Volvo | XC90 | Sensus Navigation | Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Tikslas/galutinis tikslas
Tarpinis kelionės tikslas
Nuorodų taškas
Automobilius (mėlynas trikampis) planiniame maršrute
Eismo problema su informacija
Sumažinti (išskleistą rodinį) arba maksimaliai padidinti (viso ekrano
režimą) žemėlapio rodinį
Apskaičiuoti aplinkkelį
Pakartoti esamą balso nuorodą
Balso nuoroda laikinai įj./išj.
Sustabdyti/tęsti nuorodas
Tikslų/tarpinių tikslų apibrėžimas
POI (restoranas)
Tekstas ir ženklai žemėlapyje
Automobilio esama padėtis + taškas, spaudžiamas planiniam maršrutui
atidaryti
Žemėlapio mastelis
Planinio maršruto nuorodų taškų sąrašas
Važiavimo atstumas iki tikslo/atvykimo į tikslą laikas + taškas, spaudžiamas antraštėms perjungti
Taškas, spaudžiamas pamatyti planinio maršruto lankytinų vietų sąrašą ir
kelių eismo informaciją
Paspaudimo taškas, nustatantis žemėlapį iš naujo, kad būtų sekamas
automobilis (mėlynas trikampis)
Taškas, spaudžiamas perjungti 2D/3D.
Kompasas + taškas, spaudžiamas rodyti Šiaurės kryptį į viršų/kelionės
kryptį į viršų
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation – tai palydovu grįsta eismo informacija ir maršruto
nukreipimo sistema.
Mes nuolat dirbame, siekdami tobulinti savo gaminius. Atliekant modifikacijas, gali taip nutikti, kad šiame papildinyje pateikta informacija, apra-
šai ir iliustracijos skiriasi nuo automobilio įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
TURINYS
ĮVADAS
2
BALSO ATPAŽINIMAS
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Trumpasis žemėlapio navigacijos vadovas
6
Balso atpažinimas
14
Paprasta navigacija į kelionės tikslą
6
Balso atpažinimo naudojimas
14
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdikliai
7
15
Bendrieji veiksmai navigacijos žemėlapyje metu
9
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
Balso atpažinimo nuostatos
16
Bendroji informacija apie kelionės
tikslo įvedimą
20
Nurodykite kelionės tikslą – tiesiogiai
žemėlapyje
20
Nustatykite tikslą laisva teksto paieška
21
Tikslo nurodymas su paskutiniais/
parankiniais/biblioteka
23
Kaip nustatyti tikslą laisva teksto
paieška POI
25
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
26
Įrašykite tikslą su „Send to Car“
26
KELIONĖS MARŠRUTAS IR
KELIAS
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
NUSTATYMAI
Kelių eismo informacija
38
Navigacija žemėlapyje vairuotojo ekrane
42
Kelių eismo informacija realiuoju
laiku (RTTI)
38
Sensus Navigation nuostatos
42
Žemėlapio nuostatos
43
Planinis ir alternatyvus maršrutas
30
Orientavimo punktai maršrute
31
LV maršrute
32
Maršruto nuostatos
46
Eismo sutrikimai maršrute
33
Eismo informacijos nuostatos
48
Informacijos kortelės žemėlapyje
33
Orientavimo nuostatos
49
Pasirinkti aplinkkelį
34
Sistemos nuostatos
49
3
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS
INFORMACIJA
4
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Abėcėlinė rodyklė
Žemėlapio duomenų naujinimas su
MapCare
52
Kaip atnaujinti žemėlapio duomenis
nuotoliniu būdu
53
Žemėlapio duomenų naujinimas per
asmeninį kompiuterį ir USB
54
Sensus Navigation gedimų nustatymas
56
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis
58
Žemėlapio navigacijos autorių teisės
60
61
ĮVADAS
ĮVADAS
Trumpasis žemėlapio navigacijos
vadovas
Atidarius vairuotojo dureles, automobilio elektroninė sistema suaktyvinama automatiškai.
Tada parodomas esamos geografinės zonos
žemėlapis, kur automobilis vaizduojamas mėlyno
trikampio ženklu.
ĮSPĖJIMAS
Navigacija įj. / išj.
Sekite toliau.
Įjungta
„Pradžios“ mygtukas
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos
gali būti mažiau taikomos.
PASTABA
Jei navigacijos sistema nerodo žemėlapio centriniame ekrane, palieskite viršutinę meniu eilutę
Navigacija (2).
6
•
Išjungta
Navigacijos sistemos negalima išjungti, bet ji
visada veikia foniniu režimu – ji išjungiama tik kai
vairuotojas išlipa iš automobilio ir jį užrakina.
Meniu eilutė „Navigacija“
Jei centriniame ekrane nerodoma meniu eilutė
Navigacija, palieskite „Pradžios“ mygtuką (1) ir
tada palieskite meniu eilutę Navigacija (2).
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
Paprasta navigacija į kelionės tikslą
Orientavimo į pageidaujamą tikslą nustatymas
neskaitant viso automobilio savininko vadovo.
Tikslo pasirinkimas žemėlapyje
Žingsnis
Ekranas /
meniu
Veiksmas
1
Jei ekrane
nepateikiamas žemėlapio vaizdas, atlikite
šiuos veiksmus:
Paspauskite stačiakampį mygtuką po
ekranu, kad pasirodytų
pradžios rodinys.
2
Atsiranda
pradžios
rodinys.
Paspauskite Navigacija ekrano viršutinio
meniu eilutėje.
3
Rodomas
žemėlapis.
Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam
varikliui. Sumažėjus akumuliatoriaus įtampai,
sistema automatiškai išjungiama.
Susijusi informacija
•
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdikliai
(p. 7)
•
Paprasta navigacija į kelionės tikslą (p. 6)
Jei tas mygtukas
matomas ekrane,
paspauskite jį, kad
nustatytumėte didžiausio žemėlapio rodinį.
ĮVADAS
Žingsnis
Ekranas /
meniu
Veiksmas
4
Rodomas
žemėlapis.
Slinkite iki pageidaujamos vietos žemėlapyje
ir ilgai spauskite šią
vietą.
5
Ekrane
rodomas
laukas su
tekstu Pradėti orientuoti.
Spauskite Pradėti orientuoti.
6
Rodomas
žemėlapis
su paryškintu maršrutu.
Pradedamas orientavimas – vadovaukitės
vairuotojo ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir
valdikliai
Vairuotojo ekranas
Volvo Sensus Navigation rodoma ir valdoma
keliais skirtingais būdais, pvz., per vairuotojo
ekraną, projekcinį rodinį ir balso komandomis.
Centrinis ekranas
Žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane.
Važiuojant vairuotojas orientuojamas balso nuorodomis ir instrukcijomis vairuotojo ekrane.
Dešinioji vairo klaviatūra ir vairuotojo
ekranas
Centrinis ekranas naudojamas apibrėžti nuostatas
ir parinkti tikslus bei jų ieškoti.
Jei centriniame ekrane nesimato žemėlapio
vaizdo:
•
Dešiniosios vairo klaviatūros mygtukus galima
naudoti valdyti kai kurias žemėlapio navigacijos
funkcijas. pvz., Vykti namo.
Paspauskite pačią viršutinę pradžios rodinio
eilutę Navigacija.
}}
7
ĮVADAS
||
3.
Patvirtinkite arba pažymėkite parinktį su (4).
> Funkcija suaktyvinama ir kai kurioms
parinktims meniu užveriamas.
Paspauskite mygtuką ant vairo,
palaukite signalo ir tada ištarkite, pvz., „Drive Pradžia“.
HUD – Head-up-display*
Balso atpažinimo funkcija išsamiai aprašyta skyreliuose „Balso atpažinimas“, „Balso atpažinimo
naudojimas“, „Balso atpažinimas ir navigacija
žemėlapyje“ ir „Balso atpažinimo nuostatos“.
Susijusi informacija
Atverti / užverti
•
Kairėn / dešinėn
Nustatykite tikslą laisva teksto paieška
(p. 21)
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 15)
Aukštyn / žemyn
Patvirtinti
Meniu atvėrimas / užvėrimas
– Paspauskite „atverti / užverti“ (1)
> Atveriamas / užveriamas meniu su alternatyvomis – meniu užveriamas automatiškai, jei kurį laiką nieko nebuvo daroma
arba esant tam tikroms parinktims.
Meniu naršymas ir pasirinkimas
1. Rodyklėmis „dešinėn / kairėn“ (2) panaršykite meniu.
2.
8
Žemėlapio navigacija ant priekinio stiklo
Vairuotojui taip pat gali būti teikiamos nuorodos ir
informacija navigacijos sistemos ekrane, priekinio
stiklo apačioje.
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 14)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 14)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 16)
Informacijos lauko padėtį galima reguliuoti. HUD
išsamiai aprašytas skyrelyje „Head-up-display“.
Balso atpažinimas
Balso komandomis galima papildomai atlikti daug
įvairių funkcijų.
Rodyklėmis „aukštyn / žemyn“ (3) panaršykite parinktis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
Bendrieji veiksmai navigacijos
žemėlapyje metu
Raskite automobilio ženklą žemėlapyje
Važiavimo kryptis arba šiaurė į viršų
žemėlapyje
Toliau aprašomi kai kurie bendrieji žemėlapio
navigacijos naudojimo veiksmai.
•
•
•
Kur aš?
•
•
•
•
•
•
2D arba 3D rodinys
Raskite automobilio ženklą žemėlapyje
Važiavimo kryptis arba šiaurė į viršų žemėlapyje
Priartinimas
Slinkti
Antraščių rodinio nustatymas
Spauskite „kryžiukų“ ženklą.
Grįžkite iš meniu
Priartinus, atitolinus ir perslinkus į kitą žemėlapio
vietą, kartais gali būti sunku surasti jūsų automobilio buvimo vietą žemėlapyje. Štai paprasčiausias
būdas ją surasti:
Paspauskite kompasą, kad perjungtumėte automobilio
ženklo judėjimą žemėlapyje.
•
•
Žemėlapis rodomas šiaurei visada esant
centrinio ekrano viršuje – automobilio ženklas
žemėlapyje juda arba „važiuoja“ savo tikrąja
kompaso kryptimi. Jei automobilio ženklas
juda į kairę žemėlapyje, automobilis važiuoja į
vakarus.
•
Automobilio ženklas rodo / juda į viršų centriniame ekrane – žemėlapis sukasi po automobilio ženklu pagal tai, kaip suka automobilis.
Kompaso ženklas rodo, kuria kryptimi yra
šiaurė (N) žemėlapyje, o jo centre nurodyta
automobilio judėjimo į priekį kryptis (šiuo
atveju NE šiaurės rytai).
„Neteisinga“ kalba rodiniuose
Kur aš?
Kokia automobilio geografinė padėtis dabar?
•
Paspauskite automobilio ženklą (mėlyną trikampį) žemėlapyje – informacija rodoma tiesiai žemėlapyje.
Paspauskite „kryžiukų“ ženklą – atstatoma
pradinė žemėlapio būsena ir žemėlapis juda
paskui automobilio ženklą.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš dviejų automobilio judėjimo žemėlapyje būdų:
}}
9
ĮVADAS
||
Kompaso ženklai
kompaso kryptis
N
(North): Šiaurė
NE
(NorthEast): Šiaurės rytai
E
(East): Rytai
SE
(SouthEast): Pietryčiai
S
(South): Pietūs
SW
(SouthWest): Pietvakariai
W
(West): Vakarai
NW
(NorthWest): Šiaurės vakarai
Kompaso ženklas rodo, kuria kryptimi yra šiaurė
(N) žemėlapyje, o centriniame ekrane kompasas
rodo automobilio judėjimo į priekį kryptį.
3D rodinyje žemėlapio mastelis nerodomas.
Palieskite centrinį ekraną dviem
išskėstais pirštais ir suglauskite
juos.
Priartinimas
Priartinti
Padidinkite žemėlapį taip:
Dukart bakstelėkite centrinį
ekraną vienu pirštu.
Slinkti
Uždėkite pirštą ant žemėlapio,
perbraukite norima kryptimi ir
atleiskite.
Slinkties funkcija galima tik
esant didžiausio, o ne mažiausio žemėlapio režimui.
arba
Palieskite centrinį ekraną dviem
suglaustais pirštais ir tada juos
išskėskite.
10
arba
2D rodinys aprašytas ankstesniame skyrelyje
„Važiavimo kryptis arba šiaurė į viršų žemėlapyje“
2D arba 3D rodinys
Paspauskite 2D/3D, kad persijungtumėte tarp 2D ir 3D
rodinio.
Vieną kartą palieskite centrinį
ekraną dviem išskėstais pirštais.
3D rodinyje automobilio važiavimo kryptis – visada
į centrinio ekrano viršų, o vingiuojant keliui žemėlapis sukasi pagal tai, kaip suka automobilis.
Atitolinti
Sumažinkite žemėlapį taip:
ĮVADAS
Antraščių rodinio nustatymas
Kaip grįžti į žemėlapio rodinį
Paspauskite čia žemėlapio antraštei pakeisti.
„Pradžios“ mygtukas
Pasirinkite vieną iš šių žemėlapio „antraštės“
rodinių:
Meniu eilutė „Navigacija“
•
Kaip nurodyti tikslą (Destination) ir atvykimo
laiką (ETA1) arba likusį laiką iki atvykimo
(RTA1)
arba
•
Kaip apibrėžti esamą buvimo vietą (Position)
ir atstumą iki tikslo (Dist)
Antraštę galima keisti tik esant didžiausio, o ne
mažiausio žemėlapio režimui.
Siekiant, kad vartotojui būtų lengviau suprasti
vaizdus, meniu parinktis ir paieškos kelius, susijusius su instrukcijų tekstu, po susijusio iliustracijos
teksto / frazės savininko vadovo faktine kalba
skliausteliuose pateikiamas vaizdo terminas
anglų kalba.
Jei vairuotojas yra „toli“ kitoje sistemos vietoje ir
nori greitai grįžti į žemėlapio rodinį, galima taikyti
šį būdą:
1.
Centriniame ekrane paspauskite „Pradžios“
mygtuką (1).
2.
Jei centriniame ekrane matomas pradžios, o
ne žemėlapio rodinys, paspauskite viršutinio
meniu eilutę Navigacija (2)/>
„Neteisinga“ kalba rodiniuose
Instrukcijų paveikslėliai yra tokie patys daugeliui
rinkų ir kalbų, todėl tekstas juose daugiausia
būna anglų kalba.
1
ETA – Estimated Time of Arrival arba RTA – Remaining Time to Arrival pasirenkamas skyrelyje „Maršruto nuostatos“.
}}
11
ĮVADAS
||
Pavyzdys
Meniu kelias:
Nuostatos
Navigacija
Eismas
(Settings > Navigation > Traffic)
Antraštė: Eismo įvykiai (Traffic events)
Variantai:
• Nėra (None)
• Pagr. (Major)
• Visi (All)
Susijusi informacija
12
•
Navigacija žemėlapyje vairuotojo ekrane
(p. 42)
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 42)
BALSO ATPAŽINIMAS
BALSO ATPAŽINIMAS
Balso atpažinimas
Balso atpažinimo sistema leidžia vairuotojui naudoti balso atpažinimą tam tikroms medijos leistuvo, per „Bluetooth“ prijungto telefono, klimato
kontrolės sistemos ir „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijoms valdyti.
Komandas balsu duoti patogu, vairuotojui nereikia
blaškytis ir galima susikoncentruoti į vairavimą bei
kelio ir eismo sąlygas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą
ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
laisvų rankų sistema. Balso atpažinimo sistemos
atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius. Kai kuriais atvejais tekstinis pranešimas
taip pat rodomas vairuotojo ekrane. Funkcijos valdomos naudojantis dešiniąja vairo klaviatūra.
Nuostatos keičiamos per centrinį ekraną.
Balso atpažinimo naudojimas
Pagrindinės balso atpažinimo kontrolės naudojimo instrukcijos.
Sistemai suaktyvinti ir dialogui
naudojant balso komandas inicijuoti paspauskite ant vairo
įrengtą balso atpažinimo myg.
tuką
Kaip atnaujinti sistemą
Balso atpažinimo sistema nuolat tobulinama. Kad
sistema veiktų optimaliai, atsisiųskite naujinius. Žr.
support.volvocars.com.
Susijusi informacija
•
•
•
Ryšio metu atminkite:
Balso atpažinimo naudojimas (p. 14)
•
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 15)
Komandą reikia tarti po garsinio signalo, normaliu garsumu ir greičiu.
•
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo
metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
•
Foninio triukšmo salone išvengsite uždarę
dureles, langus ir bagažinės dangtį.
Balso atpažinimo nuostatos (p. 16)
Balso atpažinimo funkciją galima išaktyvinti taip:
•
•
Balso atpažinimo sistema veikia dialogo forma:
naudotojas balsu duoda komandas, o sistema
reaguoja atsakydama. Balso atpažinimo sistema
naudoja tą patį mikrofoną kaip ir „Bluetooth“
14
ištarus „Cancel“.
ilgai spaudžiant balso atpažinimo mygtuką
.
ant vairo
Norėdami paspartinti ryšį ir praleisti sistemos
užuominas, sistemai kalbant paspauskite balso
atpažinimo mygtuką ant vairo
ir ištarkite kitą
komandą.
Balso atpažinimo kontrolės pavyzdys
Paspauskite
, ištarkite „Call [Forename]
[Surname] [number category]“ – paskambi-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
BALSO ATPAŽINIMAS
nama pasirinktam telefonų knygelės adresatui, jei
jis turi daugiau nei vieną telefono numerį (pvz.,
namų, mobilųjį, darbo), pvz.:
Spustelėkite
Mobilusis“.
•
, ištarkite „Call Robin Smith
Komandos / frazės
Visada galima naudoti šias komandas:
•
„Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo
dialogo balso instrukcija.
•
•
„Cancel“ – baikite dialogą.
„Help“ – pradedamas pagalbos dialogas. Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis
komandomis, pvz., pateikdama užklausą.
Konkrečių funkcijų komandos aprašomos atitinkamuose skirsniuose, pvz., „Telefono valdymas
naudojantis balso atpažinimo funkcija“.
Skaičiai
Skaičių komandos sakomos skirtingai. Tai priklauso nuo valdomos funkcijos:
•
Telefono numerius ir pašto kodus reikia
tarti po vieną skaitmenį, pvz., „zero three one
two two four four three“ (03122443).
•
Namo numerius galima nurodyti individualiai arba grupėmis, pvz., „two two“ arba
„twenty two“ (22). Anglų ir olandų kalba
galima nurodyti kelias grupes iš eilės, pvz.,
„twenty-two twenty-two“ (22 22). Anglų kalba
galima naudoti dvigubus arba trigubus skait-
menis, pvz., „double zero“ (00). Skaitmenis
galima nurodyti intervale nuo 0 iki 2 300.
Balso atpažinimas ir navigacija
žemėlapyje
Dažnius galima ištarti taip: „ninety eight
point eight“ (98,8), „hundred and four point
two“ arba „hundred four point two“ (104,2).
Taikant balso atpažinimo kontrolės funkciją, ištartais žodžiais galima suaktyvinti daugelį navigacijos sistemos funkcijų.
Susijusi informacija
•
•
Balso atpažinimas (p. 14)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 16)
Balso atpažinimo funkcija išsamiai aprašyta skyreliuose „Balso atpažinimas“, „Balso atpažinimo
naudojimas“, „Balso atpažinimas ir navigacija
žemėlapyje“ ir „Balso atpažinimo nuostatos“.
Balso komandos
Toliau pateikti keli tik navigacijai žemėlapyje
būdingų balso komandų pavyzdžiai.
Paspauskite
mygtuką ant vairo ir ištarkite
vieną iš šių komandų:
•
„Navigacija“ – pradedamas navigacijos dialogas ir pateikiami komandų pavyzdžiai.
•
„Take me home“ – orientuojama į vietą
Pradžia.
•
„Go to [City]“ – kelionės tikslu nurodomas
koks nors miestas, pvz., „Važiuoti į Vilnių“.
•
„Go to [Address]“ – kelionės tikslu nurodomas adresas. Adrese turi būti miestas arba
gatvė, pvz., „Važiuoti į Arsenalo g. 5, Vilnius“.
•
„Nustatyti [sankryža]“ – kelionės tikslu
nurodoma sankryža. Sankryžos ieškoma
nurodytoje paieškos zonoje.
}}
15
BALSO ATPAŽINIMAS
||
•
•
•
Susijusi informacija
„Go to [adresatas]“ – kelionės tikslu nurodomas koks nors telefonų knygelės adresatas, pvz., „Važiuoti pas Robin Smith“.
•
•
•
„Search [POI category]“ – ieško LV1 kategorijos (pvz., restorano). Jos visada surikiuojamos „aplink automobilį“. Norėdami rikiuoti
sąrašą aplink maršrutą, ištarkite „Along the
route“, kai rodomas rezultatų sąrašas.
•
„Nustatyti [šalį]/[valstija]2, 3“ – pakeičiama
navigacijos paieškos zona.
•
„Show favourites“ – vairuotojo ekrane parodomos parankinės vietos.
•
„Clear itinerary“ – iš planinio maršruto ištrinami visi įrašyti tarpiniai punktai ir galutinis
kelionės tikslas.
•
„Repeat voice guidance“ – pakartoja
paskutinį ištartą nurodymą balsu.
•
„Pause guidance“ – sustabdo nuorodas
žemėlapyje.
•
„Resume guidance“ – atnaujina sustabdytas nuorodas žemėlapyje.
•
„Turn off voice guidance“ – išjungia orientavimo balsu funkciją.
•
„Turn on voice guidance“ – įjungia išjungtą
orientavimo balsu funkciją.
1
2
3
16
„Go to [Post code]“ – kelionės tikslu nurodomas koks nors pašto kodas, pvz., „Važiuoti į
LE5 4PQ“.
•
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdikliai
(p. 7)
Balso atpažinimas (p. 14)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 14)
Balso atpažinimo nuostatos (p. 16)
Naudotojas gali paskambinti į lankytiną vietą (LV) arba nurodyti ją kelionės tikslu.
Europos šalyse vietoj termino „State“ (valstija) naudojamas terminas „Country“ (šalis).
Brazilijoje ir Indijoje paieškos zona keičiama centriniame ekrane.
Balso atpažinimo nuostatos
Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos nuostatos.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
pasirinkite nuostatas.
Valdymas balsu ir
• Kartojimo režimas
• Lytis
• Kalbėjimo greitis
Garso nustatymai
1. Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Garsas Sistemos
garsumai Valdymas balsu ir pasirinkite
nuostatas.
BALSO ATPAŽINIMAS
Kalbos keitimas
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąraše
.
pažymėtos piktograma
Kalbos keitimas taip pat turi įtakos meniu, pranešimams ir žinyno tekstams.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Paspauskite Sistema
kalbą.
Kalba ir pasirinkite
Susijusi informacija
•
•
•
Balso atpažinimas (p. 14)
Balso atpažinimo naudojimas (p. 14)
Balso atpažinimas ir navigacija žemėlapyje
(p. 15)
17
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Bendroji informacija apie kelionės
tikslo įvedimą
Kelionės tikslas gali būti įvedamas skirtingais
būdais.
•
•
Nurodykite kelionės tikslą –
tiesiogiai žemėlapyje
Nurodykite kelionės tikslą – tiesiogiai žemėlapyje (p. 20)
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra žymėjimas pirštu žemėlapyje.
Daugeliu atveju yra paprasčiausia perslinkti į
pageidaujamą vietą ir bakstelėti ją pirštu.
Kelionės tikslui įvesti pasiekiami šie metodai:
•
•
•
Paspauskite žemėlapį
Nustatykite tikslą laisva teksto paieška
(p. 21)
•
Tikslo nurodymas su paskutiniais/parankiniais/biblioteka (p. 23)
•
•
Paskutinis pasirinktas tikslas
•
Kaip nustatyti tikslą laisva teksto paieška POI
(p. 25)
•
Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą
(p. 26)
•
•
•
Laisva teksto paieška ir žemėlapio koordinatės
Parankinės pažymėtos buvimo vietos iš
bibliotekos
Bibliotekoje įrašytos vietos
POI1
Adresas
Pasirinkite vieną iš parinkčių per nuorodas su
antrašte „Galutinis tikslas ir tarpiniai tikslai“ bei
laikykitės instrukcijų.
Galutinis tikslas ir tarpiniai tikslai
Pirma apibrėžta buvimo vieta bus galutinis maršruto tikslas.
Kitos buvimo vietos bus maršruto tarpiniai tikslai.
Maršrutą su galutiniu tikslu ir tarpiniais tikslais
vėliau galima lengvai redaguoti – žr. skirsnį
„Redaguoti planinį maršrutą“ skyriuje „ Planinis ir
alternatyvus maršrutas“.
1
20
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
Susijusi informacija
POI: Point of interest galima vadinti net objektu ar patrauklia vieta
Pirmiausia patikrinkite, kad būtų
didžiausio žemėlapio režimas:
Jei tas mygtukas matomas
ekrane, paspauskite jį, kad nustatytumėte didžiausio žemėlapio rodinį.
Po to atlikite šiuos veiksmus:
1.
Slinkite žemėlapį, kol pamatysite pageidaujamą vietą.
2.
Palaikykite nuspaudę tą vietą – sukuriama
piktograma ir atsiveria meniu.
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Nustatykite tikslą laisva teksto
paieška
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra laisva teksto paieška.
Laisva teksto paieška
Daugelio dalykų, pvz., telefono numerio, pašto
kodo, gatvių, miestų, koordinačių ir LV, galima ieškoti laisvuoju tekstu.
Daugeliui ženklų įvesti ir kelionės tikslų paieškai
atlikti galima panaudoti ekraninę klaviatūrą.
3. Pasirinkite Eiti čia (Go here) – pradedamas
orientavimas.
Pašalinkite piktogramą.
Kaip ištrinti piktogramą iš vietos:
•
Pasirinkite Naikinti (Delete)
Sureguliuokite piktogramos padėtį
Kaip suderinti piktogramos vietą:
1.
Pažymėkite piktogramą ją bakstelėdami.
2.
Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite
ją į pageidaujamą vietą ir atleiskite.
Susijusi informacija
•
2
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
Žr. informaciją skyrelyje su antrašte „Informacijos kortelė žemėlapyje“.
Norėdami pamatyti klaviatūrą:
1. Ekrano apačioje palieskite
Nust.kel.tksl. (Set dest.):
žemėlapio vaizdas pasikeičia į
paiešką naudojant adresą.
2. Tada palieskite šį ženklą
ekrano viršuje: atveriama laisva
teksto paieška su klaviatūra,
paieškos lauku ir filtru.
1.
Įveskite paieškos žodžius. Pagal atstumą nuo
automobilio ženklo žemėlapyje pradedami
rodyti galimų kelionės tikslų pasiūlymai.
2.
Pasirinkite arba pažymėkite tinkamą pasiūlymą sąraše – rodomas pasiūlymo
Informacinė kortelė2.
3.
Vykdykite instrukcijas centriniame ekrane ir
aktyvinkite orientavimo į kelionės tikslą procedūrą.
}}
21
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
||
Klaviatūra
Klaviatūros ir kitos funkcijos išsamiai aprašytos
skyriuje „Klaviatūros centriniame ekrane naudojimas“.
Filtras
Atitikčių sąrašui sutrumpinti galima pasinaudoti
keliais filtrais.
Klaviatūros funkciniai klavišai.
Filtras – apriboja arba filtruoja rezultatų sąrašus.
Paslėpkite klaviatūrą, kad būtų rodomas
didesnis arba ilgesnis rezultatų sąrašas.
Paspauskite teksto lauke, kad vėl būtų
rodoma klaviatūra
Persijungia tarp DIDŽIŲJŲ ir mažųjų raidžių
• Maršrute (Along route) – rezultatų sąraše
pateikiami tik maršrute esantys rezultatai.
Iš pažymėtos kategorijos (2) filtruotos POI
Persijungiama tarp ženklų ir skaitmenų /
specialiųjų ženklų
• Gatvės (Streets) – rezultatų sąraše rodomos
Tarpas
• Miestai (Only cities) – rezultatų sąraše patei-
POI kategorijos (POI kategorijoje gali būti net
antrinių kategorijų).
Išvardytos tik pažymėtos POI kategorijos lankytinos vietos ir su POI galima derinti tik
„Maršrute“ (Along route) filtrą.
Panaikinkite tekstą žymos kairėje
Bloknotas – pirštu „parašykite“ pageidaujamą
ženklą ekrane esančiame „bloknote“.
22
Rezultatų sąrašų filtras
Galimi filtrai gali skirtis kiekvienu atskiru atveju –
yra šie filtrai:
tik gatvės / keliai.
kiami tik miestai / miesteliai.
POI filtras
Esamos vietovės galimos POI kategorijos išvardytos pačioje ekrano apačioje.
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Koordinatės
Kelionės tikslą taip pat galima nurodyti pagal
žemėlapio koordinates.
•
Įrašykite, pavyzdžiui, „N 58.1234 E 12.5678“
ir bakstelėkite Ieškoti (Search).
Kompaso taškus N, E, S ir W galima įvesti skirtingais būdais, pvz.:
N 58,1234 E 12,5678 (su tarpais)
N58,1234 E12,5678 (be tarpų)
Tikslo nurodymas su paskutiniais/
parankiniais/biblioteka
Paskutiniai
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra pasirinkti iš sąrašo.
Norėdami pamatyti šiuos sąrašus:
1. Ekrano apačioje palieskite
Nust.kel.tksl. (Set dest.):
žemėlapio vaizdas pasikeičia į
paiešką naudojant adresą.
58,1234N 12,5678E (su kompaso rodykle
po koordinatės)
58,1234-12,5678 (su brūkšneliu be kompaso
rodyklės)
Jei norite, vietoj taško [.] galite naudoti kablelį [,].
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
•
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdikliai
(p. 7)
•
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 33)
2. Tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų sąrašų
(ekrano viršuje):
• Paskutiniai (Recent)
• Parankiniai (Favourites)
• Biblioteka (Library)
Pažymėjus vieną alternatyvą sąraše, ji pridedama
kaip tikslas, naudojant Pradėti orientuoti (Start
navigation) arba Įtr. tarp. punkt. (Add as
waypoint) mygtuką.
Čia išvardytos naujausios paieškos. Slinkite ir
pasirinkite.
Tai taip pat pateikiama kaip meniu parinktis vairuotojo ekrane ir pasirenkama naudojant dešiniąją vairo klaviatūrą. Žr. skyrelį „Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdikliai“.
}}
23
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
||
Parankiniai
Biblioteka
(Received). Naujos neskaitytos vietos žymimos
MĖLYNA žyma. Perskaičius vietas, žymos dingsta.
Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Tikslo įrašymas su Send to car“.
Kiekvieną vietų sąrašo punktą galima redaguoti
pagal pavadinimą, padėtį, interneto adresą ir telefono numerį (daugiausia trys tel. nr. vienai vietai),
naudojant Redaguoti (Edit list).
Susijusi informacija
•
•
Čia išvardytos parankinės pažymėtos vietos iš
Biblioteka. Slinkite ir pasirinkite.
Iš Parankiniai pašalinta vieta išlieka Biblioteka,
tačiau būna pažymėta „užgesusia“ žvaigždute.
Norėdami ją grąžinti į Parankiniai, eikite į
Biblioteka ir vėl pažymėkite šios vietos žvaigždutę.
Dažnai naudojamą tikslą galima suprogramuoti ir
naudoti su Nustatyti namų adresą (Set home
address) Suprogramuotas Pradžia tikslas taip
pat pateikiamas kaip meniu parinktis vairuotojo
ekrane ir pasirenkamas naudojant dešiniąją vairo
klaviatūrą. Žr. skyrelį „Rodiniai ir valdikliai“.
Sąrašą galima redaguoti naudojant Redaguoti
(Edit list).
Čia surenkamos įrašytos buvimo vietos ir planiniai
maršrutai. Naujausi įrašai pateikiami pačiame
sąrašo viršuje.
Norėdami pasirinkti arba panaikinti vietą kaip
parankinę, paspauskite jos „žvaigždutę“. Vieta su
pažymėta arba „užpildyta“ žvaigždute taip pat
pateikiama prie „Parankiniai“.
Iš Biblioteka pašalinta vieta taip pašalinama iš
Parankiniai.
Biblioteką galima rikiuoti įvairiais būdais:
•
•
•
•
Įtraukta (Added)
Pavad. (Name)
Atstumas (Distance)
Priimti (Received) – tai filtras
Į automobilį per „Send to Car“ funkciją siunčiamas vietas galima filtruoti naudojant Priimti
24
•
Įrašykite tikslą su „Send to Car“ (p. 26)
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdikliai
(p. 7)
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Kaip nustatyti tikslą laisva teksto
paieška POI
Kelionės tikslą galima nustatyti skirtingais būdais
– pvz., galima nurodyti POI3.
1. Ekrano apačioje palieskite
Nust.kel.tksl. (Set dest.):
žemėlapio vaizdas pasikeičia į
paiešką naudojant adresą
paieškos lauke.
2. Tada ekrano viršuje pasirinkite LV (POI).
Skyrelyje „Žemėlapio nuostatos“ galima pasirinkti,
kurios POI turi būti rodomos žemėlapyje. Čia
išvardytos visos POI, esančios šiame regione. Ši
nuostata neturi įtakos POI kaip kelionės tikslo
paieškai – net neįtrauktos POI rodomos kaip
alternatyvūs kelionės tikslai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
•
Žemėlapio nuostatos (p. 43)
Kai kurios POI žemėlapyje pirmą kartą parodomos, kai nustatomas mastelis 1 km (1 mi).
PASTABA
•
POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose
šalyse.
•
Atnaujinus žemėlapio duomenis, gali
pasirodyti naujų ženklų bei išnykti esami.
Visus atitinkamoje žemėlapio sistemoje
naudojamus ženklus galima rasti meniu
sistemoje.
Filtras
Suaktyvinus maršrutą ir pasirinkus POI kategoriją,
pasiūlomas filtras, kuris sutrumpina paieškos
sąrašą, kad jame būtų tik maršrute esančios POI.
Tada sąrašą galima surikiuoti.
POI pavyzdžiai
Daugelis POI (pvz., restoranai) turi antrinių kategorijų (pvz., kinų restoranai).
POI pasiūlymai surikiuojami pagal atstumą nuo
žemėlapio automobilio ženklo.
3
• Maršrute (Along route) – rezultatų sąraše
pateikiami tik maršrute esantys rezultatai.
Suaktyvinus filtrą, sąrašą galima rūšiuoti pagal
Pavad. (Name) arba Atstumas (Distance).
POI pasiūlymai surikiuojami pagal atstumą nuo
žemėlapio automobilio ženklo.
POI = „Point of interest“ – „lankytina vieta“ (LV).
25
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Kaip nustatyti tikslą naudojant
adresą
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra nustatyti adresą.
Ekrano apačioje palieskite
Nust.kel.tksl. (Set dest.):
žemėlapio vaizdas pasikeičia į
paiešką naudojant adresą
paieškos lauke.
Pasirinkite vieną iš galimų teksto lauko variantų ir
rašykite tekstą naudodami centrinio ekrano klaviatūrą:
•
•
•
•
•
Šalis (Country)/Valstija/Sritis
Miestas (City)/Teritorija/Pašt.kod.
Adresas (Address)
Numeris (Number)
Sankryža (Junction)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
•
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 33)
Įrašykite tikslą su „Send to Car“
Tikslą galima nustatyti skirtingais būdais – vienas
jų yra naudoti Send to Car funkciją („siųsti į automobilį“).
Send to Car („siųsti į automobilį“) funkcija leidžia
pridėti tikslą arba buvimo vietą prie automobilio
navigacijos sistemos per kompiuterį.
Send to Car funkciją taip pat galima naudoti su
mobiliuoju telefonu per „Volvo“ VOC (Volvo On
Call) paslaugą. VOC galima naudoti net kai tikslą
ar buvimo vietą reikia siųsti į automobilį iš VOC
centro.
Paieškos lauko, kuris gali skirtis atsižvelgiant į rinką ar
regioną, pavyzdys.
Atkreipkite dėmesį, kad čia aprašytos paieškos
parinktys būna ne visose rinkose ar regionuose –
ekrane rodomos tik konkrečioje paieškos teritorijoje galimos paieškos parinktys.
26
Pažymėkite pageidaujamą vietą ir pasirinkite „Send this
location to car“.
KELIONĖS TIKSLO NURODYMAS
Atkreipkite dėmesį, kad čia pavaizduota procedūra yra tik vienas pavyzdys iš vieno ar kelių
žemėlapio paslaugos teikėjų.
Daugiau informacijos apie kitus teikėjus ir Send
to Car funkciją rasite „Volvo Cars“ priežiūros puslapyje (support.volvocars.com).
Susijusi informacija
Įrašykite VIN numerį arba „Volvo“ identifikacinį numerį ir
pasirinkite „Send“
1.
Prisijunkite prie interneto (here.com) – atveriama žemėlapio paslauga
2.
Prisijunkite prie interneto – atveriama žemėlapio paslauga
3.
Pažymėkite pageidaujamą vietą
4.
Pasirinkite „Send this location to car“
5.
Įrašykite automobilio VIN numerį arba „Volvo“
identifikacinį numerį
6.
Pasirinkite „Send“ – vieta siunčiama į automobilio biblioteką, kur ji pažymima mėlyna
žyma.
•
Tikslo nurodymas su paskutiniais/parankiniais/biblioteka (p. 23)
•
Bendroji informacija apie kelionės tikslo
įvedimą (p. 20)
Paryškintas ženklas automobilio centriniame
ekrane praneša vairuotojui, kad į automobilį
išsiųstas tikslas arba vieta. Paspauskite šį ženklą
ir atsiras informacijos kortelė, nurodanti turinį ir
galimas alternatyvas.
27
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
Planinis ir alternatyvus maršrutas
arba
Veikiant orientavimo funkcijai, galite pasižiūrėti
planinį maršrutą arba patikrinti, ar yra alternatyvių
maršrutų.
•
Kaip pamatyti maršrutą
Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą
Norėdami pamatyti maršrutą:
Pasirinkite Valyti maršr. („Clear itinerary“) ir
patikrinkite išranką, kad panaikintumėte visą
planinį maršrutą.
Bet kuriuo metu kai orientavimas suaktyvintas
vairuotojas gali pasižiūrėti, ar yra alternatyvių
maršrutų. Atlikite šiuos veiksmus:
•
Pasirinkite vieną iš maršruto eilučių ir vadovaukitės instrukcijomis.
Planinio maršruto panaikinimas
Visą planinį maršrutą arba atskirus tarpinius tikslus galima panaikinti:
•
Palieskite Buvimo vieta: (Position:) arba
Kelionės tikslas: (Destination:) – parodomas esamas planinis maršrutas.
1.
Redaguoti planinį maršrutą
Maršrutą galima reguliuoti:
•
30
Pasirinkite atskirą tarpinį planinio maršruto
tikslą ir vykdykite instrukcijas.
Palieskite Buvimo
vieta: (Position:) arba Kelionės
tikslas: (Destination:) – parodomas esamas
planinis maršrutas.
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
4.
Tada palieskite žemėlapį – jame pateikiamas
atnaujintas maršrutas ir orientavimas tęsiamas.
Taip pat žr. „ Alternatyvūs maršrutai“ skyrelyje
„Maršruto nuostatos“.
Orientavimo punktai maršrute
Būsimų orientavimo punktų maršrute sąrašas
padeda vairuotojui laiku suplanuoti/„pamatyti“
būsimus manevrus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
2.
Orientavimo punktai maršrute (p. 31)
Pasirinkti aplinkkelį (p. 34)
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 33)
Maršruto nuostatos (p. 46)
Palieskite Alternat.
maršrutai (Summary) – parodomi visi likusioje planinio maršruto dalyje galimi alternatyvūs maršrutai.
Orientavimo punktai maršrute
Orientavimo punktų planiniame maršrute sąrašas
rodomas žemėlapyje, kai aktyvinamas planinis
maršrutas.
Sąrašą galima išskleisti paspaudus rodyklę
arba sumažinti paspaudus rodyklę
„žemyn“
„aukštyn“
.
Kitas orientavimo punktas visada pateikiamas
sąrašo viršuje.
3.
Po to pasirinkite vieną iš alternatyvų:
• Eco (Eco)
• Greitas (Fast)
• Vaizd (Scenic)
Palietus vieną iš sąrašo orientavimo punktų,
žemėlapis slenka pirmyn iki susijusios buvimo vietos. Dar kartą bakstelėjus žemėlapio „kryžiukų“
ženklą (po 2D/3D mygtuku), grįžtama į žemėlapio
}}
31
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
||
orientavimo rodinį, kai žemėlapis seka paskui
automobilį.
LV maršrute
Gali būti rodomas POI sąrašas maršrute.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Tada sąraše pateikiamos esamos POI kategorijos, pavyzdžiui, prie posūkio ar aptarnavimo zonos.
1.
Atsivėrus naujam sąrašui, kuris kartais gali
turėti antrinių kategorijų, pasirinkite pageidaujamą kategoriją.
2.
Toliau didinkite vaizdą, kol bus galima pasirinkti vieną POI.
3.
Pažymėkite POI sąraše kai rodoma jos informacijos kortelė.
4.
Pasirinkite vieną iš informacijos kortelių
parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
Pasirinkti aplinkkelį (p. 34)
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 33)
Maršruto nuostatos (p. 46)
1. Paspauskite „Priekyje“ (Ahead).
Skaičiuojamos alternatyvos pateikiamos sąraše
atsižvelgiant į atstumą iki žemėlapyje rodomo
automobilio ženklo: sąrašo viršuje nurodomos
arčiausios.
Susijusi informacija
•
2. Po to paspauskite čia, kad gautumėte informacijos
apie POI maršrute.
32
Kaip nustatyti tikslą laisva teksto paieška POI
(p. 25)
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
Eismo sutrikimai maršrute
Gali būti rodomas eismo sutrikimų maršrute
sąrašas.
Norėdami pasižiūrėti informaciją apie konkretų
eismo sutrikimą:
•
Iš sąrašo pasirinkite – apie sutrikimą teikiama
informacija.
Per alternatyvų maršrutą orientuojama pasirinkus
Vengti (Avoid).
Susijusi informacija
•
•
Kelių eismo informacija (p. 38)
Eismo informacijos nuostatos (p. 48)
Informacijos kortelės žemėlapyje
Kiekviena žemėlapyje pateikiama piktograma,
pvz., kelionės tikslo, tarpinio tikslo ar parankinio,
turi informacijos kortelę, kuri atveriama tą piktogramą paliečiant.
Per piktogramos Informacinė kortelė vairuotojas gali peržvelgti dabartinę konkrečios piktogramos informaciją.
Informacijos kortelės duomenys ir galimos parinktys kinta atsižvelgiant į piktogramos tipą.
1. Paspauskite „Priekyje“ (Ahead).
POI informacijos kortelės pavyzdys
2. Po to paspauskite „Traffic“, kad gautumėte informacijos apie eismo sutrikimus maršrute.
}}
33
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
||
Šiame pavyzdyje su pažymėta POI vairuotojas be
viso kito gali pasirinkti:
Pasirinkti aplinkkelį
• Pradėti orientuoti („Go here“) – buvimo
Jei vairuotojas nori išvengti artimiausios maršruto
atkarpos, pvz., dėl to, kad kelias uždarytas,
galima pasirinkti Aplink. funkciją.
• Įtr.kaip naują tarp. punktą („Add as
Aplinkkelis
vieta įrašoma kaip kelionės tikslas
waypoint“) – buvimo vieta įrašoma kaip tarpinis tikslas
• Įrašyti („Save“) – buvimo vieta įrašoma į
biblioteką. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Nurodyti kelionės tikslą su paskutiniais / parankiniais / biblioteka“.
Parodomas aplinkkelis ir jo informacija.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
2.
Orientavimo punktai maršrute (p. 31)
Pasirinkti aplinkkelį (p. 34)
Maršruto nuostatos (p. 46)
Tikslo nurodymas su paskutiniais/parankiniais/biblioteka (p. 23)
„Aplinkkelio“ mygtukas (Detour)
1.
Jei pasiūlymas priimtas: Paspauskite ženklą
su aplinkkelio informacija.
Jei pasiūlymas ne priimtas: Paspauskite
mygtuką X („Cancel“). Orientavimas tęsis
dabartiniame maršrute.
Paspauskite mygtuką Aplink. (Detour) –
žemėlapyje parodomas alternatyvus maršrutas su informacija, kiek jis ilgesnis ar trumpesnis, ir numatoma kelionės trukmė.
Paprastai siūlomas tik trumpas aplinkkelis,
kuris greitai susijungia su pradinio maršruto
keliu.
Aplinkkelis suaktyvintas.
34
KELIONĖS MARŠRUTAS IR KELIAS
3.
Priėmus pasiūlymą, orientavimas tęsiamas, tik
dabar su pasirinktuoju aplinkkeliu maršrute.
Funkcijos Aplink. („Detour“) alternatyva yra kito
kelio pasirinkimas ir nukrypimas nuo planinio
maršruto – sistema atnaujina maršrutą automatiškai ir tęsiamas orientavimas į kelionės tikslą tinkamiausiu maršrutu.
Kitas alternatyvaus maršruto pasirinkimo būdas
pateiktas skyriuje „Planinis ir alternatyvus maršrutas“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Maršruto nuostatos (p. 46)
Pasirinkti aplinkkelį (p. 34)
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
Informacijos kortelės žemėlapyje (p. 33)
35
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
Kelių eismo informacija
Navigacijos sistema nuolat gauna siunčiamą
informaciją apie eismo srautą ir įvykius.
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Skyrelyje „Eismo informacijos nuostatos“ vairuotojas gali apibrėžti keletą nuostatų.
Tiesiog žemėlapyje
Tokie eismo sutrikimai, kaip spūstys ir lėtas eismas, kelių remontas, eismo įvykiai ir pan., rodomi
įvairiais ženklais žemėlapyje.
Jei sutrikimai rimtesni, jų mastas taip pat rodomas RAUDONA linija palei kelio kraštą. pvz., kelių
remonto atveju. Ši linija kartu rodo, kuria važiavimo kryptimi yra šis sutrikimas – jei jis yra abiem
kryptim, kelio atkarpa žymima linija abiejuose
kraštuose.
•
Kelių eismo informacija realiuoju
laiku (RTTI)4
Naudojantis prie interneto prijungtu automobiliu,
internetu galima gauti kelių eismo informaciją
realiuoju laiku, per sistemą RTTI5.
Paspauskite kelių eismo sutrikimo ženklą –
atsiranda informacijos kortelė.
Šioje informacijoje gali būti aprašyta, pavyzdžiui,
sutrikimo vieta su gatvės pavadinimu ar kelio
numeriu ir sutrikimo pobūdis, mastas ar trukmė.
Jei sutrikimas yra maršrute, galima pasirinkti
Vengti. Šiuo atveju sistema apskaičiuoja alternatyvų maršrutą.
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)1
Naudojantis prie interneto prijungtu automobiliu,
internetu galima gauti kelių eismo informaciją
realiuoju laiku, per sistemą RTTI2.
Susijusi informacija
Kelių eismo informacijos pavyzdys
•
•
•
1 Taikoma kai kurioms rinkoms.
2 RTTI = „Real Time Traffic Information“
4 Taikoma kai kurioms rinkoms.
38
Eismo informacijos nuostatos (p. 48)
Kelių eismo informacija realiuoju laiku (RTTI)
(p. 38)
Eismo sutrikimai maršrute (p. 33)
(kelių eismo informacija realiuoju laiku)
Eismo informacija apie įvykius ir srautą nuolat
gaunama iš mobiliųjų programėlių, viešosios val-
KELIŲ EISMO INFORMACIJA
džios institucijų ir transporto priemonių GPS duomenų. Automobiliui pateikus užklausą eismo
srauto informacijai gauti, tuo pat metu pateikiami
anoniminiai duomenys apie eismo srautą automobilio buvimo vietoje, o tai prisideda prie paslaugos
teikimo kokybės gerinimo. Anoniminiai duomenys
siunčiami tik aktyvinus RTTI.
PASTABA
Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra
nuolat plečiamos.
Aktyvinimas / deaktyvinimas
Norint naudotis RTTI, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.
Žemėlapyje rodomos kelių eismo informacijos
kiekis priklauso nuo atstumo iki automobilio. Ji
pateikiama tik kai atstumas siekia apie 100 km
nuo automobilio dabartinės vietos.
1.
Viršutiniame rodinyje paspauskite
Nuostatos.
2.
Palieskite Navigacija Eismas ir pasirinkite internetinės kelių eismo informacijos
nuostatą:
Tekstas ir ženklai žemėlapyje rodomi įprastai.
Eismo srauto indikacija nurodo, kaip greitai eismas juda keliu lyginant su kelio maksimalaus
greičio apribojimu. Eismo srautas žemėlapyje indikuojamas abiejose kelio pusėse, po vieną spalvotą liniją eismo krypčiai:
•
Pažymėkite langelį: RTTI aktyvinama ir
pakeičia įprastą eismo informaciją.
•
Nuimkite varnelę: RTTI deaktyvinama ir
tuo pat metu aktyvinama įprasta eismo
informacija.
Žalia – jokių sutrikimų.
Geltona – lėtai judantis srautas.
Raudona – eismo spūstis / eismo įvykis.
Eismo sutrikimai maršrute (p. 33)
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
Dabartinės eismo sąlygos rodomos plentuose,
pagrindiniuose keliuose ir užmiesčio keliuose bei
tam tikruose tarpmiestiniuose keliuose.
•
•
•
•
Išjungus automobilio interneto ryšį, kai RTTI aktyvinta, automatiškai aktyvinama įprasta kelių eismo
informacija. RTTI vėl aktyvinama tada, kai įjungiamas interneto ryšys.
Susijusi informacija
•
•
5
Kelių eismo informacija (p. 38)
Eismo informacijos nuostatos (p. 48)
RTTI = „Real Time Traffic Information“ (kelių eismo informacija realiuoju laiku)
39
NUSTATYMAI
NUSTATYMAI
Navigacija žemėlapyje vairuotojo
ekrane
Sensus Navigation nuostatos
Keliomis nuostatomis naudotojas gali pasirinkti,
kaip turi būti rodomi maršrutas ir informacija.
Vairuotojo ekrane automatiškai parodomas aktyvintas planinis maršrutas.
Navigaciją žemėlapyje galima rodyti įvairiais
būdais – naudotojas turi galimybę pasirinkti nuostatas, leidžiančias matyti individualų žemėlapio
rodinį.
Šioms nuostatoms pasiekti atlikite tokius veiksmus:
Žemėlapio rodinys vairuotojo ekrane suaktyvinamas /
išaktyvinamas čia.
Meniu kelias:
Vairuotojo ekranas1.
Vairuotojas gali pasirinkti, kad navigacijos informacija būtų rodoma vairuotojo ekrane net ir jei
nėra aktyvinto planinio maršruto. Aktyvinus planinį
maršrutą, žemėlapis vairuotojo ekrane pateikiamas automatiškai.
Nuostatos My Car Ekranai Vairuot.
ekrano foninė būsena Vairuotojo ekrano
parinktys
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
•
Pažymėkite parinktį Rodyti navigaciją
(Show navigation even if no route is set).
Susijusi informacija
•
•
1
42
Žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane.
Sensus Navigation nuostatos (p. 42)
Žemėlapio navigacijos rodiniai ir valdikliai
(p. 7)
1.
Nuvilkite viršutinį rodinį žemyn iš ekrano viršutinės dalies.
2.
Tada pasirinkite tokį paieškos kelią:
Nuostatos
Navigacija
Maršrutas
NUSTATYMAI
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
Žemėlapio nuostatos
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Žemėlapis (Map) – valdykite žemėlapio
Čia pasirenkamos nuostatos, norint apibrėžti,
kaip žemėlapis turi būti rodomas ekrane.
•
•
•
•
•
turinį ir išvaizdą.
• Maršrutas (Route) – valdykite maršruto
skaičiavimą ir rodymą.
• Eismas (Traffic) – valdykite informaciją apie
eismo sutrikimus.
Buvimo vietos formatas (Position format)
Žemėlapio dizainas (Map design)
LV (POI)
Parankiniai (Favorites)
Greičio kameros2 (Speed cameras)
• Orientavimas (Guidance) – valdykite orientavimo procesą.
• Sistema (System) – informacija apie programinės įrangos ir žemėlapių naujinimą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Žemėlapio nuostatos (p. 43)
Navigacija žemėlapyje vairuotojo ekrane
(p. 42)
Maršruto nuostatos (p. 46)
Eismo informacijos nuostatos (p. 48)
Orientavimo nuostatos (p. 49)
Sistemos nuostatos (p. 49)
Nuostatos
Navigacija
Žemėlapis
(Settings > Navigation > Map)
2
Ši funkcija yra ne visose rinkose.
}}
43
NUSTATYMAI
||
Šiame paveikslėlyje pavaizduotos abi parinktys.
Buvimo vietos formatas
Buvimo vietos formatas
Norint pasirinkti, ar esama buvimo vieta turi būti
įvardyta / rodoma su adresu ar koordinatėmis,
naudojama funkcija Buvimo vietos formatas:
• Adresas (Address)
• Koordinatės ir aukštis (Coordinates and
altitude)
Šiame paveikslėlyje pavaizduotos abi parinktys.
Norint pasirinkti, ar esama buvimo vieta turi būti
įvardyta / rodoma su adresu ar koordinatėmis,
naudojama funkcija Buvimo vietos formatas:
• Adresas
• Koordinatės ir aukštis
44
NUSTATYMAI
Žemėlapio dizainas
LV;
Norint pasirinkti, kaip turi būti vaizduojamos
žemėlapio spalvos, naudojama funkcija
Žemėlapio dizainas:
Čia pasirinkite, kurios POI turi būti rodomos
žemėlapyje. Kiekvienoje kategorijoje yra dvi
parinktys – arba pasirinkite, kad vienoje kategorijoje būtų rodomos visos POI, pvz., „Transporto
paslaugos“.
• Diena (Day) – šviesios spalvos.
• Naktis (Night) – tamsios spalvos, kad
arba atverkite kategoriją su „>“ ženklu ir pasirinkite, kurias antrines kategorijas rodyti ar nerodyti.
Antrinės POI kategorijos
•
Pažymėkite, kurias POI kategorijas rodyti
žemėlapyje, paspausdami Atgal (Back) arba
Užverti (Close).
Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Nurodyti
tikslą su POI“.
netrukdytų matyti nakties metu.
• Automatinis (Automatic) – sistema persijungia į Diena ir Naktis pagal salono apšvietimą.
Pagrindinės POI kategorijos
}}
45
NUSTATYMAI
||
Parankiniai
Greičio kameros3
Maršruto nuostatos
Čia pasirenkamos nuostatos, norint apibrėžti,
kaip turi būti apskaičiuojamas maršrutas.
Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti
Parankiniai:
Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti
Greičio kameros:
•
•
Taip / Ne
Plačiau apie tai žr. skyrelyje „Nurodyti tikslą su
paskutiniais/parankiniais/biblioteka“.
Taip / Ne
Susijusi informacija
•
•
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 42)
Tikslo nurodymas su paskutiniais/parankiniais/biblioteka (p. 23)
Kaip nustatyti tikslą laisva teksto paieška POI
(p. 25)
Meniu kelias:
Nuostatos
Navigacija
Maršrutas
(Settings > Navigation > Route)
3 Ši
46
funkcija yra ne visose rinkose.
NUSTATYMAI
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Maršruto įsiminimas (Route learning)
• Alternatyvūs maršrutai (Alternative routes)
• Numatytasis maršruto tipas (Default
route type)
• Vengti (Avoid))
• Atvykimo laiko formatas (Arrival time
format)
Maršruto mokymasis
Pasirinkite, ar leisti rinkti duomenis siekiant optimizuoti maršruto skaičiavimą:
•
Standartiniai maršrutų tipai
Pasirinkite standartinį pageidaujamą maršruto
tipą:
• Greitas (Fast)
• Eco (Eco)
• Vaizd (Scenic)
Netgi galima pasirinkti alternatyvius maršrutus
dabartinės kelionės metu – žr. skyrelį „Planinis ir
alternatyvus maršrutas“.
Vengimas
• Miesto centro mokamoji zona
(Congestion charging zone)
•
•
•
•
Taip / Ne
4
5
6
Taip / Ne
Mokami keliai (Toll roads)
Laiko formatas
Pasirinkite, kaip turi būti pateiktas atvykimo laikas:
• ETA5 – numatomas atvykimo į kelionės tikslą
laikas
Parodyti laikai taikomi tikslo laiko zonai.
Susijusi informacija
•
•
•
Keltas (Ferry)
Plentas (Highway)
• RTA6 – iki atvykimo likęs laikas
Alternatyvūs maršrutai
Pasirinkite, ar prieš pradedant orientuoti turi būti
parodomi 3 alternatyvūs maršrutai:
Autotraukinys (Car train)
Sensus Navigation nuostatos (p. 42)
Planinis ir alternatyvus maršrutas (p. 30)
Pažymėkite vieną ar kelias parinktis, ko turi būti
automatiškai vengiama skaičiuojant maršrutą:
• Tunelis (Tunnel)
• Valstybės siena4 (Country border)
Ne visoms rinkoms arba regionams.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
NUSTATYMAI
Eismo informacijos nuostatos
Čia galima pasirinkti nuostatas, kaip žemėlapyje
turėtų būti rodoma su eismu susijusi informacija.
Eismo įvykiai
Pasirinkite, kurie eismo įvykiai turi būti rodomi
žemėlapyje ir naudojami maršrutui apskaičiuoti.
Nurodykite vieną iš šių parinkčių:
• Nėra (None)
• Pagr. (Major)
• Visi (All)
Eismo srautas
Nuspręskite, ar žaliomis linijomis rodyti eismo
srautą žemėlapyje. Pasirinkite:
•
Taip / Ne
Oranžines arba raudonas linijas apsprendžia
esama eismo situacija ir jų žymėjimo negalima
panaikinti.
Meniu kelias:
Nuostatos
Navigacija
Eismas
(Settings > Navigation > Traffic)
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
•
•
•
•
48
Eismo įvykiai (Traffic events)
Laisvas eismas (Traffic flow)
Vengti eismo įvykių (Avoid traffic events)
Eismo informacijos teikėjas: %s (Traffic
provider:)
Vengri eismo incidentų
Nuspręskite, ar maršrute sistema turi ar neturi
automatiškai vengti eismo incidentų. Nurodykite
vieną iš šių parinkčių:
• Niekada (Never)
• Klausti (Ask)
• Visada (Always)
Sistema atsižvelgia į vairuotojo pasirinkimą
apskaičiuodama maršrutą. Parinktys, kurias vairuotojas turi „patvirtinti“, yra tos, kurios būna kelionės metu.
Eismo informacijos teikėjas:
Čia rodomi kelių eismo informacijos šaltiniai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 42)
Eismo sutrikimai maršrute (p. 33)
Kelių eismo informacija (p. 38)
Kelių eismo informacija realiuoju laiku (RTTI)
(p. 38)
NUSTATYMAI
Orientavimo nuostatos
Čia pasirenkamos nuostatos, kaip turi būti orientuojama.
Orientavimo balsu lygis
Nustatykite, kiek instrukcijų balsu bus duodama
orientuojant – nurodykite vieną iš šių parinkčių:
Sistemos nuostatos
Čia rodoma informacija apie programinės įrangos ir žemėlapio duomenų naujinimą.
• Nėra (None) – nėra automatinių balso nuorodų, bet galima vieną kartą rankiniu būdu
paprašyti esamos balso nuorodos.
• Žemas (Low) – tik vienas pranešimas vienam orientavimo punktui.
• Vidutinis (Moderate) – iki 3 pranešimų vienam orientavimo punktui, pateikiant ribotą
informaciją.
• Pilnas (Full) – iki 4 pranešimų vienam orientavimo punktui, pateikiant visą turimą informaciją.
LV maršrute
Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti LV
pagal maršrutą:
Meniu kelias:
Nuostatos
Navigacija
Orientavimas
(Settings > Navigation > Guidance)
Nuostatas galima keisti šiose srityse:
• Orientavimas balsu (Guidance level)
• LV pagal maršrutą (POI along route)
•
Taip / Ne
Šis sąrašas parenkamas automatiškai, važiuojant
automagistrale. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „POI maršrute“.
Susijusi informacija
•
•
Sensus Navigation nuostatos (p. 42)
LV maršrute (p. 32)
Meniu kelias:
Nuostatos
Navigacija
Sistema
(Settings > Navigation > System)
Programinės įrangos versija
Informacija apie žemėlapį, kuriuo pagrįsta navigacijos sistema.
• Bazinė žemėlapio versija („Base Map
Version“) – pvz., 00.20.00.18
Daugiau informacijos rasite skyriaus „Žemėlapio
duomenų naujinimas su MapCare“ skyrelyje
„Navigacijos sistemos programinės įrangos naujinimas“.
}}
49
NUSTATYMAI
||
Žemėlapio informacija
Informacija apie navigacijos sistemos žemėlapio
duomenis ir naujinių šaukiniai.
• Žemėlapio informacija (Map information) –
tvarkykite žemėlapius, naujinius ir pasirinkite
parankinį regioną.
Susijusi informacija
•
•
50
Sensus Navigation nuostatos (p. 42)
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 52)
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Žemėlapio duomenų naujinimas su
MapCare
Volvo Sensus Navigation savininkas gali atnaujinti navigacijos sistemos žemėlapio duomenis
internetu.
Bendroji informacija apie naujinimą
Naujinti galima tiesiogiai į automobilį nuotoliniu
būdu, naudojant mobilųjį telefoną arba kompiuterį
su USB atmintuku.
Automobilio žemėlapis padalintas į keletą iš
anksto apibrėžtų regionų. Naujinant žemėlapio
duomenis, nebūtina naujinti visų regionų – vairuotojas gali pasirinkti naujinti vieną ar keletą konkrečių regionų.
Vieną ar kelis regionus galima atnaujinti naudojant automobilio interneto ryšį. Jei reikia naujinti
daug regionų arba visą žemėlapį, bendras žemėlapio duomenų kiekis gali būti toks didelis, kad
būtų daug lengviau tai atlikti per kompiuterį su
USB atmintuku.
PASTABA
Jeigu kelionės maršrutas tęsiasi per kelis
regionus, visų jų versijos numeriai turi būti
tokie patys. Kitaip gali būti, kad apskaičiuotas
maršruto kelias gali nukrypti.
Žemėlapio struktūros naujinimas
Kartais reikia keisti žemėlapio struktūrą – taip
būna, jei reikia pridėti regioną arba jei didelį
regioną reikia padalinti į mažesnius regionus.
Šiuo atveju visi bandymai naujinti atskirus regionus įprasta tvarka nepavyks ir atsiradęs pranešimas nurodys priežastį.
Vietoj to reikia per USB atmintuką iš naujo įdiegti
visą žemėlapį. Daugiau informacijos rasite „Volvo
Cars“ techninės pagalbos puslapyje
(support.volvocars.com) arba susisiekite su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Navigacijos sistemos programinės
įrangos naujinimas
Be žemėlapio duomenų kartais reikia naujinti
pačią navigacijos sistemos programinę įrangą,
kuri nuolat tobulinama. Gali susidaryti situacija kai
esama navigacijos sistemos programinė įranga
negalės palaikyti paskutinių žemėlapio duomenų
naujinių. Šiuo atveju rodomas pranešimas, informuojantis apie tai, kad reikia naujinti navigacijos
sistemos programinę įrangą. Tai gali atlikti „Volvo“
atstovas.
Daugiau informacijos galima rasti skyriaus „Sistemos nuostatos“ skyrelyje „Programinės įrangos
versija“.
Naujinimas nuotoliniu būdu arba per
USB
Apie tai, kaip naujinami žemėlapiai, žr. skyreliuose
„Žemėlapio duomenų naujinimas nuotoliniu būdu“
52
ir „Žemėlapio duomenų naujinimas per asmeninį
kompiuterį ir USB“.
Dažnai užduodami klausimai
Klausimas
Atsakymas
Ar galima
pakeisti
žemėlapio
duomenų
platformą,
pvz., iš
Europos į
Šiaurės
Amerikos?
Taip, bet su keliomis išimtimis.
Dėl naujausios informacijos
susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Kiek ilgai
trunka
žemėlapių
naujinio
atsisiuntimas?
Tai priklauso nuo žemėlapio failo
dydžio ir interneto spartos. Informacija apie naujinio dydį (MB)
rodoma ekrane.
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Klausimas
Atsakymas
Kokio
dydžio
būna naujinys?
Tai priklauso nuo rinkos. Išsami
informacija pateikiama su kiekvienos rinkos žemėlapiu – žr.
Volvo Cars priežiūros puslapį
(support.volvocars.com).
Joks naujinimas
neveikia –
ką man
daryti?
Pabandykite apsilankyti Volvo
Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com) arba
kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį
atstovą.
Kaip atnaujinti žemėlapio duomenis
nuotoliniu būdu
Kaip atnaujinti žemėlapio duomenis nuotoliniu būdu (p. 53)
•
Žemėlapio duomenų naujinimas per asmeninį
kompiuterį ir USB (p. 54)
•
Sensus Navigation gedimų nustatymas
(p. 56)
•
•
Žemėlapio navigacijos autorių teisės (p. 60)
•
Sistemos nuostatos (p. 49)
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis
(p. 58)
Atsisiuntimai tvarkomi per
Nuotolinio atnaujinimo
tarnyba centrinio ekrano programų rodinyje.
Norint atnaujinti duomenis nuotoliniu būdu per
mobilųjį telefoną, reikia išsiaiškinti kai kuriuos
dalykus.
Paruošimas
Susijusi informacija
•
Žemėlapio duomenų atsisiuntimas
internetu
Nuotolinio naujinimo principas
Interneto ryšys
Automobilis prijungtas prie interneto per „Bluetooth“, naudojant belaidį tinklą, arba laidu per
USB lizdą, arba per automobilyje įdiegtą modemą.
Prijungimo būsena rodoma ženklu centrinio
ekrano būsenos lauke.
1.
Iš programėlių rodinio atverkite programėlę
Nuotolinio atnaujinimo tarnyba.
> Paleidžiama atsisiuntimo programa ir piktograma mygtuke Žemėlapiai informuoja,
kiek naujinių pasiekiama.
2.
Paspauskite mygtuką Žemėlapiai, kad parodytumėte pasiekiamų naujinių sąrašą.
3.
Pažymėkite galiojantį regioną – norėdami
informacijos apie esamą žemėlapio duomenų
versiją, paspauskite „ŽEMYN“ rodyklę, o
norėdami sužinoti, ar yra naujesnė versija,
paspauskite Diegti (Install).
Daugiau informacijos rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com)
arba gausite susisiekę su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Žr. informaciją / aprašymą Automobilio savininko
vadovo skirsniuose „Automobilio prijungimas“ ir
„Prijungtas automobilis“.
}}
53
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
||
Namų regionas
Vairuotojas gali pasirinkti rodyti namų regioną ir jį
naujinti automatiškai. Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Pažymėkite pageidaujamą regioną. Paspauskite rodyklę ŽEMYN regionui išplėsti.
2.
Paspauskite mygtuką Nust.namų reg..
3.
Jei reikia automatinių naujinių, paspauskite
mygtuką Autom. nauj.:.
Žemėlapio duomenų naujinimas per
asmeninį kompiuterį ir USB
Parametras
Reikalavimai
Norint atnaujinti duomenis per USB atmintuką,
reikia išsiaiškinti kai kurias detales.
USB standartas
(1.0/2.0/3.0):
Bent 2.0
Paruošimas
Failų sistema
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Talpa
(8/16/32/64
GB):
Žemėlapio failų dydis susijęs su konkrečiomis šalimis
– apie failų dydį atitinkamoje
šalyje žr. skyrelyje „Išsami
informacija“ Volvo Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com).
Automatinius naujinius galima pasirinkti tik jei
aktyvinta funkcija „Foninė programinė įrangos
naujinių paieška“: žr. skirsnį „Sistemos naujiniai“.
Susijusi informacija
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 52)
Naujinimo proceso diagrama naudojant kompiuterį ir
USB atmintuką.
USB atmintis
Norint valdyti naujinį USB atmintuku, reikia laikytis šių reikalavimų:
54
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Esama žemėlapio versija
Prieš atsisiųsdami žemėlapį, pirmiausia išsiaiškinkite, kuri jo versija įdiegta automobilyje. Tai galima
padaryti taip:
1.
Iš programėlių rodinio atverkite programėlę
Nuotolinio atnaujinimo tarnyba.
> Paleidžiama atsisiuntimo programa ir piktograma mygtuke Žemėlapiai informuoja,
kiek naujinių pasiekiama.
2.
Paspauskite mygtuką Žemėlapiai, kad parodytumėte pasiekiamų naujinių sąrašą.
3.
Pažymėkite galiojantį regioną – norėdami
informacijos apie esamą žemėlapio duomenų
versiją, paspauskite „ŽEMYN“ rodyklę, o
norėdami sužinoti, ar yra naujesnė versija,
paspauskite Diegti (Install).
Regionų žemėlapio duomenyse pavyzdžiai – norėdami
daugiau informacijos, spauskite „ŽEMYN“ rodyklę.
Žemėlapio duomenų atsisiuntimas
internetu į USB atmintuką
Kompiuteryje su interneto prieiga prisijunkite prie
Volvo Cars priežiūros puslapio
(support.volvocars.com) ir vadovaukitės kompiuterio ekrane pateiktomis instrukcijomis.
1.
Paspauskite to regiono, kurio duomenis
norite naujinti, „Išsamią informaciją“.
2.
Pateikiamas žemėlapio vaizdas su informacija
apie naujausius to regiono žemėlapio duomenis. Patikrinkite, ar šie duomenys naujesni
už automobilyje įdiegtos versijos duomenis.
3.
Prijunkite USB atmintuką prie kompiuterio ir į
jį atsisiųskite naujinį.
Regiono pavyzdys – vieną kartą paspaudus „Nustatyti
kaip pradžios regioną“ (Set as home region), nustatomas
kaip pradžios regionas.
Laikas, per kurį atsisiunčiami duomenys, skiriasi
priklausomai nuo failo dydžio ir interneto spartos.
Žemėlapio duomenų perkėlimas iš USB
į automobilį
Bendroji informacija
Perkėlimas gali trukti 30–60 minučių, priklausomai nuo žemėlapio failo dydžio. Tuo metu navigacijos ir informacijos bei pramogų sistemą turi būti
suaktyvinta.
Reikia prijungti akumuliatoriaus įkroviklį, kad naujinimo metu starterio akumuliatorius neišsektų.
Atnaujinti taip pat galima važiuojant.
Naujinant viso žemėlapio duomenų bazę, gali
nebūti arba gali būti apribotos šios informacijos ir
pramogų sistemos funkcijos:
•
•
•
Navigacija
Balso komandos
Išsami informacija / medijos, įrašytos standžiajame diske
}}
55
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
||
Naujinimas
1. Suaktyvinkite navigacijos sistemą pagal
ankstesnį skyrelį „Esama žemėlapio versija“.
2.
Prijunkite USB atmintuką prie automobilio
USB lizdo.
3.
Navigacijos sistema automatiškai aptiks, kad
yra naujinys ir tada naujinimo metu ekrane
bus rodoma eiga (%).
Norėdamas pradėti naujinti, vairuotojas turi
bakstelėti Patvirtinti, o jei nori atšaukti naujinimą – Atšaukti.
4.
56
Bakstelėkite Patvirtinti: pradedama naujinti
ir centriniame ekrane pateikiama informacijos
apie proceso eigą.
5.
Ekrane parodoma, kada baigiamas persiuntimo procesas: tada reikia ištraukti USB
atmintuką.
6.
Patikrinkite, kad į automobilį būtų perkelti reikiami žemėlapio duomenys – pakartokite
veiksmus, aprašytus ankstesniame skyrelyje
„Esama žemėlapio versija“.
Pertrūkiai
Kas nutinka, jei...
Atsakymas
...vykstant naujinimui, informacijos
ir pramogų sistema išjungiama?
Naujinimas pristabdomas
ir, sistemą vėl suaktyvinus,
pvz., užvedus variklį, automatiškai tęsiamas nuo tos
vietos, kur sustojo.
...USB atmintukas
ištraukiamas naujinimui dar nesibaigus?
Naujinimas pristabdomas
ir, USB atmintuką vėl prijungus prie automobilio
automatiškai tęsiamas
nuo tos vietos, kur sustojo.
Jei naujinimas pertraukiamas, centriniame ekrane
visada rodomas aiškinamasis pranešimas.
Daugiau informacijos rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.com)
arba gausite susisiekę su „Volvo“ įgaliotuoju
atstovu.
Susijusi informacija
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 52)
Sensus Navigation gedimų
nustatymas
Toliau pateikiami atvejų, kuriuos galima laikyti
navigacijos sistemos gedimais, pavyzdžiai.
Automobilio buvimo vieta žemėlapyje
rodoma klaidingai
Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą
rodo apie 20 metrų tikslumu.
Klaidos tikimybė būna didesnė, jeigu važiuojama
keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui, vingiuotais
keliais arba kelių lygių keliais ir jeigu nuvažiavus
didelį atstumą nebuvo daryta jokių staigių
posūkių.
Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t. taip
pat kliudo priimti palydovo signalus, vadinasi,
automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma su
tam tikra paklaida.
Sistema ne visada parenka greičiausiai
nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią
maršrutą.
Apskaičiuojant maršrutą, atsižvelgiama į keletą
veiksnių, kad teoriškai būtų nustatytas geriausias
sprendimas. Šie veiksniai yra maršruto ilgis, kelio
plotis ir klasė, eismo intensyvumas ir greičio apribojimai. Tačiau patyręs, vietovę žinantis vairuotojas tikriausiai gali pasirinkti geresnį maršrutą.
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Pavyzdžiui, sistema gali parinkti
mokamus kelius arba keltus, kurių
vairuotojas nori išvengti.
Dėl techninių priežasčių sistema, skaičiuodama
ilgą maršrutą, gali įtraukti tik didesnės reikšmės
kelius.
Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į
maršrutą ir naudojami tik tuo atveju, jeigu nėra
jokios kitos priimtinos galimybės.
Po transportavimo, automobilio buvimo
vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.
Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu arba
traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti
palydovo signalus, tada automobilio buvimo vieta
teisingai nustatoma ne greičiau nei per
5 minutes.
Pakeitus padangas, automobilio
ženklas ekrane elgiasi nelogiškai.
Nustatant automobilio buvimo vietą ir jo važiavimo
kryptį, naudojamas ne tik palydovinis imtuvas, bet
taip pat automobilio greičio jutiklis ir giroskopas.
Sumontavus atsarginį ratą arba vasarines padangas pakeitus žieminėmis sistema turi „atpažinti“
naujų ratų dydį.
Kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama
kurį laiką automobiliu pavažinėti keliais, kuriuose
stiprus palydovo signalas (geras matomumas).
Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka
tikrosios padėties
yra daugiau informacijos apie versiją ir geografinę
vietovę, kuriai ji taikoma.
Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir
rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio duomenų bazė ne visada, ne visais atvejais gali būti
išsami.
Daugiau informacijos apie žemėlapių naujinimą
taip pat rasite Volvo Cars priežiūros puslapyje
(support.volvocars.com). Arba kreipkitės į „Volvo“
įgaliotąjį atstovą.
Dėl to žemėlapio duomenys nuolat tobulinami ir
atnaujinami – laikas nuo laiko patikrinkite, ar yra
naujinių.
•
Trumpasis žemėlapio navigacijos vadovas
(p. 6)
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 52)
Automobilio simbolis ekrane pasislenka
į priekį ar sukasi
Susijusi informacija
Sistemai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų
padėtį ir automobilio važiavimą, kad būtų galima
pradėti važiuoti.
Išjungiama sistema ir variklis. Variklis vėl paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada pradedama važiuoti.
Žemėlapio informacija neatnaujinta
Žr. atsakymą kitame skyrelyje.
Kaip vairuotojas gali lengvai patikrinti
naudojamą žemėlapio versiją?
1.
Nustatykite centrinio ekrano programėlių
rodinį.
2.
Pasirinkite Nuotolinio atnaujinimo tarnyba
programėlę.
Yra informacijos apie esamą versiją. Skyrelyje
„Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare“
57
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Žemėlapio navigacijos licencijos
sutartis
Licencija1 – tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ
SUTARTIS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĘ SUTARTĮ PRIEŠ
NAUDODAMI „HERE“ DUOMENŲ BAZĘ.
PASTABA VARTOTOJUI
TAI YRA LICENCINĖ, O NE PARDAVIMO
SUTARTIS, SUDARYTA TARP JŪSŲ IR „HERE
EUROPE B.V.“ („HERE“) DĖL JŪSŲ
„HERE“ NAVIGACINIO ŽEMĖLAPIO DUOMENŲ
BAZĖS KOPIJOS, ĮSKAITANT PRIDEDAMĄ
KOMPIUTERINĘ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ,
LAIKMENAS IR KOMPANIJOS
„HERE“ PATEIKTĄ AIŠKINAMĄJĄ
SPAUSDINTINĘ DOKUMENTACIJĄ (KARTU
VADINAMĄ DUOMENŲ BAZE). NAUDODAMI
ŠIĄ DUOMENŲ BAZĘ, JŪS PRIIMATE IR
SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS GALUTINIO
VARTOTOJO LICENCINĖS SUTARTIES (TOLIAU
– SUTARTIES) SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS
SUTARTIES SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
NEDELSDAMI GRĄŽINKITE DUOMENŲ BAZĘ
SU VISAIS KITAIS PRIDEDAMAIS ELEMENTAIS
SAVO PARDAVĖJUI IR SUSIGRĄŽINKITE
PINIGUS.
1
58
EULA = End User License Agreement
NUOSAVYBĖS TEISĖ
Duomenų bazė ir autoriaus teisės bei intelektinė
nuosavybė ar su jomis susijusios teisės yra
kompanijos „HERE“ ir jos licencijų teikėjų
nuosavybė. Laikmena, kurioje buvo įrašyta
duomenų bazė, lieka „HERE“ ir jos tiekėjų
nuosavybė, kol jūs nesumokate visos mokėtinos
sumos „HERE“ ir / arba jos tiekėjams pagal šią
sutartį ar panašius susitarimus, kurių pagrindu
jums buvo pateikta duomenų bazė.
paremti nacionaliniai įstatymai, jūs suteiksite
„HERE“ motyvuotą laiką pateikti minėtą
informaciją apie planuojamus terminus, įskaitant
sąnaudas, kurias turės nustatyti „HERE“.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
„HERE“ suteikia jums neišskirtinę licenciją
naudoti duomenų bazę savo asmeniniams
tikslams arba, jei tai įmanoma, naudoti vidinėms
verslo operacijoms. Ši licencija nesuteikia teisės
teikti sublicencijas.
LICENCIJOS PERDAVIMAS
Duomenų bazės negalite perduoti trečiosioms
šalims, išskyrus tada, kai ji yra įdiegta sistemoje,
kuriai ji buvo sukurta ir kurios jokios duomenų
bazės kopijos jūs nepasiliekate, ir jeigu asmuo,
kuriam ją perduodate, sutinka su visomis šios
sutarties sąlygomis ir nuostatomis bei tai raštu
patvirtina kompanijai „HERE“. Kelių diskų rinkiniai
gali būti perduodami ar parduodami tik neišardyti,
t. y. tokie, kokius pateikė „HERE“, o ne atskiromis
dalimis.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Duomenų bazė yra apribota naudoti tik su
konkrečia sistema, kuriai ji buvo sukurta. Išimtis –
galiojančiuose teisės aktuose atskirai įvardyti
atvejai (pvz., nacionaliniai įstatymai, paremti
Europos Sąjungos direktyva (91/250) ir
Duomenų bazių direktyva (96/9)), kai jums
draudžiama išgauti arba pakartotinai panaudoti
esmines duomenų bazės turinio dalis bei atkurti,
kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, versti, išardyti,
išskaidyti, perprogramuoti bet kurią duomenų
bazės dalį. Jei norite gauti informacijos apie
suderinamumą, kaip tai įvardyta Europos
programinės sąjungos direktyvoje, kuria yra
Duomenų bazę apima pateikta informacija,
perduota „HERE“ naudotis trečiųjų šalių pagal
licenciją, ir šiai informacijai taikomos tiekėjo
sąlygos bei autorių teisės, nurodytos šiuo adresu:
here.com/supplierterms
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
RIBOTA GARANTIJA
„HERE“ garantuoja, kad su toliau išvardytais
įspėjimais per 12 mėnesių po jūsų duomenų
bazės kopijos įsigijimo ji veiks iš esmės pagal
„HERE“ tikslumo ir išbaigtumo taisykles,
galiojančias įsigijus duomenų bazę. Šias taisykles
prireikus galima gauti iš „HERE“. Jei duomenų
bazė neveikia pagal šios ribotos garantijos
nuostatas, „HERE“ imsis motyvuotų priemonių
suremontuoti arba pakeisti jūsų duomenų bazės,
kuri neatitinka šių nuostatų, kopiją. Jei ir dedant
tokias pastangas duomenų bazė nepradeda veikti
pagal čia išdėstytų garantijų nuostatus, jūs galite
pasirinkti arba atgauti pinigus, sumokėtus už
duomenų bazę, arba nutraukti šią sutartį. Tai yra
visa „HERE“ atsakomybė ir jūsų vienintelis
galimas veiksmas „HERE“ atžvilgiu. Vienintelė
šiame skyriuje nurodyta išimtis – „HERE“ neteikia
jokių garantijų ar pareiškimų dėl duomenų bazės
naudojimo rezultatų, jų tikslumo, teisingumo,
patikimumo ar kitais atžvilgiais.
„HERE“ negarantuoja, kad duomenų bazė yra ir
bus be klaidų. „HERE“, jūsų tiekėjas ar bet kuris
kitas asmuo neišduos jokios kitos žodinės ar
rašytinės informacijos ar patarimo kaip garantijos,
kuri padidintų čia pateiktos ribotos garantijos
aprėptį. Šioje sutartyje nustatyta ribota garantija
neapriboja ir neturi poveikio jūsų kitoms
statutinėms teisėms, kurias galite turėti pagal
teisėtą garantiją dėl paslėptų defektų.
Jei duomenų bazę gavote ne tiesiogiai iš „HERE“,
galite turėti statutinių teisių asmens, iš kurio
įsigijote duomenų bazę, atžvilgiu šalia teisių,
suteikiamų „HERE“ pagal šią sutartį, remiantis
jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančiais teisiniais
aktais. Pirmiau pateikta „HERE“ garantija niekaip
nepaveiks tokių statutinių teisių ir jas galėsite
ginti šalia garantinių teisių, suteiktų jums šia
sutartimi.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Duomenų bazės kaina neapima jokių vertinimų už
galimą pasekminių, netiesioginių ar neribotų
tiesioginių žalos, kuri gali būti patirta dėl
duomenų bazės naudojimo, padarinių rizikos
prisiėmimą. Atitinkamai, „HERE“ jokiu atveju
nebus atsakinga už bet kokius pasekminius ar
netiesioginius nuostolius, be apribojimų įskaitant
prarastas pajamas, duomenis ar naudojimą,
patirtą jūsų ar trečiosios šalies, ir kylantį iš jūsų
duomenų bazės naudojimo, nepriklausomai nuo
to, ar remiamasi sutartimi, pateikta pretenzija ar
garantija, net jeigu „HERE“ ir buvo informuota
apie tokios žalos galimybę. Bet kuriuo atveju
„HERE“ atsakomybė už tiesioginius nuostolius yra
apribota iki jūsų duomenų bazės kopijos kainos.
RIBOTA GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS
APRIBOJIMAS, NUSTATYTAS ŠIOJE
SUTARTYJE, NIEKAIP NEVEIKIA IR
NESUVARŽO JŪSŲ STATUTINIŲ TEISIŲ, JEI
DUOMENŲ BAZĘ ĮSIGIJOTE KOKIU NORS
KITOKIU BŪDU, O NE VYKDYDAMI VEIKLĄ.
ĮSPĖJIMAI
Duomenų bazėje gali būti netiksli ar ne visa
informacija dėl einančio laiko, besikeičiančių
aplinkybių, naudojamų informacijos šaltinių ir
išsamių geografinių duomenų rinkimo pobūdžio,
dėl ko gali būti gaunami neteisingi rezultatai.
Duomenų bazė, šalia viso kito, neapima arba
neatspindi kelionės laiko informacijos, taip pat
informacijos apie kaimynystės saugumą, teisines
institucijas, avarines tarnybas, statybos darbus,
kelių arba juostų uždarymą, kelių šlaitus ar
nuolydžius, tiltų aukščius, leistinus svorius arba
kitus apribojimus, kelio sąlygas, specialiuosius
įvykius, priklausomai nuo jūsų turimos navigacijos
sistemos tipo.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI
Šiai sutarčiai galios vietos, kurioje gyvenate tą
dieną, kai įsigyjate duomenų bazę, įstatymai. Jei
tokiu momentu gyvenate už Europos Sąjungos
ribų ir ne Šveicarijoje, galios Europos Sąjungos ar
Šveicarijos, kur įsigijote savo duomenų bazę,
įstatymai. Visais kitais atvejais arba jei vietos,
kurioje įsigijote duomenų bazę, nustatyti
negalima, galios Nyderlandų įstatymai.
Nesutarimus, kylančius ar susijusius su šia
sutartimi, be „HERE“ teisės pretenzijas nagrinėti
jūsų tuometinėje gyvenamojoje vietoje apribojimo,
spręs tos šalies, kurioje gyvenote tuo metu, kai
įsigijote duomenų bazę, atsakingas teismas.
Susijusi informacija
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 52)
•
Žemėlapio navigacijos autorių teisės (p. 60)
59
ŽEMĖLAPIS IR SISTEMOS INFORMACIJA
Žemėlapio navigacijos autorių
teisės
Informacijos apie autoriaus teises (© Copyright)
rasite skyriuje „Žemėlapio navigacijos licencijos
sutartis“
Susijusi informacija
60
•
Žemėlapio duomenų naujinimas su MapCare
(p. 52)
•
Žemėlapio navigacijos licencijos sutartis
(p. 58)
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Kelių eismo informacija
transliuoti
A
Aplinkkelis
Automobilio gabenimas
Autorių teisės
34
57
58, 60
48
38
S
Sistemos aktyvinimas
Kelių eismo informacija realiuoju laiku
(RTTI)
38
Klausimai ir atsakymai
56
Siųsti į automobilį
6
26
Ž
B
Balso atpažinimas
Nuostatos
L
14, 15
16
Žemėlapio duomenų naujinimas
25
Žemėlapio parinktys
43
Lankytinos vietos (POI) maršruto kelyje
32
Žemėlapio rodinys
43
Licencinė sutartis
58
Ženklai
objektai
25
E
Eismo triktys maršruto kelyje
33
I
Informacijos kortelė
52, 53, 54
Lankytinos vietos (POI)
N
Nuostatos
Žemėlapio parinktys
43
Nustatyti kelionės tikslą
20, 21, 23, 25, 26
33
O
K
Kelionės maršrutas ir alternatyvūs keliai
30
Kelionės maršruto nukreipimo punktai
31
Kelionės tikslas
20, 25
Objektai
Ženklai
25
Orientavimas
trumpasis vadovas
6
Orientavimo parinktys
42, 46, 49
61
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
62
TP 20514 (Lithuanian), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising