos rasite toliau pateiktame skirsnyje „Apribotos zonos kūrimas“.
Pasirinkite viešojo transporto eismo juostos
naudojimo nuostatą:
•
Pasirinkite, kokių zonų maršrute vengti (jei
zona jau yra sąraše, eikite į kitą veiksmą):
• From stored location – pasirinkite iš
įrašytų vietų.
> Išranka įtraukiama į vengtinų zonų sąrašą.
3.
Langelis nepažymėtas – viešojo transporto
eismo juosta nenaudojama.
Zonų vengimas6
1.
Įprastame navigacijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Route options Avoid area
Select area on map.
2.
Slinkite žemėlapiu, kol žymeklis atsidurs
pageidaujamoje zonoje.
3.
Paspauskite OK/MENU.
> Sukuriamas raudonas laukelis.
4.
Laukelio dydžiui nustatyti sukite TUNE.
5.
Paspauskite OK/MENU, kai laukelis dengs
pageidaujamą zoną.
> Zona įrašoma į vengtinų zonų sąrašą.
Plentų žymėjimo atšaukti negalima. Skaičiuojant
maršrutą, plentai visada įtraukiami.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options Avoid area.
Pažymėkite sąraše zoną, kurios norite vengti,
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Activate.
Galima papildomai pasirinkti zonas Edit,
Deactivate ir Delete.
> Skaičiuojant maršrutą, zonos vengiama.
6 Ši
26
funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija įtraukta į žemėlapio duomenis.
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
Kad zona nebūtų įtraukta skaičiuojant maršrutą,
ją reikia suaktyvinti: žr. skirsnį „Zonų vengimas“
pirmiau.
Tam tikrų eismo sutrikimų vengimas 6
Įprastame navigacijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Route options:
–
•
•
•
•
•
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacija – eismo informacija (p. 34)
Navigacija – planinis maršrutas (p. 21)
Navigacija – žemėlapio parinktys
Čia galima nurodyti nuostatas, kaip reikėtų rodyti
žemėlapį ir ką jame reikėtų rodyti.
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą (p. 16)
Navigacija – valdymas (p. 10)
Avoid motorways
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
Viso ekrano žemėlapis
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Show full-screen map.
2.
Pasirinkite žemėlapio dydį:
PASTABA
•
•
6 Ši
Jei, darant šias išrankas, yra įvestas maršrutas, pažymėjus / atžymėjus parinktį gali
būti tam tikra delsa, kadangi maršrutas
turi būti perskaičiuotas.
Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami
keliai, nei automagistralės, tuomet jų
stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie
naudojami tik tada, jei nėra kitos
pagrįstos alternatyvos.
funkcija pasiekiama tik jei tokia informacija įtraukta į žemėlapio duomenis.
•
Langelis pažymėtas – žemėlapis rodomas
per visą ekraną.
•
Langelis nepažymėtas – ekrano apačioje
rodoma su automobiliu susijusi informacija, pvz., temperatūra salone ir atkuriama
medija.
}}
27
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
||
Žemėlapio režimas
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Map type.
2.
Pasirinkite, kaip žemėlapis turi būti rodomas
ekrane:
2.
• North up – žemėlapio viršus visada nukreiptas į šiaurę. Automobilio ženklas
ekrane juda atitinkama kryptimi.
• 3D map basic – žemėlapis pateikiamas
įstrižai iš viršaus su automobilio ženklu
centre ir judėjimo kryptimi ekrano viršuje.
• 3D map enhanced – tokia pati kaip ir
ankstesnė parinktis, bet su skirtingais
objektais, statiniais ir t. t. įtrauktais į žemėlapio vaizdą.
Informacija apie greitkelį
1.
28
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Motorway information.
•
Langelis pažymėtas – kai automobilis
važiuoja plentu, rodomi trys (3) tolesni
išvažiavimai į, pvz., poilsio zoną arba degalinę. Sąrašas rūšiuojamas taip, jog artimiausi išvažiavimai būtų jo apačioje.
•
Langelis nepažymėtas – funkcija išjungta.
Kompaso adatėlės raudonas
galiukas yra nukreiptas į šiaurę,
baltas – į pietus. Kaip alternatyvą grafiniam kompasui galima
pasirinkti tekstinę kompaso
krypties indikaciją.
Informacija apie esamą buvimo vietą
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Position information.
2.
Pasirinkite buvimo vietos informaciją:
• Map heading up – automobilio ženklas
ekrano centre yra visada nukreiptas į viršų.
Žemėlapio vaizdas sukasi pagal automobilio ženklą priklausomai nuo kelio vingiavimo.
Pasirinkite funkciją:
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Compass.
2.
Pasirinkite, ar kompaso kryptį turi nurodyti
kompaso rodyklė, ar raidės:
• Current road – ekrane rodomas kelio /
gatvės, kurioje yra automobilis / žymiklis,
pavadinimas.
• Lat/Long – ekrane rodomos vietos,
kurioje yra automobilis / žymiklis, koordinatės.
• None – ekrane nerodoma informacija
apie vietą, kurioje yra automobilis / žymeklis.
Kompasas
Ekrano žemėlapio rodinyje pateikiamas kompasas, nurodantis kryptį, kuria nukreiptas automobilio priekis.
• Graphic – kompaso kryptį nurodo kompaso rodyklė.
• Text – kompaso kryptį nurodo raidės N
(šiaurė), W (vakarai), S (pietūs) arba E
(rytai).
Galima nustatyti ir žemėlapio vaizdo kompaso
kryptį: ar ekrano viršuje bus šiaurė, ar važiavimo
kryptis: žr. pirmiau pateiktą skirsnį „Žemėlapio
režimo kompaso kryptis“.
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
Lankytinos vietos (POI) žemėlapyje
Žemėlapio spalvos
Navigacija – orientavimo parinktys
1.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Map colours.
Čia galima nustatyti, kaip turi būti orientuojama.
2.
Pasirinkite žemėlapio spalvų nuostatą:
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options POI symbols.
• Automatic – šviesos jutiklio pagalba nustatoma, ar yra diena, ar naktis, ir automatiškai pritaikomas ekranas.
• Day – ekrano spalvos ir kontrastas tampa
aiškios ir ryškios.
• Night – ekrano spalvos ir kontrastas pritaikomi taip, jog vairuotojas optimaliai
matytų naktį.
Žemėlapyje pateikiamos pažymėtos POI parinktys.
2.
Pasirinkite, kurie POI ženklai bus rodomi
žemėlapyje.
Įrašyta vieta žemėlapyje
–
• Default – rodoma POI , nurodyta su funkcija Selected.
• Selected – ekrane rankenėle TUNE
(SUDERINTI) pasirinkite kiekvieną reikalingą POI ir paspauskite OK (GERAI).
• None – nerodoma POI.
Kad žemėlapį nebūtų skaityti per sunku, apribojamas vienu metu ekrane rodomų POI parinkčių
skaičius: priartinus konkrečią teritoriją, galima
pamatyti daugiau POI parinkčių.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Stored location on map.
> Pateikiamos visos įrašytos vietos.
Atvykimo arba likęs kelionės laikas
1.
2.
•
Navigacija – maršruto parinktys (p. 24)
Navigacija – orientavimo parinktys (p. 29)
Navigacija – žemėlapio parinktys (p. 27)
Navigacija – lankytinų vietų (LV) ženklai
(p. 20)
Navigacija – įrašytų vietų importavimas / eksportavimas (p. 32)
Nurodykite laiko rodymo parinktį:
• ETA – parodo apytikslį atvykimo laiką
• RTA – parodo trukmę iki atvykimo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Time of arrival
format.
Balsu pranešami gatvių pavadinimai
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Street names in
voice guidance.
}}
29
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
||
2.
Pasirinkite, ką turėtų apimti balsu duodamos
instrukcijos:
•
Langelis pažymėtas – atstumas ir kryptis,
gatvių ir kelių pavadinimai.
•
Langelis nepažymėtas – atstumas ar kryptis.
„Posūkis po posūkio“ tipo navigacijos
sistema7
2.
Pasirinkite nuostatą rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje:
•
Langelis pažymėtas – rodomas kitas planinio maršruto manevras ir iki jo likęs atstumas.
•
Langelis nepažymėtas – rodinio nėra.
Automatinis informacijos apie eismą
nuskaitymas
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Automatic read out
of traffic.
2.
Nurodykite eismo informacijos skaitymo nuostatą:
•
Langelis pažymėtas – perskaitomi svarbūs
maršrute esantys eismo sutrikimai.
•
Langelis nepažymėtas – neskaitoma.
Automatinis garso pritaikymas
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Turn-by-turn
navigation.
7 Taikoma
30
tik tam tikriems modelių variantams.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Audio fadeout.
2.
Pasirinkite žemėlapio garso pritaikymą:
•
Langelis pažymėtas – orientavimo balsu
sistemai skaitant informaciją, garso ir
medijos sistema, pvz., radijas, nutildomi.
•
Langelis nepažymėtas – garsas nepritaikomas.
Orientavimas balsu
Orientavimo metu, kai automobilis artėja prie
sankryžos arba išvažiavimo, balso pranešimas
nurodo atstumą ir kito manevro tipą. Tuo pačiu
metu rodomas smulkus sankryžos žemėlapis. Pranešimas balsu kartojamas priartėjus arčiau prie
sankryžos. Kad pakartotumėte pranešimą,
du kartus paspauskite mygtuką OK/MENU.
Garsumą galima nustatyti garso sistemos garsumo mygtuku (sistemai skaitant pranešimą).
PASTABA
Esamo pokalbio per mobilųjį telefoną, prijungtą „Bluetooth“ ryšiu, metu balso nurodymų neduodama.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Voice guidance.
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
2.
Pasirinkite instrukcijų balsu nuostatą:
•
Langelis pažymėtas – perskaitomas atstumas iki kito manevro ir jo tipas.
•
Langelis nepažymėtas – instrukcijos balsu
neteikiamos.
Paprastasis orientavimas balsu
Kai įjungta instrukcijų balsu funkcija, prieš kiekvieną orientavimo punktą duodamos
trys (3) instrukcijos – parengiamoji, iškart prieš
manevrą ir jo atlikimo metu. Kai suaktyvinama
paprastoji instrukcijų balsu funkcija, kiekvienam
orientavimo punktui duodama tik viena (1)
instrukcija.
1.
2.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Use simple voice
guidance.
Pasirinkite instrukcijų balsu nuostatą:
•
Langelis pažymėtas – duodama po
vieną (1) instrukciją balsu kiekvienam orientavimo punktui.
•
Langelis nepažymėtas – instrukcijos balsu
neteikiamos.
Saugos kamera
Įrašytos vietos signalas
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Speed camera
warning.
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Stored location
notification.
2.
Pasirinkite funkciją:
2.
Pasirinkite įrašytas vietas:
•
Langelis pažymėtas – automobiliui artėjant prie saugos kameros, duodamas įspėjimas, pasigirsta signalas bei parodomas
ženklas.
•
Langelis nepažymėtas – įspėjimas neduodamas.
PASTABA
Informacijos, kurią galima įtraukti į žemėlapį,
tipas nurodytas nacionaliniuose teisės aktuose. Naujausios informacijos rasite čia:
www.volvocars.com/navi.
PASTABA
Vairuotojas visada atsako už kelių eismo taisyklių ir maksimalaus leistino greičio apribojimų laikymąsi.
•
Langelis pažymėtas – automobiliui artėjant prie naudotojo įrašytos vietos, duodamas garsinis signalas.
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo
neduodama.
LV signalas ekskursijos su autogidu
metu
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Travel POI
notification.
2.
Pasirinkite funkciją:
•
Langelis pažymėtas – automobiliui artėjant prie LV, įtrauktos į Kelionių gidą
(p. 16), duodamas garsinis signalas.
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo
neduodama.
}}
31
NURODYKITE KELIONĖS TIKSLĄ, PLANINĮ IR FAKTINĮ MARŠRUTĄ
||
Ekskursijos su autogidu signalas
1.
2.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Guidance options Guided tour
notification.
Pasirinkite funkciją:
•
Langelis pažymėtas – automobiliui artėjant prie Kelionių gido (p. 16), duodamas
garsinis signalas.
•
Langelis nepažymėtas – garsinio signalo
neduodama.
Navigacija – įrašytų vietų
importavimas / eksportavimas
PASTABA
Importuokite ir (arba) eksportuokite įrašytus
maršrutus bei vietas.
Norint importuoti LV, jų failo formatas turi atitikti .gpx.
1.
Norint į žemėlapio duomenų bazę įtraukti
POIfailus, reikia turėti atitinkamų kompiuterinių žinių!
•
POI failų formatas ir jų atsisiuntimo iš
interneto ypatumai priklauso nuo atitinkamo gamintojo arba platintojo, todėl
nėra standartizuoto POI failų atsisiuntimo
iš interneto proceso ir dėl šios priežasties
savininko vadove nepateikiamas tikslus
laipsniškas aprašymas.
•
Jei turite bet kokių klausimų, susisiekite
su „Volvo“ atstovu.
Prijunkite USB atmintuką prie tunelinio valdymo pulto daiktų dėklo.
Susijusi informacija
•
•
Navigacija – eismo informacija (p. 34)
Susijusi informacija
32
2.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Import/export stored locations.
3.
Pasirinkite, ką pageidaujate importuoti arba
eksportuoti.
•
•
•
•
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą (p. 16)
Navigacija – planinis maršrutas (p. 21)
Navigacija – maršrutas (p. 22)
Navigacija – lankytinų vietų (LV) ženklai
(p. 20)
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
Navigacija – eismo informacija
Navigacijos sistema nepertraukiamai gauna
eismo informaciją, kuri siunčiama kelių eismo
informacijos kanalu (TMC). Ši informacija naudojama dinaminiams orientavimo nurodymams
rengti. Įvykus tam tikriems kelionei įtakos turintiems įvykiams (pvz., avarijos, kelio darbai), tai
parodoma ekrane, o ten nurodžius kelionės tikslą
maršrutas perskaičiuojamas. Perskaičiuoti
galima automatiškai arba gavus patvirtinimą, žr.
Maršruto perskaičiavimas pagal pageidavimą
(p. 24).
TMC – tai standartizuota eismo informacijos
kodavimo sistema. Imtuvas savaime ieško reikiamo dažnio.
PASTABA
Kai kuriose teritorijose / šalyse TMC nepasiekiama. Sistemos dengimo zona nuolat modifikuojama, todėl kartais gali reikėti įdiegti naujinį.
Eismo informacija rodoma skirtingai: tai priklauso
nuo to, ar kelionės tikslas nurodytas, ar ne.
Šiuo ženklu ekrane nurodoma,
jog kelių eismo informacija esamoje signalo priėmimo zonoje
yra pasiekiama. Ženklo spalva
reiškia informacijos svarbą:
34
•
RAUDONA – informacija perskaitoma ir vieta
parodoma žemėlapyje.
•
GELTONA – nenuskaitoma, vieta parodoma
žemėlapyje.
Šis ženklas žymi eismo problemos vietą. Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Eismo
informacija – su nurodytu kelionės tikslu“ > „Eismo informacija
žemėlapyje“.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos perdavimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Žemėlapyje atveriama slinkties funkcija.
Kelių eismo informacija žemėlapyje
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Traffic information
Traffic on map.
2.
Aktyvinimas / deaktyvinimas
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Traffic
information.
2.
Pažymėkite langelį kelių eismo informacijai
aktyvinti arba nuimkite žymą, kad deaktyvintumėte.
Kelių eismo informacija be nurodyto
kelionės tikslo
Ši funkcija leidžia rodyti eismo problemas neparinkus kelionės tikslo.
Atlikite eismo problemų paiešką naudodami
slinkimo funkciją – žr. toliau skirsnyje „Eismo
informacija – su nurodytu kelionės tikslu“ >
„Eismo informacija žemėlapyje“ pateiktą aprašymą.
Visas eismas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Traffic information
Traffic on map.
> Pateikiamas sąrašas visų eismo pranešimų iš priėmimo zonos.
2.
Pasirinkite, kas turi būti rodoma: žr. aprašymą,
pateiktą toliau skirsnyje „Eismo informacija –
su nurodytu kelionės tikslu“ > „Visas eismas“.
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
Kelių eismo informacija su nurodytu
kelionės tikslu
2.
Ši funkcija pateikia eismo problemas (kai įvestas
kelionės tikslas).
3.
Pasirinkite eismo problemą (kelią / gatvę) ir
patvirtinkite su OK/MENU.
> Išdėstomos eismo problemos: rimčiausias
sutrikimas pateikiamas viršuje, pvz., eismas visiškai nejuda tam tikra eismo juosta.
Pasirinkite eismo problemą ir patvirtinkite su
OK/MENU.
> Pateikiama papildomos informacijos apie
eismo problemą ir jos vieta žemėlapyje.
Žemėlapio vaizdas centruojamas aplink
eismo problemos vietą.
Patvirtinkite išranką spausdami OK/MENU
> Pateikiama turima informacija, pvz.:
•
•
•
•
•
gatvės pavadinimas / kelio numeris;
šalis;
problemos pobūdis;
problemos mastas;
problemos trukmė.
Jei kryžiuko langelyje yra kelios eismo
problemos, tada esančioji arčiausiai kryžiuko centro pateikiama pirmoji.
Iliustracijos, pavyzdžiui, „2/5“ viršutinėje
ekrano dalyje reiškia, jog pateikta informacija yra antroji iš visų 5 pranešimų,
esančių kryžiuke – trumpai spaudinėjant
OK/MENU, prieinama prie likusių pranešimų.
Informacijos apie eismą maršrute klausymas
– Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Traffic information
Listen to traffic on route.
> Bus perskaityti esami maršruto eismo pranešimai.
Visas eismas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Traffic information
All traffic.
> Pateikiamas sąrašas visų eismo pranešimų iš priėmimo zonos. Kelių eismo informacija pirmiausia grupuojama pagal šalis
(pasienio zonose), po to – kelio numerį ir
gatvės pavadinimą.
3.
Tiesioginė sąraše pateikta informacija
Eismo problema žemėlapyje.
Kelių eismo informacija žemėlapyje
1.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Traffic information
Traffic on map.
2.
Perslinkite žemėlapį, kol kryžiuke atsiras
eismo įvykis / ženklas, kurio išsamią informaciją norite sužinoti.
> Apie ženklą pasirodys geltonas rėmelis.
}}
35
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
||
1.
2.
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Traffic information
Traffic on map.
> Tiesioginės sąraše pateiktos eismo problemos (dvi ankstesnėje iliustracijoje)
nurodo, kad informacija yra susijusi su
esamuoju planiniu maršrutu.
•
Žymėjimo ilgis atitinka eismo problemos
mastą (atstumą).
Navigacija – tikralaikė kelių eismo
informacija (RTTI)1, 2
•
Važiavimo kryptis nurodoma pagal pažymėto
kelio pusę.
Naudojantis prie interneto prijungtu automobiliu,
internetu galima gauti tikralaikę kelių eismo informaciją, naudojantis sistema RTTI.
Pasirinkite eismo problemą ir patvirtinkite su
OK/MENU.
> Pateikiama papildomos informacijos apie
eismo problemą ir jos vieta žemėlapyje.
Žemėlapio vaizdas centruojamas aplink
eismo problemos vietą.
Eismo problema su jos mastu.
Eismo informacijos dengiamos teritorijos
dydis
Žemėlapio mastelis lemia, kiek eismo informacijos gali būti pateikiama. Kuo didesnė žemėlapio
dalis rodoma ekrane, tuo daugiau eismo sutrikimų
gali būti vaizduojama.
Susijusi informacija
Eismo problema žemėlapyje.
Eismo problemos mastas
Tam tikros eismo problemos nėra susietos tik su
viena vieta, jos gali apimti ir ilgesnę dalį.
Be eismo problemos buvimo vietos ženklo, esamas atstumas taip pat pažymimas raudonų kryželių eilute „xxxxx“.
36
•
•
•
•
Navigacija – tikralaikė kelių eismo informacija
(RTTI) (p. 36)
Navigacija – orientavimo parinktys (p. 29)
Navigacija – nurodykite kelionės tikslą (p. 16)
Navigacija – planinis maršrutas (p. 21)
Informacija apie kelių eismo įvykius ir eismo
srautą pastoviai nuskaitoma iš interneto. Automobiliui pateikus užklausą eismo srauto informacijai
gauti, tuo pat metu pateikiami anoniminiai duomenys apie eismo srautą automobilio buvimo vietoje, o tai prisideda prie paslaugos teikimo kokybės gerinimo. Anoniminiai duomenys siunčiami tik
aktyvinus RTTI.
Dabartinės eismo sąlygos rodomos plentuose,
pagrindiniuose keliuose ir užmiesčio keliuose bei
tam tikruose tarpmiestiniuose keliuose.
Žemėlapyje rodomos kelių eismo informacijos
kiekis priklauso nuo atstumo iki automobilio. Ji
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
pateikiama tik kai atstumas siekia apie 120 km
nuo automobilio buvimo vietos.
Tekstas ir ženklai žemėlapyje rodomi įprastai.
Kelių eismo srauto indikacija nurodo, kaip greitai
eismas juda keliu lyginant su kelio maksimalaus
greičio apribojimu. Eismo srautas žemėlapyje indikuojamas abiejose kelio pusėse, po vieną spalvotą liniją eismo krypčiai:
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacija – eismo informacija (p. 34)
Navigacija – maršruto parinktys (p. 24)
Navigacija – žemėlapio parinktys (p. 27)
Navigacija – orientavimo parinktys (p. 29)
Žalia – jokių sutrikimų.
•
•
•
Oranžinė – lėtas eismas.
Raudona – eismo spūstis / eismo įvykis.
Aktyvinimas / deaktyvinimas
1. Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Use
Real Time Traffic Information.
2.
Pažymėkite langelį tikralaikei kelių eismo
informacijai aktyvinti arba nuimkite žymą, kad
deaktyvintumėte.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
1
2
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
37
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Navigacija – žemėlapio ir sistemos
informacija
„Volvo“ siūlo įvairių žemėlapių, skirtų konkrečioms pasaulio teritorijoms padengti. Žemėlapį
sudaro žemėlapio ir kelių duomenys su susijusia
informacija.
Naujinimo metu į navigacijos sistemą persiunčiama nauja informacija, o pasenusi informacija
panaikinama.
Žemėlapių turinys
Žemėlapiai yra papildomi išsamia informacija ir
nuolat naujinami.
PASTABA
Kai kuriose teritorijose / šalyse žemėlapio
dengimo lygis nesiekia 100 proc.
Sistemos dengimo zona nuolat modifikuojama, todėl kartais gali reikėti įdiegti naujinį.
Sistemos informacija
Žr. support.volvocars.com, kur rasite informacijos
apie žemėlapius ir kitos informacijos, susijusios
su „Sensus Navigation“.
Žemėlapių regionai
Automobilio navigacijos sistema priklauso nuo
konkrečios rinkos. Jei jums reikia modifikuoti
žemėlapio teritoriją, susisiekite su „Volvo“ atstovu,
kuris pateiks informacijos, kaip tai padaryti.
Žemėlapių naujinimas
–
1
2
40
Įprastame navigacijos šaltinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
System information.
> Pateikiama ištrauka iš navigacijos sistemos dabartinės būsenos, pvz., dabartinis
kelių eismo informacijos siųstuvas ir operatyviniai žemėlapio duomenys bei žemėlapio versija.
Žr. informaciją, pateikiamą support.volvocars.com.
USB atmintuke turi būti bent 20 GB laisvos vietos.
Atnaujinti žemėlapio duomenys internetu1 atsisiunčiami į USB atmintuką2. Tada per automobilio
USB jungtį (ji įrengta tunelinio valdymo pulto galiniame daiktų dėkle) atsisiųstas naujinys persiunčiamas į automobilio navigacijos sistemą.
PASTABA
Prieš pradėdami automobilio žemėlapio duomenų atnaujinimą:
•
Pirmiausia internete perskaitykite informaciją ir instrukcijas, susijusias su žemėlapio duomenų atsisiuntimu ir atnaujinimu.
Jei kiltų klausimų dėl naujinimo, susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu arba žr.
www.volvocars.com/navi.
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Naujinimas
Norėdami atnaujinti navigacijos sistemą, laikykitės
ekraninių instrukcijų. Pasirodys proceso eiga bei
apytikslė likusi trukmė.
PASTABA
Naujinant, nemažai informacijos ir paslaugų
funkcijų yra išjungiamos ar apribojamos.
1.
Užveskite variklį.
2.
Prijunkite USB atmintuką su naujiniu prie
automobilio USB jungties ir vykdykite ekranines instrukcijas.
> ekrane rodoma Map update finished.
Dabar galima vėl naudotis visomis navigacijos sistemos funkcijomis.
PASTABA
Tam tikrais atvejais, atnaujinus žemėlapio
duomenis, gali atsirasti naujų funkcijų, kurios
nėra aprašytos šiame vadove.
Baigus naujinti, ekrane pasirodo Map update
finished.
Susijusi informacija
Navigacija – meniu apžvalga
Galimų navigacijos sistemos meniu parinkčių ir
nuostatų apžvalga.
•
Navigacija – licencinė sutartis ir autorių teisės (p. 46)
•
•
Navigacija – trikčių sekimas (p. 44)
Pateikiami trys meniu lygiai. Gali būti papildomų
pomeniu, kurie aprašomi jiems skirtame atitinkamame skirsnyje.
Sensus Navigation (p. 7)
–
Meniu sistema atveriama įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspaudžiant OK/MENU.
Repeat voice guidance
(p. 29)
Set destination
(p. 16)
Home
(p. 16)
Address
(p. 16)
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
Tęskite naujinimą
Jei naujinimo procesas išjungus variklį nebūna
užbaigtas, kitą kartą užvedus variklį jis pratęsiamas nuo tos pačios vietos jei tik USB atmintukas
vis dar prijungtas. Jei USB atmintukas neprijungtas, užveskite variklį ir prijunkite USB atmintuką.
Set single destination
Add as waypoint
Information
Save
}}
41
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
||
Point of interest (POI)
(p. 16)
(p. 16)
Travel guide
By name
Country:
Start guidance
By category
Postcode
Details
Near the car
Street:
Photos
Along the route
Number:
Play audio
Near the destination
Junction:
Pause audio
Around point on map
Set single destination
Stored location
(p. 16)
Set single destination
(p. 16)
Set single destination
Add as waypoint
Information
Clear itinerary
Route
Add as waypoint
Avoid
Reroute
Save
Longer
Set single destination
Delete all
Add as waypoint
(p. 16)
(p. 22)
Information
Delete
Internet search
Add another waypoint
(p. 16)
Set single destination
Select point on map
Save
(p. 21)
Start guidance
Format:
Delete all
Previous destination
Itinerary
Information
Latitude and longitude
Delete
(p. 16)
Itinerary
Add as waypoint
Save
Edit
42
Postcode
(p. 16)
Shorter
Delete
Alternative routes to destination
(p. 22)
Detailed route information
(p. 22)
Save
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Route overview
(p. 22)
Route options
(p. 24)
Map options
Next
Route type
Show full-screen map
Previous
Reroute on request
Map type
Zoom in
Route proposals
Motorway information
Zoom out
Use carpool lane
Position information
Use express lane
Compass
Avoid area
POI symbols
Map of remaining route
(p. 22)
Record route
(p. 22)
Avoid motorways
Map colours
arba
Avoid toll roads
Stored location on map
Stop recording
Avoid tunnels
Traffic information
(p. 34)
All traffic
(p. 34)
(p. 27)
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
Traffic on map
Cancel guidance
(p. 21)
arba
Resume guidance
Settings
}}
43
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
||
Guidance options
(p. 29)
Time of arrival format
Street names in voice guidance
Automatic read out of traffic
Audio fadeout
Voice guidance
Use simple voice guidance
Stored location notification
Travel POI notification
Guided tour notification
System information
(p. 40)
FAV key options
ParankiniaiA
Automobilio savininko vadove žr. skirsnį „Parankiniai“.
Susijusi informacija
•
•
44
(p. 32)
Navigacija – valdymas (p. 10)
Sensus Navigation (p. 7)
Sistema į maršrutą įtraukia
apmokestinamus kelius,
automagistrales ir keltus net tuo atveju,
jeigu pažymima nuostata, kad jų turėtų
būti vengiama
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo iki 20 metrų tikslumu.
Dėl techninių priežasčių sistema gali įtraukti į
maršrutą, kuris aprėpia didelį atstumą, tik platesnius kelius.
Klaidos tikimybė būna didesnė, jeigu važiuojama
keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui, vingiuotais
keliais arba kelių lygių keliais ir jeigu nuvažiavus
didelį atstumą nebuvo daryta jokių staigių
posūkių.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į
maršrutą ir naudojami tik tuo atveju, jeigu nėra
jokios kitos priimtinos galimybės.
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t. taip
pat kliudo priimti GPS signalus, vadinasi, automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma su tam tikra
paklaida.
Speed camera warning
A
Toliau pateikiami pavyzdžiai, kuriuos galima interpretuoti kaip navigacijos sistemos veikimo triktį.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Turn-by-turn navigation
Import/export stored locations
Navigacija – trikčių sekimas
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
Parenkant maršrutą atsižvelgiama į atstumą, kelio
plotį, kelio tipą, dešiniųjų ar kairiųjų posūkių
skaičių, kelio žiedus ir t. t., nes siekiama parengti
tinkamiausią teorinį maršrutą. Maršrutą galima
pasirinkti tinkamiau, jeigu būtų atsižvelgiama į
patirtį ir jeigu būtų išmanoma tam tikra zona.
Po transportavimo, automobilio buvimo
vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu arba
traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti
GPS signalus, tada automobilio buvimo vieta teisingai nustatoma ne greičiau nei per 5 minutes.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma neteisingai, jeigu atjungiamas
elektros akumuliatorius.
Jeigu buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas
GPS antenai, praeina daugiau nei 5 minutės, kol
GPS signalai pradedami priimti teisingai ir kol
nustatoma automobilio buvimo vieta.
Pakeitus padangą automobilio simbolis
ekrane ima „šokinėti“
Nustatant automobilio buvimo vietą ir jo važiavimo
kryptį naudojamas ne tik GPS imtuvas, bet taip
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
pat automobilio greičio juntiklis ir giroskopas.
Sumontavus atsarginį ratą arba vasarines padangas pakeitus žieminėmis sistema turi „atpažinti“
naujų ratų dydį.
Norint, kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama važiuojant kelis kartus vairą pasukti pilnu
spinduliu, tai darant tinkamoje vietoje.
Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka
tikrosios padėties
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio duomenų bazė ne visada gali būti išsami.
Į žemėlapius įkeliama informacija yra nuolat tikslinama ir atnaujinama. Norėdami atsisiųsti naujausius žemėlapių duomenis žr. Žemėlapių naujinimas (p. 40). Taip pat žr. support.volvocars.com:
čia pateikiama išsamesnės informacijos apie
žemėlapius ir pan.
Žemėlapio mastelis retsykiais
pasikeičia
Neturima išsamios žemėlapio informacijos apie
tam tikras zonas. Tada sistema automatiškai keičia didinimo laipsnį.
Automobilio simbolis ekrane pasislenka
į priekį ar sukasi
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų
padėtį ir automobilio važiavimą, kad būtų galima
pradėti važiuoti.
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada pradedama važiuoti.
•
Navigacija – maršruto parinktys (p. 24)
Aš važiuosiu į ilgą kelionę, bet nenoriu
nurodyti konkretaus maršruto į miestus,
kuriuos planuoju pravažiuoti - Koks yra
paprasčiausias būdas sukurti kelionės
maršrutą?
Naudojant plonų linijų kryžių paskirties vieta nurodoma tiesiog žemėlapyje. Sistema savaime nukreipia jus į galutinės paskirties vietą net tuo atveju,
jeigu važiuojate pro tarpines paskirties vietas.
Mano žemėlapio informacija
neatnaujinama
Į žemėlapius įkeliama informacija yra nuolat tikslinama ir atnaujinama. Norėdami atsisiųsti naujausius žemėlapių duomenis žr. Žemėlapių naujinimas (p. 40). Taip pat žr. support.volvocars.com:
čia pateikiama išsamesnės informacijos apie
žemėlapius ir pan.
Kaip galima lengvai patikrinti
naudojamą žemėlapio versiją?
Meniu sistemoje suraskite Settings System
information, kad gautumėte informacijos apie
versiją ir dengiamą geografinį regioną, žr. (p. 40).
Susijusi informacija
•
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 40)
•
Navigacija – maršrutas (p. 22)
45
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Navigacija – licencinė sutartis ir
autorių teisės
Cyprus
© EuroGeographics.
Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju /
programuotoju.
Estonia
© EuroGeographics.
Autoriaus teisės
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Europa
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content made available by AGIV.
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
Croatia
© EuroGeographics.
46
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Slovenia
© EuroGeographics.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
}}
47
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
||
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
Susijusi informacija
48
•
Navigacija – žemėlapio ir sistemos informacija (p. 40)
•
Sensus Navigation (p. 7)
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
L
atvykimo laikas
29
Automobilio gabenimas
44
Autorių teisės
46
B
Balso atpažinimas
13
G
Greičio kamera
29
Lankytinos vietos, taip pat žr. LV
20
16
20
Pradėti orientuoti
21
M
22
S
Maršrutas
alternatyvūs maršrutai ir maršrutų apžvalga
22
Mastas
keisti
34
T
Meniu
meniu apžvalga, navigacija
Slinkti meniu
41
10
Tęsti orientavimą
21
Trikčių šalinimas
sensus navigation
44
Trinti maršrutą
21
O
K
POI
nurodykite kelionės tikslą
Ženklai
kelionės laikas
29
Orientavimas balsu
29
Kelionės tikslas
16
Orientavimo parinktys
29
Kelių eismo informacija
34
Orientavimo stabdymas
21
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)
36
Klaviatūra
12
P
Kompasas
27
Paleisti vadovą
21
Planinis maršrutas
21
Saugos vaizdo kamera
29
U
USB jungtis
7
ž
žemėlapio duomenys
40
49
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Ž
Žemėlapio parinktys
50
27
Žemėlapio sritys
40
Žemėlapių naujinimas
40
Ženklų ratukas
12
TP 26683 (Lithuanian), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement