Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Sensus Connect Infotainment

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Úvod...........................................................
Volvo Sensus..............................................
Digitální uživatelská příručka ve vozidle.....
Změna majitele..........................................
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*...........................................
Informace na Internetu..............................
Volvo ID.....................................................
02 MY CAR
7
7
8
10
MY CAR....................................................
MY CAR - vyhledávací cesty....................
MY CAR - položky nabídky.......................
MY CAR - nastavení vozidla.....................
MY CAR - systém podpory řidiče.............
MY CAR - Možnosti systému....................
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání.
MY CAR - Nastavení klimatizace..............
MY CAR - Nastavení Internetu..................
Informace MY CAR...................................
03 Audio a média
14
15
15
17
19
21
22
23
23
24
Audio a média...........................................
Audio a média - přehled...........................
Audio a média - použití systému..............
Audio a média - navigace v menu............
Symboly na obrazovce.............................
Oblíbené....................................................
Audio a média - nastavení audio..............
Audio a média - všeobecné nastavení
audio.........................................................
Audio a média - rozšířená nastavení
audio.........................................................
Nastavení ekvalizéru.................................
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti.....................................
Rádio.........................................................
Ladění rádia..............................................
Automatické ladění rádia..........................
Seznam rozhlasových stanic....................
Manuální ladění rádia................................
Rozhlasové stanice jako předvolby..........
Funkce RDS..............................................
Alarmy v případě nehod a krizových
situací........................................................
Dopravní informace (TP)...........................
Typy rozhlasových programů (PTY)..........
01 02 03
2
11
11
11
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
26
27
27
29
31
32
32
33
34
35
35
35
36
36
37
37
38
39
39
40
40
Obsah
Ovládání hlasitosti u přerušení funkcí R
DS.............................................................
Rádiotext...................................................
Automatická aktualizace rádiové frekvence (AF).................................................
Digitální rádio (DAB)*.................................
Digitální rádio (DAB)* - subkanál...............
DAB to DAB link........................................
Multimediální přehrávač............................
CD/DVD*...................................................
Rychle dopředu/dozadu...........................
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru............................................
Prohledávání médií...................................
Přehrávání a navigace na DVD video
disku.........................................................
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD...........................................................
Nastavení obrazu......................................
Jednotka pevného disku (HDD)*...............
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů........................................
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.
40
41
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj................................................. 51
Hlasové ovládání - nastavení....................
Hlasové ovládání - hlasové povely...........
Hlasové ovládání - rychlé povely..............
Hlasové ovládání - mobilní telefon............
Hlasové ovládání - rádio...........................
Hlasové ovládání - multimédia..................
Vozidlo připojené k Internetu....................
Modem vozidla*........................................
Apps..........................................................
Webový prohlížeč.....................................
TV*.............................................................
Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb.....
TV* - správa kanálů...................................
Informace o aktuálním programu TV*.......
Teletext*....................................................
Ztráta signálu TV kanálu*..........................
Dálkový ovladač*......................................
Dálkový ovladač* - funkce........................
Dálkový ovladač* - výměna baterie..........
Audio a média - přehled menu.................
Přehled menu - AM...................................
Přehled menu - FM...................................
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*....
03 03 03
Media Bluetooth®...................................... 51
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®... 52
41
41
42
42
42
43
44
Připojení jiného zařízení Bluetooth®.......... 54
44
45
Handsfree telefon Bluetooth® - přehled.... 57
Příjem hovoru a volání............................... 57
46
47
47
47
48
49
50
Registrování zařízení Bluetooth®............... 53
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®................................................. 54
Odpojení zařízení Bluetooth®.................... 55
Odebrání zařízení Bluetooth®.................... 55
Telefon handsfree Bluetooth®................... 56
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému............................................
Telefonní seznam......................................
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů....................................................
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole..................................
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů.
Hlasové ovládání.......................................
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání.
Funkce nápovědy pro hlasové ovládání...
58
59
59
60
60
61
63
63
64
65
65
66
67
67
68
70
71
73
75
76
77
77
78
78
78
79
80
81
82
82
83
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Abecední seznam
Přehled nabídek - CD/DVD audio.............
Přehled menu - DVD video.......................
Přehled nabídek - jednotka pevného
disku (HDD)...............................................
Přehled menu - iPod.................................
Přehled menu - USB.................................
83
84
Abecední seznam..................................... 92
03 04
85
85
86
Přehled menu - Media Bluetooth®............ 86
Přehled menu - AUX................................. 87
Přehled menu - Bluetooth® handsfree...... 87
Přehled nabídky - webový prohlížeč......... 88
Přehled menu - TV*................................... 89
4
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
5
ÚVOD
01 Úvod
Úvod
Tento doplněk je doplněk k normální příručce
pro vozidlo.
V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve nahlédněte do příručky pro uživatele.
Pro odpovědi na další otázky doporučujeme
kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti Volvo Car Corporation.
POZNÁMKA
Příručka pro uživatele je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus je zdrojem pro vaše osobní
zážitky s vozidlem Volvo. Systém Sensus
poskytuje informace, zábavu a funkce, které
zjednoduší ovládání vašeho vozidla.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této doplňkové příručce nejsou
závazné. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
Když sedíte ve vozidle, chcete je mít pod
kontrolou; v dnešním propojeném světě to
zahrnuje informace, komunikaci a zábavu
v momentech, kdy je to pro vás nejvhodnější.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení,
která umožňují propojení* s vnějším světem,
a zároveň vám poskytuje intuitivní kontrolu
nad všemi možnostmi vozidla.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
01 Úvod
||
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
01
Přehled
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle1. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Základní informace o navigaci najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání
menu (str. 29). Podrobný popis najdete
dále.
Navigace* - NAV, viz samostatná
doplňková příručka.
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz příslušnou část v tomto doplňku.
Nastavení vozidla - MY CAR, viz MY CAR
(str. 14).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Systém ovládání klimatizace, viz příručku
pro uživatele.
Kamera parkovacího asistenta - CAM*,
viz příručku uživatele.
1
8
Platí pro některé modely vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v příručce pro uživatele:
01 Úvod
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
článkům se záložkou.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
POZNÁMKA
Příručka pro uživatele není k dispozici
během jízdy.
Hledat
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání, např. „bezpečnostní pás“.
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
aIA
||}
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete hledat, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce dole)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek
ve výsledcích vyhledávání
a stisknutím tlačítka OK/MENU
přejděte na tento článek.
01
Mění se mezi malými a velkými
písmeny pomocí OK/MENU.
Textové kolečko se změní na
pole hledání. Kurzor posuňte
pomocí TUNE. Vymaže překlep
pomocí EXIT. Vrátí se na textové kolečko - stiskněte OK/
MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím
panelu lze použít k upravování
pole hledání.
Kategorie
Články v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií.
Stejný článek může být v několika příslušných
kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom
kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU
- nebo článek otevřete kategorii - výběr
. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
výběr
zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte podle popisu "Navigace v článku" dále
v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU
}}
9
01 Úvod
01
||
článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT
přejdete zpět na předchozí zobrazení.
z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na
středové konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás
seznámí s nejčastějšími funkcemi ve vozidle.
Články jsou rovněž přístupné na základě
kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby
byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na
rychlého průvodce a stisknutím tlačítka OK/
MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Procházení článku
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo
poznámky, zobrazí se příslušný symbol
a počet těchto textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete na začátek/konec článku, možnosti
"domů" a "oblíbené" budou přístupné, jestliže
budete na stránce rolovat dále nahoru resp.
dolů. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete
výběr/zvýrazněný odkaz. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Související informace
•
Informace na Internetu (str. 11)
Změna majitele
Při změně majitele se musí vynulovat všechna
uživatelská data a nastavení systému se musí
resetovat na původní tovární nastavení.
Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte
na středové konzole MY CAR a zvolte
Nastavení Obnovení továrního
nastavení.
Resetují se uživatelská data (např. pro apps,
internetový prohlížeč) a osobní nastavení
v nabídkách (např. nastavení klimatu, nastavení vozidla) se nastaví na původní tovární
nastavení.
Ve vozidlech se systémem Volvo On Call,
VOC* se vymažou osobní nastavení, která
jsou uložena ve vozidle. Ukončení předplatného VOC - viz Změna vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call* (str. 11).
Související informace
•
•
Domů - dostanete se na výchozí stránku
uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní.
Další možností, jak přidat/odebrat článek
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Volvo ID (str. 11)
01 Úvod
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*
Je-li vozidlo vybaveno funkcí Volvo On Call,
VOC, je nutné změnit uživatele služby.
VOC představuje doplňující služby zaměřené
na bezpečnost, zabezpečení a komfort.
V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby.
Informace na Internetu
Volvo ID
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte
přístup k různým službám3.
Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se
přihlásit na My Volvo, což je osobní webová
stránka pro vás a vaše vozidlo.
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka
pro vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo
zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID,
např. pokud chcete poslat novou adresu
z mapové služby na internetu přímo do
vozidla.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID se používá
při přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On
Call.
Příklady služeb:
Ukončení služby VOC
Pokud se změní majitel a chcete ukončit
službu VOC, kontaktujte dealera Volvo.
Pokud se změní majitel, musí se vynulovat
osobní nastavení ve vozidle na tovární nastavení2. Viz Změna majitele.
Spuštění služby VOC
Je velmi důležité, aby se změnil uživatel
služby VOC a aby původní uživatel již neměl
možnost využívat služby ve vozidle. V případě
změny vlastnictví kontaktujte prodejce Volvo.
Kód QR
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program (aplikace) pro některé mobilní telefony. Čtečku kódů QR lze stáhnout např.
z App Store, Windows Phone nebo Google
Play.
Související informace
•
2
3
Informace na Internetu (str. 11)
01
POZNÁMKA
Abyste mohli využívat tyto služby, původní
účty k přihlášení se musí upgradovat na
Volvo ID.
Výhody čísla Volvo ID
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo,
které potřebujete k přístupu k online službám - stačí si tedy zapamatovat jedno
uživatelské jméno a jedno heslo.
•
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. VOC) se uživatelské jméno/
heslo automaticky změní i pro ostatní
služby (např. My Volvo)
Platí pouze pro vozidla, která se mohou připojit k internetu.
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11
01 Úvod
01
||
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit Volvo ID, musíte zadat svou
osobní e-mailovou adresu a postupovat podle
pokynů, které obdržíte v e-mailu. Tím dokončíte registraci. Volvo ID lze vytvořit
prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte
podle pokynů. Další možností je stisknout
na středové konzole tlačítko Připojit
.
Potom zvolte Aplikace Apps, SETUP
a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call, VOC* - stáhne se poslední
verze aplikace VOC. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID a postupujte podle pokynů.
Související informace
•
•
•
•
•
12
Informace na Internetu (str. 11)
Apps (str. 71)
Vozidlo připojené k Internetu (str. 68)
Změna majitele (str. 10)
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call* (str. 11)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City Safety,
zámky a poplašné zařízení, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
EXIT
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
Funkce EXIT
Provoz
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se stiskne EXIT, a v závislosti
na úrovni menu, nastane některá z následujících situací:
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Různé výsledky přinese krátký a dlouhý stisk.
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje),
ve které jsou přístupné všechny funkce
a zdroje nabídky.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
14
02 MY CAR
MY CAR - vyhledávací cesty
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní
části obrazovky displeje středové konzoly.
Cesty vyhledávání k funkcím systému
nabídky jsou uváděny v následujícím formátu:
Nastavení Nastavení vozidla
Nastavení zámku Dveře – odemknutí
Dveře řidiče, pak všechny.
Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí
klávesnice na volantu:
1. Stiskněte tlačítko MY CAR na středové
konzole.
2. Stiskněte kolečko.
3. Pomocí ovládacího kolečka přejděte na
požadovanou nabídku, např.Nastavení
a potom stiskněte ovládací kolečko otevře se podnabídka.
4. Přejděte na požadované menu,
např.Nastavení vozidla a stiskněte ovládací kolečko - otevře se submenu.
5. Přejděte na Nastavení zámku a stiskněte ovládací kolečko - otevře se nové
submenu.
1
6. Přejděte na Dveře – odemknutí a stiskněte ovládací kolečko - otevře se rozbalovací nabídka s funkcemi, které lze zvolit.
7. Procházejte pomocí kolečka možnosti
Všechny dveře a Dveře řidiče, pak
všechny a stisknutím kolečka možnost
vyberte.
MY CAR - položky nabídky
MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu
funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
02
8. Ukončete programování - jedním dlouhým stisknutím nebo opakovaným krátkým tisknutím tlačítka EXIT projděte přes
nabídky postupně zpět.
Postup je stejný jako u ovládání na středové
konzole (str. 14): OK/MENU, EXIT a TUNE.
Související informace
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - položky nabídky (str. 15)
Příklad normálního zobrazení pro menu MY CAR.
Stisknutím tlačítka MY CAR na středové konzole otevřete normální zobrazení pro menu
MY CAR. V normálním zobrazení uvidíte stav
některých systémů podpory řidiče (v horní
části obrazovky) a stav funkce Start/Stop* ve
spodní části obrazovky.
Stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete zdroj
menu My Car, kde jsou k dispozici následující položky:
• My S601
• Statistika trasy
Závisí na modelu vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
15
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
Nastavení
Hybrid3
Uživatelská příručka
My Car
My
S601
Zde se nacházejí informace o hnacím
systému vozidla. Zvolte z následujících položek:
DRIVE-E2/Hybrid3
Tlak v pneumatikách
My Car
My
S601
Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat
nebo deaktivovat.
Statistika jízdy
My Car
Statistika trasy
Na obrazovce se zobrazuje historie se sloupcovým grafem průměrné spotřeby elektřiny3
a paliva.
Drive-E2
My Car
DRIVE-E
Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce
Drive-E vozů Volvo. Zvolte z následujících
položek:
• Start/Stop
Zde jsou uvedeny informace o funkci
Start/Stop.
• Průvodce ECO řízením
2
3
1
16
Platí pro S60, V60 a XC60.
Platí pro V60 Plug-in Hybrid.
Závisí na modelu vozidla.
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
Menu úrovně 2
Podle obrazovky zjistíte, jaký motor
vozidlo pohání a jak teče hnací síla.
• Jízdní režimy
Zde jsou vysvětleny různé jízdní režimy
vozidla.
• Průvodce ECO řízením
Zde najdete tipy, rady a doporučení
k úsporné jízdě.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak v pneumatikách
Na obrazovce se zobrazí informace o monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - zde
lze aktivovat a deaktivovat systém.
Nastavení
My Car
Menu úrovně 3
Hybrid
• Tok energie
My Car
Menu úrovně 1
Nastavení
Menu jsou strukturována následovně:
Menu úrovně 4
Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu
v rámci Nastavení. Některé funkce jsou
k dispozici standardně, jiné se týkají výbavy
na přání.
Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat /Zapnuto, nebo deaktivovat /Vypnuto, se
zobrazí čtvereček:
Zapnuto: Vybraný čtvereček.
Vypnuto: Prázdný čtvereček.
•
Vyberte ZapnutoVypnuto pomocí OK
a pak menu zavřete příkazem EXIT.
Nabídky pod nastavením
• Nastavení vozidla - viz MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
• Systém podpory jízdy - viz MY CAR systém podpory řidiče (str. 19)
• Možnosti systému - viz MY CAR Možnosti systému (str. 21)
02 MY CAR
• Nastavení hlasového ovládání - viz MY
MY CAR - nastavení vozidla
• Nastavení klimatu - viz MY CAR -
Položka menu pro nastavení vozidla ve zdroji
nabídky MY CAR obsahuje celou řadu funkcí,
např. Paměť klíče nebo Nastavení dveří.
CAR - Nastavení hlasového ovládání (str.
22)
Nastavení klimatizace (str. 23)
•
Nastavení internetu - viz MY CAR Nastavení Internetu (str. 23)
• Volvo On Call, popsáno v samostatné
příručce.
• Možnosti klávesy oblíbených FAV připojí běžně používanou funkci
v systému MY CAR k tlačítku FAV, viz
Oblíbené (str. 32)
• Informace - viz Informace MY CAR (str.
24)
• Obnovení továrního nastavení - všechna uživatelská data se resetují a ve
všech menu se nastavení resetují na
tovární nastavení.
Uživatelská příručka
My Car
Uživatelská příručka
Na obrazovce se zobrazí digitální uživatelská
příručka (str. 8).
Související informace
•
•
Nastavení vozidla
Nastavení zámku
Zvukové potvrzení
Zapnuto
02
Vypnuto
Paměť klíče vozidla
Zapnuto
Vypnuto
Světelné potvrzení zamknutí dveří
Zapnuto
Vypnuto
Nastavení zámku
Světelné potvrzení při odemknutí
Automatické zamykání dveří
Zapnuto
Vypnuto
Dveře – odemknutí
Všechny dveře
Dveře řidiče, pak všechny
Odemkn. vstupu bez klíče
MY CAR (str. 14)
Odemknout všechny dveře
MY CAR - vyhledávací cesty (str. 15)
Jakékoliv dveře
Dveře na stejné straně
Obojí přední dveře
Zapnuto
Vypnuto
Snížená ochrana
Aktivovat omezenou ochranu
Zapnuto
Vypnuto
Požádat při výstupu
Zapnuto
Vypnuto
Nastavení bočního zrcátka
17
02 MY CAR
||
Sklopit zrcátka při zamykání
02
Doba osvětlení pro odchod od vozu
Aktivní bixenonová světla
Zapnuto
Vypnuto
Zapnuto
Vypnuto
30 s
Vypnuto
60 s
Naklonit levé zrc. při zařaz. zpáteč.
90 s
Zapnuto
Vypnuto
Přídavné osvětlení
Zapnuto
Trojité směrové světlo
Vypnuto
Zapnuto
Naklonit pravé zrc. při zařaz.zpát.
Vypnuto
Zapnuto
Vypnuto
Zapnuto
Denní provozní světla
Podlahové osvětlení
Vypnuto
Doba aktivace přístup.sv.
Dočasný levostranný provoz
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Tlak v pneumatikách
Nakalibrujte tlak pneu
nebo
Dočasný pravostranný provoz
Monitorování pneu
Vypnuto
Zapnuto
Zapnuto
30 s
Vypnuto
Vypnuto
60 s
90 s
18
Natáčecí světla
Zapnuto
Osvětlení okolí
Barvy osvětlení okolí
Vypnuto
Zapnuto
Nastavení světel
Vnitřní osvětlení
Aktivní dálkové světlomety
02 MY CAR
Úroveň posilování řízení
Nízký
Střední
Vysoký
Cross Traffic Alert (CTA)
Zapnuto
•
Informace MY CAR (str. 24)
MY CAR - systém podpory řidiče
Položka v nabídce Systémy podpory řidiče ve
zdroji nabídek MY CAR obsahuje např.
Systém varování před kolizí a Lane Keeping
Aid.
02
Systém podpory jízdy
Varování před kolizí
Vypnuto
Rychlost na displeji infotainment
Zapnuto
Vypnuto
Resetovat nastavení vozidla
Všechna menu v Nastavení vozidla
jsou uváděna v původním továrním
nastavení.
Související informace
•
•
•
MY CAR (str. 14)
Varování před kolizí
Zapnuto
Vypnuto
Upozornění na vzdálenost
Krátká
Normální
Dlouhá
Zvukové varování
MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
Zapnuto
MY CAR - systém podpory řidiče (str.
19)
Vypnuto
•
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 22)
•
•
MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
Lane Departure Warning
MY CAR - Nastavení klimatizace (str.
23)
19
02 MY CAR
||
Lane Departure Warning
02
Systém detekce dopravních znač.
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Při spuštění
Upozornění na rychlost
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vyšší citlivost
Zapnuto
Vypnuto
Asistent vyboč. z jízd.pruhu
DSTC
Zapnuto
Vypnuto
City Safety
Zapnuto
Asistent vyboč. z jízd.pruhu
Zapnuto
Vypnuto
Režim asistence
Kompletní funkce
Pouze posilování volantu
Pouze vibrace
Systém detekce dopravních znač.
20
Vypnuto
BLIS
Zapnuto
Vypnuto
Upozornění na odstup
Zapnuto
Vypnuto
Driver Alert
Zapnuto
Vypnuto
Související informace
•
•
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 22)
•
•
MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
•
Informace MY CAR (str. 24)
MY CAR - Nastavení klimatizace (str.
23)
02 MY CAR
MY CAR - Možnosti systému
Položka v nabídce nastavení systému ve zdroji
nabídek MY CAR obsahuje např. funkci Čas
a Jazyky.
Možnosti systému
Nastavení času
Zde se nastavují hodiny na sdružené
přístrojové desce.
24 hodin
Zapnuto
Vypnuto
Letní čas
Automaticky
Zapnuto
Vypnuto
Automatický čas
Zapnuto
Vypnuto
Místo
Jazyk
Spořič obrazovky
Vyberte jazyk textů na obrazovce a na
sdružené přístrojové desce.
Jazyk: displej řidiče
Vyberte jazyk textů na sdružené přístrojové desce.
Jednotky vzdál. a paliva
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Zapnuto
Vypnuto
Pokud zvolíte tuto možnost, po jisté
době nečinnosti zmizí z obrazovky displeje aktuální obsah a objeví se prázdná
obrazovka.
Pokud stisknete některé z tlačítek na
obrazovce displeje nebo některé z ovládacích tlačítek, opět se zobrazí původní
obsah.
Zobrazit text nápovědy
Zapnuto
Jednotka teploty
Celsius
Fahrenheit
Výběr jednotky pro zobrazení venkovní
teploty a nastavení ovládání klimatizace.
02
Vypnuto
Vysvětlující text pro aktuální obsah displeje se zobrazí, je-li tato možnost zvolena.
Resetovat možnosti systému
Všechna menu v Možnosti systému
jsou uváděna v původním továrním
nastavení.
Související informace
•
•
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 22)
}}
21
02 MY CAR
•
02
•
•
MY CAR - Nastavení klimatizace (str.
23)
MY CAR - Nastavení hlasového
ovládání
MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
Položka Nastavení hlasového ovládání ve
zdroji nabídky MY CAR obsahuje např. funkci
Voice Tutorial nebo seznam povelů pro hlasové ovládání.
Informace MY CAR (str. 24)
Nastavení hlasového ovládání
Viz
Výukový program
(str.
63)
Seznam pokynů
(str.
65)
Globální pokyny
Rychlost TTS
(str.
64)
Rychlá
Střední
Pomalá
•
•
•
•
•
Pokyny pro rádio
Pokyny pro média
•
•
Telefonní pokyny
22
(str.
63)
Platí pouze, když je nainstalována navigace Volvo*.
Související informace
Navigační pokyny
Výchozí
Adaptace mluvčího
A
A
Nastavení uživatele
Školený uživatel
(str.
64)
MY CAR (str. 14)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
MY CAR - Nastavení klimatizace (str.
23)
MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
Informace MY CAR (str. 24)
02 MY CAR
MY CAR - Nastavení klimatizace
Položka v menu Nastavení klimatizace ve
zdroji menu MY CAR obsahuje např. funkci
nastavení ventilátoru a recirkulaci.
Nastavení klimatu
Automatický ventilátor
Normální
Vysoký
Nízký
Doba vypnutí recirkulace
Zapnuto
Vypnuto
Aut. odmrazování vzadu
Zapnuto
Vypnuto
Aut. vyhřívání sedadla řidiče
Systém kvality vzduchu v interiéru
Zapnuto
Vypnuto
MY CAR - Nastavení Internetu
Položka v menu Nastavení Internetu ve zdroji
nabídky MY CAR obsahuje např. funkci
Bluetooth® a Wi-Fi.
Resetovat nastavení klimatu
Nastavení internetu
Viz
Všechna menu v Nastavení klimatu
jsou uváděna v původním továrním
nastavení.
Připojit přes
(str.
68)
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Modem ve vozidle
(str.
70)
Bluetooth
(str.
53)
MY CAR (str. 14)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 22)
Žádné
Modem ve vozidle
MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
Informace MY CAR (str. 24)
02
(str.
70)
Využitá data
Síťový operátor
Zapnuto
Vypnuto
Aut. vyhřívání volantu
Datový roaming
Uzamknout SIM kartu
Zapnuto
Vypnuto
PIN kód u SIM
karty ve vozidle
23
02 MY CAR
||
Informace MY CAR
Access Point Name
Bluetooth
(str.
53)
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
(str.
70)
02
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Jméno
Heslo
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
24
MY CAR (str. 14)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 22)
MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)
Informace MY CAR (str. 24)
Položka menu Informace ve zdroji menu MY
CAR obsahuje funkce jako Počet klíčů a číslo
VIN.
Informace
Počet klíčů
Číslo VIN
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (str. 14)
MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání
(str. 22)
MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)
MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
AUDIO A MÉDIA
03 Audio a média
Audio a média
03
Audiosystém a systém médií se skládá z rádia
(str. 35), přehrávače médií (str. 42), TV (str.
75)* a možnosti komunikovat s mobilním
telefonem (str. 56), který lze v některých
případech hlasovým ovládáním (str. 61). Je
možné připojit vozidlo k Internetu (str. 68)
např. za účelem streamování audia přes aplikace (str. 71).
Informace se objevují na 7palcové obrazovce
v horní části středové konzoly. Funkce lze
ovládat pomocí tlačítek na volantu, pomocí
tlačítek na středové konzole pod obrazovkou
nebo pomocí dálkového ovladače (str. 78)*.
se motor vypnul (u vozidel s funkcí Keyless*
musí být dveře řidiče zavřené).
Dolby Digital, Dolby Pro Logic
Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový
ovladač musel být zasunutý ve spínači zapalování.
Když se vozidlo startuje, systém infotainment
se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.
POZNÁMKA
Chcete-li používat systém infotainment
a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky. Zabráníte tím
zbytečnému vybíjení akumulátoru.
Vyrobeno s licencí společností Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
a symbol dvojitého D jsou obchodní známky
společnosti Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ
Powered by Gracenote®
Je-li audiosystém a systém médií aktivní,
když se motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile se klíč zasune do polohy I nebo
vyšší polohy. Systém pokračuje v přehrávání
stejného zdroje (např. rádia) jako předtím, než
26
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Gracenote (logo a logotyp Gracenote),
"Powered by Gracenote" a Gracenote
MusicID jsou obchodní známky resp. registrované obchodní známky společnosti
Gracenote, Inc.
Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci
vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil
prvotřídní zážitek z poslechu.
03 Audio a média
Audio a média - přehled
Audio a média - použití systému
Přehled různých komponentů systému audia
a médií.
Audiosystém a systém médií je ovládán ze
středové konzoly a částečně tlačítky na
volantu, hlasovým ovládáním (str. 61) nebo
dálkovým ovládáním (str. 78)*. Informace se
zobrazí na obrazovce v horní části středové
konzoly.
03
Klávesnice na volantu.
7palcová obrazovka. Vzhled na obrazovce lze změnit a přizpůsobit nastavení
sdružené přístrojové desky; viz příručku
pro uživatele.
Ovládací panel na středové konzole.
Vstupy AUX a USB pro externí audiozdroje (str. 49) (např. iPod®).
Vstup A/V-AUX*.
Související informace
•
•
1
Audio a média (str. 26)
Audio a média - použití systému (str.
27)
Procházet/rychloposuv vpřed/hledat –
krátkým stisknutím procházejte stopy na
disku, předvolby rozhlasových stanic1
Neplatí pro DAB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
27
03 Audio a média
||
nebo kapitoly2. Dlouhé stisknutí slouží
k rychlému procházení skladeb na disku
nebo k vyhledání další rozhlasové stanice.
SOUND - stisknutím zpřístupníte nastavení audio (basy, výšky atd.). Další informace, viz obecné nastavení audio (str.
33) .
VOL – zvýšení nebo snížení hlasitosti.
03
ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím
se systém spustí a dlouhým stisknutím
(dokud se nevypne obrazovka) se vypne.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a
to včetně navigace* a funkcí telefonu) se
spouští a vypíná současně. Krátkým
stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo
obnoví na původní hlasitost (pokud byl
vypnutý).
Otvor pro vložení a vysunutí disku.
Hlavní zdroje - stisknutím zvolte hlavní
zdroj (např. RADIO, MEDIA). Zobrazí se
naposledy aktivní zdroj (např. pro rádio
Menu FM). Pokud je zobrazen zdroj
a stisknete tlačítko hlavního zdroje,
zobrazí se menu zkratek.
Vysunutí disku. Disk zůstává vysunutý
cca. 12 sekund. Potom se z bezpečnostních důvodů zasune.
OK/MENU – stisknutím kolečka na
volantu nebo tlačítka na středové konzole
2
28
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
přijmete výběr v nabídkách. Pokud se
nacházíte v normálním zobrazení a stisknete OK/MENU, zobrazí se menu pro
vybraný zdroj (např. RADIO nebo
MEDIA). Pokud jsou k dispozici vnořené
nabídky, vpravo od obrazovky se zobrazí
šipka.
TUNE – otáčením kolečka na volantu
nebo knoflíku na středové konzole procházejte stopy/složky na disku, rozhlasové a televizní* stanice, telefonní kontakty nebo procházejte možnosti na obrazovce displeje.
EXIT - krátkým stisknutím se posunete
v systému menu nahoru, přerušíte
aktuální funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor nebo vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím zobrazíte normální
zobrazení nebo, pokud jste v normálním
zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně
nabídky (zobrazení hlavního zdroje),
odkud lze použít stejná tlačítka hlavního
zdroje jako na středové konzole (6).
INFO - pokud jsou kromě informací, které
se zobrazily na obrazovce, k dispozici
další informace, stisknutím tlačítka INFO
zobrazíte další informace.
Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
FAV - v některých případech lze přiřadit
některé funkce tlačítku FAV. Přiřazená
funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím
tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 32).
Hlasové ovládání - stisknutím aktivujte
hlasové ovládání.
Související informace
•
Audio a média - navigace v menu (str.
29)
•
Audio a média (str. 26)
03 Audio a média
Audio a média - navigace v menu
Audiosystém a systém médií je ovládán ze
středové konzoly a částečně tlačítky na
volantu, hlasovým ovládáním nebo dálkovým
ovládáním (str. 78)*. Informace se zobrazí na
obrazovce v horní části středové konzoly.
03
Příklad ukazuje navigování na různé funkce, když se přehrává z hard disku ve vozidle.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
29
03 Audio a média
||
Tlačítko hlavního zdroje – stisknutím
změníte hlavní zdroj nebo se zobrazí
nabídka zkratek/zdrojů v aktivním zdroji.
Normální zobrazení – běžný režim pro
zdroj.
Menu zkratek - zobrazí často používané
položky z menu.
Rychlá nabídka – rychlý režim v případě
otočení knoflíku TUNE, např. při změně
stop na disku, naladění jiné rozhlasové
stanice apod.
03
Menu zdroje - funkce a nastavení aktivního zdroje.
Menu výběru zdroje3 - zobrazuje zdroje,
které lze zvolit.
menu hlavního zdroje - zobrazí se hlavní
zdroje, které si lze rovněž zvolit pomocí
klávesnice hlavního zdroje (1).
Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.
Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních
zdrojů (1) (např. RADIO, MEDIA) K navigování
přes menu zdroje použijte ovládací prvky
TUNE, OK/MENU, EXIT nebo tlačítko hlavního zdroje (1).
Pokud je text v panelu nabídek světle šedý,
možnost nelze vybrat. Může to být způsobeno tím, že funkce není ve vozidle k dispo-
3
30
Je k dispozici pouze u hlavních zdrojů s různými menu.
zici, že není daný zdroj aktivní nebo připojený,
nebo že nic neobsahuje.
Dostupné funkce, viz Audio a média - přehled
menu (str. 81).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
03 Audio a média
Symboly na obrazovce
Přehled symbolů, které lze zobrazovat na
obrazovce na poli činnosti/stavu.
Symbol
Popis
Mikrofon vypnut.
Pruhy zobrazují sílu signálu
v síti mobilního telefonu. Pod
pruhy je typ připojení.
Audio vypnuto (MUTE).
Není připojeno k internetu přes
modem ve vozidle*A.
Pole činnosti/stavu uvádí právě probíhající
činnosti a v některých případech jejich stav.
Ne všechny symboly činnosti/stavu se zobrazují stále z důvodu omezeného místa v poli.
Symbol
Popis
Připojí se k internetu přes
modem ve vozidle*A.
Připojí se k internetu přes
modem ve vozidle*A.
Pole činnosti/stavu.
Symbol
A
Pouze vozidla se službou Volvo On Call
03
Související informace
•
•
Vozidlo připojené k Internetu (str. 68)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Modem ve vozidle*A připojený
k internetu přes roaming (používá se u zahraničních sítí).
Tento symbol se objeví, pokud
se vysílá poloha vozidla.
Telefon připojen.
Popis
Zmeškaný hovor.
Připojí se k internetu přes
Bluetooth®.
Aktuální hovor.
Připojeno k internetu přes
Bluetooth®.
Nepřečtená textová zpráva.
Není připojeno k internetu přes
Bluetooth®.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
31
03 Audio a média
Oblíbené
Přiřaďte si často používanou funkci k tlačítku
FAV. Je možné připojit jednu funkci v každém
jednotlivém zdroji v rámci hlavních zdrojů rádio, médií, MY CAR a webového prohlížeče
ve vozidle připojeném k Internetu. Připojené
funkce se poté aktivují pouhým stisknutím tlačítka FAV.
03
Připojit oblíbené
4. V položkách nabídky vyberte funkci, kterou chcete připojit k tlačítku FAV.
> Když bude zdroj (např. AM, Bluetooth®) příště aktivní, uložená funkce je
přístupná po krátkém stisknutí tlačítka
FAV.
Související informace
•
•
•
•
•
Audio a média (str. 26)
MY CAR (str. 14)
Rádio (str. 35)
Multimediální přehrávač (str. 42)
Vozidlo připojené k Internetu (str. 68)
Audio a média - nastavení audio
Audiosystém je již nakalibrován pro optimální
reprodukci zvuku. Tuto kalibraci lze však změnit.
Nastavení optimální kalibrace zvuku
Audiosystém je již kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory,
zesilovače, akustiku prostoru pro cestující,
polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této uživatelské
příručce, např. Basy, Výšky a Ekvalizér, jsou
určeny uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce zvuku osobnímu vkusu.
1. Zvolte hlavní zdroj (např. RADIO,
MEDIA).
2. Vyberte zdroj (např. AM, Bluetooth).
3. V normálním zobrazení zdroje stiskněte
OK/MENU a vyberte nabídku FAV.
Další možností je dlouze stisknout tlačítko
FAV, dokud se nezobrazí nabídka.
4
32
Platí pro některé motory.
Aktivní potlačení hluku4
Vozidlo je vybaveno funkcí aktivního potlačení
hluku, která potlačuje hluk motoru v prostoru
pro cestující pomocí audiosystému. Mikrofony ve střeše vozidla detekují rušivý hluk
a audio systém vysílá protirušivé zvuky, které
hluk tlumí.
03 Audio a média
Audio a média - všeobecné nastavení
audio
Mikrofony ve střeše vozidla - umístění a množství
se může lišit podle modelu vozidla.
POZNÁMKA
Nezakrývejte mikrofon vozidla; v opačném
případě se může v audio systému vytvářet
dunivý zvuk.
Související informace
•
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 33)
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 34)
• Hlasitost hlas.ovl. - Hlasitost systémového hlasu hlasového ovládání (str. 61).
Všeobecné nastavení audio pro systém audia
a médií.
• Hlasit. vyzván. tónu - Hlasitost vyzvá-
Stisknutím tlačítka SOUND otevřete nabídku
pro nastavení audia (Basy, Výšky atd.).
Otáčením knoflíku TUNE přejděte k výběru
(např. Výšky) a stisknutím OK/MENU proveďte výběr.
• Hlas. park. asistenta - Hlasitost parko-
Otáčením knoflíku TUNE upravte nastavení.
Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka OK/
MENU. Pozor - hlasitost zvuku lze nastavit
pouze v rámci mírného rozsahu. Je-li aktivní
nějaká funkce (např. navigační systém), hlasitost zvuku lze nastavit otáčením ovladače
VOL do minimální/maximální polohy.
Dalším otáčením knoflíku TUNE otevřete další
možnosti:
• Premium sound - Pokročilé nastavení
audia (str. 34).
• Basy - Úroveň basů.
• Výšky - Úroveň výšek.
• Vyvážení vpředu-vzadu - Vyvážení mezi
nění ve vozidle pro připojený mobilní telefon (str. 56).
vací asistence*.
• Hlas. Cross Traffic Alert - Hlasitost
systému CTA*.
03
• Kompenzace hlasitosti - Kompenzace
audia pro nadměrný hluk v prostoru pro
cestující (str. 35).
• Resetovat nast. audia - Obnoví výrobní
nastavení audia.
Související informace
•
•
•
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
•
Audio a média - nastavení audio (str. 32)
Audio a média - použití systému (str. 27)
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 34)
předními a zadními reproduktory.
• Vyvážení vpravo-vlevo - Vyvážení mezi
pravými a levými reproduktory.
• Ekvalizér - Úroveň hlasitosti pro různé
vlnové délky (str. 35).
• Hlasitost navigace - Hlasitost systémového hlasu navigačního systému*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33
03 Audio a média
Audio a média - rozšířená nastavení
audio
Upravte nastavení audia pro rádio a média
podle svých přání.
03
Pro veškerá pokročilá nastavení audia je třeba
stisknutím tlačítka SOUND přejít do nabídky
nastavení audia. Otočením knoflíku TUNE
přejděte na možnost Premium sound a stiskněte OK/MENU.
Profil zvuku
Zvuk lze optimalizovat pro různé části vozidla.
Profil zvuku lze nastavit pro Sedadlo řidiče,
Zadní sedadla nebo Celé vozidlo.
1. Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Sound stage a stiskněte OK/
MENU.
2. Profil zvuku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Prostorový zvuk
Systém prostorového zvuku lze nastavit na
Zapnuto/Vypnuto. Pokud nastavíte Zapnuto,
systém zvolí nastavení pro optimální přehrávání zvuku. Zpravidla se na obrazovce dis. Pokud se k provepleje objeví DPL II a
dení záznamu použila technologie Dolby
Digital, záznam se bude přehrávat s tímto
nastavením a na obrazovce displeje se objeví
. Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici
bude stereo se 3 kanály.
34
1. Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Surround a stiskněte OK/
MENU.
1. Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Uprostřed a stiskněte OK/
MENU.
2. Prostorový zvuk lze nastavit do režimu
Zapnuto/Vypnuto stisknutím tlačítka OK/
MENU
2. Hlasitost zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Pokud je vybraná možnost Zapnuto, lze úroveň prostorového zvuku nastavit samostatně.
1. Otáčením knoflíku TUNE přejděte na
nastavení úrovně a potvrďte tlačítkem
OK/MENU.
2. Úroveň prostorového zvuku zvolte otáčením knoflíku TUNE a potvrďte stisknutím
tlačítka OK/MENU.
Subwoofer
Hlasitost subwooferu lze nastavit samostatně.
1. Otočením knoflíku TUNE přejděte na
možnost Subwoofer a stiskněte OK/
MENU.
2. Hlasitost zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Středový reproduktor
Hlasitost středového reproduktoru lze nastavit samostatně. Pokud je prostorový zvuk
v režimu Zapnuto, nastaví se možnost
Úroveň DPL II uprostřed, v opačném
případě možnost Úroveň 3 kanály
uprostřed.
Související informace
•
•
Audio a média - nastavení audio (str. 32)
Audio a média - všeobecné nastavení
audio (str. 33)
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
•
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 51)
Nastavení ekvalizéru (str. 35)
Nastavení hlasitosti audio a automatické
regulace hlasitosti (str. 35)
03 Audio a média
Nastavení ekvalizéru
Nastavte ekvalizér a upravte hlasitost samostatně pro různé frekvence rádia a TV.
1. Stisknutím tlačítka SOUND otevřete
nabídku pro nastavení audia. Otočením
knoflíku TUNE přejděte na možnost
Ekvalizér a stiskněte OK/MENU.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku
TUNE a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
3. Nastavte audio otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte tlačítkem OK/MENU nebo
povel zrušte tlačítkem EXIT. Analogicky
pokračujte u ostatních vlnových délek,
které chcete změnit.
4. Po dokončení nastavení audia je potvrďte
stisknutím tlačítka EXIT a vraťte se na
normální zobrazení.
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 34)
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
5
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Nastavení hlasitosti audio
a automatické regulace hlasitosti
Nastavte kompenzaci audio pro případ nadměrné hlučnosti v prostoru pro cestující.
Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky
v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti
se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace lze nastavit na možnosti Nízký,
Střední, Vysoký nebo Vypnuto.
Rádio
Lze poslouchat na frekvenci rádia AM5 a FM.
V některých případech lze poslouchat digitální
rádio (DAB) (str. 41)*.
Ve vozidle připojeném k Internetu (str. 68)
lze poslouchat internetové rádio, viz Apps (str.
71).
03
1. Stisknutím tlačítka SOUND otevřete
nabídku pro nastavení audia. Otočením
knoflíku TUNE přejděte na možnost
Kompenzace hlasitosti a stiskněte OK/
MENU.
2. Úroveň zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 34)
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Ovládací prvky funkcí rádia.
Informace o ovládání rádia najdete v kapitole
o fungování systému (str. 27) a ovládání menu
(str. 29).
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 32).
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
35
03 Audio a média
||
Rádio AM5/FM
•
•
Ladění rádia (str. 36)
•
Funkce RDS (str. 39)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
38)
Digitální rádio (DAB)*
03
•
•
•
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 41)
•
Funkce RDS (str. 39)
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 42)
DAB to DAB link (str. 42)
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
38)
Internetové rádio
•
Ladění rádia
Automatické ladění rádia
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic (str. 37).
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic (str. 37), které využívají automatické ladění rádia.
Automatické ladění rádia (str. 36) využívá
seznam stanic sestavený v rádiu. Lze použít
také manuální ladění rádia (str. 37).
Během ladění rádia lze nastavit manuální
nebo automatické ladění.
1. V režimu FM přejděte do menu Menu FM
Naladit stanici podle.
2. Otočte TUNE na Seznam stanic nebo
Manuální ladění) a zvolte pomocí OK/
MENU.
Apps (str. 71)
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve
kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Přehled menu - AM (str. 82)
Přehled menu - FM (str. 82)
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*
(str. 83)
Související informace
•
Rádio (str. 35)
Je-li nastaveno (str. 36) automatické ladění
rádia, rádio lze naladit v běžném zobrazení
a v seznamu stanic.
Ladění rádia v běžném zobrazení
1. Krátké stisknutí - režim FM na
/
na středové konzole (nebo na klávesnici
na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další uloženou stanici.
2. Dlouhé stisknutí - režim FM na
/
na středové konzole (nebo na
klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další
dostupnou stanici.
Ladění rádia v seznamu stanic
1. Zapněte režim FM v TUNE, zobrazí se
Seznam FM stanic.
2. Otočte TUNE na stanici a zvolte ji pomocí
OK/MENU.
V seznamu stanic přepínejte mezi automatickým a manuálním laděním rádia (str. 37)
stisknutím tlačítka INFO na středové konzole.
5
36
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
Související informace
•
Ladění rádia (str. 36)
Seznam rozhlasových stanic
Manuální ladění rádia
Rádio automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic , které momentálně
přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte
rozhlasové stanice a jejich frekvence.
Rádio automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic (str. 37). Rozhlasové stanice lze
však naladit také manuálně.
Automatické ladění rádia (str. 36) využívá
sestavený seznam stanic.
POZNÁMKA
V seznamu se zobrazí pouze frekvence
rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. Nezobrazí se úplný
seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.
Související informace
•
Ladění rádia (str. 36)
Je-li nastaveno (str. 36) manuální ladění rádia,
rádio lze naladit v běžném zobrazení a v
seznamu frekvencí.
Ladění rádia v běžném zobrazení
03
1. Krátké stisknutí - režim FM na
/
na středové konzole (nebo na klávesnici
na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další uloženou stanici.
2. Dlouhé stisknutí - režim FM na
/
na středové konzole (nebo na
klávesnici na volantu).
> Rádio přepne na předchozí/další
dostupnou stanici.
Ladění radia v seznamu frekvencí
1. Zapněte režim FM v TUNE, zobrazí se
Ladění FM.
2. Otočte TUNE na frekvenci a zvolte ji
pomocí OK/MENU.
V seznamu frekvencí přepínejte mezi manuálním a automatickým laděním rádia (str. 36)
tisknutím tlačítka INFO na středové konzole.
Související informace
•
•
Ladění rádia (str. 36)
Automatické ladění rádia (str. 36)
37
03 Audio a média
Rozhlasové stanice jako předvolby
–
Často používané rozhlasové stanice je vhodné
pro usnadnění aktivace uložit do předvoleb.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
AM/FM v Menu AM Zobrazit
Předvolby nebo Menu FM Zobrazit
Předvolby.
Digitální rádio (DAB)*
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb. Předvolby se ukládají dlouhým
stisknutím požadovaného tlačítka předvolby.
Podrobnější informace - viz rádio AM/FM
nahoře. Uložené předvolby se vybírají pomocí
tlačítek předvoleb.
03
Pro každou vlnovou délku lze uložit 10
předvoleb (např. AM).
Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné
subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je
uložena předvolba, pak je registrován pouze
hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály
jsou dočasné. Při dalším pokusu o naladění
předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na
seznamu kanálů.
Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek
předvoleb.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby.
1. Nalaďte si stanici, viz Ladění rádia (str.
36).
–
Předvolby stanic.
Rádio AM6/FM
2. Podržte několik sekund stisknuté jedno
z tlačítek předvolby. Nyní můžete použít
tlačítko předvolby.
Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam
kanálů předvolby.
6
38
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
DAB prostřednictvím položky Menu DAB
Zobrazit Předvolby.
POZNÁMKA
Systém DAB v audiosystému nepodporuje
veškeré funkce standardu DAB.
Související informace
•
•
Ladění rádia (str. 36)
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
03 Audio a média
Funkce RDS
V případě systému RDS rádio automaticky
přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje
např. příjem dopravních informací TP a vyhledání určitých druhů programů PTY
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují
následující funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší7.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace8 nebo zprávy.
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice9.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice nepoužívají
RDS nebo používají pouze část funkcionalit RDS.
typ programu již nevysílá, nastaví se původní
hlasitost a audiozdroj.
Alarmy v případě nehod a krizových
situací
Programové funkce alarm, dopravní informace (TP) a typy programů (PTY) přerušují
jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má
nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší. Stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte
k přerušenému audio zdroji. Stisknutím tlačítka OK/MENU zprávu vymažete.
Tato funkce rádia se používá jako varování při
vážných nehodách a katastrofách. Zpráva
ALARM! se zobrazí na obrazovce displeje,
pokud je vysílána varovná zpráva.
Související informace
Související informace
•
Alarmy v případě nehod a krizových
situací (str. 39)
•
•
Dopravní informace (TP) (str. 40)
•
•
Rádiotext (str. 41)
Alarm lze dočasně přerušit, nikoliv však deaktivovat.
•
03
Funkce RDS (str. 39)
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
40)
Automatická aktualizace rádiové frekvence (AF) (str. 41)
Pokud je požadovaný typ programu nalezen,
rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší
aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li
používán CD přehrávač, přepne se do režimu
pauzy. Přerušené vysílání se přehrává nastavenou hlasitostí (str. 40). Jakmile nastavený
7
8
9
Platí pro FM rádio.
Platí pro rádio DAB*.
Platí pro FM a rádio DAB*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
39
03 Audio a média
03
Dopravní informace (TP)
Typy rozhlasových programů (PTY)
Tato funkce umožní přerušit vysílání dopravních informací v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.
Pro rádio DAB* lze zvolit jeden nebo několik
typů programu rádia, např. pop nebo klasickou hudbu. Po zvolení typu programu se naviguje pouze mezi kanály, které vysílají daný typ
programu.
Symbol TP informuje, že je funkce aktivována. Pokud některá stanice ze seznamu
vysílá dopravní zpravodajství, na obrazovce
displeje se objeví výrazně TP. Jinak se TP
zobrazuje v šedé barvě.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
TP.
Související informace
•
Funkce RDS (str. 39)
Typy programu se volí v režimu DAB pod
menu Menu DAB Filtrování typu
programu (PTY).
1. Otočte TUNE na typ programu, který
chcete zaškrtnout resp. u kterého chcete
zrušit zaškrtnutí.
2. Pomocí tlačítka OK/MENU zaškrtněte typ
programu resp. zrušte zaškrtnutí.
3. Po výběru požadovaných typů programu
opusťte systému menu pomocí tlačítka
EXIT.
Je-li funkce aktivní, na obrazovce se objeví
symbol PTY.
V některých případech rádio DAB opustí
režim PTY, viz DAB to DAB link (str. 42).
Související informace
•
40
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce RDS (str. 39)
Ovládání hlasitosti u přerušení funkcí
RDS
Funkce RDS, které přehrávání přerušily, jako
např. alarm nebo dopravní informace (TP) slyšíte hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je hlasitost nastavena během
přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.
Související informace
•
•
•
Funkce RDS (str. 39)
Alarmy v případě nehod a krizových
situací (str. 39)
Dopravní informace (TP) (str. 40)
03 Audio a média
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto
informace lze zobrazit na obrazovce displeje.
Pro rádio FM a DAB* lze zobrazit rádiotext.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM/DAB prostřednictvím položky Menu
FM Zobrazit nebo Menu DAB
Zobrazit.
Související informace
•
•
Funkce RDS (str. 39)
Digitální rádio (DAB)* (str. 41)
Automatická aktualizace rádiové
frekvence (AF)
Tato funkce automaticky vybere pro nastavenou rozhlasovou stanici nejsilnější vysílač.
Může být aktivována pro FM rádio.
Digitální rádio (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém
digitálního vysílání rádia (str. 35). Vozidlo podporuje DAB, DAB+ a DMB.
POZNÁMKA
Ve výjimečných případech se může stát, že
funkce k vyhledání silného vysílače musí prohledat celý vlnový rozsah FM.
Pokud je nastavená rozhlasová stanice uložena do předvolby (str. 38), funkce nezmění
vysílač, ani když se aktivuje automatická
aktualizace rozhlasové frekvence.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
FM prostřednictvím položky Menu FM
Alternativní frekvence (AF).
Související informace
•
Funkce RDS (str. 39)
Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici ve všech místech. Pokud není pokrytí,
na obrazovce displeje se objeví zpráva
Žádný příjem.
03
Související informace
•
Rozhlasové stanice jako předvolby (str.
38)
•
Typy rozhlasových programů (PTY) (str.
40)
•
•
•
•
Rádiotext (str. 41)
Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 42)
DAB to DAB link (str. 42)
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*
(str. 83)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
41
03 Audio a média
03
Digitální rádio (DAB)* - subkanál
DAB to DAB link
Multimediální přehrávač
Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu
v jiných jazycích.
DAB resp. DAB linking znamená, že se rádio
DAB může přeladit z jednoho kanálu se zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný
kanál v rámci stejné skupiny kanálu, kde je
příjem lepší.
Přehrávač médií dokáže přehrávat audio
a video z disků CD/DVD* a externě připojených audio zdrojů přes vstup AUX/USB*. Dále
umožňuje bezdrátový streaming audio souborů (str. 51) z externích zařízení přes
Bluetooth®. Některé přehrávače dokáží zobrazit TV* a mohou komunikovat s mobilním telefonem (str. 56) přes Bluetooth®.
Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů,
je na obrazovce displeje vlevo od názvu
. Subkanál je na
kanálu zobrazen symbol
obrazovce displeje označen symbolem nalevo od jména kanálu.
Otočením ovladače TUNE otevřete menu pro
nastavení subkanálů.
Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve
zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného
kanálu, aniž by byl tento vybrán.
Při změně skupiny kanálů můžete zaznamenat určité zpoždění. Může dojít ke krátkému
ztišení, pokud již není k dispozici aktuální
kanál a ještě není k dispozici nový kanál.
–
Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu
DAB prostřednictvím položky Menu DAB
Propojování DAB-DAB.
Související informace
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 41)
Lze kopírovat hudbu z disku/USB10 na hard
(HDD) (str. 47).
Ve vozidle připojeném k Internetu (str. 68)
lze poslouchat internetové rádio, audio knihy
a využívat hudebních služeb, viz Apps (str.
71).
Související informace
•
Digitální rádio (DAB)* (str. 41)
Ovládání multimediálního přehrávače.
10
42
Závisí na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o fungování systému (str.
27) a ovládání menu (str. 29).
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 32).
Gracenote
MusicID®
Gracenote MusicID® je průmyslový standard
rozpoznávání hudby. Tato technologie se
používá k identifikování a předávání informace z obalů a informací o hudbě u CD
disků, digitálních souborů s hudbou na paměťových médií a z hudebních služeb na internetu.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média (str. 26)
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str.
66)
Dálkový ovladač* (str. 78)
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 48)
CD/DVD*
Multimediální přehrávač (str. 42) dokáže
přehrávat originální i vypálené disky CD/DVD.
Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující základní typy disků a souborů:
•
Originální disky CD/DVD (audio disky CD/
DVD).
•
•
Nahrané DVD video disky (DVD video).
Vypálené CD/DVD disky s audio soubory.
Další informace o podporovaných formátech,
viz kompatibilní formáty souborů, (str. 48).
POZNÁMKA
Některé nahrávací společnosti chrání své
audio soubory proti kopírování. Také se
může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.
Lze kopírovat hudbu z disku11 na jednotku
pevného disku (HDD) (str. 47) vozidla a pak
ji přehrávat z tohoto zdroje.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 32).
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o fungování systému (str.
27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
11
Přehrávání a navigace na CD/DVD
audio disku
Otočením ovladače TUNE otevřete strukturu
stop na disku. Otáčením ovladačem TUNE
můžete ve struktuře navigovat.
Chcete-li spustit přehrávaní stopy, stiskněte
OK/MENU.
Přehrávání a navigace na vypálených
CD/DVD discích
03
Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/
video soubory, musí se nahrát struktura složek na disku. V závislosti na kvalitě disku
a objemu informací může v některých případech začít přehrávání se zpožděním.
Otočením ovladače TUNE vstoupíte do struktury souborů na disku nebo můžete vyhledávat v kategoriích. Ve struktuře navigujte
otáčením ovladače TUNE. Pomocí OK/
MENU zvolte složku a zpět ve struktuře se
posuňte pomocí ovladače EXIT.
Chcete-li spustit přehrávaní souboru, stiskněte OK/MENU.
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
Určité trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
43
03 Audio a média
||
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
Ovládání DVD video disku, viz Přehrávání
a navigace na DVD video disku (str. 46).
Prohledávání médií
03
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného
disku. Další informace o funkci vyhledávání
(str. 45).
Související informace
•
•
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 44)
•
Přehled nabídek - CD/DVD audio (str.
83)
•
Přehled menu - DVD video (str. 84)
12
13
44
Audio a média - použití systému (str. 27)
Rychle dopředu/dozadu (str. 44)
Rychle dopředu/dozadu
Soubory audio a video lze přetáčet rychle
dopředu a dozadu.12
Chcete-li audio nebo video soubory rychle
přetáčet dopředu nebo dozadu, stiskněte tla/
.
čítko
Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/
dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu různými
rychlostmi. Opakovaným tisknutím tlačítek
/
zvyšte rychlost rychlého převíjení
dopředu/dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka se opět nastaví běžná rychlost
převíjení.
Související informace
•
Náhodné přehrávání stopy na disku
nebo audiosouboru
Tato funkce přehrává stopy a audiosoubory
v náhodném pořadí13.
Chcete-li přehrávat stopy a audiosoubory pro
zvolený zdroj v náhodném pořadí:
1. Stiskněte OK/MENU.
2. Otočte TUNE na Náhodně.
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje
pomocí tlačítka OK/MENU.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Media Bluetooth® (str. 51)
Audio a média - použití systému (str. 27)
Platí pouze pro disky CD/DVD*, USB a iPod®.
Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Během
hledání se prochází USB (str. 49), disk (str.
43) a hard disk (str. 47).
Prohledávání médií je k dispozici z běžného
zobrazení pro zdroje Disk, USB a HDD.
Chcete-li spustit vyhledávání, stiskněte tlačítko OK/MENU a vyberte možnost
Prohledávání médií.
Vyhledávání
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do výpisu výsledků, otočte
TUNE na jednu z možností (viz vysvětlení
v tabulce dole) v seznamu (2) pro změnu
režimu zadávání a stiskněte OK/MENU.
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Po dokončení zadání řetězce pro vyhledávání vyberte možnost Hledat.
> Provádí se prohledávání. Výsledek se
zobrazí seřazen do následujících kategorií: interpret, album, stopa, žánr, rok
a skladatel.
4. Otočte TUNE na kategorii a zvolte OK/
MENU.
Vyhledávání pomocí kolečka.
5. Otáčením knoflíku TUNE vyberte média
a stisknutím tlačítka OK/MENU spusťte
přehrávání.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
Hledat
||}
Prohledejte médium.
Změní textové kolečko na pole
Klíč.slovo:. Kurzor posuňte
pomocí TUNE. Vymaže překlep
pomocí EXIT. Vrátí se na textové kolečko - stiskněte OK/
MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka
s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole Klíč.slovo:.
03
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz předchozí obrázek), na obrazovce se
objeví nový seznam znaků. Opakovaně tiskněte klávesu s číslem, dokud se neobjeví
požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po
stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno,
až stisknete další tlačítko.
45
03 Audio a média
Přehrávání a navigace na DVD video
disku
Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou
přístupné další funkce a nastavení, např. výběr
titulků, jazyka nebo výběr scén.
03
Základní přehrávání a navigace, viz Použití
systému (str. 27). Podrobný popis najdete
dále.
POZNÁMKA
Video film lze sledovat pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji
se objeví Video není při této rychl.
k disp.. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk.
Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla
klesne pod cca. 6 km/h.
Navigace v menu DVD disku s video
souborem
K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na
středové konzole, viz obrázek nahoře.
Změna kapitoly nebo názvu
Otočením tlačítka TUNE zpřístupníte seznam
kapitol a můžete tento seznam procházet
(pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka OK/MENU zvolte
kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí
místo (pokud byl přehráván film, přehrávání
se spustí znovu). Stisknutím tlačítka EXIT
zpřístupníte seznam skladeb.
Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením
knoflíku TUNE. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Tím se dostanete zpátky k seznamu
kapitol. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo.
Pomocí tlačítka EXIT zrušíte výběr a vrátíte se
zpět na výchozí místo (aniž byste provedli
výběr).
Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka
/
na středové konzole nebo pomocí
klávesnice na volantu*.
Související informace
•
•
•
•
46
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Audio a média - použití systému (str. 27)
Úhel kamery pro přehrávání video disků
DVD (str. 47)
Rychle dopředu/dozadu (str. 44)
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 44)
•
Multimediální přehrávač - kompatibilní
formáty souborů (str. 48)
03 Audio a média
Úhel kamery pro přehrávání video
disků DVD
Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení
pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény,
můžete použít tuto funkci.
V režimu disku přejděte na položku Menu
DVD video Rozšířené nastavení Úhly.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 46)
Nastavení obrazu
Jednotka pevného disku (HDD)*
Můžete upravit nastavení jasu a kontrastu
(pokud vozidlo stojí).
Lze kopírovat hudbu z disku/USB14 na jednotku pevného disku (HDD) vozidla a pak ji
přehrávat z tohoto zdroje.
1. Stiskněte OK/MENU a zvolte Nastavení
obrazu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
2. Otočte TUNE na požadovanou položku
a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Informace o podporovaných formátech, viz
kompatibilní formáty souborů (str. 48).
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku TUNE
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o fungování systému (str.
27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte
OK/MENU nebo EXIT.
Kopírování hudby na jednotku pevného
disku
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Audio a média (str. 26)
Složky mají symbol
03
.
1. Stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Menu HDD.
2. Vyberte kopírování z disk/USB.
3. Vyberte, co chcete kopírovat, a pak
vyberte možnost Pokračovat.
4. Vybrat cíl - umístění kopírované hudby.
> Importování hudby z disku/
Importování hudby z USB
Nevyjímejte disk/paměť USB, dokud
není přenos potvrzen - Hudební
soubory byly importovány.
14
Závisí na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
47
03 Audio a média
||
POZNÁMKA
Pokud z USB kopírujete hudební soubory,
které se nenacházejí ve složkách, tedy
soubory v kořenovém adresáři, tyto soubory se nezobrazí. Tyto stopy lze importovat tak, že zvolíte Všechny stopy, nebo je
stáhnete do složek.
03
Systém dokáže kopírovat hudbu do
vnořených složek až do hloubky 8 úrovní.
Formáty souborů, které lze kopírovat na
hard disk
CD-/DVD disky: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Přejmenování/vymazání složky nebo
souboru
1. Stiskněte tlačítko OK/MENU a zvolte
možnost Přejmenovat/vymazat
soubory.
2. Vyberte složku nebo soubor, stiskněte
tlačítko OK/MENU a vyberte možnost
Přejmenovat nebo Vymazat.
3. Pomocí kolečka zadejte nový název a pak
vyberte Uložit.
Pro přejmenování nelze použít název, který je
již použitý pro jiný soubor. V tom případě
systém zachová původní název.
48
Přehrávání a navigace
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 32).
Pořadí přehrávání
Přehrávání probíhá podle pořadí seznamu.
Chcete-li pořadí přehrávání promíchat, stiskněte tlačítko OK/MENU a vyberte možnost
Náhodně.
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného
disku. Další informace o funkci vyhledávání(str. 45).
Informace o paměti
Kapacitu a využití jednotky pevného disku lze
zobrazit stisknutím tlačítka OK/MENU
a výběrem možnosti Informace o úložišti.
Související informace
•
•
Multimediální přehrávač (str. 42)
Přehled nabídek - jednotka pevného
disku (HDD) (str. 85)
Multimediální přehrávač kompatibilní formáty souborů
Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými
v následující tabulce.
Kompatibilní formáty souborů pro disky
CD/DVD
POZNÁMKA
Disky s dvojitým formátem a oboustranné
disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než
běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že
přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví funkční poruchy.
Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop
MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3
ignorovány.
Formáty
zvuku
CD audio, mp3, wma,
aac, m4a
Video formát
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
Kompatibilní formáty souborů přes
připojení USB
Přes připojení USB lze přehrávat audio
a video soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.
03 Audio a média
Formáty zvuku
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Video formát
divx, avi, asf
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit (str. 50) k audiosystému.
Přehrávání a navigace na DVD video
disku (str. 46)
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 32).
Přehrávání a navigace
Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve
voze. Zařízení, které je připojeno přes vstup
AUX, nelze pomocí ovládacích prvků ve voze
ovládat.
03
Otočením ovladače TUNE vstoupíte do struktury složky nebo můžete vyhledávat v kategoriích. Ve struktuře navigujte otáčením ovladače TUNE. Pomocí OK/MENU zvolte složku
a zpět ve struktuře se posuňte pomocí ovladače EXIT.
Chcete-li spustit přehrávaní souboru, stiskněte OK/MENU.
iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se
dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto
zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí
k USB portu.
Lze kopírovat hudbu z USB15 na jednotku
pevného disku (HDD) (str. 47) vozidla a pak ji
přehrávat z tohoto zdroje.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o fungování systému (str.
27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
15
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
Prohledávání médií
Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného
disku. Další informace o funkci vyhledávání
(str. 45).
Určité trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
03 Audio a média
||
Paměť USB
Za účelem usnadnění používání paměti USB
se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními
soubory.
03
iPod®
POZNÁMKA
Systém umožňuje pouze přehrávání audio
souborů ze zařízení iPod®.
Externí audiozdroj přes vstup
AUX/USB*
Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes
libovolné přípojky na středové konzole.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pro spuštění přehrávání musí být použit
zdroj iPod® (nikoli USB).
Systém podporuje mobilní média, která
odpovídají systému souborů FAT32 a USB
2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami
resp. soubory v každé složce. Výjimkou je
nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000
vnořených složek resp. souborů.
Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audiosystém systém a systém
přehrávání médií má strukturu nabídek
podobnou jako přehrávač iPod®.
Související informace
POZNÁMKA
Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít kabel s USB adaptérem. Tím
se zabrání mechanickému opotřebení USB
vstupu a připojené paměti USB.
MP3 přehrávač
Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3
přehrávač nastaven v režimu USB
Removable device/Mass Storage Device.
•
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj (str. 51)
Připojovací body pro externí audiozdroje.
Přehled menu - AUX (str. 87)
1. Stiskněte MEDIA, otočte TUNE na požadovaný zdroj audio USB,iPod nebo AUX,
stiskněte OK/MENU.
> Pokud je zvoleno USB, na obrazovce
displeje se zobrazí Připojit USB.
Přehled menu - iPod (str. 85)
Přehled menu - USB (str. 86)
Připojení audiozdroje:
2. Připojte audiozdroj k jedné z přípojek
v úložné schránce na středové konzole
(viz předchozí obrázek).
Při načítání souborů na paměťovém médiu
systémem se na obrazovce displeje objeví
text Načítá se USB. V závislosti na struktuře
50
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
a počtu souborů může jistou dobu trvat, než
bude zavádění souborů ukončeno.
POZNÁMKA
Systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později.
POZNÁMKA
Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí
se, pokud je zkratováno nebo pokud
připojené USB zařízení odebírá příliš velký
výkon (to se může stát v případě, kdy
připojené USB zařízení nesplňuje normy
platné pro USB zařízení). Pokud závada
byla odstraněna, USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.
Nastavení hlasitosti audio pro externí
audiozdroj
Nastavení hlasitosti pro externí audiozdroj (str.
49). Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se
může zhoršit.
Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj (např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený audiozdroj může mít jinou hlasitost než je
interní hlasitost audio systému (např. rádio).
Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu:
Stiskněte tlačítko MEDIA, vyberte Menu AUX
Vstup AUX, vyberte nastavení hlasitosti
Standard nebo Boost.
POZNÁMKA
Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš
velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku
se může zhoršit. Kvalita zvuku se může
rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí
a audiosystém systém a systém přehrávání médií je v režimu AUX. V tomto
případě nenabíjejte přehrávač přes 12
V zásuvku.
Související informace
•
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*
(str. 49)
Související informace
•
•
•
Audio a média - rozšířená nastavení audio
(str. 34)
Media Bluetooth®
Přehrávač ve voze je vybaven systémem
Bluetooth® a může přehrávat bezdrátově
streaming audio soubory z externích zdrojů
s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních
telefonů a PDA.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 53).
03
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o fungování systému (str.
27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str. 32).
Přehrávání a navigace
K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na
klávesnici na volantu. Některá externí zařízení
můžete použít také k přepínání stop.
Když se mobilní telefon připojí k vozidlu, rovněž lze dálkově řídit výběr funkcí mobilního
telefonu; viz Telefon handsfree Bluetooth®
(str. 56). Chcete-li měnit jednotlivé funkce,
změňte hlavní zdroje TEL a MEDIA.
Audio a média - použití systému (str. 27)
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
03 Audio a média
||
POZNÁMKA
Přehrávač Bluetooth® musí podporovat
funkce Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) a Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat
funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak
se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.
Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici,
nepodporují v plném rozsahu funkci
Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud
potřebujete informace o kompatibilních
telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaného dealera Volvo.
03
POZNÁMKA
Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio
soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.
Související informace
•
•
52
Audio a média - použití systému (str. 27)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 52)
•
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo
audiosouboru (str. 44)
•
Přehled menu - Media Bluetooth® (str.
86)
Připojení a odpojení zařízení
Bluetooth®
Vozidlo je vybaveno rozhraním Bluetooth®
a dokáže bezdrátově komunikovat s ostatními
zařízeními Bluetooth® po zaregistrování
a připojení (str. 53).
Lze zaregistrovat až 15 zařízení Bluetooth®.
Registrace se pro každé zařízení provádí
pouze jednou. Po zaregistrování nemusí být
zařízení již viditelné/vyhledatelné. Musí být
však aktivována funkce Bluetooth®.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v
dosahu je naposledy připojené externí
zařízení, připojí se automaticky k nastartovanému vozidlu. V běžném zobrazení zdroje se
ukáže název připojeného zařízení. Chcete-li
připojit jiné zařízení, stiskněte OK/MENU
a zvolte změnu zařízení (str. 54).
Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí. Chcete-li zařízení
manuálně odpojit, deaktivujte v zařízení
Bluetooth. Chcete-li odregistrovat zařízení
Bluetooth® z vozidla, viz Odebrání zařízení
Bluetooth® (str. 55). Vozidlo poté nebude
automaticky vyhledávat zařízení.
Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®.
Jeden telefon
a jedno zařízení na média
, mezi kterými lze přepínat (str. 54).
Telefon připojený jako telefon i jako zařízení
k přehrávání médií.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Media Bluetooth® (str. 51)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
03 Audio a média
Registrování zařízení Bluetooth®
Bluetooth®.
Lze současně připojit dvě zařízení
Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi
kterými lze přepínat. Lze rovněž současně
volat telefonem a provádět streaming audiosouborů. Vozidlo je možné připojit k Internetu
(str. 68) přes připojení mobilního telefonu.
vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud
jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.
Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení,
stiskněte TEL na středové konzole.
Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení:
externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze
03
Pokud se připojení nezdařilo, stiskněte tlačítko EXIT a proveďte připojení podle
možnosti 2.
POZNÁMKA
Externí zařízení se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve
připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se předpokládá, že se zařízení připojuje
(registruje) poprvé a že nejsou připojena
žádná další zařízení. V možnostech připojení
je zobrazeno připojení telefonu. Zařízení pro
média (str. 51) se připojuje analogicky,
přestože začíná u hlavního zdroje MEDIA.
4. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve
vozidle odpovídá kódu v externím
zařízení. Pokud ano, přijměte kódy v obou
místech.
5. Přijměte nebo odmítněte jakékoli
možnosti telefonních kontaktů a zpráv
v telefonu.
> Externí zařízení je nyní připojeno.
Lze zaregistrovat až 15 zařízení Bluetooth®.
Registrace se pro každé zařízení provádí
pouze jednou. Po zaregistrování nemusí být
zařízení již viditelné/vyhledatelné. Musí být
však aktivována funkce Bluetooth®.
Pokud bude aktualizován operační systém
telefonu, může dojít k přerušení registrace
telefonu. V tomto případě odpojte telefon,
viz Odebrání zařízení Bluetooth® (str. 55)
a potom jej znovu připojte.
3. V seznamu vyberte zařízení Bluetooth®,
které chcete připojit, a potvrďte stisknutím OK/MENU.
Příklad normálního zobrazení telefonu.
Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí
Bluetooth® externího zařízení.
Možnost 1 - externí zařízení se hledá
pomocí systému menu ve voze
1. Stiskněte tlačítko OK/MENU, vyberte
možnost Nastavit vozidlo jako viditelné
a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes technologii Bluetooth®. Viz příručka k externímu
zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte tlačítko OK/MENU a vyberte
možnost Hledat nový telefon (pro
mediální zařízení Hledat nové zařízení).
> Vozidlo bude vyhledávat dostupná
zařízení Bluetooth®, což může trvat
přibližně minutu.
2. V externím zařízení vyhledejte zařízení
Bluetooth®.
> Zařízení bude vyhledávat dostupná
zařízení Bluetooth®, což může trvat
přibližně minutu.
3. Vyberte název vozidla na obrazovce
externího zařízení.
}}
53
03 Audio a média
||
4. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve
vozidle odpovídá kódu v externím
zařízení. Pokud ano, přijměte kódy v obou
místech.
03
5. Přijměte nebo odmítněte jakékoli
možnosti telefonních kontaktů a zpráv
v telefonu.
> Externí zařízení je nyní připojeno.
Když je externí zařízení připojeno, název
funkce Bluetooth® externího zařízení se
zobrazí na obrazovce displeje vozidla
a zařízení lze ovládat z vozidla.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 52)
Automatické připojení zařízení
Bluetooth®
Je-li zařízení Bluetooth® zaregistrováno (str.
53) k vozidlu, připojí se při nastartování vozidla
automaticky naposledy připojené externí
zařízení.
Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v
dosahu je naposledy připojené externí
zařízení, připojí se automaticky. Pokud naposledy připojený mobilní telefon není k dispozici, systém se pokusí připojit dříve spárovaný
telefon.
Chcete-li připojit jiné zařízení, stisknutím tlačítka EXIT zvolte připojení nového zařízení
(str. 53) nebo přejděte na jiné již zaregistrované zařízení (str. 54).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 52)
Připojení jiného zařízení Bluetooth®
Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné
zařízení. Zařízení se musí nejdříve zaregistrovat (str. 53) k vozidlu.
Změna zdroje médií
1. Zkontrolujte, zda je na externím zařízení
aktivován Bluetooth®. Viz příručka
k externímu zařízení.
2. Stiskněte MEDIA, zvolte Menu
Bluetooth a potom Změnit zařízení.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
Změna telefonu
1. Zkontrolujte, zda je na externím zařízení
aktivován Bluetooth®. Viz příručka
k externímu zařízení.
2. Stiskněte TEL, zvolte Menu telefonu
a potom Změnit telefon.
> Vozidlo vyhledá dříve připojená
zařízení. Detekovaná externí zařízení
s příslušným názvem Bluetooth® se
zobrazí na obrazovce displeje.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
> Připojí se externí zařízení.
54
03 Audio a média
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 52)
Odpojení zařízení Bluetooth®
Bluetooth®
Je-li zařízení
mimo dosah vozidla,
automaticky se odpojí.
Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí
motoru a při otevření dveří16.
Chcete-li odregistrovat zařízení Bluetooth®
z vozidla, viz Odebrání zařízení Bluetooth®
(str. 55). Vozidlo poté nebude automaticky
vyhledávat zařízení.
Související informace
•
•
•
•
16
Audio a média - použití systému (str. 27)
Připojení a odpojení zařízení
(str. 52)
Bluetooth®
Media Bluetooth® (str. 51)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Odebrání zařízení Bluetooth®
Pokud již nechcete mít dané zařízení
Bluetooth® zaregistrované k vozidlu, můžete
jej z vozidla odstranit (zrušit registraci). Vozidlo
potom zařízení nevyhledá automaticky.
Odebrání zařízení pro média
V běžném zobrazení médií stiskněte OK/
MENU a zvolte Menu Bluetooth Změnit
zařízení Vymazat zařízení.
03
Odstranění telefonu
V běžném zobrazení telefonu stiskněte OK/
MENU a zvolte Menu telefonu Změnit
telefon Vymazat zařízení.
Související informace
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®
(str. 52)
Media Bluetooth® (str. 51)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Pouze Keyless Drive.
55
03 Audio a média
Telefon handsfree Bluetooth®
Mobilní telefon vybavený technologií
Bluetooth® může být bezdrátově připojen
k vozidlu.
vat funkce jednotlivých zdrojů, přepněte mezi
hlavními zdroji TEL a MEDIA.
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních
mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného dealera Volvo.
03
Aktivace
Funkce telefonu, přehled ovládacích prvků.
Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat
a připojit k vozidlu (str. 53).
Systém audia a médií funguje jako handsfree.
Umožní dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu. Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Když je mobilní telefon připojen k vozidlu, lze
současně streamovat audiosoubory z telefonu nebo jiného mediálního zařízení připojeného pomocí technologie Bluetooth®, viz
Media Bluetooth® (str. 51). Chcete-li spravo-
17
56
Krátkým stisknutím tlačítka TEL se aktivuje
naposledy připojený telefon. Je-li telefon již
připojen a stiskne se tlačítko TEL, zobrazí se
menu zkratek s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol
upozorňuje, že telefon je připojen.
Volání
1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce
displeje objeví symbol
a zda se
funkce handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo v normálním zobrazení můžete otočit TUNE
doprava, čímž se otevře telefonní seznam
(str. 59), nebo doleva, čímž se otevře
výpis všech hovorů.
3. Stiskněte OK/MENU.
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Tuto funkci nepodporují všechny mobilní telefony. V některých mobilních telefonech se notifikace musí povolit.
Čtení textové zprávy17
Vozidlo převezme zprávy z připojeného telefonu a když je telefon připojen, zobrazuje
pouze tyto zprávy.
Pokud na připojený telefon dorazí textová
zpráva, nahoře na obrazovce se zobrazí
.
1. Stisknutím tlačítka TEL a poté OK/MENU
otevřete Menu telefonu.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zprávy
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočte knoflík TUNE na zprávu, kterou
chcete přečíst, a stiskněte tlačítko OK/
MENU.
> Zpráva se zobrazí na obrazovce.
4. Stisknutím OK/MENU se otevře nabídka
zpráv s možnostmi, např. povolit čtení
zprávy systémovým hlasem, volání odesílateli zprávy nebo vymazání zprávy.
Pokud je již aktivní hlavní zdroj TEL, na obrazovce se zobrazí vyskakovací nabídka
s novými zprávami. Stisknutím OK/MENU se
zobrazí vybraná zpráva a současně ji přečte
systémový hlas. Čtení lze přerušit tlačítkem
EXIT.
03 Audio a média
POZNÁMKA
Aby se ve vozidle zobrazily zprávy z připojeného mobilního telefonu, při připojování
musí být v mobilním telefonu povoleno
zrcadlení. V závislosti na mobilním telefonu
lze toto aktivovat následovně:
•
Handsfree telefon Bluetooth® přehled
Přehled systému pro handsfree telefon
Bluetooth®.
zobrazí se vyskakovací okno nebo
oznámení, které je v telefonu akceptováno.
akceptuje se sdílení informací v nastavení telefonu pro připojení Bluetooth®
k vozidlu.
V některých případech může být pro aktivaci zrcadlení požadováno odpojení a opětovné připojení telefonu.
•
Handsfree telefon
(str. 57)
•
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 58)
•
Přehled menu - Bluetooth® handsfree (str.
87)
Bluetooth®
- přehled
Funkce pro telefonické hovory.
Příchozí hovor
–
Stisknutím tlačítka OK/MENU odpovíte
na hovor, a to i v případě, kdy je systém
audio např. v režimu RADIO nebo
MEDIA.
Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko EXIT.
•
Související informace
Příjem hovoru a volání
03
Menu při hovoru
Pokud během hovoru v režimu telefonu jednou stisknete OK/MENU, k dispozici budou
následující funkce.
• Mobilní telefon - hovor je převeden ze
sady handsfree na mobilní telefon.
U některých mobilních telefonů se spojení
přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce
handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět
připojit.
Přehled systému
Mobilní telefon
Mikrofon
Klávesnice na volantu*
• Ztišit - Mikrofon audio systému je ztlu-
Ovládací panel na středové konzole
• Vytočit číslo - možnost zavolat třetí
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Připojení a odpojení zařízení
(str. 52)
Bluetooth®
men.
straně pomocí kláves s čísly (aktuální
hovor je převeden do režimu standby).
Výpis volání
Výpisy hovorů se přenášejí do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení
otočte knoflíkem TUNE doleva. Zobrazí se
výpis volání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
03 Audio a média
||
V režimu telefonu lze zobrazit výpis volání pro
připojený telefon pod položkou Menu
telefonu Seznam hovorů.
POZNÁMKA
Aby se ve vozidle zobrazil protokol volání
připojeného mobilního telefonu, při připojování musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení.
03
Související informace
•
•
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str.
66)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení
audiosystému (str. 58)
Telefonní seznam (str. 59)
Telefon handsfree Bluetooth® nastavení audiosystému
Lze upravit hlasitost hovoru, hlasitost audiosystému, hlasitost vyzvánění a vyzváněcí tón.
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru.
Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte
knoflíkem VOL.
Hlasitost audiosystému
Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor,
ovládá se audio systém obvyklým způsobem
otáčením knoflíku VOL.
Je-li při příchozím hovoru aktivní audio zdroj,
automaticky se ztlumí.
Hlasitost vyzvánění
Hlasitost vyzvánění lze změnit stisknutím tlačítka SOUND, otočením knoflíku TUNE na
Hlasit. vyzván. tónu a stisknutím tlačítka
OK/MENU. Otáčením knoflíku TUNE upravte
hlasitost vyzvánění. Toto nastavení uložte
stisknutím tlačítka OK/MENU.
Vyzvánění
Pro příchozí hovory se použije vyzvánění
vestavěné pro funkci handsfree.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se nevypne
signál vyzvánění připojeného mobilního
telefonu a vyzvání tedy současně s vestavěným signálem systému handsfree.
58
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
03 Audio a média
Telefonní seznam
Vozidlo převezme telefonní seznam připojeného telefonu a když je telefon připojen,
zobrazuje pouze tento telefonní seznam.
Aby bylo možné používat telefonní seznam,
musí se v horní části obrazovky displeje
a funkce handsfree
nacházet symbol
musí být v režimu telefonu.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto informace zobrazí na obrazovce displeje.
POZNÁMKA
Aby se ve vozidle zobrazil telefonní
seznam připojeného mobilního telefonu,
při připojování musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení. V závislosti na
mobilním telefonu lze toto aktivovat následovně:
•
•
zobrazí se vyskakovací okno nebo
oznámení, které je v telefonu akceptováno.
akceptuje se sdílení informací v nastavení telefonu pro připojení Bluetooth®
k vozidlu.
V některých případech může být pro aktivaci zrcadlení požadováno odpojení a opětovné připojení telefonu.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů (str. 59)
•
Telefonní seznam - klávesnice se znaky
na středové konzole (str. 60)
•
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů
(str. 60)
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání
kontaktů
V normálním zobrazení otočte knoflíkem
TUNE doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.
Výběr proveďte otočením knoflíku TUNE.
Pokud chcete danému kontaktu zavolat,
stiskněte OK/MENU.
Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní
číslo, které se standardně nastavuje. Pokud
se vpravo od kontaktu zobrazí symbol ▼ , je
pro daný kontakt uloženo více telefonních
čísel. Stisknutím tlačítka OK/MENU se
zobrazí čísla. Otáčením ovladače TUNE lze
změnit a vytočit číslo, které je nastaveno jako
výchozí. Pro vytočení čísla stiskněte OK/
MENU.
03
K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které
zadáte jméno kontaktu. Funkce tlačítek, viz
Telefonní seznam - klávesnice se znaky na
středové konzole (str. 60).
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Telefonní seznam (str. 59)
59
03 Audio a média
Telefonní seznam - klávesnice se
znaky na středové konzole
Tabulka - znaky dostupné v telefonním
seznamu.
Tlačítko
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Telefonní seznam (str. 59)
Telefonní seznam - vyhledávání
kontaktů
Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu (str.
59).
Funkce
Mezera . , - ? @ : ; / ( ) 1
03
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
Vyhledávání pomocí kolečka.
MNOÖØÑÒ6
Seznam znaků
PQRSß7
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka)
Telefonní seznam
TUVÜÙ8
WXYZ9
+0pw
#*
60
Pokud chcete vyhledat kontakt, přejděte
v režimu telefonu na Menu telefonu
Kontakty.
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
03 Audio a média
2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním
seznamu (3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete přejít do telefonního seznamu,
otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2)
pro změnu režimu zadávání a stiskněte
OK/MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
=>
Dostanete se do telefonního
seznamu (3). Otočením TUNE
zvolíte kontakt. Po stisknutí tlačítka OK/MENU se zobrazí uložení čísla a ostatní informace.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz předchozí obrázek), na obrazovce se
objeví nový seznam znaků. Opakovaně tiskněte klávesu s číslem, dokud se neobjeví
požadované písmeno nebo číslice. Potom
klávesu uvolněte. Pokračujte s dalšími písmeny nebo číslicemi. Po stisknutí tlačítka
bude dané zadání potvrzeno, až stisknete
další tlačítko.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
Hlasové ovládání
Funkce hlasového ovládání umožňuje řidiči
hlasem aktivovat některé funkce v systému
multimédií, rádiu, mobilním telefonu připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo v navigačním
systému Volvo*.
POZNÁMKA
•
Informace o hlasovém ovládání mobilního telefonu v této kapitole popisují
použití hlasových povelů k ovládání
mobilního telefonu připojeného přes
rozhraní Bluetooth®. Podrobné informace o použití mobilního telefonu,
který je připojen přes rozhraní
Bluetooth®, viz Telefon handsfree
Bluetooth® (str. 56).
•
Navigační systém Volvo* je dodáván
se samostatnou doplňkovou příručkou,
ve které najdete další informace
o ovládání hlasem a o hlasových povelech, které se používají k ovládání
tohoto systému.
03
Hlasové povely představují pohodlné řešení,
které zabraňuje rozptylování řidiče, který se
pak může soustředit na jízdu a věnovat
pozornost dopravní situaci.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
03 Audio a média
||
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování
všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný
řidič.
03
62
Funkce hlasového ovládání umožní řidiči hlasem aktivovat některé funkce v systému multimédií, rádiu, mobilním telefonu připojeném
k rozhraní Bluetooth® nebo v navigačním
systému Volvo*. Přitom řidič může mít po
celou dobu ruce na volantu. Vstupní data jsou
zadávána ve formě dialogu - uživatel vyslovuje pokyny a systém slovně reaguje. Systém
hlasového ovládání používá stejný mikrofon
jako systém handsfree Bluetooth® (viz Handsfree telefon Bluetooth® - přehled (str. 57)).
Reakce systému hlasového ovládání se ozývá
z reproduktorů vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Začínáme pracovat se systémem
rozpoznávání hlasu
POZNÁMKA
Pokud řidič neví, jaký povel má použít,
může říct „Nápověda“ - a systém nabídne
několik různých povelů, jaké lze v dané
situaci použít.
Hlasové ovládání lze zablokovat:
•
•
vyslovením „Zrušit“
Stiskněte EXIT nebo jiné tlačítko hlavního zdroje (např. MEDIA).
Připojení mobilního telefonu
Klávesnice na volantu.
Tlačítko pro rozpoznávání hlasu
•
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání
hlasu (1) aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely. Na obrazovce
displeje na středové konzole bude systém
zobrazovat nejčastěji používané povely.
Než budete moci použít hlasové povely pro
mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit přes handsfree sadu Bluetooth® a musí se
zaregistrovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní
telefon není připojen, systém vás na tuto skutečnost upozorní. Informace o registraci
a připojování mobilního telefonu, viz Registrování zařízení Bluetooth® (str. 53).
Související informace
Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:
•
•
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání
(str. 63)
Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až
se ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou rychlostí.
•
Funkce nápovědy pro hlasové ovládání
(str. 63)
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během
této doby systém pokynům nerozumí).
•
•
Hlasové ovládání - nastavení (str. 64)
•
Dveře, okna a střešní okno* ve voze musí
být zavřeny.
•
•
V prostoru pro cestující by mělo být ticho.
Hlasové ovládání - rychlé povely (str.
65)
Hlasové ovládání - hlasové povely (str.
65)
03 Audio a média
Jazykové možnosti pro hlasové
ovládání
Možnosti jazyka pro hlasové ovládání (str. 61)
se volí v systému nabídek MY CAR, viz MY
CAR (str. 14).
Související informace
•
Funkce nápovědy pro hlasové ovládání
(str. 63)
•
Hlasové ovládání - nastavení (str. 64)
Funkce nápovědy pro hlasové
ovládání
Funkce nápovědy pomáhá poznat systém hlasového ovládání (str. 61) a umožňuje systému
hlasového ovládání naučit se váš hlas
a přízvuk.
•
Seznam jazyků.
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu
. Změna jazyka
jazyků označeny ikonou se provádí v menu MY CAR, viz MY CAR (str.
14).
POZNÁMKA
Změna jazyka pro hlasové ovládání není
možná bez současné změny jazyka celého
systému nabídek.
Hlasové pokyny: Funkce, která vám
usnadní seznámení se systémem
a postupem pro vydávání povelů.
•
Učení hlasu: Funkce, která umožní
systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy jednoho uživatelského
profilu.
•
Stručné pokyny: Funkce, která přečte
stručné pokyny o funkci systému.
03
POZNÁMKA
Hlasové povely a učení hlasu lze spustit
pouze, pokud je vůz zaparkován.
Hlasové pokyny
Pokyny lze spustit v systému nabídek MY
CAR v položce Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Výukový program.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 14).
Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá
lekce trvá přibližně 5 minut. Systém začne
první lekcí. Chcete-li přeskočit lekci a přejít na
. Chcete-li přejít
další, stiskněte možnost
na předchozí lekci, stiskněte možnost
.
63
03 Audio a média
||
Chcete-li ukončit pokyny, stiskněte možnost
EXIT.
Úprava hlasu
03
Systém zobrazí řadu frází, které máte vyslovit.
Úpravu hlasu lze spustit v systému nabídek
MY CAR v položce Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Adaptace mluvčího.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 14).
Hlasové ovládání - nastavení
Lze provést řadu nastavení systému hlasového ovládání (str. 61).
•
Uživatelské nastavení - Hlasový profil
lze nastavit v systému nabídek MY CAR
pod položkou Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Nastavení
uživatele. Vyberte možnost Výchozí
nebo Školený uživatel. Školený
uživatel lez vybrat pouze pokud bylo provedeno učení hlasu (str. 63). Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 14).
•
Rychlost syntetického hlasu - Rychlost
čtení pro systémový dynamický (nikoli
předem nahraný) hlas převodu textu na
řeč lze změnit v systému nabídek MY
CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlasového ovládání
Rychlost TTS. Vyberte Rychlá, Střední
nebo Pomalá. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 14).
•
Hlasitost hlasového ovládání - Hlasitost
systémového hlasu lze změnit stisknutím
tlačítka SOUND, otočením knoflíku TUNE
na Hlasitost hlas.ovl. a stisknutím tlačítka OK/MENU. Otáčením knoflíku
TUNE lze změnit nastavení hlasitosti
a tlačítkem OK/MENU se nastavení uloží.
Po dokončení úpravy hlasu nezapomeňte
vybrat profil (str. 64) Školený uživatel pod
položkou Nastavení uživatele.
Stručné pokyny
Systém přečte stručné pokyny pro hlasové
ovládání. Pokyny se spustí stisknutím tlačítka
pro hlasové ovládání (str. 61) a vyslovením
„Stručné pokyny“.
Související informace
64
•
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání
(str. 63)
•
Hlasové ovládání - nastavení (str. 64)
Související informace
•
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání
(str. 63)
•
Funkce nápovědy pro hlasové ovládání
(str. 63)
03 Audio a média
Hlasové ovládání - hlasové povely
Je možné hlasovým ovládáním (str. 61) ovládat některé funkce v systému multimédií a v
mobilním telefonu připojeném přes rozhraní
Bluetooth® pomocí předem definovaných hlasových povelů.
Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že
stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (str.
61).
Po zahájení dialogu se na obrazovce displeje
zobrazují běžně používané povely.
Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat nápovědu systému.
K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.
Související informace
•
Hlasové ovládání - rychlé povely (str.
65)
•
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str.
66)
•
•
Hlasové ovládání - rádio (str. 67)
Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)
Hlasové ovládání - rychlé povely
Hlasové ovládání (str. 61) se provádí pomocí
celé řady předem nadefinovaných rychlých
povelů.
Rychlé povely pro multimediální systém
a telefon najdete v systému nabídek MY CAR
pod položkou Nastavení Nastavení
hlasového ovládání Seznam pokynů
Globální pokyny, Telefonní pokyny,
Pokyny pro média, Pokyny pro rádio
a Navigační pokyny*. Popis systému menu,
viz MY CAR (str. 14).
Text nápovědy pro každý povel informuje,
zda lze povel použít ve všech zdrojích nebo
pouze v jednom.
Povely lze vydávat několika způsoby
Související informace
Povel k vyhledání audiostopy na přehrávači
médií lze vydat v několika krocích nebo jako
stručný povel:
•
Hlasové ovládání - hlasové povely (str.
65)
•
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str.
66)
•
„Prohledávání médií“ > „Stopa“ Vyslovte „Prohledávání médií“, počkejte
na odpověď systému a pokračujte vyslovením „Stopa“.
03
•
•
Hlasové ovládání - rádio (str. 67)
Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)
nebo
•
"Hledat stopu" - Postupně vyslovte
krátký povel.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
03 Audio a média
Hlasové ovládání - mobilní telefon
Hlasové ovládání (str. 61) slouží např. pro
volání kontaktu nebo vytočení čísla mobilního
telefonu připojeného přes rozhraní
Bluetooth®.
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.
03
Vytočení čísla
Systém rozezná čísla 0 (nula) až 9 (devět).
Tato čísla můžete vyslovovat samostatně, po
skupinách několik číslic nebo jako celé číslo
najednou. Systém nerozezná čísla větší než 9
(devět). Například nerozezná čísla 10 (deset)
nebo 11 (jedenáct).
Následující dialog s hlasovými povely vytočí
číslo.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vytočte
číslo“.
> Systém odpoví „Vyslovte číslo“.
2. Začněte vyslovovat číslice z čísla telefonu
(vyslovujte číslice v jednotlivých skupinách, tj. Šest-osm-sedm atd.).
> V pauze bude systém opakovat
poslední vyslovenou skupinu číslic.
3. Pokračujte ve vyslovování čísel. Po vyslovení celého čísla skončete vyslovením
„OK“.
> Systém vytočí číslo.
Číslo, které jste vyslovili, můžete změnit, a to
tak, že vyslovíte „Oprava“ (vymaže se
66
poslední vyslovená skupina čísel) nebo
„Vymazat“ (vymaže se celé vyslovené číslo
telefonu). Po vyslovení „Opakovat“ systém
přečte celé vyslovené číslo.
Zavolat kontakt
Následující dialog s hlasovými povely vytočí
kontakt v telefonním seznamu.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Zavolat
kontakt“.
> Systém odpoví „Vyslovte jméno“.
2. Vyslovte jméno kontaktu.
> Pokud je nalezen pouze jeden kontakt,
systém zavolá tento kontakt; v opačném případě pokračuje systém v zadávání pokynů k nalezení správného kontaktu.
Pokud je u kontaktu v telefonním seznamu
zadáno více čísel, můžete za jménem např.
vyslovit „Mobil“ nebo „Zaměstnání“, abyste
pomohli systému s výběrem.
Další povely
Další povely hlasového ovládání mobilního
telefonu jsou k dispozici v systému nabídek
MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlasového ovládání Seznam
pokynů Telefonní pokyny. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 14).
Související informace
•
•
Hlasové ovládání - rádio (str. 67)
Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)
03 Audio a média
Hlasové ovládání - rádio
Další povely
Hlasové ovládání - multimédia
Hlasové ovládání (str. 61) lze použít např. ke
změně stanice rádia.
Další povely hlasového ovládání rádia jsou
k dispozici v systému nabídek MY CAR pod
položkou Nastavení Nastavení hlasového
ovládání Seznam pokynů Pokyny pro
rádio. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
14).
Hlasové ovládání (str. 61) slouží v multimediálním systému např. pro změnu zdroje nebo
stopy.
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.
Změna stanice
Následující dialog s hlasovými povely změní
rozhlasovou stanici.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vyberte
stanici“.
> Systém odpoví „Vyslovte název
stanice“.
2. Vyslovte název rozhlasové stanice.
> Systém přejde na vysílání dané rozhlasové stanice.
Změna frekvence
Systém rozumí číslům od 87,5 (osmdesát
sedm celých pět) do 108,0 (sto osm celých
nula).
Následující dialog s hlasovými povely změní
rozhlasovou frekvenci.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy:
„Frekvence“.
> Systém odpoví „Vyslovte frekvenci“.
Související informace
•
•
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 66)
Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)
Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.
Změna zdroje
Následující dialog s hlasovými povely změní
zdroj médií.
–
03
Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Disk“.
> Systém se přepne na přehrávač CD/
DVD.
Na jiné zdroje lze přepnout pomocí vyslovení
např. „Bluetooth“, „TV“ nebo „USB“. Zdroje,
na které lze přepnout, závisí na momentálně
připojených zařízeních a na tom, zda jsou ve
zdroji vložená přehrávatelná média. Pokud
není některý zdroj médií k dispozici, systém
vysvětlí důvod.
Změna stopy
Systém pracuje s čísly od 0 (nula) do 99
(devadesát devět). Čísla vyšší než 99 (devadesát devět) systém nezpracuje, např. 100
(sto) nebo 101 (sto jedna) nelze použít.
2. Vyslovte frekvenci mezi 87,5 a 108,0
MHz.
> Systém přeladí na tuto frekvenci.
67
03 Audio a média
03
||
Následující dialog s hlasovými povely změní
stopu.
pokynů Pokyny pro média. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 14).
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „Vyberte
stopu“.
> Systém odpoví „Vyslovte číslo
stopy“.
•
•
2. Vyslovte číslo stopy (jako jedno číslo, tj.
„Dvacet-tři“, nikoli „Dva-tři“).
> Systém změní číslo stopy na aktivním
zdroji médií.
Související informace
Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 66)
Hlasové ovládání - rádio (str. 67)
Vozidlo připojené k Internetu
Po připojení vozidla k internetu můžete využívat, například, služby navigace, internetové
rádio a hudební služby, a to přes aplikace
apps (str. 71). Dále můžete používat internetový prohlížeč (str. 73), který je integrován
do vozidla.
Vyhledávání na médiu
Následující dialog hlasového ovládání slouží
k vyhledávání na médiu.
1. Uživatel zahájí rozhovor slovy:
„Vyhledávání médií“.
> Systém zobrazí číslovaný seznam
možných vyhledávacích kategorií
a odpoví „Vyberte číslo řádku nebo
vyslovte kategorii pro vyhledávání
v médiích“.
2. Vyslovte číslo řádku nebo kategorii vyhledávání.
> Systém poskytne další pokyny pro
vyhledání správného média.
Další povely
Další povely hlasového ovládání multimediálního systému jsou k dispozici v systému nabídek MY CAR pod položkou Nastavení
Nastavení hlasového ovládání Seznam
68
Pokud je vozidlo připojeno k internetu,
můžete používat doplňkové programy (apps).
Dostupné aplikace se mohou lišit, ale typově
jsou to např. navigační služby, sociální sítě,
internetové rádio a hudební služby. Vozidlo je
vybaveno jednoduchým webovým prohlížečem pro vyhledávání a zobrazování informací
z internetu.
03 Audio a média
K internetu se můžete připojit přes modem
integrovaný do vozidla (str. 70)*18 nebo přes
mobilní telefon a Bluetooth®. Mobilní telefon
je nutné nejprve zaregistrovat a připojit
k vozidlu. Poté se automaticky připojí.
Pokud se připojujete přes mobilní telefon,
můžete využívat další funkce mobilního telefonu, např. můžete číst textové zprávy nebo
můžete volat, viz Telefon handsfree
Bluetooth® (str. 56).
2. Je-li vozidlo již připojeno k telefonu, stiskněte MY CAR, zvolte Nastavení
Nastavení internetu Bluetooth.
vyžadovat velké množství dat, takže potřebujete dobré připojení a silný signál.
V budoucnu se vozidlo připojí automaticky.
Rychlost připojení před Bluetooth se může
lišit podle umístění mobilního telefonu ve
vozidle. Chcete-li zvýšit sílu signálu, přemístěte mobilní telefon blíže k audiosystému
a systému médií vozidla. Zkontrolujte, že není
v dosahu žádné rušení.
•
Modem vozidla*19
Chcete-li se připojit pomocí modemu vozidla,
viz Modem vozidla* (str. 70).
Zrušení síťového připojení
Mobilní telefon a síťový operátor musí podporovat šíření internetového připojení (šíření
internetového připojení). a předplatné musí
zahrnovat datové služby.
•
•
V případě problémů s datovým přenosem
kontaktujte vašeho operátora.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
Vyberte variantu připojení:
•
Bluetooth®
1. Mobilní telefon se nejdříve musí zaregistrovat a připojit k vozidlu (str. 53).
18
19
Mobilní telefon k síti
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Připojte vozidlo k Internetu
03
Rychlost mobilní sítě se mění v závislosti na
pokrytí v daném místě. V tunelech, v horách,
v hlubokých údolích nebo v budovách se
připojení k síti může zhoršit. Rychlost závisí
také na smlouvě s vašim síťovým operátorem.
POZNÁMKA
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
Mobilní telefon k vozidlu
Stiskněte MY CAR, vyberte Nastavení
Nastavení internetu Žádné. Vozidlo se
nepřipojí k internetu.
Související informace
•
•
Symboly na obrazovce (str. 31)
Změna majitele (str. 10)
Žádné nebo slabé připojení k Internetu
Množství přenesených dat závisí na službách
resp. programech apps, které ve vozidle používáte. Například, audio streaming může
Pouze vozidla se službou Volvo On Call
Pouze vozidla se službou Volvo On Call
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Audio a média
Modem vozidla*20
Vozidlo je vybaveno modemem, který lze použít k připojení vozidla k internetu. Lze rovněž
šířit internetové připojení pomocí Wi-Fi.
Připojení k internetu
Nastavení Nastavení internetu
Modem ve vozidle Žádné.
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
03
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
Sdílený hotspot Wi-Fi
Operátor (karta SIM) musí podporovat šíření
internetového připojení (šíření internetového
připojení).
1. Stiskněte MY CAR, zvolte Nastavení
Nastavení internetu Wi-Fi hotspot
pro vozidlo
Zadejte název sítě Wi-Fi (SSID) a zadejte
heslo. Název by měl mít 6-32 znaků,
heslo 10-63 znaků. Název i heslo lze
později změnit.
2. Hotspot Wi-Fi vozidla aktivujte zaškrtnutím políčka.
> Nyní se mohou externí zařízení připojit
k hotspotu Wi-Fi vozidla.
Chcete-li deaktivovat šíření internetového
připojení, zrušte zaškrtnutí u políčka.
1. Vložte vaši osobní kartu SIM do držáku
umístěného ve schránce v přístrojové
desce.
2. Stiskněte MY CAR, vyberte Nastavení
Nastavení internetu Modem ve
vozidle.
> Vozidlo je nyní připojeno k Internetu
a lze využívat funkce Internetu; viz
Vozidlo připojené k Internetu (str. 68).
Chcete-li vypnout připojení k internetu, stiskněte tlačítko MY CAR a vyberte možnost
20
70
Pouze vozidla se službou Volvo On Call.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud aktivujete hotspot Wi-Fi, váš síťový
operátor si za to může účtovat další
poplatky.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
Když je vozidlo připojeno k internetu přes
modem vozidla, je možné šířit připojení
k internetu (hotspot Wi-Fi), takže modem
vozidla může být využíván dalšími zařízeními.
Hotspot Wi-Fi vozidla umožňuje připojit až
8 zařízení. Počet připojených zařízení se
zobrazí po stisknutí tlačítka MY CAR - zvolte
Nastavení Nastavení internetu.
03 Audio a média
Související informace
•
•
Vozidlo připojené k Internetu (str. 68)
Symboly na obrazovce (str. 31)
Apps
Aplikace (apps) jsou aplikace, které se používají, když je vozidlo připojeno k internetu.
Dostupné aplikace se liší, ale typově jsou to
např. navigační služby, sociální sítě, internetové rádio a hudební služby.
Základní použití, viz Použití systému (str. 27)
a Navigace v nabídkách (str. 29).
Počet zařízení připojených k hotspotu Wi-Fi
vozidla.
Chcete-li zobrazit zařízení, která jsou připojena k hotspotu Wi-Fi ve vozidle, stiskněte
MY CAR, zvolte Nastavení Nastavení
internetu Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi
Pro alokování hotspotu Wi-Fi se používá frekvence 2,4 GHz. Pokud jsou současně na téže
frekvenci provozována další zařízení, může
dojít k výpadkům výkonu.
•
•
•
Frekvence - 2,4 GHz.
•
Anténa modemu vozidla je namontovaná
na střeše vozidla.
Chcete-li používat aplikace, vozidlo musí být
nejprve připojeno připojeno k Internetu (str.
68) .
03
Pokud je vozidlo připojeno k bezdrátové síti,
v horním pravém rohu obrazovky se zobrazí
symbol (str. 31). Pokud není k dispozici žádné
připojení, bude to oznámeno na obrazovce.
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
Normy - 802.11 b/g/n.
Certifikát zabezpečení - WPA2-AESCCMP.
Žádné nebo slabé připojení k Internetu
Viz Vozidlo připojené k Internetu (str. 68).
71
03 Audio a média
||
služby. Aplikace vás po spuštění informuje o tom, že se musíte přihlásit.
Chcete-li se zaregistrovat, postupujte
podle pokynů na obrazovce. Další
možností je přihlásit se podle existujícího
účtu.
•
03
Stiskněte tlačítko připojení
na středové
konzole a zvolte Aplikace Apps. Zobrazí se
dostupné aplikace apps21. Vyberte v seznamu
aplikaci a stiskněte tlačítko OK/MENU.
Aplikace se stahují z Internetu do vozidla
a spouští se ve vozidle. Aplikace apps se stahují (aktualizují) při každém spuštění. To znamená, že k použití těchto aplikací vždy
potřebujete připojení k síti.
Některé aplikace a služby vyžadují přihlášení s osobním Volvo ID. Zaregistrujte se
nebo využijte existující účet a získejte
přístup k řadě výhodných služeb, např.
posílání adresy z mapové služby na internetu přímo do navigační aplikace nebo
navigačního systému Volvo*22. Další informace a postup vytvoření účtu - viz Volvo
ID (str. 11).
Přihlášení
Některé aplikace a služby vyžadují přihlášení.
Existují dva druhy:
21
22
72
Některé aplikace mohou vyžadovat registraci u poskytovatele aplikace nebo
Tyto aplikace se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
Sensus Navigation.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého
rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční
období, které mají vliv na kvalitu
vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.
POZNÁMKA
Navigační služby
Navigační služby informují o cestách, které
vedou do nastaveného cíle. Nelze zaručit, že
všechny doporučené směry budou spolehlivé,
protože může nastat situace, kterou navigační
systém nezvládne (např. náhlá změna počasí).
Některé aplikace vyžadují informace o poloze.
Pokud je vyžadována informace o poloze, na
.
obrazovce se objeví
•
VAROVÁNÍ
Dodržujte následující požadavky.
Lze provést upgrade na Sensus
Navigation, který obsahuje další funkce
a aktualizaci mapových dat. Kontaktujte
svého dealera.
Související informace
•
•
•
Symboly na obrazovce (str. 31)
Webový prohlížeč (str. 73)
Změna majitele (str. 10)
03 Audio a média
Webový prohlížeč
Vozidlo je vybaveno vestavěným webovým
prohlížečem pro vyhledávání a zobrazování
informací z Internetu.
Základní informace o ovládání najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání
menu (str. 29).
Je-li systém připojen k internetu přes
Bluetooth®, vpravo nahoře na obrazovce se
zobrazí symbol (str. 31) Bluetooth®.
Pokud není k dispozici žádné připojení, bude
to oznámeno na obrazovce.
Vyhledávání
Jedná se o jednoduchý webový prohlížeč,
který podporuje u textu i obrázku standard
HTML 4. Webový prohlížeč nepodporuje
video, audio ani pohyblivé obrázky. Soubory
nelze stahovat ani ukládat.
Chcete-li používat webový prohlížeč, vozidlo
musí být nejprve připojeno připojeno k Internetu (str. 68).
POZNÁMKA
Data se přenášejí přes internet (přenos
dat), což může být účtováno.
Aktivace datového roamingu může být
ještě navíc zpoplatněna.
Informace o nákladech na datový přenos
získáte u svého operátora.
POZNÁMKA
Webový prohlížeč není k dispozici během
jízdy.
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky, zavést zadanou adresu nebo pokud chcete přejít do
historie, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
123/A
BC
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
=>
Dostanete se do historie (3).
Otočením knoflíku TUNE vyberte
webovou adresu URL, a stisknutím tlačítka OK/MENU přejděte
na tuto adresu.
Jdi
Zavede se zadaná webová
adresa URL pomocí OK/MENU.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Naposledy navštívené webové stránky
(historie).
Pomocí kolečka zadejte webovou adresu
URL, např. http://mobile.volvocars.com.
03
Stiskněte tlačítko Connect ve středové konzole
a vyberte Webový prohlížeč.
}}
73
03 Audio a média
||
aIA
||}
03
Mění se mezi malými a velkými
písmeny pomocí OK/MENU.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Navigace ve webovém prohlížeči
Otáčením knoflíku TUNE navigujte mezi
odkazy nebo procházejte webovou stránkou.
zpět.
stránka. Současně můžete mít otevřené
až čtyři karty.
• Zavřít kartu - Zavře kartu/stránku.
• Přiblížit/Oddálit - Přiblíží/oddálí stránku.
• Přidat záložkuVymazat záložku -
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím
panelu lze použít k upravování
pole Adresa:.
Pokud stisknete na středové konzole klávesu
s číslem, když je zobrazeno textové kolečko
(viz předchozí obrázek), na obrazovce se
objeví nový seznam znaků. Opakovaně tiskněte klávesu s číslem, dokud se neobjeví
požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po
stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno,
až stisknete další tlačítko.
• Stop - Ukončí načítání stránky a vrátí se
• Nová karta - Vytvoří se nová karta/
Změní textové kolečko na pole
Adresa:. Kurzor posuňte pomocí
TUNE. Vymaže překlep pomocí
EXIT. Vrátí se na textové kolečko
- stiskněte OK/MENU.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
74
Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujte výběr/
zvýrazněný odkaz.
Namísto zadávání adresy webové stránky
při každém navštívení lze uložit rychlý
odkaz (záložku) na danou stránku. Lze
uložit maximálně 20 záložek.
• Nastavení - Úprava zobrazení internetoPohyb kurzoru na webové stránce.
Kurzorem lze volně pohybovat po stránce
pomocí klávesnice na středové konzole.
Vyskakovací nabídku lze otevřít tlačítkem
s číslem 5 ve středové konzole. Případně lze
kurzor přesunout na neklikatelnou oblast
a stisknout tlačítko OK/MENU.
Funkce
Dostupné funkce lze otevřít tlačítkem 5 pro
vyskakovací nabídku na středové konzole.
Případně lze kurzor přesunout na neklikatelnou oblast a stisknout tlačítko OK/MENU.
• Zpět - Vrátí se na předchozí stránku.
• Dopředu - Pokud jste se vrátili, lze přejít
dopředu na stránku.
• Obnovit - Aktualizuje stránku.
vého prohlížeče a práce s informacemi,
další informace - viz dále.
Nastavení
• Záložky - Přejmenovat, Znovu
uspořádat nebo Vymazat.
• Filtrování obsahu - Zobrazení webových
stránek lze upravit, aby vám lépe vyhovovalo. Aktivovat/deaktivovat lze následující
funkce: Zobrazit obrázky, Blokovat
vyskakovací okna a Povolit
JavaScript.
• Akceptovat cookies - Cookies jsou
malé textové soubory, které se ukládají.
Umožní na webových stránkách využívat
jisté funkce. Dále má majitel webové
stránky k dispozici statistické údaje např.
o stránkách, které si návštěvníci prohlížejí.
03 Audio a média
• Velikost textu - Zvolte požadovanou velikost znaků: Velký, Střední nebo Malý.
• Vymazat data prohlížeče – Vymažou
se cookies, historie \nprohlížeče
a cache.
• Možnosti klávesy oblíbených FAV -
TV*
POZNÁMKA
Obraz televize se zobrazí pouze, když vozidlo
stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí
vyšší než 6 km/h, obraz zmizí. Přesto po celou
dobu slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile se
vozidlo zastaví.
Obraz televize se zobrazí pouze, když
vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí.
Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz
se objeví, jakmile se vozidlo zastaví.
Lze přiřadit některé funkce tlačítku FAV.
Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým
stisknutím tlačítka FAV, viz Oblíbené (str.
32).
POZNÁMKA
Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na
přenos může mít vliv celá řada okolností,
např. vysoké budovy nebo vzdálený TV
vysílač. Míra pokrytí často závisí na území,
ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.
Související informace
•
Přehled nabídky - webový prohlížeč (str.
88)
•
•
•
Symboly na obrazovce (str. 31)
Změna majitele (str. 10)
03
DŮLEŽITÉ
Přehled nabídky - webový prohlížeč (str.
88)
V některých zemích je pro tento výrobek
nutná TV licence.
Funkce TV, přehled ovládání.
Základní informace o přehrávání a navigaci
najdete v kapitole o fungování systému (str.
27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis
najdete dále.
Sledování TV
–
POZNÁMKA
Tento systém podporuje pouze vysílání TV
v zemích, kde se vysílá ve formátu
MPEG-2 nebo MPEG-4 podle standardu
DVB-T. Tento systém nepodporuje analogové vysílání.
Stiskněte MEDIA a otáčejte TUNE,
dokud TV se na obrazovce displeje nezobrazí OK/MENU.
> Spustí se vyhledávání a za chvíli se
zobrazí naposledy používaný kanál.
Změna kanálů
Kanál můžete změnit následujícím způsobem:
•
Otočte knoflíkem TUNE. Zobrazí se
seznam všech kanálů, které jsou v této
oblasti k dispozici. Pokud je některý
z těchto kanálů již uložen do předvolby,
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Audio a média
||
vpravo od názvu kanálu se objeví číslo
předvolby. Otáčejte dále knoflíkem
TUNE, dokud se nezobrazí požadovaný
kanál. Stiskněte tlačítko OK/MENU.
•
•
03
Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
Krátkým stisknutím tlačítek
/
se
zobrazí další kanál, který je v této oblasti
dostupný.
POZNÁMKA
Pokud vůz přejel v rámci jedné země
například do jiného města, je možné, že
došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v
novém městě nebudou k dispozici
všechny předvolby. Potom proveďte nové
hledání a uložte nový seznam předvoleb.
Viz Uložení dostupných TV kanálů do
předvoleb (str. 77).
POZNÁMKA
Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze
stanice přijímat, může to být proto, že se
vozidlo nachází v jiném místě než v místě,
kde se procházely televizní kanály, např.
když vozidlo jede z Německa do Francie.
Možná potom budete muset zvolit novou
zemi a spustit nové hledání.
Související informace
76
•
Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb
(str. 76)
•
TV* - správa kanálů (str. 77)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
•
•
Informace o aktuálním programu TV* (str.
77)
Teletext* (str. 78)
Nastavení obrazu (str. 47)
Ztráta signálu TV kanálu* (str. 78)
Přehled menu - TV* (str. 89)
Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb
Po vyhledání kanálů TV se do seznamu
předvoleb uloží dostupné kanály.
1. Zvolte režim TV v položce OK/MENU.
2. Otočením knoflíku TUNE zvolte Menu TV
a stiskněte OK/MENU.
3. Otočením knoflíku TUNE zvolte Zvolit
zemi a stiskněte OK/MENU.
> Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí,
zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem TUNE na položku
Ostatní země nebo na jednu z dříve zvolených zemí. Stiskněte OK/MENU.
> Zobrazí se seznam všech dostupných
zemí.
5. Otočte TUNE na požadovanou zemi
(např. Švédsko) a stiskněte OK/MENU.
> Spustí se automatické prohledávání
dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se
zobrazí číslo každého nalezeného
kanálu, který byl přidán do předvolby.
Po dokončení prohledávání se zobrazí
zpráva a objeví se obrázek. Nyní je
k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna
kanálu - viz Změna kanálu (str. 75).
Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit
pomocí knoflíku EXIT.
03 Audio a média
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
TV* (str. 75)
TV* - správa kanálů (str. 77)
TV* - správa kanálů
Informace o aktuálním programu TV*
Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete
změnit pořadí kanálů, které se zobrazují
v seznamu předvoleb. V kanálu předvoleb
může TV kanál zabírat více než jedno místo.
Pozice TV kanálu se v seznamu předvoleb
může také měnit.
Po stisknutí tlačítka (str. 27) INFO se zobrazí
informace o aktuálním programu, dalším programu a času, kdy daný program začne.
Pokud chcete změnit pořadí v seznamu
předvoleb, přejděte v režimu TV do menu
Menu TV Předvolby.
1. Otočte knoflíkem TUNE na kanál, který
chcete v seznamu přesunout. Pro
potvrzení stiskněte OK/MENU.
> Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem TUNE na nové místo
v seznamu. Pro potvrzení stiskněte OK/
MENU.
> Kanály si navzájem prohodí místo.
Pokud tlačítko INFO stisknete ještě jednou,
někdy se může objevit další informace
o aktuálním programu, např. čas začátku
a konce programu a stručný popis aktuálního
programu.
03
Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV,
počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko EXIT.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
TV* (str. 75)
Po kanálech předvolby (max. 30) následují
všechny ostatní kanály, které jsou v této
oblasti k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout nahoru.
Související informace
•
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
TV* (str. 75)
Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb
(str. 76)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Audio a média
Teletext*
Ztráta signálu TV kanálu*
Dálkový ovladač*
Je možné podívat se na Teletext.
Pokud se ztratí signál sledovaného TV kanálu,
obraz se zastaví. Po obnovení signálu se
zobrazení obnoví.
Dálkový ovladač lze použít pro všechny
funkce systému audia a médií. Tlačítka dálkového ovládání mají stejné funkce jako tlačítka
na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*.
Postupujte následovně:
1. Na dálkovém ovladači stiskněte
03
.
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo
stránky (3 číslice).
> Daná stránka se automaticky zobrazí.
Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na
/
a přejděte
dálkovém ovladači tlačítka
na další stránku.
Na obrazovku televize se vraťte stisknutím
na dálkovém ovlátlačítka EXIT nebo
dání.
K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládání.
Související informace
•
•
•
78
Audio a média - použití systému (str. 27)
TV* (str. 75)
Dálkový ovladač* (str. 78)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se ztratí signál sledovaného TV kanálu,
obraz se zastaví. Krátce poté se zobrazí hlášení o ztrátě signálu pro aktuální TV kanál
a pokračuje nové hledání kanálu. Když se signál obnoví, okamžitě se zobrazí obraz TV
kanálu. Kdykoli se zobrazí toto hlášení, lze
přejít na jiný kanál.
Pokud se zobrazí hlášení Žádný příjem, znamená to, že systém zjistil ztrátu signálu pro
všechny TV kanály. Může k tomu dojít např.
při překročení státní hranice, pokud je systém
nastaven na nesprávnou zemi. V takovém
případě přepněte na správnou zemi podle
Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb (str.
76).
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
TV* (str. 75)
03 Audio a média
do polohy F. Namiřte dálkový ovládač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole
vpravo od tlačítka (str. 27) INFO.
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
POZNÁMKA
Nevystavujte dálkový ovladač přímému
slunečnímu záření (např. na přístrojové
desce) - u baterií by mohlo dojít k problémům.
Související informace
•
•
•
Odpovídá ovladači TUNE na středové
konzole.
Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
Audio a média - použití systému (str. 27)
Dálkový ovladač* - funkce (str. 79)
Dálkový ovladač* - výměna baterie (str.
80)
Dálkový ovladač* - funkce
Funkce, které lze ovládat pomocí dálkového
ovladače.
Tlačítko
Funkce
F = obrazovka displeje vpředu
L a R = tyto možnosti nejsou
k dispozici.
03
Přepnutí na navigaci*
Změna zdroje rádia (např. AM)
Přepnutí na zdroj médií (např.
Disk, TV*)
Přepnutí na Bluetooth® handsfree
Přetočení/rychlé převíjení
dozadu, přepnutí stopy/písně
Přehrávání/pauza
Stop
Přetočení/rychlé převíjení
dopředu, přepnutí stopy/písně
Menu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Audio a média
||
Tlačítko
Funkce
Tlačítko
Na předchozí položku, zrušení
funkce, vymazání zadaného
znaku
Funkce
Titulky, výběr jazyka textu
Teletext*, zapnuto/vypnuto
Navigace nahoru/dolů
Procházení doprava/doleva
03
Potvrzení výběru nebo přesun
v systému menu na vybraný
zdroj
Hlasitost, snížení
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Dálkový ovladač* (str. 78)
Dálkový ovladač* - výměna baterie
Výměna baterií v dálkovém ovladači pro
systém audia a médií.
POZNÁMKA
Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky
a závisí na intenzitě používání dálkového
ovladače.
Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi
typu AA/LR6.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
Hlasitost, zvýšení
0-9
Kanály předvolby, zadávání
čísel a písmen
Zkratky pro oblíbená nastavení
Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá
se také v případě, kdy jsou
k dispozici další informace,
které lze zobrazit na obrazovce
displeje
Výběr jazyka pro soundtrack
1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt
vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyjměte použité baterie, natočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Nasaďte zpátky kryt.
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Audio a média
POZNÁMKA
Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.
Související informace
•
Dálkový ovladač* (str. 78)
Audio a média - přehled menu
Přehled možných položek menu a nastavení
systému audia a médií.
Související informace
•
•
Audio a média - použití systému (str. 27)
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Pokud je text v panelu nabídek světle šedý,
možnost nelze vybrat. Může to být způsobeno tím, že funkce není ve vozidle k dispozici, že není daný zdroj aktivní nebo připojený,
nebo že nic neobsahuje.
03
RÁDIO
•
•
•
AM (str. 82)23
FM (str. 82)
DAB (str. 83)
MÉDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD audio (str. 83)
DVD video (str. 84)
Jednotka pevného disku (HDD) (str. 85)
iPod (str. 85)
USB (str. 86)
Média Bluetooth® (str. 86)
AUX (str. 87)
TV (str. 89)*
TEL
23
•
Handsfree Bluetooth® (str. 87)
•
Webový prohlížeč (str. 88)
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Audio a média
Přehled menu - AM
Přehled menu - FM
Přehled možností a nastavení pro AM rádio.
Přehled možností a nastavení pro FM rádio.
03
Menu AMA
Viz
Menu FM
Viz
Zobrazit předvolby
(str. 38)
TP
(str. 40)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 32)
•
•
Žádná funkce
A
•
•
Rádiotext
(str. 41)
Předvolby
(str. 38)
(str. 38)
Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid
Související informace
Žádné
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
Naladit stanici podle
(str. 36)
Seznam stanic
(str. 37)
Manuální ladění
(str. 37)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
82
Přepnout rádiotext
nebo předvolby
(str. 41)
a (str. 38)
Související informace
Alternativní frekvence (AF)
Zobrazit
Zobrazit předvolby
Žádná funkce
(str. 32)
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
03 Audio a média
Přehled nabídky - digitální rádio
(DAB)*
Přehled možností a nastavení rádio DAB *.
Související informace
•
•
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
Přehled nabídek - CD/DVD audio
Přehled možností a nastavení pro CD/DVD
audio.
Menu DAB*
Viz
Menu disku
Viz
Filtrování typu programu (PTY)
(str. 40)
Přehrávat/pauza
(str. 43)
Stop
Zobrazit
03
A
Interpret/název
Prohledávání médií
(str. 45)
(str. 44)
Rádiotext
(str. 41)
Náhodně
Předvolby
(str. 38)
Možnosti Gracenote®
Databáze Gracenote®
Žádné
Propojování DAB-DAB
(str. 42)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 32)
Výsledky Gracenote®
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 32)
Žádná funkce
Žádná funkce
Přepnout zobrazení informací
Přehrávat/pauza
(str. 43)
Náhodně
(str. 44)
A
Platí pouze pro DVD disky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Audio a média
||
Související informace
•
•
03
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
Přehled menu - DVD video
Přehled možností a nastavení pro DVD video.
(str. 46)
Další audio stopa
(str. 46)
Menu DVD video
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 46)
Menu disku DVD
(str. 46)
Stop
(str. 46)
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací nabídku,
stiskněte OK/MENU, když se přehrává
video.
Titulky
(str. 46)
Nastavení obrazu
(str. 47)
Audio stopy
(str. 46)
Menu DVD video
(str. 29)
Menu disku DVD
(str. 46)
Rozšířené nastavení
Úhly
(str. 47)
Poměry obrazovky
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 32)
Žádná funkce
Přehrávat/pauza
84
Další titulek
(str. 46)
Vyskakovací nabídka, DVD Video
Související informace
•
•
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
03 Audio a média
Přehled nabídek - jednotka pevného
disku (HDD)
Informace o úložišti
Přehled možností a nastavení pro jednotku
pevného disku (HDD).
Použité místo:
Menu HDD
Viz strana
Přehrávat/pauza
(str. 47)
Prohledávání médií
(str. 45)
Náhodně
(str. 44)
Import hudby
(str. 47)
(str. 47)
Volné místo:
Kapacita:
Stopy:
Přehled menu - iPod
Přehled možností a nastavení pro iPod®.
Menu iPod
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 49)
Náhodně
(str. 44)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 32)
Žádná funkce
Složky:
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
Z disku
(str. 47)
Z USB
Žádná funkce
A
Přejmenovat/
vymazat soubory
(str. 47)
Otevřeno
A
Přejmenovat
Vymazat
03
Přehrávat/pauza
(str. 47)
Náhodně
(str. 44)
Přehrávat/pauza
(str. 49)
Náhodně
(str. 44)
Související informace
•
•
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
Závisí na trhu.
Související informace
•
•
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
Vymazat vše
85
03 Audio a média
03
Přehled menu - USB
Přehled menu - Media Bluetooth®
Přehled možností a nastavení pro USB.
Přehled možností a nastavení pro Média
Bluetooth®.
Menu USB
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 49)
Prohledávání médií
(str. 45)
Náhodně
(str. 44)
Vybrat oddíl na USB
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
Viz
Přehrávat/pauza
(str. 51)
Náhodně
(str. 44)
Změnit zařízení
(str. 54)
Nastavit vozidlo
jako viditelné
(str. 49)
Náhodně
(str. 44)
Související informace
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
Přehrávat/pauza
(str. 51)
Náhodně
(str. 44)
Zařízení 2
atd.
86
(str. 32)
Žádná funkce
Zařízení 1
Připojit pro telefon
(str. 56)
Připojit pro obě
Vymazat zařízení
•
•
(str. 32)
Přehrávat/pauza
(str. 51)
(str. 55)
Související informace
Hledat nové zařízení
Žádná funkce
•
•
Menu Bluetooth
Připojit pro média
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
03 Audio a média
Přehled menu - AUX
Přehled menu - Bluetooth® handsfree
Přehled možností a nastavení pro AUX.
Přehled možností a nastavení pro handsfree
Bluetooth®.
Menu AUX
Viz
Vstup AUX
(str. 51)
Standard
Boost
Související informace
•
•
Menu telefonu
Viz
Seznam hovorů
(str. 57)
Kontakty
(str. 59)
Zprávy
(str. 56)
Změnit telefon
(str. 54)
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
Připojit pro obě
Vymazat zařízení
(str. 55)
Související informace
•
•
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
03
Hledat nový telefon
Nastavit vozidlo
jako viditelné
Zařízení 1
Zařízení 2
atd.
Připojit pro telefon
(str. 56)
Připojit pro média
(str. 51)
87
03 Audio a média
Přehled nabídky - webový prohlížeč
Přehled možností a nastavení pro webový
prohlížeč.
Webový prohlížeč
03
Viz
Pokud není otevřena žádná karta,
nabídka se otevře v běžném
zobrazení pro webový prohlížeč.
Zadejte adresu
(str.
73)
Dopředu
(str. 73)
Menu Nastavení, webový prohlížeč
Obnovit
(str. 73)
Stop
(str. 73)
Nová karta
Stisknutím tlačítka Nastavení
v jedné ze dvou výše uvedených
tlačítek otevřete nabídku nastavení.
(str. 73)
Zavřít kartu
nebo
Zobrazí se "Nabídka nastavení,
webový prohlížeč", viz dole.
Oddálit
atd.
(str.
73)
nebo
Vymazat záložku
(str.
73)
Záložka 1
(str. 73)
Přidat záložku
Záložka 1
Záložka 2
(str. 73)
Přiblížit
Nastavení
Záložky
Viz
Záložka 2
atd.
Přejmenovat
(str. 73)
Znovu uspořádat
Nastavení
Vyskakovací nabídka, webový
prohlížeč
Viz
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací
nabídku, stiskněte tlačítko 5 na
středové konzole, když je daná
stránka zobrazena ve webovém
prohlížeči.
Zpět
88
(str. 73)
Zobrazí se "Nabídka nastavení,
webový prohlížeč", viz dole.
Vymazat
Filtrování obsahu
(str.
73)
Akceptovat cookies
(str.
73)
Zobrazit obrázky
03 Audio a média
Související informace
Blokovat vyskakovací okna
•
•
Povolit JavaScript
Velikost textu
(str.
73)
Velký
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
Přehled menu - TV*
Přehled možností a nastavení pro TV.
Menu TV
Viz
Zvolit zemi
(str. 76)
Předvolby
(str. 76)
03
Audio stopy
Střední
Titulky
Malý
Teletext
Vymazat data prohlížeče
(str.
73)
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str.
32)
nebo
Informace CAS
Možnosti klávesy
oblíbených FAV
(str. 32)
Žádná funkce
Žádná funkce
Přidat/vymazat záložku
(str.
73)
Nová karta
(str.
73)
Zavřít kartu
(str.
73)
Teletext
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Audio a média
||
Vyskakovací nabídka TV
03
Chcete-li zpřístupnit vyskakovací
nabídku, stiskněte OK/MENU,
když je zobrazeno TV.
Viz
Nastavení obrazu
(str. 47)
Menu TV
(str. 29)
Související informace
•
•
90
Audio a média - navigace v menu (str. 29)
Audio a média - přehled menu (str. 81)
03 Audio a média
03
91
04 Abecední seznam
C
Alarmy v případě nehod a krizových
situací........................................................ 39
CD.............................................................. 43
Hlasové ovládání....................................... 61
D
Hovory
obsluha................................................. 56
příchozí................................................. 56
aplikace (apps)........................................... 71
Audio
Nastavení.............................................. 32
surround............................................... 34
04
telefon/multimediální přehrávač........... 58
vyzváněcí tón, telefon........................... 58
A
Audio a média
menu.....................................................
přehled..................................................
přehled menu........................................
správa systému....................................
úvod......................................................
29
27
81
27
26
DAB Rádio........................................... 35, 41
Dálkové ovládání....................................... 78
výměna baterie..................................... 80
I
Digitální rádio (DAB)................................... 41
iPod®, připojení......................................... 50
Dopravní informace – (TP) ........................ 40
DVD............................................................ 43
audio systém............................................. 26
Jednotka pevného disku (HDD)................. 47
E
B
Ekvalizér..................................................... 35
Baterie
dálkové ovládání................................... 80
Bluetooth®
handsfree..............................................
média....................................................
mikrofon - vypnuto...............................
převedení hovoru do mobilu.................
streaming audio....................................
56
51
57
57
51
J
Externí vstup signálu........................... 27, 49
K
Klávesnice na volantu................................ 27
H
Hlasitost audio...........................................
externí zdroje audia..............................
kompenzace hlasitosti v závislosti na
rychlosti................................................
telefon...................................................
27
51
35
58
M
Média, Bluetooth®...................................... 51
Mikrofon..................................................... 57
Mobilní telefon, viz Telefon........................ 53
MY CAR........... 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24
92
04 Abecední seznam
N
S
V
Nastavení obrazu....................................... 47
Sensus......................................................... 7
Volání......................................................... 56
Navigace v menu pro audio a média......... 29
Symboly
na obrazovce........................................ 31
Volant
klávesnice............................................. 27
Systém Infotainment (Audio a média)........ 26
Volvo ID..................................................... 11
O
ovládání
středová konzola, volant....................... 27
P
Prostorový zvuk......................................... 34
Přehrávač............................................. 35, 42
kompatibilní formáty souborů............... 48
Volvo Sensus............................................... 7
T
Telefon
handsfree..............................................
příchozí hovory.....................................
přijetí hovoru.........................................
připojit...................................................
telefonní seznam...................................
telefonní seznam, zkratka.....................
volání....................................................
56
56
57
53
59
59
56
Vozidlo připojené k Internetu.....................
aplikace (apps)......................................
modem vozidla.....................................
přehled menu........................................
připojit...................................................
webový prohlížeč..................................
68
71
70
88
53
73
04
Vstup AUX........................................... 27, 49
Vstup USB................................................. 49
Vyhledávání médií...................................... 45
TV............................................................... 75
R
Rádio......................................................... 35
DAB................................................ 35, 41
RDS............................................................ 39
Typy rozhlasových programů (PTY)........... 40
W
Webový prohlížeč...................................... 73
U
WiFi............................................................ 70
USB, připojení............................................ 50
Z
Změna majitele.......................................... 10
Zvukové jeviště.......................................... 34
93
04 Abecední seznam
04
94
Volvo Car Corporation TP 17246 (Czech), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement