Volvo | S60 | DRIVe | Volvo S60 2012 Late DRIVe

Volvo S60 2012 Late DRIVe
VOLVO S60, V60, V70 & S80
Start/Stop
Doplněk k Příručce majitele: Automatická převodovka s funkcí Start/Stop
DRIVe
O tomto doplňku
Přečtěte si nejdříve následující
informace!
V běžné uživatelské příručce k vozidlu je
popsána funkce Start/Stop pro vůz
s manuální převodovkou. V tomto doplňku
popisujeme funkci Start/Stop pro automatickou převodovku.
V dodatku k uživatelské příručce jsou běžně
popsány jen bezprostřední rozdíly, nicméně
v tomto dodatku opakujeme jisté informace
z uživatelské příručky tak, aby nedošlo ke
ztrátě kontextu a aby se nestalo, že obsah by
byl nesrozumitelný.
Proto doporučujeme navštívit webovou
stránku společnosti Volvo na www.volvocars.com, kde najdete nejnovější a aktuální
informace týkající se vašeho vozu.
Změny
Technické údaje, konstruční vlastnosti
a obrázky uvedené v tomto doplňku nejsou
závazné.
Společnost Volvo si vyhrazuje právo provést
změny bez předchozího upozornění.
© Volvo Car Corporation
Tato publikace
Tyto provozní pokyny jsou dodatkem v běžné
uživatelské příručce pro vozidlo.
Pokud si nejste jisti některou z funkcí:
•
Nejdříve prostudujte běžnou uživatelskou
příručku pro vozidlo.
Pro odpovědi na další otázky doporučujeme
kontaktovat prodejce nebo zátupce společnosti Volvo Car Corporation.
Internet
Vývoj ekologických technologií se neustále
rozvíjí a tištěné informace se mohou rychle stát
zastaralými nebo nektuálními.
1
DRIVe
Všeobecné informace
Eco Start/Stop DRIVe
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje všechny naše činnosti. Orientace na tento cíl vyústila v modelovou řadu
vozidel DRIVe, jejíž koncept v sobě zahrnuje
vzájemnou součinnost několika samostatných
funkcí zaměřených na úsporu energie. Společným cílem všech těchto funkcí je snížení
spotřeby paliva, což na druhé straně přispívá
ke snížení emisí výfukových plynů.
Start/Stop
Funkce Start/Stop Zap/Vyp.
Motor je vypnutý - bude tišší a čistší....
Tento vůz je vybaven nejen spolehlivým
a úsporným vznětovým motorem, ale také
funkcí Start and Stop, která se používá např.
při stání v hustém provozu a při čekání na
semaforech: motor se sám vypne a jakmile
chcete pokračovat v jízdě, automaticky nastartuje. Podrobný popis najdete v kapitole
"Funkce a použití".
Funkce Start/Stop poskytuje řidiči možnost
aktivnějšího ekologického stylu jízdy tím, že mu
umožňuje ve vhodné dopravní motor automaticky zastavit.
2
Funkce a ovládání
Krátce se rozsvítí při aktivaci a v případě
textových zpráv.
Motor se automaticky zastaví.
Start/StopFunkce se aktivuje automaticky při nastartování motoru.
Řidič je upozorněn na tuto funkci krátkým rozsvícením tohoto symbolu na přístrojové desce,
zobrazením textu Autom.Start-Stop ZAP na
displeji a rozsvícením zelené kontrolky na
tlačítku Zap/Vyp.
DRIVe
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Po nastartování pomocí klíče a po každém
automatickém vypnutí musí vůz nejdříve
dosáhnout rychlost 5 km/h a až potom lze
znovu aktivovat automatickou funkci
Start/Stop - v této souvislosti musí být rovněž splněny jisté podmínky. Viz kapitola
"Motor se automaticky nevypíná".
Všechny systémy vozidla, jako je osvětlení,
autorádio, apod., pracují normálně i v případě
automatického vypnutí motoru. Nicméně
některá zařízení ve voze mohou být dočasně
omezena, např. otáčky ventilátoru klimatizace
nebo extrémně hlasité audio.
Automatické vypnutí motoru
Aby se motor automaticky vypnul, musí vozidlo
zcela stát.
•
Zastavte vůz pomocí brzdového pedálu
a držte levou nohou stále na pedálu - motor
se zastaví.
Na informačním displeji se
rozsvítí symbol
AUTO START, který
potvrzuje a připomíná, že
došlo k automatickému
zastavení motoru.
1
Vypojení funkce Start/Stop
poznáte podle toho, že na
informačním displeji symbol
zmizí a na cca. 5 sekund se
objeví zpráva Autom.StartStop VYP.
Automatické startování motoru
Chcete-li motor opět automaticky nastartovat:
•
Uvolněte tlak nohy na brzdovém pedálu motor se automaticky spustí a můžete
pokračovat v jízdě.
Asistent startování HSA
Uvolněním brzdového pedálu můžete motor
automaticky nastartovat také, když stojíte do
svahu - funkce HSA zabrání, aby se vůz rozjel
zpátky.
U systému HSA (Hill Start Assist) zůstává tlak
v brzdovém systému dočasně k dispozici,
pokud řidič přesune svou nohu z brzdového
pedálu na plynový pedál, aby se mohl rozjet
poté, když se motor automaticky zastavil.
Dočasné zabrzdění se uvolní po několika
sekundách nebo když řidič sešlápne plynový
pedál.
Vypnutí funkce Start/Stop
V některých situacích může
být žádoucí dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop - to se provádí
stisknutím tohoto tlačítka.
Kontrolka na tlačítku
následně zhasne.
Funkce Start/Stop bude
vypnuta do opětovného
zapnutí pomocí tlačítka nebo do příštího startu
motoru.
Omezení
Motor se automaticky nevypne
I když je fukce Start/Stop zapnutá, motor se
automaticky nevypne, pokud:
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkce Queue Assistant1 je aktivována.
•
podmínky prostředí v prostoru pro cestující
se liší od přednastavených hodnot, což
řidič nemá zapnutý bezpečnostní pás.
cesta je velmi prudká.
řidič prudce pohne volantem.
vůz zcela nezastaví.
vůz couvá.
motor nemá normální provozní teplotu.
venkovní teplota je pod bodem mrazu
nebo je vyšší než cca. 30°C.
Další informace najdete v běžné uživatelské příručce v kapitole "Komfort a radost z jízdy > Adaptivní tempomat".
3
DRIVe
Všeobecné informace
poznáte podle vysokých otáček ventilátoru
ventilace.
•
Prostředí v prostoru pro cestující se odlišuje od nastavených hodnot.
•
kapacita akumulátoru je nižší než minimální povolená úroveň.
•
Venkovní teplota klesne pod bod mrazu
nebo je vyšší než cca. 30 °C.
•
venkovní teplota baterie používané ke startování je pod bodem mrazu nebo je vyšší
než cca. 55°C.
•
Dočasně se projevuje vysoký odběr proudu nebo kapacita baterie klesla pod minimální povolenou úroveň.
•
atmosférický tlak vzduchu je menší než tlak
odpovídající cca. 1500 metrů n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle převažujících klimatických podmínek.
•
Opakované sešlápnutí brzdového pedálu.
•
V určitých situacích se motor automaticky
nastartuje, aniž řidič rozhodne, že by vozidlo
mělo pokračovat v jízdě. V následujících situacích motor automaticky nastartuje, i když řidič
nezvedne nohu z plynového pedálu:
•
Volič řazení se přesune z polohy D do
polohy "+/-" nebo R.
•
•
Řidič nemá připoutaný bezpečnostní pás.
2
3
4
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se může
náhle automaticky spustit. Před otevřením
kapoty motor nejdříve vypněte jako obvykle
stisknutím tlačítka START/STOP ENGINE.
filtr pevných částic ve výfukovém systému
je plný - dočasně vypojená funkce
Start/Stop se aktivuje znovu, jakmile se
provede automatické čištění2.
Motor se automaticky nastartuje bez
zásahu řidiče
Další informace a nastavení
Přívěsy
•
Pokud se k elektrickému systému vozu
elektricky zapojí přívěs, funkce Start/Stop
se deaktivuje.
Zamlžení oken.
Další informace najdete v běžné uživatelské příručce v kapitole "Během jízdy > Palivo > Nafta > Filtr pevných částic".
Další informace - viz kapitola "MŮJ VŮZ" v běžné uživatelské příručce.
Součástí systému menu MY CAR3 ve voze jsou
informace vysvětlující část koncepce DRIVe
s několika různými nastaveními a možnostmi.
Textová zpráva
Za jistých situací se na informačním
displeji společně s touto kontrolkou
Start/Stop mohou zobrazit textové zprávy.
V některých případech je třeba provést doporučené opatření. Příklady jsou uvedeny v následující tabulce:
DRIVe
Všeobecné informace
Symbol
AUTOSTART
Zpráva
Info/
opatření
Autom.StartStop ZAP
Zobrazí se na
cca. 5 sekund
po aktivaci
funkce Start/
Stop.
Autom.StartStop VYP
Zobrazí se na
cca. 5 sekund
po vypnutí
funkce Start/
Stop.
Motor
v režimu
autom. spuštění
Motor je
připraven
k automatickému nastartování počkejte na
uvolnění
brzdového
pedálu.
Symbol
Zpráva
Info/
opatření
Stisknout
Tlačítko start
Motor automaticky nenastartuje nastartujte
motor normálně pomocí
tlačítka
START/STOP
ENGINE
a voliče řazení
v poloze P
nebo N.
Symbol
Zpráva
Info/
opatření
Pro nastartování zvolit
P nebo N
Funkce Start/
Stop byla
deaktivována
- přesuňte
volič řazení do
polohy N nebo
P a nastartujte
motor normálně stisknutím tlačítka
START/STOP
ENGINE.
Autom.StartStop Doporučen servis
Funkce Start/
Stop je vypojena. Kontaktujte servis.
Pokud po provedení příslušného opatření
zpráva nezmizí, musíte kontaktovat servis.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Tento servis rovněž kontaktujte, pokud
potřebujete jakoukoliv technickou pomoc.
5
DRIVe
Technické údaje
Motor
S60
Označení
Kód
A
motoruA
D3
D5204T3
Další informace o motoru najdete v běžné uživatelské
příručce.
Převodovka
Automatická, 6stupňováA
A
S80
A
6,8
180
A
7,1
187
B
4,6
120
B
4,7
125
C
5,4
142
C
5,6
148
V60
TF-80SD
Stejné technické údaje jako pro TF-80SC - viz běžná uživatelská příručka.
Baterie
A
7,1
187
B
4,8
127
C
5,7
149
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou vybavena
dvěma 12V bateriemi - jednou velmi výkonnou
baterií pro startování a jednou pomocnou baterií, která pomáhá funkcí Start/Stop při startování.
Umístění
Spotřeba a emise
V70
: Spotřeba (litry/100 km)
: Emise oxidu uhličitého (g/km)
A = jízda ve městě
B = jízda mimo město
A
7,2
188
B
4,8
126
C
5,7
149
C = kombinovaná jízda
A: Vozidlo s levostranným řízením. B: Vozidlo
s pravostranným řízením. -1: Baterie pro startování
2: Pomocná baterie.
6
DRIVe
Technické údaje
Pomocná baterie zpravidla nevyžaduje větší
údržbu než běžná baterie používaná ke startování. V případě dotazů či problémů kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Důležité informace o udržovacím dobíjení
baterií a o pomoci při startování s jinou baterií
najdete v běžné uživatelské příručce v části
"Údržba a servis > Baterie > Start/Stop".
Pokud se v důsledku vysokého odběru proudu
dočasně omezí funkce Start/Stop, stane se
následující:
•
Technické údaje
Odběr proudu
Pokud chcete jezdit ekologicky, musíte šetřit
energii - stejně jako doma.
Čím více spotřebičů je aktivováno (jako např.
stereo, vyhřívání oken, zrcátek a sedadel, velmi
chladný vzduch z klimatizace apod.), tím více
energie je zapotřebí k dobití baterie, která se
používá se startování.
•
1
Čím je vyšší odběr proudu ve voze (zvýšené chlazení/topení apod.), tím více se
baterie musejí nabíjet = vyšší spotřeba
paliva.
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
Baterie
Startování
Kapacita
při startování
studeného
motoruA,
CCA (A)
760
VelikostD,
dxšx
v (mm)
POZNÁMKA
•
Motor automaticky nastartuje, aniž by řidič
zvedl svou nohu z brzdového pedálu.
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterií ve vozech s funkcí
Start/Stop se musí nainstalovat baterie
vyrobené technologií AGM1.
Kapacita
(Ah)
A
B
C
D
278×175×190
70
Pomocné
120B
180C
150×90×106B
150×90×130C
8B
10C
V souladu s normou SAE.
Vozidlo s pravostranným řízením.
Vozidlo s levostranným řízením.
Největší možný rozměr.
Absorbed Glass Mat
7
DRIVe
8
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc $[FDI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising