Volvo | XC90 | Sensus Navigation | Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Cíl/konečný cíl
Mezicíl
Naváděcí bod
Vozidlo (modrý trojúhelník) na naplánované trase
Dopravní problém s informacemi
Minimalizace (sbalené zobrazení) nebo maximalizace (celá obrazovka)
zobrazení mapy
Vypočítat objížďku
Opakování posledního hlasového navádění
Dočasně zapnutí/vypnutí hlasového navádění
Pauza/pokračování v navádění
Nastavení cílů/mezicílů
Bod zájmů (restaurace)
Texty a symboly na mapě
Aktuální poloha vozidla + ukázat a klepnout - otevře se itinerář
Měřítko mapy
Seznam naváděcích bodů z itineráře
Vzdálenost do cíle/doba příjezdu do cíle + ukázat a klepnout - přepne se
směr
Ukázat a klepnout - seznam dopravních informací a bodů zájmů z itineráře
Přítlačný bod, který resetuje mapu pro sledování vozidla (modrý trojúhelník)
Ukázat a klepnout - přepíná se mezi 2D/3D zobrazení
Kompas + ukázat/klepnout - nastaví se sever nahoře/směr jízdy nahoře
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation je satelitní systém zahrnující dopravní informace
a navádění po trase.
Neustále pracujeme na zlepšování našeho výrobku. V důsledku úprav se
může stát, že se informace, popisy a vyobrazení v tomto dodatku liší od
výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
OBSAH
ÚVOD
2
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
SPECIFIKACE CÍLE
Rychlý průvodce mapovou navigací
6
Rozpoznávání hlasu
14
Všeobecné informace o zadávání cíle
20
Jednoduché navádění do cíle
6
Použití systému rozpoznávání hlasu
14
Nastavení mezicíle přímo na mapě
20
Zobrazení a ovládání mapové navigace
7
Rozpoznávání hlasu a mapová navigace
15
21
Obvyklé operace během mapové
navigace
9
Nastavení pro hlasové ovládání
16
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem
Nastavení cíle podle posledních
položek/oblíbených/knihovny
23
Nastavení cíle pomocí POI
25
Nastavení cíle pomocí adresy
26
Cíl uložte klepnutím na tlačítko
"Send to Car"
26
ITINERÁŘ A TRASA
DOPRAVNÍ INFORMACE
NASTAVENÍ
Itinerář a alternativní trasa
30
Dopravní informace
38
Navigace po mapě na displeji řidiče
42
Body navádění v itineráři
31
Dopravní informace v reálném čase
(RTTI)
38
Nastavení Sensus Navigation
42
Nastavení mapy
43
Body zájmu podél trasy
32
Dopravní problémy podél trasy
33
Nastavení trasy
46
Informační karty na mapě
33
Dopravní nastavení
48
Zvolte objížďku
34
Nastavení navádění
49
Nastavení systému
49
3
INFORMACE O SYSTÉMU
A MAPÁCH
4
ABECEDNÍ SEZNAM
Abecední seznam
Aktualizace mapových dat pomocí
služby MapCare
52
Aktualizace mapových dat pomocí
dálkové aktualizace
53
Aktualizace mapových dat pomocí
PC a USB
54
Diagnostika u systému Sensus
Navigation
56
Licenční smlouva na mapovou navigaci
58
Autorské právo pro mapovou navigaci
60
61
ÚVOD
ÚVOD
Rychlý průvodce mapovou navigací
VAROVÁNÍ
Elektrický systém vozidla se automaticky aktivuje,
když se otevřou dveře řidiče.
Dodržujte následující požadavky.
Zapnutí/vypnutí navigace
Zap
•
Soustřeďte se na cestu a věnujte se
pouze řízení.
•
Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
•
S ohledem na počasí nebo roční období,
které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou
být některá doporučení méně spolehlivá.
Jednoduché navádění do cíle
Nastavení navádění do požadovaného směru,
aniž by bylo nutné číst předem celou uživatelskou příručku.
Výběr cíle na mapě
Stupeň
Obrazovka/
nabídka
Akce
1
Pokud se
na obrazovce neobjeví zobrazení mapy,
postupujte
následovně:
Pokud se chcete vrátit
na výchozí zobrazení,
stiskněte obdélníkové
tlačítko pod obrazovkou
displeje.
2
Zobrazí se
výchozí
zobrazení.
V řádku výchozího
zobrazení zcela nahoře
stiskněte Navigace.
3
Zobrazí se
mapa.
Vyp
Navigační systém nelze vypnout - vždy funguje
v pozadí. Vypne se, až když řidič vozidlo uzamkne
a opustí.
POZNÁMKA
Navigační systém je také k dispozici, když je
motor vypnutý. Pokud se baterie příliš vybije,
systém se vypne.
Tlačítko Domů
Řádek v nabídce Navigace
Pokud navigační systém nezobrazí mapu na středovém displeji, klepněte v nabídce na řádek zcela
nahoře Navigace (2).
Pokud středový displej nezobrazí řádek nabídky
Navigace, klepněte na tlačítko Domů (1)
a potom na řádek nabídky Navigace (2).
Nyní se zobrazí mapa aktuální oblasti s vozidlem,
které znázorňuje modrý trojúhelník.
6
Související informace
•
Zobrazení a ovládání mapové navigace
(str. 7)
•
Jednoduché navádění do cíle (str. 6)
Pokud je na obrazovce
vidět toto tlačítko, klepněte na ně, aby se
zobrazení mapy zvětšilo
na maximum.
ÚVOD
Stupeň
Obrazovka/
nabídka
Akce
4
Zobrazí se
mapa.
Rolujte na mapě na
požadované místo
a dlouze klepněte na
dané místo.
5
Na obrazovce se
zobrazí pole
s textem
Spustit
navigaci/.
Stiskněte tlačítko Spustit navigaci.
6
Zobrazí se
mapa se
zvýrazněnou
trasou.
Spustí se navádění postupujte podle pokynů
na displeji řidiče.
Zobrazení a ovládání mapové
navigace
Displej řidiče
Výstup ze systému Volvo Sensus Navigation
a jeho ovládání je možné realizovat různými způsoby, např. přes displej řidiče, head-up displej
nebo pomocí hlasových povelů.
Obrazovka středového displeje
Mapa se zobrazuje pouze na 12" displeji řidiče.
Během jízdy řidiče navádí hlasové navádění
a pokyny na displeji řidiče.
Klávesnice na volantu vpravo a displej
řidiče
Na obrazovce středového displeje se upravují
nastavení a vybírají se a hledají cíle.
K ovládání některých funkcí mapové navigace,
např. Dovést domů, lze používat tlačítka na
volantu vpravo.
Pokud se na středovém displeji mapa nezobrazí:
•
V řádku výchozího zobrazení zcela nahoře
stiskněte Navigace.
}}
7
ÚVOD
||
3.
Položku potvrďte nebo zvýrazněte pomocí tlačítka (4).
> Funkce se aktivuje a u některých výběrů
se nabídka zavře.
Stiskněte na volantu tlačítko,
počkejte na signál a potom
řekněte, například, "Jet Domů".
HUD – Head-up-display*
Rozpoznávání hlasu je podrobně popsáno v kapitolách "Rozpoznávání hlasu", "Použití systému
rozpoznávání hlasu", "Rozpoznávání hlasu
a mapová navigace" a "Nastavení pro hlasové
ovládání".
Související informace
Otevření/zavření
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrzení
Otevírání/zavírání nabídky
– Stisknutím otevřete/zavřete (1)
> Otevře/zavře se nabídka s možnostmi - po
chvíli nečinnosti nebo v případě provedení
jistých výběrů se nabídka automaticky
zavře.
Navigování a výběr v nabídce
1. Procházejte nabídky pomocí tlačítka Vpravo/
Vlevo (2).
2.
8
Procházejte možnosti pomocí tlačítka
Nahoru/Dolů (3).
Mapová navigace na čelním skle.
Řidič může přijímat informace a pokyny k navádění z displeje navigačního systému také ve
spodní části čelního skla.
•
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 21)
•
Rozpoznávání hlasu a mapová navigace
(str. 15)
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 14)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 16)
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 14)
Umístění informačního pole lze upravit. Displej
HUD je podrobně popsán v kapitole "Head-updisplay".
Hlasové ovládání
Řadu funkcí lze ovládat také pomocí hlasových
povelů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚVOD
Obvyklé operace během mapové
navigace
Vyhledání symbolu vozidla na mapě
Směr jízdy nebo sever nahoře na mapě
Stiskněte symbol nitkového kříže.
Stisknutím kompasu přepnete na pohyb symbolu vozidla
na mapě.
Dále jsou popsány některé obvyklé operace používané u mapové navigace.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kde se nacházím?
Vyhledání symbolu vozidla na mapě
Směr jízdy nebo sever nahoře na mapě
Zobrazení 2D nebo 3D
Přiblížení
Rolování
Přepnutí směru na displeji
Návrat z nabídky
"Nesprávný" jazyk v zobrazeních
Kde se nacházím?
V jaké geografické poloze se nyní nachází
vozidlo?
•
Stiskněte na mapě symbol vozidla (modrý
trojúhelník) - informace se zobrazí přímo na
mapě.
Po přiblížení, oddálení a posunování na mapě
může být někdy těžké dostat se zpět na místo,
kde se vozidlo na mapě nyní nachází. Nejjednodušší způsob vyhledání:
•
Řidič si může vybrat ze dvou možností zobrazení
pohybu vozidla na mapě:
•
Mapa se zobrazuje se severem vždy nahoře
na středovém displeji - symbol vozidla se
pohybuje resp. "jede" ve skutečném směru
kompasu na mapě. Pokud se symbol vozidla
na mapě pohybuje doleva, vozidlo jede na
západ.
•
Symbol vozidla na středovém displeji ukazuje/jede nahoru - mapa se otáčí pod symbolem vozidla podle toho, jak vozidlo zatáčí.
Symbol kompasu na mapě ukazuje k severu
(N) a střed kompasu ukazuje směr, ke kterému ukazuje přední část vozidla (v tomto případě NE = severovýchod).
Stiskněte symbol nitkového kříže - resetuje
se mapa a následně symbol vozidla.
}}
9
ÚVOD
||
Symboly kompasu
směr kompasu
N
(North): sever
NE
(NorthEast): severovýchod
E
(East): východ
SE
(SouthEast): jihovýchod
S
(South): jih
SW
(SouthWest): jihozápad
W
(West): západ
NW
(NorthWest): severozápad
Symbol kompasu na mapě ukazuje k severu (N)
a střed kompasu ukazuje směr, ke kterému ukazuje přední část vozidla.
V režimu 3D se měřítko mapy nezobrazuje.
Dotkněte se středového displeje dvěma prsty od sebe
a prsty přitáhněte k sobě.
Přiblížení
Přiblížení
Přiblížení mapy:
Klepněte rychle dvakrát prstem
na středový displej.
Dotkněte se středového displeje dvěma prsty těsně vedle
sebe a potom prsty rozevřete.
Oddálení
Oddálení mapy:
Rolování
Umístěte prst na mapu, potáhněte jim v požadovaném směru
a prst dejte pryč.
Rolovací funkce je k dispozici
pouze, když je mapa v režimu
maximálního, nikoliv minimál-
nebo
10
nebo
2D zobrazení je popsáno v předchozí kapitole
"Směr jízdy nebo sever nahoře na mapě"
Zobrazení 2D nebo 3D
Tisknutím tlačítka 2D/3D přepínáte mezi 2D a 3D
zobrazením.
Klepněte na středový displej
dvěma prsty od sebe.
Na 3D zobrazení se vozidlo vždy pohybuje na
středovém displeji nahoru - mapa se otáčí kolem
symbolu vozidla podle toho, jak vozidlo zatáčí.
ního, zobrazení.
ÚVOD
Přepnutí směru na displeji
Vyhledání cesty zpět na zobrazení mapy
Pokud chcete změnit orientaci mapy, klepněte sem.
Tlačítko Domů
Zvolte si směr mapy z následujících zobrazení:
•
Nastavení cíle (Destination) a doby příjezdu
(ETA) nebo doby zbývající do příjezdu (1
RTA1)
nebo
•
Definování aktuální polohy (Position) a vzdálenosti do cíle (Dist).
Změna směru jízdy je k dispozici pouze, když je
mapa v režimu maximálního, nikoliv minimálního,
zobrazení.
Aby se uživatel v textu příručky lépe vyznal
v obrázcích a možnostech nabídky s hledáním
s cestami propojenými v textech v pokynech,
slovo v angličtině pro daný obrázek je uvedeno
v závorkách bezprostředně po textu/frázi v jazyce
příručky:
Řádek v nabídce Navigace
Pokud je řidič "dlouho pryč" v jiné části systému
a chce se rychle vrátit na zobrazení mapy, lze
použít následující postup:
1.
Stiskněte tlačítko Domů na středovém displeji (1).
2.
Pokud se na středovém displeji místo zobrazení mapy zobrazí výchozí zobrazení, stiskněte
v horní nabídce řádek Navigace (2).
"Nesprávný" jazyk v zobrazeních
Vyobrazení v pokynech jsou stejná pro většinu
trhů a jazyků, proto je text většinou v angličtině.
1
Výběr ETA – Estimated Time of Arrival nebo RTA – Remaining Time to Arrival se provádí v části "Nastavení trasy".
}}
11
ÚVOD
||
Příklad
Cesta:
Nastavení
Navigace
Doprava
(Settings > Navigation > Traffic)
Nadpis: Dopravní události (Traffic events)
Alternativa:
• Žádné (None)
• Hlavní (Major)
• Vše (All)
Související informace
12
•
Navigace po mapě na displeji řidiče
(str. 42)
•
Nastavení Sensus Navigation (str. 42)
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
Rozpoznávání hlasu
Systém rozpoznávání hlasu umožňuje řidiči používat rozpoznávání hlasu k ovládání některých
funkcí v multimediálním přehrávači, v telefonu připojeném přes Bluetooth, v systému regulace klimatu a v systému navigace Volvo*.
Hlasové povely představují pohodlné řešení
zabraňující rozptylování řidiče, který se pak může
soustředit na jízdu a věnovat pozornost dopravní
situaci.
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
slovně reaguje. Systém rozpoznávání hlasu používá stejný mikrofon jako systém handsfree
Bluetooth. Reakce systému hlasového ovládání
se ozývá z reproduktorů vozidla. V některých případech se na displeji řidiče zobrazí textová
zpráva. Funkce se ovládací z klávesnice na
volantu vpravo. Nastavení se upravuje na středovém displeji.
Aktualizace systému
Systém rozpoznávání hlasu je průběžně zlepšován. Aktualizujte systém průběžně, aby fungoval
optimálně - viz support.volvocars.com.
Použití systému rozpoznávání hlasu
Základní pokyny k ovládání systémem rozpoznávání hlasu.
Stisknutím tlačítka pro rozpona volantu
znávání hlasu
aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely.
Během komunikace pamatujte na následující:
•
Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až se
ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou
rychlostí.
Související informace
•
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 14)
•
•
Rozpoznávání hlasu a mapová navigace
(str. 15)
Nemluvte, když systém odpovídá (během této
doby systém pokynům nerozumí).
•
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 16)
Eliminujte v prostoru pro cestující hluk
v pozadí a zavřete všechny boční dveře, okna
a zadní výklopné dveře.
Rozpoznávání hlasu může být deaktivováno následovně:
•
•
Ovládání s rozpoznáváním hlasu probíhá ve formě
dialogu - uživatel vyslovuje pokyny a systém
14
vyslovením povelu "Cancel".
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznávání
.
hlasu na volantu
Pokud chcete urychlit komunikaci a přeskočit
pokyny systému, stiskněte na volantu tlačítko rozpoznávání hlasu
, když systém mluví a vydává
nový povel.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
několik skupin vyslovovat po sobě, např. dvacet-dva dvacet-dva (22 22). V angličtině lze
použít slova "double" a "triple", např. double
zero (00). Lze používat čísla v rozsahu
0-2300.
Příklad ovládání pomocí systému
rozpoznávání hlasu
Klepněte na
, řekněte “Call [Jméno]
[Příjmení] [kategorie čísla]" - telefon zavolá na
vybraný kontakt z adresáře, pokud je ke kontaktu
přiřazeno více než jedno číslo telefonu (např.
domov, mobil, práce), například:
Stiskněte
Mobil".
a řekněte "Call Robin Smith
Povely/fráze
K dispozici jsou vždy následující povely:
•
"Repeat" - zopakuje se poslední hlasový
pokyn v probíhajícím dialogu.
•
•
"Cancel" - dialog se přeruší
•
Frekvence lze vyslovovat jako devadesát
osm tečka osm (98.8), sto a čtyři tečka dva
nebo sto čtyři tečka dva (104.2).
Související informace
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 14)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 16)
Rozpoznávání hlasu a mapová
navigace
Pokud je k dispozici ovládání hlasem, lze mluveným slovem aktivovat celou řadu funkcí v navigačním systému.
Rozpoznávání hlasu je podrobně popsáno v kapitolách "Rozpoznávání hlasu", "Použití systému
rozpoznávání hlasu" a "Nastavení pro hlasové
ovládání".
Hlasové povely
Dále uvádíme příklady hlasových povelů, které
jsou pro mapovou navigaci jedinečné.
Stiskněte na volantu tlačítko
z následujících povelů:
a řekněte jeden
•
"Navigace" - spustí se dialog s navigací
a zobrazí se příklady povelů.
•
"Take me home" - spustí se navádění do
polohy Domů.
•
"Go to [Město]" - jako cíl se nastaví město,
např. "Jet do Ostravy".
Obrázky
Číslované povely jsou uvedeny samostatně
v závislosti na regulované funkci:
•
"Go to [Adresa]" - jako cíl se nastaví
adresa. Adresa by měla obsahovat město
a ulici. Například "Jet do Ostravy, Stodolní 5".
•
Telefonní čísla a PSČ se musí vyslovovat
samostatně, číslo po čísle, např. nula tři jedna
dva dva čtyři čtyři tři (03122443).
•
•
Čísla domů lze vyslovovat samostatně nebo
ve skupinách, např. dva dva nebo dvacet dva
(22). V případě angličtiny a nizozemštiny lze
"Set (nastavit) [intersection]
(křižovatka)" - jako cíl se nastaví křižovatka.
Křižovatka se hledá v nastavené oblasti hledání.
"Help" - spustí se dialog nápovědy. Systém
reaguje povely, které jsou v dané situaci
k dispozici - například, požadavkem.
Povely pro konkrétní funkce jsou popsány v příslušných kapitolách, např. Ovládání systému rozpoznávání hlasu telefonu.
}}
15
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
||
•
•
•
•
"Go to [contact] (kontakt)" - jako cíl se
nastaví adresa z telefonního seznamu, např.
"Jet k Robin Smith".
Související informace
"Search [kategorie bodů zájmů]" - hledají se kategorie bodů zájmů1 (např. restaurace), které jsou vždy uspořádány "kolem
vozidla". Pokud chcete uspořádat seznam
podél trasy, řekněte "Podél trasy", když je
zobrazen seznam.
•
"Set [country] (Nastavit (zemi))/[state]
(stát)2, 3" - změní se oblast vyhledávání pro
navigaci.
•
"Show favourites" - zobrazí se oblíbené
polohy na displeji řidiče.
•
"Clear itinerary" - vymažou se z itineráře
všechny mezicíle a poslední cíl, které byly
uloženy.
•
"Repeat voice guidance" - zopakuje se
poslední hlasové navádění.
•
"Pause guidance" - pozastaví se navádění
na mapě.
•
"Resume guidance" - pokračuje se v pozastaveném navádění na mapě.
•
"Turn off voice guidance" - vypne se hlasové navádění.
1
2
3
16
"Go to [PSČ]" - jako cíl se nastaví PSČ,
např. "Jet do LE5 4PQ".
•
•
•
•
Uživatel může zavolat bodu zájmu nebo může bod zájmu nastavit jako cíl.
V evropských zemích se místo "stát" říká "země".
V Brazílii a Indii se oblast hledání mění na středovém displeji.
"Turn on voice guidance" - spustí se
vypnuté hlasové navádění.
Zobrazení a ovládání mapové navigace
(str. 7)
Rozpoznávání hlasu (str. 14)
Nastavení pro hlasové ovládání
Lze provést řadu nastavení systému hlasového
ovládání.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte tlačítko Systém Hlasové
ovládání a zvolte nastavení.
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 14)
• Režim opakování
• Pohlaví
• Rychlost řeči
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 16)
Nastavení zvuku
1. V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte tlačítko Zvuk Hlasitost
systému Hlasové ovládání a zvolte
nastavení.
Změna jazyka
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro všechny
jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu
k dispozici, jsou v seznamu jazyků označeny iko.
nou Změna jazyka má vliv rovněž na text nabídek,
zpráv a nápovědy.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte tlačítko Systém
jazyk.
Jazyk a zvolte
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
Související informace
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 14)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 14)
Rozpoznávání hlasu a mapová navigace
(str. 15)
17
SPECIFIKACE CÍLE
SPECIFIKACE CÍLE
Všeobecné informace o zadávání
cíle
•
Cíl lze zadávat různými způsoby.
•
•
Při zadávání cílů lze postupovat následovně:
•
•
•
•
•
•
•
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 23)
Nastavení cíle pomocí POI (str. 25)
Nastavení cíle pomocí adresy (str. 26)
Stiskněte mapu
Hledání pomocí volného textu a souřadnic na
mapě
V řadě případů je nejjednodušší posunout mapu
do požadované polohy a klepnout v daném místě
prstem.
Nejdříve zkontrolujte, zda je
zobrazení mapy zvětšeno na
maximum: Pokud je na obrazovce vidět toto tlačítko, klepněte na ně, aby se zobrazení
mapy zvětšilo na maximum.
Naposledy zvolený cíl
Oblíbené označené pozice z knihovny
Polohy uložené v knihovně
POI1
Adresa
Potom pokračujte následovně:
Zvolte jednu z možností podle pokynů v části
"Cíle a mezicíle" a postupujte podle instrukcí.
1.
Posunujte mapu, dokud se nezobrazí požadovaná poloha.
Cíle a mezicíle
2.
Stiskněte a podržte v dané poloze - vytvoří se
ikona a otevře se nabídka.
První nadefinovaná poloha bude cílem v itineráři.
Další polohy v itineráři budou mezicíle.
Itinerář s cílem a mezicíli lze následně upravovat viz "Úprava itineráře" v kapitole "Itinerář a alternativní trasa".
Související informace
•
•
•
1
20
Nastavení mezicíle přímo na mapě
Cíl lze nastavit různými způsoby - jednou
z možnosti je označit cíl prstem na mapě.
Itinerář a alternativní trasa (str. 30)
Nastavení mezicíle přímo na mapě (str. 20)
Nastavení cíle pomocí hledání s volným textem (str. 21)
POI: Point of interest můžeme označovat rovněž jako zařízení nebo zajímavost
SPECIFIKACE CÍLE
Nastavení cíle pomocí hledání
s volným textem
Cíl lze nastavit různými způsoby - jednou
z možností je hledání pomocí volného textu.
Hledání pomocí volného textu
Většinu objektů, jako např. telefonní číslo,
poštovní směrovací číslo, ulice, města, souřadnice
a body zájmů, lze hledat pomocí volného textu.
"Klávesnici" na obrazovce lze využít ke psaní
většiny znaků a k hledání cílů.
3. Zvolte Přejít sem (Go here) - spustí se navádění.
Vymazání ikony.
Vymazání ikony z polohy:
•
Zvolte Vymazat (Delete)
Úprava polohy ikony
Upravení polohy ikony:
1.
Krátkým klepnutím označte ikonu.
2.
Klepněte a podržte prst na ikoně, přetáhněte
ji na požadované místo a ikonu uvolněte.
Související informace
•
2
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 20)
Viz informace v kapitole "Informační karta na mapě".
Zobrazení klávesnice:
1. Klepněte na Nast cíl. (Set
dest.) dole na obrazovce mapa se změní na hledání
pomocí adresy.
2. Potom klepněte na tento
symbol nahoře na obrazovce otevře se hledání pomocí volného textu s klávesnicí, polem
vyhledávání a filtrem.
1.
Zadejte hledaná slova - zobrazí se návrhy
možných cílů podle vzdálenosti od symbolu
vozidla na mapě.
2.
Vyberte/označte vhodný návrh v seznamu pro daný návrh se zobrazí Informační
karta2.
3.
Postupujte podle pokynů na středovém displeji a aktivuje navádění do cíle.
}}
21
SPECIFIKACE CÍLE
||
Klávesnice
Funkční tlačítka klávesnice.
Filtr - omezuje/filtruje výsledky hledání.
Filtr pro seznamy s výsledky
Dostupnost filtrů se může v různých situacích lišit
- k dispozici jsou následující filtry:
Klávesnice se skryje a zobrazí se větší/delší
seznam výsledků - stisknutím textového pole
se klávesnice zobrazí znovu.
• Podél trasy (Along route) - v seznamu
Přepíná se mezi VELKÝMI (kapitálkami)
a malými písmeny
• Ulice (Streets) - v seznamu s výsledky se
Přepíná mezi znaky a číslicemi/speciálními
znaky
• Města (Only cities) - v seznamu s výsledky
Mezera (prázdné místo)
Filtr pro body zájmů
Dále se dole na obrazovce displeje zobrazí kategorie bodů zájmů, které jsou v aktuální oblasti
dostupné.
Vymaže text vlevo od označení
Psací podložka - "pište" požadovaný znak
prstem na "psací podložku" na obrazovce
Klávesnice a další funkce jsou podrobně popsány
v kapitole "Použití klávesnice na středovém displeji".
22
Filtr
Několik filtrů umožňuje omezit výsledky hledání.
s výsledky se zobrazí pouze výsledky podél
trasy.
zobrazí pouze ulice/cesty.
se zobrazí pouze města/obce.
Body zájmů odfiltrované z označené kategorie (2)
Kategorie bodů zájmů (v kategorii bodů
zájmů mohou existovat dokonce dílčí kategorie).
Jsou uvedeny pouze body zájmů z označené
kategorie. S body zájmů lze kombinovat pouze filtr
"Podél trasy" (Along route).
SPECIFIKACE CÍLE
Souřadnice
Cíl lze nastavit také pomocí souřadnic na mapě.
Nastavení cíle podle posledních
položek/oblíbených/knihovny
•
Cíl lze nastavit různými způsoby - jednou
z možností je výběr ze seznamu.
Napište, například, "N 58.1234 E 12.5678"
a klepněte na Hledat (Search).
Souřadnice S, V, J a Z lze zadávat různými způsoby, například:
N 58,1234 E 12,5678 (s mezerami)
N58,1234 E12,5678 (bez mezer)
58,1234N 12,5678E (s označením kompasu
za souřadnicemi)
58,1234-12,5678 (s pomlčkou bez označení
kompasu)
Pokud chcete, můžete používat čárku [,] místo
tečky [.].
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 20)
•
Zobrazení a ovládání mapové navigace
(str. 7)
•
Informační karty na mapě (str. 33)
Poslední
Zobrazení těchto seznamů:
1. Klepněte na Nast cíl. (Set
dest.) dole na obrazovce mapa se změní na hledání
pomocí adresy.
2. Potom zvolte nahoře na obrazovce jeden
z následujících seznamů:
• Nedávný (Recent)
• Oblíbené (Favourites)
• Knihovna (Library)
Poté, co je jedna z možností v seznamu označena,
přidá se jako cíl, a to stisknutím tlačítka Spustit
navigaci (Start navigation) nebo Přidat jako
tras. bod (Add as waypoint).
Zde jsou uvedena poslední hledání. Posuňte se
na položku a proveďte výběr.
K dispozici je také jako položka v nabídce na displeji řidiče, která se vybírá pomocí klávesnice na
volantu vpravo. Viz "Zobrazení a ovládání mapové
navigace".
}}
23
SPECIFIKACE CÍLE
||
Oblíbené
Knihovna
polohy, které nebyla načteny, jsou označeny
MODŘE. Po načtení poloh tato označení zmizí.
Další informace najdete v kapitole "Ukládání cíle
pomocí funkce Send to car".
U každé polohy v seznamu lze upravovat název,
polohu, internetovou adresu a číslo telefonu
(max. tři čísla telefonu pro každou polohu), a to
pomocí seznamu Upravit (Edit list).
Související informace
Zde jsou uvedeny oblíbené označené polohy
z nabídky Knihovna. Posuňte se na položku
a proveďte výběr.
Zde se ukládají uložené polohy a itineráře. Naposledy uložené položky se ukládají do seznamu
zcela nahoru.
Poloha vymazaná z položky Oblíbené zůstane
v položce Knihovna, ale hvězdička "zhasne".
Pokud ji chcete umístit zde do položky Oblíbené,
přejděte na Knihovna a znovu označte polohu
hvězdičky.
Stisknutím "hvězdičky" u polohy zvolíte polohu
jako oblíbenou resp. odstraníte ji z oblíbených.
Poloha s označenou/"zaplněnou" hvězdičkou je
uvedena také v seznamu "Oblíbené".
Lze naprogramovat často používané cíle. Ty se
používají pomocí funkce Nastavit domovskou
adresu (Set home address). Naprogramovaný cíl
Domů je k dispozici také jako položka v nabídce
na displeji řidiče, která se vybírá pomocí klávesnice na volantu vpravo. Viz "Zobrazení a ovládání".
Seznam lze upravovat pomocí možnosti Upravit
(Edit list).
24
Poloha, která byla vymazána u položky Knihovna,
bude vymazána také u položky Oblíbené.
Knihovnu lze uspořádat různými způsoby:
•
•
•
•
Přidáno (Added)
Jméno (Name)
Vzdálenost (Distance)
Přijata (Received) - toto je filtr
Polohy odeslané do vozidla pomocí "Send to Car"
lze odfiltrovat pomocí Přijata (Received). Nové
•
Cíl uložte klepnutím na tlačítko "Send to Car"
(str. 26)
•
Zobrazení a ovládání mapové navigace
(str. 7)
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 20)
SPECIFIKACE CÍLE
Nastavení cíle pomocí POI
Cíl lze nastavit různými způsoby - jednou
z možností je nastavení POI3.
1. Klepněte na Nast cíl. (Set
dest.) dole na obrazovce mapa se změní na hledání
pomocí adresy s polem pro hledání.
V části "Nastavení mapy" můžete zvolit, jaké POI
se budou zobrazovat na mapě. Zde jsou uvedeny
všechny POI, které jsou v daném regionu k dispozici. Toto nastavení nemá vliv na vyhledávání pro
POI podle cíle - jako možné cíle se zobrazují
dokonce i vyloučené POI.
Je-li měřítko 1 km (1 mi), některé POI se na
mapě zobrazí jako první.
2. Potom nahoře na obrazovce
zvolte POI (POI).
Příklad bodů zájmů
Řada POI (např. restaurace) obsahuje dílčí kategorie (např. čínské restaurace).
Návrhy POI se zobrazí v pořadí podle vzdálenosti
od symbolu vozidla na mapě.
3
Návrhy POI se zobrazí v pořadí podle vzdálenosti
od symbolu vozidla na mapě.
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 20)
•
Nastavení mapy (str. 43)
POZNÁMKA
•
Symbol používaný pro body zájmu a počet
bodů zájmů se pro jednotlivé trhy liší.
•
V souvislosti s aktualizací údajů se mohou
objevit nové symboly a jiné symboly
z mapy zmizí - všechny symboly v příslušném systému mapy lze procházet
v systému menu.
Filtr
Pokud se aktivuje itinerář a vybere se kategorie
bodů zájmů, objeví se filtr s nabídkou umožňující
omezit seznam hledání pouze na body zájmů
podél trasy. Nyní lze seznam uspořádat.
• Na trase (Along route) - v seznamu
s výsledky se zobrazí pouze výsledky podél
trasy.
Je-li filtr aktivován, seznam lze uspořádat podle
možností Jméno (Name) nebo Vzdálenost
(Distance).
POI = Point of interest - lze označit rovněž jako "bod zájmů" nebo "zařízení".
25
SPECIFIKACE CÍLE
Nastavení cíle pomocí adresy
Cíl lze nastavit různými způsoby - jednou
z možností je nastavení adresy.
Klepněte na Nast cíl. (Set
dest.) dole na obrazovce mapa se změní na hledání
pomocí adresy s polem pro hledání.
Vyberte jedno z dostupných textových polí a napište pomocí klávesnice na středovém displeji:
Cíl uložte klepnutím na tlačítko
"Send to Car"
•
•
•
•
•
Cíl lze nastavit různými způsoby - jednou
z možnosti je použití funkci Send to Car (Odeslat do vozidla).
Země (Country)/Stát/Kraj
Město (City)/Území/PSČ
Adresa (Address)
Číslo (Number)
Křižovatka (Junction)
Související informace
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 20)
•
Informační karty na mapě (str. 33)
Funkce Send to Car (Odeslat do vozidla) umožní
přidat do navigačního systému ve vozidle přes
počítač cíl nebo polohu.
Funkci Send to Car lze využit rovněž pomocí
mobilního telefonu přes službu Volvo VOC (Volvo
On Call). Službu VOC lze použít dokonce i v případě, kdy se cíl/poloha musí odeslat do vozidla
z centra VOC.
Příklad vyhledávacího pole - může se lišit se podle trhu/
regionu.
Upozorňujeme, že některé zde popsané možnosti
vyhledávání nejsou k dispozici pro všechny trhy/
regiony - na obrazovce se zobrazí pouze možnosti
vyhledávání, které jsou pro příslušnou oblast hledání k dispozici.
26
Označte požadovanou polohu a zvolte "Send this
location to car"
SPECIFIKACE CÍLE
Upozorňujeme, že zde uváděný postup představuje pouze jeden příklad od jednoho z mnoha
dodavatelů mapových služeb.
Další informace o ostatních dodavatelích a funkci
Send to Car najdete na stránkách podpory společnosti Volvo Cars (support.volvocars.com).
Související informace
Napište č. VIN nebo Volvo ID a zvolte "Send".
1.
Připojte se k internetu (here.com) - otevře se
mapová služba
2.
Připojte se k internetu - otevře se mapová
služba
3.
Označte požadovanou polohu
4.
Zvolte "Send this location to car".
5.
Napište č. VIN nebo Volvo ID
6.
Zvolte "Send" - poloha se odešle do
seznamu knihovny ve vozidle, kde bude označena modrou značkou.
•
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 23)
•
Všeobecné informace o zadávání cíle
(str. 20)
Ve vozidle se na středovém displeji objeví zvýrazněný symbol, který řidiče upozorňuje, že do
vozidla byl odeslán cíl nebo poloha. Stiskněte
symbol a zobrazí se informační karta s informacemi o obsahu a dostupných možnostech.
27
ITINERÁŘ A TRASA
ITINERÁŘ A TRASA
Itinerář a alternativní trasa
nebo
Je-li navádění aktivní, můžete se podívat do itineráře nebo zkontrolovat, zda existují alternativní
trasy.
•
Zvolte Vymazat plán cesty (Clear itinerary),
zkontrolujte výběr a vymažte celý itinerář.
Zobrazení alternativní trasy
Zobrazení itineráře
Kdykoliv je aktivní navádění, může řidič zjistit, zda
existují alternativní trasy. Postupujte následovně:
Zobrazení itineráře:
•
Vyberte v itineráři jeden ze řádků a pokračujte podle pokynů.
Mazání itineráře
Lze vymazat celý itinerář nebo jednotlivé mezicíle:
•
Stiskněte Poloha: (Position:) nebo Cíl:
(Destination:) - zobrazí se aktuální itinerář.
1.
Úprava itineráře
Itinerář lze upravovat:
•
30
Zvolte v itineráři konkrétní mezicíl a postupujte podle pokynů.
Stiskněte Poloha: (Position:) nebo Cíl:
(Destination:) - zobrazí se aktuální itinerář.
ITINERÁŘ A TRASA
4.
Klepněte na mapu - na mapě se nyní zobrazí
alternativní trasa a pokračuje se v navádění.
Viz také "Alternativní trasy" v kapitole "Nastavení
trasy".
Body navádění v itineráři
Seznam budoucích naváděcích bodů v itineráři
pomáhá řidiči včas naplánovat/"vidět" manévry,
které bude provádět.
Související informace
•
•
•
•
2.
Body navádění v itineráři (str. 31)
Zvolte objížďku (str. 34)
Informační karty na mapě (str. 33)
Nastavení trasy (str. 46)
Klepněte na Alternativní
trasy (Summary) - zobrazí se případné
dostupné alternativní trasy pro zbytek cesty.
Naváděcí body v itineráři.
Jakmile se aktivuje itinerář, zobrazí se mapě body
navádění z itineráře.
Seznam můžete rozbalit stisknutím šipky "dolů"
nebo minimalizovat stisknutím šipky
"nahoru"
.
3.
Nyní zvolte jednu z alternativních tras:
• Eco (Eco)
• Rychle (Fast)
• Krajina (Scenic)
Nový naváděcí bod se vždy umístí do seznamu
nahoru.
Klepnutím na jeden z naváděcích bodů
v seznamu přesunete mapu dopředu na příslušné
místo. Dalším stisknutím symbolu "nitkového
kříže" na mapě (pod tlačítkem 2D/3D) resetujete
mapu do zobrazení navádění, přičemž mapa
následuje vozidlo.
}}
31
ITINERÁŘ A TRASA
||
Související informace
•
•
•
•
Zvolte objížďku (str. 34)
Itinerář a alternativní trasa (str. 30)
Body zájmu podél trasy
Zde se zobrazuje seznam bodů zájmů podél
trasy.
Zobrazí se seznam aktuálních kategorií bodů
zájmů, například, pro zatáčení nebo služby.
1.
Zvolte požadovanou kategorii. Otevře se nový
seznam - někdy s dílčími kategoriemi.
2.
Pokračujte v "přibližování", dokud nezvolíte
konkrétní bod zájmů.
3.
Označte body zájmů v seznamu. Zobrazí se
informační karta.
4.
Zvolte jednu z možných informačních karet
a postupujte podle pokynů.
Informační karty na mapě (str. 33)
Nastavení trasy (str. 46)
Počítané možnosti jsou uvedeny v pořadí podle
vzdálenosti od symbolu vozidla na mapě možnost nahoře v seznamu je nejblíže.
Související informace
1. Stiskněte "Vpředu" (Ahead).
2. Potom klepněte sem - zobrazí se informace o bodech
zájmů podél trasy.
32
•
Nastavení cíle pomocí POI (str. 25)
ITINERÁŘ A TRASA
Dopravní problémy podél trasy
Zde se zobrazují dopravní problémy podél trasy.
Zobrazení informací o konkrétním dopravním problému:
Informační karty na mapě
Zvolte ze seznamu - zobrazí se informace
o problému.
Každá ikona na mapě, například, pro cíle, mezicíle nebo oblíbené položky, obsahuje informační
kartu, která se otevře, když klepnete na ikonu.
Navádění po alternativní trase se spouští výběrem
položky Vyhnout se (Avoid).
Pomocí ikony Informační karta řidič vidí aktuální
informace k příslušné ikoně.
Související informace
Informace na informační kartě a jednotlivé
možnosti se mohou lišit v závislosti na typu ikony.
•
•
•
Dopravní informace (str. 38)
Dopravní nastavení (str. 48)
1. Stiskněte "Vpředu" (Ahead).
Příklad informační karty pro bod zájmů.
V tomto příkladu s označeným bodem zájmů řidič
může provést, například, následující volby:
• Spustit navigaci (Go here) - poloha je uložena jako cíl
2. Potom stiskněte "Traffic" - zobrazí se informace
o bodech zájmů podél trasy.
• Přidat jako trasový bod (Add as waypoint)
- poloha je uložena jako mezicíl
• Uložit (Save) - poloha se uloží do knihovny.
Další informace -viz kapitola "Nastavení cíle
}}
33
ITINERÁŘ A TRASA
||
pomocí posledních položek/oblíbených položek/knihovny".
Související informace
•
•
•
•
•
Itinerář a alternativní trasa (str. 30)
Body navádění v itineráři (str. 31)
Zvolte objížďku
Pokud se řidič chce vyhnout nejbližšímu úseku
trasy, např. kvůli tomu, že je cesta zavřena, lze
zvolit funkci Objížďka.
Objížďka
Zvolte objížďku (str. 34)
Nastavení trasy (str. 46)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 23)
Zobrazí se objížďka s podrobnými informacemi.
2.
Tlačítko funkce "Objížďka" (Detour).
1.
Pokud návrh je přijat: Stiskněte značku
s informacemi o objížďce.
Pokud návrh není přijat: Stiskněte tlačítko X
(Cancel). Navádění bude pokračovat po
aktuální trase.
Klepněte na tlačítko Objížďka (Detour) - na
obrazovce se zobrazí alternativní trasa s podrobnými informacemi o tom, o kolik je vzdálenost a doba jízdy delší nebo kratší.
Zpravidla je navrhována pouze krátká
objížďka, která se rychle napojí na původní
trasu podle itineráře.
Objížďka je aktivována.
34
ITINERÁŘ A TRASA
3.
Pokud je návrh akceptován, v navádění se
pokračuje - nyní je objížďka zvolena jako
trasa.
Kromě funkce Objížďka (Detour) lze vybrat jinou
cestu a odklonit se od trasy v itineráři - systém
trasu automaticky aktualizuje a pokračuje v navádění do cíle podél nejvhodnější trasy.
Další možností výběru alternativní trasy jsou uvedeny v kapitole "Itinerář a alternativní trasa".
Související informace
•
•
•
•
Nastavení trasy (str. 46)
Zvolte objížďku (str. 34)
Itinerář a alternativní trasa (str. 30)
Informační karty na mapě (str. 33)
35
DOPRAVNÍ INFORMACE
DOPRAVNÍ INFORMACE
Dopravní informace
Navigační systém průběžně přijímá vysílané informace o dopravním provozu a událostech.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.
V části "Dopravní nastavení" může řidič upravit
celou řadu nastavení.
Přímo na mapě
Dopravní problémy jako dopravní zácpa a zpomalený provoz, práce na cestě, nehody apod. se
zobrazují na mapě pomocí různých symbolů.
Pokud se jedná o závažnější problémy, např.
o práce na cestě, podél cesty se zobrazí ČERVENÁ čára s popisem rozsahu problému. Tato
čára rovněž označuje, pro jaký směr jízdy daný
problém platí, pokud se jedná o problém v obou
směrech, daný úsek cesty je označen čárou na
obou stranách.
•
Dopravní informace v reálném čase
(RTTI)4
Pokud je vozidlo připojeno k internetu, dopravní
informace v reálném čase lze přijímat přes internet s RTTI.5
Stiskněte symbol dopravního problému zobrazí se informační karta.
Tyto informace popisují, například, místo, kde se
problém vyskytuje, pomocí názvu ulice a čísla
cesty, a charakter, rozsah a dobu trvání problému.
Pokud se problém vyskytuje na trase, lze zvolit
možnost Vyhnout se. Systém potom vypočítá
alternativní trasu.
Dopravní informace v reálném čase (RTTI)1
Pokud je vozidlo připojeno k internetu, dopravní
informace v reálném čase lze přijímat přes internet s RTTI.2
Související informace
Příklad dopravních informací.
1 Platí pro některé trhy.
2 RTTI = Real Time Traffic
4 Platí pro některé trhy.
38
•
•
Dopravní nastavení (str. 48)
•
Dopravní problémy podél trasy (str. 33)
Information (dopravní informace v reálném čase)
Dopravní informace v reálném čase (RTTI)
(str. 38)
Dopravní informace o událostech a tocích jsou
průběžně načítány z mobilních aplikací, od stát-
DOPRAVNÍ INFORMACE
ních úřadů a z GPS dat ve vozidle. Jakmile vozidlo
požaduje informace o dopravním toku, současně
se načtou anonymní data o dopravním toku
v místě, kde se vozidlo nachází, což využívá tato
služba. Anonymní data jsou odesílána pouze, když
je aktivována funkce RTTI.
Aktuální dopravní informace se zobrazují pro dálnice, hlavní cesty a cesty mimo město a také pro
některé trasy spojující města.
Množství dopravních informací zobrazovaných na
mapě závisí na vzdálenosti od vozidla. Tyto informace zobrazují pouze do cca. 100 km od polohy
vozidla.
POZNÁMKA
Dopravní informace nejsou k dispozici ve
všech zemích/oblastech.
Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.
Aktivace/deaktivace
Aby bylo možné používat RTTI, musí být vozidlo
připojeno k internetu.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení.
2.
Klepněte na Navigace Doprava a zvolte
nastavení online dopravních informací:
Na mapě se jako obvykle zobrazuje text a symboly. Dopravní tok ukazuje, jak rychle se doprava
pohybuje po cestě v závislosti na maximální
rychlosti. Dopravní tok se zobrazuje na mapě na
každé straně cesty jednou barevnou čárou pro
daný směr jízdy.
•
•
•
Zelená - plynulý provoz.
Žlutá - pomalý provoz.
Červená - dopravní zácpa/hustý provoz/
nehoda.
•
Zaškrtněte políčko - aktivuje se RTTI
a nahradí se běžné dopravní informace.
•
Zrušte zaškrtnutí políčka - RTTI se deaktivuje a aktivují se běžné dopravní informace.
Pokud se vozidlo odpojí od internetu, když je
funkce RTTI aktivována, automaticky se aktivují
běžné dopravní informace. Jakmile se připojení
k internetu obnoví, RTTI se aktivuje znovu.
Související informace
•
•
•
5
Dopravní informace (str. 38)
Dopravní nastavení (str. 48)
Dopravní problémy podél trasy (str. 33)
RTTI = Real Time Traffic Information (dopravní informace v reálném čase)
39
NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
Navigace po mapě na displeji řidiče
Nastavení Sensus Navigation
Aktivovaný itinerář se automaticky zobrazuje na
displeji řidiče.
Uživatel si zde může nastavit, jak budou prezentovány informace o trasy a ostatní informace.
Navigaci na mapě lze prezentovat různými způsoby - uživatel má možnost vybrat si nastavení
a personalizovat tak zobrazení na mapě.
Pokud chcete zpřístupnit nastavení, postupujte
následovně:
Zde se aktivuje zobrazení mapy na displeji řidiče.
Cesta:
Displej řidiče1.
Řidič si může nastavit, že informace z navigace
budou na displeji řidiče k dispozici, i když není itinerář aktivován. Je-li itinerář aktivován, na displeji
řidiče se automaticky zobrazí mapa.
Nastavení My Car Displeje Střední
část displeje řidiče Možnosti displeje
řidiče
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
•
Zaškrtněte políčko Zobrazit mapu (Show
navigation even if no route is set).
Související informace
•
•
1
42
Mapa se zobrazuje pouze na 12" displeji řidiče.
Nastavení Sensus Navigation (str. 42)
Zobrazení a ovládání mapové navigace
(str. 7)
1.
Přetáhněte z horní části obrazovky dolů horní
zobrazení.
2.
Zde zvolte následující cestu hledání:
Nastavení
Navigace
Trasa
NASTAVENÍ
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
Nastavení mapy
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
• Mapa (Map) - správa obsahu a vzhledu
Upravuje se nastavení, jakým způsobem se má
mapa zobrazit na obrazovce.
•
•
•
•
•
mapy.
• Trasa (Route) - správa výpočtu a zobrazení
trasy.
• Doprava (Traffic) - správa informací
o dopravních problémech.
Formát pozice (Position format)
Verze mapy (Map design)
POI (POI)
Oblíbené (Favorites)
Rychlostní kamery2 (Speed cameras)
• Navádění (Guidance) - správa navádění.
• Systém (System) - informace o aktualizaci
softwaru a map.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Nastavení mapy (str. 43)
Navigace po mapě na displeji řidiče (str. 42)
Nastavení trasy (str. 46)
Dopravní nastavení (str. 48)
Nastavení navádění (str. 49)
Nastavení systému (str. 49)
Nastavení
Navigace
Mapa
(Settings > Navigation > Map)
2
Tato funkce není k dispozici na všech trzích.
}}
43
NASTAVENÍ
||
Na následujícím obrázku jsou obě tyto možnosti.
Formát polohy
Formát polohy
Formát pozice se používá k nastavení, zda
aktuální poloha bude uvedena/zobrazena společně s adresou nebo souřadnicemi:
• Adresa (Address)
• Souřad. a nadm. výš. (Coordinates and
altitude)
Na následujícím obrázku jsou obě tyto možnosti.
Formát pozice se používá k nastavení, zda
aktuální poloha bude uvedena/zobrazena společně s adresou nebo souřadnicemi:
• Adresa
• Souřad. a nadm. výš.
44
NASTAVENÍ
Provedení mapy
body zájmu
Verze mapy se používá k výběru zobrazovaných
barev na mapě:
Zde zvolte, jaké body zájmů by se měly objevit na
mapě. U každé kategorie jsou dvě možnosti. Buď
můžete zvolit, že se zobrazí všechny body zájmů
v kategorii, např. "Dopravní služby".
• Den (Day) - jasné barvy.
• Noc (Night) - tmavé barvy, které nenarušují
vidění v noci.
• Automaticky (Automatic) - systém přepíná
Další možností je otevřít kategorii se symbolem
">" a potom vybrat, jaké dílčí kategorie se zobrazí
nebo nezobrazí.
Dílčí kategorie bodů zájmů.
•
To, jaké kategorie bodů zájmů se zobrazí na
mapě, označte stisknutím tlačítka Zpět
(Back) nebo Zavřít (Close).
Další informace - viz "Nastavení cíle pomocí bodů
zájmů".
v závislosti na osvětlení v prostoru pro cestující mezi Den a Noc.
Hlavní kategorie bodů zájmů.
}}
45
NASTAVENÍ
||
Oblíbené
Rychlostní kamery3
Nastavení trasy
Zde lze upravit nastavení výpočtu trasy.
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat Oblíbené:
•
Ano/Ne
Další informace najdete v kapitole "Nastavení cíle
pomocí posledních položek/oblíbených položek/
knihovny".
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat
Rychlostní kamery:
•
Ano/Ne
Související informace
•
•
•
Nastavení Sensus Navigation (str. 42)
Nastavení cíle podle posledních položek/
oblíbených/knihovny (str. 23)
Nastavení cíle pomocí POI (str. 25)
Cesta:
Nastavení
Navigace
Trasa
(Settings > Navigation > Route)
3 Tato
46
funkce není k dispozici na všech trzích.
NASTAVENÍ
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
•
•
•
•
•
Naučení trasy (Route learning)
Alternativní trasy (Alternative routes)
Výchozí typ trasy (Default route type)
Vyhnout se (Avoid))
Formát času příjezdu (Arrival time format)
Učení trasy
Zvolte, zda má být povolen sběr dat, aby mohl být
optimalizován výpočet trasy:
•
Standardní typy tras
Zvolte standardní typ preferované trasy:
• Placená zóna v dopr. špičce (Congestion
•
• Eco (Eco)
• Krajina (Scenic)
•
•
•
•
Rychle (Fast)
Dokonce lze vybrat alternativní trasy během
aktuální cesty - viz kapitola "Itinerář a alternativní
trasa".
Vynechat
Ano/Ne
charging zone)
Autovlak (Car train)
Trajekt (Ferry)
Dálnice (Highway)
Placené úseky (Toll roads)
Formát času
Zvolte specifikaci času příjezdu:
• ETA5 - odhadovaná doba příjezdu do cíle
• RTA6 - zbývající doba jízdy
Zobrazované časy platí pro časovou zónu v cíli.
Alternativní trasy
Související informace
•
•
Zvolte, zda se před spuštěním navádění mají spustit 3 alternativní trasy:
•
4
5
6
Ano/Ne
Nastavení Sensus Navigation (str. 42)
Itinerář a alternativní trasa (str. 30)
Zvýrazněte jedno nebo více možností, které
systém automaticky vynechá při výpočtu trasy:
• Tunel (Tunnel)
• Státní hranice4 (Country border)
Není k dispozici pro všechny trhy/regiony.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
NASTAVENÍ
Dopravní nastavení
Zde můžete zvolit, jakým způsobem budou na
mapě zobrazovány dopravní informace.
výpočtu trasy. Zvolte jednu z následujících
možností:
• Žádné (None)
• Hlavní (Major)
• Vše (All)
Dopravní tok
Zde nastavujete, zda se na mapě má či nemá
zobrazovat dopravní provoz - je zobrazen zelenými
čárami. Zvolte:
•
Ano/Ne
Oranžové a červené čáry jsou dány aktuální
dopravní situací a jejich výběr nelze zrušit.
Objížďka dopravních incidentů
Zde nastavujete, zda se systém má či nemá automaticky vyhnout dopravním incidentům podél
trasy. Zvolte jednu z následujících možností:
Cesta:
Nastavení
Navigace
Doprava
(Settings > Navigation > Traffic)
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
• Dopravní události (Traffic events)
• Plynulá doprava (Traffic flow)
• Vyhnout se dopravní události (Avoid
traffic events)
• Dopr. poskytovatel: %s (Traffic provider:)
Dopravní události
Zde nastavujete, jaké dopravní události budou
zobrazovány na mapě a budou se používat při
48
• Nikdy (Never)
• Zeptat (Ask)
• Vždy (Always)
Systém při výpočtu trasy respektuje výběr provedený řidičem. Výběry, které řidič musí "potvrdit",
jsou výběry, které se provádějí v průběhu cesty.
Poskytovatel dopravních informací:
Zde jsou uvedeny zdroje, které se využívají pro
dopravní informace.
Související informace
•
•
Nastavení Sensus Navigation (str. 42)
Dopravní problémy podél trasy (str. 33)
•
•
Dopravní informace (str. 38)
Dopravní informace v reálném čase (RTTI)
(str. 38)
NASTAVENÍ
Nastavení navádění
Zde lze upravit nastavení pro navádění.
Úroveň hlasového navádění
Rozhodněte o množství informací v hlasovém
navádění - zvolte jednu z následujících možností:
Nastavení systému
Zde se zobrazují informace o aktualizaci softwaru a mapových dat.
• Žádné (None) - bez automatického hlasového navádění, ale s možností manuálně si
jednou vyžádat aktuální hlasové navádění.
• Nízký (Low) - pouze jedna zpráva u každého
bodu navádění.
• Mírný (Moderate) - až 3 zprávy u bodu navádění, s omezenými informacemi.
• Plný (Full) - až 4 zprávy u bodu navádění
a všechny dostupné informace.
Body zájmu podél trasy
Zvolte, zda se má na mapě zobrazovat POI podél
trasy:
Cesta:
Nastavení
Navigace
Navádění
(Settings > Navigation > Guidance)
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
• Hlasové navádění (Guidance level)
• POI podél trasy (POI along route)
•
Ano/Ne
Při jízdě po dálnici se seznam zobrazí automaticky. Další informace najdete v kapitole "Body
zájmů podél trasy".
Související informace
•
•
Nastavení Sensus Navigation (str. 42)
Body zájmu podél trasy (str. 32)
Cesta:
Nastavení
Navigace
Systém
(Settings > Navigation > System)
Verze softwaru
Informace o základní mapě pro navigační
systémy.
• Základní verze map (Base Map Version) např. 00.20.00.18
Další informace najdete v části "Aktualizace softwaru v navigačním systému" v části "Aktualizace
mapových dat pomocí služby MapCare".
}}
49
NASTAVENÍ
||
Informace o mapě
Informace o mapových datech pro navigační
systém a o zkratkách pro aktualizaci.
• Informace o mapě (Map information) -
správa map a aktualizací a výběr oblíbené
oblasti.
Související informace
•
•
50
Nastavení Sensus Navigation (str. 42)
Aktualizace mapových dat pomocí služby
MapCare (str. 52)
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Aktualizace mapových dat pomocí
služby MapCare
Majitel systému Volvo Sensus Navigation může
aktualizovat mapová data v navigačním systému
přes internet.
Všeobecné informace k aktualizacím
Aktualizaci lze provádět přímo do vozidla pomocí
dálkové aktualizace přes připojený mobilní telefon
nebo pomocí počítače přes USB paměť.
Mapa ve vozidle je rozdělena do několika předem
nadefinovaných regionů. Při aktualizaci mapových
dat není nutné aktualizovat všechny regiony - řidič
se může rozhodnout, že bude aktualizovat pouze
jeden nebo několik konkrétních regionů.
Jeden nebo více regionů lze aktualizovat přes připojení internetu ve vozidle. Pokud se musí aktualizovat velký počet regionů nebo celá mapa, celkové množství mapových dat může být natolik
velké, že je jednodušší provést aktualizaci přes
počítač pomocí USB paměti.
POZNÁMKA
Pokud itinerář pokrývá několik regionů, mělo
by se používat stejné číslo verze. Jinak se
může stát, že vypočítaná trasa povede v rozporu s očekáváním.
52
Aktualizace mapové struktury
Někdy se musí změnit mapová struktura, a to
v případě, když se přidává region, nebo pokud se
velký region dělí na menší regiony. V tomto případě pokus o aktualizaci jednotlivých regionů
běžným postupem nebude úspěšný a objeví se
zpráva označující důvod.
Místo toho se celá mapa musí nainstalovat znovu
přes USB paměť - další informace najdete na
stránkách podpory Volvo Cars
(support.volvocars.com) nebo vám je poskytne
dealer Volvo.
Aktualizace softwaru pro navigační
systém
Kromě mapových dat se příležitostně musí aktualizovat vlastní software navigačního systému, který
je neustále vyvíjen. Může nastat situace, kdy stávající software navigačního systému nepodporuje
nejnovější aktualizace mapových dat. V tomto případě se zobrazí zpráva informující o nutnosti
aktualizace softwaru v navigačním systému. To lze
provést u prodejce Volvo.
Další informace najdete v kapitole "Verze softwaru" v části "Nastavení systému".
Aktualizace pomocí dálkové aktualizace
nebo přes USB
Další informace o aktualizaci map najdete v kapitolách "Aktualizace mapových dat pomocí dálkové
aktualizace" a "Aktualizace mapových dat pomocí
PC a USB".
Časté dotazy
Dotaz
Odpověď
Je možné
změnit
platformu
mapových
dat, např.
z Evropy
na Severní
Ameriku?
Ano, s jistými výjimkami. Aktuální
informace vám poskytne prodejce
Volvo.
Jak
dlouho
trvá stáhnutí
mapových
aktualizací
z internetu?
Záleží to na velikosti mapového
souboru a na šířce pásma připojení. Na obrazovce se zobrazí
informace o velikosti aktualizačního souboru (MB).
Jak velká
je aktualizace?
Záleží to na trhu. Podrobné informace najdete na mapě příslušného trhu - viz stránka podpory
Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Nic
v aktualizaci
nefunguje
- co mám
dělat?
Zkuste se podívat na stránky
podpory Volvo Cars
(www.support.volvocars.com)
nebo kontaktujte prodejce Volvo.
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Související informace
•
Aktualizace mapových dat pomocí dálkové
aktualizace (str. 53)
•
Aktualizace mapových dat pomocí PC a USB
(str. 54)
•
Diagnostika u systému Sensus Navigation
(str. 56)
•
Autorské právo pro mapovou navigaci
(str. 60)
•
Licenční smlouva na mapovou navigaci
(str. 58)
•
Nastavení systému (str. 49)
Aktualizace mapových dat pomocí
dálkové aktualizace
Stahování mapových dat z internetu
Stahování zajišťuje Služba
vzdálené aktualizace
v zobrazení aplikací na středovém displeji.
Před dálkovou aktualizací pomocí připojení přes
mobilní telefon věnujte pozornost jistým informacím.
Příprava
Princip dálkové aktualizace.
Připojení
Vozidlo je připojeno k internetu přes Bluetooth,
pomocí Wi-Fi nebo přes kabel připojený k USB
portu nebo přes zabudovaný modem vozidla. Stav
připojení poznáte podle kontrolky na stavovém
řádku středového displeje.
1.
V zobrazení aplikací otevřete aplikaci Služba
vzdálené aktualizace.
> Spustí se aplikace stahování a ikona v tlačítku Mapy ukáže, kolik aktualizací je
k dispozici.
2.
Stisknutím tlačítka Mapy zobrazíte seznam
dostupných aktualizací.
3.
Označte příslušný region - stisknutím šipky
DOLŮ se zobrazí informace o aktuální verzi
mapových dat, nebo můžete klepnout na
Nainstal. (Install) a zobrazí se, zda je
k dispozici novější verze.
Další informace najdete na stránkách podpory
Volvo Cars (support.volvocars.com) nebo vám je
poskytne dealer Volvo.
Viz informace/popis v kapitole "Připojení vozidla"
a "Připojené vozidlo" v uživatelské příručce.
}}
53
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
||
Domovský region
Řidič může nastavit zobrazení domovského
regionu, který se bude průběžně aktualizovat.
Postupujte následovně:
1.
Zvýrazněte příslušný region - stisknutím šipky
DOLŮ region rozbalte.
2.
Stiskněte tlačítko Nast.jako dom..
3.
Pokud jsou nutné automatické aktualizace,
stiskněte tlačítko Aut. aktual..
Aktualizace mapových dat pomocí
PC a USB
Než začnete s aktualizací přes paměť USB,
věnujte pozornost následujícím informacím.
Příprava
Automatické aktualizace lze zvolit pouze, pokud je
aktivována funkce " Vyhledávání aktualizace softwaru na pozadí". Viz kapitola "Aktualizace
systému".
Související informace
•
Aktualizace mapových dat pomocí služby
MapCare (str. 52)
Schéma aktualizace přes počítač nebo USB paměť.
Paměť USB
USB paměť, která se má použít k aktualizaci, musí
splňovat následující podmínky:
54
Parametr
Požadavky
USB standard
(1.0/2.0/3.0):
Minimálně 2.0
Systém souboru (Ext2/
NTFS/FAT32):
FAT32
Kapacita
(8/16/32/64
GB):
Velikost souborů se pro jednotlivé trhy liší - viz velikost
souborů v kapitole "Podrobné informace" pro jednotlivé trhy na stránce podpory
Volvo Cars
(support.volvocars.com).
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Aktuální verze mapy
Než začnete stahovat mapová data, zjistěte, jaká
verze mapy je načtena ve vozidle. Přitom postupujte následovně:
1.
V zobrazení aplikací otevřete aplikaci Služba
vzdálené aktualizace.
> Spustí se aplikace stahování a ikona v tlačítku Mapy ukáže, kolik aktualizací je
k dispozici.
2.
Stisknutím tlačítka Mapy zobrazíte seznam
dostupných aktualizací.
3.
Označte příslušný region - stisknutím šipky
DOLŮ se zobrazí informace o aktuální verzi
mapových dat, nebo můžete klepnout na
Nainstal. (Install) a zobrazí se, zda je
k dispozici novější verze.
Příklady regionů v mapových datech - další informace se
objeví po stisknutí šipky DOLŮ.
Stahování mapových dat z internetu na
USB paměť
Z počítače, na kterém je přístup k internetu, se
připojte ke stránce podpory Volvo Cars
(www.support.volvocars.com) a postupujte podle
pokynů na obrazovce počítače.
1.
Pro region, který chcete aktualizovat, stiskněte "Podrobné informace".
2.
Zobrazí se obrázek mapy s informacemi
o nejnovějších mapových datech pro daný
region - zkontrolujte, zda tato data jsou
novější než verze mapových dat ve vozidle.
3.
Připojte k počítači USB paměť a stáhněte si
na USB paměť aktualizaci.
Příklad regionu: jedním stisknutím tlačítka "Nastavit jako
domovský region" ((Set as home region)) nastavíte daný
region jako domovský.
Doba potřebná ke stažení dat závisí na velikosti
mapového souboru a na šířce pásma připojení.
Přenos mapových dat z USB pamětí do
vozidla
Všeobecné informace
Přenos může trvat 30-60 minut a závisí na velikosti mapového souboru. Přitom musí být aktivována navigace/systém infotainment.
Je třeba připojit nabíječku, aby se snížilo riziko, že
se baterie během aktualizace vybije. Aktualizaci
lze rovněž provádět během jízdy.
Během aktualizace celé mapové databáze nejsou
k dispozici nebo jsou omezeny následující funkce
systému infotainment:
•
•
•
Navigace
Hlasový povel
Podrobné informace/média uložená na pevném disku
}}
55
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
||
Aktualizace
1. Aktivujte navigaci v souladu s kapitolou
"Aktuální verze mapy".
2.
3.
Zapojte USB paměť k USB zásuvce ve
vozidle.
Navigační systém automaticky zjistí, že je
k dispozici aktualizace, a během aktualizace
zobrazuje na obrazovce displeje, jaká část
v % ještě zbývá k dokončení.
Chcete-li aktualizaci spustit, řidič musí klepnout na Potvrdit. Pokud ji chce zrušit, musí
klepnout na Zrušit.
4.
Klepněte na Potvrdit - Spustí se aktualizace
a na středovém displeji se zobrazují informace o postupu procesu.
5.
Obrazovka displeje ukazuje, kdy je přenos
dokončen - po dokončení vytáhněte USB
paměť.
6.
Zkontrolujte, zda do vozidla byla přesunuta
správná mapová data - zopakujte přitom
kroky popsané dříve v kapitole "Aktuální
verze mapy".
Přerušení
Co se stane,
když...
Odpověď
... se systém
infotainment
během aktualizace vypne?
Proces se pozastaví a pokračuje se v něm automaticky
od místa, ve kterém byl
zastaven, jakmile je systém
znovu aktivován, např. po
nastartování motoru.
...se paměť
USB vytáhne
přes dokončením aktualizace?
Proces se pozastaví a pokračuje se v něm automaticky
od místa, ve kterém byl
zastaven, jakmile se do
vozidla znovu zapojí paměť
USB.
Pokud během aktualizace dojde k přerušení, na
středovém displeji se vždy zobrazí textová zpráva
s vysvětlením.
Další informace najdete na stránkách podpory
Volvo Cars (support.volvocars.com) nebo vám je
poskytne dealer Volvo.
Související informace
•
Aktualizace mapových dat pomocí služby
MapCare (str. 52)
Diagnostika u systému Sensus
Navigation
Dále uvádíme příklady situací, které lze interpretovat jako závady navigačního systému.
Poloha vozidla na mapě není v pořádku
Navigační systém zobrazuje polohu vozidla
s přesností cca. 20 metrů.
Pravděpodobnost chyby je vyšší, pokud cesty
vedou rovnoběžně s jinou komunikací, pokud se
točí nebo vedou v několika úrovních, a při jízdě na
dlouhé vzdálenosti bez výrazného zatáčení.
Nepříznivý vliv na příjem satelitních signálů mají
rovněž vysoké hory, budovy, tunely, viadukty, nadchody, podchody atd. To znamená, že přesnost
výpočtu polohy vozidla může klesnout.
Systém někdy nevypočítá nejrychlejší
nebo nejkratší trasu
Při výpočtu trasy se teoreticky nejlepší řešení stanoví se zohledněním jistých faktorů. Patří zde
vzdálenost na trase, šířka cesty, klasifikace cesty,
intenzita dopravy a rychlostní limity. Zkušený řidič
však může na základě znalostí konkrétní oblasti
zvolit trasu efektivněji.
Systém může, například, využít
zpoplatněné cesty a trajekty, zatímco
řidič se jim chce vyhnout.
Z technických důvodů systém může při výpočtu
trasy na velké vzdálenosti pracovat jen s většími
cestami.
56
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Pokud nechcete jet přes dálnice a cesty s mýtným, systém je v maximální možné míře vynechá
a použije je pouze, pokud neexistuje žádná jiná
přiměřeně vhodná alternativa.
Poloha vozidla po převozu není na
mapě v pořádku
Pokud se vozidlo převáží např. na trajektu nebo
vlaku, nebo se přemísťuje tak, že je narušen příjem satelitních signálů, může trvat až 5 minut, než
se poloha vozidla správně vypočte.
Symbol vozidla na obrazovce displeje
se po výměně pneumatik chová
iracionálně.
Kromě satelitního přijímače se k výpočtu aktuální
polohy a směru jízdy vozidla využívá snímač
rychlosti vozidla a gyroskop. Po namontování
rezervního kola nebo výměně letních pneumatik
za zimní či naopak se systém potřebuje "naučit"
velikost nových kol.
Aby systém fungoval optimálně, doporučujeme jet
s vozidlem chvíli po cestách s dobrým satelitním
příjmem (s dobrým výhledem).
Vyobrazení mapy neodpovídá
skutečnosti
Jelikož neustále dochází k rozšiřování a úpravám
silniční sítě a zavádějí se nová dopravní nařízení,
není databáze mapy vždy a v každé situaci kompletní.
Proto jsou mapová data průběžně upravována
a aktualizována - kontrolujte příležitostně, zda nejsou k dispozici nové aktualizace.
Symbol vozidla na obrazovce skáče
dopředu nebo se točí
Související informace
•
•
Rychlý průvodce mapovou navigací (str. 6)
Aktualizace mapových dat pomocí služby
MapCare (str. 52)
Systém může potřebovat několik sekund, aby zjistil polohu a pohyb rozjíždějícího se vozidla.
Vypněte systém i motor. Nastartujte motor, ale
chvíli počkejte, než se rozjedete.
Mapové informace nejsou aktuální
Viz odpověď v následující části.
Jak může řidič jednoduše zjistit, jakou
verzi mapy používá?
1.
Potáhněte prstem - na středovém displeji se
objeví zobrazení aplikací.
2.
Zvolte aplikaci Služba vzdálené
aktualizace.
Jsou k dispozici informace o aktuální mapě.
V části "Aktualizace mapových dat pomocí služby
MapCare" najdete další informace o verzi a geografické oblasti, kterou pokrývá.
Další informace k aktualizacím map najdete na
stránkách podpory Volvo Cars
(support.volvocars.com). Další možností je kontaktovat dealera Volvo.
57
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
Licenční smlouva na mapovou
navigaci
Licence1 je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody.
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE
KONCOVÉMU UŽIVATELI
PŘED POUŽITÍM DATABÁZE SPOLEČNOSTI
HERE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU
O LICENCI KONCOVÉHO UŽIVATELE
OZNÁMENÍ UŽIVATELI
TOTO JE SMLOUVA O LICENCI, NIKOLI
SMLOUVA O PRODEJI, MEZI VÁMI
A SPOLEČNOSTÍ HERE EUROPE B.V. („HERE“)
NA VAŠI KOPII DATABÁZE NAVIGAČNÍCH MAP
HERE VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, NOSIČŮ
A VYSVĚTLUJÍCÍ TIŠTĚNÉ DOKUMENTACE
PUBLIKOVANÉ SPOLEČNOSTÍ HERE
(SOUHRNNĚ „DATABÁZE“). POUŽITÍM
DATABÁZE PŘIJÍMÁTE TUTO SMLOUVU
O LICENCI KONCOVÉHO UŽIVATELE
A SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO
SMLOUVY (DÁLE „SMLOUVA“).
NESOUHLASÍTE-LI S PODMÍNKAMI TÉTO
SMLOUVY, NEPRODLENĚ VRAŤTE DATABÁZI
SPOLU SE VŠEMI DALŠÍMI DOPROVODNÝMI
POLOŽKAMI SVÉMU DODAVATELI, KTERÝ
VÁM VRÁTÍ PENÍZE.
1
58
EULA = End User License Agreement
VLASTNICTVÍ
Databáze a s ní spojená autorská práva a práva
k duševnímu vlastnictví a s nimi související práva
jsou vlastnictvím společnosti HERE a osob, které
jí poskytují licence. Nosiče, na nichž je Databáze
uložena, zůstávají ve vlastnictví společnosti HERE
a/nebo Vašeho dodavatele, dokud plně
neuhradíte společnosti HERE a/nebo Vašemu
dodavateli veškeré částky splatné podle této
Smlouvy nebo podobné smlouvy (podobných
smluv), podle níž (nichž) je Vám poskytována
Databáze.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost HERE Vám uděluje nevýlučnou
licenci k užívání Databáze pro Vaše osobní užití
případně k internímu použití ve Vašem podniku.
Tato licence nezahrnuje právo licence postupovat
dál.
OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ
Databáze je omezena na užití v konkrétním
systému, pro který byla vytvořena. S výjimkou
rozsahu výslovně povoleného závaznými právními
předpisy (například národními zákony založenými
na evropské směrnici o software (91/250)
a směrnici o databázích (96/9)) nesmíte vyjímat
nebo znovu používat podstatné části obsahu
Databáze, ani reprodukovat, kopírovat, upravovat,
přizpůsobovat, převádět, rozebírat, rozčleňovat či
zpětně dekódovat jakoukoli část Databáze.
Přejete-li si získat informace o vzájemné
provozuschopnosti /interoperabilitě/, jak je
míněna v evropské směrnici o software (nebo
v národních zákonech na této směrnici
založených), musíte dát společnosti HERE
odpovídající příležitost, aby Vám uvedené
informace poskytla za přiměřených podmínek,
včetně nákladů, které si společnosti HERE
stanoví.
Databáze obsahuje informace poskytované na
základě licence společnosti HERE třetími
stranami a podléhá dodavatelským podmínkám
a prohlášení o autorských právech uvedených na
následující adrese URL:
here.com/supplierterms
PŘEVOD LICENCE
Databázi nesmíte převést na třetí strany vyjma
případů, kdy je instalována v systému, pro který
byla vytvořena, nebo když si neponecháte žádnou
kopii Databáze, a za předpokladu, že nabyvatel
souhlasí se všemi podmínkami této Smlouvy
a potvrdí to písemně společnosti HERE. Sady
s médii mohou být převáděny nebo prodávány
pouze jako úplný soubor tak, jak byl dodán
společností HERE, nikoli jako jejich dílčí soubor.
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost HERE zaručuje, že vyjma Varování
uvedených níže bude Databáze po dobu 12
měsíců po nabytí Vaší kopie fungovat v souladu
s podstatnou částí Kritérií společnosti HERE pro
přesnost a úplnost existujících k datu, kdy jste
Databázi nabyli. Tato kritéria můžete na vyžádání
od společnosti HERE získat. Pokud Databáze
nebude fungovat v souladu s touto omezenou
zárukou, vynaloží společnost HERE přiměřené
úsilí k opravě nebo výměně Vaší nevyhovující
kopie Databáze. Jestliže toto úsilí nepovede
k fungování Databáze v souladu se zárukami zde
uvedenými, budete mít možnost obdržet
přiměřenou náhradu ceny, kterou jste za Databázi
zaplatili, nebo odstoupit od této Smlouvy. Toto je
úplná odpovědnost společnosti HERE a Váš
jediný opravný prostředek proti ní. S výjimkou
skutečností výslovně uvedených v tomto oddíle
společnost HERE nezaručuje ani nečiní žádná
prohlášení ohledně užití výsledků užívání
Databáze co do správnosti, přesnosti,
spolehlivosti nebo jiného hlediska. Společnost
HERE nezaručuje, že Databáze je nebo bude bez
chyb. Žádné ústní nebo písemné informace nebo
rady poskytnuté ze strany společnosti HERE,
Vašeho dodavatele nebo jakékoli jiné osoby
netvoří záruku ani žádným způsobem nerozšiřují
rozsah omezené záruky výše popsané. Omezená
záruka stanovená v této Smlouvě se nedotýká
žádných statutárních zákonných práv, která
můžete mít ze zákonného ručení proti skrytým
vadám, ani je nepoškozuje.
Pokud jste Databázi nezískali od HERE přímo,
můžete mít kromě zde uvedených práv
zaručených společností HERE další zákonná
statutární práva vůči osobě, od níž jste Databázi
získali v závislosti na právním řádu Vaší jurisdikce.
Výše uvedená záruka společnosti HERE se
takových zákonných práv nedotýká. Tato práva
můžete uplatňovat nezávisle na záručních právech
zde udělených.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Cena Databáze nezahrnuje žádné protiplnění za
předpokládaná rizika následných, nepřímých nebo
neomezených přímých škod, které mohou
vzniknout v souvislosti s Vaším užíváním
Databáze. Společnost HERE tudíž v žádném
případě nenese odpovědnost za jakékoli
následné nebo nepřímé škody, včetně mimo jiné
ušlého zisku, ztráty dat nebo nemožnosti
používání, utrpěné Vámi nebo jakoukoli třetí
stranou, které vyplývají z Vašeho užívání
Databáze, ať již při žalobě ze Smlouvy nebo
deliktu nebo na základě záruky, a to i tehdy, byla-li
společnost HERE vyrozuměna o možnosti vzniku
takových škod. Odpovědnost společnosti HERE
za přímé škody je v každém případě omezena
cenou Vaší kopie Databáze.
OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ
SE NEDOTÝKÁ ANI NEPOŠKOZUJE VAŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA V PŘÍPADĚ, KDY JSTE
NABYL(A) DATABÁZI JINAK NEŽ V PRŮBĚHU
PODNIKÁNÍ.
VAROVÁNÍ
Databáze může obsahovat nepřesné nebo
neúplné informace, což je způsobeno uplynutím
času, změnou podmínek, využitými zdroji
a podstatou sbírání komplexních geografických
dat, což může vést k nesprávným výsledkům.
Databáze mimo jiné nezahrnuje ani neodráží
informace o přepravním čase a může nezahrnovat
informace o bezpečnosti blízkého okolí, vymáhání
práva, pomoci při stavu nouze, stavebních pracích,
uzávěrách silnic nebo jízdních pruhů, stoupání
nebo sklonu vozovky, výškových, hmotnostních či
jiných omezeních mostů, silničních podmínkách,
zvláštních událostech v závislosti na značce
navigačního systému, který vlastníte.
ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva se řídí zákony jurisdikce, v níž máte
pobyt k datu získání Databáze. Pokud byste v té
době měli pobyt mimo Evropskou unii nebo
Švýcarsko, bude uplatněno právo jurisdikce
v rámci Evropské unie nebo Švýcarska, kde jste
Databázi získali. Ve všech ostatních případech,
nebo pokud nelze jurisdikci, kde jste Databázi
získali, určit, budou uplatněny zákony Nizozemska.
Soudy příslušné v místě Vašeho pobytu v době,
kdy jste Databázi získali, budou mít pravomoc nad
jakýmkoli sporem vyplývajícím z této Smlouvy
nebo s ní spojeným, aniž by tím bylo dotčeno
právo společnosti HERE vznášet nároky ve
Vašem tehdejším místě pobytu.
}}
59
INFORMACE O SYSTÉMU A MAPÁCH
||
Související informace
•
Aktualizace mapových dat pomocí služby
MapCare (str. 52)
•
Autorské právo pro mapovou navigaci
(str. 60)
Autorské právo pro mapovou
navigaci
Informace o autorském právu (© Copyright)
najdete v části "Licenční smlouva na mapovou
navigaci"
Související informace
60
•
Aktualizace mapových dat pomocí služby
MapCare (str. 52)
•
Licenční smlouva na mapovou navigaci
(str. 58)
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
A
H
Aktivace systému
Aktualizace mapových dat
6
52, 53, 54
Hlasové ovládání
Nastavení
O
14, 15
16
I
B
Body zájmů (POI)
25
Informační karta
33
Itinerář a alternativní trasa
30
C
Cíl
20, 25
Copyright
58, 60
M
Možnosti mapy
Možnosti navádění
43
42, 46, 49
D
N
Dohoda o licenci
58
Dopravní informace
vysílání
48
38
Nastavení
Možnosti mapy
Dopravní informace v reálném čase (RTTI)
38
Nastavit cíl
Dopravní problémy podél trasy
33
Naváděcí body v itineráři
Navádění
rychlý průvodce
43
20, 21, 23, 25, 26
31
Objekty
Symboly
25
Objížďka
34
Otázky a odpovědi
56
P
POI podél trasy
32
Přeprava vozu
57
S
Send to Car
26
Symboly
objekty
25
Z
Zobrazení mapy
43
6
61
ABECEDNÍ SEZNAM
62
TP 20501 (Czech), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising