Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2018 Sensus Navigation

Volvo S90 2018 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation – tai palydovu grįsta eismo informacija ir maršruto
nukreipimo sistema.
Mes nuolat dirbame, siekdami tobulinti savo gaminius. Atliekant modifikacijas, gali taip nutikti, kad šiame papildinyje pateikta informacija, apra-
šai ir iliustracijos skiriasi nuo automobilio įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
TURINYS
NAVIGACIJA
2
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Žemėlapio navigacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
4
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
17
Simboliai ir mygtukai žemėlapyje*
5
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute
17
Informacijos kortelės žemėlapyje*
6
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje*
18
Žemėlapio navigacija* centriniame
ekrane
6
Eismo spūsčių rodymas maršrute
18
Žemėlapio navigacija* vairuotojo ekrane
8
Aplinkkelio pasirinkimas žemėlapio
navigacijoje*
19
Žemėlapio rodinio aktyvinimas ir
deaktyvinimas* vairuotojo ekrane
9
Tikralaikė kelių eismo informacija
20
Žemėlapio navigacija* projekciniame
rodinyje*
20
9
Tikralaikės kelių eismo informacijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
„Sensus Navigation“ nuostatos*
21
Žemėlapio navigacijos* valdymas balsu
9
Žemėlapio nuostatos
21
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
22
Eismo informacijos nuostatos
23
Žemėlapių naujinimas
24
Žemėlapių naujinimas* per kompiuterį ir USB
25
Žemėlapių naujinimas* prie interneto
prijungtame kompiuteryje
27
Dažnai užduodami klausimai apie
žemėlapio navigaciją*
28
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis*
29
Žemėlapio navigacijos autorių teisės*
31
Nurodykite kelionės tikslą tiesiogiai
žemėlapyje*
10
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
11
Nustatykite kelionės tikslą laisva
teksto paieška
11
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
12
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija
13
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“
14
Maršruto tvarkaraštis
15
Kaip pamatyti maršrutą
16
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį maršrutą
16
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
17
Abėcėlinė rodyklė
33
NAVIGACIJA
NAVIGACIJA
Žemėlapio navigacijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
Parodykite žemėlapio vaizdą centriniame ekrane,
pradžios rodinyje paliesdami viršutinį rodinį (1).
Navigacijos sistema aktyvinama automatiškai, kai
atidaromos vairuotojo durelės ir deaktyvinama tik
vairuotojui išlipus iš automobilio ir jį užrakinus.
Jei centriniame ekrane nėra navigacijos plytelės,
trumpai dukart paspauskite pradžios mygtuką (2)
ir tada palieskite navigacijos plytelę (1).
Navigacijos aktyvinimas
Tada parodomas esamos geografinės zonos
žemėlapis, kur automobilis vaizduojamas mėlyno
trikampio simboliu.
Paspauskite šį simbolį, kad
parodytumėte žemėlapio vaizdą
per visą centrinį ekraną.
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos
gali būti mažiau taikomos.
Navigacijos deaktyvinimas
Navigacijos sistemos negalima išjungti, bet ji
visada veikia foniniu režimu – ji išjungiama tik kai
vairuotojas išlipa iš automobilio ir jį užrakina.
PASTABA
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam
varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus įtampai,
sistema automatiškai išjungiama.
Susijusi informacija
•
Žemėlapio navigacija* centriniame ekrane
(p. 6)
•
Žemėlapio navigacija* vairuotojo ekrane
(p. 8)
•
Žemėlapio navigacija* projekciniame rodinyje* (p. 9)
•
Žemėlapio navigacijos* valdymas balsu
(p. 9)
•
Simboliai ir mygtukai žemėlapyje* (p. 5)
Navigacijos plytelė
Pradžios mygtukas
4
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Simboliai ir mygtukai žemėlapyje*
Simboliai ir mygtukai žemėlapyje
Centriniame ekrane rodomame žemėlapyje pateikiami simboliai ir spalvos, kuriomis perteikiama
informacija apie įvairius kelius ir teritoriją aplink
automobilį bei maršrutą. Kairiau pateikiama priemonių juosta su skirtingais mygtukais, skirtais
atskiroms nuostatoms pasiekti.
atvykimo laikas / likusi kelionės trukmė;
Parodo sąrašą su planinio maršruto orientavimo taškais
Kelionės tikslų / tarpinių punktų nurodymas
Atstumas iki kelionės tikslo
Atšaukia orientavimą
Kompasas ir šiaurės arba judėjimo krypties
rodymas viršuje
Parodo planinio maršruto lankytinų vietų
(POI1) sąrašą ir kelių eismo informaciją
Užvedimas
Kita operacija
Kelionės tikslas / galutinis kelionės tikslas
Planinis ir alternatyvus maršrutas
Žemėlapio rodinys pakeičiamas tarp 2D ir 3D
Nustatykite žemėlapį iš naujo, kad būtų sekamas automobilis
Lankytina vieta (POI1)
Kelių eismo informacija
Maksimaliai sumažina (išplėstinis rodinys)
arba maksimaliai padidina žemėlapio vaizdą
(per visą ekraną)
Kelionės tikslas / galutinis kelionės tikslas
Susijusi informacija
•
•
•
•
Informacijos kortelės žemėlapyje* (p. 6)
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje* (p. 18)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 18)
Automobilis planiniame maršrute
Maksimaliai sumažina priemonių lauką
Pakartoti esamą balso nuorodą
Maksimaliai sumažina priemonių lauką
Apskaičiuoti aplinkkelį
Balso nuoroda laikinai įj./išj.
1
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
5
NAVIGACIJA
Informacijos kortelės žemėlapyje*
Visos žemėlapio piktogramos, pvz., kelionės tikslas, tarpinis punktas ir parankiniai, turi informacijos kortelę, kuri atsiveria palietus piktogramą.
Paspaudus vieną kartą, pateikiama maža kortelė.
Paspaudus du kartus, pateikiama didesnė kortelė, kur rasite daugiau informacijos.
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Žemėlapio navigacija* centriniame
ekrane
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
„Sensus Navigation“ rodoma ir valdoma įvairiais
būdais, pvz., per centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
•
•
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 17)
Per piktogramos Informacinė kortelė vairuotojas gali peržvelgti dabartinę konkrečios piktogramos informaciją.
Informacijos kortelės turinys ir parinktys priklauso
nuo piktogramos tipo.
Pavyzdžiui, pažymėjęs lankytiną vietą (POI2), vairuotojas gali pasirinkti:
• Pradėti orientuoti – vieta įrašoma kaip
kelionės tikslas
• Įtr.kaip naują tarp. punktą – vieta įrašoma
kaip tarpinis punktas (rodoma tik konkrečiame kelionės tiksle)
• Įrašyti – vieta įrašoma į biblioteką
• Šal. iš pln. maršruto – vieta pašalinama (jei
priklauso planiniam maršrutui)
• Gretimos LV – lankytinos vietos pasirodžius
automobilio buvimo vietai
2
6
Visos navigacijos sistemos nuostatos keičiamos
centriniame ekrane. Čia vairuotojas nustato, kaip
žemėlapis turi būti rodomas, arba įveda kelionės
tikslą.
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Jei žemėlapio vaizdas centriniame ekrane nerodomas, palieskite pradžios rodinio navigacijos viršutinę plytelę.
Kur aš?
Kokia automobilio geografinė padėtis dabar?
•
Paspauskite automobilio simbolį (mėlyną trikampį) žemėlapyje – informacija rodoma tiesiai žemėlapyje.
Kai automobilio simbolis būna nuolat nukreiptas
aukštyn, jis lieka fiksuotas, o žemėlapis sukasi,
atsižvelgiant į tai, kaip automobilis važiuoja. Kompaso simbolis žemėlapyje nukreiptas į šiaurę (N),
jo centre nurodyta automobilio judėjimo kryptis:
Kompaso simboliai
kompaso kryptis
N
Šiaurė
Raskite automobilio simbolį žemėlapyje
NE
Šiaurės rytai
Priartinus, atitolinus ir perslinkus į kitą
žemėlapio vietą, kartais būna sunku
surasti, kur dabar stovi jūsų automobilis.
Paspauskite taikinį, kad žemėlapis vėl
imtų sekti jūsų automobilio simbolį.
E
Rytai
SE
Pietryčiai
S
Pietūs
SW
Pietvakariai
W
Vakarai
NW
Šiaurės vakarai
Žemėlapio viršuje – šiaurė arba
važiavimo kryptis
Automobilio judėjimą žemėlapyje
galima indikuoti dviem būdais.
Paspauskite simbolius, kad viršuje būtų
rodoma šiaurė arba judėjimo kryptis.
Kai viršuje rodoma žemėlapio šiaurė,
automobilio simbolis žemėlapyje juda
dabartine kompaso kryptimi. Jei automobilio simbolis žemėlapyje juda kairėn, vadinasi,
automobilis važiuoja į vakarus.
2D arba 3D rodinys
Palieskite simbolius, kad perjungtumėte tarp 2D ir 3D rodinio.
Kai įjungtas 3D rodinys, automobilio važiavimo
kryptis visada rodoma aukštyn. Žemėlapis sukasi
aplink automobilio simbolį, atsižvelgiant į tai, kaip
automobilis važiuoja. Kompaso simbolis rodo,
kuria kryptimi yra šiaurė (N) žemėlapyje, o centriniame ekrane kompasas rodo automobilio judėjimo į priekį kryptį. 3D režimu žemėlapio mastelis
nerodomas.
2D rodinyje žemėlapis rodomas su aukštyn nukreipta šiaure, o automobilio simbolis juda žemėlapyje esama kompaso kryptimi.
Priartinti
Padidinkite žemėlapį, dukart greitai paspausdami
centrinį ekraną arba uždėdami ant jo ir išplėsdami
du pirštus.
Atitolinti
Atitolinkite žemėlapį, vieną kartą paliesdami dviem
pirštais centrinį ekraną arba suskleisdami du pirštus ant centrinio ekrano.
Slinkti
Uždėkite pirštą ant žemėlapio, perbraukite norima
kryptimi ir atleiskite. Slinkimo funkcija veikia tik
maksimaliai padidinus žemėlapį (ne sumažinus).
Antraščių rodinio nustatymas
Maksimaliai padidinkite žemėlapį ir paspauskite jo
antraštę centrinio ekrano viršuje. Pasirinkite vieną
iš šių žemėlapio „antraštės“ rodinių:
1.
Kelionės tikslas „Destination“, atvykimo laikas
(ETA) arba likusi kelionės trukmė (RTA) ir
}}
7
NAVIGACIJA
atstumas iki kelionės tikslo („Distance“).
Norint pasirinkti ETA arba RTA, reikia žr.
skirsnį „Maršruto ir navigacijos nuostatos“.
||
2.
Buvimo vietos adresas („Address“) arba koordinatės („Coordinates“). Kai rodomos koordinatės, kartu pateikiamas ir aukštis virš jūros
lygio („Altitude“). Norėdami pasirinkti adresą
arba koordinates, žr. skirsnį „Žemėlapio nuostatos“.
Žemėlapio navigacija* vairuotojo
ekrane
„Sensus Navigation“ rodoma ir valdoma įvairiais
būdais, pvz., per vairuotojo ekraną.
Susijusi informacija
•
•
„Sensus Navigation“ nuostatos* (p. 21)
Žemėlapio navigacija* vairuotojo ekrane
(p. 8)
•
Žemėlapio navigacija* projekciniame rodinyje* (p. 9)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 21)
Meniu atvėrimas / užvėrimas. Meniu užveriamas automatiškai, po tam tikro neveiklos laikotarpio arba naudojantis atitinkamomis
parinktimis.
Žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane.
Dešinioji vairo klaviatūra ir vairuotojo
ekranas
Dešiniosios vairo klaviatūros mygtukus galima
naudoti valdyti kai kurias žemėlapio navigacijos
funkcijas, pvz., Vykti namo ir Atšaukti
orientavimą. Jei vairuotojo ekrane rodomas pranešimas, pirmiausia jį reikia patvirtinti arba
išjungti, kad būtų pateiktas meniu.
8
Meniu naršymas.
Važiuojant vairuotojas orientuojamas balso nuorodomis ir instrukcijomis vairuotojo ekrane. Žemėlapio rodinį vairuotojo ekrane galima aktyvinti be
nustatyto kelionės tikslo.
Meniu parinkčių naršymas.
Patvirtinkite arba pažymėkite parinktį.
Susijusi informacija
•
Žemėlapio rodinio aktyvinimas ir deaktyvinimas* vairuotojo ekrane (p. 9)
•
Žemėlapio navigacija* centriniame ekrane
(p. 6)
•
Žemėlapio navigacija* projekciniame rodinyje* (p. 9)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Žemėlapio rodinio aktyvinimas ir
deaktyvinimas* vairuotojo ekrane
Žemėlapio navigacija*
projekciniame rodinyje*
Žemėlapio navigacijos* valdymas
balsu3
Nustačius kelionės tikslą, žemėlapis automatiškai
parodomas vairuotojo ekrane. Jis gali būti rodomas ir neįvedus jokio kelionės tikslo.
„Sensus Navigation“ rodoma ir valdoma keliais
skirtingais būdais, pvz., per projekcinį rodinį.
Balso komandomis galima aktyvinti kelias navigacijos sistemos funkcijas.
Palieskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
1.
Nuvilkite žemyn centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
•
„Navigacija“ – pradedamas navigacijos dialogas ir pateikiami komandų pavyzdžiai.
2.
Spauskite Nuostatos.
•
3.
Paspauskite My Car Ekranai
Vairuotojo ekrano informacija.
„Take me home“ – orientuojama į vietą
Pradžia.
•
4.
Palieskite akutę Rodyti žemėlapį, kad aktyvintumėte žemėlapio rodinį vairuotojo ekrane,
net jei nėra aktyvinto planinio maršruto.
„Go to [City]“ – kelionės tikslu nurodomas
miestas. Pvz., „Vykti į Vilnių“.
•
„Go to [Address]“ – kelionės tikslu nurodomas adresas. Adrese turi būti nurodytas
miestas ir gatvė. Pvz., „Vykti į Arsenalo g. 5,
Vilnius“.
•
„Add intersection“ – pradedamas dialogas,
kuriame reikia nurodyti dvi gatves. Tada
dviejų gatvių sankryža tampa kelionės tikslu.
•
„Go to [Post code]“ – kelionės tikslu nurodomas pašto kodas. Pvz., „Vykti į 1 2 3 4 5“.
•
„Go to [adresatas]“ – kelionės tikslu nurodomas telefonų knygelės adresas. Pavyzdys:
„Važiuoti pas Vardenę Pavardenę“.
•
„Search [POI category]“ – ieškoma gretimų lankytinų vietų (POI) tam tikroje kategorijoje (pvz., restoranų)4. Norėdami surikiuoti
Susijusi informacija
•
Žemėlapio navigacija* vairuotojo ekrane
(p. 8)
Žemėlapio navigacija ant priekinio stiklo
Vairuotojui gali būti teikiamos nuorodos ir informacija navigacijos sistemos projekciniame rodinyje, priekinio stiklo apačioje.
Galima nustatyti, ar projekciniame rodinyje bus
rodoma navigacijos informacija, ir kurioje vietoje
bus pateikiamas informacijos laukas.
Susijusi informacija
3
4
•
Žemėlapio navigacija* centriniame ekrane
(p. 6)
•
Žemėlapio navigacija* vairuotojo ekrane
(p. 8)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Naudotojas gali paskambinti į lankytiną vietą (POI) arba nurodyti ją kelionės tikslu.
}}
* Parinktis / priedas.
9
NAVIGACIJA
sąrašą maršrute, pasirodžius rezultatų sąrašui
ištarkite „Along the route“.
Nurodykite kelionės tikslą tiesiogiai
žemėlapyje*
•
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
„Search [POI category] iš [City]“ – mieste
ieškoma tam tikros kategorijos lankytinų vietų
(POI). Rezultatų sąrašas surikiuojamas pagal
miesto centrinį tašką. Pavyzdys: „ieškoti restorano Vilniuje“.
Kelionės tikslas gali būti įvedamas skirtingais
būdais. Dažnai lengviau pasirinkti vieną iš jų
žemėlapyje, paliečiant pirštu.
Daugeliu atveju yra paprasčiausia perslinkti į
pageidaujamą vietą ir bakstelėti ją pirštu.
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
•
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
„Search [POI pavadinimas]“. Pavyzdys:
„Ieškoti Vingio parko“.
1.
Patikrinkite, ar žemėlapio rodinys pateikiamas
maksimaliu režimu.
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
„Change country/Change state5, 6“ –
pakeičiama navigacijos paieškos teritorija.
2.
Slinkite žemėlapį, kol pamatysite pageidaujamą vietą.
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
•
„Show favourites“ – vairuotojo ekrane parodomos parankinės vietos.
3.
Palaikykite nuspaudę tą vietą – sukuriama
piktograma ir atsiveria meniu.
•
„Clear itinerary“ – iš planinio maršruto ištrinami visi įrašyti tarpiniai punktai ir galutinis
kelionės tikslas.
4.
Pasirinkite Eiti čia – pradedama orientuoti.
•
•
„Repeat voice guidance“ – pakartoja
paskutinį ištartą nurodymą balsu.
•
„Turn off voice guidance“ – išjungia orientavimo balsu funkciją.
•
„Turn on voice guidance“ – įjungia išjungtą
orientavimo balsu funkciją.
Pašalinkite piktogramą.
Kaip ištrinti piktogramą iš vietos:
•
Pasirinkite Naikinti
Sureguliuokite piktogramos padėtį
Kaip suderinti piktogramos vietą:
•
Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite
ją į pageidaujamą vietą ir atleiskite.
Susijusi informacija
•
•
5
6
10
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 11)
Europos šalyse vietoj termino „State“ (valstija) naudojamas terminas „Country“ (šalis).
Brazilijoje ir Indijoje paieškos zona keičiama centriniame ekrane.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Kaip nustatyti tikslą naudojant
adresą
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nurodyti įvairiais būdais. Vienas iš jų – pasirinkti
adresą.
1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir
paspauskite Nust.tiksl..
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto
paiešką.
2.
Spauskite Adresas.
3.
Reikia užpildyti visus laukus. Jei pageidaujama keliauti, pvz., į miestą, pakanka įvesti šalį
ir miestą. Tada orientuojama į miesto centrą.
4.
Pasirinkite vieną iš galimų teksto lauko
variantų ir rašykite tekstą naudodami centrinio ekrano klaviatūrą:
•
•
•
•
•
7
Šalis/Valstija/Sritis
Miestas/Teritorija/Pašt.kod.
Susijusi informacija
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Nurodykite kelionės tikslą tiesiogiai žemėlapyje* (p. 10)
•
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
•
Informacijos kortelės žemėlapyje* (p. 6)
Nustatykite kelionės tikslą laisva
teksto paieška
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais, pvz., atliekant laisvojo
teksto paiešką, galima naudoti telefono numerius, pašto kodus, gatvių ir miestų pavadinimus,
koordinates ir lankytinas vietas (POI7).
Daugeliui ženklų įvesti ir kelionės tikslų paieškai
atlikti galima panaudoti ekraninę klaviatūrą.
1.
Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir
paspauskite Nust.tiksl..
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto
paiešką.
2.
Į paieškos laukelį įveskite paieškos frazę arba
pirmiausia susiaurinkite paiešką pasirinkdami
filtrą.
> Paieškos rezultatai pradedami rodyti
vedant ženklus.
Adresas
Numeris
Sankryža
Point of Interest
}}
* Parinktis / priedas.
11
NAVIGACIJA
||
3.
Jei paieška pateikia pageidaujamą rezultatą, palieskite jį, kad parodytumėte informacijos kortelę ir pasirinktumėte naudoti.
Jei paieškoje per daug rezultatų, palieskite
Išplėstinis filtras ir pasirinkite vietą, aplink
kurią norite ieškoti, tada pasirinkite galimybę
tęsti, kad pasinaudotumėte paieškos rezultatu:
• Aplink automobilį
• Aplink kel. tikslą – rodoma tik įvedus
kelionės tikslą.
•
Maršrute – rodoma tik įvedus kelionės
tikslą.
• Aplink tašką žemėlapyje
Koordinatės
Kelionės tikslą taip pat galima nurodyti pagal
žemėlapio koordinates.
•
Įrašykite, pavyzdžiui, „N 58.1234 E 12.5678“
ir bakstelėkite Ieškoti.
Kompaso taškus N, E, S ir W galima įvesti skirtingais būdais, pvz.:
58,1234N 12,5678E (su kompaso rodykle
po koordinatės)
58,1234-12,5678 (su brūkšneliu be kompaso
rodyklės)
Jei norite, vietoj taško [.] galite naudoti kablelį [,].
Susijusi informacija
•
•
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Nurodykite kelionės tikslą lankytina
vieta
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra parinkti
lankytiną vietą (POI8).
1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir
paspauskite Nust.tiksl..
Nurodykite kelionės tikslą tiesiogiai žemėlapyje* (p. 10)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 11)
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto
paiešką.
2.
Spauskite LV.
3.
Palieskite pageidaujamą filtrą (kai kurios
parinktys rodo tik nustatytą kelionės tikslą
arba tarpinį punktą):
•
•
•
•
•
N 58,1234 E 12,5678 (su tarpais)
N58,1234 E12,5678 (be tarpų)
4.
8
12
Šalia transporto priemonės
Šalia kelionės tikslo
Šalia tarpinių punktų
Maršrute
Aplink tašką žemėlapyje
Suraskite ir pasirinkite pageidaujamą lankytiną vietą.
Point of Interest
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
5.
Pasirinkite Pradėti orientuoti arba Įtr.
tarpinį punktą.
Daugelis POI (pvz., restoranai) turi antrinių kategorijų (pvz., greito maisto).
Žemėlapio nuostatose galima pakeisti, kurios POI
turi būti rodomos žemėlapyje. Ši nuostata neturi
įtakos POI kaip kelionės tikslo paieškai – net
neįtrauktos POI rodomos kaip alternatyvūs kelionės tikslai.
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
Kelionės tikslo nurodymas
naudojantis paskutinių /
parankinių / bibliotekos informacija
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 21)
Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima
nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra pasirinkti iš sąrašo.
1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir
paspauskite Nust.tiksl..
Kai kurios POI žemėlapyje pirmą kartą parodomos, kai nustatomas mastelis 1 km (1 mile).
PASTABA
•
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
•
Atnaujinus žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti esami.
Visus atitinkamoje žemėlapio sistemoje
naudojamus ženklus galima rasti meniu
sistemoje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto
paiešką.
2.
Tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
sąrašų (ekrano viršuje):
• Paskutiniai
• Parankiniai
• Biblioteka
Pažymėjus vieną alternatyvą sąraše, ji pridedama
kaip kelionės tikslas, naudojant Pradėti
orientuoti arba Įtr. tarpinį punktą mygtuką.
Nurodykite kelionės tikslą tiesiogiai žemėlapyje* (p. 10)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 11)
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
}}
* Parinktis / priedas.
13
NAVIGACIJA
||
Paskutiniai
Čia išvardytos ankstesnės paieškos. Slinkite ir
pasirinkite.
Taip pat vairuotojo ekrane galima nurodyti meniu
parinktį ir peržiūrėti naudojantis dešiniąja vairo
klaviatūra.
Sąrašą galima redaguoti naudojant Redaguoti.
Parankiniai
Čia išvardytos parankinės pažymėtos vietos iš
Biblioteka. Slinkite ir pasirinkite.
Iš Parankiniai pašalinta vieta išlieka Biblioteka,
tačiau būna pažymėta „užgesusia“ žvaigždute.
Norėdami įtraukti vietą į Parankiniai, eikite į
Biblioteka ir dar kartą pasirinkite atitinkamos
vietos šauktuką.
Dažnai naudojamą kelionės tikslą galima suprogramuoti ir naudoti su Nustatyti namų adresą.
Įvestas Pradžia kelionės tikslas papildomai
pasiekiamas kaip meniu parinktis vairuotojo
ekrane, jį galima peržiūrėti dešiniąja vairo klaviatūra.
Sąrašą galima redaguoti naudojant Redaguoti.
Biblioteka
Čia surenkamos įrašytos buvimo vietos ir planiniai
maršrutai. Naujausi įrašai pateikiami pačiame
sąrašo viršuje.
Norėdami pasirinkti arba panaikinti vietą kaip
parankinę, palieskite jos „žvaigždutę“. Vieta su
14
pažymėta arba „užpildyta“ žvaigždute taip pat
pateikiama ties „Parankiniai“.
Kelionės tikslo nustatymas
naudojantis funkcija „Send to Car“
Panaikinus vietą iš Biblioteka, ji kartu dings iš
Parankiniai.
Kelionės tikslą sistemoje galima nurodyti įvairiais
būdais. Vienas iš jų – pasinaudoti funkcija „Send
to Car“.
Biblioteką galima rikiuoti įvairiais būdais:
• Įtraukta – rikiuojama chronologine tvarka.
• Pavad. – rikiuojama pagal abėcėlę.
• Atstumas – rikiuojama pagal atstumą nuo
dabartinės buvimo vietos.
• Priimti – išfiltruojamos vietos, išsiųstos į
automobilį naudojantis funkcija „Send to Car“.
Naujos neskaitytos vietos turi MĖLYNĄ
žymiklį, kuris dingsta, kai vieta perskaitoma.
Vietos siuntimas į automobilį
Funkcija „Send to Car“ leidžia naudojantis kompiuteriu įtraukti kelionės tikslą arba vietą į automobilio navigacijos sistemą*.
Funkcija „Send to Car“ galima naudotis ir iš
„Volvo On Call“ programėlės. „Volvo On Call*“
padės prireikus į automobilį nusiųsti kelionės
tikslą / vietą iš „Volvo On Call“ aptarnavimo
centro.
Naudojantis funkcija Redaguoti, galima panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.
Atminkite: šis procesas yra tik vieno iš kelių
žemėlapio paslaugų teikėjų pavyzdys.
Susijusi informacija
1.
Nurodykite kelionės tikslą tiesiogiai žemėlapyje* (p. 10)
Kompiuteryje apsilankykite adresu
wego.here.com.
> Atveriama žemėlapio tarnyba.
2.
Suraskite norimą vietą.
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 11)
3.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite vietą ir
tada spustelėkite adresą.
> Atveriamas šoninis meniu / informacijos
kortelė.
4.
Šoniniame meniu spustelėkite Bendrinti.
5.
Šoniniame meniu spustelėkite Siųsti į automobilį.
•
•
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
•
Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 14)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
6.
7.
Pasirinkite automobilį ir įveskite automobilio
VIN numerį arba el. pašto adresą, kuris užregistruotas jūsų „Volvo ID“. Tada spustelėkite
Siųsti.
Susijusi informacija
Spustelėkite Atlikta.
> Vieta nusiunčiama į automobilį.
•
•
Daugiau informacijos apie kelis teikėjus ir funkciją „Send to Car“ rasite „Volvo Cars“ techninės
pagalbos puslapyje (support.volvocars.com).
Kaip automobilyje priimti ir panaudoti
vietą
Kad galėtų priimti duomenis, automobilis turi būti
prijungtas prie interneto. Žr. automobilio savininko
vadove pateikiamas instrukcijas. Jei vieta į automobilį išsiunčiama naudojant „Volvo On Call*“,
tuomet duomenims priimti naudojamas automobilio įtaisytasis modemas, t. y. nereikia atskiro interneto ryšio.
1.
Automobiliui priėmus vietą, centriniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Palieskite
pranešimą / simbolį.
> Atveriama informacijos kortelė.
2.
Pasirinkite pageidaujamą vietos naudojimo
būdą.
•
•
Maršruto tvarkaraštis (p. 15)
Nurodykite kelionės tikslą tiesiogiai žemėlapyje* (p. 10)
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 11)
Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto
paieška (p. 11)
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
Maršruto tvarkaraštis
Planiniu maršrutu vadinamas navigacijos sistemos* pasiūlytas maršrutas naudotojui įvedus
kelionės tikslą.
Pirma apibrėžta buvimo vieta bus galutinis maršruto kelionės tikslas.
Kitos buvimo vietos bus maršruto tarpiniai punktai.
Po to galima nesunkiai suredaguoti planinį maršrutą, kelionės tikslą ir tarpinius punktus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kaip pamatyti maršrutą (p. 16)
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 16)
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute (p. 17)
Kaip panaudoti įrašytą vietą
Gautas vietas galima įrašyti į navigacijos sistemos
biblioteką ir panaudoti vėliau.
* Parinktis / priedas.
15
NAVIGACIJA
Kaip pamatyti maršrutą
Kaip suredaguoti arba panaikinti
planinį maršrutą
2.
Orientuojant keliu, galima navigacijos sistemoje
parodyti planinį maršrutą*.
Palieskite Planinis maršrutas simbolį, kad
atvertumėte planinį maršrutą.
Susijusi informacija
•
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 16)
•
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
Orientavimo metu yra galimybė navigacijos sistemoje * pašalinti tarpinius punktus arba visą planinį maršrutą.
1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką.
2.
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute (p. 17)
Palieskite Planinis maršrutas ženklą, kad
atvertumėte planinį maršrutą.
3.
Palieskite šiukšliadėžės piktogramą, kad
panaikintumėte planinio maršruto tarpinį
punktą arba palieskite Valyti maršr., kad
panaikintumėte visą planinį maršrutą.
Susijusi informacija
•
•
1.
16
Orientavimo metu žemyn nukreipta rodykle, o
po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių
lauką.
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 17)
Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute (p. 17)
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
Orientavimo metu navigacijos sistemoje* galima
ieškoti alternatyvių maršrutų.
1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką.
Lankytinų vietų (POI) rodymas
maršrute
Orientavimo taškų rodymas
planiniame maršrute
Navigacijos sistemoje* gali būti rodomas lankytinų vietų (POI9) maršrute sąrašas.
Būsimų orientavimo punktų maršrute sąrašas
padeda vairuotojui laiku suplanuoti artėjančius
manevrus.
Planinio maršruto posūkių sąrašą navigacijos sistemoje* galima parodyti taip:
2.
1.
Spauskite Priešais.
2.
Spauskite LV.
> Lankytinos vietos (POI) maršrute rodomos
atsižvelgiant į atstumą.
3.
• Eco
• Greitas
• Vaizdingas
Kai vienoje vietoje yra kelios POI, jos rodomos kaip grupė. Palieskite grupę, kad pateiktumėte POI sąrašą.
4.
Pasirinkite POI.
5.
Palieskite žemėlapį.
> Žemėlapyje parodomas atnaujintas maršrutas ir orientavimas tęsiamas.
Pasirinkite vieną iš informacijos kortelių
parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
Susijusi informacija
Palieskite Planinis maršrutas ženklą, kad
atvertumėte planinį maršrutą.
3.
Spauskite Alternat. maršrutai.
4.
Pasirinkite alternatyvų maršrutą:
5.
Susijusi informacija
•
Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį
maršrutą (p. 16)
•
•
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 18)
•
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
Aplinkkelio pasirinkimas žemėlapio navigacijoje* (p. 19)
•
•
Informacijos kortelės žemėlapyje* (p. 6)
Žemėlapio nuostatos (p. 21)
1.
Žemyn nukreipta rodykle, esančia kairiojoje
pusėje, išskleiskite priemonių lauką.
2.
Išskleiskite priemonių lauką dar labiau, naudodami tris taškus.
3.
Palieskite Posūkis po posūkio ženklą (žr.
iliustraciją).
Vietoj priemonių lauko parodomas planinio maršruto orientavimo taškų sąrašas (sąrašą galima
slinkti). Paspaudus kairėn nukreiptą rodyklę, sąrašas maksimaliai sumažinamas.
Kitas orientavimo punktas visada pateikiamas
sąrašo viršuje.
Buvimo vieta žemėlapyje parodoma
paspaudžiant vieną iš sąrašo orientavimo taškų. Dar kartą palietus taikinio
ženklą (žr. iliustraciją), grįžtama į žemėlapio orientavimo rodinį, kai žemėlapis seka automobilį.
* Parinktis / priedas.
17
NAVIGACIJA
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje*
Navigacijos sistema gauna informacijos apie
kelių eismo įvykius bei spūstis ir parodo juos
žemėlapyje.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Galite nustatyti, kokia su kelių eismu susijusi
informacija turi būti rodoma žemėlapyje.
Eismo sutrikimai, pvz., intensyvus ir lėtai judantis
eismas, kelio darbai ir avarijos, žymimi skirtingais
ženklais (jei žemėlapis pakankamai priartinamas).
Toliau vaizduojama, kaip rodomi kelio
darbai. Jei sutrikimai rimtesni, jų mastas taip pat rodomas raudona linija
palei kelio kraštą. Ši linija kartu rodo,
kuria važiavimo kryptimi yra šis sutrikimas – jei jis
yra abiem kryptim, kelio atkarpa žymima linija
abiejuose kraštuose.
9 Point of Interest
10 Taikoma kai kurioms
18
Informacija apie kelių eismo kliūtis
– Palieskite kelių eismo kliūčių ženklą.
> Pateikiama informacinė kortelė. Šioje
informacijoje gali būti aprašyta, pavyzdžiui,
sutrikimo vieta su gatvės pavadinimu ar
kelio numeriu ir sutrikimo pobūdis, mastas
ar trukmė.
Kelių eismo sutrikimų vengimas
Jei maršrute užregistruojama eismo spūstis,
galima pasirinkti alternatyvą Vengti. Šiuo atveju
sistema apskaičiuoja alternatyvų maršrutą.
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)10
Jei automobilis prijungtas prie interneto, su RTTI
gali būti gaunama išplėstinė kelių eismo informacija.
Eismo spūsčių rodymas maršrute
Nustačius navigacijos sistemoje kelionės tikslą,
gali būti parengtas maršrute užregistruotų kelių
eismo įvykių sąrašas*.
1.
2.
Spauskite Priešais.
3.
Spauskite Eismas. Mygtukas „Eismas“ būna
pilkas, jei maršrute nėra jokių eismo įvykių.
> Visi eismo įvykiai maršrute rodomi atsižvelgiant į atstumą.
4.
Jei reikia papildomos informacijos apie eismo
kliūtis, palieskite eilutę ir bus atverta informacijos kortelė. Pasirinkite vieną iš informacijos
kortelių parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
5.
Palieskite Vengti, jei norite išvengti eismo
kliūčių.
> Maršrutas perskaičiuojamas ir imama orientuoti alternatyviu maršrutu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Eismo informacijos nuostatos (p. 23)
Žemėlapio nuostatos (p. 21)
Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 18)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Informacijos kortelės žemėlapyje* (p. 6)
Kai rodomas žemėlapis, žemyn nukreipta
rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite
priemonių lauką, pateikiamą kairiojoje pusėje.
rinkoms.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje* (p. 18)
Eismo informacijos nuostatos (p. 23)
Informacijos kortelės žemėlapyje* (p. 6)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Aplinkkelio pasirinkimas žemėlapio
navigacijoje*
Jei vairuotojas nori išvengti artimiausios maršruto
atkarpos, pvz., dėl to, kad kelias uždarytas,
galima pasirinkti aplinkkelį.
1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką, pateikiamą kairiojoje pusėje.
Taip pat, važiuojant toliau, galima parodyti alternatyvų maršrutą.
Susijusi informacija
•
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
2.
Paspauskite Aplink. ženklą, kad parodytumėte alternatyvią kelionę su informacija apie
jos ilgiausią / trumpiausią maršrutą ir apskaičiuotą kelionės trukmę. Paprastai siūlomas
tik trumpas aplinkkelis, kuris greitai susijungia su pradinio planinio maršruto keliu.
3.
Jei pasiūlymas priimtas: Palieskite ženklą su
aplinkkelio informacija. Maršrutas priimamas
net jei važiuojate siūlomu keliu. Priėmus
pasiūlymą, orientavimas tęsiamas, tik dabar
su pasirinktuoju aplinkkeliu maršrute. Jei
pasiūlymas nepriimtinas, toliau važiuokite
pradiniu maršrutu.
Funkcijos Aplink. alternatyva ir nukrypimas nuo
planinio maršruto – sistema atnaujina maršrutą
automatiškai ir tęsiamas orientavimas į kelionės
tikslą tinkamiausiu keliu.
* Parinktis / priedas.
19
NAVIGACIJA
Tikralaikė kelių eismo informacija11
Prijungus automobilį prie interneto, vairuotojas
gali naudotis tikralaike kelių eismo informacija
(RTTI12).
Informacija apie kelių eismo įvykius ir srautą nuolat gaunama iš programėlių, viešosios valdžios
institucijų ir transporto priemonių GPS duomenų.
Automobiliui pateikus užklausą eismo srauto
informacijai gauti, tuo pat metu pateikiami anoniminiai duomenys apie eismo srautą automobilio
buvimo vietoje, o tai prisideda prie paslaugos teikimo kokybės gerinimo. Anoniminiai duomenys
siunčiami tik aktyvinus RTTI.
Dabartinės kelių eismo sąlygos žemėlapio navigacijos sistemoje* rodomos plentuose, pagrindiniuose keliuose ir užmiesčio keliuose bei tam tikruose tarpmiestiniuose keliuose.
Žemėlapyje rodomos kelių eismo informacijos
kiekis priklauso nuo atstumo iki automobilio. Ji
pateikiama tik kai atstumas siekia apie 120 km
(75 myl.) nuo automobilio buvimo vietos.
Tekstas ir simboliai žemėlapyje rodomi įprastai.
Eismo srauto indikacija nurodo, kaip greitai eismas juda keliu lyginant su kelio maksimalaus
greičio apribojimu. Eismo srautas žemėlapyje indikuojamas abiejose kelio pusėse, po vieną spalvotą liniją eismo krypčiai:
11
12
13
14
20
•
•
•
Žalia – jokių sutrikimų.
Raudona – eismo spūstis / eismo įvykis.
Juoda – kelias uždarytas.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Tikralaikės kelių eismo informacijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas13
Prijungus automobilį prie interneto, vairuotojas
gali navigacijos sistemoje* naudotis tikralaike
kelių eismo informacija (RTTI14).
RTTI aktyvinama ir deaktyvinama tokiais atvejais:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Navigacija
3.
Pasirinkite Tikralaikė kelių eismo
informacija, kad aktyvintumėte (įprasta kelių
eismo informacija pakeičiama RTTI) arba
deaktyvintumėte RTTI.
4.
Naudojantis RTTI pirmą kartą, pasirodo vienas iškylantysis langas su antrašte Sąlygos
ir nuostatai ir vienas su antrašte Duomenų
bendrinimas.
Susijusi informacija
•
Tikralaikės kelių eismo informacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 20)
Eismas.
Išjungus automobilio interneto ryšį, kai RTTI aktyvinta, automatiškai aktyvinama įprasta kelių eismo
informacija. RTTI vėl aktyvinama tada, kai įjungiamas interneto ryšys.
Susijusi informacija
•
•
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
Eismo informacijos nuostatos (p. 23)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Real Time Traffic Information
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
• Automatinis – sistema persijungia į Diena
„Sensus Navigation“ nuostatos*
Žemėlapio nuostatos
Čia parenkamos nuostatos, padedančios apibrėžti, kaip reikėtų pateikti maršrutą ir kitą informaciją.
Čia pasirenkamos nuostatos, norint apibrėžti,
kaip žemėlapis turi būti rodomas ekrane.
Nuostatos
Navigacija
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Žemėlapis – valdykite žemėlapio turinį ir
išvaizdą.
• Maršrutas ir orientavimas – valdykite orientavimo, rodymo ir maršruto skaičiavimo
procesus.
Nuostatos
Navigacija
Žemėlapis
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
•
Buvimo vietos formatas
Žemėlapio rodymo formatas
Rodyti greičio kameras
Rodyti parankinius
Lankytina vieta (POI)
• Eismas – valdykite informaciją apie eismo
Buvimo vietos formatas
Susijusi informacija
Norint pasirinkti, ar esama buvimo vieta turi būti
įvardyta / rodoma su adresu ar koordinatėmis,
naudojama funkcija Buvimo vietos formatas:
sutrikimus.
•
•
•
Žemėlapio nuostatos (p. 21)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
Eismo informacijos nuostatos (p. 23)
• Adresas
• Koordinatės ir aukštis
Žemėlapio dizainas
Norint pasirinkti, kaip turi būti vaizduojamos
žemėlapio spalvos, naudojama funkcija
Žemėlapio rodymo formatas:
• Diena – šviesios spalvos.
• Naktis – tamsios spalvos, kad netrukdytų
ir Naktis pagal salono apšvietimą.
Greičio kameros15
Rodyti greičio kameras nurodo, ar žemėlapyje
bus rodomos greičio kameros.
Parankiniai
Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti
Parankiniai.
Lankytina vieta (POI16)
POI kategorijos, rodytinos žemėlapyje, pateiktos
srityje Lankytina vieta (POI). Palieskite pageidaujamą kategoriją (pvz., „Transportas“), tada
pasirinkite, ar norite rodyti visas, ar tik konkrečias
antrines kategorijas. Meniu užveriamas spaudžiant Atgal arba Užverti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
„Sensus Navigation“ nuostatos* (p. 21)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija*
(p. 22)
Eismo informacijos nuostatos (p. 23)
Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute
(p. 17)
matyti nakties metu.
15
16
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Point of Interest
}}
* Parinktis / priedas.
21
NAVIGACIJA
•
Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta
(p. 12)
Maršruto nuostatos ir kelio
navigacija*
•
Kelionės tikslo nurodymas naudojantis
paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 13)
Čia galima pasirinkti nuostatas siekiant nurodyti,
kaip turi būti skaičiuojamas maršrutas ir rodoma
kelio navigacija.
Nuostatos Navigacija
orientavimas
Maršrutas ir
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
•
•
Atvykimo laiko formatas
Orientavimo balsu lygis
Pasirinkti numatytąjį maršruto tipą
• Nėra (orientavimas balsu automatiškai
nevykdomas, tačiau yra galimybė rankiniu
būdu užklausti vienos instrukcijos balsu)
• Žemas (tik vienas pranešimas vienam orientavimo punktui)
•
Vidutiniškai (iki 3 pranešimų vienam orientavimo punktui, pateikiant ribotą informaciją)
• Pilnas (iki 4 pranešimų vienam orienta-
vimo punktui, pateikiant visą turimą informaciją)
Standartiniai maršrutų tipai
Vengimo nuostatos
Pasirinkite standartinį pageidaujamą maršruto
tipą:
Siūlyti degalinę
Pasirinkite, kaip turi būti pateiktas atvykimo laikas:
• ETA17 (apskaičiuotas atvykimo į kelionės
tikslą laikas)
• RTA18 (likusi kelionės trukmė)
• Greitas
• Eco
• Vaizdingas (kiek įmanoma, vengiama automagistralių, tad kelionė gali trukti ilgai)
Taip pat, važiuojant toliau, galima parodyti alternatyvų maršrutą.
Parodyti laikai taikomi tikslo laiko zonai.
Maršruto mokymasis
Orientavimo balsu lygis
Pasirinkite Maršruto įsiminimas, nurodydami, ar
leisti rinkti duomenis siekiant optimizuoti maršruto skaičiavimą.
1.
22
Palieskite reikiamą instrukciją balsu:
Maršruto įsiminimas
Laiko formatas
17
18
2.
Spauskite Orientavimo balsu lygis.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Vengimas
Eismo informacijos nuostatos
Rodyti sklandų eismą
Paspauskite Vengimo nuostatos, kad atvertumėte meniu su įvairiomis parinktimis, kurių skaičiuojant maršrutą galima automatiškai išvengti.
Pavyzdžiui, pasirinkite tunelius, teritorijas su
spūsčių mokesčiu ir keltus.
Čia pasirenkamos nuostatos, lemiančios, kaip
kelių eismo informacija rodoma žemėlapyje*.
Pasirinkite Rodyti laisvą kelių eismą, kad parodytumėte tai žemėlapyje.
Degalinių pasiūlymai
Navigacija
Eismas
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
Vengti eismo įvykių
Rodyti laisvą kelių eismą
Susijusi informacija
„Sensus Navigation“ nuostatos* (p. 21)
Žemėlapio nuostatos (p. 21)
kelių eismo įvykių rodymas
Eismo informacijos nuostatos (p. 23)
Pasirinkite, ar eismo įvykiai turi būti rodomi žemėlapyje ir naudojami maršrutui apskaičiuoti:
Susijusi informacija
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 17)
Išplėstinės kelių eismo informacijos
naudojimas19
Pasirinkite Tikralaikė kelių eismo informacija,
kad internetu galėtumėte naudoti tikralaikę kelių
eismo informaciją (RTTI).
•
•
•
•
Palieskite Siūlyti degalinę, kad aktyvintumėte
arba deaktyvintumėte gretimų degalinių rodymą.
•
•
•
•
Nuostatos
Rodyti ir tvarkyti kelių eismo įvykius
Tikralaikė kelių eismo informacija
•
•
•
•
„Sensus Navigation“ nuostatos* (p. 21)
Žemėlapio nuostatos (p. 21)
Maršruto nuostatos ir kelio navigacija* (p. 22)
Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 20)
• Nėra
• Pagr.
• Visi
Vengri eismo incidentų
Pasirinkite, ar skaičiuojant maršrutą turi būti vengiama eismo incidentų:
• Niekada
• Klausti (visi pasiūlymai dėl maršruto keitimo
pateikiami kelionės metu)
•
19
Visada
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
23
NAVIGACIJA
Žemėlapių naujinimas
Žemėlapio struktūros naujinimas
„MapCare“ – tai žemėlapių naujinimo paslauga,
skirta „Volvo“ automobiliams su „Sensus Navigation“*.
Kartais reikia keisti žemėlapio struktūrą – taip
būna, jei reikia pridėti regioną arba jei didelį
regioną reikia padalinti į mažesnius regionus.
Šiuo atveju visi bandymai naujinti atskirus regionus įprasta tvarka nepavyks ir atsiradęs pranešimas nurodys priežastį.
Bendroji informacija apie naujinimą
Žemėlapius galima atnaujinti dviem būdais. Tai
padarysite naudodami kompiuterį ir USB atmintuką arba tiesiogiai iš automobilio20 (jei šis prijungtas prie interneto).
Automobilio žemėlapis padalintas į keletą iš
anksto apibrėžtų regionų. Naujinant žemėlapio
duomenis, nebūtina naujinti visų regionų – vairuotojas gali pasirinkti naujinti vieną ar keletą konkrečių regionų.
Prijungus automobilį prie interneto, galima atnaujinti vieną arba kelis regionus. Jei reikia naujinti
daug regionų arba visą žemėlapį, bendras žemėlapio duomenų kiekis gali būti toks didelis, kad
būtų daug lengviau tai atlikti per kompiuterį su
USB atmintuku.
PASTABA
Jeigu kelionės maršrutas tęsiasi per kelis
regionus, visų jų versijos numeriai turi būti
tokie patys. Kitaip gali nutikti, kad į apskaičiuotą maršrutą bus įtraukta netikėta kelio
atkarpa.
20
24
Vietoj to reikia per USB atmintuką iš naujo įdiegti
visą žemėlapį. Daugiau informacijos rasite „Volvo
Cars“ techninės pagalbos puslapyje
(support.volvocars.com) arba susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Navigacijos sistemos programinės
įrangos naujinimas
Be žemėlapio duomenų kartais reikia naujinti
pačią navigacijos sistemos programinę įrangą,
kuri nuolat tobulinama. Tokiu atveju gali susidaryti
situacija, kai esamos navigacijos sistemos programinė įranga nedera su paskutiniais žemėlapio
duomenų naujiniais. Tada pateikiamas pranešimas, informuojantis, kad reikia atnaujinti ir navigacijos sistemos programinę įrangą. Tai gali atlikti
„Volvo“ atstovas.
Dažnai užduodami klausimai
Klausimas
Atsakymas
Ar galima
pakeisti
žemėlapio
duomenų
platformą,
pvz., iš
Europos į
Šiaurės
Amerikos?
Taip, bet su keliomis išimtimis.
Dėl naujausios informacijos
susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Kiek ilgai
trunka
žemėlapių
naujinio
atsisiuntimas?
Tai priklauso nuo žemėlapio failo
dydžio ir interneto spartos. Informacija apie naujinio dydį (MB)
rodoma ekrane.
Kokio
dydžio
būna naujinys?
Tai priklauso nuo rinkos. Išsami
informacija pateikiama su kiekvienos rinkos žemėlapiu – žr.
Volvo Cars priežiūros puslapį
(support.volvocars.com).
Joks naujinimas
neveikia –
ką man
daryti?
Pabandykite apsilankyti Volvo
Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com) arba
kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį
atstovą.
Taikoma tik kai kurioms šalims.
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas* per kompiuterį ir USB
(p. 25)
•
Žemėlapių naujinimas* prie interneto prijungtame kompiuteryje (p. 27)
•
Dažnai užduodami klausimai apie žemėlapio
navigaciją* (p. 28)
•
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis*
(p. 29)
•
Žemėlapio navigacijos autorių teisės*
(p. 31)
Žemėlapių naujinimas* per
kompiuterį ir USB
Naujus žemėlapius galima iš kompiuterio, turinčio interneto ryšį, atsisiųsti į USB atmintuką ir
tada persiųsti iš USB atmintuko į automobilį.
Paruošimas
Parametras
Reikalavimai
USB standartas
(1.0/2.0/3.0):
Bent 2.0
Failų sistema
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Talpa
(8/16/32/64
GB):
Žemėlapio failų dydis susijęs su konkrečiomis šalimis
– apie failų dydį atitinkamoje
šalyje žr. skyrelyje „Išsami
informacija“ Volvo Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com).
Naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką
USB atmintis
Norint valdyti naujinį USB atmintuku, reikia laikytis šių reikalavimų:
}}
* Parinktis / priedas.
25
NAVIGACIJA
||
Dabartinės žemėlapio versijos parodymas
1.
Programų rodinyje palieskite Atsisiuntimo
centras.
2.
Palieskite rodyklę, kad išskleistumėte
regioną.
> Pateikiama išsami žemėlapio informacija.
3.
Žr. žemėlapio informaciją, pateikiamą po
žemėlapio vaizdu.
Žemėlapio duomenų atsisiuntimas
internetu į USB atmintuką
Pasiruoškite USB atmintuką ir pasižymėtą žemėlapio informaciją.
26
1.
Interneto ryšį turinčiame kompiuteryje aplankykite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainę (support.volvocars.com).
2.
Pasirinkite žemėlapių skiltį, automobilio
modelį ir modelio metus.
3.
Spustelėkite regioną, kurį norite atnaujinti.
> Pateikiamas žemėlapio vaizdas su informacija apie naujausius to regiono žemėlapio duomenis.
4.
Patikrinkite, ar žemėlapio versija naujesnė nei
esanti automobilyje.
5.
Prijunkite USB atmintuką prie kompiuterio ir į
jį atsisiųskite naujinį.
3.
Norint paleisti visos žemėlapio duomenų
bazės atnaujinimo procesą, reikia paliesti
Patvirtinti arba Atšaukti, kad diegimas
būtų atšauktas.
Atsisiuntimo trukmė priklauso nuo žemėlapio
dydžio ir ryšio pralaidos.
Žemėlapio duomenų persiuntimas iš
USB į automobilį
Laikas, per kurį duomenys perkeliami iš USB
atminties į automobilį, skiriasi priklausomai nuo
žemėlapio duomenų kiekio. Atnaujinti galima
važiuojant. Jei diegimo procesas neužbaigiamas
iki automobilio išjungimo, jis tęsiamas pradėjus
kitą kelionę.
Naujinimas
1. Aktyvinkite navigacijos sistemą.
2.
Prijunkite USB atmintuką prie automobilio
USB prievado. Jei yra du USB prievadai, kitas
tuo pat metu turi būti nenaudojamas.
Navigacijos sistema automatiškai aptinka,
kad yra naujinys, ir visos žemėlapio duomenų
bazės naujinimo metu ekrane parodo, kiek
proceso procentų atlikta.
> Norint atnaujinti atskirą žemėlapio
regioną, procesas pradedamas automatiškai.
4.
Palieskite Patvirtinti – pradedama naujinti
visą žemėlapio duomenų bazę ir informacija
apie šio proceso eigą parodoma centriniame
ekrane.
5.
Centriniame ekrane parodoma, kada baigiamas persiuntimo procesas: tada reikia
ištraukti USB atmintuką.
6.
Paleiskite informacijos ir pramogų sistemą iš
naujo.
7.
Patikrinkite, ar į automobilį perkelti reikiami
žemėlapio duomenys – pakartokite veiksmus,
aprašytus ankstesniame skyrelyje „Dabartinės žemėlapio versijos parodymas“.
NAVIGACIJA
Pertrūkiai
Jei naujinimas pertraukiamas, centriniame ekrane
visada rodomas aiškinamasis pranešimas.
Kas nutinka, jei...
Atsakymas
vykstant naujinimui, informacijos
ir pramogų sistema išjungiama?
Naujinimas pristabdomas
ir, sistemą vėl aktyvinus,
pvz., užvedus variklį, automatiškai tęsiamas nuo tos
vietos, kur sustojo.
USB atmintukas
ištraukiamas naujinimui dar nesibaigus?
Naujinimas pristabdomas
ir, USB atmintuką vėl prijungus prie automobilio
automatiškai tęsiamas
nuo tos vietos, kur
sustojo.
Daugiau informacijos rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com)
arba gausite susisiekę su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas* prie interneto prijungtame kompiuteryje (p. 27)
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
21
Žemėlapių naujinimas* prie
interneto prijungtame kompiuteryje
Prijungus automobilį prie interneto, galima atnaujinti navigacijos sistemas21.
Automobilis turi būti prijungtas prie interneto: žr.
automobilio savininko vadove pateikiamas
instrukcijas.
1.
Programėlių rodinyje palieskite Atsisiuntimo
centras.
> Programėlė paleidžiama ir šalia
Žemėlapiai parodomas skaičius (kiek
žemėlapio naujinių yra išleista konkrečiam
namų regionui). Šis skaičius rodomas, kol
galiausiai atliekama kita naujinių paieška
arba kol naujiniai įdiegiami.
2.
Spauskite Žemėlapiai.
3.
Paspauskite Diegti + Patvirtinti.
> Pradedama diegti pasirinktą žemėlapį /
žemėlapio naujinį.
Nuotolinio naujinimo principas
Daugiau informacijos rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com)
arba gausite susisiekę su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Taikoma tik kai kurioms šalims.
}}
* Parinktis / priedas.
27
NAVIGACIJA
||
Automatinis žemėlapio duomenų naujinimas
Automatinio naujinimo galimybę galima pasirinkti
tik aktyvinus funkciją Leisti foniniu režimu
tikrinti, ar yra naujinių per Nuostatos
Sistema Atsisiuntimo centras.
1.
Automatinio žemėlapio duomenų naujinimo
funkciją galima pasirinkti tik namų regione.
Jei namų regionas dar nepasirinktas,
paspauskite rodyklę „žemyn“, kad išskleistumėte regioną.
> Pateikiama išsami žemėlapio informacija.
2.
Spauskite Nust.namų reg..
3.
Pažymėkite Autom. nauj.: langelį.
> Prijungus automobilį prie interneto, žemėlapio naujinys automatiškai atsisiunčiamas
(jei yra).
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas* per kompiuterį ir USB
(p. 25)
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Dažnai užduodami klausimai apie
žemėlapio navigaciją*
Toliau pateikiami keli dažniausiai užduodami
klausimai apie navigacijos sistemą.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo maždaug apie 20 metrų ( 65 pėdų) tikslumu.
Paklaidos tikimybė būna didesnė, jei važiuojama
keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui, vingiuotais
keliais arba kelių lygių keliais ir jeigu nuvažiavus
didelį atstumą nebuvo daryta jokių posūkių.
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t. taip
pat kliudo priimti palydovo signalus, vadinasi,
automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma su
tam tikra paklaida.
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
Apskaičiuojant maršrutą, atsižvelgiama į keletą
veiksnių, kad teoriškai būtų nustatytas geriausias
sprendimas. Šie veiksniai yra maršruto ilgis, kelio
plotis ir klasė, eismo intensyvumas ir greičio apribojimai. Tačiau patyręs, vietovę žinantis vairuotojas tikriausiai gali pasirinkti geresnį maršrutą.
28
Pavyzdžiui, sistema gali parinkti
mokamus kelius arba keltus, kurių
vairuotojas nori išvengti.
Dėl techninių priežasčių sistema, skaičiuodama
ilgą maršrutą, gali įtraukti tik didesnės reikšmės
kelius.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į
maršrutą ir naudojami tik tuo atveju, jeigu nėra
jokios kitos priimtinos galimybės.
Po transportavimo, automobilio buvimo
vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu arba
traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti
palydovo signalus, tada automobilio buvimo vieta
teisingai nustatoma ne greičiau nei per
5 minutes.
Pakeitus padangas, automobilio
ženklas ekrane elgiasi nelogiškai.
Nustatant automobilio buvimo vietą, greitį ir važiavimo kryptį, naudojamas ne tik palydovinis imtuvas, bet ir automobilio greičio jutiklis bei giroskopas. Sumontavus atsarginį ratą arba vasarines
padangas pakeitus žieminėmis sistema turi „atpažinti“ naujų ratų dydį.
Kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama
kurį laiką automobiliu pavažinėti keliais, kuriuose
stiprus palydovo signalas (geras matomumas).
* Parinktis / priedas.
NAVIGACIJA
Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka
tikrosios padėties
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio duomenų bazė ne visada, ne visais atvejais gali būti
išsami.
Dėl to žemėlapio duomenys nuolat tobulinami ir
atnaujinami – laikas nuo laiko patikrinkite, ar yra
naujinių.
Automobilio ženklas ekrane pasislenka
į priekį ar sukasi
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų
padėtį ir automobilio važiavimą, kad būtų galima
pradėti važiuoti.
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada pradedama važiuoti.
Žemėlapio informacija neatnaujinta
Žr. atsakymą kitame skyrelyje.
Ar įdiegta paskutinė žemėlapio
informacija?
Žemėlapio duomenys nuolat naujinami ir tobulinami. Naujinant žemėlapį per kompiuterį ir USB,
gali būti parodyta automobilyje esančio žemėlapio
versija. Patikrinkite automobilio žemėlapio versiją
ir palyginkite su versija, pateikiama „Volvo Cars“
techninės pagalbos svetainėje
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Žemėlapio navigacijos licencijos
sutartis*
Licencija22 – tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ
SUTARTIS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĘ SUTARTĮ PRIEŠ
NAUDODAMI „HERE“ DUOMENŲ BAZĘ.
PASTABA VARTOTOJUI
TAI YRA LICENCINĖ, O NE PARDAVIMO
SUTARTIS, SUDARYTA TARP JŪSŲ IR „HERE
EUROPE B.V.“ („HERE“) DĖL JŪSŲ
„HERE“ NAVIGACINIO ŽEMĖLAPIO DUOMENŲ
BAZĖS KOPIJOS, ĮSKAITANT PRIDEDAMĄ
KOMPIUTERINĘ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ,
LAIKMENAS IR KOMPANIJOS
„HERE“ PATEIKTĄ AIŠKINAMĄJĄ
SPAUSDINTINĘ DOKUMENTACIJĄ (KARTU
VADINAMĄ DUOMENŲ BAZE). NAUDODAMI
ŠIĄ DUOMENŲ BAZĘ, JŪS PRIIMATE IR
SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĖS SUTARTIES (TOLIAU
– SUTARTIES) SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS
SUTARTIES SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
NEDELSDAMI GRĄŽINKITE DUOMENŲ BAZĘ
SU VISAIS KITAIS PRIDEDAMAIS ELEMENTAIS
SAVO PARDAVĖJUI IR SUSIGRĄŽINKITE
PINIGUS.
}}
* Parinktis / priedas.
29
NAVIGACIJA
||
NUOSAVYBĖS TEISĖ
Duomenų bazė ir autoriaus teisės bei intelektinė
nuosavybė ar su jomis susijusios teisės yra
kompanijos „HERE“ ir jos licencijų teikėjų
nuosavybė. Laikmena, kurioje buvo įrašyta
duomenų bazė, lieka „HERE“ ir jos tiekėjų
nuosavybė, kol jūs nesumokate visos mokėtinos
sumos „HERE“ ir / arba jos tiekėjams pagal šią
sutartį ar panašius susitarimus, kurių pagrindu
jums buvo pateikta duomenų bazė.
paremti nacionaliniai įstatymai, jūs suteiksite
„HERE“ motyvuotą laiką pateikti minėtą
informaciją apie planuojamus terminus, įskaitant
sąnaudas, kurias turės nustatyti „HERE“.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
„HERE“ suteikia jums neišskirtinę licenciją
naudoti duomenų bazę savo asmeniniams
tikslams arba, jei tai įmanoma, naudoti vidinėms
verslo operacijoms. Ši licencija nesuteikia teisės
teikti sublicencijas.
LICENCIJOS PERDAVIMAS
Duomenų bazės negalite perduoti trečiosioms
šalims, išskyrus tada, kai ji yra įdiegta sistemoje,
kuriai ji buvo sukurta ir kurios jokios duomenų
bazės kopijos jūs nepasiliekate, ir jeigu asmuo,
kuriam ją perduodate, sutinka su visomis šios
sutarties sąlygomis ir nuostatomis bei tai raštu
patvirtina kompanijai „HERE“. Kelių diskų rinkiniai
gali būti perduodami ar parduodami tik neišardyti,
t. y. tokie, kokius pateikė „HERE“, o ne atskiromis
dalimis.
suremontuoti arba pakeisti jūsų duomenų bazės,
kuri neatitinka šių nuostatų, kopiją. Jei ir dedant
tokias pastangas duomenų bazė nepradeda veikti
pagal čia išdėstytų garantijų nuostatus, jūs galite
pasirinkti arba atgauti pinigus, sumokėtus už
duomenų bazę, arba nutraukti šią sutartį. Tai yra
visa „HERE“ atsakomybė ir jūsų vienintelis
galimas veiksmas „HERE“ atžvilgiu. Vienintelė
šiame skyriuje nurodyta išimtis – „HERE“ neteikia
jokių garantijų ar pareiškimų dėl duomenų bazės
naudojimo rezultatų, jų tikslumo, teisingumo,
patikimumo ar kitais atžvilgiais.
„HERE“ negarantuoja, kad duomenų bazė yra ir
bus be klaidų. „HERE“, jūsų tiekėjas ar bet kuris
kitas asmuo neišduos jokios kitos žodinės ar
rašytinės informacijos ar patarimo kaip garantijos,
kuri padidintų čia pateiktos ribotos garantijos
aprėptį. Šioje sutartyje nustatyta ribota garantija
neapriboja ir neturi poveikio jūsų kitoms
statutinėms teisėms, kurias galite turėti pagal
teisėtą garantiją dėl paslėptų defektų.
RIBOTA GARANTIJA
„HERE“ garantuoja, kad su toliau išvardytais
įspėjimais per 12 mėnesių po jūsų duomenų
bazės kopijos įsigijimo ji veiks iš esmės pagal
„HERE“ tikslumo ir išbaigtumo taisykles,
galiojančias įsigijus duomenų bazę. Šias taisykles
prireikus galima gauti iš „HERE“. Jei duomenų
bazė neveikia pagal šios ribotos garantijos
nuostatas, „HERE“ imsis motyvuotų priemonių
Jei duomenų bazę gavote ne tiesiogiai iš „HERE“,
galite turėti statutinių teisių asmens, iš kurio
įsigijote duomenų bazę, atžvilgiu šalia teisių,
suteikiamų „HERE“ pagal šią sutartį, remiantis
jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančiais teisiniais
aktais. Pirmiau pateikta „HERE“ garantija niekaip
nepaveiks tokių statutinių teisių ir jas galėsite
ginti šalia garantinių teisių, suteiktų jums šia
sutartimi.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Duomenų bazė yra apribota naudoti tik su
konkrečia sistema, kuriai ji buvo sukurta. Išimtis –
galiojančiuose teisės aktuose atskirai įvardyti
atvejai (pvz., nacionaliniai įstatymai, paremti
Europos Sąjungos direktyva (91/250) ir
Duomenų bazių direktyva (96/9)), kai jums
draudžiama išgauti arba pakartotinai panaudoti
esmines duomenų bazės turinio dalis bei atkurti,
kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, versti, išardyti,
išskaidyti, perprogramuoti bet kurią duomenų
bazės dalį. Jei norite gauti informacijos apie
suderinamumą, kaip tai įvardyta Europos
programinės sąjungos direktyvoje, kuria yra
22
30
EULA = End User License Agreement
Duomenų bazę apima pateikta informacija,
perduota „HERE“ naudotis trečiųjų šalių pagal
licenciją, ir šiai informacijai taikomos tiekėjo
sąlygos bei autorių teisės, nurodytos šiuo adresu:
here.com/supplierterms
NAVIGACIJA
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Duomenų bazės kaina neapima jokių vertinimų už
galimą pasekminių, netiesioginių ar neribotų
tiesioginių žalos, kuri gali būti patirta dėl
duomenų bazės naudojimo, padarinių rizikos
prisiėmimą. Atitinkamai, „HERE“ jokiu atveju
nebus atsakinga už bet kokius pasekminius ar
netiesioginius nuostolius, be apribojimų įskaitant
prarastas pajamas, duomenis ar naudojimą,
patirtą jūsų ar trečiosios šalies, ir kylantį iš jūsų
duomenų bazės naudojimo, nepriklausomai nuo
to, ar remiamasi sutartimi, pateikta pretenzija ar
garantija, net jeigu „HERE“ ir buvo informuota
apie tokios žalos galimybę. Bet kuriuo atveju
„HERE“ atsakomybė už tiesioginius nuostolius yra
apribota iki jūsų duomenų bazės kopijos kainos.
RIBOTA GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS
APRIBOJIMAS, NUSTATYTAS ŠIOJE
SUTARTYJE, NIEKAIP NEVEIKIA IR
NESUVARŽO JŪSŲ STATUTINIŲ TEISIŲ, JEI
DUOMENŲ BAZĘ ĮSIGIJOTE KOKIU NORS
KITOKIU BŪDU, O NE VYKDYDAMI VEIKLĄ.
ĮSPĖJIMAI
Duomenų bazėje gali būti netiksli ar ne visa
informacija dėl einančio laiko, besikeičiančių
aplinkybių, naudojamų informacijos šaltinių ir
išsamių geografinių duomenų rinkimo pobūdžio,
dėl ko gali būti gaunami neteisingi rezultatai.
Duomenų bazė, šalia viso kito, neapima arba
neatspindi kelionės laiko informacijos, taip pat
informacijos apie kaimynystės saugumą, teisines
institucijas, avarines tarnybas, statybos darbus,
kelių arba juostų uždarymą, kelių šlaitus ar
nuolydžius, tiltų aukščius, leistinus svorius arba
kitus apribojimus, kelio sąlygas, specialiuosius
įvykius, priklausomai nuo jūsų turimos navigacijos
sistemos tipo.
Žemėlapio navigacijos autorių
teisės*
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI
Šiai sutarčiai galios vietos, kurioje gyvenate tą
dieną, kai įsigyjate duomenų bazę, įstatymai. Jei
tokiu momentu gyvenate už Europos Sąjungos
ribų ir ne Šveicarijoje, galios Europos Sąjungos ar
Šveicarijos, kur įsigijote savo duomenų bazę,
įstatymai. Visais kitais atvejais arba jei vietos,
kurioje įsigijote duomenų bazę, nustatyti
negalima, galios Nyderlandų įstatymai.
Nesutarimus, kylančius ar susijusius su šia
sutartimi, be „HERE“ teisės pretenzijas nagrinėti
jūsų tuometinėje gyvenamojoje vietoje apribojimo,
spręs tos šalies, kurioje gyvenote tuo metu, kai
įsigijote duomenų bazę, atsakingas teismas.
Susijusi informacija
Informacijos apie autorių teises (©) rasite skirsnyje „Žemėlapio navigacijos licencinė sutartis“.
•
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis*
(p. 29)
Susijusi informacija
•
•
Žemėlapių naujinimas (p. 24)
Žemėlapio navigacijos autorių teisės*
(p. 31)
* Parinktis / priedas.
31
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
L
Alternatyvus maršrutas
Viešas, Eco, Rekom., Greitas, Mok., Vaizdingas
17
Lankytinos vietos
12, 17
Licencinė sutartis
29
Aplinkkelis
Automobilio gabenimas
Autorių teisės
Sistemos aktyvinimas
Siųsti į automobilį
4
14
19
28
29, 31
B
Balso atpažinimas
S
9
N
Nuostatos
Kelių eismo informacija
maršrutas ir orientavimas
Žemėlapio parinktys
Nustatyti kelionės tikslą
ž
21
23
22
21
žemėlapio navigacija
centriniame ekrane
projekciniame rodinyje
Vairuotojo ekrane
6
9
8
10, 11, 12, 13, 14
Ž
E
O
Eismo triktys maršruto kelyje
Orientavimo parinktys
18
Žemėlapio duomenų naujinimas
21, 22
24, 25, 27
Žemėlapio parinktys
21
Žemėlapio rodinys
21
P
K
Kelionės maršruto nukreipimo punktai
17
Kelių eismo informacija
transliuoti
23
18
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)
20
Klausimai ir atsakymai
28
Planinis maršrutas
redaguoti ir panaikinti
rodyti
POI
15
16
16
12, 17
33
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
34
TP 25384 (Lithuanian), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising