Volvo | XC90 Twin Engine | Quick Guide | Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Šiame „Quick Guide“ aprašomos jūsų „Volvo“ automobilio funkcijos. Išsamesnės savininko informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir internete.
Automobilio
centrinis
ekranas
Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio
centriniame ekrane, kuriame yra pasiekiamas per viršutinį
rodinį.
Mobilioji
programėlė
Savininko vadovas siūlomas kaip programėlė („Volvo
Manual“), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams
kompiuteriams. Programėlėje taip pat pateikiama tam tikrų
funkcijų vaizdinės mokomosios medžiagos.
„Volvo“
techninės
pagalbos
puslapis
„Volvo“ techninės pagalbos puslapyje (support.volvocars.
com) pateikiami vadovai ir instrukcijų filmukai, ten taip
pat rasite papildomos informacijos apie „Volvo“ ir savo
automobilio eksploataciją bei žinyną.
„Quick Guide“ parinktys pažymėtos žvaigždutėmis*.
Spausdinta
informacija
Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo
papildinys, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir
specifikacijų, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos
suvestinę. Spausdintą automobilio savininko vadovą ir
susijusį papildinį galima užsisakyti atskirai.
01. EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
Čia rasite informacijos, kuri padės išmokti kai kurias bazines jūsų „Volvo“ funkcijas. Be kita ko galėsite pasiskaityti apie
nuotolinio valdymo raktelį, tris automobilyje įrengtus ekranus, kaip užvesti variklį ir kaip jį išjungti. Čia taip pat pateikiama
informacijos apie tai, kaip valdyti ir reguliuoti sėdynes bei klimato kontrolės sistemą.
02. SU HIBRIDINE SISTEMA SUSIJUSI INFORMACIJA
Čia be kita ko rasite informacijos, kaip pradėti ir baigti įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
03. VAIRAVIMAS IR PAGALBA VAIRUOTOJUI
Čia rasite informacijos apie važiavimo režimus ir įvairias vairavimo pagalbos funkcijas, pvz., pastovaus greičio palaikymo
sistema, „Park Assist Pilot“ (PAP)*, „Blind Spot Information“ (BLIS)* ir „City Safety“.
04. PRIETAISAI IR VALDYMO ELEMENTAI
Šiame skyriuje rasite informacijos apie tai, kad valdyti žibintus ir valytuvus ir kaip naudotis kelionės kompiuteriu ir
valdymu balsu.
05. PRISIJUNGIMAS, PRAMOGOS IR TECHNINĖ PAGALBA
Iš savojo „Volvo“ automobilio galite prisijungti prie interneto ir gauti reikiamos informacijos, techninės pagalbos bei
pramogauti. Šiame skirsnyje rasite informacijos apie tai, kaip prijungti telefoną prie savo „Volvo“ automobilio, kaip
prisijungti prie interneto ir naudotis programėlėmis.
06. SPECIALIEJI TEKSTAI
Čia pateikiami įspėjimai, svarbus tekstas bei pastabos, kurias būtina perskaityti.
01
NUOTOLINIO VALDYMO RAKTELIO MYGTUKAI
Vienu paspaudimu užrakinamos durelės ir bagažinės
dangtis bei įjungiama signalizacija1. Ilgu paspaudimu
kartu uždaromas panoraminis stoglangis* ir visi šoniniai
langai.
Vienu paspaudimu atrakinamos durelės ir bagažinės
dangtis bei išjungiama signalizacija. Ilgu paspaudimu
kartu atidaromi visi šoniniai langai.
Vienu paspaudimu atrakinamas bagažinės dangtis
ir išjungiama tik jo signalizacija. Ilgu paspaudimu
atidaromas arba uždaromas elektra valdomas* bagažinės
dangtis.
1
Tam tikrose rinkose siūloma pasirinktinai.
Panikos funkcija naudojama dėmesiui atkreipti,
prireikus skubios pagalbos. Paspaudus ir palaikius bent
3 sekundes arba du kartus paspaudus per 3 sekundes,
įjungiami visi posūkių žibintai ir garso signalas. Funkcija
išaktyvinama automatiškai, po maždaug 3 minučių, arba
paspaudžiant tą patį mygtuką po to, kai funkcija būna
suaktyvinta bent 5 sekundes.
BERAKTIS UŽRAKINIMAS / ATRAKINIMAS*
Automobiliui užrakinti arba atrakinti jums tereikia turėti nuotolinio
valdymo raktelį savo kišenėje. Nuotolinio valdymo raktelis turi
būti pusmėnulio zonoje, maždaug 1,5 metro atstumu nuo abiejų
automobilio šonų ir maždaug 1 metro atstumu nuo bagažinės
dangčio (žr. iliustraciją).
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
1. Suimkite durelių rankeną arba paspauskite guma padengtą
plokštelę, esančią po bagažinės dangčio rankena, kad
atrakintumėte automobilį. Apie atrakinimą informuoja dukart
sumirksėjęs avarinis signalas ir priekiniame stikle išsijungęs
užrakinimo indikatorius.
2. Atidarykite dureles arba bagažinės dangtį.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
1. Uždarykite visas dureles. Užrakinant per šoninių durelių
rankenas, bagažinės dangtis gali būti atidarytas.
2. Palieskite pažymėtą paviršių link galinės dalies, išorinės durelių
rankenos išorėje, arba paspauskite užrakinimo mygtuką
apatiniame bagažinės dangčio krašte prieš jį uždarydami. Apie
užrakinimą informuoja vieną kartą sumirksėjęs avarinis signalas
ir priekiniame stikle pradėjęs mirksėti užrakinimo indikatorius.
01
01
ELEKTRA VALDOMOS* PRIEKINĖS SĖDYNĖS
NUSTATYMAS
Nustatykite atlošo nuolydį, spausdami valdymo elementą pirmyn /
atgal.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę, spausdami valdymo elemento galinę
dalį aukštyn / žemyn. Pastumkite sėdynę pirmyn / atgal, spausdami valdymo elementą pirmyn / atgal.
Pakelkite / nuleiskite priekinį sėdynės pasostės kraštą, spausdami
valdymo elemento priekinę dalį aukštyn / žemyn.
Pakeiskite juosmens atramą, nuspausdami mygtuką aukštyn /
žemyn / pirmyn / atgal.
Masažo*, šoninių atramų*, juosmens atramos* ir sėdynės
pasostės ilgintuvo nuostatos susietos su daugiafunkciu valdymo
elementu*.
1. Sėdynių nuostatos suaktyvinamos sukant valdymo elementą
aukštyn / žemyn. Sėdynės nuostatų rodinys atveriamas centriniame ekrane.
2. Centriniame ekrane pasirinkite norimą funkciją, pasukdami
daugiafunkcinį valdymo elementą aukštyn / žemyn.
3. Pakeiskite nuostatą, nuspausdami daugiafunkcio valdymo
elemento mygtuką aukštyn / žemyn / pirmyn / atgal.
Tam tikras nuostatas galima pasirinkti tiesiogiai paliečiant jas
centriniame ekrane.
KAIP NAUDOTIS PRIEKINĖS SĖDYNĖS ATMINTIES FUNKCIJA*
Atminties funkcijos klaviatūra įrengta vieneriose arba abiejose
priekinėse durelėse.
Įrašytų nuostatų naudojimas
Nuostatos įrašymas
Kai durelės atidarytos: Nuspauskite vieną iš atminties mygtukų
ir atleiskite.
1. Nustatykite sėdynę, šoninius veidrodėlius ir projekcinį rodinį* į
pageidaujamą padėtį.
Kai durelės uždarytos: Laikykite nuspaustą vieną iš atminties
mygtukų, kol bus pasiekta įrašyta padėtis.
2. Paspauskite mygtuką M ir atleiskite jį, kad įrašytumėte
nuostatas. Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.
3. Per tris sekundes nuspauskite atminties mygtuką 1, 2 arba 3.
Įrašius padėtį į pasirinktą atminties mygtuką, pasigirsta
signalas ir išsijungia mygtuko M lemputė.
01
01
NULENKITE GALINIŲ SĖDYNIŲ ATLOŠUS
Užtikrinkite, kad nuleidžiant atlošai su galvos atramomis
nepaliestų priekyje esančių sėdynių atlošų galinės dalies. Kad
būtų galima nulenkti atlošus, gali tekti sureguliuoti priekinę ir
galinę sėdynę.
Antroji vidurinių sėdynių eilė
1. Rankomis nulenkite galvos atramą, paspausdami mygtuką
tarp atlošo ir galvos atramos. Tuo pačiu metu stumkite galvos
atramą žemyn.
2. Lenkdami traukite vidurinės sėdynės diržą aukštyn / pirmyn.
Antroji išorinių sėdynių eilė
–– Lenkdami traukite išorinių sėdynių šone esančią rankeną
aukštyn. Gavos atrama nuleidžiama automatiškai.
Trečioji sėdynių eilė
–– Patraukite atlošo viršuje esančią rankeną aukštyn / pirmyn.
Nulenkite atlošą pirmyn. Gavos atrama nuleidžiama
automatiškai.
Keliant antrosios eilės sėdynes, dirželį / rankeną reikia traukti
aukštyn. Kelkite atlošus, kol susijungs skląstis. Galvos atramos
pakeliamos rankomis.
KAIP ĮLIPTI / IŠLIPTI IŠ TREČIOSIOS SĖDYNIŲ
EILĖS
1. Antrosios eilės išorinių sėdynių galų viršuje yra rankena:
patraukite ją aukštyn / pirmyn.
2. Nulenkite atlošą pirmyn ir pastumkite visą sėdynę pirmyn.
Pirmiausia atstumkite sėdynę atgal ir tada pakelkite atlošą į stačią
padėtį, kad užsifiksuotų.
VAIRO REGULIAVIMAS
Vairą galima sureguliuoti nustatant jo aukštį ir gylį.
1. Paspauskite svirtį po vairu žemyn, kad atleistumėte vairą.
2. Nustatykite vairą į pageidaujamą padėtį.
3. Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte vairą reikiamoje
padėtyje.
01
01
VARIKLIO UŽVEDIMAS IR IŠJUNGIMAS
Nuotolinio valdymo raktelis užvedant variklį nėra fiziškai naudojamas, kadangi standartinėje automobilio versijoje numatyta
berakčio užvedimo funkcija (Passive Start). Kai naudojatės
berakčio užvedimo funkcija, raktelis turi būti priekinėje automobilio salono dalyje. Jei automobilyje įdiegta pasirinktinė berakčio
užrakinimo/atrakinimo funkcija (Passive Entry*), varikliui užvesti
pakanka, kad raktelis būtų kažkurioje automobilio vietoje.
Užvedimas
1. Užtikrinkite, kad būtų pasirinktas pavarų režimas P arba N.
2. Nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Pasukite uždegimo ratuką į padėtį START ir atleiskite.
Uždegimo ratukas automatiškai grįš į pradinę padėtį.
Kaip pasirinkti pavarų režimą
–– Pavarų režimas keičiamas paspaudžiant spyruoklinį pavarų
perjungiklį pirmyn arba atgal. Pasirinktas režimas pateikiamas
vairuotojo ekrane.
Statymo padėtis suaktyvinama mygtuku P, esančiu šalia pavarų
perjungiklio. Iš padėties P į R arba D galima persijungti dviem
pavarų rinkiklio paspaudimais pirmyn arba atgal.
Stabdymo padėtyje B (kurią vairuojant galima pasirinkti bet kuriuo
metu) atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilis stabdomas
varikliu ir įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius.
Išjungimas
–– Pasukite uždegimo ratuką į padėtį STOP ir atleiskite. Uždegimo
ratukas automatiškai grįš į pradinę padėtį.
NAUDOKITĖS STOVĖJIMO STABDŽIU
Įjunkite stovėjimo stabdį
–– Patraukite aukštyn tuneliniame valdymo pulte esantį
stovėjimo stabdžio valdymo elementą. Suaktyvinus
stovėjimo stabdį, vairuotojo ekrane įsijungia ženklas.
Patikrinkite, ar automobilis stovi.
Atleidimas rankiniu būdu
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Paspauskite stovėjimo stabdžio valdymo elementą
žemyn.
Išjunkite automatiškai
1. Prisisekite saugos diržą ir užveskite variklį.
2. Perjunkite pavarų perjungiklį į padėtį D arba R ir
nuspauskite akceleratoriaus pedalą.
Įjungus „automatinio stabdymo stovint“ funkciją (Auto
Hold) ir sustojus prie šviesoforo, galima atleisti stabdžių
pedalą: automobilis ir toliau bus stabdomas. Vėl
nuspaudus akceleratoriaus pedalą, stabdžiai atleidžiami.
–– Paspauskite tuneliniame valdymo pulte esantį mygtuką
funkcijai suaktyvinti / išaktyvinti.
Autoplovykla
Prieš išjungiant variklį: Deaktyvinkite automatinio laikymo ir
„automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo“ funkciją (pažymėkite ją
centrinio ekrano viršutiniame rodinyje Nuostatos > „My Car“ >
Elektrinis stovėjimo stabdys > Automatiškai įjungti stovėjimo
stabdį). Tada nustatykite pavarų svirties padėtį N.
Pasukite užvedimo rankenėlę į padėtį STOP ir palaikykite bent
4 sekundes, kad išjungtumėte variklį.
01
01
TRYS AUTOMOBILIO EKRANAI
Vairuotojo ekranas
Centrinis ekranas
Projekcinis rodinys*
Vairuotojo ekrane pateikiama informacijos
apie automobilį ir vairavimą. Čia rodomi
matuokliai, indikatoriai ir indikaciniai bei
įspėjamieji ženklai. Kairėje be kita ko
rodomas spidometras ir ridos skaitiklis.
Centre be kita ko galima rodyti laikrodį,
medijos leistuvą ir navigacijos žemėlapį*.
Dešinėje be kita ko gali būti rodomas
tachometras, pasirinktas važiavimo
režimas ir programėlių meniu, kuris
suaktyvinamas vairo dešiniąja klaviatūra.
Norint pakeisti vairuotojo ekrano išvaizdą,
galima pasirinkti įvairias temas.
Daugelis automobilio funkcijų valdomos
naudojantis centriniu ekranu. Pavyzdžiui,
iš čia valdoma klimato kontrolės sistema,
medijos sistema ir sistemos naujinimas.
Projekcinis rodinys papildo automobilio
vairuotojo ekraną, jis projektuoja informaciją ant priekinio stiklo. Jame gali
būti rodomi, pvz., informacija apie kelio
ženklus, greitį ir navigaciją* arba įeinantys
skambučiai telefonu. Centriniame ekrane
galima keisti ekrano parinktis, šviesumą
ir projekcinio rodinio aukštį. Projekcinis
rodinys aktyvinamas iš centrinio ekrano.
01
CENTRINIO EKRANO NARŠYMAS
Funkcijų rodinys
Pradžios rodinys
Programos rodinys
Rodiniui pasiekti perbraukite per
ekraną iš kairės dešinėn2. Čia galima
suaktyvinti / išaktyvinti įvairias automobilio
funkcijas, pvz., Projekcinis rodinys.
Jie suaktyvinami / išaktyvinami vienu
palietimu. Kai kurios funkcijos atveriamos
atskirame lange.
Paleidus ekraną, pateikiamas pradžios
rodinys. Jame galima pasiekti antrinius
rodinius Navigacija, Medija, Telefonas ir
papildomą antrinį rodinį.
Perbraukite per ekraną iš dešinės kairėn2,
kad pasiektumėte rodinį su įvairiomis
automobilio programomis (programėlėmis)
ir pan. FM radijas ir CD*. Palieskite
programėlę, kad ją atvertumėte.
Grįžkite meniu struktūroje atgal,
paspausdami po ekranu esantį fizinį
pradžios mygtuką.
Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Automobilyje
su vairu dešinėje pusėje perbraukite priešinga kryptimi.
2
Programėlė ar funkcija, pasirinkta iš
programėlių / funkcijų rodinio, paleidžiama
atitinkamame pradžios rodinio antriniame
rodinyje. Pvz. FM radijas paleidžiamas
antriniame rodinyje Medija.
Palieskite antrinį rodinį, kad jį
išskleistumėte. Išskleistuoju režimu
antriniuose rodiniuose pateikiama daugiau
informacijos apie funkciją / programėlę.
Paspauskite po ekranu esantį fizinį
pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į
pradžios rodinį.
01
Būsenos juosta
Veikla automobilyje pateikiama ekrano viršuje esančioje
būsenos eilutėje. Kairėje rodoma tinklo / ryšio ir su medija
susijusi informacija. Dešinėje rodomas laikas ir foninės veiklos
indikatorius.
Viršutinis rodinys
Būsenos juostos viduryje (ekrano viršuje) pateikiama kortelė,
suteikianti prieigą prie viršutinio rodinio. Atverkite ją paliesdami
kortelę arba perbraukdami per ekraną iš viršaus žemyn.
Viršutiniame rodinyje pasieksite šiuos meniu: Nuostatos,
Vartotojo vadovas ir įrašytus automobilio pranešimus.
Klimato eilutė
Ekrano apačioje nuolat rodoma klimato kontrolės eilutė. Čia
galima tiesiogiai keisti dažniausiai naudojamas klimato kontrolės
nuostatas, pvz., temperatūros, sėdynių šildymo ir ventiliatoriaus
lygio. Palieskite
ekrano apačioje, kad atvertumėte klimato
rodinį, kuriame rasite daugiau nustatymo parinkčių.
AUTOMOBILIO KLIMATO KONTROLĖ
Automobilio salono priekinės ir galinės zonų klimato kontrolės
funkcijos valdomos iš centrinio ekrano, centriniame valdymo pulte
esančiais fiziniais mygtukais, tunelinio valdymo pulte esančiais
mygtukais ir klimato kontrolės elementais, esančiais tunelinio
valdymo pulto galinėje dalyje. Kai kurias klimato funkcijas galima
valdyti ir balsu. Ekrano apačioje, klimato kontrolės eilutėje visada
matoma tam tikra informacija apie klimatą. Kai kurias nuostatas
galima tiesiogiai keisti klimato eilutėje.
Klimato rodinio iškvietimo mygtukas pateikiamas
ekrano apačioje, viduryje. Grafinis vaizdas ant
mygtuko parodo suaktyvintas klimato kontrolės
nuostatas. Atverkite klimato rodinį paspausdami
mygtuką ir peržvelkite pateiktą iliustraciją.
Klimato rodinyje palieskite AUTO, kad aktyvintumėte /
deaktyvintumėte oro recirkuliacijos, oro
kondicionieriaus ir oro paskirstymo funkcijas.
Vairuotojo ir keleivio pusės temperatūros valdymo
elementas. Palieskite kairiąją arba dešiniąją
temperatūros piktogramą ir pasirinkite pageidaujamą
temperatūrą. Valdymo elementai nuolat rodomi ekrano
apačioje, temperatūrą galima nustatyti net ir kai
klimato rodinys neatvertas.
Kad sinchronizuotumėte visų zonų temperatūrą su
temperatūra vairuotojo pusėje, palieskite temperatūros
piktogramą vairuotojo pusėje ir tada palieskite
Sinchronizuoti temperatūrą.
Čia pateikiami šildomosios* ir vėdinamosios*
vairuotojo bei priekyje sėdinčio keleivio sėdynės
ir šildomojo vairo* valdymo elementai. Palieskite
kairėje arba dešinėje pusėje esančios sėdynės arba
vairo piktogramą, kad atvertumėte sėdynės arba
vairo valdymo elementą. Pakartotinai spaudinėkite
atitinkamą piktogramą, kad pasirinktumėte
pageidaujamą padėtį.
01
01
PARUOŠIMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS
Paruošimo funkciją galima nustatyti per „Volvo On Call“ mobiliąją
programėlę ir naudojantis automobilio centriniu ekranu.
Paruošimo funkcija prieš kelionę atvėsina arba pašildo
automobilio saloną iki patogios temperatūros: taip lėtinamas
dėvėjimasis ir sumažėja energijos poreikis važiuojant. Paruošimo
funkciją galima paleisti tiesiogiai arba naudojantis laikmačiu.
Funkcija atskirais atvejais naudoja kelias sistemas. Kai lauke
šalta, stovėjimo šildytuvas pašildo automobilio saloną iki patogios
temperatūros. Kai lauke karšta, vėdinimo arba oro kondicionavimo
sistema atvėsina automobilio saloną. Taip pat galima suaktyvinti
vairo, sėdynių, priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių
šildymo elektra funkcijas.
Tiesioginis paruošimo funkcijos paleidimas:
1. Centriniame ekrane atverkite klimato rodinį, ekrano apačioje
paliesdami
.
2. Pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas.
3. Pasirinkite, ar paruošimo metu turi būti suaktyvinama sėdynių ir
vairo šildymo elektra funkcija, pažymėdami atitinkamą langelį.
4. Palieskite Paruošimas. Paleidžiama paruošimo funkcija ir
mygtukas ima šviesti.
Paruošimo laikmačio nustatymas:
–– Pasirinkite Stovėjimo klimatas > Įtraukti laikmatį ir pagal
poreikį nustatykite datą / dieną.
Kad paruošimo funkcija galėtų veikti, automobilį reikia prijungti
prie maitinimo lizdo (taikoma automobiliams su elektriniu
šildytuvu). Atsižvelgiant į rinką, gali būti naudojami degalais
maitinamas pagalbinis šildytuvas arba elektrinis šildytuvas.
Įgaliotasis „Volvo“ atstovas jums suteiks informacijos apie tai,
kuriose rinkose koks šildytuvas naudojamas.
GERESNĖ ORO KOKYBĖ AUTOMOBILIO
SALONE SU IAQS*
Oro kokybės sistema IAQS – paketo „Clean Zone Interior
Package“* dalis – tai visiškai automatinė sistema, valanti
automobilio salono orą nuo teršalų, pvz., dalelių, angliavandenilių,
azoto oksidų ir antžeminio ozono.
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
2. Palieskite Klimatas.
3. Pasirinkite Oro kokybės jutiklis, kad suaktyvintumėte /
išaktyvintumėte oro kokybės jutiklį.
CENTRINIO EKRANO VALYMAS
Centrinis ekranas paleidžiamas automatiškai, kai atidaromos
vairuotojo durelės. Jei ekraną reikia nuvalyti, išjunkite jį.
1. Paspauskite pradžios mygtuką ir ilgai jį palaikykite.
2. Švariai nušluostykite ekraną pateikta arba analogiškos kokybės
mikropluošto šluoste. Valykite mažais žiediniais judesiais. Jei
reikia, šiek tiek sudrėkinkite valymo šluostę švariu vandeniu.
3. Įjunkite ekraną trumpai paspausdami pradžios mygtuką.
Centrinis ekranas išsijungia automatiškai, kai variklis yra išjungtas
ir vairuotojo durelės atidarytos.
01
01
ELEKTRA VALDOMO BAGAŽINĖS DANGČIO
ATIDARYMAS IR UŽDARYMAS*
Atidarymo parinktys
• Paspauskite ir švelniai patraukite bagažinės dangčio rankeną
aukštyn.
• Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
, kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
mygtuką
• Paspauskite ir palaikykite prietaisų skydelio
(greta vairo), kol pradės atsidaryti bagažinės dangtis.
• Lėtai paspirkite koja* pirmyn po galinio bamperio kairiąja
dalimi3 ir ženkite žingsnį atgal (žr. iliustraciją). Bamperio nepalieskite. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti veikimo nuotoliu.
Suaktyvinus atidarymo funkciją, pasigirsta signalas.
Uždarymo parinktys
• Apatinis bagažinės dangčio kraštas: Paspauskite mygtuką
, kad automatiškai uždarytumėte bagažinės dangtį jo
neužrakindami. Paspauskite mygtuką
*, kad automatiškai
uždarytumėte ir užrakintumėte bagažinės dangtį bei dureles.
• Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo raktelio mygtuką
.
• Paspauskite ir palaikykite prietaisų skydelio mygtuką
• Lėtai paspirkite koja* pirmyn po galinio bamperio kairiąja
dalimi3 ir ženkite žingsnį atgal. Bamperio nepalieskite.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti veikimo nuotoliu.
Suaktyvinus uždarymo funkciją, pasigirsta signalas.
Jei automobilyje įrengta apsauginė plokštė / difuzorius*, spiriamąjį judesį atlikite link
automobilio galinės kairiosios dalies.
3
.
ĮKROVIMO KABELIO LAIKYMAS
Įkrovimo kabelis ir jo valdymo blokas įrengti po dangčiu,
bagažinės skyriuje.
02
ĮKROVIMO ĮVESTIES LIZDO ATLANKO
ATIDARYMAS IR UŽDARYMAS
1. Paspauskite atlanko galinę dalį ir atleiskite.
2. Atidarykite atlanką.
3. Nutraukite įkrovimo įvesties lizdo dangtelį ir užfiksuokite jį
laikiklyje, atlanko vidinėje pusėje. Dangtelio guminė juosta turi
būti nulenkta žemyn, kad dangtelis neatsijungtų nuo laikiklio.
Įkrovimo įvesties lizdo atlankas uždaromas atvirkštine tvarka.
ĮKROVIMO KABELIO VALDYMO BLOKAS
Įkrovimo kabelis su jo valdymo bloku naudojamas automobilio
hibridinės sistemos akumuliatoriui įkrauti. „Volvo“ rekomenduoja
įkrovimo kabelį, kuris derėtų su temperatūros stebėjimo funkcija.
02
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius. Apšviestas ženklas
parodo pasirinktą įkrovimo srovės stiprį. Maksimalus
įkrovimo srovės stipris gali priklausyti nuo rinkos.
Įsijungęs ženklas parodo, kad įkrovimo kabelis prijungtas
prie 230 V (KS) lizdo (lizdo įtampa gali priklausyti nuo
rinkos).
Įkrovimo srovės stiprio didinimo mygtukas.
Įkrovimo srovės stiprio mažinimo mygtukas.
Įsijungęs ženklas rodo, kad prie automobilio prijungtas
įkrovimo kabelis.
A
A
A
A
02
ĮKROVIMO PRADŽIA
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso
nuo naudojamo įkrovimo srovės stiprio. Įkraunant automobilio
hibridinės sistemos akumuliatorių, įvairūs indikatoriai, pateikiami
valdymo bloke, informuoja apie dabartinę būseną įkrovimo metu ir
įkrovus akumuliatorių.
Kol įkraunamas hibridinės sistemos akumuliatorius, kartu
įkraunamas ir automobilio starterio akumuliatorius.
1. Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V KS lizdo. Niekada
nenaudokite ilginimo kabelio.
2. Valdymo bloke nustatykite tinkamą įkrovimo srovės stiprį (pagal
naudojamą 230 V (KS) maitinimo lizdą).
3. Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir prijunkite
rankeną prie automobilio. Įstatykite įkrovimo įvesties lizdo
dangtį ant montavimo įtaiso šalia įkrovimo liuko ir sumontuokite
apsauginį įkrovimo rankenos dangtelį ant įkrovimo įvesties
lizdo dangčio. Po 5 sekundžių įkrovimo kabelis automatiškai
užrakinamas įkrovimo įvesties lizde ir pradedama įkrauti.
Įkrovimas vairuojant
Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas švelniai stabdant
stabdžių pedalu. Be to, hibridinės sistemos akumuliatorius
įkraunamas ir stabdant varikliu, kai pavarų svirtis nustatyta į
padėtį B. Apie šio tipo hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovimą informuojama vairuotojo ekrane.
ĮKROVIMO BŪSENOS PATIKRA
Per valdymo bloką:
02
• Ima nepertraukiamai šviesti žalias automobilio ženklas ir
išsijungia įkrovimo srovės stiprio indikatorius: Budėjimas.
Automobilio elektroninė sistema dar nesuaktyvino įkrovimo
proceso.
A
A
A
A
• Ima nepertraukiamai šviesti žalias automobilio ženklas ir
įkrovimo indikatorius: Vyksta įkrovimo procesas.
• Ima mirksėti raudonas automobilio ženklas, o įkrovimo
indikatorius išsijungia: Įkrauti neįmanoma. Patikrinkite visas
jungtis arba naudokite kitą 230 V (KS) lizdą ir tada paleiskite
įkrovimo procesą iš naujo.
• Ima nepertraukiamai šviesti raudonas automobilio ženklas:
Įkrauti neįmanoma. Nustatykite įžeminimo trikties jungtuvą iš
naujo, atjungdami įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS) maitinimo
lizdo. Pradėkite įkrauti iš naujo.
• Namo ženklas ir įkrovimo indikatorius ima mirksėti raudona
spalva: Įkrauti neįmanoma. Pradėkite įkrauti iš naujo. Jei
problema išlieka, susisiekite su kvalifikuotais specialistais.
Per įkrovimo įvesties lizdo lemputes:
• Balta: Šviesos diodas.
• Geltona: Laukimo režimas.
• Žalia, trumpi mirktelėjimai: Išsekusio akumuliatoriaus įkrovimas.
• Žalia, ilgi mirktelėjimai: Gerai įkrauto akumuliatoriaus įkrovimas.
• Žalia, šviečia nuolat: Įkrauta. Po kiek laiko išsijungia.
• Raudona, šviečia nuolat: Įvyko triktis.
Įkrovimo būsena gali būti rodoma ir vairuotojo ekrane.
ĮKROVIMO PABAIGA
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuku – įkrovimo procesas baigėsi, įkrovimo
kabelis atleidžiamas / atrakinamas.
2. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio. Kinijai: įspauskite
inhibitorių, įrengtą ant įkrovimo rankenos, ir tada atjunkite
įkrovimo kabelį nuo automobilio.
3. Vėl sumontuokite įkrovimo įvesties lizdo apsauginį dangtelį ir
uždarykite atlanką.
4. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo.
5. Grąžinkite įkrovimo kabelį į jo vietą po dangčiu bagažinės
skyriuje.
VAIRUOTOJO EKRANE PATEIKIAMA SU
HIBRIDINE SISTEMA SUSIJUSI INFORMACIJA
Vairuotojo ekrane rodomi įvairūs ženklai ir animacijos, atsižvelgiant
į pasirinktą važiavimo režimą (iliustracijoje pateikta informacija, kuri
negali būti tuo pačiu metu rodoma vairuotojo ekrane).
02
Vairuotojo pageidaujama galia važiavimo režimu HYBRID
Plona rodyklė vairuotojo ekrane nurodo, kiek vairuotojas
pageidauja variklio galios. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo
didesnės galios vairuotojas pageidauja, važiuodamas šiuo metu
pasirinkta pavara.
Rodyklės padėtis iliustracijoje rodo energijos sąnaudas. Jei
rodyklė būtų buvusi oranžinėje zonoje, tuomet būtų generuojama
energija hibridinės sistemos akumuliatoriui. Tai vyksta švelniai
stabdant arba stabdant varikliu, kai pavarų svirtis nustatyta
padėtyje B.
Ženklai vairuotojo ekrane
Nurodo dabartinį pasiekiamą elektrinio variklio galios
lygį. Užpildytas ženklas reiškia, kad automobilis naudoja
elektrinį variklį.
Pažymi galios lygį, kada užsives vidaus degimo variklis.
Užpildytas ženklas reiškia, kad automobilis naudoja
benziną.
Nurodo, kad, pvz., stabdant varikliu įkraunamas
akumuliatorius.
Indikatorius rodo dabartinį elektrinio variklio esamos
energijos kiekį akumuliatoriuje. Energiją naudoja elektrinis
variklis, tačiau taip pat ji naudojama automobiliui vėsinti
arba šildyti.
Rodo, kad suaktyvintas važiavimo režimas SAVE ir
akumuliatoriaus energijos likutis taupomas, kad būtų
panaudotas vėliau.
Įkrovimo būsena vairuotojo ekrane
Įkraunama – tekstas Visiškai įkrautas: [Laikas]
rodoma kartu su animacija ir mėlyna įkrovimo kabelyje
pulsuojančia lempute.
Akumuliatorius visiškai įkrautas – pateikiamas tekstas
Įkrautas.
Įkrovimo klaida – pateikiamas tekstas Įkrovimo klaida.
Patikrinkite įkrovimo kabelio jungtį su automobiliu ir
230 V (KS) maitinimo lizdu.
VAŽIAVIMO REŽIMO PASIRINKIMAS
Pasirinkite važiavimo režimą, kuris geriausiai atitiktų esamas
važiavimo sąlygas. Atskirais atvejais kai kurių važiavimo režimų
pasirinkti negalima.
1. Paspauskite važiavimo režimo valdymo elementą DRIVE
MODE, esantį tuneliniame valdymo pulte: centriniame ekrane
pasirodo iškylantysis meniu.
2. Sukite važiavimo režimo valdymo elementą aukštyn / žemyn,
kol centriniame ekrane bus pažymėtas pageidaujamas
važiavimo režimas.
03
3. Paspauskite valdymo elementą arba palieskite tiesiogiai
centriniame ekrane, kad patvirtintumėte išranką.
VAŽIAVIMO REŽIMŲ PASIRINKIMAS
HYBRID – važiavimo režimas, įjungiamas užvedus variklį.
Elektrinis variklis ir degalais maitinamas variklis naudojami
individualiai arba lygiagrečiai.
PURE – naudojamas tik elektrinis variklis, siekiama palaikyti
minimalias energijos sąnaudas. Važiavimo režimas maksimaliai
padidina hibridinės sistemos akumuliatoriumi nuvažiuojamą
atstumą.
SAVE – taupo akumuliatoriaus energijos likutį, kad panaudotų
ateityje.
OFF ROAD – maksimaliai padidina automobilio trauką važiuojant
sudėtingu reljefu ir prastais keliais.
AWD – pagerina automobilio valdymą ir pagerina trauką įjungiant
visų ratų pavarą.
POWER – automobilis tampa juntamai sportiškesnis, kad būtų
galima vairuoti aktyviau.
INDIVIDUAL – pagal savo pageidavimus pritinkinkite važiavimo
režimus Hybrid, Pure arba Power, kad parinktumėte atitinkamas
vairavimo charakteristikas. Važiavimo režimas pasiekiamas, jei jis
pirmiausia aktyvinamas centrinio ekrano viršutinio rodinio skiltyje
Nuostatos. Pasirinkite „My Car“ > Individualus važiavimo
režimas.
VAIRAVIMO PAGALBA VAIRO KLAVIATŪROJE
Greičio ribotuvo*, pastovaus greičio palaikymo sistemos,
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos* funkcijos
ir „Pilot Assist“* pasirenkamos vairuotojo ekrane, naudojantis
kairiosios klaviatūros rodyklėmis
ir
. Baltas ženklas reiškia,
kad funkcija aktyvi. Pilkas ženklas reiškia, kad funkcija išjungta
arba veikia budėjimo režimu.
Ženklai vairuotojo ekrane
Greičio ribotuvas: Padeda neviršyti pasirinkto
maksimalaus greičio.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: Padeda
vairuotojui palaikyti vienodą greitį.
03
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema:
Padeda palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko
tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
„Pilot Assist“: Padeda važiuojant iki 50 km/h
(30 myl./val.) greičiu išlaikyti automobilį tarp eismo
juostos linijų ir išlaiko nustatytą laiko tarpą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
Ženklai vairo klaviatūroje
Paspauskite, kad paleistumėte arba sustabdytumėte
pasirinktą funkciją. Įrašo dabartinį paleisto greičio
ribotuvo / pastovaus greičio palaikymo sistemos /
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
greitį.
Padidina įrašytą greitį. Trumpu paspaudimu greitis
padidinamas 5 km/h (5 myl./val.). Spaudžiant ir laikant,
greitis laipsniškai didinamas po 1 km/h (1 myl./val.). Vienu
paspaudimu papildomai grąžina įrašytą greičio ribotuvo
/ pastovaus greičio palaikymo sistemos / prisitaikančios
pastovaus greičio palaikymo sistemos greitį.
Sumažina įrašytą greitį. Trumpu paspaudimu greitis
mažinamas 5 km/h (5 myl./val.). Spaudžiant ir laikant,
greitis laipsniškai mažinamas po 1 km/h (1 myl./val.).
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir
„Pilot Assist“: Sumažina atstumą iki priekyje esančios
transporto priemonės.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot
Assist“: Padidina atstumą iki priekyje esančios transporto
priemonės.
VAIRAVIMO PAGALBA CENTRINIAME EKRANE
„City Safety“4
„City Safety“ vaizdiniais ir garsiniais signalais įspėja
vairuotoją apie kliūtis. Jei vairuotojas per pagrįstą
laikotarpį nesiima veiksmų, automobilis imamas
stabdyti automatiškai. Be kita ko, „City Safety“
gali padėti išvengti susidūrimo ir, pvz., sumažinti
pavojų susidurti su automobiliu ar partrenkti pėstįjį /
dviratininką.
„City Safety“ įjungiama automatiškai, užvedus variklį.
„Park Assist Pilot“ (PAP)*
„Park Assist Pilot“ padeda pastatyti automobilį arba
išvažiuoti iš stovėjimo vietos, pirmiausia surasdama
laisvą vietą ir paskui sukdama vairą bei vairuodama
automobilį. Vairuotojas privalo stebėti automobilio
aplinką, vadovautis centriniame ekrane pateikiamais
nurodymais, perjungti pavaras, kontroliuoti greitį ir
stabdyti / sustoti.
Statymas naudojant PAP
1. Palieskite mygtuką Įvažiuoti į stovėjimo vietą
funkcijų rodinyje. Turite važiuoti ne didesniu nei
30 km/h (20 myl./val.) greičiu, jei statote automobilį
lygiagrečiai arba 20 km/h (12 myl./val.), jei statote
statmenai.
2. Sustabdykite automobilį, kai grafinis ir teksto
pranešimas centriniame ekrane informuos, kad
aptikta tinkama stovėjimo vieta. Parodomas
iškylantysis langas.
3. Iškylančiajame lange pasirinkite Statymas
lygiagrečiai arba Parkavimas statmenai ir įjunkite
atbulinės eigos pavarą.
4. Laikykitės nurodymų, kurie pasirodo centriniame
ekrane. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai
grafine iliustracija ir tekstu bus nurodyta tai padaryti.
03
4
Yra ne visose šalyse.
Išvažiavimas iš stovėjimo vietos su PAP
Lane Keeping Aid (LKA)*
Funkciją galima naudoti tik su lygiagrečiai pastatytu
automobiliu.
Jei automobilis ima kirsti šoninę liniją, eismo juostos
laikymo pagalba („Lane Keeping Aid“, LKA) aktyviai
nuvairuoja jį atgal į eismo juostą, švelniai pasukdama
vairą. Automobiliui priartėjus arba kirtus šoninę liniją,
vairuotojas apie tai įspėjamas garsiniu signalu arba
vibracija vaire.
1. Spauskite Išvažiuoti iš stovėjimo vietos mygtuką
funkcijų rodinyje.
2. Vykdykite instrukcijas, pateiktas centriniame ekrane.
Statymo pagalbos kamera*
Statymo pagalbos kamera padeda stebėti kliūtis
aplink automobilį. Tam naudojami centriniame ekrane
rodomi kameros vaizdai ir grafiniai elementai. Kameros
rodinius ir statymo pagalbines linijas galima pasirinkti
centriniame ekrane. Kamera paleidžiama automatiškai,
įjungus atbulinės eigos pavarą. Ši nuostata pateikiama
skiltyje Nuostatos, centrinio ekrano viršutiniame
rodinyje. Pasirinkite „My Car“ > Parkavimo pagalba >
Autom. kameros įj. su atbulinės eigos pavara.
Statymo pagalbos kamerą galima paleisti ir rankiniu
būdu:
–– Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų
rodinyje palieskite mygtuką Kamera.
–– Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų
rodinyje palieskite mygtuką „Lane Keeping Aid“.
Nuostatos, kaip LKA turi perspėti vairuotoją, jei
automobilis išvažiuoja iš savo eismo juostos,
pateikiamos skiltyje Nuostatos, centrinio ekrano
viršutiniame rodinyje. Pasirinkite „My Car > IntelliSafe
> Lane Keeping Aid“.
„Blind Spot Information“ (BLIS)*
BLIS įspėja apie transporto priemones, patekusias
į automobilio riboto matomumo zoną ir sparčiai į ją
iš kairiau ir dešiniau esančių gretimų eismo juostų
artėjančias transporto priemones.
–– Jei norite suaktyvinti / išaktyvinti funkciją, funkcijų
rodinyje palieskite mygtuką BLIS.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA įspėja apie skersinį eismą už automobilio ir yra
suaktyvinama įjungus atbulinės eigos kamerą arba
automobiliui pradėjus riedėti atgal. CTA įjungiama
automatiškai, užvedus variklį.
–– Jei norite išaktyvinti ar pakartotinai suaktyvinti
funkciją, funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
„Cross Traffic Alert“.
03
KAIP NAUDOTIS PRIEKINIO STIKLO
VALYTUVAIS IR LIETAUS JUTIKLIU
Priekinio stiklo valytuvai ir lietaus jutiklis valdomi dešiniuoju
perjungikliu.
Perstumkite svirtelę žemyn, kad nuvalytumėte vieną kartą.
Perstumkite svirtelę į padėtį 0, kad išjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus.
Perjunkite svirtelę į padėtį INT (intervalais), kad
nustatytumėte spartą. Nustatykite spartą ant svirtelės
įrengtu reguliavimo ratuku.
Pakelkite svirtelę, kad valytuvai valytų įprastu greičiu.
Pakelkite svirtelę dar aukščiau, kad valytuvai valytų
dideliu greičiu.
04
Paspauskite lietaus jutiklio mygtuką, kad
suaktyvintumėte / išaktyvintumėte lietaus jutiklį. Lietaus
jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo valytuvus pagal
tai, kiek vandens aptinka ant priekinio stiklo. Pasukite
reguliavimo ratuką ant svirtelės aukštyn / žemyn, kad
nustatytumėte didesnį / mažesnį jautrumą.
Patraukite svirtelę link vairo, kad įjungtumėte priekinio
stiklo ir priekinių žibintų plautuvus.
Pastumkite svirtelę link prietaisų skydelio, kad
pradėtumėte plauti ir valyti galinį langą.
Paspauskite, kad pradėtų su pertrūkiais valyti galinio
lango valytuvas.
Paspauskite, kad galinio lango valytuvas valytų
nepertraukiamai.
ŽIBINTŲ JUNGIKLIO AUTO REŽIMAS
Kairiosios svirtelės režimu AUTO (automatinis) be kita ko valdomi:
• Dieniniai5 ir gabaritiniai žibintai dieną. Artimųjų šviesų žibintai ir
gabaritiniai žibintai dieną, kai apšvietimas silpnas arba tamsu.
• Suaktyvinta tunelio aptikimo funkcija.
• Galimybė naudotis mirktelėjimo tolimosiomis šviesomis
parinktimi ir aktyvinti tolimąsias šviesas įjungus artimąsias.
• Tolimųjų šviesų automatinio suaktyvinimo parinktis.
Aktyvinkite / deaktyvinkite pasukdami perjungiklio reguliavimo
ratuką į padėtį
ir atleisdami jį. Rankinė tolimųjų šviesų
funkcija suaktyvinama pastumiant perjungiklį link prietaisų
skydelio. Išaktyvinama patraukiant perjungiklį atgal link vairo.
KELEIVIO SAUGOS ORO PAGALVĖS
SUAKTYVINIMAS / IŠAKTYVINIMAS*
Keleivio oro saugos pagalvės jungiklis įrengtas prietaisų skydelio
gale, keleivio pusėje. Jį galima pasiekti atidarius dureles.
1. Patraukite jungiklį išorėn ir pasukite į padėtį ON/OFF (įjungta /
išjungta), kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte oro pagalvę.
2. Patvirtinkite pranešimą apie suaktyvinimą / išaktyvinimą
vairuotojo ekrane, paspausdami vairo dešiniosios klaviatūros
mygtuką
. Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas
viršutiniame valdymo pulte nurodo, kad priekinės keleivio
sėdynės oro pagalvė suaktyvinta / išaktyvinta.
5
Taikoma kai kuriose šalyse.
04
KELIONĖS KOMPIUTERIO VALDYMAS
Kelionės kompiuteris registruoja ir skaičiuoja, pvz., ridą, degalų
sąnaudas ir vidutinį greitį. Galima pasirinkti, kurią informaciją iš
kelionės kompiuterio rodyti vairuotojo ekrane.
Atstumas, kuriam užteks degalų bake
Kelionės kompiuteris skaičiuoja likusį atstumą, kuriam nuvažiuoti
užteks degalų bake. Kad ekrane parodytumėte parinktį Degalų
likutis:, pasinaudokite mygtukais vairo dešiniojoje klaviatūroje:
1. Spauskite
.
2. Naršykite kelionės kompiuterio meniu naudodami
3. Pažymėję kelionės kompiuterio meniu, slinkite žemyn
punkto Degalų likutis:.
4. Pasirinkite Degalų likutis: spausdami
VAIRUOTOJO EKRANO NARŠYMAS
04
Vairuotojo ekraną be kita ko galima naršyti vairo dešiniąja klaviatūra. Galima pasirinkti, ką norite rodyti vairuotojo ekrane.
Vairuotojo ekrano programėlių meniu atsiveria /
užsiveria. Iš čia galima valdyti kelionės kompiuterį,
medijos leistuvą, telefoną ir navigacijos sistemą.
Naršykite įvairias siūlomas programėles, liesdami
rodyklę „kairėn“ arba „dešinėn“.
Pažymėkite, atšaukite žymėjimą arba patvirtinkite
parinktį, pvz., pasirinkite kelionės kompiuterio meniu
arba panaikinkite žinutę vairuotojo ekrane.
Naršykite pasirinktos programėlės funkcijas, paliesdami „aukštyn“ arba „žemyn“.
ar
.
iki
.
Kai vairuotojo ekrane pasirodo „----“, vadinasi, garantuojamo
nuvažiuoti atstumo nebeliko. Kaip įmanoma greičiau įpilkite
degalų.
Akumuliatoriaus likutis
Matuoklis rodo apytikslį atstumą, kurį galima nuvažiuoti su
energijos likučiu hibridinės sistemos akumuliatoriuje. Matuoklis
rodo tokiu pačiu būdu kaip ir rodmuo Degalų likutis. Kai vairuotojo ekrane pasirodo „----“, vadinasi, garantuojamo nuvažiuoti
atstumo nebeliko.
Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo
Rankinis ridos skaitiklis (TM) nustatomas iš naujo rankiniu būdu,
paspaudžiant ir ilgai palaikant mygtuką RESET, esantį ant kairiojo
perjungiklio. Automatinis ridos skaitiklis (TA) iš naujo nustatomas
automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama 4 valandas.
KAIP NAUDOTIS BALSO ATPAŽINIMO
FUNKCIJA
Valdymo balsu sistemą galima naudoti tam tikroms medijos
leistuvo, „Volvo“ navigacijos sistemos*, klimato kontrolės sistemos
ir „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono funkcijoms valdyti. Valdymo
balsu funkcija veikia naudotojui duodant tiesiogines komandas
arba dialogo forma, sistemai balsu teikiant atsakymus.
–– Paspauskite mygtuką vairo dešiniojoje klaviatūroje, kad
aktyvintumėte valdymo balsu funkciją ir inicijuotumėte
dialogą su balso komanda.
Valdymo balsu komandų pavyzdžiai:
–– Spauskite
. Ištarkite „Navigation“ (navigacija) ir bus
paleistas navigacijos dialogo langas.
–– Spauskite
. Ištarkite „Raise temperature“ (padidinti
temperatūrą): nustatyta temperatūra padidinama vienu
žingsneliu.
–– Spauskite
. Ištarkite „Play Robyn“ (groti Robyn): pradedama
groti pasirinkto atlikėjo muzika.
Visada galima naudoti šias komandas:
• „Repeat“ – kartoja paskutinę dabartinio dialogo balso
instrukciją.
• „Cancel“ – atšaukia dialogą. Dialogas atšaukiamas ir ilgai
palaikius
.
• „Help“ (žinynas) – pradeda žinyno dialogą.
Nepamirškite kalbėkite normaliu tonu ir įprastu greičiu.
Nekalbėkite, kai atsako sistema. Venkite foninio triukšmo
automobilio salone, uždarydami dureles, langus ir panoraminį
langą*.
Jei reikia papildomos informacijos apie valdymo balsu funkciją ir
papildomų balso komandų pavyzdžių, žr. automobilio savininko
vadovą.
04
KAIP NAUDOTIS DAIKTADĖŽE
04
Daiktadėžės atidarymas
–– Norėdami atidaryti daiktadėžę, paspauskite mygtuką
po centriniu ekranu.
Daiktadėžės atrakinimas / užrakinimas
Naudojantis privačiuoju užraktu, be daiktadėžės užrakinamas
ir bagažinės dangtis. Suaktyvinimas / išaktyvinimas vykdomas
dviem būdais, per centrinį ekraną:
1 alternatyva: Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką
Privatusis užraktas, kad suaktyvintumėte /
išaktyvintumėte privatųjį užraktą.
2 alternatyva: Viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos > My
Car > Užrakinimas. Pasirinkite Privatusis užraktas.
Pateikiamas iškylantysis suaktyvinimo / išaktyvinimo langas.
Kaskart naudojant užrakto funkciją, naudojamas keturių
skaitmenų kodas. Pirmą kartą naudojantis funkcija, turi būti
pasirinktas papildomas apsaugos kodas. Šis kodas naudojamas
prireikus iš naujo nustatyti vienkartinį kodą. Abiem atvejais
įveskite pasirinktą kodą ir palieskite Patvirtinti.
TELEFONO PRIJUNGIMAS PRIE AUTOMOBILIO
Prijunkite telefoną su įjungtu „Bluetooth“ ryšiu prie automobilio,
norėdami skambinti iš automobilio, siųsti / gauti žinutes,
transliuoti mediją ir prijungti automobilį prie interneto. Galima
vienu metu prijungti du „Bluetooth“ įrenginius. Tokiu atveju vienas
iš jų galės tik transliuoti mediją. Kai automobilis bus naudojamas
vėl, sistema automatiškai prijungs du pastaruoju metu prijungtus
telefonus.
Telefono paieška iš automobilio
1. Paverskite telefoną surandamu / matomu per „Bluetooth“.
2. Įjunkite bendrinimą internetu (nešiojamas / asmeninis interneto
prieigos taškas) per „Bluetooth“ telefone.
3. Centriniame ekrane atverkite antrinį rodinį Telefonas. Palieskite
Įtraukti telefoną. Jei telefonas jau prijungtas, palieskite Keisti
ir tada iškilusiame lange pasirinkite Įtraukti telefoną.
4. Pasirinkite telefoną, kurį norite prijungti.
5. Patikrinkite, ar automobilyje nurodytas skaitinis kodas atitinka
tokį pat telefone. Jei taip yra, priimkite abiejose vietose.
6. Telefone nurodykite priimti arba atmesti parinktis dėl telefono
adresatų ir žinučių. Atminkite: kai kuriuose telefonuose reikia
suaktyvinti žinučių funkciją6.
Telefonas jau prijungtas ir jį galima valdyti iš automobilio.
05
6
Informaciją apie tai, kurie telefonai suderinami su automobiliu, rasite support.volvocars.com.
KAIP SKAMBINTI, ATSILIEPTI Į SKAMBUČIUS IR UŽBAIGTI POKALBIUS
Galima skambinti ir gauti skambučius per automobilį, iš telefono,
prijungto per „Bluetooth“.
Skambinimas naudojantis centriniu ekranu
2. Pasirinkite galimybę skambinti iš skambučių registro, adresatų
sąrašo arba įveskite numerį klaviatūra.
3. Spauskite Skambinti arba
pasirinktos parinkties.
, priklausomai nuo 2 veiksme
Skambinimas naudojantis dešinėje vairo pusėje esančia
klaviatūra
1. Spauskite
ir naršykite Telefonas spausdami
2. Slinkite per skambučių sąrašą, naudodami
su
.
–– Paspauskite
ir ištarkite „Call [adresatui]“.
Atsiliepimas į skambutį / skambučio atmetimas
1. Pradžios rodinyje atverkite antrinį rodinį Telefonas.
05
Skambinimas adresatams naudojantis valdymo balsu funkcija
arba
ir pasirinkite
Atsiliepimas: Paspauskite
vairo dešiniojoje klaviatūroje arba
palieskite Atsiliepti centriniame ekrane.
Atmetimas: Pasirinkite Atmesti paspausdami
ir patvirtinkite
paspausdami
. Kitas būdas: paspauskite Atmesti centriniame
ekrane.
Pokalbio užbaigimas
.
–– Paspauskite
, kad patvirtintumėte išranką Baigti pokalbį
arba paspauskite Baigti pokalbį centriniame ekrane.
KAIP PRISIJUNGTI PRIE INTERNETO
Per „Bluetooth“
Prisijunkite prie interneto taip pat, kaip jungiate telefoną prie
automobilio.
Per „Wi-Fi“
1. Suaktyvinkite telefone belaidžio modemo funkciją.
2. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos.
3. Palieskite Ryšys > „Wi-Fi“ ir aktyvinkite pažymėdami „Wi-Fi“
langelį.
4. Pasirinkite pageidaujamą tinklą ir įveskite jo slaptažodį.
5. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį
pakeisti ryšį.
Atminkite: nutraukus ryšį su automobiliu, kai kurie telefonai
išjungia modemo funkciją. Taigi, kitą kartą naudojantis telefone vėl
reikės įjungti modemo funkciją.
Per USB jungtį
1. Kabeliu prijunkite telefoną prie automobilio USB jungties, kuri
yra tunelinio valdymo pulto daiktų dėkle.
2. Belaidžio modemo funkcijos per USB suaktyvinimas telefone.
3. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį
pakeisti ryšį.
Per automobilio modemą*7
1. Įdėkite asmeninę SIM kortelę į laikiklį krovinių skyriuje (žr.
paveikslėlį).
2. Palieskite Nuostatos viršutiniame rodinyje.
3. Palieskite Ryšys > Internetas per autom. modemą.
4. Suaktyvinkite pažymėdami langelį Internetas per autom.
modemą.
5. Jei praeityje naudotas kitas tinklo ryšys, patvirtinkite parinktį
pakeisti ryšį.
6. Įveskite SIM kortelės PIN kodą.
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“*. Jungiantis prie interneto per automobilio modemą,
ryšiu naudojasi „Volvo On Call“ tarnybos.
7
05
Bendrinkite internetą per Wi-Fi interneto prieigos tašką
Prijungus automobilį prie interneto, galima bendrinti interneto ryšį
(Wi-Fi interneto prieigos taškas), kad interneto ryšį8 galėtų naudoti
kiti įrenginiai.
1. Palieskite Nuostatos viršutiniame rodinyje.
2. Palieskite Ryšys > Automob. „Wi-Fi“ prieiga.
3. Pasirinkite Tinklo pavad., kad galėtumėte pasinaudoti belaidžio
modemo funkcija.
4. Pasirinkite Slaptažodis kurį reikės įvesti į prisijungiančius
įrenginius.
5. Pasirinkite Dažnių ruožas, kad interneto prieigos taškas siųstų
duomenis naudodamas9.
6. Suaktyvinkite pažymėdami Automob. „Wi-Fi“ prieiga.
7. Jei anksčiau Wi-Fi buvo naudotas kaip ryšio šaltinis,
patvirtinkite pasirinkimą perjungti ryšį.
Kai automobilis bendrina interneto ryšį, būsenos juostoje rodoma
. Srityje Automob. „Wi-Fi“ prieiga palieskite Prijungti įtaisai,
kad pamatytumėte prijungtų įrenginių sąrašą.
05
Netaikoma prisijungus per Wi-Fi. Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi leisti naudotis belaidžio
modemo funkcija.
Yra ne visose šalyse.
8
9
„APPLE CARPLAY“* CENTRINIAME EKRANE
„Apple CarPlay“ funkcija leidžia automobilyje naudoti tam
tikras programėles, esančias telefone „iPhone“, pvz., atkurti
muziką arba klausytis tinklalaidžių. Sąveika vyksta automobilio
centriniame ekrane arba per „Siri“.
Kaip paleisti „Apple CarPlay“
Valdymo balsu naudojant „Siri“ funkcija turi būti aktyvinta
telefone, per „Apple CarPlay“.
1. Prijunkite „iPhone“ prie tuneliniame valdymo pulte
esančio USB prievado. Perskaitykite informaciją,
pateikiamą iškylančiajame pranešime, ir palieskite
Gerai.
2. Palieskite „Apple CarPlay“ programėlių rodinyje. Jei
„iPhone“ prijungiamas pirmą kartą, priimkite sąlygas
ir nuostatas.
3. Atveriamas „Apple CarPlay“ antrinis rodinys ir
pateikiamos derančios programėlės.
Automatinis „Apple CarPlay“ paleidimas
Jei nustatyta automatinio paleidimo funkcija, „Apple CarPlay“
atveriama automatiškai, prijungus „iPhone“. Viršutiniame rodinyje
palieskite Nuostatos ir pasirinkite Ryšys > „Apple CarPlay“.
Jei automobilyje nėra „Apple CarPlay“, galima jį išplėtoti ir
funkciją įdiegti. Kreipkitės į „Volvo“ atstovą. Informacijos apie tai,
kurios programėlės ir kurie telefonai dera, rasite „Apple“ interneto
svetainėje www.apple.com/ios/carplay/.
05
MEDIJOS PRIJUNGIMAS IR ATKŪRIMAS IŠ
IŠORINIO GARSO ĮRENGINIO
Medijos leistuvas gali atkurti garso įrašus iš išoriškai prijungtų
įtaisų per AUX/USB įvadus arba siųsti garso įrašus belaidžiu ryšiu
per „Bluetooth“.
Atkurti mediją iš įtaiso, prijungto prie „Bluetooth“
1. Prijunkite įrenginį prie automobilio taip pat, kaip
jungiate telefoną.
2. Pradėkite atkurti įrašus prijungtame įtaise.
3. Centrinio ekrano programėlių rodinyje atverkite
„Bluetooth“. Prasidės atkūrimas.
Medijos atkūrimas iš USB atminties
1. Prijunkite USB atmintuką prie tunelinio valdymo
pulto lizdo.
2. Programėlių rodinyje paleiskite USB programėlę ir
pasirinkite įrašą – bus pradedama atkurti.
Medijos atkūrimas iš Mp3 grotuvo arba „iPod“
1. Prijunkite įrenginį prie tunelinio valdymo pulto AUX
arba USB lizdo.
2. Įrenginyje paleiskite atkūrimą.
05
3. Atverkite „iPod“, AUX arba USB programėlę
(pagal prijungimo metodą). „iPod“ atkūrimo atveju
pasirinkite programėlę iPod neatsižvelgdami į
prijungimo metodą. Pradedama atkurti.
ORIENTAVIMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS
ŽEMĖLAPYJE SU „SENSUS NAVIGATION“*
Centrinio ekrano pradžios rodinyje spauskite antrinį rodinį
Navigacija.
Įveskite kelionės tikslą su adresu:
1. Spauskite
– Nust.kel.tksl. Žemėlapio vaizdas pakinta į
paiešką pagal adresą su paieškos lauku.
2. Palieskite laukus ir įveskite Šalis/Valstija/Sritis/Adresas ir
pan., naudodamiesi centrinio ekrano klaviatūra.
Kelionės tikslo nustatymas spaudžiant ant žemėlapio:
1. Padidinkite žemėlapį spausdami
.
2. Žemėlapyje suraskite pageidaujamą kelionės tikslą, tada
paspauskite ir palaikykite. Sukuriama piktograma ir pasirodo
meniu.
3. Pasirinkite Eiti čia, kad pradėtumėte orientuoti.
Kaip panaikinti kelionės tikslą:
1. Palieskite kelionės tikslo piktogramą.
2. Palieskite Naikinti.
Kaip pakeisti kelionės tikslo vietą:
1. Trumpai paliesdami pažymėkite kelionės tikslo piktogramą.
2. Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite ją į pageidaujamą
vietą ir atleiskite.
05
PROGRAMOS CENTRINIAME EKRANE
Programų rodinyje yra atsiųsto programėlės ir programėlės įdiegimo funkcijai, pavyzdžiui, FM radijas.
Kai kurios programėlės pasiekiamos tik jei automobilis prijungtas
prie interneto.
Programėlių tvarkymas
1. Palieskite programėlę ir laikykite ją paspaustą. Programėlė
pakeičia dydį ir tampa šiek tiek permatoma.
2. Nuvilkite programėlę į neužimtą vietą rodinyje ir atleiskite.
05
PROGRAMĖLIŲ, ŽEMĖLAPIŲ IR SISTEMŲ
VALDYMAS IR NAUJINIMAS
–– Programėlių rodinyje palieskite Nuotolinio
atnaujinimo tarnyba, kad atnaujintumėte kelias
automobilio sistemas. Kad būtų galima atnaujinti
nuotoliniu būdu, automobilis turi būti prijungtas prie
interneto. Palietus Nuotolinio atnaujinimo tarnyba,
pradžios rodinio apatiniame antriniame rodinyje
atveriama atsisiuntimo programėlė.
Programėlių atsisiuntimas, naujinimas ir išdiegimas
Atsisiuntimas: Palieskite Naršyti ir pasirinkite pageidaujamą
programėlę. Palieskite Diegti, kad atsisiųstumėte programėlę.
Atnaujinti: Palieskite Diegti viską, kad atnaujintumėte visas
programėles. Pasirinkite Programų naujiniai, kad atnaujintumėte
atskiras programas. Pasirinkite reikiamą programėlę ir palieskite
Diegti.
Išdiegti: Palieskite Programų naujiniai ir pasirinkite
pageidaujamą programėlę. Palieskite Išdiegti kad išdiegtumėte
programėlę.
Žemėlapio duomenų naujinimas
–– Palieskite Žemėlapiai, kad parodytumėte pasiekiamų naujinių
sąrašą. Pažymėkite dabartinį regioną. Palieskite žemyn
nukreiptą rodyklę, jei reikia informacijos apie dabartinę
žemėlapio duomenų versiją arba palieskite Diegti, jei norite
pamatyti, ar yra nauja versija.
Sistemos programinės įrangos paieška ir naujinimas
–– Palieskite Sistemos naujiniai, kad parodytumėte pasiekiamus
naujinius. Palieskite Diegti viską, kad atnaujintumėte visą
programinę įrangą arba Diegti, jei norite atnaujinti atskiras
programinės įrangos programas.
05
„VOLVO ON CALL“*
05
Naudojantis „Volvo On Call“ mobiliąja programėle10, galima iš
anksto paruošti automobilį kelionei. Paruošimo funkciją galima
paleisti ir centrinio ekrano klimato rodinyje. Programėlę galima
naudoti ir, pvz., prireikus užrakinti / atrakinti automobiliui, rasti,
kur jis pastatytas, užregistruoti keliones važiavimo žurnale, gauti
įspėjimus apie vagystės bandymus ir matyti degalų sąnaudas.
Mobiliąją programėlę atsisiųsite, pvz., iš „App Store“, „Windows
Phone Store“ arba „Google Play“.
„Volvo On Call“ paslaugos apima ir prieigą prie bekelės pagalbos
ir avarinių tarnybų pagalbos:
–– Paspauskite automobilio viršutiniame valdymo pulte įrengtą
mygtuką ON CALL arba SOS. Tada užmezgamas ryšys su
„Volvo“ parengtais operatoriais, dirbančiais „Volvo On Call“
aptarnavimo centre.
10
„Personal Volvo ID“ būtinas mobiliajai programėlei naudoti.
Techninės priežiūros centras gali padėti susekti automobilį
vagystės atveju.
Pasiekiamos paslaugos priklauso nuo automobilio konfigūracijos
ir rinkos. Susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu arba
apsilankykite support.volvocars.com dėl informacijos apie tai,
kurios paslaugos yra pasiekiamos.
GARSUMO NUSTATYMAS
Nustatykite garsumą automobilyje, sukdami garsumo valdymo
elementą, esantį centriniame ekrane, arba paliesdami
ir
vairo dešiniojoje klaviatūroje.
Įvairių automobilio sistemų garsumo nustatymas
1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos >
Garsas > Sistemos garsas.
2. Nustatykite garsumą / nutildymą (pvz., klaviatūros tonų arba
ekrano palietimų), pvz., nuvilkite slankiklį Klaviatūros paliet.
arba Ekrano palietimas.
CENTRINIO EKRANO IŠVAIZDOS KEITIMAS
1. Viršutiniame rodinyje palieskite Nuostatos > My Car > Ekranai
> Temos.
2. Pasirinkite centrinio ekrano temą, pvz., „Minimalistic“.
Kaip šių išvaizdų papildinį galima nurodyti tamsų arba šviesų
ekrano foną. Parinkus Normalus, ekrano fonas būna tamsus, o
tekstas – šviesus. Ši alternatyva visose temose yra numatytoji.
Parinkus Šviesus, ekrano fonas būna šviesus, o tekstas – tamsus.
Ši alternatyva naudinga, pvz., ryškioje dienos šviesoje.
Naudotojas visada gali naudotis šiomis parinktimis ir jos
nepriklauso nuo aplinkos apšvietimo.
05
PRIEŽIŪROS IR REMONTO REZERVAVIMAS
Valdykite priežiūros, remonto ir rezervavimo informaciją tiesiai iš
savo prie interneto prijungto automobilio.
Kai nusiųsti paskyrimo užklausą11:
1. Programėlių rodinyje atverkite programėlę
Automobilio būsena.
2. Palieskite Paskyrimai > Prašyti paskyr.
3. Įsitikinkite, kad įvestas tinkamas „Volvo ID“.
4. Įveskite autoserviso informaciją į lauką Info.
dirbtuvėms. Kitas būdas: palieskite mygtuką
ištarkite autoservisui skirtą informaciją.
ir
5. Palieskite Siųsti paskyrimo užklausą. Paskyrimo
užklausoje pateikiama duomenų apie transporto
priemonę, kai ji siunčiama iš automobilio į
autoservisą. Ši informacija padeda geriau planuoti
autoserviso darbus.
6. Per kelias dienas el. paštu atsiunčiamas siūlomas
paskyrimas. Tam tikrose rinkose pasiūlymas
papildomai siunčiamas ir į automobilį.
05
Pirmiausia reikia sukurti „Volvo ID“. Techninės priežiūros ir remonto rezervacija taikoma
konkrečioms rinkoms. Kad būtų galima išsiųsti paskyrimo užklausą, turi veikti automobilio
variklis.
11
ČIA ĮRENGTI AUX BEI USB ĮVADAI IR MAITINIMO LIZDAI
AUX ir USB lizdas
AUX ir USB įvadai sumontuoti tuneliniame valdymo pulte, po
porankiu.
Maitinimo lizdai
Automobilyje įrengti trys 12 V maitinimo lizdai:
• Tunelinio valdymo pulto daiktų dėkle.
• Tunelinio valdymo pulto galinėje dalyje.
• Bagažinės skyriuje*.
Norint, kad veiktų visi maitinimo lizdai, automobilio elektros
sistema turi būti bent uždegimo padėtyje „I“.
05
SPECIALIEJI TEKSTAI
gali turėti rimtų pasekmių. Bagažinės dangčiu
visada naudokitės atsargiai.
Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi
įspėjimai, svarbi informacija bei pastabų tekstai,
kuriuos reikia perskaityti. Kai kurios funkcijos
taikomos tik tam tikroms rinkoms.
Įkrovimo kabelio laikymas
Jei kuri nors įkrovimo kabelio dalis apgadinta,
įkrovimo kabelio negalima naudoti, nes tokiu
atveju kils elektros smūgio ir rimto susižalojimo
pavojus. Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo
kabelį galima remontuoti tik autoservise.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Kaip nulenkti galinių sėdynių atlošus
Nuleidę arba pakėlę, patikrinkite, ar atlošai gerai
užfiksuoti. Pakėlę patikrinkite, ar galvos atramos
gerai užfiksuotos savo vietoje. Galvos atramos
išorinėse antrosios eilės sėdynėse turi būti pakeltos, jei trečiojoje sėdynių eilėje sėdi keleiviai.
Variklio užvedimas ir išjungimas
Išlipdami iš automobilio, būtinai su savimi pasiimkite nuotolinio valdymo raktelį ir užtikrinkite,
kad automobilio elektros sistema būtų nustatyta
į uždegimo padėtį 0.
Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu
Statydami automobilį nuolydyje, visada įjunkite
stovėjimo stabdį: įjungtos pavaros arba automatinės pavarų dėžės padėties P nepakanka,
kad automobilis visais atvejais būtų išlaikytas
vietoje.
Automobilio klimato kontrolė
Sėdynės šildymo funkcija* neturi naudotis
asmenys, nejaučiantys karščio dėl jutiminės
negalios arba dėl tam tikrų priežasčių negalintys
valdyti sėdynės šildymo funkcijos. Kitaip jie gali
nusideginti.
Paruošimo funkcijos naudojimas
Nenaudokite paruošimo parinkties (taikoma
degalais maitinamam pagalbiniam šildytuvui):
• Nevėdinamoje vietoje patalpoje. Įsijungus šildytuvui, imamos skleisti išmetamosios dujos.
• Tokiose vietose, kur yra degiųjų arba liepsniųjų
medžiagų. Degalai, dujos, ilgos žolės, pjuvenos ir pan. gali užsiliepsnoti.
• Kai kyla pavojus, kad šildytuvo išmetimo linija
gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, gilus sniegas
ties priekinio dešiniojo rato arka gali kliudyti
šildytuvo ventiliaciją.
Atminkite, kad paruošimo funkciją gali įjungti
seniai nustatytas laikmatis.
06
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas ir uždarymas*
Atidarydami / uždarydami atkreipkite dėmesį į
sutraiškymo pavojų. Patikrinkite, ar nieko nėra
šalia bagažinės, kadangi prispaudimo trauma
Įkrovimo pradžia
• Hibridinės sistemos akumuliatorius turi būti
įkraunamas tik maksimaliu leistinu arba mažesniu srovės stipriu, laikantis taikomų vietinių
ir nacionalinių rekomendacijų dėl hibridinių
sistemų įkrovimo iš 230 V (KS) maitinimo lizdo.
• Hibridinės sistemos akumuliatorius turi
būti įkraunamas tik iš patvirtinto ir įžeminto
230 V (KS) lizdo arba naudojantis „Volvo“
pateikta įkrovimo stotele su laisvu įkrovimo
kabeliu (3 režimo).
• Valdymo bloko įžeminimo jungtuvas saugo
automobilį, tačiau vis tiek kyla 230 V (KS)
maitinimo grandinės perkrovos pavojus.
• Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių arba apgadintų maitinimo lizdų, kadangi jie kelia gaisro
pavojų ir (arba) gali ką nors sužaloti.
• Niekada nenaudokite ilgintuvų.
„City Safety“
City Safety – tai pagalbinė priemonė, ji neveikia
visais vairavimo atvejais ir eismo, orų ar kelio sąlygomis. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti
pėsčiųjų / dviratininkų. Įspėjimai suaktyvinami
tik kilus dideliam susidūrimo pavojui. Įspėjimai
ir stabdymo intervencija aptikus pėsčiuosius ir
dviratininkus deaktyvinama automobilio greičiui
viršijus 80 km/h (50 myl./val.). City Safety
automatinio stabdymo funkcija gali užkirsti kelią
susidūrimui arba sumažinti susidūrimo greitį.
Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymo
efektyvumą, vairuotojas turi pats būtinai
nuspausti stabdžių pedalą, net jei automobilis
stabdo automatiškai. Vairuotojas privalo išlaikyti
tinkamą atstumą ir greitį.
Statymo pagalbos kamera*
Statymo kamera – tai pagalbinė priemonė, ji
negali pakeisti vairuotojo atidumo ir neatleidžia
jo nuo atsakomybės. Kamera turi riboto
matomumo zonų, kuriose neaptinka kliūčių. Atkreipkite dėmesį į žmones ir gyvūnus, esančius
šalia automobilio.
„Lane Keeping Aid“ (LKA)*
Eismo juostos laikymo pagalba – tik pagalbinė
vairuotojo funkcija. Esant tam tikroms vairavimo,
eismo, oro ir kelio sąlygoms ji gali nesuveikti.
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi
galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
„Blind Spot Information“ (BLIS)* ir „Cross
Traffic Alert“ (CTA)*
BLIS ir CTA – tai pagalbinės sistemos. Jos nepakeičia saugaus vairavimo stiliaus ir būtinybės
naudotis salono bei šoniniais galinio vaizdo
veidrodėliais. Jos niekada nepakeis vairuotojo
dėmesio ir neatleis jo nuo atsakomybės. Galutinė atsakomybė saugiai persirikiuoti ir važiuoti
atbuline eiga visada tenka pačiam vairuotojui.
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose ir važiuojant atbuline eiga.
Žemėlapio orientavimo funkcija*
Visą savo dėmesį skirkite eismui kelyje ir užtikrinkite, kad į vairavimą būtų sutelkta visa jūsų
koncentracija. Laikykitės galiojančių kelių eismo
taisyklių ir vairuodami vadovaukitės sveika nuovoka. Dėl oro sąlygų, metų laikų ir atitinkamos
kelio dangos būklės kai kurios rekomendacijos
gali būti ne tokios patikimos.
„Volvo On Call“*
Jei automobilyje yra sistema Volvo On Call, ji
veiks tik tose vietose, kur VOC partneriai turi
mobilųjį ryšį ir tose rinkose, kur teikiama ši
paslauga. Kaip ir mobiliųjų telefonų atveju, dėl
atmosferinių trukdžių arba didelio atstumo iki
bazinės stoties ryšys gali nutrūkti, pvz., retai
apgyvendintose vietose. Informacijos apie įspėjimus, svarbius tekstus ir pastabas apie VOC
paslaugas rasite automobilio savininko vadove,
taip pat – sutartyje dėl VOC prenumeratos.
SVARBU
Kaip nulenkti galinių sėdynių atlošus
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos neturi
būti jokių daiktų. Be to, tada neturi būti prisegti
ir saugos diržai. Prieš nulenkiant sėdynę, reikia
Keleivio saugos oro pagalvės suaktyvinimas / nuleisti įtaisytąją paaukštintąją pasostę*,
sumontuotą vidurinėje antrosios eilės sėdynėje.
išaktyvinimas*
Prieš nulenkiant sėdynę, reikia pakelti antrosios
Jei automobilyje nėra jungiklio, kuriuo galima
eilės vidurinės sėdynės porankį*.
būtų suaktyvinti / išaktyvinti keleivio oro pagalvę, ji turi būti suaktyvinta nuolat. Ant priekinės
Trys automobilio ekranai
keleivio sėdynės niekada nesodinkite vaiko ant
Projekcinio rodinio blokas*, iš kurio projektuojapaaukštinamosios pasostės, vaikiškoje automo- ma informacija, įrengtas prietaisų skydelyje. Kad
bilinėje kėdutėje arba atgal apgręžtoje vaikiškoje nepažeistumėte rodymo bloką dengiančio stiklo,
automobilinėje kėdutėje, kai suaktyvinta tos
nedėkite ant jo jokių daiktų ir pasirūpinkite, kad
sėdynės oro pagalvė. Kai aktyvinta oro pagalvė, ant jo niekas neužkristų.
priekinėje keleivio sėdynėje neleidžiama sėdėti
Automobilio klimato kontrolė
žemesniam nei 140 cm ūgio asmeniui. Kai
Kai salone temperatūra pernelyg žema, sėdynės
oro pagalvė deaktyvinta, keleivio sėdynėje
ventiliacijos funkcija neįsijungia. Tuo siekiama
neleidžiama sėdėti aukštesniam nei 140 cm ūgio neperšaldyti keleivio.
asmeniui. Neleiskite niekam sėdėti priekinėje
Centrinio ekrano valymas
keleivio sėdynėje, jei viršutiniame valdymo
Valant centrinį ekraną mikropluošto šluoste, šiopulte rodomas pranešimas, kad oro pagalvė
je neturi būti smėlio ir panašių medžiagų. Kitaip
yra išaktyvinta, o vairuotojo ekrane rodomas
galite subraižyti ekraną. Centrinį ekraną valykite
papildomas įspėjamasis oro pagalvių sistemos
„Park Assist Pilot“ (PAP)*
spausdami nestipriai. Smarkiai spaudžiant jį
ženklas. Tai reiškia, kad kilo rimtas gedimas.
Statymo pagalbos sistema atskirais atvejais
galima apgadinti. Nepurkškite jokio skysčio ar
Kaip įmanoma greičiau vykite į autoservisą.
gali nesuveikti. Ši sistema suprojektuota tik
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ kaustinių chemikalų tiesiai ant centrinio ekrano.
kaip pagalbinė. Vairuotojui visada tenka visa
Nenaudokite langų valiklio, kitų valiklių, aeroautoservisą.
atsakomybė užtikrinti, kad automobilis būtų vaizolinių purškalų, tirpiklių, alkoholio, amoniako
Kaip
naudotis
valdymo
balsu
funkcija
ruojamas saugiai ir apžvelgti aplinką bei statant
ar valiklių su braižančiomis dalelėmis. Niekada
automobilį stebėti, ar neartėja bei nevažiuoja pro Vairuotojas visada privalo užtikrinti, kad
nenaudokite braižančių šluosčių, popierinių
automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų
šalį kiti eismo dalyviai.
rankšluosčių ar popierinių servetėlių, kadangi
laikomasi visų kelių eismo taisyklių.
jos gali subraižyti centrinį ekraną.
Įkrovimo kabelio laikymas
Prie įkrovimo kabelio negalima jungti ilgintuvų,
apsaugos nuo viršįtampio dėžučių ar panašių
įrenginių, kadangi jie gali kelti gaisro, elektros
smūgio ir pan. pavojų. Adapterį tarp 230 V (KS)
maitinimo lizdo ir įkrovimo kabelio galima
naudoti tik jei adapteris pažymėtas patvirtinimo
ženklu pagal IEC 61851 ir IEC 62196. Kinijos
rinkoje adapterio tarp 230 V (KS) lizdo ir įkrovimo kabelio naudoti negalima.
Įkrovimo kabelio valdymo blokas
Valdymo bloko negalima sudrėkinti ar panardinti į vandenį. Nelaikykite valdymo bloko ir
jo kištuko tiesioginėje saulės šviesoje. Kitaip
kištuko apsauga nuo perkaitimo gali apriboti
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
srovės stiprį arba nutraukti įkrovimo procesą.
Patikrinkite, ar 230 V (KS) maitinimo lizdas
tiekia tinkamą srovę elektriniams automobiliams įkrauti. Jei abejojate, lizdą turi patikrinti
kvalifikuotas specialistas. Jei lizdo srovės
stipris nežinomas, valdymo bloke nustatykite
žemiausią lygį.
Įkrovimo pradžia
Jokiu būdu nejunkite įkrovimo kabelio, jei kyla
perkūnijos pavojus. Kad išvengtumėte dažų
apgadinimo, pvz., kai pučia stiprus vėjas, nustatykite įkrovimo kabelio rankenos apsauginį
dangtelį taip, kad jis neliestų automobilio.
Įkrovimo metu jokiu būdu neatjunkite įkrovimo
kabelio nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo, nes kils
pavojus apgadinti 230 V (KS) maitinimo lizdą.
Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo procesą ir tada atjunkite įkrovimo kabelį: pirmiausia
– nuo automobilio įkrovimo lizdo, o tada – nuo
230 V (KS) maitinimo lizdo.
Važiavimo režimo pasirinkimas
Važiavimo režimo Off Road negalima naudoti
važiuojant su priekaba, be prijungtos priekabos
jungties. Kitaip galite apgadinti oro kameras.
Čia įrengti AUX bei USB įvadai ir maitinimo
lizdai
Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu
metu naudojamas vienas tunelinio valdymo
pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu metu
naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai,
vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W).
Maksimalus 12 V maitinimo lizdo, įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).
PASTABA
Kaip naudotis berakčio užrakinimo /
atrakinimo funkcija*
Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali
trukdyti nuotolinio valdymo raktelio funkcijoms.
Venkite laikyti nuotolinio valdymo raktelį arti
metalinių objektų ar elektroninių prietaisų, pvz.,
mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių,
nešiojamųjų kompiuterių arba įkroviklių. Pageidautina, kad atstumas iki jų viršytų 10–15 cm.
sistemoje. Veikiant automobilio salono paruošimo funkcijai, automobilio durelės ir langai turi
būti uždaryti.
Centrinio ekrano valymas
Ekrano negalima išjungti, kai jame rodomas
raginimas atlikti tam tikrą veiksmą.
Variklio užvedimas ir išjungimas
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos
bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios emisijos
sistemos dalis.
Elektra valdomo bagažinės dangčio
atidarymas ir uždarymas*
Jei sistema ilgą laiką nepertraukiamai veikė, ji
išjungiama, siekiant apsaugoti nuo perkrovos.
Ją vėl galima naudoti po maždaug 2 minučių.
Jei galinis bamperis bus uždengtas storu ledo,
sniego, purvo ar pan. sluoksniu, funkcija gali
pradėti veikti prasčiau arba neveikti išvis. Dėl
šios priežasties pasirūpinkite, kad jis būtų
švarus.
Centrinio ekrano naršymas
Viršutinis rodinys nepasiekiamas paleidžiant /
išjungiant arba ekrane pasirodžius pranešimui.
Jis taip pat nepasiekiamas, kai rodomas visas
klimato kontrolės rodinys.
Įkrovimo kabelio valdymo blokas
Įkrovimo kabelis įsimena paskutinę įkrovimo
srovės stiprio nuostatą. Taigi, svarbu pakeisti
nuostatą, jei kito įkrovimo metu bus naudojamas kitas 230 V (KS) maitinimo lizdas.
Trys automobilio ekranai
Suaktyvinus įspėjimo apie susidūrimą su
priekyje esančia kliūtimi* sistemą, informaciją projektiniame rodinyje pakeičia įspėjimo
apie susidūrimą su priekyje esančia kliūtimi*
grafikas. Šis grafikas įsijungia net ir kai projekcinis rodinys išjungtas. Vairuotojo gebėjimą
perskaityti projekciniame rodinyje pateikiamą
informaciją riboja poliarizuojantys akinių stiklai,
neįprasta vairavimo padėtis (kurioje vairuotojas
nesėdi sėdynės viduryje), ant rodymo bloko
dengiančiojo stiklo padėti daiktai ir nepalankus
apšvietimas. Naudojantis projekciniu rodiniu,
tam tikri regėjimo defektai gali sukelti galvos
skausmą ir įtampos pojūtį.
Įkrovimo pradžia
Naudokite „Volvo“ rekomenduojamą įkrovimo
kabelį, atitinkantį GB/T 20234.1-2011 ir
GB/T 20234.2-2011 (Kinija) arba IEC 62196 ir
IEC 61851 (kitos rinkos) standartus ir derantį su
temperatūros stebėjimo funkcija.
Automobilio klimato kontrolė
Šildymo / vėsinimo neįmanoma paspartinti,
pasirenkant aukštesnę / žemesnę temperatūrą
nei ta, kurios faktiškai reikia.
Važiavimo režimo pasirinkimas
Važiavimo režimas Off road neskirtas naudoti
važiuojant viešaisiais keliais.
Paruošimo funkcijos naudojimas
Paruošimo funkcija pasiekiama tik kai automobilis prijungtas prie maitinimo lizdo (taikoma
elektriniam šildytuvui). Jei įkrovimo stotelė aktyvi ne nuolat, pvz., dėl laikmačio, gali nesuveikti
paruošimo funkcija. Jei automobilis neprijungtas prie maitinimo lizdo, vis tiek galima trumpai
atvėsinti saloną (kai lauke karšta), paleidžiant
paruošimo funkciją tiesiogiai. Automobilio
salono paruošimo metu automobilis veikia bandydamas pasiekti komfortišką temperatūrą, o
ne temperatūrą, kuri nurodyta klimato kontrolės
Įkrovimo pabaiga
Visada atrakinkite automobilį, kad įkrovimo
procesas būtų sustabdytas prieš atjungiant
kabelį nuo 230 V (KS) maitinimo lizdo. Atminkite:
prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS)
maitinimo lizdo, jis turi būti atjungtas nuo
automobilio įkrovimo įvesties lizdo. Viena vertus,
taip išvengsite sistemos apgadinimo, kita vertus
– netyčia nesustabdysite įkrovimo proceso.
Telefono prijungimas prie automobilio
Atnaujinus telefono operacinę sistemą, susiejimas gali nutrūkti. Tokiu atveju panaikinkite
telefoną iš automobilio sistemos ir susiekite vėl.
Kaip prisijungti prie interneto
Naudojantis internetu, perduodama daug
duomenų, už kuriuos gali būti paskaičiuotas
mokestis. Suaktyvinus duomenų tarptinklinį
ryšį, gali būti papildomų mokesčių. Dėl duomenų perdavimo sąnaudų susisiekite su savo
tinklo operatoriumi. Aktyvinus „Wi-Fi“ interneto
prieigos taško funkciją, jūsų tinklo operatorius
gali taikyti papildomų mokesčių. Dėl duomenų
perdavimo sąnaudų susisiekite su savo tinklo
operatoriumi. Atsisiųsdami per mobilųjį telefoną, atminkite, kad gali būti papildomų mokesčių
už perduodamus duomenis.
„Apple CarPlay“* centriniame ekrane
„Volvo“ netikrina „Apple CarPlay“ programėlės
turinio. Jei „Bluetooth“ ryšiu prie automobilio
prijungiamas telefonas arba medijos leistuvas,
jis nebūna pasiekiamas, kol veikia „Apple CarPlay“, nes būna deaktyvintas „Bluetooth“ ryšys.
Norėdami prijungti automobilį, naudokite „WiFi“ ryšį arba automobilio įtaisytąjį modemą*.
Programėlių, žemėlapių ir sistemų valdymas
ir naujinimas
Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitas
paslaugas, kurios siunčia duomenis, pvz., internetinio radijo. Jei pradės trūkinėti kitų paslaugų
veikimas, atsisiuntimas gali būti pertrauktas. Be
to, gali būti prasminga išjungti arba pertraukti
kitas paslaugas.
Statymo pagalbos kamera*
Kad kamera optimaliai veiktų, ant jos objektyvo
neturi būti nešvarumų, ledo ir sniego. Tai ypač
svarbu, kai prastas matomumas.
Kelionės kompiuterio valdymas
Pakeitus vairavimo stilių, galimi tam tikri įveikiamo atstumo skaičiavimų nuokrypiai.
Kaip naudotis daiktadėže
Apsaugos kodą galima panaudoti prireikus
nustatyti privačiojo užrakto funkciją iš naujo, jei
kas nors pamėgina išaktyvinti privatųjį užraktą,
įvesdamas netinkamą kodą.
06
TP 20470 (Lithuanian) AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising