Volvo V90 Twin Engine 2019 Late Automobilio savininko vadovas

Volvo V90 Twin Engine 2019 Late Automobilio savininko vadovas
V90
TWIN ENGINE
AUTO MO B ILIO SA V IN IN K O V A DO V AS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugai bei patogumui užtikrinti. „Volvo“ siekia gaminti vienus iš saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius
saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šiame automobilio savininko vadove pateikiamas instrukcijas ir techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko vadovas
papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be to, jį
rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje
(support.volvocars.com).
Skatiname visus šiame ir kituose automobiliuose kelionės metu segėti
saugos diržus. Nesėskite už vairo apsvaigę nuo alkoholio ar vaistų, taip
pat – jei jūsų gebėjimai saugiai vairuoti sutrikę dėl kokios nors kitos priežasties.
TURINYS
SAVININKO INFORMACIJA
JŪSŲ „VOLVO“
16
Volvo ID
26
Sauga
40
Automobilio savininko vadovas centriniame ekrane
17
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
26
Sauga nėštumo metu
40
Automobilio savininko vadovo naršymas centriniame ekrane
19
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
28
Whiplash Protection System
41
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui ir
saugumas
30
Pedestrian Protection System
42
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
31
Saugos diržai
43
Programinės įrangos naujiniai
34
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
44
Duomenų įrašymas
34
Saugos diržo įtempiklis
45
Paslaugų terminai ir paslaugos
35
Elektrinio saugos diržo įtempiklio
nustatymas iš naujo
46
Klientų privatumo politika
35
Durelių ir saugos diržo priminimas
46
Svarbi informacija apie priedus ir
pagalbinę įrangą
36
Saugos oro pagalvės
48
Priedų įrengimas
36
Vairuotojo oro pagalvės
48
Įrangos prijungimas prie automobilio
diagnostinio lizdo
37
Automobilio identifikacinio numerio
rodymas
38
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
21
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
21
Automobilio savininko vadovo skaitymas
22
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
24
Vairuotojo blaškymasis
2
SAUGA
Informacija savininkui
38
Keleivio oro pagalvė
49
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
51
Šoninės oro pagalvės
53
Užuolaidinės oro pagalvės
54
Safety mode
55
Automobilio paleidimas ir važiavimas
po saugos režimo
55
Vaikų sauga
56
Vaikiškos automobilinės kėdutės
57
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
58
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių montavimo taškai
58
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX
59
Prietaisai ir valdymo elementai automobilyje su vairu kairėje pusėje
74
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas
101
Vietos parinkimas vaiko automobilinei kėdutei
60
Prietaisai ir valdymo elementai automobilyje su vairu dešinėje pusėje
75
Centrinio ekrano apžvalga
103
Vaikų saugos tvirtinimo taškai
61
Vairuotojo ekranas
78
Centrinio ekrano valdymas
106
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių automobilio saugos diržus,
įrengimo vietų lentelė
63
Vairuotojo ekrano nuostatos
80
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas
109
Degalų matuoklis
81
Centrinio ekrano rodinių naršymas
109
81
Antrinių rodinių valdymas centriniame
ekrane
113
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
116
118
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „iSize“ įrengimo vietų lentelė
65
Hibridinės sistemos matuoklis
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
82
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
66
Kelionės kompiuteris
83
Įtaisytoji vaikiška kėdutė*
70
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo ekrane
85
Programėlių ir mygtukų perkėlimas
centriniame ekrane
Įtaisytosios vaikiškos pasostės atlenkimas*
71
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
86
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
118
Įtaisytosios vaikiškos pasostės nulenkimas*
72
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
86
Klaviatūra centriniame ekrane
120
Kelionės statistikos nuostatos
87
Klaviatūros kalbos keitimas centriniame ekrane
123
Data ir laikas
87
Lauko temperatūros matuoklis
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas
ranka į centrinį ekraną
123
88
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
89
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
125
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane
91
125
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
92
Sistemos garso išjungimas ir garsumo keitimas centriniame ekrane
Programų meniu vairuotojo ekrane
97
Sistemos vienetų keitimas
126
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
98
Sistemos kalbos keitimas
126
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
126
Kontekstinės sąrankos atvėrimas
centriniame ekrane
127
Pranešimai vairuotojo ekrane
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
99
100
3
Naudotojo duomenų nustatymas iš
naujo pasikeitus savininkui
128
APŠVIETIMAS
Žibintų jungikliai
146
LANGAI, STIKLAI IR
VEIDRODĖLIAI
147
162
128
Apšvietimo funkcijų reguliavimas
centriniame ekrane
Langai, stiklai ir veidrodėliai
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
Gabaritiniai žibintai
162
129
148
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės
apsauga nuo prispaudimo
Vairuotojo profiliai
130
Dieniniai žibintai
148
163
Vairuotojo profilio pasirinkimas
131
Artimųjų šviesų žibintai
149
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš naujo seka
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą
131
Tolimųjų šviesų žibintai
150
Elektra valdomi langai
164
Aktyviosios tolimosios šviesos
150
Elektra valdomų langų naudojimas
164
Kaip naudotis posūkio signalais
152
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
166
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
153
Galinio vaizdo veidrodėliai
166
Galinis rūko žibintas
153
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo reguliavimas
167
Apsaugokite vairuotojo profilį
4
132
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas
su vairuotojo profiliu
132
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose
134
Stabdžių žibintai
154
Šoninių veidrodėlių pakreipimas
Pranešimas centriniame ekrane
168
134
Avarinio stabdymo signalas
154
Panoraminis stoglangis*
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
169
135
Avarinių šviesų signalas
155
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų
tvarkymas
Panoraminio stoglangio valdymas*
171
135
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
155
Projekcinis rodinys*
136
156
Automatinis panoraminio stoglangio*
užuolaidėlės nuo saulės uždarymas
173
Priėjimo apšvietimo trukmė
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Salono apšvietimas
156
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
138
174
158
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
174
Projekcinio rodinio nuostatos*
138
Lietaus jutiklio naudojimas
175
Balso atpažinimas
139
Lietaus jutiklio atminties funkcijos
naudojimas
176
Balso atpažinimo naudojimas
140
Telefono valdymas balsu
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių
žibintų plautuvai
177
141
Radijo ir medijos valdymas balsu
142
178
Balso atpažinimo nuostatos
143
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
Salono apšvietimo reguliavimas
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Automatinis galinio lango valymas
atbulinės eigos metu
179
KLIMATO REGULIAVIMAS
Mechaninė priekinė sėdynė
182
Klimatas
200
Elektra valdoma* priekinė sėdynė
183
Klimato zonos
200
Priekinės elektra valdomos* sėdynės
reguliavimas
183
Klimato kontrolė - jutikliai
200
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio* padėties įrašymas
Suvokiamoji temperatūra
184
201
201
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio* įrašytų padėčių naudojimas
Klimato kontrolė naudojant valdymo
balsu funkciją
185
Oro kokybė
202
Clean Zone*
203
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
186
Clean Zone Interior Package*
203
Priekinės sėdynės masažo nuostatų*
reguliavimas
187
Interior Air Quality System*
204
Priekinės sėdynės pasostės ilgio
reguliavimas*
188
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir
deaktyvinimas
204
Priekinės sėdynės šoninės atramos*
reguliavimas
189
Automobilio salono filtras
205
Oro paskirstymas
205
206
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas
190
Oro paskirstymo keitimas
206
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo sėdynės*
191
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas ir nukreipimas
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
208
Kaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
192
Klimato valdymo elementai
211
Galinės sėdynės galvos atramų reguliavimas
194
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
212
Valdymo elementai ant vairo ir garso
signalas
196
213
Vairo užraktas
196
Šildomosios priekinės sėdynės*
automatinio įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Vairo reguliavimas
197
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
213
5
6
Stovėjimo klimatas
223
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR
SIGNALIZACIJA
Paruošimas
223
Užrakinimo patvirtinimas
238
224
Užrakinimo indikacijos nuostata
239
225
Nuotolinio valdymo raktelis
240
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir redagavimas
226
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio
valdymo rakteliu
242
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir deaktyvinimas
227
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
243
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas
243
228
Bagažinės dangčio atrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu
217
Klimato komfortas stovėjimo metu
229
244
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
217
Klimato komforto funkcijos paleidimas ir išjungimas automobiliui stovint
229
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
nuotolis
245
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
218
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir
pranešimai
230
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas
Priekinio stiklo šildymo* automatinio
įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
219
232
Papildomų nuotolinio valdymo raktelių užsakymas
248
Šildytuvas
Stovėjimo šildytuvas
233
„Red Key“ – riboto naudojimo nuotolinio valdymo raktelis*
248
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas
219
Papildomas šildytuvas
234
„Red Key“ nuostatos*
249
234
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir
šoninių veidrodėlių automatinio šildymo funkciją
Išimama raktelio geležtė
220
Pagalbinio šildytuvo automatinio
įsijungimo aktyvinimas ir išaktyvinimas
250
Užrakinimas ir atrakinimas išimama
raktelio geležte
251
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse
220
Imobilizatorius
253
254
Temperatūros reguliavimas priekinėse sėdynėse
221
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos
tipo patvirtinimas
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
263
Temperatūros sinchronizavimas
222
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
264
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir
deaktyvinimas
222
Beraktės įėjimo sistemos nuostatos*
265
Priekinės sėdynės vėdinimo aktyvinimas ir deaktyvinimas*
214
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
215
Vairo šildymo* automatinio įjungimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas
215
Automatinės klimato kontrolės aktyvinimas
215
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
216
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Įjunkite ir išjunkite paruošimą
Paruošimo laiko nustatymas
VAIRUOTOJO PAGALBA
Beraktis bagažinės atrakinimas*
266
Pagalbos vairuotojui sistemos
284
Užvedimo ir užrakinimo sistemų
antenų vietos
266
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
284
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas ir perjungimas į
budėjimo režimą
300
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio vidaus
267
elektroninė stabilumo kontrolė
285
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
268
Elektroninė stabilumo kontrolė sportiniame režime
Pakartotinis pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas iš budėjimo režimo
301
286
Sportinio režimo aktyvinimas / išaktyvinimas elektroninei stabilumo kontrolei
287
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas
301
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir
deaktyvinimas
269
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
288
Įspėjimas apie atstumą*
302
Greičio ribotuvas
303
290
Įspėjimo apie atstumą funkcijos aktyvinimas / deaktyvinimas
Automatinis užrakinimas nuvažiuojant
270
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas ir uždarymas*
271
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir paleidimas
291
Įspėjimas apie atstumą
303
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo režimą
291
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
Elektra valdomo bagažinės dangčio
maksimalaus atsidarymo lygio programavimas*
274
304
Bagažinės dangčio atidarymas ir
uždarymas kojos judesiu*
274
Pakartotinis greičio ribotuvo aktyvinimas iš budėjimo režimo
292
306
Greičio ribotuvo deaktyvinimas
293
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* valdymo elementai ir rodymas ekrane
293
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos aktyvinimas ir
paleidimas*
307
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos išaktyvinimas ir
aktyvinimas iš naujo*
308
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos apribojimai*
310
Persijungimas tarp standartinės ir
prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*
311
Pastovaus greičio palaikymo sistemos ženklai ir pranešimai*
312
Asmeninis užraktas
276
Greičio ribotuvo apribojimai
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir
išaktyvinimas
276
Automatinis greičio ribotuvas
294
Signalizacija*
277
Automatinio greičio ribotuvo aktyvinimas / deaktyvinimas
295
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
279
Automatinio greičio ribotuvo tolerancijos keitimas
296
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
297
Pastovaus greičio palaikymo sistema
297
Pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas ir paleidimas
299
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis* 280
Dvigubas užraktas*
281
Laikinas* saugiųjų užraktų deaktyvinimas
281
7
8
Pilot Assist
314
„Pilot Assist“ valdymo elementai ir
rodymas ekrane
316
„City Safety“ parametrai ir antrinės
funkcijos
343
Kelio ženklų informacijos aktyvinimas
ir išaktyvinimas*
367
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
345
Kelio ženklų informacija ir ženklų rodinys*
368
346
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“*
370
„Pilot Assist“ aktyvinimas ir paleidimas
317
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
„Pilot Assist“ aktyvinimas / deaktyvinimas
319
City Safety skersiniame eisme
348
„Pilot Assist“ apribojimai
321
„City Safety“ apribojimai skersinio
eismo atžvilgiu
349
Kelio ženklų informacija su greičio
įspėjimu ir nuostatomis*
370
Greičio įspėjimo aktyvinimas / deaktyvinimas kelio ženklų informacijos
sistemoje
371
Kelio ženklų informacija su informavimu apie greičio matavimo kamerą*
372
Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai*
372
Driver Alert Control
373
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
374
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio
sustojimo vietą funkciją, jei pateikiamas „Driver Alert Control“ įspėjimas
375
„Driver Alert Control“ apribojimai
375
Eismo juostos laikymo pagalba
375
Vairavimo pagalba su eismo juostos
laikymo pagalba
377
Eismo juostos pagalbos aktyvinimas / deaktyvinimas
377
Kaip nurodyti eismo juostos laikymo
pagalbos parinktį
378
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai
378
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai*
322
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos kilus susidūrimo rizikai
324
„City Safety“, kai nėra galimybės imtis
išvengiamųjų manevrų
350
Taikinio pakeitimas su pagalbos vairuotojui funkcija
325
„City Safety“ stabdo reaguodama į
priešais atvažiuojančias transporto
priemones
351
Nustatyti laiko intervalą vairuotojo
pagalbai
326
„City Safety“ apribojimai
352
Važiavimo režimas vairuotojo pagalbai
327
Pranešimai esant City Safety
355
Rear Collision Warning
356
Rear Collision Warning apribojimai
356
BLIS*
357
BLIS aktyvinimas arba išaktyvinimas
359
„BLIS“ apribojimai
359
Pranešimai esant BLIS
361
Cross Traffic Alert*
362
Įjungti / išjungti Cross Traffic Alert
363
Cross Traffic Alert apribojimai
363
Pranešimai dėl Cross Traffic Alert
365
Kelio ženklų informacija*
366
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui funkcijai
328
Automatinis stabdymas su pagalbos
vairuotojui funkcija
329
Lenkimo pagalba
330
Lenkimo pagalbos naudojimas
330
Radaras
331
Radaro sertifikato numeris
332
Kamera
336
Kameros ir radaro bloko apribojimai
337
Rekomenduojama techninė priežiūra
kameros ir radaro blokui
341
City Safety™
342
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir pranešimai
379
Statymo kameros pagalbinės linijos*
397
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ
SISTEMĄ
399
414
381
„Park Assist Pilot“ statymo kameros
jutiklių laukai
Bendroji informacija apie Twin Engine
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai vairuotojo ekrane
415
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
382
Statymo pagalbos kameros įjungimas
400
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimas
402
416
383
Statymo pagalbos kameros ženklai ir
pranešimai
Įkrovimo srovė
Vairavimo pagalbos kylant susidūrimo pavojui aktyvinimas / deaktyvinimas
Įkrovimo kabelis
417
Vairavimo pagalbos lygis kilus pavojui
nuvažiuoti nuo kelio
383
Aktyvioji statymo pagalba*
404
419
Statymo variantai su „Park Assist Pilot“*
405
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti iš eismo juostos
384
Statymas su statymo pagalbos sistema „Park Assist Pilot“*
406
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti priekine dalimi
385
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo
vietos naudojant „Park Assist Pilot“*
408
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir uždarymas
421
Vairavimo pagalba kilus smūgio į
galinę dalį pavojui*
386
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
409
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo pradžia
421
Vairavimo pagalbos ribojimas esant
susidūrimo rizikai
387
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
412
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde
424
Vairavimo pagalbos kilus susidūrimo
pavojui ženklai ir pranešimai
388
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo bloke
425
Parkavimo pagalbos sistema*
389
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo ekrane
428
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir
išilgai šonų*
390
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimo nutraukimas
430
„Park Assist Pilot“ aktyvinimas ir
išaktyvinimas*
391
Ženklai ir pranešimai, susiję su „Twin
Engine“, pateikiami vairuotojo ekrane
432
Statymo pagalbos apribojimai
392
393
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
434
Statymo pagalbos funkcijos ženklai ir
pranešimai
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
394
Statymo kamerų rodiniai*
395
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas 420
9
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio užvedimas
436
Pavarų dėžė
450
Degalų tvarkymas
474
Automobilio išjungimas.
438
Automatinės pavarų dėžės padėtys
451
Benzinas
474
Uždegimo padėtys
438
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
453
Benzino dalelių filtras
475
Uždegimo režimo pasirinkimas
439
Pavarų svirties blokatorius
454
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
476
Alkospyna*
440
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
454
Starterio akumuliatoriaus perkrovimas
477
Alkospynos* apėjimas
440
Pavaros keitimo indikatorius
455
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
478
Prieš užvedant variklį su alkospyna
441
Visų ratų pavara
455
Vilkimo kablys*
480
Stabdymo funkcijos
441
Pavaros sistemos
456
Vilkimo kablio specifikacijos*
480
Stabdymas koja
442
457
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
481
Stabdymo jėgos didinimas
443
Sistemos „Twin Engine“ vidaus
degimo variklio užvedimas ir išjungimas
443
457
483
Stabdymas šlapiame kelyje
Važiavimo režimai
Važiavimas su priekaba
461
485
444
Važiavimo režimo keitimas
Priekabos stabilumo pagalba*
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
Stabdžių sistemos techninė priežiūra
444
Energijos paskirstymas hibridinėje
pavaroje naudojant žemėlapio duomenis*
462
Stovėjimo stabdžiai
444
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir
deaktyvinimas
463
445
Lygio kontrolės nuostatos*
465
Automatinio stovėjimo stabdžio aktyvinimo nuostata
446
Taupus važiavimas
465
467
Automobilio statymas nuolydyje
447
Elektra nuvažiuojamam atstumui
įtakos turintys veiksniai
Hold ir Charge funkcijos
468
„HomeLink®*“ programavimas
491
Pasiruošimas ilgai kelionei
469
Kaip naudotis „HomeLink®“*
493
Važiavimas žiemą
469
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas
493
Važiavimas vandenyje
470
Kompasas*
494
Degalų bako atlanko atidarymas ir
uždarymas
471
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
494
Degalų pylimas
472
Kompaso kalibravimas*
494
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai 447
10
Automatinis stabdymas stovint
448
Automatinio stabdymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas stovint
448
Pagalba pajudant įkalnėje
449
Automatinis stabdymas po susidūrimo
449
Priekabos žibintų lempučių patikra
486
Ant vilkimo kablio montuojamas dviračių laikiklis*
487
Vilkimas
488
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
488
Pagalba kelyje
489
HomeLink®*
490
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Garsas, medija ir internetas
498
Vaizdo įrašo leidimas
514
Garso nuostatos
498
Transliavimas su DivX®
514
„Sound Experience“*
499
Vaizdo įrašo nuostatos
515
Taikomosios programos
500
Medija „Bluetooth®“ ryšiu
515
Programėlių atsisiuntimas
501
Kaip prijungti įrenginį
Programėlių naujinimas
502
Medija per USB jungtį
516
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
516
Techninės USB įrenginių specifikacijos
517
Programėlių naikinimas
Radijas
502
503
„Bluetooth®“
ryšiu
515
Radijo įjungimas
503
Derantys medijos formatai
517
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas
504
Apple®
518
Radijo stočių paieška
505
Radijo parankinių nustatymas
505
Radijo imtuvo nuostatos
CarPlay®*
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono
atjungimas
529
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus telefonus
529
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių
šalinimas
529
Telefoninių skambučių tvarkymas
530
Teksto žinučių tvarkymas
531
Teksto žinučių nuostatos
532
Telefonų knygelės valdymas
532
Telefono nuostatos
533
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos
533
Prie interneto prijungtas automobilis*
534
Prijunkite automobilį prie Interneto
per „Bluetooth“
535
Prijunkite automobilį prie Interneto
per telefoną (Wi-Fi)
536
536
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
519
„Apple® CarPlay®“* nuostatos
521
506
„Apple® CarPlay®*“ naudojimo patarimai
521
RDS radijas
507
Android Auto*
522
Skaitmeninis radijas*
508
Kaip naudotis „Android Auto“*
523
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio radijo*
509
„Android Auto“ nuostatos*
524
Medijos leistuvas
509
„Android Auto“* naudojimo patarimai
524
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu
modemu (SIM kortele)
Medijos transliacijos
510
Telefonas
525
Automobilinio modemo nuostatos*
537
Medijos valdymas ir keitimas
511
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
526
538
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
528
Interneto prieigos bendrinimas iš
automobilio, naudojantis „Wi-Fi“
interneto prieigos tašku
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
539
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
539
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
540
Medijos paieška
512
Gracenote®
513
CD grotuvas*
513
Vaizdo įrašas
514
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
528
11
RATAI IR PADANGOS
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei
duomenų bendrinimas
540
Duomenų bendrinimo aktyvinimas ir
išaktyvinimas
540
Standžiojo disko atmintis
541
Garso ir medijos licencijos sutartis
12
542
Padangos
554
Padangos dydžio žymuo
556
Ratlankio dydžio žymuo
557
Padangų sukimosi kryptis
557
Padangų protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai
558
Slėgio padangose patikra
558
Slėgio padangose nustatymas
559
Rekomenduojamas padangų slėgis
560
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
561
Naujo padangų slėgio įrašymas į stebėsenos sistemą*
562
Slėgio padangose būsena centriniame ekrane*
564
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl
žemo slėgio padangose
565
Ratų keitimas
566
Įrankinė
566
Domkratas*
567
Ratų varžtai
567
Rato nuėmimas
568
Ratų montavimas
570
Atsarginis ratas*
571
Atsarginio rato tvarkymas
572
Žieminės padangos
572
Sniego grandinės
573
Avarinio pradurtos padangos
remonto rinkinys
574
Kaip naudotis pradurtos padangos
remonto rinkiniu
575
Padangų pripūtimas pradurtos
padangos avarinio remonto rinkinio
kompresoriumi
578
PAKROVIMAS, DAIKTŲ LAIKYMO
VIETOS IR AUTOMOBILIO
SALONAS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
Akumuliatoriaus perdirbimas
624
„Volvo“ aptarnavimo programa
602
Salono vidus
Saugikliai ir centriniai elektros blokai
582
625
602
Tunelinis valdymo pultas
Saugiklio keitimas
583
Duomenų persiuntimas „Wi-Fi“ ryšiu
tarp automobilio ir autoserviso
625
Elektros maitinimo lizdai
584
Atsisiuntimų centras
603
Saugikliai – variklio skyriuje
627
Maitinimo lizdų naudojimas
586
603
631
Kaip naudotis daiktadėže
Saugikliai – bagažinėje
587
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo centre
Saugikliai – po daiktadėže
634
Saulės skydeliai
589
638
Bagažinė
589
Pakrovimo rekomendacijos
Automobilio būsena
604
Automobilio vidaus valymas
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
605
Centrinio ekrano valymas
638
606
Projekcinio rodinio valymas*
589
Automobilio informacijos siuntimas į
autoservisą
639
Stogo krovinys ir stogo bagažinės laikiklių apkrova
590
Automobilio kėlimas
Medžiaginių ir lubų apmušalų valymas
608
640
591
610
640
Krepšių kabliukai
Klimato kontrolės sistemos techninė
priežiūra
Saugos diržų valymas
Kiliminės dangos ir kilimėlių valymas
640
Krovinių laikiklių kilpos
592
610
641
Galinės sėdynės liukas ilgiems daiktams vežti
592
Projekcinis rodinys ir priekinio stiklo
keitimas*
Odinių apmušalų valymas
Oda aptraukto vairo valymas
642
Variklio dangčio atidarymas ir uždarymas
611
642
Bagažinės uždangos sumontavimas
ir nuėmimas*
593
Variklio skyriaus apžvalga
612
Salono plastikinių, metalinių ir
medinių dalių valymas
643
594
613
Automobilio išorės valymas
Bagažinės uždangos valdymas*
Variklio alyva
595
614
643
Apsauginių grotelių montavimas ir
nuėmimas*
Variklio alyvos lygio patikra ir pildymas
Vaškavimas ir poliravimas
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
615
Plovimas rankomis
644
Apsauginio tinklo sumontavimas ir
nuėmimas*
597
Lempučių keitimas
617
Autoplovykla
645
Plovimas aukšto slėgio srove
646
Valytuvų šluotelių valymas
647
647
648
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Trikampis avarinis ženklas
Atbulinės eigos žibinto lemputės keitimas 618
598
Akumuliatorius
619
599
Hibridinis akumuliatorius
623
Ženklai ant akumuliatorių
Išorinių plastikinių, guminių ir apdailos komponentų valymas
624
Ratlankių valymas
13
TECHNINIAI DUOMENYS
14
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Antikorozinė danga
649
Techninės informacijos žymenys
658
Automobilio dažų sluoksnis
649
Gabaritai
661
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
650
Masės
663
Spalvų kodai
651
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio
apkrova
664
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
651
Variklio techniniai duomenys
666
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
652
Variklio alyva – specifikacijos
667
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
653
668
Ploviklio įpylimas
654
Variklio alyvai nepalankios vairavimo
sąlygos
Aušinimo skystis – specifikacijos
669
Transmisijos skystis – specifikacijos
669
Stabdžių skystis – specifikacijos
669
Degalų bakas – tūris
670
Oro kondicionierius – specifikacijos
670
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
672
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai
674
Mažiausias leistinas padangų apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
675
Aprobuotas slėgis padangose
676
Abėcėlinė rodyklė
677
SAVININKO INFORMACIJA
SAVININKO INFORMACIJA
Informacija savininkui
Automobilio centrinis ekranas1
Savininkui skirta informacija pateikiama keliais
skirtingais formatais, įskaitant skaitmeninį ir
spausdintą. Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame ekrane, kaip programėlė ir „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje. Daiktadėžėje rasite „Quick Guide“ ir
automobilio savininko vadovo papildinį kartu su
specifikacijomis ir informacija apie saugiklius
(be kita ko). Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą.
Centriniame ekrane nuvilkite
žemyn viršutinį rodinį ir palieskite Vartotojo vadovas. Čia
pateikiamos vaizdinio naršymo
parinktys su automobilio išorės
ir vidaus vaizdais. Informacijoje
galima vykdyti paiešką, be to, ji
suskirstyta į kategorijas.
Mobiliųjų įrenginių programėlė
Parduotuvėse „App Store“ arba
„Google Play“ atlikite „Volvo
Manual“ paiešką, atsisiųskite
programėlę į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį
ir pasirinkite automobilį. Programėlėje pateikiama vaizdinės
medžiagos ir vaizdinio naršymo parinkčių su automobilio išorės ir vidaus vaizdais. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra lengva naršyti, be to,
turinyje galima vykdyti paiešką.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Eikite į support.volvocars.com ir
pasirinkite savo šalį. Čia rasite
automobilio savininko vadovų
(internetinių ir PDF formatu).
Be to, „Volvo Cars“ techninės
pagalbos svetainėje pateikiama
vaizdo mokomosios medžiagos
ir papildomos informacijos, taip pat – įvairių
pagalbinių priemonių, susijusių su jūsų „Volvo“ ir
automobilio eksploatacija. Puslapis pasiekiamas
daugelyje rinkų.
Spausdinta informacija
Daiktadėžėje pateiktas automobilio savininko1 vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos
apie saugiklius ir specifikacijas,
taip pat – svarbios ir praktinės
informacijos suvestinę.
Papildomai galima įsigyti spausdintą leidinį „Quick
Guide“. Jis padės susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir pan.,
automobilyje gali būti pateikta papildomos spausdintos informacijos.
1 Visas
16
spausdintas vadovas su automobiliu pateikiamas tose rinkose, kur centriniame ekrane automobilio savininko vadovo nėra.
SAVININKO INFORMACIJA
Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį. Jei norite užsisakyti, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip
pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir
tvarkomas pagal savininkui pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“ rekomendacijas.
Jei informacija centriniame ekrane ir spausdintame leidinyje skiriasi, visada galioja spausdinta informacija.
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 22)
Automobilio savininko vadovas
centriniame ekrane
Automobilio centriniame ekrane galima peržvelgti
skaitmeninę2 automobilio savininko vadovo versiją.
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą rasite
viršutiniame rodinyje, o atskirais atvejais ten pat
rasite ir kontekstinį automobilio savininko vadovą.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
PASTABA
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, tam tikra
savininko informacija gali nederėti su nacionaliniais arba vietos įstatymais bei reglamentais. Neperjunkite į kalbą, kurią sunku suprasti,
nes jums bus sunku surasti, kaip viską grąžinti.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 17)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 21)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 21)
}}
17
SAVININKO INFORMACIJA
||
Automobilio savininko vadovas
Kontekstinis automobilio savininko vadovas
Viršutinis rodinys su automobilio savininko vadovo mygtuku.
Viršutinis rodinys su kontekstinio automobilio savininko
vadovo mygtuku.
Norėdami atverti automobilio savininko vadovą,
nuvilkite žemyn viršutinį centrinio ekrano rodinį ir
palieskite Vartotojo vadovas.
Kontekstinis automobilio savininko vadovas – tai
nuoroda į automobilio savininko vadovo straipsnį,
kuriame aprašoma ekrane pateikiama aktyvi funkcija. Kai pasiekiamas kontekstinis automobilio
savininko vadovas, jis pateikiamas viršutiniame
rodinyje, dešiniau nuo Vartotojo vadovas.
Automobilio savininko vadovo informaciją galima
pasiekti tiesiogiai, automobilio savininko vadovo
pradžios puslapyje, arba per viršutinį meniu.
Palietus kontekstinį automobilio savininko vadovą,
atveriamas automobilio savininko vadovo straipsnis, susijęs su ekrane rodomu turiniu, pvz., palietus Navigacija Rankinis, bus pateiktas su navigacija susijęs straipsnis.
Taikoma tik kai kurioms automobilyje esančioms
programėlėms. Atsisiųstoms trečiųjų šalių programėlėms, pavyzdžiui, neįmanoma prieiti prie su
programėlėmis susietų straipsnių.
2
18
Taikoma daugumai rinkų.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovo naršymas centriniame ekrane (p. 19)
•
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 109)
Programėlių atsisiuntimas (p. 501)
SAVININKO INFORMACIJA
Automobilio savininko vadovo
naršymas centriniame ekrane
Skaitmeninį automobilio savininko vadovą galima
pasiekti per automobilio centrinio ekrano viršutinį
rodinį. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro
skirtingų skyrių.
Kaip atverti meniu iš viršutinio meniu
–
Viršutiniame automobilio savininko vadovo
.
sąraše paspauskite
> Atidaromas meniu su įvairiomis pasirinktimis pageidaujamai informacijai rasti.
Pradžios puslapis
Palieskite ženklą, kad grįžtumėte atgal į automobilio savininko vadovo pradžios puslapį.
Quick Guide
Paspauskite ženklą, kad atvertumėte puslapį su saitais į
straipsnių rinkinius, kurie jums
gali būti ypač naudingi, nes
juose aprašomos dažniausiai
naudojamos automobilio funkcijos. Taip pat straipsnius
galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti,
kad būtų galima greitai pasiekti. Paspauskite
straipsnį, kad perskaitytumėte visą jo turinį.
Kategorijos
Savininko vadove esantys
straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti
pateikiamas keliose atitinkamose kategorijose, kad būtų
lengviau surasti.
Savininko vadovą galima pasiekti iš viršutinio rodinio.
Norėdami atverti automobilio savininko
vadovą, nuvilkite žemyn viršutinį centrinio
ekrano rodinį ir palieskite Vartotojo
vadovas.
1.
Yra daug įvairių būdų, leidžiančių automobilio
savininko vadove rasti pageidaujamos informacijos. Parinktis pasieksite iš automobilio savininko
vadovo pradžios puslapio ir iš viršutinio meniu.
Spauskite Categories.
> Sąraše pateikiamos pagrindinės kategorijos.
2.
Palieskite pagrindinę kategoriją ( ).
> Pateikiamas antrinių kategorijų ( ) ir
straipsnių ( ) sąrašas.
3.
Palieskite straipsnį, kad jį atvertumėte.
–
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
}}
19
SAVININKO INFORMACIJA
||
Automobilio išorės ir vidaus interaktyviosios
sritys
Automobilio išorės ir salono
apžvalgos vaizdai. Skirtingos
dalys yra susietos su interaktyviosiomis sritimis, kurios perkelia į straipsnius apie šias automobilio dalis.
1.
paspauskite Išorė arba Salonas.
> Išorės ir vidaus vaizdai rodomi su atitinkamomis interaktyviosiomis sritimis. Interaktyviosios sritys – tai saitai į straipsnius
apie atitinkamas automobilio dalis. Perbraukite horizontaliai per ekraną, kad galėtumėte naršyti vaizdus.
2.
Palieskite interaktyviąją sritį.
> Pateikiamas straipsnis apie tą sritį.
3.
Straipsniui atverti palieskite pavadinimą.
Norėdami grįžti atgal, paspauskite grįžimo
rodyklę.
20
Parankiniai
Paspauskite ženklą, kad
pasiektumėte parankinius
straipsnius. Paspauskite
straipsnį, kad perskaitytumėte
visą jo turinį.
Straipsnių įrašymas į parankinius arba
naikinimas iš jų
Įrašykite straipsnį į parankinius, paspausdami vir(kai
šutiniame dešiniajame kampe esančią
straipsnis atvertas). Įrašius straipsnį į parankinius,
žvaigždutė užpildoma:
.
Kaip naudotis viršutinio meniu paieškos
funkcija
1.
automobilio savininko
Paspauskite
vadovo viršutiniame meniu. Ekrano apatinėje
dalyje pasirodo klaviatūra.
2.
Įveskite raktinį žodį, pvz., „seatbelt“ (saugos
diržas).
> Įvedant raides, pateikiami straipsnių ir
kategorijų pasiūlymai.
3.
Palieskite straipsnį arba kategoriją, kad atvertumėte.
Susijusi informacija
Norėdami pašalinti straipsnį iš parankinių, vėl
paspauskite žvaigždutę esamame straipsnyje.
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 17)
Vaizdo įrašas
•
•
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 120)
Paspauskite ženklą, kad peržiūrėtumėte trumpus įvairių automobilio funkcijų instrukcinius
vaizdo įrašus.
Information
Palieskite ženklą, kad gautumėte informacijos apie tai, kuri
automobilio savininko versija
yra automobilyje ir kitos naudotojui naudingos informacijos.
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 22)
SAVININKO INFORMACIJA
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Automobilio savininko vadovą galima kaip programėlę3 atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google
Play“. Programėlė pritaikyta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.
paspaudus atveriami straipsniai, susiję su konkrečia sritimi. Atskirus savininko vadovo skirsnius yra
lengva naršyti, be to, turinyje galima vykdyti
paiešką.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį pateikiama „Volvo“ automobilių ir techninės pagalbos
svetainėse.
Techninė pagalba internete
Apsilankykite adresu support.volvocars.com.
Techninės pagalbos svetainė pasiekiama daugelyje rinkų.
Joje rasite įvairių funkcijų techninės pagalbos,
pvz., internetinių paslaugų ir funkcijų, Volvo On
Call*, navigacijos sistemos* ir programėlių. Vaizdo
įrašuose ir laipsniškai pateiktose instrukcijose
aiškinamos įvairios procedūros, pvz., kaip prijungti
automobilį prie interneto per mobilųjį telefoną.
Atsisiunčiama informacija
Savininko vadovą galima kaip
mobiliąją programėlę atsisiųsti
iš „App Store“ ir „Google Play“.
Pasinaudoję čia pateiktu QR
kodu, galėsite atsisiųsti programėlę tiesiogiai. Kitas būdas –
„App Store“ arba „Google Play“
atlikite paiešką „Volvo manual“ („Volvo“ vadovas).
Programėlėje yra vaizdo įrašas su išorės ir vidaus
vaizdais: juose pažymėtos įvairios automobilio
dalys ir įdiegtos interaktyviosios sritys, kurias
3
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“ yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos
puslapio.
Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti iš „App Store“ ir
„Google Play“.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 22)
Automobilio savininko vadovai PDF formatu
Automobilio savininko vadovai siūlomi atsisiųsti
PDF formatu. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad atsisiųstumėte pageidaujamą
vadovą.
Tinka tam tikriems mobiliesiems įrenginiams.
}}
* Parinktis / priedas.
21
SAVININKO INFORMACIJA
||
Kaip susisiekti
Techninės pagalbos svetainėje pateikiama išsami
klientų techninės pagalbos skyriaus ir jūsų artimiausio „Volvo“ atstovo kontaktinė informacija.
Prisijungimas prie „Volvo Cars“
interneto svetainės
Sukurkite asmeninį „Volvo ID“ ir prisijunkite prie
www.volvocars.com. Prisijungus galima peržiūrėti
priežiūros duomenis, sutartis, garantijas bei
kitą informaciją. Čia taip pat yra informacijos apie
jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir
programinę įrangą.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 26)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite
galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis,
gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Šios automobilio savininko informacijos paskirtis – paaiškinti visas galimas „Volvo“ transporto
priemonės funkcijas, pasirinktis ir papildomą
įrangą. Ji nėra garantija, kad visos šios savybės,
funkcijos ir parinktys bus pasiekiamos kiekvienoje
transporto priemonėje. Tam tikri naudojami terminai gali tiksliai nesutapti su pardavimo, rinkodaros
ir reklamos medžiagoje naudojamais terminais.
Siekdami tobulinti gaminius, nuolat vykdome su
tuo susijusius darbus. Dėl modifikavimo informacija, aprašai ir iliustracijos, pateikiamos automobilio savininko vadove, gali skirtis nuo automobilio
įrangos. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus
be išankstinio perspėjimo.
Neišneškite šio vadovo iš automobilio: jei kiltų
problemų, neturėsite reikiamos informacijos apie
tai, kur ir kaip kreiptis profesionalų pagalbos.
© „Volvo Car Corporation“
22
Parinktys / priedai
Be standartinės įrangos savininko vadove aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir
tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
Visos išleidimo metu žinomos pasirinktys ir visa
papildoma įranga yra pažymėta žvaigždute: *.
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji
pranešimai.
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai
„Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
* Parinktis / priedas.
SAVININKO INFORMACIJA
Lipdukai
Žalos turtui pavojus
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui aktuali informacija
yra pateikiama atitinkamose jo vietose priklijuotuose lipdukuose.
Įspėjimas apie galimas traumas
Iliustracijos ir vaizdo įrašai
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis
juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima padaryti žalą turtui.
Information
Juodi ISO ženklai geltoname įspėjimų lauke, baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo
lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio
nepaisant galima susižaloti arba žūti.
Šiame savininko vadove naudojamos iliustracijos
ir vaizdo įrašai kartais būna bendro pobūdžio ir
skirti pateikti bendrą tam tikros funkcijos vaizdą ar
pavyzdį. Jie gali skirtis nuo tikros automobilio
išvaizdos, priklausomai nuo įrangos lygio ir rinkos.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 17)
•
Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose (p. 21)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 21)
23
SAVININKO INFORMACIJA
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Automobilio savininko vadovas yra atspausdintas
ant popieriaus iš valdomų miškų.
„Forest Stewardship Council“ (FSC)® ženklas
reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų miškų arba
kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
24
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 28)
JŪSŲ „VOLVO“
JŪSŲ „VOLVO“
Volvo ID
„Volvo ID“ – tai asmeninis ID, suteikiantis prieigą
prie įvairių paslaugų, naudojantis vienu naudotojo vardu ir slaptažodžiu.
PASTABA
Siūlomos paslaugos laikui bėgant gali kisti.
Jos priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„Volvo On Call“ programėlė* – patikrinkite
savo automobilį telefonu. Pavyzdžiui, galite
patikrinti degalų lygį, parodyti artimiausią
degalinę ir užrakinti automobilį nuotoliniu
būdu.
•
Siųsti į automobilį – siųskite adresus iš internetinių žemėlapio tarnybų tiesiai į automobilį.
•
Rezervuoti priežiūrą ir remontą – užregistruokite savo pageidaujamą autoservisą / įgaliotąjį atstovą svetainėje volvocars.com ir rezervuokite priežiūros darbus tiesiogiai iš automobilio.
„Volvo ID“ galima sukurti automobilyje, svetainėje
volvocars.com arba naudojantis „Volvo On Call“
programėle1.
Užregistravus „Volvo ID“ automobilyje, tampa
pasiekiamos kelios paslaugos. Tam pačiam automobiliui galima naudoti kelis „Volvo ID“, o keli
automobiliai netgi gali būti susieti su tuo pačiu
„Volvo ID“.
Susijusi informacija
•
•
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas (p. 26)
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
(p. 605)
„Volvo ID“ kūrimas ir registravimas
Volvo ID galima sukurti skirtingais būdais. Jei
„Volvo ID“ sukuriamas adresu volvocars.com
arba naudojant „Volvo On Call“ programėlę2,
„Volvo ID“ taip pat būtina priregistruoti prie automobilio, kad būtų galima naudotis įvairiomis
„Volvo ID“ paslaugomis.
„Volvo ID“ sukurkite su „Volvo ID“programėle
1. Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę naudodamiesi Atsisiuntimo centras (centrinio
ekrano programėlių rodinyje).
2.
Paleiskite programėlę ir užregistruokite
asmeninį el. pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> „Volvo ID“ sukuriamas ir automatiškai
užregistruojamas jūsų automobilyje. Dabar
galima naudotis „Volvo ID“ paslaugomis.
PASTABA
Pakeitus paslaugos (pvz., „Volvo On Call“)
naudotojo vardą / slaptažodį, jie automatiškai
pakeičiami ir kitoms paslaugoms.
1
2
26
Jei naudojatės „Volvo On Call“*.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
„Volvo Cars“ interneto svetainėje sukurkite
„Volvo ID“
1. Eikite į www.volvocars.com ir prisijunkite3
naudodamiesi viršutiniame dešiniajame
kampe pateikta piktograma. Pasirinkite
„Sukurti „Volvo ID“.
2.
Įveskite asmeninio el. pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti
ID automobilyje.
„Volvo On Call“ programėlėje4 sukurkite
„Volvo ID“
1. Atsisiųskite naujausią Volvo On Call programėlės variantą išmaniajam telefonui, pvz., iš
„App Store“, „Windows Phone“ arba „Google
Play“.
2.
Programėlės pradžios puslapyje pasirinkti
Volvo ID kūrimą ir įveskite asmeninio el.
pašto adresą.
3.
Vadovaukitės į nurodytąjį el. pašto adresą
automatiškai atsiųstomis instrukcijomis.
> Dabar „Volvo ID“ sukurtas. Skaitykite
toliau, kad sužinotumėte, kaip užregistruoti
ID automobilyje.
Kaip užregistruoti „Volvo ID“
automobilyje
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Jei sukūrėte savo „Volvo ID“ internetu arba per
Volvo On Call programėlę, užregistruokite jį savo
automobilyje:
1.
Jei to dar nepadarėte, atsisiųskite „Volvo ID“
programėlę naudodamiesi Atsisiuntimo
centras centrinio ekrano programėlių rodinyje.
PASTABA
Kad galėtumėte atsisiųsti programėlių, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
2.
Paleiskite programėlę ir įveskite savo
„Volvo ID“ / savo el. pašto adresą.
3.
Vykdykite instrukcijas, automatiškai atsiųstas
su jūsų „Volvo ID“ susietu el. pašto adresu.
> Jūsų „Volvo ID“ yra užregistruotas automobilyje. Dabar galima naudotis „Volvo ID“
paslaugomis.
Susijusi informacija
•
•
•
Volvo ID (p. 26)
Programėlių atsisiuntimas (p. 501)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 603)
3 Prieinama tam tikrose rinkose.
4 Automobiliai su „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas.
27
JŪSŲ „VOLVO“
Drive-E – didesnis važiavimo
malonumas
sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama
kurti saugesnius ir efektyvesnius produktus bei
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo Car“
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame galvodami
apie visus automobilio gyvavimo ciklo etapus,
įvertindami, kokį poveikį aplinkai jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir perdirbimo. Bazinis
„Volvo Cars“ principas - kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo
poveikio nei tas, kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkosauginės veiklos pagrindas yra
efektyvesnių ir mažiau teršiančių transmisijų
Drive-E vystymas. „Volvo“ taip pat yra svarbi
28
asmens aplinka – pavyzdžiui, oras „Volvo“ viduje
yra švaresnis nei lauke dėl klimato kontrolės sistemos.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO 14001, nes
taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį
tobulinimą kai daromas mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas taip pat reiškia, kad laikomasi
galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų.
„Volvo“ taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio aplinkai
jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas,
„Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas –
pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su
kitais tokios pačios klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies
dvideginio.
JŪSŲ „VOLVO“
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis
mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir
savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite
lengvai sumažinti degalų sąnaudas bei sutaupyti
pinigų ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Pateikiame keletą patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį. Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (maždaug
50 myl./val.) arba nukritus žemiau 50 km/h
(maždaug 30 myl./val.), padidėja energijos
sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje rekomenduojamų automobilio
techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja eiga:
jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės
vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų sustojimų ir netolygus greitis didina degalų sąnaudas.
•
Naudokite paruošimo sistemą: ji padidina
hibridinės sistemos akumuliatoriaus energija
įveikiamą atstumą ir sumažina energijos
poreikį važiuojant.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti
saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti
šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio
salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė.
Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų kiekis yra daug
mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
Švarus oras automobilio salone
Oro filtras neleidžia pro oro įsiurbimo angą į automobilio saloną patekti dulkėms ir žiedadulkėms.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis oras
būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras lauke
yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta uždara
salono oro apytaka. Taip gali nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams
ir važiuojant tuneliu.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų darbo.
Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui
ir skaisčiai šviesai nesklinda nemaloniai stiprūs
kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos būtų
nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie
švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams
patikėsite savo automobilio techninį aptarnavimą
ir priežiūrą, tai taps „Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia
aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad
būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi
reikiamų priemonių, kad būtų garantuota tinkama
aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos
ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą
automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 672)
Taupus važiavimas (p. 465)
Įjunkite ir išjunkite paruošimą (p. 224)
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 24)
Oro kokybė (p. 202)
* Parinktis / priedas.
29
JŪSŲ „VOLVO“
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui ir
saugumas
„IntelliSafe“ – tai „Volvo Cars“ automobilių saugos koncepcija. „IntelliSafe“ susideda iš keleto
sistemų5, kurių paskirtis – užtikrinti didesnį
kelionių automobiliu saugumą, išvengti sužalojimų ir apsaugoti keleivius bei kitus eismo dalyvius.
ĮSPĖJIMAS
Šios funkcijos yra pagalbinės: jos negali
padėti visose situacijose ir bet kokiomis sąlygomis.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių eismo
taisyklių bei reikalavimų.
Pagalba
5
6
30
•
•
•
Aktyvioji statymo pagalba*
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Kelio ženklų informacija*
elektroninė stabilumo kontrolė
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
Saugos diržai su saugos diržų įtempikliais
Saugos oro pagalvės
Rear Collision Warning
Susijusi informacija
Driver Alert Control
•
•
•
Visų ratų
pavara6
Prevencija
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 150)
Sauga (p. 40)
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Siekiant padėti vairuotojui išvengti eismo įvykių,
„IntelliSafe“ turi šias funkcijas.
Apsauga
Cross Traffic Alert
Siekiant apsaugoti vairuotoją ir keleivius tam tikrose situacijose avarijos atveju, „IntelliSafe“ turi
šias kartu veikiančias funkcijas.
Parkavimo pagalbos sistema*
Pedestrian Protection System
Perskaitykite kiekvienai atskirai sistemai skirtus skyrius, kad visiškai suprastumėte funkcijas ir sužinotumėte apie svarbius įspėjimus.
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Pilot Assist
Blind Spot Information
Whiplash Protection System
PASTABA
Greičio ribotuvas*
Tunelio aptikimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
•
•
•
•
Roll Stability Control
• City Safety
• Įspėjimas apie atstumą*
• Eismo juostos laikymo pagalba
• Susid. vengimo pagalba
Kad vairuotojui būtų saugiau važiuoti automobiliu,
„IntelliSafe“ turi šias funkcijas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kai kurios iš šių sistemų įrengiamos standartiškai, tuo tarpu kitos yra pasirinktinės. Jos gali skirtis priklausomai nuo rinkos, modelio metų ir automobilio modelio.
All Wheel Drive
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
„Sensus“ – interneto ryšys ir
pramogos
„Sensus“ suteikia galimybę naudoti įvairių tipų
programėles ir paversti automobilį „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku.
Tai – „Sensus“
„Sensus“ siūlo išmanią sąsają ir ryšį su skaitmeniniu pasauliu. Patogi navigacijos struktūra leidžia,
kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir
pramogauti netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visas automobilio sistemas, susijusias su pramogomis, interneto ryšiu, navigacija*
ir naudotojo sąsaja tarp vairuotojo bei automobilio. Būtent „Sensus“ leidžia jums užmegzti ryšį su
automobiliu ir išoriniu pasauliu.
Informacija reikiamu laiku ir reikiamoje
vietoje
Įvairiuose automobilyje įrengtuose ekranuose reikiamu momentu suteikiama aktuali informacija.
Informacija rodoma skirtingose vietose pagal tai,
kokie yra vairuotojo prioritetai.
}}
* Parinktis / priedas.
31
JŪSŲ „VOLVO“
||
Skirtingų tipų informacija rodoma skirtinguose ekranuose, priklausomai nuo jai suteikiamo prioriteto.
Projekcinis rodinys*
Projekciniame rodinyje pateikiama rinktinė informacija, į kurią vairuotojas turi nedelsdamas atsižvelgti. Tai, pvz., gali būti kelių eismo įspėjimai,
32
greičio informacija ir navigacijos* informacija. Projekciniame rodinyje taip pat rodoma informacija
apie kelio ženklus ir įeinančius telefoninius skambučius.
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos apie
greitį ir, pvz., priimamus skambučius arba groja-
* Parinktis / priedas.
JŪSŲ „VOLVO“
mus kūrinius. Ekranas valdomas dviem vairo klaviatūromis.
Centrinis ekranas
Balso atpažinimo sistema
Vairuotojas gali naudotis valdymo balsu sistema neatitraukdamas rankų nuo vairo. Sistema
supranta natūralią kalbą. Naudokite balso atpažinimo funkciją norėdami, pavyzdžiui,
pagroti dainą, kam nors
paskambinti, padidinti temperatūrą arba perskaityti teksto pranešimą.
Susijusi informacija
Iš jutiklinio centrinio ekrano galima valdyti daugelį
pagrindinių automobilio funkcijų. Todėl fizinių
mygtukų ir valdymo elementų skaičius automobilyje yra minimalus. Ekraną galima valdyti net ir
mūvint pirštines.
Iš čia yra valdomos, pvz., klimato kontrolės ir pramogų sistemos bei sėdynių padėtis*. Atsiradus
galimybei, į centriniame ekrane rodomą informaciją gali reaguoti vairuotojas arba kitas automobilyje esantis asmuo.
•
•
•
•
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 136)
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Balso atpažinimas (p. 139)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Interneto prieigos bendrinimas iš automobilio,
naudojantis „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku
(p. 538)
* Parinktis / priedas.
33
JŪSŲ „VOLVO“
Programinės įrangos naujiniai
Duomenų įrašymas
Siekiant, kad jūs ir kiti „Volvo“ klientai galėtų
maksimaliai išnaudoti savo automobilius, „Volvo“
nepertraukiamai tobulina automobilių sistemas ir
jums siūlomas paslaugas.
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius įrašoma
automobilyje.
Vykdant jūsų automobilio priežiūros darbus pas
įgaliotąjį „Volvo“ atstovą, galima atnaujinti jūsų
„Volvo“ programinę įrangą į naujausią versiją.
Naujausias programinės įrangos naujinys suteikia
jums galimybę naudotis jame įdiegtais patobulinimais, įskaitant ir ankstesnių naujinių patobulinimus.
Šioje transporto priemonėje veikia sistema „Event
Data Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir įrašyti duomenis, susijusius su eismo
įvykiais ar galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz.,
išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba transporto
priemonė kliudo kelyje esančią kliūtį. Duomenys
įrašomi siekiant, kad būtų geriau suprantama,
kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Papildomos informacijos apie išleistus naujinius ir
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus rasite
support.volvocars.com.
PASTABA
Funkcijos po atnaujinimo gali skirtis atsižvelgiant į rinką, modelį, modelio metus ir parinktis.
Susijusi informacija
•
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
(p. 31)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 603)
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema
skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir keleivio
saugos diržai
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių
pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ši informacija gali mums padėti geriau suprasti
aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik tuos duomenis,
34
kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR
neįrašinėja jokių duomenų esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja transporto priemonę ar
eismo įvykio arba galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais duomenimis kartu su asmeniniais
duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus
eismo įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų patikrai ir
stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis esant
įprastinėms vairavimo sąlygoms, bet visų pirma jie
registruoja gedimus, kurie daro poveikį transporto
priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės vairuotojo pagalbos
funkciją (pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų
nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia
ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir
valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus.
Transporto priemonėje registruota informacija
saugoma jos kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Be to, registruotą informaciją galima naudoti kaip
visumą tyrimams atlikti ar gaminiams kurti sie-
JŪSŲ „VOLVO“
kiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos
trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio
informaciją policijai arba kitoms institucijoms,
kurios gali pareikšti teisę į tokią prieigą. Siekiant
perskaityti ir išaiškinti įrašytą informaciją, reikia
specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir
su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“
atsako už saugų informacijos, kuri yra perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius
teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Paslaugų terminai ir paslaugos
Klientų privatumo politika
„Volvo“ siūlo paslaugas, padedančias vairuoti
maksimaliai saugiai ir patogiai.
„Volvo“ gerbia ir saugo visų mūsų interneto svetainės lankytojų saugumą.
Šios paslaugos apima viską – nuo skubios pagalbos iki navigacijos ir įvairių techninės priežiūros
paslaugų.
Šioje politikoje nagrinėjami klientų duomenų ir
asmens informacijos tvarkymo klausimai. Tikslas – suteikti dabartiniams, buvusiems ir būsimiems klientams bendrojo pobūdžio informacijos
apie:
Prieš pradedant naudotis paslaugomis, svarbu
perskaityti paslaugų teikimo sąlygas ir nuostatus
(support.volvocars.com).
Susijusi informacija
•
Klientų privatumo politika (p. 35)
•
•
•
•
aplinkybes, kurioms esant, renkame ir apdorojome jūsų asmeninius duomenis;
mūsų renkamus asmeninių duomenų tipus;
priežastį, kodėl renkame jūsų asmeninius
duomenis;
tai, kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis.
Visą šios politikos turinį galima perskaityti
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 540)
Paslaugų terminai ir paslaugos (p. 35)
Duomenų įrašymas (p. 34)
35
JŪSŲ „VOLVO“
Svarbi informacija apie priedus ir
pagalbinę įrangą
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako, kad automobilis
būtų vairuojamas saugiai, laikantis visų galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio elektroninės sistemos veikimas.
Taip pat svarbu užtikrinti, kad automobilio
techninė ir bendroji priežiūra būtų vykdomos
pagal „Volvo“ rekomendacijas: žr. savininkui
skirtą informaciją bei techninės priežiūros ir
garantijos knygelę.
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams
įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius priedus, o
jų įrengimo darbus patikėti tik parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam
tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią programinę
įrangą į automobilio kompiuterio sistemą.
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Šiame vadove aprašytos parinktys arba priedai yra
pažymėti žvaigždute. Jei nežinote, ar konkretus
komponentas yra montuojamas standartiškai ar
papildomai, kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
36
Jei bortinio kompiuterio informacija skiriasi
nuo spausdinto automobilio savininko vadovo,
pirmumas visada teikiamas spausdintai informacijai.
Priedų įrengimas
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius
priedus, o jų įrengimo darbus patikėti tik parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią
programinę įrangą į automobilio kompiuterio sistemą.
•
„Volvo“ originalūs priedai yra išbandyti siekiant užtikrinti darnią sąveiką su automobilio
našumo, saugos ir emisijos kontrolės sistemomis. Be to, parengtas ir kvalifikuotas
„Volvo“ autoserviso technikas žinos, kokius
priedus galima saugiai įrengti jūsų „Volvo“
automobilyje. Prieš montuodami savo automobilyje bet kokius priedus, būtinai kreipkitės
patarimo į parengtą ir kvalifikuotą „Volvo“
autoserviso techniką.
•
„Volvo“ nepatvirtinti priedai gali nebūti konkrečiai išbandyti su jūsų automobiliu ir gali
jam netikti.
•
Jei įrengsite priedus, kurių „Volvo“ neišbandė
arba jei leisite kitiems patirties neturintiems
asmenims įrengti priedus, gali nukentėti kai
kurios automobilio našumo arba saugos sistemos.
•
Jokia naujo automobilio garantija netaikoma
pažeidimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintais būdais arba netinkamai įrengtų priedų.
Papildomos informacijos apie garantijos
informaciją rasite techninės priežiūros ir
Susijusi informacija
•
•
•
Priedų įrengimas (p. 36)
Įrangos prijungimas prie automobilio diagnostinio lizdo (p. 37)
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 22)
JŪSŲ „VOLVO“
garantijos knygelėje. „Volvo“ neprisiima jokios
atsakomybės už žūtis, susižalojimus ar
sąnaudas, kurių priežastimi taps sumontuoti
neoriginalūs priedai.
Susijusi informacija
•
Svarbi informacija apie priedus ir pagalbinę
įrangą (p. 36)
Įrangos prijungimas prie
automobilio diagnostinio lizdo
PASTABA
„Volvo Cars“ neprisiima jokios atsakomybės už
pasekmes, jei prie „On-board Diagnostic“ lizdo
(OBDII) bus jungiama neautorizuota įranga. Šį
lizdą naudoti reikia patikėti tik parengtiems ir
kvalifikuotiems „Volvo“ autoserviso technikams.
Netinkamai prijungus ir įdiegus programinę
įrangą ar diagnostines priemones, gali būti
neigiamai paveikta automobilio elektroninė sistema.
Primygtinai rekomenduojame „Volvo“ savininkams
įrengti tik „Volvo“ patvirtintus originalius priedus, o
jų įrengimo darbus patikėti tik parengtiems ir kvalifikuotiems „Volvo“ priežiūros technikams. Tam
tikri priedai veikia tik įdiegus susijusią programinę
įrangą į automobilio kompiuterio sistemą.
Susijusi informacija
•
Svarbi informacija apie priedus ir pagalbinę
įrangą (p. 36)
Duomenų ryšio jungtis („On-board Diagnostic“, OBDII)
įrengta po prietaisų skydeliu, vairuotojo pusėje.
37
JŪSŲ „VOLVO“
Automobilio identifikacinio numerio
rodymas
Pavyzdžiui, susisiekus su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu dėl „Volvo On Call“ abonemento, reikės
pateikti automobilio identifikacinį numerį (VIN7).
1.
2.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Eikite į Sistema Sistemos informacija
Automobilio identifikacijos Nr..
> Pateikiamas automobilio identifikacinis
numeris.
Kitas būdas surasti VIN – pažiūrėti į prietaisų skydelį per automobilio priekinį stiklą, pirmajame
techninės priežiūros ir garantijos knygelės puslapyje arba automobilio registracijos liudijime.
Visuose modeliuose VIN yra panašioje vietoje.
7
38
Vehicle Identification Number
Vairuotojo blaškymasis
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo padaryti viską, kad užtikrintų
savo, keleivių ir kitų kelių eismo dalyvių saugą.
Šios atsakomybės dalis – nesiblaškyti, pvz., vairuojant nedirbti kitų darbų, nesusijusių su automobilio valdymu.
•
Vairuodami niekada nesinaudokite rankoje laikomu mobiliuoju telefonu. Kai
kuriuose regionuose vairuotojui draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu, kai
automobilis juda.
Jūsų naujajame „Volvo“ yra (arba gali būti) gausaus turinio pramogų ir ryšių sistemų. Tai gali būti
mobilieji telefonai su laisvų rankų įranga, navigacijos sistemos ir garso sistemos, turinčios įvairiausių funkcijų. Be to, taip pat galite turėti kitų
asmeninių nešiojamųjų elektroninių įrenginių.
Naudojami tinkamai ir saugiai, tokie įrenginiai gali
praturtinti vairavimo patirtį. Vis dėlto, netinkamai
naudojami jie gali blaškyti jūsų dėmesį.
•
Jei automobilyje įrengta navigacijos sistema, planinį maršrutą galima nustatyti ir
keisti tik kai automobilis stovi.
•
Niekada neprogramuokite garso sistemos, kai automobilis juda. Programuokite
radijo išankstines nuostatas, kai automobilis stovi, ir po to jomis naudokitės, kad
greičiau ir paprasčiau iškviestumėte
pageidaujamas radijo stotis.
Norėtumėme pateikti jums keletą įspėjimų dėl
tokių sistemų, siekdami akcentuoti „Volvo“ rūpestį
jūsų sauga. Niekada nenaudokite automobilyje
įrenginio ar funkcijos taip, kad nukreiptumėte
dėmesį nuo saugaus vairavimo. Nukreipus
dėmesį, gali įvykti rimtas autoįvykis. Be šių bendrojo pobūdžio įspėjimų siūlome keletą patarimų,
kaip naudotis naujomis automobilyje galinčiomis
būti funkcijomis:
•
Kai automobilis juda, nesinaudokite
nešiojamaisiais arba delniniais kompiuteriais.
Susijusi informacija
•
Garsas, medija ir internetas (p. 498)
SAUGA
SAUGA
Sauga
ĮSPĖJIMAS
Transporto priemonėje sumontuotos kelios saugos sistemos, kurios veikia kartu apsaugoti
transporto priemonės vairuotoją ir keleivius avarijos atveju.
Jei įspėjamasis ženklas lieka šviesti arba
įsijungia važiuojant ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas SRS oro pagalvė Reikia
skubiai vykti į autoservisą, tai reiškia, kad
neveikia tam tikra vienos iš saugos sistemų
dalis. „Volvo“ rekomenduoja kaip įmanoma
greičiau susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Automobilyje yra keletas jutiklių, kurie reaguoja
avarijos metu ir, atsižvelgiant į konkrečią avarinę
situaciją, aktyvina įvairias saugos sistemas, pvz.,
įvairių rūšių saugos oro pagalves ir saugos diržų
įtempiklius. Atsižvelgdamos į konkrečią eismo
įvykio situaciją, pvz., susidūrimą skirtingais kampais, apsivertimą ar nuvažiavimą nuo kelio, sistemos reaguoja įvairiai, kad suteiktų geriausią
apsaugą.
Įspėjamasis simbolis vairuotojo ekrane
Įspėjamasis simbolis vairuotojo ekrane
pasirodo, kai automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
Jei automobilio saugos sistema veikia
sklandžiai, simbolis dingsta po maždaug 6 sekundžių.
40
Saugos diržas
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite įvairių automobilio saugos sistemų. Netinkamai vykdant darbus su bet kuria iš sistemų,
gali įvykti gedimas ir keleiviai gali rimtai susižaloti. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Yra ir mechaninių saugos sistemų, pvz., „Whiplash
Protection System“. Automobilis sukonstruotas
taip, kad didžioji susidūrimo jėgos dalis būtų
paskirstyta sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir kitoms kėbulo dalims.
Pažeidus svarbią automobilio funkciją, po susidūrimo gali būti aktyvintas automobilio saugos režimas.
Sauga nėštumo metu
Svarbu, kad nėštumo laikotarpiu saugos diržas
būtų naudojamas tinkamai ir nėščiosios vairuotojos nustatytų tinkamą sėdėjimo padėtį.
Sugedus specifiniam įspėjamajam simboliui, vietoj jo įsijungia bendrasis įspėjamasis simbolis ir vairuotojo ekrane
parodomas tas pats pranešimas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Sauga nėštumo metu (p. 40)
Saugos diržai (p. 43)
Saugos oro pagalvės (p. 48)
Whiplash Protection System (p. 41)
Pedestrian Protection System (p. 42)
Safety mode (p. 55)
Vaikų sauga (p. 56)
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo
šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir eiti
kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai pakilti.
Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite, kad jis būtų
gerai prigludęs prie kūno. Be to, patikrinkite, ar
diržas nėra susisukęs.
Sėdėjimo padėtis
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę ir vairą
taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y.,
kad lengvai pasiektų pedalus ir vairą). Pasisten-
SAUGA
kite sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 40)
Saugos diržai (p. 43)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Whiplash Protection System
„Whiplash Protection System“ (WHIPS) sumažina kaklo traumų pavojų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai ir sėdynės
pasostė, taip pat – ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.
WHIPS sistema suveikia smūgio į automobilio
galinę dalį atveju. Jos veikimas priklauso nuo
susidūrimo kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų veiksnių.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
sėdynės ar WHIPS. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu priekines sėdynes veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui, susidūrimo metu, sėdynes reikia
pakeisti. Kai kurios sėdynių apsauginės savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad jos nepažeistos.
Suveikus sistemai WHIPS, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal, o sėdynės pasostės –
žemyn, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio sėdėjimo padėtis. Jų judėjimas
padeda absorbuoti dalį kylančių jėgų, kurios gali
sukelti kaklo traumą.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS yra saugos diržų papildinys. Visada
naudokite saugos diržą.
Nepalikite daiktų ant grindų, po priekinėmis sėdynėmis
ar ant galinės sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti sistemai WHIPS.
}}
* Parinktis / priedas.
41
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Nespauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės
pasostės ir priekinės sėdynės atlošo.
Nulenkus galinės sėdynės atlošą, būtina pritvirtinti bagažinėje visus krovinius, kad avarijos
metu jie nenuslystų iki priekinės sėdynės
atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Jei galinės sėdynės atlošas yra nulenktas
arba ant galinės sėdynės sumontuota atgal
apgręžta vaikiška automobilinė kėdutė, atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti pirmyn,
kad ji nesiliestų su nulenktu atlošu arba vaikiška kėdute.
Sėdėjimo padėtis
Siekiant, kad sistema WHIPS užtikrintų optimalią
apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą
sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų kliūčių.
Prieš pradėdami važiuoti, tinkamai atsisėskite
priekinėje sėdynėje.
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir jai
skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis
atstumas.
42
WHIPS ir vaikiškos kėdutės
Pedestrian Protection System
WHIPS nesumažina automobilio apsaugos, kuri
užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
„Pedestrian Protection System“ (PPS) – tai sistema, kuri atskirų smūgių priekine automobilio
dalimi atveju sumažina automobilio neigiamą
poveikį pėsčiajam.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 40)
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Rear Collision Warning (p. 356)
Įvykus tam tikriems susidūrimams priekine automobilio dalimi su pėsčiuoju, sureaguoja automobilio priekyje įrengti jutikliai ir sistema aktyvinama.
Aktyvinus PPS:
•
•
Pakeliama galinė variklio dangčio dalis.
Per Volvo On Call* automatiškai išsiunčiamas
pavojaus signalas.
Jutikliai veikia važiuojant maždaug 25–50 km/h
(15–30 mph) greičiu.
Jutikliai suprojektuoti aptikti susidūrimą su į žmogaus koją panašiu objektu.
PASTABA
Eismo aplinkoje gali pasitaikyti objektų, kurių
jutikliams duodamas signalas panašus į susidūrimą su pėsčiuoju. Susidūrus su tokiu
objektu, sistema gali būti suaktyvinta.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Nemontuokite jokių priedų ir nekeiskite nieko
priekinėje dalyje. Netinkamai modifikavus priekinę dalį, galima sutrikdyti sistemos funkciją,
kas vėliau gali sukelti rimtų sužalojimų ir apgadinti automobilį.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti originalias valytuvų svirtis ir joms skirtas originalias detales.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sistemos. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
vykdant sistemos darbus, gali sutrikti jos veikimas ir keleiviai gali rimtai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilio priekis būtų apgadintas,
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu, kad jo specialistai įvertintų, ar sistema veikia tinkamai.
Saugos diržai
ĮSPĖJIMAS
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos diržų,
gali sukelti rimtų pasekmių.
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip užtikrindamas maksimalią apsaugą. Nenulenkite
atlošo pernelyg daug atgal. Saugos diržas suprojektuotas saugoti keleivį, sėdintį normalioje padėtyje.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar tvirtinimo
detalių, kadangi kitaip diržai nebus tinkamai
įtempiami.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali
sumažėti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sauga (p. 40)
Saugos diržo įtempiklis (p. 45)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 44)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 46)
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Aktyvinta PPS arba įvyko sistemos
triktis. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
Sauga (p. 40)
43
SAUGA
Saugos diržų prisisegimas ir
atsisegimas
3.
Priekinėse sėdynėse galima reguliuoti saugos diržo aukštį.
Prieš pradėdami važiuoti užtikrinkite, kad visi
keleiviai būtų prisisegę saugos diržus.
Saugos diržų prisisegimas
1.
Lėtai patraukite saugos diržą ir įsitikinkite,
kad jis nėra susuktas ar pažeistas.
PASTABA
Kiekviename saugos dirže sumontuota inercinė ritė, kuri užsifiksuoja šiose situacijose:
•
•
•
•
2.
Saugos diržas turi gulėti ant peties (o ne žemiau ant rankos).
jei diržas ištraukimas per greitai;
4.
stabdant ir spaudžiant akceleratorių;
jei automobilis smarkiai pasvyra į priekį;
važiuojant posūkiuose;
Prisisekite saugos diržą, įkišdami užsegimo
ąselę į tam skirtą sagtį.
> Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
Suspauskite sėdynės įtvirtinimą ir pakelkite
saugos diržą aukštyn arba nuleiskite žemyn.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties.
Nustatykite diržą kaip įmanoma aukščiau,
tačiau jis neturi trintis į jūsų gerklę.
ĮSPĖJIMAS
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam skirtos pusės sagtį. Kitaip susidūrimo atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
44
Ties klubais esanti diržo atkarpa turi būti kuo žemiau (ne
ant pilvo).
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite: neužspauskite ir neužkabinkite saugos diržų ant kitų salono kabliukų ar tvirtinimo
detalių, kadangi kitaip diržai nebus tinkamai
įtempiami.
ĮSPĖJIMAS
Negadinkite saugos diržų ir nekiškite į sagtį
jokių pašalinių daiktų. Antraip susidūrimo
atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti
kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Saugos diržų atsisegimas
1.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
2.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržai (p. 43)
Saugos diržo įtempiklis (p. 45)
Durelių ir saugos diržo priminimas (p. 46)
Saugos diržo įtempiklis
Automobilyje įrengti standartiniai saugos diržų
įtempikliai ir elektra valdomi saugos diržų įtempikliai, kurie gali įtempti saugos diržus avarinėse
situacijose ir susidūrimų atveju.
Pasibaigus kritinei situacijai, saugos diržas ir
elektrinis saugos diržo išankstinis įtempiklis automatiškai atkuriami, tačiau juos galima atkurti ir
rankiniu būdu.
SVARBU
Standartinis saugos diržo įtempiklis
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio pusėje
tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis saugos
diržo įtempiklis.
Visi saugos diržai turi standartinius saugos diržų
įtempiklius.
Saugos diržų įtempikliai susidūrimo atveju įtempia
saugos diržą su pakankama jėga, kad efektyviai
nustatytų keleivį tinkamoje padėtyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Elektrinis saugos diržo įtempiklis
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržuose įrengti elektriniai saugos diržų įtempikliai.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
Saugos diržų įtempikliai veikia kartu ir gali būti
aktyvinami su vairuotojo pagalbos sistemomis
„City Safety“ bei „Rear Collision Warning“. Kritinėse situacijose, pvz., staigiai stabdant, nuvažiuojant nuo kelio ir pan. (pvz., jei automobilis ima
verstis griovyje, pakyla nuo žemės arba atsitrenkia
į ant kokį nors objektą), slystant ar kilus susidūrimo pavojui, saugos diržo įtempiklio elektrinis
variklis gali įtempti saugos diržą.
Elektrinis saugos diržo įtempiklis padeda nustatyti
keleivį į geresnę padėtį, sumažindamas pavojų
jam trenktis į automobilio salono detales ir padidindamas saugos sistemų, pvz., automobilio oro
pagalvių, efektyvumą.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržai (p. 43)
•
Elektrinio saugos diržo įtempiklio nustatymas
iš naujo (p. 46)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 44)
}}
45
SAUGA
•
•
•
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 51)
Elektrinio saugos diržo įtempiklio
nustatymas iš naujo
City Safety™ (p. 342)
Elektrinis saugos diržo įtempiklis suprojektuotas
automatiškai nustatyti iš naujo, tačiau, jei diržas
lieka atleistas, jį galima nustatyti iš naujo ir rankiniu būdu.
Rear Collision Warning (p. 356)
1.
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje.
2.
Atsisekite saugos diržą ir vėl jį prisisekite.
> Saugos diržas ir elektrinis saugos diržo
įtempiklis nustatomi iš naujo.
Durelių ir saugos diržo priminimas
Sistema primena diržo neprisisegusiems keleiviams jį prisisegti, be to, įspėja apie atidarytas
dureles, variklio gaubtą ar dangtį.
Vairuotojo grafinis ekranas
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
Susijusi informacija
•
•
46
Saugos diržo įtempiklis (p. 45)
Saugos diržai (p. 43)
Grafinis vaizdas vairuotojo ekrane rodomas su skirtingų
tipų įspėjimais. Įspėjimo spalva ant durų ir bagažinės priklauso nuo transporto priemonės greičio.
Vairuotojo ekrano grafiniame vaizde parodoma,
ant kurių sėdynių sėdi saugos diržus prisisegę ir
neprisisegę keleiviai.
Tame pačiame grafiniame vaizde parodoma, jei
variklio dangtis, bagažinė, degalų pildymo angos
apsauginis skydas ar bet kurios durys yra atidarytos.
Grafiką galima patvirtinti, paspaudžiant mygtuką
O, esantį vairo dešiniojoje klaviatūroje.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Priminimas užsisegti saugos diržą
Vaizdinis priminimas viršutiniame valdymo pulte.
Viršutiniame valdymo pulte ir vairuotojo ekrane
(įspėjamuoju ženklu) pateikiamas vaizdinis priminimas.
Garsinis priminimas priklauso nuo greičio, važiavimo laiko ir atstumo.
Vairuotojo ir keleivių būsena parodoma vairuotojo
ekrane, kai diržai užsegti ar atsegti.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos
diržai yra prisegti. Kai prisisegami visi reikiami
saugos diržai, apie tai pranešama vairuotojo
ekrano grafikoje.
•
Jei kelionės metu kas nors galinėje sėdynėje
atsisega saugos diržą, apie tai įspėja vaizdinis
ir garsinis signalai. Priminimas dings, kai saugos diržas bus vėl prisisegtas.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržai (p. 43)
Saugos diržų prisisegimas ir atsisegimas
(p. 44)
Priminimas apie dureles, variklio dangtį,
bagažinės dangtį ir degalų bako atlanką
Jei variklio dangtis, bagažinės dangtis, degalų
bako atlankas arba durelės tinkamai neuždarytos,
vairuotojo ekrane grafinis vaizdas informuoja, kas
atidaryta. Kaip galima greičiau sustokite saugioje
vietoje ir pašalinkite problemos priežastį (uždarykite).
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu,
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas.
Priekinė sėdynė
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai įspėja vaizdinis ir garsinis priminimai.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 10 km/h (6 myl./val.) greičiu,
vairuotojo ekrane užsidega įspėjamasis
ženklas.
47
SAUGA
Saugos oro pagalvės
Išsiskleidusios oro pagalvės
Vairuotojo oro pagalvės
Automobilyje įrengtos įprastos ir užuolaidinės
oro pagalvės, skirtos vairuotojui ir keleiviams.
Jei bet kuri iš oro pagalvių išsiskleidžia, rekomenduojama elgtis taip:
Papildomai prie saugos diržų automobilio vairuotojo pusėje įrengta vairo oro pagalvė ir kelių oro
pagalvė1.
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo
prisisegti saugos diržai. Taikoma visoms saugos diržo padėtims.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena arba daugiau saugos oro pagalvių, arba neišsiskleistų
nė viena.
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo“ rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Niekada nevažiuokite su
išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.
•
„Volvo“ rekomenduoja patikėti automobilio
saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam
„Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio sveikatai.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos
oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą.
Taip pat gali būti pažeisto kitos saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir
akis/jas pažeisti esant intensyviam poveikiui.
Dirginimo atveju, plaukite šaltu vandeniu.
Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro
pagalvių audinys gali sukelti trintį ir nudeginti
odą.
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus. Nebandykite užvesti automobilio, nes gali išsiskleisti
oro pagalvės. Automobilio nutempimas.
„Volvo“ rekomenduoja gabenti automobilį į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
48
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Sauga (p. 40)
Vairuotojo oro pagalvės (p. 48)
Keleivio oro pagalvė (p. 49)
Šoninės oro pagalvės (p. 53)
Užuolaidinės oro pagalvės (p. 54)
Vairuotojo priekinės sėdynės vairo ir kelių oro pagalvės1.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvės padeda apsaugoti vairuotoją nuo galvos,
kaklo, veido, krūtinės, kelių bei kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir saugos oro pagalvė / saugos oro pagalvės
išsiskleidžia. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai
smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei
taip įvyko, automobilio salone pasirodo dūmų. Tai
yra visiškai normalu. Visas procesas, įskaitant
saugos oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą,
trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite ir netvirtinkite jokių objektų ant skydelio ar priešais jį, kur laikoma kelių oro
pagalvė.
Keleivio oro pagalvė
Kaip priedas prie saugos diržų transporto priemonės keleivio priekinės sėdynės šone įrengta
oro pagalvė.
Susijusi informacija
•
•
Saugos oro pagalvės (p. 48)
Keleivio oro pagalvė (p. 49)
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai
veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali
atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai susižeisti.
Vairo oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji yra
pažymėta užrašu AIRBAG.
Kelių oro pagalvės1 vieta
Oro pagalvė įtaisyta apatinėje prietaisų skydelio
dalyje vairuotojo pusėje. Jos dangtelis pažymėtas
užrašu AIRBAG.
1
Kelių oro pagalvė montuojama tik tam tikroms rinkoms skirtuose automobiliuose.
Priekinės sėdynės keleivio priekinė oro pagalvė.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju oro
pagalvė padeda apsaugoti keleivį nuo galvos,
kaklo, veido, krūtinės, kelių bei kojų sužalojimų.
Pakankamai stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir saugos oro pagalvė išsiskleidžia. Oro
pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos
oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus
atsiremia į oro pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio
salone pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei keli
dešimtadaliai sekundės.
}}
49
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Keleivio oro pagalvės lipdukas
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Dėl netinkamai
veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali
atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai susižeisti.
Keleivio oro pagalvės vieta
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės. Jos
dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Susijusi informacija
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
•
•
•
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvės (p. 48)
Vairuotojo oro pagalvės (p. 48)
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 51)
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų
skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro
pagalvė.
50
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Keleivio saugos oro pagalvę galima deaktyvinti,
jei automobilyje yra jungiklis „Passenger Airbag
Cut Off Switch“ (PACOS).
ĮSPĖJIMAS
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas
Jei automobilyje nėra jungiklio keleivio oro
pagalvei suaktyvinti / išaktyvinti, ji būna suaktyvinta visada.
Keleivio saugos oro pagalvės jungiklis yra prietaisų skydelyje keleivio pusės gale ir jį galima
pasiekti, kai atidarytos keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties OFF į ON.
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Keleivio oro pagalvė įj. Patvirtinkite.
PASTABA
ON – oro pagalvė aktyvinta, visi pirmyn atsisukę keleiviai (vaikai ir suaugusieji) gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio uždegimo sistemos padėtis I arba žemesnė, nustačius automobilio elektros sistemą į uždegimo
padėtį II vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug
6 sekundes mirksi toliau nurodytas indikatorius.
OFF – saugos oro pagalvė deaktyvinta, vaikai
atgal atsuktose vaikiškose automobilinėse
kėdutėse gali saugiai sėdėti keleivio sėdynėje.
}}
* Parinktis / priedas.
51
SAUGA
||
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
Keleivio oro pagalvės deaktyvinimas
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
Patraukite jungiklį į išorę ir jį pasukite iš
padėties ON į OFF.
> Vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Keleivio oro pagalv. išj. Patvirtinkite.
> Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas
viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
aktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
Kai priekinėje keleivio sėdynėje (įprastai) sėdi
pirmyn atsisukęs keleivis (vaikas ar suaugusysis), turi būti įjungta jos saugos pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
52
PASTABA
Jei keleivio oro pagalvė buvo suaktyvinta
(deaktyvinta), kai nustatyta automobilio uždegimo sistemos padėtis I arba žemesnė, nustačius automobilio elektros sistemą į uždegimo
padėtį II vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir viršutiniame valdymo pulte maždaug
6 sekundes mirksi toliau nurodytas indikatorius.
> Teksto pranešimas ir ženklas viršutiniame
valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio
sėdynės saugos oro pagalvė yra deaktyvinta.
ĮSPĖJIMAS
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti keleivio
sėdynėje, kai deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
SAUGA
SVARBU
Išjungus keleivio oro pagalvę, keleivio pusėje
tuo pačiu išjungiamas ir elektrinis saugos
diržo įtempiklis.
Šoninės oro pagalvės
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės, įrengtos vairuotojo ir keleivio sėdynėse, avarijos metu saugo
krūtinę ir klubus.
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai vykdant darbus prie šoninių saugos oro pagalvių
sistemos, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali
rimtai susižaloti.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržo įtempiklis (p. 45)
ĮSPĖJIMAS
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 57)
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir durų
skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos
oro pagalvei.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus.
Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti šoninių
saugos oro pagalvių darbą.
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės sumontuotos išoriniuose priekinių sėdynių atlošų rėmuose, jos
padeda apsaugoti vairuotoją ir priekyje sėdintį
keleivį.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia.
Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp žmogaus ir
durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį
smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai
šoninė saugos oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Šoninės oro pagalvės ir vaikiškos
automobilinės kėdutės
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvės (p. 48)
53
SAUGA
Užuolaidinės oro pagalvės
Užuolaidinė saugos oro pagalvė „Inflatable
Curtain“ (IC) susidūrimo atveju padeda apsaugoti vairuotojo ir priekinės sėdynės keleivio galvas nuo smūgio į automobilio salono detales.
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja dėl remonto kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Netinkamai vykdant darbus su saugos oro užsklandos sistema, gali įvykti gedimas ir keleiviai gali rimtai
susižaloti.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kabliukai yra pritaikyti lengviems paltams ir švarkams kabinti (o
ne kietiems daiktams, pvz., skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti apsaugą.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik originalias
„Volvo“ dalis, patvirtintas įrengimui šiose vietose.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė sumontuota
abiejose automobilio pusėse, virš langų, kur
padeda apsaugoti automobilio vairuotoją ir kraštinių sėdynių keleivius. Skydai pažymėti užrašu IC
AIRBAG.
Užuolaidinė saugos oro pagalvė išsiskleidžia, kai
pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu automobilis pakrautas virš durelių langų
apatinio krašto, palikite 10 cm (4 collių) tarpą
tarp krovinio ir šoninių langų. Kitaip, numatoma pripučiamos užuolaidos, kuri yra
paslėpta automobilio lubose, apsauga gali
sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.
54
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvės (p. 48)
SAUGA
Safety mode
ĮSPĖJIMAS
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui, degalų
linijos, bet kurios saugos sistemos jutikliai arba
stabdžių sistema.
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas,
niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės sistemos.
Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali
neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė „Safety
mode“ režimas Žr. savininko vadovą,
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą būseną.
Jei automobilis patyrė avariją, vairuotojo ekrane
gali pasirodyti pranešimas „Safety mode“
režimas Žr. savininko vadovą su įspėjamuoju
simboliu (jei ekranas nesugadintas ir automobilio
elektros sistema vis dar veikia). Šis pranešimas
reiškia, kad automobilio funkcijos ribotos.
Kai automobilis veikia saugos režimu, galima
pabandyti nustatyti sistemą iš naujo, siekiant
pavažiuoti automobiliu nedidelį atstumą, pvz., jei
jis kelia pavojų eismui.
Kai automobilis veikia saugos režimu, galima
pabandyti nustatyti sistemą iš naujo, siekiant
pavažiuoti automobiliu nedidelį atstumą, pvz., jei
jis kelia pavojų eismui.
Automobilio variklio užvedimas po
saugos režimo
1.
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 40)
Automobilio paleidimas ir važiavimas po saugos režimo (p. 55)
Pagalba kelyje (p. 489)
Patikrinkite automobilio apgadinimus, pvz., ar
neteka degalai. Niekur neturi jaustis degalų
kvapo.
Jei pažeidimai minimalūs ir nėra degalų nuotėkio, galima pamėginti užvesti variklį.
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas degalų kvapas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas „Safety mode“
režimas Žr. savininko vadovą. Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Automobilio paleidimas ir
važiavimas po saugos režimo
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas degalų kvapas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas „Safety mode“
režimas Žr. savininko vadovą. Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
2.
Išjunkite automobilį.
3.
Po to pabandykite užvesti automobilį.
> Automobilio elektroninė sistema atlieka
sistemų patikrą ir tada pamėgina atkurti
įprastą būseną. Šiuo laikotarpiu vairuotojo
ekrane rodomas pranešimas Variklio
užvedimas Sistemos patikra,
prašome palaukti. Tai gali užtrukti iki
minutės.
}}
55
SAUGA
||
4.
Kai pranešimo Variklio užvedimas
Sistemos patikra, prašome palaukti vairuotojo ekrane nebebus, pabandykite užvesti
automobilio variklį dar kartą.
SVARBU
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
„Safety mode“ režimas Žr. savininko
vadovą, automobiliu negalima važiuoti ar jo
vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos
sunkvežimio paslaugomis. Net jeigu atrodo,
kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti
nevaldomas.
Važiavimas automobiliu po saugos
režimo
1.
2.
Pabandžius užvesti, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Normal mode The car is
now in normal mode: automobilį galima
atsargiai patraukti, jei jis stovi pavojingoje vietoje.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
56
Susijusi informacija
•
•
•
Safety mode (p. 55)
Automobilio užvedimas (p. 436)
Pagalba kelyje (p. 489)
Vaikų sauga
Keliaudami automobiliu, vaikai privalo nuolat
sėdėti saugiai.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės ir priedai), kuri yra skirta
specialiai jūsų automobiliui. Naudodami „Volvo“
vaikų saugos įrangą, sukuriate vaikui optimalias
sąlygas saugiai keliauti automobilyje. Be to, vaikų
saugos įranga gerai tinka ir yra paprasta naudoti.
Naudotina įranga pasirenkama atsižvelgiant į
vaiko svorį ir dydį.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek
įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3–4 metų), o
vyresnius – pirmyn nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse (kol vaiko ūgis pasiekia
140 cm (4 pėd., 7 col.)).
PASTABA
Teisiniai reikalavimai dėl vaikiškų automobilinių kėdučių tipų, kuriuos turi naudoti atitinkamo amžiaus ir ūgio vaikai, atskirose šalyse
nesutampa. Patikrinkite, kokie reglamentai
galioje Jūsų šalyje.
SAUGA
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą, svarbu
perskaityti pateiktas montavimo instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti. Niekada
neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant kelių.
Vaikiškos automobilinės kėdutės
•
Kai automobilyje keliauja vaikai, būtina naudoti
tinkamas vaikiškas automobilines kėdutes.
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 58)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 59)
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei kėdutei (p. 60)
•
Keleivio oro pagalvės aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 51)
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Užtikrinkite,
kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų tinkamai
nustatyta, sumontuota ir naudojama.
Informacijos apie tinkamą vaiko kėdutės tvirtinimą
rasite jos įrengimo instrukcijose.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą, svarbu
perskaityti pateiktas montavimo instrukcijas.
Susijusi informacija
•
•
•
Sauga (p. 40)
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 57)
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 269)
PASTABA
Niekada nepalikite automobilyje neprisegto
vaiko. Būtinai pritvirtinkite ją pagal vaikiškos
automobilinės kėdutės instrukcijas, net jei jos
nenaudojate.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikų sauga (p. 56)
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 70)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 58)
* Parinktis / priedas.
57
SAUGA
Viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai
ĮSPĖJIMAS
Vaikiškos kėdutės viršutiniai diržai prieš juos
įtempiant ties prisegimo vieta turi būti perkišti
per angą galvos atramos kojelėje. Jei to padaryti neįmanoma, vykdykite vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo rekomendacijas.
Automobilyje yra viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai, įrengti galinėse kraštinėse sėdynėse.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į
priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms.
PASTABA
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie viršutinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų kėdučių
montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais, šiuos nulenkite.
Montavimo taškų vieta
PASTABA
Apatiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių montavimo taškai
Automobilyje sumontuoti apatiniai montavimo
taškai, skirti vaikiškoms automobilinėms kėdutėms: priekinėje sėdynėje* ir galinėje sėdynėje.
Apatiniai montavimo taškai suprojektuoti, kad
būtų naudojami kartu su tam tikromis į galą
atsuktomis vaikiškomis automobilinėmis kėdutėmis.
Tvirtindami vaikišką kėdutę prie apatinių taškų,
visada vadovaukitės gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
Montavimo taškų vieta
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių uždanga
virš krovinių skyriaus, tokią uždangą reikia
nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines
kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Susijusi informacija
•
•
58
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 57)
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 58)
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais ant atlošo
nugarėlės.
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 59)
Tvirtinimo taškai yra įrengti galinių kraštinių
sėdynių atlošų nugarėlėse.
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 63)
Montavimo taškų vietos priekinėje sėdynėje.
Montavimo taškai priekinėje sėdynėje išdėstyti
keleivių sėdynių erdvės kojoms šonuose.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Montavimo taškai priekinėje sėdynėje montuojami
tik, jei transporto priemonėje sumontuotas jungiklis aktyvinti / deaktyvinti keleivio oro pagalvę*.
Vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai „i-Size“ / ISOFIX
Automobilyje sumontuoti „i-Size“/ISOFIX tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (galinėje sėdynėje).
i-Size/ISOFIX2 – tai tarptautiniu standartu grindžiama tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms sėdynėms.
„i-Size“ / ISOFIX montavimo taškai įrengti po
dangteliais, apatinėje galinės sėdynės atlošo
dalyje (išorinėse sėdynėse).
Norėdami pasiekti montavimo taškus, pakelkite
dangtelius.
Susijusi informacija
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 57)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 58)
Tvirtindami vaikišką sėdynę prie i-Size/ISOFIX
montavimo taškų, visada vadovaukitės gamintojo
pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
•
Apatiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
montavimo taškai (p. 58)
Montavimo taškų vieta
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 65)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 66)
Montavimo taškų vietos galinėje sėdynėje.
Galinės sėdynės montavimo taškai išdėstyti priekinės sėdynės grindų bėgelių galinėje dalyje.
Susijusi informacija
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 57)
Viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių tvirtinimo taškai (p. 58)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 59)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 63)
2
Tvirtinimo taškų vietos parodytos ženklais2 ant atlošo
apmušalų.
Pavadinimai ir ženklai priklauso nuo rinkos.
* Parinktis / priedas.
59
SAUGA
Vietos parinkimas vaiko
automobilinei kėdutei
Svarbu vaikišką automobilinę kėdutę įtaisyti tinkamoje automobilio vietoje. Vietos pasirinkimas,
greta kitų dalykų, priklauso nuo vaiko sėdynės
tipo ir nuo to, ar aktyvinta keleivio pusės saugos
oro pagalvė.
PASTABA
Keleivio saugos oro pagalvės lipdukas
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai
dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite,
kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
Atgal atsukta vaikiška automobilinė kėdutė ir oro pagalvė
nedera tarpusavyje.
Jei aktyvinta keleivio oro pagalvė, atgal atsuktą
vaikišką automobilinę kėdutę būtinai montuokite
ant galinės sėdynės. Išsiskleidus saugos oro
pagalvei, ant priekinės sėdynės sėdintis vaikas
gali būti sunkiai sužalotas.
Jei keleivio saugos oro pagalvė išaktyvinta, tuomet atgal atsuktas vaikiškas automobilines kėdutes galima montuoti ant priekinės keleivio sėdynės.
60
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 57)
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 61)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 65)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 66)
SAUGA
Vaikų saugos tvirtinimo taškai
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės
diržo prie sėdynės horizontalaus reguliavimo
strypo, spyruoklių arba skersinių ir atramų po
sėdyne. Aštrios briaunos gali pažeisti diržo
juostas.
Niekada nepalikite automobilyje neprisegto
vaiko. Būtinai pritvirtinkite ją pagal vaikiškos
automobilinės kėdutės instrukcijas, net jei jos
nenaudojate.
Prieš naudojant vaikų saugos įrangą, svarbu
perskaityti pateiktas montavimo instrukcijas.
Kilus klausimams dėl vaikų saugos įrangos
tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.
3
4
Priedų asortimentas skiriasi priklausomai nuo rinkos.
Skiriasi priklausomai nuo rinkos.
•
Norint įrengti vaikišką automobilinę kėdutę
lengviau, galima naudotis ISOFIX vadovu.
Montavimas galinėje sėdynėje
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias
vaikiškas automobilines kėdutes ir jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
Montavimas priekinėje sėdynėje
•
Tvirtinant atgal nukreiptas vaikiškas automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar deaktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
Tvirtinant pirmyn nukreiptas vaikiškas automobilines kėdutes, reikia patikrinti, ar aktyvinta keleivio oro pagalvė.
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su atraminėmis kojelėmis negalima montuoti vidurinėje
sėdynėje.
•
Naudokite tik „Volvo“ rekomenduojamas,
visuotinai patvirtintas arba pusiau universalias
vaikiškas automobilines kėdutes ir jei automobilis yra įtrauktas į gamintojo automobilių
sąrašą.
•
Išorinės sėdynės yra su ISOFIX tvirtinimo sistema ir yra patvirtintos pritaikant i-Size4.
•
Išorinėse sėdynėse įrengti viršutiniai tvirtinimo laikikliai. „Volvo“ rekomenduoja, kad,
prieš įtempiant vaikiškos automobilinės kėdutės viršutines diržo juostas prie montavimo
taško, šias juostas reikėtų perkišti per galvos
atloše esančią angą. Jei tai neįmanoma,
vadovaukitės vaikiškos automobilinės kėdutės gamintojo pateiktomis rekomendacijomis.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su apatinėmis diržo juostomis, niekada nereguliuokite
priekyje esančios sėdynės padėties po to, kai
juostos jau pritvirtintos apatiniuose montavimo taškuose. Jei vaikiška automobilinė
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės
kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
PASTABA
kada nemontuokite atraminės kojelės prie
atramos kojoms ar kito objekto.
PASTABA
Montuojant ir naudojant vaikišką automobilinę
kėdutę, svarbu nepamiršti kelių dalykų, kurie priklauso nuo to, kurioje vietoje kėdutė montuojama.
•
ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutes
galima įrengti tik jei automobilyje yra ISOFIX
valdymo pulto3 priedas.
•
Jei vaikiška automobilinė kėdutė yra su apatinėmis diržo juostomis, „Volvo“ rekomenduoja
jas naudoti su šiomis3.
•
Jeigu vaikiškoje automobilinėje kėdutėje yra
atraminės kojelės, visada pritaisykite atraminę kojelę / kojeles tiesiai prie grindų. Nie-
}}
61
SAUGA
kėdutė nėra įrengta, niekada nepamirškite
ištraukti apatinių diržo juostų.
||
•
Jeigu vaikiškoje automobilinėje kėdutėje yra
atraminės kojelės, visada pritaisykite atraminę kojelę / kojeles tiesiai prie grindų. Niekada nemontuokite atraminės kojelės prie
atramos kojoms ar kito objekto.
Susijusi informacija
62
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei kėdutei (p. 60)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 65)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 66)
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių,
naudojančių automobilio saugos
diržus, įrengimo vietų lentelė
montuoti kuriose vietose ir kokio ūgio vaikams
jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias vaikiškas automobilines kėdutes tinka
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite atitinkamą automobilio savininko vadovo skirsnį.
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
}}
* Parinktis / priedas.
63
SAUGA
||
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
3 grupė
22-36 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms
vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)A
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
UG, I, B*, H
UI
UFB
X
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
B: įtaisytoji tvirtinimo sistema, patvirtina šiai masės grupei.
X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
Nustatykite atlošą stačiau.
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ kėdutė kūdikiui (tipo patvirtinimas E1 04301146).
„Volvo“ rekomenduoja: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė atgal nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04192); „Volvo“ atgal nukreipta automobilinė kėdutė (tipo patvirtinimas E5 04212).
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomendacijos: „Volvo“ apgręžiamoji automobilinė kėdutė pirmyn nukreiptoje padėtyje (tipo patvirtinimas E5 04191); paaukštintoji pasostė su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“
paaukštintoji pasostė su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169); „Volvo“ paaukštintoji pasostė (tipo patvirtinimas E1 04301312).
„Volvo“ rekomenduoja „Römer KidFix XP“ (tipo patvirtinimas E1 04301312).
„Volvo“ rekomenduoja įtaisytąją vaikišką automobilinę kėdutę (tipo patvirtinimas E5 04220).
„Volvo“ rekomenduoja paaukštintąją pasostę su atlošu ar be jo (tipo patvirtinimas E5 04216); „Volvo“ paaukštintąją pasostę su atlošu (tipo patvirtinimas E1 04301169).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
64
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei kėdutei (p. 60)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 61)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 66)
•
Saugos diržai (p. 43)
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 65)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
„i-Size“ įrengimo vietų lentelė
tes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio ūgio
vaikams jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias i-Size vaikiškas automobilines kėdu-
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta
pagal UN Reg R129.
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite atitinkamą automobilio savininko vadovo skirsnį.
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Išorinė užpakalinė
sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
X
X
i-UA
X
i-Size vaikiškos automobilinės kėdutės
i-U: tinka i-Size pirmyn ir atgal nukreiptoms „universalioms“ vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
X: netinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Susijusi informacija
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei kėdutei (p. 60)
•
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 61)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su ISOFIX
įrengimo vietų lentelė (p. 66)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 59)
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 63)
65
SAUGA
Vaikiškų automobilinių kėdučių su
ISOFIX įrengimo vietų lentelė
kėdutes tinka montuoti kuriose vietose ir kokio
ūgio vaikams jos tinka.
Toliau pateikiamoje lentelėje rasite rekomendacijų, kokias ISOFIX vaikiškas automobilines
Vaikiška automobilinė kėdutė turi būti patvirtinta
pagal UN Reg R44, o automobilio modelis turi
būti įtrauktas į gamintojo automobilių sąrašą.
Svoris
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
66
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
PASTABA
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite atitinkamą automobilio savininko vadovo skirsnį.
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę;
tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę;
tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)B, C
Išorinė užpakalinė
sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
SAUGA
Svoris
1 grupė
9-18 kg
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
A
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B1
Pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
C
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę;
tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę;
tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)B, C
Išorinė užpakalinė
sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
}}
67
SAUGA
||
Svoris
Dydžio klasėA
Vaikiškos automobilinės
kėdutės tipas
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę;
tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)B, C
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę;
tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms)B, C
Išorinė užpakalinė
sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
IL: tinka konkrečioms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos konkrečiam automobilio modeliui,
priklausyti ribotai arba pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka universaliosios kategorijos ISOFIX pirmyn nukreiptoms vaikų tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms naudoti šioje masės grupėje.
X: netinka ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
B
C
D
E
F
G
H
Kad naudotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę, yra kėdučių su ISOFIX tvirtinimo sistema dydžių klasifikacija. Dydžio klasę galima pamatyti vaikiškos automobilinės kėdutės
etiketėje.
Tinka montuojant ISOFIX vaikiškas automobilines kėdutės, kurios yra pusiau universalios (IL), jei automobilyje įrengtas ISOFIX valdymo pulto priedas (priedų asortimentas skiriasi atsižvelgiant į rinką). Čia vaikiškų
automobilinių kėdučių viršutinių tvirtinimo taškų nenumatyta.
Įrengiant vaikišką automobilinę kėdutę, būtina įtraukti sėdynės pasostės tęsinį.
„Volvo“ rekomenduoja „Volvo“ kėdutę kūdikiui, fiksuojamą naudojant tvirtinimo elementų sistemą ISOFIX (tipo patvirtinimas E1 04301146).
Taikoma, jei automobilyje nėra ISOFIX laikiklių.
Nustatykite atlošą taip, kad galvos atrama neliestų vaikiškos automobilinės kėdutės.
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
„Volvo“ rekomenduoja „BeSafe iZi Kid X3 ISOfix“ (tipo patvirtinimas E5 04200).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
PASTABA
PASTABA
Jei „i-Size“ / ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį, į jų
transporto priemonių sąrašą turi būti įtrauktas
automobilio modelis.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su „Volvo“
įgaliotuoju atstovu ir gauti informacijos dėl
„Volvo“ rekomenduojamų „i-Size“ / ISOFIX
vaikiškų automobilinių kėdučių.
Susijusi informacija
68
•
Vietos parinkimas vaiko automobilinei kėdutei (p. 60)
•
Vaikų saugos tvirtinimo taškai (p. 61)
SAUGA
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių, naudojančių
automobilio saugos diržus, įrengimo vietų
lentelė (p. 63)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių su „i-Size“
įrengimo vietų lentelė (p. 65)
•
Vaikiškų automobilinių kėdučių montavimo
taškai „i-Size“ / ISOFIX (p. 59)
69
SAUGA
Įtaisytoji vaikiška kėdutė*
•
Įtaisytosios vaikiškos kėdutės išorinėse galinėse
sėdynėse leidžia vaikams sėdėti patogiai ir saugiai.
ar saugos diržas prigludęs prie vaiko kūno,
įtemptas ir nesusisukęs;
•
ar saugos diržas nesiekia vaiko gerklės ir
nėra žemiau peties;
•
ar apatinė saugos diržo juosta nustatyta
žemai, ant dubens, kad sauga būtų optimali.
Vaikiška kėdutė kartu su automobilio saugos
diržu specialiai suprojektuoti užtikrinti gerą vaiko
saugą. Sėdynės pasostę galima pakelti nustatant
į vieną iš dviejų padėčių, atsižvelgiant į vaiko svorį.
Vaikiška automobilinė kėdutė pritaikyta vaikams,
kurių svoris yra 15–36 kg (33–80 sv.), o ūgis –
bent 95 cm (37 col.).
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas ant
peties.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
70
•
ar sėdynės pasostė pakelta į reikiamą padėtį,
atsižvelgiant į vaiko svorį;
•
ar sėdynės pasostė užfiksuota reikiamoje
padėtyje;
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 57)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės atlenkimas*
(p. 71)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės nulenkimas*
(p. 72)
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja, kad įtaisytosios vaikiškos automobilinės kėdutės remonto arba keitimo darbus atliktų tik įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai. Neatlikite jokių vaikiškos
kėdutės modifikacijų ir nemontuokite ant jos
priedų. Jei įtaisytoji vaikiška automobilinė
kėdutė bus apkrauta didele apkrova, pvz., avarijos atveju, reikia pakeisti sėdynės pasostę,
saugos diržą ir atlošą arba – galbūt – net visą
sėdynę. Net jei vaikiška kėdutė atrodo neapgadinta, ji gali nebeužtikrinti tokio paties
apsaugos lygio. Tai taikoma ir tuo atveju, jei
sėdynės pasostė buvo nuleistoje padėtyje ar
pan. Jei sėdynės pasostė itin susidėvėjusi, ją
taip pat reikia pakeisti.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios vaikiškos kėdutės
naudojimo instrukcijų, avarijos metu vaikas
gali rimtai susižaloti.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Įtaisytosios vaikiškos pasostės
atlenkimas*
Kai naudojama įtaisytoji vaikiška pasostė, sėdynės pasostė būtinai turi būti atlenkta aukštyn.
Sėdynės pasostę galima atlenkti į dvi padėtis.
Naudojama padėtis priklauso nuo vaiko svorio.
Apatinė padėtis
Svoris
22–36 kg (50–
80 sv.)
Viršutinė padėtis
15–25 kg (33–
55 sv.)
Apatinė padėtis:
Užfiksuokite pasostę paspausdami ją atgal.
Pakelkite priekinę pasostės dalį ir užfiksuokite ją spausdami pasostės galą link atlošo.
Viršutinė padėtis, pradėti nuo apatinės padėties:
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios vaikiškos kėdutės
naudojimo instrukcijų, avarijos metu vaikas
gali rimtai susižaloti.
PASTABA
Patraukite rankeną pirmyn ir aukštyn, kad
atleistumėte sėdynės pasostę.
Paspauskite mygtuką, kad atleistumėte
pasostę.
Sėdynės pasostės iš viršutinės padėties
negalima tiesiai nustatyti į apatinę padėtį.
Sėdynės pasostę reikia iš viršutinės padėties
pirmiausia visiškai nuleisti žemyn į galinę
sėdynę ir tada atlenkti aukštyn į apatinę
padėtį.
}}
* Parinktis / priedas.
71
SAUGA
||
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 70)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės
nulenkimas*
Įtaisytosios vaikiškos pasostės nulenkimas*
(p. 72)
Kai įtaisytoji vaikiška pasostė nenaudojama, ją
reikia nulenkti žemyn į galinę sėdynę.
Susijusi informacija
•
•
PASTABA
Sėdynės pasostės iš viršutinės padėties
negalima tiesiai nustatyti į apatinę padėtį.
Sėdynės pasostę reikia iš viršutinės padėties
pirmiausia visiškai nuleisti žemyn į galinę
sėdynę ir tada atlenkti aukštyn į apatinę
padėtį.
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę žemyn
pasostės vidurį.
SVARBU
Prieš nuleisdami sėdynės pasostę, patikrinkite, ar erdvėje po vaikiška kėdute neliko
laisvų daiktų (pvz., žaislų).
PASTABA
Prieš nulenkiant galinį atlošą, pirmiausia reikia
nuleisti vaikiškos kėdutės pasostę.
Patraukite rankeną pirmyn, kad atleistumėte
sėdynės pasostę.
72
Susijusi informacija
•
•
Įtaisytoji vaikiška kėdutė* (p. 70)
Įtaisytosios vaikiškos pasostės atlenkimas*
(p. 71)
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu kairėje pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Vairas ir prietaisų skydelis
Vairo reguliavimas
Centrinis ir tunelinis valdymo pultas
Garso signalas
Vairo kairioji klaviatūra
Variklio dangčio atidarymas
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas /
atidarymas* / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų spindulio lygis
Viršutinis valdymo pultas
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, atitirpinimas, medija
Pavarų perjungimo svirtis
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai, artimųjų
šviesų žibintai, tolimųjų šviesų žibintai,
posūkių žibintai, galiniai rūko žibintai, kelionės
ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Vairo mentelės automatinės pavarų dėžės
pavaroms perjungti rankiniu būdu*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Vairo dešinioji klaviatūra
74
Užvedimo rankenėlė
Važiavimo režimo valdymo elementas
Stovėjimo stabdys
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Panoraminis stoglangis*
Automatinis stabdymas stovint
Vairuotojo durelės
Viršutinio valdymo pulto rodinys, mygtukas
ON CALL*
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymas
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
•
Pavarų dėžė (p. 450)
Prietaisai ir valdymo elementai
automobilyje su vairu dešinėje
pusėje
Apžvalgose parodyta, kur šalia vairuotojo yra
išdėstyti ekranai ir valdymo elementai.
Vairas ir prietaisų skydelis
Elektra valdomos priekinės sėdynės atmintis*,
šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio*
nuostatos
Centrinis užrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai,
elektra valdomas vaikų saugos užraktas*
Priekinės sėdynės reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
Vairo reguliavimas (p. 197)
Žibintų jungikliai (p. 146)
Automobilio užvedimas (p. 436)
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
}}
* Parinktis / priedas.
75
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairo reguliavimas
||
Vairo kairioji klaviatūra
Viršutinis valdymo pultas
Gabaritiniai žibintai, dieniniai žibintai, artimųjų
šviesų žibintai, tolimųjų šviesų žibintai,
posūkių žibintai, galiniai rūko žibintai, kelionės
ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Vairo mentelės automatinės pavarų dėžės
pavaroms perjungti rankiniu būdu*
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekranas
Centrinis ekranas
Avarinis signalas, atitirpinimas, medija
Pavarų perjungimo svirtis
Priekinės skaitymo lemputės ir salono
apšvietimas
Panoraminis stoglangis*
Valytuvai ir plovimas, lietaus jutiklis*
Viršutinio valdymo pulto rodinys, mygtukas
ON CALL*
Vairo dešinioji klaviatūra
Rankinis salono galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymas
Ekrano apšvietimas, bagažinės atrakinimas /
atidarymas* / uždarymas*, halogeninių priekinių žibintų spindulio lygis
Užvedimo rankenėlė
Važiavimo režimo valdymo elementas
Stovėjimo stabdys
Automatinis stabdymas stovint
Centrinis ir tunelinis valdymo pultas
Variklio dangčio atidarymas
Garso signalas
76
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo durelės
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Pavarų dėžė (p. 450)
Elektra valdomos priekinės sėdynės atmintis*,
šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio*
nuostatos
Centrinis užrakinimas
Elektra valdomi langai, šoniniai veidrodėliai,
elektra valdomas vaikų saugos užraktas*
Priekinės sėdynės reguliavimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
Vairo reguliavimas (p. 197)
Žibintų jungikliai (p. 146)
Automobilio užvedimas (p. 436)
Vairuotojo ekranas (p. 78)
* Parinktis / priedas.
77
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija apie
automobilį ir vairavimą.
Vairuotojo ekrane rodomi matuokliai, indikatoriai ir
indikaciniai bei įspėjamieji ženklai. Vairuotojo
ekrano turinys priklauso nuo automobilio įrangos,
nuostatų ir tuo metu aktyvių funkcijų.
Vairuotojo ekranas aktyvinamas vos atidarius
dureles, t. y. uždegimo padėtyje 0. Vairuotojo
ekranas po kiek laiko išsijungia, jei yra nenaudojamas. Kad jį vėl aktyvintumėte, atlikite vieną iš šių
veiksmų:
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
Aktyvinkite uždegimo padėtį I.
•
atidarykite vienas iš durelių.
ĮSPĖJIMAS
Jei vairuotojo ekranas išsijungtų, neįsijungtų
aktyvinant / paleidžiant arba būtų iš dalies ar
visiškai neįskaitomas, automobilio eksploatuoti
negalima. Turite nedelsdami vykti į autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Įvykus trikčiai, vairuotojo ekrane gali nebūti
pateikiama informacija, pvz., apie stabdžius,
oro pagalves ir kitas saugos sistemas. Tokiu
atveju vairuotojas negalės pasitikrinti automobilio sistemų būsenos ar gauti aktualių įspėjimų bei informacijos.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo
automobilio modelio.
Vieta vairuotojo ekrane:
78
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
Spidometras
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Tachometras/hibridinės sistemos matuoklisA
kelionės ridos skaitiklis;
Lauko temperatūros matuoklis
Pavaros keitimo indikatorius
hodometras;B
Laikrodis
Važiavimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvo informacija
Pranešimai, atskirais atvejais – su grafika
Degalų matuoklis
Kelio ženklų informacija*
Durelių ir saugos diržų informacija
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
–
Įkrovimo būsena
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
A
B
Kairėje
Viduryje
Dešinėje
–
Medijos leistuvas
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
–
Navigacijos žemėlapis*
momentinių degalų sąnaudų;
–
Telefonas
Programėlių meniu (aktyvinamas per vairo klaviatūrą)
–
Balso atpažinimas
–
Priklauso nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Esama rida.
Dinaminis ženklas
•
•
•
Pagrindinė dinaminio ženklo
forma.
Vairuotojo ekrano centre yra dinaminis ženklas,
kurio išvaizda keičiasi pagal skirtingus pranešimų
tipus. Gintaro spalvos arba raudonas žymeklis
aplink ženklą reiškia kontrolinio arba įspėjamojo
pranešimo rimtumo laipsnį.
Kelionės kompiuteris (p. 83)
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 99)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 98)
Indikatoriaus ženklo pavyzdžiai.
Esant animacijai, bazinis pavidalas gali virsti grafiniu vaizdu, kad nurodytų, kur yra problema, arba
kad paaiškintų informaciją.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekrano nuostatos (p. 80)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 91)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 89)
* Parinktis / priedas.
79
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekrano nuostatos
Centrinio ekrano nuostatos
Vairuotojo ekrano rodymo parinktis galima keisti
naudojantis vairuotojo ekrano programų meniu ir
centrinio ekrano nuostatų meniu.
Informacijos tipo pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Vairuotojo ekrano programėlių meniu
nuostatos
2.
Paspauskite My Car Vairuotojo ekranas
Vairuotojo ekrano informacija.
3.
Pasirinkite, kad turi būti rodoma fone:
Fone nerodyti jokios informacijos
•
• Rodyti šiuo metu leidžiamos medijos
informaciją
• Rodyti navigaciją net kai nenustatytas
maršrutas
2.
Palieskite Sistema Sistemos kalbos ir
vienetai Sistemos kalba kalbai pasirinkti.
> Pakeitimas turės įtakos visų ekranų kalbai.
Šios nuostatos yra asmeninės, jos automatiškai
įrašomos į aktyvų vairuotojo profilį.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 98)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
Temos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo
automobilio modelio.
Programėlės meniu atveriamas ir valdomas ant
vairo esančia dešiniąja klaviatūra.
Programėlių meniu galima pasirinkti, kokia informacija bus rodoma vairuotojo ekrane
•
•
•
•
80
kelionės kompiuteris;
medijos leistuvas;
telefonas;
navigacijos sistema*.
2.
Palieskite My Car
Rodyti temas
3.
Pasirinkite vairuotojo ekrano temą (išvaizdą):
•
•
•
•
Vairuotojo ekranas
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Kalbos pasirinkimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Degalų matuoklis
Hibridinės sistemos matuoklis
Degalų matuoklis vairuotojo ekrane rodo degalų
lygį bake.
Važiavimo režimais „Hybrid“ ir „Pure“ vairuotojo
ekrane pateikiamas hibridinės sistemos matuoklis, padedantis vairuotojui važiuoti taupiau.
Parodo galios lygį užvedus degimo
variklį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
vidaus degimo variklis naudojamas.
Parodo galios lygį, kurį pasiekus užvedamas vidaus degimo variklis. Jei ženklas neįrašytas, vadinasi, vidaus degimo
variklis nenaudojamas.
Indikatorius, nurodantis, kad įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius, pvz., kai švelniai paspaudžiamas
stabdžių pedalas.
Vairuotojo pageidaujama galia
Pilka degalų matuoklio zona rodo degalų kiekį
bake.
Kai degalų lygis žemas ir greitai bus laikas jų prisipilti, ima šviesti degalų siurblio simbolis ir tampa
gintarinės spalvos. Kelionės kompiuteris papildomai nurodo, kiek galima nuvažiuoti su degalų likučiu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis (p. 82)
Degalų pylimas (p. 472)
Hibridinės sistemos matuoklis skirtingais būdais
parodo ryšį tarp elektrinio variklio naudojamos
galios ir jos likučio.
Hibridinės sistemos matuoklio rodyklė nurodo
vairuotojo (greičio pedalu) pageidaujamą variklio
galią. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo daugiau
esamoje pavaroje vairuotojas pageidauja galios.
Žymeklis tarp žaibo ir lašo rodo momentą, kuriuo
užsiveda vidaus degimo variklis.
Hibridinės sistemos matuoklio ženklai
Parodo esamąjį elektrinio variklio galios
likutį. Jei įrašytas ženklas, vadinasi,
elektrinis variklis naudojamas.
Jei ženklas neįrašytas, vadinasi, elektrinis variklis nenaudojamas.
Degalų bakas – tūris (p. 670)
}}
81
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Hibridinio akumuliatoriaus
matuoklis
Pavyzdžiui:
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklis
rodo, kiek hibridinės sistemos akumuliatoriuje yra
energijos.
Automobilis paleistas, tačiau stovi, galios nereikalaujama.
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių, akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai spaudžiant stabdžių pedalą
arba stabdant varikliu nuokalnėje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Elektrinis variklis negali patiekti pageidaujamos galios,
todėl užvedamas vidaus degimo variklis.
82
Važiavimo režimai (p. 457)
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Stabdymas koja (p. 442)
Sistemos „Twin Engine“ vidaus degimo variklio užvedimas ir išjungimas (p. 457)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus energiją
naudoja elektrinis variklis, tačiau taip pat ji naudojama automobiliui vėsinti arba šildyti. Kelionės
kompiuteris apskaičiuoja apytikslį atstumą, kiek
energijos liko hibridinės sistemos akumuliatoriuje.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus
matuoklio ženklai
Kelionės kompiuteris
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos
tokios vertės, pvz., atstumas, degalų sąnaudos ir
vidutinis greitis važiuojant.
Siekiant padėti vairuoti ekonomiškai, įrašoma
informacija apie momentines ir vidutines degalų
sąnaudas. Informacija iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma vairuotojo ekrane.
•
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
•
turisto – alternatyvusis spidometras.
Atstumo, greičio ir kt. vienetus galima pakeisti
sistemos nuostatose (centriniame ekrane).
kelionės ridos skaitiklis;
Yra du kelionės ridos skaitikliai: TM ir TA.
TM galima nustatyti iš naujo rankiniu būdu, TA
nustatomas iš naujo automatiškai, jei automobilis
nenaudojamas bent keturias valandas.
Vairuojant registruojama tokia informacija:
•
•
•
•
Ženklas
hibridinės sistemos akumuliatoriaus
matuoklyje rodo, kad aktyvinta funkcija Hold, o
rodo, kad aktyvinta funkcija Charge.
ženklas
•
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
Kelionės kompiuterio informacijos vairuotojo ekrane
pavyzdžiai.1
Hold ir Charge funkcijos (p. 468)
Kelionės kompiuteryje yra šie matuokliai:
•
•
•
•
1
važiavimo trukmė;
vidutinis greitis;
vidutinės degalų sąnaudos
Rodomos vertės nuo ridos skaitiklio paskutinio
nustatymo iš naujo.
Susijusi informacija
•
•
rida;
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
hodometras;
Hodometras registruoja automobilio bendrąją
ridą. Šios vertės į nulį nustatyti iš naujo negalima.
kelionės ridos skaitiklis;
momentinių degalų sąnaudų;
hodometras;
Šis matuoklis rodo automobilio momentines
degalų sąnaudas. Vertė atnaujinama maždaug
kas sekundę.
momentinių degalų sąnaudų;
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
}}
83
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
su degalų likučiu nuvažiuojamo
atstumo;
Kelionės kompiuteris apskaičiuoja, kiek
liko nuvažiuoti su bake likusiais degalais.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km (20 mulių) ir
pagal likusį degalų kiekį bake.
Kai matuoklyje rodoma „----“, vadinasi, degalų
nepakanka ridos likučiui apskaičiuoti. Kaip
įmanoma greičiau įpilkite degalų.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Ekonomiškas važiavimo stilius paprastai reiškia
ilgesnį nuvažiuojamą atstumą.
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu
nuvažiuojamo atstumo;
Apytikslis atstumas, kurį galima nuvažiuoti su hibridiniame akumuliatoriuje
likusiu energijos kiekiu, rodomas greta
šio simbolio.
Skaičiavimai yra grindžiami vidutinėmis normaliai
pakrautos transporto priemonės sąnaudomis
(važiuojant įprastai), atsižvelgiant į tai, ar įjungtas
oro kondicionierius (AC). Keičiant važiavimo režimus iš Hybrid į Pure, apskaičiuotas atstumas
84
padidėja, kadangi režimu Pure sumažinamos klimato nuostatos (ECO klimatas).
kianti klimato kontrolės sistema ir pan.), tuo
mažesnis galimas nuvažiuoti atstumas.
Jei matuoklis rodo „---“, vadinasi, garantuojamo
elektra nuvažiuojamo atstumo nebeliko.
PASTABA
Galimą važiavimo atstumą sumažina ne tik oro
srovių pakilimas automobilio salone, bet ir
staigus pagreitėjimas ir stabdymas, didelis
greitis, didelės apkrovos, žema aplinkos temperatūra ir stačios įkalnės.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Ekonomiškas važiavimo stilius paprastai reiškia
ilgesnį nuvažiuojamą atstumą.
Visiškai įkrauto hibridinio akumuliatoriaus
užvedimo reikšmė
Kadangi sunku numatyti važiavimo stilių ir kitus
veiksnius, kurie daro poveikį elektra nuvažiuojamam atstumui, „Volvo“ nusprendė taikyti visiškai
įkrauto automobilio užvedimo reikšmę. Užvedimo
reikšmė parodo didžiausią galimą skaičių vietoj
prognozuojamo elektra nuvažiuojamo atstumo.
Hybrid ir Pure užvedimo reikšmės skirtumas priklauso nuo to, kad automobiliui leidžiama suvartoti daugiau energijos iš hibridinio akumuliatoriaus esant Pure režimui, ir nuo to, kad automobilis persijungia į ECO klimato režimą.
Važiavimo elektra rida
Siekdamas maksimalios ridos važiuodamas
elektra, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie
energijos taupymą. Kuo daugiau veikia elektros
vartotojų (garso sistema, langų / veidrodėlių /
sėdynių šildymo elektra funkcija, intensyviai vei-
turisto – alternatyvusis spidometras.
Alternatyvusis skaitmeninis spidometras leidžia
lengviau važiuoti tose šalyse, kur greičio apribojimo ženklai pateikiami kitais vienetais nei rodo
automobilio prietaisai.
Tokiu atveju skaitmeninis greitis rodomas kitais
vienetais nei analoginio spidometro. Jei analoginis spidometras sugraduotas mph, skaitmeninis
spidometras atitinkamą greitį rodo km/h ir
atvirkščiai.
Susijusi informacija
•
Kelionės duomenų rodymas vairuotojo
ekrane (p. 85)
•
•
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo (p. 86)
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 86)
Sistemos vienetų keitimas (p. 126)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kelionės duomenų rodymas
vairuotojo ekrane
1.
Kelionės kompiuteryje įrašytos ir apskaičiuotos
vertės gali būti rodomos vairuotojo ekrane.
Vertės įrašomos į kelionės kompiuterio programėlę. Programėlės meniu galima pasirinkti, kokia
informacija bus rodoma vairuotojo ekrane.
Atverkite programėlės meniu, vairuotojo
ekrane paspausdami (1).
3.
(Jei vairuotojo ekrane yra nepatvirtintas pranešimas, programėlių meniu atverti neleidžiama. Prieš tai, kol bus galima atverti programėlių meniu, pirmiausia pranešimą reikia
patvirtinti paspaudžiant O mygtuką (4).
2.
Kelionės kompiuterio programėlę galima naršyti kairėn arba dešinėn spaudžiant (2).
> Keturiose viršutinėse meniu eilutėse rodomos išmatuotos kelionės ridos skaitiklio
TM vertės. Kitose keturiose meniu eilutėse rodomos išmatuotos kelionės ridos
skaitiklio TA vertės. Sąrašą galima perslinkti aukštyn arba žemyn su (3).
Perslinkite žemyn iki parinkčių mygtukų, kad
pasirinktumėte, kuri informacija bus rodoma
vairuotojo ekrane:
•
•
•
odometras;
•
•
turisto – alternatyvusis spidometras.
•
Momentinės degalų sąnaudos, vidutinės
sąnaudos TM arba TA, pakaitomis, nėra
degalų sąnaudų rodinio
su degalų likučiu nuvažiuojamo atstumo;
su akumuliatoriaus įkrovos likučiu nuvažiuojamo atstumo;
Kelionės ridos skaitiklio TM, TA rida arba
be ridos
Mygtuku O (4) pažymėkite arba nuimkite
žymą nuo parinkties. Pakeičiama iškart.
Susijusi informacija
meniu2
Programėlės
niąja klaviatūra.
atveriamas ir naršomas vairo deši-
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 83)
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo (p. 86)
Programų meniu
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
2
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
85
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Ridos skaitiklis nustatomas iš naujo kairiojo perjungikliu mygtuku.
Kelionės statistinės informacijos
rodymas centriniame ekrane
Kelionės kompiuteryje įrašyta kelionės statistika
rodoma grafiškai centriniame ekrane ir pateikiama ekonomiškesnio važiavimo, kai sunaudojama mažiau degalų, apžvalga.
Programėlių rodinyje atverkite
programėlę Vairavimo
rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
Kiekvienas stulpelis diagramoje
atitinka 1, 10 arba 100 km
arba atitinkamų mylių ridą. Vairuojant stulpeliai
pildomi iš dešinės. Toliausiai dešinėje esantis
stulpelis rodo esamosios atkarpos vertę.
Paleiskite iš naujo visą ridos skaitiklio TM
informaciją (pvz., ridą, vidutines sąnaudas,
vidutinį greitį ir važiavimo laiką), ilgai spausdami RESET mygtuką ant kairiojo perjungiklio.
–
Trumpai paspaudus RESET mygtuką, bus iš
naujo paleista tik rida.
Degalų ir elektros sąnaudos pateikiamos skirtinguose grafikuose. Elektros sąnaudos – tai „grynosios“ sąnaudos, t. y. suvartota energija minus
stabdant sukaupta energija.
Susijusi informacija
3
4
86
PASTABA
Važiuojant elektra, kelionės statistikoje gali
būti nurodomos ir degalų sąnaudos, jei veiks
papildomas šildytuvas4.
Vidutinės degalų sąnaudos ir bendroji vairavimo
trukmė skaičiuojamos nuo kelionės statistikos
paskutinio nustatymo iš naujo.
Ridos skaitiklis TA nustatomas iš naujo tik automatiškai, kai automobilis nenaudojamas keturias
arba daugiau valandų.
•
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio3.
Kelionės kompiuteris (p. 83)
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Susijusi informacija
•
•
Kelionės statistikos nuostatos (p. 87)
Kelionės kompiuteris (p. 83)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kelionės statistikos nuostatos
Susijusi informacija
Nustatykite iš naujo arba pakoreguokite kelionės
statistikos nuostatas.
•
Kelionės statistinės informacijos rodymas
centriniame ekrane (p. 86)
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 83)
1.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Vairavimo rodikliai, kad pamatytumėte
kelionės statistiką.
2.
Paspauskite Pageidav., kad
•
pakeistumėte grafiko mastelį. Parinkite
stulpelių skyrą: 1, 10 arba 100 km/myl.
•
po kiekvienos kelionės iš naujo nustatytumėte duomenis. Atliekama, kai automobilis paliekamas stovėti ilgiau nei 4 valandas.
•
nustatytumėte iš naujo esamos kelionės
duomenis.
Kelionės statistika, apskaičiuotos vidutinės
sąnaudos ir bendroji važiavimo trukmė visada
nustatomos iš naujo vienu metu.
Atstumo, greičio ir kt. vienetus galima pakeisti
sistemos nuostatose (centriniame ekrane).
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo (p. 86)
Data ir laikas
Laikrodis rodomas vairuotojo ir centriniame ekranuose.
Laikrodžio vieta
Tam tikrose situacijose pranešimai ir informacija
vairuotojo ekrane gali uždengti laikrodį.
Centriniame ekrane laikrodis yra viršutiniame
dešiniajame būsenos lauko kampe.
Datos ir laiko nuostatos
–
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pasirinkite Nuostatos Sistema Data ir
laikas, kad pakeistumėte laiko ir datos formato nuostatas.
Nustatykite laiką ir datą spaudinėdami rodykles „aukštyn“ arba „žemyn“ jutikliniame
ekrane.
}}
87
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Automatinis laikas (automobiliuose su GPS)
Jei automobilyje yra navigacijos sistema, galima
pasirinkti Automatinis laikas. Tada automatiškai
suderinama laiko juosta (atsižvelgiant į automobilio buvimo vietą). Tam tikrų tipų navigacijos sistemose, norint tinkamai nustatyti laiko juostą, reikia
nurodyti ir buvimo vietos šalį. Jei Automatinis
laikas nepasirenkama, laikas ir data nustatomi
jutiklinio ekrano rodyklėmis „aukštyn“ arba
„žemyn“.
Lauko temperatūros matuoklis
Susijusi informacija
Lauko temperatūra pateikiama vairuotojo ekrane.
•
•
Temperatūrą matuojantis jutiklis yra automobilio
išorėje.
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Sistemos vienetų keitimas (p. 126)
Vasaros laikas
Tam tikrose šalyse galima pasirinkti automatinio
vasaros laiko nustatymo funkciją Automatinis
vasaros laikas. Kitose šalyse nuostatą Vasaros
laikas galima pasirinkti rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
Jei automobilis ilgai nejudėjo, matuoklis gali
rodyti per aukštą temperatūrą.
Kai lauko temperatūra yra intervale nuo
-5 °C iki +2 °C (23°F iki 36°F), vairuotojo ekrane snaigės ženklas, įspėjantis
apie galimai slidžią kelio dangą.
Šis ženklas trumpam pasirodo ir projekciniame
rodinyje*, jei automobilyje toks yra.
Temperatūros matuoklio vienetus ir kt. galima
pakeisti per sistemos nuostatas (centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje).
88
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie aktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba įvykusią
klaidą ar triktį.
Simbolis
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena
iš automobilio sistemų veikia ne
taip, kaip turėtų. Vairuotojo ekrane
taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Informacijos ženklas taip pat
gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Stabdžių sistemos gedimas
Ženklas užsidega, kai sugenda stovėjimo stabdžiai.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema
neveikia. Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia, tačiau be ABS
funkcijos.
Įjungtas automatinis stabdys
Ženklas įsijungia, kai aktyvinama
funkcija ir veikia kojinis arba stovėjimo stabdys. Stabdys laiko sustojusį automobilį vietoje.
Simbolis
Paaiškinimas
Slėgio padangose stebėjimo
sistema
Jei slėgis padangose žemas, įsijungia ženklas. Kilus trikčiai slėgio
padangose sistemoje, ženklas pirmiausia mirksi maždaug 1 minutę ir
tada ima šviesti nepertraukiamai.
Taip gali būti todėl, kad sistema
negali aptikti žemo slėgio padangose arba įspėti apie jį, kaip numatyta.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip gali būti dėl to, jog sugedo
automobilio išmetimo sistema.
Nuvykite į autoservisą, kad šis sistemą patikrintų. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Posūkio kairėn ir dešinėn indikatorius
Ženklai mirksi, kai naudojami
posūkių žibintai.
Simbolis
Paaiškinimas
Gabaritiniai žibintai
Ženklas įsijungia kartu su gabaritiniais žibintais.
Priekinių žibintų sistemos triktis
Ženklas įsijungia, jei užregistruojama funkcijos ABL (aktyviųjų
posūkio apšvietimo žibintų) triktis
arba kita priekinių žibintų sistemos
triktis.
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų šviesų
žibintai.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Ženklas užsidega baltai, kai išjungti
automatiniai tolimųjų šviesų žibintai.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis šviesomis.
}}
89
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Simbolis
Paaiškinimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos
Simbolis
Paaiškinimas
Simbolis
Stabilumo sistema
Eismo juostos laikymo pagalba
Ženklas užsidega mėlynai, kai
įjungti automatiniai tolimųjų šviesų
žibintai. Gabaritiniai žibintai įjungti.
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas
dega pastoviai, tai reiškia, kad sistema sugedus.
Baltas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, eismo juostų
linijos aptinkamos.
Aktyviosios tolimosios šviesos
išjungtos
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau eismo
juostų linijos neaptinkamos.
Ženklas užsidega baltai, kai išjungti
automatiniai tolimųjų šviesų žibintai.
Gabaritiniai žibintai įjungti.
Ženklas ima šviesti aktyvinus sportinį režimą. Sportinis režimas leidžia
važiuoti aktyviau.
Geltonos spalvos simbolis: Eismo
juostos laikymo pagalba įspėja /
įsikiša.
Eismo juostos laikymo pagalba
ir lietaus jutiklis
Įjungtos tolimosios šviesos
Ženklas įsijungia kartu su tolimosiomis šviesomis ir gabaritiniais
žibintais.
Baltas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, eismo juostų
linijos aptinkamos. Lietaus jutiklis
įjungtas.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko žibintas.
Pilkas ženklas: Eismo juostos laikymo pagalba įjungta, tačiau eismo
juostų linijos neaptinkamos. Lietaus
jutiklis įjungtas.
Įjungtas lietaus jutiklis
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas lietaus jutiklis.
Įjungta paruošimo funkcija
Šis ženklas įsijungia, kai variklio
bloko ir salono šildytuvas / oro
kondicionierius vykdo automobilio
paruošimo procedūrą.
90
Paaiškinimas
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 91)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Įspėjamieji ženklai vairuotojo
ekrane
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad aktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta triktis.
Ženklas
Paaiškinimas
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas
užsidega, kai nustatomas gedimas,
galintis daryti įtaką automobilio
saugai arba vairavimui. Tuo pačiu
metu vairuotojo ekrane pasirodo
aiškinamasis pranešimas. Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Šis ženklas įsijungia arba ima mirksėti, jei priekinėje automobilio sėdynėje esantis žmogus neprisisegė
saugos diržo arba jei kuris nors
galinėje sėdynėje sėdintis žmogus
diržą atsisegė.
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Saugos oro pagalvės
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei ženklas toliau šviečia arba
įsijungia vairuojant, vadinasi, aptikta
vienos iš automobilio saugos sistemų triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane. „Volvo“
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo
metu, reiškia variklio alyvos slėgis
yra per žemas. Nedelsiant išjunkite
variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus, kreipkitės į autoservisą. „Volvo“
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti
kad stabdžių sistemoje per mažai
skysčio. Vykite į artimiausią įgaliotąjį autoservisą, kad specialistai
patikrintų stabdžių skysčio lygį ir
pašalintų problemą.
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo
metu, jei sutrinka elektros sistema.
Nuvykite į autoservisą. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Įjungtas stovėjimo stabdys
Susidūrimo pavojus
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti.
„City Safety“ įspėja apie susidūrimo
su kitomis transporto priemonėmis,
pėsčiaisiais, dviratininkais arba
stambiais gyvūnais pavojų.
Nuolat mirksintis ženklas reiškia
gedimą. Perskaitykite pranešimą
vairuotojo ekrane.
Susijusi informacija
•
•
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 89)
Vairuotojo ekranas (p. 78)
91
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo ekrano licencijos sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Toliau
pateikiamas tekstas yra „Volvo“ sutartis su
gamintoju arba kūrėju (anglų kalba).
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
92
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
}}
93
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
94
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
95
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
96
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Programų meniu vairuotojo ekrane
Programų (programėlių) meniu vairuotojo ekrane
leidžia greitai pasiekti dažnai naudojamas tam
tikrų programų funkcijas.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio.
Programų meniu vairuotojo ekrane galima naudoti vietoje centrinio ekrano, ir jis valdomas naudojant dešiniąją klaviatūrą ant vairo. Per programų
meniu galima lengviau perjungti skirtingas programas ar jų funkcijas nepaleidžiant vairo.
Programų meniu funkcijos
Per skirtingas programas galima pasiekti įvairias
funkcijas. Iš programų meniu galima valdyti šias
programas ir su jomis susijusias funkcijas:
Susijusi informacija
•
Vairuotojo ekranas (p. 78)
}}
97
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Taikomoji programa
Funkcijos
Kelionės kompiuteris
Pasirenkamas kelionės ridos
skaitiklis arba tai, ką rodyti
vairuotojo ekrane ir pan.
Medijos leistuvas
Pasirenkamas aktyvus medijos leistuvo šaltinis.
Telefonas
Skambinama adresatui iš
skambučių sąrašo.
Navigacija
Orientavimas į kelionės tikslą
ir pan.
Programų meniu tvarkymas
vairuotojo ekrane
PASTABA
Jei vairuotojo ekrane yra nepatvirtintas pranešimas, programėlių meniu atverti neįmanoma.
Prieš tai, kol bus galima atverti programėlių
meniu, pirmiausia reikia patvirtinti tą pranešimą.
Programų meniu užsiveria automatiškai po to, kai
tam tikrą laiką nieko nebuvo daroma arba buvo
išrinktos tam tikros parinktys.
Vairuotojo ekranas (p. 78)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 98)
Paspauskite atvėrimo / užvėrimo mygtuką
(1).
> Programų meniu atsiveria arba užsiveria.
–
Programų (programėlių) meniu vairuotojo ekrane
valdomas vairo dešiniąja klaviatūra.
Susijusi informacija
•
•
•
Programų meniu atvėrimas ir užvėrimas
Programų meniu ir vairo dešinioji klaviatūra.
Atvėrimas / užvėrimas
Naršymas ir išranka programų meniu
1.
Judėkite tarp programų spaudinėdami kairę
arba dešinę rodykles (2).
> Ankstesnės ir kitos programų funkcijos
rodomos programų meniu.
2.
Naršykite pasirinktos programos funkcijas
spausdami aukštyn arba žemyn (3).
3.
Patvirtinkite arba paryškinkite funkcijos nuostatą spausdami patvirtinimą (4).
> Funkcija aktyvinama, o kai kuriose parinktyse programų meniu po to užsiveria.
Kairėn / dešinėn
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
Jei programėlių meniu atveriamas vėl, parodomos
paskutinės pasirinktos programėlės funkcijos.
98
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Susijusi informacija
•
•
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 97)
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 99)
Pranešimai vairuotojo ekrane
Vairuotojo ekrane galima rodyti pranešimus,
informuojančius vairuotoją arba jam padedančius
įvairių įvykių atvejais.
kurie skirti, pavyzdžiui, patvirtinti pranešimą arba
priimti prašymą.
Pranešimų vairuotojo ekrane pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane rodomi vairuotojui labai svarbūs
pranešimai.
Pranešimai gali būti rodomi skirtingose vairuotojo
ekrano vietose, priklausomai nuo to, kokia kita
informacija rodoma tuo pačiu metu. Praėjus
kuriam laikui arba patvirtinus pranešimą ar atlikus
reikiamą veiksmą, pranešimas dingsta iš vairuotojo ekrano. Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į programėlę Automobilio būsena, kuri
atveriama programėlių rodinyje (centriniame
ekrane).
Pranešimų sudėtis gali skirtis ir jie gali būti
rodomi kartu su grafika, ženklais ar mygtukais,
}}
99
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Techninės priežiūros pranešimai
Toliau pateikti svarbūs techninės priežiūros pranešimai ir jų reikšmė.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai sustokiteA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Reikia skubiai
vykti į autoservisąA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Reikalinga
tech. patikraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB,
kad būtų patikrintas automobilis.
Reguliari
techn. priež.
Registruotis
techninei
patikrai
Reguliari
techn. priež.
Laikas techninei priežiūrai
100
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
iki kitos techninės priežiūros datos.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
suėjus kitos techninės
priežiūros datai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Reguliari
techn. priež.
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Rodomas
praėjus techninės priežiūros datai.
Tech. patikra
neatlikta laiku
Laikinai
išjungtaA
A
B
Pranešimų tvarkymas vairuotojo
ekrane
Pranešimai vairuotojo ekrane valdomi vairo dešiniąja klaviatūra.
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai
perkrauta iš naujo, pradėjus
važiuoti arba kitą kartą
užvedus variklį.
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur kilo
problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 100)
•
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 101)
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 134)
Pranešimų vairuotojo ekrane ir vairo dešiniosios klaviatūros pavyzdžiai.
Kairėn / dešinėn
Patvirtinti
Kai kuriuose vairuotojo ekrano pranešimuose yra
vienas ar keli mygtukai, kuriais, pavyzdžiui, patvirtinamas pranešimas arba priimamas prašymas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
Iš vairuotojo ekrano įrašytų
pranešimų tvarkymas
1.
Judėkite tarp mygtukų spaudinėdami kairės
arba dešinės rodykles (1).
2.
Patvirtinkite pasirinkimą spausdami patvirtinimą (2).
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo rodinio.
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo
ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
Užverkite pranešimą spausdami patvirtinimą
(2) arba leiskite, kad pranešimas po kurio
laiko užsivertų automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš vairuotojo rodinio.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į programėlę Automobilio būsena, kuri atveriama
programėlių rodinyje (centriniame ekrane). Centriniame ekrane pateikiamas su tuo susijęs pranešimas Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 99)
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 134)
Iš vairuotojo ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 101)
–
Paspauskite mygtuką, esantį dešiniau nuo
centriniame ekrane pateikiamo pranešimo
Autom. žinutė laikoma autom. būsenos
prgr..
> Įrašytas pranešimas pateikiamas programėlėje Automobilio būsena.
Kaip perskaityti įrašytą pranešimą vėliau:
Pranešimai be mygtukų:
–
Įrašyto pranešimo skaitymas
Kaip iškart perskaityti įrašytą pranešimą:
Įrašytus pranešimus rasite programėlėje Automobilio
būsena.
Vairuotojo ekrane rodomi pranešimai, kuriuos reikia įrašyti,
perkeliami į programėlę
Automobilio būsena centriniame ekrane. Centriniame
ekrane pateikiamas su tuo
susijęs pranešimas Autom.
žinutė laikoma autom. būsenos prgr..
1.
Atverkite programėlę Automobilio būsena
iš programėlių rodinio, esančio centriniame
ekrane.
> Programėlė atveriama apatinėje pradžios
rodinio plytelėje.
2.
Programėlėje pasirinkite kortelę Žinutės.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
3.
Palieskite pranešimą, kad jį išskleistumėte /
sumažintumėte.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės kairėje
dalyje pateikiamame vaizde rodoma pranešimo informacija grafine forma.
}}
101
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Įrašyto pranešimo valdymas
Išskleistuoju režimu kai kurie pranešimai turi du
mygtukus, kuriais galima rezervuoti techninę priežiūrą arba perskaityti savininko vadovą.
Kaip pasiskaityti apie pranešimą savininko
vadove:
–
Kaip rezervuoti techninę priežiūrą iš įrašyto pranešimo:
–
Įjungę pranešimo išskleistąjį režimą,
paspauskite Užklausti dėl
paskyrimoPask. ir susit. dėl paskyrimo5,
kad būtų pateikta techninės pagalbos rezervavimo pagalba.
> Pasirinkus Užklausti dėl paskyrimo:
programėlėje atveriama kortelė
Paskyrimai ir sukuriama užklausa techninės pagalbos ir remonto darbams rezervuoti.
Išskleistuoju pranešimo režimu paspauskite
Vartotojo vadovas, kad pasiskaitytumėte
apie pranešimą savininko vadove.
> Savininko vadovas atsiveria centriniame
ekrane ir parodo su pranešimu susijusios
informacijos.
Kaskart užvedus variklį, įrašyti pranešimai automatiškai panaikinami iš programėlės.
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 99)
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 134)
Pranešimų tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 100)
Pasirinkus Pask. ir susit. dėl
paskyrimo: inicijuojama telefono programėlė ir paskambinama autoservisui, kad
būtų galima rezervuoti techninės pagalbos
ir remonto darbus.
5
102
Priklauso nuo rinkos. Kartu reikia užregistruoti „Volvo ID“ ir pasirinktą autoservisą.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano apžvalga
Daugelis automobilio funkcijų valdomos iš centrinio ekrano. Čia pateikiamas centrinis ekranas ir
jo parinktys.
}}
103
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Trys centrinio ekrano baziniai rodiniai. Perbraukite dešinėn arba kairėn, kad pasiektumėte – atitinkamai – funkcijų arba programėlių rodinį6.
Funkcijų rodinyje pateikiamos automobilio
funkcijos, kurias galima aktyvinti arba deakty6
104
Automobiliuose su vairu dešinėje pusėje rodiniai būna atvirkštiniai.
vinti paspaudžiant mygtuką. Tam tikros funkcijos gali sužadinti papildomas funkcijas: tai
reiškia, kad jos atveria langą su nustatymo
parinktimis. Toliau pateikiame kelis pavyz-
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Medija – pastaruoju metu naudotos su
medija susijusios programėlės. Paspauskite
antrinį rodinį, kad jį išplėstumėte.
džius:Kamera. Projekcinio rodinio* nuostatas
galima keisti ir iš funkcijų rodinio, tačiau
reguliavimo veiksmai atliekami naudojantis
vairo dešiniąja klaviatūra.
Pradžios rodinys – tai pirmasis rodinys, pateikiamas paleidus ekraną.
Telefonas – iš čia galima pasiekti telefono
funkciją. Paspauskite antrinį rodinį, kad jį
išplėstumėte.
Programų rodinys (programėlių rodinys) –
atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinės funkcijos, pvz., FM
radijas. Palieskite programėlės piktogramą,
kad ją atvertumėte.
Papildomos antrinis rodinys – pastaruoju
metu naudotos programėlės arba automobilio funkcijos, nepriklausančios nė vienam iš
kitų antrinių rodinių. Paspauskite antrinį
rodinį, kad jį išplėstumėte.
Būsenos juosta – automobilyje vykdoma
veikla rodoma pačiame ekrano viršuje. Tinklo
ir ryšio informacija pateikiama kairėje būsenos juostos pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos indikacija –
dešinėje.
Klimato eilutė – informacija ir tiesioginiai
ryšiai, leidžiantis nustatyti, pvz., temperatūrą ir
sėdynės šildymo funkciją*. Norėdami atverti
klimato kontrolės rodinį su daugiau nuostatų,
paspauskite klimato eilutės centre esantį
ženklą.
Viršutinis rodinys – kad jį pasiektumėte, nuvilkite kortelę žemyn. Iš čia galima pasiekti
Nuostatos, Vartotojo vadovas, Profilis ir
automobilio įrašytas žinutes. Atskirais atvejais
viršutiniame rodinyje papildomai galima
pasiekti kontekstines nuostatas (pvz.,
Navigacijos nuostatos) ir kontekstinį automobilio savininko vadovą (pvz., Navigacija
Rankinis).
Navigacija – įjungia žemėlapio navigacijos
funkciją, pvz., su „Sensus Navigation“*.
Palieskite antrinį rodinį, kad jį išskleistumėte.
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 17)
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 509)
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 525)
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Sistemos garso išjungimas ir garsumo keitimas centriniame ekrane (p. 125)
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas (p. 125)
Sistemos kalbos keitimas (p. 126)
Sistemos vienetų keitimas (p. 126)
Centrinio ekrano valymas (p. 638)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 134)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 106)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 109)
Funkcijų rodinys centriniame ekrane (p. 116)
Taikomosios programos (p. 500)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 118)
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
•
Kontekstinės sąrankos atvėrimas centriniame
ekrane (p. 127)
* Parinktis / priedas. 105
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano valdymas
Daugelį automobilio funkcijų galima valdyti ir
reguliuoti iš centrinio ekrano. Centrinis ekranas tai jutiklinis ekranas, reaguojantis į prisilietimą.
Jutiklinio ekrano funkcijų naudojimas
centriniame ekrane
Ekranas reaguoja skirtingai, priklausomai nuo to,
ar jį spaudžiate, velkate ar per jį braukiate. Veiksmai, pvz., naršymas tarp skirtingų rodinių, objektų
Veiksmas
106
žymėjimas, slinkimas sąrašu ir programėlių perkėlimas, gali būti atliekami įvairiais būdais liečiant
ekraną.
Infraraudonųjų spindulių šviesos užuolaidėlė, veikianti virš ekrano, leidžia ekranui aptikti arti jo
esantį pirštą. Šia technologija įgalinama naudotis
ekranu net su pirštinėmis.
Vienu metu ekraną gali valdyti du asmenys, pvz.,
reguliuoti klimato kontrolės nuostatas vairuotojo ir
keleivio pusėse.
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
Toliau lentelėje pateikiami įvairūs ekrano valdymo
veiksmai:
Įvykdymas
Rezultatas
Paspauskite vieną kartą.
Pažymi objektą, patvirtina išranką arba aktyvina funkciją.
Paspauskite greitai du kartus iš
eilės.
Priartina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį.
Paspauskite ir laikykite.
Paima objektą. Galima naudoti programėlėms arba žemėlapio taškams žemėlapyje perkelti. Paspauskite pirštu ekraną, laikykite prispaudę ir tuo pat metu vilkite objektą į pageidaujamą vietą.
Palieskite vieną kartą dviem pirštais.
Atitolina skaitmeninį objektą, pvz., žemėlapį.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Veiksmas
Įvykdymas
Rezultatas
Vilkimas
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Laikykite nuspaudę ir nuvilkite, kad perkeltumėte programėles ar žemėlapio taškus žemėlapyje. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per ekraną.
Greitai perbraukite
Keičia įvairius rodinius, perslenka sąrašą, tekstą ar rodinį. Nuvilkite horizontaliai arba vertikaliai per
ekraną.
Atminkite: palietus viršutinę ekrano dalį, gali atsiverti viršutinis rodinys.
Pirštų išskėtimas
Priartina.
Pirštų suglaudimas
Atitolina.
}}
107
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Grįžimas į pradžios rodinį iš kito rodinio
1.
2.
Šis elementas naudojamas daugeliui automobilio
funkcijų valdyti. Pavyzdžiui, temperatūrą galima
reguliuoti taip:
Trumpai paspauskite pradžios mygtuką,
esantį po centriniu ekranu.
> Rodoma paskutinė pradžios rodinio padėtis.
Trumpai paspauskite dar kartą.
> Visi pradžios rodinio antriniai rodiniai nustatomi iš naujo į jų numatytąsias būsenas.
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai
paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą prie įvairių
rodinių.
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą
temperatūrą,
•
palieskite + arba −, kad temperatūrą didintumėte arba mažintumėte laipsniškai arba
•
palieskite pageidaujamą ant valdymo elemento esančią temperatūrą.
Susijusi informacija
Kai galima perslinkti rodiniu, centriniame ekrane atsiranda slinkties indikatorius.
Kaip naudotis centrinio ekrano valdymo
elementais
Sąrašo, straipsnio ar rodinio slinkimas
Ekrane pasirodžius slinkties indikatoriui, galima
perslinkti rodinį žemyn arba aukštyn. Perbraukite
žemyn / aukštyn bet kurioje rodinio dalyje.
Temperatūros valdymo elementas.
108
•
•
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 109)
•
Programėlių ir mygtukų perkėlimas centriniame ekrane (p. 118)
•
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 120)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Centrinio ekrano aktyvinimas ir
deaktyvinimas
2.
Centrinį ekraną galima pritemdyti ir vėl aktyvinti,
spaudžiant po ekranu esantį pradžios mygtuką.
Norėdami vėl aktyvinti ekraną, trumpai spustelėkite pradžios mygtuką.
> Rodytas prieš išjungiant ekraną rodinys
bus vėl parodytas.
PASTABA
Ekrane pasirodžius raginimui atlikti veiksmą,
ekrano negalima išjungti.
PASTABA
Centrinis ekranas išsijungia automatiškai, kai
variklis išjungtas ir atidarytos vairuotojo durelės.
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Paspaudus pradžios mygtuką, jutiklinis ekranas
pritemsta ir nereaguoja į lietimus. Klimato eilutė
rodoma ir toliau. Visos funkcijos, susijusios su
ekranu, veikia ir toliau, pvz., klimato, garso, orientavimo* ir programėlių. Pritemdytą centrinį ekraną
patogu valyti. Pritemdymo funkciją galima naudoti
ir siekiant sumažinti ekrano intensyvumą, kad jis
netrukdytų vairuojant.
1.
Paspauskite ir ilgai palaikykite fizinį pradžios
mygtuką (po ekranu).
> Ekranas patamsėja (išskyrus klimato
eilutę, kuri rodoma ir toliau). Visos ekrano
funkcijos veikia ir toliau.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano valymas (p. 638)
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas (p. 125)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Centrinio ekrano rodinių naršymas
Centriniame ekrane yra penki skirtingi pagrindiniai rodiniai: pradžios rodinys, viršutinis rodinys,
klimato kontrolės rodinys, programos rodinys
(programėlės rodinys) ir funkcijos rodinys. Ekranas įsijungia automatiškai, atidarius vairuotojo
dureles.
Pradžios rodinys
Pradžios rodinys pateikiamas paleidus ekraną.
Jame rasite keturis antrinius rodinius:
Navigacija, Medija, Telefonas ir papildomą antrinį rodinį.
Programėlės arba automobilio funkcija, pasirinkta
iš programėlių arba funkcijų rodinio, pasileidžia
atitinkamame pagrindinio rodinio antriniame rodinyje. Pvz., FM radijas pasileidžia Medija plytelėje.
Papildoma plytelė rodo paskutinę naudotą programėlę arba automobilio funkciją, kuri nėra susijusi su jokia iš kitų trijų sričių.
Antriniuose rodiniuose pateikta trumpa informacija apie kiekvieną skirtingą programėlę.
PASTABA
Paleidus automobilį, įvairiuose pradžios rodinio antriniuose rodiniuose pateikiama informacijos apie dabartinę programėlių būseną.
}}
* Parinktis / priedas. 109
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
PASTABA
Pradžios rodinio standartiniu režimu trumpai
paspauskite pradžios mygtuką. Ekrane pasirodo animacija, apibūdinanti prieigą prie įvairių
rodinių.
Būsenos juosta
Automobilyje vykdoma veikla rodoma ekrano viršuje. Tinklo ir ryšio informacija pateikiama kairėje
būsenos lauko pusėje, o su medija susijusi informacija, laikrodis ir foninės veiklos indikacija –
dešinėje.
kortelę arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus
per ekraną žemyn.
Viršutiniame rodinyje visada suteikiama prieiga
prie šių elementų:
• Nuostatos
• Vartotojo vadovas
• Profilis
• Automobilyje įrašytos žinutės.
Viršutiniame rodinyje atskirais atvejais suteikiama
prieiga prie tokios informacijos:
Klimato kontrolės rodinys
Klimato eilutė yra nuolat matoma ekrano apačioje. Čia galima tiesiogiai keisti populiariausias
klimato nuostatas, pvz., nustatyti temperatūrą ir
sėdynės šildymo funkciją*.
•
Kontekstinė nuostata (pvz., Navigacijos
nuostatos). Keiskite nuostatas tiesiogiai viršutiniame rodinyje, kai veikia programėlė
(pvz., navigacijos).
Paspauskite klimato eilutės centre
esantį ženklą, kad atsivertų klimato
kontrolės rodinys ir pasiektumėte daugiau klimato nuostatų.
•
Kontekstinis automobilio savininko vadovas
(pvz., Navigacija Rankinis). Viršutiniame
rodinyje pateikiama tiesioginė prieiga prie
automobilio skaitmeninio savininko vadovo
straipsnių, susijusių su ekrane rodomu turiniu.
Norėdami užverti klimato kontrolės
rodinį ir grįžti į ankstesnį rodinį,
paspauskite šį ženklą.
Viršutinis rodinys
Žemyn nuvilktas viršutinis rodinys.
PASTABA
Viršutinis rodinys nepateikiamas paleidimo /
išjungimo metu arba kai ekrane rodomas pranešimas. Be to, jis nepasiekiamas, kai rodomas klimato rodinys.
Norėdami užverti viršutinį rodinį, paspauskite už jo
ribų, nuspauskite pradžios mygtuką arba
paspauskite viršutinio rodinio apačią ir nuvilkite
aukštyn. Tada parodomas apačioje buvęs rodinys
ir jį vėl galima naudoti.
Būsenos juostos centre, ekrano viršutinėje dalyje
yra ąselė. Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami
110
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Programų rodinys
informacija, pvz., Žinutės neperskaitytų teksto
žinučių skaičius.
Funkcijų rodinys
Paspauskite programėlę, kad ją atvertumėte. Programėlė tuomet atsidaro toje plytelėje, kuriai ji
priklauso, pvz., Medija.
Atsižvelgiant į programėlių skaičių, galite slinkti
žemyn programėlių rodinyje. Tai padarysite perbraukdami / nuvilkdami iš apačios aukštyn.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš kairės dešinėn7 arba paspausdami pradžios mygtuką.
Automobilyje esančių programėlių rodinys.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programų
(programėlių) rodinį, perbraukite per ekraną iš
dešinės kairėn7. Čia pateikiamos atsisiųstos programėlės (trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinių
funkcijų programėlės, pvz., FM radijas. Kai kurių
programėlių rodinyje tiesiogiai pateikiama trumpa
7
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
Funkcijų rodinys su mygtukais, skirtais įvairioms automobilio funkcijoms atlikti.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte funkcijų
rodinį, perbraukite per ekraną iš kairės dešinėn7.
Čia galite aktyvinti arba deaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz., BLIS*, Lane Keeping
Aid* ir Parkavimo pagalba*.
}}
* Parinktis / priedas. 111
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Atsižvelgiant į funkcijų kiekį, čia taip pat galima
perslinkti rodinį žemyn. Tai padarysite perbraukdami / nuvilkdami iš apačios aukštyn.
Priešingai nei programėlių rodinyje, kuriame programėlę atversite ją paspausdami, funkcija aktyvinama arba deaktyvinama paspaudžiant atitinkamą
funkcinį mygtuką. Kai kurios (sužadinimo) funkcijos paspaustos atsiveria naujame lange.
Į pradžios rodinį grįšite dar kartą perbraukdami
ekraną iš dešinės kairėn7 arba paspausdami pradžios mygtuką.
Susijusi informacija
•
Antrinių rodinių valdymas centriniame ekrane
(p. 113)
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 118)
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
•
Kontekstinės sąrankos atvėrimas centriniame
ekrane (p. 127)
•
Automobilio savininko vadovas centriniame
ekrane (p. 17)
•
•
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 130)
7
112
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Taikomosios programos (p. 500)
Funkcijų rodinys centriniame ekrane (p. 116)
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Antrinių rodinių valdymas
centriniame ekrane
Pradžios rodinyje rasite keturis antrinius rodinius:
Navigacija, Medija, Telefonas ir papildomą
antrinį rodinį. Šiuos rodinius galima išskleisti.
}}
113
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Antrinio rodinio išskleidimas iš numatytojo režimo
Standartinis ir išskleistasis antrinio rodinio režimai centriniame ekrane.
114
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Antrinio rodinio išskleidimas:
–
Plytelės Navigacija, Medija ir Telefonas:
Paspauskite bet kurią antrinio rodinio vietą.
Išskleidus plytelę, papildoma plytelė pradžios
rodinyje laikinai išstumiama. Kitos dvi plytelės
sumažinamos ir rodoma tik tam tikra informacija. Palietus papildomą plytelę, kitos trys plytelės sumažinamos ir pateikiama tik tam tikra
informacija.
Išskleistajame rodinyje suteikiama prieiga
prie bazinių programėlės funkcijų.
Išskleisto antrinio rodinio užvėrimas:
–
Antrinį rodinį galima užverti trimis skirtingais
būdais.
•
Palieskite viršutinę išskleistojo antrinio
rodinio dalį.
•
Palieskite kitą plytelę (ši plytelė atsivers
išskleistuoju režimu).
•
Trumpai paspauskite fizinį pradžios mygtuką, esantį po centriniu ekranu.
Viso ekrano režimu atvėrus naują antrinį rodinį,
nerodoma jokios informacijos iš kitų antrinių
rodinių.
Išskleistuoju režimu atverkite
programėlę per visą ekraną:
paspauskite ženklą.
Paspauskite ženklą, kad grįžtumėte į išskleistąjį režimą arba
paspauskite pradžios mygtuką,
esantį ekrano apačioje.
Paspaudžiant pradžios mygtuką, galima visada
grįžti į pradžios rodinį. Kad iš viso ekrano režimo
grįžtumėte atgal į standartinį pradžios rodinio
vaizdą, paspauskite pradžios mygtuką du kartus.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 106)
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 109)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 109)
Kaip atverti arba užverti antrinį rodinį
viso ekrano režimu
Papildomą antrinį rodinį8 ir antrinį rodinį
Navigacija galima atverti viso ekrano režimu ir
rasti dar daugiau informacijos bei nuostatų
parinkčių.
8
Centrinio ekrano pradžios mygtukas.
Taikoma ne visoms programėlėms arba automobilio funkcijoms, atvertoms per papildomą plytelę.
115
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Funkcijų rodinys centriniame ekrane
Visi automobilio funkcijų mygtukai išdėstyti funkcijų rodinyje – viename iš centrinio ekrano
bazinių rodinių. Nueikite į funkcijų rodinį iš pra-
džios rodinio, perbraukdami ekraną iš kairės
dešinėn9.
116
Yra iš viso trys skirtingi automobilio funkcijų mygtukų tipai, žr. toliau:
Mygtuko tipas
Savybė
Keičia automobilio funkciją
Funkcijų mygtukai
Turi įjungimo / išjungimo padėtis.
Daugelis funkcijų rodinyje esančių mygtukų valdo
tam tikras funkcijas.
Sužadinimo mygtukai
Neturi įjungimo / išjungimo padėčių.
Statymo mygtukai
Turi įjungimo, išjungimo ir nuskaitymo režimus.
Kai funkcija veikia, mygtuko piktogramos kairėje įsijungia šviesos diodų indikatorius.
Paspauskite mygtuką funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
Paspaudus sužadinimo mygtuką, atidaromas funkcijos langas. Pavyzdžiui, tai gali
būti sėdynės padėties keitimo langas.
Panašūs į funkcijų mygtukus, tačiau turi papildomą statymo nuskaitymo padėtį.
9
Skirtingi mygtukų tipai
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
• Kamera
• Galvos atramos nulenkimas
• Projekc. rodinio reguliavimas
• Įvažiuoti į stovėjimo vietą
• Išvažiuoti iš vietos
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Skirtingi mygtukų režimai
Jei funkcijos arba statymo mygtuko šviesos diodų
indikatorius šviečia žalia spalva, vadinasi funkcija
aktyvinta. Aktyvinus funkciją, atsiveria papildomas
tekstas su paaiškinimu (tam tikroms funkcijoms).
Tekstas rodomas kelias sekundes, tada parodomas mygtukas su įjungtu šviesos diodų indikatoriumi.
Funkcija deaktyvinama užgesus šviesos diodų
indikatoriui.
Lane Keeping Aid atveju, paspaudus mygtuką,
pvz., pasirodo tekstas Veikia tik tam tikru
greičiu.
Funkcija įjungiama arba išjungiama vienu trumpu
mygtuko spustelėjimu.
Jei mygtuko dešinėje pusėje pasirodo įspėjamasis trikampis, vadinasi, kažkas neveikia kaip
turėtų.
Susijusi informacija
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 106)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 109)
117
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Programėlių ir mygtukų perkėlimas
centriniame ekrane
Perbraukite ekraną, kad perslinktumėte rodinį
aukštyn arba žemyn.
Automobilio funkcijų programėlės ir mygtukai
(atitinkamai – programėlių ir funkcijų rodiniuose)
gali būti perkeliami į kitą vietą ir pagal pageidavimą sutvarkomi.
1.
2.
3.
PASTABA
Paslėpkite retai naudojamas arba visai nenaudojamas programėles, perkeldami jas į apačią,
iš ekrano matomos dalies. Taip lengviau rasite
dažniau naudojamas programėles.
Perbraukite iš dešinės kairėn10, kad pasiektumėte programėlių rodinį, arba perbraukite
iš kairės dešinėn10, kad pasiektumėte funkcijų rodinį.
Palieskite programėlę arba mygtuką ir palaikykite.
> Pasikeičia programėlės arba mygtuko
dydis ir jis tampa nežymiai permatomas.
Tada galima jį perkelti.
Nuvilkite programėlę arba mygtuką į tuščią
vietą rodinyje.
Programėlėms arba mygtukams išdėstyti galima
naudoti iki 48 eilučių. Kad perkeltumėte programėlę arba mygtuką už matomos srities ribų, nuvilkite jį į rodinio apačią. Tada bus pridėta naujų
eilučių, kur ir galėsite patalpinti programėlę arba
mygtuką.
118
Ženklų, kurie gali būti rodomi centrinio ekrano
būsenos juostoje, apžvalga.
Būsenos juostoje rodoma veiksmų eiga ir – atskirais atvejais – jų būsena. Ne visi ženklai rodomi
visą laiką dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
PASTABA
Programėlių ir automobilio funkcijų mygtukų
negalima įkelti į jau užimtas vietas.
•
•
•
Paaiškinimas
Prisijungta prie interneto.
Aktyvintas tarptinklinis ryšys.
Funkcijų rodinys centriniame ekrane (p. 116)
Mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas.
Taikomosios programos (p. 500)
Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys.
Susijusi informacija
Centrinio ekrano valdymas (p. 106)
Todėl kai kurios programėlės arba mygtukai gali
būti išdėstyti toliau sąraše ir įprastu rodinio
režimu jų gali nesimatyti.
10
Ženklai centrinio ekrano būsenos
juostoje
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
„Bluetooth“ ryšys aktyvintas, bet
neprijungta jokio įrenginio.
GPS ryšiu siunčiama ir priimama
informacija.
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Aktyvinta modemo funkcija („Wi-Fi“
interneto prieigos taškas). Automobilis gali bendrinti turimą ryšį.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Ženklas
Paaiškinimas
Aktyvintas automobilio modemas.
Aktyvi USB bendrinimo funkcija.
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 516)
•
•
Telefonas (p. 525)
Data ir laikas (p. 87)
Vyksta procesas.
Paruošimo aktyvinimo laikmatis.
Atkuriamas garso šaltinis.
Garso šaltinis sustabdytas.
Vyksta telefoninis pokalbis.
Garso šaltinis nutildytas
Naujienos gautos iš radijo stoties.
Gaunama eismo informacija.
Laikrodis.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 109)
Pranešimas centriniame ekrane (p. 134)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
* Parinktis / priedas. 119
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Klaviatūra centriniame ekrane
Centrinio ekrano klaviatūra leidžia įvesti duomenis spaudžiant klavišus. Taip pat galima ranka
„piešti“ per ekrane pateikiamas raides ir ženklus.
Naudojantis klaviatūra, galima įvesti ženklus, raides ir skaičius, pvz., rašyti iš automobilio tekstines
žinutes, įvesti slaptažodžius arba ieškoti straipsnių
skaitmeniniame automobilio savininko vadove.
Klaviatūra rodoma tik tada, kai ekrane galima
įvesti informaciją.
120
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vaizde pateikiama kai kurių mygtukų, kuriuos galima rodyti klaviatūroje, apžvalga. Išvaizda priklauso nuo kalbos nuostatų ir konteksto, kuriame naudojama klaviatūra.
Siūlomų žodžių arba ženklų eilutė11. Įvedant
naujas raides, siūlomi žodžiai koreguojami.
11
Taikoma Azijos kalboms.
Pasiūlymus galima naršyti spaudžiant rodykles „dešinėn“ arba „kairėn“. Kad pasirinktu-
mėte pasiūlymą, palieskite jį. Atminkite, kad ši
funkcija su tam tikromis kalbomis nedera. Jei
}}
121
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
funkcija nepasiekiama, eilutė klaviatūroje
nerodoma.
mėte raidžių klaviatūrą, arba
, kad atvertumėte specialiųjų ženklų klaviatūrą.
Klaviatūroje siūlomi ženklai priklauso nuo to,
kuri kalba pasirinkta (žr. 7 punktą). Palieskite
ženklą, kad jį įvestumėte.
Pakeičia teksto įvedimo kalbą, pvz., EN. Siūlomi ženklai ir žodžiai (1) priklauso nuo pasirinktos kalbos. Norint, kad būtų galima klaviatūra keisti kalbas, jas reikia pirmiausia įtraukti
srityje „Nuostatos“.
Mygtukas veikia skirtingai, atsižvelgiant į kontekstą, kuriuo naudojama klaviatūra: siekiant
įvesti @ (kai įvedamas el. pašto adresas) arba
prireikus sukurti naują eilutę (įvedant
įprastą tekstą).
Paslepia klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Naudojamas prireikus rašyti didžiosiomis raidėmis. Paspauskite dar kartą, kad parašytumėte vieną didžiąją ir kitas mažąsias raides.
Paspaudus dar kartą, rašomos visos didžiosios raidės. Paspaudus vėl, klaviatūra rašomos mažosios raidės. Šiuo režimu pirmoji
raidė po taško, šauktuko arba klaustuko būna
didžioji. Pirmoji raidė teksto lauke taip pat
būna didžioji. Teksto laukuose, skirtuose
pavadinimams arba adresams, kiekvienas
žodis automatiškai pradedamas didžiąja raide.
Teksto laukuose, skirtuose slaptažodžiams,
saityno adresams ar el. pašto adresams
įvesti, visos raidės automatiškai būna mažosios, nebent mygtuku nustatoma kitaip.
Skaičių įvedimas. Tada klaviatūra (2) rodoma
su skaičiais. Paspauskite
(kuris skaičių
režimu rodomas vietoj
), kad grąžintu-
122
Raidės arba ženklo variantai
Tarpas.
Panaikina įvestą testą. Trumpai paspaudžiant
naikinama po vieną ženklą. Laikykite mygtuką
nuspaustą, kad greičiau panaikintumėte
ženklus.
Pakeičia klaviatūros režimą, kad būtų galima
raides ir ženklus rašyti ranka.
Paspaudžiant patvirtinimo mygtuką virš klaviatūros (iliustracijoje nepateiktas), patvirtinamas įvestas tekstas. Mygtuko išvaizda skiriasi atsižvelgiant
į kontekstą.
Raidės arba ženklo variantus, pvz., é arba è,
galima įvesti laikant nuspaudus raidę arba ženklą.
Pateikiamas laukelis, kuriame – galimi raidžių
arba ženklų variantai. Paspauskite reikiamą
variantą. Jei neparenkama jokio varianto, įvedama
pradinė raidė / ženklas.
Susijusi informacija
•
Klaviatūros kalbos keitimas centriniame
ekrane (p. 123)
•
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 123)
•
•
Centrinio ekrano valdymas (p. 106)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 531)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Klaviatūros kalbos keitimas
centriniame ekrane
Norint, kad būtų galima klaviatūra persijungti tarp
įvairių kalbų, jas reikia nustatyti srityje
Nuostatos.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą su sąrašu:
1.
Paspauskite mygtuką ir ilgai jį palaikykite.
> Atsiveria sąrašas.
2.
Pasirinkite reikiamą kalbą. Jei srityje
Nuostatos pasirinktos daugiau nei keturios
kalbos, klaviatūra galima perslinkti sąrašą.
> Klaviatūra pritaikoma pasirinktai kalbai ir
pateikiami kiti siūlomi žodžiai.
Kalbų įtraukimas arba naikinimas
nuostatose
Klaviatūrai automatiškai nustatoma tokia pati
kalba kaip ir sistemos. Klaviatūros kalbą galima
pritaikyti rankiniu būdu, nepaveikiant sistemos
kalbos.
Kaip pakeisti klaviatūros kalbą neparodant
sąrašo:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
–
2.
Paspauskite Sistema Sistemos kalbos
ir vienetai Klaviatūros išdėstymai.
3.
Sąraše pasirinkite vieną ar kelias kalbas.
> Dabar pasirinktas kalbas įvedant tekstą
bus galima keisti tiesiogiai per klaviatūrą.
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas
ranka į centrinį ekraną
Naudodamiesi centrinio ekrano klaviatūra, galite
ekrane įvesti ženklus, raides ir žodžius, „braižydami“ ranka.
Paspauskite klaviatūros mygtuką, kad pereitumėte nuo
spausdinimo klavišais prie raidžių ir ženklų įvedimo ranka.
Trumpai paspauskite mygtuką.
> Klaviatūra pritaikoma kitai sąrašo kalbai,
faktiškai neparodant paties sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
Sistemos kalbos keitimas (p. 126)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 120)
Jei srityje Nuostatos aktyviai nepasirinkta jokių
kalbų, klaviatūra išlaiko automobilio sistemos
kalbą.
Įvairių kalbų perjungimas klaviatūra
Jei srityje Nuostatos pasirinktos kelios kalbos, klaviatūros
mygtuku galima jas perjungti.
Sritis, skirta ženklams / raidėms / žodžiams /
žodžių dalims rašyti.
Teksto laukas, kuriame pasirodo ženklų arba
žodžių rašymo siūlymai12, rašant juos ekrane
(1).
Ženklų / raidžių / žodžių / žodžių dalių pasiūlymai. Sąrašą galima slinkti.
}}
123
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Tarpas. Tarpą galima įvesti ir parašant brūkšnelį (-) ranka rašytų raidžių srityje (1). Žr.
toliau pateiktą skirsnį „Kaip įvesti tarpą laisvojo teksto lauke, veikiant rašysenos atpažinimo funkcijai“.
||
Panaikinkite įvestą testą. Paspauskite trumpai, kad vienu metu panaikintumėte po vieną
ženklą / raidę. Prieš paspausdami vėl, kad
panaikintumėte kitą ženklą / raidę, šiek tiek
palaukite.
Grįžkite į įprasto ženklų įvedimo klaviatūrą.
Galimybė išjungti / įjungti garsą įvedimo
metu.
Paslėpkite klaviatūrą. Jei to padaryti
neįmanoma, mygtukas nerodomas.
Pakeiskite teksto įvesties kalbą.
12
13
124
Ženklų / raidžių / žodžių rašymas ranka
1. Rankraščio raidėms skirtoje srityje (1) parašykite ženklą, raidę, žodį arba jo dalį. Parašykite žodį arba jo dalis vieną virš kito arba ant
linijos.
> Pateikiamas siūlomų ženklų, raidžių arba
žodžių skaičius (3). Labiausiai tikėtinas
pasirinkimas rodomas sąrašo viršuje.
Ranka parašytų ženklų / raidžių naikinimas /
keitimas
SVARBU
Nespaudykite ekrano aštriais daiktais, nes
galite jį subraižyti.
2.
Šiek tiek palaukę įveskite ženklą / raides /
žodį.
> Įvedamas sąrašo viršuje esantis ženklas /
raidė / žodis. Taip pat galima pasirinkti
kitą ženklą, paspaudžiant sąraše reikiamą
ženklą, raidę arba žodį.
Taikoma tam tikroms sistemos kalboms.
Arabiškoje klaviatūroje braukite priešinga kryptimi. Braukiant iš dešinės į kairę, parašomas tarpas.
Visus teksto lauke (2) esančius ženklus panaikinsite perbraukdami per rašymo ranka lauką (1).
–
Yra keli būdai, kuriais naudojantis galima
panaikinti / pakeisti ženklus / raides.
•
Sąraše (3) paspauskite pageidaujamą
raidę arba žodį.
•
Paspauskite teksto naikinimo mygtuką (5),
kad panaikintumėte raidę, ir pradėkite iš
naujo.
•
Perbraukite horizontaliai iš dešinės į
kairę13 virš ranka rašomų raidžių srities
(1). Kelis kartus perbraukdami virš srities,
šalinkite pasikartojančias raides.
•
Teksto lauke (2) paspaudus X, panaikinamas visas įvestas tekstas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kaip laisvojo teksto lauke su rankraščiu
pakeisti eilutę
Eilutę pakeisite rankraščio lauke14 ranka nubraižydami
pirmiau iliustracijoje pavaizduotą ženklą.
Kaip įvesti tarpą laisvojo teksto lauke,
veikiant rašysenos atpažinimo funkcijai
Centrinio ekrano išvaizdos keitimas
Centrinio ekrano išvaizdą galima pakeisti, pasirenkant temą.
Sistemos garso išjungimas ir
garsumo keitimas centriniame
ekrane
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Centriniame ekrane galima pakeisti sistemos
garsumą arba visiškai išjungti sistemos garsą.
2.
Paspauskite My Car
Rodyti temas.
3.
Tada pasirinkite temą, pvz., Minimalistic
arba Chrome Rings.
Vairuotojo ekranas
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Garsas
3.
Prie Lietimo garsai nuvilkite mygtuką, norėdami pakeisti garsumą arba išjungti ekrano
lietimo garsus. Nuvilkite valdymo elementą iki
norimo garsumo.
Kaip šių išvaizdų priedą, galima pasirinkti iš
Normalus ir Šviesus. Pasirinkus Normalus,
ekrano fonas yra tamsus, o tekstas – šviesus. Ši
alternatyva yra numatytoji visoms temoms. Taip
pat galima pasirinkti ir šviesų variantą, kuriame
fonas yra šviesus, o tekstas – tamsus. Ši alternatyva naudinga, pvz., ryškioje dienos šviesoje.
Susijusi informacija
Ši alternatyva visada prieinama naudotojui ir nėra
veikiama aplinkinio apšvietimo.
•
•
•
Sistemos garsas.
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
Garso nuostatos (p. 498)
Susijusi informacija
Įveskite tarpą, nubrėždami brūkšnelį iš kairės dešinėn15.
Susijusi informacija
•
14
15
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 120)
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
•
Centrinio ekrano aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 109)
•
Centrinio ekrano valymas (p. 638)
Arabų klaviatūrai – nubraižykite tą patį simbolį, bet atvirkščiai.
Arabų klaviatūrai: brėžkite brūkšnelį iš dešinės kairėn.
125
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Sistemos vienetų keitimas
Sistemos kalbos keitimas
Vienetų nuostatos valdomos centrinio ekrano
meniu Nuostatos.
Kalbos nuostatos pateikiamos centrinio ekrano
meniu Nuostatos.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Eikite į Sistema Sistemos kalbos ir
vienetai Matavimo vienetai.
3.
Pasirinkite matavimo vienetą:
PASTABA
Pakeitus kalbą centriniame ekrane, tam tikra
savininko informacija gali nederėti su nacionaliniais arba vietos įstatymais bei reglamentais. Neperjunkite į kalbą, kurią sunku suprasti,
nes jums bus sunku surasti, kaip viską grąžinti.
• Metrinė – kilometrai, litrai ir laipsniai Cel-
Kitos nuostatos centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje
Nuostatas ir daugelio automobilio funkcijų informaciją galima pakeisti centriniame ekrane.
1.
Atverkite viršutinį rodinį, paspausdami kortelę
viršuje arba nuvilkdami / perbraukdami iš viršaus per ekraną žemyn.
2.
Paspauskite Nuostatos, kad atvertumėte
nuostatų meniu.
sijaus skalėje.
• Britų – mylios, galonai ir laipsniai Celsi-
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Eikite į Sistema
vienetai.
3.
Pasirinkite Sistemos kalba. Kalbos, derančios su valdymo balsu funkcija, turi valdymo
balsu ženklą.
> Pakeičiama vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio kalba.
jaus skalėje.
• JAV – mylios, galonai ir laipsniai Farenheito skalėje.
> Pakeičiami vairuotojo ekrano, centrinio
ekrano ir projekcinio rodinio vienetai.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
Sistemos kalbos keitimas (p. 126)
Susijusi informacija
•
•
•
126
Sistemos kalbos ir
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
Sistemos vienetų keitimas (p. 126)
Viršutinis rodinys su mygtuku Nuostatos.
3.
Paspauskite vieną iš kategorijų ir antrinių
kategorijų, kad rastumėte reikiamą nuostatą.
4.
Pakeiskite vieną ar kelias nuostatas. Įvairių
tipų nuostatos keičiamos nevienodais būdais.
> Pakeitimai įrašomi nedelsiant.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kontekstinės sąrankos atvėrimas
centriniame ekrane
2.
Spauskite Navigacijos nuostatos.
> Atsiveria navigacijos nuostatų puslapis.
Galima naudoti daugelio automobilio bazinių
programėlių kontekstinę sąranką ir tiesiogiai
pakeisti nuostatas centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje.
3.
Pagal poreikį pakeiskite nuostatas ir patvirtinkite išrankas.
Paspauskite Užverti arba fizinį pradžios mygtuką,
esantį po centriniu ekranu, jei norite užverti
sąrankos rodinį.
Daugelis automobilio bazinių programėlių turi šią
kontekstinės nuostatos parinktį, tačiau ne visos.
Trečiųjų šalių programėlės
Antrinė nuostatų meniu kategorija su įvairių tipų nuostatomis (čia pateikiamas daugialypės parinkties mygtukas
ir akutės).
Trečiųjų šalių programėlės nebūna įtrauktos į
automobilio sistemą iš pradžių, tačiau jas galima
parsisiųsti iš Volvo ID. Čia nuostatos visada valdomos programėlės viduje, o ne iš viršutinio rodinio.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 129)
Susijusi informacija
Viršutinis rodinys su kontekstinės nuostatos mygtuku.
Kontekstinė nuostata – tai šaukinys, teikiantis prieigą prie konkrečios nuostatos, susijusios su
ekrane rodoma aktyvia funkcija. Programėlės,
kurios būna įdiegtos automobilyje iš pradžių, pvz.,
FM radijas ir USB, priklauso „Sensus“ ir yra
automobilio įterptinių funkcijų dalis. Šių programėlių nuostatas galima keisti tiesiogiai per kontekstinę nuostatą viršutiniame rodinyje.
•
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 501)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
Kai pasiekiama kontekstinė sąranka:
1.
Nuvilkite viršutinį rodinį žemyn, kai programėlė yra išskleista, pvz., Navigacija.
127
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Naudotojo duomenų nustatymas iš
naujo pasikeitus savininkui
Nuostatų atkūrimas centriniame
ekrane
Pasikeitus savininkui, naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas reikia atkurti į gamyklines nuostatas.
Galima atkurti visas numatytąsias nuostatas,
parinktas centrinio ekrano nuostatų meniu.
Automobilio nuostatas galima nustatyti iš naujo
įvairiais lygiais. Pasikeitus savininkui, atkurkite
visus naudotojo duomenis ir sistemos nuostatas į
pradines gamyklines nuostatas. Keičiant nuosavybės teisę, svarbu pakeisti Volvo On Call* paslaugos savininką.
Nuostatų meniu pasiekiami du skirtingi nuostatų
atkūrimo tipai:
Susijusi informacija
•
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
•
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose
(p. 134)
4.
Atkurti asmeninius nustatymus atveju
nustatymą iš naujo reikia patvirtinti spaudžiant Atstatyti aktyviajam profiliui arba
Atstatyti visiems profiliams.
> Pasirinktos nuostatos nustatomos iš
naujo.
Du atkūrimo tipai
• Gamyklinių nuostatų grąžinimas – išvalomi visi duomenys ir failai, atkuriamos numatytosios nuostatų vertės.
• Atkurti asmeninius nustatymus – išvalomi
asmens duomenys ir atkuriamos numatytosios asmeninių nuostatų vertės.
Nuostatų atkūrimas
Paspauskite OK, kad patvirtintumėte nustatymą iš naujo.
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 129)
Norėdami atkurti savo nuostatas, vykdykite toliau
pateiktas instrukcijas.
PASTABA
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
128
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Eikite į Sistema
grąžinimas.
3.
Pasirinkite reikiamą nustatymo iš naujo tipą.
> Rodomas iškylantysis langas.
Gamyklinių nuostatų
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Lentelė su centrinio ekrano
nuostatomis
Pakategorės
Pakategorės
Centrinio ekrano nuostatų meniu yra pagrindinių
ir antrinių kategorijų, kuriose surinktos daugelio
automobilio funkcijų nuostatos ir informacija.
Užrakinimas
TV*
Stovėjimo stabdys ir pakaba
Vaizdo įrašas
Čia pateikiamos septynios pagrindinės kategorijos: My Car, Garsas, Navigacija, Medija, Ryšys,
Klimatas ir Sistema.
Kiekvienoje kategorijoje savo ruožtu yra tam tikras skaičius antrinių kategorijų ir nuostatų
parinkčių. Toliau pateiktose lentelėse pateiktas
pirmasis antrinių kategorijų lygis. Funkcijos arba
srities nuostatų parinktys išsamiau paaiškintos
susijusiame savininko vadovo skirsnyje.
Kai kurios nuostatos yra asmeninės: tai reiškia,
kad jas galima įrašyti į skiltį Vairuotojo profiliai.
Kitos nuostatos yra visuotinės: tai reiškia, kad su
vairuotojo profiliu jos nesiejamos.
My Car
Pakategorės
Ekranai
Priekinio stiklo valytuvas
Garso sistema
Telefonas
Tonas
Teksto žinutės
Balansas
Android Auto*
Sistemos garsas
Apple CarPlay*
Navigacija
Bluetooth įrenginiai
Pakategorės
Wi-Fi
Žemėlapis
Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos
taškas
Maršrutas ir orientavimas
Eismas
Internetas per automobilio modemą*
Volvo On Call*
Medija
Pakategorės
Važiavimo pageidavimai/Individualus
važiavimo režimas*
AM/FM radijas
Veidrodėliai ir patogumas
Pakategorės
Pakategorės
IntelliSafe
Žibintai ir apšvietimas
Ryšiai
DAB*
Volvo autoservisų tinklai
Klimatas
Pagrindinėje kategorijoje Klimatas antrinių kategorijų nėra.
Gracenote®
}}
* Parinktis / priedas. 129
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Sistema
Pakategorės
Vairuotojo profilis
Data ir laikas
Sistemos kalbos ir vienetai
Privatumas ir duomenys
Klaviatūros išdėstymai
Valdymas balsu*
Gamyklinių nuostatų grąžinimas
Sistemos informacija
Susijusi informacija
•
•
•
Centrinio ekrano apžvalga (p. 103)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
Vairuotojo profiliai
Daugelį automobilyje parenkamų nuostatų
galima pritaikyti pagal asmeninius vairuotojo
pageidavimus ir įrašyti į vieną arba kelis vairuotojo profilius.
Asmeninės nuostatos automatiškai įrašomos į
aktyvų vairuotojo profilį. Kiekvieną raktelį galima
susieti su vairuotojo profiliu. Naudojant susietą
raktelį, automobilis pritaikomas prie konkretaus
vairuotojo profilio nuostatų.
Kokios nuostatos įrašomos į vairuotojo
profilius?
Daugelis automobilyje esančių nustatymų bus
automatiškai įrašyti į aktyvų vairuotojo profilį,
nebent profilis yra apsaugotas. Automobilyje
galima parinkti asmenines arba visuotines nuostatas. Į vairuotojo profilius įrašomos tik asmeninės nuostatos.
Į vairuotojo profilį be kita ko galima įrašyti tokias
nuostatas: ekranų, veidrodėlių, priekinių sėdynių,
navigacijos*, garso ir medijos sistemos, kalbos ir
valdymo balsu.
Kai kurios nuostatos, vadinamos visuotinėmis, gali
būti keičiamos, tačiau jos neįrašomos į konkretų
vairuotojo profilį. Visuotinių nuostatų pakeitimai
turi įtakos visiems profiliams.
patys, neatsižvelgiant į tai, kuris vairuotojo profilis
buvo aktyvus.
Visuotinių nuostatų pavyzdys – klaviatūros išdėstymo nuostatos. Jei papildomoms kalboms įdiegti
buvo naudojamas vairuotojo profilis X, jos liks
pasiekiamos ir naudojant vairuotojo profilį Y. Klaviatūros išdėstymo nuostatos neįrašomos į konkretų vairuotojo profilį: šios nuostatos yra visuotinės.
Asmeniniai pageidavimai
Jei vairuotojo profilis X buvo naudojamas, pvz.,
centrinio ekrano šviesumui pakeisti, šie pakeitimai
vairuotojo profiliui Y įtakos neturės. Jie įrašomi į
vairuotojo profilį X, nes šviesumo nuostata yra
asmeninė.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 131)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą
(p. 131)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su vairuotojo profiliu (p. 132)
Apsaugokite vairuotojo profilį (p. 132)
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo profiliuose
(p. 134)
Lentelė su centrinio ekrano nuostatomis
(p. 129)
Visuotinės nuostatos
Perjungiant vairuotojų profilius, visuotinės nuostatos ir parametrai nekeičiami. Jie išlieka tokie
130
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Vairuotojo profilio pasirinkimas
Įjungus centrinį ekraną, jo viršuje parodomas
pasirinktas vairuotojo profilis. Kitą kartą atrakinus
automobilį, aktyvinamas paskutinis naudotas vairuotojo profilis. Atrakinus automobilį, galima
įjungti kitą vairuotojo profilį. Vis dėlto, jei nuotolinio valdymo raktelis susietas su vairuotojo profiliu, paleidus automobilį jis yra pasirenkamas.
Kitą vairuotojo profilį galima pasirinkti dviem
būdais.
4.
Įjungę ekraną, palieskite vairuotojo profilio
pavadinimą, rodomą centrinio ekrano viršuje.
> Pateikiamas pasirenkamų vairuotojo profilių sąrašas.
2.
Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
3.
Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema
įkelia naujo vairuotojo profilio nuostatas.
2 variantas:
1.
Nuvilkite centriniame ekrane esantį viršutinį
rodinį.
2.
Spauskite Profilis.
> Pateikiamas toks pat sąrašas kaip ir
1 parinktyje.
3.
Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
Kaip pakeisti vairuotojo profilio
pavadinimą
3 variantas:
Galima pakeisti įvairių automobilyje naudojamų
vairuotojo profilių pavadinimus.
1.
Nuvilkite centriniame ekrane esantį viršutinį
rodinį.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
profiliai.
3.
Paspauskite Sistema Vairuotojo
profiliai.
> Pateikiamas pasirenkamų vairuotojo profilių sąrašas.
3.
Pasirinkite Redaguoti profilį.
> Meniu atsiveria, kai galima redaguoti profilį.
4.
4.
Pasirinkite reikiamą vairuotojo profilį.
5.
Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema
įkelia naujo vairuotojo profilio nuostatas.
Paspauskite Profilio pavadinimas langelį.
> Atsiranda klaviatūra ir galima pakeisti
pavadinimą. Palieskite
, kad užvertumėte klaviatūrą.
5.
Įrašykite pavadinimo pakeitimą spausdami
Atgal arba Užverti.
> Pavadinimas pakeistas.
1 variantas:
1.
Spauskite Patvirtinti.
> Pasirenkamas vairuotojo profilis ir sistema
įkelia naujo vairuotojo profilio nuostatas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 130)
PASTABA
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 109)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą
(p. 131)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su vairuotojo profiliu (p. 132)
Vairuotojo
Profilio pavadinimas negali prasidėti tarpu,
nes tokiu atveju jis neįrašomas.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo profilio pasirinkimas (p. 131)
Klaviatūra centriniame ekrane (p. 120)
131
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Apsaugokite vairuotojo profilį
5.
Kai kuriais atvejais, pageidautina neįrašyti įvairių
automobilio nuostatų į aktyvų vairuotojo profilį.
Šiuo atveju, galima apsaugoti vairuotojo profilį.
PASTABA
Apsaugoti vairuotojo profilį įmanoma tik automobiliui stovint.
Kaip apsaugoti vairuotojo profilį:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
profiliai.
Vairuotojo
3.
Pasirinkite Redaguoti profilį.
> Meniu atsiveria, kai galima redaguoti profilį.
4.
Pasirinkite Apsaugoti profilį profiliui apsaugoti.
Įrašykite profilio apsaugos parinktį spustelėdami Atgal/Užverti.
> Kai profilis apsaugotas, automobilyje apibrėžtos nuostatos nebus automatiškai į jį
įrašomos. Tokiu atveju pakeitimus reikia
įrašyti rankiniu būdu, einant Nuostatos
Sistema Vairuotojo profiliai
Redaguoti profilį ir paspaudžiant Įrašyti
dabartines nuostatas į profilį. Kita vertus, jei profilis neapsaugotas, nuostatos
bus automatiškai į jį įrašytos.
Susijusi informacija
•
Vairuotojo profiliai (p. 130)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas
su vairuotojo profiliu
Įmanoma susieti jūsų raktelį su vairuotojo profiliu.
Vairuotojo profilis kartu visomis nuostatomis bus
automatiškai pasirenkamas kiekvieną kartą, naudojant automobilį su specifiniu nuotolinio valdymo rakteliu.
Pirmą karą naudojant nuotolinio valdymo raktelį,
jis nėra susietas su jokiu specifiniu vairuotojo
profiliu. Užvedus automobilį, Svečias profilis
automatiškai aktyvinamas.
Vairuotojo profilį galima pasirinkti rankiniu būdu,
jo nesiejant su rakteliu. Atrakinus automobilį,
aktyvinamas paskutinis buvęs aktyvus vairuotojo
profilis. Kai raktelis susiejamas su vairuotojo profiliu, naudojant tą konkretų raktelį profilio pasirinkti nebereikia.
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su
vairuotojo profiliu
PASTABA
Prijungti nuotolinio valdymo raktelį prie vairuotojo profilio įmanoma tik automobiliui stovint.
Pirmiausia pasirinkite profilį, kurį norėsite susieti
su rakteliu (jei susietinas profilis dar neaktyvus).
Tada aktyvų profilį galima susieti su rakteliu.
1.
132
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
2.
Paspauskite Sistema
profiliai.
Vairuotojo
3.
Pasirinkite pageidaujamą profilį. Grįžta
ekrano pradžios rodinys. Svečias profilio
negalima susieti su rakteliu.
4.
Vėl nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir palieskite
Nuostatos Sistema Vairuotojo
profiliai Redaguoti profilį.
5.
Pasirinkite Prijungti raktelį, kad susietumėte
profilį su rakteliu. Neįmanoma susieti vairuotojo profilio su kitu, nei dabar automobilį naudojamu rakteliu. Jei automobilyje yra daug
raktelių, bus rodomas pranešimas Aptiktas
daugiau nei vienas raktelis. Norimą
prijungti raktelį padėkite ant atsarginio
skaitytuvo.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 130)
Kaip pakeisti vairuotojo profilio pavadinimą
(p. 131)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
Atsarginės skaityklės vieta tunelio valdymo pulte.
> Kai rodomas pranešimas Profilis
prijungtas prie raktelio, raktelis ir vairuotojo profilis yra susieti.
6.
Spauskite OK.
> Dabar šis raktelis susietas su vairuotojo
profiliu ir toks bus, kol Prijungti raktelį
langelyje bus uždėta varnelė.
133
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Kaip atkurti nuostatas vairuotojo
profiliuose
Kai automobilis stovi, galima iš naujo nustatyti
viename ar keliuose vairuotojo profiliuose įrašytas nuostatas.
Pranešimas centriniame ekrane
Centriniame ekrane galima rodyti pranešimus,
informuojančius vairuotoją arba jam padedančius
įvairių įvykių atvejais.
PASTABA
Susijusi informacija
Gamyklinių nuostatų grąžinimas pasiekiamas tik kai automobilis stovi.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema Gamyklinių
nuostatų grąžinimas Atkurti
asmeninius nustatymus.
3.
Pasirinkite Atstatyti aktyviajam profiliui,
Atstatyti visiems profiliams arba Atšaukti
variantą.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo profiliai (p. 130)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
Pavyzdys pranešimo centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Centriniame ekrane rodomi vairuotojui mažiau
svarbūs pranešimai.
Daugelis pranešimų pateikiami virš centrinio
ekrano būsenos juostos. Praėjus kuriam laikui
arba atlikus su pranešimu susijusį veiksmą, pranešimas dingsta iš būsenos juostos. Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio
ekrano viršutinį rodinį.
Pranešimų sudėtis gali skirtis, jie gali būti rodomi
kartu su grafiniais elementais, ženklais ar mygtuku, skirtu su pranešimu susietai funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
134
Iškylantieji pranešimai
Kai kuriais atvejais pranešimas rodomas iškylančiajame lange. Iškylantieji pranešimai yra svarbesni už pranešimus, kurie rodomi būsenos juostoje, ir tam, kad jie išnyktų, reikia juos patvirtinti
arba imtis veiksmų.
•
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
(p. 135)
•
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 135)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 99)
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Pranešimų valdymas centriniame
ekrane
Pranešimai centriniame ekrane valdomi įvairiuose
centrinio ekrano rodiniuose.
Pranešimai be mygtukų:
–
Užverkite pranešimą jį paspausdami arba
leiskite jam po kurio laiko užsiverti automatiškai.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
Iš centrinio ekrano įrašytų
pranešimų tvarkymas
Nesvarbu, ar pranešimai būna įrašyti iš vairuotojo
ekrano, ar iš centrinio ekrano: jie tvarkomos centriniame ekrane.
Jei pranešimą reikia įrašyti, jis perkeliamas į centrinio ekrano viršutinį rodinį.
Susijusi informacija
Pavyzdys pranešimo centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Kai kurie pranešimai centriniame ekrane turi
mygtuką (arba kelis mygtukus, pateikiamus iškylančiuosiuose pranešimuose), kuriuo galima, pvz.,
aktyvinti / deaktyvinti su pranešimu susijusią
funkciją.
•
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 134)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 99)
Iš centrinio ekrano įrašytų pranešimų tvarkymas (p. 135)
Įrašytų pranešimų ir galimų parinkčių viršutiniame rodinyje pavyzdžiai.
Centriniame ekrane rodomi pranešimai, kuriuos
reikia įrašyti, perkeliami į centrinio ekrano viršutinį
rodinį.
Naujo pranešimo valdymas
Pranešimai su mygtukais:
–
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti arba
leiskite pranešimui po kiek laiko užsiverti
pačiam.
> Pranešimas pradingsta iš būsenos juostos.
}}
135
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
Įrašyto pranešimo skaitymas
1. Centriniame ekrane atverkite viršutinį rodinį.
> Pateikiamas įrašytų pranešimų sąrašas.
Pranešimus su dešiniau pateikiama
rodykle galima išskleisti.
2.
Projekcinis rodinys*
Projekcinis rodinys papildo automobilio vairuotojo ekraną ir šio informaciją rodo ant priekinio
stiklo. Projekcinį vaizdą galima matyti tik iš vairuotojo padėties.
Palieskite pranešimą, kad jį išskleistumėte /
sumažintumėte.
> Sąraše pateikiama papildomos informacijos apie pranešimą, o programėlės kairėje
dalyje pateikiamame vaizde rodoma pranešimo informacija grafine forma.
Susijusi informacija
136
•
•
Pranešimas centriniame ekrane (p. 134)
•
Pranešimai vairuotojo ekrane (p. 99)
Pranešimų valdymas centriniame ekrane
(p. 135)
vairavimo padėtis ne sėdynės centre;
•
nepalankus apšvietimas.
ant projektavimo bloko dengiamojo stiklo
padėti daiktai;
Informacijos projektavimo blokas įrengtas
prietaisų skydelyje. Kad neapgadintumėte
projektavimo bloko dengiamojo stiklo, ant jo
nelaikykite jokių daiktų ir užtikrinkite, kad ant
jo nieko neužkristų.
Paspauskite mygtuką veiksmui atlikti.
Įrašyti pranešimai iš viršutinio rodinio automatiškai panaikinami išjungus variklį.
dėvimi poliarizuojantys akiniai;
•
•
•
SVARBU
Įrašyto pranešimo valdymas
Kai kurie pranešimai turi mygtuką, skirtą, pvz., su
pranešimu susietai funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
–
PASTABA
Vairuotojo galimybę matyti informaciją projekciniame rodinyje trikdo
Projekciniame rodinyje pateikiami įspėjimai ir
informacija apie greitį, pastovaus greičio palaikymo funkcijas, navigaciją ir kt. vairuotojo matymo
lauke. Projekciniame rodinyje taip pat gali būti
rodoma informacija apie kelio ženklus ir įeinančiuosius skambučius.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Snaigės simbolis įsijungia, kai kyla
apledėjimo pavojus.
PASTABA
Naudojantis projekciniu rodiniu, dėl kai kurių
regos sutrikimų gali kilti galvos skausmas ir
būti juntama įtampa.
Susijusi informacija
•
•
•
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 138)
Projekcinio rodinio valymas* (p. 639)
Projekcinis rodinys ir priekinio stiklo keitimas*
(p. 610)
„City Safety“ projekciniame rodinyje
Rodinyje pateikiamos informacijos pavyzdžiai
Greitis
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Įspėjimo apie susidūrimą atveju, informaciją projekciniame rodinyje pakeičia „City Safety“ įspėjamasis ženklas. Šis grafikas rodomas net ir tada,
kai projekcinis rodinys išjungtas.
Navigacija
Kelio ženklai
Projekciniame rodinyje gali būti pateikiami įvairūs
ženklai, pvz.:
Jei ima šviesti įspėjamasis ženklas, perskaitykite įspėjamąjį pranešimą vairuotojo ekrane.
Jei ima šviesti informacijos ženklas,
perskaitykite pranešimą vairuotojo
ekrane.
Jeigu yra susidūrimo rizika, „City Safety“ įspėjamasis
ženklas mirkčioja, kad atkreiptų vairuotojo dėmesį.
* Parinktis / priedas. 137
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Projekcinį rodinį galima aktyvinti arba deaktyvinti
įjungus automobilį.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Projekcinis ekranas. Aktyvinus funkciją, mygtuke ima
šviesti indikatorius.
Projekcinio rodinio nuostatos*
Sureguliuokite projekcinio rodinio priekiniame
stikle nuostatas.
Nuostatas galima pakeisti, kai automobilis paleistas ir ant priekinio stiklo rodoma vaizdo projekcija.
Ekrano parinkčių išranka
Pasirinkite funkcijas, kurios bus rodomos projekciniame rodinyje.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano parinktys.
3.
Pasirinkite vieną arba kelias funkcijas:
Susijusi informacija
•
•
Projekcinio rodinio nuostatos* (p. 138)
Šviesumo ir vertikalios padėties
reguliavimas
Projekcinis rodinys* (p. 136)
•
•
•
•
1.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką Projekc. rodinio
reguliavimas.
2.
Vairo dešiniąja klaviatūra sureguliuokite vairuotojo matymo lauke esančio projekcinio
rodinio šviesumą ir vertikalią padėtį.
Rodyti navigaciją
Rodyti Road Sign Information
Rodyti pagalbą vairuotojui
Rodyti telefoną
Nuostata (kaip asmeninė) įrašoma vairuotojo profilyje.
Šviesumo mažinimas
Šviesumo didinimas
Padėties pakėlimas
138
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Padėties nuleidimas
Balso atpažinimas16
Patvirtinti
Vairuotojui gali naudoti balso atpažinimo sistemą
tam tikroms medijos leistuvo, per „Bluetooth“ prijungto telefono, klimato kontrolės sistemos ir
„Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijoms valdyti.
Grafinio vaizdo šviesumas automatiškai pritaikomas prie foninės šviesos. Šį šviesumą taip pat
veikia automobilių kitų ekranų šviesumo reguliavimas.
Balso komandos suteikia papildomą patogumą ir
padeda vairuotojui nesiblaškyti, kad būtų galima
sutelkti dėmesį į vairavimą, kelią bei eismo situaciją.
Aukščio padėtį galima įrašyti į elektra valdomos*
priekinės sėdynės atmintį, naudojantis klaviatūra
vairuotojo durelėse.
ĮSPĖJIMAS
Horizontalios padėties kalibravimas
Sukite prieš laikrodžio rodyklę
Jei pakeistas priekinis stiklas ar ekrano blokelis,
gali prireikti kalibruoti projekcinio displėjaus horizontalią padėtį. Kalibravimas reiškia, kad projekcinis rodinys sukamas pagal ar prieš laikrodžio
rodyklę.
1.
2.
3.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Pasirinkite My Car Vairuotojo ekranas
Projekcinio ekrano parinktys
Projekcinio ekrano kalibravimas.
Vaizdo horizontalią padėtį kalibruokite vairo
dešiniąja klaviatūra.
Sukite pagal laikrodžio rodyklę
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą
ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Patvirtinti
Susijusi informacija
•
•
•
•
Projekcinis rodinys* (p. 136)
Projekcinio rodinio aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 138)
Vairuotojo profiliai (p. 130)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
Valdymo balsu sistemos mikrofonas
Valdymo balsu funkcija veikia dialogo forma: naudotojas sako komandas ir gauna iš sistemos
16
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Parinktis / priedas. 139
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
||
atsakymus balsu. Balso atpažinimo sistema naudoja tą patį mikrofoną, kaip ir „Bluetooth“ ryšiu
prijungti įrenginiai, o balso atpažinimo sistemos
atsakymai teikiami per automobilio garsiakalbius.
Kai kuriais atvejais tekstinis pranešimas taip pat
rodomas vairuotojo ekrane. Funkcijos valdomos
naudojantis dešiniąja vairo klaviatūra. Nuostatos
keičiamos per centrinį ekraną.
Balso atpažinimo naudojimas17
Kaip atnaujinti sistemą
Balso atpažinimo sistema nuolat tobulinama. Kad
sistema veiktų optimaliai, atsisiųskite naujinius iš
support.volvocars.com.
Atminkite:
Sistemai aktyvinti ir dialogui
naudojant balso komandas inicijuoti paspauskite ant vairo
įrengtą balso atpažinimo mygtuką
.
•
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Balso atpažinimo naudojimas (p. 140)
Telefono valdymas balsu (p. 141)
•
Kalbėkite normaliu balso lygiu ir tempu.
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo
metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
Foninio triukšmo salone išvengsite uždarę
dureles, langus ir panoraminį stoglangį*.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Balso atpažinimo funkciją galima išaktyvinti taip:
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 201)
•
trumpam paspauskite
„Cancel“.
•
ilgai laikykite paspaustą ant vairo esantį valdymo balsu mygtuką
, kol išgirsite du
pyptelėjimus.
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
ir pasakykite
Norėdami paspartinti ryšį ir praleisti sistemos
užuominas, sistemai kalbant paspauskite balso
ir ištarkite kitą
atpažinimo mygtuką ant vairo
komandą.
dymo balsu metu galima naudotis ir kitais mygtukais. Vis dėlto, vykstant dialogui su sistema, kiti
garsai bus nutildyti. Tai reiškia, kad mygtukais
nebus įmanoma įvykdyti jokių su garsu susijusių
funkcijų.
Balso atpažinimo kontrolės pavyzdys
Paspauskite
, ištarkite „Call [Vardas]
[Pavardė] [numerio kategorija]“ – paskambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui.
Jei adresatas turi kelis telefono numerius (pvz.,
namų, mobilųjį, darbo), reikia nurodyti tinkamą
kategoriją.
Taigi, paspauskite
ir ištarkite „Call Vardenis
Pavardenis Mobilusis“.
Komandos / frazės
Neatsižvelgiant į situaciją, paprastai galima naudoti šias komandas:
•
•
•
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
„Cancel“ – baikite dialogą.
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas. Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis
komandomis, pvz., pateikdama užklausą.
Specifinių funkcijų komandos, pvz., telefono ir
radijo, aprašomos atitinkamuose skirsniuose.
Norėdami pakeisti sistemos garsumą, kalbant sistemos balsui pasukite garsumo rankenėlę. Val17
140
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Skaičiai
Skaičių komandos sakomos skirtingai. Tai priklauso nuo valdomos funkcijos:
•
Telefono numerius ir pašto kodus reikia
tarti po vieną skaitmenį, pvz., „zero three one
two two four four three“ (03122443).
•
Namo numerius galima nurodyti individualiai arba grupėmis, pvz., „two two“ arba
„twenty two“ (22). Anglų ir olandų kalba
galima nurodyti kelias grupes iš eilės, pvz.,
„twenty-two twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus skaitmenis, pvz., „double zero“ (00). Skaitmenis
galima nurodyti intervale nuo 0 iki 2 300.
•
2.
Paspauskite Sistema
pasirinkite nuostatas.
Valdymas balsu ir
• Kartoti balso komandą
• Kalbėjimo greitis
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 139)
Telefono valdymas balsu (p. 141)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 201)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Dažnius galima ištarti taip: „ninety eight
point eight“ (98,8), „hundred and four point
two“ arba „hundred four point two“ (104,2).
Telefono valdymas balsu18
Naudodamiesi balo komandomis ir „Bluetooth“
ryšiu prijungtu telefonu, galėsite paskambinti
adresatui, nurodyti balsu perskaityti žinutes arba
padiktuoti trumpą žinutę patys.
Jei norite nurodyti telefonų knygelės adresatą,
balso atpažinimo komandoje turi būti adresato
informacija, kuri įvesta telefonų knygelėje. Jeigu
adresatas, pvz., Vardenis Pavardenis, turi kelis
telefono numerius, tada galima nurodyti ir numerio kategoriją, pvz., Namų arba Mobilusis: „Call
Vardenis Pavardenis Mobilusis“.
Paspauskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Call [adresatas]“ – skambinama pasirinktam telefonų knygelės adresatui.
•
Kalbėjimo tempas ir kartojimo režimas
Galima pareguliuoti tempą, jeigu balsas kalba per
greitai.
„Call [telefono numeris]“ – renkamas telefono numeris.
•
„Recent calls“ – rodomas skambučių sąrašas.
Kartojimo režimą galima įjungti taip, kad sistema
pakartotų tai, ką jūs pasakėte.
•
„Read message“ – pranešimas perskaitomas. Jei yra kelios žinutės, pasirinkite, kuri
turi būti perskaityta.
•
„Message to [adresatas]“ naudotojams
nurodoma padiktuoti trumpą žinutę. Tada
žinutė pakartojama balsu ir naudotojas gali
pasirinkti išsiųsti19 arba redaguoti žinutę.
Kaip pakeisti tempą arba aktyvinti / išaktyvinti
kartojimo režimą:
1.
18
19
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Žinutes iš automobilio gali transliuoti ne visi telefonai. Informacijos apie suderinamumą rasite support.volvocars.com.
}}
141
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Norint, kad veiktų ši funkcija, automobilis turi
būti prijungtas prie interneto.
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
20
21
142
Balso atpažinimas (p. 139)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 140)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 201)
Radijo ir medijos20 valdymas balsu
„Media“ – pradedamas medijos ir garso sistemos dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
•
•
•
•
•
•
•
„Play [atlikėjas]“ – grojama muzika pagal
pasirinktą atlikėją.
•
•
„Play [dainos pavadinimas]“ – atkuriama
pagal pasirinktą dainą.
•
„Play [dainos pavadinimas] iš [albumo]“
– grojama pasirinkta daina iš pasirinkto
albumo.
Toliau pateikiamos radijo ir medijos leistuvo valdymo komandos.
Palieskite
•
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Play [TV kanalo pavadinimas]“ – įjungiamas pasirinktas TV kanalas*21.
•
„Play [radijo stotis]“ – pradedamas groti
pasirinkta radijo stotis.
•
„Tune to [Dažnis]“ – įjungiamas pasirinktas
radijo dažnis dabartiniame dažnio diapazone.
Jei nėra aktyvaus radijo šaltinio, pagal numatytąsias nuostatas įjungiamas FM bangų ilgis.
•
„Tune to [Dažnis] [bangos ilgis]“ – įjungiamas pasirinktas radijo dažnis pasirinktame
dažnio diapazone.
•
„Radio“ – įjungiamas FM radijas.
„DAB “ – įjungiamas DAB radijas*.
„TV“ – pradedama rodyti TV*21.
„CD“ – pradedamas groti CD*.
„USB“ – pradedama groti iš USB įtaiso.
„iPod“ – pradedama groti iš „iPod“ įtaiso.
„Bluetooth“ – pradedama groti iš medijos
šaltinio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.
„Similar music“ – iš USB įrenginių grojama
muzika, panaši į grojamą šiuo metu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
„Radio FM“ – įjungiamas FM radijas.
Balso atpažinimas (p. 139)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 140)
Telefono valdymas balsu (p. 141)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 201)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
EKRANAI IR VALDYMAS BALSU
Balso atpažinimo nuostatos22
Susijusi informacija
Čia parenkamos valdymo balsu sistemos nuostatos.
•
•
•
•
Nuostatos
Sistema
Valdymas balsu
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Kartoti balso komandą
• Lytis
• Kalbėjimo greitis
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 139)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 140)
Telefono valdymas balsu (p. 141)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 201)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Garso nuostatos (p. 498)
Sistemos kalbos keitimas (p. 126)
Garso nuostatos
Garso nuostatas pasirinksite čia:
Nuostatos Garsas
Valdymas balsu
Sistemos garsas
Kalbos nuostatos
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąraše
.
pažymėtos piktograma
Kalbos keitimas taip pat turi įtakos meniu, pranešimams ir žinyno tekstams.
Nuostatos
ir vienetai
22
Sistema Sistemos kalbos
Sistemos kalba
Taikoma kai kurioms rinkoms.
143
APŠVIETIMAS
APŠVIETIMAS
Žibintų jungikliai
Žibintams ir vidaus apšvietimui valdyti naudojami
skirtingi apšvietimo valdymo elementai. Kairiuoju
perjungikliu aktyvinami ir reguliuojami žibintai.
Šviesumas salone reguliuojamas naudojant prietaisų skydelyje įrengtą reguliavimo ratuką.
Žibintai
Padėtis
Paaiškinimas
Padėtis
Dieniniai žibintai.
Dieniniai žibintai ir gabaritiniai žibintai dieną.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Gabaritiniai žibintai, kai automobilis
stovi.A
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai esant prieblandai ar tamsiu
paros metu arba įjungus priekinius
rūko žibintus* ir (arba) galinį rūko
žibintą.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galima įjungti aktyviųjų tolimųjų
šviesų funkciją.
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai.
Tolimųjų šviesų žibintus galima
aktyvuoti įjungus artimųjų šviesų
žibintus.
Dieniniai ir gabaritiniai žibintai.
Gali būti aktyvinti tolimųjų šviesų
žibintai.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Rotacinis žiedas kairiajame perjungiklyje.
Kai automobilio elektros sistema nustatyta į uždegimo padėtį II, pasiekiamos tokios rotacinio žiedo
padėčių funkcijos:
146
Paaiškinimas
Aktyviosios tolimosios šviesos
įjungtos / išjungtos.
A
Jei automobilis stovi, tačiau yra įjungtas, rotacinį žiedą galima
pasukti iš kitos į padėtį
, kad būtų įjungti tik gabaritiniai
žibintai, o ne kitas apšvietimas.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti
transporto priemonė važiuoja.
režimą, kai
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
ĮSPĖJIMAS
Automobilio apšvietimo sistema atskirais atvejais negali nustatyti, kada dienos šviesa per
silpna ar pakankamai stipri, pvz., tvyrant rūkui
ar lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
•
•
•
•
•
•
•
Tolimųjų šviesų žibintai (p. 150)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 149)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas
centriniame ekrane
Stabdžių žibintai (p. 154)
Centriniame ekrane galima pakoreguoti ir aktyvinti kelias žibintų funkcijas. Pavyzdžiui, tai galioja
įjungtoms tolimosioms šviesoms, palydėjimo
namo apšvietimui ir priartėjimo apšvietimui.
Avarinio stabdymo signalas (p. 154)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
apšvietimas.
3.
Pasirinkite Žibintai arba Salono
apšvietimas ir tada pasirinkite reikiamą
koreguoti funkciją.
Galinis rūko žibintas (p. 153)
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai* (p. 153)
Avarinių šviesų signalas (p. 155)
Reguliavimo ratukas prietaisų skydelyje
Žibintai ir
Susijusi informacija
Salono apšvietimo ryškumo reguliavimo ratukas (kairėje).
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 150)
•
•
•
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 152)
•
Funkcijų rodinys centriniame ekrane (p. 116)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
Žibintų jungikliai (p. 146)
•
•
•
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 155)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 156)
Kitos nuostatos centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje (p. 126)
Salono apšvietimas (p. 156)
Gabaritiniai žibintai (p. 148)
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 152)
* Parinktis / priedas. 147
APŠVIETIMAS
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai kitiems eismo dalyviams
padeda pastebėti sustojusį arba pastatytą automobilį. Gabaritiniai žibintai įjungiami ant vairo
esančio perjungiklio rotaciniu žiedu.
, kad būtų įjungti tik gabaritiniai
padėtį
žibintai, o ne kitas apšvietimas.
Važiuojant ilgiau nei 30 sekundžių maksimaliu
10 km/h (apie 6 myl./val.) greičiu arba jei greitis
viršija 10 km/h (apie 6 myl./val.), įjungiami dieniniai žibintai. Vairuotojas turi pasukti į kitą padėtį
nei
.
Jei bagažinė atidaroma, kai lauke tamsu, įsijungia
galiniai stovėjimo žibintai (jei jie dar nešviečia),
įspėdami iš paskos atvažiuojančius eismo dalyvius. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, kokioje padėtyje yra rotacinis žiedas arba kokia parinkta automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis.
Dieniniai žibintai
Automobilyje yra jutikliai, kurie nustato šviesos
sąlygas aplinkoje. Dieniniai žibintai įsijungia, kai
vairo perjungiklio rotacinis žiedas nustatomas į
,
arba
ir automobilio
padėtį
elektros sistema veikia uždegimo padėtyje II.
Esant silpnam apšvietimui ar tamsoje,
padėtyje priekiniai žibintai automatiškai įjungia
artimąsias šviesas.
Susijusi informacija
Perjungiklio rotacinis žiedas gabaritinių žibintų padėtyje.
Pasukite rotacinį žiedą į padėtį
: įjungiami
gabaritiniai žibintai (tuo pat metu įjungiamas valstybinio numerio lentelių apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos uždegimo padėtis II, vietoj priekinių gabaritinių žibintų
įjungiami dieniniai. Kai rotacinis žiedas yra šioje
padėtyje, įjungiami gabaritiniai žibintai, nepaisant
automobilio elektros sistemos uždegimo padėties.
Jei automobilis stovi, tačiau yra įjungtas, rotacinį
žiedą galima pasukti iš kitos į gabaritinių žibintų
148
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Jei perjungiklio rotacinis žiedas yra padėtyje
, tuomet, automobiliu važiuojant dieną,
APŠVIETIMAS
įsijungia dieniniai žibintai (DRL1). Kai lauke užregistruojamas silpnas apšvietimas (arba tamsa),
automobilis automatiškai perjungia dieninius
žibintus į artimųjų šviesų žibintus. Artimųjų šviesų
žibintai papildomai įjungiami, jei aktyvinamas priekinis* ir (arba) galinis rūko žibintas.
Artimųjų šviesų žibintai
Važiuojant su perjungiklio rotaciniu žiedu padė, artimosios šviesos įjungiamos autotyje
matiškai, kai užregistruojamas silpnas apšvietimas (tamsa) arba automobilio elektros sistema
nustatoma į uždegimo padėtį II.
Tunelio aptikimas
Nustačius, kad automobilis įvažiavo į tunelį, dieniniai žibintai perjungiami į artimųjų šviesų.
Atminkite, kad rotacinis žiedas ant kairiojo perjunrežime nustatyti tunelį.
giklio turi būti
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai
stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Dieniniai žibintai (p. 148)
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Artimųjų šviesų žibintai (p. 149)
Perjungiklio rotacinis žiedas padėtyje AUTO.
Perjungiklio rotaciniam žiedui esant padėtyje
, artimųjų šviesų žibintai automatiškai aktyvinami ir jei aktyvinamas galinis rūko žibintas.
Kai perjungiklio rotacinis žiedas pasuktas į padėtį
, artimosios šviesos visada įjungiamos, kai
automobilio elektros sistema nustatoma į uždegimo padėtį II.
1
Daytime Running Lights
* Parinktis / priedas. 149
APŠVIETIMAS
Tolimųjų šviesų žibintai
Tolimosios šviesos valdomos kairiuoju perjungikliu. Tolimosios šviesos – galingiausias automobilio apšvietimo elementas. Jos skirtos naudoti
tamsoje matomumui pagerinti, jei tik neakina kitų
eismo dalyvių.
priekį, aktyvinkite tolimųjų šviesų žibintus.
Deaktyvinkite stumdami perjungiklį atgal.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, vairuotojo ekrane
.
pasirodo ženklas
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Aktyviosios tolimosios šviesos (p. 150)
Aktyviosios tolimosios šviesos
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą
kameros jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti
tolimąsias šviesas į artimąsias.
Perjungiklis su žiedu ant vairo.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį atgal į žybsnio
tolimosiomis šviesomis padėtį. Tolimosios
šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada,
kai vairo perjungiklio žiedas yra padėtyje
2 arba
. Stumdami perjungiklį į
2
150
Kai įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Simbolis
sas
simbolizuoja aktyviąsias tolimąsias švie-
Funkcija gali pradėti veikti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h (apie
12 myl./val.) arba daugiau. Funkcija gali įvertinti ir
gatvės apšvietimo lempas. Kai kamera daugiau
nebeaptinka jokių iš priekio artėjančio automobilio arba priekyje važiuojančio automobilio, po maždaug sekundės vėl įjungiamos tolimosios šviesos.
APŠVIETIMAS
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcijos
įjungimas
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas šis
ženklas kartu su pranešimu Auto.
ilgosios šviesos Laikinai
nepasiekiama, tuomet tolimąsias ir
artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu.
Pasirodžius minėtam pranešimui, ženklas
dingsta.
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija aktyvinama ir
išaktyvinama pasukant rotacinį žiedą ant dešiniojo
. Rotacinis žiedas po to
perjungiklio į padėtį
sugrįžta į padėtį
. Įjungus aktyviuosius
tolimųjų šviesų žibintus,
ženklas vairuotojo
ekrane ima šviesti balta šviesa. Įjungus tolimąsias
šviesas, ženklas ima šviesti mėlyna spalva.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija deaktyvinama, kai įjungti tolimųjų šviesų žibintai, automatiškai įjungiamos artimosios šviesos.
Prisitaikymo funkcija
Automobiliuose su LED3 priekiniais žibintais*
aktyviosios tolimosios šviesos turi prisitaikymo
funkciją4. Tokiu atveju, kitaip nei tradicinio pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir toliau šviečia
abiejose atvažiuojančio eismo arba priešais
esančių automobilių pusėse – pritemdoma tik ta
dalis spindulio, kuri nukreipta tiesiai į transporto
priemonę.
Tas pat galioja ir jei šis ženklas rodomas kartu su pranešimu Priekinio
stiklo jutiklis Jutiklis užblokuotas,
žr. savininko vadovą.
Prisitaikymo funkcija: Artimosios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančią transporto priemonę, tačiau
nepertraukiamos tolimosios šviesos – iš abiejų tos transporto priemonės pusių.
Tolimosios šviesos yra dalinai pritemdomos, t.y.
jeigu šviesos spindulys šviečia truputį stipriau
vairuonegu artimosios šviesos, simbolis
tojo ekrane šviečia mėlynai.
Aktyviųjų tolimųjų šviesų apribojimai
Kameros jutiklis, kuriuo grindžiama funkcija, turi
apribojimų.
Aktyviosios tolimosios šviesos gali laikinai
neveikti, pvz., kai tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai aktyviosios tolimosios šviesos vėl
ima veikti arba priekinio stiklo jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijungia
ženklas.
ĮSPĖJIMAS
Aktyviosios tolimosios šviesos – tai pagalbinė
sistema, palankiomis sąlygomis padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti
artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to reikalauja eismo arba oro sąlygos.
3
4
LED (Light Emitting Diode)
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio.
}}
* Parinktis / priedas. 151
APŠVIETIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Tolimųjų šviesų žibintai (p. 150)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Kaip naudotis posūkio signalais
PASTABA
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus
arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai,
kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
•
Šią automatinę mirksėjimo seką galima
sustabdyti, iškart perstumiant perjungiklį
kita kryptimi.
•
Jei vairuotojo ekrane ima sparčiau nei
įprastai mirksėti posūkio indikatorių simbolis, žr. pranešimą vairuotojo ekrane.
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite
perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai,
atgal pasukdami vairą.
Susijusi informacija
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus. Jeigu ši funkcija yra išaktyvinama
per centrinį ekraną, posūkių indikatoriai
sumirksės vieną kartą.
152
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 155)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
APŠVIETIMAS
Aktyvieji posūkio apšvietimo
žibintai*
ruotojo ekrane parodomas ženklas
namasis tekstas.
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai suprojektuoti
užtikrinti maksimalų posūkių ir sankryžų apšvietimą. Automobiliuose su šviesos diodų5 priekiniais žibintais* gali būti įrengti aktyvieji posūkio
apšvietimo žibintai. Tai priklauso nuo automobilio
įrangos lygio.
Funkcija būna aktyvi esant silpnam apšvietimui
arba tamsoje ir tik kai automobilis juda ir įjungti
artimųjų šviesų žibintai.
, aiški-
Galinis rūko žibintas
Galinis rūko žibintas yra daug galingesnis už
įprastas galines šviesas ir turi būti naudojamas
tik esant mažam matomumui dėl rūko, sniego,
dūmų ar dulkių, kad kiti eismo dalyviai būtų iš
anksto perspėti apie priekyje esantį automobilį.
Funkcijos deaktyvinimas arba
aktyvinimas
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija
būna aktyvinta. Ją galima deaktyvinti arba aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Paspauskite mygtuką Aktyvieji
posūkio žibintai.
Susijusi informacija
•
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai išjungta
(kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai seka vairo
judesius ir užtikrina maksimalų apšvietimą posūkiuose bei sankryžose, todėl jie gali pagerinti vairuotojo matomumą.
Funkcija aktyvuojama automatiškai kai užvedamas automobilis. Sutrikus funkcijos veikimui, vai-
5
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinis rūko žibintas įrengtas automobilio gale,
vairuotojo pusėje.
Galinis rūko žibintas gali būti įjungiamas tik uždegimo padėtyje II arba ant vairo esančio perjungikar
lio rotaciniam žiedui esant padėtyje
.
Paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte šviesas.
Kai įjungtas galinis rūko žibintas, vairuotojo
.
ekrane šviečia simbolis
}}
* Parinktis / priedas. 153
APŠVIETIMAS
||
Galinis rūko žibintas išsijungia automatiškai, kai
išjungiamas automobilis arba perjungiklio rotaciar
.
nis žiedas pasukamas į padėtį
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai
dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Stabdžių žibintai
Avarinio stabdymo signalas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių žibintai.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas siekiant
įspėti iš paskos važiuojančius vairuotojus apie
staigų stabdymą.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą ir kai automobilis stabdomas automatiškai
vienos iš pagalbos vairuotojui sistemų.
Susijusi informacija
•
•
•
Avarinio stabdymo signalas (p. 154)
Stabdymo funkcijos (p. 441)
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Ši funkcija reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o
ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant
įprastu būdu.
Avarinio stabdymo signalas įjungiamas staigiai
stabdant arba dideliu greičiu suveikus ABS sistemai.
Vairuotojui sulėtinus automobilį iki mažo greičio ir
atleidus stabdžių pedalą, stabdžių žibintas vėl ima
šviesti įprastai.
Tuo pat metu aktyvinamas automobilio avarinis
signalas. Jis veikia, kol automobilio greitis vėl
padidėja arba avarinis signalas išjungiamas rankiniu būdu.
Susijusi informacija
•
•
•
154
Stabdžių žibintai (p. 154)
Stabdymas koja (p. 442)
Avarinių šviesų signalas (p. 155)
APŠVIETIMAS
Avarinių šviesų signalas
Avarinio signalo funkcija (vienu metu mirksintys
visi posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Funkciją galima naudoti siekiant įspėti apie kelių
eismo pavojus.
PASTABA
Avarinio signalo naudojimo taisyklės atskirose
šalyse gali būti nevienodos.
Susijusi informacija
•
•
Laikinas stovėjimo vietos
apšvietimas
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai
gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai apšviestų
priėjimą prie namų.
Avarinio stabdymo signalas (p. 154)
Kaip aktyvinti funkciją:
Kaip naudotis posūkio signalais (p. 152)
1.
Išjunkite automobilį.
2.
Pastumkite kairįjį perjungiklį į priekį link prietaisų skydelio ir atleiskite.
3.
Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Aktyvinus funkciją, vairuotojo ekrane įsijungia
ženklas ir įjungiami gabaritiniai žibintai, išorinių
rankenų apšvietimas* bei valstybinio numerio
apšvietimas.
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką.
Avariniai žibintai automatiškai aktyvinami, kai
automobilio stabdžiai taip stipriai nuspaudžiami,
kad aktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir
mažinamas greitis. Avarinis signalas ima veikti
nustojus mirksėti avarinio stabdžio signalui ir
automatiškai išsijungia automobiliui pradėjus
važiuoti arba yra išjungiamas paspaudžiant mygtuką.
Trukmę, kurią turi likti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti centriniame
ekrane.
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 156)
* Parinktis / priedas. 155
APŠVIETIMAS
Priėjimo apšvietimo trukmė
Salono apšvietimas
Priėjimo apšvietimas įjungiamas atrakinus automobilį ir naudojamas, norint iš atstumo įjungti
automobilio apšvietimą.
Salone įrengti skirtingų tipų šviestuvai, pagerinantys naudojimo patirtį. Tai – skaitymo lempos,
daiktadėžės apšvietimas ir žemės apšvietimas.
Funkcija aktyvinama, kai atrakinimui naudojamas
nuotolinio valdymo raktelis. Tuo metu įjungiami
gabaritiniai žibintai, išorinių rankenų apšvietimas*,
valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų plafonai, grindų apšvietimas ir bagažinės apšvietimas. Jei aktyvinimo laikotarpiu atidaromos durelės, išorinių rankenų* ir salono apšvietimo trukmė
pratęsiama.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
rankiniu būdu, praėjus bent 5 minutėms po to,
kai:
•
buvo išjungtas automobilis ir jos elektros sistema perjungta į uždegimo padėtį 0;
•
automobilis atrakintas, bet neįjungtas.
Priekinis lubų apšvietimas
Funkciją galima aktyvinti ir deaktyvinti per centrinį
ekraną.
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Lemputė skaitymui, dešinėje pusėje
Skaitymo apšvietimas
Skaitymo lemputes dešinėje ir kairėje pusėse
galima įjungti ir išjungti trumpai paspaudus mygtukus viršutiniame valdymo pulte. Šviesumas
reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Salono apšvietimas
Trumpai paspaudus viršutiniame valdymo pulte
esantį mygtuką, įjungiamas arba išjungiamas
salono grindų ir lubų apšvietimas.
Susijusi informacija
•
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
•
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 155)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo reguliavimo jungikliai viršutiniame valdymo pulte.
Lemputė skaitymui, kairėje pusėje
Salono apšvietimas
156
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
Daiktadėžės apšvietimas
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Automatinė funkcija aktyvinama spustelėjus
AUTO mygtuką viršutiniame valdymo pulte. Aktyvinus automatinę sistemą, mygtuke įsijungia indikatorius ir salono apšvietimas įjungiamas arba
išjungiamas toliau nurodyta tvarka.
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia kai
dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Saulės skydelio veidrodėlio
apšvietimas*
Saulės skydelio veidrodėlio apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo
dangtelį.
Salono apšvietimas įsijungia kai:
•
•
•
•
automobilis atrakinamas;
Žemės apšvietimas*
automobilis išjungiamas;
atidaromos šoninės durelės;
atidarius vienas iš šoninių durelių, jis lieka
įjungtas 2 minutes.
Skaitymo lemputės virš galinės sėdynės.
Slenksčio apšvietimas
Durelių slenksčio apšvietimas įjungiamas arba
išjungiamas atidarius arba uždarius dureles.
Salono apšvietimas išsijungia kai:
•
•
•
Žemės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas
atidarius arba uždarius atitinkamas dureles.
automobilis užrakinamas;
Bagažinės apšvietimas
paleidžiamas automobilio variklis;
Bagažinės apšvietimas įjungiamas arba išjungiamas atidarant arba uždarant bagažinės dangtį.
uždaromos šoninės durelės.
Galinis lubų apšvietimas
Dekoratyvinis apšvietimas
Galinėje automobilio dalyje yra skaitymo lemputė,
kuri taip pat naudojama kaip automobilio salono
apšvietimas.
Aplinkos apšvietimas įjungiamas, kai atidarote
dureles ir išjungiamas, kai užrakinamas automobilis. Dekoratyvinio apšvietimo intensyvumas gali
būti pritaikomas centriniame ekrane ir tiksliai nustatomas reguliavimo ratuku, įrengtu prietaisų skydelyje.
Automobiliuose su panoraminiu stogu* yra du lempučių
blokai, po vieną kiekvienoje lubų pusėje.
Skaitymo lemputės įjungiamos arba išjungiamos
trumpai paspaudžiant ant jų esančius mygtukus.
Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Automobilyje įrengta šviesos diodų, kurie keičia
šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai šviečia
veikiant automobiliui. Aplinkos apšvietimas gali
}}
* Parinktis / priedas. 157
APŠVIETIMAS
||
būti pritaikomas centriniame ekrane ir tiksliai nustatomas reguliavimo ratuku, įrengtu prietaisų skydelyje.
Apšvietimas durelių daiktų dėkluose
Daiktų dėklų durelėse apšvietimas įjungiamas, kai
atidarote dureles ir išjungiamas, kai automobilis
užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai nustatyti,
naudojantis prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku.
Salono apšvietimo reguliavimas
Automobilio salono apšvietimas užsidega skirtingai, atsižvelgiant į naudojamą uždegimo padėtį.
Salono apšvietimą galima nustatyti prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku. Tam tikros
apšvietimo funkcijos gali būti valdomos ir per
centrinį ekraną.
Prietaisų skydelyje (kairiau nuo
vairo) esančiu reguliavimo
ratuku galima keisti ekrano,
kontrolinių lempučių, aplinkos ir
dekoratyvinio apšvietimo* šviesumą
Apšvietimas tunelinio valdymo pulto
priekiniame puodelio laikiklyje
Priekinių puodelių laikiklių apšvietimas įjungiamas, kai automobilis atrakinamas ir išjungiamas,
jis užrakinamas. Šviesumą galima tiksliai nustatyti,
naudojantis prietaisų skydelyje esančiu reguliavimo ratuku.
Aplinkos apšvietimo reguliavimas
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
Susijusi informacija
2.
Paspauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas.
3.
Pasirinkite kurią nors iš šių nuostatų:
•
•
•
•
Salono apšvietimo reguliavimas (p. 158)
Žibintų jungikliai (p. 146)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Salono vidus (p. 582)
•
•
Skiltyje Aplinkos apšvietimo
intensyvumas, pasirinkite iš Išjungta,
Žemas ir Aukštas.
Skiltyje Aplinkos apšvietimo lygis, pasirinkite iš Sumažinta ir Pilnas.
Apšvietimo intensyvumo keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
3.
Skiltyje Salono nuotaikos apšvietimo
intens., pasirinkite iš Išjungta, Žemas ir
Aukštas.
Apšvietimo spalvos keitimas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite My Car Žibintai ir
apšvietimas Salono apšvietimas
Salono nuotaikos apšvietimas.
3.
Norėdami pakeisti apšvietimo spalvą, pasirinkite Pagal temperatūrą arba Pagal spalvą.
Nurodžius parinktį Pagal temperatūrą,
apšvietimas kinta pagal nustatytą salono
temperatūrą.
Naudojantis parinktimi Pagal spalvą, antrinę
kategoriją Temos spalvos galima naudoti
siekiant koreguoti toliau.
Dekoratyvinio apšvietimo reguliavimas*
Automobilyje įrengta daug įvairių šviesos diodų,
kurie keičia šviesos spalvą. Šie apšvietimo elementai šviečia veikiant automobiliui.
158
* Parinktis / priedas.
APŠVIETIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
Salono apšvietimas (p. 156)
Apšvietimo funkcijų reguliavimas centriniame
ekrane (p. 147)
Uždegimo padėtys (p. 438)
159
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Langai, stiklai ir veidrodėliai
Automobilyje yra langų, stiklų ir veidrodėlių valdymo elementų. Kai kurie automobilio langai yra
laminuoti.
•
•
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas (p. 218)
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 219)
Laminuotas stiklas
Priekinis stiklas yra laminuotas, o laminuotą stiklą
galima papildomai įsigyti kitoms tam tikroms
stiklo zonoms. Laminuotas stiklas yra armuotasis,
todėl jį sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja garsą
salone.
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 174)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 177)
Panoraminio stoglangio* stiklas taip pat laminuotas.
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės
apsauga nuo prispaudimo
Visi elektra valdomi langai ir užuolaidėlės nuo
saulės* turi apsaugą nuo prispaudimo, kuri
suveikia, jei atidarymo arba uždarymo metu jų
judesį kas nors užblokuoja.
Blokavimo atveju judesys sustoja ir automatiškai
grįžta maždaug iki 50 mm (apie 2 colius) nuo
užblokuotos padėties (arba į visiško vėdinimo
padėtį).
Po uždarymo atšaukimo, pvz., jeigu judėti trukdo
ledas, galima uždaryti priverstinai toliau spaudžiant valdymo elementą viena ir ta pačia kryptimi.
Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo seką.
Jei langai pagaminti iš laminuoto stiklo, apie tai informuoja ženklas1
ĮSPĖJIMAS
Jeigu atjungiamas starterio akumuliatorius,
reikia iš naujo nustatyti automatinio atidarymo
ir uždarymo funkciją, kad ji veiktų tinkamai.
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
1
162
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 162)
Panoraminis stoglangis* (p. 169)
Elektra valdomi langai (p. 164)
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 166)
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 166)
Projekcinis rodinys* (p. 136)
Susijusi informacija
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 163)
•
Elektra valdomų langų naudojimas (p. 164)
Tai netaikoma priekiniam stiklui ir panoraminiam stoglangiui*, kurie visada yra laminuoti, todėl ant jų šio ženklo nebūna.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 166)
Apsaugos nuo prispaudimo
nustatymo iš naujo seka
•
Panoraminis stoglangis* (p. 169)
Jei kyla problemų su elektra valdomų langų funkcijomis, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
•
Kaip naudotis užuolaidėle nuo saulės*
(p. 166)
ĮSPĖJIMAS
Jeigu atjungiamas starterio akumuliatorius,
reikia iš naujo nustatyti automatinio atidarymo
ir uždarymo funkciją, kad ji veiktų tinkamai.
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
Jei problema išlieka arba jei ji susijusi su panoraminiu stoglangiu arba stoglangiu, susisiekite su
autoservisu2.
Elektra valdomo lango nustatymas iš naujo
1. Pradėkite atidaryti langą iš uždarytos padėties.
2.
Tada rankinio valdymo padėtyje valdymo elementais 3 kartus pakelkite langą aukštyn į
uždarytą padėtį.
> Sistema automatiškai inicijuojama.
Susijusi informacija
2
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 162)
•
Elektra valdomų langų naudojimas (p. 164)
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
* Parinktis / priedas. 163
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Elektra valdomi langai
ĮSPĖJIMAS
Elektra valdomi langai atidaromi / uždaromi naudojantis atitinkamose durelėse įrengtais valdymo
skydeliais. Vairuotojo durelėse įrengti visų langų
valdymo elementai bei priemonės vaikų saugos
užraktams aktyvinti.
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti judančiose dalyse.
•
•
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektriniai vaikų saugos užraktai* deaktyvina
galinių durelių valdymo elementus, kad iš
vidaus nebūtų galima atidaryti durelių arba
langų.
Galinių langų valdymo elementai.
Priekinių langų valdymo elementai.
Elektra valdomi langai turi apsaugą nuo prispaudimo. Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
164
Langus būtina valdyti atsargiai.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Elektra valdomų langų naudojimas
Vairuotojo durelių valdymo skydelyje galima valdyti visus elektra valdomus langus. Naudojantis
valdymo skydeliais, įrengtais kitose durelėse, valdomas tik tų durelių langas.
Elektra valdomi langai turi apsaugą nuo prispaudimo. Įvykus bet kokiai apsaugos nuo prispaudimo trikčiai, galima išbandyti nustatymo iš naujo
seką.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti judančiose dalyse.
•
•
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Susijusi informacija
•
•
•
Elektra valdomų langų naudojimas (p. 164)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 162)
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 163)
Langus būtina valdyti atsargiai.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Jį taip pat galima valdyti naudojantis nuotolinio
valdymo rakteliu ar berakte atidarymo* funkcija
(per durelių rankeną).
ĮSPĖJIMAS
Prieš uždarydami visus langus naudodamiesi
nuotolinio valdymo raktu arba berakčiu atidarymu* su durų rankena, įsitikinkite, kad vaikams ar kitiems keleiviams nekyla prispaudimo pavojus.
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos. Švelniai
pastumkite vieną iš valdymo elementų aukštyn arba žemyn. Kol valdymo elementas laikomas nuspaustas, elektra valdomi langai juda
aukštyn arba žemyn.
Valdymas su automatine funkcija. Nuspauskite langų valdymo elementą iki galo aukštyn
arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent uždegimo padėtis I arba II.
Elektra valdomus langus galima stumdyti kelias
minutes po automobilio ir uždegimo sistemos
išjungimo, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Vienu metu galima įmanoma naudoti tik vieną valdiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Elektra valdomi langai (p. 164)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 162)
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 163)
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 264)
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 242)
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra šiek
tiek praverti priekinius langus.
PASTABA
Viršijus maždaug 180 km/h (apie
112 myl./val.) greitį, nebeleidžiama atidaryti
langų, tačiau juos galima uždaryti.
Vairuotojui visada tenka atsakomybė laikytis
galiojančių kelių eismo taisyklių.
PASTABA
Kai automobilio salone žema temperatūra, gali
būti neįmanoma valdyti langų.
* Parinktis / priedas. 165
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Kaip naudotis užuolaidėle nuo
saulės*
Abiejose galinėse durelėse įtaisytos užuolaidėlės
nuo saulės.
Galinėse durelėse – valdomos
rankomis
•
Elektra valdomi langai (p. 164)
Galinio vaizdo veidrodėliai
Siekiant pagerinti matomumą atgal, naudojami
galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai.
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
Salono galinio vaizdo veidrodėlis reguliuojamas
nustatant kampą ranka. Salono galinio vaizdo veidrodėlyje galima sumontuoti „HomeLink“*, automatinio pritemdymo* ir kompaso* parinktis.
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą, abu
veidrodėliai yra išgaubti. Objektai atrodo toliau
nei jie iš tikrųjų yra.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: versijos gali skirtis.
Kabliukas su fiksatoriumi
–
Pakelkite užuolaidėlę ir užkabinkite ją ant
kabliuko viršutiniame durų rėme.
Langą gali atidaryti bei uždaryti ir su pakelta
užuolaidėle.
Susijusi informacija
166
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 162)
•
Apsaugos nuo prispaudimo nustatymo iš
naujo seka (p. 163)
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos vairasvirte, įrengta vairuotojo durelių valdymo skydelyje.
Taip pat yra daug automatinių nuostatų, kurias
galima susieti su elektra valdomos sėdynės*
atminties funkcijos mygtukais.
Susijusi informacija
•
•
•
•
HomeLink®* (p. 490)
Kompasas* (p. 494)
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo reguliavimas (p. 167)
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 168)
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
Galinio vaizdo veidrodėlio
pritemdymo reguliavimas
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 219)
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių šviesa
gali atsispindėti galinio vaizdo veidrodėliuose,
akindama vairuotoją. Jei trikdo iš paskos važiuojančių automobilių šviesa, naudokite pritemdymo
funkciją.
Pritemdymas rankiniu būdu
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti
naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte.
Automatinis pritemdymas*
Salono ir šoniniai veidrodėliai automatiškai pritemdo ryškią šviesą iš galo. Vairuojant visada veikia automatinio pritemdymo funkcija, išskyrus
atvejį, kai parenkamas pavarų dėžės atbulinės
eigos režimas.
PASTABA
Pakeitus jautrumą, pritemdymo lygis staiga
nepakinta: pokytis vyksta laipsniškai.
Pritemdymo jautrumas pakinta ir salono, ir šoniniuose galinio vaizdo veidrodėliuose.
Kaip pakeisti pritemdymo jautrumą:
Tamsinimo valdymas.
1.
Pritemdykite, patraukdami valdymo elementą
į salono vidų.
2.
Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami rankenėlę link priekinio stiklo.
Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija nėra rankinio pritemdymo mygtuko.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
patogumas.
3.
Po Galinio vaizdo veidrod. autom.
pritemdymas, pasirinkite Normalus,
Tamsus arba Šviesus.
Veidrodėliai ir
Salono galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir
leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas
jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu
atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos
važiuojančių automobilių žibintų skleidžiamą
šviesą.
}}
* Parinktis / priedas. 167
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
Norint, kad šoniniuose veidrodėliuose būtų automatinio pritemdymo funkcija, salono galinio vaizdo
veidrodėlyje taip pat turi būti automatinio pritemdymo funkcija.
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo
leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės skydeliai ar
objektai, esantys ant sėdynių arba bagažinėje
ir šviesa nepasieks jutiklių, salono ir šoninių
galinio vaizdo veidrodėlių pritemdymo funkcija
veiks ribotai.
Šoninių veidrodėlių pakreipimas
Siekdamas užtikrinti geresnį matomumą atgal,
vairuotojas turi tinkamai sureguliuoti šoninius veidrodėlius. Yra daug automatinių nuostatų, kurias
taip pat galima susieti su elektra valdomos sėdynės* atminties funkcijos mygtukais.
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 166)
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 168)
3.
Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
Galinio vaizdo veidrodėlių užlenkimas
elektra*
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate automobilį arba važiuojate siaurais keliais.
1.
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R.
2.
Maždaug po 1 sekundės juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
Grąžinimas į neutralią padėtį
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos vairasvirte, įrengta vairuotojo durelių valdymo skydelyje.
Turi būti nustatyta bent uždegimo sistemos padėtis I.
1.
168
Centre esančia vairasvirte nustatykite norimą
padėtį.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
Susijusi informacija
•
•
2.
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R.
Įsijungia mygtuko lemputė.
Jei dėl išorinės jėgos poveikio veidrodėliai buvo
pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu būdu
nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai
veiktų automatinis nulenkimas ir nustatymas iš
naujo*.
1.
Norėdami užlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R.
2.
Juos vėl atlenksite vienu metu paspausdami
mygtukus L ir R.
3.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią padėtį.
Pakreipimas statant
automobilį3
Šoninis veidrodėlis gali būti pakreipiamas žemyn,
kad vairuotojas geriau matytų kelkraštį, pvz., statydamas automobilį.
–
3.
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite
mygtuką L arba R.
Atminkite: mygtuką gali reikėti paspausti du kartus. Tai priklauso nuo to, ar jis jau buvo parinktas.
Pakreipus šoninį veidrodėlį žemyn, mygtukas
mirksi. Išjungus atbulinės eigos pavarą, šoninį veidrodėlį automatiškai imama grąžinti po maždaug
3 sekundžių. Tada po maždaug 8 sekundžių jis
pasiekia pradinę padėtį.
Automatinis pakreipimas statant
automobilį3
Naudojant šią nuostatą, šoninis veidrodėlis automatiškai pakreipiamas žemyn, kai įjungiama atbulinės eigos pavara. Nulenkimo padėtis nustatyta
iš anksto ir jos reguliuoti negalima. Galite grąžinti
šoninį veidrodėlį atgal į jo pradinę padėtį, dukart
paspausdami mygtuką L arba R.
Skiltyje Šoninio veidrodėlio pakreipimas
važiuojant atgal, pasirinkite Išjungta,
Vairuotojas, Keleivis arba Abu aktyvinti /
deaktyvinti ir pasirinkti, kuris galinio vaizdo
veidrodėlis turėtų būti pakreiptas.
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu*
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinant / atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai gali būti
automatiškai nulenkiami / atlenkiami.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
patogumas.
3.
Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte.
Panoraminis stoglangis padalintas į dvi stiklines
sekcijas. Priekinę sekciją galima atidaryti vertikaliai, galiniame krašte (ventiliacijos padėtis) arba
horizontaliai (atidaryta padėtis). Galinė stiklinė
sekcija yra fiksuota.
Panoraminiame stoglangyje po stiklu yra vėjo
deflektorius ir perforuoto audinio užuolaidėlė nuo
saulės, kuri papildomai apsaugo nuo tokių
veiksnių kaip stipri saulės šviesa.
Veidrodėliai ir
Susijusi informacija
•
•
Galinio vaizdo veidrodėliai (p. 166)
Galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo reguliavimas (p. 167)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 219)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
patogumas.
3 Tik
kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcijos mygtukai*.
Veidrodėliai ir
Panoraminis stoglangis*
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės
valdomi lubose įrengtu valdymo elementu.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros sistema turi būti uždegimo padėtyje I arba II.
}}
* Parinktis / priedas. 169
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti judančiose dalyse.
•
•
•
Prieš atidarydami panoraminį stoglangį,
nuvalykite ledą ir sniegą. Tai darykite
atsargiai, kad nesubraižytumėte paviršių
ar nepažeistumėte juostelių.
•
Neatidarinėkite panoraminio stoglangio,
jei jis užšalo.
Langus būtina valdyti atsargiai.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 264)
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 242)
Vėjo kreiptuvas
SVARBU
•
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai,
neatidarykite panoraminio stoglangio.
•
Nedėkite jokių sunkių daiktų ant panoraminio stoglangio.
Panoraminiame stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris iškyla jį atidarius.
Susijusi informacija
•
•
•
170
Panoraminio stoglangio valdymas* (p. 171)
Automatinis panoraminio stoglangio* užuolaidėlės nuo saulės uždarymas (p. 173)
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 162)
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Panoraminio stoglangio valdymas*
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės
valdomos viršutiniame valdymo skydelyje esančiu
valdymo elementu. Abu šie komponentai turi
apsaugą nuo prispaudimo.
SVARBU
•
Jei sumontuoti stogo bagažo laikikliai,
neatidarykite panoraminio stoglangio.
•
Nedėkite jokių sunkių daiktų ant panoraminio stoglangio.
ĮSPĖJIMAS
Vaikai, kiti keleiviai ar daiktai gali įstrigti judančiose dalyse.
•
•
Langus būtina valdyti atsargiai.
•
Prieš atidarydami panoraminį stoglangį,
nuvalykite ledą ir sniegą. Tai darykite
atsargiai, kad nesubraižytumėte paviršių
ar nepažeistumėte juostelių.
•
Neatidarinėkite panoraminio stoglangio,
jei jis užšalo.
Neleiskite vaikams žaisti su valdymo elementais.
•
Niekada nepalikite vaikų vienų automobilyje.
•
Nepamirškite išjungti elektra valdomų
langų maitinimo, nustatydami automobilio
elektros sistemos uždegimo padėtį 0.
Išlipdami iš automobilio, pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį.
•
SVARBU
Niekada neiškiškite jokio daikto ar kūno
dalies per langus, net jeigu automobilio
elektros sistema visiškai išjungta.
Norint pasinaudoti panoraminiu stoglangiu ir
užuolaidėle nuo saulės, automobilio elektros sistema turi būti uždegimo padėtyje I arba II.
Taip pat galima valdyti naudojantis nuotolinio valdymo rakteliu ar berakte atidarymo* funkcija (per
durelių rankeną).
ĮSPĖJIMAS
Prieš uždarydami visus langus naudodamiesi
nuotolinio valdymo raktu arba berakčiu atidarymu* su durų rankena, įsitikinkite, kad vaikams ar kitiems keleiviams nekyla prispaudimo pavojus.
4
Komforto padėtis – tai tokia padėtis, kurioje vėjo ir rezonanso triukšmas važiuojant yra pakankamai mažas ir nekelia nepatogumų.
SVARBU
Uždarydami panoraminį langą, patikrinkite, ar
jis tinkamai uždarytas.
Stoglangis nustoja judėti, jei (valdant rankiniu
būdu) atleidžiamas valdymo elementas arba jei
stoglangis pasiekia komforto padėtį4 ar maksimalaus atsidarymo arba užsidarymo padėtį. Panoraminio stoglangio ir užuolaidėlės nuo saulės judėjimas sustabdomi ir tuo atveju, jei valdymo elementas aktyvinamas priešinga kryptimi nei dabartinė
judėjimo kryptis.
Panoraminis stoglangis ir užuolaidėlė nuo saulės
taip pat turi apsaugą nuo prispaudimo. Įvykus bet
kokiai apsaugos nuo prispaudimo trikčiai, galima
išbandyti nustatymo iš naujo seką.
PASTABA
Atidarant rankiniu būdu, užuolaidėlė nuo saulės turi būti visiškai atidaryta: tik tada galima
judinti panoraminį stoglangį. Darant atvirkštine
tvarka, panoraminis stoglangis turi būti visiškai
uždarytas: tik tada galima uždaryti užuolaidėlę
nuo saulės.
PASTABA
Kai automobilio salone žema temperatūra, gali
būti neįmanoma valdyti langų.
}}
* Parinktis / priedas. 171
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
Vėdinimo padėties atidarymas ir
uždarymas
Visiškas panoraminio stoglangio
atidarymas ir uždarymas stoglangio
valdymo elementu
Vėdinimo padėtis, vertikalus galinis kraštas.
Atidarykite vieną kartą paspausdami valdymo
elementą aukštyn.
Uždarykite vieną kartą paspausdami valdymo
elementą žemyn.
Pasirinkus vėdinimo padėtį, pakeliamas priekinio
stiklinio dangčio galinis kraštas. Jei, pasirinkus
vėdinimo padėtį, užuolaidėlė nuo saulės yra iki
galo uždaryta, ji automatiškai prasiveria apie
50 mm (maždaug 2 colius).
Jei panoraminis stoglangis uždaromas iš vėdinimo padėties, užuolaidėlė nuo saulės juda automatiškai su juo.
Valdymas, rankinis režimas
Valdymas, automatinis režimas
2.
Panoraminio stoglangio atidarymas į komforto padėtį – paspauskite valdymo elementą
atgal antrą kartą į automatinio atidarymo
padėtį ir atleiskite.
3.
Panoraminio stoglangio atidarymas į maksimalią padėtį – paspauskite valdymo elementą
atgal trečią kartą į automatinio atidarymo
padėtį ir atleiskite.
Uždarykite pakartodami pirmiau nurodytą procedūrą atvirkštine tvarka – paspauskite valdymo elementą pirmyn / žemyn į uždarymo automatiniu
būdu padėtį.
Valdymas rankiniu būdu
1. Norėdami atidaryti užuolaidėlę nuo saulės,
paspauskite valdymo elementą atgal į rankinio atidarymo padėtį.
Automatinis valdymas – spartus
atidarymas arba uždarymas
Panoraminį stoglangį ir užuolaidėlę nuo saulės
galima atidaryti arba uždaryti vienu metu:
2.
Panoraminio stoglangio atidarymas į komforto padėtį – paspauskite valdymo elementą
atgal antrą kartą į rankinio atidarymo padėtį.
–
Atidarymas – paspauskite valdymo elementą
atgal du kartus į automatinio valdymo padėtį
ir jį atleiskite.
3.
Panoraminio stoglangio atidarymas į maksimalią padėtį – paspauskite valdymo elementą
atgal trečią kartą į rankinio atidarymo padėtį.
–
Uždarymas – paspauskite valdymo elementą
pirmyn / žemyn du kartus į automatinio valdymo padėtį ir jį atleiskite.
Uždarykite kartodami veiksmus atvirkštine
tvarka – paspauskite valdymo elementą pirmyn /
žemyn į uždarymo rankiniu būdu padėtį.
172
Automatinis valdymas
1. Saulės užuolaidėlės atidarymas iki maksimalios padėties – paspauskite valdymo elementą atgal iki automatinio valdymo padėties
ir jį atleiskite.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Susijusi informacija
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 169)
Automatinis panoraminio stoglangio* užuolaidėlės nuo saulės uždarymas (p. 173)
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 162)
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 264)
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 242)
Automatinis panoraminio
stoglangio* užuolaidėlės nuo
saulės uždarymas
Naudojant šią funkciją, užuolaidėlė nuo saulės
uždaroma automatiškai, praėjus 15 minučių po
automobilio užrakinimo, jei jis pastatytas karštą
dieną. Tuo siekiama sumažinti temperatūrą
salone ir apsaugoti automobilio sėdynių apmušalus nuo išblukimo saulės spindulių poveikyje.
•
Langų ir užuolaidėlių nuo saulės apsauga
nuo prispaudimo (p. 162)
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 264)
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 242)
Gamintojo pristatytame automobilyje ši funkcija
būna deaktyvinta. Ją galima aktyvinti arba deaktyvinti centriniame ekrane.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
Užrakinimas.
Pasirinkite Automatiškai uždaryti stogl.
užuol. nuo saulės, kad aktyvintumėte /
deaktyvintumėte.
PASTABA
Užuolaidėlė nuo saulės taip pat uždaroma, kai
visi langai uždaromi naudojantis nuotolinio
valdymo rakteliu arba berakčių atidarymu* su
durų rankena.
Susijusi informacija
•
•
Panoraminis stoglangis* (p. 169)
Panoraminio stoglangio valdymas* (p. 171)
* Parinktis / priedas. 173
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas
Valymas su pertrūkiais
Valytuvai kartu su plovikliu naudojami pagerinti
matomumą ir padidinti priekinių žibintų spindulio
šviesumą.
Priekinio stiklo valytuvai skirti valyti priekinį stiklą.
Skirtingas priekinio stiklo valytuvų nuostatos
parenkamos vairo dešiniuoju perjungikliu.
Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo ratuku nustatykite, kiek kartų bus
valoma per tam tikrą laiko tarpą.
Nuolatinis valymas
Kad šaltu oru ploviklis neužšaltų, plautuvo purkštukai yra automatiškai šildomi*.
Pakelkite perjungiklį, kad valytuvai valytų
normaliu greičiu.
Informacija, kad reikia papildyti ploviklio bakelį,
vairuotojo ekrane pateikiama, kai lieka maždaug
1 litras (1 kv.) ploviklio.
Pakelkite perjungiklį labiau, kad valytuvai
valytų dideliu greičiu.
Susijusi informacija
174
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 175)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 179)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 176)
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus, įsitikinkite, kad valytuvų šluotelės neprišalusios ir nuo priekinio
stiklo ir galinio lango nuvalytas sniegas arba
ledas.
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 177)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 178)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 654)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 653)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 652)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 651)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 174)
Dešinysis perjungiklis.
Reguliavimo ratukas naudojamas lietaus
jutiklio jautrumui ir valytuvų valymo dažniui
nustatyti.
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti
daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi būt šlapias.
Vienas valymo judesys
Nuleiskite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 175)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 179)
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis (p. 174)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 177)
* Parinktis / priedas.
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 176)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 178)
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 654)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 652)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 651)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 653)
Lietaus jutiklio naudojimas
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio. Lietaus
jutiklio jautrumą galima reguliuoti reguliavimo
ratuku ant dešiniojo perjungiklio.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
mygtuką
.
Spustelėkite svirtį žemyn, kad valytuvai pradėtų
judėti.
Jautrumui padidinti pasukite reguliavimo ratuką
aukštyn, o sumažinti – žemyn. Kai reguliavimo
ratukas pasuktas aukštyn, valytuvai padaro papildomą mostą.
Lietaus jutiklio deaktyvinimas
Deaktyvinkite lietaus jutiklį, paspausdami lietaus
arba pakeldami perjungiklį
jutiklio mygtuką
aukštyn kitai valytuvų programai įjungti.
Lietaus jutiklis deaktyvinamas automatiškai, uždegimo padėtyje 0 arba kai variklis išjungtas.
Dešinysis perjungiklis.
Lietaus jutiklio mygtukas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Kai lietaus jutiklis aktyvintas, vairuotojo ekrane
.
rodomas lietaus jutiklio ženklas
Lietaus jutiklio aktyvinimas
Aktyvinant lietaus jutiklį, turi būti užvestas automobilio variklis arba uždegimo padėtyje I / II, o
priekinio stiklo valytuvų perjungiklis būti padėtyje
0 arba vieno valymo judesio padėtyje.
Lietaus jutiklis deaktyvinamas automatiškai, kai
valytuvų šluotelės nustatomos į techninės priežiūros padėtį. Lietaus jutiklis vėl aktyvinamas, kai
deaktyvinamas priežiūros režimas.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Kai automobilis veikia arba jo elektros sistema nustatyta į
uždegimo padėtį I arba II, išaktyvinkite lietaus
jutiklį. Ženklas vairuotojo ekrane išsijungia.
}}
175
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
||
176
Susijusi informacija
•
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 177)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 179)
•
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis (p. 174)
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 176)
Lietaus jutiklio atminties funkcijos
naudojimas
•
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 653)
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 652)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 651)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 174)
Atminties funkcijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 178)
Lietaus jutiklio atminties funkciją galima aktyvinti
taip, kad jo mygtuko nereikėtų spausti kiekvieną
kartą užvedus automobilį:
•
•
Ploviklio įpylimas (p. 654)
1.
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 653)
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 652)
Paspauskite My Car
valytuvas.
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 651)
3.
Pasirinkite Lietaus jutiklio atmintis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte atminties
funkciją.
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 174)
Priekinio stiklo
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 175)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 179)
•
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis (p. 174)
•
Ploviklio įpylimas (p. 654)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 177)
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 178)
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių
žibintų plautuvai
Priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvai nuvalo
priekinį stiklą ir priekinius žibintus. Priekinio stiklo
ir priekinių žibintų plautuvai paleidžiami dešiniuoju perjungikliu.
Priekinio stiklo valytuvų ir priekinių
žibintų plautuvų įjungimas
SVARBU
Venkite įjungti plautuvo sistemą, kai ji sušalusi
arba tuščias ploviklio bakelis, nes kitaip galite
apgadinti siurblį.
Priekinių žibintų plovimas*
Siekiant taupyti skystį, įjungti priekiniai žibintai
plaunami automatiškai, nustatytu periodiškumu.
•
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 653)
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 652)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 651)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 174)
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik maždaug 1 litras (1 kv.) ploviklio ir vairuotojo ekrane rodomas pranešimas
Ploviklis Žemas lygis, papildykite kartu su
, atjungiamas ploviklio tiekimas prieženklu
kiniams žibintams. Tuo siekiama suteikti prioritetą
priekinio stiklo plovimui ir matomumui pro jį. Priekiniai žibintai nuplaunami tik jei įjungiamos tolimosios šviesos.
Susijusi informacija
Plovimo funkcija, dešinysis perjungiklis.
–
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų plautuvus, pastumkite dešinįjį perjungiklį link vairo.
> Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai atlieka dar keletą mostų.
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 175)
•
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis (p. 174)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 178)
•
Ploviklio įpylimas (p. 654)
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 179)
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 176)
* Parinktis / priedas. 177
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
naudojimas
•
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 653)
Galinio lango valytuvas ir plautuvas valo galinį
langą. Lango plovimas ir valymas įjungiami bei
nuostatos keičiamos ant vairo esančiu dešiniuoju
perjungikliu.
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 652)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 651)
Galinio lango valytuvo ir plautuvo
aktyvinimas
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 174)
PASTABA
Galinio lango valytuvo varikliuke įrengta
apsauga nuo perkaitimo, išjungianti varikliuką
jam perkaitus. Galinio lango valytuvas atvėsęs
ima veikti vėl.
Pasirinkite
, kad būtų įjungtas galinio
lango valytuvo valymo su pertrūkiais režimas.
–
Pasirinkite
, kad įjungtumėte galinio
lango valytuvo nuolatinio valymo režimą.
Perstumkite vairo dešinįjį perjungiklį pirmyn,
kad įjungtumėte galinio lango plovimo ir
valymo funkciją.
Susijusi informacija
178
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 175)
•
Automatinis galinio lango valymas atbulinės
eigos metu (p. 179)
•
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 176)
•
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis (p. 174)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 177)
Ploviklio įpylimas (p. 654)
LANGAI, STIKLAI IR VEIDRODĖLIAI
Automatinis galinio lango valymas
atbulinės eigos metu
•
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 652)
Įjungus atbulinės eigos pavarą, kai įjungti priekinio stiklo valytuvai, įsijungia galinio lango valymas. Išjungus atbulinės eigos pavarą, ši funkcija
išsijungia.
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 651)
•
Priekinio stiklo valytuvų naudojimas (p. 174)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
valytuvas.
3.
Pasirinkite Automat. galinio stiklo
valymas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte valymo važiuojant atbuline eiga funkciją.
Priekinio stiklo
Jeigu galinio lango valytuvas jau veikia pastovaus
greičio režimu, įjungus atbulinės eigos pavarą
jokių pokyčių neįvyksta.
Susijusi informacija
•
•
Lietaus jutiklio naudojimas (p. 175)
•
•
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis (p. 174)
•
Galinio lango valytuvo ir plautuvo naudojimas
(p. 178)
•
•
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinių žibintų
plautuvai (p. 177)
Lietaus jutiklio atminties funkcijos naudojimas (p. 176)
Ploviklio įpylimas (p. 654)
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje
(p. 653)
179
SĖDYNĖS IR VAIRAS
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Mechaninė priekinė sėdynė
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
Pakeiskite atlošo nuolydį, sukdami valdymo
rankenėlę.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota,
nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos
atveju galite susižaloti.
Susijusi informacija
•
•
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, papumpuodami* aukštyn / žemyn.
1
Pakeiskite sėdynės pasostės ilgį*, patraukdami svirtį aukštyn ir perstumdami sėdynės
pasostę pirmyn / atgal ranka.
Sėdynės reguliavimas pirmyn / atgal: pakelkite rankeną ir sureguliuokite atstumą iki
vairo ir pedalų. Užtikrinkite, kad nustačius
padėtį sėdynė būtų užfiksuota.
Pakeiskite juosmens atramą*, paspausdami
mygtuką aukštyn / žemyn / pirmyn / atgal2.
1
2
182
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
Taikoma tik vairuotojo sėdynei.
Taikoma keturių krypčių juosmens atramai*. Dvikryptė juosmens atrama* reguliuojama pirmyn/atgal.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Elektra valdoma* priekinė sėdynė
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu. Elektra valdomą sėdynę galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn. Sėdynės
pasostės priekinį kraštą galima pakelti / nuleisti ir
nustatyti jo ilgį*. Taip pat galima keisti atlošo
kampą. Juosmens atramą* galima reguliuoti
aukštyn / žemyn / pirmyn / atgal.3
Sėdynes nustatyti ir reguliuoti galima veikiant
varikliui ir tam tikrą laiką po durelių atrakinimo kai
variklis neužvestas. Jas reguliuoti kurį laiką galima
ir po to, kai variklis išjungiamas.
SVARBU
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
Priekinės elektra valdomos*
sėdynės reguliavimas
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
Nustatykite norimą sėdynės padėtį, naudodami
priekinės sėdynės sėdimoje dalyje esantį valdiklį.
Įvairioms patogumo funkcijoms nustatyti pasukite
daugiafunkcį valdiklį4 aukštyn / žemyn.
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
Elektra valdomos sėdynės turi apsaugą nuo
perkrovos, kuri suveikia, jeigu kurios nors
sėdynės judėjimą blokuoja koks nors objektas. Jei taip atsitinka, pašalinkite trukdantį
objektą ir po to vėl judinkite sėdynę.
Susijusi informacija
•
•
•
3
4
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
Iliustracijoje pavaizduoti valdikliai iš automobilio su
keturių krypčių liemens atrama*. Automobiliuose su
dviejų krypčių liemens atrama* nėra sukiojamo daugiafunkcio valdiklio.
Automobiliuose su keturių krypčių liemens
atrama*, įvairios patogumo funkcijos nustatomos pasukant daugiafunkcį valdiklį4 aukštyn / žemyn. Automobiliuose su dviejų
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
Taikoma keturių krypčių juosmens atramai*. Dvikryptė juosmens atrama* reguliuojama pirmyn/atgal.
Nėra automobiliuose su dviejų krypčių liemens atrama*.
}}
* Parinktis / priedas. 183
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
krypčių liemens atrama*, liemens atrama pirmyn / atgal reguliuojama apvaliuoju mygtuku.
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
Pakelkite / nuleiskite sėdynės pasostės priekinį kraštą, sureguliuodami valdymo elementą
aukštyn / žemyn.
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, pastumdami
valdymo elementą aukštyn / žemyn.
Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, pastumdami valdymo elementus pirmyn / atgal.
Pakeiskite atlošo nuolydį, pastumdami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn).
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir
projekcinio rodinio* padėties
įrašymas
Galite atminties mygtukams priskirti elektra valdomos* sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio* padėtis.
Naudodamiesi atminties mygtukais, įrašykite dvi
skirtingas elektra valdomos* sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio rodinio* padėtis. Mygtukai
įrengti vienerių iš (arba abiejų) priekinių durelių*
skydelyje.
Priekinių sėdynių atlošų iki galo pirmyn nuleisti
negalima.
Susijusi informacija
•
•
•
184
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
Nuostatų įrašymo mygtukas M.
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
Atminties mygtukas.
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
Atminties mygtukas.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Padėties įrašymas
1.
Nustatykite pageidaujamas sėdynės, šoninių
veidrodėlių ir projekcinio rodinio padėtis.
2.
Paspauskite ir palaikykite mygtuką M. Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.
3.
Per tris sekundes paspauskite ir palaikykite
mygtuką 1 arba 2.
> Priskyrus padėtis pasirinktam atminties
mygtukui, pasigirsta garsinis signalas ir
indikatorius mygtuke M užgęsta.
Jei per tris sekundes nepaspaudžiamas joks
atminties mygtukas, tuomet mygtukas M užgęsta
ir nieko neįrašoma.
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
•
•
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 168)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir
projekcinio rodinio* įrašytų padėčių
naudojimas
Jei įrašytos elektra valdomos* sėdynės, šoninių
veidrodėlių ir projekcinio rodinio* padėtys, jas
galima aktyvinti paprasčiausiai paspaudžiant
atminties mygtukus.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Projekcinio rodinio nuostatos* (p. 138)
Norint priskirti padėtis kitam atminties mygtukui,
reikia pakoreguoti sėdynės, šoninių veidrodėlių
arba projekcinio rodinio padėtis.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
Įrašytas nuostatas galima iškviesti, kai priekinės
durelės yra atidarytos arba uždarytos:
Atidarytos priekinės durelės
– Trumpai vieną kartą paspauskite kurį nors iš
atminties mygtukų: 1 ( ) arba 2 ( ).
Elektra valdoma sėdynė, šoniniai veidrodėliai
ir projekcinis rodinys ima judėti ir sustoja tose
padėtyse, kurios buvo įrašytos į pasirinktą
atminties mygtuką.
}}
* Parinktis / priedas. 185
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
Uždarytos priekinės durelės
– Laikykite nuspaustą vieną iš atminties mygtukų 1 ( ) arba 2 ( ), kol sėdynė, šoniniai
veidrodėliai ir projekcinis rodinys sustos
padėtyse, kurios įrašytos į pasirinktą atminties mygtuką.
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
Masažo nuostatos* priekinėje
sėdynėje
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
Nuostatas pakeisti galima naudojantis tiek daugiafunkciu valdymo elementu sėdynės šone, tiek
ir centriniu ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane.
Atleidus atminties mygtuką, sėdynės, šoniniai
veidrodėliai ir projekcinis rodinys sustos.
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
ĮSPĖJIMAS
•
Kadangi vairuotojo sėdynė gali būti reguliuojama esant išjungtam uždegimui,
transporto priemonėje negalima palikti
vaikų be priežiūros.
•
Sėdynės judėjimą galima SUSTABDYTI
bet kuriuo metu, paspaudžiant bet kurį
mygtuką, esantį elektra valdomos sėdynės
valdymo skydelyje.
•
•
Nereguliuokite sėdynės, kai vairuojate.
Pasirūpinkite, kad nieko nebūtų po reguliuojamomis sėdynėmis.
Susijusi informacija
•
•
•
•
186
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
•
Šoninių veidrodėlių pakreipimas (p. 168)
Projekcinio rodinio nuostatos* (p. 138)
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Masažo nuostatos
Galima rinktis tokias masažo nuostatas:
• Įjungta/Išjungta: pasirinkite Įjungta/
Išjungta, kad įjungtumėte / išjungtumėte
masažo funkciją.
• Programs 1-5: yra 5 iš anksto nustatytos
masažo programos. Pasirinkite Bang.,
Žingsnis, Pažangus, Juosmens arba
Pečių.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
• Intensyvumas: pasirinkite Žemas,
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
Priekinės sėdynės masažo
nuostatų* reguliavimas
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu ir centriniu
ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane.
Normalus arba Aukštas.
• Greitis: pasirinkite Lėtas, Normalus arba
Greitas.
Masažo paleidimas iš naujo
Masažo funkcija automatiškai deaktyvinama po
20 minučių. Norint pakartotinai aktyvinti funkciją,
tai reikia padaryti rankiniu būdu.
–
Palieskite Paleist vėl centriniame ekrane,
kad vėl paleistumėte pasirinktą masažo programą.
> Masažo programa paleidžiama iš naujo.
Jei nesiimama jokių veiksmų, pranešimas
ir toliau rodomas viršutiniame rodinyje.
Priekinės sėdynės masažo nuostatų
reguliavimas
Priekinių sėdynių atloše yra masažo funkcija.
Masažą vykdo oro pagalvėlės, kurios gali veikti su
įvairiomis nuostatomis.
Masažo funkcija gali būti aktyvinama tik veikiant
automobilio varikliui.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą
aktyvinsite sukdami aukštyn / žemyn. Centriniame
ekrane pasirodys sėdynės nuostatų rodinys.
}}
* Parinktis / priedas. 187
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Masažas.
3.
Atskiras masažo funkcijas galite pasirinkti
tiesiogiai centriniame ekrane arba judindami
žymeklį aukštyn/žemyn daugiafunkcio val/ apatiniu
dymo elemento viršutiniu
mygtuku. Pasirinktos funkcijos nuostatą
galima pakeisti tiesiogiai centriniame ekrane,
paspaudžiant rodykles arba naudojantis daugiafunkcio valdymo elemento priekiniu
/
mygtuku.
galiniu
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
Priekinės sėdynės pasostės ilgio
reguliavimas*
Priklausomai nuo pasirinkto įrangos lygio, sėdynės pasostės ilgis reguliuojamas arba daugiafunkciu valdikliu* sėdynės pasostės šone, arba
rankiniu būdu, naudojant valdiklį sėdynės pasostės priekyje.
Sėdynės pasostės ilgio reguliavimas
daugiafunkciu valdikliu
Susijusi informacija
•
•
•
188
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
Daugiafunkcis valdiklis yra sėdynės pasostės šone.
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą
aktyvinsite sukdami aukštyn / žemyn. Centriniame
ekrane pasirodys sėdynės nuostatų rodinys.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Pasostės ilg..
•
•
Paspauskite priekinę keturių krypčių mygdalį, kad ištrauktumėte sėdynės
tuko
pasostę.
Paspauskite keturių krypčių mygtuko
galinę dalį
, kad įtrauktumėte sėdynės
pasostę.
Sėdynės pasostės ilgio reguliavimas
rankiniu būdu
Sėdynės pasostės reguliavimo elementas.
1.
Suimkite rankeną
, esančią sėdynės priekyje, ir patraukite aukštyn.
2.
Pakoreguokite sėdynės pasostės ilgį.
3.
Atleiskite rankeną ir įsitikinkite, kad sėdynės
pasostė pasiekė tinkamą padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
Priekinės sėdynės šoninės
atramos* reguliavimas
Padidinkite priekinės sėdynės komfortą reguliuodami atlošo šonus.
Daugiafunkcis valdymo elementas, esantis sėdynės sėdimosios dalies šone.
Norint šoninės atramos, galima reguliuoti atlošo
šonus. Nuostatas galima keisti naudojantis daugiafunkciu sėdynės valdymo elementu ir centriniu
ekranu. Nuostatų diapazonas rodomas centriniame ekrane.
Norėdami reguliuoti šoninę atramą:
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą aktyvuokite
. Centriniame
sukdami jį aukštyn / žemyn
ekrane pasirodys sėdynės nuostatų rodinys.
}}
* Parinktis / priedas. 189
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
2.
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite Šon.
atramos.
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko priekinę dalį, kad padidintumėte šoninę
.
atramą
•
Paspauskite keturių krypčių mygtuko
galinę dalį, kad sumažintumėte šoninę
atramą .
Priekinės sėdynės juosmens
atramos* reguliavimas
Juosmens atrama reguliuojama naudojant sėdynės pasostės šone esantį valdiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
190
Liemens atrama reguliuojama daugiafunkciu valdikliu automobiliuose su keturių krypčių juosmens
atrama*, arba apvaliu mygtuku automobiliuose su
dviejų krypčių liemens atrama*. Valdiklis yra sėdynės sėdimosios dalies šone. Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, juosmens atramą galima reguliuoti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn (keturių
krypčių juosmens atrama) ar pirmyn / atgal
(dviejų krypčių juosmens atrama).
Reguliuokite juosmens atramą
automobilyje naudodami keturių
krypčių juosmens atramą
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
Daugiafunkcis valdiklis automobiliuose su 4 krypčių
juosmens atrama*.
1.
Daugiafunkcį valdymo elementą
aktyvinsite sukdami aukštyn / žemyn. Centriniame
ekrane pasirodys sėdynės nuostatų rodinys.
Valdiklis automobiliuose su 2 krypčių juosmens atrama*.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
2.
Susijusi informacija
Sėdynių nuostatų rodinyje pasirinkite
Juosmens.
•
/
Paspauskite apvalų mygtuką aukštyn
žemyn
, kad perstumtumėte juosmens
atramą aukštyn / žemyn.
•
•
•
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
Keleivio sėdynės reguliavimas iš
vairuotojo sėdynės*
Priekinę keleivio sėdynę galima reguliuoti iš vairuotojo sėdynės.
Funkcijų aktyvinimas
Funkcija aktyvinama centrinio ekrano funkcijų
rodinyje:
•
,
Paspauskite mygtuko priekinę dalį
kad padidintumėte juosmens atramą.
•
•
Paspauskite mygtuko galinę dalį
sumažintumėte juosmens atramą.
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
Aktyvinęs šią funkciją, vairuotojas turi sureguliuoti
keleivio sėdynę per 10 sekundžių. Jei jis to nepadaro per šį laiką, funkcija deaktyvinama.
•
Keleivio sėdynės reguliavimas iš vairuotojo
sėdynės* (p. 191)
Vairuotojas gali reguliuoti keleivio sėdynę ant
savo sėdynės esančiais valdymo elementais:
, kad
Reguliuokite juosmens atramą
automobilyje naudodami dviejų krypčių
juosmens atramą
1.
Paspauskite apvalaus mygtuko priekinę dalį
, kad padidintumėte juosmens atramą.
2.
Paspauskite apvalaus mygtuko galinę dalį
, kad sumažintumėte juosmens atramą.
Norėdami aktyvinti, paspauskite
mygtuką Nustatyti keleivio
sėd..
Keleivio sėdynės reguliavimas
}}
* Parinktis / priedas. 191
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
Pastumkite keleivio sėdynę pirmyn / atgal,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Pakeiskite keleivio sėdynės atlošo nuolydį,
pastumdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Susijusi informacija
•
•
•
•
192
Mechaninė priekinė sėdynė (p. 182)
Elektra valdoma* priekinė sėdynė (p. 183)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* padėties įrašymas (p. 184)
•
Sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcinio
rodinio* įrašytų padėčių naudojimas (p. 185)
•
Priekinės sėdynės masažo nuostatų* reguliavimas (p. 187)
•
Priekinės sėdynės pasostės ilgio reguliavimas* (p. 188)
Kaip nulenkti galinės sėdynės
atlošus
•
Masažo nuostatos* priekinėje sėdynėje
(p. 186)
•
Priekinės sėdynės šoninės atramos* reguliavimas (p. 189)
Galinės sėdynės atlošas padalintas į dvi dalis.
Atskiras dalis galima nepriklausomai nulenkti pirmyn.
•
Priekinės sėdynės juosmens atramos* reguliavimas (p. 190)
ĮSPĖJIMAS
•
Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir
ją užfiksuokite. Reguliuodami sėdynę
būkite atsargūs. Dėl nekontroliuojamo ar
nerūpestingo reguliavimo galite būti prispausti.
•
Ilgus objektus būtina saugiai pritvirtinti,
kad staigiai stabdant jie ko nors nesužalotų ir nesugadintų.
•
Prieš pakraudami ar iškraudami automobilį, būtinai išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
•
Jei automobilyje sumontuota automatinė
pavarų dėžė, nustatykite pavarų perjungiklį į padėtį P, kad jo netyčia nepajudintumėte.
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate pažeisti
galinės sėdynės apmušalus.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
SVARBU
Prieš nulenkiant galinės sėdynės atlošą, reikia
nuleisti įtaisytosios vaikiškos kėdutės
pasostę*.
Prieš nulenkiant sėdynės atlošą, reikia pakelti
vidurinės sėdynės porankį*.
Prieš nuleidžiant turi būti uždaryta galinėje
sėdynėje esanti ilgiems kroviniams vežti skirta
anga .
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad automatiškai nulenkiant
galinę sėdynę žmonėms nekiltų prispaudimo
pavojus. Kadangi tai vykdoma automatiškai,
mygtuko paspaudimu, niekas neturi būti ant
galinės sėdynės ar pernelyg arti jos.
3.
Atlošai atleidžiami nuo užraktų. Pirmiausia
nulenkiamos galvos atramos, tada atlošai
automatiškai nulenkiami į horizontalią padėtį.
Atlošų nulenkimas naudojantis galinės
sėdynės rankenomis
Atlošo nulenkimas bagažinės skyriuje
esančiais mygtukais
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų,
gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes
ir (arba) stačiai nustatyti jų atlošus.
Sėdynių atlošų nulenkimas elektroniniu
būdu*
Jei automobilyje įdiegta elektroninė galinės sėdynės atlošų nulenkimo funkcija, galite nulenkti
sėdynės atlošus bagažinės skyriuje įrengtais
mygtukais. Taip pat galima nulenkti galinę sėdynę
naudojant sėdynės viršuje esančias rankenas.
Užtikrinkite, kad ant galinių sėdynių niekas nesėdi
ir ten nėra daiktų.
Kad būtų lengviau nulenkti galinę sėdynę, automobilis turi stovėti ir turi būti atidarytas bagažinės
dangtis. Užtikrinkite, kad ant galinių sėdynių niekas nesėdi ir ten nėra daiktų.
1.
Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės galvos atramą.
2.
Paspauskite ir palaikykite nulenkimo mygtuką. Mygtukai pažymėti L ir R raidėmis atitinkamai kairiajai ir dešiniajai atlošo daliai.
Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės galvos atramą.
Patraukite automobilio kairės ir dešinės
pusės sėdynių atlošuose esančias rankenas į
priekį, norėdami nulenkti galinės sėdynės kairiąją ir dešiniąją dalis.
> Atlošai atleidžiami nuo užraktų. Pirmiausia
nulenkiamos galvos atramos, tada atlošai
automatiškai nulenkiami į horizontalią
padėtį.
}}
* Parinktis / priedas. 193
SĖDYNĖS IR VAIRAS
||
Atlošų nulenkimas rankomis
2.
Spauskite atlošą, kol susijungs užraktas.
Jei rankomis galima nulenkti tik galinę sėdynę,
nulenkite sėdynės dešiniąją ir kairiąją puses galinės sėdynės rankenomis.
3.
Pakelkite galvos atramas ranka.
4.
Jei reikia, pakelkite vidurinės sėdynės galvos
atramą.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošą, raudona lemputė nebešvies.
Jei ji vis dar šviečia, vadinasi atlošas nėra tinkamai užfiksuotas.
Galinės sėdynės galvos atramų
reguliavimas
Sureguliuokite centrinės sėdynės galvos atlošą
pagal keleivio aukštį. Nulenkite žemyn išorinių
sėdynių galvos atramas*, kad pagerintumėte
matomumą atgal.
Sureguliuokite vidurinės sėdynės
galvos atlošą.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Jei bet kurioje galinėje sėdynėje yra keleivių,
išorinių sėdynių galvos atramos turi būti nuolat
pakeltos.
Užtikrinkite, kad ant galinių sėdynių niekas nesėdi
ir ten nėra daiktų.
Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės galvos atramą.
Patraukite automobilio kairės ir dešinės
pusės sėdynių atlošuose esančias rankenas į
priekį, norėdami nulenkti galinės sėdynės kairiąją ir dešiniąją dalis.
3.
Atlošas atsijungia nuo užrakto ir jį reikia rankiniu būdu nuleisti į horizontalią padėtį.
Susijusi informacija
•
Galinės sėdynės galvos atramų reguliavimas
(p. 194)
•
•
Asmeninis užraktas (p. 276)
Centrinės sėdynės galvos atramą reikia nustatyti
pagal keleivio ūgį, kad esant galimybei būtų
uždengta visa galvos galinė dalis. Pagal poreikį
pakelkite jį aukštyn rankomis.
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 276)
Kaip pakelti atlošą
Atlošas į stačią padėtį pakeliamas rankomis:
1.
194
Pajudinkite atlošą į viršų / atgal.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Nulenkite galinės sėdynės išorinius
galvos atlošus rankenomis
Automobiliuose su elektra valdomu nulenkimu*,
išorinius galvos atlošus galima nulenkti sėdynės
pav. Jei
viršuje esančiomis rankenomis, žr.
automobilyje nulenkimo elektra funkcijos nėra,
galvos atramos būna fiksuotos.
Norėdami nuleisti galvos atramą, laikykite mygtuką (žr. iliustraciją) nuspaustą ir atsargiai leiskite
atramą žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos
atrama turi būti žemiausioje padėtyje. Kai
vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos atramą
reikia tinkamai sureguliuoti pagal keleivio ūgį,
kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei
įmanoma).
Nulenkite galinės sėdynės išorinius
galvos atlošus per centrinį ekraną*
Išorinių sėdynių galvos atramas galima įtraukti
centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Galite nuleisti
galvos atramas, kai nustatyta uždegimo padėtis 0.
Paspauskite mygtuką Galvos
atramos nulenkimas nuleidimo funkcijai aktyvinti / deaktyvinti.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol pasigirs
spragtelėjimas.
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
Kaip nulenkti galinės sėdynės atlošus
(p. 192)
Nenuleiskite išorinių galvos atramų, jeigu
kurioje nors galinėje šoninėje sėdynėje yra
keleivis.
ĮSPĖJIMAS
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
* Parinktis / priedas. 195
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Valdymo elementai ant vairo ir
garso signalas
Garso signalas
Vairo užraktas
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., pavogus automobilį. Vairo užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu gali būti girdimas mechaninis
triukšmas.
Ant vairo įrengtas garso signalo bei kiti valdymo
elementai, pvz., vairuotojo pagalbos sistemų ir
balso atpažinimo.
Vairo užrakto aktyvinimas
Vairo užraktas aktyvinamas, kai automobilis užrakinamas iš lauko ir variklis būna išjungtas. Jei
automobilis paliekamas atrakintas, po kurio laiko
automatiškai įsijungs vairo užraktas.
Vairo užrakto išaktyvinimas
Vairo užraktas (p. 196)
Vairo užraktas išaktyvinamas atrakinus automobilį
iš lauko. Jei automobilis neužrakintas, vairo užraktas bus išjungtas tol, kol nuotolinio valdymo raktelis bus salone ir automobilis bus užvestas.
Vairo reguliavimas (p. 197)
Susijusi informacija
Garso signalo valdymo elementas įrengtas vairo viduryje.
Susijusi informacija
•
•
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės*.
Vairuotojo pagalbos sistemų valdymo elementai5/>
•
Valdymo elementai ant vairo ir garso signalas
(p. 196)
•
Vairo reguliavimas (p. 197)
Automatinės pavarų dėžės rankinio pavarų
perjungimo mentelė*.
Balso atpažinimo sistemos ir meniu, žinučių ir
telefono valdymo elementai.
5
196
Greičio ribotuvas, pastovaus greičio palaikymo sistema, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, atstumo įspėjimas* ir Pilot Assist.
* Parinktis / priedas.
SĖDYNĖS IR VAIRAS
Vairo reguliavimas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį.
Vairą galima reguliuoti aukštyn-žemyn bei pirmyn-atgal.
Vairas reguliuojamas įvairiais būdais, tai priklauso
nuo to, ar automobilyje yra kelių oro pagalvė6.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite. Vairo negalima reguliuoti vairuojant.
Vairo reguliavimas automobilyje su kelių oro
pagalve
Vairo reguliavimas automobilyje be kelių oro
pagalvės
Vairo reguliavimo svirtis.
Vairo reguliavimo svirtis.
1.
Vairui atleisti pastumkite svirtį pirmyn.
1.
Vairui atleisti patraukite svirtį atgal.
2.
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairo
padėtį.
2.
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairo
padėtį.
3.
Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte
vairo padėtį. Jei svirtis standi, iš lėto spauskite vairą, tuo pačiu metu traukdami svirtį į
pradinę padėtį.
3.
Vairui užfiksuoti pastumkite svirtį pirmyn. Jei
svirtis standi, iš lėto spauskite vairą, tuo pačiu
metu traukdami svirtį į pradinę padėtį.
Jei vairo stiprintuvas susietas su greičiu, galima
reguliuoti vairavimo jėgos lygį. Vairavimo jėga
reguliuojama pagal automobilio greitį, kad pagerėtų valdomumas.
6
Susijusi informacija
•
•
•
Vairo užraktas (p. 196)
Valdymo elementai ant vairo ir garso signalas
(p. 196)
Priekinės elektra valdomos* sėdynės reguliavimas (p. 183)
Kelių oro pagalvė montuojama tik tam tikroms rinkoms skirtuose automobiliuose.
* Parinktis / priedas. 197
KLIMATO REGULIAVIMAS
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimatas
Klimato zonos
Klimato kontrolė - jutikliai
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė.
Klimato kontrolės sistema vėsina arba šildo, bei
sausina orą automobilio salone.
Klimato zonų skaičius automobilyje lemia skirtingos temperatūros atskiroms salono dalims
nustatymo parinktis.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti klimatą automobilyje.
Visos klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos iš centrinio ekrano ir fiziniais mygtukais,
esančiais centriniame valdymo pulte.
2 zonų klimato kontrolė
Jutiklio vieta
Kai kurios galinės sėdynės funkcijos gali būti valdomos naudojantis klimato valdymo elementais*,
esančiais tuneliniame valdymo pulte.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimato zonos (p. 200)
Klimato kontrolė - jutikliai (p. 200)
Suvokiamoji temperatūra (p. 201)
Klimato kontrolė naudojant valdymo balsu
funkciją (p. 201)
Stovėjimo klimatas (p. 223)
Šildytuvas (p. 232)
Oro kokybė (p. 202)
Klimato zonos 2 zonų klimato kontrolės sistemoje.
Saulės jutiklis-viršutinėje prietaisų skydelio
pusėje.
2 zonų klimato kontrolės sistemoje galima atskirai reguliuoti temperatūrą salono kairėje ir dešinėje pusėse.
Drėgmės jutiklis – korpuse, šalia salono galinio vaizdo veidrodėlio.
Oro paskirstymas (p. 205)
Susijusi informacija
Klimato valdymo elementai (p. 211)
•
Klimatas (p. 200)
Lauko temperatūros jutiklis įrengtas dešiniajame šoniniame veidrodėlyje.
Salono temperatūros jutiklis – prie fizinių
mygtukų centriniame valdymo pulte.
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
200
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Interior Air Quality System* taip pat yra oro kokybės jutiklis, kuris įmontuotas klimato kontrolės
sistemos oro tiekimo angoje.
Susijusi informacija
•
•
Klimatas (p. 200)
Interior Air Quality System* (p. 204)
Suvokiamoji temperatūra
Klimato kontrolės sistema salone klimatą reguliuoja pagal suvokiamąją, o ne faktinę temperatūrą.
Jūsų pasirinktoji temperatūra salone atitinka jūsų
fiziškai suvokiamą temperatūrą, kuriai įtaką daro
tokie veiksniai, kaip lauko temperatūra, oro srauto
greitis, drėgnumas, saulės spinduliai ir kt. automobilio viduje ir išorėje.
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis, nustatantis,
iš kurios pusės saulė šviečia į saloną. Tai reiškia,
kad temperatūra gali skirtis dešinės ir kairės
pusių oro angose nepaisant to, kad rankenėlėmis
yra nustatyta vienoda abiejų pusių temperatūra.
Susijusi informacija
•
1
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Klimatas (p. 200)
Klimato kontrolė naudojant valdymo
balsu funkciją1
Klimato kontrolės sistemos valdymo balsu
komandomis galima, pvz., pakeisti temperatūrą,
aktyvinti sėdynės šildymo funkciją* arba pakeisti
ventiliatoriaus lygį.
Paspauskite
ir ištarkite vieną iš šių komandų:
•
„Climate“ – pradedamas klimato kontrolės
dialogas ir parodomi komandų pavyzdžiai.
•
„Set temperature to X degrees“ – nustatoma pageidaujama temperatūra.
•
„Raise temperature“/„Lower
temperature“ – padidinama/sumažinama
temperatūros nuostata viena pakopa.
•
„Sync temperature“ – sinchronizuoja visų
automobilio klimato zonų temperatūrą su vairuotojo pusei nustatyta temperatūra.
•
„Air on feet“/„Air on body“ – atidaromas
pageidaujamas oro srautas.
•
„Air on feet off“/„Air on body off“ – uždaromas pageidaujamas oro srautas.
•
„Set fan to max“/„Turn off fan“ – oro srautas pakeičiamas į Max/Off.
•
„Raise fan speed“/„Lower fan speed“ –
padidinamas/sumažinamas ventiliatoriaus
lygis viena pakopa.
}}
* Parinktis / priedas. 201
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
•
•
•
•
•
„Air condition on“/„Air condition off“ –
aktyvinamas/deaktyvinamas oro kondicionierius.
„Recirculation on“/„Recirculation off“ –
aktyvinama/deaktyvinama oro apytaka.
„Turn on defroster “/„Turn off defroster“
– aktyvinama / deaktyvinama langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcija.
„Turn on max defroster“/„Turn max
defroster off“ – aktyvinamas/deaktyvinamas
maksimalus atitirpinimas.
•
„Turn on electric defroster“/„Turn off
electric defroster“ – aktyvinamas/deaktyvinamas priekinio stiklo šildymas*.
•
„Turn on rear defroster“/„Turn off rear
defroster“ – aktyvinamas/deaktyvinamas
galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymas
•
„Turn steering wheel heat on“/„Turn
steering wheel heat off“ – aktyvinamas/
deaktyvinamas vairo šildymas*.
•
„Raise steering wheel heat“/„Lower
steering wheel heat“ – vairo šildymo* nuostata padidinama/sumažinama vienu žingsniu.
•
202
„Turn on auto“ – aktyvina klimato kontrolės
automatinį reguliavimą.
„Turn on seat heat“/„Turn off seat heat“
– aktyvinamas/deaktyvinamas sėdynės šildymas*.
•
•
•
„Raise seat heat“/„Lower seat heat“ –
sėdynės šildymo* nuostata padidinama/
sumažinama vienu žingsniu.
„Turn on seat ventilation“/„Turn off seat
ventilation“ – aktyvinamas/deaktyvinamas
sėdynės vėdinimas*.
„Raise seat ventilation“/„Lower seat
ventilation“ – sėdynės vėdinimo* nuostata
padidinama/sumažinama vienu žingsniu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimatas (p. 200)
Balso atpažinimas (p. 139)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 140)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Oro kokybė
Parinktos salono medžiagos ir oro valymo sistema užtikrina, kad salone būtų palaikoma aukšta
oro kokybė.
Medžiagos salone
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei astma
sergantiems žmonėms.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to, dėl jų
saloną lengviau valyti.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės galima
lengvai išimti ir išvalyti.
Salonui valyti naudokite „Volvo“ rekomenduojamas valymo ir automobilio priežiūros priemones.
Oro valymo sistema
Be automobilio salono filtro aukštą oro kokybę
automobilio salone papildomai padeda palaikyti
„Clean Zone Interior Package“* ir „Interior Air
Quality System“*.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Klimatas (p. 200)
Clean Zone* (p. 203)
Clean Zone Interior Package* (p. 203)
Interior Air Quality System* (p. 204)
Automobilio salono filtras (p. 205)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Clean Zone*
Funkcija „Clean Zone“ tikrina ir rodo, ar patenkintos visos geros oro kokybės automobilio
salone sąlygos.
•
•
Aktyvintas ventiliatorius.
Clean Zone Interior Package*
Išaktyvinta oro recirkuliacija.
„Clean Zone Interior Package“ (CZIP) susideda
iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį
saloną be alergijas ir astmą sukeliančių
medžiagų.
PASTABA
„Clean Zone“ nereiškia, kad oro kokybė yra
gera: ji tik nurodo, kad patenkintos geros oro
kokybės sąlygos.
Šis paketas apima:
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia, kad
ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį
nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius
iškart pripildo automobilio saloną švaraus oro.
Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia
savaime po kurio laiko arba atidarius vieną iš
automobilio salono durelių. Ventiliatoriaus
veikimo laikas pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri
metai.
•
Visiškai automatinė oro kokybės sistema
„Interior Air Quality System“ (IAQS).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Indikatorius matomas klimato rodinyje, centriniame ekrane.
Indikatorius klimato eilutėje matomas, kai klimato rodinys nebūna atvertas.
Jei sąlygos nepatenkintos, tekstas „Clean Zone“
būna baltas. Jei patenkintos visos sąlygos, tekstas pakinta į mėlyną.
Turi būti patenkintos šios sąlygos:
•
•
•
Oro kokybė (p. 202)
Clean Zone Interior Package* (p. 203)
Interior Air Quality System* (p. 204)
Automobilio salono filtras (p. 205)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 202)
Clean Zone* (p. 203)
Interior Air Quality System* (p. 204)
Automobilio salono filtras (p. 205)
Uždarytos visos durelės ir bagažinės durys.
Uždaryti visi šoniniai langai ir panoraminis
stoglangis*.
Aktyvinta oro kokybės sistema „Interior Air
Quality System“*.
* Parinktis / priedas. 203
KLIMATO REGULIAVIMAS
Interior Air Quality System*
„Interior Air Quality System“ (IAQS) – tai visiškai
automatinė oro kokybės sistema, atskirianti dujas
ir kietąsias daleles tam, kad į automobilio saloną
patektų kuo mažiau išorinių kvapų ir teršalų.
IAQS yra paketo „Clean Zone Interior Package“
(CZIP) dalis. Ji išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono.
Jei oro kokybės jutiklis nustato, kad lauko oras
užterštas, oro tiekimo anga uždaroma ir aktyvinama oro apytaka.
•
Automobilio salono filtras (p. 205)
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro kokybės jutiklis yra visiškai automatinės oro
kokybės sistemos „Interior Air Quality System“
(IAQS) dalis.
Galima nustatyti, ar oro kokybės jutiklis turi būti
aktyvintas, ar deaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Oro kokybės jutiklis, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro kokybės
jutiklį.
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas,
kad automobilio salone būtų geras oras.
Susijusi informacija
•
Interior Air Quality System* (p. 204)
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų
stiklai.
Aprasojus langams, reikia įjungti priekinio
stiklo, šoninių ir galinio langų atitirpinimo
funkciją.
Susijusi informacija
204
•
Oro kokybės jutiklio* aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 204)
•
•
•
Oro kokybė (p. 202)
Clean Zone* (p. 203)
Clean Zone Interior Package* (p. 203)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Automobilio salono filtras
Oro paskirstymas
Susijusi informacija
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną, yra
išvalomas filtro.
Klimato kontrolės sistema paskirsto įtraukiamą
orą pro kelias salono ventiliacines angas.
Salono filtro keitimas
Automatinis ir rankinis oro
paskirstymas
•
•
•
Norint palaikyti didelį klimato kontrolės sistemos
našumą, būtina reguliariai keisti filtrą. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo“ aptarnavimo programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia keisti
dažniau.
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Kai klimatas reguliuojamas automatiškai, oras taip
pat paskirstomas automatiškai. Jei reikia, oro
paskirstymą galima kontroliuoti rankiniu būdu.
•
Klimatas (p. 200)
Oro paskirstymo keitimas (p. 206)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas ir
nukreipimas (p. 206)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 208)
Reguliuojamos ventiliacinės angos
Kai kurias automobilio oro ventiliacijos angas
galima reguliuoti. Tai reiškia, kad galite atidaryti /
uždaryti ventiliacijos angą ir nukreipti oro srautą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Oro kokybė (p. 202)
Clean Zone* (p. 203)
Clean Zone Interior Package* (p. 203)
Interior Air Quality System* (p. 204)
Reguliuojamų oro ventiliacinių angų vietos salone.
Keturios ventiliacinės angos įrengtos prietaisų skydelyje, po vieną – kiekviename
durelių statramstyje, tarp priekinių ir galinių
durelių.
* Parinktis / priedas. 205
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymo keitimas
Ventiliacinių angų atidarymas,
uždarymas ir nukreipimas
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu
būdu.
Kai kurias salono ventiliacines angas galima atskirai atidaryti, uždaryti ir nukreipti.
Nukreipus automobilio išorines ventiliacijos angas
į šoninius langus, galima nupūsti miglą.
1.
Nukreipus automobilio išorines ventiliacijos angas
vidun, kai lauke karšta salone galima suformuoti
komfortišką aplinką.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Oro paskirstymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
Oro paskirstymas – priekinio stiklo atitirpinimo funkcijos ventiliacijos angos
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos prietaisų skydelyje ir centriniame valdymo pulte
2.
Oro paskirstymas – ventiliacijos angos grindyse
Paspauskite vieną ar kelis oro paskirstymo
mygtukus, kad paleistumėte / nutrauktumėte
atitinkamą oro srautą.
> Oro paskirstymas pakinta ir mygtukai
įsijungia / išsijungia.
Ventiliacinių angų atidarymas ir
uždarymas
Ventiliacinės angos prietaisų skydelyje:
–
Oro srautas būna maksimalus, kai žyma ant
rankenėlės nustatoma į vertikalią padėtį.
Ventiliacinės angos durelių statramsčiuose:
–
•
206
Oro paskirstymas (p. 205)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas ir
nukreipimas (p. 206)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 208)
Sukite šį reguliavimo ratuką po ventiliacine
anga, norėdami atidaryti arba uždaryti oro
srautą iš angos.
Kuo ilgesnės baltos linijos matomos ant
reguliavimo ratuko, tuo didesnis oro srautas.
Susijusi informacija
•
•
Pasukite sukamąją rankenėlę ventiliacinės
angos viduryje, norėdami atidaryti / uždaryti
oro srautą iš angos.
Ventiliacinių angų nukreipimas
–
Pastumkite svirtį ventiliacinės angos viduryje
horizontaliai / vertikaliai, norėdami nukreipti
oro srautą iš angos.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
Oro paskirstymas (p. 205)
Oro paskirstymo keitimas (p. 206)
Oro paskirstymo parinkčių lentelė (p. 208)
207
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymo parinkčių lentelė
Prireikus oro paskirstymą galima pakeisti rankiniu
būdu. Galima nustatyti toliau nurodytas parinktis.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Jei esant rankiniam režimui visi oro paskirstymo mygtukai nėra pasirinkti, klimato kontrolės sistema grąžinama į automatiškai reguliuojamos klimato funkciją.
208
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Neleidžia aprasoti ir apledėti langams, kai lauke šalta ir
drėgna (norint tai pasiekti, ventiliatoriaus lygis neturi būti
žemas).
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje. Iš kitų ortakių nuolat
teka šiek tiek oro.
Užtikrina veiksmingą vėsinimą esant karštam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prie grindų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Šildo arba vėsina grindis.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas
Paskirtis
Pagrindinis oro srautas nukreipiamas iš atitirpinimo funkcijos ventiliacijos
angų ir prietaisų skydelio ventiliacijos angų. Iš kitų ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą esant karštam ir sausam
orui.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių ir ortakių prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą ir apsaugo nuo rasojimo
esant šaltam arba drėgnam orui.
Pagrindinis oro srautas iš ortakių prietaisų skydelyje ir prie grindų. Iš kitų
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
Užtikrina komfortišką klimatą šviečiant saulei, kai lauke
žema temperatūra.
Pagrindinis oro srautas iš atitirpinimo ortakių, ortakių prietaisų skydelyje ir prie
grindų.
Automobilio salone užtikrina subalansuotą komfortą.
}}
209
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
210
Oro paskirstymas (p. 205)
Ventiliacinių angų atidarymas, uždarymas ir
nukreipimas (p. 206)
Oro paskirstymo keitimas (p. 206)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato valdymo elementai
Pagrindinės klimato kontrolės funkcijos
Be klimato eilutėje esančių funkcijų, Pagrindinis
klimatas kortelėje taip pat galima reguliuoti kitas
pagrindines klimato funkcijas.
Klimato kontrolės sistemos funkcijos valdomos
fiziniais mygtukais centriniame valdymo pulte,
naudojantis centriniu ekranu ir klimato valdymo
elementais, esančiais tunelinio valdymo pulto
galinėje dalyje*.
Fiziniai mygtukai centriniame valdymo
pulte
Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros valdymo elementai.
Šildomosios* bei vėdinamosios* vairuotojo ir
priekinės keleivio sėdynės bei šildomojo
vairo* valdymo elementai.
Mygtukas klimato kontrolės rodiniui pasiekti.
Ant mygtuko esantis grafinis piešinys rodo
aktyvintas klimato kontrolės nuostatas.
Šildomo priekinio stiklo* ir maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtukas.
Šildomo galinio lango ir šoninių veidrodėlių
mygtukas.
Klimato eilutė centriniame ekrane
Dažniausiai naudojamas klimato kontrolės funkcijas galima reguliuoti iš klimato eilutės.
Klimato rodinys centriniame ekrane
Atverkite klimato rodinį, spustelėdami
simbolį klimato eilutės viduryje.
Atsižvelgiant į įrangos lygį, klimato
rodinį galima suskirstyti į kelias korteles. Kortelės keičiamos perbraukiant kairėn /
dešinėn arba paspaudžiant atitinkamą antraštę.
Max, Elektrinis, Galinis – langų ir šoninių
veidrodėlių atitirpinimo funkcijos valdymo elementai.
Kondic. – oro kondicionieriaus valdymo elementai.
}}
* Parinktis / priedas. 211
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Recirk. – oro recirkuliacijos valdymo elementai.
•
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 217)
Priekinės sėdynės šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Oro paskirstymo funkcijos valdymo elementai.
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas (p. 218)
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo ir keleivių komfortas.
•
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 219)
•
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas priekinėse
sėdynėse (p. 220)
•
•
Temperatūros sinchronizavimas (p. 222)
Ventiliatoriaus valdymas.
AUTO – automatinis klimato reguliavimas.
Stovėjimo klimatas
Automobilio stovėjimo klimatas gali būti reguliuojamas Stovėjimo klimatas kortelėje.
Klimato valdymo elementai tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje*
1.
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 222)
Jeigu automobilyje nėra vėdinamų sėdynių ar
šildomo vairo (vairuotojo pusėje), šildomų
sėdynių mygtukas yra tiesiogiai klimato eilutėje.
Jei automobilyje įrengtos šildomosios galinės
sėdynės*, šiai funkcijai valdyti yra fiziniai mygtukai
tunelinio valdymo pulto gale.
Susijusi informacija
•
•
212
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite
vairo ir sėdynės kairiosios arba dešiniosios
pusės mygtuką, kad atvertumėte sėdynės ir
vairo valdymo elementus.
Klimatas (p. 200)
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 212)
•
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 213)
•
Priekinės sėdynės vėdinimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 214)
•
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 215)
•
Automatinės klimato kontrolės aktyvinimas
(p. 215)
•
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 216)
2.
Paspaudinėkite šildomų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Šildomosios priekinės sėdynės* automatinio
įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas
(p. 213)
Šildomosios priekinės sėdynės*
automatinio įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo ir keleivių komfortas.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti aktyvinta sėdynių šildymo automatinio paleidimo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją, šildymas prasidės jeigu bus žema aplinkos temperatūra.
1.
Sėdynes galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų
vairuotojo ir keleivių komfortas.
Galinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas iš galinės sėdynės
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Vairuot. sėdynės automatinio
šild. lygis ir Keleivio sėdynės
automatinio šild. lygis, kad automatiškai
aktyvintumėte / deaktyvintumėte vairuotojo ir
keleivio sėdynių šildymo funkciją.
> Aktyvinus automatinį įjungimą, kiekviename klimato kontrolės eilutėje esančiame šildomų priekinių sėdynių mygtuke
bus rodoma „A“.
4.
Galinės sėdynės šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Pasirinkite Žemas, Vidutiniškai arba
Aukštas, kad pasirinktumėte aktyvintos
funkcijos lygį.
Šildomų sėdynių mygtukai tunelinio valdymo pulto gale.
–
Kelis kartus paspauskite šildomų sėdynių
fizinių mygtukų, esančių tunelinio valdymo
pulto gale, kairę arba dešinę puses, kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių: Išjungta,
Aukštas, Vidutiniškai arba Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuko šviesos diode
parodomas nustatytas lygis.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Priekinės sėdynės šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas* (p. 212)
}}
* Parinktis / priedas. 213
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Priekinės sėdynės vėdinimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas*
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Sėdynės gali būti ventiliuojamos, pvz., siekiant
užtikrinti didesnį komfortą, kai lauke karšta.
Vėdinimo sistemą sudaro priekinių sėdynių ir
atramų ventiliatoriai, traukiantys orą per sėdynių
apmušalus. Vėdinimo poveikis padidėja, kai kuo
vėsesnis oras patenka į keleivių saloną. Sistemą
galima aktyvinti veikiant varikliui.
1.
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite
vairo ir sėdynės kairiosios arba dešiniosios
pusės mygtuką, kad atvertumėte sėdynės ir
vairo valdymo elementus.
Jeigu automobilyje nėra šildomų sėdynių ar
šildomo vairo (vairuotojo pusėje), vėdinamų
sėdynių mygtukas yra tiesiogiai klimato eilutėje.
2.
214
Paspaudinėkite vėdinamų sėdynių mygtuką,
kad pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas*
Vairo šildymo* automatinio įjungimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Automatinės klimato kontrolės
aktyvinimas
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo komfortas.
Vairą galima pašildyti, kad šaltu oru padidėtų vairuotojo komfortas.
Aktyvinus automatinę klimato kontrolės funkciją,
automatiškai valdomos kelios klimato funkcijos.
1.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti automatiškai aktyvinta (deaktyvinta) vairo šildymo
funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo funkciją,
šildymas prasidės jeigu bus žema aplinkos temperatūra.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2.
Trumpai arba ilgai spauskite AUTO
Klimatas/>
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite
vairuotojo pusės vairo ir sėdynės mygtuką,
kad atvertumėte sėdynės ir vairo valdymo
elementus.
Jei automobilyje nėra šildomų arba vėdinamų
sėdynių, šildomo vairo mygtukas pasiekiamas
tiesiogiai klimato eilutėje.
2.
Paspaudinėkite šildomo vairo mygtuką, kad
pasirinktumėte vieną iš keturių lygių:
Išjungta, Aukštas, Vidutiniškai arba
Žemas.
> Lygis pakinta ir mygtuke parodomas
nustatytas lygis.
Susijusi informacija
•
•
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Vairo automatinio šildymo
lygis, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte
vairo šildymo automatinio paleidimo funkciją.
> Aktyvinus automatinį įjungimą, klimato
kontrolės eilutėje esančiame šildomo vairo
mygtuke bus rodoma „A“.
4.
Pasirinkite Žemas, Vidutiniškai arba
Aukštas, kad pasirinktumėte aktyvintos
funkcijos lygį.
•
Trumpas paspaudimas – oro recirkuliacija,
oro kondicionavimas ir oro paskirstymas –
kontroliuojami automatiniu būdu.
Ilgas paspaudimas – oro recirkuliacija, oro
kondicionavimas ir oro paskirstymas valdomi automatiškai, temperatūra ir ventiliatoriaus apsukos pakeičiamos į standartines nuostatas: 22 °C (72 °F) ir lygį 3.
> Klimato automatinio reguliavimo funkcija
aktyvinama ir mygtukas įsijungia.
•
Susijusi informacija
•
Vairo šildymo funkcijos aktyvinimas ir deaktyvinimas* (p. 215)
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Vairo šildymo* automatinio įjungimo aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 215)
}}
* Parinktis / priedas. 215
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
PASTABA
Temperatūrą ir ventiliatoriaus apsukas galima
keisti nedeaktyvinant automatinės klimato
kontrolės sistemos. Automatiškai reguliuojama klimato kontrolės sistema deaktyvinama,
kai oro paskirstymas keičiamas rankiniu būdu
arba aktyvinant maksimalią atitirpinimo funkciją.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro recirkuliacijos funkcija nutraukia prastos
kokybės oro (pvz., su išmetamosiomis dujomis)
tiekimą iš lauko ir klimato kontrolės sistema ima
cirkuliuoti orą automobilio salone.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2.
Spauskite Recirk..
> Oro recirkuliacija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
PASTABA
Kai suaktyvintas maksimalus atitirpinimo funkcijos lygis, oro recirkuliacijos įjungti
neįmanoma.
216
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 217)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro recirkuliacijos laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Maksimalaus atitirpinimo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Oro recirkuliacijos funkcija nutraukia prastos
kokybės oro (pvz., su išmetamosiomis dujomis)
tiekimą iš lauko ir klimato kontrolės sistema ima
cirkuliuoti orą automobilio salone.
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo langų,
naudojama maksimali atitirpinimo nuostata.
Galima nustatyti, ar turi būti aktyvintas / deaktyvintas oro recirkuliacijos laikmatis. Aktyvinus laikmatį, oro recirkuliacija automatiškai išjungiama
praėjus 20 minučių.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Recirkuliacijos laikmatis, kad
aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro recirkuliacijos laikmatį.
Susijusi informacija
•
Oro recirkuliacijos aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 216)
Maksimalaus atitirpinimo funkcija deaktyvina
automatinį klimato ir oro cirkuliacijos reguliavimą,
aktyvina oro kondicionierių ir pakeičia ventiliatoriaus lygį į 5, o temperatūrą – į HI.
PASTABA
Pakeitus ventiliatoriaus lygį į 5, padidėja
triukšmas.
Deaktyvinus maksimalaus atitirpinimo funkciją,
klimato kontrolės sistema grąžina ankstesnes
nuostatas.
Maksimalios atitirpinimo nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
centriniame valdymo pulte
Centriniame valdymo pulte įrengtas mygtukas,
skirtas greitai pasiekti maksimalią atitirpinimo
nuostatą.
Jei priekinis stiklas* šildomas, maksimalaus atitirpinimo funkciją galima aktyvinti atskirai iš klimato
kontrolės rodinio centriniame ekrane.
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
Automobiliai be šildomo priekinio stiklo funkcijos:
–
Paspauskite mygtuką.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo funkcija:
–
Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
•
•
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
Deaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus
atitirpinimo funkcija aktyvinami / deaktyvinami, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
•
}}
* Parinktis / priedas. 217
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
PASTABA
Maksimali atitirpinimo funkcija paleidžiama su
tam tikra delsa, kad staigiai nepadidėtų ventiliatoriaus lygis, jei šildomo priekinio stiklo
funkcija išaktyvinama dviem greitais mygtuko
paspaudimais.
Maksimalios atitirpinimo nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
centriniame ekrane
1.
2.
218
–
Paspauskite mygtuką kelis kartus, kad įjungtumėte vieną iš trijų lygių:
Priekinio stiklo šildymo funkcija padeda greitai
pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo.
•
•
Priekinio stiklo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio valdymo pulto
•
Centriniame valdymo pulte įrengtas fizinis mygtukas, skirtas greitai pasiekti priekinio stiklo šildymo
funkciją.
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas
Aktyvintas šildomas priekinis stiklas ir
maksimali atitirpinimo funkcija
Deaktyvinta.
> Šildomas priekinis stiklas ir maksimalaus
atitirpinimo funkcija aktyvinami / deaktyvinami, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
Priekinio stiklo šildymo funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio ekrano
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Spauskite Max.
> Maksimalaus atitirpinimo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2.
Spauskite Elektrinis.
> Šildomo priekinio stiklo funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio stiklo
šone nėra šildomos elektra, todėl jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
PASTABA
Priekinio stiklo šildymo funkcija gali turėti
įtakos siųstuvų-imtuvų ir kitos ryšių įrangos
veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Priekinio stiklo šildymo* automatinio įjungimo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 219)
Priekinio stiklo šildymo*
automatinio įjungimo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Priekinio stiklo šildymo funkcija padeda greitai
pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo.
Šildomasis galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
greitai pašalina miglą ir ledą.
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti automatiškai aktyvinta (deaktyvinta) priekinio stiklo šildymo funkcija. Aktyvinus automatinio paleidimo
funkciją, kilus priekinio stiklo / lango apledėjimo
ar aprasojimo pavojui šildyti pradedama automatiškai. Šildymas automatiškai išjungiamas, kai
priekinis stiklas / langas pakankamai pašildomas
ir ledas nutirpsta arba aprasojimas dingsta.
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio valdymo pulto
1.
Centriniame valdymo pulte yra fizinis mygtukas,
leidžiantis greitai pasiekti galinio lango ir šoninių
veidrodėlių šildymo funkciją.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Automatinis priekinio stiklo
šildytuvas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte priekinio stiklo šildymo automatinio
paleidimo funkciją.
Susijusi informacija
•
Priekinio stiklo šildymo* funkcijos aktyvinimas
ir deaktyvinimas (p. 218)
Fizinis mygtukas centriniame valdymo pulte.
–
Paspauskite mygtuką.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir
mygtukas įsijungia / išsijungia.
}}
* Parinktis / priedas. 219
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo aktyvinimas ir deaktyvinimas iš
centrinio ekrano
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir
šoninių veidrodėlių automatinio
šildymo funkciją
Šildomasis galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
greitai pašalina miglą ir ledą.
1.
2.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Spauskite Galinis.
> Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
funkcija aktyvinama / deaktyvinama ir
mygtukas įsijungia / išsijungia.
Susijusi informacija
•
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Galima nustatyti, ar užvedant variklį turi būti aktyvinta / deaktyvinta galinio lango bei šoninių veidrodėlių automatinio šildymo funkcija. Aktyvinus
automatinio paleidimo funkciją, kilus priekinio
stiklo / lango apledėjimo ar aprasojimo pavojui
šildyti pradedama automatiškai. Šildymas automatiškai išjungiamas, kai priekinis stiklas / langas
pakankamai pašildomas ir ledas nutirpsta arba
aprasojimas dingsta.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Automatinis galinio lango
šildytuvas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
automatinio paleidimo funkciją.
Kaip aktyvinti ir deaktyvinti vairo ir šoninių veidrodėlių automatinio šildymo funkciją
(p. 220)
Susijusi informacija
•
2
220
2 zonų klimato kontrolės sistemoje – dar ir galinių sėdynių.
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių šildymo
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 219)
Ventiliatoriaus lygio reguliavimas
priekinėse sėdynėse2
Galima nustatyti vieną iš kelių skirtingų automatiniu būdu valdomų priekinės sėdynės ventiliatoriaus apsukų.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Ventiliatoriaus valdymo mygtukai klimato kontrolės rodinyje.
2.
Paspauskite pageidaujamą ventiliatoriaus lygį
– Off,1-5 arba Max.
> Ventiliatoriaus lygis pakeičiamas ir ima
šviesti pasirinktojo lygio mygtukai.
KLIMATO REGULIAVIMAS
SVARBU
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, gali imti rasoti
langai.
Temperatūros reguliavimas
priekinėse sėdynėse3
Priekinių sėdynių klimato zonose galima nustatyti
pageidaujamą temperatūrą.
PASTABA
Klimato kontrolės sistema automatiškai pritaiko pasirinkto ventiliatoriaus lygio oro srautą
pagal poreikius: tai reiškia, kad ventiliatoriaus
sukimosi greitis gali kisti, nors ventiliatoriaus
lygis išliks toks pat.
Temperatūros valdymo elementas.
2.
Susijusi informacija
•
Temperatūra reguliuojama taip:
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
paspauskite +/−, kad padidintumėte arba
sumažintumėte temperatūrą laipsniškai.
> Temperatūra pakinta ir mygtuke parodoma nustatyta temperatūra.
Temperatūros mygtukai klimato eilutėje.
1.
nuvilkite valdymo elementą į pageidaujamą temperatūrą arba
•
Centrinio ekrano klimato eilutėje paspauskite
kairiosios arba dešiniosios pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą
už faktinę norimą temperatūrą.
Susijusi informacija
•
3
Klimato valdymo elementai (p. 211)
2 zonų klimato kontrolės sistemoje – dar ir galinių sėdynių.
221
KLIMATO REGULIAVIMAS
Temperatūros sinchronizavimas
Susijusi informacija
Temperatūrą automobilio skirtingose klimato
zonose galima sinchronizuoti su temperatūra vairuotojo pusėje.
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Oro kondicionieriaus aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir sausina įtraukiamą orą.
Aktyvinus oro kondicionierių, klimato kontrolės
sistema pagal poreikį automatiškai ima valdyti
įjungimo ir išjungimo funkcijas.
Sinchronizavimo mygtukas tarp vairuotojo pusės temperatūros valdymo elementų.
1.
Paspauskite centrinio ekrano klimato eilutėje
esantį vairuotojo pusės temperatūros mygtuką, kad atvertumėte valdymo elementus.
2.
Spauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
> Visų automobilio zonų temperatūra sinchronizuojama su vairuotojo pusės temperatūra ir šalia temperatūros reguliavimo
mygtuko parodomas sinchronizavimo simbolis.
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2.
Spauskite Kondic..
> Oro kondicionierius aktyvinamas / deaktyvinamas ir mygtukas įsijungia / išsijungia.
PASTABA
Kad oro kondicionierius veiktų optimaliai,
uždarykite visus šoninius langus ir panoraminį
stoglangį*.
Sinchronizacija sustabdoma papildomai paspaudžiant Sinchronizuoti temperatūrą arba pakeičiant temperatūros nuostatas kitoje nei vairuotojo
klimato zonoje.
222
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
PASTABA
Kai ventiliatoriaus valdymo elementas yra
padėtyje Off, oro kondicionieriaus suaktyvinti
neįmanoma.
Susijusi informacija
•
Klimato valdymo elementai (p. 211)
Stovėjimo klimatas
Paruošimas
Stovėjimo klimato kontrolė yra bendrinis terminas
įvairioms funkcijoms, kurios gerina automobilio
salono klimatą, kai automobilis pastatytas, apibrėžti, pvz., pradinis kondicionavimas.
Paruošimas yra klimato kontrolės funkcija, kuri,
jeigu įmanoma, prieš važiuojant bando pasiekti
komfortišką automobilio salono temperatūrą.
Stovėjimo klimato kontrolei priklausančios funkcijos valdomos iš Stovėjimo
klimatas klimato rodinyje centriniame
ekrane. Atverkite klimato rodinį, spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
Paruošimą galima įjungti tiesiogiai arba nustatyti
laikmačio pagalba.
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos kelios
sistemos:
•
Esant šaltam orui, variklio šildiklis pašildo
automobilio saloną, kol pasiekiama komforto
temperatūra.
•
Kai lauke karšta, oro kondicionierius atvėsina
automobilio saloną iki komfortiškos temperatūros.
•
Galima pasirinkti šildomojo vairo* ir šildomųjų
vairuotojo bei keleivių sėdynių* aktyvinimo
funkciją.
•
Šildomojo priekinio stiklo, galinio lango ir
šoninių veidrodėlių funkcijos aktyvinamos
automatiškai, pagal poreikį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Klimatas (p. 200)
Paruošimas (p. 223)
Klimato komfortas stovėjimo metu (p. 229)
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai ir pranešimai (p. 230)
Vykdant paruošimo procedūrą, kai lauke karšta,
po automobiliu gali imti lašėti oro kondicionieriaus kondensatas. Tai normalu.
}}
* Parinktis / priedas. 223
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo4. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros
lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti
automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai
paleidžiant paruošimo funkciją.
PASTABA
Ruošiant automobilio saloną, automobilis siekia komfortiškos temperatūros, o ne klimato
kontrolės sistemoje nustatytos temperatūros.
Susijusi informacija
•
•
•
4
5
224
Stovėjimo klimatas (p. 223)
Įjunkite ir išjunkite paruošimą (p. 224)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 225)
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Įjunkite ir išjunkite paruošimą
Paruošimo funkcija, jeigu įmanoma, prieš važiuojant pašildo arba atvėsina automobilio saloną.
Šią funkciją galima įjungti tiesiogiai iš centrinio
ekrano arba mobiliojo telefono.
Įjunkite ir išjunkite iš automobilio
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Pasirinkite, ar paruošimo metu turi būti įjungiamas sėdynių ir vairo šildymas, pažymėdami
atitinkamų funkcijų langelius arba nuimdami
nuo jų žymas.
4.
Spauskite Paruošimas.
> Paruošimo funkcija įjungiama / išjungiama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
PASTABA
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo5. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros
lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti
automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai
paleidžiant paruošimo funkciją.
PASTABA
Kai vyksta išankstinis salono parengimas,
automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
KLIMATO REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos6:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Susijusi informacija
•
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 223)
Paruošimas (p. 223)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 225)
Paruošimo laiko nustatymas
Laikmatį galima nustatyti taip, kad paruošimo
procedūra baigtųsi iš anksto apibrėžtu laiku.
Laikmatyje gali būti iki 8 skirtingų nuostatų, kuriomis įrašomi šie dalykai:
•
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
PASTABA
Paleidimas iš programėlės*
Automobilio saloną galima paruošti ir naudojant
automobilio nuotolinio paleidimo funkciją
(„Engine Remote Start“ – ERS)7, per „Volvo On
Call“* programėlę.
6
7
8
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Kai kuriose rinkose.
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Pasikartojantis arba nepasikartojantis laikas
vieną ar kelias dienas per savaitę.
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus
automobilį prie maitinimo lizdo8. Jei įkrovimo
stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus
reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo
funkcijos veikimas.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Paruošimo funkciją galima įjungti ir informaciją
apie pasirinktąsias nuostatas galima valdyti iš
įrenginio, kuriame yra „Volvo On Call“* programėlė. Paruošimo funkcija pašildo arba atvėsina
automobilio saloną (naudodama oro kondicionierių) iki komfortiškos temperatūros.
Laikas vieną dieną
Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros
lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti
automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai
paleidžiant paruošimo funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Paruošimas (p. 223)
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir redagavimas (p. 226)
}}
* Parinktis / priedas. 225
KLIMATO REGULIAVIMAS
•
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
deaktyvinimas (p. 227)
Paruošimo laiko nuostatos
įtraukimas ir redagavimas
•
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas
(p. 228)
Paruošimo laikmačiu galima pasirinkti iki 8 laiko
nuostatų.
Kaip pridėti laiko nuostatą
3.
Spauskite Įtraukti laikmatį.
> Rodomas iškylantysis langas.
PASTABA
Jei jau yra įvesta 8 laikmačio nuostatų, papildomos laikmačio nuostatos įtraukti neleidžiama. Jei norite įtraukti naują, panaikinkite
esamą laiko nuostatą.
4.
Norėdami laikmačiu nustatyti vieną datą,
paspauskite Data.
Norėdami laikmačiu nustatyti vieną ar kelias
savaitės dienas, paspauskite Dienos.
Pasirinkus Dienos: Aktyvinkite / deaktyvinkite pakartojimą, pažymėdami Kartoti kas
sav. langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
Mygtukas, kuriuo pridedama laiko nuostata Stovėjimo
klimatas kortelėje klimato rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
5.
Pasirinkus Dienos: Pasirinkite paruošimo
savaitės dienas, paspausdami savaitės dienų
mygtukus.
6.
226
Pasirinkus Data: Pasirinkite paruošimo datą,
slinkdami rodyklėmis datų sąrašu.
Slinkdami rodyklėmis, nustatykite laiką, kada
paruošimas turi baigtis.
KLIMATO REGULIAVIMAS
7.
Norėdami pridėti laiko nuostatą, spauskite
Patvirtinti.
> Laiko nuostata pridedama prie sąrašo ir
aktyvinama.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos9:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Laiko nuostatos redagavimas
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Paspauskite laiko nuostatą, kuri bus keičiama.
> Rodomas iškylantysis langas.
9
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
4.
Redaguokite laiko nuostatą taip pat, kaip
aprašyta ankstesniame skyrelyje „Kaip pridėti
laiko nuostatą“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Paruošimo laiko nuostatos
aktyvinimas ir deaktyvinimas
Paruošimo laikmačio laiko nuostatą galima aktyvinti arba deaktyvinti pagal poreikį.
Paruošimas (p. 223)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 225)
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
deaktyvinimas (p. 227)
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas
(p. 228)
Laikmačio mygtukai klimato kontrolės rodinio kortelėje
Stovėjimo klimatas.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Laiko nuostata aktyvinama / deaktyvinama
paspaudus laikmačio mygtuką dešinėje nuostatos pusėje.
> Laiko nuostata aktyvinama / deaktyvinama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
}}
227
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos10:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Paruošimo laiko nuostatos
šalinimas
Nebereikalingą paruošimo laiko nuostatą galima
panaikinti.
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
•
•
•
•
10
228
Paruošimas (p. 223)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 225)
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir redagavimas (p. 226)
Paruošimo laiko nuostatos šalinimas
(p. 228)
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Mygtukas, kuriuo redaguojamas sąrašas/pašalinama
laiko nuostata kortelėje Stovėjimo klimatas klimato
rodinyje.
1.
Centriniame ekrane atverkite klimato kontrolės rodinį.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Spauskite Redaguoti sąrašą.
4.
Paspauskite šalinimo piktogramą sąrašo
dešinėje.
> Vietoj piktogramos atsiranda Naikinti
tekstas.
Patvirtinkite paspausdami Naikinti.
> Laiko nuostata pašalinta iš sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Susijusi informacija
5.
Paruošimas (p. 223)
Paruošimo laiko nustatymas (p. 225)
Paruošimo laiko nuostatos įtraukimas ir redagavimas (p. 226)
Paruošimo laiko nuostatos aktyvinimas ir
deaktyvinimas (p. 227)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Klimato komfortas stovėjimo metu
Klimatą automobilio salone galima palaikyti, kai
automobilis stovi, pvz., jei reikia išjungti variklį,
bet vairuotojas arba keleivis (-iai) nori pasilikti
automobilyje ir pageidauja, kad būtų palaikomas
komfortiškas klimatas.
Klimato komforto funkcijos
paleidimas ir išjungimas
automobiliui stovint
PASTABA
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas,
kad be reikalo nebūtų naudojama perteklinė
šiluma. Šia funkcija siekiama palaikyti klimato
komfortą, kai vairuotojas ar keleiviai lieka
automobilyje.
Komfortiško klimato palaikymo funkcija palaiko
klimatą salone po važiavimo. Šią funkciją galima
įjungti tiesiogiai iš centrinio ekrano.
Komfortiško klimato palaikymo funkciją galima
įjungti tik tiesiogiai.
Šiai funkcijai atskirais atvejais naudojamos kelios
sistemos:
•
•
Esant šaltam orui, variklio likutinė šiluma
sušildo automobilio saloną iki komfortiškos
temperatūros.
Kai šilta, ventiliacijos sistema vėsina automobilio saloną, imdama orą iš lauko.
PASTABA
Klimato komforto techninės priežiūros procesas užrakinus automobilį iš lauko išjungiamas,
kad be reikalo nebūtų naudojama perteklinė
šiluma. Šia funkcija siekiama palaikyti klimato
komfortą, kai vairuotojas ar keleiviai lieka
automobilyje.
Susijusi informacija
1.
Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane,
spustelėdami simbolį klimato eilutės viduryje.
2.
Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3.
Spauskite Palaikyti komfortišką klimatą.
> Komfortiško klimato palaikymo funkcija
įjungiama / išjungiama, o mygtukas užsidega arba užgęsta.
•
Klimato komfortas stovėjimo metu (p. 229)
PASTABA
Jei nepakanka variklio šilumos automobilio
salono temperatūrai palaikyti arba jei lauko
temperatūra siekia maždaug 20 °C (68 °F),
klimato komforto išlaikymo funkcijos įjungti
nepavyks.
Susijusi informacija
•
•
Stovėjimo klimatas (p. 223)
Klimato komforto funkcijos paleidimas ir
išjungimas automobiliui stovint (p. 229)
229
KLIMATO REGULIAVIMAS
Stovėjimo klimato kontrolės ženklai
ir pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su stovėjimo klimato kontrole susiję ženklai ir pranešimai.
Ženklas
Paaiškinimas
Stovėjimo klimatas
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija išjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią funkciją.
Stovėjimo klimatas
Laikinai nepasiekiama
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per mažai degalųB
Stovėjimo klimatas
Nepasiekiama, per žemas įkrovos
lygis
230
Šis ženklas vairuotojo ekrane11 įsijungia, kai aktyvinamas stovėjimo šildytuvas.
Pranešimas
Reikalinga tech. patikra
11
Su stovėjimo klimato kontrole susiję pranešimai
gali būti rodomi ir įrenginyje, kuriame yra „Volvo
On Call“* programėlė.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcija laikinai išjungta. Jei problema kurį laiką nedingsta, susisiekite su
autoservisuA, kad būtų patikrintas veikimas.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima aktyvinti, jei degalų lygis yra per žemas, kad būtų
galima įjungti stovėjimo šildytuvą. Pripildykite automobilio degalų baką.
Stovėjimo klimato kontrolės funkcijos negalima aktyvinti, jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra per žemas, kad būtų galima įjungti stovėjimo šildytuvą. Užveskite variklį.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Stovėjimo klimatas
Jei neprijungtas įkrovimo kabelis, stovėjimo klimato kontrolės funkcijos aktyvinti neleidžiama. Prijunkite įkrovimo kabelį.
Nepasiekiama, neprij. prie maitinimo
šaltinioC
Stovėjimo klimatas
Apribota, per žemas įkrovos lygis
A
B
C
Klimato kontrolės sistemos veikimo laikas pastatytame automobilyje apribojamas, jeigu hibridinio
automobilio akumuliatorius yra ženkliai išsikrovęs. Užveskite variklį.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma elektriniam šildytuvui.
Susijusi informacija
•
Stovėjimo klimatas (p. 223)
231
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildytuvas
Šildytuvas turi dvi papildomas funkcijas, kurios
įvairiose situacijose padeda pašildyti automobilio
saloną arba variklį.
Yra dvi papildomos šildytuvo funkcijos:
•
•
Variklio šildiklis – jei reikia, pašildo saloną, kai
stovėjimo klimato kontrolės paruošimo funkcija aktyvinta.
Papildomas šildytuvas – jei reikia, važiuojant
pašildo saloną ir variklį.
toriaus įkrovimo lygis pernelyg žemas, šildytuvas
automatiškai išjungiamas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas.
PASTABA
Jei reikia naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
akumuliatoriaus įkrovos lygis būtų pakankamas.
Jei automobilį statysite ant statesnio kalno, automobilio priekis turi būti įkalnės pusėn tam, kad
būtų užtikrintas degalų tiekimas į šildytuvą.
Jei degalų lygis bake pernelyg žemas, šildytuvas
automatiškai išjungiamas ir vairuotojo ekrane
pasirodo pranešimas.
PASTABA
Jei ketinate naudoti šildytuvą, užtikrinkite, kad
automobilio degalų bake būtų pakankamai
degalų.
Degalai ir jų bako pildymas14
Naudojamas degalais maitinamas šildytuvas arba
elektrinis šildytuvas atsižvelgiant į šalį12.
ĮSPĖJIMAS
Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato
arkoje.
Išsilieję degalai gali užsidegti. Prieš pildydami
degalų baką, išjunkite degalais maitinamą
pagalbinį šildytuvą.
PASTABA
Vairuotojo ekrane patikrinkite, ar šildytuvas išjungtas. Šis simbolis
įsijungia, kai jis veikia kaip stovėjimo
šildytuvas.
šildytuvui13,
Veikiant
iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Akumuliatorius ir įkrovimas
Įspėjamoji etiketė ant degalų bako atlanko.
Susijusi informacija
Šildytuvas naudoja degalus iš automobilio įprasto
degalų bako.
•
•
•
Šildytuvą maitina automobilio hibridinės sistemos
akumuliatorius. Jei hibridinės sistemos akumulia-
12
13
14
232
Įgaliotasis „Volvo“ atstovas turi informacijos apie skirtingose šalyse naudojamus šildytuvus.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Klimatas (p. 200)
Stovėjimo šildytuvas (p. 233)
Papildomas šildytuvas (p. 234)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Stovėjimo šildytuvas
Jei aktyvinta automobilio pašildymo funkcija, stovėjimo šildytuvas prieš kelionę pagal poreikį
pašildo saloną.
Stovėjimo šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų
automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas
įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
Kai vairuotojo ekrane šviečia šis simbolis, gali būti įjungtas stovėjimo šildytuvas15.
PASTABA
Veikiant šildytuvui16, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Jei aktyvinta stovėjimo klimato paruošimo funkcija
ir reikia pašildyti automobilio saloną, stovėjimo šildytuvas įsijungia automatiškai.
Jis automatiškai išjungiamas pasibaigus laikmačiu nustatytajam laikui arba užvedus automobilį.
15
16
17
18
19
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Pajutę degalų kvapą, pastebėję neįprastą iš
stovėjimo šildytuvo19 išmetamų dūmų kiekį,
juodus dūmus ar išgirdę neįprastų garsų,
išjunkite šildytuvą ir, jei įmanoma, ištraukite jo
saugiklį. „Volvo“ rekomenduoja dėl remonto
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei ketinate naudoti stovėjimo šildytuvą, užtikrinkite, kad automobilio degalų bake būtų
pakankamai degalų17.
Jei reikia naudoti stovėjimo šildytuvą, užtikrinkite, kad hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovos lygis būtų pakankamas.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite paruošimo funkcijos18:
•
Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.
•
Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta
žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.
•
Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo
linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo
ventiliaciją.
•
•
Šildytuvas (p. 232)
Papildomas šildytuvas (p. 234)
Nepamirškite, kad paruošimo funkciją gali
paleisti iš anksto nustatytas laikmatis.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
233
KLIMATO REGULIAVIMAS
Papildomas šildytuvas
Susijusi informacija
Važiuojant pagalbinis šildytuvas padeda pašildyti
automobilio saloną ir variklį.
•
•
•
Papildomas šildytuvas yra viena iš dviejų papildomų automobilio šildytuvo funkcijų. Šis šildytuvas įrengtas priekinio dešiniojo rato arkoje.
PASTABA
Veikiant šildytuvui20, iš priekinio dešiniojo rato
arkos gali rūkti dūmai ir gali girdėtis žemadažnis ūžesys. Papildomai galinėje automobilio
dalyje gali būti girdimas degalų siurblio skleidžiamas tiksėjimo garsas. Tai visiškai normalu.
Papildomas šildytuvas įsijungia ir yra valdomas
automatiškai, kai automobiliui važiuojant reikia šildymo.
Išjungus automobilį, jis automatiškai išsijungia.
Šildytuvas (p. 232)
Stovėjimo šildytuvas (p. 233)
Pagalbinio šildytuvo automatinio įsijungimo
aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 234)
Pagalbinio šildytuvo automatinio
įsijungimo aktyvinimas ir
išaktyvinimas
Važiuojant pagalbinis šildytuvas padeda pašildyti
automobilio saloną ir variklį.
Galima nustatyti, kad papildomo šildytuvo automatinis įsijungimas būtų aktyvintas / deaktyvintas.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Spauskite Klimatas.
3.
Pasirinkite Papildomas šildymas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte papildomo šildytuvo automatinio paleidimo funkciją.
PASTABA
Važinėjant trumpais atstumais, „Volvo“ rekomenduoja papildomo šildytuvo automatinio
paleidimo funkciją laikyti išjungtą22.
PASTABA
Jei ketinate naudoti pagalbinį šildytuvą, užtikrinkite, kad automobilio degalų bake būtų
pakankamai degalų21.
20
21
22
234
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
Taikoma degalais maitinamam šildytuvui.
PASTABA
Deaktyvinus pagalbinio šildytuvo automatinio
paleidimo funkciją, gali sumažėti komfortas
automobilio salone, kadangi naudojant elektrą
klimato kontrolės sistema neturės šilumos
šaltinio.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Susijusi informacija
•
Papildomas šildytuvas (p. 234)
235
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimo patvirtinimas
Kai automobilis užrakinamas arba atrakinamas,
jis tai signalizuoja sumirksėdamas avariniais
žibintais.
Užrakinimo ir signalizacijos indikatorius
ant prietaisų skydelio
Indikacija užrakinimo mygtukuose
Užrakinimo ir signalizacijos indikatorius ant prietaisų skydelio rodo užrakinimo sistemos būseną:
Užrakinimo mygtukai su indikatoriaus lempute priekinėse
durelėse.
Priekinės durelės
Išorinė indikacija
Užrakinimas
•
Apie užrakinimą informuoja vieną kartą mirktelėdami automobilio avariniai žibintai ir
užlenkiami šoniniai veidrodėliai1.
Atrakinimas
•
Apie atrakimą informuoja du kartus mirktelėdami automobilio avariniai žibintai ir atlenkiami šoniniai veidrodėliai1.
Kad automobilis galėtų signalizuoti, kad yra užrakintas, turi būti uždarytos visos jo durelės, bagažinės durys ir variklio dangtis. Jeigu užrakinimas
vyksta kai uždarytos tik vairuotojo durelės2, užrakinimas įvyks, tačiau užrakinimo indikacija avariniais žibintais įvyks tik uždarius visas dureles,
bagažinės duris ir variklio dangtį.
1
2
238
•
•
•
Ilgas mirktelėjimas rodo užrakinimą.
Trumpi mirkčiojimai rodo, kad automobilis yra
užrakintas.
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių priekinių durelių užrakinimo mygtuke reiškia, kad
visos durelės užrakintos. Jei atidarytos bet kurios
durys, lemputė užgęsta abejose durelėse.
Greiti mirksniai po signalizacijos išjungimo*
rodo, kad buvo įsijungusi signalizacija.
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
Negalioja automobiliams su berakčiu užrakinimu / atrakinimu*.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Galinės durelės*
Užrakinimo indikacijos nuostata
Susijusi informacija
Centriniame ekrane nuostatų meniu galima pasirinkti įvairias parinktis, kaip automobilis patvirtina
užrakinimą ir atrakinimą.
•
Užrakinimo patvirtinimas (p. 238)
Norėdami pakeisti reakcijos į užrakinimą nuostatas:
1.
Bakstelėkite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
2.
Paspauskite My Car
3.
Paspauskite Vaizdinis užrakinimo
grįžtamasis ryšys, kad pasirinktumėte, kada
automobilis duos matomą atsaką:
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse
durelėse.
• Užrakinimas
• Atrakinimas
• Abu
Šviečianti indikatoriaus lemputė bet kurių durelių
užrakinimo mygtuke reiškia, kad durelės užrakintos. Jei atrakinamos bet kurios durelės, jų lemputė išsijungia, o kitos toliau šviečia.
Arba išjunkite šią funkciją pasirinkdami
Išjungta.
Kita indikacija
Užrakinimui ir atrakinimui taip pat galima aktyvinti
saugaus palydėjimo namo šviesas ir priartėjimo
apšvietimą.
Susijusi informacija
•
•
•
Užrakinimo indikacijos nuostata (p. 239)
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 156)
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
(p. 155)
Užrakinimas.
Norėdami pakeisti nuostatas įtraukiamiems galinio vaizdo veidrodėliams* užrakinant:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje bakstelėkite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
patogumas.
3.
Pasirinkite Užlenkti veidrodėlius
užrakinus, kad aktyvintumėte arba deaktyvintumėte funkciją.
Veidrodėliai ir
* Parinktis / priedas. 239
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelis
Nuotolinio valdymo rakteliu užrakinamos ir atrakinamos durelės ir bagažinės dangtis. Norint
užvesti variklį, nuotolinio valdymo raktelis turi būti
automobilyje.
Nuotolinio valdymo raktelis3 arba raktelis be mygtukų
(Key Tag)*.
Nuotolinio valdymo raktelius galima susieti su
skirtingais vairuotojų profiliais, įrašant asmeninius
pageidavimus automobilyje.
Nuotolinio valdymo mygtukai
Nuotolinio valdymo raktelis turi keturis mygtukus – vieną
kairėje pusėje ir tris dešinėje.
Nuotolinio valdymo raktelis fiziškai užvedimo
metu nenaudojamas, nes automobilyje standartiškai yra berakčio užvedimo funkcija („Passive
Start“). Jums paprasčiausiai reikia, kad raktelis
būtų automobilio salono priekinėje dalyje.
Automobiliuose su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu (Passive Entry)*, raktelis gali būti bet kur
automobilyje, kad automobilį būtų galima užvesti.
Šiuo atveju pateikiamas ir truputį mažesnis, lengvesnis raktelis be mygtukų (Key Tag).
3
240
Užrakinimas – paspaudus šį mygtuką,
užrakinamos durelės, bagažinės dangtis bei
degalų bako atlankas ir įjungiama signalizacija*.
Nuspauskite ir laikykite, norėdami uždaryti
visus langus ir panoraminį stoglangį* vienu
metu.
Atrakinimas – paspaudus šį mygtuką atrakinamos durelės, bagažinės durys ir bei
degalų bako atlankas, o taip pat išaktyvinama
signalizacija.
Ilgesniu paspaudimu vienu metu atidaromi
visi langai. Šią bendrojo išvėdinimo funkciją
galima naudoti, pvz., siekiant greitai išvėdinti
automobilio saloną, kai lauke karšta.
Bagažinės dangtis – atrakina tik bagažinės dangtį ir išjungia signalizaciją. Automobiliuose su elektra valdomu bagažinės dangčiu* jis atsidaro automatiškai, paspaudus ir
palaikius mygtuką. Ilgu paspaudimu papildomai uždaromas bagažinės dangtis, pasigirsta
įspėjamieji signalai.
Aliarmo funkcija – reikalinga, norint
atkreipti dėmesį pavojaus atveju. Nuspauskite
ir laikykite mygtuką nuspaudę bent 3 sekundes arba paspauskite jį du kartus per 3
sekundes, kad aktyvintųsi posūkių žibintai ir
garso signalas. Funkciją galima išjungti tuo
pačiu mygtuku, jei ji veikė mažiausiai
5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po 3 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate palikti automobilį, kuriame yra
keleivių, užtikrinkite, kad būtų išjungtas elektra
valdomų langų ir panoraminio stoglangio*
maitinimas, pasiimdami su savimi nuotolinio
valdymo raktelį.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio
užrakinimo automobilyje rizika.
•
•
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo
raktelis arba mygtukų neturintis raktelis
bus išaktyvintas, kai automobilis bus užrakinamas ir jo signalizacija įjungiama kitu
galiojančiu rakteliu. Kartu išaktyvinama
„dvigubo užrakinimo“ funkcija. Paliktasis
raktelis vėl aktyvinamas atrakinus automobilį.
Automobilyje paliktas „Red Key“ raktelis
bus išaktyvintas net jeigu automobilis
užrakinamas naudojant „Volvo On Call“, ir
vėl aktyvinamas kai automobilis atrakinamas naudojant „Volvo On Call“ arba kitu
galiojančiu rakteliu.
Raktelis be mygtukų (Key Tag)*
Raktelis be mygtukų, pateikiamas su berakte
užrakinimo ir atrakinimo funkcija, veikia tokiu
pačiu būdu, kaip ir standartinis nuotolinio valdymo
raktelis, kiek tai susiję su berakčiu užvedimu,
užrakinimu ir atrakinimu. Raktelis yra nepralaidus
vandeniui: maždaug 10 m (30 pėd.) gylyje jis gali
išbūti iki 60 minučių. Jame nėra išimamosios raktelio geležtės, be to, negalima pakeisti jo maitinimo elemento.
„Red Key“ riboto naudojimo nuotolinio
valdymo raktelis*
PASTABA
Prieš įdedant nuotolinio valdymo raktelį į puodelio laikiklį, reikia užtikrinti, kad jame nebūtų
kitų automobilio raktelių, metalinių daiktų ar
elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų telefonų,
planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių ar
įkroviklių). Jei laikiklyje puodeliui bus keli vienas šalia kito sudėti automobilio rakteliai, jie
gali trikdyti vienas kito veikimą.
„Red Key“ yra raktas, kuriuo galima apriboti tam
tikras automobilio savybes, pvz., jo maksimalų
greitį ir garsiakalbių sistemos didžiausią garsumą.
Tai raktas bet kuriam automobilio savininkui,
norinčiam kad jo automobiliu būtų važinėjama
atsakingai, net jeigu jį vairuoja kas nors kitas.
Trukdžiai
Nuotolinio valdymo raktelio beraktį užvedimą,
užrakinimą ir atrakinimą* gali trikdyti elektromagnetiniai laukai ir skydai.
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti
metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių, pvz.,
mobiliųjų telefonų, planšetinių ar nešiojamųjų
kompiuterių bei įkroviklių. Pageidaujama išlaikyti bent 10–15 cm (4–6 col.) atstumą.
Jei vis dar yra trukdžių, atrakinkite nuotolinio valdymo raktelio išimamąja geležte, tada padėkite
raktelį į atsarginį skaitytuvą puodelių laikiklyje, kad
išjungtumėte automobilio signalizaciją.
Susijusi informacija
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 242)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 244)
•
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 245)
•
•
•
Išimama raktelio geležtė (p. 250)
Imobilizatorius (p. 253)
Nuotolinio valdymo raktelio siejimas su vairuotojo profiliu (p. 132)
* Parinktis / priedas. 241
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atrakinimas ir užrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
Nuotolinio valdymo raktelio mygtukais galima
vienu kartu užrakinti ir atrakinti visas dureles ir
bagažinės dangtį.
Užrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu
aktyvinami, kai uždaromos ir užrakinamos visos
durelės bei bagažinės dangtis.
PASTABA
–
•
242
Jei automobilį užrakinote pakėlę bagažinės
dangtį, uždarydami ir visiškai užrakindami
automobilį nepalikite nuotolinio valdymo raktelio bagažinėje5.
Automobilyje paliktas nuotolinio valdymo
raktelis arba mygtukų neturintis raktelis
bus išaktyvintas, kai automobilis bus užrakinamas ir jo signalizacija įjungiama kitu
galiojančiu rakteliu. Kartu išaktyvinama
„dvigubo užrakinimo“ funkcija. Paliktasis
raktelis vėl aktyvinamas atrakinus automobilį.
Atrakinimas nuotolinio valdymo rakteliu
Automobilyje paliktas „Red Key“ raktelis
bus išaktyvintas net jeigu automobilis
užrakinamas naudojant „Volvo On Call“, ir
vėl aktyvinamas kai automobilis atrakinamas naudojant „Volvo On Call“ arba kitu
galiojančiu rakteliu.
Jeigu, atrakinus automobilį, per 2 minutes neatidaromos nė vienos durelės arba bagažinės durys,
jos automatiškai užsirakina. Ši funkcija apsaugo,
kad netyčia nepaliktumėte automobilio neužrakinto.
Kad užrakintumėte automobilį, paspauskite
.
nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
Kad būtų aktyvinta užrakinimo seka, turi būti
uždarytos vairuotojo durelės4. Jei atidarytos
kurios nors iš kitų durelių arba bagažinės durys,
jos užrakinamos ir signalizacija įjungiama* tik kai
jos uždaromos. Signalizacijos judesio detektoriai*
4
5
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio
užrakinimo automobilyje rizika.
•
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo
automobilio modelio.
Užrakinimas esant atidarytam bagažinės
dangčiui
–
Kad atrakintumėte automobilį, paspauskite
.
nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
Automatinis užsirakinimas
Jei nuotolinio valdymo raktelis neveikia
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Jeigu automobilyje yra berakčio užrakinimo / atrakinimo funkcija*, tada privalo būti uždarytos visos šoninės durelės.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo / atrakinimo sistema ir ji automobilyje aptinka esant raktelį, uždarytas bagažinės dangtis neužsirakina.*
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Jei neįmanoma užrakinti arba atrakinti nuotolinio
valdymo rakteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo
elementas. Tokiu atveju užrakinkite arba atrakinkite dureles išimama raktelio geležte.
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus
nuostatos
Bagažinės dangčio atrakinimas
nuotolinio valdymo rakteliu
Galima pasirinkti skirtingas nuotolinio atrakinimo
sekas.
Spaudžiant nuotolinio valdymo raktelio mygtuką,
galima atrakinti vien tik bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
Kaip pakeisti nuostatą:
•
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
(p. 243)
•
Bagažinės dangčio atrakinimas nuotolinio
valdymo rakteliu (p. 243)
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
•
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio
geležte (p. 251)
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 245)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car Užrakinimas
Nuotolinis ir salono atrakinimas.
3.
Nurodykite parinktį:
• Visos durelės - tuo pačiu metu atrakinamos visos durelės.
• Vienerios durelės - atrakinamos vairuotojo durelės. Norint atrakinti visas dureles,
reikia du kartus paspausti nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką.
Čia pakeistos nuostatos papildomai turi įtakos ir
centrinio atrakinimo naudojantis salono rankenomis funkcijai.
Susijusi informacija
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 242)
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 267)
1.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio
mygtuką.
> Bagažinės durys atrakinamos, bet lieka
uždarytos.
Šoninės durys vis dar užrakintos ir signalizacija įjungta*. Užrakinimo ir signalizacijos
lemputė prietaisų skydelyje užgęsta ir tai
rodo, kad visas automobilis neužrakintas.
Švelniai suimkite guma padengtą slėginę
plokštelę, esančią po bagažinės durų rankena, kad atidarytumėte bagažinės duris.
Jeigu bagažinės durys neatidaromos per
2 minutes, jos vėl užsirakina ir įsijungia jų
signalizacija.
}}
* Parinktis / priedas. 243
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2.
Esant elektra valdomam bagažinės dangčiui*
–
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo
nuotolis
Paspauskite ir ilgai palaikykite (maždaug 1,5
sek.) nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
Kad nuotolinio valdymo raktelis tinkamai veiktų,
jis turi būti tam tikru atstumu nuo automobilio.
> Bagažinės durys atrakinamos ir atsidaro,
tačiau šoninės durelės lieka užrakintos ir
jų signalizacija įjungta.
Susijusi informacija
pusmėnulio zonoje abiejuose automobilio
šonuose arba maždaug 1 metro (3 pėdų)
atstumu nuo bagažinės dangčio.
PASTABA
Naudojant rankiniu būdu
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima visada užrakinti
(atrakinti) raktelio geležte.
Nuotolinio valdymo raktelio funkcijos, pvz., užrakinimo / atrakinimo, aktyvinamos paspaudžiant
arba
, veikia apie 20 metrų (65 pėdų) atstumu
nuo automobilio.
•
Atrakinimas ir užrakinimas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 242)
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 271)
Jei nuotolinio valdymo raktelis
išnešamas iš automobilio
Naudojant beraktę* sistemą
Išnešus nuotolinio valdymo raktelį iš
automobilio veikiant varikliui, vairuotojo
ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas Nėra automobilio rakt. Išimta
iš autom., o uždarius paskutines dureles
suskamba priminimas.
Grąžinus raktelį į automobilį ir paspaudus dešiniosios klaviatūros mygtuką O arba uždarius paskutines dureles, pranešimas dingsta.
Susijusi informacija
•
•
Paveikslėlyje pažymėtos vietos yra sistemos antenų veikimo zonos.
Norint naudoti berakčio valdymo funkciją, nuotolinio valdymo raktelis arba raktelis be mygtukų
(„Key Tag“) turi būti maždaug 1,5 metro (5 pėdų)
244
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
Užvedimo ir užrakinimo sistemų antenų vietos (p. 266)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 263)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
galvaninio elemento keitimas
Jei nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas išseko, jį reikia pakeisti.
PASTABA
Visų akumuliatorių eksploatacijos trukmė
ribota ir galiausiai juos reikia pakeisti naujais
(netaikoma „Key Tag“). Akumuliatoriaus (ar
maitinimo elemento) eksploatacijos trukmė
(veikimo trukmė) priklauso nuo to, kaip dažnai
naudojamas automobilis (raktelis).
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą
reikia pakeisti, jeigu
•
vairuotojo ekrane užsidega informacinis
ženklas ir atsiranda pranešimas Senka aut.
rakt. bater.
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio
valdymo raktelio signalus mažesniu nei
20 metrų (65 pėdų) atstumu iki automobilio.
6
Tiekiamas su automobiliais su berakčiu užrakinimu arba atrakinimu*.
PASTABA
Visada prieikite arčiau prie automobilio ir
pamėginkite atrakinti dar kartą.
Raktelio atidarymas ir maitinimo
elemento keitimas
Raktelio be mygtukų6 („Key Tag“) maitinimo elementas nekeičiamas: iš įgaliotojo „Volvo“ autoserviso galima užsisakyti naują raktelį.
SVARBU
Išsikrovusį įtaisą „Key Tag“ reikia atgabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Raktelį reikia
panaikinti iš automobilio, kadangi juo naudojantis vis tiek galima užvesti automobilio variklį
per atsarginę užvedimo funkciją.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip,
kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu. Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso dalį kelis milimetrus
aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
}}
* Parinktis / priedas. 245
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Pasukite raktelį, pastumkite mygtuką į
šoną, o galinę korpuso dalį – kelis milimetrus
aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
Atsuktuvu ar panašiu įrankiu pasukite maitinimo elemento dangtelį prieš laikrodžio
rodyklę, kad žymos susilygiuotų ties užrašu
OPEN.
Spausdami įdubą, pvz., nagu, atsargiai nukelkite galvaninio elemento dangtelį.
Tada iškelkite galvaninio elemento dangtelį
aukštyn.
246
Maitinimo elemento (+)šonas nukreiptas į
viršų. Tada atsargiai atlaisvinkite maitinimo
elementą, kaip parodyta iliustracijoje.
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo
raktelyje naudojami maitinimo elementai atitiktų „UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3“ reikalavimus. Gamykloje
įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso
pakeisti maitinimo elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Įdėkite naują maitinimo elementą taip, kad
(+) šonas būtų nukreiptas į aukštyn. Stenkitės pirštais nepaliesti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento kontaktų.
Nustatykite atgal galinę korpuso dalį ir
nuspauskite ją žemyn, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas tinkamai sulygiuotas ir saugiai pritvirtintas.
Įdėkite maitinimo elementą į laikiklį kraštu
žemyn. Tada paslinkite maitinimo elementą į
priekį, kad jis užsifiksuotų tarp dviejų plastikinių laikiklių.
Spauskite maitinimo elementą žemyn,
kad jis užsifiksuotų po viršutiniu juodu plastikiniu laikikliu.
Sumontuokite galvaninio elemento dangtelį
atgal ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kad žyma susilygiuotų su užrašu CLOSE.
PASTABA
Naudokite maitinimo elementus su žymeniu
CR2032, 3 V.
}}
247
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Apverskite nuotolinio valdymo raktelį ir
sumontuokite atgal priekinę korpuso dalį,
nuspausdami ją žemyn, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas saugiai pritvirtintas.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
Papildomų nuotolinio valdymo
raktelių užsakymas
„Red Key“ – riboto naudojimo
nuotolinio valdymo raktelis*
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio valdymo rakteliai. Raktelis be mygtukų pateikiamas,
jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir atrakinimo sistema*. Papildomą pultelį galima užsakyti
pakartotinai.
„Red Key“ leidžia automobilio savininkui nustatyti
tam tikrų automobilio savybių apribojimus. Apribojimai skirti skatinti vairuoti automobilį saugiai,
pvz., kai jis paskolinamas.
Vienam automobiliui galima suprogramuoti ir naudoti iki dvylikos raktelių. Užsakius papildomų raktelių, įtraukiami papildomi vairuotojo profiliai – po
vieną naujam nuotolinio valdymo rakteliui. Tai taikoma ir raktelio pakabukui.
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Likusius
nuotolinio valdymo raktelius taip pat reikia nunešti
į „Volvo“ autoservisą. Pamesto nuotolinio valdymo
raktelio kodą reikia ištrinti iš sistemos, norint
apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų raktelių skaičių galima
patikrinti centrinio ekrano viršutiniame rodinyje,
peržiūrint vairuotojo profilius: pasirinkite
Nuostatos Sistema Vairuotojo profiliai.
Susijusi informacija
•
248
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
Konkrečiam „Red Key“ galima nustatyti automobilio maksimalų greitį, greičio priminimo funkciją ir
maksimalų garsiakalbių sistemos garsumą. Be to,
kai kurios automobilio vairuotojo pagalbos sistemos visada išliks aktyvios. Kitos raktelio funkcijos
sutampa su įprasto nuotolinio valdymo raktelio
funkcijomis.
Apribojimai yra priemonės, mažinančios avarijos
pavojų, todėl yra saugiau perduoti automobilį, pvz.,
jauniems vairuotojams, viešbučio automobilių stovėjimo aikštelės darbuotojams ar autoservisui.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Vairuotojo profilis „Red Key“ rakteliui
„Red Key“ nuostatos*
Naudojant pirmą kartą, ši funkcija yra „Įjungta“.
„Red Key“ raktelis yra sujungtas su specialiu „Red
Key“ vairuotojo profiliu, ir kai jis aktyvus, šio raktelio nuostatų pakeisti negalima. Taip pat
neįmanoma pakeisti į kitą vairuotojo profilį; tam
reikia įprasto nuotolinio valdymo raktelio.
Įprasto nuotolinio valdymo raktelio turėtojas gali
keisti „Red Key“ nuostatas. Tačiau tam tikros vairuotojo pagalbos funkcijos yra visada aktyvios.
Maks. greičio apribojimas
Nustatyti maksimalų greitį šiam rakteliui.
„Red Key“ vairuotojo profilis aktyvinamas kai
automobilis atrakinamas su „Red Key“, kai arti
nėra įprasto nuotolinio valdymo raktelio.
Kaip pakeisti nuostatą:
1.
Atrakinkite automobilį įprastu nuotolinio valdymo rakteliu.
2.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
PASTABA
Tuo atveju, jeigu pasikeičia vairuotojas, norint
aktyvinti naują vairuotojo profilį automobilį reikia užrakinti ir atrakinti.
„Red Key“ užsakymas
Iš „Volvo“ atstovo galima įsigyti vieną arba kelis
riboto naudojimo raktelius („Red Key“). Su vienu
automobiliu galima suprogramuoti ir naudoti iš
viso vienuolika raktelių su apribojimais (bent vienas raktelis turi būti įprastas nuotolinio valdymo
raktelis).
Susijusi informacija
•
•
„Red Key“ nuostatos* (p. 249)
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
3.
Paspauskite Sistema Vairuotojo
profiliai Raudonasis raktelis.
> Galima parinkti tokias nuostatas:
• Nustatyti Adaptive Cruise Control
laiko intervalą*
• Sumažintas maksimalus garsumas
• Maks. greičio apribojimas
• Įspėjimas apie greičio apribojimą
Informacija ir nuostatos naudojant
pirmą kartą
Nustatyti Adaptive Cruise Control laiko
intervalą
Nustatyti laiko tarpą (1 – trumpiausias, 5
ilgiausias).
Pirmą kartą naudojant, ši nuostata yra 5.0.
Sumažintas maksimalus garsumas
Sumažinti medijos šaltinių maks. garsumą.
Naudojant pirmą kartą, ši funkcija yra „įjungta“, o
greitis yra 120 km/h (75 myl./val.).
•
Nustatymo intervalas: 50-250 km/h
(30-160 myl./val.)
•
Žingsneliai: po 1 km/h (1 myl./val.)
Greičio apribojimo simbolis
Įspėjimas apie greičio apribojimą
Įspėja automobiliui viršijus nustatytas
vertes.
Naudojant pirmą kartą, ši funkcija yra „įjungta“, o
vertės yra 50, 70 ir 90 km/h (30, 45 ir
55 myl./val.).
•
Nustatymo intervalas: 0–250 km/h
(0–160 myl./val.)
•
•
Žingsneliai: po 1 km/h (1 myl./val.)
Maks. vienalaikių priminimų skaičius: 6.
Vairuotojo pagalbos funkcijos
Naudojant „Red Key“, visada aktyvios šios vairuotojo pagalbos funkcijos:
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
}}
* Parinktis / priedas. 249
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
•
•
•
•
Įspėjimas apie atstumą*
Išimama raktelio geležtė
City Safety
Nuotolinio valdymo raktelyje yra išimama geležtė,
kuria galima įjungti tam tikras funkcijas ir atlikti
kai kurias operacijas.
„Driver Alert Control“ (DAC)*
Kelio ženklų informacija*
Susijusi informacija
•
„Red Key“ – riboto naudojimo nuotolinio valdymo raktelis* (p. 248)
Raktelio geležtės išėmimas
Unikalų išimamos raktelio geležtės kodą suteikia
įgaliotieji „Volvo“ autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujas raktelio geležtes.
Išimamos raktelio geležtės naudojimo
sritys
Naudojant nuotolinio valdymo raktelio išimamą
geležtę
•
•
•
galima rankomis atidaryti kairiąsias7 priekines
dureles, jei centrinio užrakto nepavyksta aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu
visos durelės užrakinamos avariniu būdu;
galima aktyvinti ir išaktyvinti galinių durelių
mechaninius vaikų saugos užraktus.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį taip,
kad matytųsi jo priekinė dalis su tinkamai orientuotu „Volvo“ logotipu. Pastumkite apatiniame krašte esantį mygtuką (šalia raktelio
geležtės) į dešinę. Pakelkite priekinę korpuso
dalį kelis milimetrus aukštyn.
Korpusas atsilaisvins ir jį galėsite nukelti
nuo raktelio.
Raktelis be mygtukų8 neturi išimamos raktelio
geležtės. Jei reikia, pasinaudokite įprasto nuotolinio valdymo raktelio išimama geležte.
7
8
250
taikoma neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio pusėje;
Tiekiamas su automobiliais su berakčiu užrakinimu arba atrakinimu*.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas išimama raktelio
geležte (p. 251)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
Užrakinimas ir atrakinimas išimama
raktelio geležte
Be viso kito išimamą raktelio geležtę galima naudoti automobiliui iš lauko atrakinti, pvz., jei išseko
nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementas.
Išimkite raktelio geležtę, pakreipdami ją
aukštyn.
Pasinaudoję grąžinkite raktelio geležtę į jos
laikymo vietą nuotolinio valdymo raktelyje.
Sumontuokite atgal korpusą, paspausdami žemyn, kad spragtelėtų.
Tada užstumkite galinę korpuso dalį
atgal.
> Pasigirs papildomas spragtelėjimas, informuojantis, kad korpusas saugiai pritvirtintas.
}}
251
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Atrakinimas
Signalizacijos išjungimas*
PASTABA
Kai durelės atrakinamos naudojant raktelio
geležtę ir atidaromos, įsijungia signalizacija.
dingsta maitinimas arba maitinimo elementas
išsenka.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į spynelę įkišant išimamą raktelio geležtę.
Kitose durelėse nėra spynelių: vietoj jų ten įrengti
užrakinimo jungikliai (kiekvienų durelių gale),
kuriuos reikia nuspausti raktelio geležte: tada jie
bus mechaniškai užrakinti (užblokuoti) ir jų nebus
įmanoma atidaryti iš lauko.
Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Iki galo ištraukite priekinių kairiųjų durelių
rankeną9, kad atidengtumėte spynelę.
Įkiškite raktelį į spynelę.
Pasukite pagal laikrodžio rodyklę 45 laipsnių
kampu, kad raktelio geležtė būtų statmena.
Pasukite raktelį atgal 45 laipsniais į pradinę
padėtį. Ištraukite raktelį iš užrakto spynelės ir
paleiskite rankeną, kad jos galas vėl atsiremtų į automobilio korpusą.
5.
Ištraukite rankeną.
> Durelės atsidarys.
Užrakinama bus taip pat, bet tik sukant prieš laikrodžio rodyklę 45 laipsnių kampu (vietoj sukimo
pagal laikrodžio rodyklę, kaip (3) žingsnyje).
Atsarginio skaitytuvo vieta laikiklyje puodeliui.
Deaktyvinkite signalizaciją taip:
1.
Padėkite nuotolinio valdymo raktelį ant raktelio simbolio, esančio atsarginiame skaitytuve
(tunelinio valdymo pulto puodelio laikiklio
dugne).
2.
Po to pasukite uždegimo ratuką ir atleiskite.
> Sirena nustoja kaukti ir signalizacija išjungiama.
Užrakinimas
Automobilį taip pat galima užrakinti nuotolinio valdymo raktelio išimama geležte tuo atveju, kai, pvz.,
9
252
Rankinis durelių užrakinimas. Nesupainioti su vaikų saugos užraktais.
–
Išimkite raktelio geležtę iš nuotolinio valdymo
raktelio. Įkiškite raktelio geležtę į spynelės
nustatymo iš naujo lizdą ir įspauskite ją iki
galo, apie 12 mm (0,5 col.).
Tai galioja neatsižvelgiant į tai, ar vairas kairėje, ar dešinėje automobilio pusėje.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš išorės. Norint grąžinti į padėtį A, reikia atidaryti
dureles naudojantis vidine rankena.
Dureles galima atrakinti ir nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuku arba vairuotojo durelių
centrinio užrakto mygtuku.
PASTABA
•
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o
ne visos durelės iškart.
Variklį galima užvesti tik tinkamu nuotolinio valdymo rakteliu.
Toliau pateiktas pranešimas, rodomas vairuotojo
ekrane, yra susijęs su elektroniniu imobilizatoriumi:
Ženklas
Rankomis užrakintų galinių durelių su
aktyvintais rankiniais arba elektriniais
vaikų saugos užraktais neįmanoma atidaryti nė iš vidaus, nei iš lauko. Taip užrakintas galines dureles galima atrakinti tik
nuotolinio valdymo rakteliu arba centrinio
užrakto mygtuku.
Susijusi informacija
•
•
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam asmeniui užvesti automobilio variklio.
Išimama raktelio geležtė (p. 250)
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
(p. 279)
•
Nuotolinio valdymo raktelio galvaninio elemento keitimas (p. 245)
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
Pranešimas
Paaiškinimas
Nėra automobilio
rakt.
Klaida nuskaitant
nuotolinio valdymo
raktelį užvedimo
metu – padėkite
raktelį ant raktelio
ženklo puodelių laikiklyje ir bandykite
dar kartą.
Žr. savininko
vadovą
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
Papildomų nuotolinio valdymo raktelių užsakymas (p. 248)
* Parinktis / priedas. 253
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelio
sistemos tipo patvirtinimas
Automobilio nuotolinio valdymo raktelio sistemos
tipo patvirtinimą rasite tolesnėse lentelėse.
Užrakinimo sistemos beraktis
užvedimas (pasyvusis užvedimas) ir
beraktis užrakinimas / atrakinimas
(pasyvusis įėjimas*)
Papildomos informacijos apie tipo patvirtinimą
rasite support.volvocars.com.
Nuotolinio valdymo raktelio sistemos CEM žyma. Papildomų tipo patvirtinimo numerių rasite tolesnėse lentelėse.
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Delphi Deutschland GmbH“, 42367 Wuppertal deklaruoja, kad šis
VO3-134TRX atitinka esminius savybių reikalavimus ir kitus aktualius nuostatus, išdėstytus direktyvoje 2014/53/EU (RED).
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
254
Jordanija
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Brazilija
MT-3245/2015
Indonezija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusija
Jungtiniai Arabų Emyratai
ER37847/15
DA0062437/11
}}
255
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Namibija
TA-2016-02
Pietų Afrika
TA-2014-1868
Nuotolinio valdymo raktelis
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad šio tipo radijo ryšio įranga
HUF8423 atitinka direktyvą 2014/53/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
Dažnis: 433,92 MHz
Maksimali spinduliavimo galia: 10 mW
Gamintojas: „Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany (Vokietija)
Jordanija
256
TRC/LPD/2015/104
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibija
TA-2015-102
}}
257
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Omech.
Serbija
258
Tipo patvirtinimas
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Pietų Afrika
TA-2015-432
Jungtiniai Arabų
Emyratai
Raktelio pakabukas
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Europos
„Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad šio tipo radijo ryšio įranga
HUF8432 atitinka direktyvą 2014/53/EU.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite support.volvocars.com.
Dažnis: 433,92 MHz
Maksimali spinduliavimo galia: 10 mW
Gamintojas: „Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG“, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany (Vokietija)
Jordanija
TRC/LPD/2015/107
}}
259
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Marokas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibija
260
TA-2015-103
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Omech.
Serbija
}}
261
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Tipo patvirtinimas
Pietų Afrika
TA-2015-414
Jungtiniai Arabų
Emyratai
Susijusi informacija
•
262
Nuotolinio valdymo raktelis (p. 240)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė sistema ir jutikliniai
paviršiai*
Esant beraktei užrakinimo ir atrakinimo funkcijai,
pakaks kišenėje ar krepšyje nešiotis nuotolinio
valdymo raktelį. Automobilis užrakinamas ir atrakinamas panaudojant lietimui jautrų paviršių ant
durelių rankenos.
PASTABA
Svarbu vienu metu aktyvinti tik vieną jutiklinį
paviršių. Jei vienu metu suimsite rankeną ir
paliesite užrakinimo paviršių, gali būti duota
dviguba komanda. Tai reiškia, kad reikiama
veikla (užrakinimas / atrakinimas) nebus vykdoma arba bus vykdoma su delsa.
Susijusi informacija
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 264)
Beraktis bagažinės atrakinimas* (p. 266)
Jutikliniai paviršiai
Durelių rankena
Durelių rankenų išorėje yra užrakinimui skirta
įduba, o vidinėje pusėje – atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius.
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
Bagažinės durų rankena
Bagažinės durų rankenoje įrengta guma
padengta paspaudimo plokštelė, kuri naudojama
tik atrakinimo tikslais.
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra veikimo diapazone.
* Parinktis / priedas. 263
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas*
PASTABA
Naudojant beraktį užrakinimą ir atrakinimą, automobiliui atrakinti arba užrakinti pakanka paliesti
lietimui jautrų paviršių ant durelių rankenos.
PASTABA
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio valdymo raktelių turi būti veikimo nuotolyje.
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra veikimo diapazone.
Beraktis užrakinimas
Kad būtų galima užrakinti automobilį, turi būti
uždarytos visos durelės. Užrakinimo metu naudojantis durelių rankena, kita vertus, bagažinė gali
būti atidaryta.
–
Užrakinimui skirta jutiklinė įduba
Atrakinimui skirtas jutiklinis paviršius
10
264
Užrakinimas esant atidarytam bagažinės
dangčiui
PASTABA
Jeigu automobilis buvo užrakintas su pakeltomis bagažinės durimis, būkite atsargūs, kad
nepaliktumėte nuotolinio valdymo raktelio
bagažinėje uždarydami bagažinės duris.
Jei automobilyje aptinkamas raktelis, uždarytas bagažinės dangtis neužsirakina.
Uždarę dureles, palieskite pažymėtą paviršių
durelių rankenos išorinėje pusėje link automygtuką,
mobilio galo arba paspauskite
esantį apatiniame bagažinės durų krašte10,
prieš joms užsidarant.
> Prietaisų skydelyje esantis užrakinimo
indikatorius pradeda mirksėti rodydamas,
kad automobilis užrakintas.
Norėdami vienu metu uždaryti visus šoninius langus ir panoraminį stoglangį*, laikykite pirštą ant
jutiklinės įdubos durelių rankenos išorėje, kol
užsidarys visi šoniniai langai ir panoraminis stoglangis.
Taikoma elektra valdomam bagažinės dangčiui*.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktis atrakinimas
–
Automobiliui atrakinti paimkite už durelių rankenos arba švelniai paspauskite nuspaudžiamą gumuotą plokštelę po bagažinės durų
rankena.
> Prietaisų skydelyje esantis užrakinimo
indikatorius nustoja mirksėti rodydamas,
kad automobilis atrakintas.
Susijusi informacija
•
Beraktės įėjimo sistemos nuostatos*
(p. 265)
•
•
Beraktis bagažinės atrakinimas* (p. 266)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 263)
Beraktės įėjimo sistemos
nuostatos*
Galima pasirinkti skirtingas berakčio įlipimo
sekas.
Kaip pakeisti nuostatą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Palieskite My Car Užrakinimas
Beraktis atrakinimas
3.
Nurodykite parinktį:
• Visos durelės - tuo pačiu metu atrakinamos visos durelės.
• Vienerios durelės - atrakinamos pasirinktos durelės.
Susijusi informacija
•
•
Gumuota paspaudimo plokštelė bagažinės durų rankenoje skirta tik atrakinti.
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 264)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 263)
Automatinis užsirakinimas
Jeigu, atrakinus automobilį, per 2 minutes neatidaromos nė vienos durelės arba bagažinės durys,
jos automatiškai užsirakina. Ši funkcija saugo
automobilį, kad nepamirštumėte jo užrakinti.
* Parinktis / priedas. 265
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktis bagažinės atrakinimas*
2.
naudojant beraktį užrakinimą ir atrakinimą, bagažinės durims atrakinti pakanka paliesti lietimui
jautrų paviršių ant bagažinės durų rankenos.
Norėdami atidaryti bagažinės duris, pakelkite
išorinę rankeną.
SVARBU
PASTABA
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio valdymo raktelių turi būti už automobilio.
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite
guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite guma
padengtos plokštelės: naudokitės rankena.
Jei naudosite pernelyg daug jėgos, galite
pažeisti elektrinius guminės plokštelės
kontaktus.
Užvedimo ir užrakinimo sistemų
antenų vietos
Antena berakčio užvedimo sistemai ir antenos
beraktei užrakinimo sistemai* yra įmontuotos į
automobilį.
Taip pat galima atrakinti bagažinės dangtį laisvųjų
rankų režimu, pajudinus koja po galiniu bamperiu
(žr. atskirą skirsnį).
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio dūmai.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė spyna.
Kaip atidaryti bagažinės duris:
1.
266
Švelniai paspauskite guma padengtą plokštelę, esančią po bagažinės durų rankena.
> Užraktas atleidžiamas.
Susijusi informacija
•
•
Beraktis užrakinimas ir atrakinimas* (p. 264)
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 263)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 244)
•
Bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas
kojos judesiu* (p. 274)
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Antenų vietos:
Po laikikliu puodeliui priekinėje tunelinio valdymo pulto dalyje
Viršutinėje priekinėje kairiųjų galinių durelių
dalyje11
Viršutinėje priekinėje dešiniųjų galinių durelių
dalyje11
Užrakinimas ir atrakinimas iš
automobilio vidaus
Alternatyvus atrakinimo metodas
Dureles ir bagažinės dangtį galima užrakinti bei
atrakinti iš vidaus, naudojantis centrinio užrakto
valdymo elementais priekinėse durelėse.
Centrinis užrakinimas
Bagažinės skyriuje11
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų arčiau
kaip per 22 cm (9 col.). Taip daroma siekiant
išvengti širdies stimuliatoriaus ir beraktės sistemos trikdžių.
Susijusi informacija
Atidarymo rankena alternatyviam šoninių durelių atrakinimui12.
–
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 263)
Užrakinimo ir atrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute priekinėse durelėse.
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 244)
Atrakinimas mygtuku priekinėse
durelėse
–
11
12
Paspauskite mygtuką
, kad atrakintumėte
visas dureles ir bagažinės dangtį.
Tik automobiliuose su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu*.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Patraukite ir atleiskite vienerių iš šoninių
durelių atidarymo rankeną.
> Atsižvelgiant į nuotolinio valdymo raktelio
nuostatas, bus atrakintos visos durelės
arba bus atrakintos ir atidarytos tik pasirinktos durelės.
Norėdami pakeisti šią nuostatą, palieskite
Nuostatos My Car Užrakinimas
Nuotolinis ir salono atrakinimas
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
}}
* Parinktis / priedas. 267
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Užrakinimas mygtuku priekinėse
durelėse
–
Paspauskite mygtuką
: abejos priekinės
durelės duri būti uždarytos.
> Visos durelės ir bagažinės dangtis užrakinami.
Užrakinimas mygtuku galinėse
durelėse*
Susijusi informacija
•
Nuotolinio atrakinimo iš vidaus nuostatos
(p. 243)
•
Bagažinės dangčio atrakinimas iš automobilio vidaus (p. 268)
•
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 269)
Bagažinės dangčio atrakinimas iš
automobilio vidaus
Bagažinės duris galima atrakinti iš vidaus,
paspaudus atitinkamą mygtuką prietaisų skydelyje.
–
Užrakinimo mygtukas su indikatoriaus lempute galinėse
durelėse.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai rakina tik atitinkamas galines dureles.
Esant elektra valdomoms bagažinės durims*:
Galinių durelių atrakinimas
–
–
13
268
Trumpai paspauskite
mygtuką prietaisų
skydelyje.
> Bagažinės duris galima atrakinti ir atidaryti
iš išorės, suimant gumuotą paspaudimo
plokštelę.
Patraukite atidarymo rankeną.
> Galinės durelės atrakinamos ir atidaromos13.
Ilgai spauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės durys atidaromos.
Jei vaikų saugos užraktas neaktyvintas.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 267)
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 271)
Vaikų saugos užraktų aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Vaikų saugos užraktai neleidžia iš vidaus atidaryti
galinių durelių.
Vaikų saugos užraktai gali būti mechaniniai arba
elektriniai*.
Mechaninių vaikų saugos užraktų
aktyvinimas ir išaktyvinimas
PASTABA
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o
ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio vaikų
saugos užrakto.
Elektrinių* vaikų saugos užraktų
aktyvinimas ir išaktyvinimas
Elektrinius vaikų saugos užraktus galima aktyvinti
ir išaktyvinti visose uždegimo padėtyse, aukštesnėse nei 0. Aktyvinti arba išaktyvinti galima praėjus iki 2 minučių nuo automobilio išjungimo, jei tik
neatidarytos jokios durelės.
Mechaniniai vaikų saugos užraktai. Nemaišykite jų su
mechaniniais durelių užraktais.
–
Pasinaudokite nuotolinio raktelio išimama
raktelio geležte ir ja pasukite rankenėlę.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Elektrinio aktyvinimo ir išaktyvinimo mygtukas.
1.
Paleiskite automobilį arba nustatykite aukštesnio nei 0 lygio uždegimo padėtį.
}}
* Parinktis / priedas. 269
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
2.
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Aktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Suaktyvinta ir įsijungia
mygtuko lemputė.
Ženklas
Jei elektrinis vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
tuomet
•
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo durelių
valdymo skydelio
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Kaip deaktyvinti užraktus:
–
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Deaktyvinus užraktus, vairuotojo ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis
vaik.saug.užr. Išaktyvinta ir išsijungia
mygtuko lemputė.
Išjungiant automobilį, įrašoma dabartinė nuostata.
Jei, išjungiant automobilį, būna aktyvinti vaikų
saugos užraktai, funkcija išlieka aktyvinta, kai
automobilis įjungiamas kitą kartą.
270
Pranešimas
Paaiškinimas
Galinis
vaik.saug.užr.
Suaktyvinta
Vaikų saugos užraktai
aktyvinti.
Galinis
vaik.saug.užr.
Išaktyvinta
Vaikų saugos užraktai
išaktyvinti.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 267)
•
Išimama raktelio geležtė (p. 250)
Automatinis užrakinimas
nuvažiuojant
Automobiliui pradėjus judėti, visos durelės ir
bagažinės dangtis užsirakina savaime.
Kaip pakeisti šią nuostatą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Pajudėjus automatiškai
užrakinti dureles, kad deaktyvintumėte arba
aktyvintumėte šią funkciją.
Užrakinimas.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas ir atrakinimas iš automobilio
vidaus (p. 267)
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas ir uždarymas*
Tai funkcija, kai bagažinės duris galima atidaryti
ir uždaryti mygtuko palietimu.
Atidarymas
Elektra valdomam bagažinės dangčiui atidaryti
naudokite vieną iš šių parinkčių:
–
–
–
Kojos judesys* po galiniu buferiu.
Uždarymas
Elektra valdomam bagažinės dangčiui uždaryti14
naudokite vieną iš šių parinkčių:
Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
. Laikykite jį nuspaustą, kol bagažinės dangtis pradės atsidaryti.
–
14
Paspauskite ir ilgai palaikykite prietaisų sky. Laikykite jį nuspaustą, kol
delio mygtuką
bagažinės dangtis pradės atsidaryti.
Švelniai paspauskite bagažinės durų rankeną.
Automobilyje su berakte užrakinimo ir atrakinimo sistema* įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
}}
* Parinktis / priedas. 271
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Norėdami uždaryti bagažinę, paspauskite
mygtuką apatiniame jos krašte.
> Bagažinės durys užsidaro automatiškai ir
lieka atrakintos.
–
–
Paspauskite ir palaikykite mygtuką
nuotolinio valdymo raktelyje.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai
ir pasigirsta signalas: bagažinės dangtis
lieka atrakintas.
–
Ilgai spauskite
mygtuką prietaisų skydelyje.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai
ir pasigirsta signalas: bagažinės dangtis
lieka atrakintas.
–
Kojos judesys* po galiniu buferiu.
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai
ir pasigirsta signalas: bagažinės dangtis
lieka atrakintas.
Uždarymas ir užrakinimas
Paspauskite mygtuką
, esantį apatiniame
bagažinės durų krašte, kad uždarytumėte jas
ir tuo pat metu užrakintumėte14 bagažinės
duris ir dureles (kad būtų galima užrakinti,
visos durelės privalo būti uždarytos).
> Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai;
jis bei durelės užrakinamos ir įjungiama
signalizacija*.
–
PASTABA
14
272
•
Mygtukas veikia 24 valandas palikus atidarytą skląstį. Po to jį reikia uždaryti rankiniu
būdu.
•
Jeigu atlankas išbuvo atidarytas ilgiau kaip
30 minučių, jis lėtai užsidarys.
PASTABA
•
Norint, kad veiktų užrakinimo ir atrakinimo
funkcijos, vienas iš automobilio nuotolinio
valdymo raktelių turi būti veikimo nuotolyje.
•
Naudojant berakčio* užrakinimo arba uždarymo funkciją, jei raktelis neaptinkamas
Automobilyje su berakte užrakinimo ir atrakinimo sistema* įrengtas vienas mygtukas uždarymui, o kitas – uždarymui bei užrakinimui.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
pakankamai mažu atstumu nuo bagažinės
dangčio, suskamba trys signalai.
SVARBU
Bagažinės dangtį rankomis reikia atidaryti
arba uždaryti lėtai. Jei jaučiate pasipriešinimą,
neatidarykite (neuždarykite) per jėgą. Kitaip
galite jį apgadinti ir jis gali nustoti tinkamai
veikti.
Atidarymo arba uždarymo atšaukimas
Atšaukite atidarymą arba uždarymą vienu iš šių
būdų:
•
•
Paspauskite mygtuką prietaisų skydelyje.
Apsauga nuo prispaudimo
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys,
bagažinės dangtis nustoja judėti ir pasigirsta
ilgas signalas.
•
Jei atidarymo metu pertraukiamas judesys,
bagažinės dangtis nustoja judėti, pasigirsta
ilgas signalas ir bagažinės dangtis grįžta į
suprogramuotą maksimalią padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Atidarydami ir uždarydami būkite atsargūs, kad
nieko nesutraiškytumėte.
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką.
Patikrinkite, ar nieko nėra arti bagažinės durų
prieš jas atidarydami arba uždarydami, nes
sutraiškymas gali turėti rimtų pasekmių.
•
Paspauskite uždarymo mygtuką, pateiktą
bagažinės dangčio apačioje.
Bagažinės dangtį visada valdykite atsargiai.
•
Paspauskite po išorine rankena esančią
guma aptrauktą plokštelę.
•
Judesys koja*.
Bagažinės dangčio judėjimas pertraukiamas ir
sustabdomas. Bagažinės dangtį galima atidaryti
rankomis.
Jeigu bagažinės durys sustabdomos netoli uždarytos padėties, kitas aktyvinimas jas atidarys.
Išankstinio įtempio spyruoklės
Jei dėl pasipriešinimo bagažinės dangčio negalima atidaryti ar uždaryti, aktyvinama apsauga nuo
prispaudimo.
Elektra valdomo bagažinės dangčio išankstinio įtempio
spyruoklės
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite elektra valdomo bagažinės
dangčio įtemptųjų spyruoklių. Jas veikia aukštas slėgis, atidarytos jos gali sužaloti.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio maksimalaus atsidarymo lygio programavimas*
(p. 274)
•
Bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas
kojos judesiu* (p. 274)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 244)
* Parinktis / priedas. 273
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Elektra valdomo bagažinės dangčio
maksimalaus atsidarymo lygio
programavimas*
Pritaikykite bagažinės dangčio atsidarymo lygį
pagal lubų aukštį.
Kaip nustatyti iš naujo maksimalaus atidarymo
padėtį:
Ranka pakelkite bagažinės dangtį į aukščiausią padėtį, paspauskite ant bagažinės dangir palaikykite jį bent
čio įrengtą mygtuką
3 sekundes.
> Pasigirsta du signalai, informuodami apie
išvalytą nustatytąją padėtį. Kitą kartą atidarytos, bagažinės durys vėl pakils į maksimalią padėtį.
–
Kaip nustatyti maksimalią atidarymo padėtį:
1.
Atverkite bagažinę – sustabdykite ją atidarytoje padėtyje.
PASTABA
PASTABA
Bagažinės dangčio programuojamasis atsidarymo lygis negali būti žemesnis nei pusė atsidarymo.
2.
274
Paspauskite mygtuką
, esantį apatiniame
bagažinės dangčio krašte, ir palaikykite bent
3 sekundes.
> Pasigirsta du trumpi signalai, informuodami apie įrašytą nustatytąją padėtį.
•
Jei sistema ilgą laiką dirbo nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji išjungiama. Ją bus vėl galima naudoti po
maždaug 2 minučių.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 271)
Bagažinės dangčio atidarymas ir
uždarymas kojos judesiu*
Funkcija, leidžianti atidaryti ir uždaryti bagažinės
duris pajudinus pėdą po galiniu buferiu, palengvina gyvenimą, kai jūsų rankos užimtos.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir atrakinimo sistema*, bagažinės dangtį galima atrakinti
kojos judesiu.
Bagažinės dangčio atidarymo ir uždarymo funkcija pasiekiama ir tada, kai automobilyje įrengtas
elektra valdomas bagažinės dangtis*.
PASTABA
Koja valdomo bagažinės dangčio funkcija siūloma dviejų versijų:
•
•
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Tik atrakinimas kojos judesiu (bagažinės
dangtį reikės pakelti rankomis)
Atminkite: atidarymo ir uždarymo kojos judesiu funkcijai reikia elektra valdomo bagažinės
dangčio*.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
Atidarymo arba uždarymo atšaukimas kojos
judesiu
– Jei norite sustabdyti bagažinės dangčio judėjimą, lėtai atlikite vieną spiriamąjį judesį pirmyn, kai bagažinės dangtis atsidaro arba
užsidaro.
Norint atšaukti bagažinės durų atidarymą arba
uždarymą, nuotolinio valdymo raktelis nebūtinai
turi būti netoli automobilio.
Jeigu bagažinės durys sustabdomos netoli uždarytos padėties, kitas aktyvinimas jas atidarys.
Jutiklis įrengtas kairiau nuo buferio vidurio.
Kad būtų galima atidaryti ir uždaryti, vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių turi būti
reikiamu atstumu už automobilio – apie 1 metro
(3 pėdų). Tai taikoma ir jau atrakintam automobiliui, kad atsitiktinai neatsidarytų, pvz., autoplovykloje.
Spiriamasis judesys detektoriaus aktyvinimo zonoje.
–
Po kairiuoju galinio buferio šonu padarykite
vieną lėtą spiriamąjį judesį į priekį. Tada ženkite žingsnį atgal. Buferio reikėtų nepaliesti.
> Aktyvinus atidarymo arba uždarymo funkciją, pasigirsta trumpas signalas – bagažinės dangtis atsidaro / užsidaro.
Kelis kartus atlikus spiriamąjį judesį po buferiu kai
už automobilio nėra patvirtinto nuotolinio valdymo
raktelio, po to atidaryti bus įmanoma tik po tam
tikro uždelsimo.
PASTABA
Jei galinis bamperis bus padengtas ledu,
sniegu, purvu ar pan., funkcija gali veikti ribotai
arba neveikti išvis. Dėl šios priežasties reikia
pasirūpinti, kad jis būtų švarus.
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta
autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo
raktelis yra veikimo zonoje.
Nepalikite kojos po automobiliu darydami spiriamąjį judesį. Aktyvinimas gali nesuveikti.
}}
275
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Susijusi informacija
•
Beraktė sistema ir jutikliniai paviršiai*
(p. 263)
•
Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymas ir uždarymas* (p. 271)
•
Nuotolinio valdymo raktelio veikimo nuotolis
(p. 244)
Asmeninis užraktas
Bagažinės duris galima užrakinti asmeniniu
užraktu, kuris neleidžia jų atidaryti, pvz., kai automobilis atiduodamas priežiūrai atlikti, paliekamas
viešbutyje ar pan.
Asmeninio užrakto funkcijos
mygtukas pateiktas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje. Atsižvelgiant į dabartinę užrakto
mygtuką, rodoma Priv. užr.
atrakintas arba Priv. užr.
užrakintas.
Susijusi informacija
•
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 276)
Asmeninio užrakto aktyvinimas ir
išaktyvinimas
Asmeninis užraktas aktyvinamas centriniame
ekrane esančiu funkcijos mygtuku ir laisvai pasirenkamu PIN kodu.
PASTABA
Kad būtų suaktyvinta privačiojo užrakto funkcija, turi būti nustatytas bent automobilio
uždegimo režimas I.
Asmeninis užraktas turi du kodus:
•
Apsaugos kodas sukuriamas pirmąjį kartą
panaudojus šią funkciją.
•
Naujas PIN kodas pasirenkamas kiekvieną
kartą aktyvinant funkciją.
Prieš naudodami pirmą kartą, įveskite
apsaugos kodą
Pirmą kartą naudojantis funkcija, reikia pasirinkti
apsaugos kodą. Jį galima naudoti prireikus išaktyvinti asmeninį užraktą, jeigu pasirinktasis PIN
kodas užmirštamas arba pametamas. Apsaugos
kodas atlieka visų tolesnių PIN kodų, kurie nustatomi asmeninio užrakto funkcijai naudoti, PUK
kodo funkciją.
Pasidėkite apsaugos kodą į saugią vietą.
276
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Norėdami sukurti saugumo kodą:
Išaktyvinti asmeninį užraktą
Signalizacija*
1.
1.
Signalizacija garsiniais ir vaizdiniais įspėjimais
praneša, jei kas nors įlipa į automobilį neturėdamas galiojančiojo nuotolinio valdymo raktelio
arba bando gadinti starterio akumuliatorių ar signalizacijos sireną.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
> Rodomas iškylantysis langas.
> Rodomas iškylantysis langas.
2.
Įveskite patinkantį saugumo kodą ir paspauskite Patvirtinti.
> Apsaugos kodas įrašomas. Dabar asmeninio užrakto funkcija parengta aktyvinti.
Aktyvinti asmeninį užraktą
1.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
Paspauskite asmeninio užrakto mygtuką
funkcijų rodinyje.
2.
Įveskite kodą, kurį naudojote užrakindami, ir
bakstelėkite ant Patvirtinti.
> Bagažinės durys atrakinamos. Atrakinimas
patvirtinamas kai užgęsta žalias indikatorius prie mygtuko funkcijų rodinyje.
Pamirštas PIN kodas
Pamiršus PIN kodą arba daugiau kaip tris kartus
įvedus neteisingą PIN kodą, asmeninį užraktą
galima išaktyvinti naudojant saugumo kodą.
Jeigu automobilis atrakinamas per „Volvo On
Call“* arba „Volvo On Call“ programėlę, asmeninis
užraktas bus išaktyvintas automatiškai.
> Rodomas iškylantysis langas.
2.
Įveskite kodą, kuris bus naudojamas atrakinti
bagažinės duris po užrakinimo, ir bakstelėkite
ant Patvirtinti.
> Bagažinės durys užrakinamos. Užrakinimas patvirtinamas kai funkcijų rodinyje
mygtuke atsiranda žalias indikatorius.
Pamirštas saugumo kodas
Jeigu pamirštas ir saugumo kodas, kreipkitės į
įgaliotąjį „Volvo“ atstovą, kad padėtų išaktyvinti
asmeninį užraktą.
Susijusi informacija
•
Asmeninis užraktas (p. 276)
}}
* Parinktis / priedas. 277
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidaromos durelės, variklio gaubtas arba
bagažinės dangtis15;
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra įrengtas judesio detektorius*);
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
atjungiamas akumuliatoriaus kabelis;
Signalizacijos lemputė
Kaip to išvengti:
atjungiama sirena.
Veikianti signalizacija
Kai įsijungia signalizacija:
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija.
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
•
Avariniai įspėjamieji žibintai mirksi 5 minutes
arba tol, kol išjungiama signalizacija.
•
šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta;
•
šviesos diodas mirksi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta.
•
išjungus signalizaciją, šviesos diodas greitai
mirksi iki 30 sekundžių arba kol aktyvinama
uždegimo padėtis I – tai reiškia, kad buvo
suveikusi signalizacija.
Jei signalizacijos suveikimo priežastis nepašalinama, signalizacijos ciklas kartojamas maks.
10 kartų15.
Judesio ir pokrypio jutikliai*
Judesio ir pokrypio jutikliai reaguoja į judesius
automobilyje, jei išdaužiamas langas arba kas
nors mėgina pavogti ratus ar nuvilkti transporto
priemonę.
15
278
Judesio jutikliui automobilio salone aptikus judesį,
įsijungia signalizacijos sirena (registruojamos ir
oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija gali
suveikti, jei automobilis paliekamas su atidarytu
langu, panoraminiu langu* arba jei naudojamas
salono šildytuvas.
•
Prieš išlipdami iš automobilio, uždarykite
langą ir panoraminį stoglangį.
•
Jei ketinama naudoti automobilio salono arba
stovėjimo šildytuvą, reikia nukreipti ventiliacinių angų oro srautą taip, kad oras netekėtų
salone aukštyn.
Kitas būdas: galima sumažinti signalizacijos jautrumo lygį ir laikinai deaktyvinti judesio bei pokrypio jutiklius.
Be to, judesio ir pokrypio jutiklius reikia išjungti,
kai automobilis transportuojamas keltu arba traukiniu, nes tokios kelionės metu jis judės ir gali
suveikti automobilio signalizacija.
Signalizacijos sistemos trikties atveju
Jei signalizacijos sistemoje užregistruojama triktis, vairuotojo ekrane pateikiamas ženklas ir pranešimas
Signalizacijos gedimas Reikalinga
tech. patikra. Šiuo atveju susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo sąlygoms.
Signalizacijos įjungimas ir
išjungimas*
Signalizacija įjungiama, kai užrakinamas automobilis.
Signalizacijos įjungimas
Susijusi informacija
•
Signalizacijos įjungimas ir išjungimas*
(p. 279)
•
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
(p. 280)
•
Dvigubas užraktas* (p. 281)
Automobilis užrakinamas ir signalizacija įjungiama
taip
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
esantį užrakinimo mygtuką;
•
palieskite pažymėtą paviršių durelių rankenų
išorėje arba bagažinės guma padengtą
plokštelę16.
Jei automobilyje yra beraktė užrakinimo ir atrakinimo sistema* ir įrengtas elektra valdomas bagažinės dangtis*, automobiliui užrakinti ir signalizacijai įjungti galima naudoti ir mygtuką
, esantį
apatiniame bagažinės dangčio krašte.
16
Taikoma automobiliams su berakčiu užrakinimu ir atrakinimu*.
Kai automobilis užrakintas ir įjungta signalizacija, prietaisų skydelyje kas dvi sekundes sumirksi raudonas šviesos diodas.
Signalizacijos išjungimas
Atrakinkite automobilį ir signalizaciją išjunkite
taip:
•
paspauskite nuotolinio valdymo raktelyje
;
esantį atrakinimo mygtuką
•
suimkite kurių nors durelių rankeną arba
švelniai paspauskite bagažinės durų gumuotą
paspaudimo plokštelę16.
}}
* Parinktis / priedas. 279
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Signalizacijos išjungimas be veikiančio
nuotolinio valdymo raktelio
Automobilį galima atrakinti bei signalizaciją
išjungti ir tuo atveju, jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis, pvz., išseko jo maitinimo elementas.
Automatinis signalizacijos įjungimas ir
pakartotinis įjungimas
Sumažintas signalizacijos apsaugos
lygis*
Signalizacijos automatinio pakartotinio įjungimo
funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus
automobilio signalizaciją ji įsijungs automatiškai.
Sumažinus signalizacijos apsaugos lygį, laikinai
išjungiami judesio ir pokrypio jutikliai.
1.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo
rakteliu (signalizacija išjungiama), tačiau per dvi
minutes neatidaromos jokios durelės ar bagažinė,
signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
Atidarykite vairuotojo dureles išimama raktelio geležte.
> Signalizacija suveikia.
Išjunkite judesio ir pokrypio detektorius, kad atsitiktinai nesužadintumėte signalizacijos, pvz., jei
užrakintame automobilyje paliekate šunį arba
automobilis transportuojamas automobilių keltu.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Žemesnis aps. lygis, kad
išjungtumėte judesio ir pokrypio
jutiklius, kai bus užrakintas
automobilis.
Kai kuriose šalyse signalizacija vėl įsijungia automatiškai, praėjus tam tikram laikui po to, kai vairuotojo durelės buvo atidarytos ir uždarytos, bet
neužrakintos.
Kaip pakeisti šią nuostatą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Padėkite nuotolinio valdymo raktelį ant raktelio ženklo atsarginiame skaitytuve, esančiame
tunelinio valdymo puodelių laikiklyje.
2.
Paspauskite My Car
3.
Pasirinkite Pasyvusis išaktyvinimas, kad
laikinai deaktyvintumėte funkciją.
Pasukite uždegimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite.
> Signalizacija išjungta.
Susijusi informacija
Atsarginio skaitytuvo vieta laikiklyje puodeliui.
2.
3.
•
Signalizacija* (p. 277)
Užrakinimas.
Tuo pat metu deaktyvinama visiško užrakinimo
sistema, t. y. galima atrakinti iš vidaus.
Jei automobilis atrakinamas ir vėl užrakinamas,
sumažinto signalizacijos lygio funkciją reikia aktyvinti iš naujo.
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija* (p. 277)
Dvigubas užraktas* (p. 281)
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
280
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba nustatykite automobilio
uždegimo padėtį I, pasukdami uždegimo
ratuką pagal laikrodžio rodyklę ir atleisdami.
* Parinktis / priedas.
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Dvigubas užraktas*
ĮSPĖJIMAS
Dvigubas užraktas reiškia, kad visos atidarymo
rankenos mechaniškai atjungiamos kai automobilis užrakinamas iš išorės, dėl ko tampa
neįmanoma atidaryti durelių iš vidaus.
Dvigubas užraktas aktyvinamas kai užrakinama
nuotolinio valdymo rakteliu arba berakčiu užrakinimu*, ir suveikia su apytiksliai 10 sekundžių
uždelsimu po durelių užrakinimo. Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės, seka pertraukiama ir
signalizacija išjungiama.
Aktyvinus dvigubą užraktą, automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, naudojantis
berakčio atrakinimo funkcija* arba per „Volvo On
Call“* programėlę .
Priekines kairiąsias dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte. Jei automobilis
atrakinamas išimamąja raktelio geležte, suveiks
signalizacija.
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Signalizacija suveikia jeigu kas nors
bando atidaryti dureles iš vidaus.
Jei ši funkcija neišjungta, neleiskite niekam
pasilikti automobilyje, kad nekiltų pavojus būti
užrakintam.
Susijusi informacija
•
•
Laikinas* saugiųjų užraktų deaktyvinimas
(p. 281)
Signalizacija* (p. 277)
Laikinas* saugiųjų užraktų
deaktyvinimas
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje, tačiau
dureles reikia užrakinti iš išorės, tuomet visiško
užrakinimo funkciją reikėtų deaktyvinti (kad būtų
galima atrakinti iš vidaus).
ĮSPĖJIMAS
Jei ši funkcija neišjungta, neleiskite niekam
pasilikti automobilyje, kad nekiltų pavojus būti
užrakintam.
Centrinio ekrano funkcijų rodinyje paspauskite mygtuką
Žemesnis aps. lygis, kad laikinai išjungtumėte visiško užrakinimo funkciją.
Papildomai tai reiškia, kad signalizacijos judesio ir
pokrypio detektoriai* bus išjungti.
Po to centriniame ekrane pasirodo Žemesnis
apsaugos lygis ir kitą kartą užrakinant automobilį visiško užrakinimo sistema laikinai deaktyvinama.
Įprastai užrakinant, elektros lizdai nedelsiant
deaktyvinami, o laikinai deaktyvinus visiško užrakinimo sistemą, lizdai bus aktyvinti užrakinus vėliausiai po 10 minučių.
}}
* Parinktis / priedas. 281
RAKTELIS, UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Jei automobilis yra atrakinamas ir vėl užrakinamas, visiško užrakinimo funkciją vėl reikia laikinai
išjungti.
Sistema nustatoma iš naujo kitą kartą užvedus
variklį.
Susijusi informacija
•
•
282
Dvigubas užraktas* (p. 281)
Signalizacija* (p. 277)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbos vairuotojui sistemos
Automobilyje įrengta įvairių vairuotojo pagalbos
sistemų, kurios gali padėti vairuotojui įvairiose
situacijose (įsikišdamos aktyviai arba pasyviai).
Pavyzdžiui, sistemos gali padėti vairuotojui:
•
•
palaikyti nustatytą greitį;
palaikyti tam tikrą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės;
•
vykdyti susidūrimų prevenciją, įspėdamos vairuotoją ir stabdydamos automobilį;
•
padėti vairuotojui pastatyti automobilį.
Kai kurios sistemos įrengiamos standartiškai, tuo
tarpu kitos yra pasirinktinės (tai priklauso nuo rinkos).
Susijusi informacija
•
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 284)
•
•
•
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 285)
•
284
„IntelliSafe“ – pagalba vairuotojui ir saugumas (p. 30)
Greičio ribotuvas (p. 290)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 294)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 302)
Pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 297)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist (p. 314)
Radaras (p. 331)
Kamera (p. 336)
City Safety™ (p. 342)
Rear Collision Warning (p. 356)
BLIS* (p. 357)
Cross Traffic Alert* (p. 362)
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Driver Alert Control (p. 373)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 382)
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 389)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 394)
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 404)
Nuo greičio priklausanti vairavimo
jėga
Didėjant automobilio greičiui, vairo jėga didėja,
kad vairuotojui būtų užtikrintas didesnis vairavimo
jautrumas.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau. Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu, vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
PASTABA
Retose situacijose vairo stiprintuvo
skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį laikinai atvėsinti – tuo metu
vairo stiprintuvas veikia sumažinta
galia ir sukti vairą tampa šiek tiek sunkiau.
Kartu su laikinai apribotos vairavimo pagalba,
vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas
Vairo stiprintuvas Pagalba laikinai
apribota, o taip pat šis simbolis.
Kai vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia,
būna nepasiekiamos vairuotojo pagalbos
funkcijos ir vairavimo pagalbos sistema.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu temperatūra pakyla per daug, stiprintuvas gali visiškai išsijungti. Tokioje situacijoje
vairuotojo ekrane rodomas pranešimas Vairo
stiprintuvo ged. Saugiai sustokite kartu su
simboliu.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo jėgos lygio keitimas*
elektroninė stabilumo kontrolė
Vairo pasipriešinimą galima reguliuoti kai naudojamas INDIVIDUAL važiavimo režimas.
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC1) padeda
vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Pasirinkite My Car Važiavimo režimai
Vairo sunkumas.
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Važiavimo režimai (p. 457)
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Įsijungus sistemai, vairuotojo
ekrane rodomas šis ženklas.
Stabdant sistemai gali girdėtis
pulsuojantis garsas, o automobilis gali greitėti lėčiau nei tikimasi nuspaudus akseleratorių.
Prieiti prie vairo pasipriešinimo pasirinkimo galima
tik jeigu automobilis stovi arba juda mažu greičiu
ir tiesia linija.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Sistema susideda iš šių antrinių funkcijų:
•
•
•
•
Stabilumo funkcija2
Prasisukimo kontrolė ir traukos kontrolės sistema.
Variklio traukos kontrolė.
Priekabos stabilumo pagalba
Stabilumo funkcija2
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo savybes.
1
2
Electronic Stability Control
Dar vadinama aktyviąja pokrypio kontrole.
}}
* Parinktis / priedas. 285
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Prasisukimo kontrolė ir traukos
kontrolės sistema
Funkcija būna aktyvi važiuojant nedideliu greičiu.
Ji stabdo prasisukančius varomuosius ratus, kad
papildoma trauka būtų perduota neprasisukantiems varomiesiems ratams.
Funkcija taip pat neleidžia varomiesiems ratams
prasisukti greitėjant.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Sportinio režimo aktyvinimas / išaktyvinimas
elektroninei stabilumo kontrolei (p. 287)
•
Elektroninės stabilumo kontrolės ženklai ir
pranešimai (p. 288)
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 485)
variklio traukos kontrolės;
Variklio traukos kontrolė (EDC3) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., įjungus žemesnę pavarą
arba stabdant varikliu ir važiuojant žema pavara
slidžia kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu gali
(be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes suvaldyti
automobilį.
Priekabos stabilumo pagalba*4
Priekabos stabilumo pagalba (TSA5) skirta stabilizuoti automobilio ir priekabos autotraukinį, jei
priekaba pradeda švytuoti.
PASTABA
Jeigu aktyvinama ESC sportinis režimas,
priekabos stabilumo pagalba išaktyvinama.
3 Engine Drag Control
4 Priekabos stabilumo pagalba
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
286
Elektroninė stabilumo kontrolė
sportiniame režime
Stabilumo sistema (ESC6) visada yra aktyvi – jos
išjungti negalima. Tačiau vairuotojas gali pasirinkti ESC sportinis režimas, kuris leidžia
važiuoti aktyviau.
Pasirinkus antrinę funkciją ESC sportinis
režimas, šios sistemos įsikišimas sumažinamas
ir automobiliui leidžiama slysti daugiau, taip vairuotojui perduodant daugiau kontrolės nei įprasta.
Pasirinkus ESC sportinis režimas, šią funkciją
galima laikyti išaktyvinta, nors daugeliu atvejų ji ir
toliau padeda vairuotojui.
PASTABA
Pasirinkus funkciją ESC sportinis režimas,
priekabos stabilumo pagalba (TSA7) išaktyvinama.
ESC sportinis režimas taip pat užtikrina maksimalų sukibimą, jei automobilis užkabina arba pervažiuoja ant laisvo paviršiaus, pvz., smėlio ar gilaus
sniego.
būna įdiegta, jei įrengiamas „Volvo“ originalusis vilkimo kablys.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Funkcijos ESC sportinis režimas parinkti neleidžiama, jei aktyvinta viena iš toliau nurodytų funkcijų:
•
•
•
Greičio ribotuvas
•
Pilot Assist
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
Sportinio režimo aktyvinimas /
išaktyvinimas elektroninei stabilumo
kontrolei
Stabilumo sistema (ESC8) visada yra aktyvi – jos
išjungti negalima. Vis dėlto vairuotojas gali pasirinkti sportinį režimą, kuris leidžia važiuoti aktyviau.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 285)
Sportinio režimo aktyvinimas / išaktyvinimas
elektroninei stabilumo kontrolei (p. 287)
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 485)
•
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Apie aktyvintą ESC sportinis režimas
vairuotojo ekrane informuojama šiuo
ženklu, kuris nuolat šviečia, kol ši funkcija išaktyvinama arba kol išjungiamas
variklis. Kitąkart užvedus variklį, sistema vėl veikia
įprastu režimu.
Susijusi informacija
8
•
Elektroninė stabilumo kontrolė sportiniame
režime (p. 286)
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 285)
Electronic Stability Control
* Parinktis / priedas. 287
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninės stabilumo kontrolės
ženklai ir pranešimai
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su elektronine stabilumo kontrolės sistema (ESC9)
susiję ženklai ir pranešimai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuolat šviečia maždaug 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema aktyvinama.
Šviečia nuolat.
Pasirinktas sportinis režimas.
PASTABA: šiame režimu sistema neišjungiama: tik dalinai apribojamas jos veikimas.
ESC
Laikinai išjungta
Sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių temperatūros. Stabdžiams atvėsus,
funkcijos veikimas automatiškai atsinaujins.
Žr. pranešimą vairuotojo ekrane.
9
288
ESC
Sistema išjungta.
Reikalinga tech. patikra
•
Electronic Stability Control
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešiniopaspaudžiant
sios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 285)
289
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvas
: sumažina įrašytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvą (SL10) galima prilyginti atvirkštinei pastovaus greičio palaikymo sistemai: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau greičio ribotuvas jam neleidžia atsitiktinai viršyti iš
anksto nustatyto arba maksimalaus nustatyto
greičio.
Įrašyto maksimalaus greičio žyma
Automobilio dabartinis greitis
Įrašytas maksimalus greitis
ĮSPĖJIMAS
•
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
: aktyvina greičio ribotuvą iš budėjimo
režimo ir grąžina įrašytą maksimalų greitį.
: padidina įrašytą maksimalų greitį.
: iš budėjimo režimo – aktyvina greičio
ribotuvą ir įrašo esamą greitį.
: iš aktyvaus režimo – išjungia / perjungia greičio ribotuvą į budėjimo režimą.
10
290
Speed Limiter
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Greičio ribotuvo apribojimai (p. 293)
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir paleidimas
(p. 291)
•
•
Greičio ribotuvo deaktyvinimas (p. 293)
•
Pakartotinis greičio ribotuvo aktyvinimas iš
budėjimo režimo (p. 292)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui
funkcijai (p. 328)
•
Automatinis greičio ribotuvas (p. 294)
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas
į budėjimo režimą (p. 291)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir
paleidimas
–
ženklas, paspauskite vairo
rodomas
mygtuką
(2).
> Greičio ribotuvas paleidžiamas ir dabartinis greitis įrašomas kaip maksimalus.
Siekiant reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti ir aktyvinti greičio ribotuvo funkciją (SL11).
Greičio ribotuvo budėjimo režimo
nustatymas
Kai greičio ribotuvas yra budėjimo režime ir
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
Greičio ribotuvą (SL12) galima laikinai deaktyvinti
ir nustatyti veikti budėjimo režimu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 290)
Greičio ribotuvo deaktyvinimas (p. 293)
Pakartotinis greičio ribotuvo aktyvinimas iš
budėjimo režimo (p. 292)
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas
į budėjimo režimą (p. 291)
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas į
budėjimo režimą:
–
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3), kai ieškote
(4) ženklo ar funkcigreičio ribotuvo
jos.
> Rodomas ženklas (4) ir yra nustatytas
greičio ribotuvo budėjimo režimas.
Paleiskite greičio ribotuvą.
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Greičio apribojimo žymų ir ženklų spalva
vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ – greičio ribotuvas dabar laikinai
išaktyvintas ir vairuotojas gali viršyti
didžiausią nustatytą greitį.
Greičio ribotuvo negalima aktyvinti tol, kol neužvedamas variklis. Mažiausias greitis, kurį galima
įrašyti, yra 30 km/h (20 myl./val.).
11
12
Speed Limiter
Speed Limiter
}}
291
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Laikinas deaktyvinimas akceleratoriaus
pedalu
Pakartotinis greičio ribotuvo
aktyvinimas iš budėjimo režimo
Greičio ribotuvą galima laikinai deaktyvinti ir jo
nepaisyti, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą ir
nenustatant greičio ribotuvo veikti budėjimo
režimu – pvz., norint staigiai pagreitėti susidarius
nepalankiai situacijai.
Greičio ribotuvą (SL13) galima vėl aktyvinti po laikinojo deaktyvinimo ir nustatyti veikti budėjimo
režimu.
2.
•
•
Iki galo nuspauskite akceleratoriaus pedalą ir
jį atleiskite, pasiekę norimą greitį, kad greitėjimas būtų pertrauktas.
> Šiuo režimu greičio ribotuvas lieka aktyvintas ir vairuotojo ekrane rodomas BALTAS
ženklas.
Baigę laikinojo greitinimo procedūrą, visiškai
atleiskite akceleratoriaus pedalą.
> Tada automobilis varikliu stabdomas automatiškai, kad greitis neviršytų įrašyto maksimalaus greičio.
Susijusi informacija
•
•
Pakartotinis greičio ribotuvo aktyvinimas iš
budėjimo režimo (p. 292)
•
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir paleidimas
(p. 291)
•
Greičio ribotuvo deaktyvinimas (p. 293)
13
292
Greičio ribotuvas (p. 290)
Speed Limiter
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Vairuotojo ekrane greičio ribotuvo indikatorių ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS
į BALTĄ – automobilis pritaiko dabartinį
greitį kaip maksimalų.
Susijusi informacija
Tokiu atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:
1.
–
Kaip vėl aktyvinti greičio ribotuvą iš budėjimo
režimo:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Vairuotojo ekrane greičio ribotuvo žymų
spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ –
automobilio greitis vėl ribojamas pagal
paskutinį įrašytą maksimalų greitį.
arba
Greičio ribotuvas (p. 290)
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas
į budėjimo režimą (p. 291)
•
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir paleidimas
(p. 291)
•
Greičio ribotuvo deaktyvinimas (p. 293)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvo deaktyvinimas
Susijusi informacija
Greičio ribotuvą (SL14) galima deaktyvinti.
•
•
Greičio ribotuvas (p. 290)
Greičio ribotuvo aktyvinimas ir paleidimas
(p. 291)
•
Pakartotinis greičio ribotuvo aktyvinimas iš
budėjimo režimo (p. 292)
•
Greičio ribotuvo deaktyvinimas ir perjungimas
į budėjimo režimą (p. 291)
Greičio ribotuvo apribojimai
Važiuojant stačia nuokalne, greičio ribotuvo
(SL15) stabdymo jėgos gali nebepakakti ir dėl to
gali būti viršytas įrašytasis maksimalus greitis.
Tokiu atveju vairuotojas perspėjamas pranešimu
Viršyta greičio riba vairuotojo ekrane.
PASTABA
Jei greitis bus viršytas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), pasirodys pranešimas apie
viršytą maksimalų greitį.
Susijusi informacija
Kaip deaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Greičio ribotuvas perjungiamas į budėjimo
režimą.
2.
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Vairuotojo ekrano ženklas ir greičio ribotuvo indikatorius (4) išjungiami ir nustatytas (įrašytas) maksimalus greitis panaikinamas.
3.
Paspauskite vairo mygtuką
> Aktyvinama kita funkcija.
14
15
•
Greičio ribotuvas (p. 290)
(2) dar kartą.
Speed Limiter
Speed Limiter
293
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis greičio ribotuvas
Automatinio greičio ribotuvo (ASL16) funkcija
padeda vairuotojui prilyginti automobilio maksimalų greitį kelio ženkluose pateikiamiems apribojimams.
Greičio ribotuvo funkciją (SL17) galima perjungti į
automatinio greičio ribotuvo režimą (ASL).
ĮSPĖJIMAS
•
•
Automatinis greičio ribotuvas, parinkdamas automobilio maksimalų greitį, naudoja kelio ženklų
informacinės sistemos* (RSI18) informaciją apie
greičio apribojimus.
ĮSPĖJIMAS
•
16
17
18
294
Net jei vairuotojas aiškiai mato greičio
apribojimo kelio ženklą, greičio informacija, kurią Kelio ženklų informacijos* (RSI)
funkcija teikia ASL, gali būti neteisinga.
Tokiais atvejais turi įsikišti pats vairuotojas
ar vairuotoja ir pagreitėti arba pristabdyti
iki tinkamo greičio.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
Ar SL arba ASL aktyvus?
Ženklai vairuotojo ekrane rodo, kuri greičio ribotuvo funkcija aktyvi:
Ženklas
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
SL
ASL
✓
✓
A
✓
Ženklas po „70“: aktyvinta ASL.
A
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo
režimas.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ASL ženklas
Ženklas (pateikiamas šalia įrašyto greičio, „70“, spidometro centre) gali būti
rodomas trijų spalvų, kurių reikšmė apibūdinta toliau:
Ženklo spalva
Reikšmė
Žalsvai gelsva
ASL aktyvi
Pilka
Gintaro /
oranžinė
„ASL“ laikinai veikia budėjimo
režimu, pvz., dėl to, kad
neperskaitomas kelio ženklas.
•
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 297)
•
•
Greičio ribotuvas (p. 290)
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Kelio ženklų informacija – RSI
•
Jeigu aktyvinta automatinio greičio ribotuvo funkcija, vairuotojo ekrane pateikiama kelio ženklų informacija*informacija, net jeigu RSI21 neaktyvinta.
•
Norėdami pašalinti kelio ženklų informaciją iš vairuotojo ekrano, turite išaktyvinti
išaktyvinti abu: ir automatinį greičio ribotuvą, ir RSI.
•
Kai aktyvinta automatinio greičio ribotuvo
funkcija, tačiau RSI deaktyvinta, RSI
neteikia jokių įspėjimų. RSI taip pat turi
būti aktyvinta norint gauti įspėjimus.
Mygtukas Greičio ženklų
pagalba pateikiamas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje.
Norėdami aktyvinti automatinį greičio ribotuvą:
1.
Automatinio greičio ribotuvo aktyvinimas /
deaktyvinimas (p. 295)
Automatinio greičio ribotuvo tolerancijos keitimas (p. 296)
19
20
21
ASL aktyvinimas
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
•
PASTABA
Automatinį greičio ribotuvą (ASL19) galima aktyvinti ir deaktyvinti kaip greičio ribotuvo (SL20)
papildinį.
ASL perjungta į budėjimo
režimą
Susijusi informacija
•
•
Automatinio greičio ribotuvo
aktyvinimas / deaktyvinimas
2.
Paspauskite mygtuką Greičio ženklų
pagalba.
> ASL perjungiama į budėjimo režimą, mygtuke įsijungia žalias indikatorius ir vairuotojo ekrane, spidometro centre pasirodo
ženklas.
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> ASL aktyvinta su esamuoju automobilio
greičiu.
ASL deaktyvinimas
Norėdami išjungti automatinį greičio ribotuvą:
–
Palieskite mygtuką Greičio ženklų pagalba
funkcijų rodinyje.
> ASL deaktyvinama ir mygtuko indikacija
tampa PILKA: vietoj to aktyvinama SL.
ĮSPĖJIMAS
Persijungus iš ASL į SL, automobilis nebeseka pažymėto greičio apribojimo – tik maksimalų atmintyje įrašytą greitį.
}}
* Parinktis / priedas. 295
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
Greičio ribotuvas (p. 290)
•
•
•
Automatinis greičio ribotuvas (p. 294)
•
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 297)
Automatinio greičio ribotuvo
tolerancijos keitimas
Galima nustatyti įvairius automatinio greičio ribotuvo funkcijos (ASL22) leistino nuokrypio lygius.
Galima padidinti arba sumažinti ženkle nurodytą
greičio apribojimą. Jei, pvz., automobilis užregistruoja 70 km/h (43 myl./val.) greičio apribojimą,
vairuotojas gali nuspręsti leisti automobiliui palaikyti 75 km/h (47 myl./val.) greitį.
–
Paspauskite ant vairo įrengtą mygtuką
(1) ir palaikykite, kol spidometro centre (4)
70 km/h (43 myl./val.) pasikeis į 75 km/h
(47 myl./val.).
> Po to automobilis ima naudoti pasirinktą
5 km/h (4 myl./val.) toleranciją, kol visi
pravažiuojami greičio apribojimo ženklai
bus 70 km/h (43 myl./val.).
Tolerancijos laikomasi, kol galiausiai pravažiuojamas kelio ženklas su mažesniu
arba didesniu greičio apribojimu. Tada
automobilis ima sekti jame nurodytą greitį
ir tolerancija panaikinama iš atminties.
Jei aktyvinta kelio ženklų informacijos*23
funkcija, nuskaitytas greičio apribojimo
kelio ženklas spidometre papildomai rodomas su spalvotu indikatoriumi.
Tolerancija reguliuojama tokiu pačiu būdu kaip ir
greičio nuostata greičio ribotuve.
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
22
23
296
PASTABA
Maksimali pasirenkama tolerancija yra
+/- 10 km/h (5 myl./val.).
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
•
Automatinis greičio ribotuvas (p. 294)
Automatinio greičio ribotuvo apribojimai
(p. 297)
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Automatinio greičio ribotuvo
apribojimai
Pastovaus greičio palaikymo
sistema
Automatinis greičio ribojimas (ASL24) vyksta
remiantis greičio apribojimų informaciją iš kelio
ženklų informacijos funkcijos* (RSI25), o ne
pagal greičio ribojimo kelio ženklus, kuriuos
automobilis pravažiuoja.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC26)
padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, dėl ko
atsiranda galimybė labiau atsipalaidavus važiuoti
greitkeliais ir ilgais, tiesiais keliais, kuriais eismas
juda tolygiai.
Jei RSI nepavyksta interpretuoti ir pateikti greičio
informacijos ASL, tuomet ASL perjungiama į
budėjimo režimą ir ima veikti SL. Tokiais atvejais
vairuotojas turi įsikišti ir sustabdyti iki tinkamo
greičio.
Apžvalga
Kai RSI vėl gali interpretuoti ir teikti informaciją
apie greičio apribojimus ASL, sistema ASL vėl
aktyvinama.
Susijusi informacija
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 290)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 294)
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
: aktyvina pastovaus greičio palaikymo
sistemą iš budėjimo režimo ir grąžina įrašytą
greitį.
: padidina įrašytą greitį.
24
25
26
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
}}
* Parinktis / priedas. 297
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
: iš budėjimo režimo – aktyvina pastovaus greičio palaikymo sistemą ir įrašo dabartinį greitį.
ĮSPĖJIMAS
•
: iš aktyvaus režimo – išjungia / perjungia pastovaus greičio palaikymo sistemą į
budėjimo režimą.
: sumažina įrašytą greitį.
•
Įrašyto greičio žyma.
Automobilio dabartinis greitis.
Įrašytas greitis.
•
PASTABA
Jei automobiliuose yra prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema* (ACC27), galima
perjunginėti tarp pastovaus greičio palaikymo
ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemų.
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Stabdymas varikliu vietoj kojinio
stabdžio
Naudojantis pastovaus greičio palaikymo sistema,
greitis reguliuojamas rečiau spaudžiant stabdžių
pedalą. Važiuojant nuokalnėje, kartais gali būti
pageidaujama pradėti judėti šiek tiek greičiau ir
apriboti pagreitį stabdant varikliu. Tokiu atveju vai-
27
298
ruotojas gali laikinai išjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemos kojinio stabdžio naudojimą.
Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
–
Paspauskite greičio pedalą iki maždaug
pusės ir atleiskite.
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungs automatinio stabdymo stabdžiu
pedalu funkciją ir naudos tik stabdymo
varikliu funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas ir paleidimas (p. 299)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo režimą
(p. 300)
•
Pakartotinis pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas iš budėjimo režimo
(p. 301)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas (p. 301)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui
funkcijai (p. 328)
•
Persijungimas tarp standartinės ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos*
(p. 311)
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos aktyvinimas ir paleidimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
aktyvinimas ir paleidimas
Norint reguliuoti greitį, pirmiausia reikia pasirinkti
ir aktyvinti pastovaus greičio palaikymo funkciją
(CC28).
Norint paleisti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo, automobilio greitis turi
būti 30 km/h (20 myl./val.) arba didesnis.
Mažiausias greitis, kurį galima įrašyti, yra 30 km/h
(20 myl./val.).
•
Pakartotinis pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas iš budėjimo režimo
(p. 301)
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
–
Kai rodomas ženklas / funkcija
paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Pastovaus greičio palaikymo sistema pasileidžia ir esamas greitis tampa įrašytuoju
greičiu.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
budėjimo režimo nustatymas
Norėdami nustatyti pastovaus greičio palaikymo
sistemos budėjimo režimą:
–
Paspauskite ◀ (1) arba ▶ (3) ženklams /
funkcijai naršyti
(4).
> Pateikiamas ženklas ir galima aktyvinti
pastovaus greičio palaikymo funkciją.
28
Susijusi informacija
•
•
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 297)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas (p. 301)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo režimą
(p. 300)
Cruise Control
299
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos deaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC29)
galima laikinai deaktyvinti, kad ji būtų perjungta į
budėjimo režimą ir ją būtų galima pakartotinai
aktyvinti vėliau.
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
deaktyvinama ir perjungiama į budėjimo režimą,
jei:
•
•
•
•
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį N;
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas ir paleidimas (p. 299)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas (p. 301)
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę;
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir perjungiama į budėjimo režimą, jei:
–
29
300
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Pastovaus greičio palaikymo sistemos
žymų ir ženklų spalva vairuotojo ekrane
pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ – pastovaus
greičio palaikymo sistema dabar laikinai
išjungta ir vairuotojas turi kontroliuoti greitį
rankiniu būdu.
Cruise Control
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 297)
Pakartotinis pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas iš budėjimo režimo
(p. 301)
sankabos pedalas nuspaudžiamas ir laikomas
ilgiau nei 1 minutę;
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
•
•
•
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Norėdami nustatyti pastovaus greičio palaikymo
sistemos budėjimo režimą:
Susijusi informacija
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
pernelyg įkaista stabdžiai;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pakartotinis pastovaus greičio
palaikymo sistemos aktyvinimas iš
budėjimo režimo
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC30)
galima laikinai deaktyvinti, kad ji būtų perjungta į
budėjimo režimą ir ją būtų galima pakartotinai
aktyvinti vėliau.
Norėdami įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio palaikymo sistemos žymų ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ – automobilis
tokiu atveju ima sekti esamą greitį.
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos deaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemą (CC31)
galima išaktyvinti.
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
Susijusi informacija
•
•
Norėdami įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Vairuotojo ekrane pastovaus greičio palaikymo sistemos žymų ir ženklų spalva pasikeičia iš PILKOS į BALTĄ – automobilis
tokiu atveju vėl ima sekti paskutinį įrašytą
greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 297)
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas (p. 301)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo režimą
(p. 300)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas ir paleidimas (p. 299)
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
Kaip deaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
1.
(2).
Paspauskite vairo mygtuką
> Pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą.
arba
30
Cruise Control
}}
301
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
2.
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (1) arba ▶ (3),
kad persijungtumėte į kitą funkciją.
> Pastovaus greičio palaikymo sistemos
(4) vairuotojo ekrane
ženklas
išjungiamas ir nustatytas (įrašytas) greitis
panaikinamas.
3.
Paspauskite vairo mygtuką
> Aktyvinama kita funkcija.
Įspėjimas apie atstumą*32
Įspėjimo apie atstumą funkcija gali padėti vairuotojui pastebėti, kad laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės gali būti per
trumpas. Tam reikia, kad automobilyje būtų
įrengtas projekcinis rodinys*, kad galėtų parodyti
įspėjimą apie atstumą.
(2) dar kartą.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas ir paleidimas (p. 299)
•
Pakartotinis pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvinimas iš budėjimo režimo
(p. 301)
•
31
32
33
302
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 297)
Persijungimas tarp standartinės ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos*
(p. 311)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos deaktyvinimas ir perjungimas į budėjimo režimą
(p. 300)
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių, kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių arba jei
vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį, gali būti
sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį signalą ant
priekinio stiklo.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimo apie atstumą funkcija veikia, kai greitis
viršija 30 km/h (20 myl./val.). Ji reaguoja tik į
transporto priemones, esančias priešais automobilį ir važiuojančias ta pačia kryptimi. Atstumo
informacija apie priešinga kryptimi, lėtai judančias
ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Įspėjimo apie atstumą ženklas priekiniame stikle su projekciniu rodiniu.
Automobiliuose su projekciniu rodiniu ženklas ant
priekinio stiklo rodomas tol, kol laiko intervalas iki
priekyje esančios transporto priemonės būna
trumpesnis nei iš anksto nustatyta vertė. Tačiau
čia daroma prielaida, kad Rodyti pagalbą
vairuotojui funkcija aktyvinama per nuostatas
automobilio meniu sistemoje.
Tuo metu, kai aktyvi prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema (ACC33) arba „Pilot
Assist“, įspėjimas apie atstumą būna išaktyvintas.
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei laiko intervalas iki priekyje esančios transporto priemonės tampa mažesnis nei iš anksto nustatyta
vertė: vairuotojo transporto priemonės greitis
nepakinta.
Cruise Control
Distance Alert
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
Pirmosios pagalbos rinkinys* (p. 598)
Įspėjimo apie atstumą funkcijos aktyvinimas /
deaktyvinimas (p. 303)
•
•
Įspėjimas apie atstumą (p. 303)
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 324)
•
Projekcinis rodinys* (p. 136)
Nustatyti laiko intervalą vairuotojo pagalbai
(p. 326)
Įspėjimo apie atstumą funkcijos
aktyvinimas / deaktyvinimas34
Įspėjimo apie atstumą funkciją galima išaktyvinti.
Ši funkcija prieinama tik automobiliuose, kurie
gali rodyti informaciją ant priekinio stiklo per
vadinamąjį projekcinį rodinį*.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
•
•
Įspėjimas apie atstumą35
Įspėjimo apie atstumą funkcijos veikimas kai
kuriose situacijose gali būti apribotas. Ši funkcija
prieinama tik automobiliuose, kurie gali rodyti
informaciją ant priekinio stiklo per vadinamąjį
projekcinį rodinį*.
ĮSPĖJIMAS
•
Transporto priemonės dydis gali neigiamai paveikti galimybę aptikti, pvz., motociklus, kas galėtų reikšti, kad įspėjamoji
lemputė įsijungia likus mažiau laiko nei
nustatyta arba įspėjimas gali laikinai visai
neįsijungti.
•
Važiuojant itin dideliu greičiu, dėl radaro
veikimo nuotolio apribojimų lemputė gali
įsijungti likus mažiau laiko nei nustatyta.
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Įspėjimas apie atstumą automatiškai aktyvinamas
kaskart užvedant variklį.
Susijusi informacija
•
•
34
35
Distance Alert
Distance Alert
Įspėjimas apie atstumą* (p. 302)
Įspėjimas apie atstumą (p. 303)
}}
* Parinktis / priedas. 303
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema*36
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC37) padeda vairuotojui palaikyti vienodą
greitį ir iš anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali suteikti galimybę labiau atsipalaiduoti važiuojant ilgas keliones automagistralėmis ir ilgais tiesiais pagrindiniais keliais su sklandžiais eismo
srautais.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
•
304
Įspėjimas apie atstumą* (p. 302)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Projekcinis rodinys* (p. 136)
Kamera ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės.
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir laiko
intervalą iki priekyje esančios transporto priemonės. Jei kamera ir radaras priešais automobilį
aptinka lėtesnę transporto priemonę, greitis automatiškai pagal nustatytą laiko intervalą pritaiko-
mas tai transporto priemonei. Kai priekyje vėl
nėra automobilių, grąžinamas nustatytas greitis.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Stabdžiai gali skleisti žemą garsą, kai yra
naudojami greičiui koreguoti.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį.
Tais atvejais, kai būtina staigiai stabdyti, vairuoto-
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
jas turi stabdyti pats. Tai taikoma, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojanti transporto
priemonė ima staigiai stabdyti. Kadangi radaro
veikimas ribotas, stabdžiai gali įsijungti netikėtai
arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
siekia palaikyti vairuotojo nustatytą atstumą (laiko
vienetais) iki toje pačioje eismo juostoje priekyje
važiuojančio automobilio. Jei radaras priekyje
neužfiksuoja jokios transporto priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą
greitį. Taip nutinka ir tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis didėja ir viršija įrašytą greitį.
ĮSPĖJIMAS
•
Tai nėra susidūrimo išvengimo sistema.
Jei sistema neaptinka priekyje esančios
transporto priemonės, vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo atitinkamai reaguoti.
•
Funkcija nestabdo dėl pėsčiųjų ar gyvūnų,
o taip pat mažas transporto priemonių,
tokių kaip dviračiai ir motociklai. Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias žemas
priekabas, transporto priemones ar objektus.
•
Nenaudokite šios funkcijos sudėtingose
situacijose, pvz., miesto eisme, sankryžose, ant slidžių paviršių, kai ant kelio yra
daug vandens ar patižusio sniego, smarkiai lyjant ar sningant, esant blogam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais keliais.
Susijusi informacija
•
•
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos aktyvinimas ir paleidimas* (p. 307)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos apribojimai* (p. 310)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos ženklai
ir pranešimai* (p. 312)
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 324)
•
Nustatyti laiko intervalą vairuotojo pagalbai
(p. 326)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui
funkcijai (p. 328)
•
Automatinis stabdymas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 329)
•
Taikinio pakeitimas su pagalbos vairuotojui
funkcija (p. 325)
•
Lenkimo pagalba (p. 330)
SVARBU
Pagalbos vairuotojui komponentų techninė
priežiūra gali būti atliekama tik autoservise38.
36
37
38
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos* valdymo elementai ir rodymas
ekrane (p. 306)
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
Adaptive Cruise Control
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
* Parinktis / priedas. 305
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos* valdymo
elementai ir rodymas ekrane
Čia pateikiama santrauka, kaip prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema valdoma
naudojant kairiąją vairo klaviatūrą ir kaip ši funkcija rodoma displėjuje.
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
Sekamos transporto priemonės indikatorius:
funkcija aptiko ir seka transporto priemonę
atsilikdama iš anksto nustatytu laiko intervalu.
Laiko intervalo iki priekyje esančių transporto
priemonių ženklas
Vairuotojo ekranas
: iš budėjimo režimo – aktyvinama ir
įrašomas dabartinis greitis.
: iš aktyvaus režimo – deaktyvinama /
perjungiama į budėjimo režimą.
: aktyvina funkciją iš budėjimo režimo ir
grąžina įrašytą greitį.
: padidina įrašytą greitį.
Greičio rodmenys.
Įrašytas greitis
Priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis.
Dabartinis jūsų automobilio greitis.
: sumažina įrašytą greitį
306
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos aktyvinimas ir
paleidimas*
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą (ACC39) pirma reikia aktyvinti ir po to
paleisti, kad ji galėtų kontroliuoti greitį ir atstumą.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos nustatymas veikti
budėjimo režimu
jimo režimą. Norėdami nustatyti ją veikti budėjimo
režimu iš aktyvaus režimo, atlikite šiuos veiksmus:
–
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (2) arba ▶ (3)
(4) slinkti.
ženklams / funkcijai
> Ženklas pasirodo ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo režimą.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos įjungimas /
aktyvinimas
Norint paleisti ACC, turi būti patenkintos šios
sąlygos:
Iškart po variklio užvedimo prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema būna nustatyta į budė-
39
Adaptive Cruise Control
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos diržą,
turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi būti
transporto priemonė („tikslinė transporto
priemonė“) arba dabartinis greitis turi siekti
bent 15 km/h (9 myl./val.).
•
Automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Greitis turi būti ne mažesnis nei 30 km/h
(20 myl./val.).
–
Kai rodomas ženklas / funkcija
(4),
paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema paleidžiama ir dabartinis greitis
įrašomas į atmintį kaip pageidaujamas
greitis bei parodomas skaičiais spidometro centre.
ACC pritaiko laiko intervalą
priekyje judančiai transporto
priemonei tik tada, jei atstumo
ženklas rodo du automobilius.
}}
* Parinktis / priedas. 307
VAIRUOTOJO PAGALBA
Tuo pat metu pažymimas greičio intervalas.
||
Didesnis greitis yra įrašytasis /
pasirinktas greitis, o mažesnis
greitis – priekyje važiuojančios
(tikslinės) transporto priemonės
greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos išaktyvinimas ir aktyvinimas iš
naujo* (p. 308)
•
Persijungimas tarp standartinės ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos*
(p. 311)
40
308
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos išaktyvinimas ir
aktyvinimas iš naujo*
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir nustatyti ją veikti budėjimo režimu:
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą (ACC40) galima laikinai deaktyvinti, kad ji
būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų
galima pakartotinai aktyvinti vėliau.
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
>
ženklo spalva vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ ir įrašytas greitis spidometro centre pasikeičia iš SMĖLIO SPALVOS į PILKĄ.
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos deaktyvinimas ir
nustatymas veikti budėjimo režimu
ĮSPĖJIMAS
•
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema veikia budėjimo režimu, vairuotojas turi įsikišti ir sureguliuoti greitį ir
atstumą iki priekyje esančios transporto
priemonės.
•
Jeigu prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra budėjimo režimu ir automobilis pernelyg priartėja prie priekyje
važiuojančios transporto priemonės, vairuotoją apie likusį mažą atstumą vietoje jos
gali perspėti įspėjimo apie atstumą funkcija*.
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
laikinai deaktyvinama ir perjungiama į budėjimo
režimą, jei:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams su
mechanine pavarų dėže.
ĮSPĖJIMAS
Automatinio budėjimo režimo metu vairuotojas
įspėjamas garsiniu signalu ir pranešimu vairuotojo ekrane.
•
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę;
Tada vairuotojas privalo reguliuoti automobilio greitį, pagal poreikį įjungti stabdžius ir palaikyti saugų atstumą iki kitų
transporto priemonių.
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir „ACC“
neapsisprendžia, ar priekyje yra stovinti transporto priemonė, ar kitas objektas, pvz., greičio
mažinimo kalnelis;
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso
nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės ir
priešslydžio ESC41. Jeigu bet kuri iš šių kitų sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema automatiškai išjungiama.
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuko į
šoną, tad „ACC“ nebeturi ką sekti;
•
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams su
mechanine pavarų dėže;
•
•
•
•
•
•
Electronic Stability Control
kamera ir radaras padengiami, pvz., smarkiai
sningant ar lyjant (užblokuojamas kameros
objektyvas / radijo bangos).
Pakartotinis prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos aktyvinimas
iš budėjimo režimo
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas
tokiais atvejais:
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
41
•
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
vienas arba daugiau ratų netenka sukibimo;
pernelyg įkaista stabdžiai;
Kaip vėl aktyvinti ACC iš budėjimo režimo:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Po to nustatomas paskutinis įrašytas greitis.
ĮSPĖJIMAS
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
įjungiamas stovėjimo stabdys;
}}
309
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos aktyvinimas ir paleidimas* (p. 307)
•
Persijungimas tarp standartinės ir prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos*
(p. 311)
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos apribojimai*
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos (ACC42) veikimas kai kuriais atvejais gali
būti apribotas.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti lygiu
keliu. Funkcijai gali būti sunku palaikyti tinkamą
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, kai
važiuojama stačia nuokalne. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
•
Nesinaudokite prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema automobiliu veždami
sunkų krovinį arba prie jo prijungę priekabą.
Kita informacija
•
Aktyvinus prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, važiavimo režimo Off
Road pasirinkti negalima.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
42
310
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Persijungimas tarp standartinės ir
prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos*
2.
Automobilyje su prisitaikančia pastovaus greičio
palaikymo sistema (ACC43) vairuotojas gali persijungti tarp pastovaus greičio palaikymo sistemos (CC44) ir ACC.
ACC į
CC. Dabar prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta, o pastovaus greičio palaikymo sistema nustatyta veikti budėjimo
režimu.
Ženklas vairuotojo ekrane rodo, kuri pastovaus
greičio palaikymo sistema aktyvi:
CC
A
Pastovaus greičio
palaikymo sistema
A
3.
ACC
A
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema
BALTAS ženklas: Funkcija aktyvi, PILKAS ženklas: Budėjimo
režimas
1.
43
44
Vairo mygtuku
nustatykite prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą veikti
budėjimo režimu.
Kaip perjungti iš CC į ACC
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
nustatykite pastovaus
Vairo mygtuku
greičio palaikymo sistemą veikti budėjimo
režimu.
2.
Palieskite funkcijų rodinyje esantį mygtuką
Kruizo kontrolė: mygtuko indikatorius
pakinta iš ŽALIO į PILKĄ.
> Ženklas vairuotojo ekrane persijungia iš
.
Nuspauskite vairo mygtuką
> Pastovaus greičio palaikymo sistema
įsijungia ir įrašo dabartinį greitį.
ĮSPĖJIMAS
Perjungus iš ACC į CC, reiškia, kad automobilis:
•
daugiau nebepalaiko nustatytojo laiko
intervalo iki priekyje esančios transporto
priemonės;
•
tik palaiko įrašytą greitį ir vairuotojui reikia
pačiam prireikus stabdyti.
Kaip perjungti iš ACC į CC
Atlikite šiuos veiksmus:
Paspauskite centrinio ekrano funkcijų rodinyje esantį mygtuką Kruizo kontrolė: mygtuko indikatorius pakinta iš PILKO į ŽALIĄ.
> Ženklas vairuotojo ekrane persijungia iš
Jei CC būna aktyvi išjungus variklį, kitą kartą
užvedus variklį bus automatiškai aktyvinta ACC.
CC į
ACC. Dabar prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema aktyvinta ir nustatyta veikti budėjimo
režimu.
3.
.
Nuspauskite vairo mygtuką
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įsijungia ir įrašo dabartinį greitį
kartu su iš anksto nustatytu laiko intervalu
iki priekyje esančios transporto priemonės.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 297)
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Parinktis / priedas. 311
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos ženklai ir pranešimai*
Vairuotojo ekrane ir (arba) projekciniame rodinyje* gali būti rodoma daug įvairių ženklų ir pranešimų apie prisitaikančią pastovais greičio
palaikymo sistemą (ACC45).
Ankstesnėje iliustracijoje pavaizduota, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
nustatyta palaikyti 110 km/h (68 myl./val.) greitį
ir kad priekyje nėra transporto priemonės, kurią
būtų galima sekti.
Tolesnėje iliustracijoje funkcija RSI* („Road Sign
Information“) informuoja, kad maksimalus leistinas greitis yra 130 km/h (80 myl./val.).
Ankstesnėje iliustracijoje pavaizduota, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
nustatyta palaikyti 110 km/h (68 myl./val.) greitį
ir tuo pat metu seka priekyje esančią transporto
priemonę, kuri važiuoja tokiu pačiu greičiu.
45
312
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas yra BALTAS.
Automobilis palaiko įrašytą (pasirinktą) greitį.
Adaptive Cruise Contr.
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Nepasiekiama
Ženklas yra PILKAS.
Adaptive Cruise Contr.
Reikalinga tech. patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Ženklas yra PILKAS.
Priekinio stiklo jutiklis
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros ir radaro jutiklius.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
* Parinktis / priedas. 313
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pilot Assist46
Pilot Assist vairavimo pagalbos funkcija atsižvelgia į priekyje esančios transporto priemonės greitį
ir eismo juostos žymas. Vairuotojas gali nekreipti
dėmesio į Pilot Assist vairavimo rekomendacijas ir
važiuoti kita kryptimi, pvz., norėdamas persirikiuoti
į kitą eismo juostą arba išvengti kliūties kelyje.
Pilot Assist padeda vairuotojui palaikyti automobilį tarp eismo juostos skiriamųjų linijų (atlikdama
judesius vairu) ir palaikyti vienodą greitį bei iš
anksto pasirinktą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Kaip veikia „Pilot Assist“
Funkcija „Pilot Assist“ pirmiausia skirta naudoti
plentuose ir panašiuose pagrindiniuose keliuose,
kur didina vairavimo komfortą ir mažina vairavimo
įtampą.
Kameros ir radaro blokas matuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės ir aptinka eismo juostos
skiriamąsias linijas.
Kameros ir radaro blokas
Atstumo skaityklės
Šoninių žymų skaityklės
Vairuotojas pasirenka pageidaujamą greitį ir laiko
intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Pilot Assist, naudodamasi kamera ir
radaru, nuskaito atstumą iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės ir kelyje pažymėtas eismo
juostos linijas. Nustatytąjį laiko intervalą palaiko
automatinio greičio reguliavimo funkcija, o vairavimo pagalbos funkcija padeda išlaikyti automobilį
eismo juostoje.
46
314
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (atsižvelgiant į rinką).
Jei Pilot Assist negali vienareikšmiškai įvertinti
eismo juostos, pvz., jei kamera ir radaras nemato
eismo juostos linijų, Pilot Assist laikinai deaktyvina vairavimo pagalbą, tačiau vėliau vėl įsijungia,
jei linijos tampa matomos (greičio ir atstumo kontrolės funkcijos išlieka aktyvios).
ĮSPĖJIMAS
„Pilot Assist“ vairavimo pagalba automatiškai
deaktyvinama ir vėl ima veikti be išankstinio
įspėjimo.
Apie dabartinę vairavimo pagalbos būseną informuoja vairo
ženklo spalva:
• Jei vairas ŽALIAS, vadinasi,
vairavimo pagalba aktyvi.
• Jei vairas PILKAS (kaip nurodyta iliustracijoje, vadinasi, vairavimo pagalba
deaktyvinta.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
„Pilot Assist“ galima naudoti tik jei pažymėtos
aiškios eismo juostų linijos (abiejose pusėse).
Visais kitais atvejais padidėja sąlyčio su aplinkinėmis kliūtimis, kurių funkcija neaptiks,
pavojus.
ĮSPĖJIMAS
•
47
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Pilot Assist funkcija reguliuoja greitį, automobilį
greitindama ir jį stabdydama. Stabdžiai gali
skleisti žemą garsą, kai yra naudojami greičiui
koreguoti.
•
Pilot Assist bando reguliuoti greitį tolygiai. Tais
atvejais, kai būtina staigiai stabdyti, vairuotojas
turi stabdyti pats. Tai taikoma, jei smarkiai skiriasi
greitis arba priekyje važiuojanti transporto priemonė ima staigiai stabdyti. Kadangi kameros ir
radaro veikimas ribotas, stabdžiai gali įsijungti
netikėtai arba neįsijungti visai.
Tai nėra susidūrimo išvengimo sistema.
Jei sistema neaptinka priekyje esančios
transporto priemonės, vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo atitinkamai reaguoti.
•
Funkcija nestabdo dėl pėsčiųjų ar gyvūnų,
o taip pat mažas transporto priemonių,
tokių kaip dviračiai ir motociklai. Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias žemas
priekabas, transporto priemones ar objektus.
•
Nenaudokite šios funkcijos sudėtingose
situacijose, pvz., miesto eisme, sankryžose, ant slidžių paviršių, kai ant kelio yra
daug vandens ar patižusio sniego, smarkiai lyjant ar sningant, esant blogam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais keliais.
„Pilot Assist“ siekia palaikyti vairuotojo nustatytą
atstumą (laiko vienetais) iki toje pačioje eismo
juostoje priekyje važiuojančios transporto priemonės. Jei radaras priekyje neužfiksuoja jokios
transporto priemonės, automobilis ima palaikyti
vairuotojo nustatytą ir įrašytą greitį. Taip nutinka ir
tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis padidėja ir viršija įrašytą greitį.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Pagalbos vairuotojui komponentų techninė
priežiūra gali būti atliekama tik autoservise47.
}}
315
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Kelio vingiai ir išsišakojimai
„Pilot Assist“ sąveikauja su vairuotoju, kuris neturėtų laukti „Pilot Assist“ įsikišimo ir būti nuolat
pasiruošęs vairuoti pats, ypač – posūkiuose.
•
Automobiliui artėjant prie išvažiavimo arba
išsišakojus eismo juostai, vairuotojas turėtų
pasukti link pageidaujamos juostos, kad
nurodytų „Pilot Assist“ sistemai norimą važiavimo kryptį.
„Pilot Assist“ siekia laikyti automobilį
eismo juostos viduryje
Kai „Pilot Assist“ padeda vairuoti, sistema siekia
laikyti automobilį tarp eismo juostos linijų, todėl
rekomenduojama leisti automobiliui rasti optimalią vietą, kad sistema vairuotų kaip įmanoma
sklandžiau. Vairuotojas turi tikrinti, ar automobilis
tinkamai nustatytas eismo juostoje, ir prireikus
pakoreguoti padėtį judesiais vairu.
•
Jei „Pilot Assist“ tinkamai nenustato automobilio eismo juostoje, rekomenduojama išjungti
„Pilot Assist“ arba persijungti į prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą.
Susijusi informacija
•
•
316
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
„Pilot Assist“ valdymo elementai ir rodymas
ekrane (p. 316)
•
„Pilot Assist“ aktyvinimas ir paleidimas
(p. 317)
•
„Pilot Assist“ apribojimai (p. 321)
•
•
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai* (p. 322)
•
Taikinio pakeitimas su pagalbos vairuotojui
funkcija (p. 325)
•
Nustatyti laiko intervalą vairuotojo pagalbai
(p. 326)
•
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos vairuotojui
funkcijai (p. 328)
•
Automatinis stabdymas su pagalbos vairuotojui funkcija (p. 329)
•
Lenkimo pagalba (p. 330)
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 324)
„Pilot Assist“ valdymo elementai ir
rodymas ekrane
Čia pateikiama santrauka, kaip „Pilot Assist“ valdoma naudojant kairiąją vairo klaviatūrą ir kaip ši
funkcija rodoma displėjuje.
Valdikliai
Šios funkcijos mygtukai ir simboliai.
▶: persijungiama iš prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo funkcijos į „Pilot Assist“.
: iš budėjimo režimo – „Pilot Assist“
aktyvinama ir įrašomas dabartinis greitis.
: iš aktyvaus režimo – „Pilot Assist“
deaktyvinama / perjungiama į budėjimo
režimą.
: „Pilot Assist“ aktyvinama iš budėjimo
režimo ir aktyvinamas įrašytas greitis bei laiko
intervalas.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
: padidina įrašytą greitį.
Vairuotojo ekranas
: sumažina įrašytą greitį
„Pilot Assist“ aktyvinimas ir
paleidimas
Kad būtų galima valdyti greitį ir atstumą bei naudotis vairavimo pagalba, pirmiausia reikia aktyvinti ir paleisti „Pilot Assist“.
Padidina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
Sumažina laiko intervalą iki priekyje esančių
transporto priemonių
◀: „Pilot Assist“ perjungiama į prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo funkciją.
Funkcijos ženklas
Automobilio-taikinio ženklai
Laiko intervalo iki priekyje esančių transporto
priemonių ženklas
Greičio rodmenys.
Įrašytas greitis
Aktyvintos / deaktyvintos vairavimo pagalbos
ženklas
Priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis
Dabartinis jūsų automobilio greitis
Susijusi informacija
•
Pilot Assist (p. 314)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Norint paleisti Pilot Assist, turi būti patenkintos
šios sąlygos:
•
Vairuotojas turi būti prisisegęs saugos diržą,
turi būti uždarytos jo durelės.
•
Logišku atstumu priešais automobilį turi būti
transporto priemonė („tikslinė transporto
priemonė“) arba dabartinis greitis turi siekti
bent 15 km/h (9 myl./val.).
•
Automobiliams su mechanine pavarų dėže.
Greitis turi būti ne mažesnis nei 30 km/h
(20 myl./val.).
}}
317
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra budėjimo režime:
1.
Paspauskite vairo mygtuką ▶ (6).
> Budėjimo režimu ženklas
pakinta į
„Pilot Assist“ (8).
2.
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> „Pilot Assist“ paleidžiama ir įrašomas
dabartinis greitis, kuris taip pat parodomas
spidometro ekrane skaičiais.
...arba...
Paleidę prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą:
–
Paspauskite vairo mygtuką ▶ (6).
> Paleidžiama Pilot Assist.
Vairavimo pagalba „Pilot Assist“
būna aktyvi tik kai vairo ženklas
(2) būna pakitęs iš PILKOS į
ŽALIĄ.
Kai atstumo ženklą sudaro virš
vairo ženklo rodoma transporto
priemonė (1), Pilot Assist tik reguliuoja laiko
intervalą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Tuo pat metu pažymimas greičio intervalas.
Didesnis greitis yra įrašytasis /
pasirinktas greitis, o mažesnis
greitis – priekyje važiuojančios
(tikslinės) transporto priemonės
greitis.
Rankos ant vairo
Kad „Pilot Assist“ veiktų, vairuotojo rankos turi
būti ant vairo.
Jei „Pilot Assist“ aptinka, kad
vairuotojas nelaiko vairo, po
pauzės jis simboliu bei tekstiniu
pranešimu paraginamas paimti
vairą į rankas.
Jei ir po to ant vairo neaptinkama vairuotojo
rankų, raginimas aktyviai vairuoti automobilį
pakartojamas, papildant jį garsiniu įspėjimu.
Jei dar po kelių sekundžių „Pilot Assist“ neaptinka vairuotojo rankų ant vairo, įspėjamasis signalas intensyvėja ir vairavimo funkcija galiausiai
deaktyvinama. Tada „Pilot Assist“ reikia paleisti iš
.
naujo, paspaudžiant vairo mygtuką
PASTABA
Atminkite, kad Pilot Assist veikia tik tada, kai
vairuotojas laiko vairą rankomis.
318
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist (p. 314)
„Pilot Assist“ aktyvinimas / deaktyvinimas
(p. 319)
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ aktyvinimas /
deaktyvinimas
„Pilot Assist“ galima laikinai deaktyvinti, kad ji
būtų perjungta į budėjimo režimą ir ją būtų
galima pakartotinai aktyvinti vėliau.
...arba...
Paspauskite vairo mygtuką ◀ (3).
> Pilot Assist išjungiama ir perjungiama į
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos aktyvų režimą.
–
Pilot Assist deaktyvinimas ir
perjungimas į budėjimo režimą
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kaip laikinai išjungti „Pilot Assist“ ir nustatyti ją
veikti budėjimo režimu:
–
Paspauskite vairo mygtuką
(2).
> „Pilot Assist“ veikia budėjimo režimu –
ženklo (8) spalva vairuotojo ekrane pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ ir įrašytas greitis spidometro centre pasikeičia iš SMĖLIO SPALVOS į PILKĄ.
ĮSPĖJIMAS
•
Kai „Pilot Assist“ veikia budėjimo režimu,
vairuotojas turi perimti kontrolę ir vairuoti,
reguliuodamas greitį ir atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės.
•
Jei „Pilot Assist“ veikia budėjimo režimu ir
automobilis pernelyg priartėja prie priekyje važiuojančios transporto priemonės,
vairuotoją apie per mažą atstumą vietoje
jos perspėja įspėjimo apie atstumą* funkcija.
•
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
maždaug 1 minutę – taikoma automobiliams
su mechanine pavarų dėže.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Įjungus posūkio signalą, Pilot Assist vairavimo
pagalba laikinai išjungiama. Baigus naudotis
minėtais valdymo elementais, vairavimo pagalba
automatiškai vėl aktyvinama (jei vis dar galima
aptikti eismo juostas).
Budėjimo režimas vairuotojo įsikišimo metu
Pilot Assist laikinai deaktyvinama ir perjungiama į
budėjimo režimą, jei:
•
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
pavarų perjungiklis nustatomas į padėtį N;
posūkio signalas paliekamas įjungtas ilgiau
nei 1 minutę;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę;
}}
* Parinktis / priedas. 319
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automatinis budėjimo režimas
„Pilot Assist“ priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo kontrolės / priešslydžio ESC48. Jei bet
kuri iš šių kitų sistemų nustoja veikti, „Pilot Assist“
automatiškai išjungiama.
•
•
ĮSPĖJIMAS
Automatinio budėjimo režimo metu vairuotojas
įspėjamas garsiniu signalu ir pranešimu vairuotojo ekrane.
•
Tada vairuotojas privalo reguliuoti automobilio greitį, pagal poreikį įjungti stabdžius ir palaikyti saugų atstumą iki kitų
transporto priemonių.
•
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir „Pilot
Assist“ neapsisprendžia, ar priekyje yra stovinti transporto priemonė, ar kitas objektas,
pvz., greičio mažinimo kalnelis;
Pakartotinis Pilot Assist sistemos
aktyvinimas iš budėjimo režimo
48
320
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas nelaiko rankų ant vairo;
įjungiamas stovėjimo stabdys;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
vienas arba daugiau ratų netenka sukibimo;
kamera ir radaras uždengiami, pvz., smarkiai
sningant ar lyjant (užblokuojamas kameros
objektyvas / radijo bangos);
Electronic Stability Control
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės
gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Paspauskite vairo mygtuką
(1).
> Po to nustatomas paskutinis įrašytas greitis.
ĮSPĖJIMAS
greitis krenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.) – taikoma tik automobiliams su
mechanine pavarų dėže;
pernelyg įkaista stabdžiai;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
–
greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir priekyje važiavusi transporto priemonė pasuka į
šoną, tad „Pilot Assist“ nebeturi ką sekti;
Automatinis budėjimo režimas gali būti įjungtas
tokiais atvejais:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaip vėl aktyvinti „Pilot Assist“:
Vairo mygtuku
grąžinus buvusį greitį,
važiavimo greitis gali gerokai padidėti.
Susijusi informacija
•
•
Pilot Assist (p. 314)
„Pilot Assist“ aktyvinimas ir paleidimas
(p. 317)
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Pilot Assist“ apribojimai
Pilot Assist funkcijos veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
Pilot Assist funkcija – tai pagalbinė funkcija, kuri
gali padėti vairuotojui daugeliu atvejų. Tačiau vairuotojas visada yra atsakingas už saugaus
atstumo iki aplink esančių objektų palaikymą ir
teisingą padėtį eismo juostoje.
kad automobilis juos užkabins. Vairuotojas privalo pasirūpinti, kad automobilis
važiuotų tinkamu atstumu nuo tokių
kliūčių.
ĮSPĖJIMAS
Tam tikrais atvejais „Pilot Assist“ vairavimo
pagalbai gali kilti problemų tinkamai padėti
vairuotojui arba ji gali būti automatiškai deaktyvinta. Tokiais atvejais „Pilot Assist“ naudoti
nerekomenduojama. Tokių atvejų pavyzdžiai:
•
eismo juostų žymės yra nusidėvėjusios, jų
nėra arba jos persipina.
•
neaiškiai atskirtos eismo juostos, pavyzdžiui, kai eismo juostos išsiskiria ar susijungia išvažiavimuose ar esant kelioms
ženklinimo grupėms.
•
ant ar šalia kelio yra kraštų ar kitų linijų,
kurie nepriskiriami eismo juostų ženklinimui, pvz., bordiūrų, sandūrų ar kelio paviršiaus remonto, barjerų kraštų, kelkraščių
kraštų ar ryškių šešėlių.
•
•
•
Kamera ir radaro jutiklis negali aptikti visų
artėjančių objektų ir kliūčių eismo aplinkoje, pvz., kelio duobių, pastatytų kliūčių ar
objektų, kurie iš dalies ar visiškai blokuoja
maršruto kelią.
•
„Pilot Assist“ sistema „nemato“ pėsčiųjų,
gyvūnų ir pan.
•
Rekomenduojamų vairo sūkių jėga yra
ribota. Tai reiškia, kad ši sistema ne
visada padės vairuotojui vairuoti ir išlaikyti
automobilį eismo juostoje.
•
Automobiliuose su „Sensus Navigation“*,
ši funkcija turi pasirinktį naudotis informacija iš žemėlapio duomenų, kas gali veikti
įvairiai.
•
„Pilot Assist“ išjungiama, jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio priklausančiam vairo pasipriešinimui, veikia sumažinta galia, pvz., kai aušta dėl perkaitimo.
eismo juosta yra siaura ar platėjanti.
eismo juostoje yra keterų ar duobių;
prastos oro sąlygos, pvz., lyja, sninga, tvyro
rūkas, yra patižusio sniego, prastas matomumas dėl silpno ar foninio apšvietimo,
šlapia kelio danga ir t. t.
Vairuotojas taip pat turėtų atkreipti dėmesį,
kad Pilot Assist turi šiuos apribojimus:
•
•
Aukšti bordiūrai, kelkraščių barjerai, laikinosios kliūtys (nukreipiamieji kūgiai,
apsauginiai barjerai ir pan.) neaptinkami.
Tačiau jie gali būti neteisingai aptikti kaip
eismo juostų žymos ir gali kilti pavojus,
Vairuotojas visada gali koreguoti arba reguliuoti
įsikišimą į vairavimą, nustatytą Pilot Assist, ir gali
sukti vairą pageidaujama kryptimi.
}}
* Parinktis / priedas. 321
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
•
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 284)
Atminkite, kad Pilot Assist funkcija skirta pirmiausia važiuoti lygiu keliu. Funkcijai gali būti sunku
palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje važiuojančio
automobilio, kai važiuojama stačia nuokalne.
Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam stabdyti.
•
Važiavimo režimai (p. 457)
•
„Pilot Assist“ ženklai ir pranešimai*
Vairuotojo ekrane ir (arba) projekciniame rodinyje* gali būti rodoma daug įvairių ženklų ir pranešimų apie „Pilot Assist“.
Nesinaudokite „Pilot Assist“ automobiliu veždami sunkų krovinį arba prie jo prijungę priekabą.
PASTABA
„Pilot Assist“ negalima aktyvinti, jei prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba,
dviračių laikiklis ar pan.
Kita informacija
•
Važiavimo režimo Off Road pasirinkti negalima, kai aktyvinta funkcija Pilot Assist.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
322
Pilot Assist (p. 314)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Čia pateikiami keli pavyzdžiai49.
Ankstesnėje iliustracijoje50 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir priekyje nėra transporto
priemonės, kurią būtų galima sekti.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
49
50
Ankstesnėje iliustracijoje50 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir tuo pat metu sekti priekyje
esančią transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu
pačiu greičiu.
Ankstesnėje iliustracijoje50 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir tuo pat metu sekti priekyje
esančią transporto priemonę, kuri važiuoja tokiu
pačiu greičiu.
„Pilot Assist“ vairuoti nepadeda, kadangi nepavyko aptikti eismo juostas skiriančių linijų.
Čia „Pilot Assist“ papildomai teikia vairavimo
pagalbą, kadangi aptiktos eismo juostas skiriančios linijos.
Tolesnėje iliustracijoje funkcija RSI („Road Sign Information“) informuoja, kad maksimalus leistinas greitis yra 130 km/h (80 myl./val.).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
323
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui
sistemos kilus susidūrimo rizikai
||
Pagalbos vairuotojui sistema „Pilot Assist“ ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo (ACC)*51
sistema gali įspėti vairuotoją, jeigu atstumas iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės netikėtai pernelyg sumažėja.
smarkiau, negu gali pagalbos vairuotojui funkcija,
o pats vairuotojas nestabdo, tuomet aktyvinama
įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis garsinis signalas, atkreipiantys vairuotojo dėmesį į tai, kad
būtina nedelsiant imtis veiksmų.
ĮSPĖJIMAS
Pagalbos vairuotojui sistemos įspėja tik apie
tas transporto priemones, kurias aptiko jų
radaras, todėl įspėjimas gali būti neduotas
visai arba duotas su tam tikru vėlavimu. Niekada nelaukite įspėjimo. Įjunkite stabdžius, kai
to reikalauja situacija.
Ankstesnėje iliustracijoje50 parodyta, kad „Pilot
Assist“ nustatyta palaikyti 110 km/h
(68 myl./val.) greitį ir priekyje nėra transporto
priemonės, kurią būtų galima sekti.
„Pilot Assist“ padeda vairuoti, nes gali aptikti
eismo juostas skiriančias linijas.
Susijusi informacija
•
Pilot Assist (p. 314)
Įspėjimo apie susidūrimą garsas ir simbolis.
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Kameros ir radaro atliekamas atstumo matavimas
Pagalba vairuotojui naudoja apie 40 % darbinių
stabdžių pajėgumo. Jei automobilį reikia stabdyti
50
51
324
Įspėjimo apie susidūrimą ženklas priekiniame stikle.
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame stikle.
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių, kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių arba jei
vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį, gali būti
sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį signalą ant
priekinio stiklo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Taikinio pakeitimas su pagalbos
vairuotojui funkcija
ĮSPĖJIMAS
Pagalbos vairuotojui funkcijos – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)*52 ir
„Pilot Assist“, veikiančios kartu su automatine
transmisija, esant tam tikriems greičiams turi taikinio pakeitimo funkciją.
Pagalbos vairuotojui funkcijoms sekant kitą
transporto priemonę didesniu nei
maždaug 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir
sekamas objektas pakeičiamas iš judančios į
stovinčią transporto priemonę, pagalbos vairuotojui funkcijos ignoruos stovinčią transporto priemonę ir pagreitės iki įrašyto greičio.
Taikinio pakeitimas
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
Automatinis budėjimo režimas su taikinio
pakeitimu
Pagalbos vairuotojui funkcijos išjungiamos ir nustatomos į budėjimo režimą:
Pilot Assist (p. 314)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 302)
Projekcinis rodinys* (p. 136)
•
kai greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
pagalbos vairuotojui funkcijos neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra stovinti transporto priemonė, ar kitas objektas, pvz., greičio
mažinimo kalnelis;
•
kai greitis nesiekia 5 km/h (3 myl./val.) ir
priekyje važiavusi transporto priemonė
pasuko į šoną ir pagalbos vairuotojui funkcijos nebeturi ką sekti.
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Kai pagalbos vairuotojui funkcijos seka kitą transporto priemonę mažesniu negu 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir pakeičia sekamą transporto priemonę – pereina nuo judančios prie stovinčios transporto priemonės, pagalbos vairuotojui funkcijos sumažins greitį dėl stovinčios transporto priemonės.
52
Adaptive Cruise Control
Tokiu atveju, prireikus vairuotojas stabdyti
turi pats.
}}
* Parinktis / priedas. 325
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
Pilot Assist (p. 314)
Nustatyti laiko intervalą vairuotojo
pagalbai
Galima nustatyti, kad laiko intervalą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės palaikytų prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC)*53, „Pilot Assist“ ir įspėjimo apie atstumą*
funkcijos.
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
vairuotojo ekrane vaizduojamas
1–5 horizontaliomis linijomis:
kuo daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka
apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
PASTABA
Jei ženklas vairuotojo ekrane rodo du automobilius, vadinasi, ACC seka priekyje esančią
transporto priemonę iš anksto nustatytu laiko
intervalu.
Jei rodomas tik vienas automobilis, vadinasi,
pagrįstu atstumu priešais automobilį nėra
kitos transporto priemonės.
PASTABA
Kai vairuotojo ekrane pasirodo ženklas su
automobiliu ir vairu, „Pilot Assist“ ima nustatytu laiko intervalu sekti priešais esančią
transporto priemonę.
Jei rodomas tik vairas, vadinasi, pagrįstu
atstumu priešais automobilį nėra kitos transporto priemonės.
53
326
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
•
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia vietos eismo taisyklės.
•
Jeigu atrodo, kad aktyvintos pagalbos vairuotojui funkcijos nereaguoja ir greičio
nedidina, galbūt laiko intervalas iki priekyje esančios transporto priemonės jau
yra trumpesnis nei nustatytasis.
Laiko intervalo valdymas
Laiko intervalo mažinimas
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kurie
atitinka esamas kelių eismo sąlygas.
•
Vairuotojas turėtų suprasti, kad trumpi
laiko intervalai sutrumpina laiką, per kurį
reikia sureaguoti ir imtis veiksmų susidarius netikėtai eismo situacijai.
Atstumo indikatorius
Paspauskite vairo mygtuką (1) arba (2), kad
padidintumėte arba sumažintumėte laiko
intervalą.
> Dabartinis laiko intervalas nurodytas
atstumo indikatoriuje (3).
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad laiko
intervalas tam tikrose situacijose gali žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų važiuoti paskui priekyje esančią transporto priemonę lygiai ir patogiai. Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Vairuotojas gali pasirinkti skirtingus vairavimo stilius ir nurodyti, kaip vairuotojo pagalba turėtų
palaikyti nustatytą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
Pasirenkama važiavimo režimo valdymo elementu
DRIVE MODE.
Nurodykite vieną iš šių parinkčių:
• Pure – vairuotojo pagalba susitelkusi į optimalų degalų vartojimą, o tai reiškia ilgesnį
laiko intervalą iki priekyje esančios transporto
priemonės.
ĮSPĖJIMAS
Laiko intervalo didinimas
–
Važiavimo režimas vairuotojo
pagalbai
• Hybrid – vairuotojo pagalba stengiasi kaip
įmanoma sklandžiau laikytis nustatyto laiko
intervalo iki priekyje esančios transporto priemonės.
• Power – vairuotojo pagalba atidžiau seka
nustatyto laiko intervalo iki priekyje esančios
transporto priemonės pokyčius, todėl tam tikrais atvejais gali būti staigiau greitėjama arba
stabdoma.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
Pilot Assist (p. 314)
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Važiavimo režimai (p. 457)
Įspėjimas apie atstumą* (p. 302)
Projekcinis rodinys* (p. 136)
* Parinktis / priedas. 327
VAIRUOTOJO PAGALBA
Nustatyti įrašytą greitį pagalbos
vairuotojui funkcijai
–
Galima nustatyti įrašytą greitį greičio ribotuvo,
pastovaus greičio palaikymo, prisitaikančios
pastovaus greičio palaikymo (ACC)*54 sistemos
ir „Pilot Assist“ funkcijoms.
•
Nustatytą greitį pakeisite spaudinėdami vairo
(1) arba
(2), taip pat –
mygtukus
juos paspausdami ir palaikydami.
•
Trumpi paspaudimai: kiekvienu paspaudimu greitis keičiamas +/- 5 km/h
(+/- 5 myl./val.) žingsneliais.
•
Paspauskite ir palaikykite: Kai greičio
indikatorius (3) pasieks pageidaujamą
greitį, mygtuką atleiskite.
Paskutiniu mygtuko paspaudimu nustatytas
greitis įrašomas į atmintį.
Jei vairuotojas padidins automobilio greitį greičio
pedalu prieš paspausdamas vairo mygtuką
(1), įrašytas greitis taps automobilio greičiu
paspaudus mygtuką, jei tik vairuotojo koja mygtuko paspaudimo metu bus ant greičio pedalo.
: padidina įrašytą greitį.
: sumažina įrašytą greitį.
Įrašytas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinė pavarų dėžė
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 0 km/h iki
200 km/h (125 myl./val.).
kitą transporto priemonę iki 0 km/h, negalima
pasirinkti ir (arba) įrašyti mažesnio kaip 30 km/h
(20 myl./val.) greičio.
Mechaninė pavarų dėžė
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h
(20 myl/val.) iki 200 km/h (125 myl./val.).
„Pilot Assist“ gali teikti vairavimo pagalbą nuo
30 km/h (20 myl./val.) iki 140 km/h
(87 myl./val.).
Mažiausias programuojamas greitis yra 30 km/h
(20 myl./val.), o maksimalus – 200 km/h
(125 myl./val.).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Greičio ribotuvas (p. 290)
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 297)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
Pilot Assist (p. 314)
Pilot Assist gali teikti vairavimo pagalbą nuo
beveik nulinio greičio iki 140 km/h (87 myl./val.).
Atminkite, kad mažiausias programuojamas greitis yra 30 km/h (20 myl./val.). Nors ji gali sekti
54
328
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Automatinis stabdymas su
pagalbos vairuotojui funkcija
PASTABA
Pagalbos vairuotojui funkcijos gali išlaikyti
automobilį nejudamą ilgiausiai 5 minutes. Po
to įsijungia stovėjimo stabdys ir funkcija išjungiama.
„Pilot Assist“ ir prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* (ACC55) turi specialią stabdymo funkciją, kuri veikia važiuojant lėtai ir stovint.
Prieš iš naujo aktyvinant pagalbos vairuotojui
funkcijas, reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Stabdymo funkcija lėtai judant spūstyje
ir stovint
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai pratęsiamas, jeigu sustojimo trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei
priekyje esanti transporto priemonė per šį laiką
nepajuda, pagalbos vairuotojui funkcija nustatoma veikti budėjimo režimu su automatiniu stabdymu.
–
Ši funkcija iš naujo aktyvinama vienu iš šių
būdų:
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
.
Nuspauskite greičio pedalą.
> Funkcija atnaujina priešais esančios transporto priemonės sekimą, jeigu ji pradeda
judėti pirmyn per maždaug 6 sekundes.
Automatinio stabdymo nutraukimas
Kai kuriose situacijose, automatinis stabdymas
išjungiamas sustojus ir ši funkcija perjungiama į
budėjimo režimą. Tai reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats sustabdyti automobilį,
kad šis išliktų vietoje.
Taip nutinka, jei funkcija laiko automobilį vietoje
įjungusi pagrindinius stabdžius ir:
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima saugos diržą;
•
ši funkcija būna laikiusi automobilį vietoje
ilgiau nei maždaug 5 minutes;
•
•
perkaista stabdžiai;
vairuotojas rankiniu būdu išjungia variklį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
Pilot Assist (p. 314)
Stabdymo funkcijos (p. 441)
Taip gali nutikti tokiais atvejais:
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
•
vairuotojas nustato funkciją veikti budėjimo
režimu.
įjungiamas stovėjimo stabdys;
pavarų perjungiklis perstumiamas į padėtį P,
N arba R;
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais įjungiamas stovėjimo stabdys,
kad automobilis liktų stovėti.
55
Adaptive Cruise Control
* Parinktis / priedas. 329
VAIRUOTOJO PAGALBA
Lenkimo pagalba
Susijusi informacija
Lenkimo pagalba gali padėti vairuotojui lenkiant
kitas transporto priemones. Šią funkciją galima
naudoti su „Pilot Assist“ arba prisitaikančia
pastovaus greičio palaikymo sistema* (ACC56).
•
•
•
Lenkimo pagalbos naudojimas (p. 330)
Yra eilė kriterijų, jeigu norima pasinaudoti lenkimo pagalba.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
Norint aktyvinti lenkimo pagalbą, turi būti patenkintos šios sąlygos:
Kaip veikia lenkimo pagalba
•
Pilot Assist (p. 314)
•
priešais turi būti transporto priemonė („tikslinė transporto priemonė“);
•
jūsų automobilio esamas greitis turi būti
bent 70 km/h (43 myl./val.);
•
įrašytas greitis turi būti pakankamai didelis,
kad aplenkti būtų saugu.
Kai „Pilot Assist“ arba ACC seka kitą transporto
priemonę ir vairuotojas parodo ketinimą lenkti
įjungdamas posūkio signalą57, ši sistema padeda
pagreitindama automobilį link priekyje važiuojančios transporto priemonės iki vairuotojo transporto priemonei išsukant į lenkimo juostą.
Funkcija tokiu atveju uždelsia greičio mažinimo
operaciją, kad nereikėtų per anksti stabdyti, vairuotojui artėjant prie lėtesnės transporto priemonės.
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Lenkimo pagalbos naudojimas
Kaip įjungti lenkimo pagalbą:
–
Funkcija išlieka aktyvi, kol vairuotojas galiausiai
nutolsta nuo aplenktos transporto priemonės.
Įjunkite posūkio signalą.
Įjunkite posūkio kairėn signalą, jei automobilio vairas įtaisytas kairėje, arba posūkio dešinėn signalą, jei vairas dešinėje.
> Lenkimo pagalba įjungiama.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad ši funkcija gali būti aktyvinta ne
tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., įjungiamas
posūkio signalas siekiant persirikiuoti arba
išvažiuoti į kitą kelią. Tokiu atveju automobilis
trumpam pagreitės.
56
57
330
Adaptive Cruise Control
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Naudodamasis lenkimo pagalbine sistema,
vairuotojas turėtų atminti, kad automobilis gali
nepageidaujamai pagreitėti, jei sąlygos staiga
pasikeistų.
Radaras
Susijusi informacija
Radarą naudoja keletas vairuotojo pagalbos sistemų ir jo paskirtis yra aptikti kitas transporto
priemones.
•
•
•
Taigi, teikia vengti tam tikrų situacijų, pvz.:
•
jei automobilis artėja prie išvažiavimo ir
ketinama nusukti ta pačia kryptimi, kuria
paprastai lenkiama;
•
jei priekyje esanti transporto priemonė
sumažina greitį prieš vairuotojo automobiliui išvažiuojant į lenkimo eismo juostą;
•
jei sulėtėja eismas lenkimo eismo juostoje;
•
jei automobiliu su vairu dešinėje pusėje
važiuojama šalyje, kur eismas vyksta kairiąja kelio puse (arba atvirkščiai).
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* (p. 304)
Pilot Assist (p. 314)
Radaro sertifikato numeris (p. 332)
Radarą naudoja šios funkcijos:
•
•
Lenkimo pagalba (p. 330)
Rekomenduojama techninė priežiūra kameros ir radaro blokui (p. 341)
Radaro vieta.
Šio tipo situacijų išvengiama laikinai nustačius
prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo arba
„Pilot Assist“ į budėjimo režimą.
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Įspėjimas apie atstumą*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
Eismo juostos laikymo pagalba
Pilot Assist*
City Safety
Bet koks radaro modifikavimas neleistinas - dėl
to jo naudojimas gali tapti neteisėtu pagal įstatymą.
* Parinktis / priedas. 331
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro sertifikato numeris
Čia rasite funkcijose ACC58, PA59 ir BLIS60
naudojamų automobilio radarų tipo patvirtinimą.
Rinka
ACC &
PA
BLIS
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazilija
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Europos
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
58
59
60
332
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACC &
PA
BLIS
Tipo patvirtinimas
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Jungtiniai Arabų Emyratai (UAE)
Ženklas
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonezija
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korėja
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokas
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
333
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
Meksika
Moldova
ACC &
PA
BLIS
✓
Singapūras
И011 14
✓
✓
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Pietų Afrika
✓
334
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbija
Tipo patvirtinimas
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Ženklas
TA-2014/2390
APPROVED
VAIRUOTOJO PAGALBA
ACC &
PA
Rinka
BLIS
✓
Taivanas
Ženklas
Tipo patvirtinimas
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
Radijo ryšio įrangos tipo patvirtinimas
Rinka
Ženklas
Europos
Tipo patvirtinimas
„Volvo Cars“ deklaruoja,
kad visa radijo įranga
dera su direktyvos
2014/53/ES esminiais
reikalavimais ir kitais
aktualiais nuostatais.
Susijusi informacija
•
Radaras (p. 331)
335
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kamera
Susijusi informacija
Kamerą naudoja keletas vairuotojo pagalbos sistemų ir jos paskirtis yra, pavyzdžiui, aptikti eismo
juostų linijas arba kelio ženklus.
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Rekomenduojama techninė priežiūra kameros ir radaro blokui (p. 341)
Kameros vieta.
Kamerą naudoja šios funkcijos:
336
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
City Safety
Driver Alert Control*
Kelio ženklų informacija*
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai *
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kameros ir radaro bloko apribojimai
Kameros ir radaro bloko veikimas turi tam tikrų
apribojimų, kas, savo ruožtu, apriboja ir šį bloką
naudojančias funkcijas. Vairuotojas turėtų žinoti
šiuos veikimo apribojimų pavyzdžius:
Kamera ir radaras
Užstotas blokas
Kamera įrengta priekinio stiklo viršutinėje dalyje
iš vidinės pusės kartu su automobilio radaru.
Nieko nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite priekinio stiklo vidinėje ar išorinėje pusėje, priešais
arba aplink kameros ir radaro bloką, nes tai gali
trukdyti kamera ir radaru paremtų funkcijų veikimui. Dėl to kai kurios funkcijos gali blogiau veikti,
būti visiškai išjungtos arba neteisingai reaguoti.
Šioje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl
rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami
veiksmai:
Jei vairuotojo ekrane pasirodo šis ženklas ir pranešimas „Priekinio stiklo
jutiklis Jutiklis užblokuotas, žr.
savininko vadovą“, tai reiškia, kad
kamera ir radaras priešais automobilį negali
aptikti kitų transporto priemonių, dviratininkų,
pėsčiųjų bei stambesnių gyvūnų, o automobilio
funkcijos, kurių veikimas grindžiamas kamera ir
radaru, gali būti sutrikusios, apribotos, visiškai
išjungtos arba reaguoti klaidingai.
Pažymėta sritis privalo būti reguliariai valoma ir joje
negali būti lipdukų, pašalinių objektų, tamsinimo plėvelės
ir pan.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą ir radarą yra užterštas
arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo srities priešais kamerą ir radarą esančius nešvarumus,
ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas ir smarkus lietus arba sniegas užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei stipriai lyja ar sninga.
}}
337
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Priežastis
Veiksmai
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus arba kameros vaizdą.
Nieko nedaryti. Kartais kamera ar radaras neveikia, jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros bei radaro yra
nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros ar radaro dangtelio
viduje. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Intensyvi priešpriešinė šviesa
Nieko nedaryti. Palankesnėmis apšvietimo sąlygomis kamera automatiškai nustatoma iš
naujo.
Aukšta temperatūra
Esant labai aukštai temperatūrai, kamera ir radaras gali būti laikinai išjungiami
maždaug 15 minučių po variklio užvedimo, siekiant apsaugoti jų elektroniką. Kamera ir radaras
įjungiami automatiškai kai temperatūra pakankamai nukrenta.
neveiks pagalbos vairuotojui funkcijos, kurios
naudoja radarą:
•
Apgadintas priekinis stiklas
PASTABA
Nepašalinus šios problemos, gali sumažėti
vairuotojo pagalbos sistemų, naudojančių
kamerą ir radarą, efektyvumas. Dėl to kai
kurios funkcijos gali blogiau veikti, būti visiškai
išjungtos arba neteisingai reaguoti.
Žemiau išvardintieji dalykai taip pat galioja norint
nerizikuoti, kad netinkamai, ribotai veiks arba visai
61
338
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jeigu priekiniame stikle atsiradęs įbrėžimas,
įskilimas ar akmens pažeidimas patenka į kurį
nors iš „langų“ kameros ir radaro blokui ir
apima apie 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 col.)
arba didesnį plotą, reikia kreiptis į autoservisą61, kad būtų galima pakeisti priekinį stiklą.
•
„Volvo“ nerekomenduoja taisyti įskilimų,
įbrėžimų ar akmenų pažeidimų plote priešais
kameros ir radaro bloką – vietoje to reikėtų
pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą susisiekite su
autoservisu61 kad pasitikrintumėte, ar buvo
užsakytas tinkamas priekinis stiklas ir jis bus
įdėtas.
•
Pakeitus priekinį stiklą reikia uždėti to paties
tipo priekinio stiklo valytuvus arba „Volvo“
patvirtintus valytuvus.
•
Keičiant priekinį stiklą, autoservise61 būtina iš
naujo sukalibruoti kameros ir radaro bloką,
kad būtų užtikrinta, jog veiks visos kamera ir
radaru paremtos sistemos.
Radaras
Transporto priemonės greitis
Radaro bloko gebėjimas aptikti priešais esančią
transporto priemonę smarkiai sumažėja, jeigu
priešais važiuojančios transporto priemonės greitis labai skiriasi nuo jūsų automobilio greičio.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Ribotas veikimo laukas
Radaro veikimo laukas ribotas. Kai kuriais atvejais
kita transporto priemonė neaptinkama visai arba
aptinkama vėliau nei tikėtina.
juda ne eismo juostos viduriu, gali būti neaptiktos.
Posūkiuose radaras gali aptikti ne tą transporto priemonę arba pamesti iš regos lauko
nustatytą transporto priemonę.
Žemos priekabos
Intensyvios priešinga kryptimi artėjančio automobilio šviesos, stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies, sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus,
purvas ar neryškios kelio ženklinimo priemonės
gali žymiai pabloginti kameros veikimą, kai ji naudojama stebėti važiuojamąją dalį, siekiant aptikti
pėsčiuosius, dviratininkus, stambius gyvūnus arba
kitas transporto priemones.
Žema priekaba radaro šešėlyje
Radarui gali būti keblu aptikti žemą priekabą arba
ji gali būti neaptikta išvis, tad vairuotojas turėtų
būti ypač atsargus važiuodamas paskui žemą
priekabą, kai aktyvinta prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema arba „Pilot Assist“.
Kamera
Ribotas veikimo laukas
Kartais radaras nedideliu atstumu nutolusias
transporto priemones (pvz., transporto priemonę tarp jūsų automobilio ir priekyje važiuojančių transporto priemonių) aptinka per vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės, kurios
Pablogėjęs matomumas
Kamerų veikimas turi apribojimų, panašių į žmogaus akies, t.y., jos gali blogiau „matyti“, pvz., kai
smarkiai sninga ar lyja, tvyro tirštas rūkas, per stiprią dulkių audrą ar šlapdribą. Tokiomis sąlygomis
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali
būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
}}
339
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Riboto matomumo sektoriai
Sugedusi kamera
Jei kameros sektorius juodas ir
pateikiamas šis ženklas, vadinasi, kamera neveikia.
kumas ir kokybė gali truputį skirtis. Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti prastesnė.
Galinė statymo kamera
Toliau pateikiama pavyzdinė
iliustracija.
ĮSPĖJIMAS
Kai rodomas šis simbolis,
atkreipkite papildomą
dėmesį, kai važiuojate atbuline eiga, jei prie automobilio prijungta priekaba (su
elektros jungtimi), dviračių
laikiklis ar pan.
Šis simbolis rodo, kad važiuojant atbuline eiga
statymo pagalbos jutikliai yra išjungti ir įspėja
apie visas kliūtis.
Kameros apžvalgos laukuose yra riboto matomumo sektorių.
Statymo pagalbos kamerų 360° vaizde* kliūtys ir
(arba) objektai gali „pradingti“ tarpuose tarp atskirų kamerų.
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Automobilio kairioji kamera sugedo.
ĮSPĖJIMAS
Atkreipkite dėmesį: net jei atrodo, kad nesimato santykinai mažos vaizdo dalies, iš tikrųjų
ta dalis gali būti pakankamai didelė. Tokiu
atveju galite nepastebėti kliūties, kol galiausiai
automobilis bus per arti.
Juodas kameros sektorius rodomas ir toliau nurodytais atvejais, tačiau tokiu atveju nepateikiamas
sugedusios kameros ženklas:
•
•
•
atidarytos durelės;
atidarytas bagažinės dangtis;
•
•
•
užlenktas šoninis veidrodėlis.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl vaizdo ryš-
340
Susijusi informacija
•
Kamera (p. 336)
Radaras (p. 331)
Rekomenduojama techninė priežiūra kameros ir radaro blokui (p. 341)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 394)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rekomenduojama techninė
priežiūra kameros ir radaro blokui
•
•
Kad kamera ir radaras veiktų tinkamai, priešais
juos neturi būti nešvarumų, ledo ar sniego. Šią
sritį reikia reguliariai nuplauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 394)
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego gali
pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, sistema gali veikti ribotai arba neveikti išvis.
Galinių radarų vietos. Pasirūpinkite, kad nurodytas paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje pusėse).
•
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys
prieš jutiklius turi būti palaikomos švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite drungnu
vandeniu su automobilių šampūnu – stenkitės jų nesubraižyti.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui komponentų techninė
priežiūra gali būti atliekama tik autoservise62.
Statymo jutiklių vietos.
Susijusi informacija
•
•
62
Kamera (p. 336)
Radaras (p. 331)
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
* Parinktis / priedas. 341
VAIRUOTOJO PAGALBA
City Safety™
Safety“63
„City
gali perspėti vairuotoją vaizdiniais, garsiniais signalais ir stabdžių pulsacijos
įspėjimu, kad padėtų pastebėti staiga atsiradusius pėsčiuosius, dviratininkus, stambesnius
gyvūnus ir transporto priemones, ir tada, jeigu
vairuotojas per atitinkamą laiką nesureaguoja,
automobilis ima stabdyti automatiškai.
dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos
galima padaryti avariją.
Funkcija vairuotojui padeda automatiškai sustabdydama automobilį, jei artėja pavojus susidurti ir
vairuotojas laiku nereaguoja (nestabdo ir (arba)
nesuka vairo).
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki priekyje esančios transporto priemonės lieka minimalus atstumas.
City Safety įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl ji gali
padėti ne visais atvejais.
ĮSPĖJIMAS
•
„City Safety“ automatinio stabdymo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti susidūrimo greitį, tačiau, siekiant užtikrinti maksimalų stabdymo efektyvumą, vairuotojas turi pats spausti
pedalą net ir tuo atveju, kai automobilis
stabdo automatiškai.
•
Įspėjimai ir vairavimo pagalba aktyvinami
tik kilus dideliam susidūrimo pavojui, taigi,
negalima laukti įspėjimo apie susidūrimą
arba „City Safety“ įsikišimo.
•
Įspėjimas ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
transporto priemonės greičiui viršijus
80 km/h (50 myl./val.).
•
„City Safety“ neįjungia jokių automatinio
stabdymo funkcijų esant staigiam pagreitėjimui.
City Safety reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų
išvengta nereikalingo trukdymo.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi „City
Safety“ tik tada, kai automobilis atsiduria beveik
avarinėje situacijoje.
Radaro vieta.
„City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti greitį jo metu.
„City Safety“ – tai pagalba, padedanti vairuotojui
išvengti susidūrimo su pėsčiuoju, stambiu gyvūnu,
dviratininku ar transporto priemone.
„City Safety“ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui
išvengti susidūrimo važiuojant vilkstine, kai, pvz.,
63
342
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
•
„City Safety“ stabdo reaguodama į priešais
atvažiuojančias transporto priemones
(p. 351)
•
„City Safety“, kai nėra galimybės imtis išvengiamųjų manevrų (p. 350)
•
•
•
•
City Safety skersiniame eisme (p. 348)
„City Safety“ apribojimai skersinio eismo atžvilgiu (p. 349)
„City Safety“ apribojimai (p. 352)
Pranešimai esant City Safety (p. 355)
„City Safety“ parametrai ir antrinės
funkcijos
„City Safety“ gali padėti išvengti susidūrimo su
priešais esančia transporto priemone, dviratininku, pėsčiuoju arba stambesniu gyvūnu, sumažindama automobilio greitį ir naudodama automatinio stabdymo funkciją.
Jei greičio skirtumas bus didesnis nei toliau nurodyti greičiai, „City Safety“ automatinio stabdymo
funkcija negalės išvengti susidūrimo, tačiau
padės sušvelninti jo pasekmes.
Transporto priemonės
Iki smūgio į priekyje esančią transporto priemonę
„City Safety“ gali sumažinti greitį iki 60 km/h
(37 myl./val.).
Dviratininkai
Iki smūgio į priekyje esantį dviratininką „City
Safety“ gali sumažinti greitį iki 50 km/h
(30 myl./val.).
Pėstieji
Pėsčiojo atveju „City Safety“ gali sumažinti greitį
iki 45 km/h (28 myl./val.).
„City Safety“ parametrai ir antrinės funkcijos
(p. 343)
•
City Safety įspėjimo atstumo nustatymas
(p. 345)
•
Kliūčių aptikimas su „City Safety“ (p. 346)
}}
343
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Stambūs gyvūnai
Kilus pavojui atsitrenkti į stambų gyvūną, „City
Safety“ gali sumažinti automobilio greitį iki
15 km/h (9 myl./val.).
Stabdymo dėl stambių gyvūnų funkcija pirmiausia
skirta siekiant sumažinti smūgio jėgą važiuojant
didesniu greičiu ir efektyviausiai veikia, kai greitis
viršija 70 km/h (43 myl./val.), tačiau mažiau efektyvi važiuojant mažesniu greičiu.
„City Safety“ antrinės funkcijos
„City Safety“ veikia trimis pakopomis tokia tvarka:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2.
Stabdžių pagalba
3.
Automatinis stabdys
Toliau aiškinama, kas nutinka trijų procedūrų
metu:
1 – Įspėjimas apie susidūrimą
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį
susidūrimą.
Jei automobilyje yra projekcinis rodinys*, įspėjimas rodomas mirksinčiu ženklu priekiniame stikle.
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių, kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių arba jei
vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį, gali būti
sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį signalą ant
priekinio stiklo.
„City Safety“ gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus
arba stovinčias ir ta pačia kryptimi priekyje judančias transporto priemones. Be to, „City Safety“
gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stambius gyvūnus, skersai kertančius kelią priešais
automobilį.
Kilus rizikai susidurti su pėsčiuoju, stambesniu
gyvūnu, dviratininku arba transporto priemone ar
priemonėmis, vairuotojo dėmesį mėginama
atkreipti vaizdiniais, garsiniais ir stabdžių pulsavimo įspėjimais. Stabdžių pulsavimo įspėjimo
nebūna važiuojant mažesniu greičiu, vairuotojui
staigiai stabdant ar greitėjant. Stabdžių impulso
dažnis skiriasi pagal automobilio greitį.
2 – Stabdymo pagalba
Jei susidūrimo pavojus vis dar didėja po įspėjimo
apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Funkcijų apžvalga.
Garsinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui
Kameros ir radaro atliekamas atstumo matavimas
344
Įspėjimo apie susidūrimą ženklas priekiniame stikle.
Stabdymo pagalba sustiprina vairuotojo stabdymą, kai sistema nutaria, kad stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
3 – Automatinis stabdys
Automatinio stabdžio funkcija aktyvinama paskutinė.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas,
aktyvinama automatinio stabdymo funkcija
(nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas stabdo, ar
ne). Tada stabdoma ribota stabdymo jėga, tuo
siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba jei tokio
stabdymo pakanka susidūrimui išvengti.
Saugos diržo įtempiklis gali būti aktyvinamas
ryšium su automatinio stabdymo funkcijos suveikimu.
Vairuotojas gali bet kada pertraukti stabdymą,
paspausdamas iki galo akceleratoriaus pedalą.
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Aktyvinus City Safety funkciją ir šiai įjungus stabdžius, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas,
informuojantis, kad funkcija aktyvi (buvo aktyvinta).
ĮSPĖJIMAS
Atskirais atvejais automatinio stabdžio veikimas
gali prasidėti švelniu stabdymu ir po to laipsniškai
sustiprėti iki maksimalaus stabdymo.
„City Safety“ išvengus susidūrimo su stacionariu
objektu, automobilis lieka stovėti laukdamas vairuotojo veiksmo. Jei automobilis stabdomas dėl
priekyje esančios lėtesnės transporto priemonės,
greitis sumažėja iki jos greičio.
PASTABA
Jei automobilyje sumontuota mechaninė
pavarų dėžė, variklis išsijungia, kai automatinio
stabdžio funkcija sustabdo automobilį, nebent
vairuotojas prieš tai nuspaudžia sankabos
pedalą.
Vairuotojas neturėtų naudoti „City Safety“ vairavimo stiliui pakeisti: vairuotojas neturėtų
manyti, kad „City Safety“ visada sustabdys.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 342)
Projekcinis rodinys* (p. 136)
Saugos diržo įtempiklis (p. 45)
City Safety įspėjimo atstumo
nustatymas
„City Safety“ būna nuolat aktyvinta, tačiau vairuotojas turi galimybę parinkti funkcijai įspėjimo
atstumą.
PASTABA
Funkcijos „City Safety“ deaktyvinti negalima. Ji
aktyvinama automatiškai, užvedus variklį ar
įjungus elektros režimą, ir lieka veikti iki jo
(jos) išjungimo.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą ir apibrėžia, kada duodamas vaizdinis, garsinis ir stabdžių pulsavimo įspėjimai.
Kaip pasirinkti įspėjimo atstumą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe.
2.
Srityje City Safety įspėjimas pasirinkite
Vėlai, Normalus arba Anksti, jei norite
nustatyti pageidaujamą įspėjimo atstumą.
Jei nuostata Anksti įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pasirinkite įspėjimo
atstumą Normalus arba Vėlai.
Jei įspėjimai duodami per dažnai ir ima trukdyti,
įspėjimo atstumą galima sumažinti. Tokiu atveju
sumažės bendrasis įspėjimų skaičius ir „City
Safety“ įspės vėliau.
}}
* Parinktis / priedas. 345
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Taigi, Vėlai įspėjimo atstumas turi būti naudojamas tik išskirtiniais atvejais, vairuojant dinamiškai.
PASTABA
„Rear Collision Warning“ įspėjimas su avariniu
signalu deaktyvinamas, jei nustatomas
žemiausias funkcijos „City Safety“ įspėjimo
apie susidūrimą atstumo lygis „Vėlai“.
ĮSPĖJIMAS
•
Jokia automatinė sistema negali garantuoti šimtaprocentinio tikslumo veikimo
visomis sąlygomis. Todėl niekada nebandykite „City Safety“ važiuodami į žmones,
gyvūnus arba transporto priemones: taip
galite padaryti didelės žalos, ką nors rimtai sužeisti ir sukelti pavojų gyvybei.
•
„City Safety“ įspėja vairuotoją kilus susidūrimo pavojui, tačiau ji negali pagreitinti
vairuotojo reakcijos.
•
Net jei parenkamas įspėjimo atstumas
Anksti, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje
esanti transporto priemonė ima staigiai
stabdyti.
•
Nustačius įspėjimo atstumą Anksti, įspėjimai teikiami anksčiau. Tai gali reikšti, kad
įspėjimai gali būti teikiami dažniau nei
parinkus įspėjimo atstumą Normalus,
tačiau jis yra rekomenduojamas, kadangi
taip „City Safety“ gali veikti efektyviau.
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 342)
Rear Collision Warning (p. 356)
Kliūčių aptikimas su „City Safety“
„City Safety“ gali padėti vairuotojui aptikti transporto priemones, dviratininkus, stambius gyvūnus ir pėsčiuosius.
Transporto priemonės
„City Safety“ aptinka daugumą transporto priemonių, kurios stovi arba juda ta pačia kryptimi,
kaip ir vairuotojo automobilis. Ši funkcija gali
aptikti ir iš priekio artėjančias transporto priemones, o tam tikrais atvejais ir skersinį eismą.
Kad „City Safety“ galėtų aptikti transporto priemonę tamsoje, jos priekiniai ir galiniai žibintai turi
veikti ir ji turi būti aiškiai apšviesta.
Dviratininkai
Optimalūs pavyzdžiai to, ką „City Safety “ interpretuoja
kaip dviratininką – su aiškiais kūno ir dviračio kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
346
VAIRUOTOJO PAGALBA
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno ir dviračio kontūrus, leidžiančią identifikuoti
dviratį, dviratininko galvą, rankas, pečius, kojas,
viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
Pėstieji
Jei nesimato tam tikrų didelių dviratininko kūno
arba dviračio dalių, funkcijos kamera dviratininko
neaptiks.
Kad sistema galėtų aptikti dviratininką, jis turi būti
suaugęs ir važiuoti suaugusiesiems skirtu dviračiu.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali neaptikti visų
dviratininkų, pvz., ji nepastebi:
•
•
iš dalies uždengtų dviratininkų;
dviratininkų, jei prastas jų foninis kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir stabdymas
gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
•
kūno kontūrus slepiančius drabužius
dėvinčių dviratininkų;
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali neaptikti visų
pėsčiųjų, pvz., ji nepastebi:
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis
bei normalų žmogaus judėjimą.
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais
arba žemesnių nei 80 cm (32 in.) ūgio
pėsčiųjų;
•
pėsčiųjų, jei prastas pėsčiųjų foninis kontrastas. Tokiu atveju, įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
•
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
Kad būtų galima aptikti pėsčiąjį, jis turi išsiskirti iš
fono, pavyzdžiui, drabužiais, arba jį turi išryškinti
pats fonas ir oro sąlygos. Jei kontrastas prastas,
pėsčiasis gali būti aptiktas vėlai arba iš viso
nepastebėtas, o tai reiškia, kad įspėjama ir stabdoma bus per vėlai arba tai iš viso nebus daroma.
„City Safety“ gali papildomai aptikti pėsčiuosius
tamsoje, jei juos apšviečia automobilio priekiniai
žibintai.
}}
347
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Stambūs gyvūnai
ĮSPĖJIMAS
„City Safety“ yra papildomoji pagalba vairuotojui, tačiau atskirais atvejais ji gali neaptikti visų
stambių gyvūnų, pvz., ji nepastebi:
•
•
Optimalūs pavyzdžiai, ką „City Safety“ interpretuoja kaip
stambius gyvūnus: stovinčius arba lėtai einančius, su aiškiais kūno kontūrais.
Jeigu priešais jūsų automobilį pasirodo stambus
gyvūnas, funkcija Large Animal Detection, kuri yra
„City Safety“ dalis, gali tam tikrose situacijose jus
įspėti ir padėti stabdyti.
Norint, kad sistema veiktų optimaliai, stambų
gyvūną (pvz., briedį ar arklį) aptikusi funkcija turi
gauti maksimaliai aiškią informaciją apie kūno
kontūrus, kad būtų galima identifikuoti gyvūną tiesiogiai iš šono kartu su įprasta jo judėjimo
schema.
Jei funkcijos kamera „nematys“ tam tikrų gyvūno
kūno dalių, sistema gyvūno neaptiks.
„City Safety“ gali papildomai aptikti stambius
gyvūnus tamsoje, jei juos apšviečia automobilio
priekiniai žibintai.
348
City Safety gali padėti vairuotojui sukant ir kertant kito iš priekio artėjančio automobilio judėjimo trajektoriją sankryžoje.
iš dalies uždengtų stambių gyvūnų;
stambesnių gyvūnų iš priekio arba iš
užpakalio;
•
greitai bėgančių arba judančių stambių
gyvūnų;
•
stambių gyvūnų, jei prastas jų foninis kontrastas. Tokiu atveju įspėjimai ir stabdymas gali vėluoti arba jų visai gali nebūti;
•
smulkių gyvūnų, pvz., šunų arba kačių.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (pagal
greitį) palaikymą.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety skersiniame eisme
City Safety™ (p. 342)
„City Safety“ apribojimai (p. 352)
„City Safety“ apribojimai skersinio eismo atžvilgiu (p. 349)
Sektorius, kuriame „City Safety“ gali aptikti atvažiuojančias skersinio eismo transporto priemones.
Kad „City Safety“ aptiktų susidūrimo trajektorija
atvažiuojančią transporto priemonę, pastaroji turi
pirmiausia patekti į sektorių, kuriame „City Safety“
gali išanalizuoti situaciją.
Taip pat turi būti patenkinti šie kriterijai:
•
jūsų automobilis turi važiuoti ne mažesniu nei
4 km/h (3 myl./val.) greičiu;
•
jūsų automobilis turi sukti kairėn, kai eismas
juda dešiniąja kelio puse, arba dešinėn, kai
eismas juda kairiąja kelio puse;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Pagalbos vairuotojui funkcijos įspėja tik apie
tas kliūtis, kurias aptiko jų radaras, todėl įspėjimas gali būti neduotas visai arba duotas su
tam tikru vėlavimu.
•
Niekada nelaukite sistemos įspėjimo arba
įsikišimo. Junkite stabdžius, kai to reikalauja situacija.
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 342)
„City Safety“ apribojimai skersinio eismo atžvilgiu (p. 349)
„City Safety“ apribojimai skersinio
eismo atžvilgiu
Atskirais atvejais „City Safety“ gali kilti problemų
padėti vairuotojui spręsti susidūrimo pavojaus
problemas, susijusias su atvažiuojančiu skersiniu
eismu.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Pavyzdžiai:
•
stabilumo kontrolės sistema ESC įsikiša, jei
kelias slidus;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė aptinkama per vėlai;
•
jei atvažiuojančią transporto priemonę kas
nors užstoja;
•
jei išjungti atvažiuojančios transporto priemonės priekiniai žibintai;
•
jei atvažiuojanti transporto priemonė važiuoja
neprognozuojamai, pvz., vėliau staigiai persirikiuoja.
}}
349
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety skersiniame eisme (p. 348)
„City Safety“ apribojimai (p. 352)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
„City Safety“, kai nėra galimybės
imtis išvengiamųjų manevrų
„City Safety“ turi galimybę padėti vairuotojui
automatiškai stabdydama automobilį anksčiau,
jei neįmanoma išvengti susidūrimo tik pasukant į
šoną.
„City Safety“ padeda vairuotojui nuolat stebėdama
galimus „išsigelbėjimo maršrutus“ automobilio
šonuose, kuriais būtų galima pasinaudoti, jei priekyje būtų per vėlai aptikta lėtai judanti arba stovinti transporto priemonė.
Jūsų automobilis (1) „nemato“ galimybių išvengti priekyje
esančios transporto priemonės (2), todėl gali automatiškai stabdyti anksčiau.
Jūsų automobilis
Lėtai važiuojanti / stovinti transporto priemonė
350
„City Safety“ neįjungia automatinio stabdymo
funkcijos, kol vairuotojas dar turi galimybę
išvengti susidūrimo sukdamas vairą.
Vis dėlto, jei „City Safety“ nustato, kad išvengiamieji manevrai neįmanomi dėl intensyvaus eismo
gretimose eismo juostose, funkcija gali padėti
vairuotojui anksčiau pradėdama automatiškai
stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 342)
„City Safety“ apribojimai (p. 352)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
„City Safety“ stabdo reaguodama į
priešais atvažiuojančias transporto
priemones
„City Safety“ gali padėti vairuotojui pasinaudoti
avarinio stabdymo funkcija priešais atvažiuojančiai transporto priemonei esant jūsų automobilio
eismo juostoje.
Jei iš priekio atvažiuojanti transporto priemonė
įvažiuoja į jūsų eismo juostą ir susidūrimo išvengti
negalima, „City Safety“ gali sumažinti automobilio
greitį, sumažindama smūgio stiprumą.
Norint, kad ši funkcija veiktų, reikia įvykdyti šiuos
kriterijus:
•
•
•
jūsų automobilis turi važiuoti ne didesniu kaip
4 km/h (3 myl./val.) greičiu;
kelio atkarpa turi būti tiesi;
jūsų automobilio eismo juostoje turi būti aiškiai pažymėtos eismo juostas skiriančios linijos;
•
jūsų automobilis savo eismo juostoje turi
važiuoti tiesiai;
•
iš priekio atvažiuojanti transporto priemonė
turi būti jūsų eismo juostoje;
•
turi būti įjungti atvažiuojančios transporto
priemonės priekiniai žibintai
•
ši funkcija skirta tik „priešpriešiniams“ susidūrimams;
•
ši funkcija gali aptikti tik keturrates transporto priemones;
PASTABA
Jūsų automobilis
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Iš priekio atvažiuojančios transporto priemonės
}}
351
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Pagalbos vairuotojui funkcijos įspėja tik apie
tas kliūtis, kurias aptiko jų radaras, todėl įspėjimas gali būti neduotas visai arba duotas su
tam tikru vėlavimu.
•
Niekada nelaukite sistemos įspėjimo arba
įsikišimo. Junkite stabdžius, kai to reikalauja situacija.
ĮSPĖJIMAS
64
352
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 342)
„City Safety“ apribojimai
„City Safety“ apribojimai (p. 352)
Funkcijos City Safety64 veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Aplinka
Žemi objektai
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai, pvz.,
vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba
tokie už variklio dangtį aukštesni priedai, kaip
papildomi žibintai ir priekinės apsauginės grotelės.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Slydimas
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl „City Safety“ funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Šiais atvejais
stabdžių antiblokavimo sistema ir stabilumo kontrolės sistema ESC65 užtikrins didžiausią
įmanomą stabdymo jėgą ir palaikys stabilumą.
Priešpriešinės šviesos
Priekiniame stikle pateikiamas vaizdinis įspėjimas
gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia
saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi akiniai nuo
saulės arba jei vairuotojas nežiūri tiesiai į priekį.
Šiluma
Jei, pvz., dėl intensyvios saulės šviesos automobilio salone pakyla aukšta temperatūra, vaizdinis
įspėjamasis signalas priekiniame stikle gali būti
laikinai išjungiamas.
Kameros ir radaro veikimo laukas
Kameros veikimo laukas ribotas, todėl atskirais
atvejais ji gali neaptikti pėsčiųjų, stambių gyvūnų,
dviratininkų ar transporto priemonių arba jie gali
būti aptinkami vėliau nei tikimasi.
Nešvarios transporto priemonės gali būti aptinkamos vėliau už kitas, o jei tamsu, motociklai gali
būti aptinkami pavėluotai arba iš viso likti nepastebėti.
Jei vairuotojo ekrane pateikiamas teksto pranešimas informuoja, kad kamera ir radaras užblokuoti,
65
66
Electronic Stability Control
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
„City Safety“ gali nepavykti priešais automobilį
aptikti pėsčiųjų, stambių gyvūnų, dviratininkų,
transporto priemonių ar kelio ženklinimo. Tai reiškia, kad „City Safety“ veikimas gali būti apribotas.
Vis dėlto klaidos pranešimas nerodomas visais
atvejais, kai blokuojami priekinio stiklo jutikliai.
Vairuotojas turi pasirūpinti, kad priekinio stiklo sritis priešais kamerą ir radarą būtų švari.
ruoja ir greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Taigi, aktyvus ir sąmoningas vairavimo elgesys
gali atidėti įspėjimą apie susidūrimą ir įsikišimą.
Tuo siekiama sumažinti nereikalingų įspėjimų
skaičių.
SVARBU
Pagalbos vairuotojui komponentų techninė
priežiūra gali būti atliekama tik autoservise66.
Vairuotojo įsikišimas
Atbulinė eiga
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai
išjungiama.
Mažas greitis
Funkcija „City Safety“ neaktyvinama važiuojant
labai lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.) greičiu). Dėl
šios priežasties sistema nesuveikia situacijose,
kai link priekyje esančio automobilio artėjate labai
lėtai, pvz., statydami automobilį.
Aktyvus vairuotojas
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl „City Safety“ nesuveikia arba atideda
įspėjimą / įsikišimą, jei vairuotojas aiškiai pats vai-
}}
353
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Kita informacija
transporto priemones ir stambius gyvūnus
gali būti išjungiami.
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
354
•
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/h
(50 myl./val.).
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų
eismo sąlygų arba išorinių veiksnių
kamera ir radaro prietaisas negali tinkamai aptikti priekyje esančių pėsčiųjų,
stambių gyvūnų, dviratininkų ar transporto
priemonių.
•
Kad būtų galima aptikti transporto priemones naktį, turi aiškiai šviesti jų priekiniai žibintai ir galinių žibintų blokiniai.
Nedėkite, neklijuokite ir nemontuokite
nieko priekinio stiklo išorėje ar viduje,
priešais kamerą ir radaro prietaisą ar
aplink juos, nes kitaip gali sutrikti su
kamera susijusios funkcijos.
•
Aplink kameros jutiklį esantys objektai,
sniegas, ledas ar nešvarumai gali apriboti
jo veikimą, visiškai jį deaktyvinti arba dėl
to jis gali netinkamai reaguoti.
Kameros ir radaro veikimo diapazonas
aptinkant pėsčiuosius ir dviratininkus yra
ribotas. Sistema gali efektyviai teikti įspėjimus ir stabdyti automobilį, jei santykinis
greitis nesiekia 50 km/h (30 myl./val.).
Stovinčių ar lėtai judančių transporto priemonių aptikimo, įspėjimų teikimo ir stabdymo funkcijos veikia, kai transporto priemonės greitis nesiekia 70 km/h
(43 myl./val.). Greičio sumažinimas pastebėjus stambius gyvūnus nesiekia 15
km/h (9 myl./val.), jį galima pasiekti transporto priemonei viršijant 70 km/h
(43 myl./val.) greitį. Įspėjimai ir stabdymo
intervencija dėl stambių gyvūnų būna
mažiau efektyvi, kai mažesnis greitis.
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias ar lėtai judančias
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Rinkų apribojimai
„City Safety“ kai kuriose šalyse nesiūloma. Jei
„City Safety“ nepasirodo centrinio ekrano meniu
Nuostatos, vadinasi, automobilyje šios funkcijos
nėra.
Paieškos kelias centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje:
•
Nuostatos
My Car
IntelliSafe
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 342)
„City Safety“ apribojimai skersinio eismo atžvilgiu (p. 349)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant City Safety
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su City
Safety susiję pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
City Safety
Kai City Safety stabdo arba stabdė automatiškai, vairuotojo ekrane gali imti šviesti keletas su rodomu tekstiniu pranešimu susijusių ženklų.
Automatinis įsikišimas
City Safety
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn.
Patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
City Safety™ (p. 342)
355
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rear Collision Warning67
Tam tikrais atvejais Rear Collision Warning
(RCW) funkcijai gali būti sunku padėti vairuotojui
kilus susidūrimo rizikai.
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart užvedus variklį.
Taip gali būti, pavyzdžiui, šiais atvejais:
Ši funkcija dažnu posūkiu žibintų mirksėjimu gali
įspėti paskui važiuojančių transporto priemonių
vairuotojus apie gresiantį susidūrimą.
Jeigu, greičiui nesiekiant 30 km/h (20 myl./val.),
ši funkcija nustato, kad kokia nors transporto
priemonė gali atsitrenkti į automobilį iš galo, saugos diržų įtempikliai gali įtempti priekinius saugos
diržus ir aktyvinti saugos sistemą „Whiplash
Protection System“.
Prieš pat smūgį į galinę dalį, ši funkcija gali aktyvinti ir pagrindinius stabdžius, kad sumažintų
automobilio pagreitėjimą smūgio metu. Tačiau
pagrindiniai stabdžiai aktyvinami tik jeigu automobilis stovi. Stabdžiai nedelsiant išjungiami, jei
paspaudžiamas greičio pedalas.
Susijusi informacija
•
•
•
67
68
69
356
Rear Collision Warning69 apribojimai
Funkcija „Rear Collision
(RCW) gali
padėti vairuotojui išvengti iš paskos artėjančios
transporto priemonės smūgio.
Warning“68
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Rear Collision Warning apribojimai (p. 356)
Whiplash Protection System (p. 41)
RCW: įspėjimas apie galimą atsitrenkimą į transporto priemonės galą.
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
RCW: įspėjimas apie galimą atsitrenkimą į transporto priemonės galą.
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
aptinkama per vėlai;
•
jei iš paskos artėjanti transporto priemonė
persirikiuoja į kitą eismo juostą paskutiniu
momentu;
•
jei prie automobilio elektros sistemos prijungiama priekaba, dviračių laikiklis ar pan., funkcija automatiškai deaktyvinama.
PASTABA
Tam tikrose šalys RCW neįspėja posūkių
žibintais dėl vietos eismo reglamentų. Tokiais
atvejais, ši funkcijos dalis išjungiama.
PASTABA
„Rear Collision Warning“ įspėjimas su avariniu
signalu deaktyvinamas, jei nustatomas
žemiausias funkcijos „City Safety“ įspėjimo
apie susidūrimą atstumo lygis „Vėlai“.
Tačiau sėdynės diržo pradinio įtempimo ir
stabdymo funkcijos vis dar veikia.
Susijusi informacija
•
Rear Collision Warning (p. 356)
VAIRUOTOJO PAGALBA
BLIS*
Funkcija BLIS70 yra skirta padėti vairuotojui
pastebėti transporto priemones, esančias įstrižai
atgal nuo automobilio (jo šone) ir gerinti orientaciją intensyviame eisme arba keliuose su keliomis eismo juostomis ta pačia kryptimi.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus
apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto
priemones.
BLIS lemputės vieta71.
BLIS veikimo principas
Indikatoriaus lemputė
Sritis riboto matomumo zonoje
Funkcija aktyvinama / deaktyvinama mygtuku
BLIS, esančiu centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Greitai artėjančių transporto priemonių sritis.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
jūsų automobilį lenkia kitos transporto priemonės;
•
prie jūsų automobilio greitai artėja kita transporto priemonė.
BLIS sistemai 1 zonoje arba greito priartėjimo
2 zonoje aptikus transporto priemonę, ima nuolat
šviesti indikatoriaus lemputė atitinkamos pusės
šoniniame veidrodėlyje. Jei vairuotojas įjungia
posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje
70
71
Blind Spot Information Systems
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 357
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
pateiktas įspėjimas, indikatorius ima mirksėti
intensyvesne šviesa.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę.
Jeigu automobilį apsupa transporto priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose
pusėse.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
358
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
BLIS aktyvinimas arba išaktyvinimas (p. 359)
•
•
„BLIS“ apribojimai (p. 359)
Pranešimai esant BLIS (p. 361)
VAIRUOTOJO PAGALBA
BLIS aktyvinimas arba išaktyvinimas
Susijusi informacija
BLIS72 funkciją galima aktyvinti arba išaktyvinti.
•
BLIS* (p. 357)
„BLIS“ apribojimai
Funkcijos BLIS73 veikimas kai kuriais atvejais
gali būti apribotas.
BLIS lemputės vieta.
•
•
Indikatoriaus lemputė
Pasirūpinkite, kad nurodytas paviršius būtų švarus (automobilio kairėje ir dešinėje pusėse)74.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite funkciją šiuo
mygtuku, esančiu centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
Apribojimų pavyzdžiai:
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Jei BLIS aktyvinama užvedant variklį, šią funkciją
patvirtina vienas šoninių veidrodėlių indikatoriaus
lempučių mirksnis.
Jei BLIS buvo deaktyvinta išjungiant variklį, ji
išliks neaktyvi kitą kartą užvedus variklį ir nešvies
indikatoriaus lemputės.
72
Blind Spot Information Systems
•
Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali apriboti jų veikimą ir deaktyvinti perspėjimus.
•
Funkcija BLIS automatiškai deaktyvinama, jei
prie automobilio elektros sistemos prijungiama priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
•
Siekiant, kad BLIS veiktų optimaliai, ant automobilio vilkimo kablio neturi būti sumontuotas dviračių laikiklis, bagažo rėmas ar pan.
}}
* Parinktis / priedas. 359
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
„BLIS“ neveikia staigiuose posūkiuose.
„BLIS“ neveikia automobiliu važiuojant
atbuline eiga.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
73
74
360
BLIS* (p. 357)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Blind Spot Information Systems
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai esant BLIS
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
BLIS75 susiję pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Reikalinga tech. patikra
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLIS ir CTA A sistemos išaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
A
Cross Trafic Alert*
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
75
BLIS* (p. 357)
Cross Traffic Alert* (p. 362)
Blind Spot Information System
* Parinktis / priedas. 361
VAIRUOTOJO PAGALBA
Cross Traffic Alert76*
BLIS77
Cross Traffic Alert (CTA) – tai
papildanti
pagalba vairuotojui, skirta padėti vairuotojui
aptikti skersinį eismą už automobilio, kai važiuojama atbuline eiga.
Jei CTA aptinka, kad kažkas artėja iš šono, tai
rodo:
•
garso signalas – jis girdimas kairiajame arba
dešiniajame garsiakalbyje pagal kryptį, kuria
artėja objektas;
•
šviečianti piktograma Parkavimo pagalba
grafiniame vaizde ekrane.
•
piktograma statymo pagalbos funkcijos
kameros viršutiniame rodinyje.
ĮSPĖJIMAS
CTA veikimo principas
CTA papildo BLIS, įspėdama apie skersai jūsų
atbulinei važiavimo krypčiai judančius automobilius, pvz., kai atbuline eiga išvažiuojate iš stovėjimo vietos.
CTA pagrindinė paskirtis – aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir
mažesnius eismo dalyvius, pvz., dviratininkus ir
pėsčiuosius.
CTA būna aktyvi tik automobiliui riedant atgal
arba įjungus atbulinės eigos pavarą.
76
77
362
Šviečianti CTA piktograma ekrano Parkavimo
pagalba grafike.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Įjungti / išjungti Cross Traffic Alert (p. 363)
Cross Traffic Alert apribojimai (p. 363)
Pranešimai dėl Cross Traffic Alert (p. 365)
Skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Blind Spot Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
BLIS* (p. 357)
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 389)
Įjungti / išjungti Cross Traffic Alert78
Vairuotojas gali nutarti išjungti funkciją
CTA79.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
•
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Cross Traffic Alert80 apribojimai
Funkcijos CTA81 veikimas kai kuriais atvejais gali
būti apribotas.
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji turi
tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai negali
„matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus automobilius
ar kliūtis.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA aptikimo laukas gali būti ribojamas ir artėjančios
transporto priemonės gali būti aptiktos tik kai
būna itin arti:
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart užvedant variklį.
Susijusi informacija
•
Cross Traffic Alert* (p. 362)
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
78
79
80
81
skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Cross Traffic Alert
skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Cross Traffic Alert
}}
* Parinktis / priedas. 363
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 362)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti („matyti“).
Vis dėlto, automobiliui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančia transporto priemone /
objektu kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai
• Purvas ledas ir sniegas ant jutiklių gali apriboti jų veikimą ir deaktyvinti perspėjimus.
364
•
CTA automatiškai deaktyvinama, jei prie
automobilio elektros sistemos prijungiama
priekaba, dviračių laikiklis ar pan.
•
Siekiant, kad CTA veiktų optimaliai, ant automobilio vilkimo kablio neturi būti sumontuotas dviračių laikiklis, bagažo rėmas ar pan.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pranešimai dėl Cross Traffic Alert82
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
CTA83 susiję pranešimai.
Toliau lentelėje pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Riboto mat.zon.jutiklis
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Reikalinga tech. patikra
Riboto mat.zon.sist.išj.
BLISA ir CTA sistemos išaktyvintos, nes prie automobilio elektros sistemos buvo prijungta priekaba.
Priekaba prijungta
A
Blind Spot Information System
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešiniopaspaudžiant
sios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
82
83
Cross Traffic Alert* (p. 362)
BLIS* (p. 357)
skersinio eismo perspėjimas, kai automobilis važiuoja atbuline eiga.
Cross Traffic Alert
* Parinktis / priedas. 365
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija*
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI84)
padeda vairuotojui stebėti su greičiu susijusius
kelio ženklus ir tam tikrus draudžiamuosius ženklus.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Aptikto greičio informacijos pavyzdys85.
Jei automobilis pravažiuoja pro greičio ribojimo
ženklą, jis parodomas vairuotojo ekrane ir projekciniame rodinyje*.
Perskaitomų ženklų pavyzdžiai85
RSI funkcija gali suteikti informacijos, pvz., apie
esamą greitį, apie tai, kad prasideda arba baigiasi
automagistralė, kada draudžiama lenkti arba apie
vienpusį eismą.
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos
funkcija* galima tik kartu su „Sensus
Navigation“*.
Susijusi informacija
•
•
•
84
85
366
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Kelio ženklų informacijos aktyvinimas ir išaktyvinimas* (p. 367)
Kelio ženklų informacija ir ženklų rodinys*
(p. 368)
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios šalies – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“* (p. 370)
Kelio ženklų informacijos
aktyvinimas ir išaktyvinimas*
•
Kelio ženklų informacija su greičio įspėjimu ir
nuostatomis* (p. 370)
•
Kelio ženklų informacija su informavimu apie
greičio matavimo kamerą* (p. 372)
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI86) yra
neprivaloma – vairuotojas gali pasirinkti, kada ją
aktyvinti arba išaktyvinti.
•
Kelio ženklų informacinės sistemos apribojimai* (p. 372)
PASTABA
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
•
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
•
Aktyvinus automatinio greičio ribotuvo
funkciją, vairuotojo ekrane pateikiama
informacija apie kelio ženklus, net jei kelio
ženklų informacijos funkcija nėra aktyvinta.
•
Norėdami pašalinti kelio ženklų informaciją iš vairuotojo ekrano, turite išaktyvinti
abu: ir automatinį greičio ribotuvą ir kelio
ženklų informaciją.
•
Kai aktyvinta automatinio greičio ribotuvo
funkcija, tačiau kelio ženklų informacija
išaktyvinta, iš kelio ženklų informacijos
neduodama jokių įspėjimų. Kelio ženklų
informaciją privalo būti aktyvinta ir norint
gauti įspėjimus.
Susijusi informacija
•
•
86
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Automatinis greičio ribotuvas (p. 294)
RSI: Road Sign Information.
* Parinktis / priedas. 367
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija ir ženklų
rodinys*
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI87) rodo
kelio ženklus įvairiais būdais, atsižvelgiant į
ženklą ir situaciją.
Be greičio apribojimo ženklų
gali būti rodomi ir papildomi88
ženklai, pvz., „lenkti draudžiama“.
Jei automobilyje yra funkcija Sensus Navigation*,
dažniausiai rodomi tiesioginio greičio apribojimo
ženklai; netiesioginio greičio apribojimo ženklai
rodomi tik tada, kai žemėlapyje nėra duomenų
apie aktualioje kelio atkarpoje galiojantį greičio
apribojimą.
Jei vairuotojas įvažiuoja ten, kur
stovi įvažiavimo draudimo
(įvažiuoti draudžiama) ženklas88, vairuotojo ekrane kaip
įspėjimas pradeda mirksėti atitinkamas ženklas.
Netiesioginio greičio apribojimo ženklo pavyzdys88:
Jei automobilyje yra funkcija Sensus Navigation*,
tuomet žemėlapio informacija papildomai naudojama siekiant nustatyti, ar automobilis vairuojamas
tinkama kryptimi.
Aptikto greičio informacijos pavyzdys88.
Kai ši funkcija aptinka greitį ribojantį kelio ženklą,
vairuotojo ekrane šis ženklas pateikiamas kaip
simbolis kartu su spalvine indikacija spidometre.
Jei automobilyje yra funkcija Sensus Navigation*,
iš žemėlapio duomenų gaunama ir su greičiu
susijusi informacija: vairuotojo ekrane gali būti
rodoma ar keičiama informacija apie greičio apribojimus, nepravažiavus su greičiu susijusio kelio
ženklo.
87
88
368
Visų apribojimų pabaiga.
Autostrados pabaiga.
Vairuotojas gali gauti ir garsinį įspėjimą, kad
važiuoja link kelio, pažymėto ženklu įvažiuoti draudžiama, jeigu aktyvinta funkcija Kelio ženklo
garsinis įspėjimas.
Greičio apribojimas arba
automagistralės (greitkelio) pabaiga
Kai ši funkcija aptinka „netiesioginį greičio apribojimo ženklą“, informuojantį apie esamo greičio
apribojimo pabaigą, pvz., automagistralės arba
greitkelio pabaigoje, vairuotojo ekrane pasirodo
atitinkamas kelio ženklas.
Vairuotojo ekrano ženklas išsijungia po
10–30 sekundžių ir nerodomas, kol galiausiai
pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Pakeistas greičio apribojimas
Pravažiavus tiesioginio greičio apribojimo ženklą,
kai pakinta greičio apribojimas, vairuotojo ekrane
pateikiamas atitinkamas kelio ženklas.
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Tiesioginio greičio apribojimo
ženklo pavyzdys88.
Papildomi ženklai
Vairuotojo ekrano ženklas išsijungia po
maždaug 5 minučių ir nerodomas tol, kol pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Jei automobilyje yra „Sensus Navigation“* sistema ir jeigu, vairuotojo ekrane rodomi greičio
apribojimo ženklai (jeigu žemėlapyje yra informacija apie aktualioje kelio atkarpoje galiojantį greičio apribojimą) net ir nepravažiavus tiesioginio
greičio ribojimo ženklo. Jei žemėlapyje nėra duomenų, simbolis užgęsta po paskutinio greičio
apribojimo ženklo pravažiavimo momento praėjus
apytiksliai 3 minutėms.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik tam tikroje kelio
atkarpoje arba tam tikru paros
laiku. Į tokią situaciją vairuotojo
dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomas ženklas vairuotojo ekrane rodo
„DIST“ arba „TIME“.
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po
vairuotojo ekrane rodomu leistino greičio ženklu88, reiškia,
kad funkcija aptiko papildomą
ženklą su papildoma informacija dėl esamo greičio apribo-
Papildomų ženklų pavyzdžiai88.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku galioja
nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie
papildomas sąlygas, kuriomis galioja atitinkamas
ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė.
Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin
pavojinga lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
jimo.
Ženklas „Mokykla“ ir „Žaidžiantys
vaikai“
Jei palydovinės navigacijos
žemėlapio duomenyse89 pateikiamas įspėjamasis ženklas88
„Mokykla“ arba „Žaidžiantys vaikai“, vairuotojo ekrane parodomas šio tipo ženklas.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas
tik veikiant valytuvams.
Jei prie automobilio elektros sistemos prijungta
priekaba ir pravažiuojate greičio apribojimą su
papildomu ženklu „priekaba“, vairuotojo ekrane
pateikiamas nurodytas greičio apribojimas.
Susijusi informacija
•
88
89
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
Tik automobiliuose su „Sensus Navigation*“.
* Parinktis / priedas. 369
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija ir „Sensus
Navigation“*
Kelio ženklų informacija su greičio
įspėjimu ir nuostatomis*
Jei automobilyje yra sistema „Sensus
Navigation*“, greičio informacija iš navigacijos sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
Antrinė funkcija Įspėjimas apie greičio
apribojimą kelio ženklų informacijai (RSI90) yra
neprivaloma – vairuotojas gali pasirinkti, kada ją
aktyvinti arba išaktyvinti šią antrinę funkciją.
•
siekiant aptikti greičio apribojimą nurodančius ženklus, pvz., greitkelio, automagistralės
ir greičio apribojimo miestuose;
•
jei pirmiau aptiktas greičio ženklas nebegalioja, tačiau naujo neaptikta.
PASTABA
Kai kuriose rinkose kelio ženklų informacijos
funkcija* galima tik kartu su „Sensus
Navigation“*.
Įspėjimas apie greičio apribojimą įspėja vairuotoją, kad viršytas taikytinas greičio ribojimas ar
iš anksto pasirinktas „didžiausias greitis“ – šis
įspėjimas kartojamas vieną kartą praėjus apytiksliai 1 minutei toje pačioje greičio ribojimo zonoje,
jei vairuotojas nesumažina greičio.
Naujas įspėjimas dėl viršyto greičio, įskaitant priminimą, pasigirs tik automobiliui pasiekus naują/
kitą greičio ribojimo zoną.
PASTABA
Jei navigacijai naudojate atsisiųstą trečiosios
šalies programą, su greičiu susijusios pagalbinės informacijos nepateikiama.
Susijusi informacija
•
90
91
370
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Greičio įspėjimas rodomas vairuotojo ekrane pasirodančiu
mirksinčiu galiojančio didžiausio leistino greičio ženklu91, kai
šis greitis yra viršijamas.
Nuostatos
Greičio įspėjimo limito nustatymas
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą pasiekus
didesnį greitį nei aptiktas greičio apribojimas.
Pasirinkite greičio įspėjimo limitą:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą.
> Funkcija aktyvinama ir pasirodo greičio
apribojimo rinkiklis.
3.
Nustatykite greičio įspėjimo limitą, ekrane
paspausdami rodykles „aukštyn“ / „žemyn“.
Atminkite: funkcija neatsižvelgia
į pasirinkto limito koregavimą,
kai vairuotojo ekrane rodomas
greičio kameros ženklas.
Greičio įspėjimas visada duodamas, jei viršijamas greičio
kameros informacijos greičio
apribojimas.
Road Sign Information
Kelio ženklai kiekvienoje rinkoje turi savų ypatumų – parodytasis yra tik pavyzdys.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Garsinis įspėjimas aktyvintas / išaktyvintas
Be to, kartu su greičio įspėjimu gali būti pateikiamas ir garsinis įspėjimas.
2.
Garsinio įspėjimo nuostata keičiama taip:
Susijusi informacija
1.
•
•
2.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Pažymėkite / atžymėkite Kelio ženklo
garsinis įspėjimas, kad aktyvintumėte /
išjungtumėte garsinį įspėjimą.
Kai aktyvinta funkcija Kelio ženklo garsinis
įspėjimas, vairuotojas papildomai įspėjamas
važiuojant link vienkrypčio eismo arba vietos, kur
įvažiavimas draudžiamas.
Speed camera warning aktyvintas /
išaktyvinimas
Jei automobilyje yra funkcija
Sensus Navigation* ir žemėlapyje yra duomenų apie greičio
matuoklius, vairuotojas gali
pasirinkti gauti garsinį įspėjimą,
kai artėjama prie greičio matuoklio.
Pažymėkite/panaikinkite Greičio kameros
garsinis įspėjimas žymėjimą garsiniam
greičio matuoklio įspėjimui įjungti/išjungti.
Greičio įspėjimo aktyvinimas /
deaktyvinimas kelio ženklų
informacijos sistemoje
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Antrinė funkcija Įspėjimas apie greičio
apribojimą aktyvinama taip:
Greičio įspėjimo aktyvinimas / deaktyvinimas
kelio ženklų informacijos sistemoje (p. 371)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Pasirinkite Įspėjimas apie greičio
apribojimą.
> Funkcija aktyvinama ir pasirodo greičio
apribojimo rinkiklis.
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Kelio ženklų informacija su greičio įspėjimu ir
nuostatomis* (p. 370)
Garsinio įspėjimo nuostata keičiama taip:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
* Parinktis / priedas. 371
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija su
informavimu apie greičio matavimo
kamerą*
PASTABA
•
Automobilis, kuriame įdiegta kelio ženklų informacija (RSI92) ir „Sensus Navigation*“, vairuotojo ekrane gali informuoti apie artėjančią greičio
matavimo kamerą.
•
•
Greičio kamerų informacija vairuotojo ekrane.
Jeigu automobilis viršija aptiktą
greičio ribojimą esant aktyvintai
Įspėjimas apie greičio
apribojimą funkcijai, automobiliui artinantis prie greičio
kameros duodamas įspėjimas
dėl greičio, jei tik tos vietovės
navigacijos žemėlapiuose yra informacija apie
greičio matavimo kameras.
92
372
Norint gauti garsinį įspėjimą viršijus tam
tikrą greitį, reikia aktyvinti funkciją
Įspėjimas apie greičio apribojimą ir
nustatyti antrinės funkcijos Kelio ženklo
garsinis įspėjimas vertę Įjungta. Tokiu
atveju, jei automobilio greitis viršija RSI
funkcijos vairuotojo ekrane nurodytą
greitį, duodamas garsinis įspėjimas.
Galima nustatyti parinktį gauti garsinį
įspėjimą apie greičio matavimo kameras
nepriklausomai nuo automobilio greičio ir
leistino greičio viršijimo, ir net jeigu Kelio
ženklo garsinis įspėjimas funkcija
išjungta.
Informacija apie greičio kameras navigacijos žemėlapyje kai kuriose rinkose ar
regionuose nepateikiama.
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Kelio ženklų informacinės sistemos
apribojimai*
Kelio ženklų informacijos RSI93 funkcijos veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
Atvejų, kai šios funkcijos veikimas gali būti apribotas, pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
išblukę ženklai;
•
ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu;
•
pasenę (netikslūs) skaitmeniniai kelių žemėlapiai94 arba juose nėra greičio informacijos95.
posūkiuose pastatyti ženklai;
pasukti arba apgadinti ženklai;
ženklai, įrengti aukštai virš kelio;
visiškai ar iš dalies užstoti arba prastai pastatyti ženklai;
PASTABA
RSI funkcija gali interpretuoti kai kuriuos dviračių rėmų tipus (prijungtus prie priekabų
elektros lizdų) kaip prijungtas priekabas.
Tokiais atvejais vairuotojo ekrane bus rodoma
neteisinga greičio informacija.
Road Sign Information
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija* (p. 366)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Driver Alert Control
Funkcijos „Driver Alert Control“ (DAC) funkcijos
paskirtis – informuoti vairuotoją, jei jis pradeda
vairuoti ne taip nuosekliai, pvz., jei išsiblaško
arba pradeda migti.
DAC tikslas – pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą. Ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams
keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui mieste.
Ši funkcija aktyvinama viršijus 65 km/val.
(40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol greitis yra
didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Automobilis juostoje vairuojamas chaotiškai.
Jei vairavimas tampa akivaizdžiai nenuoseklus, vairuotojas
apie tai įspėjamas šiuo ženklu
vairuotojo ekrane kartu su garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu Laikas pertraukėlei.
Jeigu automobilyje įrengta „Sensus Navigation“*
sistema ir jame aktyvinta funkcija Siūlymas
sustoti poilsiui, taip pat rodomi ir pertraukai tinkančių vietų pasiūlymai.
DAC nuskaito automobilio padėtį juostoje.
Kamera aptinka važiuojamosios dalies šonines
skiriamąsias juostas ir palygina kelio sulygiavimą
su vairuotojo judesiais vairu.
93
94
95
Road Sign Information
Automobiliuose su „Sensus Navigation*“.
Žemėlapio duomenų su greičio informacija atskirose teritorijose nėra.
Įspėjimas po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
}}
* Parinktis / priedas. 373
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
„Driver Alert Control“ negalima naudoti siekiant pailginti vairavimo laikotarpį. Vairuotojas
turi reguliariais intervalais planuoti pertraukas
ir nuolat būti gerai pailsėjęs.
•
•
•
374
„Driver Alert Control“ pavojaus signalą reikia
vertinti labai rimtai, kadangi mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia apie tokią savo būklę.
Ką daryti, jei suskamba pavojaus signalas arba
pajuntate nuovargį:
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra tiek
pat pavojinga, kaip ir apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitų stimuliuojančių priemonių.
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Kaip įmanoma greičiau saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Įjungti / išjungti Driver Alert Control
Driver Alert Control (DAC) funkciją galima aktyvinti ir deaktyvinti.
įj. / išj
Kai pakeisti DAC nuostatas:
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Pasirinkite My Car
Alert Control.
3.
Pažymėkite / atžymėkite Budrumo
įspėjimas, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte DAC.
Susijusi informacija
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
•
•
•
Įjungti / išjungti Driver Alert Control (p. 374)
•
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 375)
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio sustojimo
vietą funkciją, jei pateikiamas „Driver Alert
Control“ įspėjimas (p. 375)
IntelliSafe
Driver
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 373)
„Driver Alert Control“ apribojimai (p. 375)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kaip pasirinkti orientavimo į poilsio
sustojimo vietą funkciją, jei
pateikiamas „Driver Alert Control“
įspėjimas
Galima pasirinkti, ar funkcija Siūlymas sustoti
poilsiui turi būti įjungta, ar išjungta.
Automobiliuose su Sensus Navigation* funkcija
vairuotojas gali įjungti orientavimą, kuris gali automatiškai pasiūlyti tinkamą poilsio sustojimo vietą,
kai pateikiamas DAC įspėjimas.
„Driver Alert Control“ apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalba
Driver Alert Control (DAC) funkcijos veikimas kai
kuriais atvejais gali būti apribotas.
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA96) automagistralėse ir panašiuose pagrindiniuose keliuose
padeda sumažinti pavojų automobiliui netyčia
išvažiuoti iš eismo juostos.
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant
to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
ĮSPĖJIMAS
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Atskirais atvejais vairavimo elgsena nekinta,
nors vairuotojas būna pavargęs, pvz., naudojantis funkcija „Pilot Assist “. Tada vairuotojas
iš DAC įspėjimų negauna.
2.
Pasirinkite My Car
Alert Control.
Taigi, svarbu visada sustoti ir padaryti pertrauką, jei pajuntamas nuovargis, neatsižvelgiant į tai, ar funkcija DAC davė įspėjimą.
3.
Pažymėkite / atžymėkite Siūlymas sustoti
poilsiui, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte funkciją.
Kaip pasirinkti Siūlymas sustoti poilsiui:
1.
IntelliSafe
Driver
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio
intervale 65–200 km/h (40–125 myl./val.)
keliuose su aiškiai matomomis eismo juostas skiriančios linijos.
Siauruose keliuose funkcija gali būti nepasiekiama. Tokiu atveju ji perjungiama į budėjimo
režimą. Funkcija vėl tampa pasiekiama, kai kelias
pakankamai paplatėja.
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja
vairuotoją vairo vibracija.
Driver Alert Control (p. 373)
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (p. 373)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos linijas
96
Lane Keeping Aid
}}
* Parinktis / priedas. 375
VAIRUOTOJO PAGALBA
nuvairuos jį atgal į jo eismo juostą, lengvai
pasukdama vairą.
||
• Įspėjimas aktyvinta: jei automobilis tuoj kirs
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
eismo juostos liniją, vairuotojas įspėjamas
vairo vibracija.
PASTABA
Kai įjungtas posūkio signalas / žibintas, eismo
juostos pagalba nevykdo jokių korekcijų vairu
ir neteikia jokių perspėjimų.
Eismo juostos pagalba nuvairuoja automobilį atgal į jo
eismo juostą.
Eismo juostos laikymo pagalba įspėja vairo vibracijomis
Eismo juostos pagalbos sistemos veikimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų:
• Pagelbiklis aktyvinta: automobiliui priartėjus
prie eismo juostos linijos, ši funkcija aktyviai
376
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalba
neįsijungia
Vairavimo pagalba su eismo juostos
laikymo pagalba
Eismo juostos pagalbos
aktyvinimas / deaktyvinimas
Kad veiktų vairavimo pagalba su eismo juostos
laikymo pagalba LKA97, vairuotojo(-s) rankos turi
būti ant vairo, kurį toliau valdys sistema.
Eismo juostos laikymo pagalbos (LKA) funkcija
(LKA98) yra neprivaloma – vairuotojas gali pasirinkti kada ją aktyvinti arba išaktyvinti.
Jei vairuotojo(s) rankos nėra
ant vairo, pasigirsta įspėjamasis
signalas ir pranešimus vairuotojas raginamas aktyviai vairuoti
automobilį:
• Lane Keeping Aid Vairuokite
Eismo juostos pagalba neįsijungia staigiame posūkyje.
Kai kuriose situacijose eismo juostos laikymo
pagalba leidžia kirsti eismo juostas skiriančias
linijas neįsikišdama nei vairo pasukimu nei įspėjimus, pvz., kai naudojami posūkio signalai arba
įveikiami posūkiai.
Susijusi informacija
•
•
Jeigu vairuotojas paklūsta raginimui pradėti vairuoti, funkcija perjungiama į budėjimo režimą ir
rodomas šis pranešimas:
• Lane Keeping Aid Budėjimas iki
vairavimo pradžios
Funkcija tuomet bus neprieinama, kol vairuotojas
vėl nepradės vairuoti automobilio.
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Susijusi informacija
Vairavimo pagalba su eismo juostos laikymo
pagalba (p. 377)
•
•
Eismo juostos pagalbos aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 377)
•
Eismo juostos laikymo pagalbos apribojimai
(p. 378)
•
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai ir
pranešimai (p. 379)
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
•
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Susijusi informacija
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Kaip nurodyti eismo juostos laikymo pagalbos parinktį (p. 378)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
377
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kaip nurodyti eismo juostos laikymo
pagalbos parinktį
Eismo juostos laikymo pagalbos
apribojimai
Vairuotojas gali pasirinkti, kaip eismo juostos laikymo pagalba (LKA99) turėtų reaguoti, jeigu
automobilis išvažiuoja iš savo eismo juostos.
Tam tikromis sudėtingomis sąlygomis eismo
juostos pagalbai (LKA100) gali kilti keblumų tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais atvejais rekomenduojama šią funkciją išjungti.
1.
2.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje pažymėkite Nuostatos My Car IntelliSafe.
Jei parinkta Režimas Lane Keeping Aid,
pasirinkite, kaip ši funkcija turėtų reaguoti:
• Pagelbiklis – vairavimo pagalba nepateikiant vairuotojui įspėjimo.
• Abu – vairuotojas įspėjamas ir vairo vibravimu, ir įspėjimu ir vairavimo pagalbos.
• Įspėjimas – vairuotojas įspėjamas tik
vairo vibravimu.
Tokių sąlygų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
•
kelio darbai;
•
aštrūs kraštai arba linijos, kurios nėra eismo
juostos linijos;
•
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
378
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
Susijusi informacija
•
•
žiemiškas kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas
keliai, kuriuose šoninių linijų nėra arba jos
neaiškios;
Ši funkcija negali aptikti barjerų, turėklų ar
panašių kliūčių į šoną nuo važiuojamosios dalies.
97 Lane
98 Lane
99 Lane
100Lane
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 284)
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai ir pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
eismo juostos laikymo pagalba (LKA101) susiję
ženklai ir pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Vairuot.pagalb.sist.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Apribotos funkcijos. Reikalinga techn. patikra
Priekinio stiklo jutiklis
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Lane Keeping Aid
Vairuokite
Lane Keeping Aid
Budėjimas iki vairavimo pradžios
101Lane
Keeping Aid
LKA vairavimo pagalbos funkcija neveikia, jei vairuotojas nelaiko vairo rankomis.
Vadovaukitės instrukcija ir vairuokite automobilį.
LKA nustatoma veikti budėjimo režimu, kol vairuotojas galiausiai pats pradeda vairuoti automobilį.
}}
379
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešiniopaspaudžiant
sios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
380
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Eismo juostos laikymo pagalbos ženklai vairuotojo ekrane (p. 381)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalbos
ženklai vairuotojo ekrane
Nepasiekiama
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 375)
Eismo juostos pagalba (LKA102) vizualizuojama
ženklais vairuotojo ekrane atsižvelgiant į esamą
situaciją.
Čia pateikiami keli ženklų ir
situacijų, kada jie pateikiami,
pavyzdžiai:
Nepasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos
PILKA spalva.
Pasiekiama
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija negali
aptikti juostos linijų, greitis yra per mažas arba
kelias per siauras.
Vairavimo pagalbos / įspėjimo rodymas
Pasiekiama – eismo juostos linijos ženkle rodomos
BALTA spalva.
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija nuskaito
vieną arba abi eismo juostos linijas.
Vairavimo pagalba / įspėjimas – eismo juostos linijos
ženkle vaizduojamos SPALVOTAI.
Eismo juostos pagalbos sistema parodo, kad sistema įspėja ir (arba) pamėgina nuvairuoti automobilį atgal į eismo juostą.
102Lane
Keeping Aid
381
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalba kilus pavojui
susidurti
ĮSPĖJIMAS
•
Funkcija Susidūrimo vengimo pagalba gali
padėti vairuotojui sumažinti riziką, kad automobilis netyčia išvažiuos iš savo eismo juostos ir
(arba) susidurs su kita transporto priemone ar
kliūtimi. Funkcija aktyviai nuvairuoja automobilį
atgal į jo eismo juostą ir (arba) išvengia kliūties.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Ši funkcija susideda iš šių antrinių funkcijų:
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti iš
eismo juostos
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę dalį
pavojui*
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
• Susidūrimo vengimo pagalba
Automatinis įsikišimas
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairavimo pagalbos lygis kilus pavojui nuvažiuoti nuo kelio (p. 383)
•
Vairavimo pagalbos ribojimas esant susidūrimo rizikai (p. 387)
•
Vairavimo pagalbos kilus susidūrimo pavojui
ženklai ir pranešimai (p. 388)
PASTABA
Tik vairuotojas gali galutinai nuspręsti, kiek
reikia sukti automobilio vairą: pats automobilis
niekada neperima visiško valdymo.
Susijusi informacija
•
•
382
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Vairavimo pagalbos kylant susidūrimo pavojui
aktyvinimas / deaktyvinimas (p. 383)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos kylant
susidūrimo pavojui aktyvinimas /
deaktyvinimas
PASTABA
Deaktyvinus funkciją Susidūrimo vengimo
pagalba, išjungiamos visos antrinės funkcijos:
Vairavimo pagalbos funkcija yra neprivaloma –
vairuotojas gali pasirinkti kada ją aktyvinti arba
išaktyvinti.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
•
•
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
103Kai
vairavimo pagalba kylant pavojui išvažiuoti
iš eismo juostos;
•
vairavimo pagalba kylant pavojui susidurti
su priešais atvažiuojančiomis transporto
priemonėmis;
•
vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę
dalį pavojui*;
Funkcija turi du įsikišimo aktyvinimo lygius:
•
•
tik vairavimo pagalba;
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
tik vairavimo pagalba;
Nors galima deaktyvinti funkciją, vairuotojui
patartina palikti ją nuolat aktyvintą, kadangi
daugeliu atvejų ji padidina vairavimo saugą.
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
Ši funkcija automatiškai aktyvinama kaskart užvedus variklį103.
•
Vairavimo pagalbos lygis kilus
pavojui nuvažiuoti nuo kelio
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 382)
kuriose šalyse tas pats nustatymas pakartotinai įjungiamas, kaip ir išjungus variklį taikomas nustatymas.
Įsikišimas su vairavimo pagalba.
}}
* Parinktis / priedas. 383
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
vairavimo pagalba su stabdymo įsikišimu.
Vairavimo pagalba kilus pavojui
išvažiuoti iš eismo juostos
ĮSPĖJIMAS
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų.
Kilus nuvažiavimo nuo kelio rizikai, vairavimo
pagalba gali padėti vairuotojui ir sumažinti riziką,
kad automobilis netyčia nuvažiuos nuo kelio,
aktyviai nuvairuodama automobilį atgal ant kelio.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) keliuose, kurių eismo juostas
skiriančios linijos aiškiai matomos.
Įsikišimas su vairavimo pagalba ir stabdymu.
Stabdymo įsikišimo galimybė padeda tais atvejais,
kai vien vairo sukti nepakanka. Stabdymo jėga
parenkama atitinkamai, atsižvelgiant į nukrypimo
situaciją.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 382)
Kamera nuskaito kelio kraštus ir šonines linijas.
Jei kyla pavojus, kad automobilis gali nuvažiuoti
nuo kelio, jis nuvairuojamas atgal į kelią. Jei vairo
sukti nepakanka nuvažiavimui išvengti, kartu įjungiami stabdžiai.
Vis dėlto funkcija nesikiša ir nevairuoja /
nestabdo, jei įjungiamas posūkio signalas. Jei
funkcija aptinka, kad vairuotojas aktyviai vairuoja
automobilį, jos aktyvinimas uždelsiamas.
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
• Susidūrimo vengimo pagalba
Automatinis įsikišimas
384
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 382)
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalba kilus pavojus
susidurti priekine dalimi
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų.
Vairavimo pagalba kilus priešpriešinio susidūrimo rizikai gali padėti neatidžiam vairuotojui,
kuris nepastebi, kad automobilis važiuoja į priešpriešinę eismo juostą.
Funkcija yra aktyvi greičio intervale 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) keliuose, kurių eismo juostas
skiriančios linijos aiškiai matomos.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos tuo metu, kai iš priekio atvažiuoja kita transporto priemonė, ši funkcija gali padėti vairuotojui
grąžinti automobilį į jo eismo juostą.
Vis dėlto funkcija nesikiša ir vairo nesuka, jei
įjungiamas posūkio signalas. Jei funkcija aptinka,
kad vairuotojas aktyviai vairuoja automobilį, jos
aktyvinimas uždelsiamas.
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
• Susidūrimo vengimo pagalba
Automatinis įsikišimas
Funkcija gali padėti nukreipdama automobilį atgal į jo
eismo juostą.
Iš priekio atvažiuojančios transporto priemonės
Jūsų automobilis
Tuo pat metu, kai aktyvinamas įsikišimas į vairavimą, aktyvinamas ir vairuotojui padėti skirtas
įspėjimas apie susidūrimą. Tačiau įspėjimo apie
susidūrimą funkcijai priklausantis stabdžių pulsavimas nėra aktyvinamas.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 382)
•
Įspėjimas iš pagalbos vairuotojui sistemos
kilus susidūrimo rizikai (p. 324)
385
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalba kilus smūgio į
galinę dalį pavojui*
transporto priemonė, ši funkcija gali padėti vairuotojui nuvairuoti automobilį į jo eismo juostą.
Vairavimo pagalba turi visą eilę antrinių funkcijų.
Vairavimo pagalba, esant atsitrenkimo į automobilio galą rizikai, gali padėti neatidžiam vairuotojui, kuris nepastebi, kad automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos ir kad tuo pat metu
kita transporto priemonė artėja iš paskos arba iš
riboto matomumo zonos.
Funkcija netgi gali padėti, jei vairuotojas sąmoningai persirikiuoja įjungdamas posūkio signalą,
nepastebėjęs artėjančios kitos transporto priemonės.
ĮSPĖJIMAS
Funkcija yra aktyvi greičio intervale 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) keliuose, kurių eismo juostas
skiriančios linijos aiškiai matomos.
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Lemputės durų veidrodėliuose mirksi įsikišimo į
vairavimą metu, nepriklausomai nuo to, ar aktyvinta funkcija BLIS104.
Po automatinio aktyvinimo vairuotojas apie tai
informuojamas teksto žinute:
• Susidūrimo vengimo pagalba
Automatinis įsikišimas
Funkcija gali padėti nuvairuoti automobilį atgal į jo eismo
juostą.
Kita transporto priemonė riboto matomumo
zonoje
Jūsų automobilis
Susijusi informacija
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 382)
•
BLIS* (p. 357)
Jei automobilis tuoj išvažiuos iš savo eismo juostos tuo metu, kai riboto matomumo zonoje yra
arba gretima eismo juosta greitai artėja kita
104Blind
386
Spot Information System
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos ribojimas esant
susidūrimo rizikai
PASTABA
Ši funkcija naudoja automobilio kameras ir
radarus, kurie gali turėtų tam tiktų bendrųjų
apribojimų.
Tam tikrais atvejais funkcija gali veikti ribotai ir
neįsikišti, pvz., tokiais atvejais:
•
važiuojant tokioms mažoms transporto priemonėms, kaip motociklai;
•
jei didžioji automobilio dalis įvažiavo į gretimą
eismo juostą;
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 382)
•
važiuojant keliais / eismo juostomis, kuriose
skiriamųjų linijų nėra arba jos neaiškios;
•
Vairavimo pagalba kilus pavojui išvažiuoti iš
eismo juostos (p. 384)
•
jei greitis nėra 60–140 km/h
(37–87 myl./val.) intervale;
•
Vairavimo pagalba kilus pavojus susidurti
priekine dalimi (p. 385)
•
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
•
Vairavimo pagalba kilus smūgio į galinę dalį
pavojui* (p. 386)
Susijusi informacija
Kitos sudėtingos situacijos:
•
•
•
•
•
•
kelio darbai;
žiemiškas kelias;
siauras kelias;
prasta kelio danga;
itin „sportiškas“ vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, sumažėjęs matomumas.
Šiose sudėtingose situacijose funkcijai gali kilti
keblumų tinkamai padėti vairuotojui. Tokiais atvejais rekomenduojama šią funkciją išjungti.
* Parinktis / priedas. 387
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo pagalbos kilus
susidūrimo pavojui ženklai ir
pranešimai
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su
funkcija susiję ženklai ir pranešimai.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Susidūrimo vengimo pagalba
Aktyvinus funkciją, vairuotojui pateikiamas atitinkamas pranešimas, kad sistema aktyvinta.
Automatinis įsikišimas
Priekinio stiklo jutiklis
Jutiklis užblokuotas, žr. savininko vadovą
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
388
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
(p. 382)
Kameros gebėjimas žvalgyti kelią priešais automobilį apribotas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Parkavimo pagalbos sistema*
Funkcija „Park Assist Pilot“ gali padėti vairuotojui
manevruoti ankštoje erdvėje, garsiniais signalais
bei grafiku centriniame ekrane nurodydama
atstumus iki kliūčių.
Garsinis informavimo apie priekyje ir šonuose
esančias kliūtis signalas girdimas, kai automobilis
juda, tačiau automobiliui sustojus jis
maždaug po 2 sekundžių nutyla. Garsinis informavimo apie gale esančias kliūtis signalas girdimas ir automobiliui stovint.
Apytiksliai 30 cm (1 pėd.) atstumu nuo kliūties už
automobilio arba priešais jį tonas tampa nepertraukiamu ir užpildomas arčiausiai automobilio
ženklo esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Atstumui nuo kliūties tapus apytiksliai 25 cm
(0,8 pėd.) į šonus, tonas tampa intensyviai pulsuojančiu ir aktyvaus lauko spalva pakinta iš
ORANŽINĖS į RAUDONĄ.
Ekrano rodinys su kliūčių zonomis ir jutiklių sektoriais.
Statymo pagalbos signalo garsumą galima suderinti (kol girdimas signalas) sukant centrinio valdymo pulto rankenėlę [>II]. Reguliuoti galima ir
viršutinio rodinio meniu parinktimi Nuostatos.
Centriniame ekrane rodoma ryšio tarp automobilio ir aptiktų kliūčių apžvalga.
Pažymėtas sektorius nurodo kliūties vietą. Kuo
pažymėtas sektoriaus laukelis yra arčiau automobilio ženklo priekyje/gale, tuo mažesnis atstumas
skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
Šoninėse dalyse spalva pakinta sumažėjus atstumui tarp automobilio ir objekto.
Kuo mažesnis atstumas iki kliūties, tuo dažnesnis
signalas. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė jo
dalis gali išsisukti į atvažiuojantį eismą.
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
PASTABA
•
Išskyrus sektorių arčiausiai automobilio
simbolio, garsiniai įspėjimai duodami tik
dėl objektų, esančių tiesiai automobilio
kelyje.
}}
* Parinktis / priedas. 389
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir
išilgai šonų*
„Park Assist Pilot“ priekyje, gale ir išilgai
šonų* (p. 390)
„Park Assist Pilot“ elgiasi skirtingai priklausomai
nuo to, kuri automobilio dalis artėja prie kliūties.
•
„Park Assist Pilot“ aktyvinimas ir išaktyvinimas* (p. 391)
Į priekį nukreipta kamera
•
Statymo pagalbos funkcijos ženklai ir pranešimai (p. 393)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Susijusi informacija
•
•
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama
panaudojus stovėjimo stabdį arba automobilyje su automatine pavarų dėže parinkus
režimą P.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite,
kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu atveju,
papildomi žibintai gali būti palaikyti kliūtimis.
Galinė kamera
Įspėjamasis signalas yra nepertraukiamas likus mažiau
nei apytiksliai 30 cm (1 pėd.) iki kliūties.
Statymo pagalbos priekiniai jutikliai aktyvinami
automatiškai užvedus transporto priemonės
variklį. Jie aktyvūs, kai greitis nesiekia 10 km/h
(6 myl./val.).
Matavimo diapazonas pasiekia maždaug 80 cm
(2,5 pėd.) atstumu priešais automobilį.
Įspėjamasis signalas yra nepertraukiamas likus mažiau
nei apytiksliai 30 cm (1 pėd.) iki kliūties.
Galiniai jutikliai aktyvinami, jei automobilis ima riedėti atgal be įjungtos pavaros arba pavarų svirtis
perjungiama į atbulinės eigos padėtį.
390
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Matavimo diapazonas pasiekia
maždaug 1,5 metro (5 pėd.) atstumu už automobilio.
Užvedus variklį, statymo pagalbos šoniniai jutikliai
aktyvinami automatiškai. Jie aktyvūs, kai greitis
nesiekia 10 km/h (6 myl./val.).
Važiuojant atbuline eiga su priekaba, kuri prijungta prie automobilio elektros sistemos, statymo pagalbos galiniai jutikliai išjungiami automatiškai.
Matavimo diapazonas yra maždaug 25 cm
(0,8 pėd.) atstumu nuo šonų.
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“
priekabos elektros instaliacijos, automobilio
statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu
išjungti, kad jutikliai į juos nereaguotų.
Šonuose
Tačiau šoninių jutiklių aptikimo zona ženkliai padidėja padidėjus priekinių ratų pasukimo kampui, ir
esant pasuktam vairui aptinkamos skersai esančios kliūtys atstumu iki apytiksliai 90 cm (3 pėd.)
už automobilio ar prieš jį.
„Park Assist Pilot“ aktyvinimas ir
išaktyvinimas*
Statymo pagalbos funkciją „Park Assist Pilot“
galima aktyvinti arba išaktyvinti.
Priekiniai ir šoniniai statymo pagalbos detektoriai
aktyvinami automatiškai, užvedus variklį. Galiniai
detektoriai aktyvinami, jei automobilis pradeda
riedėti atgal arba įjungiama atbulinės eigos
pavara.
Aktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją šiuo mygtuku, esančiu
centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 389)
„Park Assist Pilot“ statymo kameros jutiklių
laukai (p. 399)
•
•
ŽALIA mygtuko indikacija – funkcija aktyvinta.
PILKA mygtuko indikacija – funkcija išaktyvinta.
Jeigu automobilyje įrengta statymo pagalbos
kamera*, „Park Assist Pilot“ aktyvinti arba išaktyvinti taip pat galima iš atitinkamo kameros rodinio.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 389)
Įspėjamasis signalas ima tankiai pypsėti likus mažiau nei
apytiksliai 25 cm (0,8 pėd.) iki kliūties.
* Parinktis / priedas. 391
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos apribojimai
Statymo pagalbos sistema atskirais atvejais
neaptinka tam tikrų objektų, todėl jos veikimas
gali būti ribotas.
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto statymo pagalbos sistemos veikimo pavyzdžius:
ĮSPĖJIMAS
Kai rodomas šis simbolis,
atkreipkite papildomą
dėmesį, kai važiuojate atbuline eiga, jei prie automobilio prijungta priekaba (su
elektros jungtimi), dviračių
laikiklis ar pan.
Šis simbolis rodo, kad važiuojant atbuline eiga
statymo pagalbos jutikliai yra išjungti ir įspėja
apie visas kliūtis.
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į „signalo
šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti jutiklių. Tokiu
atveju vietoj perėjimo prie laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai
nutrūkti.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz., krovos rampų.
•
PASTABA
Kadangi vilkimo kablys yra sukonfigūruotas
automobilio elektros sistemoje, funkcijai
matuojant atstumą iki kliūties už automobilio,
jo iškyša būna įtraukiama į skaičiavimus.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 389)
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač lėtai
arba nutraukti vykdomą statymo manevrą,
kadangi jutiklių teikiama informacija
tokiais atvejais ne visada būna patikima ir
kyla didelė automobilio ar kitų objektų
pažeidimo rizika.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio statymo sistema gali parodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai garso
šaltiniai, skleidžiantys tuos pačius ultragarso
dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokių šaltinių pavyzdžiai: garso signalai, šlapios padangos ant asfalto, pneumatiniai stabdžiai, motociklų išmetamųjų dujų garsai ir pan.
392
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos funkcijos ženklai
ir pranešimai
Statymo pagalbos sistemos ženklai ir pranešimai
gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir (arba) centriniame ekrane.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Statymo atbuline eiga pagalbos jutikliai išjungti, todėl nėra garsinių įspėjimų apie kliūtis ar
objektus.
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Nepasiekiama, Reikalinga tech.
patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 389)
* Parinktis / priedas. 393
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pagalbinės statymo sistemos
kamera*
Eilutės – aktyvinamos / deaktyvinamos statymo pagalbos linijos
Statymo pagalbos kamera gali padėti vairuotojui
manevruoti ankštoje erdvėje, informuodama apie
kliūtis centriniame ekrane pateiktu kameros
rodomu vaizdu ir grafiniu piešiniu.
Kablys* – aktyvinama / deaktyvinama vilkimo
kablio pagalbinė linija*106
CTA* – aktyvinama / deaktyvinama „Cross
Traffic Alert“
Objektai ir (arba) kliūtys gali būti arčiau automobilio, negu atrodo ekrane.
Stovėjimo pagalbos kamera – tai pagalbos funkcija, aktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara arba rankiniu būdu, naudojantis centriniu ekranu.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė jo
dalis gali išsisukti į atvažiuojantį eismą.
Kameros vaizdo pavyzdys.
Mastelis105 – vaizdas priartinamas arba atitolinamas.
360° rodinys* – aktyvinamos / deaktyvinamos visos kameros
PAS* – aktyvinama / deaktyvinama statymo
pagalbos sistema
105Priartinant statymo pagalbos linijos
106Kai kuriose rinkose nesiūloma.
394
išjungiamos.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai (p. 402)
•
•
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 389)
Statymo kamerų rodiniai*
Ši funkcija gali pateikti sudėtinį 360° rodinį ir
atskirus keturių kamerų rodinius: galinės, priekinės, kairiosios arba dešiniosios.
Cross Traffic Alert* (p. 362)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Statymo kamerų rodiniai* (p. 395)
Statymo kameros pagalbinės linijos* (p. 397)
„Park Assist Pilot“ statymo kameros jutiklių
laukai (p. 399)
Statymo pagalbos kameros įjungimas
(p. 400)
}}
* Parinktis / priedas. 395
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jei automobilyje papildomai įdiegta „Parkavimo
pagalba“* sistema, atstumas iki aptiktų objektų
papildomai iliustruojamas įvairių spalvų laukais.
360° rodinys*
Į priekį nukreipta kamera
Kameros aktyvinamos automatiškai arba rankiniu
būdu.
Galinė kamera
Pirmyn nukreipta statymo kamera įrengta grotelėse.
Statymo kamerų stebėjimo laukas su apytiksle dengimo
zona.
Funkcija 360° rodinys aktyvina visas statymo
kameras ir centriniame ekrane vienu metu rodomos visos keturios automobilio pusės, o tai
padeda vairuotojui manevruojant mažu greičiu
stebėti, kas vyksta aplink automobilį.
360° rodinyje kiekvienos kameros vaizdą galima
aktyvinti atskirai:
•
Paspauskite pageidaujamo kameros stebėjimo lauko ekraną, pvz., paviršiuje priešais /
virš priekinės kameros.
Atgal nukreipta kamera sumontuota virš valstybinio
numerio lentelės.
Atgal nukreipta kamera parodo plačią zoną už
automobilio. Tam tikruose modeliuose gali matytis
buferio arba vilkimo kablio dalis.
Priekinė kamera gali būti naudinga išvažiavime,
kuriame matomumas į šonus ribotas, pvz., kai yra
aukštos gyvatvorės. Ji būna aktyvi važiuojant iki
25 km/h (16 myl./val.) greičiu. Po to kamera
išjungiama.
Jei automobilis nepasiekia 50 km/h (30 myl./val.)
greičio ir pastarasis nukrenta žemiau 22 km/h
(14 myl./val.) per 1 minutę nuo pirmyn nukreiptos
kameros išjungimo, kamera vėl aktyvinama.
Centriniame ekrane rodomi objektai gali atrodyti
šiek tiek pakrypę. Tai yra normalu.
Kameros ženklas centrinio
ekrano automobilio ženkle
nurodo, kuri kamera aktyvi.
396
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Šoninės kameros
Statymo kameros pagalbinės
linijos*
automobilį lygiagrečiai, įvažiuoti į ankštą stovėjimo
vietą ar prijungti priekabą.
Statymo pagalbos kameros nurodo automobilio
padėtį jo aplinkos atžvilgiu, ekrane rodydamos
linijas.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos būtų
ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria
automobilis važiuos posūkyje.
Šios statymo pagalbos linijos brėžiamos atsižvelgiant į automobilio labiausiai išsikišusias dalis,
pvz., vilkimo kablį, šoninius veidrodėlius ir kampus.
PASTABA
Šoninės kameros įrengtos kiekviename šoniniame veidrodėlyje.
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio (o ne
priekabos) statymo pagalbos trajektorijos
linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio elektros sistemos, ekrane statymo pagalbos
linijos nerodomos.
•
Artinant statymo pagalbos linijos nerodomos.
Šoninės kameros gali rodyti vaizdą išilgai abiejų
automobilio šonų.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 394)
•
Statymo pagalbos kameros įjungimas
(p. 400)
Statymo pagalbos linijų pavyzdys.
Statymo pagalbos linijos nurodo planinę automobilio išorinių gabaritų trajektoriją esant dabartiniam vairo pasukimo kampui: taip lengviau statyti
}}
* Parinktis / priedas. 397
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
SVARBU
•
Nepamirškite, kad, pasirinkus galinės
kameros vaizdą, monitoriuje rodomas tik
už automobilio esantis plotas. Važiuodami
atbuline eiga, atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir priekį.
•
Tai taikoma ir priešingais atvejais. Prisiminkite, kas atsitinka su galinėmis automobilio dalimis, kai pasirenkamas priekinis kameros vaizdas.
•
Atminkite, kad statymo pagalbos linijos
atitinka trumpiausią maršrutą, todėl
papildomo dėmesio skirkite automobilio
šonams, kad jie į nieką nesiremtų sukant
vairą, kai važiuojama pirmyn, ir kad automobilio priekis nieko nenubrauktų sukant
vairą, kai važiuojama atbuline eiga.
Statymo pagalbos linijų 360° vaizdas*
360° rodinys su statymo pagalbos linijomis.
Esant 360° rodiniui, orientacinės linijos rodomos
už automobilio, prieš jį ir automobilio šone (atsižvelgiant į kelionės kryptį):
•
•
Jei važiuojama pirmyn: linijos priekyje.
Jei važiuojama atgal: šoninės linijos ir atbulinės eigos linijos.
Pasirinkus priekinę arba galinę kamerą, statymo
pagalbos linijos pasirodo neatsižvelgiant į automobilio judėjimo kryptį.
Pasirinkus vieną šoninę kamerą, statymo pagalbos linijos pasirodo tik važiuojant atbuline eiga.
398
Kablio orientacinė linija*
Vilkimo kablys su statymo pagalbos linija.
Kablys – aktyvinama kablio orientacinė linija.
Mastelis – vaizdas priartinamas arba atitolinamas.
Kamera gali padėti prisijungiant priekabą, rodydama orientacinę liniją, vaizduojančią numatomą
kablio „kelią“ iki priekabos.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
1.
Spauskite Kablys (1).
> Pasirodo vilkimo kablio projektinės statymo pagalbos linijos: automobilio statymo
pagalbos linijos automatiškai išjungiamos.
Automobilio ir vilkimo kablio statymo
pagalbos linijos negali būti rodomos vienu
metu.
2.
„Park Assist Pilot“ statymo kameros
jutiklių laukai
Jei automobilyje taip pat įrengta statymo
pagalba, ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis rodomas atstumas (360°
rodinyje).
Jutiklių atbulinės ir priekinės eigos laukai
Jei reikia tikslesnio manevro, paspauskite
Mastelis (2).
> Kameros vaizdas priartinamas.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 394)
Pirmyn ir atgal nukreiptų jutiklių laukai, mažėjant
atstumui iki kliūties, keičia spalvą – nuo GINTARO
per ORANŽINĘ iki RAUDONOS.
Laukų spalvos
važiuojant atbuline
eiga
Atstumas metrais
(pėdomis)
Geltona
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Oranžinė
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Raudona
0–0,3 (0–1,0)
Laukų spalvos
važiuojant pirmyn
Atstumas metrais
(pėdomis)
Geltona
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranžinė
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Raudona
0–0,3 (0–1,0)
RAUDONUOSE jutiklio laukuose pulsuojantis
garsinis signalas pakinta į nepertraukiamą toną.
Ekrane gali būti pateikiami spalvoti jutiklio laukai ant
automobilio ženklo.
}}
* Parinktis / priedas. 399
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Jutiklio laukas šonuose
Įspėjamieji signalai priklauso nuo automobilio planinio maršruto. Dėl to, visiškai susukus vairą, gali
būti duodami įspėjimai apie įstrižai priešais automobilį ar už jo (o ne tik tiesiai pirmyn arba atgal)
aptiktas kliūtis.
Mažėjant atstumui iki kliūties, šoninių laukų spalvos keičiasi iš GINTARINĖS į RAUDONĄ.
Šoninių laukų
spalvos
Atstumas metrais (pėdomis)
Geltona
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Raudona
0–0,25 (0–0,8)
Esant RAUDONIEMS jutiklio laukams, garsinis
signalas pakinta iš pulsuojančio į intensyviai pulsuojantį.
Susijusi informacija
•
Statymo jutiklių sektoriai, kuriuose gali būti aptikta
kliūčių.
Kairysis priekinis jutiklio laukas
Kliūčių sektorius automobilio planiniame
maršrute pirmyn – atsižvelgiant į vairo kampą
Dalis su RAUDONA lauko spalva ir intensyviai pulsuojantis tonas
Dešiniojo galinis jutiklio laukas
Kliūčių sektorius automobilio planiniame
maršrute atgal – atsižvelgiant į vairo kampą.
400
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 394)
Statymo pagalbos kameros
įjungimas
Statymo pagalbos kamera paleidžiama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara, arba
rankiniu būdu, vienu iš centrinio ekrano funkcinių
mygtukų.
Kameros vaizdas važiuojant atbuline
eiga
Įjungus atbulinės eigos pavarą, ekrane pateikiamas 360° rodinys, jei paskutinį kartą buvo naudotas jis arba bet kuris iš šoninių rodinių. Priešingu
atveju pateikiamas galinis rodinys.
Rankinio kameros paleidimo rodinys
Stovėjimo kamerą galima įjungti
šiuo mygtuku, pateikiamu centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Ekrane iš pradžių pateikiamas
paskutinis naudotas kameros
rodinys. Vis dėlto, po kiekvieno
variklio užvedimo, pirmiau buvusį šoninį rodinį
pakeičia 360° rodinys ir anksčiau buvusį priartintą
galinį rodinį pakeičia galinis rodinys.
Automatinis kameros išaktyvinimas
Kad vairuotojas nebūtų blaškomas, priekinis rodinys išsijungia pasiekus 25 km/h (16 myl./val.)
greitį. Jis automatiškai vėl aktyvinamas, jeigu greitis sumažėja iki 22 km/h (14 myl./val.) per
1 minutę, su sąlyga, kad greitis neviršijo 50 km/h
(31 myl.val.).
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kiti kameros rodiniai išjungiami pasiekus
15 km/h (9 myl./val.) ir pakartotinai neaktyvinami.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 394)
* Parinktis / priedas. 401
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos kameros ženklai
ir pranešimai
Statymo pagalbos kameros ženklai ir pranešimai
gali būti rodomi vairuotojo ekrane ir (arba) centriniame ekrane.
Toliau lentelėje pateikiami pavyzdžiai.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Statymo atbuline eiga pagalbos jutikliai išjungti, todėl nėra garsinių įspėjimų apie kliūtis ar objektus ir jų lauko žymų.
Kamera išjungta.
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Nepasiekiama, Reikalinga tech.
patikra
402
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
mygtuką, esantį vairo dešiniopaspaudžiant
sios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 394)
* Parinktis / priedas. 403
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyvioji statymo pagalba*
„Park Assist Pilot“ (PAP107) statymo pagalbos
funkcija gali padėti vairuotojui manevruoti statant
automobilį. Ši funkcija taip pat gali padėti išvairuoti iš lygiagretaus statymo vietos.
Funkcija pirmiausia patikrina, ar
vieta pakankamai didelė, ir jeigu
taip, padeda vairuotojui įvairuoti
automobilį į tą vietą.
Centriniame ekrane rodomi
ženklai, grafika ir tekstas apie
įvairius veiksmus, kuriuos reikia atlikti ir kada
atlikti.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė jo
dalis gali išsisukti į atvažiuojantį eismą.
107Park
404
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
PASTABA
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
•
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
stebėti zoną aplink automobilį;
vykdyti centriniame ekrane pateikiamas
instrukcijas;
•
pasirinkti pavarą (atbulinė/priekinė eiga)
– „dzingtelėjimas“ reiškia, kad vairuotojas
turi pakeisti pavarą
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbos vairuotojui sistemos (p. 284)
Statymo variantai su „Park Assist Pilot“*
(p. 405)
•
Statymas su statymo pagalbos sistema „Park
Assist Pilot“* (p. 406)
•
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo vietos
naudojant „Park Assist Pilot“* (p. 408)
•
Aktyviosios statymo pagalbos apribojimai*
(p. 409)
•
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Aktyviosios statymo pagalbos pranešimai*
(p. 412)
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo variantai su „Park Assist
Pilot“*
Statmenas statymas
Susijusi informacija
•
•
„Park Assist Pilot“ (PAP108) galima naudoti
šiose skirtingose statymo situacijose.
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 404)
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo vietos
naudojant „Park Assist Pilot“* (p. 408)
Lygiagretus statymas
Statmeno statymo principas.
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
Lygiagretaus statymo principas
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
3.
Automobilis į vietą pastatomas važiuojant pirmyn-atgal.
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
2.
Automobilis nukreipiamas į vietą važiuojant
atbuline eiga ir įvairuojamas į ją važiuojant
pirmyn-atgal.
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išvažiuoti iš vietos galima naudoti tik lygiagrečiai pastatytam automobiliui išvairuoti: ji
neveikia, jei automobilis pastatytas statmenai.
Pritaikius Išvažiuoti iš vietos funkciją, ji gali
padėti ir išvairuoti lygiagrečiai pastatytą automobilį iš jo stovėjimo vietos.
108Park
Assist Pilot
* Parinktis / priedas. 405
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymas su statymo pagalbos
sistema „Park Assist Pilot“*
„Park Assist Pilot“ (PAP109) padeda vairuotojui
pastatyti automobilį trimis žingsniais. Ši funkcija
taip pat gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Ši funkcija matuoja erdvę ir vairuoja automobilį, o
vairuotojo darbas yra:
PASTABA
Kai funkcija ieško stovėjimo vietos, atstumas
tarp automobilio ir stovėjimo vietų turėtų
būti 0,5–1,5 metro (1,6–5,0 pėd.).
Statymas
Ši funkcija pastato automobilį atlikdami šiuos
veiksmus:
•
•
stebėti, kas vyksta aplink automobilį;
1.
Nustatoma ir išmatuojama statymo vieta.
laikytis centriniame ekrane pateikiamų nurodymų;
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
•
pasirinkti pavarą (pirmyn/atgal) – „pling pling“
garsas nurodo, kada vairuotojui reikia perjungti pavarą;
3.
Automobilis pastatytas vietoje – tada sistema
gali paprašyti vairuotoją perjungti pavarą ir
įjungti stabdžius.
•
•
reguliuoti ir palaikyti saugų greitį;
Statymo vietų paieška ir matavimas
Funkciją galima aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
stabdyti ir sustoti.
Atėjus laikui atlikti įvairius žingsnius, centriniame
ekrane pasirodo ženklai, grafinė informacija ir
(arba) tekstas.
Lygiagretaus statymo principas.
Ją taip pat galima pasiekti iš
kameros rodinių.
Šią funkciją galima aktyvinti, jeigu užvedus variklį
tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
•
prie automobilio neprijungta priekaba;
greitis nesiekia 30 km/h (20 myl./val.).
109Park
406
Statmeno statymo principas.
Važiuokite ne didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.)
greičiu, jei statote lygiagrečiai arba 20 km/h
(12 myl./val.), jei statote statmenai.
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
1.
2.
3.
Palieskite funkcijų rodinio arba kameros rodinio mygtuką Įvažiuoti į stovėjimo vietą.
> Funkcija PAP ieško stovėjimo vietos ir
patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai
erdvi.
Įvažiavimas atbuline eiga į stovėjimo vietą
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
centriniame ekrane pateikiamas grafikas ir
pranešimas nurodo, kad aptikta tinkama stovėjimo vieta.
> Rodomas iškylantysis langas.
Pasirinkite Statymas lygiagrečiai arba
Parkavimas statmenai ir įjunkite atbulinės
eigos pavarą.
Lygiagrečiai.
PASTABA
Funkcija ieško aplinkui laisvos vietos automobiliui pastatyti, pateikia nurodymus ir orientuoja automobilį keleivio puse. Jei reikia, kad
automobilį būtų galima statyti ir vairuotojo
gatvės pusėje:
•
Kaip atbuline eiga įvairuoti automobilį į stovėjimo
vietą:
1.
Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra ir
įjunkite atbulinę pavarą.
2.
Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei
maždaug 7 km/h (4 myl./val.) greičiu.
3.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
tai padaryti nurodys centriniame ekrane
pateikiamas grafikas ir pranešimas.
PASTABA
•
•
•
Nelieskite vairo, kai ši funkcija yra įjungta.
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite,
kol vairas visiškai nustos suktis: tik tada
pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą:
tada sistema pradeda ieškoti stovėjimo
vietos toje automobilio pusėje.
Statmenai.
}}
407
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Automobilio statymas stovėjimo vietoje
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į sistemos
nurodytą padėtį, palaukite, kol bus pasuktas
vairas, ir lėtai važiuokite pirmyn.
2.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
tai padaryti nurodys centriniame ekrane
pateikiamas grafikas ir pranešimas.
3.
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir lėtai važiuokite atgal.
4.
Būkite pasirengę sustabdyti automobilį, kai
tai padaryti nurodys grafinė informacija ir pranešimas centriniame ekrane.
Lygiagretaus statymo principai.
Funkcija automatiškai deaktyvinama ir grafiniais
elementais bei pranešimu informuojama, kad
automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali
prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
Išvažiavimas iš lygiagretaus statymo
vietos naudojant „Park Assist Pilot“*
Funkcija Išvažiuoti iš vietos gali padėti vairuotojui išvažiuoti iš lygiagrečiojo pastatymo vietos.
PASTABA
Išvažiuojant iš stovėjimo vietos, funkciją
Išvažiuoti iš vietos galima naudoti tik lygiagrečiai pastatytam automobiliui išvairuoti: ji
neveikia, jei automobilis pastatytas statmenai.
Funkcija Išvažiuoti iš vietos
aktyvinama centrinio ekrano
funkcijų rodinyje arba kameros
rodinyje.
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Palieskite funkcijų rodinio arba kameros rodinio mygtuką Išvažiuoti iš vietos.
2.
Įjunkite tos pusės posūkio signalą, į kurią
automobilis turi išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
3.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
tai padaryti nurodys centriniame ekrane
pateikiamas grafikas ir pranešimas: vykdykite
instrukcijas taip pat, kaip ir statymo procedūros atveju.
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai jutiklius
naudoja „Park Assist Pilot“ (PAP110), palyginus su tuo, kai jutiklius naudoja statymo
pagalbos sistema.
Statmeno statymo principai.
Susijusi informacija
•
110Park
408
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 404)
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Atkreipkite dėmesį, kad vairas gali „atšokti“ funkcijai nustojus veikti – vairuotojui gali reikėti
pasukti vairą atgal iki didžiausio vairavimo kampo,
norint išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
Jei ši funkcija laiko, kad vairuotojas gali išvažiuoti
iš stovėjimo vietos be jokio papildomo manevravimo, ji bus išjungta, net jei vairuotojas gali
manyti, kad automobilis tebėra stovėjimo vietoje.
Aktyviosios statymo pagalbos
apribojimai*
Funkcija „Park Assist Pilot“ PAP111 negali aptikti
visko visose situacijose ir todėl jos veikimas gali
būti ribotas.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio
yra žmonių ar gyvūnų.
•
Atminkite: statant automobilį, priekinė jo
dalis gali išsisukti į atvažiuojantį eismą.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 404)
ĮSPĖJIMAS
•
Ši funkcija yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir padaryti jį saugesnį. Ji negali išspręsti visų
galinčių susidaryti situacijų visomis eismo,
oro ir kelio sąlygomis.
•
Vairuotojui rekomenduojama perskaityti
visus Automobilio savininko vadovo skirsnius, susijusius su šia funkcija, kad sužinotų apie jos apribojimus ir į ką reikėtų
atsižvelgti prieš pradedant naudotis sistema.
•
Pagalbos vairuotojui funkcijos nėra skirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ir sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
SVARBU
Skaičiuojant automobilio statymo manevrą,
aukščiau nei jutiklių aptikimo zona esantys
objektai neįtraukiami, todėl funkcija gali į stovėjimo vietą pradėti sukti pernelyg anksti, taigi,
tokių stovėjimo vietų reikėtų vengti.
111Park
Assist Pilot
}}
* Parinktis / priedas. 409
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Vairuotojas turi žinoti šiuos riboto „Park Assist
Pilot“ veikimo pavyzdžius:
•
Nenaudokite funkcijos, jei iš automobilio yra
išsikišę kroviniai.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
Ieškodama stovėjimo vietos ir tikrindama jos
dydį, funkcija gali nepastebėti objektų,
esančių giliai stovėjimo vietoje.
•
Siaurose gatvelėse esančios stovėjimo vietos
ne visada tinka, kadangi gali nepakakti vietos
manevruoti.
•
Naudokite patvirtintas padangas112 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi įtakos
funkcijos gebėjimui statyti automobilį.
•
Funkcija pradeda nuo netoliese jau pastatytų
transporto priemonių: jeigu jos pastatytos
netinkamai, jūsų automobilio padangos ir ratlankiai gali būti apgadinti į bordiūrą.
Vairuotojas turėtų nepamiršti, kad ši funkcija yra
tik pagalba, o ne neklystanti visiškai automatinė
funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti visada pasiruošęs sustabdyti statymo veiksmus.
•
Jei vienas pastatytas automobilis bus išlindęs
daugiau nei kiti, statymo statmenai vietos gali
būti praleidžiamos arba pasiūlomos be reikalo.
Be to, statant automobilį reikia atminti keletą
momentų:
•
Funkcija skirta statyti automobilį tiesiose gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti,
kad funkcijai matuojant galimą stovėjimo
vietą automobilis būtų su ja lygiagretus.
SVARBU
Tam tikromis aplinkybėmis funkcija negali
rasti stovėjimo vietų. Viena priežasčių gali būti
tai, kad jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai,
kurie skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius, kokiais veikia pati sistema.
Statymo nutraukimas
Statymo seka išjungiama tokiais atvejais:
•
•
jei vairuotojas paliečia vairą;
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant
7 km/h (4 myl./val.);
•
jei vairuotojas paspaudžia Atšaukti centriniame ekrane;
•
jei įsijungia stabdžių antiblokavimo arba elektroninė stabilumo kontrolės sistema, pvz., kai
ratas ima slysti slidžiame kelyje;
•
jeigu vairo stiprintuvas, esant nuo greičio priklausančiam vairo pasipriešinimu, veikia
sumažėjusia galia, pvz., kai aukšta po perkaitimo.
Jei taikoma, pranešimas centriniame ekrane
nurodo priežastį, kodėl statymo seka nutraukta.
112„Patvirtintos
410
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
Vairuotojo atsakomybė
•
Vairuotojas visada privalo pats įvertinti, ar
funkcijos aptikta stovėjimo vieta tinka automobiliui pastatyti.
•
Nenaudokite funkcijos, jeigu uždėtos sniego
grandinės arba atsarginis ratas.
padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
VAIRUOTOJO PAGALBA
SVARBU
Sumontavus kitokių aprobuotų matmenų ratlankį ir (arba) padangą, gali pakisti padangos
apskritimo ilgis, o tai reiškia, kad gali tekti
atnaujinti sistemos parametrus. Susisiekite su
autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 404)
•
Kameros ir radaro bloko apribojimai (p. 337)
Nuo greičio priklausanti vairavimo jėga
(p. 284)
* Parinktis / priedas. 411
VAIRUOTOJO PAGALBA
Aktyviosios statymo pagalbos
pranešimai*
„Park Assist Pilot“ (PAP113) pranešimai gali būti
rodomi vairuotojo ekrane ir arba centriniame
ekrane.
Toliau lentelėje pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Paaiškinimas
Parkavimo pagalba
Vienas ar daugiau šios sistemos jutiklių blokuojami – kuo greičiau patikrinkite ir ištaisykite.
Jutikliai užblokuoti, reikia nuvalyti
Parkavimo pagalba
Nepasiekiama, Reikalinga tech. patikra
Sistema neveikia taip, kaip turėtų. Reikia kreiptis į autoservisą – rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Teksto pranešimą galima pašalinti, trumpai
paspaudžiant
mygtuką, esantį vairo dešiniosios klaviatūros viduryje.
Jei pranešimas nedingsta: kreipkitės į autoservisą
– rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Aktyvioji statymo pagalba* (p. 404)
113Park
412
Assist Pilot
* Parinktis / priedas.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Bendroji informacija apie Twin
Engine
Twin Engine dirba kaip įprastas automobilis, bet
tam tikros funkcijos skiriasi nuo automobilio, veikiančio naudojant tik benziną arba dyzeliną. Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai važiuojant nedideliu greičiu, benzininis – pasiekus
didesnį greitį, o taip pat ir važiuojant aktyviau.
Vairuotojo ekrane pateikiama informacija, unikali
„Twin Engine“ – tai įkrovimo informacija, pasirinktas važiavimo režimas, akumuliatorių energijos
likutis (atstumas) ir hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Važiuojant galima rinktis įvairius automobilio
važiavimo režimus, pvz., vien elektrinį arba, prireikus daugiau galios, naudoti elektrinį ir benzininį
variklius iškart. Priklausomai nuo parinkto važiavimo režimo, automobilis apskaičiuoja optimalų
važiavimo charakteristikų, važiavimo kokybės,
aplinkos poveikio ir degalų ekonomijos derinį.
Siekiant, kad automobilis veiktų optimaliai, svarbu,
kad hibridinės sistemos akumuliatorius ir atitinkamos elektrinės pavaros sistemos bei benzininis
variklis ir jo pavaros sistemos būtų tinkamos darbinės temperatūros. Jei akumuliatorius bus per
šaltas ar per karštas, jo talpa gali gerokai sumažti.
Paruošimo metu automobilio pavaros sistemos ir
salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau
dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.
Padidėja naudojant hibridinės sistemos akumuliatorių įveikiamas atstumas.
414
Elektriniam varikliui energiją tiekiantis hibridinės
sistemos akumuliatorius įkraunamas naudojant
įkrovimo kabelį tačiau papildomai jį galima įkrauti
ir švelniai stabdant bei stabdant varikliu kai nustatyta pavarų svirties padėtis B. Hibridinės sistemos
akumuliatorių taip pat galima įkrauti ir automobilio
varikliu.
Aukštos įtampos srovė
Svarbu žinoti
ĮSPĖJIMAS
Automobilis be maitinimo
Prisiminkite, kad automobiliui esant be maitinimo
neveikia tokios svarbios funkcijos, kaip stabdžiai ir
vairo stiprintuvas.
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų. Šiuos komponentus ir
visus oranžinės spalvos kabelius turi tvarkyti
tik kvalifikuoti specialistai.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis išjungtas (išjungti elektrinis ir
degalais varomas varikliai), automobilio stabdyti neįmanoma.
Neleidžiama vilkti
„Twin Engine“ vilkti neleidžiama, nes bus apgadintas elektrinis variklis.
Išorinis variklio triukšmas
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai aprašytos Automobilio savininko vadove.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
•
•
•
•
•
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 81)
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 451)
Važiavimo režimai (p. 457)
Įjunkite ir išjunkite paruošimą (p. 224)
Hibridinis akumuliatorius (p. 623)
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos turintys veiksniai (p. 467)
Vilkimas (p. 488)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimas
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių gali keisti
tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Be tradiciniams automobiliams būdingo degalų
bako šiame įrengtas įkraunamasis ličio jonų akumuliatorius (taip vadinamas hibridinės sistemos
akumuliatorius).
Valdymas elektra negalimas, jeigu akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per aukšta.
Pasirinkus važiavimo režimą PURE, įsijungia
vidaus degimo variklis.
Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas
naudojant įkrovimo kabelį, kuris laikomas atskirame daiktų dėkle bagažinės skyriuje.
Įkrovimas su fiksuotu valdymo bloku
pagal režimą 31
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
trukmė priklauso nuo naudojamo įkrovimo srovės
stiprio.
PASTABA
Eksploatuojamos hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa laikui bėgant lėtai mažėja,
todėl gali būti daugiau naudojamas benzininis
variklis ir nežymiai padidėti degalų sąnaudos.
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra nesiekia –10 ºC (14 ºF) arba viršija 40 ºC
(104 ºF), kai kurios automobilio funkcijos gali būti
pakeičiamos arba tapti nepasiekiamos, kadangi
hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa už
minėto temperatūros intervalo ribų sumažėja.
Įkrovimo kabelio rankena ir įkrovimo įvesties lizdas.
Įkrovimo būseną nurodo:
•
indikatoriai, įrengti įkrovimo kabelio valdymo
bloke;
•
indikatoriaus lemputė automobilio įkrovimo
įvesties lizde;
•
iliustracija ir tekstas vairuotojo ekrane.
Kai kuriose šalyse valdymo blokas yra sumontuotas įkrovimo stotelėje, prijungtoje prie maitinimo
tinklo grandinės. Šiuo atveju ant įkrovimo kabelio
nėra atskiro valdymo bloko. Vietoj to jame yra
speciali jungtis, kuri naudojama prijungti įkrovimo
kabelį prie įkrovimo stotelės. Laikykitės ant įkrovimo stotelės esančių instrukcijų.
Akumuliatorius įkrautas, kai hibridinės sistemos
akumuliatorius įkraunamas, ir įkrovimas nutraukiamas, kai hibridinės sistemos akumuliatorius yra
visiškai įkrautas.
1 Europos
standartas – EN 61851-1.
}}
415
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
Įkrovimas benzininiu varikliu
Susijusi informacija
•
•
•
Automobilis generuoja srovę į akumuliatorių ir akumuliatorius įkraunamas, pvz., švelniai nuspaudus stabdžių
pedalą arba stabdant varikliu važiuojant nuokalne.
Automobilis taip pat gali generuoti energiją ir
įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
•
416
Hibridinės sistemos akumuliatorius iš naujo
įkraunamas švelniai stabdant stabdžių
pedalu. Po to automobilio kinetinė energija
paverčiama elektros energija, kuri naudojama
įkrauti hibridinį akumuliatorių.
•
Kai perjungimo svirtis yra padėtyje B, automobilis ima stabdyti elektriniu varikliu, kai tik
atleidžiamas akseleratoriaus pedalas, ir tuo
pat metu įkraunamas hibridinės sistemos
akumuliatorius.
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių taip pat
galima įkrauti ir automobilio vidaus degimo
varikliu.
Įkrovimo kabelis (p. 417)
Įkrovimo srovė (p. 416)
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir
uždarymas (p. 421)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 421)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 430)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 425)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 424)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 428)
•
Ženklai ir pranešimai, susiję su „Twin Engine“,
pateikiami vairuotojo ekrane (p. 432)
•
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 451)
Važiavimo režimo keitimas (p. 461)
Transporto priemonių su hibridinės sistemos
akumuliatoriais ilgalaikis sandėliavimas
(p. 434)
Įkrovimo srovė
Įkrovimo srovė yra naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti, taip pat – automobiliui
paruošti. Įkraunama prijungus įkrovimo kabelį
prie automobilio įkrovimo įvesties lizdo ir 230 V
maitinimo lizdo2 (kintamosios srovės).
Aktyvinus įkrovimo kabelį, vairuotojo ekrane parodomas pranešimas ir ima šviesti automobilio įkrovimo įvesties lizdo lemputė. Įkrovimo srovė dažniausiai naudojama akumuliatoriui įkrauti, taip pat
iš anksto parengti automobilį. Kai įkraunamas
automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius,
kartu įkraunamas ir starterio akumuliatorius.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo, kol
vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus
apgadinti 230 V maitinimo lizdą. Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo
lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina
sustabdyti įkrovimo procedūrą.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
PASTABA
•
•
Jei lauke itin karšta ar šalta, tam tikra
įkrovimo srovės dalis naudojama hibridiniam akumuliatoriui ir automobilio salonui
šildyti / vėsinti, todėl padidėja įkrovimo
trukmė.
Įkrovimo kabelis
Įkrovimo kabelis su valdymo bloku naudojamas
automobilio hibridinės sistemos akumuliatoriui
įkrauti.
Parinkus paruošimo funkciją, įkrovimo
trukmė padidėja. Reikalingas laikas daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
Saugiklis
Paprastai saugiklio grandinei priskiriami keli
230 Vvartotojai, tad to paties saugiklio grandinėje
gali veikti papildomi elektros vartotojai (pvz.,
apšvietimo elementai, dulkių siurblys, elektrinis
grąžtas ir pan.).
Susijusi informacija
•
•
Įkrovimo kabelis (p. 417)
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 428)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 424)
•
•
Įjunkite ir išjunkite paruošimą (p. 224)
2
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 430)
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
ĮSPĖJIMAS
•
Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas.
Įkrauti galima tik iš įžemintų ir patvirtintų
elektros lizdų.
•
Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto
įkrovimo kabelio esančius vaikus.
•
Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa. Sąlyčio su aukštos įtampos kabeliu atveju
galima rimtai susižaloti arba netgi žūti.
•
Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis kaip
nors apgadintas. Pažeistą arba neveikiantį
įkrovimo kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip, kad
ant jo niekas neužvažiuotų, neužliptų,
neužkliūtų ir kitaip neapgadintų ar nesusižalotų.
•
Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo sieninio elektros lizdo.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
ilginimo kabelio arba ilgintuvo su keliais
lizdais.
Įkrovimo kabelis laikomas skyriuje po bagažinės grindų
dangčiu.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo
kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą pakaitinį
kabelį.
Įkrovimo laido specifikacijos
Aplinkos temperatūra
Nuo –32 ºC iki 50 ºC (nuo
–25 ºF iki 122 ºF)
Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip naudoti įkrovimo kabelį ir jo komponentus.
}}
417
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
Susijusi informacija
SVARBU
Su įkrovimo kabeliu negalima naudoti daugializdžių ilgintuvų, ilginimo kabelių, viršįtampio
apsaugų ir panašių įtaisų, kadangi taip gali
padidėti gaisro, elektros smūgio ir pan. pavojus.
Adapterį tarp 230 V (kintamosios srovės)
lizdo ir įkrovimo kabelio galima naudoti tik
tokiu atveju, jei jis patvirtintas pagal IEC
61851 ir IEC 62196.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo, kol
vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus
apgadinti 230 V maitinimo lizdą. Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo
lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina
sustabdyti įkrovimo procedūrą.
SVARBU
Nuvalykite įkrovimo kabelį švaria šluoste,
sudrėkinta vandeniu arba švelnia valymo priemone. Nenaudokite chemikalų arba tirpiklių.
418
ĮSPĖJIMAS
Įkrovimo kabelis ir jo susijusios dalys neturi
būti užsemtos arba panirusios į vandenį.
SVARBU
Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu atveju
kištuko apsauga nuo perkaitimo gali sumažinti
hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo srovės
stiprį arba apskritai nutraukti įkrovimo procesą.
•
Automobilis apsaugomas žemės trumpojo
sujungimo pertraukikliu įkrovimo kabelyje
(p. 419)
•
Įkrovimo kabelio temperatūros stebėjimas
(p. 420)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Automobilis apsaugomas žemės
trumpojo sujungimo pertraukikliu
įkrovimo kabelyje
Įkrovimo kabelio valdymo bloke yra įmontuotas
žemės trumpojo sujungimo pertraukiklis, apsaugantis automobilį ir naudotoją nuo sistemos
trikčių sukelto elektros smūgio.
ĮSPĖJIMAS
•
Įkrovimo kabelio apsauga padeda apsaugoti automobilio įkrovimo sistemą, tačiau
nėra garantijos, kad perkrova niekada
neįvyks.
•
Niekada nenaudokite akivaizdžiai susidėvėjusių arba apgadintų elektros lizdų.
Kitaip galite sukelti gaisrą arba rimtai
susižaloti.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
kabelio ilgintuvo.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus techninės priežiūros ir keitimo darbus gali
atlikti tik parengtas ir kvalifikuotas „Volvo“
autoserviso technikas.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik naudojantis įžemintais ir patvirtintais
230 V (kintamosios srovės) maitinimo lizdais.
Jei abejojate dėl lizdo ar saugiklio grandinės
srovės stiprio, paprašykite jį patikrinti licencijuoto elektriko. Jei mėginsite įkrauti didesniu
srovės stipriu nei leidžia saugiklio grandinė,
galite sukelti gaisrą arba apgadinti saugiklio
grandinę.
SVARBU
Įžeminimo trikties jungtuvas nesaugo 230 V
(kintamosios srovės) maitinimo lizdo / elektros instaliacijos.
3
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Valdymo bloko šviesos diodų3 lemputės.
Šviesos diodų lemputė Nr. 1
Šviesos diodų lemputė Nr. 2
Suveikus valdymo modulio įtaisytajam įžeminimo
trikties jungtuvui, šviesos diodas Nr. 2 ima mirksėti raudona spalva, o šviesos diodas Nr. 1 išsijungia: patikrinkite 230 V kintamosios srovės
elektros lizdą.
}}
419
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo kabelio temperatūros
stebėjimas
||
Siekiant kaskart saugiai įkrauti automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įkrovimo kabelio ir
kištuko valdymo bloke įmontuoti temperatūros
stebėjimo įtaisai.
Temperatūra stebima valdymo bloke ir kištuke.
PASTABA
SVARBU
•
•
Patikrinkite lizdo galią.
•
Nejunkite įkrovimo kabelio, jeigu lizdas
apgadintas.
Jeigu viršijama maksimali leistina bendroji
apkrova, būtina atjungti kitą prie to pačio
saugiklio kontūro prijungtą elektroninę
įrangą.
Susijusi informacija
•
•
Įkrovimo kabelis (p. 417)
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 425)
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Stebėjimas valdymo bloke
Jei valdymo bloko temperatūra būna pernelyg
aukšta, įkrovimo procesas nutraukiamas. Taip siekiama apsaugoti elektroniką. Tai gali nutikti, pvz.,
kai lauke karšta ir (arba) kai į valdymo bloką šviečia tiesioginiai ryškios saulės spinduliai.
Kištuko stebėjimas
Jei maitinimo šaltinio, prie kurio jungiamas įkrovimo kabelis, temperatūra per aukšta, įkrovimo
srovės stipris sumažinamas. Jei temperatūra viršija kritinį lygį, įkrovimas visiškai sustabdomas.
SVARBU
Jei temperatūros stebėjimo sistema automatiškai kelis kartus sumažina įkrovimo srovės
stiprumą ir nutraukia įkrovimą, reikia ištirti ir
pašalinti perkaitimo priežastis.
420
Susijusi informacija
•
Įkrovimo kabelis (p. 417)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko
atidarymas ir uždarymas
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo pradžia
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
įvesties lizdo atlankas atidaromas rankomis.
Automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius
įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį, kuris
sujungia automobilį su 230 V maitinimo lizdu4
(kintamosios srovės).
Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo
kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą atsarginį
kabelį.
ĮSPĖJIMAS
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti maksimaliu leistinu įkrovimo srovės
stipriu (ar mažesniu), laikantis hibridinių
sistemų įkrovimo iš 230 V (kintamosios
srovės) maitinimo lizdų / kištukų galiojančių vietinių ir nacionalinių rekomendacijų.
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik iš patvirtinto ir įžeminto 230 V
maitinimo lizdo5 arba „Volvo“ pateiktos
įkrovimo stotelės su laisvu įkrovimo kabeliu (3 režimo).
•
Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla
rizika perkrauti 230 V maitinimo grandinę.
•
Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar
pažeistų maitinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir (arba)
sužalojimus.
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra
griaustinio ar žaibo pavojus.
PASTABA
Nuspauskite galinę dangtelio dalį ir atleiskite
ją.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Atidarykite dangtelį.
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelis uždaromas
atvirkštine tvarka.
•
•
Niekada nenaudokite ilgiklio.
Niekada nenaudokite adapterio.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 421)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 430)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
}}
421
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
ĮSPĖJIMAS
•
Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas.
Įkrauti galima tik iš įžemintų ir patvirtintų
elektros lizdų.
•
Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto
įkrovimo kabelio esančius vaikus.
•
Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa. Sąlyčio su aukštos įtampos kabeliu atveju
galima rimtai susižaloti arba netgi žūti.
•
Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis kaip
nors apgadintas. Pažeistą arba neveikiantį
įkrovimo kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip, kad
ant jo niekas neužvažiuotų, neužliptų,
neužkliūtų ir kitaip neapgadintų ar nesusižalotų.
•
Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo sieninio elektros lizdo.
•
Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie
ilginimo kabelio arba ilgintuvo su keliais
lizdais.
SVARBU
Patikrinkite, ar 230 V (kintamosios srovės)
maitinimo lizdo elektros rodikliai pakankami
elektromobiliams įkrauti. Jei abejojate, lizdą
turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.
Ištraukite įkrovimo kabelį iš daiktų dėklo po bagažinės grindų dangčiu. Atminkite: prieš įkraunant
reikia išjungti automobilį.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V maitinimo lizdo. Niekada nenaudokite ilginimo
kabelio.
Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip naudoti įkrovimo kabelį ir jo komponentus.
4
5
422
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
Taip pat tinka analogiški kitokios įtampos maitinimo lizdai (atsižvelgiant į rinką).
Atidarykite įkrovimo atlanką. Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir įspauskite rankeną iki galo į automobilio lizdą.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
3.
Užfiksuokite įkrovimo rankenos dangtelį, kaip
parodyta paveikslėlyje.
Įkrovimo kabelio įkrovimo rankena pritvirtinama / užsifiksuoja ir po 5 sekundžių prasideda įkrovimo procesas. Prasidėjus įkrovimo
procesui, pradeda žalia spalva mirksėti LED
lemputė, esanti įkrovimo įvesties lizde. Vairuotojo ekrane parodoma likusi įkrovimo
trukmė arba įkrovimo triktis (jei įkrovimo procesas nevyksta kaip tikimasi).
Susijusi informacija
Akumuliatoriaus įkrovimo procesą galima
trumpam pertraukti, jei automobilis atrakinamas:
•
ir atidaromos durelės. Įkrovimo procedūra
pratęsiama po kelių minučių;
•
tačiau durelės neatidaromos. Tokiu atveju
automobilis automatiškai pakartotinai
užrakinamas. Įkrovimo procedūra pratęsiama po 1 minutės.
SVARBU
Norint, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz., pučiant
stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis nesiliestų
prie automobilio.
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
•
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir
uždarymas (p. 421)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 424)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 428)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 425)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 430)
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (kintamosios srovės) lizdo, kol
vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla pavojus
apgadinti 230 V maitinimo lizdą. Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo
lizdo ir nuo 230 V maitinimo lizdo, būtina
sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Įkrovimo metu po automobiliu gali susidaryti oro
kondicionavimo sistemos kondensato balutė. Tai
normalu ir vyksta dėl hibridinio akumuliatoriaus
aušinimo.
423
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo būsena automobilio
įkrovimo įvesties lizde
Įkrovimo įvesties lizde įkrovimo būseną rodo LED
lemputė.
LED lemputės
švietimas
Paaiškinimas
Balta
Šviesos diodas.
Geltona
Laukimo režimasA – laukiama, kol prasidės įkrovimas.
Mirksinti žalia
Vyksta įkrovimo procesasB.
Žalia
ĮkrautaC.
Raudona
Įvyko gedimas.
A
B
C
LED lemputės vieta automobilio įkrovimo įvesties lizde.
LED lemputė nurodo esamą vykdomo įkrovimo
būseną. Jei lemputė LED neįsijungia, patikrinkite,
ar kabelis gerai prijungtas prie sieninio lizdo ir
automobilio lizdo. Balta, raudona arba geltona
lemputės įjungiamos kartu su automobilio salono
apšvietimu. Išjungus automobilio salono apšvietimą, minėtos lemputės kurį laiką lieka šviesti.
424
Pavyzdžiui, atidarius dureles arba jei neužrakinta įkrovimo kabelio rankena.
Kuo lėčiau mirksi, tuo arčiau maksimali įkrova.
Po kurio laiko išsijungia.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 428)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 425)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 430)
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio
valdymo bloke
Šviesos diodų lemputė Nr. 1
Šviesos diodų lemputė Nr. 2
Įvairūs indikatoriai, įrengti įkrovimo kabelio valdymo bloke, rodo vykstančio įkrovimo būseną, o
taip pat informuoja apie baigtą įkrovimą.
Valdymo bloko šviesos diodų6 lemputės.
6
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
}}
425
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
||
Šviesos diodas
Nr. 1
Šviesos diodas
Nr. 2
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Mirksi mėlyna,
gintaro ir raudona spalvomis
Mirksi mėlyna,
gintaro ir raudona spalvomis
Inicijavimas
Savitikros bandymas
Palaukite, kol baigsis savitikros bandymas.
Ima šviesti
mėlyna spalva
Užgeso
Budėjimas
Įkrovimo kabelis neprijungtas prie automobilio.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie automobilio įkrovimo įvesties
lizdo.
Mirksi mėlyna
spalva
Užgeso
Budėjimas
Įkrauti galima, bet automobilio elektronika dar neaktyvino šios funkcijos.
Palaukite, kol prasidės įkrovimas.
Mirksi mėlyna
spalva
Mirksi mėlyna
spalva
Įkraunamas.
•
Automobilio elektroninė sistema
pradėjo įkrovimo procesą.
•
Įkraunamas.
Užgeso
Mirksi gintaro
spalva
Įkraunamas.
Temperatūros stebėjimo funkcija aptiko
padidėjusią temperatūrą. Įkrovimas
tęsiamas toliau, sumažinus galią.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
Užgeso
Ima šviesti gintaro spalva
Įkrauti negalima.
Aktyvinta 230 V lizdo temperatūros stebėjimo funkcija.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
Užgeso
Mirksi raudona
spalva
Įkrauti negalima.
Suveikė įkrovimo kabelio įžeminimo trikties jungtuvas.
1.
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V lizdo.
2.
Pradėjus 10 sekundžių, įžeminimo trikties jungtuvas
nustatomas iš naujo ir blokas paleidžiamas iš naujo.
3.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V maitinimo lizdo.
4.
Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
Mirksi raudona
spalva
426
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
Ima šviesti raudona spalva
Įkrauti negalima.
Įkrovimo kabelis prijungtas prie
neįžeminto 230 V lizdo.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie įžeminto 230 V lizdo. Jei
problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Šviesos diodas
Nr. 1
Šviesos diodas
Nr. 2
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Mirksi raudona
spalva
Mirksi raudona
spalva
Įkrauti negalima.
Vidinė triktis. Įkrovimo kabelis apgadintas ir jį reikia suremontuoti.
Susisiekite su kvalifikuotu profesionalu.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 424)
•
Įkrovimo būsena automobilio vairuotojo
ekrane (p. 428)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 430)
427
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Įkrovimo būsena automobilio
vairuotojo ekrane
Vairuotojo ekrane pateikiama įkrovimo būsena:
vaizdas ir tekstas. Informacija rodoma tol, kol veikia vairuotojo ekranas.
Vaizdas
A
428
Pranešimas
Paaiškinimas
Visiškai įkrautas: [Laikas] pasirodo kartu su mėlynos pulsuojančios
lemputės animacija įkrovimo kabelyje.
Įkrovimo procesas tęsiamas ir pateikiama apytikslė trukmė,
kada planuojama visiškai įkrauti akumuliatorių.
Parodomas tekstas Įkrautas. Automobilio iliustracijoje pateikiamas žalias
įkrovimo įvesties lizdo LED indikatorius.
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
Pasirodo tekstas Įkrovimo klaida. LED indikatorius, esantis įkrovimo
įvesties lizde, ima šviesti raudona spalva.
Įvyko triktis: patikrinkite įkrovimo kabelio jungtį su automobilio
įkrovimo įvesties lizdu ir 230 V maitinimo lizduA (kintamosios
srovės).
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
PASTABA
Vairuotojo ekranas pritemsta, jei kurį laiką
būna nenaudojamas. Ekraną galima vėl suaktyvinti vienu iš tokių būdų:
•
•
•
nuspauskite stabdžių pedalą;
atidarykite kurias nors dureles;
nustatykite automobilio uždegimo padėtį
I, pasukdami rankenėlę START pagal
laikrodžio rodyklę ir atleisdami.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
•
Ženklai ir pranešimai, susiję su „Twin Engine“,
pateikiami vairuotojo ekrane (p. 432)
•
Įkrovimo būsena automobilio įkrovimo įvesties lizde (p. 424)
•
Įkrovimo būsena įkrovimo kabelio valdymo
bloke (p. 425)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 430)
429
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Hibridinės sistemos
akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas
Užbaikite įkrovimo procesą atrakindami automobilį, atjungdami įkrovimo kabelį nuo automobilio
įkrovimo įvesties lizdo ir tada atjungdami nuo
230 V maitinimo lizdo7 (kintamosios srovės).
SVARBU
Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo įvesties lizdo, reikia atrakinti
automobilį, spaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką. Tai reikia padaryti
net jei automobilio durelės jau atrakintos. Jei
automobilio neatrakinsite spausdami atrakinimo mygtuką, galite apgadinti įkrovimo kabelį
arba sistemą.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu: įkrovimo procesas užbaigiamas ir užrakinta įkrovimo kabelio rankena atleidžiama
(atrakinama).
7
430
Grąžinkite įkrovimo kabelį atgal į skyrių po
bagažinės grindų dangčiu.
Įkrovimo kabelis užrakinamas
automatiškai
PASTABA
Prieš atjungdami nuo 230 V (kintamosios
srovės) lizdo, būtinai atrakinkite automobilį,
kad būtų sustabdytas įkrovimo procesas.
Atminkite: įkrovimo kabelis turi būti atjungtas
nuo automobilio įkrovimo įvesties lizdo prieš
atjungiant jį nuo 230 V lizdo. Viena vertus,
taip siekiama išvengti sistemos apgadinimo,
kita vertus – netyčinio įkrovimo sustabdymo.
Atjunkite kabelį nuo 230 V maitinimo lizdo.
Atjunkite kabelį nuo automobilio įkrovimo
įvesties lizdo ir uždarykite atlanką.
Jei įkrovimo laidas neištraukiamas iš įkrovimo
įvesties lizdo, jis vėl automatiškai užrakinamas iš
karto po atrakinimo, kad įkrovimas ir nuvažiuojamas atstumas būtų maksimalūs, taip pat tam, kad
palengvėtų paruošimas prieš kelionę. Įkrovimo
kabelį galima vėl ištraukti, jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu. Automobilius
su „Passive Entry“* galima užrakinti ir atrakinti vėl
naudojant rankeną.
Susijusi informacija
•
Įkrovimo įvesties lizdo atlanko atidarymas ir
uždarymas (p. 421)
•
Įkrovimo kabelis (p. 417)
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
* Parinktis / priedas.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 421)
431
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Ženklai ir pranešimai, susiję su
„Twin Engine“, pateikiami vairuotojo
ekrane
pateikiami ir kartu su bendruoju indikatoriumi bei
įspėjamaisiais ženklais. Išsprendus problemas,
jie išsijungia.
Vairuotojo ekrane gali būti rodomi įvairūs su Twin
Engine susiję ženklai ir pranešimai. Jie gali būti
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
12 V akumuliatorius
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuA, kad būtų patikrintas akumuliatorius.
Įkrovimo triktis, reikia skubiai vykti į autoservisą.
12 V akumuliatorius
Įkrovimo triktis saugiai sustokite
12 V akumuliatorius
Saugiklio gedimas: vykti į servisą
Hibrid. sistemos akum.
Perkaito: saugiai sustokite
Sumažinta galia
Apribotas maks. automobilio greitis
Hibridinė sistema
Netolygus darb. mažomis aps.,
autom.galima naudoti
432
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Saugiai sustabdykite automobilį ir susisiekite su
autoservisuA, kad jo specialistai kaip įmanoma greičiau patikrintų akumuliatorių.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus gedimas. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis
patikrintų šią funkciją.
Panašu, kad hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra pernelyg greitai didėja. Sustabdykite automobilį ir išjunkite variklį. Prieš pradėdami važiuoti palaukite bent 5 minutes. Paskambinkite į autoservisąA arba atlikite išorinę apžiūrą ir patikrinkite, ar viskas gerai, prieš tęsdami
kelionę.
Hibridinės sistemos akumuliatorius nepakankamai įkrautas norint važiuoti didžiausiu greičiu.
Kaip įmanoma greičiau įkraukite akumuliatorių.
Hibridinė sistema neveikia taip, kaip turėtų. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis
patikrintų šią funkciją.
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Hibr. sist. gedimas
Hibridinė sistema atjungta. Kuo greičiau susisiekite su autoservisuA, kad jis patikrintų šią funkciją.
Reikalinga tech. patikra
Įkrovimo kabelis
Prieš užvesdami pašalinkite
Įkrovimo kabelis
Pašalinta? 7 s palaikykite pasukę užved.
rankenėlę
A
Parodoma vairuotojui mėginant užvesti automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo kabelis. Atjunkite įkrovimo kabelį ir uždarykite įkrovimo dangtelį.
Parodoma vairuotojui užvedant automobilio variklį, kai prie automobilio prijungtas įkrovimo
kabelis (po ankstesniojo bandymo). Atjunkite įkrovimo kabelį arba patikrinkite, ar jis faktiškai
atjungtas ir ar uždarytas įkrovimo atlankas.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 421)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
nutraukimas (p. 430)
•
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
•
•
•
•
Įspėjamieji ženklai vairuotojo ekrane (p. 91)
Indikatorių ženklai vairuotojo ekrane (p. 89)
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 81)
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis (p. 82)
433
INFORMACIJA APIE HIBRIDINĘ SISTEMĄ
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
2.
Norint sumažinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus būklės pablogėjimo esant pailgintam transporto priemonės laikymui (ilgiau nei 1 mėnuo)
rekomenduojamas įkrovimo lygis yra maždaug
25 proc. kaip nurodyta vairuotojo ekrane.
Atlikite šiuos veiksmus:
Jeigu transporto priemonė buvo laikoma
nevažiuojanti ilgiau nei 6 mėnesius arba
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
lygis yra ženkliai žemiau 25 %, vėl įkraukite
akumuliatorių iki maždaug 25 %, kad kompensuotumėte prailginto laikymo metu vykusį
natūralų savaiminį išsikrovimą. Nuolat tikrinkite įkrovos lygį vairuotojo ekrane.
PASTABA
Pasirinkite įmanomai vėsiausią vietą automobiliui, kad ilgai jo nenaudojant akumuliatorius
mažiausiai pasentų. Vasarą automobilį geriausia laikyti patalpoje arba lauke pavėsyje, priklausomai nuo to, kur temperatūra žemiausia.
Susijusi informacija
•
•
•
1.
434
Jeigu įkrovos lygis didesnis, važiuokite automobiliu tol, kol liks apie 25 %. Jeigu įkrovos
būsena per žema, įkraukite akumuliatorių, kol
bus pasiektas maždaug 25 % lygis.
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
pradžia (p. 421)
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis (p. 82)
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimas (p. 415)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio užvedimas
Automobilis paleidžiamas tuneliniame valdymo
pulte esančia paleidimo rankenėle (nuotolinio
valdymo raktelis turi būti automobilio salone).
Nuotolinio valdymo raktelis paleidžiant automobilį
fiziškai nenaudojamas, nes automobilis turi berakčio paleidimo funkciją (pasyvusis paleidimas).
paruoštas važiuoti. Apie paleistą automobilį vairuotojo ekrane praneša išsijungusios indikatorių
lemputės ir įsijungusi iš anksto nustatyta tema.
Kaip paleisti automobilį:
Tačiau būna situacijų, kai vietoj to užsiveda benzininis variklis, pvz., jei temperatūra per žema arba
reikia įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
1.
2.
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Prieš užvesdami:
1
436
•
•
Prisisekite saugos diržą.
•
Pasirūpinkite, kad galėtumėte iki galo
nuspausti stabdžių pedalą.
Sureguliuokite sėdynę, vairą ir veidrodėlius.
3.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti automobilyje. Jei automobilyje yra pasyviojo paleidimo funkcija, raktelis turi būti priekinėje
salono dalyje. Jei automobilyje yra berakčio
užrakinimo / atrakinimo funkcija*, raktelis gali
būti bet kurioje automobilio vietoje.
Iki galo nuspauskite ir laikykite nuspaustą
stabdžių pedalą1. Automobiliuose su automatine pavarų dėže reikia nustatyti pavarų dėžės
padėtį P arba N. Jei automobilyje sumontuota mechaninė pavarų dėžė, pavarų svirtis
turi būti neutralioje padėtyje arba turi būti
nuspaustas sankabos pedalas.
Pasukite užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite. Rankenėlė automatiškai
grįžta į pradinę padėtį.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas
variklis arba suveikia starterio apsauga nuo perkaitimo.
Automobilio nederėtų įjungti, kai prijungtas įkrovimo kabelis, tačiau tais atvejais, kai jo
neįmanoma atjungti arba automobilis netinkamai
aptiko įkrovimo kabelį, galima automobilį įjungti
priverstinai:
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą ir pasukite
užvedimo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi.
2.
Vairuotojo ekrane pasirodo tekstas Įkrovimo
kabelis Prieš užvesdami pašalinkite.
3.
Dar kartą pasukite uždegimo ratuką pagal
laikrodžio rodyklę.
4.
Pasirodžius Pašalinta? 7 s palaikykite
pasukę užved. rankenėlę tekstui, pasukite
rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi ir palaikykite ją 7 sekundes, kad automobilis užsivestų.
Paleidžiant normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam varikliui, o benzininis variklis lieka išjungtas. Tai reiškia, kad, pasukus užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę,
paleidžiamas elektrinis variklis ir automobilis būna
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka pasukti uždegimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
prašome palaukti, palaukite, kol pranešimas
dings ir vėl pabandykite paleisti automobilį.
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti.
Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais,
palaukite 3 minutes ir bandykite vėl. Šiek tiek
palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo
srovė.
Susijusi informacija
PASTABA
Atsarginės skaityklės vieta tunelio valdymo pulte.
Jei užvedant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Nėra automobilio rakt., padėkite nuotolinio valdymo raktelį šalia atsarginio skaitytuvo.
Tada pabandykite užvesti variklį dar kartą.
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
•
Automobilio išjungimas. (p. 438)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Vairo reguliavimas (p. 197)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 478)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 439)
Niekada neišmeskite nuotolinio valdymo raktelio iš automobilio vairuodami.
PASTABA
Kai dedate nuotolinio valdymo raktelį į atsarginį skaitytuvą, pasirūpinkite, kad šalia skaitytuvo nebūtų automobilio raktelių, metalinių
daiktų ar elektroninių įrenginių (pvz., mobiliųjų
telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų
kompiuterių ar įkroviklių). Jei atsarginiame
skaitytuve šalia vienas kito bus įdėti keli automobilio rakteliai, jie gali trikdyti vieni kitų
veiklą.
ĮSPĖJIMAS
Išlipdami iš automobilio, būtinai pasiimkite su
savimi nuotolinio valdymo raktelį ir užtikrinkite,
automobilio elektros sistema būtų nustatyta į
uždegimo padėtį 0, ypač – jei automobilyje
liko vaikas.
Jei paleidžiant vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas Variklio užvedimas Sistemos patikra,
437
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio išjungimas.
Susijusi informacija
Automobilis išjungiamas naudojantis tuneliniame
valdymo pulte esančiu uždegimo ratuku.
•
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 436)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Vairo reguliavimas (p. 197)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 478)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 439)
Uždegimo padėtys
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros
sistemos uždegimo padėtis (lygius), kuriose
pasiekiamos įvairios funkcijos.
Kad būtų lengviau naudoti tam tikrą ribotą skaičių
funkcijų, kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą galima nustatyti į vieną iš trijų skirtingų lygių: 0, I ir II. Šie lygiai automobilio savininko vadove vadinami „uždegimo padėtimis“.
Tolesnėje lentelėje pateikiamos konkrečioje
uždegimo padėtyje (lygyje) pasiekiamos funkcijos:
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
Kaip išjungti automobilį:
–
Pasukite uždegimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę ir atleiskite: automobilis išjungiamas.
Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę
padėtį.
Jei automobilio su automatine pavarų dėže
pavarų perjungiklis nėra padėtyje P arba jei automobilis ima riedėti:
–
438
pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir
laikykite ją toje padėtyje, kol automobilis bus
išjungtas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygis
0
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviestiA.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas* sėdynes.
•
Galima naudotis elektra valdomais
langais.
•
Įsijungia centrinis ekranas ir jį
galima naudotiA.
•
•
•
•
II
Galima naudoti panoraminį stoglangį, elektra valdomus langus,
12 V galios lizdą automobilio
salone, „Bluetooth“, navigaciją,
telefoną, ventiliatorių ir priekinio
stiklo valytuvus.
Funkcijos
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
•
Aktyvinamos kelios kitos sistemos.
Vis dėlto sėdynių pasosčių ir galinio lango šildymo funkciją galima
aktyvinti tik paleidus automobilį.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Uždegimo režimo pasirinkimas
Galima nustatyti skirtingas automobilio elektros
sistemos uždegimo padėtis (lygius), kuriose
pasiekiamos įvairios funkcijos.
Uždegimo padėties pasirinkimas
Šioje uždegimo padėtyje vartojama
daug akumuliatoriaus energijos,
todėl jos reikėtų vengti!
Galima naudotis informacijos ir
pramogų sistemaA.
Šiame režime funkcijos valdomos
pagal laiką ir po trumpo laiko automatiškai išjungiamos.
I
Lygis
A
Taip pat aktyvinama atidarius dureles.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 436)
Vairo reguliavimas (p. 197)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 478)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 439)
Užvedimo rankenėlė tuneliniame valdymo pulte.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas
sėdynes.
Uždegimo padėtis 0 – atrakinkite automobilį ir pasidėkite nuotolinio valdymo raktelį
automobilio viduje.
PASTABA
Norint pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio, negalima spausti stabdžių arba sankabos pedalo (automobiliuose su mechanine
pavarų dėže), kai ketinama pasirinkti šias
uždegimo sistemos padėtis.
Galima naudoti 12 V galios maitinimo lizdus* bagažinėje.
Šioje uždegimo padėtyje elektros
vartotojai apkrauna akumuliatorių.
•
Uždegimo padėtis I – pasukite užvedimo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir atleis-
}}
* Parinktis / priedas. 439
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
kite. Rankenėlė automatiškai grįžta į pradinę
padėtį.
||
•
•
Uždegimo padėtis II – pasukite užvedimo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir palaikykite vietoje apie 5 sekundes. Po to atleiskite
rankenėlę, kuri automatiškai grįžta į pradinę
padėtį.
Atgal į uždegimo padėtį 0 – kad grįžtumėte
į uždegimo padėtį 0 iš padėčių I ir II, pasukite
užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę
ir atleiskite. Rankenėlė automatiškai grįžta į
pradinę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 436)
Automobilio išjungimas. (p. 438)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Vairo reguliavimas (p. 197)
Alkospyna*
Alkospynos* apėjimas
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio. Prieš
užvesdamas variklį, vairuotojas turi papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato, ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna kalibruojama pagal
kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai
esant galima teisėtai vairuoti.
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį įtaisą
aplenkti.
Automobilyje įrengta elektros jungties sąsaja,
skirta įvairių „Volvo“ rekomenduojamų gamintojų ir
modelių alkospynoms prijungti. Sąsaja palengvina
alkospynos prijungimo procedūrą ir suteikia galimybę naudotis integruota funkcija, įskaitant automobilio pagrindiniame ekrane pateikiamus su
alkospyna susijusius pranešimus. Informacijos
apie konkrečią alkospyną rasite atitinkamos
alkospynos gamintojo pateiktame savininko
vadove.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 478)
Apėjimo funkcijos aktyvinimas („Bypass“)
PASTABA
Visi apėjimo aktyvinimo veiksmai registruojami
ir įrašomi į alkospynos valdymo bloko atmintį.
Apėjimo veiksmo anuliuoti neįmanoma.
Ekrane pateikiamas pranešimas Pūsti į
alkospyną Praleisti?:
•
Jei parodoma „Atšaukti / taip“, pasirinkite
apėjimą, vairo dešiniojoje klaviatūroje
paspausdami dešiniąją rodyklę ir tada
paspauskite mygtuką O.
•
Jei rodoma „Taip“, pasirinkite apėjimą,
paspausdami mygtuką O.
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės. Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir automobilį vairuoti saugiai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
440
Informacijos apie tai, kaip deaktyvinti atitinkamą
alkospyną, rasite jos atskirose instrukcijose.
Alkospynos* apėjimas (p. 440)
Prieš užvedant variklį su alkospyna (p. 441)
Automobilio užvedimas (p. 436)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Dabar alkospyna apeita ir galima paleisti automobilį.
Galimų apėjimų skaičių prieš būtinąją priežiūrą
galima pasirinkti įrengiant alkospyną.
Susijusi informacija
•
•
Alkospyna* (p. 440)
Prieš užvedant variklį su alkospyna (p. 441)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
•
Automobilio užvedimas (p. 436)
Prieš užvedant variklį su alkospyna
Stabdymo funkcijos
Uždegimo padėtys (p. 438)
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima naudoti atidarius automobilį.
Automobilio stabdžiai naudojami greičiui sumažinti arba neleisti automobiliui nuriedėti.
Būtina atminti
Be kojinio stabdžio ir stovėjimo stabdžio automobilyje įdiegtos kelios automatinės stabdymo
pagalbos funkcijos. Jos gali padėti vairuotojui:
tokiu atveju jam nereikia laikyti nuspausto stabdžių pedalo stovint prie šviesoforo arba pradedant
važiuoti įkalnėje.
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo
rezultatas gali būti neteisingas.
Atsižvelgiant į automobilio įrangą, gali būti pasiekiamos šios automatinio stabdymo funkcijos:
•
Automatinis stabdys stovint („Auto hold“
funkcija)
•
Pajudėjimo įkalnėje pagalba („Hill Start
Assist“)
•
•
Automatinis stabdymas po susidūrimo
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje be papildomo pūtimo į alkotesterį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Alkospynos* apėjimas (p. 440)
Alkospyna* (p. 440)
Automobilio užvedimas (p. 436)
Uždegimo padėtys (p. 438)
City Safety
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 442)
Stovėjimo stabdžiai (p. 444)
Automatinis stabdymas stovint (p. 448)
Automatinis stabdymas po susidūrimo
(p. 449)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 449)
City Safety™ (p. 342)
* Parinktis / priedas. 441
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymas koja
Stabdžių pedalas – tai stabdžių sistemos dalis.
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės. Kai
stabdžių kontūras apgadintas, stabdžių pedalą
reikia nuspausti giliau. Todėl įprastam stabdymo
poveikiui pasiekti reikia stipriau spausti pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžių stiprintuvas veikia tik veikiant elektros arba vidaus degimo varikliui.
sistemos testas. Papildomą sistemos automatinį
bandymą galima vykdyti nedideliu greičiu. Bandymo metu stabdžių pedalas gali pulsuoti.
Lengvai stabdant, įkraunamas
hibridinės sistemos akumuliatorius
Stabdant lengvai, stabdoma elektriniu varikliu.
Automobilio kinetinė energija verčiama elektros
energija, kuri naudojama hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti. Apie akumuliatoriaus įkrovimą
stabdant elektriniu varikliu informuojama vairuotojo ekrane.
Jei kojinis stabdys naudojamas esant išjungtam
automobiliui, automobiliui stabdyti pedalą reikia
spausti smarkiau.
Stabdymo neblokuojant ratų sistema
(ABS)
Užvedus automobilį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
2
442
Anti-lock Braking System
Ženklas
Paaiškinimas
Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
Jei kiekis per mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Pedalo jutiklio triktis.
Užvedus variklį, šviečia 2 sekundes:
Automatinė funkcinė patikra.
Šviečia ilgiau nei 2 sekundes: ABS
sistemos triktis. Automobilio įprasta
stabdžių sistema veikia ir toliau,
tačiau be ABS funkcijos.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant sunkius
krovinius, patartina tausoti stabdžių sistemą, stabdant varikliu ir naudojant pavarų perjungimo
režimą B.
Automobilyje įrengta stabdžių antiblokavimo sistema (ABS2), kuri neleidžia stabdant užsiblokuoti
ratams ir padeda suvaldyti automobilį. Suveikus
šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
Ženklai vairuotojo ekrane
Stabdant elektriniu varikliu, vairuotojo ekrane rodomas
įkrovimo procesas.
Ši funkcija aktyvi, kai greitis siekia 5–150 km/h
(3–93 myl./val.). Stabdant staigiau, taip pat – už
greičio intervalo ribų stabdyti padeda hidraulinė
stabdžių sistema. Vairuotojo ekrane tai nurodoma,
kai indikatorius būna apačioje, raudonoje zonoje.
Jei rodomas Stabdžių pedalas
Charakteristikos pasikeitė Reikalinga techn. patikra pranešimas, stabdymo elektroniniu būdu
sistema yra atjungta. Stabdymo
poveikiui pasiekti reikia stipriau
spausti pedalą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Jei vienu metu įsijungia abi – stabdžių trikties
ir ABS trikties – įspėjamosios lemputės, vadinasi, stabdžių sistemoje įvyko triktis.
•
•
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir paprašykite, kad jame patikrintų stabdžių sistemą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės. Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio
praradimo priežastį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Stabdymo jėgos didinimas (p. 443)
Stabdymas šlapiame kelyje
Ilgą laiką važiuojant šlapiu keliu nestabdžius, pirmojo stabdymo metu stabdžiai gali šiek tiek
uždelsti.
Sistema nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą
galima padidinti iki lygio, pasiekiamo įsijungiant
sistemai ABS. Atleidus stabdžio pedalą, ši funkcija laikinai išsijungia.
Taip gali nutikti ir nuplovus automobilį autoplovykloje. Tokiu atveju pedalą reikia spausti smarkiau.
Todėl iki priekyje važiuojančių transporto priemonių palaikykite didesnį atstumą.
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 442)
Pavažiavę šlapiu keliu ar nuplovę automobilį autoplovykloje, smarkiai pastabdykite. Taip pašildysite
stabdžių diskus, jie greičiau išdžius ir apsaugosite
juos nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į
esamą eismo situaciją.
Susijusi informacija
•
•
Stabdymas koja (p. 442)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 444)
Automatinis stabdymas stovint (p. 448)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 449)
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 443)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 444)
•
Stabdžių sistemos techninė priežiūra
(p. 444)
•
Stabdžių žibintai (p. 154)
3
Stabdymo jėgos didinimas
Stabdymo jėgos didinimo sistema (BAS3)
padeda padidinti stabdymo jėgą stabdymo metu
ir tuo būdu sutrumpinti stabdymo kelią.
Brake Assist System
443
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymas žvyru pabarstytame
kelyje
Stabdžių sistemos techninė
priežiūra
Važiuojant druska pabarstytu keliu, ant stabdžių
diskų ir įdėklų gali susidaryti druskos sluoksnis.
Reguliariai tikrinkite stabdžių sistemos komponentus, ar nesusidėvėjo.
Taip pailgėja stabdymo kelias. Tokiu atveju iki
priekyje važiuojančių transporto priemonių reikia
palaikyti didesnį saugų atstumą. Be to, atlikite
šiuos veiksmus:
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Naujos, ką tik pakeistos stabdžių trinkelės bei
stabdžių diskai neužtikrina optimalaus stabdymo
efekto, kol „neįsidirba“ (kelis šimtus kilometrų).
Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite
smarkiau spausdami stabdžių pedalą. „Volvo“
rekomenduoja naudoti tik „Volvo“ patvirtintus
stabdžių įdėklus.
•
Retkarčiais pastabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Užtikrinkite, kad stabdydami nekelsite pavojaus kitiems eismo dalyviams.
•
Baigę kelionę ir prieš pradėdami kitą atsargiai nuspauskite stabdžių pedalą.
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Stabdymas koja (p. 442)
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 443)
Susisiekite su autoservisu, kur gausite informacijos apie procedūrą arba paprašykite
autoserviso specialistų atlikti patikrą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
444
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
Stabdymas koja (p. 442)
Stovėjimo stabdžio valdymo elementas įrengtas tuneliniame valdymo pulte, tarp sėdynių.
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį, gali
pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys. Ūžesys
gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu aktyvinant stovėjimo stabdį automobilis
stovi, stabdys veikia tik galinius ratus. Jeigu stovėjimo stabdys aktyvinamas automobiliui judant,
tuomet naudojami įprastiniai stabdžiai, t.y. stabdomi visi keturi ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į galinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 445)
•
•
Automobilio statymas nuolydyje (p. 447)
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 448)
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 447)
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Automatinis įjungimas
Stovėjimo stabdys aktyvinamas automatiškai
Įjunkite stovėjimo stabdį, kad stovintis automobilis nenuriedėtų.
•
kai automobilis išjungtas ir centriniame
ekrane aktyvinta automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo nuostata.
•
kai stačiame nuolydyje parenkama pavarų
dėžės padėtis P.
•
jeigu aktyvinta funkcija „Auto hold“ (automatinis stabdys stovėjimo metu) ir
• automobilis jau ilgą laiką stovi
(5-10 minučių);
Kaip įjungti stovėjimo stabdį
•
•
1.
Patraukite valdymo elementą aukštyn.
> Aktyvinus stovėjimo stabdį, pradeda šviesti
ženklas vairuotojo ekrane.
2.
Patikrinkite, ar automobilis stovi.
Ženklas vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
automobilis išjungiamas;
vairuotojas išlipa iš automobilio.
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima aktyvinti patraukiant ir palaikant valdymo elementą. Stabdymas nutraukiamas, kai
atleidžiamas valdymo elementas arba paspaudžiamas akceleratoriaus pedalas.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Šis ženklas įsijungia aktyvinus stovėjimo stabdį.
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Perskaitykite pranešimą vairuotojo ekrane.
}}
445
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Stovėjimo stabdžio deaktyvinimas
PASTABA
Kad išaktyvinimas įvyktų automatiškai, vairuotojas turi arba užsisegti saugos diržą, arba turi
būti uždarytos vairuotojo durelės.
Automatinio stovėjimo stabdžio
aktyvinimo nuostata
Pasirinkite, ar stovėjimo stabdys turi būti aktyvintas automatiškai, kai išjungtas automobilis.
Kaip pakeisti nuostatą:
Susijusi informacija
Išjungimas rankiniu būdu
1. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
2.
Paspauskite valdymo elementą žemyn.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
Išjungimas automatiškai
1. Užveskite variklį.
2.
446
Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą. Nustatykite pavarų dėžės padėtį D arba R ir nuspauskite greičio pedalą.
> Stovėjimo stabdys atsileidžia ir ženklas
vairuotojo ekrane išsijungia.
•
Automatinio stovėjimo stabdžio aktyvinimo
nuostata (p. 446)
•
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio trikčiai
(p. 447)
•
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 444)
Automobilio statymas nuolydyje (p. 447)
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2.
Norėdami pažymėti arba atžymėti funkciją
Automatiškai įjungti stovėjimo stabdį,
paspauskite My Car Stovėjimo stabdys
ir pakaba.
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 445)
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 444)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio statymas nuolydyje
Statydami automobilį nuolydyje, būtinai įjunkite
stovėjimo stabdį.
ĮSPĖJIMAS
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo
stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės
transmisijos padėtį P neužtenka, kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai,
įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite šios situacijos, nuvažiuodami patraukę valdymo elementą
aukštyn. Kai variklis pasieks traukos jėgą, atleiskite svirtį.
Ką daryti įvykus stovėjimo stabdžio
trikčiai
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Jei po kelių bandymų nepavyksta deaktyvinti ar
aktyvinti stovėjimo stabdžio, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei ženklas mirksi, vadinasi, įvyko
triktis. Žr. pranešimą vairuotojo
ekrane.
Jei mėginama važiuoti su įjungtu stovėjimo stabdžiu, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Stabdžių sistemos gedimas. Žr.
pranešimą vairuotojo ekrane.
Jei automobilį reikia pastatyti prieš pašalinant
triktį, ratus būtina pasukti taip, lyg statant įkalnėje,
o pavarų perjungiklis turi būti padėtyje P.
Informacinis pranešimas vairuotojo
ekrane.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jeigu akumuliatoriaus įtampa per žema, stovėjimo
stabdžio neįmanoma nei išjungti, nei įjungti. Jei
akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite
pagalbinį akumuliatorių.
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 445)
•
•
•
Automobilio statymas nuolydyje (p. 447)
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos
galinius stabdžių įdėklus reikia pakeisti autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Paaiškinimas
Akumuliatorius (p. 619)
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 602)
Susijusi informacija
•
Stovėjimo stabdžio aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 445)
447
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinis stabdymas stovint
Ženklai vairuotojo ekrane
Automatinis stabdymas stovint („Auto Hold“) –
tai funkcija, leidžianti vairuotojui nukelti koją nuo
stabdžių pedalo neprarandant stabdymo efekto,
kai automobilis sustoja prie šviesoforo ar sankryžos.
Sustojus automobiliui, stabdžiai įjungiami automatiškai. Automobiliui vietoje laikyti funkcija gali naudoti kojinį stabdį arba stovėjimo stabdį. Ji veikia
bet kokiame nuolydyje. Nuvažiuojant stabdžiai
automatiškai atsijungia (jei vairuotojas segi saugos diržą).
PASTABA
Stabdant iki sustojimo įkalnėje arba nuokalnėje, prieš atleidžiant stabdžių pedalas turi
būti paspaudžiamas šiek tiek smarkiau, kad
automobilis nenuriedėtų.
Stovėjimo stabdys aktyvinamas, jei
•
•
•
•
448
išjungiamas automobilis;
atidaromos vairuotojo durelės;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
automobilis kurį laiką stovi (5–10 minučių).
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja
pagrindinius stabdžius.
Automatinio stabdymo aktyvinimas
ir deaktyvinimas stovint
Automatinio stabdymo funkcija stovint aktyvinama tunelinio valdymo pulto mygtuku.
Ženklas ima šviesti, kai funkcija
automobiliui vietoje laikyti naudoja
stovėjimo stabdį.
Susijusi informacija
•
Automatinio stabdymo aktyvinimas ir deaktyvinimas stovint (p. 448)
•
•
•
Stabdymas koja (p. 442)
Stovėjimo stabdžiai (p. 444)
Pagalba pajudant įkalnėje (p. 449)
–
Funkcijai aktyvinti arba deaktyvinti paspauskite tuneliniame valdymo pulte pateiktą mygtuką.
> Aktyvinus funkciją, mygtuke ima šviesti
indikatorius. Funkcija lieka aktyvinta ir
tada, kai variklis užvedamas kitą kartą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Taikoma išjungiant
Funkcija būna aktyvi ir laiko automobilį
pagrindiniais stabdžiais (šviečia ženklas
A). Norint deaktyvinti, reikia vienu metu
nuspausti stabdžių pedalą ir mygtuką.
•
Funkcija lieka deaktyvinta, kol galiausiai vėl
aktyvinama.
•
Deaktyvinus šią funkciją, pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA) išlieka aktyvi, kad, pradedant
važiuoti į įkalnę, automobilis neimtų riedėti
atgal.
Susijusi informacija
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 448)
Pagalba pajudant įkalnėje
Pajudėjimo įkalnėje pagalba („HSA“4) neleidžia
automobiliui riedėti atgal pradedant važiuoti įkalnėn. Važiuojant atbuline eiga įkalnėje, ji neleidžia
automobiliui riedėti pirmyn.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių
sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui pradėjus važiuoti.
Pajudėjimo įkalnėje pagalba būna aktyvinta netgi
tada, kai išaktyvinama automatinio stabdžio stovint funkcija („Auto hold“).
Susijusi informacija
•
•
Automatinis stabdymas stovint (p. 448)
Stabdymas koja (p. 442)
Automatinis stabdymas po
susidūrimo
Susidūrus, kai aktyvinami pirotechniniai saugos
diržo įtempikliai ar saugos oro pagalvės, ar automobiliu partrenkus stambų gyvūną, automatiškai
įjungiami automobilio stabdžiai. Šia funkcija
apsaugoma nuo papildomo susidūrimo arba
sumažinami jo padariniai.
Po rimtos avarijos kyla pavojus, kad automobilio
nebebus galima valdyti. Siekiant išvengti galimo
papildomo susidūrimo su kita transporto priemone ar kita kliūtimi arba sušvelninti jo padarinius, savaime aktyvinama automatinio stabdymo
sistema, kuri saugiai sustabdo automobilį.
Stabdymo metu įjungiami stabdžių žibintai ir avarinis signalas. Automobiliui sustojus, avarinis signalas lieka veikti toliau ir įjungiamas stovėjimo
stabdys.
Jei stabdymo jėgos nepakanka, pvz., kyla pavojus,
kad į sustojusį automobilį trenksis iš paskos
važiuojančios transporto priemonės, vairuotojas
gali perimti sistemos valdymą, nuspausdamas
akceleratoriaus pedalą.
Funkcija daro prielaidą, kad stabdžių sistema po
susidūrimo išliko sveika.
Stabdymo pagalba veikia saugos sistemose „Rear
Collision Warning“ ir „Blind Spot Information“.
4
Hill Start Assist
}}
449
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Rear Collision Warning (p. 356)
BLIS* (p. 357)
Stabdymo funkcijos (p. 441)
Pavarų dėžė
Ženklas
Pavarų dėžė yra automobilio transmisijos mazgo
tarp variklio ir varomųjų ratų dalis. Pavarų dėžės
funkcija – keisti pavarų santykį atsižvelgiant į
greičio ir galios poreikius.
Informacija arba klaidos pavarų
dėžėje pranešimas. Įvykdykite
pateiktą rekomendaciją.
Automobilyje sumontuota aštuonių laipsnių automatinė pavarų dėžė ir elektrinis variklis, sukantis
galinius ratus. Didelis pavarų perjungimo skaičius
reiškia, kad galima efektyviai naudoti variklio
sukimo momentą ir galios diapazoną. Dvi aukščiausios pavaros taupo degalus važiuojant pastoviomis variklio apsukomis. Naudojant vairo menteles*, pavaras aukštyn / žemyn galima perjungti
rankiniu būdu. Vairuotojo ekrane rodoma, kuri
pavara šiuo metu įjungta.
Pavarų dėžė karšta arba perkaito.
Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Sumažinta galia/Sumažintas
pagreičio rezervas
Užregistravus laikinąją pavaros
agregato triktį, automobilis gali pradėti veikti avariniu režimu ir sumažinti variklio galią, kad pavaros
agregatas nebūtų apgadintas.
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo pavojui,
vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite
pateikiamas rekomendacijas.
Paaiškinimas
Susijusi informacija
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 451)
Pavaros keitimo indikatorius (p. 455)
Ženklai vairuotojo ekrane
Jei pavarų dėžėje įvyksta triktis, vairuotojo ekrane
pateikiamas ženklas ir pranešimas.
450
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinės pavarų dėžės padėtys
Kai automobilis pastatytas arba užvedant variklį
turi būti parinkta padėtis P. Pavarų perjungiklį
nustatant į stovėjimo padėtį, automobilis turi nejudėti.
Jei automobilyje sumontuota automatinė pavarų
dėžė, sistema įjungia tokią pavarą, kad vairavimas būtų optimalus. Pavarų dėžė turi ir rankinio
perjungimo režimą.
Norint iš stovėjimo padėties pasirinkti kitą pavarų
režimą, turi būti nuspaustas stabdžių pedalas ir
parinkta uždegimo padėtis II.
Norėdami pastatyti automobilį, įjunkite stovėjimo
stabdį ir nustatykite stovėjimo padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Pavara perjungiama paspaudžiant spyruoklinį
pavarų perjungiklį pirmyn arba atgal.
Pavarų padėtys
Stovėjimo padėtis – P
Vairuotojo ekrane rodoma parinkta pavara:
Statydami nuolydyje, visada įjunkite stovėjimo
stabdį. Vien įjungti pavarą arba automatinės
transmisijos padėtį P neužtenka, kad automobilis visais atvejais būtų laikomas vietoje.
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje, kad
būtų galima automobilį užrakinti ir įjungti signalizaciją.
P, R, N, D arba B.
Rankinio pavarų perjungimo režime papildomai
rodoma naudojama pavara.
Pavaros perjungimas
Pavarų perjungiklis yra elektroninis (ne mechaninis). Tokiu būdu pavaros perjungiamos paprasčiau ir perjungiklio veikimas juntamas geriau.
Stovėjimo padėtis aktyvinama P mygtuku, esančiu
šalia pavarų perjungiklio.
}}
451
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Žinyno funkcijos
Sistema automatiškai įjungs pavarų dėžės režimą
P
•
jei automobilis bus išjungtas nustačius
pavarų režimą D arba R;
•
jei veikiant automobiliui ir pavarų perjungikliui
esant kitoje padėtyje nei P vairuotojas atsisegs saugos diržą ir atidarys savo dureles.
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai nuo
pagreičio ir greičio, greitėjama arba lėtėjama
automatiškai.
Perjungiant pavarų dėžės režimą iš R į D, automobilis privalo stovėti.
Stabdymo padėtis – B
Norint pakeisti pavarų perjungiklio padėtį iš neutralios į kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi
būti įjungta uždegimo padėtis II).
452
•
Patraukite pavarų perjungiklį atgal dar kartą,
kad įjungtumėte dar žemesnę pavarą.
Kad būtų galima rankiniu būdu įjungti aukštesnę
pavarą, automobilyje ant vairo turi būti sumontuotos mentelės*.
Paspauskite pavarų perjungiklį pirmyn, kad
grąžintumėte padėtį D.
Pavarų dėžė automatiškai perjungs žemesnę
pavarą, jei greitis sumažėja iki lygio, kuris yra per
žemas pasirinktajai pavarai, kad būtų išvengta
trūkčiojimo važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Jei automobilis išjungiamas neutralioje padėtyje,
P padėtis automatiškai neįjungiama. Tokiu būdu
galima plauti automobilį autoplovykloje, pro kurią
jis turi prariedėti.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti stovėjimo stabdį.
Vieną kartą patraukite pavarų perjungiklį
atgal, kad įjungtumėte kitą žemesnę pavarą.
•
Norėdami pastatyti automobilį nesegėdami saugos diržo ir su atidarytomis durelėmis, perjunkite
iš padėties P ir vėl pasirinkite padėtį R arba D.
Atbulinės eigos padėtis – R
Kad galėtumėte važiuoti atbuline eiga, pasirinkite
padėtį R. Jungiant atbulinės eigos padėtį, automobilis turi nejudėti.
•
Susijusi informacija
•
•
Iš B padėties galima rankiniu būdu perjungti
pavaras į žemesnes. Šią B padėtį galima pasirinkti
bet kada važiavimo metu. Atleidus greičio pedalą,
automobilis ima stabdyti elektriniu varikliu, tuo pat
metu įkraudamas hibridinės sistemos akumuliatorių. Taip atsiranda daugiau galimybių hibridinės
sistemos akumuliatoriui įkrauti, kadangi įkraunama ir vairuotojui nespaudžiant stabdžių pedalo.
Pavarų svirties blokatorius (p. 454)
Pavarų perjungimas vairo mentelėmis*
(p. 453)
•
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
(p. 454)
•
Pavaros keitimo indikatorius (p. 455)
Stabdymo padėtį pasirinkite perstumdami pavarų
perjungiklį atgal iš padėties D. Vairuotojo ekrane
rodoma, kuri pavara šiuo metu naudojama.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų perjungimas vairo
mentelėmis*
Funkcijos deaktyvinimas
Rankinis deaktyvinimas pavarų režimu D ir B
– Vairo mentelės deaktyvinamos patraukiant
dešiniąją mentelę (+) link vairo ir palaikant
toje padėtyje, kol vairuotojo ekrane išnyks
parinktos pavaros skaičius.
> Pavarų dėžė grąžina pavarų režimą D ir B
(atsižvelgiant į režimą, kuris buvo parinktas
prieš aktyvinant menteles).
Mentelės ant vairo papildo pavarų perjungiklį,
jomis galima perjungti pavaras rankiniu būdu,
nepaleidžiant vairo.
Vairuotojo ekrano vaizdas keičiant pavarą mentelėmis
ant vairo.
Jungiklis
Kaip vienu laipsniu padidinti pavarą:
–
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Vairo mentelių aktyvinimas
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis
prie vairo, šias pirmiausia reikia aktyvinti:
–
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link vairo, ir
atleiskite.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale. Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis esamą pavarą.
Automatinis deaktyvinimas
Pavarų dėžės režimu D mentelės ant vairo išjungiamos automatiškai, jei kurį laiką būna nenaudojamos. Apie tai informuoja išsijungęs dabartinės
pavaros skaičius.
Pavarų dėžės režimu B jos automatiškai nedeaktyvinamos.
Susijusi informacija
•
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 451)
Pavaros keitimo indikatorius (p. 455)
Patraukite vieną iš mentelių link vairo.
> Vairuotojo ekrane pateiktas skaičius
nurodo parinktą pavarą.
* Parinktis / priedas. 453
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio blokavimo funkcija neleidžia
atsitiktinai perjungti automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungiklio padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Pavarų perjungiklio automatinio blokavimo funkcija turi kelias specialias saugos sistemas.
Iš stovėjimo padėties P
Norint įjungti kitą pavarų režimą nei P, reikia
nuspausti stabdžių pedalą ir nustatyti uždegimo
padėtį II.
Iš neutralios padėties N
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepaisant, ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis šioje padėtyje užfiksuojamas.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš padėties N į
kitą, reikia nuspausti stabdžių pedalą (turi būti
įjungta uždegimo padėtis II).
Pranešimai vairuotojo ekrane
Jeigu blokuojamas pavarų perjungiklis, vairuotojo
ekrane rodomas pranešimas, pvz., Pavarų svirtis
Pasp. stabdžių pedalą, kad suakt. pavarų
svirtį.
Pavarų perjungiklis mechaniškai neblokuojamas.
Susijusi informacija
•
454
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 451)
Automatinis žemesnės pavaros
įjungimas
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas gali
būti naudojamas kai prireikia maksimalaus
pagreitėjimo, pvz., lenkimo metu.
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat grindų
(žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš karto
įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė funkcija
vadinama automatiniu žemesnės pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą greičio pedalą,
pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią
padėtį.
Saugos funkcija
Norint išvengti pernelyg didelių variklio apsukų,
greičių dėžėje yra apsauga nuo per žemos pavaros įjungimo.
Pavarų dėžė neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio apsukų
skaičius gali apgadinti variklį. Nieko neįvyksta, jei
vairuotojas vis tiek bando įjungti žemesnę pavarą
tokiu būdu, esant didelės variklio apsukoms –
pradinė pavara lieka įjungta.
Automatiškai įjungiant žemesnę pavarą, automobilis gali perjungti vieną arba kelias pavaras
žemyn (tai priklauso nuo variklio apsukų). Automobilis įjungia aukštesnę pavarą, kai variklis
pasiekia maksimalias apsukas. Taip siekiama
išvengti jo apgadinimo.
Susijusi informacija
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 451)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavaros keitimo indikatorius
Vairuotojo ekrane pateikiamas pavarų perjungimo indikatorius vairuotojui suteikia informacijos
apie dabartinę pavarą (esant rankiniam pavarų
perjungimo režimui) ir nurodo, kada tinka perjungti kitą pavarą, siekiant optimizuoti degalų
ekonomiją.
Norint rankiniu pavarų perjungimo režimu važiuoti
ekonomiškai, svarbu važiuoti reikiama pavara ir
laiku jas perjungti.
Kad būtų galima perjungti aukštesnę pavarą rankiniu būdu, automobilyje turi būti įrengtos vairo
mentelės*, ir tada dešinioji mentelė (+) naudojama aukštesnei pavarai perjungti. Jei automobilyje nėra sumontuotų vairo mentelių, spaudžiant
pavarų perjungiklį padėtis pasikeičia į D.
Susijusi informacija
•
Automatinės pavarų dėžės padėtys (p. 451)
Visų ratų pavara
Visų ratų pavaros režimas (AWD6) reiškia, kad
vienu metu automobilį varo visi keturi ratai, kas
pagerina jo sukibimą su keliu.
Elektrinis variklis, varantis galinius ratus, leidžia
įjungti elektrinės visų ratų pavaros funkciją. Visų
ratų pavaros savybės priklauso nuo pasirinkto
važiavimo režimo.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 457)
Pavarų dėžė (p. 450)
Pavarų perjungimo indikatorius vairuotojo ekrane5.
Pavaros perjungimo indikatorius rodomas pavaros
padėtyje B. Pavaros keitimo indikatorius rodo
dabartinę pavarą vairuotojo ekrane ir viršutine
rodykle nurodo, kada reikėtų perjungti aukštesnę
pavarą.
5
6
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys gali skirtis priklausomai nuo automobilio modelio.
All Wheel Drive
* Parinktis / priedas. 455
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavaros sistemos
degimo varikliui papildomos elektros energijos.
„Volvo Twin Engine“ susideda iš vidaus degimo
variklio, kuris suka priekinius ratus, ir elektrinio
variklio, varančio galinius ratus.
Elektrinis variklis – varo automobilį elektros
režimu. Jei reikia, greitėjimo metu užtikrina
papildomą sukimo momentą ir energiją.
Užtikrina elektrinę visų ratų pavaros funkciją.
Rekuperuoja stabdžių energiją ir paverčia ją
elektros energija.
Dvi pavaros sistemos
Priklausomai nuo vairuotojo pasirinkto važiavimo
režimo ir esamos elektros energijos, šios dvi
pavaros sistemos gali būti naudojamos atskirai
arba lygiagrečiai.
Elektrinis variklis energiją gauna iš hibridinės sistemos akumuliatoriaus, sumontuoto tuneliniame
valdymo pulte. Hibridinės sistemos akumuliatorių
galima įkrauti iš sieninio lizdo arba specialioje
įkrovimo stotelėje. Vidaus degimo variklis taip pat
gali įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių,
naudodamas specialųjį aukštos įtampos generatorių.
Vidaus degimo variklis ir elektrinis variklis gali tiesiogiai perduoti varomąją jėgą ratams. Pažangioje
valdymo sistemoje sujungtos abiejų pavaros sistemų savybės, kad būtų važiuojama optimaliai
ekonomiškai.
Susijusi informacija
Hibridinės sistemos akumuliatorius – jo funkcija – laikyti energiją. Jis gauna energiją
įkraunant iš elektros tinklo, regeneracinio
stabdymo metu arba naudojant aukštos įtampos generatorių. Jis tiekia energiją elektriniam režimui ir laikinai maitina elektrinį oro
kondicionierių, kai vykdoma automobilio
salono paruošimo procedūra.
Vidaus degimo variklis – jis užsiveda, kai
energijos lygio hibridinės sistemos akumuliatoriuje nebepakanka vairuotojo galios poreikiui patenkinti.
Aukštos įtampos generatorius7 – įkrauna
hibridinės sistemos akumuliatorių. Vidaus
degimo variklio starteris. Gali patiekti vidaus
7
456
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – jungtinis aukštos įtampos generatorius ir starteris.
•
Bendroji informacija apie Twin Engine
(p. 414)
•
Sistemos „Twin Engine“ vidaus degimo variklio užvedimas ir išjungimas (p. 457)
•
•
•
Važiavimo režimai (p. 457)
Pavarų dėžė (p. 450)
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos turintys veiksniai (p. 467)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Sistemos „Twin Engine“ vidaus
degimo variklio užvedimas ir
išjungimas
Pažangioji valdymo sistema nustato, kiek laiko
automobilį varys vidaus degimo variklis, kiek
elektrinis variklis ir kiek abu varikliai lygiagrečiai.
Važiuojant elektra, automobilyje kartais gali reikėti įjungti vidaus degimo variklį automatiškai dėl
išorinių aplinkybių, pvz., žemos lauko temperatūros, kas yra visiškai normalu. Be to, vidaus
degimo variklis visada įsijungia kai hibridinio akumuliatoriaus įkrova pasiekia žemiausią lygį.
Klimato nuostatos esant žemai
temperatūrai
Jei lauko temperatūra žema, vidaus degimo variklis kartais užsiveda automatiškai, kad būtų
pasiekta pageidaujama salono temperatūra ir oro
kokybė. Vidaus degimo variklio veikimo trukmei
gali turėti įtakos šie veiksniai
•
•
•
temperatūros sumažinimas;
ventiliatoriaus apsukų sumažinimas;
važiavimo režimo Pure aktyvinimas.
Emisijos kontrolė
Važiavimo režimai
Norint užtikrinti optimalią emisijos kontrolę, vidaus
degimo varikliui reikia leisti veikti kelias minutes
po užvedimo. Vidaus degimo variklio veikimo
trukmė skiriasi priklausomai nuo katalizatoriaus
temperatūros.
Važiavimo režimo pasirinkimas turi įtakos automobilio vairavimo charakteristikoms. Šiais režimais siekiama pagerinti vairavimo patirtį ir
palengvinti vairavimą ypatingomis aplinkybėmis.
Susijusi informacija
•
•
•
Pavaros sistemos (p. 456)
Taupus važiavimas (p. 465)
Važiavimo režimai (p. 457)
Naudojantis važiavimo režimais, galima greitai
pasiekti įvairias automobilio funkcijas ir nuostatas,
tenkinančias įvairius vairavimo poreikius. Siekiant
geriausių vairavimo charakteristikų kiekvienu atitinkamu važiavimo režimu, naudojamos tokios sistemos:
•
•
•
•
•
•
vairavimo;
variklio / pavarų dėžės / visų ratų pavaros;
stabdžių;
amortizavimo;
Vairuotojo ekranas
klimato kontrolės nuostatų.
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris geriausiai atitinka esamas vairavimo sąlygas. Atminkite, kad
atskirose situacijose tam tikrų važiavimo režimų
pasirinkti negalima.
Važiavimas elektra esant žemai arba
aukštai temperatūrai
Jei lauko temperatūra žema arba aukšta, elektra
nuvažiuojamas atstumas ir variklio galia gali
sumažėti, ir nuo to gali priklausyti tai, kaip dažnai
vidaus degimo variklis įsijungs automatiškai.
}}
457
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Pasirinktini važiavimo režimai
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
ĮSPĖJIMAS
Nepalikite automobilio nevėdinamoje vietoje
su suaktyvintu važiavimo režimu ir išjungtu
vidaus degimo varikliu: nukritus hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygiui, bus
automatiškai užvestas variklis ir besikaupiančios išmetamosios dujos gali rimtai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
Hybrid
• Tai – įprastas automobilio režimas, kai elektrinis ir vidaus degimo varikliai veikia kartu.
Užvedus variklį, įjungiamas režimas „Hybrid“. Valdymo sistema atskirai arba lygiagrečiai naudoja
elektrinį bei vidaus degimo variklius ir apskaičiuoja optimalų naudojimą pagal našumą, degalų
sąnaudas ir komfortą. Galimybė važiuoti naudojantis vien elektriniu varikliu priklauso nuo hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos lygio ir,
pvz., poreikio šildyti ar vėsinti automobilio saloną.
458
Jei energijos daug, galima važiuoti vien tik elektra.
Nuspaudus greičio pedalą, veikia tik elektros
variklis, kol galiausiai pasiekiama tam tikras taškas. Vidaus degimo variklis užsiveda, kai šis taškas viršijamas ir energijos lygio akumuliatoriuje
nebepakanka vairuotojo galios poreikiui (spaudžiant greičio pedalą) patenkinti.
jos vairuotojas pageidauja gauti, spausdamas
greičio pedalą. Žyma tarp žaibo ir lašo parodo,
kiek pasiekiama energijos.
Kai energijos lygis žemas (hibridinės sistemos
akumuliatorius beveik išsekęs), reikia palaikyti
akumuliatoriaus energijos lygį, todėl dažniau užsiveda vidaus degimo variklis. Kad atkurtumėte
talpą ir vėl galėtumėte važiuoti vien elektra, naudodami įkrovimo kabelį įkraukite hibridinės sistemos akumuliatorių iš 230 V kintamosios srovės
lizdo arba funkcijų rodinyje aktyvinkite Charge.
Važiavimo režimas suprojektuotas mažoms energijos sąnaudoms, naudojant optimizuotą elektrinio variklio ir vidaus degimo variklio junginį, neaukojant klimato kokybės ir vairavimo potyrių. Prireikus staigiau pagreitėti, elektros pavara patiekia
papildomos galios.
Be to, automobilis aptinka, kada, atsižvelgiant į
vairavimo sąlygas, reikalinga visų ratų pavara, ir
prireikus automatiškai ją įjungia. Visų ratų pavara
ir papildoma elektros sistemos galia pasiekiama
nuolat, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos
būseną.
Informacija vairuotojo ekrane
Važiuojant hibridiniu režimu, vairuotojo ekrane
rodomas hibridinės sistemos matuoklis. Hibridinės sistemos matuoklio rodyklė rodo, kiek energi-
Vairuotojo ekranas su varymo elektriniu ir vidaus degimo
varikliais grafikais.
Vairuotojo ekrane papildomai informuojama, kada švelniai stabdant energija
grąžinama į akumuliatorių (regeneruojama).
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pure
• Važiuokite su įjungtu elektriniu varikliu, maksimaliai sumažintomis energijos sąnaudomis
ir anglies dioksido emisija.
Važiavimo režimas maksimaliai išnaudoja hibridinės sistemos energiją. Tai reiškia, pvz., kad sumažinta tam tikrų klimato nuostatų galia, kad būtų
užtikrinta ilgiausia įmanoma rida naudojant vien
tik elektros energiją.
Režimą Pure galima pasirinkti tik jei yra pakankamai aukštas hibridinės sistemos akumuliatoriaus
energijos lygis. Jei akumuliatoriaus energijos lygis
pernelyg sumažėja, režimu Pure užvedamas
vidaus degimo variklis. Kartu užvedamas vidaus
degimo variklis:
•
•
•
jei greitis viršija 125 km/h (78 myl./val.);
jei vairuotojas pageidauja naudoti daugiau
judėjimo jėgos nei pajėgia patiekti elektrinė
pavara;
jei sistema / komponentas veikia ribotai, pvz.,
kai žema aplinkos temperatūra.
Važiavimo režimas optimizuotas maksimaliai ridai
naudojant elektrą ir ypač gerai tinka važiuoti
mieste. „Pure“ – tai žemiausias degalų deginimo
lygis net ir iškrovus hibridinės sistemos akumuliatorių. Nustatomas automobilio salono klimato
kontrolės režimas ECO, o važiuojant slidžiu keliu
ratams leidžiama prasisukti daugiau prieš automatiškai aktyvinant visų ratų pavarą.
Klimato kontrolė ECO
Važiavimo režimu Pure, automobilio salone automatiškai aktyvinama klimato kontrolės funkcija
„Eco“, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos.
PASTABA
Aktyvinus važiavimo režimą Pure, pakeičiami
keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų
funkcijos. Tam tikras nuostatas galima rankiniu būdu nustatyti iš naujo, tačiau visos funkcijos grąžinamos tik išjungus važiavimo režimą
Pure arba pritaikius važiavimo režimą
Individual su visomis veikiančiomis klimato
kontrolės funkcijomis.
Jei kyla problemų, pvz., dėl miglos, paspauskite
įprastai veikiantį maksimalaus atitirpinimo funkcijos mygtuką.
Constant AWD
• Padidinkite automobilio stabilumą kelyje ir
trauką, naudodami patobulintą visų ratų
pavarą.
Važiavimo režimas užrakina automobilį veikti visų
ratų pavaros režimu. Optimalus sukimo momento
paskirstymas tarp priekinės ir galinės ašių užtikrina geriausią sukibimą, stabilumą ir valdymą, pvz.,
važiuojant slidžiu keliu, velkant sunkią priekabą
arba transporto priemonę. Važiavimo režimas
Constant AWD pasiekiamas nuolat, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia, kad
būtų varomi visi keturi ratai, o tai didina degalų
sąnaudas.
Kitais automobilio važiavimo režimais jis automatiškai pritaiko visų ratų pavaros poreikį pagal kelio
dangą, ir prireikus gali įjungti elektros variklį arba
užvesti vidaus degimo variklį.
Power
• Automobilis įgauna sportiškesnes charakteristikas ir greičiau reaguoja į greičio pedalo
paspaudimą.
Važiavimo režimas maksimaliai padidina jungtinę
vidaus degimo variklio ir elektrinio variklio galią:
automobilį varo visi ratai. Pavaros perjungiamos
sparčiau ir tiksliau, o pavarų dėžė suteikia prioritetą geresnį sukibimą užtikrinančiai pavarai. Vairas reaguoja greičiau, be to, amortizatoriai būna
standesni.
Vidaus degimo ir elektrinis varikliai veikia, kad
būtų varomi visi keturi ratai, o tai didina degalų
sąnaudas.
Važiavimo režimas optimizuotas maksimaliam
našumui ir greičiausiai reakcijai greitėjant. Jis
pakeičia vidaus degimo variklio akceleratoriaus
pedalo reakciją, pavarų perjungimo schemą ir pripūtimo slėgio sistemos veikimą. Kartu optimizuojamos važiuoklės nuostatos, vairo ir stabdžių reakcija. Važiavimo režimas Power pasiekiamas nuolat, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovos
būseną.
}}
459
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
3.
Individual
• Vairuotojo režimo pritaikymas pagal individualius pageidavimus.
Pasirinkite pradinį važiavimo režimą ir suderinkite
nuostatas pagal pageidaujamas vairavimo charakteristikas. Šios nuostatos bus įrašytos į individualų vairuotojo profilį.
Srityje Išankstinės nuostatos pasirinkite
važiavimo režimą, kuriuo norite pradėti: Pure,
Hybrid arba Power.
Galimas reguliavimas taikomas nuostatoms:
•
•
•
•
•
•
Individualus važiavimo režimas pasiekiamas tik
tuo atveju, jei jis pirmiausia aktyvinamas centriniame ekrane.
Vairuotojo ekranas
Vairo sunkumas
Galios agregatų duomenys
Stabdymo charakteristikos
Pakabos valdymas
ECO klimatas
Elektrinio arba vidaus degimo variklio
naudojimas
Pažangioji valdymo sistema nustato, kiek laiko
automobilį varys vidaus degimo variklis, kiek elektrinis variklis ir kiek abu varikliai lygiagrečiai.
Individualaus važiavimo režimo nuostatų rodinys8.
8
460
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Spustelėkite My Car Individualus
važiavimo režimas ir pasirinkite
Individualus važiavimo režimas.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: dalys priklauso nuo automobilio modelio.
Pirminė funkcija – naudoti vidaus degimo arba
elektrinį variklį ir pasiekiamą hibridinės sistemos
akumuliatoriaus energiją maksimaliai efektyviai,
atsižvelgiant į įvairių važiavimo režimų charakteristikas ir vairuotojo galios poreikį, kuris reguliuojamas greičio pedalu.
Be to, atskirais atvejais, dėl laikinų sistemos apribojimų arba teisinių reikalavimų, kuriais siekiama
palaikyti automobilio žemą bendrosios emisijos
lygį, reglamentuojamų funkcijų vidaus degimo
variklis gali būti naudojamas intensyviau.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Važiavimo režimo keitimas (p. 461)
Važiavimo režimo keitimas
Taupus važiavimas (p. 465)
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris geriausiai atitinka esamas vairavimo sąlygas.
Energijos paskirstymas hibridinėje pavaroje
naudojant žemėlapio duomenis* (p. 462)
Pakeiskite važiavimo režimą centriniame valdymo
pulte pateikiamu valdymo elementu.
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 81)
Atminkite, kad atskirose situacijose tam tikrų
važiavimo režimų pasirinkti negalima.
Bendroji informacija apie Twin Engine
(p. 414)
3.
Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą arba tiesiogiai jutikliniame ekrane
patvirtinkite išranką.
> Pasirinktas važiavimo režimas nurodytas
vairuotojo ekrane.
Susijusi informacija
•
Važiavimo režimai (p. 457)
Kaip pakeisti važiavimo režimą:
1.
Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą DRIVE MODE.
> Centriniame ekrane pasirodo iškylantysis
meniu.
2.
Pasukite ratuką aukštyn arba žemyn, kol bus
pažymėtas pageidaujamas važiavimo režimas.
* Parinktis / priedas. 461
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Energijos paskirstymas hibridinėje
pavaroje naudojant žemėlapio
duomenis*
Važiavimo režimas „Hybrid“ – tai įprastas automobilio režimas, kuriuo elektrinis ir vidaus
degimo varikliai veikia individualiai arba kartu,
sudarydami hibridinę pavarą. Navigacijos sistemoje pasirinkus kelionės tikslą*, funkcija „Predictive Efficiency“9, naudodamasi žemėlapio duomenimis, sumaniai paskirsto elektros energijos
vartojimą per visą važiavimo atstumą.
Tokiu būdu galima sumažinti degalų sąnaudas
lyginant su įprasta hibridine pavara, kai automobilį
pirmiausia varo elektra, o po to, išsikrovus hibridinės sistemos akumuliatoriui, persijungiama į
vidaus degimo variklį.
Veikimas
Jeigu atstumas iki kelionės tikslo yra didesnis už
apskaičiuotąjį elektra nuvažiuojamą atstumą, ši
funkcija paskirsto elektros energiją taip, kad ji
būtų optimaliai panaudota per visą kelionę. Tokiu
būdu galima išvengti situacijos, kai didžiąją dalį
elektros energijos suvartoja įprasta hibridinė
pavara, pvz., važiuojant dideliu greičiu automagistrale, o po to mieste (nedideliu greičiu) veikia
vidaus degimo variklis.
9
462
Didžiausia degalų ekonomija pasiekiama tada, kai
•
•
•
važiuoti pradedama automagistrale,
kuria įveikiama 50-100 km (30-60 mylių)
ilgio atkarpa,
Susijusi informacija
•
•
Važiavimo režimai (p. 457)
Taupus važiavimas (p. 465)
kai kelionės pradžioje hibridinės sistemos
akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Funkcijos veikimo sąlygos
Kad funkcija galėtų veikti, turi būti patenkintos
kelios sąlygos:
•
Navigacijos sistemoje nustatytas kelionės
tikslas ir atstumas iki jo viršija maksimalų vien
elektra įveikiamą nuotolį.
•
•
•
Pasirinktas važiavimo režimas „Hybrid“.
Deaktyvintos funkcijos Hold ir Charge.
Hibridinės sistemos akumuliatorius įkrautas.
Naudojimo patarimai
Jei automobilis naudojamas važiuoti į darbą ir
negalima jo įkrauti darbo vietoje, nurodykite darbo
vietą kaip tarpinį kelionės tikslą, o namus – kaip
galutinį. Tada hibridinio akumuliatoriaus iškrovimas vyks važiuojant į darbą ir grįžtant iš jo.
Į navigacijos sistemą įtraukite panašių kelionių
maršrutų, pvz., maršrutą tarp dviejų įkrovimo taškų
(Parankiniai), kad būtų lengviau nuvykti į kelionės tikslą.
Tik tam tikrose rinkose.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolė* ir amortizavimas
Amortizavimas („Four-C“)
Transportavimo metu
Automobilis automatiškai kontroliuoja lygį ir
amortizatorių veiklą.
Automobilyje su „Four-C“, amortizavimo sistema
prisitaiko pagal pasirinktąjį važiavimo režimą ir
automobilio greitį. Amortizacija paprastai nustatoma taip, kad užtikrintų didžiausią galimą komfortą, ir yra nuolat reguliuojama, priklausomai nuo
kelio paviršiaus, automobilio greitėjimo, stabdymo
ir važiavimo posūkiuose.
Gabenant automobilį keltu, traukiniu ar sunkvežimiu, jis turi būti pritvirtintas per ratus, o ne kitas
važiuoklės dalis. Gabenimo metu vykstantys
pneumatinės pakabos pokyčiai gali neigiamai
paveikti įtvirtinimo efektyvumą.
Galinės dalies lygio kontrolės funkcija palaiko vienodą galinės dalies aukštį neatsižvelgiant į
apkrovą. Lygio kontrolė veikia ir tada, kai automobilis stovi.
Vairuotojo ekrane pateikiami simboliai ir pranešimai
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pakaba
Naudotojas rankiniu būdu išjungė aktyviosios pakabos funkciją.
Deaktyvino naudotojas
Laikinai sumažinta galia
Aktyviosios pakabos funkcija laikinai apribota dėl intensyvaus sistemos naudojimo. Jei šis pranešimas pateikiamas dažnai (pvz., kelis kartus per savaitę), susisiekite su autoservisuA.
Pakaba
Įvyko triktis. Kaip įmanoma greičiau vykite į autoservisąA.
Pakaba
Reikalinga tech. patikra
}}
* Parinktis / priedas. 463
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pakabos gedimas
Saugiai sustokite
Įvyko kritinė triktis. Saugiai sustokite ir pasirūpinkite, kad automobilis būtų nugabentas (visi
ratai turi būti pakelti) į autoservisąA.
Pakaba
Įvyko triktis. Jei pranešimas pasirodo vairuojant, susisiekite su autoservisuA.
Sumažinkite greitį Transp. priemonė
per aukšta
Pakaba
Vykdomas automobilio galinės ašies lygio kontrolės procesas siekiant tikslinio aukščio.
Automatinis automobilio lygio reguliavimas
A
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
464
Lygio kontrolės nuostatos* (p. 465)
Važiavimo režimai (p. 457)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Lygio kontrolės nuostatos*
Taupus važiavimas
Išjunkite lygio kontrolę, jei automobilį reikia
pakelti arba norite išvengti automatinio reguliavimo problemų.
Važiavimas bus ekonomiškas ir ekologiškesnis,
jeigu vairuosite tolygiai ir numatydami būsimas
situacijas.
Nuostatos centriniame ekrane
Pritaikykite savo važiavimo stilių ir greitį pagal
vyraujančią situaciją.
Išjungti išlyginimo kontrolę
Atskirais atvejais funkciją reikia deaktyvinti, pvz.,
prieš pakeliant automobilį domkratu*. Lygio skirtumas, susidarantis keliant domkratu, paprastai
reiškia, kad automatinė kontrolė pradeda reguliuoti aukštį, dėl ko gaunamas nepageidaujamas
poveikis.
Funkcijos deaktyvinimas centriniame ekrane:
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
ir pakaba.
3.
Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
Kad su „Twin Engine“ nuvažiuotumėte kaip
įmanoma toliau maksimaliai mažomis energijos
sąnaudomis, atminkite:
•
•
Stovėjimo stabdys
•
Jei paruošimo procedūros vykdyti
neįmanoma, kai lauke šalta, pirmiausia
panaudokite sėdynių ir vairo šildymo funkcijas. Venkite šildyti visą saloną, nes taip išeikvojama daugiau hibridinės sistemos energijos.
Išsiaiškinkite, kur yra įkrovimo stočių.
Jei įmanoma, pasirinkite stovėjimo vietą,
kurioje yra įkrovimo stotelė.
PASTABA
Kaip įmanoma dažniau įkraukite automobilį iš
maitinimo tinklo!
Lygio kontrolė* ir amortizavimas (p. 463)
Pakrovimo rekomendacijos (p. 589)
Jei po automobilio salono paruošimo ketinate
važiuoti trumpą atstumą (kai lauke karšta), jei
įmanoma, išjunkite ventiliaciją arba oro kondicionierių.
Įkrovimas
• Reguliariai įkraukite automobilį iš maitinimo
tinklo. Įpraskite visada pradėti kelionę visiškai
įkrautu hibridinės sistemos akumuliatoriumi.
Susijusi informacija
•
•
•
Išankstinis paruošimas
• Paruoškite automobilį prieš kelionę. Jei
įmanoma, naudokite įkrovimo kabelį, prijungtą
prie maitinimo lizdo.
•
Venkite statyti automobilį tokioje vietoje, kur
stovėjimo metu salonas atšals arba perkais.
Pavyzdžiui, statykite automobilį reguliuojamo
klimato garaže.
}}
* Parinktis / priedas. 465
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Važiavimas
• Siekdami mažiausių energijos sąnaudų, aktyvinkite važiavimo režimą Pure.
•
•
•
•
•
•
466
Norėdami sumažinti išvengti stabdymo,
važiuokite pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir
objektų. Taip vairuojant suvartojama mažiausiai energijos.
Balansuokite galios poreikį greičio pedalu.
Naudokitės vairuotojo ekrane pateiktu pasiekiamos elektrinio variklio energijos indikatoriumi, kad be reikalo neužvestumėte vidaus
degimo variklio. Elektrinis variklis yra efektyvesnis nei vidaus degimo, ypač – važiuojant
nedideliu greičiu.
Prireikus stabdyti, stabdžių pedalu stabdykite
švelniai: taip įkrausite hibridinės sistemos
akumuliatorių. Regeneracinė stabdymo funkcija įtaisyta stabdžių pedale, ją gali sustiprinti
elektrinis variklis, stabdantis nustačius pavarų
režimą B.
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės energijos
sąnaudos, nes kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
Funkcijų rodinyje aktyvinkite funkciją Hold,
jei važiuojate didesniu greičiu ir kelionės
trunka ilgiau nei galima nuvažiuoti vien
elektra.
Jei galima, nenaudokite funkcijos Charge
hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti.
Įkraunant vidaus degimo varikliu, didėja
degalų sąnaudos ir anglies dioksido emisija.
•
Kai lauke šalta, sumažinkite langų, veidrodėlių, sėdynių ir vairo šildymą (jei įmanoma).
•
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
slėgį padangose.
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
energijos sąnaudos: patarimo, kokios padangos tinkamos, kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių, nuimkite juos.
•
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
•
Slėgio padangose patikra (p. 558)
Nelaikykite stovinčio automobilio įkalnėje su
nuspaustu akceleratoriaus pedalu. Vietoj jo
nuspauskite stabdžių pedalą.
Susijusi informacija
•
Drive-E – didesnis važiavimo malonumas
(p. 28)
•
Energijos paskirstymas hibridinėje pavaroje
naudojant žemėlapio duomenis* (p. 462)
•
Elektra nuvažiuojamam atstumui įtakos turintys veiksniai (p. 467)
•
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 81)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Elektra nuvažiuojamam atstumui
įtakos turintys veiksniai
Automobilio vien elektra nuvažiuojamas atstumas
priklauso nuo kelių veiksnių. Galimybė nuvažiuoti
toli priklauso nuo atitinkamų aplinkybių ir sąlygų,
kuriomis vairuojama.
Sertifikuotoji automobilio ridos elektros režimu
vertė neturi būti traktuojama kaip garantuotai
nuvažiuojamas atstumas. Sertifikavimo vertė – tai
palyginamoji vertė, gaunama atliekant specifinius
ES važiavimo ciklus. Faktinį nuvažiuojamą atstumą
lemia keli veiksniai.
Intervalui įtaką darantys veiksniai
Vairuotojas gali daryti įtaką kai kuriems veiksniams, tačiau kitiems veiksniams jis poveikio
nedaro.
Ilgiausias intervalas pasiekiamas esant ypač
palankioms sąlygoms, kai visi veiksniai daro teigiamą poveikį.
Veiksniai, kuriems vairuotojas įtakos nedaro
Yra keli išoriniai veiksniai, kurie daro įvairų poveikį
intervalui:
•
•
•
•
•
eismo situacija
trumpi važiavimo atstumai
topografija
išorės temperatūra ir priešinis vėjas
kelio būklė ir paviršius.
klimato kontrolės nuostatos;
Lentelėje parodytas apytikslis ryšys tarp lauko
temperatūros ir nuvažiuojamo atstumo automobiliui su išjungta keleivių salono klimato kontrolės
sistema ir su įprastu režimu veikiančia salono klimato kontrolės sistema.
•
•
•
•
Aukštesnė lauko temperatūra tam tikru aspektu
padidina nuvažiuojamą atstumą.
Lentelėje parodytas apytikslis ryšys tarp pastovaus greičio ir nuvažiuojamo atstumo, kai mažesnis pastovus greitis leidžia padidinti nuvažiuojamą
atstumą.
Lauko temperatūra
Deaktyvinta
automobilio
salono klimato
kontrolės sistema
Įprasta klimato kontrolė automobilio salone
30 °C (86 °F)
95 %
80 %
20 °C (68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
–10 °C
(14 °F)
70 %
40 %
Veiksniai, kuriems vairuotojas gali daryti
poveikį
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į tai, kad šie veiksniai
daro poveikį intervalui, kad galėtų automobilį vairuoti taupydamas energiją:
•
•
•
reguliarus įkrovimas;
paruošimas;
važiavimo režimas Pure;
greitis ir greitėjimas;
funkcija Hold;
padangos ir slėgis padangose.
Pastovus greitis
100 km/h (62 myl./val.)
50 %
80 km/h (50 myl./val.)
70 %
60 km/h (37 myl./val.)
90 %
50 km/h (31 myl./val.)
100 %
PASTABA
•
Šiose lentelėse pateiktosios vertės galioja
naujam automobiliui.
•
Šios vertės nėra besąlyginės, tačiau priklauso nuo vairavimo elgsenos, aplinkos ir
kitų aplinkybių.
Susijusi informacija
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 465)
Hold ir Charge funkcijos (p. 468)
Važiavimo režimai (p. 457)
467
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Hold ir Charge funkcijos
Atskirais atvejais važiuojant gali būti naudinga
valdyti hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Tai galima padaryti funkcijomis Hold ir
Charge.
Funkcijos Hold ir Charge pasiekiamos visais
važiavimo režimais. Funkcijos atšaukiamos, jei
įjungtas vairavimo režimas Pure.
Hold ir Charge funkcijų mygtukai
Charge
Variklis įkrauna
hibr.akumuliatorių.
Funkcija įkrauna hibridinės sistemos akumuliatorių padedant
vidaus degimo varikliui, kad
vėliau būtų galima ilgiau pasinaudoti elektros režimu.
Ženklai vairuotojo ekrane
Funkcijos aktyvinamos centrinio ekrano funkcijų
rodinyje.
Aktyvinus įkrovimo funkciją, hibridinės sistemos akumu-
Hold
liatoriaus matuoklyje pasirodo ženklas
Akum.įkrov.lygis
palaik.ateičiai.
Funkcija palaiko hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimą
esant elektrinei pavarai, ir taupo
esamą elektrą tolimesniam
panaudojimui, pvz., važiuojant mieste ar gyvenamajame rajone.
Automobilis veikia kaip ir įprastu hibridiniu režimu
su iškrautu akumuliatoriumi, kai naudojama ne tik
stabdžių sugeneruota energija, bet ir dažniau
užvedamas vidaus degimo variklis, kad būtų palaikytas tam tikras akumuliatoriaus įkrovos lygis.
468
.
Susijusi informacija
•
•
Aktyvinus laikymo funkciją, hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklyje pasirodo ženklas
.
Taupus važiavimas (p. 465)
Hibridinės sistemos matuoklis (p. 81)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pasiruošimas ilgai kelionei
Prieš leidžiantis į atostogas ar kitą tolimą kelionę,
svarbu itin atidžiai patikrinti automobilio funkcijas
ir įrangą.
Patikrinkite, ar
•
variklis veikia gerai ir nenaudoja daugiau
degalų nei įprasta;
•
•
•
nėra nuotėkių (degalų, alyvos ir kitų skysčių);
Automobilinio modemo nuostatos* (p. 537)
Važiavimas žiemą
Pakrovimo rekomendacijos (p. 589)
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras automobilio patikras, siekiant užtikrinti, kad juo būtų
galima saugiai važiuoti.
Važiavimas su priekaba (p. 483)
Pilot Assist (p. 314)
Greičio ribotuvas (p. 290)
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 574)
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje turi būti 50% glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo užšalimo iki maždaug –35 °C (–31 °F). Siekiant
išvengti pavojaus sveikatai, negalima maišyti
skirtingo tipo glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės)
alyvos padeda lengviau užvesti variklį, esant
šaltam orui, taip pat mažina kuro sąnaudas,
kol variklis yra neįkaitęs.
stabdymo jėga stabdant yra optimali;
visi žibintai veikia – jei automobilyje yra
sunkus krovinys, sureguliuokite priekinių
žibintų aukštį;
•
padangų protektorius tinkamo gylio ir slėgis
jose pakankamas. Į vietoves, kuriose yra
apsnigtos ar apledėjusios kelio dangos pavojus, važiuokite su žieminėmis padangomis
•
•
•
starterio akumuliatorius pakankamai įkrautas;
valytuvų šluotelės yra geros būklės
SVARBU
automobilyje yra trikampis įspėjamasis ženklas ir gero matomumo liemenė – kai kuriose
šalyse juos turėti reikalauja įstatymai;
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slėgio padangose patikra (p. 558)
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai oro
temperatūrai žemos klampos alyva netinka.
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovos lygį. Esant žemai temperatūrai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau ir
sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų langų ploviklį su antifrizu, kad ploviklio bakelyje nesusidarytų
ledas.
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 672)
Ploviklio įpylimas (p. 654)
Važiavimas žiemą (p. 469)
Taupus važiavimas (p. 465)
}}
* Parinktis / priedas. 469
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus sniego
arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“ rekomenduoja
sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 668)
Važiavimas vandenyje
Važiavimas per brasta reiškia, kad automobiliu
važiuojama per vandenį, pvz., ant apsemto kelio.
Važiuoti vandenyje būtina įveikti itin atsargiai.
Kad išvengtumėte automobilio apgadinimo
važiuodami per vandenį, laikykitės šių patarimų.
•
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia kelio
danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam,
kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Vandens lygis neturi pakilti aukščiau automobilio grindų. Jei įmanoma, prieš pradėdami
važiuoti per brastą patikrinkite jos gylį giliausiame taške. Ypač atsargiai reikia važiuoti per
tekantį vandenį.
•
•
Nevažiuokite didesniu nei ėjimo tempu.
Susijusi informacija
•
Atminkite, kad atvažiuojančio transporto
keliamos bangos gali pakilti virš automobilio
grindų.
•
Venkite važiuoti per druskingą vandenį (korozijos pavojus).
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose šalyse
dygliuotos padangos yra draudžiamos.
•
•
•
470
•
Žieminės padangos (p. 572)
Sniego grandinės (p. 573)
Stabdymas žvyru pabarstytame kelyje
(p. 444)
•
•
•
•
Stabdymas šlapiame kelyje (p. 443)
•
Galinio lango valytuvo šluotelės keitimas
(p. 651)
•
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 615)
Ploviklio įpylimas (p. 654)
Akumuliatorius (p. 619)
Priekinio stiklo valytuvų šluotelių keitimas
(p. 652)
Nesustokite brastoje. Pirmyn arba atbuline
eiga automobiliu važiuokite atsargiai.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
Jei važiuojant per brastą vanduo sems automobilio grindis, gali būti apgadintos jo dalys
(pvz., variklis, pavarų dėžė, transmisijos mazgas arba elektros sistemos komponentai).
Garantija netaikoma, jei komponentas apgadinamas dėl panardinimo į alyvą, hidraulinio
smūgio arba alyvos stygiaus.
Sustoję vandenyje, nebandykite užvesti variklio iš naujo. Vietoj to išvilkite automobilį iš vandens ir nugabenkite ant platformos į autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo
funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo
funkcija.
Degalų bako atlanko atidarymas ir
uždarymas
Degalų bako atlankas atrakinamas paspaudžiant
mygtuką prietaisų skydelyje.
Vairuotojo ekrane rodyklė šalia
bako ženklo nurodo, kurioje
automobilio pusėje yra degalų
bako atlankas.
1.
Paspauskite prietaisų skydelyje esantį mygtuką.
> Dėl siekio išlyginti slėgį degalų bake
galima tam tikra atlanko atsidarymo delsa.
Vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Degalų bakas Atidaromas degalų
bako atlankas, tada Degalų bakas
Parengta pilti degalus.
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus reikia
nuvalyti priekabos jungiamosios movos kontaktą.
Susijusi informacija
•
Pagalba kelyje (p. 489)
}}
471
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
Atidarius degalų bako atlanką, degalų reikia
įpilti per maždaug 15 minučių. Po to vožtuvas,
kuris buvo atidarytas paspaudus mygtuką
degalų bako pildymo dangteliui atidaryti uždaromas, ir daugiau degalų įpilti nebeįmanoma,
nes išsijungia kolonėlės siurblio pistoletas.
Degalų pylimas
Pildymo instrukcija:
Degalų bakas aprūpintas degalų pildytuvu be
dangtelio.
1.
Degalų pylimas degalinėje
Jei vožtuvas užsidaro nebaigus pildyti,
paspauskite mygtuką dar kartą ir palaukite,
kol vairuotojo ekrane pasirodys pranešimas
Degalų bakas Parengta pilti degalus.
Baigę pilti degalus, švelniai paspausdami
uždarykite atlanką.
Susijusi informacija
•
472
Degalų pylimas (p. 472)
PASTABA
Atidarius degalų bako atlanką, degalų reikia
įpilti per maždaug 15 minučių. Po to vožtuvas,
kuris buvo atidarytas paspaudus mygtuką
degalų bako pildymo dangteliui atidaryti uždaromas, ir daugiau degalų įpilti nebeįmanoma,
nes išsijungia kolonėlės siurblio pistoletas.
Jei vožtuvas užsidaro nebaigus pildyti,
paspauskite mygtuką dar kartą ir palaukite,
kol vairuotojo ekrane pasirodys pranešimas
Degalų bakas Parengta pilti degalus.
2.
Išjunkite automobilį ir atidarykite degalų bako
atlanką.
Prieš pradedant pilti degalus svarbu prakišti pildymo rankenos antgalį per degalų pildymo angos du atsidarančius uždorius.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
2.
4.
Neperpildykite bako: pilkite, kol pirmą kartą
išsijungs degalų pistoletas.
> Bakas pilnas.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
Degalų pylimas iš degalų bakelio
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite piltuvėlį, kuris yra putplasčio bloke, po bagažinės
grindų liuku.
Pasirinkite degalus, tinkamus naudoti automobilyje pagal identifikatorių10 degalų bako
atlanko vidinėje dalyje. Informacijos apie
aprobuotus degalus ir identifikatorių rasite
skirsnyje „Benzinas“.
3.
10
Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo
dangteliai. Degalų pistoletą reikia prastumti
pro abu dangtelius: tik tada galima pilti degalus.
1.
Atidarykite degalų bako atlanką.
2.
Įkiškite piltuvą į degalų pildytuvo angą.
Įpylimo kaklelyje yra du atidarymo dangteliai.
Piltuvo kaklelį reikia prastumti pro abu dangtelius: tik tada galima pilti degalus.
Lipdukas ant degalų bako atlanko vidinės pusės.
Susijusi informacija
•
Degalų bako atlanko atidarymas ir uždarymas
(p. 471)
•
Benzinas (p. 474)
Taikoma automobiliams su degalais
varomu pagalbiniu šildytuvu*
Automobiliui esant degalinėje, niekada nenaudokite automobilio degalus naudojančio šildytuvo.
Identifikatorius, pagal CEN standartą EN16942, yra degalų bako atlanko vidinėje dalyje, o vėliausiai iki 2018 m. spalio 12 d. jis bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos degalinėse.
* Parinktis / priedas. 473
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų tvarkymas
SVARBU
Nenaudokite prastesnės kokybės kuro nei rekomenduojama „Volvo“, nes tai neigiamai veikia
variklio galią ir kuro sąnaudas.
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“ nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į „Volvo“
garantiją ir jokias papildančias paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius
lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia kreiptis į
gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas,
bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu) yra itin
nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti.
Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
•
Benzinas (p. 474)
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe.
Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
Benzino identifikatorius
Lipdukas ant degalų bako atlanko vidinės pusės.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Identifikatorius, pagal CEN standartą EN16942,
yra degalų bako atlanko vidinėje dalyje, o vėliausiai iki 2018 m. spalio 12 d. jis bus ant atitinkamų
degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos
degalinėse.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
Šie identifikatoriai taikomi dabartiniams standartiniams degalams Europos teritorijoje. Automobiliuose su benzininiais varikliais galima naudoti
tokiais identifikatoriais pažymėtą benziną:
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
474
Susijusi informacija
Benzinas
Benzinas – tai tam tikro tipo degalai, skirti automobiliams su benzininiu varikliu.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
E5 – tai benzinas, kuriame gali
būti iki 2,7 % deguonies ir iki
5 % tūrio etanolio.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje nei
38 °C (100 °F) temperatūroje, patariama naudoti
aukščiausio oktaninio skaičiaus degalus, kad
variklis veiktų kuo veiksmingiau ir taupiau.
E10 – tai benzinas, kuriame
gali būti iki 3,7 % deguonies ir
iki 10 % tūrio etanolio.
SVARBU
SVARBU
•
•
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje
yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio).
Negalima naudoti etanolio mišinio,
kuriame yra daugiau nei E10 (maks.
10 proc. tūrio) etanolio, pvz., negalima
naudoti E85.
Oktaninis skaičius
•
RON 95 oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
RON 98 oktaninio skaičiaus benzinas rekomenduojamas siekiant maksimalaus variklio
našumo ir minimalių degalų sąnaudų.
Negalima naudoti degalų, kurių oktaninis
skaičius nesiekia RON 95.
•
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Degalų tvarkymas (p. 474)
Degalų pylimas (p. 472)
Benzino dalelių filtras (p. 475)
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija (p. 672)
Benzino dalelių filtras
Benzininiuose automobiliuose sumontuoti dalelių
filtrai, užtikrinantys efektyvesnę emisijos kontrolę.
Automobiliui važiuojant, benzino dalelių filtre
surenkamos išmetamosiose dujose esančios
smulkios dalelės. Važiuojant įprastai, vyksta pasyvioji regeneracija, kurios metu dalelės oksiduojasi
ir sudega. Tokiu būdu filtras ištuštinamas.
Jei automobiliu važinėjama nedideliu greičiu ar
variklis dažnai užvedamas šaltu oru, gali reikėti
atlikti aktyviosios regeneracijos procedūrą. Dalelių
filtro regeneracija vyksta automatiškai ir paprastai
trunka 10–20 minučių. Regeneracijos metu galite
pajusti degėsių kvapą.
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą, kad
variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
Jei benzininiu automobiliu važiuojama
trumpais atstumais nedideliu greičiu
Išmetimo sistemos pajėgumui turi įtakos važiavimo automobiliu ypatumai. Svarbu važiuoti įvairius atstumus skirtingu greičiu, kad būtų pasiektas optimalus našumas.
Jei bus dažnai važinėjama trumpais atstumais
nedideliu greičiu (arba žemoje temperatūroje) ir
variklis nepasieks įprastos darbinės temperatūros,
gali kilti problemų, kurios galiausiai sukels veikimo sutrikimą ir bus pateiktas įspėjimo panešimas. Jeigu transporto priemone daugiausiai važinėjama mieste, svarbu reguliariai pavažiuoti ja
}}
475
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
didesniu greičiu, kad galėtų regeneruotis išmetimo sistema.
•
Tarp apsilankymų degalinėje automobiliu reikia pavažinėti plentu didesniu nei 60 km/h
(38 myl./val.) greičiu bent 20 minučių.
Susijusi informacija
•
Benzinas (p. 474)
Variklio ir pavaros sistemos
perkaitimas
Tam tikromis sąlygomis, pvz., intensyviai važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam orui, atsiranda variklio ir transmisijos sistemos perkaitimo
rizika, ypač jeigu važiuojama su sunkiu kroviniu.
•
Perkaitimo atveju variklio galia gali laikinai
sumažėti.
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo automobilio priekinių grotelių nuimkite visas papildomas lempas.
•
Jei temperatūra variklio aušinimo sistemoje
tampa per aukšta, ima šviesti įspėjimo ženklas ir vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Variklio temperatūra Aukšta
temperatūra. Saugiai sustokite. Sustokite
saugioje vietoje ir leiskite varikliui kelias
minutes veikti laisvąja eiga, kol jis atvės.
•
•
476
Jei pasirodo pranešimas Variklio
temperatūra Aukšta temperatūra.
Išjunkite variklį arba Variklio auš. skystis
Žemas lygis. Išjunkite variklį, sustabdykite
automobilį ir išjunkite variklį.
Pavarų dėžės perkaitimo atveju bus pasirinkta kita pavarų perjungimo programa. Be
to, aktyvinama įdiegta apsauginė funkcija,
kuri be viso kito uždega įspėjamąjį signalą ir
vairuotojo ekrane parodo pranešimą
Transmisija šiltaSumažinkite greitį, kad
sumažėtų temperatūra arba Transmisija
karštaSaugiai sustokite ir palaukite, kol
atvės. Vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis ir sumažinkite greitį arba saugiai
sustabdykite automobilį bei kelias minutes
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kad pavarų
dėžė atvėstų.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite variklio.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Ženklai vairuotojo ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Aukšta variklio temperatūra. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Žemas lygis, aušinimo skystis. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
Pavarų dėžė karšta / perkaitusi /
atvėsinta. Įvykdykite pateiktą rekomendaciją.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
•
Kaip papildyti aušinimo skysčio atsargas
(p. 615)
Važiavimas su priekaba (p. 483)
Pasiruošimas ilgai kelionei (p. 469)
Pavaros keitimo indikatorius (p. 455)
Starterio akumuliatoriaus
perkrovimas
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija
tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių. Jei automobilis išjungtas, patartina nelaikyti įjungtos
uždegimo padėties II. Vietoj to naudokite I uždegimo padėtį, nes taip sueikvojama mažiau galios.
Susijusi informacija
•
•
Akumuliatorius (p. 619)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami
priedai taip pat apkrauna automobilio elektros
sistemą. Kai automobilis išjungtas, nenaudokite
daug elektros energijos vartojančių funkcijų.
Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Jei starterio akumuliatoriaus įtampa žema, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas. Tokiu atveju
energijos taupymo sistema atjungia tam tikras
funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms
funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba)
garso sistema.
–
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių, paleidžiant automobilį ir leidžiant jam paveikti bent
15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui
veikiant laisvosiomis apsukomis, kai automobilis stovi.
477
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
Išsikrovus akumuliatoriui, automobilį galima
užvesti, naudojant srovę iš kito akumuliatoriaus.
Užvedant variklį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina
atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas,
kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų pažeidimų:
1.
Nustatykite automobilio elektros sistemos
uždegimo padėtį 0.
2.
Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
3.
Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
4.
Vieną raudono užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).
Variklio užvedimo nuo išorinio šaltinio įkrovimo taškas.
SVARBU
Automobilio įkrovimo taškas skirtas tik šio
automobilio varikliui iš nuotolinio maitinimo
šaltinio užvesti. Įkrovimo taškas neskirtas kito
automobilio varikliui užvesti. Jei mėginsite
naudoti įkrovimo tašką kito automobilio varikliui užvesti, gali perdegti saugiklis ir įkrovimo
taškas nebeveiks.
Perdegus saugikliui, vairuotojo ekrane pateikiamas pranešimas 12 V akumuliatorius
Saugiklio gedimas: vykti į servisą. „Volvo“
478
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais variklio
skyriaus komponentais.
5.
Atidarykite teigiamo gnybto dangtelį (2).
6.
Prijunkite raudonojo užvedimo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto (2).
7.
Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo
gnybto (3).
8.
Prijunkite juodojo užvedimo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio neigiamo gnybto (4).
9.
Patikrinkite, ar užvedimo kabelio gnybtai saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro“ variklį ir leiskite varikliui keletą minučių veikti didesniais
nei tuščiosios eigos sūkiais apytiksliai
1500 aps./min.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
11. Užveskite savo automobilio variklį. Jei nepavyksta užvesti variklio, pailginkite įkrovimo
trukmę iki 10 minučių ir pabandykite užvesti
vėl.
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Nejunkite užvedimo kabelių prie jokių
degalų sistemos komponentų ar judančių
dalių. Saugokitės karštų variklio dalių.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
•
Niekada nerūkykite šalia akumuliatoriaus.
PASTABA
Užvedant variklį įprastomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam varikliui,
o benzininis variklis lieka išjungtas. Tai reiškia,
kad, pasukus užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, paleidžiamas elektrinis variklis
ir automobilis būna paruoštas važiuoti. Kad
variklis paleistas rodo vairuotojo ekrane išsijungusios indikatorių lemputės ir įsijungusi iš
anksto nustatyta tema.
SVARBU
Užvedimo bandymo metu nelieskite jungčių
tarp kabelio ir automobilio. Tai gali sukelti
kibirkščiavimą.
12. Atjunkite užvedimo kabelius atvirkštine
tvarka: pirma – juodąjį, po to – raudonąjį.
Užtikrinkite, kad nė vienas iš juodojo kabelio
gnybtų nesiliestų su automobilio teigiamu
užvedimo kontaktu, kito akumuliatoriaus teigiamu kontaktu arba su kontaktu, prie kurio
prijungtas raudonasis kabelis.
PASTABA
Jei užvedimo akumuliatorius išsikrovęs taip
smarkiai, kad automobilyje nebeveikia įprastos
elektrinės funkcijos ir variklis užvedamas naudojant išorinį akumuliatorių arba akumuliatoriaus įkroviklį, funkcija „Start/Stop“ gali likti
aktyvinta. Jei netrukus po užvedimo funkcija
„Start/Stop“ automatiškai išjungia variklį, yra
didelė rizika, kad variklio automatinio užvedimo funkcija nesuveiks dėl nepakankamo
akumuliatoriaus įkrovos lygio, kadangi akumuliatorius neturėjo laiko įsikrauti.
Jei automobilio variklis buvo užvestas nuo išorinio šaltinio arba nėra pakankamai laiko akumuliatoriui įkrauti su akumuliatoriaus įkrovikliu,
„Start/Stop“ funkcija laikinai išaktyvinama, kol
automobilis įkraus akumuliatorių. Esant maždaug +15 °C(apytikriai 60 °F) lauko temperatūrai, reikia, kad automobilis įkrautų akumuliatorių bent 1 valandą. Jei lauke temperatūra
žemesnė, įkrovimo trukmė gali pailgėti iki
3–4 val. Akumuliatorių rekomenduojama
įkrauti naudojant išorinį akumuliatorių įkroviklį.
PASTABA
Jei hibridinės sistemos akumuliatorius iškrautas, automobilio variklio užvesti neleidžiama.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Automobilio užvedimas (p. 436)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Vairo reguliavimas (p. 197)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 439)
479
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo kablys*
PASTABA
Automobilyje papildomai gali būti įrengtas vilkimo kablys, kuriuo naudojantis galima iš paskos
vilkti, pvz., priekabą.
Automobilyje gali būti įrengta įvairių vilkimo
kablių. Dėl papildomos informacijos susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad neišsektų akumuliatorius.
Jei automobilyje įrengtas vilkimo kablys, vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Vilkimo kablio specifikacijos*
Vilkimo kablio matmenys ir montavimo taškai.
Susijusi informacija
•
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo rėmai*
(p. 481)
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 483)
•
Vilkimo kablio specifikacijos* (p. 480)
Ant vilkimo kablio montuojamas dviračių laikiklis* (p. 487)
SVARBU
Siekiant išvengti susidėvėjimo, vilkimo kablį
reikia reguliariai valyti ir tepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijos slopintuvu, vilkimo kablio tepti negalima.
Tai taikoma ir tuo atveju, jei tvirtinamas dviračių laikiklis yra užspaudžiamas ant vilkimo
kablio.
480
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Matmenys, montavimo taškai milimetrais (col.)
A
1229 (48,4)
B
111,8 (4,4)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Žr. pirmiau pateiktą iliustraciją
F
310,5 (12,2)
G
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
•
•
Vilkimo kablys* (p. 480)
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio apkrova
(p. 664)
Išstumiamas / įtraukiamas vilkimo
rėmai*
1.
Įtraukiamas vilkimo kablys pririekus lengvai ištraukiamas arba įtraukiamas. Įtrauktoje padėtyje
vilkimo kablys yra visiškai paslėptas.
ĮSPĖJIMAS
Atidžiai laikykitės vilkimo kablio įtraukimo ir
atlenkimo instrukcijų.
ĮSPĖJIMAS
Jei prie vilkimo kablio prijungta priekaba,
nespauskite atlenkimo / įtraukimo mygtuko.
Vilkimo kablio išstūmimas
Atidarykite bagažinės duris. Vilkimo kablio
išstūmimo / įtraukimo mygtukas yra bagažinės galinėje dalyje, dešinėje pusėje. Jei mygtuke nuolat šviečia oranžinė indikatoriaus
lemputė, vadinasi, išstūmimo funkcija yra
aktyvi.
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo rėmo ištęsimo metu venkite stovėti
šalia bamperio vidurio, automobilio gale.
}}
* Parinktis / priedas. 481
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
2.
Paspauskite ir atleiskite šį mygtuką. Jei mygtukas bus laikomas paspaustas per ilgai,
išstūmimo procesas gali neprasidėti.
3.
PASTABA
Po kiek laiko suaktyvinamas energijos taupymo režimas ir indikatoriaus lemputė išsijungia. Sistema pakartotinai suaktyvinama uždarant ir atidarant bagažinės dangtį. Tai taikoma
įtraukiant arba atlenkiant vilkimo kablį.
Jei automobilio sistema aptinka, kad prie priekabos lizdo prijungta jungtis, posūkio indikatoriaus lemputė nustoja nuolat šviesti.
> Vilkimo kablys ištraukiamas laukan ir
žemyn, į neužfiksuotą padėtį, o indikatoriaus lemputė mirksi oranžine spalva. Vilkimo kablys paruoštas toliau judėti į užfiksuotąją padėtį.
Perstumkite vilkimo kablį į galinę padėtį,
kurioje jis užfiksuojamas vietoje – indikatoriaus lemputė ima pastoviai šviesti oranžine
spalva.
> Vilkimo kablys parengtas naudoti.
SVARBU
Prieš įtraukdami vilkimo kablį, įsitikinkite, kad
maitinimo lizde nėra kištuko arba adapterio.
PASTABA
Prieš perstumiant į užrakintą padėtį vilkimo
kablys turi užbaigti ištraukimo procedūrą. Ši
procedūra gali trukti kelias sekundes. Jei vilkimo kablys nebus fiksuotas užrakintoje padėtyje, palaukite kelias sekundes ir bandykite
vėl.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
482
Vilkimo kablio įtraukimas
1.
Atidarykite bagažinės duris. Paspauskite ir
atleiskite mygtuką, esantį bagažinės galinėje
dalyje, dešinėje pusėje. Jei mygtukas bus laikomas paspaustas per ilgai, įtraukimo procesas gali neprasidėti.
> Vilkimo kablys automatiškai nuleidžiamas į
atrakintą padėtį, o indikatoriaus lemputė
mygtuke ima mirksėti oranžine spalva.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
2.
Važiavimas su priekaba
•
Prieš važiuojant su priekaba, reikia apmąstyti
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo kablį, priekabą
ir krovinių paskirstymą priekaboje.
Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią įkalnę,
važiuokite lėtai.
•
Maksimalus nurodytas priekabos svoris taikomas tik iki 1000 m (3280 pėd.) aukščiui virš
jūros lygio. Didesniame aukštyje variklio galia
ir transporto priemonės kopimo gebėjimas
sumažėja dėl mažesnio oro tankio, taigi, reikia
sumažinti ir maksimalią priekabos apkrovą.
Automobilio ir priekabos svoris turi būti mažinamas po 10 % kas papildomus 1 000 m
(3 280 pėd.) arba proporcingai.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz., vilkimo
kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Automobilis turi reikiamą įrangą priekabai vilkti.
Norėdami užfiksuoti vilkimo kablį, pastumkite
jį atgal į įtrauktą padėtį, kurioje jis užfiksuojamas.
> Tinkamai įtraukus vilkimo kablį, indikatoriaus lemputė ima nepertraukiamai šviesti.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 483)
Vilkimo kablys* (p. 480)
•
Automobilio vilkimo kablio tinkamumas turi
būti patvirtintas.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad faktinė automobilio vilkimo kablio apkrova neviršytų nurodytos maksimalios vilkimo kablio
apkrovos. Vilkimo kablio apkrova skaičiuojama kaip automobilio krovumo dalis.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai
pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio.
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas
daugiau nei įprastai.
•
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis yra
visiškai naujas. Palaukite, kol automobiliu bus
nuvažiuota bent 1 000 km (620 myl.).
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Perjungdami pavaras rankiniu būdu, įjunkite žemesnę pavarą ir sumažinkite greitį.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, važiavimas su priekaba arba važiavimas dideliame aukštyje,
prastesnės, negu rekomenduojama, kokybės
degalai – tai veiksniai, kurie ženkliai padidina
automobilio degalų suvartojimą.
Priekabos jungtis
Jei automobilio vilkimo kablys turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų maitinimo jungtį, tuomet reikalingas adapteris. Naudokite „Volvo” patvirtintus adapterius. Įsitikinkite, kad
kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
}}
* Parinktis / priedas. 483
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
SVARBU
Išjungus variklį, gali būti automatiškai išjungtas nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus į priekabos jungtį, kad neišsektų akumuliatorius.
Priekabų masės
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti automobilį ir priekabą darant staigų manevrą ir
stabdant.
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos
svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris. Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali
riboti priekabų svorį ir greitį. Kabliai gali būti
sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
Lygio kontrolė*
Automobilio lygio kontrolės sistema palaiko
pastovų aukštį neatsižvelgiant į apkrovą (iki maksimalaus leistino svorio). Automobiliui stovint, jo
galas šiek tiek nusileidžia – tai normalu.
484
Važiavimas kalvota vietove ir kai lauke
karšta
Velkant priekabą, tam tikromis aplinkybėmis kyla
perkaitimo pavojus. Perkaitus varikliui ir pavaros
sistemai, vairuotojo ekrane įsijungia įspėjamasis
ženklas ir rodomas pranešimas.
Automatinė pavarų dėžė parenka optimalią
pavarą, priklausomai nuo apkrovos ir variklio
apsukų.
Stačios įkalnės
Nelaikykite automatinės pavarų dėžės aukštesnės
pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“: ne visada
gerai važiuoti aukšta pavara esant žemesnėms
variklio apsukoms.
Susijusi informacija
•
•
•
Priekabos stabilumo pagalba* (p. 485)
Priekabos žibintų lempučių patikra (p. 486)
Vilkimo pajėgumas ir vilkimo kablio apkrova
(p. 664)
•
Variklio ir pavaros sistemos perkaitimas
(p. 476)
•
Variklio alyvai nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 668)
Automobilio statymas nuolydyje
1. Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Aktyvinkite stovėjimo stabdį.
3.
Nustatykite pavarų režimą P.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą.
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Nustatykite pavarų dėžės padėtį D.
3.
Stovėjimo stabdžio atleidimas.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos stabilumo pagalba*
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija
(„TSA“11)
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei nustatomas švytavimas, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio ir priekabos
junginys. Dažnai to pakanka, kad vairuotojas vėl
imtų valdyti automobilį.
Švytuoti gali bet kokia prie automobilio prikabinta
priekaba. Priekaba švytuoti paprastai pradeda
važiuojant dideliu greičiu. Tačiau švytavimas gali
kilti ir esant mažesniam greičiui, jeigu priekaba
perkrauta arba krovinys paskirstytas netinkamai,
pvz., yra per toli gale.
Jei pirmą kartą įsikišusi priekabos stabilumo
pagalba nepašalina švytavimo, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius švytavimą
ir vėl stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį.
Priekabos stabilumo pagalbos funkcija
skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei
priekaba pradeda švytuoti. Funkcija įtraukta į stabilumo sistemą ESC12.
Švytavimo priežastys
Kad priekaba pradėtų švytuoti, turi būti tai sukeliantys veiksniai, pvz.:
•
automobilį su priekaba veikia staigūs ir stiprūs šoninio vėjo gūsiai;
•
automobilis su priekaba važiuoja nelygia kelio
danga ar per duobes;
•
atliekami staigūs judesiai vairu.
Prasidėjusį švytavimą gali būti sunku ar net
neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla pavojus,
pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio dalies.
11
12
Veikiant priekabos stabilumo
pagalbai (TSA), vairuotojo
ekrane mirksi ženklas ESC.
Susijusi informacija
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 483)
elektroninė stabilumo kontrolė (p. 285)
PASTABA
Stabilumo funkcija išaktyvinama vairuotojui
pasirinkus sportinį režimą, centrinio ekrano
meniu sistemoje išaktyvinant „ESC“.
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti švytavimą,
atlieka staigius judesius vairu, priekabos stabilumo pagalba gali neįsikišti, nes tokioje situacijoje
sistema negali nustatyti, ar švytavimą sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Parinktis / priedas. 485
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos žibintų lempučių patikra
Prijungdami priekabą, prieš kelionę patikrinkite,
ar veikia visi priekabos žibintai.
Priekabos posūkių ir stabdžių žibintai
Jei perdega nors viena priekabos posūkio žibinto
arba stabdžių žibinto lemputė, vairuotojo ekrane
pasirodo ženklas ir pranešimas. Kitus priekabos
žibintus prieš pradėdamas kelionę vairuotojas turi
patikrinti rankiniu būdu.
Ženklas
Pranešimas
• Priekabos posūkio žib.
Dešiniojo posūkio signalo
sutrikimas
• Priekabos posūkio žib. Kai-
galinį rūko žibintą, patikrinkite, ar priekaboje jis
įrengtas, kad galėtumėte saugiai keliauti.
Priekabos žibintų lempučių patikra*
Automatinė patikra
Prijungus priekabos elektros sistemą, galima
patikrinti, ar tinkamai veikia jos žibintų lemputės:
atlikite automatinę lempučių aktyvinimo patikrą.
Šia funkcija vairuotojui prieš pajudant padedama
patikrinti, ar priekabos žibintai veikia tinkamai.
Patikrai atlikti automobilis turi būti išjungtas.
1.
Prijungus priekabą prie vilkimo kablio, vairuotojo ekrane pasirodo pranešimas
Automatinė priekab. žib. patikra.
2.
Šį pranešimą patvirtinkite paspausdami ant
vairo dešinėje pusėje esančios klaviatūros O
mygtuką.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra.
riojo posūkio signalo sutrikimas
• Priekab. stabdžių žib. Gedimas
Perdegus vienai ar kelioms priekabos žibintų lemputėms, vairuotojo ekrane posūkių ženklas taip
pat mirksės daug greičiau nei įprastai.
Priekabos galinis rūko žibintas
Prijungus priekabą, gali neįsijungti galinis automobilio rūko žibintas. Tokiu atveju galinio rūko
žibinto funkcija perduodama priekabai. Įjungę
486
3.
Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar veikia
visi žibintai.
> Visi priekabos žibintai pradeda mirksėti, po
to jie ima mirksėti po vieną.
4.
Apžiūrėkite priekabos žibintus, ar veikia visos
jų lemputės.
5.
Po kiek laiko vėl pradeda mirksėti visos priekabos žibintų lemputės.
> Patikra baigta.
Automatinės patikros išjungimas
Automatinės patikros funkciją galima išjungti
centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
apšvietimas.
3.
Nuimkite žymą Automatinė priekab. žib.
patikra.
Žibintai ir
Rankinė patikra
Išjungus automatinės patikros funkciją, patikrą
galima atlikti rankiniu būdu.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
apšvietimas.
3.
Pasirinkite Rankinė priekab. žibintų
patikra.
> Paleidžiama žibintų lempučių patikra. Išlipkite iš automobilio ir patikrinkite, ar veikia
visi žibintai.
Žibintai ir
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba (p. 483)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ant vilkimo kablio montuojamas
dviračių laikiklis*
Rekomenduojama naudoti „Volvo“ sukurtus dviračių laikiklius.
Taip siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir
maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
„Volvo“ dviračių laikiklių galima įsigyti iš „Volvo“
įgaliotųjų atstovų.
Atidžiai laikykitės su dviračių laikikliu pateiktų
instrukcijų.
•
Dviračių laikiklis kartu su kroviniu turi sverti
ne daugiau nei 75 kg (165 sv.).
•
Dviračių laikiklis gali būti suprojektuotas laikyti iki trijų dviračių.
Sumontavus ant vilkimo kablio dviračių laikiklį,
pakinta automobilio valdymo savybės. To priežastys:
•
•
•
•
Dviračių laikiklis gali atsilaisvinti nuo vilkimo
kablio
•
jei jis netinkamai sumontuotas ant vilkimo
kablio;
•
jei jis perkrautas (žr. dviračių laikiklio
instrukcijas dėl maksimalios apkrovos);
•
jei jis naudojamas ne dviračiams transportuoti.
•
Vilkimo kablys* (p. 480)
didesnis svoris;
mažesnis pagreitis;
mažesnė prošvaisa iki žemės;
pakitusios stabdymo savybės.
Dviračių tvirtinimo prie dviračių laikiklio
rekomendacijos
Kuo didesnis atstumas tarp krovinio svorio centro
ir vilkimo kablio, tuo didesnė vilkimo kablio
apkrova.
Tvirtinkite atsižvelgdami į tokias rekomendacijas:
•
Sunkiausią dviratį tvirtinkite arčiausiai automobilio.
•
Stenkitės krauti taip, kad bendrosios apkrovos svorio centras būtų kuo arčiau automobilio vidurio, pvz., dviračius nukreipkite skirtingomis kryptimis.
•
Prieš gabendami nuimkite nuo dviračio priedus, pvz., krepšius, akumuliatorius, vaikiškas
kėdutes ir pan. Taip sumažinsite kablio ir dviračių laikiklio apkrovą bei vėjo pasipriešinimą
(abu veiksniai didina degalų sąnaudas).
•
Nenaudokite dviračių apsauginių dangčių. Tai
gali sumažinti manevringumą, pakenkti matomumui ir padidinti degalų sąnaudas. Be to,
gali padidėti vilkimo kablio apkrova.
ĮSPĖJIMAS
Netinkamai naudojant dviračių laikiklį, galima
apgadinti vilkimo kablį ir automobilį.
Susijusi informacija
* Parinktis / priedas. 487
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimas
Susijusi informacija
Vilkimo metu automobilį lanksčiąja vilktimi velka
kita transporto priemonė.
•
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
(p. 488)
•
•
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 155)
Vilkti „Twin Engine“ draudžiama, nes tai apgadins
elektrinį variklį. Tokį automobilį būtina transportuoti užkėlus visus keturis ratus ant techninės
pagalbos sunkvežimio – nė viena ratų pora neturi
riedėti keliu.
Kito automobilio vilkimas
Velkant automobilį, sunaudojama daug energijos:
naudokite važiavimo režimą Constant AWD. Taip
įkrausite hibridinės sistemos akumuliatorių, pagerės automobilio važiavimo ir valdymo savybės.
Pagalba kelyje (p. 489)
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 478)
Uždegimo režimo pasirinkimas (p. 439)
Vilkimo kilpos montavimas ir
nuėmimas
Prireikus vilkti kitą transporto priemonę, panaudokite vilkimo kilpą. Vilkimo kilpa įsukama į srieginį lizdą, esantį po dangteliu dešiniajame galinio
buferio šone.
PASTABA
Jei automobilyje įrengtas vilkimo kablys, vilkimo ąsos galinio montavimo taško nėra.
Vilkimo kilpos montavimas
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra didžiausias leistinas greitis.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Užvedinėti variklį velkant draudžiama, nes tai
apgadins elektrinį variklį. Naudokite kitą akumuliatorių, jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda.
SVARBU
Mėginant užvesti automobilio variklį vilkimo
būdu, gali būti sugadintas elektrinės pavaros
variklis ir katalizatorius.
13
488
Putplasčio bloko forma ir vieta gali skirtis, atsižvelgiant į automobilio modelį.
Išimkite vilkimo kilpą iš putplasčio bloko,
esančio po bagažinės grindimis13.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
3.
Įsukite vilkimo ąsą iki pat galo, kol nebesisuks.
Pagalba kelyje
Prireikus ištraukti, automobilį gali išvilkti kita
transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės
pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
SVARBU
Gerai įsukite vilkimo ąsą. Pavyzdžiui, prakiškite pro ąsą ratų varžtų veržliaraktį* ir panaudokite jį kaip svertą.
Nuimkite dangtelį – paspauskite žymą pirštu,
laikydami atlenkę priešingą pusę arba kampą.
> Dangtelis sukasi apie savo centrinę ašį ir
po to jį galima išimti.
SVARBU
Svarbu, kad vilkimo ąsa būtų gerai įsukta į
vietą, iki stabdiklio.
Vilkimo ąsos nuėmimas
–
Panaudoję vilkimo ąsą atsukite, išimkite ir
grąžinkite į jos vietą putplasčio bloke.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Susijusi informacija
•
•
•
Vilkimas (p. 488)
Pagalba kelyje (p. 489)
Įrankinė (p. 566)
Atkreipkite dėmesį, kad automobilius su „Twin
Engine“ būtina transportuoti pakeltus, kad visi
ratai būtų ant techninės pagalbos transporto
priemonės platformos.
Taikoma automobiliams su lygio kontrolės
funkcija*: Jei automobilyje įrengta pneumatinė
pakaba, prieš keliant automobilį domkratu ją reikia deaktyvinti. Funkcijos deaktyvinimas centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite My Car
ir pakaba.
3.
Pasirinkite Išjungti išlyginimo kontrolę.
Stovėjimo stabdys
Automobilio padėtis ir prošvaisa iki žemės lemia,
ar galima jį užtraukti ant sunkvežimio platformos.
Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu
}}
* Parinktis / priedas. 489
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
nepakankama, mėginant užvilkti automobilį šis
gali būti apgadintas. Tokiu atveju automobilį reikia
užkelti techninės pagalbos sunkvežimio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi
būti palikti jokie daiktai.
HomeLink®*14
„HomeLink®“15
– tai programuojamasis nuotolinio valdymo pultelis, įtaisytas automobilio elektros sistemoje, nuotoliniu būdu valdantis iki trijų
skirtingų įrenginių (pvz., garažo vartų atidarytuvą,
signalizacijos sistemą, lauko ir patalpų apšvietimą) ir taip pakeičiantis jų nuotolinio valdymo
pultelius.
Bendroji dalis
Jeigu pageidaujate papildomos informacijos apie
„HomeLink®“, apsilankykite www.HomeLink.com
arba paskambinkite 00 8000 466 354 65 (arba
mokamu mokamu telefono numeriu
+49 6838 907 277)16.
Pasilikite originalius nuotolinio valdymo pultelius,
kad galėtumėte programuoti ateityje (pvz., pakeitę
automobilį arba pageidaudami prijungti dar vieną
automobilį). Prieš parduodant automobilį, rekomenduojama išvalyti mygtukų programavimo
atmintį.
Susijusi informacija
•
„HomeLink®“ būna įtaisyta salono galinio vaizdo
veidrodėlyje. „HomeLink®“ skydelyje – trys programuojami mygtukai ir viena indikatoriaus lemputė
(veidrodėlio stikle).
Vilkimo kilpos montavimas ir nuėmimas
(p. 488)
Susijusi informacija
•
•
•
Kaip naudotis „HomeLink®“* (p. 493)
„HomeLink®*“ programavimas (p. 491)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 493)
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: versijos gali skirtis.
1 mygtukas
2 mygtukas
3 mygtukas
Indikatoriaus lemputė
14
15
16
490
Taikoma kai kurioms rinkoms.
„HomeLink“ ir „HomeLink“ namo ženklas yra registruotieji „Gentex Corporation“ prekių ženklai.
Atminkite: atsižvelgiant į tinklo operatorių, nemokamo numerio paslauga gali būti neteikiama.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„HomeLink®*17“ programavimas
1.
Atlikite šias instrukcijas, kad suprogramuotumėte
„HomeLink®“, nustatytumėte visą programavimą
iš naujo arba perprogramuotumėte atskirus mygtukus.
Pastaba: Kai kurių nuotolinio valdymo pultelių galimybė suprogramuoti „HomeLink®“
padidėja kai atstumas yra apie 15-20 cm
(maždaug 6-12 colių). Turėkite tai omenyje,
jeigu kiltų problemų programuojant.
PASTABA
Tam tikruose automobiliuose, pageidaujant
programuoti arba naudotis funkcija
HomeLink®, reikia įjungti uždegimą arba
pasukti uždegimo jungiklį į priedų padėtį. Jei
įmanoma, įdėkite naujus maitinimo elementus
į nuotolinio valdymo pultelį, kurį pakeis
HomeLink®, kad būtų galima greičiau programuoti ir lengviau priimti radijo ryšio signalą.
Prieš programuojant reikia atstatyti
HomeLink® mygtukus.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į
„HomeLink®“ mygtuką, kurį ketinate suprogramuoti, ir laikykite jį maždaug 2–8 cm (apie
1–3 colių) atstumu nuo mygtuko. Neužblokuokite HomeLink® indikatoriaus lemputės.
2.
Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką ir norimą perprogramuoti
„HomeLink®“ mygtuką.
3.
Neatleiskite mygtukų, kol indikatoriaus lemputė nuo mirksėjimo lėtai (maždaug vieną
kartą per sekundę) nepereis prie mirksėjimo
greitai (maždaug 10 kartų per sekundę) arba
nuolatinio švietimo.
> Jeigu indikatoriaus lemputė šviečia
nepertraukiamai: Tai reiškia, kad programavimas baigtas. Siekdami aktyvinti,
dukart paspauskite suprogramuotą mygtuką.
Jeigu indikatoriaus lemputė greitai
mirkčioja: Įrenginys, kurį ketinama suprogramuoti su „HomeLink®“, gali turėti saugumo funkciją, reikalaujančią atlikti papildomų veiksmų. Išbandykite du kartus
paspausdami suprogramuotą mygtuką,
kad pamatytumėte, ar programavimas veikia. Kitu atveju tęskite tolesnius veiksmus.
ĮSPĖJIMAS
Programuojant sistemą „HomeLink®“, gali būti
aktyvinti programuojami garažo arba sklypo
vartai. Todėl pasirūpinkite, kad programavimo
metu niekas nestovėtų šalia vartų. Kol programuojamas garažo vartų atidarymo prietaisas,
automobilis turi stovėti lauke (ne garaže).
17
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Parinktis / priedas. 491
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Individualių mygtukų
perprogramavimas
||
HomeLink®
Atskirą
muoti taip:
4.
Suraskite garažo vartų ar pan. imtuvo programavimo mygtuką18. Jis paprastai yra netoli
imtuvo antenos laikiklio.
5.
Vieną kartą paspauskite ir atleiskite imtuvo
konfigūravimo mygtuką. Suprogramuoti reikia
per 30 sekundžių nuo mygtuko paspaudimo.
6.
Paspauskite ir atleiskite norimos programuoti
sistemos „HomeLink®“ mygtuką. Pakartokite
paspaudimo / laikymo / atleidimo seką antrą
kartą ir, atsižvelgiant į imtuvo modelį, galbūt
net ir trečią kartą.
> Programavimas baigtas: garažo ar sklypo
vartai ir panašūs įrenginiai dabar turėtų
būti aktyvinti paspaudus suprogramuotąjį
mygtuką.
Kilus programavimo problemų, susisiekite su
„HomeLink®“ adresu www.HomeLink.com arba
paskambinkite numeriu 00 8000 466 354 65
(arba mokamu numeriu +49 6838 907 277)19.
18
19
492
mygtuką galima perprogra-
1.
Paspauskite pageidaujamą mygtuką ir palaikykite jį maždaug 20 sekundžių.
2.
Kai „HomeLink®“ indikatoriaus lemputė pradės lėtai mirksėti, bus galima programuoti
įprasta seka.
Susijusi informacija
•
•
•
Kaip naudotis „HomeLink®“* (p. 493)
HomeLink®* (p. 490)
„HomeLink®*“ tipo patvirtinimas (p. 493)
Pastaba: Jei perprogramuojamasis mygtukas su nauju įrenginiu nesuprogramuojamas,
jis toliau naudoja pirmiau nustatytus programavimo duomenis.
Sistemos HomeLink® mygtukų
nustatymas iš naujo
Galima iš naujo nustatyti tik visus „HomeLink®“
mygtukus iškart (ne po vieną). Atskirus mygtukus
galima tik perprogramuoti.
–
Paspauskite ir maždaug 10 sekundžių palaikykite išorinius „HomeLink®“ mygtukus (1 ir
3).
> Kai nuolat švietusi indikatoriaus lemputė
ima mirksėti, mygtukai būna nustatyti iš
naujo ir juos galima perprogramuoti.
Mygtukų žymėjimas ir spalvos priklauso nuo gamintojų.
Atminkite: atsižvelgiant į tinklo operatorių, nemokamo numerio paslauga gali būti neteikiama.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kaip naudotis „HomeLink®“*20
ĮSPĖJIMAS
HomeLink®
Visiškai suprogramavus
sistemą, ją
galima naudoti vietoj atskirų originalių nuotolinių
valdymo elementų.
•
Paspauskite suprogramuotą mygtuką. Garažo,
sklypo vartai, signalizacijos sistema ar pan. aktyvinami (gali užtrukti kelias sekundes). Jei mygtukas
laikomas nuspaustas ilgiau nei 20 sekundžių,
pradedama perprogramavimo procedūra. Indikatoriaus lemputė šviečia arba mirksi, kai mygtukas
nuspaustas. Prireikus kartu su HomeLink® galima
toliau naudotis originaliais sistemos nuotolinio
valdymo pulteliais.
•
PASTABA
Išjungus degimą, „HomeLink®“ veikia dar
mažiausiai 7 minutes.
PASTABA
„HomeLink®“
negalima naudoti, jeigu automobilis užrakintas ir jo signalizacija įjungta* iš
lauko.
20
21
Jei garažo durims ar vartams valdyti naudojamas HomeLink®, įsitikinkite, kad arti
judančių durų ar vartų nieko nėra.
Nenaudokite HomeLink® su garažo vartais, kurie neturi apsauginio sustabdymo
arba apsauginės grįžties funkcijų.
Susijusi informacija
•
•
•
HomeLink®* (p. 490)
„HomeLink®*“
programavimas (p. 491)
„HomeLink®*“
tipo patvirtinimas (p. 493)
„HomeLink®*“21 tipo patvirtinimas
ES tipo patvirtinimas
„Gentex Corporation“ patvirtina, kad „HomeLink®“
modelis UAHL5 dera su radijo ryšio įrangos
direktyva 2014/53/ES.
Radijo ryšio įrangos veikimo dažnio diapazonai:
•
•
•
•
•
433,05–434,79 MHz <10 mW E.R.P.
868,00–868,60 MHz <25 mW E.R.P.
868,70–868,20 MHz <25 mW E.R.P.
869,40–869,65 MHz <25 mW E.R.P.
869,70–870,00 MHz <25 mW E.R.P.
Sertifikato turėtojo adresas: „Gentex Corporation“,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
USA (JAV)
Papildomos informacijos rasite
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
HomeLink®* (p. 490)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas. 493
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kompasas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas displėjus, rodantis
kompaso kryptį22, į kurią nukreiptas automobilio
priekis.
Kompaso aktyvinimas ir
deaktyvinimas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas displėjus, rodantis
kompaso kryptį23, į kurią nukreiptas automobilio
priekis.
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas
Kompasas aktyvinamas automatiškai, įjungus
automobilį.
Kaip aktyvinti arba deaktyvinti kompasą rankiniu
būdu:
–
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis: N (šiaurė), NE
(šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs),
SW (pietvakariai), W (vakarai) ir NW (šiaurės
vakarai).
•
•
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Kompasą24 reikėtų sukalibruoti, jeigu automobiliu judama per kelias magnetines zonas.
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų ar
aukštos įtampos linijų.
2.
Užveskite automobilio variklį ir išjunkite visą
elektros įrangą (oro kondicionierių, valytuvus
ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų uždarytos visos
durelės.
paspauskite galinio vaizdo veidrodžio nugarėlėje esantį mygtuką naudodami, pvz., sąvaržėlę.
Susijusi informacija
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompaso kalibravimas*
Kompasas* (p. 494)
Kompaso kalibravimas* (p. 494)
PASTABA
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas
arba išvis neprasidėti, jei nebus išjungta elektros įranga.
3.
Laikykite mygtuką po galinio vaizdo veidrodėliu nuspaustą maždaug 3 sekundes (panaudokite, pvz., sąvaržėlę). Pateikiamas dabartinės magnetinės zonos numeris.
Susijusi informacija
•
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
(p. 494)
•
Kompaso kalibravimas* (p. 494)
22
23
24
494
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose ir modeliuose.
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose ir modeliuose.
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu galimas kaip variantas tik tam tikrose ir modeliuose.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
7.
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo
funkcija*: jei, aktyvinus priekinio stiklo šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas C,
atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi pirmiau pateiktu 6 punktu (esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai).
8.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Susijusi informacija
Magnetinės zonos.
4.
Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys
reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5.
Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas
C.
6.
Važiuokite lėtai ratu, ne didesniu kaip
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar
2 ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
•
•
Kompasas* (p. 494)
Kompaso aktyvinimas ir deaktyvinimas*
(p. 494)
* Parinktis / priedas. 495
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Garsas, medija ir internetas
Susijusi informacija
Garso ir medijos sistemą sudaro medijos leistuvas ir radijas. Taip pat galite prijungti telefoną
per „Bluetooth“, kad galėtumėte naudotis laisvų
rankų funkcijomis arba groti muziką belaidžiu
ryšiu automobilyje. Prijungus automobilį prie
interneto, taip pat galima naudotis medijos leistuvo programėlėmis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Garso ir medijos sistemos apžvalga
Valdykite funkcijas balsu, vairo klaviatūra arba per
centrinį ekraną. Garsiakalbių ir stiprintuvų skaičius
priklauso nuo to, kuri garso sistema sumontuota
automobilyje.
Medijos leistuvas (p. 509)
Radijas (p. 503)
Telefonas (p. 525)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Taikomosios programos (p. 500)
Balso atpažinimas (p. 139)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Vairuotojo blaškymasis (p. 38)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 603)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 542)
Garso nuostatos
Garso sistema iš anksto nustatyta optimaliam
garsui atkurti, bet ją galima reguliuoti.
Garsumas paprastai nustatomas garsumo valdymo elementu, įrengtu po centriniu ekranu arba
vairo dešiniojoje klaviatūroje. Tai taikoma, pvz.,
grojant muziką, klausantis radijo, kalbantis telefonu ir aktyviai siunčiant eismo pranešimus.
Optimalus garso atkūrimas
Garso sistema yra sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, kad garso
atkūrimas būtų optimalus. Garso sistema kalibruojama pagal automobilio modelį bei jame
įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t. Taip pat atliekamas
dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį ir automobilio greitį.
Asmeniniai pageidavimai
Įvairios nuostatos galimos viršutiniame rodinyje
Nuostatos Garsas, atsižvelgiant į automobilio
garso sistemą.
Kaip atnaujinti sistemą
Garso ir medijos sistema yra nuolatos gerinama.
Prijungus automobilį prie interneto, siekiant optimalaus veikimo galima atsisiųsti sistemos naujinius, žr. support.volvocars.com.
498
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Tonas – žemųjų, aukštųjų dažnių, glodintuvo
ir kt. nuostatos.
• Balansas – nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir galinio
garsiakalbių.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Equalizer – glodintuvo nustatymas.
• Balansas – nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir galinio
garsiakalbių.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
„Sound Experience“* (p. 499)
Medijos leistuvas (p. 509)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 143)
Telefono nuostatos (p. 533)
Garsas, medija ir internetas (p. 498)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
„Sound Experience“*
„Audio experience“ – tai programėlė, teikianti prieigą prie kitų garso nuostatų.
Garso potyris atveriama iš programėlių rodinio
centriniame ekrane. Galima nustatyti šias nuostatas, atsižvelgiant į automobilyje esančią garso sistemą:
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studija – galima optimizuoti Vairuotojas,
Visi ir Galinis garsą.
• Individuali scena – erdvinio garso režimas
su intensyvumo ir uždarumo nuostatomis.
• Koncertų salė – atkuriama Geteborgo koncertų salės akustika.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsumas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
Valdymas balsu, Parkavimo pagalba ir
Tel. skamb. tonas.
High Performance
• Tonas – žemųjų, aukštųjų dažnių, glodintuvo
ir kt. nuostatos.
• Balansas – nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo bei tarp priekinio ir galinio
garsiakalbių.
• Sistemos garsas – koreguojamas garsu-
Geteborgo koncertų salės akustikos atkūrimas.
mas įvairiose automobilio sistemose, pvz.,
}}
* Parinktis / priedas. 499
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sėdynių optimizav. – galima optimizuoti
Vairuotojas, Visi ir Galinis garsą.
• Erdvinis – erdvinio garso režimas su lygio
nuostatomis.
• Tonas – žemųjų, aukštųjų dažnių, glodintuvo
ir kt. nuostatos.
Susijusi informacija
•
•
Taikomosios programos
Programėlių rodinyje yra programų (programėlių), suteikiančių prieigą prie tam tikrų automobilio tarnybų.
Kad iš pradžios rodinio pasiektumėte programėlių
rodinį, perbraukite per centrinį ekraną iš dešinės
kairėn1. Čia pateikiamos atsisiųstos programėlės
(trečiųjų šalių programėlės) ir įterptinių funkcijų
programėlės, pvz., FM radijas.
Garso nuostatos (p. 498)
Centrinio ekrano rodinių naršymas (p. 109)
Programėlių rodinys (bendrinis vaizdas: bazinės programėlės priklauso nuo rinkos ir modelio)
Kai kurios bazinės programėlės yra pasiekiamos
visada. Prijungus automobilį prie interneto, galima
atsisiųsti papildomų programėlių, pvz., internetinio
radijo ir muzikos tarnybų.
Tam tikras programėles galima naudoti tik kai
automobilis prijungtas prie interneto.
1
500
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Jei automobilio vairas yra dešinėje, reikia perbraukti priešinga kryptimi.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Paleiskite programėlę paspausdami ją centrinio
ekrano programėlių rodinyje.
Visos naudojamos programėlės turėtų būti atnaujintos į naujausią versiją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 501)
Programėlių naujinimas (p. 502)
Programėlių naikinimas (p. 502)
Apple® CarPlay®* (p. 518)
Android Auto* (p. 522)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Standžiojo disko atmintis (p. 541)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 540)
Programėlių atsisiuntimas
3.
Paspauskite programėlės eilutę, kad sąrašas
išsiskleistų ir rastumėte daugiau informacijos
apie šią programėlę.
4.
Norėdami atsisiųsti ir įdiegti pageidaujamą
programėlę, pasirinkite Diegti.
> Vykstant procesui, rodoma atsisiuntimo ir
įdiegimo būsena.
Prijungus automobilį prie interneto, galima
atsisiųsti naujų programėlių.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių paslaugų veikimą, pvz.,
internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
PASTABA
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite
ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
1.
2.
Atverkite programėlę Atsisiuntimo centras
iš programėlių rodinio.
Pasirinkite Naujos progr., kad atvertumėte
turimų, bet automobilyje neįdiegtų programėlių sąrašą.
Jei šiuo metu atsisiųsti negalima, rodomas
atitinkamas pranešimas. Programėlė išliks
sąraše ir bus galima mėginti atsisiųsti ją
vėl.
Atsisiuntimo nutraukimas
– Norėdami nutraukti atsisiuntimą, paspauskite
Nutraukti.
Atkreipkite dėmesį, kad galima nutraukti tik atsisiuntimą. Jei prasidėjo įdiegimas, jo negalima
nutraukti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Taikomosios programos (p. 500)
Programėlių naujinimas (p. 502)
Programėlių naikinimas (p. 502)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
•
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 603)
•
Standžiojo disko atmintis (p. 541)
* Parinktis / priedas. 501
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Programėlių naujinimas
Programėles galima atnaujinti prijungus automobilį prie interneto.
PASTABA
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių paslaugų veikimą, pvz.,
internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
PASTABA
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite
ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
Jei programėlę naudojate kai vyksta jos naujinimas, ji bus paleista pakartotinai, kad būtų iki galo
įdiegta.
Visų programų naujinimas
1. Atverkite programėlę Atsisiuntimo centras
iš programėlių rodinio.
2.
Pasirinkite Diegti viską.
> Pradedamas naujinimas.
Programėlių naikinimas
Programėles galima pašalinti prijungus automobilį prie interneto.
Kai kurių programų naujinimas
1. Atverkite programėlę Atsisiuntimo centras
iš programėlių rodinio.
Kad naudojamą programėlę būtų galima visiškai
pašalinti, ją reikia užverti.
2.
Norėdami atverti visų turimų naujinių sąrašą,
pasirinkite Programų naujiniai.
1.
Atverkite programėlę Atsisiuntimo centras
iš programėlių rodinio.
3.
Suraskite pageidaujamą programėlę ir pasirinkite Diegti.
> Pradedamas naujinimas.
2.
Norėdami atverti visų įdiegtų programėlių
sąrašą, pasirinkite Programų naujiniai.
3.
Suraskite pageidaujamą programėlę ir, norėdami ją pašalinti, pasirinkite Išdiegti.
> Pašalinta programėlė dingsta iš sąrašo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Taikomosios programos (p. 500)
Programėlių atsisiuntimas (p. 501)
Programėlių naikinimas (p. 502)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 603)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
502
Taikomosios programos (p. 500)
Programėlių atsisiuntimas (p. 501)
Programėlių naujinimas (p. 502)
Sistemos naujinių valdymas atsisiuntimo
centre (p. 603)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Radijas
Galima klausytis transliacijų FM radijo dažniais
bei skaitmeninio radijo (DAB)*. Jei veikia automobilio interneto ryšys, taip pat galima klausytis
internetinio radijo.
•
•
•
•
•
Skaitmeninis radijas* (p. 508)
Radijo įjungimas
RDS radijas (p. 507)
Radijas įjungiamas iš centrinio ekrano programėlių rodinio.
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
1.
Programėlių rodinyje atverkite pageidaujamą
dažnio diapazoną (pvz., FM).
2.
Pasirinkite radijo stotį.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Medijos leistuvas (p. 509)
Radiją galima valdyti naudojant
balso atpažinimo funkciją, vairo
klaviatūrą arba centrinį ekraną.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Radijo įjungimas (p. 503)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 504)
Radijo parankinių nustatymas (p. 505)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 506)
Susijusi informacija
•
•
Radijas (p. 503)
Radijo stočių paieška (p. 505)
}}
* Parinktis / priedas. 503
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 504)
Radijo dažnio diapazono ir radijo
stoties keitimas
•
•
•
Radijo parankinių nustatymas (p. 505)
Čia pateikiamos instrukcijos, kaip galima pakeisti
radijo dažnio diapazoną, diapazono sąrašą ir
pasirinkto sąrašo radijo stotį.
Radijo imtuvo nuostatos (p. 506)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Radijo bangų ilgio keitimas
Perbraukite, kad parodytumėte programėlių rodinį
centriniame ekrane, ir pasirinkite pageidaujamą
radijo dažnio diapazoną (pvz., FM) arba atverkite
vairuotojo ekrano programėlių meniu dešiniąja
vairo klaviatūra ir pasirinkite iš ten.
3.
Sąraše palieskite pageidaujamą stotį.
Parankiniai – grojami tik pasirinkti parankiniai
kanalai.
Žanrai – atkuriami tik tie kanalai, kurie transliuoja
pasirinktą žanrą / turinio tipą, pvz., pop arba klasikinę muziką.
Stočių keitimas pasirinktajame sąraše
–
Sąrašų keitimas dažnio diapazone
Paspauskite
ar
po centriniu ekranu
arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
> Žymeklis pasirinktajame leidimo sąraše
pajuda aukštyn arba žemyn per vieną poziciją.
Galite pakeisti radijo stotį ir pasirinktame centrinio ekrano sąraše.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
2
504
1.
Spauskite Biblioteka.
2.
Pasirinkite atkurti iš Stotys, Parankiniai,
Žanrai arba Grupės2.
Radijas (p. 503)
Radijo stočių paieška (p. 505)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Radijo parankinių nustatymas (p. 505)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 506)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 97)
Tik skaitmeninis radijas (DAB*).
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Radijo stočių paieška
Rankinis bangų nustatymas
Radijo parankinių nustatymas
Galima įtraukti radijo stotį į programėlę Radijo
parankiniai ir radijo diapazono (pvz., FM) parankinių sąrašą. Instrukcijų apie tai, kaip įtraukti ir
šalinti parankinius, rasite toliau.
Radijas automatiškai sudaro vietovės radijo
stočių sąrašą, kurių transliacijos signalas yra stipriausias.
Radijo parankiniai
Radijo parankiniai rodo iš visų
dažnio juostų įrašytus parankinius.
Persijungus į rankinės paieškos funkciją, radijas
automatiškai nebekeičia dažnio, kai susilpnėja
signalas.
Parametrai, kurių galite ieškoti, priklauso nuo
pasirinkto dažnio diapazono:
FM – stotis, žanras ir dažnis.
•
•
DAB* – ansambliai ir stotys.
1.
Spauskite Biblioteka.
2.
Spauskite
.
> Atveriama paieška su klaviatūra.
3.
–
Įveskite paieškos terminus.
> Paieška vyksta kiekvieną kartą įvedus
ženklą ir jos rezultatai rodomi pagal kategorijas.
Paspauskite Rankinis derinimas, patraukite
ar
valdymo elementą arba paspauskite
. Paspaudus ir ilgai palaikius, paieška
peršoka į kitą pasiekiamą dažnio diapazono
stotį. Be to, galima naudotis vairo dešiniąja
klaviatūra.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Radijas (p. 503)
Radijo įjungimas (p. 503)
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 504)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
1.
Atverkite programėlę Radijo parankiniai iš
programėlių rodinio.
2.
Sąraše palieskite pageidaujamą stotį, kad
pradėtumėte klausytis.
Radijo parankinių įtraukimas ir
šalinimas
–
Palieskite
, kad įtrauktumėte (pašalintumėte) kanalą į (iš) dažnio diapazono parankinius ir radijo parankinius.
Stočių sąraše įrašius parankinę, radijas automatiškai ieško geriausio dažnio. Tačiau jei parankinis
įrašytas iš stočių paieškos rankiniu būdu, radijas
automatiškai nepersijungia į stipresnį dažnį.
Pašalinus parankinį, jis pašalinamas ir iš dažnio
diapazono parankinių.
Radijo imtuvo nuostatos (p. 506)
}}
* Parinktis / priedas. 505
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
•
Radijas (p. 503)
Radijo imtuvo nuostatos
Radijo įjungimas (p. 503)
Galima aktyvinti ir deaktyvinti įvairias radijo funkcijas.
Radijo stočių paieška (p. 505)
Kelių eismo pranešimų atšaukimas
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 504)
Eismo pranešimų ir pan. transliaciją galima laikinai pertraukti, paliečiant
vairo dešiniojoje klaviatūroje arba Atšaukti centriniame ekrane.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 506)
Programų meniu vairuotojo ekrane (p. 97)
Radijo funkcijų aktyvinimas ir
deaktyvinimas
Nuvilkite žemyn viršutinį rodinį ir pasirinkite
Nuostatos Medija bei pageidaujamą radijo
dažnio diapazoną, kad pamatytumėte pasiekiamas funkcijas.
FM radijas
• Rodyti transliacijos informaciją: rodoma
informacija apie programos turinį, atlikėjus ir
kt.
• Sulaikyti programos pavadinimą: pažymėkite, kad programos pavadinimas nuolat
neslinktų. Vietoj to jis po 20 sekundžių
sustabdomas.
• Pasirinkite pranešimus:
- Vietiniai trukdžiai: pertraukiamas medijos
leidimas ir imama transliuoti informacija apie
netoliese esančius kelių eismo įvykius. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį
medijos šaltinį. Funkcija Vietiniai trukdžiai
yra geografiniu požiūriu apribota funkcijos
Kelių eismo pranešimai versija. Tuo pat
506
metu reikia aktyvinti funkciją Kelių eismo
pranešimai.
- Žinios : pertraukiamas medijos leidimas ir
transliuojamos žinios. Pasibaigus žinių transliacijai, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
- Signalizacija: pertraukiamas medijos leidimas ir siunčiami perspėjimai apie dideles
avarijas bei nelaimes. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
- Kelių eismo pranešimai: pertraukiamas
medijos leidimas ir transliuojama informacija
apie kelių eismo įvykius. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
DAB* (skaitmeninis radijas)
• Rikiuoti paslaugas: kanalų rikiavimo parinktis. Pagal abėcėlę arba paslaugos numerį.
- Transporto naujienos: priima informaciją
apie viešąjį transportą, pvz., keltų ir traukinių
tvarkaraščius.
• DAB-DAB perdavimas: įjungiama susiejimo
- Įspėjimas / paslaugos: priima informaciją
apie mažesnės svarbos (nei pavojaus signalo
funkcija) incidentus, pvz., energijos tiekimo
trūkius.
su DAB funkcija. Jei radijo stoties priėmimas
nutrūksta, automatiškai randama kita stotis,
esanti kitoje stočių grupėje (ansamblyje).
• DAB-FM perdavimas: įjungiama susiejimo
su DAB ir FM funkcija. Jeigu radijo stoties
priėmimas nutrūksta, automatiškai ieškoma
alternatyvaus FM dažnio.
• Rodyti transliacijos informaciją: pažymėkite, kad parodytumėte radijo tekstą arba
pasirinktus jo tipus, pvz., atlikėją.
• Rodyti su programa susijusius vaizdus:
pasirinkite, ar rodyti programų vaizdus ekrane.
• Pasirinkite pranešimus: pasirinkite tipus
pranešimų, kurie bus priimami grojant DAB.
Pasirinktieji pranešimai pertrauks medijos
atkūrimą ir bus pagroti. Pasibaigus pranešimui, grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
- Signalizacija: pertraukiamas medijos leidimas ir siunčiami perspėjimai apie dideles
avarijas bei nelaimes. Pasibaigus pranešimui,
grįžtama į ankstesnį medijos šaltinį.
- Kelių eismo naujienos: priima informaciją
apie kelių eismo įvykius.
- Naujausios žinios: priima žinias.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijas (p. 503)
Skaitmeninis radijas* (p. 508)
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 118)
RDS radijas
RDS („Radio Data System“), radijas gali automatiškai persijungti į stipriausią signalą. RDS leidžia, pvz., priimti eismo informaciją ir ieškoti tam
tikrų tipų programų.
RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo imtuvui
tokias funkcijas:
•
Suprastėjus girdimumui, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų
tipų arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo metu
transliuojamą radijo programą.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS arba
naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo
dalis.
Transliuojant žinias ar kelių eismo pranešimą,
radijuje gali būti perjungtos stotys, pertraukiant
dabar naudojamą garso šaltinį. Pvz., jei tuo metu
veikė CD grotuvas*, jis bus pristabdytas. Radijas
grąžina ankstesnį garso šaltinį ir garsumą, kai
nustatytas programos tipas nieko nebetransliuoja.
Kad grįžtumėte atgal anksčiau, paspauskite
vairo dešiniojoje klaviatūroje arba palieskite
Atšaukti centriniame ekrane.
}}
* Parinktis / priedas. 507
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Susijusi informacija
•
•
Radijas (p. 503)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 506)
Skaitmeninis radijas*
(DAB3)
Skaitmeninis radijas
– tai radijo skaitmeninė transliavimo sistema. Radijas dera su DAB,
DAB+ ir DMB4 standartais.
Radiją galima valdyti naudojant
balso atpažinimo funkciją, vairo
klaviatūrą arba centrinį ekraną.
Skaitmeninio radijo programėlė
centriniame ekrane paleidžiama
iš programėlių rodinio.
DAB antrinis kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz., gali būti
pagrindinės programos transliacijos kitomis kalbomis. Antrinės radijo stotys stočių sąraše rodomos su rodyklės ženklu.
Susijusi informacija
•
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio radijo*
(p. 509)
•
Radijo dažnio diapazono ir radijo stoties keitimas (p. 504)
•
•
•
•
Radijo stočių paieška (p. 505)
Radijo parankinių nustatymas (p. 505)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 506)
Skaitmeninis radijas grojamas taip pat kaip ir kitų
dažnio diapazonų radijas, pvz., FM. Be galimybės
pasirinkti grojimą per Stotys, Parankiniai ir
Žanrai, papildomai yra galimybė pasirinkti grojimą
iš antrinių kanalų ir Grupės. Ansamblis – tai tuo
pačiu dažniu transliuojančių radijo stočių rinkinys
(kanalų grupė).
Jei radijo kanalas perduoda logotipą, jis atsisiunčiamas ir parodomas šalia stoties pavadinimo
(atsisiuntimo trukmė būna įvairi).
3
4
508
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Sąsaja tarp FM ir skaitmeninio
radijo*
Ši funkcija leidžia skaitmeniniam radijo imtuvui
(DAB) persijungti nuo silpno arba nutrūkusio
kanalo signalo prie to paties kanalo stipresnio
signalo kitoje kanalų grupėje (ansamblyje), naudojantis DAB ir (arba) DAB ir FM diapazonais.
DAB-DAB ir DAB-FM susiejimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Medija
3.
Norėdami aktyvinti / deaktyvinti atitinkamas
funkcijas, pažymėkite arba nuimkite žymą nuo
DAB-DAB perdavimas ir (arba) DAB-FM
perdavimas.
Medijos leistuvas
Susijusi informacija
Medijos leistuvas gali groti muziką iš CD grotuvo* arba prie USB prievado ar „Bluetooth“
ryšiu prijungtų išorinių garso šaltinių. Jis gali leisti
vaizdo įrašus per USB prievadą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prijungus automobilį prie interneto, atvėrus programėles taip pat galima klausytis internetinio
radijo, garso knygų ir naudotis muzikos paslaugomis.
DAB.
Medijos transliacijos (p. 510)
Medijos valdymas ir keitimas (p. 511)
Medijos paieška (p. 512)
Taikomosios programos (p. 500)
Radijas (p. 503)
CD grotuvas* (p. 513)
Vaizdo įrašas (p. 514)
Medija „Bluetooth®“ ryšiu (p. 515)
Medija per USB jungtį (p. 516)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Susijusi informacija
•
•
•
Skaitmeninis radijas* (p. 508)
Radijas (p. 503)
Radijo imtuvo nuostatos (p. 506)
Medijos leistuvas valdomas iš
centrinio ekrano, tačiau keletą
funkcijų galima reguliuoti klaviatūra dešinėje vairo pusėje
arba balsu.
Radijas veikia medijos leistuve ir aprašytas atskiriame skirsnyje.
* Parinktis / priedas. 509
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Medijos transliacijos
CD*
1. Įdėkite kompaktinį diską.
Per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys
1. Aktyvinkite „Bluetooth“ medijos šaltinyje.
2.
Atverkite programėlę CD iš programėlių rodinio.
2.
Medijos leistuvas taip pat valdo radijo imtuvą,
kuris aprašytas atskirame skirsnyje.
3.
Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
3.
Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
4.
Medijos šaltinio įjungimas
USB atmintis
1. Prijunkite USB atmintuką.
Atverkite programėlę Bluetooth iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
Medijos grotuvas valdomas iš centrinio ekrano.
Keletą funkcijų taip pat galima valdyti klaviatūra
dešinėje vairo pusėje arba balsu.
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3.
Pasirinkite, ką leisti.
> Pradedamas atkūrimas.
Medija su interneto ryšiu
Medijos grojimas iš interneto ryšį turinčių programėlių:
1.
Prijunkite automobilį prie interneto.
2.
Programėlių rodinyje atverkite dabartinę programėlę.
> Pradedamas atkūrimas.
Mp3 grotuvas ir iPod®
PASTABA
Atkūrimui pradėti iš iPod naudokite „iPod“
programėlę (ne USB).
Kai garso šaltiniu naudojamas iPod, automobilio garso ir medijos sistema rodo meniu
struktūrą, panašią į iPod leistuvo meniu struktūrą.
1.
Programėlių rodinys. (Bendrinis vaizdas: bazinės programėlės priklauso nuo rinkos ir modelio.)
510
Prijunkite medijos šaltinį.
2.
Įjunkite prijungto medijos šaltinio transliaciją.
3.
Atverkite programėlę (iPod, USB) iš programėlių rodinio.
> Pradedamas atkūrimas.
Prijunkite medijos šaltinį.
Perskaitykite atskirą skirsnį apie tai, kaip atsisiunčiamos programėlės.
Vaizdo įrašas
1. Prijunkite medijos šaltinį.
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
3.
Jei pageidaujate transliacijos, palieskite
norimo punkto antraštę.
> Pradedamas atkūrimas.
Apple CarPlay
„CarPlay“ aprašyta atskirame skirsnyje.
Android Auto
„Android Auto“ aprašyta atskirame skirsnyje.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Susijusi informacija
•
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 98)
•
•
•
Radijas (p. 503)
Medijos valdymas ir keitimas (p. 511)
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 516)
•
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
(p. 515)
•
•
Programėlių atsisiuntimas (p. 501)
•
•
•
•
•
Medijos valdymas ir keitimas
Medijos leidimą galima valdyti balsu, vairo klaviatūra arba per centrinį ekraną.
Medijos leistuvą galima valdyti
naudojant balso atpažinimo
funkciją, vairo klaviatūrą arba
centrinį ekraną.
Kūrinio / dainos keitimas – palieskite pageidaujamą kūrinį centriniame ekrane, paspauskite
arba
po centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Greitas persukimas pirmyn / judėjimas laiku –
palieskite laiko ašį centriniame ekrane ir nuvilkite
arba
į šoną arba paspauskite ir palaikykite
po centriniu ekranu arba vairo dešiniojoje
klaviatūroje.
Medijos keitimas – pasirinkite iš ankstesnių šaltinių programėlėje, programėlių rodinyje,
paspauskite pageidaujamą programėlę arba pasirinkite vairo dešiniąja klaviatūra, iš programėlių
.
meniu
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Vaizdo įrašas (p. 514)
Apple® CarPlay®* (p. 518)
Biblioteka – šis mygtukas
spaudžiamas norint, kad būtų
transliuojama iš bibliotekos.
Android Auto* (p. 522)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Derantys medijos formatai (p. 517)
Garsumas – norėdami padidinti arba sumažinti
garsumą, sukite valdymo rankenėlę, esančią po
centriniu ekranu, arba paspauskite
vairo
dešiniojoje klaviatūroje.
Maišyti – šis mygtukas spaudžiamas norint, kad būtų
sukeista grojimo tvarka.
Paleidimas / pristabdymas – palieskite grojamos
dainos atvaizdą, fizinį mygtuką po centriniu
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
ekranu arba
}}
* Parinktis / priedas. 511
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Panašus – spauskite šį mygtuką, jei norite kad „Gracenote“
ieškotų panašios muzikas USB
įrenginyje ir iš jo sudarytų grojaraštį. Grojaraštyje gali būti
daugiausia 50 dainų.
||
Medijos paieška
Susijusi informacija
Galima ieškoti pagal atlikėją, kompozitorių, dainos pavadinimą, albumą, vaizdo klipą, garso
knygą, grojaraštį ir (jei automobilis prijungtas prie
interneto) tinklalaides (skaitmeninė medija internetu).
•
•
Keisti įtaisą – paspauskite šį
mygtuką, kad perjungtumėte
USB įrenginius, jei jų prijungti
keli.
•
•
Medijos leistuvas (p. 509)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Medijos transliacijos (p. 510)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 123)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Medijos leistuvas (p. 509)
Medijos paieška (p. 512)
Garso nuostatos (p. 498)
Taikomosios programos (p. 500)
Gracenote® (p. 513)
1.
.
Spauskite
> Atveriama paieška su klaviatūra.
2.
Įveskite paieškos terminus.
3.
Spauskite Ieškoti.
> Vykdoma prijungtų įrenginių paieška ir jos
rezultatai pateikiami pagal kategorijas.
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Perbraukite per ekraną į šoną, kad parodytumėte
kiekvieną kategoriją atskirai.
512
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Gracenote®
„Gracenote“ identifikuoja atlikėjus, albumus,
dainų pavadinimus ir susijusius vaizdus, kurie
rodomi atkūrimo metu.
„Gracenote MusicID®“ – tai muzikos atpažinimo
standartas. Informacija apie muziką gali būti
pateikta identifikuojant ir analizuojant metaduomenis muzikos failuose. Iš įvairių šaltinių gaunami
metaduomenys kartais gali būti nenuoseklūs arba
neišsamūs.
Gracenote naujinimas
CD grotuvas*
Gracenote duomenų bazės turinys yra nuolat
naujinamas. Atsisiųskite paskutinį naujinį, kad
užtikrintumėte optimalų veikimą. Dėl informacijos
ir galimybės atsisiųsti apsilankykite
support.volvocars.com.
Medijos leistuvas gali groti kompaktinius diskus
su derančiais garso failais.
Susijusi informacija
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 510)
Garso ir medijos licencijos sutartis (p. 542)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
„Gracenote“ gali fonetiškai apdoroti atlikėjų,
albumų pavadinimus ir žanrus, kad galėtumėte
lengvai balsu duoti komandas muzikai groti.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
2.
Paspauskite Medija
Disko išstūmimo mygtukas.
3.
Pasirinkite „Gracenote“ duomenų nuostatas:
Gracenote®.
• Gracenote® internetinė paieška – „Gracenote“ internetinėje duomenų bazėje ieškoma atkuriamos medijos.
•
„Gracenote®“ rezultatai – nustatoma, kaip
Gracenote duomenys turi būti rodomi kelių
paieškų rezultatuose.
Susijusi informacija
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 510)
Radijo ir medijos valdymas balsu (p. 142)
Derantys medijos formatai (p. 517)
1 – naudojami pradiniai failo duomenys.
2 – naudojami Gracenote duomenys.
3 – galima rinktis „Gracenote“ arba originalius duomenis.
• Nėra – nerodomi jokie rezultatai.
* Parinktis / priedas. 513
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašo leidimas
Transliavimas su DivX®
Vaizdo įrašus, esančius per USB jungtį prijungtuose įrenginiuose, galima peržiūrėti naudojant
medijos leistuvą.
Vaizdo įrašai leidžiami naudojant programėlę
USB iš programėlių rodinio.
Šis DivX Certified® įrenginys turi būti įregistruotas, kad galėtų rodyti įsigytus DivX vaizdo filmus
pagal užsakymą (angl. Video-on-Demand, VOD).
Automobiliui pradėjus važiuoti, nerodomas joks
vaizdas, o tik atkuriamas garsas. Vaizdas vėl rodomas kai automobilis stovi.
Informacijos apie derančius medijos formatus
rasite atskirame skirsnyje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
514
Vaizdo įrašo leidimas (p. 514)
Transliavimas su DivX® (p. 514)
Vaizdo įrašo nuostatos (p. 515)
Derantys medijos formatai (p. 517)
1.
Medijos šaltinio (USB įrenginio) prijungimas.
2.
Atverkite programėlę USB iš programėlių
rodinio.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Paspauskite norimą leisti pavadinimą.
> Pradedamas atkūrimas.
2.
Palieskite Vaizdo įrašas
gaukite registracijos kodą.
3.
Eikite į vod.divx.com kad gautumėte daugiau
informacijos ir užbaigtumėte registraciją.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaizdo įrašas (p. 514)
Transliavimas su DivX® (p. 514)
Susijusi informacija
Vaizdo įrašo nuostatos (p. 515)
•
•
•
•
Derantys medijos formatai (p. 517)
DivX® VOD ir
Vaizdo įrašas (p. 514)
Vaizdo įrašo leidimas (p. 514)
Vaizdo įrašo nuostatos (p. 515)
Derantys medijos formatai (p. 517)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Vaizdo įrašo nuostatos
Medija „Bluetooth®“ ryšiu
Galima pakeisti tam tikras vaizdo įrašo atkūrimo
nuostatas, pvz., kalbą.
Automobilio medijos leistuvas turi „Bluetooth“
technologiją, jis gali be laidų groti garso failus iš
išorinių „Bluetooth“ įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių.
Kai vaizdo leistuvas veikia viso ekrano režimu
arba atvėrus viršutinį rodinį ir paspaudus
Nuostatos Vaizdo įrašas, galima reguliuoti
Garso kalba, Išjungta ir Subtitrų kalba.
Susijusi informacija
•
Vaizdo įrašas (p. 514)
Norint, kad medijos leistuvu būtų galima belaidžiu
būdu groti garso failus iš išorinio įrenginio, šis turi
būti pirmiausia prijungtas prie automobilio
„Bluetooth“ ryšiu.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“ ryšiu
(p. 515)
•
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
•
•
Medijos transliacijos (p. 510)
Derantys medijos formatai (p. 517)
Kaip prijungti įrenginį „Bluetooth®“
ryšiu
Prijunkite „Bluetooth®“ įrenginį prie automobilio,
kad galėtumėte belaidžiu būdu groti mediją ir
suteikti automobiliui interneto ryšį (kur įmanoma).
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi belaidį
„Bluetooth®“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su
automobiliu.
Daugiau informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Medijos įrenginio prijungimo procedūra yra tokia
pati, kaip ir telefono prijungimo prie automobilio
naudojantis „Bluetooth®“ ryšiu.
Susijusi informacija
•
•
•
Medija „Bluetooth®“ ryšiu (p. 515)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
Medijos transliacijos (p. 510)
515
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Medija per USB jungtį
Prie garso sistemos per automobilio USB prievadą galima prijungti išorinį garso šaltinį, pvz.,
„iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Įrenginiai su pakartotinai įkraunamais maitinimo
elementais įkraunami, jei jie prijungti per USB ir
nustatyta I, II uždegimo padėtis arba veikia variklis.
Kaip prijungti įrenginį per USB
prievadą
•
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 517)
Prie garso sistemos per automobilio vieną iš
USB prievadų galima prijungti išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 518)
Android Auto* (p. 522)
Naudojant „Apple CarPlay“* ir „Android Auto*“,
telefoną reikia jungti prie USB prievado baltu
rėmeliu (kai yra du USB prievadai).
Išorinio šaltinio turinį galima įkelti greičiau, jei jis
sudarytas iš suderinamų formatų. Per USB prievadą taip pat galima leisti vaizdo failus.
Tam tikri MP3 grotuvai turi savo failų sistemą, su
kuria automobilis nedera.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 516)
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 510)
•
•
516
Vaizdo įrašas (p. 514)
Uždegimo padėtys (p. 438)
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 517)
Apple® CarPlay®* (p. 518)
Android Auto* (p. 522)
USB įvadai (A tipo) tuneliniame valdymo pulte. Nutieskite
kabelį pirmyn, kad jis nebūtų prispaustas uždarant dangtelį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Medijos transliacijos (p. 510)
Medija per USB jungtį (p. 516)
Medijos leistuvas (p. 509)
Techninės USB įrenginių specifikacijos
(p. 517)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Techninės USB įrenginių
specifikacijos
Norint perskaityti USB įrenginio turinį, jis turi atitikti toliau nurodytas specifikacijas.
Centriniame ekrane atkūrimo metu aplankų struktūra nerodoma.
Maksimalus skaičius
Failai
15 000
Aplankai
1 000
Aplankų lygiai
8
Grojaraščiai
100
Grojaraščio punktai
1 000
Poaplankiai
Neribojama
Formatas
Failo plėtinys
Kodekas
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (suderintas su mp3),
MP3 HD (suderintas su mp3)
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
2.0 versija
WAV
.wav
LPCM
Įtampa: 5 V
FLAC
.flac
FLAC
A tipo jungtis
Srovės stipris: maks. 2,1 A
Susijusi informacija
•
Garso failai
AAC
Techninė USB A jungties specifikacija
•
•
•
•
Derantys medijos formatai
Medijai atkurti reikia naudoti toliau nurodytus
failų formatus.
Medija per USB jungtį (p. 516)
Formatas
Failo plėtinys
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Paantraštės
Formatas
Failo plėtinys
Antrinė žiūryklė
.sub
„SubRip“
.srt
SSA
.ssa
Vaizdo failai
Formatas
Failo plėtinys
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
517
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
DivX®
„DivX“ sertifikuotieji įrenginiai buvo išbandyti
atkuriant aukštos kokybės „DivX“ (.divx, .avi)
vaizdo turinį. Jei yra „DivX“ logotipas, vadinasi,
galite leisti „DivX“ filmus.
Specialios
funkcijos
Daugybinės paantraštės,
daugeriopas garsas, atlikimo
tęsimas
Nuoroda
Atitinka visus DivX Home
Theater profilio reikalavimus.
Apsilankykite divx.com ir
sužinokite daugiau apie programinės įrangos priemones, padėsiančias paversti
jūsų failus į DivX Home
Theater vaizdo failus.
Profilis
DivX Home Theater
Vaizdo kodekas
DivX, MPEG-4
Skiriamoji geba
720x576
Sparta bitais
4.8Mbps
Kadrų dažnis
30 fps
Susijusi informacija
Failo plėtinys
.divx, .avi
Maksimalus
failo dydis
4 GB
•
•
•
Garso kodekas
MP3, AC3
Paantraštės
XSUB
Medijos leistuvas (p. 509)
Vaizdo įrašas (p. 514)
Transliavimas su DivX® (p. 514)
Apple® CarPlay®*
„ CarPlay“ siūlo galimybę klausytis muzikos,
skambinti telefonu, gauti nurodymus, siųsti ir priimti žinutes bei naudotis „Siri“. Visa tai galėsite
daryti nenukreipdami dėmesio nuo kelio.
„CarPlay“ veikia su tam tikrais
„iOS“ įrenginiais. Jei automobilis dar neturi „CarPlay“, sistemą
galima įrengti papildomai. Dėl
„CarPlay“ įrengimo susisiekite
su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Informacijos apie tai, kokios programėlės palaikomos ir kokie „iOS“ įrenginiai suderinami, rasite
„Apple“ interneto svetainėje www.apple.com/ios/
carplay/. Naudojant su „CarPlay“ nesuderinamas
programėles, kartais gali nutrūkti ryšys tarp įrenginio ir automobilio. Atminkite: „Volvo“ neatsako
už „CarPlay“ turinį.
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga per
„CarPlay“, orientavimas nevyksta vairuotojo
ekrane ir projekciniame rodinyje: tik centriniame
ekrane.
Kai navigacija paleidžiama per „Apple“ „CarPlay“,
vykstantis pačio automobilio sistemos nuoseklių
važiavimo nuorodų rodymas baigsis.
„CarPlay“ programėles galima valdyti naudojantis
centriniu ekranu, „iOS“ įrenginiu arba vairo dešiniąja klaviatūra (taikoma tam tikroms funkcijoms).
Programėlės taip pat valdomos balsu, per Siri.
518
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Paspaudus ir ilgai palaikius vairo mygtuką
,
įjungiama Siri valdymo balsu funkcija, o paspaudus trumpai aktyvinama automobilio vidinė valdymo balsu funkcija. Jei „Siri“ nutrūksta per
anksti, paspauskite ir palaikykite vairo mygtuką
5.
Naudodami Apple CarPlay, patvirtinate žiną
tokią informaciją: Apple CarPlay – tai Apple
Inc. paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Taigi, Volvo Cars neatsako už
Apple CarPlay arba jos funkcijas ir
programas. Naudojantis Apple CarPlay, tam
tikra informacija iš jūsų automobilio
(įskaitant jo buvimo vietą) yra persiunčiama
į jūsų iPhone. Volvo Cars teigimu jūs patys
visiškai atsakote už tai, kaip jūs ir bet kokie
kiti asmenys naudojasi Apple CarPlay.
Susijusi informacija
•
•
•
•
5
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“* (p. 519)
„Apple® CarPlay®“* nuostatos (p. 521)
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“*
4.
Norint naudotis „CarPlay“, „Siri“ valdymo balsu
funkcija turi būti aktyvinta jūsų „iOS“ įrenginyje.
Įrenginiui taip pat reikia prisijungimo prie interneto per „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą.
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su „CarPlay“ ir
pateikiamos derančios programėlės.
5.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Prijunkite „iOS“ įrenginį ir paleiskite
„CarPlay“
PASTABA
„CarPlay“ galima naudoti, jei „Bluetooth“
deaktyvintas. Taigi, aktyvinus „CarPlay“, tampa
nepasiekiamas prie automobilio „Bluetooth“
ryšiu prijungtas telefonas arba medijos leistuvas. Todėl, norint prijungti automobilio programėles prie interneto, reikia naudoti alternatyvų
interneto šaltinį. Naudokite „Wi-Fi“ ryšį arba
automobilio įtaisytąjį modemą*.
1.
Prijunkite „iOS“ įrenginį į USB prievadą. Ten
kur yra du USB prievadai, reikia naudoti prievadą baltu rėmeliu aplink jį.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
3.
Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
Balso atpažinimas (p. 139)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
„Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
}}
* Parinktis / priedas. 519
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Paleidimas CarPlay
„CarPlay“ paleidžiama pagal toliau nurodytą procedūrą po to, kai prijungiamas „iOS“ įrenginys.
1.
2.
3.
4.
Prijunkite „iOS“ įrenginį į USB prievadą. Ten
kur yra du USB prievadai, reikia naudoti prievadą baltu rėmeliu aplink jį.
> Jeigu pasirinkta automatinio paleidimo
nuostata, rodomas įrenginio pavadinimas.
Bakstelėkite įrenginio pavadinimą: atveriama
plytelė su „CarPlay“ ir rodomos suderinamos
programėlės.
Antriniame rodinyje, kai „CarPlay“ neatverta,
programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
> Atveriamas antrinis rodinys su „CarPlay“ ir
pateikiamos derančios programėlės.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Jei tame pačiame antriniame rodinyje paleidžiama
kita programėlė, „CarPlay“ vykdoma fone. Jei
norite vėl parodyti „CarPlay“ antriniame rodinyje,
palieskite „CarPlay“ piktogramą programėlių rodinyje.
6
520
Ryšio perjungimas tarp „CarPlay“ ir
„iPod“
Iš „CarPlay“ į „iPod“
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Apple CarPlay.
Susijusi informacija
•
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 516)
•
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 518)
„Apple® CarPlay®“* nuostatos (p. 521)
Prijunkite automobilį prie Interneto per telefoną (Wi-Fi) (p. 536)
2.
Eikite į Ryšys
3.
Nuimkite varnelę nuo „iOS“ įrenginio, kurį prijungus USB kabeliu neturi būti automatiškai
paleidžiama „CarPlay“.
•
4.
Atjunkite ir prijunkite „iOS“ įrenginį prie USB
įvado.
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu modemu (SIM kortele)
(p. 536)
•
Balso atpažinimas (p. 139)
5.
Atverkite programėlę iPod iš programėlių
rodinio.
Iš „iPod“ į „CarPlay“
1. Programėlių rodinyje palieskite Apple
CarPlay.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
3.
Atjunkite ir prijunkite „iOS“ įrenginį prie USB
įvado.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Apple CarPlay“ ir pateikiamos derančios
programėlės6.
„Apple“, „CarPlay“, „iPhone“ ir „iPod“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Apple® CarPlay®“* nuostatos
„iOS“ įrenginio, prijungto per
statos.
„CarPlay“7,
2.
nuo-
Automatinis paleidimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Eikite į Ryšys
nuostatą:
Apple CarPlay ir pasirinkite
•
Pažymėkite langelį – „CarPlay“ bus paleidžiama automatiškai, prijungus USB
kabelį.
•
Nuimkite varnelę nuo langelio – „CarPlay“
nebus paleidžiama automatiškai, prijungus
USB kabelį.
Palieskite Garsas Sistemos garsas ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
„Apple® CarPlay®*“ naudojimo
patarimai
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
Toliau pateikiami keli naudingi patarimai, kaip
naudotis „CarPlay®“.
•
Atnaujinkite savo „iOS“ įrenginį, įdiegdami
naujausią operacinės sistemos „iOS“ versiją,
ir užtikrinkite, kad būtų atnaujintos programėlės.
•
Kilus problemų su „CarPlay“, atjunkite „iOS“
įrenginį nuo USB prievado ir prijunkite iš
naujo. Kitu atveju pamėginkite uždaryti neveikiančią programėlę įrenginyje ir po to iš naujo
ją paleisti, arba pabandykite uždaryti visas
programėles ir iš naujo paleisti savo įrenginį.
•
Jei programėlės nepasirodo paleidžiant
„CarPlay“ (juodas ekranas), pamėginkite
sumažinti ir išskleisti „CarPlay“ plytelę.
•
Naudojant su „CarPlay“ nesuderinamas programėles, kartais gali nutrūkti ryšys tarp „iOS“
įrenginio ir automobilio. Informacijos apie
palaikomas programėles ir suderinamus įrenginius galima rasti „Apple“ interneto svetainėje. Taip pat galite atlikti „CarPlay“ paiešką
parduotuvėje „App Store“, kur rasite informacijos apie programėles, derančias su
„CarPlay“.
•
Naudojantis „Siri“ galima rašyti ar diktuoti ir
garsiai perskaityti pranešimus. Pranešimai
skaitomi ir diktuojami ta kalba, kuri pasirinkta
Susijusi informacija
•
•
•
Jeigu automobiliu bendrai naudojasi daug
žmonių, pvz., jeigu jis tarnybinis, verta paminėti,
kad vienu metu sąraše galima laikyti iki 20 „iOS“
įrenginių. Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują
įrenginį, seniausias panaikinamas.
Apple® CarPlay®* (p. 518)
Kaip naudotis „Apple® CarPlay®“* (p. 519)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
Norint panaikinti sąrašą, centriniame ekrane nuostatos turi būti nustatomos iš naujo (gamyklinis
nustatymas iš naujo).
Sistemų garsumas
1.
7
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
„Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
}}
* Parinktis / priedas. 521
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Siri“ nuostatose. Kai rašote arba diktuojate
pranešimus, centriniame ekrane nebus
rodoma jokio teksto, tačiau jų tekstas bus
rodomas „iOS“ įrenginyje.
||
•
Jeigu įrenginys su automobiliu sujungtas per
„Bluetooth“, naudojant „CarPlay“ šis ryšys bus
pertrauktas. Atkurkite interneto ryšį automobilyje įjungdami interneto bendrinimą per
įrenginio „Wi-Fi“ interneto prieigos tašką.
•
„CarPlay“ veikia tik su „iPhone“8.
Android Auto*
„Android Auto“ leidžia klausytis muzikos, skambinti telefonu, gauti nuorodas ir naudotis prijungtame „Android“ įrenginyje esančiomis automobiliui pritaikytomis programėlėmis. „Android Auto“
veikia su tam tikrais „Android“ įrenginiais.
PASTABA
Susijusi informacija
Apple® CarPlay®* (p. 518)
Prijunkite automobilį prie Interneto per telefoną (Wi-Fi) (p. 536)
Informacijos apie tai, kokios programėlės palaikomos ir kokie „Android“ įrenginiai suderinami,
rasite interneto svetainėje www.android.com/
auto/. Informacijos apie trečiųjų šalių programėles pateikiama „Google Play“. Atminkite: „Volvo“
neatsako už „Android Auto“ turinį.
„Android Auto“ paleidžiama iš programėlių rodinio.
Vieną kartą paleidus „Android Auto“, programėlė
kitą kartą paleidžiama automatiškai, kai tik prijun-
8
522
PASTABA
Kai įrenginys prijungtas prie „Android Auto“,
galima transliuoti turinį per „Bluetooth“ į kitą
medijos leistuvą. Kol naudojama „Android
Auto“, būna aktyvus ir „Bluetooth“ ryšys.
Naudojantis žemėlapio navigacijos paslauga per
„Android Auto“, orientavimas nevyksta vairuotojo
ekrane ir projekciniame rodinyje: tik centriniame
ekrane.
Pasiekiamumas ir funkcijos priklauso nuo rinkos.
•
•
giamas įrenginys. Nuostatose galima deaktyvinti
automatinio paleidimo galimybę.
„Android Auto“ galima valdyti centriniame ekrane,
naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra arba valdymo balsu funkcija. Ilgas šio vairo mygtuko
paspaudimas paleidžia „Google Assistant“
(„Google“ padėjėją), o trumpas spustelėjimas
išaktyvina.
Naudodami Android Auto, jūs patvirtinate
žiną, kad: Android Auto yra Google Inc.
paslauga, teikiama pagal jos sąlygas ir
nuostatas. Volvo Cars neatsako už Android
Auto, jos funkcijas ar programas. Kai
naudojate Android Auto, jūsų automobilis
siunčia tam tikrą informaciją (įskaitant jo
buvimo vietą) į jūsų prijungtą Android
telefoną. Jūs visiškai atsakote už tai, kaip
„Apple“, „CarPlay“ ir „iPhone“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
jūs ir bet kuris kitas asmuo naudoja Android
Auto.
Susijusi informacija
•
•
Kaip naudotis „Android Auto“* (p. 523)
Kaip naudotis „Android Auto“*
Norint naudoti Android Auto programėlę, ją reikia įdiegti savo „Android“ įrenginyje, kurį reikia
prijungti prie automobilio USB prievado.
„Android Auto“ nuostatos* (p. 524)
PASTABA
Kad būtų galima įdiegti „Android Auto“, automobilyje turi būti du USB prievadai (USB
šakotuvas)*. Jei automobilyje – tik vienas USB
prievadas, „Android Auto“ naudoti negalėsite.
Jei „Android“ buvo prijungtas anksčiau
1. Prijunkite savo įrenginį prie USB lizdo baltu
rėmeliu.
> Jeigu pasirinkta automatinio paleidimo
nuostata, rodomas įrenginio pavadinimas.
2.
Bakstelėkite įrenginio pavadinimą: atveriama
plytelė su „Android Auto“ ir rodomos suderinamos programėlės.
3.
Jei neparinkta automatinio paleidimo
nuostata – programėlių rodinyje atverkite
programėlę Android Auto.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Jei „Android“ prijungiamas pirmą kartą
1. Prijunkite savo „Android“ įrenginį prie USB
prievado baltu rėmeliu.
2.
Perskaitykite informaciją iškylančiajame
lange ir tada palieskite OK.
4.
3.
Programėlių rodinyje palieskite Android
Auto.
4.
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas, tada
palieskite Priimti, kad prisijungtumėte.
> Atveriamas antrinis rodinys su
„Android Auto“ ir pateikiamos derančios
programėlės.
Jei tame pačiame antriniame rodinyje paleidžiama
kita programėlė, „Android Auto“ vykdoma fone.
Jei norite vėl parodyti „Android Auto“ antriniame
rodinyje, palieskite „Android Auto“ piktogramą
programėlių rodinyje.
5.
Palieskite pageidaujamą programėlę.
> Programėlė paleidžiama.
Susijusi informacija
Android Auto* (p. 522)
•
•
•
„Android Auto“ nuostatos* (p. 524)
•
Balso atpažinimas (p. 139)
Kaip prijungti įrenginį per USB prievadą
(p. 516)
* Parinktis / priedas. 523
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Android Auto“ nuostatos*
Susijusi informacija
„Android“ įrenginio, pirmą kartą prijungto naudojant „Android Auto“, nuostatos.
•
•
•
Automatinis paleidimas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys
rinkite nuostatą:
•
•
Android Auto ir pasi-
Pažymėkite langelį – „Android Auto“ bus
paleidžiama automatiškai, prijungus USB
kabelį.
Android Auto* (p. 522)
Kaip naudotis „Android Auto“* (p. 523)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
„Android Auto“* naudojimo
patarimai
Toliau pateikiami keli naudingi patarimai, kaip
naudotis „Android Auto“.
•
Pasirūpinkite, kad programėlės būtų atnaujintos.
•
Užvesdami automobilį palaukite, kol pasileis
centrinis ekranas, prijunkite įrenginį ir tada
programėlių rodinyje atidarykite „Android
Auto“.
•
Kilus problemų su „Android Auto“, atjunkite
savo „Android“ įrenginį nuo USB prievado ir
po to vėl prijunkite per USB. Arba pamėginkite uždaryti programėlę įrenginyje ir po to
paleisti ją iš naujo.
•
Prijungus įrenginį prie „Android Auto“ galima
ir toliau atkurti mediją per „Bluetooth“ į kitą
medijos leistuvą. „Bluetooth“ funkcija yra
įjungta kai naudojama „Android Auto“.
•
Jeigu „Android Auto“ piktograma papilkinta,
reiškia kad neprijungtas joks įrenginys. Kai
prijungsite savo įrenginį, ši piktograma ims
šviesti. Jeigu piktogramos nematyti visai, reiškia šis automobilis nepalaiko įrenginio prijungimo šiam tikslui.
•
Jeigu įrenginys su automobiliu sujungtas per
„Bluetooth“, naudojant „Android Auto“ šis
ryšys bus pertrauktas. Atkurkite interneto ryšį
Nuimkite varnelę nuo langelio –
„Android Auto“ nebus paleidžiama automatiškai, prijungus USB kabelį.
Sąraše gali būti laikoma iki 20 „Android“ įrenginių.
Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį,
seniausias panaikinamas.
Norint išvalyti sąrašą, reikia atkurti gamyklines
nuostatas.
Sistemų garsumas
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Garsas Sistemos garsas ir
pakeiskite reikiamas nuostatas:
• Valdymas balsu
• Navig. orientav. balsu
• Tel. skamb. tonas
524
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
automobilyje įjungdami interneto bendrinimą
per įrenginio „Wi-Fi“ interneto prieigos tašką.
•
Jeigu automobiliu bendrai naudojasi daug
žmonių, pvz., jeigu jis tarnybinis, verta paminėti, kad vienu metu jame galima įrašyti iki 20
„Android“ įrenginių. Užsipildžius sąrašui ir prijungus naują įrenginį, seniausias panaikinamas. Norint išvalyti šį sąrašą, reikia atkurti
gamyklines nuostatas.
Susijusi informacija
•
•
Android Auto* (p. 522)
Prijunkite automobilį prie Interneto per telefoną (Wi-Fi) (p. 536)
Telefonas
Apžvalga
„Bluetooth“ telefonas gali belaidžiu būdu prisijungti prie automobilyje įtaisytosios laisvųjų rankų
sistemos.
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvųjų
rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu pasirinkti telefono funkcijas. Telefoną galima valdyti
naudojantis jo klaviatūra, net jei jis prijungtas prie
automobilio.
Prijungus telefoną prie interneto ir automobilio, jį
galima naudoti norint skambinti žmonėms, siųsti ir
gauti žinutes, be laidų groti mediją ir bendrinti
interneto ryšį.
Mikrofonas.
Telefonas valdomas iš centrinio ekrano, bet yra ir
balso atpažinimo sistema bei programėlių meniu,
kurie pasiekiami per vairo dešiniąją klaviatūrą.
Telefonas.
Telefono valdymas centriniu ekranu.
Vairuotojo ekrane rodomų telefono funkcijų
valdymo klaviatūra ir balso atpažinimo funkcija.
Vairuotojo ekranas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefoninių skambučių tvarkymas (p. 530)
Telefonų knygelės valdymas (p. 532)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 531)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
}}
* Parinktis / priedas. 525
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
•
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 528)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 528)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 529)
Prijunkite telefoną su įjungtu „Bluetooth“ ryšiu,
kad galėtumėte automobilyje skambinti, siųsti ir
gauti žinutes, belaidžiu būdu groti mediją ir prijungti automobilį prie interneto.
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 529)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas
(p. 529)
•
•
•
Telefono nuostatos (p. 533)
•
•
Balso atpažinimas (p. 139)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 98)
Garso nuostatos (p. 498)
Prijunkite automobilį prie Interneto per „Bluetooth“ (p. 535)
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth“ įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų gali tik groti belaidžiu būdu. Paskutinis prijungtas telefonas bus
prijungtas automatiškai ir siųs bei priims skambučius / žinutes, atkurs mediją ir teiks interneto ryšį.
Galima keisti telefono naudojimo paskirtį
Bluetooth įrenginiai nuostatų meniu centrinio
ekrano viršutiniame rodinyje. Jūsų telefone turi
būti „Bluetooth“ ir belaidžio modemo funkcija.
Pirmą kartą prijungus įrenginį „Bluetooth“ ryšiu ir
užregistravus, kitus kartus nereikia jo paversti
matomu / aptinkamu: pakanka tik aktyvinti
„Bluetooth“ ryšį. Automobilyje galima įrašyti daugiausiai 20 prijungtų „Bluetooth“ įrenginių.
Yra dvi galimybės prijungti. Galite ieškoti telefono
iš automobilio arba automobilio iš telefono.
1 variantas – telefono paieška iš
automobilio
1.
526
Užtikrinkite, kad telefonas būtų surandamas
(matomas) per „Bluetooth“.
2.
Atverkite telefono plytelę centriniame ekrane.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio telefono, palieskite Įtraukti telefoną.
Jei prie automobilio prijungtas telefonas,
. Iškylančiajame lange
palieskite Keisti
palieskite Įtraukti telefoną.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas. Aptikus naujų įrenginių,
sąrašas atnaujinamas.
•
3.
Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
4.
Užtikrinkite, kad automobilyje nurodytas
skaičių kodas atitiktų telefone esantį kodą.
Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
5.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
PASTABA
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Kai kurie telefonai nedera ir automobilyje
adresatų bei žinučių rodyti negalės.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
2 variantas – automobilio paieška iš
telefono
1.
PASTABA
Atverkite telefono plytelę centriniame ekrane.
•
Jei prie automobilio neprijungta jokio telefono, palieskite Įtraukti telefoną
Paversti automobilį aptinkamu.
•
Jei prie automobilio prijungtas telefonas,
palieskite Keisti
. Iškylančiajame lange
palieskite Įtraukti telefoną Paversti
automobilį aptinkamu.
2.
Telefone aktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
3.
Telefone atlikite „Bluetooth“ įrenginių
paiešką.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
4.
Telefone pasirinkite automobilio pavadinimą.
5.
Automobilyje pateikiamas iškylantysis ryšio
langas. Patvirtinkite ryšį.
6.
Patikrinkite, ar automobilyje nurodytas kodas
atitinka išoriniame įrenginyje nurodytą kodą.
Šiuo atveju priimkite abiejose vietose.
7.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
•
Kai kuriuose telefonuose reikia įjungti
pranešimų funkciją.
•
Kai kurie telefonai nedera ir automobilyje
adresatų bei žinučių rodyti negalės.
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas
(p. 529)
•
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 533)
•
PASTABA
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Prijunkite automobilį prie Interneto per „Bluetooth“ (p. 535)
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, gali
sutrikti jungimo funkcija. Tokiu atveju panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite
vėl.
Derantys telefonai
Daugelis rinkoje parduodamų telefonų turi belaidį
„Bluetooth“ ryšį, tačiau ne visi jie visiškai dera su
automobiliu.
Informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 525)
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 528)
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 529)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 529)
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 528)
* Parinktis / priedas. 527
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per „Bluetooth“ (p. 535)
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu
prijungti telefoną prie automobilio
Galima automatiškai prijungti prie automobilio
telefoną, naudojantis „Bluetooth“ ryšiu. Telefonas turėjo būti prijungtas prie automobilio pirmą
kartą.
•
Uždegimo padėtys (p. 438)
Galima rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio. Telefonas turėjo būti
prijungtas prie automobilio pirmą kartą.
Automatiškai prijungiami tik du paskutiniai buvę
prijungti telefonai.
Telefone aktyvinkite „Bluetooth“ ryšį.
2.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
> Pateikiamas prijungtų telefonų sąrašas.
Palieskite pavadinimą telefono, kurį norite
prijungti.
> Telefonas prisijungs.
1.
Prieš nustatydami automobilio uždegimo
padėtį I, aktyvinkite telefone „Bluetooth“ ryšį.
3.
2.
Nustatykite automobilį veikti į uždegimo
padėtį I arba aukštesnę.
> Telefonas prisijungs.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
528
1.
•
•
Telefonas (p. 525)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
•
•
Telefonas (p. 525)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
•
•
Kaip rankiniu būdu „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 528)
Kaip automatiškai „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 528)
•
•
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 529)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 529)
•
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 529)
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 529)
•
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas
(p. 529)
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas
(p. 529)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 533)
•
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 533)
•
•
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per „Bluetooth“ (p. 535)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono
atjungimas
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu
prijungtus telefonus
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių
šalinimas
Galima atjungti per „Bluetooth“ prijungtą telefoną ir tada jis daugiau nebebus sujungtas su
automobiliu.
Galima persijungti prie kito „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono.
Pavyzdžiui, yra galimybė pašalinti telefonus iš
registruotųjų „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
1.
Atverkite telefono antrinį rodinį.
1.
2.
arba nuvilkite žemyn
Palieskite Keisti
viršutinį rodinį ir palieskite Nuostatos
Ryšys Bluetooth įrenginiai Įtraukti
įtaisą.
> Pateikiamas pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Bluetooth įrenginiai.
> Pateikiamas registruotų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
3.
Palieskite įrenginį, kurį ketinate pašalinti.
4.
Palieskite Pašalinti įtaisą ir patvirtinkite
savo pasirinkimą.
> Įrenginio registracija pašalinama iš automobilio.
•
•
Išnešus telefoną iš automobilio ryšio veikimo
diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Jei
atjungiama vykstant pokalbiui, šis bus tęsiamas telefonu.
Telefoną galima atjungti ir rankiniu būdu
išjungus „Bluetooth“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Telefonas (p. 525)
3.
Telefono nuostatos (p. 533)
Susijusi informacija
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 529)
•
•
Telefonas (p. 525)
•
•
•
•
Telefonas (p. 525)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 533)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 529)
•
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas
(p. 529)
„Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono atjungimas (p. 529)
•
Kaip perjungti „Bluetooth“ ryšiu prijungtus
telefonus (p. 529)
•
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 533)
Prie „Bluetooth“ prijungtų įrenginių šalinimas
(p. 529)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 533)
•
Paspauskite telefoną, kurį ketinate prijungti.
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
Susijusi informacija
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
529
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Telefoninių skambučių tvarkymas
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono skambučių
tvarkymas automobilyje.
Taip pat galite paskambinti iš skambučių žurnalo
per programėlių meniu, kuris pasiekiamas naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
.
Skambinimas keliems pašnekovams
Skambučio metu:
Bendrinė iliustracija.
530
Atverkite telefono antrinį rodinį.
2.
Pasirinkite skambutį iš skambučių istorijos,
įveskite numerį klaviatūra arba suraskite jį
adresatų sąraše. Adresatų sąrašą galima naršyti arba jame ieškoti. Adresatų sąraše
paspauskite
, kad įtrauktumėte adresatą į
Parankiniai.
3.
Paspauskite
4.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
2.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
Įeinantis skambutis aktyvaus pokalbio metu
1. Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
Spauskite Įtraukti skambutį.
2.
2.
Nuspręskite, ar norite paskambinti iš skambučių žurnalo, parankinių ar adresatų sąrašo.
Privatus skambutis
3.
Palieskite įrašą / eilutę skambučių žurnale
šalia adresatų sąraše pateikiamo
arba
adresato.
• Perjungti į mobiliojo ryšio telefoną –
4.
Norėdami prisijungti prie kitų pašnekovų,
palieskite Sukeisti pokalbį.
• Tik vairuotojas – mikrofonas salono sto-
5.
Norėdami užbaigti vykstantį pokalbį, palieskite
.
Konferenciniai pokalbiai
Aktyvaus pokalbio su keliais pašnekovais metu:
1.
Norėdami sujungti vykstančius kelių pašnekovų pokalbius, palieskite Sujungti
pokalbius.
2.
Norėdami užbaigti pokalbį, palieskite
.
Įeinantys telefoniniai skambučiai
, norėdami paskambinti.
Paspauskite AtsilieptiAtmesti.
1.
Skambinimas telefonu
1.
1.
Įeinantys telefoniniai skambučiai yra rodomi vairuotojo ekrane ir centriniame ekrane. Valdykite
pokalbį naudodamiesi dešiniąja vairo klaviatūra
arba centriniu ekranu.
–
Dabartinio skambučio metu paspauskite
Privatumas ir pasirinkite nuostatą:
laisvų rankų funkcija atjungta, o skambutis
tęsiamas naudojant jūsų mobilųjį telefoną.
glangyje išjungtas, o skambutis tęsiamas,
naudojant automobilio laisvų rankų funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 525)
•
•
Telefono valdymas balsu (p. 141)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
Programų meniu tvarkymas vairuotojo ekrane
(p. 98)
•
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 123)
•
•
•
Telefonų knygelės valdymas (p. 532)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 531)
Garso nuostatos (p. 498)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Teksto žinučių tvarkymas9
Prie „Bluetooth“ prijungto telefono pranešimų
tvarkymas automobilyje.
Tekstinių žinučių siuntimas iš centrinio
ekrano10
1. Galima atsakyti į žinutę arba sukurti naują.
•
Kai kuriuose telefonuose reikia aktyvinti žinučių
funkciją. Dera ne visi telefonai. Tokiais atvejais jie
negali automobilyje rodyti adresatų ir žinučių.
Informacijos apie suderinamumą rasite
support.volvocars.com.
Tekstinių žinučių valdymas centriniame
ekrane
Tekstinės žinutės centriniame ekrane rodomos tik
jei parinkta atitinkama nuostata.
Programėlių rodinyje paspauskite Žinutės, kad galėtumėte
centriniame ekrane valdyti
teksto žinutes.
Tekstinių žinučių skaitymas centriniame
ekrane
Paspauskite piktogramą, kad žinutė
būtų perskaityta balsu.
•
Kad atsakytumėte į žinutę, palieskite adresatą, į kurio žinutę norite atsakyti, tada
palieskite Atsiliepti.
Norėdami parašyti naują žinutę, palieskite
Sukurti naują. Pasirinkite adresatą arba
įveskite numerį.
2.
Parašykite žinutę.
3.
Spauskite Siųsti.
Pranešimas apie žinutę
Tekstinių žinučių nuostatose galima aktyvinti ir
deaktyvinti pranešimus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Telefonas (p. 525)
Teksto žinučių nuostatos (p. 532)
Telefono nuostatos (p. 533)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
•
•
Telefono valdymas balsu (p. 141)
Tekstinių žinučių valdymas vairuotojo
ekrane
•
Tekstinės žinutės vairuotojo ekrane rodomos tik
jei parinkta atitinkama nuostata.
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 540)
Naujos tekstinės žinutės skaitymas
vairuotojo ekrane
– Norėdami perskaityti žinutę garsiai, vairo klaviatūra pasirinkite Nuskaityti.
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 123)
Atsakymo diktavimas naudojantis vairuotojo
ekranu
Perskaičius tekstinę žinutę, galima padiktuoti
trumpą atsakymą (jei automobilis prijungtas prie
interneto).
–
Naudodamiesi vairo klaviatūra, paspauskite
Atsiliepti. Pradedamas diktavimo dialogas.
9 Taikoma tik kai kuriose šalyse. Daugiau informacijos suteiks „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
10 Žinutes iš automobilio gali transliuoti ne visi telefonai. Informacijos apie suderinamumą
rasite support.volvocars.com.
* Parinktis / priedas. 531
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Teksto žinučių nuostatos
Telefonų knygelės valdymas
Teksto žinučių nuostatos prijungtame telefone.
Kai telefonas yra prijungtas prie automobilio per
„Bluetooth“, kontaktus galima valdyti tiesiogiai
centriniame ekrane.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Teksto žinutės ir
pasirinkite nuostatas:
Centriniame ekrane gali būti rodoma iki 3000
pasirinktų kontaktų.
pranešimai centrinio ekrano būsenos
juostoje.
• Pranešimas vairuotojo ekrane – vairuotojo ekrane pateikiami pranešimai.
Naudojantis vairo dešiniąja klaviatūra
galima valdyti gaunamus pranešimus.
•
• Teksto žinutės tonas – pasirenkamas
gaunamų pranešimų skambėjimo tonas.
Susijusi informacija
•
•
Telefonas (p. 525)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
Teksto žinučių tvarkymas (p. 531)
Telefono nuostatos (p. 533)
Peržvelkite raides ir
, kad rastumėte atitinkamą adresatą. Atsižvelgiant į telefonų
knygelėje esamus adresatus, pateikiamos tik
atitinkamos raidės.
Iešk. adresatų – palieskite
, kad surastumėte konkretaus adresatų sąrašo adresato
telefono numerį.
Parankiniai – palieskite
, kad įtrauktumėte / pašalintumėte adresatą į / iš parankinių sąrašo.
532
Susijusi informacija
•
•
•
•
• Pranešimas Centro ekrane – rodomi
•
•
Rikiavimas
Adresatų sąrašas rikiuojamas pagal abėcėlę: spe.
cialieji ženklai ir skaičiai pateikiami skiltyje
Galima rikiuoti pagal vardą arba pavardę, ši nuostata keičiama telefono sąrankos metu.
Telefonas (p. 525)
Telefono nuostatos (p. 533)
Telefono valdymas balsu (p. 141)
Ženklų, raidžių ir žodžių įvedimas ranka į
centrinį ekraną (p. 123)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Telefono nuostatos
Susijusi informacija
Prijungus prie automobilio telefoną, galima keisti
šias nuostatas:
•
•
•
•
1.
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
Paspauskite Ryšys
kite nuostatas:
Telefonas ir pasirin-
• Skambučio melodijos – skambėjimo
signalo pasirinkimas. Galima naudoti telefono arba automobilio skambėjimo signalą. Kai kurie telefonai nėra visiškai
suderinami ir dėl to jų skambėjimo signalų
gali būti neįmanoma naudoti automobilyje.
11
•
•
Telefonas (p. 525)
Teksto žinučių nuostatos (p. 532)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 533)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
Projekcinis rodinys* (p. 136)
Garso nuostatos (p. 498)
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos
Per „Bluetooth“ prijungtų įrenginių nuostatos.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Bluetooth įrenginiai
ir pasirinkite nuostatas:
• Įtraukti įtaisą – pradedamas naujo įrenginio
susiejimas.
• Anksčiau susieti įrenginiai – vardija registruotus / suporuotus įrenginius.
• Pašalinti įtaisą – pašalinamas prijungtas
įrenginys.
• Leistinos šiam įtaisui paslaugos – nustatomos įrenginio naudojimo parinktys: skambinimas, žinučių siuntimas / priėmimas, medijos transliavimas ir interneto ryšys.
• Rikiavimo tvarka – pasirenkama adresatų sąrašo rūšiavimo tvarka.
Skambučių pranešimai projekciniame
rodinyje*
1.
2.
3.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
Paspauskite My Car Ekranai
Projekcinio ekrano parinktys.
• Interneto ryšys – automobilis prijungiamas
prie interneto per įrenginio „Bluetooth“ jungtį.
Susijusi informacija
•
•
•
Pasirinkite Rodyti telefoną.
•
11
Telefonas (p. 525)
Telefono nuostatos (p. 533)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
Informacijos apie suderinamumą rasite support.volvocars.com.
* Parinktis / priedas. 533
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Prie interneto prijungtas
automobilis*
Prijungus automobilį prie interneto, galima, pvz.,
naudojantis programėlėmis klausytis internetinio
radijo ir muzikos, atsisiųsti programinę įrangą ir
iš automobilio susisiekti su įgaliotuoju atstovu.
Automobilis jungiamas „Bluetooth“, „Wi-Fi“ ryšiu
arba per automobilio įtaisytąjį modemą* (SIM kortelę).
Kai automobilis prijungtas prie interneto, galima
bendrinti automobilio interneto ryšį (bevielio ryšio
zoną), kad kiti įrenginiai, pvz., planšetės, turėtų prieigą prie interneto12.
Apie interneto ryšio būseną informuoja ženklas
centrinio ekrano būsenos juostoje.
PASTABA
Susijusi informacija
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 118)
•
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Prijunkite automobilį prie Interneto per „Bluetooth“ (p. 535)
•
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Prijunkite automobilį prie Interneto per telefoną (Wi-Fi) (p. 536)
•
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu modemu (SIM kortele)
(p. 536)
•
•
Taikomosios programos (p. 500)
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį prie
interneto galima prijungti per „Wi-Fi“ arba per
automobilinį modemą*.
PASTABA
Naudojantis „ Android Auto“, automobilį prie
interneto galima prijungti per „Wi-Fi“,
„Bluetooth“ arba per automobilinį modemą*.
•
•
•
•
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 539)
Interneto prieigos bendrinimas iš automobilio,
naudojantis „Wi-Fi“ interneto prieigos tašku
(p. 538)
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 539)
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 540)
Volvo ID (p. 26)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 540)
Prieš jungdami automobilį prie interneto, adresu
support.volvocars.com perskaitykite Paslaugų
teikimo sąlygas ir nuostatus bei Klientų privatumo politiką.
12
534
Tai netaikoma prisijungus per „Wi-Fi“.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Prijunkite automobilį prie Interneto
per „Bluetooth“
6.
Per „Bluetooth“ sukurkite interneto ryšį, pabendrindami savo telefono interneto prieigą: taip galėsite automobiliu pasiekti kelias internetines
paslaugas.
1.
Norint prijungti automobilį prie interneto per
„Bluetooth“ ryšiu prijungtą telefoną, šis jau
turi būti vieną kartą prijungtas „Bluetooth“
ryšiu prie automobilio.
2.
Įsitikinkite, kad jūsų telefonas palaiko belaidžio modemo funkciją ir kad ši funkcija aktyvinta. „iPhone“ telefonuose ši funkcija vadinama „modemo funkcija“. „Android“ telefonuose ši funkcija gali turėti skirtingus pavadinimus, tačiau dažnai ji žinoma kaip „asmeninis interneto prieigos taškas“. „iPhone“ atveju
turi būti atidarytas ir „modemo funkcijos“
meniu puslapis, kol bus užmegztas interneto
ryšys.
Jei buvo naudotas kitas prijungimo šaltinis,
patvirtinkite parinktį ryšiui pakeisti.
> Dabar jūsų automobilis prijungtas prie
interneto per „Bluetooth“ telefoną.
„Bluetooth“ įrenginių nuostatos (p. 533)
PASTABA
Telefonas ir tinklo tiekėjas turi palaikyti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrą naudojimą), o abonemente turi būti įtraukti duomenys.
PASTABA
Naudojantis „ Apple CarPlay“, automobilį prie
interneto galima prijungti per „Wi-Fi“ arba per
automobilinį modemą*.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
3.
Jei telefonas buvo anksčiau prijungtas prie
„Bluetooth“, centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje paspauskite Nuostatos.
•
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu modemu (SIM kortele)
(p. 536)
4.
Paspauskite Ryšys
•
5.
Pažymėkite langelį Interneto ryšis,
naudojant „Bluetooth“ ties antrašte
Interneto ryšys.
Kaip pirmą kartą „Bluetooth“ ryšiu prijungti
telefoną prie automobilio (p. 526)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per telefoną (Wi-Fi) (p. 536)
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 518)
Bluetooth įrenginiai.
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 539)
* Parinktis / priedas. 535
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Prijunkite automobilį prie Interneto
per telefoną (Wi-Fi)
(pvz., išlipus iš jo). Taigi, norint naudotis kitą kartą,
reikia telefone įjungti modemo funkciją.
Sukurkite interneto ryšį per bevielį ryšį pririšdami
savo telefoną ir gaudami prieigą prie internetinių
paslaugų automobilyje.
Kai telefonas yra sujungtas su automobiliu, tai
įrašoma, kad galima būtų naudoti ateityje. Norėdami pamatyti įrašytų tinklų sąrašą ar rankiniu
būdu panaikinti rašytuosius, eikite į Nuostatos
Ryšys Wi-Fi Įrašyti tinklai.
1.
536
Įsitikinkite, kad jūsų telefonas palaiko belaidžio modemo funkciją ir kad ši funkcija aktyvinta. „iPhone“ telefonuose ši funkcija vadinama „modemo funkcija“. „Android“ telefonuose ši funkcija gali turėti skirtingus pavadinimus, tačiau dažnai ji žinoma kaip „asmeninis interneto prieigos taškas“. „iPhone“ atveju
turi būti atidarytas ir „modemo funkcijos“
meniu puslapis, kol bus užmegztas interneto
ryšys.
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
3.
Eikite į Ryšys
4.
Aktyvinkite / deaktyvinkite pažymėdami Wi-Fi
langelį arba nuimdami nuo jo žymą.
5.
Jei buvo naudotas kitas prijungimo šaltinis,
patvirtinkite parinktį ryšiui pakeisti.
PASTABA
Telefonas ir tinklo tiekėjas turi palaikyti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrą naudojimą), o abonemente turi būti įtraukti duomenys.
Automobilio prijungimas prie
interneto naudojantis automobiliniu
modemu (SIM kortele)
Prisijungti prie interneto galima naudojantis automobiliniu modemu ir asmenine SIM kortele (PSIM)*.
Automobiliai su „Volvo On Call“ paslaugoms naudos interneto ryšį per automobilio modemą.
1.
Wi-Fi.
Wi-Fi ryšio techniniai ir saugos reikalavimai aprašyti atskirame skirsnyje.
Įdėkite į laikiklį po automobilio bagažinės
grindimis savo asmeninę SIM kortelę.
Susijusi informacija
6.
Palieskite pavadinimą tinklo, prie kurio norite
prisijungti.
7.
Įveskite tinklo slaptažodį.
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
•
•
Atminkite, kad kai kurie telefonai išjungia
modemo funkciją praradus ryšį su automobiliu
•
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas (p. 539)
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 539)
Atkreipkite dėmesį, kad į automobilio kortelių
skaitytuvą reikia dėti mini SIM kortelę.
2.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 540)
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
3.
4.
Paspauskite Ryšys Internetas per
automobilio modemą.
Aktyvinkite arba deaktyvinkite pažymėdami
Internetas per automobilio modemą langelį.
5.
Jei buvo naudotas kitas prijungimo šaltinis,
patvirtinkite parinktį ryšiui pakeisti.
6.
Įveskite SIM kortelės PIN kodą
> Automobilis prisijungia prie tinklo.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 539)
•
Automobilinio modemo nuostatos* (p. 537)
Automobilinio modemo nuostatos*
Keisti PIN kodą – galia įvesti daugiausia 4
skaitmenis.
Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima
naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip pat
galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Internetas per
automobilio modemą ir pasirinkite nuostatas:
• Internetas per automobilio modemą –
nustatoma, ar naudoti automobilio modemą
kaip interneto ryšį.
• Duomenų naudojimas – palietus Atstatyti,
gautų ir išsiųstų duomenų kiekio skaitiklis
nustatomas iš naujo.
Išjungti PIN kodą – nustatoma, ar reikės
PIN kodo prieigai prie SIM kortelės.
• Siųsti užklausos kodą – naudojama, pvz.,
išankstinio apmokėjimo kortelei apmokestinti
arba jos balansui patikrinti. Funkcijos priklauso nuo teikėjo.
Susijusi informacija
•
Automobilio prijungimas prie interneto naudojantis automobiliniu modemu (SIM kortele)
(p. 536)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 539)
• Tinklas
Pasirinkti ryšio teikėją – nustatomas automatinis arba rankinis tinklo operatoriaus
parinkimas.
Duom.perd.tarptinkl.ryšiu – pažymėjus langelį, automobilio modemu bus mėginama prisijungti prie interneto, kai automobilis bus
užsienyje ir ne namų tinkle. Atminkite, kad
taip gali atsirasti didelių mokesčių. Savo
šalyje susipažinkite su savo tinklo operatoriaus tarptinklinio ryšio sutartimi dėl duomenų
srauto užsienyje.
• SIM kortelės PIN kodas
* Parinktis / priedas. 537
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Interneto prieigos bendrinimas iš
automobilio, naudojantis „Wi-Fi“
interneto prieigos tašku
Prijungus automobilį prie interneto, jo interneto
ryšį galima bendrinti, kad juo galėtų naudotis kiti
įrenginiai13.
Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi turėti
modemo funkciją (interneto ryšio bendrinimas).
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Ryšys Transporto
priemonės „Wi-Fi“ prieigos taškas.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
3.
Palieskite Tinklo pavad. ir suteikite pavadinimą belaidžio modemo funkcijai.
4.
Palieskite Slaptažodis ir pasirinkite slaptažodį, kurį reikia įvesti prisijungiant su įrenginiais.
5.
6.
7.
13
538
PASTABA
Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos
tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo operatoriui.
Palieskite Dažnių ruožas ir pasirinkite,
kuriuo dažniu belaidžio modemo funkcija siųs
duomenis. Atminkite, kad dažnio diapazono
kai kuriose rinkose pasirinkti negalima.
Aktyvinkite arba deaktyvinkite pažymėdami
Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos
taškas langelį.
Apie prijungimo būseną informuoja ženklas centrinio ekrano būsenos juostoje.
Norėdami pamatyti dabar prijungtų įrenginių
sąrašą, paspauskite Prijungti įtaisai.
Susijusi informacija
•
Ženklai centrinio ekrano būsenos juostoje
(p. 118)
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
(p. 539)
Jei „Wi-Fi“ naudotas kaip prijungimo šaltinis,
patvirtinkite parinktį priimti jungimą.
> Dabar galima išorinius įrenginius prijungti
prie automobilio modemo funkcijos („WiFi“ interneto prieigos taško).
Netaikoma, kai automobilis prijungtas prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
Susijusi informacija
Interneto ryšiui įtaką darantys veiksniai.
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
•
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas (p. 540)
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų
automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų.
Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio
duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero
signalo stiprumo.
Telefonas-automobilis
Interneto ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į
telefono vietą automobilyje. Prineškite telefoną
arčiau centrinio ekrano, kad padidintumėte signalo stiprumą. Užtikrinkite, kad tarp jų nebūtų
jokių trukdžių.
Telefonas-tinklo operatorius
Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo
esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo
padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose, už
kalnų, giliuose slėniuose ar uždarose patalpose.
Greitis taip pat priklauso nuo su tinklu sudarytos
sutarties.
PASTABA
Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto,
kreipkitės į savo tinklo operatorių.
„Wi-Fi“ tinklo šalinimas
Šalinamas tinklas, kuris nebus naudojamas.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Eikite į Ryšys
3.
Palieskite Užmršt. šalia šalintino tinklo.
4.
Patvirtinkite pasirinkimą.
> Automobilis ateityje prie šio tinklo daugiau
neprisijungs.
Wi-Fi
Įrašyti tinklai.
Visų tinklų šalinimas
Galima per vieną kartą pašalinti visus tinklus ir
atkurti gamyklines nuostatas. Atkreipkite dėmesį,
kad visi naudotojo duomenys ir sistemos nuostatos grąžinami į originalias gamyklines.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
•
•
Interneto ryšio nėra arba jis prastas (p. 539)
•
Prijunkite automobilį prie Interneto per telefoną (Wi-Fi) (p. 536)
Nuostatų atkūrimas centriniame ekrane
(p. 128)
Telefono paleidimas iš naujo
Jei kilo interneto ryšio problemų, gali būti naudinga paleisti telefoną iš naujo.
* Parinktis / priedas. 539
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
Galimi tinklų, prie kurių galima prisijungti, tipai.
Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:
•
•
•
Dažnis – 2,4 arba 5 GHz14.
Standartai – 802.11 a/b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Automobilio „Wi-Fi“ sistema suprojektuota veikti
su „Wi-Fi“ įrenginiais automobilio viduje.
Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų
veikimas gali susilpnėti.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei
duomenų bendrinimas
Duomenų bendrinimo aktyvinimas ir
išaktyvinimas
Pirmą kartą naudojantis tam tikromis paslaugomis arba paleidžiant programėles, gali pasirodyti
iškylantysis langas su antraštėmis Sąlygos ir
nuostatai ir Duomenų bendrinimas.
Duomenų bendrinimo funkciją, reikalingą paslaugoms ir programėlėms, galima nustatyti centrinio
ekrano nuostatų meniu.
Tikslas – informuoti apie „Volvo“ naudotojo sąlygas ir nuostatus duomenų bendrinimo atžvilgiu.
Priimdamas duomenų bendrinimo sąlygas, naudotojas sutinka, kad iš automobilio bus siunčiama
tam tikra informacija. To reikia, kad būtų galima
maksimaliai išnaudoti tam tikrų paslaugų ir programėlių funkcijas.
Duomenų bendrinimo funkcija internetinėms
paslaugoms ir programėlėms pagal numatytąją
parinktį būna išaktyvinta. Kad būtų galima automobilyje naudotis internetinėmis paslaugomis ir
programėlėmis, reikia aktyvinti duomenų bendrinimą. Duomenų bendrinimo funkciją galima
nustatyti iš centrinio ekrano nuostatų meniu.
PASTABA
Privatumo ir duomenų bendrinimo nuostatos
yra unikalios kiekvienam vairuotojo profiliui.
1.
Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje
paspauskite Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
duomenys.
3.
Pasirinkite duomenų bendrinimo aktyvinimą
ar išaktyvinimą atskiroms paslaugoms ir visoms programėlėms.
Privatumas ir
Jeigu duomenų bendrinimas nebuvo aktyvintas
internetinei paslaugai arba atsisiųstoms programėlėms, tai galima padaryti jų paleidimo metu
centriniame ekrane. Jeigu paslauga paleidžiama
pirmąjį kartą arba, pvz., po gamyklinio nustatymo
iš naujo arba tam tikrų programinės įrangos
atnaujinimų, reikia patvirtinti sutikimą su „Volvo“
internetinių paslaugų teisinėmis sąlygomis.
Atkreipkite dėmesį, kad tada duomenų bendrinimas bus aktyvintas ir kitoms paslaugoms ar programėlėms, kurioms bendrinimas jau buvo patvirtintas.
Susijusi informacija
•
14
540
Duomenų bendrinimo aktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 540)
Kai kuriose rinkose dažnio pasirinkti negalima.
* Parinktis / priedas.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
PASTABA
Apsilankius „Volvo“ autoservise, gali reikėti
pakartotinai aktyvinti duomenų bendrinimo
funkciją, kad vėl veiktų internetinės paslaugos
ir programėlės.
Susijusi informacija
•
Naudotojo sąlygos ir nuostatai bei duomenų
bendrinimas (p. 540)
Standžiojo disko atmintis
Galima pažiūrėti, kiek automobilio standžiajame
diske liko vietos.
Galima parodyti informaciją apie automobilio
standžiojo disko atmintį, įskaitant bendrąją talpą,
laisvą vietą ir užimtą vietą, kurią naudoja įdiegtos
programėlės. Informacija pasiekiama čia:
Nuostatos Sistema Sistemos
informacija Laikmena.
Susijusi informacija
•
Taikomosios programos (p. 500)
541
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Garso ir medijos licencijos sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie
tekstai yra „Volvo“ sutartys su gamintojais arba
kūrėjais. Dauguma jų yra anglų kalba.
Bowers & Wilkins
Dirac Unison optimizuojami garsiakalbių dažnis,
laikas ir tarpas, kad būtų integruoti žemiausi
įmanomi dažniai ir užtikrintas švarumas. Tai
įgalina patikimai atgaminti specifinių kūrinių vietų
garso charakteristikas. Naudojant pažangius
algoritmus, „Dirac Unison“ valdo visus skaitmeninius garsiakalbius, kurių veikimas grindžiamas
labai tiksliais garso matavimais. Kaip orkestro dirigentas, jis garantuoja, kad garsiakalbiai veiks
nuostabiu unisonu.
DivX®
APIE DIVX VAIZDO FILMUS PAGAL UŽSAKYMĄ: šį DivX Certified® įrenginį privaloma
registruoti, siekiant atkurti įsigytus DivX vaizdo filmus pagal užsakymą (VOD). Gaukite registracijos
kodą, nustatę DivX VOD skirsnį įrenginio nuostatų meniu. Daugiau informacijos, kaip užbaigti
registraciją, žr. vod.divx.com.
Patentų numeriai
Saugoma vieno ar kelių iš šių JAV patentų.
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052
Gracenote®
Bowers & Wilkins ir B&W yra B&W Group Ltd
prekės ženklai. Nautilus yra B&W Group Ltd prekės ženklas. Kevlar yra registruotas DuPont prekės ženklas.
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra
prekių ženklai, priklausantys „DivX, LLC“, ir naudojami pagal licenciją.
Šis „DivX Certified®“ įrenginys gali atkurti iki
576p skyros „DivX® Home Theater“ vaizdo įrašų
failus (įskaitant „.avi“, „.divx“). Atsisiųskite nemokamą programinę įrangą iš www.divx.com, kad
galėtumėte kurti, atkurti ir transliuoti skaitmeninius vaizdo įrašus.
542
Turinio dalių autorinės teisės priklauso Gracenote
© arba jos tiekėjams.
Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered by
Gracenote bei Gracenote MusicID yra registruoti
prekių ženklai arba Gracenote, Inc. JAV ir (arba)
kitose šalyse prekių ženklai.
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Gracenote® Galutinio vartotojo licencijos
sutartis
Šioje programoje arba įrenginyje yra programinė
įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville, Kalifornijos,
JAV („Gracenote“). Programine įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiama
ši programa norint identifikuoti diską ir (ar) failą
bei pasiekti su muzika susijusią informaciją, įskaitant pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“ duomenys) iš tiesioginių serverių arba
integruotų duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“ serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus. Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis
pagal numatytas šiai programai arba šiam įrenginiui galutinio vartotojo funkcijas.
Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius tik asmeniniais nekomerciniais tikslais.
Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti, nepersiųsti
ar neperduoti šios „Gracenote“ programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“ duomenų bet kuriai
trečiajai šaliai. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI
ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.
Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis naudoti visus
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtines teises į visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus
„Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės
teises. „Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja
sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją.
Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią sutartį prieš Jus
tiesiogiai savo vardu.
„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja
unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai
priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas
leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas,
nieko nežinant, kas esate. Papildoma informacija
prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“ privatumo politikos skyrelyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir viskas, įskaitant
„Gracenote“ duomenis, yra Jums licencijuojama
„kaip yra“.„Gracenote“ neprisiima jokių tiesioginių
ar numanomų įsipareigojimų ir nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų, esančių „Gracenote“ serveriuose. „Gracenote“ pasilieka teisę
šalinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba
keisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų „Gracenote“ pakankama.
Nesuteikiamos jokios garantijos, jog „Gracenote“
programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai
veiks be trikčių ar be įsiterpimo. „Gracenote“
neįsipareigoja tiekti naujų, pagerintų arba papildomų tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracenote“ gali tiekti ateityje, kompanija pasilieka
teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS
GARANTIJOMIS, PRITAIKYMO KONKREČIAM
TIKSLUI IR INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS
NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“
NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS,
GAUTIEMS NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE SERVERĮ. „GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR PAJAMŲ
NETEKTĮ.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
}}
543
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
544
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
}}
545
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
546
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Atitikties deklaracija
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Šalis /
regionas
Brazilija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
„Mitsubishi Electric Corporation“ deklaruoja, kad šio tipo radijo ryšio įranga [Garso sistemos ir navigacijos blokas] atitinka direktyvą
2014/53/ES.
Papildomos informacijos rasite support.volvocars.com.
Jungtiniai
Arabų
Emyratai:
}}
547
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Šalis /
regionas
Kazachstanas:
Modelio pavadinimas: NR 0V
Gamintojas: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportuojanti šalis: Japonija
548
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Šalis /
regionas
Kinija:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
}}
549
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
||
Šalis /
regionas
Korėja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Malaizija
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards)
Regulations 2000. To retrieve your device’s serial number, please visit (support.volvocars.com) and search for “SIRIM Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RBAY/18A/1015S(15-4067)
550
GARSAS, MEDIJA IR INTERNETAS
Šalis /
regionas
Meksika:
Taivanis:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Garsas, medija ir internetas (p. 498)
Prie interneto prijungtas automobilis*
(p. 534)
Medijos leistuvas (p. 509)
Gracenote® (p. 513)
„Sensus“ – interneto ryšys ir pramogos
(p. 31)
* Parinktis / priedas. 551
RATAI IR PADANGOS
RATAI IR PADANGOS
Padangos
Naujos padangos
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį,
užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti
vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Padangų ekonomija
Automobilio vairavimo charakteristikos labai priklauso nuo padangų. Automobilio važiavimui įtaką
daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio
indeksas.
•
•
Ant automobilio sumontuotų padangų informacija
nurodyta lipduke, priklijuotame ant vairuotojo
pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių).
•
•
•
ĮSPĖJIMAS
Dėl pažeistos padangos galima prarasti automobilio kontrolę.
Rekomenduojamos padangos
Ant pristatyto automobilio būna sumontuotos
„Volvo“ originalios padangos, kurių šonuose
pateiktas ženklas VOL1. Šios padangos kruopščiai parinktos konkrečiam automobiliui. Keičiant
padangas svarbu, kad naujos padangos taip pat
turėtų šią žymą: taip bus palaikomos tinkamos
automobilio valdymo savybės, važiavimo komfortas ir degalų sąnaudos.
1
554
taikoma visoms padangoms, kurios yra padedamos saugoti. Jei padangos yra praradę spalvą ar
sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Galimi tam tikri padangų matmenų nuokrypiai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto metų
eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo
pačiu palaipsniui suprastėja ir jų atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl visada pirkite kuo
naujesnes padangas, kai jas keičiate. Tai ypač
svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi
skaitmenys reiškia pagaminimo savaitę ir metus.
Tai padangos DOT žymuo („Department of
Transportation“), kuris nurodomas keturiais skaitmenimis, pvz., 0717. Tokiu atveju padanga būna
pagaminta 2017 m. 7 savaitę.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų būti
patikrintos specialistų, net jei jos atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos niekada
nenaudojamos arba labai retai naudojamos. Tai
gali daryti neigiamą įtaką padangų savybėms. Tai
Palaikykite tinkamą slėgį padangose.
Venkite staigiai greitėti, smarkiai stabdyti ir
stenkitės, kad padangos necyptų.
Didėjant greičiui, padangos dėvisi sparčiau.
Labai svarbus yra tinkamas ratų suvedimas.
Nesubalansuoti ratai mažina padangų ekonomiją ir važiavimo komfortą.
•
Padangos turi suktis ta pačia kryptimi per
visą eksploataciją.
•
Keičiant padangas, geriausio protektoriaus
padangos turi būti montuojamos ant galinių
ratų, kad sumažėtų pavojus galinei automobilio daliai išslysti smarkaus stabdymo metu.
•
Pervažiavus per bordiūrą ar gilią duobę,
galima negrįžtamai pažeisti padangą ir (arba)
ratlankį.
Padangų sukeitimas
Automobilio padangų sukeisti vietomis neprivaloma. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo spartą
apsprendžia važiavimo stilius, slėgis padangose,
klimatas ir kelio būklė. Tinkamai parinkus padangos slėgį, ji tolygiau dėvisi.
RATAI IR PADANGOS
Priekinius ir galinius ratus reikėtų sukeisti vietomis, kad neatsirastų padangų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai. Tinka
keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug 5 000 km
(apie 3 100 myl.) ir po to – kas 10 000 km (apie
6 200 myl.).
SVARBU
Padangas reikia sandėliuoti vėsioje, sausoje ir
tamsioje vietoje. Jų negalima laikyti šalia tirpiklių, benzino, alyvos ir pan.
Ratų ir padangų sandėliavimas
Padangos turi būti sandėliuojamos paguldytos
ant šono arba stačios, tačiau jų negalima kabinti.
Padangos dydžio žymuo (p. 556)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 674)
Pakrovimo rekomendacijos (p. 589)
ĮSPĖJIMAS
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas. Jei
padangos susidėvėjo labai netolygiai (> 1 mm
protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies
reikia visada montuoti mažiausiai susidėvėjusias
padangas. Priekio slydimą paprastai koreguoti
lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju
toliau važiuoja tiesia linija: antruoju atveju, galinei
daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai
prarasti automobilio kontrolę. Todėl yra labai
svarbu, kad galiniai ratai neprarastų sukibimo
anksčiau nei priekiniai.
Ratų komplektai (padangos, sumontuotos ant ratlankių) turi būti sandėliuojami pakabinti arba
paguldyti ant šono.
•
•
•
•
Jūsų „Volvo“ automobilio ratlankių ir
padangų dydis nurodytas siekiant atitikties griežtiems stabilumo ir vairavimo charakteristikų reikalavimams. Dėl nepatvirtintų ratlankių ir padangų dydžio derinių
gali nukentėti automobilio stabilumas ir
vairavimo charakteristikos.
•
Naujo automobilio garantija netaikoma
jokiai žalai, atsiradusiai dėl nepatvirtintų
ratlankių ir padangų dydžių derinių montavimo. „Volvo“ neprisiima jokios atsakomybės už žūtis, susižalojimus bei žalą, kurią
gali sukelti toks montavimas.
Susijusi informacija
•
•
•
Slėgio padangose patikra (p. 558)
Padangų sukimosi kryptis (p. 557)
Padangų protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 558)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 561)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys (p. 574)
* Parinktis / priedas. 555
RATAI IR PADANGOS
Padangos dydžio žymuo
Greičio rodiklis
Padangų matmenų, apkrovos indekso ir greičio
klasės žymenys.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį. Padangų greičio rodiklis SS („Speed
Symbol“) turi būti bent jau ne mažesnis nei automobilio maksimalus greitis. Toliau pateiktoje lentelėje rasite kiekvieno greičio rodiklio maksimalų
leistiną greitį (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis
yra žieminės padangos2, kai gali būti naudojamas
mažesnis greičio indeksas. Jeigu pasirenkama
tokia padanga, automobiliu negalima važiuoti
greičiau, negu nurodo padangos greičio rodiklis.
Pavyzdžiui, automobiliai su Q rodiklio padangomis
privalo važiuoti ne didesniais, kaip 160 km/h
(100 myl./val.) greičiais. Kelio sąlygos ir galiojančios kelių eismo taisyklės apibrėžia, kaip greitai
gali važiuoti automobilis, o ne padangų greičio
rodiklį.
Viso automobilio patvirtinimas apima tam tikrus
ratlankių ir padangų derinius.
Padangų matmenys
Visos padangos turi matmenų žymenis, pvz.,
245/45 R18 100 W.
245
Padangos plotis (mm)
45
Santykis tarp padangos sienelės aukščio ir padangos pločio (%)
R
Radialinė padanga
18
Ratlankio skersmuo coliais
100
Maksimalios leistinos padangų apkrovos
kodai ir padangų apkrovos indeksas (LI)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 270 km/h
(168 myl./val.).)
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas lentelėje.
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojama tik
su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
V
240 km/h (149 myl./val.)
Apkrovos indeksas
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis apkrovos charakteristikomis, kurios vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų apkrovos
pajėgumą apibrėžia automobilio svoris.
2
556
Su metaliniais dygliais ir be jų.
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
ĮSPĖJIMAS
Mažiausias leistinas padangų apkrovos indeksas (LI) ir greičio rodiklis (SS), numatyti kiekvienam atitinkamam variklio variantui, pateikti
spausdinto automobilio savininko vadovo specifikacijose. Jei bus naudojamos per mažo
apkrovos indekso arba greičio rodiklio padangos, jos gali perkaisti ir būti apgadintos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos (p. 554)
Ratlankio dydžio žymuo (p. 557)
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 674)
Mažiausias leistinas padangų apkrovos
indeksas ir greičio rodiklis (p. 675)
RATAI IR PADANGOS
Ratlankio dydžio žymuo
Padangų sukimosi kryptis
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal toliau
esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus raštas
pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra rodyklė,
rodanti į kurią pusę padanga turi suktis.
Viso automobilio patvirtinimas apima tam tikrus
ratlankių ir padangų derinius.
Susijusi informacija
•
Visų ratlankių matmenys yra pažymėti, pvz.,
8Jx18x42.
8
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
18
Ratlankio skersmuo coliais
42
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo rato
centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos (p. 554)
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
•
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką.
•
Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant
priekinę su galine toje pačioje pusėje, tačiau
niekada negalima sukeisti padangų iš kairės į
dešinę ir atvirkščiai.
•
Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus
vandenį bei purvą.
•
Palangos, kurių protektoriaus gylis yra
didžiausias, turi būti montuojamos gale
(sumažėja slydimo tikimybė).
Padangos (p. 554)
Padangos dydžio žymuo (p. 556)
PASTABA
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai (p. 674)
557
RATAI IR PADANGOS
Padangų protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus gylį.
Slėgio padangose patikra
Šaltos padangos
Tinkamai parinkus slėgį padangose, didėja vairavimo stabilumas, taupomi degalai ir ilginama
padangų eksploatacija.
Slėgį padangose reikia tikrinti, kai padangos šaltos. Padangos laikomos šaltomis, kai jų temperatūra atitinka aplinkos oro temperatūrą. Ši temperatūra paprastai pasiekiama, kai automobilis
pastovi bent 3 valandas.
Slėgis padangose laikui bėgant mažėja. Tai –
natūralus reiškinys. Be to, slėgis padangose priklauso nuo aplinkos temperatūros. Jei važiuojama
kai slėgis padangose yra per mažas, padangos
gali perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose
turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir važiavimo savybėms.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra siaura
pakilusi žyma, esanti skersai padangos protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant padangos šono
įspaustos raidės TWI („Tread Wear Indicator“). Jei
protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm (1/16
col.), protektoriaus ir jo nusidėvėjimo žymos aukštis būna viename lygyje. Pakeiskite padangas
kaip įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos
su sekliu protektoriumi laba prastai sukimba su
kelio danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
558
Padangos (p. 554)
Slėgį padangose tikrinkite kiekvieną mėnesį.
Naudokite šaltoms padangoms rekomenduojamą
slėgį padangose, kad padangas eksploatuotumėte optimaliai ir jos optimaliai dėvėtųsi. Jei slėgis padangose bus per žemas arba per aukštas,
padangos gali dėvėtis netolygiai.
ĮSPĖJIMAS
Pavažiavus maždaug 1,6 km (1 myl.), šios padangos laikomos šiltomis. Jei padangoms pripūsti
reikia pavažiuoti toliau nei šį atstumą, pirmiausia
patikrinkite ir užregistruokite slėgį padangose ir
pripūskite iki tinkamo slėgio, kai atvažiuosite prie
pompos.
Kintant lauko temperatūrai, kartu keičiasi ir slėgis
padangose. Temperatūrai sumažėjus 10 laipsnių,
slėgis padangose nukrenta 1 psi (7 kPa). Reguliariai tikrinkite slėgį padangose ir pripūskite jas
iki tinkamo slėgio, nurodyto automobilio padangų
informaciniame lipduke arba sertifikavimo užklijoje.
•
Per žemas slėgis padangose – dažniausias jų pažeidimų priežastis. Dėl to padangose gali atsirasti rimtų įtrūkimų, gali atsilaisvinti kordas arba padanga gali sprogti.
Pastaruoju atveju važiuojant galima netikėtai prarasti automobilio kontrolę: taip
padidėja susižalojimo pavojus.
Jei tikrinate slėgį šiltose padangose, oro neišleiskite. Važiuojant įšilusių padangų slėgis viršija
rekomenduojamą šaltų padangų slėgį, tai normalu. Šilta padanga, kurios slėgis yra lygus arba
nesiekia rekomenduojamo šaltos padangos slėgio, gali būti pripūsta gerokai per mažai.
•
Per mažai pripūtus padangas, mažėja
automobilio kraulumas.
•
•
Susijusi informacija
Slėgio padangose nustatymas (p. 559)
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 560)
RATAI IR PADANGOS
•
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 561)
Padangos (p. 554)
Slėgio padangose nustatymas
Slėgis padangose laikui bėgant mažėja. Tai –
natūralus reiškinys. Siekiant palaikyti rekomenduojamą slėgį padangose, šias retkarčiais gali
reikėti pripūsti.
Naudokite šaltoms padangoms rekomenduojamą
slėgį padangose, kad padangas eksploatuotumėte optimaliai ir jos optimaliai dėvėtųsi.
3.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo
nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo
dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo
dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali
būti sunku atsukti.
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite,
kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis
laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka
aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų
slėgis padidėja.
1.
2.
Nuimkite vienos padangos vožtuvo dangtelį ir
tvirtai įspauskite padangos manometrą į vožtuvą.
Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio: žr.
lipduką ant vairuotojo durelių statramsčio,
kuriame nurodytas rekomenduojamas slėgis
gamyklinėse padangose.
Užsukite ventilio gaubtelį.
4.
Apžiūrėkite padangas, ar nėra įstrigusių vinių
bei kitų objektų, kurie pradūrė padangą ir dėl
to išteka oras.
5.
Patikrinkite šonines sieneles, ar nėra ertmių,
įpjovų, pūslių ar kitų deformacijų.
6.
Pakartokite šią procedūrą su visomis padangomis, įskaitant atsarginį ratą*.
PASTABA
Jei pripūtėte per daug, išleiskite orą, įspausdami metalinį kaištį į vožtuvo centrą. Tada vėl
patikrinkite slėgį padangų manometru.
Kai kurioms atsarginėms padangoms reikalingas aukštesnis slėgis nei kitoms. Pasitikrinkite slėgio padangose lentelėje arba padangų
slėgio užklijoje.
}}
* Parinktis / priedas. 559
RATAI IR PADANGOS
||
Susijusi informacija
•
Rekomenduojamas padangų slėgis
(p. 560)
•
•
Slėgio padangose patikra (p. 558)
•
Aprobuotas slėgis padangose (p. 676)
Padangų pripūtimas pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinio kompresoriumi
(p. 578)
Rekomenduojamas padangų slėgis
Susijusi informacija
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp kėbulo
rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nurodytas slėgis padangose, kuris turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir
greitį.
•
•
Šiame lipduke nurodyti automobilio gamyklinių
padangų žymenys, apkrovos apribojimai ir slėgis
padangose.
Geresnė degalų ekonomija su ECO slėgiu
Kai apkrova nedidelė (iki 3 žmonių) ir greitis
nesiekia 160 km/h (100 myl./val.), siekiant optimalios degalų ekonomijos galima pasirinkti slėgį
ECO. Vis dėlto, pageidaujant optimalaus triukšmingumo ir kelionės komforto, rekomenduojamas
žemesnis komfortiškas slėgis.
560
Slėgio padangose patikra (p. 558)
Aprobuotas slėgis padangose (p. 676)
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*
Slėgio padangose stebėjimo sistema3 vairuotojo
ekrane duoda įspėjimą su indikatoriaus ženklu,
jei slėgis vienoje ar keliose automobilio padangose tampa pernelyg žemas.
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas įsijungia informuodamas
apie žemą slėgį padangoje.
Nutikus sistemos trikčiai, slėgio
padangose įspėjimo ženklas mirksi
maždaug vieną minutę ir po to lieka
šviesti.
Sistemos aprašas
Slėgio padangose stebėjimo sistema per ABS
sistemą matuoja atskirų ratų sukimosi greičio
skirtumus ir nustato, ar tinkamas slėgis padangose. Jei slėgis padangoje per žemas, padangos
skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir jos sukimosi
greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema
gali nustatyti, ar kurioje nors padangoje (-se) slėgis per žemas.
Bendroji informacija apie padangų stebėjimo
sistemą
Toliau pateikiamoje informacijoje padangų stebėjimo sistema bendrai vadinama TPMS.
3
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Kiekvieną padangą, įskaitant atsarginio rato*, reikėtų patikrinti kartą per mėnesį. Tikrinant
padanga turėtų būti šalta, o joje esantis slėgis –
kaip rekomenduota automobilio gamintojo slėgio
padangoje etiketėje arba slėgio padangose lentelėje. Jei ant automobilio sumontuotos kitokio
dydžio padangos nei rekomenduoja gamintojas,
sužinokite, koks tinkamas oro slėgis jose.
Kaip papildoma saugos savybė automobilyje
sumontuota slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS), kuri parodo, kada slėgis vienoje ar daugiau padangų yra per žemas. Kai uždegamas
žemo slėgio indikatoriaus ženklas, kaip galima
greičiau sustokite ir patikrinkite padangas bei pripūskite iki reikiamo slėgio.
Važiuojant, kai padangose per žemas slėgis, jos
gali perkaisti ir prakiurti. Dėl žemo slėgio padangose papildomai didėja degalų sąnaudos, trumpėja padangų eksploatacija, be to, gali suprastėti
automobilio valdymo ir stabdymo savybės. Atminkite, kad TPMS nepakeičia įprastinės padangų
techninės priežiūros. Vairuotojas privalo užtikrinti,
kad padangose būtų palaikomas tinkamas slėgis,
net jei nepasiekta per žemo slėgio padangose
riba ir todėl neįsijungia indikatoriaus simbolis.
Automobilyje papildomai sumontuotas sistemos
TPMS trikties indikatorius, kuriuo parodoma, kad
sistema neveikia tinkamai. Sistemos TPMS trikties indikatorius sujungtas su žemo slėgio padangose ženklu. Sistemai nustačius gedimą, ženklas
vairuotojo ekrane mirksti apie vieną minutę, tada
pradeda nuolatos degti. Ši procedūra kartojama
užvedus automobilį, kol gedimas pašalinamas.
Šviečiant ženklui, gali būti paveikta sistemos galimybė nustatyti arba įspėti, kad padangose žemas
slėgis.
Sistemos TPMS triktis gali įvykti dėl kelių priežasčių, pvz., sumontavus atsarginį ratą, pakeitus
padangas arba ratus: dėl to TPMS gali imti veikti
netinkamai.
Pakeitę vieną ar daugiau padangų, visada patikrinkite TPMS ženklą, kad įsitikintumėte, jog nauja
padanga arba ratas tinkamai veikia su TPMS.
Pranešimai prietaisų skydelyje
Jei slėgis padangoje per žemas, vairuotojo ekrane
įsijungia žemo slėgio padangose indikatoriaus
ženklas ir pasirodo pranešimas. Patikrinkite
padangų slėgį per Automobilio būsena programą centriniame ekrane.
• Žemas slėgis padang.Patikrinkite
padangas, pripūtę sukalibruokite
• Slėgio padangose sist. Laikinai
nepasiekiama
• Slėgio padangose sist. Reikalinga tech.
patikra
}}
* Parinktis / priedas. 561
RATAI IR PADANGOS
||
Būtina atminti
•
Pakeitus ratą arba pareguliavus padangų
slėgį, naują slėgį visada įrašykite į sistemą.
•
Jeigu uždėsite kitokio, negu buvo sumontuotos gamykloje, dydžio padangas, sistemą reikės nustatyti iš naujo įrašant šioms padangoms naują slėgį, kad būtų išvengta klaidingų
įspėjimų.
•
Jei naudojamas atsarginis ratas*, galbūt slėgio padangose stebėjimo sistema neveikia
tinkamai dėl skirtumų tarp ratų.
•
Sistema nepakeičia poreikio reguliariai tikrinti
padangas ir vykdyti jų techninę priežiūrą.
•
Slėgio padangose stebėjimo sistemos
išjungti negalima.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
562
Naujo padangų slėgio įrašymas į stebėsenos
sistemą* (p. 562)
Naujo padangų slėgio įrašymas į
stebėsenos sistemą*
Kad slėgio padangose stebėsenos sistema4
veiktų tinkamai, būtina įrašyti slėgio padangose
atskaitos vertę. Tai būtina padaryti kiekvieną
kartą pakeitus padangas arba pakeitus naudojamą padangų slėgį, kad sistema galėtų tinkamai
įspėti apie per žemą slėgį padangose.
Pavyzdžiui, važiuojant su didele apkrova arba
dideliu greičiu, viršijančiu 160 km/h (100 myl./
val.), slėgis padangoje turi būti nustatytas laikantis „Volvo“ rekomenduojamųjų slėgio padangose
verčių. Po to sistema paleidžiama iš naujo įrašant
naują padangų slėgį.
Atlikite šią procedūrą, kad į sistemą įrašytumėte
naują padangų slėgį, kuris bus kaip atskaitos
vertė:
1.
Išjunkite automobilį.
2.
Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio: žr.
lipduką ant vairuotojo durelių statramsčio,
kuriame nurodytas rekomenduojamas slėgis
gamyklinėse padangose.
3.
Užveskite variklį.
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Susijusi informacija
•
•
•
Rekomenduojamas padangų slėgis (p. 560)
Slėgio padangose būsena centriniame
ekrane* (p. 564)
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl žemo slėgio padangose (p. 565)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
4.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
8.
Važiuokite automobiliu, kol bus įrašytas naujas padangų slėgis.
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 561)
Naujasis padangų slėgis įrašomas, kai automobilio greitis viršija 35 km/h (22 myl./val.).
5.
Jeigu automobilio degimas išjungiamas iki
įsirašant naujajam padangų slėgiui, tada šią
procedūrą reikia atlikti iš naujo. Kad užtikrintumėte, jog naujasis padangų slėgis būtų tinkamai įrašytas, leiskite, kad įrašymo procesas
pasibaigtų tame pačiame važiavimo cikle.
> Įrašymui nepavykus, pasirodo pranešimas:
Slėgio įrašyti nepavyko. Bandykite dar
kartą..
Spauskite TPMS.
ĮSPĖJIMAS
Išmetamosiose dujose yra anglies monoksido,
kuris yra bespalvis ir bekvapis, tačiau itin nuodingas. Todėl naujo padangų slėgio įrašymo
procedūrą visada reikia atlikinėti lauke arba
autoservise su išmetamųjų dujų ištraukimu.
PASTABA
Kad būtų įmanoma pasirinkti „Kalibruoti“
mygtuką, automobilis turi stovėti.
6.
Spauskite Kalibruoti.
Susijusi informacija
7.
Bakstelėkite OK patvirtinimui, kad buvo
patikrintas ir tinkamai nustatytas slėgis
visose keturiose padangose.
•
•
•
•
4
Rekomenduojamas padangų slėgis (p. 560)
Slėgio padangose nustatymas (p. 559)
Slėgio padangose būsena centriniame
ekrane* (p. 564)
Veiksmai pasirodžius įspėjimui dėl žemo slėgio padangose (p. 565)
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Parinktis / priedas. 563
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose būsena
centriniame ekrane*
Rodoma būsena
Naudojantis slėgio padangose stebėjimo sistema 5, slėgio padangose būseną galima stebėti
centriniame ekrane.
Būsenos patikra
Sistemai aktyvuoti gali reikėti kelias minutes
pavažiuoti didesniu kaip 35 km/h (22 myl./val.)
greičiu.
1.
Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
Iliustracija yra scheminio pobūdžio. Išdėstymas gali kisti
priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos
programinės įrangos.
Žemiau yra keli pavyzdžiai pranešimų, kurie gali
būti rodomi ryšium su padangų slėgio būsena, o
taip pat jų reikšmės.
2.
Palieskite TPMS, kad parodytumėte padangų
būseną.
A
B
5
564
Centrinis ekranas:
Patikr. priek.
kairę padangą,
po pūtimo įrašykite slėgį
Slėgis padangoje pernelyg žemas. Kaip įmanoma
greičiau sustokite patikrinkite ir (arba) pakoreguokite slėgį padangoje
ją pripūsdamiA.
Centrinis ekranas:
Pripūtus patikrinkite visas
padangas, įrašykite slėgius
Slėgis per žemas dvejose
arba daugiau padangų.
Kaip įmanoma greičiau
sustokite ir patikrinkite ir
(arba) pakoreguokite
slėgį padangose jas pripūsdamiA.
Vairuotojo ekranas: Slėgio
padangose sist.
Laikinai nepasiekiama
Indikatoriaus ženklas
mirksi ir po maždaug
1 minutės ima nuolat
šviesti. Sistema šiuo
metu nepasiekiama, bus
greitai aktyvinta.
Vairuotojo ekranas: Slėgio
padangose sist.
Reikalinga tech.
patikra
Indikatoriaus ženklas
mirksi ir po maždaug
1 minutės ima nuolat
šviesti. Sistema neveikia
tinkam