Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Texty a symboly na obrazovce
Událost v příštím bodu navádění
Vzdálenost do příštího bodu navádění
Název další cesty/ulice
Zařízení/bod zájmů (POI)
Konečný cíl naplánované trasy
Mezicíl naplánované trasy
Symbol cíle/konečného cíle
Vypočítaná doba příjezdu do konečného cíle
Vypočítaná vzdálenost zbývající k cíli
Kompas
Dopravní informace
Úsek pokrytý dopravními informacemi
Typ cesty
Barva/lak
Název aktuální cesty/ulice - v aktuální poloze vozidla (15)
Naplánovaná trasa
Dálnice
Oranžová
Aktuální poloha vozidla
Hlavní cesta
Tmavě šedá
Uložená poloha
Menší hlavní cesta
Šedá
Běžná cesta
Světle šedá
Místní cesta
Bílá
Měřítko mapy
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation je satelitní systém
zahrnující dopravní informace a navádění
po trase.
Sensus Navigation navádí do cíle a poskytuje
informace podél trasy - informuje o situacích,
které mohou jízdu zkomplikovat, např. o nehodách a práci na cestách, a zobrazuje následně
alternativní trasy.
Lze nastavit itinerář, hledat body zájmů (Point of
interest) podél trasy, ukládat oblíbená místa apod.
Sensus Navigation zobrazuje přesnou polohu
vozidla a může v případě, že chybně zatočíte,
vždy navést do cíle.
Abyste se dokonale seznámili se systémem,
doporučujeme přečíst si informace v této uživatelské příručce.
Kromě praktického využití přispívá Sensus
Navigation rovněž ke zlepšení životního prostředí:
usnadňuje totiž dostupnost a vybírá podle nastavení řidiče nejlepší trasu.
Obsah
01 ÚVOD
Úvod...........................................................
Sensus Navigation......................................
Navigace - použití.......................................
Navigace - kolečko pro nastavení znaků
a klávesnice..............................................
Navigace - rozpoznávání hlasu.................
5
6
9
02 Nastavení cíle, itineráře
a trasy
Navigace - nastavení cíle..........................
Navigace - symboly bodů zájmů (POI)......
Navigace - itinerář.....................................
Navigace - trasa........................................
Navigace - možnosti trasy........................
Navigace - možnosti mapy.......................
Navigace - možnosti navádění..................
Navigace - import/export uložených míst.
03 Dopravní informace
Navigace - dopravní informace................. 33
15
19
20
21
23
26
28
31
01 02 03
2
11
12
Obsah
04 Informace o systému
a mapách
Navigace - informace o systému
a mapách..................................................
Navigace - přehled nabídek......................
Navigace - diagnostika.............................
Navigace - licenční smlouva a autorské
právo.........................................................
05 Abecední seznam
Abecední seznam..................................... 46
37
38
41
04 05
43
3
ÚVOD
01 ÚVOD
Úvod
Tento doplněk je doplněk k normální příručce
pro vozidlo.
01
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve nahlédněte do příručky pro uživatele.
Ohledně odpovědi na další otázky doporučujeme kontaktovat prodejce nebo zástupce
společnosti Volvo Car Corporation.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této doplňkové příručce nejsou
závazné. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou: *.
Navíc ke standardní výbavě je v doplňku
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v tomto doplňku,
není k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
01 ÚVOD
01
Sensus Navigation
Základní popis a přehled systému Sensus
Navigation.
protože může nastat situace, kterou navigační
systém nezvládne (např. náhlá změna počasí).
VAROVÁNÍ
Navigační systém vypočítá trasu, dobu jízdy
a vzdálenost do vybraného cíle. Systém
navádí a vydává pokyny pro křižovatky apod.
Dodržujte následující požadavky.
•
Pokud se vozidlo během jízdy odchýlí od
naplánovaného přehledu trasy, systém automaticky vypočítá nový přehled trasy.
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Navigační systém lze používat bez zvoleného
cíle.
Dodržujte platná pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého
rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční
období, které mají vliv na kvalitu
vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
Systém obsahuje standardní nastavení,
nicméně při spuštění použije naposledy použité nastavení.
Volvo Sensus Navigation využívá referenční
systém WGS84, který uvádím polohu pomocí
zeměpisné šířky a délky.
Nezapomeňte
Navigační systém informuje o cestách, které
vedou do nastaveného cíle. Nelze zaručit, že
všechny doporučené rady budou spolehlivé,
Přehled systému
Klávesnice na volantu pro nabídky, hlasitost a rozpoznávání hlasu.
Na obrazovce se zobrazují mapy a podrobné informace o typu trasy, vzdálenosti,
nabídkách apod.
Ovládací panel na středové konzole pro
aktivaci navigačního systému, nabídek
a hlasitosti.
Připojení USB.
Mikrofon pro rozpoznávání hlasu.
Audiosystém navigace využívá přední reproduktory.
Dálkový ovladač* lze používat pro všechny
funkce v navigačním systému. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu.
6
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
01 ÚVOD
01
Přehled mapy
Příklady vyobrazení mapy s aktuální polohou. Na obrazovce lze zobrazit, například, itinerář, mapu křižovatek nebo režim rolování. UPOZORNĚNÍ: nákresy jsou
schématické - detaily se mohou lišit podle trhu a verze softwaru.
}}
7
01 ÚVOD
||
Vzhled obrazovky závisí na zeměpisné poloze
a na nastaveních, např. na měřítku mapy a na
tom, jaké body zájmů se mají zobrazit.
01
Na přední straně obalu najdete vysvětlení
textu, znaků a symbolů, které se mohou na
obrazovce objevit.
Je-li nastaven itinerář, lze vypočítat
přehledy tři alternativních tras, viz
(str. 23).
Podrobná mapa křižovatky - na levé
straně obrazovky je v detailu zobrazena
následující křižovatka. Situaci vždy
doplňuje hlasová zpráva, viz (str. 23).
Pokud se chcete vyhnout konkrétní
oblasti, viz (str. 23).
Režim rolování, viz (str. 9).
Související informace
•
•
8
Navigace - použití (str. 9)
Navigace - rozpoznávání hlasu (str. 12)
01 ÚVOD
Navigace - použití
Základní operace se systémem Sensus
Navigation a příklady použití.
Navigační systém lze ovládat ze středové
konzoly, pomocí tlačítek na volantu, dálkovým ovladačem* a částečně rozpoznáváním
hlasu. Základní ovládání systému - viz kapitola "Audio a média - použití systému" v uživatelské příručce.
Aktivace Sensus Navigation
Stiskněte tlačítko NAV na středové konzole.
> Po krátké době se zobrazí mapa
aktuálních geografických oblastí, kde
je vozidlo označeno modrým trojúhelníkem.
–
VAROVÁNÍ
Navigační systém nelze deaktivovat. Může
však běžet na pozadí - deaktivuje se až po
vytáhnutí dálkového ovládání s klíčem ze spínače zapalování.
POZNÁMKA
Navigační systém je také k dispozici, když
je motor vypnutý. Pokud se baterie příliš
vybije, systém se vypne.
Menu
Kromě běžné nabídky zdroje systému
a nabídky zkratek (viz uživatelská příručka,
kapitola Nabídky v části Audio a média - použití systému) je k pro navigační systém
k dispozici také rolovací nabídka.
V režimu rolování se nitkový kříž posunuje
přes vyobrazení mapy pomocí numerických
kláves na středové konzole.
Dodržujte následující požadavky.
1
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého
rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční
období, které mají vliv na kvalitu
vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
01
Aktivace/deaktivace režimu rolování
–
Aktivace - stiskněte jednu z numerických
kláves 0-9.
–
Deaktivace - stiskněte EXIT nebo NAV.
Rolování
–
Stiskněte jednu z numerických kláves
1-2-3-4-6-7-8-9 - na krajích se zobrazí
směrová šipka s číslem. Pomocí šipky
můžete posunovat mapu v požadovaném
směru.
Přiblížení
–
Otočte ovladač TUNE.
Vystředění mapy
Stisknutím klávesy 5 v rolovacím
režimu vystředíte mapu kolem
polohy vozidla.
Pokud se aktivuje itinerář s mezicíli, mapa se
každým dalším stisknutím vystředí kolem
mezicíle.
Režim rolování s nitkovým křížem1.
Zvolte, zda poloha nitkového kříže/kurzoru by měla být označena pomocí názvu nebo GPS souřadnic - viz (str. 26).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9
01 ÚVOD
01
||
Rolovací nabídka
2. Výběr funkce:
• Zadat jediný cíl - vymažou se
všechny cíle v itineráři a spustí se
navádění na mapě.
• Přidat jako trasový bod - vybraný
bod se přidá do itineráře.
• Informace o bodu zájmu - na obra-
1. V režimu rolování stiskněte OK/MENU.
> Pro bod na mapě, na který ukazuje
nitkový kříž, se otevře nabídka.
zovce se zobrazí název a adresa bodu
POI, který se nachází nejblíže nitkovému kříži. Další informace o možnostech POI - viz (str. 15).
• Dopr. informace na mapě - kolem
zvoleného místa můžete zobrazit
dopravní hlášení2.
• Informace - zobrazí se dostupné
informace o zvoleném místě.
• Uložit - lze uložit zvýrazněné místo do
paměti.
Příklad
Navádění do požadovaného bodu zájmu
(POI):
1. Pokud se zobrazení mapy nezobrazí stiskněte NAV.
> Zobrazí se zobrazení mapy.
2. Stiskněte NAV.
> Otevře se nabídka zkratek.
3. Zvýrazněte Nastavit bod zájmu
a potvrďte stisknutím OK/MENU.
2
10
Tato služba není k dispozici pro všechny oblasti/trhy.
4. Zvýrazněte např. V blízkosti vozidla
a potvrďte stisknutím OK/MENU.
> Zobrazí se seznam s výsledky.
5. Zvýrazněte např. Nearest tourist
attraction a potvrďte stisknutím OK/
MENU.
> Zobrazí se seznam s výsledky.
6. Zvýrazněte požadovanou možnost
v seznamu a potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
> Zobrazí se rozbalovací nabídka.
7. Zvýrazněte Zadat jediný cíl a potvrďte
stisknutím OK/MENU.
> Spustí se navádění - postupujte podle
pokynů.
Viz také příklady ovládání navigačního
systému pomocí ovládání s rozpoznáváním
hlasu(str. 12) .
Související informace
•
•
•
•
Sensus Navigation (str. 6)
Navigace - kolečko pro nastavení znaků
a klávesnice (str. 11)
Navigace - diagnostika. (str. 41)
Navigace - informace o systému
a mapách (str. 37)
01 ÚVOD
Navigace - kolečko pro nastavení
znaků a klávesnice
Zadávání pomocí kolečka k zadávání
znaků
Zadání pomocí numerických kláves
01
K zadávání a výběru textu a možností používejte kolečko k zadávání znaků nebo klávesnici na středové konzole. Zadejte, například,
informace o adrese nebo zařízení.
Kolečko k zadávání znaků.
Obrazovka s textovým polem nebo volitelným
textem.
1. Označte textové pole.
Numerická klávesnice3.
2. Stisknutím tlačítka OK/MENU vyvoláte
kolečko k zadávání znaků.
Další možností, jak zadávat znaky, je použití
tlačítek 0-9, * a # na středové konzole.
3. Pomocí ovladače TUNE vyberte znaky.
Zadejte je stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pokud stisknete 9, objeví se lišta se
všemi znaky4 pod tlačítky, např. w,
x, y, z a 9. Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor posouvá po znacích.
Aktivace položky
Po označení požadované funkce/lišty nabídky
pomocí ovladače TUNE stiskněte OK/MENU
a zobrazí se další úroveň funkcí a možností.
3
4
POZNÁMKA: Obrázek je schématický - detaily se mohou lišit v závislosti na trhu a modelu vozidla.
Znak pod každým tlačítkem se může lišit v závislosti na trhu.
•
Požadovaný znak vyberete tak, že na
něm kurzor zastavíte - znak se objeví na
zadávacím řádku.
•
Mazání/změna pomocí tlačítka EXIT.
}}
11
01 ÚVOD
01
||
Další možnosti
Seznam možností
Příklad ovládání navigačního systému s rozpoznáváním hlasu
POZNÁMKA
Šedé znaky nelze kombinovat s momentálně zadávanými znaky.
Základní popis rozpoznávání hlasu - viz kapitola "Audio a média - rozpoznávání hlasu"
v uživatelské příručce.
Ve vnořené nabídce kolečka pro zadávání
znaků se nacházejí další znaky a čísla:
Následující dialogy jsou pouze příklady. odezva systému se může lišit podle situace.
• 123/ABC + OK/MENU - kolečko pro
•
Spusťte navigaci
zadávání znaků přepíná mezi čísly
a znaky.
Seznam odpovídající zadaných znakům.
DALŠÍ + OK/MENU - na kolečku se
objeví další znaky.
Výsledkem hledání je seznam možností na
základě vstupních informací.
• => + OK/MENU - kurzor se posune
k seznamu na pravé straně obrazovky,
kde lze k provedení výběru použít OK/
MENU.
• PSČ + OK/MENU - kurzor se přesune
v seznamu na pravou stranu obrazovky,
kde lze výběr provádět pomocí tlačítka
OK/MENU, viz Nastavení cíle pomocí
PSČ (str. 15).
Následující dialog s hlasovými povely spustí
navádění v souladu se stanoveným itinerářem.
Řekněte: "Start route guidance".
> Systém odpoví: "Spustí se
navádění".
Číslice "149" v pravém horním rohu obrazovky znamená, že seznam obsahuje 149
možností, které odpovídají zadaným písmenům "LON".
–
Žádný seznam
Následující dialog s hlasovými povely ukončí
navádění.
Prázdný seznam a znaky "***" v pravém horním rohu obrazovky znamenají, že počet
dostupných položek s aktuálně uloženými
znaky je větší než 1000 - je-li toto číslo menší,
položky se zobrazí automaticky.
Chcete-li snížit počet položek v seznamu:
•
Do textového řádku zadejte další znaky.
Související informace
•
12
Navigace - rozpoznávání hlasu
Navigace - použití (str. 9)
Ukončení navádění
1. Řekněte: "Cancel route guidance".
> Systém odpoví: "Určitě chcete
ukončit navádění?".
2. Řekněte: "Ano".
> Systém odpoví: "Ukončí se
navádění".
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (POI)
Následující dialog s hlasovými povely spustí
navádění k nejbližší čerpací stanici. Tento
01 ÚVOD
scénář platí také pro ostatní body zájmů jako
např. pro hotely a restaurace.
01
1. Řekněte: "Nejbližší čerpací stanice.".
> Systém odpoví: "Zvolte číslo řádku
nebo vyslovte další stránku.".
2. Řekněte číslo řádku, ve kterém je uvedena požadovaná čerpací stanice (např.
řádek 5): "5".
> Systém odpoví: "Číslo 5 je
potvrzeno. Chcete zobrazený cíl
nastavit jako mezicíl?".
3. Řekněte: "Ano".
> Systém odpoví: "Byl nastaven
mezicíl 5. Chcete spustit
navádění?".
4. Řekněte: "Ano".
> Počítá se trasa a spouští se navádění.
Další povely
Další povely k ovládání navigačního systému
pomocí rozpoznávání hlasu najdete v běžném
zobrazení pro MY CAR po stisknutí tlačítka
OK/MENU a výběru položky Nastavení
Nastavení hlasového ovládání Seznam
pokynů Navigační pokyny.
Související informace
•
Navigace - použití (str. 9)
13
NASTAVENÍ CÍLE, ITINERÁŘE A TRASY
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
Navigace - nastavení cíle
Nastavení cíle pomocí volby domů
Nastavte cíl v navigačním systému.
Upozorňujeme, že cíl musí být před nastavením uložen.
Při každém nastavování cíle může uložit cíl
jako "uložené místo" nebo "domů" tak, aby
tato místa byla při zadávání cíle snadno
přístupna. Navigační systém navádí k cíli. Do
itineráře lze přidat čtyři mezicíle. U řady cílů
navigační systém může nabídnout v možnosti
nabídky Informace také další informace.
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze použít
aplikaci "Send to Car" a odeslat cíle na mapě
z prohlížeče a přes mobilní aplikaci Volvo On
Call* do navigačního systému, viz uživatelská
příručka support.volvocars.com.
Pokud chcete zpřístupnit následující alternativní možnosti nastavení cílů v běžném zobrazení pro zdroj navigace, stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavit cíl.
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Domů.
> Spustí se navádění.
Nastavení cíle pomocí adresy.
Stačí zadat pouze obec nebo město a zpracuje se itinerář s naváděním, které vás
navede do středu obce nebo města.
POZNÁMKA
Definice města nebo oblasti se pro jednotlivé země nebo dokonce v jedné zemi
může lišit. V některých případech se jedná
o obec, jinde o okres.
2. Vyplňte alespoň jednu z následujících
možností hledání:
•
•
•
•
•
Země:
Město:
Ulice:
02
Číslo:
Křižovatka:
3. Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující
informace:
• Mapa - zobrazí se, kde se na mapě
dané místo nachází - někdy s dalšími
informacemi.
• Volat číslo1 - zavolá se do zařízení,
pokud je uvedeno telefonní číslo.
• Online info.1 - z internetu se stáhnou
doplňkové informace.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Adresa.
4. Chcete-li uložit adresu do paměti, zvolte
Uložit a potom jako Uložená poloha
nebo Domů.
5. Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
• Přidat jako trasový bod - do itineráře
se přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se
všechny předchozí cíle v itineráři
a spustí se navádění z aktuálního cíle.
1
Musí být připojen mobilní telefon - viz uživatelská příručka.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
15
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
||
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (POI)
POI (Point of Interest) se označuje rovněž jako
"bod zájmu" nebo "zařízení.
02
Databáze map obsahuje velký počet
možností POI2, které lze prohledávat a nastavit jako cíl.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Bod zájmu (POI).
2. Hledejte bod zájmů následujícím způsobem:
• Podle názvu dostanete se přímo ke
kolečku pro zadávání znaků a hledání
možností POI na základě názvu, např.
"Restaurace Jízdárna". Hledá se v celé
oblasti na mapě - např. EVROPA - viz
Mapy - obsah (str. 37).
• Podle kategorií - umožní omezené
hledání POI - zvolíte zadání kategorie
(např. banka, hotel nebo muzeum),
název zařízení, zemi a/nebo město/
obec.
se přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se
všechny předchozí cíle v itineráři
a spustí se navádění z aktuálního cíle.
Nastavení cíle podle dříve uloženého
místa
Zde se nacházejí cíle, které byly uloženy
pomocí možnosti nabídky Uložit Uložená
poloha.
Upozorňujeme, že cíl musí být před nastavením uložen.
• Na trase - umožní hledat POI podél
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Uložená poloha.
trasy nastavené v itineráři.
• V blízkosti cíle - umožní hledat POI
v blízkosti cíle.
• V blízkosti bodu na mapě - umožní
hledat POI pomocí nitkového kříže
a rolování - viz (str. 9).
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující
informace.
3. Chcete-li uložit adresu do paměti, zvolte
Uložit a potom jako Uložená poloha
nebo Domů.
16
• Přidat jako trasový bod - do itineráře
• V blízkosti vozidla - umožňuje hledat
POI v okolí aktuální polohy vozidla.
2
4. Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
Výběr možností POI, které se mají zobrazovat na mapě - viz kapitola Body zájmů (POI) na mapě (str. 26).
2. Otevření uloženého cíle:
• Trasy - například, zaznamenaný úsek
cesty.
• Ostatní - např. uložená místa.
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující
informace.
Zde také můžete upravovat nebo mazat
uložený cíl. Zvolte Upravit, Vymazat
nebo Vymazat vše.
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
3. Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
• Přidat jako trasový bod - do itineráře
se přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se
všechny předchozí cíle v itineráři
a spustí se navádění z aktuálního cíle.
Nastavení cíle pomocí předchozího cíle
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Předchozí cíl.
2. Zvolte cíl ze seznamu.
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující
informace.
Zde také můžete mazat cíl. Zvolte
Vymazat nebo Vymazat vše.
3. Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
Nastavení cíle pomocí hledání na
internetu
Vyžaduje připojení k internetu - viz uživatelská
příručka.
2. Dodržujte pokyny na obrazovce.
Nastavení cíle pomocí PSČ
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
PSČ.
2. Napište PSČ a, v případě potřeby, zemi.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Zeměpisná šířka a délka.
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující
informace.
2. Nejdříve se rozhodnete, jakým způsobem
nastavíte souřadnice GPS. Zvolte
Formát::
3. Chcete-li uložit cíl do paměti, zvolte
Uložit a potom jako Uložená poloha
nebo Domů.
• Zadat jediný cíl - vymažou se
4. Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
všechny předchozí cíle v itineráři
a spustí se navádění z aktuálního cíle.
02
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Hledat na Internetu.
• Přidat jako trasový bod - do itineráře
se přidá adresa.
Nastavení cíle pomocí zeměpisné šířky
a délky
• Přidat jako trasový bod - do itineráře
se přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se
všechny předchozí cíle v itineráři
a spustí se navádění z aktuálního cíle.
• DD°MM'SS'' - poloha pomocí stupňů,
minut a sekund.
• Desítková - poloha s desetinnými
čísly.
3. Napište polohu.
Pokud potřebujete další informace o cíli,
zvolte Informace a potom následující
informace.
4. Chcete-li uložit adresu do paměti, zvolte
Uložit a potom jako Uložená poloha
nebo Domů.
}}
17
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
||
5. Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
• Přidat jako trasový bod - do itineráře
se přidá adresa.
• Zadat jediný cíl - vymažou se
02
všechny předchozí cíle v itineráři
a spustí se navádění z aktuálního cíle.
Nastavení cíle pomocí bodu na mapě
3. Chcete-li uložit adresu do paměti, stiskněte OK/MENU a zvolte Uložit a potom
jako Uložená poloha nebo Domů.
> Cíl se uloží na mapu jako symbol/
ikona, pokud je zvolena funkce
Uložená poloha na mapě, viz kapitola Možnosti mapy (str. 26).
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Travel guide.
4. Nastavte jako cíl nebo samostatný cíl:
2. Zvolte cestovního průvodce přes jednu
z následujících kategorií:
• Přidat jako trasový bod - do itineráře
Pokud položka nabídky není na obrazovce vidět, v oblasti, ve které se vozidlo
momentálně nachází, nejsou žádné
návrhy nebo USB zařízení není připojeno.
se přidá adresa.
•
•
•
•
•
• Zadat jediný cíl - vymažou se
všechny předchozí cíle v itineráři
a spustí se navádění z aktuálního cíle.
Nastavení cíle pomocí cestovního
průvodce
Poloha kurzoru daná souřadnicemi GPS. Pokud
chcete přejít na zobrazení názvu, zvolte
Nastavení
Možnosti mapy
Informace
o poloze.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavit cíl
Bod na mapě.
2. Vyhledejte a nastavte požadovaný bod na
mapě pomocí nitkového kříže, viz kapitola
Menu(str. 9) .
Hledání pomocí cestovního průvodce (Travel
guide3) znamená, že si lze vybrat z různých
hotových návrhů, např. restaurace, cesty
s vyhlídkami nebo památky a pamětihodnosti.
Cestovní průvodce je uložen v USB paměti,
která se nejdříve musí zasunout do USB portu
v zadní odkládací schránce v tunelové konzole.
18
Není k dispozici pro všechny oblasti nebo trhy.
Hotely
Turistické trasy
Ostatní
3. Pokud cestovní průvodce tyto informace
obsahuje, umožní prohlížet detaily
a obrázky a přehrávat audio. Zvolte:
• Detaily
• Fotky
• Přehrát audio
4. Zvolte Spustit navádění.
Související informace
•
•
•
3
Restaurace
Turistické zajímavosti
Navigace - kolečko pro nastavení znaků
a klávesnice (str. 11)
Navigace - použití (str. 9)
Navigace - itinerář (str. 20)
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
Navigace - symboly bodů zájmů (POI)
Zde se zobrazí příklady symbolů jednotlivých
bodů zájmů (POI).
Nastavení symbolů POI, které se mají zobrazovat na mapě - viz kapitola Body zájmů (POI)
na mapě (str. 26).
POZNÁMKA
•
•
Symbol používaný pro body zájmu
a počet bodů zájmů se pro jednotlivé
trhy liší.
V souvislosti s aktualizací údajů se
mohou objevit nové symboly a jiné
symboly z mapy zmizí - všechny symboly v příslušném systému mapy lze
procházet v systému menu
v Nastavení
Možnosti mapy
Symboly POI
Vybraný.
Příklady symbolů POI seskupených podle
funkcí:
Tourist attraction
Government or comunity facility
Golf
Government office
Police/emergency
Cinema
Library
Amusement park
Recreation
Hospital or health care facility
Restaurant
Pharmacy
Bar or cafe
Cash dispenser
ATM/Bank exchange
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
Railway transport
Railway station
Railway access
Související informace
Petrol station
Bus station
•
•
•
•
Car repair
Ferry terminal
•
Car dealer/repair
Airport
02
Navigace - nastavení cíle (str. 15)
Navigace - možnosti mapy (str. 26)
Navigace - možnosti navádění (str. 28)
Navigace - informace o systému
a mapách (str. 37)
Navigace - import/export uložených míst
(str. 31)
Parking
19
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
Navigace - itinerář
Uspořádejte itinerář a spusťte navádění do
požadovaného cíle.
02
Itinerář se vytvoří při uložení cíle. Systém
dokáže pracovat vždy jen s jedním itinerářem
s maximálně 4 mezicíli.
4. Zvolte Spustit navádění.
> Aktivuje se aktuální itinerář a, pokud
není aktivována funkce Návrh
trasy(str. 21) , spustí se navádění.
1. Zvýrazněte mezicíl a potvrďte stisknutím
OK/MENU.
2. Zvolte, co se má upravit, a proveďte
změny:
5. Je-li aktivována funkce Návrh trasy,
zvolte trasu.
> Aktivuje se aktuální trasa a spustí se
navádění.
• Vymazat - vymaže se mezicíl.
• Přesunout do seznamu - změní se
pořadí v itineráři (viz následující nadpis).
• Uložit - uloží se mezicíl.
Ukončení navádění
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte NAV a zvolte Zrušit navádění.
> Navádění se přeruší.
Pokračování v navádění
–
Aby cíl byl aktivován, musí být nastaven v itineráři.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Plán cesty.
2. Pokud je v itineráři vyžadován mezicíl,
zvolte Přidat další bod.
Do itineráře lze přidat maximálně 4 mezicíle. Pořadí lze upravit, viz dále kapitola
"Úprava itineráře".
3. Pokud jsou zapotřebí informace o mezicíli, zvýrazněte mezicíl, stiskněte OK/
MENU a zvolte Informace.
20
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte NAV a zvolte Pokračovat
v navádění.
> Navádění pokračuje od místa, ve kterém bylo přerušeno.
Úprava itineráře
Změna pořadí mezicílů
1. Zvolte mezicíl, který chcete přesunout,
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
> Zobrazí se rozbalovací nabídka.
2. Zvýrazněte Přesunout do seznamu
a potvrďte stisknutím OK/MENU.
3. Otáčením ovladače TUNE posunuje
mezicíl v seznamu nahoru/dolů.
4. Jakmile je požadovaná poloha dosažena,
potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Mazání itineráře
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte NAV a zvolte Plán cesty
Vymazat plán cesty.
> Aktuální itinerář se všemi mezicíli se
vymaže.
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
Související informace
•
•
•
Navigace - nastavení cíle (str. 15)
Navigace - trasa (str. 21)
Navigace - import/export uložených míst
(str. 31)
Navigace - trasa
2. Zvolte požadovanou akci:
Trasu lze zobrazit v detailu nebo lze zvolit
přehled a alternativní trasy. Je možné trasu
zaznamenat a uložit do systému paměti.
02
Zvýrazněný dílčí úsek.
• Upravit trasu - systém vypočítá jinou
Trasa - vynechání
Pomocí této funkce může řidič nastavit, že
chce vynechat následující úsek trasy, ke kterému se přibližuje. Funkce funguje pouze
v případě, že jsou k dispozici alternativní
ulice/cesty - jinak je zvýrazněný úsek nebo
jeho část ignorován.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa
Vyhnout se.
trasu, přičemž zohlední úsek, který má
vynechat.
• Delší - dílčí úsek, který se má vynechat, se prodlouží.
•
Kratší - dílčí úsek, který se má vynechat, se zkrátí.
• Vymazat - zvýrazněné dílčí úseky se
vymažou a obnoví se původní verze
trasy.
Pomocí funkce Vyhnout se oblasti můžete
zrušit výběr celé oblasti, viz kapitola Možnosti
trasy (str. 23).
Alternativní trasy
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa
Alternativní trasy do cíle.
}}
21
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
||
2. Zvolte navrhovanou trasu nebo Typ
trasy:
02
Přehled trasy
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa
Přehled trasy.
> Zobrazí se informace o mezicílích
a konečném cíli trasy.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa
Podrobné informace o trase.
> Zobrazí se informace o mezicílích
a konečném cíli trasy.
• ECO s úpravou dopravy - prioritní je
malá spotřeba paliva4.
• Rychlá - prioritní je krátká doba jízdy.
• Rychlá s ohledem na intenzitu
dopravy - krátká doba jízdy s minimem
čekání v dopravních frontách4.
• Krátká - prioritní je krátká trasa. Trasu
lze rovněž nastavit pomocí menších
cest.
Podrobný dílčí úsek na trase.
Podrobné informace o trase
Zde se zobrazí prvky obsažené na každém
úseku mezi dvěma mezicíli, např. sjezdy
a křižovatky.
2. Přiblížení/oddálení mapy a rolování trasy:
• Další - systém přejde na další dílčí
úsek.
• Předchozí - systém přejde na
předchozí dílčí úsek.
• PřiblížitOddálit - vyobrazení aktuál-
ního dílčího úseku na mapě se přiblíží/
oddálí.
Mapa zbývající trasy
Tato funkce zobrazí zbývající vzdálenost na
trase.
4
22
Přitom se zohledňují informace z dopravního rádia.
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa
Mapa zbývající trasy.
> Zobrazí se obrázek mapy se vzdáleností, která podle itineráře zbývá od
aktuální polohy vozidla.
2. Chcete-li vypnout zaznamenávání, stiskněte tlačítko OK/MENU a vyberte
možnost Trasa Zastavit záznam.
Navigace - možnosti trasy
Nastavení možností trasy zahrnuje, mimo jiné,
typ trasy a počet návrhů trasy.
> Zaznamenaná trasa se uloží.
02
Zaznamenávané trasy lze uložit v nabídce
Nastavit cíl Uložená poloha Trasy.
Typ trasy
Fungování a dostupné funkce - viz kapitola
Menu(str. 9) .
Záznam trasy
Trasu můžete zaznamenat a uložit do paměti
navigačního systému.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Trasa
Zaznamenat trasu.
> Spustí se zaznamenávání. Během
zaznamenávání trasy je na obrazovce
symbol REC.
5
6
Připojeno v zadní odkládací schránce ve středové konzole.
Přitom se zohledňují informace z dopravního rádia.
Zaznamenané soubory lze exportovat/přenést
na USB paměť5 a např. je zkopírovat do jiné
GPS navigace pro vozidlo. Další informace viz (str. 31).
Související informace
•
•
•
•
Navigace - itinerář (str. 20)
Navigace - použití (str. 9)
Navigace - dopravní informace (str. 33)
Navigace - diagnostika. (str. 41)
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy.
2. Zvolte typ trasy:
• Rychlá s ohledem na intenzitu
dopravy - krátká doba jízdy s minimem čekání v dopravních frontách6.
• Rychlá - prioritní je krátká doba jízdy.
• Krátká - prioritní je krátká trasa. Trasu
lze rovněž nastavit pomocí menších
cest.
• ECO s úpravou dopravy - prioritní je
malá spotřeba paliva6.
}}
23
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
||
Změna trasy na požádání
2.
tato funkce aktivována, tyto jízdní pruhy jsou
zahrnuty do výpočtu vhodné trasy.
Možnost přepočtu trasy kvůli dopravním
informacím.
02
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Použít pruh HOV.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Upravit trasu na
požádání.
2. Zvolte nastavení pro použití jízdního
pruhu pro obsazená vozidla:
2. Zvolte funkcionalitu:
•
•
Zaškrtnuté políčko - opětovný výpočet
trasy musíte potvrdit tlačítkem OK/
MENU nebo ignorovat tlačítkem EXIT.
Nezaškrtnuté políčko - automatický
opětovný výpočet trasy.
Návrhy trasy
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Návrhy tras.
Návrhy trasy.
Zvolte nastavení návrhu trasy:
Použití rychlého jízdního pruhu7
• 1 - okamžitě se v souladu s nastave-
Někdy smí soukromá osobní auta používat
jízdní pruhy, které jsou běžně určeny jen pro
místní autobusy, komerční vozidla a vozidla
taxislužby, a to v případě, že je osobní auto
zařazeno mezi "zelená" či podobná vozidla.
Je-li tato funkce aktivována, tyto jízdní pruhy
jsou zahrnuty do výpočtu vhodné trasy.
ným itinerářem spustí navádění.
• 3 - systém navrhne 3 alternativní trasy,
přičemž jedna z těchto tras musí být
zvolena před tím, než se spustí navádění. Upozorňuje, že se navádění
spustí s mírně delším zpožděním, a to
proto, že systém musí vypočítat
3 vhodné trasy.
Použití jízdního pruhu pro obsazená
vozidla7
Někdy smí soukromá osobní auta používat
jízdní pruhy, které jsou běžně určeny jen pro
místní autobusy, komerční vozidla a vozidla
taxislužby, a to za předpokladu, že osobní
auto veze minimálně jednoho cestujícího. Je-li
7
24
• Nikdy
• Pro 2 osoby
• Více než 2 osoby
Tato funkce je k dispozici pouze, pokud jsou tyto informace součástí mapových dat.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Použít rychlý pruh.
2. Zvolte nastavení pro použití rychlého jízdního pruhu:
•
Zaškrtnuté políčko - při výpočtu trasy
se použije rychlý jízdní pruh.
•
Nezaškrtnuté políčko - rychlý jízdní
pruh se nepoužívá.
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
Vyhnutí se oblasti7
3.
Výběr dálnic nelze zrušit. Během výpočtu
alternativní trasy se dálnice vždy berou
v úvahu.
02
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Vyhnout se
oblasti.
2. Zvolte oblast, které se chcete po trase
vyhnout (pokud je tato oblast již
v seznamu jako dříve nastavená oblast,
pokračujte dalším krokem):
• Zvolit oblast na mapě - zvolte požadovanou oblast na mapě. Další informace - viz dále "Vytvoření omezené
oblasti".
• Z uložené polohy - vyberte z ulože-
ných míst.
> Výběr se přidává do seznamu oblastí,
kterým se má vozidlo vyhnout.
Zvýrazněte v seznamu oblast, které se
chcete vyhnout, stiskněte OK/MENU
a zvolte Aktivovat.
Zde je to možné pro oblasti Upravit,
Deaktivovat a Vymazat.
> Při výpočtu trasy se systém této oblasti
vyhne.
Vytvoření omezené oblasti
Oblast, kterou chcete vynechat, vyberte zvýrazněním přímo na mapě. Oblast je zvýrazněna hranatým rámečkem.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy Vyhnout se oblasti
Zvolit oblast na mapě.
2. Posunujte mapu, dokud se kurzor nedostane do požadované oblasti.
3. Stiskněte OK/MENU.
> Vytvoří se červený rámeček.
4. Otočením ovladače TUNE upravte velikost rámečku.
5. Když rámeček pokrývá požadovanou
oblast, stiskněte OK/MENU.
> Oblast se uloží do seznamu oblastí,
kterým se má vozidlo vyhnout.
Aby tato oblast nebyla zahrnuta do výpočtu
trasy, musí být aktivována. Viz výše kapitola
"Vyhnutí se oblasti".
7
Tato funkce je k dispozici pouze, pokud jsou tyto informace součástí mapových dat.
}}
25
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
||
Vyhnutí se jistým dopravním problémům
•
Navigace - použití (str. 9)
7
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti trasy:
02
•
•
•
•
•
•
Vyhnout se dálnicím
Mimo tunely
Mimo trajekty
Vyhnout se autovlakům
Vyhn. úsekům s povinnou dáln.nál.
•
Pokud jste vstoupili do itineráře, když
jsou provedeny tyto volby, musí se
přepočítat celý itinerář, takže může
chvíli trvat, než položka bude
zaškrtnuta resp. než zaškrtnutí zmizí.
•
Pokud nezvolíte tunely nebo cesty
a dálnice s mýtným, trasa tyto položky,
je-li to možné, vynechá. Přes tunely
resp. cesty a dálnice s mýtným se
pojede pouze v případě, že neexistuje
jiná rozumná možnost.
Související informace
7
26
Zde lze nastavit, jak se má mapa zobrazit a co
má zobrazovat.
Mimo zpoplatněné silnice
POZNÁMKA
•
•
•
Navigace - možnosti mapy
Navigace - dopravní informace (str. 33)
Navigace - itinerář (str. 20)
Navigace - nastavení cíle (str. 15)
Tato funkce je k dispozici pouze, pokud jsou tyto informace součástí mapových dat.
Mapa na celé obrazovce
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Zobrazit mapu na
celou obrazovku.
2. Výběr velikosti mapy:
•
Políčko je zaškrtnuté - mapa se zobrazí
na celou obrazovku.
•
Políčko není zaškrtnuté - na obrazovce
dole a nahoře se zobrazí informace
o vozidle, např. teplota prostoru pro
cestující a momentálně přehrávaná
média.
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
Směr kompasu v režimu mapy
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Map type.
2. Výběr funkce:
•
2. Zvolte, jak bude mapa na obrazovce
zobrazena:
• Sever nahoře - mapa má vždy nahoře
sever. Symbol vozidla se pohybuje po
obrazovce v příslušném směru.
• Map heading up - symbol vozidla se
nachází uprostřed a směřuje vždy
k horní části obrazovky. Zobrazení
mapy se otáčí pod symbolem vozidla
podle toho, jak se cesta točí.
• 3D mapa základní - mapa je zobrazena diagonálně se shora - symbol
vozidla je uprostřed a směr jízdy je
k horní části obrazovky.
• 3D mapa rozšířená - stejné jako
u předchozí položky, ale do vyobrazení
mapy jsou doplněny různé objekty,
budovy atd.
Informace podél dálnice
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Informace
o dálnici.
•
Políčko je zaškrtnuté - pokud se
vozidlo nachází na dálnici, zobrazují se
tři (3) následující výjezdy, např. výjezdy
k odpočívadlu nebo čerpací stanici.
Seznam je uspořádán tak, že dole
v seznamu je nejbližší sjezd.
Červený konec jehly kompasu ukazuje na sever,
kdežto bílý konec - na jih.
Místo grafického kompasu
lze zvolit kompas s textem.
02
Políčko není zaškrtnuté - funkce je
vypnutá.
Informace o aktuální poloze
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Informace
o poloze.
2. Výběr informací o poloze:
• Aktuální cesta - na obrazovce se
zobrazí název cesty/ulice, kde se
nachází vozidlo/kurzor.
•
Zem. šířka/délka - na obrazovce se
objeví souřadnice místa, kde se
nachází vozidlo/kurzor.
• Žádné - na obrazovce se neobjeví
žádné informace o místě, kde se
nachází vozidlo/kurzor.
Kompas
Na vyobrazení mapy na obrazovce je kompas, který zobrazuje směr, ve kterém ukazuje
přední část vozidla.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Kompas.
2. Zvolte, zda směr kompasu má být označen šipkou kompasu nebo písmeny:
• Graficky - směr kompasu označuje
šipka kompasu.
• Text - směr kompasu označují pís-
mena N pro sever, W pro západ, S pro
jih a E pro východ.
Směr kompasu na vyobrazení mapy - sever
nebo směr jízdy k horní části obrazovky - lze
upravit. Viz výše kapitola "Směr kompasu
v režimu mapy".
Body zájmů (POI) na mapě
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Symboly POI.
}}
27
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
||
2. Zvolte nastavení barev na mapě:
• Automaticky - snímač světla dete-
Navigace - možnosti navádění
Zde lze nastavit, jak bude fungovat navádění.
kuje, zda je den nebo noc a automaticky upraví obrazovku.
02
• Den - barvy a kontrast obrazovky se
stanou jasnějšími a ostřejšími.
• Noc - barvy a kontrast obrazovky se
upraví tak, aby řidič v noci viděl optimálně.
Na mapě se zobrazí označené možnosti POI .
2. Zvolte, jaké symboly POI mají být zobrazovány na mapě.
Uložená poloha na mapě
–
• Výchozí - zobrazí se POI určený
pomocí funkce Vybraný.
• Vybraný - zvolte pomocí ovladače
TUNE + OK pro každý POI požadovaný na obrazovce.
• Žádné - nezobrazí se žádné POI.
Aby mapa byla přehledná, je počet možností
POI, které lze na mapě současně zobrazit,
omezen - pokud oblast na mapě přiblížíte,
zobrazí se několik dalších možností POI.
Barvy mapy
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Barvy mapy.
28
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti mapy Uložená poloha
na mapě.
> Zobrazí se všechny uložené polohy.
Související informace
•
•
•
•
•
Navigace - možnosti trasy (str. 23)
Navigace - možnosti navádění (str. 28)
Navigace - možnosti mapy (str. 26)
Navigace - symboly bodů zájmů (POI)
(str. 19)
Navigace - import/export uložených míst
(str. 31)
Nastavení
Možnosti navádění
Doba příjezdu nebo zbývající doba jízdy
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Formát doby
příjezdu.
2. Výběr možného zobrazení času:
• ETA - zobrazí se odhadovaná doba
příjezdu
• RTA - zobrazí se zbývající doba až do
příjezdu.
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
Názvy ulic v hlasovém navádění8
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Jména ulic
v hlasovém navádění.
2. Zvolte, co by hlasové navádění mělo
zahrnovat:
•
Zaškrtnuté políčko - vzdálenost, směr
a názvy ulic a cest.
•
Nezaškrtnuté políčko - vzdálenost
a směr.
Navigace "zatáčka po zatáčce"
2. Výběr nastavení zobrazení na sdružené
přístrojové desce:
•
•
Zaškrtnuté políčko - zobrazí se příští
manévr v itineráři a vzdálenost
k tomuto manévru.
•
Nezaškrtnuté políčko - nic se nezobrazí.
•
Hlasové navádění
Když se během navádění vozidlo přiblíží ke
křižovatce nebo sjezdu, hlasová zpráva informuje o vzdálenosti a typu následujícího
manévru. Současně se zobrazí podrobná
mapa křižovatky. Zpráva hlasového navádění
se zopakuje v blízkosti křižovatky. Opakování
zprávy - stiskněte dvakrát tlačítko OK/MENU.
2. Zvolte nastavení pro čtení dopravních
informací:
•
Zaškrtnuté políčko - přečtou se
významné dopravní problémy na trase.
•
Nezaškrtnuté políčko - nic se nečte.
Pouze některé jazyky.
02
Nezaškrtnuté políčko - adaptace audia
je vypnuta.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Automatický
odečet dopravy.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Automatické
ztlumení.
8
Zaškrtnuté políčko - systém audia
a médií, např. rádio, se ztiší, jakmile
hlasové navádění začne číst informace.
Automatické načítání dopravních zpráv
Automatická adaptace audiosystému
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Navigace
podle zatáček.
2. Zvolte nastavení adaptace audia pro
mapu:
Hlasitost lze upravovat pomocí tlačítka hlasitosti audiozařízení (během příchozí hlasové
zprávy).
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru s mobilním
telefonem připojeným přes technologii
Bluetooth není hlasové navádění k dispozici.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Hlasové
pokyny navádění.
}}
29
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
||
2. Zvolte nastavení hlasového navádění:
02
•
Zaškrtnuté políčko - přečte se vzdálenost a typ dalšího manévru.
•
Nezaškrtnuté políčko - hlasové navádění je vypnuté.
Jednoduché hlasové navádění
Bezpečnostní kamera
Signál pro uložené místo
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Varování rychlostní kamera.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Oznámení
o uložené poloze.
2. Výběr funkce:
2. Výběr uložených míst:
Před každým místem se v případě hlasového
navádění vydají tři (3) pokyny - jeden předběžný, jeden bezprostředně před manévrem
a poslední v okamžiku, kdy má být manévr
prováděn. Je-li jednoduché hlasové navádění
aktivováno, vydává se před každým místem
jen jeden (1) pokyn.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Použít
jednoduché hlas. navádění.
9
10
30
Zaškrtnuté políčko - jeden (1) pokyn
hlasového navádění pro každý naváděcí bod.
•
Nezaškrtnuté políčko - hlasové navádění je vypnuté.
Zaškrtnuté políčko - výstraha se zvukovým upozorněním a symbolem, když
se vozidlo blíží k bezpečnostní kameře.
•
Zaškrtnuté políčko - pokud se vozidlo
blíží k místu, které uživatel uložil do
systému, ozve se zvukový signál.
•
Nezaškrtnuté políčko - varování není
vydáváno.
•
Nezaškrtnuté políčko - zvukové upozornění není vydáváno.
POZNÁMKA
Informace, které mohou být zahrnuty do
mapy, stanoví národní legislativa. Aktuální
informace - viz www.volvocars.com/navi.
POZNÁMKA
2. Zvolte nastavení hlasového navádění:
•
•
•
Upozorňujeme, že uvedená maximální
přípustná rychlost se může někdy lišit
a může být tedy odlišná od rychlosti
v databázi navigace.
•
Řidič je vždy zodpovědný za dodržování platných dopravních předpisů
a předpisů týkajících se rychlosti.
Pouze vozidla s funkcí Systém detekce dopravních znač..
Pouze, pokud jsou v mapových datech k dispozici informace o rychlosti.
Omezení rychlosti9
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Zobraz. limity
rychl..
2. Výběr funkce:
•
Zaškrtnuté políčko - na sdružené
přístrojové desce10 se zobrazí limit
rychlosti se značkou.
•
Nezaškrtnuté políčko - upozornění na
sdružené přístrojové desce se nezobrazuje.
02 Nastavení cíle, itineráře a trasy
Signál pro POI u navádění projížďky
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Upozornění na
POI na cestě.
2. Výběr funkce:
•
Zaškrtnuté políčko - zvukový signál,
když se vozidlo přiblíží k bodu zájmu,
který je uveden v cestovním průvodci
(str. 15).
•
Nezaškrtnuté políčko - zvukové upozornění není vydáváno.
Navigace - import/export uložených
míst
POZNÁMKA
Import a/nebo export uložených tras a míst.
Pokud chcete importovat body zájmů, soubory musí mít formát .gpx.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Možnosti navádění Upozornění na
naváděnou trasu.
•
Zaškrtnuté políčko - zvukový signál,
když se vozidlo přiblíží k cestovnímu
průvodci (str. 15).
•
Nezaškrtnuté políčko - zvukové upozornění není vydáváno.
Přidávání souborů POI do mapové
databáze vyžaduje jisté znalosti práce
s počítačem!
•
Formát souborů POI a způsob stahování těchto souborů z internetu určuje
příslušný výrobce/distributor. Neexistuje tedy standardizovaný postup stahování souborů POI z internetu - proto
v této Uživatelské příručce nenajdete
přesný popis s konkrétními kroky.
•
Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prodejce Volvo.
1. Připojte USB paměť do odkládací
schránky v tunelové konzole.
Signál navádění projížďky
2. Výběr funkce:
•
02
Související informace
2. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Import/export uložených poloh.
•
•
•
•
Navigace - nastavení cíle (str. 15)
Navigace - itinerář (str. 20)
Navigace - trasa (str. 21)
Navigace - symboly bodů zájmů (POI)
(str. 19)
3. Zvolte, co chcete importovat nebo exportovat.
Související informace
•
Navigace - dopravní informace (str. 33)
31
DOPRAVNÍ INFORMACE
03 Dopravní informace
Navigace - dopravní informace
Zde se zobrazují symboly displeje pro aktuální
dopravní informace a pokyny o tom, jak
dopravní informace otevřít a jak se s nimi
seznámit. Navigační systém průběžně přijímá
vysílané dopravní informace.
TMC (Traffic Message Channel) je standardizovaný systém kódování, který se používá
u dopravních informací. Přijímač automaticky
hledá správnou frekvenci.
POZNÁMKA
TMC není k dispozici ve všech oblastech
a zemích. Pokrytí se neustále zvyšuje
a možná bude zapotřebí provést aktualizaci.
Dopravní informace jsou prezentovány
různým způsobem, a to podle toho, zda je či
není nastaven cíl.
Tento symbol označuje
pozici dopravního problému
- další informace najdete
v kapitole "Dopravní informace - se stanoveným cílem
> Dopravní informace na
mapě.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti přenosu dopravních informací jsou
průběžně rozšiřovány.
Dopravní informace - bez konkrétního
cíle
Tato funkce umožní zobrazení dopravních
problémů bez výběru cíle.
ČERVENÁ - čtou se informace a na mapě
se zobrazuje poloha.
•
ŽLUTÁ - informace se nečtou, na mapě
se zobrazuje poloha.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Doprava na mapě.
2. Hledání dopravních problémů pomocí
funkce rolování - viz popis dole v kapitole
Dopravní informace - se stanoveným
cílem > Dopravní informace na mapě.
Veškerá doprava
03
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Doprava na mapě.
> Zobrazí se seznam všech dopravních
zpráv v rámci oblasti pokryté příjmem.
2. Zvolte, co se má zobrazit. Viz popis dole
v kapitole Dopravní informace - se stanoveným cílem > Veškerá doprava.
Dopravní informace - s konkrétním
cílem
Funkce zobrazí dopravní informace při zadání
cíle.
Tento symbol na obrazovce
znamená, že v aktuální
oblasti příjmu jsou k dispozici dopravní informace.
Barva symbolu označuje
závažnost informací:
•
Dopravní informace na mapě
Otevře se funkce rolování mapy.
}}
33
03 Dopravní informace
||
03
Poslech dopravních informací po trase
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Poslouchat dopravu po
trase.
> Přečtou se aktuální dopravní zprávy
podél trasy z itineráře.
2. Zvolte dopravní problém (cesta/ulice)
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
> Zobrazí se dopravní problémy. Nahoře
budou nejzávažnější problémy, např.
úplná uzávěrka jízdního pruhu.
2. Rolujte mapou, dokud se v nitkovém kříži
nenachází dopravní událost/symbol, pro
kterou potřebujete podrobné informace.
> Kolem symbolu se rozsvítí žlutý rámeček.
3. Zvolte dopravní problém a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
> Zobrazí se doplňující dopravní informace o dopravním problému a poloha
na mapě. Obrázek na mapě je vycentrován kolem místa, kde došlo
k dopravnímu problému.
3. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
> Zobrazí se dostupné informace, např.
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Veškerá doprava.
34
název ulice/číslo cesty
země
charakter problému
rozsah problému
doba trvání problému.
Pokud v oblasti vymezené nitkovým
křížem došlo k několika dopravním
problémů, jako první se zobrazí problém, který se nachází co nejblíže
nitkovému kříži.
Veškerá doprava
> Zobrazí se seznam všech dopravních
zpráv v rámci oblasti pokryté příjmem.
Dopravní informace jsou uspořádány
nejdříve podle země (v hraničních oblastech), potom podle čísla cesty
a nakonec podle názvu ulice.
•
•
•
•
•
Dopravní problém na mapě.
Dopravní informace na mapě
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Doprava na mapě.
Obrázky jako např. "2/5" v horní části
obrazovky znamenají, že se jedná
o informace č. 2 z celkem 5 zpráv,
které jsou vymezeny v oblasti nitkového kříže - k procházení dalších zpráv
tiskněte opakovaně krátce tlačítko
OK/MENU.
03 Dopravní informace
Přímo uváděné informace
2. Zvolte dopravní problém a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
> Zobrazí se doplňující dopravní informace o dopravním problému a poloha
na mapě. Obrázek na mapě je vycentrován kolem místa, kde došlo
k dopravnímu problému.
03
Dopravní problém s rozsahem.
Velikost oblasti pro dopravní informace
1. V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Dopravní
informace Doprava na mapě.
> Přímo uváděné dopravní problémy
(dva na předchozím vyobrazení) znamenají, že tato informace má vliv na
aktuální itinerář.
Měřítko mapy určuje, jak hodně dopravních
informací se zobrazí. Čím větší oblast mapy
se na obrazovce zobrazí, tím víc dopravních
problémů lze zobrazit.
Dopravní problém na mapě.
Rozsah dopravního problému
Některé dopravní problémy se netýkají pouze
jednoho místa, ale mají vliv na delší úsek.
Související informace
•
•
•
Navigace - možnosti navádění (str. 28)
Navigace - nastavení cíle (str. 15)
Navigace - itinerář (str. 20)
Kromě symbolu místa, kde dopravní problém
nastal, se zvýrazní rovněž aktuální vzdálenost
- k tomu se použije řada červených křížků
"xxxxx".
•
Délka zvýraznění odpovídá rozsahu
(vzdálenosti) dopravního problému.
•
Směr jízdy poznáte podle zvýrazněného
kraje vozovky.
35
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
04 Informace o systému a mapách
Navigace - informace o systému
a mapách
Společnost Volvo nabízí řadu map pro různá
místa na světě. Mapa obsahuje mapová data
a data o cestách s příslušnými informacemi.
Během aktualizace se do navigačního
systému přenesou nové informace a stará
neaktuální data se vymažou.
Informace o systému
Mapy - obsah
Mapy jsou neustále doplňovány a aktualizovány.
POZNÁMKA
Mapové údaje nemají 100% ve všech
oblastech a zemích.
Pokrytí se neustále zvyšuje a možná bude
zapotřebí provést aktualizaci.
Další informace o mapách a ostatní informace
k systému Sensus Navigation najdete na
stránkách www.volvocars.com/navi
a www.volvocars.com/mapupdate.
POZNÁMKA
Než začnete aktualizovat data mapy ve
vozidle:
•
Nejdříve si přečtěte informace
a pokyny z internetu, které souvisejí se
stahováním a aktualizací mapových
dat.
V případě jakýchkoliv dotazů k aktualizaci
kontaktujte prodejce Volvo nebo nahlédněte
na www.volvocars.com/navi
a www.volvocars.com/mapupdate.
04
Oblasti na mapě
Navigační systém vozidla se mění v závislosti
na trhu. Pokud potřebujete upravit oblast
mapy, požádejte dealera Volvo o informace,
jak máte pokračovat.
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
Informace o systému.
> Zobrazí se výpis aktuálního stavu navigačního systému, např. aktuální vysílač
dopravních informací a operativní
mapová data s verzí mapy.
1
2
Viz informace na www.volvocars.com/mapupdate
Na USB paměti musí být k dispozici alespoň 20 GB paměti.
Aktualizace map
Aktualizovaná mapová data se stahují z internetu1 na paměť USB2. Aktualizace se potom
přenáší do navigačního systému ve vozidle
přes USB ve vozidle. USB port se nachází
v zadní úložné schránce v tunelové konzole.
}}
37
04 Informace o systému a mapách
||
Aktualizace
Pokud chcete aktualizovat navigační systém,
postupujte podle pokynů na obrazovce zobrazí se postup aktualizace i přibližný čas,
který zbývá.
POZNÁMKA
Během aktualizace je zablokována resp.
omezena funkčnost celé řady funkcí informačního a zábavného systému.
1. Nastartujte motor.
04
2. Připojte USB paměť obsahující aktualizaci
k USB portu ve vozidle a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
> Na obrazovce displeje se objeví
Aktualizace map byla dokončena..
Všechny funkce navigačního systému
lze používat znovu.
POZNÁMKA
V některých případech se v rámci aktualizace přidají do systému nové funkce, které
nejsou v této příručce popsány.
připojena, nastartujte motor a potom připojte
paměť USB.
Po dokončení aktualizace se na obrazovce
objeví Aktualizace map byla dokončena..
Související informace
•
Navigace - licenční smlouva a autorské
právo (str. 43)
•
•
Navigace - diagnostika. (str. 41)
Sensus Navigation (str. 6)
Navigace - přehled nabídek
Přehled možností a nastavení v nabídkách
navigačního systému.
Zobrazí se tři úrovně nabídky. Existuje celá
řada vnořených nabídek - ty jsou popsány
v příslušné kapitole.
–
V běžném zobrazení pro zdroj navigace
otevřete systém nabídky stisknutím tlačítka OK/MENU.
Opakovat hlasové navádění
(str. 28)
Nastavit cíl
(str. 15)
Domů
(str. 15)
Adresa
(str. 15)
Země:
Město:
Ulice:
Číslo:
Křižovatka:
Zadat jediný cíl
Pokračování v přerušené aktualizaci
Pokud aktualizace není dokončena a vypne
se motor, při dalším nastartování motoru proces pokračuje od místa, ve kterém naposledy
zůstal, a to za předpokladu, že paměť USB je
stále připojena. Pokud paměť USB není
38
Přidat jako
trasový bod
Informace
Uložit
04 Informace o systému a mapách
Bod zájmu (POI)
(str. 15)
PSČ
(str. 15)
Travel guide
Podle názvu
Země:
Spustit navádění
Podle kategorií
PSČ
Detaily
V blízkosti vozidla
Ulice:
Fotky
Na trase
Číslo:
Přehrát audio
V blízkosti cíle
Křižovatka:
Pozastavit audio
V blízkosti
bodu na mapě
Zadat jediný cíl
Uložená poloha
(str. 15)
Zadat jediný cíl
Upravit
Vymazat vše
Předchozí cíl
Plán cesty
Přidat jako
trasový bod
Plán cesty
Informace
Spustit navádění
Uložit
Přidat další bod
Zeměpisná šířka a délka
Vymazat
Vyhnout se
Přidat jako
trasový bod
Přidat jako
trasový bod
Informace
Delší
Uložit
Kratší
Bod na mapě
Uložit
04
Trasa
Zadat jediný cíl
Zadat jediný cíl
Informace
(str. 20)
Vymazat plán cesty
(str. 15)
Formát:
(str. 15)
(str. 15)
(str. 21)
Upravit trasu
(str. 15)
Vymazat
Vymazat
Zadat jediný cíl
Alternativní trasy do cíle
(str. 21)
Vymazat vše
Přidat jako
trasový bod
Přehled trasy
(str. 21)
Hledat na Internetu
(str. 15)
Uložit
}}
39
04 Informace o systému a mapách
||
Podrobné informace o trase
(str. 21)
Další
Typ trasy
Předchozí
Upravit trasu
na požádání
Přiblížit
Oddálit
04
(str. 23)
Možnosti mapy
Zobrazit mapu na
celou obrazovku
Map type
Návrhy tras
Informace o dálnici
Použít pruh HOV
Informace o poloze
Mapa zbývající trasy
(str. 21)
Použít rychlý pruh
Kompas
Zaznamenat trasu
(str. 21)
Vyhnout se oblasti
Symboly POI
nebo
Vyhnout se dálnicím
Barvy mapy
Zastavit záznam
Mimo zpoplatněné silnice
Uložená poloha
na mapě
Dopravní informace
(str. 33)
Zrušit navádění
(str. 20)
nebo
Pokračovat v navádění
Nastavení
40
Možnosti trasy
Mimo tunely
Mimo trajekty
Vyhnout se
autovlakům
Vyhn. úsekům
s povinnou dáln.nál.
(str. 26)
04 Informace o systému a mapách
Možnosti navádění
(str. 28)
Formát doby příjezdu
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
Jména ulic v hlasovém navádění
Navigace
podle zatáček
Import/export uložených poloh
Automatický odečet dopravy
Související informace
Automatické ztlumení
•
•
Hlasové pokyny
navádění
Navigace - použití (str. 9)
Sensus Navigation (str. 6)
Viz kapitola Oblíbené
v Uživatelské
příručce.
(str. 31)
Navigace - diagnostika.
Dále uvádíme situace, které lze interpretovat
jako nesprávné fungování navigačního
systému.
Poloha vozidla na mapě není v pořádku
Navigační systém zobrazuje polohu vozidla
s přesností cca. 20 metrů.
Pravděpodobnost chyby je vyšší, pokud
cesty vedou rovnoběžně s jinou komunikací,
pokud se točí nebo vedou v několika úrovních, a při jízdě na dlouhé vzdálenosti bez
výrazného zatáčení.
Varování rychlostní kamera
Nepříznivý vliv na příjem signálů GPS mají
rovněž vysoké hory, budovy, tunely, viadukty,
nadchody, podchody atd. To znamená, že
přesnost výpočtu polohy vozidla může klesnout.
Oznámení o uložené poloze
Systém někdy nevypočítá nejrychlejší
nebo nejkratší trasu
Upozornění na
POI na cestě
Při výpočtu přehledu trasy se v úvahu bere
vzdálenost, šířka cesty, typ cesty, počet zatáček vpravo nebo vlevo, kruhové objezdy atd.
tak, aby vznikla teoreticky optimální trasa. Na
základě zkušeností a znalostí konkrétní
oblasti můžete zvolit trasu efektivněji.
Použít jednoduché
hlas. navádění
Upozornění na
naváděnou trasu
Informace o systému
04
(str. 37)
}}
41
04 Informace o systému a mapách
||
Systém zahrnuje do trasy dálnice
a cesty s mýtným i trajekty, přestože je
chci vynechat
Z technických důvodů systém může při
výpočtu přehledu trasy na velké vzdálenosti
pracovat jen s nejdůležitějšími cestami.
Pokud nechcete jet přes dálnice a cesty
s mýtným, systém je v maximální možné míře
vynechá a použije je pouze, pokud neexistuje
žádná jiná přiměřeně vhodná alternativa.
04
Poloha vozidla po převozu není na
mapě v pořádku
Pokud se vozidlo převáží např. na trajektu
nebo vlaku nebo se přemísťuje tak, že je
narušen příjem signálů GPS, může trvat až
5 minut, než se poloha vozidla správně
vypočte.
Poloha vozidla na mapě není správná,
pokud byla odpojena baterie ve vozidle.
Jestliže anténa GPS byla bez napájení, může
trvat více než 5 minut, než se obnoví správný
příjem signálů GPS a vypočítá se poloha
vozidla.
Symbol vozidla se po výměně
pneumatiky chová na obrazovce
chaoticky
Kromě přijímače GPS se k výpočtu aktuální
polohy a směru jízdy vozidla využívá snímač
rychlosti vozidla a gyro. Po namontování
rezervního kola nebo výměně letních pneu-
42
matik za zimní či naopak se systém potřebuje
"naučit" velikost nových kol.
Aby systém fungoval optimálně, doporučujeme několikrát během jízdy otočit na vhodném místě volant do krajních poloh, ve kterých se zamyká.
Vyobrazení mapy neodpovídá
skutečnosti.
Jelikož neustále dochází k rozšiřování a úpravám silniční sítě a zavádějí se nová dopravní
nařízení, není databáze mapy vždy kompletní.
Mapová data jsou neustále aktualizována
a zpracovávána - další informace vám
poskytne prodejce Volvo.
Další informace o mapách atd. najdete na
www.volvocars.com/navi
a www.volvocars.com/mapupdate.
Měřítko mapy se někdy mění
V některých oblastech nejsou pro mapu
k dispozici podrobné údaje. V tomto případě
systém automaticky přejde na mapu s menším měřítkem.
Symbol vozidla na obrazovce skáče
dopředu nebo se točí
Systém může potřebovat několik sekund, aby
zjistil polohu a pohyb rozjíždějícího se vozidla.
Vypněte systém i motor. Nastartujte motor,
ale chvíli počkejte, než se rozjedete.
Pojedu na dlouhou cestu, ale nechci
nastavovat konkrétní přehled trasy do
měst, přes které budu projíždět - jak si
mohu vytvořit itinerář jednoduše?
Pomocí nitkového kříže nastavte cíl přímo na
mapě. Systém vás automaticky navede do
konečného cíle, i když jedete přes mezicíle.
Nemám aktuální informace na mapě
O aktualizaci mapových dat požádejte nejbližšího dealera Volvo.
Viz také www.volvocars.com/navi nebo
www.volvocars.com/mapupdate.
Jak mohu jednoduše zjistit, jakou verzi
mapy používám?
V systému menu zvolte Nastavení
Informace o systému. Objeví se informace
o verzi a příslušné pokryté geografické oblasti
- viz (str. 37).
Související informace
•
•
•
Navigace - informace o systému
a mapách (str. 37)
Navigace - trasa (str. 21)
Navigace - možnosti trasy (str. 23)
04 Informace o systému a mapách
Navigace - licenční smlouva
a autorské právo
Croatia
Dále uvádíme text dohody společnosti Volvo
s výrobcem/vývojářem.
Cyprus
Licenční smlouva
Estonia
Copyright
Finland
Evropa
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
France
©The Chief Pleas of Sark
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
©The Royal Court of Guernsey
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
04
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
}}
43
04 Informace o systému a mapách
||
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
04
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by
© Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Poland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© EuroGeographics.
Ukraine
© EuroGeographics.
44
04 Informace o systému a mapách
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Související informace
•
Navigace - informace o systému
a mapách (str. 37)
•
Sensus Navigation (str. 6)
04
45
05 Abecední seznam
A
I
P
Anglický text v závorkách............................ 6
Itinerář........................................................ 20
POI
nastavení cíle........................................ 15
Symboly................................................ 19
B
K
Pokračování v navádění............................. 20
Bezpečnostní kamera................................ 28
Klávesnice.................................................. 11
Body zájmů, viz také POI........................... 19
Kolečko pro zadávání znaků...................... 11
Přeprava vozu............................................ 41
Připojení USB.............................................. 6
Kompas..................................................... 26
R
C
Copyright................................................... 43
M
Rychlostní kamera..................................... 28
Mazání itineráře......................................... 20
05
D
data mapy.................................................. 37
Diagnostika závad
navigace sensus................................... 41
Menu
přehled nabídky, navigace.................... 38
Přetáčecí nabídka................................... 9
S
Možnosti mapy.......................................... 26
Spuštění navigace..................................... 20
Možnosti navádění..................................... 28
Stupnice
změna................................................... 33
Dopravní informace................................... 33
Spustit navádění........................................ 20
O
H
Hlasové navádění...................................... 28
Hlasové ovládání....................................... 12
46
Oblasti na mapě......................................... 37
T
Trasa
alternativní trasy a přehled tras............ 21
05 Abecední seznam
U
Ukončení navádění.................................... 20
Z
Závorky s anglickým textem........................ 6
05
47
05 Abecední seznam
05
48
TP 19268 Czech AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising