Volvo V90 Twin Engine Quick start guide

Volvo V90 Twin Engine Quick start guide
V90
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Šiame „Quick Guide“ aprašomos tam tikros jūsų naujojo „Volvo“ funkcijos. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir saityne.
AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS
Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame
ekrane, kur jį galima pasiekti per viršutinį rodinį.
MOBILIOJO PROGRAMĖLĖ
Automobilio savininko vadovas pateikiamas kaip programėlė („Volvo“
vadovas), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Be to, programėlėje yra kai kurių funkcijų vaizdo mokomosios
medžiagos.
„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com)
rasite vadovų ir vaizdo mokomosios medžiagos, papildomos informacijos ir pagalbos, susijusios su jūsų „Volvo“ automobiliu ir jo eksploatacija.
SPAUSDINTA INFORMACIJA
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys,
kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat –
svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.
TURINYS
01. SUSIPAŽINIMAS SU JŪSŲ „VOLVO“
Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie kai kurias „Volvo“ sistemas ir paslaugas, apžvelgiama išorė, salonas ir centrinis ekranas.
02. ĮKROVIMAS
Šiame skyriuje aprašoma automobilio įkrovimo būsena, įkrovimo bloko valdymo ypatumai ir įvairūs vairuotojo
ekrane pateikiami ženklai.
03. SALONAS IR RYŠIAI
Čia galite pasiskaityti apie įvairias automobilio salono funkcijas pvz. sėdynių nuostatas ir interneto ryšį.
04. CENTRINIO EKRANO RODINIAI
Čia rasite informacijos apie įvairius centrinio ekrano pagrindinius rodinius, iš kurių galima valdyti daugelį automobilio funkcijų.
05. IŠMANUSIS VAIRAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomos kelios automobilio vairuotojo pagalbos sistemos ir pateikiama patarimų, kaip
galima vairuoti ekonomiškiau.
06. BALSO ATPAŽINIMAS
Čia rasite įvairių komandų / frazių, kurias galima naudoti su automobilio balso atpažinimo sistema.
07. SPECIALI INFORMACIJA
Įspėjimai, svarbios informacijos ir pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti.
Išleidimo metu visi žinomi pasirinkčių ir (arba) priedų tipai yra pažymėti žvaigždute: *.
01
01
EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
Norėdami pradėti geriausiai eksploatuoti savąjį „Volvo“, galite pasinaudoti keliomis funkcijomis, sąlygomis ir patarimais, apie kuriuos
prasminga žinoti.
lius. Kiekvieną raktelį galima susieti su vairuotojo profiliu. Daugiau
informacijos apie vairuotojo profilius ieškokite šio „Quick Guide“
skyriuje „Viršutinis rodinys“.
Volvo ID
Paruošimas prieš kelionę
„Volvo ID“ – tai asmeninis ID, kuriuo naudojantis galima pasiekti
įvairias paslaugas su vienu naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Pavyzdžiai yra „Volvo On Call“*, žemėlapių paslaugos*, asmeninis prisijungimas prie volvocars.com ir galimybė rezervuoti priežiūros bei
remonto paslaugas. „Volvo ID“ galima sukurti per volvocars.com,
„Volvo On Call“ programėlę arba tiesiogiai savo automobilyje.
Įpraskite paruošti automobilį prieš išvažiuojant, kad temperatūra jo
salone taptų komfortiškesnė. Centrinio ekrano klimato rodinyje
pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas arba aktyvinkite funkciją per
„Volvo On Call“ programėlę. Visos paruošimo funkcijos pasiekiamos tik prijungus automobilį prie elektros lizdo3.
Sensus
„Sensus“ – tai išmanioji automobilio sąsaja. Joje pasiekiami visi
automobilio sprendimai, susiję su pramogomis, interneto ryšiu,
navigacija* ir informacijos paslaugomis. Būtent „Sensus“ užtikrina
ryšį tarp jūsų, automobilio ir išorinio pasaulio.
Volvo On Call*
„Volvo On Call“ leidžia tiesiogiai susisiekti1 su automobiliu ir suteikia papildomo komforto bei pagalbą 24 val. per parą. „Volvo On
Call“ programėlė leidžia, pvz., pasižiūrėti, ar reikia pakeisti lemputes arba ar reikia įpilti plovimo skysčio. Galima užrakinti ir atrakinti
automobilį, patikrinti degalų lygį ir parodyti artimiausią degalinę.
Paruošimą taip pat galima sureguliuoti ir įjungti per automobilio
stovėjimo klimato kontrolės arba nuotolinio automobilio užvedimo2
funkciją. Atsisiųskite „Volvo On Call“ programėlę ir pradėkite naudotis.
„Volvo On Call“ programėlėje taip pat yra pagalbos kelyje, kitos
saugumo paslaugos ir avarinė pagalba, valdomos „ON CALL“ ir
„SOS“ mygtukais automobilio viršutiniame valdymo pulte.
Vairuotojo profiliai
Daugelį automobilio nuostatų galima pritaikyti pagal vairuotojo
asmeninius pageidavimus ir įrašyti į vieną ar kelis vairuotojo profi-
1
2
3
Būtina, kad ir automobilis, ir mobilusis įrenginys būtų mobiliojo ryšio zonoje arba kitaip prisijungę prie interneto.
Yra kai kuriose šalyse ir modeliuose.
Taikoma elektriniam šildytuvui.
01
01
APŽVALGA, IŠORĖ
Patikrinkite ir įrašykite naująjį padangų slėgį (ITPMS)* per
punktą TPMS programėlėje Automobilio būsena centrinio
ekrano programėlių rodinyje. Jei slėgis padangose žemas, vairuotojo ekrane ima nuolat šviesti simbolis . Jeigu slėgis
padangose per žemas, patikrinkite ir pakoreguokite slėgį visose
keturiose padangose, ir po to paspauskite Įrašyti slėgį, kad
įrašytumėte naują padangų slėgį.
Variklio alyvos lygis tikrinamas naudojantis programėle
Automobilio būsena. Be to, čia pateikiami būsenos pranešimai
ir galima rezervuoti priežiūros bei remonto* darbus.
Hibridinis akumuliatorius įkraunamas per įkrovimo lizdą.
Švelniu paspaudimu atidarykite atlanką. Kad nuvažiuojamas
atstumas būtų optimalus, pradėkite kelionę visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
Šoninius veidrodėlius galima automatiškai pakreipti žemyn*,
kai tik įjungiama atbulinės eigos pavara. Kai automobilis užrakinamas / atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu, šoniniai veidrodėliai gali būti automatiškai užlenkiami / atlenkiami. Aktyvinkite šias funkcijas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje:
Nuostatos My Car Veidrodėliai ir patogumas.
Berakčio užrakinimo ir atrakinimo funkcija* reiškia, kad automobiliui užrakinti arba atrakinti jums tereikia turėti nuotolinio
valdymo raktelį (pvz., kišenėje). Nuotolinio valdymo raktelis turi
būti maždaug 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo automobilio.
Paimkite durelių rankeną arba paspauskite bagažinės dangčio
guma padengtą slėginę plokštelę, kad atrakintumėte automobilį. Norėdami užrakinti automobilį, švelniai paspauskite vienų iš
durelių rankenos įdubą. Stenkitės vienu metu nepaliesti abiejų
slėginių paviršių.
Panoraminis stoglangis* turi atsidarantį stiklinį langą su užuolaidėle nuo saulės, ir valdomas virš galinio vaizdo veidrodėlio
esančiu valdymo elementu, kai įjungtas bent jau automobilio
degimas I. Atidarykite į vėdinimo padėtį, paspausdami valdymo
elementą aukštyn. Uždarykite patraukdami valdymo elementą
žemyn. Norėdami visiškai atidaryti panoraminį stoglangį,
patraukite valdymo elementą atgal du kartus. Uždarykite traukdami valdymo elementą žemyn du kartus.
Elektra valdomą bagažinės dangtį* galima atidaryti valdant
bagažinės dangčio funkciją koja*, lėtai spiriant pirmyn po galinio buferio kairiąja dalimi. Uždarykite ir užrakinkite bagažinės
jo apatiniame krašte.
dangtį, paspausdami mygtuką
Bagažinės dangtį taip pat galima uždaryti lėtu spiriamuoju judesiu. Kad būtų galima atrakinti bagažinės dangtį kojos judesiu,
automobilyje turi būti beraktė užrakinimo / atrakinimo* sistema.
Kad būtų galima atidaryti ir uždaryti kojos judesiu, nuotolinio
valdymo raktelis turi būti maždaug 1 metro (3 pėdų) atstumu už
automobilio.
Siekiant užtikrinti, kad bagažinės dangtis neatsitrenktų, pvz., į
garažo lubas, galima suprogramuoti maksimalų atsidarymo lygį.
Nustatykite maksimalų atsidarymo lygį, atidarydami bagažinės
dangtį ir sustabdydami pageidaujamoje atidarymo padėtyje.
Tada paspauskite
ir palaikykite bent 3 sekundes, kad
įrašytumėte padėtį.
01
01
UŽRAKINIMAS / ATRAKINIMAS
Nuotolinio valdymo raktelis
Vienu trumpu paspaudimu užrakinamos durelės, bagažinės
dangtis ir degalų bako atlankas bei įjungiama signalizacija*.
Ilgu paspaudimu kartu uždaromas panoraminis stoglangis* ir
visi šoniniai langai.
Vienu trumpu paspaudimu atrakinamos durelės ir bagažinės
dangtis bei išjungiama signalizacija*.
Ilgu paspaudimu kartu atidaromi visi šoniniai langai.
Vienu trumpu paspaudimu atrakinamas bagažinės dangtis ir
išjungiama tik jo signalizacija.
Paspaudus ir ilgai palaikius, atidaromas arba uždaromas elektra
valdomas* bagažinės dangtis.
Panikos funkcija aktyvina posūkio žibintus ir garso signalą, kad
prireikus atkreiptų aplinkinių dėmesį. Kad aktyvintumėte,
paspauskite ir palaikykite mygtuką bent 3 sekundes arba
paspauskite mygtuką du kartus per 3 sekundes. Funkciją
galima išaktyvinti tuo pačiu mygtuku po to, kai ji būna aktyvinta
bent 5 sekundes. Priešingu atveju ji automatiškai išaktyvinama
po 3 minučių.
Įkrovimo liukas
Prieš prijungdami ar atjungdami įkrovimo kabelį, įsitikinkite, kad
automobilis atrakintas ir išjungtas.
1. Paspauskite atlanko galinę dalį ir atleiskite.
2. Atidarykite atlanką.
Prasidėjus įkrovimo procesui, kabelis užfiksuojamas lizde. Atrakinus
automobilį, įkrovimas sustabdomas, tačiau netrukus tęsiamas, jei
kabelis neatjungiamas.
Privatusis užraktas
Privačiuoju užraktu užrakinama bagažinė. Tai naudinga, pvz., pridavus automobilį į autoservisą ar palikus viešbučio darbuotojui.
– Centrinio ekrano funkcijų rodinyje bakstelėkite
Privatusis užraktas, kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte šią funkciją.
Aktyvinimo / išaktyvinimo metu pateikiamas iškylantysis langas. Kaskart naudojant užrakto funkciją, pasirenkamas keturių skaitmenų kodas. Pirmą kartą naudojantis funkcija, turi būti pasirinktas papildomas
apsaugos kodas.
Daiktadėžė užrakinama* rankiniu būdu, naudojant pateiktą raktelį
(jis yra daiktadėžėje).
01
01
APŽVALGA, SALONAS
Centrinis ekranas naudojamas siekiant valdyti įvairias pagrindines automobilio funkcijas, pvz., medijos, navigacijos*, klimato
reguliavimo, vairuotojo pagalbines sistemas ir automobilines
programėles.
Vairuotojo ekrane rodoma informacija apie važiavimą, pvz.,
greitį, variklio sūkius, navigaciją* ir aktyvią pagalbą vairuotojui.
Vairuotojo ekrane rodomas temas galima pasirinkti programėlių
meniu, kuris atveriamas vairo dešiniąja klaviatūra. Nuostatas
galima keisti ir per Nuostatos My Car Vairuotojo ekranas
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Projekcinis rodinys* papildo automobilio vairuotojo ekraną, jis
projektuoja informaciją ant priekinio stiklo. Jis aktyvinamas
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Automobiliui paleisti naudojama paleidimo rankenėlė. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir atleiskite uždegimo padėtyje I.
Nustatykite pavarų perjungiklį į padėtį P arba N, nuspauskite
stabdžių pedalą ir pasukite paleidimo rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę, kad paleistumėte automobilį. Išjunkite automobilį
pasukdami paleidimo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi.
Važiavimo režimai* nustatomi valdikliu, esančiu ant tunelinio
valdymo pulto. Paspauskite valdymo elementą ir sukite jį, kad
centriniame ekrane pasirinktumėte Hybrid, Pure, Constant
AWD, „Power“/Polestar Engineered* arba Individual. Patvirtinkite paspausdami valdiklį. Parinkus režimą Individual, galima
pritaikyti važiavimo režimą pagal savo pageidaujamas vairavimo
charakteristikas. Individualus važiavimo režimas aktyvinamas
per Nuostatos My Car Individualus važiavimo režimas
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Stovėjimo stabdys įjungiamas patraukiant valdiklį
aukštyn:
vairuotojo ekrane ima šviesti ženklas. Atleiskite jį ranka, vienu
metu spausdami valdiklį ir stabdžių pedalą. Naudojantis automatinio stabdymo stovint funkcija ( ), galima atleisti stabdžių
pedalą, o automobilis ir toliau bus stabdomas, pvz., sustojus
prie šviesoforo.
Atminkite: prieš važiuojant į autoplovyklą būtina išaktyvinti
automatinio stabdymo stovint ir automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo funkcijas. Automatinio stovėjimo stabdžio funkciją išaktyvinkite centrinio ekrano viršutiniame rodinyje per
Nuostatos My Car Stovėjimo stabdys ir pakaba.
Keleivio oro saugos pagalvės jungiklis* įrengtas prietaisų skydelio gale, keleivio pusėje. Jį galima pasiekti atidarius dureles.
Patraukite jungiklį išorėn ir pasukite į padėtį ON/OFF, kad aktyvintumėte / išaktyvintumėte oro pagalvės funkciją.
01
01
CENTRINIS EKRANAS
Centriniame ekrane galima keisti nuostatas ir valdyti didžiąją dalį
funkcijų. Trys pagrindiniai centrinio ekrano rodiniai – pradžios, funkcijų ir programėlių. Funkcijų ir programėlių rodinius iš pradžios rodinio pasieksite perbraukdami dešinėn arba kairėn. Taip pat yra viršutinis rodinys, pasiekiamas nuvelkant žemyn ekrano viršutinę dalį.
Pakeiskite centrinio ir vairuotojo ekranų išvaizdą, pasirinkdami
temą viršutiniame rodinyje: Nuostatos My Car Vairuotojo
ekranas. Centriniame ekrane taip pat galima pasirinkti tamsų arba
šviesų foną.
Į pradžios rodinį iš kito rodinio grįžtama trumpai paspaudžiant
fizinį pradžios mygtuką (po ekranu). Tada pateikiamas paskutinis
rodytas pradžios rodinio režimas. Papildomai trumpai paspaudus
pradžios mygtuką, visos pradžios rodinio plytelės nustatomos į
standartinį režimą.
Prireikus nuvalyti centrinį ekraną, užrakinkite lietimo funkciją,
paspausdami ir ilgai palaikydami po ekranu pateikiamą fizinį pradžios mygtuką. Ekraną vėl aktyvinsite trumpai paspausdami pradžios mygtuką.
Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje pateikiamos įvairios
automobilio būsenos. Kairėje rodoma tinklo bei ryšio ir su medija
susijusi informacija. Dešinėje rodomas laikas ir foninės veiklos indikatorius.
Apačioje pateiktoje klimato eilutėje galima nustatyti temperatūrą ir
sėdynių komforto funkciją, paliečiant atitinkamą piktogramą. Atverkite klimato rodinį, klimato eilutėje paliesdami centrinį mygtuką.
02
ĮKROVIMAS
Jūsų „Volvo“ automobilyje įrengtas elektrinis variklis, kuris automobilį daugiausiai varo esant nedideliam greičiui. Taip pat jame
sumontuotas vidaus degimo variklis, kuris užsiveda pasiekus
didesnį greitį ir vairuojant aktyviau. Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo įkrovimo srovės stiprio, kurį
gali tiekti elektros lizdas. Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas ir sklandžiai stabdant bei stabdant varikliu, pvz., važiuojant
nuokalne. Visi įkrovimo tipai rodomi vairuotojo ekrane.
Įkrovimo kabelio laikymas
Įkrovimo kabelį rasite bagažinėje, po grindų dangčiu.
Įkrovimo kabelio valdymo blokas
Pridėtame įkrovimo kabelyje įrengtas valdymo blokas, kuriame
rodoma įkrovimo būsena. Jis turi temperatūros stebėjimo funkciją ir
įtaisytąjį įžeminimo trikties jungtuvą.
Įkrovimo pradžia
Starterio akumuliatorius įkraunamas tada, kai įkraunamas hibridinis
akumuliatorius, o įkrovimas baigiamas kaip hibridinis akumuliatorius yra pilnai įkrautas.
Įkrovimo pabaiga
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo raktelio
mygtuku4.
Įkrovimo procesas užbaigiamas ir įkrovimo kabelis atleidžiamas /
atrakinamas.
2. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio.
3. Uždarykite įkrovimo atlanką.
4. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo elektros lizdo.
5. Grąžinkite įkrovimo kabelį į jo vietą po grindų dangčiu bagažinės
skyriuje.
Jei įkrovimo kabelis neatjungiamas nuo įkrovimo įvesties lizdo jis
netrukus automatiškai vėl užrakinamas siekiant maksimaliai padidinti įkrovą ir (vėliau) nuvažiuojamą atstumą bei suteikti galimybę
prieš kelionę paruošti saloną. Atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu, įkrovimo kabelį galima vėl atjungti. Automobilius su
berakčiu užrakinimu* ir atrakinimu galite vėl užrakinti ir atrakinti
naudodami rankeną.
1. Prijunkite įkrovimo kabelį prie elektros lizdo. Niekada nenaudokite ilgintuvų.
2. Švelniu paspaudimu atidarykite įkrovimo atlanką.
3. Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir įspauskite rankeną iki galo į automobilio lizdą. Po 5 sekundžių įkrovimo kabelis
automatiškai užrakinamas įkrovimo įvesties lizde ir pradedama
įkrauti.
4. Nustatykite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis
neliestų automobilio ir nepažeistų dažų sluoksnio.
4
Tą reikia padaryti ir jeigu automobilio durelės jau atrakintos. Jeigu automobilis neatrakinamas naudojant atrakinimo mygtuką, gali būti apgadintas įkrovimo kabelis arba pati sistema.
02
Valdymo blokas
•
Abu šviesos diodai mirksi mėlyna, geltona ir raudona spalvomis:
Savikontrolė – laukti, kol savikontrolė baigsis.
•
Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi mėlyna spalva, o
kitas išjungtas: Budėjimas.
•
Abu šviesos diodai mirksi mėlyna spalva: Vyksta įkrovimo procesas.
•
Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi geltona spalva, o
kitas išjungtas: Įkraunama arba įkrauti neįmanoma – temperatūros stebėjimo klaida. Pradėkite įkrauti iš naujo.
•
Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi raudona spalva,
o kitas išjungtas: Įkrauti neįmanoma – suveikė trumpojo jungimo
išjungiklis. Pradėkite įkrauti iš naujo.
•
Vienas šviesos diodas mirksi, o kitas nuolat šviečia raudona
spalva: Įkrauti neįmanoma – įkrovimo kabelis prijungtas prie
neįžeminto lizdo. Prijungti prie įžeminimo lizdo.
•
Abu šviesos diodai mirksi raudona spalva: Įkrauti neįmanoma –
vidinė klaida.
02
ĮKROVIMO BŪSENA
Automobilio įkrovimo būseną galima patikrinti ties įkrovimo įvesties
lizdu, valdymo bloke, vairuotojo ekrane arba „Volvo On Call“* programėlėje.
Įkrovimo lizdo lemputės
•
Balta – šviesos diodų lemputė.
•
Geltona – laukimo režimas, laukiama, ko bus pradėta įkrauti.
•
Mėlyna – laikmatis nustatytas.
•
Mirksinti žalia – įkraunama.
•
Nuolat šviečianti žalia – įkrauta (po kiek laiko užgęsta).
•
Nuolat šviečianti raudona – įvyko triktis.
Vairuotojo ekranas
Apie įkrovimo būseną informuoja skirtingos ženklo spalvos.
Mėlyna spalva – įkraunama.
Žalia spalva – akumuliatorius visiškai įkrautas.
Raudona lemputė – įkrovimo klaida, patikrinkite įkrovimo
kabelio jungtį su automobiliu ir 230 V elektros lizdu.
HIBRIDINĖS SISTEMOS INFORMACIJA
VAIRUOTOJO EKRANE
Vairuotojo ekrane rodomi įvairūs ženklai ir animacijos, atsižvelgiant
į pasirinktą važiavimo režimą.
02
Elektros ir degalų sąnaudos rodomos dešinėje pateiktame matuoklyje. Sąnaudos svyruoja ir priklauso nuo vairavimo stiliaus. Kai
plona balta rodyklė prajuda baltąją rodyklę viršuje, įjungiamas automobilio vidaus degimo variklio režimas. Kai rodyklė patenka į oranžinę zoną, įkraunamas akumuliatorius (pvz., stabdant).
Akumuliatoriaus likutis
Indikatorius rodo, kiek apytiksliai galima nuvažiuoti naudojant
akumuliatoriaus energiją. Šiam atstumui įtakos turi keli veiksniai, pvz., važiavimo stilius, greitis ir lauko temperatūra. Jis
kelionės metu gali keistis. Paprastai galima nuvažiuoti
25–45 km (15–27 myl.). Pradinė vertė, kuri rodoma, kai automobilis yra visiškai įkrautas, yra veikiau yra „maksimumas“, o
ne elektros režimu nuvažiuojamo atstumo prognozė, ir kelionės metu kinta pagal situaciją. Kai vairuotojo ekrane pasirodo
„---“, reiškia garantuoto elektra nuvažiuojamo atstumo nebeliko.
Ženklai vairuotojo ekrane
Baltasis ženklas nurodo, ar naudojamas elektrinis, ar vidaus
degimo variklis. Žaibas reiškia elektrinį variklį, o lašelis –
vidaus degimo variklį.
Nurodo, kad, pvz., stabdant varikliu įkraunamas akumuliatorius.
Matuoklis rodo, kiek energijos liko elektrinio variklio akumuliatoriuje. Be to, energija naudojama klimatui reguliuoti.
Rodo, kad aktyvintos funkcijos Įkrovimas arba Laikymas. Jos
aktyvinamos centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Įkrovimas
reiškia, kad, iki tam tikro lygio sumažėjus akumuliatoriaus
Fully charged at
14:21
4.5
įkrovai, jis imamas įkrauti. Laikymas reiškia, kad akumuliatoriaus įkrovos lygis yra palaikomas siekiant panaudoti ateityje.
Vidaus degimo variklio užvedimas ir išjungimas
Automobilis skaičiuoja, kiek reikia naudoti vidaus degimo variklį,
elektrinį variklį arba juos abu. Elektros režimu automobilis kartais
turi automatiškai užvesti vidaus degimo variklį dėl išorės veiksnių,
pvz., žemos lauko temperatūros. Vidaus degimo variklis visada
užvedamas, kai hibridinės sistemos akumuliatorius pasiekia
žemiausią įkrovos lygį.
2. Perjunginėkite įvairias funkcijas centriniame ekrane, sukdami valdiklį aukštyn ir žemyn.
3. Pakeiskite pasirinktos funkcijos nuostatą, paspausdami valdiklio
viršutinę / apatinę / priekinę / galinę dalį.
Padėčių įrašymas
1. Nustatykite sėdynę, šoninius veidrodėlius ir projekcinį rodinį* į
pageidaujamas padėtis ir durelių skydelyje paspauskite mygtuką
M. Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.
2. Per 3 sekundes nuspauskite atminties mygtuką 1 arba 2. Pasigirsta signalas ir mygtuko M šviesos indikatorius išsijungia.
03
Norėdami pasinaudoti įrašyta padėtimi:
Kai durelės atidarytos, paspauskite ir atleiskite vieną iš atminties
mygtukų.
Kai durelės uždarytos, laikykite nuspaustą vieną iš atminties mygtukų, kol bus pasiekta įrašyta padėtis.
ELEKTRA VALDOMOS* PRIEKINĖS SĖDYNĖS
Ant išorinio sėdynės krašto esančiais valdikliais reguliuokite, pvz.,
sėdynės padėtį ir juosmens atramą*. Du sėdynės formos valdikliai
naudojami reguliuoti sėdynės padėtį. Trečias daugiafunkcis valdiklis* naudojamas valdyti įvairias komforto funkcijas, pvz., masažo*.
Sėdynės pavidalo valdikliai
Naudodamiesi apatiniu valdymo elementu, nustatykite sėdynės
pasostę arba perstumkite visą sėdynę. Galiniu valdymo elementu
nustatykite atlošo kampą.
Daugiafunkcis valdiklis5
Masažo*, šoninių atramų*, juosmens atramos* ir sėdynės pasostės
ilgintuvo* nuostatos susietos su daugiafunkciu valdikliu.
1. Aktyvinkite sėdynės nuostatą centriniame ekrane, sukdami valdiklį viršun ir žemyn.
5
Automobiliuose su keturių krypčių juosmens atrama*
KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠUS
Nulenkdami galinę sėdynę, įsitikinkite, kad atlošas ir galvos atlošas
nesiliestų su priekyje esančia sėdyne. Kad būtų galima nulenkti
atlošus, gali tekti sureguliuoti priekines sėdynes.
Atlošų nulenkimas
Norint nulenkti galinę sėdynę, automobilis turi stovėti ir turi būti atidarytas bagažinės dangtis. Įsitikinkite, kad ant galinės sėdynės nėra
žmonių ar daiktų.
1. Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės galvos atramą.
2. Patraukite į priekį rankenėlę, esančią automobilio kairės arba
dešinės pusės galinės sėdynės atloše, kad nulenktumėte galinės
sėdynės atitinkamai kairiąją arba dešiniąją dalį.
3. Atlošas išsilaisvina iš fiksacijos ir jį reikia rankiniu būdu nulenkti į
horizontalią padėtį.
Kaip pakelti atlošus
1. Kelkite atlošą ir traukite jį atgal, kol jis užsifiksuos.
2. Pakelkite galvos atlošą ranka.
3. Jei reikia, pakelkite vidurinės sėdynės galvos atramą.
03
03
VAIRAS
Vairo reguliavimas
Galima sureguliuoti vairo padėtis „aukštyn-žemyn“ ir „pirmynatgal“.
1. Paspauskite /
patraukite6
po vairu esančią svirtį pirmyn / atgal.
2. Nustatykite pageidaujamą vairo padėtį ir vėl grąžinkite svirtį atgal
į užrakinimo padėtį.
Kairioji klaviatūra
Vairuotojo pagalba parenkama vairuotojo ekrane, naudojantis vairo
kairiosios klaviatūros rodyklėmis ( ir ). Kai pagalbos vairuotojui
ženklas baltas, funkcija aktyvi. Pilkas ženklas reiškia, kad funkcija
išjungta arba veikia budėjimo režimu.
Ženklai vairuotojo ekrane:
Greičio ribotuvas padeda neviršyti pasirinkto maksimalaus
greičio.
Pastovaus greičio palaikymo sistema padeda palaikyti
pastovų greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* padeda
palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
„Pilot Assist“ padeda vairuotojui išlaikyti automobilį tarp eismo
juostos šoninių linijų per vairavimo pagalbos funkciją, taip pat
palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Paspauskite
funkciją.
, kad paleistumėte arba sustabdytumėte pasirinktą
Vienu
/
trumpu paspaudimu įrašytas greitis didinamas /
mažinamas 5 km/h (5 myl./val.). Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad keistumėte tolydžiai. Pasiekę pageidaujamą greitį, atleiskite mygtuką.
Spaudžiant / , mažinamas / didinamas atstumas iki priekyje
esančios transporto priemonės, kai naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot Assist“.
Vieną kartą paspaudus
tas greitis.
rodyti vairuotojo ekrane. Kelionės kompiuteris apskaičiuoja, kiek
galima nuvažiuoti su degalų arba hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos likučiu. Norėdami pateikti įvairias parinktis, pasinaudokite vairo dešiniąja klaviatūra. Kai vairuotojo ekrane pasirodo
„----“, vadinasi, garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.
, grąžinamas pasirinktos funkcijos įrašy-
Dešinioji klaviatūra
03
Vairuotojo ekranas naršomas vairo dešiniąja klaviatūra.
Vairuotojo ekrano programėlių meniu atsiveria arba užsiveria.
Iš čia galima valdyti kelionės kompiuterį, medijos leistuvą,
telefoną ir navigaciją*.
Slinkite tarp skirtingų programėlių, spausdami kairiąją arba
dešiniąją rodyklę.
Pasirinkite, atšaukite pasirinkimą arba patvirtinkite parinktį,
pvz., pasirinkite kelionės kompiuterio meniu arba panaikinkite
pranešimą vairuotojo ekrane.
Peržvelkite pasirinktos programėlės funkcijas paliesdami
aukštyn arba žemyn.
Padidinkite / sumažinkite medijos garsumą spausdami
ir .
Jei neaktyvi jokia kita funkcija šie mygtukai veikia kaip garsumo valdymo mygtukai.
Valdymo balsu funkcija aktyvinama mygtuku , ji leidžia balsu
valdyti, pvz., mediją, navigaciją ir klimato reguliavimo funkciją. Ištarkite, pvz., „Radio“, „Raise temperature“ arba „Cancel“.
Žr. šio „Quick Guide“ skyrių „Valdymas balsu“, kur rasite daugiau
balso komandų.
Kelionės kompiuteris
Kelionės kompiuteris parodo, pvz., ridą, degalų sąnaudas ir vidutinį
greitį. Galima pasirinkti, kurią informaciją iš kelionės kompiuterio
6
Priklauso nuo rinkos.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas įjungia dalį išorinių šviesų
po to, kai užrakinate automobilį, kad tamsoje būtų šioks toks
apšvietimas. Išjungę automobilį, suaktyvinkite šią funkciją pastumdami kairįjį perjungiklį link prietaisų skydelio ir po to jį atleisdami.
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo veikimo trukmę galima nustatyti centriniame ekrane.
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Visą informaciją rankiniame ridos skaitiklyje (TM) galima nustatyti iš
naujo, paspaudžiant ir ilgai palaikant mygtuką RESET. Trumpu
paspaudimu tik iš naujo nustatoma rida. Automatinis ridos skaitiklis
(TA) iš naujo nustatomas automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama 4 valandas.
03
KAIRYSIS PERJUNGIKLIS
Priekinių žibintų funkcijos valdomos kairiuoju perjungikliu.
AUTO režime automobilis nustato, kada lauke tamsu arba šviesu, ir
atitinkamai pritaiko apšvietimą, pvz., atėjus vakarui arba jums
įvažiavus į tunelį. Pasukite ant perjungiklio esantį reguliavimo
ratuką į padėtį , kad tolimųjų šviesų žibintai automatiškai prigestų, kai iš priekio atvažiuoja transporto priemonė. Kad įjungtumėte tolimąsias šviesas rankiniu būdu, pastumkite šį perjungiklį link
vairo, o norėdami jas išjungti – link prietaisų skydelio.
Aktyvieji posūkio žibintai* suprojektuoti siekiant maksimalaus
apšvietimo posūkiuose ir sankryžose: žibintai seka judesius vairu.
Ši funkcija aktyvuojama automatiškai, užvedus automobilio variklį.
Ją galima išaktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje, .
Priėjimo apšvietimo funkcija įjungia žibintus, kai atrakinate automobilį rakteliu: taip saugiai prie jo prieisite tamsoje.
DEŠINYSIS PERJUNGIKLIS
Valytuvai ir lietaus jutiklis valdomi dešiniuoju perjungikliu.
– Pastumkite perjungiklį žemyn, kad nuvalytumėte priekinį stiklą
vieną kartą.
– Pastumkite svirtelę žingsneliais aukštyn, kad įjungtumėte įprastą
ir didelį greitį.
– Intervalą galima nustatyti perjungiklio reguliavimo ratuku.
– Patraukite perjungiklį link vairo, kad įjungtumėte priekinio stiklo ir
priekinių žibintų plautuvus, arba pastumkite link prietaisų skydelio, kad paleistumėte galinio lango plautuvus.
Paspauskite lietaus jutiklio mygtuką, kad jį aktyvintumėte /
aktyvintumėte. Priekinio stiklo valytuvo svirtis turi būti 0 padėtyje arba pavienio valymo padėtyje. Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio
ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio. Pasukite reguliavimo ratuką aukštyn / žemyn, kad nustatytumėte didesnį /
mažesnį jautrumą.
Paspauskite, kad pradėtų su pertrūkiais valyti galinio lango
valytuvas.
Paspauskite, kad galinio lango valytuvas valytų nepertraukiamai.
Priekinio stiklo valytuvų priežiūros režimas naudojamas,
pvz., prireikus pakeisti, nuvalyti arba pakelti valytuvų šluoteles. Palieskite mygtuką Valytuvų techn. priež. padėtis
centrinio ekrano funkcijų rodinyje, kad aktyvintumėte arba
išaktyvintumėte priežiūros režimą.
03
03
KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO SALONE
Automobilio salono priekinės ir galinės dalies klimato reguliavimo
funkcijos valdomos per centrinį ekraną ir mygtukais centriniame
valdymo pulte bei tunelinio valdymo pulto* galinėje dalyje. Kai
kurios klimato kontrolės funkcijos gali būti papildomai valdomos
balsu.
Klimato rodinio iškvietimo piktograma pateikiama per
vidurį centrinio ekrano apačioje. Kai tekstas Švarioji zona
mėlynas, tai reiškia, kad patenkintos geros oro kokybės
automobilio salone sąlygos.
– Klimato rodinyje palieskite AUTO, kad galėtumėte automatiškai
valdyti kelias klimato funkcijas. Trumpu paspaudimu automatiškai valdoma oro recirkuliacija, kondicionavimas ir paskirstymas.
Ilgu paspaudimu automatiškai valdoma oro recirkuliacija, kondicionavimas ir paskirstymas, taip pat nustatomos standartinės
temperatūros ir ventiliatoriaus apsukų nuostatos: 22 °C (72 °F) ir
3 lygis. Galite pakeisti temperatūrą ir ventiliatoriaus apsukas
neišaktyvindami automatinės klimato kontrolės.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas, pažymėkite atitinkamą
parinktį ir tada palieskite Paruošimas.
Paruošimo laikmačio nustatymas
1. Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane.
2. Pasirinkite Stovėjimo klimatas Įtraukti laikmatį ąselę ir pagal
poreikį nustatykite datą ar dieną.
Kad paruošimo funkcija galėtų veikti, automobilį reikia prijungti prie
elektros lizdo (taikoma automobiliams su elektriniu šildytuvu). Naudojamas degalais maitinamas arba elektrinis šildytuvas7 (priklauso
nuo rinkos).
Oro kokybės sistema IAQS*
IAQS – paketo „Clean Zone Interior Package“* dalis – tai visiškai
automatinė sistema, valanti automobilio salono orą nuo teršalų,
pvz., dalelių, angliavandenilių, azoto oksidų ir antžeminio ozono.
Funkcija aktyvinama centrinio ekrano viršutiniame rodinyje, per
Nuostatos Klimatas Oro kokybės jutiklis.
– Palieskite vieną iš klimato eilutėje pateiktų piktogramų (centrinio
ekrano apatiniame krašte), kad nustatytumėte temperatūrą,
sėdynių šildymo funkciją* ir ventiliatoriaus apsukas.
Kad sinchronizuotumėte visų zonų temperatūrą su temperatūra vairuotojo pusėje, paspauskite temperatūros piktogramą vairuotojo
pusėje ir tada paspauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
Paruošimas
Paruošimo funkciją galima nustatyti naudojantis automobilio centriniu ekranu ir „Volvo On Call“* programėle.
Paruošimo funkcija prieš važiuojant pašildo arba atvėsina automobilio saloną. Paruošimo funkciją galima paleisti tiesiogiai arba naudojantis laikmačiu.
Tiesioginis paruošimo funkcijos paleidimas
1. Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane.
7
Įgaliotasis „Volvo“ atstovas jums suteiks informacijos apie tai, kuriose rinkose koks šildytuvas naudojamas.
03
03
RYŠIAI
Galima atkurti / valdyti mediją, SMS ir skambučius telefonu, naudojantis balso atpažinimo sistema, taip pat prijungti automobilį prie
interneto, naudojantis įvairiais išoriniais įrenginiais, pvz., išmaniaisiais telefonais. Kad veiktų prijungti įrenginiai, reikia nustatyti bent
automobilio elektros sistemos uždegimo padėtį I.
Automobilinis modemas8
Paprasčiausias ir efektyviausias būdas prijungti jūsų automobilį prie
interneto – naudojantis automobiliniu modemu. Jis pasižymi didele
sparta, yra aktyvinamas automatiškai kiekvienos kelionės metu ir
nereikia jungti išmaniojo telefono.
1. Įdėkite asmeninę SIM kortelę į laikiklį po krovinių skyriaus grindimis.
2. Paspauskite Nuostatos Ryšys
modemą viršutiniame rodinyje.
Internetas per automobilio
3. Aktyvinkite pažymėdami langelį ties Internetas per automobilio
modemą.
Modemo funkcija
Prijungus automobilį prie interneto modemu, galima bendrinti interneto ryšį („Wi-Fi“ interneto prieigos taškas) su kitais įrenginiais. Viršutiniame rodinyje bakstelėkite Nuostatos ir pasirinkite Ryšys
Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos taškas.
Bluetooth
Naudokite „Bluetooth“, kad iš automobilio sistemos galėtumėte
valdyti telefono pokalbius, SMS ir mediją. Be to, per „Bluetooth“
galima ir prisijungti prie interneto. Vienu metu gali būti prijungti du
„Bluetooth“ įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų transliuos mediją.
Kai automobiliu vėl imama naudotis, automatiškai prijungiami du
paskutiniai buvę prijungti telefonai (jei aktyvus jų „Bluetooth“
ryšys). Į sąrašą galima įtraukti iki 20 įrenginių, kad būtų lengviau
prijungti vėliau.
1. Aktyvuokite telefono „Bluetooth“. Norėdami prisijungti prie interneto, aktyvinkite ir telefono modemo funkciją.
dai, junkite į prievadą su baltu rėmeliu. Išorinis įrenginys įkraunamas, kol yra prijungtas prie automobilio.
USB lizdus (A tipo) galima rasti porankio daiktų dėkle tarp
sėdynių.
Elektros lizdai
Jūsų automobilyje įrengti tokie elektros lizdai:
2. Centriniame ekrane atverkite telefono antrinį rodinį.
12 V elektros lizdas.
3. Palieskite Įtraukti telefoną arba, jei telefonas jau užregistruotas,
palieskite Keisti ir tada Įtraukti telefoną.
12 V elektros lizdas ir 230 V elektros lizdas*. Dar vienas 12 V
elektros lizdas* yra krovinių skyriuje.
4. Pasirinkite telefoną, kurį ketinate prijungti, ir vykdykite centriniame ir telefono ekranuose aprašomus žingsnius. Atminkite: kai
kuriuose telefonuose reikia aktyvinti žinučių funkciją.
Wi-Fi
Prijungę automobilį prie interneto per Wi-Fi, galite siųsti internetines transliacijas didesniu greičiu negu per Bluetooth, pavyzdžiui,
interneto radiją ir muziką per automobilio programėles, atsisiųsti ir
atnaujinti programinę įrangą ir kt. Wi-Fi jungtis išmaniajame telefone veikia kaip automobilio ir visų jo išorinių įrenginių viešosios
interneto prieigos taškas.
1. Suaktyvinkite telefone belaidžio modemo funkciją.
2. Palieskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
3. Palieskite Ryšys
„Wi-Fi“ ryšiu.
Wi-Fi ir aktyvinkite pažymėdami langelį ties
Atminkite: tam tikri telefonai išjungia modemo funkciją, jei nutraukiamas ryšys su automobiliu. Tokiu atveju, kitą kartą naudojantis,
telefone reikia pakartotinai aktyvinti modemo funkciją.
USB
USB galite naudoti išoriniam įrenginiui prijungti ir per jį leisti
mediją. USB prievadas naudojamas ir „Apple CarPlay“* bei
„Android Auto“* paslaugoms. Tais atvejais, kai yra du USB prieva-
8
Tik automobiliuose su P-SIM*. Automobiliai su „Volvo On Call“* šioms paslaugoms naudos
interneto ryšį su automobiliniu modemu.
03
KAIP NAUDOTIS PRIJUNGTAIS ĮRENGINIAIS
Galite prijungti išorinius įrenginius, norėdami, pvz., tvarkyti skambučius telefonu ir groti mediją iš automobilio garso bei medijos sistemos.
Pokalbių telefonu valdymas9
Galima skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojantis „Bluetooth“
ryšiu prijungtu telefonu.
Skambinimas naudojantis centriniu ekranu
03
1. Pradžios rodinyje atverkite antrinį rodinį Telefonas. Pasirinkite
galimybę skambinti iš skambučių registro, adresatų sąrašo arba
įveskite numerį klaviatūra.
2. Spauskite
.
Skambinimas naudojantis dešinėje vairo pusėje esančia klaviatūra
1. Spauskite
ir suraskite Telefonas, spaudinėdami
2. Slinkite per skambučių sąrašą, naudodami
arba
.
ir pasirinkite su
.
Skambučius galima valdyti ir naudojantis valdymo balsu funkcija.
Paspauskite valdymo balsu mygtuką , esantį vairo dešiniojoje
klaviatūroje. Balso komandas žr. šio „Quick Guide“ skyriuje „Valdymas balsu“.
Medijos atkūrimas
Norint atkurti muziką iš išorinio įrenginio, reikia prijungti jį prie automobilio pasirinktu būdu: žr. ankstesnį puslapį, kur aprašomi įvairūs
prijungimo būdai.
„Bluetooth“ ryšiu prijungtas įrenginys
1. Pradėkite atkurti įrašus prijungtame įtaise.
2. Centrinio ekrano programėlių rodinyje atverkite programėlę Bluetooth. Prasideda atkūrimas.
9
Informaciją apie tai, kurie telefonai suderinami su automobiliu, rasite support.volvocars.com.
USB ryšiu prijungtas įrenginys
1. Programėlių rodinyje paleiskite programėlę USB.
2. Pasirinkite, ką norite groti. Prasideda atkūrimas.
Naudojantis „CarPlay“, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas. Jei reikia prijungti automobilį prie interneto, naudokite Wi-Fi arba automobilio
modemą*.
Prijungtas MP3 grotuvas arba „iPod“
1. Įrenginyje paleiskite atkūrimą.
2. Atverkite programėlę iPod arba USB (atsižvelgiant į
prijungimo metodą). Kad pagrotumėte muziką iš
„iPod“, pasirinkite programėlę iPod neatsižvelgdami į
prijungimo metodą. Prasideda atkūrimas.
„Apple® CarPlay®*10“ ir „Android Auto“*.
Funkcijos „CarPlay“ ir „Android Auto“ leidžia per automobilio sistemą naudoti tam tikras programėles jūsų „iOS“ arba „Android“
įrenginio programėles, pvz., leisti muziką arba klausytis tinklalaidžių. Valdoma naudojantis automobilio centriniu ekranu arba įrenginiu.
Kad būtų galima naudotis „CarPlay“, „iOS“ įrenginyje turi būti aktyvinta valdymo balsu funkcija „Siri“. Įrenginiui taip pat reikia prisijungimo prie interneto per „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą. Kad būtų
galima naudotis „Android Auto“, Android Auto programėlę reikia
įdiegti „Android“ įrenginyje. Šį įrenginį taip pat reikia įjungti į automobilio USB prievadą.
1. Įjunkite įrenginį į USB prievadą baltu rėmeliu.
2. Kad aktyvintumėte „Android Auto“, programėlių
meniu bakstelėkite Android Auto.
3. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir tada bakstelėkite
ant Priimti, kad prisijungtumėte.
4. Bakstelėkite ant reikiamos programėlės.
Aktyvinkite „CarPlay“ arba „Android Auto“ valdymo balsu funkciją,
vairo dešiniojoje klapaspausdami ir ilgai palaikydami mygtuką
viatūroje. Paspaudus trumpai, suaktyvinama automobilio valdymo
balsu sistema.
10
„Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
03
04
PRADŽIOS RODINYS
bučių retrospektyvos arba adresatų sąrašo arba įvesti numerį
ranka, naudojantis klaviatūra. Pasirinkę skaičių, palieskite .
Kai įjungiamas centrinis ekranas, jame pateikiamas pradžios rodinys, iš kurio galima pasiekti Navigacijos, Medijos bei Telefono išklotines, taip pat paskutinę naudotą programėlę arba automobilio
funkciją.
Paskutinė naudota programėlė arba automobilio funkcija –
čia pateikiama paskutinė naudota programėlė arba automobilio
funkcija, nepateikiama jokioje iš plytelių, pvz., Automobilio
būsena arba Vairavimo rodikliai. Norėdami pasiekti paskutinę
naudotą funkciją, galite paliesti antrinį rodinį.
Navigacija – palieskite čia, kad atvertumėte „Sensus
Navigation“* navigacijos sistemą.
Nustatyti kelionės tikslą laisvuoju tekstu – išskleiskite priemonių juostą, kairėje pusėje paspausdami žemyn nukreiptą
rodyklę, tada palieskite . Žemėlapis pakinta į laisvojo teksto
paiešką. Įveskite paieškos frazes.
Įvesti kelionės tikslą su žemėlapiu – padidinkite žemėlapį
spausdami . Paspauskite ir laikykite vietovę, į kurią norite
vykti, po to pasirinkite Eiti čia.
Kaip panaikinti kelionės tikslą – palieskite , kad atvertumėte planinį maršrutą. Palieskite šiukšliadėžę, kad panaikintumėte tarpinį punktą planiniame maršrute arba palieskite Valyti
maršr., jei norite panaikinti visą planinį maršrutą.
04
Žemėlapio naujinimas11 – palieskite Atsisiuntimo centras programėlių rodinyje. Pasiekiamų žemėlapio naujinių skaičius rodomas skiltyje Žemėlapiai. Bakstelėkite Žemėlapiai Diegti
Patvirtinti, kad atnaujintumėte žemėlapį arba įdiegtumėte pasirinktą žemėlapį. Taip pat siūloma parinktis atsisiųsti žemėlapius
iš support.volvocars.com į USB atmintuką ir po to persiųsti į
automobilį.
Medija – čia rodoma, pvz., jūsų muzika iš išorinio įrenginio arba
jei programėlių rodinyje pasirenkamas FM radijas. Palieskite
antrinį rodinį, kad pasiektumėte nuostatas. Čia galima peržvelgti muzikos biblioteką, radijo stotis ir pan.
Telefonas – čia pasiekiama telefono funkcija. Palieskite antrinį
rodinį, kad jį išskleistumėte. Čia galima surinkti numerį iš skam11
Funkcijų pasiūla priklauso nuo rinkos.
04
FUNKCIJŲ IR PROGRAMĖLIŲ RODINIAI
Funkcijų rodinys
Pradžios rodinyje perbraukus iš kairės dešinėn12, atveriamas funkcijų rodinys. Čia galima aktyvinti / išaktyvinti įvairias automobilio
funkcijas, pvz., Projekcinis ekranas* Parkavimo pagalba ir Lane
Keeping Aid. Jos aktyvinamos / išaktyvinamos paliečiant atitinkamą ženklą. Kai kurios funkcijos atveriamos atskirame lange.
Programėlių rodinys
Pradžios rodinyje perbraukite iš dešinės kairėn12, kad pasiektumėte
programėlių rodinį. Čia pamatysite su automobiliu pateiktas programėles ir programėles, kurias galėsite patys pasirinkti atsisiųsti ir
įdiegti.
mėte atskirą programą. Jei sąrašo nereikia, pasirinkite Diegti viską
ties mygtuku Sistemos naujiniai.
Piktogramų perkėlimas
Pagal poreikį galima perkelti automobilio funkcijų programėles ir
mygtukus.
1. Palieskite ir palaikykite programėlę arba mygtuką.
2. Nuvilkite programėlę arba mygtuką į neužimtą vietą rodinyje ir
atleiskite.
Programėlių ir sistemų valdymas bei naujinimas
Programėlių rodinio skiltyje Atsisiuntimo centras galima
atnaujinti kelias automobilio sistemas. Kad tai būtų
įmanoma, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
Per Atsisiuntimo centras:
04
Atsisiųskite programėles – palieskite Naujos progr. ir pasirinkite
reikiamą programėlę. Pasirinkite Diegti, kad atsisiųstumėte programėlę.
Atnaujinkite programėles – palieskite Diegti viską visoms programėlėms atnaujinti. Taip pat galite paliesti Programų naujiniai, kad
parodytumėte galimų naujinių sąrašą. Pasirinkite reikalingą programėlę ir palieskite Diegti.
Pašalinkite programėles – palieskite Programų naujiniai ir pasirinkite reikiamą programėlę. Palieskite Išdiegti, kad išdiegtumėte
programėlę.
Atnaujinkite sistemos programinę įrangą – palieskite Sistemos
naujiniai, kad būtų pateiktas naujinių, kuriuos galima įdiegti automobilyje, sąrašas. - Palieskite Diegti viską sąrašo apačioje, kad
atnaujintumėte visą programinę įrangą arba Diegti, kad atnaujintu12
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Automobilyje su vairu dešinėje pusėje perbraukite priešinga kryptimi.
04
VIRŠUTINIS RODINYS
Viršutinėje ekrano dalyje pateikiama kortelė, kurią galima nuvilkti
žemyn ir pasiekti viršutinį rodinį. Iš čia galite pasiekti Nuostatos,
Vartotojo vadovas, Profilis ir automobilio įrašytus pranešimus.
Asmeniniai pageidavimai
Sistemos garsumas
Jei norite pakoreguoti arba išjungti sistemos garsų garsumą, pvz.,
ekrano palietimo garsumą, eikite čia: Nuostatos Garsas
Sistemos garsas.
Skiltyje Nuostatos galima nustatyti įvairius asmeninius pageidavimus, pvz., ekrano, veidrodėlių, priekinės sėdynės, navigacijos*,
garso ir medijos sistemos, kalbos ir valdymo balsu funkcijos.
Vairuotojo profiliai
Jei automobiliu naudojasi keli vairuotojai, kiekvienas jų gali
turėti asmeninį vairuotojo profilį. Kaskart, įlipus į automobilį, suteikiama galimybė pasirinkti savo vairuotojo profilį,
kuriame įrašyti jūsų asmeniniai pageidavimai. Profilių skaičius priklauso nuo automobilio raktelių skaičiaus. Profilis Svečias
nėra susietas su jokiu konkrečiu rakteliu.
Atrakinant naudojamas paskutinis aktyvus vairuotojo profilis. Vairuotojo profilis keičiamas pasirenkant Profilis viršutiniame rodinyje.
Vairuotojo profilius galima susieti su prijungtais automobilio rakteliais: atrakinant automobilį konkrečiu rakteliu, automatiškai parenkami jūsų asmeniniai pageidavimai. Prijunkite raktelį srityje
Nuostatos Sistema Vairuotojo profiliai. Pasirinkite vieną iš
vairuotojo profilių (profilio Svečias prijungti negalima). Vėl pateikiamas pradžios rodinys. Dar kartą nuvilkite viršutinį rodinį, pakartokite
pagal pirmiau pateiktą procedūrą ir nurodykite Redaguoti pasirinktame profilyje, tada Prijungti raktelį.
Individualus važiavimo režimas
Jei norite pritaikyti vieną iš važiavimo režimų Hybrid, Pure arba
Power, skiltyje Nuostatos My Car Individualus važiavimo
režimas aktyvinkite važiavimo režimą.
04
05
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Jūsų automobilyje įdiegta įvairių funkcijų, padedančių vairuoti saugiai ir neleidžiančių įvykti nelaimingam atsitikimui. Šias funkcijas
galima aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Nepamirškite,
kad vairuotojo pagalbinės funkcijos yra tik pagalbos: vairuotojas
visiškai atsako už saugų automobilio vairavimą. Toliau pateikiama
išranka:
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
Funkcija Susidūrimo vengimo pagalba gali jums padėti
sumažinti riziką automobiliui netyčia išvažiuoti iš eismo
juostos ir (arba) susidurti su kita transporto priemone ar
kliūtimi: ji aktyviai nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo
juostą ir (arba) grąžina į reikiamą trajektoriją. Šią funkciją
sudaro trys antrinės funkcijos: vairavimo pagalba kilus
pavojui nuvažiuoti nuo kelio, vairavimo pagalba kilus pavojui atsitrenkti į priešais atvažiuojančią transporto priemonę
ir vairavimo pagalba kilus pavojui atsitrenkti į galinę transporto priemonės dalį*.
City Safety™
„City Safety“13 gali padėti kritiniais atvejais, siekiant išvengti arba
sušvelninti susidūrimą su kitomis transporto priemonėmis, stambesniais gyvūnais, pėsčiaisiais arba dviratininkais. Kilus pavojui
susidurti, duodamas vaizdinis, garsinis ir stabdžių pulsavimo įspėjimai, kad spėtumėte laiku sureaguoti. Jei laiku nesiimate veiksmų ir
susidūrimas tampa beveik neišvengiamas, automobilis gali būti
stabdomas automatiškai. „City Safety“ aktyvinama variklio užvedimo metu ir jos išaktyvinti neleidžiama.
Blind Spot Information (BLIS)*
„BLIS“ gali informuoti apie jūsų riboto matomumo zonoje
esančias arba gretima eismo juosta sparčiai artėjančias
transporto priemones.
Pilot Assist
„Pilot Assist14“ – tai komforto funkcija, galinti padėti išlaikyti automobilį eismo juostoje ir iš anksto nustatytą atstumą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės. „Pilot Assist“ pasirenkama ir
aktyvinama kairiąja vairo klaviatūra. Norint, kad vairavimo pagalba
veiktų, pavyzdžiui, vairuotojas turi laikyti abi rankas ant vairo ir turi
matytis eismo juostas žyminčios linijos. Aktyvinus vairavimo
pagalbą, vairuotojo ekrane parodomas ŽALIAS vairo ženklas.
05
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA – vairuotojo pagalbinė sistema, papildanti BLIS ir
galinti įspėti apie už automobilio skersai važiuojančias
transporto priemones. „CTA“ aktyvinama įjungus atbulinės
eigos pavarą arba automobiliui pradėjus riedėti atgal.
Eismo juostos laikymo pagalba
Eismo juostos pagelbiklis („Lane Keeping Aid“) gali padėti
sumažinti pavojų netyčia išvažiuoti iš užimamos eismo
juostos. Pageidaujama pagalbos forma pasirenkama čia:
Nuostatos My Car IntelliSafe Režimas Lane
Keeping Aid (centrinio ekrano viršutiniame rodinyje).
13
14
Siūloma ne visose rinkose.
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (priklauso nuo rinkos).
05
STATYMO PAGALBA
„Park Assist Pilot“*
Statymo pagalbos kamera*
Funkcija „Park Assist Pilot“ gali padėti vairuotojui manevruoti ankštoje erdvėje, garsiniais signalais bei grafiku centriniame ekrane
nurodydama atstumus iki kliūčių. Vairuotojo užduotys – stebėti
automobilio aplinką, vadovautis centriniame ekrane pateikiamais
nurodymais, perjungti pavaras, kontroliuoti greitį ir būti pasiruošus
stabdyti / sustoti.
Statymo pagalbos kamera gali padėti vairuotojui manevruoti ankštoje erdvėje, informuodama apie kliūtis centriniame ekrane pateikiamais kameros rodomais vaizdais ir grafine informacija. Kameros
rodiniai ir statymo pagalbinės linijos rodomos centriniame ekrane.
Atkreipkite dėmesį, kad objektai ir (arba) kliūtys gali būti arčiau
automobilio, negu atrodo ekrane. Statymo pagalbos kamera aktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara, arba tai
galima padaryti rankiniu būdu centriniame ekrane:
Automobilio statymas naudojant „Park Assist Pilot“
Važiuokite ne didesniu kaip 30 km/h (20 myl./val.) greičiu, jei statote lygiagrečiai, arba ne didesniu kaip
20 km/h (12 myl./val.) greičiu, jei statote statmenai. Kai
funkcija ieško stovėjimo vietos, atstumas nuo automobilio iki stovėjimo vietų turi būti maždaug 1 metras
(3 pėdos).
– Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Kamera, kad
aktyvintumėte / išaktyvintumėte funkciją rankiniu
būdu.
1. Funkcijų rodinyje arba kameros rodinyje paspauskite
mygtuką Įvažiuoti į stovėjimo vietą.
2. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai grafinis ir
teksto pranešimas centriniame ekrane informuos, kad
aptikta tinkama stovėjimo vieta. Parodomas iškylantysis langas.
3. Pasirinkite Statymas lygiagrečiai arba Parkavimas
statmenai, tada įjunkite atbulinės eigos pavarą.
Išvažiuokite iš pastatymo vietos naudodamiesi „Park Assist
Pilot“
Funkciją galima naudoti tik su lygiagrečiai pastatytu automobiliu.
1. Funkcijų rodinyje arba kameros rodinyje paspauskite
mygtuką Išvažiuoti iš vietos.
2. Įjunkite posūkio signalą, kad pasirinktumėte kryptį,
kuria automobilis turi išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
3. Vykdykite instrukcijas, pateiktas centriniame ekrane.
05
05
GRYNESNIS VAIRAVIMO MALONUMAS
Planuodami kelionę ir vairuodami ekonomiškai, padidinsite elektra
nuvažiuojamą atstumą ir tuo pat metu sumažinsite neigiamą savo
veiklos poveikį aplinkai. Sąlygos, kuriomis pasiekiamas maksimalus
įveikiamas nuotolis, kinta atsižvelgiant į įvairias aplinkybes ir sąlygas, kuriomis vairuojamas automobilis. Jūs patys galite daryti įtaką
kai kuriems veiksniams, bet kitiems negalite. Ilgiausias įveikiamas
atstumas pasiekiamas itin palankiomis sąlygomis, kai visi veiksniai
daro teigiamą įtaką.
Planuokite kelionę, nepamiršdami šių užduočių:
•
Prieš kelionę įkraukite automobilį.
•
Atlikite automobilio paruošimo procedūrą.
Važiuokite ekonomiškai:
•
Aktyvinkite važiavimo režimą „Pure“.
•
Sumažinkite temperatūrą automobilio salone ir ventiliatoriaus
apsukas.
•
Važiuokite pastoviu greičiu ir palaikykite pakankamą atstumą iki
kitų transporto priemonių ir objektų, kad reikėtų kuo mažiau
stabdyti.
•
Važiuokite nustatę tinkamą padangų slėgį ir reguliariai jį tikrinkite. Siekdami geriausių rezultatų, rinkitės ECO slėgį padangose.
•
Nevažiuokite atidarytais langais.
Veiksniai, kuriems jūs neturite įtakos:
•
Kelių eismo sąlygos.
•
Kelio būklė ir topografija.
•
Lauko temperatūra ir priešpriešinis vėjas.
Peržvelkite automobilio savininko vadovą, kur rasite papildomų
patarimų, kaip padidinti nuvažiuojamą atstumą ir vairuoti efektyviai.
05
Telefono valdymo balso komandos
•
Call [adresatas]
•
Call [telefono numeris]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [adresatas]17
Radijo ir medijos balso komandos
BALSO KOMANDOS
Valdymo balsu sistema suteikia jums galimybę naudojantis balso
atpažinimo funkcija15 su įvairiomis iš anksto nustatytomis komandomis valdyti tam tikras medijos leistuvo, „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono, klimato kontrolės sistemos ir „Volvo“ navigacijos
sistemos* funkcijas. Valdymo balsu funkcija aktyvinama paspaudžiant valdymo balsu mygtuką vairo dešiniojoje klaviatūroje.
06
Nepriklausomai nuo situacijos paprastai galima naudoti šias
komandas:
•
•
•
Repeat: pakartoja paskutinę balso instrukciją.
Help: paleidžia žinyno dialogą. Sistema atsako pateikdama esamoje situacijoje galimas naudoti komandas, raginimą arba
pavyzdį.
Cancel: atšaukia dialogą16.
•
Media
•
Play [atlikėjas]
•
Play [dainos pavadinimas]
•
Play [dainos pavadinimas] iš [albumas]
•
Play [TV kanalo pavadinimas]*18
•
Play [radijo stotis]
•
Tune to [dažnis]
•
Tune to [dažnis] [bangos ilgis]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Klimato reguliavimo balso komandos
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
•
Sync temperature
•
Search [POI pavadinimas]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state19, 20
Search [POI kategorija] [miestas]
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Turn on voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Navigacijos sistemų balso komandos*
•
Navigacija
•
Take me home
•
Go to [miestas]
•
Go to [adresas]
•
Add intersection
•
Go to [pašto kodas]
•
Go to [adresatas]
•
Search [POI kategorija]
15
16
17
18
19
20
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Atkreipkite dėmesį, kad tai atšaukia dialogą tik tada, kai sistema nekalba. Norėdami tai
padaryti, nuspauskite ir palaikykite valdymo balsu mygtuką, kol išgirsite du pyptelėjimus.
Tik tam tikri telefonai gali siųsti pranešimus per automobilio sistemą. Dėl suderinamumo žr.
support.volvocars.com.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Europoje vietoj „valstijos“ naudojama „šalis“.
Brazilijoje ir Indijoje paieškos teritorija keičiama per centrinį ekraną.
06
SPECIALI
INFORMACIJA
APŽVALGA, SALONAS
Jei automobilyje nėra jungiklio, skirto keleivio
oro pagalvei aktyvinti / išaktyvinti, keleivio oro
pagalvė būna aktyvinta nuolat. Niekada nemontuokite priekinėje keleivio sėdynėje atgal nukrSavininko vadove ir kituose vadovuose pateikiaeiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktymos saugos instrukcijos bei visi įspėjimai, svarvinta oro pagalvė. Kai priekinėje keleivio sėdybūs ir pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti.
nėje (įprastai) sėdi pirmyn atsisukęs keleivis (vaiTam tikros funkcijos kai kuriose šalyse nepasiekas ar suaugusysis), turi būti įjungta jos saugos
kiamos.
pagalvė. Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš
prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos
oro pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Išlipant iš automobilio, reikia visada pasiimti
EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
nuotolinio valdymo raktelį. Įsitikinkite, kad
„Volvo On Call“ – šios sistemos paslaugos vei- automobilio elektros sistema būtų nustatyta
kia tik ten, kur „Volvo On Call“ partneriai turi
uždegimo režimu 0, ypač jei automobilyje yra
mobilųjį ryšį ir rinkose, kuriose „Volvo On Call“
vaikų.
prieinama.
Stovėjimo stabdį visada reikia naudoti statant
Kaip ir mobiliųjų telefonų atveju, dėl atmosferinių vietoje su nuolydžiu. Vien įjungti pavarą arba
trukdžių arba reto mobiliojo ryšio retransliacijos
automatinės transmisijos padėtį P neužtenka,
stočių tinklo gali būti neįmanoma užmegzti ryšio, kad automobilis visais atvejais išliktų vietoje.
pvz., retai apgyvendintose teritorijose.
ĮKROVIMAS
Apie Volvo On Call paslaugų įspėjimus, svarbią
• Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
informaciją ir pastabas skaitykite Volvo On Call
įkrauti maksimaliu leistinu įkrovimo srovės stiprenumeratos sutartyje ir savininko vadove.
priu (ar mažesniu), laikantis hibridinių sistemų
„Sensus Navigation“* – visą dėmesį skirkite
įkrovimo iš 230 V elektros lizdų galiojančių
keliui ir vairuodami nepraraskite koncentracijos.
vietinių ir nacionalinių rekomendacijų.
Laikykitės visų eismo taisyklių ir važiuokite
• Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
apdairiai. Dėl oro sąlygų, metų laiko ir kintančių
įkrauti tik naudojant aprobuotą, įžemintą
vairavimo sąlygų kai kurios rekomendacijos gali
230 V lizdą (arba analogišką kitos įtampos
būti ne tokios patikimos.
lizdą, atitinkantį konkrečios rinkos standartus)
APŽVALGA, IŠORĖ
Bagažinės dangtis – atminkite, kad atidarydami / uždarydami bagažinės dangtį galite ką
nors prispausti. Patikrinkite, ar nieko nėra šalia
bagažinės dangčio, nes prispaudimo sužalojimas
gali turėti rimtų pasekmių. Bagažinės dangtį
visada valdykite atsargiai.
Beraktis užrakinimas / atrakinimas* – prieš
uždarydami visus langus naudodamiesi nuotolinio valdymo raktu arba naudodamiesi berakčio
uždarymo funkcija* su durų rankena, įsitikinkite,
kad vaikams ar kitiems keleiviams nekyla prispaudimo pavojus.
07
•
•
arba prijungus prie įkrovimo stotelės, kurios
laisvą įkrovimo kabelį pateikė „Volvo“ (3 režimas).
Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo
trikties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla rizika
perkrauti 230 V maitinimo grandinę.
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik naudojantis įžemintais ir patvirtintais
230 V elektros lizdais. Jei abejojate dėl lizdo
ar saugiklio grandinės srovės stiprio, paprašykite jį patikrinti licencijuoto elektriko. Jeigu
mėginsite įkrauti didesniu srovės stipriu, negu
leidžia saugiklio grandinė, galite sukelti gaisrą
arba apgadinti saugiklio grandinę.
Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas.
Įkrauti galima tik iš įžemintų ir patvirtintų elektros lizdų.
• Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto įkrovimo kabelio esančius vaikus.
• Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa. Sąlyčio
su aukštos įtampos kabeliu atveju galima rimtai susižaloti arba netgi žūti.
• Įkrovimo kabelis ir jo susijusios dalys neturi
būti užsemtos arba panirusios į vandenį.
• Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis kaip nors
apgadintas. Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo
kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
• Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip, kad ant
jo niekas neužvažiuotų, neužliptų, neužkliūtų ir
kitaip neapgadintų ar nesusižalotų.
• Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo sieninio
elektros lizdo.
• Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie ilginimo kabelio arba ilgintuvo su keliais lizdais.
• Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar pažeistų
elektros lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali
sukelti gaisrą ir (arba) sužalojimus.
Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip naudoti
įkrovimo kabelį ir jo komponentus.
•
ELEKTRA VALDOMOS PRIEKINĖS SĖDYNĖS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota,
nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos
atveju galite susižaloti.
KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠUS
Patikrinkite, kad pakėlus ar nuleidus atlošus ir
pakėlus galvos atlošus jie būtų tinkamai užfiksuoti.
KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO
SALONE
Šildomomis sėdynėmis* privalo nesinaudoti
asmenys, kuriems sunku pajusti temperatūros
padidėjimą dėl sumažėjusio jautrumo arba tie,
kuriems sudėtinga naudotis šildomų sėdynių valdymo elementais. Kitaip jie gali nusideginti.
Paruošimo funkciją galima paleisti iš anksto,
naudojantis laikmačiu. Nenaudokite paruošimo
funkcijos (taikoma degalais maitinamam šildytuvui):
• Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui,
skleidžiamos išmetamosios dujos.
• Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų. Degalai, dujos, aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
• Kai yra rizika, kad šildytuvo išmetimo linija gali
būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego
sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali
užkimšti šildytuvo ventiliaciją.
RYŠIAI
• Naudokite tik nesugadintus ir defektų neturinčius automobilio priedus. Automobilio priedai
turi būti paženklinti CE, UL arba lygiaverčiu
saugos ženklinimu.
• Automobilio priedų vardiniai parametrai turi
būti 230 V ir 50 Hz su maitinimo lizdui pritaikytomis jungtimis.
• Niekada neturi būti sąlyčio tarp maitinimo
lizdų, jungčių ar automobilio priedų su vandeniu ar kitais skysčiais. Nelieskite ir nenaudokite
maitinimo lizdo, jei jums atrodo, kad jis pažeistas ar buvo sąlytis su vandeniu ar kitu skysčiu.
• Nejunkite sujungimo lizdų, adapterių ar prailgintuvų į maitinimo lizdą, nes jie gali pažeisti
maitinimo lizdo apsaugines funkcijas.
• Maitinimo lizdas turi apsauginį dangtelį. Užtikrinkite, kad į maitinimo lizdą niekas neišsikiša
ir jo nepažeidžia, taip neleisdamas dangteliui
atlikti jo apsauginių funkcijų. Nepalikite automobilyje vaikų be priežiūros, kai maitinimo lizdas yra aktyvus.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Automobilyje siūlomos vairuotojo pagalbos sistemos suprojektuotos padėti vairuoti, tačiau
susiklosčius tam tikroms kelių eismo ir orų situacijoms jos gali neveikti. Jos neskirtos pakeisti
vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas
visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu
greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais. Vairuo-
tojui visada tenka galutinė atsakomybė už automobilio stabdymą ir vairavimą.
Prieš pradedant naudotis automobiliu, rekomenduojama perskaityti visus automobilio savininko
vadovo skirsnius apie vairuotojo pagalbos sistemas automobilyje.
STATYMO PAGALBA
Park Assist Pilot yra papildoma vairuotojo
pagalba, kuri atskirais atvejais gali nesuveikti. Ši
funkcija skirta tik padėti vairuotojui statyti automobilį lygiagrečiai ir statmenai. Vairuotojui tenka
visa atsakomybė už saugų automobilio statymą
ir stabdymą (prireikus). Nuskaitymo metu gali
būti nepastebėta giliai stovėjimo vietoje esančių
objektų. Vairuotojui visada tenka atsakomybė
įvertinti, ar „Park Assist Pilot“ siūloma stovėjimo
vieta tinkama automobiliui statyti.
Statymo pagalbos kamera – tai papildoma vairuotojo pagalba, padedanti statyti automobilį. Ši
funkcija negali pakeisti vairuotojo dėmesio ir
nuomonės. Kameros turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio yra žmonių ar gyvūnų. Atminkite: statant automobilį,
priekinė jo dalis gali išsisukti į atvažiuojantį
eismą.
Prieš pradedant naudotis automobiliu, rekomenduojama perskaityti visus automobilio savininko
vadovo skirsnius apie vairuotojo pagalbos sistemas automobilyje.
BALSO KOMANDOS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir
visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
SVARBU
APŽVALGA, SALONAS
Užvedimo rankenėlė – Neįmanoma užvesti
automobilio variklio, jeigu tebėra prijungtas įkrovimo kabelis. Prieš užvesdami automobilį, būtinai atjunkite nuo jo įkrovimo kabelį.
Projekcinio rodinio blokas*, iš kurio projektuojama informacija, įrengtas prietaisų skydelyje.
Kad neapgadintumėte projektavimo bloko dengiamojo stiklo, ant jo nelaikykite jokių daiktų ir
užtikrinkite, kad ant jo nieko neužkristų.
CENTRINIS EKRANAS
Centriniam ekranui valyti naudokite mikropluošto šluostę, kurioje neturi būti smėlio ir pan.
Valydami centrinį ekraną, jo stipriai nespauskite.
Stipriai spaudžiant ekraną galima pažeisti.
Tiesiogiai ant centrinio ekrano nepurkškite jokio
skysčio ar kaustinio chemikalo. Nenaudokite
langų valiklių, kitokių valiklių, aerozolinių purškalų, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar valiklių su
braižančiomis dalelėmis. Niekada nenaudokite
šveičiančių šluosčių, popierinių rankšluosčių ar
popierinių servetėlių, nes jomis galite subraižyti
ekraną.
Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo
kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą pakaitinį
kabelį.
• Patikrinkite lizdo galią.
• Jeigu viršijama maksimali leistina bendroji
apkrova, būtina atjungti kitą prie to pačio saugiklio kontūro prijungtą elektroninę įrangą.
• Nejunkite įkrovimo kabelio, jeigu lizdas apgadintas.
KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠUS
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos neturi
būti daiktų. Taip pat negali būti prisegti saugos
ĮKROVIMAS
diržai.
Įkrovimo kabelis – niekada neprijunkite įkroVidurinės sėdynės integruotos vaikiškos autovimo kabelio, jei kyla griaustinio ar žaibo pavojus. mobilinės kėdutės*/porankis* turi būti įtrauktoje
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo padėtyje.
230 V lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes
kyla rizika apgadinti 230 V lizdą. Prieš atjungiant DEŠINYSIS PERJUNGIKLIS
įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir Valytuvo šluotelė priežiūros padėtyje – prieš
nuo 230 V lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo pro- nustatydami valytuvų šluotelių priežiūros padėtį,
įsitikinkite, kad jos neprišalusios. Jei atlenkėte
cedūrą.
Kartu su įkrovimo kabeliu negalima naudoti ilgin- valytuvų svirtis nuo priekinio stiklo į priežiūros
padėtį, prieš aktyvinant valymo, plovimo funkcituvų-šakotuvų, ilginimo kabelių, apsaugos nuo
jas ar lietaus jutiklį arba prieš pradedant važiuoti
viršįtampio įtaisų ar panašių įrenginių, kadangi
jas reikia nulenkti atgal. Taip galima išvengti
taip gali kilti gaisro, elektros smūgio ir kt. pavojus. Adapterį tarp 230 V lizdo ir įkrovimo kabelio gaubto dažų įbrėžimo.
galima naudoti tik tuo atveju, jei jis pažymėtas
aprobacija pagal IEC 61851 ir IEC 62196.
Valdymo blokas – stenkitės, kad valdymo blokas ir jo kištukas nebūtų tiesioginėje saulės spinduliuose. Tokiu atveju kištuko apsauga nuo perkaitimo gali sumažinti hibridinio akumuliatoriaus
įkrovimo srovės stiprį arba apskritai nutraukti
įkrovimo procesą.
Patikrinkite, ar 230 V elektros lizdo elektros
rodikliai pakankami elektromobiliams įkrauti. Jei
abejojate, lizdą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.
Nuvalykite įkrovimo kabelį švaria šluoste, sudrėkinta vandeniu arba švelnia valymo priemone.
Nenaudokite chemikalų arba tirpiklių. Nepanardinkite įkrovimo kabelio į vandenį.
RYŠIAI
Elektros lizdas – maksimali vieno 12 V elektros
lizdo galia siekia 120 W (10 A).
Maksimali 230 V elektros lizdo galia siekia 150
W.
PASTABA
APŽVALGA, IŠORĖ
Koja valdomas bagažinės dangtis – jei galinis
bamperis bus padengtas ledu, sniegu, purvu ar
pan., funkcija gali veikti ribotai arba neveikti išvis.
Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti, kad jis
būtų švarus.
Koja valdomo bagažinės dangčio funkcija siūloma dviejų versijų:
• Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
• Tik atrakinimas kojos judesiu (bagažinės
dangtį reikės pakelti rankomis)
Atminkite: atidarymo ir uždarymo kojos judesiu
funkcijai reikia elektra valdomo bagažinės dangčio*.
Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta
autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo zonoje.
Maksimalaus atidarymo lygio programavimas
– jei sistema ilgą laiką veikė nepertraukiamai,
siekiant išvengti perkrovos ji išjungiama. Ją bus
vėl galima naudoti po maždaug 2 minučių.
Elektromagnetiniai laukai ir ekranuotės gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio veikimą.
Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių bei įkroviklių. Pageidaujama išlaikyti
bent 10–15 cm (4–6 col.) atstumą.
APŽVALGA, SALONAS
Užvedant šaltu oru kai kurių tipų variklius, gali
ženkliai padidėti laisvosios apsukos. Taip daroma
tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek
įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę
temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų
kiekį ir apsaugo aplinką.
Projekcinis rodinys* – suaktyvinus funkciją
„City Safety“, informaciją projekciniame rodinyje
pakeičia „City Safety“ grafikas. Šis grafikas rodomas net ir tada, kai projekcinis rodinys išjungtas.
Vairuotojui gali būti sunkiau pastebėti informaciją projekciniame rodinyje, pvz., dėvint poliarizuotus akinius, nesėdint sėdynės viduryje, jei ant
rodymo bloko dengiančiojo stiklo uždėta daiktų
arba esant nepalankiam apšvietimui. Naudojantis projekciniu rodiniu, dėl kai kurių regos sutrikimų gali kilti galvos skausmas ir būti juntama
įtampa.
ĮKROVIMAS
Įkrovimo kabelis“ – „Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį, atitinkantį IEC 62196 ir IEC
61851, kuris dera su temperatūros stebėjimo
funkcija.
07
VAIRAS
Kelionės kompiuteris – galimi tam tikri nuvažiuoto atstumo skaičiavimo nuokrypiai, jei pakeičiamas važiavimo metodas.
KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO
SALONE
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už
faktinę norimą temperatūrą.
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie elektros lizdo (taikoma elektriniam šildytuvui). Jei įkrovimo stotelė neveiks
nepertraukiamai, pvz., bus reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros
lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti
automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai
paleidžiant paruošimo funkciją. Kai vyksta automobilio salono paruošimo procedūra, automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
RYŠIAI
Automobilio modemas – Atkreipkite dėmesį,
kad SIM kortelė, naudojama ryšiui per P-SIM,
negali turėti tokio paties telefono numerio, koks
naudojamas telefono SIM kortelėje. Kitaip bus
neįmanoma teisingai nukreipti skambučių į telefoną. Todėl interneto ryšiui naudokite SIM kortelę su atskiru telefono numeriu arba duomenims
perduoti skirtą kortelę, kuri neskirta telefono
skambučiams ir todėl negali sutrikdyti telefono
veikimo.
Internetas – naudojantis internetu, perduodami
duomenys (duomenų srautas). Tai gali kainuoti
papildomai. Aktyvinus duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu funkciją ir Wi-Fi interneto prieigos
tašką, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl
duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Atsisiųsdami duomenis telefonu,
atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų perdavimo sąnaudas.
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių tarnybų veikimą, pvz., internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su
akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti arba pertraukti
07
kitas paslaugas. Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų
perdavimo sąnaudas.
Naujinimas – atnaujinant telefono operacinę
sistemą, gali sutrikti „Bluetooth“ ryšys. Tokiu
atveju panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite vėl.
KAIP NAUDOTIS PRIJUNGTAIS ĮRENGINIAIS
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ – „Volvo“
neatsako už „CarPlay“ arba „Android Auto“ programėlių turinį.
Kad būtų galima įdiegti „Android Auto“, automobilyje turi būti du USB prievadai (USB šakotuvas)*. Jei automobilyje – tik vienas USB prievadas, „Android Auto“ naudoti negalėsite.
TP 29458 (Lithuanian), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement