Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2019 Early Sensus Navigation

Volvo S90 2019 Early Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
„Sensus Navigation“ – tai palydovinė kelių eismo informacijos ir navigacijos sistema.
Mes nuolat dirbame, siekdami tobulinti savo gaminius. Atliekant modifikacijas, gali taip nutikti, kad šiame papildinyje pateikta informacija, apra-
šai ir iliustracijos skiriasi nuo automobilio įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
TURINYS
NAVIGACIJA
2
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Navigacijos sistemos įjungimas ir
išjungimas*
4
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
17
Navigacijos sistemos ženklai ir mygtukai*
5
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute
18
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
6
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje
18
Navigacijos sistema* centriniame ekrane
6
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane
Eismo spūsčių rodymas maršrute
19
20
8
Pasirinkite aplinkkelį navigacijos sistemoje*
Navigacijos sistemos įjungimas ir
išjungimas* vairuotojo ekrane
9
Tikralaikė kelių eismo informacija
20
21
Navigacijos sistema* projekciniame
rodinyje*
9
Tikralaikės kelių eismo informacijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Navigacijos sistemos nuostatos*
21
Valdykite navigacijos sistemą* balsu
9
Žemėlapio nuostatos
22
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą
10
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
23
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
11
Eismo informacijos nuostatos
24
Nustatykite kelionės tikslą laisva
teksto paieška
11
Žemėlapių naujinimas
24
26
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
12
Žemėlapių naujinimas per kompiuterį
ir USB atmintuką
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija
13
Žemėlapių naujinimas prie interneto
prijungtame kompiuteryje
28
29
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“
14
Dažnai užduodami klausimai apie
navigacijos sistemą*
Maršruto tvarkaraštis
15
Kaip pamatyti maršrutą
16
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį maršrutą
16
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
17
Navigacijos sistemos licencijos sutartis*
30
Navigacijos sistemos autorių teisės*
32
Abėcėlinė rodyklė
33
NAVIGACIJA
NAVIGACIJA
Navigacijos sistemos įjungimas ir
išjungimas*
Parodykite žemėlapio vaizdą centriniame ekrane,
pradžios rodinyje paliesdami viršutinį rodinį (1).
Navigacijos sistema aktyvinama automatiškai, kai
atidaromos vairuotojo durelės ir deaktyvinama tik
vairuotojui išlipus iš automobilio ir jį užrakinus.
Jei centriniame ekrane nėra navigacijos sistemos
plytelės, trumpai dukart spustelėkite pradžios
mygtuką (2) ir tada palieskite navigacijos sistemos (1) plytelę.
Navigacijos aktyvinimas
Navigacijos deaktyvinimas
Navigacijos sistemos negalima išjungti, bet ji
visada veikia foniniu režimu – ji išjungiama tik kai
vairuotojas išlipa iš automobilio ir jį užrakina.
PASTABA
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam
varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus įtampai,
sistema automatiškai išjungiama.
Tada parodomas esamos geografinės zonos
žemėlapis, kur automobilis vaizduojamas mėlyno
trikampio ženklu.
Paspauskite šį ženklą, kad
parodytumėte žemėlapio vaizdą
per visą centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
Navigacijos sistema* centriniame ekrane
(p. 6)
•
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane
(p. 8)
•
Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje*
(p. 9)
•
•
Valdykite navigacijos sistemą* balsu (p. 9)
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
Navigacijos sistemos plytelė
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos
gali būti mažiau taikomos.
Navigacijos sistemos ženklai ir mygtukai*
(p. 5)
Pradžios mygtukas
4
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Navigacijos sistemos ženklai ir
mygtukai*
Centriniame ekrane rodomame žemėlapyje pateikiami ženklai ir spalvos, kuriomis perteikiama
informacija apie įvairius kelius ir teritoriją aplink
automobilį bei maršrutą. Kairiau pateikiama priemonių juosta su skirtingais mygtukais, skirtais
atskiroms nuostatoms pasiekti.
Parodo sąrašą su planinio maršruto orientavimo taškais
Simboliai ir mygtukai žemėlapyje
atvykimo laikas / likusi kelionės trukmė;
Kelionės tikslų / tarpinių punktų nurodymas
Atstumas iki kelionės tikslo
Atšaukia orientavimą
Kompasas ir šiaurės arba judėjimo krypties
rodymas viršuje
Parodo planinio maršruto lankytinų vietų
(POI1) sąrašą ir kelių eismo informaciją
Užvedimas
Kita operacija
Kelionės tikslas / galutinis kelionės tikslas
Planinis ir alternatyvus maršrutas
Žemėlapio rodinys pakeičiamas tarp 2D ir 3D
Nustatykite žemėlapį iš naujo, kad būtų sekamas automobilis
Lankytina vieta (POI1)
Kelionės tikslas / galutinis kelionės tikslas
Susijusi informacija
•
Kelių eismo informacija
Maksimaliai sumažina (išplėstinis rodinys)
arba maksimaliai padidina žemėlapio vaizdą
(per visą ekraną)
•
•
•
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 6)
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje (p. 18)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 19)
Automobilis planiniame maršrute
Maksimaliai sumažina priemonių lauką
Pakartoti esamą balso nuorodą
Maksimaliai sumažina priemonių lauką
Apskaičiuoti aplinkkelį
Balso nuoroda laikinai įj./išj.
1
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
5
NAVIGACIJA
Informacinė kortelė navigacijos
sistemoje*
Visos žemėlapio piktogramos, pvz., kelionės tikslas, tarpinis punktas ir parankiniai, turi informacijos kortelę, kuri atsiveria palietus piktogramą.
•
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 17)
Navigacijos sistema* centriniame
ekrane
Navigacijos sistema rodoma ir valdoma keliais
skirtingais būdais, pvz., per centrinį ekraną.
Paspaudus ant informacinės kortelės, pasirodo
maža kortelė. Paspaudus du kartus, pateikiama
didesnė kortelė, kur rasite daugiau informacijos.
Informacijos kortelės turinys ir parinktys priklauso
nuo piktogramos tipo.
Pavyzdžiui, pažymėjęs lankytiną vietą (POI2), vairuotojas gali pasirinkti:
• Pradėti orientuoti – vieta įrašoma kaip
kelionės tikslas
• Įtr.kaip naują tarp. punktą – vieta įrašoma
kaip tarpinis punktas (rodoma tik konkrečiame kelionės tiksle)
• Įrašyti – vieta įrašoma į biblioteką
• Šal. iš pln. maršruto – vieta pašalinama (jei
priklauso planiniam maršrutui)
• Gretimos LV – lankytinos vietos pasirodžius
automobilio buvimo vietai
Susijusi informacija
•
•
2
6
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
Visos navigacijos sistemos nuostatos keičiamos
centriniame ekrane. Čia vairuotojas nustato, kaip
žemėlapis turi būti rodomas, arba įveda kelionės
tikslą.
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Jei žemėlapio vaizdas centriniame ekrane nerodomas, palieskite (navigacijos sistemos) viršutinę
plytelę.
Kur aš?
Kokia automobilio geografinė padėtis dabar?
Paspauskite automobilio ženklą (mėlyną trikampį) žemėlapyje – informacija rodoma tiesiai žemėlapyje.
Kai automobilio ženklas būna nuolat nukreiptas
aukštyn, jis lieka fiksuotas, o žemėlapis sukasi,
atsižvelgiant į tai, kaip automobilis važiuoja. Kompaso ženklas žemėlapyje nukreiptas į šiaurę (N),
jo centre nurodyta automobilio judėjimo kryptis:
Kompaso ženklai
kompaso kryptis
N
Šiaurė
Raskite automobilio ženklą žemėlapyje
NE
Šiaurės rytai
Priartinus, atitolinus ir perslinkus į kitą
žemėlapio vietą, kartais būna sunku
surasti, kur dabar stovi jūsų automobilis.
Paspauskite taikinį, kad žemėlapis vėl
imtų sekti jūsų automobilio ženklą.
E
Rytai
SE
Pietryčiai
S
Pietūs
SW
Pietvakariai
W
Vakarai
NW
Šiaurės vakarai
•
Žemėlapio viršuje – šiaurė arba
važiavimo kryptis
Automobilio judėjimą žemėlapyje
galima indikuoti dviem būdais.
Paspauskite ženklus, kad viršuje būtų
rodoma šiaurė arba judėjimo kryptis.
Kai viršuje rodoma žemėlapio šiaurė,
automobilio ženklas žemėlapyje juda
dabartine kompaso kryptimi. Jei automobilio ženklas žemėlapyje juda kairėn, vadinasi,
automobilis važiuoja į vakarus.
2D arba 3D rodinys
Palieskite ženklus, kad perjungtumėte
tarp 2D ir 3D rodinio.
Kai įjungtas 3D rodinys, automobilio važiavimo
kryptis visada rodoma aukštyn. Žemėlapis sukasi
aplink automobilio ženklą, atsižvelgiant į tai, kaip
automobilis važiuoja. Kompaso ženklas rodo, kuria
kryptimi yra šiaurė (N) žemėlapyje, o centriniame
ekrane kompasas rodo automobilio judėjimo į
priekį kryptį. 3D režimu žemėlapio mastelis nerodomas.
2D rodinyje žemėlapis rodomas su aukštyn nukreipta šiaure, o automobilio ženklas juda žemėlapyje esama kompaso kryptimi.
Priartinti
Padidinkite žemėlapį, dukart greitai paspausdami
centrinį ekraną arba uždėdami ant jo ir išplėsdami
du pirštus.
Atitolinti
Atitolinkite žemėlapį, vieną kartą paliesdami dviem
pirštais centrinį ekraną arba suskleisdami du pirštus ant centrinio ekrano.
Slinkti
Uždėkite pirštą ant žemėlapio, perbraukite norima
kryptimi ir atleiskite. Slinkimo funkcija veikia tik
maksimaliai padidinus žemėlapį (ne sumažinus).
Antraščių rodinio nustatymas
Maksimaliai padidinkite žemėlapį ir paspauskite jo
antraštę centrinio ekrano viršuje. Pasirinkite vieną
iš šių žemėlapio „antraštės“ rodinių:
1.
Kelionės tikslas „Destination“, atvykimo laikas
(ETA) arba likusi kelionės trukmė (RTA) ir
}}
7
NAVIGACIJA
atstumas iki kelionės tikslo („Distance“).
Norint pasirinkti ETA arba RTA, reikia žr.
skirsnį „Maršruto ir navigacijos nuostatos“.
||
2.
Buvimo vietos adresas („Address“) arba koordinatės („Coordinates“). Kai rodomos koordinatės, kartu pateikiamas ir aukštis virš jūros
lygio („Altitude“). Norėdami pasirinkti adresą
arba koordinates, žr. skirsnį „Žemėlapio nuostatos“.
Navigacijos sistema* vairuotojo
ekrane
Navigacijos sistema rodoma ir valdoma keliais
skirtingais būdais, pvz., per vairuotojo ekraną.
Susijusi informacija
•
•
Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 21)
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane
(p. 8)
•
Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje*
(p. 9)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 22)
Meniu atvėrimas / užvėrimas. Meniu užveriamas automatiškai, po tam tikro neveiklos laikotarpio arba naudojantis atitinkamomis
parinktimis.
Važiuojant vairuotojas orientuojamas balso nuorodomis ir instrukcijomis vairuotojo ekrane. Žemėlapio rodinį vairuotojo ekrane galima aktyvinti ir be
nustatyto kelionės tikslo.
Dešinioji vairo klaviatūra ir vairuotojo
ekranas
Dešiniosios vairo klaviatūros mygtukus galima
naudoti norint valdyti kai kurias navigacijos sistemos funkcijas, pvz., Vykti namo ir Atšaukti
orientavimą. Jei vairuotojo ekrane rodomas pranešimas, pirmiausia jį reikia patvirtinti arba
išjungti, kad būtų pateiktas meniu.
8
Meniu naršymas.
Žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane.
Meniu parinkčių naršymas.
Patvirtinkite arba pažymėkite parinktį.
Susijusi informacija
•
Navigacijos sistemos įjungimas ir išjungimas*
vairuotojo ekrane (p. 9)
•
Navigacijos sistema* centriniame ekrane
(p. 6)
•
Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje*
(p. 9)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Navigacijos sistemos įjungimas ir
išjungimas* vairuotojo ekrane
Navigacijos sistema* projekciniame
rodinyje*
Valdykite3 navigacijos sistemą*
balsu
Nustačius kelionės tikslą, navigacijos sistema
automatiškai parodoma vairuotojo ekrane. Navigacijos sistema gali būti rodoma ir nenustačius
kelionės tikslo.
Navigacijos sistema rodoma ir valdoma keliais
skirtingais būdais, pvz., per projekcinį rodinį.
Balso komandomis galima aktyvinti kelias navigacijos sistemos funkcijas.
1.
Nuvilkite žemyn centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
2.
Spauskite Nuostatos.
3.
Paspauskite My Car Ekranai
Vairuotojo ekrano informacija.
4.
Spauskite radijo mygtuką Rodyti žemėlapį,
jei norite matyti navigacijos sistemą vairuotojo ekrane, neįvedę kelionės tikslo.
Susijusi informacija
•
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane (p. 8)
Spauskite
ant vairo esančią dešiniąją klaviatūrą ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Navigacija“ – pradedamas navigacijos dialogas ir pateikiami komandų pavyzdžiai.
•
„Take me home“ – orientuojama į vietą
Pradžia.
•
„Go to [City]“ – kelionės tikslu nurodomas
miestas. Pvz., „Vykti į Vilnių“.
•
„Go to [Address]“ – kelionės tikslu nurodomas adresas. Adrese turi būti nurodytas
miestas ir gatvė. Pvz., „Vykti į Arsenalo g. 5,
Vilnius“.
•
„Add intersection“ – pradedamas dialogas,
kuriame reikia nurodyti dvi gatves. Tada
dviejų gatvių sankryža tampa kelionės tikslu.
•
„Go to [Post code]“ – kelionės tikslu nurodomas pašto kodas. Pvz., „Vykti į 1 2 3 4 5“.
•
„Go to [adresatas]“ – kelionės tikslu nurodomas telefonų knygelės adresas. Pavyzdys:
„Važiuoti pas Vardenę Pavardenę“.
•
„Search [POI category]“ – ieškoma gretimų lankytinų vietų (POI) tam tikroje kategorijoje (pvz., restoranų)4. Norėdami surikiuoti
Navigacijos sistema ant priekinio stiklo.
Vairuotojui gali būti teikiamos nuorodos ir informacija navigacijos sistemos projekciniame rodinyje, priekinio stiklo apačioje.
Galima nustatyti, ar projekciniame rodinyje bus
rodoma navigacijos sistema, ir kurioje vietoje bus
pateikiamas informacijos laukas.
Susijusi informacija
3
4
•
Navigacijos sistema* centriniame ekrane
(p. 6)
•
Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane (p. 8)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Naudotojas gali paskambinti į lankytiną vietą (POI) arba nurodyti ją kelionės tikslu.
}}
* Parinktis / priedas.
9
NAVIGACIJA
•
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite
kelionės tikslą
„Search [POI category] iš [City]“ – mieste
ieškoma tam tikros kategorijos lankytinų vietų
(POI). Rezultatų sąrašas surikiuojamas pagal
miesto centrinį tašką. Pavyzdys: „ieškoti restorano Vilniuje“.
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra pirštu
pažymėti vietą žemėlapyje.
•
„Search [POI pavadinimas]“. Pavyzdys:
„Ieškoti Vingio parko“.
•
„Change country/Change state5,6“ –
pakeičiama navigacijos paieškos teritorija.
•
„Show favourites“ – vairuotojo ekrane parodomos parankinės vietos.
•
„Clear itinerary“ – iš planinio maršruto ištrinami visi įrašyti tarpiniai punktai ir galutinis
kelionės tikslas.
•
„Repeat voice guidance“ – pakartoja
paskutinį ištartą nurodymą balsu.
•
„Turn off voice guidance“ – išjungia orientavimo balsu funkciją.
•
5
6
10
sąrašą maršrute, pasirodžius rezultatų sąrašui
ištarkite „Along the route“.
„Turn on voice guidance“ – įjungia išjungtą
orientavimo balsu funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 11)
•
Daugeliu atveju yra paprasčiausia perslinkti į
pageidaujamą vietą žemėlapyje ir bakstelėti ją
pirštu.
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
1.
Patikrinkite, ar žemėlapio rodinys pateikiamas
maksimaliu režimu.
•
2.
Slinkite žemėlapį, kol pamatysite pageidaujamą vietą.
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
•
3.
Palaikykite nuspaudę tą vietą – sukuriama
piktograma ir atsiveria meniu.
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
4.
Pasirinkite Eiti čia – pradedama orientuoti.
Pašalinkite piktogramą.
Kaip ištrinti piktogramą iš vietos:
•
Pasirinkite Naikinti
Sureguliuokite piktogramos padėtį
Kaip suderinti piktogramos vietą:
•
Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite
ją į pageidaujamą vietą ir atleiskite.
Europos šalyse vietoj termino „State“ (valstija) naudojamas terminas „Country“ (šalis).
Brazilijoje ir Indijoje paieškos zona keičiama centriniame ekrane.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Kaip nustatyti tikslą naudojant
adresą
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nurodyti įvairiais būdais. Vienas iš jų – pasirinkti
adresą.
Automobiliuose su „Volvo On Call“* sistema,
adresus ir kelionės tikslus į automobilio navigacijos sistemą galima siųsti ir per „Volvo On Call“
programėlę, ir per „Volvo On Call“ aptarnavimo
centrą7.
1.
Susijusi informacija
Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir
paspauskite Nust.tiksl..
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto
paiešką.
2.
Spauskite Adresas.
3.
Reikia užpildyti visus laukus. Jei pageidaujama keliauti, pvz., į miestą, pakanka įvesti šalį
ir miestą. Tada orientuojama į miesto centrą.
4.
Pasirinkite vieną iš galimų teksto lauko
variantų ir rašykite tekstą naudodami centrinio ekrano klaviatūrą:
•
•
•
•
•
7
Šalis/Valstija/Sritis
Miestas/Teritorija/Pašt.kod.
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Nustatykite kelionės tikslą laisva
teksto paieška
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais, pvz., atliekant laisvojo
teksto paiešką, galima naudoti telefono numerius, pašto kodus, gatvių ir miestų pavadinimus,
koordinates ir lankytinas vietas (POI8).
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą
(p. 10)
Daugeliui ženklų įvesti ir kelionės tikslų paieškai
atlikti galima panaudoti ekraninę klaviatūrą.
•
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
1.
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
•
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 6)
Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir
paspauskite Nust.tiksl..
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto
paiešką.
2.
Į paieškos laukelį įveskite paieškos frazę arba
pirmiausia susiaurinkite paiešką pasirinkdami
filtrą.
> Paieškos rezultatai pradedami rodyti
vedant ženklus.
Adresas
Numeris
Sankryža
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
}}
* Parinktis / priedas.
11
NAVIGACIJA
||
3.
Jei paieška pateikia pageidaujamą rezultatą, palieskite jį, kad parodytumėte informacijos kortelę ir pasirinktumėte naudoti.
Jei paieškoje per daug rezultatų, palieskite
Išplėstinis filtras ir pasirinkite vietą, aplink
kurią norite ieškoti, tada pasirinkite galimybę
tęsti, kad pasinaudotumėte paieškos rezultatu:
• Aplink automobilį
• Aplink kel. tikslą – rodoma tik įvedus
58,1234N 12,5678E (su kompaso rodykle
po koordinatės)
Nurodykite kelionės tikslą lankytina
vieta
58,1234-12,5678 (su brūkšneliu be kompaso
rodyklės)
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra parinkti
lankytiną vietą (POI9).
Jei norite, vietoj taško [.] galite naudoti kablelį [,].
Susijusi informacija
•
•
kelionės tikslą.
•
Maršrute – rodoma tik įvedus kelionės
tikslą.
•
•
• Aplink tašką žemėlapyje
Koordinatės
Kelionės tikslą taip pat galima nurodyti pagal
žemėlapio koordinates.
•
Įrašykite, pavyzdžiui, „N 58.1234 E 12.5678“
ir bakstelėkite Ieškoti.
Kompaso taškus N, E, S ir W galima įvesti skirtingais būdais, pvz.:
1.
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą
(p. 10)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 11)
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto
paiešką.
2.
Spauskite LV.
3.
Palieskite pageidaujamą filtrą (kai kurios
parinktys rodo tik nustatytą kelionės tikslą
arba tarpinį punktą):
•
•
•
•
•
N 58,1234 E 12,5678 (su tarpais)
N58,1234 E12,5678 (be tarpų)
4.
8
9
12
Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir
paspauskite Nust.tiksl..
Šalia transporto priemonės
Šalia kelionės tikslo
Šalia tarpinių punktų
Maršrute
Aplink tašką žemėlapyje
Suraskite ir pasirinkite pageidaujamą lankytiną vietą.
Point of Interest
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
5.
Pasirinkite Pradėti orientuoti arba Įtr.
tarpinį punktą.
Daugelis POI (pvz., restoranai) turi antrinių kategorijų (pvz., greito maisto).
Žemėlapio nuostatose galima pakeisti, kurios POI
turi būti rodomos žemėlapyje. Ši nuostata neturi
įtakos POI kaip kelionės tikslo paieškai – net
neįtrauktos POI rodomos kaip alternatyvūs kelionės tikslai.
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
Kelionės tikslo nurodymas
naudojantis paskutinių /
parankinių / bibliotekos informacija
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 22)
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra pasirinkti iš sąrašo.
1.
Kai kurios POI žemėlapyje pirmą kartą parodomos, kai nustatomas mastelis 1 km (1 mile).
Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir
paspauskite Nust.tiksl..
PASTABA
•
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
•
Atnaujinus žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti esami.
Visus atitinkamoje žemėlapio sistemoje
naudojamus ženklus galima rasti meniu
sistemoje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą
(p. 10)
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto
paiešką.
2.
Tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
sąrašų (ekrano viršuje):
• Paskutiniai
• Parankiniai
• Biblioteka
Pažymėjus vieną alternatyvą sąraše, ji pridedama
kaip kelionės tikslas, naudojant Pradėti
orientuoti arba Įtr. tarpinį punktą mygtuką.
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 11)
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
}}
* Parinktis / priedas.
13
NAVIGACIJA
||
Paskutiniai
Čia išvardytos ankstesnės paieškos. Slinkite ir
pasirinkite.
Taip pat vairuotojo ekrane galima nurodyti meniu
parinktį ir peržiūrėti naudojantis dešiniąja vairo
klaviatūra.
Sąrašą galima redaguoti naudojant Redaguoti.
Parankiniai
Čia išvardytos parankinės pažymėtos vietos iš
Biblioteka. Slinkite ir pasirinkite.
Iš Parankiniai pašalinta vieta išlieka Biblioteka,
tačiau būna pažymėta „užgesusia“ žvaigždute.
Norėdami įtraukti vietą į Parankiniai, eikite į
Biblioteka ir dar kartą pasirinkite atitinkamos
vietos šauktuką.
Dažnai naudojamą kelionės tikslą galima suprogramuoti ir naudoti su Nustatyti namų adresą.
Įvestas Pradžia kelionės tikslas papildomai
pasiekiamas kaip meniu parinktis vairuotojo
ekrane, jį galima peržiūrėti dešiniąja vairo klaviatūra.
Sąrašą galima redaguoti naudojant Redaguoti.
Biblioteka
Čia surenkamos įrašytos buvimo vietos ir planiniai
maršrutai. Naujausi įrašai pateikiami pačiame
sąrašo viršuje.
Norėdami pasirinkti arba panaikinti vietą kaip
parankinę, palieskite jos „žvaigždutę“. Vieta su
14
pažymėta arba „užpildyta“ žvaigždute taip pat
pateikiama ties „Parankiniai“.
Kelionės tikslo nustatymas
naudojantis funkcija „Send to Car“
Panaikinus vietą iš Biblioteka, ji kartu dings iš
Parankiniai.
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra naudoti funkciją „Send to Car“.
Biblioteką galima rikiuoti įvairiais būdais:
• Įtraukta – rikiuojama chronologine tvarka.
• Pavad. – rikiuojama pagal abėcėlę.
• Atstumas – rikiuojama pagal atstumą nuo
dabartinės buvimo vietos.
• Priimti – išfiltruojamos vietos, išsiųstos į
automobilį naudojantis funkcija „Send to Car“.
Naujos neskaitytos vietos turi MĖLYNĄ
žymiklį, kuris dingsta, kai vieta perskaitoma.
Vietos siuntimas į automobilį
„Send to Car“ – tai funkcija, kuri leidžia įtraukti
kelionės tikslą / vietą į automobilio navigacijos
sistemą, naudojant kompiuterį.
Funkcija „Send to Car“ galima naudotis ir iš
„Volvo On Call“* programėlės. „Volvo On Call“
padės prireikus į automobilį nusiųsti kelionės
tikslą / vietą iš „Volvo On Call“ aptarnavimo
centro.
Naudojantis funkcija Redaguoti, galima panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.
Atminkite: šis procesas yra tik vieno iš kelių
žemėlapio paslaugų teikėjų pavyzdys.
Susijusi informacija
1.
Kompiuteryje apsilankykite adresu
wego.here.com.
> Atveriama žemėlapio tarnyba.
2.
Suraskite norimą vietą.
3.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite vietą ir
tada spustelėkite adresą.
> Atveriamas šoninis meniu / informacijos
kortelė.
4.
Šoniniame meniu spustelėkite Bendrinti.
5.
Šoniniame meniu spustelėkite Siųsti į automobilį.
•
•
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą
(p. 10)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 11)
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
6.
7.
Pasirinkite automobilį ir įveskite automobilio
VIN numerį arba el. pašto adresą, kuris užregistruotas jūsų „Volvo ID“. Tada spustelėkite
Siųsti.
Susijusi informacija
Spustelėkite Atlikta.
> Vieta nusiunčiama į automobilį.
•
•
Daugiau informacijos apie kelis teikėjus ir funkciją „Send to Car“ rasite „Volvo Cars“ techninės
pagalbos puslapyje (support.volvocars.com).
Kaip automobilyje priimti ir panaudoti
vietą
Kad galėtų priimti duomenis, automobilis turi būti
prijungtas prie interneto. Jei vieta į automobilį
išsiunčiama naudojant „Volvo On Call“, tuomet
duomenims priimti naudojamas automobilio įtaisytasis modemas, t. y. nereikia atskiro interneto
ryšio.
1.
Automobiliui priėmus vietą, centriniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Palieskite
pranešimą / ženklą.
> Atveriama informacijos kortelė.
2.
Pasirinkite pageidaujamą vietos naudojimo
būdą.
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą
(p. 10)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 11)
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
Maršruto tvarkaraštis
Planiniu maršrutu vadinamas navigacijos sistemos* pasiūlytas maršrutas naudotojui įvedus
kelionės tikslą.
Pirma apibrėžta buvimo vieta bus galutinis maršruto kelionės tikslas.
Kitos buvimo vietos bus maršruto tarpiniai punktai.
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
Susijusi informacija
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
•
•
Po to galima nesunkiai suredaguoti planinį maršrutą, kelionės tikslą ir tarpinius punktus.
•
•
Kaip pamatyti maršrutą (p. 16)
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 16)
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute (p. 18)
Kaip panaudoti įrašytą vietą
Gautas vietas galima įrašyti į navigacijos sistemos
biblioteką ir panaudoti vėliau.
* Parinktis / priedas.
15
NAVIGACIJA
Kaip pamatyti maršrutą
Kaip suredaguoti arba panaikinti
planinį maršrutą
2.
Orientuojant keliu, galima navigacijos sistemoje
parodyti planinį maršrutą*.
Orientavimo metu yra galimybė navigacijos sistemoje * pašalinti tarpinius punktus arba visą planinį maršrutą.
Palieskite Planinis maršrutas simbolį, kad
atvertumėte planinį maršrutą.
Susijusi informacija
•
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 16)
•
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
1.
Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką.
2.
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute (p. 18)
Palieskite Planinis maršrutas ženklą, kad
atvertumėte planinį maršrutą.
3.
Palieskite šiukšliadėžės piktogramą, kad
panaikintumėte planinio maršruto tarpinį
punktą arba palieskite Valyti maršr., kad
panaikintumėte visą planinį maršrutą.
Susijusi informacija
•
•
1.
16
Orientavimo metu žemyn nukreipta rodykle, o
po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių
lauką.
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 17)
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute (p. 18)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
Orientavimo metu navigacijos sistemoje* galima
ieškoti alternatyvių maršrutų.
1.
Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką.
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
Lankytinų vietų (POI) rodymas
maršrute
Navigacijos sistemoje* gali būti rodomas lankytinų vietų (POI10) maršrute sąrašas.
2.
1.
Spauskite Priešais.
2.
Spauskite LV.
> Lankytinos vietos (POI) maršrute rodomos
atsižvelgiant į atstumą.
3.
Kai vienoje vietoje yra kelios POI, jos rodomos kaip grupė. Palieskite grupę, kad pateiktumėte POI sąrašą.
4.
Pasirinkite POI.
5.
Pasirinkite vieną iš informacijos kortelių
parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
Palieskite Planinis maršrutas ženklą, kad
atvertumėte planinį maršrutą.
3.
Spauskite Alternat. maršrutai.
4.
Pasirinkite alternatyvų maršrutą:
• Eco
• Greitas
• Vaizdingas
5.
Palieskite žemėlapį.
> Žemėlapyje parodomas atnaujintas maršrutas ir orientavimas tęsiamas.
Susijusi informacija
•
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 16)
•
•
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 19)
Susijusi informacija
•
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 6)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 22)
Pasirinkite aplinkkelį navigacijos sistemoje*
(p. 20)
* Parinktis / priedas.
17
NAVIGACIJA
Orientavimo taškų rodymas
planiniame maršrute
Būsimų orientavimo punktų maršrute sąrašas
padeda vairuotojui laiku suplanuoti artėjančius
manevrus.
Planinio maršruto posūkių sąrašą navigacijos sistemoje* galima parodyti taip:
1.
Žemyn nukreipta rodykle, esančia kairiojoje
pusėje, išskleiskite priemonių lauką.
2.
Išskleiskite priemonių lauką dar labiau, naudodami tris taškus.
3.
Palieskite Posūkis po posūkio ženklą (žr.
iliustraciją).
Vietoj priemonių lauko parodomas planinio maršruto orientavimo taškų sąrašas (sąrašą galima
slinkti). Paspaudus kairėn nukreiptą rodyklę, sąrašas maksimaliai sumažinamas.
Kitas orientavimo punktas visada pateikiamas
sąrašo viršuje.
10
18
Buvimo vieta žemėlapyje parodoma
paspaudžiant vieną iš sąrašo orientavimo taškų. Dar kartą palietus taikinio
ženklą (žr. iliustraciją), grįžtama į žemėlapio orientavimo rodinį, kai žemėlapis seka automobilį.
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje
Navigacijos sistema* gauna informacijos apie
kelių eismo įvykius bei spūstis ir parodo juos
žemėlapyje.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Galite nustatyti, kokia su kelių eismu susijusi
informacija turi būti rodoma žemėlapyje.
Eismo sutrikimai, pvz., intensyvus ir lėtai judantis
eismas, kelio darbai ir avarijos, žymimi skirtingais
ženklais (jei žemėlapis pakankamai priartinamas).
Toliau vaizduojama, kaip rodomi kelio
darbai. Jei sutrikimai rimtesni, jų mastas taip pat rodomas raudona linija
palei kelio kraštą. Ši linija kartu rodo,
kuria važiavimo kryptimi yra šis sutrikimas – jei jis
yra abiem kryptim, kelio atkarpa žymima linija
abiejuose kraštuose.
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Informacija apie kelių eismo kliūtis
– Palieskite kelių eismo kliūčių ženklą.
> Pateikiama informacinė kortelė. Šioje
informacijoje gali būti aprašyta, pavyzdžiui,
sutrikimo vieta su gatvės pavadinimu ar
kelio numeriu ir sutrikimo pobūdis, mastas
ar trukmė.
Kelių eismo sutrikimų vengimas
Jei maršrute užregistruojama eismo spūstis,
galima pasirinkti alternatyvą Vengti. Šiuo atveju
sistema apskaičiuoja alternatyvų maršrutą.
Tikralaikė kelių eismo informacija11
Jei automobilis prijungtas prie interneto, su
RTTI12 gali būti gaunama išplėstinė kelių eismo
informacija realiuoju laiku.
Eismo spūsčių rodymas maršrute
Susijusi informacija
Nustačius navigacijos sistemoje kelionės tikslą,
gali būti parengtas maršrute užregistruotų kelių
eismo įvykių sąrašas*.
•
•
•
1.
11
12
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 19)
3.
Spauskite Eismas. Mygtukas „Eismas“ būna
pilkas, jei maršrute nėra jokių eismo įvykių.
> Visi eismo įvykiai maršrute rodomi atsižvelgiant į atstumą.
4.
Jei reikia papildomos informacijos apie eismo
kliūtis, palieskite eilutę ir bus atverta informacijos kortelė. Pasirinkite vieną iš informacijos
kortelių parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
5.
Palieskite Vengti, jei norite išvengti eismo
kliūčių.
> Maršrutas perskaičiuojamas ir imama orientuoti alternatyviu maršrutu.
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 6)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Spauskite Priešais.
Eismo informacijos nuostatos (p. 24)
Žemėlapio nuostatos (p. 22)
•
Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*
(p. 6)
2.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Kai rodomas žemėlapis, žemyn nukreipta
rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite
priemonių lauką, pateikiamą kairiojoje pusėje.
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje (p. 18)
Eismo informacijos nuostatos (p. 24)
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
* Parinktis / priedas.
19
NAVIGACIJA
Pasirinkite aplinkkelį navigacijos
sistemoje*
Taip pat, važiuojant toliau, galima parodyti alternatyvų maršrutą.
Jei vairuotojas nori išvengti artimiausios maršruto
atkarpos, pvz., dėl to, kad kelias uždarytas,
galima pasirinkti aplinkkelį.
Susijusi informacija
1.
Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką, pateikiamą kairiojoje pusėje.
2.
Paspauskite Aplink. ženklą, kad parodytumėte alternatyvią kelionę su informacija apie
jos ilgiausią / trumpiausią maršrutą ir apskaičiuotą kelionės trukmę. Paprastai siūlomas
tik trumpas aplinkkelis, kuris greitai susijungia su pradinio planinio maršruto keliu.
3.
Jei pasiūlymas priimtas: Palieskite ženklą su
aplinkkelio informacija. Maršrutas priimamas
net jei važiuojate siūlomu keliu. Priėmus
pasiūlymą, orientavimas tęsiamas, tik dabar
su pasirinktuoju aplinkkeliu maršrute. Jei
pasiūlymas nepriimtinas, toliau važiuokite
pradiniu maršrutu.
Funkcijos Aplink. alternatyva ir nukrypimas nuo
planinio maršruto – sistema atnaujina maršrutą
automatiškai ir tęsiamas orientavimas į kelionės
tikslą tinkamiausiu keliu.
20
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
Tikralaikė kelių eismo informacija13
Prijungus automobilį prie interneto, vairuotojas
gali naudotis tikralaike kelių eismo informacija
(RTTI14).
Iš interneto reguliariai gaunama informacija apie
eismo įvykius ir eismo srautą. Automobiliui pateikus užklausą eismo srauto informacijai gauti, tuo
pat metu pateikiami anoniminiai duomenys apie
eismo srautą automobilio buvimo vietoje, o tai prisideda prie paslaugos teikimo kokybės gerinimo.
Anoniminiai duomenys siunčiami tik aktyvinus
RTTI.
Dabartinės kelių eismo sąlygos navigacijos sistemoje* rodomos plentuose, pagrindiniuose
keliuose ir užmiesčio keliuose bei tam tikruose
tarpmiestiniuose keliuose.
Žemėlapyje rodomos kelių eismo informacijos
kiekis priklauso nuo atstumo iki automobilio. Ji
pateikiama tik kai atstumas siekia apie 120 km
(75 myl.) nuo automobilio buvimo vietos.
Tekstas ir ženklai žemėlapyje rodomi įprastai.
Eismo srauto indikacija nurodo, kaip greitai eismas juda keliu lyginant su kelio maksimalaus
greičio apribojimu. Eismo srautas žemėlapyje indikuojamas abiejose kelio pusėse, po vieną spalvotą liniją eismo krypčiai:
•
•
Žalia – jokių sutrikimų.
Oranžinė – lėtas eismas.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
•
•
Raudona – eismo spūstis / eismo įvykis.
Juoda – kelias uždarytas.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Susijusi informacija
•
Tikralaikės kelių eismo informacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 21)
Tikralaikės kelių eismo informacijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas15
Prijungus automobilį prie interneto, vairuotojas
gali navigacijos sistemoje* naudotis tikralaike
kelių eismo informacija (RTTI16).
RTTI aktyvinama ir deaktyvinama tokiais atvejais:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Navigacija
3.
Pasirinkite Tikralaikė kelių eismo
informacija, kad aktyvintumėte (įprasta kelių
eismo informacija pakeičiama RTTI) arba
deaktyvintumėte RTTI.
4.
Navigacijos sistemos nuostatos*
Čia parenkamos nuostatos, padedančios apibrėžti, kaip navigacijos sistemoje reikėtų pateikti
maršrutą ir kitą informaciją.
Nuostatos
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Žemėlapis – valdykite žemėlapio turinį ir
išvaizdą.
Eismas.
Naudojantis RTTI pirmą kartą, pasirodo vienas iškylantysis langas su antrašte Sąlygos
ir nuostatai ir vienas su antrašte Duomenų
bendrinimas.
Išjungus automobilio interneto ryšį, kai RTTI aktyvinta, automatiškai aktyvinama įprasta kelių eismo
informacija. RTTI vėl aktyvinama tada, kai įjungiamas interneto ryšys.
Navigacija
• Maršrutas ir orientavimas – valdykite orientavimo, rodymo ir maršruto skaičiavimo
procesus.
• Eismas – valdykite informaciją apie eismo
sutrikimus.
Susijusi informacija
•
•
•
Žemėlapio nuostatos (p. 22)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
Eismo informacijos nuostatos (p. 24)
Susijusi informacija
•
•
13
14
15
16
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Eismo informacijos nuostatos (p. 24)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
* Parinktis / priedas.
21
NAVIGACIJA
Žemėlapio nuostatos
• Automatinis – sistema persijungia į Diena
Čia parenkamos nuostatos, lemiančios, kaip turi
būti rodomas žemėlapis navigacijos sistemoje*.
Nuostatos
Navigacija
Žemėlapis
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
•
Buvimo vietos formatas
Žemėlapio rodymo formatas
ir Naktis pagal salono apšvietimą.
Greičio kameros17
Parankiniai
Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti
Parankiniai.
Lankytina vieta (POI18)
Rodyti parankinius
POI kategorijos, rodytinos žemėlapyje, pateiktos
srityje Lankytina vieta (POI). Palieskite pageidaujamą kategoriją (pvz., „Transportas“), tada
pasirinkite, ar norite rodyti visas, ar tik konkrečias
antrines kategorijas. Meniu užveriamas spaudžiant Atgal arba Užverti.
Buvimo vietos formatas
Norint pasirinkti, ar esama buvimo vieta turi būti
įvardyta / rodoma su adresu ar koordinatėmis,
naudojama funkcija Buvimo vietos formatas:
• Adresas
• Koordinatės ir aukštis
Žemėlapio dizainas
Norint pasirinkti, kaip turi būti vaizduojamos
žemėlapio spalvos, naudojama funkcija
Žemėlapio rodymo formatas:
• Diena – šviesios spalvos.
• Naktis – tamsios spalvos, kad netrukdytų
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
Rodyti greičio kameras nurodo, ar žemėlapyje
bus rodomos greičio kameros.
Rodyti greičio kameras
Lankytina vieta (POI)
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 21)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija
(p. 23)
Eismo informacijos nuostatos (p. 24)
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 17)
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
matyti nakties metu.
17
18
22
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Maršruto nuostatos ir kelio
navigacija
Čia galima pasirinkti nuostatas siekiant nurodyti,
kaip turi būti skaičiuojamas maršrutas ir navigacijos sistemoje* rodoma kelio navigacija.
Nuostatos Navigacija
orientavimas
Maršrutas ir
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
•
•
Atvykimo laiko formatas
Orientavimo balsu lygis
Pasirinkti numatytąjį maršruto tipą
Maršruto įsiminimas
Vengimo nuostatos
Siūlyti degalinę
Laiko formatas
Pasirinkite, kaip turi būti pateiktas atvykimo laikas:
• ETA19 (apskaičiuotas atvykimo į kelionės
tikslą laikas)
•
RTA20
(likusi kelionės trukmė)
Parodyti laikai taikomi tikslo laiko zonai.
Orientavimo balsu lygis
1.
19
20
Spauskite Orientavimo balsu lygis.
2.
Palieskite reikiamą instrukciją balsu:
Vengimas
• Nėra (orientavimas balsu automatiškai
Paspauskite Vengimo nuostatos, kad atvertumėte meniu su įvairiomis parinktimis, kurių skaičiuojant maršrutą galima automatiškai išvengti.
Pavyzdžiui, pasirinkite tunelius, teritorijas su
spūsčių mokesčiu ir keltus.
nevykdomas, tačiau yra galimybė rankiniu
būdu užklausti vienos instrukcijos balsu)
• Žemas (tik vienas pranešimas vienam orientavimo punktui)
•
Vidutiniškai (iki 3 pranešimų vienam orientavimo punktui, pateikiant ribotą informaciją)
• Pilnas (iki 4 pranešimų vienam orientavimo punktui, pateikiant visą turimą informaciją)
Standartiniai maršrutų tipai
Pasirinkite standartinį pageidaujamą maršruto
tipą:
Degalinių pasiūlymai
Spauskite Siūlyti degalinę, norėdami vairuotojo
ekrane įjungti ar išjungti patarimus dėl artimiausios degalinės esant žemam degalų lygiui.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 21)
Žemėlapio nuostatos (p. 22)
Eismo informacijos nuostatos (p. 24)
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
• Greitas
• Eco
• Vaizdingas (kiek įmanoma, vengiama automagistralių, tad kelionė gali trukti ilgai)
Taip pat, važiuojant toliau, galima parodyti alternatyvų maršrutą.
Maršruto mokymasis
Pasirinkite Maršruto įsiminimas, nurodydami, ar
leisti rinkti duomenis siekiant optimizuoti maršruto skaičiavimą.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Parinktis / priedas.
23
NAVIGACIJA
Eismo informacijos nuostatos
Rodyti sklandų eismą
Žemėlapių naujinimas
Čia parenkamos nuostatos, lemiančios, kaip turi
būti pateikiama kelių eismo informacija navigacijos sistemoje*.
Pasirinkite Rodyti laisvą kelių eismą, kad parodytumėte tai žemėlapyje.
„MapCare“ – tai žemėlapių naujinimo paslauga,
skirta „Volvo“ automobiliams su „Sensus Navigation“*.
Nuostatos
Navigacija
Eismas
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
Rodyti ir tvarkyti kelių eismo įvykius
Vengti eismo įvykių
Rodyti laisvą kelių eismą
Tikralaikė kelių eismo informacija
kelių eismo įvykių rodymas
Pasirinkite, ar eismo įvykiai turi būti rodomi žemėlapyje ir naudojami maršrutui apskaičiuoti:
• Nėra
• Pagr.
• Visi
Vengri eismo incidentų
Pasirinkite, ar skaičiuojant maršrutą turi būti vengiama eismo incidentų:
• Niekada
• Klausti (visi pasiūlymai dėl maršruto keitimo
pateikiami kelionės metu)
Išplėstinės kelių eismo informacijos
naudojimas21
Pasirinkite Tikralaikė kelių eismo informacija,
kad internetu galėtumėte naudoti tikralaikę kelių
eismo informaciją (RTTI).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 21)
Žemėlapio nuostatos (p. 22)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 23)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Bendroji informacija apie naujinimą
Žemėlapius galima atnaujinti dviem būdais. Tai
padarysite naudodami kompiuterį ir USB atmintuką arba tiesiogiai iš automobilio22 (jei šis prijungtas prie interneto).
Automobilio žemėlapis padalintas į keletą iš
anksto apibrėžtų regionų. Naujinant žemėlapio
duomenis, nebūtina naujinti visų regionų – vairuotojas gali pasirinkti naujinti vieną ar keletą konkrečių regionų.
Prijungus automobilį prie interneto, galima atnaujinti vieną arba kelis regionus. Jei reikia naujinti
daug regionų arba visą žemėlapį, bendras žemėlapio duomenų kiekis gali būti toks didelis, kad
būtų daug lengviau tai atlikti per kompiuterį su
USB atmintuku.
PASTABA
Jeigu kelionės maršrutas tęsiasi per kelis
regionus, visų jų versijos numeriai turi būti
tokie patys. Kitaip gali nutikti, kad į apskaičiuotą maršrutą bus įtraukta netikėta kelio
atkarpa.
• Visada
21
22
24
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma tik kai kurioms šalims.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Žemėlapio struktūros naujinimas
Kartais reikia keisti žemėlapio struktūrą – taip
būna, jei reikia pridėti regioną arba jei didelį
regioną reikia padalinti į mažesnius regionus.
Šiuo atveju visi bandymai naujinti atskirus regionus įprasta tvarka nepavyks ir atsiradęs pranešimas nurodys priežastį.
Vietoj to reikia per USB atmintuką iš naujo įdiegti
visą žemėlapį. Daugiau informacijos rasite „Volvo
Cars“ techninės pagalbos puslapyje
(support.volvocars.com) arba susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Navigacijos sistemos programinės
įrangos naujinimas
Be žemėlapio duomenų kartais reikia naujinti
pačią navigacijos sistemos programinę įrangą,
kuri nuolat tobulinama. Tokiu atveju gali susidaryti
situacija, kai esamos navigacijos sistemos programinė įranga nedera su paskutiniais žemėlapio
duomenų naujiniais. Tada pateikiamas pranešimas, informuojantis, kad reikia atnaujinti ir navigacijos sistemos programinę įrangą. Tai gali atlikti
„Volvo“ atstovas.
Dažnai užduodami klausimai
Klausimas
Atsakymas
Ar galima
pakeisti
žemėlapio
duomenų
platformą,
pvz., iš
Europos į
Šiaurės
Amerikos?
Taip, bet su keliomis išimtimis.
Dėl naujausios informacijos
susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Kiek ilgai
trunka
žemėlapių
naujinio
atsisiuntimas?
Tai priklauso nuo žemėlapio failo
dydžio ir interneto spartos. Informacija apie naujinio dydį (MB)
rodoma ekrane.
Kokio
dydžio
būna naujinys?
Tai priklauso nuo rinkos. Išsami
informacija pateikiama su kiekvienos rinkos žemėlapiu – žr.
Volvo Cars priežiūros puslapį
(support.volvocars.com).
Joks naujinimas
neveikia –
ką man
daryti?
Pabandykite apsilankyti Volvo
Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com) arba
kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį
atstovą.
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir USB
atmintuką (p. 26)
•
Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje (p. 28)
•
Dažnai užduodami klausimai apie navigacijos
sistemą* (p. 29)
•
Navigacijos sistemos licencijos sutartis*
(p. 30)
•
Navigacijos sistemos autorių teisės* (p. 32)
* Parinktis / priedas.
25
NAVIGACIJA
Žemėlapių naujinimas per
kompiuterį ir USB atmintuką
Naujus žemėlapius galima iš kompiuterio, turinčio interneto ryšį, atsisiųsti į USB atmintuką ir
tada persiųsti iš USB atmintuko į automobilio
navigacijos sistemą*.
Paruošimas
Parametras
Reikalavimai
3.
USB standartas
(1.0/2.0/3.0):
Bent 2.0
Failų sistema
(Ext2/NTFS/
FAT32):
Žemėlapio duomenų atsisiuntimas
internetu į USB atmintuką
FAT32
Talpa
(8/16/32/64
GB):
Žemėlapio failų dydis susijęs su konkrečiomis šalimis
– apie failų dydį atitinkamoje
šalyje žr. skyrelyje „Išsami
informacija“ Volvo Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com).
Pasiruoškite USB atmintuką ir pasižymėtą žemėlapio informaciją.
1.
Interneto ryšį turinčiame kompiuteryje aplankykite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainę (support.volvocars.com).
2.
Pasirinkite žemėlapių skiltį, automobilio
modelį ir modelio metus.
3.
Spustelėkite regioną, kurį norite atnaujinti.
> Pateikiamas žemėlapio vaizdas su informacija apie naujausius to regiono žemėlapio duomenis.
4.
Patikrinkite, ar žemėlapio versija naujesnė nei
esanti automobilyje.
5.
Prijunkite USB atmintuką prie kompiuterio ir į
jį atsisiųskite naujinį.
Dabartinės žemėlapio versijos parodymas
Naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką
USB atmintis
Norint valdyti naujinį USB atmintuku, reikia laikytis šių reikalavimų:
1.
2.
26
Programėlių rodinyje palieskite Atsisiuntimo
centras.
Palieskite rodyklę, kad išskleistumėte
regioną.
> Pateikiama išsami žemėlapio informacija.
Žr. žemėlapio informaciją, pateikiamą po
žemėlapio vaizdu.
Atsisiuntimo trukmė priklauso nuo žemėlapio
dydžio ir ryšio pralaidos.
Žemėlapio duomenų persiuntimas iš
USB į automobilį
Laikas, per kurį duomenys perkeliami iš USB
atminties į automobilį, skiriasi priklausomai nuo
žemėlapio duomenų kiekio. Atnaujinti galima
važiuojant. Navigacijos sistemą galima naudoti
žemėlapio regionui atnaujinti, tačiau norint atnau-
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
jinti visus esamus žemėlapius, pvz., Europos
Sąjungos, tokio atnaujinimo metu navigacijos sistemos naudoti neįmanoma. Jei diegimo procesas
neužbaigiamas iki automobilio išjungimo, jis tęsiamas pradėjus kitą kelionę.
Naujinimas
1. Aktyvinkite navigacijos sistemą.
2.
Prijunkite USB atmintuką prie automobilio
USB prievado. Jei yra du USB prievadai, kitas
tuo pat metu turi būti nenaudojamas.
3.
Navigacijos sistema automatiškai aptinka,
kad yra naujinys, ir visos žemėlapio duomenų
bazės naujinimo metu ekrane parodo, kiek
proceso procentų atlikta.
> Norint atnaujinti atskirą žemėlapio
regioną, procesas pradedamas automatiškai.
Norint paleisti visos žemėlapio duomenų
bazės atnaujinimo procesą, reikia paliesti
Patvirtinti arba Atšaukti, kad diegimas
būtų atšauktas.
4.
5.
Palieskite Patvirtinti – pradedama naujinti
visą žemėlapio duomenų bazę ir informacija
apie šio proceso eigą parodoma centriniame
ekrane.
Centriniame ekrane parodoma, kada baigiamas persiuntimo procesas: tada reikia
ištraukti USB atmintuką.
6.
Paleiskite informacijos ir pramogų sistemą iš
naujo.
7.
Patikrinkite, ar į automobilį perkelti reikiami
žemėlapio duomenys – pakartokite veiksmus,
aprašytus ankstesniame skyrelyje „Dabartinės žemėlapio versijos parodymas“.
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje (p. 28)
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Pertrūkiai
Jei naujinimas pertraukiamas, centriniame ekrane
visada rodomas aiškinamasis pranešimas.
Kas nutinka, jei...
Atsakymas
vykstant naujinimui, informacijos
ir pramogų sistema išjungiama?
Naujinimas pristabdomas
ir, sistemą vėl aktyvinus,
pvz., užvedus variklį, automatiškai tęsiamas nuo tos
vietos, kur sustojo.
USB atmintukas
ištraukiamas naujinimui dar nesibaigus?
Naujinimas pristabdomas
ir, USB atmintuką vėl prijungus prie automobilio
automatiškai tęsiamas
nuo tos vietos, kur
sustojo.
Daugiau informacijos rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com)
arba gausite susisiekę su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
27
NAVIGACIJA
Žemėlapių naujinimas prie interneto
prijungtame kompiuteryje
Automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
Prijungus automobilį prie interneto, galima atnaujinti navigacijos sistemos* žemėlapius23.
1.
Nuotolinio naujinimo principas
Programėlių rodinyje palieskite Atsisiuntimo
centras.
> Programėlė paleidžiama ir šalia
Žemėlapiai parodomas skaičius (kiek
žemėlapio naujinių yra išleista konkrečiam
namų regionui). Šis skaičius rodomas, kol
galiausiai atliekama kita naujinių paieška
arba kol naujiniai įdiegiami.
2.
Spauskite Žemėlapiai.
3.
Paspauskite Diegti + Patvirtinti.
> Pradedama diegti pasirinktą žemėlapį /
žemėlapio naujinį.
tikrinti, ar yra naujinių per Nuostatos
Sistema Atsisiuntimo centras.
1.
Automatinio žemėlapio duomenų naujinimo
funkciją galima pasirinkti tik namų regione.
Jei namų regionas dar nepasirinktas,
paspauskite rodyklę „žemyn“, kad išskleistumėte regioną.
> Pateikiama išsami žemėlapio informacija.
2.
Spauskite Nust.namų reg..
3.
Pažymėkite Autom. nauj.: langelį.
> Prijungus automobilį prie interneto, žemėlapio naujinys automatiškai atsisiunčiamas
(jei yra).
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir USB
atmintuką (p. 26)
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Daugiau informacijos rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com)
arba gausite susisiekę su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Automatinis žemėlapio duomenų naujinimas
Automatinio naujinimo galimybę galima pasirinkti
tik aktyvinus funkciją Leisti foniniu režimu
23
28
Taikoma tik kai kurioms šalims.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Dažnai užduodami klausimai apie
navigacijos sistemą*
Toliau pateikiami keli dažniausiai užduodami
klausimai apie navigacijos sistemą „Sensus
Navigation“.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo maždaug apie 20 metrų ( 65 pėdų) tikslumu.
Paklaidos tikimybė būna didesnė, jei važiuojama
keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui, vingiuotais
keliais arba kelių lygių keliais ir jeigu nuvažiavus
didelį atstumą nebuvo daryta jokių posūkių.
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t. taip
pat kliudo priimti palydovo signalus, vadinasi,
automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma su
tam tikra paklaida.
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
Apskaičiuojant maršrutą, atsižvelgiama į keletą
veiksnių, kad teoriškai būtų nustatytas geriausias
sprendimas. Šie veiksniai yra maršruto ilgis, kelio
plotis ir klasė, eismo intensyvumas ir greičio apribojimai. Tačiau patyręs, vietovę žinantis vairuotojas tikriausiai gali pasirinkti geresnį maršrutą.
Pavyzdžiui, sistema gali parinkti
mokamus kelius arba keltus, kurių
vairuotojas nori išvengti.
Dėl techninių priežasčių sistema, skaičiuodama
ilgą maršrutą, gali įtraukti tik didesnės reikšmės
kelius.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į
maršrutą ir naudojami tik tuo atveju, jeigu nėra
jokios kitos priimtinos galimybės.
Po transportavimo, automobilio buvimo
vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu arba
traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti
palydovo signalus, tada automobilio buvimo vieta
teisingai nustatoma ne greičiau nei per
5 minutes.
Pakeitus padangas, automobilio
ženklas ekrane elgiasi nelogiškai.
Nustatant automobilio buvimo vietą, greitį ir važiavimo kryptį, naudojamas ne tik palydovinis imtuvas, bet ir automobilio greičio jutiklis bei giroskopas. Sumontavus atsarginį ratą arba vasarines
padangas pakeitus žieminėmis sistema turi „atpažinti“ naujų ratų dydį.
Kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama
kurį laiką automobiliu pavažinėti keliais, kuriuose
stiprus palydovo signalas (geras matomumas).
Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka
tikrosios padėties
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio duomenų bazė ne visada, ne visais atvejais gali būti
išsami.
Dėl to žemėlapio duomenys nuolat tobulinami ir
atnaujinami – laikas nuo laiko patikrinkite, ar yra
naujinių.
Automobilio ženklas ekrane pasislenka
į priekį ar sukasi
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų
padėtį ir automobilio važiavimą, kad būtų galima
pradėti važiuoti.
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada pradedama važiuoti.
Žemėlapio informacija neatnaujinta
Žr. atsakymą kitame skyrelyje.
Ar įdiegta paskutinė žemėlapio
informacija?
Žemėlapio duomenys nuolat naujinami ir tobulinami. Naujinant žemėlapį per kompiuterį ir USB,
gali būti parodyta automobilyje esančio žemėlapio
versija. Patikrinkite automobilio žemėlapio versiją
ir palyginkite su versija, pateikiama „Volvo Cars“
techninės pagalbos svetainėje
support.volvocars.com.
}}
* Parinktis / priedas.
29
NAVIGACIJA
||
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Navigacijos sistemos licencijos
sutartis*
Licencija24 – tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ
SUTARTIS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĘ SUTARTĮ PRIEŠ
NAUDODAMI „HERE“ DUOMENŲ BAZĘ.
PASTABA VARTOTOJUI
TAI YRA LICENCINĖ, O NE PARDAVIMO
SUTARTIS, SUDARYTA TARP JŪSŲ IR „HERE
EUROPE B.V.“ („HERE“) DĖL JŪSŲ
„HERE“ NAVIGACINIO ŽEMĖLAPIO DUOMENŲ
BAZĖS KOPIJOS, ĮSKAITANT PRIDEDAMĄ
KOMPIUTERINĘ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ,
LAIKMENAS IR KOMPANIJOS
„HERE“ PATEIKTĄ AIŠKINAMĄJĄ
SPAUSDINTINĘ DOKUMENTACIJĄ (KARTU
VADINAMĄ DUOMENŲ BAZE). NAUDODAMI
ŠIĄ DUOMENŲ BAZĘ, JŪS PRIIMATE IR
SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĖS SUTARTIES (TOLIAU
– SUTARTIES) SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS
SUTARTIES SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
NEDELSDAMI GRĄŽINKITE DUOMENŲ BAZĘ
SU VISAIS KITAIS PRIDEDAMAIS ELEMENTAIS
SAVO PARDAVĖJUI IR SUSIGRĄŽINKITE
PINIGUS.
24
30
NUOSAVYBĖS TEISĖ
Duomenų bazė ir autoriaus teisės bei intelektinė
nuosavybė ar su jomis susijusios teisės yra
kompanijos „HERE“ ir jos licencijų teikėjų
nuosavybė. Laikmena, kurioje buvo įrašyta
duomenų bazė, lieka „HERE“ ir jos tiekėjų
nuosavybė, kol jūs nesumokate visos mokėtinos
sumos „HERE“ ir / arba jos tiekėjams pagal šią
sutartį ar panašius susitarimus, kurių pagrindu
jums buvo pateikta duomenų bazė.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
„HERE“ suteikia jums neišskirtinę licenciją
naudoti duomenų bazę savo asmeniniams
tikslams arba, jei tai įmanoma, naudoti vidinėms
verslo operacijoms. Ši licencija nesuteikia teisės
teikti sublicencijas.
EULA = End User License Agreement
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Duomenų bazė yra apribota naudoti tik su
konkrečia sistema, kuriai ji buvo sukurta. Išimtis –
galiojančiuose teisės aktuose atskirai įvardyti
atvejai (pvz., nacionaliniai įstatymai, paremti
Europos Sąjungos direktyva (91/250) ir
Duomenų bazių direktyva (96/9)), kai jums
draudžiama išgauti arba pakartotinai panaudoti
esmines duomenų bazės turinio dalis bei atkurti,
kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, versti, išardyti,
išskaidyti, perprogramuoti bet kurią duomenų
bazės dalį. Jei norite gauti informacijos apie
suderinamumą, kaip tai įvardyta Europos
programinės sąjungos direktyvoje, kuria yra
paremti nacionaliniai įstatymai, jūs suteiksite
„HERE“ motyvuotą laiką pateikti minėtą
informaciją apie planuojamus terminus, įskaitant
sąnaudas, kurias turės nustatyti „HERE“.
Duomenų bazę apima pateikta informacija,
perduota „HERE“ naudotis trečiųjų šalių pagal
licenciją, ir šiai informacijai taikomos tiekėjo
sąlygos bei autorių teisės, nurodytos šiuo adresu:
here.com/supplierterms
LICENCIJOS PERDAVIMAS
Duomenų bazės negalite perduoti trečiosioms
šalims, išskyrus tada, kai ji yra įdiegta sistemoje,
kuriai ji buvo sukurta ir kurios jokios duomenų
bazės kopijos jūs nepasiliekate, ir jeigu asmuo,
kuriam ją perduodate, sutinka su visomis šios
sutarties sąlygomis ir nuostatomis bei tai raštu
patvirtina kompanijai „HERE“. Kelių diskų rinkiniai
gali būti perduodami ar parduodami tik neišardyti,
t. y. tokie, kokius pateikė „HERE“, o ne atskiromis
dalimis.
RIBOTA GARANTIJA
„HERE“ garantuoja, kad su toliau išvardytais
įspėjimais per 12 mėnesių po jūsų duomenų
bazės kopijos įsigijimo ji veiks iš esmės pagal
„HERE“ tikslumo ir išbaigtumo taisykles,
galiojančias įsigijus duomenų bazę. Šias taisykles
prireikus galima gauti iš „HERE“. Jei duomenų
bazė neveikia pagal šios ribotos garantijos
nuostatas, „HERE“ imsis motyvuotų priemonių
suremontuoti arba pakeisti jūsų duomenų bazės,
kuri neatitinka šių nuostatų, kopiją. Jei ir dedant
tokias pastangas duomenų bazė nepradeda veikti
pagal čia išdėstytų garantijų nuostatus, jūs galite
pasirinkti arba atgauti pinigus, sumokėtus už
duomenų bazę, arba nutraukti šią sutartį. Tai yra
visa „HERE“ atsakomybė ir jūsų vienintelis
galimas veiksmas „HERE“ atžvilgiu. Vienintelė
šiame skyriuje nurodyta išimtis – „HERE“ neteikia
jokių garantijų ar pareiškimų dėl duomenų bazės
naudojimo rezultatų, jų tikslumo, teisingumo,
patikimumo ar kitais atžvilgiais.
„HERE“ negarantuoja, kad duomenų bazė yra ir
bus be klaidų. „HERE“, jūsų tiekėjas ar bet kuris
kitas asmuo neišduos jokios kitos žodinės ar
rašytinės informacijos ar patarimo kaip garantijos,
kuri padidintų čia pateiktos ribotos garantijos
aprėptį. Šioje sutartyje nustatyta ribota garantija
neapriboja ir neturi poveikio jūsų kitoms
statutinėms teisėms, kurias galite turėti pagal
teisėtą garantiją dėl paslėptų defektų.
Jei duomenų bazę gavote ne tiesiogiai iš „HERE“,
galite turėti statutinių teisių asmens, iš kurio
įsigijote duomenų bazę, atžvilgiu šalia teisių,
suteikiamų „HERE“ pagal šią sutartį, remiantis
jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančiais teisiniais
aktais. Pirmiau pateikta „HERE“ garantija niekaip
nepaveiks tokių statutinių teisių ir jas galėsite
ginti šalia garantinių teisių, suteiktų jums šia
sutartimi.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Duomenų bazės kaina neapima jokių vertinimų už
galimą pasekminių, netiesioginių ar neribotų
tiesioginių žalos, kuri gali būti patirta dėl
duomenų bazės naudojimo, padarinių rizikos
prisiėmimą. Atitinkamai, „HERE“ jokiu atveju
nebus atsakinga už bet kokius pasekminius ar
netiesioginius nuostolius, be apribojimų įskaitant
prarastas pajamas, duomenis ar naudojimą,
patirtą jūsų ar trečiosios šalies, ir kylantį iš jūsų
duomenų bazės naudojimo, nepriklausomai nuo
to, ar remiamasi sutartimi, pateikta pretenzija ar
garantija, net jeigu „HERE“ ir buvo informuota
apie tokios žalos galimybę. Bet kuriuo atveju
„HERE“ atsakomybė už tiesioginius nuostolius yra
apribota iki jūsų duomenų bazės kopijos kainos.
RIBOTA GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS
APRIBOJIMAS, NUSTATYTAS ŠIOJE
SUTARTYJE, NIEKAIP NEVEIKIA IR
NESUVARŽO JŪSŲ STATUTINIŲ TEISIŲ, JEI
DUOMENŲ BAZĘ ĮSIGIJOTE KOKIU NORS
KITOKIU BŪDU, O NE VYKDYDAMI VEIKLĄ.
}}
31
NAVIGACIJA
||
ĮSPĖJIMAI
Duomenų bazėje gali būti netiksli ar ne visa
informacija dėl einančio laiko, besikeičiančių
aplinkybių, naudojamų informacijos šaltinių ir
išsamių geografinių duomenų rinkimo pobūdžio,
dėl ko gali būti gaunami neteisingi rezultatai.
Duomenų bazė, šalia viso kito, neapima arba
neatspindi kelionės laiko informacijos, taip pat
informacijos apie kaimynystės saugumą, teisines
institucijas, avarines tarnybas, statybos darbus,
kelių arba juostų uždarymą, kelių šlaitus ar
nuolydžius, tiltų aukščius, leistinus svorius arba
kitus apribojimus, kelio sąlygas, specialiuosius
įvykius, priklausomai nuo jūsų turimos navigacijos
sistemos tipo.
Navigacijos sistemos autorių
teisės*
Informacijos apie autorių teises (©) rasite skirsnyje „Navigacijos sistemos licencinė sutartis“.
Susijusi informacija
•
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Navigacijos sistemos licencijos sutartis*
(p. 30)
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI
Šiai sutarčiai galios vietos, kurioje gyvenate tą
dieną, kai įsigyjate duomenų bazę, įstatymai. Jei
tokiu momentu gyvenate už Europos Sąjungos
ribų ir ne Šveicarijoje, galios Europos Sąjungos ar
Šveicarijos, kur įsigijote savo duomenų bazę,
įstatymai. Visais kitais atvejais arba jei vietos,
kurioje įsigijote duomenų bazę, nustatyti
negalima, galios Nyderlandų įstatymai.
Nesutarimus, kylančius ar susijusius su šia
sutartimi, be „HERE“ teisės pretenzijas nagrinėti
jūsų tuometinėje gyvenamojoje vietoje apribojimo,
spręs tos šalies, kurioje gyvenote tuo metu, kai
įsigijote duomenų bazę, atsakingas teismas.
Susijusi informacija
•
•
32
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Navigacijos sistemos autorių teisės* (p. 32)
* Parinktis / priedas.
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
L
Alternatyvus maršrutas
Eco, Greitas, Vaizdingas
17
Aplinkkelis
20
Automobilio gabenimas
Autorių teisės
9
30
Sistemos aktyvinimas
Siųsti į automobilį
4
14
N
Nuostatos
Kelių eismo informacija
maršrutas ir orientavimas
Žemėlapio parinktys
Nustatyti kelionės tikslą
ž
21
24
23
22
žemėlapio navigacija
centriniame ekrane
projekciniame rodinyje
Vairuotojo ekrane
6
9
8
10, 11, 12, 13, 14
Orientavimo parinktys
Žemėlapio duomenų naujinimas
21, 23
24, 26, 28
Žemėlapio parinktys
22
Žemėlapio rodinys
22
P
Kelionės maršruto nukreipimo punktai
18
Kelių eismo informacija
transliuoti
24
18
Klausimai ir atsakymai
Licencinė sutartis
O
19
K
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)
12, 17
Ž
E
Eismo triktys maršruto kelyje
Lankytinos vietos
29
30, 32
B
Balso atpažinimas
S
20, 21
Planinis maršrutas
redaguoti ir panaikinti
rodyti
POI
15
16
16
12, 17
29
33
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
34
TP 26621 (Lithuanian), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising