Volvo | S80 | Sensus Infotainment | Volvo S80 2013 Late Sensus Infotainment

Volvo S80 2013 Late Sensus Infotainment
uživatelská
příručka
infotainment
Web Edition
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI INFOTAINMENT
Tento dodatek obsahuje stručný přehled nejčastěji používaných
funkcí infotainment a má vám usnadnit ovládání tohoto
propracovaného rozhraní vybaveného celou řadou funkcí.
Specifikace, obrázky a konkrétní řešení uváděná v tomto dodatku
nejsou závazné. Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje právo
provádět změny bez předchozího upozornění.
Hvězdička (*) znamená volitelnou výbavu.
© Volvo Car Corporation
infotainment - úvod
Systém infotainment lze ovládat pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí klávesnice* na volantu.
1 SOUND - stisknutím tohoto tlačítka otevřete
menu pro nastavení audio (basy, výšky atd.).
Opakovaným tisknutím přejděte na požadované
nastavení.
* FAV - umožňuje uložit nejčastěji používané
funkce, takže lze uloženou funkci spustit
pouhým stisknutím tohoto tlačítka. Viz příklad v
kapitole infotainment - režim navigace.
2 VOL - otáčením zvyšujete nebo snižujete hlasi-
Klávesnice na volantu (s rolovacím
kolečkem*)
3
Tlačítka na klávesnici na volantu vpravo se používají
stejně jako ovládací prvky na středové konzole.
tost.
(On/Off)
- krátkým stisknutím aktivujete systém infotainment.
- Stiskněte a podržte (dokud obrazovka
nezčerná). Tímto je systém vypnutý.
- Krátkým stisknutím vypnete zvuk systému.
Dalším krátkým stisknutím zvuk obnovíte.
Tímto tlačítkem se současně zapíná a vypíná celý
systém infotainment, a to včetně funkcí navigace*
a telefonu*.
4 Režimy tlačítka - stisknutím tohoto tlačítka na
středové konzole zvolíte režim (např. RADIO,
MEDIA , TEL* atd.). Zobrazí se zdroj, který byl v
daném režimu naposledy nastaven (např. FM1 v
režimu rádia).
Umístění těchto tlačítek na středové konzole se u
jednotlivých modelů může nepatrně lišit.
5 OK/MENU - potvrdí se výběr nebo se převezme
příchozí telefonní hovor. Takto se dostanete do
nabídky příslušného režimu (RADIO nebo MEDIA). Šipky vpravo na obrazovce označují dílčí
menu.
6 TUNE - otáčením procházíte stopy a složky,
rozhlasové a televizní* stanice, telefonní kontakty
a navigujete mezi položkami zobrazenými na
obrazovce.
7 EXIT - přejdete v systému menu nahoru, zrušíte
momentálně vybranou funkci, odmítnete příchozí
hovor nebo vymažete znaky zadané na obrazovce. V hlavním zobrazení stiskněte a podržte
toto tlačítko a dostanete se do hlavního menu
systému infotainment.
8 # INFO - je-li k dispozici více informací, než je
momentálně zobrazeno na obrazovce, stisknutím
tlačítka # INFO zobrazíte další informace.
Klávesnice - k ukládání předvoleb a zadávání
písmen a čísel.
5 Rolovací kolečko (stisknutí): funkce analogicky jako OK/MENU na středové konzole.
6 Rolovací kolečko (otočení): funkce analogicky jako TUNE na středové konzole.
7 EXIT: funkce analogicky jako tlačítko EXIT na
středové konzole.
poznámka
• Dále v tomto dodatku budeme rolovací
kolečko (pouze u některých klávesnic na
volantu) označovat jako "rolovací kolečko"
a tlačítko OK/MENU na středové konzole
budeme označovat jako "OK".
• Je možné, že některé funkce, které jsou v
tomto dodatku popsány, nebudou na všech
trzích k dispozici.
• Podrobné informace o jednotlivých funkcích
systému infotainment najdete ve své příručce.
infotainment - zadávání textu
Zadávání textu
Text lze zadávat dvěma různými způsoby (při přidávání kontaktů do svého telefonního seznamu, při
nastavování cíle navigačního systému* atd.):
• pomocí textového kolečka (viz vyobrazení nahoře)
• tisknutím tlačítek na klávesnici na středové konzole.
pomocí textového kolečka
Pokud chcete zadat text, stiskněte rolovací kolečko
nebo OK . Zobrazí se textové kolečko.
• Otáčením rolovacího kolečka nebo ovladače
TUNE přejděte na požadované písmeno. Stisknutím rolovacího kolečka nebo tlačítka OK zadejte
písmeno do vyhledávacího pole v pravé horní části
obrazovky.
• Mezi písmeny a čísly přepínejte výběrem tlačítka
ABC nebo 123.
• Přejděte na Další a stisknutím rolovacího kolečka
nebo OK přepínejte mezi jednotlivými speciálními
znaky.
• Pokud chcete zpřístupnit seznam jmen vpravo od
rolovacího kolečka (v případě, že systém našel
položky odpovídající kritériím vyhledávání), přejděte
na šipku vpravo.
Vymazání znaků pomocí tlačítka EXIT.
Pomocí klávesnice na středové konzole
• Pokud chcete zadat text, jedním stisknutím klávesy
zpřístupníte první písmeno na této klávese. Pokud
klávesu stisknete dvakrát, zpřístupní se druhé
písmeno atd.
• Pokud potřebujete zadat číslo, např. při zadávání
čísla telefonu, toto číslo zadáte stisknutím daného
tlačítka.
infotainment - režim rádia*
Běžné zobrazení režimu rádia
Ukládání stanic
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení tohoto
režimu, stiskněte na středové konzole RADIO. Dostanete se přímo do běžného zobrazení režimu ráda.
Zobrazí se naposledy naladěná stanice a hned se
začne přehrávat.
Pro každé vlnové pásmo (AM, FM1 atd.) můžete
uložit deset rozhlasových stanic.
Zde můžete otáčením rolovacího kolečka nebo
ovladače TUNE zobrazit a procházet seznam rozhlasových stanic, které jsou k dispozici v místě, kde se
vozidlo momentálně nachází. Zvolte stanici a potvrďte
ji stisknutím tlačítka OK .
Chcete-li uložit stanici, nalaďte si manuálně příslušnou
stanici (viz pokyny vlevo) nebo:
1. Stisknutím a podržením tlačítka s šipkou přejdete
na další dostupnou stanici.
Pokud v běžném režimu zobrazení rádia stisknete
RADIO, zobrazí se menu zdroje (AMA , FM1, FM2
a případně další výbava, pokud je ve voze nainstalována - viz obrázek v pravém sloupci). Položku zvolte
otáčením rolovacího kolečka nebo ovladače TUNE.
Potvrďte stisknutím rolovacího kolečka nebo tlačítka
OK.
A
Není k dispozici u modelu V60 PLUG-IN HYBRID.
Stanice se vybírají pomocí tlačítek na klávesnici na
středové konzole.
2. Chcete-li tuto stanici uložit, stiskněte a podržte na
středové konzole jednu z kláves s šipkami, dokud
se neztlumí zvuk. Uvolněte tlačítko. Jakmile se zvuk
obnoví, stanice je uložena.
Infotainment - režim telefonu (TEL*)/bluetooth®
režim TEL*/bluetooth®
společně funkce telefonu
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení tohoto
režimu, stisknutím tlačítka TEL* na středové konzole
zpřístupníte všechny funkce telefonu a můžete použít
funkci Bluetooth® k párování externích zařízení nebo
telefonů s aktivovanou funkcí Bluetooth ®.
V běžném zobrazení režimu stiskněte znovu TEL*.
Zobrazí se menu zkratek. Přejděte na požadovanou
položku a stiskněte rolovací kolečko nebo OK . Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte do běžného zobrazení
režimu telefonu.
párování vašeho telefonu bluetooth®
se systémem Infotainment
převzetí příchozího hovoru
1. metoda
Externí zařízení vyhledejte pomocí menu rozhraní
infotainment (v tomto případě předpokládejme,
že nejsou připojeny žádné telefony).
1. Váš telefon musí být viditelný (tzn. funkce Bluetooth® musí být aktivována). Pokračujte podle pokynů
na obrazovce infotainment.
2. Stiskněte rolovací kolečko nebo OK a sledujte
pokyny na obrazovce systému infotainment.
Nyní je váš telefon spárován se infotainment.
Pokud tento postup nefunguje, stiskněte dvakrát
tlačítko EXIT a pokračujte podle 2. metody.
2. metoda
Vyhledejte vozidlo pomocí funkce Bluetooth® ve
vašem telefonu.
1. Vozidlo musí být viditelné - přejděte na Nastavení
telefonu a stiskněte rolovací kolečko nebo OK.
Zobrazí se Viditelný . Stiskněte rolovací kolečko
nebo OK .
2. Na obrazovce svého telefonu zvolte My Volvo Car
a pokračujte podle pokynů.
3. Zadejte do svého telefonu svůj PIN kód a stisknutím tlačítka zařízení spárujte.
Stiskněte rolovací tlačítko nebo OK a pomocí
klávesnice na středové konzole zadejte stejný PIN
kód.
Na obrazovce ve vozidle se zobrazí název telefonu a
telefon je tímto spárován se systémem infotainment.
Stisknutím rolovacího kolečka nebo OK převezmete
hovor.
Volání
Pokud se nenacházíte v režimu TEL* , vstupte do
běžného zobrazení režimu telefonu stisknutím tlačítka
TEL .
Klávesy s číslicemi: pokud chcete volat na konkrétní číslo, zadejte číslo telefonu a stiskněte rolovací
kolečko nebo OK .
Seznam posledních hovorů: Pokud chcete
zobrazit seznam posledních hovorů, otočte rolovací
kolečko nahoru nebo otočte ovladačem TUNE proti
směru hodinových ručiček. Pokud chcete telefonovat,
zvolte číslo v seznamu a stiskněte rolovací kolečko
nebo tlačítko OK .
Telefonní seznam (seznam všech kontaktů: Pokud chcete zobrazit telefonní seznam, otočte rolovací
kolečko dolů nebo otočte ovladačem TUNEve směru
hodinových ručiček. Vyhledejte kontakt nebo stiskněte
klávesu s číslem, aby se aktivovalo první písmeno na
klávese (dvakrát pro druhé písmeno apod.).
- Pokud pro daný kontakt existuje pouze jedno číslo
telefonu, na toto číslo zavoláte tak, že stisknete rolovací kolečko nebo tlačítko OK .
- Pokud je pro daný kontakt přiřazeno více čísel
telefonu (což poznáte podle bílé šipky vpravo od jména), stiskněte rolovací kolečko nebo OK , přejděte na
požadované číslo a na toto číslo zavolejte stisknutím
rolovacího kolečka nebo tlačítka OK .
ukončení hovoru
Hovor ukončíte stisknutím tlačítka EXIT na středové
konzole nebo na klávesnici na volantu.
infotainment - režim médií
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení tohoto
režimu, stisknutím tlačítka MEDIA na středové konzole spustíte přehrávání CD nebo budete poslouchat
externí zařízení.
Audio streaming
Systém infotainment lze použít pro audio streaming. K
tomu se musí připojit iPod® (nebo jiné externí zařízení)
přes Bluetooth®.
Dále uvádíme příklad připojení přehrávače iPod® jako
zdroje audio:
1. Stisknutím tlačítka MEDIA na středové konzole se
dostanete do režimu médií.
2. Váš iPod®musí být viditelný (tzn. funkce Bluetooth®
musí být aktivována). Pokračujte podle pokynů na
obrazovce infotainment.
3. Stiskněte rolovací kolečko nebo OK a sledujte
pokyny na obrazovce infotainment.
Stopy měňte pomocí tlačítek s šipkou vlevo/vpravo.
V nabídkách zařízení měňte playlisty, interprety, žánry
apod.
Změna zařízení
Současně mohou být aktivní dvě spárovaná zařízení
Bluetooth® (např. telefon a iPod®). Tyto telefony nelze
však použít k hovoru současně.
Změna momentálně připojeného zařízení:
1. Stisknutím tlačítka MEDIA se dostanete do
běžného zobrazení režimu médií.
2. Stisknutím rolovacího kolečka nebo tlačítka OK
zobrazíte nabídku Bluetooth.
3. Přejděte na Změnit zařízení a stiskněte rolovací
kolečko nebo OK . Přejděte na příslušné zařízení a
stiskněte rolovací kolečko nebo tlačítko OK .
připojení zařízení pomocí USB kabelu
USB zásuvka ve vozidle se nachází v úložném prostoru v loketní opěrce uprostřed. Připojte USB kabel k
portu a k zařízení.
Pokud jste například připojili iPod®, zobrazí se Načítá
se iPod. To může trvat několik sekund.
Pokud se iPod® připojí přes USB port, struktura menu
v audio systému vozidla se podobá struktuře menu
přehrávače iPod®. Podrobné informace - viz příručka k
přehrávači iPod.
iPod® připojený přes USB port se během přehrávání
bude dobíjet.
Chcete-li změnit zdroj v režimu médií, stiskněte
tlačítko MEDIA a zobrazí se seznam zdrojů (viz
vyobrazení nahoře) - může se stát, že některé z uvedených možností nebudou na všech trzích k dispozici.
infotainment - režim navigace*
Programování oblíbené stanice (* FAV)
Dále si na příkladu ukážeme pozastavení navádění
resp. pokračování v programování pomocí tlačítka
FAV.
1. V hlavním zobrazení režimu navigace stiskněte a
podržte tlačítko * FAV, dokud se nezobrazí nabídka
oblíbených položek.
2. Přejděte na Pozastavit/pokračovat v
navádění a stiskněte rolovací kolečko nebo OK.
Krátce se zobrazí zpráva potvrzující, že vámi zvolená položka byla uložena do tlačítka * FAV .
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení, stiskněte
na středové konzole tlačítko NAV*.
3. Stisknutím tlačítka * FAV pozastavíte navádění
nebo v něm pokračujete.
Nastavení cíle pomocí adresy
Funkce FAV lze stejným způsobem programovat v
režimech RADIO a MEDIA .
Dále uvádíme příklad nastavení trasy zadáním adresy.
1. V běžném zobrazení režimu navigace stiskněte
znovu NAV*. Zobrazí se menu zkratek. Stisknutím rolovacího kolečka nebo OK zvolte položku
Nastavit adresu.
2. Přejděte na požadovanou položku (Oblast,
Město, Adresa atd.) a stiskněte rolovací kolečko
nebo OK. Zadávejte písmena (viz ZADÁVÁNÍ
TEXTU na straně 3), dokud se nezobrazí seznam,
nebo dle situace přejděte na šipku vpravo u
kolečka s textem a seznam jmen zpřístupněte
stisknutím rolovacího kolečka nebo tlačítka OK .
3. Přejděte na požadované jméno a stiskněte rolovací
kolečko nebo tlačítko OK .
4. Podobně vyplňte ostatní informace.
5. Dole v menu přejděte na položku Nastavit cíl
nebo Přidat jako waypoint a stiskněte rolovací
kolečko nebo OK .
6. Pokud jste vybrali Nastavit cíl, systém spočítá
trasu a začne vás navádět k cíli. V tomto případě se
vymaže stávající itinerář.
Pokud jste zvolili Přidat jako waypoint, zobrazí
se nové menu.
Stejným způsobem nastavte POI a položku
Nastavit předchozí cíl.
Jakmile se spustí navádění, otočením rolovacího
kolečka nebo stisknutím tlačítka TUNE měníte
měřítko mapy.
infotainment - ovládání hlasem*
Výuka
Ovládání hlasem obsahuje výukovou funkci, která vám
pomůže seznámit se s funkcemi, které systém nabízí.
Tuto funkci lze aktivovat dvěma způsoby.
• Stiskněte tlačítko ovládání hlasem, počkejte na
zvukový signál a řekněte "Voice Tutorial".
• Stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole a
přejděte na Nastavení -> Nastavení hlasového
ovládání -> Voice tutorial a potom stiskněte
OK.
K hlasové aktivaci některých funkcí u mobilního
telefonu a navigace s aktivovanou funkcí Bluetooth®
lze použít ovládání hlasem (je k dispozici pouze ve
vozech, které jsou vybaveny doplňkovým navigačním
systémem).
Chcete-li aktivovat hlasový povel, stiskněte na pravé
klávesnici na volantu tlačítko ovládání hlasu (1)A a
počkejte na zvukový signál.
Po stisknutí tlačítka se na systému zobrazí nejčastěji
používané povely.
Vydávání povelů:
• Po zaznění zvukového signálu mluvte běžným
tempem a běžnou intonací.
• Výsledek bude optimální, pokud budou zavřena
okna atd.
• Při vydávání povelů by v kabině neměly být slyšet
zvuky z pozadí.
• Pokud si ohledně povelu nejste jisti, řekněte po
zaznění zvukového signálu "Nápověda". Systém
navrhne povely, které lze v dané situaci použít.
Hlasové povely lze zrušit:
• Vyslovením povelu "Cancel" po zaznění zvukového
signálu
• Tím, že vůbec nebudete mluvit
• Stisknutím a podržením tlačítka ovládání hlasu
• Stisknutím tlačítka EXIT nebo jednoho z tlačítek
režimu (RADIO, MEDIA apod.).
A
Tímto tlačítkem se aktivuje/zruší ztišení zvuku systému infotainment na klávesnici na volantu pomocí kolečka v modelech,
které nejsou vybaveny doplňkovým navigačním systémem.
TP 15774 (Czech) AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation
Výuka trvá cca. 5 minut.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising