Volvo XC60 2015 Early Quick Guide

Volvo XC60 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO“!
Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio
savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi
informacija bei pastabos.
Toliau nurodytų ženklų reikšmės:
Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
Laipsniškos instrukcijos.
Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame
puslapyje.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.
Automobilio savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti automobilio ekrane, rasti internete
arba atsisiųsti kaip mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio savininko
vadovas kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Mobiliąją programėlę į
mobiliuosius įrenginius galima atsisiųsti iš „App Store“ arba „Google Play“.
Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com.
01 Variklio užvedimas ir vairavimas
04 Jūsų automobilio funkcijos
Nuotolinio valdymo raktelis
Klimato sistemos valdymo elementai
„Keyless“* užrakinimo sistema
Priekinių žibintų valdymo elementas
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Jungtinis prietaisų skydelis
Stovėjimo stabdys
„Infotainment“ sistema
Valytuvai
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
Mygtukai centriniame valdymo pulte
02 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos
Meniu sistemos nustatymai
Funkcija „Start/Stop“*
Autoservisas / techninės priežiūros
rezervavimas*
Pėsčiųjų apsauga*
03 Jūsų vairavimo aplinka
Vairo reguliavimas
Sėdynės reguliavimas
Automatinis bagažinės dangtis*
ECO*
05 Patarimai
Degalų pildymas
Automobilio priežiūra
Vietos daiktams laikyti
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai
Kaip veikia nuotolinio valdymo raktelis?
01
Atrakina dureles ir bagažinės dangtį bei išjungia signalizaciją. Funkciją galima nustatyti per MY CAR.
Užrakina dureles ir bagažinę, įjungia signalizaciją.
Privažiavimo apšvietimas.
Kartą paspaudus, atrakinama bagažinė, ilgai spaudžiant – atidaroma elektra valdoma bagažinė*.
Informacija*.
Panikos funkcija.
Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias
nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių ir elektra valdomos vairuotojo sėdynės
padėtis* – žr. automobilio savininko vadovą.
Ką rodo nuotolinio valdymo raktelio
indikacinės lemputės*?
01
Žalia lemputė: automobilis užrakintas.
Geltona pastoviai deganti lemputė: automobilis
atrakintas.
Raudona šviečianti lemputė: po automobilio paskutinio užrakinimo buvo suveikusi signalizacija.
Raudona lemputė, pakaitomis mirksinti abiejose
kontrolinėse lemputėse: signalizacija suveikė
mažiau nei prieš 5 minutes.
Kaip veikia „Keyless“* užrakinimo sistema?
Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz.,
kišenėje.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
–– Atspauskite juodą mygtuką ant rankenos galinės
dalies.
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai jas atidarykite arba švelniai paspauskite bagažinės guma
dengtą spaudžiamą plokštelę.
01
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
01
Užvedimas
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
jungiklį (netaikoma „Keyless drive“*).
Nuspauskite sankabos arba stabdžių pedalą.
Spustelėkite mygtuką START / STOP ENGINE.
Išjungimas
Spustelėkite mygtuką START/STOP ENGINE.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
jungiklio.
Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu?
01
Kaip įjungti
–– Paspauskite valdymo elementą PUSH LOCK/
PULL RELEASE – ženklas pradeda mirksėti. Kai jis
ima šviesti nepertraukiamai, stabdys būna įjungtas.
Išjungti
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Patraukite rankenėlę PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Kaip išjungti automatiškai
–– Pajudėkite iš vietos (vairuojant automobilį su
automatine pavarų dėže, turi būti užsegtas saugos
diržas).
Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus
01
jutiklį*?
Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą
vieną kartą.
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su pertrūkiais delsą.
Galinio lango valytuvas - valymas su pertrūkiais/
įprastas valymas.
Kad būtų galima pakelti valytuvo šluoteles, jos
turi būti nustatytos priežiūros padėtyje – žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip naudotis funkcija „Start/Stop“*?
02
Mechaninė pavarų dėžė
Variklio užgesinimas: nuspauskite sankabos pedalą,
įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos pedalą.
Variklio užvedimas: nuspauskite sankabos pedalą.
Automatinė pavarų dėžė
Variklio išjungimas: sustabdykite automobilį stabdžių
pedalu ir laikykite jį nuspaudę.
Variklio užvedimas: atleiskite nuspaustą stabdžių
pedalą.
Jei šviečia mygtuko lemputė, tai reiškia, kad funkcija
yra aktyvi.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
02
Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniu
stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti,
stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant
kitoms transporto priemonėms, dviratininkams ir
pėstiesiems.
Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali
nesuveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki
80 cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.
Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti vairą?
03
Atleiskite skląstį.
Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
Nuspauskite skląstį žemyn.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
03
RPakelkite/nuleiskite sėdynės sėdimosios dalies
priekį.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
Pakreipkite atlošą.
Juosmens atramos* reguliavimas.
Elektra valdomos sėdynės nuostatų įrašymas*.
Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.
Nuostatos įrašymas:
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad įrašytumėte nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų. Laikykite
mygtukus nuspaustus, kol pasigirs signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas. Taip
bus įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis.
Juosmens atramos padėtis neįrašoma.
Šoninių veidrodėlių padėtis ir elektra valdomos
sėdynės atminties nuostatas (tik ne juosmens
atramos) galima įrašyti ir į nuotolinio valdymo
raktelį* – žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip atidaryti ir uždaryti automatinį bagažinės
03
dangtį*?
Atidarymas
–– Švelniai paspauskite guma padengtą plokštelę,
esančią po išorine rankena. Kitas būdas: nuspauskite ir ilgai palaikykite žibintų skydelio mygtuką
arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, kol
pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
Uždarymas
–– Spustelėkite mygtuką ir bagažinės dangtis automatiškai užsidarys.
Bagažinės dangtį taip pat galima atidaryti / uždaryti
ranka.
Kaip reguliuoti temperatūrą?
04
Pasukite, kad individualiai reguliuotumėte temperatūrą salono kairėje ir dešinėje pusėse. Ekrane
pateikiama pasirinkta temperatūra.
Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti kitas funkcijas, paspauskite AUTO (AUTOMATINIS
REŽIMAS). Ekrane parodomas užrašas AUTO
CLIMATE.
Kaip atitirpinti priekinį stiklą?
04
Spustelėkite, kad suaktyvintumėte priekinio
stiklo šildymo elektra funkciją*: ekrane pasirodo
ženklas (1).
Kitu paspaudimu papildomai suaktyvinamas
maksimalus oro srautas į priekinį stiklą ir šoninius
langus: ima šviesti ženklai (1) ir (2).
Kitu paspaudimu abi funkcijos išjungiamos ir
nebešviečia joks ženklas.
Be šildymo elektra funkcijos: paspauskite, kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro srautą.
Kaip veikia priekinių žibintų valdymo automa04
tinis režimas?
AUTO (AUTOMATINIAME) režime pateikiamos tokios
parinktys:
• Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia
automatiškai.
• Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant artimosioms šviesoms.
• Galima naudoti aktyvinamą tolimųjų šviesų (AHB)*
funkciją – jos pagalba automatiškai pritemdomos
ir suaktyvinamos tolimosios šviesos arba tolimųjų
šviesų schema pritaikoma eismo sąlygoms.
• Suaktyvina tunelio aptikimo* funkcija.
Kaip valdomas kelionės kompiuteris?
04
Mygtuku OK atveriamas kelionės kompiuterio
meniu, suaktyvinama nurodyta parinktis ir išjungiami pranešimai.
Reguliavimo ratuku slenkama per kompiuterio
parinktis.
Mygtuku RESET atstatomi duomenys pasirinktame kelionės kompiuterio etape ir grįžtama meniu
struktūra atgal.
Kaip atstatyti ridos skaitiklį?
04
Norėdami pamatyti ridos skaitiklį T1 arba T2,
pasukite kairiojo perjungiklio (esančio ant vairo
kolonėlės) reguliavimo ratuką.
Norėdami atstatyti ridos matuoklį, nuspauskite ir
ilgai palaikykite mygtuką RESET (ATSTATYMAS).
Kaip pakeisti automobilio ekranų* išvaizdą?
04
Skaitmeniniame* jungtiniame prietaisų skydelyje
galima pasirinkti įvairias temas, pvz., „Performance“
arba „Eco“.
Kaip pakeisti temą:
Kai bus užvestas variklis, paspauskite kairiojo jungiklio, esančio ant vairo kolonėlės, mygtuką OK.
Sukite svirties reguliavimo ratuką, kad nurodytumėte meniu parinktį Temos ir spauskite OK.
Pasukite reguliavimo ratuką temai pasirinkti ir
spustelėkite OK, kad patvirtintumėte.
Tema yra saugoma nuotolinio valdymo raktelio
atmintyje* – žr. savininko vadovą.
Kaip įjungti ir išjungti sistemą „Infotainment“? 04
Trumpai paspaudus, sistema suaktyvinama.
Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas), sistema
išaktyvinama.
Kaip išjungti garsą: paspauskite trumpai. Paspaudus
dar kartą, garsas vėl suaktyvinamas.
Atminkite, jog visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas*) įjungiama / išjungiama
vienu metu.
Kaip naršyti sistemoje „Infotainment“?
04
Paspauskite RADIO, „MEDIA“, MY CAR, NAV*,
TEL* arba *, kad pasirinktumėte pagrindinį šaltinį. Šioje vietoje pateikiamas įprastas paskutinio
aktyvaus šaltinio rodinys.
Norėdami pasiekti pasirinkto šaltinio pagrindinį
meniu, paspauskite OK/MENU arba ant vairo
įrengtą reguliavimo ratuką*.
Pasukite TUNE arba reguliavimo ratuką, kad
naršytumėte meniu.
Spustelėkite OK/MENU arba reguliavimo ratuką,
kad pasirinktumėte meniu punktą.
Spustelėkite EXIT, kad grįžtumėte meniu atgal,
atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte
įvestus ženklus.
Norėdami grįžti į įprastą rodinį arba pereiti iš
įprasto rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį, nuspauskite ir ilgai palaikykite EXIT.
Patarimai:
Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu,
vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką.
Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar
kartą.
Papildomos informacijos apie sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®*?
04
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite Make car discoverable ir patvirtinkite
spausdami OK/MENU.
Suaktyvinkite „Bluetooth“® mobiliajame telefone.
Atlikite automobilio paiešką ir prijunkite jį prie
telefono.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas telefone ir
ekrane.
Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš
automobilio.
Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip prisijungti prie interneto*?
04
Prijunkite mobilųjį telefoną prie automobilio (žr.
„Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®?“) ir
telefone suaktyvinkite.
Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU, pasirinkite Settings > Internet
settings > Connect through. Nurodykite vieną iš
parinkčių: Car modem, „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“.
Ateityje automobilis prie interneto automatiškai jungsis pasirinktu būdu.
Papildomos informacijos apie prijungimą rasite
automobilio savininko vadove.
Kokias paslaugas gausiu turėdamas „Volvo ID“*? 04
„Volvo ID“ – tai jūsų automobilyje užregistruotas asmeninis jūsų ID, leidžiantis pasiekti įvairias
paslaugas, pvz., „My Volvo“ žiniatinklį ir galimybes
siųsti adresą iš žemėlapio tarnybos internete tiesiai į
automobilį.
Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Pasirinkite Apps > Settings (Programos > Nustatymai) ir laikykitės ekraninių instrukcijų.
Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite
automobilio savininko vadove.
Kaip naudotis programėlėmis automobiliui
prisijungus prie interneto*?
04
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima
naudotis muzikos paslaugų, internetinio radijo,
navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis
interneto naršyklėmis.
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Siekdami pamatyti galimas programas, pasirinkite Apps (Programos) ir paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku
OK/MENU.
Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis, reikia
prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia programėlės / paslaugos teikėjas. Pasinaudokite esama paskyra
arba užsiregistruokite iš naujo. Vykdykite ekranines
instrukcijas.
Kaip skambinti telefonu*?
04
Telefono šaltinio įprastame rodinyje* įveskite
reikiamą numerį arba pasukite ant vairo esantį reguliavimo ratuką žemyn, siekdami atverti telefonų
knygelę arba aukštyn, kad atvertumėte skambučių registrą.
Norėdami surinkti numerį, paspauskite reguliavimo ratuką.
Pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus paskambinti
telefonu rasite automobilio savininko vadove.
Kaip atsiliepti telefonu*?
04
–– Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsilieptumėte
į skambučius.
Skambutis atmetamas / pokalbis nutraukiamas
paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus atsiliepti į
skambutį rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?
04
Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX įvado arba
USB* prievadų, esančių centrinio valdymo pulto
daiktų dėkle.
Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys, paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką MEDIA.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą
garso šaltinį ir paspauskite OK/MENU.
Informacijos apie kitas išorinio įrenginio jungtis
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?
04
Norėdami įjungti naršymo sistemą, paspauskite
mygtuką NAV – parodomas žemėlapis.
Dar kartą paspauskite mygtuką NAV ir su OK/
MENU pasirinkite Enter address.
Ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių
klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
Tada pasirinkite Set single destination arba Add
as waypoint ir paspauskite OK/MENU.
Smulkesnės informacijos ir rinkos skirtumų dėl naršymo* rasite atskirame papildinyje.
Kokius nustatymus galima keisti per meniu
sistemą?
04
Naudojantis meniu sistema MY CAR, valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių
veidrodėlių ir užraktų nuostatos.
Žr. ankstesnį skirsnį „Kaip naršyti sistemą
„Infotainment“?“, kur aprašoma, kuriuos mygtukus
naudoti.
Kaip nustatyti laikrodį?
04
Įprastame šaltinio MY CAR rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite Settings > System options > Time
settings.
Norėdami suaktyvinti automatinio laiko nustatymo funkciją, pasukite TUNE į parinktį Auto time
ir paspauskite mygtuką OK/MENU.
Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje, įsitikinkite, jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.
Kaip paskambinti į savo autoservisą arba
rezervuoti techninės priežiūros darbus*?
04
–– Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Service & repair.
Skiltyje Service & repair pateikiama informacijos
apie jūsų pasirinktą autoservisą, kurį užregistravote
My Volvo interneto portale. Skiltyje Dealer information pateikiama parinktis, leidžianti paskambinti ir
nusiųsti autoservisui rezervavimo užklausą (ši funkcija
pasiekiama ir „My Volvo“ interneto svetainėje). Taip
pat rasite ir parinktį, leidžiančią atnaujinti autoserviso
informaciją bei nustatyti autoservisą kelionės tikslu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Ką atlieka ECO*?
04
Paspaudus ECO, suaktyvinama optimali ekonomiška
vairavimo programa, įskaitant (be kita ko) toliau nurodytus pakeitimus:
• „Start/Stop“ – variklį galima automatiškai išjungti
automobiliui nesustojus.
• Lėtėjimas „Eco“ – stabdymo varikliu funkcija išjungiama ir automobilis lėtėja natūraliai.
• Išaktyvinamos arba apribojamos kai kurios klimato
kontrolės funkcijos.
Kaip įsipilti degalų?
05
–– Norėdami atidaryti degalų bako atlanką, paspauskite mygtuką žibintų skydelyje. Mygtuką atleidus,
atlankas bus atidarytas.
Ženklo rodykle jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma,
kurioje automobilio pusėje yra degalų dangtelis.
Kaip plauti automobilį?
05
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį
plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau.
Todėl pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo
mėnesiais patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite, kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia reguliariai prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius apmušalus
reikia apdoroti su „Volvo Leather Care“ komplekto
priemonėmis 1–4 kartus per metus. „Volvo Leather
Care“ komplektą įsigysite iš „Volvo“ atstovo.
05
Kur yra vietų daiktams laikyti?
05
Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos
daiktams laikyti.
Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų
laikymo vietos.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 05
Kad veiktų salono 12 V maitinimo lizdai, nuotolinio
valdymo raktelis turi būti padėtyje I. Bagažinėje esantis
12 V maitinimo lizdas* veikia visada.
Kaip veikia „Keyless“* užrakinimo sistema?
Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti Keyless funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia
mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.
Kaip užvesti arba išjungti variklį?
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios
emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų pėsčiųjų, kūno kontūrus
dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti
visų dviratininkų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių
iš šono dviratininkų. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį prieš pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar
sėdynė užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija.
Kaip atidaryti ir uždaryti automatinį bagažinės dangtį*?
Atidarydami / uždarydami atkreipkite dėmesį į sutraiškymo pavojų. Prieš prasidedant atsidarymui / užsidarymui patikrinkite, ar
nieko nėra šalia bagažinės, kadangi dėl sutraiškymo pavojaus galimos rimtos pasekmės. Visada atsargiai atidarinėkite bagažinę.
Esant žemam stogui, nenaudokite elektra valdomos bagažinės. Jei sistema ilgą laiką nepertraukiamai veikė, ji išjungiama,
siekiant apsaugoti nuo perkrovos. Ją vėl galima naudoti po maždaug 2 minučių.
Kaip prisijungti prie interneto*?
Naudojant internetą, perduodami duomenys (duomenų tinklo apkrova), už tai mokama jūsų tinklo operatoriui. Pasitarkite su juo
dėl duomenų perdavimo tarifų. Kad prisijungtumėte per automobilio modemą, įdėkite savo asmeninę SIM kortelę į daiktadėžėje
įrengtą laikiklį ir sistemoje MY CAR pasirinkite prisijungimo per Car modem galimybę. Kad prisijungtumėte prie interneto,
įveskite SIM kortelės PIN kodą. Kad nereikėtų įvedinėti PIN kodo kaskart užvedant variklį, galima išaktyvinti PIN kodo užraktą:
pasirinkite Car modem ir nuimkite varnelę nuo Lock SIM card.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie
gali apgadinti apmušalus.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?
Maksimalus kiekvieno lizdo srovės stipris: 10 A (120 W).
Daugiau informacijos apie savo automobilį rasite www.volvocars.com.
TP 17743 (Lithuanian) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Kaip sureguliuoti vairą?
Sureguliavę sėdynę, prieš važiuodami nustatykite vairo padėtį. Niekada nereguliuokite vairo padėties vairuodami.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement