Volvo | V40 | Quick Guide | Volvo V40 2015 Early Quick Guide

Volvo V40 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO"!
Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio
savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi
informacija bei pastabos.
Toliau nurodytų ženklų reikšmės:
Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
Laipsniškos instrukcijos.
Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame
puslapyje.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.
Savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti jo skaitmeninę versiją automobilio ekrane, internete arba atsisiųsti mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio savininko
vadovas kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Mobiliąją programėlę
galima atsisiųsti į mobiliuosius įrenginius iš „App Store“ arba „Google Play“.
Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com.
01 Variklio užvedimas ir vairavimas
04 Jūsų automobilio funkcijos
Nuotolinio valdymo raktelis
Klimato sistemos valdymo elementai
„Keyless“* užrakinimo sistema
Priekinių žibintų valdymo elementas
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Jungtinis prietaisų skydelis
Valytuvai
„Infotainment“ sistema
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
02 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos
Automobilio statymo pagalba*
Mygtukai centriniame valdymo pulte
Meniu sistemos nustatymai
Eismo juostos laikymo pagalba*
Autoservisas / techninės priežiūros
rezervavimas*
Funkcija „Start/Stop“*
ECO*
Pėsčiųjų apsauga*
05 Patarimai
Degalų pildymas
03 Jūsų vairavimo aplinka
Automobilio priežiūra
Sėdynės reguliavimas
Vietos daiktams laikyti
Vairo reguliavimas
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai
Kaip veikia nuotolinio valdymo raktelis?
01
Atrakina dureles ir bagažinės dangtį bei išjungia
signalizaciją. Funkciją galima nustatyti per MY
CAR.
Užrakina dureles ir bagažinės dangtį bei įjungia
signalizaciją.
Privažiavimo apšvietimas.
Kartą paspaudus, atrakinamas bagažinės dangtis, du kartus – jis šiek tiek praveriamas.
Panikos funkcija.
Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias
nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių ir elektra valdomos vairuotojo sėdynės
padėtis* – žr. automobilio savininko vadovą.
Ką rodo nuotolinio valdymo raktelio
indikacinės lemputės*?
01
Žalia lemputė: automobilis užrakintas.
Geltona lemputė: automobilis atrakintas.
Raudona šviečianti lemputė: po automobilio paskutinio užrakinimo signalizacija buvo suveikusi.
Raudona lemputė, pakaitomis mirksinti abiejose
kontrolinėse lemputėse: signalizacija suveikė
mažiau nei prieš 5 minutes.
Kaip veikia „Keyless“* užrakinimo sistema?
01
Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz.,
kišenėje.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
–– Palieskite bet kurių durelių rankenos galinę dalį
arba švelniai spustelėkite mažesnįjį iš bagažinės
dangčio dviejų guma dengtų mygtukų.
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai atidarykite
dureles arba švelniai spustelėkite didesnįjį iš dviejų
bagažinės dangčio guma dengtų mygtukų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
01
Užvedimas
Įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
jungiklį (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Nuspauskite sankabos arba stabdžių pedalą.
Spustelėkite mygtuką START / STOP ENGINE.
Išjungimas
Trumpai paspauskite mygtuką START / STOP
ENGINE.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
jungiklio.
Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus
01
jutiklį*?
Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą
vieną kartą.
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su pertrūkiais delsą.
Galinio lango valytuvas - valymas su pertrūkiais/
įprastas valymas.
Kad pakeltumėte valytuvų šluoteles, jos turi būti
nustatytos į priežiūros padėtį – žr. automobilio
savininko vadovą.
Kaip naudotis automobilio statymo pagalba
(PAP)*?
02
PAP patikrina, ar yra vietos ir nuvairuoja automobilį.
Jums tereikia įjungti pavarą, valdyti greitį ir stabdžius.
Suaktyvinkite automobilio statymo pagalbą (ASP)
vienu mygtuko paspaudimu. Nevažiuokite greičiau nei 30 km/h.
Vykdykite jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas instrukcijas.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai grafine iliustracija ir tekstu bus nurodyta tai padaryti.
Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos
funkcija LKA*?
02
Jei automobilis ima kirsti šoninę liniją, LKA aktyviai
nuvairuoja jį atgal į eismo juostą, švelniai pasukdama
vairą. Jei automobilis kerta šoninę liniją, LKA įspėja
jus apie tai pulsuojančia vairo vibracija.
–– Suaktyvinkite LKA vienu mygtuko paspaudimu.
Kaip naudotis funkcija „Start/Stop“*?
02
Mechaninė pavarų dėžė
Variklio užgesinimas: nuspauskite sankabos pedalą,
įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos pedalą.
Variklio užvedimas: nuspauskite sankabos pedalą.
Automatinė pavarų dėžė
Variklio išjungimas: sustabdykite automobilį stabdžių
pedalu ir laikykite jį nuspaudę.
Variklio užvedimas: atleiskite nuspaustą stabdžių
pedalą.
Jei šviečia mygtuko lemputė, tai reiškia, kad funkcija
yra aktyvi.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
02
Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniu
stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti,
stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant
kitoms transporto priemonėms, dviratininkams ir
pėstiesiems.
Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali
nesuveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki
80 cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.
Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
03
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekį.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
Pakreipkite atlošą.
Elektra valdomos sėdynės nuostatų įrašymas*.
Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.
Nuostatos įrašymas:
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad įrašytumėte nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų. Laikykite
mygtukus nuspaustus, kol pasigirs signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas. Taip bus
įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis.
Elektra valdomos sėdynės ir šoninių veidrodėlių
atminties nuostatas galima įrašyti ir į nuotolinio
valdymo raktelį* – žr. automobilio savininko
vadovą.
Kaip sureguliuoti vairą?
03
Atleiskite skląstį.
Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
Nuspauskite skląstį žemyn.
Kaip reguliuoti temperatūrą su ECC*?
04
Nuspauskite individualiai temperatūrai parodyti. Norėdami pasirinkti nuostatą kairei, dešinei
ar abiem pusėms, paspauskite mygtuką kelis
kartus. Pasukite, kad nustatytumėte temperatūrą.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma pasirinkta kiekvienos pusės temperatūra.
Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti
kitas funkcijas, paspauskite AUTO (AUTOMATINIS REŽIMAS). Ekrane parodomas užrašas
AUTO CLIMATE.
Kaip atitirpinti priekinį stiklą?
04
Spustelėkite, kad suaktyvintumėte priekinio
stiklo šildymo elektra funkciją*: ekrane pasirodo
ženklas (1).
Kitu paspaudimu papildomai suaktyvinamas
maksimalus oro srautas į priekinį stiklą ir šoninius
langus: ima šviesti ženklai (1) ir (2).
Kitu paspaudimu abi funkcijos išjungiamos ir
nebešviečia joks ženklas.
Be šildymo elektra funkcijos: paspauskite, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro srautą.
Kaip veikia priekinių žibintų valdymo
automatinis režimas?
04
AUTO (AUTOMATINIAME) režime pateikiamos tokios
parinktys:
• Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia
automatiškai.
• Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant artimosioms šviesoms.
• Galima naudoti aktyvinamą tolimųjų šviesų (AHB)*
funkciją – jos pagalba automatiškai pritemdomos
ir suaktyvinamos tolimosios šviesos arba tolimųjų
šviesų schema pritaikoma eismo sąlygoms.
• Suaktyvina tunelio aptikimo* funkcija.
Kaip valdomas kelionės kompiuteris?
04
Mygtuku OK atveriamas kelionės kompiuterio
meniu, suaktyvinama nurodyta parinktis ir išjungiami pranešimai.
Reguliavimo ratuku slenkama per kompiuterio
parinktis.
Mygtuku RESET atstatomi duomenys pasirinktame kelionės kompiuterio etape ir grįžtama meniu
struktūra atgal.
Kaip atstatyti ridos skaitiklį?
04
Norėdami pamatyti ridos skaitiklį T1 arba T2,
pasukite kairiojo perjungiklio (esančio ant vairo
kolonėlės) reguliavimo ratuką.
Norėdami atstatyti ridos matuoklį, nuspauskite ir
ilgai palaikykite mygtuką RESET (ATSTATYMAS).
Kaip pakeisti automobilio ekranų* išvaizdą?
04
Skaitmeniniame* jungtiniame prietaisų skydelyje
galima pasirinkti įvairias temas, pvz., „Performance“
arba „Eco“.
Kaip pakeisti temą:
Kai bus užvestas variklis, paspauskite kairiojo
jungiklio, esančio ant vairo kolonėlės, mygtuką
OK.
Sukite svirties reguliavimo ratuką, kad nurodytumėte meniu parinktį Temos ir spauskite OK.
Pasukite reguliavimo ratuką temai pasirinkti ir
spustelėkite OK, kad patvirtintumėte.
Tema yra saugoma nuotolinio valdymo raktelio
atmintyje* – žr. savininko vadovą.
Kaip įjungti ir išjungti sistemą „Infotainment“? 04
Trumpai paspaudus, sistema suaktyvinama.
Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas), sistema
išaktyvinama.
Kaip išjungti garsą: paspauskite trumpai. Paspaudus
dar kartą, garsas vėl suaktyvinamas.
Atminkite, jog visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas*) įjungiama / išjungiama
vienu metu.
Kaip naršyti sistemoje „Infotainment“?
04
Paspauskite RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*,TEL* arba *, kad pasirinktumėte pagrindinį šaltinį. Šioje vietoje pateikiamas įprastas
paskutinio aktyvaus šaltinio rodinys.
Norėdami pasiekti pasirinkto šaltinio pagrindinį
meniu, paspauskite OK/MENU arba ant vairo
įrengtą reguliavimo ratuką*.
Pasukite TUNE arba reguliavimo ratuką, kad
naršytumėte meniu.
Spustelėkite OK/MENU arba reguliavimo ratuką,
kad pasirinktumėte meniu punktą.
Spustelėkite EXIT, kad grįžtumėte meniu atgal,
atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte
įvestus ženklus.
Norėdami grįžti į įprastą rodinį arba pereiti iš
įprasto rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį, nuspauskite ir ilgai palaikykite EXIT.
Patarimai:
Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu,
vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką.
Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar
kartą.
Papildomos informacijos apie sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®*?
04
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite Make car discoverable ir patvirtinkite
spausdami OK/MENU.
Suaktyvinkite „Bluetooth“® mobiliajame telefone.
Suraskite ir prijunkite automobilį prie telefono.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas mobiliajame
telefone ir ekrane.
Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš
automobilio.
Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip prisijungti prie interneto*?
04
Prijunkite mobilųjį telefoną prie automobilio (žr.
„Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®?“) ir
telefone suaktyvinkite.
Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU, pasirinkite Settings > Internet
settings > Connect through. Nurodykite vieną
iš parinkčių: Car modem, Wi-Fi arba Bluetooth.
Ateityje automobilis prie interneto automatiškai jungsis pasirinktu būdu.
Papildomos informacijos apie prisijungimą rasite
automobilio savininko vadove.
Kokias paslaugas gausiu turėdamas „Volvo
ID“*?
04
„Volvo ID“ – tai jūsų automobilyje užregistruotas asmeninis jūsų ID, leidžiantis pasiekti įvairias
paslaugas, pvz., „My Volvo“ žiniatinklį ir galimybes
siųsti adresą iš žemėlapio tarnybos internete tiesiai į
automobilį.
Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Pasirinkite Apps > Settings (Programos > Nustatymai) ir laikykitės ekraninių instrukcijų.
Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite
automobilio savininko vadove.
Kaip naudotis programėlėmis automobiliui
prisijungus prie interneto*?
04
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima
naudotis muzikos paslaugų, internetinio radijo,
navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis
interneto naršyklėmis.
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Siekdami pamatyti galimas programas, pasirinkite Apps (Programos) ir paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku
OK/MENU.
Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis, reikia
prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia programėlės / paslaugos teikėjas. Pasinaudokite esama
paskyra arba užsiregistruokite iš naujo. Vykdykite
ekranines instrukcijas.
Kaip skambinti telefonu*?
04
Telefono šaltinio įprastame rodinyje įveskite
reikiamą numerį arba pasukite ant vairo esantį reguliavimo ratuką žemyn, siekdami atverti telefonų
knygelę arba aukštyn, kad atvertumėte skambučių registrą.
Norėdami surinkti numerį, paspauskite reguliavimo ratuką.
Pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus paskambinti telefonu rasite automobilio savininko
vadove.
Kaip atsiliepti telefonu*?
04
–– Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsilieptumėte
į skambučius.
Skambutis atmetamas / pokalbis nutraukiamas
paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus atsiliepti į
skambutį rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?
04
Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX arba USB* įvadų, esančių centrinio valdymo pulto daiktų dėkle.
Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys,
paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką
MEDIA.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą
garso šaltinį ir paspauskite OK/MENU.
Informacijos apie kitus išorinio įrenginio prijungimo būdus rasite automobilio savininko
vadove.
Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?
04
Norėdami įjungti naršymo sistemą, paspauskite
mygtuką NAV – parodomas žemėlapis.
Dar kartą paspauskite mygtuką NAV ir su OK/
MENU pasirinkite Enter address.
Ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių
klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
Tada pasirinkite Set single destination arba Add
as waypoint ir paspauskite OK/MENU.
Smulkesnės informacijos ir rinkos skirtumų žr. RTI
vadove*.
Kokius nustatymus galima keisti per meniu
sistemą?
04
Naudojantis meniu sistema MY CAR, valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių
veidrodėlių ir užraktų nuostatos.
Žr. ankstesnį skirsnį „Kaip naršyti sistemą
„Infotainment“?“, kur aprašoma, kuriuos mygtukus
naudoti.
Kaip nustatyti laikrodį?
04
Įprastame šaltinio MY CAR rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite Settings > System options > Time
settings.
Norėdami suaktyvinti automatinio laiko nustatymo funkciją, pasukite TUNE į parinktį Auto time
ir paspauskite mygtuką OK/MENU.
Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje, įsitikinkite, jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.
Kaip paskambinti į savo autoservisą arba
rezervuoti techninės priežiūros darbus*?
04
–– Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Service & repair.
Skiltyje Service & repair pateikiama informacijos
apie jūsų pasirinktą autoservisą, kurį užregistravote
My Volvo“ interneto portale. Skiltyje Dealer information pateikiama parinktis, leidžianti paskambinti ir
nusiųsti autoservisui rezervavimo užklausą (ši funkcija
pasiekiama ir „My Volvo“ interneto svetainėje). Taip
pat rasite ir parinktį, leidžiančią atnaujinti autoserviso
informaciją bei nustatyti autoservisą kelionės tikslu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Ką atlieka ECO*?
04
Paspaudus ECO, suaktyvinama optimali ekonomiška
vairavimo programa, įskaitant (be kita ko) toliau nurodytus pakeitimus:
• „Start/Stop“ – variklį galima automatiškai išjungti
automobiliui nesustojus.
• Lėtėjimas „Eco“ – stabdymo varikliu funkcija išjungiama ir automobilis lėtėja natūraliai.
• Išaktyvinamos arba apribojamos kai kurios klimato
kontrolės funkcijos.
Kaip įsipilti degalų?
05
Kai automobilis atrakintas, atidarykite degalų
bako atlanką, švelniai nuspausdami ir atleisdami
jo galinę dalį.
Atlenkite atlanką.
Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo angą.
Įpylus degalų, reikia palaukti 5–8 sekundes ir
tada ištraukti degalų pistoletą.
Kaip plauti automobilį?
05
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį
plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau.
Todėl pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo
mėnesiais patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite, kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia reguliariai prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius apmušalus
reikia apdoroti su „Volvo Leather Care“ komplekto
priemonėmis 1–4 kartus per metus. „Volvo Leather
Care“ komplektą įsigysite iš „Volvo“ atstovo.
05
Kur yra vietų daiktams laikyti?
05
Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos
daiktams laikyti.
Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų
laikymo vietos.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 05
Kad veiktų salono 12 V maitinimo lizdai, nuotolinio
valdymo raktelis turi būti padėtyje I. Bagažinėje esantis
12 V maitinimo lizdas* veikia visada.
Kaip veikia Keyless* užrakinimo sistema?
Mūvint pirštines, Keyless durelių rankenų funkcija gali ir nesuveikti. Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti Keyless
funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios
emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti.
Kaip naudotis automobilio statymo pagalba (PAP)*?
PAP atskirais atvejais gali neveikti. Ši sistema suprojektuota kaip pagalbinė. Vairuotojui visada tenka visa atsakomybė užtikrinti,
kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir apžvelgti aplinką bei statant automobilį stebėti, ar neartėja bei nevažiuoja pro šalį
kiti eismo dalyviai.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų pėsčiųjų, kūno kontūrus
dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti
visų dviratininkų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių
iš šono dviratininkų. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį prieš pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar
sėdynė užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija.
Kaip sureguliuoti vairą?
Sureguliavę sėdynę, prieš važiuodami nustatykite vairo padėtį. Niekada nereguliuokite vairo padėties vairuodami.
Kaip prisijungti prie interneto*?
Naudojant internetą, perduodami duomenys (duomenų tinklo apkrova), už tai mokama jūsų tinklo operatoriui. Pasitarkite su juo
dėl duomenų perdavimo tarifų. Kad prisijungtumėte per automobilio modemą, įkiškite savo asmeninę SIM kortelę į daiktadėžėje
esantį laikiklį ir sistemoje MY CAR pasirinkite galimybę jungtis per Car modem. Kad prisijungtumėte prie interneto, įveskite SIM
kortelės PIN kodą. Kad kaskart užvedant variklį nereikėtų įvesti PIN kodo, jo užrakinimo funkciją galima išjungti. Tai atliekama
per punktą Car modem nuimant varnelę nuo Lock SIM card.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie
gali apgadinti apmušalus.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?
Maksimalus kiekvieno lizdo srovės stipris: 10 A (120 W).
Daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite apsilankę www.volvocars.com.
TP 17784 (Lithuanian) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos funkcija LKA*?
LKA – tik pagalbinė vairuotojo funkcija. Esant tam tikroms vairavimo, eismo, oro ir kelio sąlygoms ji gali neveikti. Vairuotojas
visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising