Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2014 Early Quick Guide

Volvo V70 2014 Early Quick Guide
V70/XC70
Quick GUIDE
Web Edition
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní
příručky obsahují důležité informace se všemi bezpečnostními pokyny a výstrahami.
Následující symboly znamenají:
1
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Na poslední stránce jsou uvedeny důležité informace, varování a bezpečnostní
pokyny, které si musíte přečíst.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com
01 Startování a jízda
04 Funkce ve vaše voze
Dálkový ovladač s klíčem
Ovládání klimatizace
Startování a vypnutí motoru
Ovládání světlometů
Parkovací brzda
Sdružená přístrojové deska
Bezklíčový systém Keyless*
Systém infotainment
Stěrače
Telefon*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
Nastavení v systému menu
02 Podpora řidiče ve voze
BLIS*
Funkce Start/Stop*
Ochrana chodců*
05 Tipy
Péče o vozidlo
Otevření všech oken
Úložné prostory
03 Prostředí ve voze
Nastavení sedadla
Seřízení volantu
Střešní okno*
Elektricky ovládané zadní výklopné dveře*
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
1 Odemyká dveře, víko zavazadlového prostoru a vypíná alarm.*
2 Zamyká boční dveře, víko zavazadlového
prostoru a zapíná alarm.
3 Doprovodné osvětlení při příchodu.
4 Odemkne pouze víko zavazadlového
prostoru.
5 Informace* o vozidle.
6 Funkce nouzového tlačítka
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá nastavení, a to včetně nastavení
vnějších zrcátek a sedadla řidiče*.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s klíčem?
01
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Červené světlo: je spuštěn alarm.
Blikající červené světlo: alarm byl spuštěn
před méně než 5 minutami.
Jak nastartuji motor?
01
Zatlačte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Krátce stiskněte tlačítko START STOP
ENGINE - motor se vypne.
Jak mohu vypnout motor?
01
Krátce stiskněte tlačítko START STOP
ENGINE - motor se vypne.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze
spínače zapalování.
Jak se používá parkovací brzda?
01
Zapnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Stiskněte ovládací prvek PUSH LOCK/
PULL RELEASE - výstražná kontrolka na
sdružené přístrojové desce začne blikat.
Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně,
parkovací brzda je aktivována.
Uvolněte brzdový pedál.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Uvolněte ovládací prvek PUSH LOCK/
PULL RELEASE.
Jak funguje systém Keyless*?
01
Klíč může po celou dobu zůstat třeba ve vaší
kapse.
Zamknutí a zapojení alarmu (viz nákres)
–– Dotkněte se zadní části jedné klik zvenku na
dveřích.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete dveře, nebo lehce stiskněte
pogumované tlačítko na zadních výklopných
dveřích.
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
01
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla,
posuňte páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo
setřít jednou, posuňte páčku nahoru.
1 Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru
nebo intervalu cyklovače stěračů.
3 Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální
rychlost.
Jak funguje systém BLIS*?
02
Systém informování o mrtvém úhlu upozorňuje na vozidla v mrtvém úhlu.
–– Systém BLIS se aktivuje při nastartování
motoru a deaktivuje se/znovu aktivuje stisknutím tlačítka.
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
02
Manuální převodovka
Vypněte motor: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku do neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového pedálu a udržujte brzdový tlak.
Nastartujte motor: Uvolněte tlak nohy na brzdovém pedálu.
Rozsvícená kontrolka na tlačítku znamená, že je
funkce aktivní.
Jak funguje ochrana chodců*?
02
Vozidlo je vybaveno systémem varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd a detekcí
chodců. Tento systém dokáže v případě vozidel
a chodců varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a
nefunguje ve všech situacích - například nevidí
částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou
menší než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci důkladně
pochopit.
Jak mohu nastavit sedadlo?
03
1
2
3
4
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/snížení sedadla.
Posuňte sedadlo dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
5 Uložení nastavení elektricky ovládaného
sedadla*.
6 Tlačítka paměti elektricky ovládaného
sedadla.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek
držte stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení.
Nastavení sedadla lze rovněž uložit do
dálkového ovládání s klíčem*.
Jak mohu nastavit volant?
03
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/
dolů.
Volant zajistěte.
Jak funguje střešní okno*?
03
Automatické maximální otevření.
Ruční otevření.
Ruční zavření.
Automatické maximální zavření.
Otevření větrací polohy.
Zavření větrací polohy.
Jak mohu otevřít a zavřít elektricky ovlá03
dané zadní výklopné dveře*?
Otevření
–– Lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu pod vnější klikou. Další možností je
dlouze stisknout tlačítko na panelu osvětlení
nebo tlačítko dálkového ovladače, dokud se
zadní výklopné dveře nezačnou otevírat.
Zavření
–– Stiskněte tlačítko a zadní výklopné dveře se
automaticky zavřou.
Zadní výklopné dveře lze otevřít resp. zavřít
také manuálně.
Jak mohu regulovat teplotu pomocí
systému ECC*?
04
1 Otočte na požadovanou teplotu v levé/
2
pravé části prostoru pro cestující. Na obrazovce se zobrazí zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO spustíte automatickou regulaci rozvodu vzduchu a dalších
funkcí. Na obrazovce se objeví AUTO
CLIMATE.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání
čelního skla* - na obrazovce se rozsvítí
symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální proudění vzduchu na čelní sklo a
boční skla - rozsvítí se symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete nesvítí žádný symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/
deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání světlometů?
04
Systém automaticky přepíná mezi denními
provozními světly a potkávacími světly.
Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí
potkávací světla. Lze použít aktivní světlomety
(AHB)*, které ztlumí a aktivují automaticky dálková světla. Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
1 Stisknutím tlačítka OK otevřete menu
palubního počítače a aktivujete položku.
Zpráva zhasne.
2 Kolečkem procházíte mezi jednotlivými
položkami palubního počítače.
3 Stisknutím tlačítka RESET vynulujete
hodnoty ve zvoleném nastavení palubního
počítače a vrátíte se ve struktuře menu
zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
04
Dvakrát stiskněte tlačítko RESET na pákovém přepínači.
Pomocí kolečka zvolte počítadlo T1 nebo
T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET
hodnotu resetujete.
Jak funguje indikace převodových
stupňů*?
5
Šipky indikace převodových stupňů vás
upozorní, kdy máte zařadit vyšší nebo nižší
převodovky stupeň, aby spotřeba paliva byla
optimální. Na obrázku je znázorněna digitální*
sdružená přístrojová deska.
Analogová sdružená přístrojová deska.
04
Jak mohu změnit vzhled sdružené přístrojové desky?
04
Na digitální* sdružené přístrojové desce lze
zvolit jednotlivé motivy, např. Performance
nebo Eco.
Změna motivu:
Když motor běží, stiskněte tlačítko OK na
levé páčce.
Otočte kolečkem na páčce a zvolte v menu
položku Motivy.
Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím tlačítka OK výběr potvrďte.
Motiv se ukládá do dálkového ovladače
s klíčem*.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv.
04
nádrže"?
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí
odhad možné jízdní vzdálenosti na základě
předchozích jízdních podmínek a množství
paliva, které zbývá v nádrži.
Pokud se zobrazí "...km", dojezd vozidla není
zaručen. Co nejdříve dočerpejte palivo. Na
obrázku je znázorněna digitální* sdružená
přístrojová deska.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Jak mohu zapnout a vypnout
Systém infotainment?
Krátkým stisknutím systém aktivujete.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka
nevypne) systém vypnete.
Vypnutí zvuku (MUTE - ztlumení): Krátce stiskněte - dalším stisknutím aktivujete znovu.
04
Jak mohu navigovat v systému
infotainment?
04
Stiskněte RADIO, Media, My CAR, NAV*
nebo TEL* a vyberte tak hlavní zdroj.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu -v hlavním menu systému se otevře
zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka
navigujete v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v
systému menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci
nebo vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete
zpátky na normální zobrazení nebo, pokud
se nacházíte v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení hlavního zdroje.
Tipy:
Chcete-li přejít do menu zkratek v režimu NAV
nebo TEL, stiskněte jednou NAV nebo TEL.
Dalším stisknutím se vrátíte zpátky do režimu
normálního zobrazení.
Jak mám připojit telefon se systémem
Bluetooth®?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné
a mohlo být vyhledáno přes Bluetooth®.
Stiskněte OK/MENU a postupujte podle
pokynů na obrazovce. Zařízení je nyní
připojeno a může být ovládáno z vozidla.
V budoucnu se telefon připojí k vozidlu
automaticky.
Neúspěšné připojení.
Jak mohu telefonovat?
04
Stiskněte TEL* na středové konzole.
Zadejte požadované číslo nebo otočte kolečko na volantu dolů (otevře se telefonní
seznam) nebo nahoru (otevře se seznam
hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem.
Jak mohu převzít hovor*?
04
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí
hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka
EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon.
Jak mohu připojit externí audio zařízení? 04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX
nebo port USB* na středové konzole.
Stiskněte MEDIA.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audio.
Stiskněte OK/MENU.
Další připojení externího zařízení.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV spustíte navigační
systém.
Jednou stiskněte NAV a pomocí OK/
MENU zvolte Zadejte adresu.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na středové konzole zadejte kritérium
resp. kritéria hledání.
Potom zvolte Nastavit jediný cíl nebo Přidat jako waypoint a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu - viz
příručka RTI*.
Jaká nastavení lze upravit v systému
menu?
04
Systém menu MY CAR se používá pro celou
řadu funkcí vozidla, např. nastavení hodin,
zrcátek na dveřích a zámků.
Použití tlačítek - viz předchozí kapitola "Jak se
naviguje v menu systému infotainment".
Jak mohu nastavit hodiny?
04
Navigujte na Nastavení > Nastavení systému > Čas v systému MY CAR.
Stiskněte OK/MENU - aktivuje se rámeček
pro hodiny. Otočením ovladače TUNE
nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka OK/
MENU funkce deaktivujete.
Otočením ovladače TUNE zvolíte rámeček
pro minuty. Potom stiskněte OK/MENU.
Otočením ovladače TUNE aktivujete nastavení minut. Stisknutím tlačítka OK/MENU
funkci deaktivujete.
Otočením ovladače TUNE zvolíte OK.
Potom stiskněte OK/MENU.
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první
měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
05
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být
pravidelně udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme kožené čalounění čistit pomocí sady
Volvo Leather Care 1krát až 4krát ročně. Sadu
Volvo Leather Care můžete koupit u svého
prodejce Volvo.
Jak mohu současně otevřít všechna
okna?
05
–– Stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém
ovládání s klíčem minimálně na 4 sekundy
otevřete současně všechna okna.
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných
schránek najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a
12 V?
05
Aby 12 V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly, musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze
I. 12 V zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy
aktivní.
Jak nastartuji motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního řízení emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Jak funguje systém Keyless*?
Pokud máte na rukou rukavice, může se stát, že funkce Keyless nebude u klik na dveřích fungovat.
Jak funguje systém BLIS*?
Systém BLIS je doplněk - nenahrazuje bezpečný styl jízdy ani použití zpětných zrcátek. Systém BLIS nefunguje v ostrých
zatáčkách a když vozidlo couvá.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v
oděvech, jež skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Za správný způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před jízdou - nikoliv během jízdy.
Jak funguje střešní okno*?
Pohyblivé díly střešního okna mohou zachytit děti, ostatní cestující a předměty. Střešní okno nastavujte vždy opatrně. Když
opouštíte vozidlo, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
Jak mohu otevřít a zavřít elektricky ovládané zadní výklopné dveře?
Při otevírání a zavírání dávejte pozor. Hrozí riziko rozdrcení. Před otevíráním/zavíráním se nikdo nesmí nacházet poblíž
zadních výklopných dveří. Mohlo by dojít k rozdrcení s vážnými následky. Zadní výklopné dveře ovládejte vždy opatrně.
Nepoužívejte elektrické ovládaní zadních výklopných dveří pod nízkým stropem. Pokud systém pracuje stále po dlouhou
dobu, vypne se, aby se zabránilo přetížení. Může se znovu použít po cca. 2 minutách.
Jak funguje dojezd "Vzd. do prázd. paliv. nádrže"?
Při změně stylu jízdy se může stát, že některé indikace nebudou správné.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte
silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP 16186 (Czech). AT 1320. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Jak mohu nastavit sedadlo?
Sedadlo řidiče si upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je vozidlo zajištěno. V
případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising