Volvo S90 Twin Engine 2019 Early Sensus Navigation

Volvo S90 Twin Engine 2019 Early Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation je satelitní systém zahrnující dopravní informace
a navigaci po trase.
Neustále pracujeme na zlepšování našeho výrobku. V důsledku úprav se
může stát, že se informace, popisy a vyobrazení v tomto dodatku liší od
výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
OBSAH
NAVIGACE
2
ABECEDNÍ SEZNAM
Aktivace a deaktivace navigačního
systému*
4
Dopravní problémy na mapě
17
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
18
Symboly a tlačítka v navigačním systému*
5
Informační karta v navigačním systému*
6
Výběr objížďky v navigačním systému*
19
Dopravní informace v reálném čase
Navigační systém* na středovém displeji
6
19
8
Aktivace a deaktivace dopravních
informací v reálném čase
Navigační systém* na displeji řidiče
20
Aktivace a deaktivace navigačního
systému* na displeji řidiče
8
Nastavení navigačního systému*
20
Nastavení mapy
Navigační systém* na head-up displeji*
9
21
Nastavení trasy a navigace po cestě
Ovládání navigačního systému*
pomocí systému rozpoznávání hlasu
21
9
Dopravní nastavení
22
Mapové aktualizace
23
Aktualizace map přes počítač a USB
24
Nastavení cíle přímo na mapě
10
Nastavení cíle pomocí adresy
10
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem
11
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
12
Nastavení cíle podle posledních
položek/oblíbených/knihovny
13
Nastavení cíle pomocí funkce Send
to Car
14
Itinerář
15
Zobrazení itineráře
15
Úprava nebo mazání itineráře
16
Zobrazení alternativní trasy
16
Zobrazení bodů zájmů po trase
17
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
17
Aktualizace map z online vozidla
26
Časté otázky týkající se navigačního
systému*
27
Licenční smlouvy pro navigační systém*
28
Autorské právo pro navigační systém*
30
Abecední seznam
31
NAVIGACE
NAVIGACE
Aktivace a deaktivace navigačního
systému*
Navigační systém se aktivuje automaticky, když
se otevřou dveře řidiče. Deaktivuje se pouze,
když řidič opustí vozidlo a uzamkne je.
Aktivace navigace
Obrázek mapy zobrazíte na středovém displeji tak,
že klepnete na horní zobrazení (1) v domovském
zobrazení.
Pokud se na středovém displeji nezobrazí dlaždice navigačního systému, krátce stiskněte dvakrát tlačítko Domů (2) a potom klepněte na dlaždici navigačního systému (1).
Deaktivace navigace
Navigační systém nelze vypnout - vždy funguje
v pozadí. Vypne se, až když řidič vozidlo uzamkne
a opustí.
POZNÁMKA
Navigační systém je také k dispozici, když je
motor vypnutý. Pokud se baterie příliš vybije,
systém se vypne.
Nyní se zobrazí mapa aktuální oblasti s vozidlem,
které znázorňuje modrý trojúhelník.
Klepnutím na tento symbol
zobrazíte mapu přes celý středový displej.
Související informace
•
Navigační systém* na středovém displeji
(str. 6)
•
Navigační systém* na displeji řidiče
(str. 8)
•
Navigační systém* na head-up displeji*
(str. 9)
•
Ovládání navigačního systému* pomocí
systému rozpoznávání hlasu (str. 9)
•
Symboly a tlačítka v navigačním systému*
(str. 5)
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční období,
které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou
být některá doporučení méně spolehlivá.
Dlaždice navigačního systému
Tlačítko Domů
4
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Symboly a tlačítka v navigačním
systému*
Na mapě na středovém displeji se zobrazují symboly a barvy, které informují o různých cestách
a o oblasti kolem vozidla a trasy. Vlevo se
nachází lišta nástrojů s jednotlivými tlačítka
nastavení.
Zobrazení seznamu naváděcích bodů z itineráře
Symboly a tlačítka na mapě
doba příjezdu/zbývající doba jízdy
Nastavení cílů/mezicílů
Vzdálenost do cíle
Zruší navádění
Kompas/mění zobrazení mezi severem
a směrem jízdy nahoře
Zobrazení seznamu bodů zájmů (POI1) v itineráři a dopravních informací
Startování
Další operace
Cíl/konečný cíl
Itinerář a alternativní trasa
Mění zobrazení mapy mezi 2D a 3D
Cíl/konečný cíl
Resetuje se mapa pro sledování vozidla
Bod zájmů (POI1)
Související informace
•
Dopravní informace
Zobrazení mapy se minimalizuje (sbalí) nebo
maximalizuje (celá obrazovka)
•
•
Vozidlo na naplánované trase
Pole s nástroji se minimalizuje
•
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
Dopravní problémy na mapě (str. 17)
Dopravní informace v reálném čase
(str. 19)
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 18)
Opakování posledního hlasového navádění
Pole s nástroji se minimalizuje
Vypočítat objížďku
Dočasně zapnutí/vypnutí hlasového navádění
1
Point of Interest
* Volitelná výbava/příslušenství.
5
NAVIGACE
Informační karta v navigačním
systému*
Navigační systém* na středovém
displeji
vuje, jakým způsobem bude zobrazována mapa,
a zde zadává cíl.
Všechny ikony mapy, např. cíl, body průjezdu
a oblíbená místa nabízí informační kartu, která se
otevře klepnutím na ikonu.
Výstup z navigačního systému a jeho ovládání je
možné realizovat různými způsoby, např. přes
středový displej.
Pokud se vyobrazení mapy nezobrazí na středovém displeji, klepněte v domovském zobrazení na
dlaždici (pro navigační systém).
Po stisknutí informační karty se objeví malá karta.
Po dvou stisknutích se objeví větší karta s dalšími
informacemi. Možnosti a obsah informační karty
závisejí na typu ikony.
Kde se nacházím?
V jaké geografické poloze se nyní nachází
vozidlo?
•
Pokud je například označena položka POI2, řidič
si může zvolit z následujících možností:
• Spustit navigaci - poloha je uložena jako cíl
• Přidat jako trasový bod - poloha se uloží
Vyhledání symbolu vozidla na mapě
Po přiblížení, oddálení a posunování na
mapě může být někdy těžké dostat se
zpět na místo, kde se vozidlo nachází.
Klepnutím na nitkový kříž resetujete
mapu tak, že mapa bude nyní sledovat symbol
vozidla.
jako mezicíl (zobrazí se pouze pro stanovený
cíl)
• Uložit - poloha je uložena do knihovny
• Odstranit z itineráře - poloha, pokud byla
uložena v itineráři, bude odstraněna
•
Sever nebo směr jízdy nahoře na mapě
POI v okolí - body zájmu, když se objeví
poloha vozidla
Existují dvě možnosti zobrazení pohybu
vozidla vzhledem k mapě. Klepnutím na
symboly přepínáte mezi směrem jízdy
nebo severem nahoře na mapě.
Související informace
•
•
•
2
6
Stiskněte na mapě symbol vozidla (modrý
trojúhelník) - informace se zobrazí přímo na
mapě.
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 17)
Veškerá nastavení pro navigační systém se definují pomocí středového displeje. Zde řidič nasta-
Point of Interest
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Pokud je zobrazena mapa se severem nahoře,
symbol vozidla se na mapě pohybuje podle
aktuálního směru kompasu. Pokud se symbol
vozidla na mapě pohybuje doleva, vozidlo jede na
západ.
Pokud symbol vozidla ukazuje nahoru, mapa se
otáčí kolem symbolu vozidla, a to podle toho, jak
vozidlo zatáčí. Symbol kompasu na mapě ukazuje
k severu (N) a střed kompasu ukazuje směr, ve
kterém vozidlo jede:
Symboly kompasu
Směr kompasu
N
Sever
NE
Severovýchod
E
Východ
SE
Jihovýchod
S
Jih
SW
Jihozápad
W
Západ
NW
Severozápad
Zobrazení 2D nebo 3D
Klepnutím na symbol přepínejte mezi
zobrazením 2D a 3D.
U 3D displeje je směr jízdy vozidla vždy
zobrazen nahoře. Mapa se otáčí pod
symbolem vozidla podle toho, jak
vozidlo zatáčí. Symbol kompasu na
mapě ukazuje k severu (N) a střed kompasu ukazuje směr, ke kterému ukazuje přední část vozidla.
V modelu 3D není měřítko mapy zobrazeno.
1.
Cíl Destination, doba příjezdu (ETA) nebo
zbývající doba jízdy (RTA) a vzdálenost do cíle
(Distance). Výběr položky ETA nebo RTA viz kapitola "Nastavení trasy a navigace po
cestě".
2.
Aktuální poloha jako adresa (Address) nebo
souřadnice (Coordinates). Pokud se zobrazí
souřadnice, zobrazí se také nadmořská výška
(Altitude). Výběr mezi adresou a souřadnicemi - viz kapitola "Nastavení mapy".
U zobrazení 2D je mapa zobrazena se severem
nahoře a symbol vozidla se na mapě pohybuje
podle aktuálního směru mapy.
Přiblížení
Související informace
Dvojím rychlým klepnutím na středový displej
mapu zvětšíte. Další možností je umístit dva prsty
těsně vedle sebe na středový displej a roztáhnout
je od sebe.
•
•
Navigační systém* na displeji řidiče
(str. 8)
•
Navigační systém* na head-up displeji*
(str. 9)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
•
Nastavení mapy (str. 21)
Oddálení
Mapu oddálíte jedním klepnutím dvěma prsty
nebo stažením dvou prstů k sobě na středovém
displeji.
Nastavení navigačního systému* (str. 20)
Rolování
Umístěte prst na mapu, potáhněte jim v požadovaném směru a prst dejte pryč. Funkci rolování lze
použít pouze při maximalizované, nikoli minimalizované, mapě.
Přepnutí směru na displeji
Zvětšete mapu na maximum a klepněte nahoře
na středovém displeji na směr mapy. Zvolte si
směr mapy z následujících zobrazení:
* Volitelná výbava/příslušenství.
7
NAVIGACE
Aktivace a deaktivace navigačního
systému* na displeji řidiče
Navigační systém* na displeji řidiče
Výstup z navigačního systému a jeho ovládání je
možné realizovat různými způsoby, např. přes
displej řidiče.
Když se nastaví cíl, navigační systém se zobrazí
automaticky na displeji řidiče. Navigační systém
lze rovněž zobrazit bez uvedení cíle.
Otevírání/zavírání nabídky. V případě jistých
položek a po určité době nečinnosti se
nabídka automaticky zavře.
Procházení mezi nabídkami.
Mapa se zobrazuje pouze na 12" displeji řidiče.
Během jízdy řidiče navádí hlasové navádění
a pokyny na displeji řidiče. Zobrazení mapy na
displeji řidiče může být aktivováno bez nastaveného cíle.
Klávesnice na volantu vpravo a displej
řidiče
K ovládání některých funkcí navigačního systému,
např. Dovést domů a Zrušit navádění, lze používat tlačítka na volantu vpravo. Pokud se na displeji řidiče zobrazí zpráva, musí se nejdříve
potvrdit nebo vypojit a potom se zobrazí nabídka.
8
Procházení mezi položkami v nabídkách.
1.
Přetáhněte dolů horní zobrazení středového
displeje.
2.
Stiskněte tlačítko Nastavení.
3.
Stiskněte My Car
na displeji řidiče.
4.
Stisknutím přepínače Zobrazit mapu zobrazíte navigační systém na displeji řidiče, aniž
byste zadávali cíl.
Displeje
Informace
Související informace
•
Navigační systém* na displeji řidiče (str. 8)
Položku potvrďte nebo zvýrazněte.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace navigačního systému*
na displeji řidiče (str. 8)
•
Navigační systém* na středovém displeji
(str. 6)
•
Navigační systém* na head-up displeji*
(str. 9)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Navigační systém* na head-up
displeji*
Výstup z navigačního systému a jeho ovládání je
možné realizovat různými způsoby, např. přes
head-up displej.
Ovládání3 navigačního systému*
pomocí systému rozpoznávání
hlasu
Hlasovými povely lze aktivovat několik funkcí
navigačního systému.
konkrétní kategorie (např. restaurace)4.
Pokud chcete uspořádat seznam podél trasy,
řekněte "Podél trasy", když se zobrazí
seznam s výsledky.
•
"Search [kategorie bodů zájmů] in
[Město]" - hledají se body zájmů (POI)
v rámci konkrétní kategorie města. Seznam
s výsledky je uspořádán podle středového
bodu města. Příklad "Hledat restauraci
v Londýně".
Stiskněte
na klávesnici na volantu vpravo
a řekněte jeden z následujících povelů:
•
"Navigace" - spustí se dialog s navigací
a zobrazí se příklady povelů.
•
"Take me home" - spustí se navádění do
polohy Domů.
•
"Search [POI name] (Název POI)". Příklad
"Hledat Komenského sady".
•
"Go to [Město]" - jako cíl se nastaví město.
Příklad "Jet do Ostravy".
•
"Change country/Change state5,6" změní se oblast vyhledávání pro navigaci.
•
"Go to [Adresa]" - jako cíl se nastaví
adresa. Adresa musí obsahovat město a ulici.
Příklad "Jet do Ostravy, Stodolní 5".
•
"Show favourites" - zobrazí se oblíbené
polohy na displeji řidiče.
•
•
"Add intersection" - Spustí se dialog, ve
kterém se musí specifikovat dvě ulice. Jako
cíl se potom nastaví místo, ve kterém se tyto
ulice kříží.
"Clear itinerary" - vymažou se z itineráře
všechny mezicíle a poslední cíl, které byly
uloženy.
•
"Repeat voice guidance" - zopakuje se
poslední hlasové navádění.
Navigační systém na čelním skle.
Řidič může přijímat informace a pokyny k navádění z head-up displeje navigačního systému také
ve spodní části čelního skla.
Lze nastavit, zda se navigační systém na head-up
displeji má či nemá zobrazovat. Dále lze nastavit
polohu informačního pole.
•
"Go to [PSČ]" - jako cíl se nastaví PSČ. Příklad "Drive to 1 2 3 4 5" (Jet na 1 2 3 4 5).
•
"Turn off voice guidance" - vypne se hlasové navádění.
•
"Go to [contact] (kontakt)" - jako cíl se
nastaví adresa z telefonního seznamu. Příklad
"Drive to Robyn Smith" (Jet k Robyn Smith).
•
"Turn on voice guidance" - spustí se
vypnuté hlasové navádění.
•
"Search [kategorie bodů zájmů]" - hledají se sousední body zájmů (POI) v rámci
Související informace
•
Navigační systém* na středovém displeji
(str. 6)
•
Navigační systém* na displeji řidiče (str. 8)
3
4
Platí pro některé trhy.
Uživatel může zavolat bodu zájmu nebo může bod zájmu nastavit jako cíl.
* Volitelná výbava/příslušenství.
9
NAVIGACE
Nastavení cíle přímo na mapě
Cíl lze v navigačním systému* nastavit různými
způsoby - jednou z možností je označení bodu
na mapě prstem.
•
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
•
•
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
V řadě případů je nejjednodušší posunout mapu
do požadované polohy na mapě a klepnout
v daném místě prstem.
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
1.
Zkontrolujte, zda je zobrazení mapy nastaveno na maximum.
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
2.
Posunujte mapu, dokud se nezobrazí požadovaná poloha.
3.
Stiskněte a podržte v dané poloze - vytvoří se
ikona a otevře se nabídka.
4.
Zvolte Jít sem - spustí se navádění.
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
Nastavení cíle pomocí adresy
Cíl lze nastavit v navigačním systému* různými
způsoby - jednou z možností je výběr adresy.
1.
> Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání.
2.
Stiskněte tlačítko Adresa.
3.
Musí být vyplněna všechna pole. Pokud
chcete jet, například, do města, stačí vyplnit
stát a město. Potom systém navádí do středu
města.
4.
Vyberte jedno z dostupných textových polí
a napište pomocí klávesnice na středovém
displeji:
Vymazání ikony.
Vymazání ikony z polohy:
•
Vyberte Vymazat
Úprava polohy ikony
Upravení polohy ikony:
•
Klepněte a podržte prst na ikoně, přetáhněte
ji na požadované místo a ikonu uvolněte.
Související informace
•
•
5
6
10
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů na
levé straně rozbalte pole s nástroji a stiskněte Nast. cíl.
•
•
•
•
•
Země/Stát/Kraj
Město/Území/PSČ
Adresa
Číslo
Křižovatka
V evropských zemích se místo "stát" říká "země".
V Brazílii a Indii se oblast hledání mění na středovém displeji.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
U vozidel se službou Volvo On Call* lze odeslat
adresy a cíle do navigačního systému vozidla přes
aplikaci Volvo On Call a centrum služby Volvo On
Call7.
Související informace
•
•
•
•
•
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 10)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Cíl lze v navigačním systému* nastavit různými
způsoby - pokud se použije, například, volné textové vyhledávání, lze hledat pomocí telefonních
čísel, PSČ, ulic, měst, souřadnic a bodů zájmů
(POI8).
Klávesnici na obrazovce lze využít ke psaní většiny
znaků a k hledání cílů.
1.
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
•
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
7
8
Nastavení cíle pomocí hledání
s volným textem
Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů na
levé straně rozbalte pole s nástroji a stiskněte Nast. cíl.
3.
Pokud při hledání dojdete k požadovanému výsledku, klepnutím na seznam
s výsledky zobrazíte informační kartu a po
výběru pokračujte v použití výsledků hledání.
Pokud při hledání dojdete k příliš hodně
výsledkům - klepněte na Rozšířený filtr
a zvolte polohu, kolem které se bude hledat,
a potom po výběru pokračujte v použití
výsledku hledání:
• Kolem vozu
• Kolem cíle - zobrazí se pouze, pokud je
zadán cíl.
• Podél trasy - zobrazí se pouze, pokud je
zadán cíl.
• Kolem bodu na mapě
> Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání.
2.
Do pole hledání zadejte hledaný pojem, nebo
výběr omezte pomocí filtru.
> Při zadávání znaků se zobrazují výsledky
hledání.
Platí pouze pro některé trhy.
Point of Interest
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
11
NAVIGACE
||
Souřadnice
Cíl lze nastavit také pomocí souřadnic na mapě.
•
Napište, například, "N 58.1234 E 12.5678"
a klepněte na Hledat.
Souřadnice S, V, J a Z lze zadávat různými způsoby, například:
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů
Cíl lze v navigačním systému* nastavit různými
způsoby - jednou z možností je výběr bodu zájmu
(POI9).
V nastaveních mapy můžete změnit, jaký POI se
má na mapě zobrazit. Toto nastavení nemá vliv na
vyhledávání pro POI podle cíle - jako možné cíle
se zobrazují dokonce i vyloučené POI.
1.
Je-li měřítko 1 km (1 mile), některé POI se na
mapě zobrazí jako první.
N 58,1234 E 12,5678 (s mezerami)
Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů na
levé straně rozbalte pole s nástroji a stiskněte Nast. cíl.
POZNÁMKA
N58,1234 E12,5678 (bez mezer)
58,1234N 12,5678E (s označením kompasu
za souřadnicemi)
58,1234-12,5678 (s pomlčkou bez označení
kompasu)
Pokud chcete, můžete používat čárku [,] místo
tečky [.].
> Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání.
2.
Stiskněte tlačítko POI.
3.
Klepněte na požadovaný filtr (u některých
možností se zobrazí nastavený cíl nebo mezicíl):
Související informace
•
•
•
•
•
12
•
•
•
•
•
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 10)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
V blízkosti vozidla
V blízkosti cíle
Zavřít mezicíle
Podél trasy
•
Symbol používaný pro body zájmu a počet
bodů zájmů se pro jednotlivé trhy liší.
•
V souvislosti s aktualizací údajů se mohou
objevit nové symboly a jiné symboly
z mapy zmizí - všechny symboly v příslušném systému mapy lze procházet
v systému menu.
Související informace
•
•
•
•
V blízkosti bodu na mapě
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 10)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
4.
Vyhledejte a vyberte požadovaný bod zájmu.
•
Zvolte Spustit navigaci nebo Přidat jako
bod trasy.
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
•
Nastavení mapy (str. 21)
•
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
5.
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
Řada POI (např. restaurace) obsahuje dílčí kategorie (např. fast food).
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Nastavení cíle podle posledních
položek/oblíbených/knihovny
Cíl lze v navigačním systému* nastavit různými
způsoby - jednou z možností je výběr ze
seznamu.
1.
Pokud se zobrazí mapa, pomocí šipky dolů na
levé straně rozbalte pole s nástroji a stiskněte Nast. cíl.
> Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání.
2.
Potom zvolte nahoře na obrazovce jeden
z následujících seznamů:
• Nedávný
• Oblíbené
• Knihovna
Poté, co je jedna z možností v seznamu označena,
přidá se jako cíl, a to stisknutím tlačítka Spustit
navigaci nebo Přidat jako bod trasy.
Poslední
Zde jsou uvedena předchozí hledání. Posuňte se
na položku a proveďte výběr.
9
Dále je k dispozici jako možnost nabídky na displeji řidiče. K zobrazení lze použít klávesnici
vpravo na volantu.
Seznam lze upravovat pomocí možnosti Upravit.
Oblíbené
Zde jsou uvedeny oblíbené označené polohy
z nabídky Knihovna. Posuňte se na položku
a proveďte výběr.
Poloha vymazaná z položky Oblíbené zůstane
v položce Knihovna, ale hvězdička "zhasne".
Chcete-li přidat polohu do Oblíbené, přejděte do
Knihovna a vyberte znovu odpovídající hvězdičku
polohy.
Lze naprogramovat často používané cíle. Ty se
používají pomocí funkce Nastavit domovskou
adresu. Zadaný cíl Domů je k dispozici také jako
možnost nabídky na displeji řidiče. K zobrazení lze
použít klávesnici vpravo na volantu.
Seznam lze upravovat pomocí možnosti Upravit.
Knihovna
Zde se ukládají uložené polohy a itineráře. Naposledy uložené položky se ukládají do seznamu
zcela nahoru.
Stisknutím hvězdičky u polohy zvolíte polohu jako
oblíbenou resp. odstraníte ji z oblíbených. Poloha
s označenou/zaplněnou hvězdičkou je uvedena
také v seznamu Oblíbené.
Vymazáním polohy v Knihovna se poloha rovněž
vymaže z Oblíbené.
Knihovnu lze uspořádat různými způsoby:
• Přidáno - uspořádání v chronologickém
pořadí.
• Jméno - uspořádání v abecedním pořadí.
• Vzdálenost - uspořádání podle vzdálenosti
od aktuální polohy.
• Přijata - odfiltrování poloh odeslaných do
vozidla pomocí funkce Send to Car. Nové
polohy, které nebyly načteny, jsou označeny
MODŘE. Po načtení poloh toto označení
zmizí.
Pomocí tlačítka Upravit lze vymazat jednu nebo
více položek v seznamu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 10)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Nastavení cíle pomocí funkce Send to Car
(str. 14)
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
Point of Interest
* Volitelná výbava/příslušenství.
13
NAVIGACE
Nastavení cíle pomocí funkce Send
to Car
Cíl lze v navigačním systému* nastavit různými
způsoby - jednou z možností je funkce Send to
Car.
6.
7.
Odeslání polohy do vozidla
Send to Car je funkce, která umožní přidat cíl/
polohu do navigačního systému vozidla pomocí
počítače.
Funkci Send to Car lze použít také z aplikace
Volvo On Call*. Aplikaci Volvo On Call je možné
použít rovněž, pokud potřebujete odeslat do
vozidla z centra služby Volvo On Call cíl nebo
polohu.
Upozorňujeme, že tento postup představuje
pouze jeden příklad od jednoho z mnoha dodavatelů mapových služeb.
14
Zvolte vozidlo a zadejte číslo VIN vozidla
nebo e-mailovou adresu, která je zaregistrována k vašemu ID Volvo. Potom klikněte na
Odeslat.
Klikněte na Hotovo.
> Poloha je odeslána do vozidla.
Další informace o ostatních dodavatelích a funkci
Send to Car najdete na stránkách podpory společnosti Volvo Cars (support.volvocars.com).
•
•
•
•
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 11)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
Příjem a využití polohy ve vozidle
Aby vozidlo bylo schopné přijímat data, musí se
připojit k internetu. Pokud se poloha odešle do
vozidla se službou Volvo On Call, k přijetí dat se
využije vestavěný modem vozidla. To znamená, že
samostatné připojení k internetu není zapotřebí.
1.
Jakmile vozidlo přijme polohu, na středovém
displeji se zobrazí oznámení. Klepněte na
oznámení/symbol.
> Otevře se informační karta.
Zvolte požadované využití polohy.
1.
Přejděte v počítači na adresu wego.here.com.
> Otevře se mapová služba.
2.
Vyhledejte požadovanou polohu.
2.
3.
Klikněte na polohu pravým tlačítkem myši
a potom klikněte na adresu.
> Otevře se boční nabídka/informační karta.
Použití uložené polohy
Přijaté polohy jsou uloženy do knihovny navigačního systému a lze je využít později.
4.
V boční nabídce klikněte na Sdílet.
Související informace
5.
V boční nabídce klikněte na Odeslat do
vozidla.
•
•
•
Itinerář (str. 15)
Nastavení cíle přímo na mapě (str. 10)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 10)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Itinerář
Zobrazení itineráře
Itinerář je trasa, kterou navrhl navigační systém*,
když uživatel zadal cíl.
Po dobu navigování na cestě lze zobrazit itinerář
navigačního systému*.
2.
První nadefinovaná poloha bude cílem v itineráři.
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
Další polohy v itineráři budou mezicíle.
Itinerář, cíl a mezicíle lze následně snadno upravovat.
Související informace
•
•
•
Související informace
•
•
•
•
Zobrazení itineráře (str. 15)
Úprava nebo mazání itineráře (str. 16)
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Úprava nebo mazání itineráře (str. 16)
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 17)
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 17)
1.
Během navádění rozbalte pole s nástroji
pomocí šipky dolů a potom pomocí tří bodů.
* Volitelná výbava/příslušenství.
15
NAVIGACE
Úprava nebo mazání itineráře
Zobrazení alternativní trasy
Když probíhá navigace, lze z navigačního
systému* odebrat mezicíle nebo celý itinerář.
Pokud probíhá navádění, lze hledat alternativní
trasy v navigačním systému*.
1.
1.
Pole s nástroji rozbalíte pomocí šipky dolů
a následně pomocí tří bodů.
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
Pole s nástroji rozbalíte pomocí šipky dolů
a následně pomocí tří bodů.
Klepnutím na odpadkový koš vymažete mezicíl v itineráři, nebo klepnutím na Vymazat
plán cesty vymažete celý itinerář.
Klepnutím na symbol Itinerář otevřete itinerář.
3.
4.
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 17)
Zobrazení naváděcích bodů z itineráře
(str. 17)
Stiskněte tlačítko Alternativní trasy.
Zvolte alternativní trasu:
• Eco
• Rychle
• Krajina
Související informace
•
•
•
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
2.
2.
3.
•
5.
Klepněte na mapu.
> Na mapě se nyní zobrazí aktualizovaná
trasa a pokračuje se v navádění.
Související informace
•
•
•
16
Úprava nebo mazání itineráře (str. 16)
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 18)
Výběr objížďky v navigačním systému*
(str. 19)
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Zobrazení bodů zájmů po trase
V navigačním systému* se zobrazuje seznam
bodů zájmů (POI10) podél trasy.
1.
Stiskněte tlačítko Vpředu.
2.
Stiskněte tlačítko POI.
> Body zájmů POI podél trasy se zobrazují
na základě vzdálenosti.
3.
Pokud se ve stejném místě nachází několik
POI, zobrazí se jako skupina. Klepnutím na
skupinu zobrazíte seznam POI.
4.
Zvolte POI.
5.
Zvolte jednu z možných informačních karet
a postupujte podle pokynů.
Související informace
•
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
•
Nastavení mapy (str. 21)
10
Zobrazení naváděcích bodů
z itineráře
Seznam budoucích naváděcích bodů v itineráři
pomáhá řidiči včas naplánovat manévry, které
bude provádět.
Pokud chcete zobrazit seznam odboček na cestě
před vámi v itineráři v navigačním systému*:
1.
Rozbalte pole s nástroji pomocí šipky dolů na
levé straně.
2.
Rozbalte pole s nástroji dále pomocí tří bodů.
3.
Klepněte na symbol pro Podle zatáček (viz
vyobrazení).
Místo pole s nástroji se zobrazí seznam naváděcích bodů z itineráře (seznam lze rolovat). Stisknutím šipky vlevo minimalizujete seznam.
Nový naváděcí bod se vždy umístí do seznamu
nahoru.
Poloha na mapě se zobrazí po stisknutí
jednoho z naváděcích bodů v seznamu.
Dalším klepnutím na symbol nitkového
kříže (viz vyobrazení) resetujete mapu
do zobrazení navádění, přičemž mapa následuje
vozidlo.
Dopravní problémy na mapě
Navigační systém* přijímá informace o dopravních událostech a přetíženích dopravy a zobrazuje je na mapě.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.
Můžete nastavit, jaké informace související
s dopravou, se mají na mapě zobrazit.
Dopravní problémy jako, například, hustý nebo
pomalý dopravní provoz, práce na cestách
a nehody poznáte při dostatečném přiblížení
mapy podle různých symbolů.
Práce na cestách se zobrazují podle
postupu. Pokud se jedná o závažnější
problémy, podél cesty se zobrazí červená čára s popisem rozsahu problému.
Tato čára rovněž označuje, pro jaký směr jízdy
daný problém platí, pokud se jedná o problém
v obou směrech, daný úsek cesty je označen
čárou na obou stranách.
Point of Interest
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
17
NAVIGACE
||
Informace o dopravních problémech
– Klepněte na symbol dopravních problémů.
> Zobrazí se informační karta. Tyto informace popisují, například, místo, kde se
problém vyskytuje, pomocí názvu ulice
a čísla cesty, a charakter, rozsah a dobu
trvání problému.
Vynechání dopravních problémů
Pokud se během trasy vyskytuje přetížení
dopravy, je k dispozici alternativní Vyhnout se.
Systém potom vypočítá alternativní trasu.
Dopravní informace v reálném čase11
Je-li vozidlo připojeno k internetu, k příjmu podrobných dopravních informací lze využít také
RTTI12.
Zobrazení přetížení dopravy podél
trasy
Pokud do navigace* nastavíte cíl, lze vytvořit
seznam dopravních problémů.
1.
3.
Stiskněte tlačítko Doprava. Pokud na trase
není žádná dopravní událost, tlačítko Traffic je
šedé.
> Libovolné dopravní události podél trasy se
zobrazují na základě vzdálenosti.
4.
Pokud potřebujete další informaci o problémech v dopravě, klepněte na řádek a otevře
se informační karta. Zvolte jednu z možných
informačních karet a postupujte podle
pokynů.
5.
Klepnutím na Vyhnout se se dopravním problémům vyhnete.
> Trasa se přepočítá a navádí se po alternativní trase.
Dopravní informace v reálném čase
(str. 19)
•
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
11
12
18
Nastavení mapy (str. 21)
•
•
Dopravní problémy na mapě (str. 17)
Dopravní nastavení (str. 22)
Informační karta v navigačním systému*
(str. 6)
Dopravní informace v reálném čase
(str. 19)
Stiskněte tlačítko Vpředu.
Dopravní nastavení (str. 22)
Zobrazení přetížení dopravy podél trasy
(str. 18)
•
•
•
2.
Související informace
•
•
•
Je-li zobrazena mapa, pole s nástroji na levé
straně rozbalíte pomocí šipky dolů a potom
pomocí tří bodů.
Související informace
Platí pouze pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Výběr objížďky v navigačním
systému*
Dále lze při pokračování v jízdě zobrazit také alternativní trasu.
Dopravní informace v reálném
čase13
Pokud se řidič chce vyhnout nejbližšímu úseku
trasy, např. kvůli tomu, že je cesta zavřena, lze
zvolit funkci objížďky.
Související informace
Ve vozidle připojeném k Internetu má řidič přístup k dopravním informacím v reálném čase
(RTTI14).
1.
Pole s nástroji na levé straně rozbalíte
pomocí šipky dolů a potom pomocí tří bodů.
2.
Stisknutím symbolu Objížďka zobrazíte alternativní trasu s informacemi o nejdelší/
nejkratší trase a o vypočítané době jízdy.
Zpravidla je navrhována pouze krátká
objížďka, která se rychle napojí na původní itinerář.
3.
Pokud návrh je přijat: Klepněte na značku
s informacemi o objížďce. Trasa je akceptována, i když pojedete po navrhované cestě.
Pokud je návrh akceptován, v navádění se
pokračuje - nyní je objížďka zvolena jako
trasa. Pokud návrh není akceptován, pokračujte v jízdě po původní trase.
Kromě funkce Objížďka se lze odklonit od trasy
v itineráři - systém trasu automaticky aktualizuje
a pokračuje v navádění do cíle podél nejvhodnější
trasy.
•
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Informace o dopravních incidentech a toku
dopravy jsou průběžně získávány z internetové
služby. Jakmile vozidlo požaduje informace
o dopravním toku, současně se načtou anonymní
data o dopravním toku v místě, kde se vozidlo
nachází, což využívá tato služba. Anonymní data
jsou odesílána pouze, když je aktivována funkce
RTTI.
Aktuální dopravní informace se zobrazují v navigačním systému* pro dálnice, hlavní cesty a cesty
mimo město a také pro některé trasy spojující
města.
Množství dopravních informací zobrazovaných na
mapě závisí na vzdálenosti od vozidla. Tyto informace se zobrazují pouze do cca 120 km (75 mil)
od polohy vozidla.
Na mapě se jako obvykle zobrazuje text a symboly. Dopravní tok ukazuje, jak rychle se doprava
pohybuje po cestě v závislosti na maximální
rychlosti. Dopravní tok se zobrazuje na mapě na
každé straně cesty jednou barevnou čárou pro
daný směr jízdy.
•
•
Zelená - plynulý provoz.
Oranžová - pomalá doprava.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
19
NAVIGACE
||
•
•
Červená - dopravní zácpa/hustý provoz/
nehoda.
Aktivace a deaktivace dopravních
informací v reálném čase15
Černá - cesta je zavřená.
Ve vozidle připojeném k internetu má řidič přístup k dopravním informacím v reálném čase
(RTTI16) v navigačním systému*.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.
Související informace
•
Funkce RTTI se aktivuje a deaktivuje následovně:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte Navigace
3.
K aktivování a deaktivování funkce RTTI
zvolte Dopravní informace v reálném
čase (při aktivaci se místo běžných dopravních informací použije RTTI).
4.
Pokud se funkce RTTI používá poprvé,
zobrazí se jedno vyskakovací okno s nadpisem Smluvní podmínky a jedno s nadpisem Sdílení dat.
Aktivace a deaktivace dopravních informací
v reálném čase (str. 20)
Doprava.
Pokud se vozidlo odpojí od internetu, když je
funkce RTTI aktivována, automaticky se aktivují
běžné dopravní informace. Jakmile se připojení
k internetu obnoví, RTTI se aktivuje znovu.
Nastavení navigačního systému*
Zde lze upravit nastavení zobrazování informací
o trase a dalších informací v navigačním
systému.
Nastavení
Navigace
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
• Mapa - správa obsahu a vzhledu mapy.
• Trasa a navádění - správa navádění
a zobrazení a výpočtu trasy.
•
Doprava - správa informací o dopravních
problémech.
Související informace
•
•
•
Nastavení mapy (str. 21)
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
Dopravní nastavení (str. 22)
Související informace
•
•
13
14
15
16
20
Dopravní informace v reálném čase (str. 19)
Dopravní nastavení (str. 22)
Platí pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
Platí pro některé trhy.
Real Time Traffic Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Nastavení mapy
• Automaticky - systém přepíná v závislosti na
osvětlení v prostoru pro cestující mezi Den
a Noc.
Zde lze upravit nastavení zobrazování mapy
v navigačním systému*.
Nastavení
Navigace
Mapa
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
•
•
•
•
•
Formát pozice
Formát zobrazení mapy
Oblíbené
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat Oblíbené.
Zobrazit rychlostní kamery
Bod zájmů (POI18)
Zobrazit oblíbené
To, jaké body zájmů by se měly objevit na mapě,
najdete v části Bod zájmu (POI). Klepněte na
požadovanou kategorii, např. "Doprava" a potom
vyberte zobrazení všech nebo konkrétních dílčích
kategorií. Opusťte nabídku stisknutím tlačítka
Zpět nebo Zavřít.
Bod zájmu (POI)
Formát polohy
Formát pozice se používá k nastavení, zda
aktuální poloha bude uvedena/zobrazena společně s adresou nebo souřadnicemi:
• Adresa
• Souřad. a nadm. výš.
Provedení mapy
Formát zobrazení mapy se používá k výběru
zobrazovaných barev na mapě:
• Den - jasné barvy.
• Noc - tmavé barvy, které nenarušují vidění
v noci.
17
18
19
20
Rychlostní kamery17
Zobrazit rychlostní kamery indikuje, zda se
mají na mapě zobrazovat rychlostní kamery:
Související informace
•
•
•
•
•
•
Nastavení navigačního systému* (str. 20)
Nastavení trasy a navigace po cestě
(str. 21)
Dopravní nastavení (str. 22)
Zobrazení bodů zájmů po trase (str. 17)
Nastavení cíle pomocí bodu zájmů (str. 12)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 13)
Nastavení trasy a navigace po cestě
Zde se upravuje nastavení výpočtu trasy a zobrazení navigace po trase v navigačním systému*.
Nastavení
Navigace
Trasa a navádění
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
•
•
•
•
•
•
Formát času příjezdu
Úroveň hlasového navádění
Vybrat výchozí typ trasy
Naučení trasy
Nastavení vyhnutí
Navrhnout čerpací stanici
Formát času
Zvolte specifikaci času příjezdu:
• ETA19 (vypočítaná doba příjezdu do konečného cíle)
• RTA20 (zbývající doba jízdy)
Zobrazované časy platí pro časovou zónu v cíli.
Úroveň hlasového navádění
1.
Stiskněte tlačítko Úroveň hlasového
navádění.
Tato funkce není k dispozici na všech trzích.
Point of Interest
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
21
NAVIGACE
||
2.
Klepněte na požadované hlasové navádění:
Návrhy čerpacích stanic
Dopravní nastavení
• Žádné (bez automatického hlasového
Stisknutím tlačítka Navrhnout čerpací stanici
aktivujete nebo deaktivujete návrhy na nejbližší
čerpací stanice na displeji řidiče, když dochází
palivo.
Zde lze upravit nastavení zobrazování dopravních
informací v navigačním systému*.
navádění, ale s možností manuálně si jednou vyžádat aktuální hlasové navádění)
• Nízký (pouze jedna zpráva u každého
bodu navádění)
• Mírný (až 3 zprávy u bodu navádění,
s omezenými informacemi)
• Plný (až 4 zprávy u bodu navádění
a všechny dostupné informace)
Standardní typy tras
•
•
•
•
Nastavení navigačního systému* (str. 20)
Nastavení mapy (str. 21)
Dopravní nastavení (str. 22)
Zobrazení alternativní trasy (str. 16)
Nastavení
Navigace
Doprava
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
•
•
•
•
Zobrazit a zpracovat dopravní události
Vyhnout se dopravní události
Zobrazit plynulou dopravu
Dopravní informace v reálném čase
Zvolte standardní typ preferované trasy:
Zobrazení dopravních událostí
• Rychle
• Eco
• Krajina (pokud je to možné, vynechají se dál-
Zvolte, zda budou dopravní události zobrazovány
na mapě a zda se budou používat při výpočtu
trasy:
Dále lze při pokračování v jízdě zobrazit také alternativní trasu.
• Žádné
• Hlavní
• Vše
Učení trasy
Objížďka dopravních incidentů
nice, takže se cesta může prodloužit)
Zvolte Naučení trasy, pokud má být povolen
sběr dat, aby mohl být optimalizován výpočet
trasy.
Vynechat
Stisknutím tlačítka Nastavení vyhnutí otevřete
nabídku s jednotlivými možnostmi, kterým se
systém může při výpočtu trasy vyhnout, pokud je
to možné. Můžete například vybrat tunely, oblasti
s hustou dopravou nebo trajekty.
22
Související informace
Zvolte, jakým dopravním incidentům se má
systém vyhnout při výpočtu trasy:
• Nikdy
• Zeptat (během cesty jsou vydávány návrhy
na změnu trasy)
• Vždy
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Zobrazení plynulého provozu
Mapové aktualizace
Aktualizace mapové struktury
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat Zobrazit
plynulou dopravu.
MapCare je služba aktualizace map pro vozy
Volvo vybavené systémem Sensus Navigation*.
Použití podrobných dopravních
informací21
Všeobecné informace k aktualizacím
Někdy se musí změnit mapová struktura, a to
v případě, když se přidává region, nebo pokud se
velký region dělí na menší regiony. V tomto případě pokus o aktualizaci jednotlivých regionů
běžným postupem nebude úspěšný a objeví se
zpráva označující důvod.
Vyberte Dopravní informace v reálném čase,
pokud se mají používat dopravní informace v reálném čase přes Internet (RTTI).
Související informace
•
•
•
•
Nastavení navigačního systému* (str. 20)
Nastavení mapy (str. 21)
Nastavení trasy a navigace po cestě (str. 21)
Dopravní informace v reálném čase (str. 19)
Existují dvě možnosti, jak aktualizovat mapy. Buď
pomocí počítače a USB paměti, nebo přímo
z vozidla22 (je-li vozidlo připojeno k internetu).
Mapa ve vozidle je rozdělena do několika předem
nadefinovaných regionů. Při aktualizaci mapových
dat není nutné aktualizovat všechny regiony - řidič
se může rozhodnout, že bude aktualizovat pouze
jeden nebo několik konkrétních regionů.
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze aktualizovat
jeden nebo několik regionů. Pokud se musí
aktualizovat velký počet regionů nebo celá mapa,
celkové množství mapových dat může být natolik
velké, že je jednodušší provést aktualizaci přes
počítač pomocí USB paměti.
POZNÁMKA
Pokud itinerář pokrývá několik regionů, mělo
by se používat stejné číslo verze. Jinak se
může stát, že vypočítaná trasa nepovede po
předpokládaném úseku cesty.
21
22
Místo toho se celá mapa musí nainstalovat znovu
přes USB paměť - další informace najdete na
stránkách podpory Volvo Cars
(support.volvocars.com) nebo vám je poskytne
dealer Volvo.
Aktualizace softwaru pro navigační
systém
Kromě mapových dat se příležitostně musí aktualizovat vlastní software navigačního systému, který
je neustále vyvíjen. Může nastat situace, kdy stávající software navigačního systému nepodporuje
nejnovější aktualizace mapových dat. V tomto případě se zobrazí zpráva informující o nutnosti
aktualizace softwaru v navigačním systému. To lze
provést u prodejce Volvo.
Platí pro některé trhy.
Platí pouze pro určité země.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
23
NAVIGACE
||
Časté dotazy
Dotaz
24
Odpověď
Je možné
změnit
platformu
mapových
dat, např.
z Evropy
na Severní
Ameriku?
Ano, s jistými výjimkami. Aktuální
informace vám poskytne prodejce
Volvo.
Jak
dlouho
trvá stáhnutí
mapových
aktualizací
z internetu?
Záleží to na velikosti mapového
souboru a na šířce pásma připojení. Na obrazovce se zobrazí
informace o velikosti aktualizačního souboru (MB).
Jak velká
je aktualizace?
Záleží to na trhu. Podrobné informace najdete na mapě příslušného trhu - viz stránka podpory
Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Nic
v aktualizaci
nefunguje
- co mám
dělat?
Zkuste se podívat na stránky
podpory Volvo Cars
(www.support.volvocars.com)
nebo kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
•
Aktualizace map přes počítač a USB
(str. 24)
•
•
Aktualizace map z online vozidla (str. 26)
Časté otázky týkající se navigačního systému*
(str. 27)
•
Licenční smlouvy pro navigační systém*
(str. 28)
•
Autorské právo pro navigační systém*
(str. 30)
Aktualizace map přes počítač
a USB
Nové mapy lze stáhnout z počítače připojeného
k internetu na paměťovou jednotku USB a pak
přenést do navigačního systému* vozidla.
Příprava
Aktualizace přes počítač a USB paměť
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Přenos mapových dat z USB pamětí do
vozidla
Paměť USB
USB paměť, která se má použít k aktualizaci, musí
splňovat následující podmínky:
Parametr
Požadavky
2.
USB standard
(1.0/2.0/3.0):
Klepnutím na šipku rozšíříte region.
> Zobrazí se podrobné mapové informace.
Minimálně 2.0
3.
Upozorňujeme na informace o mapě pod
obrázkem mapy.
Systém souboru (Ext2/
NTFS/FAT32):
FAT32
Stahování mapových dat z internetu na
USB paměť
Kapacita
(8/16/32/64
GB):
Velikost souborů se pro jednotlivé trhy liší - viz velikost
souborů v kapitole "Podrobné informace" pro jednotlivé trhy na stránce podpory
Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Připravte si USB paměť a mějte po ruce poznamenané mapové informace.
1.
Na počítači s připojením k Internetu přejděte
na stránku podpory Volvo Cars
(support.volvocars.com).
2.
Zvolte mapy, model vozidla a modelový rok.
3.
Klikněte na region, který chcete aktualizovat.
> Zobrazí se mapa s informacemi, které
vycházejí z posledních mapových dat pro
daný region.
4.
Zkontrolujte, zda je verze mapy novější než
verze ve vozidle.
5.
Připojte k počítači USB paměť a stáhněte si
na USB paměť aktualizaci.
Zjištění aktuální verze mapy
1.
V zobrazení aplikací klepněte na Centrum
stahování.
Doba potřebná z přesunutí z USB paměti do
vozidla závisí na velikosti mapových dat. Aktualizaci lze provést během jízdy. Navigační systém lze
použít k aktualizaci mapového regionu, ale během
aktualizace nelze navigační systém použít
k aktualizování celého mapového trhu, např. EU.
Pokud instalace není dokončena a vozidlo se
vypne, v aktualizaci pokračuje při následující jízdě.
Doba stahování se může lišit podle velikosti mapy
a šířky pásma připojení.
}}
25
NAVIGACE
||
Aktualizace
1. Aktivujte navigační systém.
2.
Připojte USB paměť k USB portu ve vozidle.
Pokud jsou zde dva USB porty, druhý se
nesmí používat současně.
3.
Navigační systém automaticky zjistí, že je
k dispozici aktualizace a během aktualizování
celé mapové databáze zobrazí na obrazovce,
kolik zbývá v procentech dokončit.
> V případě aktualizace konkrétního regionu
mapy se aktualizace spustí okamžitě.
Pokud chce uživatel spustit aktualizaci
celé databáze map, musí klepnout na
Potvrdit nebo na Zrušit, čímž zruší instalaci.
4.
Klepněte na Potvrdit - Spustí se aktualizace
celé databáze map a na středovém displeji se
zobrazují informace o postupu procesu.
5.
Středový displej ukazuje, kdy je přenos
dokončen - po dokončení vytáhněte USB
paměť.
6.
Restartujte systém infotainment.
7.
Zkontrolujte, zda do vozidla byla přesunuta
správná mapová data - zopakujte přitom
kroky popsané dříve v kapitole "Zjištění
aktuální verze mapy".
23
26
Přerušení
Pokud během aktualizace dojde k přerušení, na
středovém displeji se vždy zobrazí textová zpráva
s vysvětlením.
Co se stane,
když...
Aktualizace map z online vozidla
Pokud je vozidlo připojeno k internetu, mapy
navigačního systému* lze aktualizovat23.
Odpověď
... se systém
infotainment
během aktualizace vypne?
Proces se pozastaví a pokračuje se v něm automaticky
od místa, ve kterém byl
zastaven, jakmile je systém
znovu aktivován, např. po
nastartování motoru.
se paměť USB
vytáhne přes
dokončením
aktualizace?
Proces se pozastaví a pokračuje se v něm automaticky
od místa, ve kterém byl
zastaven, jakmile se do
vozidla znovu zapojí paměť
USB.
Princip dálkové aktualizace.
Další informace najdete na stránkách podpory
Volvo Cars (support.volvocars.com) nebo vám je
poskytne dealer Volvo.
Související informace
•
•
Aktualizace map z online vozidla (str. 26)
Mapové aktualizace (str. 23)
Platí pouze pro určité země.
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
Vozidlo musí být připojeno k internetu.
aktualizace systému Nastavení
Centrum stahování.
1.
1.
V zobrazení aplikací klepněte na Centrum
stahování.
> Spustí se aplikace a číslo se zobrazí
u Mapy. Podle toho poznáte, kolik mapových aktualizací je k dispozici pro zadaný
domovský region. Číslo je vidět do okamžiku, než se vyhledají nové aktualizace,
nebo než se tyto aktualizace nainstalují.
2.
Stiskněte tlačítko Mapy.
3.
Stiskněte Nainstalovat a potom Potvrdit.
> Spustí se instalace vybrané mapy/mapové
aktualizace.
Další informace najdete na stránkách podpory
Volvo Cars (support.volvocars.com) nebo vám je
poskytne dealer Volvo.
Automatická aktualizace mapových dat
Automatickou aktualizaci lze zvolit pouze, pokud
je aktivována funkce v části Automat.
Systém
Automatickou aktualizaci mapových dat lze
zvolit pouze pro domovský region. Pokud
domovský region není zvolen, region rozšíříte
stisknutím šipky DOLŮ.
> Zobrazí se podrobné mapové informace.
2.
Stiskněte tlačítko Nast.jako dom..
3.
Zaškrtněte políčko Aut. aktual..
> Jakmile je vozidlo připojeno k internetu
a je k dispozici mapová aktualizace, automaticky se stáhne do vozidla.
Související informace
•
•
Aktualizace map přes počítač a USB (str. 24)
Mapové aktualizace (str. 23)
Časté otázky týkající se navigačního
systému*
Níže jsou uvedeny některé často kladené dotazy
týkající se navigačního systému Sensus
Navigation.
Poloha vozidla na mapě není v pořádku
Navigační systém zobrazuje polohu vozidla
s přesností cca. 20 metrů (65 stop).
Pravděpodobnost chyby je vyšší, pokud cesty
vedou rovnoběžně s jinou komunikací, pokud se
točí nebo vedou v několika úrovních, a při jízdě na
dlouhé vzdálenosti bez výrazného zatáčení.
Nepříznivý vliv na příjem satelitních signálů mají
rovněž vysoké hory, budovy, tunely, viadukty, nadchody, podchody atd. To znamená, že přesnost
výpočtu polohy vozidla může klesnout.
Systém někdy nevypočítá nejrychlejší
nebo nejkratší trasu
Při výpočtu trasy se teoreticky nejlepší řešení stanoví se zohledněním jistých faktorů. Patří zde
vzdálenost na trase, šířka cesty, klasifikace cesty,
intenzita dopravy a rychlostní limity. Zkušený řidič
však může na základě znalostí konkrétní oblasti
zvolit trasu efektivněji.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
27
NAVIGACE
||
Systém může, například, využít
zpoplatněné cesty a trajekty, zatímco
řidič se jim chce vyhnout.
Z technických důvodů systém může při výpočtu
trasy na velké vzdálenosti pracovat jen s většími
cestami.
Pokud nechcete jet přes dálnice a cesty s mýtným, systém je v maximální možné míře vynechá
a použije je pouze, pokud neexistuje žádná jiná
přiměřeně vhodná alternativa.
Poloha vozidla po převozu není na
mapě v pořádku
Pokud se vozidlo převáží např. na trajektu nebo
vlaku, nebo se přemísťuje tak, že je narušen příjem satelitních signálů, může trvat až 5 minut, než
se poloha vozidla správně vypočte.
Symbol vozidla na obrazovce displeje
se po výměně pneumatik chová
iracionálně.
Kromě satelitního přijímače se k výpočtu aktuální
polohy, rychlosti a směru jízdy vozidla využívá snímač rychlosti vozidla a gyroskop. Po namontování
rezervního kola nebo výměně letních pneumatik
za zimní či naopak se systém potřebuje "naučit"
velikost nových kol.
Aby systém fungoval optimálně, doporučujeme jet
s vozidlem chvíli po cestách s dobrým satelitním
příjmem (s dobrým výhledem).
24
28
Vyobrazení mapy neodpovídá
skutečnosti
Licenční smlouvy pro navigační
systém*
Jelikož neustále dochází k rozšiřování a úpravám
silniční sítě a zavádějí se nová dopravní nařízení,
není databáze mapy vždy a v každé situaci kompletní.
Licence24 je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody.
Proto jsou mapová data průběžně upravována
a aktualizována - kontrolujte příležitostně, zda nejsou k dispozici nové aktualizace.
Symbol vozidla na obrazovce skáče
dopředu nebo se točí
Systém může potřebovat několik sekund, aby zjistil polohu a pohyb rozjíždějícího se vozidla.
Vypněte systém i motor. Nastartujte motor, ale
chvíli počkejte, než se rozjedete.
Mapové informace nejsou aktuální
Viz odpověď v následující části.
Jsou nainstalovány aktuální mapové
informace?
Mapová data se průběžně aktualizují a vylepšují.
V souvislosti s mapovými aktualizacemi přes počítač a USB se může zobrazit aktuální verze mapy.
Zkontrolujte verzi mapy ve vozidle a porovnejte
dostupnou verzi mapy na stránce podpory společnosti Volvo Cars: support.volvocars.com.
Související informace
•
Mapové aktualizace (str. 23)
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE
KONCOVÉMU UŽIVATELI
PŘED POUŽITÍM DATABÁZE SPOLEČNOSTI
HERE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU
O LICENCI KONCOVÉHO UŽIVATELE
OZNÁMENÍ UŽIVATELI
TOTO JE SMLOUVA O LICENCI, NIKOLI
SMLOUVA O PRODEJI, MEZI VÁMI
A SPOLEČNOSTÍ HERE EUROPE B.V. („HERE“)
NA VAŠI KOPII DATABÁZE NAVIGAČNÍCH MAP
HERE VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, NOSIČŮ
A VYSVĚTLUJÍCÍ TIŠTĚNÉ DOKUMENTACE
PUBLIKOVANÉ SPOLEČNOSTÍ HERE
(SOUHRNNĚ „DATABÁZE“). POUŽITÍM
DATABÁZE PŘIJÍMÁTE TUTO SMLOUVU
O LICENCI KONCOVÉHO UŽIVATELE
A SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO
SMLOUVY (DÁLE „SMLOUVA“).
NESOUHLASÍTE-LI S PODMÍNKAMI TÉTO
SMLOUVY, NEPRODLENĚ VRAŤTE DATABÁZI
SPOLU SE VŠEMI DALŠÍMI DOPROVODNÝMI
POLOŽKAMI SVÉMU DODAVATELI, KTERÝ
VÁM VRÁTÍ PENÍZE.
EULA = End User License Agreement
* Volitelná výbava/příslušenství.
NAVIGACE
VLASTNICTVÍ
Databáze a s ní spojená autorská práva a práva
k duševnímu vlastnictví a s nimi související práva
jsou vlastnictvím společnosti HERE a osob, které
jí poskytují licence. Nosiče, na nichž je Databáze
uložena, zůstávají ve vlastnictví společnosti HERE
a/nebo Vašeho dodavatele, dokud plně
neuhradíte společnosti HERE a/nebo Vašemu
dodavateli veškeré částky splatné podle této
Smlouvy nebo podobné smlouvy (podobných
smluv), podle níž (nichž) je Vám poskytována
Databáze.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost HERE Vám uděluje nevýlučnou
licenci k užívání Databáze pro Vaše osobní užití
případně k internímu použití ve Vašem podniku.
Tato licence nezahrnuje právo licence postupovat
dál.
OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ
Databáze je omezena na užití v konkrétním
systému, pro který byla vytvořena. S výjimkou
rozsahu výslovně povoleného závaznými právními
předpisy (například národními zákony založenými
na evropské směrnici o software (91/250)
a směrnici o databázích (96/9)) nesmíte vyjímat
nebo znovu používat podstatné části obsahu
Databáze, ani reprodukovat, kopírovat, upravovat,
přizpůsobovat, převádět, rozebírat, rozčleňovat či
zpětně dekódovat jakoukoli část Databáze.
Přejete-li si získat informace o vzájemné
provozuschopnosti /interoperabilitě/, jak je
míněna v evropské směrnici o software (nebo
v národních zákonech na této směrnici
založených), musíte dát společnosti HERE
odpovídající příležitost, aby Vám uvedené
informace poskytla za přiměřených podmínek,
včetně nákladů, které si společnosti HERE
stanoví.
Databáze obsahuje informace poskytované na
základě licence společnosti HERE třetími
stranami a podléhá dodavatelským podmínkám
a prohlášení o autorských právech uvedených na
následující adrese URL:
here.com/supplierterms
PŘEVOD LICENCE
Databázi nesmíte převést na třetí strany vyjma
případů, kdy je instalována v systému, pro který
byla vytvořena, nebo když si neponecháte žádnou
kopii Databáze, a za předpokladu, že nabyvatel
souhlasí se všemi podmínkami této Smlouvy
a potvrdí to písemně společnosti HERE. Sady
s médii mohou být převáděny nebo prodávány
pouze jako úplný soubor tak, jak byl dodán
společností HERE, nikoli jako jejich dílčí soubor.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost HERE zaručuje, že vyjma Varování
uvedených níže bude Databáze po dobu 12
měsíců po nabytí Vaší kopie fungovat v souladu
s podstatnou částí Kritérií společnosti HERE pro
přesnost a úplnost existujících k datu, kdy jste
Databázi nabyli. Tato kritéria můžete na vyžádání
od společnosti HERE získat. Pokud Databáze
nebude fungovat v souladu s touto omezenou
zárukou, vynaloží společnost HERE přiměřené
úsilí k opravě nebo výměně Vaší nevyhovující
kopie Databáze. Jestliže toto úsilí nepovede
k fungování Databáze v souladu se zárukami zde
uvedenými, budete mít možnost obdržet
přiměřenou náhradu ceny, kterou jste za Databázi
zaplatili, nebo odstoupit od této Smlouvy. Toto je
úplná odpovědnost společnosti HERE a Váš
jediný opravný prostředek proti ní. S výjimkou
skutečností výslovně uvedených v tomto oddíle
společnost HERE nezaručuje ani nečiní žádná
prohlášení ohledně užití výsledků užívání
Databáze co do správnosti, přesnosti,
spolehlivosti nebo jiného hlediska. Společnost
HERE nezaručuje, že Databáze je nebo bude bez
chyb. Žádné ústní nebo písemné informace nebo
rady poskytnuté ze strany společnosti HERE,
Vašeho dodavatele nebo jakékoli jiné osoby
netvoří záruku ani žádným způsobem nerozšiřují
rozsah omezené záruky výše popsané. Omezená
záruka stanovená v této Smlouvě se nedotýká
žádných statutárních zákonných práv, která
můžete mít ze zákonného ručení proti skrytým
vadám, ani je nepoškozuje.
Pokud jste Databázi nezískali od HERE přímo,
můžete mít kromě zde uvedených práv
zaručených společností HERE další zákonná
statutární práva vůči osobě, od níž jste Databázi
získali v závislosti na právním řádu Vaší jurisdikce.
Výše uvedená záruka společnosti HERE se
takových zákonných práv nedotýká. Tato práva
můžete uplatňovat nezávisle na záručních právech
zde udělených.
}}
29
NAVIGACE
||
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Cena Databáze nezahrnuje žádné protiplnění za
předpokládaná rizika následných, nepřímých nebo
neomezených přímých škod, které mohou
vzniknout v souvislosti s Vaším užíváním
Databáze. Společnost HERE tudíž v žádném
případě nenese odpovědnost za jakékoli
následné nebo nepřímé škody, včetně mimo jiné
ušlého zisku, ztráty dat nebo nemožnosti
používání, utrpěné Vámi nebo jakoukoli třetí
stranou, které vyplývají z Vašeho užívání
Databáze, ať již při žalobě ze Smlouvy nebo
deliktu nebo na základě záruky, a to i tehdy, byla-li
společnost HERE vyrozuměna o možnosti vzniku
takových škod. Odpovědnost společnosti HERE
za přímé škody je v každém případě omezena
cenou Vaší kopie Databáze.
OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ
SE NEDOTÝKÁ ANI NEPOŠKOZUJE VAŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA V PŘÍPADĚ, KDY JSTE
NABYL(A) DATABÁZI JINAK NEŽ V PRŮBĚHU
PODNIKÁNÍ.
VAROVÁNÍ
Databáze může obsahovat nepřesné nebo
neúplné informace, což je způsobeno uplynutím
času, změnou podmínek, využitými zdroji
a podstatou sbírání komplexních geografických
dat, což může vést k nesprávným výsledkům.
Databáze mimo jiné nezahrnuje ani neodráží
informace o přepravním čase a může nezahrnovat
informace o bezpečnosti blízkého okolí, vymáhání
30
práva, pomoci při stavu nouze, stavebních pracích,
uzávěrách silnic nebo jízdních pruhů, stoupání
nebo sklonu vozovky, výškových, hmotnostních či
jiných omezeních mostů, silničních podmínkách,
zvláštních událostech v závislosti na značce
navigačního systému, který vlastníte.
ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva se řídí zákony jurisdikce, v níž máte
pobyt k datu získání Databáze. Pokud byste v té
době měli pobyt mimo Evropskou unii nebo
Švýcarsko, bude uplatněno právo jurisdikce
v rámci Evropské unie nebo Švýcarska, kde jste
Databázi získali. Ve všech ostatních případech,
nebo pokud nelze jurisdikci, kde jste Databázi
získali, určit, budou uplatněny zákony Nizozemska.
Soudy příslušné v místě Vašeho pobytu v době,
kdy jste Databázi získali, budou mít pravomoc nad
jakýmkoli sporem vyplývajícím z této Smlouvy
nebo s ní spojeným, aniž by tím bylo dotčeno
právo společnosti HERE vznášet nároky ve
Vašem tehdejším místě pobytu.
Autorské právo pro navigační
systém*
Informace o autorském právu (© Copyright)
najdete v části "Licenční smlouva na navigační
systém".
Související informace
•
•
Mapové aktualizace (str. 23)
Licenční smlouvy pro navigační systém*
(str. 28)
Související informace
•
•
Mapové aktualizace (str. 23)
Autorské právo pro navigační systém*
(str. 30)
* Volitelná výbava/příslušenství.
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
A
Aktivace systému
Aktualizace mapových dat
Alternativní trasa
Eco, Rychle, Krajina
4
Hlasové ovládání
16
O
I
Itinerář
upravit a vymazat
zobrazit
15
16
15
12, 17
Copyright
28, 30
Možnosti navádění
Dohoda o licenci
28
Dopravní informace
vysílání
22
17
Dopravní informace v reálném čase
(RTTI)
Dopravní problémy podél trasy
mapová navigace
head-up displej
Na displeji řidiče
na středovém displeji
Možnosti mapy
D
19, 20
18
Objížďka
19
Otázky a odpovědi
27
P
POI
M
C
17
9
23, 24, 26
B
Body zájmů
Naváděcí body v itineráři
H
Přeprava vozu
9
8
6
21
12, 17
28
S
Send to Car
14
20, 21
Z
Zobrazení mapy
N
Nastavení
dopravní informace
Možnosti mapy
trasa a navádění
Nastavit cíl
21
20
22
21
21
10, 11, 12, 13, 14
31
ABECEDNÍ SEZNAM
32
TP 26607 (Czech), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement