Volvo S60 2016 Early Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2016 Early Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 ÚVOD
Úvod...........................................................
Volvo Sensus..............................................
Digitální uživatelská příručka ve vozidle.....
Změna majitele..........................................
Podpora a informace o vozidle na internetu...........................................................
Volvo ID.....................................................
02 MY CAR
7
7
8
11
MY CAR....................................................
MY CAR - vyhledávací cesty....................
MY CAR - položky nabídky.......................
MY CAR - nastavení vozidla.....................
MY CAR - podpůrné systémy řízení.........
MY CAR - Možnosti systému....................
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání.
MY CAR - Nastavení klimatizace..............
MY CAR - Nastavení Internetu..................
Informace MY CAR...................................
03 AUDIO A MÉDIA
15
16
16
18
20
22
23
23
24
25
Audio a média...........................................
Audio a média - přehled...........................
Audio a média - použití systému..............
Symboly na obrazovce.............................
Oblíbené....................................................
Audio a média - nastavení audio..............
Audio a média - všeobecné nastavení
audio.........................................................
Audio a média - rozšířená nastavení
audio*........................................................
Nastavení ekvalizéru.................................
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti.....................................
Rádio.........................................................
Ladění rádia..............................................
Automatické ladění rádia..........................
Seznam rozhlasových stanic....................
Manuální ladění rádia................................
Rozhlasové stanice jako předvolby..........
Funkce RDS..............................................
Alarmy v případě nehod a krizových
situací........................................................
Dopravní informace (TP)...........................
Typy rozhlasových programů (PTY)..........
01 02 03
2
11
12
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
27
28
29
33
34
34
35
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
41
41
42
Obsah
Ovládání hlasitosti u přerušení funkcí R
DS.............................................................
Rádiotext...................................................
Automatická aktualizace rádiové frekvence (AF).................................................
Digitální rádio (DAB)*.................................
Digitální rádio (DAB)* - subkanál...............
DAB to DAB* link.......................................
Multimediální přehrávač............................
CD/DVD.....................................................
Rychle dopředu/dozadu...........................
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru............................................
Prohledávání médií...................................
Přehrávání a navigace na DVD video
disku.........................................................
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD...........................................................
Nastavení obrazu......................................
Jednotka pevného disku (HDD)................
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů........................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB..
Připojení externího audiozdroje přes
vstup AUX/USB.........................................
42
42
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj................................................. 54
Hlasové ovládání - rychlé povely..............
Hlasové ovládání - mobilní telefon............
Hlasové ovládání - rádio...........................
Hlasové ovládání - multimédia..................
Vozidlo připojené k Internetu....................
Modem vozidla*........................................
Apps..........................................................
Webový prohlížeč.....................................
TV*.............................................................
Kanály TV* Seznam předvoleb..................
TV* - možnosti přehrávání.........................
Informace o aktuálním programu TV*.......
Teletext*....................................................
Ztráta signálu TV kanálu*..........................
Dálkový ovladač*......................................
Dálkový ovladač* - funkce........................
Dálkový ovladač* - výměna baterie..........
Audio a média - přehled menu.................
Přehled menu - AM...................................
Přehled menu - FM...................................
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*....
Přehled nabídek - CD/DVD audio.............
Přehled menu - DVD video.......................
03 03 03
Media Bluetooth®...................................... 54
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®... 55
43
43
43
44
44
45
46
Připojení jiného zařízení Bluetooth®.......... 57
46
46
Handsfree telefon Bluetooth® - přehled.... 60
Příjem hovoru a volání............................... 60
48
49
49
49
50
51
53
Registrování zařízení Bluetooth®............... 55
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®................................................. 57
Odpojení zařízení Bluetooth®.................... 58
Odebrání zařízení Bluetooth®.................... 58
Telefon handsfree Bluetooth®................... 58
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému............................................
Telefonní seznam......................................
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů....................................................
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů.
Rozpoznávání hlasu..................................
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání.
Funkce nápovědy pro hlasové ovládání...
Hlasové ovládání - nastavení....................
Hlasové ovládání - hlasové povely...........
61
61
62
62
63
64
64
65
65
66
66
67
68
69
71
73
75
77
79
79
80
80
80
81
82
83
83
84
84
85
85
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Internetová mapa
Přehled nabídek - jednotka pevného
disku (HDD)............................................... 87
Internetová mapa......................................
Internetová mapa - ovládání.....................
Internetová mapa - kolečko a klávesnice.
Internetová mapa - texty a symboly na
obrazovce.................................................
Internetová mapa - rolovací nabídka......
Internetová mapa - zadání cíle................
Internetová mapa - symboly bodů zájmů
(POI) .......................................................
Internetová mapa - podrobné informace
k trase.....................................................
Internetová mapa - přehled trasy............
Internetová mapa - možnosti trasy.........
Internetová mapa - možnosti mapy........
05 Abecední seznam
97
97
98
Abecední seznam................................... 108
03 04 05
Přehled menu - iPod®............................... 87
Přehled menu - USB................................. 88
Přehled menu - Media Bluetooth®............ 88
Přehled menu - AUX................................. 89
Přehled menu - Bluetooth® handsfree......
Přehled nabídky - webový prohlížeč.........
Přehled menu - TV*...................................
Licence - audio a média...........................
Typové schválení - audio a média............
4
89
90
91
92
95
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
100
101
103
104
105
105
106
Obsah
5
ÚVOD
01 ÚVOD
Úvod
Tento doplněk je doplněk k normální příručce
pro vozidlo.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve nahlédněte do příručky pro uživatele.
Ohledně odpovědi na další otázky doporučujeme kontaktovat prodejce nebo zástupce
společnosti Volvo Car Corporation.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem a je srdcem osobního zážitku s vozem
Volvo. Sensus nabízí informace, zábavu a v
případě potřeby pomoc. Sensus obsahuje
intuitivní funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této doplňkové příručce nejsou
závazné. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou: *.
Navíc ke standardní výbavě je v doplňku
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v tomto doplňku,
není k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat
v případě potřeby pomoc, informace
a zábavu, aniž by se tím řidič rozptyloval.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším
světem, a nabízí intuitivní ovládání všech
funkcí ve vozidle.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
01 ÚVOD
||
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
01
Přehled
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle2. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
*,
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému.
Podrobný popis najdete dále.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz příslušnou část v tomto doplňku.
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 15).
Vozidlo připojené k internetu *, viz
samostatná kapitola v tomto doplňku1.
Systém ovládání klimatizace, viz příručku
pro uživatele.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*,
viz příručku uživatele.
1
2
8
Informace jsou k dispozici pouze, když je vozidlo vybaveno touto funkcí.
Platí pro některé modely vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v elektronické příručce pro uživatele:
01 ÚVOD
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
Hledat
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
článkům se záložkou.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací. Zobrazí se informace o digitální verzi
uživatelské příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky
není k dispozici během jízdy.
Vyhledávání pomocí kolečka.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek
ve výsledcích vyhledávání
a stisknutím tlačítka OK/MENU
přejděte na tento článek.
a|A
Mění se mezi malými a velkými
písmeny pomocí OK/MENU.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání, např. „bezpečnostní pás“.
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
01
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete hledat, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce dole)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
||}
Kolečko se změní na pole hledání. Kurzor posuňte pomocí
TUNE. Vymaže překlep pomocí
EXIT. Vrátí se na kolečko stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka
s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole hledání.
}}
9
01 ÚVOD
01
||
Zadání pomocí číselné klávesnice
Kategorie
Procházení článku
Články v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií.
Stejný článek může být v několika příslušných
kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom
kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU
- nebo článek otevřete kategorii - výběr
výběr
. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Dalším způsobem zadávání znaků je použití
tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte podle popisu "Navigace v článku" dále
v textu.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky3, např. Z, x, y, z
a 9. Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor
posouvá po znacích.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU
článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT
přejdete zpět na předchozí zobrazení.
•
Quick Guide
Číselná klávesnice.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
3
10
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
Zde se nachází výběr článků, které vás
seznámí s nejčastějšími funkcemi ve vozidle.
Články jsou rovněž přístupné na základě
kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby
byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na
rychlého průvodce a stisknutím tlačítka OK/
MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Domů - dostanete se na výchozí stránku
uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní.
Další možností, jak přidat/odebrat článek
z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na
středové konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo
poznámky, zobrazí se příslušný symbol
a počet těchto textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete na začátek/konec článku, možnosti
"domů" a "oblíbené" budou přístupné, jestliže
budete na stránce rolovat dále nahoru resp.
01 ÚVOD
dolů. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete
výběr/zvýrazněný odkaz. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Související informace
•
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 11)
Změna majitele
Při změně majitele se musí vynulovat všechna
uživatelská data a nastavení systému se musí
resetovat na původní tovární nastavení.
Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte
na středové konzole MY CAR a zvolte
OK/MENU Nastavení Obnovení
továrního nastavení.
Resetují se uživatelská data (např. pro apps,
internetový prohlížeč) a osobní nastavení
v nabídkách (např. nastavení klimatu, nastavení vozidla) se nastaví na původní tovární
nastavení.
Ve vozidlech se systémem Volvo On Call,
VOC* se vymažou osobní nastavení, která
jsou uložena ve vozidle. Odhlášení od služby
VOC - viz Změna majitele vozidla u služby
Volvo On Call.
Související informace
•
•
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
Volvo ID (str. 12)
Podpora a informace o vozidle na
internetu
01
Na webové stránce Volvo Cars a na stránkách
podpory najdete další informace o svém
vozidle. Z webové stránky můžete navigovat
rovněž přes My Volvo, což je osobní stránka
pro vás a vaše vozidlo.
Podpora na internetu
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte
na support.volvocars.com nebo použijte QR
kód. Stránka podpory je k dispozici pro
většinu trhů.
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat. Tyto informace mohou být dále rozděleny
do různých kategorií. Zde je podpora pro
možnosti související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call
(VOC)*, navigačním systémem* a aplikacemi.
Video a podrobné pokyny vysvětlují jednotlivé
postupy, například, jak připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
01 ÚVOD
01
||
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus
Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
Mobilní aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového
roku 2014 a 2015 je uživatelská příručka
k dispozici ve formě aplikace. Aplikace VOC*
je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí
modelové roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky jsou zde k dispozici ve formátu PDF.
Dále je na stránkách podpory k dispozici průvodce Quick Quide a doplněk. Pokud chcete
stáhnout požadovanou publikaci, zvolte
model vozidla a modelový rok.
mace, mimo jiné, o servisních prohlídkách,
smlouvách a zárukách. Na webové stránce
My Volvo se nacházejí informace o příslušenství a softwaru upravené pro váš model
vozidla.
Volvo ID
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte
přístup k různým službám5.
Příklady služeb:
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka
pro vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo
zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID,
např. pokud chcete poslat novou adresu
z mapové služby na internetu přímo do
vozidla.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID se používá
při přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On
Call .
Výhody čísla Volvo ID
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo,
které potřebujete k přístupu k online službám - stačí si tedy zapamatovat jedno
uživatelské jméno a jedno heslo.
•
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. VOC) se uživatelské jméno/
heslo automaticky změní i pro ostatní
služby (např. My Volvo)
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce
Volvo.
My Volvo na internetu4
Ze stránky www.volvocars.com se můžete
dostat na web My Volvo, který představuje
osobní webovou stránku vás a vašeho vozu.
Vytvořte si osobní účet Volvo ID, přihlaste se
k webu My Volvo a objeví se přehledné infor4
12
Platí pro některé trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit číslo Volvo ID, je třeba
zadat osobní e-mailovou adresu. Pak postupujte podle pokynů v e-mailu automaticky
zaslaném na zadanou adresu a dokončete tak
01 ÚVOD
01
registraci. Volvo ID lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte
podle pokynů. Další možností je stisknout
dvakrát na středové konzole tlačítko
Připojit
. Potom zvolte Aplikace Apps
Nastavení a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call, VOC* - stáhne se poslední
verze aplikace VOC. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte emailovou adresu a postupujte podle
pokynů .
Související informace
•
Podpora a informace o vozidle na internetu (str. 11)
•
•
•
Apps (str. 73)
5
Vozidlo připojené k Internetu (str. 69)
Změna majitele (str. 11)
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané
výbavy a trhu.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City
Safety™, se zámky a poplašným zařízením,
ovládá automatickou rychlost ventilátoru,
nastavení hodin atd.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
02
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu*.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se krátce stiskne EXIT, a v
závislosti na úrovni menu, nastane některá
z následujících situací:
•
•
•
•
•
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice
na volantu. Obrázek je schematický - počet
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte
normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste
v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší
úrovně nabídky (nabídka hlavního zdroje).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
15
02 MY CAR
MY CAR - vyhledávací cesty
02
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní
části obrazovky displeje středové konzoly.
Cesty vyhledávání k funkcím systému
nabídky jsou uváděny v následujícím formátu:
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Dveře – odemknutí
Dveře řidiče, pak všechny.
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí
klávesnice na volantu:
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
2. Stiskněte kolečko.
3. Pomocí ovládacího kolečka přejděte na
požadovanou nabídku, např.Nastavení
a potom stiskněte ovládací kolečko otevře se podnabídka.
4. Přejděte na požadované menu,
např.Nastavení vozidla a stiskněte ovládací kolečko - otevře se submenu.
5. Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte ovládací kolečko - otevře se nové
submenu.
1
16
Závisí na modelu vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
6. Přejděte na Dveře – odemknutí a stiskněte ovládací kolečko - otevře se rozbalovací nabídka s funkcemi, které lze zvolit.
7. Procházejte pomocí kolečka možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny a stisknutím kolečka možnost
vyberte.
MY CAR - položky nabídky
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
8. Ukončete programování - jedním dlouhým stisknutím nebo krátkým tisknutím
tlačítka EXIT projděte přes menu
postupně zpět.
Postup je stejný jako u ovládání na středové
konzole (str. 15): OK/MENU, EXIT a TUNE.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 15)
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
Příklad normálního zobrazení pro menu MY CAR.
Stisknutím tlačítka MY CAR na středové konzole otevřete normální zobrazení pro menu
MY CAR. V normálním zobrazení uvidíte stav
některých systémů podpory řidiče (v horní
části obrazovky) a stav funkce Start/Stop* ve
spodní části obrazovky.
Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete zdroj
menu My Car , kde jsou k dispozici následující položky:
• My S601
• Statistika trasy
02 MY CAR
•
•
•
•
•
Drive-E2/Hybrid3
Tlak v pneumatikách
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
Nastavení
Hybrid3
Servis a oprava
My Car
Uživatelská příručka
My S601
My Car
My S601
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
Statistika jízdy
My Car
Statistika trasy
Menu úrovně 2
Zde se nacházejí informace o hnacím
systému vozidla. Zvolte z následujících položek:
• Tok energie
Podle obrazovky zjistíte, jaký motor
vozidlo pohání a jak teče hnací síla.
• Jízdní režimy
Zde jsou vysvětleny různé jízdní režimy
vozidla.
• Průvodce ECO řízením
Drive-E2
Tlak vzduchu v pneumatikách
Drive-E
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
My Car
Na obrazovce se zobrazí informace o monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - zde
lze aktivovat a deaktivovat systém.
• Start/Stop
Nastavení
• Průvodce ECO řízením
2
3
1
My Car
02
Menu úrovně 4
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci Nastavení. Některé funkce jsou
k dispozici standardně, jiné se týkají výbavy
na přání.
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat /Zapnuto, nebo deaktivovat /Vypnuto, se
zobrazí čtvereček:
Zapnuto: Vybraný čtvereček.
Vypnuto: Prázdný čtvereček.
•
Vyberte ZapnutoVypnuto pomocí OK
a pak menu zavřete příkazem EXIT.
Tlak v pneumatikách
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
Drive-E vozů Volvo. Zvolte z následujících
položek:
Zde jsou uvedeny informace o funkci
Start/Stop.
Menu úrovně 3
Hybrid
Na obrazovce se zobrazuje historie se sloupcovým grafem průměrné spotřeby elektřiny3
a paliva.
My Car
Menu úrovně 1
Nastavení
Menu jsou strukturována následovně:
Platí pro V40,V40 Cross Country,S60,S60L,V60,V60 Cross Country,XC60,S80 a V70/XC70.
Platí pro V60 Plug-in Hybrid a S60L Twin Engine.
Závisí na modelu vozidla.
}}
17
02 MY CAR
||
Nabídky pod nastavením
• Nastavení vozidla - viz MY CAR - nastavení vozidla (str. 18)
02
• Systém podpory jízdy - viz MY CAR podpůrné systémy řízení (str. 20)
• Možnosti systému - viz MY CAR Možnosti systému (str. 22)
• Nastavení hlasového ovládání - viz MY
CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 23)
• Nastavení klimatu - viz MY CAR Nastavení klimatizace (str. 23)
• Nastavení internetu - viz MY CAR Nastavení Internetu (str. 24)
• Volvo On Call, viz digitální verze Uživatelské příručky.
• Možnosti klávesy oblíbených FAV připojí běžně používanou funkci
v systému MY CAR k tlačítku FAV, viz
Oblíbené (str. 34)
• Informace - viz Informace MY CAR
(str. 25)
• Obnovení továrního nastavení - všechna uživatelská data se resetují a ve
všech menu se nastavení resetují na
tovární nastavení.
MY CAR - nastavení vozidla
My Car
Položka menu pro nastavení vozidla ve zdroji
nabídky MY CAR obsahuje celou řadu funkcí,
např. Paměť klíče nebo Nastavení dveří.
Uživatelská příručka
Na obrazovce se zobrazí digitální uživatelská
příručka (str. 8).
Související informace
•
•
MY CAR (str. 15)
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 16)
Nastavení vozidla
Paměť klíče vozidla
Zapnuto
Vypnuto
Nastavení zámku
Automatické zamykání dveří
Zapnuto
Vypnuto
Dveře – odemknutí
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak všechny
Odemkn. vstupu bez klíče
Odemkn. všechny dveře
Servis a opravy
Jakékoliv dveře
My Car
Dveře na stejné straně
Servis a oprava
Zde se nacházejí servisní a dílenské informace o vozidle a informace o sjednaných
schůzkách v servisu.
18
Uživatelská příručka
Obojí přední dveře
02 MY CAR
Zvukové potvrzení
Sklopit zrcátka při zamykání
Doprovodné osvětlení
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
30 s
60 s
Světelné potvrzení zamknutí dveří
Naklonit levé zrc. při zařaz. zpáteč.
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
02
90 s
Trojité směrové světlo
Zapnuto
Světelné potvrzení při odemknutí
Naklonit pravé zrc. při zařaz.zpát.
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Snížená ochrana
Aktivovat omezenou ochranu
Vnitřní osvětlení
Podlahové osvětlení
Vypnuto
Osvětlení okolí
Barvy osvětlení okolí
Požádat při výstupu
Vypnuto
Nastavení bočního zrcátka
Denní provozní světla
Zapnuto
Nastavení světel
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Doba aktivace přístup.sv.
Vypnuto
Dočasný levostranný provoz
Zapnuto
Vypnuto
nebo
Dočasný pravostranný provoz
Vypnuto
Zapnuto
30 s
Vypnuto
60 s
90 s
}}
19
02 MY CAR
||
Aktivní světla pro zatáčení
Úroveň posilování řízení
Nízký
Zapnuto
02
Střední
Vypnuto
Přídavné osvětlení
Zapnuto
Vysoký
Rychlost na displeji infotainment
Zapnuto
Vypnuto
Aktivní dálkové světlomety
Zapnuto
Vypnuto
Natáčecí světla
Zapnuto
Vypnuto
MY CAR - podpůrné systémy řízení
Položka v nabídce Systémy podpory řidiče ve
zdroji nabídek MY CAR obsahuje např.
Systém varování před kolizí a Lane Keeping
Aid.
Systém podpory jízdy
Varování před kolizí
Vypnuto
Resetovat nastavení vozidla
Všechna menu v Nastavení vozidla
jsou uváděna v původním továrním
nastavení.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 15)
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
Varování před kolizí
Zapnuto
Vypnuto
Upozornění na vzdálenost
Krátká
Normální
Dlouhá
Tlak v pneumatikách
Zvukové varování
Nakalibrujte tlak pneu
Zapnuto
Vypnuto
Monitorování pneu
Zapnuto
Vypnuto
20
Lane Departure Warning
02 MY CAR
Lane Departure Warning
Systém detekce dopravních znač.
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Při spuštění
Upozornění na rychlost
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vyšší citlivost
Zapnuto
Vypnuto
Asistent jízdních pruhů
ESC OFF
Zapnuto
Vypnuto
Upozornění na odstup
Zapnuto
Vypnuto
02
Driver Alert
Zapnuto
Vypnuto
Související informace
•
•
MY CAR (str. 15)
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
City Safety
Zapnuto
Asistent jízdních pruhů
Zapnuto
Vypnuto
Režim asistence
Vypnuto
BLIS
Zapnuto
Vypnuto
Kompletní funkce
Pouze posilování volantu
Pouze vibrace
Systém detekce dopravních znač.
21
02 MY CAR
MY CAR - Možnosti systému
02
Položka v nabídce nastavení systému ve zdroji
nabídek MY CAR obsahuje např. funkci Čas
a Jazyky.
Možnosti systému
Nastavení času
Zde se nastavují hodiny na sdružené
přístrojové desce.
24 hodin
Zapnuto
Vypnuto
Letní čas
Automaticky
Zapnuto
Vypnuto
Automatický čas
Zapnuto
Vypnuto
Místo
22
Jazyk
Spořič obrazovky
Vyberte jazyk textů na obrazovce a na
sdružené přístrojové desce.
Jazyk: displej řidiče
Vyberte jazyk textů na sdružené přístrojové desce.
Jednotky vzdál. a paliva
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Zapnuto
Vypnuto
Pokud zvolíte tuto možnost, po jisté
době nečinnosti zmizí z obrazovky displeje aktuální obsah a objeví se prázdná
obrazovka.
Pokud stisknete některé z tlačítek na
obrazovce displeje nebo některé z ovládacích tlačítek, opět se zobrazí původní
obsah.
Zobrazit text nápovědy
Zapnuto
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Výběr jednotky pro zobrazení venkovní
teploty a nastavení ovládání klimatizace.
Vypnuto
Vysvětlující text pro aktuální obsah displeje se zobrazí, je-li tato možnost zvolena.
Resetovat možnosti systému
Všechna menu v Možnosti systému
jsou uváděna v původním továrním
nastavení.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 15)
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
02 MY CAR
MY CAR - Nastavení hlasového
ovládání
Adaptace mluvčího
(str. 64)
Položka Nastavení hlasového ovládání ve
zdroji nabídky MY CAR obsahuje např. funkci
Voice Tutorial nebo seznam povelů pro hlasové ovládání.
Načíst rychlost
(str. 65)
Nastavení hlasového ovládání
Viz
Výukový program
(str. 64)
Seznam pokynů
Rychlá
Střední
Pomalá
Související informace
(str. 66)
•
•
MY CAR - Nastavení klimatizace
Položka v menu Nastavení klimatizace ve
zdroji menu MY CAR obsahuje např. funkci
nastavení ventilátoru a recirkulaci.
Automatický ventilátor
Normální
MY CAR (str. 15)
Vysoký
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
Nízký
Doba vypnutí recirkulace
Globální pokyny
Navigační pokyny
Zapnuto
Pokyny pro rádio
Vypnuto
Pokyny pro média
Aut. odmrazování vzadu
Telefonní pokyny
Zapnuto
Navigační pokyny platí
pouze, když je nainstalována
navigace Volvo*.
Nastavení uživatele
Výchozí
02
Nastavení klimatu
Vypnuto
Aut. vyhřívání sedadla řidiče
(str. 65)
Zapnuto
Vypnuto
Školený uživatel
Aut. vyhřívání volantu
Zapnuto
Vypnuto
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
02 MY CAR
||
Systém kvality vzduchu v interiéru
Zapnuto
Vypnuto
02
MY CAR - Nastavení Internetu
Resetovat nastavení klimatu
Nastavení internetu
Viz
Všechna menu v Nastavení klimatu
jsou uváděna v původním továrním
nastavení.
Připojit přes
(str. 69),
(str. 71),
(str. 55)
a (str. 69)
Související informace
•
•
Modem ve vozidle
Bluetooth
MY CAR (str. 15)
Wi-Fi
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
Žádné
Modem vozidle
Zapnuto
Vypnuto
Jméno
Heslo
Související informace
(str. 71)
Využitá data
Síťový operátor
Datový roaming
Uzamknout SIM kartu
PIN kód u SIM
karty ve vozidle
Název přístupového bodu
24
Wi-Fi hotspot
pro vozidlo
Položka v menu Nastavení Internetu ve zdroji
nabídky MY CAR obsahuje např. funkci
Bluetooth® a Wi-Fi.
Bluetooth
(str. 55)
Wi-Fi
(str. 69)
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
(str. 71)
•
•
MY CAR (str. 15)
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
02 MY CAR
Informace MY CAR
Položka menu Informace ve zdroji menu MY
CAR obsahuje funkce jako Počet klíčů a číslo
VIN.
02
Informace
Počet klíčů
Číslo VIN
Související informace
•
•
MY CAR (str. 15)
MY CAR - položky nabídky (str. 16)
25
AUDIO A MÉDIA
03 AUDIO A MÉDIA
Audio a média
Audiosystém a systém médií se skládá z rádia
(str. 37), přehrávače médií (str. 44), TV*
(str. 77) a možnosti komunikovat s mobilním
telefonem (str. 58), který lze v některých
případech hlasovým ovládáním (str. 63). Je
možné připojit vozidlo k Internetu (str. 69)
např. za účelem streamování audia přes aplikace (str. 73).
Informace se objevují na 7palcové obrazovce
v horní části středové konzoly. Funkce lze
ovládat pomocí tlačítek na volantu, pomocí
tlačítek na středové konzole pod obrazovkou
nebo pomocí dálkového ovladače* (str. 81).
se motor vypnul (u vozidel s funkcí Keyless*
musí být dveře řidiče zavřené).
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový
ovladač musel být zasunutý ve spínači zapalování.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
POZNÁMKA
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím
zbytečnému vybíjení akumulátoru.
03
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless
a symbol dvojitého D jsou obchodní známky
společnosti Dolby Laboratories.
Dirac Live
Gracenote®
Je-li audiosystém a systém médií aktivní,
když se motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile se klíč zasune do polohy I nebo
vyšší polohy. Systém pokračuje v přehrávání
stejného zdroje (např. rádia) jako předtím, než
Gracenote, logo a logotyp Gracenote,
"Powered by Gracenote" a Gracenote
MusicID jsou registrované známky
a obchodní známky společnosti Gracenote,
Inc. v USA a ostatních zemích.
Ke generování a úpravám zvuku se používá
technologie Dirac Live, která zajistí naprosto
výjimečný zážitek z poslechu. Dirac Live
a symbol D jsou registrované obchodní
značky společnosti Dirac Research AB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
27
03 AUDIO A MÉDIA
Audio a média - přehled
Přehled různých komponentů systému audia
a médií.
03
Klávesnice na volantu.
7palcová obrazovka. Vzhled na obrazovce lze změnit a přizpůsobit nastavení
sdružené přístrojové desky; viz příručku
pro uživatele.
Ovládací panel na středové konzole.
Vstupy AUX a USB pro externí audiozdroje (str. 51) (např. iPod®).
Vstup A/V-AUX.
28
03 AUDIO A MÉDIA
Audio a média - použití systému
nebo kapitoly2. Dlouhé stisknutí slouží
k rychlému procházení skladeb na disku
nebo k vyhledání další rozhlasové stanice.
Systém audia a médií je ovládán ze středové
konzoly pomocí tlačítek na volantu, rozpoznávání hlasu (str. 63) nebo dálkového ovladače* (str. 81). Informace se zobrazí na
obrazovce v horní části středové konzoly.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení audio (basy, výšky atd.). Další informace, viz obecné nastavení audio
(str. 35).
VOL – zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím se systém spustí a dlouhým stisknutím (dokud se nevypne obrazovka) se
vypne. Upozorňujeme, že celý systém
Sensus (a to včetně navigace* a funkcí
telefonu) se spouští a vypíná současně.
Krátkým stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE)
nebo obnoví na původní hlasitost (pokud
byl vypnutý).
03
Otvor pro vložení a vysunutí disku.
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se
naposledy aktivní zdroj (např. pro rádio
FM). Pokud je zobrazen zdroj a stisknete
tlačítko hlavního zdroje, zobrazí se menu
zkratek.
Procházet/rychloposuv vpřed/hledat –
krátkým stisknutím procházejte stopy na
disku, předvolby rozhlasových stanic1
1
2
Vysunutí disku. Disk zůstává vysunutý
cca. 12 sekund. Potom se z bezpečnostních důvodů zasune.
Neplatí pro DAB.
Platí pouze pro DVD disky.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
29
03 AUDIO A MÉDIA
||
03
30
OK/MENU – stisknutím kolečka na
volantu nebo tlačítka na středové konzole
přijmete výběr v nabídkách. Pokud se
nacházíte v normálním zobrazení a stisknete OK/MENU, zobrazí se menu pro
vybraný zdroj (např. RADIO nebo
MEDIA). Pokud jsou k dispozici vnořené
nabídky, vpravo od obrazovky se zobrazí
šipka.
TUNE – otáčením kolečka na volantu
nebo knoflíku na středové konzole procházejte stopy/složky na disku, rozhlasové a televizní* stanice, telefonní kon-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
takty nebo procházejte možnosti na obrazovce displeje.
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte
aktuální funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor nebo vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím zobrazíte normální
zobrazení nebo, pokud jste v normálním
zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně
nabídky (zobrazení hlavního zdroje),
odkud lze použít stejná tlačítka hlavního
zdroje jako na středové konzole (6).
INFO - pokud jsou kromě informací, které
se zobrazily na obrazovce, k dispozici
další informace, stisknutím tlačítka INFO
zobrazíte další informace.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
FAV - v některých případech lze přiřadit
některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená
funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 34).
Hlasové ovládání - stisknutím aktivujte
hlasové ovládání.
03 AUDIO A MÉDIA
Menu
03
Příklad ukazuje navigování na různé funkce, když se přehrává z hard disku ve vozidle.
}}
31
03 AUDIO A MÉDIA
||
Tlačítko hlavního zdroje – stisknutím
změníte hlavní zdroj nebo se zobrazí
nabídka zkratek/zdrojů v aktivním zdroji.
Normální zobrazení – běžný režim pro
zdroj.
Menu zkratek - zobrazí často používané
položky z menu.
Rychlá nabídka – rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně
stop na disku, naladění jiné rozhlasové
stanice apod.
03
Menu zdroje - funkce a nastavení aktivního zdroje.
Menu výběru zdroje3 - zobrazuje zdroje,
které lze zvolit.
menu hlavního zdroje - zobrazí se hlavní
zdroje, které si lze rovněž zvolit pomocí
klávesnice hlavního zdroje (1).
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (např. RADIO, MEDIA). K navigování přes menu zdroje použijte ovládací prvky
TUNE, OK/MENU, EXIT nebo tlačítko hlavního zdroje (1).
Pokud je text v panelu nabídek světle šedý,
možnost nelze vybrat. Může to být způsobeno tím, že funkce není ve vozidle k dispo-
3
32
Je k dispozici pouze u hlavních zdrojů s různými menu.
zici, že není daný zdroj aktivní nebo připojený,
nebo že nic neobsahuje.
Dostupné funkce, viz Audio a média - přehled
menu (str. 83).
03 AUDIO A MÉDIA
Symboly na obrazovce
Přehled symbolů, které lze zobrazovat na
obrazovce na poli činnosti/stavu.
Pole činnosti/stavu.
Pole činnosti/stavu uvádí právě probíhající
činnosti a v některých případech jejich stav.
Ne všechny symboly činnosti/stavu se zobrazují stále z důvodu omezeného místa v poli.
Symbol
Popis
Připojí se k internetu přes
Bluetooth®.
Připojeno k internetu přes
Bluetooth®.
Není připojeno k internetu přes
Bluetooth®.
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Připojí se k internetu přes WiFi.
Probíhá hovor.
Připojeno k internetu přes WiFi.
Nepřečtená textová zpráva.
Není připojeno k internetu přes
Wi-Fi.
Mikrofon vypnut.
Připojí se k internetu přes
modem ve vozidle*A.
Audio vypnuto (MUTE).
Pruhy zobrazují sílu signálu
v síti mobilního telefonu. Pod
pruhy je typ připojení.
Služba SOS*A aktivní.
Připojí se k internetu přes
modem ve vozidle*A.
Není připojeno k internetu přes
modem ve vozidle*A.
Modem ve vozidle*A připojený
k internetu přes roaming (používá se u zahraničních sítí).
03
Služba ON CALL*A aktivní.
A
Pouze vozidla se službou Volvo On Call.
Související informace
•
•
Vozidlo připojené k Internetu (str. 69)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Tento symbol se objeví, pokud
se vysílá poloha vozidla.
Telefon připojený k vozidlu.
Zmeškaný hovor.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33
03 AUDIO A MÉDIA
Oblíbené
Přiřaďte si často používanou funkci k tlačítku
FAV. Je možné připojit jednu funkci v každém
jednotlivém zdroji v rámci hlavních zdrojů rádio, médií, MY CAR a webového prohlížeče
ve vozidle připojeném k Internetu. Připojené
funkce se poté aktivují pouhým stisknutím tlačítka FAV.
03
Připojit oblíbené
4. V položkách nabídky vyberte funkci, kterou chcete připojit k tlačítku FAV.
> Když bude zdroj (např. AM, Bluetooth®) příště aktivní, uložená funkce je
přístupná po krátkém stisknutí tlačítka
FAV.
Související informace
•
•
•
•
•
Audio a média (str. 27)
MY CAR (str. 15)
Rádio (str. 37)
Multimediální přehrávač (str. 44)
Vozidlo připojené k Internetu (str. 69)
Audio a média - nastavení audio
Audiosystém je již nakalibrován pro optimální
reprodukci zvuku. Tuto kalibraci lze však změnit.
Nastavení optimální kalibrace zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory,
zesilovače, akustiku prostoru pro cestující,
polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této uživatelské
příručce, např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou
určeny uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce zvuku osobnímu vkusu.
1. Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA).
Kvalita zvuku během streamingu audia
z internetu
2. Vyberte zdroj (např. AM, Bluetooth).
Množství přenesených dat závisí na službách
resp. programech apps, které ve vozidle používáte. Například, audio streaming může
vyžadovat velké množství dat, takže potřebujete dobré připojení a silný signál. U některých aplikací lze nastavit kvalitu zvuku. Výběrem vysoké kvality zvuku se zvýší doba stahování a může docházet k výpadkům zvuku.
3. V normálním zobrazení zdroje stiskněte
OK/MENU a vyberte nabídku FAV.
Další možností je dlouze stisknout tlačítko
FAV, dokud se nezobrazí nabídka.
34
03 AUDIO A MÉDIA
• Hlasitost hlas.ovl. - Hlasitost systémo-
Pro zajištění stabilního zvukového zážitku
doporučujeme zvolit nižší kvalitu zvuku.
Audio a média - všeobecné nastavení
audio
Související informace
Všeobecné nastavení audio pro systém audia
a médií
• Hlasit. vyzván. tónu - Hlasitost vyzvá-
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete menu
pro nastavení audiosystému (Basy, Výšky
apod.). Otáčením knoflíku TUNE přejděte
k výběru (např. Výšky) a stisknutím OK/
MENU proveďte výběr.
• Hlas. park. asistenta - Hlasitost parko-
•
Vozidlo připojené k Internetu (str. 69)
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Pozor - hlasitost zvuku lze nastavit
pouze v rámci mírného rozsahu. Je-li aktivní
nějaká funkce (např. navigační systém), hlasitost zvuku lze nastavit otáčením ovladače
VOL do minimální/maximální polohy.
Dalším otáčením knoflíku TUNE otevřete další
možnosti:
vého hlasu hlasového ovládání (str. 63).
nění ve vozidle pro připojený mobilní telefon (str. 58).
vací asistence*.
• Hlas. Cross Traffic Alert - Hlasitost
systému CTA*.
03
• Kompenzace hlasitosti - Kompenzace
audia pro nadměrný hluk v prostoru pro
cestující (str. 37).
• Resetovat nast. audia - Obnoví výrobní
nastavení audia.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
• Premium sound* - Pokročilé nastavení
audia (str. 36).
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Vyvážení vpředu-vzadu - Vyvážení mezi
předními a zadními reproduktory.
• Vyvážení vpravo-vlevo - Vyvážení mezi
pravými a levými reproduktory.
• Ekvalizér - Úroveň hlasitosti pro různé
vlnové délky (str. 37).
• Hlasitost navigace - Hlasitost systémového hlasu navigačního systému*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
35
03 AUDIO A MÉDIA
Audio a média - rozšířená nastavení
audio*
Upravte nastavení audia pro rádio a média
podle svých přání.
03
Pro veškerá pokročilá nastavení audia je třeba
stisknutím tlačítka SOUND přejít do nabídky
nastavení audia. Otočením knoflíku TUNE
přejděte na možnost Premium sound*
a stiskněte OK/MENU.
Zvukové jeviště
Zvuk lze optimalizovat pro různé části vozidla.
Profil zvuku lze nastavit pro Sedadlo řidiče,
Zadní sedadla nebo Celé vozidlo.
1. Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Sound stage a stiskněte OK/
MENU.
2. Profil zvuku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Prostorový zvuk
Systém prostorového zvuku lze nastavit na
Zapnuto/Vypnuto. Pokud nastavíte Zapnuto,
systém zvolí nastavení pro optimální přehrávání zvuku. Zpravidla se na obrazovce dis. Pokud se k provepleje objeví DPL II a
dení záznamu použila technologie Dolby
Digital, záznam se bude přehrávat s tímto
nastavením a na obrazovce displeje se objeví
. Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici
bude stereo se 3 kanály.
36
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Surround a stiskněte OK/
MENU.
1. Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Uprostřed a stiskněte OK/
MENU.
2. Prostorový zvuk lze nastavit do režimu
Zapnuto/Vypnuto stisknutím tlačítka OK/
MENU
2. Hlasitost zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pokud je vybraná možnost Zapnuto, lze úroveň prostorového zvuku nastavit samostatně.
1. Otáčením knoflíku TUNE přejděte na
nastavení úrovně a potvrďte tlačítkem
OK/MENU.
2. Úroveň prostorového zvuku zvolte otáčením knoflíku TUNE a potvrďte stisknutím
tlačítka OK/MENU.
Hlubokotónový reproduktor
Hlasitost subwooferu lze nastavit samostatně.
1. Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Subwoofer a stiskněte OK/
MENU.
2. Hlasitost zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Středový reproduktor
Hlasitost středového reproduktoru lze nastavit samostatně. Pokud je prostorový zvuk
v režimu Zapnuto, nastaví se možnost
Úroveň DPL II uprostřed, v opačném
případě možnost Úroveň 3 kanály
uprostřed.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Nastavení ekvalizéru (str. 37)
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti (str. 37)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 54)
03 AUDIO A MÉDIA
Nastavení ekvalizéru
Nastavte ekvalizér a upravte hlasitost samostatně pro různé frekvence rádia a TV.
1. Stisknutím tlačítka SOUND otevřete
nabídku pro nastavení audia. Otočením
knoflíku TUNE přejděte na možnost
Ekvalizér a stiskněte OK/MENU.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Nastavte audio otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte tlačítkem OK/MENU nebo
povel zrušte tlačítkem EXIT. Analogicky
pokračujte u ostatních vlnových délek,
které chcete změnit.
Nastavení hlasitosti audio
a automatické regulace hlasitosti
Nastavte kompenzaci audio pro případ nadměrné hlučnosti v prostoru pro cestující.
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky zvyšováním hlasitosti se zvyšující se rychlostí
vozidla. Úroveň kompenzace lze nastavit na
možnosti Nízký, Střední, Vysoký nebo
Vypnuto.
•
Audio a média - rozšířená nastavení
audio* (str. 36)
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
4
Ve vozidle připojeném k Internetu (str. 69)
lze poslouchat internetové rádio, viz Apps
(str. 73).
03
2. Úroveň zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Související informace
Audio a média - rozšířená nastavení
audio* (str. 36)
Lze poslouchat na frekvenci rádia AM4 a FM.
V některých případech lze poslouchat digitální
rádio (DAB)* (str. 43).
1. Stisknutím tlačítka SOUND otevřete
nabídku pro nastavení audia. Otočením
knoflíku TUNE zvolte Kompenzace
hlasitosti a stiskněte OK/MENU.
4. Po dokončení nastavení audia je potvrďte
stisknutím tlačítka EXIT a vraťte se na
normální zobrazení.
•
Rádio
Ovládací prvky funkcí rádia.
Základní informace o navigaci pro rádio
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu (str. 29).
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 34).
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid a S60L Twin Engine.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
37
03 AUDIO A MÉDIA
||
Rádio AM4/FM
•
•
Ladění rádia (str. 38)
•
Funkce RDS (str. 40)
Rozhlasové stanice jako předvolby
(str. 39)
Digitální rádio (DAB)*
03
•
•
•
•
•
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic (str. 39), které využívají automatické ladění rádia.
automatické ladění rádia (str. 38) využívá
seznam stanic, který sestavilo rádio. Lze provést rovněž ruční ladění rádia (str. 39).
Ladit lze automaticky nebo manuálně.
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 43)
1. V běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte Naladit stanici
podle.
DAB to DAB* link (str. 44)
Rozhlasové stanice jako předvolby
(str. 39)
Funkce RDS (str. 40)
Apps (str. 73)
Související informace
•
•
•
Automatické ladění rádia
Digitální rádio (DAB)* (str. 43)
Internetové rádio
•
Ladění rádia
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic (str. 39).
Přehled menu - AM (str. 84)
Přehled menu - FM (str. 84)
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*
(str. 85)
2. Otočte TUNE na Seznam stanic nebo
Manuální ladění a vyberte pomocí OK/
MENU.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve
kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Je-li nastaveno (str. 38) automatické ladění
rádia, rádio lze naladit v běžném zobrazení
a v seznamu stanic.
Ladění rádia v běžném zobrazení
1. Krátké stisknutí - v běžném zobrazení
/
na středové
pro zdroj FM na
konzole (nebo na klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další uloženou stanici.
2. Dlouhé stisknutí - v běžném zobrazení
pro zdroj FM na
/
na středové
konzole (nebo na klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další
dostupnou stanici.
Ladění rádia v seznamu stanic
1. V běžném zobrazení pro zdroj FM otočte
TUNE - zobrazí se Seznam FM stanic.
2. Otočte TUNE na stanici a zvolte ji pomocí
OK/MENU.
V seznamu stanic přepínejte mezi automatickým a manuálním laděním rádia (str. 39)
stisknutím tlačítka INFO na středové konzole.
4
38
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid a S60L Twin Engine.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 AUDIO A MÉDIA
Seznam rozhlasových stanic
Manuální ladění rádia
Rozhlasové stanice jako předvolby
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic , které momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic (str. 39). Rozhlasové stanice lze
však naladit také manuálně.
Často používané rozhlasové stanice je vhodné
pro usnadnění aktivace uložit do předvoleb.
Automatické ladění rádia (str. 38) využívá
sestavený seznam stanic.
POZNÁMKA
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. Nezobrazí se úplný
seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
Je-li nastaveno (str. 38) manuální ladění rádia,
rádio lze naladit v běžném zobrazení a v
seznamu frekvencí.
Ladění rádia v běžném zobrazení
2. Dlouhé stisknutí - v běžném zobrazení
pro zdroj FM na
/
na středové
konzole (nebo na klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další
dostupnou stanici.
Ladění radia v seznamu frekvencí
1. V běžném zobrazení pro zdroj FM otočte
TUNE - zobrazí se Ladění FM.
2. Otočte TUNE na frekvenci a zvolte ji
pomocí OK/MENU.
V seznamu frekvencí přepínejte mezi manuálním a automatickým laděním rádia (str. 38)
tisknutím tlačítka INFO na středové konzole.
5
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid a S60L Twin Engine.
03
1. Krátké stisknutí - v běžném zobrazení
/
na středové
pro zdroj FM na
konzole (nebo na klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další uloženou stanici.
Předvolby stanic.
Rádio AM5/FM
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (např. AM).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia
(str. 38).
2. Podržte několik sekund stisknuté jedno
z tlačítek předvolby. Nyní můžete použít
tlačítko předvolby.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby.
}}
39
03 AUDIO A MÉDIA
||
– Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj AM/FM stiskněte OK/MENU
a zvolte Zobrazit Předvolby.
Digitální rádio (DAB)*
03
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb. Předvolby se ukládají dlouhým
stisknutím požadovaného tlačítka předvolby.
Podrobnější informace - viz rádio AM/FM
nahoře. Uložené předvolby se vybírají pomocí
tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály
jsou dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj DAB stiskněte OK/MENU a zvolte
Zobrazit Předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
6
7
40
Platí pro FM rádio.
Platí pro rádio DAB*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce RDS
•
V případě systému RDS rádio automaticky
přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje
např. příjem dopravních informací TP a vyhledání určitých druhů programů PTY
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují
následující funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší6.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace7 nebo zprávy.
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice8.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice nepoužívají
RDS nebo používají pouze část funkcionalit RDS.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li
používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Přerušené vysílání se přehrává nastavenou hlasitostí (str. 42). Jakmile nastavený
typ programu již nevysílá, nastaví se původní
hlasitost a audiozdroj.
Programové funkce alarm, dopravní informace (TP) a typy programů (PTY) přerušují
jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má
nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší. Stisknutím tlačítka OK/MENU se vrátíte
k přerušenému zdroji zvuku a můžete přesto
poslechnout zprávu. Stisknutím tlačítka EXIT
zrušíte zprávu a vrátíte se k přerušenému
zdroji zvuku.
Související informace
•
Alarmy v případě nehod a krizových
situací (str. 41)
•
Dopravní informace (TP) (str. 41)
03 AUDIO A MÉDIA
•
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 42)
•
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
Rádiotext (str. 42)
Tato funkce rádia se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Zpráva
ALARM! se zobrazí na obrazovce displeje,
pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace (TP)
Tato funkce umožní přerušit vysílání dopravních informací v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Alarm lze dočasně přerušit, nikoliv však deaktivovat.
Symbol TP informuje, že je funkce aktivována. Pokud některá stanice ze seznamu
vysílá dopravní zpravodajství, na obrazovce
displeje se objeví výrazně TP. Jinak se TP
zobrazuje v šedé barvě.
Související informace
–
•
Funkce RDS (str. 40)
03
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte
TP.
Související informace
•
8
Funkce RDS (str. 40)
Platí pro FM a rádio DAB*.
41
03 AUDIO A MÉDIA
Typy rozhlasových programů (PTY)
Pro rádio DAB* lze vybrat jeden nebo více
typů rozhlasových programů - jako např. pop
a klasická hudba. Po výběru typu programu
jsou procházeny pouze kanály, které tento typ
programu vysílají.
03
1. Pokud chcete vybrat typ programu,
v běžném zobrazení pro zdroj DAB stiskněte OK/MENU a zvolte Filtrování typu
programu (PTY).
2. Otočte TUNE na typ programu, který
chcete zaškrtnout resp. u kterého chcete
zrušit zaškrtnutí.
3. Typ programu zaškrtněte resp. zaškrtnutí
zrušte stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Po výběru požadovaných typů programu
opusťte systém nabídky stisknutím tlačítka EXIT.
Symbol PTY se objeví na obrazovce, když je
tato funkce aktivní.
V některých případech rádio DAB opustí
režim PTY, viz DAB to DAB* link (str. 44).
Související informace
•
42
Funkce RDS (str. 40)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ovládání hlasitosti u přerušení funkcí
RDS
Funkce RDS, které přehrávání přerušily, jako
např. alarm nebo dopravní informace (TP) slyšíte hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je hlasitost nastavena během
přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.
Související informace
•
•
•
Funkce RDS (str. 40)
Alarmy v případě nehod a krizových
situací (str. 41)
Dopravní informace (TP) (str. 41)
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace lze zobrazit na obrazovce displeje.
Pro rádio FM a DAB* lze zobrazit rádiotext.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM/DAB stiskněte OK/MENU
a zvolte Zobrazit.
Související informace
•
•
Funkce RDS (str. 40)
Digitální rádio (DAB)* (str. 43)
03 AUDIO A MÉDIA
Automatická aktualizace rádiové
frekvence (AF)
Tato funkce automaticky vybere pro nastavenou rozhlasovou stanici nejsilnější vysílač.
Může být aktivována pro FM rádio.
Digitální rádio (DAB)*
Digitální rádio (DAB)* - subkanál
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního vysílání rádia (str. 37). Vozidlo podporuje DAB, DAB+ a DMB.
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
POZNÁMKA
Ve výjimečných případech se může stát, že
funkce k vyhledání silného vysílače musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
Pokud je nastavená rozhlasová stanice uložena do předvolby (str. 39), funkce nezmění
vysílač, ani když se aktivuje automatická
aktualizace rozhlasové frekvence.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte
Alternativní frekvence (AF).
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici ve všech místech. Pokud není pokrytí,
na obrazovce displeje se objeví zpráva
Žádný příjem.
Související informace
•
Rozhlasové stanice jako předvolby
(str. 39)
•
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 42)
•
•
•
•
Rádiotext (str. 42)
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce displeje vlevo od názvu
. Subkanál je na
kanálu zobrazen symbol
obrazovce displeje označen symbolem nalevo od jména kanálu.
03
Otočením tlačítka TUNE otevřete menu pro
nastavení subkanálů.
Dílčí kanály mohou být přístupné jen přes
hlavní kanál. Pokud chcete zpřístupnit ostatní
dílčí kanály, zvolte jiný hlavní kanál.
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 43)
DAB to DAB* link (str. 44)
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*
(str. 85)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
43
03 AUDIO A MÉDIA
03
DAB to DAB* link
Multimediální přehrávač
DAB resp. DAB linking znamená, že se rádio
DAB může přeladit z jednoho kanálu se zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný
kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde je
příjem lepší.
Přehrávač médií dokáže přehrávat audio
a video z disků CD/DVD* a externě připojených audio zdrojů přes vstup AUX/USB*. Dále
umožňuje bezdrátový streaming audio souborů (str. 54) z externích zařízení přes
Bluetooth®. Některé přehrávače dokáží zobrazit TV* a mohou komunikovat s mobilním telefonem (str. 58) přes Bluetooth®.
Při změně skupiny kanálů můžete zaznamenat určité zpoždění. Může dojít ke krátkému
ztišení, pokud již není k dispozici aktuální
kanál a ještě není k dispozici nový kanál.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj DAB stiskněte OK/MENU a zvolte
Propojování DAB-DAB.
Lze kopírovat hudbu z
(HDD) (str. 49).
disku/USB9
na hard
Ve vozidle připojeném k Internetu (str. 69)
lze poslouchat internetové rádio, audio knihy
a využívat hudebních služeb, viz Apps
(str. 73).
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu (str. 29).
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 34).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® je průmyslový standard
rozpoznávání hudby. Tato technologie se
používá k identifikování a předávání informace z obalů a informací o hudbě u CD
disků, digitálních souborů s hudbou na paměťových médií a z hudebních služeb na internetu.
Související informace
•
•
•
•
Ovládání multimediálního přehrávače.
9
44
Závisí na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média (str. 27)
Hlasové ovládání - mobilní telefon
(str. 66)
Dálkový ovladač* (str. 81)
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 50)
03 AUDIO A MÉDIA
CD/DVD
Multimediální přehrávač (str. 44) dokáže
přehrávat originální i vypálené disky CD/DVD.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující základní typy disků a souborů:
•
Originální disky CD/DVD (audio disky CD/
DVD).
•
•
Nahrané DVD video disky (DVD video).
Vypálené CD/DVD disky s audio soubory.
Další informace o podporovaných formátech,
viz kompatibilní formáty souborů, (str. 50).
Aby bylo možné disk přehrát, nesmí obsahovat více než 5000 souborů (včetně seznamů
skladeb).
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Lze kopírovat hudbu z disku10 na jednotku
pevného disku (HDD) (str. 49) vozidla a pak
ji přehrávat z tohoto zdroje.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 34).
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navi10
gace v menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
Přehrávání a navigace na CD/DVD
audio disku
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
V běžném zobrazení pro zdroj disku stiskněte
OK/MENU a otočením ovladače TUNE
otevřete strukturu stop na disku. Otáčením
ovladače TUNE můžete strukturu procházet.
Ovládání DVD video disku, viz Přehrávání
a navigace na DVD video disku (str. 48).
Chcete-li spustit přehrávaní stopy, stiskněte
OK/MENU.
Přehrávání a navigace na vypálených
CD/DVD discích
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek na disku. V závislosti na kvalitě disku
a objemu informací může v některých případech začít přehrávání se zpožděním.
V běžném zobrazení pro zdroj disku stiskněte
OK/MENU a otočením ovladače TUNE
otevřete strukturu složek na disku nebo procházejte jednotlivé kategorie. Strukturu procházejte otáčením ovladače TUNE. Pomocí
OK/MENU zvolte složku a zpět ve struktuře
se posuňte pomocí ovladače EXIT.
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného
disku. Další informace o funkci vyhledávání
(str. 46).
03
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Rychle dopředu/dozadu (str. 46)
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 46)
•
Přehled nabídek - CD/DVD audio
(str. 85)
•
Přehled menu - DVD video (str. 86)
Chcete-li spustit přehrávaní souboru, stiskněte OK/MENU.
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
Určité trhy.
45
03 AUDIO A MÉDIA
Rychle dopředu/dozadu
Soubory audio a video lze posunovat rychle
dopředu a dozadu.11.
Chcete-li audio nebo video soubory rychle
přetáčet dopředu nebo dozadu, stiskněte tla/
.
čítko
03
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/
dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu různými
rychlostmi. Opakovaným tisknutím tlačítek
/
zvyšte rychlost rychlého převíjení
dopředu/dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka se opět nastaví běžná rychlost
převíjení.
Související informace
•
Náhodné přehrávání stopy na disku
nebo audiosouboru
Prohledávání médií
Tato funkce přehrává stopy a audiosoubory
v náhodném pořadí12.
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Během
hledání se prochází USB (str. 51), disk
(str. 45) a hard disk (str. 49).
Chcete-li přehrávat stopy a audiosoubory pro
zvolený zdroj v náhodném pořadí:
Prohledávání médií je k dispozici z běžného
zobrazení pro zdroje Disk, USB a HDD.
1. Pro zvolený zdroj stiskněte v běžném
zobrazení OK/MENU
Pokud chcete spustit hledání, v běžném
zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU
a vyberte Prohledávání médií.
2. Otočte TUNE na Náhodně
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Vyhledávání
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Media Bluetooth® (str. 54)
Audio a média - použití systému (str. 29)
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání.
11
12
46
Platí pouze pro disky CD/DVD*, USB a iPod®.
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 AUDIO A MÉDIA
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Hledat
||}
Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do výpisu výsledků, otočte
TUNE na jednu z možností (viz vysvětlení
v tabulce dole) v seznamu (2) pro změnu
režimu zadávání a stiskněte OK/MENU.
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Po dokončení zadání řetězce pro vyhledávání vyberte možnost Hledat.
> Provádí se prohledávání. Výsledek se
zobrazí seřazen do následujících kategorií: interpret, album, stopa, žánr, rok
a skladatel.
Prohledejte médium.
Další možností, jak zadat znaky, je použít tlačítka 0-9, * a # na středové konzole.
Změní kolečko na pole
Klíč.slovo:. Kurzor posuňte
pomocí TUNE. Vymaže překlep
pomocí EXIT. Vrátí se na
kolečko - stiskněte OK/MENU.
Pokud stisknete např. 9, zobrazí se pruh se
všemi znaky13 pod tlačítky, např. Z, x, y, z
a 9. Rychlým tisknutím tlačítka se kurzor
posunuje přes tyto znaky.
Upozorňujeme, že tlačítka
s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole Klíč.slovo:.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
•
•
Pokud znak chcete zvolit, zastavte kurzor
na požadovaném znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
03
Mazání/změna pomocí položky EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Zadání pomocí numerické klávesnice
4. Otočte TUNE na kategorii a zvolte OK/
MENU.
5. Otáčením knoflíku TUNE vyberte média
a stisknutím tlačítka OK/MENU spusťte
přehrávání.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
13
Numerická klávesnice.
Znak pro každé tlačítko se může měnit v závislosti na trhu/zemi/jazyku.
47
03 AUDIO A MÉDIA
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
03
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např. výběr
titulků, jazyka nebo výběr scén.
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
/ na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu (str. 29). Podrobný popis najdete
dále.
•
•
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objeví Video není při této rychl.
k disp.. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na
středové konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání
se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo.
Pomocí tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se
48
zpět na výchozí místo (aniž byste provedli
výběr).
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD (str. 49)
Rychle dopředu/dozadu (str. 46)
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 46)
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 50)
03 AUDIO A MÉDIA
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci.
–
V běžném zobrazení pro zdroj disku stiskněte OK/MENU a zvolte Rozšířené
nastavení Úhly.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Nastavení obrazu
Jednotka pevného disku (HDD)
Můžete upravit nastavení jasu a kontrastu
(pokud vozidlo stojí).
Lze kopírovat hudbu z disku/USB14 na jednotku pevného disku (HDD) vozidla a pak ji
přehrávat z tohoto zdroje.
1. V režimu přehrávání stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení obrazu. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Informace o podporovaných formátech, viz
kompatibilní formáty souborů (str. 50).
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Kopírování hudby na jednotku pevného
disku
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Audio a média (str. 27)
Složky mají symbol
03
.
1. V běžném zobrazení pro zdroj hard disku
stiskněte OK/MENU a vyberte kopírování
z diskUSB.
2. Vyberte, co chcete kopírovat, a pak
vyberte možnost Pokračovat.
3. Vybrat cíl - umístění kopírované hudby.
> Importování hudby z disku/
Importování hudby z USB
Nevyjímejte disk/paměť USB, dokud
není přenos potvrzen - Hudební
soubory byly importovány.
14
Závisí na trhu.
}}
49
03 AUDIO A MÉDIA
||
POZNÁMKA
Pokud z USB kopírujete hudební soubory,
které se nenacházejí ve složkách, tedy
soubory v kořenovém adresáři, tyto soubory se nezobrazí. Tyto stopy lze importovat tak, že zvolíte Všechny stopy, nebo je
stáhnete do složek.
03
Systém dokáže kopírovat hudbu do
vnořených složek až do hloubky 8 úrovní.
Formáty souborů, které lze kopírovat na
hard disk
CD-/DVD disky: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Přejmenování/vymazání složky nebo
souboru
1. V běžném zobrazení pro zdroj hard disku
stiskněte OK/MENU a vyberte
Přejmenovat/vymazat soubory.
2. Vyberte složku nebo soubor, stiskněte
tlačítko OK/MENU a vyberte možnost
Přejmenovat nebo Vymazat.
3. Pomocí kolečka zadejte nový název a pak
vyberte Uložit.
Pro přejmenování nelze použít název, který již
používá jiný soubor. V tom případě systém
zachová původní název.
50
Přehrávání a navigace
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 34).
Pořadí přehrávání
Přehrávání probíhá podle pořadí seznamu.
Chcete-li změnit pořadí přehrávání, v běžném
zobrazení pro zdroj hard disku stiskněte OK/
MENU a zvolte Náhodně.
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného
disku. Další informace o funkci vyhledávání
(str. 46).
Informace o paměti
Multimediální přehrávač kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Kompatibilní formáty souborů pro disky
CD/DVD
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví funkční poruchy.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
Chcete-li zobrazit kapacitu a využití hard
disku, v běžném zobrazení pro zdroj hard
disku stiskněte OK/MENU a zvolte
Informace o úložišti.
Formáty zvuku
CD audio, mp3, wma,
aac, m4a
Související informace
Video formát
DVD video
•
•
Multimediální přehrávač (str. 44)
Přehled nabídek - jednotka pevného
disku (HDD) (str. 87)
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio
a video soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
03 AUDIO A MÉDIA
Formáty zvuku
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Video formát
–
Specifikace audio pro formát MP3
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Formát audia
MPEG-2
a MPEG-4
Formát
kHz
kbps
32
32–320A
Rychlost vzorkování
audia
8-96 kHz
MPEG-1/Audio
44.1
32–320A
Audiokanály (ch)
1ch a 2ch
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
Rychlost vzorkování
audia
Až 44.1 kHz
8
8-64
Audiokanály (ch)
1ch a 2ch
11.025
8-64
16 kbps pro 1ch
12
8-64
Rychlost v bitech pro
audio
MPEG-2/Audio
MPEG-2.5/Audio
A
Specifikace audio pro formát .aac
Neplatí pro 144 kbps.
Specifikace audio pro formát .wma
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Verze WMA
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit (str. 53) k audiosystému.
03
Specifikace audio pro formát .wav
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto
zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí
k USB portu.
Formát souborů .wav podporuje rovněž formát PCM.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
CD/DVD (str. 45)
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB
(str. 51)
Jednotka pevného disku (HDD) (str. 49)
}}
51
03 AUDIO A MÉDIA
||
Lze kopírovat hudbu z USB15 na jednotku
pevného disku (HDD) (str. 49) vozidla a pak ji
přehrávat z tohoto zdroje.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
03
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 34).
Přehrávání a navigace
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve
voze. Zařízení, které je připojeno přes vstup
AUX, nelze pomocí ovládacích prvků ve voze
ovládat.
V běžném zobrazení pro zdroj audia vstoupíte
otočením ovladače TUNE do struktury složky
nebo můžete vyhledávat v kategoriích. Ve
struktuře navigujte otáčením ovladače TUNE.
Pomocí OK/MENU zvolte složku a zpět ve
struktuře se posuňte pomocí ovladače EXIT.
Chcete-li spustit přehrávaní souboru, stiskněte OK/MENU.
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
15
52
Určité trhy.
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného
disku. Další informace o funkci vyhledávání
(str. 46).
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB
se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními
soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje mobilní média v souladu se standardem USB 2.0 a systémem
souborů FAT32.
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít kabel s USB adaptérem. Tím
se zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
Technická specifikace
Maximální počet souborů
15000
Maximální počet složek
1000
Maximální počet úrovní ve
složkách
8
Maximální počet seznamů
skladeb
100
Maximální počet položek
v seznamu skladeb
1000
Vnořené složky
Bez omezení
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB
Removable device/Mass Storage Device.
iPod®
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
03 AUDIO A MÉDIA
POZNÁMKA
Pro spuštění přehrávání musí být použit
zdroj iPod® (nikoli USB).
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audiosystém systém a systém
přehrávání médií má strukturu nabídek
podobnou jako přehrávač iPod®.
Připojení externího audiozdroje přes
vstup AUX/USB
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes
libovolné přípojky na středové konzole.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí
se, pokud je zkratováno nebo pokud
připojené USB zařízení odebírá příliš velký
výkon (to se může stát v případě, kdy
připojené USB zařízení nesplňuje normy
platné pro USB zařízení). Pokud závada
byla odstraněna, USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Související informace
•
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 54)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 50)
•
Audio a média - přehled menu (str. 83)
03
Související informace
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Připojení audiozdroje:
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB
(str. 51)
1. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek
v úložné schránce na středové konzole
(viz obrázek).
2. V běžném zobrazení pro zdroj média
stiskněte MEDIA, otočte TUNE na požadovaný zdroj audia USB, iPod nebo AUX
a stiskněte OK/MENU.
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce displeje objeví
text Načítá se USB. V závislosti na struktuře
a počtu souborů může jistou dobu trvat, než
bude zavádění souborů ukončeno.
53
03 AUDIO A MÉDIA
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj
Nastavení hlasitosti pro externí audiozdroj
(str. 51). Je-li externí audio zdroj nastaven na
příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita
zvuku se může zhoršit.
03
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj (např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
V běžném zobrazení pro zdroj AUX stiskněte
OK/MENU, zvolte Vstup AUX a potom
nastavení hlasitosti Standard nebo Boost.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může
rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a audiosystém systém a systém přehrávání médií je v režimu AUX. V tomto
případě nenabíjejte přehrávač přes 12
V zásuvku.
Související informace
54
•
Audio a média - rozšířená nastavení
audio* (str. 36)
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Media Bluetooth®
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
Bluetooth® a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních
telefonů a PDA.
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak
se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 55).
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici,
nepodporují v plném rozsahu funkci
Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud
potřebujete informace o kompatibilních
telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného dealera Volvo.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 34).
POZNÁMKA
Přehrávání a navigace
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na
klávesnici na volantu. Některá externí zařízení
můžete použít také k přepínání stop.
Když se mobilní telefon připojí k vozidlu, rovněž lze dálkově řídit výběr funkcí mobilního
telefonu; viz Telefon handsfree Bluetooth®
(str. 58). Chcete-li měnit jednotlivé funkce,
změňte hlavní zdroje TEL a MEDIA.
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
Související informace
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 46)
•
Přehled menu - Media Bluetooth®
(str. 88)
03 AUDIO A MÉDIA
Registrování zařízení Bluetooth®
Připojení a odpojení zařízení
Bluetooth®
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat. Lze rovněž současně
volat telefonem a provádět streaming audiosouborů. Vozidlo je možné připojit k Internetu
(str. 69) přes připojení mobilního telefonu.
Vozidlo je vybaveno rozhraním Bluetooth®
a dokáže bezdrátově komunikovat s ostatními
zařízeními Bluetooth® po zaregistrování
a připojení (str. 55).
Lze zaregistrovat až 15 zařízení Bluetooth®.
Registrace se pro každé zařízení provádí
pouze jednou. Po zaregistrování nemusí být
zařízení již viditelné/vyhledatelné. Musí být
však aktivována funkce Bluetooth®.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v
dosahu je naposledy připojené externí
zařízení, připojí se automaticky k nastartovanému vozidlu. V běžném zobrazení zdroje se
ukáže název připojeného zařízení. Chcete-li
připojit jiné zařízení, stiskněte OK/MENU
a zvolte změnu zařízení (str. 57).
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Chcete-li zařízení
manuálně odpojit, deaktivujte v zařízení
Bluetooth. Chcete-li odregistrovat zařízení
Bluetooth® z vozidla, viz Odebrání zařízení
Bluetooth® (str. 58). Vozidlo poté nebude
automaticky vyhledávat zařízení.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon
a jedno zařízení na média
, mezi kterými lze přepínat, (str. 57).
Telefon připojený jako telefon i jako zařízení
k přehrávání médií.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Media Bluetooth® (str. 54)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Lze zaregistrovat až 15 zařízení Bluetooth®.
Registrace se pro každé zařízení provádí
pouze jednou. Po zaregistrování nemusí být
zařízení již viditelné/vyhledatelné. Musí být
však aktivována funkce Bluetooth®.
03
POZNÁMKA
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon,
viz Odebrání zařízení Bluetooth® (str. 58)
a potom jej znovu připojte.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se předpokládá, že se zařízení připojuje
(registruje) poprvé a že nejsou připojena
žádná další zařízení. V možnostech připojení
je zobrazeno připojení telefonu. Zařízení pro
média (str. 54) se připojuje analogicky, ale
začíná u hlavního zdroje MEDIA.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
}}
55
03 AUDIO A MÉDIA
||
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud
jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení,
stiskněte TEL na středové konzole.
3. Zvolte v seznamu zařízení Bluetooth®,
které chcete připojit. Stiskněte tlačítko
OK/MENU.
4. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve
vozidle odpovídá kódu v externím
zařízení. Pokud ano, přijměte je v obou
místech.
5. Přijměte nebo odmítněte jakékoli
možnosti telefonních kontaktů a zpráv
v telefonu.
> Externí zařízení je nyní připojeno.
03
Pokud se připojení nezdařilo, stiskněte tlačítko EXIT a proveďte připojení podle
možnosti 2.
Příklad normálního zobrazení telefonu.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá
pomocí systému menu ve voze
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes technologii Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. V běžném zobrazení pro zdroj telefonu
stiskněte OK/MENU a zvolte Hledat
nový telefon (pro zařízení médií Hledat
nové zařízení).
> Vozidlo bude vyhledávat dostupná
zařízení Bluetooth®, což může trvat
přibližně minutu.
56
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
Bluetooth® externího zařízení.
1. V běžném zobrazení pro zdroj telefonu
stiskněte OK/MENU, zvolte Nastavit
vozidlo jako viditelné a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
2. V externím zařízení vyhledejte zařízení
Bluetooth®.
> Zařízení bude vyhledávat dostupná
zařízení Bluetooth®, což může trvat
přibližně minutu.
3. Vyberte název vozidla na obrazovce
externího zařízení.
4. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve
vozidle odpovídá kódu v externím
zařízení. Pokud ano, přijměte je v obou
místech.
5. Přijměte nebo odmítněte jakékoli
možnosti telefonních kontaktů a zpráv
v telefonu.
> Externí zařízení je nyní připojeno.
Když je externí zařízení připojeno, název
funkce Bluetooth® externího zařízení se
zobrazí na obrazovce displeje vozidla
a zařízení lze ovládat z vozidla.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 55)
03 AUDIO A MÉDIA
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®
Je-li zařízení Bluetooth® zaregistrováno
(str. 55) k vozidlu, připojí se při nastartování
vozidla automaticky naposledy připojené
externí zařízení.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v
dosahu je naposledy připojené externí
zařízení, připojí se automaticky. Pokud naposledy připojený mobilní telefon není k dispozici, systém se pokusí připojit dříve připojený
telefon.
Chcete-li připojit jiné zařízení, stisknutím tlačítka EXIT zvolte připojení nového zařízení
(str. 55) nebo přejděte na jiné již zaregistrované zařízení (str. 57).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 55)
Připojení jiného zařízení Bluetooth®
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se musí nejdříve zaregistrovat (str. 55) k vozidlu.
Změna zdroje médií
1. Zkontrolujte, zda je na externím zařízení
aktivován Bluetooth®. Viz příručka
k externímu zařízení.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 55)
03
2. V běžném zobrazení pro zdroj Bluetooth®
stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit
zařízení.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Změna telefonu
1. Zkontrolujte, zda je na externím zařízení
aktivován Bluetooth®. Viz příručka
k externímu zařízení.
2. V běžném zobrazení pro zdroj telefonu
stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit
telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
57
03 AUDIO A MÉDIA
Odpojení zařízení Bluetooth®
Bluetooth®
Je-li zařízení
mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
03
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří16.
Pokud chcete odregistrovat zařízení
Bluetooth® z vozidla, viz Odebrání zařízení
Bluetooth® (str. 58). Vozidlo poté nebude
automaticky vyhledávat zařízení.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 55)
Media Bluetooth® (str. 54)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Odebrání zařízení Bluetooth®
Bluetooth®
Zařízení
můžete z vozidla odebrat
(zrušit registraci). Vozidlo potom zařízení nevyhledá automaticky.
Telefon handsfree Bluetooth®
Mobilní telefon vybavený technologií
Bluetooth® může být bezdrátově připojen
k vozidlu.
Odebrání zařízení pro média
V běžném zobrazení pro zdroj Bluetooth®
stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit zařízení
Vymazat zařízení.
Odstranění telefonu
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit telefon
Vymazat zařízení.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 55)
Media Bluetooth® (str. 54)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Funkce telefonu, přehled ovládacích prvků.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 55).
Systém audia a médií funguje jako handsfree.
Umožní dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu. Mobilní telefon je možné ovládat také pomocí vlastní klávesnice, pokud je
připojena.
Když je mobilní telefon připojen k vozidlu, lze
současně streamovat audiosoubory z telefonu nebo jiného mediálního zařízení připojeného pomocí technologie Bluetooth®, viz
Media Bluetooth® (str. 54). Chcete-li spravo-
16
58
Pouze Keyless Drive.
03 AUDIO A MÉDIA
vat funkce jednotlivých zdrojů, přepněte mezi
hlavními zdroji TEL a MEDIA.
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních
mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného dealera Volvo.
Aktivace
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje
naposledy připojený telefon. Je-li telefon již
připojen a stiskne se tlačítko TEL, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
displeje objeví symbol
a zda se
funkce handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo v běžném
zobrazení můžete otočit TUNE doprava,
čímž se otevře telefonní seznam
(str. 61), nebo doleva, čímž se otevře
výpis (str. 60) všech hovorů.
17
18
19
3. Stisknutím tlačítka OK/MENU zavoláte na
vybraný kontakt nebo na číslo z výpisu
volání.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Čtení textové zprávy17
systémový hlas19. Čtení lze přerušit tlačítkem
EXIT.
Vyskakovací menu a upozorňovací zvuk lze
vypnout v nabídce Menu telefonu
Notifikace pomocí zpráv.
Vozidlo zrcadlí textové zprávy z připojeného
mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Aby se ve vozidle zobrazily zprávy z připojeného mobilního telefonu, při připojování
musí být v mobilním telefonu povoleno
zrcadlení. V závislosti na mobilním telefonu
lze toto aktivovat následovně:
Pokud na připojený telefon dorazí textová
zpráva, nahoře na obrazovce se zobrazí
.
1. Stisknutím tlačítka TEL a poté OK/MENU
otevřete Menu telefonu.
•
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zprávy
a stiskněte OK/MENU.
Pokud je již aktivní hlavní zdroj TEL, na obrazovce se zobrazí vyskakovací nabídka
s novými zprávami. Stisknutím OK/MENU se
zobrazí vybraná zpráva a současně ji přečte
zobrazí se vyskakovací okno nebo
oznámení, které je v telefonu akceptováno.
•
akceptuje se sdílení informací v nastavení telefonu pro připojení Bluetooth®
k vozidlu.
V některých případech může být pro aktivaci zrcadlení požadováno odpojení a opětovné připojení telefonu.
3. Otočte knoflík TUNE na zprávu, kterou
chcete přečíst, a stiskněte tlačítko OK/
MENU.
> Zpráva se zobrazí na obrazovce.
4. Stisknutím OK/MENU se otevře nabídka
zpráv s možnostmi, např. povolit čtení
zprávy systémovým hlasem18, volání odesílateli zprávy nebo vymazání zprávy.
03
Související informace
•
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 61)
•
Přehled menu - Bluetooth® handsfree
(str. 89)
Není podporováno všemi mobilními telefony.
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
59
03 AUDIO A MÉDIA
Handsfree telefon Bluetooth® přehled
Přehled systému pro handsfree telefon
Bluetooth®.
Příjem hovoru a volání
Funkce pro telefonické hovory.
Příchozí hovor
–
Stisknutím tlačítka OK/MENU přijměte
příchozí hovor. Tato funkce je aktivní,
dokonce když se audiosystém nachází
např. v režimu RADIO nebo MEDIA.
pro zdroj telefonu otočte TUNE doleva.
Zobrazí se výpis volání.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu zobrazíte výpis hovorů pro připojený telefon stisknutím tlačítka OK/MENU a výběrem položky
Seznam hovorů.
POZNÁMKA
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko EXIT.
03
Aby se ve vozidle zobrazil protokol volání
připojeného mobilního telefonu, při připojování musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení. V závislosti na mobilním
telefonu lze toto aktivovat následovně:
Menu při hovoru
V běžném zobrazení zdroje telefonu se jedním
stisknutím tlačítka OK/MENU během probíhajícího hovoru dostanete k následujícím
funkcím:
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Klávesnice na volantu
Ovládací panel na středové konzole
Související informace
•
•
60
Audio a média - použití systému (str. 29)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 55)
•
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
•
akceptuje se sdílení informací v nastavení telefonu pro připojení Bluetooth®
k vozidlu.
V některých případech může být pro aktivaci zrcadlení požadováno odpojení a opětovné připojení telefonu.
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
• Ztišit mikrofon - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Vytočit číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální
hovor je převeden do režimu standby).
Výpis volání
Výpisy hovorů se přenášejí do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
zobrazí se vyskakovací okno nebo
oznámení, které je v telefonu akceptováno.
Související informace
•
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Hlasové ovládání - mobilní telefon
(str. 66)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 61)
Telefonní seznam (str. 61)
03 AUDIO A MÉDIA
Telefon handsfree Bluetooth® nastavení audiosystému
Lze upravit hlasitost hovoru, hlasitost audiosystému, hlasitost vyzvánění a vyzváněcí tón.
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu nebo otočte
knoflíkem VOL.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor,
ovládá se audio systém obvyklým způsobem
otáčením knoflíku VOL.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Telefonní seznam
Vozidlo převezme telefonní seznam připojeného telefonu a když je telefon připojen,
zobrazuje pouze tento telefonní seznam.
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky displeje
a funkce handsfree
nacházet symbol
musí být v režimu telefonu.
POZNÁMKA
Je-li při příchozím hovoru aktivní audio zdroj,
automaticky se ztlumí.
Aby se ve vozidle zobrazil telefonní
seznam připojeného mobilního telefonu,
při připojování musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení. V závislosti na
mobilním telefonu lze toto aktivovat následovně:
Hlasitost vyzvánění
Hlasitost vyzvánění lze změnit stisknutím tlačítka SOUND, otočením knoflíku TUNE na
Hlasit. vyzván. tónu a stisknutím tlačítka
OK/MENU. Otáčením knoflíku TUNE upravte
hlasitost vyzvánění. Toto nastavení uložte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
•
zobrazí se vyskakovací okno nebo
oznámení, které je v telefonu akceptováno.
•
akceptuje se sdílení informací v nastavení telefonu pro připojení Bluetooth®
k vozidlu.
V některých případech může být pro aktivaci zrcadlení požadováno odpojení a opětovné připojení telefonu.
Vyzvánění
Pro příchozí hovory se použije vyzvánění
vestavěné pro funkci handsfree.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se nevypne
signál vyzvánění připojeného mobilního
telefonu a vyzvání tedy současně s vestavěným signálem systému handsfree.
03
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace zobrazí na obrazovce displeje.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
61
03 AUDIO A MÉDIA
03
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů
Telefonní seznam - vyhledávání
kontaktů
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu otočte
knoflíkem TUNE doprava. Zobrazí se seznam
kontaktů.
Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu
(str. 61).
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat,
stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud
se vpravo od kontaktu zobrazí symbol ▼, je
pro daný kontakt uloženo více telefonních
čísel. Stisknutím tlačítka OK/MENU se
zobrazí čísla. Otáčením ovladače TUNE lze
změnit a vytočit číslo, které je nastaveno jako
výchozí. Pro vytočení čísla stiskněte OK/
MENU.
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu. Funkce tlačítek, viz
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
(str. 62).
Související informace
•
•
62
Audio a média - použití systému (str. 29)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků
2. Pokračujte dalším písmenem. Výsledek
hledání se zobrazí v telefonním seznamu
(3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2)
pro změnu režimu zadávání a stiskněte
OK/MENU.
123/ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/
MENU.
=>
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí
tlačítka OK/MENU se zobrazí
uložení čísla a ostatní informace.
Jméno/
Příjmení
Změní se pořadí uspořádání
v telefonním seznamu.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka)
Telefonní seznam
Chcete-li vyhledat kontakt, v běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU
a vyberte Kontakty.
1. Otočte TUNE na požadované písmeno
a stiskněte OK/MENU. Dále lze použít
tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím
panelu na středové konzole.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
03 AUDIO A MÉDIA
Zadání pomocí numerické klávesnice
Rozpoznávání hlasu
Funkce hlasového ovládání umožňuje řidiči
hlasem aktivovat některé funkce v systému
multimédií, rádiu, mobilním telefonu připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo v navigačním
systému Volvo*.
Začínáme pracovat se systémem
rozpoznávání hlasu
Hlasové povely umožní řidiči soustředit se na
jízdu a věnovat pozornost vozovce a dopravní
situaci.
03
VAROVÁNÍ
Numerická klávesnice.
Další možností, jak zadat znaky, je použít tlačítka 0-9, * a # na středové konzole.
Pokud stisknete např. 9, zobrazí se pruh se
všemi znaky20 pod tlačítky, např. Z, x, y, z
a 9. Rychlým tisknutím tlačítka se kurzor
posunuje přes tyto znaky.
•
Pokud znak chcete zvolit, zastavte kurzor
na požadovaném znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
•
Mazání/změna pomocí položky EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Související informace
•
•
20
Audio a média - použití systému (str. 29)
Za bezpečné řízení vozu a dodržování
všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný
řidič.
Funkce hlasového ovládání umožní řidiči hlasem aktivovat některé funkce v systému multimédií, rádiu, mobilním telefonu připojeném
k rozhraní Bluetooth® nebo v navigačním
systému Volvo*. Přitom řidič může mít po
celou dobu ruce na volantu. Ovládání s rozpoznáváním hlasu probíhá ve formě dialogu uživatel vyslovuje pokyny a systém slovně
reaguje. Systém rozpoznávání hlasu používá
stejný mikrofon jako systém handsfree
Bluetooth®, viz Handsfree telefon Bluetooth®
- přehled (str. 60). Reakce systému rozpoznávání hlasu se ozývá z reproduktorů vozidla.
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
•
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání
hlasu (1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na obrazovce
displeje na středové konzole bude systém
zobrazovat nejčastěji používané povely.
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
•
Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až
se ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou rychlostí.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během
této doby systém pokynům nerozumí).
•
Zavřete dveře, okna a střešní okno*, aby
prostor pro cestující byl bez rušivých
zvuků.
Znak pro každé tlačítko se může měnit v závislosti na trhu/zemi/jazyku.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
03 AUDIO A MÉDIA
||
POZNÁMKA
Pokud řidič neví, jaký povel má použít,
může říct „Nápověda“ - a systém nabídne
několik různých povelů, jaké lze v dané
situaci použít.
Jazykové možnosti pro hlasové
ovládání
Funkce nápovědy pro hlasové
ovládání
Možnosti jazyka pro hlasové ovládání (str. 63)
se volí v systému nabídek MY CAR.
Funkce nápovědy pomáhá poznat systém hlasového ovládání (str. 63) a umožňuje systému
hlasového ovládání naučit se váš hlas
a přízvuk.
Hlasové ovládání lze zablokovat:
03
•
•
vyslovením „Zrušit“
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko hlavního zdroje (např. MEDIA).
•
Hlasové pokyny: Funkce, která vám
usnadní seznámení se systémem
a postupem pro vydávání povelů.
•
Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy jednoho uživatelského
profilu.
•
Stručné pokyny: Funkce, která přečte
stručné pokyny o funkci systému.
Hlasitost
Hlasitost systému rozpoznávání hlasu se
reguluje, když systém mluví, pomocí ovladače
VOL na středové konzole.
Připojení mobilního telefonu
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit přes handsfree sadu Bluetooth® a musí se
zaregistrovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní
telefon není připojen, systém vás na tuto skutečnost upozorní. Informace o registraci
a připojování mobilního telefonu, viz Registrování zařízení Bluetooth® (str. 55).
Seznam jazyků.
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu
. Změna jazyka
jazyků označeny ikonou se provádí v menu MY CAR (str. 15).
POZNÁMKA
Změna jazyka pro hlasové ovládání není
možná bez současné změny jazyka celého
systému nabídek.
POZNÁMKA
Hlasové povely a učení hlasu lze spustit
pouze, pokud je vůz zaparkován.
Hlasové pokyny
Pokyny lze spustit v běžném zobrazení pro
nabídku MY CAR (str. 15) stisknutím tlačítka
OK/MENU a následným výběrem položky
Nastavení Nastavení hlasového ovládání
Výukový program.
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá
lekce trvá přibližně 5 minut. Systém začne
první lekcí. Chcete-li přeskočit lekci a přejít na
64
03 AUDIO A MÉDIA
další, stiskněte možnost
. Chcete-li přejít
.
na předchozí lekci, stiskněte možnost
Chcete-li ukončit pokyny, stiskněte možnost
EXIT.
Hlasové ovládání - nastavení
Hlasové ovládání - hlasové povely
Lze provést řadu nastavení systému hlasového ovládání (str. 63).
Je možné hlasovým ovládáním (str. 63) ovládat některé funkce v systému multimédií a v
mobilním telefonu připojeném přes rozhraní
Bluetooth® pomocí předem definovaných hlasových povelů.
•
Úprava hlasu
Systém zobrazí řadu frází, které máte vyslovit.
Úpravu hlasu lze spustit v běžném zobrazení
pro nabídku MY CAR stisknutím tlačítka
OK/MENU a následným výběrem položky
Nastavení Nastavení hlasového ovládání
Adaptace mluvčího.
Po dokončení úpravy hlasu nezapomeňte
vybrat profil (str. 65) Školený uživatel pod
položkou Nastavení uživatele.
•
Upozorňujeme, že pokud zvolíte jinou
možnost jazyka pro rozpoznávání hlasu
(str. 64), je zapotřebí nové naučení jazyka.
Stručné pokyny
Systém přečte stručné pokyny pro hlasové
ovládání. Pokyny se spustí stisknutím tlačítka
pro hlasové ovládání (str. 63) a vyslovením
„Stručné pokyny“.
•
Uživatelská nastavení - Hlasový profil
lze nastavit v běžném zobrazení pro
nabídku MY CAR (str. 15) stisknutím tlačítka OK/MENU a výběrem položky
Nastavení Nastavení hlasového
ovládání Nastavení uživatele. Vyberte
možnost Výchozí nebo Školený
uživatel. Školený uživatel lez vybrat
pouze pokud bylo provedeno učení hlasu
(str. 64).
Rychlost syntetického hlasu - Rychlost
čtení dynamického hlasu (bez předchozího záznamu) pro konverzi textu na řeč
lze změnit v běžném zobrazení pro
nabídku MY CAR stisknutím tlačítka
OK/MENU a potom výběrem položky
Nastavení Nastavení hlasového
ovládání Načíst rychlost. Vyberte
Rychlá, Střední nebo Pomalá.
Hlasitost hlasového ovládání - Hlasitost
systémového hlasu lze změnit stisknutím
tlačítka SOUND, otočením knoflíku TUNE
na Hlasitost hlas.ovl. a stisknutím tlačítka OK/MENU. Otáčením knoflíku
TUNE lze změnit nastavení hlasitosti
a tlačítkem OK/MENU se nastavení uloží.
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu
(str. 63).
03
Po zahájení dialogu se na obrazovce displeje
zobrazují běžně používané povely.
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
Povely lze vydávat několika způsoby
Povel k vyhledání audiostopy v přehrávači
médií lze vydat v několika krocích nebo jako
stručný povel:
•
Vyslovte „Prohledávaní médií“, počkejte
na odpověď systému a pokračujte vyslovením např. "Stopa".
nebo
•
Vyslovte postupně "Hledání stopy".
Související informace
•
Hlasové ovládání - rychlé povely
(str. 66)
•
Hlasové ovládání - mobilní telefon
(str. 66)
}}
65
03 AUDIO A MÉDIA
•
•
Hlasové ovládání - rádio (str. 67)
Hlasové ovládání - rychlé povely
Hlasové ovládání - mobilní telefon
Hlasové ovládání - multimédia (str. 68)
Hlasové ovládání (str. 63) se provádí pomocí
celé řady předem nadefinovaných rychlých
povelů.
Hlasové ovládání (str. 63) slouží např. pro
volání kontaktu nebo vytočení čísla mobilního
telefonu připojeného přes rozhraní
Bluetooth®.
Rychlé povely pro multimediální systém
a telefon najdete v běžném zobrazení
v nabídce MY CAR (str. 15) po stisknutí
OK/MENU a následném výběru položky
Nastavení Nastavení hlasového ovládání
Seznam pokynů Globální pokyny,
Telefonní pokyny, Pokyny pro média,
Pokyny pro rádio a Navigační pokyny*.
03
Text nápovědy pro každý povel informuje,
zda lze povel použít ve všech zdrojích nebo
pouze v jednom.
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.
Vytočení čísla
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět).
Tato čísla můžete vyslovovat samostatně, po
skupinách několik číslic nebo jako celé číslo
najednou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
Následující dialog s hlasovými povely vytočí
číslo.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vytočte
číslo“.
> Systém odpoví „Vyslovte číslo“.
2. Začněte vyslovovat číslice z čísla telefonu
(vyslovujte číslice v jednotlivých skupinách, tj. Šest-osm-sedm atd.).
> V pauze bude systém opakovat
poslední vyslovenou skupinu číslic.
3. Pokračujte ve vyslovování čísel. Po vyslovení celého čísla skončete vyslovením
„OK“.
> Systém vytočí číslo.
Číslo, které jste vyslovili, můžete změnit, a to
tak, že vyslovíte „Správně“ (vymaže se
66
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 AUDIO A MÉDIA
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
„Vymazat“ (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu). Po vyslovení „Opakovat“ systém
přečte celé vyslovené číslo.
Zavolat kontakt
Následující dialog s hlasovými povely vytočí
kontakt v telefonním seznamu.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Zavolat
kontakt“.
> Systém odpoví „Vyslovte jméno“.
2. Vyslovte jméno kontaktu.
> Pokud je nalezen pouze jeden kontakt,
systém zavolá tento kontakt; v opačném případě pokračuje systém v zadávání pokynů k nalezení správného kontaktu.
Pokud je u kontaktu v telefonním seznamu
zadáno více čísel, můžete za jménem např.
vyslovit „Mobil“ nebo „Práce“, abyste pomohli systému s výběrem.
Další povely
Další povely k ovládání mobilního telefonu
pomocí rozpoznávání hlasu najdete v běžném
zobrazení pro MY CAR (str. 15) po stisknutí
tlačítka OK/MENU a výběru položky
Nastavení Nastavení hlasového ovládání
Seznam pokynů Telefonní pokyny.
Související informace
•
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 58)
Hlasové ovládání - rádio
Další povely
Hlasové ovládání (str. 63) lze použít např. ke
změně stanice rádia.
Změna stanice
Další povely k ovládání rádia pomocí rozpoznávání hlasu najdete v běžném zobrazení
pro MY CAR (str. 15) po stisknutí tlačítka
OK/MENU a výběru položky Nastavení
Nastavení hlasového ovládání Seznam
pokynů Pokyny pro rádio.
Následující dialog s hlasovými povely změní
rozhlasovou stanici.
Související informace
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vyberte
stanici“.
> Systém odpoví „Vyslovte název
stanice“.
•
Rádio (str. 37)
03
2. Vyslovte název rozhlasové stanice.
> Systém přejde na vysílání dané rozhlasové stanice.
Změna frekvence
Systém rozumí číslům od 87,5 (osmdesát
sedm celých pět) do 108,0 (sto osm celých
nula).
Následující dialog s hlasovými povely změní
rozhlasovou frekvenci.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy:
„Frekvence“.
> Systém odpoví „Vyslovte frekvenci“.
2. Vyslovte frekvenci mezi 87,5 a 108,0
MHz.
> Systém přeladí na tuto frekvenci.
67
03 AUDIO A MÉDIA
Hlasové ovládání - multimédia
Hlasové ovládání (str. 63) slouží v multimediálním systému např. pro změnu zdroje nebo
stopy.
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.
03
Změna zdroje
Následující dialog s hlasovými povely změní
zdroj médií.
–
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Disk“.
> Systém se přepne na přehrávač CD/
DVD.
Na jiné zdroje lze přepnout pomocí vyslovení
např. „Bluetooth“, „TV“ nebo „USB“. Zdroje,
na které lze přepnout, závisí na momentálně
připojených zařízeních a na tom, zda jsou ve
zdroji vložená přehrávatelná média. Pokud
není některý zdroj médií k dispozici, systém
vysvětlí důvod.
Změna stopy
Systém pracuje s čísly od 0 (nula) do 99
(devadesát devět). Čísla vyšší než 99 (devadesát devět) systém nezpracuje, např. 100
(sto) nebo 101 (sto jedna) nelze použít.
Následující dialog s hlasovými povely změní
stopu.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vyberte
stopu“.
> Systém odpoví „Vyslovte číslo
stopy“.
2. Vyslovte číslo stopy (jako jedno číslo, tj.
„Dvacet-tři“, nikoli „Dva-tři“).
> Systém změní číslo stopy na aktivním
zdroji médií.
Vyhledávání na médiu
Následující dialog hlasového ovládání slouží
k vyhledávání na médiu.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy:
„Prohledávaní médií“.
> Systém zobrazí číslovaný seznam
možných vyhledávacích kategorií
a odpoví „Vyberte číslo řádku nebo
vyslovte kategorii pro vyhledávání
v médiích“.
2. Vyslovte číslo řádku nebo kategorii vyhledávání.
> Systém poskytne další pokyny pro
vyhledání správného média.
Další povely
Další povely k ovládání multimediálního
systému pomocí rozpoznávání hlasu najdete
v běžném zobrazení pro MY CAR (str. 15) po
stisknutí tlačítka OK/MENU a výběru položky
68
Nastavení Nastavení hlasového ovládání
Seznam pokynů Pokyny pro média.
Související informace
•
Multimediální přehrávač (str. 44)
03 AUDIO A MÉDIA
Vozidlo připojené k Internetu
Po připojení vozidla k internetu můžete využívat, například, služby navigace, internetové
rádio a hudební služby, a to přes aplikace
apps (str. 73). Dále můžete používat internetový prohlížeč (str. 75), který je integrován
do vozidla.
můžete volat, viz Telefon handsfree
Bluetooth® (str. 58).
Připojte vozidlo k Internetu
Mobilní telefon a síťový operátor musí podporovat šíření internetového připojení (šíření
internetového připojení). a předplatné musí
zahrnovat datové služby.
POZNÁMKA
03
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
Základní informace o navigaci najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu
(str. 29).
Pokud je vozidlo připojeno k internetu,
můžete používat doplňkové programy (apps).
Dostupné aplikace se mohou lišit, ale typově
jsou to např. navigační služby, sociální sítě,
internetové rádio a hudební služby. Vozidlo je
vybaveno jednoduchým webovým prohlížečem pro vyhledávání a zobrazování informací
z internetu.
Nastavení připojení k internetu.
Ve výchozím nastavení není systém připojen
k internetu. Po výběru možnosti připojení
zůstane aktivována vybraná možnost
a vozidlo se automaticky připojí, pokud je síť
k dispozici. Chcete-li změnit způsob připojení
k internetu, vyberte jinou možnost připojení.
Pokud se nechcete automaticky připojovat
k internetu, zvolte zrušení připojení k internetu.
Zvolte možnost připojení Bluetooth®, Wi-Fi
nebo model vozidla*:
Pokud se připojujete přes mobilní telefon,
můžete využívat další funkce mobilního telefonu, např. můžete číst textové zprávy nebo
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 AUDIO A MÉDIA
||
Modem vozidla*21
Wi-Fi
Pokud se připojujete k internetu přes modem
vozidla, služby Volvo On Call musí využívat
připojení.
Chcete-li se připojit pomocí modemu vozidla,
viz Modem vozidla* (str. 71).
Bluetooth®
03
1. Mobilní telefon se nejdříve musí zaregistrovat a připojit k vozidlu (str. 55).
2. Aktivujte v mobilním telefonu tethering
(sdílené připojení k telefonu (přenosné/
osobní hotspot)):
3. Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete
běžné zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte možnost
Nastavení Nastavení internetu
Připojit přes Bluetooth.
> Vozidlo je nyní připojeno.
V budoucnu se vozidlo automaticky připojí
k dostupné síti přes Bluetooth®.
Symbol na obrazovce (str. 33) ukazuje
aktuální stav připojení.
Chcete-li zrušit připojení k síti - viz Zrušení
připojení k síti.
Vozidlo si dokáže zapamatovat maximálně 10
sítí Bluetooth®. Pokud se přidá další síť, nejstarší síť s heslem se ze seznamu zapamatovaných sítí odstraní.
21
70
Pouze vozidla se službou Volvo On Call
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vozidlo si dokáže zapamatovat maximálně 10
sítí Wi-Fi. Pokud se přidá další síť, nejstarší síť
s heslem se ze seznamu zapamatovaných sítí
odstraní.
Odstraňte uloženou síť Wi-Fi
1. Aktivujte v mobilním telefonu tethering
(sdílené připojení k telefonu (přenosné/
osobní hotspot)):
2. Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete
běžné zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte možnost
Nastavení Nastavení internetu
Připojit přes Wi-Fi.
> Spustí se hledání dostupných sítí
Wi-Fi.
3. Zvolte si svou síť.
4. Vyberte Connect.
5. Zadejte heslo sítě.
> Vozidlo se nyní pokusí připojit k síti.
V budoucnu se vozidlo automaticky připojí
k dostupné síti přes Wi-Fi.
Symbol na obrazovce (str. 33) ukazuje
aktuální stav připojení.
Chcete-li zrušit připojení k síti - viz Zrušení
připojení k síti.
1. Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete
běžné zobrazení pro zdroj.
2. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU
a zvolte možnost Nastavení
Nastavení internetu.
3. Vyberte Wi-Fi.
> Zobrazí se seznam dostupných sítí.
4. Zvolte síť, kterou chcete odstranit.
5. Vyberte Opustit.
> Vozidlo se již nebude připojovat k síti
automaticky.
Odstraňte všechny sítě
Všechny sítě lze odstranit současně. Upozorňujeme, že se všechna nastavení systému
a uživatelská data resetují na výchozí tovární
nastavení.
Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte
na středové konzole MY CAR a zvolte
OK/MENU Nastavení Obnovení
továrního nastavení.
03 AUDIO A MÉDIA
Technologie a zabezpečení hotspotu
Wi-Fi
vyžadovat velké množství dat, takže potřebujete dobré připojení a silný signál.
Připojit se lze jen k následujících druhům sítí:
Mobilní telefon k vozidlu
•
•
•
Frekvence - 2,4 GHz.
Normy - 802.11 b/g/n..
Typ zabezpečení - WPA2-AES-CCMP.
Pokud jsou současně na téže frekvenci provozována další zařízení, může dojít k výpadkům funkčnosti.
Zrušení síťového připojení
Rychlost připojení se může lišit podle umístění mobilního telefonu ve vozidle. Chcete-li
zvýšit sílu signálu, přemístěte mobilní telefon
blíže k audiosystému a systému médií
vozidla. Zkontrolujte, že není v dosahu žádné
rušení.
Modem vozidla*22
Vozidlo je vybaveno modemem, který lze použít k připojení vozidla k internetu. Lze rovněž
šířit internetové připojení pomocí Wi-Fi.
Připojení k internetu
03
Mobilní telefon k síti
Rychlost mobilní sítě se mění v závislosti na
pokrytí v daném místě. V tunelech, v horách,
v hlubokých údolích nebo v budovách se
připojení k síti může zhoršit. Rychlost závisí
také na smlouvě s vašim síťovým operátorem.
POZNÁMKA
V případě problémů s datovým přenosem
kontaktujte vašeho operátora.
Související informace
Stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Nastavení Nastavení internetu
Připojit přes Žádné. Vozidlo se
nepřipojí k internetu.
Žádné nebo slabé připojení k Internetu
Množství přenesených dat závisí na službách
resp. programech apps, které ve vozidle používáte. Například, audio streaming může
•
•
Symboly na obrazovce (str. 33)
Změna majitele (str. 11)
Držák SIM karty ve schránce v přístrojové desce.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 AUDIO A MÉDIA
||
1. Zasuňte svou osobní kartu SIM do držáku
umístěného ve schránce v přístrojové
desce.
03
2. Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete
běžné zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte možnost
Nastavení Nastavení internetu
Modem vozidle.
3. Zadejte PIN kód dané SIM karty
> Vozidlo je připojeno k internetu a lze
využívat funkce internetu; viz Vozidlo
připojené k Internetu (str. 69).
POZNÁMKA
Abyste nemuseli zadávat PIN kód při každém nastartování vozidla, doporučujeme
vypnout zámek PIN kódu. Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete běžné zobrazení
zdroje. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU
Nastavení
a zvolte možnost Nastavení
Modem vozidle. Zrušte
internetu
zaškrtnutí v políčku Uzamknout SIM
kartu.
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
Chcete-li deaktivovat připojení k internetu,
stiskněte MY CAR - otevře se běžné zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko
OK/MENU a zvolte možnost Nastavení
Nastavení internetu Žádné.
Sdílený hotspot Wi-Fi
k internetu (hotspot Wi-Fi), takže modem
vozidla může být využíván dalšími zařízeními.
Operátor (karta SIM) musí podporovat šíření
internetového připojení (šíření internetového
připojení).
1. Stisknutím tlačítka MY CAR otevřete
běžné zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte možnost
Nastavení Nastavení internetu WiFi hotspot pro vozidlo
Zadejte název sítě Wi-Fi (SSID) a zadejte
heslo. Název by měl mít 6-32 znaků,
heslo 10-63 znaků. Název i heslo lze
později změnit.
2. Hotspot Wi-Fi vozidla aktivujte zaškrtnutím políčka.
> Nyní se mohou externí zařízení připojit
k hotspotu Wi-Fi vozidla.
Chcete-li deaktivovat šíření internetového
připojení, zrušte zaškrtnutí u políčka.
POZNÁMKA
Pokud aktivujete hotspot Wi-Fi, váš síťový
operátor si za to může účtovat další
poplatky.
Když je vozidlo připojeno k internetu přes
modem vozidla, je možné šířit připojení
22
72
Pouze vozidla se službou Volvo On Call.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
03 AUDIO A MÉDIA
K hotspotu Wi-Fi lze připojit až 8 zařízení.
Počet připojených zařízení se zobrazí po
stisknutí tlačítka MY CAR - otevře se běžné
zobrazení pro zdroj. Potom stiskněte tlačítko
OK/MENU a zvolte možnost Nastavení
Nastavení internetu.
•
•
•
•
Frekvence - 2,4 GHz.
Apps
Normy - 802.11 b/g/n.
Aplikace (apps) jsou aplikace, které se používají, když je vozidlo připojeno k internetu.
Typy aplikací mohou zahrnovat např. navigační služby, sociální média, rádio po internetu a hudební služby.
Typ zabezpečení - WPA2-AES-CCMP.
Anténa modemu vozidla je namontovaná
na střeše vozidla.
Žádné nebo slabé připojení k Internetu
Viz Vozidlo připojené k Internetu (str. 69).
Související informace
•
•
Vozidlo připojené k Internetu (str. 69)
Symboly na obrazovce (str. 33)
Základní informace o použití systému a navigaci najdete v kapitole o ovládání systému
a navigace v menu (str. 29).
03
Chcete-li používat aplikace, vozidlo musí být
nejprve připojeno připojeno k Internetu
(str. 69).
Pokud je vozidlo připojeno k bezdrátové síti,
v horním pravém rohu obrazovky se zobrazí
symbol (str. 33). Pokud není k dispozici žádné
připojení, bude to oznámeno na obrazovce.
Počet zařízení připojených k hotspotu Wi-Fi
vozidla.
Chcete-li zobrazit zařízení připojená k hotspotu Wi-Fi ve vozidle, stiskněte MY CAR otevře se běžné zobrazení zdroje. Potom
stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Nastavení Nastavení internetu
Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi
Pro alokování hotspotu Wi-Fi se používá frekvence 2,4 GHz. Pokud jsou současně na téže
frekvenci provozována další zařízení, může
dojít k výpadkům výkonu.
}}
73
03 AUDIO A MÉDIA
||
pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění této
služby. Všichni subdodavatelé jsou vázáni
smlouvami, podle kterých nesmí tyto informace o poloze vozidla zveřejňovat a musí
s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou.
03
Aplikace sdílení informací o poloze
vozidla
Některé aplikace vyžadují informace o poloze.
Aplikace využívají k vyhledání vozidla GNSS
(Global Navigation Satellite System), což znamená, že polohu vozidla lze odesílat také
poskytovatelům služby Volvo. Tito poskytovatelé pracují jménem společnosti Volvo a smí
zpracovávat informace o poloze vozidla
23
24
74
Dodržujte následující požadavky.
Některé aplikace a služby vyžadují přihlášení.
Existují dva druhy:
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
•
Dodržujte platná pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého
rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční
období, které mají vliv na kvalitu
vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
•
Některé aplikace mohou vyžadovat registraci u poskytovatele aplikace nebo
služby. Aplikace vás po spuštění informuje o tom, že se musíte přihlásit.
Chcete-li se zaregistrovat, postupujte
podle pokynů na obrazovce. Další
možností je přihlásit se podle existujícího
účtu.
Některé aplikace a služby vyžadují přihlášení s osobním Volvo ID. Zaregistrujte se
nebo využijte existující účet a získejte
přístup k řadě výhodných služeb, např.
posílání adresy z mapové služby na internetu přímo do navigační aplikace nebo
navigačního systému Volvo*24. Další informace a pokyny k vytvoření účtu - viz
Volvo ID (str. 12).
Navigační služby
Navigační služby informují o cestách, které
vedou do nastaveného cíle. Nicméně nelze
Tyto aplikace se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
Sensus Navigation.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Přihlášení
Stiskněte
na středové konzole a zvolte
Aplikace Apps. Zobrazí se dostupné aplikace apps23. Vyberte v seznamu aplikaci
a stiskněte tlačítko OK/MENU.
Aplikace se stahují z Internetu do vozidla
a spouští se ve vozidle. Aplikace apps se stahují (aktualizují) při každém spuštění. To znamená, že k použití těchto aplikací vždy
potřebujete připojení k síti.
zaručit, že každé doporučené navádění je
vždy spolehlivé, protože může nastat situace,
kterou navigační systém nezvládne (např.
náhlá změna počasí).
POZNÁMKA
Lze provést upgrade na Sensus
Navigation, který obsahuje další funkce
a aktualizaci mapových dat. Kontaktujte
svého dealera.
Související informace
•
•
Symboly na obrazovce (str. 33)
Změna majitele (str. 11)
03 AUDIO A MÉDIA
Webový prohlížeč
Vozidlo je vybaveno vestavěným webovým
prohlížečem, který umožní vyhledávání
a zobrazování informací z Internetu.
Základní informace o navigaci najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu
(str. 29).
Je-li systém připojen k internetu přes
Bluetooth®, vpravo nahoře na obrazovce se
zobrazí symbol (str. 33) Bluetooth®.
Pokud není k dispozici žádné připojení, bude
to oznámeno na obrazovce.
Vyhledávání
Jedná se o jednoduchý webový prohlížeč,
který podporuje u textu i obrázku standard
HTML 4. Webový prohlížeč nepodporuje
video, audio ani pohyblivé obrázky. Soubory
nelze stahovat ani ukládat.
Chcete-li používat webový prohlížeč, vozidlo
musí být nejprve připojeno připojeno k Internetu (str. 69).
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
POZNÁMKA
Webový prohlížeč není k dispozici během
jízdy.
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky, zavést zadanou adresu nebo pokud chcete přejít do
historie, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
123/A
BC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
=>
Dostanete se do historie (3).
Otočením knoflíku TUNE vyberte
webovou adresu URL, a stisknutím tlačítka OK/MENU přejděte
na tuto adresu.
Jdi
Zavede se zadaná webová
adresa URL pomocí OK/MENU.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Naposledy navštívené webové stránky
(historie).
Pomocí kolečka zadejte webovou adresu
URL, např. www.volvocars.com.
03
Stiskněte tlačítko Connect ve středové konzole
a vyberte Webový prohlížeč.
}}
75
03 AUDIO A MÉDIA
||
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými
písmeny pomocí OK/MENU.
Změní kolečko na pole Adresa:.
Kurzor posuňte pomocí TUNE.
Vymaže překlep pomocí EXIT.
Vrátí se na kolečko - stiskněte
OK/MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím
panelu lze použít k upravování
pole Adresa:.
03
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Zadání pomocí numerické klávesnice
Další možností, jak zadat znaky, je použít tlačítka 0-9, * a # na středové konzole.
Pokud stisknete např. 9, zobrazí se pruh se
všemi znaky25 pod tlačítky, např. Z, x, y, z
a 9. Rychlým tisknutím tlačítka se kurzor
posunuje přes tyto znaky.
•
Pokud znak chcete zvolit, zastavte kurzor
na požadovaném znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
•
Mazání/změna pomocí položky EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Navigace ve webovém prohlížeči
Otáčením knoflíku TUNE navigujte mezi
odkazy nebo procházejte webovou stránkou.
Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujte výběr/
zvýrazněný odkaz.
Pohyb kurzoru na webové stránce.
Kurzorem lze volně pohybovat po stránce
pomocí klávesnice na středové konzole.
Stisknutím tlačítka INFO přepnete na lištu
nabídky nahoře na stránce.
Vyskakovací nabídku lze otevřít tlačítkem
s číslem 5 ve středové konzole. Případně lze
kurzor přesunout na neklikatelnou oblast
a stisknout tlačítko OK/MENU.
Funkce
Dostupné funkce lze otevřít tlačítkem 5 pro
vyskakovací nabídku na středové konzole.
Případně lze kurzor přesunout na neklikatelnou oblast a stisknout tlačítko OK/MENU.
Numerická klávesnice.
• Zpět - Vrátí se na předchozí stránku.
• Dopředu - Pokud jste se vrátili, lze znovu
přejít dopředu na stránku.
• Obnovit - Aktualizuje stránku.
25
76
Znak pro každé tlačítko se může měnit v závislosti na trhu/zemi/jazyku.
03 AUDIO A MÉDIA
• Stop - Ukončí načítání stránky a vrátí se
• Velikost textu - Zvolte požadovanou vel-
• Nová karta - Vytvoří se nová karta/
• Vymazat data prohlížeče – Vymažou
• Zavřít kartu - Zavře kartu/stránku.
• Přiblížit/Oddálit - Přiblíží/oddálí stránku.
• Přidat záložkuVymazat záložku -
• Možnosti klávesy oblíbených FAV -
zpět.
stránka. Současně můžete mít otevřené
až čtyři karty.
Namísto zadávání adresy webové stránky
při každém navštívení lze uložit rychlý
odkaz (záložku) na danou stránku. Lze
uložit maximálně 20 záložek.
• Nastavení - Úprava zobrazení internetového prohlížeče a práce s informacemi,
další informace - viz dále.
Nastavení
ikost znaků: Velký, Střední nebo Malý.
se cookies, historie prohlížeče
a cache.
TV*
Obraz televize se zobrazí pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 6 km/h, obraz zmizí. Přesto po celou
dobu slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile se
vozidlo zastaví.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené
(str. 34).
03
Související informace
•
•
•
Symboly na obrazovce (str. 33)
Změna majitele (str. 11)
Přehled nabídky - webový prohlížeč
(str. 90)
• Záložky - Přejmenovat, Znovu
uspořádat nebo Vymazat.
• Filtrování obsahu - Zobrazení webových
stránek lze upravit, aby vám lépe vyhovovalo. Aktivovat/deaktivovat lze následující
funkce: Zobrazit obrázky, Blokovat
vyskakovací okna a Povolit
JavaScript.
• Akceptovat cookies - Cookies jsou
malé textové soubory, které se ukládají.
Umožní na webových stránkách využívat
jisté funkce. Dále má majitel webové
stránky k dispozici statistické údaje např.
o stránkách, které si návštěvníci prohlížejí.
Funkce TV, přehled ovládání.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 34).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 AUDIO A MÉDIA
||
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze vysílání TV
v zemích, kde se vysílá ve formátu
MPEG-2 nebo MPEG-4 podle standardu
DVB-T. Tento systém nepodporuje analogové vysílání.
03
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí.
Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz
se objeví, jakmile se vozidlo zastaví.
Sledování TV
–
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
•
Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
seznam všech kanálů, které jsou v této
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby
(str. 79), vpravo od názvu kanálu se
objeví číslo předvolby. Otočte ovladač
TUNE na požadovaný kanál a stiskněte
OK/MENU.
•
•
Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
V běžném zobrazení pro zdroj médií stiskněte MEDIA, otočte TUNE na TV
a potom stiskněte OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
/
se
Krátkým stisknutím tlačítek
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Pokud není při výběru kanálu tlačítky
předvoleb k dispozici žádný příjem, možná
je vozidlo v jiné lokalitě než v níž bylo provedeno poslední hledání kanálu uložení
seznamu kanálů.
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
Související informace
•
•
78
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Teletext* (str. 80)
Nastavení obrazu (str. 49)
•
•
Ztráta signálu TV kanálu*. (str. 80)
Přehled menu - TV* (str. 91)
03 AUDIO A MÉDIA
Kanály TV* Seznam předvoleb
Hledání kanálů TV se provádí automaticky
a nepřetržitě z vozidla. Dostupné kanály se
uloží do seznamu kanálů. Lze změnit kritéria
hledání seznamu kanálů, nikoli však pořadí.
Rovněž je k dispozici seznam předvoleb,
v němž lze měnit pořadí předvoleb.
Změna v seznamu předvoleb
Můžete změnit pořadí kanálů, které se zobrazují v seznamu předvoleb. V kanálu předvoleb
může TV kanál zabírat více než jedno místo.
Pozice TV kanálu se v seznamu předvoleb
může také měnit.
1. Chcete-li změnit pořadí v seznamu
předvolby, v běžném zobrazení pro zdroj
TV stiskněte OK/MENU a zvolte
Předvolby.
2. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
3. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
TV* - možnosti přehrávání
Funkce v TV lze editovat.
Změna titulků
1. Pokud chcete změnit titulky, v běžném
zobrazení pro zdroj TV stiskněte
OK/MENU a zvolte Titulky.
2. Otočte TUNE na titulky, které chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko OK/MENU.
> Nyní se použijí zvolené titulky.
03
Změna jazyka audia
1. Pokud chcete změnit jazyk audia, v běžném zobrazení pro zdroj TV stiskněte
OK/MENU a zvolte Audio stopy.
2. Otočte TUNE na audiostopu, kterou
chcete nastavit, a stiskněte tlačítko OK/
MENU.
> Nyní se použije zvolená audiostopa.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Oblíbené (str. 34)
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této
oblasti k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout nahoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 AUDIO A MÉDIA
03
Informace o aktuálním programu TV*
Teletext*
Ztráta signálu TV kanálu*.
Po stisknutí tlačítka (str. 29) INFO se zobrazí
informace o aktuálním programu, dalším programu a času, kdy daný program začne.
Je možné podívat se na Teletext.
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV
kanál, obraz zamrzne. Po obnovení signálu se
zobrazení obnoví.
Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou,
někdy se může objevit další informace
o aktuálním programu, např. čas začátku
a konce programu a stručný popis aktuálního
programu.
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Postupujte následovně:
1. Chcete-li sledovat teletext, v režimu TV
přejděte na Menu TV Teletext.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo otočením
ovladače TUNE přejděte na další stránku.
Na obrazovku TV se vrátíte stisknutím tlačítka
EXIT.
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem, znamená to, že systém zjistil, že není zajištěn
úplný příjem pro všechny TV kanály.
Související informace
Související informace
•
•
•
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jestliže zařízení přestane přijímat daný TV
kanál, obraz zamrzne. Krátké poté se na
objeví zpráva informující o výpadku příjmu pro
daný kanál TV a o tom, že pokračuje nové
hledání kanálu. Po obnovení příjmu se okamžitě zobrazí kanál TV. Je-li zobrazena tato
zpráva, lze kanál kdykoliv změnit.
Audio a média - použití systému (str. 29)
TV* (str. 77)
Dálkový ovladač* (str. 81)
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
TV* (str. 77)
Kanály TV* Seznam předvoleb (str. 79)
03 AUDIO A MÉDIA
Dálkový ovladač*
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka (str. 29) INFO.
Dálkový ovladač lze použít pro všechny
funkce systému audia a médií. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
03
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému
slunečnímu záření (např. na přístrojové
desce) - u baterií by mohlo dojít k problémům.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Odpovídá položce TUNE na středové
konzole.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 AUDIO A MÉDIA
Dálkový ovladač* - funkce
Funkce, které lze ovládat pomocí dálkového
ovladače.
Tlačítko
03
Tlačítko
Funkce
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
F = obrazovka displeje vpředu
Navigace nahoru/dolů
L a R = tyto možnosti nejsou
k dispozici.
Procházení doprava/doleva
Přepnutí na navigaci*
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný
zdroj
Změna zdroje rádia (např. AM)
Hlasitost, snížení
Přepnutí na zdroj médií (např.
Disk, TV*)
Přepnutí na Bluetooth® handsfree
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně
Přehrávání/pauza
Hlasitost, zvýšení
0-9
Kanály předvolby, zadávání
čísel a písmen
Zkratky pro oblíbená nastavení
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá
se také v případě, kdy jsou
k dispozici další informace,
které lze zobrazit na obrazovce
displeje
Menu
Výběr jazyka pro soundtrack
Stop
82
Funkce
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlačítko
Funkce
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
03 AUDIO A MÉDIA
Dálkový ovladač* - výměna baterie
Výměna baterií v dálkovém ovladači pro
systém audia a médií.
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
Audio a média - přehled menu
Přehled možných položek menu a nastavení
systému audia a médií.
Pokud je text v panelu nabídek světle šedý,
možnost nelze vybrat. Může to být způsobeno tím, že funkce není ve vozidle k dispozici, že není daný zdroj aktivní nebo připojený,
nebo že nic neobsahuje.
03
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 AUDIO A MÉDIA
||
RÁDIO
•
•
•
AM (str. 84)26
Přehled menu - AM
Přehled menu - FM
Přehled možností a nastavení pro AM rádio.
Přehled možností a nastavení pro FM rádio.
FM (str. 84)
DAB *(str. 85)
MÉDIA
03
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD audio (str. 85)
DVD video (str. 86)
Jednotka pevného disku (HDD) (str. 87)
Viz
Menu FM
Viz
Zobrazit předvolby
(str. 39)
TP
(str. 41)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 34)
Žádná funkce
USB (str. 88)
Média Bluetooth® (str. 88)
Zobrazit předvolby
AUX (str. 89)
TV* (str. 91)
TEL
Handsfree Bluetooth® (str. 89)
•
Webový prohlížeč (str. 90)
Související informace
Audio a média - použití systému (str. 29)
Alternativní frekvence (AF)
Zobrazit
iPod (str. 87)
•
•
Menu AMA
A
(str. 42)
Předvolby
(str. 39)
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid a S60L Twin Engine.
Související informace
•
Rádiotext
(str. 39)
Žádné
Audio a média - použití systému (str. 29)
Naladit stanici podle
(str. 38)
Seznam stanic
(str. 39)
Manuální ladění
(str. 39)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
26
84
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid a S60L Twin Engine.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
(str. 34)
03 AUDIO A MÉDIA
Přehled nabídky - digitální rádio
(DAB)*
Žádná funkce
Přehled možností a nastavení rádio DAB.
Přepnout rádiotext
nebo předvolby
(str. 42)
a (str. 39)
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Přehled nabídek - CD/DVD audio
Přehled možností a nastavení pro CD/DVD
audio.
Menu DAB*
Viz
Menu disku
Viz
Filtrování typu programu (PTY)
(str. 42)
Přehrávat/pauza
(str. 45)
Stop
Zobrazit
03
A
Interpret/název
(str. 46)
(str. 46)
Rádiotext
(str. 42)
Náhodně
Předvolby
(str. 39)
Možnosti Gracenote®
Databáze Gracenote®
Žádné
Propojování DAB-DAB
(str. 44)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 34)
Výsledky Gracenote®
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 34)
Žádná funkce
Žádná funkce
Přepnout zobrazení informací
Přehrávat/pauza
(str. 45)
Náhodně
(str. 46)
Související informace
•
Prohledávání médií
Audio a média - použití systému (str. 29)
A
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
85
03 AUDIO A MÉDIA
||
Související informace
•
03
Audio a média - použití systému (str. 29)
Přehled menu - DVD video
Přehled možností a nastavení pro DVD video.
(str. 48)
Další audio stopa
(str. 48)
Menu DVD video
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 48)
Menu disku DVD
(str. 48)
Stop
(str. 48)
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací nabídku,
stiskněte OK/MENU, když se přehrává
video.
Titulky
(str. 48)
Nastavení obrazu
(str. 49)
Audio stopy
(str. 48)
Menu DVD video
(str. 29)
Menu disku DVD
(str. 48)
Rozšířené nastavení
Úhly
(str. 49)
Poměry obrazovky
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 34)
Žádná funkce
Přehrávat/pauza
86
Další titulek
(str. 48)
Vyskakovací nabídka, DVD Video
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
03 AUDIO A MÉDIA
Přehled nabídek - jednotka pevného
disku (HDD)
Vymazat vše
Přehled možností a nastavení pro jednotku
pevného disku (HDD).
Informace o úložišti
Menu HDD
Viz
strana
Použité místo:
Přehrávat/pauza
(str. 49)
Volné místo:
Prohledávání médií
(str. 46)
Náhodně
(str. 46)
Import hudby
(str. 49)
Přehled menu - iPod®
Přehled možností a nastavení pro iPod®.
(str. 49)
(str. 51)
Náhodně
(str. 46)
03
(str. 34)
Žádná funkce
Složky:
Přehrávat/pauza
(str. 51)
Náhodně
(str. 46)
(str. 49)
A
Přejmenovat/
vymazat soubory
Přehrávat/pauza
Stopy:
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
Z USB
Viz
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
Kapacita:
Z disku
Menu iPod
Související informace
Žádná funkce
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
(str. 49)
Přehrávat/pauza
(str. 49)
Náhodně
(str. 46)
Otevřeno
Přejmenovat
Vymazat
A
Závisí na trhu.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
87
03 AUDIO A MÉDIA
03
Přehled menu - USB
Přehled menu - Media Bluetooth®
Přehled možností a nastavení pro USB.
Přehled možností a nastavení pro Média
Bluetooth®.
Menu USB
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 51)
Prohledávání médií
(str. 46)
Náhodně
(str. 46)
Vybrat oddíl na USB
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 54)
Náhodně
(str. 46)
Změnit zařízení
(str. 57)
Hledat nové zařízení
(str. 34)
Nastavit vozidlo
jako viditelné
Žádná funkce
Přehrávat/pauza
(str. 51)
Náhodně
(str. 46)
Související informace
•
Menu Bluetooth
Audio a média - použití systému (str. 29)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
Žádná funkce
Přehrávat/pauza
(str. 54)
Náhodně
(str. 46)
Zařízení 1
Zařízení 2
atd.
88
(str. 34)
Připojit pro média
(str. 54)
Vymazat zařízení
(str. 58)
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
03 AUDIO A MÉDIA
Přehled menu - AUX
Přehled menu - Bluetooth® handsfree
Přehled možností a nastavení pro AUX.
Přehled možností a nastavení pro handsfree
Bluetooth®.
Menu AUX
Viz
Vstup AUX
(str. 54)
Standard
Boost
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Menu telefonu
Viz
Seznam hovorů
(str. 60)
Kontakty
(str. 61)
Zprávy
(str. 58)
Notifikace pomocí zpráv
(str. 58)
Změnit telefon
(str. 57)
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
03
Hledat nový telefon
Nastavit vozidlo
jako viditelné
Zařízení 1
Zařízení 2
atd.
Připojit pro telefon
(str. 58)
Vymazat zařízení
(str. 58)
89
03 AUDIO A MÉDIA
Přehled nabídky - webový prohlížeč
Přehled možností a nastavení pro webový
prohlížeč.
Webový prohlížeč
03
Viz
Pokud není otevřena žádná
karta, nabídka se otevře v běžném zobrazení pro webový prohlížeč.
Zadejte adresu
(str. 75)
Dopředu
(str. 75)
Menu Nastavení, webový prohlížeč
Obnovit
(str. 75)
Stop
(str. 75)
Nová karta
Stisknutím tlačítka Nastavení
v jedné ze dvou výše uvedených
tlačítek otevřete nabídku nastavení.
(str. 75)
Zavřít kartu
(str. 75)
Přiblížit
Nastavení
nebo
Zobrazí se "Nabídka nastavení,
webový prohlížeč", viz dole.
Oddálit
Záložka 2
(str. 75)
atd.
nebo
Vymazat záložku
Nastavení
Vyskakovací nabídka, webový
prohlížeč
Viz
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací
nabídku, stiskněte tlačítko 5 na
středové konzole, když je daná
stránka zobrazena ve webovém
prohlížeči.
Zpět
90
Zobrazí se "Nabídka nastavení,
webový prohlížeč", viz dole.
Záložka 1
atd.
Přejmenovat
(str. 75)
Znovu uspořádat
Vymazat
Filtrování obsahu
(str. 75)
Akceptovat cookies
(str. 75)
Zobrazit obrázky
(str. 75)
(str. 75)
Záložka 2
(str. 75)
Přidat záložku
Záložka 1
Záložky
Viz
Blokovat vyskakovací okna
03 AUDIO A MÉDIA
Přehled menu - TV*
Povolit JavaScript
Velikost textu
Jas:
Přehled možností a nastavení pro TV.
(str. 75)
Velký
Střední
Malý
Vymazat data prohlížeče
(str. 75)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 34)
Kontrast:
Menu TV
Viz
Předvolby
(str. 79)
Audio stopy
(str. 79)
Titulky
(str. 79)
Teletext
(str. 80)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 79)
Barva:
Menu TV
Zobrazí se "Menu TV", viz výše.
Související informace
•
03
Audio a média - použití systému (str. 29)
Žádná funkce
Žádná funkce
Teletext
Přidat/vymazat záložku
(str. 75)
Nová karta
(str. 75)
Zavřít kartu
(str. 75)
Vyskakovací nabídka TV
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací
nabídku, stiskněte OK/MENU,
když je zobrazeno TV.
Viz
Nastavení obrazu
(str. 49)
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 83)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 AUDIO A MÉDIA
Licence - audio a média
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále
uvádíme texty dohod společnosti Volvo
s výrobci/vývojáři. Většina textů je v angličtině.
03
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
92
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
03 AUDIO A MÉDIA
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Licenční smlouva s koncovým
uživatelem Gracenote®
Tento program nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc. of Emeryville, California, USA ("Gracenote"). Software od společnosti Gracenote (dále jen
"software Gracenote") aktivuje tento program
a identifikuje disk a/nebo soubor a získává
informace související s hudbou, jako např.
jméno, interpreta, stopu a název skladby (dále
jen "data Gracenote") z online serverů nebo
vnořených databází (společně dále jen
"servery Gracenote") a provádí další činnosti.
Data Gracenote smíte používat výhradně
v souladu s funkcemi, které tento program
nebo toto zařízení předpokládá pro koncového uživatele.
Souhlasíte, že data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote budete používat
pouze ke svému vlastnímu nekomerčnímu
využití. Souhlasíte, že nebudete postupovat,
kopírovat, převádět či přenášet tento software Gracenote a žádná data Gracenote na
žádné třetí strany. SOUHLASÍTE, ŽE DATA
GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE
A SERVERY GRACENOTE BUDETE VYUŽÍVAT VÝHRADNĚ TAK, JAK POVOLUJE TOTO
UJEDNÁNÍ.
Souhlasíte, že vaše nevýhradní licence pro
používání dat Gracenote, softwaru Gracenote
a serverů Gracenote bude ukončena, pokud
porušíte tato omezení. Pokud vaše licenční
oprávnění skončí, souhlasíte, že zcela přestanete užívat data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva s ohledem na
data Gracenote, software Gracenote
a servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Za žádných okolností nebude společnost Gracenote mít jakoukoliv povinnost
provést jakékoliv platby za vámi poskytnuté
informace. Souhlasíte, že společnost Gracenote, Inc. může vymáhat svá práva podle
tohoto ujednání přímo proti vám svým vlastním jménem.
03
Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor pro účely sledování dotazů pro statistické účely. Účelem náhodně přiřazeného
numerického identifikátoru je umožnit službě
Gracenote počítat dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o tom, kdo jste. Další informace o službě Gracenote najdete na webových stránkách Zásady zachování soukromí
společnosti Gracenote.
Na software Gracenote a každou položku dat
Gracenote je vám udělena licence tak, „jak
je“. Společnost Gracenote neposkytuje žádný
výklad nebo záruky, ať již vyjádřené nebo
odvozené, pokud jde o přesnost jakýchkoliv
dat Gracenote ze serverů Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo odstranit
data ze serverů Gracenote nebo změnit
datové kategorie z jakéhokoliv důvodu, který
}}
93
03 AUDIO A MÉDIA
03
||
společnost Gracenote považuje za dostačující. Není poskytována žádná záruka, že software Gracenote nebo servery Gracenote jsou
bez chyb nebo že fungování softwaru Gracenote nebo serverů Gracenote bude bez přerušení. Společnost Gracenote není povinna
poskytovat vám nové nebo dodatečné typy
nebo kategorie dat, které může společnost
Gracenote poskytovat v budoucnu a přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku je zcela
na jejím volném uvážení.
SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ
VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO
ODVOZENÉ, PŘEDEVŠÍM POKUD JDE
O ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL,
PRÁVNÍ NÁROK A NEPORUŠENÍ ZÁKONA.
SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE
ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO
SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO
NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU
NEBO VÝNOSŮ.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
94
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
03 AUDIO A MÉDIA
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Typové schválení - audio a média
Schválení typu pro rádio, telekomunikační
zařízení a počítačové zařízení.
Prohlášení o shodě pro audio
a navigační zařízení
Wi-Fi
03
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Související informace
•
Volvo Sensus (str. 7)
Související informace
•
•
Audio a média (str. 27)
Vozidlo připojené k Internetu (str. 69)
95
INTERNETOVÁ MAPA
04 Internetová mapa
Internetová mapa1
Internetová mapa je funkce, která umožňuje
zobrazit mapu pomocí internetu.
Systém dokáže vypočítat vhodnou trasu
a označí polohu vozidla vzhledem k trase na
mapě. V případě odchylky od naplánované
trasy systém automaticky upraví trasu a stále
navádí k cíli. Kromě běžných údajů mapy se
na mapě zobrazují rovněž dopravní informace
(str. 106) a symboly vybraných bodů zájmů
(POI) (str. 103).
internetu a využívat různé waypointy. Pokud
chcete provést upgrade na Sensus
Navigation, kontaktujte svého prodejce.
Během upgradu dojde k nahrazení internetové mapy.
Internetová mapa obsahuje informace
o cestách, které vedou do nastaveného cíle.
Nicméně nelze zaručit, že všechny doporučené směry budou spolehlivé, protože může
nastat situace, kterou navigační systém
nezvládne (např. náhlá změna počasí).
Výpočet trasy přestane fungovat v případě
slabého pokrytí nebo slabého signálu při
připojení internetu. Podle toho, jak hodně
mapových dat bylo staženo, se může stát, že
některá měřítka mapy budou chybět.
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
Volvo nabízí navigační systém v reálném
měřítku (Sensus Navigation). Tento systém
využívá mapy z hard disku, navádění hlasem
a progresivní výpočet trasy. Zohledňuje
dopravní informace a umožňuje hledat na
1
Platí pro některé trhy.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého
rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční
období, které mají vliv na kvalitu
vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
Internetová mapa - ovládání3
Podle následujícího popisu aktivujte internetovou mapu, abyste si mohli naplánovat trasu
a aby vás systém navedl do stanoveného cíle.
Základní informace o navigaci najdete v kapitole o ovládání systému a navigace v menu
(str. 29). Podrobný popis najdete v příslušné
kapitole. K zadávání údajů a hledání na internetové mapě použijte kolečko a numerickou
klávesnici (str. 98).
1. Chcete-li používat internetovou mapu,
vozidlo musí být nejprve připojeno k internetu (str. 69).
04
2. Spusťte internetovou mapu stisknutím tlačítka NAV na středové konzole.
3. Potvrďte sdílení polohy vozidla.
POZNÁMKA
Internetová mapa nefunguje bez potvrzení.
Chcete-li deaktivovat sdílení, v běžném
zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU,
zvolte Nastavení a zrušte zaškrtnutí
u možnosti Sdílení polohy.
Související informace
•
Internetová mapa - texty a symboly na
obrazovce (str. 99)
4. Zadání cíle (str. 101).
5. Zvolte možnosti trasy (str. 105) (např. typ
cesty, tunely, trajekty).
}}
97
04 Internetová mapa
||
6. Zvolte možnosti mapy (str. 106) (např.
celá mapa, informace o poloze).
> Poloha vozidla se zobrazuje na internetové mapě s informacemi o dopravě
a vybraných bodech zájmů (POI).
Zobrazení trasy
Internetová mapa4 - kolečko
a klávesnice
Zadávání textu kolečkem
K zadání údajů a výběru možností použijte
kolečko nebo klávesnici na středové konzole.
Například, zadejte informace o adrese nebo
zařízení.
Zobrazí se přehledná mapa trasy, v běžném
zobrazení zdroje stiskněte OK/MENU a zvolte
Trasa Mapa zbývající trasy.
Zobrazí se podrobné informace k trase
(str. 104).
04
kolečko.
1. Zvýraznění textového pole.
Změna cíle
2. Stisknutím tlačítka OK vyvoláte kolečko.
Změna cíle: viz zadání cíle (str. 101).
Zrušení/pokračování v navádění
V běžném zobrazení pro zdroj stiskněte
OK/MENU a zvolte Zrušit/pokračovat
v navádění.
Změna vlastnictví vozidla
Při změně majitele se musí vynulovat všechna
uživatelská data a nastavení systému se musí
resetovat na původní tovární nastavení, viz
Změna majitele (str. 11).
3
4
98
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
Zobrazení obrazovky s textovým polem.
U tohoto systému se k zadání konkrétních
informací, např. typu POI, města/vesnice,
oblasti/země, adresy, ulice nebo PSČ používá
kolečko.
Aktivace položky
Po zvýraznění požadované funkce/lišty
nabídky pomocí kolečka nebo ovladače
TUNE stiskněte kolečko OK. Zobrazí se další
úroveň funkcí/možností.
3. Zvolte znaky pomocí kolečka ovladače
TUNE a zadejte údaje další stisknutím
kolečka OK.
04 Internetová mapa
Zadání pomocí numerické klávesnice
Další možnosti
Ve vnořené nabídce kolečka jsou k dispozici
další možností, které, mimo jiné, obsahují
další znaky a číslice.
• 123/ABC + OK - kolečko přepíná mezi
Internetová mapa6 - texty a symboly
na obrazovce
Vysvětlení k textu a symbolům lze zobrazit na
mapě.
písmeny a znaky.
• DALŠÍ + OK - na kolečku se zobrazí další
znaky.
• => + OK - kurzor se přesune na seznam
na pravé straně obrazovky, kde lze k provedení výběru použít tlačítko OK.
Numerická klávesnice.
Seznam s položkami
04
Další možností, jak zadat znaky, je použít tlačítka 0-9, * a # na středové konzole.
Pokud stisknete např. 9, zobrazí se pruh se
všemi znaky5 pod tlačítky, např. Z, x, y, z a 9.
Rychlým tisknutím tlačítka se kurzor posunuje
přes tyto znaky.
•
Pokud znak chcete zvolit, zastavte kurzor
na požadovaném znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
•
Mazání/změna pomocí položky EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Typy cest - velikost a barva závisejí na
velikosti cesty a na vybraném měřítku
a barvě mapy
Dopravní informace (str. 106) - zvýrazněné čárou na okraji cesty
Seznam, který odpovídá zadaným znakům.
Body zájmu (str. 103)
Při hledání zemí se dostupné možnosti
zobrazí na základě zadaných znaků. Pro
ostatní kritéria hledání se seznam nezobrazí.
Místo toho se hledání provede při aktivaci
hledání.
Symbol cíle/konečného cíle
Plánovaná trasa - modrá
Aktuální poloha vozidla
Železnice
5
6
Znak pro každé tlačítko se může měnit v závislosti na trhu/zemi/jazyku.
Platí pro některé trhy.
}}
99
04 Internetová mapa
K rolování/posunování mapy ve směru
šipky použijte příslušné číslo na numerické klávesnic (str. 98)
Měřítko mapy
Internetová mapa7 - rolovací nabídka
Numerická klávesa "5"
Stisknutím čísla 5 v režimu rolování
vycentrujete mapu kolem polohy
vozidla.
V režimu rolování se k posunování obrázku
s mapou používají numerické klávesy na
středové konzole (str. 97).
Zaostřovací rámeček s nitkovým křížem
uprostřed
Opuštění režimu rolování
Název cesty/ulice nebo souřadnice nebo
informace k bodu zájmu (POI)
Nitkový kříž
•
Stiskněte EXIT nebo NAV.
Kompas (str. 106)
04
Režim rolování s nitkovým křížem8.
Režim rolování se aktivuje v běžném
režimu mapy.
•
Stiskněte jednu z numerických kláves
0-9.
Rolování
•
Stiskněte jednu z numerických kláves
1-2-3-4-6-7-8-9- na okrajích se zobrazí
směrová šipka společně s číslem, které
se použije k posunutí mapy v požadovaném směru.
Přiblížení
•
7
8
100
Otočte ovladačem TUNE.
Platí pro některé trhy.
Zvolte, zda poloha nitkového kříže/kurzoru by se měla objevit s názvem nebo GPS souřadnicemi, viz možnosti mapy (str. 106).
Pokud jednou stisknete OK, zobrazí se
nabídka pro bod na mapě označený středem
nitkového kříže:
• Zadat jediný cíl - v itineráři se vymažou
původní cíle a spustí se navádění na
mapě.
• Informace o bodu zájmu - na obra-
zovce se zobrazí název a adresa bodu
zájmu, který je nejblíže nitkovému kříži.
Další informace o bodu zájmu - viz
(str. 103).
04 Internetová mapa
• Informace - zobrazí se informace
dostupné o zvolené lokalitě.
• Uložit - povolí se uložení vybraného
místa do paměti.
Internetová mapa9 - zadání cíle
POZNÁMKA
Plánování jízdy zadáním cílem.
Definice města nebo oblasti se pro jednotlivé země nebo dokonce v jedné zemi
může lišit. V některých případech se jedná
o obec, jinde o okres.
Pokud chcete otevřít následující možnosti,
v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte
OK/MENU a zvolte Nastavit cíl.
K hledání cíle podle adresy můžete použít
následující kritéria hledání:
•
•
•
•
Země: - zadání země.
Město: - zadání města/vesnice.
Ulice: - zadání ulice.
Číslo: - výběr jednoho z čísel domů na
ulici.
04
Body zájmu (POI)
Domů
Systém dokáže uložit libovolnou polohu
v možnosti nabídky Domů. Funkce se zobrazí
při každém uložení polohy:
• Uložit polohu jako domovskou + OK.
Aktivace navádění s cílem Domů:
•
Zvýrazněte Domů + OK.
Adresa
Stačí zadat pouze město/vesnici a aktivuje se
itinerář s naváděním - systém vás dovede do
středu města/vesnice.
9
Platí pro některé trhy.
Možnosti u bodů zájmů lze hledat pomocí
některé z následujících položek v nabídce:
•
•
•
•
•
Pomocí názvu
Podle kategorií
V okolí vozidla
V blízkosti cíle
V okolí bodu na mapě
Aby zobrazení mapy bylo přehledné, je omezen počet možností POI, které lze na obrazovce současně zobrazovat - přiblížením
můžete zobrazit několik možností POI.
Informace o možnostech zobrazení položek
POI - viz možnosti mapy (str. 106).
}}
101
04 Internetová mapa
||
Příklady symbolů pro různé možnosti POI viz (str. 103).
Uložená poloha
Zde se shromažďují cíle a polohy, které byly
uloženy pomocí položky nabídky "Uložit".
Uložený cíl a polohu lze upravit:
•
•
•
•
04
Zadat jediný cíl
Upravit
Vymazat
Vymazat vše.
Původní cíle
Zde jsou uloženy dříve uložené cíle. Zvýrazněte jednu z nich + OK a potom zvolte mezi:
•
•
•
•
•
Zadat jediný cíl
Informace
Uložit
Vymazat
Vymazat vše.
PSČ
Hledání cíle pomocí PSČ.
POZNÁMKA
Vyjádření poštovního směrovacího čísla se
pro jednotlivé trhy resp. oblasti může lišit.
Zeměpisná šířka a délka
Zadání cíle pomocí souřadnic GPS.
102
Nejdříve se rozhodněte, jakou možnost zvolíte
pomocí zadání souřadnic GPS tím, že zvýrazníte Formát: a stisknete OK. Potom zvýrazněte jednu z nich a stiskněte OK:
• DD°MM'SS'' - poloha pomocí stupňů,
minut a sekund.
•
Desítková - poloha s desetinnými čísly.
Poté zadejte souřadnice GPS a zvolte jednu
z následujících možností:
• Zadat jediný cíl
• Uložit
Bod na mapě
Zobrazí se mapa s aktuální polohou označenou kurzorem.
Otočením ovladače TUNE změňte měřítko
mapy.
1. Posunujte (rolujte) mapu pomocí numerických kláves, viz (str. 100).
2. Po nalezení požadované polohy - stiskněte OK.
Poloha kurzoru je označena názvem.
Potom zvolte z následujících možností a aktivujte pomocí tlačítka OK:
• Zadat jediný cíl
• Uložit
Související informace
•
Internetová mapa - ovládání (str. 97)
04 Internetová mapa
Internetová mapa11 - symboly bodů
zájmů (POI)
Zde se zobrazí příklady symbolů jednotlivých
zařízení.
Restaurace
Divadlo
Tanec
Noční klub
Ubytování
Nákupní centrum
Obchodní aktivity
Služby
Bankomat
Banka
Sportovní zařízení
Hřiště
Volnočasové aktivity
Koupaliště
04
Pláž
Muzeum
Čerpací stanice
Turistická zajímavost
Stanoviště taxi
Záchody
Pošta
Turistické informace
Terminál trajektu
Veřejné WC
Relaxace
Kasino
Železniční nádraží
Parkování
Policie
Kino
Letiště
Knihovna
Hotel
Vzdělání
Univerzita
Bar
Půjčovna aut
Hospoda
Vládní budova
Hora
Občanské/komunitní centrum
Vrchol hory
Výstaviště
Lékárna
Shromáždiště
Nemocnice
Tábořiště
Zdravotnické zařízení
11
Platí pro některé trhy.
}}
103
04 Internetová mapa
||
Související informace
•
Internetová mapa - zadání cíle (str. 101)
Internetová mapa13 - podrobné
informace k trase
Zde se zobrazí místa k odbočení v daném
úseku trasy, např. sjezdy a křižovatky.
Pokud chcete zobrazit podrobné informace
k trase, v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa Podrobné
informace o trase.
04
Podrobné informace k trase.
Trasa do cíle obsahuje celou řadu úseků
s jednotlivými místy pro odbočení - rovné
úseky, sjezdy, křižovatky, kluzké vozovky atd.
Procházejte jednotlivé úseky pomocí položky
DalšíPředchozí. Zobrazí se poloha na mapě,
označení, vzdálenost a body zájmu. Vzdálenost je vzdálenost mezi dvěma místy k odbočení a proto se nesnižuje, když se vozidlo
přibližuje k místu odbočení.
13
104
Platí pro některé trhy.
Související informace
•
Internetová mapa - možnosti trasy
(str. 105)
•
Internetová mapa - symboly bodů zájmů
(POI) (str. 103)
04 Internetová mapa
Internetová mapa16 - přehled trasy
Internetová mapa18 - možnosti trasy
Zobrazení přehledné mapy pro trasu.
Možnosti trasy obsahují nastavení typu trasy
a možnosti úpravy trasy.
Chcete-li zobrazit přehlednou mapu trasy,
v běžném zobrazení zdroje, stiskněte
OK/MENU a zvolte Trasa Mapa zbývající
trasy.
Typ trasy
Úprava trasy
Pokud chcete upravit trasu, v běžném zobrazení pro zdroj navigace stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení Možnosti trasy.
Chcete-li se vyhnout na trase některé z položek, které jsou uvedeny na obrazovce, zvýrazněte položku a stiskněte OK.
•
•
•
•
•
Jinak jsou k dispozici stejné funkce jako
v rolovací nabídce (str. 100).
Související informace
•
Internetová mapa - zadání cíle (str. 101)
Zde lze vybrat jednotlivé typy trasy. Požadovanou položku aktivujte pomocí OK.
• Rychlá s ohledem na intenzitu
dopravy - krátká doba jízdy s minimálními dopravními zácpami.
• Rychlá - důraz na krátkou dobu jízdy.
• Krátká - důraz na krátkou vzdálenost
16
18
Mimo tunely
Mimo trajekty
Vyhnout se autovlakům
04
POZNÁMKA
Pokud chcete otevřít typ trasy, v běžném
zobrazení pro zdroj navigace stiskněte
OK/MENU a zvolte Nastavení Možnosti
trasy Typ trasy.
trasy. Trasu lze vést rovněž přes méně
významné cesty.
Vyhnout se dálnicím
Mimo zpoplatněné silnice
•
Pokud jste vstoupili do itineráře, když
jsou provedeny tyto volby, musí se
přepočítat celý itinerář, takže může
chvíli trvat, než položka bude
zaškrtnuta resp. než zaškrtnutí zmizí.
•
Pokud nezvolíte tunely nebo cesty
a dálnice s mýtným, trasa tyto položky,
je-li to možné, vynechá. Přes tunely
resp. cesty a dálnice s mýtným se
pojede pouze v případě, že neexistuje
jiná rozumná možnost.
Související informace
•
Internetová mapa - zadání cíle (str. 101)
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
105
04 Internetová mapa
Internetová mapa20 - možnosti mapy
Nastavení různých možností mapy.
Zde se nastavuje, jak se má mapa zobrazit na
obrazovce. Požadovanou položku aktivujte
pomocí OK.
• Sever nahoře - mapa se vždy zobrazí
Chcete-li nastavit, jaké možnosti POI se
zobrazí na mapě, v běžném zobrazení pro
zdroj stiskněte OK/MENU a vyberte
Nastavení Možnosti mapy Symboly
POI.
• Map heading up - symbol vozidla je
Zde se nastavuje, jaké možnosti POI by se
měly zobrazit na mapě. Požadovanou
položku aktivujte pomocí OK.
tak, že je nahoře na obrazovce sever.
Symbol vozidla se posunuje v aktuálním
směru kompasu na obrazovce.
uprostřed a vždy ukazuje nahoru na obrazovku. Zobrazení mapy se otáčí pod
vozidlem podle toho, jak zatáčí cesta.
• 3D směr nahoru - stejně jako Map
04
Mapa na celou obrazovku
Chcete-li zobrazit mapu na celé obrazovce,
v běžném zobrazení zdroje stiskněte
OK/MENU a zvolte Nastavení Možnosti
mapy Zobrazit mapu na celou
obrazovku. Pokud je položka zvýrazněna
a stisknete OK, zobrazí se mapa na celou
obrazovku bez ostatních informací, které souvisejí s vozidlem, jako např. teplota v prostoru
pro cestující a nebo aktivní rádiový vysílač na
spodním a horním okraji obrazovky.
Směr kompasu v režimu mapy
Pokud chcete nastavit směr kompasu, v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení Možnosti mapy
Map type.
20
106
Platí pro některé trhy.
Bod zájmu (POI) na mapě
heading up, ale na 3D mapě. Zobrazení
se mění v závislosti na přiblížení.
Informace o aktuální poloze
Chcete-li nastavit informace o aktuální
poloze, v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Informace o poloze.
• Výchozí - zobrazí se možnosti POI, které
byly nastaveny pomocí funkce Vybraný.
• Vybraný - zvolte pomocí ovladače TUNE
+ OK pro každou možnost POI vyžadovanou na obrazovce.
• Žádné - nezobrazí se žádné možnosti
POI.
Příklady POI - viz Internetová mapa - symboly
bodů zájmů (POI) (str. 103).
Barvy mapy
• Aktuální cesta - na obrazovce se objeví
Pokud chcete nastavit barvy mapy, v běžném
zobrazení pro zdroj stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení Možnosti mapy
Barvy mapy.
• Zem. šířka/délka - na obrazovce se
Požadovanou položku aktivujte pomocí OK.
Požadovanou položku aktivujte pomocí OK.
název cesty/ulice, kde se nachází vozidlo/
kurzor.
zobrazí souřadnice místa, kde se nachází
vozidlo/kurzor.
• Žádné - na obrazovce se nezobrazí
žádné informace o místě, kde se nachází
vozidlo/kurzor.
04 Internetová mapa
• Automaticky - světelný senzor detekuje,
zda je den nebo noc, a automaticky
upraví nastavení obrazovky.
• Den - barvy a kontrast se upraví tak, že
obraz bude jasnější a ostřejší.
• Noc - barvy a kontrast se upraví tak, že
řidič bude v noci optimálně vidět.
Dopravní informace na mapě
Zelenou, žlutou nebo červenou barvu se
zobrazí po straně na mapě cesty s dopravními informacemi. Zelená barva znamená, že
zde nejsou žádné problémy. Žlutá znamená
pomalejší dopravu a červená znamená
dopravní zácpu, fronty nebo nehodu.
04
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti přenosu dopravních informací jsou
průběžně rozšiřovány.
Pokud chcete zobrazit dopravní informace,
v běžném zobrazení pro zdroj stiskněte
OK/MENU a zvolte Nastavení Možnosti
mapy Doprava na mapě.
Související informace
•
Internetová mapa - texty a symboly na
obrazovce (str. 99)
107
05 Abecední seznam
A
C
Alarmy v případě nehod a krizových
situací........................................................ 41
CD.............................................................. 45
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti................................................
telefon...................................................
telefon/multimediální přehrávač...........
vyzváněcí tón, telefon...........................
Cíl............................................................. 101
aplikace (apps)........................................... 73
Audio
Nastavení.............................................. 34
surround............................................... 36
Audio a média
menu.....................................................
přehled..................................................
přehled menu........................................
správa systému....................................
úvod......................................................
05
29
28
83
29
27
audio systém............................................. 27
B
D
DAB Rádio........................................... 37, 43
Hovory
obsluha................................................. 58
příchozí................................................. 58
Dálkové ovládání....................................... 81
výměna baterie..................................... 83
Digitální rádio (DAB)................................... 43
Dopravní informace (internetová mapa)... 106
Dopravní informace – (TP) ........................ 41
DVD............................................................ 45
E
Ekvalizér..................................................... 37
Bluetooth®
handsfree..............................................
média....................................................
mikrofon - vypnuto...............................
převedení hovoru do mobilu.................
streaming audio....................................
H
Body zájmů (POI)..................................... 103
108
Hlasové ovládání....................................... 63
Baterie
dálkové ovládání................................... 83
58
54
60
60
54
37
61
61
61
Externí vstup signálu........................... 28, 51
Hlasitost audio........................................... 29
externí zdroje audia.............................. 54
I
Internetová mapa....................................... 97
Internetové rádio........................................ 73
iPod®, připojení.......................................... 53
J
Jednotka pevného disku (HDD)................. 49
K
Klávesnice.................................................. 98
Klávesnice na volantu................................ 29
05 Abecední seznam
M
O
T
Mapa (internetová mapa)........................... 97
ovládání
středová konzola, volant....................... 29
Telefon
handsfree..............................................
příchozí hovory.....................................
přijetí hovoru.........................................
připojit...................................................
telefonní seznam...................................
telefonní seznam, zkratka.....................
volání....................................................
Média, Bluetooth®...................................... 54
Mikrofon..................................................... 60
Mobilní telefon, viz Telefon........................ 55
Možnosti mapy........................................ 106
P
Možnosti navádění................................... 105
Prostorový zvuk......................................... 36
MY CAR.....................................................
Informace..............................................
Nastavení hlas. ovládání.......................
Nastavení Internetu...............................
Nastavení klimatizace...........................
Nastavení systému...............................
Nastavení vozidla..................................
položky nabídky....................................
Systém podpory řidiče.........................
vyhledávací cesty.................................
Přehrávač................................................... 44
kompatibilní formáty souborů............... 50
15
25
23
24
23
22
18
16
20
16
58
58
60
55
61
61
58
Trasa
podrobné informace k trase............... 104
TV............................................................... 77
R
Rádio......................................................... 37
DAB................................................ 37, 43
RDS............................................................ 40
Rolovací nabídka (nabídka mapy)............ 100
Typy rozhlasových programů (PTY)........... 42
05
U
USB, připojení............................................ 53
Rolování (posunování mapy).................... 100
N
V
Nastavení obrazu....................................... 49
S
Navigace v menu pro audio a média......... 29
Sensus......................................................... 7
normální zobrazení..................................... 29
Symboly
na obrazovce........................................ 33
Systém Infotainment (Audio a média)........ 27
Volání......................................................... 58
Volant
klávesnice............................................. 29
Volvo ID..................................................... 12
Volvo Sensus............................................... 7
109
05 Abecední seznam
Vozidlo připojené k Internetu.....................
aplikace (apps)......................................
Internetová mapa..................................
modem vozidla.....................................
Nastavení Internetu...............................
přehled menu........................................
webový prohlížeč..................................
69
73
97
71
24
90
75
Vstup AUX........................................... 28, 51
Vstup USB................................................. 51
Vyhledávání médií...................................... 46
W
05
Webový prohlížeč...................................... 75
WiFi............................................................ 71
Z
Změna majitele.......................................... 11
Zvukové jeviště.......................................... 36
110
TP 19200 (Czech), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement