Volvo S80 2013 Early Sensus Infotainment

Volvo S80 2013 Early Sensus Infotainment
Infotainment
guide
SENSUS
Web edition
VÍTÁ VÁS SYSTÉM SENSUS INFOTAINMENT
Tento dodatek obsahuje stručný přehled nejčastěji používaných
funkcí systému Sensus Infotainment a má vám usnadnit ovládání
tohoto propracovaného rozhraní vybaveného celou řadou funkcí.
Specifikace, obrázky a konkrétní řešení uváděná v tomto dodatku
nejsou závazné. Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje
právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Hvězdička (*) znamená volitelnou výbavu.
© Volvo Car Corporation
Sensus Infotainment - úvod
Systém Sensus Infotainment představuje propracované rozhraní s celou řadou funkcí, které jsou přístupné pomocí tlačítek na středové konzole.
1 SOUND - stisknutím tohoto tlačítka otevřete
menu pro nastavení audio (basy, výšky atd.).
Opakovaným tisknutím přejděte na požadované
nastavení.
2 VOL - otáčením zvyšujete nebo snižujete hlasitost.
3
(On/Off)
- krátkým stisknutím aktivujete rozhraní Sensus
Infotainment.
- Stiskněte a podržte (dokud obrazovka nezčerná). Tímto je systém vypnutý.
- Krátkým stisknutím vypnete zvuk systému. Dalším krátkým stisknutím zvuk obnovíte.
Tímto tlačítkem se současně zapíná a vypíná
celý systém Sensus Infotainment, a to včetně
funkcí navigace* a telefonu*.
4 Režimy tlačítka - stisknutím tohoto tlačítka na
středové konzole zvolíte režim (např. RADIO,
MEDIA , TEL* atd.). Zobrazí se zdroj, který byl v
daném režimu naposledy nastaven (např. FM1).
* FAV - umožňuje uložit nejčastěji používané
funkce, takže lze uloženou funkci spustit pouhým
stisknutím tohoto tlačítka. Viz příklad v kapitole
Sensus Infotainment - režim navigace.
Klávesnice na volantu (s rolovacím
kolečkem*)
Tlačítka na klávesnici na volantu vpravo se používají
stejně jako ovládací prvky na středové konzole.
5 Rolovací kolečko (stisknutí): funkce analogicky jako OK/MENU na středové konzole.
6 Rolovací kolečko (otočení): funkce analogicky jako TUNE na středové konzole.
7 EXIT: funkce analogicky jako tlačítko EXIT na
středové konzole.
poznámka
5 OK/MENU - potvrdí výběr provedený v menu.
• Dále v tomto dodatku budeme rolovací kolečko
(pouze u některých klávesnic na volantu) označovat jako "rolovací kolečko" a tlačítko
OK/MENU na středové konzole budeme označovat jako "OK".
6 TUNE - otáčením procházíte stopy a složky,
• Podrobné informace o jednotlivých funkcích
systému Sensus Infotainment najdete ve své
příručce.
Umístění těchto tlačítek na středové konzole se
u jednotlivých modelů může nepatrně lišit.
Takto se dostanete do nabídky příslušného
režimu (RADIO nebo MEDIA). Šipky vpravo na
obrazovce označují dílčí menu.
rozhlasové a televizní* stanice, telefonní kontakty
a navigujete mezi položkami zobrazenými na
obrazovce.
7 EXIT - přejdete v systému menu nahoru, zrušíte
momentálně vybranou funkci, odmítnete příchozí
hovor nebo vymažete znaky zadané na obrazovce. V hlavním zobrazení stiskněte a podržte
toto tlačítko a dostanete se do hlavního menu
systému Sensus Infotainment.
8 # INFO - je-li k dispozici více informací, než je
momentálně zobrazeno na obrazovce, stisknutím tlačítka # INFO zobrazíte další informace.
Klávesnice - k ukládání předvoleb a zadávání
písmen a čísel.
Sensus Infotainment - úvod
1 Tlačítko režimu (počet tlačítek se liší v závislosti na přístrojovém vybavení vozidla).
Hlavní zobrazení rozhraní Sensus
Infotainment
2
3
4
5
Běžné zobrazení
Výběr režimu pomocí klávesnice na volantu
Zobrazení zkratek
V běžném zobrazení režimu stiskněte a podržte tlačítko EXIT. Otevře se hlavní zobrazení rozhraní Sensus
Infotainment, ve kterém můžete zvolit režim.
Zobrazení rychlého přístupu
Zobrazení menu
Navigace v zobrazení menu
Pro každý režim jsou k dispozici čtyři různá zobrazení
(na příkladu nahoře jsou jednotlivá zobrazení pro
režim MEDIA).
• Běžné zobrazení (2) - běžné zobrazení režimu.
• Zobrazení zkratek (3) - zobrazí se nejčastěji
používané možnosti pro režim RADIO, MEDIA ,
TEL* a NAV* (toto zobrazení se otevře, pokud
stisknete tlačítko aktivního režimu (1)).
• Zobrazení rychlého přístupu (4) - otočením
rolovacího kolečka nebo ovladače TUNE
zobrazíte např. seznam rozhlasových stanic, stop
na disku atd.
• Zobrazení menu (5) - v běžném zobrazení se
po stisknutí rolovacího kolečka nebo ovladače OK
zobrazí dostupná nastavení.
Otočením rolovacího kolečka přejděte na hlavní
zobrazení rozhraní Sensus Infotainment. Stisknutím
kolečka otevřete zobrazení zkratek vybraného režimu.
V tomto zobrazení vidíte:
NAV* - navigace Volvo (RTI)
RADIO - AM, FM, SAT*/DAB*
MEDIA - CD, DVD*, AUX, AV/AUX*, USB*, Bluetooth®*, TV*
TEL* - Bluetooth® handsfree
MY CAR - nastavení vozidla
CAM* - zadní kamera parkovacího asistenta
Výbava, která není ve vozidle nainstalována, se v
tomto seznamu nezobrazí.
Sensus Infotainment - režim rádia*
Běžné zobrazení režimu rádia
Uložení stanic do předvoleb
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení tohoto
režimu, stiskněte na středové konzole RADIO. Dostanete se přímo do běžného zobrazení režimu ráda.
Zobrazí se naposledy naladěná stanice a hned se
začne přehrávat.
Pro každé vlnové pásmo (AM, FM1 atd.) můžete
uložit do předvoleb deset rozhlasových stanic.
Zde můžete otáčením rolovacího kolečka nebo
ovladače TUNE zobrazit a procházet seznam rozhlasových stanic, které jsou k dispozici v místě, kde se
vozidlo momentálně nachází. Zvolte stanici a potvrďte
ji stisknutím tlačítka OK .
Chcete-li stanici uložit, nalaďte ji manuálně (viz popis
výše) nebo pomocí funkce SCAN.
Postup v případě normálního zobrazení:
Pokud v běžném režimu zobrazení rádia stisknete
2. Přejděte na SCANa stiskněte rolovací kolečko
nebo OK. Rádio začne vyhledávat nejsilnější
stanice v této oblasti. Jakmile je stanice nalezena,
bude se přehrávat několik sekund a potom se
pokračuje v procházení pásma.
RADIO, zobrazí se menu zdroje (AM, FM1, FM2 a
případně další výbava, pokud je ve voze nainstalována - viz obrázek v pravém sloupci). Položku zvolte
otáčením rolovacího kolečka nebo ovladače TUNE.
Potvrďte stisknutím rolovacího kolečka nebo
tlačítka OK .
Stanice uložené do předvolby se vybírají pomocí
tlačítek na klávesnici na středové konzole.
1. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte menu momentálně vybraného vlnového pásma.
3. Chcete-li tuto stanici uložit, tiskněte na středové
konzole jednu z kláves s šipkami, dokud se
neztlumí zvuk. Uvolněte tlačítko. Jakmile se zvuk
obnoví, stanice je uložena.
Uložením stanice (resp. stisknutím tlačítka EXIT )
přerušíte funkci SCAN.
Sensus Infotainment - režim TEL*/bluetooth®
režim TEL*/bluetooth®
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení tohoto
režimu, stisknutím tlačítka TEL* na středové konzole
zpřístupníte všechny funkce telefonu a můžete použít
funkci Bluetooth® k párování externích zařízení nebo
telefonů s aktivovanou funkcí Bluetooth®.
párování zařízení bluetooth® s rozhraním Sensus Infotainment
1. metoda
Externí zařízení vyhledejte pomocí menu rozhraní
Sensus Infotainment (v tomto případě předpokládejme, že nejsou připojena žádná zařízení ).
1. Externí zařízení musí být viditelné (tzn. funkce
Bluetooth® musí být aktivována). Pokračujte podle
pokynů na obrazovce Sensus Infotainment.
2. Stiskněte rolovací kolečko nebo OK a sledujte
pokyny na obrazovce Sensus Infotainment.
Externí zařízení je nyní spárováno s rozhraní Sensus
Infotainment.
Pokud tento postup nefunguje, stiskněte dvakrát
tlačítko EXIT a pokračujte podle 2. metody.
2. metoda
Vyhledejte vozidlo pomocí funkce Bluetooth® v externím zařízení.
1. Vozidlo musí být viditelné - přejděte na Nastavení
telefonu a stiskněte rolovací kolečko nebo OK.
Zobrazí se Viditelný. Stiskněte rolovací kolečko
nebo OK .
Zobrazení zkratek (společné funkce
telefonu)
V běžném zobrazení režimu stiskněte znovu TEL*.
Zobrazí se menu zkratek. Přejděte na požadovanou
položku a stiskněte rolovací kolečko nebo OK . Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte do běžného zobrazení
režimu telefonu.
Rychlý přístup k seznamu kontaktů v
připojeném telefonu (telefonním
seznamu)
1. Pokud se nenacházíte v režimu TEL*, vstupte do
běžného zobrazení režimu telefonu stisknutím
tlačítka TEL .
2. Otáčením rolovacího kolečka nebo TUNE zobrazte seznam kontaktů. Otáčením procházejte
seznam.
Stisknutím rolovacího kolečka nebo OK zvolte
kontakt. Pokud pro daný kontakt existuje pouze jedno
číslo telefonu, systém zavolá na toto číslo. Pokud
existuje více telefonních čísel, přejděte na požadované číslo a volání aktivujte stisknutím rolovacího
kolečka nebo tlačítka OK .
Změna telefonů (nebo jiných zařízení)
Současně mohou být aktivní dvě zařízení Bluetooth®
(např. telefon a iPod®). Tyto telefony nelze však použít
k hovoru současně.
Změna momentálně připojeného telefonu
2. Na obrazovce externího zařízení zvolte My Volvo
Car a pokračujte podle pokynů.
1. Stisknutím tlačítka TEL* se dostanete do běžného
zobrazení režimu telefonu.
3. Zadejte do externího zařízení svůj PIN kód a stisknutím tlačítka zařízení spárujte.
Stiskněte rolovací tlačítko nebo OK a pomocí
klávesnice na středové konzole zadejte stejný PIN
kód.
2. Dalším stisknutím tlačítka TEL* zobrazíte menu
zkratek.
Na obrazovce ve vozidle se zobrazí název externího
zařízení. To je nyní spárováno s rozhraním Sensus
Infotainment.
3. Přejděte na Změnit telefon a stiskněte rolovací
kolečko nebo tlačítko OK .
4. Přejděte na požadovaný telefon a vyberte jej
stisknutím rolovacího kolečka nebo tlačítka OK .
Tento telefon lze nyní použít k volání, přijímaní
hovorů atd.
Potom se opět zobrazí běžné zobrazení režimu
telefonu.
Sensus Infotainment - režim médií
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení tohoto
režimu, stisknutím tlačítka MEDIA na středové
konzole spustíte přehrávání CD nebo budete poslouchat externí zařízení. Dále uvádíme příklad zapojení
přehrávače iPod®.
připojení a ovládání přehrávače iPod®
iPod® (nebo jiné externí zařízení) lze připojit pomocí
USB kabelu nebo funkce Bluetooth® (viz kapitola
párování zařízení bluetooth® s rozhraním
Sensus Infotainment v kapitole "Sensus Infotainment - režim TEL*/bluetooth®").
Dále uvádíme příklad připojení přehrávače iPod® jako
zdroje audio:
1. Stisknutím tlačítka MEDIA na středové konzole se
dostanete do režimu médií.
Pokud se jako zdroj audio naposledy používal
iPod®, automaticky se spustí přehrávání naposledy
zvolené stopy.
2. Pokud iPod® nebyl naposledy zvoleným zdrojem
audio, stiskněte MEDIA a objeví se zobrazení se
zkratkami.
3. Přejděte na iPod a stiskněte rolovací kolečko nebo
OK. Pokud byl iPod používán již dříve, začne se
znovu přehrávat naposledy přehrávána stopa.
iPod® připojený přes USB port se během přehrávání
bude dobíjet.
Po připojení přehrávače iPod®, se zobrazí iPod se
načítá.
Změna stop, interpreta, složky atd. z momentálně
přehrávané stopy:
1. Otočte rolovacím kolečkem nebo ovladačem
TUNE.
2. Opakovaně tiskněte EXIT, dokud se nedostanete
do požadovaného menu. Výběr potvrďte stisknutím rolovacího kolečka nebo tlačítka OK .
Pokud se jako zdroj audio používá iPod®, struktura
menu v audio systému vozidla se podobá struktuře
menu přehrávače iPod®. Podrobné informace - viz
příručka k přehrávači iPod.
Chcete-li změnit zdroj v režimu médií, stisknutím
tlačítka MEDIA zobrazíte seznam zdrojů (viz obrázek
nahoře).
Sensus Infotainment - režim navigace*
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení, stiskněte
na středové konzole tlačítko NAV*.
Nastavení cíle pomocí adresy
Dále uvádíme příklad nastavení trasy zadáním adresy.
1. V běžném zobrazení režimu navigace stiskněte
znovu NAV*. Zobrazí se menu zkratek. Stisknutím
rolovacího kolečka nebo OK zvolte položku Zadat
adresu.
2. Přejděte na požadovanou položku (Oblast,
Město, Ulice atd.) a stiskněte rolovací kolečko
nebo OK. Zadávejte písmena (viz ZADÁVÁNÍ
TEXTU vpravo), dokud se nezobrazí seznam, nebo
dle situace přejděte na šipku vpravo u kolečka s
textem a seznam jmen zpřístupněte stisknutím
rolovacího kolečka nebo tlačítka OK .
3. Přejděte na požadované jméno a stiskněte rolovací
kolečko nebo tlačítko OK .
4. Podobně vyplňte ostatní informace.
5. Dole v menu přejděte na položku Zadat jediný
cíl nebo Přidat jako trasový bod a stiskněte
rolovací kolečko nebo OK .
6. Pokud jste vybrali Zadat jediný cíl, systém
spočítá trasu a začne vás navádět k cíli. V tomto
případě se vymaže stávající itinerář.
Pokud jste zvolili Přidat jako trasový bod,
zobrazí se nové menu.
Stejným způsobem nastavte POI a položku
Nastavit předchozí cíl.
Jakmile se spustí navádění, otočením rolovacího kolečka nebo stisknutím tlačítka TUNE měníte měřítko
mapy.
Zadávání textu
Text cíle lze zadat dvěma způsoby: pomocí textového
kolečka (viz obrázek ve sloupci vpravo) nebo tisknutím tlačítek na klávesnici na středové konzole.
pomocí textového kolečka:
• Otáčením rolovacího kolečka nebo ovladače
TUNE přejděte na požadované písmeno. Stisknutím rolovacího kolečka nebo tlačítka OK zadejte
písmeno do vyhledávacího pole v pravé horní části
obrazovky.
• Mezi písmeny a čísly přepínejte výběrem tlačítka
ABC nebo 123.
• Přejděte na Další a stisknutím rolovacího kolečka
nebo OK přepínejte mezi jednotlivými speciálními
znaky.
• Pokud chcete zpřístupnit seznam jmen vpravo od
rolovacího kolečka (v případě, že systém našel položky odpovídající kritériím vyhledávání), přejděte
na šipku vpravo.
• Položka Posled. 5 ukáže pět naposledy zadaných
jmen.
Vymazání znaků pomocí tlačítka EXIT.
Pomocí klávesnice na středové konzole.
Jedním stisknutím tlačítka zadejte první písmeno,
druhým stisknutím - druhé písmeno atd.
Programování oblíbené stanice (* FAV)
Dále si na příkladu ukážeme pozastavení navádění
resp. pokračování v programování pomocí
tlačítka * FAV.
1. V hlavním zobrazení režimu navigace stiskněte
a podržte tlačítko * FAV, dokud se nezobrazí
nabídka oblíbených položek.
2. Přejděte na Pozastavit/pokračovat v navádění a stiskněte rolovací kolečko nebo OK. Krátce
se zobrazí zpráva potvrzující, že vámi zvolená
položka byla uložena do tlačítka * FAV.
3. Stisknutím tlačítka * FAV pozastavíte navádění
nebo v něm pokračujete.
Funkce lze stejným způsobem programovat v režimech RADIO a MEDIA .
Sensus Infotainment - ovládání hlasem*
Výuka
Systém ovládání hlasu obsahuje funkci výuky, která
vám pomůže seznámit se s ovládáním systému. Tuto
funkci lze aktivovat dvěma způsoby.
• Stiskněte tlačítko ovládání hlasem, počkejte na
zvukový signál a řekněte „Voice Tutorial“.
• Stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole
a přejděte na Nastavení -> Nastavení hlas.
ovládání -> Voice tutorial a potom OK.
K hlasové aktivaci některých funkcí u mobilního
telefonu a navigace s aktivovanou funkcí Bluetooth®
lze použít ovládání hlasem (je k dispozici pouze ve
vozech, které jsou vybaveny doplňkovým navigačním
systémem).
Chcete-li aktivovat hlasový povel, stiskněte na pravé
klávesnici na volantu tlačítko ovládání hlasu (1) a
počkejte na zvukový signál.
Po stisknutí tlačítka se na systému zobrazí nejčastěji
používané povely.
Vydávání povelů:
• Po zaznění zvukového signálu mluvte běžným
tempem a běžnou intonací.
• Výsledek bude optimální, pokud budou zavřena
okna atd.
• Při vydávání povelů by v kabině neměly být slyšet
zvuky z pozadí.
• Pokud si ohledně povelu nejste jisti, řekněte po
zaznění zvukového signálu „Help“ (Nápověda).
Systém navrhne povely, které lze v dané situaci
použít.
Hlasové povely lze zrušit:
• Vyslovením povelu „Cancel“ po zaznění zvukového
signálu
• Tím, že vůbec nebudete mluvit
• Stisknutím a podržením tlačítka ovládání hlasu
• Stisknutím tlačítka EXIT nebo jednoho z tlačítek
režimu (RADIO, MEDIA apod.).
TP 15326 (Czech) AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation
Výuka trvá cca. 5 minut.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement