Volvo XC60 Twin Engine 2019 Early Quick Guide

Volvo XC60 Twin Engine 2019 Early Quick Guide
XC60
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Šiame „Quick Guide“ aprašomos tam tikros jūsų naujojo „Volvo“ funkcijos. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir saityne.
AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS
Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame
ekrane, kur jį galima pasiekti per viršutinį rodinį.
MOBILIOJO PROGRAMĖLĖ
Automobilio savininko vadovas pateikiamas kaip programėlė („Volvo“ vadovas), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Be
to, programėlėje yra kai kurių funkcijų vaizdo mokomosios medžiagos.
„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com) rasite
vadovų ir vaizdo mokomosios medžiagos, papildomos informacijos ir
pagalbos, susijusios su jūsų „Volvo“ automobiliu ir jo eksploatacija.
SPAUSDINTA INFORMACIJA
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys,
kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.
TURINYS
01. SUSIPAŽINIMAS SU JŪSŲ „VOLVO“
Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie kai kurias „Volvo“ sistemas ir paslaugas, apžvelgiama išorė, salonas ir
centrinis ekranas.
02. ĮKROVIMAS
Šiame skyriuje aprašoma automobilio įkrovimo būsena, įkrovimo bloko valdymo ypatumai ir įvairūs vairuotojo ekrane
pateikiami ženklai.
03. SALONAS IR RYŠIAI
Čia galite pasiskaityti apie įvairias automobilio salono funkcijas pvz. sėdynių nuostatas ir interneto ryšį.
04. CENTRINIO EKRANO RODINIAI
Čia rasite informacijos apie įvairius centrinio ekrano pagrindinius rodinius, iš kurių galima valdyti daugelį automobilio
funkcijų.
05. IŠMANUSIS VAIRAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomos kelios automobilio vairuotojo pagalbos sistemos ir pateikiama patarimų, kaip galima vairuoti ekonomiškiau.
06. BALSO ATPAŽINIMAS
Čia rasite įvairių komandų / frazių, kurias galima naudoti su automobilio balso atpažinimo sistema.
07. SPECIALI INFORMACIJA
Įspėjimai, svarbios informacijos ir pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti.
Išleidimo metu visi žinomi pasirinkčių ir (arba) priedų tipai yra pažymėti žvaigždute: *.
01
01
EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
Norėdami pradėti geriausiai eksploatuoti savąjį „Volvo“, galite pasinaudoti keliomis funkcijomis, sąlygomis ir patarimais, apie kuriuos prasminga žinoti.
vairuotojo profilius ieškokite šio „Quick Guide“ skyriuje „Viršutinis rodinys“.
Volvo ID
Įpraskite visada paruošti automobilį prieš kelionę. Taip padidinamas
nuvažiuojamas atstumas ir galima sulėtinti automobilio dėvėjimosi procesus, be to, automobilio salone susidarys maloni temperatūra. Centrinio ekrano klimato rodinyje pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas arba
aktyvinkite funkciją per „Volvo On Call“ programėlę. Visos paruošimo
funkcijos pasiekiamos tik prijungus automobilį prie elektros lizdo2.
„Volvo ID“ – tai asmeninis ID, kuriuo naudojantis galima pasiekti įvairias
paslaugas su vienu naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Pavyzdžiai yra
„Volvo On Call“*, žemėlapių paslaugos*, asmeninis prisijungimas prie
volvocars.com ir galimybė rezervuoti priežiūros bei remonto paslaugas.
„Volvo ID“ galima sukurti per volvocars.com, „Volvo On Call“ programėlę
arba tiesiogiai savo automobilyje.
Paruošimas prieš kelionę
Sensus
„Sensus“ – tai išmanioji automobilio sąsaja. Joje pasiekiami visi automobilio sprendimai, susiję su pramogomis, interneto ryšiu, navigacija* ir
informacijos paslaugomis. Būtent „Sensus“ užtikrina ryšį tarp jūsų, automobilio ir išorinio pasaulio.
Volvo On Call*
„Volvo On Call“ leidžia tiesiogiai susisiekti su automobiliu ir suteikia
papildomo komforto bei pagalbą 24 val. per parą. „Volvo On Call“ programėlė leidžia, pvz., pasižiūrėti, ar reikia pakeisti lemputes arba ar reikia
įpilti plovimo skysčio. Galima užrakinti ir atrakinti automobilį, patikrinti
degalų lygį ir parodyti artimiausią degalinę. Paruošimą taip pat galima
sureguliuoti ir įjungti per automobilio stovėjimo klimato kontrolės arba
nuotolinio automobilio užvedimo1 funkciją. Atsisiųskite „Volvo On Call“
programėlę ir pradėkite naudotis.
„Volvo On Call“ programėlėje taip pat yra pagalbos kelyje, kitos saugumo paslaugos ir avarinė pagalba, valdomos „ON CALL“ ir „SOS“
mygtukais automobilio viršutiniame valdymo pulte.
Vairuotojo profiliai
Daugelį automobilio nuostatų galima pritaikyti pagal vairuotojo asmeninius pageidavimus ir įrašyti į vieną ar kelis vairuotojo profilius. Kiekvieną
raktelį galima susieti su vairuotojo profiliu. Daugiau informacijos apie
1
2
Yra kai kuriose šalyse ir modeliuose.
Taikoma elektriniam šildytuvui.
01
01
APŽVALGA, IŠORĖ
Slėgis padangose tikrinamas ir kalibruojamas (ITPMS)* naudojantis punktu TPMS programėlėje Automobilio būsena (centrinio ekrano programėlių rodinyje). Jei slėgis padangose žemas, vairuotojo ekrane ima nuolat šviesti simbolis . Jei slėgis padangose
žemas, patikrinkite ir pakoreguokite slėgį visose keturiose padangose ir paspauskite kalibravimo mygtuką, kad paleistumėte ITPMS
kalibravimą.
Variklio alyvos lygis tikrinamas naudojantis programėle
Automobilio būsena. Be to, čia pateikiami būsenos pranešimai ir
galima rezervuoti priežiūros bei remonto* darbus.
Hibridinis akumuliatorius įkraunamas per įkrovimo lizdą. Švelniu
paspaudimu atidarykite atlanką. Kad nuvažiuojamas atstumas būtų
optimalus, pradėkite kelionę visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
Šoninius veidrodėlius galima automatiškai pakreipti žemyn*, kai
tik įjungiama atbulinės eigos pavara. Kai automobilis užrakinamas /
atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu, šoniniai veidrodėliai gali
būti automatiškai užlenkiami / atlenkiami*. Aktyvinkite šias funkcijas
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje: Nuostatos My Car
Veidrodėliai ir patogumas.
Berakčio užrakinimo ir atrakinimo funkcija* reiškia, kad automobiliui užrakinti arba atrakinti jums tereikia turėti nuotolinio valdymo
raktelį (pvz., kišenėje). Nuotolinio valdymo raktelis turi būti maždaug
1 metro (3 pėdų) atstumu nuo automobilio.
Paimkite durelių rankeną arba paspauskite bagažinės dangčio
guma padengtą slėginę plokštelę, kad atrakintumėte automobilį.
Norėdami užrakinti automobilį, švelniai paspauskite vienų iš durelių
rankenos įdubą. Stenkitės vienu metu nepaliesti abiejų slėginių
paviršių.
Panoraminis stoglangis* susideda iš atsidarančio stiklinio dangčio ir užuolaidėlės nuo saulės, jis valdomas naudojantis valdymo
elementu, įrengtu virš galinio vaizdo veidrodėlio (turi būti nustatyta
bent uždegimo padėtis I). Atidarykite į vėdinimo padėtį, paspaus-
dami valdymo elementą aukštyn. Uždarykite patraukdami valdymo
elementą žemyn. Norėdami visiškai atidaryti panoraminį stoglangį,
patraukite valdymo elementą atgal du kartus. Uždarykite traukdami
valdymo elementą žemyn du kartus.
Elektra valdomą bagažinės dangtį* galima atidaryti valdant bagažinės dangčio funkciją koja*, lėtai spiriant pirmyn po galinio buferio
kairiąja dalimi. Uždarykite ir užrakinkite bagažinės dangtį, paspausdami
jo apatiniame krašte. Bagažinės dangtį taip pat galima
uždaryti lėtu spiriamuoju judesiu. Kad būtų galima atrakinti bagažinės dangtį kojos judesiu, automobilyje turi būti beraktė užrakinimo /
atrakinimo* sistema. Kad būtų galima atidaryti ir uždaryti kojos judesiu, nuotolinio valdymo raktelis turi būti maždaug 1 metro (3 pėdų)
atstumu už automobilio.
Siekiant užtikrinti, kad bagažinės dangtis neatsitrenktų, pvz., į garažo
lubas, galima suprogramuoti maksimalų atsidarymo lygį. Nustatykite
maksimalų atsidarymo lygį, atidarydami bagažinės dangtį ir sustabdydami pageidaujamoje atidarymo padėtyje. Tada paspauskite
ir palaikykite bent 3 sekundes, kad įrašytumėte padėtį.
01
01
UŽRAKINIMAS / ATRAKINIMAS
Nuotolinio valdymo raktelis
Vienu trumpu paspaudimu užrakinamos durelės, bagažinės dangtis
ir degalų bako atlankas bei įjungiama signalizacija*.
Ilgu paspaudimu kartu uždaromas panoraminis stoglangis* ir visi
šoniniai langai.
Vienu trumpu paspaudimu atrakinamos durelės ir bagažinės dangtis
bei išjungiama signalizacija*.
Ilgu paspaudimu kartu atidaromi visi šoniniai langai.
Vienu trumpu paspaudimu atrakinamas bagažinės dangtis ir išjungiama tik jo signalizacija.
Paspaudus ir ilgai palaikius, atidaromas arba uždaromas elektra valdomas* bagažinės dangtis.
Panikos funkcija aktyvina posūkio žibintus ir garso signalą, kad prireikus atkreiptų aplinkinių dėmesį. Paspauskite ir palaikykite mygtuką bent 3 sekundes arba paspauskite mygtuką du kartus per
3 sekundes, kad aktyvintumėte. Funkciją galima išaktyvinti tuo pačiu
mygtuku po to, kai ji būna aktyvinta bent 5 sekundes. Priešingu
atveju ji automatiškai išaktyvinama po 3 minučių.
Įkrovimo liukas
Prieš prijungdami ar atjungdami įkrovimo kabelį, įsitikinkite, kad automobilis atrakintas ir išjungtas.
1. Paspauskite atlanko galinę dalį ir atleiskite.
2. Atidarykite atlanką.
Prasidėjus įkrovimo procesui, kabelis užfiksuojamas lizde. Atrakinus
automobilį, įkrovimas sustabdomas, tačiau netrukus tęsiamas, jei kabelis
neatjungiamas.
Privatusis užraktas
Privačiuoju užraktu užrakinama bagažinė. Tai naudinga, pvz.,
pridavus automobilį į autoservisą ar palikus viešbučio darbuotojui.
- Centrinio ekrano funkcijų rodinyje palieskite Privatusis
užraktas, kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte funkciją.
Aktyvinimo / išaktyvinimo metu pateikiamas iškylantysis langas. Kaskart
naudojant užrakto funkciją, pasirenkamas keturių skaitmenų kodas.
Pirmą kartą naudojantis funkcija, turi būti pasirinktas papildomas apsaugos kodas.
Daiktadėžė užrakinama* rankiniu būdu, naudojant pateiktą raktelį (jis yra
daiktadėžėje).
01
01
APŽVALGA, SALONAS
Centrinis ekranas naudojamas siekiant valdyti įvairias pagrindines
automobilio funkcijas, pvz., medijos, navigacijos*, klimato reguliavimo, vairuotojo pagalbines sistemas ir automobilines programėles.
Vairuotojo ekrane rodoma informacija apie važiavimą, pvz., greitį,
variklio sūkius, navigaciją* ir aktyvią pagalbą vairuotojui. Vairuotojo
ekrane rodomas temas galima pasirinkti programėlių meniu, kuris
atveriamas vairo dešiniąja klaviatūra. Nuostatas galima keisti ir per
Nuostatos My Car Vairuotojo ekranas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Projekcinis rodinys* papildo automobilio vairuotojo ekraną, jis projektuoja informaciją ant priekinio stiklo. Jis aktyvinamas centrinio
ekrano funkcijų rodinyje.
Automobiliui paleisti naudojama paleidimo rankenėlė. Pasukite
pagal laikrodžio rodyklę ir atleiskite uždegimo padėtyje I. Nustatykite pavarų perjungiklį į padėtį P arba N, nuspauskite stabdžių
pedalą ir pasukite paleidimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad
paleistumėte automobilį. Išjunkite automobilį pasukdami paleidimo
rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi.
Važiavimo režimai* nustatomi valdikliu, esančiu ant tunelinio valdymo pulto. Paspauskite valdymo elementą ir pasukite jį, kad centriniame ekrane pasirinktumėte Hybrid, Pure, Off Road, AWD,
„Power“ arba Individual. Patvirtinkite paspausdami valdiklį. Parinkus režimą Individual, galima pritaikyti važiavimo režimą pagal savo
pageidaujamas vairavimo charakteristikas. Individualus važiavimo
režimas aktyvinamas per Nuostatos My Car Individualus
važiavimo režimas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Stovėjimo stabdys įjungiamas patraukiant valdiklį
aukštyn: vairuotojo ekrane ima šviesti ženklas. Atleiskite jį ranka, vienu metu
spausdami valdiklį ir stabdžių pedalą. Naudojantis automatinio stab-
dymo stovint funkcija ( ), galima atleisti stabdžių pedalą, o automobilis ir toliau bus stabdomas, pvz., sustojus prie šviesoforo.
Atminkite: prieš važiuojant į autoplovyklą būtina išaktyvinti automatinio stabdymo stovint ir automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo
funkcijas. Automatinio stovėjimo stabdžio funkcija išaktyvinama
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje per Nuostatos My Car
Stovėjimo stabdys ir pakaba.
Keleivio oro saugos pagalvės jungiklis* įrengtas prietaisų skydelio gale, keleivio pusėje. Jį galima pasiekti atidarius dureles.
Patraukite jungiklį išorėn ir pasukite į padėtį ON/OFF, kad aktyvintumėte / išaktyvintumėte oro pagalvės funkciją.
Vietos daiktams laikyti
Jūsų automobilyje yra įvairių vietų daiktams laikyti. Yra daiktų dėklų po
galinės sėdynės išorinėmis sėdynėmis, kuriuose galima laikyti, pvz.,
planšetę.
01
01
CENTRINIS EKRANAS
Centriniame ekrane galima keisti nuostatas ir valdyti didžiąją dalį funkcijų. Trys pagrindiniai centrinio ekrano rodiniai – pradžios, funkcijų ir programėlių. Funkcijų ir programėlių rodinius iš pradžios rodinio pasieksite
perbraukdami dešinėn arba kairėn. Taip pat yra viršutinis rodinys, pasiekiamas nuvelkant žemyn ekrano viršutinę dalį.
Pakeiskite centrinio ir vairuotojo ekranų išvaizdą, pasirinkdami
temą viršutiniame rodinyje: Nuostatos My Car Vairuotojo
ekranas. Centriniame ekrane taip pat galima pasirinkti tamsų arba
šviesų foną.
Į pradžios rodinį iš kito rodinio grįžtama trumpai paspaudžiant fizinį
pradžios mygtuką (po ekranu). Tada pateikiamas paskutinis rodytas pradžios rodinio režimas. Papildomai trumpai paspaudus pradžios mygtuką,
visos pradžios rodinio plytelės nustatomos į standartinį režimą.
Prireikus nuvalyti centrinį ekraną, užrakinkite lietimo funkciją, paspausdami ir ilgai palaikydami po ekranu pateikiamą fizinį pradžios mygtuką.
Ekraną vėl aktyvinsite trumpai paspausdami pradžios mygtuką.
Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje pateikiamos įvairios automobilio būsenos. Kairėje rodoma tinklo bei ryšio ir su medija susijusi
informacija. Dešinėje rodomas laikas ir foninės veiklos indikatorius.
Apačioje pateiktoje klimato eilutėje galima nustatyti temperatūrą ir
sėdynių komforto funkciją, paliečiant atitinkamą piktogramą. Atverkite
klimato rodinį, klimato eilutėje paliesdami centrinį mygtuką.
02
ĮKROVIMAS
Jūsų „Volvo“ automobilyje įrengtas elektrinis variklis, kuris automobilį
daugiausiai varo esant nedideliam greičiui. Taip pat jame sumontuotas
vidaus degimo variklis, kuris užsiveda pasiekus didesnį greitį ir vairuojant
aktyviau. Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso
nuo įkrovimo srovės stiprio, kurį gali tiekti elektros lizdas. Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas ir sklandžiai stabdant bei stabdant
varikliu, pvz., važiuojant nuokalne. Visi įkrovimo tipai rodomi vairuotojo
ekrane.
Įkrovimo kabelio laikymas
Įkrovimo kabelį rasite bagažinėje, po grindų dangčiu.
Įkrovimo kabelio valdymo blokas
Pridėtame įkrovimo kabelyje įrengtas valdymo blokas, kuriame rodoma
įkrovimo būsena. Jis turi temperatūros stebėjimo funkciją ir įtaisytąjį
įžeminimo trikties jungtuvą.
Įkrovimo pradžia
Starterio akumuliatorius įkraunamas tada, kai įkraunamas hibridinis akumuliatorius, o įkrovimas baigiamas kaip hibridinis akumuliatorius yra pilnai įkrautas.
Įkrovimo pabaiga
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo raktelio
mygtuku3. Įkrovimo procesas užbaigiamas ir įkrovimo kabelis atleidžiamas / atrakinamas.
2. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio.
3. Uždarykite įkrovimo atlanką.
4. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo elektros lizdo.
5. Grąžinkite įkrovimo kabelį į jo vietą po grindų dangčiu bagažinės skyriuje.
Jei įkrovimo kabelis neatjungiamas nuo įkrovimo įvesties lizdo jis netrukus automatiškai vėl užrakinamas siekiant maksimaliai padidinti įkrovą ir
(vėliau) nuvažiuojamą atstumą bei suteikti galimybę prieš kelionę
paruošti saloną. Atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu, įkrovimo kabelį galima vėl atjungti. Automobilius su „Passive Entry“* galima
vėl užrakinti ir atrakinti naudojant rankeną.
1. Prijunkite įkrovimo kabelį prie elektros lizdo. Niekada nenaudokite
ilgintuvų.
2. Švelniu paspaudimu atidarykite įkrovimo atlanką.
3. Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir įspauskite rankeną
iki galo į automobilio lizdą. Po 5 sekundžių įkrovimo kabelis automatiškai užrakinamas įkrovimo įvesties lizde ir pradedama įkrauti.
4. Nustatykite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis neliestų
automobilio ir nepažeistų dažų sluoksnio.
3
Tą reikia daryti taip pat kai automobilio durelės jau atrakintos. Jei automobilis neatrakinamas naudojant atrakinimo mygtuką. galima pažeisti įkrovimo kabelį arba sistemą.
02
Valdymo blokas
•
Abu šviesos diodai mirksi mėlyna, geltona ir raudona spalvomis: Savikontrolė – laukti, kol savikontrolė baigsis.
•
Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi mėlyna spalva, o
kitas išjungtas: Budėjimas.
02
ĮKROVIMO BŪSENA
Automobilio įkrovimo būseną galima patikrinti ties įkrovimo įvesties
lizdu, valdymo bloke, vairuotojo ekrane arba „Volvo On Call“* programėlėje.
Įkrovimo lizdo lemputės
•
Balta – šviesos diodų lemputė.
•
Geltona – laukimo režimas, laukiama, ko bus pradėta įkrauti.
•
Mirksinti žalia – įkraunama.
•
Nuolat šviečianti žalia – įkrauta (po kiek laiko užgęsta).
•
Nuolat šviečianti raudona – įvyko triktis.
•
Abu šviesos diodai mirksi mėlyna spalva: Vyksta įkrovimo procesas.
•
Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi geltona spalva, o
kitas išjungtas: Įkraunama arba įkrauti neįmanoma – temperatūros
stebėjimo klaida. Pradėkite įkrauti iš naujo.
•
Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi raudona spalva, o
kitas išjungtas: Įkrauti neįmanoma – suveikė trumpojo jungimo išjungiklis. Pradėkite įkrauti iš naujo.
•
Vienas šviesos diodas mirksi, o kitas nuolat šviečia raudona spalva:
Įkrauti neįmanoma – įkrovimo kabelis prijungtas prie neįžeminto lizdo.
Prijungti prie įžeminimo lizdo.
•
Abu šviesos diodai mirksi raudona spalva: Įkrauti neįmanoma – vidinė
klaida.
Vairuotojo ekranas
Apie įkrovimo būseną informuoja skirtingos ženklo spalvos.
Mėlyna spalva – įkraunama.
Žalia spalva – akumuliatorius visiškai įkrautas.
Raudona lemputė – įkrovimo klaida, patikrinkite įkrovimo kabelio jungtį su automobiliu ir 230 V elektros lizdu.
HIBRIDINĖS SISTEMOS INFORMACIJA
VAIRUOTOJO EKRANE
Vairuotojo ekrane rodomi įvairūs ženklai ir animacijos, atsižvelgiant į
pasirinktą važiavimo režimą.
02
Elektros ir degalų sąnaudos rodomos dešinėje pateiktame matuoklyje.
Sąnaudos svyruoja ir priklauso nuo vairavimo stiliaus. Kai plona balta
rodyklė prajuda baltąją rodyklę viršuje, įjungiamas automobilio vidaus
degimo variklio režimas. Kai rodyklė patenka į oranžinę zoną, įkraunamas akumuliatorius (pvz., stabdant).
Akumuliatoriaus likutis
Indikatorius rodo, kiek apytiksliai galima nuvažiuoti naudojant akumuliatoriaus energiją. Šiam atstumui įtakos turi keli veiksniai, pvz.,
važiavimo stilius, greitis ir lauko temperatūra. Jis kelionės metu
gali keistis. Paprastai galima nuvažiuoti 20–40 km (12–25 myl.).
Pradinė vertė parodoma, kai automobilis yra visiškai įkrautas. Tai –
veikiau maksimalus rodiklis, o ne elektra nuvažiuojamo atstumo
prognozė. Šis rodiklis kelionės metu kinta. Kai vairuotojo ekrane
pasirodo „----“, vadinasi, garantuojamo nuvažiuoti elektra atstumo
nebeliko.
Ženklai vairuotojo ekrane
Baltasis ženklas nurodo, ar naudojamas elektrinis, ar vidaus
degimo variklis. Žaibas reiškia elektrinį variklį, o lašelis – vidaus
degimo variklį.
Nurodo, kad, pvz., stabdant varikliu įkraunamas akumuliatorius.
Matuoklis rodo, kiek energijos liko elektrinio variklio akumuliatoriuje. Be to, energija naudojama klimatui reguliuoti.
Rodo, kad aktyvintos funkcijos Įkrovimas arba Laikymas. Jos
aktyvinamos centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Įkrovimas reiškia,
kad, iki tam tikro lygio sumažėjus akumuliatoriaus įkrovai, jis imamas įkrauti. Laikymas reiškia, kad akumuliatoriaus įkrovos lygis
yra palaikomas siekiant panaudoti ateityje.
30
4.5
Vidaus degimo variklio užvedimas ir išjungimas
Automobilis skaičiuoja, kiek reikia naudoti vidaus degimo variklį, elektrinį
variklį arba juos abu. Elektros režimu automobilis kartais turi automatiškai užvesti vidaus degimo variklį dėl išorės veiksnių, pvz., žemos lauko
temperatūros. Vidaus degimo variklis visada užvedamas, kai hibridinės
sistemos akumuliatorius pasiekia žemiausią įkrovos lygį.
2. Perjunginėkite įvairias funkcijas centriniame ekrane, sukdami valdiklį
aukštyn ir žemyn.
3. Pakeiskite pasirinktos funkcijos nuostatą, paspausdami valdiklio viršutinę / apatinę / priekinę / galinę dalį.
Padėčių įrašymas
1. Nustatykite sėdynę, šoninius veidrodėlius ir projekcinį rodinį* į pageidaujamas padėtis ir durelių skydelyje paspauskite mygtuką M. Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.
2. Per 3 sekundes nuspauskite atminties mygtuką 1 arba 2. Pasigirsta
signalas ir mygtuko M šviesos indikatorius išsijungia.
03
Norėdami pasinaudoti įrašyta padėtimi:
Kai durelės atidarytos, paspauskite ir atleiskite vieną iš atminties mygtukų.
Kai durelės uždarytos, laikykite nuspaustą vieną iš atminties mygtukų,
kol bus pasiekta įrašyta padėtis.
ELEKTRA VALDOMOS* PRIEKINĖS SĖDYNĖS
Ant išorinio sėdynės krašto esančiais valdikliais reguliuokite, pvz., sėdynės padėtį ir juosmens atramą*. Du sėdynės formos valdikliai naudojami
reguliuoti sėdynės padėtį. Trečias daugiafunkcis valdiklis* naudojamas
valdyti įvairias komforto funkcijas, pvz., masažo*.
Sėdynės pavidalo valdikliai
Naudodamiesi apatiniu valdymo elementu, nustatykite sėdynės pasostę
arba perstumkite visą sėdynę. Galiniu valdymo elementu nustatykite
atlošo kampą.
Daugiafunkcis valdiklis4
Masažo*, šoninių atramų*, juosmens atramos* ir sėdynės pasostės ilgintuvo* nuostatos susietos su daugiafunkciu valdikliu.
1. Aktyvinkite sėdynės nuostatą centriniame ekrane, sukdami valdiklį viršun ir žemyn.
4
Automobiliuose su keturių krypčių juosmens atrama*
KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠUS
Nulenkdami galinę sėdynę, įsitikinkite, kad atlošas ir galvos atlošas
nesiliestų su priekyje esančia sėdyne. Kad būtų galima nulenkti atlošus,
gali tekti sureguliuoti priekines sėdynes.
Atlošus galima nulenkti naudojantis išorinių sėdynių viršuje įrengtomis
rankenomis. Jei automobilyje numatyta elektroninė galinės sėdynės
nulenkimo funkcija*, bagažinės skyriuje taip pat būna įrengti nulenkimo
mygtukai.
Kaip nulenkti atlošą naudojantis bagažinėje esančiais mygtukais
Norint nulenkti galinę sėdynę, automobilis turi stovėti ir turi būti atidarytas bagažinės dangtis. Įsitikinkite, kad ant galinės sėdynės nėra žmonių
ar daiktų.
1. Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės galvos atramą.
2. Norėdami nulenkti atlošo kairiąją arba dešiniąją dalį, paspauskite
mygtuką L arba R.
> Atlošai ir galvos atlošai nulenkiami automatiškai į horizontalią
padėtį.
Kaip pakelti atlošus
1. Kelkite atlošą ir traukite jį atgal, kol jis užsifiksuos.
2. Pakelkite galvos atlošą ranka.
3. Jei reikia, pakelkite vidurinės sėdynės galvos atramą.
03
03
VAIRAS
Vairo reguliavimas
Greičio ribotuvas padeda neviršyti pasirinkto maksimalaus greičio.
Galima sureguliuoti vairo padėtis „aukštyn-žemyn“ ir „pirmyn-atgal“.
Pastovaus greičio palaikymo sistema padeda palaikyti pastovų
greitį.
1. Paspauskite / patraukite5 po vairu esančią svirtį pirmyn / atgal.
2. Nustatykite pageidaujamą vairo padėtį ir vėl grąžinkite svirtį atgal į
užrakinimo padėtį.
Kairioji klaviatūra
Vairuotojo pagalba parenkama vairuotojo ekrane, naudojantis vairo kairiosios klaviatūros rodyklėmis ( ir ). Kai pagalbos vairuotojui ženklas baltas, funkcija aktyvi. Pilkas ženklas reiškia, kad funkcija išjungta
arba veikia budėjimo režimu.
Ženklai vairuotojo ekrane:
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* padeda
palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko tarpą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
„Pilot Assist“ padeda vairuotojui išlaikyti automobilį tarp eismo
juostos šoninių linijų per vairavimo pagalbos funkciją, taip pat palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko tarpą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
Paspauskite
ciją.
, kad paleistumėte arba sustabdytumėte pasirinktą funk-
Vienu
/
trumpu paspaudimu įrašytas greitis didinamas / mažinamas 5 km/h (5 myl./val.). Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad keistumėte tolydžiai. Pasiekę pageidaujamą greitį, atleiskite mygtuką.
Spaudžiant / , mažinamas / didinamas atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės, kai naudojama prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema ir „Pilot Assist“.
Vieną kartą paspaudus
greitis.
su degalų arba hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos likučiu.
Norėdami pateikti įvairias parinktis, pasinaudokite vairo dešiniąja klaviatūra. Kai vairuotojo ekrane pasirodo „----““, vadinasi, garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.
, grąžinamas pasirinktos funkcijos įrašytas
Dešinioji klaviatūra
Vairuotojo ekranas naršomas vairo dešiniąja klaviatūra.
03
Vairuotojo ekrano programėlių meniu atsiveria / užsiveria. Iš čia
galima valdyti kelionės kompiuterį, medijos leistuvą, telefoną ir
navigaciją.
Slinkite tarp skirtingų programėlių, spausdami kairiąją arba dešiniąją rodyklę.
Pasirinkite, atšaukite pasirinkimą arba patvirtinkite parinktį, pvz.,
pasirinkite kelionės kompiuterio meniu arba panaikinkite pranešimą vairuotojo ekrane.
Peržvelkite pasirinktos programėlės funkcijas paliesdami aukštyn
arba žemyn.
Padidinkite / sumažinkite medijos garsumą spausdami
ir .
Jei neaktyvi jokia kita funkcija šie mygtukai veikia kaip garsumo valdymo
mygtukai.
Valdymo balsu funkcija aktyvinama mygtuku , ji leidžia balsu valdyti,
pvz., mediją, navigaciją* ir klimato reguliavimo funkciją. Ištarkite, pvz.,
„Radio“, „Raise temperature“ arba „Cancel“.
Žr. šio „Quick Guide“ skyrių „Valdymas balsu“, kur rasite daugiau balso
komandų.
Kelionės kompiuteris
Kelionės kompiuteris parodo, pvz., ridą, degalų sąnaudas ir vidutinį greitį.
Galima pasirinkti, kurią informaciją iš kelionės kompiuterio rodyti vairuotojo ekrane. Kelionės kompiuteris apskaičiuoja, kiek galima nuvažiuoti
5
Priklauso nuo rinkos.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas įjungia dalį išorinių šviesų po
to, kai užrakinate automobilį, kad tamsoje būtų šioks toks apšvietimas.
Išjungę automobilį, suaktyvinkite šią funkciją pastumdami kairįjį perjungiklį link prietaisų skydelio ir po to jį atleisdami. Laikino stovėjimo vietos
apšvietimo veikimo trukmę galima nustatyti centriniame ekrane.
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Visą informaciją rankiniame ridos skaitiklyje (TM) galima nustatyti iš
naujo, paspaudžiant ir ilgai palaikant mygtuką RESET. Trumpu paspaudimu tik iš naujo nustatoma rida. Automatinis ridos skaitiklis (TA) iš
naujo nustatomas automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama
4 valandas.
03
KAIRYSIS PERJUNGIKLIS
Priekinių žibintų funkcijos valdomos kairiuoju perjungikliu.
Jei pasirinksite režimą AUTO, automobilis nustatys, kada lauke tamsu
arba šviesu, ir atitinkamai reguliuos apšvietimą, pvz., atėjus vakarui arba
jums įvažiavus į tunelį. Taip pat galima pasukti perjungiklio reguliavimo
ratuką į padėtį , kad įjungtumėte tolimąsias šviesas, kurios bus pritemdomos automatiškai, užregistravus atvažiuojančias transporto priemones. Rankinė tolimųjų šviesų funkcija aktyvinama pastumiant perjungiklį nuo savęs. Išaktyvinama patraukiant perjungiklį link savęs.
Aktyvieji posūkio žibintai* suprojektuoti siekiant maksimalaus apšvietimo posūkiuose ir sankryžose: žibintai seka judesius vairu. Ši funkcija
aktyvinama automatiškai, užvedus automobilio variklį. Ją galima išaktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje.
Priėjimo apšvietimo funkcija įjungia žibintus, kai atrakinate automobilį
rakteliu: taip saugiai prie jo prieisite tamsoje.
DEŠINYSIS PERJUNGIKLIS
Valytuvai ir lietaus jutiklis valdomi dešiniuoju perjungikliu.
– Pastumkite perjungiklį žemyn, kad nuvalytumėte priekinį stiklą vieną
kartą.
– Pastumkite svirtelę žingsneliais aukštyn, kad įjungtumėte įprastą ir
didelį greitį.
– Intervalą galima nustatyti perjungiklio reguliavimo ratuku.
– Patraukite perjungiklį link vairo, kad įjungtumėte priekinio stiklo ir
priekinių žibintų plautuvus, arba pastumkite link prietaisų skydelio,
kad paleistumėte galinio lango plautuvus.
Paspauskite lietaus jutiklio mygtuką, kad jį aktyvintumėte / aktyvintumėte. Priekinio stiklo valytuvo svirtis turi būti 0 padėtyje arba
pavienio valymo padėtyje. Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo
aptinkamo vandens kiekio. Pasukite reguliavimo ratuką aukštyn /
žemyn, kad nustatytumėte didesnį / mažesnį jautrumą.
Paspauskite, kad pradėtų su pertrūkiais valyti galinio lango valytuvas.
Paspauskite, kad galinio lango valytuvas valytų nepertraukiamai.
Priekinio stiklo valytuvų priežiūros režimas naudojamas, pvz.,
prireikus pakeisti, nuvalyti arba pakelti valytuvų šluoteles.
Palieskite mygtuką Valytuvų techn. priež. padėtis centrinio
ekrano funkcijų rodinyje, kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte priežiūros režimą.
03
03
KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO SALONE
Automobilio salono priekinės ir galinės dalies klimato reguliavimo funkcijos valdomos per centrinį ekraną ir mygtukais centriniame valdymo
pulte bei tunelinio valdymo pulto* galinėje dalyje. Kai kurios klimato
kontrolės funkcijos gali būti papildomai valdomos balsu.
Klimato rodinio iškvietimo piktograma pateikiama per vidurį
centrinio ekrano apačioje. Kai tekstas Švarioji zona mėlynas,
tai reiškia, kad patenkintos geros oro kokybės automobilio
salone sąlygos.
– Klimato rodinyje palieskite AUTO, kad galėtumėte automatiškai valdyti kelias klimato funkcijas. Trumpu paspaudimu automatiškai valdoma oro recirkuliacija, kondicionavimas ir paskirstymas.
Ilgu paspaudimu automatiškai valdoma oro recirkuliacija, kondicionavimas ir paskirstymas, taip pat nustatomos standartinės temperatūros
ir ventiliatoriaus apsukų nuostatos: 22 °C (72 °F) ir 3 lygis. Galite
pakeisti temperatūrą ir ventiliatoriaus apsukas neišaktyvindami automatinės klimato kontrolės.
– Palieskite vieną iš klimato eilutėje pateiktų piktogramų (centrinio
ekrano apatiniame krašte), kad nustatytumėte temperatūrą, sėdynių
šildymo funkciją* ir ventiliatoriaus apsukas.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas, pažymėkite atitinkamą
parinktį ir tada palieskite Paruošimas.
Paruošimo laikmačio nustatymas
1. Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane.
2. Pasirinkite Stovėjimo klimatas
poreikį nustatykite datą ar dieną.
Įtraukti laikmatį ąselę ir pagal
Kad paruošimo funkcija galėtų veikti, automobilį reikia prijungti prie
elektros lizdo (taikoma automobiliams su elektriniu šildytuvu). Naudojamas degalais maitinamas arba elektrinis šildytuvas6 (priklauso nuo rinkos).
Oro kokybės sistema IAQS*
IAQS – paketo „Clean Zone Interior Package“* dalis – tai visiškai automatinė sistema, valanti automobilio salono orą nuo teršalų, pvz., dalelių,
angliavandenilių, azoto oksidų ir antžeminio ozono. Funkcija aktyvinama
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje, per Nuostatos Klimatas
Oro kokybės jutiklis.
Kad sinchronizuotumėte visų zonų temperatūrą su temperatūra vairuotojo pusėje, paspauskite temperatūros piktogramą vairuotojo pusėje ir
tada paspauskite Sinchronizuoti temperatūrą .
Paruošimas
Per automobilio centrinį ekraną arba „Volvo On Call“* programėlę
galima nustatyti automobilio paruošimo funkciją, kuri prieš kelionę
pašildo arba atvėsina saloną iki patogios temperatūros: taip gali sulėtėti
dėvėjimosi procesai ir sumažėti energijos poreikis kelionės metu.
Paruošimo funkciją galima paleisti tiesiogiai arba naudojantis laikmačiu.
Tiesioginis paruošimo funkcijos paleidimas
1. Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane.
6
Įgaliotasis „Volvo“ atstovas jums suteiks informacijos apie tai, kuriose rinkose koks šildytuvas naudojamas.
03
03
RYŠIAI
Galima atkurti / valdyti mediją, SMS ir skambučius telefonu, naudojantis
balso atpažinimo sistema, taip pat prijungti automobilį prie interneto,
naudojantis įvairiais išoriniais įrenginiais, pvz., išmaniaisiais telefonais.
Kad veiktų prijungti įrenginiai, reikia nustatyti bent automobilio elektros
sistemos uždegimo padėtį I.
Automobilinis modemas7
Paprasčiausias ir efektyviausias būdas prijungti jūsų automobilį prie
interneto – naudojantis automobiliniu modemu. Jis pasižymi didele
sparta, yra aktyvinamas automatiškai kiekvienos kelionės metu ir nereikia jungti išmaniojo telefono.
1. Įdėkite asmeninę SIM kortelę į laikiklį, esantį šalia grindų keleivio
pusėje.
2. Paspauskite Nuostatos Ryšys
modemą viršutiniame rodinyje.
Internetas per automobilio
3. Aktyvinkite pažymėdami langelį ties Internetas per automobilio
modemą.
Modemo funkcija
Prijungus automobilį prie interneto modemu, galima bendrinti interneto
ryšį („Wi-Fi“ interneto prieigos taškas) su kitais įrenginiais. Tai atliekama
per viršutinio rodinio punktą Nuostatos. Paspauskite Ryšys
Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos taškas.
Bluetooth
Naudokite „Bluetooth“, kad iš automobilio sistemos galėtumėte valdyti
telefono pokalbius, SMS ir mediją. Be to, per „Bluetooth“ galima ir prisijungti prie interneto. Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth“ įrengi-
niai. Tokiu atveju vienas iš jų transliuos mediją. Kai automobiliu vėl
imama naudotis, automatiškai prijungiami du paskutiniai buvę prijungti
telefonai (jei aktyvus jų „Bluetooth“ ryšys). Į sąrašą galima įrašyti iki
20 įrenginių, kad būtų lengviau prijungti vėliau.
Elektros lizdai
Jūsų automobilyje įrengti tokie elektros lizdai:
12 V elektros lizdas.
12 V maitinimo lizdas ir 230 V maitinimo lizdas*. Papildomas 12 V
maitinimo lizdas* sumontuotas bagažinėje.
1. Aktyvinkite „Bluetooth“ savo telefone. Norėdami prisijungti prie interneto, aktyvinkite ir telefono modemo funkciją.
2. Centriniame ekrane atverkite telefono antrinį rodinį.
3. Palieskite Įtraukti telefoną arba, jei telefonas jau užregistruotas,
palieskite Keisti ir tada Įtraukti telefoną.
4. Pasirinkite telefoną, kurį ketinate prijungti, ir vykdykite centriniame ir
telefono ekranuose aprašomus žingsnius. Atminkite: kai kuriuose
telefonuose reikia aktyvinti žinučių funkciją.
03
Wi-Fi
Prijungę automobilį prie interneto per Wi-Fi, galite siųsti internetines
transliacijas didesniu greičiu negu per Bluetooth, pavyzdžiui, interneto
radiją ir muziką per automobilio programėles, atsisiųsti ir atnaujinti programinę įrangą ir kt. Wi-Fi jungtis išmaniajame telefone veikia kaip
automobilio ir visų jo išorinių įrenginių viešosios interneto prieigos taškas.
1. Aktyvinkite modemo funkciją savo telefone.
2. Palieskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
3. Palieskite Ryšys
Fi“ ryšiu.
Wi-Fi ir aktyvinkite pažymėdami langelį ties „Wi-
Atminkite: tam tikri telefonai išjungia modemo funkciją, jei nutraukiamas
ryšys su automobiliu. Tokiu atveju, kitą kartą naudojantis, telefone reikia
pakartotinai aktyvinti modemo funkciją.
USB
Per USB galima prijungti išorinį įrenginį ir atkurti mediją. Be to, USB
prievadą galima naudoti su „Apple CarPlay*“ ir „Android Auto*“. Prijungtas prie automobilio, jūsų išorinis įrenginys bus įkraunamas.
USB lizdus (A tipo) galima rasti porankio daiktų dėkle tarp sėdynių.
7
Tik automobiliai su „Volvo On Call“*. Jungiantis per automobilinį modemą, ryšiu naudojasi ir „Volvo
On Call“ tarnybos.
KAIP NAUDOTIS PRIJUNGTAIS ĮRENGINIAIS
Galite prijungti išorinius įrenginius, norėdami, pvz., tvarkyti skambučius
telefonu ir groti mediją iš automobilio garso bei medijos sistemos.
Pokalbių telefonu valdymas8
Galima skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojantis „Bluetooth“ ryšiu
prijungtu telefonu.
Skambinimas naudojantis centriniu ekranu
03
1. Pradžios rodinyje atverkite antrinį rodinį Telefonas. Pasirinkite galimybę skambinti iš skambučių registro, adresatų sąrašo arba įveskite
numerį klaviatūra.
2. Spauskite
.
Skambinimas naudojantis dešinėje vairo pusėje esančia klaviatūra
1. Spauskite
ir suraskite Telefonas, spaudinėdami
2. Slinkite per skambučių sąrašą, naudodami
arba
.
ir pasirinkite su
.
Skambučius galima valdyti ir naudojantis valdymo balsu funkcija.
Paspauskite valdymo balsu mygtuką , esantį vairo dešiniojoje klaviatūroje. Balso komandas žr. šio „Quick Guide“ skyriuje „Valdymas balsu“.
Medijos atkūrimas
Norint atkurti muziką iš išorinio įrenginio, reikia prijungti jį prie automobilio pasirinktu būdu: žr. ankstesnį puslapį, kur aprašomi įvairūs prijungimo būdai.
„Bluetooth“ ryšiu prijungtas įrenginys
1. Pradėkite atkurti įrašus prijungtame įtaise.
2. Centrinio ekrano programėlių rodinyje atverkite programėlę Bluetooth. Prasideda atkūrimas.
USB ryšiu prijungtas įrenginys
1. Programėlių rodinyje paleiskite programėlę USB.
8
Informaciją apie tai, kurie telefonai suderinami su automobiliu, rasite support.volvocars.com.
2. Pasirinkite, ką norite groti. Prasideda atkūrimas.
Prijungtas MP3 grotuvas arba „iPod“
1. Įrenginyje paleiskite atkūrimą.
2. Atverkite programėlę iPod arba USB (atsižvelgiant į prijungimo metodą). Kad pagrotumėte muziką iš „iPod“,
pasirinkite programėlę iPod neatsižvelgdami į prijungimo
metodą. Prasideda atkūrimas.
„Apple® CarPlay®*9“ ir „Android Auto“*
Funkcijos „CarPlay“ ir „Android Auto“ leidžia automobilyje naudoti tam
tikras telefono programėles ir, pvz., atkurti muziką arba klausytis tinklalaidžių. Valdoma naudojantis automobilio centriniu ekranu arba telefonu.
Jei turite „iPhone“ prieš naudojantis „CarPlay“ reikia suaktyvinti valdymo
balsu funkciją „Siri“.
1. Įjunkite telefoną į USB lizdą baltu rėmeliu.
2. Programėlių meniu palieskite Apple CarPlay arba
Android Auto, kad aktyvintumėte.
Aktyvinkite „CarPlay“ arba „Android Auto“ valdymo balsu funkciją,
vairo dešiniojoje klaviatūpaspausdami ir ilgai palaikydami mygtuką
roje. Paspaudus trumpai, suaktyvinama automobilio valdymo balsu sistema.
Naudojantis „CarPlay“, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas. Jei reikia prijungti
automobilį prie interneto, naudokite Wi-Fi arba automobilio modemą*.
9
„Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“
03
04
PRADŽIOS RODINYS
Kai įjungiamas centrinis ekranas, jame pateikiamas pradžios rodinys, iš
kurio galima pasiekti Navigacijos, Medijos bei Telefono išklotines, taip
pat paskutinę naudotą programėlę arba automobilio funkciją.
Paskutinė naudota programėlė arba automobilio funkcija – čia
pateikiama paskutinė naudota programėlė arba automobilio funkcija, nepateikiama jokioje iš plytelių, pvz., Automobilio būsena arba
Vairavimo rodikliai. Norėdami pasiekti paskutinę naudotą funkciją,
galite paliesti antrinį rodinį.
Navigacija – palieskite čia, kad atvertumėte „Sensus Navigation“*
navigacijos sistemą.
Nustatyti kelionės tikslą laisvuoju tekstu – išskleiskite priemonių juostą, kairėje pusėje paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę,
tada palieskite . Žemėlapis pakinta į laisvojo teksto paiešką. Įveskite paieškos frazes.
Įvesti kelionės tikslą su žemėlapiu – padidinkite žemėlapį spausdami . Paspauskite ir laikykite vietovę, į kurią norite vykti, po to
pasirinkite Eiti čia.
Kaip panaikinti kelionės tikslą – palieskite , kad atvertumėte
planinį maršrutą. Palieskite šiukšliadėžę, kad panaikintumėte tarpinį
punktą planiniame maršrute arba palieskite Valyti maršr., jei norite
panaikinti visą planinį maršrutą.
04
Žemėlapio naujinimas10 – palieskite Atsisiuntimo centras programėlių rodinyje. Pasiekiamų žemėlapio naujinių skaičius rodomas
skiltyje Žemėlapiai. Palieskite Žemėlapiai Diegti, kad atnaujintumėte žemėlapį arba įdiegtumėte pasirinktą žemėlapį. Taip pat siūloma parinktis atsisiųsti žemėlapius iš support.volvocars.com į USB
atmintuką ir po to persiųsti į automobilį.
Medija – čia rodoma, pvz., jūsų muzika iš išorinio įrenginio arba jei
programėlių rodinyje pasirenkamas FM radijas. Palieskite antrinį
rodinį, kad pasiektumėte nuostatas. Čia galima peržvelgti muzikos
biblioteką, radijo stotis ir pan.
Telefonas – čia pasiekiama telefono funkcija. Palieskite antrinį
rodinį, kad jį išskleistumėte. Čia galima surinkti numerį iš skambučių
retrospektyvos arba adresatų sąrašo arba įvesti numerį ranka, naudojantis klaviatūra. Pasirinkę skaičių, palieskite .
10
Funkcijų pasiūla priklauso nuo rinkos.
04
FUNKCIJŲ IR PROGRAMĖLIŲ RODINIAI
Funkcijų rodinys
Piktogramų perkėlimas
Pradžios rodinyje perbraukus iš kairės dešinėn11, atveriamas funkcijų
rodinys. Čia galima aktyvinti / išaktyvinti įvairias automobilio funkcijas,
pvz.,Projekcinis ekranas* Parkavimo pagalba ir Lane Keeping Aid.
Jos aktyvinamos / išaktyvinamos paliečiant atitinkamą ženklą. Kai kurios
funkcijos atveriamos atskirame lange.
Pagal poreikį galima perkelti automobilio funkcijų programėles ir mygtukus.
Programėlių rodinys
1. Palieskite ir palaikykite programėlę arba mygtuką.
2. Nuvilkite programėlę arba mygtuką į neužimtą vietą rodinyje ir atleiskite.
Pradžios rodinyje perbraukite iš dešinės kairėn11, kad pasiektumėte
programėlių rodinį. Čia pamatysite su automobiliu pateiktas programėles ir programėles, kurias galėsite patys pasirinkti atsisiųsti ir įdiegti.
Programėlių ir sistemų valdymas bei naujinimas
Programėlių rodinio skiltyje Atsisiuntimo centras galima
atnaujinti kelias automobilio sistemas. Kad tai būtų įmanoma,
automobilis turi būti prijungtas prie interneto. Per
Atsisiuntimo centras:
04
Atsisiųskite programėles – palieskite Naujos progr. ir pasirinkite reikiamą programėlę. Pasirinkite Diegti, kad atsisiųstumėte programėlę.
Atnaujinkite programėles – palieskite Diegti viską visoms programėlėms atnaujinti. Taip pat galite paliesti Programų naujiniai, kad parodytumėte galimų naujinių sąrašą. Pasirinkite reikalingą programėlę ir
palieskite Diegti.
Pašalinkite programėles – palieskite Programų naujiniai ir pasirinkite
reikiamą programėlę. Palieskite Išdiegti, kad išdiegtumėte programėlę.
Atnaujinkite sistemos programinę įrangą – palieskite Sistemos
naujiniai, kad būtų pateiktas naujinių, kuriuos galima įdiegti automobilyje, sąrašas. - Palieskite Diegti viską sąrašo apačioje, kad atnaujintumėte visą programinę įrangą arba Diegti, kad atnaujintumėte atskirą
programą. Jei sąrašo nereikia, pasirinkite Diegti viską ties mygtuku
Sistemos naujiniai.
11
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Automobilyje su vairu dešinėje pusėje perbraukite
priešinga kryptimi.
04
VIRŠUTINIS RODINYS
Viršutinėje ekrano dalyje pateikiama kortelė, kurią galima nuvilkti žemyn
ir pasiekti viršutinį rodinį. Iš čia galite pasiekti Nuostatos, Vartotojo
vadovas, Profilis ir automobilio įrašytus pranešimus.
Asmeniniai pageidavimai
Sistemos garsumas
Jei norite pakoreguoti arba išjungti sistemos garsų garsumą, pvz.,
ekrano palietimo garsumą, eikite čia: Nuostatos Garsas
Sistemos garsas.
Skiltyje Nuostatos galima nustatyti įvairius asmeninius pageidavimus,
pvz., ekrano, veidrodėlių, priekinės sėdynės, navigacijos*, garso ir medijos sistemos, kalbos ir valdymo balsu funkcijos.
Vairuotojo profiliai
Jei automobiliu naudojasi keli vairuotojai, kiekvienas jų gali
turėti asmeninį vairuotojo profilį. Kaskart, įlipus į automobilį,
suteikiama galimybė pasirinkti savo vairuotojo profilį, kuriame
įrašyti jūsų asmeniniai pageidavimai. Profilių skaičius priklauso
nuo automobilio raktelių skaičiaus. Profilis Svečias nėra susietas su
jokiu konkrečiu rakteliu.
Atrakinant naudojamas paskutinis aktyvus vairuotojo profilis. Vairuotojo
profilis keičiamas pasirenkant Profilis viršutiniame rodinyje.
Vairuotojo profilius galima susieti su prijungtais automobilio rakteliais:
atrakinant automobilį konkrečiu rakteliu, automatiškai parenkami jūsų
asmeniniai pageidavimai. Prijunkite raktelį srityje Nuostatos
Sistema Vairuotojo profiliai. Pasirinkite vieną iš vairuotojo profilių
(profilio Svečias prijungti negalima). Vėl pateikiamas pradžios rodinys.
Dar kartą nuvilkite viršutinį rodinį, pakartokite pagal pirmiau pateiktą
procedūrą ir nurodykite Redaguoti pasirinktame profilyje, tada Prijungti
raktelį.
Individualus važiavimo režimas
Jei norite pritaikyti vieną iš važiavimo režimų Hybrid, Pure arba Power,
skiltyje Nuostatos My Car Individualus važiavimo režimas
aktyvinkite važiavimo režimą.
04
05
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Jūsų automobilyje įdiegta įvairių funkcijų, padedančių vairuoti saugiai ir
neleidžiančių įvykti nelaimingam atsitikimui. Šias funkcijas galima aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Nepamirškite, kad vairuotojo
pagalbinės funkcijos yra tik pagalbos: vairuotojas visiškai atsako už
saugų automobilio vairavimą. Toliau pateikiama išranka:
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti
Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti gali padėti sumažinti
pavojų automobiliui netyčia išvažiuoti iš eismo juostos ir (arba)
susidurti su kita transporto priemone ar kliūtimi: ji aktyviai
nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) grąžina
reikiamą trajektoriją. Šią funkciją sudaro trys antrinės funkcijos:
vairavimo pagalba kilus pavojui nuvažiuoti nuo kelio, vairavimo
pagalba kilus pavojui atsitrenkti į priešais atvažiuojančią transporto priemonę ir vairavimo pagalba kilus pavojui atsitrenkti į
galinę transporto priemonės dalį*.
City Safety™
„City Safety“12 gali padėti kritiniais atvejais, siekiant išvengti arba
sušvelninti susidūrimą su kitomis transporto priemonėmis, stambesniais
gyvūnais, pėsčiaisiais arba dviratininkais. Kilus pavojui susidurti, duodamas vaizdinis, garsinis ir stabdžių pulsavimo įspėjimai, kad spėtumėte
laiku sureaguoti. Jei laiku nesiimate veiksmų ir susidūrimas tampa
beveik neišvengiamas, automobilis gali būti stabdomas automatiškai.
Vairavimo pagalba „City Safety“ gali taip pat padidinti jūsų vairavimo
poveikį vengimo manevro pradžioje, jei vairą pasukate per mažai susidūrimui išvengti. „City Safety“ aktyvinama variklio užvedimo metu ir jos
išaktyvinti neleidžiama.
Blind Spot Information (BLIS)*
„BLIS“ gali informuoti apie jūsų riboto matomumo zonoje esančias arba gretima eismo juosta sparčiai artėjančias transporto
priemones.
Pilot Assist
„Pilot Assist13“ – tai komforto funkcija, galinti padėti išlaikyti automobilį
eismo juostoje ir iš anksto nustatytą atstumą iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės. „Pilot Assist“ pasirenkama ir aktyvinama kairiąja
vairo klaviatūra. Norint, kad vairavimo pagalba veiktų, pavyzdžiui, vairuotojas turi laikyti abi rankas ant vairo ir turi matytis eismo juostas žyminčios linijos. Aktyvinus vairavimo pagalbą, vairuotojo ekrane parodomas
ŽALIAS vairo ženklas.
05
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA – vairuotojo pagalbinė sistema, papildanti BLIS ir galinti
įspėti apie už automobilio skersai važiuojančias transporto priemones. „CTA“ aktyvinama įjungus atbulinės eigos pavarą arba
automobiliui pradėjus riedėti atgal.
Eismo juostos laikymo pagalba
Eismo juostos pagelbiklis („Lane Keeping Aid“) gali padėti
sumažinti pavojų netyčia išvažiuoti iš užimamos eismo juostos.
Pageidaujama pagalbos forma pasirenkama čia: Nuostatos
My Car IntelliSafe Režimas Lane Keeping Aid
(centrinio ekrano viršutiniame rodinyje).
12
13
Siūloma ne visose rinkose.
Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (priklauso nuo rinkos).
05
STATYMO PAGALBA
„Park Assist Pilot“*
„Park Assist Pilot“ gali patikrinti laisvos stovėjimo vietos dydį ir įvairuoti
automobilį į ją (jei ji pakankamai didelė). Vairuotojo užduotys – stebėti
automobilio aplinką, vadovautis centriniame ekrane pateikiamais nurodymais, perjungti pavaras, kontroliuoti greitį ir būti pasiruošus stabdyti /
sustoti.
– Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Kamera, kad aktyvintumėte / išaktyvintumėte funkciją rankiniu būdu.
Automobilio statymas naudojant „Park Assist Pilot“
1. Važiuokite ne didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu,
jei statote lygiagrečiai, arba ne didesniu nei 20 km/h
(12 myl./val.) greičiu, jei statote statmenai. Kai funkcija
ieško stovėjimo vietos, atstumas nuo automobilio iki stovėjimo vietų turi būti maždaug 1 metras (3 pėdos).
2. Funkcijų rodinyje arba kameros rodinyje paspauskite
mygtuką Įvažiuoti į stovėjimo vietą.
3. Sustabdykite automobilį, kai grafinis ir teksto pranešimas
centriniame ekrane informuos, kad aptikta tinkama stovėjimo vieta. Parodomas iškylantysis langas.
Išvažiavimas iš stovėjimo vietos naudojant „Park Assist Pilot“
Funkciją galima naudoti tik su lygiagrečiai pastatytu automobiliu.
1. Funkcijų rodinyje arba kameros rodinyje paspauskite
mygtuką Išvažiuoti iš vietos.
2. Įjunkite posūkio signalą, kad pasirinktumėte kryptį, kuria
automobilis turi išvažiuoti iš stovėjimo vietos.
3. Vykdykite instrukcijas, pateiktas centriniame ekrane.
Statymo pagalbos kamera*
Statymo pagalbos kamera gali vairuotojui padėti stebėti kliūtis aplink
automobilį. Tam naudojamas centriniame ekrane rodomas kameros
vaizdas ir grafikas. Kameros rodiniai ir statymo pagalbinės linijos rodomos centriniame ekrane. Statymo pagalbos kamera įsijungia automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos kamera arba tai galima padaryti rankiniu būdu centriniame ekrane:
05
05
GRYNESNIS VAIRAVIMO MALONUMAS
Planuodami kelionę ir vairuodami ekonomiškai, padidinsite elektra nuvažiuojamą atstumą ir tuo pat metu sumažinsite neigiamą savo veiklos
poveikį aplinkai. Sąlygos, kuriomis pasiekiamas maksimalus įveikiamas
nuotolis, kinta atsižvelgiant į įvairias aplinkybes ir sąlygas, kuriomis vairuojamas automobilis. Jūs patys galite daryti įtaką kai kuriems veiksniams, bet kitiems negalite. Ilgiausias įveikiamas atstumas pasiekiamas
itin palankiomis sąlygomis, kai visi veiksniai daro teigiamą įtaką.
Planuokite kelionę, nepamiršdami šių užduočių:
•
Prieš kelionę įkraukite automobilį.
•
Atlikite automobilio paruošimo procedūrą.
Važiuokite ekonomiškai:
•
Aktyvinkite važiavimo režimą „Pure“.
•
Sumažinkite temperatūrą automobilio salone ir ventiliatoriaus apsukas.
•
Važiuokite pastoviu greičiu, palaikykite pakankamą atstumą iki kitų
transporto priemonių ir objektų, kad reikėtų kuo mažiau stabdyti.
•
Jei važiuosite didesniu greičiu ir ilgesnių kelionių metu neužteks akumuliatoriaus įkrovos, funkcijų rodinyje pasirinkite Laikymas.
•
Važiuokite nustatę tinkamą slėgį padangose. Reguliariai jį tikrinkite.
Siekdami geriausių rezultatų, rinkitės slėgį padangose ECO.
•
Venkite važiuoti atidarytais langais.
Veiksniai, kuriems jūs neturite įtakos:
•
kelių eismo sąlygos;
•
kelio būklė ir topografija;
•
lauko temperatūra ir priešpriešinis vėjas.
Peržvelkite automobilio savininko vadovą, kur rasite papildomų patarimų,
kaip padidinti nuvažiuojamą atstumą ir vairuoti efektyviai.
05
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [adresatas]
Radijo ir medijos balso komandos
•
BALSO KOMANDOS
Valdymo balsu sistema suteikia galimybę naudoti balso atpažinimo
funkciją14 tam tikroms medijos leistuvo, „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono, klimato sistemos ir „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijoms valdyti. Valdymo balsu funkcija aktyvinama paspaudžiant valdymo balsu
mygtuką vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Galima nuolat naudotis šiomis komandomis:
06
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Telefono valdymo balso komandos
Media
•
Play [atlikėjas]
•
Play [dainos pavadinimas]
•
Play [dainos pavadinimas] iš [albumas]
•
Play [TV kanalo pavadinimas]*14
•
Play [radijo stotis]
•
Tune to [dažnis]
•
Tune to [dažnis] [bangos ilgis]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Klimato reguliavimo balso komandos
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Call [adresatas]
•
Sync temperature
•
Call [telefono numeris]
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Navigacijos sistemų balso komandos*
•
Navigacija
•
Take me home
•
Go to [miestas]
•
Go to [adresas]
•
Add intersection
•
Go to [pašto kodas]
•
Go to [adresatas]
•
Search [POI kategorija]
•
Search [POI kategorija] [miestas]
•
Search [POI pavadinimas]
•
Change country/Change state15, 16
06
14
15
16
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Europoje vietoj „valstijos“ naudojama „šalis“.
Brazilijoje ir Indijoje paieškos teritorija keičiama per centrinį ekraną.
SPECIALI INFORMACIJA
Savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos
saugos instrukcijos bei visi įspėjimai, svarbūs ir
pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti. Tam tikros funkcijos kai kuriose šalyse nepasiekiamos.
ĮSPĖJIMAS
EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
Volvo On Call – automobiliuose su „Volvo On Call“
paslaugos veikia tik tose teritorijose, kur yra mobilusis ryšys, ir tik tose rinkose, kur teikiama ši
paslauga. Kaip ir mobiliųjų telefonų atveju, dėl
atmosferinių trukdžių arba reto mobiliojo ryšio retransliacijos stočių tinklo gali būti neįmanoma
užmegzti ryšio, pvz., retai apgyvendintose teritorijose.
Apie Volvo On Call paslaugų įspėjimus, svarbią
informaciją ir pastabas skaitykite Volvo On Call prenumeratos sutartyje ir savininko vadove.
Sensus Navigation* – visą dėmesį skirkite eismui
kelyje ir vairuodami nepraraskite koncentracijos.
Laikykitės visų eismo taisyklių ir važiuokite apdairiai.
Dėl oro sąlygų, metų laiko ir kintančių vairavimo
sąlygų kai kurios rekomendacijos gali būti ne tokios
patikimos.
APŽVALGA, IŠORĖ
Bagažinės dangtis – atminkite, kad atidarydami /
uždarydami bagažinės dangtį galite ką nors prispausti. Patikrinkite, ar nieko nėra šalia bagažinės
dangčio, nes prispaudimo sužalojimas gali turėti
rimtų pasekmių. Bagažinės dangtį visada valdykite
atsargiai.
Beraktis užrakinimas / atrakinimas – prieš uždarydami visus langus naudodamiesi nuotolinio valdymo raktu arba naudodamiesi berakčio uždarymo
funkcija* su durų rankena, įsitikinkite, kad vaikams
ar kitiems keleiviams nekyla prispaudimo pavojus.
APŽVALGA, SALONAS
Jei automobilyje nėra jungiklio, skirto keleivio oro
pagalvei aktyvinti / išaktyvinti, keleivio oro pagalvė
būna aktyvinta nuolat. Niekada nemontuokite priekinėje keleivio sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos
07
automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė. Kai
priekinėje keleivio sėdynėje (įprastai) sėdi pirmyn
atsisukęs keleivis (vaikas ar suaugusysis), turi būti
įjungta jos saugos pagalvė. Nedėkite jokių daiktų
prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta
keleivio saugos oro pagalvė.
Išlipant iš automobilio, reikia visada pasiimti nuotolinio valdymo raktelį. Įsitikinkite, kad automobilio
elektros sistema būtų nustatyta uždegimo režimu 0,
ypač jei automobilyje yra vaikų.
Stovėjimo stabdį visada reikia naudoti statant vietoje su nuolydžiu. Vien įjungti pavarą arba automatinės transmisijos padėtį P neužtenka, kad automobilis visais atvejais išliktų vietoje.
ĮKROVIMAS
• Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti
maksimaliu leistinu įkrovimo srovės stipriu (ar
mažesniu), laikantis hibridinių sistemų įkrovimo iš
230 V elektros lizdų galiojančių vietinių ir nacionalinių rekomendacijų.
• Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti
tik naudojant aprobuotą, įžemintą 230 V lizdą
(arba analogišką kitos įtampos lizdą, atitinkantį
konkrečios rinkos standartus) arba prijungus prie
įkrovimo stotelės, kurios laisvą įkrovimo kabelį
pateikė „Volvo“ (3 režimas).
• Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla rizika perkrauti
230 V maitinimo grandinę.
• Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti
tik naudojantis įžemintais ir patvirtintais 230 V
elektros lizdais. Jei abejojate dėl lizdo ar saugiklio
grandinės srovės stiprio, paprašykite jį patikrinti
licencijuoto elektriko. Jei mėginsite įkrauti didesniu srovės stipriu nei leidžia saugiklio grandinė,
galite sukelti gaisrą arba apgadinti saugiklio grandinę.
• Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas. Įkrauti
galima tik iš įžemintų ir patvirtintų elektros lizdų.
• Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto įkrovimo
kabelio esančius vaikus.
• Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa. Sąlyčio su
aukštos įtampos kabeliu atveju galima rimtai susižaloti arba netgi žūti.
• Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis kaip nors
apgadintas. Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo
kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
• Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip, kad ant jo
niekas neužvažiuotų, neužliptų, neužkliūtų ir kitaip
neapgadintų ar nesusižalotų.
• Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo sieninio
elektros lizdo.
• Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie ilginimo
kabelio arba ilgintuvo su keliais lizdais.
• Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar pažeistų
elektros lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali
sukelti gaisrą ir (arba) sužalojimus.
Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip naudoti įkrovimo kabelį ir jo komponentus.
ELEKTRA VALDOMOS PRIEKINĖS SĖDYNĖS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami važiuoti.
Niekada nedarykite to vairuodami. Užtikrinkite, kad
sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai
stabdydami arba avarijos atveju galite susižaloti.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Automobilyje siūlomos vairuotojo pagalbos sistemos suprojektuotos padėti vairuoti, tačiau susiklosčius tam tikroms kelių eismo ir orų situacijoms jos
gali neveikti. Jos neskirtos pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka
atsakingas ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų
vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei
reglamentais. Vairuotojui visada tenka galutinė
atsakomybė už automobilio stabdymą ir vairavimą.
Prieš pradedant naudotis automobiliu, rekomenduojama perskaityti visus automobilio savininko vadovo
skirsnius apie vairuotojo pagalbos sistemas automobilyje.
STATYMO PAGALBA
Park Assist Pilot yra papildoma vairuotojo pagalba,
kuri atskirais atvejais gali nesuveikti. Ji skirta tik
padėti vairuotojui statyti automobilį lygiagrečiai ir
statmenai. Vairuotojui tenka visa atsakomybė už
KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠUS
Patikrinkite, kad pakėlus ar nuleidus atlošus ir pakė- saugų automobilio statymą ir stabdymą (prireikus).
Nuskaitymo metu gali būti nepastebėta giliai stovėlus galvos atlošus jie būtų tinkamai užfiksuoti.
jimo vietoje esančių objektų. Vairuotojui visada
KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO
tenka atsakomybė įvertinti, ar „Park Assist Pilot“ siūSALONE
loma stovėjimo vieta tinkama automobiliui statyti.
Šildomomis sėdynėmis* privalo nesinaudoti
Statymo pagalbos kamera – tai papildoma vaiasmenys, kuriems sunku pajusti temperatūros padi- ruotojo pagalba, padedanti statyti automobilį. Ji niedėjimą dėl sustingimo arba tie, kuriems kyla probkada nepakeis vairuotojo dėmesio ir sprendimų.
lemų su šildomų sėdynių valdymu. Kitaip jie gali
Kameros turi riboto matomumo zonų, kuriose esannusideginti.
čios kliūtys neaptinkamos. Būkite ypač atidūs, jei
šalia automobilio yra žmonių ar gyvūnų. Ekrane
Paruošimo funkciją galima paleisti iš anksto, naumatomi objektai / kliūtys gali būti arčiau nei atrodo
dojantis laikmačiu. Nenaudokite paruošimo funkcižiūrint į ekraną.
jos (taikoma degalais maitinamam šildytuvui):
• Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui,
Prieš pradedant naudotis automobiliu, rekomenduojama perskaityti visus automobilio savininko vadovo
skleidžiamos išmetamosios dujos.
• Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių
skirsnius apie vairuotojo pagalbos sistemas automedžiagų. Degalai, dujos, aukšta žolė, pjuvenos ir mobilyje.
kt. gali užsiliepsnoti.
BALSO KOMANDOS
• Jei kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija gali
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų
būti užblokuota, pvz., storas sniego sluoksnis ties
kelių eismo taisyklių laikymąsi.
priekinio dešiniojo rato arka gali užblokuoti šildytuvo ventiliaciją.
SVARBU
APŽVALGA, SALONAS
Važiavimo režimas OFF ROAD neturi būti naudojamas važiuojant su priekaba ir be priekabos jungties. Kitaip gali būti apgadintos oro kameros.
Projekcinio rodinio blokas*, iš kurio projektuojama informacija, įrengtas prietaisų skydelyje. Kad
neapgadintumėte projektavimo bloko dengiamojo
stiklo, ant jo nelaikykite jokių daiktų ir užtikrinkite,
kad ant jo nieko neužkristų.
CENTRINIS EKRANAS
Centriniam ekranui valyti naudokite mikropluošto
šluostę, kurioje neturi būti smėlio ir pan. Valydami
centrinį ekraną, jo stipriai nespauskite. Stipriai spaudžiant ekraną galima pažeisti.
Tiesiogiai ant centrinio ekrano nepurkškite jokio
skysčio ar kaustinio chemikalo. Nenaudokite langų
valiklių, kitokių valiklių, aerozolinių purškalų, tirpiklių,
alkoholio, amoniako ar valiklių su braižančiomis
dalelėmis. Niekada nenaudokite šveičiančių
šluosčių, popierinių rankšluosčių ar popierinių servetėlių, nes jomis galite subraižyti ekraną.
ĮKROVIMAS
Įkrovimo kabelis – niekada neprijunkite įkrovimo
kabelio, jei kyla griaustinio ar žaibo pavojus. Jokiu
būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V
lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika
apgadinti 230 V lizdą. Prieš atjungiant įkrovimo
kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V
lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.
Kartu su įkrovimo kabeliu negalima naudoti ilgintuvų-šakotuvų, ilginimo kabelių, apsaugos nuo
viršįtampio įtaisų ar panašių įrenginių, kadangi taip
gali kilti gaisro, elektros smūgio ir kt. pavojus. Adapterį tarp 230 V lizdo ir įkrovimo kabelio galima naudoti tik tuo atveju, jei jis pažymėtas aprobacija pagal
IEC 61851 ir IEC 62196.
Nuvalykite įkrovimo kabelį švaria šluoste, sudrėkinta
vandeniu arba švelnia valymo priemone. Nenaudokite chemikalų arba tirpiklių. Nepanardinkite įkrovimo kabelio į vandenį.
Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo
kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą pakaitinį
kabelį.
Valdymo blokas – venkite laikyti valdymo bloką ir
jo kištuką tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu
atveju kištuko apsauga nuo perkaitimo gali sumažinti hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo srovės stiprį
arba apskritai nutraukti įkrovimo procesą.
Patikrinkite, ar 230 V elektros lizdo elektros rodikliai
pakankami elektromobiliams įkrauti. Jei abejojate,
lizdą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.
KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠUS
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos neturi
būti daiktų. Taip pat negali būti prisegti saugos diržai.
Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo raktelis yra
veikimo zonoje.
Maksimalaus atidarymo lygio programavimas –
jei sistema ilgą laiką veikė nepertraukiamai, siekiant
išvengti perkrovos ji išjungiama. Ją bus vėl galima
naudoti po maždaug 2 minučių.
Elektromagnetiniai laukai ir ekranuotės gali sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio veikimą. Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti metalinių daiktų
ar elektroninių įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų,
planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių bei įkroviklių.
Pageidaujama išlaikyti bent 10–15 cm (4–6 col.)
atstumą.
APŽVALGA, SALONAS
Važiavimo režimas OFF ROAD neskirtas važiuoti
viešaisiais keliais.
Užvedant šaltu oru kai kurių tipų variklius, gali
DEŠINYSIS PERJUNGIKLIS
ženkliai padidėti laisvosios apsukos. Taip daroma
Valytuvo šluotelė priežiūros padėtyje – prieš
tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma
nustatydami valytuvų šluotelių priežiūros padėtį, įsiti- greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri
kinkite, kad jos neprišalusios. Jei atlenkėte valytuvų sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.
svirtis nuo priekinio stiklo į priežiūros padėtį, prieš
Projekcinis rodinys* – suaktyvinus funkciją „City
aktyvinant valymo, plovimo funkcijas ar lietaus jutiklį
Safety“, informaciją projekciniame rodinyje pakeičia
arba prieš pradedant važiuoti jas reikia nulenkti
„City Safety“ grafikas. Šis grafikas rodomas net ir
atgal. Taip galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
tada, kai projekcinis rodinys išjungtas.
RYŠIAI
Vairuotojui gali būti sunkiau pastebėti informaciją
Elektros lizdas – maksimali vieno 12 V elektros
projekciniame rodinyje, pvz., dėvint poliarizuotus akilizdo galia siekia 120 W (10 A).
nius, nesėdint sėdynės viduryje, jei ant rodymo
bloko dengiančiojo stiklo uždėta daiktų arba esant
Maksimali 230 V elektros lizdo galia siekia 150 W.
nepalankiam apšvietimui. Naudojantis projekciniu
PASTABA
rodiniu, dėl kai kurių regos sutrikimų gali kilti galvos
skausmas ir būti juntama įtampa.
APŽVALGA, IŠORĖ
ĮKROVIMAS
Koja valdomas bagažinės dangtis – jei galinis
bamperis bus padengtas ledu, sniegu, purvu ar pan., Įkrovimo kabelis“ – „Volvo“ rekomenduoja naudoti
funkcija gali veikti ribotai arba neveikti išvis. Dėl šios įkrovimo kabelį, atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851,
kuris dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
priežasties reikia pasirūpinti, kad jis būtų švarus.
Vidurinės sėdynės porankis* turi būti įtrauktoje
padėtyje.
Koja valdomo bagažinės dangčio funkcija siūloma
dviejų versijų:
• Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu
• Tik atrakinimas kojos judesiu (bagažinės dangtį
reikės pakelti rankomis)
Atminkite: atidarymo ir uždarymo kojos judesiu
funkcijai reikia elektra valdomo bagažinės dangčio*.
VAIRAS
Kelionės kompiuteris – galimi tam tikri nuvažiuoto
atstumo skaičiavimo nuokrypiai, jei pakeičiamas
važiavimo metodas.
KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO
SALONE
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis
aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę
norimą temperatūrą.
Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus automobilį prie elektros lizdo (taikoma elektriniam šildytuvui). Jei įkrovimo stotelė neveiks nepertraukiamai,
pvz., bus reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo funkcijos veikimas. Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją. Kai vyksta
automobilio salono paruošimo procedūra, automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
RYŠIAI
Internetas – naudojantis internetu, perduodami
duomenys (duomenų srautas). Tai gali kainuoti
papildomai. Aktyvinus duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu funkciją ir Wi-Fi interneto prieigos tašką,
gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl duomenų
perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.
Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių tarnybų veikimą, pvz., internetinio
radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti.
Kitas būdas – išjungti arba pertraukti kitas paslaugas. Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite
ypatingą dėmesį į duomenų persiuntimo tarifus.
Naujinimas – atnaujinant telefono operacinę sistemą, gali sutrikti „Bluetooth“ ryšys. Tokiu atveju
panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite
vėl.
KAIP NAUDOTIS PRIJUNGTAIS ĮRENGINIAIS
Apple CarPlay ir Android Auto – „Volvo“ neatsako
už CarPlay arba Android Auto programėlės turinį.
STATYMO PAGALBA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti purvo, sniego
ar ledo. Tai ypač aktualu esant prastam apšvietimui.
07
TP 25763 (Lithuanian), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement