Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Sensus Infotainment | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Sensus Infotainment

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Úvod...........................................................
Volvo Sensus..............................................
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*.............................................
Informace na Internetu................................
02 MY CAR
7
7
MY CAR....................................................
MY CAR - vyhledávací cesty....................
MY CAR - položky nabídky.......................
MY CAR - nastavení vozidla.....................
MY CAR - systém podpory řidiče.............
MY CAR - možnosti systému....................
MY CAR - nastavení hlas. ovládání...........
MY CAR - nastavení klimatizace...............
MY CAR - informace.................................
03 Audio a média
11
12
12
14
16
17
18
19
20
Audio a média...........................................
Audio a média - přehled...........................
Audio a média - použití systému..............
Audio a média - navigace v menu............
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka*.................................................
Oblíbené....................................................
Uložení do oblíbených..............................
Audio a média - nastavení audio..............
Audio a média - všeobecné nastavení
audio.........................................................
Audio a média - rozšířená nastavení
audio.........................................................
Nastavení ekvalizéru.................................
Nastavení audio profilu.............................
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti.....................................
Rádio.........................................................
Ladění rádia..............................................
Automatické ladění rádia..........................
Seznam rozhlasových stanic....................
Manuální ladění rádia................................
Rozhlasové stanice jako předvolby..........
Funkce RDS..............................................
01 02 03
2
8
9
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
22
23
23
26
28
28
29
29
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
35
36
Obsah
Alarmy v případě nehod a krizových
situací........................................................
Dopravní informace (TP)...........................
Rozšíření o ostatní sítě (EON)...................
Vysílání zpráv............................................
Typy rozhlasových programů (PTY)..........
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY)..........................................................
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY)..........................................................
Ovládání hlasitosti u přerušení typů rozhlasových programů (PTY)........................
Rádiotext...................................................
Automatická aktualizace frekvence rádia
(AF)............................................................
Regionální rozhlasové programy (REG)....
Procházení rozhlasových frekvencí...........
Resetování funkcí RDS.............................
Digitální rádio* (DAB).................................
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)...
Navigace v seznamu skupin kanálů..........
DAB to DAB link........................................
Digitální rádio* (DAB) - vlnová délka.........
Digitální rádio* (DAB) - subkanál...............
Digitální rádio* (DAB) - resetování.............
36
37
37
37
38
Multimediální přehrávač............................
CD/DVD*...................................................
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku*........................................................
Přehrávání a navigace u vypálených
disků se soubory audio/video...................
Rychle dopředu/dozadu...........................
Procházení stop na disku nebo audio
souboru.....................................................
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru............................................
Přehrávání a navigace na DVD video
disku.........................................................
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD...........................................................
44
44
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*. 55
Registrování zařízení Bluetooth®*............. 55
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®*............................................... 56
03 03 03
38
39
39
39
40
40
40
41
41
42
42
42
43
43
43
DivX®
Video On Demand..........................
Nastavení obrazu......................................
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů........................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji................................................
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj.................................................
45
Připojení jiného zařízení Bluetooth®*......... 57
46
47
Odpojení zařízení Bluetooth®*................... 57
47
Informace o verzi Bluetooth®.................... 58
47
Handsfree telefon Bluetooth®* - přehled.. 60
Příjem hovoru a volání............................... 60
48
49
49
49
50
50
51
52
53
Media Bluetooth®* ................................... 54
Odebrání zařízení Bluetooth®*.................. 58
Telefon handsfree Bluetooth®................... 59
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému............................................
Telefonní seznam......................................
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů....................................................
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole..................................
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů.
Telefonní seznam - nový kontakt..............
Telefonní seznam - čísla jednotlačítkové
volby.........................................................
Telefonní seznam - přijímání vizitky..........
Telefonní seznam - stav paměti................
61
62
63
63
64
65
66
66
67
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
Telefonní seznam - mazání.......................
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu.............................................
Možnosti jazyka pro ovládání rozpoznání
hlasu* u mobilního telefonu.......................
Funkce nápovědy pro ovládání rozpoznání hlasu* u mobilního telefonu.............
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - uživatelská nastavení
a hlasitost hlasu........................................
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - hlasové povely..................
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - rychlé povely.....................
Ovládání hlasového navádění* u mobilního telefonu - vytáčení čísla....................
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - vytáčení ze seznamu
hovorů.......................................................
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - vytáčení kontaktu..............
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního telefonu - volání do hlasové
schránky....................................................
TV*.............................................................
Hledání kanálů TV/*Seznam předvoleb.....
TV* - správa kanálů...................................
67
Informace o aktuálním programu TV*.......
Teletext*....................................................
Došlo ke ztrátě příjmu kanálu TV*.............
Dálkový ovladač*......................................
Dálkový ovladač* - funkce........................
Dálkový ovladač* - výměna baterie..........
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)*........................................................
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE*) - přehled........................................
Bezdrátová sluchátka*..............................
Připojení externího zdroje k systému R
SE..............................................................
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* - nastavení.....................................
Audio a média - přehled menu.................
Přehled menu - AM...................................
Přehled menu - FM...................................
Přehled menu - digitální rádio (DAB)*.......
Přehled menu - CD audio.........................
Hlavní přehled - CD/DVD data..................
Přehled menu - DVD video.......................
Přehled menu - iPod.................................
Přehled menu - USB.................................
Přehled menu - Media Bluetooth..............
75
76
76
76
77
78
Přehled menu - AUX.................................
Přehled menu - Bluetooth handsfree........
Přehled menu - TV....................................
Přehled menu - RSE*................................
03 03 03
4
67
69
69
70
70
71
71
72
72
72
73
74
75
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
81
82
83
84
87
87
88
89
89
90
90
91
91
92
93
93
94
95
Obsah
04 Abecední seznam
Abecední seznam..................................... 98
04
5
ÚVOD
01 Úvod
Úvod
Tento doplněk je doplněk k normální příručce
pro vozidlo.
V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve nahlédněte do příručky pro uživatele.
Pro odpovědi na další otázky doporučujeme
kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti Volvo Car Corporation.
POZNÁMKA
Příručka pro uživatele je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus je zdrojem pro vaše osobní
zážitky s vozidlem Volvo. Systém Sensus
poskytuje informace, zábavu a funkce, které
zjednoduší ovládání vašeho vozidla.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této doplňkové příručce nejsou
závazné. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
Když sedíte ve vozidle, chcete je mít pod
kontrolou; v dnešním propojeném světě to
zahrnuje informace, komunikaci a zábavu
v momentech, kdy je to pro vás nejvhodnější.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení,
která umožňují propojení* s vnějším světem,
a zároveň vám poskytuje intuitivní kontrolu
nad všemi možnostmi vozidla.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
01 Úvod
||
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
01
Přehled
Je-li vozidlo vybaveno funkcí Volvo On Call,
VOC, je nutné změnit uživatele služby.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
VOC představuje doplňující služby zaměřené
na bezpečnost, zabezpečení a komfort.
V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
Ukončení služby VOC
Pokud se změní majitel a chcete ukončit
službu VOC, kontaktujte dealera Volvo.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatná
doplňková příručka.
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz příslušnou část v tomto doplňku.
Nastavení vozidla - MY CAR, viz MY CAR
(str. 11).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Systém ovládání klimatizace, viz příručku
pro uživatele.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*,
viz příručku uživatele.
1
8
Platí pouze pro vozidla, která se mohou připojit k internetu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*
Pokud se změní majitel, musí se vynulovat
osobní nastavení ve vozidle na tovární nastavení1. Viz Změna majitele.
Spuštění služby VOC
Je velmi důležité, aby se změnil uživatel
služby VOC a aby původní uživatel již neměl
možnost využívat služby ve vozidle. V případě
změny vlastnictví kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
•
Informace na Internetu (str. 9)
01 Úvod
01
Informace na Internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se
přihlásit na My Volvo, což je osobní webová
stránka pro vás a vaše vozidlo.
Kód QR
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program (aplikace) pro některé mobilní telefony. Čtečku kódů QR lze stáhnout např.
z App Store, Windows Phone nebo Google
Play.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City Safety,
zámky a poplašné zařízení, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
02
EXIT
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
Funkce EXIT
Provoz
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se stiskne EXIT, a v závislosti
na úrovni menu, nastane některá z následujících situací:
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Různé výsledky přinese krátký a dlouhý stisk.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje),
ve které jsou přístupné všechny funkce
a zdroje nabídky.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
11
02 MY CAR
MY CAR - vyhledávací cesty
02
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Aktuální úroveň menu je zobrazena v pravé
horní části obrazovky displeje středové konzoly. Cesty vyhledávání k funkcím systému
nabídky jsou uváděny v následujícím formátu:
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Odemknout dveře
Dveře řidiče, pak všechny.
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí
klávesnice na volantu:
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
2. Pomocí ovládacího kolečka přejděte na
požadovanou nabídku, např. Nastavení
a potom stiskněte ovládací kolečko otevře se podnabídka.
3. Přejděte na požadované menu, např.
Nastavení vozidla a stiskněte ovládací
kolečko - otevře se submenu.
4. Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte ovládací kolečko - otevře se nové
submenu.
5. Přejděte na Odemknout dveře a stiskněte ovládací kolečko - otevře se submenu s funkcemi, které lze zvolit.
12
6. Zvolte si požadovanou možnost Všechny
dveře nebo Dveře řidiče, pak všechny
a stiskněte ovládací kolečko - v prázdném políčku vedle dané možnosti se
objeví křížek.
7. Ukončete programování - jedním dlouhým stisknutím nebo opakovaným krátkým tisknutím tlačítka EXIT projděte přes
nabídky postupně zpět.
Postup je stejný jako u ovládání na středové
konzole (str. 11): OK/MENU, EXIT a TUNE.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 11)
MY CAR - položky nabídky (str. 12)
MY CAR - položky nabídky
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Ve zdrojovém menu MY CAR jsou k dispozici
následující možnosti:
02 MY CAR
•
•
•
•
•
My S601
Statistika
cesty2
DRIVe3/Hybrid2
Podpůr. systémy
Nastavení
My S601
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
DRIVe3
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
DRIVe vozů Volvo. Zvolte z následujících
položek:
• Start/Stop
Zde jsou uvedeny informace o funkci
Start/Stop.
• Ekologické rady
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
Hybrid2
MY CAR
• Tok energie
Hybrid
Menu úrovně 1
Menu úrovně 2
Menu úrovně 3
Podle obrazovky zjistíte, jaký motor
vozidlo pohání a jak teče hnací síla.
• Režimy řízení
My S601
MY CAR
Zde se nacházejí informace o hnacím
systému vozidla. Zvolte z následujících položek:
Zde jsou vysvětleny různé jízdní režimy
vozidla.
• Ekologické rady
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci Nastavení. Některé funkce jsou
k dispozici standardně, jiné se týkají výbavy
na přání.
Statistika jízdy2
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat /Zap, nebo deaktivovat /Vyp, se zobrazí
čtvereček:
MY CAR
Zap: Vybraný čtvereček.
Statistika cesty
Na obrazovce se zobrazuje historie se sloupcovým grafem průměrné spotřeby elektřiny
a paliva.
Systém podpory řidiče
MY CAR
Podpůr. systémy
Na displeji se objeví shrnutí aktuálního stavu
podpůrných systémů řidiče.
Nastavení
MY CAR
Nastavení
Menu jsou strukturována následovně:
02
Menu úrovně 4
Vyp: Prázdný čtvereček.
•
Vyberte ZapVyp pomocí OK a pak menu
zavřete příkazem EXIT.
Menu
• Nastavení vozidla - viz MY CAR - nastavení vozidla (str. 14)
• Podpůrné systémy řízení - viz MY CAR
- systém podpory řidiče (str. 16)
• Nastavení systému - viz MY CAR možnosti systému (str. 17)
• Nastavení hlas. ovládání - viz MY CAR nastavení hlas. ovládání (str. 18)
1
2
3
Závisí na modelu vozidla.
Platí pro model V60 Plug-in Hybrid.
Platí pro modely S60, V60, XC60, S80 a V70/XC70.
}}
13
02 MY CAR
||
• Nastavení audio - viz Audio a média použití systému (str. 23)
• Nastavení klimatu - viz MY CAR 02
nastavení klimatizace (str. 19)
• Oblíbené (FAV) - připojí běžně používanou funkci v systému MY CAR k tlačítku
FAV, viz Oblíbené (str. 28)
• Volvo On Call, popsáno v samostatné
příručce.
• Informace - viz MY CAR - informace (str.
20)
Související informace
•
•
MY CAR (str. 11)
MY CAR - nastavení vozidla
Položka nabídky pro nastavení vozidla ve
zdroji nabídky MY CAR obsahuje celou řadu
funkcí vozidla, např. Paměť klíče nebo Nastavení zámku dveří.
Nastavení vozidla
Paměť klíče
Aktivovat jedenkrát
Dotaz při opuštění vozu
Nastavení venkovních zrcátek
Sklopit zrcátko
Naklonit levé zrcátko
Naklonit pravé zrcátko
Zap
Vyp
Nastavení světel
Nastavení zámku
Světelný signál při zamknutí dveří
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 12)
Autom. zamknutí dveří
Zap
Vyp
Odemknout dveře
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak všechny
Bezklíčový vstup
Zap
Vyp
Světelný signál při odemknutí dveří
Zap
Vyp
Trvání přibliž. osvětlení
Vyp
Všechny dveře
30 sek.
Libovolné dveře
60 sek
Dveře na stejné straně
90 sek
Obě přední dveře
14
Omezené zabezpečení
02 MY CAR
Doba návrat. osvětl.
Přídavné světlomety
Vyp
Zap
30 sek.
Vyp
60 sek
90 sek
MY CAR - informace (str. 20)
02
Systém hlídání tlaku pneu
Upozornění při nízkém
tlaku v pneumatikách
3x bliknutí směrovek
Kalibrovat tlak v pneumatikách
Zap
Vyp
•
Posilovací účinek servořízení
Nízký
Dočasně levostranný provoz
Střední
Zap
Vyp
nebo
Dočasně pravostranný provoz
Zap
Vyp
Aktivní nátáčivé světlomety
Zap
Vyp
Vysoký
Resetovat nastavení vozidla
Všechna menu v Nastavení vozidla jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 11)
MY CAR - systém podpory řidiče (str.
16)
•
•
MY CAR - možnosti systému (str. 17)
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 30)
•
MY CAR - nastavení klimatizace (str. 19)
MY CAR - nastavení hlas. ovládání (str.
18)
15
02 MY CAR
MY CAR - systém podpory řidiče
02
Položka v nabídce Systémy podpory řidiče ve
zdroji nabídek MY CAR obsahuje např.
Systém varování před kolizí a Lane Keeping
Aid.
Podpůrné systémy řízení
Zapnout při startu
Vyp
Vyp
Vyšší citlivost
DSTC
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Zap
Asistent jízdních pruhů
Výstražná vzdálenost
Zap
Zap
Varování před kolizí
Vyp
Výstraha: rychlost
City Safety
Zap
Vyp
Asistent jízdních pruhů
Daleko
Zap
Normální
Vyp
BLIS
Zap
Blízko
Vyp
Možnosti asistenta
Plná funkce
Výstražný tón
Upozornění na odstup
Zap
Pouze vibrace
Zap
Vyp
Pouze asistent řízení
Vyp
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Dopravní značky: informace
Driver Alert
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Zap
Vyp
16
Související informace
•
•
MY CAR (str. 11)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 14)
02 MY CAR
•
•
MY CAR - možnosti systému (str. 17)
MY CAR - možnosti systému
MY CAR - nastavení hlas. ovládání (str.
18)
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 30)
Položka v nabídce nastavení systému ve zdroji
nabídek MY CAR obsahuje např. funkci Čas
a Jazyky.
•
•
MY CAR - nastavení klimatizace (str. 19)
MY CAR - informace (str. 20)
Zobrazit nápovědu
Zap
Vyp
Nastavení systému
Vysvětlující text pro aktuální obsah displeje
se zobrazí, je-li tato možnost zvolena.
Čas
Jednotka vzdálenosti a paliva
Zde se nastavují hodiny na sdružené
přístrojové desce.
MPG (UK)
Časový formát
km/l
12h
24h
Spořič obrazovky
Zap
Vyp
Pokud zvolíte tuto možnost, po jisté době
nečinnosti zmizí z obrazovky displeje
aktuální obsah a objeví se prázdná obrazovka.
02
MPG (US)
l/100km
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Výběr jednotky pro zobrazení venkovní
teploty a nastavení ovládání klimatizace.
Pokud stisknete některé z tlačítek na obrazovce displeje nebo některé z ovládacích
tlačítek, opět se zobrazí původní obsah.
Jazyk
Výběr jazyka textu menu.
17
02 MY CAR
||
Hlasitost
Hlasitost hlasového výstupu
Hlasitost asistenta parkování vpředu
02
Hlasitost asistenta parkování vzadu
Hlasitost vyzvánění
MY CAR - nastavení hlas. ovládání
Položka Nastavení hlasového ovládání ve
zdroji nabídky MY CAR obsahuje např. funkci
Voice Tutorial nebo seznam povelů pro hlasové ovládání.
Nastavení hlas. ovládání
(Hlasitost hlasového výstupu: Pouze,
když je nainstalována navigace Volvo*.)
Voice tutorial
Resetovat nastavení systému
Zde jsou k dispozici mluvené informace
o funkci systému.
Všechna menu v Nastavení systému jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Související informace
•
•
•
•
MY CAR (str. 11)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 14)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 16)
MY CAR - nastavení hlas. ovládání (str.
18)
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 30)
•
•
MY CAR - nastavení klimatizace (str. 19)
MY CAR - informace (str. 20)
Seznam jazykových pokynů
Telefonní pokyny
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Navigační pokyny
Navigation
Navigation repeat instruction
Navigation go to address
Všeobecné pokyny
Help
Cancel
Voice tutorial
Položky v menu Telefonní pokyny obsahují několik příkladů hlasových povelů,
které jsou k dispozici - pouze, je-li nainstalován mobilní telefon s aktivovaným systémem Bluetooth®. Další informace a podrobnosti - viz Handsfree telefon
Bluetooth®* - přehled (str. 60).
Položky v menu Navigační pokyny obsahují několik příkladů hlasových povelů,
které jsou k dispozici - pouze, je-li nainstalována navigace Volvo*.
18
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 MY CAR
Voice user setting
Standardní nastavení
User 1
User 2
Zde můžete vytvořit druhý uživatelský profil, což je výhodné, pokud vozidlo/systém
bude pravidelně používat více než jedna
osoba. Standardní nastavení umožňuje
výchozí nastavení - Factory default.
Voice training
Uživatel 1
Uživatel 2
Pomocí funkce Voice training se systém
rozpoznávání hlasu naučí rozeznat hlas
a výslovnost řidiče. Na obrazovce se
zobrazí několik frází, které má řidič nahlas
přečíst. Jakmile se systém naučí rozeznat
mluvu řidiče, zobrazování frází se zastaví.
Potom můžete zvolit např. položku User 1
v nabídce Voice user setting a systém
bude naslouchat správnému uživateli.
Hlasitost hlasového výstupu
Na obrazovce se objeví ovládání hlasitosti
- nyní pokračujte následovně:
1. Nastavte hlasitost pomocí ovládacího
kolečka.
2. Pomocí tlačítka OK spusťte zkušební
poslech.
3. Pro uložení nastavení použijte EXIT.
Menu se vypne.
Voice POI list
MY CAR - nastavení klimatizace
Položka v menu Nastavení klimatizace ve
zdroji menu MY CAR obsahuje např. funkci
nastavení ventilátoru a recirkulaci.
02
Nastavení klimatu
Autom. nastavení ventilátoru
Normálně
Silně
Slabě
Edit list
Možností je celá řada a pro jednotlivé trhy
se liší. V tomto seznamu můžete zvolit
maximálně 30 oblíbených položek.
Možnost nabídky Voice POI list se zobrazí
pouze, když je nainstalována navigace
Volvo*. Další informace o rozpoznávání
hlasu a možnostech použití - viz samostatná doplňková příručka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (str. 11)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 14)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 16)
MY CAR - možnosti systému (str. 17)
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 30)
MY CAR - nastavení klimatizace (str. 19)
Časovač recirkulace vzduchu
Zap
Vyp
Autom. vyhřívání zadního skla
Zap
Vyp
Autom. zapnutí vytápění volantu
Zap
Vyp
Auto. zapnutí vytápění sed. řidiče
Zap
Vyp
MY CAR - informace (str. 20)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19
02 MY CAR
||
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu
Zap
Vyp
02
Resetovat nastavení klimatu
Informace
Všechna menu v Nastavení klimatu jsou
uváděna v původním továrním nastavení.
Počet klíčů
Související informace
•
•
•
•
•
20
MY CAR - informace
Položka menu Informace ve zdroji menu MY
CAR obsahuje funkce jako Počet klíčů a číslo
VIN.
MY CAR (str. 11)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 14)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 16)
MY CAR - možnosti systému (str. 17)
MY CAR - nastavení hlas. ovládání (str.
18)
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 30)
•
MY CAR - informace (str. 20)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Číslo VIN
Kód DivX® VOD
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
Verze mapy a softwaru
Pouze ve vozech s navigací Volvo* - viz
samostatná doplňková příručka.
Související informace
•
•
•
•
•
MY CAR (str. 11)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 14)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 16)
MY CAR - možnosti systému (str. 17)
MY CAR - nastavení hlas. ovládání (str.
18)
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 30)
•
MY CAR - nastavení klimatizace (str. 19)
AUDIO A MÉDIA
03 Audio a média
Audio a média
03
Systém audia a médií zahrnuje rádio (str.
32), přehrávač médií (str. 44) , TV (str. (str.
73))* a možnost komunikovat pomocí mobilního telefonu (str. 59) *. Informace se objevují na 5palcové nebo 7palcové obrazovce*
v horní části středové konzoly. Funkce lze
ovládat pomocí tlačítek na volantu, pomocí
tlačítek na středové konzole pod obrazovkou
nebo pomocí dálkového ovladače (str. 76) *.
V některých případech lze mobilní telefon také
ovládat pomocí rozpoznávání hlasu (str. 67).
Je-li audiosystém a systém médií aktivní,
když se motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile se klíč zasune do polohy I nebo
vyšší polohy. Systém pokračuje v přehrávání
stejného zdroje (např. rádia) jako předtím, než
se motor vypnul (u vozidel s funkcí Keyless*
musí být dveře řidiče zavřené).
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový
ovladač musel být zasunutý ve spínači zapalování.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
1
22
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Audyssey MultEQ1
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím
zbytečnému vybíjení akumulátoru.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic1
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
Související informace
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
a symbol dvojitého D jsou obchodní známky
společnosti Dolby Laboratories.
•
•
Audio a média - přehled (str. 23)
Audio a média - použití systému (str.
23)
•
Audio a média - navigace v menu (str.
26)
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
•
•
Nastavení obrazu (str. 49)
Audio a média - nastavení audio (str.
29)
Oblíbené (str. 28)
03 Audio a média
Audio a média - přehled
Přehled různých komponentů systému audia
a médií.
Související informace
•
•
Audio a média (str. 22)
Audio a média - použití systému (str.
23)
Audio a média - použití systému
Systém audia a médií se ovládá ze středové
konzoly a částečně pomocí tlačítek na
volantu. Informace se zobrazí na obrazovce
v horní části středové konzoly.
03
Vstupy AUX3 a USB4 pro externí audiozdroje (str. 50) (např. iPod®).
Klávesnice na volantu*.
Ovládací panel na středové konzole.
Obrazovka displeje. Obrazovka displeje je
k dispozici ve dvou rozměrech: 5palcová
a 7palcová. V příručce je zobrazena
7palcová obrazovka displeje.
Zadní ovládací panel (str. 28) se zásuvkou pro sluchátka*.
Vstup A/V-AUX*.
3
4
Platí pouze pro výbavu Performance
Neplatí pro výbavu Performance
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
03 Audio a média
||
procházení skladeb na disku nebo k vyhledání další rozhlasové stanice.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení audio (basy, výšky atd.). Další informace,
viz obecné nastavení audio (str. 30) .
VOL – zvýšení nebo snížení hlasitosti.
ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to
včetně navigace * a funkcí telefonu*) se
spouští a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo obnoví na
původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
03
Otvor pro vložení a vysunutí disku.
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se
naposledy aktivní zdroj (např. FM1). Pokud
jste v nabídce RADIO nebo MEDIA a stisknete tlačítko hlavního zdroje, zobrazí se zdroj.
Pokud se nacházíte v menu TEL* nebo NAV*
a stisknete hlavní tlačítko zdroje, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon.
Procházet/rychloposuv vpřed/hledat –
Krátkým stisknutím procházejte stopy na
disku, předvolby rozhlasových stanic5 nebo
kapitoly6. Dlouhé stisknutí slouží k rychlému
5
6
24
Neplatí pro DAB.
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vysunutí disku.
OK/MENU – stisknutím kolečka na
volantu nebo tlačítka na středové konzole
přijmete výběr v nabídkách. Pokud se nacházíte v normálním zobrazení a stisknete OK/
MENU, zobrazí se nabídka pro vybraný zdroj
(např. RADIO nebo MEDIA). Pokud jsou
k dispozici vnořené nabídky, vpravo od obrazovky se zobrazí šipka.
TUNE – otáčením kolečka na volantu
nebo knoflíku na středové konzole procházejte stopy/složky na disku, rozhlasové a televizní* stanice, telefonní kontakty* nebo procházejte možnosti na obrazovce displeje.
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte aktuální
funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor
nebo vymažete zadané znaky. Dlouhým
stisknutím zobrazíte normální zobrazení
nebo, pokud jste v normálním zobrazení,
přejdete do nejvyšší úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje), odkud lze použít stejná
tlačítka hlavního zdroje jako na středové konzole (6).
INFO - pokud jsou kromě informací které
se zobrazily na obrazovce, k dispozici další
informace, stisknutím tlačítka INFO zobrazíte
další informace.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
03 Audio a média
FAV – zkratka k oblíbeným nastavením.
Toto tlačítko lze naprogramovat na běžně
používané funkce (např. FM, AUX). Další
informace - viz oblíbené (str. 28).
MUTE7 – stisknutím vypnete zvuk rádia/
médií nebo obnovíte zvuk, pokud byl vypnutý.
Rozpoznávání hlasu8 – stisknutím aktivujete rozpoznávání hlasu (pro mobilní telefon
a navigační systém připojený pomocí funkce
Bluetooth®– *).
03
Související informace
•
Audio a média - navigace v menu (str.
26)
•
Audio a média (str. 22)
7
8
Vozidla bez navigace.
Vozidla s navigací*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
25
03 Audio a média
Audio a média - navigace v menu
Systém audia a médií se ovládá ze středové
konzoly a částečně pomocí tlačítek na
volantu. Informace se zobrazí na obrazovce
v horní části středové konzoly.
03
Na příkladu je zobrazena navigace k jednotlivým funkcím, když se přehrává disk. (1) Tlačítko hlavních zdrojů, (2) Normální zobrazení, (3) Nabídka zkratek/zdrojů,
(4) Rychlá nabídka, (5) Nabídka zdroje.
26
03 Audio a média
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (RADIO, MEDIA, TEL). K navigování přes menu zdroje použijte ovládací prvky
TUNE, OK/MENU, EXIT nebo tlačítko hlavního zdroje (1).
Dostupné funkce, viz Audio a média - přehled
menu (str. 87).
POZNÁMKA
Je-li vozidlo vybaveno klávesnicí na
volantu s ovládacím kolečkem*, lze tuto
klávesnici použít místo ovládacích prvků
na středové konzole (TUNE, OK/MENU,
EXIT), viz Audio a média - použití systému
(str. 23).
Rychlá nabídka – rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně stop
na disku, naladění jiné rozhlasové stanice
apod.
Zobrazení zdroje – k navigování
v nabídce (zpřístupní se stisknutím tlačítka
OK/MENU).
Související informace
•
•
03
Audio a média - použití systému (str. 23)
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Nabídky a zobrazení na obrazovce
displeje
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.
Tlačítko hlavního zdroje – stisknutím
změníte hlavní zdroj nebo se zobrazí nabídka
zkratek/zdrojů v aktivním zdroji.
Normální zobrazení – běžný režim pro
zdroj.
Nabídka zkratek/zdrojů – zobrazí se
obvykle používané položky nabídky v hlavních zdrojích, např. TEL a MEDIA (zpřístupní
se stisknutím tlačítka hlavního zdroje pro
aktivní zdroj (1)).
27
03 Audio a média
Zadní ovládací panel se zásuvkou pro
sluchátka*
Můžete připojit sluchátka a poslouchat jednotlivý média. K výběru použijte zadní ovládací
panel.
03
Pro nejlepší reprodukci zvuku jsou doporučena sluchátka s impedancí 16-32 Ohmů
a citlivostí 102 dB nebo vyšší.
Aktivace/deaktivace
Oblíbené
Ovládací panel se aktivuje pomocí MODE.
Deaktivace je možná dlouhým stisknutím
MODE nebo vypnutím motoru.
Často používané funkce lze uložit (str. 29)
do oblíbených. Obvykle se ukládají funkce
jako rádio, média, zpětná kamera a zdroj
menu MY CAR, který obsahují celou řadu
funkcí souvisejících s vozidlem - např. nastavování hodin, zpětných zrcátek a zamykání.
Tuto funkci lze potom snadno zpřístupnit
stisknutím tlačítka FAV.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu
Stisknutím (2) rolujete mezi stopami disku /
audiosoubory nebo vyhledáte další dostupnou rozhlasovou stanici.
Omezení
Zdroj zvuku (např. FM1, AM, Disk), který je
přehráván přes reproduktory, nemůže být
ovládán pomocí ovládacího panelu vzadu.
Abyste mohli zdroj zvuku zvolit pomocí
MODE a abyste tento zdroj mohli poslouchat,
musí být zdroj zvuku k dispozici a musí být
připojen k vozidlu.
Související informace
VOLUME – Hlasitost, vlevo a vpravo.
Rolování/vyhledávání dopředu a dozadu.
MODE - Zvolte AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*, Disk, USB*, iPod*, Bluetooth*,
AUX, TV* nebo Zap/Vyp. Přečtěte si
o připojení přes AUX nebo USB* (str.
51) ® nebo přes Bluetooth (str. 55).
Zásuvka pro sluchátka (3,5 mm).
9
28
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Audio a média (str. 22)
Audio a média - použití systému (str. 23)
Pomocí tlačítka FAV lze uložit často používané funkce tak, aby se funkce spustila
pouhým stisknutím tlačítka FAV. Pro každou
funkci (např. Ekvalizér) můžete zvolit oblíbené nastavení:
V režimu RADIO:
•
•
•
AM9
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
03 Audio a média
V režimu MEDIA:
Uložení do oblíbených
Audio a média - nastavení audio
•
•
•
•
•
•
Často používané funkce lze uložit do oblíbených (str. 28). Tuto funkci lze snadno zpřístupnit stisknutím tlačítka (str. 23) FAV.
Audiosystém je již nakalibrován pro optimální
reprodukci zvuku. Tuto kalibraci lze však změnit.
Bluetooth*
Uložení funkce do oblíbených:
Nastavení optimální kalibrace zvuku
AUX
1. Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA).
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
DISC
USB*
iPod*
TV*
Dále si můžete zvolit a uložit oblíbené nastavení pro MY CAR, CAM* a NAV*. Oblíbené
položky lze rovněž zvolit a uložit v menu MY
CAR.
Související informace
•
•
Audio a média (str. 22)
MY CAR (str. 11)
2. Zvolte vlnovou délku nebo zdroj (FM1,
Disk apod.).
3. Stiskněte a podržte tlačítko FAV, dokud
se nezobrazí menu pro oblíbená nastavení.
4. Otáčením knoflíku TUNE zvolte
v seznamu požadovanou položku. Pro
uložení stiskněte OK/MENU.
> Když bude hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA) příště aktivní, uložená funkce
je přístupná po stisknutí tlačítka FAV.
Související informace
•
•
10
Audio a média (str. 22)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 14)
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory,
zesilovače, akustiku prostoru pro cestující,
polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.
03
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
Aktivní potlačení hluku10
Vozidlo je vybaveno funkcí aktivního potlačení
hluku, která potlačuje hluk motoru v prostoru
pro cestující pomocí audiosystému. Mikrofony ve střeše vozidla detekují rušivý hluk
a audio systém vysílá protirušivé zvuky, které
hluk tlumí.
Platí pro některé motory.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
29
03 Audio a média
||
Audio a média - všeobecné nastavení
audio
Všeobecné nastavení audio pro systém audia
a médií
Stisknutím tlačítka (str. 23) SOUND otevřete
menu pro nastavení audiosystému (Basy,
Výšky apod.). Pomocí knoflíků SOUND nebo
OK/MENU přejděte na požadovanou položku
(např. Výšky).
03
Mikrofony ve střeše vozidla - umístění a množství
se může lišit podle modelu vozidla.
POZNÁMKA
Nezakrývejte mikrofon vozidla; v opačném
případě se může v audio systému vytvářet
dunivý zvuk.
Související informace
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 30)
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 31)
•
Nastavení audio profilu (str. 31)
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Dále stiskněte SOUND nebo OK/MENU.
Zpřístupní se další možnosti:
• Surround11 - lze nastavit na zapnuto/
vypnuto. Pokud nastavíte "zapnuto",
systém zvolí nastavení pro optimální
přehrávání zvuku. Zpravidla se na obrazovce displeje objeví DPLII a
.
Pokud se k provedení záznamu použila
technologie Dolby Digital, záznam se
bude přehrávat s tímto nastavením a na
.
obrazovce displeje se objeví
Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici bude
stereo se 3 kanály.
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
11
12
30
Pouze Premium Sound Multimedia.
Pouze, je-li aktivována funkce Surround.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Fader - Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory.
• Vyvážení - Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory.
• Subwoofer*11 – – Úroveň pro basový
reproduktor.
• Úroveň středu, DPL IIÚroveň středu,
3-CH stereo11 - Hlasitost prostředního
reproduktoru.
• Úroveň surround, DPL II11, 12 – úroveň
prostorového zvuku.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Audio a média - nastavení audio (str. 29)
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 31)
03 Audio a média
Audio a média - rozšířená nastavení
audio
Upravte nastavení audia pro rádio a média
podle svých přání.
Lze upravit následující funkce:
•
•
•
•
Nastavení ekvalizéru (str. 31)
Nastavení audio profilu (str. 31)
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti (str. 32)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 53)
Související informace
•
•
Audio a média - nastavení audio (str. 29)
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 30)
Nastavení ekvalizéru
ekvalizér13
Nastavení audio profilu
Nastavte
a upravte hlasitost samostatně pro různé frekvence rádia a TV.
Nastavte si audio profil14 a optimalizujte si
audio zážitek podle svých potřeb.
1. Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
položku Nastavení audio a zvolte
Ekvalizér.
Zvukový zážitek může být optimalizován pro
sedadlo řidiče, obě přední sedadla nebo
zadní sedadlo. Pokud sedí cestující na
předních i zadních sedadlech, doporučujeme
zvolit nastavení pro obě přední sedadla.
Možnosti lze zvolit v položce Nastavení
audio Místo poslechu.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Audio nastavení zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Analogicky pokračujte u ostatních
vlnových délek, které chcete změnit.
4. Když jste s nastavováním audio zdroje
skončili, potvrďte nastavení stisknutím
tlačítka EXIT. Nyní se zobrazí běžné
nastavení.
03
Související informace
•
•
•
Audio a média - nastavení audio (str. 29)
Audio a média - použití systému (str. 23)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Související informace
•
•
•
13
14
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 31)
Audio a média - použití systému (str. 23)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Neplatí pro výbavu Performance.
Pouze Premium Sound Multimedia.
31
03 Audio a média
Nastavení hlasitosti audio
a automatické regulace hlasitosti
Nastavte kompenzaci audio pro případ nadměrné hlučnosti v prostoru pro cestující.
03
•
Rádio
AM15
Lze poslouchat na frekvenci rádia
a FM.
V některých případech lze poslouchat digitální
rádio (DAB) (str. 41)*.
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky
v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti
se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace lze nastavit na nízkou, střední, vysokou nebo ji lze zcela vypnout. Vyberte úroveň
v menu Nastavení audio Kompenzace
hlasitosti.
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 31)
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Ovládací prvky funkcí rádia.
Ovládání rádia, viz Použití systému (str. 23)
a Navigace v menu (str. 26).
Rádio
•
•
Ladění rádia (str. 33)
•
Procházení rozhlasových frekvencí (str.
40)
•
•
15
16
32
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
AM16/FM
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
35)
Funkce RDS (str. 36)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
Rádiotext (str. 39)
Digitální rádio* (DAB)
•
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
•
Navigace v seznamu skupin kanálů (str.
42)
•
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
35)
•
Procházení rozhlasových frekvencí (str.
40)
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
•
•
•
Rádiotext (str. 39)
•
•
Digitální rádio* (DAB) - subkanál (str. 43)
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 42)
DAB to DAB link (str. 42)
Digitální rádio* (DAB) - vlnová délka (str.
43)
Digitální rádio* (DAB) - resetování (str.
43)
Související informace
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
03 Audio a média
Ladění rádia
Automatické ladění rádia
Seznam rozhlasových stanic
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic (str. 33)17. Lze aktivovat automatické (str. 33) nebo manuální
(str. 34) ladění rozhlasových stanic.
Hledání další/předchozí dostupné stanice.
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic18, které momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve
kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Související informace
•
Rádio (str. 32)
1. Stiskněte RADIO, otáčejte TUNE, dokud
se nezobrazí požadovaná vlnová délka
(např. FM1). Stiskněte OK/MENU.
2. Podržte stisknuté tlačítko
/
na
středové konzole (nebo na klávesnici na
volantu*). Rádio vyhledá další/předchozí
dostupnou stanici.
Související informace
•
•
Ladění rádia (str. 33)
Manuální ladění rádia (str. 34)
Přejděte na seznam a zvolte stanici:
1. Zvolte požadovanou vlnovou délku (např.
FM1).
03
2. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru. Zobrazí se seznam
všech stanic v dané oblasti. Momentálně
naladěná stanice je v seznamu označena
zvětšeným písmem.
3. Pro výběr stanice ze seznamu otáčejte
knoflíkem TUNE v libovolném směru.
4. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
17
18
Neplatí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33
03 Audio a média
||
POZNÁMKA
•
•
03
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou
momentálně přijímány. Nezobrazí se
úplný seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
Je-li signál momentálně přijímané stanice slabý, může se stát, že rádio
neaktualizuje seznam stanic. V tomto
případě stiskněte tlačítko INFO (když
je na obrazovce displeje seznam stanic). Zařízení přejde do režimu ručního
ladění a můžete naladit stanici. Pokud
seznam stanic není zobrazen, otočením knoflíku TUNE o jeden krok v libovolném směru se seznam objeví. Pro
přepnutí nyní stiskněte INFO.
Seznam z obrazovky displeje po několika
sekundách zmizí.
Pokud na displeji již není seznam stanic,
otočte knoflíkem TUNE o jeden krok v libovolném směru a stiskněte na středové konzole INFO. Systém přejde do režimu manuálního ladění (str. 34) (nebo se z režimu
manuálního ladění vrátí na funkci "Seznam
stanic").
Související informace
•
19
34
Ladění rádia (str. 33)
Neplatí pro výbavu Performance.
Manuální ladění rádia
POZNÁMKA
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic (str. 33)19. Rozhlasové stanice lze
však naladit také manuálně.
V případě předvolby od výrobce rádio
automaticky prohledává stanice v oblasti,
kterou projíždíte (viz předchozí kapitola
"Seznam rozhlasových stanic").
V rámci předvolby od výrobce ukazuje rádio
seznam nejsilnějších stanic v místě, kde jste
otočili knoflíkem TUNE. Jakmile se objeví
seznam stanic, stiskněte na středové konzole
INFO a systém přejde do režimu manuálního
ladění. Nyní si můžete vybrat frekvenci ze
seznamu všech dostupných frekvencí se zvolenou vlnovou délkou. Jinými slovy, pokud při
manuálním ladění otočíte TUNE o jeden krok,
frekvence se změní např. z 93,3 na 93,4 MHz.
Pokud jste však nastavili manuální ladění
(stisknutím tlačítkaINFOna středové konzole v okamžiku, kdy byl zobrazen seznam
stanic), rádio se při dalším zapnutí bude
nacházet v režimu manuálního ladění.
Chcete-li přepnout zpět na funkci "Seznam
rozhlasových stanic", otočte knoflíkem
TUNE o jeden krok (zobrazí se kompletní
seznam stanic) a stiskněte tlačítkoINFO.
Upozorňujeme, že pokud stisknete tlačítko
INFO a seznam stanic není zobrazen, aktivuje se funkce INFO. Další informace
o této funkci viz Audio a média - použití
systému (str. 23).
Manuální naladění stanice:
1. Stiskněte tlačítko RADIO, otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí požadovaná vlnová
délka (např. FM1). Stiskněte OK/MENU.
2. Otáčením knoflíku TUNE zvolte frekvenci.
Související informace
•
•
Ladění rádia (str. 33)
Automatické ladění rádia (str. 33)
03 Audio a média
Rozhlasové stanice jako předvolby
Často používané rozhlasové stanice je vhodné
pro usnadnění aktivace uložit do předvoleb.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby20. Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu AM/FM v položce Menu AM
Zobrazit předvolby nebo Menu FM
Zobrazit předvolby.
Rádio FM
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (např. FM1).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
1. Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia (str.
33).
Předvolby stanic.
Rádio AM/FM
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (např. FM1).
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se
ztlumí zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se
naladí požadovaná stanice. Nyní můžete
použít tlačítko předvolby.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby20. Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu FM v položce Menu FM
Zobrazit předvolby.
1. Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia (str.
33).
Digitální rádio* (DAB)
2. Na několik sekund podržte některé z tlačítek předvolby. Během této doby se
ztlumí zvuk. Zvuk se obnoví, jakmile se
naladí požadovaná stanice. Nyní můžete
použít tlačítko předvolby.
Pro každý vlnový rozsah může být uloženo 10
stanic. DAB má 2 paměti pro předvolby:
DAB1 a DAB2. Předvolby se ukládají dlouhým stisknutím požadovaného tlačítka
předvolby. Podrobnější informace - viz rádio
20
FM nahoře. Uložené předvolby se vybírají
pomocí tlačítek předvoleb.
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály
jsou dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
03
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby20. Funkce se aktivuje/deaktivuje v režimu DAB v položce Menu DAB
Zobrazit předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
Související informace
•
•
Ladění rádia (str. 33)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
35
03 Audio a média
Funkce RDS
V případě systému RDS rádio automaticky
přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje
např. příjem dopravních informací (TP)
a vyhledání určitých druhů programů (PTY).
03
RDS (Radio Data System) - funkce spojuje
vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti
odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS
umožňují následující funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice nepoužívají
RDS nebo používají pouze část funkcionalit RDS.
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li
používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Přerušené vysílání se přehrává nastavenou hlasitostí (str. 39). Jakmile nastavený
typ programu již nevysílá, nastaví se původní
hlasitost a audiozdroj.
Programové funkce alarm (VÝSTRAHA!),
dopravní informace (TP), zprávy (NEWS)
36
a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou
v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu
a typy programů mají nejnižší. Další nastavení
přerušení programu (EON Vzdálený a EON
Lokální), viz EON (str. 37). Pro návrat do
přerušeného audiozdroje stiskněte EXIT. Pro
vymazání zprávy stiskněte OK/MENU.
Související informace
•
Alarmy v případě nehod a krizových
situací (str. 36)
•
•
•
•
Dopravní informace (TP) (str. 37)
Rozšíření o ostatní sítě (EON) (str. 37)
Vysílání zpráv (str. 37)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
•
•
Rádiotext (str. 39)
•
Regionální rozhlasové programy (REG)
(str. 40)
•
Resetování funkcí RDS (str. 41)
Automatická aktualizace frekvence rádia
(AF) (str. 40)
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
Tato funkce rádia se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Zpráva
VÝSTRAHA! se zobrazí na obrazovce displeje, pokud je vysílána varovná zpráva.
Alarm není možné dočasně přerušit nebo
deaktivovat.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 36)
03 Audio a média
Dopravní informace (TP)
Rozšíření o ostatní sítě (EON)
Vysílání zpráv
Tato funkce umožní přerušit vysílání dopravních informací v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Funkce EON je užitečná v městských oblastech, kde je mnoho rozhlasových stanic.
Umožňuje nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozu, kdy programové
funkce by měly přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
Tato funkce umožní přerušit vysílání zpráv
v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Symbol TP informuje, že je funkce aktivována. Pokud stanice z předvolby vysílá
dopravní zpravodajství, na obrazovce displeje
se krátce objeví TP. Jinak se TP zobrazuje
v šedé barvě.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
–
• Lokální – K přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
TP z naladěné stanice/ze všech stanic
Rádio lze přerušit pouze pro dopravní informace ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci sítě RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavit
oblíbené pro TP.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
FM výběrem některé z položek v nabídce
Menu FM Rozšířené nastavení
EON:
• Vzdálený21 – K přerušení dojde
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
daleko, dokonce i když je signál velmi
statický.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 36)
Symbol NEWS informuje, že je funkce aktivní.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství
Zpravodajství.
03
Novinky z naladěné stanice/ze všech
stanic
Rádio lze přerušit pouze pro novinky ze zvolené sítě nebo pro všechny informace v rámci
sítě RDS.
–
Pokud chcete nastavení změnit, přejděte
v režimu FM do položky Menu FM
Nastavení pro zpravodajství Nastavit
oblíbené pro zpravodajství.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 36)
Související informace
•
21
Funkce RDS (str. 36)
Tovární nastavení.
37
03 Audio a média
03
Typy rozhlasových programů (PTY)
PTY pro rádio DAB
Pomocí funkce PTY si lze zvolit jeden nebo
více typů rozhlasových programů, např. Pop
music nebo Vážná klasická hudba. Po volbě
typu programu probíhá pohyb pouze po kanálech vysílajících tento typ programu.
Typ programu se volí v režimu DAB v Menu
DAB Filtr PTY. Tento režim ukončete
následovně:
PTY lze zvolit pro rádio FM a DAB. Je-li tato
funkce aktivní, na displeji se objeví symbol
PTY. Tato funkce umožňuje přerušení
prostřednictvím vysílání typu programu
v rámci zvolené sítě stanic RDS.
PTY pro rádio FM
1. Tuto funkci aktivujte v režimu FM výběrem typu programu v menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Potom musí být funkce PTY aktivována
v menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Příjem
dopravních zpráv z jiných sítí.
Funkci PTY lze deaktivovat v režimu FM
v položce Menu FM Rozšířené nastavení
Nastavení PTY Příjem dopravních
zpráv z jiných sítí. Zvolené typy programu
(PTY) se neresetují.
Resetování a odstranění funkce PTY se provádí v menu Menu FM Rozšířené
nastavení Nastavení PTY Zvolit PTY
Vymazat vše.
38
–
Stiskněte EXIT.
> Je-li aktivní funkce PTY, na obrazovce
displeje se objeví kontrolka.
V některých případech rádio DAB opustí
režim PTY, viz DAB to DAB link (str. 42).
Související informace
Vyhledávání typů rozhlasových
programů (PTY)
Tato funkce vyhledá v celém vlnovém rozsahu
zvolený typ programu.
1. V režimu FM zvolte jednu nebo více
funkcí PTY v položce Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
2. Přejděte do menu Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zvolit PTY.
•
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 38)
•
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 39)
Chcete-li dokončit vyhledávání, stiskněte
EXIT.
•
Ovládání hlasitosti u přerušení typů rozhlasových programů (PTY) (str. 39)
–
•
Funkce RDS (str. 36)
Pro pokračování vyhledávání dalšího vysílače se zvolenými typy programů stiskněte
nebo
.
Související informace
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
•
Zobrazení typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 39)
•
Funkce RDS (str. 36)
03 Audio a média
Zobrazení typů rozhlasových
programů (PTY)
Ovládání hlasitosti u přerušení typů
rozhlasových programů (PTY)
Některé informace o vysílání rozhlasových stanic o typu a kategorii programu. Na obrazovce
se může zobrazit typ programu dané rozhlasové stanice, např. pop music nebo vážná klasická hudba. PTY lze zvolit pro rádio FM
a DAB.
Typy programů, které přeruší poslech, např.
NEWS nebo TP, slyšíte hlasitostí zvolenou
pro každý příslušný typ programu. Pokud je
hlasitost nastavena během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího
přerušení programem.
Zobrazení typu programu pro rádio FM
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Nastavení PTY
Zobrazení textu PTY.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace lze zobrazit na obrazovce displeje22. Pro rádio FM a DAB lze zobrazit rádiotext.
Rádiotext pro rádio FM
–
Související informace
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
•
Funkce RDS (str. 36)
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu DAB
v Menu DAB Zobrazit rádiotext.
POZNÁMKA
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu DAB
prostřednictvím položky Menu DAB
Rozšířené nastavení Zobrazit text PTY.
V jeden okamžik smí být aktivována pouze
jedna z funkcí Zobrazit rádiotext
a Zobrazit předvolby. Pokud je již aktivována jedna z těchto funkcí a aktivuje se
druhá, původně aktivovaná funkce se
automaticky vypne. Obě funkce lze deaktivovat.
Související informace
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
•
Vyhledávání typů rozhlasových programů
(PTY) (str. 38)
•
Funkce RDS (str. 36)
22
03
Rádiotext pro rádio DAB
Zobrazení typu programu pro rádio DAB
•
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Zobrazit rádiotext.
Související informace
•
•
Funkce RDS (str. 36)
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
Pouze vozy se 7palcovou obrazovkou
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
39
03 Audio a média
Automatická aktualizace frekvence
rádia (AF)
Regionální rozhlasové programy
(REG)
Funkce zvolí nejsilnější vysílač pro nastavenou
stanici.
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý.
Ve výjimečných případech se může stát, že
funkce k vyhledání silného vysílače musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
03
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení Alternativní
kmitočty (AF).
Související informace
•
Funkce RDS (str. 36)
Symbol REG informuje, že je funkce aktivní.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Rozšířené nastavení REG.
Procházení rozhlasových frekvencí
Tato funkce automaticky vyhledá dostupné
rozhlasové kanály a při filtrování vezme
v úvahu typ programu (PTY).
Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována
po dobu asi 10 sekund, než se prohledávání
opět spustí. Naladěná stanice se ukládá
obvyklým způsobem, viz Rozhlasové stanice
jako předvolby (str. 35).
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/DAB* do položky
Menu FM Vyhledávání nebo Menu
DAB Vyhledávání.
–
Pokud chcete spustit prohledávání,
přejděte v režimu FM/AM/DAB* do
položky Menu FM Vyhledávání, Menu
AM Vyhledávání nebo Menu DAB
Vyhledávání.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 36)
POZNÁMKA
Po uložení stanice se procházení zastaví.
Vyhledávání může být také navoleno v režimu
DAB-PTY. V tomto případě jsou přehrávány
pouze kanály vysílající předvolené programy.
Související informace
40
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
03 Audio a média
Resetování funkcí RDS
Digitální rádio* (DAB)
•
Veškerá nastavení rádia mohou být obnovena
na hodnoty nastavené v továrně.
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního vysílání rádia. Vozidlo podporuje
DAB, DAB+ a DMB.
Digitální rádio* (DAB) - vlnová délka (str.
43)
•
•
Digitální rádio* (DAB) - subkanál (str. 43)
–
Reset se provádí v režimu FM v menu
Menu FM Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení FM.
POZNÁMKA
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici ve všech místech. Pokud není pokrytí,
na obrazovce displeje se objeví zpráva
Žádný příjem.
Související informace
•
Digitální rádio* (DAB) - resetování (str.
43)
Funkce RDS (str. 36)
03
Služby a skupiny
•
Servis – Kanál, rozhlasový kanál (systémem jsou podporovány pouze audio
služby).
•
Skupina – Soubor rozhlasových kanálů
stejné frekvence.
Související informace
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 42)
•
Navigace v seznamu skupin kanálů (str.
42)
•
•
Rádio (str. 32)
•
Procházení rozhlasových frekvencí (str.
40)
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
•
•
Rádiotext (str. 39)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
35)
DAB to DAB link (str. 42)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
41
03 Audio a média
Uložení skupin kanálů (Ensemble
learn)
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn Vytvořit skupinu) u digitálního rádia (DAB).
Když vůz vjede do nové oblasti vysílání,
možná bude nutné přeprogramovat stávající
skupiny kanálů v dané oblasti.
03
Programování skupin kanálů vytvoří aktualizovaný seznam všech dostupných skupin
kanálů. Seznam není aktualizován automaticky.
Programování se provádí v systému menu
v režimu DAB v Menu DAB Vytvořit
skupinu. Programování se provádí také
následovně:
1. Otočte knoflíkem TUNE o jeden krok
v libovolném směru.
> V seznamu skupin dostupných kanálů
se zobrazí Vytvořit skupinu.
2. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se nové programování.
Programování lze zrušit pomocí tlačítka EXIT.
Související informace
•
•
42
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
Navigace v seznamu skupin kanálů (str.
42)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Navigace v seznamu skupin kanálů
DAB to DAB link
Navigace v seznamu skupin kanálů (Ensemble) pro digitální rádio (DAB).
DAB resp. DAB linking znamená, že se rádio
DAB může přeladit z jednoho kanálu se zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný
kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde je
příjem lepší.
Pokud chcete procházet seznam skupin
kanálů, otáčejte knoflíkem TUNE. V horní
části obrazovky displeje se zobrazí název
skupiny. Při přetočení na novou skupinu se
název změní na nový název.
•
Servis – ukazuje kanály bez ohledu na
skupinu kanálů, ke které jsou přiděleny.
Seznam může být také filtrován pomocí
typu programu (Filtr PTY), viz Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 38).
Související informace
•
Uložení skupin kanálů (Ensemble learn)
(str. 42)
•
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
38)
Při změně skupiny kanálů můžete zaznamenat určité zpoždění. Může dojít ke krátkému
ztišení, pokud již není k dispozici aktuální
kanál a ještě není k dispozici nový kanál.
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v režimu
DAB v menu Menu DAB Rozšířené
nastavení Propojování stanic DAB.
Související informace
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
03 Audio a média
Digitální rádio* (DAB) - vlnová délka
DAB lze přenášet na dvou vlnových
délkách23:
• Band III - k dispozici na většině území.
• LBand - k dispozici pouze na některých
územích.
Například volbou Band III může probíhat programování kanálů mnohem rychleji, pokud
byly zvoleny Band III a LBand. Není zajištěno, že budou nalezeny všechny skupiny
kanálů. Volba vlnového rozsahu neovlivňuje
uložené paměti.
Vlnové délky lze deaktivovat/aktivovat
v režimu DAB v Menu DAB Rozšířené
nastavení Pásmo DAB.
Související informace
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
Digitální rádio* (DAB) - subkanál
Digitální rádio* (DAB) - resetování
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
Veškerá nastavení funkce DAB mohou být
obnovena na hodnoty nastavené v továrně.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce displeje vlevo od názvu
. Subkanál je na
kanálu zobrazen symbol
obrazovce displeje označen symbolem nalevo od jména kanálu.
Stisknutím tlačítka
nastavení subkanálů.
–
Reset se provádí v režimu DAB v Menu
DAB Rozšířené nastavení
Resetovat všechna nastavení DAB.
Související informace
•
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
03
otevřete menu pro
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného
kanálu, aniž by byl tento vybrán.
Zobrazení subkanálů lze deaktivovat/aktivovat v režimu DAB pod menu Menu DAB
Rozšířené nastavení Vedlejší kanály
Související informace
•
23
Digitální rádio* (DAB) (str. 41)
Oba vlnové rozsahy se nepoužívají ve všech oblastech/zemích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
43
03 Audio a média
Multimediální přehrávač
Přehrávač médií dokáže přehrávat audio
a video z disků CD/DVD* a externě připojených audio zdrojů přes vstup AUX/USB* Dále
umožňuje bezdrátový streaming z externích
zařízení přes Bluetooth®. Některé přehrávače
dokáží zobrazit TV* a mohou komunikovat
s mobilním telefonem * přes Bluetooth®.
03
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 50)
CD/DVD*
Multimediální přehrávač (str. 44) dokáže
přehrávat zaznamenané i vypálené disky
CD/DVD24.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující základní typy disků a souborů:
•
•
•
•
Originální nahrané CD disky (CD audio).
Vypálené CD disky se soubory audio a/
nebo video24.
Originální DVD video disky24.
Vypálené DVD disky24 se soubory audio
a/nebo video.
Další informace o podporovaných formátech,
viz kompatibilní formáty souborů, (str. 50).
Související informace
•
•
Ovládání multimediálního přehrávače.
Ovládání multimediálního přehrávače, viz
Použití systému (str. 23) a Navigace v menu
(str. 26).
Související informace
44
•
•
•
Media Bluetooth®* (str. 54)
•
Dálkový ovladač* (str. 76)
Audio a média (str. 22)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu (str. 67)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 45)
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 48)
03 Audio a média
Přehrávání a navigace na CD/DVD
video disku*
Základní přehrávání a navigace, viz Použití
systému (str. 23). Podrobný popis najdete
dále.
znovu stiskne MUTE, přehrávání se spustí.
Dále lze přehrávání pozastavit pomocí
systému 25: stiskněte OK/MENU a zvolte
Přehrát/pauza.
Pauza v přehrávání (pauza)
Pokud se hlasitost zcela sníží nebo pokud se
stiskne tlačítko MUTE, přehrávání se pozastaví. Jakmile se hlasitost zvýší nebo se
24
25
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 50)
03
POZNÁMKA
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek na disku. V závislosti na kvalitě disku
a objemu informací může v některých případech začít přehrávání se zpožděním.
Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom
se z bezpečnostních důvodů zasune.
•
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
Stiskněte tlačítko MEDIA a otáčejte TUNE,
dokud se nezobrazí Disk. Stiskněte OK/
MENU. Pokud se v přehrávači nachází disk,
začne se automaticky přehrávat. Jinak se na
obrazovce displeje objeví Vložte disk. Vložte
disk stranou s textem nahoru. Disk se začne
automaticky přehrávat.
Vysunutí disku
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 47)
POZNÁMKA
Spuštění přehrávání disku
Disk vysunete stisknutím tlačítka Eject (str.
23).
•
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video (str. 46)
•
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 48)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 47)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 47)
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro CD audio
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
45
03 Audio a média
Přehrávání a navigace u vypálených
disků se soubory audio/video
Přehrávání a navigace u vypálených disků se
soubory audio/video26.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
03
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do přehrávače vloží disk obsahující kombinaci audio a video souborů. Místo toho bude
přehrávač pokračovat v přehrávání pouze
původních typů souborů.
Opakování složky
Pomocí této funkce můžete opakovaně
přehrávat soubory ve složce. Po přehrání
posledního souboru se opět spustí přehrávání
prvního souboru.
1. Stiskněte OK/MENU
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Audio soubory mají symbol
, video soua složky mají symbory26 mají symbol
.
bol
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně27 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do přehrávače vloží
disk obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
26
27
46
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 45)
•
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 48)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 47)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 47)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 47)
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 50)
•
DivX® Video On Demand (str. 49)
03 Audio a média
Rychle dopředu/dozadu
Soubory audio a video lze přetáčet rychle
dopředu a dozadu.28
Chcete-li audio nebo video soubory rychle
přetáčet dopředu nebo dozadu, stiskněte tla/
.
čítko
Procházení stop na disku nebo audio
souboru
Náhodné přehrávání stopy na disku
nebo audiosouboru
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každé stopy na disku/ audio souboru.29
Tato funkce přehrává stopy a audiosoubory
v náhodném pořadí30.
Procházení zvoleného zdroje:
Chcete-li přehrávat stopy a audiosoubory pro
zvolený zdroj v náhodném pořadí:
1. Stiskněte OK/MENU
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/
dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu různými
rychlostmi. Opakovaným tisknutím tlačítek
/
zvyšte rychlost rychlého převíjení
dopředu/dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka se opět nastaví běžná rychlost
převíjení.
2. Otočte TUNE na Vyhledávání
> Přehraje se prvních 10 sekund každé
stopy nebo audio souboru.
Související informace
Audio a média - použití systému (str. 23)
•
•
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 45)
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 52)
•
•
•
28
29
30
3. Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko EXIT. Bude pokračovat přehrávání
stopy nebo audio souboru.
Související informace
Audio a média - použití systému (str. 23)
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Náhodné přehrávání
03
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 45)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 45)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 52)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 52)
•
Media Bluetooth®* (str. 54)
•
Media Bluetooth®* (str. 54)
Platí pouze pro disky CD/DVD*, USB a iPod®.
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
03 Audio a média
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
Při přehrávání DVD video disku31 se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např. výběr
titulků, jazyka nebo výběr scén.
03
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
Základní přehrávání a navigace, viz Použití
systému (str. 23). Podrobný popis najdete
dále.
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objevíMédia nedostupná během
jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na
středové konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání
se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivu-
31
48
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
jete výběr a vrátíte se na výchozí místo.
Pomocí tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se
zpět na výchozí místo (aniž byste provedli
výběr).
Audio a média - použití systému (str. 23)
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 45)
•
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD (str. 49)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video (str. 46)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 47)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 47)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 50)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 47)
03 Audio a média
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci32.
V režimu disku přejděte na položku Menu
Disk Rozšířené nastavení Úhel
pohledu.
Související informace
•
•
32
33
34
Audio a média - použití systému (str. 23)
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 48)
DivX® Video On Demand
Nastavení obrazu34
Přehrávač médií lze zaregistrovat tak, aby
přehrával soubory typu DivX® VOD33 z disků
CD/DVD, USB nebo iPod®.
Můžete upravit nastavení jasu a kontrastu
(pokud vozidlo stojí).
Kód pro registraci najdete v systému nabídky
MY CAR, viz MY CAR (str. 11).
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
Další informace najdete na www.divx.com/
vod.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Související informace
Audio a média - použití systému (str. 23)
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 48)
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video (str. 46)
Nastavení obrazu lze resetovat na nastavení
od výrobce pomocí tlačítka Resetovat.
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 52)
Související informace
•
•
•
•
03
Audio a média - použití systému (str. 23)
Audio a média (str. 22)
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
49
03 Audio a média
Multimediální přehrávač kompatibilní formáty souborů
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Přes připojení USB lze přehrávat audio
a video soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit (str. 51) k audiosystému.
Kompatibilní formáty souborů pro disky
CD/DVD*
03
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví funkční poruchy.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
Audio
CD audio, mp3, wma
Audio formátB
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formátC
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
A
B
C
35
50
formátA
Platí pro výbavu Performance.
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
To platí pouze pro zdroj připojený přes USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Formáty zvuku
Video
A
formátA
mp3, wma, aac, m4a
divx, avi, asf
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Související informace
•
Přehrávání a navigace na CD/DVD video
disku* (str. 45)
•
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 48)
•
Přehrávání a navigace u vypálených disků
se soubory audio/video (str. 46)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 52)
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat35 pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve
voze. Zařízení, které je připojeno přes vstup
AUX, nelze pomocí ovládacích prvků ve voze
ovládat.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto
zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí
k USB portu.
03 Audio a média
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB
se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními
soubory.
přehrávač nastaven v režimu USB
Removable device/Mass Storage Device.
iPod®
iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB*
přes připojovací kabel přehrávače.
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
POZNÁMKA
USB hub
K USB portu lze připojit USB hub a přes něj
zapojit několik USB zařízení. USB zařízení se
vybírá v režimu USB pod položkou Menu
USB Zvolit USB zařízení.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes
libovolné přípojky na středové konzole.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít kabel s USB adaptérem. Tím
se zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
03
POZNÁMKA
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audio systém vozu má podobnou strukturu menu jako přehrávač iPod®.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 52)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 53)
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Připojení audiozdroje:
1. Stiskněte MEDIA, otočte TUNE na požadovaný zdroj audio USB, iPod nebo
AUX, stiskněte OK/MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce
displeje se zobrazí Připojit USB.
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek
v úložné schránce na středové konzole
(viz předchozí obrázek).
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce displeje objeví
text Načítání USB. V závislosti na struktuře
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
03 Audio a média
||
a počtu souborů může jistou dobu trvat, než
bude zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
03
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí
se, pokud je zkratováno nebo pokud
připojené USB zařízení odebírá příliš velký
výkon (to se může stát v případě, kdy
připojené USB zařízení nesplňuje normy
platné pro USB zařízení). Pokud závada
byla odstraněna, USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 50)
•
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji (str. 52)
36
37
38
39
52
Přehrávání a navigace v externím
audiozdroji
Přehrávání a navigace v externím audiozdroji36.
Základní přehrávání a navigace, viz Použití
systému (str. 23). Podrobný popis najdete
dále.
, video souAudio soubory mají symbol
a složky mají symbory37 mají symbol
.
bol
Po dokončení přehrávání souboru se pokračuje přehráváním dalších souborů (stejného
typu) v dané složce. Ke změně38 složky dojde
automaticky po přehrání všech souborů
v dané složce. Pokud se do USB portu vloží
zařízení obsahující pouze audio soubory nebo
pouze video soubory, systém tuto situaci
automaticky zaregistruje a upraví nastavení.
V tomto případě se přehrají pouze tyto soubory. Systém však nezmění nastavení, pokud
se do USB portu vloží zařízení obsahující
kombinaci audio a video souborů. Místo toho
bude přehrávač pokračovat v přehrávání
pouze původních typů souborů.
Platí pouze pro USB a iPod®.
Platí pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
Je-li aktivována funkce Opakovat složku, nebude spuštěna.
Platí pouze pro USB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhledávání36
Klávesnici na ovládacím panelu na středové
konzole lze použít k nalezení názvu souboru
v aktuální složce.
Funkce vyhledávání se otevře otočením knoflíku TUNE (otevře se struktura složky) nebo
stisknutím libovolné klávesy s písmenem.
Pokud zadáte do vyhledávacího řetězce písmeno nebo znak, dostanete se blíže k cíli
vyhledávání.
Stisknutím OK/MENU spusťte přehrávání
souboru.
Opakování složky39
Pomocí této funkce můžete opakovaně
přehrávat soubory ve složce. Po přehrání
posledního souboru se opět spustí přehrávání
prvního souboru.
1. Stiskněte OK/MENU
2. Otočte TUNE na Opakovat složku
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Pauza
Pokud se hlasitost zcela sníží nebo pokud se
stiskne tlačítko MUTE, přehrávání se pozastaví. Jakmile se hlasitost zvýší nebo se
znovu stiskne MUTE, přehrávání se spustí.
03 Audio a média
Dále lze přehrávání pozastavit pomocí
systému40: stiskněte OK/MENU a zvolte
Přehrát/pauza.
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 51)
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 50)
•
•
Rychle dopředu/dozadu (str. 47)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 47)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 50)
•
DivX® Video On Demand (str. 49)
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 47)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj
Nastavení hlasitosti pro externí audiozdroj (str.
50). Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se
může zhoršit.
Související informace
•
•
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 31)
Audio a média - použití systému (str. 23)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj (např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
03
1. Stiskněte tlačítko MEDIA a otočte knoflík
TUNE na AUX a počkejte několik sekund
nebo stiskněte OK/MENU.
2. Stiskněte OK/MENU a potom otočte
TUNE na Hlasitost vstupu AUX.
Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
3. Otáčením knoflíku TUNE upravte hlasitost
pro vstup AUX.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může
rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a systém infotainment je v režimu AUX.
V tomto případě nenabíjejte přehrávač
přes 12 V zásuvku.
40
Neplatí pro iPod®
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
03 Audio a média
Media Bluetooth®*
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
Bluetooth®41 a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních
telefonů a PDA.
Pokud se k vozidlu připojí mobilní telefon, lze
dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu, viz Telefon handsfree Bluetooth® (str.
59). Zvolte hlavní zdroj z možností TEL
a MEDIA a používejte příslušné funkce.
POZNÁMKA
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak
se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.
03
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici,
nepodporují v plném rozsahu funkci
Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud
potřebujete informace o kompatibilních
telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného dealera Volvo.
Funkce Bluetooth® pro média, přehled ovládání.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 55).
POZNÁMKA
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na
klávesnici na volantu*. Některá externí
zařízení můžete použít také k přepínání stop.
Pokud chcete přehrát audio soubor, musíte
nejdříve nastavit přehrávač ve voze do režimu
Bluetooth.
41
54
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Procházení stop na disku nebo audio
souboru (str. 47)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 47)
03 Audio a média
Připojení a odpojení zařízení
Bluetooth®*
Vozidlo je vybaveno rozhraním Bluetooth®42
a dokáže bezdrátově komunikovat s ostatními
zařízeními Bluetooth® po zaregistrování
a připojení, (str. 55).
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Media Bluetooth®* (str. 54)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení
Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení
provádí pouze jednou. Zaregistrované
zařízení se již nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní, automaticky se připojí naposledy připojené externí
zařízení. Pokud vozidlo hledá naposledy
připojené zařízení, název tohoto zařízení se
zobrazí na obrazovce displeje. Chcete-li
připojit jiné zařízení, stiskněte EXIT a zvolte
změnu zařízení (str. 57).
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Zařízení lze také
odpojit manuálně (str. 57). Pokud chcete
zrušit registraci zařízení Bluetooth®, zvolte
Odebrání zařízení Bluetooth®* (str. 58).
Vozidlo potom zařízení nevyhledá automaticky.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat, (str. 57). Lze rovněž
současně volat telefonem a provádět streaming audiosouborů.
42
Registrování zařízení Bluetooth®*
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat. Lze rovněž současně
volat telefonem a provádět streaming audiosouborů.
Lze zaregistrovat až deset externích zařízení
Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení
provádí pouze jednou. Zaregistrované
zařízení se již nemusí aktivovat, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat.
03
POZNÁMKA
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon,
viz Odebrání zařízení Bluetooth®* (str. 58)
a potom jej znovu připojte.
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se předpokládá, že se zařízení připojuje
(registruje) poprvé a že nejsou připojena
žádná další zařízení. V možnostech připojení
je zobrazeno připojení telefonu. Zařízení pro
média (str. 54) se připojuje analogicky,
přestože začíná u hlavního zdroje MEDIA.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
03 Audio a média
||
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud
jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení,
stiskněte TEL na středové konzole.
Připojení se nezdařilo, stiskněte dvakrát tlačítko EXIT a proveďte připojení podle
možnosti 2.
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
Bluetooth® externího zařízení.
1. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné pro
Bluetooth® a aby se dalo vyhledat.
Přepněte možnost TUNE do nabídky
Nastavení telefonu, potvrďte tlačítkem
OK/MENU, vyberte nabídku Viditelný
a potvrďte tlačítkem OK/MENU.
03
2. Vyberte možnost My Volvo Car na obrazovce externího zařízení a postupujte
podle pokynů.
Příklad normálního zobrazení telefonu.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá
pomocí systému menu ve voze
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes technologii Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte tlačítko OK/MENU a postupujte
podle pokynů na obrazovce displeje
vozidla.
> Nyní je externí zařízení připojeno
k vozidlu a může být ovládáno
z vozidla.
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Zadejte volitelný kód PIN do externího
zařízení a poté vyberte možnost připojení.
4. Stiskněte tlačítko OK/MENU a zadejte
stejný kód PIN pomocí klávesnice vozidla
ve středové konzole.
Když je externí zařízení připojeno, název
funkce Bluetooth® externího zařízení se
zobrazí na obrazovce displeje vozidla
a zařízení lze ovládat z vozidla.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®*
Je-li zařízení Bluetooth® zaregistrováno(str.
55) k vozidlu, připojí se automaticky naposledy připojené externí zařízení, které je
v dosahu.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v
dosahu je naposledy připojené externí
zařízení, připojí se automaticky. Pokud
vozidlo hledá naposledy připojené zařízení,
název tohoto zařízení se zobrazí na obrazovce displeje. Pokud naposledy připojený
mobilní telefon není k dispozici, systém se
pokusí připojit dříve spárovaný telefon.
Chcete-li připojit jiné zařízení, stisknutím tlačítka EXIT zvolte připojení nového
zařízení(str. 55) nebo přejděte na jiné již zaregistrované zařízení(str. 57).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
03 Audio a média
Připojení jiného zařízení Bluetooth®*
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se musí nejdříve zaregistrovat(str. 55) k vozidlu.
Změna zdroje médií
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Stiskněte MEDIA, zvolte Bluetooth
a potom Změnit zařízení.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Změna telefonu
1. Zkontrolujte, zda přes rozhraní Bluetooth®
lze externí zařízení vyhledat resp. jestli je
dané zařízení vidět. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Stiskněte TEL a potom zvolte Změnit
telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
43
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
Odpojení zařízení Bluetooth®*
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Telefon lze odpojit
také manuálně.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří43.
03
Pokud chcete zrušit registraci zařízení
Bluetooth® ve vozidle, zvolte Odebrání
zařízení Bluetooth®* (str. (str. 58)). Vozidlo
potom zařízení nevyhledá automaticky.
Manuální odpojení telefonu
Telefon lze manuálně odpojit v režimu telefonu v Menu telefonu Telefon odpoj..
POZNÁMKA
I když byl váš mobilní telefon manuálně
odpojen, některé mobilní telefony se
mohou automaticky připojit k poslední
připojené sadě hands free, např. v případě
nového hovoru.
Pouze Keyless Drive.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
03 Audio a média
||
Odebrání zařízení Bluetooth®*
Informace o verzi Bluetooth®
Zobrazí se aktuální verze Bluetooth®.
Media Bluetooth®* (str. 54)
Pokud již nechcete mít dané zařízení
Bluetooth®* zaregistrované k vozidlu, můžete
jej z vozidla odstranit (zrušit registraci). Vozidlo
potom zařízení nevyhledá automaticky.
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Odebrání zařízení pro média
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
Stiskněte MEDIA, zvolte Bluetooth
Odebrat zařízení Bluetooth. Otočte TUNE
a zvolte zařízení, které chcete odebrat.
Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
03
Odstranění telefonu
Stiskněte TEL, zvolte Menu telefonu
Odebrat zařízení Bluetooth. Otočte TUNE
a zvolte zařízení, které chcete odebrat.
Potvrďte tlačítkem OK/MENU.
Související informace
•
•
•
•
58
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média - použití systému (str. 23)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
Media Bluetooth®* (str. 54)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Aktuální verze Bluetooth® ve vozidle se
zobrazí v hlavním zdroji MEDIA nebo TEL:
•
Menu Bluetooth Verze Bluetooth
softwaru ve vozidle.
•
Menu telefonu Nastavení telefonu
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Media Bluetooth®* (str. 54)
03 Audio a média
Telefon handsfree Bluetooth®
Mobilní telefon vybavený technologií
Bluetooth® může být bezdrátově připojen
k vozidlu44.
Zvolte hlavní zdroj z možností TEL a MEDIA
a používejte příslušné funkce.
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních
mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného dealera Volvo.
Aktivace
Funkce telefonu, přehled ovládacích prvků.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 55).
Systém audia a médií funguje jako handsfree.
Umožní dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu. Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Je-li k vozidlu připojen mobilní telefon, lze
použít také audiostreaming souborů z telefonu nebo z jiného zařízení připojeného přes
Bluetooth®, viz Media Bluetooth®* (str. 54).
44
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje/
vyhledá naposledy připojený telefon. Je-li
telefon již připojen a stiskne se tlačítko TEL,
zobrazí se menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Handsfree telefon Bluetooth®* - přehled
(str. 60)
•
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
•
•
Příjem hovoru a volání (str. 60)
•
Informace o verzi Bluetooth® (str. 58)
03
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 61)
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
a zda se
displeje objeví symbol
funkce handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo použijte
číslo jednotlačítkové volby (str. 66).
V normálním zobrazení můžete otočit
TUNE doprava, čímž se otevře telefonní
seznam, nebo doleva, čímž se otevře
výpis všech hovorů. Informace o telefonním seznamu, viz Telefonní seznam (str.
62).
Platí pro výbavu High Performance, High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
03 Audio a média
Handsfree telefon Bluetooth®* přehled
Přehled systému pro handsfree telefon
Bluetooth®*.
Příjem hovoru a volání
Příchozí hovor
–
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte
na hovor, a to i v případě, kdy je systém
audio např. v režimu RÁDIO nebo
MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko EXIT.
03
Automatická odpověď
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky.
–
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Klávesnice na volantu
Ovládací panel na středové konzole
Související informace
•
•
•
60
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
• Vytáčet číslo - možnost zavolat třetí
straně pomocí kláves s čísly (aktuální
hovor je převeden do režimu standby).
Funkce pro telefonické hovory.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Možnosti hovoru Automatický příjem
hovorů.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
OK/MENU. Tím se zpřístupní následující
funkce:
• Vypnutí zvuku - Mikrofon audio systému
je ztlumen.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání pro Všechna volání.
V režimu telefonu lze zobrazit všechny
seznamy hovoru následovně: Menu telefonu
Všechna volání:
•
•
•
•
•
Všechna volání
Zmeškané hovory
Přijaté hovory
Volaná čísla
Délka hovoru
POZNÁMKA
U některých mobilů je seznam naposledy
vytáčených čísel v opačném pořadí.
Hlasová schránka
V běžném zobrazení lze číslo zrychlené volby
pro hlasovou schránku naprogramovat a poté
zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Číslo hlasové schránky se mění v režimu telefonu v menu Menu telefonu Možnosti
hovoru Číslo hlasové schránky
Změnit číslo. Pokud není uloženo žádné
03 Audio a média
číslo, může být toto menu vyvoláno jedním
dlouhým stisknutím tlačítka 1.
Telefon handsfree Bluetooth® nastavení audiosystému
Související informace
Lze upravit hlasitost hovoru, hlasitost audiosystému a hlasitost vyzvánění. Dále lze změnit
vyzváněcí tón.
•
•
•
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - vytáčení kontaktu (str. 72)
Hlasitost hovoru
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - vytáčení ze seznamu hovorů
(str. 72)
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - volání do hlasové schránky (str.
72)
Hlasitost audiosystému
Telefon handsfree
Bluetooth®
(str. 59)
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 61)
Telefonní seznam (str. 62)
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor,
ovládá se audio systém obvyklým způsobem
otáčením knoflíku VOL.
Je-li během příchozího hovoru aktivní audio
zdroj, automaticky se ztlumí. Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Nastavení telefonu
Tóny a hlasitost Vypnutí zvuku rádia/
média.
Hlasitost vyzvánění
Vyzvánění
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Nastavení
telefonu Tóny a hlasitost Vyzváněcí
tóny Vyzváněcí tón 1, atd.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů nelze
vyzváněcí tón připojeného telefonu
vypnout, pokud se používá některý z integrovaných signálů pro systém handsfree.
03
Pro výběr vyzváněcího tónu45 přejděte
v režimu telefonu do menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Vyzváněcí tóny Vyzváněcí tón MT.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
V režimu telefonu přejděte na Menu telefonu
Nastavení telefonu Tóny a hlasitost
Hlasitost vyzváněcího tónu a nastavení
upravte otáčením knoflíku VOL. Stisknutím
tlačítka OK/MENU se ozve hlasitost audio
systému. Potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.
45
Není podporováno všemi mobilními telefony.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
03 Audio a média
Telefonní seznam
Existují dva telefonní seznamy. Ty lze ve
vozidle kombinovat. Zobrazují se jako jediný
telefonní seznam.
•
Vůz si stáhne telefonní seznam mobilního
telefonu a tento telefonní seznam zobrazí
pouze v případě, že se připojí mobilní
telefon, ze kterého se tento telefonní
seznam stahoval.
V systému audia a médií jsou uloženy kopie
telefonních seznamů ze všech registrovaných
telefonů. Telefonní seznam lze během připojení zkopírovat automaticky do systému audia
a médií.
•
Do vozu je integrován rovněž telefonní
seznám. Obsahuje všechny kontakty uložené ve voze, a to bez ohledu na to, jaký
telefon byl připojen při ukládání těchto
kontaktů. Tyto kontakty jsou viditelné pro
všechny uživatele, a to bez ohledu na
mobilní telefon, který se připojuje k vozu.
Pokud se kontakt uloží do vozu, před
kontaktem v telefonním seznamu se
.
zobrazí
–
03
POZNÁMKA
Změny položky v telefonním seznamu
v mobilním telefonu, které jsou provedeny
ve voze, budou vždy uloženy jako nová
položka do telefonního seznamu ve voze.
To znamená, že tyto změny nebudou uloženy do telefonu. Z vozu to nyní bude
vypadat, že máte dvojité záznamy s odlišnými ikonami. Dále upozorňujeme, že číslo
zkrácené volby nebo změna v kontaktu
budou do telefonního seznamu vozu uloženy jako nová položka.
62
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky displeje
a funkce handsfree
nacházet symbol
musí být v režimu telefonu.
Tuto funkci aktivujte/deaktivujte v režimu
telefonu v menu Menu telefonu
Nastavení telefonu Stáhnout
telefonní seznam.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace zobrazí na obrazovce displeje.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů (str. 63)
•
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole (str. 63)
•
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
(str. 64)
•
Telefonní seznam - nový kontakt (str.
65)
•
Telefonní seznam - čísla jednotlačítkové
volby (str. 66)
•
•
•
Telefonní seznam - přijímání vizitky (str.
66)
Telefonní seznam - stav paměti (str. 67)
Telefonní seznam - mazání (str. 67)
03 Audio a média
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů
V normálním zobrazení otočte knoflíkem
TUNE doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat,
stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud
se vpravo od kontaktu zobrazí symbol >, je
pro daný kontakt uloženo více telefonních
čísel. Stisknutím tlačítka OK/MENU se
zobrazí čísla. Otáčením ovladače TUNE
změňte číslo, které je nastaveno jako výchozí,
a vytočte je. Pro vytočení čísla stiskněte OK/
MENU.
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu. Funkce tlačítek, viz
Telefonní seznam - klávesnice se znaky na
středové konzole (str. 63).
Seznam kontaktů je přístupný rovněž z běžného zobrazení: stiskněte a podržte na klávesnici středové konzoly tlačítko s písmenem,
kterým začíná jméno hledaného kontaktu.
Pokud například dlouze stisknete tlačítko 6,
okamžitě se dostanete do seznamu, kde
najdete kontakty, které začínají písmenem M.
•
Telefonní seznam (str. 62)
Telefonní seznam - klávesnice se
znaky na středové konzole
Tabulka - znaky dostupné v telefonním
seznamu.
Tlačítko
Funkce
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
03
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Přepínání mezi velkými
a malými písmeny.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
63
03 Audio a média
||
Tlačítko
Funkce
+0pw
Telefonní seznam - vyhledávání
kontaktů
Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu (str.
62).
#*
Související informace
03
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
1. Otočte knoflík46 TUNE na požadované
písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Telefonní seznam (str. 62)
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
Vyhledávání kontaktů pomocí textového kolečka.
Seznam znaků
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka)
Telefonní seznam
Pokud chcete vyhledat nebo upravit kontakt,
přejděte v režimu telefonu na Menu telefonu
Telefonní seznam Hledat.
46
64
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2)
pro změnu režimu zadávání a stiskněte
OK/MENU.
03 Audio a média
123/ABC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Telefonní seznam - nový kontakt
Vytvořte nový kontakt v telefonním seznamu.
2. Otočte knoflík47 TUNE na požadované
písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí
tlačítka OK/MENU se zobrazí
uložení čísla a ostatní informace.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz předchozí obrázek), na obrazovce se
objeví nový seznam znaků (1). Opakovaně tiskněte klávesu s číslem, dokud se neobjeví
požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po
stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno,
až stisknete další tlačítko.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Související informace
•
•
47
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
1. Je-li zvolen řádek Jméno, stisknutím tlačítka OK/MENU se dostanete do režimu
zadávání (viz obr. nahoře).
3. Pokračujte dalším písmenem atd. Zadané
jméno (2) se objeví na obrazovce displeje
v zadávacím poli.
Zadávání písmen pro nový kontakt.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka)
Zadávací pole
Nové kontakty lze přidat v režimu telefonu
v menu Menu telefonu Telefonní seznam
Nový kontakt.
POZNÁMKA
Systém High Performance není vybaven
kolečkem pro zadávání textu. Proto funkci
TUNE nelze použít k zadávání znaků:
k tomuto účelu lze použít pouze tlačítka
s čísly a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
03
4. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete změnit nastavení z malých písmen
na velká nebo opačně, otočte TUNE na
jednu z možností (viz vysvětlení v následující tabulce) v seznamu (1) a stiskněte
OK/MENU
Po zadání celého jména zvolte OK v seznamu
na obrazovce displeje (1) a stiskněte OK/
MENU. Nyní pokračujte s telefonním číslem
podle popisu nahoře.
Po zadání čísla telefonu stiskněte OK/MENU
a zvolte typ čísla telefonu (Mobilní telefon,
Doma, Zaměstnání nebo Všeobecně).
Potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Po vyplnění všech podrobností uložte kontakt
zvolením Uložit kontakt v menu.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia a Premium Sound Multimedia.
65
03 Audio a média
||
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
Další
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Pokud chcete snadno vytočit číslo nebo kontakt jako jednotlačítkovou volbu, uložte dané
číslo do telefonního seznamu (str. 62).
OK
Uložte a vraťte se zpět do
menu Přidat kontakt stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pomocí režimu telefonu můžete v menu
Menu telefonu Telefonní seznam
Rychlé vytáčení vytáčet čísla rychlé volby.
Mezi malými a velkými písmeny přepínejte tlačítkem OK/
MENU.
Čísla zrychlené volby můžete vytáčet v režimu
telefonu pomocí kláves s čísly na klávesnici
na středové konzole: stiskněte klávesu
s číslem a potom stiskněte OK/MENU.
Pokud není pro dané číslo zrychlené volby
zadán žádný kontakt, zobrazí se dotaz, zda
se daný kontakt má uložit ke zvolenému číslu
zrychlené volby.
03
Stiskněte OK/MENU. Kurzor
se přesune na zadávací pole
(2) v horní části obrazovky displeje. Pomocí tlačítka TUNE se
nyní kurzor může posunout na
příslušné místo. Zde můžete
např. vložit nová písmena nebo
stávající písmena vymazat
pomocí tlačítka EXIT. Abyste
mohli vložit nová písmena,
nejdříve stiskněte tlačítko OK/
MENU a vstupte do režimu
zadávání znaků.
Související informace
•
•
•
66
Telefonní seznam - čísla
jednotlačítkové volby
123/AB
C
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Telefonní seznam (str. 62)
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
Telefonní seznam - přijímání vizitky
Přijímání elektronických vizitek (vCard) do
telefonního seznamu (str. 62) ve vozidle.
Do telefonního seznamu ve vozidle můžete
přijmout vizitku z jiných mobilních telefonů
(které nejsou momentálně připojeny k vozidlu). V tomto případě musíte vozidlo nastavit,
aby bylo pro zařízení Bluetooth® viditelné.
Funkce se aktivuje v režimu telefonu v menu
Menu telefonu Telefonní seznam
Přijmout vCard.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
03 Audio a média
Telefonní seznam - stav paměti
Telefonní seznam - mazání
Zobrazí se stav paměti telefonního seznamu
(str. 62).
Vymažte telefonní seznam (str. 62) integrovaný
do vozidla.
Stav paměti telefonního seznamu vozu a telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu uvidíte v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Stav
paměti.
Telefonní seznam vozu lze vymazat. Provádí
se to v režimu telefonu v menu Menu
telefonu Telefonní seznam Vymazat
telefonní seznam.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
Vymazáním telefonního seznamu vozu se
vymažou pouze kontakty v telefonním
seznamu vozu. Kontakty v adresáři mobilního telefonu se nemažou.
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree
Bluetooth®
(str. 59)
Ovládání rozpoznávání hlasu*
u mobilního telefonu
Funkce rozpoznávání hlasu48, která je součástí
systému infotainment, umožní řidiči hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo v navigačním systému Volvo.
POZNÁMKA
•
V této kapitole najdete popis použití
hlasových povelů k ovládání mobilního telefonu připojeného přes rozhraní Bluetooth®. Podrobné informace o použití mobilního telefonu,
který je připojen přes rozhraní
Bluetooth®, viz Telefon handsfree
Bluetooth® (str. 59).
•
Navigační systém Volvo je dodáván se
samostatnou doplňkovou příručkou, ve
které najdete další informace o ovládání hlasem a o hlasových povelech,
které se používají k ovládání tohoto
systému.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 59)
03
Hlasové povely představují pohodlné řešení,
které zabraňuje rozptylování řidiče, který se
pak může soustředit na jízdu a věnovat
pozornost dopravní situaci.
48
Platí pouze pro vozidla vybavena navigačním systémem Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Audio a média
||
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování
všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný
řidič.
03
Funkce rozpoznávání hlasu umožní hlasem
aktivovat některé funkce v mobilním telefonu
připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo
v navigačním systému Volvo*. Přitom řidič
může mít po celou dobu ruce na volantu.
Vstupní data jsou zadávána ve formě dialogu
- uživatel vyslovuje pokyny a systém slovně
reaguje. Systém hlasového ovládání používá
stejný mikrofon jako systém handsfree
Bluetooth® (viz Handsfree telefon Bluetooth®*
- přehled (str. 60)). Reakce systému hlasového ovládání se ozývá z reproduktorů
vozidla.
Začínáme pracovat se systémem
rozpoznávání hlasu
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během
této doby systém pokynům nerozumí).
•
Dveře, okna a střešní okno* ve voze musí
být zavřeny.
•
V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
Pokud řidič neví, jaký povel má použít,
může říct "Help" ("Nápověda") - a systém
nabídne různé povely, jaké lze v dané
situaci použít.
Klávesnice na volantu.
Hlasové povely lze zablokovat:
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit přes handsfree sadu Bluetooth® a musí se
spárovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní
telefon není spárován, systém vás na tuto
skutečnost upozorní. Informace o registraci
a připojování mobilního telefonu, viz Registrování zařízení Bluetooth®* (str. 55).
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání
hlasu (1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na obrazovce
displeje na středové konzole bude systém
zobrazovat nejčastěji používané povely.
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až
se ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou rychlostí.
POZNÁMKA
•
68
•
•
•
•
vyslovením příkazu "Cancel" ("Zrušit"),
•
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko hlavního zdroje (např. MEDIA).
tím, že nepromluví,
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznání
hlasu na volantu
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Handsfree telefon Bluetooth®* - přehled
(str. 60)
•
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®*
(str. 55)
•
Možnosti jazyka pro ovládání rozpoznání
hlasu* u mobilního telefonu (str. 69)
03 Audio a média
•
Funkce nápovědy pro ovládání rozpoznání hlasu* u mobilního telefonu (str.
69)
•
Možnosti jazyka pro ovládání
rozpoznání hlasu* u mobilního
telefonu
Funkce nápovědy pro ovládání
rozpoznání hlasu* u mobilního
telefonu
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - uživatelská nastavení a hlasitost hlasu (str. 70)
•
Funkce nápovědy pomáhá poznat systém
a umožňuje systému rozpoznávání hlasu naučit se váš hlas a přízvuk.
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - hlasové povely (str. 70)
Možnosti jazyka pro ovládání rozpoznávání
hlasu (str. 67)* mobilního telefonu se volí
v systému menu MY CAR, viz MY CAR nastavení hlas. ovládání (str. 18).
•
•
Pokyny: Funkce, která vám usnadní
seznámení se systémem a postupem pro
vydávání povelů.
03
Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy dvou uživatelských
profilů.
Funkce nápovědy jsou přístupné po stisknutí
tlačítka MY CAR na ovládacím panelu na
středové konzole a po otočení knoflíku TUNE
na požadovanou položku v nabídce.
Seznam jazyků.
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu
. Změna jazyka
jazyků označeny ikonou se provádí v menu MY CAR, viz MY CAR (str.
11).
Související informace
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Pokyny
Existují dvě možnosti, jak spustit pokyny:
POZNÁMKA
Tento příkaz a učení hlasu lze spustit
pouze, pokud je vůz zaparkován.
•
Stiskněte tlačítko pro rozpoznávání hlasu
(str. 23) a řekněte "Voice tutorial".
•
Aktivují se pokyny v systému menu MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
hlas. ovládání Voice tutorial. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 11).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Audio a média
||
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá
lekce trvá přibližně 5 minut. Systém začne
první lekcí. Pokud chcete danou lekci vynechat a přejít k další, stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu a řekněte "Next". K předchozí
lekci se vrátíte, když řeknete "Previous".
Práci s pokyny ukončete dlouhým stisknutím
tlačítka rozpoznávání hlasu.
03
Ovládání rozpoznávání hlasu*
u mobilního telefonu - uživatelská
nastavení a hlasitost hlasu
Uživatelský profil a hlasitost hlasu lze nastavit
v systému menu MY CAR (str. 11).
•
Učení hlasu
Systém zobrazí až patnáct frází, které máte
zopakovat. Učení hlasu lze spustit v systému
menu MY CAR v položce Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Voice training.
Vyberte Uživatel 1 nebo Uživatel 2. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 11).
Po dokončení učení nezapomeňte nastavit
svůj uživatelský profil v položce Voice user
setting.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu (str. 67)
•
Uživatelské nastavení - Lze nastavit dva
uživatelské profily. Funkce se aktivuje
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Voice user setting. Vyberte User 1
nebo User 2. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 11).
Hlasitost hlasu - Hlasitost lze změnit
v systému menu MY CAR v položce
Nastavení Nastavení hlas. ovládání
Hlasitost hlasového výstupu. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 11).
Související informace
•
•
Ovládání rozpoznávání hlasu*
u mobilního telefonu - hlasové povely
K ovládání mobilního telefonu pomocí předem
nadefinovaných hlasových povelů lze použít
rozpoznávání hlasu.
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (str.
67).
Po zahájení dialogu se na obrazovce displeje
zobrazují běžně používané povely. Text
v závorkách a text označený šedě není vyslovován.
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
Povely lze vydávat několika způsoby
Audio a média - použití systému (str. 23)
Povel "Phone call contact" můžete vyslovit
např. jako:
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu (str. 67)
•
"Phone > Call contact" - řekněte
"Phone", počkejte, než systém odpoví
a potom pokračujte a řekněte "Call contact."
nebo
•
"Phone call contact" - řekněte celý povel
najednou.
Související informace
•
•
70
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média - použití systému (str. 23)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu (str. 67)
03 Audio a média
Ovládání rozpoznávání hlasu*
u mobilního telefonu - rychlé povely
Ovládání hlasového navádění*
u mobilního telefonu - vytáčení čísla
Rozpoznávání hlasu* lze u mobilního telefonu
ovládat pomocí celé řady předem nadefinovaných rychlých povelů.
Popis čísla při ovládání mobilního telefonu
pomocí rozpoznávání hlasu.
Rychlé povely pro telefon najdete v systému
menu MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlas. ovládání Seznam
jazykových pokynů Telefonní pokyny
a Všeobecné pokyny. Popis systému menu,
viz MY CAR (str. 11).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - hlasové povely (str. 70)
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět).
Tato čísla můžete vyslovovat samostatně, po
skupinách několik číslic nebo jako celé číslo
najednou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
"Delete" (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - hlasové povely (str. 70)
03
Dále uvádíme příklad dialogu s hlasovými
povely. Odpověď systému závisí na konkrétní
situaci.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call number
nebo
Phone call number
Systém odpoví
Number?
Uživatel:
Začněte vyslovovat jednotlivá čísla z čísla
telefonu (vyslovujte je samostatně, např. šestosm-sedm atd.). Pokud řeknete několik čísel
a uděláte pauzu, systém tato čísla zopakuje
a řekne "Continue".
Pokračujte ve vyslovování čísel. Povel ukončete tím, že řeknete "Call".
•
Číslo, které jste řekli, můžete změnit, a to
tak, že řeknete "Correct" (vymaže se
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Audio a média
03
Ovládání rozpoznávání hlasu*
u mobilního telefonu - vytáčení ze
seznamu hovorů
Ovládání rozpoznávání hlasu*
u mobilního telefonu - vytáčení
kontaktu
Ovládání rozpoznávání hlasu*
u mobilního telefonu - volání do
hlasové schránky
Použijte rozpoznávání hlasu a mobilní telefon
k registraci hovoru.
Použijte rozpoznávání hlasu a mobilní telefon
k vytáčení kontaktu.
Pomocí rozpoznávání hlasu můžete volat do
hlasové schránky mobilního telefonu.
Pomocí následujícího dialogu můžete zatelefonovat na číslo uvedené v některém z výpisů
ve vašem mobilním telefonu.
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
konkrétním kontaktům uloženým ve svém
mobilním telefonu.
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone > call from the call register
Phone > call contact
Pomocí následujícího dialogu můžete zavolat
na svou hlasovou schránku a zkontrolovat,
zda jste obdrželi zprávu. Číslo telefonu
příslušné hlasové schránky musí být zaregistrováno ve funkci Bluetooth®, viz Příjem
hovoru a volání (str. 60).
nebo
nebo
Uživatel zahájí rozhovor slovy:
Phone call from the call register
Phone call contact
Phone > call voice mailbox
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
nebo
Související informace
Při telefonování nezapomeňte:
Phone call voice mailbox
•
Pokračujte a reagujte na pobídky systému.
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - hlasové povely (str. 70)
•
Pokud u stejného jména existuje několik
kontaktů, zobrazí se na displeji v očíslovaných řádcích a systém vás požádá,
abyste zvolili číslo odpovídajícího řádku.
Je-li v seznamu více řádků než lze současně zobrazit, můžete říct "Down"
a kontakty v seznamu se přetočí dolů
(nebo můžete říct "Up" a kontakty se
v seznamu přetočí nahoru).
Související informace
•
•
72
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média - použití systému (str. 23)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - hlasové povely (str. 70)
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Ovládání rozpoznávání hlasu* u mobilního
telefonu - hlasové povely (str. 70)
03 Audio a média
TV*
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 6 km/h, obraz zmizí. Přesto po celou
dobu slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile se
vozidlo zastaví.
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí
a na displeji se objevíMédia nedostupná
během jízdy. Přesto po celou dobu slyšíte
zvuk. Obraz se objeví, jakmile se vozidlo
zastaví.
Vozidla se systémem RSE nevypnou zadní
obrazovky.
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Funkce TV, přehled ovládání.
DŮLEŽITÉ
Základní ovládání, viz Audio a média - použití
systému (str. 23) a Navigace v menu (str. 26).
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze vysílání TV
v zemích, kde se vysílá ve formátu
MPEG-2 nebo MPEG-4 podle standardu
DVB-T. Tento systém nepodporuje analogové vysílání.
Sledování TV
–
Stiskněte MEDIA a otáčejte TUNE,
dokud se na obrazovce displeje nezobrazí
TV. Stiskněte OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
•
Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
seznam všech kanálů, které jsou v této
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem
TUNE, dokud se nezobrazí požadovaný
kanál. Stiskněte tlačítko OK/MENU.
•
•
Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
Krátkým stisknutím tlačítek
/
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
03
POZNÁMKA
Pokud vůz přejel v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici
všechny předvolby. Potom proveďte nové
hledání a uložte nový seznam předvoleb.
Viz Uložení dostupných TV kanálů do
předvoleb (str. 75).
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když vozidlo jede z Německa do Francie.
Možná potom budete muset zvolit novou
zemi a spustit nové hledání.
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Audio a média
||
Související informace
•
•
•
03
•
•
•
Hledání kanálů TV/*Seznam předvoleb
(str. 74)
TV* - správa kanálů (str. 75)
Informace o aktuálním programu TV* (str.
75)
Teletext* (str. 76)
Nastavení obrazu (str. 49)
Došlo ke ztrátě příjmu kanálu TV*. (str.
76)
Hledání kanálů TV/*Seznam předvoleb
Po vyhledání kanálů TV se do seznamu
předvoleb uloží dostupné kanály.
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí,
zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku Jiné
země nebo na jednu z dříve zvolených
zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi
(např. Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu - viz Změna kanálu (str. 73).
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
TV* (str. 73)
TV* - správa kanálů (str. 75)
03 Audio a média
TV* - správa kanálů
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
Informace o aktuálním programu TV*
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete
změnit pořadí kanálů, které se zobrazují
v seznamu předvoleb. V kanálu předvoleb
může TV kanál zabírat více než jedno místo.
Pozice TV kanálu se v seznamu předvoleb
může také měnit.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
Po stisknutí tlačítka (str. 23) INFO se zobrazí
informace o aktuálním programu, dalším programu a času, kdy daný program začne.
Pokud chcete změnit pořadí v seznamu
předvoleb, přejděte v režimu TV do menu
Menu TV Seřadit předvolby.
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této
oblasti k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout nahoru.
Uložte dostupné kanály TV do
předvoleb
Pokud jste v rámci jedné země přejeli
s vozem například do jiného města, může se
stát, že v důsledku změny frekvence nebudou
předvolby v novém místě k dispozici. V tomto
případě spusťte nové prohledávání a uložte
nový seznam předvoleb.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Autom.
vyhledávání a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu - viz Změna kanálu (str. 73).
Prohledávání TV kanálů
Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou,
někdy se může objevit další informace
o aktuálním programu, např. čas začátku
a konce programu a stručný popis aktuálního
programu.
03
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
TV* (str. 73)
Tato funkce automaticky prochází frekvenční
pásmo a prohledává všechny kanály, které
jsou v daném místě k dispozici. Jakmile je
kanál nalezen, zobrazí se přibližně na 10
sekund a potom se prohledávání opět spustí.
Prohledávání zastavte pomocí tlačítka EXIT.
Zobrazí se kanál, který jste právě sledovali.
Prohledávání nemá vliv na seznam předvoleb.
Prohledávání aktivujte v režimu TV v položce
Menu TV Vyhledávání.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
TV* (str. 73)
Hledání kanálů TV/*Seznam předvoleb
(str. 74)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Audio a média
Teletext*
Došlo ke ztrátě příjmu kanálu TV*.
Dálkový ovladač*
Je možné podívat se na Teletext.
Pokud zmizí z obrazovky příjem TV
kanálu,obraz zamrzne. Po obnovení příjmu se
displej spustí znovu.
Dálkový ovladač lze použít pro všechny
funkce systému audia a médií. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*.
Postupujte následovně:
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
03
.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na
/
a přejděte
dálkovém ovladači tlačítka
na další stránku.
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím
na dálkovém ovlátlačítka EXIT nebo
dání.
K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládání.
Související informace
•
•
•
76
Audio a média - použití systému (str. 23)
TV* (str. 73)
Dálkový ovladač* (str. 76)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud zmizí z obrazovky příjem TV
kanálu,obraz zamrzne. Krátce potom se
zobrazí zpráva s informací, že došlo ke ztrátě
příjmu daného TV kanálu a pokračuje se
v novém hledání kanálů. Jakmile se příjem
obnoví, displej s TV kanálem se okamžitě
spustí znovu. Pokud se zobrazí tato zpráva,
lze kanál kdykoliv změnit.
Pokud se zobrazí zpráva Žádný příjem,
vyhledává, je to proto, že systém zjistil ztrátu
příjmu všech TV kanálů. Jedním z důvodů
může být, že jste přejeli hranice a systém je
nastaven na jinou zemi. V tomto případě
zvolte správnou zemi v souladu s postupem
Hledání kanálů TV/*Seznam předvoleb (str.
74).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
TV* (str. 73)
03 Audio a média
mač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka (str. 23) INFO.
Je-li vozidlo vybaveno zadními obrazovkami
displeje* a chcete používat jednu z těchto
na dálobrazovek, vyberte ji tlačítkem
kovém ovladači. Potom namiřte dálkový ovladač na IR přijímač obrazovky, kterou chcete
použít, viz Systém multimédií pro zadní
sedadla (RSE*) - přehled (str. 81).
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému
slunečnímu záření (např. na přístrojové
desce) - u baterií by mohlo dojít k problémům.
Související informace
Odpovídá ovladači TUNE na středové
konzole.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijí-
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Dálkový ovladač* - funkce (str. 77)
Dálkový ovladač* - výměna baterie (str.
78)
Dálkový ovladač* - funkce
Funkce, které lze ovládat pomocí dálkového
ovladače.
Tlačítko
Funkce
Přepínejte mezi:
L = obrazovka displeje vlevo
vzadu*
03
F = obrazovka displeje vpředu
R = obrazovka displeje vpravo
vzadu*
Přepnutí na navigaci*
Změna zdroje rádia (např.
FM1)
Přepnutí na médium (Disk,
TV* apod.)
Přepnutí na Bluetooth® handsfree*
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně
Přehrávání/pauza
Stop
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Audio a média
||
Tlačítko
Funkce
Tlačítko
Funkce
Menu
Výběr jazyka pro soundtrack
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Navigace nahoru/dolů
03
Procházení doprava/doleva
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný
zdroj
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 23)
Dálkový ovladač* (str. 76)
Dálkový ovladač* - výměna baterie
Výměna baterií v dálkovém ovladači pro
systém audia a médií.
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
Hlasitost, snížení
Hlasitost, zvýšení
0-9
Kanály předvolby, zadávání
čísel a písmen
Zkratky pro oblíbená nastavení
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá
se také v případě, kdy jsou
k dispozici další informace,
které lze zobrazit na obrazovce
displeje
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
78
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
Související informace
•
Dálkový ovladač* (str. 76)
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)*
Systém RSE je zábavní systém pro zadní
sedadla. Umožňuje sledování videa, přehrávání hudby, poslech rádia, sledování TV*
a připojení jiných externích zařízení (např.
herní konzoly).
Systém RSE je zcela integrován do systému
přehrávaní audia a videa ve vozidle. Může se
používat společně s dalšími funkcemi
systému audia a médií.
Pokud cestující na zadním sedadle používají
DVD, např. A/V-AUX, nebo sledují televizi*,
přičemž pro poslech používají sluchátka (str.
82), řidič a spolujezdec na předním sedadle
mohou stále používat autorádio nebo CD
přehrávač. Současně však lze v přehrávači
přehrávat pouze jeden disk. Hudbu je možné
přehrávat např. z iPodu® nebo z audiosouborů přes Bluetooth®.
Systém RSE lze ovládat z přední obrazovky
(nadřazené ovládání).
Na jednotlivých obrazovkách TV lze přehrávat
a zobrazovat různá média z odlišných zdrojů.
Dále lze zobrazovat nebo přehrávat média ze
stejného zdroje na jedné obrazovce displeje
nebo na více obrazovkách (vpředu, vzadu
vpravo a vzadu vlevo). Pokud se přehrává CD
nebo DVD, nelze přehrávat video z USB.
DŮLEŽITÉ
Při nakládání zavazadel a velkých
předmětů do vozidla zajistěte dostatek
místa na TV obrazovky v hlavových opěrkách tak, aby se TV obrazovky nepoškrábaly a nepoškodily. Během nakládání
zakryjte TV obrazovky vhodnými kryty.
POZNÁMKA
03
TV obrazovky a dálkový ovladač při velmi
nízkých nebo vysokých teplotách nefungují
- "oživí se", jakmile systém klimatizace
zajistí v prostoru pro cestující přijatelnou
provozní teplotu.
POZNÁMKA
Čočku IR přijímače pravidelně čistěte
vlhkým hadříkem - znečištěná čočka má
vliv na fungování dálkového ovladače.
Napájení, polohy klíče
Systém je možné aktivovat při poloze klíče I
nebo II a při běžícím motoru. Když je vozidlo
startováno, přehrávání filmu se dočasně
přeruší a pokračuje až po nastartování
motoru. Další informace o polohách klíče
naleznete v příručce pro uživatele.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Audio a média
||
POZNÁMKA
Pokud je motor delší dobu (déle než 10
minut) vypnutý, kapacita baterie ve voze
může klesnout natolik, že motor nepůjde
nastartovat.
V tomto případě se na obrazovce zobrazí
zpráva.
03
Aktivace systému
Systém RSE lze aktivovat z přední nebo zadní
obrazovky.
Na přední obrazovce displeje stiskněte
MEDIA, otočte TUNE a zvolte RSE. Potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
V případě zadní obrazovky displeje stiskněte
na zadní obrazovce displeje vypínač zap/vyp
a potom stiskněte na dálkovém ovladači
nebo
, otočte TUNE a zvolte zdroj
(např. Disk). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka
.
Menu
Menu RSE lze ovládat z přední obrazovky
nebo z některé ze zadních obrazovek displeje. Z přední obrazovky displeje lze aktivovat zdroj pro zadní obrazovku displeje. Dále
zde lze upravit určitá nastavení pro dvě zadní
obrazovky displeje.
Menu pro RSE se ovládá pomocí dálkového
ovladače (str. 76) nebo pomocí předního
ovládacího panelu. Informace o položkách
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
menu a nastaveních, viz Přehled menu - RSE*
(str. 95).
Obecné informace o systému přehrávání
zvuku a médií, viz Ovládání systému (str. 23)
a Navigace v menu (str. 26).
Dálkový ovladač
Systém RSE je vybaven dálkovým ovladačem
(str. 76) . Pomocí dálkového ovladače lze
ovládat funkce jednotlivých obrazovek displeje. Dálkovým ovladačem lze rovněž ovládat ostatní funkce systému přehrávání zvuku
a médií, a to dokonce ze zadního sedadla.
Související informace
•
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE*) - přehled (str. 81)
•
Připojení externího zdroje k systému RSE
(str. 83)
•
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* - nastavení (str. 84)
03 Audio a média
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE*) - přehled
Přehled souvisejících částí systému RSE.
03
Obrazovka displeje
Konektor sluchátek
Související informace
•
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* (str. 79)
Vypínač Zap/Vyp
Připojení externího zdroje k systému RSE
(str. 83)
Dálkový ovladač* (str. 76)
Bezdrátová sluchátka* (str. 82)
Vysílač/přijímač IR
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Audio a média
Bezdrátová sluchátka*
Konektor sluchátek
Péče o životní prostředí
Bezdrátová sluchátka* pro systém RSE.
Přes zásuvku pro sluchátka (3,5 mm) z boku
hlavové opěrky lze připojit externí sluchátka viz přehledné zobrazení (str. 81). Hlasitost se
ovládá pomocí dálkového ovladače(str. 76) .
Zajistěte ekologicky bezpečnou likvidaci použitých baterií.
Výměna baterie v bezdrátových
sluchátkách
Sluchátka jsou napájena dvěma bateriemi
typu AAA.
03
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
Ovládání kanálu A (CH.A) nebo kanálu
B (CH.B)
Vypínač Zap/Vyp
Hlasitost
Kontrolka zap/vyp
Součástí systému RSE jsou dvě bezdrátová
sluchátka.
Bezdrátová sluchátka se aktivují tlačítkem
zap/vyp (2) - kontrolka (4) se rozsvítí. Pomocí
ovladače (1) zvolte CH.A (kanál A) nebo CH.B
(kanál B). Pomocí ovladače hlasitosti (3)
upravte hlasitost.
Pokud se sluchátka nepoužívají, přibližně po
3 minutách se automaticky vypnou.
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Bezdrátová sluchátka.
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt
baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
Související informace
•
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* (str. 79)
03 Audio a média
Připojení externího zdroje k systému
RSE
Připojení přes vstup A/V-AUX
Připojení externího zdroje přes vstup A/V-AUX
k přehrávání přes systém RSE.
3. Napájecí kabel připojte do elektrické
zásuvky, pokud je zařízení navrženo pro
napájení 12 V.
Vstup A/V-AUX, elektrická zásuvka 12 V
Tento vstup umožňuje připojení jiných
zařízení. Při připojování vždy dodržujte
instrukce přiložené k externímu zařízení od
výrobce nebo prodejce. Zařízení připojená
prostřednictvím vstupu A/V-AUX mohou
využívat obrazovky displeje, bezdrátová sluchátka, konektory pro sluchátka a reproduktory ve vozidle.
POZNÁMKA
2. Kabel se zvukem levého kanálu do bílého
konektoru a se zvukem pravého kanálu
do červeného konektoru.
Při připojování vždy dodržujte instrukce přiložené k externímu zařízení.
V pravém zadním okraji tunelové konzoly je
vybrání, kudy lze vést kabely, aby bylo možné
víko zavřít bez přiskřípnutí kabelů.
Vstup A/V-AUX se nachází pod loketní opěrkou
v tunelové konzole.
03
Umístění elektrické zásuvky naleznete
v příručce pro uživatele v části týkající se 12V
zásuvek.
Přehrávání audia/videa přes vstup A/VAUX
Zákazník je odpovědný za to, aby zařízení
připojené ke vstupu A/V-AUX resp.
k zásuvce pro sluchátka nevyvolávalo
rušení v systému RSE ve vozidle.
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp na obrazovce
displeje zapněte zadní obrazovku displeje.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje a stiskněte
a otočte TUNE na A/V AUX. Výběr
.
potvrďte pomocí
Vstup A/V-AUX se nachází pod loketní opěrkou
v tunelové konzole.
1. Kabel s videosignálem připojte do žlutého
konektoru.
3. Zapněte připojený přístroj a stiskněte
PLAY nebo ekvivalentní tlačítko na připojeném přístroji.
Vstupní hlasitost
Vstupní hlasitost se nastavuje v menu
v položce Vstupní hlasitost A/V AUX.
}}
83
03 Audio a média
||
Související informace
•
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* (str. 79)
•
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE*) - přehled (str. 81)
•
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* - nastavení (str. 84)
03
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* - nastavení
Nastavení pro přehrávání, obrazovku, audio
a video.
Menu RSE lze ovládat z přední obrazovky
nebo z některé ze zadních obrazovek displeje. Z přední obrazovky displeje lze aktivovat zdroj pro zadní obrazovku displeje. Dále
zde lze upravit určitá nastavení pro dvě zadní
obrazovky displeje.
Menu pro RSE se ovládá pomocí dálkového
ovladače (str. 76) nebo pomocí předního
ovládacího panelu. Informace o možnostech
a nastaveních, viz Přehled menu - RSE* (str.
95).
Systém RSE se ovládá stejně jako ostatní
systémy audia a médií, viz Ovládání systému
(str. 23) a Navigace v menu (str. 26).
Nastavení z přední obrazovky displeje
•
Výběr zdroje u zadních obrazovek
Z přední obrazovky displeje je možné zvolit
zdroj (který bude přehráván nebo zobrazován)
pro pravou resp. levou zadní obrazovku displeje. Pro obě obrazovky lze zvolit stejný
zdroj nebo lze pro obrazovku displeje vlevo
a vpravo zvolit odlišné zdroje.
1. Stiskněte MEDIA, otočením TUNE
přejděte na obrazovce displeje dolů na
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
RSE a výběr potvrďte stisknutím tlačítka
OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte pravou,
levou nebo obě obrazovky displeje. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte RADIO,
MEDIA (nebo Nastavení RSE). Potvrďte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
4. Otočením knoflíku TUNE zvolte požadovaný zdroj (např. Disk). Pro potvrzení
stiskněte tlačítko OK/MENU. Zvolený
zdroj se automaticky spustí (pokud se
např. v přehrávači nachází disk).
Pro zrušení a návrat zpět stiskněte EXIT.
Dálkový ovladač (str. 76) lze používat rovněž
k úpravě nastavení.
•
Nadřazená kontrola televize*
V případě televize lze nastavit přípustný
věkový limit tak, aby byly zobrazovány pouze
programy vhodné pro konkrétní věk. Nastavení se aktivuje pro obě obrazovky displeje.
Aktivujte v Nastavení RSE TV rodičovský
zámek v souladu s body 2-4 výše v kapitole
"Výběr zdroje na zadních obrazovkách".
Zvolte Věk 0-6, Věk 7-13, Věk 14-18 nebo
Žádný rodičovský zámek.
•
Audio vyp
Z přední obrazovky displeje můžete ztlumit
dvě zadní obrazovky displeje. Funkce se aktivuje v Nastavení RSE Vypnutí zvuku
03 Audio a média
v souladu s body 2-4 výše v kapitole "Výběr
zdroje na zadních obrazovkách".
•
Obrazovka displeje vyp
Z přední obrazovky displeje můžete vypnout
video pro dvě zadní obrazovky displeje.
Funkce se aktivuje v Nastavení RSE
Displej vyp v souladu s body 2-4 výše v kapitole "Výběr zdroje na zadních obrazovkách".
Stiskněte na dálkovém ovladači jedno z tlačítek s čísly (0 - 9) a znovu zapněte obrazovku
displeje. Obrazovka displeje se zapne rovněž
při zapnutí zapalování.
•
Vypnutí dálkového ovladače (vpředu)
Lze vypnout přijímač IR pro přední obrazovku
displeje. V tomto případě nebude možné použít dálkový ovladač pro přední obrazovku displeje. Funkce se aktivuje v Nastavení RSE
Vypnout dálkové ovládání (vpředu) v souladu s body 2-4 výše v kapitole "Výběr zdroje
na zadních obrazovkách".
Nastavení obrazovky
obrazovka displeje
displeje50
zadní
Při přehrávání video souborů a zobrazení TV*
se po stisknutí tlačítka
na dálkovém
ovladači objeví vyskakovací menu. Obsah
vyskakovacího menu závisí na přehrávaném
resp. zobrazovaném médiu.
50
51
52
53
•
Režim den/noc
Obrazovku displeje lze nastavit do některého
ze tří různých režimů v závislosti na odlišných
světelných podmínkách. Zvolte Auto, Den
nebo Noc.
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Formát obrazu na
obrazovce displeje.
•
Zdrojové menu
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Režim den/noc na
obrazovce displeje.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové
menu závisí na tom, co je zrovna přehráváno
resp. zobrazováno - může to být např. Menu
Data CD/DVD nebo Menu USB.
•
•
Nastavení obrazu
Menu DVD disku51
Můžete upravit nastavení jasu, kontrastu,
odstínu a sytosti barev.
Pokud se přehrává DVD video disk, tato
položka se zobrazí ve vyskakovacím menu.
Na dálkovém ovladači stiskněte
a změňte režim v položce Nastavení obrazu
na obrazovce displeje.
Nastavení menu ze zadní obrazovky
displeje
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 47)52
•
Opakování složky je možné u disků
CD/DVD (str. 52) a USB (str. 46)
Normálně - Obrázek se zobrazí v běžném
režimu (obvyklý formát 4:3 nebo 16:9).
•
•
DivX® Video On Demand (str. 49)53
Zoom - Celá obrazovka, ale části obrazu jsou
oříznuté.
•
Přizpůsobit displeji - Celá obrazovka, ale
části obrazu mohou být mírně deformovány.
Hledání kanálů TV/*Seznam předvoleb
(str. 74)
•
Není-li uvedeno jinak, obraz se zobrazí ve formátu Normálně.
Uložte dostupné kanály TV do předvoleb
(str. 75)
•
Prohledávání TV kanálů (str. 75)
•
Formát zobrazení
Můžete si vybrat formát zobrazení Normálně,
Zoom nebo Přizpůsobit displeji.
03
USB hub (str. 50)
Nastavení TV
K dispozici pouze při přehrávání video souborů a zobrazování TV*.
Platí pouze pro DVD video disky.
Platí pro audio CD, disky CD/DVD, USB a iPod®.
Platí pro disky CD/DVD a USB.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Audio a média
||
Hudba, video, rádio a TV*
•
Přehrávání hudby
Hudbu je možné přehrávat z disků / audiosouborů přes přehrávač médií ve voze, USB
port / vstup AUX nebo z audiosouborů
z připojeného telefonu s Bluetooth®.
POZNÁMKA
03
V navigačním režimu (playlist) systém podporuje pouze jednoho uživatele přístroje
iPod®.
Přečtěte si další informace o přehrávači médií
(str. 44), USB/AUX (str. 50) a Media
Bluetooth®* (str. 54).
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B
pro pravou obrazovku.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje, stiskněte
a otočte TUNE na požadovaný
zdroj (Disk. USB. AUX atd). Výběr
.
potvrďte pomocí
3. Vložte do přehrávače ve voze CD disk
nebo k portu USB / vstupu AUX nebo
přes Bluetooth® připojte externí audio
zdroj.
Přehrávání a navigace v playlistech
Otáčením rolovacího kolečka na dálkovém
ovladači zpřístupněte strukturu playlistu/
složky.
potvrdí výběr vnořené složky
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
nebo spustí přehrávání zvolené stopy na
disku resp. audio souboru. Dále lze stopu na
disku resp. audio soubor přehrávat pomocí
na dálkovém ovladači. Stopy na
tlačítka
disku resp. audio soubory lze měnit pomocí
tlačítka
/
. Chcete-li přehrávání
.
zastavit, stiskněte
Více informací, viz Multimediální přehrávač
(str. 44).
•
Sledování videa
Video ze stop na disku nebo video souborů
lze přehrávat prostřednictvím přehrávače ve
voze nebo přes USB port.
Přečtěte si další informace o přehrávači médií
(str. 44) a USB/AUX (str. 50).
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B
pro pravou obrazovku.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje, stiskněte
a otočte TUNE na požadovaný
zdroj (Disk. nebo USB). Výběr potvrďte
pomocí
.
3. Vložte do přehrávače ve voze DVD disk
nebo k USB portu připojte externí zdroj.
Přehrávání a navigace
K přehrávání stop na disku nebo video souna dálkovém ovladači.
borů použijte
Stopy na disku resp. video soubory měňte
/
. Chcete-li
pomocí tlačítka
přehrávání zastavit, stiskněte
.
Přečtěte si další informace o přehrávání
a navigaci u DVD video (str. 48), CD/DVD*
disků (str. 45) nebo externího audiozdroje (str.
52).
Rychle dopředu/dozadu
Rychlé přetáčení dopředu/dozadu spustíte
dlouhým stisknutím tlačítek
/
.
Rychlost rychlého přetáčení dopředu/dozadu
zvyšujte krátkým tisknutím těchto tlačítek.
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/
dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu jednou
ze čtyř různých rychlostí. Rychlé převíjení
dopředu/dozadu zastavíte stisknutím tlačítka
,
nebo tlačítka opačného směru /
.
•
Poslech rádia
Lze poslouchat rádio přes audio systém ve
voze.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B
pro pravou obrazovku.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje, stiskněte
a otočte TUNE na požadovaný
03 Audio a média
zdroj (AM. FM1. DAB1* atd). Výběr
.
potvrďte pomocí
3. Stanici vyberte pomocí jednoho z tlačítek
předvolby (0 -9) na dálkovém ovladači
nebo stiskněte
/
. Rádio
vyhledá další/předchozí dostupnou stanici.
Audio a média - přehled menu
Přehled menu - AM
Přehled možných položek menu a nastavení
systému audia a médií.
Přehled možností a nastavení pro AM rádio.
Přečtěte si další informace o Rádio (str. 32).
•
•
•
•
MÉDIA
Sledování TV*
Televizi lze sledovat pomocí přehrávače ve
médií ve voze.
1. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte
CH.A pro levou obrazovku nebo CH.B
pro pravou obrazovku.
2. Zamiřte dálkovým ovladačem na IR přijímač na obrazovce displeje a stiskněte
a otočte TUNE na TV. Výběr
.
potvrďte pomocí
3. Kanál vyberte pomocí jednoho z tlačítek
předvolby (0 -9) na dálkovém ovladači
nebo stiskněte
/
. Zobrazí se
další/předchozí kanál, který je v této
oblasti k dispozici.
Přečtěte si další informace o TV* (str. 73).
Související informace
•
•
54
Přehled menu - RSE* (str. 95)
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* (str. 79)
Hlavní nabídka AMA
RÁDIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AM (str. 87)54
Zobrazit předvolby
FM (str. 88)
Viz poznámku pod čarou B
DAB (str. 89)
Vyhledávání
CD audio (str. 89)
Nastavení audio
CD/DVD data (str. 90)
Viz poznámku pod čarou C
DVD video (str. 90)
Místo poslechu
iPod (str. 91)
USB (str. 91)
Viz poznámku pod čarou D
Ekvalizér
AUX (str. 93)
Viz poznámku pod čarou E
TV (str. 94)
Systém multimédií pro zadní sedadlo
(RSE) (str. 95)
Handsfree s rozhraním Bluetooth (str.
93)
Související informace
•
•
(str. 35)
(str. 40)
03
(str. 31)
(str. 31)
Media Bluetooth (str. 92)
TEL
•
Viz strana
Audio a média - použití systému (str. 23)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
A
B
C
D
E
(str. 31)
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Možnosti v menu pro nastavení audio jsou pro všechny
zdroje audio stejné.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Neplatí pro model V60 PLUG-IN HYBRID.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Audio a média
||
Související informace
•
•
03
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Přehled menu - FM
Resetovat všechna
nastavení FM
Přehled možností a nastavení pro FM rádio.
Hlavní nabídka FM1/FM2
Viz strana
TP
(str. 37)
Zobrazit rádiotext
(str. 39)
Zobrazit předvolby
Viz poznámku pod čarou A
Nastavení audio
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou B
(str. 35)
Vyhledávání
(str. 40)
Nastavení pro zpravodajství
(str. 37)
Ekvalizér
Viz poznámku pod čarou C
Rozšířené nastavení
REG
(str. 40)
Alternativní kmitočty (AF)
(str. 40)
EON
(str. 37)
Nastavit oblíbené pro TP
(str. 37)
Nastavení PTY
(str. 38)
A
B
C
(str. 41)
(str. 30)
(str. 31)
(str. 31)
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
88
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
03 Audio a média
Přehled menu - digitální rádio (DAB)*
Resetovat všechna
nastavení DAB
Přehled možností a nastavení pro DAB rádio*.
Hlavní nabídka DAB1*/
DAB2*
Viz strana
Vytvořit skupinu
(str. 42)
Filtr PTY
Vypnout filtr PTY
Zobrazit rádiotext
Zobrazit předvolby
Viz poznámku pod čarou A
Vyhledávání
Nastavení audio
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou B
(str. 38)
Ekvalizér
(str. 38)
Viz poznámku pod čarou C
(str. 39)
(str. 35)
(str. 40)
A
Rozšířené nastavení
Propojování stanic DAB
B
C
(str. 42)
Pásmo DAB
(str. 43)
Vedlejší kanály
(str. 43)
Zobrazit text PTY
(str. 38)
Přehled menu - CD audio
(str. 43)
Přehled možností a nastavení pro CD audio.
(str. 30)
Hlavní nabídka CD Audio
(Menu Disk)
Viz strana
Náhodné přehrávání
(str. 47)
Vyhledávání
(str. 47)
Nastavení audio
(str. 30)
(str. 31)
(str. 31)
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou A
Ekvalizér
Viz poznámku pod čarou B
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
A
B
03
(str. 31)
(str. 31)
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Audio a média
Hlavní přehled - CD/DVD data
Přehled možností a nastavení pro CD/DVD
data.
Hlavní nabídka CD/DVDA
Data (Menu Disk)
Přehrát
03
Pauza
A
(str. 45)
B
C
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
Přehled menu - DVD video
Přehled možností a nastavení pro DVD video.
Hlavní nabídka DVDA Video
(Menu Disk)
Viz strana
Menu DVD
(str. 48)
Přehrát/Pauza/Dále
(str. 48)
Vypnout
(str. 48)
Titulky
(str. 48)
Zvolit jazyk zvukové stopy
(str. 48)
Vypnout
(str. 45)
Náhodné přehrávání
(str. 47)
Opakovat složku
(str. 46)
Změnit titulek
(str. 45)
Změnit zvukovou stopu
(str. 45)
Úhel pohledu
(str. 49)
Vyhledávání
(str. 47)
Kód DivX® VOD
(str. 49)
Nastavení audio
(str. 30)
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou B
Ekvalizér
Viz poznámku pod čarou C
90
Viz strana
Kompenzace hlasitosti
(str. 31)
(str. 31)
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Rozšířené nastavení
Nastavení audio
(str. 30)
Místo poslechu
(str. 31)
Ekvalizér
(str. 31)
03 Audio a média
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Přehled menu - iPod
Přehled možností a nastavení pro
Přehled menu - USB
iPod®.
Přehled možností a nastavení pro USB.
Hlavní nabídka iPodA
Viz strana
Hlavní nabídka USBA
Náhodné přehrávání
(str. 47)
Přehrát
Platí pouze pro výbavu High Performance Multimedia
a Premium Sound Multimedia.
Vyhledávání
(str. 47)
Vyskakovací nabídkaA*video a TV*
Nastavení audio
(str. 30)
A
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu,
stiskněte OK/MENU, když se přehrává
video nebo je zobrazeno TV*.
Nastavení obrazu
Zdrojové menu
Viz poznámku pod čarou B
Hlavní menu DVD
Viz poznámku pod čarou C
Top menu DVDC
A
B
C
Viz poznámku pod čarou B
(str. 31)
(str. 49)
Ekvalizér
Viz poznámku pod čarou C
(str. 26)
(str. 31)
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
(str. 48)
(str. 48)
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na
tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to
být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
Související informace
•
•
Místo poslechu
Pauza
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
A
B
C
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Viz strana
(str. 52)
Vypnout
(str. 52)
Náhodné přehrávání
(str. 47)
Opakovat složku
(str. 52)
Zvolit USB zařízení
(str. 50)
Změnit titulek
(str. 52)
Změnit zvukovou stopu
(str. 52)
Vyhledávání
(str. 47)
Nastavení audio
(str. 30)
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou B
Ekvalizér
Viz poznámku pod čarou C
03
(str. 31)
(str. 31)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Audio a média
||
03
A
B
C
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Přehled menu - Media Bluetooth
Přehled možností a nastavení pro Media Bluetooth®.
Hlavní nabídka Media BluetoothA
Viz strana
Náhodné přehrávání
(str. 47)
Změnit zařízení
(str. 57)
Odebrat zařízení Bluetooth
(str. 58)
Vyhledávání
(str. 47)
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
(str. 58)
Nastavení audio
(str. 30)
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou B
Ekvalizér
Viz poznámku pod čarou C
92
(str. 31)
(str. 31)
A
B
C
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Neplatí pro výbavu Performance.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
03 Audio a média
Přehled menu - AUX
Přehled menu - Bluetooth handsfree
Přehled možností a nastavení pro AUX.
Přehled možností a nastavení pro Bluetooth®
handsfree.
Hlavní nabídka AUX
Viz strana
Hlasitost vstupu AUX
(str. 53)
Hlavní nabídka Bluetooth®
handsfreeA Menu telefonu
Nastavení audio
(str. 30)
Všechna volání
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou A
Ekvalizér
Viz poznámku pod čarou B
A
B
(str. 31)
(str. 67)
Vymazat telefonní seznam
(str. 67)
Změnit telefon
(str. 57)
(str. 60)
Odebrat zařízení Bluetooth
(str. 58)
Všechna volání
(str. 60)
Nastavení telefonu
Zmeškané hovory
(str. 60)
Viditelný
(str. 55)
Přijaté hovory
(str. 60)
Tóny a hlasitost
(str. 61)
Volaná čísla
(str. 60)
Stáhnout telefonní seznam
(str. 62)
Délka hovoru
(str. 60)
Verze Bluetooth softwaru ve vozidle
(str. 58)
03
(str. 31)
Kompenzace hlasitosti
(str. 32)
Resetovat všechna
audio nastavení
(str. 30)
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
•
•
Viz strana
Stav paměti
Telefonní seznam
(str. 62)
Hledat
(str. 64)
Nový kontakt
(str. 65)
Čísla rychlého vytáčení
(str. 66)
Přijmout vCard
(str. 66)
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Možnosti hovoru
Automatický
příjem hovorů
(str. 60)
93
03 Audio a média
||
Číslo hlasové schránky
Telefon odpoj.
A
(str. 60)
Přehled menu - TV
(str. 57)
Neplatí pro výbavu Performance.
Související informace
03
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací menu, stiskněte OK/
MENU, když se přehrává
video nebo je zobrazeno TV*.
Viz
strana
(str. 75)
Nastavení obrazu
(str. 49)
Autom. vyhledávání
(str. 75)
Zdrojové menu
Vyhledávání
(str. 75)
Viz poznámku pod čarou B
Nastavení audio
(str. 31)
Hlavní nabídka TV*
Viz strana
Zvolit zemi
(str. 74)
Seřadit předvolby
Místo poslechu
Viz poznámku pod čarou
A
Ekvalizér
Viz poznámku pod čarou B
Kompenzace hlasitosti
Resetovat všechna
audio nastavení
A
B
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyskakovací nabídkaA*video
a TV*
Přehled možností a nastavení pro TV*.
Platí pouze Premium Sound Multimedia.
Neplatí pro výbavu Performance.
Hlavní menu DVD
Viz poznámku pod čarou C
Top menu DVDC
(str. 31)
A
B
(str. 31)
(str. 32)
(str. 30)
C
(str. 26)
(str. 48)
(str. 48)
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na
tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to
být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
Související informace
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
03 Audio a média
Přehled menu - RSE*
Přehled možných položek menu a nastavení
systému RSE.
Menu RSE u přední obrazovky
Chcete-li zpřístupnit toto menu, nejdříve
zvolte RSE v položce MEDIA na přední obrazovce displeje. Potom zpřístupněte menu
stisknutím tlačítka OK/MENU. Otočením
knoflíku TUNE zvolte požadované nastavení.
Pro potvrzení zvolte OK/MENU. Dále lze použít dálkový ovladač (str. 76) a tlačítka na klávesnici.
Resetovat všechna nastavení RSE
Vyskakovací nabídka RSE55
Vyskakovací menu se objeví, pokud stisknete
,
na dálkovém ovladači (str. 76) tlačítko
když se video soubor přehrává nebo když se
zobrazí položka TV*. K provedení výběru použijte rolovací kolečko a tlačítka na dálkovém
ovladači.
Formát obrazu
Nastavení obrazu
Nastavení lze upravit pro pravou nebo levou
obrazovku nebo pro obě obrazovky displeje.
Režim den/noc
Menu levého RSE monitoru, Menu
pravého RSE monitoru a Menu obou RSE
monitorů:
Menu DVD57
Vypnout/Zapnout
RADIO
MEDIA
Nastavení RSE
Vypnutí zvuku
Displej vyp
Vypnout dálkové ovládání (vpředu)
Zdrojové menu56
Menu platné pro AM, FM1, FM2, DAB1*
a DAB2*:
Režim den/noc
Displej vyp
Resetovat všechna nastavení RSE
MEDIA
03
Menu RSE CD audio
Menu Disk
Náhodné přehrávání
Režim den/noc
Displej vyp
Resetovat nastavení disku
Menu RSE u zadních obrazovek displeje
Menu data CD/DVD pro RSE
Menu RSE pro zadní obrazovky zpřístupníte
stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači (str. 76) v době, kdy je zvolen zdroj
(např.Disk).
Menu Disk
K provedení výběru použijte rolovací kolečko
a tlačítka na dálkovém ovladači.
RADIO
Náhodné přehrávání
Opakovat složku
Kód DivX® VOD
Režim den/noc
Displej vyp
Resetovat nastavení disku
TV rodičovský zámek
55
56
57
Platí pouze pro přehrávání videa a sledování TV*.
Obsah vyskakovacího menu pro zdrojové menu závisí na tom, co je zrovna přehráváno resp. zobrazováno - může to být např. Menu Data CD/DVD nebo Menu USB.
Platí pouze pro DVD video disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
95
03 Audio a média
||
Menu video DVD pro RSE
Menu A/V-AUX pro RSE
Displej vyp
Menu Disk
Menu A/V AUX
Nastavení TV - reset
Menu DVD
Vstupní hlasitost A/V AUX
Titulky
Režim den/noc
Zvolit jazyk zvukové stopy
Displej vyp
Rozšířené nastavení
03
Menu iPod pro RSE
Displej vyp
Menu iPod
Resetovat nastavení disku
Náhodné přehrávání
Menu USB pro RSE
Režim den/noc
Menu USB
Displej vyp
Náhodné přehrávání
96
Resetovat nastavení AUX
Režim den/noc
Resetovat nastavení iPod
Opakovat složku
Menu RSE Bluetooth®
Kód DivX® VOD
Menu Bluetooth
Zvolit USB zařízení
Náhodné přehrávání
Režim den/noc
Režim den/noc
Displej vyp
Displej vyp
Resetovat nastavení USB
Resetovat nastavení Bluetooth
Menu AUX pro RSE
Menu TV pro RSE*
Menu AUX
Menu TV
Hlasitost vstupu AUX
Zvolit zemi
Režim den/noc
Autom. vyhledávání
Displej vyp
Vyhledávání
Resetovat nastavení AUX
Režim den/noc
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Audio a média - přehled menu (str. 87)
Audio a média - navigace v menu (str. 26)
Systém multimédií pro zadní sedadla
(RSE)* (str. 79)
03 Audio a média
03
97
04 Abecední seznam
mikrofon - vypnuto............................... 60
převedení hovoru do mobilu................. 60
streaming audio.................................... 54
A
Alarmy v případě nehod a krizových
situací........................................................ 36
Audio
Nastavení.............................................. 29
surround......................................... 22, 30
zadní ovládací panel............................. 28
zásuvka pro sluchátka.......................... 28
04
Audio a média
menu.....................................................
přehled..................................................
přehled menu........................................
správa systému....................................
úvod......................................................
26
23
87
23
22
audio systém............................................. 22
funkce................................................... 29
přehled.................................................. 23
C
CD.............................................................. 44
D
H
Hlasitost audio...........................................
externí zdroje audia..............................
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti................................................
telefon...................................................
telefon/multimediální přehrávač...........
vyzváněcí tón, telefon...........................
23
53
32
61
61
61
Hovory
obsluha................................................. 59
příchozí................................................. 59
DAB Rádio........................................... 32, 41
Dálkové ovládání....................................... 76
výměna baterie..................................... 78
Digitální rádio (DAB)................................... 41
Dopravní informace – (TP) ........................ 37
I
iPod®, připojení......................................... 51
DVD............................................................ 44
K
B
Baterie
dálkové ovládání................................... 78
sluchátka.............................................. 82
Bezdrátová sluchátka................................ 82
Bluetooth®
handsfree.............................................. 59
média.................................................... 54
98
E
Klávesnice na volantu................................ 23
Ekvalizér..................................................... 31
Externí vstup signálu........................... 23, 50
M
Média, Bluetooth®...................................... 54
Mikrofon..................................................... 60
04 Abecední seznam
Mobilní telefon
handsfree..............................................
ovládání hlasem....................................
připojit...................................................
zaregistrujte telefon..............................
59
67
55
55
MY CAR........... 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Rádio......................................................... 32
DAB................................................ 32, 41
telefonní seznam...................................
telefonní seznam, zkratka.....................
volání....................................................
zaregistrujte telefon..............................
RDS............................................................ 36
TV............................................................... 73
RSE - Rear Seat Entertainment (zábavní
systém pro zadní sedadla)......................... 79
Typy rozhlasových programů (PTY)........... 38
R
N
Nastavení obrazu....................................... 49
U
S
USB, připojení............................................ 51
Navigace v menu pro audio a média......... 26
Sensus......................................................... 7
Navigace v menu RSE............................... 79
Sluchátka
bezdrátová............................................ 82
výměna baterie..................................... 82
O
Systém Infotainment
ovládání hlasem.................................... 67
tlačítka volby zdroje.............................. 23
ovládání
středová konzola.................................. 23
ovládání hlasem, mobilní telefon............... 67
P
Prostorový zvuk................................... 22, 30
Přehrávač............................................. 32, 44
kompatibilní formáty souborů............... 50
62
62
59
55
Systém Infotainment (Audio a média)........ 22
04
V
Volání......................................................... 59
Volant
klávesnice............................................. 23
Volvo Sensus............................................... 7
Vstup A/V-AUX.......................................... 83
Vstup AUX........................................... 23, 50
T
Telefon
handsfree..............................................
ovládání hlasem....................................
příchozí hovory.....................................
přijetí hovoru.........................................
připojit...................................................
Vstup USB................................................. 50
Vysílání zpráv............................................. 37
59
67
59
60
55
99
04 Abecední seznam
Z
Zadní obrazovky displeje........................... 81
Zadní ovládací panel
audio systém........................................ 28
Zadní zábavní systém................................ 79
Zásuvka pro sluchátka................... 28, 81, 82
Zvukové jeviště.......................................... 31
04
100
Volvo Car Corporation TP 16747 (Czech), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising