Volvo V40 Cross Country Quick start guide

Volvo V40 Cross Country Quick start guide
QUICK GUIDE
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO“!
Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio
savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi
informacija bei pastabos.
Toliau nurodytų ženklų reikšmės:
Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
Laipsniškos instrukcijos.
Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame
puslapyje.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.
Savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti jo skaitmeninę versiją automobilio ekrane,
internete arba atsisiųsti mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio
savininko vadovas kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Programėlę
galima atsisiųsti į mobiliuosius įrenginius iš „App Store“ arba „Google Play“.
Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com.
01 Variklio užvedimas ir vairavimas
04 Jūsų automobilio funkcijos
Nuotolinio valdymo raktelis
Užrakinimo sistema „Keyless“*
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Valytuvai
Slėgio padangose stebėjimas*
Klimato sistemos valdymo elementai
Priekinių žibintų valdymo elementas
Jungtinis prietaisų skydelis
„Infotainment“ sistema
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
Mygtukai centriniame valdymo pulte
Meniu sistemos nustatymai
Autoservisas / techninės priežiūros
rezervavimas*
ECO*
02 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos
Automobilio statymo pagalba*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Funkcija „Start/Stop“*
Pėsčiųjų apsauga*
05 Patarimai
03 Jūsų vairavimo aplinka
Sėdynės reguliavimas
Vairo reguliavimas
Degalų pildymas
Automobilio priežiūra
Vietos daiktams laikyti
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai
Kaip veikia nuotolinio valdymo raktelis?
01
Atrakina dureles ir bagažinės dangtį bei išjungia
signalizaciją. Funkciją galima nustatyti sistemoje
MY CAR.
Užrakina dureles ir bagažinę, įjungia signalizaciją.
Privažiavimo apšvietimas.
Kartą paspaudus, atrakinamas bagažinės dangtis,
du kartus – jis šiek tiek praveriamas.
Informacija*.
Panikos funkcija.
Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias
nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių ir elektra valdomos vairuotojo sėdynės
padėtis* – žr. automobilio savininko vadovą.
Ką rodo nuotolinio valdymo raktelio
indikacinės lemputės*?
01
Žalia lemputė šviečia nepertraukiamai:
automobilis užrakintas.
Geltona lemputė šviečia nepertraukiamai:
automobilis atrakintas.
Raudona lemputė šviečia nepertraukiamai: po
automobilio užrakinimo suveikė signalizacija.
Abiejose indikatorių lemputėse pakaitomis mirksi
raudona šviesa: signalizacija suveikė prieš mažiau
nei 5 minutes.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
01
Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz.,
kišenėje.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
–– Palieskite bet kurių durelių rankenos galinę dalį
arba švelniai spustelėkite mažesnįjį iš bagažinės
dangčio dviejų guma dengtų mygtukų.
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai atidarykite
dureles arba švelniai spustelėkite didesnįjį iš dviejų
bagažinės dangčio guma dengtų mygtukų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
01
Užvedimas
Įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
jungiklį (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Jei pavarų dėžė mechaninė, nuspauskite
sankabos pedalą. Jei pavarų dėžė automatinė,
nuspauskite stabdžių pedalą.
Paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
Išjungimas
Paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš
uždegimo spynelės (netaikoma funkcijai
„Keyless drive“*).
Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus
01
jutiklį*?
Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą
vieną kartą.
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su
pertrūkiais delsą.
Galinio lango valytuvas - valymas su pertrūkiais/
įprastas valymas.
Kad pakeltumėte valytuvų šluoteles, jos turi būti
nustatytos į techninės priežiūros padėtį – žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip sukalibruoti slėgio padangose stebėjimo
01
sistemą (TM)*?
Pakeitus padangas arba slėgį padangose, būtina
visada atlikti kalibravimo procedūrą. Įsijungus
lemputei , reikia patikrinti slėgį padangose ir
sukalibruoti sistemą. Atlikite šiuos veiksmus:
Kai išjungtas uždegimas, pripūskite visas padangas pagal slėgio padangose lipduką, pateiktą ant
vairuotojo pusės durelių statramsčio.
Užveskite variklį. Įprastame šaltinio MY CAR
rodinyje paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite „Tyre monitor (Slėgio padangose
stebėjimas) > Calibrate tyre pressure
(Sukalibruoti slėgį padangose)“ ir paspauskite
OK/MENU.
Vairuojant automobilį atliekamas
perkalibravimo procesas.
Kaip naudotis automobilio statymo pagalba
PAP*?
02
PAP patikrina, ar yra vietos ir nuvairuoja automobilį.
Jums reikia stebėti zoną aplink automobilį, jungti
pavaras, kontroliuoti greitį ir stabdyti / sustoti.
Suaktyvinkite PAP vienu mygtuko paspaudimu.
Nevažiuokite didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.)
greičiu.
Vykdykite jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas instrukcijas.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
grafine iliustracija ir tekstu bus nurodyta tai
padaryti.
Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos
funkcija LKA*?
02
Jei automobilis ima kirsti šoninę liniją, LKA aktyviai
nuvairuoja jį atgal į eismo juostą, švelniai pasukdama
vairą. Jei automobilis kerta šoninę liniją, LKA įspėja
jus apie tai pulsuojančia vairo vibracija.
–– Suaktyvinkite LKA vienu mygtuko paspaudimu.
Kaip naudotis funkcija „Start/Stop“*?
02
Mechaninė pavarų dėžė
Išjunkite variklį: nuspauskite sankabos pedalą, įjunkite
neutralią pavarą ir atleiskite sankabos pedalą.
Variklio užvedimas: nuspauskite sankabos pedalą.
Automatinė pavarų dėžė
Išjunkite variklį: Sustabdykite automobilį stabdžių
pedalu ir laikykite jį nuspaudę.
Variklio užvedimas: Atleiskite stabdžių pedalą.
Jei šviečia mygtuko lemputė, tai reiškia, kad funkcija
yra aktyvi.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
02
Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniu
stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti,
stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant
kitoms transporto priemonėms, dviratininkams ir
pėstiesiems.
Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali
nesuveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki
80 cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.
Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
03
Pakelkite/nuleiskite sėdynės sėdimosios dalies
priekį.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
Pakreipkite atlošą.
Įrašykite elektra valdomos sėdynės nuostatas*.
Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.
Nuostatos įrašymas:
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad įrašytumėte nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų. Laikykite
mygtukus nuspaustus, kol pasigirs signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas. Taip bus
įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis.
Elektra valdomos sėdynės ir šoninių veidrodėlių
atminties nuostatas galima įrašyti ir į nuotolinio
valdymo raktelį* – žr. automobilio savininko
vadovą.
Kaip sureguliuoti vairą?
03
Atleiskite vairo užraktą.
Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
Užfiksuokite vairą.
Kaip reguliuoti temperatūrą su ECC*?
04
Nuspauskite individualiai temperatūrai parodyti.
Norėdami pasirinkti nuostatą kairei, dešinei
ar abiem pusėms, paspauskite mygtuką kelis
kartus. Pasukite, kad nustatytumėte temperatūrą.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma pasirinkta
kiekvienos pusės temperatūra.
Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti
kitas funkcijas, paspauskite AUTO. Ekrane
pasirodo užrašas AUTO CLIMATE.
Kaip atitirpinti priekinį stiklą?
04
Spustelėkite, kad suaktyvintumėte priekinio
stiklo šildymo elektra funkciją*: ekrane pasirodo
ženklas (1).
Kitu paspaudimu papildomai suaktyvinamas
maksimalus oro srautas į priekinį stiklą ir šoninius
langus: ima šviesti ženklai (1) ir (2).
Kitu paspaudimu abi funkcijos išjungiamos ir
nebešviečia joks ženklas.
Be šildymo elektra funkcijos: Paspauskite, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro srautą.
Kaip veikia priekinių žibintų valdymo
automatinis režimas?
04
Režimu AUTO pateikiamos tokios parinktys:
• Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia
automatiškai.
• Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant
artimosioms šviesoms.
• Galima naudoti aktyviųjų tolimųjų šviesų (AHB)*
funkciją – ji automatiškai pritemdo arba suaktyvina
tolimąsias šviesas.
• Suaktyvinama tunelio aptikimo* funkcija.
Kaip valdomas kelionės kompiuteris?
04
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio
meniu, patvirtinami pranešimai arba meniu
išrankos.
Reguliavimo ratuku naršomos meniu arba
kelionės kompiuterio parinktys.
Mygtuku RESET iš naujo nustatomi duomenys
pasirinktame kelionės kompiuterio etape arba
grįžtama meniu struktūra atgal.
Kaip atstatyti ridos skaitiklį?
Norėdami pamatyti ridos skaitiklį T1 arba T2,
pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Norėdami nustatyti ridos skaitiklį iš naujo,
nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką RESET.
04
Kaip įjungti ir išjungti sistemą „Infotainment“? 04
Trumpai paspaudus sistema suaktyvinama.
Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas) sistema
išaktyvinama.
Kaip išjungti garsą: Paspauskite trumpai. Pakartotiniu
paspaudimu vėl aktyvinama.
Atminkite, jog visa „Sensus“ sistema (įskaitant
navigaciją* ir telefono funkcijas*) įjungiama /
išjungiama vienu metu.
Kaip naršyti sistemoje „Infotainment“?
04
Norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį, paspauskite
RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* arba *.
Šiuo režimu pateikiamas įprastas paskutinio
aktyvaus šaltinio rodinys.
Norėdami pasiekti pasirinkto šaltinio pagrindinį
meniu, paspauskite OK/MENU arba ant vairo
įrengtą reguliavimo ratuką*.
Pasukite TUNE arba reguliavimo ratuką, kad
naršytumėte meniu.
Paspauskite OK/MENU arba reguliavimo ratuką,
kad pasirinktumėte meniu punktą.
paspauskite EXIT, kad grįžtumėte meniu atgal,
atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte
įvestus ženklus.
Norėdami grįžti į įprastą rodinį arba pereiti
iš įprasto rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį,
nuspauskite ir ilgai palaikykite EXIT.
Patarimai:
Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu,
vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką.
Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar
kartą.
Papildomos informacijos apie sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®*?
04
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Make car discoverable“ ir patvirtinkite
spausdami OK/MENU.
Suaktyvinkite „Bluetooth“® mobiliajame telefone.
Suraskite ir prijunkite automobilį prie telefono.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas mobiliajame
telefone ir ekrane.
Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš
automobilio.
Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip prisijungti prie interneto*?
04
Prijunkite mobilųjį telefoną per „Bluetooth“® arba
telefone suaktyvinkite belaidžio modemo funkciją,
kad suformuotumėte „Wi-Fi“ ryšį. Kad suformuotumėte automobilinio modemo ryšį, įdėkite SIM
kortelę į daiktadėžėje esantį skaitytuvą.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite „Settings (Nuostatos) >
Internet settings (Interneto nuostatos) >
Connect through (Jungtis per)“. Nurodykite
prisijungimo parinktį.
„Wi-Fi“: prisijunkite prie tinklo ir įveskite jo
slaptažodį. Automobilinis modemas: įveskite
SIM kortelės PIN kodą.
Papildomos informacijos apie prisijungimą rasite
automobilio savininko vadove.
Kokias paslaugas gausiu turėdamas „Volvo ID“*? 04
„Volvo ID“ – tai jūsų automobilyje užregistruotas
asmeninis jūsų ID, leidžiantis pasiekti įvairias
paslaugas, pvz., „My Volvo“ žiniatinklį ir galimybes
siųsti adresą iš žemėlapio tarnybos internete tiesiai į
automobilį.
Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:
Dukart paspauskite prisijungimo mygtuką .
Pasirinkite „Apps > Settings“ ir laikykitės
ekraninių instrukcijų.
Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite
automobilio savininko vadove.
Kaip naudotis programėlėmis automobiliui
prisijungus prie interneto*?
04
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima
naudotis muzikos paslaugų, internetinio radijo,
navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis
interneto naršyklėmis.
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Kad būtų pateiktos pasiekiamos programėlės,
pasirinkite „Apps“ ir paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku
OK/MENU.
Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis, reikia
prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia
programėlės / paslaugos teikėjas. Pasinaudokite
esama paskyra arba užsiregistruokite iš naujo.
Vykdykite ekranines instrukcijas.
Kaip skambinti telefonu*?
04
Telefono šaltinio įprastame rodinyje įveskite
reikiamą numerį arba pasukite ant vairo esantį
reguliavimo ratuką žemyn, siekdami atverti
telefonų knygelę arba aukštyn, kad atvertumėte
skambučių registrą.
Norėdami surinkti numerį, paspauskite
reguliavimo ratuką.
Pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus paskambinti
telefonu rasite automobilio savininko vadove.
Kaip atsiliepti telefonu*?
04
–– Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsilieptumėte
į skambučius.
Skambutis atmetamas arba pokalbis nutraukiamas
paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus atsiliepti į
skambutį rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?
04
Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX arba USB* įvadų,
esančių centrinio valdymo pulto daiktų dėkle.
Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys,
paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką
MEDIA.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą
garso šaltinį ir paspauskite OK/MENU.
Informacijos apie kitus išorinio įrenginio prijungimo būdus rasite automobilio savininko vadove.
Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?
04
Norėdami įjungti naršymo sistemą, paspauskite
mygtuką NAV – parodomas žemėlapis.
Dar kartą paspauskite mygtuką NAV ir su OK/MENU
pasirinkite „Set address“.
Ženklų ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių
klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
Tada pasirinkite „Set single destination“ arba
„Add as waypoint“ ir paspauskite OK/MENU.
Papildomos informacijos ir navigacijos rinkos skirtumų
rasite atskirame automobilio savininko vadove.
Kokius nustatymus galima keisti per meniu
sistemą?
04
Naudojantis meniu sistema MY CAR, valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių
veidrodėlių ir užraktų nuostatos.
Žr. ankstesnį skirsnį „Kaip naršyti sistemą Infotainment?“,
kur aprašoma, kuriuos mygtukus naudoti.
Kaip nustatyti laikrodį?
04
Įprastame šaltinio MY CAR rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Settings > System options > Time
settings“.
Norėdami aktyvinti automatinio laiko nustatymo
funkciją, pasukite TUNE iki padėties „Auto time
(Automatinis laikas)“ ir paspauskite OK/MENU.
Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje,
įsitikinkite, jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.
Kaip paskambinti į savo autoservisą arba
rezervuoti techninės priežiūros darbus*?
04
–– Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite „Service & repair (Priežiūra ir remontas) “.
Srityje „Service & repair (Priežiūra ir remontas)“
rasite informacijos apie savo pasirinktą autoservisą,
kurį užregistravote interneto portale „My Volvo“.
Srityje „Dealer information (Informacija apie įgaliotąjį
atstovą)“ pateikiama parinktis išsiųsti autoservisui
paskyrimo užklausą (ji taip pat pasiekiama ir per
interneto portalą „My Volvo“). Ten taip pat rasite
parinktį atnaujinti autoserviso informaciją ir nustatyti
autoservisą kelionės tikslu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Ką atlieka ECO*?
04
Paspaudus ECO, suaktyvinama optimali ekonomiška vairavimo programa, įskaitant (be kita ko) toliau
nurodytus pakeitimus:
• „Start/Stop“ – variklis gali būti automatiškai
išjungiamas automobiliui nesustojus.
• „Eco Coast“ – stabdymo varikliu funkcija išjungiama ir automobilis lėtėja natūraliai. Funkcija
taikoma automobiliams su automatine pavarų dėže.
• Išaktyvinamos arba apribojamos kai kurios klimato
kontrolės funkcijos.
Kaip įsipilti degalų?
05
Kai automobilis atrakintas, atidarykite degalų
bako atlanką, švelniai nuspausdami ir atleisdami
jo galinę dalį.
Atlenkite atlanką.
Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo angą.
Įpylę degalų: palaukite 5–8 sekundes ir tada
ištraukite degalų pistoletą.
Kaip plauti automobilį?
05
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį
plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo
automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau.
Todėl pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo
mėnesiais patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite,
kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia
reguliariai prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius
apmušalus reikia apdoroti su „Volvo Leather Care“
komplekto priemonėmis 1–4 kartus per metus.
Šviesios odos apmušalus naudinga kas savaitę
nušluostyti sudrėkinta šluoste. „Volvo Leather Care“
komplektą įsigysite iš „Volvo“ atstovo.
05
Kur yra vietų daiktams laikyti?
05
Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos
daiktams laikyti.
Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų
laikymo vietos.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 05
Kad veiktų salone įrengti 12 V maitinimo lizdai,
nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent padėtyje I.
Bagažinės skyriaus 12 V maitinimo lizdas* yra
maitinamas nuolat.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
Mūvint pirštines, „Keyless“ durelių rankenų funkcija gali ir nesuveikti. Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti „Keyless“ funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios
emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti.
Kaip naudotis automobilio statymo pagalba (PAP)*?
PAP atskirais atvejais gali neveikti. Ši sistema suprojektuota kaip pagalbinė. Vairuotojui visada tenka visa atsakomybė užtikrinti,
kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir apžvelgti aplinką bei statant automobilį stebėti, ar neartėja bei nevažiuoja pro šalį
kiti eismo dalyviai.
Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos funkcija LKA*?
LKA – tik pagalbinė vairuotojo funkcija. Esant tam tikroms vairavimo, eismo, oro ir kelio sąlygoms ji gali neveikti. Vairuotojas
visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų pėsčiųjų, kūno kontūrus
dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti
visų dviratininkų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių
iš šono dviratininkų. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį prieš pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar
sėdynė užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija.
Kaip prisijungti prie interneto*?
Naudojantis internetu, perduodama daug duomenų, už kuriuos gali būti paskaičiuotas mokestis. Suaktyvinus duomenų
tarptinklinį ryšį, gali būti papildomų mokesčių. Dėl duomenų perdavimo sąnaudų susisiekite su savo tinklo operatoriumi.
Prisijungimas naudojant automobilinį modemą: kad kaskart užvedant variklį nereikėtų įvesti PIN kodo, jo užrakinimo funkciją
galima išjungti. Tai atliekama per punktą „Car modem“, nuimant varnelę nuo „Lock SIM card“. Jungimasis per „Wi-Fi“:
Atminkite: nutraukus ryšį su automobiliu, kai kurie telefonai išjungia modemo funkciją. Tokiu atveju, kitą kartą naudojantis,
telefone reikia pakartotinai aktyvinti modemo funkciją.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie
gali apgadinti apmušalus.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?
Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo
pačiu metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V
maitinimo lizdo, įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).
Daugiau informacijos apie savo automobilį rasite www.volvocars.com.
TP 21256 (Lithuanian) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Kaip sureguliuoti vairą?
Sureguliavę sėdynę, prieš važiuodami nustatykite vairo padėtį. Niekada nereguliuokite vairo padėties vairuodami.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement