Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide
v40 Cross
country
Quick GUIDE
Web Edition
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO"!
Visada džiugu pažinti savo naująjį automobilį.
Peržvelkite šį Quick Guide ir greitai bei lengvai išmokite naudotis
kai kuriomis pagrindinėmis funkcijomis.
Visi perspėjimo tekstai ir kita svarbi bei išsami informacija
pasiekiama tik naudotojo vadove: šiame aplanke pateikiama tik
nedidelė dalis.
Be to, naudotojo vadove pateikiama ir naujausia informacija.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute (*).
Daugiau informacijos apie savo automobilį
rasite www.volvocars.com
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
asmeniniu automobilio komunikatoriumi
UžrakinaA dureles ir bagažinę, įjungia
signalizaciją*.
Atrakina durelesB ir bagažinę bei išjungia
signalizaciją.
Atrakina bagažinę, bet jos neatidaro.C.
PCC*
1 Žalia lemputė: automobilis užrakintas.
2 Geltona lemputė: automobilis atrakintas.
3 Raudona lemputė: buvo suveikusi signalizacija.
4 Mirksinti kintama raudona lemputė: signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5 minutes.
Privažiavimo apšvietimas. Įjungia šoninių
veidrodėlių* lempas, posūkių žibintus
ir automobilio statymo lempas (ties
valstybiniais numeriais), salono ir grindų
apšvietimą.
Panikos funkcija. Avariniu atveju
nuspauskite ir palaikykite maždaug
5 sekundes, kad įjungtumėte signalizaciją (išjungiama dukart spustelint tą patį
mygtuką).
Informaciją apie automobilį galite gauti
būdami iki 100 metrų atstumu nuo jo.
– Paspauskite mygtuką ir palaukite
7 sekundes.
Paspaudus mygtuką ne veikimo zonoje,
rodomas paskutinis atmintyje išsaugotas
nustatymas.
Užrakinimo metu įrašomos sėdynės ir veidrodėlių
asmeninės nuostatos.
Jei per 2 minutes po atrakinimo durelės ir bagažinės
dangtis neatidaromi, jie automatiškai vėl užsirakina.
C
Išjungiama elektra valdomo bagažinės dangčio
signalizacija, jis atrakinamas ir atidaromas kelis
centimetrus.
A
B
Užveskite variklį
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį ir įspauskite jį į galinę padėtį.
Trumpai spustelkite mygtuką, kad užvestumėte
variklį.
Nuspauskite sankabos arba stabdžių
pedalą.
Šalto variklio užvedimas
Pastaba
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos
bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Padidintų laisvųjų apsukų laikotarpis
yra „Volvo“ efektyvios išmetimų sistemos dalis.
Užvedant variklį šaltu oru, tam tikri dyzeliniai
varikliai gali užsivesti po tam tikros delsos, nes
jie bus pašildomi.
Išjunkite variklį ir ištraukite
nuotolinio valdymo raktelį
Spustelėkite mygtuką:
variklis išsijungs.
Ištraukite nuotolinio
valdymo pultelį iš
uždegimo jungiklio.
BLIS* (riboto matomumo zonos
informacijos sistema)
BLIS suprojektuota važiuoti esant intensyviam
eismui, ji įspėja apie transporto priemones, esančias riboto matomumo zonoje ir
kairiąja arba dešiniąja eismo juostomis greitai
artėjančias transporto priemones. Sistemai
BLIS aptikus transporto priemonę, ima šviesti
durelių skydelio BLIS lemputė. Jei vairuotojas parodo posūkio signalą į tą pusę, kurioje
duotas įspėjimas, lemputė ima mirksėti.
Papildomos informacijos rasite savininko
vadove, skirsniuose „BLIS*“ ir „CTA“.
Raktelio padėtys
Kad pasiektumėte nurodytas pultelio padėtis neužvesdami variklio, nespauskite stabdžių / sankabos
pedalo.
0 Atrakinkite automobilį.
I Įkiškite iki galo nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį ir spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE.
II Įkiškite iki galo nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį ir nuspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE bei palaikykite apie 2 sekundes.
Kai pultelis yra padėtyje II, vartojama daug akumuliatoriaus energijos, todėl šios padėties reikia vengti!
Taip pat žr. lentelę, pateikiamą įprasto savininko vadovo temoje „Raktelio padėtys“: ten rasite informacijos apie funkcijas / sistemas, kurias galima naudoti esant išjungtam varikliui ir rakteliui esant į vairiose
padėtyse.
Kaip grąžinti pultelį į padėtį 0 iš padėties II ir I: spustelėkite mygtuką START/STOP ENGINE.
BERAKTĖ* SISTEMA
Pultelis gali visą laiką būti, pvz., kišenėje.
UŽRAKINIMAS IR AUTOMOBILIO
SIGNALIZACIJOS ĮJUNGIMAS
–– Palieskite bet kurių durelių rankenos galinę
dalį (žr. iliustraciją) arba švelniai spustelėkite
mažesnįjį iš bagažinės dangčio dviejų guma
dengtų mygtukų.
ATRAKINIMAS IR SIGNALIZACIJOS IŠJUNGIMAS
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai
atidarykite dureles (dėvint pirštinę, funkcija
gali nesuveikti) arba švelniai spustelėkite
didesnįjį iš dviejų bagažinės durų guma
dengtų mygtukų.
VARIKLIO UŽVEDIMAS
–– Nuspauskite stabdžių / sankabos pedalą
ir spustelėkite mygtuką START / STOP
ENGINE.
VARIKLIO IŠJUNGIMAS
–– Spustelėkite mygtuką START / STOP
ENGINE.
Papildomos informacijos rasite savininko
vadove, skyriuje „Užraktai ir signalizacija“.
priekinio stiklo valytuvai ir lietaus jutiklis*
1 Svirčiai esant 0 padėtyje, lietaus jutiklis
įjungiamas / išjungiamas.
2 Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su
pertrūkiais delsą.
3 Galinio lango valytuvas - valymas su pertrūkiais/įprastas valymas.
A
Vienas mostas
0
Išj.
B
Valymas su pertrūkiais, taip pat žr. (2)
C
Normalus valymo greitis
D
Didelis valymo greitis
E
Priekinio lango ir žibintų apiplovimo įtaisas
F
Galinio lango apiplovimo įtaisas
Rodoma ekrane, kai suaktyvinamas
lietaus jutiklis
priekinės sėdynės reguliavimas
1 Juosmens atrama
2 Atlošo polinkis.
3 Atminties mygtukai, elektra valdoma
sėdynė*.
4 Įrašyti nuostatas, elektra valdoma sėdynė*.
5 RPakelkite / nuleiskite sėdynės sėdimosios
dalies priekį.
6 Į priekį/atgal.
7 Sėdynės pakėlimas/nuleidimas.
8 Keleivio sėdynės atlošo nulenkimas.
nuotolinio valdymo raktelis ir
elektra valdoma vairuotojo
sėdynė*
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti
skirtingi vairuotojai ir įrašyti savas vairuotojo
sėdynės nuostatas.
Funkcija turi būti suaktyvinta per meniu sistemos MY CAR punktą Nuostatos -> Automobilio nuostatos -> Automobilio raktelio
atmintis.
Atlikite šiuos veiksmus:
• Pagal pageidavimą sureguliuokite sėdynę.
• Užrakinkite automobilį, spustelėdami savo
paprastai naudojamo nuotolinio valdymo
raktelio užrakinimo mygtuką. Šiuo veiksmu
sėdynės padėtis įrašoma į nuotolinio valdymo raktelio atmintį A.
• Atrakinkite automobilį (spustelėdami to paties nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką) ir atidarykite vairuotojo dureles.
Vairuotojo sėdynė automatiškai susireguliuos pagal nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje įrašytus parametrus (jei sėdynė
buvo judinta nuo to momento, kai užrakinote automobilį).
A.
Ši nuostata neturi įtakos kitoms nuostatoms, kurios įrašomos į elektra valdomos sėdynės* atminties funkciją* (žr. 4
punktą). Žr. savininko vadovą, kur pateikiama papildomos
informacijos.
priekinių žibintų valdymas
A
B
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Tolimųjų / artimųjų šviesų perjungimas ir
tako apšvietimo trukmė
Ekrano ir prietaisų apšvietimas bei aplinkos apšvietimas.
Galinis rūko žibintas., įrengtas tik vairuotojo pusėje
AutomatinisA/artimųjų šviesų išjungimas.
Galima sumirksėti tolimosiomis šviesomis,
tačiau jos neįjungiamos
Stovėjimo žibintai
Įspėjamoji lemputė, trumpųjų šviesų
įjungimas, tunelio aptikimas*, tolimosios
šviesos su automatinio įjungimo funkcija*,
sumirksėjimas tolimosiomis šviesomis.
Artimosios šviesos. Išsijungia kartu su
varikliu. Tolimosios šviesos gali būti įjungtos, veikia sumirksėjimas tolimosiomis
šviesomis.
Rankinis priekinių žibintų lygiavimas (ksenono žibintams – automatinis*)
Bagažinės atrakinimas
A.
Tam tikrose rinkose.
Daiktų laikymo vietos, 12 V lizdai ir USB* / AUX
Salono 12 V maitinimo lizdai veikia rakteliui esant
padėtyje I arba II. 12 V maitinimo lizdas,* įrengtas bagažinėje, veikia nuolat.
svarbu
Naudojant bagažinėje esantį 12 V maitinimo lizdą, kai variklis neveikia, gali išsekti
akumuliatorius.
START/STOP*
Naudojantis „Start/Stop“ funkcija, variklis gali
būti nustatytas eismo spūstyje išsijungti / užsivesti automatiškai. Jei šviečia mygtuko lemputė,
tai reiškia, kad funkcija yra aktyvi.
Mechaninė pavarų dėžė: Išjungimas –
nuspauskite sankabos pedalą, įjunkite neutralią
pavarą ir atleiskite sankabos pedalą. Užvedimas – nuspauskite sankabos pedalą.
Automatinė pavarų dėžė: Išjungimas –
sustabdykite automobilį stabdžiais ir laikykite
nuspaustą stabdžių pedalą. Užvedimas – atleiskite stabdžių pedalą. Šią funkciją galima išjungti
per meniu sistemą.
Kelionės kompiuteris IR RIDOS SKAITIKLIAI
1 Degalų matuoklis. Simbolio rodyklė rodo į tą
šoną, kuriame įrengtas degalų bako dangtelis.
2 Žemas degalų lygis. Kai ima šviesti šis simbo3
4
5
6
7
8
A.
lis, kaip įmanoma greičiau papildykite degalų
baką.
Aušalo temperatūra / „EcoGuide“A.
Spidometras.
Informacija apie vairuotojo pagalbinę sistemą*.
Laikrodis. Nustatomas per MY CAR meniu
sistemą.
Tachometras / „PowerMeter“A.
Pavaros keitimo indikatorius / pavaros parinkimo indikatorius.
OK atveria kelionės kompiuterio meniu, suaktyvina nurodytą parinktį ir patvirtina pranešimus.
Reguliavimo ratukas, pasukite kelionės kompiuterio parinktims parodyti.
RESET, anuliuoja arba grįžta atgal per vieną
žingsnį. Trumpu paspaudimu atstatomas
parodytas kelionės skaitiklis
Ilgu paspaudimu atstatomas meniu.
Skaitmeniniame prietaisų skydelyje galima
išsirinkti įvairias temas: „Elegance“, „Eco“ arba
„Performance“.
Norint pakeisti temą, reikia paspausti kairiojo
perjungiklio mygtuką OK ir pasirinkti meniu punktą
Temos, atitinkamai pasukant reguliavimo ratuką.
Patvirtinkite mygtuku OK.
Pastaba
Ekrane pateikiamas tekstas _ _ _ km to
empty tank – atstumas, kurį galite nuvažiuoti
su likusiu degalų kiekiu, apskaičiuotas pagal
ankstesnes važiavimo sąlygas.
„EcoGuide“ ir „PowerMeter“ rodomi tik parinkus atitinkamą temą.
degalų papildymas
Kai automobilis atrakintas, atidarykite bako
atlanką, švelniai nuspausdami jo galinę
dalį.
Ištraukite atlanką.
3. Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Pasirūpinkite, kad pistoletas būtų
įstatytas tinkamai.
Pildytuvo anga suprojektuota neleisti į automobilį įpilti netinkamų degalų (į benzininį nepavyks
įpilti dyzelino ir atvirkščiai).
Įpylus degalų, reikia palaukti 5–8 sekundes
ir tada ištraukti degalų pistoletą iš pildytuvo
angos.
Pagalbinė sistema vairuotojui
„City Safety“™ ir įspėjimo apie susidūrimą
sistema su automatiniu stabdžiu bei pėsčiųjų aptikimo funkcija*
Šios funkcijos padeda vairuotojui išvengti susidūrimo tais atvejais, kai dėl pasikeitusio priekyje
esančių transporto priemonių važiavimo ir
neatidumo gali įvykti avarija.
įspėjimas
Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti
automobilį ir pagal greitį parinkti saugų
atstumą.
„City Safety™" yra tik pagalbinis įrankis
ir niekuomet neatstos vairuotojo dėmesio
keliui bei neperims atsakomybės už saugų
automobilio vairavimą.
Pėsčiųjų aptikimo sistema (priešais automobilį esančių pėsiųjų detektorius) neįspėja ir
nestabdo, jei automobilio greitis viršija
80 km/h. Be to, funkcija neveikia tamsoje ar
tuneliuose.
Funkcija negali aptikti pėsčiojo, jei šis:
• iš dalies uždengtas;
• yra žemesnis nei 80 cm ūgio;
• dėvi kūno kontūrus paslepiančius
drabužius.
Funkcija aktyvi važiuojant iki 50 km/h greičiu. Ji
padeda vairuotojui, priekinio lango viršutinėje
dalyje sumontuotu lazeriniu jutikliu stebėdama
eismą priekyje.
„City Safety“™ gali padėti išvengti susidūrimo,
jei greičių skirtumas tarp jūsų automobilio ir
mašinos priekyje yra mažesnis nei 15 km/h.
Kitos vairuotojo pagalbinės sistemos
Kad vairuotojas galėtų, pvz., laiku sustabdyti,
išlaikyti saugų atstumą iki kitų automobilių
ir pastebėti vadinamojoje aklojoje zonoje ta
pačia kryptimi važiuojančius automobilius arba
išlaikyti tinkamą padėtį važiuojamojoje dalyje,
automobilyje gali būti įrengtos kelios sistemos:
• Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (mech.)*
• Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema su „Queue Assistant“ (aut.)*
• Atstumo perspėjimas*
• BLIS - (aklosios zonos informacijos sistema)*
• Vairuotojo įspėjimo valdymo sistema*
• Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
• Statymo pagalba*
• Eismo juostos laikymo pagalba* (LKA).
Papildomos informacijos apie šias funkcijas ir jų
apribojimus rasite savininko vadove, skirsnyje
„Pagalba vairuotojui“.
EBA – pagalbinis avarinis stabdymas
Automobilio priežiūra
Pagalbinė avarinio stabdymo sistema padeda
padidinti stabdymo jėgą ir sutrumpinti
stabdymo kelią. EBA įsijungia, kai vairuotojas
staigiai stabdo. Kai suaktyvinta EBA, stabdžių
pedalas nuspaudžiamas šiek tiek daugiau nei
įprastai.
– Nuspauskite (ir palaikykite) stabdžių paminą,
kiek to reikia – atleidus paminą stabdymas
nutraukiamas.
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei
automobilį plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo automobilio
dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau. Todėl
pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo
mėnesiais patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite, kad nešvarumai ir žvyras gali
subraižyti dažus.
AUTOMATINIS VALDYMAS
AUTO režimu ECC sistema automatiškai valdo
visas
funkcijas, optimaliai reguliuodama oro kokybę
ir palengvindama vairavimą.
1 Nuspauskite individualiai temperatūrai
parodyti. Spustelėkite vieną kartą kairei
pusei, dukart dešinei pusei ir tris kartus
abiem pusėms. Pasukite, kad nustatytumėte
temperatūrą. Ekrane parodoma parinkta
temperatūra.
2 Spustelėkite, kad automatiškai valdytumėte
pasirinktą temperatūrą ir kitas funkcijas.
Pasukite, kad nustatytumėte ventiliatoriaus
sukimosi greitį.
ORO PASKIRSTYMAS (tik modeliai su elektronine temperatūros kontrole – ETC)
Sureguliuokite oro paskirstymą kaip nurodyta
toliau, kad užtikrintumėte didžiausią komfortą
įvairiomis vairavimo sąlygomis:
Lauko temp.
kontrolė
< 0°C
Į GRINDIS arba Į GRINDIS /
Į PRIEKINĮ STIKLĄ
Nuo 0 °C
Į GRINDIS arba Į GRINDIS /
iki +20 °C
PRO SKYDELĮ
>20 °C
PRO SKYDELĮ
Ant langų yra
Į PRIEKINĮ STIKLĄ arba
miglos / šerkšno
Į GRINDIS/ Į PRIEKINĮ STIKLĄ
MECHANINIS VALDYMAS
3 Šildymas, kairės/dešinės pusės sėdynė.
4 Maksimalus atitirpinimas. Visas oro
srautas nukreipiamas į priekinį ir šoninius
langus, įjungiama sparčiausia ventiliatoriaus nuostata.
Vienu spustelėjimu įjungiama oro srovė į
langus, dviem spustelėjimais ji išjungiama.
Elektra šildomas priekinis stiklas*: Vienu
paspaudimu įjungiamas priekinio stiklo
šildymas, dviem paspaudimais įjungiamas
priekinio stiklo šildymas ir visas oro srautas
nukreipiamas į priekinį stiklą ir šoninius
langus, trimis paspaudimais funkcija
išjungiama.
5 Oro paskirstymas.
6 Elektra šildomas galinis stiklas ir šoniniai
veidrodėliai Įj./išj.
7 Uždara oro apytaka.
8 AC – oro kondicionieriaus įj./išj. Vėsina
saloną ir šalina miglą nuo langų.
Vairo reguliavimas
įspėjimas
Vairo padėtį nustatykite prieš važiuodami –
niekada to nedarykite važiuodami.
Atleiskite skląstį.
Sureguliuokite.
3. Vairo užrakinimo
TP 15728 (Lithuanian). AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Elektroninė klimato kontrolė – ECC*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement