Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2012 Late Quick Guide

Volvo S60 2012 Late Quick Guide
VOLVO S60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
1P[OgWgOrOPWnIPWP[VKFW[SVÖVKrDr[gØJUFL
1SPIMnEOāUFTJUPIPUP2VJDL(VJEFBTF[OBNUFTFSZDIMFBTOBEOPT
OāLUFSŴNJ[OFKCāØOāKÖrDIGVOLDr
7ÖFDIOZWBSPWOnUFYUZ EBMÖrEŎMFØJUnBQPESPCOnJOGPSNBDFKTPVVWFEFOZW
VØJWBUFMTLnQĺrSVóDFUFOUPMFUgLPCTBIVKFQPV[FTUSVóOŴWŴCāS
6ØJWBUFMTLgQĺrSVóLBOBWrDPCTBIVKFOFKOPWāKÖrBOFKBLUVgMOāKÖrJOGPSNBDF
.PØOPTUJKTPVP[OBóFOZIWā[EJóLPV %BMÖrJOGPSNBDFUŴLBKrDrTF7BÖFIPWP[VOBMF[OFUFOBXXXWPMWPDBSTDPN
DÁLKOVÝ OVLADAČ NA KLÍČI S PCC* - KOMUNIKACE S VOZIDLEM
PCC*
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Červené světlo: je spuštěn alarm.
4 Blikající červené světlo: alarm byl spuštěn
před méně než 5 minutami.
Zamyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA , víko zavazadlového prostoru a vypíná alarm.
Odemyká víko zavazadlového prostoru – dvojím stiskem jej o několik cm
pootevře.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy.
Informace o vozidle lze získat v dosahu
100 metrů.
– Stiskněte tlačítko a počkejte 7 sekund.
Při stisknutí tlačítka mimo dosah se
zobrazí poslední stav uložený v paměti.
A
Vozidlo se automaticky uzamkne, pokud do 2 minut
po odemknutí nebudou otevřeny boční dveře/víko
zavazadlového prostoru.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
1. Vložte dálkový ovladač na klíči do spínače
zapalování a zatlačte klíče do koncové polohy.
3. Krátkým stisknutím tlačítka
nastartujte motor.
2. Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
STUDENÝ START
POZNÁMKA
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou dobu
je součástí účinného systému kontroly emisí
Volvo.
Vznětové motory mají při studeném startu
určité zpoždění, protože se musí předehřát
spalovací komůrky.
VYPNUTÍ MOTORU A VYTÁHNUTÍ
DÁLKOVÉHO OVLADAČE NA KLÍČI.
1. Krátce stiskněte tlačítko
– motor se zastaví.
2. Vytáhněte dálkový ovladač na klíči ze spínače
zapalování.
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM
MRTVÉHO ÚHLU*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem
na světlém povrchu vozovky nebo nízko
položeným sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu Doporucen
servis.
POLOHY KLÍČE
Pokud chcete nastavit následující polohy klíče bez nastartování motoru, nesešlapujte brzdový ani
spojkový pedál.
0 Odemknutí vozu.
I Je-li dálkový ovladač s klíčem zcela zasunutý do spínací skříňky: Krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
II Je-li dálkový ovladač s klíčem zcela zasunutý do spínací skříňky: Stiskněte START/STOP
ENGINE na cca. 2 sekundy.
Je-li dálkový ovladač s klíčem v poloze II, odebírá se z baterie hodně energie. Proto by se tato
poloha neměla používat!
Informace o funkcích a systémech, které lze používat při vypnutém motoru s klíčem v různých polohách, najdete v tabulce v části "Polohy klíče" v běžné uživatelské příručce.
Chcete-li se vrátit do polohy 0 z polohy II a I: Krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
BEZKLÍČOVÝ* SYSTÉM
Klíč může například zůstat po celou dobu v
kapse.
ZAMKNUTÍ & ZAPNUTÍ ALARMU VOZIDLA
– Dotkněte se zadní části jedné z vnějších klik
(viz obrázek), nebo lehce stiskněte menší ze
dvou pogumovaných tlačítek na víku zavazadlového prostoru.
ODEMKNUTÍ & VYPNUTÍ ALARMU VOZIDLA
– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem
otevřete dveře (rukavice mohou bránit v
provedení této funkce), nebo lehce stiskněte
větší ze dvou pogumovaných tlačítek na víku
zavazadlového prostoru.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
– Sešlápněte brzdový/spojkový pedál a krátce
stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
VYPNUTÍ MOTORU
– Krátce stiskněte tlačítko START/STOP
ENGINE.
Více informací naleznete v uživatelské příručce,
kapitola "Zámky a alarm".
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2)
C
Normální rychlost stírání
D
Vysoká rychlost stírání
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru,
páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
Zobrazí se na displeji, když je dešťový
senzor aktivní
AUDIO SYSTÉM
1 Otočením nastavte hlasitost.
2 Dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP Krátkým
stisknutím vypněte/zapněte audio
3 Stisknutím tlačítka vyberte AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*.
4 Stisknutím tlačítka vyberte např. Disk,
USB*, iPod®*, AUXA, Bluetooth*, TV*.
AUTORÁDIO
6 Otáčením nalaďte stanici.
7 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé šipky. Dlouhý stisk - prohledávaní silných stanic, krátký stisk - prohledávání uložených
stanic. Stanici uložte stisknutím číslicové
klávesy 0–9 na dobu, dokud se na displeji
nezobrazí potvrzení o uložení.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač, (pro optimální reprodukci nastavte střední hlasitost). Hlasitost
zdroje audia ze vstupu AUX se nastavuje pomocí
ovladače TUNE (6).
B
Značka iPod je vlastnictvím společnosti Apple
Computer Inc.
8 Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma, např. Basy, Výšky nebo Surround*
- Otočením ovladače VOL (1) upravte
nastavení.
CD/DVD* přehrávač
5 Stisknutím tlačítka vysunete disk.
6 Otočení změníte stopu CD ze seznamu stop
7 Pomocí levé/pravé šipky změníte stopu CD,
dlouhým stiskem rychlé převíjení dopředu/
dozadu.
Ovládací kolečko* na volantu: procházení menu.
Jedním stisknutím ovládacího kolečka potvrdíte
výběr (OK) v systému menu.
K audio systému lze pomocí připojení AUX nebo
konektoru USB na středové konzole připojit
iPod®B nebo MP3 přehrávač. iPod® připojený k
USB bude také napájen.
SYSTÉM DAB*
Systém digitálního vysílání (Digital Audio Broadcasting, DAB) nabízí vysokou kvalitu rozhlasového vysílání a více kanálů.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
1 Otočením se individuálně nastavuje teplota
v levé nebo pravé části prostoru pro cestující. Na displeji se zobrazuje zvolená teplota.
8 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
MANUÁLNÍ REGULACE
2 Vytápění levého nebo pravého sedadla.
3 Max. odmlžení. Nasměruje maximální
průtok veškerého vzduchu na čelní a boční
okna.
4 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
5 Distribuce vzduchu.
6 Zapnutí/vypnutí vyhřívání zadního okna a
bočních zrcátek.
7 Recirkulace.
9 AC - zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v poloze I.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je stále
pod napětím.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3
přehrávače atd.
DŮLEŽITÉ
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
DRIVE*
Funkce DRIVe aktivuje program,
který řidiči pomůže snížit spotřebu
paliva a emise.
S funkcí Start/Stop může být při jízdě s častými
zastávkami motor automaticky přepnut do
režimu stop/start.
Funkci DRIVe lze vypnout. Svítící kontrolka v
tlačítku označuje, že je funkce aktivní.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
2
3
4
5
6
7
8
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
T1 & T2 – nezávislá denní počítadla, která
jsou vždy zapnutá.
Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na stranu
vozidla, na které je umístěno víčko palivové
nádrže.
Displej, palubní počítač. Vyberte funkci
pomocí ovladače (8).
Hodiny. Nastavení v systému menu MY
CAR nebo pomocí (6).
Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepíná
mezi denními počítadly T1 & T2. Dlouhým
stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
Nastavení hodin: Otočte do krajní polohy a
pak za krajní polohu s "kliknutím".
Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
Otočením kolečka zobrazíte volby palubní-
SEŘÍZENÍ VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
1. Uvolněte aretaci.
2. Proveďte seřízení.
ho počítače.
9 Krátkým stisknutím se vynuluje aktuální
funkce palubního počítače.
Dlouhým stisknutím se vynulují všechny
funkce palubního počítače.
POZNÁMKA
Text displeje _ _ _ km do prázdné nádrže
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
BLUETOOTH*
1. Umožňuje používání nebo vizuální kontrolu
mobilního telefonu.
2. V audio systému podržte klávesu TEL.
3. Na displeji audio systému vyberte možnost
Přidat telefon.
4. Vyberte telefon, který chcete připojit.
5. Pomocí klávesnice mobilního telefonu
zadejte číslice uvedené na displeji audio
systému.
SYSTÉM PODPORY ŘIDIČE
Systém city safety™ je podpůrný nástroj
řidiče a nikdy nemůže nahradit pozornost
řidiče nebo jeho odpovědnost za bezpečné
řízení vozidla.
City Safety™ a systém varování před kolizí s
automatickou-brzdou & detekce chodců*
Tyto funkce pomáhají řidiči odvrátit kolizi v
situacích, kdy změny v dopravním provozu před
vozidlem kombinované s nepozorností řidiče
mohou vést k dopravní nehodě.
Funkce je aktivní při rychlostech pod 30 km/h
a pomáhá řidiči sledovat provoz před vozidlem
pomocí laserového senzoru umístěného v horní
části čelního skla.
Systém City Safety pomáhá předejít nehodě,
pokud je rozdíl rychlosti vašeho vozidla a vozidla
vpředu nižší než 15 km/h.
Pokud je rozdíl rychlosti vyšší, nelze nehodě
předejít, sníží se však rychlost počátečního
nárazu. Systém City Safety je navržen tak, aby
se aktivoval co nejpozději a nedocházelo tak ke
zbytečným zásahům.
VÝSTRAHA
Detekce chodců (detektor chodců před
vozidlem) neposkytuje výstrahu ani nezasáhne brzděním při rychlostech nad 80 km/h
a nepracuje za soumraku a v tunelech.
Funkce nemůže detekovat chodce, který:
oĺ je částečně zakrytý,
oĺ je menší než 80 cm,
oĺ je oblečen do oblečení, které zakrývá
obrysy jeho těla.
Ostatní systémy podpory řidiče
Vozidlo může být vybaveno různými systémy,
které řidiči pomáhají například včas zabrzdit,
udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních
vozidel a zaznamenat vozidla jedoucí stejným
směrem v tzv. mrtvém úhlu nebo udržovat
správnou polohu při jízdě v jízdním pruhu:
oĺ Adaptivní tempomat (manuální)*
oĺ Adaptivní tempomat s funkcí Queue
Assistant (automatický)*
oĺ Distance Warning*
oĺ BLIS – (informační systém mrtvého úhlu)*
oĺ Kontrola bdělosti řidiče*
oĺ Upozornění na vybočení z jízdního pruhu*
Více informací k těmto funkcím a jejich omezeních naleznete v uživatelské příručce, kapitola
"Komfort a radost z jízdy".
Za správný způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost přizpůsobenou rychlosti jízdy vždy
odpovídá řidič.
EBA - ASISTENCE PŘI NOUZOVÉM
BRZDĚNÍ
Funkce asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA
aktivován, stlačuje se brzdový pedál o trochu
více než je obvyklé.
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak
dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se
se brzdný účinek zcela přeruší.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první
měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
OVLÁDACÍ PRVKY SVĚTEL
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
Zadní mlhové světlo (pouze strana
řidiče)
Automatická některé trhy)/vypnutá
tlumená světla. Světelná houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí dálkových
světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce.
Otevře víčko palivové nádrže
Ruční nastavení sklonu světlometů (u
xenonových světlometů* automatické)
Odemyká víko zavazadlového prostoru
PARKOVACÍ BRZDA
Zapnutí
– Stiskněte tlačítko. Dokud nebude parkovací
brzda zcela zapnutá, výstražná kontrolka bliká.
Po úplném zapnutí zůstane svítit.
Vypnutí
1. Klíč je v poloze 0 nebo I.
2. Sešlápněte brzdový pedál a lehce vytáhněte
tlačítko.
Automatické vypnutí
– Rozjeďte se. (U vozidel s automatickou převodovkou musí být zapnutý bezpečnostní pás.)
TP 14460 (Czech). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Osvětlení displeje a přístrojů
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising