Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2018 Sensus Navigation

Volvo S90 2018 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation je satelitní systém zahrnující dopravní informace
a navádění po trase.
Neustále pracujeme na zlepšování našeho výrobku. V důsledku úprav se
může stát, že se informace, popisy a vyobrazení v tomto dodatku liší od
výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
OBSAH
NAVIGACE
4
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
18
Symboly a tlačítka na mapě*
5
Výběr objížďky pomocí mapové navigace*
18
Informační karty na mapě*
6
Dopravní informace v reálném čase
19
Mapová navigace* na středovém displeji
6
20
Navigace po mapě* na displeji řidiče
8
Aktivace a deaktivace dopravních
informací v reálném čase
Aktivace a deaktivace zobrazení
mapy* na displeji řidiče
8
Nastavení Sensus Navigation*
20
Nastavení mapy
20
Mapová navigace* na head-up displeji*
9
Nastavení trasy a navigace po cestě*
21
Hlasové ovládání mapové navigace*
9
Dopravní nastavení
22
10
Mapové aktualizace
23
Nastavení cíle pomocí adresy
10
Aktualizace map* přes počítač a USB
24
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem
11
Aktualizace map* z online vozidla
26
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
12
Časté otázky týkající se mapové navigace*
27
Nastavení cíle podle posledních
položek/oblíbených/knihovny
13
Licenční smlouva na mapovou navigaci*
28
Nastavení cíle pomocí funkce Send
to Car
14
Autorské právo pro mapovou navigaci*
30
Itinerář
15
Zobrazení itineráře
15
Úprava nebo mazání itineráře
16
Zobrazení alternativní trasy
16
Zobrazení bodů zájmů po trase
16
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
17
Dopravní problémy na mapě*
17
Nastavení cíle přímo na mapě*
2
ABECEDNÍ SEZNAM
Aktivace a deaktivace mapové navigace*
Abecední seznam
31
NAVIGACE
NAVIGACE
Aktivace a deaktivace mapové
navigace*
Navigační systém se aktivuje automaticky, když
se otevřou dveře řidiče. Deaktivuje se pouze,
když řidič opustí vozidlo a uzamkne je.
Aktivace navigace
Obrázek mapy zobrazíte na středovém displeji tak,
že klepnete na horní zobrazení (1) v domovském
zobrazení.
Pokud se na středovém displeji nezobrazí dlaždice pro navigaci, krátce stiskněte dvakrát tlačítko
Domů (2) a potom klepněte na dlaždici pro navigaci (1).
Deaktivace navigace
Navigační systém nelze vypnout - vždy funguje
v pozadí. Vypne se, až když řidič vozidlo uzamkne
a opustí.
POZNÁMKA
Navigační systém je také k dispozici, když je
motor vypnutý. Pokud se baterie příliš vybije,
systém se vypne.
Nyní se zobrazí mapa aktuální oblasti s vozidlem,
které znázorňuje modrý trojúhelník.
Klepnutím na tento symbol
zobrazíte mapu přes celý středový displej.
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční období,
které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou
být některá doporučení méně spolehlivá.
Související informace
•
Mapová navigace* na středovém displeji
(str. 6)
•
Navigace po mapě* na displeji řidiče
(str. 8)
•
Mapová navigace* na head-up displeji*
(str. 9)
•
Hlasové ovládání mapové navigace*
(str. 9)
•
Symboly a tlačítka na mapě* (str. 5)
Dílčí zobrazení navigace
Tlačítko Domů
4
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Symboly a tlačítka na mapě*
Vzdálenost do cíle
Zruší navádění
Na mapě na středovém displeji se zobrazují symboly a barvy, které informují o různých cestách
a o oblasti kolem vozidla a trasy. Vlevo se
nachází lišta nástrojů s jednotlivými tlačítka
nastavení.
Kompas/mění zobrazení mezi severem
a směrem jízdy nahoře
Zobrazení seznamu bodů zájmů (POI1) v itineráři a dopravních informací
Startování
Další operace
Cíl/konečný cíl
Itinerář a alternativní trasa
Mění zobrazení mapy mezi 2D a 3D
Cíl/konečný cíl
Resetuje se mapa pro sledování vozidla
Bod zájmů (POI1)
Dopravní informace
Zobrazení mapy se minimalizuje (sbalí) nebo
maximalizuje (celá obrazovka)
Vozidlo na naplánované trase
Související informace
•
•
•
•
Informační karty na mapě* (str. 6)
Dopravní problémy na mapě* (str. 17)
Dopravní informace v reálném čase
(str. 19)
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 18)
Pole s nástroji se minimalizuje
Opakování posledního hlasového navádění
Pole s nástroji se minimalizuje
Vypočítat objížďku
Dočasně zapnutí/vypnutí hlasového navádění
Symboly a tlačítka na mapě
doba příjezdu/zbývající doba jízdy
1
Zobrazení seznamu naváděcích bodů z itineráře
Nastavení cílů/mezicílů
Point of Interest
* Volitelná výbava/příslušenství.
5
NAVIGACE
Informační karty na mapě*
Všechny ikony mapy, např. cíl, body průjezdu
a oblíbená místa nabízí informační kartu, která se
otevře klepnutím na ikonu. Po jednom stisknutí
se objeví malá karta. Po dvou stisknutích se
objeví větší karta s dalšími informacemi.
Mapová navigace* na středovém
displeji
Sensus Navigation se zobrazuje a nastavuje
různými způsoby, například na středovém displeji.
Pomocí ikony Informační karta řidič vidí aktuální
informace k příslušné ikoně.
Po přiblížení, oddálení a posunování na
mapě může být někdy těžké dostat se
zpět na místo, kde se vozidlo nachází.
Klepnutím na nitkový kříž resetujete
mapu tak, že mapa bude nyní sledovat symbol
vozidla.
• Spustit navigaci - poloha je uložena jako cíl
• Přidat jako trasový bod - poloha se uloží
jako mezicíl (zobrazí se pouze pro stanovený
cíl)
Sever nebo směr jízdy nahoře na mapě
• Uložit - poloha je uložena do knihovny
• Odstranit z itineráře - poloha, pokud byla
Existují dvě možnosti zobrazení pohybu
vozidla vzhledem k mapě. Klepnutím na
symboly přepínáte mezi směrem jízdy
nebo severem nahoře na mapě.
uložena v itineráři, bude odstraněna
• POI v okolí - body zájmu, když se objeví
poloha vozidla
Související informace
2
6
Itinerář (str. 15)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 16)
Stiskněte na mapě symbol vozidla (modrý
trojúhelník) - informace se zobrazí přímo na
mapě.
Vyhledání symbolu vozidla na mapě
Pokud je například označena položka POI2, řidič
si může zvolit z následujících možností:
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Kde se nacházím?
V jaké geografické poloze se nyní nachází
vozidlo?
•
Možnosti a obsah informační karty závisejí na typu
ikony.
•
•
•
Pokud se vyobrazení mapy nezobrazí na středovém displeji, klepněte v domovském zobrazení na
dlaždici pro navigaci.
Veškerá nastavení pro navigační systém se definují pomocí středového displeje. Zde řidič nastavuje, jakým způsobem bude zobrazována mapa,
a zde zadává cíl.
Pokud je zobrazena mapa se severem
nahoře, symbol vozidla se na mapě
pohybuje podle aktuálního směru kompasu. Pokud se symbol vozidla na mapě pohybuje
doleva, vozidlo jede na západ.
Point of Interest
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Pokud symbol vozidla ukazuje nahoru, mapa se
otáčí kolem symbolu vozidla, a to podle toho, jak
vozidlo zatáčí. Symbol kompasu na mapě ukazuje
k severu (N) a střed kompasu ukazuje směr, ve
kterém vozidlo jede:
Symboly kompasu
Směr kompasu
N
Sever
NE
Severovýchod
E
Východ
SE
Jihovýchod
S
Jih
SW
Jihozápad
W
Západ
NW
Severozápad
Zobrazení 2D nebo 3D
Klepnutím na symbol přepínejte mezi
zobrazením 2D a 3D.
U 3D displeje je směr jízdy vozidla vždy
zobrazen nahoře. Mapa se otáčí pod
symbolem vozidla podle toho, jak
vozidlo zatáčí. Symbol kompasu na
mapě ukazuje k severu (N) a střed
kompasu ukazuje směr, ke kterému ukazuje
přední část vozidla. V modelu 3D není měřítko
mapy zobrazeno.
U zobrazení 2D je mapa zobrazena se severem
nahoře a symbol vozidla se na mapě pohybuje
podle aktuálního směru mapy.
Přiblížení
Dvojím rychlým klepnutím na středový displej
mapu zvětšíte. Další možností je umístit dva prsty
těsně vedle sebe na středový displej a roztáhnout
je od sebe.
Oddálení
Mapu oddálíte jedním klepnutím dvěma prsty
nebo stažením dvou prstů k sobě na středovém
displeji.
(Altitude). Výběr mezi adresou a souřadnicemi - viz kapitola "Nastavení mapy".
Související informace
•
•
Nastavení Sensus Navigation* (str. 20)
Navigace po mapě* na displeji řidiče
(str. 8)
•
Mapová navigace* na head-up displeji*
(str. 9)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
•
Nastavení mapy (str. 20)
Rolování
Umístěte prst na mapu, potáhněte jim v požadovaném směru a prst dejte pryč. Funkci rolování lze
použít pouze při maximalizované, nikoli minimalizované, mapě.
Přepnutí směru na displeji
Zvětšete mapu na maximum a klepněte nahoře
na středovém displeji na směr mapy. Zvolte si
směr mapy z následujících zobrazení:
1.
Cíl Destination, doba příjezdu (ETA) nebo
zbývající doba jízdy (RTA) a vzdálenost do cíle
(Distance). Výběr položky ETA nebo RTA viz kapitola "Nastavení trasy a navigace po
cestě".
2.
Aktuální poloha jako adresa (Address) nebo
souřadnice (Coordinates). Pokud se zobrazí
souřadnice, zobrazí se také nadmořská výška
* Volitelná výbava/příslušenství.
7
NAVIGACE
Navigace po mapě* na displeji
řidiče
Aktivace a deaktivace zobrazení
mapy* na displeji řidiče
Zobrazí se Sensus Navigation. Tento systém lze
ovládat různými způsoby, např. přes displej
řidiče.
Když se nastaví cíl, mapa se zobrazí automaticky
na displeji řidiče. To lze zobrazit rovněž bez
zadaného cíle.
Otevírání/zavírání nabídky. V případě jistých
položek a po určité době nečinnosti se
nabídka automaticky zavře.
Procházení mezi nabídkami.
Mapa se zobrazuje pouze na 12" displeji řidiče.
Procházení mezi položkami v nabídkách.
Během jízdy řidiče navádí hlasové navádění
a pokyny na displeji řidiče. Zobrazení mapy na
displeji řidiče může být aktivováno bez nastaveného cíle.
Položku potvrďte nebo zvýrazněte.
Klávesnice na volantu vpravo a displej
řidiče
K ovládání některých funkcí mapové navigace,
např. Dovést domů a Zrušit navádění, lze používat tlačítka na volantu vpravo. Pokud se na displeji řidiče zobrazí zpráva, musí se nejdříve
potvrdit nebo vypojit a potom se zobrazí nabídka.
8
1.
Přetáhněte dolů horní zobrazení středového
displeje.
2.
Stiskněte tlačítko Nastavení.
3.
Stiskněte My Car
na displeji řidiče.
4.
Klepnutím na přepínač Zobrazit mapu aktivujte zobrazení mapy na displeji řidiče, i když
není aktivován itinerář.
Displeje
Informace
Související informace
•
Navigace po mapě* na displeji řidiče (str. 8)
Související informace
•
Aktivace a deaktivace zobrazení mapy* na
displeji řidiče (str. 8)
•
Mapová navigace* na středovém displeji
(str. 6)
•
Mapová navigace* na head-up displeji*
(str. 9)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Mapová navigace* na head-up
displeji*
Hlasové ovládání3 mapové
navigace*
Výstup ze systému Sensus Navigation a jeho
ovládání je možné realizovat různými způsoby,
např. přes head-up displej.
Hlasovými povely lze aktivovat několik funkcí
navigačního systému.
Klepněte na tlačítko
a řekněte jeden z následujících povelů:
Mapová navigace na čelním skle.
Řidič může přijímat informace a pokyny k navádění z displeje head-up navigačního systému také
ve spodní části čelního skla.
Lze nastavit, zda se navigační informace na headup displeji mají či nemají zobrazovat. Dále lze
nastavit polohu informačního pole.
Mapová navigace* na středovém displeji
(str. 6)
•
Navigace po mapě* na displeji řidiče (str. 8)
3
4
•
"Search [kategorie bodů zájmů] in
[Město]" - hledají se body zájmů (POI)
v rámci konkrétní kategorie města. Seznam
s výsledky je uspořádán podle středového
bodu města. Příklad "Hledat restauraci
v Londýně".
•
"Navigace" - spustí se dialog s navigací
a zobrazí se příklady povelů.
•
"Take me home" - spustí se navádění do
polohy Domů.
•
•
"Search [POI name] (Název POI)". Příklad
"Hledat Komenského sady".
"Go to [Město]" - jako cíl se nastaví město.
Příklad "Jet do Ostravy".
•
•
"Change country/Change state5, 6" změní se oblast vyhledávání pro navigaci.
"Go to [Adresa]" - jako cíl se nastaví
adresa. Adresa musí obsahovat město a ulici.
Příklad "Jet do Ostravy, Stodolní 5".
•
"Show favourites" - zobrazí se oblíbené
polohy na displeji řidiče.
•
"Add intersection" - Spustí se dialog, ve
kterém se musí specifikovat dvě ulice. Jako
cíl se potom nastaví místo, ve kterém se tyto
ulice kříží.
•
"Clear itinerary" - vymažou se z itineráře
všechny mezicíle a poslední cíl, které byly
uloženy.
•
"Repeat voice guidance" - zopakuje se
poslední hlasové navádění.
•
"Go to [PSČ]" - jako cíl se nastaví PSČ. Příklad "Drive to 1 2 3 4 5" (Jet na 1 2 3 4 5).
•
•
"Go to [contact] (kontakt)" - jako cíl se
nastaví adresa z telefonního seznamu. Příklad
"Drive to Robyn Smith" (Jet k Robyn Smith).
"Turn off voice guidance" - vypne se hlasové navádění.
•
"Turn on voice guidance" - spustí se
vypnuté hlasové navádění.
•
"Search [kategorie bodů zájmů]" - hledají se sousední body zájmů (POI) v rámci
konkrétní kategorie (např. restaurace)4.
Související informace
•
Pokud chcete uspořádat seznam podél trasy,
řekněte "Podél trasy", když se zobrazí
seznam s výsledky.
Platí pro některé trhy.
Uživatel může zavolat bodu zájmu nebo může bod zájmu nastavit jako cíl.
* Volitelná výbava/příslušenství.
9
NAVIGACE
Nastavení cíle přímo na mapě*
Cíl lze zadávat různými způsoby. Zpravidla je jednodušší provést výběr klepnutím prstem na
mapě.
V řadě případů je nejjednodušší posunout mapu
do požadované polohy a klepnout v daném místě
prstem.
1.
Zkontrolujte, zda je zobrazení mapy nastaveno na maximum.
2.
Posunujte mapu, dokud se nezobrazí požadovaná poloha.
3.
Stiskněte a podržte v dané poloze - vytvoří se
ikona a otevře se nabídka.
4.
Zvolte Jít sem - spustí se navádění.
•
•
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Nastavení cíle pomocí adresy
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
Cíl lze nastavit v navigačním systému* různými
způsoby - jednou z možností je výběr adresy.
1. Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů na
levé straně rozbalte pole s nástroji a stiskněte Nast. cíl.
> Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání.
2.
Stiskněte tlačítko Adresa.
3.
Musí být vyplněna všechna pole. Pokud
chcete jet, například, do města, stačí vyplnit
stát a město. Potom systém navádí do středu
města.
4.
Vyberte jedno z dostupných textových polí
a napište pomocí klávesnice na středovém
displeji:
Vymazání ikony.
Vymazání ikony z polohy:
•
Vyberte Vymazat
Úprava polohy ikony
Upravení polohy ikony:
•
Klepněte a podržte prst na ikoně, přetáhněte
ji na požadované místo a ikonu uvolněte.
Související informace
•
•
•
5
6
10
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
•
•
•
•
•
Země/Stát/Kraj
Město/Území/PSČ
Adresa
Číslo
Křižovatka
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
V evropských zemích se místo "stát" říká "země".
V Brazílii a Indii se oblast hledání mění na středovém displeji.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Související informace
•
•
•
•
•
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě* (str. 10)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
•
Nastavení cíle pomocí hledání
s volným textem
Cíl lze v navigačním systému* nastavit různými
způsoby - pokud se použije, například, volné textové vyhledávání, lze hledat pomocí telefonních
čísel, PSČ, ulic, měst, souřadnic a bodů zájmů
(POI7).
Klávesnici na obrazovce lze využít ke psaní většiny
znaků a k hledání cílů.
1.
Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů na
levé straně rozbalte pole s nástroji a stiskněte Nast. cíl.
Informační karty na mapě* (str. 6)
3.
Pokud při hledání dojdete k požadovanému výsledku, klepnutím na seznam
s výsledky zobrazíte informační kartu a po
výběru pokračujte v použití výsledků hledání.
Pokud při hledání dojdete k příliš hodně
výsledkům - klepněte na Rozšířený filtr
a zvolte polohu, kolem které se bude hledat,
a potom po výběru pokračujte v použití
výsledku hledání:
• Kolem vozu
• Kolem cíle - zobrazí se pouze, pokud je
zadán cíl.
• Podél trasy - zobrazí se pouze, pokud je
zadán cíl.
• Kolem bodu na mapě
> Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání.
2.
7
Do pole hledání zadejte hledaný pojem, nebo
výběr omezte pomocí filtru.
> Při zadávání znaků se zobrazují výsledky
hledání.
Point of Interest
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
11
NAVIGACE
||
Souřadnice
Cíl lze nastavit také pomocí souřadnic na mapě.
•
Napište, například, "N 58.1234 E 12.5678"
a klepněte na Hledat.
Souřadnice S, V, J a Z lze zadávat různými způsoby, například:
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
Cíl lze v navigačním systému* nastavit různými
způsoby - jednou z možností je výběr bodu zájmu
(POI8).
1. Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů na
levé straně rozbalte pole s nástroji a stiskněte Nast. cíl.
V nastaveních mapy můžete změnit, jaký POI se
má na mapě zobrazit. Toto nastavení nemá vliv na
vyhledávání pro POI podle cíle - jako možné cíle
se zobrazují dokonce i vyloučené POI.
Je-li měřítko 1 km (1 mile), některé POI se na
mapě zobrazí jako první.
N 58,1234 E 12,5678 (s mezerami)
POZNÁMKA
N58,1234 E12,5678 (bez mezer)
58,1234N 12,5678E (s označením kompasu
za souřadnicemi)
58,1234-12,5678 (s pomlčkou bez označení
kompasu)
> Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání.
2.
Stiskněte tlačítko POI.
3.
Klepněte na požadovaný filtr (u některých
možností se zobrazí nastavený cíl nebo mezicíl):
Pokud chcete, můžete používat čárku [,] místo
tečky [.].
•
•
•
•
•
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
12
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě* (str. 10)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
V blízkosti vozidla
V blízkosti cíle
Zavřít mezicíle
Podél trasy
V blízkosti bodu na mapě
4.
Hledání a výběr požadovaného bodu zájmu.
5.
Zvolte Spustit navigaci nebo Přidat jako
bod trasy.
Řada POI (např. restaurace) obsahuje dílčí kategorie (např. fast food).
•
Symbol používaný pro body zájmu a počet
bodů zájmů se pro jednotlivé trhy liší.
•
V souvislosti s aktualizací údajů se mohou
objevit nové symboly a jiné symboly
z mapy zmizí - všechny symboly v příslušném systému mapy lze procházet
v systému menu.
Související informace
•
•
•
•
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě* (str. 10)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
•
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
•
Nastavení mapy (str. 20)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Nastavení cíle podle posledních
položek/oblíbených/knihovny
Cíl lze v navigačním systému* nastavit různými
způsoby - jednou z možností je výběr ze
seznamu.
1. Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů na
levé straně rozbalte pole s nástroji a stiskněte Nast. cíl.
> Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání.
2.
Potom zvolte nahoře na obrazovce jeden
z následujících seznamů:
•
• Oblíbené
• Knihovna
Nedávný
Poté, co je jedna z možností v seznamu označena,
přidá se jako cíl, a to stisknutím tlačítka Spustit
navigaci nebo Přidat jako bod trasy.
Poslední
Zde jsou uvedena předchozí hledání. Posuňte se
na položku a proveďte výběr.
Dále je k dispozici jako možnost nabídky na displeji řidiče. K zobrazení lze použít klávesnici
vpravo na volantu.
8
Seznam lze upravovat pomocí možnosti Upravit.
Knihovnu lze uspořádat různými způsoby:
Oblíbené
Zde jsou uvedeny oblíbené označené polohy
z nabídky Knihovna. Posuňte se na položku
a proveďte výběr.
• Přidáno - uspořádání v chronologickém
Poloha vymazaná z položky Oblíbené zůstane
v položce Knihovna, ale hvězdička "zhasne".
Chcete-li přidat polohu do Oblíbené, přejděte do
Knihovna a vyberte znovu odpovídající hvězdičku
polohy.
Lze naprogramovat často používané cíle. Ty se
používají pomocí funkce Nastavit domovskou
adresu. Zadaný cíl Domů je k dispozici také jako
možnost nabídky na displeji řidiče. K zobrazení lze
použít klávesnici vpravo na volantu.
Seznam lze upravovat pomocí možnosti Upravit.
Knihovna
Zde se ukládají uložené polohy a itineráře. Naposledy uložené položky se ukládají do seznamu
zcela nahoru.
Stisknutím hvězdičky u polohy zvolíte polohu jako
oblíbenou resp. odstraníte ji z oblíbených. Poloha
s označenou/zaplněnou hvězdičkou je uvedena
také v seznamu Oblíbené.
Vymazáním polohy v Knihovna se poloha rovněž
vymaže z Oblíbené.
pořadí.
• Jméno - uspořádání v abecedním pořadí.
• Vzdálenost - uspořádání podle vzdálenosti
od aktuální polohy.
• Přijata - odfiltrování poloh odeslaných do
vozidla pomocí funkce Send to Car. Nové
polohy, které nebyly načteny, jsou označeny
MODŘE. Po načtení poloh toto označení
zmizí.
Pomocí tlačítka Upravit lze vymazat jednu nebo
více položek v seznamu.
Související informace
•
•
•
•
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě* (str. 10)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
•
•
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
Point of Interest
* Volitelná výbava/příslušenství.
13
NAVIGACE
Nastavení cíle pomocí funkce Send
to Car
6.
Cíl lze nastavit v systému různými způsoby - jednou z možností je použití funkce Send to Car.
Odeslání polohy do vozidla
Funkce Send to Car umožní přidat do navigačního systému* ve vozidle přes počítač cíl nebo
polohu.
Funkci Send to Car lze použít také z aplikace
Volvo On Call. Aplikaci Volvo On Call* je možné
použít rovněž, pokud potřebujete odeslat do
vozidla z centra služby Volvo On Call cíl nebo
polohu.
14
7.
Zvolte vozidlo a zadejte číslo VIN vozidla
nebo e-mailovou adresu, která je zaregistrována k vašemu ID Volvo. Potom klikněte na
Odeslat.
Klikněte na Hotovo.
> Poloha je odeslána do vozidla.
Další informace o ostatních dodavatelích a funkci
Send to Car najdete na stránkách podpory společnosti Volvo Cars (support.volvocars.com).
•
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
•
•
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
Příjem a využití polohy ve vozidle
Upozorňujeme, že tento postup představuje
pouze jeden příklad od jednoho z mnoha dodavatelů mapových služeb.
Aby vozidlo bylo schopné přijímat data, musí se
připojit k internetu - viz pokyny v uživatelské příručce. Pokud se poloha odešle do vozidla se službou Volvo On Call*, k přijetí dat se využije vestavěný modem vozidla. To znamená, že samostatné
připojení k internetu není zapotřebí.
1.
Přejděte v počítači na adresu wego.here.com.
> Otevře se mapová služba.
1.
2.
Vyhledejte požadovanou polohu.
3.
Klikněte na polohu pravým tlačítkem myši
a potom klikněte na adresu.
> Otevře se boční nabídka/informační karta.
Jakmile vozidlo přijme polohu, na středovém
displeji se zobrazí oznámení. Klepněte na
oznámení/symbol.
> Otevře se informační karta.
2.
Zvolte požadované využití polohy.
4.
V boční nabídce klikněte na Sdílet.
Použití uložené polohy
Přijaté polohy jsou uloženy do knihovny navigačního systému a lze je využít později.
5.
V boční nabídce klikněte na Odeslat do
vozidla.
Související informace
•
•
•
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě* (str. 10)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Itinerář
Zobrazení itineráře
Itinerář je trasa, kterou navrhl navigační systém*,
když uživatel zadal cíl.
První nadefinovaná poloha bude cílem v itineráři.
Po dobu navigování na cestě lze zobrazit itinerář
navigačního systému*.
2.
Další polohy v itineráři budou mezicíle.
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
Itinerář, cíl a mezicíle lze následně snadno upravovat.
Související informace
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Zobrazení itineráře (str. 15)
Úprava nebo mazání itineráře (str. 16)
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Úprava nebo mazání itineráře (str. 16)
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 17)
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 17)
1.
Během navádění rozbalte pole s nástroji
pomocí šipky dolů a potom pomocí tří bodů.
* Volitelná výbava/příslušenství.
15
NAVIGACE
Úprava nebo mazání itineráře
Zobrazení alternativní trasy
Zobrazení bodů zájmů po trase
Když probíhá navigace, lze z navigačního
systému* odebrat mezicíle nebo celý itinerář.
1. Pole s nástroji rozbalíte pomocí šipky dolů
a následně pomocí tří bodů.
Pokud probíhá navádění, lze hledat alternativní
trasy v navigačním systému*.
1. Pole s nástroji rozbalíte pomocí šipky dolů
a následně pomocí tří bodů.
V navigačním systému* se zobrazuje seznam
bodů zájmů (POI9) podél trasy.
2.
2.
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
3.
Klepnutím na odpadkový koš vymažete mezicíl v itineráři, nebo klepnutím na Vymazat
plán cesty vymažete celý itinerář.
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 17)
2.
Stiskněte tlačítko POI.
> Body zájmů POI podél trasy se zobrazují
na základě vzdálenosti.
3.
Pokud se ve stejném místě nachází několik
POI, zobrazí se jako skupina. Klepnutím na
skupinu zobrazíte seznam POI.
• Eco
• Rychle
• Krajina
4.
Zvolte POI.
5.
Zvolte jednu z možných informačních karet
a postupujte podle pokynů.
Klepněte na mapu.
> Na mapě se nyní zobrazí aktualizovaná
trasa a pokračuje se v navádění.
Související informace
3.
Stiskněte tlačítko Alternativní trasy.
4.
Zvolte alternativní trasu:
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 16)
Stiskněte tlačítko Vpředu.
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
Související informace
•
•
•
1.
5.
•
•
Informační karty na mapě* (str. 6)
Nastavení mapy (str. 20)
Související informace
•
•
16
Úprava nebo mazání itineráře (str. 16)
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 18)
•
Výběr objížďky pomocí mapové navigace*
(str. 18)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Zobrazení naváděcích bodů
z itineráře
Seznam budoucích naváděcích bodů v itineráři
pomáhá řidiči včas naplánovat manévry, které
bude provádět.
Pokud chcete zobrazit seznam odboček na cestě
před vámi v itineráři v navigačním systému*:
1.
Rozbalte pole s nástroji pomocí šipky dolů na
levé straně.
2.
Rozbalte pole s nástroji dále pomocí tří bodů.
3.
Klepněte na symbol pro Podle zatáček (viz
vyobrazení).
Místo pole s nástroji se zobrazí seznam naváděcích bodů z itineráře (seznam lze rolovat). Stisknutím šipky vlevo minimalizujete seznam.
Nový naváděcí bod se vždy umístí do seznamu
nahoru.
Poloha na mapě se zobrazí po stisknutí
jednoho z naváděcích bodů v seznamu.
Dalším klepnutím na symbol nitkového
kříže (viz vyobrazení) resetujete mapu
do zobrazení navádění, přičemž mapa následuje
vozidlo.
9 Point of Interest
10 Platí pro některé
Dopravní problémy na mapě*
Navigační systém přijímá informace o dopravních
událostech a přetíženích dopravy a zobrazuje je
na mapě.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.
Můžete nastavit, jaké informace související
s dopravou, se mají na mapě zobrazit.
Dopravní problémy jako, například, hustý nebo
pomalý dopravní provoz, práce na cestách
a nehody poznáte při dostatečném přiblížení
mapy podle různých symbolů.
Práce na cestách se zobrazují podle
postupu. Pokud se jedná o závažnější
problémy, podél cesty se zobrazí červená čára s popisem rozsahu problému.
Tato čára rovněž označuje, pro jaký směr jízdy
daný problém platí, pokud se jedná o problém
v obou směrech, daný úsek cesty je označen
čárou na obou stranách.
Informace o dopravních problémech
– Klepněte na symbol dopravních problémů.
> Zobrazí se informační karta. Tyto informace popisují, například, místo, kde se
problém vyskytuje, pomocí názvu ulice
a čísla cesty, a charakter, rozsah a dobu
trvání problému.
Vynechání dopravních problémů
Pokud se během trasy vyskytuje přetížení
dopravy, je k dispozici alternativní Vyhnout se.
Systém potom vypočítá alternativní trasu.
Dopravní informace v reálném čase (RTTI)10
Je-li vozidlo připojeno k internetu, k příjmu podrobných dopravních informací lze využít také RTTI.
Související informace
•
•
•
Dopravní nastavení (str. 22)
Nastavení mapy (str. 20)
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 18)
•
Dopravní informace v reálném čase
(str. 19)
•
Informační karty na mapě* (str. 6)
trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
17
NAVIGACE
Zobrazení přetížení dopravy podél
trasy
Pokud do navigace* nastavíte cíl, lze vytvořit
seznam dopravních problémů.
1.
Je-li zobrazena mapa, pole s nástroji na levé
straně rozbalíte pomocí šipky dolů a potom
pomocí tří bodů.
2.
Související informace
•
•
•
•
Dopravní problémy na mapě* (str. 17)
Dopravní nastavení (str. 22)
Informační karty na mapě* (str. 6)
Dopravní informace v reálném čase
(str. 19)
Výběr objížďky pomocí mapové
navigace*
Pokud se řidič chce vyhnout nejbližšímu úseku
trasy, např. kvůli tomu, že je cesta zavřena, lze
zvolit funkci objížďky.
1. Pole s nástroji na levé straně rozbalíte
pomocí šipky dolů a potom pomocí tří bodů.
2.
Stisknutím symbolu Objížďka zobrazíte alternativní trasu s informacemi o nejdelší/
nejkratší trase a o vypočítané době jízdy.
Zpravidla je navrhována pouze krátká
objížďka, která se rychle napojí na původní itinerář.
Stiskněte tlačítko Vpředu.
3.
Stiskněte tlačítko Doprava. Pokud na trase
není žádná dopravní událost, tlačítko Traffic je
šedé.
> Libovolné dopravní události podél trasy se
zobrazují na základě vzdálenosti.
4.
Pokud potřebujete další informaci o problémech v dopravě, klepněte na řádek a otevře
se informační karta. Zvolte jednu z možných
informačních karet a postupujte podle
pokynů.
5.
Klepnutím na Vyhnout se se dopravním problémům vyhnete.
> Trasa se přepočítá a navádí se po alternativní trase.
3.
Pokud návrh je přijat: Klepněte na značku
s informacemi o objížďce. Trasa je akceptována, i když pojedete po navrhované cestě.
Pokud je návrh akceptován, v navádění se
pokračuje - nyní je objížďka zvolena jako
trasa. Pokud návrh není akceptován, pokračujte v jízdě po původní trase.
Kromě funkce Objížďka se lze odklonit od trasy
v itineráři - systém trasu automaticky aktualizuje
a pokračuje v navádění do cíle podél nejvhodnější
trasy.
Dále lze při pokračování v jízdě zobrazit také alternativní trasu.
18
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Související informace
•
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Dopravní informace v reálném
čase11
Ve vozidle připojeném k Internetu má řidič přístup k dopravním informacím v reálném čase
(RTTI12).
Dopravní informace o dopravních událostech
a tocích jsou průběžně načítány z mobilních aplikací, od státních úřadů a z GPS dat ve vozidle.
Jakmile vozidlo požaduje informace o dopravním
toku, současně se načtou anonymní data
o dopravním toku v místě, kde se vozidlo nachází,
což využívá tato služba. Anonymní data jsou odesílána pouze, když je aktivována funkce RTTI.
Aktuální dopravní informace se zobrazují
v systému mapové navigace* pro dálnice, hlavní
cesty a cesty mimo město a také pro některé
trasy spojující města.
•
•
Zelená - plynulý provoz.
•
Černá - cesta je zavřená.
Červená - dopravní zácpa/hustý provoz/
nehoda.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace dopravních informací
v reálném čase (str. 20)
Množství dopravních informací zobrazovaných na
mapě závisí na vzdálenosti od vozidla. Tyto informace se zobrazují pouze do cca 120 km (75 mil)
od polohy vozidla.
Na mapě se jako obvykle zobrazuje text a symboly. Dopravní tok ukazuje, jak rychle se doprava
pohybuje po cestě v závislosti na maximální
rychlosti. Dopravní tok se zobrazuje na mapě na
každé straně cesty jednou barevnou čárou pro
daný směr jízdy.
11
12
Platí pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
19
NAVIGACE
Aktivace a deaktivace dopravních
informací v reálném čase13
Ve vozidle připojeném k internetu má řidič přístup k dopravním informacím v reálném čase
(RTTI14) v navigačním systému*.
Funkce RTTI se aktivuje a deaktivuje následovně:
1.
2.
3.
4.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Stiskněte Navigace
Doprava.
K aktivování a deaktivování funkce RTTI
zvolte Dopravní informace v reálném
čase (při aktivaci se místo běžných dopravních informací použije RTTI).
Pokud se funkce RTTI používá poprvé,
zobrazí se jedno vyskakovací okno s nadpisem Podmínky a jedno s nadpisem Sdílení
dat.
Pokud se vozidlo odpojí od internetu, když je
funkce RTTI aktivována, automaticky se aktivují
běžné dopravní informace. Jakmile se připojení
k internetu obnoví, RTTI se aktivuje znovu.
Nastavení Sensus Navigation*
Nastavení mapy
Zde lze upravit nastavení zobrazování informací
o trase a dalších informací.
Upravuje se nastavení, jakým způsobem se má
mapa zobrazit na obrazovce.
Nastavení
Navigace
Nastavení
Navigace
Mapa
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
• Mapa - správa obsahu a vzhledu mapy.
• Trasa a navádění - správa navádění
•
•
•
•
•
a zobrazení a výpočtu trasy.
•
Doprava - správa informací o dopravních
problémech.
Související informace
•
•
•
Nastavení mapy (str. 20)
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
Dopravní nastavení (str. 22)
Formát pozice
Formát zobrazení mapy
Zobrazit rychlostní kamery
Zobrazit oblíbené
Bod zájmu (POI)
Formát polohy
Formát pozice se používá k nastavení, zda
aktuální poloha bude uvedena/zobrazena společně s adresou nebo souřadnicemi:
• Adresa
• Souřad. a nadm. výš.
Související informace
•
•
13
14
20
Dopravní informace v reálném čase (str. 19)
Dopravní nastavení (str. 22)
Platí pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Provedení mapy
Formát zobrazení mapy se používá k výběru
zobrazovaných barev na mapě:
• Den - jasné barvy.
• Noc - tmavé barvy, které nenarušují vidění
v noci.
• Automaticky - systém přepíná v závislosti na
osvětlení v prostoru pro cestující mezi Den
a Noc.
Rychlostní kamery15
Zobrazit rychlostní kamery indikuje, zda se
mají na mapě zobrazovat rychlostní kamery:
Oblíbené
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat Oblíbené.
•
•
•
•
Dopravní nastavení (str. 22)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 16)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
Nastavení trasy a navigace po
cestě*
Zde se upravuje nastavení výpočtu trasy a zobrazení navigace po trase.
Nastavení
Navigace
Trasa a navádění
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
•
•
•
•
•
•
Formát času příjezdu
Úroveň hlasového navádění
Vybrat výchozí typ trasy
Naučení trasy
Nastavení vyhnutí
Navrhnout čerpací stanici
Bod zájmů (POI16)
To, jaké body zájmů by se měly objevit na mapě,
najdete v části Bod zájmu (POI). Klepněte na
požadovanou kategorii, např. "Doprava" a potom
vyberte zobrazení všech nebo konkrétních dílčích
kategorií. Opusťte nabídku stisknutím tlačítka
Zpět nebo Zavřít.
Související informace
•
•
15
16
Nastavení Sensus Navigation* (str. 20)
Nastavení trasy a navigace po cestě*
(str. 21)
Tato funkce není k dispozici na všech trzích.
Point of Interest
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
21
NAVIGACE
||
Formát času
Zvolte specifikaci času příjezdu:
•
ETA17
(vypočítaná doba příjezdu do konečného cíle)
Učení trasy
•
RTA18 (zbývající doba jízdy)
Zvolte Naučení trasy, pokud má být povolen
sběr dat, aby mohl být optimalizován výpočet
trasy.
Zobrazované časy platí pro časovou zónu v cíli.
Úroveň hlasového navádění
1.
Stiskněte tlačítko Úroveň hlasového
navádění.
2.
Klepněte na požadované hlasové navádění:
• Žádné (bez automatického hlasového
navádění, ale s možností manuálně si jednou vyžádat aktuální hlasové navádění)
• Nízký (pouze jedna zpráva u každého
bodu navádění)
• Mírný (až 3 zprávy u bodu navádění,
s omezenými informacemi)
• Plný (až 4 zprávy u bodu navádění
a všechny dostupné informace)
Standardní typy tras
Zvolte standardní typ preferované trasy:
• Rychle
• Eco
• Krajina (pokud je to možné, vynechají se dálnice, takže se cesta může prodloužit)
17
18
22
Dále lze při pokračování v jízdě zobrazit také alternativní trasu.
Vynechat
Stisknutím tlačítka Nastavení vyhnutí otevřete
nabídku s jednotlivými možnostmi, kterým se
systém může při výpočtu trasy vyhnout, pokud je
to možné. Můžete například vybrat tunely, oblasti
s hustou dopravou nebo trajekty.
Návrhy čerpacích stanic
Klepnutím na tlačítko Navrhnout čerpací
stanici aktivujete nebo deaktivujete zobrazení
čerpacích stanic v okolí.
Zde se volí nastavení, jakým způsobem se
dopravní informace zobrazují na mapě*.
Nastavení
Navigace
Doprava
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
•
•
•
•
Zobrazit a zpracovat dopravní události
Vyhnout se dopravní události
Zobrazit plynulou dopravu
Dopravní informace v reálném čase
Zobrazení dopravních událostí
Zvolte, zda budou dopravní události zobrazovány
na mapě a zda se budou používat při výpočtu
trasy:
Nastavení Sensus Navigation* (str. 20)
• Žádné
• Hlavní
• Vše
Nastavení mapy (str. 20)
Objížďka dopravních incidentů
Dopravní nastavení (str. 22)
Zvolte, jakým dopravním incidentům se má
systém vyhnout při výpočtu trasy:
Související informace
•
•
•
•
Dopravní nastavení
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
• Nikdy
• Zeptat (během cesty jsou vydávány návrhy
na změnu trasy)
• Vždy
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Zobrazení plynulého provozu
Mapové aktualizace
Aktualizace mapové struktury
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat Zobrazit
plynulou dopravu.
MapCare je služba aktualizace map pro vozy
Volvo vybavené systémem Sensus Navigation*.
Použití podrobných dopravních
informací19
Všeobecné informace k aktualizacím
Někdy se musí změnit mapová struktura, a to
v případě, když se přidává region, nebo pokud se
velký region dělí na menší regiony. V tomto případě pokus o aktualizaci jednotlivých regionů
běžným postupem nebude úspěšný a objeví se
zpráva označující důvod.
Vyberte Dopravní informace v reálném čase,
pokud se mají používat dopravní informace v reálném čase přes Internet (RTTI).
Související informace
•
•
•
•
Nastavení Sensus Navigation* (str. 20)
Nastavení mapy (str. 20)
Nastavení trasy a navigace po cestě* (str. 21)
Dopravní informace v reálném čase (str. 19)
Existují dvě možnosti, jak aktualizovat mapy. Buď
pomocí počítače a USB paměti, nebo přímo
z vozidla20 (je-li vozidlo připojeno k internetu).
Mapa ve vozidle je rozdělena do několika předem
nadefinovaných regionů. Při aktualizaci mapových
dat není nutné aktualizovat všechny regiony - řidič
se může rozhodnout, že bude aktualizovat pouze
jeden nebo několik konkrétních regionů.
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze aktualizovat
jeden nebo několik regionů. Pokud se musí
aktualizovat velký počet regionů nebo celá mapa,
celkové množství mapových dat může být natolik
velké, že je jednodušší provést aktualizaci přes
počítač pomocí USB paměti.
POZNÁMKA
Pokud itinerář pokrývá několik regionů, mělo
by se používat stejné číslo verze. Jinak se
může stát, že vypočítaná trasa nepovede po
předpokládaném úseku cesty.
19
20
Místo toho se celá mapa musí nainstalovat znovu
přes USB paměť - další informace najdete na
stránkách podpory Volvo Cars
(support.volvocars.com) nebo vám je poskytne
dealer Volvo.
Aktualizace softwaru pro navigační
systém
Kromě mapových dat se příležitostně musí aktualizovat vlastní software navigačního systému, který
je neustále vyvíjen. Může nastat situace, kdy stávající software navigačního systému nepodporuje
nejnovější aktualizace mapových dat. V tomto případě se zobrazí zpráva informující o nutnosti
aktualizace softwaru v navigačním systému. To lze
provést u prodejce Volvo.
Platí pro některé trhy.
Platí pouze pro určité země.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
23
NAVIGACE
||
Časté dotazy
Dotaz
24
Odpověď
Je možné
změnit
platformu
mapových
dat, např.
z Evropy
na Severní
Ameriku?
Ano, s jistými výjimkami. Aktuální
informace vám poskytne prodejce
Volvo.
Jak
dlouho
trvá stáhnutí
mapových
aktualizací
z internetu?
Záleží to na velikosti mapového
souboru a na šířce pásma připojení. Na obrazovce se zobrazí
informace o velikosti aktualizačního souboru (MB).
Jak velká
je aktualizace?
Záleží to na trhu. Podrobné informace najdete na mapě příslušného trhu - viz stránka podpory
Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Nic
v aktualizaci
nefunguje
- co mám
dělat?
Zkuste se podívat na stránky
podpory Volvo Cars
(www.support.volvocars.com)
nebo kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
•
Aktualizace map* přes počítač a USB
(str. 24)
•
•
Aktualizace map* z online vozidla (str. 26)
•
Licenční smlouva na mapovou navigaci*
(str. 28)
•
Autorské právo pro mapovou navigaci*
(str. 30)
Časté otázky týkající se mapové navigace*
(str. 27)
Aktualizace map* přes počítač
a USB
Nové mapy lze stáhnout z počítače připojeného
k internetu na paměťovou jednotku USB a pak
přenést do vozidla.
Příprava
Aktualizace přes počítač a USB paměť
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Přenos mapových dat z USB pamětí do
vozidla
Paměť USB
USB paměť, která se má použít k aktualizaci, musí
splňovat následující podmínky:
Parametr
Požadavky
2.
USB standard
(1.0/2.0/3.0):
Klepnutím na šipku rozšíříte region.
> Zobrazí se podrobné mapové informace.
Minimálně 2.0
3.
Upozorňujeme na informace o mapě pod
obrázkem mapy.
Systém souboru (Ext2/
NTFS/FAT32):
FAT32
Stahování mapových dat z internetu na
USB paměť
Kapacita
(8/16/32/64
GB):
Velikost souborů se pro jednotlivé trhy liší - viz velikost
souborů v kapitole "Podrobné informace" pro jednotlivé trhy na stránce podpory
Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Připravte si USB paměť a mějte po ruce poznamenané mapové informace.
1.
Na počítači s připojením k Internetu přejděte
na stránku podpory Volvo Cars
(support.volvocars.com).
2.
Zvolte mapy, model vozidla a modelový rok.
3.
Klikněte na region, který chcete aktualizovat.
> Zobrazí se mapa s informacemi, které
vycházejí z posledních mapových dat pro
daný region.
4.
Zkontrolujte, zda je verze mapy novější než
verze ve vozidle.
5.
Připojte k počítači USB paměť a stáhněte si
na USB paměť aktualizaci.
Zjištění aktuální verze mapy
1.
Stiskněte Centrum stahování v zobrazení
aplikací.
Doba potřebná z přesunutí z USB paměti do
vozidla závisí na velikosti mapových dat. Aktualizaci lze provést během jízdy. Pokud instalace není
dokončena a vozidlo se vypne, v aktualizaci
pokračuje při následující jízdě.
Doba stahování se může lišit podle velikosti mapy
a šířky pásma připojení.
}}
25
NAVIGACE
||
Aktualizace
1. Aktivujte navigační systém.
2.
Připojte USB paměť k USB portu ve vozidle.
Pokud jsou zde dva USB porty, druhý se
nesmí používat současně.
3.
Navigační systém automaticky zjistí, že je
k dispozici aktualizace a během aktualizování
celé mapové databáze zobrazí na obrazovce,
kolik zbývá v procentech dokončit.
> V případě aktualizace konkrétního regionu
mapy se aktualizace spustí okamžitě.
Pokud chce uživatel spustit aktualizaci
celé databáze map, musí klepnout na
Potvrdit nebo na Zrušit, čímž zruší instalaci.
4.
Klepněte na Potvrdit - Spustí se aktualizace
celé databáze map a na středovém displeji se
zobrazují informace o postupu procesu.
5.
Středový displej ukazuje, kdy je přenos
dokončen - po dokončení vytáhněte USB
paměť.
6.
Restartujte systém infotainment.
7.
Zkontrolujte, zda do vozidla byla přesunuta
správná mapová data - zopakujte přitom
kroky popsané dříve v kapitole "Zjištění
aktuální verze mapy".
21
26
Přerušení
Pokud během aktualizace dojde k přerušení, na
středovém displeji se vždy zobrazí textová zpráva
s vysvětlením.
Co se stane,
když...
Aktualizace map* z online vozidla
Pokud je vozidlo připojeno k Internetu, mapy
navigačního systému lze aktualizovat21.
Odpověď
... se systém
infotainment
během aktualizace vypne?
Proces se pozastaví a pokračuje se v něm automaticky
od místa, ve kterém byl
zastaven, jakmile je systém
znovu aktivován, např. po
nastartování motoru.
se paměť USB
vytáhne přes
dokončením
aktualizace?
Proces se pozastaví a pokračuje se v něm automaticky
od místa, ve kterém byl
zastaven, jakmile se do
vozidla znovu zapojí paměť
USB.
Princip dálkové aktualizace.
Další informace najdete na stránkách podpory
Volvo Cars (support.volvocars.com) nebo vám je
poskytne dealer Volvo.
Související informace
•
•
Aktualizace map* z online vozidla (str. 26)
Mapové aktualizace (str. 23)
Platí pouze pro určité země.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Vozidlo musí být připojeno k internetu, viz pokyny
v uživatelské příručce.
aktualizace systému Nastavení
Centrum stahování.
1.
1.
V zobrazení aplikací klepněte na Centrum
stahování.
> Spustí se aplikace a číslo se zobrazí
u Mapy. Podle toho poznáte, kolik mapových aktualizací je k dispozici pro zadaný
domovský region. Číslo je vidět do okamžiku, než se vyhledají nové aktualizace,
nebo než se tyto aktualizace nainstalují.
2.
Stiskněte tlačítko Mapy.
3.
Stiskněte Nainstalovat a potom Potvrdit.
> Spustí se instalace vybrané mapy/mapové
aktualizace.
Systém
Automatickou aktualizaci mapových dat lze
zvolit pouze pro domovský region. Pokud
domovský region není zvolen, region rozšíříte
stisknutím šipky DOLŮ.
> Zobrazí se podrobné mapové informace.
2.
Stiskněte tlačítko Nast.jako dom..
3.
Zaškrtněte políčko Aut. aktual..
> Jakmile je vozidlo připojeno k internetu
a je k dispozici mapová aktualizace, automaticky se stáhne do vozidla.
Související informace
•
Aktualizace map* přes počítač a USB
(str. 24)
•
Mapové aktualizace (str. 23)
Časté otázky týkající se mapové
navigace*
Níže jsou uvedeny některé často kladené dotazy
týkající se navigačního systému.
Poloha vozidla na mapě není v pořádku
Navigační systém zobrazuje polohu vozidla
s přesností cca. 20 metrů (65 stop).
Pravděpodobnost chyby je vyšší, pokud cesty
vedou rovnoběžně s jinou komunikací, pokud se
točí nebo vedou v několika úrovních, a při jízdě na
dlouhé vzdálenosti bez výrazného zatáčení.
Nepříznivý vliv na příjem satelitních signálů mají
rovněž vysoké hory, budovy, tunely, viadukty, nadchody, podchody atd. To znamená, že přesnost
výpočtu polohy vozidla může klesnout.
Systém někdy nevypočítá nejrychlejší
nebo nejkratší trasu
Další informace najdete na stránkách podpory
Volvo Cars (support.volvocars.com) nebo vám je
poskytne dealer Volvo.
Při výpočtu trasy se teoreticky nejlepší řešení stanoví se zohledněním jistých faktorů. Patří zde
vzdálenost na trase, šířka cesty, klasifikace cesty,
intenzita dopravy a rychlostní limity. Zkušený řidič
však může na základě znalostí konkrétní oblasti
zvolit trasu efektivněji.
Automatická aktualizace mapových dat
Automatickou aktualizaci lze zvolit pouze, pokud
je aktivována funkce v části Automat.
Systém může, například, využít
zpoplatněné cesty a trajekty, zatímco
řidič se jim chce vyhnout.
Z technických důvodů systém může při výpočtu
trasy na velké vzdálenosti pracovat jen s většími
cestami.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
27
NAVIGACE
||
Pokud nechcete jet přes dálnice a cesty s mýtným, systém je v maximální možné míře vynechá
a použije je pouze, pokud neexistuje žádná jiná
přiměřeně vhodná alternativa.
Poloha vozidla po převozu není na
mapě v pořádku
Pokud se vozidlo převáží např. na trajektu nebo
vlaku, nebo se přemísťuje tak, že je narušen příjem satelitních signálů, může trvat až 5 minut, než
se poloha vozidla správně vypočte.
Symbol vozidla na obrazovce displeje
se po výměně pneumatik chová
iracionálně.
Kromě satelitního přijímače se k výpočtu aktuální
polohy, rychlosti a směru jízdy vozidla využívá snímač rychlosti vozidla a gyroskop. Po namontování
rezervního kola nebo výměně letních pneumatik
za zimní či naopak se systém potřebuje "naučit"
velikost nových kol.
Aby systém fungoval optimálně, doporučujeme jet
s vozidlem chvíli po cestách s dobrým satelitním
příjmem (s dobrým výhledem).
Vyobrazení mapy neodpovídá
skutečnosti
Jelikož neustále dochází k rozšiřování a úpravám
silniční sítě a zavádějí se nová dopravní nařízení,
není databáze mapy vždy a v každé situaci kompletní.
22
28
Proto jsou mapová data průběžně upravována
a aktualizována - kontrolujte příležitostně, zda nejsou k dispozici nové aktualizace.
Licenční smlouva na mapovou
navigaci*
Symbol vozidla na obrazovce skáče
dopředu nebo se točí
Licence22 je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody.
Systém může potřebovat několik sekund, aby zjistil polohu a pohyb rozjíždějícího se vozidla.
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE
KONCOVÉMU UŽIVATELI
Vypněte systém i motor. Nastartujte motor, ale
chvíli počkejte, než se rozjedete.
PŘED POUŽITÍM DATABÁZE SPOLEČNOSTI
HERE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU
O LICENCI KONCOVÉHO UŽIVATELE
Mapové informace nejsou aktuální
Viz odpověď v následující části.
Jsou nainstalovány aktuální mapové
informace?
Mapová data se průběžně aktualizují a vylepšují.
V souvislosti s mapovými aktualizacemi přes počítač a USB se může zobrazit aktuální verze mapy.
Zkontrolujte verzi mapy ve vozidle a porovnejte
dostupnou verzi mapy na stránce podpory společnosti Volvo Cars: support.volvocars.com.
Související informace
•
Mapové aktualizace (str. 23)
OZNÁMENÍ UŽIVATELI
TOTO JE SMLOUVA O LICENCI, NIKOLI
SMLOUVA O PRODEJI, MEZI VÁMI
A SPOLEČNOSTÍ HERE EUROPE B.V. („HERE“)
NA VAŠI KOPII DATABÁZE NAVIGAČNÍCH MAP
HERE VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, NOSIČŮ
A VYSVĚTLUJÍCÍ TIŠTĚNÉ DOKUMENTACE
PUBLIKOVANÉ SPOLEČNOSTÍ HERE
(SOUHRNNĚ „DATABÁZE“). POUŽITÍM
DATABÁZE PŘIJÍMÁTE TUTO SMLOUVU
O LICENCI KONCOVÉHO UŽIVATELE
A SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO
SMLOUVY (DÁLE „SMLOUVA“).
NESOUHLASÍTE-LI S PODMÍNKAMI TÉTO
SMLOUVY, NEPRODLENĚ VRAŤTE DATABÁZI
SPOLU SE VŠEMI DALŠÍMI DOPROVODNÝMI
POLOŽKAMI SVÉMU DODAVATELI, KTERÝ
VÁM VRÁTÍ PENÍZE.
EULA = End User License Agreement
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
VLASTNICTVÍ
Databáze a s ní spojená autorská práva a práva
k duševnímu vlastnictví a s nimi související práva
jsou vlastnictvím společnosti HERE a osob, které
jí poskytují licence. Nosiče, na nichž je Databáze
uložena, zůstávají ve vlastnictví společnosti HERE
a/nebo Vašeho dodavatele, dokud plně
neuhradíte společnosti HERE a/nebo Vašemu
dodavateli veškeré částky splatné podle této
Smlouvy nebo podobné smlouvy (podobných
smluv), podle níž (nichž) je Vám poskytována
Databáze.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost HERE Vám uděluje nevýlučnou
licenci k užívání Databáze pro Vaše osobní užití
případně k internímu použití ve Vašem podniku.
Tato licence nezahrnuje právo licence postupovat
dál.
OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ
Databáze je omezena na užití v konkrétním
systému, pro který byla vytvořena. S výjimkou
rozsahu výslovně povoleného závaznými právními
předpisy (například národními zákony založenými
na evropské směrnici o software (91/250)
a směrnici o databázích (96/9)) nesmíte vyjímat
nebo znovu používat podstatné části obsahu
Databáze, ani reprodukovat, kopírovat, upravovat,
přizpůsobovat, převádět, rozebírat, rozčleňovat či
zpětně dekódovat jakoukoli část Databáze.
Přejete-li si získat informace o vzájemné
provozuschopnosti /interoperabilitě/, jak je
míněna v evropské směrnici o software (nebo
v národních zákonech na této směrnici
založených), musíte dát společnosti HERE
odpovídající příležitost, aby Vám uvedené
informace poskytla za přiměřených podmínek,
včetně nákladů, které si společnosti HERE
stanoví.
Databáze obsahuje informace poskytované na
základě licence společnosti HERE třetími
stranami a podléhá dodavatelským podmínkám
a prohlášení o autorských právech uvedených na
následující adrese URL:
here.com/supplierterms
PŘEVOD LICENCE
Databázi nesmíte převést na třetí strany vyjma
případů, kdy je instalována v systému, pro který
byla vytvořena, nebo když si neponecháte žádnou
kopii Databáze, a za předpokladu, že nabyvatel
souhlasí se všemi podmínkami této Smlouvy
a potvrdí to písemně společnosti HERE. Sady
s médii mohou být převáděny nebo prodávány
pouze jako úplný soubor tak, jak byl dodán
společností HERE, nikoli jako jejich dílčí soubor.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost HERE zaručuje, že vyjma Varování
uvedených níže bude Databáze po dobu 12
měsíců po nabytí Vaší kopie fungovat v souladu
s podstatnou částí Kritérií společnosti HERE pro
přesnost a úplnost existujících k datu, kdy jste
Databázi nabyli. Tato kritéria můžete na vyžádání
od společnosti HERE získat. Pokud Databáze
nebude fungovat v souladu s touto omezenou
zárukou, vynaloží společnost HERE přiměřené
úsilí k opravě nebo výměně Vaší nevyhovující
kopie Databáze. Jestliže toto úsilí nepovede
k fungování Databáze v souladu se zárukami zde
uvedenými, budete mít možnost obdržet
přiměřenou náhradu ceny, kterou jste za Databázi
zaplatili, nebo odstoupit od této Smlouvy. Toto je
úplná odpovědnost společnosti HERE a Váš
jediný opravný prostředek proti ní. S výjimkou
skutečností výslovně uvedených v tomto oddíle
společnost HERE nezaručuje ani nečiní žádná
prohlášení ohledně užití výsledků užívání
Databáze co do správnosti, přesnosti,
spolehlivosti nebo jiného hlediska. Společnost
HERE nezaručuje, že Databáze je nebo bude bez
chyb. Žádné ústní nebo písemné informace nebo
rady poskytnuté ze strany společnosti HERE,
Vašeho dodavatele nebo jakékoli jiné osoby
netvoří záruku ani žádným způsobem nerozšiřují
rozsah omezené záruky výše popsané. Omezená
záruka stanovená v této Smlouvě se nedotýká
žádných statutárních zákonných práv, která
můžete mít ze zákonného ručení proti skrytým
vadám, ani je nepoškozuje.
Pokud jste Databázi nezískali od HERE přímo,
můžete mít kromě zde uvedených práv
zaručených společností HERE další zákonná
statutární práva vůči osobě, od níž jste Databázi
získali v závislosti na právním řádu Vaší jurisdikce.
Výše uvedená záruka společnosti HERE se
takových zákonných práv nedotýká. Tato práva
můžete uplatňovat nezávisle na záručních právech
zde udělených.
}}
29
NAVIGACE
||
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Cena Databáze nezahrnuje žádné protiplnění za
předpokládaná rizika následných, nepřímých nebo
neomezených přímých škod, které mohou
vzniknout v souvislosti s Vaším užíváním
Databáze. Společnost HERE tudíž v žádném
případě nenese odpovědnost za jakékoli
následné nebo nepřímé škody, včetně mimo jiné
ušlého zisku, ztráty dat nebo nemožnosti
používání, utrpěné Vámi nebo jakoukoli třetí
stranou, které vyplývají z Vašeho užívání
Databáze, ať již při žalobě ze Smlouvy nebo
deliktu nebo na základě záruky, a to i tehdy, byla-li
společnost HERE vyrozuměna o možnosti vzniku
takových škod. Odpovědnost společnosti HERE
za přímé škody je v každém případě omezena
cenou Vaší kopie Databáze.
OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ
SE NEDOTÝKÁ ANI NEPOŠKOZUJE VAŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA V PŘÍPADĚ, KDY JSTE
NABYL(A) DATABÁZI JINAK NEŽ V PRŮBĚHU
PODNIKÁNÍ.
VAROVÁNÍ
Databáze může obsahovat nepřesné nebo
neúplné informace, což je způsobeno uplynutím
času, změnou podmínek, využitými zdroji
a podstatou sbírání komplexních geografických
dat, což může vést k nesprávným výsledkům.
Databáze mimo jiné nezahrnuje ani neodráží
informace o přepravním čase a může nezahrnovat
informace o bezpečnosti blízkého okolí, vymáhání
30
práva, pomoci při stavu nouze, stavebních pracích,
uzávěrách silnic nebo jízdních pruhů, stoupání
nebo sklonu vozovky, výškových, hmotnostních či
jiných omezeních mostů, silničních podmínkách,
zvláštních událostech v závislosti na značce
navigačního systému, který vlastníte.
Autorské právo pro mapovou
navigaci*
ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva se řídí zákony jurisdikce, v níž máte
pobyt k datu získání Databáze. Pokud byste v té
době měli pobyt mimo Evropskou unii nebo
Švýcarsko, bude uplatněno právo jurisdikce
v rámci Evropské unie nebo Švýcarska, kde jste
Databázi získali. Ve všech ostatních případech,
nebo pokud nelze jurisdikci, kde jste Databázi
získali, určit, budou uplatněny zákony Nizozemska.
Soudy příslušné v místě Vašeho pobytu v době,
kdy jste Databázi získali, budou mít pravomoc nad
jakýmkoli sporem vyplývajícím z této Smlouvy
nebo s ní spojeným, aniž by tím bylo dotčeno
právo společnosti HERE vznášet nároky ve
Vašem tehdejším místě pobytu.
Související informace
Informace o autorském právu (© Copyright)
najdete v části "Licenční smlouva na mapovou
navigaci".
•
•
Mapové aktualizace (str. 23)
Licenční smlouva na mapovou navigaci*
(str. 28)
Související informace
•
•
Mapové aktualizace (str. 23)
Autorské právo pro mapovou navigaci*
(str. 30)
* Volitelná výbava/příslušenství.
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
A
Aktivace systému
Aktualizace mapových dat
4
16
12, 16
C
28, 30
O
Itinerář
upravit a vymazat
zobrazit
28
Dopravní informace
vysílání
22
17
Dopravní informace v reálném čase
(RTTI)
Dopravní problémy podél trasy
19, 20
18
Objížďka
18
Otázky a odpovědi
27
P
POI
mapová navigace
head-up displej
Na displeji řidiče
na středovém displeji
Možnosti navádění
Dohoda o licenci
15
16
15
M
Možnosti mapy
D
17
9
I
B
Copyright
Hlasové ovládání
23, 24, 26
Alternativní trasa
Veřejnost, Eco, Dopor., Rychle, Mýtné,
Krajina
Body zájmů
Naváděcí body v itineráři
H
Přeprava vozu
9
8
6
20
12, 16
28
S
Send to Car
14
20, 21
Z
Zobrazení mapy
N
Nastavení
dopravní informace
Možnosti mapy
trasa a navádění
Nastavit cíl
20
20
22
20
21
10, 11, 12, 13, 14
31
ABECEDNÍ SEZNAM
32
TP 25371 (Czech), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising