Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2015 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2015 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Texty a symboly na obrazovce
Událost v příštím bodu navádění
Vzdálenost do příštího bodu navádění
Název další cesty/ulice
Zařízení (restaurace)
Konečný cíl naplánované trasy
Mezicíl naplánované trasy
Symbol cíle/konečného cíle
Vypočítaná doba příjezdu do konečného cíle
Vypočítaná vzdálenost zbývající k cíli
Kompas
Dopravní informace
Úsek pokrytý dopravními informacemi
Typ cesty
Barva/lak
Název aktuální cesty/ulice - v aktuální poloze vozidla (15)
Naplánovaná trasa
Dálnice
Oranžová
Aktuální poloha vozidla
Hlavní cesta
Tmavě šedá
Uložená poloha
Menší hlavní cesta
Šedá
Běžná cesta
Světle šedá
Místní cesta
Bílá
Měřítko mapy
SENSUS NAVIGATION
Navigační systém Volvo je dopravní informační a navigační systém, který vyvinula
společnosti Volvo. Sensus Navigation vás
navede do cíle a po trase vás bude informovat.
Informuje o situacích, které mohou mít vliv na
jízdu - např. o nehodách nebo práci na cestách.
Přitom vám nabídne alternativní trasy.
Můžete si vytvořit itinerář, hledat zařízení podél
trasy, ukládat zajímavá místa atd. Sensus
Navigation zobrazuje přesnou polohu vozidla.
Pokud špatně odbočíte, vždy provede korekci,
aby vás dovedl do cíle.
Sami zjistíte, jak se tento systém používá intuitivně. Vyzkoušejte to. Abyste si na systém zvykli,
doporučujeme vám seznámit se s informacemi
v této příručce.
Usnadněním přístupnosti a zkrácením vzdálenosti
během jízdy přispívá navigační systém Volvo rovněž ke zlepšení životního prostředí.
Obsah
01 Začněte hned
Aktivace systému........................................ 9
Ovládání - rychlý průvodce......................... 9
Navádění do cíle....................................... 10
02 Poznejte systém Sensus
Navigation
Před spuštěním......................................... 13
Uživatelská příručka.................................. 13
03 Ovládání
Ovládání - přehled....................................
Ovládání - obecné informace....................
Ovládání - středová konzola.....................
Ovládání - volant.......................................
Ovládání - dálkové ovládání......................
01 02 03
2
16
18
18
19
19
Obsah
04 Hlasové ovládání
05 Kolečko
Všeobecné informace o hlasovém ovládání...........................................................
Použití hlasového povelu..........................
Funkce nápovědy a nastavení rozpoznávání hlasu..................................................
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání.
Zadání a výběr možností........................... 27
21
22
06 Mapy, kompas a hlasové
navádění
Vyobrazení mapy - pár příkladů................ 30
Kompas..................................................... 32
Hlasové navádění...................................... 32
04 05 06
22
25
3
Obsah
07 Menu
Všeobecné informace o nabídkách..........
Zkratky......................................................
Hlavní nabídka..........................................
Rolovací nabídka......................................
Strom nabídky...........................................
08 Specifikace cíle
34
34
35
36
37
Všeobecné informace o zadávání cíle......
Hledání pomocí nastavení Domů..............
Hledání pomocí adresy.............................
Hledání pomocí POI..................................
Hledání pomocí uloženého místa..............
Hledání pomocí předchozích cílů.............
Hledání pomocí internetu..........................
Hledání pomocí PSČ.................................
Hledání pomocí zeměpisné šířky/výšky....
Hledání pomocí bodu na mapě.................
Hledání pomocí cestovního průvodce......
09 Itinerář
42
42
43
45
46
47
47
48
48
49
50
Itinerář - obecné informace....................... 53
Mezicíle v itineráři..................................... 54
07 08 09
4
Obsah
10 Trasa
Trasa - vynechání......................................
Alternativní trasy a přehled tras................
Podrobné informace o trase.....................
Mapa zbývající trasy.................................
Záznam trasy............................................
11 Nastavení
56
57
58
58
59
Možnosti trasy...........................................
Možnosti trasy - vynechání oblasti...........
Možnosti trasy - úprava trasy...................
Možnosti mapy.........................................
Možnosti navádění....................................
Informace o systému................................
Tlačítko FAV..............................................
Import/export uložených míst...................
12 Dopravní informace
61
63
65
65
68
72
73
74
Dopravní informace...................................
Dopravní informace - bez konkrétního
cíle.............................................................
Dopravní informace - s konkrétním cílem.
Rozsah dopravního problému...................
10 11 12
76
76
77
79
5
Obsah
13 Symboly na mapě
14 Otázky a odpovědi
Body zájmu - POI...................................... 82
Časté dotazy............................................. 85
15 Informace o systému
a mapách
Mapy - obsah............................................
Aktualizace map........................................
Licenční smlouva......................................
Copyright..................................................
13 14 15
6
88
88
89
89
Obsah
16 Abecední seznam
Abecední seznam..................................... 92
16
7
ZAČNĚTE HNED
01 Začněte hned
Aktivace systému
Nejdříve se musí aktivovat elektrický systém
vozidla:
vytáhnutí dálkového ovládání s klíčem ze spínače zapalování.
POZNÁMKA
Zapnuto
1. Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
2. Pokud se navigační systém do několika
sekund nespustí, stiskněte tlačítko NAV
na středové konzole.
Systém možná bude potřebovat několik
sekund, aby detekoval polohu a pohyb
vozidla - potom se objeví mapa aktuální geografické oblasti. Vozidlo označuje modrý trojúhelník.
•
Pomocí klávesnice (str. 19) na volantu
vpravo.
•
Pomocí ovládání na středové konzole
(str. 18).
Pomocí dálkového ovládání (str. 19).
Navádění do cíle (str. 10)
•
•
Ovládání - rychlý průvodce (str. 9)
Popis funkcí - viz (str. 18).
Navigační systém je také k dispozici, když
je motor vypnutý. Pokud se baterie příliš
vybije, systém se vypne.
Související informace
•
•
•
Před spuštěním (str. 13)
01
Ovládání - rychlý průvodce
Navigátor GPS Volvo lze ovládat různými způsoby:
Pomocí rozpoznávání hlasu (str. 21).
Hlavní povely
K navádění na adresu nebo POI se v následujících dvou příkladech používá klávesnice na
volantu.
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého
rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční
období, které mají vliv na kvalitu
vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
Vyp
Navigační systém nelze deaktivovat. Může
však běžet na pozadí - deaktivuje se až po
}}
9
01 Začněte hned
01
||
•
K rolování/výběru v nabídkách používejte
kolečko (1).
•
Aktivujte výběr krátkým stisknutím
kolečka (v příkladu používáme "+ OK").
•
Přejděte zpět v nabídkách a/nebo zrušte
pomocí EXIT (2).
Ovládání na středové konzole
Pokud se místo klávesnice na volantu používá
klávesnice na středové konzole, platí následující:
Klávesnice na
volantu
Středová konzola
Otočte kolečkem
Otočte TUNE
Stiskněte kolečko
Stiskněte tlačítko OK
Stiskněte tlačítko
EXIT
Stiskněte tlačítko
EXIT
Navádění do cíle
Nastavte navádění na požadovanou adresu
nebo bod zájmu.
Navigační systém vypočítá trasu, dobu jízdy
a vzdálenost do vybraného cíle. Systém
navádí a vydává pokyny pro křižovatky apod.
10
Aktivace systému (str. 9)
Navádění do cíle (str. 10)
Obrazovka/
nabídka
Akce
5
Kolečko - viz
(str. 27).
Otočením
kolečka zvolte
znak a zadejte jej
kliknutím na OK na obrazovce se
objeví seznam
možností.
6
Kolečko
Ze seznamu
zvolte správný
okres + OK.
7
Na obrazovce
se objeví
stejné
vyobrazení
jako (4)
s vyplněným
polem
Město:.
Označte Zadat
jediný cíl + OK.
8
Mapa
Spustí se navádění - postupujte
podle pokynů.
Pokud se vozidlo během jízdy odchýlí od
naplánovaného přehledu trasy, systém automaticky vypočítá nový přehled trasy.
Hledat adresu
Stupeň
Obrazovka/
nabídka
Akce
1
Pokud se na
obrazovce
neobjeví
zobrazení
mapy, postupujte následovně:
Stiskněte tlačítko
NAV na středové
konzole.
2
Mapa
Stiskněte NAV.
Zobrazí se
nabídka
"Zástupci".
3
Nabídka
Zástupci viz (str. 34).
Označte Zadat
adresu + OK.
4
Adresa
Označte Město:
+ OK.
Související informace
•
•
Stupeň
Další podrobné informace o hledání cílů
s adresou - viz (str. 43).
Hledat POI
POI se označuje rovněž jako "bod zájmu"
nebo "zařízení".
01 Začněte hned
Stupeň
Obrazovka/
nabídka
Akce
1
Pokud se na
obrazovce
neobjeví
zobrazení
mapy, postupujte následovně:
Stiskněte tlačítko
NAV na středové
konzole.
Mapa
Stiskněte NAV.
Zobrazí se
nabídka
"Zástupci".
2
3
Nabídka
Zástupci viz (str. 34).
Označte Nastavit bod zájmu
+ OK.
4
Bod zájmu
(POI)
Zvolte např. V
blízkosti vozidla
+ OK.
5
Nabídka V
blízkosti
vozidla
a Seznam
výsledků.
Zvolte např.
Nearest tourist
attraction + OK.
6
Seznam
výsledků
Vyberte požadovanou možnost
ze seznamu
+ OK.
Stupeň
Obrazovka/
nabídka
Akce
7
Vyskakovací
menu
Označte Zadat
jediný cíl + OK.
8
Mapa
Spustí se navádění - postupujte
podle pokynů.
01
Další podrobné informace o hledání cílů
s adresou s POI, viz (str. 45) a (str. 82).
Související informace
•
•
Aktivace systému (str. 9)
Ovládání - rychlý průvodce (str. 9)
11
POZNEJTE SYSTÉM SENSUS NAVIGATION
02 Poznejte systém Sensus Navigation
Před spuštěním
Nastavení
Uživatelská příručka
Důležité informace, se kterými se musíte
seznámit, než začnete navigační systém používat.
Systém obsahuje standardní nastavení,
nicméně při spuštění použije naposledy použité nastavení.
Všeobecné informace
Související informace
Dobrý způsobem, jak se seznámit se systémem Sensus Navigation, je přečíst si tuto uživatelskou příručku, a to, v ideálním případě,
ještě před prvním použitím systému. Seznámíte se takto s funkcemi, dozvíte, jak systém
co nejlépe používat v různých situacích, a jak
lze se všemi těmito vychytávkami pracovat
optimálně.
Volvo Sensus Navigation využívá referenční
systém WGS84, který uvádím polohu pomocí
zeměpisné šířky a délky.
Navigační systém lze používat bez zvoleného
cíle.
Nezapomeňte
Navigační systém informuje o cestách, které
vedou do nastaveného cíle. Nelze zaručit, že
všechny doporučené rady budou spolehlivé,
protože může nastat situace, kterou navigační
systém nezvládne (např. náhlá změna počasí).
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého
rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční
období, které mají vliv na kvalitu
vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
•
•
Uživatelská příručka (str. 13)
Aktivace systému (str. 9)
02
Úroveň nadpisu 1
Úroveň nadpisu 2
Obsah pod tímto nadpisem je součástí
úrovně 1 nadpisu.
Všeobecné informace o uživatelské
příručce
Tento stručný průvodce je určen pro ty, kdo
chtějí rovnou začít, viz (str. 9).
Pokud potřebujete podrobnější popis ovládání a možností nebo podrobné informace
k výběru nastavení cíle, doporučujeme číst si
manuál průběžně s používáním systému.
Možnosti nabídky a hledání
Všechny možnosti, které lze na obrazovce
zvolit, jsou v této příručce označeny mírně
větší našedlým textem, např. Zadat cíl.
Hledání ve stromu nabídky je označeno např.
jako:
Zadat cíl
Adresa
Město:
}}
13
02 Poznejte systém Sensus Navigation
||
Anglický text
Obrázky v uživatelské příručce jsou společné
pro všechny trhy a jazyky. Pokud tedy obsahují text, je převážně v angličtině.
02
Aby se uživatel v textu příručky lépe vyznal
v obrázcích a možnostech nabídky s hledáním, slovo v angličtině pro daný obrázek je
uvedeno v závorkách bezprostředně po textu/
frázi v jazyce příručky:
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Texty označené jako UPOZORNĚNÍ obsahují rady a tipy, které usnadňují používání
např. funkcí a funkcionalit.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou informace, které
se doplňují jako poznámka pod čarou dole na
stránce nebo jako text v přímé souvislosti
s tabulkou. Tyto informace doplňují text, na
který odkazují prostřednictvím čísla/písmene
poznámky pod čárou.
Možnosti
Zadat cíl
Adresa
(Set destination > Address)1
Zvláštní text
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
1
14
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou (*).
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Neplatí pro příručky v angličtině a čínštině - je zde uvedeno jako příklad.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Změny v uživatelské příručce
Technické údaje, konstrukční vlastnosti
a obrázky uvedené v této příručce nejsou
závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
Související informace
•
•
•
Před spuštěním (str. 13)
Aktivace systému (str. 9)
Ovládání - přehled (str. 16)
OVLÁDÁNÍ
03 Ovládání
Ovládání - přehled
03
POZNÁMKA: Obrázek je schématický - detaily se mohou lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
Anténa pro GPS
Tato anténa je integrována do střešní antény.
16
Hlasové ovládání
Některé kroky v navigačním systému lze ovládat rovněž hlasem. Do stropu je namontován
mikrofon [2a] a na pravé klávesnici na volantu
se nachází aktivační tlačítko [2b]. Více informací, viz (str. 21).
03 Ovládání
Hlavní jednotka
Hlavní jednotka je nainstalována ve středové
konzole a za ní. Zajišťuje následující funkce:
•
•
Výpočet polohy vozidla (str. 30)
Výpočet trasy do stanoveného cíle
(str. 42)
•
Zpracování dopravních informací
(str. 76)
•
Hlasové navádění (str. 32)
Do hlavní jednotky je integrován přijímač pro
GPS a dopravní informace (TMC1).
Stanovení polohy
Aktuální polohu a směr jízdy vozidla počítá na
základě signálů ze satelitního systému GPS
snímač rychlosti vozidla a gyro.
Výhodou tohoto řešení je, že navigační
systém registruje a počítá přehled trasy,
i když dojde k dočasné ztrátě signálu GPS,
např. během jízdy v tunelu.
Dopravní informace
TMC1 je standardizovaný systém kódování,
který se používá u dopravních informací. Přijímač automaticky hledá správnou frekvenci.
K příjmu se používá anténa FM.
1
POZNÁMKA
TMC není k dispozici ve všech oblastech
a zemích. Pokrytí se neustále zvyšuje
a možná bude zapotřebí provést aktualizaci.
Obrazovka displeje
Na obrazovce se zobrazují mapy a podrobné
informace o typu trasy, vzdálenosti, nabídkách apod.
Péče o obrazovku
K vyčištění obrazovky používejte měkký
netřepivý hadřík, lehce navlhčený ve slabém
roztoku k čištění oken.
DŮLEŽITÉ
Nedávejte přes obrazovku navigace GPS
žádné předměty - povrch obrazovky by se
mohl poškrábat. Mobilní telefony mohou
rušit displej obrazovky.
Ovládání hlasitosti a přijímač IR
Hlasitost během hlasové zprávy můžete upravit pomocí ovládaní hlasitosti audiosystému,
viz (str. 32). Hlasitost lze rovněž měnit
v systému nabídky.
Dálkové ovládání nasměrujte na středovou
konzolu - tam se nachází IR přijímač.
Klávesnice, volant
03
Klávesnice se nachází na pravé straně
volantu. Pomocí klávesnice můžete procházet
jednotlivé položky v nabídce, potvrzovat provedený výběr nebo se posunout v nabídkách
zpět. Více informací, viz (str. 19).
Reproduktory
Audiosystém navigace využívá přední reproduktory.
Související informace
•
Ovládání - obecné informace (str. 18)
Klávesnice, středová konzola
Další možnost ovládání navíc ke klávesnici na
volantu nabízí numerická klávesnice na
středové konzole. Pomocí této klávesnice
v kombinaci s tlačítky OK/MENU, TUNE
a EXIT lze procházet jednotlivé položky
v nabídce, potvrzovat položky a vracet se
v nabídce zpátky. Více informací, viz
(str. 18).
Traffic Message Channel
17
03 Ovládání
03
Ovládání - obecné informace
Ovládání - středová konzola
Obecné informace k ovládání navigačního
systému.
K ovládání navigačního systému lze použít
numerickou klávesnici na středové konzole.
Navigační systém se ovládá pomocí ovládacích prvků na středové konzole (str. 18),
klávesnice na volantu (str. 19) nebo pomocí
dálkového ovládání* (str. 19). Tři různé klávesnice na volantu mají stejné funkce, ale liší
se vzhledem a způsobem použití. Provedení
může také záviset na trhu.
Hlasové ovládání
Systém lze ovládat pomocí rozpoznávání
hlasu s využitím konkrétních povelů, viz
(str. 21).
Související informace
•
•
•
•
•
Ovládání - přehled (str. 16)
Ovládání - středová konzola (str. 18)
Ovládání - volant (str. 19)
Ovládání - dálkové ovládání (str. 19)
Všeobecné informace o hlasovém ovládání (str. 21)
POZNÁMKA: Obrázek je schématický - detaily se
mohou lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
NAV aktivuje navigaci GPS na obrazovce.
Je-li systém GPS aktivován, otevře se/
zavře rychlá nabídka, (str. 34).
Numerické klávesy se používají k zadávání znaků při hledání adresy a názvu a k
rolování mapy, viz (str. 27) a Rolovací
nabídka (str. 36).
Jedním stisknutím tlačítka OK/MENU
potvrdíte resp. aktivujete výběr. V této
příručce používáme v popisu "tlačítko
OK" nebo "+ OK".
Otočením ovladače TUNE procházíte jednotlivé položky v nabídce nebo přiblížíte
18
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
vyobrazení mapy. V této příručce používáme v popisu "ovladač TUNE".
Jedním stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte
ve struktuře nabídky zpátky nebo zrušíte
výběr.
03 Ovládání
Ovládání - volant
Ovládání - dálkové ovládání
K ovládání navigačního systému lze použít
klávesnici a rolovací kolečko na volantu.
Pomocí dálkového ovládání lze ovládat několik
různých funkcí ve vozidle - zde je popisován
pouze související navigační systém.
Klávesnice na volantu je k dispozici v několika
verzích v závislosti na trhu a výběru audiosystému.
•
Nasměrujte dálkové ovládání na středovou konzolu.
zavře rychlá nabídka. Více informací, viz
(str. 34).
Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte ve
struktuře nabídky zpátky nebo zrušíte
výběr.
OK/MENU potvrdí resp. aktivuje výběr.
V této příručce používáme v popisu "tlačítko OK" nebo "+OK".
Klávesy s šipkami posunují kurzor
v nabídce.
03
Numerické klávesy se používají k zadávání znaků při hledání adresy a názvu a k
rolování mapy.
POZNÁMKA
Pokud dálkový ovladač nefunguje, zkuste
nejdříve baterie AA/LR6 vyměnit za nové.
Klávesnice na volantu vpravo.
VAROVÁNÍ
Otočením rolovacího kolečka procházíte
jednotlivé možnosti v nabídce nebo přiblížíte zobrazení mapy.
Dálkový ovladač a podobné předměty
uložte do jedné ze schránek. V případě
prudkého brzdění nebo kolize by jinak
mohlo dojít k poranění osob nebo poškození předmětů.
Stisknutím rolovacího kolečka výběr
potvrdíte resp. aktivujete.
Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte ve
struktuře nabídky zpátky nebo zrušíte
výběr.
Klávesnice dálkového ovládání.
NAV aktivuje navigaci GPS na obrazovce.
Je-li systém GPS aktivován, otevře se/
19
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
04 Hlasové ovládání
Všeobecné informace o hlasovém
ovládání
Provoz
POZNÁMKA
Hlasové ovládání umožní aktivovat některé
funkce navigačního systému pomocí mluveného slova.
Pokud řidič neví, jaký povel má použít,
může říct „Nápověda“ - a systém nabídne
několik různých povelů, jaké lze v dané
situaci použít.
Hlasové povely (str. 22) jsou pohodlné
a brání řidiči, aby se rozptyloval - místo toho
se řidič může soustředit na jízdu, cestu
a dopravní situaci.
•
•
Hlasové povely lze zablokovat:
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování
všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný
řidič.
Hlasové ovládání využívá společný mikrofon
systému handsfree - řidič slyší reakci hlasového ovládání přes reproduktory ve vozidle.
Mikrofon se nachází ve stropu před řidičem,
kde optimálně snímá řeč řidiče. Nicméně jej
může narušovat hlasitý hovor cestujících.
stiskněte EXIT
podržte tlačítko rozpoznávání hlasu na
volantu několik sekund
Související informace
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
Aktivace systému
•
Krátkým stisknutím tlačítka (1) na volantu
aktivujete systém rozpoznávání hlasu hlasový povel lze vydat, až se ozve tón.
•
•
Použití hlasového povelu (str. 22)
•
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání
(str. 25)
04
Funkce nápovědy a nastavení rozpoznávání hlasu (str. 22)
Při práci se systémem rozpoznávání hlasu
nezapomeňte:
•
Chcete-li vydat povel: - Začněte mluvit,
až se ozve tón, a to běžným hlasem
a běžným tempem.
•
Dveře, okna a střešní okno ve voze musí
být zavřeny.
•
V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
21
04 Hlasové ovládání
Použití hlasového povelu
Zadávání informací do navigačního systému
pomocí hlasových povelů je jednoduché, protože se na obrazovce objevuji nejčastější
povely, které se v dané situaci používají.
Startování
•
•
Hlasový povel se spouští následovně:
1. Stiskněte na volantu tlačítko hlasového
ovládání - na obrazovce se zobrazí
příklady dostupných povelů.
04
nebo
•
Vyslovte celý povel v jedné sekvenci:
- "Navigace Zadat adresu".
Pár jednoduchých tipů
22
•
Vydání povelu: - Krátce stiskněte na
volantu tlačítko hlasového ovládání a po
zvukovém znamení vydejte přirozeným
hlasem povel.
•
Odpověď: - Začněte hovořit po zvukovém
znamení, které uzavírá otázku.
•
Systém rozpoznávání hlasu několikrát
požádá o odpověď. Pokud řidič neodpoví, relace bude ukončena.
K nacvičení funkce rozpoznávání hlasu použijte programy s cvičením. Vytvořte uživatelský
profil a nastavte hlasový profil pro konkrétního
řidiče.
POZNÁMKA
například, vyslovit následovně:
Řekněte "Navigace", potom počkejte, až
systém zareaguje vhodnou replikou na
obrazovce - pokračuje tak, že vyberete
a řeknete např. "Zadat adresu".
Během dialogu může řidič aktivovat
nápovědu, pokud po zvukovém znamená
řekne "Help".
Funkce nápovědy a nastavení
rozpoznávání hlasu
Úplný seznam rychlých povelů najdete
v systému nabídky MY CAR - MY CAR
Nastavení
Nastavení hlasového
ovládání
Seznam pokynů.
Povely různými způsoby
Povel "Navigace > Zadat adresu" lze,
•
Dialog se systémem lze urychlit:
- Přerušte řeč systému krátkým stisknutím tlačítka hlasového ovládání na
volantu. Počkejte na zvukové znamení
a začněte mluvit.
Hlasitost
Hlasitost zvuku pro systém rozpoznávání
hlasu upravte v době, kdy systém hovoří,
pomocí ovladače VOL na středové konzole.
Související informace
•
Funkce nápovědy a nastavení rozpoznávání hlasu (str. 22)
•
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání
(str. 25)
MY CAR Nastavení
hlasového ovládání
Nastavení
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
04 Hlasové ovládání
Úvod do problematiky ovládání hlasem
MY CAR Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Úvod do systému
ovládání hlasem
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
Pokud umístíte kurzor na Úvod do systému
ovládání hlasem (Tutorial) + OK, zobrazí se
informace o fungování systému rozpoznávání
hlasu. Je to snadný způsob umožňující
seznámit se fungováním a ovládáním systému
při vydávání povelů.
Seznam povelů
MY CAR Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Seznam pokynů
MY CAR Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Nastavení
uživatele
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
Pokud umístíte kurzor na Seznam pokynů
(Command list) + OK, zobrazí se všechny hlasové povely, se kterými systém pracuje.
Pokud umístíte kurzor na Nastavení
uživatele (User setting) + OK, spustí se program, pomocí kterého se systém rozpoznávání hlasu seznámí s hlasem a jazykovým
profilem řidiče.
Uživatelský profil
Čím lépe zná řidič systém rozpoznávání
hlasu, tím pohodlněji může s funkcemi pracovat. Z tohoto důvodu doporučujeme pracovat
s programy pro nácvik.
POZNÁMKA
Program s cvičením je k dispozici pouze,
když vozidlo stojí a je aktivována parkovací
brzda.
04
Zde má řidič za úkol opakovat slova a věty,
které čte hlas programu po každém zvukovém signálu. Dále řidič postupuje podle
pokynů na obrazovce. Ke zpracování profilu
je zapotřebí cca. 5 minut.
Jakmile je profil zpracován, lze zvýraznit
požadovanou položku + OK a upravit nastavení:
}}
23
04 Hlasové ovládání
||
• Výchozí (Default) - standardní nastavení,
pokud profil hlasu a jazykový profil není
dokončen.
• Školený uživatel (Trained user)
- systém rozpoznávání hlasu je upraven
pro konkrétního řidiče v konkrétním
jazyce.
POZNÁMKA
Položku Výchozí lze změnit na Školený
uživatel až po dokončení lekce věnované
tématu Nastavení uživatele.
04
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
Pokud umístíte kurzor na Adaptace
mluvčího (Voice training) + OK, spustí se
program, u kterého se systém rozpoznávání
hlasu naučí rozpoznávat profil jazyka a hlasu
řidiče lépe než při uložení nastavení během
zpracování profilu jazyka a hlasu - viz popis
v předchozí kapitole "Uživatelský profil".
Rychlost syntetického hlasu
Viz také informace v části "Změna jazyka"
v kapitole Možnosti jazyka pro rozpoznávání
hlasu (str. 25).
Učení hlasu
MY CAR Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Načíst rychlost
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
MY CAR Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Adaptace
mluvčího
24
Pokud umístíte kurzor na Načíst rychlost
(TTS speed) + OK, aktivuje se položka umožňující změnit rychlost, kterou mluví systém
rozpoznávání hlasu:
• Rychlá (Fast)
• Střední (Medium)
• Pomalá (Slow)
Související informace
•
Všeobecné informace o hlasovém ovládání (str. 21)
•
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání
(str. 25)
•
Použití hlasového povelu (str. 22)
04 Hlasové ovládání
Jazykové možnosti pro hlasové
ovládání
Systém rozpoznávání hlasu (str. 21) je průběžně vylepšován. V okamžiku vydání této Uživatelské příručky byl systém k dispozici pro
hlavní mapu v následujících jazycích:
•
•
•
•
•
•
•
•
Angličtina (UK)
Francouzština (FRA)
Nizozemština
Italština
Uživatelský profil závislý na jazyce
Španělština (EU)
Švédština
Němčina
POZNÁMKA
Systém rozpoznávání hlasu v kombinaci
s navigací GPS funguje pouze u zde uvedených jazyků.
Pokud seznam jazyků neobsahuje jazyk
některého trhu, lze si vždy jazyk zvolit ze
seznamu a použít hlasové rozpoznávání
v tomto jazyce pro navigaci.
Řekněme, že hlasový a jazykový profil
Školený uživatel uloží řidič hovořící švédsky
do systému nastaveného na švédštinu.
Pokud řidič změní jazyk ve vozidle (v MY
CAR) na angličtinu, funkce rozpoznávání
hlasu nebude fungovat.
Důvodem je to, že hlasový a jazykový profil
"Školený uživatel", který rozumí pouze
povelům ve švédštině, již nelze zvolit, jelikož
systém rozpoznávání hlasu nyní rozumí
a očekává pouze řeč v angličtině. Místo toho
systém aktivuje položku Výchozí.
Ruština
POZNÁMKA
Systém rozpoznávání hlasu dokáže rozumět
pouze jazyku, který je nastaven v položce MY
CAR.
Upozorňujeme však, že pokud jazyk změníte v systému MY CAR, například, na
angličtinu, nezmění se pouze rozpoznávání
hlasu - na angličtinu přepne také hlasové
navádění a texty nápovědy a nabídek.
Související informace
•
Všeobecné informace o hlasovém ovládání (str. 21)
•
Použití hlasového povelu (str. 22)
04
Aby systém rozpoznávání hlasu rozuměl
výslovnosti řidiče v angličtině, jedinou
možností je zopakovat postup popsaný
v části "Uživatelský profil"1 - přitom však
systém musí být nastaven na angličtinu.
Výběr jazyka
MY CAR
Nastavení
Jazyk
Jazyky, se kterými systém rozpoznávání hlasu pracuje, jsou označeny
v seznamu touto ikonou.
Chcete-li změnit jazyk, navigujte na MY CAR
Nastavení Jazyk a zvýrazněte požadovaný jazyk + OK + NAV.
1
Viz (str. 22).
25
KOLEČKO
05 Kolečko
Zadání a výběr možností
Zadání pomocí kolečka
K zadávání a výběru možností používejte klávesnici na středové konzole nebo kolečko
navigačního systému. Zadejte, například,
informace o adrese nebo zařízení.
Pokud stisknete 9, objeví se lišta se
všemi znaky2 pod tlačítky, např. w,
x, y, z a 9. Rychlým stisknutím procházejte
tyto znaky pomocí kurzoru ve smyčce.
Kolečko.
1. Označte textové pole.
2. Stisknutím tlačítka OK vyvoláte kolečko.
Obrazovka s textovým polem nebo volitelným
textem.
Tento navigační systém využívá "kolečko"
k zadání konkrétních informací, např. typu
POI, města/obce, oblasti/země nebo adresy.
Další možností, jak zadávat znaky, je použití
tlačítek 0-9, * a # na středové konzole.
3. Pomocí kolečka TUNE vyberte znaky.
Zadejte je stisknutím kolečka OK.
Zadání pomocí numerických kláves
•
Požadovaný znak vyberete tak, že na
něm kurzor zastavíte - znak se objeví na
zadávacím řádku.
•
Mazání/změna pomocí tlačítka EXIT.
Další možnosti
POZNÁMKA
Šedé znaky nelze kombinovat s momentálně zadávanými znaky.
05
Ve vnořené nabídce kolečka se nacházejí
další znaky a čísla:
• 123/ABC + OK - kolečko přepíná mezi
Aktivace položky
čísly a znaky.
Po označení požadované funkce/lišty nabídky
pomocí kolečka nebo ovladače TUNE, stiskněte kolečko/OK a zobrazí se další úroveň
funkcí a možností.
• DALŠÍ (More) + OK - na kolečku se
objeví další znaky.
• => + OK - kurzor se posune k seznamu
na pravé straně obrazovky, kde lze k provedení výběru použít OK.
• PSČ + (Postcode) + OK - kurzor se
posune k seznamu na pravé straně obra-
[2]. Numerická klávesnice1.
1
2
POZNÁMKA: Obrázek je schématický - detaily se mohou lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
Znak pod každým tlačítkem se může lišit v závislosti na trhu.
}}
27
05 Kolečko
||
zovky, kde lze k provedení výběru použít
OK, viz (str. 48).
Seznam možností
Seznam odpovídající zadaných znakům.
05
Výsledkem hledání je seznam možností na
základě vstupních informací.
Číslice "149" v pravém horním rohu obrazovky znamená, že seznam obsahuje 149
možností, které odpovídají zadaným písmenům "LON".
Žádný seznam
Prázdný seznam a znaky "***" v pravém horním rohu obrazovky znamenají, že počet
dostupných položek s aktuálně uloženými
znaky je větší než 1000 - je-li toto číslo menší,
položky se zobrazí automaticky.
Chcete-li snížit počet položek v seznamu:
•
Do textového řádku zadejte další znaky.
Související informace
•
28
Ovládání - obecné informace (str. 18)
MAPY, KOMPAS A HLASOVÉ NAVÁDĚNÍ
06 Mapy, kompas a hlasové navádění
Vyobrazení mapy - pár příkladů
06
POZNÁMKA: Obrázky jsou schématické - detaily se mohou lišit v závislosti na trhu a verzi softwaru.
Zde uvádíme příklady vyobrazení mapy
s aktuální polohou. Na obrazovce lze zobrazit,
30
mimo jiné, itinerář, mapu křižovatky nebo
režim rolování.
Vzhled obrazovky závisí na zeměpisné poloze
a na nastaveních, např. na měřítku mapy,
06 Mapy, kompas a hlasové navádění
možnostech POI vybraných pro displeje
apod.
Na přední straně obalu najdete vysvětlení
textu, znaků a symbolů, které se mohou na
obrazovce objevit.
Je-li nastaven itinerář, lze vypočítat
přehledy tři alternativních tras, viz
(str. 61).
Podrobná mapa křižovatky - na levé
straně obrazovky je v detailu zobrazena
následující křižovatka. Situaci vždy
doplňuje hlasová zpráva, viz (str. 32).
Pokud se chcete vyhnout konkrétní
oblasti, viz (str. 63).
Režim rolování, viz (str. 36).
Související informace
•
•
Kompas (str. 32)
Hlasové navádění (str. 32)
06
31
06 Mapy, kompas a hlasové navádění
Kompas
Hlasové navádění
Na vyobrazení mapy na obrazovce je kompas,
který zobrazuje směr, ve kterém ukazuje
přední část vozidla.
Po zadání cíle (str. 42), když se vozidlo
přibližuje křižovatce nebo sjezdu, informuje
hlasová zpráva o vzdálenosti a druhu následujícího manévru. Současně se zobrazí podrobná mapa křižovatky (str. 30). Zpráva hlasového navádění se zopakuje v blízkosti křižovatky.
Červený konec jehly kompasu ukazuje na sever,
kdežto bílý konec - na jih.
Místo grafického kompasu
lze zvolit kompas s textem viz (str. 65).
Hlasitost lze upravovat pomocí tlačítka hlasitosti audiozařízení (během příchozí hlasové
zprávy).
Chcete-li zprávu zopakovat:
•
Stiskněte dvakrát tlačítko OK.
Další informace najdete v části "Hlasové
navádění" (str. 68).
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru s mobilním
telefonem připojeným přes technologii
Bluetooth není hlasové navádění k dispozici.
06
Použití hlasového navádění v jiném jazyce:
•
Viz Hlasového ovládání (str. 25).
Související informace
•
32
Možnosti navádění (str. 68)
MENU
07 Menu
Všeobecné informace o nabídkách
Související informace
Nabídky v navigačním systému obsahují
zkratky, hlavní nabídku a rolovací nabídku.
V každé nabídce jsou uváděny související
položky.
Zkratky (str. 34)
•
•
•
•
Hlavní nabídka (str. 35)
Zkratky
Navigační systém obsahuje nabídku se zkratkami k nejčastěji používaným funkcím.
Rolovací nabídka (str. 36)
Strom nabídky (str. 37)
POZNÁMKA
Pokud jsou lišty nabídky a možnosti na
obrazovce označeny šedě, nelze je
dočasně vybrat.
Další informace
Zkratky z režimu mapy
•
Stiskněte tlačítko NAV.
Zkratky z jiné nabídky
•
Dvakrát stiskněte tlačítko NAV.
Zkratky jsou:
• Zadat adresu (Set address) - viz
(str. 43).
• Nastavit bod zájmu (Set Point Of
07
• Předchozí cíl (Previous destinations) -
Někdy je k dispozici více informací, než se
vejde na nabídkovou lištu. V tomto případě
řádek s textem končí znakem "#".
• Plán cesty (Itinerary) - viz (str. 53).
• Dopravní informace (Traffic information)
Zobrazení ostatních informací:
•
34
Interest) - viz (str. 45).
POZNÁMKA: Obrázek je schématický - detaily se
mohou lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
Stiskněte tlačítko INFO.
viz (str. 47).
- viz (str. 77).
• Hledat na Internetu (Internet navigation)
- viz (str. 47).
07 Menu
• Zrušit navádění (Cancel guidance) zruší/pozastaví aktuální itinerář. Lišta
nabídky se potom změní na možnost
Pokračovat v navádění.
Hlavní nabídka
Zpátky na mapu
Hlavní nabídka se nachází nahoře ve stromu
nabídky navigačního systému.
Mapu lze jednoduše vrátit rychle na obrazovku bez ohledu na to, jak hluboko se
nacházela v systému nabídek (str. 34):
• Vypnout hlasové navádění/Zapnout
•
hlasové navádění (Turn off voice
guidance) - deaktivuje se/znovu se aktivuje hlasové navádění. Je-li funkce deaktivována, hlasové navádění se použije pro
každé stisknutí horní položky Opakovat
hlasové navádění v hlavní nabídce, viz
(str. 35).
Stiskněte tlačítko NAV.
Související informace
•
Zkratky (str. 34)
Související informace
•
Všeobecné informace o nabídkách
(str. 34)
•
•
Hlavní nabídka (str. 35)
•
Rolovací nabídka (str. 36)
Do hlavní nabídky z jiné nabídky
Hlavní nabídka z režimu mapy
•
Stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte NAV a potom OK.
Zopakujte hlasové navádění
Kurzor na Opakovat hlasové navádění
•
(Repeat voice guidance) - každým stisknutím tlačítka OK se zopakuje naposledy
čtený pokyn - viz (str. 32).
Nebo pomocí mapy na obrazovce:
•
Stiskněte dvakrát tlačítko OK.
07
Funkci hlasového navádění lze deaktivovat viz (str. 34).
35
07 Menu
Rolovací nabídka
Rolování
Nitkový kříž
•
Jedním stisknutím tlačítka OK zobrazíte
nabídku pro bod na mapě, který vystředí
nitkové kříže následovně:
V režimu rolování se nitkový kříž posunuje
přes vyobrazení mapy pomocí numerických
kláves na středové konzole (str. 18).
Režim rolování s nitkovým
křížem1
Aktivace režimu rolování v běžném
režimu mapy
•
Stiskněte jednu z numerických kláves
0-9.
Stiskněte jednu z numerických kláves
1-2-3-4-6-7-8-9 - na krajích se zobrazí
směrová šipka s číslem. Pomocí šipky
můžete posunovat mapu v požadovaném
směru.
Přiblížení
•
Otočte ovladač TUNE.
Numerická klávesa "5"
Stisknutím klávesy 5 v rolovacím
režimu vystředíte mapu kolem
polohy vozidla.
07
Pokud se aktivuje itinerář s mezicíli, mapa se
každým dalším stisknutím vystředí kolem
mezicíle.
Opuštění režimu rolování
•
1
2
36
Stiskněte EXIT nebo NAV.
Zvolte, zda poloha nitkového kříže/kurzoru by měla být označena pomocí názvu nebo GPS souřadnic - (str. 65).
Tato služba není k dispozici pro všechny oblasti/trhy.
• Zadat jediný cíl (Set single destination) vymažou se všechny předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění na mapě.
• Přidat jako trasový bod (Add as
waypoint) - zvýrazněné místo se přidá do
itineráře.
• Informace o bodu zájmu (POI
information) - na obrazovce se zobrazí
název a adresa bodu POI, který se
nachází nejblíže nitkovému kříži. Další
informace o možnostech POI - viz
(str. 45).
• Dopr. informace na mapě (Traffic
information on map) - kolem zvýrazněného místa můžete zobrazit dopravní hlášení2.
07 Menu
• Informace (Information) - zobrazí se
dostupné informace o zvýrazněném
místě.
• Uložit (Save) - lze uložit zvýrazněné místo
do paměti.
Související informace
Strom nabídky
Adresa
Menu jsou strukturována následovně:
(str. 43)
Země:
Menu úrovně 1
Město:
Menu úrovně 2
–
Ulice:
Číslo:
•
Všeobecné informace o nabídkách
(str. 34)
•
•
Zkratky (str. 34)
Nabídky/funkce a strana
Zadat jediný cíl
Hlavní nabídka (str. 35)
Zobrazí se tři úrovně stromu nabídky.
Nabídky na 3. úrovni obsahují další dílčí
nabídky - ty jsou dle situace podrobněji
popsány v jednotlivých kapitolách.
Přidat jako
trasový bod
Menu úrovně 3
Křižovatka:
Informace
Uložit
Opakovat hlasové navádění
(str. 32)
Nastavit cíl
(str. 42)
Podle názvu
Domů
(str. 42)
Podle kategorií
Bod zájmu (POI)
(str. 45)
V blízkosti vozidla
Na trase
V blízkosti cíle
V blízkosti
bodu na mapě
07
}}
37
07 Menu
||
Uložená poloha
(str. 46)
(str. 48)
Země:
Spustit navádění
Upravit
PSČ
Detaily
Vymazat
Ulice:
Fotky
Vymazat vše
Číslo:
Přehrát audio
Křižovatka:
Pozastavit audio
(str. 47)
Zadat jediný cíl
Informace
Uložit
Vymazat vše
Plán cesty
Spustit navádění
Uložit
Přidat další bod
Trasa
Zadat jediný cíl
Vyhnout se
Přidat jako
trasový bod
(str. 56)
Upravit trasu
Informace
Delší
Uložit
Kratší
Bod na mapě
(str. 53)
Vymazat plán cesty
(str. 48)
Formát:
(str. 47)
(str. 50)
Plán cesty
Informace
Zeměpisná šířka a délka
Vymazat
Hledat na Internetu
Zadat jediný cíl
Přidat jako
trasový bod
Přidat jako
trasový bod
(str. 49)
Vymazat
Zadat jediný cíl
Alternativní trasy do cíle
(str. 57)
Přidat jako
trasový bod
Přehled trasy
(str. 57)
Uložit
38
Travel guide
Zadat jediný cíl
Předchozí cíl
07
PSČ
07 Menu
Podrobné informace o trase
(str. 58)
Možnosti trasy
(str. 61)
Možnosti mapy
Další
Typ trasy
(str. 65)
Předchozí
Upravit trasu
na požádání
(str. 63)
Zobrazit mapu na
celou obrazovku
(str. 65)
Map type
Přiblížit
Oddálit
Návrhy tras
Informace o dálnici
Použít pruh HOV
Informace o poloze
Mapa zbývající trasy
(str. 58)
Použít rychlý pruh
Kompas
Zaznamenat trasu
(str. 59)
Vyhnout se oblasti
Symboly POI
nebo
Vyhnout se dálnicím
Barvy mapy
Zastavit záznam
Mimo zpoplatněné silnice
Uložená poloha
na mapě
Dopravní informace
(str. 76)
Zrušit navádění
(str. 35)
nebo
Pokračovat v navádění
Nastavení
(str. 65)
Mimo tunely
Mimo trajekty
Vyhnout se
autovlakům
Vyhn. úsekům
s povinnou dáln.nál.
07
}}
39
07 Menu
||
Možnosti navádění
(str. 68)
Formát doby příjezdu
Jména ulic v hlasovém navádění
Navigace
podle zatáček
Hlasové pokyny
navádění
Použít jednoduché
hlas. navádění
Varování rychlostní kamera
Oznámení o uložené poloze
Upozornění na
POI na cestě
40
Import/export uložených poloh
(str. 74)
•
Automatické ztlumení
Upozornění na
naváděnou trasu
Informace o systému
(str. 73)
Související informace
Automatický odečet dopravy
07
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 72)
Všeobecné informace o nabídkách
(str. 34)
SPECIFIKACE CÍLE
08 Specifikace cíle
Všeobecné informace o zadávání cíle
Cíle lze zadávat různými způsoby.
• Předchozí cíl (Previous destination),
Hledání pomocí nastavení Domů
• Hledat na Internetu (Internet search),
Pokud chcete vytvořit cestu zpět domů nebo
do práce, zadejte cíl vyhledáním pomocí
nastavení Domů.
(str. 47).
(str. 47).
• PSČ (Postcode), (str. 48).
• Zeměpisná šířka a délka (Latitude and
Longitude), (str. 48).
• Bod na mapě (Point on map), (str. 49).
• Travel guide (Travel guide), (str. 50).
Informace o zadávání/vpisování znaků do textových polí v systému - viz také kolečko
(str. 27).
Nastavit cíl
Domů
(Set destination > Home)
Navigační systém může uložit (str. 46) libovolnou polohu pod položku nabídky "Domů"
- tato funkce zjednoduší návrat domů z cesty
nebo do práce po splnění úkolu.
Při zadávání cílů lze postupovat následovně:
• Domů (Home), (str. 42).
• Adresa (Address), (str. 43).
• Bod zájmu (POI) (Point of interest – POI),
(str. 45).
08
42
• Uložená poloha (Stored location),
(str. 46).
08 Specifikace cíle
Položka umožňující uložení polohy jako např.
"Domů" se zobrazí pokaždé, když se má
poloha uložit:
•
Hledání pomocí adresy
Země, město/obec a ulice
Zadejte cíl pomocí hledání adresy.
Zvýrazněte Uložit polohu jako
domovskou (Save as Home) + OK.
Aktivace itineráře pomocí cíle "Domů":
•
Zvýrazněte Nastavit cíl
spustí se navádění.
Domů + OK -
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
Jak vyhledat a lokalizovat cíl pomocí adresy1:
Nastavit cíl
Adresa
(Set destination > Address)
Stačí zadat pouze obec nebo město a zpracuje se itinerář s naváděním, které vás
navede do středu obce nebo města.
POZNÁMKA
Definice města nebo oblasti se pro jednotlivé země nebo dokonce v jedné zemi
může lišit. V některých případech se jedná
o obec, jinde o okres.
1
Informace o zadávání znaků do textových polí - viz Zadání a výběr možností (str. 27).
1. Je-li na obrazovce to, co na předchozím
obrázku, stisknutím tlačítka OK aktivujete
textové pole předvolby - zobrazí se
kolečko (str. 27).
2. Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na středové konzole zadejte do pole
Město: název obce nebo města. Viz (City)
(str. 18).
3. Potom zvolte Ulice: pomocí (Street)
+ TUNE + OK a postup zopakujte.
K vyhledávání lze použít následující kritéria:
•
•
•
•
Země: (Country:) - zadejte zemi.
Město: (City:) - zadejte okres/město.
Ulice: (Street:) - zadejte ulici.
Číslo: (Number:) - zvolte čísla domů na
ulici.
08
}}
43
08 Specifikace cíle
||
• Křižovatka: (Junction:) - zvolte cíl jako
průsečík dvou křižujících se ulic/cest.
• Zadat jediný cíl (Set single destination) vymažou se všechny předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního
cíle.
• Přidat jako trasový bod (Add as
waypoint) - zvolte + OK a do itineráře se
přidá adresa.
•
• Mapa (Map) - zobrazí se, kde se na mapě
dané místo nachází - někdy s dalšími
informacemi.
• Volat číslo2 (Call) - zavolá se do zařízení,
Do itineráře lze uložit jediný cíl a libovolné
mezicíle.
• Zadat jediný cíl (Set single destination) vytvoří se itinerář. Vymažou se všechny
předchozí itineráře.
pokud je uvedeno telefonní číslo.
• Online info.3 (Online info.) - z internetu se
stáhnou doplňkové informace.
Nastavení jediného cíle
Informace - zvolte + OK a zobrazí se
informace o zvoleném cíli.
• Uložit - adresa se uloží do paměti jako
Uložená poloha nebo Domů.
Další informace
• Přidat jako trasový bod (Add as
waypoint) - do itineráře se přidá cíl jako
mezicíl.
• Spustit navádění (Start Guidance) -
v souladu s aktuálním itinerářem se aktivuje navádění.
Spustit navádění - další informace najdete
v Itinerář - obecné informace (str. 53).
Související informace
•
Zvolte adresu/ulici + OK - potom lze vybrat
následující:
08
2
3
44
Musí být připojen mobilní telefon - viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
Musí být připojení k internetu - viz dodatek k příručce Sensus Infotainment.
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
08 Specifikace cíle
Hledání pomocí POI
Zadejte cíl pomocí hledání POI.
• Informace - zvolte + OK a zobrazí se
informace o zvoleném cíli.
Pomocí kategorie
• Uložit - adresa se uloží do paměti jako
Uložená poloha nebo Domů.
Tento postup je stejný jako postup popsaný
v části "Země, město/obec a ulice" v části
Hledání pomocí adresy (str. 43).
Pomocí jména
Položka nabídky Podle kategorií (By
category) umožní omezené hledání POI - zvolíte zadání kategorie (např. banka, hotel nebo
muzeum), název zařízení, zemi a/nebo město/
obec.
POI4
se označuje rovněž jako "bod zájmu"
nebo "zařízení".
Databáze map obsahuje velký počet
možností POI5, které lze prohledávat a nastavit jako cíl.
K hledání POI se používá kolečko (str. 27). Ve
výsledcích se zobrazí následné možnosti.
Zvýrazněte požadovanou položku v seznamu
s výsledky + OK a pro dokončení vyberte
jednu z následujících možností:
• Zadat jediný cíl - vymažou se všechny
V okolí vozidla
Pokud zvolíte položku nabídky Podle názvu
(By name) + OK, dostanete se přímo ke
kolečku a hledání možností POI na základě
názvu, např. "Restaurace Jízdárna". Hledá se
v celé oblasti na mapě - např. EVROPA - viz
(str. 88).
předchozí cíle v itineráři a spustí se navádění z aktuálního cíle.
• Přidat jako trasový bod - zvolte + OK
a do itineráře se přidá adresa.
Položka nabídky V blízkosti vozidla (Near
the car) umožňuje hledat POI v okolí aktuální
polohy vozidla.
Podél trasy
Položka nabídky Na trase (Along the route)
umožní hledat POI podél trasy nastavené v itineráři.
V okolí cíle
Položka nabídky V blízkosti cíle (Near the
destination) umožní hledat POI v blízkosti cíle.
08
4
5
Bod zájmu.
Hledání možnosti POI, které mají být trvale vidět na mapě - viz nadpis "POI na mapě" (str. 65).
}}
45
08 Specifikace cíle
||
V okolí bodu na mapě
Položka nabídky V blízkosti bodu na mapě
(Around point on map) umožní hledat POI
pomocí nitkového kříže a rolování - viz
(str. 36).
•
Hledání pomocí uloženého místa
Zadejte cíl pomocí hledání dříve uloženého
místa.
Zobrazí se mapa, kterou lze posunovat umístěte nitkový kříž na požadované
místo + OK a hledejte požadovaný POI.
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
•
Body zájmu - POI (str. 82)
Pod položkou "Trasy ("Routes") jsou uloženy
např. úseky silnic6.
Pod položkou "Ostatní" ("Other") jsou uložena
např. místa.
Nastavit cíl
Uložená poloha
(Set destination > Stored location)
Zde se shromažďují trasy, cíle a místa, která
byla uložena pomocí položky nabídky
"Uložit". Itinerář (str. 53) lze potom rychle
nastavit/doplnit o tyto položky.
08
6
46
Viz (str. 59).
Jednotlivé trasy, cíle a místa uložená pod
položkou Trasy a Ostatní lze upravit:
• Zadat jediný cíl (Set single destination)
• Přidat jako trasový bod (Add as
waypoint)
• Informace (Information)
08 Specifikace cíle
• Upravit (Edit)
• Vymazat (Delete)
• Vymazat vše (Delete all)
Hledání pomocí předchozích cílů
Hledání pomocí internetu
Zvolte některý z dříve uložených cílů.
Zvolte hledání cíle pomocí internetu.
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
Nastavit cíl
Předchozí cíl
Hledat na Internetu
(Set destination > Previous destination)
(Set destination > Internet search)
Zde jsou uloženy dříve používané cíle. Jeden
z cílů zvýrazněte pomocí + Ok a potom
zvolte:
Tato možnost povolí hledání cílů přes internet7. Dodržujte pokyny na obrazovce.
• Zadat jediný cíl (Set single destination)
• Přidat jako trasový bod (Add as
•
waypoint)
•
•
•
•
•
Související informace
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
Informace (Information)
Uložit (Save)
Vymazat (Delete)
Vymazat vše (Delete all).
Související informace
7
Nastavit cíl
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
08
Musí být připojení k internetu - viz dodatek k příručce Sensus Infotainment.
47
08 Specifikace cíle
Hledání pomocí PSČ
Zadejte cíl pomocí hledání PSČ.
2. Pomocí ovladače TUNE zvolte znaky
a zadejte je/napište stisknutím tlačítka
OK. Další možností je zadat/napsat znaky
pomocí numerických kláves na středové
konzole (str. 27).
Hledání pomocí zeměpisné šířky/
výšky
Zadejte cíl pomocí souřadnic GPS.
• ABC123 + OK - kolečko přepíná mezi
znaky a čísly.
•
DALŠÍ (More) + OK - na kolečku se
objeví další znaky.
• => + OK - kurzor se posune k seznamu
na pravé straně obrazovky, kde lze k provedení výběru použít OK.
Nastavit cíl
PSČ
• Město: (City:) + OK - kurzor mění
nabídku a umožňuje výběr z jiné oblasti
hledání pro PSČ.
(Set destination > Postcode)
POZNÁMKA
Hledání cíle pomocí PSČ:
Vyjádření poštovního směrovacího čísla se
pro jednotlivé trhy resp. oblasti může lišit.
1. Zvýrazněním PSČ (Postcode) + OK vyvoláte kolečko.
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
Nastavit cíl
Zeměpisná šířka a délka
(Set destination > Latitude and Longitude)
08
48
Nejdříve se rozhodněte zvýrazněním položek
Formát: (Format:) + OK, jaký způsob použijete k zadání souřadnic GPS. Potom zvýrazněte jednu z možností + OK:
08 Specifikace cíle
• DD°MM'SS'' - poloha pomocí stupňů,
minut a sekund.
• Desítková (Decimal) - poloha s desetin-
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
Hledání pomocí bodu na mapě
Zadejte cíl hledáním pomocí bodu na mapě.
nými čísly.
Potom zadejte souřadnice GPS následovně:
1. Otočením ovladače TUNE a stisknutím
tlačítka OK umístěte kurzor na číslici/
znak, který chcete změnit - okno změní
kontrast a stane se "aktivním".
2. Otočením ovladače TUNE zadejte/napište znak/číslici a dokončete stisknutím
tlačítka OK - okno se znakem se "deaktivuje".
3. Přesuňte kurzor na místo s dalším znakem, který chcete změnit, a opakujte
kroky 1 + 2.
4. Po zadání obou souřadnic otočte TUNE
a zvýrazněte jednu z následujících
možností + OK. Poloha se uloží nebo
přidá do itineráře:
• Zadat jediný cíl (Set single destination) poloha souřadnic na mapě se přidá jako
cíl.
• Přidat jako trasový bod (Add as
waypoint) - poloha souřadnic na mapě se
přidá do itineráře jako mezicíl.
• Informace (Information) - zobrazí se
dostupné informace o poloze.
• Uložit - poloha se uloží do mapy jako
Poloha kurzoru je označena souřadnicemi GPS8.
Nastavit cíl
(Set destination > Point on map)
Zobrazí se mapy s aktuální polohou, kterou
označuje kurzor.
Uložená poloha nebo Domů.
8
Bod na mapě
Zvolte, zda se poloha kurzoru zobrazí s názvem nebo souřadnicemi GPS. Viz kapitola "Informace o aktuální poloze" v části "Možnosti mapy" (str. 65).
08
}}
49
08 Specifikace cíle
||
•
Otočením ovladače TUNE změníte
měřítko.
1. K přesunutí nitkového kříže použijte
numerické klávesnice na středové konzole: 6 MNO posune doprava, 8 TUV
posune dolů atd. Viz (str. 36).
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
Hledání pomocí cestovního průvodce
Hledání pomocí funkce "Travel guide9" znamená, že si lze vybrat z různých hotových
návrhů, např. restaurace, cesty s vyhlídkami
nebo památky a pamětihodnosti.
2. Jakmile je nalezena požadovaná poloha,
stiskněte OK.
Nastavit cíl
Poloha kurzoru je označena názvem8.
Potom vyberte mezi následujícími možnostmi
a aktivujte pomocí OK:
• Zadat jediný cíl (Set single destination)
• Přidat jako trasový bod (Add as
waypoint)
• Uložit (Save)
08
Pokud se použije možnost Uložit a zvolí se
funkce Uložená poloha na mapě, cíl se
uloží na mapu jako symbol/ikona. Další informace najdete v kapitole "Možnosti mapy"
Možnosti mapy (str. 65).
8
50
Travel guide
(Set destination > Travel guide)
Funkce Travel guide je uložena na USB
paměti, který se musí zasunout do USB
portu10 ve vozidle.
Pokud položka nabídky není na obrazovce
vidět, v oblasti, ve které se vozidlo momentálně nachází, nejsou žádné návrhy nebo USB
zařízení není připojeno.
• Spustit navádění (Start guidance)
• Detaily (Details)
• Fotky (Photos)
Zvolte, zda se poloha kurzoru zobrazí s názvem nebo souřadnicemi GPS. Viz kapitola "Informace o aktuální poloze" v části "Možnosti mapy" (str. 65).
08 Specifikace cíle
• Přehrát audio (Play audio)
• Pozastavit audio (Pause audio)
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 42)
08
9
10
Není k dispozici pro všechny oblasti nebo trhy.
Informace o připojení USB paměti najdete v uživatelské příručce k vozidlu a v dodatku k systému Sensus Infotainment.
51
ITINERÁŘ
09 Itinerář
Itinerář - obecné informace
Spusťte navigaci
Uspořádejte itinerář a spusťte navádění do
požadovaného cíle.
Je-li zvolena funkce Návrhy tras1 s hodnotou
"3", což znamená, že se zobrazí 3 alternativní
itineráře, řidič musí před spuštěním navádění
vybrat jednu z těchto alternativních tras - viz
(str. 57).
09
Přidat cíl
Pokud chcete vytvořit jízdu po etapách,
můžete do itineráře přidat až 4 "mezizastávky"/mezicíle.
Plán cesty
Plán cesty
(Itinerary)
Itinerář se vytvoří při uložení cíle. Systém
dokáže pracovat vždy jen s jedním itinerářem
s maximálně 4 mezicíli.
Spustit navádění
(Itinerary > Start guidance)
Pokud umístíte kurzor na Spustit navádění
(Start guidance) + OK, aktivuje se aktuální itinerář a spustí se navádění.
Návrhy trasy
Plán cesty
Přidat další bod
(Itinerary > Add another waypoint)
Pokud umístíte kurzor na Přidat další bod
(Add another waypoint) + OK, dostanete se
do hlavní nabídky, kde zadáte cíl (str. 42).
3 alternativní itineráře.
1
Viz (str. 61).
}}
53
09 Itinerář
09
||
Mezicíle v itineráři
Mezicíle/mezizastavky v itineráři lze upravit a/
nebo vyměnit.
3. Otočte TUNE - mezicíl se posune
v seznamu nahoru/dolů
4. Stisknutím tlačítka OK přesunutí
potvrďte.
Mazání itineráře
Pokud umístíte kurzor na Vymazat plán
cesty (Clear itinerary) + OK, vymažete
aktuální itinerář, a to včetně všech mezicílů.
Související informace
•
•
Zvolte způsob pro stanovení/hledání mezicíle
z nabídky Nastavit cíl (Set destination)
a přidejte až 4 mezicíle.
První nastavený/uložený cíl je konečný cíl
cesty - další zadané cíle jsou mezicíle.
POZNÁMKA
Naposledy přidaný cíl bude vždy waypoint1. Předchozí cíl bude o jedno číslo
vyšší: Ze "starého" waypointu 1 se stane
waypoint 2 atd.
Pokud zvýrazníte mezicíl + OK, provedete
s příslušným mezicílem následující:
• Informace (Information) - např. jméno
a adresa.
• Vymazat (Delete) - vymaže se mezicíl.
• Přesunout do seznamu (Move in list) -
změní se pořadí v itineráři (viz následující
nadpis).
Pořadí lze potom jednoduše otočit - viz bod
Přesunout do seznamu (str. 54).
• Uložit (Save) - uloží se mezicíl.
Související informace
Chcete-li změnit pořadí mezicílů, postupujte
následovně:
•
Mezicíle v itineráři (str. 54)
Přesunutí v seznamu
1. Zvýrazněte mezicíl, který chcete posunout, + OK - objeví se vyskakovací
nabídka
2. Zvýrazněte Přesunout do seznamu
(Move in list) + OK
54
Itinerář - obecné informace (str. 53)
Mapa zbývající trasy (str. 58)
TRASA
10 Trasa
Trasa - vynechání
10
Pomocí této funkce může řidič nastavit, že
chce vynechat následující úsek trasy, ke kterému se přibližuje.
Pokud umístíte kurzor na Vyhnout se (Avoid)
+ OK, otevře se následující vyobrazení.
Následující možný dílčí úsek bude zvýrazněn.
Zvýrazněný dílčí úsek.
Funkce Vyhnout se ( Avoid) funguje pouze
v případě, že jsou k dispozici alternativní
ulice/cesty - jinak je zvýrazněný úsek nebo
jeho část ignorován.
Zvýrazněte požadovanou akci + OK:
• Upravit trasu (Reroute) - systém vypočítá jinou trasu, přičemž zohlední úsek,
který má vynechat.
• Delší (Longer) - dílčí úsek, který se má
vynechat, se prodlouží.
• Kratší (Shorter) - dílčí úsek, který se má
vynechat, se zkrátí.
• Vymazat (Delete) - zvýrazněné dílčí úseky
se vymažou a obnoví se původní verze
trasy.
Pomocí podobné funkce - Vyhnout se
oblasti - lze zrušit výběr celé oblasti, viz
(str. 63).
Trasa
Vyhnout se
(Route > Avoid)
56
Související informace
•
•
Alternativní trasy a přehled tras (str. 57)
Podrobné informace o trase (str. 58)
•
•
•
Mapa zbývající trasy (str. 58)
Záznam trasy (str. 59)
Možnosti trasy - vynechání oblasti
(str. 63)
10 Trasa
Alternativní trasy a přehled tras
Zde popisujeme výběr alternativní trasy do
cíle ze seznamu zpracovaných alternativních
tras.
10
Funkce "Přehled trasy" zobrazí název zvýrazněného mezicíle a vzdálenost do mezicíle.
Alternativní trasy
Pomocí Typ trasy (Route type) zvolte požadovaný typ přehledu trasy - viz (str. 61).
Přehled trasy
Trasa
Přehled trasy
(Route > Route overview)
Pokud umístíte kurzor na Přehled trasy
+ OK, zobrazí se informace o konečném cíli
a mezicílech na trase.
Související informace
Trasa
Alternativní trasy do cíle
•
Trasa - vynechání (str. 56)
(Route > Alternative routes to destination)
Kurzor na Alternativní trasy do cíle + OK
povolí výběr z dříve sestavených alternativních tras do cíle. Viz také Návrhy tras
(str. 61).
57
10 Trasa
10
Podrobné informace o trase
Mapa zbývající trasy
Zde se zobrazí prvky obsažené na každém
úseku mezi dvěma mezicíli, např. sjezdy
a křižovatky.
Tato funkce zobrazí zbývající vzdálenost na
trase.
Podrobný dílčí úsek na trase.
Kurzor na Další nebo Předchozí + OK
zobrazí polohu na mapě, označení a vzdálenost pro všechny dílčí úseky na trase.
• Další (Next) - systém přejde na další dílčí
Trasa
Podrobné informace o trase
(Route > Detailed route information)
Každý z dílčích úsek mezi mezicíli na trase
obsahuje celou řadu dílčích úseků s různými
prvky, např. rovné úseky, sjezdy, křižovatky,
nájezdy na dálnici atd.
úsek.
• Předchozí (Previous) - systém přejde na
předchozí dílčí úsek.
• Přiblížit/Oddálit (Zoom in/Zoom out) vyobrazení aktuálního dílčího úseku na
mapě se přiblíží/oddálí.
Související informace
•
Trasa - vynechání (str. 56)
Trasa
Mapa zbývající trasy
(Route > Map of remaining route)
Pokud umístíte kurzor na Mapa zbývající
trasy + OK, zobrazí se snímek zbývajícího
úseku trasy od aktuální polohy vozidla.
Jinak systém funguje stejně jako u rolovací
nabídky (str. 36).
58
10 Trasa
Související informace
•
Trasa - vynechání (str. 56)
Záznam trasy
Trasu můžete zaznamenat a uložit do paměti
navigačního systému.
Během zaznamenávání trasy je na obrazovce
symbol REC. Zaznamenávání lze zrušit
pomocí stejné položky v nabídce - Spustit/
vypnout záznam trasy.
10
Zaznamenávané trasy se ukládají a lze je uložit v nabídce Nastavit cíl Uložená poloha
Trasy (str. 46).
Zaznamenané soubory lze exportovat/přenést
na USB paměť1 a např. je zkopírovat do jiné
GPS navigace pro vozidlo. Další informace viz (str. 74).
Symbol "REC" znamená, že se trasa zaznamenává.
Trasa
Související informace
•
Trasa - vynechání (str. 56)
Zaznamenat trasu
(Route > Record route)
1
Informace o připojení USB paměti najdete v uživatelské příručce k vozidlu a v dodatku k systému Sensus Infotainment.
59
NASTAVENÍ
11 Nastavení
Možnosti trasy
(Settings > Route options > Route type)
Nastavení možností trasy zahrnuje, mimo jiné,
typ trasy a počet návrhů trasy.
Zde lze vybrat jednotlivé typy trasy: Zvýrazněte a aktivujte požadovanou položku stisknutím tlačítka OK.
• Rychlá s ohledem na intenzitu
dopravy (Fast with traffic adaption) krátká doba jízdy s minimem čekání
v dopravních frontách1.
U této funkce musí řidič přepočet trasy kvůli
dopravním informacím potvrdit stisknutím tlačítka OK nebo ignorovat stisknutím tlačítka
EXIT.
•
Zvýrazněný rámeček u Upravit trasu na
požádání: - Řidič musí přepočet potvrdit.
• Rychlá (Fast) - prioritní je krátká doba
•
Prázdný rámeček: - Trasa bude přepočítána automaticky.
• Krátká (Short) - prioritní je krátká trasa.
Návrhy trasy
jízdy.
Trasu lze rovněž nastavit pomocí menších
cest.
Nastavení
(Settings > Route options > Reroute on
request)
11
• ECO s úpravou dopravy (ECO with
Možnosti trasy
traffic adaption) - prioritní malá spotřeba
paliva1.
(Settings > Route options)
Změna trasy na požádání
Typ trasy
Nastavení
tras
Možnosti trasy
Návrhy
(Settings > Route options > Route proposals)
Nastavení
1
Možnosti trasy
Typ trasy
Přitom se zohledňují informace z dopravního rádia (str. 76).
Nastavení Možnosti trasy
trasu na požádání
Upravit
}}
61
11 Nastavení
||
Na povel Spustit navádění se navádění
spustí, a to různými způsoby podle toho, zda
řidič zvolil možnost "1" nebo "3"2.
•
Použijte soubor carpool3
Použití expresního souboru3
Požadovanou položku aktivujte stisknutím
tlačítka OK. Nabídku opustíte stisknutím
tlačítka EXIT nebo NAV.
Alternativa "1"
11
Trasa vychází z předvolby Typ trasy
v předchozí kapitole. Spustí se navádění.
Alternativa "3"
Nastavení
pruh HOV
Řidič musí vybrat z různých alternativních tras
- až potom se spustí navádění.
POZNÁMKA
62
Použít
Nastavení Možnosti trasy
rychlý pruh
Použít
(Settings > Route options > Use carpool lane)
(Settings > Route options > Use express lane)
Někdy smí soukromá osobní auta používat
jízdní pruhy, které jsou běžně určeny jen pro
místní autobusy, komerční vozidla a vozidla
taxislužby, a to za předpokladu, že osobní
auto veze minimálně jednoho cestujícího. Je-li
tato funkce aktivována, tyto jízdní pruhy jsou
zahrnuty do výpočtu vhodné trasy.
Někdy smí soukromá osobní auta používat
jízdní pruhy, které jsou běžně určeny jen pro
místní autobusy, komerční vozidla a vozidla
taxislužby, a to v případě, že je osobní auto
zařazeno mezi "zelená" či podobná vozidla.
Je-li tato funkce aktivována, tyto jízdní pruhy
jsou zahrnuty do výpočtu vhodné trasy.
• Použít pruh HOV se aktivuje zaškrtnutím
• Použít rychlý pruh se aktivuje zaškrtnu-
políčka pomocí tlačítka OK - k opuštění
nabídky použijte EXIT nebo NAV.
Pokud zvolíte možnost "3", navádění se
spustí s nepatrně delším zpožděním systém musí nejdříve vypočítat 3 vhodné
alternativy.
2
3
Možnosti trasy
Viz (str. 53).
Tato funkce je k dispozici pouze, pokud jsou tyto informace součástí mapových dat.
tím políčka pomocí tlačítka OK - k opuštění nabídky použijte EXIT nebo NAV.
Související informace
•
Možnosti trasy - vynechání oblasti
(str. 63)
•
Možnosti trasy - úprava trasy. (str. 65)
11 Nastavení
•
•
•
•
•
Možnosti mapy (str. 65)
Možnosti trasy - vynechání oblasti
Možnosti navádění (str. 68)
Pokud chcete, aby systém nenaváděl např.
přes některá města nebo okresy, vytvořte
omezené oblasti.
Informace o systému (str. 72)
Tlačítko FAV (str. 73)
Import/export uložených míst (str. 74)
11
Nastavení
se oblasti
Možnosti trasy
Vyhnout
(Settings > Route options > Avoid area)
Při výpočtu přehledu trasy tato funkce danou
oblast na mapě ignoruje. Lze použít k tomu,
aby systém v konkrétní oblasti nenaváděl.
Výjimkou jsou dálnice, které se při výpočtu
u "zrušených/omezených" oblastí na mapě
používají.
Nastavení Možnosti trasy Vyhnout
se oblasti Vyhnout se nové oblasti
Zvolit oblast na mapě
(Settings > Route options > Avoid area
> Avoid new area > Select area on map)
Vytvoření omezené oblasti
Oblast, kterou chcete vynechat, vyberte zvýrazněním přímo na mapě. Oblast je zvýrazněna obdélníkem - tedy "rámečkem".
}}
63
11 Nastavení
||
Související informace
•
•
11
Vytvoření a uložení omezené oblasti:
1. Posunujte mapu, dokud se kurzor nedostane do požadované oblasti.
2. Stiskněte OK - vytvoří se červený "rámeček".
3. Otočením ovladače TUNE upravte velikost rámečku.
4. Jakmile rámeček pokrývá požadovanou
oblast, stiskněte OK - tato oblast se uloží
a zobrazí v seznamu.
Aktivace omezené oblasti
Aby systém nenaváděl přes uloženou omezenou oblast, musí se tato oblast aktivovat.
Postupujte následovně:
1. Zvolte/zvýrazněte oblast, kterou chcete
omezit + OK.
2. Zvolte Aktivovat (Activate) + OK - omezená oblast se aktivuje a systém přes ní
nebude navádět.
Deaktivace omezené oblasti
Aby aktivovaná omezená oblast byla pro
navádění znovu k dispozici, musí se nejdříve
deaktivovat:
1. Zvýrazněte aktivovanou omezenou oblast
v seznamu + OK.
2. Zvolte Deaktivovat + OK - omezená
oblast se deaktivuje a systém může
znovu přes tuto oblast navádět.
Systém může uložit několik omezených
oblastí, které lze v případě potřeby aktivovat/
deaktivovat.
Navádění lze rovněž vynechat a zablokovat
dílčí úsek na konkrétní silnici/cestě - viz
(str. 56).
64
Možnosti trasy (str. 61)
Možnosti trasy - úprava trasy. (str. 65)
11 Nastavení
Možnosti trasy - úprava trasy.
Existuje možnost zrušit výběr některých
možností navržených pro trasu, např. dálnice
nebo trajekty.
• Vyhnout se autovlakům
• Vyhn. úsekům s povinnou dáln.nál.
Po výběru požadovaných možností:
•
Příklady možných nastavení:
Opusťte nabídku pomocí tlačítka EXIT
nebo NAV.
POZNÁMKA
•
•
Nastavení Možnosti trasy
se dálnicím
Vyhnout
(Settings > Route options > Avoid motorways)
Pokud chcete zrušit pro trasu výběr některé
z navrhovaných možností na obrazovce,
postupujte následovně: - Zvýrazněte návrh
+ OK.
Pár příkladů4:
• Vyhnout se dálnicím (Avoid motorways)
• Mimo zpoplatněné silnice (Avoid toll
Možnosti mapy
Lze nastavit, jakým způsobem se má mapa
zobrazit na obrazovce.
Pokud jste vstoupili do itineráře, když
jsou provedeny tyto volby, musí se
přepočítat celý itinerář, takže může
chvíli trvat, než položka bude
zaškrtnuta resp. než zaškrtnutí zmizí.
•
•
•
•
•
•
mapa na celé obrazovce
směr kompasu
informace o dálnici
informace o poloze
11
body zájmu
barvy mapy.
Pokud nezvolíte tunely nebo cesty
a dálnice s mýtným, trasa tyto položky,
je-li to možné, vynechá. Přes tunely
resp. cesty a dálnice s mýtným se
pojede pouze v případě, že neexistuje
jiná rozumná možnost.
Související informace
•
•
Možnosti trasy (str. 61)
Možnosti trasy - vynechání oblasti
(str. 63)
Nastavení
Možnosti mapy
(Settings > Map options)
roads)
• Mimo tunely (Avoid tunnels)
• Mimo trajekty (Avoid ferries)
4
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na trhu/oblasti.
}}
65
11 Nastavení
||
Mapa na celé obrazovce
Směr kompasu v režimu mapy
vyobrazení mapy jsou doplněny různé
objekty, budovy atd.
Informace podél dálnice
11
Nastavení Možnosti mapy
mapu na celou obrazovku
Zobrazit
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
Pokud zvýrazníte položku + OK, zobrazí se
mapa přes celou obrazovku bez dalších informací o vozidle, např. bez teploty v prostoru
pro cestující nebo bez informací o aktivním
rozhlasovém vysílači na obrazovce dole
a nahoře.
Nastavení
Možnosti mapy
Map type
(Settings > Map options > Map type)
Zde se nastavuje, jak bude mapa na obrazovce zobrazena. Pomocí OK požadovanou
položku aktivujte.
• Sever nahoře (North up) - mapa má vždy
nahoře sever. Symbol vozidla se pohybuje po obrazovce v příslušném směru.
• Map heading up (Heading up) - symbol
vozidla se nachází uprostřed a směřuje
vždy k horní části obrazovky. Zobrazení
mapy se otáčí pod symbolem vozidla
podle toho, jak se cesta točí.
• 3D mapa základní (3D map basic) -
mapa je zobrazena diagonálně seshora symbol vozidla je uprostřed a směr jízdy
je k horní části obrazovky.
• 3D mapa rozšířená (3D map enhanced)
- stejné jako u předchozí položky, ale do
66
Nastavení Možnosti mapy
Informace o dálnici
(Settings > Map options > Motorway
information)
Pokud se vozidlo nachází na dálnici, zobrazují
se tři (3) následující výjezdy, např. výjezdy
k odpočívadlu nebo čerpací stanici. Seznam
je uspořádán tak, že dole v seznamu je nejbližší sjezd.
Pokud dáte kurzor na Informace o dálnici
+ OK, zaškrtnete políčko a aktivujete funkci.
11 Nastavení
Informace o aktuální poloze
• Graficky (Graphic) + OK - směr kompasu
Kompas
označuje symbol.
• Text (Text) + OK - směr kompasu ozna-
čují písmena N pro sever, W pro západ, S
pro jih a E pro východ.
Směr kompasu na vyobrazení mapy - sever
nebo směr jízdy k horní části obrazovky - lze
upravit. Viz dříve nadpis "Směr kompasu
v režimu mapy".
POI6
Nastavení Možnosti mapy
Informace o poloze
(Settings > Map options > Position
information)
Nastavení
na mapě
Kompas
(Settings > Map options > Compass)
Pomocí OK požadovanou položku aktivujte.
• Aktuální cesta (Current road) - na obrazovce se zobrazí název5 cesty/ulice, kde
se nachází vozidlo/kurzor.
• Zem. šířka/délka (Lat/Lon) - na obra-
zovce se objeví souřadnice5 místa, kde se
nachází vozidlo/kurzor.
• Žádné (None) - na obrazovce se neobjeví
žádné informace o místě, kde se nachází
vozidlo/kurzor.
5
6
Možnosti mapy
11
Viz příklad (str. 49).
POI – Point of interest. Označuje se rovněž jako "bod zájmu" nebo "zařízení".
Zvolte, zda se má směr kompasu (směr, ke kterému ukazuje přední část vozidla) na
vyobrazení mapy na obrazovce ukazovat pomocí
střelky kompasu nebo
pomocí písmen.
Nastavení
POI
Možnosti mapy
Symboly
(Settings > Map options > POI symbols)
Zde se nastavuje, jaký POI by se měl zobrazit
na mapě. Pomocí OK požadovanou položku
aktivujte.
}}
67
11 Nastavení
||
• Výchozí (Default) - zobrazí se POI určený
pomocí funkce Vybraný (Selected).
• Noc (Night) - barvy a kontrast obrazovky
se upraví tak, aby řidič v noci viděl optimálně.
• Vybraný (Selected) - zvolte pomocí ovla-
dače TUNE + OK pro každý POI požadovaný na obrazovce.
Uložená poloha na mapě
Zde lze nastavit, jak bude fungovat navádění.
Příklady možných nastavení:
•
•
•
• Žádné (None) - nezobrazí se žádné POI.
11
Možnosti navádění
Příklady POI najdete v části Body zájmu (POI)
(str. 82).
•
•
•
•
Barvy mapy
Nastavení Možnosti mapy
poloha na mapě
doba příjezdu/zbývající doba jízdy
názvy ulic v hlasovém navádění
navádění přímo na sdružené přístrojové
desce
automatické čtení dopravních informací
automatická adaptace audiosystému
hlasové navádění
varování rychlostní kamery
Uložená
(Settings > Map options > Stored location on
map)
Nastavení
mapy
Možnosti mapy
Barvy
Zde budou uvedeny všechny uložené polohy.
•
(Settings > Map options > Map colours)
Pomocí OK požadovanou položku aktivujte.
• Automaticky (Automatic) - snímač světla
detekuje, zda je den nebo noc a automaticky upraví obrazovku.
• Den (Day) - barvy a kontrast obrazovky
se stanou jasnějšími a ostřejšími.
68
Zvýrazněte pomocí kurzoru + OK, co má
být na mapě vidět - k opuštění nabídky
použijte EXIT nebo NAV.
Související informace
•
•
•
•
Možnosti navádění (str. 68)
Tlačítko FAV (str. 73)
Informace o systému (str. 72)
Import/export uložených míst (str. 74)
Nastavení
Možnosti navádění
(Settings > Guidance options)
11 Nastavení
Doba příjezdu nebo zbývající doba jízdy
Názvy ulic v hlasovém navádění7
Navigace "zatáčka po zatáčce"
11
Nastavení Možnosti navádění
Formát doby příjezdu
Nastavení Možnosti navádění
Jména ulic v hlasovém navádění
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
Pomocí OK požadovanou položku aktivujte.
Pokud umístíte kurzor na Jména ulic
v hlasovém navádění (Street names in voice
guidance) + OK, zaškrtne se/aktivuje funkce,
která umožní hlasovému navádění kromě
běžných informací o vzdálenosti a směru číst
také názvy ulic a měst.
• ETA (Estimated Time of Arrival) - zobrazí
se odhadovaná doba příjezdu
• RTA (Remaining Time of Arrival) - zobrazí
se zbývající doba jízdy až do příjezdu.
7
Pouze některé trhy a jazyky.
Nastavení Možnosti navádění
Navigace podle zatáček
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
Pokud umístíte kurzor na Navigace podle
zatáček + OK, zaškrtne se/aktivuje funkce,
která zobrazuje na sdružené přístrojové desce
další manévr z itineráře a vzdálenost k místu
daného manévru.
}}
69
11 Nastavení
||
Automatické načítání dopravních zpráv
Automatická adaptace audiosystému
Nastavení Možnosti navádění
Hlasové pokyny navádění
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
Pokud umístíte kurzor na Hlasové pokyny
navádění + OK, zaškrtne se/aktivuje čtení
navádění.
11
POZNÁMKA
Nastavení Možnosti navádění
Automatický odečet dopravy
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
Pokud umístíte kurzor na Automatický
odečet dopravy + OK, zvýrazní se/aktivuje
čtení zpráv o závažných dopravních problémech na trase.
Pokud umístíte kurzor na Automatické
ztlumení + OK, zaškrtne se/aktivuje ztišení
zvuku z rádia v době, kdy hlasové navádění
čte informace.
Tento symbol na obrazovce
znamená, že v aktuální
oblasti příjmu jsou k dispozici dopravní informace.
Barva symbolu označuje
závažnost informací:
70
Nastavení Možnosti navádění
Automatické ztlumení
•
ČERVENÁ - čtou se informace a na mapě
se zobrazuje poloha - viz (str. 76)
•
ŽLUTÁ - informace se nečtou, na mapě
se zobrazuje poloha.
Pokud tato položka není zvýrazněna, hlasové navádění nebude k dispozici v tomto případě se použije pouze tiché
vizuální navádění.
Více informací, viz (str. 32).
Jednoduché hlasové navádění
Hlasové navádění
Nastavení Možnosti navádění
jednoduché hlas. navádění
Použít
11 Nastavení
(Settings > Guidance options > Use Simple
Voice Guidance)
Před každým místem se zpravidla vydají
tři (3) pokyny - jeden předběžný, jeden bezprostředně před manévrem a poslední
v okamžiku, kdy má být manévr prováděn.
Je-li tato funkce aktivována, vydává se před
každým místem jen jeden (1) pokyn.
•
Pokud umístíte kurzor na Použít
jednoduché hlas. navádění + OK,
zaškrtne se políčko a aktivuje se daná
funkce. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka EXIT nebo NAV.
Bezpečnostní kamera
•
Pokud umístíte kurzor na Varování rychlostní kamera + OK, zaškrtne se
políčko a aktivuje se daná funkce.
Nabídku opustíte stisknutím tlačítka EXIT
nebo NAV.
POZNÁMKA
Informace, které mohou být zahrnuty do
mapy, stanoví národní legislativa. Aktuální
informace - viz www.volvocars.com/navi.
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že uvedená maximální
přípustná rychlost se může někdy lišit
a může být tedy odlišná od rychlosti
v databázi navigace.
•
Řidič je vždy zodpovědný za dodržování platných dopravních předpisů
a předpisů týkajících se rychlosti.
Signál pro uložené místo
Nastavení Možnosti navádění
Varování - rychlostní kamera
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Pokud se vozidlo blíží k bezpečnostní
kameře, upozorní jej zvukový signál a symbol.
11
Nastavení Možnosti navádění
Oznámení o uložené poloze
Pokud se vozidlo blíží k místu, které uživatel
uložil do systému, řidiče upozorní zvukový
signál.
1. Pokud umístíte kurzor na Oznámení
o uložené poloze + OK, zaškrtne se
políčko a otevře se seznam se všemi
místy, které uživatel uložil.
2. Pomocí ovladače TUNE zvolte místa, na
která by systém neměl upozorňovat - ke
zrušení výběru/deaktivaci stiskněte OK.
Nabídku opustíte stisknutí tlačítka EXIT
nebo NAV.
Signál pro POI u navádění projížďky
Nastavení Možnosti navádění
Upozornění na POI na cestě
Pokud se vozidlo přiblíží k bodu zájmu, který
je uveden v "cestovním průvodci" (naváděná
}}
71
11 Nastavení
||
projížďka), řidiče upozorní zvukový signál - viz
(str. 50).
•
Pokud umístíte kurzor na Upozornění na
POI na cestě + OK, zaškrtne se políčko
a aktivuje se daná funkce. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka EXIT nebo NAV.
Související informace
•
•
•
•
Import/export uložených míst (str. 74)
Tlačítko FAV (str. 73)
Informace o systému
Informace o systému zobrazují aktuální stav
navigačního systému.
Možnosti mapy (str. 65)
Informace o systému (str. 72)
POZNÁMKA
11
Funkce propojené se systémem Travel
Guide jsou k dispozici pouze, pokud je
připojeno USB s informacemi Travel
Guide, viz (str. 50).
Signál navádění projížďky
Nastavení Možnosti navádění
Upozornění na naváděnou trasu
Nastavení
Informace o systému
(Settings > System information)
Pokud se vozidlo blíží k cestovnímu průvodci
(naváděná projížďka), upozorní jej zvukový
signál - viz (str. 50).
•
Pokud umístíte kurzor na Upozornění na
naváděnou trasu + OK, zaškrtne se
políčko a aktivuje se daná funkce.
Nabídku opustíte stisknutím tlačítka EXIT
nebo NAV.
POZNÁMKA
Funkce propojené se systémem Travel
Guide jsou k dispozici pouze, pokud je
připojeno USB s informacemi Travel
Guide, viz (str. 50).
72
Pokud umístíte kurzor na Nastavení
Informace o systému + OK, zobrazí se
stručný výpis aktuální stavu v navigačním
systému, např. aktuální vysílač dopravních
11 Nastavení
informací, aktuální mapová data a verze
mapy.
Související informace
•
•
•
•
Tlačítko FAV
Tlačítko FAV lze naprogramovat pomocí
různých funkcí.
• Žádná funkce (No funktion)
• Opakovat hlasové navádění (Repeat
voice guidance)
• Zrušit/pokračovat v navádění (Cancel/
Možnosti navádění (str. 68)
Resume guidance )
Tlačítko FAV (str. 73)
• Zobrazit/skrýt mapu celé obraz.
Možnosti mapy (str. 65)
(Show/Hide full-screen map)
Import/export uložených míst (str. 74)
• Zobrazit/skrýt informace o dálnici
(Show/Hide motorway information)
11
• Spustit/vypnout záznam trasy (Start/
Stop route recording)
• Hlasové navádění zap/vyp
Nastavení Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(Settings > FAV key options)
+ OK:
Kurzor na příslušné položce + OK aktivuje
funkci - k opuštění nabídky použijte EXIT
nebo NAV.
Související informace
•
•
•
•
Možnosti navádění (str. 68)
Import/export uložených míst (str. 74)
Možnosti mapy (str. 65)
Informace o systému (str. 72)
Tlačítko FAV na numerické klávesnici lze naprogramovat pomocí
jedné z následujících možností
73
11 Nastavení
Import/export uložených míst
Import a/nebo export uložených tras a míst.
Do mapové databáze lze doplnit možnosti
POI z jiných zdrojů přes USB paměti, pokud
ovšem jsou soubory POI ve formátu "gpx".
POZNÁMKA
11
•
Přidávání souborů POI do mapové
databáze vyžaduje jisté znalosti práce
s počítačem!
•
Formát souborů POI a způsob stahování těchto souborů z internetu určuje
příslušný výrobce/distributor. Neexistuje tedy standardizovaný postup stahování souborů POI z internetu - proto
v této Uživatelské příručce nenajdete
přesný popis s konkrétními kroky.
•
Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
Nastavení
poloh
Import/export uložených
•
•
•
•
Možnosti navádění (str. 68)
Tlačítko FAV (str. 73)
Možnosti mapy (str. 65)
Informace o systému (str. 72)
(Settings > Import/export stored locations)
Uložené trasy a cíle/místa v navigačním
systému (viz Uložená místa (str. 46)) lze zkopírovat na USB paměť8.
8
74
Informace o připojení USB paměti najdete v uživatelské příručce k vozidlu a v dodatku k systému Sensus Infotainment.
DOPRAVNÍ INFORMACE
12 Dopravní informace
Dopravní informace
Otevírání dopravních informací
Zde se zobrazují symboly displeje pro aktuální
dopravní informace a pokyny o tom, jak
dopravní informace otevřít a jak se s nimi
seznámit.
Dopravní informace - bez konkrétního
cíle
Tato funkce umožní zobrazení dopravních
problémů bez výběru konkrétního cíle.
Dopravní informace na mapě
Všeobecné informace
Navigační systém průběžně přijímá vysílané
dopravní informace.
12
Tento symbol znamená, že
v aktuální oblasti příjmu jsou
k dispozici dopravní informace. Podle toho, o jaké
informace se jedná, tento
symbol může být ČERVENÝ
nebo ŽLUTÝ (str. 68).
Tento symbol označuje
pozici dopravního problému
- další informace najdete
v části "Doprava na mapě"
v kapitole Dopravní informace - se stanoveným cílem
(str. 77).
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti přenosu dopravních informací jsou
průběžně rozšiřovány.
76
Dopravní informace
Kurzor na Dopravní informace (Traffic
information) + OK zobrazí informace o problémech v dopravě. Tyto informace se liší podle
toho, zda je či není specifikován itinerář.
Související informace
•
Dopravní informace - s konkrétním cílem
(str. 77)
•
Dopravní informace - bez konkrétního cíle
(str. 76)
•
Rozsah dopravního problému (str. 79)
Otevře se funkce rolování mapy.
Dopravní informace
Doprava na mapě
(Traffic information > Traffic on map)
Pokud umístíte kurzor na Doprava na mapě
(Traffic on map) + OK, aktivuje se hledání
dopravních problémů pomocí funkce rolování
- viz popis v kapitole "Doprava na
mapě" (str. 77).
12 Dopravní informace
Veškerá doprava
Dopravní informace - s konkrétním
cílem
Veškerá doprava
Funkce zobrazí dopravní informace při zadání
cíle. Zobrazí dopravní informace (str. 76) na
mapě s funkcí rolování (str. 36).
Poslech dopravních informací po trase
Dopravní informace v oblasti příjmu.
Dopravní informace
Pokud umístíte kurzor na cestu/ulici + Ok,
otevře se stejná funkce a nabídka jako
v následující kapitole "Se stanoveným cílem"
a objeví se nadpis "Veškerá doprava". Viz
(str. 77).
Související informace
Veškerá doprava
12
(Traffic information > All traffic)
Dopravní informace
dopravu po trase
Poslouchat
•
Dopravní informace - s konkrétním cílem
(str. 77)
•
•
Dopravní informace (str. 76)
(Traffic information > Listen to traffic on route)
Rozsah dopravního problému (str. 79)
Kurzor na Poslouchat dopravu po trase
(Listen to traffic on route) + OK aktivuje načítání aktuálních dopravních informací během
trasy v itineráři.
Kurzor na Veškerá doprava (All traffic) + OK
aktivuje všechny dopravní zprávy v oblasti
příjmu.
Dopravní informace v oblasti příjmu.
Dopravní informace jsou uspořádány nejdříve
podle země (v hraničních oblastech), potom
}}
77
12 Dopravní informace
||
podle čísla cesty a nakonec podle názvu
ulice.
Kurzor na cestě/ulici + OK aktivuje konkrétní
dopravní informace pro zvýrazněnou ulici/
cestu - viz následující obrázek:
Dopravní problém na mapě.
Obrázek na mapě je vycentrován kolem
místa, kde došlo k dopravnímu problému.
12
Dopravní informace na mapě
Konkrétní dopravní informace.
Pomocí funkce rolování lze zobrazit informace
o konkrétním dopravním problému.
1. Umístěte nitkový kříž na dopravní událost/
symbol, pro který požadujete podrobné
informace - zobrazí se žlutý rámeček
kolem symbolu.
2. Stiskněte OK - zobrazí se informace
podobné informacím na tomto obrázku:
Dopravní informace pro konkrétní cestu/ulici
jsou uvedeny od míry závažnosti problémy,
např. nahoře bude uvedena zcela neprůjezdná cesta.
Kurzor na dopravním problému + Ok zobrazí
další informace a polohu na mapě - viz následující obrázek:
Dopravní informace
Doprava na mapě
(Traffic information > Traffic on map)
Kurzor na Doprava na mapě (Traffic on map)
+ OK aktivuje možnost hledání dopravních
problémů pomocí funkce rolování (str. 36).
78
Informace o dopravním problému jsou provázány s konkrétním symbolem. Podle míry
podrobností, které jsou k dispozici, se může,
například, zobrazit:
12 Dopravní informace
•
•
•
•
•
název ulice/číslo cesty
země
charakter problému
rozsah problému
doba trvání problému.
Pokud v oblasti vymezené nitkovým křížem
došlo k několika dopravním problémů, jako
první se zobrazí problém, který se nachází co
nejblíže nitkovému kříži.
(Traffic information > Traffic on map)
Rozsah dopravního problému
Přímo uváděné dopravní problémy, např.
"105 km one lane closed" znamenají, že tato
informace má vliv na aktuální itinerář.
Tato funkce zobrazí přehled rozsahu dopravního problému.
Kurzor na dopravním problému + Ok zobrazí
další informace a polohu na mapě - viz následující obrázek:
Obrázky jako např. "2/5" v horní části obrazovky znamenají, že se jedná o informace č.
2 z celkem 5 zpráv, které jsou vymezeny
v oblasti nitkového kříže - k procházení dalších zpráv tiskněte opakovaně krátce tlačítko
OK.
•
Mapu opět zobrazíte stisknutím tlačítka
EXIT nebo NAV.
Přímo uváděné informace
12
Dopravní problém s rozsahem.
Některé dopravní problémy se netýkají pouze
jednoho místa, ale mají vliv na delší úsek.
Obrázek na mapě je vycentrován kolem
místa, kde došlo k dopravnímu problému.
Kromě symbolu místa, kde dopravní problém
nastal, se zvýrazní rovněž aktuální vzdálenost
- k tomu se použije řada červených křížků
"xxxxx".
Související informace
•
Délka zvýraznění odpovídá rozsahu
(vzdálenosti) dopravního problému.
•
Směr jízdy poznáte podle zvýrazněného
kraje vozovky.
Dopravní problém na mapě.
•
•
•
Dopravní informace
Doprava na mapě
Dopravní informace (str. 76)
Dopravní informace - bez konkrétního cíle
(str. 76)
Rozsah dopravního problému (str. 79)
Velikost oblasti pro dopravní informace
Měřítko mapy určuje, jak hodně dopravních
informací (str. 76) lze zobrazit - čím větší
oblast mapy je zobrazena na obrazovce, tím
více dopravních problémů lze zobrazit.
}}
79
12 Dopravní informace
||
Související informace
•
•
•
12
80
Dopravní informace (str. 76)
Dopravní informace - bez konkrétního cíle
(str. 76)
Dopravní informace - s konkrétním cílem
(str. 77)
SYMBOLY NA MAPĚ
13 Symboly na mapě
Body zájmu - POI
POZNÁMKA
Zde se zobrazí výběr bodů zájmů, které se
zobrazují na mapě. Dále se zde zobrazí způsob vyobrazení symbolů jednotlivých zařízení.
•
Symbol používaný pro body zájmu
a počet bodů zájmů se pro jednotlivé
trhy liší.
"Bod zájmu" je označován rovněž jako
"zařízení" a "POI1".
•
V souvislosti s aktualizací údajů se
mohou objevit nové symboly a jiné
symboly z mapy zmizí - všechny symboly v příslušném systému mapy lze
procházet v systému menu
v Nastavení
Možnosti mapy
Symboly POI
Vybraný.
Na mapě se zobrazí zaškrtnuté možnosti POI .
•
13
Nastavení
POI
Možnosti mapy
Symboly
Vyberte/zvýrazněte POI pomocí ovladače
TUNE - zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí
pomocí tlačítka OK a zavřete stisknutím
tlačítka EXIT.
Aby mapa byla přehledná, je počet možností
POI, které lze na mapě současně zobrazit,
omezen - pokud oblast na mapě přiblížíte,
zobrazí se několik dalších možností POI.
Zde uvádíme několik příkladů symbolů
různých možností POI - jsou seskupeny podle
funkce ve společnosti:
Car dealer/repair
Petrol station
(Settings > Map options > POI symbols)
Nastavte, které možnosti POI se budou
zobrazovat na mapě. Použijte k tomu
Výchozí (Default), Vybraný (Selected) nebo
Žádné (None). Další informace najdete v části
"POI na mapě" (str. 65).
Car repair
Parking
Tourist attraction
Golf
1
82
Point of interest.
13 Symboly na mapě
Cinema
Hospital or health care facility
Amusement park
Pharmacy
Recreation
Cash dispenser
Restaurant
ATM/Bank exchange
Bar or cafe
Post office
Shopping centre
Education facility
Hotel
Railway transport
Railway station
Railway access
Související informace
•
Hledání pomocí POI (str. 45)
13
Airport
Bus station
Ferry terminal
Government or comunity facility
Government office
Police/emergency
Library
83
OTÁZKY A ODPOVĚDI
14 Otázky a odpovědi
Časté dotazy
Poloha vozidla na mapě není v pořádku
Navigační systém zobrazuje polohu vozidla
s přesností cca. 20 metrů.
Pravděpodobnost chyby je vyšší, pokud
cesty vedou rovnoběžně s jinou komunikací,
pokud se točí nebo vedou v několika úrovních, a při jízdě na dlouhé vzdálenosti bez
výrazného zatáčení.
Nepříznivý vliv na příjem signálů GPS mají
rovněž vysoké hory, budovy, tunely, viadukty,
nadchody, podchody atd. To znamená, že
přesnost výpočtu polohy vozidla může klesnout.
Systém někdy nevypočítá nejrychlejší
nebo nejkratší trasu
Při výpočtu přehledu trasy se v úvahu bere
vzdálenost, šířka cesty, typ cesty, počet zatáček vpravo nebo vlevo, kruhové objezdy atd.
tak, aby vznikla teoreticky optimální trasa. Na
základě zkušeností a znalostí konkrétní
oblasti můžete zvolit trasu efektivněji.
Systém zahrnuje do trasy dálnice
a cesty s mýtným i trajekty, přestože je
chci vynechat
Z technických důvodů systém může při
výpočtu přehledu trasy na velké vzdálenosti
pracovat jen s nejdůležitějšími cestami.
Pokud nechcete jet přes dálnice a cesty
s mýtným, systém je v maximální možné míře
vynechá a použije je pouze, pokud neexistuje
žádná jiná přiměřeně vhodná alternativa.
Vyobrazení mapy neodpovídá
skutečnosti.
Poloha vozidla po převozu není na
mapě v pořádku
Jelikož neustále dochází k rozšiřování a úpravám silniční sítě a zavádějí se nová dopravní
nařízení, není databáze mapy vždy kompletní.
Pokud se vozidlo převáží např. na trajektu
nebo vlaku nebo se přemísťuje tak, že je
narušen příjem signálů GPS, může trvat až
5 minut, než se poloha vozidla správně
vypočte.
Poloha vozidla na mapě není správná,
pokud byla odpojena baterie ve vozidle.
Jestliže anténa GPS byla bez napájení, může
trvat více než 5 minut, než se obnoví správný
příjem signálů GPS a vypočítá se poloha
vozidla.
Symbol vozidla se po výměně
pneumatiky chová na obrazovce
chaoticky
Kromě přijímače GPS se k výpočtu aktuální
polohy a směru jízdy vozidla využívá snímač
rychlosti vozidla a gyro. Po namontování
rezervního kola nebo výměně letních pneumatik za zimní či naopak se systém potřebuje
"naučit" velikost nových kol.
Aby systém fungoval optimálně, doporučujeme několikrát během jízdy otočit na vhodném místě volant do krajních poloh, ve kterých se zamyká.
Mapová data jsou neustále aktualizována
a zpracovávána - další informace vám
poskytne prodejce Volvo.
Další informace o mapách atd. najdete na
www.volvocars.com/navi
a www.volvocars.com/mapupdate.
Měřítko mapy se někdy mění
V některých oblastech nejsou pro mapu
k dispozici podrobné údaje. V tomto případě
systém automaticky přejde na mapu s menším měřítkem.
Symbol vozidla na obrazovce skáče
dopředu nebo se točí
Systém může potřebovat několik sekund, aby
zjistil polohu a pohyb rozjíždějícího se vozidla.
14
Vypněte systém i motor. Nastartujte motor,
ale chvíli počkejte, než se rozjedete.
Pojedu na dlouhou cestu, ale nechci
nastavovat konkrétní přehled trasy do
měst, přes které budu projíždět - jak si
mohu vytvořit itinerář jednoduše?
Pomocí nitkového kříže nastavte cíl přímo na
mapě. Systém vás automaticky navede do
konečného cíle, i když jedete přes mezicíle.
}}
85
14 Otázky a odpovědi
||
Nemám aktuální informace na mapě
O aktualizaci mapových dat požádejte nejbližšího dealera Volvo.
Viz také www.volvocars.com/navi nebo
www.volvocars.com/mapupdate.
Jak mohu jednoduše zjistit, jakou verzi
mapy používám?
V systému menu zvolte Nastavení
Informace o systému + OK. Objeví se informace o verzi a příslušné geografické oblasti viz (str. 72).
14
86
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
15 Informace o systému a mapách
Mapy - obsah
Aktualizace map
Společnost Volvo nabízí řadu map pro různá
místa na světě. Mapa obsahuje mapová data
a data o cestách s příslušnými informacemi.
Během aktualizace se do navigačního
systému přenesou nové informace a stará
neaktuální data se vymažou.
Mapy jsou neustále doplňovány a aktualizovány.
POZNÁMKA
Mapové údaje nemají 100% ve všech
oblastech a zemích.
Pokrytí se neustále zvyšuje a možná bude
zapotřebí provést aktualizaci.
Další informace o mapách a ostatní informace
k systému Sensus Navigation najdete na
stránkách www.volvocars.com/navi
a www.volvocars.com/mapupdate.
Oblasti na mapě
Navigační systém vozidla se mění v závislosti
na trhu. Pokud potřebujete upravit oblast
mapy, požádejte dealera Volvo o informace,
jak máte pokračovat.
POZNÁMKA
Než začnete aktualizovat data mapy ve
vozidle:
•
Nejdříve si přečtěte informace
a pokyny z internetu, které souvisejí se
stahováním a aktualizací mapových
dat.
V případě jakýchkoliv dotazů k aktualizaci
kontaktujte prodejce Volvo nebo nahlédněte
na www.volvocars.com/navi
a www.volvocars.com/mapupdate.
Aktualizace
Pokud chcete aktualizovat navigační systém,
postupujte podle pokynů na obrazovce zobrazí se postup aktualizace i přibližný čas,
který zbývá.
15
1
2
3
88
Aktualizovaná mapová data se stahují z internetu1 na paměť USB2. Aktualizace se potom
přenáší do navigačního systému ve vozidle
přes USB3 ve vozidle.
Viz informace na www.volvocars.com/mapupdate
Na USB paměti musí být k dispozici alespoň 20 GB paměti.
Informace o připojení USB paměti najdete v uživatelské příručce k vozidlu a v dodatku k systému Sensus Infotainment.
POZNÁMKA
Během aktualizace je zablokována resp.
omezena funkčnost celé řady funkcí informačního a zábavného systému.
Postupujte následovně:
1. Nastartujte motor.
2. Připojte USB paměť obsahující aktualizaci
k USB portu ve vozidle a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
3. Jakmile se na obrazovce objeví
Aktualizace map byla dokončena.,
všechny funkce navigačního systému lze
znovu používat.
POZNÁMKA
V některých případech se v rámci aktualizace přidají do systému nové funkce, které
nejsou v této příručce popsány.
Pokračování v přerušené aktualizaci
Pokud aktualizace není dokončena a dojde
k vypnutí motoru, od příštího nastartování
motoru proces pokračuje od místa, kde byl
přerušen.
Pokud chcete přerušenou aktualizaci spustit
znovu, postupujte podle popisu a podle
pokynů na obrazovce:
15 Informace o systému a mapách
•
•
Pokud zasunete USB paměť do USB
portu, automaticky se pokračuje v aktualizaci.
Pokud USB paměť není připojena:
- Nastartujte motor a zasuňte USB paměť
do USB portu - systém automaticky
pokračuje v aktualizaci.
Licenční smlouva
Licence je smlouva poskytující právo provádět
jistou činnost resp. právo využívat nárok jisté
osoby v souladu s podmínkami a ustanoveními dohody.
Následující text je text smlouvy s výrobcem/
vývojářem.
Copyright
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
15
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
}}
89
15 Informace o systému a mapách
||
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
15
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
90
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Great Britain
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
15 Informace o systému a mapách
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by
© Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Ukraine
Source: IgeoE – Portugal.
© EuroGeographics.
Slovenia
United Kingdom
© EuroGeographics.
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
15
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
91
16 Abecední seznam
hledat pomocí uloženého místa............ 46
hledat pomocí zeměpisné šířky/délky.. 48
A
Aktivace systému......................................... 9
Copyright................................................... 89
Anglický text v závorkách.......................... 14
Anténa
místo..................................................... 16
D
Další cíl do itineráře................................... 57
B
Barva mapy................................................ 65
16
92
Dohoda o licenci........................................ 89
Body zájmů (POI)....................................... 82
C
F
Cestovní průvodce..................................... 50
Funkce
klávesnice a dálkové ovládání.............. 19
Bezpečnostní kamera................................ 71
Cíl............................................................... 42
hledání pomocí adresy......................... 43
hledat pomocí bodu na mapě.............. 49
hledat pomocí Domů...................... 42, 50
hledat pomocí internetu........................ 47
hledat pomocí POI................................ 45
hledat pomocí předchozích cílů........... 47
hledat pomocí PSČ............................... 48
Hlavní zařízení
místo..................................................... 17
Hledat
PSČ....................................................... 48
Hledat cesty popsané v manuálu.............. 13
Hledat na Internetu.................................... 47
Další informace.......................................... 34
Dopravní informace............................. 17, 76
bez konkrétního cíle.............................. 76
rozsah dopravního problému................ 79
s konkrétním cílem................................ 77
vysílání.................................................. 76
Baterie
dálkové ovládání................................... 19
Hlasové povely (Hlasové ovládání)............ 22
I
Itinerář........................................................ 53
body zájmu v itineráři............................ 54
J
H
Hlasové navádění...................................... 32
Hlasové ovládání................................. 21, 22
funkce nápovědy a nastavení............... 22
Jazyk..................................................... 25
Jednotka vzdálenosti
ETA....................................................... 69
RTA....................................................... 69
K
Klávesnice
místo..................................................... 17
Kompas..................................................... 32
Křižovatka.................................................. 43
16 Abecední seznam
možnosti trasy - upravit trasu...............
možnosti trasy - vynechat prostor........
systémové informace...........................
Tlačítko FAV..........................................
M
Mapy
aktualizace............................................ 88
obsah.................................................... 88
Mapy, typy cest a kompas
Hlasové navádění................................. 32
kompas................................................. 32
mapa aktuální polohy........................... 30
Mazání itineráře......................................... 54
Menu..........................................................
hlavní nabídka.......................................
Přetáčecí nabídka.................................
zkratky..................................................
34
35
36
34
Menu/funkce.............................................. 37
65
63
72
73
P
Přečtěte si dopravní zprávy....................... 77
Předchozí cíl jako cíl.................................. 47
Nastavení od výrobce................................ 13
Přehled umístění komponentů................... 16
Nastavení systému.................................... 13
Přeprava vozu............................................ 85
Nastavit cíl........................................... 42, 50
Přetáčení mapy.......................................... 36
Navádění
rychlý průvodce.................................... 10
Přijímač GPS.............................................. 17
nitkový kříž................................................. 36
Přijímač TMC............................................. 17
PSČ
hledat.................................................... 48
O
R
Možnosti mapy.......................................... 65
Objekty
Symboly................................................ 82
Možnosti navádění......................... 61, 63, 65
Oblasti na mapě......................................... 88
Reproduktory
místo..................................................... 17
Možnosti systému...................................... 72
Obrázek na mapě...................................... 30
Režim mapy............................................... 13
Možnosti trasy..................................... 65, 68
Obrazovka TV
péče...................................................... 17
Rolování..................................................... 36
N
Nastavení
import/export uložených míst...............
Možnosti mapy.....................................
Možnosti navádění................................
možnosti trasy......................................
74
65
68
61
Ovládání.....................................................
dálkové ovládání...................................
přehled..................................................
středová konzola..................................
volant....................................................
18
19
16
18
19
Ovládání hlasitosti pro hlasové zprávy...... 17
Rychlostní kamera..................................... 71
S
Spustit navádění........................................ 53
16
Spuštění navigace..................................... 53
93
16 Abecední seznam
Stupnice
změna................................................... 79
Symboly
objekty.................................................. 82
Š
Šíření.......................................................... 79
Uživatelská příručka................................... 13
důležité informace................................ 13
V
Vyhnout se
dálnice.................................................. 65
trajekty.................................................. 65
zpoplatněné cesty................................ 65
Vyhnout se úsekům cesty.......................... 56
T
Trasa
alternativní trasy a přehled tras............
mapa zbývající trasy.............................
podrobné informace k trase.................
Vyhnout se............................................
zaznamenat trasu.................................
57
58
58
56
59
typové kolečko
seznam možností.................................. 28
zadání a výběr možností....................... 27
W
Waypoint.................................................... 54
Z
Zadat itinerář.............................................. 53
základní funkce............................................ 9
Základní nastavení..................................... 13
U
16
94
Závorky s anglickým textem...................... 14
Zeměpisná šířka a délka............................ 48
Uložené cíle............................................... 47
Změna stupnice pro dopravní informace... 79
Umístění komponentů, přehled................. 16
Zobrazení mapy......................................... 65
TP 18005 (Czech) AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising