Volvo S40 2011 Early DRIVe

Volvo S40 2011 Early DRIVe
VOLVO C30, S40 & V50
DRIV
Doplněk návodu k obsluze
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'-(-8oZX]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
DRIVe
O tomto doplňku
Tato publikace
Tato uživatelská příručka je doplňkem k běžné
uživatelské příručce.
Pokud si nejste jisti některou z funkcí: Nejdříve
vyhledejte informace v uživatelské příručce.
Pro odpovědi na další otázky doporučujeme
kontaktovat prodejce nebo zátupce společnosti Volvo Car Corporation.
Internet
Vývoj ekologických technologií se neustále
rozvíjí a tištěné informace se mohou rychle stát
zastaralými nebo nektuálními.
Doporučujeme navštívit stránky společnosti
Volvo www.volvocars.com - kde naleznete nejaktuálnější informace o Vašem vozidle.
Změny
Technické údaje, konstruční vlastnosti
a obrázky uvedené v tomto doplňku nejsou
závazné.
Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.
© Volvo Car Corporation
1
DRIVe
Všeobecné informace
Tišší a čistší
Start/Stop
jízdy tím, že mu umožňuje ve vhodné dopravní
situaci vyřadit rychlost a tím zapnout funkci
auto-stop.
Chytré dobíjení
Během brzdění se využívá kinetická energie
vozidla, která se přemění na elektřinu a je uložena v akumulátoru vozidla.
Adaptivní posilovač řízení
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje všechny naše činnosti. Orientace na tento cíl vyústila v modelovou řadu
vozidel DRIVe, jejíž koncept v sobě zahrnuje
vzájemnou součinnost několika samostatných
funkcí zaměřených na úsporu energie. Společným cílem všech těchto funkcí je snížení
spotřeby paliva, což na druhé straně přispívá
ke snížení emisí výfukových plynů.
Tato uživatelská příručka je určena pro modely
C30, S40 a V50.
Navíc ke spolehlivému a úspornému vznětovému motoru je tato modelová řada vybavena
funkcí Start a Stop, která se zapíná v případě,
že například čekáte v dopravní zácpě nebo na
dopravních světlech - viz podrobný popis na
následující stránce.
Automatické startování motoru probíhá tak
hladce, že si sotva povšimnete, že byl motor
vlasně vypnutý. Máte pocit, jakoby motor po
celou dobu stále běžel ale ve velmi tichých
a nízkých volnoběžných otáčkách.
Funkce Start/Stop DRIVe poskytuje řidiči
možnost aktivnnějšího ekolologického stylu
1
2
Rozsah se liší v zavislosti na trhu.
Další fukcí DRIVe je přízpůsobení odběru energie posilovačem podle požadavků. Optimalizací a zavedením této funkce, která spoří energii, může být minimalizován odběr energie
posilovačem v situacích, kdy není činnost posilovače řízení (pomoc při otáčením volantem)
nutná.
Aerodynamika
Koncept DRIVe zahrnuje také nižší podvozek,
přední a zadní spojler s nízkým odporem vzduchu a také speciálně vyvinuté disky kol1.
DRIVe
Funkce a ovládání
Funce Start a Stop
Všechny systémy vozidla, jako je osvětlení,
autorádio, apod., pracují normálně i v případě
automatického vypnutí motoru kromě toho, že
některá výbava vozidla může být dočasně
omezena, např. otáčky veltilátoru klimatizace
nebo extrémně hlasité audio.
Jízdní styl
Indikátor rychlostního stupně
Důležitým detailem ekologické jízdy je jízda na
správný rychlostní stupeň a včasné řazení.
Řidiči pomáhá indikátor, který
mu naznačuje, kdy je nejvýhodnější přeřadit na vyšší
nebo nižší rychlostní stupeň (Gear Shift Indicator).
Automatické vypnutí motoru
Aby se motor automaticky vypnul, musí vozidlo
stát:
•
Vypínač a text na dipleji AUTO START.
Systém Start/Stop se aktivuje automaticky při
nastartování motoru. Řidič je na to upozorněn
rozsvícením zelené kontrolky na vypínači.
POZNÁMKA
Po nastartování pomocí klíče a při každém
automatickém zastavení musí vozidlo
nejdříve dosáhnout rychlost 5 km/h a až
potom je znovu aktivována funkce
Start/Stop. Dále musí být splněny jisté podmínky - viz kapitola "Motor se automaticky
nevypíná".
Zařaďte neutrál a uvolněte spojku - motor
je vypnutý.
Text na displeji AUTO START připomíná a oznamuje - že byl motor automaticky vypnut.
Indikace se provádí pomocí šipky směřující
nahoru nebo dolu ve spodní části kombinovaného displeje přístrojové desky.
Automatické startování motoru
Tipy pro ekologickoua úspornou jízdu
Při zařazeném neutrálu:
•
Sešlápněte spojkový pedál - motor se
nastartuje.
nebo
•
Uvolněte brzodový pedál a nechte vozidlo
jet rychlostí vyšší než je rychlost normální
chuze - motor se nastartuje.
Po nastartování motoru:
•
•
Střešní boxy a nosiče zvyšují odpor vzduchu, což má za následek zvýšení spotřeby
- demontujte okamžítě, když už je
nepotřebujete.
•
Jezděte se správně nahuštěnými pneumatikami (viz kapitola "Kola a pneumatiky").
•
Vyložte z auta nepotřebné věci - čím více
nákladu tím vyšší váha a vyšší spotřeba.
•
Pokud je automobil vybaven ohřívačem
bloku motoru, použijte jej vždy před studeným startem - snižuje spotřebu a emise.
Sešlápněte plynový pedál - motor se
nastartuje.
Pokud je vozidlo s kopce:
•
Zde je několik rad, které Vám pomohou snížit
spotřebu paliva bez nutnosti prodloužení času
jízdy nebo omezení požitku z jízdy.
Zařaďte vhodný rychlostní stupeň a pokračujte v jízdě.
3
DRIVe
Funkce a ovládání
•
Jezděte plynule a vyhněte se prudkému
brzdění.
•
Jezděte na nejvyšší možný rychlostní stupeň - nižší otáčky motoru znamenají nižší
spotřebu.
•
Při zpomalování brzděte motorem - tím se
generuje energie pro akumulátor, která se
současně používá pro startování.
•
•
Vysoká rychlost značně zvyšuje spotřebu
paliva z důvodu vyššího odporu vzduchu dvojnásobná rychlost zvýší odpor vzduchu
čtyřikrát.
Provádějte pravidelný servis vozidla dodržujte servisní intervaly doporučené
společností Volvo.
Vypnutí funkce Start/Stop
V některých situacích může
být žádoucí dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop - to se provádí
stisknutím tohoto tlačítka.
Vypnutá funkce Start/Stop je indikována na
informačním displeji zobrazením zprávy
AUTOM.START-STOP VYPNUTO na dobu
5 sekund - kontrolka na tlačítku zhasne.
Funkce Start/Stop bude vypnuta do opětovného zapnutí pomocí tlačítka nebo do příštího
startu motoru.
Používání světel denního osvětlení DRL
Pro úsporu paliva je možné zvolit světla denního osvětlení (Daytime Running Light) místo
energeticky více náročných tlumených světel.
Světla denního osvětlení montovaná do spojleru využívají technologii jasných a nízkoenergetických diod.
Poloha A zapíná automatická světla denního osvětlení během dne.
Při přepnutí spínače světlometů do polohy A se
za denního světla automaticky zapínají světla
denního osvětlení. Tato funkce je řízena čidlem
denního světla, které za soumraku nebo za snížené viditelnosti přepne ze světel denního
osvětlení na tlumená světla.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Na informačním displeji se zobrazí zpráva o vypnutí
funkce Start/Stop.
4
Aby se spotřeba energie snížila na minimum, zadní světla se rovněž vypnou, pokud
se tlumená světla automaticky přepnou na
světla DRL.
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné,
např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
DRIVe
Omezení
Motor se automaticky nevypne
I když je fukce Start/Stop zapnutá, motor se
automaticky nevypne, pokud:
•
•
řidič nemá zapnutý bezpečnostní pás.
vozidlo nezastavilo - avšak funkce Start/
Stop akceptuje pomalé popojíždění
rychlostí odpovídající rychlosti normální
chůze.
Motor se automaticky nastartuje bez
zásahu řidiče
V určitých situacích se motor automaticky
nastartuje aniž řidič rozhodl že by vozidlo mělo
pokračovat v jízdě.
Motor se automaticky nastartuje, i když řidič
nesešlápl spojkový pedál pro zařazení
rychlostního stupně, v následujících případech:
•
kapacita akumulátoru je nižší než minimální povolená úroveň.
Motor nemá normální provozní teplotu. •
•
•
Zamlžení oken.
•
•
venkovní telota nižší než 0 nebo
vyšší než 30 °C.
•
Dočasně se projevuje vysoký odběr proudu nebo klesla kapacita akumulátoru na
minimální povolenou úroveň.
•
•
•
podmínky prostředí v prostoru pro cestující
se liší od přednastavených hodnot - indikované vysokými otáčkami ventilátoru
ventilace.
vozidlo couvalo a byla vyřazena zpátečka.
Venkovní teplota nižší než 0 nebo
vyšší než 30 °C.
•
Vozidlo popojíždí rychlostí vyšší, než je
rychlost normální chůze.
•
Opakované sešlápnutí brzdového pedálu.
Motor se automaticky nenastartuje
Motor se po automatickém vypnutí automaticky nenastartuje v následujících případech:
•
Řidič si rozepnul bezpečnostní pás zpráva na displeji upozorní řidiče, aby
nastartoval motor normálním způsobem..
•
Byl zařazen rychlostní stupeň bez sešlápnutí spojkového pedálu - text na displeji
upozorní řidiče, aby zařadil neutrál a umožnil automatický start.
Nechtěné zastavení motoru
V případě, že selže start motoru, postupujte
následujícím způsobem:
•
Znovu sešlápněte spojkový pedál - motor
se automaticky nastartuje po zařazení neutrálu. Před tím displej zobrazil text
ZAŘADIT NEUTRÁL PRO SPUŠTĚNÍ
Textová zpráva
teplota akumulátoru je nižší než 0 °C nebo
vyšší než 55 °C.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu, pokud se motor sám
zastavil - může dojít náhle k automatickému
nastartování motoru. Aby nedošlo k automatickému nastartování motoru, když je
kapota zvednutá:
•
Funkce Start/Stop může v určitých situacích
zobrazit na displeji několik textových zpráv.
Některé obsahují doporučenou akci, která by
měla být provedena.
Nejdříve zařaďte převodový stupeň
a zatáhněte parkovací brzdu nebo
vytáhněte dálkový ovladač ze spínací
skříňky.
5
DRIVe
Omezení
Zpráva
A
B
6
AUTOM.STARTSTOP ZAPNUTO
Zobrazí se na asi
5 sekund po aktivaci
funkce.
AUTOM.STARTSTOP VYPNUTO
Zobrazí se na asi
5 sekund po deaktivaci funkce.
OTOČIT KLÍČ PRO
SPUŠTĚNÍ
Motor se automaticky nenastartujeA nastartujte normálně
klíčkem.
ZAŘADIT NEUTRÁL PRO SPUŠTĚNÍ
Zařaďte neutrálB.
SEŠLÁPN.
SPOJKU PRO
SPUŠTĚNÍ
Motor se již automaticky nastartoval čeká na sešlápnutí
spojky.
AUTOM.STARTSTOP NUTNÝ
SERVIS
Funkce Start/Stop je
vyřazena z provozu.
Kontaktujte servis.
Objeví se například, pokud byl po automatickém vypnutí
motoru rozepnut bezpečnostní pás.
Objeví se, pokud byl po automatickém vypnutí motoru
zařazen rychlostní stupeň bez sešlápnutí spojkového
pedálu.
Pokud zpráva po vykonání požadované akce
nezmizí, je nutné kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
DRIVe
Tecnické údaje
Motor
Vznětový
D2
Typové označení
motoruA
D4162T
Výkon (kW při ot/
min)
84/3600
Výkon (HP při ot/
min)
115/3600
Točivý moment (Nm
při ot/min)
Vznětový
D2
Vozidlo je optimalizováno pro jízdu bez
přívěsu.
Zdvihový objem
(litry)
1,56
Při jízdě s přívěsem může zvýšení rychlosti,
stoupání silnice, nadmořská výška, okolní
teplota, hmotnost přívěsu, apod. zapříčinit
dočasné omezení určitých funkcí, např. chadicího výkonu klimatizace a výkonu motoru.
Kompresní poměr
A
16,0:1
Typové označení motoru, čísla komponentů a výrobní čísla
jsou uvedena na motoru, jejich umístění naleznete v běžné
uživatelské příručece.
Převodovka
Manuální 6stuňová (B6).
270/1750-2500
Přívěs s funkcí DRIVe Start/Stop
Počet válců
4
Vrtání (mm)
75
Zdvih (mm)
88,3
Max.
hmotnost
(kg)
Brzděný
přívěs
Nebrzděn
ý přívěs
C30
1300
650
S40
1300
650
V50
1300
700
Zatížení
koule
tažného
zařízení
50
50
7
DRIVe
Tecnické údaje
Spotřeba a emise
A
B
C
Model
C30
112
4,3
92
3,5
99
3,8
S40
112
4,3
92
3,5
99
3,8
V50
112
4,3
92
3,5
99
3,8
Syboly použité v tabulce
: Emise kysličníku uhličitého (g/km)
: Spotřeba (litry/100 km)
A = město
B = dálnice
C = kombinovaná
Kola a pneumatiky
Důležitým detailem ekologické jízdy je použití
správného typu pneumatik a jejich nahuštění
na správný tlak.
Rozměry
Při montáži nových pneumatik doporučujeme
použití stejného typu a značky pnematik,
jakými bylo vozidlo vybaveno z výroby - jsou
konstruovány pro nízkou spotřebu paliva.
Pneumatiky rozměrů 195/65 R15 a 205/55 R16
mají mírně nižší spotřebu než širší varianty.
Tlak vzduchu
Nedostatečně nahuštěné pneumatiky zvyšují
spotřebu paliva. Z tohoto důvodu pravidelně
kontrolujte tlak v pneumatikách.
1
8
Doporučený tlak při maximálním zatížení.
Spotřeba paliva se minimalizuje použitím tzv.
ECO tlaku1. Může se projevit jistý vliv na jízdní
komfort, hluk přenášený ze silnice a chrakteristiku řízení, ale nebude ovlivněna bezpečnost.
Viz štítek s doporučenými tlaky v pneumatikách vedle sloupku dveří řidiče.
Akumulátory
Vozidlo je vybaveno dvěma 12V akumulátory vysoce výkonný akumultor pro startování
a pomocný akumulátor, který pomáhá při startování při aktvní funkci Start/Stop.
DRIVe
Tecnické údaje
Akumulátor
Start
Kapacita
při studeném
startu,
CCAA (A)
760
Kapacita
(Ah)
70
8
278×175×190
150×88×105
RozměryB,
DxŠx
V (mm)
A
B
Pomocný
•
•
Motor se automaticky nevypne.
Motor startuje automaticky2 bez sešlápnutí
spojkového pedálu řidičem.
120
Umístění akumulátorů
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po dočasném připojení externího
akumulátoru nebo nabíječky k vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
•
Minusová svorka akumulátoru se nesmí
nikdy použít pro připojení externího
akumulátoru nebo nabíječky - jako
ukostřovací bod se smí použít pouze
podvozek vozidla.
Viz běžná uživatelská příručka, sekce "Asistence při startování" v kapitole "Startování
vozidla a jízda" - kde je popsán postup montáže kabelových svorek, který se musí
dodržet.
Podle normy SAE.
Nevětší možné rozměry.
POZNÁMKA
Čím je vyšší odběr proudu ve vozidle
(extrémní chlazení/topení), tím více se musí
dobíjet akumulátor = zvýšená spotřeba
paliva.
1. Akumulátor, 2. Pomocný akumulátor.
• Pokud je nutné dobíjet akumulátor,
dočasně se vypne funkce Start/Stop.
Pomocný akumulátor je umístěn pod levým
světlometem a za normálních okolností nevyžaduje údržbu.
Akumulátor pro startování je podrobně popsán
v běžné uživatelské příručce.
Dočasně odpojená funkce Start/Stop z důvodu
odběru vysokého proudu znamená:
2
Automatický start může proběhnout pouze pokud je zařazen neutrál.
9
DRIVe
Tecnické údaje
POZNÁMKA
Pojistky
Pokud dojde k takovému vybití akumulátoru, že vše "zhasne" a na vozidle v podstatě nefungují žádné běžné elektrické
funkce, aktivuje se funkce Start/Stop po
nastartování motoru pomocí externího akumulátoru nebo nabíječky. Potom bude
možné automaticky vypnout motor, ale
v případě automatického vypnutí motoru
může z důvodu malé kapacity akumulátoru
funkce Start/Stop při pokusu o automatický
start motoru selhat.
Aby se zajistil úspěšný automatický start po
automatickém vypnutí motoru, musí se
nejdříve akumulátor dobít. Při venkovní
teplotě +15 °C se akumulátor musí nabíjet
nejméně 1 hodinu. Při nižší venkovní teplotě
se doporučuje doba nabíjení 3-4 hodiny.
K nabíjení akumulátoru doporučujeme použít externí nabíječku.
Umístění, pojistky Start/Stop
Čis.
Komponent
A
Pokud to není možné, doporučujeme
vypnout tuto funkci, dokud se akumulátor
náležitě nedobije.
11M/1
Motorový prostor, elektrická rozvodná jednotka
125
Více informací o dobíjení akumulátoru - viz
uživatelská příručka, sekce "Akumulátor"
v kapitole "Údržba a servis".
11M/2
Čidlo, monitorování akumulátoru
15
25
CEM, vznětový motor
10
DŮLEŽITÉ
Prasklá pojistka se smí nahradit pouze
pojistkou stejné barvy a proudové hodnoty.
10
VOLVO C30, S40 & V50
DRIV
Doplněk návodu k obsluze
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'-(-8oZX]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement