Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2015 Late Sensus Infotainment

Volvo S60 2015 Late Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
02 MY CAR
Úvod........................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Informace na Internetu................................ 8
MY CAR....................................................
MY CAR - vyhledávací cesty....................
MY CAR - položky nabídky.......................
MY CAR - nastavení vozidla.....................
MY CAR - systém podpory řidiče.............
MY CAR - Možnosti systému....................
MY CAR - Nastavení klimatizace..............
Informace MY CAR...................................
03 Audio a média
10
11
11
13
15
16
17
17
Audio a média...........................................
Audio a média - přehled...........................
Audio a média - použití systému..............
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka*.................................................
Oblíbené....................................................
Uložení do oblíbených..............................
Audio a média - nastavení audio..............
Audio a média - všeobecné nastavení
audio.........................................................
Audio a média - rozšířená nastavení
audio.........................................................
Nastavení ekvalizéru.................................
Nastavení audio profilu.............................
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti.....................................
Rádio.........................................................
Ladění rádia..............................................
Automatické ladění rádia..........................
Seznam rozhlasových stanic*...................
Manuální ladění rádia................................
Rozhlasové stanice jako předvolby..........
Funkce RDS..............................................
Alarmy v případě nehod a krizových
situací........................................................
01 02 03
2
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19
19
20
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
28
29
29
30
30
31
32
Obsah
Dopravní informace (TP)...........................
Rozšíření o ostatní sítě (EON)...................
Vysílání zpráv............................................
Typy rozhlasových programů (PTY)..........
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY)..........................................................
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY)..........................................................
Ovládání hlasitosti u přerušení typů rozhlasových programů (PTY)........................
Rádiotext...................................................
Automatická aktualizace frekvence rádia
(AF)............................................................
Regionální rozhlasové programy (REG)....
Procházení rozhlasových frekvencí...........
Resetování funkcí RDS.............................
Digitální rádio (DAB)*.................................
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)...
Navigace v seznamu skupin kanálů..........
DAB to DAB link........................................
Digitální rádio (DAB)* - vlnová délka.........
Digitální rádio (DAB)* - subkanál...............
Digitální rádio (DAB)* - resetování.............
Multimediální přehrávač............................
CD/DVD*...................................................
32
33
33
33
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku*........................................................
Přehrávání a navigace u vypálených
disků se soubory audio/video*..................
Rychle dopředu/dozadu...........................
Procházení stop na disku nebo audio
souboru.....................................................
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru............................................
Přehrávání a navigace na DVD* video
disku.........................................................
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD*..........................................................
40
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®*............................................... 52
03 03 03
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
39
40
DivX®
Video On Demand*.........................
Nastavení obrazu*.....................................
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů........................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji*...............................................
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj.................................................
41
42
Připojení jiného zařízení Bluetooth®*......... 52
Odpojení zařízení Bluetooth®*................... 53
Odebrání zařízení Bluetooth®*.................. 54
42
Telefon handsfree Bluetooth®*.................. 54
43
Handsfree telefon Bluetooth®* - přehled.. 55
Příjem hovoru a volání*............................. 55
43
Telefon handsfree Bluetooth®* - nastavení zvuku................................................. 56
44
44
45
45
46
47
48
49
Media Bluetooth®* ................................... 50
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*. 50
Registrování zařízení Bluetooth®*............. 51
Informace o verzi Bluetooth®*...................
Telefonní seznam*.....................................
Telefonní seznam* - rychlé vyhledávání
kontaktů....................................................
Telefonní seznam* - klávesnice se znaky
na středové konzole..................................
Telefonní seznam* - vyhledávání kontaktů..........................................................
Telefonní seznam* - nový kontakt.............
Telefonní seznam* - čísla jednotlačítkové
volby.........................................................
Telefonní seznam* - přijímání vizitky.........
Telefonní seznam* - stav paměti...............
Telefonní seznam* - mazání......................
TV*.............................................................
57
57
58
59
60
61
62
62
62
63
63
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Abecední seznam
Hledání kanálů TV/* Seznam předvoleb....
TV* - správa kanálů...................................
Informace o aktuálním programu TV*.......
Teletext*....................................................
Došlo ke ztrátě příjmu kanálu TV*.............
Dálkový ovladač*......................................
Dálkový ovladač* - funkce........................
Dálkový ovladač* - výměna baterie..........
Audio a média - přehled menu.................
Přehled menu - AM...................................
Přehled menu - FM...................................
Přehled menu - digitální rádio (DAB)*.......
Přehled menu - CD audio.........................
Přehled nabídek - CD/DVD* data..............
Přehled menu - DVD* video......................
64
65
66
66
67
67
68
69
70
70
70
71
72
72
73
Abecední seznam..................................... 88
03 04
Přehled menu - iPod®*.............................. 73
Přehled menu - USB*................................ 74
Přehled menu - Media Bluetooth®*........... 74
Přehled menu - AUX................................. 75
Přehled menu - Bluetooth® handsfree*.....
Přehled menu - TV*...................................
Licence......................................................
Schválení typu...........................................
4
75
76
77
79
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
5
ÚVOD
01 Úvod
Úvod
Tento doplněk je doplněk k normální příručce
pro vozidlo.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve nahlédněte do příručky pro uživatele.
Pro odpovědi na další otázky doporučujeme
kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti Volvo Car Corporation.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus je zdrojem pro vaše osobní
zážitky s vozidlem Volvo. Systém Sensus
poskytuje informace, zábavu a funkce, které
zjednoduší ovládání vašeho vozidla.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této doplňkové příručce nejsou
závazné. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v doplňku
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
Výbava, která je popsána v tomto doplňku,
není k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
POZNÁMKA
Příručka pro uživatele je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Když sedíte ve vozidle, chcete je mít pod
kontrolou; v dnešním propojeném světě to
zahrnuje informace, komunikaci a zábavu
v momentech, kdy je to pro vás nejvhodnější.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení,
která umožňují propojení* s vnějším světem,
a zároveň vám poskytuje intuitivní kontrolu
nad všemi možnostmi vozidla.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
01 Úvod
||
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
01
Přehled
Informace na Internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se
přihlásit na My Volvo web, což je osobní
webová stránka pro vás a vaše vozidlo.
*,
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz příslušnou část v tomto doplňku.
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 10).
Vozidlo připojené k internetu *, viz
samostatná kapitola v tomto doplňku1.
Systém ovládání klimatizace, viz příručku
pro uživatele.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*,
viz příručku uživatele.
1
8
Informace jsou k dispozici pouze, když je vozidlo vybaveno touto funkcí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kód QR
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program (aplikace) pro některé mobilní telefony. Γtečku kódů QR lze stáhnout např.
z App Store, Windows Phone nebo Google
Play.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané
výbavy a trhu.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City
Safety™, se zámky a poplašným zařízením,
ovládá automatickou rychlost ventilátoru,
nastavení hodin atd.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu*.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se krátce stiskne EXIT, a v
závislosti na úrovni menu, nastane některá
z následujících situací:
•
•
•
•
•
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice
na volantu. Obrázek je schematický - počet
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte
normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste
v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší
úrovně nabídky (nabídka hlavního zdroje).
02 MY CAR
MY CAR - vyhledávací cesty
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Aktuální úroveň menu je zobrazena v pravé
horní části obrazovky displeje středové konzoly. Cesty vyhledávání k funkcím systému
nabídky jsou uváděny v následujícím formátu:
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí
klávesnice na volantu:
6. Procházejte pomocí kolečka možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny a stisknutím možnost vyberte.
7. Ukončete programování - jedním dlouhým stisknutím nebo krátkým tisknutím
tlačítka EXIT projděte přes menu
postupně zpět.
MY CAR - položky nabídky
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Ve zdrojovém menu MY CAR jsou k dispozici
následující možnosti:
02
Postup je stejný jako u ovládání na středové
konzole (str. 10): OK/MENU, EXIT a TUNE.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
2. Pomocí ovládacího kolečka přejděte na
požadovanou nabídku, např.Nastavení
a potom stiskněte ovládací kolečko otevře se podnabídka.
3. Přejděte na požadované menu,
např.Nastavení vozidla a stiskněte ovládací kolečko - otevře se submenu.
4. Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte ovládací kolečko - otevře se nové
submenu.
5. Přejděte na Odemknout dveře a stiskněte ovládací kolečko - otevře se submenu s funkcemi, které lze zvolit.
}}
11
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
•
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
My S601
Statistika
cesty2
Hybrid2
Podpůr. systémy
MY CAR
Nastavení
Zde se nacházejí informace o hnacím
systému vozidla. Zvolte z následujících položek:
My S601
My S601
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
Statistika jízdy2
MY CAR
• Tok energie
Podle obrazovky zjistíte, jaký motor
vozidlo pohání a jak teče hnací síla.
• Režimy řízení
Zde jsou vysvětleny různé jízdní režimy
vozidla.
Statistika cesty
• Ekologické rady
DRIVe3
Systém podpory řidiče
DRIVe
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
DRIVe vozů Volvo. Zvolte z následujících
položek:
• Start/Stop
Zde jsou uvedeny informace o funkci
Start/Stop.
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
MY CAR
Nastavení
Nastavení
Menu jsou strukturována následovně:
• Ekologické rady
1
2
3
Podpůr. systémy
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu
podpůrných systémů řidiče.
MY CAR
Závisí na modelu vozidla.
Platí pro model V60 Plug-in Hybrid.
Platí pro V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 a V70/XC70.
Menu úrovně 3
Hybrid
Na obrazovce se zobrazuje historie se sloupcovým grafem průměrné spotřeby elektřiny
a paliva.
MY CAR
12
Menu úrovně 2
DRIVe3/Hybrid2
MY CAR
Menu úrovně 1
Menu úrovně 4
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci Nastavení. Některé funkce jsou
k dispozici standardně, jiné se týkají výbavy
na přání.
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat /Zap, nebo deaktivovat /Vyp, se zobrazí
čtvereček:
Zap: Vybraný čtvereček.
Vyp: Prázdný čtvereček.
•
Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
02 MY CAR
Nabídky pod nastavením
• Nastavení vozidla - viz MY CAR - nastavení vozidla (str. 13)
• Podpůrné systémy řízení - viz MY CAR
- systém podpory řidiče (str. 15)
• Nastavení systému - viz MY CAR Možnosti systému (str. 16)
• Nastavení audio - viz Audio a média všeobecné nastavení audio (str. 26)
• Nastavení klimatu - viz MY CAR Nastavení klimatizace (str. 17)
• Oblíbené (FAV) - připojí běžně používanou funkci v systému MY CAR k tlačítku
FAV, viz Oblíbené (str. 24)
• Volvo On Call, popsáno v samostatné
příručce.
• Informace - viz Informace MY CAR
(str. 17)
MY CAR - nastavení vozidla
Položka nabídky pro nastavení vozidla ve
zdroji nabídky MY CAR obsahuje celou řadu
funkcí vozidla, např. Paměť klíče nebo Nastavení zámku dveří.
Nastavení vozidla
MY CAR (str. 10)
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 11)
Zap
Vyp
02
Omezené zabezpečení
Aktivovat jedenkrát
Paměť klíče
Zap
Dotaz při opuštění vozu
Nastavení venkovních zrcátek
Vyp
Sklopit zrcátko
Nastavení zámku
Autom. zamknutí dveří
Zap
Vyp
Související informace
•
•
Akustické potvrzení
Odemknout dveře
Naklonit levé zrcátko
Naklonit pravé zrcátko
Nastavení světel
Vnitřní osvětlení
Podlahové osvětlení
Všechny dveře
Rozptýlené osvětlení
Dveře řidiče, pak všechny
Rozptýlené osvětlení: barva
Bezklíčový vstup
Světelný signál při zamknutí dveří
Všechny dveře
Zap
Libovolné dveře
Vyp
Dveře na stejné straně
Obě přední dveře
}}
13
02 MY CAR
||
Světelný signál při odemknutí dveří
02
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Posilovací účinek servořízení
Nízký
Střední
Vysoký
nebo
Trvání přibliž. osvětlení
Vyp
30 sek.
60 sek
90 sek
Doba návrat. osvětl.
Vyp
30 sek.
60 sek
90 sek
3x bliknutí směrovek
Zap
Vyp
14
Dočasně levostranný provoz
Dočasně pravostranný provoz
Rychlost na info. displeji
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Aktivní nátáčivé světlomety
Zap
Vyp
Přídavné světlomety
Zap
Vyp
Systém hlídání tlaku pneu
Upozornění při nízkém
tlaku v pneumatikách
Kalibrovat tlak v pneumatikách
Resetovat nastavení vozidla
Všechna menu v Nastavení vozidla jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
02 MY CAR
MY CAR - systém podpory řidiče
Položka v nabídce Systémy podpory řidiče ve
zdroji nabídek MY CAR obsahuje např.
Systém varování před kolizí a Lane Keeping
Aid.
Podpůrné systémy řízení
Zapnout při startu
Vyp
Vyp
Vyšší citlivost
Zap
Vyp
Vyp
Asistent jízdních pruhů
City Safety
Zap
Vyp
Asistent jízdních pruhů
Daleko
Zap
Normální
Vyp
02
DSTC
Zap
Zap
Výstražná vzdálenost
Zap
Zap
Varování před kolizí
Vyp
Výstraha: rychlost
BLIS
Zap
Blízko
Vyp
Možnosti asistenta
Plná funkce
Výstražný tón
Upozornění na odstup
Zap
Pouze vibrace
Zap
Vyp
Pouze asistent řízení
Vyp
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Zap
Vyp
Dopravní značky: informace
Driver Alert
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
15
02 MY CAR
MY CAR - Možnosti systému
02
Položka v nabídce nastavení systému ve zdroji
nabídek MY CAR obsahuje např. funkci Čas
a Jazyky.
Zap
Vyp
Nastavení systému
Vysvětlující text pro aktuální obsah displeje
se zobrazí, je-li tato možnost zvolena.
Čas
Jednotka vzdálenosti a paliva
Zde se nastavují hodiny na sdružené
přístrojové desce.
MPG (UK)
Časový formát
km/l
12h
24h
Spořič obrazovky
Zap
Vyp
Pokud zvolíte tuto možnost, po jisté době
nečinnosti zmizí z obrazovky displeje
aktuální obsah a objeví se prázdná obrazovka.
Pokud stisknete některé z tlačítek na obrazovce displeje nebo některé z ovládacích
tlačítek, opět se zobrazí původní obsah.
16
Zobrazit nápovědu
MPG (US)
l/100km
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Výběr jednotky pro zobrazení venkovní
teploty a nastavení ovládání klimatizace.
Hlasitost
Hlasitost asistenta parkování vpředu
Hlasitost asistenta parkování vzadu
Hlasitost vyzvánění
Jazyk
Resetovat nastavení systému
Výběr jazyka textu menu.
Všechna menu v Nastavení systému jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
02 MY CAR
MY CAR - Nastavení klimatizace
Položka v menu Nastavení klimatizace ve
zdroji menu MY CAR obsahuje např. funkci
nastavení ventilátoru a recirkulaci.
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu
Zap
Vyp
Informace MY CAR
Položka menu Informace ve zdroji menu MY
CAR obsahuje funkce jako Počet klíčů a číslo
VIN.
Nastavení klimatu
Resetovat nastavení klimatu
Informace
Autom. nastavení ventilátoru
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Počet klíčů
Normálně
Silně
Slabě
Časovač recirkulace vzduchu
Zap
Vyp
Autom. vyhřívání zadního skla
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
02
Číslo VIN
Kód DivX® VOD
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
Související informace
•
•
MY CAR (str. 10)
MY CAR - položky nabídky (str. 11)
Zap
Vyp
Autom. zapnutí vytápění volantu
Zap
Vyp
Auto. zapnutí vytápění sed. řidiče
Zap
Vyp
17
AUDIO A MΔDIA
03 Audio a média
Audio a média
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Systém audia a médií zahrnuje rádio
(str. 28), přehrávač médií (str. 39), TV (str.
* (str. 63)) a možnost komunikovat pomocí
mobilního telefonu* (str. 54) . Informace se
objevují na 5palcové obrazovce* v horní části
středové konzoly. Funkce lze ovládat pomocí
tlačítek na volantu, pomocí tlačítek na
středové konzole pod obrazovkou nebo
pomocí dálkového ovladače* (str. 67) .
Je-li audiosystém a systém médií aktivní,
když se motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile se klíč zasune do polohy I nebo
vyšší polohy. Systém pokračuje v přehrávání
stejného zdroje (např. rádia) jako předtím, než
se motor vypnul (u vozidel s funkcí Keyless*
musí být dveře řidiče zavřené).
Přehled různých komponentů systému audia
a médií.
03
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
a symbol dvojitého D jsou obchodní známky
společnosti Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ*
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový
ovladač musel být zasunutý ve spínači zapalování.
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím
zbytečnému vybíjení akumulátoru.
Vstupy AUX a USB* pro externí audio
zdroje (str. 46) (např. iPod®).
Klávesnice na volantu*.
Ovládací panel na středové konzole.
5palcová obrazovka.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
POZNÁMKA
Audio a média - přehled
Zadní ovládací panel (str. 24) se zásuvkou pro sluchátka*.
Audyssey MultEQSystém se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
Vstup A/V-AUX*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19
03 Audio a média
Audio a média - použití systému
nebo kapitoly2. Dlouhé stisknutí slouží
k rychlému procházení skladeb na disku
nebo k vyhledání další stanice.
Systém audia a médií se ovládá ze středové
konzoly a částečně pomocí tlačítek na
volantu. Informace se zobrazí na obrazovce
v horní části středové konzoly.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení audio (basy, výšky atd.). Další informace, viz obecné nastavení audio
(str. 26) .
VOL – zvýšení nebo snížení hlasitosti.
03
ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a
to včetně navigace * a funkcí telefonu*) se
spouští a vypíná současně. Krátkým
stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo
obnoví na původní hlasitost (pokud byl
vypnutý).
Otvor pro vložení a vysunutí disku.
Procházet/rychloposuv vpřed/hledat –
krátkým stisknutím procházejte stopy na
disku, předvolby rozhlasových stanic1
1
2
20
Neplatí pro DAB.
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se
naposledy aktivní zdroj (např. FM1). Nové
zobrazení zvolíte, pokud hlavní tlačítko
zdroje stisknete, když je systém v režimu
RADIO nebo MEDIA. Pokud se nacházíte
v menu TEL* nebo NAV* a stisknete
hlavní tlačítko zdroje, zobrazí se menu
zkratek s obvykle používanými položkami
menu pro telefon.
03 Audio a média
Vysunutí disku.
OK/MENU – stisknutím kolečka na
volantu nebo tlačítka na středové konzole
přijmete výběr v nabídkách. Pokud se
nacházíte v normálním zobrazení a stisknete OK/MENU, zobrazí se menu pro
vybraný zdroj (např. RADIO nebo
MEDIA). Pokud jsou k dispozici vnořené
nabídky, vpravo od obrazovky se zobrazí
šipka.
TUNE - otáčením kolečka na volantu
nebo ovladače na středové konzole procházíte stopy/složky, rozhlasové a televi-
zní* stanice, kontakty v telefonu* a navigujete mezi jednotlivými položkami na
televizní obrazovce.
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte
aktuální funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor nebo vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím zobrazíte normální
zobrazení nebo, pokud jste v normálním
zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně
nabídky (zobrazení hlavního zdroje),
odkud lze použít stejná tlačítka hlavního
zdroje jako na středové konzole (6).
INFO - pokud jsou kromě informací, které
se zobrazily na obrazovce, k dispozici
další informace, stisknutím tlačítka INFO
zobrazíte další informace.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
FAV - zkratka k oblíbeným nastavením.
Toto tlačítko lze naprogramovat na běžně
používané funkce (např. FM, AUX). Další
informace - viz oblíbené (str. 24).
03
MUTE – stisknutím vypnete zvuk rádia/
médií nebo obnovíte zvuk, pokud byl
vypnutý.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
03 Audio a média
||
Menu
03
Na příkladu je zobrazena navigace k jednotlivým funkcím, když se přehrává disk. (1) Tlačítko hlavních zdrojů, (2) Normální zobrazení, (3) Nabídka zkratek/zdrojů,
(4) Rychlá nabídka, (5) Nabídka zdroje.
22
03 Audio a média
Tlačítko hlavního zdroje - stisknutím
přepnete hlavní zdroj nebo zobrazíte
nabídku zkratek/zdroje pro aktivní zdroj.
Normální zobrazení – běžný režim pro
zdroj.
Menu zkratek - zobrazí se obvykle používané položky menu v hlavních zdrojích,
např. TEL a MEDIA (zpřístupní se stisknutím tlačítka hlavního zdroje pro aktivní
zdroj (1)).
03
Rychlá nabídka – rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně
stop na disku, naladění jiné rozhlasové
stanice apod.
Menu zdroje - k navigování v menu
(zpřístupní se stisknutím tlačítka OK/
MENU).
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (RADIO, MEDIA, TEL). K navigování přes nabídky zdrojů použijte ovládací
prvky TUNE, OK/MENU, EXIT nebo tlačítka
(1) hlavního zdroje.
Dostupné funkce, viz Audio a média - přehled
menu (str. 70).
23
03 Audio a média
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka*
Můžete připojit sluchátka a poslouchat jednotlivý média. K výběru použijte zadní ovládací
panel.
03
Pro nejlepší reprodukci zvuku jsou doporučena sluchátka s impedancí 16-32 Ohmů
a citlivostí 102 dB nebo vyšší.
Aktivace/deaktivace
Oblíbené
Ovládací panel se aktivuje pomocí MODE.
Deaktivace je možná dlouhým stisknutím
MODE nebo vypnutím motoru.
Často používané funkce lze uložit (str. 25)
do oblíbených. Obvykle se ukládají funkce
jako rádio, média, zpětná kamera a zdroj
menu MY CAR, který obsahují celou řadu
funkcí souvisejících s vozidlem - např. nastavování hodin, zpětných zrcátek a zamykání.
Tuto funkci lze potom snadno zpřístupnit
stisknutím tlačítka FAV.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu
Stisknutím (2) rolujete mezi stopami disku /
audiosoubory nebo vyhledáte další dostupnou rozhlasovou stanici.
Omezení
Zdroj zvuku (např. FM1, AM, Disk), který je
přehráván přes reproduktory, nemůže být
ovládán pomocí ovládacího panelu vzadu.
Abyste mohli zdroj zvuku zvolit pomocí
MODE a abyste tento zdroj mohli poslouchat,
musí být zdroj zvuku k dispozici a musí být
připojen k vozidlu.
Související informace
VOLUME – Hlasitost, vlevo a vpravo.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu.
MODE - Zvolte AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*, Disk, USB*, iPod*, Bluetooth*,
AUX, TV* nebo Zap/Vyp. Přečtěte si
o připojení přes AUX nebo USB*
(str. 47) nebo přes Bluetooth®
(str. 50).
Zásuvka pro sluchátka (3,5 mm).
3
24
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Audio a média (str. 19)
Audio a média - použití systému (str. 20)
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané funkce tak, aby se funkce spustila
pouhým stisknutím tlačítka FAV. Pro každou
funkci (např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
•
•
•
AM3
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
03 Audio a média
V režimu MEDIA:
Uložení do oblíbených
Audio a média - nastavení audio
•
•
•
•
•
•
Často používané funkce lze uložit do oblíbených (str. 24). Tuto funkci lze snadno zpřístupnit stisknutím tlačítka (str. 20) FAV.
Audiosystém je již nakalibrován pro optimální
reprodukci zvuku. Tuto kalibraci lze však změnit.
Uložení funkce do oblíbených:
Nastavení optimální kalibrace zvuku
1. Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA).
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení pro MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené
položky lze rovněž zvolit a uložit v menu MY
CAR.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média (str. 19)
MY CAR (str. 10)
Rádio (str. 28)
Multimediální přehrávač (str. 39)
2. Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (FM1,
Disk apod.).
3. Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud
se nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
4. Otáčením knoflíku TUNE zvolte
v seznamu požadovanou položku. Pro
uložení stiskněte OK/MENU.
> Když bude hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce
je přístupná po stisknutí tlačítka FAV.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory,
zesilovače, akustiku prostoru pro cestující,
polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.
03
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
Související informace
•
•
Audio a média (str. 19)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 13)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
25
03 Audio a média
Audio a média - všeobecné nastavení
audio
Všeobecné nastavení audio pro systém audia
a médií
03
Stisknutím tlačítka (str. 20) SOUND otevřete
menu pro nastavení audiosystému (Basy,
Výšky apod.). Pomocí knoflíků SOUND nebo
OK/MENU přejděte na požadovanou položku
(např. Výšky).
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
• Surround* - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na obrazovce displeje objeví DPLII a
.
Pokud se k provedení záznamu použila
technologie Dolby Digital, záznam se
bude přehrávat s tímto nastavením a na
.
obrazovce displeje se objeví
Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici bude
stereo se 3 kanály.
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Fader - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
4
26
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• Subwoofer* – Úroveň pro basový reproduktor.
• Úroveň středu, DPL II/Úroveň středu,
3-CH stereo* - Hlasitost prostředního
reproduktoru.
• Úroveň surround, DPL II/4 - Úroveň
prostorového zvuku.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Audio a média - rozšířená nastavení
audio
Upravte nastavení audia pro rádio a média
podle svých požadavků.
Lze upravit následující funkce:
•
•
•
•
Nastavení ekvalizéru (str. 27)
Nastavení audio profilu (str. 27)
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti (str. 27)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 49)
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
03 Audio a média
Nastavení ekvalizéru
Nastavení audio profilu
Nastavte ekvalizér* a upravte hlasitost samostatně pro různé frekvence rádia a TV.
Nastavte si audio profil* a optimalizujte si
audio zážitek podle svých potřeb.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU v běžném
zobrazení pro zdroj média zpřístupníte
Nastavení audio a vyberete Ekvalizér.
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo
zadní sedadlo. Pokud sedí cestující na
předních i zadních sedadlech, doporučujeme
zvolit nastavení pro obě přední sedadla.
Zpřístupní položky v běžném zobrazení pro
zdroj média stisknutím tlačítka OK/MENU
a výběrem položky Nastavení audio Místo
poslechu.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Audio nastavení zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Analogicky pokračujte u ostatních
vlnových délek, které chcete změnit.
4. Když jste s nastavováním audio zdroje
skončili, potvrďte nastavení stisknutím
tlačítka EXIT. Nyní se zobrazí běžné
nastavení.
Související informace
•
•
Audio a média - nastavení audio (str. 25)
Audio a média - použití systému (str. 20)
Nastavení hlasitosti audio
a automatické regulace hlasitosti
Nastavte kompenzaci audio pro případ nadměrné hlučnosti v prostoru pro cestující.
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky
v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti
se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji lze zcela vypnout. V běžném
zobrazení pro zdroj médií vyberte úroveň
stisknutím tlačítkaOK/MENU a následným
výběrem položky Nastavení audio
Kompenzace hlasitosti.
03
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 26)
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 26)
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
27
03 Audio a média
Rádio
Digitální rádio* (DAB)
AM5
Lze poslouchat na frekvenci rádia
a FM.
V některých případech lze poslouchat digitální
rádio (DAB)* (str. 37).
03
Ovládací prvky funkcí rádia.
Ovládání rádia - viz Použití systému (str. 20).
Rádio AM6/FM
•
•
Rozhlasové stanice jako předvolby
(str. 30)
•
Procházení rozhlasových frekvencí
(str. 36)
•
•
Funkce RDS (str. 31)
•
Rádiotext (str. 35)
5
6
28
Ladění rádia (str. 28)
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 33)
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 37)
•
Navigace v seznamu skupin kanálů
(str. 38)
•
Rozhlasové stanice jako předvolby
(str. 30)
•
Procházení rozhlasových frekvencí
(str. 36)
•
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 33)
•
•
•
Rádiotext (str. 35)
•
•
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 39)
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 37)
DAB to DAB link (str. 38)
Digitální rádio (DAB)* - vlnová délka
(str. 38)
Digitální rádio (DAB)* - resetování
(str. 39)
Související informace
•
•
•
Přehled menu - AM (str. 70)
Přehled menu - FM (str. 70)
Přehled menu - digitální rádio (DAB)*
(str. 71)
Ladění rádia
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic* (str. 29). Lze aktivovat automatické (str. 29) nebo manuální
(str. 30) ladění rozhlasových stanic.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve
kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
03 Audio a média
Automatické ladění rádia
Seznam rozhlasových stanic*
Hledání další/předchozí dostupné stanice.
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic , které momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
•
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou
momentálně přijímány. Nezobrazí se
úplný seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
•
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio
neaktualizuje seznam stanic. V tomto
případě stiskněte tlačítko INFO (když
je na obrazovce displeje seznam stanic). Zařízení přejde do režimu ručního
ladění a můžete naladit stanici. Pokud
seznam stanic není zobrazen, otočením knoflíku TUNE o jeden krok v libovolném směru se seznam objeví. Pro
přepnutí nyní stiskněte INFO.
1. Stiskněte RADIO, otáčejte TUNE, dokud
se nezobrazí požadovaná vlnová délka
(např. FM1). Stiskněte OK/MENU.
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (např.
FM1).
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
4. Potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka
OK/MENU.
POZNÁMKA
03
Seznam z obrazovky displeje po několika
sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic,
otočte knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném směru a stiskněte na středové konzole INFO. Systém přejde do režimu manuálního ladění (str. 30) (nebo se z režimu
manuálního ladění vrátí na funkci "Seznam
stanic").
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
29
03 Audio a média
Manuální ladění rádia
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic* (str. 29). Rozhlasové stanice lze
však naladit také manuálně.
03
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE. Jakmile se objeví
seznam stanic, stiskněte na středové konzole
INFO a systém přejde do režimu manuálního
ladění. Nyní si můžete vybrat frekvenci ze
seznamu všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými slovy, pokud při
manuálním ladění otočíte TUNE o jeden krok,
frekvence se změní např. z 93,3 na 93,4 MHz.
Manuální naladění stanice:
1. Stiskněte tlačítko RADIO, otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaná vlnová
délka (např. FM1). Stiskněte OK/MENU.
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
POZNÁMKA
V případě předvolby od výrobce rádio
automaticky prohledává stanice v oblasti,
kterou projíždíte (viz předchozí kapitola
"Seznam rozhlasových stanic").
Rozhlasové stanice jako předvolby
Často používané rozhlasové stanice je vhodné
pro usnadnění aktivace uložit do předvoleb.
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítkaINFOna středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
rozhlasových stanic", otočte knoflíkem
TUNE o jeden krok (zobrazí se kompletní
seznam stanic) a stiskněte tlačítkoINFO.
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
INFO a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace
o této funkci viz Audio a média - použití
systému (str. 20).
Předvolby stanic.
Rádio AM/FM
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (např. FM1).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia
(str. 28).
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se
ztlumí zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se
naladí požadovaná stanice. Nyní můžete
použít tlačítko předvolby.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby*. Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení
30
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
pro zdroj AM/FM stiskněte OK/MENU
a zvolte Zobrazit předvolby.
Rádio FM
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (např. FM1).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia
(str. 28).
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály
jsou dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby*. Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení
pro zdroj DAB stiskněte OK/MENU a zvolte
Zobrazit předvolby.
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se
ztlumí zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se
naladí požadovaná stanice. Nyní můžete
použít tlačítko předvolby.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby*. Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, v běžném zobrazení
pro zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte
Zobrazit předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Funkce RDS
V případě systému RDS rádio automaticky
přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje
např. příjem dopravních informací (TP)
a vyhledání určitých druhů programů (PTY).
RDS (Radio Data System) - funkce spojuje
vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti
odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS
umožňují následující funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
03
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice nepoužívají
RDS nebo používají pouze část funkcionalit RDS.
Digitální rádio* (DAB)
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby se ukládají dlouhým stisknutím požadovaného tlačítka
předvolby. Podrobnější informace - viz rádio
FM nahoře. Uložené předvolby se vybírají
pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li
používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Přerušené vysílání se přehrává nastavenou hlasitostí (str. 35). Jakmile nastavený
typ programu již nevysílá, nastaví se původní
hlasitost a audiozdroj.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy (NEWS)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
31
03 Audio a média
||
a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON Vzdálený a EON
Lokální), viz EON (str. 33). Pro návrat do
přerušeného audiozdroje stiskněte EXIT. Pro
vymazání zprávy stiskněte OK/MENU.
03
Související informace
•
Alarmy v případě nehod a krizových
situací (str. 32)
•
•
Rádiotext (str. 35)
•
Regionální rozhlasové programy (REG)
(str. 36)
•
Resetování funkcí RDS (str. 36)
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
Tato funkce rádia se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Zpráva
VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce displeje, pokud je vysílána varovná zpráva.
Dopravní informace (TP)
Tato funkce umožní přerušit vysílání dopravních informací v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Alarm není možné dočasně přerušit nebo
deaktivovat.
Symbol TP informuje, že je funkce aktivována. Pokud stanice z předvolby vysílá
dopravní zpravodajství, na obrazovce displeje
se krátce objeví TP. Jinak se TP zobrazuje
v šedé barvě.
Související informace
–
•
Funkce RDS (str. 31)
Automatická aktualizace frekvence rádia
(AF) (str. 35)
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte
TP.
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte
OK/MENU a zvolte Rozšířené nastavení
Nastavit oblíbené pro TP.
Související informace
•
32
Funkce RDS (str. 31)
03 Audio a média
Rozšíření o ostatní sítě (EON)
Vysílání zpráv
Typy rozhlasových programů (PTY)
Funkce EON je užitečná v městských oblastech, kde je mnoho rozhlasových stanic.
Umožňuje nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové
funkce by měly přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
Tato funkce umožní přerušit vysílání zpráv
v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Pomocí funkce PTY si lze zvolit jeden nebo
více typů rozhlasových programů, např. Pop
music nebo Vážná klasická hudba. Po volbě
typu programu probíhá pohyb pouze po kanálech vysílajících tento typ programu.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM stiskněte OK/MENU a vyberte
jednu z možností v nabídce Rozšířené
nastavení EON:
• Lokální – K přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
• Vzdálený7 – K přerušení dojde v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi statický.
Symbol NEWS informuje, že je funkce aktivní.
–
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
–
Související informace
•
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
Funkce RDS (str. 31)
Pokud chcete nastavení změnit, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte
OK/MENU a zvolte Nastavení pro
zpravodajství Nastavit oblíbené pro
zpravodajství.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 31)
PTY lze zvolit pro rádio FM a DAB. Je-li tato
funkce aktivní, na displeji se objeví symbol
PTY. Tato funkce umožňuje přerušení
prostřednictvím vysílání typu programu
v rámci zvolené sítě stanic RDS.
03
PTY pro rádio FM
1. V běžném zobrazení pro zdroj FM lze
aktivovat stisknutím tlačítka OK/MENU
a následným výběrem typů programů
v položce Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Zvolit PTY.
2. Potom se musí aktivovat funkce PTY.
Přitom se stiskne OK/MENU a následně
se vybere položka Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí.
Funkce PTY se deaktivuje v běžném zobrazení pro zdroj FM stisknutím tlačítka
OK/MENU a následným stisknutím položky
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Příjem dopravních zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu (PTY) se neresetují.
7
Tovární nastavení.
}}
33
03 Audio a média
||
Funkce PTY se resetuje a odstraňuje v běžném zobrazení pro zdroj FM stisknutím tlačítka OK/MENU a následným stisknutím
položky Rozšířené nastavení Nastavení
PTY Zvolit PTY Vymazat vše.
PTY pro rádio DAB
03
Typ programu se vybírá v běžném zobrazení
pro zdroj DAB stisknutím tlačítka OK/MENU
a následným výběrem položky Filtr PTY.
Tento režim ukončete následovně:
–
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce
displeje se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB opustí
režim PTY, viz DAB to DAB link (str. 38).
Vyhledávání typů rozhlasových
programů (PTY)
Zobrazení typů rozhlasových
programů (PTY)
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
Některé informace o vysílání rozhlasových stanic o typu a kategorii programu. Na obrazovce
se může zobrazit typ programu dané rozhlasové stanice, např. pop music nebo vážná klasická hudba. PTY lze zvolit pro rádio FM
a DAB.
1. V běžném zobrazení pro zdroj FM vyberte
jednu nebo více položek PTY stisknutím
tlačítka OK/MENU a výběrem položky
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom stiskněte tlačítko OK/MENU
a zvolte možnost Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Zvolit PTY.
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
–
Související informace
34
•
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 34)
•
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 34)
•
Ovládání hlasitosti u přerušení typů rozhlasových programů (PTY) (str. 35)
•
Funkce RDS (str. 31)
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
Zobrazení typu programu pro rádio FM
–
Zobrazení typu programu pro rádio DAB
–
Související informace
•
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 33)
•
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 34)
•
Funkce RDS (str. 31)
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj DAB stiskněte OK/MENU a zvolte
Rozšířené nastavení Zobrazit text
PTY.
Související informace
•
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 33)
•
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 34)
•
Funkce RDS (str. 31)
03 Audio a média
Ovládání hlasitosti u přerušení typů
rozhlasových programů (PTY)
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou
pro každý příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost nastavena během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace lze zobrazit na obrazovce displeje8.
Pro rádio FM a DAB lze zobrazit rádiotext.
Rádiotext pro rádio FM
–
Související informace
•
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 33)
•
Funkce RDS (str. 31)
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM/DAB stiskněte OK/MENU
a zvolte Zobrazit rádiotext.
Automatická aktualizace frekvence
rádia (AF)
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou
stanici.
Ve výjimečných případech se může stát, že
funkce k vyhledání silného vysílače musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
–
POZNÁMKA
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext
a Zobrazit předvolby. Pokud je již aktivována jedna z těchto funkcí a aktivuje se
druhá, původně aktivovaná funkce se
automaticky vypne. Obě funkce lze deaktivovat.
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte
Rozšířené nastavení Alternativní
kmitočty (AF).
03
Související informace
•
Funkce RDS (str. 31)
Související informace
•
•
8
Funkce RDS (str. 31)
Digitální rádio (DAB)* (str. 37)
Pouze vozy se 7palcovou obrazovkou.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
35
03 Audio a média
Regionální rozhlasové programy
(REG)
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý.
Symbol REG informuje, že je funkce aktivní.
–
03
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj FM stiskněte OK/MENU a zvolte
Rozšířené nastavení REG.
Procházení rozhlasových frekvencí
Resetování funkcí RDS
Tato funkce automaticky vyhledá dostupné
rozhlasové kanály a při filtrování vezme
v úvahu typ programu (PTY).
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována
po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání
opět spustí. Naladěná stanice se ukládá
obvyklým způsobem, viz Rozhlasové stanice
jako předvolby (str. 30).
–
Související informace
•
Funkce RDS (str. 31)
Pokud chcete spustit skenování, v běžném zobrazení pro zdroj FM/AM9/DAB*
stiskněte OK/MENU a zvolte
Vyhledávání.
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Související informace
9
36
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 33)
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 37)
–
Pokud chcete nastavení resetovat, v běžném zobrazení pro zdroj FM stiskněte
OK/MENU a zvolte Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 31)
03 Audio a média
Digitální rádio (DAB)*
•
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního vysílání rádia. Vozidlo podporuje
DAB, DAB+ a DMB.
Digitální rádio (DAB)* - vlnová délka
(str. 38)
•
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble
learn)
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 39)
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn Vytvořit skupinu) u digitálního rádia (DAB).
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici ve všech místech. Pokud není pokrytí,
na obrazovce displeje se objeví zpráva
Žádný příjem.
Digitální rádio (DAB)* - resetování
(str. 39)
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání,
možná bude nutné přeprogramovat stávající
skupiny kanálů v dané oblasti.
Služby a skupiny
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin
kanálů. Seznam není aktualizován automaticky.
•
Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
•
Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
Pokud chcete programovat, v běžném zobrazení pro zdroj DAB stiskněte OK/MENU
a vyberte Vytvořit skupinu. Programování se
provádí také následovně:
Související informace
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 37)
•
Navigace v seznamu skupin kanálů
(str. 38)
•
•
Rádio (str. 28)
•
Procházení rozhlasových frekvencí
(str. 36)
•
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 33)
•
•
Rádiotext (str. 35)
Rozhlasové stanice jako předvolby
(str. 30)
03
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Související informace
•
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 37)
Navigace v seznamu skupin kanálů
(str. 38)
DAB to DAB link (str. 38)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
37
03 Audio a média
03
Navigace v seznamu skupin kanálů
DAB to DAB link
Digitální rádio (DAB)* - vlnová délka
Navigace v seznamu skupin kanálů (Ensemble) pro digitální rádio (DAB).
DAB resp. DAB linking znamená, že se rádio
DAB může přeladit z jednoho kanálu se zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný
kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde je
příjem lepší.
DAB lze přenášet na dvou vlnových délkách10.
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní
části obrazovky displeje se zobrazí název
skupiny. Při přetočení na novou skupinu se
název změní na nový název.
•
Servis – ukazuje kanály bez ohledu na
skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 33).
Související informace
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 37)
•
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 37)
10
38
Typy rozhlasových programů (PTY)
(str. 33)
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při změně skupiny kanálů můžete zaznamenat určité zpoždění. Může dojít ke krátkému
ztišení, pokud již není k dispozici aktuální
kanál a ještě není k dispozici nový kanál.
–
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj DAB stiskněte OK/MENU a zvolte
Rozšířené nastavení Propojování
stanic DAB.
• Band III - k dispozici na většině území.
• LBand - k dispozici pouze na některých
územích.
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud
byly zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že budou nalezeny všechny skupiny
kanálů. Volba vlnového rozsahu neovlivňuje
uložené paměti.
–
V běžném zobrazení pro zdroj DAB lze
vlnové délky aktivovat/deaktivovat stisknutím tlačítka OK/MENU a následným
výběrem položky Rozšířené nastavení
Pásmo DAB.
Související informace
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 37)
03 Audio a média
Digitální rádio (DAB)* - subkanál
Digitální rádio (DAB)* - resetování
Multimediální přehrávač
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
Přehrávač médií dokáže přehrávat audio
a video z disků CD/DVD* (str. 40) a externě
připojených audio zdrojů přes vstup AUX/
USB* (str. 46) Dále umožňuje bezdrátový
streaming z externích zařízení přes
Bluetooth®. Některé přehrávače dokáží zobrazit TV* (str. 63) a mohou komunikovat
s mobilním telefonem* přes Bluetooth®.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce displeje vlevo od názvu
. Subkanál je na
kanálu zobrazen symbol
obrazovce displeje označen symbolem nalevo od jména kanálu.
Stisknutím tlačítka
nastavení subkanálů.
otevřete menu pro
–
Funkce se resetuje v běžném zobrazení
pro zdroj DABstisknutím tlačítka
OK/MENU a následným výběrem položky
Rozšířené nastavení Resetovat
všechna nastavení DAB.
03
Související informace
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 37)
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného
kanálu, aniž by byl tento vybrán.
–
V běžném zobrazení pro zdroj DAB lze
zobrazení subkanálů aktivovat/deaktivovat stisknutím tlačítka OK/MENU
a následným výběrem položky Rozšířené
nastavení Vedlejší kanály.
Ovládání multimediálního přehrávače.
Ovládání multimediálního přehrávače, viz
Použití systému (str. 20).
Související informace
•
•
•
•
Audio a média (str. 19)
Media Bluetooth®* (str. 50)
Dálkový ovladač* (str. 67)
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 45)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
39
03 Audio a média
CD/DVD*
Multimediální přehrávač (str. 39) dokáže
přehrávat originální i vypálené disky CD/DVD.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující základní typy disků a souborů:
03
•
•
•
•
Spuštění přehrávání disku
Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video.
V běžném zobrazení pro zdroj médií stiskněte
tlačítko MEDIA a otáčejte knoflíkem TUNE,
dokud se nezobrazí Disk. Potom stiskněte
OK/MENU. Pokud se v přehrávači nachází
disk, začne se automaticky přehrávat. Jinak
se na obrazovce displeje objeví Vložte disk.
Vložte disk stranou s textem nahoru. Disk se
začne automaticky přehrávat.
Originální DVD video disky.
Vypálené DVD disky se soubory audio a/
nebo video.
Související informace
•
Základní přehrávání a navigace, viz Použití
systému (str. 20). Podrobný popis najdete
dále.
Originální nahrané CD disky (CD audio).
Další informace o podporovaných formátech,
viz kompatibilní formáty souborů, (str. 45).
•
•
Přehrávání a navigace na CD/DVD
video disku*
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 40)
Přehrávání a navigace na DVD* video
disku (str. 43)
Vysunutí disku
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom
se z bezpečnostních důvodů zasune.
Pauza v přehrávání (pauza)
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální
přehrávač se pozastaví. Jakmile se hlasitost
40
Neplatí pro CD audio.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
POZNÁMKA
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek na disku. V závislosti na kvalitě disku
a objemu informací může v některých případech začít přehrávání se zpožděním.
Disk vysunete stisknutím tlačítka Eject
(str. 20).
11
obnoví nebo pokud stisknete znovu tlačítko
MUTE, multimediální přehrávač se spustí.
Přehrávání lze přes systém menu11 pozastavit, a to tak, že stisknete OK/MENU a vyberete Přehrát/pauza.
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video* (str. 41)
•
Přehrávání a navigace na DVD* video
disku (str. 43)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 42)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 42)
03 Audio a média
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 43)
•
Přehrávání a navigace u vypálených
disků se soubory audio/video*
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 45)
Přehrávání a navigace u vypálených disků se
soubory audio/video.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio a video souborů. Místo toho bude
přehrávač pokračovat v přehrávání pouze
původních typů souborů.
Opakování složky
Pomocí této funkce můžete opakovaně
přehrávat soubory ve složce. Po přehrání
posledního souboru se opět spustí přehrávání
prvního souboru.
03
1. Stiskněte OK/MENU
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Audio soubory mají symbol
, video soubory mají symbol
a složky mají symbol
.
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně12 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do přehrávače vloží
disk obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
12
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 40)
•
Přehrávání a navigace na DVD* video
disku (str. 43)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 42)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 43)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 42)
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
41
03 Audio a média
•
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 45)
DivX® Video On Demand* (str. 44)
Rychle dopředu/dozadu
Soubory audio a video lze posunovat rychle
dopředu a dozadu.13.
Chcete-li audio nebo video soubory rychle
přetáčet dopředu nebo dozadu, stiskněte tla/
.
čítko
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/
dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu různými
rychlostmi. Opakovaným tisknutím tlačítek
/
zvyšte rychlost rychlého převíjení
dopředu/dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka se opět nastaví běžná rychlost
převíjení.
03
Související informace
•
•
•
13
14
42
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 40)
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji* (str. 48)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každé stopy na disku/ audio souboru.14
Procházení zvoleného zdroje:
1. Pro zvolený zdroj stiskněte v běžném
zobrazení OK/MENU
2. Otočte TUNE na Vyhledávání
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
3. Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko EXIT. Bude pokračovat přehrávání
stopy nebo audio souboru.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 40)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji* (str. 48)
•
Media Bluetooth®* (str. 50)
Platí pouze pro disky CD/DVD*, USB a iPod®.
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
Náhodné přehrávání stopy na disku
nebo audiosouboru
Přehrávání a navigace na DVD* video
disku
Tato funkce přehrává stopy a audiosoubory
v náhodném pořadí15.
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např. výběr
titulků, jazyka nebo výběr scén.
Chcete-li přehrávat stopy a audiosoubory pro
zvolený zdroj v náhodném pořadí:
1. Pro zvolený zdroj stiskněte v běžném
zobrazení OK/MENU
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 40)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji* (str. 48)
•
Media Bluetooth®* (str. 50)
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
Základní přehrávání a navigace, viz Použití
systému (str. 20). Podrobný popis najdete
dále.
03
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na
středové konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání
se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivu-
15
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
43
03 Audio a média
||
jete výběr a vrátíte se na výchozí místo.
Pomocí tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se
zpět na výchozí místo (aniž byste provedli
výběr).
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
03
44
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 40)
•
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD* (str. 44)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video* (str. 41)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 42)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 43)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 45)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 42)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD*
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci.
V běžném zobrazení pro zdroj disku stiskněte
OK/MENU a zvolte Rozšířené nastavení
Úhel pohledu.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
DivX® Video On Demand*
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby
přehrával soubory typu DivX® VOD z disků
CD/DVD, USB nebo iPod®.
Kód pro registraci najdete v systému nabídky
MY CAR, viz MY CAR (str. 10).
Další informace najdete na www.divx.com/
vod.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehrávání a navigace na DVD* video
disku (str. 43)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video* (str. 41)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji* (str. 48)
03 Audio a média
Nastavení obrazu*
Můžete upravit nastavení jasu a kontrastu
(pokud vozidlo stojí).
1. V režimu přehrávání stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení obrazu. Pro potvrzení
stiskněte OK/MENU.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení
od výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
Související informace
•
•
Multimediální přehrávač kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Kompatibilní formáty souborů pro disky
CD/DVD
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví funkční poruchy.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
Audio a média - použití systému (str. 20)
Audio a média (str. 19)
Formáty
zvuku
CD audio, mp3, wma,
aac, m4a
Video formát
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
Formáty zvuku
mp3, wma, aac, m4a
Video formát
divx, avi, asf
Technické parametry pro formát
souboru .avi a .divx
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Verze DivX
3, 4, 5, 5:2
Velikost
obrázku
32x32-720x576 pixlů
Rychlost ve
snímcích za
sekundu
Až 30 fps
Celková
kapacita (celková rychlost
v bitech)
Průměrně 4 Mbps, maximálně až 8 Mbps
(zahrnuje rychlost v bitech
pro video a audio)
Formát audia
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
Standard DivX
Specifikace audio - viz
tabulka dole
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio
a video soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
03
Audiokanály
(ch)
2 kanály pro MP3/
MPEG-1, 5.1 kanál pro
AC3
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
45
03 Audio a média
||
Audiospecifikace pro formáty
souboru .avi a .divx
Formát
kHz
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
03
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
AC3
Až 384 kbs (zahrnuje
rychlost v bitech pro
video a audio)
Formát audia
ITU-T G.726
Audiokanály
(ch)
1 kanál
Rychlost vzorkování audia
8 kHz
Rychlost
v bitech pro
audio
16, 24, 32 nebo 40 kbps
(u vzorkování 8 kHz)
Technické parametry pro formát
souboru .asf
Aby byl soubor přehráván, musí být splněny
následující podmínky:
Velikost
obrázku
32x32-720x576 pixlů
Rychlost ve
snímcích za
sekundu
Až 30 fps
16
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit (str. 47) k audiosystému.
Stereo není podporováno
Související informace
•
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 40)
•
Přehrávání a navigace na DVD* video
disku (str. 43)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video* (str. 41)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji* (str. 48)
Neplatí pro 144 kbps.
A
46
Celková kapacita (celková
rychlost
v bitech)
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat16 pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve
voze. Zařízení, které je připojeno přes vstup
AUX, nelze pomocí ovládacích prvků ve voze
ovládat.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto
zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí
k USB portu.
03 Audio a média
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB
se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními
soubory.
stémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB
Removable device/Mass Storage Device.
iPod®
iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB
přes připojovací kabel přehrávače.
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPod®.
POZNÁMKA
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. Výběr zařízení
USB se provádí v běžném zobrazení pro zdroj
USB stisknutím tlačítka OK/MENU a následným výběrem položky Zvolit USB zařízení.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový systém, který není podporován audiosy-
03
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
USB hub
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes
libovolné přípojky na středové konzole.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít kabel s USB adaptérem. Tím
se zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
Související informace
•
•
•
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Audio a média - použití systému (str. 20)
Připojení audiozdroje:
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji* (str. 48)
1. V běžném zobrazení pro zdroj média
stiskněte MEDIA, otočte TUNE na požadovaný zdroj audia USB, iPod nebo AUX
a stiskněte OK/MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce
displeje se zobrazí Připojit USB.
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 49)
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek
v úložné schránce na středové konzole
(viz předchozí obrázek).
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce displeje objeví
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
03 Audio a média
||
text Načítání USB. V závislosti na struktuře
a počtu souborů může jistou dobu trvat, než
bude zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
03
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí
se, pokud je zkratováno nebo pokud
připojené USB zařízení odebírá příliš velký
výkon (to se může stát v případě, kdy
připojené USB zařízení nesplňuje normy
platné pro USB zařízení). Pokud závada
byla odstraněna, USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 46)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji* (str. 48)
17
18
19
48
Platí pouze pro USB a iPod®.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji*
Přehrávání a navigace v externím audiozdroji17.
Základní přehrávání a navigace, viz Použití
systému (str. 20). Podrobný popis najdete
dále.
, video souAudio soubory mají symbol
a složky mají symbol
bory* mají symbol
.
Informace o formátech souborů, které dokáže
přehrát multimediální přehrávač - viz Kompatibilní formáty souborů (str. 45).
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně18 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do USB portu vloží
zařízení obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do USB portu vloží zařízení obsahující
kombinaci audio a video souborů. Místo toho
bude přehrávač pokračovat v přehrávání
pouze původních typů souborů.
Vyhledávání17
Klávesnici na ovládacím panelu na středové
konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku TUNE (otevře se struktura složky) nebo
stisknutím libovolné klávesy s písmenem.
Pokud zadáte do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak, dostanete se blíže k cíli
vyhledávání. Po několika sekundách se na
obrazovce zobrazí výsledky hledání.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání
souboru.
Opakování složky19
Pomocí této funkce můžete opakovaně
přehrávat soubory ve složce. Po přehrání
posledního souboru se opět spustí přehrávání
prvního souboru.
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Rychle dopředu/dozadu
Informace - viz Rychlý posun dopředu/
dozadu (str. 42).
03 Audio a média
Pauza
Jakmile se hlasitost zcela ztlumí nebo pokud
stisknete tlačítko MUTE, multimediální
přehrávač se pozastaví. Jakmile se hlasitost
obnoví nebo pokud stisknete znovu tlačítko
MUTE, multimediální přehrávač se spustí.
Přehrávání lze přes systém menu20 pozastavit, a to tak, že stisknete OK/MENU, vyberete
NABÍDKA USB a potom Přehrát/pauza.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 47)
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 46)
•
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 42)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 43)
•
•
DivX® Video On Demand* (str. 44)
20
Nastavení obrazu* (str. 45)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj
Nastavení hlasitosti pro externí audiozdroj
(str. 46). Je-li externí audio zdroj nastaven na
příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita
zvuku se může zhoršit.
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 26)
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj (např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
03
1. V běžném zobrazení pro zdroj média
stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
2. Stiskněte OK/MENU a potom otočte
TUNE na Hlasitost vstupu AUX.
Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
3. Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může
rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač
přes 12 V zásuvku.
Neplatí pro iPod®
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
03 Audio a média
Media Bluetooth®*
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
Bluetooth® a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních
telefonů a PDA.
fonu, viz Telefon handsfree Bluetooth®*
(str. 54). Zvolte hlavní zdroj z možností TEL
a MEDIA a používejte příslušné funkce.
POZNÁMKA
03
Funkce Bluetooth® pro média, přehled ovládání.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 51).
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na
klávesnici na volantu*. Některá externí
zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
Pokud se k vozidlu připojí mobilní telefon, lze
dálkově ovládat výběr funkcí mobilního tele-
50
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Připojení a odpojení zařízení
Bluetooth®*
Vozidlo je vybaveno rozhraním Bluetooth®
a dokáže bezdrátově komunikovat s ostatními
zařízeními Bluetooth® po zaregistrování
a připojení (str. 51).
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak
se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení
Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení
provádí pouze jednou. Zaregistrované
zařízení se již nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici,
nepodporují v plném rozsahu funkci
Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud
potřebujete informace o kompatibilních
telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného dealera Volvo.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud vozidlo hledá naposledy
připojené zařízení, název tohoto zařízení se
zobrazí na obrazovce displeje. Chcete-li
připojit jiné zařízení, stiskněte EXIT a zvolte
změnu zařízení (str. 52).
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
Související informace
•
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 42)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 43)
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Zařízení lze také
odpojit manuálně (str. 53). Pokud chcete
zrušit registraci zařízení Bluetooth®, zvolte
Odebrání zařízení Bluetooth®* (str. 54).
Vozidlo potom zařízení nevyhledá automaticky.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat, (str. 52). Lze rovněž
současně volat telefonem a provádět streaming audiosouborů.
03 Audio a média
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Media Bluetooth®* (str. 50)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
Registrování zařízení Bluetooth®*
Bluetooth®.
Lze současně připojit dvě zařízení
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat. Lze rovněž současně
volat telefonem a provádět streaming audiosouborů.
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení,
stiskněte TEL na středové konzole.
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení
Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení
provádí pouze jednou. Zaregistrované
zařízení se již nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat.
03
POZNÁMKA
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon,
viz Odebrání zařízení Bluetooth®* (str. 54)
a potom jej znovu připojte.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se předpokládá, že se zařízení připojuje
(registruje) poprvé a že nejsou připojena
žádná další zařízení. V možnostech připojení
je zobrazeno připojení telefonu. Zařízení pro
média (str. 50) se připojuje analogicky,
přestože začíná u hlavního zdroje MEDIA.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud
jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
Příklad normálního zobrazení telefonu.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá
pomocí systému menu ve voze
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes technologii Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte tlačítko OK/MENU a postupujte
podle pokynů na obrazovce displeje
vozidla.
> Nyní je externí zařízení připojeno
k vozidlu a může být ovládáno
z vozidla.
Připojení se nezdařilo, stiskněte dvakrát tlačítko EXIT a proveďte připojení podle
možnosti 2.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
03 Audio a média
||
03
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
Bluetooth® externího zařízení.
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®*
1. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné pro
Bluetooth® a aby se dalo vyhledat.
Přepněte možnost TUNE do nabídky
Nastavení telefonu, potvrďte tlačítkem
OK/MENU, vyberte nabídku Viditelný
a potvrďte tlačítkem OK/MENU.
Je-li zařízení Bluetooth® zaregistrováno
(str. 51) k vozidlu, připojí se automaticky
naposledy připojené externí zařízení, které je
v dosahu.
2. Vyberte možnost My Volvo Car na obrazovce externího zařízení a postupujte
podle pokynů.
3. Zadejte volitelný kód PIN do externího
zařízení a poté vyberte možnost připojení.
4. Stiskněte tlačítko OK/MENU a zadejte
stejný kód PIN pomocí klávesnice vozidla
ve středové konzole.
Když je externí zařízení připojeno, název
funkce Bluetooth® externího zařízení se
zobrazí na obrazovce displeje vozidla
a zařízení lze ovládat z vozidla.
Související informace
•
•
52
Audio a média - použití systému (str. 20)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 50)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v
dosahu je naposledy připojené externí
zařízení, připojí se automaticky. Pokud
vozidlo hledá naposledy připojené zařízení,
název tohoto zařízení se zobrazí na obrazovce displeje. Pokud naposledy připojený
mobilní telefon není k dispozici, systém se
pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
Chcete-li připojit jiné zařízení, stisknutím tlačítka EXIT zvolte připojení nového zařízení
(str. 51) nebo přejděte na jiné již zaregistrované zařízení (str. 52).
Související informace
•
•
Připojení jiného zařízení Bluetooth®*
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se musí nejdříve zaregistrovat (str. 51) k vozidlu.
Změna zdroje médií
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. V běžném zobrazení pro zdroj Bluetooth®
stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit
zařízení.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Audio a média - použití systému (str. 20)
Změna telefonu
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 50)
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. V běžném zobrazení pro zdroj telefonu
stiskněte OK/MENU a zvolte Změnit
telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
03 Audio a média
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 50)
Odpojení zařízení Bluetooth®*
Bluetooth®
Je-li zařízení
mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Telefon lze odpojit
také manuálně.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 50)
Media Bluetooth®* (str. 50)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
03
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří.
Pokud chcete zrušit registraci zařízení
Bluetooth® u vozidla, zvolte Odstranit zařízení
Bluetooth® (str. 54). Vozidlo potom nebude
automaticky vyhledávat zařízení.
Manuální odpojení telefonu
Telefon lze manuálně odpojit v běžném
režimu zobrazení pro zdroj telefonu stisknutím
tlačítka OK/MENU a následným výběrem
položky Telefon odpoj..
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se
mohou automaticky připojit k poslední
připojené sadě hands free, např. v případě
nového hovoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
03 Audio a média
Odebrání zařízení Bluetooth®*
Telefon handsfree Bluetooth®*
Pokud již nechcete mít dané zařízení
Bluetooth® zaregistrované k vozidlu, můžete
jej z vozidla odstranit (zrušit registraci). Vozidlo
potom zařízení nevyhledá automaticky.
Mobilní telefon vybavený technologií
Bluetooth® může být bezdrátově připojen
k vozidlu.
Odebrání multimediálního zařízení
03
V běžném zobrazení pro zdroj Bluetooth®
stiskněte OK/MENU a zvolte Odebrat
zařízení Bluetooth. Otočte TUNE a zvolte
zařízení, které chcete odebrat. Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
Aktivace
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje/
vyhledá naposledy připojený telefon. Je-li
telefon již připojen a stiskne se tlačítko TEL,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
Odstranění telefonu
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a zvolte Odebrat zařízení
Bluetooth. Otočte TUNE a zvolte zařízení,
které chcete odebrat. Potvrďte tlačítkem OK/
MENU.
Související informace
•
•
•
•
54
Audio a média - použití systému (str. 20)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 50)
Media Bluetooth®* (str. 50)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních
mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného dealera Volvo.
Volání
Funkce telefonu, přehled ovládacích prvků.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 51).
Systém audia a médií funguje jako handsfree.
Umožní dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu. Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Je-li k vozidlu připojen mobilní telefon, lze
použít také audiostreaming souborů z telefonu nebo z jiného zařízení připojeného přes
Bluetooth®, viz Media Bluetooth®* (str. 50).
Zvolte hlavní zdroj z možností TEL a MEDIA
a používejte příslušné funkce.
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
displeje objeví symbol
a zda se
funkce handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
číslo jednotlačítkové volby (str. 62).
V normálním zobrazení můžete otočit
TUNE doprava, čímž se otevře telefonní
seznam, nebo doleva, čímž se otevře
výpis všech hovorů. Informace o telefonním seznamu, viz Telefonní seznam*
(str. 57).
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
03 Audio a média
Audio a média - použití systému (str. 20)
Handsfree telefon Bluetooth®* přehled
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 50)
Přehled systému pro handsfree telefon
Bluetooth®.
Související informace
•
•
•
•
•
Příjem hovoru a volání* (str. 55)
Příjem hovoru a volání*
Funkce pro telefonické hovory.
Příchozí hovor
–
Telefon handsfree Bluetooth®* - nastavení
zvuku (str. 56)
Informace o verzi Bluetooth®* (str. 57)
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte
na hovor, a to i v případě, kdy je systém
audio např. v režimu RÁDIO nebo
MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko EXIT.
03
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
–
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Menu při hovoru
Klávesnice na volantu
V běžném zobrazení zdroje telefonu se jedním
stisknutím tlačítka OK/MENU během probíhajícího hovoru dostanete k následujícím
funkcím:
Ovládací panel na středové konzole
Související informace
•
•
Pokud chcete systém aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte Možnosti hovoru
Automatický příjem hovorů.
Audio a média - použití systému (str. 20)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 50)
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
je ztlumen.
•
Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
03 Audio a média
||
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální
hovor je převeden do režimu standby).
Seznamy hovorů
03
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a vyberte Všechna volání.
Zobrazí se výpisy všech hovorů:
•
•
•
•
•
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se seznam
naposledy vytáčených čísel zobrazuje
v opačném pořadí.
Hlasová schránka
Γíslo jednotlačítkové volby pro hlasovou
schránku lze v běžném zobrazení pro zdroj
telefonu naprogramovat a poté zpřístupnit
dlouhým stisknutím tlačítka 1.
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γíslo hlasové schránky se mění v běžném
zobrazení pro zdroj telefonu stisknutím tlačítka OK/MENU a výběrem položky
Možnosti hovoru Číslo hlasové schránky
Změnit číslo. Pokud není uloženo žádné
číslo, může být toto menu vyvoláno jedním
dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Telefon handsfree Bluetooth®* nastavení zvuku
Lze upravit hlasitost hovoru, hlasitost audiosystému a hlasitost vyzvánění. Dále lze změnit
vyzváněcí tón.
Hlasitost hovoru
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
Hlasitost audiosystému
•
Telefonní seznam* (str. 57)
Související informace
Telefon handsfree Bluetooth®* - nastavení
zvuku (str. 56)
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor,
ovládá se audiosystém obvyklým způsobem
otáčením knoflíku VOL.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Pokud chcete
systém aktivovat nebo deaktivovat, v běžném
zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte
OK/MENU a zvolte Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
Hlasitost vyzvánění
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Hlasitost
vyzváněcího tónu. Upravte otáčením knoflíku
VOL. Po stisknutí tlačítka OK/MENU uslyšíte
hlasitost audia. Uložte stisknutím tlačítka
EXIT.
03 Audio a média
Vyzvánění
Integrované signály vyzvánění pro funkci
handsfree lze vybrat v běžném zobrazení pro
zdroj telefonu stisknutím tlačítka OK/MENU
a výběrem položky Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vyzváněcí tóny
Vyzváněcí tón 1 apod.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze
vyzváněcí tón připojeného telefonu
vypnout, pokud se používá některý z integrovaných signálů pro systém handsfree.
vyzvánění21OK/MENU
Chcete-li vybrat signál
připojeného telefonu, v běžném zobrazení pro
zdroj telefonu stiskněte a vyberte Nastavení
telefonu Tóny a hlasitost Vyzváněcí
tóny Vyzváněcí tón MT
Související informace
•
•
21
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
Informace o verzi Bluetooth®*
Zobrazí se aktuální verze
Bluetooth®.
Aktuální verze Bluetooth® ve vozidle se
zobrazí v běžném zobrazení pro hlavní zdroje
MEDIA nebo TEL:
•
Stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Verze Bluetooth softwaru ve
vozidle.
•
Stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Nastavení telefonu Verze
Bluetooth softwaru ve vozidle.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
Media Bluetooth®* (str. 50)
Telefonní seznam*
Existují dva telefonní seznamy. Ty lze ve
vozidle kombinovat. Zobrazují se jako jediný
telefonní seznam.
•
Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní
telefon, ze kterého se stahoval.
•
Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před
kontaktem v telefonním seznamu se
.
zobrazí
03
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude
vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo
zkrácené volby nebo změna v kontaktu
budou do telefonního seznamu vozu uloženy jako nová položka.
Není podporováno všemi mobilními telefony.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
03 Audio a média
||
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky displeje
a funkce handsfree
nacházet symbol
musí být v režimu telefonu.
Kopírování telefonního seznamu
v mobilním telefonu do telefonního
seznamu ve vozidle
03
V systému audia a médií jsou uloženy kopie
telefonních seznamů ze všech registrovaných
telefonů. Telefonní seznam lze během připojení zkopírovat automaticky do systému audia
a médií.
–
Pokud chcete funkci aktivovat nebo
deaktivovat, v běžném zobrazení pro
zdroj telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace zobrazí na obrazovce displeje.
Kopírování samostatného kontaktu do
telefonního seznamu ve vozidle
Dále lze zkopírovat samostatný kontakt
z telefonního seznamu v mobilním telefonu do
vozidla.
1. V běžném zobrazení pro zdroj telefonu
stiskněte OK/MENU a zvolte Telefonní
seznam Hledat kontakt.
2. Zvolte kontakt a stiskněte OK/MENU.
58
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Stiskněte OK/MENU a potom zvolte
Možnosti Kopírovat do paměti
vozidla.
> Před uloženým kontaktem v telefonním
seznamu ve vozidle se zobrazí symbol
a kontakt je uložen.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
Telefonní seznam* - čísla jednotlačítkové
volby (str. 62)
•
Telefonní seznam* - přijímání vizitky
(str. 62)
•
•
Telefonní seznam* - stav paměti (str. 62)
Telefonní seznam* - mazání (str. 63)
Telefonní seznam* - rychlé
vyhledávání kontaktů
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu otočte
knoflíkem TUNE doprava. Zobrazí se seznam
kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat,
stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud
se vpravo od kontaktu zobrazí symbol >, je
pro daný kontakt uloženo více telefonních
čísel. Stisknutím tlačítka OK/MENU se
zobrazí čísla. Otáčením ovladače TUNE lze
změnit a vytočit číslo, které je nastaveno jako
výchozí. Pro vytočení čísla stiskněte OK/
MENU.
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu. Funkce tlačítek, viz
Telefonní seznam* - klávesnice se znaky na
středové konzole (str. 59).
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem,
kterým začíná jméno hledaného kontaktu.
Pokud například dlouze stisknete tlačítko 6,
okamžitě se dostanete do seznamu, kde
najdete kontakty, které začínají písmenem M.
03 Audio a média
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
Telefonní seznam* - klávesnice se
znaky na středové konzole
Tlačítko
+0pw
Tabulka - znaky dostupné v telefonním
seznamu.
Tlačítko
#*
Funkce
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
Funkce
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
03
Telefonní seznam* (str. 57)
GHIÌ4
JKL5
MNOΚØÑÒ6
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Přepínání mezi velkými
a malými písmeny.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
03 Audio a média
Telefonní seznam* - vyhledávání
kontaktů
Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu
(str. 57).
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
03
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka)
Telefonní seznam
Chcete-li vyhledat nebo upravit kontakt,
v běžném zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU a vyberte Telefonní seznam
Hledat.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2)
pro změnu režimu zadávání a stiskněte
OK/MENU.
123/ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí
tlačítka OK/MENU se zobrazí
uložení čísla a ostatní informace.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz předchozí obrázek), na obrazovce se
objeví nový seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte klávesu s číslem, dokud se neobjeví
požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po
stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno,
až stisknete další tlačítko.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Související informace
•
•
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
03 Audio a média
Telefonní seznam* - nový kontakt
Vytvořte nový kontakt v telefonním seznamu.
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
2. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Uložte a vraťte se zpět do
menu Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na obrazovce displeje
v zadávacím poli.
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka)
Zadávací pole
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu lze
přidávat nové kontakty stisknutím tlačítka
OK/MENU a potom výběrem položky
Telefonní seznam Nový kontakt.
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Mezi malými a velkými písmeny přepínejte tlačítkem OK/
MENU.
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v následující tabulce) v seznamu (1) a stiskněte
OK/MENU.
Stiskněte OK/MENU. Kurzor
se přesune na zadávací pole
(2) v horní části obrazovky displeje. Pomocí tlačítka TUNE se
nyní kurzor může posunout na
příslušné místo. Zde můžete
např. vložit nová písmena nebo
stávající písmena vymazat
pomocí tlačítka EXIT. Abyste
mohli vložit nová písmena,
nejdříve stiskněte tlačítko OK/
MENU a vstupte do režimu
zadávání znaků.
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu
na obrazovce displeje (1) a stiskněte OK/
MENU. Nyní pokračujte s telefonním číslem
podle popisu nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
03
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
Telefonní seznam* (str. 57)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
03 Audio a média
Telefonní seznam* - čísla
jednotlačítkové volby
Pokud chcete snadno vytočit číslo nebo kontakt jako jednotlačítkovou volbu, uložte dané
číslo do telefonního seznamu (str. 57).
03
V běžném zobrazení pro zdroj telefonu lze
přidávat čísla jednotlačítkové volby stisknutím
tlačítka OK/MENU a potom výběrem položky
Menu telefonu Telefonní seznam
Rychlé vytáčení.
Γísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici
na středové konzole: stiskněte klávesu
s číslem a potom stiskněte OK/MENU.
Pokud není pro dané číslo zrychlené volby
zadán žádný kontakt, zobrazí se dotaz, zda
se daný kontakt má uložit ke zvolenému číslu
zrychlené volby.
Související informace
•
•
62
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Telefonní seznam* - přijímání vizitky
Telefonní seznam* - stav paměti
Přijímání elektronických vizitek (vCard) do
telefonního seznamu (str. 57) ve vozidle.
Zobrazí se stav paměti telefonního seznamu
(str. 57).
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete
přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů
(které nejsou momentálně připojeny k vozidlu). V tomto případě musíte vozidlo nastavit,
aby bylo pro zařízení Bluetooth® viditelné.
Funkce se aktivuje v běžném zobrazení pro
zdroj telefonu stisknutím tlačítka OK/MENU
a následným výběrem položky Telefonní
seznam Přijmout vCard.
Stav paměti telefonního seznamu ve vozidle
a telefonního seznamu připojeného mobilního
telefonu můžete zobrazit v běžném zobrazení
pro zdroj telefonu stisknutím tlačítka
OK/MENU a výběrem položky Telefonní
seznam Stav paměti.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
03 Audio a média
Telefonní seznam* - mazání
TV*
Vymažte telefonní seznam (str. 57) integrovaný
do vozidla.
Obraz televize se zobrazí pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 6 km/h, obraz zmizí. Přesto po celou
dobu slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile se
vozidlo zastaví.
Telefonní seznam ve vozidle lze vymazat. To
se provádí v běžném zobrazení pro zdroj telefonu po stisknutí tlačítka OK/MENU a následným výběrem položky Telefonní seznam
Vymazat telefonní seznam.
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí
a na displeji se objevíMédia nedostupná
během jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile se vozidlo
zastaví.
Vozidla se systémem RSE nevypnou zadní
obrazovky.
POZNÁMKA
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Kontakty v adresáři mobilního telefonu se nemažou.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefon handsfree Bluetooth®* (str. 54)
03
Funkce TV, přehled ovládání.
DŮLEŽITÉ
Základní ovládání - viz Audio a média - použití systému (str. 20).
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze vysílání TV
v zemích, kde se vysílá ve formátu
MPEG-2 nebo MPEG-4 podle standardu
DVB-T. Tento systém nepodporuje analogové vysílání.
Sledování TV
–
V běžném zobrazení pro zdroj média
stiskněte MEDIA, otočte TUNE na TV
a potom stiskněte OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
03 Audio a média
||
•
03
•
•
Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
seznam všech kanálů, které jsou v této
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem
TUNE, dokud se nezobrazí požadovaný
kanál. Stiskněte tlačítko OK/MENU.
Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
Krátkým stisknutím tlačítek
/
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
Pokud vůz přejel v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici
všechny předvolby. Potom proveďte nové
hledání a uložte nový seznam předvoleb.
Viz Uložení dostupných TV kanálů do
předvoleb (str. 65).
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když vozidlo jede z Německa do Francie.
Možná potom budete muset zvolit novou
zemi a spustit nové hledání.
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
•
Teletext* (str. 66)
Nastavení obrazu* (str. 45)
Došlo ke ztrátě příjmu kanálu TV*.
(str. 67)
Přehled menu - TV* (str. 76)
Hledání kanálů TV/* Seznam
předvoleb
Po vyhledání kanálů TV se do seznamu
předvoleb uloží dostupné kanály.
1. V běžném zobrazení pro zdroj TV stiskněte OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí,
zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku Jiné
země nebo na jednu z dříve zvolených
zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi
(např. Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu - viz Změna kanálu (str. 63).
03 Audio a média
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
TV* - správa kanálů
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete
změnit pořadí kanálů, které se zobrazují
v seznamu předvoleb. V kanálu předvoleb
může TV kanál zabírat více než jedno místo.
Pozice TV kanálu se v seznamu předvoleb
může také měnit.
Chcete-li změnit pořadí v seznamu předvolby,
v běžném zobrazení pro zdroj TV stiskněte
OK/MENU a zvolte Seřadit předvolby.
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte
OK/MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této
oblasti k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout nahoru.
Uložte dostupné kanály TV do
předvoleb
Pokud jste v rámci jedné země přejeli
s vozem například do jiného města, může se
stát, že v důsledku změny frekvence nebudou
předvolby v novém místě k dispozici. V tomto
případě spusťte nové prohledávání a uložte
nový seznam předvoleb.
1. V běžném zobrazení pro zdroj TV stiskněte OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Autom.
vyhledávání a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu - viz Změna kanálu (str. 63).
03
Prohledávání TV kanálů
Tato funkce automaticky prochází frekvenční
pásmo a prohledává všechny kanály, které
jsou v daném místě k dispozici. Jakmile je
kanál nalezen, zobrazí se přibližně na 10
sekund a potom se prohledávání opět spustí.
Prohledávání zastavte pomocí tlačítka EXIT.
Zobrazí se kanál, který jste právě sledovali.
Prohledávání nemá vliv na seznam předvoleb.
V běžném zobrazení pro zdroj TV aktivujte
skenování stisknutím tlačítka OK/MENU
a následným výběrem položky Vyhledávání.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
03 Audio a média
||
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
TV* (str. 63)
Hledání kanálů TV/* Seznam předvoleb
(str. 64)
03
Informace o aktuálním programu TV*
Teletext*
Po stisknutí tlačítka (str. 20) INFO se zobrazí
informace o aktuálním programu, dalším programu a času, kdy daný program začne.
Je možné podívat se na Teletext.
Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou,
někdy se může objevit další informace
o aktuálním programu, např. čas začátku
a konce programu a stručný popis aktuálního
programu.
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Postupujte následovně:
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na
/
a přejděte
dálkovém ovladači tlačítka
na další stránku.
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím
na dálkovém ovlátlačítka EXIT nebo
dání.
K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládání.
Související informace
•
•
•
66
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média - použití systému (str. 20)
TV* (str. 63)
Dálkový ovladač* (str. 67)
03 Audio a média
Došlo ke ztrátě příjmu kanálu TV*.
Dálkový ovladač*
Pokud zmizí z obrazovky příjem TV
kanálu,obraz zamrzne. Po obnovení příjmu se
displej spustí znovu.
Dálkový ovladač lze použít pro všechny
funkce systému audia a médií. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*.
Pokud zmizí z obrazovky příjem TV
kanálu,obraz zamrzne. Krátce potom se
zobrazí zpráva s informací, že došlo ke ztrátě
příjmu daného TV kanálu a pokračuje se
v novém hledání kanálů. Jakmile se příjem
obnoví, displej s TV kanálem se okamžitě
spustí znovu. Pokud se zobrazí tato zpráva,
lze kanál kdykoliv změnit.
03
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem,
vyhledává, je to proto, že systém zjistil ztrátu
příjmu všech TV kanálů. Jedním z důvodů
může být, že jste přejeli hranice a systém je
nastaven na jinou zemi. V tomto případě
zvolte správnou zemi v souladu s postupem
Hledání kanálů TV/* Seznam předvoleb
(str. 64).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
TV* (str. 63)
Odpovídá položce TUNE na středové
konzole.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Audio a média
||
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka (str. 20) INFO.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
03
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému
slunečnímu záření (např. na přístrojové
desce) - u baterií by mohlo dojít k problémům.
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Dálkový ovladač* - funkce
Funkce, které lze ovládat pomocí dálkového
ovladače.
Tlačítko
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
Přepínejte mezi:
L = obrazovka displeje vlevo
vzadu*
Navigace nahoru/dolů
F = obrazovka displeje vpředu
Procházení doprava/doleva
R = obrazovka displeje vpravo
vzadu*
Přepnutí na navigaci*
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný
zdroj
Změna zdroje rádia (např.
FM1)
Hlasitost, snížení
Přepnutí na médium (Disk,
TV* apod.)
Hlasitost, zvýšení
Přepnutí na Bluetooth® handsfree*
Přehrávání/pauza
Stop
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
Menu
Funkce
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně
68
Tlačítko
0-9
Kanály předvolby, zadávání
čísel a písmen
Zkratky pro oblíbená nastavení
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá
se také v případě, kdy jsou
k dispozici další informace,
které lze zobrazit na obrazovce
displeje
03 Audio a média
Tlačítko
Funkce
Výběr jazyka pro soundtrack
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 20)
Dálkový ovladač* - výměna baterie
Výměna baterií v dálkovém ovladači pro
systém audia a médií.
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
03
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Audio a média
Audio a média - přehled menu
Přehled menu - AM
Přehled menu - FM
Přehled možných položek menu a nastavení
systému audia a médií.
Přehled možností a nastavení pro AM rádio.
Přehled možností a nastavení pro FM rádio.
Hlavní nabídka AMA
RÁDIO
03
•
•
•
AM (str. 70)22
Zobrazit předvolby
FM (str. 70)
*
DAB (str. 71)
Vyhledávání
MÉDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD audio (str. 72)
Nastavení audio
CD/DVD data (str. 72)
Viz poznámka pod čárou B
Místo poslechu
iPod®(str. 73)
*
USB (str. 74)
Media Bluetooth®(str. 74)
Ekvalizér
AUX (str. 75)
*
TV (str. 76)
Handsfree s rozhraním Bluetooth®(str. 75)
Související informace
•
(str. 30)
(str. 36)
(str. 26)
DVD video (str. 73)
TEL
•
Viz strana
(str. 27)
TP
(str. 32)
Zobrazit rádiotext
(str. 35)
Zobrazit předvolby
*
(str. 30)
Vyhledávání
(str. 36)
Nastavení pro zpravodajství
(str. 33)
Rozšířené nastavení
(str. 27)
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
A
B
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny
zdroje audio stejné.
Související informace
70
Viz strana
REG
(str. 36)
Alternativní kmitočty (AF)
(str. 35)
EON
(str. 33)
Nastavit oblíbené pro TP
(str. 32)
Nastavení PTY
(str. 33)
Audio a média - použití systému (str. 20)
•
22
Hlavní nabídka FM1/FM2
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média - přehled menu (str. 70)
03 Audio a média
Resetovat všechna
nastavení FM
Nastavení audio
Místo poslechu
*
Přehled menu - digitální rádio (DAB)*
(str. 36)
(str. 26)
Hlavní nabídka DAB1*/
DAB2*
Viz strana
Vytvořit skupinu
(str. 37)
(str. 27)
Filtr PTY
Ekvalizér
*
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
(str. 27)
Vypnout filtr PTY
Zobrazit rádiotext
Zobrazit předvolby
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
Související informace
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Resetovat všechna
nastavení DAB
Přehled možností a nastavení pro DAB rádio.
*
Vyhledávání
(str. 33)
(str. 33)
Nastavení audio
Místo poslechu
*
Ekvalizér
(str. 30)
(str. 26)
(str. 27)
03
*
(str. 34)
(str. 39)
(str. 27)
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
(str. 36)
Související informace
Rozšířené nastavení
Propojování stanic DAB
(str. 38)
Pásmo DAB
(str. 38)
Vedlejší kanály
(str. 39)
Zobrazit text PTY
(str. 33)
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Audio a média
03
Přehled menu - CD audio
Přehled nabídek - CD/DVD* data
Přehled možností a nastavení pro CD audio.
Přehled možností a nastavení pro CD/DVD
data.
Hlavní nabídka CD Audio
(Menu Disk)
Viz strana
Náhodné přehrávání
(str. 43)
Vyhledávání
(str. 42)
Pauza
(str. 26)
Vypnout
(str. 40)
Náhodné přehrávání
(str. 43)
Opakovat složku
(str. 41)
Změnit titulek
(str. 40)
Změnit zvukovou stopu
(str. 40)
Vyhledávání
(str. 42)
Nastavení audio
(str. 26)
Nastavení audio
Místo poslechu
*
Ekvalizér
*
Kompenzace hlasitosti
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 27)
(str. 27)
(str. 27)
(str. 26)
Hlavní nabídka CD/DVD
Data (Menu Disk)
Přehrát
Místo poslechu
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
*
Ekvalizér
*
72
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Viz strana
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
Související informace
(str. 40)
(str. 27)
(str. 27)
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
03 Audio a média
Přehled menu - DVD* video
Přehled možností a nastavení pro DVD video.
Hlavní nabídka DVD Video
(Menu Disk)
Viz strana
Menu DVD
(str. 43)
Přehrát/Pauza/Dále
(str. 43)
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
Vyskakovací nabídkaA*video a TV*
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu,
stiskněte OK/MENU, když se přehrává
video nebo je zobrazeno TV*.
Vypnout
(str. 43)
Titulky
(str. 43)
Nastavení obrazu
(str. 43)
Zdrojové menu
Zvolit jazyk zvukové stopy
Viz poznámku pod čarou B
Rozšířené nastavení
Hlavní menu DVD
Úhel pohledu
(str. 44)
Kód DivX® VOD
(str. 44)
Nastavení audio
Místo poslechu
*
Ekvalizér
*
(str. 26)
Viz poznámku pod čarou C
Top menu DVDC
A
B
C
(str. 27)
(str. 27)
(str. 45)
Přehled možností a nastavení pro iPod®.
Hlavní nabídka iPod
Viz strana
Náhodné přehrávání
(str. 43)
Vyhledávání
(str. 42)
Nastavení audio
(str. 26)
Místo poslechu
*
(str. 20)
Ekvalizér
*
03
(str. 27)
(str. 27)
(str. 43)
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
(str. 43)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na
tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to
být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
Související informace
•
•
Přehled menu - iPod®*
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
Audio a média - použití systému (str. 20)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Audio a média
Přehled menu - USB*
Přehled možností a nastavení pro USB.
Hlavní nabídka USB
Přehrát
Pauza
03
Vypnout
Náhodné přehrávání
Viz strana
(str. 48)
(str. 48)
(str. 43)
Opakovat složku
(str. 48)
Zvolit USB zařízení
(str. 46)
Změnit titulek
(str. 48)
Změnit zvukovou stopu
(str. 48)
Vyhledávání
(str. 42)
Nastavení audio
(str. 26)
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehled menu - Media Bluetooth®*
Přehled možností a nastavení pro Média
Bluetooth®.
Hlavní nabídka Media Bluetooth®
Viz strana
Náhodné přehrávání
(str. 43)
Změnit zařízení
(str. 52)
Odebrat zařízení Bluetooth
(str. 54)
Vyhledávání
(str. 42)
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
(str. 57)
Nastavení audio
(str. 26)
Místo poslechu
*
Ekvalizér
Místo poslechu
*
Ekvalizér
*
74
(str. 27)
*
(str. 27)
(str. 27)
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
(str. 27)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehled menu - AUX
Přehled menu - Bluetooth® handsfree*
Přehled možností a nastavení pro AUX.
Přehled možností a nastavení pro handsfree
Bluetooth®.
Hlavní nabídka AUX
Viz strana
Hlasitost vstupu AUX
(str. 49)
Hlavní nabídka Bluetooth®
handsfree (Menu telefonu)
Viz
strana
Nastavení audio
(str. 26)
Všechna volání
(str. 55)
03
Místo poslechu
*
Ekvalizér
*
(str. 27)
(str. 55)
Zmeškané hovory
(str. 55)
Přijaté hovory
(str. 55)
Volaná čísla
(str. 55)
Délka hovoru
(str. 55)
(str. 27)
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
Související informace
•
•
Všechna volání
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
Telefonní seznam
(str. 57)
Hledat
(str. 60)
Nový kontakt
(str. 61)
Γísla rychlého vytáčení
(str. 62)
Přijmout vCard
(str. 62)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Audio a média
||
03
Stav paměti
(str. 62)
Vymazat telefonní seznam
(str. 63)
Změnit telefon
(str. 52)
Odebrat zařízení Bluetooth
(str. 54)
Nastavení telefonu
Viditelný
(str. 51)
Tóny a hlasitost
(str. 56)
Stáhnout telefonní seznam
(str. 57)
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
(str. 57)
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
Přehled menu - TV*
Přehled možností a nastavení pro TV.
Hlavní nabídka TV
Viz strana
Zvolit zemi
(str. 64)
Seřadit předvolby
(str. 65)
Autom. vyhledávání
(str. 65)
Vyhledávání
(str. 65)
Nastavení audio
(str. 26)
Místo poslechu
Možnosti hovoru
Automatický
příjem hovorů
(str. 55)
Γíslo hlasové schránky
(str. 55)
Telefon odpoj.
76
(str. 53)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
*
Ekvalizér
*
(str. 27)
(str. 27)
Kompenzace hlasitosti
(str. 27)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 26)
03 Audio a média
Licence
Vyskakovací nabídkaA*video
a TV*
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu, stiskněte OK/
MENU, když se přehrává video
nebo je zobrazeno TV*.
Viz
strana
Nastavení obrazu
(str. 45)
Zdrojové menu
Viz poznámku pod čarou B
Hlavní menu DVD
Viz poznámku pod čarou C
Top menu DVDC
A
B
C
(str. 20)
(str. 43)
(str. 43)
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na
tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to
být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 70)
Audio a média - použití systému (str. 20)
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále
uvádíme anglické texty dohody společnosti
Volvo s výrobcem/vývojářem.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
03
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Audio a média
03
78
||
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Související informace
•
Volvo Sensus (str. 7)
03 Audio a média
Schválení typu
Typové schválení pro modul Bluetooth® lze
zjistit v tabulce.
03
}}
79
03 Audio a média
||
Prohlášení o shodě pro modul Bluetooth®
Země/
Oblast
Země EU:
Exportér: Japonsko
03
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení Bluetooth®
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
80
03 Audio a média
Země/
Oblast
Γeská republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
03
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
81
03 Audio a média
||
Země/
Oblast
03
82
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições
da Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení Bluetooth® Module splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03 Audio a média
Země/
Oblast
Γína:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
10dBi 时
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
83
03 Audio a média
||
Země/
Oblast
Tchajwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
03
84
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
03 Audio a média
Země/
Oblast
Jižní Korea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
03
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
85
03 Audio a média
||
Země/
Oblast
Spojené
Arabské
Emiráty:
03
Jižní Afrika:
Jamajka:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thajsko:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omán
86
03 Audio a média
03
87
04 Abecední seznam
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti................................................
telefon...................................................
telefon/multimediální přehrávač...........
vyzváněcí tón, telefon...........................
převedení hovoru do mobilu................. 55
streaming audio.................................... 50
A
Alarmy v případě nehod a krizových
situací........................................................ 32
Audio
Nastavení.............................................. 25
surround......................................... 19, 26
zadní ovládací panel............................. 24
zásuvka pro sluchátka.......................... 24
04
Audio a média
menu.....................................................
přehled..................................................
přehled menu........................................
správa systému....................................
úvod......................................................
C
CD.............................................................. 40
Hovory
obsluha................................................. 54
příchozí................................................. 54
D
20
19
70
20
19
audio systém............................................. 19
funkce................................................... 25
přehled.................................................. 19
B
Baterie
dálkové ovládání................................... 69
DAB Rádio........................................... 28, 37
Dálkové ovládání....................................... 67
výměna baterie..................................... 69
Digitální rádio (DAB)................................... 37
handsfree.............................................. 54
média.................................................... 50
mikrofon - vypnuto............................... 55
I
iPod®, připojení.......................................... 47
Dopravní informace – (TP) ........................ 32
K
DVD............................................................ 40
Klávesnice na volantu................................ 20
E
M
Ekvalizér..................................................... 27
Média, Bluetooth®...................................... 50
Externí vstup signálu........................... 19, 46
Mikrofon..................................................... 55
H
Mobilní telefon
handsfree.............................................. 54
připojit................................................... 51
zaregistrujte telefon.............................. 51
Bluetooth®
88
27
56
56
56
Hlasitost audio........................................... 20
externí zdroje audia.............................. 49
04 Abecední seznam
MY CAR.....................................................
Informace..............................................
Nastavení klimatizace...........................
Nastavení systému...............................
Nastavení vozu.....................................
položky nabídky....................................
Systém podpory řidiče.........................
vyhledávací cesty.................................
10
17
17
16
13
11
15
11
N
Nastavení obrazu....................................... 45
Navigace v menu pro audio a média......... 20
normální zobrazení..................................... 20
R
Typy rozhlasových programů (PTY)........... 33
Rádio......................................................... 28
DAB................................................ 28, 37
U
RDS............................................................ 31
S
USB, připojení............................................ 47
V
Sensus......................................................... 7
Schválení typu
Bluetooth®............................................ 79
Systém Infotainment
tlačítka volby zdroje.............................. 20
Systém Infotainment (Audio a média)........ 19
Volání......................................................... 54
Volant
klávesnice............................................. 20
04
Volvo Sensus............................................... 7
Vstup AUX........................................... 19, 46
Vstup USB................................................. 46
O
ovládání
středová konzola.................................. 20
P
Prostorový zvuk................................... 19, 26
Přehrávač................................................... 39
kompatibilní formáty souborů............... 45
Vysílání zpráv............................................. 33
T
Telefon
handsfree..............................................
příchozí hovory.....................................
přijetí hovoru.........................................
připojit...................................................
telefonní seznam...................................
telefonní seznam, zkratka.....................
volání....................................................
zaregistrujte telefon..............................
54
54
55
51
57
57
54
51
Z
Zadní ovládací panel
audio systém........................................ 24
Zásuvka pro sluchátka............................... 24
Zvukové jeviště.......................................... 27
TV............................................................... 63
89
04 Abecední seznam
04
90
TP 18456 (Czech), AT 1446, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising