Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2016 Quick Guide

Volvo XC90 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Šiame „Quick Guide“ aprašomos jūsų „Volvo“ automobilio funkcijos. Išsamesnės savininko informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir internete.
Automobilio
centrinis
ekranas
Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio
centriniame ekrane, kuriame yra pasiekiamas per viršutinį
rodinį.
Mobilioji
programėlė
Savininko vadovas siūlomas kaip programėlė („Volvo
Manual“), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams
kompiuteriams. Programėlėje taip pat pateikiama tam tikrų
funkcijų vaizdinės mokomosios medžiagos.
„Volvo“
techninės
pagalbos
puslapis
„Volvo“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.
com) pateikiami vadovai ir instrukcijų filmukai, ten taip
pat rasite papildomos informacijos apie „Volvo“ ir savo
automobilio eksploataciją bei žinyną.
„Quick Guide“ parinktys pažymėtos žvaigždutėmis*.
Spausdinta
informacija
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo
papildinys, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir
specifikacijų, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos
suvestinę. Spausdintą automobilio savininko vadovą ir
susijusį papildinį galima užsisakyti atskirai.
01. EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
Čia rasite informacijos, kuri padės išmokti kai kurias bazines jūsų „Volvo“ funkcijas. Be kita ko galėsite pasiskaityti apie
nuotolinio valdymo raktelį, tris automobilyje įrengtus ekranus, kaip užvesti variklį ir kaip jį išjungti. Čia taip pat pateikiama
informacijos apie tai, kaip valdyti ir reguliuoti sėdynes bei klimato kontrolės sistemą.
02. VAIRAVIMAS IR PAGALBA VAIRUOTOJUI
Šiame skyriuje rasite informacijos apie važiavimo režimus, funkciją „Start/Stop“ ir įvairias pagalbos vairuotojui funkcijas, pvz.,
pastovaus greičio palaikymo sistemą, „Park Assist Pilot“ (PAP)*, „Blind Spot Information“ (BLIS)* ir „City Safety“.
03. PRIETAISAI IR VALDYMO ELEMENTAI
Šiame skyriuje rasite informacijos apie tai, kad valdyti žibintus ir valytuvus ir kaip naudotis kelionės kompiuteriu ir valdymu
balsu.
04. PRISIJUNGIMAS, PRAMOGOS IR TECHNINĖ PAGALBA
Iš savojo „Volvo“ automobilio galite prisijungti prie interneto ir gauti reikiamos informacijos, techninės pagalbos bei
pramogauti. Šiame skirsnyje rasite informacijos apie tai, kaip prijungti telefoną prie savo „Volvo“ automobilio, kaip prisijungti
prie interneto ir naudotis programėlėmis.
05. SPECIALIEJI TEKSTAI
Čia pateikiami įspėjimai, svarbus tekstas bei pastabos, kurias būtina perskaityti.
01
NUOTOLINIO VALDYMO RAKTELIO MYGTUKAI
Vienu paspaudimu užrakinamos durelės ir bagažinės
dangtis bei įjungiama signalizacija1. Ilgu paspaudimu kartu
uždaromas panoraminis stoglangis* ir visi šoniniai langai.
Vienu paspaudimu atrakinamos durelės ir bagažinės dangtis
bei išjungiama signalizacija. Ilgu paspaudimu kartu atidaromi
visi šoniniai langai.
Vienu paspaudimu atrakinamas bagažinės dangtis ir
išjungiama tik jo signalizacija. Ilgu paspaudimu atidaromas
arba uždaromas elektra valdomas* bagažinės dangtis.
1
Tam tikrose rinkose siūloma pasirinktinai.
Panikos funkcija naudojama dėmesiui atkreipti, prireikus
skubios pagalbos. Paspaudus ir palaikius bent 3 sekundes
arba du kartus paspaudus per 3 sekundes, įjungiami visi
posūkių žibintai ir garso signalas. Funkcija išaktyvinama
automatiškai, po maždaug 3 minučių, arba paspaudžiant
tą patį mygtuką po to, kai funkcija būna suaktyvinta bent
5 sekundes.
BERAKTIS UŽRAKINIMAS / ATRAKINIMAS*
Automobiliui užrakinti arba atrakinti jums tereikia turėti nuotolinio
valdymo raktelį savo kišenėje. Nuotolinio valdymo raktelis turi
būti pusmėnulio zonoje, maždaug 1,5 metro atstumu nuo abiejų
automobilio šonų ir maždaug 1 metro atstumu nuo bagažinės
dangčio (žr. iliustraciją).
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
1. Suimkite durelių rankeną arba paspauskite guma padengtą
plokštelę, esančią po bagažinės dangčio rankena, kad
atrakintumėte automobilį. Apie atrakinimą informuoja dukart
sumirksėjęs avarinis signalas ir priekiniame stikle išsijungęs
užrakinimo indikatorius.
2. Atidarykite dureles arba bagažinės dangtį.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
1. Uždarykite visas dureles. Užrakinant per šoninių durelių rankenas,
bagažinės dangtis gali būti atidarytas.
2. Palieskite pažymėtą paviršių link galinės dalies, išorinės durelių
rankenos išorėje, arba paspauskite užrakinimo mygtuką
apatiniame bagažinės dangčio krašte prieš jį uždarydami. Apie
užrakinimą informuoja vieną kartą sumirksėjęs avarinis signalas ir
priekiniame stikle pradėjęs mirksėti užrakinimo indikatorius.
01
01
ELEKTRA VALDOMOS* PRIEKINĖS SĖDYNĖS
NUSTATYMAS
Nustatykite atlošo nuolydį, spausdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, spausdami valdymo elemento galinę
dalį aukštyn / žemyn. Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, spausdami
valdymo elementą pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite priekinį sėdynės pasostės kraštą, spausdami
valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.
Pakeiskite juosmens atramą, nuspausdami mygtuką aukštyn /
žemyn / pirmyn / atgal.
Masažo*, šoninių atramų*, juosmens atramos* ir sėdynės pasostės
ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkciu valdymo elementu*.
1. Sėdynių nuostatos suaktyvinamos sukant valdymo elementą
aukštyn / žemyn. Sėdynės nuostatų rodinys atveriamas
centriniame ekrane.
2. Centriniame ekrane pasirinkite norimą funkciją, pasukdami
daugiafunkcinį valdymo elementą aukštyn / žemyn.
3. Pakeiskite nuostatą, nuspausdami daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuką aukštyn / žemyn / pirmyn / atgal.
Tam tikras nuostatas galima pasirinkti tiesiogiai paliečiant jas
centriniame ekrane.
KAIP NAUDOTIS PRIEKINĖS SĖDYNĖS ATMINTIES FUNKCIJA*
Atminties funkcijos klaviatūra įrengta vieneriose arba abiejose
priekinėse durelėse.
Nuostatos įrašymas
1. Nustatykite sėdynę, šoninius veidrodėlius ir projekcinį rodinį* į
pageidaujamą padėtį.
2. Paspauskite mygtuką M ir atleiskite jį, kad įrašytumėte nuostatas.
Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.
3. Per tris sekundes nuspauskite atminties mygtuką 1, 2 arba 3.
Įrašius padėtį į pasirinktą atminties mygtuką, pasigirsta signalas ir
išsijungia mygtuko M lemputė.
Įrašytų nuostatų naudojimas
Kai durelės atidarytos: Nuspauskite vieną iš atminties mygtukų ir
atleiskite.
Kai durelės uždarytos: Laikykite nuspaustą vieną iš atminties
mygtukų, kol bus pasiekta įrašyta padėtis.
01
01
NULENKITE GALINIŲ SĖDYNIŲ ATLOŠUS.
Užtikrinkite, kad nuleidžiant atlošai su galvos atramomis nepaliestų
priekyje esančių sėdynių atlošų galinės dalies. Kad būtų galima
nulenkti atlošus, gali tekti sureguliuoti priekinę ir galinę sėdynę.
Antroji vidurinių sėdynių eilė
1. Rankomis nulenkite galvos atramą, paspausdami mygtuką tarp
atlošo ir galvos atramos. Tuo pačiu metu stumkite galvos atramą
žemyn.
2. Lenkdami traukite vidurinės sėdynės diržą aukštyn / pirmyn.
Antroji išorinių sėdynių eilė
–– Lenkdami traukite išorinių sėdynių šone esančią rankeną aukštyn.
Gavos atrama nuleidžiama automatiškai.
Trečioji sėdynių eilė*
–– Patraukite atlošo viršuje esančią rankeną aukštyn / pirmyn.
Nulenkite atlošą pirmyn. Gavos atrama nuleidžiama automatiškai.
Keliant antrosios eilės sėdynes, dirželį / rankeną reikia traukti
aukštyn. Kelkite atlošus, kol susijungs skląstis. Galvos atramos
pakeliamos rankomis.
KAIP ĮLIPTI / IŠLIPTI IŠ TREČIOSIOS SĖDYNIŲ
EILĖS*
1. Antrosios eilės išorinių sėdynių galų viršuje yra rankena: patraukite
ją aukštyn / pirmyn.
2. Nulenkite atlošą pirmyn ir pastumkite visą sėdynę pirmyn.
Pirmiausia atstumkite sėdynę atgal ir tada pakelkite atlošą į stačią
padėtį, kad užsifiksuotų.
VAIRO REGULIAVIMAS
Vairą galima sureguliuoti nustatant jo aukštį ir gylį.
1. Paspauskite svirtį po vairu žemyn, kad atleistumėte vairą.
2. Nustatykite vairą į pageidaujamą padėtį.
3. Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte vairą reikiamoje
padėtyje.
01
01
VARIKLIO UŽVEDIMAS IR IŠJUNGIMAS
Nuotolinio valdymo raktelis užvedant variklį nėra fiziškai naudojamas,
kadangi standartinėje automobilio versijoje numatyta berakčio
užvedimo funkcija (Passive Start). Kai naudojatės berakčio užvedimo
funkcija, raktelis turi būti priekinėje automobilio salono dalyje. Jei
automobilyje įdiegta pasirinktinė berakčio užrakinimo/atrakinimo
funkcija (Passive Entry*), varikliui užvesti pakanka, kad raktelis būtų
kažkurioje automobilio vietoje.
Užvedimas
1. Užtikrinkite, kad būtų pasirinktas pavarų režimas P arba N.
2. Nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Pasukite uždegimo ratuką į padėtį START ir atleiskite. Uždegimo
ratukas automatiškai grįš į pradinę padėtį.
Išjungimas
1. Perjunkite pavarų perjungiklį į P padėtį.
2. Pasukite uždegimo ratuką į padėtį STOP ir atleiskite. Uždegimo
ratukas automatiškai grįš į pradinę padėtį.
NAUDOKITĖS STOVĖJIMO STABDŽIU
Įjunkite stovėjimo stabdį
–– Patraukite aukštyn tuneliniame valdymo pulte esantį
stovėjimo stabdžio valdymo elementą. Suaktyvinus
stovėjimo stabdį, vairuotojo ekrane įsijungia ženklas.
Patikrinkite, ar automobilis stovi.
Atleidimas rankiniu būdu
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Paspauskite stovėjimo stabdžio valdymo elementą
žemyn.
Išjunkite automatiškai
1. Prisisekite saugos diržą ir užveskite variklį.
2. Perjunkite pavarų perjungiklį į padėtį D arba R ir
nuspauskite akceleratoriaus pedalą.
Įjungus „automatinio stabdymo stovint“ funkciją (Auto
Hold) ir sustojus prie šviesoforo, galima atleisti stabdžių
pedalą: automobilis ir toliau bus stabdomas. Vėl nuspaudus
akceleratoriaus pedalą, stabdžiai atleidžiami.
–– Paspauskite tuneliniame valdymo pulte esantį mygtuką
funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.
Autoplovykla
Prieš išjungiant variklį: Deaktyvinkite automatinio laikymo ir
„automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo“ funkciją (pažymėkite ją
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje Nuostatos > „My Car“ >
Elektrinis stovėjimo stabdys > Automatiškai įjungti stovėjimo
stabdį). Tada nustatykite pavarų svirties padėtį N.
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį STOP ir palaikykite bent
4 sekundes, kad išjungtumėte variklį.
01
01
TRYS AUTOMOBILIO EKRANAI
Vairuotojo ekranas
Centrinis ekranas
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos
apie automobilį ir vairavimą. Čia rodomi
matuokliai, indikatoriai ir indikaciniai bei
įspėjamieji ženklai. Vairuotojo ekranas
siūlomas dviejų versijų: 12 ir 8 colių.
12 colių ekrano kairėje be kita ko rodomas
spidometras ir ridos skaitiklis. Centre be
kita ko galima rodyti laikrodį, medijos
leistuvą ir navigacijos žemėlapį*. Dešinėje
be kita ko gali būti rodomas tachometras,
pasirinktas važiavimo režimas ir programėlių
meniu, kuris suaktyvinamas vairo dešiniąja
klaviatūra. Norint pakeisti vairuotojo ekrano
išvaizdą, galima pasirinkti įvairias temas.
Daugelis automobilio funkcijų valdomos
naudojantis centriniu ekranu. Pavyzdžiui,
iš čia valdoma klimato kontrolės sistema,
medijos sistema ir sistemos naujinimas.
Projekcinis rodinys papildo automobilio
vairuotojo ekraną, jis projektuoja informaciją
ant priekinio stiklo. Jame gali būti rodomi,
pvz., informacija apie kelio ženklus, greitį
ir navigaciją* arba įeinantys skambučiai
telefonu. Centriniame ekrane galima keisti
ekrano parinktis, šviesumą ir projekcinio
rodinio aukštį. Projekcinis rodinys
aktyvinamas iš centrinio ekrano.
01
CENTRINIO EKRANO NARŠYMAS
Funkcijų rodinys
Pradžios rodinys
Programos rodinys
Rodiniui pasiekti perbraukite per ekraną
iš kairės dešinėn2. Čia galima suaktyvinti /
išaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz.,
Projekcinis rodinys. Jie suaktyvinami /
išaktyvinami vienu palietimu. Kai kurios
funkcijos atveriamos atskirame lange.
Paleidus ekraną, pateikiamas pradžios
rodinys. Jame galima pasiekti antrinius
rodinius Navigacija, Medija, Telefonas ir
papildomą antrinį rodinį.
Perbraukite per ekraną iš dešinės kairėn2,
kad pasiektumėte rodinį su įvairiomis
automobilio programomis (programėlėmis)
ir pan. FM radijas ir CD*. Palieskite
programėlę, kad ją atvertumėte.
Grįžkite meniu struktūroje atgal,
paspausdami po ekranu esantį fizinį
pradžios mygtuką.
Programėlė ar funkcija, pasirinkta iš
programėlių / funkcijų rodinio, paleidžiama
atitinkamame pradžios rodinio antriniame
rodinyje. Pvz. FM radijas paleidžiamas
antriniame rodinyje Medija.
Palieskite antrinį rodinį, kad jį išskleistumėte.
Išskleistuoju režimu antriniuose rodiniuose
pateikiama daugiau informacijos apie
funkciją / programėlę.
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Automobilyje
su vairu dešinėje pusėje perbraukite priešinga kryptimi.
2
Paspauskite po ekranu esantį fizinį pradžios
mygtuką, kad grįžtumėte į pradžios rodinį.
01
Būsenos juosta
Veikla automobilyje pateikiama ekrano viršuje esančioje būsenos
eilutėje. Kairėje rodoma tinklo / ryšio ir su medija susijusi informacija.
Dešinėje rodomas laikas ir foninės veiklos indikatorius.
Viršutinis rodinys
Būsenos juostos viduryje (ekrano viršuje) pateikiama kortelė,
suteikianti prieigą prie viršutinio rodinio. Atverkite ją paliesdami
kortelę arba perbraukdami per ekraną iš viršaus žemyn. Viršutiniame
rodinyje pasieksite šiuos meniu: Nuostatos, Vartotojo vadovas ir
įrašytus automobilio pranešimus.
Klimato eilutė
Ekrano apačioje nuolat rodoma klimato kontrolės eilutė. Čia galima
tiesiogiai keisti dažniausiai naudojamas klimato kontrolės nuostatas,
pvz., temperatūros, sėdynių šildymo ir ventiliatoriaus lygio. Palieskite
ekrano apačioje, kad atvertumėte klimato rodinį, kuriame rasite
daugiau nustatymo parinkčių.
AUTOMOBILIO KLIMATO KONTROLĖ
Automobilio salono priekinės ir galinės zonų klimato kontrolės
funkcijos valdomos iš centrinio ekrano, centriniame valdymo pulte
esančiais fiziniais mygtukais ir tunelinio valdymo pulto gale įrengtais
klimato kontrolės elementais*. Kai kurias klimato funkcijas galima
valdyti ir balsu. Ekrano apačioje klimato kontrolės eilutėje visada
matoma tam tikra informacija apie klimatą. Kai kurias nuostatas
galima tiesiogiai keisti klimato eilutėje.
Klimato rodinio iškvietimo mygtukas pateikiamas ekrano
apačioje, viduryje. Grafinis vaizdas ant mygtuko parodo
suaktyvintas klimato kontrolės nuostatas. Atverkite
klimato rodinį paspausdami mygtuką ir peržvelkite
pateiktą iliustraciją.
Klimato rodinyje palieskite AUTO, kad aktyvintumėte /
deaktyvintumėte oro recirkuliacijos, oro kondicionieriaus
ir oro paskirstymo funkcijas.
Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros valdymo
elementas. Palieskite kairiąją arba dešiniąją temperatūros
piktogramą ir pasirinkite pageidaujamą temperatūrą.
Valdymo elementai visada rodomi ekrano apačioje,
juos galima reguliuoti net ir tada, kai klimato rodinys
neatvertas.
Kad sinchronizuotumėte visų zonų temperatūrą su
temperatūra vairuotojo pusėje, palieskite temperatūros
piktogramą vairuotojo pusėje ir tada palieskite
Sinchronizuoti temperatūrą.
Čia pateikiami šildomosios* ir vėdinamosios* vairuotojo
bei priekyje sėdinčio keleivio sėdynės ir šildomojo vairo*
valdymo elementai. Palieskite kairėje arba dešinėje
pusėje esančios sėdynės arba vairo piktogramą, kad
atvertumėte sėdynės arba vairo valdymo elementą.
Pakartotinai spaudinėkite atitinkamą piktogramą, kad
pasirinktumėte pageidaujamą padėtį.
01
01
GERESNĖ ORO KOKYBĖ AUTOMOBILIO
SALONE SU IAQS*
Oro kokybės sistema IAQS – paketo „Clean Zone Interior Package“*
dalis – tai visiškai automatinė sistema, valanti automobilio salono orą
nuo teršalų, pvz., dalelių, angliavandenilių, azoto oksidų ir antžeminio
ozono.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2. Palieskite Klimatas.
3. Pasirinkite Oro kokybės jutiklis, kad suaktyvintumėte /
išaktyvintumėte oro kokybės jutiklį.
CENTRINIO EKRANO VALYMAS
Centrinis ekranas paleidžiamas automatiškai, kai atidaromos
vairuotojo durelės. Jei ekraną reikia nuvalyti, išjunkite jį.
1. Paspauskite pradžios mygtuką ir ilgai jį palaikykite.
2. Švariai nušluostykite ekraną pateikta arba analogiškos kokybės
mikropluošto šluoste. Valykite mažais žiediniais judesiais. Jei
reikia, šiek tiek sudrėkinkite valymo šluostę švariu vandeniu.
3. Įjunkite ekraną trumpai paspausdami pradžios mygtuką.
Centrinis ekranas išsijungia automatiškai, kai variklis yra išjungtas ir
vairuotojo durelės atidarytos.
01
ELEKTRA VALDOMO BAGAŽINĖS DANGČIO
ATIDARYMAS IR UŽDARYMAS*
Atidarymo parinktys
• Paspauskite ir švelniai patraukite bagažinės dangčio rankeną
aukštyn.
• Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
• Paspauskite ir palaikykite prietaisų skydelio
vairo), kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
,
mygtuką (greta
• Lėtai paspirkite koja* pirmyn po galinio bamperio kairiąja dalimi3
ir ženkite žingsnį atgal (žr. iliustraciją). Bamperio nepalieskite.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti veikimo nuotoliu. Suaktyvinus
atidarymo funkciją, pasigirsta signalas.
Uždarymo parinktys
• Apatinis bagažinės dangčio kraštas: Paspauskite mygtuką
, kad automatiškai uždarytumėte bagažinės dangtį jo
neužrakindami. Paspauskite mygtuką
*, kad automatiškai
uždarytumėte ir užrakintumėte bagažinės dangtį bei dureles.
• Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
• Paspauskite ir palaikykite prietaisų skydelio mygtuką
.
.
• Lėtai paspirkite koja* pirmyn po galinio bamperio kairiąja dalimi3 ir
ženkite žingsnį atgal. Bamperio nepalieskite. Nuotolinio valdymo
raktelis turi būti veikimo nuotoliu. Suaktyvinus uždarymo funkciją,
pasigirsta signalas.
Jei automobilyje įrengta apsauginė plokštė / difuzorius*, spiriamąjį judesį atlikite link automobilio
galinės kairiosios dalies.
3
VAŽIAVIMO REŽIMO PASIRINKIMAS*
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris geriausiai atitiktų esamas
važiavimo sąlygas. Atskirais atvejais kai kurių važiavimo režimų
pasirinkti negalima.
1. Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą* DRIVE MODE,
esantį tuneliniame valdymo pulte: centriniame ekrane pasirodo
iškylantysis meniu.
02
2. Sukite važiavimo režimo valdymo elementą aukštyn / žemyn, kol
centriniame ekrane bus pažymėtas pageidaujamas važiavimo
režimas.
3. Paspauskite valdymo elementą arba palieskite tiesiogiai
centriniame ekrane, kad patvirtintumėte išranką.
VAŽIAVIMO REŽIMŲ PASIRINKIMAS
COMFORT – važiavimo režimas, įjungiamas užvedus variklį.
ECO – pritaiko automobilį ekonomiškesniam vairavimui. Šį važiavimo
režimą galima pasiekti ir tiesiogiai, per centrinio ekrano funkcijų
rodinį.
OFF ROAD – maksimaliai padidina automobilio trauką važiuojant
nelygiu gruntu ar prastu keliu.
DYNAMIC – automobilio valdymas tampa juntamai sportiškesnis,
kad būtų galima vairuoti aktyviau.
INDIVIDUAL – pagal savo pageidavimus pritinkinkite važiavimo
režimus Comfort, Eco arba Dynamic, kad parinktumėte
atitinkamas vairavimo charakteristikas. Važiavimo režimas
pasiekiamas, jei jis pirmiausia aktyvinamas centrinio ekrano viršutinio
rodinio skiltyje Nuostatos. Pasirinkite „My Car“ > Individualus
važiavimo režimas.
KAIP NAUDOTIS FUNKCIJA „START/STOP“
Ši funkcija laikinai išjungia variklį, kai automobilis stovi ir po to jį
automatiškai vėl užveda prireikus tęsti kelionę. Funkcija „Start/Stop“
pasiekiama užvedus variklį. Ją galima aktyvinti, jei patenkinamos
atitinkamos sąlygos.
Kaip automatiškai išjungiamas variklis
–– Sustabdykite automobilį stabdžių pedalu ir laikykite jį nuspaustą.
Jei 8 colių vairuotojo ekrane parodomas smėlio spalvos ženklas
, o 12 colių vairuotojo ekrane tachometro rodyklė nukreipiama
į
, vadinasi, variklis automatiškai išjungtas. Važiavimo režimu
Comfort arba Eco, variklis gali būti automatiškai išjungiamas
automobiliui dar iki galo nesustojus.
Variklio automatinio užvedimo parinktys
–– Atleiskite stabdžių pedalą. Jei įjungta funkcija „Auto Hold“, reikia
nuspausti akceleratoriaus pedalą.
–– Laikykite nuspaustą stabdžių pedalą ir tuo pat metu nuspauskite
akceleratoriaus pedalą.
–– Nuokalnėse: Atleiskite stabdžių pedalą ir leiskite automobiliui
pradėti riedėti. Šiek tiek padidėjus greičiui, variklis automatiškai
įsijungia.
–– Aktyvinus prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo funkciją arba
Pilot Assist, reikia nuspausti akceleratoriaus pedalą arba
vairo
kairėje pusėje esančioje klaviatūroje.
Funkcijos išaktyvinimas
–– Spauskite „Start/Stop“ mygtuką centrinio
ekrano funkcijų rodinyje. Funkcija deaktyvinama
iki kito pakartotinio aktyvinimo, kol vėl užvedamas
automobilio variklis arba kol parenkamas važiavimo
režimas Comfort arba Eco.
02
VAIRAVIMO PAGALBA VAIRO KLAVIATŪROJE
Greičio ribotuvo*, pastovaus greičio palaikymo sistemos,
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* funkcijos ir
„Pilot Assist“* pasirenkamos vairuotojo ekrane, naudojantis kairiosios
klaviatūros rodyklėmis
ir
. Baltas ženklas reiškia, kad funkcija
aktyvi. Pilkas ženklas reiškia, kad funkcija išjungta arba veikia
budėjimo režimu.
02
Ženklai vairuotojo ekrane
Greičio ribotuvas: Padeda neviršyti pasirinkto
maksimalaus greičio.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: Padeda
vairuotojui palaikyti vienodą greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema:
Padeda palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko
tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
„Pilot Assist“: Padeda važiuojant iki 50 km/h (30 myl./val.)
greičiu išlaikyti automobilį tarp eismo juostos linijų ir išlaiko
nustatytą laiko tarpą iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės.
Ženklai vairo klaviatūroje
Paspauskite, kad paleistumėte arba sustabdytumėte
pasirinktą funkciją. Įrašo dabartinį paleisto greičio ribotuvo
/ pastovaus greičio palaikymo sistemos / prisitaikančios
pastovaus greičio palaikymo sistemos greitį.
Padidina įrašytą greitį. Trumpu paspaudimu greitis
padidinamas 5 km/h (5 myl./val.). Spaudžiant ir laikant,
greitis laipsniškai didinamas po 1 km/h (1 myl./val.). Vienu
paspaudimu papildomai grąžina įrašytą greičio ribotuvo
/ pastovaus greičio palaikymo sistemos / prisitaikančios
pastovaus greičio palaikymo sistemos greitį.
Sumažina įrašytą greitį. Trumpu paspaudimu greitis
mažinamas 5 km/h (5 myl./val.). Spaudžiant ir laikant, greitis
laipsniškai mažinamas po 1 km/h (1 myl./val.).
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot
Assist“: Sumažina atstumą iki priekyje esančios transporto
priemonės.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot
Assist“: Padidina atstumą iki priekyje esančios transporto
priemonės.
VAIRAVIMO PAGALBA CENTRINIAME EKRANE
„City Safety“4
„City Safety“ vaizdiniais ir garsiniais signalais įspėja
vairuotoją apie kliūtis. Jei vairuotojas per pagrįstą
laikotarpį nesiima veiksmų, automobilis imamas stabdyti
automatiškai. Be kita ko, „City Safety“ gali padėti
išvengti susidūrimo ir, pvz., sumažinti pavojų susidurti su
automobiliu ar partrenkti pėstįjį / dviratininką.
„City Safety“ įjungiama automatiškai, užvedus variklį.
„Park Assist Pilot“ (PAP)*
„Park Assist Pilot“ padeda pastatyti automobilį arba
išvažiuoti iš stovėjimo vietos, pirmiausia surasdama laisvą
vietą ir paskui sukdama vairą bei vairuodama automobilį.
Vairuotojas privalo stebėti automobilio aplinką,
vadovautis centriniame ekrane pateikiamais nurodymais,
perjungti pavaras, kontroliuoti greitį ir stabdyti / sustoti.
Statymas naudojant PAP
1. Palieskite mygtuką Įvažiuoti į stovėjimo vietą
funkcijų rodinyje. Turite važiuoti ne didesniu nei
30 km/h (20 myl./val.) greičiu, jei statote automobilį
lygiagrečiai arba 20 km/h (12 myl./val.), jei statote
statmenai.
2. Sustabdykite automobilį, kai grafinis ir teksto
pranešimas centriniame ekrane informuos, kad aptikta
tinkama stovėjimo vieta. Parodomas iškylantysis
langas.
3. Iškylančiajame lange pasirinkite Statymas
lygiagrečiai arba Parkavimas statmenai ir įjunkite
atbulinės eigos pavarą.
4. Laikykitės nurodymų, kurie pasirodo centriniame
ekrane. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
grafine iliustracija ir tekstu bus nurodyta tai padaryti.
4
Yra ne visose šalyse.
02
02
Išvažiavimas iš stovėjimo vietos su PAP
Funkciją galima naudoti tik su lygiagrečiai pastatytu
automobiliu.
1. Spauskite Išvažiuoti iš stovėjimo vietos mygtuką
funkcijų rodinyje.
2. Vykdykite instrukcijas, pateiktas centriniame ekrane.
„Blind Spot Information“ (BLIS)*
BLIS įspėja apie transporto priemones, patekusias
į automobilio riboto matomumo zoną ir sparčiai į ją
iš kairiau ir dešiniau esančių gretimų eismo juostų
artėjančias transporto priemones.
–– Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų
rodinyje palieskite mygtuką BLIS.
Statymo pagalbos kamera*
Statymo pagalbos kamera padeda stebėti kliūtis aplink
automobilį. Tam naudojami centriniame ekrane rodomi
kameros vaizdai ir grafiniai elementai. Kameros rodinius
ir statymo pagalbines linijas galima pasirinkti centriniame
ekrane. Kamera paleidžiama automatiškai, įjungus
atbulinės eigos pavarą. Ši nuostata pateikiama skiltyje
Nuostatos, centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.
Pasirinkite „My Car“ > Parkavimo pagalba > Autom.
kameros įj. su atbulinės eigos pavara.
Statymo pagalbos kamerą galima paleisti ir rankiniu
būdu:
–– Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų
rodinyje palieskite mygtuką Kamera.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA įspėja apie skersinį eismą už automobilio ir yra
suaktyvinama įjungus atbulinės eigos kamerą arba
automobiliui pradėjus riedėti atgal. CTA įjungiama
automatiškai, užvedus variklį.
–– Jei norite išaktyvinti ar pakartotinai suaktyvinti funkciją,
funkcijų rodinyje palieskite mygtuką „Cross Traffic
Alert“.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Jei automobilis ima kirsti šoninę liniją, eismo juostos
laikymo pagalba („Lane Keeping Aid“, LKA) aktyviai
nuvairuoja jį atgal į eismo juostą, švelniai pasukdama
vairą. Automobiliui priartėjus arba kirtus šoninę liniją,
vairuotojas apie tai įspėjamas garsiniu signalu arba
vibracija vaire.
–– Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų
rodinyje palieskite mygtuką Lane Keeping Aid.
Nuostatos, kaip LKA turi perspėti vairuotoją, jei
automobilis išvažiuoja iš savo eismo juostos, pateikiamos
skiltyje Nuostatos, centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje. Pasirinkite „My Car > IntelliSafe > Lane
Keeping Aid“.
KAIP NAUDOTIS PRIEKINIO STIKLO VALYTUVAIS
IR LIETAUS JUTIKLIU
Priekinio stiklo valytuvai ir lietaus jutiklis valdomi dešiniuoju
perjungikliu.
Perstumkite svirtelę žemyn, kad nuvalytumėte vieną kartą.
Perstumkite svirtelę į padėtį 0, kad išjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus.
Perjunkite svirtelę į padėtį INT (intervalais), kad
nustatytumėte spartą. Nustatykite spartą ant svirtelės
įrengtu reguliavimo ratuku.
Pakelkite svirtelę, kad valytuvai valytų įprastu greičiu.
Pakelkite svirtelę dar aukščiau, kad valytuvai valytų dideliu
greičiu.
Paspauskite lietaus jutiklio mygtuką, kad suaktyvintumėte /
išaktyvintumėte lietaus jutiklį. Lietaus jutiklis automatiškai
įjungia priekinio stiklo valytuvus pagal tai, kiek vandens
aptinka ant priekinio stiklo. Pasukite reguliavimo ratuką
ant svirtelės aukštyn / žemyn, kad nustatytumėte didesnį /
mažesnį jautrumą.
Patraukite svirtelę link vairo, kad įjungtumėte priekinio stiklo
ir priekinių žibintų plautuvus.
Pastumkite svirtelę link prietaisų skydelio, kad pradėtumėte
plauti ir valyti galinį langą.
Paspauskite, kad pradėtų su pertrūkiais valyti galinio lango
valytuvas.
Paspauskite, kad galinio lango valytuvas valytų
nepertraukiamai.
03
ŽIBINTŲ JUNGIKLIO AUTO REŽIMAS
Kairiosios svirtelės režimu AUTO (automatinis) be kita ko valdomi:
• Dieniniai5 ir gabaritiniai žibintai dieną. Artimųjų šviesų žibintai ir
gabaritiniai žibintai dieną, kai apšvietimas silpnas arba tamsu.
• Suaktyvinta tunelio aptikimo funkcija.
• Galimybė naudotis mirktelėjimo tolimosiomis šviesomis parinktimi
ir aktyvinti tolimąsias šviesas įjungus artimąsias.
• Tolimųjų šviesų automatinio suaktyvinimo parinktis. Aktyvinkite /
deaktyvinkite pasukdami perjungiklio reguliavimo ratuką į
padėtį
ir atleisdami jį. Rankinė tolimųjų šviesų funkcija
suaktyvinama pastumiant perjungiklį link prietaisų skydelio.
Išaktyvinama patraukiant perjungiklį atgal link vairo.
03
KELEIVIO SAUGOS ORO PAGALVĖS
SUAKTYVINIMAS / IŠAKTYVINIMAS*
Keleivio oro saugos pagalvės jungiklis įrengtas prietaisų skydelio
gale, keleivio pusėje. Jį galima pasiekti atidarius dureles.
1. Patraukite jungiklį išorėn ir pasukite į padėtį ON/OFF (įjungta /
išjungta), kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro pagalvę.
2. Patvirtinkite pranešimą apie suaktyvinimą / išaktyvinimą vairuotojo
ekrane, paspausdami vairo dešiniosios klaviatūros mygtuką
.
Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas viršutiniame valdymo
pulte nurodo, kad priekinės keleivio sėdynės oro pagalvė
suaktyvinta / išaktyvinta.
5
Taikoma kai kuriose šalyse.
KELIONĖS KOMPIUTERIO VALDYMAS
Kelionės kompiuteris registruoja ir skaičiuoja, pvz., ridą, degalų
sąnaudas ir vidutinį greitį. Galima pasirinkti, kurią informaciją iš
kelionės kompiuterio rodyti vairuotojo ekrane.
Atstumas, kuriam užteks degalų bake
Kelionės kompiuteris skaičiuoja likusį atstumą, kuriam nuvažiuoti
užteks degalų bake. Kad ekrane parodytumėte parinktį Degalų
likutis:, pasinaudokite mygtukais vairo dešiniojoje klaviatūroje:
1. Spauskite
.
2. Kelionės kompiuterio programėlė naršoma spaudžiant
.
arba
3. Pažymėję kelionės kompiuterio programėlę, slinkite žemyn
spausdami
iki Degalų likutis.
4. Pasirinkite, kad vairuotojo ekrane būtų rodomas Degalų likutis,
paliesdami
.
VAIRUOTOJO EKRANO NARŠYMAS
Vairuotojo ekraną be kita ko galima naršyti vairo dešiniąja klaviatūra.
Galite patys pasirinkti, kas turi būti rodoma vairuotojo ekrane.
Vairuotojo ekrano programėlių meniu atsiveria /
užsiveria. Iš čia galima valdyti kelionės kompiuterį,
medijos leistuvą, telefoną ir navigacijos sistemą.
Naršykite įvairias siūlomas programėles, liesdami rodyklę
„kairėn“ arba „dešinėn“.
Pažymėkite, atšaukite žymėjimą arba patvirtinkite
parinktį, pvz., pasirinkite kelionės kompiuterio meniu
arba panaikinkite žinutę vairuotojo ekrane.
Naršykite pasirinktos programėlės funkcijas, paliesdami
„aukštyn“ arba „žemyn“.
Kai vairuotojo ekrane pasirodo „----“, vadinasi, garantuojamo
nuvažiuoti atstumo nebeliko. Kaip įmanoma greičiau įpilkite degalų.
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Rankinį ridos skaitiklį (TM) galima nustatyti iš naujo rankiniu būdu,
paspaudžiant ir ilgai palaikant mygtuką RESET, esantį ant kairiojo
perjungiklio. Automatinis ridos skaitiklis (TA) iš naujo nustatomas
automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama bent keturias valandas.
03
KAIP NAUDOTIS BALSO ATPAŽINIMO FUNKCIJA
Valdymo balsu sistemą galima naudoti tam tikroms medijos
leistuvo, „Volvo“ navigacijos sistemos*, klimato kontrolės sistemos
ir „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono funkcijoms valdyti. Valdymo
balsu funkcija veikia naudotojui duodant tiesiogines komandas arba
dialogo forma, sistemai balsu teikiant atsakymus.
–– Paspauskite mygtuką vairo dešiniojoje klaviatūroje, kad
aktyvintumėte valdymo balsu funkciją ir inicijuotumėte
dialogą su balso komanda.
Valdymo balsu komandų pavyzdžiai:
–– Spauskite
. Ištarkite „Navigation“ (navigacija) ir bus paleistas
navigacijos dialogo langas.
03
–– Spauskite
. Ištarkite „Raise temperature“ (padidinti
temperatūrą): nustatyta temperatūra padidinama vienu žingsneliu.
–– Spauskite
. Ištarkite „Play Robyn“ (groti Robyn): pradedama
groti pasirinkto atlikėjo muzika.
Visada galima naudoti šias komandas:
• „Repeat“ – kartoja paskutinę dabartinio dialogo balso instrukciją.
• „Cancel“ – atšaukia dialogą. Dialogas atšaukiamas ir ilgai
palaikius
.
• „Help“ (žinynas) – pradeda žinyno dialogą.
Nepamirškite kalbėkite normaliu tonu ir įprastu greičiu. Nekalbėkite,
kai atsako sistema. Venkite foninio triukšmo automobilio salone,
uždarydami dureles, langus ir panoraminį langą*.
Jei reikia papildomos informacijos apie valdymo balsu funkciją ir
papildomų balso komandų pavyzdžių, žr. automobilio savininko
vadovą.
03
KAIP NAUDOTIS DAIKTADĖŽE
Daiktadėžės atidarymas
–– Norėdami atidaryti daiktadėžę, paspauskite mygtuką po
centriniu ekranu.
Daiktadėžės atrakinimas / užrakinimas
Naudojantis privačiuoju užraktu, be daiktadėžės užrakinamas ir
bagažinės dangtis. Suaktyvinimas / išaktyvinimas vykdomas dviem
būdais, per centrinį ekraną:
1 alternatyva: Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Privatusis užraktas, kad suaktyvintumėte /
išaktyvintumėte privatųjį užraktą.
2 alternatyva: Viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos > My
Car > Užrakinimas. Pasirinkite Privatusis užraktas.
Pateikiamas iškylantysis suaktyvinimo / išaktyvinimo langas. Kaskart
naudojant užrakto funkciją, naudojamas keturių skaitmenų kodas.
Pirmą kartą naudojantis funkcija, turi būti pasirinktas papildomas
apsaugos kodas. Šis kodas naudojamas prireikus iš naujo nustatyti
vienkartinį kodą. Abiem atvejais įveskite pasirinktą kodą ir palieskite
Patvirtinti.
TELEFONO PRIJUNGIMAS PRIE AUTOMOBILIO
Prijunkite telefoną su įjungtu „Bluetooth“ ryšiu prie automobilio,
norėdami skambinti iš automobilio, siųsti / gauti žinutes, transliuoti
mediją ir prijungti automobilį prie interneto. Galima vienu metu
prijungti du „Bluetooth“ įrenginius. Tokiu atveju vienas iš jų galės
tik transliuoti mediją. Kai automobilis bus naudojamas vėl, sistema
automatiškai prijungs du pastaruoju metu prijungtus telefonus.
Telefono paieška iš automobilio
1. Paverskite telefoną surandamu / matomu per „Bluetooth“.
2. Įjunkite bendrinimą internetu (nešiojamas / asmeninis interneto
prieigos taškas) per „Bluetooth“ telefone.
3. Centriniame ekrane atverkite antrinį rodinį Telefonas. Palieskite
Įtraukti telefoną. Jei telefonas jau prijungtas, palieskite Keisti ir
tada iškilusiame lange pasirinkite Įtraukti telefoną.
4. Pasirinkite telefoną, kurį norite prijungti.
5. Patikrinkite, ar automobilyje nurodytas skaitinis kodas atitinka tokį
pat telefone. Jei taip yra, priimkite abiejose vietose.
6. Telefone nurodykite priimti arba atmesti parinktis dėl telefono
adresatų ir žinučių. Atminkite: kai kuriuose telefonuose reikia
suaktyvinti žinučių funkciją6.
Telefonas jau prijungtas ir jį galima valdyti iš automobilio.
04
6
Informaciją apie tai, kurie telefonai suderinami su automobiliu, rasite support.volvocars.com.
KAIP SKAMBINTI, ATSILIEPTI Į SKAMBUČIUS IR UŽBAIGTI POKALBIUS
Skambinimas adresatams naudojantis valdymo balsu funkcija
Galima skambinti ir gauti skambučius per automobilį, iš telefono,
prijungto per „Bluetooth“.
–– Paspauskite
Skambinimas naudojantis centriniu ekranu
Atsiliepimas į skambutį / skambučio atmetimas
1. Pradžios rodinyje atverkite antrinį rodinį Telefonas.
Atsiliepimas: Paspauskite
vairo dešiniojoje klaviatūroje arba
palieskite Atsiliepti centriniame ekrane.
2. Pasirinkite galimybę skambinti iš skambučių registro, adresatų
sąrašo arba įveskite numerį klaviatūra.
3. Spauskite Skambinti arba
pasirinktos parinkties.
Atmetimas: Pasirinkite Atmesti paspausdami
ir patvirtinkite
paspausdami
. Kitas būdas: paspauskite Atmesti centriniame
ekrane.
, priklausomai nuo 2 veiksme
Skambinimas naudojantis dešinėje vairo pusėje esančia
klaviatūra
1. Spauskite
ir naršykite Telefonas spausdami
2. Slinkite per skambučių sąrašą, naudodami
ir ištarkite „Call [adresatui]“.
arba
Pokalbio užbaigimas
–– Paspauskite
, kad patvirtintumėte išranką Baigti pokalbį arba
paspauskite Baigti pokalbį centriniame ekrane.
.
ir pasirinkite su
.
04
KAIP PRISIJUNGTI PRIE INTERNETO
Per „Bluetooth“
Prisijunkite prie interneto taip pat, kaip jungiate telefoną prie
automobilio.
Per „Wi-Fi“
1. Suaktyvinkite telefone belaidžio modemo funkciją.
2. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
3. Palieskite Ryšys > „Wi-Fi“ ir aktyvinkite pažymėdami „Wi-Fi“
langelį.
4. Pasirinkite pageidaujamą tinklą ir įveskite jo slaptažodį.
5. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį
pakeisti ryšį.
Atminkite: nutraukus ryšį su automobiliu, kai kurie telefonai išjungia
modemo funkciją. Taigi, kitą kartą naudojantis telefone vėl reikės
įjungti modemo funkciją.
Per USB jungtį
1. Kabeliu prijunkite telefoną prie automobilio USB jungties, kuri yra
tunelinio valdymo pulto daiktų dėkle.
2. Belaidžio modemo funkcijos per USB suaktyvinimas telefone.
3. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį
pakeisti ryšį.
04
Per automobilio modemą*7
1. Įdėkite asmeninę SIM kortelę į laikiklį krovinių skyriuje (žr.
paveikslėlį).
2. Palieskite Nuostatos viršutiniame rodinyje.
3. Palieskite Ryšys > Internetas per automobilio modemą.
4. Suaktyvinkite pažymėdami langelį Internetas per automobilio
modemą.
5. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį
pakeisti ryšį.
6. Įveskite SIM kortelės PIN kodą.
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“*. Jungiantis prie interneto per automobilio modemą, ryšiu
naudojasi „Volvo On Call“ tarnybos.
7
Bendrinkite internetą per Wi-Fi interneto prieigos tašką
Prijungus automobilį prie interneto, galima bendrinti interneto ryšį
(Wi-Fi interneto prieigos taškas), kad interneto ryšį8 galėtų naudoti
kiti įrenginiai.
1. Palieskite Nuostatos viršutiniame rodinyje.
2. Palieskite Ryšys > Automob. „Wi-Fi“ prieiga.
3. Pasirinkite Tinklo pavad., kad galėtumėte pasinaudoti belaidžio
modemo funkcija.
4. Pasirinkite Slaptažodis kurį reikės įvesti į prisijungiančius
įrenginius.
5. Pasirinkite Dažnių ruožas, kad interneto prieigos taškas siųstų
duomenis naudodamas9.
6. Suaktyvinkite pažymėdami Automob. „Wi-Fi“ prieiga.
7. Jei anksčiau Wi-Fi buvo naudotas kaip ryšio šaltinis, patvirtinkite
pasirinkimą perjungti ryšį.
Kai automobilis bendrina interneto ryšį, būsenos juostoje rodoma
.
Srityje Automob. „Wi-Fi“ prieiga palieskite Prijungti įtaisai, kad
pamatytumėte prijungtų įrenginių sąrašą.
04
Netaikoma prisijungus per Wi-Fi. Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi leisti naudotis belaidžio
modemo funkcija.
Yra ne visose šalyse.
8
9
„APPLE CARPLAY“* CENTRINIAME EKRANE
„Apple CarPlay“ funkcija leidžia automobilyje naudoti tam tikras
programėles, esančias telefone „iPhone“, pvz., atkurti muziką arba
klausytis tinklalaidžių. Sąveika vyksta automobilio centriniame ekrane
arba per „Siri“.
Kaip paleisti „Apple CarPlay“
Valdymo balsu naudojant „Siri“ funkcija turi būti aktyvinta telefone,
per „Apple CarPlay“.
1. Prijunkite „iPhone“ prie tuneliniame valdymo pulte
esančio USB prievado. Perskaitykite informaciją,
pateikiamą iškylančiajame pranešime, ir palieskite
Gerai.
2. Palieskite „Apple CarPlay“ programėlių rodinyje. Jei
„iPhone“ prijungiamas pirmą kartą, priimkite sąlygas ir
nuostatas.
3. Atveriamas „Apple CarPlay“ antrinis rodinys ir
pateikiamos derančios programėlės.
Automatinis „Apple CarPlay“ paleidimas
Jei nustatyta automatinio paleidimo funkcija, „Apple CarPlay“
atveriama automatiškai, prijungus „iPhone“. Viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos ir pasirinkite Ryšys > „Apple CarPlay“.
04
Jei automobilyje nėra „Apple CarPlay“, galima jį išplėtoti ir funkciją
įdiegti. Kreipkitės į „Volvo“ atstovą. Informacijos apie tai, kurios
programėlės ir kurie telefonai dera, rasite „Apple“ interneto svetainėje
www.apple.com/ios/carplay/.
MEDIJOS PRIJUNGIMAS IR ATKŪRIMAS IŠ
IŠORINIO GARSO ĮRENGINIO
Medijos leistuvas gali atkurti garso įrašus iš išoriškai prijungtų įtaisų
per AUX/USB įvadus arba siųsti garso įrašus belaidžiu ryšiu per
„Bluetooth“.
Atkurti mediją iš įtaiso, prijungto prie „Bluetooth“
1. Prijunkite įrenginį prie automobilio taip pat, kaip
jungiate telefoną.
2. Pradėkite atkurti įrašus prijungtame įtaise.
3. Centrinio ekrano programėlių rodinyje atverkite
„Bluetooth“. Prasidės atkūrimas.
Medijos atkūrimas iš USB atminties
1. Prijunkite USB atmintuką prie tunelinio valdymo pulto
lizdo.
2. Programėlių rodinyje paleiskite USB programėlę ir
pasirinkite įrašą – bus pradedama atkurti.
Medijos atkūrimas iš Mp3 grotuvo arba „iPod“
1. Prijunkite įrenginį prie tunelinio valdymo pulto AUX
arba USB lizdo.
2. Įrenginyje paleiskite atkūrimą.
3. Atverkite „iPod“, AUX arba USB programėlę (pagal
prijungimo metodą). „iPod“ atkūrimo atveju pasirinkite
programėlę iPod neatsižvelgdami į prijungimo
metodą. Pradedama atkurti.
04
ORIENTAVIMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS
ŽEMĖLAPYJE SU „SENSUS NAVIGATION“*
Centrinio ekrano pradžios rodinyje spauskite antrinį rodinį
Navigacija.
Įveskite kelionės tikslą su adresu:
1. Spauskite
– Nust.kel.tksl. Žemėlapio vaizdas pakinta į
paiešką pagal adresą su paieškos lauku.
2. Palieskite laukus ir įveskite Šalis/Valstija/Sritis/Adresas ir pan.,
naudodamiesi centrinio ekrano klaviatūra.
Kelionės tikslo nustatymas spaudžiant ant žemėlapio:
1. Padidinkite žemėlapį spausdami
.
2. Žemėlapyje suraskite pageidaujamą kelionės tikslą, tada
paspauskite ir palaikykite. Sukuriama piktograma ir pasirodo
meniu.
3. Pasirinkite Eiti čia, kad pradėtumėte orientuoti.
Kaip panaikinti kelionės tikslą:
1. Palieskite kelionės tikslo piktogramą.
2. Palieskite Naikinti.
Kaip pakeisti kelionės tikslo vietą:
04
1. Trumpai paliesdami pažymėkite kelionės tikslo piktogramą.
2. Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite ją į pageidaujamą
vietą ir atleiskite.
PROGRAMOS CENTRINIAME EKRANE
Programų rodinyje yra atsiųsto programėlės ir programėlės įdiegimo
funkcijai, pavyzdžiui, FM radijas.
Kai kurios programėlės pasiekiamos tik jei automobilis prijungtas prie
interneto.
Programėlių tvarkymas
1. Palieskite programėlę ir laikykite ją paspaustą. Programėlė
pakeičia dydį ir tampa šiek tiek permatoma.
2. Nuvilkite programėlę į neužimtą vietą rodinyje ir atleiskite.
04
„VOLVO ID“ KŪRIMAS IR REGISTRAVIMAS
„Volvo ID“ – tai asmeninis ID, suteikiantis prieigą prie įvairių
internetinių paslaugų, pvz., galimybės atsisiųsti žemėlapius* į
automobilį.
Naudojantis automobiline programėle Volvo ID, galima sukurti ID
ir užregistruoti jį automobilyje. Taip pat galima sukurti Volvo ID pr
„My Volvo“10 arba Volvo On Call (VOC)11 mobiliąją programėlę. Tada
galima užregistruoti jį automobilyje.
Kaip sukurti ir užregistruoti „Volvo ID“ automobilio
programėlėje „Volvo ID“
1. Atsisiųskite „Volvo ID“ programėlę iš srities Nuotolinio
atnaujinimo tarnyba (centrinio ekrano programėlių rodinyje).
2. Paleiskite programėlę ir įveskite savo el. pašto adresą (arba savo
„Volvo ID“, jei vienas iš jų jau buvo sukurtas).
3. Vykdykite instrukcijas, kurios automatiškai išsiunčiamos nurodytu
el. pašto adresu.
Kaip sukurti „Volvo ID“ per „My Volvo“ ar „VOC“ mobiliąją
programėlę
1. „My Volvo“: Eikite į www.volvocars.com ir suraskite skiltį „My
Volvo“.
VOC mobilioji programėlė: Atsisiųskite naujausią VOC
programėlės versiją išmaniajam telefonui, pvz., iš „App Store“,
„Windows Phone Store“ arba „Google Play“.
04
2. Įveskite asmeninį el. pašto adresą ir vykdykite instrukcijas, kurios
automatiškai išsiunčiamos nurodytu el. pašto adresu.
Volvo ID sukurtas. Užregistruokite ID automobilyje, naudodamiesi
automobiline programėle „Volvo ID“, kad turėtumėte prieigą prie
Volvo ID paslaugų.
10
11
Yra kai kuriose šalyse.
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“*.
PROGRAMĖLIŲ, ŽEMĖLAPIŲ IR SISTEMŲ
VALDYMAS IR NAUJINIMAS
–– Programėlių rodinyje palieskite Nuotolinio
atnaujinimo tarnyba, kad atnaujintumėte kelias
automobilio sistemas. Kad būtų galima atnaujinti
nuotoliniu būdu, automobilis turi būti prijungtas prie
interneto. Palietus Nuotolinio atnaujinimo tarnyba,
pradžios rodinio apatiniame antriniame rodinyje
atveriama atsisiuntimo programėlė.
Programėlių atsisiuntimas, naujinimas ir išdiegimas.
Atsisiuntimas: Palieskite Naršyti ir pasirinkite pageidaujamą
programėlę. Palieskite Diegti, kad atsisiųstumėte programėlę.
Atnaujinti: Palieskite Diegti viską, kad atnaujintumėte visas
programėles. Pasirinkite Programų naujiniai, kad atnaujintumėte
atskiras programas. Pasirinkite reikiamą programėlę ir palieskite
Diegti.
Išdiegti: Palieskite Programų naujiniai ir pasirinkite pageidaujamą
programėlę. Palieskite Išdiegti kad išdiegtumėte programėlę.
Žemėlapio duomenų naujinimas
–– Palieskite Žemėlapiai, kad parodytumėte pasiekiamų naujinių
sąrašą. Pažymėkite dabartinį regioną. Palieskite žemyn nukreiptą
rodyklę, jei reikia informacijos apie dabartinę žemėlapio duomenų
versiją arba palieskite Diegti, jei norite pamatyti, ar yra nauja
versija.
Sistemos programinės įrangos paieška ir naujinimas
–– Palieskite Sistemos naujiniai, kad parodytumėte pasiekiamus
naujinius. Palieskite Diegti viską, kad atnaujintumėte visą
programinę įrangą arba Diegti, jei norite atnaujinti atskiras
programinės įrangos programas.
04
„VOLVO ON CALL“*
04
Naudojantis „Volvo On Call“ mobiliąja programėle12, galima iš anksto
paruošti automobilį kelionei. Paruošimo funkciją galima paleisti ir
centrinio ekrano klimato rodinyje. Programėlę galima naudoti ir, pvz.,
prireikus užrakinti / atrakinti automobiliui, rasti, kur jis pastatytas,
užregistruoti keliones važiavimo žurnale, gauti įspėjimus apie
vagystės bandymus ir matyti degalų sąnaudas. Mobiliąją programėlę
atsisiųsite, pvz., iš „App Store“, „Windows Phone Store“ arba
„Google Play“.
„Volvo On Call“ paslaugos apima ir prieigą prie bekelės pagalbos ir
avarinių tarnybų pagalbos:
–– Paspauskite automobilio viršutiniame valdymo pulte įrengtą
mygtuką ON CALL arba SOS. Tada užmezgamas ryšys su
„Volvo“ parengtais operatoriais, dirbančiais „Volvo On Call“
aptarnavimo centre.
12
„Personal Volvo ID“ būtinas mobiliajai programėlei naudoti.
Techninės priežiūros centras gali padėti susekti automobilį vagystės
atveju.
Pasiekiamos paslaugos priklauso nuo automobilio konfigūracijos ir
rinkos. Susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu arba apsilankykite
support.volvocars.com dėl informacijos apie tai, kurios paslaugos
yra pasiekiamos.
GARSUMO NUSTATYMAS
Nustatykite garsumą automobilyje, sukdami garsumo valdymo
elementą, esantį centriniame ekrane, arba paliesdami
ir
vairo
dešiniojoje klaviatūroje.
Įvairių automobilio sistemų garsumo nustatymas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos >
Garsas > Sistemos garsas.
2. Nustatykite garsumą / nutildymą (pvz., klaviatūros tonų arba
ekrano palietimų), pvz., nuvilkite slankiklį Klaviatūros paliet. arba
Ekrano palietimas.
CENTRINIO EKRANO IŠVAIZDOS KEITIMAS
1. Viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos > My Car > Ekranai
> Temos.
2. Pasirinkite centrinio ekrano temą, pvz., „Minimalistic“.
Kaip šių išvaizdų papildinį galima nurodyti tamsų arba šviesų ekrano
foną. Parinkus Normalus, ekrano fonas būna tamsus, o tekstas –
šviesus. Ši alternatyva visose temose yra numatytoji.
Parinkus Šviesus, ekrano fonas būna šviesus, o tekstas – tamsus.
Ši alternatyva naudinga, pvz., ryškioje dienos šviesoje.
Naudotojas visada gali naudotis šiomis parinktimis ir jos nepriklauso
nuo aplinkos apšvietimo.
04
PRIEŽIŪROS IR REMONTO REZERVAVIMAS
Valdykite priežiūros, remonto ir rezervavimo informaciją tiesiai iš
savo prie interneto prijungto automobilio.
Kai nusiųsti paskyrimo užklausą13:
1. Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
2. Palieskite Paskyrimai > Prašyti paskyr.
3. Įsitikinkite, kad įvestas tinkamas „Volvo ID“.
4. Įveskite autoserviso informaciją į lauką Info.
dirbtuvėms. Kitas būdas: palieskite mygtuką
ištarkite autoservisui skirtą informaciją.
ir
5. Palieskite Siųsti paskyrimo užklausą. Paskyrimo
užklausoje pateikiama duomenų apie transporto
priemonę, kai ji siunčiama iš automobilio į autoservisą.
Ši informacija padeda geriau planuoti autoserviso
darbus.
6. Per kelias dienas el. paštu atsiunčiamas siūlomas
paskyrimas. Tam tikrose rinkose pasiūlymas
papildomai siunčiamas ir į automobilį.
04
Pirmiausia reikia sukurti „Volvo ID“. Techninės priežiūros ir remonto rezervacija taikoma konkrečioms rinkoms. Kad būtų galima išsiųsti paskyrimo užklausą, turi veikti automobilio variklis.
13
ČIA ĮRENGTI AUX BEI USB ĮVADAI IR MAITINIMO LIZDAI
AUX ir USB lizdas
AUX ir USB įvadai sumontuoti tuneliniame valdymo pulte, po
porankiu.
Maitinimo lizdai
Automobilyje įrengti keturi maitinimo lizdai.
• Tunelinio valdymo pulto daiktų laikymo skyriuje yra 12 V maitinimo
lizdas.
• Galinėje tunelinio valdymo pulto dalyje taip pat yra 12 V maitinimo
lizdas ir 230 V maitinimo lizdas*.
• Krovinių skyriuje įrengtas vienas 12 V maitinimo lizdas*.
Norint, kad veiktų visi maitinimo lizdai, automobilio elektros sistema
turi būti bent uždegimo padėtyje „I“.
04
SPECIALIEJI TEKSTAI
Automobilio savininko vadove ir kituose
vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi
įspėjimai, svarbi informacija bei pastabų tekstai,
kuriuos reikia perskaityti. Kai kurios funkcijos
taikomos tik tam tikroms rinkoms.
ĮSPĖJIMAS
Kaip nulenkti galinių sėdynių atlošus
Nuleidę arba pakėlę, patikrinkite, ar atlošai gerai
užfiksuoti. Pakėlę patikrinkite, ar galvos atramos
gerai užfiksuotos savo vietoje. Jei trečiojoje
sėdynių eilėje* sėdi keleiviai, galvos atramos
išorinėse antrosios eilės sėdynėse turi būti
pakeltos.
Variklio užvedimas ir išjungimas
Išlipdami iš automobilio, būtinai su savimi
pasiimkite nuotolinio valdymo raktelį ir užtikrinkite,
kad automobilio elektros sistema būtų nustatyta į
uždegimo padėtį 0.
Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu
Statydami automobilį nuolydyje, visada
įjunkite stovėjimo stabdį: įjungtos pavaros
arba automatinės pavarų dėžės padėties P
nepakanka, kad automobilis visais atvejais būtų
išlaikytas vietoje.
Automobilio klimato kontrolė
Sėdynės šildymo funkcija* neturi naudotis
asmenys, nejaučiantys karščio dėl jutiminės
negalios arba dėl tam tikrų priežasčių negalintys
valdyti sėdynės šildymo funkcijos. Kitaip jie gali
nusideginti.
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas ir uždarymas*
Atidarydami / uždarydami atkreipkite dėmesį į
sutraiškymo pavojų. Patikrinkite, ar nieko nėra
šalia bagažinės, kadangi prispaudimo trauma gali
turėti rimtų pasekmių. Bagažinės dangčiu visada
naudokitės atsargiai.
05
„City Safety“
City Safety – tai pagalbinė priemonė, ji neveikia
visais vairavimo atvejais ir eismo, orų ar kelio
sąlygomis. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti
pėsčiųjų / dviratininkų. Įspėjimai suaktyvinami
tik kilus dideliam susidūrimo pavojui. Įspėjimai
ir stabdymo intervencija aptikus pėsčiuosius ir
dviratininkus deaktyvinama automobilio greičiui
viršijus 80 km/h (50 myl./val.). City Safety
automatinio stabdymo funkcija gali užkirsti kelią
susidūrimui arba sumažinti susidūrimo greitį.
Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymo
efektyvumą, vairuotojas turi pats būtinai nuspausti
stabdžių pedalą, net jei automobilis stabdo
automatiškai. Vairuotojas privalo išlaikyti tinkamą
atstumą ir greitį.
„Park Assist Pilot“ (PAP)*
Statymo pagalbos sistema atskirais atvejais
gali nesuveikti. Ši sistema suprojektuota tik
kaip pagalbinė. Vairuotojui visada tenka visa
atsakomybė užtikrinti, kad automobilis būtų
vairuojamas saugiai ir apžvelgti aplinką bei statant
automobilį stebėti, ar neartėja bei nevažiuoja pro
šalį kiti eismo dalyviai.
Statymo pagalbos kamera*
Statymo kamera – tai pagalbinė priemonė, ji
negali pakeisti vairuotojo atidumo ir neatleidžia jo
nuo atsakomybės. Kamera turi riboto matomumo
zonų, kuriose neaptinka kliūčių. Atkreipkite
dėmesį į žmones ir gyvūnus, esančius šalia
automobilio.
„Lane Keeping Aid“ (LKA)*
Eismo juostos laikymo pagalba – tik pagalbinė
vairuotojo funkcija. Esant tam tikroms vairavimo,
eismo, oro ir kelio sąlygoms ji gali nesuveikti.
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis
būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi
galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
„Blind Spot Information“ (BLIS)* ir „Cross
Traffic Alert“ (CTA)*
BLIS ir CTA – tai pagalbinės sistemos. Jos
nepakeičia saugaus vairavimo stiliaus ir būtinybės
naudotis salono bei šoniniais galinio vaizdo
veidrodėliais. Jos niekada nepakeis vairuotojo
dėmesio ir neatleis jo nuo atsakomybės. Galutinė
atsakomybė saugiai persirikiuoti ir važiuoti
atbuline eiga visada tenka pačiam vairuotojui.
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose ir važiuojant
atbuline eiga.
Keleivio saugos oro pagalvės
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Jei automobilyje nėra jungiklio, kuriuo galima
būtų suaktyvinti / išaktyvinti keleivio oro pagalvę,
ji turi būti suaktyvinta nuolat. Ant priekinės
keleivio sėdynės niekada nesodinkite vaiko
ant paaukštinamosios pasostės, vaikiškoje
automobilinėje kėdutėje arba atgal apgręžtoje
vaikiškoje automobilinėje kėdutėje, kai suaktyvinta
tos sėdynės oro pagalvė. Kai aktyvinta oro
pagalvė, priekinėje keleivio sėdynėje neleidžiama
sėdėti žemesniam nei 140 cm ūgio asmeniui.
Kai oro pagalvė deaktyvinta, keleivio sėdynėje
neleidžiama sėdėti aukštesniam nei 140 cm ūgio
asmeniui. Neleiskite niekam sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei viršutiniame valdymo
pulte rodomas pranešimas, kad oro pagalvė
yra išaktyvinta, o vairuotojo ekrane rodomas
papildomas įspėjamasis oro pagalvių sistemos
ženklas. Tai reiškia, kad kilo rimtas gedimas.
Kaip įmanoma greičiau vykite į autoservisą.
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Kaip naudotis valdymo balsu funkcija
Vairuotojas visada privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų
laikomasi visų kelių eismo taisyklių.
Žemėlapio orientavimo funkcija*
Visą savo dėmesį skirkite eismui kelyje ir
užtikrinkite, kad į vairavimą būtų sutelkta visa
jūsų koncentracija. Laikykitės galiojančių kelių
eismo taisyklių ir vairuodami vadovaukitės sveika
nuovoka. Dėl oro sąlygų, metų laikų ir atitinkamos
kelio dangos būklės kai kurios rekomendacijos
gali būti ne tokios patikimos.
informacija, įrengtas prietaisų skydelyje. Kad
nepažeistumėte rodymo bloką dengiančio stiklo,
nedėkite ant jo jokių daiktų ir pasirūpinkite, kad
ant jo niekas neužkristų.
Automobilio klimato kontrolė
Kai salone temperatūra pernelyg žema, sėdynės
ventiliacijos funkcija neįsijungia. Tuo siekiama
neperšaldyti keleivio.
Centrinio ekrano valymas
Valant centrinį ekraną mikropluošto šluoste, šioje
neturi būti smėlio ir panašių medžiagų. Kitaip
galite subraižyti ekraną. Centrinį ekraną valykite
spausdami nestipriai. Smarkiai spaudžiant jį
galima apgadinti. Nepurkškite jokio skysčio ar
kaustinių chemikalų tiesiai ant centrinio ekrano.
Nenaudokite langų valiklio, kitų valiklių, aerozolinių
purškalų, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar valiklių
su braižančiomis dalelėmis. Niekada nenaudokite
braižančių šluosčių, popierinių rankšluosčių ar
popierinių servetėlių, kadangi jos gali subraižyti
centrinį ekraną.
Čia įrengti AUX bei USB įvadai ir maitinimo
lizdai
Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu
naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V
maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu metu naudojami
abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui
„Volvo On Call“*
nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V
Jei automobilyje yra sistema Volvo On Call, ji veiks maitinimo lizdo, įrengto bagažinėje, srovės stipris:
tik tose vietose, kur VOC partneriai turi mobilųjį
10 A (120 W).
ryšį ir tose rinkose, kur teikiama ši paslauga.
Kaip ir mobiliųjų telefonų atveju, dėl atmosferinių
PASTABA
trukdžių arba silpno ryšio gali nepavykti prisijungti,
Kaip naudotis berakčio užrakinimo /
pvz., retai apgyvendintose teritorijose. Žr.
atrakinimo funkcija*
savininko vadovą ir VOC prenumeratos sutartį,
Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali
kur rasite VOC paslaugų įspėjimų, svarbios
trukdyti nuotolinio valdymo raktelio funkcijoms.
informacijos ir pastabų.
Venkite laikyti nuotolinio valdymo raktelį arti
metalinių objektų ar elektroninių prietaisų, pvz.,
SVARBU
mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių,
Kaip nulenkti galinių sėdynių atlošus
nešiojamųjų kompiuterių arba įkroviklių.
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
Pageidautina, kad atstumas iki jų viršytų
neturi būti jokių daiktų. Be to, tada neturi būti
10–15 cm.
prisegti ir saugos diržai. Prieš nulenkiant sėdynę,
Variklio užvedimas ir išjungimas
reikia nuleisti įtaisytąją paaukštintąją pasostę*,
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos
sumontuotą vidurinėje antrosios eilės sėdynėje.
bus aukštos nepriklausomai nuo išorės
Prieš nulenkiant sėdynę, reikia pakelti antrosios
temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios emisijos
eilės vidurinės sėdynės porankį*.
sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai
Trys automobilio ekranai
varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia
Projekcinio rodinio blokas*, iš kurio projektuojama pašildyti.
Trys automobilio ekranai
Suaktyvinus įspėjimo apie susidūrimą su
priekyje esančia kliūtimi* sistemą, informaciją
projektiniame rodinyje pakeičia įspėjimo apie
susidūrimą su priekyje esančia kliūtimi* grafikas.
Šis grafikas įsijungia net ir tada, kai projekcinis
rodinys išjungtas. Vairuotojo gebėjimą perskaityti
projekciniame rodinyje pateikiamą informaciją
riboja poliarizuojantys akinių stiklai, neįprasta
vairavimo padėtis (kurioje vairuotojas nesėdi
sėdynės viduryje), ant rodymo bloko dengiančiojo
stiklo padėti daiktai ir nepalankus apšvietimas.
Naudojantis projekciniu rodiniu, tam tikri regėjimo
defektai gali sukelti galvos skausmą ir įtampos
pojūtį.
Centrinio ekrano naršymas
Viršutinis rodinys nepasiekiamas paleidžiant /
išjungiant arba ekrane pasirodžius pranešimui.
Jis taip pat nepasiekiamas, kai rodomas visas
klimato kontrolės rodinys.
Automobilio klimato kontrolė
Šildymo / vėsinimo neįmanoma paspartinti,
pasirenkant aukštesnę / žemesnę temperatūrą
nei ta, kurios faktiškai reikia.
Centrinio ekrano valymas
Ekrano negalima išjungti, kai jame rodomas
raginimas atlikti tam tikrą veiksmą.
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas ir uždarymas*
Jei sistema ilgą laiką nepertraukiamai veikė, ji
išjungiama, siekiant apsaugoti nuo perkrovos.
Ją vėl galima naudoti po maždaug 2 minučių.
Jei galinis bamperis bus uždengtas storu ledo,
sniego, purvo ar pan. sluoksniu, funkcija gali
pradėti veikti prasčiau arba neveikti išvis. Dėl šios
priežasties pasirūpinkite, kad jis būtų švarus.
įvesdamas neteisingą kodą. Pasidėkite apsaugos
kodą į saugią vietą.
Telefono prijungimas prie automobilio
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, susiejimas
gali nutrūkti. Tokiu atveju panaikinkite telefoną iš
automobilio sistemos ir susiekite vėl.
Kaip prisijungti prie interneto
Naudojantis internetu, perduodama daug
duomenų, už kuriuos gali būti paskaičiuotas
mokestis. Suaktyvinus duomenų tarptinklinį ryšį,
gali būti papildomų mokesčių. Dėl duomenų
perdavimo sąnaudų susisiekite su savo tinklo
operatoriumi. Aktyvinus „Wi-Fi“ interneto prieigos
taško funkciją, jūsų tinklo operatorius gali taikyti
papildomų mokesčių. Dėl duomenų perdavimo
sąnaudų susisiekite su savo tinklo operatoriumi.
Atsisiųsdami per mobilųjį telefoną, atminkite, kad
gali būti papildomų mokesčių už perduodamus
duomenis.
„Apple CarPlay“* centriniame ekrane
„Volvo“ netikrina „Apple CarPlay“ programėlės
turinio. Jei „Bluetooth“ ryšiu prie automobilio
prijungiamas telefonas arba medijos leistuvas, jis
nebūna pasiekiamas, kol veikia „Apple CarPlay“,
nes būna deaktyvintas „Bluetooth“ ryšys.
Norėdami prijungti automobilį, naudokite „Wi-Fi“
ryšį arba automobilio įtaisytąjį modemą*.
Programėlių, žemėlapių ir sistemų valdymas
ir naujinimas
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitas
paslaugas, kurios siunčia duomenis, pvz.,
internetinio radijo. Jei pradės trūkinėti kitų
paslaugų veikimas, atsisiuntimas gali būti
pertrauktas. Be to, gali būti prasminga išjungti
arba pertraukti kitas paslaugas.
Statymo pagalbos kamera*
Kad kamera optimaliai veiktų, ant jos objektyvo
neturi būti nešvarumų, ledo ir sniego. Tai ypač
svarbu, kai prastas matomumas.
Kelionės kompiuterio valdymas
Pakeitus vairavimo stilių, galimi tam tikri įveikiamo
atstumo skaičiavimų nuokrypiai.
Kaip naudotis daiktadėže
Pirmą kartą naudojantis funkcija, turi būti
pasirinktas apsaugos kodas. Apsaugos kodą
galima panaudoti prireikus atstatyti funkciją, jei
kas nors pamėgina išaktyvinti privatųjį užraktą,
05
TP 20443 (Lithuanian) AT 1546, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising