Volvo S60 User manual

Volvo S60 User manual
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation je satelitní systém zahrnující dopravní informace
a navigaci po trase.
Neustále pracujeme na zlepšování našeho výrobku. V důsledku
úprav se může stát, že se informace, popisy a vyobrazení v tomto
dodatku liší od výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
OBSAH
NAVIGACE
2
ABECEDNÍ SEZNAM
Aktivace a deaktivace navigačního
systému*
4
Symboly a tlačítka v navigačním
systému*
5
Úprava nebo mazání itineráře
19
Zobrazení alternativní trasy
20
Zobrazení bodů zájmů po trase
20
20
Informační karta v navigačním
systému*
6
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
Dopravní problémy na mapě
21
Navigační systém* na středovém
displeji
6
Zobrazení přetížení dopravy podél
trasy
21
Navigační systém* na displeji řidiče
8
Výběr objížďky v navigačním systému*
22
Aktivace a deaktivace navigačního
systému* na displeji řidiče
8
Dopravní informace v reálném čase
23
Navigační systém* na head-up
displeji*
9
Aktivace a deaktivace dopravních
informací v reálném čase
23
Ovládání navigačního systému*
pomocí systému rozpoznávání hlasu
9
Nastavení navigačního systému*
24
Nastavení mapy
24
Nastavení trasy a navigace po cestě
25
Dopravní nastavení
26
Seznam povelů pro hlasové ovládání navigačního systému*
12
Nastavení cíle přímo na mapě
13
Mapové aktualizace
Nastavení cíle pomocí adresy
27
14
Aktualizace map přes počítač a USB
Nastavení cíle pomocí hledání
s volným textem
28
14
Aktualizace map z online vozidla
31
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
15
Časté otázky týkající se navigačního systému*
32
Nastavení cíle podle posledních
položek/oblíbených/knihovny
16
Licenční smlouvy pro navigaci*
33
Nastavení cíle pomocí funkce
Send to Car
18
Autorské právo pro navigační systém*
35
Itinerář
18
Zobrazení itineráře
19
Abecední seznam
37
NAVIGACE
NAVIGACE
Aktivace a deaktivace navigačního
systému*
Navigační systém se aktivuje automaticky,
když se otevřou dveře řidiče. Deaktivuje se
pouze, když řidič opustí vozidlo a uzamkne je.
Aktivace navigace
Obrázek mapy zobrazíte na středovém displeji
tak, že klepnete na horní zobrazení (1)
v domovském zobrazení.
Pokud se na středovém displeji nezobrazí
dlaždice navigačního systému, krátce stiskněte jednou tlačítko Domů (2) a potom klepněte na dlaždici navigačního systému (1).
Deaktivace navigace
Navigační systém nelze vypnout - vždy funguje v pozadí. Vypne se, až když řidič vozidlo
uzamkne a opustí.
POZNÁMKA
Navigační systém je také k dispozici, když
je motor vypnutý. Pokud se baterie příliš
vybije, systém se vypne.
Nyní se zobrazí mapa aktuální oblasti s vozidlem, které znázorňuje modrý trojúhelník.
Klepnutím na tento symbol
zobrazíte mapu přes celý
středový displej.
Související informace
•
Navigační systém* na středovém displeji
(str. 6)
•
Navigační systém* na displeji řidiče
(str. 8)
•
Navigační systém* na head-up displeji*
(str. 9)
•
Ovládání navigačního systému* pomocí
systému rozpoznávání hlasu (str. 9)
•
Symboly a tlačítka v navigačním systému*
(str. 5)
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
Dlaždice navigačního systému
Tlačítko Domů
4
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého
rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční
období, které mají vliv na kvalitu
vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Symboly a tlačítka v navigačním
systému*
Na mapě na středovém displeji se zobrazují
symboly a barvy, které informují o různých
cestách a o oblasti kolem vozidla a trasy.
Vlevo se nachází lišta nástrojů s jednotlivými
tlačítka nastavení.
Vzdálenost do cíle
Zruší navádění
Kompas/mění zobrazení mezi severem
a směrem jízdy nahoře
Zobrazení seznamu bodů zájmů (POI1)
v itineráři a dopravních informací
Startování
Další operace
Cíl/konečný cíl
Itinerář a alternativní trasa
Mění zobrazení mapy mezi 2D a 3D
Cíl/konečný cíl
Resetuje se mapa pro sledování vozidla
Bod zájmů (POI1)
Dopravní informace
Zobrazení mapy se minimalizuje (sbalí)
nebo maximalizuje (celá obrazovka)
Vozidlo na naplánované trase
Pole s nástroji se minimalizuje
Související informace
•
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
•
•
Dopravní problémy na mapě (str. 21)
•
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 21)
Dopravní informace v reálném čase
(str. 23)
Opakování posledního hlasového navádění
Pole s nástroji se minimalizuje
Vypočítat objížďku
Dočasně zapnutí/vypnutí hlasového navádění
Symboly a tlačítka na mapě
doba příjezdu/zbývající doba jízdy
1
Zobrazení seznamu naváděcích bodů z itineráře
Nastavení cílů/mezicílů
Point of Interest
* Volitelná výbava/příslušenství.
5
NAVIGACE
Informační karta v navigačním
systému*
Navigační systém* na středovém
displeji
Všechny ikony mapy, např. cíl, mezicíl a uložené oblíbené položky obsahují informační
kartu, která se otevře klepnutím na ikonu.
Po stisknutí informační karty se objeví malá
karta. Po dvou stisknutích se objeví větší karta
s dalšími informacemi. Možnosti a obsah
informační karty závisejí na typu ikony.
Výstup z navigačního systému a jeho ovládání
je možné realizovat různými způsoby, např.
přes středový displej.
• Přidat jako trasový bod - poloha se uloží
jako mezicíl (zobrazí se pouze pro stanovený cíl)
• Uložit - poloha je uložena do knihovny
• Odstranit z itineráře - poloha, pokud byla
Sever nebo směr jízdy nahoře na mapě
Existují dvě možnosti zobrazení
pohybu vozidla vzhledem k mapě.
Klepnutím na symboly přepínáte
mezi směrem jízdy nebo severem
nahoře na mapě.
uložena v itineráři, bude odstraněna
• POI v okolí - body zájmu, když se objeví
poloha vozidla
Související informace
Itinerář (str. 18)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 20)
2 Point
6
Stiskněte na mapě symbol vozidla (modrý
trojúhelník) - informace se zobrazí přímo
na mapě.
Po přiblížení, oddálení a posunování
na mapě může být někdy těžké
dostat se zpět na místo, kde se
vozidlo nachází. Klepnutím na
nitkový kříž resetujete mapu tak, že mapa
bude nyní sledovat symbol vozidla.
cíl
•
V jaké geografické poloze se nyní nachází
vozidlo?
Vyhledání symbolu vozidla na mapě
• Spustit navigaci - poloha je uložena jako
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
(str. 15)
Kde se nacházím?
•
Pokud je například označena položka POI2,
řidič si může zvolit z následujících možností:
•
•
Pokud se vyobrazení mapy nezobrazí na středovém displeji, klepněte v domovském zobrazení na dlaždici (pro navigační systém).
Veškerá nastavení pro navigační systém se
definují pomocí středového displeje. Zde řidič
nastavuje, jakým způsobem bude zobrazována
mapa, a zde zadává cíl.
Pokud je zobrazena mapa se severem nahoře, symbol vozidla se na
mapě pohybuje podle aktuálního směru kompasu. Pokud se symbol vozidla na mapě pohybuje doleva, vozidlo jede na západ.
of Interest
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Pokud symbol vozidla ukazuje nahoru, mapa
se otáčí kolem symbolu vozidla, a to podle
toho, jak vozidlo zatáčí. Symbol kompasu na
mapě ukazuje k severu (N) a střed kompasu
ukazuje směr, ve kterém vozidlo jede:
Symboly kompasu
Směr kompasu
N
Sever
NE
Severovýchod
E
Východ
SE
Jihovýchod
S
Jih
SW
Jihozápad
W
Západ
NW
Severozápad
Zobrazení 2D nebo 3D
Klepnutím na symbol přepínejte mezi
zobrazením 2D a 3D.
U 3D displeje je směr jízdy vozidla
vždy zobrazen nahoře. Mapa se otáčí
pod symbolem vozidla podle toho,
jak vozidlo zatáčí. Symbol kompasu
na mapě ukazuje k severu (N) a střed
kompasu ukazuje směr, ke kterému ukazuje
přední část vozidla. V modelu 3D není měřítko
mapy zobrazeno.
mořská výška (Altitude). Výběr mezi adresou a souřadnicemi - viz kapitola "Nastavení mapy".
U zobrazení 2D je mapa zobrazena se severem nahoře a symbol vozidla se na mapě
pohybuje podle aktuálního směru mapy.
Přiblížení
Související informace
Rychlým dvojím klepnutím na středový displej
mapu zvětšíte. Další možností je umístit dva
prsty těsně vedle sebe na středový displej
a roztáhnout je od sebe.
•
Nastavení navigačního systému*
(str. 24)
•
Navigační systém* na displeji řidiče
(str. 8)
Oddálení
•
Mapu oddálíte jedním klepnutím dvěma prsty
nebo stažením dvou prstů k sobě na středovém displeji.
Navigační systém* na head-up displeji*
(str. 9)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
Rolování
•
Nastavení mapy (str. 24)
Umístěte prst na mapu, potáhněte jim v požadovaném směru a prst dejte pryč. Funkci rolování lze použít pouze při maximalizované,
nikoli minimalizované, mapě.
Přepnutí směru na displeji
Zvětšete mapu na maximum a klepněte
nahoře na středovém displeji na směr mapy.
Zvolte si směr mapy z následujících zobrazení:
1.
Cíl Destination, doba příjezdu (ETA) nebo
zbývající doba jízdy (RTA) a vzdálenost do
cíle (Distance). Výběr položky ETA nebo
RTA - viz kapitola "Nastavení trasy a navigace po cestě".
2. Aktuální poloha jako adresa (Address)
nebo souřadnice (Coordinates). Pokud se
zobrazí souřadnice, zobrazí se také nad-
* Volitelná výbava/příslušenství.
7
NAVIGACE
Navigační systém* na displeji
řidiče
Aktivace a deaktivace navigačního
systému* na displeji řidiče
Výstup z navigačního systému a jeho ovládání
je možné realizovat různými způsoby, např.
přes displej řidiče.
Když se nastaví cíl, navigační systém se
zobrazí automaticky na displeji řidiče. Navigační systém lze rovněž zobrazit bez uvedení
cíle.
1. Přetáhněte dolů horní zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte tlačítko Nastavení.
3. Stiskněte My Car Displeje
Informace na displeji řidiče.
Otevírání/zavírání nabídky. V případě
jistých položek a po určité době nečinnosti
se nabídka automaticky zavře.
Procházení mezi nabídkami.
Mapa se zobrazuje pouze na 12" displeji řidiče.
Procházení mezi položkami v nabídkách.
Během jízdy řidiče navádí hlasové navádění
a pokyny na displeji řidiče. Zobrazení mapy na
displeji řidiče může být aktivováno bez nastaveného cíle.
Položku potvrďte nebo zvýrazněte.
Klávesnice na volantu vpravo a displej
řidiče
K ovládání některých funkcí navigačního
systému, např. Dovést domů a Zrušit
navádění, lze používat tlačítka na volantu
vpravo. Pokud se na displeji řidiče zobrazí
zpráva, musí se nejdříve potvrdit nebo vypojit
a potom se zobrazí nabídka.
8
4. Stisknutím přepínače Zobrazit mapu
zobrazíte navigační systém na displeji
řidiče, aniž byste zadávali cíl.
Související informace
•
Navigační systém* na displeji řidiče (str. 8)
Související informace
•
Aktivace a deaktivace navigačního
systému* na displeji řidiče (str. 8)
•
Navigační systém* na středovém displeji
(str. 6)
•
Navigační systém* na head-up displeji*
(str. 9)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Navigační systém* na head-up
displeji*
Výstup z navigačního systému a jeho ovládání
je možné realizovat různými způsoby, např.
přes head-up displej.
Ovládání navigačního systému*
pomocí systému rozpoznávání
hlasu
1.
Pokud do výbavy vašeho vozidla patří Sensus
Navigation, můžete hlasovým ovládáním
vydávat povely a ovládat tak části navigačního systému.
2. Řekněte název ulice, např. "Šípková ulice"
Spustit navigaci
Zde se dozvíte, jak začít používat hlasové ovládání, abyste mohli ovládat navigační systém
ve vozidle.
Aktivace navigačního povelu
–
Navigační systém na čelním skle.
Řidič může přijímat informace a pokyny
k navádění z head-up displeje navigačního
systému také ve spodní části čelního skla.
Lze nastavit, zda se navigační systém na headup displeji má či nemá zobrazovat. Dále lze
nastavit polohu informačního pole.
Související informace
•
Navigační systém* na středovém displeji
(str. 6)
•
Navigační systém* na displeji řidiče (str. 8)
Vydejte povel Go to.
> Nyní můžete zadat adresu, na kterou
potřebujete pokyny.
3. Řekněte číslo na ulici, např. "Pět".
4. Řekněte město, např. "Opava"
> V tomto případě bude kombinovaný
povel znít: "Go to Šípková ulice pět,
Opava". Pokud je adresa v systému
nalezena, pokyny, jak dojet na danou
adresu, vám bude vydávat váš navigační systém.
Stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu na
volantu
.
> Nyní můžete vydat povel, například
"Navigace", který spustí navigační dialog a zobrazí příklady povelů.
Použití hlasového ovládání
k navigování na adresu
Abyste zjistili, jak se dostat na konkrétní
adresu, použijte povel Go to a potom řekněte
adresu. Je důležité pořadí, ve kterém se
adresa zadává. Pokud chcete hlasovým ovládáním zjistit, jak se dostat na konkrétní
adresu, musíte tuto adresu zadat v následujícím pořadí: (1) název ulice, (2) číslo na ulici, (3)
město, a to podle následujícího příkladu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
9
NAVIGACE
||
Použití hlasového ovládání k navigování na
adresu v jiné zemi nebo v jiném regionu
Váš navigační systém instaluje sady map pro
zemi nebo regiony, kde vozidlo zjistí, že se
nachází. To znamená, že ke správnému navigování přes hranice země nebo regionu musíte
nejdřív systém informovat o zemi nebo
regionu, ve které se požadovaná cílová adresa
nachází. Přitom použijte povel Change
country nebo Change state. (Povel Change
state se používá především v USA. V příkladu
níže použijte povel Change country).
1.
Vydejte povel Change country.
> Nyní můžete zadat zemi pro adresu, na
kterou chcete navigovat, například
"Švédsko".
2. Nyní zadejte adresu, na kterou chcete
navigovat. Postupujte přitom stejně podle
popisu v kapitole " Použití hlasového ovládání k navigování na adresu".
> V tomto scénáři bude kombinovaný
povel rozdělen do 2 dílčích povelů:
1. "Change country, Švédsko"
2. "Go to King Street pět, Göteborg"
Pokud adresa bude nalezena
v systému, váš navigační systém vás
nyní bude navigovat na ulici King Street
pět v Göteborgu.
3 Point
10
Of Interest
POZNÁMKA
Po změně země zkuste vyslovit adresu, na
kterou chcete navádět, v jazyce cílové
země. To je nezbytné, protože rozpoznávání systému přepne automaticky na jazyk
vybrané země.
K vyhledání bodu zájmu použijte povel
Search. Můžete hledat konkrétní bod zájmu
nebo kategorie bodů zájmů.
POZNÁMKA
K tomu, abyste získali pokyny k různým
alternativám, je důležité, jaký povel se rozhodnete použít. Upozorňujeme, že pokud
chcete navádět do bodu zájmu, použijte
povel Search. To se liší od situace, kdy
chcete navádět na konkrétní adresy.
V tomto případě se musí použít povel Go
to.
Použití hlasového ovládání
k navigování na adresu zadanou jako
poloha Domů
Pokud jste adresu zadali do navigačního
systému jako polohu Domů, můžete pomoci
hlasového povelu zjistit, jak se na místo
s danou polohou dostanete.
–
Vydejte povel Take me home.
> Pokud je v navigačním systém uložena
výchozí poloha, zjistíte, jak se na dané
místo dostanete.
Použití hlasového ovládání
k navigování na místo, do obchodu
nebo do jiného konkrétního zařízení
bez uvedení přesné adresy
Pomocí svého navigačního systému můžete
zjistit, jak se dostat na konkrétní místa nebo
do konkrétního zařízení, tzv. bodů zájmů
(POI3). Mezi body zájmů patří, například,
restaurace, hotely, čerpací stanice, muzea,
památky a pamětihodnosti.
Hledání konkrétního místa nebo zařízení
[POI name] (Název POI) představuje zde
konkrétní zařízení, tzv. bod zájmu, například,
hotel, restauraci, městský park apod.
1.
Vydejte povel Search.
> Nyní můžete zadat konkrétní bod
zájmu, pro který potřebujete pokyny.
2. Řekněte [POI name] (Název POI), např.
"Hrad Helfštýn"
> V tomto případě bude kombinovaný
povel znít: "Search Hrad Helfštýn".
Pokud je adresa v systému nalezena,
pokyny, jak dojet na danou adresu, vám
bude vydávat váš navigační systém.
NAVIGACE
Hledání kategorie bodu zájmu, např.
obchodů, hotelů, restaurací, muzeí nebo
jiných památek, pamětihodností nebo
zařízení
[kategorie bodů zájmů] zde znamená konkrétní místo nebo zařízení, tzv. bod zájmu,
např. hotely, restaurace, muzea atd.
3. Zvolte kategorii, která co nejvíce odpovídá
cíli hledání v seznamu. V tomto případě
"restaurace". Řekněte číslo řádku, ve kterém se daná položka na seznamu řidiče
objevila.
> Nyní vidíte výsledky hledání a můžete si
vybrat vyhovující možnost.
1.
Použití hlasování ovládání k ukončení
navigace
Vydejte povel Search.
> Nyní můžete uvést typ bodu zájmu,
který chcete vyhledat, a do kterého
chcete navigovat.
2. Řekněte [kategorie bodů zájmů], např.
"restaurace"
> V tomto případě kombinovaný povel zní
"Search restaurace". Navigační systém
nyní začne hledat restaurace v blízkosti
a okolí vozidla. Výsledky se zobrazí
v seznamu na displeji řidiče. Zobrazený
seznam obsahuje návrhy, které systém
zpracoval na základě vašeho povelu.
Kategorie a výsledky v blízkosti jsou
nahoře. Čím je údaj v seznamu níže, má
se za to, že je návrh méně relevantní.
Jelikož hledáte, v tomto případě, kategorii, doporučujeme vybrat možnost
kategorie, která maximálně odpovídá
vašemu hledání.
double zero (00). Lze používat čísla v rozsahu 0-2300.
Související informace
•
Seznam povelů pro hlasové ovládání navigačního systému* (str. 12)
Pokud chcete ukončit navigaci a vypnout
všechny mezicíle a konečný cíl, lze to provést
vyslovením povelu.
–
Vydejte povel Clear itinerary.
> Navigační systém ukončí navigování
a vymaže všechny mezicíle a konečný
cíl z cestovního itineráře.
Uvedení PSČ a čísla domu
Číslované povely jsou uvedeny samostatně
v závislosti na regulované funkci:
•
PSČ se musí vyslovovat samostatně, číslo
po čísle, např. "nula tři jedna dva dva čtyři
čtyři tři" (03122443).
•
Čísla domů lze vyslovovat samostatně
nebo ve skupinách, např. dva dva nebo
dvacet dva (22). Lze je uvést také jako
stovky, například 19 set 22 (1922). V případě angličtiny a nizozemštiny lze několik
skupin vyslovovat po sobě, např. dvacetdva dvacet-dva (22 22). V angličtině lze
použít slova "double" a "triple", např.
* Volitelná výbava/příslušenství.
11
NAVIGACE
Seznam povelů pro hlasové
ovládání navigačního systému*
Hlasovými povely lze aktivovat několik funkcí
navigačního systému. Níže následuje
seznam.
Stiskněte
na klávesnici na volantu vpravo
a řekněte jeden z následujících povelů:
•
"Navigace" - spustí se dialog s navigací
a zobrazí se příklady povelů.
•
"Take me home" - spustí se navádění do
polohy Domů.
•
"Go to [Město]" - jako cíl se nastaví
město. Příklad "Jet do Ostravy".
•
"Go to [Adresa]" - jako cíl se nastaví
adresa. Adresa musí obsahovat město
a ulici. Příklad "Jet do Ostravy, Stodolní
5".
•
•
"Search [kategorie bodů zájmů]" - hledají se sousední body zájmů (POI) v rámci
konkrétní kategorie (např. restaurace)4.
Pokud chcete uspořádat seznam podél
trasy, řekněte "Podél trasy", když se
zobrazí seznam s výsledky.
Bez ohledu na situaci, lze zpravidla používat
následující povely:
"Search [kategorie bodů zájmů] in
[Město]" - hledají se body zájmů (POI)
v rámci konkrétní kategorie města.
Seznam s výsledky je uspořádán podle
středového bodu města. Příklad "Hledat
restauraci v Londýně".
•
"Search [POI name] (Název POI)". Příklad "Hledat Kielder Forest".
•
"Change country/Change state5,6" změní se oblast vyhledávání pro navigaci.
•
"Add intersection" - Spustí se dialog, ve
kterém se musí specifikovat dvě ulice.
Jako cíl se potom nastaví místo, ve kterém
se tyto ulice kříží.
•
"Show favourites" - zobrazí se oblíbené
polohy na displeji řidiče.
•
•
"Go to [PSČ]" - jako cíl se nastaví PSČ.
Příklad "Drive to 1 2 3 4 5" (Jet na 1 2 3 4
5).
"Clear itinerary" - vymažou se z itineráře
všechny mezicíle a poslední cíl, které byly
uloženy.
•
•
"Go to [contact] (kontakt)" - jako cíl se
nastaví adresa z telefonního seznamu. Pří-
"Repeat voice guidance" - zopakuje se
poslední hlasové navádění.
•
"Turn off voice guidance" - vypne se hlasové navádění.
4 Uživatel může zavolat bodu zájmu nebo může bod zájmu nastavit
5 V evropských zemích se místo "stát" říká "země".
6 V Brazílii a Indii se oblast hledání mění na středovém displeji.
12
•
klad "Drive to Robyn Smith" (Jet k Robyn
Smith).
"Turn on voice guidance" - spustí se
vypnuté hlasové navádění.
•
"Repeat" - zopakuje se poslední hlasový
pokyn v probíhajícím dialogu.
•
"Help" - spustí se dialog nápovědy.
Systém reaguje povely, které jsou v dané
situaci k dispozici - například, požadavkem.
•
Systém rozpoznávání hlasu lze vypnout,
když systém mlčí nebo i když mluví.
• "Cancel" - vypne se dialog, když
systém mlčí.
•
, dokud neuslyšíte
Dlouze tiskněte
dvě pípnutí - dialog se vypne, i když
systém mluví.
jako cíl.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Adresy
Když se zadává adresa, plocha k vyhledávání
je definována jako plocha, která je nastavena
v navigačním systému. Lze přepnout na jinou
plochu vyhledávání. Pokud se v nové ploše
k vyhledávání využívá jiný jazyk než vybraný
jazyk systému, systém automaticky přepne na
jiný systém rozpoznání jazyka. Proto uveďte
adresu v jazyce používaném v nové oblasti
vyhledávání.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že adresy lze hledat pouze
pro země nebo stát, pro které je nastaven
navigační systém. Pokud chcete hledat
adresy v jiné zemi nebo v jiném státě,
musíte nejdříve změnit oblast vyhledávání.
Související informace
•
Ovládání navigačního systému* pomocí
systému rozpoznávání hlasu (str. 9)
Nastavení cíle přímo na mapě
Cíl lze v navigačním systému* nastavit
různými způsoby - jednou z možností je označení bodu na mapě prstem.
V řadě případů je nejjednodušší posunout
mapu do požadované polohy na mapě a klepnout v daném místě prstem.
1.
Zkontrolujte, zda je zobrazení mapy nastaveno na maximum.
•
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
(str. 15)
•
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 16)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 18)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
2. Posunujte mapu, dokud se nezobrazí
požadovaná poloha.
3. Stiskněte a podržte v dané poloze - vytvoří
se ikona a otevře se nabídka.
4. Zvolte Jít sem - spustí se navádění.
Vymazání ikony.
Vymazání ikony z polohy:
•
Vyberte Vymazat
Úprava polohy ikony
Upravení polohy ikony:
•
Klepněte a podržte prst na ikoně, přetáhněte ji na požadované místo a ikonu uvolněte.
Související informace
•
•
•
Itinerář (str. 18)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 14)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným
textem (str. 14)
* Volitelná výbava/příslušenství.
13
NAVIGACE
Nastavení cíle pomocí adresy
Cíl lze nastavit v navigačním systému*
různými způsoby - jednou z možností je výběr
adresy.
1. Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů
na levé straně rozbalte pole s nástroji
a stiskněte Nast. cíl.
> Obrázek na mapě se změní na volné
textové hledání.
2. Stiskněte tlačítko Adresa.
3. Musí být vyplněna všechna pole. Pokud
chcete jet, například, do města, stačí
vyplnit stát a město. Potom systém navádí
do středu města.
4. Vyberte jedno z dostupných textových polí
a napište pomocí klávesnice na středovém
displeji:
•
•
•
•
•
Země/Stát/Kraj
přes aplikaci Volvo On Call a centrum služby
Volvo On Call7.
Související informace
•
•
•
Itinerář (str. 18)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 13)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným
textem (str. 14)
•
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
(str. 15)
•
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 16)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 18)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
•
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
Nastavení cíle pomocí hledání
s volným textem
Cíl lze v navigačním systému* nastavit
různými způsoby - pokud se použije, například, volné textové vyhledávání, lze hledat
pomocí telefonních čísel, PSČ, ulic, měst,
souřadnic a bodů zájmů (POI8).
Klávesnici na středovém displeji lze využít ke
psaní většiny znaků a k hledání cílů.
1.
Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů
na levé straně rozbalte pole s nástroji
a stiskněte Nast. cíl.
> Obrázek na mapě se změní na volné
textové hledání.
2. Do pole hledání zadejte hledaný pojem,
nebo výběr omezte pomocí filtru.
> Při zadávání znaků se zobrazují
výsledky hledání.
Město/Území/PSČ
Adresa
Číslo
Křižovatka
U vozidel se službou Volvo On Call* lze odeslat
adresy a cíle do navigačního systému vozidla
7
14
Platí pouze pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
3. Pokud při hledání dojdete k požadovanému výsledku - klepnutím na seznam
s výsledky zobrazíte informační kartu a po
výběru pokračujte v použití výsledků hledání.
Pokud při hledání dojdete k příliš hodně
výsledkům - klepněte na Rozšířený filtr
a zvolte polohu, kolem které se bude hledat, a potom po výběru pokračujte v použití výsledku hledání:
• Kolem vozu
• Kolem cíle - zobrazí se pouze, pokud
je zadán cíl.
• Podél trasy - zobrazí se pouze, pokud
je zadán cíl.
• Kolem bodu na mapě
Souřadnice
Cíl lze nastavit také pomocí souřadnic na
mapě.
•
Napište, například, "N 58.1234
E 12.5678" a klepněte na Hledat.
Souřadnice S, V, J a Z lze zadávat různými
způsoby, například:
N 58,1234 E 12,5678 (s mezerami)
N58,1234 E12,5678 (bez mezer)
8 Point
9 Point
58,1234N 12,5678E (s označením kompasu za souřadnicemi)
58,1234-12,5678 (s pomlčkou bez označení kompasu)
Pokud chcete, můžete používat čárku [,] místo
tečky [.].
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
Cíl lze v navigačním systému* nastavit
různými způsoby - jednou z možností je výběr
bodu zájmu (POI9).
1. Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů
na levé straně rozbalte pole s nástroji
a stiskněte Nast. cíl.
Související informace
•
•
•
•
Itinerář (str. 18)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 13)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 14)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
(str. 15)
•
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 16)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 18)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
> Obrázek na mapě se změní na volné
textové hledání.
2. Stiskněte tlačítko POI.
3. Klepněte na požadovaný filtr (u některých
možností se zobrazí nastavený cíl nebo
mezicíl):
•
•
•
•
•
V blízkosti vozidla
V blízkosti cíle
Zavřít mezicíle
Podél trasy
V blízkosti bodu na mapě
4. Vyhledejte a vyberte požadovaný bod
zájmu.
> Zobrazí se informační karta.
of Interest
of Interest
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
15
NAVIGACE
||
5. Zvolte Spustit navigaci nebo Přidat jako
bod trasy.
•
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 16)
Nastavení cíle podle posledních
položek/oblíbených/knihovny
Řada POI (např. restaurace) obsahuje dílčí
kategorie (např. fast food).
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 18)
V nastaveních mapy můžete změnit, jaký POI
se má na mapě zobrazit. Toto nastavení nemá
vliv na vyhledávání pro POI podle cíle - jako
možné cíle se zobrazují dokonce i vyloučené
POI.
•
Nastavení mapy (str. 24)
Cíl lze v navigačním systému* nastavit
různými způsoby - jednou z možností je výběr
ze seznamu.
1. Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů
na levé straně rozbalte pole s nástroji
a stiskněte Nast. cíl.
Je-li měřítko 1 km (1 mile), některé POI se na
mapě zobrazí jako první.
POZNÁMKA
•
Symbol používaný pro body zájmu
a počet bodů zájmů se pro jednotlivé
trhy liší.
•
V souvislosti s aktualizací údajů se
mohou objevit nové symboly a jiné
symboly z mapy zmizí - všechny symboly v příslušném systému mapy lze
procházet v systému menu.
Související informace
•
•
•
•
16
Itinerář (str. 18)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 13)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 14)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným
textem (str. 14)
> Obrázek na mapě se změní na volné
textové hledání.
2. Potom zvolte nahoře na obrazovce jeden
z následujících seznamů:
• Nedávný
• Oblíbené
• Knihovna
Poté, co je jedna z možností v seznamu označena, přidá se jako cíl, a to stisknutím tlačítka
Spustit navigaci nebo Přidat jako bod trasy.
Poslední
Zde jsou uvedena předchozí hledání. Posuňte
se na položku a proveďte výběr.
Dále je k dispozici jako možnost nabídky na
displeji řidiče. K zobrazení lze použít klávesnici
vpravo na volantu.
Pomocí tlačítka Upravit lze vymazat jednu
nebo více položek v seznamu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Oblíbené
Do tohoto seznamu jsou shromažďovány
položky ze seznamu Knihovna, které jsou
označeny jako oblíbené položky. Posuňte se
na položku a proveďte výběr.
Poloha vymazaná z položky Oblíbené zůstane
v položce Knihovna, ale hvězdička "zhasne".
Chcete-li přidat polohu do Oblíbené, přejděte
do Knihovna a vyberte znovu odpovídající
hvězdičku polohy.
Lze naprogramovat často používané cíle. Ty se
používají pomocí funkce Nastavit
domovskou adresu. Zadaný cíl Domů je
k dispozici také jako možnost nabídky na displeji řidiče. K zobrazení lze použít klávesnici
vpravo na volantu.
Pomocí tlačítka Upravit lze vymazat jednu
nebo více položek v seznamu.
Knihovna
Zde se ukládají uložené polohy a itineráře.
Naposledy uložené položky se ukládají do
seznamu zcela nahoru.
Stisknutím hvězdičky u polohy zvolíte polohu
jako oblíbenou resp. odstraníte ji z oblíbených.
Poloha s označenou/zaplněnou hvězdičkou je
uvedena také v seznamu Oblíbené.
Vymazáním polohy v Knihovna se poloha rovněž vymaže z Oblíbené.
Knihovnu lze uspořádat různými způsoby:
• Přidáno - uspořádání v chronologickém
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
pořadí.
Jméno - uspořádání v abecedním pořadí.
•
• Vzdálenost - uspořádání podle vzdálenosti od aktuální polohy.
• Přijata - odfiltrování poloh odeslaných do
vozidla pomocí funkce Send to Car. Nové
polohy, které nebyly načteny, jsou označeny MODŘE. Po načtení poloh toto označení zmizí.
Pomocí tlačítka Upravit lze vymazat jednu
nebo více položek v seznamu.
Pokud chcete upravovat polohu uloženou
v Knihovna, zvýrazněte polohu v seznamu
a zvolte Upravit polohu. Například, lze změnit
název polohy a přesunout polohu na jiné místo
na mapě, nebo lze přidat telefonní číslo či emailovou adresu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Itinerář (str. 18)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 13)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 14)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným
textem (str. 14)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 15)
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 18)
17
NAVIGACE
Nastavení cíle pomocí funkce Send
to Car
Cíl lze v navigačním systému* nastavit
různými způsoby - jednou z možností je
funkce Send to Car.
Odeslání polohy do vozidla
Send to Car je funkce, která umožní přidat cíl/
polohu do navigačního systému vozidla
pomocí počítače.
Funkci Send to Car lze použít také z aplikace
Volvo On Call*.
Pokud chcete použít Send to Car, musí být
k vašemu vozidlu zaregistrováno Volvo ID.
Poskytovatelem mapové služby, kde lze použít
Send to Car, je wego.here.com
Použití uložené polohy
Přijaté polohy jsou uloženy do knihovny navigačního systému a lze je využít později.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Itinerář (str. 18)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 13)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 14)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným
textem (str. 14)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 15)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 16)
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
Itinerář
Itinerář je trasa, kterou navrhl navigační
systém*, když uživatel zadal cíl.
První nadefinovaná poloha bude cílem v itineráři.
Další polohy v itineráři budou mezicíle.
Itinerář, cíl a mezicíle lze následně snadno
upravovat.
Související informace
•
•
•
•
Zobrazení itineráře (str. 19)
Úprava nebo mazání itineráře (str. 19)
Zobrazení alternativní trasy (str. 20)
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 20)
Příjem a využití polohy ve vozidle
Aby vozidlo bylo schopné přijímat data, musí
se připojit k internetu. Pokud se poloha odešle
do vozidla se službou Volvo On Call, k přijetí
dat se využije vestavěný modem vozidla. To
znamená, že samostatné připojení k internetu
není zapotřebí.
1.
Jakmile vozidlo přijme polohu, na středovém displeji se zobrazí oznámení. Klepněte na oznámení/symbol.
> Otevře se informační karta.
2. Zvolte požadované využití polohy.
18
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Zobrazení itineráře
Úprava nebo mazání itineráře
2.
Po dobu navigování na cestě lze zobrazit itinerář navigačního systému*.
Když probíhá navigace, lze z navigačního
systému* odebrat mezicíle nebo celý itinerář.
1. Pole s nástroji rozbalíte pomocí šipky dolů
a následně pomocí tří bodů.
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
2.
Související informace
•
•
•
Úprava nebo mazání itineráře (str. 19)
Zobrazení alternativní trasy (str. 20)
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 20)
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
3. Klepnutím na odpadkový koš vymažete
mezicíl v itineráři, nebo klepnutím na
Vymazat plán cesty vymažete celý itinerář.
Související informace
•
•
•
1.
Zobrazení alternativní trasy (str. 20)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 20)
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 20)
Během navádění rozbalte pole s nástroji
pomocí šipky dolů a potom pomocí tří
bodů.
* Volitelná výbava/příslušenství.
19
NAVIGACE
Zobrazení alternativní trasy
Zobrazení bodů zájmů po trase
Pokud probíhá navádění, lze hledat alternativní trasy v navigačním systému*.
1. Pole s nástroji rozbalíte pomocí šipky dolů
a následně pomocí tří bodů.
V navigačním systému* se zobrazuje seznam
bodů zájmů (POI10) podél trasy.
2.
1.
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
3. Stiskněte tlačítko Alternativní trasy.
4. Zvolte alternativní trasu:
• Eco
• Rychle
• Krajina
5. Klepněte na mapu.
> Na mapě se nyní zobrazí aktualizovaná
trasa a pokračuje se v navádění.
Související informace
•
•
20
Úprava nebo mazání itineráře (str. 19)
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 21)
•
Výběr objížďky v navigačním systému*
(str. 22)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
Stiskněte tlačítko Vpředu.
2. Stiskněte tlačítko POI.
> Body zájmů POI podél trasy se zobrazují na základě vzdálenosti.
3. Pokud se ve stejném místě nachází několik POI, zobrazí se jako skupina. Klepnutím
na skupinu zobrazíte seznam POI.
Zobrazení naváděcích bodů
z itineráře
Seznam budoucích naváděcích bodů v itineráři pomáhá řidiči včas naplánovat manévry,
které bude provádět.
Pokud chcete zobrazit seznam odboček na
cestě před vámi v itineráři v navigačním
systému*:
1.
Rozbalte pole s nástroji pomocí šipky dolů
na levé straně.
2. Rozbalte pole s nástroji dále pomocí tří
bodů.
3. Klepněte na symbol pro Podle zatáček
(viz vyobrazení).
4. Zvolte POI.
5. Zvolte jednu z možných informačních
karet a postupujte podle pokynů.
Související informace
•
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
•
Nastavení mapy (str. 24)
Místo pole s nástroji se zobrazí seznam naváděcích bodů z itineráře (seznam lze rolovat).
Stisknutím šipky vlevo minimalizujete seznam.
Nový naváděcí bod se vždy umístí do seznamu
nahoru.
Poloha na mapě se zobrazí po stisknutí jednoho z naváděcích bodů
v seznamu. Dalším klepnutím na
symbol nitkového kříže (viz vyobrazení) resetujete mapu do zobrazení navádění,
přičemž mapa následuje vozidlo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Dopravní problémy na mapě
Navigační systém* přijímá informace
o dopravních událostech a přetíženích
dopravy a zobrazuje je na mapě.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou
průběžně rozšiřovány.
Můžete nastavit, jaké informace související
s dopravou, se mají na mapě zobrazit.
Dopravní problémy jako, například, hustý nebo
pomalý dopravní provoz, práce na cestách
a nehody poznáte při dostatečném přiblížení
mapy podle různých symbolů.
Práce na cestách se zobrazují podle
postupu. Pokud se jedná o závažnější problémy, podél cesty se
zobrazí červená čára s popisem rozsahu problému. Tato čára rovněž označuje, pro
jaký směr jízdy daný problém platí, pokud se
jedná o problém v obou směrech, daný úsek
cesty je označen čárou na obou stranách.
10
11
12
Informace o dopravních problémech
– Klepněte na symbol dopravních problémů.
> Zobrazí se informační karta. Tyto informace popisují, například, místo, kde se
problém vyskytuje, pomocí názvu ulice
a čísla cesty, a charakter, rozsah a dobu
trvání problému.
Zobrazení přetížení dopravy podél
trasy
Vynechání dopravních problémů
Pokud se během trasy vyskytuje přetížení
dopravy, je k dispozici alternativní Vyhnout
se. Systém potom vypočítá alternativní trasu.
2.
Dopravní informace v reálném čase11
Je-li vozidlo připojeno k internetu, k příjmu
podrobných dopravních informací lze využít
také RTTI12.
Související informace
•
•
•
Dopravní nastavení (str. 26)
Nastavení mapy (str. 24)
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 21)
•
Dopravní informace v reálném čase
(str. 23)
•
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
Pokud do navigace* nastavíte cíl, lze vytvořit
seznam dopravních problémů.
1. Je-li zobrazena mapa, pole s nástroji na
levé straně rozbalíte pomocí šipky dolů
a potom pomocí tří bodů.
Stiskněte tlačítko Vpředu.
3. Stiskněte tlačítko Doprava. Pokud na
trase není žádná dopravní událost, tlačítko
Traffic je šedé.
> Libovolné dopravní události podél trasy
se zobrazují na základě vzdálenosti.
4. Pokud potřebujete další informaci o problémech v dopravě, klepněte na řádek
a otevře se informační karta. Zvolte jednu
z možných informačních karet a postupujte podle pokynů.
5. Klepnutím na Vyhnout se se dopravním
problémům vyhnete.
> Trasa se přepočítá a navádí se po alternativní trase.
Point of Interest
Platí pouze pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
21
NAVIGACE
||
Související informace
•
•
•
•
Dopravní problémy na mapě (str. 21)
Dopravní nastavení (str. 26)
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
Dopravní informace v reálném čase
(str. 23)
Výběr objížďky v navigačním
systému*
Pokud se řidič chce vyhnout nejbližšímu
úseku trasy, např. kvůli tomu, že je cesta
zavřena, lze zvolit funkci objížďky.
1. Pole s nástroji na levé straně rozbalíte
pomocí šipky dolů a potom pomocí tří
bodů.
Dále lze při pokračování v jízdě zobrazit také
alternativní trasu.
Související informace
•
Zobrazení alternativní trasy (str. 20)
2.
Stisknutím symbolu Objížďka zobrazíte
alternativní trasu s informacemi o nejdelší/
nejkratší trase a o vypočítané době jízdy.
Zpravidla je navrhována pouze krátká
objížďka, která se rychle napojí na původní
itinerář.
3. Pokud návrh je přijat: Klepněte na značku
s informacemi o objížďce. Trasa je akceptována, i když pojedete po navrhované
cestě. Pokud je návrh akceptován, v navádění se pokračuje - nyní je objížďka zvolena jako trasa. Pokud návrh není akceptován, pokračujte v jízdě po původní trase.
Kromě funkce Objížďka se lze odklonit od
trasy v itineráři - systém trasu automaticky
aktualizuje a pokračuje v navádění do cíle
podél nejvhodnější trasy.
22
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Dopravní informace v reálném
čase13
informace se zobrazují pouze do cca 120 km
(75 mil) od polohy vozidla.
Aktivace a deaktivace dopravních
informací v reálném čase15
Když je vozidlo připojeno k internetu, řidič má
přístup k podrobným dopravním informacím
(RTTI14) o přetížení dopravy, uzavřených
cestách a o čemkoliv, co může mít vliv na
dobu trvání jízdy.
Pokud byla aktivována služba RTTI, informace
o dopravních incidentech a dopravě budou
průběžně získávány z internetové služby. Jakmile vozidlo požaduje informace o dopravním
toku, současně se načtou anonymní data
o dopravním toku v místě, kde se vozidlo
nachází, což využívá tato služba. Anonymní
data jsou odesílána pouze, když je aktivována
funkce RTTI. Pokud služba aktivována není,
data nebudou k dispozici.
Na mapě se jako obvykle zobrazuje text
a symboly. Dopravní tok ukazuje, jak rychle se
doprava pohybuje po cestě v závislosti na
maximální rychlosti. Dopravní tok se zobrazuje
na mapě na každé straně cesty jednou barevnou čárou pro daný směr jízdy.
Ve vozidle připojeném k internetu má řidič
přístup k dopravním informacím v reálném
čase (RTTI16) v navigačním systému*.
Funkce RTTI se aktivuje a deaktivuje následovně:
•
•
•
•
Oranžová - pomalá doprava.
Červená - dopravní zácpa/hustý provoz/
nehoda.
Černá - cesta je zavřená.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Někdy je nutné službu aktivovat znovu, například, po některých aktualizacích softwaru, po
návštěvě servisu nebo po vytvoření nového
profilu řidiče.
Aktuální dopravní informace se zobrazují
v navigačním systému* pro dálnice, hlavní
cesty a cesty mimo město a také pro některé
trasy spojující města.
Zelená - plynulý provoz.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou
průběžně rozšiřovány.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace dopravních informací v reálném čase (str. 23)
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte Navigace
Doprava.
3. K aktivování a deaktivování funkce RTTI
zvolte Dopravní informace v reálném
čase (při aktivaci se místo běžných
dopravních informací použije RTTI).
4. Pokud se funkce RTTI používá poprvé,
zobrazí se jedno vyskakovací okno s nadpisem Smluvní podmínky a jedno s nadpisem Sdílení dat.
Pokud se vozidlo odpojí od internetu, když je
funkce RTTI aktivována, automaticky se aktivují běžné dopravní informace. Jakmile se připojení k internetu obnoví, RTTI se aktivuje
znovu.
Množství dopravních informací zobrazovaných
na mapě závisí na vzdálenosti od vozidla. Tyto
13
14
15
16
Platí pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
Platí pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
23
NAVIGACE
||
Deaktivace zelené čáry
Vypnutí zobrazení zelených čar, které zobrazují plynulý provoz na silnici:
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2. Stiskněte Navigace Doprava a zrušte
zaškrtnutí Zobrazit plynulou dopravu.
Související informace
•
•
Dopravní informace v reálném čase
(str. 23)
Dopravní nastavení (str. 26)
Nastavení navigačního systému*
Nastavení mapy
Zde lze upravit nastavení zobrazování informací o trase a dalších informací v navigačním
systému.
Zde lze upravit nastavení zobrazování mapy
v navigačním systému*.
Nastavení
Nastavení lze upravovat pro následující
položky:
• Mapa - správa obsahu a vzhledu mapy.
• Trasa a navádění - správa navádění
a zobrazení a výpočtu trasy.
• Doprava - správa informací o dopravních
problémech.
Související informace
•
•
•
Nastavení
Navigace
Mapa
Navigace
Nastavení mapy (str. 24)
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
Dopravní nastavení (str. 26)
Nastavení lze upravovat pro následující
položky:
•
•
•
•
•
Formát pozice
Formát zobrazení mapy
Zobrazit rychlostní kamery
Zobrazit oblíbené
Bod zájmu (POI)
Formát polohy
Formát pozice se používá k nastavení, zda
aktuální poloha bude uvedena/zobrazena společně s adresou nebo souřadnicemi:
• Adresa
• Souřad. a nadm. výš.
Provedení mapy
Formát zobrazení mapy se používá k výběru
zobrazovaných barev na mapě:
• Den - jasné barvy.
• Noc - tmavé barvy, které nenarušují vidění
v noci.
• Automaticky - systém přepíná v závislosti
na osvětlení v prostoru pro cestující mezi
Den a Noc.
24
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Rychlostní kamery17
Zobrazit rychlostní kamery indikuje, zda se
mají na mapě zobrazovat rychlostní kamery:
Oblíbené
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat
Oblíbené.
Bod zájmů
(POI18)
To, jaké body zájmů by se měly objevit na
mapě, najdete v části Bod zájmu (POI). Klepněte na požadovanou kategorii, např.
"Doprava" a potom vyberte zobrazení všech
nebo konkrétních dílčích kategorií. Opusťte
nabídku stisknutím tlačítka Zpět nebo Zavřít.
•
•
•
•
17
18
19
20
Zde se upravuje nastavení výpočtu trasy
a zobrazení navigace po trase v navigačním
systému*.
Nastavení
Navigace
Formát času příjezdu
Nastavení navigačního systému* (str. 24)
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
Formát času
Dopravní nastavení (str. 26)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 20)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 15)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 16)
Trasa a navádění
Nastavení lze upravovat pro následující
položky:
•
•
•
•
•
•
Související informace
•
•
Nastavení trasy a navigace po
cestě
Úroveň hlasového navádění
Vybrat výchozí typ trasy
Naučení trasy
Nastavení vyhnutí
Navrhnout čerpací stanici
Zvolte specifikaci času příjezdu:
• ETA19 (vypočítaná doba příjezdu do
konečného cíle)
• RTA20 (zbývající doba jízdy)
Zobrazované časy platí pro časovou zónu
v cíli.
Úroveň hlasového navádění
1.
Stiskněte tlačítko Úroveň hlasového
navádění.
2. Klepněte na požadované hlasové navádění:
• Žádné (bez automatického hlasového
navádění, ale s možností manuálně si
jednou vyžádat aktuální hlasové navádění)
• Nízký (pouze jedna zpráva u každého
bodu navádění)
• Mírný (až 3 zprávy u bodu navádění,
s omezenými informacemi)
• Plný (až 4 zprávy u bodu navádění
a všechny dostupné informace)
Standardní typy tras
Zvolte standardní typ preferované trasy:
• Rychle
• Eco
• Krajina (pokud je to možné, vynechají se
dálnice, takže se cesta může prodloužit)
Dále lze při pokračování v jízdě zobrazit také
alternativní trasu.
Tato funkce není k dispozici na všech trzích.
Point of Interest
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
25
NAVIGACE
||
Učení trasy
Dopravní nastavení
Zobrazení plynulého provozu
Zvolte Naučení trasy, pokud má být povolen
sběr dat, aby mohl být optimalizován výpočet
trasy.
Zde lze upravit nastavení zobrazování dopravních informací v navigačním systému*.
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat
Zobrazit plynulou dopravu.
Vynechat
Stisknutím tlačítka Nastavení vyhnutí otevřete nabídku s jednotlivými možnostmi, kterým se systém může při výpočtu trasy
vyhnout, pokud je to možné. Můžete například
vybrat tunely, oblasti s hustou dopravou nebo
trajekty.
Návrhy čerpacích stanic
Nastavení
Navigace
Doprava
Nastavení lze upravovat pro následující
položky:
•
•
•
•
Zobrazit a zpracovat dopravní události
Vyberte Dopravní informace v reálném
čase, pokud se mají používat dopravní informace v reálném čase přes Internet (RTTI).
Vyhnout se dopravní události
Související informace
Zobrazit plynulou dopravu
•
•
•
Dopravní informace v reálném čase
Stisknutím tlačítka Navrhnout čerpací
stanici aktivujete nebo deaktivujete návrhy na
nejbližší čerpací stanice na displeji řidiče, když
dochází palivo.
Zobrazení dopravních událostí
Související informace
• Žádné
• Hlavní
• Vše
•
•
•
•
Nastavení navigačního systému* (str. 24)
Nastavení mapy (str. 24)
Dopravní nastavení (str. 26)
Zobrazení alternativní trasy (str. 20)
Použití podrobných dopravních
informací21
Zvolte, zda budou dopravní události zobrazovány na mapě a zda se budou používat při
výpočtu trasy:
•
Nastavení navigačního systému* (str. 24)
Nastavení mapy (str. 24)
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 25)
Dopravní informace v reálném čase
(str. 23)
Objížďka dopravních incidentů
Zvolte, jakým dopravním incidentům se má
systém vyhnout při výpočtu trasy:
• Nikdy
• Zeptat (během cesty jsou vydávány
návrhy na změnu trasy)
• Vždy
21
26
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Mapové aktualizace
MapCare je bezplatná služba aktualizace map
pro vozy Volvo vybavené systémem Sensus
Navigation*.
Všeobecné informace k aktualizacím
Mapy lze aktualizovat 2-12krát za rok (v závislosti na trhu).
Existují dvě možnosti, jak aktualizovat mapy.
Buď pomocí počítače a USB paměti, nebo
přímo z vozidla22 (je-li vozidlo připojeno
k internetu).
Mapa ve vozidle je rozdělena do několika
předem nadefinovaných regionů. Při aktualizaci mapových dat není nutné aktualizovat
všechny regiony - řidič se může rozhodnout,
že bude aktualizovat pouze jeden nebo několik
konkrétních regionů.
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze aktualizovat jeden nebo několik regionů. Pokud se
musí aktualizovat velký počet regionů nebo
celá mapa, celkové množství mapových dat
může být natolik velké, že je jednodušší provést aktualizaci přes počítač pomocí USB
paměti.
22
POZNÁMKA
Pokud itinerář pokrývá několik regionů,
mělo by se používat stejné číslo verze.
Jinak se může stát, že vypočítaná trasa
nepovede po předpokládaném úseku
cesty.
Aktualizace mapové struktury
Někdy se musí změnit mapová struktura, a to
v případě, když se přidává region, nebo pokud
se velký region dělí na menší regiony. V tomto
případě pokus o aktualizaci jednotlivých
regionů běžným postupem nebude úspěšný
a objeví se zpráva označující důvod.
Místo toho se celá mapa musí nainstalovat
znovu přes USB paměť. Další informace
najdete na stránkách podpory na
www.volvocars.com nebo vám je poskytne
prodejce Volvo.
Aktualizace softwaru pro navigační
systém
provést u prodejce Volvo. S mapovou aktualizací vám může pomoci rovněž prodejce Volvo.
Upozorňujeme však, že i když samotná
mapová aktualizace je bezplatná, servis může
za čas strávený aktualizaci účtovat poplatky.
Časté dotazy
Dotaz
Odpověď
Je možné
změnit platformu
mapových
dat, např.
z Evropy na
Severní
Ameriku?
Ano, s jistými výjimkami.
Aktuální informace vám
poskytne prodejce Volvo.
Jak dlouho
trvá stáhnutí
mapových
aktualizací
z internetu?
Záleží to na velikosti mapového souboru a na šířce
pásma připojení. Na obrazovce se zobrazí informace
o velikosti aktualizačního
souboru (MB).
Kromě mapových dat se příležitostně musí
aktualizovat vlastní software navigačního
systému, který je neustále vyvíjen. Může
nastat situace, kdy stávající software navigačního systému nepodporuje nejnovější aktualizace mapových dat. V tomto případě se
zobrazí zpráva informující o nutnosti aktualizace softwaru v navigačním systému. To lze
}}
Platí pouze pro určité země.
* Volitelná výbava/příslušenství.
27
NAVIGACE
||
Dotaz
Odpověď
Jak velká je
aktualizace?
Záleží to na trhu. Podrobné
informace najdete pro mapu
každého trhu v informacích
podpory na
www.volvocars.com.
Nic v aktualizaci nefunguje - co
mám dělat?
Další informace k podpoře
najdete na
www.volvocars.com, nebo
kontaktujte prodejce Volvo.
Aktualizace map přes počítač
a USB
Nové mapy lze stáhnout z počítače připojeného k internetu na paměťovou jednotku USB
a pak přenést do navigačního systému*
vozidla.
Požadavky
USB standard:
Minimálně 2.0
Systém
souborů:
FAT32, exFAT nebo NFTS
Příprava
Až 128 GB
Kapacita:
Související informace
28
Parametr
•
Aktualizace map přes počítač a USB
(str. 28)
•
Aktualizace map z online vozidla
(str. 31)
•
Časté otázky týkající se navigačního
systému* (str. 32)
•
•
Licenční smlouvy pro navigaci* (str. 33)
Aktualizace přes počítač a USB paměť
Autorské právo pro navigační systém*
(str. 35)
Paměť USB
USB paměť, která se má použít k aktualizaci,
musí splňovat následující podmínky:
Záleží to na trhu. Podrobné
informace najdete pro mapu
každého trhu v informacích
podpory na
www.volvocars.com.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Zjištění aktuální verze mapy
1.
V zobrazení aplikací klepněte na Centrum
stahování.
2. Stiskněte tlačítko Mapy
> Zobrazí se dostupné mapové regiony.
2. Vyberte typ mapy, kterou chcete aktualizovat.
3. Klikněte na region, který chcete aktualizovat.
> Zobrazí se mapa s informacemi, které
vycházejí z posledních mapových dat
pro daný region.
4. Zkontrolujte, zda je verze mapy novější
než verze ve vozidle.
5. V závislosti na používaném systém zvolte
ke stažení odkaz pro Windows nebo Mac.
6. Chcete-li nainstalovat program ke stahování, klikněte na tlačítko "Spustit".
3. Klepnutím na šipku rozšíříte vybraný
region.
> Zobrazí se podrobné mapové informace.
4. Upozorňujeme na informace o mapě pod
obrázkem mapy.
Stahování mapových dat z internetu
na USB paměť
Připravte si USB paměť a mějte po ruce
poznamenané mapové informace.
1.
Na počítači s internetem přejděte na
stránku Volvo Cars
(support.volvocars.com) a potom v části
Stahování vyberte mapu ke stažení.
7. Klikněte na "Nové stahování" a stáhněte si
mapu do USB paměti nebo na hard disk
počítače.
Ke stahování není vhodné používat mobilní připojení přes mobilní zařízení a předplatné
s omezeným měsíčním datovým limitem.
Přenos mapových dat z USB pamětí
do vozidla
Doba potřebná z přesunutí z USB paměti do
vozidla závisí na velikosti mapových dat.
Aktualizaci lze provést během jízdy. Navigační
systém lze použít k aktualizaci mapového
regionu, ale během aktualizace nelze navigační systém použít k aktualizování celého
mapového trhu, např. EU. Pokud instalace
není dokončena a vozidlo se vypne, v aktualizaci pokračuje při následující jízdě. Během
jízdy není nutné provádět aktualizaci, zapalování však musí být zapnuté. Pokud se s vozidlem po aktualizaci nejede, doporučujeme
pomoci baterií.
8. Před nainstalováním mapy do vozu
můžete zkontrolovat, zda data byla
správně stažena/zkopírována na USB v programu pro stahování souboru zopakujte kroky 1-2 a potom stiskněte tlačítko
"Kontrolovat stahování".
Doba stahování se může lišit podle velikosti
mapy a šířky pásma připojení. Před nainstalováním mapy do vozidla si lze zkontrolovat, zda
data byla stažena správně na USB paměť, a to
tak, že v programu použitém ke stahování zvolíte kontrolu stažení.
}}
29
NAVIGACE
||
Aktualizace
1. Aktivujte navigační systém.
2. Připojte USB paměť k USB portu ve
vozidle. Pokud jsou zde dva USB porty,
druhý se nesmí používat současně.
3. Navigační systém automaticky zjistí, že je
k dispozici aktualizace a během aktualizování celé mapové databáze zobrazí na
obrazovce, kolik zbývá v procentech
dokončit.
> V případě aktualizace konkrétního
regionu mapy se aktualizace spustí
okamžitě.
Pokud chce uživatel spustit aktualizaci
celé databáze map, musí klepnout na
Potvrdit nebo na Zrušit, čímž zruší
instalaci.
4. Klepněte na Potvrdit - Spustí se aktualizace celé databáze map a na středovém
displeji se zobrazují informace o postupu
procesu.
5. Středový displej ukazuje, kdy je přenos
dokončen - po dokončení vytáhněte USB
paměť.
6. Restartujte systém infotainment.
7. Zkontrolujte, zda do vozidla byla přesunuta správná mapová data - zopakujte
přitom kroky popsané dříve v kapitole "Zjištění aktuální verze mapy".
30
POZNÁMKA
Aby se spustila instalace, musí být splněny
následující podmínky:
•
Vybraná oblast je zahrnuta do mapy
systému. Pokud systém již obsahuje
mapu Evropy, lze si stáhnout pouze
oblast Skandinávie. Pokud je stažena
celá nová mapa, přepíše se původní
mapa.
•
Verze vybrané oblasti je novější než
verze ve vozidle.
•
Vybraná oblast je kompatibilní se softwarem ve vozidle. Pokud aktualizace
není kompatibilní, musí se stáhnout
nový software.
•
Vybraná oblast je kompatibilní se stávající mapou. Pokud oblast není kompatibilní, mapa se musí vyměnit.
Přerušení
Pokud během aktualizace dojde k přerušení,
na středovém displeji se vždy zobrazí textová
zpráva s vysvětlením.
Co se stane,
když...
Odpověď
... se systém
infotainment
během aktualizace vypne?
Proces se pozastaví
a pokračuje se v něm
automaticky od místa, ve
kterém byl zastaven, jakmile je systém znovu aktivován, např. po nastartování motoru.
se paměť USB
vytáhne přes
dokončením
aktualizace?
Proces se pozastaví
a pokračuje se v něm
automaticky od místa, ve
kterém byl zastaven, jakmile se do vozidla znovu
zapojí paměť USB.
Další informace najdete v informacích podpory
na www.volvocars.com, nebo můžete kontaktovat prodejce Volvo.
Související informace
•
Aktualizace map z online vozidla
(str. 31)
•
Mapové aktualizace (str. 27)
NAVIGACE
Aktualizace map z online vozidla
Vozidlo musí být připojeno k internetu.
Pokud je vozidlo připojeno k internetu, mapy
navigačního systému* lze aktualizovat23.
Automatická aktualizace mapových dat
Automatickou aktualizaci domovského regionu
lze zvolit v Centru stahování.
1.
V zobrazení aplikací klepněte na Centrum
stahování.
2. Stiskněte tlačítko Mapy.
1.
Princip dálkové aktualizace.
V zobrazení aplikací klepněte na Centrum
stahování.
> Spustí se aplikace a číslo se zobrazí
u Mapy. Podle toho poznáte, kolik
mapových aktualizací je k dispozici pro
zadaný domovský region. Číslo je vidět
do okamžiku, než se vyhledají nové
aktualizace, nebo než se tyto aktualizace nainstalují.
2. Stiskněte tlačítko Mapy.
3. Stiskněte Nainstalovat a potom Potvrdit.
> Spustí se instalace vybrané mapy/
mapové aktualizace.
Další informace najdete v informacích podpory
na www.volvocars.com, nebo můžete kontaktovat prodejce Volvo.
3. Automatickou aktualizaci mapových dat
lze zvolit pouze pro domovský region.
Pokud domovský region není zvolen,
region rozšíříte stisknutím šipky dolů.
> Zobrazí se podrobné mapové informace.
4. Stiskněte tlačítko Nast.jako dom..
5. Potom přejděte nahoru na seznam
regionů, kde najdete aktuálně vybraný
domovský region.
6. Stisknutím šipky dolů domovský region
rozbalíte.
7. Zaškrtněte políčko Aut. aktual..
> Pokud je vozidlo připojeno k internetu
a je k dispozici mapová aktualizace,
stáhne se do vozidla automaticky.
Zrušení stahování mapy
Pokud se začala stahovat mapa, ale vozidlo se
vypne před dokončením stahování, proces se
pozastaví a automaticky pokračuje, jakmile se
vozidlo znovu nastartuje a připojí k internetu.
23
}}
Platí pouze pro určité země.
* Volitelná výbava/příslušenství.
31
NAVIGACE
||
Pokud jste vynechali nebo neprovedli jednu
nebo více aktualizací, aktualizační soubory
mohou být příliš velké, aby se daly stáhnout
přímo do vozidla. V tomto případě můžete
stáhnout soubory na USB a potom je nainstalovat do vozidla.
Související informace
•
Aktualizace map přes počítač a USB
(str. 28)
•
Mapové aktualizace (str. 27)
Časté otázky týkající se
navigačního systému*
Níže jsou uvedeny některé často kladené
dotazy týkající se navigačního systému
Sensus Navigation.
Poloha vozidla na mapě není
v pořádku
Navigační systém zobrazuje polohu vozidla
s přesností cca. 20 metrů (65 stop).
Pravděpodobnost chyby je vyšší, pokud cesty
vedou rovnoběžně s jinou komunikací, pokud
se točí nebo vedou v několika úrovních, a při
jízdě na dlouhé vzdálenosti bez výrazného
zatáčení.
Nepříznivý vliv na příjem satelitních signálů
mají rovněž vysoké hory, budovy, tunely, viadukty, nadchody, podchody atd. To znamená,
že přesnost výpočtu polohy vozidla může klesnout.
Systém někdy nevypočítá nejrychlejší
nebo nejkratší trasu
Při výpočtu trasy se teoreticky nejlepší řešení
stanoví se zohledněním jistých faktorů. Patří
zde vzdálenost na trase, šířka cesty, klasifikace cesty, intenzita dopravy a rychlostní
limity. Zkušený řidič však může na základě
znalostí konkrétní oblasti zvolit trasu efektivněji.
32
Systém může, například, využít
zpoplatněné cesty a trajekty, zatímco
řidič se jim chce vyhnout.
Z technických důvodů systém může při
výpočtu trasy na velké vzdálenosti pracovat
jen s většími cestami.
Pokud nechcete jet přes dálnice a cesty s mýtným, systém je v maximální možné míře vynechá a použije je pouze, pokud neexistuje žádná
jiná přiměřeně vhodná alternativa.
Poloha vozidla po převozu není na
mapě v pořádku
Pokud se vozidlo převáží např. na trajektu
nebo vlaku, nebo se přemísťuje tak, že je narušen příjem satelitních signálů, může trvat až
5 minut, než se poloha vozidla správně
vypočte.
Symbol vozidla na obrazovce displeje
se po výměně pneumatik chová
iracionálně.
Kromě satelitního přijímače se k výpočtu
aktuální polohy, rychlosti a směru jízdy vozidla
využívá snímač rychlosti vozidla a gyroskop.
Po namontování rezervního kola nebo výměně
letních pneumatik za zimní či naopak se
systém potřebuje "naučit" velikost nových kol.
Aby systém fungoval optimálně, doporučujeme jet s vozidlem chvíli po cestách s dobrým
satelitním příjmem (s dobrým výhledem).
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Vyobrazení mapy neodpovídá
skutečnosti
Jelikož neustále dochází k rozšiřování a úpravám silniční sítě a zavádějí se nová dopravní
nařízení, není databáze mapy vždy a v každé
situaci kompletní.
Proto jsou mapová data průběžně upravována
a aktualizována - kontrolujte příležitostně, zda
nejsou k dispozici nové aktualizace.
Symbol vozidla na obrazovce skáče
dopředu nebo se točí
Systém může potřebovat několik sekund, aby
zjistil polohu a pohyb rozjíždějícího se vozidla.
Vypněte systém i motor. Nastartujte motor,
ale chvíli počkejte, než se rozjedete.
Mapové informace nejsou aktuální
Viz odpověď v následující části.
Jsou nainstalovány aktuální mapové
informace?
Mapová data se průběžně aktualizují a vylepšují. V souvislosti s mapovými aktualizacemi
přes počítač a USB se může zobrazit aktuální
verze mapy. Zkontrolujte verzi mapy ve vozidle
a porovnejte ji s dostupnou verzi v informacích
podpory na www.volvocars.com.
Související informace
•
24
Mapové aktualizace (str. 27)
Licenční smlouvy pro navigaci*
Licence24
je dohoda poskytující právo provádět jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody.
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE
KONCOVÉMU UŽIVATELI
PŘED POUŽITÍM DATABÁZE SPOLEČNOSTI
HERE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO
SMLOUVU O LICENCI KONCOVÉHO
UŽIVATELE
OZNÁMENÍ UŽIVATELI
TOTO JE SMLOUVA O LICENCI, NIKOLI
SMLOUVA O PRODEJI, MEZI VÁMI
A SPOLEČNOSTÍ HERE EUROPE B.V.
(„HERE“) NA VAŠI KOPII DATABÁZE
NAVIGAČNÍCH MAP HERE VČETNĚ
SOUVISEJÍCÍHO PROGRAMOVÉHO
VYBAVENÍ, NOSIČŮ A VYSVĚTLUJÍCÍ
TIŠTĚNÉ DOKUMENTACE PUBLIKOVANÉ
SPOLEČNOSTÍ HERE (SOUHRNNĚ
„DATABÁZE“). POUŽITÍM DATABÁZE
PŘIJÍMÁTE TUTO SMLOUVU O LICENCI
KONCOVÉHO UŽIVATELE A SOUHLASÍTE
SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY
(DÁLE „SMLOUVA“). NESOUHLASÍTE-LI
S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY,
NEPRODLENĚ VRAŤTE DATABÁZI SPOLU
SE VŠEMI DALŠÍMI DOPROVODNÝMI
POLOŽKAMI SVÉMU DODAVATELI, KTERÝ
VÁM VRÁTÍ PENÍZE.
VLASTNICTVÍ
Databáze a s ní spojená autorská práva
a práva k duševnímu vlastnictví a s nimi
související práva jsou vlastnictvím společnosti
HERE a osob, které jí poskytují licence.
Nosiče, na nichž je Databáze uložena,
zůstávají ve vlastnictví společnosti HERE a/
nebo Vašeho dodavatele, dokud plně
neuhradíte společnosti HERE a/nebo Vašemu
dodavateli veškeré částky splatné podle této
Smlouvy nebo podobné smlouvy (podobných
smluv), podle níž (nichž) je Vám poskytována
Databáze.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost HERE Vám uděluje nevýlučnou
licenci k užívání Databáze pro Vaše osobní
užití případně k internímu použití ve Vašem
podniku. Tato licence nezahrnuje právo licence
postupovat dál.
}}
EULA = End User License Agreement
* Volitelná výbava/příslušenství.
33
NAVIGACE
||
OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ
Databáze je omezena na užití v konkrétním
systému, pro který byla vytvořena. S výjimkou
rozsahu výslovně povoleného závaznými
právními předpisy (například národními zákony
založenými na evropské směrnici o software
(91/250) a směrnici o databázích (96/9))
nesmíte vyjímat nebo znovu používat
podstatné části obsahu Databáze, ani
reprodukovat, kopírovat, upravovat,
přizpůsobovat, převádět, rozebírat,
rozčleňovat či zpětně dekódovat jakoukoli část
Databáze. Přejete-li si získat informace
o vzájemné provozuschopnosti /
interoperabilitě/, jak je míněna v evropské
směrnici o software (nebo v národních
zákonech na této směrnici založených), musíte
dát společnosti HERE odpovídající příležitost,
aby Vám uvedené informace poskytla za
přiměřených podmínek, včetně nákladů, které
si společnosti HERE stanoví.
Databáze obsahuje informace poskytované na
základě licence společnosti HERE třetími
stranami a podléhá dodavatelským
podmínkám a prohlášení o autorských právech
uvedených na následující adrese URL:
here.com/supplierterms
PŘEVOD LICENCE
Databázi nesmíte převést na třetí strany vyjma
případů, kdy je instalována v systému, pro
který byla vytvořena, nebo když si
neponecháte žádnou kopii Databáze, a za
34
předpokladu, že nabyvatel souhlasí se všemi
podmínkami této Smlouvy a potvrdí to
písemně společnosti HERE. Sady s médii
mohou být převáděny nebo prodávány pouze
jako úplný soubor tak, jak byl dodán
společností HERE, nikoli jako jejich dílčí
soubor.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost HERE zaručuje, že vyjma Varování
uvedených níže bude Databáze po dobu 12
měsíců po nabytí Vaší kopie fungovat
v souladu s podstatnou částí Kritérií
společnosti HERE pro přesnost a úplnost
existujících k datu, kdy jste Databázi nabyli.
Tato kritéria můžete na vyžádání od
společnosti HERE získat. Pokud Databáze
nebude fungovat v souladu s touto omezenou
zárukou, vynaloží společnost HERE přiměřené
úsilí k opravě nebo výměně Vaší nevyhovující
kopie Databáze. Jestliže toto úsilí nepovede
k fungování Databáze v souladu se zárukami
zde uvedenými, budete mít možnost obdržet
přiměřenou náhradu ceny, kterou jste za
Databázi zaplatili, nebo odstoupit od této
Smlouvy. Toto je úplná odpovědnost
společnosti HERE a Váš jediný opravný
prostředek proti ní. S výjimkou skutečností
výslovně uvedených v tomto oddíle společnost
HERE nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení
ohledně užití výsledků užívání Databáze co do
správnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo jiného
hlediska. Společnost HERE nezaručuje, že
Databáze je nebo bude bez chyb. Žádné ústní
nebo písemné informace nebo rady
poskytnuté ze strany společnosti HERE,
Vašeho dodavatele nebo jakékoli jiné osoby
netvoří záruku ani žádným způsobem
nerozšiřují rozsah omezené záruky výše
popsané. Omezená záruka stanovená v této
Smlouvě se nedotýká žádných statutárních
zákonných práv, která můžete mít ze
zákonného ručení proti skrytým vadám, ani je
nepoškozuje.
Pokud jste Databázi nezískali od HERE přímo,
můžete mít kromě zde uvedených práv
zaručených společností HERE další zákonná
statutární práva vůči osobě, od níž jste
Databázi získali v závislosti na právním řádu
Vaší jurisdikce. Výše uvedená záruka
společnosti HERE se takových zákonných
práv nedotýká. Tato práva můžete uplatňovat
nezávisle na záručních právech zde udělených.
NAVIGACE
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Cena Databáze nezahrnuje žádné protiplnění
za předpokládaná rizika následných,
nepřímých nebo neomezených přímých škod,
které mohou vzniknout v souvislosti s Vaším
užíváním Databáze. Společnost HERE tudíž
v žádném případě nenese odpovědnost za
jakékoli následné nebo nepřímé škody, včetně
mimo jiné ušlého zisku, ztráty dat nebo
nemožnosti používání, utrpěné Vámi nebo
jakoukoli třetí stranou, které vyplývají z Vašeho
užívání Databáze, ať již při žalobě ze Smlouvy
nebo deliktu nebo na základě záruky, a to
i tehdy, byla-li společnost HERE vyrozuměna
o možnosti vzniku takových škod.
Odpovědnost společnosti HERE za přímé
škody je v každém případě omezena cenou
Vaší kopie Databáze.
OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO
SMLOUVĚ SE NEDOTÝKÁ ANI
NEPOŠKOZUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA
V PŘÍPADĚ, KDY JSTE NABYL(A) DATABÁZI
JINAK NEŽ V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ.
VAROVÁNÍ
Databáze může obsahovat nepřesné nebo
neúplné informace, což je způsobeno
uplynutím času, změnou podmínek, využitými
zdroji a podstatou sbírání komplexních
geografických dat, což může vést
k nesprávným výsledkům. Databáze mimo jiné
nezahrnuje ani neodráží informace
o přepravním čase a může nezahrnovat
informace o bezpečnosti blízkého okolí,
vymáhání práva, pomoci při stavu nouze,
stavebních pracích, uzávěrách silnic nebo
jízdních pruhů, stoupání nebo sklonu vozovky,
výškových, hmotnostních či jiných omezeních
mostů, silničních podmínkách, zvláštních
událostech v závislosti na značce navigačního
systému, který vlastníte.
Autorské právo pro navigační
systém*
Informace o autorském právu (© Copyright)
najdete v části "Licenční smlouva na navigační
systém".
Související informace
•
•
Mapové aktualizace (str. 27)
Licenční smlouvy pro navigaci* (str. 33)
ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva se řídí zákony jurisdikce, v níž
máte pobyt k datu získání Databáze. Pokud
byste v té době měli pobyt mimo Evropskou
unii nebo Švýcarsko, bude uplatněno právo
jurisdikce v rámci Evropské unie nebo
Švýcarska, kde jste Databázi získali. Ve všech
ostatních případech, nebo pokud nelze
jurisdikci, kde jste Databázi získali, určit,
budou uplatněny zákony Nizozemska. Soudy
příslušné v místě Vašeho pobytu v době, kdy
jste Databázi získali, budou mít pravomoc nad
jakýmkoli sporem vyplývajícím z této Smlouvy
nebo s ní spojeným, aniž by tím bylo dotčeno
právo společnosti HERE vznášet nároky ve
Vašem tehdejším místě pobytu.
Související informace
•
•
Mapové aktualizace (str. 27)
Autorské právo pro navigační systém*
(str. 35)
* Volitelná výbava/příslušenství.
35
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
A
Aktivace systému
Aktualizace mapových dat
Možnosti mapy
trasa a navádění
H
4
27, 28, 31
Alternativní trasa
Eco, Rychle, Krajina
Hlasové ovládání
mapová navigace
Povely
9
12
B
15, 20
Naváděcí body v itineráři
20
O
Itinerář
upravit a vymazat
zobrazit
18
19
19
Objížďka
22
Otázky a odpovědi
32
P
C
Copyright
13, 14, 15, 16, 18
20
I
Body zájmů
Nastavit cíl
24
25
M
33, 35
D
mapová navigace
head-up displej
Na displeji řidiče
na středovém displeji
Dohoda o licenci
33
Možnosti mapy
Dopravní informace
vysílání
26
21
Možnosti navádění
Dopravní informace v reálném čase
(RTTI)
23
N
POI
9
8
6
24
32
Přetížení dopravy podél trasy
21
S
24, 25
Send to Car
Nastavení
dopravní informace
15, 20
Přeprava vozu
18
Z
24
26
Zobrazení mapy
24
37
ABECEDNÍ SEZNAM
38
TP 30175 (Czech), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement